S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
BA, s. 423 en Synthese af Sjel og Legeme · baaret af Aand, hvorfor en Desorganisation af
LA, s. 46 , at det sees fremgaaet eller · baaret af denne, men Dalund kæmper i Forholdet
Papir 24:5 Medium, idet det overalt bliver · baaret af det, hviler i det. Dette Medium træder
Papir 452.b Tillæg. v. 2. / at være · baaret af eller befordre den Anskuelse: Gud er
NB14:95 e ved min Extase, at den er · baaret af en lige saa stor Besindighed. Allerede
JJ:32 gesom Hyperboræeren Abaris, der · baaret af en Piil, bereiste hele Verden /
NB31:95 vise sig Noget, som virkelig var · baaret af og bærende Idee, og virkelig forholdt
NB4:131 adsen, Arm i Arm med 1000 andre, · baaret af Opinionen, til syvende og sidst maaskee
BI, note e Forstand sit Liv omsluttet og · baaret af Statslivet, end i vore Tider. Derfor
EE1, s. 123 ituationen er heelt igjennem · baaret af Stemningen; i denne Henseende maa jeg
NB32:96 andser har jeg ogsaa hidtil · baaret Alt, hvilket forresten bidrager til at
NB12:118 Collisionen der. / Jeg har · baaret Ansvaret for hende, indtil at bære Ansvaret
DD:117 aa en reen udvortes Maade har jeg · baaret Christi Kors saaledes som Simon fra Cyrene.
3T44, s. 266 r! Om der var den, der havde · baaret Dagens Møie og Hede, og om jeg blev
EOT, s. 267 de end kunne have, hun havde · baaret dem let, næsten som et Intet, thi hende
LA, s. 50 som min Kjærlighed har jeg · baaret den i tre Aar, den skal ikke forlade mig
AE, s. 538 Christus og at Barnet bliver · baaret derhen – og saa kan vi snart faae
YDR, s. 115 bar Dig saaledes ad; havde Du · baaret Dig ad som de moderne Christne, saa var
NB2:64 . Nu vil det vise sig, at jeg har · baaret en Fremtid ikke mig – medens alle
BMS n tilnærmelsesvis siges at have · baaret en hel Slægt – det er derfor en
KG, s. 314 p, lagt ham paa sine Skuldre, · baaret ham til nærmeste Herberge, hvor Verten
LA, s. 103 det var den Qvinde, der havde · baaret ham under sit Hjerte, og om det var den
NB31:94 mtidigen med ham kunde have · baaret ham. / Socrates er udenfor Χstd. det
NB:21 at et saadant Msk, der i Livet har · baaret hele Misforstaaelsens Centner-Vægt,
PS, s. 237 et, han allerede længe har · baaret i sit Indre ( § 209 C). Betingelsen
NB7:109 t Det, vilde jeg kunde have · baaret let og freidigt. Men der er en anden Fare,
EE2, s. 297 , men som en Moder, der havde · baaret Livets Byrder og dog bevaret og vundet
NB9:40 ngrebet af den, saa havde jeg vel · baaret mig ad som alle Andre Angrebne, saa er
Brev 43 g i den Henseende vilde have · baaret mig ad som den ene af Sønnerne i Evangeliet.
NB9:42 e det, at vide, at jeg havde · baaret mig ad som en Kloddrian, at man hos en
EE1, s. 49 , taget mig selv under Armen, · baaret mig en Søndag Formiddag ud til Graven,
EE1, s. 361 forudsige Noget, saa har jeg · baaret mig feil ad, og det hele Forhold taber
NB20:118 e – men jeg har ikke · baaret mig rigtigt ad, bildt mig ind, at at leve
Brev 84 ar et Beviis for, at jeg har · baaret mig rigtigt ad. Jeg vil blot endnu anføre
AaS, s. 42 mig deri. Men som jeg nu har · baaret min Straf, saa vil jeg ogsaa bede min Samtid,
NB26:83 / Men saaledes har vi Msker · baaret os ad. Vi have anbragt » Naaden«
AE, s. 136 historisk Individualitet har · baaret sig ad den Gang han levede; og kun saaledes
CT, s. 31 ve levet af, hvorledes de have · baaret sig ad for at betale Hver Sit og svare
NB24:91 g ydmyg. / Saaledes har man · baaret sig ad i Forhold til det, christeligt,
NB23:171 t. Saaledes havde man ikke · baaret sig ad i Oldtiden ell. i Middelalderen.
NB23:144 kslægten stadigt væk · baaret sig ad med Χstus. / Det er mærkeligt
SD, s. 197 or uendelig taabelig man har · baaret sig ad med at forsvare Christendommen,
CT, s. 84 orbilledet. Hvorledes har Han · baaret sig ad med at leve uden Bekymring for den
CT, s. 85 re Vægt: hvorledes har Han · baaret sig ad med at leve uden Bekymring for den
CT, s. 85 m i Ryggen: hvorledes har Han · baaret sig ad, for, medens han levede den Dag
CT, s. 85 mindet om, hvorledes Han har · baaret sig ad, hvad vi skulle lære: Han havde
NB28:70 inder og Tusinder, de Andre have · baaret sig ad, levet o: s: v: – jeg vil
NB34:36 mange Andre før ham have · baaret sig ad. / Al Frelse for et Msk. ligger
NB31:135 n« / / Saaledes har man · baaret sig ad: man har taget alle Forjættelserne,
NB8:7 Gud, hvis jeg saa tør sige, har · baaret sig besynderligt ad. Men saaledes er det
Not11:10 et Existents-System, og nu · baaret sig galt af ved at beraabe sig paa den
BI, s. 195 illet opfatte den comisk, har · baaret sig ganske rigtig ad; thi, saasnart Ironi
NB34:36 t da før ham mange Andre have · baaret sig ligedan ad. Derved mener man saa at
SLV, s. 430 idam har uden at vide af det · baaret sig meget rigtigt ad. Med en uhyre Lidenskab
NB27:80 r jo Apostelen existentielt · baaret sig reent forkeert ad og lige saa alle
BOA, s. 109 nogen Bestemt virkeligen har · baaret sig saaledes ad! En Mand træder forfærdende
SLV, s. 280 empler paa, at en Qvinde har · baaret sig saaledes ad, jeg har dem psychologisk
Papir 501 ioner, Millioner, der have · baaret sig saaledes ad. / Og det kalder man at
NB20:70 ddommelighed. / / Hidtil har man · baaret sig saaledes ad. Man har sagt: den hellige
NB25:92 jeftiger os Msker. / Saa har man · baaret sig saaledes ad. Man tager Χstus blot
AE, s. 114 at Hegel paa mange Steder har · baaret sig uforsvarligt ad, ikke imod Urtekræmmere,
EE1, s. 286 paa, at en Zigeunerinde har · baaret sin Mand paa Ryggen gjennem Livet, men
EE2, s. 332 e Lov, der i Aartusinder har · baaret Slægten gjennem Livet og hvert Led i
NB26:25 s af det Evige maa man have · baaret Tabet af det Jordiske, først i denne
Not10:8 et indvirksom; har han blot · baaret Verdens Synder ikke sine egne, saa er der
Brev 269 en for Byrden, som han har · baaret, hvis Tyngde han bedst har kjendt; fritagen
Not10:8 Kun saadanne Synder har han · baaret, hvori der endnu er et Glimt af Forsoningstrang.
BI, s. 116 oni tilbagevendende, af Ironi · baarne Dialectik. Socrates og Sophisten bliver
BI, s. 119 g den af sophistisk Dialectik · baarne Ironi og den i Ironi hvilende sophistiske
NB18:20 s, Verdslighedens eget Paafund ( · Babel – Publikum o: s: v:) det Religieuse
NB18:20 ge, hvorfor Gud, der forstyrrede · Babel ( altsaa vilde Adsplittelsen) hvorfor han
Papir 552 re hele dette Løgnens · Babel aabenbar. / At » Christenheds«
SLV, s. 334 og Tungemaal. / 2. Var ikke · Babel den store Stad, den største blandt alle
SLV, s. 336 ar og hans Sølvkar. / 32. · Babel er ikke mere det navnkundige Babel, jeg,
SLV, s. 336 ældige, at han kunde tage · Babel fra mig og lade mig Lidet tilbage, eller
SLV, s. 334 den. / 3. Ingen Stad var som · Babel i Navnkundighed og ingen Konge som jeg
SLV, s. 337 d og Tungemaal, og det store · Babel skal fuldkomme min Villie. / d. 7. Juni.
SLV, s. 336 er ikke mere det navnkundige · Babel, jeg, jeg Nebucadnezar ikke mere Nebucadnezar,
SLV, s. 337 ikke være navnkundig ved · Babel, men hvert 7de Aar skal der være Høitid
SLV, s. 334 d og ingen Konge som jeg ved · Babel, min Herligheds Ære. / 4. Mit kongelige
NB30:67 See, derfor forstyrrede Gud · Babel, og derfor har han altid Mistanke til Foreningerne.
SLV, s. 335 el, og raabte: er dette ikke · Babel, og Ingen fornam mit Ord, fordi det blev
SLV, s. 335 e at nærme sig det stolte · Babel, og jeg sagde: er dette ikke det stolte
SLV, s. 335 g var. / 11. Men jeg kjendte · Babel, og raabte: er dette ikke Babel, og Ingen
SLV, s. 335 de: er dette ikke det stolte · Babel, som jeg, jeg Nebucadnezar har bygget. /
SLV, s. 336 og være den Vældige i · Babel. / 26. Saaledes tænkte jeg i mit Sinds
NB16:29 ien er aldeles et Forsøg a la · Babel. Det hænger ogsaa sammen med en Cultur-Periodes
TAF, s. 287 nd Syndfloden, strengere end · Babels Forvirring, end Sodoma og Ghomorras Undergang,
DS, s. 246 at trykke – omvendt et · babelsk Oprør mod Himlen, omvendt, thi det babelske
DS, s. 246 mod Himlen, omvendt, thi det · babelske var ( i al sin Fornegtelse dog langt, langt
KK:7 s alius; sermo est de reditu a · Babylone in Palæstinam: » de gloria Israelitis
Not11:37 De offrede og til Ourania. · Babyloner, Assyrer, Araber. hos Babylonerne heed det
Not11:37 oner, Assyrer, Araber. hos · Babylonerne heed det Melita. Den anden Gud er allerede
Not11:38 rkeligt er det, at medens · Babylonerne selv lagde saa megen Vægt paa Bygninger,
Not11:37 ud er allerede antydet hos · Babylonerne ved den Skik, at enhver Kone maatte for
KK:7 bi est sermo de miseria exilii · babylonici, et deinde solatio erigitur populus, et
Papir 4:1 alentorum atticum, syriacum, · babylonicum. h: l: sine dubio talentum syriacum = 3000
KK:7 ֶלֶך apud · Babylonios, Bel commemoratur apud Danielem. A Romanis
AE, s. 333 r Wahrheit« ( Von der · babylonischen Gefangenschaft, Gerlachs lille Udgave 4de
Papir 1:1 nu » Tractat von der · Babylonischen Gefangenschaft.«, hvori han ikke
EE1, s. 150 ns ikke er at arbeide paa et · babylonisk Taarn, som Gud i sin Retfærdighed kan
CC:12 ing, langt farligere end hiin · babyloniske ( repræsentative), end hiin paa Middelalderens
JJ:412 eret nogle Ord af Luther ( om det · babyloniske Fangenskab). Der staaer » in diesen
CC:12 , end hiin paa Middelalderens · babyloniske Forsøg fulgte National- og Dialect
Papir 264:11 maaskee og Historien om den · babyloniske Sprogforvirring sig forklare, at det var
EE1, s. 276 ørst ved Eva, saa fra det · babyloniske Taarn. Hvad var det paa den anden Side,
NB33:33 gtens Opsætssighed mod Gud ( · Babylons Taarn, Jernbaner, det Masseagtige) eller
Not1:5 æmonologie, som efter det · babylonske Exil hørte til den herskende Folketro
Oi7, s. 295 e-Gilde, et vildt Comment med · Bacchanter og Bacchantinder ( Præster og Jordemødre)
Oi7, s. 295 ldt Comment med Bacchanter og · Bacchantinder ( Præster og Jordemødre) i Spidsen
BA, s. 370 n, og Jupiter latterlig. Med · Bacchus kunde der gjøres en Undtagelse, men
F, s. 492 n river mig strax hen, mere end · Bachus rev Digteren hen, thi dette bør sig
Not11:29 eg erholder Magt over det. · Baco siger: scientia est potentia. det tydske
JJ:224 Jacobi S.W. 2d B. p. 102. not. / · Baco siger: tempus siquidem simile est fluvio,
Not4:7 Den engelske Philosophie. / · Baco Werulam. Det kunde synes underligt, at
NB29:8 nskabelig Discussion. / Et Ord af · Baco, / som jeg seer brugt til Motto af Ritter
Not11:17 mpirisme, der begyndte med · Baco. I dennes storartede Bestræbelser maa
Not12:2 Begriffe der Dichtkunst. / · Bacon de augmentis scientiarum Tom 1. Lib. II
Not11:11 ndhold. ( Ontologie), men siden · Bacos Affald fra Ontologien tabte en saadan Metaphysik
CC:10 eus, in sæculum sæculi; · baculus rectus est baculus regni tui. Amavisti
CC:10 sæculi; baculus rectus est · baculus regni tui. Amavisti justitiam et odisti
Brev 159.1 ovede, da Du til Afskeed · bad » at jeg stundom vilde mindes Dig«.
