S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
IC, s. 141 Kjerlighed og Medlidenhed og · Barmhjertighed ( mod hvilken dog al menneskelig Medlidenhed
KG, s. 323 e til de Fattige? Nei. Er det · Barmhjertighed at give den halve Skilling til den Fattige?
KG, s. 323 m at have gjort Alt. / Er det · Barmhjertighed at give hundrede Tusinde til de Fattige?
NB5:138 d. Paa samme Tid som han af · Barmhjertighed benytter et saadant Msk, opdrager og forbedrer
KG, s. 326 re vis paa, at det ikke er · Barmhjertighed Du seer, thi den vækker ikke Studsen.
KG, s. 321 iver det tvivlsomt, om det er · Barmhjertighed eller det er noget Andet. Barmhjertigheden
KG, s. 315 ok ikke – saa lidet som · Barmhjertighed er af de glimrende Dyder. Evigt forstaaet
KG, s. 321 jo vist, at netop en Saadans · Barmhjertighed er den skjønneste og den sandeste, og
KG, s. 322 ertig! Sandeligen, hvor megen · Barmhjertighed er der ikke mod de Mægtige og Lykkelige
OTA, s. 171 t Godes Langsomhed, at den i · Barmhjertighed er Langmod, at den i Kjærlighed til
NB2:180 sen No VII i 2d Følge om · Barmhjertighed er tillige rigtig vendt mod Communismen.
EE1, s. 145 ad den guddommelige Naade og · Barmhjertighed er, det er endnu blødere, og derfor
KG, s. 325 og nøiagtigt at see, hvad · Barmhjertighed er. / Evigheden forstaaer sig ene paa Barmhjertigheden;
KG, s. 323 killing til den Fattige? Nei. · Barmhjertighed er: hvorledes det gives. Men saa er jo
KG, s. 324 Intet for den Elendige? Nei. · Barmhjertighed er: hvorledes dette Alt og dette Intet
KG, s. 312 den Prædiker, som fortier · Barmhjertighed for at tale om Gavmildhed. Prædikes
KG, s. 322 re saa meget, – hans · Barmhjertighed fordunkler Pigens! Aa, ja, i Verdens Øine,
KG, s. 320 rtigheden ganske afskaffet. / · Barmhjertighed formaaer Intet at gjøre. /
KG, s. 319 riig paa Barmhjertighed! Thi · Barmhjertighed gjør Under, gjør de to Penninge til
KG, s. 313 k dette, at han ved at fortie · Barmhjertighed handlede ubarmhjertigt mod den Fattige
HH:25 af sin ubegribelige Naade og · Barmhjertighed har i Χsto forligt sig med Verden.
KG, s. 314 hvad den Høire gjør. / · Barmhjertighed har Intet at give. Det følger af sig
Papir 340:13 e glade) Budskab om Din · Barmhjertighed himmelske Fader – ja, om end et Menneske
EE1, s. 208 ige Kjærlighed, o lad Din · Barmhjertighed holde mig, stød mig ikke fra Dig, giv
KG, s. 377 rede i Dig; er der Mildhed og · Barmhjertighed i Dig, saa er Gud Barmhjertighed i Dig.
KG, s. 377 mhjertighed i Dig, saa er Gud · Barmhjertighed i Dig. Det uendelig Kjerlige er, at han
KG, s. 313 gt, medens den sandeligen har · Barmhjertighed i sin Magt, lige saa vist, som Kjerlighed
Papir 270 re saa overflødig, dens · Barmhjertighed ikke altid saa redebon til at hjælpe,
NB11:171.a stningen til hans Naade og · Barmhjertighed kommer. / I Luthers Prædiken over Pharisæeren
KG, s. 318 som er uden Penge? En saadan · Barmhjertighed maa ansees for en Art Galskab, en Indbildning.
