S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB10:112 n Fader vilde sige til sit · Barn » det er Det og det Du skal, det
NB17:88 ag blot dette, at Χstus som · Barn » var sine Forældre underdanig«
NB30:126 Behag ved at have avlet et · Barn – – og det er det nye Testamentes
NB17:38 en Carricatur, kjendt af ethvert · Barn – det er af det Farlige. / Men det
NB26:72 t, som ret vil glæde mit · Barn – det skjenker jeg ham, ( o, det
NB27:51 e Timer«. / / Tænk et · Barn – efterat være blevet belært
NB19:41 e sig om en Ven. Men er han · Barn – et Barn pleier ikke at have hvad
NB10:191 aaet, allerede tidligt som · Barn – for-lovet. Ak, jeg har dyrt betalt,
CT, s. 92 lægge Haand paa dette Dit · Barn – Gud er ikke grusom; ikke forlade
Papir 572 ei. / Saaledes opdrages et · Barn – i Χstd: Din Fader og Din Moder,
Papir 572 2 Juli. / Saaledes opdrages et · Barn – i Χstd: gaae Du kun ganske
Brev 41 en lille Uret mod dette lille · Barn – ja om den var nok saa lille bitte:
Brev 41 ykke. / Men derimod, et lille · Barn – ja om det var nok saa lille bitte;
NB14:147 r, naar det er et velartet · Barn – men naar det er den forlorne Søn,
NB14:127 just ikke Opgaven selv at blive · Barn – nei, Frelseren selv er hverken
SFV, s. 61 re Menneske. Men naar man er · Barn – og de andre Børn lege, spøge
SLV, s. 264 vægelse, naar han saae et · Barn – og denne Mulighed var, at et andet
NB24:89 Naar Du befaler mig at offre mit · Barn – og der da i det afgjørende Øieblik
LF, s. 38 lige Fader gjør det ved sit · Barn – og siger: » kom lad os gaae
SLV, s. 116 om var Barnet et Vidunder af · Barn ( Forfængelighed, Forfængelighed),
IC, s. 215 ja, ogsaa noget nær som · Barn ( formodentligen for Alt i denne Henseende
AE, s. 543 meget er vist, skal et lille · Barn ( ligefrem forstaaet) afgive Bestemmelse
AE, note , saaledes er det for et lille · Barn ( ligefrem forstaaet) det Umuligste af
AE, note ligefrem, Intet om at et lille · Barn ( ligefrem forstaaet) har fri Indgang;
AE, s. 547 nneskeligt paa det at være · Barn ( ligefrem forstaaet), og det bliver nu
AE, note igste af Alt at blive et lille · Barn ( ligefrem forstaaet), saaledes er det
AE, s. 540 staaet om at være et lille · Barn ( ligefremt forstaaet). Kan man saa fortænke
KG, s. 252 Øieblik; og Timelighedens · Barn ( Mennesket) forholder sig jo dog kun som
KG, s. 252 Haabet opdrager Timelighedens · Barn ( Mennesket), lærer ham at haabe ( thi
AE, s. 241 øre Barnet til et uægte · Barn ( selv om man bag efter gjorde det om,
NB11:69 lighed ikke at ville lyde som et · Barn , men være saadan et voxent Msk, der
AA:22 er en Subreption, et uægte · Barn af Χstd. Det, som imidlertid vistnok
NB30:28 el, jeg er demoraliseret ved fra · Barn af at være opdragen i Χstd., men
NB21:63 anskeligheden er, at man ved fra · Barn af at være opdragen i denne Religion,
Papir 451.a engang ere forkjelede ved fra · Barn af at være opdæggede ved christeligt
NB17:110 s Vanskeligheder. Jeg, fra · Barn af den Ulykkelige, lidende i usigelige
NB4:159 ynde, aldeles bagvendt, fra · Barn af dialektisk ɔ: uden Umiddelbarhed,
KG, s. 321 s Elendighed, som maaskee fra · Barn af eller senere i Livet ere saa ulykkeligt
NB4:159 stakkels Menneske, der fra · Barn af er faldet i det elendigste Tungsind,
NB27:43 r det ikke, især En, der fra · Barn af er forvænt ved Naaden, forvænt
NB4:56 i al Verden skal dog En, der fra · Barn af er opdragen i Χstd, og indbildt
NB25:57 nhed« er at man fra · Barn af er opdraget i al dette Kjælenskab
Papir 455 overdrev, men derimod fra · Barn af er opdægget og forkiælet fra Barn
NB30:27 især i Danmark, naar man fra · Barn af er paa enhver Maade hexet ind i den
NB33:13 fordi man nemlig fra · Barn af har bildt ham en Løgn ind om hvad
Papir 574 edens Gud, om hvem man fra · Barn af har faaet alt Andet at vide end dette!
NB13:88 voxet en Generation op, som fra · Barn af har faaet det pathetiske Indtryk af
JJ:493 k hjemme. / Den der, som jeg, fra · Barn af har haft en polemisk Forestilling om
NB9:30 ere talte. Men glem nu at Du fra · Barn af har lært det uden ad, saa det intet
NB24:46 dette at jeg næsten fra · Barn af har været indviet i hvad man vilde
AE, s. 549 e ved at være opdragen fra · Barn af i Christendommen); de bleve Christne
NB4:56 stheden opdrages et Msk. fra · Barn af i en Tryghed om det Høieste, en Tryghed
NB9:78 hi sandt nok jeg har været fra · Barn af og saa videre ubeskrivelig ulykkelig;
NB30:113 luddret ved at være fra · Barn af opdragen i Χstd. Hvilken Afstand
SFV, s. 43 hvad Verdens er, strengt fra · Barn af opdragen i den Betragtning, at Sandheden
PS, s. 233 el, at han selv og Enhver fra · Barn af var i Besiddelse af de fornødne Forkundskaber,
SFV, s. 58 ersonligt om sig selv. / Fra · Barn af var jeg i et uhyre Tungsinds Magt, hvis
FB, s. 194 re Medlidenhed, som han fra · Barn af var priisgiven til. Hans Monolog i 1ste
NB10:85 llingen, fordi Msk. veed det fra · Barn af, er blevet trivielt. / Hvad forøvrigt
NB12:191 elopdragen i Χstd fra · Barn af, forøvrigt i Besiddelse af alle Betingelser
NB10:153 Jeg husker meget godt fra · Barn af, hvorledes det bedrøvede mig, at
Oi8, s. 367 Du kjender ham meget godt fra · Barn af, og fordi Du er vant til letfærdigt
KG, s. 54 g oplærte i Christendom fra · Barn af, og ogsaa i den modnere Alder have indviet
EE1, s. 73 t som en medfødt Gave fra · Barn af, saa at hun selv kom Latone tilhjælp
NB15:69 oplært i Χstd. fra · Barn af. Det hjalp. Men sandelig jeg lærte
Oi7, s. 295 a man blive det som Barn, fra · Barn af. Dette er Grundløgnen; gaaer den
NB30:113 man kjender saa godt fra · Barn af; og derfor er det for Den, som er fra
NB12:169 holdt. Og strax efter er dette · Barn allerede saa kostbart, at det koster Børnene
AE, s. 546 ogsaa siger: man kan bilde et · Barn Alt ind. Det forstaaer sig, den Ældre
IC, s. 177 Barnet, videbegjerligt som et · Barn altid er, dog spørge, hvem er det, hvad
EE2, s. 231 lot var bestemt abstrakt, som · Barn altsaa, valgte Gud. / Mystikeren er, idet
Oi7, s. 295 igt som det er umuligt for et · Barn at avle Børn. Det at blive Christen
NB13:9 an være villig til som et · Barn at bede for sig og sige: det var kun Spøg.
Oi7, s. 295 da let, at dette Hele med som · Barn at blive Christen, ja at man netop maa
JJ:377 r. / Dersom man havde sagt til et · Barn at det at brække Benet var at synde,
NB25:12 vn; som man siger til et · Barn at det skal læse en Bøn høit og
CT, s. 208 ed ham. Hvad det er som lille · Barn at faae det Navn, man kommer til at hedde
NB36:2 et er aldeles umuligt for et · Barn at fatte punctum saliens i Χstd: Arvesynden,
NB36:5 lige. / Dette er Følgen af som · Barn at have faaet en lige modsat saakaldet
SLV, s. 260 skærpede blandt Andet sit · Barn at hilse ærbødigt for Bogholderen.
AE, s. 538 det ubeskriveligt let for et · Barn at indgaae i Himmerigets Rige, umuligt
AE, s. 540 ive Betingelse) for som lille · Barn at komme ind i Himmeriges Rige –
NB36:2 sten. / Χstheden fik et · Barn at lyve for og benyttede sig saa deraf
HH:8 ader i Israel der troede i sit · Barn at miste Alt, hvad ham kjært var, at
FB, s. 117 mangen Fader, der troede i sit · Barn at miste, hvad ham var kjærest i Verden,
NB30:110 Børn og for ved ret fra · Barn at opdrage dem i Χstd. at skaffe Gud
JC, s. 44 lærte man et toaars · Barn at sige disse Ord: jeg troer, at der er
NB27:42 ikke var forvænt med fra · Barn at være Χsten, blev Missionairen,
NB11:141 ledes at være gammel som som · Barn at være gammel som en Olding. / /
NB27:46 tte at man er forvænt med fra · Barn at være opdraget i Χstd. og forkjælet
KG, s. 236 Menneske og Menneske. Kan et · Barn bedrage sine Forældre? Nei, Barnet bedrager
OTA, s. 285 giver Frimodighed. Dersom et · Barn bedrøvet kom til den Ældre og bad
TS, s. 83 hvad ham forundtes. Og som et · Barn begjerer han maaskee endnu mere, dog ydmygt;
EE2, s. 251 lart, det kan man gjøre et · Barn begribeligt; thi jeg kan gjøre Pligten,
KG, s. 202 , af, at det strengt opdragne · Barn bestandigt, hvor det end er, hos sig har
SD, s. 235 i Evigheden kunde derfor et · Barn bestride; der er egentligen Intet at gjøre
NB33:13 er i Χstheden forelyver sit · Barn betræffende det Høieste og Helligste.
NB10:191 r det Andet. Allerede som lille · Barn blev det mig fortalt, og saa høitideligt
NB10:153 -Ulykke, at jeg skjøndt · Barn blev forvexlet med det at være Olding:
SFV, s. 58 Guds-Forholdet. – Som · Barn blev jeg strengt og alvorligen opdraget
EE2, s. 80 r en meget stolt Dame. Hendes · Barn blev sygt. En af Byens Læger blev kaldet.
TSA, s. 61 r engang en Mand. Han var som · Barn bleven strengt opdragen i den christelige
NB26:105 vi i ½ Minut som spædt · Barn blive overstænkede med lidt Vand –
NB14:147 empler paa: at det uartige · Barn bliver begunstiget, at man strax takker
NB15:118 Naaden«; som et · Barn bliver hans Synd forvandlet ham til en
AE, s. 266 ere er Christen. Allerede som · Barn bliver man Christen, hvilket kan være
BOA, note hvorfor skulde saa dette · Barn bruge 9 Maaneder ligesom andre Børn?