Brev 159.4 u i Afskedens Øieblik · bad » at jeg stundom vilde mindes Dig«
NB19:74 ham dertil, ligesom da man · bad Χstus at forlade det Sted, hvor man
NB2:183 / Christus græd Blod, da han · bad – nuomstunder beviser Præsten
2T43, s. 45 Og dog gjorde Du jo Alt, Du · bad aarle og silde, inderligere og inderligere,
3T43, s. 76 forfærdeligere? Hvorledes · bad Abraham? Lader os tale menneskeligt derom!
NB29:34 , hvor han afviser Den, der blot · bad at han først maatte begrave sin Fader,
Brev 2 odede Hilsen overbragt, og hun · bad at hilse ham meget kjærligt. Den ene
NB12:198 f den Pige, der tilbedende · bad at maatte blive hans Tjenerinde. Og dog
BB:42.f r ikke i den afdøde Aand, som · bad Christian Eisengrün i 21 Dage til en
KG, s. 371 manden, skjøndt han kom og · bad Christus om Hjælp, dog havde været
NB12:110 sig deri. Det er sandt jeg · bad dem derom ell. fraraadte dem det –
AA:5 g, som Huset formaaer.« Jeg · bad dem om lidt Brød til mine Heste, hvilket
EE1, s. 65 da gik jeg til den og · bad den endnu engang at sætte sig i Bevægelse,
IC, s. 159 forøg mig Troen; Den, som · bad denne Bøn, var ikke en Vantro men en
JJ:115 ave taget hende, da hun selv · bad derom ( hvilket hun visselig aldrig burde
JJ:115 et falsk Vaaben), da Faderen · bad derom, gjort en Velgjerning mod hende og
BI, s. 224 vad der var ham det Bedste og · bad derom, Guderne derfor vil tilstede det,
Brev 187 et Brev til Dig, hvori jeg · bad Dig at hilse Sophie fra hendes eller fra
Brev 159.4 n«, hvad jeg ofte nok · bad Dig at tilgive. Din Skyld er, at Du i den
KG, s. 330 de det jo strax, saasnart han · bad Dig derom« – betænk hellere,
KG, s. 27 ersom den Elskede eller Vennen · bad Dig om Noget, som Du, netop fordi Du elskede
Brev 24 er« ikke husker feil, · bad Dig undskylde, at jeg formedelst »
2T43, s. 44 opfyldes, kun et Vidnesbyrd · bad Du om aarle og silde; thi Din bekymrede
NB12:82 paa sit eget Vel, der bønligt · bad en Anden: tael blot strengt til mig. /
4T44, s. 367 mskelig bad paa urette Sted, · bad for at faae sin Villie frem, henkastede
IC, s. 178 og deres Børn, medens han · bad for dem, at dette ikke maatte skee, at
NB25:12 delvis i hovedspalten / Han · bad for dem. For sig selv har han bedet atter
EE1, s. 193 gede hende ikke, om Englene · bad for ham, om Guds Moder vilde være Brudepige
TSA, s. 92 denne Kjerlighed i Ham, der · bad for Hans Fjender. Forhindre Døden kunde
TTL, s. 450 ønne Forhaabninger, om han · bad for sig blot om en eneste – nu er
Brev 42 en, hvis jeg saa tør sige, · bad for sig, at den maatte faae Lov til at
EE:193 b var en gammel Mand, og han · bad for sine Børn, naar de vare glade, at
NB7:77 skene naar de tale om at Christus · bad for sine Fjender. Deels maae de først
FB, s. 107 bønfaldt ved hans Fod, han · bad for sit unge Liv, for sin skjønne Forhaabning,
3T43, s. 76 ndstændigen til Herren og · bad for Sodoma og Gomorra, skjulte han da ikke
FB, s. 110 kastede sig paa sit Aasyn, han · bad Gud at tilgive ham hans Synd, at han havde
Oi8, s. 355 enen igjen ud paa Skorstenen; · bad Gud om Aftenen, at han vilde tage den igjen.
NB19:20 i, at det lod sig gjøre. Jeg · bad Gud, at jeg ret maatte fornøie mig paa
OIC, s. 213 le med mig, og det uagtet jeg · bad ham derom, efter at det, med hans Samtykke,
PF, s. 89 se Bladet igjennem, hvis man · bad ham derom, vil gjøre En den Tjeneste,
G, s. 13 skrive et Par Forretningsbreve, · bad ham imidlertid at stoppe en Pibe eller
KG, s. 325 i Templet, traf en Halt, som · bad ham om en Almisse. Men Petrus sagde til
NB9:42 jeg Bogen fra ham igjen, og · bad ham tillade mig at oplæse ham en Passus,
Papir 1:1 Churf. af Sachsen, da denne · bad ham, at komme til sig til Köln, hvorhen
NB32:67 aler, stundom næsten som · bad han for sig, som var han den Trængende,
JJ:54 n i sin Samtid fandt han ingen. Da · bad han Guderne at forvandle ham selv dertil.
JJ:124 der var nær ved at forlise, da · bad han ikke blot for sin evige Salighed, men
NB25:80 stheden: han gik til Pilatus og · bad han maatte faae Χsti Liig, –
NB6:18 Taarer i Øinene, for min Fod, · bad han mig for Jesu Χsti Skyld at gjøre,
NB18:62 tillige · bad han mig sige ell. han sagde selv, at Adressen
Brev 195 rligen. Ved den Leilighed · bad han mig, hvis jeg saae Dig, at sige Dig,
AE, s. 308 adspurgt, hvad Religion var, · bad han om Udsætningstid; da Terminen kom,
CT, s. 300 r korsfæstede Ham, for dem · bad Han; og i den Nat, der Han blev forraadt,
Not15:4 n. Hun var lidt urolig. Jeg · bad hende at spille lidt for mig som hun ell.
NB4:145 m. Saa blev hun saa bedrøvet, · bad hendes Mand at bede Gud at tage Rubinen
Not8:32 . Hun var klog. Til Afskeed · bad hun mig dog engang imell. at erindre hende.
SLV, s. 366 lev uden Virkning. Endeligen · bad hun mig stundom at tænke paa sig, det
SLV, s. 290 tabe Forstanden over! / Idag · bad hun mig sætte mig hen paa en Stol. Jeg
FB, s. 117 ede. / Men Abraham troede. Han · bad ikke for sig, at han maatte bevæge Herren,
LF, s. 17 keete ham saa, hvis han ellers · bad inderligt? Det Forunderlige skeete ham;
Brev 280 d til skriftlig Meddelelse · bad jeg Dem endogsaa forud at tilgive, hvis
NB12:110 kelig min Stilling end var · bad jeg dog Journalisterne, som jeg kjendte,
SLV, s. 176 at sysle med det Vundne, da · bad jeg ham at maatte laane Instrumentet. Jeg
EE1, s. 412 il at sige det til mig. Idag · bad jeg hende selv derom, saa insinuant og
NB27:71 g Held, thi det var mig som · bad jeg med det Samme indirecte: vil Du ikke,
EE1, s. 14 et Forøgelse; i mit Hjerte · bad jeg Secretairen om Tilgivelse for den ublide
NB24:54 Meget var mig forundt. Saa · bad jeg til Gud, at det maatte lykkes mig at
NB26:14 g hverken ud eller ind. Saa · bad jeg til Gud: lad det nu komme til Afgjørelse,
Brev 317 min Afgud, da bad og atter · bad jeg til mine Øjne opklaredes til at
NB2:126 overgivet til den verdslige Ret, · bad man den at gaae saa mildt frem som muligt,
F, s. 472 e kæmpet for sin Kjerlighed, · bad med en Bevægethed, der næsten bragte
Brev 3 et Besøg af Lorentzen, som · bad med megen Magtpaaliggenhed at hilse mange
NB9:41 Han sagde mig mange Smigrerier og · bad mig at besøge ham, hvortil jeg svarede:
JJ:2 overrakte mig en Skrivelse, som han · bad mig at gjennemlæse. Den begyndte saaledes:
G, s. 32 e kunde skrive hurtigt nok; han · bad mig at have den Uleilighed at være hans
EE1, s. 237 Han var ude, da jeg kom; man · bad mig at vente og viste mig ind i hans Arbeidsværelse.
NB8:33 g sat Alt ind derpaa, da hun · bad mig derom, og endnu engang sat Alt ind
NB:64 ge hende med – hvis hun · bad mig derom: ved min Ære jeg skulde holde
G, s. 13 t sig selv til at vende om. Han · bad mig nu at kjøre en Tour ud med sig for
Brev 159.1 Du i sin Tid til Afskeed · bad mig om » stundom at mindes Dig«
Brev 159.5 oldt hvad Du til Afskeed · bad mig om » stundom at mindes Dig«
Brev 159.1 hvad Du i Afskedens Time · bad mig om » stundom at mindes Dig.«
F, s. 472 kke faae et Ord indført. Hun · bad mig om Tilgivelse, at hun saaledes havde
Brev 56 som af en Skipper igaar, der · bad mig tage ham og hans Kone til Communion
F, s. 472 ortroligen sin Arm om min Hals, · bad mig, endnu engang at forelæse en Passus.
SLV, s. 248 ntlig troede jeg var, da hun · bad mig, stundom at mindes hende. Ja da skal
IC, s. 23 erlighed var han ikke, at han · bad Nogen at komme til sig, og det –
NB23:147 g tilbage i Eensomhed, fastede, · bad o: D. / Nu er Alt udadvendt: Intriguerne
NB31:82.a hver Dag ( som man nu tager et · Bad o: D:) unde sig selv den Nydelse, den Vellyst
Brev 317 rlighed til min Afgud, da · bad og atter bad jeg til mine Øjne opklaredes
KG, s. 314 eiede en Hviid, og forgjeves · bad og besvoer denne Haardhjertede, dog at
NB12:138 in Adfærd af Særhed, · bad og besvor mig ikke at forlade hende, »
NB32:50 le Dit Liv hvert Øieblik · bad og bønfaldt ham, var det alligevel en
EE:40 ikke Χsti sidste Ord; thi han · bad ogsaa for sine Fjender og det er af Evangeliet.
NB26:77 ae saaledes, at han tillige · bad om » Aanden«, saa han ikke
OTA, s. 285 ædelig for et Barn, at Du · bad om – hvad Du havde. / Men er Ordets
4T43, s. 134 som naar den forlorne Søn · bad om Brød, og der gaves ham Olden og Ageren,
SFV, note bekjendte min Uvirksomhed, og · bad om Eet: at man for Fremtiden aldrig vilde
NB12:120.b ende som muligt, og hvori jeg · bad om hendes Tilgivelse – saa var Forholdet
NB12:118 det første Løb, da jeg jo · bad om hendes Tilgivelse, to Maaneder før
NB26:77 nden«, saa han ikke · bad om Lidelsen i og for sig, men om Lidelsen
OTA, s. 285 vet kom til den Ældre og · bad om Noget, som Barnet i Grunden havde og
JJ:277 gesom da en Bager, hvem en Fattig · bad om Noget, svarede: nei Moder, hun faaer
JC, s. 18 løve. Naar Johannes stundom · bad om Tilladelse til at gaae ud, da fik han
CT, s. 180 » det var ikke det jeg · bad om«: men har Du bedet Gud om Hjælp,
Papir 134 rd, den Bue, den Piil etc. han · bad om, at der da gjerne fulgte et lille »
KG, s. 28 et Ønske, var hvad han selv · bad om. Dersom dette ikke var Tilfældet,
4T44, s. 367 m Den, der feig og lumskelig · bad paa urette Sted, bad for at faae sin Villie
G, s. 12 n var Vidne til, at et Menneske · bad ret af sin hele Sjæl, hvo kunde da være
4T44, s. 375 dt, hvis han bad retteligen; · bad retteligen i Forhold til Ønsket, saaledes
4T44, s. 375 nsket blev opfyldt, hvis han · bad retteligen; bad retteligen i Forhold til
NB4:145 63.-765. Om de fattige Folk, der · bad til Gud at faae lidt Hjælp, og saa lod
NB24:54 script i Bogtrykkeriet. Jeg · bad til Gud, at han selv vilde opdrage mig,
JJ:433 gik ind og lukkede sin Dør og · bad til Gud: i hvilket Tilfælde havde jeg
SLV, s. 231 var allerstærkest, da hun · bad ved min Fod. At ønske medens man er
NB5:66 underligt, at jeg dog hver Morgen · bad, at Gud vilde give mig Kraft til den Gjerning,
BI, s. 355 t Fornyelsens og Foryngelsens · Bad, den Ironiens Renselses Daab, der frelser
DD:94 , er Eventyr altid det Fornyelsens · Bad, der viser sig saa velgjørende for mig.