KG, s. 313 vel vogte os for at forvexle · Barmhjertighed med hvad der er knyttet til udvortes Betingelser,
KG, s. 318 erfor maa tale til de Rige om · Barmhjertighed mod de Fattige. Saaledes er den Fattige
NB19:60 g en Hedning vilde da neppe vise · Barmhjertighed mod en Χsten«. Dette er en
KG, s. 30 » den, som gjorde · Barmhjertighed mod ham«; det er, ved at anerkjende
Brev 83 for god til man skulde vise · Barmhjertighed mod hende. Tavshed. Jeg kan vel begribe,
CT, s. 304 om skulle frelses, men den er · Barmhjertighed mod hver Den, som trænger til at skulle
NB19:60 aritan, viste jo dog Samaritanen · Barmhjertighed mod Jøden. / / / Til Gud. /
Not1:7.v ighed, i Retfærdighed, Naade · Barmhjertighed og Du skal erkjende Herren. Es: 54, 8:
IC, s. 69 rte ved Tanken om en saadan · Barmhjertighed og Medlidenhed, saa hele Slægten var
CT, s. 287 , men det er at forspilde Din · Barmhjertighed og Naadens Tid, hvis et Menneske saaledes
4T44, s. 348 men, dersom han giver den af · Barmhjertighed og Penningen er den eneste, han eier. Ja
CT, s. 287 Fader i Himlene! Din Naade og · Barmhjertighed omskifter ikke i Tidernes Vexlen, ældes
KG, s. 313 en han forstod ved at tale om · Barmhjertighed ret at opmuntre og begeistre den Fattige,
KG, s. 318 og Gud velbehageligt, saa er · Barmhjertighed ret egentligen Hjertets Offer, og er, som
NB23:51 ledes være Kjerlighed og · Barmhjertighed som Gud i Himlene! / Eller synes det Eder,
OTA, s. 178 ning om, at der er en saadan · Barmhjertighed til, og handlende negtede han, at den er
OTA, s. 178 iist om, at der er en saadan · Barmhjertighed til? Den Sidste havde dog det Beviis for,
KG, s. 315 le de Rige«! / Dog en · Barmhjertighed uden Penge, hvad har den at betyde? Ja,
KG, s. 316 rmhjertighed! Saa Du seer, at · Barmhjertighed uendeligt staaer i intet Forhold til Penge!
OTA, s. 244 Spørgsmaalet, der i evig · Barmhjertighed veed, at Lidelser kunne friste et Menneske,
EE2, s. 312 Fornuftighed til, og til dens · Barmhjertighed vil jeg fortrøste mig, at den er barmhjertig
KG, s. 322 dre Moderens Liv. See, det er · Barmhjertighed! Ingen Rigmand skal ødsle de tusinde
KG, s. 326 g han netop bedst, kan øve · Barmhjertighed! O, Barmhjertigheden, dersom Du i Sandhed
KG, s. 321 tilles uden som Gjenstand for · Barmhjertighed! Og dog er det jo vist, at netop en Saadans
KG, s. 316 , der er Himmelen saa vis som · Barmhjertighed! Saa Du seer, at Barmhjertighed uendeligt
KG, s. 319 dende: da være Du riig paa · Barmhjertighed! Thi Barmhjertighed gjør Under, gjør
KG, s. 318 lling om, at han kunde øve · Barmhjertighed, altsaa udpegen, priisgiven som Barmhjertighedens
KG, s. 312 ommen væsentligen taler om · Barmhjertighed, at Christendommen sidst af Alt vilde forskylde
GU, s. 333 lig. Dog det kan ogsaa være · Barmhjertighed, at han saaledes giver Tid, Tid til Omvendelse
NB11:161 d. af Guds Langmodighed og · Barmhjertighed, at han vil give Synderen Tid til at omvende
SLV, s. 218 f den, jeg forstaaer dog Din · Barmhjertighed, at jeg frivillig bærer min Skjebne,
KG, s. 318 pe, at tale til de Fattige om · Barmhjertighed, da de jo dog Intet have at give, og man
KG, s. 326 n her har været Talen, den · Barmhjertighed, der er en Kjerlighedens Gjerning, selv
KG, s. 315 avidt, at den endog udleer en · Barmhjertighed, der Intet eier! Thi allerede dette er da
AE, s. 208 ikke begribe den guddommelige · Barmhjertighed, der kan tilgive Synder; jo mere levende
Papir 270 sker i Døden. Der er en · Barmhjertighed, der opsøger Enker og Faderløse, der
OTA, s. 178 meente det, om, at der er en · Barmhjertighed, der tilgiver Synder; men selv negtede han
KG, s. 315 Christus ene forstod sig paa · Barmhjertighed, derfor er han saa nøieregnende med,
CT, s. 287 for Din uforandrede Naade og · Barmhjertighed, dette Samme er, naar et Menneske ret forstaaet
KG, s. 323 Vigtigste er, at der øves · Barmhjertighed, eller at Hjælpen er Barmhjertighedens