EE1, s. 384 ne for at passe det kjære · Barn Charlotte Hahn op. Hun pleier hver Onsdag
4T43, s. 134 dt han er ond, dog giver sit · Barn den gode Gave, han beder om, og giver ham
SLV, s. 450 bringer den for Dagen som et · Barn den lykkelige Bemærkning, uden ret at
AE, s. 544 , eller for det lidt ældre · Barn den venlige Skikkelse med det milde Aasyn
NB32:93 / Men som i Forhold til et · Barn den Ældre, der ønsker at vinde dets
EE1, s. 319 saa forstaaer ethvert · Barn denne Bevægelse, man kalder det at lege
Brev 134 Naturen er uden Fortid, et · Barn der ikke kjender Livets Smerter ei heller
JJ:324 r denne Livs-Anskuelse ligesom et · Barn der lider sin Straf den Dag og saa er alt
JJ:446 llede i et Opbyggelses-Skrift: et · Barn der løber efter sin egen Skygge, og
DS, s. 213 e at tale om, at det er dette · Barn der siges at skulle være Verdens Frelse,
NB5:61 vil svare: ja, mit kjære · Barn deri har Du Ret; og tilføier han: Alt
AE, s. 546 det døbte Barn. / Faaer et · Barn derimod ikke, som det bør, Lov til uskyldigt
JJ:470 r: » nei mit kjære · Barn det er ingen Straf, det veed Du nok.«
IC, s. 178 eblik han skal fortælle et · Barn det første Gang, et Barn, som altsaa
EE1, s. 40 e blot om Psyches tilkommende · Barn det gjælder, at dets Fremtid afhænger
OTA, s. 293 ngssorg, saa er i Grunden et · Barn det ogsaa; ak, hvo vilde ikke gjerne lære
NB30:40 d, at det jo venter ethvert · Barn dette som oftest Bestialske at –
JJ:226 foran ham og sagde: Stakkels · Barn Du gaaer i en stille Fortvivlelse. Men
SLV, s. 188 re Faderens Stemme: stakkels · Barn Du gaaer i en stille Fortvivlelse. Thi
SLV, s. 187 gtede ham og sagde: stakkels · Barn Du gaaer i en stille Fortvivlelse. Videre
NB2:95 d Dukken, men saa bliver igjen et · Barn Dukken, naar Barnet er blevet Moderen.
AE, s. 348 n det. Dersom saaledes en som · Barn døbt Christen i Sandhed bliver Christen,
Oi7, s. 292 ngene, og saa kan Du faae Dit · Barn døbt, først Pengene, saa skal der
AE, s. 334 gt den Bekymring, at faae sit · Barn døbt, saaledes at Bekymringen for at
NB28:13 r fødtes i Kirken og som · Barn døbtes. / Naaden paa første Sted.
SLV, s. 133 nd den unge Pige. Lad hendes · Barn døe, og see da den sørgende Moder.
NB22:149 etsteds, at naar en Mands Kones · barn døer, og hun taalmodigt finder sig deri,
TSA, s. 61 ede dette Offer, hvad han som · Barn eenfoldigt havde forstaaet, at Jødernes
Papir 340:15 rkere end det lykkelige · Barn efter Legebroderen. Saaledes med det Religieuse;
TS, s. 81 derligt nok, dog allerede som · Barn efterstræbt af Magthaverne, saa de fattige
NB21:110 eget Overlegen i Forhold til et · Barn ell. en ung Pige. Han paatager sig at ville
IC, s. 171 være i Slægt med dette · Barn eller dette Menneske; det gjaldt den for
NB27:81 t Begreb om de gode Gaver end et · Barn eller en Yngling. Denne Lidelse maa blive
NB26:69 g vil holde ud, at jeg, hvis mit · Barn eller et Msk. jeg elskede lige saa høit
BOA, s. 250 ette Øieblik, hverken som · Barn eller som Yngling eller som theologisk
SLV, s. 266 el, om en Fader gav sit eget · Barn en Almisse. Derfor vilde han ingen Tak
NB31:101 m naar en Lærer sætter et · Barn en Lectie og siger: det er en svær Lectie
JC, s. 44 . Kunde man lære et toaars · Barn en mathematisk Sætning, hvis en gal
NB29:79 aer 3 Snese Æg for hvert · Barn en Mutter i Menigheden avler, saa det især
Oi4, s. 213 i Børnene, saa gives hvert · Barn en Sjat Vand over Hovedet, – saa
Oi3, s. 189 gelige, at aabne det stakkels · Barn en Vei, der fører hende til alt dette
NB11:213 Hvad er saa naturligere for et · Barn end deels at haabe paa, at dette dog vel
NB10:191 t hænder stundom, at et · Barn endnu paa Vuggen forloves med Den, der
NB14:147 kker til, naar det uartige · Barn engang er en lille Smule artig, saa det
NB35:5 e tylde sand Χstd. i et · Barn er ( hvis det ellers var muligt, hvis Barnets
LF, s. 35 Forældre sige » det · Barn er baade stygt og sygeligt og dumt og tungnemt,
NB26:66 Mildhed. / / Ved det man som · Barn er bleven forkiælet i Χstd –
AE, s. 540 or andre Børn, thi ethvert · Barn er blot sig selv umiddelbar; og deels fordi
DS, s. 187 i Forhold til et ganske lille · Barn er Blufærdighed een; saasnart der antages,
NB26:67 den Vei. / Men naar man fra · Barn er demoraliseret ved Mildheden, som hele
KG, s. 344 Forhold til det vanskeligste · Barn er der dog Haab om og Udsigt til Gjenkjerlighedens
EE2, s. 80 r Meget af Børn. I ethvert · Barn er der noget Oprindeligt, som gjør,
AE, s. 333 for at blive Menneske, thi et · Barn er det endnu ikke: saaledes maa man være
NB8:97 Idee ell. Tanke er saa denne: et · Barn er det Frelsende, ell. det at blive Fader
AE, s. 540 Galimathias: thi for et lille · Barn er det slet ikke vanskeligt, og for en
EE2, s. 77 gere Dig til det Utrolige. Et · Barn er det Største og det Betydningsfuldeste
Papir 318 en saadan Undersaat som et · Barn er det, og den bedste Undersaat, han har
IC, s. 215 nfirmeret. Og Enhver, der som · Barn er døbt, som Dreng eller Pige confirmeret,
AE, s. 541 hristendom, der hos det lille · Barn er elskelig, er hos den Ældre den barnagtige
EE2, s. 79 Dig den Anerkjendelse, at et · Barn er en Velsignelse, gribe til de Skrækkebilleder,
EE2, s. 78 ee denne Qvinde fornam, at et · Barn er en Velsignelse. Dersom jeg var Maler,
IC, s. 93 tige Christendom ( thi for et · Barn er Forargelsen ϰατ'
NB24:18 ve ved, indtil det oplyses at et · Barn er født der som Natur-Bestemmelse havde
3T44, s. 274 lædens Udtryk over, at et · Barn er født til Verden, lyder det skjønt
SLV, s. 116 en det er et Vidunder, at et · Barn er født. Den, der her ikke vil see Underet,
EE2, s. 78 eneste Gode, som det spæde · Barn er i Besiddelse af, men ogsaa i lovlig,
Oi7, s. 307 sige det til Barnet. Ethvert · Barn er i sin Naivetet mere eller mindre genial.
NB27:87 arn jo ogsaa; men det lille · Barn er ikke Ven med sin Fader. Χstus kan
KG, s. 237 Forhold mellem Forældre og · Barn er jo dog usømmeligt, ja næsten afsindigt,
NB4:117 et var Hjælperen. Thi et · Barn er jo for uerfarent til at kunne hjælpe;
NB34:43 er det, er jo for Msker; et · Barn er jo ogsaa et Msk – ergo er Barnet
NB22:151 lgelse. At frelses ved et · Barn er omtrent ligesom at » lære«
NB27:43 gt svært for En, der fra · Barn er opdragen i Χstd, at komme ud af
NB20:164 aaledes vel med Enhver, der fra · Barn er opdragen i Χstd. / Gjør nu denne
NB30:110 sten, da for Den, som fra · Barn er opdraget i Χstd, der er Intet Χstd.
NB30:113 i dette Liv. / Men Den der fra · Barn er opdraget i Χstd, ham er det som
NB21:110 , som fremkommer ved at man fra · Barn er opdraget i Χstd. Individet lader
NB26:67 t til at stræbe, naar han fra · Barn er opdraget i og bestandig prækes fuld
SLV, s. 59 dstustræde.« / Som · Barn er Pigen mindre anseet end Drengen. Lidt
EE2, s. 78 ræets Aabenbarelse; men et · Barn er rigtignok en ganske anden Art af Mulighed
4T44, s. 307 elt Barn. Men det at være · Barn er saa deiligt! Saa ligger man ved Timelighedens
NB31:87 , at jeg – ligesom et · Barn er saa uendelig glad naar det ret har forputtet
KG, s. 201 nde. Naar et strengt opdraget · Barn er sammen med uartige eller mindre artige
Oi7, s. 308 ved Tanken om, at man kun som · Barn er sand Christen. / Og hvad er saa Følgen
CT, s. 280 en, da siger han jo, at dette · Barn er sygt, men tillige, at de andre virkeligen
NB8:14 saa med en Moder » naar et · Barn er sygt, saa seer det saa længe ud som
OTA, s. 261 rt fornummet, at naar kun et · Barn er tilstede, er der dog ingen Tilstedeværende.
KKS, s. 97 es, at det lykkeligt begavede · Barn er Uroen i Familien. Uro, naar derved forstaaes
AE, s. 534 t man allerede som otte Dages · Barn er virkelig Christen, hvorved man igjen
Papir 365:7 kende, især da vi fra · Barn ere vante til den Raisoneren. Men det Ethiske
AE, s. 217 og at der bliver affordret et · Barn et helligt Løfte, en Eed. / Kun Tilskuer
NB20:28 den: at være døbt som · Barn etc, ell. som theol. Candidat at søge
JJ:513 nskede, da fik Du det jo som et · Barn faaer det, Du kunde ikke elske Gud af Dit
Oi7, s. 299 ten paa den Maade, at man som · Barn faaer en Sjat Vand over Hovedet af en kongelig
KG, s. 188 om det overordentlig begavede · Barn for de eenfoldige Forældre: Barnet er
TS, s. 83 r, glad og taknemmelig som et · Barn for hvad ham forundtes. Og som et Barn
3T44, s. 240 igesaalidet som det spæde · Barn for meget i Hænde, men man gjøre
NB28:41 ng Isaak, ikke som Fader og · Barn forholdt de sig jo nu til hinanden, nei,
CT, s. 324 orholder Dig som det spæde · Barn forholdt sig til Ham, da Han velsignede
OTA, s. 388 dette Vidunderlige: hvad et · Barn formaaer! Naar Faderen eller Moderen, eller
CT, s. 72 g Sprogbrug at tale om, at et · Barn formaster sig mod Forældre, en Undersaat
Oi7, s. 300 kaldes Alvor, at et spædt · Barn forpligtes ved et Løfte: er 15 Aars
NB21:115 tand, ak, og jeg er et vor Tids · Barn forsaavidt ikke utilbøilig til at ville
LF, s. 15 net paa Barnet, og som ethvert · Barn forstaaer, det Ord skal Du forstaae som
DD:45 m først endnu var bleven til et · Barn forsvandt under Jammertoner. / d. 31 Aug.