4T44, s. 375 Begyndelsen var det, at han · bad, ham til Gavn, hvor ufuldkommen end hans
CT, s. 324 understøttede Moses da han · bad, saaledes maa Du ved Alteret understøttes
Brev 159.7 jeg holdt hvad Du til Afskeed · bad: at jeg stundom vilde mindes Dig. / Grusom
AE, s. 535 ligesom hine Indvaanere, der · bade Christus at forlade deres Egne, fordi han
NB7:72 en Ædelsteen mangler. Saa · bade de Gud om at tage hiin Ædelsteen tilbage
LA, s. 104 nde at tvinge dem, selv om de · bade derom. / Dog jeg afbryder. Dette kan naturligviis
NB22:128 man dem til Forbedere, der · bade for En. / Kort overalt er den msklige Taktik
NB27:81 end maaskee den Gang baade · bade ham derom og takkede ham derfor, at han
Brev 56 rsom der ogsaa tales deri om · Bade og en Fordeel ved at benytte dem, paa hvilken
4T44, s. 316 andelig Blødagtighed skal · bade sig i Beskuelsen af hans Herlighed, men
TSA, s. 85 n har havt det i sin Magt at · bade sig i Beundring – men han har refuseret.
Papir 344:1 Farve-Sands: den veed at · bade sig i Farver. / Leve derfor Efteraaret.
AA:7 og tumler sig paa Overfladen for at · bade sig i Solskin. Paa den modsatte Side høiner
SLV, s. 45 aar saaledes en Mand, der vil · bade sig, springer ud i Badekarret og idet han
Papir 252:4 hten, kalten Dünsten · bade, ist einerlei für mich; denn mir sind
Papir 150 ell: anden, i hvis Navn de · bade, men det var da indskrænket til dem,
Not8:47 mygt bøiede sig til Jorden og · bade, og han faldt ned. / Og ligesom den, der
Papir 348 af / / frisk Vand for at kunne · bade. / / Som det er usædeligt, at et Msk.
NB2:136 elighed mod mig selv, begyndt en · Bade-Cour, hvilken jeg vidste var mig meget modbydelig.
SLV, s. 67 Ligesom der er en særskilt · Badedragt og Ridedragt, saaledes er der ogsaa en
Brev 56 , paa hvilken de almindelige · Badegjæster vistnok neppe nogensinde har tænkt,
SLV, s. 45 r vil bade sig, springer ud i · Badekarret og idet han noget fortumlet atter dukker
NB34:41 n derfor vaager over, ligesom en · Bademester over at Vandet behørigt blandes) at
Not3:9 er, nicht fern von der Stadt · Baden, der Wagen auf ebener Straße umschlug,
JJ:463 der o. s. v:. Saaledes har Madvig · Baden, en saadan Bønhas er ogsaa P.L. Møller.
JJ:339.a i en landlig Egn hører nogle · badende Børns Lystighed i Bugten ved den lille
Brev 56 ees, at de – nemlig de · badenden Helden – have den allermindste Nytte
G, s. 41 g i min Loge, bortkastet som en · Badendes Klæder, henstrakt ved den Latterens
Papir 1:1 adan Conferentz førte den · badenske Cantzler Dr: Vehus Ordet, og Churf: af
Not3:9 te den Sommer in dem kleinen · Badeorte Tennstädt zu. Durch diesen Glauben
NB4:48 d, som fører Farer med sig, og · bader sig i alt dette Dybsindige og Dybsindige
EE2, s. 193 fletter Krandse, om Middagen · bader sig i de kølige Vande, at hun om Aftenen
DS, s. 247 : » De maa gjøre en · Badereise, saa maa De holde Ridehest, thi det lader
Brev 56 es jungen Deutschlands, hvis · Badereiser de tydske Journaler samvittighedsfuldt
NB18:35 ndadvendthed: det cureres nu ved · Bade-reiser, Igler, Aareladninger o: s: v: – men
G, s. 41 ens Strøm, og jeg steg op af · Badet og vendte tilbage til mig selv, da søgte
OTA, s. 181 Syge maaskee er gaaet ind i · Badet, hvor Heden voxer, men nu pludselig finder
EE1, s. 423 jeg mig om at belure hende i · Badet, ingenlunde, men jeg vilde belure hende
LF, s. 41 en Glæde, naar Lilien efter · Badet, vellystig tørrer sig i den første
Papir 593 , ja man belurer Nympher i · Badet.) end den som efter Daubs Mening er et Charakteristikon
SLV, s. 45 atter dukker op, griber efter · Badetouget for at holde sig fast, men tager feil og
Brev 56 allermindste Nytte af disse · Badetoure idetmindste i psychisk Henseende, men at
SLV, s. 59 am Petersen paa Hjørnet af · Badstustræde.« / Som Barn er Pigen mindre anseet end Drengen.
JJ:161 lentfuld og energisk Mand, at han · baer en Paryk. Saasnart han tog den af, forvirrede
Brev 30 uds Rige. og min Datter kom i · Baersselsæng d: 21 Otoeber og fig en Pige som blæv
NB15:119 lige skal være at skjule sig · bag » de Andre«, disse Millioner,
NB10:15 Løgn af ham, at dække sig · bag al den Usselhed – ligeoverfor mig.
NB5:32 ogsaa rigtigt har overveiet, · bag al Mismod ved Tanken om Følgerne, hvis
NB5:32 end at gjøre det godt. O, · bag al Selvbekymringens Angest for Ansvaret,
BI, s. 125 ænderen vil derfor tilbage · bag Bevidstheden, Grækeren ud over Bevidsthedens
Brev 56 il en stor Sø, som ligger · bag Byen og over hvilken jeg har Udsigt fra
DD:28 sit Liv. En saadan Øvelse · bag Coulisserne er vist nødvendigt for ethvert
LA, note uden at ane Noget sætter sig · bag den aabent staaende Dør og bliver Vidne
PMH, s. 68 er en Misforstaaelse, og seer · bag den erfarne Mands Øre, hvad han mener,
NB13:50 st en, der vil ligesom liste sig · bag den Myndiges Ryg og tilsidst bortspeculere
NB35:40 rdenaflederen at sidde tryg · bag den og lee ad Gud, som lyner og tordner,
Papir 376 hvilken Forskjel mell. den · bag den privilegerede Foragteligheds Betryggelse
SD, s. 177 omhyggelig lukket Dør, og · bag den sidder Selvet ligesom og passer paa
EE1, s. 295 man stundom i Theatret seer · bag den virkelige Scene, staaer til denne.
HCD, s. 174 kke, at der skjulte sig Noget · bag denne Digter – at Fremgangsmaaden
SLV, s. 184 g et aabenhjertigt Væsen. · Bag denne skuffende Sikkerhed og Tryghed i
AE, s. 53 hiin evige Salighed o. s. v. · Bag denne uhyre Slagorden ( af Millioner Millioner
BI, s. 220 n speculativ Fordybelse i den · bag denne Uvidenhed fjernt ahnede Positivitet,
BI, s. 218 gsmaal, hvorvidt der dog ikke · bag denne Uvidenhed har constitueret sig en
BI, s. 220 en Misforstaaelse, som om han · bag denne Uvidenhed skjulte en Viden, har Socrates
NB20:22 e Capacitet der skjuler sig · bag derved. / Summa summarum: Mskslægten
BI, s. 296 æsenet bestandig maa ligge · bag derved. I Ironien retirerer Subjectet bestandig,
BI, s. 287 i Hemmeligheden, der stikker · bag derved. Men netop derved er Ironien igjen
SLV, s. 326 xistents, det sikkre Tilhold · bag det bedragerske Skin, tabt, hvad jeg aldrig
SLV, s. 365 jeg holde min Sjel pathetisk · bag det Comiskes Bedrag, eller bag det Skjul,
NB11:79.b er det Ethiske og har Ret; men · bag det Ethiske kommer saa det Religieuse frem
EE1, s. 386 rmere, da skjuler det sig · bag det næste Træ. Vil Du ikke vise Dig
SLV, s. 365 g det Comiskes Bedrag, eller · bag det Skjul, at jeg forlængst har glemt
KG, s. 103 nlige, gaadefulde Følelse · bag det Uforklarliges Gitter, hvilken Digteren
EE1, s. 399 e. Hendes Øie skjuler sig · bag dets Laag, hendes Barm er blendende hviid
NB24:97 rce og Galskab kan foregaae · bag dets Ryg. / Sviig. / / En forsikkrer at
NB35:40 and gives der ikke Χstne. / · Bag dette Abstraktum ferierer saa den Χstne.
NB30:78 forresten er skjult som nu · bag dette høist gjennemsigtige Skjermbrædt:
KG, s. 81 ele Opmærksomhed skal lure · bag dette Skjul – hvis der skulde møde
NB10:155 skjult sig en oprindelig Alvor · bag dette Skridt. / Forsaavidt det er tilladt
NB:191 jeg at trøste mig ved Dig, thi · bag Dig er jeg sikkret, da forhindrer Ingen
4T44, s. 331 Snare, Du havde ladet langt · bag Dig, men der manglede dog et Lidet; kald
NB24:105 forebygget hvad der skete · bag Din Ryg! / See, derfor gik det saa let
SLV, s. 31 anbragte for alle Vinduer, og · bag disse stode Vinduerne aabne. Intimationen
IC, s. 104 for Christendommens Sandhed. · Bag disse, Beviserne og Folianterne, er man
EE:145 vender sig om for at opfatte det · bag Een liggende Liv, dette jo netop er det
NB18:21 først forstaae det Hele · bag efter ( Joh: XII, 16.). Men alligevel maa
AE, s. 525 alder Christne, og nu skal vi · bag efter ( thi dengang vi blev det, var det
EE1, s. 307 e alene – med Tjeneren · bag efter .... Man er 16 Aar gammel, man har
Not12:16 rbrydelse, men opdager det · bag efter 4) Een vil, uden sit Vidende begaae
NB11:100 ige Forstand istand til nu · bag efter at gjennemskue Guds Taktik, hvilket
NB11:40 er det Ligegyldige; og siger jeg · bag efter at jeg er væsentlig en Tænker,
CT, s. 213 hagelig Time, og som Alvorlig · bag efter at kunne sige » det er dog
NB11:40 har jeg jo ikke Ret til · bag efter at sige, at det Novellistiske det
NB11:25 e noget for Høit, og saa · bag efter at skulle skade, ved ikke at kunne.
SLV, s. 37 om jeg, den Elskende, kom til · bag efter at tænke paa, at det var bag efter?
FB, s. 199 skeer, det faaer han først · bag efter at vide, og Udfaldet kan ikke hjælpe
AE, s. 525 ikke være taabelig nok til · bag efter at ville forstaae, da jeg, hvis jeg
AE, s. 146 rigtigt, hverken før eller · bag efter bliver Immanentsen. / Den verdenshistoriske
Not4:41 dition, men nu opdagede man · bag efter den dertil svarende hedenske Analogie,
NB8:98 har afstedkommet, og saa først · bag efter egl. komme til at fortryde. / Det
Brev 184 bag efter eller til at tænke · bag efter ell. bag efter til at tænke paa
Brev 184 er i Forhold til Din Geburtsdag · bag efter eller til at tænke bag efter ell.
Papir 161 dt som dræbt hende, gaae · bag efter en ikke fuldkommen udviklet Pige,
Brev 195 es er det ogsaa gaaet mig: · bag efter er det faldet mig ind, at jeg jo
NB22:90.e t ville blive ganske aabenbar: · bag efter er det for silde, naar Du i Evigheden
OTA, s. 196 ikkets eller det Eviges Syn, · bag efter er det ingen Kunst, at smykke de
OTA, s. 189 a siger da en Klog: » · bag efter er for sildig, naar jeg først
G, s. 19 nneske, endog elskværdig, og · bag efter er hun i Grunden dybere krænket
NB8:6 rover – og saa først · bag efter er jeg kommet til at tænke paa:
NB5:91 t, saaledes er jeg. Al denne Snak · bag efter er Sandsebedrag. / Det er egl. dertil
BOA, s. 99 ikke veed, og altsaa først · bag efter faaer at vide, hvad han hedder. Dette
FB, s. 174 yrder sin Fader, men først · bag efter faaer han at vide, at det er hans
AE, note Lykken var i Hedenskab. Først · bag efter faaer man at vide, om man har været
AE, note sammen med ham? Lad nu Systemet · bag efter fatte hans Nødvendighed, Nødvendigheden
NB9:42 at Deres M: ikke havde Tid. · Bag efter fik jeg af en mere øvet Mand,
NB16:70 et være nu, at hun gaaer · bag efter for at bære Slæbet eller –
JJ:299.a gn, men det var Løgn, at han · bag efter forklarede det som Underfundighed.
NB7:53 jeg tør ikke knye, og saa · bag efter forliger jeg mig dog med det, jeg
SD, s. 223 om næsten til Afsindighed · bag efter forstaaer, at han har sagt det Modsatte
NB13:92 Betydning, jeg dog først · bag efter forstaaer. Dette har jeg atter og
AE, s. 241 t uægte Barn ( selv om man · bag efter gjorde det om, bliver det dog en
NB22:146.b jeg min Gang, og hun gik sin. · Bag efter gjorde jeg mig ordentlig Bebreidelse,
AE, s. 53 nde saaledes, og saa først · bag efter gribe til det Rhetoriske), det vil
JC, s. 49 han skulde bære en Krukke · bag efter ham, kunde han godt forklare sig;
PS, s. 230 l, til at være til. Om han · bag efter har forstaaet det, gjør jo intet
SLV, s. 322 aa gjort Meget, som jeg selv · bag efter har indseet at være taabeligt,
NB21:150 re Noget – og først · bag efter har jeg fuldelig forstaaet, hvor
Brev 86 ge, end en mundtlig Samtale. · Bag efter har jeg ofte min Møie dermed.