KG, s. 209 Kjerlighed bliver. / / VII. / · Barmhjertighed, en Kjerlighedens Gjerning, selv om den
KG, s. 312 drig affældig. / / VII / / · Barmhjertighed, en Kjerlighedens Gjerning, selv om den
KG, s. 313 Saa ville vi da betragte: / / · Barmhjertighed, en Kjerlighedens Gjerning, selv om den
KG, s. 312 ieste, fra at kunne øve · Barmhjertighed, fordi den jo er udelukket fra at kunne
NB13:7 ende med Mistro til Guds Naade og · Barmhjertighed, hvad der er en frygtelig Synd.«
4T44, s. 348 Eller Den, der vil gjøre · Barmhjertighed, kan han gjøre mere end at give Alt hvad
KG, s. 325 r lære at forstaae Dig paa · Barmhjertighed, maa Du lære det af Evigheden. Men skal
OTA, s. 376 ig Anger at gribe efter Guds · Barmhjertighed, men dog finder den bodfærdige Røver
KG, s. 316 meest udviklede Forstand paa · Barmhjertighed, men slet ingen Forstand paa Penge, saa
KG, s. 324 see Barmhjertigheden. Er det · Barmhjertighed, naar Den, der kan gjøre Alt, gjør
KG, s. 324 for den Elendige? Nei. Er det · Barmhjertighed, naar Den, der saa godt som Intet kan gjøre,
3T44, s. 266 enneske kun af Guds Naade og · Barmhjertighed, og denne er ethvert Menneske lige nær,
4T44, s. 328 lers er Frimodighed til Guds · Barmhjertighed, og denne Tale ikke et uægte gudeligt
KG, s. 322 kke afgjort, at det skete ved · Barmhjertighed, og hvis dette ikke var Tilfældet, var
KG, s. 313 nu fastholde i denne Tale om · Barmhjertighed, og vel vogte os for at forvexle Barmhjertighed
KG, s. 326 jertighed, saa have vi jo den · Barmhjertighed, om hvilken her har været Talen, den
KG, s. 326 er Tilfældet i Forhold til · Barmhjertighed, saa have vi jo den Barmhjertighed, om hvilken
KG, s. 320 at da Mennesket havde opgivet · Barmhjertighed, saa maatte Hundene til at være barmhjertige.
KG, s. 318 lling kan man saa have om den · Barmhjertighed, som er uden Penge? En saadan Barmhjertighed
KG, s. 322 at der slet ikke blev øvet · Barmhjertighed, større end al timelig Nød. /
CT, s. 287 det Gode. Det er Din Naade og · Barmhjertighed, uforandret at sige hver Dag » endnu
IC, s. 80 mens Mildhed og Kjerlighed og · Barmhjertighed. / Den Eenfoldige, der ydmygt bekjender
KG, s. 313 at tale om, at den kan øve · Barmhjertighed. / Dette ville vi nu fastholde i denne Tale
KG, s. 318 den Rige er saa god at øve · Barmhjertighed. Barmhjertige Gud, hvilken Ubarmhjertighed!
KG, s. 323 vel, at der ikke blev øvet · Barmhjertighed. Der staaer ogsaa, mærkeligt nok, under
NB25:73 std. er uendelig mild, idel · Barmhjertighed. Dersom En ligger døende – om han
2T43, s. 17 i fortrøste os jo til Din · Barmhjertighed. Det nye Aar staaer for os med dets Fordringer;
OTA, s. 385 rin med Hensyn til at øve · Barmhjertighed. Det skete alt sammen paa » den samme
KG, s. 312 selv i Prædikeforedraget, · Barmhjertighed. Dette er, christeligt forstaaet, en Uanstændighed.
IC, s. 80 l Mildhed, Naade, Kjerlighed, · Barmhjertighed. For enhver anden Betragtning er og skal
NB8:6 de, idet han prædiker om · Barmhjertighed. Han vil begeistret forklare, at Χstd.
3T44, s. 247 tand, men kun forstaaer Guds · Barmhjertighed. Maaskee var der Den, som grundede dybt
4T44, s. 355 og Fortrøstning til Guds · Barmhjertighed. Men dersom et Menneske er sandsesløs
KG, s. 315 rdunkler den Fattiges – · Barmhjertighed. Men hvilken Afsindighed, dersom det dog
KG, s. 318 til den Fattige om at øve · Barmhjertighed. Og hvor fornødent det er, om ikke for
KG, s. 315 e – og Christus kun paa · Barmhjertighed. Og just fordi Christus ene forstod sig
KG, s. 325 saligste Vilkaar er at øve · Barmhjertighed. Og nu Magt og Vælde! Dette forstyrrer
Papir 340:13 ere er Du dog i Din Naade og · Barmhjertighed. Thi hvad er et Menneske for Dig Du Uendelige,
KG, s. 312 kulde der vel ene og alene om · Barmhjertighed. Veed Du at tale tilgavns derom, saa skal
KG, s. 322 den Mægtigste vil vise Dig · Barmhjertighed. Vær barmhjertig mod os Lykkeligere!