NB3:65 var engang en Mand, ham havde som · Barn Forældrene fromt indprentet Troen paa
NB36:2 ste og ikke vide ogsaa deres · Barn frelst. / Saa maatte man ( tiltrods for
TSA, s. 61 e et Øieblik. Hvad han som · Barn fromt havde troet, at Verdens Synd krævede
EE2, s. 94 ndelige Lod, og at det, at et · Barn fødes i Synd, er det dybeste Udtryk
EE2, s. 94 æsthetisk skjønt, at et · Barn fødes med Smerte, det er en Agtelse
CC:17 se! Jeg derimod sørger, naar et · Barn fødes, og ønsker: o, Gud give, at
DS, s. 212 Er det saa vigtigt, at dette · Barn fødes, saa er det jo næsten uforstaaeligt,
NB35:30 U-Ting. / Vrøvl. / / Naar et · Barn fødes, saa hedder det: hvilken Glæde
AE, s. 537 ldre Menneske ved Synet af et · Barn føler sin Skyld, og veemodigt fatter
BA, s. 427 der, da man tør lade et · Barn gaae alene, i aandelig Henseende er det
TTL, s. 433 er betrygger Tilegnelsen. Som · Barn gaaer det saa let, man er fritagen for
EE2, s. 228 her taler om Børn. Naar et · Barn gaaer og tviner og vil hverken det Ene
NB15:54 ldre betragtede det, at deres · Barn gaaer til Hoffet: saaledes maa man dybt
NB28:93 man Alt ved at lade det spæde · Barn gjælde for Χsten. / Dog Vrøvl
NB6:92 et. Men i Forhold til et syg · Barn gjør Faderen det dog. Og naar der er
NB:133 Troen. Eller det er, som naar et · Barn gjør Forældrene en Præsent men
NB35:16 andling. / Som en Linie-Dandsers · Barn gjøres fra tidligste Tid smidig i Ryggen
KG, s. 189 ikke: det alvorligt opdragne · Barn glemmer aldrig, at Dommen er hjemme, hvor
4T43, s. 133 r, at som en Fader giver sit · Barn gode Gaver, saaledes giver Gud ogsaa dem,
G, s. 59 g i enkelte Øieblikke som et · Barn gribe efter den heroiske Skikkelse, De
PMH, s. 87 entyrlige Skjebne, ligesom et · Barn har af at lade et Stykke Papiir flyve ud
EE2, s. 77 aa vise sig, at endnu ethvert · Barn har en Helgen-Glorie om sit Hoved, ogsaa
Papir 579 s: v: Thi som næsten ethvert · Barn har en medfødt Gave til, hvad der er
KG, s. 378 . Nei, men som det veltugtede · Barn har en uforglemmelig Forestilling om Strengheden,
BOA, s. 293 elig Opdragelse allerede som · Barn har faaet et afgjørende Indtryk af det
NB9:8 e leves. / Den Glæde at være · Barn har jeg da aldrig havt. De frygtelige Qvaler
NB24:25 tiller sig selv som Den, der fra · Barn har lidt som Jøde – han vil være
SLV, s. 32 slukke. / Saa længe man er · Barn har man Phantasie nok til, om det var i
Papir 431 kum o: s: v:. Og som kjert · Barn har mange Navne, saaledes har dette kjere
DS, s. 246 ge saa latterlig, som naar et · Barn har sin Faders Klæder paa. Hvad Christendommen
LF, s. 33 maa finde sig i, at et uartigt · Barn har sin Morskab af at vrænge efter den,
NB5:70 ig. / O, Den, som aldrig fra · Barn havde haft noget Indtryk af Χstd.
BI, s. 328 e et poetisk Lys derover. Som · Barn havde hun været mere tungsindig end
EE2, s. 254 ave stod levende for den. Som · Barn havde jeg en saare lykkelig Hukommelse.
NB10:20 idenhed » at han som · Barn havde lidt meget o: s: v:«. /
NB13:33 trods alt hvad jeg fra · Barn havde lært om Χstd, jeg havde dog
NB:15 tning! Og maa ikke ethvert · Barn have stor Skade af i det ene Øieblik
DS, s. 212 a med Barnet. Og nu har dette · Barn heller intet Fædreland. Men saaledes
KG, s. 283 Henseende et Barn. Sæt et · Barn hen i en Røverhule ( men Barnet maa
NB23:33 at høre mig for, som et · Barn hos sin Fader eller sin Lærer) at leve
NB15:117 Tag en Analogie. Beskriv for et · Barn Huslægen som ret saadan en rar og kjerlig
NB34:23 s Frelser, og ogsaa det spæde · Barn hører jo ved sin Tilværelse til den
FB, s. 105 engang en Mand, han havde som · Barn hørt hiin skjønne Fortælling om,
NB34:10 ved fra Barndommen at opdrage et · Barn i Χstd, at befolke Jorden med saadanne
NB11:213 nkeligt det er, at opdrage et · Barn i Χstd, det vil sige, virkelig opdrage
NB15:117 or misligt det er at opdrage et · Barn i Χstd. Χstd. svarer til Syndsbevidsthedens
NB34:43 hedsløshed at opdrage et · Barn i Χstd; thi Barnet kan umuligt tilegne
NB25:108 stik imod. / At vi opdrages fra · Barn i Χstdom / har dog den gode Side,
KG, s. 345 være. Altsaa det spæde · Barn i al sin Hjælpeløshed! Og dog, naar
NB27:42 mig, at En, der er opdraget fra · Barn i Christendom aldrig vil kunne faae den
NB34:22 vilde sige: at det spæde · Barn i Daaben bryder med Verden, saa altsaa
NB4:18 mod et Msk som Den, der opdrog et · Barn i den meest ideale Anskuelse af Livet
NB33:13 gtighed saa, at opdrage et · Barn i denne Χstd, som er den almdl i Χsthed,
OTA, s. 213 te at blive travle, satte et · Barn i deres Midte: saaledes kunde vel en Alvorlig
CC:13 aal, som [ gjøres] ethvert · Barn i det korte Indbegreb af Viden, der bibringes
NB16:44 grusom Stedmoder kaster et lille · Barn i en Brønd – det optages af Alfer,
Not11:29 esetzt, derfor var den som · Barn i Faderens Huus » jeg legede for
TTL, s. 443 ens Gjerning; engang glad som · Barn i Faderens Huus, fandt han det som Yngling
NB10:105 lever i Forhold til Gud som et · Barn i Forhold til en Fader o: s: v:: o, denne
NB13:89 trenghed. Det er som med et · Barn i Forhold til Forældre. Vil Barnet være
2T43, s. 54 Menneske bliver glad som et · Barn i Gud, naar Du ikke frygtede at forstaae,
TS, s. 65 ns Bæger, og det var som et · Barn i Huset. Men der en Vandringsmand kom til
NB20:65 afgjort, at jeg er frelst, Guds · Barn i Kraft af Troen. / Saaledes maa Troen
Papir 416 ern – og det uartige · Barn i Literaturen Goldsch., der have for Skik
SFV, s. 62 oplært var jeg fra · Barn i Lydighed, absolut Lydighed, udrustet
NB11:215 rhold til Gud at være som et · Barn i Moderens Arme. I den anden tales om de
KG, s. 283 toliske Forskrift, at være · Barn i Ondskab. Det Verden egentlig beundrer
SLV, s. 238 g forekommer mig selv som et · Barn i Poge-Alderen, der forsøger sig i de
Not15:15 ld Straf! At holde dette yndige · Barn i sin Haand, at kunne fortrylle hende Livet,
NB12:198 kan sige, at det elskelige · Barn i skjønneste Forstand har rørt mig.
EE1, s. 234 else, der da er Anledningens · Barn i strængeste Forstand. Ogsaa jeg var
Papir 306 r det da ikke, som naar et · Barn ifører sig den Vældiges Rustning
NB9:39 ætninger til. Jeg maatte blive · Barn igjen og helst ikke en Alderdoms Søn
NB8:12 en Gang er det Høieste ( blive · Barn igjen), saaledes er Ungdom og Ungdommens
IC, s. 191 r det Afgjørende. At blive · Barn igjen, at blive til Intet, uden al Selviskhed;
AE, s. 484 en frisk, at være et godt · Barn igjen, men heller ikke om Almindelighedens
LF, s. 15 u » skal« blive · Barn igjen, og derfor eller til den Ende skal
4T44, s. 372 øde Livet, og Moderen sit · Barn igjen, og hiin ulykkelige Flygtning mellem
CT, s. 62 eriges Rige uden at vorde som · Barn igjen, saa kommer og Ingen til Christum
AE, s. 266 ar Du saa vil see at blive et · Barn igjen, saa skal Du blive Christen –
CT, s. 153 a naar et Menneske bliver som · Barn igjen, saaledes er der i Tankens Sprog
Brev 84 il Du nu gjøre mig til et · Barn igjen, som ikke veed hvad jeg vil, som
NB12:134 , er, hvad det er at blive · Barn igjen. / Det er ganske bogstavelig saa,
BI, s. 337 en Grad, at den blev et lille · Barn igjen. Det er Ulykken ved Romantiken, det
Papir 409:1 ntligen bliver det samme · Barn igjen. Nei, han er blevet en Evighed ældre;
IC, s. 191 Himmeriges Rige maa man blive · Barn igjen; men for at Ens Liv kan udtrykke,
CT, s. 154 n, som den Ældre, der blev · Barn igjen; thi dette er den omvendte Sammenligning,
Oi4, s. 207 mme med sit Corpus ligger sit · Barn ihjel, og den lærer Christendommen de
LF, s. 21 orstille sig kan det uskyldige · Barn ikke – det forlanges da heller ikke,
AE, s. 377 s Beskæmmelse. Som et sygt · Barn ikke anseer det for Fortjenstligt, at det
JJ:205 erden, saa behøvede jo ethvert · Barn ikke at døbes; thi saa var jo det Barn,
BA, s. 379 n passe dog vel paa, at dette · Barn ikke bliver saa vanartet, at det faaer
NB28:18 Christenhed« fødes et · Barn ikke blot i Synd, men i Vrøvl. /
IC, s. 223 og hvad formaaede et · Barn ikke, da Strengheden var større! Derfor
AE, s. 503 saaledes ogsaa et Dyr; men et · Barn ikke, hvoraf det jo ogsaa kommer, at der
BB:37.5 r vist stundom falder et saadant · Barn ind det, som Abraham af St. Clara fortæller
NB34:9 ham ind at ville sætte et · Barn ind i Tilværelsen. At sætte et Barn
NB34:9 lværelsen. At sætte et · Barn ind i Tilværelsen. Barnet fødes jo
NB32:21 Mennesket. / / Falder det noget · Barn ind, at det behøver Opdragelse? eller
Oi7, s. 308 Nedrig, der lader et stakkels · Barn indbilde, at han ( Gud) er en ganske anden
NB26:102 re Gud, ligesom det kløgtige · Barn indsmigrende vil dupere Faderen, saa han
EE1, s. 198 erden for ham; som et diende · Barn indsugede jeg Fylde og Riigdom og Salighed.