G, s. 85 om en evig Sandhed. Sæt det · bag efter havde viist sig at være Overdrivelse,
NB7:88 ighed, han vil ingen Sludder · bag efter have, og han vil have det klart,
EE1, s. 323 t komme hende forbi og atter · bag efter hende indtil jeg havde opdaget hendes
Papir 310 Dydsmønster, han kommer · bag efter hvor jeg har været, og overbeviser
NB11:27 e først forstod sig selv · bag efter i at have gjort det Rigtige; og deels
AE, s. 115 isterende unægtelig kommer · bag efter i Forhold til de 6000 Aar, der gik
BOA, s. 197 rne skee, at Holdningspunktet · bag efter ikke viser sig at være ganske
NB32:118 nakke – præke det · bag efter ind i vort Sprog, og det kaldes Χstd.
NB13:35 d der laae deri, før jeg · bag efter indseer det. / Sandt er det, jeg
OTA, s. 335 aa troes, sees kan det ikke. · Bag efter kan det maaskee sees, at den har
Papir 283:1 Mskes Hjerte, om han end · bag efter kan fatte det, men aldrig glemme,
3T43, s. 80 e vild, om den selv end ikke · bag efter kan frikjende ham, den siger dog:
AE, s. 525 orstaae, hverken før eller · bag efter kan komme til at forstaae Andet end
NB17:27 for at Mishandlingen, som kommer · bag efter kan smage. / See det kan naaes ved
NB:7 ielse, forstaaer jeg dog altid · bag efter langt bedre, baade dets ideelle Betydning,
SD, s. 155 paa at finde Hjælpen, og · bag efter lyve de utaknemligt. / Den Troende
JJ:299.a ede at sige, var det Sande, men · bag efter løi han og forklarede, at det
Papir 590 svage til Gode, at man dog · bag efter maa sande at han nok havde Ret. /
Papir 376 deres Artikler til Hr. G. · bag efter maa trykkes i udenlandske Journaler.
TTL, s. 445 an først er død, er det · bag efter med at blive alvorlig, og naar man
NB27:21 til mig, at min Svoger kom · bag efter mig og vilde træffe mig. Ham har
EE2, s. 104 ne glæde sig til, længe · bag efter mindes. I en Familie, hvor jeg kommer,
NB7:54 nu er det for silde, nu er det · bag efter o: s: v: / Man siger, at Den, der
JJ:3 gede han ikke Collisionen, først · bag efter og dermed begyndte Stykket; han blev
JJ:351 de Alvorligere gaae langsomt · bag efter og gjemme Alt. / Den lille Troup
Papir 136 t han bestandig var den, der gik · bag efter og samlede op, ligesom den Pige,
OTA, s. 206 er den aldrig, gaaer Pligten · bag efter og slutter Toget. Men Veien er ikke
NB20:31 aa siger Χstheden det Samme · bag efter og tænker paa dette jordiske Liv.
Oi7, s. 298 d ( hvad de Elskende først · bag efter opdage), at Menneskene ubetydeliggjøres
EE:95 forfærdeligt fordi man først · bag efter opdager Loven, man troer frit at
Not11:24 efter. En Tvivl kan komme · bag efter post actum, og gjør det unv: S:
SFV, s. 55 en ideel Betydning, naar det · bag efter saaes ind i Forfatter-Virksomheden;
CT, s. 214 d en Dannets Opmærksomhed, · bag efter sagt » det er ret underholdende
G, s. 96 dt underlig derved, vil Du dog · bag efter see, hvorledes Alt er forskjelligt
NB13:92 lexionens, saa jeg først · bag efter seer – see, der er jeg igjen
NB17:68 et lydige Redskab – og saa · bag efter seer han, hvorledes Gud har benyttet
NB6:55 tte Splid i Cotterierne. Og nu · bag efter seer jeg igjen, hvorledes Styrelsen
NB20:51 andle saa eller saa, og først · bag efter seer, at jeg udtrykte min Sags Idee.
NB14:77 me til at gjøre Uret, saa han · bag efter selv kan see, at han har gjort Uret,
G, s. 38 d paa Scenen med en landlig Egn · bag efter sig, det gjelder om B. i god Forstand,
AE, s. 333 n Forfærdelsens Tordenveir · bag efter sig, som dræbte Alexius og skabte
BOA, s. 276 r haft en Aabenbaring og saa · bag efter sige, at ved en Aabenbaring forstaaes
FB, s. 164 er istand dertil, at man ikke · bag efter skal lee ad ham. Denne Fortællings
SLV, s. 65 ette, Hævnen er, at han nu · bag efter skal see, hvad det er han har gjort.
NB11:193 e at spare mig, for at det ikke · bag efter skulde falde mig ængsteligt paa.
Not11:23 ke, at det Værende ikke · bag efter skulde formaae noget endog over det
BA, s. 317 nding hævner sig imidlertid · bag efter som alt ulovligt Erhverv, hvilket
SLV, s. 34 nde Maden, og Musikken lød · bag efter som den lyder efter de Stormendes
2T44, s. 195 e gjøre, eller den kommer · bag efter som en gammel Fortælling, om hvad
EE2, s. 137 Men nu kommer ikke Evigheden · bag efter som for Ridderen; men han har havt
NB6:55.a rer til Gud, det viser sig saa · bag efter som saa hensigtsmæssigt. / Det
EE2, note ang imellem arrige og vrantne, · bag efter svage og godmodige. Et Par Rigsdaler
Brev 184 er bag efter, eller naar det er · bag efter til at tænke paa den o: s: v:.
Brev 184 til at tænke bag efter ell. · bag efter til at tænke paa den, eller til
EE2, s. 21 at Du paa en Spadseretour gik · bag efter to fattige Koner. Min Skildring af
BOA, s. 109 ham, og at det, uden al Snak · bag efter uden al Venden og Dreien, var og
DD:138 andrede de ud og trak deres Penge · bag efter ved Hjælp af Vexler, nu da Jøderne
LA, s. 66 kommer sig selv til Hjælp · bag efter ved omforklarende Reflexion –
G, s. 96 ller af en indolent Trods, men · bag efter vil Du maaskee forsone Dig dermed.
NB7:72 af den Elskede, som hun i Grunden · bag efter vilde fortryde, ogsaa derfor, fordi
JC, s. 32 det kunde jo maaskee · bag efter vise sig, at Begyndelsen slet ikke
EE2, s. 68 tsindige vil det jo rigtignok · bag efter vise sig, at det var et lille »
EE1, s. 233 gyndt paa at sige Noget, der · bag efter viste sig at være Intet. Imidlertid
FB, s. 207 t den, at der skulde end ikke · bag efter være den mindste Ahnelse om hans
AE, s. 241 besvangre Pigen ( selv om man · bag efter ægtede hende, er det dog en Forbrydelse),
JJ:168 engang er død, saa er det · bag efter«. – Formodentlig mener
NB25:98 a, længe, eller kortere ( men · bag efter) kommer Theorien; ikke omvendt: først
AE, s. 415 Smerten, og Saligheden kommer · bag efter). Dumhedens Illusion er naturligviis
AE, s. 415 er Lidelsen med Virkeligheden · bag efter); Dumhedens comiske Illusion; Religieusitetens
NB10:157 lt i vort Liv, at først · bag efter, ɔ:, efterat vi har gjort det
Oi8, s. 350 m for hvad Han er. Al Stadsen · bag efter, al Stadsen med at bygge hans Grav
Brev 235 bag efter; og det er ogsaa · bag efter, at jeg nu betænker, at jeg dog
NB21:150 dt – og saa forstaaer jeg · bag efter, at just denne Taabelighed forvandlede
FB, s. 181 il en Forklaring, der dog var · bag efter, da det, æsthetisk tænkt, bliver
OTA, s. 329 e: nu er det let nok at gaae · bag efter, da Veien er banet og beredt og Porten
LA, s. 65 , og adskillige Betragtninger · bag efter, der omforklare det Skete. En Handling
AE, s. 69 ed En, at man er langt, langt · bag efter, dersom Lessing allerede har sagt
NB4:72 gt, det bedrøver min Aand · bag efter, det er mig som bedrog jeg Gud. /
NB10:185 der saa klart lader mig see, nu · bag efter, det uendelige hvorfor i det Hele;
AE, s. 70 ldest for Andre, som tænke · bag efter, dog uden Eftertanke. Og nu hans
NB21:16.a ovestykket, saa kommer Beviset · bag efter, Du vil erfare, at Læren er Sandhed.
Brev 184 t tænke paa den, naar det er · bag efter, eller naar det er bag efter til
3T44, s. 280 relsens Øieblik, men Alt · bag efter, en saadan Viisdom vilde vel her
SLV, s. 101 al Beslutningen træde til · bag efter, er Ideen ikke udtrykt. Vel kan de
LA, s. 65 ader sig heller ikke forstaae · bag efter, fordi Handlingen væsentligen
PMH, s. 88 ed, og at saa Comedien kommer · bag efter, Forvandlingen, hvorved den bliver
OTA, s. 128 t – han kommer langsomt · bag efter, græmmet, men han er en fuldtro
NB6:22 jeg dog bestandig bedst forstaaer · bag efter, hvorledes netop det tjener Sagen.
3T44, s. 279 at forstaae det Forbigangne · bag efter, i at berolige deres Sind, som ere
BI, s. 136 nneskeværk først kommer · bag efter, i det Øieblik, da det Usynlige
PCS, s. 137 bedsmands Travlhed kommer han · bag efter, ikke gaaende, men dog heller ikke
OTA, s. 206 , Pligten streng og alvorlig · bag efter, ikke grusom, thi det er Pligten
OTA, s. 137 en Ven, hvem han, forud eller · bag efter, indvier i hvad denne ikke vidste
NB27:59 , og saa desto stærkere; · bag efter, ja, hvis indirecte Meddelelse bliver
SLV, s. 177 heds Archiver! Dog nu er det · bag efter, jeg beder Himlen og den Ubekjendte
SLV, s. 98 ngen maa ikke komme luskende · bag efter, men det maa skee paa eengang, begge
Brev 15 en uhyre Raskhed kan kun overraske · bag efter, men ikke lade sig forud vide. Jeg
AE, s. 263 er ikke at faae Noget at vide · bag efter, men netop at blive samtidig med
BOA, s. 282 ne forstaae det, naar det er · bag efter, naar det er tilbagelagt, naar han
BOA, s. 197 digt fast som Holdningspunkt. · Bag efter, naar man faaer bedre Tid, undersøger
NB10:103 det hører med til Lidelsen. · Bag efter, naar Manden er død, saa faae
AE, s. 134 og hvad gjør Dansken ikke · bag efter, naar Tydsken har gjort det! I Forhold
EE2, s. 281 en vil vel sige: ja nu er det · bag efter, nu er han engang forqvaklet, Skade
EEL, s. 65 nu, ɔ: længe længe · bag efter, nu, da end ikke den officielleste
AE, s. 108 stem), saa kommer jo Systemet · bag efter, og begynder altsaa ikke umiddelbart
AE, s. 145 e om, fordi man forstaaer Alt · bag efter, og derfor glemmer, at de Afdøde
PMH, s. 76 Egenskab, at den altid kommer · bag efter, og gavner alle de saligt hensovede
NB27:59 Virkningen kommer først · bag efter, og saa desto stærkere; bag efter,
Not4:45 g 245 ø:, men kommer det · bag efter, og tillige som det der i samme Øieblik
SLV, s. 96 t, være Noget, der kommer · bag efter, saa finder man maaskee ingen Vanskelighed,
NB32:52 v – og saa en Evighed · bag efter, saa Fornøielsen kan blive ved
NB11:203 t om længe, naar det er · bag efter, saa opdager man maaskee, at dette
Papir 458 om et Resultat og sige det · bag efter, saaledes vil jeg endnu meget mindre
OTA, s. 129 n den Fortrydende, som kommer · bag efter, samler Erfaringen møisommelig
4T44, s. 344 ethvert Tilfælde først · bag efter, som det Onde altid lokker med tækkelig
4T44, s. 304 han veed det først · bag efter, som han bestandig kun seer Herrens
OTA, s. 423 en ikke letsindigt skal sige · bag efter, thi vi behøve vel ogsaa at tage
EE1, s. 307 seer nok Tjeneren, der gaaer · bag efter, troe ikke, at jeg tænker saa
JJ:337 ik foran Ligkisten, og de 4 Engle · bag efter. – Det reent Humoristiske deri
NB14:44 e gjort det, og saa var det · bag efter. – Nu aander 12. Journalen
NB10:103 sti Sjels-Lidelse nu da det er · bag efter. / » Talen« det Rhetoriske
NB22:90 kan have for, da det nu er · bag efter. / / 1) Som Du troer, saa lever Du.
BOA, note ler, det vilde vistnok være · bag efter. / Anm Dersom det var dette A. vil
AE, s. 562 hverken forlange forud eller · bag efter. / At skrive og udgive en Bog, naar
NB23:57 andet Ligfølge, i Procession · bag efter. / Det lader sig fortsætte; thi
NB10:38 e Maader først forstaaer · bag efter. / Dette er skrevet Fastelavns-Mandag.