OTA, s. 178 r han blot selv maatte finde · Barmhjertighed: hvilken af disse Tvende var i Sandhed overbeviist
KG, s. 318 tærkt Vellugtende til. Hav · Barmhjertighed: saa lader det sig gjøre med at give
Not1:7 f den gudd: Kjærlighed og · Barmhjertighed; c) ved sin Død, som er Underpant paa
KG, s. 318 e til de Fattige om at øve · Barmhjertighed; jeg veed nok, hvad jeg vælger, eller
KG, s. 321 en Kunstner maatte fremstille · Barmhjertighed; men jeg har forvisset mig om, at det ikke
KG, s. 322 n, at der ikke bliver øvet · Barmhjertighed; selv om al Nød blev afhjulpen, er det
SD n lige over for et Tilbud af Guds · Barmhjertighed; Synden er ikke ganske den Flygtende, ikke
KG, s. 30 amaritanen beviste det ved sin · Barmhjertighed; thi ved den beviste han jo ikke, at den
KG, s. 324 aaledes med Barmhjertigheden. · Barmhjertigheden er det sande Betydelige, men de hundrede
KG, s. 318 Keiser – og Pengemand. · Barmhjertigheden er det stærkt Vellugtende. Er Bønnen
KG, s. 323 older det urokkeligt fast, at · Barmhjertigheden er det Vigtigste. Ingen Tænker kan være
NB23:188 e er jo dog ogsaa timelige, men · Barmhjertigheden er fra Evighed, var før dem og bliver
NB2:96 oderen. / Pengene er Tælleren, · Barmhjertigheden er Nævneren. Men Nævneren er dog
KG, s. 325 Men selv om det er givet, at · Barmhjertigheden er tilstede, Du vil dog let forvisse Dig
KG, s. 319 t ganske seiret, saa er ogsaa · Barmhjertigheden ganske afskaffet. / Barmhjertighed formaaer
KG, s. 324 Men kan jeg lige saa godt see · Barmhjertigheden i den halve Skilling, som i de hundrede
KG, s. 324 er, jeg kan lige saa godt see · Barmhjertigheden i det Ene som i det Andet, det er, Barmhjertigheden
KG, s. 324 saa kan jeg jo lige godt see · Barmhjertigheden i dette Alt og i dette Intet; og naar saa
KG, s. 325 / Dog lad os ikke glemme, at · Barmhjertigheden kan sees i begge Tilfælde, i den halve
KG, s. 324 Ene som i det Andet, det er, · Barmhjertigheden kan være og kan være fuldt saa vel
4T44, s. 348 n mærker Forskjellen, men · Barmhjertigheden og Tempelkisten forstaae det anderledes.
SLV, s. 424 f det Religieuse, der dog er · Barmhjertigheden selv. / At det forholder sig saaledes med
KG, s. 325 est at blive opmærksom paa · Barmhjertigheden ved at see paa Det, som der skal sees bortfra,
KG, s. 321 hed eller det er noget Andet. · Barmhjertigheden viser sig bestemtest, naar den Fattige
KG, s. 325 g derved for en Deel bort fra · Barmhjertigheden, der aldrig bliver tydeligere end naar den
KG, s. 326 kan øve Barmhjertighed! O, · Barmhjertigheden, dersom Du i Sandhed seer den, vækker
KG, s. 325 kunne blive opmærksom paa · Barmhjertigheden, naar den giver de hundrede Tusinde, end
KG, s. 323 tales vi ved ene og alene om · Barmhjertigheden, og ene og alene om den Forskjel: barmhjertig
KG, s. 325 ortfra, hvis man ret skal see · Barmhjertigheden. / Dog lad os ikke glemme, at Barmhjertigheden
KG, s. 324 ig og forstyrrer mig i at see · Barmhjertigheden. / Lad mig atter og atter oplyse dette.