NB10:140 Fader dømme, hvis hans · Barn istedetfor strax at adlyde den Befaling,
NB27:87 det gjør det lille · Barn jo ogsaa; men det lille Barn er ikke Ven
AE, s. 333 uligheden af, at det døbte · Barn kan blive en Christen, hverken mere eller
NB33:53.a ; thi det forstaaer sig et · Barn kan dog alligevel ikke assimilere Pessimissme,
4T44, s. 379 tegner, hvad nu saaledes et · Barn kan finde paa, hvad nu saaledes et Barn
CT, s. 243 a let at forstaae, at ethvert · Barn kan forstaae det) er just dette »
AE, s. 424 jeld saa saare vanskeligt. Et · Barn kan forstaae det, den Eenfoldigste kan
SLV, s. 144 viis visse Ting, som ethvert · Barn kan forstaae, og hvor det gjelder lige
NB11:83 Barn synes at den Smule Skyld et · Barn kan have er ikke værd at tale om: saaledes
NB:137 t ud i det Afgjørende. Et · Barn kan længe være saa smaat opsætsig
CT, s. 145 ae den ganske nær. See, et · Barn kan maaskee ogsaa saadan tegne, og Den,
Oi7, s. 297 vare som Børn; thi kun som · Barn kan man rigtigt være Christen. /
NB25:90 med hver Slægt. / Sviig. / Et · Barn kan med sin bedste Villie ikke opfatte
EE2, s. 77 denne Henseende. Et spædt · Barn kan næsten virke comisk paa Een, naar
G, s. 46 desto mere lider man! Et lille · Barn kan slet ikke hjælpe sig selv og kommer
TS, s. 48 fri, Ingen uden at han, som et · Barn kan tigge og bede for sig, har bedet for
4T44, s. 379 nde paa, hvad nu saaledes et · Barn kan ville henkaste vildt og usammenhængende;
F, s. 472 for os Begge; som et overgivent · Barn klappede hun i Hænderne, og derpaa kastede
EE1, s. 204 m egentlig slet ikke; som et · Barn knytter hun sig fast til ham, hvad der
AE, s. 546 temmelser: saa vil et saadant · Barn komme til at lide meget. En saadan Opdragelse
AE, s. 538 ige, er Vanskeligheden for et · Barn kun den, at Moderen bærer det hen til
NB33:8 undgaae Paradoxet, thi om et · Barn kun har levet 5 Minuter, blot det er født,
NB35:5 : v: Vær i Forhold til et · Barn kun Trediemand, og Du skal see, at Alt
NB25:82 n Spurv for Gud. Et listigt · Barn kunde maaskee hitte paa at ville være
NB29:79 o Gysen! – som et · Barn kunde tigge og bede for sig, at maatte
G, s. 46 af Pladsen, og det mindre · Barn laae ved hendes Side, som var det en Pose,
NB7:58 han dog ligesom: ja, ja mit · Barn lad nu det være godt, husk dog ogsaa
AE, s. 536 ed. At tylde Christendom i et · Barn lader sig ikke gjøre, thi det gjelder
NB17:102 s: v: omtrent som naar et lille · Barn lader som kan det ikke forstaae hvad der
HH:12 kjærlige Fader, der sendte sit · Barn langt bort fra sig ud i Verden for at modnes
SLV, s. 452 d Olding, hvem Talen liig et · Barn leder gjennem Livet. Saa høre Pigebørnene,
NB18:104 af Gud; det er ligesom naar et · Barn leger den Leeg at forputte sig, for at
3T44, s. 267 Ringere. Hvad jeg gjorde som · Barn let og naturligt, at jeg troede uden at
NB13:65 gere er han ophøiet. Som · Barn lever man frisk væk sammen med ham;
CT, s. 53 ja i Vanære, og derpaa som · Barn levet sammen med den simple Mand, der kaldtes
AE, note t han taler til Disciplene. Et · Barn ligefrem forstaaet er ikke τοιουτος;
AE, s. 547 blive Christen med at være · Barn ligefrem forstaaet; thi saa bliver det
AE, s. 538 d forstaaes om det at være · Barn ligefrem, saa opstaaer den Forvirring,
AE, s. 439 shed. Som et hjælpeløst · Barn ligger den Religieuse i Endeligheden; han
Oi7, s. 307 Velgjerning at skjænke et · Barn Livet ( dette er Hedenskab); christeligt
NB30:105 rste Velgjerning at skjenke et · Barn Livet o: s: v: o: s: v:. / Anm Naturligviis
Papir 390 ab er Anger, da at give et · Barn Livet, et Barn som dog uskyldigt skulde
EE2, s. 255 den Henseende var jeg nu som · Barn lykkelig, thi jeg havde aldrig mange Pligter,
NB4:42 l er den for ubetydelig, neppe et · Barn lægger Mærke til den – dertil
SLV, s. 186 Ord? Er det ikke som naar et · Barn længe nok har martret Sommerfuglen,
NB7:35 ligesom naar man i Forhold til et · Barn lærer det at henføre alt det Gode
NB13:52 te. Tilfældigviis har jeg som · Barn lært at læse i en Almueskole, hvilket
NB25:34 Gang en Mand, han havde som · Barn lært den Historie om Abraham, og kunnet
BOA, s. 251 og lære omvendt; thi som · Barn lærte han jo af Ældre, og nu skulde
LF, s. 14 var en Fugl, den Fugl, jeg som · Barn læste om i Billedbogen; o, gid jeg var
NB15:116 farligste Situation for et · Barn m: H: t: det Religieuse. / / Det Farligste
Papir 593 Eenhed, saaledes som dette · Barn maa blive tilmode, saaledes gaaer det mig.
NB18:75 tter: mig synes, at ethvert · Barn maa kunne indsee, at var det verdslig Hæder
Oi7, s. 297 Næringsvei. / » Som · Barn maa man blive Christen, det maa tages fra
SD, s. 178 e være ene; som det lille · Barn maa visses i Søvn, saaledes behøve
Papir 340:15 Høieste er. Naar et · Barn maaskee af de for strænge Forældre
SLV, s. 130 m selv i Forlegenhed. Har et · Barn maaskee lidt keitede Manerer, saa leer
NB22:86 egtelse o: s: v: et saadant · Barn maatte jo blive forrykt. / Og det er Slægten
KG, s. 252 . / Naar man vil hjælpe et · Barn med en meget stor Opgave hvorledes bærer
EE1, s. 36 gilius forsvandt som et lille · Barn med et Skrig. Jeg har nok ogsaa kiget for
SLV, s. 130 edt, Uret i at tage et lille · Barn med sig i Kirken; maaskee, jeg tilgiver
G, s. 74 Rette med Gud, som et Menneskes · Barn med sin Staldbroder. Og dog kommer Angesten
EE1, s. 185 den bliver altid et spædt · Barn med sit Skrig, et fader- og moderløst
BI, s. 355 de, at ethvert voxent gammelt · Barn med sit vamle Smiil, sine glædedrukne
AE, s. 340 ikke troer, at selv den i sit · Barn meest forgabede Moder vil opdage hos det
NB19:53 orsvare at behandle ham som · Barn men maa lade ham selv forsøge sig i
NB19:27 : ikke ligefrem Fremgang. Som · Barn mener jeg at være Gud nærmest; jo
NB24:108 d hende mod hendes elskede · Barn mod Dig o Herre. Saa vil der vel komme
NB27:7 dybest i et Msk. / Befael et · Barn Noget – det er ikke derfor sagt,
NB34:43 man vel Lov til at bilde et · Barn Noget ind under Navn af at undervise det;
NB12:159 std. som naar man giver et sygt · Barn Noget og saa der komme et par stærkere
EE2, s. 107 t, og er, Gud skee Lov, endnu · Barn nok til, naar en fyrstelig Vogn med 4 fnysende
Oi7, s. 304 hade Fader og Moder, sit eget · Barn o. s. v. Det at blive Christen i det nye
Oi6, s. 267 at hade Fader, Moder, Hustru, · Barn o. s. v.), hvori det nye Testamente aander?
NB26:55 og Moder, at ihjelslaae sit · Barn o: s: v: – i » Christenhed«
LP, s. 37 edie Person, som et uopdragent · Barn ofte snakker med paa upassende Steder.
NB24:89 elser som at offre sit eget · Barn og at beholde det, at bevare endnu i det
AE, s. 266 at man blev døbt som lille · Barn og at døe jo før jo heller, er en
JJ:339.a ldet mellem saaledes at være · Barn og at existere som han med dette uhyre
IC, s. 191 ang blive Yngling. At være · Barn og at være Yngling, naar man er det,
SLV, note jeg siger veed Enhver, ethvert · Barn og den Dannede uendeligt mere.«
NB3:66 Man forvexler det at være · Barn og det at være Χsten – det
SD, s. 124 et er som Forholdet mellem et · Barn og en Mand: hvad Barnet gyser for, det
DS, s. 232 over Ansigtets Sveed. Tag et · Barn og Forældrene i Forhold til det. Lille
TTL, s. 404 Man lære Forundring af et · Barn og Frygt af en Mand, det er altid en Forberedelse,
NB13:89 e: Du skulde være blevet · Barn og have benyttet Din Frihed. Saaledes ogsaa
OTA, s. 211 l at see Moderen, at være · Barn og kun kjende Moderen og Legetøiet!
Papir 340:15 l at see Moderen; at være · Barn og kun kjende Moderen og Legetøiet!