Brev 195 og endnu er det da ikke · bag efter. / Din / Onkel / S. K. / Til /
JJ:474 z arrangerer et Slag, naar det er · bag efter. / En Pidskebaands-Jøde vil Publikum
SLV, s. 64 ig til bestandigt at tænke · bag efter. / Hvilket besynderligt Paafund er
NB17:68 aaer det derfor først at vide · bag efter. / Maalestokken for hvad et Msk er,
Brev 176 i en god Forstand, kommer · bag efter. / Som Dit Brev nu i og for sig har
2T44, s. 222 igesom Udfaldet altid kommer · bag efter. / Udfaldet viste, at hendes Forventning
AE, note ran Ligkisten, og de fire Engle · bag efter. At Sligt er uskyldig Naivitet, viser
AE, s. 300 nker forud og han tænker · bag efter. Den absolute Continueerlighed kan
EE2, s. 42 at Elskoven kommer successivt · bag efter. Denne sidste Betragtningsmaade har
Not11:24 overvundet, det kan komme · bag efter. En Tvivl kan komme bag efter post
BA, s. 350 n. Denne Forklaring er derfor · bag efter. Forbudet ængster ham, fordi Forbudet
BOA, note Dertil kommer at det er noget · bag efter. Gud veed hvad det nu er han egentligen
JJ:206 for Andre, da hevner det sig let · bag efter. Han bliver vant til at skildre Troens
SLV, s. 402 t efter lidt; han lider mest · bag efter. Han er den Handlende, hun den Lidende,
BOA, s. 134 aar det er blevet fast ɔ: · bag efter. Han kunde derfor ønske at det
AE, s. 115 t havde, der skulde forstaaes · bag efter. Heraf vilde følge, at en saadan
F, s. 477 ogens Betydning kommer først · bag efter. Hvad det er for en Lyst at have
EE1, s. 307 dere at gaae ud med Tjeneren · bag efter. Jo jeg takker, Fader og Moder vilde
AE, s. 115 e Aand. Al Forstaaelse kommer · bag efter. Medens den nu Existerende unægtelig
IC, s. 115 nakken om hvad der saa skeete · bag efter. Men Christenheden har afskaffet
Not11:23 foran, men i Betydning af · bag efter. Men endnu staaer det blot som en
NB31:112 ngen Kunst at gjøre det · bag efter. Nei, nei, Du Herlige, det bliver
4T44, s. 307 ikket strax, da er det snart · bag efter. Og hvem er saa Skyld deri? Hvem
SLV, s. 50 et ham at tale, men nu er det · bag efter. Saa byder jeg Eder da kjære Drikkebrødre,
SLV, s. 223 r os Begge! Ja nu, nu er det · bag efter. Selv om Alt gaaer lykkeligt af,
4T44, s. 369 et, naar det er for silde og · bag efter. Som der nemlig aldrig har været
Papir 593 rst at finde Consequentsen · bag efter. Som naar jeg tænkte mig et Barn,
NB13:92 ! Altid forstaaer jeg bedst · bag efter. Thi Joh. Climacus er jo just et
PCS, s. 137 n kommer han hastende – · bag efter. Uforlignelige Betegnelse for civil
EE1, s. 239 rn, og saa, ja saa er det · bag efter. Vogt Dig da, unge Menneske, gaa
OTA, s. 320 er hans Svend, som følger · bag efter: kan man da sige, at denne Svend
NB:107 ret til, kun forstaae dem · bag efter: saa kan jeg ikke selv vrage hvad
SLV, s. 381 me aller sidst eller rettere · bag efter; det gjør tyndt Øl altid. I
OTA, s. 322 flyver ikke foran og Fuglen · bag efter; det seer ud, som var det Fuglen
F, s. 509 gtede, det siger man nemt nok · bag efter; idet man skal begynde, finder man
FB, note skulde bare see, hvad der skeer · bag efter; men dertil har den ikke Tid, den
Brev 193 r ned i den ene Side. Nu er det · bag efter; men maaskee kommer Du paa flere
Brev 235 ankom til !! Dog nu er det · bag efter; og det er ogsaa bag efter, at jeg
EE2, s. 328 te have Ret, da fulgte dette · bag efter; og Du kom ikke til Visheden om,
EE1, s. 13 den bliver solgt, saa er det · bag efter; selv om det lykkedes Dig at faae
EE2, s. 165 men dette viser sig først · bag efter; thi det Æsthetiske er ikke det
EE1, s. 285 ielse. Imidlertid er det dog · bag efter; thi en Skilsmisse er forbunden med
EE2, s. 299 Venskabet først viste sig · bag efter; thi i det Foregaaende bleve vi jo
SLV, s. 37 tænke forud, men først · bag efter? Hvis saa er, hvad vilde da skee,
SLV, s. 37 r at tænke paa, at det var · bag efter? See! derfor vælger jeg forud
DS, s. 209 mfundet, i Midnatten fødes · bag en Busk i Dølgsmaal: saaledes lod han
EE1, s. 381 skjuler sig i Almindelighed · bag en Jalousi, der dækker den Rude, ved
NB13:76 t Jeg nivelleret trykkes tilbage · bag en Objektivitet. Jeg skal ikke have Lov
Papir 440 ste Gang i mit Liv, skjult · bag en Sjouer – husk vel paa det: skjult
Papir 440 husk vel paa det: skjult · bag en Sjouer! – havde krænket et
NB5:93 medens den Vittige – skjult · bag en Sjouer, tjente Penge. Det er mig ubegribeligt.
NB5:93 des, at jeg selv havde skjult mig · bag en Sjouer: saa døde jeg af Undseelse,
Papir 388 r at være modig – · bag en Sjouers Ryg. At han paa Dandseboden
NB15:40 elt med en Pistol, den anden sad · bag et Batterie, eller bag et Regiment. /
NB24:130 a længe han kunde skjule sig · bag et dansk Cancellie saa ignorerede han det
NB15:40 anden sad bag et Batterie, eller · bag et Regiment. / Min Polemik seer man let
EE1, s. 386 even borte for mig i Skoven. · Bag ethvert Træ seer jeg et qvindeligt Væsen,
Papir 490 rge os ved at skjule os · bag Folianter. / vi risikerer jo, at det ved
4T44, s. 331 rede var ligesom sluppen ind · bag Forhænget, der adskiller Dig fra al
AE, s. 511 aandelige Drukkenskab skimter · bag Forhænget, raader de mørke Runer,
NB4:5 else / / Tanker, som anfalde saare · bag fra – til Opbyggelse. / / »
JJ:190 røster; en Nidding, der saarer · bag fra, en Skygge, man ikke kan sælge
NB12:176 for at komme bag paa og angribe · bag fra. / I Prædikenen paa 4de Søndag
NB11:147 er: at anfalde Indvenderen · bag fra. Naar en Pige giver sig Mine af at
SLV, s. 17 , som gaaer ind bag Gardinet; · bag Gardinet er Glemselen atter, hvis det ikke
SLV, s. 17 stalske Jomfru, som gaaer ind · bag Gardinet; bag Gardinet er Glemselen atter,
LP, note Blomsteret staaer. / Lærken · bag Gravhøie bygger sit Rede / Og sine Triller
YTS, s. 259 e sig ogsaa i Dit Sted, at Du · bag Ham frelst, Dommen forbi, maa indgaae til
KM, s. 15 r see sig om, for at ikke den · bag ham liggende Ødelæggelsens Vederstyggelighed
KG, s. 293 d Gud tilgiver, det er skjult · bag hans Ryg. Men Det, der er glemt, er man
BI, note eiermachers Mening skjuler sig · bag hans Uvidenhed. Schleiermacher bemærker
NB25:64 elighed med Gud! O, Saligt! · Bag hele denne Virkelighedens, Phænomeners
EE1, s. 391 g og tørrer sine Øine. · Bag hende staaer en bevinget qvindelig Figur
NB21:61 hed): hvad de glatte Ord angaae, · bag hvilke Ærgjerrighed og Pengebegjerlighed
SD, s. 177 er taltes i det Foregaaende, · bag hvilken der Ingenting var, er her en virkelig,
CT, s. 58 mgiven af sin tappre Livvagt, · bag hvilken og for hvilken Keiseren skjælver.
SD, s. 186 nde at boe i en Udvorteshed, · bag hvilken ordentligviis Ingen vilde falde
NB35:40 um er det Skiærmbræt, · bag hvilket den Χstne unddrager sig den
TAF, s. 301 selv hen og blev det Skjul, · bag hvilket der ligger en syndig Verden, som
Brev 311 som indhyllet i et Slør · bag hvilket man skal ane Guddommen; men nu
NB10:113 isk Fromhed. / Hvad om jeg · bag i andet Oplag af Enten – Eller skrev:
Brev 263 st Du ikke hvad der staaer · bag i Aurora: Otium est pulvinar Diaboli,
Papir 366:1 sub specie æterni og · bag i beklage at man ikke har faaet taget Hensyn
SLV, s. 241 i Bogen see bag i Bogen, og · bag i Bogen gjøre Nar af den Bedragne. Det
SLV, s. 241 i Bogen, og midt i Bogen see · bag i Bogen, og bag i Bogen gjøre Nar af
NB24:109.a rs Ulykke er egl. den, at han · bag i Nakken tænker som saa: det holder
Oi7, s. 313 fordi Menigheden i al Stilhed · bag i Nakken tænkte: ja, det er hans Levebrød.
EE1, s. 381 venligt og skjulte sig atter · bag Jalousien. Først og fremmest sluttede
NB2:143 Skolens Mure« ( ad modum · bag Klosterets Mure) istedenfor at Skolen nu
EE1, s. 308 en Livvagt, der skjuler sig · bag Læbernes forføreriske Blødhed.
NB31:45 en ny Gavtyvestreeg. / / / Viig · bag mig Satan – Du sandser kun hvad Mskens
Papir 579 er til Himlen – viig · bag mig Satan! Du er mig en Forargelse; thi
NB13:17 ed med Replikken til Peter: viig · bag mig Satan, Du er mig til Forargelse. Sagen
NB32:16 det er Satans Indskydelse, viig · bag mig Satan. / Paa den anden Side, naar Χstus
NB20:152 kjulte sig noget Høiere · bag mig. Det var ikke umuligt. Mere siger jeg
EE1, s. 33 er en Consequents, der ligger · bag mig. Dette Liv er bagvendt og rædsomt,
AE, s. 226 og saaledes lade Misligheder · bag mig. Havde man glemt hvad det er at existere
ATV, s. 209 jort den kjendelig, har ladet · bag mig; men jeg finder det taabeligt, at man
KG, s. 293 seet; men hvad der er skjult · bag min Ryg, det har jeg seet. Og netop saaledes
SFV, s. 75 bedrag, ikke skjult sig selv · bag noget Sandsebedrag, men ved at lide gudfrygtig-klogt
EE:43.a som et Punkt, hvor Verden ligger · bag os som en stille Aften gjennemsigtig og
LA, s. 43 i samme Øieblik kaster sig · bag over for at profitere af Stødet i Farten.
LA, s. 44 i samme Øieblik kaster sig · bag over for at profitere af Stødet i Farten
SFV, s. 25 risten. Det er, man maa komme · bag paa Den, der er i Sandsebedraget. Istedetfor
SLV, s. 42 aaskee endog pludselig kommer · bag paa Den, der forgjeves søger at tænke
CT, s. 228 n det kan ogsaa ligesom komme · bag paa En. Skeer dette, at et Menneske saaledes
CT, s. 224 skelighed, der ligesom kommer · bag paa En? Thi Spørgsmaalet er ikke, om
Not7:53 e Digter siger, at Sorgen sidder · bag paa Hesten, saa siger den χstne, at
IC, s. 233 t skulde ligge bag ved, komme · bag paa Menneskene som en Fordring til dem.
NB5:123 :, og saa ikke have mere Tro end · bag paa min Haand. / Replik: ak, kun een Gang
NB12:176 en Underfundig til for at komme · bag paa og angribe bag fra. / I Prædikenen
NB26:56 . / Dog stundom kommer Styrelsen · bag paa Sophisterne, hjælper dem –
Brev 266 ophistisk Hvirvel; han kom · bag paa Sophisterne, ved sit Bremsestik drev
Papir 426 / Dette Vers kunde trykkes · bag paa Titelbladet. / Bøn. / Du der kom
EE:130 , der ikke sidder hos Kudsken men · bag paa. / Unge Menneske, Du som overmodig
NB12:153 det Forfærdende til at skyde · bag paa. Værer ydmyge, hedder det, værer
AE, s. 434 illod Bogbinderen at sætte · bag paa: den nye Psalmebog. Vel lod der sig
BI, s. 295 kommer under Veir med, at der · bag Phænomenet maa stikke noget Andet end
EE1, s. 318 et uforsigtigt at skjule sig · bag Porten, naar denne staaer halv aaben, fornemmelig
NB:30 hvilke Capaciteter der skjule sig · bag Publikums den offentlige Menings o:s:v:
DRT, s. 164 ønske sig bedre Skjul end · bag saadanne Talemaader som: Folket er christent,
NB10:168 ste at leve skjult, forskandset · bag Sandsebedrag, kun kjendt af de Fornemme,
NB10:189 / Det at leve skjult, dækket · bag Sandsebedrag, og saa at vinde Mængdens
Not3:17 mhjertighed afslører den · bag Sentimentalitet sig skjulende Nullitet.