KG, s. 323 r Evigheden, det Vigtigste er · Barmhjertigheden. At et Menneske døer, er da evigt forstaaet
KG, s. 324 etydelige Indre. Saaledes med · Barmhjertigheden. Barmhjertigheden er det sande Betydelige,
KG, s. 325 Dig i ganske at dvæle ved · Barmhjertigheden. Der fortælles om Apostelen Petrus, at
KG, s. 324 erved forstyrrer mig i at see · Barmhjertigheden. Er det Barmhjertighed, naar Den, der kan
4T44, s. 329 lv, men lære at behøve · Barmhjertigheden. I denne Henseende forstaaer vanskeligt
EE1, s. 146 nok til at ville undvære · Barmhjertigheden. Og hvad er dog, naar man tager disse to
KG, s. 313 Afgjørende i Henseende til · Barmhjertigheden. Og sandeligen, hvis En ikke havde Penge,
KG, s. 325 igheden forstaaer sig ene paa · Barmhjertigheden; vil Du derfor lære at forstaae Dig paa
KG, s. 325 urde betvivle, at dette er en · Barmhjertighedens Gjerning; og dog, det er jo et Mirakel.
KG, s. 323 ighed, eller at Hjælpen er · Barmhjertighedens Hjælp. » Skaf os Pengene, skaf
CT, s. 314 t forbarmende Ord, hvilket al · Barmhjertighedens Inderlighed formaaede at udtænke, det
NB24:34 siger: Utaknemlighed udtørrer · Barmhjertighedens Kilde, men tilføier Savonarola, Taknemlighed
2T43, s. 48 : fra Kjærlighedens Gud, · Barmhjertighedens og Trøstens Gud, de gode Gavers Giver,
NB15:129 een Side, fra en anden er · Barmhjertighedens Undskyldning. / At denne Lære kan tages
OTA, s. 385 han fandt den Ulykkelige paa · Barmhjertighedens Vei, han viste ved sit Exempel, hvorledes
OTA, s. 385 pel, hvorledes man gaaer paa · Barmhjertighedens Vei, han viste, at, aandeligt forstaaet,
OTA, s. 385 in Samaritan, da gaaer Du ad · Barmhjertighedens Vei, thi Veien mellem Jericho og Jerusalem
KG, s. 318 ltsaa udpegen, priisgiven som · Barmhjertighedens ynkelige Gjenstand, der i det Høieste
OTA, s. 385 jertethedens, den femte Gang · Barmhjertighedens; der var fem Reisende, som efter Evangeliets
NB2:190 gal«. – See det er · Barmhjertigheds Løn. / Det at existere christeligt er
NB23:204 t Msk. kunde blive salig ved en · Barmhjertigheds-Akt af Gud men uden Satisfaction, Msket vilde
Brev 83 tum. Kun det vil jeg sige en · Barmhjertigheds-Gjerning gjør jeg aldrig mod hende, hun er for
KG, s. 87 Bespisning kunde man kalde en · Barmhjertigheds-Gjerning, men ikke et Gjestebud. Thi hvor god end
NB9:19 faaer her ud, at Ingen kan øve · Barmhjertighedsgjerninger uden troende Χstne. /
NB19:60 e kan være Tale om Hedningers · Barmhjertigheds-Gjerninger, fordi der staaer, at de ere viste mod Χstne,
NB9:19 saa prædiker over Mth: 25 ( om · Barmhjertigheds-Gjerningerne) saa glemmer man Evangeliet om Samaritanen;
IC, s. 29 for hvem dog endnu ingen Grav · barmhjertigt aabnede sig: kommer ogsaa I hid, her er
EE2, s. 49 thi det er dog overordentligt · barmhjertigt at skjænke et Menneske det høieste
KG, s. 322 at lide stille og taalmodigt · barmhjertigt at vogte paa, at man ikke forstyrrer Andres
KG, s. 319 ørre Sum, naar den Fattige · barmhjertigt ikke gaaer i Rette med den Rige, gjør
CT, s. 53 der ved Hjælp af Ringheden · barmhjertigt ligesom paanøder sig ham, som vilde
KG, s. 320 ighed kan man dertil bruge et · barmhjertigt Menneske, som stilles ved Siden. Saaledes
OTA, s. 187 O, hvor er dog det Evige saa · barmhjertigt mod os Mennesker! Al den fordærvelige
Papir 306 d? Eller dersom der var et · barmhjertigt Msk, hvem Du engang havde skyldt Alt, og
2T44, s. 200 : i Forhold til; og dog hvor · barmhjertigt siger den det ikke ofte. / See derfor veed
KG, s. 319 dre skyldig, naar den Fattige · barmhjertigt skjuler derover. O, hvor Mangen har ikke
KG, s. 322 Ulykkelig! Hvad er vel meest · barmhjertigt, enten mægtigt at afhjælpe Andres
KG, s. 321 modigt, om man saa vil, ogsaa · barmhjertigt. O, men har Du aldrig seet, saa har Du dog