EE1, s. 51 de, og ved min Side sidder et · Barn og lytter til, skjøndt det husker Alt,
SLV, s. 161 men saa døer et · Barn og man holder en Ligtale eller man hentyder
OTA, s. 135 d enten det ligger, ja som et · Barn og morer sig med sig selv, i sagte Krusning,
SFV, s. 61 ske havde jeg ikke været, · Barn og Yngling da allermindst. / Saa døde
SFV, s. 61 re: da, skjøndt man er · Barn og Yngling, at være Aand, frygtelige
NB13:65 orskjel om man har været · Barn og Yngling, ell. strax er kommet til at
NB13:9 se Dig min Kjerlighed. Om et · Barn ogsaa et heelt Aar igjennem havde siddet
BOA, s. 293 tning. / Saa gaaer da dette · Barn ogsaa ud i Verden. Forudsætninger i
AE, s. 543 skab. / Naar der tales til et · Barn om Christendommen, og Barnet ikke voldeligen
BA, s. 455 og veed bedre Beskeed, end et · Barn om sin ABC, om, at han absolut Intet kan
NB35:2 at der nu er Mening i, at et · Barn omtrent fødes Christen, ja »
AE, s. 500 lse derimod sat sammen med et · Barn opdager Intet, thi den overseer Barnet
NB34:10 – og saa vil man fra · Barn opdrage Χstne ɔ: man vil see at
NB15:59 nger sammen med, at der fra · Barn opdrages i Χstd, er mig klart. Alt
NB13:89 det mig ind. Det at man fra · Barn opdrages i Christendom gjør den for
NB13:89 t som den Forskiel: naar et · Barn opdrages ikke af sine Forældre, men
NB31:32 td. Den Χstd., i hvilken et · Barn opdrages og hvilken Barnet assimilerer
NB33:13 rt Χstd., i hvilken et · Barn opdrages var det n: Ts, saa maatte Sagen
OTA, s. 275 . Ja, som naar et fyrsteligt · Barn opdrages, der da er et fattigt Barn, hvilket
NB5:67 ste Forstand Sørgelige, som et · Barn opdraget af en tungsindig Olding –
NB25:108 sten. Saaledes naar En er fra · Barn opdraget i Χstd. Barnet tilegner sig
NB30:113 rfor er det for Den, som er fra · Barn opdraget i Χstd. som umuligt at blive
NB27:81 ødt i Χsthed, altsaa fra · Barn opdraget, opnæret eller opdægget
EE1, s. 27 ieuse Underviisning, hvori et · Barn oplæres, er som bekjendt dette: hvad
NB35:35 det man ved at være fra · Barn oplært i Χstd, er foranlediget
NB7:76 el Nogen falde paa, at tillade et · Barn paa 14 a 15 Aar at disponere over sit Liv
AE, note fire Aar vender sig om til et · Barn paa 3½ Aar og siger omhyggeligt:
EE1, s. 422 en Moder træde op med sit · Barn paa Armen. Fraseet nu det foruroligende
NB13:89 ldrene milde. Men sæt et · Barn paa en Fridag vil sige til Forældrene:
NB33:53 igesom man jo hjælper et · Barn paa en lignende Maade, ved Talen om en
AE, note aa lige Basis. – Naar et · Barn paa fire Aar vender sig om til et Barn
AE, s. 339 Evigheden censurerer, kan et · Barn paa fjorten Dage dog vel ikke have absolveret,
NB8:97.b gl. PsB. 573 2d Vers: det lille · Barn paa Moders Skjød. / ( det er da sjeleligt)
3T44, s. 239 Rige, at et Menneske bliver · Barn paa ny, da er denne Tale netop opbyggelig
EE1, s. 421 pig, udviklet, hun holder et · Barn paa sin Arm, hvorpaa hele hendes Opmærksomhed
SLV, s. 117 Man kjender et velopdragent · Barn paa, at det er fornøiet med hvad det
NB19:41 Men er han Barn – et · Barn pleier ikke at have hvad man saadan kalder
Papir 431 , saaledes har dette kjere · Barn Publikum, mange mange Navne: det ærede,
NB26:65 ok egl. en Misforstaaelse, at et · Barn qua Aand skylder Forældrene sin Tilværelse.
LA, s. 59 me Menneske eller det uartige · Barn reent havde tiet. Hvad der i Forhold til
NB33:37.a ig Grundsætning, at ethvert · Barn saa omtrent fødes som Christen. Som
NB30:40 rg, at den udruster ethvert · Barn saa riigt, ak, fordi den forud veed, at
NB11:167 har udrustet næsten ethvert · Barn saa riigt, fordi den vidste forud, hvad
JJ:377 Den Ulykkelige, der allerede som · Barn saaledes blev spændt for til at trække
NB4:117 g var! – O, og som et · Barn saaledes er just hine u-examinerede men
AE, s. 500 tter en absolut Dannet og et · Barn sammen: saa opdage de altid i Forening
Papir 469 rdens er: kan vel endog et · Barn see. / Men naar nu Staten finder paa at
JJ:199 ornem Dame, der gik med sit lille · Barn selv paa Armen; Barnet var formodentlig
AE, s. 548 Saaledes bærer et fiffigt · Barn sig ad mod en stræng Fader, der ikke
BOA, s. 124 on: saa forvexler det uartige · Barn sig meget let med en Slags Reformator.
Papir 532 ist finde vi os i, at et · Barn siger til den over Faderens Død sørgende
AE, s. 217 lighed: at en Olding har i et · Barn sin eneste Fortrolige, og at der bliver
EE1, s. 186 hun ikke, at dette Smertens · Barn skal forvandles til en Glædens Søn,
AE, s. 377 nde Aarhundrede. Men det syge · Barn skal snart opdage Vanskeligheden, ikke
OTA, s. 355 ligesom man taler om, at et · Barn skal vænnes fra, naar det ikke længer
NB17:21 rens Orden ( fE at Sara faaer et · Barn skjøndt langt over den naturlige Alder
AE, s. 348 , at det at blive døbt som · Barn skulde betyde, at det blev vanskeligere
EE2, s. 77 – Livet. Og dog kan et · Barn skylde en Fader endnu mere; thi det modtager
KG, s. 202 nke som saa: enten maa dette · Barn slet ikke have saadanne Lyster som vi andre
BOA, s. 294 . Men den Anden, han har som · Barn slet Intet hørt om al den Herlighed
NB20:118 trer det – dersom et · Barn slumper til at sige det Samme, saa tager
OTA, s. 199 ge Veie bærer sit elskede · Barn slumrende ved sit Bryst, ikke er bekymret
Papir 390 at give et Barn Livet, et · Barn som dog uskyldigt skulde glæde sig ved
HH:8 Forstand var Forjættelsens · Barn som Isaak var det for Abr:. Der var mangen
BI, s. 186 g og flygtig som et forvildet · Barn springer over Alt – dette vil vist
SLV, s. 360 for at søge Næring, et · Barn stikker en Qvist imellem, saa kan den ikke
Papir 402 g mislig Sag at opdrage et · Barn strængt i Χstd; thi man forvirrer
Papir 402 std er Aand. At opfatte et · Barn strængt under Bestemmelsen »
NB26:66 thi hverken kan i Forhold til et · Barn Synds-Begrebet ret anbringes, ei heller
NB11:83 som en Ældre i Forhold til et · Barn synes at den Smule Skyld et Barn kan have
NB13:5 dre bliver man selv. Ak, som · Barn syntes man dog at Gud og Msk. de kunne
Brev 82 nu sige, at Du er et Lykkens · Barn til at finde Efterretninger, der kan interessere
NB4:18 Verden. Ikke Den, der forledte et · Barn til at spille og svire gjorde msklig talt
NB34:43 n Lov til at foranledige et · Barn til at sætte sig fast i Indbildninger,
KG, s. 252 r sig jo dog kun som et lille · Barn til den uendelige Opgave. Vilde Evigheden
NB7:55 ldre forholde os ( som et · Barn til den Ældre) til Evigheden. Da vi
LP, s. 51 t slutte sig fra Mennesket som · Barn til dets Udvikling og Skjæbne som Mand.
SD, s. 152 den som naar man indbyder et · Barn til en eller anden Glæde; Barnet er
NB20:117 il Gud, saa er Forholdet som et · Barn til Faderen. / Naar Χstus kommer med,
NB26:120 l Gud som det ganske lille · Barn til Forældrene, – som da fE en
AE, s. 537 man fører det uskyldige · Barn til Gud eller Christus. Er det Christendom,
IC, s. 176 n anden Maade, lad os tage et · Barn til Hjælp, et Barn, der ikke er forqvaklet
LA, s. 28 Troskaben mod sig selv og sit · Barn til Mindet om Lusard, han være nu død
AE, s. 540 adoxe ligger i at gjøre et · Barn til Paradigma; deels fordi et Barn, menneskeligt
AE, s. 539 lles der, at Jesus kaldte et · Barn til sig, stillede det midt iblandt Disciplene,
NB12:82 t staae. Thi som et forkiælet · Barn til sin egen Fordærvelse faaer Forældrene
NB5:112 g at forholde sig til ham som et · Barn til sin Fader; et saadant Msk. skal nok
NB12:169 saa ubetydeligt er dette · Barn tilsyneladende, saa knebent holdt. Og strax
KG, s. 346 Afdød. Du kan sætte Dit · Barn ud hos Fremmede, for ikke at høre dets
Papir 340:7 lene! Som en Fader sender sit · Barn ud i Verden, saaledes har Du sat et Menneske
Papir 340:7 o, at som en Fader sender sit · Barn ud i Verden, saaledes har Du sat et Menneske
Papir 402 saare sjeldent opdrages et · Barn uhyre strængt deri, hvilket dog, naar
NB30:126 erden en syndig Verden, et · Barn undfanges i Overtrædelse, fødes i
NB27:76 s: man indbilder sig, at man som · Barn var Χsten – ak, siger man, i
NB24:18 blev historisk godtgjort, at et · Barn var blevet født med Sporer paa. Saaledes
IC, s. 179 n de levede. / Naar saa dette · Barn var blevet Yngling, saa vilde han ikke
SLV, s. 114 ligesom et for tidligt klogt · Barn var gaaet Glip af et Moment i Sjelen, og
NB11:141 yndelsen af Introductionen. Som · Barn var han allerede en Olding. – –
3T44, s. 274 Beundring opdagede, at deres · Barn var udmærket fremfor Andre? Fornærmer
NB27:43 en ganske anden, end den han fra · Barn var vant til og som var ham en Salighed.
IC, s. 171 ele Slægten, hvilken dette · Barn ved at blive Menneske kom til at tilhøre,
IC, s. 176 et Barn, og glæd nu dette · Barn ved at vise det nogle af hine i kunstnerisk
NB8:11 dunderlige Opgave at være · Barn ved den Art Veiledelse. / Men atter her
Papir 455 gget og forkiælet fra · Barn ved det Lutherske om Beroligelse for den
Not15:15 g imidlertid gik hun det yndige · Barn ved min Side og var – den Forlovede!
CT, s. 183 ldede Ting, hvilke ethvert · Barn veed – men tag Dig dog iagt, at Du
AE, s. 356 i eenfoldig Forstand. Ethvert · Barn veed det, om ikke just med den samme Forfarenhed,
SLV, s. 443 er ikke Syndsforladelse. Et · Barn veed saaledes ikke hvad Syndsforladelse
SLV, s. 175 RNUS / Fremlysning / Ethvert · Barn veed, at Søeborg Slot er en Ruin, som
PS, s. 241 eller mindre end hvad ethvert · Barn veed,« saa maa jeg vel med Blussel
NB29:11 Hun har et Barn; og dette hendes · Barn vil som alle andre Børn gjerne høre
NB25:67 det Gode: det fordærvede · Barn vil være kjendeligt paa, at det benytter
NB20:164 hvor det dog er Sandhed, at et · Barn virkelig er opdragen i Χstd. /
AE, s. 541 yperorthodoxt lader det lille · Barn virkeligen være bleven Christen ved
EE1, s. 44 alitet kan ikke ofte et lille · Barn vise os et levende Billede af de større
KG, s. 344 i, forunderligt nok, det gode · Barn volder ikke søvnløse Nætter, og
NB11:199 am selv Lov! Ganske rigtigt! Et · Barn vover naturligviis ikke at slaae Faderen.
BOA, s. 287 elige. Men lader man ham fra · Barn voxe op i den Omgangs-Forestilling saadan
FB, s. 192 . Og hun sagde til hende: mit · Barn vær frimodig! Himmelens og Jordens Herre
KG, s. 237 rene, ak, medens det stakkels · Barn væsentligen bedrager sig selv. Man maa
CT, s. 153 ok at indsee, det kan ethvert · Barn øieblikkeligt forstaae, ja, den i Ønskers
Oi5, s. 236 e, faaer noget Vist for hvert · Barn! / Som sagt, forsøg det, og Du skal i
4T43, s. 117 kel Ahnelse; og dog, vel det · Barn! der forstod Ordet, og fik det Indtryk,
EE1, s. 105 eg vilde sige: vel talt, mit · Barn! Du taler visere end Indernes Viismænd,
EE1, s. 390 e langt skjønnere, ak mit · Barn! Du veed ikke, hvor megen Falskhed der er
3T44 e for det fattige og for det rige · Barn! Hvo har glemt hine skjønne Fortællinger
FB, s. 116 lding, ingen med det uskyldige · Barn! Og dog var Abraham Guds Udvalgte, og det
OTA, s. 293 de ikke gjerne lære af et · Barn! Og naar den indbildte eller den virkelige
OTA, s. 294 de ikke gjerne lære af et · Barn! Og naar den Ældre stundom vel gjør
OTA, s. 327 er jo netop det Herlige, mit · Barn! Og saaledes ogsaa med det, at følge
G, s. 63 efuld, hun der var salig som et · Barn! Skriv, jeg beder Dem. Nei skriv ikke, jeg
TS, s. 100 Alderdoms, Forjættelsernes · Barn! Troer Du Døden kan smerte saaledes?