NB30:110 de, at man frembringer det · bag sig som man foran sig bekæmper. Med
AeV, s. 82 tionen, ladet Religieusiteten · bag sig som overvunden formodenligen ved at
OTA, s. 200 ad; eller have en Mængde · bag sig, medens han foran sig splitter Mængden
OTA, s. 288 rvirret, uhyre Mangfoldighed · bag sig, som Den, der vendte de umenneskelige
2T44, s. 197 t han selv lod Forventningen · bag sig, uden at savne den; thi Held fulgte
BI, s. 169 kandsning, han havde indtaget · bag sit dristige Paradox. Den Retfærdige
NB10:189 Misundelse ganske trygt skjult · bag sit Sandsebedrag, og glæder sig over
Papir 388 aa langt Overlegne: skjult · bag Sjoueren viste han Mod, under disse Tusinders
NB23:163 thikeren! eengang, i Skjul · bag Sjoueren, Pøbel-Triumphatoren, –
BI, s. 187 g at det Væsentlige er det · bag Skikkelsen Liggende, ligesom Ideen er det
NB2:143 var Pathos i at tale om » · bag Skolens Mure« ( ad modum bag Klosterets
NB2:61 kjulested for Inderlighed som det · bag Speilglas. Og dette lader sig gjøre,
KG, s. 274 lpet sig selv), den er skjult · bag Tankestregen. / Der gives en ædel Viisdom,
NB10:179 tænker jeg havde slaaet · bag ud af Kaadhed. Men det kom jeg ikke til
Not15:9 aae op, slog saa fortvivlet · bag ud, at jeg maatte trække et heelt Alphabet
SLV, s. 257 n man vripper ikke og slaaer · bag ud, thi saa gjør man kun Alt latterligt.
NB5:32 s i Alt. Saaledes har Barnet · bag ved al dets Bekymring den Trøst, at
Papir 371:2 og uendelig langt, langt · bag ved alle Andre! Thi de Andre de gribe til,
IC, s. 232 ved maa Forbilledet være, · bag ved Alle, og det maa være bag ved, for
TS, s. 73 nker Du paa; thi der er Noget · bag ved alt det Andet, Noget Du ligesom altid
Oi7, s. 283 ære en Digter, kunde komme · bag ved alt dette Formummede. / Menneske-Fiskeriet
NB29:86 / Hvordan Sagen staaer. / / · Bag ved alt vort Kævl sidder der en Magt,
AE, note ens væsentlige Afgjorthed er · bag ved at naae i Erindring, saa er ganske
4T44, s. 379 t og usammenhængende; men · bag ved Barnet staaer usynlig en Kunstner,
DS, s. 224 n, vi trække os forsigtigt · bag ved Bestemmelsen: Gud, fra den sigte vi
EE2, s. 249 lmene Menneske frem, og er nu · bag ved Concretionen og bryder frem derigjennem.
NB6:63 skal virke for det Religieuse maa · bag ved dem – ell. gavner han ikke meget.
FF:137 jeg kom nærmere fandt jeg, at · bag ved dem gik to unge Msk., der spillede
Papir 593 en Consequents, der ligger · bag ved den – mit hele Liv er bagvendt,
EE1, s. 381 pludselig den mørke Figur · bag ved den begynder at røre sig. Et qvindeligt
EE1, s. 411 en skal være interessant. · Bag ved den bør der ruge den dybe, angstfulde
Papir 440 standigt den samme usle G. · bag ved den ny Sjouer! / I 6 Aar! Og nu vil
EE1, s. 295 hvilken hans Liv gik hen. / · Bag ved den Verden, i hvilken vi leve, fjernt
KG, s. 83 rskjellighedens Mellemvæg, · bag ved den, at forfægte en modsat Anskuelse,
AE, s. 391 det ved Gud, En som er langt · bag ved Den, der blot nogenlunde existerende
BI, s. 299 t, der skal etableres, ligger · bag ved den. Den er et guddommeligt Vanvid,
EE1, s. 381 der sidder en Person stadigt · bag ved den. En Formiddag stod jeg i Vinduet
OTA, s. 321 e over Kyllingerne, der gaae · bag ved den: kan man da sige, at disse Kyllinger
Papir 478 skjule, man er mere skjult · bag ved denne Forkyndelse end bag ved en christelig
JC, s. 33 il ham: der skjuler sig Noget · bag ved denne Misforstaaelse. Hvad han da havde
DD:6 mdl: Anskuelse dog saaledes at · bag ved denne Sig-Nedsætten ligger en i
NB:128 midlertid at komme saa meget · bag ved det Absolute paa hiin Side, at han
NB:128 d, men som blot betegnede at · bag ved det Absolute var der Intet. Hegel meente
NB29:86 saaledes, sæt den sidder · bag ved det Hele og siger: » det skal
NB30:37 en saaledes er det dog nok. · Bag ved det Hele sidder der en Styrelse, som
EE2, s. 46 plysning om, hvad der stikker · bag ved det hemmelighedsfulde Ord: det Første;
NB25:57 men nu befæster man sig · bag ved det, at det at indlade sig saaledes
NB22:115 for den ubetingede Respekt. Og · bag ved dette Du skal, der ligger saa Naaden,
NB5:93 ilken frygtelig Rædsel – · bag ved dette gamle Ansigt – thi Syndens
NB7:31 e, det var uhyre Commerce. / · Bag ved dette ligger saa en uhyre Forestilling
NB27:39 e, mere Lidelse – dog · bag ved dette min Fortrolighed, at det er Kjerlighed.
Oi7, s. 310 , det er som umuligt at komme · bag ved dette Skin. Hvor skulde Nogen falde
YTS, s. 253 men her, her er Medlidenheden · bag ved Dig i den uendelig større Lidelse!
Papir 270 mpede og beseirede, langt · bag ved Dig som i en hellig stille Aften, ja
Papir 270 Møie, al Tvivl og Frygt · bag ved Dig, bekæmpede og beseirede, langt
BOA, s. 265 i hellig Vrede veed at komme · bag ved disse feige Blødagtige for at tvinge
Papir 478 ved denne Forkyndelse end · bag ved en christelig correct Forkyndelse,
KG, s. 293 uligt at see, hvad der ligger · bag ved Ens Ryg, det er let at forstaae, samt
EE1, s. 48 den sande Evighed ligger ikke · bag ved enten – eller, men foran. Deres
NB35:14 seet efter hvad der ligger · bag ved er det Minus der trækkes bestandigt
NB10:38 man have Strid, sandeligen · bag ved er jeg vel væbnet. / NB.                    NB.
EE1, s. 407 lpelig. Det er som hvis der · bag ved et Menneske, der med usikker Haand
AE, s. 547 se ligger foran og Fortabelse · bag ved for hver Den der vender sig om, hvad
Brev 68 indfatte / I Mindets Ramme, · bag ved Glædens Glas; / Men finder Du mit
SFV, s. 25 at være Den, der er langt · bag ved ham – ellers faaer man ham saa
BOA, s. 116 de Forstand nyt Udgangspunkt: · bag ved ham en Ildebrand og han med det Ny
LP, s. 54 kridt, da hele Livets Landskab · bag ved ham er afbrændt ligefra Jødens
NB23:89 thi det Bestaaende ligger · bag ved ham med Paastand paa at være Χsten;
BA, s. 393 ridtet, saa kommer Veien frem · bag ved ham som det Tilbagelagte. Er Øieblikket
EE2, s. 247 at vise sig foran ham, ligger · bag ved ham som en afbleget Mulighed. Det gaaer
NB29:73 er, hvad de Andre ikke see, · bag ved ham staaer et usynligt Væsen, som
EE1, s. 219 t, han altsaa haaber, ligger · bag ved ham, det, han erindrer, ligger foran.
SD, s. 167 ganske rigtigt Fortvivlelsen · bag ved ham, ham uafvidende. Det er, som hvis
Brev 139 diemand. Den vide Verden ligger · bag ved ham, han har vendt den Ryggen, Stilhed
EE1, s. 145 se. Det Æsthetiske ligger · bag ved ham, og det vilde være en ny Synd
EE1, s. 86 , eller at Opdagelsen ligger · bag ved ham, og han overlader den derfor til
JJ:380 m Lynet i eetvæk slog ned · bag ved ham. / Et Beviis for Chrstdommens /
EE2, s. 247 af ham, om Aftenen falder den · bag ved ham. Naar Individet har kjendt sig
3T44, s. 247 k saa meget af hvad der laae · bag ved ham: blot en Erindring af denne Tanke
SD, s. 176 hvad der, saa at sige, skeer · bag ved ham; han mener at fortvivle over noget
BI, s. 299 me, er skjult for ham, ligger · bag ved hans Ryg, men den Virkelighed, han
KG, s. 293 jo ikke see, hvad der ligger · bag ved hans Ryg. At det er umuligt at see,
NB21:52 ligger ogsaa som en Evighed · bag ved hele denne travle Virkelighed, der
YTS, s. 273 Krukke med Salve; og hun stod · bag ved hos hans Fødder, græd og begyndte
3T43, s. 86 s Dom, » men hun stod · bag ved hos Jesu Fødder og græd«.
3T43, s. 84 bort; » men hun stod · bag ved hos Jesu Fødder, græd og begyndte
NB5:93 rflødighedshorn af bonbon. Men · bag ved hvilken Afskyelighed. Ungdommens Besmittelse,
NB5:93 ud som Ungdom, Liv, Glæde. Men · bag ved hvilken frygtelig Rædsel –
AE, note at han har sin Evighed sikkret · bag ved i Erindringen ud af Timeligheden. Evigt
BI, s. 120 en tvertimod ligger saa langt · bag ved Individet, at man maatte befrygte,
EE:178 at Øiet ved at stirre paa det · bag ved Liggende ( i en anden Forstand forved
EE:178 ggende ( i en anden Forstand · bag ved liggende). / er A saaledes den nærværende
IC, s. 232 ængde Mennesker. Ubetinget · bag ved maa Forbilledet være, bag ved Alle,
G, s. 24 n Forfriskning, min Tjener stod · bag ved med Hatten i Haanden. Da vi nærmede
NB13:36 saa at tænke sig, at der · bag ved mig og mit Forhold til en Samtidig,
ATV, s. 209 eg har gjort færdigt, lagt · bag ved mig, for at naae længere frem i
EE1, s. 152 som om hun stod bebreidende · bag ved mig, og dog er det omvendt, i hendes
Papir 304 lle Stjerner. / Situation: / · Bag ved mig: Orgelet; min Plads paa Bænken
NB7:20 hun betænkte ikke, at der · bag ved mit uhyre Tungsind laae den lige saa
NB27:72 ket« trækker sig · bag ved Natur-Videnskaben. Og det er maaskee
NB30:133 at det er Gud, som stikker · bag ved og cujonerer det Msk, saa han ikke
NB12:52 om er min: det Opbyggelige; · bag ved og foran ligger den lavere og den høiere
OTA, s. 224 r ( at ingen Mislighed lades · bag ved og ingen Tvesindethed uomtalt) her,
AE, note anentsen i Erindringens Evighed · bag ved og smiler veemodig ad den timelige
EE2, s. 29 efter den Urskov, der ligger · bag ved os, og faaer denne Længsel ikke
EE:193 skal forsvinde; den er ikke · bag ved os, som den jordiske Glæde altid
TAF, s. 297 ride fra Sorgen, der sidder · bag ved paa Hesten, og saa lidet som det, hvis
3T43, s. 83 bort fra Sorgen, den sidder · bag ved paa Hesten. Disse hans Ord ere ofte
NB12:119 lle ride fra Sorgen, den sidder · bag ved paa Hesten. En from Mand ( Fenelon)
NB14:97 oer han vel, at jeg stikker · bag ved R. N. / Om Peter. / cfr p. 158 i denne
Not13:34 en, at der foregaaer Noget · bag ved Ryggen af Bevidstheden. ( cfr Indl:
NB27:40 Gud, ja med Gud umiddelbart · bag ved sig – det mærkede man paa
BOA, s. 99 t i sin enkelte Frembringelse · bag ved sig selv; han er vel stræbende men
NB9:48 og Relativitet lægger man · bag ved sig som hvad der dog ikke udtømmer
PS, s. 249 e, uden at have dette sikkret · bag ved sig, at Guden var til. Paa Gudens Ord
KG, s. 186 tillige har en uendelig Gjeld · bag ved sig, det er anden Gang uendeliggjort,
AE, s. 93 rfor altid sin evige Salighed · bag ved sig, det vil sige, der er kun at tænke
EE1, s. 275 er har denne Grundsætning · bag ved sig, maa nødvendigviis have en uendelig
CT, s. 68 Den, hvem Disciplen lod langt · bag ved sig, naar den raaber til ham »
Papir 318 lader det larmende [ Liv?] · bag ved sig, og Barnet gik ikke til [ Vesterbroes?]
EE2, s. 156 har sit: enten – eller · bag ved sig, saa veed jeg dog meget vel, at
AE, note rende tabt Erindringens Evighed · bag ved sig, som fik han en evig Salighed fra
AE, note ristendommens Nyhed har derfor · bag ved sig, som Terminus, den skjulte Inderligheds
SLV, s. 160 ktion faaer et Tilholdspunkt · bag ved sig, Tilintetgjørelsens Begeistring
AE, s. 547 i han har Evighedens gode Tid · bag ved sig. Christendommen har ingen Plads
AE, s. 452 aa saare mange Vanskeligheder · bag ved sig. Thi om Nogen gyser tilbage for
3T43, s. 83 eed gjennem Livet med Sorgen · bag ved sig; hvis han ikke havde behøvet
KG, s. 293 en lægger den Andens Skyld · bag ved sin Ryg. Det falder i Almindelighed
KG, s. 293 velsen at lægge hans Skyld · bag ved sin Ryg: det falder vanskeligt. Dog
AE, s. 187 eg da idetmindste ikke kommer · bag ved Socrates igjen. / Naar Subjektiviteten,
BA, s. 393 g. Det græske Evige ligger · bag ved som det Forbigangne, i hvilket man
BA, s. 393 ke, saa kommer det Evige frem · bag ved som det Forbigangne. Det er som naar
4T44, s. 331 n i Morgenstunden, ikke blev · bag ved som Erindringens Aftenskygge, men der
FB, note aler, men han veed, at hun leer · bag ved Viften, han veed, at Viften er ikke
NB32:80 at Forbilledet skulde ligge · bag ved, at han ikke kunde faae det i sit Hoved.