IC, s. 60 aaende, at han er et uægte · Barn! Vil han blot være den Forventede, hvortil
NB26:72 r meget jeg gjør for det · Barn!) saa er jeg vis paa, at han ogsaa vil elske
NB8:14 e ud som elskede hun kun det syge · Barn« – da er dette jo egl. at fortolke
NB30:72 lp af » det spæde · Barn« at man har vippet Χstd, rokket det
NB30:72 ringe » det spæde · Barn« har man meent at bringe Gud til at slaae
Oi7, s. 299 ning. / » Det spæde · Barn« siger Christenhed » kan jo ikke
Not11:29 oversættes » som · Barn«, ikke som almdl. skeer » als Werkmeister«
NB4:117 er, det er ganske sandt mit · Barn«, og dermed affærdiger man
KG, s. 283 der dog ( thi det er ethvert · Barn) er en god Iagttager og har en ypperlig
AE, note ved blot at være døbt som · Barn), og bliver Talen kun om Troen, saa er det
NB27:34 mtere, at det virkelig er hendes · Barn); derfor elsker Velgjøreren Den han har
LF, s. 14 eller gid jeg var som et · Barn, » » ak Barn, uskyldig og
NB14:46 for at lempe sig efter sit · Barn, – hvilket Taalmodighedens Underværk,
HH:13 Eed er Skarn / hver Skalk som · Barn, / hver Løvte som en Skygge. / /
3T43, s. 70 t' er Garn, / Hver Skalk som · Barn, / Hvert Løfte som en Skygge. / Men den
Not15:13.a deles normalt. / , det yndige · Barn, / Om hende er der Intet at sige, ikke eet
BI saa strax døe af Sorg, som det · Barn, Abraham a Sancta Clara fortæller om,
SFV, s. 59 elv segnede under – et · Barn, afsindigt, paaklædt til at være en
Oi7, s. 287 e Vand over det søde lille · Barn, aftørrer sig gratieust i et Haandklæde
Papir 593 naar jeg tænkte mig et · Barn, afvexlende med overveiende Kaadhed og med
OTA, s. 166 gaae Du kun trygt mit · Barn, agt paa hvad Mængden bifalder, og Verden
NB4:117 e gaadefulde Viismand er et · Barn, ak, altsaa Noget man selv engang var! –
EE1, s. 398 sidder hun glad, riig som et · Barn, almægtig som en Gudinde, jeg gaaer ved
3T44, s. 240 e skadeligt for det spæde · Barn, at Alle skulle have det i Hænde, saa
NB9:8 Ro, som det maa være at være · Barn, at at have det i sin Magt ved at være
EE2, s. 199 rke Tanker; glem, at Du var · Barn, at der var Fromhed i Din Sjæl og Uskyld
SD, s. 226 Tegn paa en dyb Natur hos et · Barn, at det er uartigt. Overhovedet er det utroligt,
EE2, s. 227 . Det er Tegn paa et velartet · Barn, at det har Tilbøielighed til at bede
NB24:43 chholm en Pige sige til et lille · Barn, at det ikke maatte komme Vandet for nær,
NB3:71.a Fjender. / / / Man siger til et · Barn, at det skal sige Noget ( fE et Fadervor)
KG, s. 136 det er aldrig hændt noget · Barn, at det ved en Tilsyneladelse, et Sandsebedrag
BB:37.5 . Clara fortæller om et lille · Barn, at det, lige da det blev født, saae
OTA, s. 285 ivelig ja klædelig for et · Barn, at Du bad om – hvad Du havde. /
TS, s. 43 u kommer ham ihu, et Menneskes · Barn, at Du bekymrer Dig om ham – og paa
NB24:94 jertegner ham og siger: stakkels · Barn, at Du maatte lide saaledes hele Dit Liv;
Papir 340:15 ik han aldrig, ikke som · Barn, at han gjorde Moderen glad, at hvis Andre
OTA, s. 213 ige fik han aldrig, ikke som · Barn, at han kunde gjøre Moderen glad, at,
NB13:56 op paa, beder han for sig som et · Barn, at han maa fritages; thi han forstaaer
NB18:39 kun let som Moderen hos det syge · Barn, at hun strax vaagner blot det rører
OTA, s. 211 et nemlig herligt at være · Barn, at indslumre ved Moderens Bryst for at
OTA, s. 157 det veed da Enhver, endog et · Barn, at Intet er saa farligt som et Lægemiddel,
LP, note stand skal ophøre at være · Barn, at man ikke længer kan glæde sig
NB31:32 s Χsten som man var det som · Barn, at man tilstaaer ( Du Vrøvler, eller
NB32:96 g i at være kjendt af ethvert · Barn, at paa Promenaderne Barnepigerne sender
NB29:75 iver Χsten som spæd · Barn, at saadanne høre Guds Rige til; for
NB27:45 høvet at lade sig føde som · Barn, at voxe o: s: v:. / Imidlertid maa dog
NB26:72 t var et Satans kløgtigt · Barn, Barnet tog Foræringen, men gjorde ikke
NB29:117 telige Forældre, døbt som · Barn, confirmeret – dersom han for Alvor
NB27:59 e, hver især døbt som · Barn, confirmeret, eier det Ny Testament o: s:
SLV, s. 261 men mellem 11 og 12, saae et · Barn, da blev det eensformige Udtryk i hans Ansigt
TTL, s. 446 for sidste Gang bærer sit · Barn, da han bærer det til Graven; eller naar
2T43, s. 34 r. Vedblev jeg at være et · Barn, da kunde jeg dog ikke elske af al min Magt
Not15:15.b ad hun havde lidt, var som et · Barn, da vi skiltes ad. /
KG, s. 202 aae ikke det strengt opdragne · Barn, de synes selv godt om deres Uartigheder,
KG, s. 84 unden Alle det Høieste, et · Barn, den Eenfoldigste, den Viseste, de forstaae
SLV, s. 92 ig gjennemføre. Dersom et · Barn, der af Forældrene har modtaget et Exemplar
NB11:141 sten vanvittige Omvendte, et · Barn, der aldrig blev yngre; et Barn, der allerede
NB11:141 Barn, der aldrig blev yngre; et · Barn, der allerede var Olding og aldrig blev
SFV, s. 75 ans Flid o. s. v.? Dersom et · Barn, der blev meget strengt opdraget, arbeidede
FB, s. 177 til hende: Du skal føde et · Barn, der bliver et Gudebarn, hvis Du tier, men
JJ:71 ndommen af, han er ligesom et · Barn, der bliver med Tangen taget ud af Modersliv
4T43, s. 162 saa liden, at selv det lidet · Barn, der døer i Fødselens Øieblik,
NB2:141 e – ak som et uforstandigt · Barn, der er bange for det Gavnlige: O, men hvor
CT, s. 74 s Kjerlighed end det spæde · Barn, der er Eet med Moderen. Fuglen er i sin
BOA, s. 232 er, han forekommer mig som et · Barn, der er saa sjeleglad over, at kunne gjøre
SLV, s. 131 jorde ingen Larm, men som et · Barn, der er vant at skjøtte sig selv, fik
SFV, note kæmmet og undseelig end et · Barn, der forærer Forældrene, hvad Forældrene
NB30:126 te det jo gjælde om det · Barn, der fødes, at det ikke undfanges i Overtrædelse
JJ:205 e at døbes; thi saa var jo det · Barn, der fødtes af christelige Forældre,
AE, s. 22 orfærdelsen som Moderen sit · Barn, der føler sig betrygget ved de ømmeste
G, s. 73 r det mig, som var jeg et lille · Barn, der gaaer omkring og pusler i Stuen, eller
DS, s. 205 som et Bjerg vilde see paa et · Barn, der gik hen til det og sagde: gaae af Veien
4T44, s. 307 et, han vil afsted ... at et · Barn, der har en streng Fader, maa blive hjemme,
G, s. 74 elv, som man smiler ad et lille · Barn, der har taget sin Faders Klæder paa.
Papir 376 Som en Moder siger til sit · Barn, der har været uartigt, naar det er blevet
PS, note ræsk derom. Dersom der var et · Barn, der havde faaet en liden Pengesum forærende,
2T43, s. 34 ønske altid at være et · Barn, der hver Dag fordrer Beviser, Tegn og underlige
NB17:16 Msk, enhver Sjouer, ethvert · Barn, der i Forbigaaende ved sit Blik erindrer
CT, s. 63 vi Alle lee af ham. Dersom et · Barn, der i Legen med de Jævnlige var »
FB, s. 109 net ingen Moder mere. Held det · Barn, der ikke anderledes tabte Moderen! /
IC, s. 176 tage et Barn til Hjælp, et · Barn, der ikke er forqvaklet ved at have som
4T44, s. 304 liig det lykkeligt begavede · Barn, der ikke forstaaer, hvor meget der dog
EE1, s. 343 mig at behandle hende som et · Barn, der ikke har Forstand paa Verden. Derved
4T44, s. 367 maatte da være et sært · Barn, der ikke paa denne Aarets Tid fuldstændigt
AE, s. 196 ver at elske, men det uartige · Barn, der ikke vil blive, hvor Existerende høre
NB21:33 , saaledes er jeg som et listigt · Barn, der insinuerer sig for at faae sin Villie.
EE1, s. 394 selv. Lykkelig er jeg som et · Barn, der Intet kan og Intet maa eie. Jeg eier
OTA, s. 261 ette kan i det Høieste et · Barn, der jo ogsaa har en vis Lighed med Lilierne
AE, s. 500 aug, bøiede sig ned til et · Barn, der kjelent klyngede sig ved hende, og
3T44, s. 246 at den blinde Mand havde et · Barn, der kunde lede ham! Og saaledes gaaer man
SLV, s. 152 ligt, men er lykkelig som et · Barn, der lader Forældrene sørge for alle
SLV, s. 202 tinction, dersom han saae et · Barn, der legede med forskjellige Stene, ægte
KG, s. 345 man at minde om det spæde · Barn, der ligger i al dets Hjælpeløshed,
NB26:102 stelige, / Psychologisk. / / Et · Barn, der lydigt gjør Faderens Villie, som
JC, s. 25 v. Han forekom sig selv som et · Barn, der med megen Smerte var født til Verden,
4T44, s. 379 aldet! M. T., tænk Dig et · Barn, der med sin Griffel sidder og tegner, hvad
NB13:9 dog for et dumt og kjedeligt · Barn, der med vigtig Alvor saa vilde komme og
NB26:102 ren er. – Og derimod, det · Barn, der meget godt forstaaer, at det er egl.