NB14:141 n ikke er styrket ved Sandheden · bag ved, at hun er i Sandhed den Stærkere)
NB35:49 trin, at Mskets Idealitet ligger · bag ved, det Sexuelle var Degradation, at altsaa
Brev 266 t forfra, men ved et Punkt · bag ved, det vil sige, Standsningen er i Bevægelsen,
NB3:32 det om at Evighedens Alvor venter · bag ved, Dommen, at Du skal antage Χ
NB8:24 sige Livs-Anskuelsen, som ligger · bag ved, er Fortvivlelse: Alt er Bedrag –
IC, s. 232 ved Alle, og det maa være · bag ved, for at drive Dem, der skulle dannes
BI, s. 337 anden Maade hiinsides, det er · bag ved, forsaavidt det er den fremskyndende
Not7:53 den sidder foran, og hvad der er · bag ved, glemmer man. / Jeg lever bestandig
Papir 495 e: at Χstd. jo ligger · bag ved, har været til, og at man netop
SFV, s. 65 ligieuse ikke havde været · bag ved, hiin » Pæl i Kjødet«
AE, s. 266 mor derimod, som endog ligger · bag ved, hvad jeg egentligen kalder Humor i
NB30:78 a have Grunde at skjule sig · bag ved, hvor daarligt man saa forresten er
AE, s. 93 emlig en evig Forudsætning · bag ved, i Immanentsen, for ethvert Individ.
IC, s. 232 ledet« i een Forstand · bag ved, i Ringhed og Fornedrelse dybere nedtrykt
IC, s. 233 r at Forbilledet skulde ligge · bag ved, komme bag paa Menneskene som en Fordring
AE, s. 192 ge væsentlige Sandhed ikke · bag ved, men kommen foran det ved selv at existere
SFV, s. 38 isten, det er, Meddeleren er · bag ved, negativt hjælpende – thi
NB11:179 holder sin Overbeviisning · bag ved, og derimod rykker frem med Grundene.
AE, s. 517 sidste Fodfæste, Evigheden · bag ved, og existere bestedt i Existentsens
PS, s. 280 , men i selve Fremskriden, ja · bag ved, saaledes som ved Immanentsens Fremskriden.
NB32:80 et maa baade ligge foran og · bag ved, som Anti-Climacus siger, fandt Biskop
NB32:80 at Forbilledet ogsaa ligger · bag ved. / Christenheden / / kunde man betragte
Brev 39 ges bort. Gitteret lukkes der · bag ved. / Gitteret gjøres smukt istand.
AE ge Existentsen tilbage i Evigheden · bag ved. / Religieusiteten B er afsondrende,
SFV, s. 72 og Betydning, der lægges · bag ved. / Saaledes mener jeg at have tjent
NB22:128 Socrates List med at ligge · bag ved. Dette har Anti-Climacus ogsaa udviklet
AE, s. 245 Hele i Evighedens Afgjorthed · bag ved. Existentsens ( ɔ: det at existere)
AE, note øser i Evighedens Afgjorthed · bag ved. I Paradoxet er det omvendt, der er
Papir 371:2 det bestandigt er langt · bag ved. Lad os tage Exempler af andre Forhold.
Brev 266 eneste faste Punkt ligger · bag ved. Og derfor er det min Betragtning af
Brev 266 ndelse paa det faste Punkt · bag ved. Sophistiken meente ogsaa at gjøre
AE, s. 207 mod hvad der evigt er afgjort · bag ved. Spekulationens fingerede Afgjørelse
Brev 266 aen ud fra det faste Punkt · bag ved. Thi vistnok blev Socrates ogsaa overkjørt,
NB8:108 bestandigt dette trivielle · bag ved: det er hans Levebrød. Saa tjener
4T44, s. 330 t. / Da blev det Forbigangne · bag ved; Angeren holdt det fanget, bortskar
AE, s. 520 Tilbagetagen ind i det Evige · bag ved; det er, som var dog Alt ikke sat ind.
Brev 266 imod havde det faste Punkt · bag ved; han gik ud fra sig selv og fra Guden
AE, s. 547 s i det Evige ved Erindringen · bag ved; Manddommens paa Barndommen o. s. v.,
SD, s. 186 t sikkre sig at have ligesom · bag Virkeligheden et Indelukke, en Verden udelukkende
SLV, s. 167 det bedste Tilflugtssted er · bag Ægteskabets hellige Mure), nu kastes
DD:154 len saa at sige skjuler sig · bag Øielaaget) henter Noget hjem ligesom
EE2, s. 51 t og dog ydmygt skjulende sig · bag Øielaaget, sund og frisk blomstrende,
AE, s. 33 ende selv glemmer hvad han har · bag Øre, undtagen forsaavidt han engang
NB26:23 ndende Form) dog egl. har · bag Øret at gjøre Gud til noget Lavere,
AE, s. 42 e de afgjørende Slutninger · bag Øret med Hensyn til Troen. Bogstav-Zelotismen,
KG, s. 331 Uretten, men kjerligt har det · bag Øret, at begge ere trængende. Det
CT, s. 23 Talen kunde have dette ligesom · bag Øret, at hvis en Engel vilde tale, da
EE2, s. 281 iler, Du mener, jeg har Noget · bag Øret, Du gruer allerede for min Prosaisme;
AE, s. 34 t jo ikke Troen. Har man Noget · bag Øret, saa lad os faae det frem, for
EE1, s. 285 Ende altid at have Glemselen · bag Øret. Den erfarne Landmand brakker af
AE, s. 433 r, og hvad han egentligen har · bag Øret. Han taler saaledes: » Hvorfor
AE, s. 107 ller Licentiaten her har havt · bag Øret. Strængere lader sig her dømme
LA, s. 66 en Skare Betragtninger for og · bag, der gjør, at man slet ikke kan faae
AE, s. 300 t mellem Endeligheder: for og · bag, høire og venstre, op og ned o. s. v.).
AE, s. 268 dkalbs Mening: vieles for und · bag, und ja und nei tillige. Troen er heller
NB15:66 egenhændig paa sin egen · Bag. Det er umuligt at jeg i A kan være virkelig
KM, s. 13 pre Peter / Med Bollen paa sin · Bag; / Der stødtes i Trompeter o. s. v. /
AE, note omedie – i Kirken. For en · Bagatel faae vi Entree til Præstens dramatiske
NB11:123 et Hele maaskee være en · Bagatel hvad enten jeg gav det ud med Navn ell.
DRT, s. 164 Criminal-Historier, er som en · Bagatel i Sammenligning med denne uhyre Criminal-Historie,
NB32:93 Phantasie har hittet paa er · Bagatel i Sammenligning med dette Mixtum-Compositum:
NB26:115 vi næsten om den største · Bagatel sige: det kan jeg ikke. / Forsaavidt vi
Papir 420:2 et om at holde, en lille · Bagatel« – om hvis Udgivelse det dog heed:
BA, s. 428 e Mange drømmer om, og den · Bagatel, som Ingen agter paa, hvad betyder saa det
AE, s. 556 et langt Høiere, ansee for · Bagatel: det lille humoristiske Vederlag, at hans
EE1, s. 330 Venten, bortødsles som en · Bagatel; jeg træffer hende ikke, jeg tangerer
NB34:38 mulige Lidelser dog kun en · Bagatelle i Sammenligning med at undgaae evig Fortabelse.
NB35:13 nge Msket ned til en saadan · Bagatelle, at det nye Ts Χstd. anbragt i Forhold
NB34:38 igt, at dette Liv er ham en · Bagatelle, dette Liv med alle mulige Lidelser dog
Brev 5 , hvad jeg godt indseer, er en · Bagatelle, saa er det mig af desto større Vigtighed.
NB34:38 et behandler dette Liv ganske en · bagatelle. / Omvendt med os Msker, vi ere i den Grad
JJ:95 te gjør hvad Verden vilde kalde · Bagateller til uhyre vigtige Begivenheder for mig,
EE1, s. 60 classiske Snurrepiberier og · Bagateller, at den naturlige Forestilling om en kølig
JJ:423 nes det netop i vor Tid at skrive · Bagateller, og Den, der skriver en stor Bog, gjør
Oi4, s. 210 ten fik fat; istedetfor dette · Bagatelleri, som det dog kun blev til med især Christi
NB32:135 ynker naturligviis ned til · Bagatellerie ad modum en europæisk Krig o: D:, noget
NB29:92 signelse over hele Endelighedens · Bagatellerie og Nittengrynerie og timelige Livs-Nydelse.
NB29:92 aaledes: » slip alt dette · Bagatellerie, dette egoistiske Bagatellerie, hvormed
NB29:92 e Bagatellerie, dette egoistiske · Bagatellerie, hvormed Mskene i Almdl. udfylde deres Liv,
NB29:92 paa, at Alt dreier sig om Piat, · Bagatellerie, og paa en fiin Maade om Kjøns-Forholdet.
NB35:2 ger i Talen o: D:? Nei slige · Bagatellerier, maaskee Virtuositet i at snakke ironisk,
NB32:64 otiserer værre end slige · Bagatellerier. / Symptom. / / Naar Noget er ifærd med
EE1, s. 47 a Forbeen, men uendelig lange · Bagbeen. I Almindelighed sidder jeg ganske stille;
KKS, s. 96 kke, at han sætter sig paa · Bagbenene og siger, hvad beviser saa det, han maa
NB8:108 e Præster, der enten ere · Bagbæster, som ikke vide hvorledes det hænger sammen,
Papir 252:4 isen vor der Sündfluth. / · Bagdad. 1797. / p. 39. Über dem Kaukasus, Beherscher
3T44 ndog under Prædikenen holdt en · Bagdør aaben, gjennem hvilken den skjulte Forfængelighed
AE, s. 191 i Existents, at Erindringens · Bagdør for evigt er lukket, saa bliver Inderligheden
Brev 30 øjelse og kom vel behoelden til · Bage til Kjøbenhaven til Deres kiere Fammiel
Oi4, s. 212 hristeligt, ikke har Medhold. · Bagefter ( naar man først er blevet Familie-Fader
AE, s. 69 m ikke ligefrem lod sig ramse · bagefter af Repetenter, Noget, som bestandigen blev
AE, s. 103 rdi det er Paradoxet). Ved da · bagefter at læse Lessing blev Sagen mig vel ikke
Brev 235 ffe til Veie. Men naar man · bagefter betænker, at man ikke har gjort Noget,
NB16:14 kjende ( nei, hverken forud ell. · bagefter cfr de philosophiske Smuler) men maa erfares.
Not4:45 . / Det Objektive kommer jo · bagefter cfr. p. 244. n: og 245 ø:, men kommer
Oi9, s. 378 og saa bagefter, bagefter, · bagefter er der Millioner, som paa deres Knæe
TAF, s. 287 øre ham tryg; hvis han da · bagefter erfarede, at den hellige Handling dog ikke
Brev 186 / Jfr. Henriette Lund. / Det er · bagefter faldet mig ind, at jeg ikke godt kan laane
NB8:49 ikke lyve ved Hjælp af hvad vi · bagefter fik at vide) Beskrivelsen af Χsti
NB22:80 op Veien til Undergang; thi · bagefter foragter Politiken Religieusiteten, da
EE1, s. 262 n føier hende overalt, og · bagefter har den hende til Bedste. Hun vil, at den
Oi9, s. 378 et Spor; bagefter, bagefter, · bagefter have Millioner tilbedet en Splint af det
SFV, s. 56 rne saaledes, at Reflexionen · bagefter ikke havde lært mig Noget, stundom noget
G, s. 83 de en Pige skrige, saa har hun · bagefter Intet at skrige for, men glemmer hurtigen.
DS, s. 212 Menneske-Alder efter, altsaa · bagefter kaldes den den hellige Familie –
NB13:86 naturligviis baade forud og · bagefter kan og vil indestaae for, at den vil gjenføde
TS, s. 67 kke blot dette, men at jeg saa · bagefter kunde glæde mig derover, at jeg, da
AE, s. 265 m bagved lodes upaaagtet, som · bagefter kunde reise Forvirringen. Det er nu skeet
SFV, s. 53 ste Linie. Og naar jeg saa · bagefter læser det igjennem, saa tilfredsstiller
FB, s. 201 overseet Noget, at han engang · bagefter maaskee skal raabe som Kong Edvard d. 4.
BI, s. 308 ræske Stat kommer igrunden · bagefter med sin Dødsdom, og har paa den anden
NB19:11 undring forstaaer jeg ogsaa · bagefter mere og mere, hvorledes Det, der skete,
NB6:76 noget ganske Andet, at tale · bagefter om denne Reduplikation, altsaa i ligefrem
EE2, s. 285 elsesviis, for at man, om der · bagefter skulde vise sig Besværligheder, kunde
NB22:99 : den følger efter, saa langt · bagefter som var det ikke Efterfølgelse. /
NB24:86 slykket verdslig Stræben · bagefter vil omredigere sig selv og være en oprindelig
BI, s. 224 denne Bøn, og det maaskee · bagefter vil vise sig, at det ingenlunde var til
4T44, s. 379 get derved, at det Kjøbte · bagefter viste sig ikke at være saa meget værd.
Brev 69 r ved Adams Side, / Men klog · bagefter være, nytter ei, / Nu har jeg syndet,
Oi9, s. 378 men bagefter, bagefter, · bagefter! / Maa man saa ikke væmmes ved det at
PCS, s. 137 d: at komme i største Hast · bagefter! Han passerer nu Linien. Naturen har, som
KG, s. 71 en og Glædens Tab, og saa, · bagefter, ak langt om længe kom Mennesket paa
KG, s. 71 en og Glædens Tab, og saa, · bagefter, ak stundom langt om længe, kommer Trøsten.
EE1, s. 265 ele. Dog viser det sig strax · bagefter, at han ikke er Mand for at hitte paa det
Oi9, s. 378 tro – og saa bagefter, · bagefter, bagefter er der Millioner, som paa deres
Oi9, s. 378 skee satte et Spor; bagefter, · bagefter, bagefter have Millioner tilbedet en Splint
Oi9, s. 378 i Samtidighed; men bagefter, · bagefter, bagefter! / Maa man saa ikke væmmes
Oi9, s. 378 bliver ham tro – og saa · bagefter, bagefter, bagefter er der Millioner, som
Oi9, s. 378 ns Fod maaskee satte et Spor; · bagefter, bagefter, bagefter have Millioner tilbedet
Oi9, s. 378 holdsviis, i Samtidighed; men · bagefter, bagefter, bagefter! / Maa man saa ikke
IC, s. 105 vi ere det, kommende 1800 Aar · bagefter, betragte Miraklet og saa – blive
NB18:50 Andet end denne Opfattelse · bagefter, der tager Apostelen forfængelig ved
IC, s. 105 passe paa at komme betydeligt · bagefter, derved rigtignok igjen indirecte forraadende,
DS, s. 192 forud og bagud, baade forud og · bagefter, Du har det, om Du vil, i Taarer; thi Dit
IC, s. 105 d den, liig Andet, der kommer · bagefter, duer til; thi i Samtidighedens Situation
EE1, s. 401 nd i Haand foran, alle Karle · bagefter, eller i et andet Mønster, to Piger og
PCS, s. 137 Indtrykket af, at han kommer · bagefter, hvor hastende han end kommer. Dog ikke
Brev 38 ig standsende imod: nu er det · bagefter, hvor skal jeg begynde. Saa gik Tiden hen,
NB32:10 at blive et Vrøvl. / Saa · bagefter, i følgende Generationer bliver hiin
Oi4, s. 212 levet Familie-Fader o. s. v.) · bagefter, ja saa er det bagefter, saa har man ikke
IC, s. 105 jælder, at den, der kommer · bagefter, lige saa gjerne kan gaae hjem og lægge
TSA, s. 73 kke ved hans Død, det var · bagefter, men ved den Antagelse, at i Henseende til
NB14:21 rdelse, maaskee endog først · bagefter, mener paa et Punkt at have paadraget sig
Brev 38 en Skam af ham; men nu er det · bagefter, nu kan han lige saa godt spare Uleiligheden.
SD, s. 185 man lod ham vente, nu er det · bagefter, nu, nu vil han hellere rase mod Alt, være
IC, s. 66 af hvad Du har faaet at vide · bagefter, om hvorledes hans Ophøiethed, næsten
Oi4, s. 212 . v.) bagefter, ja saa er det · bagefter, saa har man ikke Kraft til at bryde med
KG, s. 71 st kan aldrig siges at komme · bagefter, thi da den er Evighedens Trøst er den
Papir 446 at jeg gjør Indsigelsen · bagefter, thi naar det er gjort, er det gjort; og
Papir 595 rst er vis, naar det er · bagefter,) ligger ogsaa i det at tage Afsked: førend
Oi3, s. 190 nskede, men som hævner sig · bagefter. / / Christeligt maatte da Fordringen stilles
AE, s. 131 an dybsindigt bliver klog paa · bagefter. / Vel siges der, at die Weltgeschichte
NB15:103 skab« kommer altid · bagefter. Det er sandt, hvad Joh: Climacus siger:
AE entsen som Existents, men først · bagefter. Dette er Det der forklarer, hvorfor Speculationen
NB33:56 dsmændene og mange Andre · bagefter. Kort summa summarum blev, at Ingen henvendte
NB11:100 rken forstaaer før ell. · bagefter. Men man er forfængelig, man vil saa
CT, s. 70 erveier Intet forud, og Intet · bagefter. Men naar den saa en Morgen vaagner, saa
NB6:54 Det meest Afgjørende vil komme · bagefter. Men saa er dog maaskee Vanen m: H: t: at
NB8:110 aret paa dem; men nu er det · bagefter. Mængden er i sandselig Forstand den
AE, s. 39 e, og Speculationen altid klog · bagefter. Objektivt forstaaet er der overalt Resultat
Papir 318 n Baad og Svanerne seilede · bagefter. Og denne Gjengivelse, hvor tro. Thi hvad
Oi9, s. 380 en uhyre Maalestok, at komme · bagefter. Thi det er heri, at der nu med afgjort
NB36:32.a lde, at det kun lader sig vide · bagefter; det er ikke Noget et saadant Msk. umiddelbart
CT, s. 266 te Gang, fik han ikke at vide · bagefter; han veed det forud, at det er den sidste
TTL, s. 418 len dette, saa han kunde tale · bagefter? Man har vel hørt før i Verden, at
SLV, s. 390 a novellistisk Tuskhandel og · Bagefterbetænkning indenfor reent æsthetiske Kategorier.
NB29:93 diken. / / / / Naar man hos en · Bager bestiller en Julekage fE til 4rd, saa faaer
CC:12 ihedshelt og lige ned til den · Bager eller Slagter, der forløser sit Quarteer
Brev 291 Opdagelser. / Lyngby ( hos · Bager Weidemann) / Den 28 August. / Deres /
NB30:60 ligt, hver var det paa sin Viis, · Bager Welding paa sin Maneer, Naalemager Hiorth
AE, note aaledes fortæller man om en · Bager, der sagde til en Fattig: nei Moer, hun
JJ:277 være latterligt, ligesom da en · Bager, hvem en Fattig bad om Noget, svarede: nei
NB29:93 4rd saa vilde en Kjender, fE en · Bager, kunde smage, hvilket der var af den til
Brev 291 e i Kroen og hos den anden · Bager, men der var ingen. / Hvad mine tvende mærkværdige
BOA, s. 95 get af en Kok eller en Sukker · Bager, og en Forsamling af Børn skulde dømme
NB29:93 meget større end til 1rd, men · Bageren mener til den Priis tillige at burde tage
Brev 296 / Hvad nu endelig » · Bagerens Høns« angaaer, saa er jeg deri
Brev 295 af, og seer paa Naturen og paa · Bagerens Høns. Jeg glæder mig ret til at komme
NB18:85 en fE arrangerer det med 50 · Bagergaarde: men Χstd. har aldeles ingen Interesse
G, s. 40 en Nr. 5 og 6 links. Der findes · bagerst en Plads i en Krog, kun beregnet paa een
AE, s. 562 e Tid finder en Anmærkning · bagerst i Bogen, der underretter Læseren om,
NB4:135 Baad med een Mand i, som staaer · bagerst i Enden, stagende Aal, hvorved han tv
NB13:49 te ingen Løn faae. See, denne · bagerste Tanke er i een Forstand en frygtelig Magt.
SLV, s. 135 ødesløshed, som enhver · Bagersvend forstaaer; ligesom f. Ex. den i megen Anstrængelse
CT, s. 48 er er Forskjel paa Forrest og · Bagest, paa Høire og Venstre, men den Forskjel:
CT, s. 9 Afdeling. / Tanker, som saare · bagfra – til Opbyggelse. / / / Fjerde Afdeling.
DD:208 rd. / / / Journalen DD, s. 1 · bagfra ( DD:208) / Striden mellem den gamle og
CT, s. 171 e Afdeling / Tanker som saare · bagfra / – til Opbyggelse / / /
NB4:76 rst kommer / 1) Tanker, som saare · bagfra / – til Opbyggelse. / Det bliver
AE, s. 89 Endeligheden seer dette, der · bagfra falder ind i denne. Har jeg ikke udtømt
Not13:1 Philosophica. / / / / · Bagfra findes: Problemata. / d. 2 Dec. 42. /
AE, s. 88 Ideen og lader denne straale · bagfra ind i det samme Misforhold, er Opfattelsen
DD:208 aaledes at den tilsidst seer · bagfra ind i sit eget Øie, seer saa at sige
OTA, s. 133 Fjenden angriber bestandigt · bagfra og dog skal den Stridende gaae fremad:
CT, s. 241 rer sammen. Du kan begynde · bagfra og forfra og midt i, men hvor Du begynder
Not13:7 Theorie af Angst. cfr. JJ. · bagfra p. 3. / Det er et Modermærke som Cartesiuss
DD:69 Sangen baglænds igjen, ell. Een · bagfra skjærer Strengene over. / d. 11 Oct.
NB4:80 et Anhang. / Af Tanker som saare · bagfra til Opbyggelse / Tale VI / / ... Som naar
NB4:77 optage » Tanker, som saare · bagfra til Opbyggelse«, fordi jeg just
BI, s. 252 det om, at see Sagen forfra, · bagfra, at snakke hist op og her ned. Paa den anden
CT, s. 324 stfulde Tanke, ak, som saarer · bagfra, enhver pludseligt vaagnende Mistillid,
AE, s. 88 else, naar det sees med Ideen · bagfra, er Comik. Naar den subjektive existerende
SFV, s. 73 dødeligt – · bagfra, kæmpende mod Systemet og Spekulationen
EOT, s. 265 ab med Andre; den saarede ham · bagfra, naar han vendte sig mod Fremtiden, og forfra,
SLV, s. 229 vendt og ved at betragte ham · bagfra, ved Hjælp af Stokken gjør ham comisk.
SLV, s. 68 e, at Guderne kunde see hende · bagfra, veed jeg ikke; men det veed jeg, at hvis
NB:131 begynde forfra paa dette Arbeide · bagfra. / / / Der er dog ingen moderne Philosoph,
NB12:117 t Flankefægtningen, angrebet · bagfra. / Altsaa just samtidigt med det Høieste
CT, s. 172 n selvfølgeligt angribende · bagfra. / Indhold / / I. / Forvar Din Fod, naar
CT, s. 231 de end, som det hedder, saare · bagfra. / Men for ikke, ak paa nogen Maade, at
JJ:186 ygter, og angriber altid værst · bagfra. / Systemet er i den hegelske Skole en lignende
NB4:66 or Tanke og det er: at saare · bagfra. / Ære være Gud i Himlene, mere siger
G, s. 63 forfra, og derpaa begynder jeg · bagfra. Jeg flyer enhver udvortes Mindelse om det
2T44, s. 198 en Nidding, der saarer · bagfra; en Skygge, man ikke kan blive af med, selv
SFV, s. 29 vending ganske rigtigt kommer · bagfra; thi den gaaer ud fra den Indrømmelse
EE:195 n er udtrykt fra een Side af · Baggesen 7d B. p. 195 / Galskabs Eet i Alskabs To.
FF:29 ( hvad jeg seer af en Critik over · Baggesen efter det Tydske i Kiøbhsposten for
AA:25 kan jeg ikke tænke mig end det · Baggesen har ( i Kalundborgskrøniken) givet i
BB:34 robre de gamle Udtryk, omtrent som · Baggesen i » Agnete« har været
F densfestlige, de dagligdags. / Cfr. · Baggesen S. V. 6te B. p. 143. / Efterskrift /
EE1, s. 288 s Pande og paa hans Næse. · Baggesen siger etsteds om en Mand, at han vist er
FB, s. 195 ige om dem til sig selv, hvad · Baggesen siger om Byens Digter Kildevalle: blir
G, s. 38 s for nogen Theater-Maler. Hvad · Baggesen siger om Sara Nickels, at hun kommer styrtende
Not3:18 64., fødtes Jens Imanuel · Baggesen til et Liv, der hos ingen anden dansk Digter
Brev 151.1 r, at De kjender dette Ord af · Baggesen, som indeholder Hentydning til de tre Mænd
BI, s. 145 et dybsindigt vittigt Vers af · Baggesen. Men ogsaa fra en anden Side vil det ironiske
NB32:122 udbrænde til Aand ( hos · Baggesen: » udbrændt til Aand). Ak, men
JJ:282 eg have Lyst at anvende de Ord af · Baggesen: alt faaer en Ende, selv den Kjole som Hr
AE, s. 10 disse Velgjørere som efter · Baggesens Ord med Skrædderne: » de dræbe
Not3:10 ufangen.« – / · Baggesens samtlige Værker. / / 5te Bind p. 472.
Papir 143 e, der ligger i Stikordet i hele · Baggesens Thora fra Havsgaard, Atterkommeren, jeg
BB:1 gte, som nu i hans Værker ( · Baggesens) ligge samlede for os, da ville vi finde:
NB10:145 d deri, er naturligviis at · baggesnagvendt; thi det forstaaer sig, deri ligger just