4T44, s. 376 sig selv, at han ikke er et · Barn, der mener at Forklaringen findes, blot
NB7:18 e som en Fader betragter sit · Barn, der nu er blevet kløgtig paa Livet ɔ:
2T44, s. 224 Slægt voxe op, dersom det · Barn, der nu fremstilledes, havde i tredie Led
TS, s. 92 naadig at behandle mig som et · Barn, der næsten ganske forskaanes for »
4T44, s. 363 et fattigste og eenfoldigste · Barn, der nød den tarveligste Underviisning
TS, s. 92 ndste ikke være et uartigt · Barn, der ovenikjøbet tvivler om Himmelfarten.«
LF, s. 25 re til et Barn. Tænk Dig et · Barn, der ret er sulten; idet Moderen sætter
EE2, s. 181 s inderste Væsen Angst. Et · Barn, der seer paa ham anderledes end han er
NB4:80 lse / Tale VI / / ... Som naar et · Barn, der skal have Prygl, Læreren uafvidende
EE1, s. 40 Øieblik ligger jeg som et · Barn, der skal lære at svømme, midt ude
Papir 306 nart opdage, at det var et · Barn, der skjulte sig deri; skulde saaledes Modstanderen
SLV, s. 291 r med sin Forelskelse som et · Barn, der skjøtter sig selv, men er glad og
NB11:186 for at tage sig af sit spæde · Barn, der skriger i Vuggen. Derpaa render hun
NB4:101 redelser til at glæde et · Barn, der skulde komme til en vis Tid. Men Barnet
4T44, s. 379 ighed saa nær, et saadant · Barn, der slet ikke kunde begribe, at det var
Brev 134 heller dets Glæder, et · Barn, der smiler uskyldigt men Intet kan fortælle
YTS, s. 276 , eller stillet, som det syge · Barn, der stilles ved Moderens Bryst, hvor det
NB2:141 takke – som et svigefuldt · Barn, der takker fordi det fik sin Villie; snart
4T44, s. 379 ud for at han var et saadant · Barn, der tog sig en Ubetydelighed saa nær,
G, s. 41 mig om, at hun var et lykkeligt · Barn, der trak Tørklædet saa tæt sammen,
OTA, s. 327 g gaaer ene. M. T. Dersom et · Barn, der var ifærd med at lære at gaae,
NB4:117 , det traf sig, at et lille · Barn, der var tilstede, blandede i al Uskyldighed
JJ:39 hende: Du skal blive Moder til et · Barn, der vil blive et Gude-Barn, hvis Du tier,
NB32:12 ne tilbyde sig, næsten som et · Barn, der vil have saa megen Frugt med sig, naar
CT, s. 74 gesom det ældre men lydige · Barn, der vil tækkes Forældrene, i endnu
4T44, s. 369 som et forkjelet og vanartet · Barn, der vil undvære Faderen og dog ikke
AE, note eemodig end comisk. Ligesom et · Barn, der ønsker ret at glæde en gammel
EE1, s. 319 Gaae Du med Fred, mit · Barn, dersom der ikke var en grøn Kaabe til,
EE2, s. 276 æde af end en Moder af sit · Barn, det danner man, det udvikler man i de 12
EE1, s. 84 Regimentet, han er jo intet · Barn, det er der Ingen, der bedre veed end jeg.«
NB33:17 e for Spøgelser: see mit · Barn, det er ikke Noget at være bange for,
Oi7, s. 295 n kan ikke blive Christen som · Barn, det er lige saa umuligt som det er umuligt
KG, s. 343 ok en lang Tid for vort lille · Barn, det er mange Aar; men i al den Tid have
OTA, s. 293 mildt sige: ja, mit kjære · Barn, det er Noget, som Du ikke forstaaer Dig
Oi7, s. 294 i, Christen maa man blive som · Barn, det maa tages fra Barndommen af. Saa vil
OTA, s. 285 vilde sige: ja, mit kjære · Barn, det skal Du nok faae imorgen, Du lidet
EE1, s. 313 oget. – Tusind Tak mit · Barn, dette Smiil er mig meget mere værd end
PS, note ghandleren svarede: mit kjære · Barn, Dit Legetøi har slet ingen Værdi;
NB:129 aaledes det at lære af et · Barn, ell. af et dumt Msk, thi Barnet ell. den
OTA, s. 262 ierne. Ikke som et lykkeligt · Barn, eller en barnagtig Ældre vel gjør
NB23:48 et Barn, og endog et meget lille · Barn, eller et Dyr kan ganske rolig ligge og
EE2, s. 180 al sin Forfarenhed, endnu et · Barn, eller et ungt Menneske. Aandens Umiddelbarhed
KG, s. 20 nde. Din Ven, Din Elskede, Dit · Barn, eller Hvo, der ellers er Gjenstand for
AE, s. 537 hristendom, der foredrages et · Barn, eller rettere den som Barnet selv sætter
EE1, s. 56 r jeg dog endnu altfor meget · Barn, eller rettere, jeg er som en ung Pige forelsket
AE, s. 216 ding med kridhvidt Haar og et · Barn, en Dreng vel paa ti Aar. De vare begge
Oi4, s. 214 / Der gives Forseelser af et · Barn, en Dreng, hvilke straffes med »
NB30:86 int bygget næsten som et · Barn, en saadan Skikkelse, som ethvert Dyre-Msk.
NB15:80 at jeg er kjendt af ethvert · Barn, en staaende Figur i Eders Skuespil, mit
OTA, s. 167 svar taler formanende til et · Barn, en Yngling, den unge Pige: han taler med
OTA, s. 210 træt af at pleie sit syge · Barn, end den opbyggelige Tale af at tale om
LF, s. 17 t er, som man siger det til et · Barn, endog sit eget Vel betræffende en lille
Oi7, s. 295 t man netop maa blive det som · Barn, er hverken mere eller mindre end Fjas,
EE2, s. 168 Moment, som han bliver ved et · Barn, er langt sandere. / Dog jeg er maaskee
EE2, s. 254 tid gjør et Indtryk paa et · Barn, er naturligt, men Spørgsmaalet er, hvilket.
Not15:14 re og Priis. Det var et yndigt · Barn, et elskeligt Væsen, ret som beregnet
EE2, s. 180 gaaer hele sit Liv hen som et · Barn, et Øieblik, hvor man, om end fjernt,
NB9:2 ader, en Moder, en Svoger, et · Barn, for En som gaaer i det 24de Aar, En som
3T44, s. 257 Livet, dog et Timelighedens · Barn, for hvem det Evige ikke er. Vedligeholder
NB2:69 e sit Tungsind af paa et Stakkels · Barn, for ikke at tale om det end Forfærdeligere
AE, s. 270 ng en lille Barnestok fra sit · Barn, for med den – at slaae en uhyre Bandit,
BOA, s. 293 ligieuse. / At nu et saadant · Barn, fordi det har faaet en alvorlig christelig
NB35:5 En Qvinde, og fremfor Alt et · Barn, forholder sig til, aander i det Ligefremme.
Oi7, s. 295 risten, maa man blive det som · Barn, fra Barn af. Dette er Grundløgnen; gaaer
NB12:138 n betragtende hende som et · Barn, følte sig desto mere opfordret til at
EE1, s. 144 , sin Families, sine Venners · Barn, først heri har det sin Sandhed, vil
AE, s. 333 ldre, der ikke er døbt som · Barn, gjelder det, at han bliver Christen ved
OTA, s. 293 mildes, gjerne lære af et · Barn, gjerne i sit stille, taknemlige Sind kalde
Oi7, s. 286 man siger, i Vinden med dette · Barn, han bliver nødsaget til i Egenskab af
EE2, s. 50 d og dog Yngling ja næsten · Barn, han er stærk og dog saa svag, han er
NB33:28 men naar der stundom siges om et · Barn, han gaaer for længe hen og leger, –
KG, s. 38 han er ogsaa som det kjælne · Barn, han kan ikke taale dette » skal«,
DS, s. 248 Huus. Og om det var mit eget · Barn, han kom til at flytte ud.«
NB10:59 kke lige saa med mig, da jeg var · Barn, han lovede mig 1rd for at læse en af
4T43, s. 133 en Faders Kjerlighed til sit · Barn, hans Omsorg for at give det gode Gaver!
AE, s. 535 t gjøre det Bedste for sit · Barn, har gjort det Værste, har gjort Det
NB7:31 lad saa være! Da jeg var · Barn, har man lært mig, at man spyttede paa
NB5:38 , men som man taler til et · Barn, har Wilhelm gjort det og det. / Det er
NB24:52 erfaret det Modsatte? Da Du var · Barn, havde Du da ikke en anden Forestilling
4T44, s. 308 s han ikke havde været et · Barn, havde han vel ikke glemt Smerten saa let,
Oi5, s. 234 adende Fader, Moder, sit eget · Barn, Hustru o. s. v., det stærkeste Udtryk
OTA, s. 388 sandeligen, saa formaaer et · Barn, hvad sjeldent nok endog en kraftfuld Ældre
NB31:52 tundom skeer i faveur af et · Barn, hvem Forældrene mishandle) at fravriste
EE1, s. 347 ltsaa forlovet. Lad see, mit · Barn, hvilken Present Du har faaet paa Livets
OTA, s. 275 drages, der da er et fattigt · Barn, hvilket bliver straffet istedenfor Fyrsten:
IC, s. 171 er – mod dette uægte · Barn, hvilket Slægten ikke vilde vedkjende
SLV, s. 107 rigeligt, men der var intet · Barn, hvis den spildte Mælk var saa kostelig
Brev 254 at fornøie Barnet, det kjere · Barn, hvis Navn staaer paa Pakken. / De har en
EE1, s. 318 ger Andet! / d. 12. / Ja mit · Barn, hvorfor blev De ikke staaende ganske roligt
NB34:9 else der ligger i at være · Barn, i at skylde Dig Livet, spurgte Dig om Livets
NB6:76 g, i en Forstand et stakkels · Barn, i en anden Forstand et stakkels syndigt
OTA, s. 166 de Du som Fader sige til dit · Barn, idet Du sendte ham ud i Verden: »
4T44, s. 371 sig selv, at han ikke er et · Barn, ikke adsplitter sin Sjel, saa han snart
OTA, s. 295 le Livet igjennem at være · Barn, ikke altid at have Forældre, der sørge
IC, s. 177 ng har Øie for det elskede · Barn, ikke at skyde det, og med det samme Blik
4T43, s. 161 erhverve sig Glæde af sit · Barn, ikke begjerer, at det skal hurtigen opvoxe,
CT, s. 153 Ingen saa forskjellig fra et · Barn, ikke den lidet Ældre, ikke den noget
EE2, s. 17 u paa Luur. Men Du er ikke et · Barn, ikke en vaagnende Bevidsthed, og Dit Blik
AE, s. 543 ldre Alder at blive i Sandhed · Barn, ikke humoristisk at sætte det Barnlige
DS, s. 154 jeg troer Ingen, ikke mit eget · Barn, ikke min Hustrue, ikke min bedste Ven,
3T43, s. 83 grædende som det spæde · Barn, ikke smilende som Barnet, der kjender Moderen.
4T44, s. 307 er, fyrretive Aar og dog kun · Barn, ja man kan døe som et gammelt Barn.
SLV, s. 184 e tænker jeg paa et lille · Barn, jeg eengang saae i Esplanaden. Han gik
EE1, s. 208 da legede jeg med dem som et · Barn, jeg flettede Krandse af dem og satte dem
EE1, s. 362 gaae nu ud i Verden, mit · Barn, jeg har gjort Alt for Dig, tag nu dette
IC, s. 59 var min eneste Ven, mit eget · Barn, jeg kunde ikke dømme skaansommere, og
JJ:139 i denne Tid at faae ethvert · Barn, jeg møder, til at smile. / / hende.
NB4:117 synderlige, at et Ord af et · Barn, just naar det falder uskyldigt ind midt
AE, note ges, at kun Den, der er som et · Barn, kan indgaae i Himmeriges Rige. Men som
OTA, s. 371 dagtighed, liig et uartigt · Barn, klynker over: at man ikke strax faaer sin
EE1, s. 147 re derimod seer en Yngre, et · Barn, lide, saa er Smerten større, Sorgen
Not15:15 ding, at hun blev som et elsket · Barn, ligegyldigt næsten af hvilket Kjøn.
F, s. 469 taren, ligesom at snakke med et · Barn, ligesom at spytte ud af Vinduet. Man veed
F, s. 479 saadant Menneske er et Lykkens · Barn, lykkeligere end Forfatteren, velkommen
NB8:20 lev korsfæstet; tag et saadant · Barn, læg for det saadan adskillige Ark Billeder,
BOA, s. 251 selv Ældre lære af et · Barn, lære af sin Barndom. Havde det nu været
EE1, s. 250 svare: » ret saa, mit · Barn, Lærebogen tillader i en Anmærkning
BOA, s. 240 ndler A. ikke sjeldent som et · Barn, man giver en Lectie for. Han aftrykker
Papir 305:5 , omtrent tilmode som et · Barn, man har givet Brændeviin og derved forhindret
NB27:8 Det er som i Forhold til et · Barn, man har gjort saa angest, at det slet Intet
EE2, s. 88 ndle Dig som man behandler et · Barn, man holder af. Og Du, Du vilde være
BB:37 – veed at kunne være · Barn, medens Ammerne igrunden ere Børn –
BB:37.8 langer, – at spørge som · Barn, men det er denne besynderlige Polemik,
FB, s. 117 mmel Mand mod Forjættelsens · Barn, men det er det Bedste, jeg kan give Dig.
LA, s. 59 ler et næsviist og uartigt · Barn, men dog er der, naar Forholdet er til en
OTA, s. 212 især da mod det elendige · Barn, men en Moder er jo ogsaa et Menneske: han
NB4:78 aae Du kun freidigt frem mit · Barn, men er Du bange, nu jeg vil ikke tvinge
Not15:15 l som en Olding, hun ung som et · Barn, men Evner havde jeg – ak, næsten
LF, s. 14 gryer. Digteren er Evighedens · Barn, men mangler Evighedens Alvor. Naar han
FB, s. 117 mangen Fader, der mistede sit · Barn, men saa var det jo Gud, den Almægtiges
NB14:142 an begynder ikke med at være · Barn, men som Træl, og Frimodigheden tiltager
NB8:97 Ægteskabet, Fader, Moder, · Barn, men til hver enkelt Msk. qua Aand. /
AE, s. 540 til Paradigma; deels fordi et · Barn, menneskeligt talt, slet ikke kan være
CT, s. 92 it eneste, Forjættelsernes · Barn, mere end sin baade i Himlen og paa Jorden
NB25:63 omenalt vidne Dig imod, mit · Barn, min lille Ven, det kan ikke være anderledes,
NB13:9 t – hvad jo dog for et · Barn, msklig talt, er meget – havde negtet
SLV, s. 443 at han i Grunden er et rart · Barn, naar bare det igaar ikke havde været,
EE1, s. 147 t interessant at iagttage et · Barn, naar det seer en Ældre lide. Barnet
AE, s. 222 de? Som en Moder formaner sit · Barn, naar det skal i Selskab: skik Dig nu vel,
NB34:9 u turde overgive den til Dit · Barn, naar det, med den Berettigelse der ligger
NB25:67 ben. / Det er som med et · Barn, naar det, som man siger, tages med det
NB29:99 t, om man vilde sige til et · Barn, naar Du dog kun af Frygt for Straf er flittig
AE, s. 539 Hustru, men at blive et lille · Barn, naar man er bleven Mand, er ved Paradoxets
AE, note igste af Alt at være som et · Barn, netop fordi det er et Barn. / I det Foregaaende
NB8:83 Eet og det Samme ( nu af et · Barn, nu af en Skomagerdreng, en Brygerknegt,
NB13:28 nkte og talte jeg som et · Barn, nu jeg er blevet Ældre har jeg aflagt
NB19:41 gammel, at han ikke mere er · Barn, og altsaa Gud formodl. ikke mere Fader?
EE1, s. 424 Retninger dog kun at være · Barn, og altsaa maa der Tid til, før Øieblikket
NB19:24 e Kjortel til ham medens han var · Barn, og at den saa var voxet med ham, efter
NB19:66 ede Du mig faderligt som et · Barn, og beviste og beviste mig, at Du var Kjerlighed.
NB14:142 er man ikke med at være · Barn, og bliver saa ligefrem fortroligere alt
Brev 254 oregaaende optræder som · Barn, og da ikke kan være blevet meget ældre
NB2:220 det jo som naar vi give et · Barn, og da, for at glæde Barnet, lader som
EE2, s. 225 , og en saadan Sorg er Tidens · Barn, og den Evighed, den tillyver sig, et Bedrag.
SLV, s. 140 t kan forstaae saavel som et · Barn, og der er een Ting, som Ægteskabet ikke
NB14:127 hverken mere ell. mindre end et · Barn, og derved bliver det; og Fatter og Mutter
Papir 579 lle og ville og være et rart · Barn, og det bliver ikke til Noget med at gjøre
NB10:191 an sagde dette til mig som · Barn, og det Indtryk, det gjorde paa Barnet.
NB31:124 forekommer jeg mig som et · Barn, og det uagtet jeg meget godt veed, hvilken
AE, s. 217 arn, og kun Een at frelse, et · Barn, og dog ikke kunde forudsætte Modenhed
3T43, s. 103 ham, som var han et Vredens · Barn, og dog kunde han ikke nærmere forstaae
EE1, s. 362 r virkelig yndig, ung som et · Barn, og dog smykket med den ædle jomfruelige
AE, s. 217 stakkels Dreng, Du er kun et · Barn, og dog staaer Du snart ene i Verden; lover
NB23:48 t Høieste det Laveste. Kun et · Barn, og endog et meget lille Barn, eller et
Papir 451 Gaae Du med Gud mit · Barn, og fornøie Dig godt, og der har Du 1
3T44, s. 259 end Moderens Melk det diende · Barn, og fra denne Forestilling vender han atter
NB31:80 rste Afstand fra det spæde · Barn, og fra Selskabs-Manden, der er Dyre-Bestemmelsen
NB4:117 m naar man hjælpes af et · Barn, og føler sig hjulpen, men ikke ret tænker
IC, s. 176 lle det. / Tænk Dig da et · Barn, og glæd nu dette Barn ved at vise det
3T43, s. 66 erlighedens og Omskiftelsens · Barn, og han vidste at hade sin Fjende. Overlod
AE, s. 524 var et ægte eller uægte · Barn, og hele hans Lidenskab hang ved denne Æressag,
4T44, s. 307 rkeste; men han er jo intet · Barn, og hiint dybere Selv er jo ham selv, og
AE, s. 217 bleven eensom i Verden med et · Barn, og Ingen havde at tale med om sin Bekymring
JJ:197 t Senere end Troen. / Naar man er · Barn, og intet Legetøi har, saa er man vel
AE, s. 217 med om sin Bekymring uden et · Barn, og kun Een at frelse, et Barn, og dog ikke
OTA, s. 293 sige, at det var et uartigt · Barn, og maaskee ikke tage i Betænkning at
TTL, s. 446 riber Dig: men om det var Dit · Barn, og om det var Din Elskede, og om det var
Brev 81 jøre mig til et forkjelet · Barn, og saa ovenikjøbet lige ud sige det«.
AE, s. 500 r gjøre og lade Alt som et · Barn, og som endnu i deres 40de Aar unægteligen
NB2:262 en Moder sidder og leger med sit · Barn, og spørger hvem elsker Du nu meest,
HH:17 r kun var din Fader og kun Du hans · Barn, og synes det Dig som en Følge deraf,
Not15:15.b var Barn, vedblev at være · Barn, og trods al hvad hun havde lidt, var som
SLV, s. 143 man lærer det Bedste som · Barn, og vinder en Forudsætning, som aldrig
Oi5, s. 240 der, Moder, Hustrue, sit eget · Barn, om at være hvad Skriften siger om Forbilledet
CT, s. 226 ldning. Du bliver døbt som · Barn, oplært i den christelige Religion, confirmeret,
TAF, s. 286 om Hjertet som et nyfødt · Barn, paa hvem Intet, Intet tynger, altsaa endnu
AE, s. 539 Deilige i at være et lille · Barn, ret en lille Engel ( og end ikke Engle
TS, s. 56 Elskede mindre? Tænk Dig et · Barn, ret hvad man kalder en flink og dygtig
AE, s. 540 staaes ligefrem om at være · Barn, saa er det Nonsens at prædike Christendom
NB13:89 ldre. Vil Barnet være · Barn, saa er Forældrene milde. Men sæt
NB10:112 der talte saaledes til sit · Barn, saa maatte det jo forekomme Barnet Vanvid,
NB26:72 siger Gud: ja, ja mit kjere · Barn, saa skal jeg være Dig behjælpelig,
NB25:22 aae, jeg er som et stakkels · Barn, saa svag. / Begivenheden i Frankrig. /
Papir 340:15 kom Du saa til mig, mit · Barn, saa vil vi lege sammen – ak ja ved
CT, s. 280 ske siger: kom Du til mig mit · Barn, saa ville vi lege sammen, da siger han
NB19:53 Og som en Fader elsker sit · Barn, saaledes elsker Gud hvert Msk., veed nøiagtigt,
IC, s. 223 Menneske. Derfor formaaer et · Barn, sammenlignet med en Ældre, saa meget,
BI, s. 348 eistringens og Inspirationens · Barn, samt om en umiddelbar Nærværelse
TS, s. 104 re det indlysende selv for et · Barn, selv for det dummeste Menneske, at for
OTA, s. 387 d er det, der gjør, at et · Barn, selv om man til Sammenligning tager en
IC, s. 215 risten. Enhver er døbt som · Barn, senere – ja, ogsaa noget nær som
CT, s. 92 ske høiest: en Qvinde, sit · Barn, sin Fader, sit Fødeland, sin Konst,
Oi7, s. 295 fast: man bliver Christen som · Barn, skal man rigtigt blive Christen, maa man
EE2, s. 17 besynderligt Væsen, snart · Barn, snart Olding, snart tænker Du med en
NB33:24 elsket som en Fader af sit · Barn, snart som Ven af Ven, snart saaledes elsket
IC, s. 178 t Barn det første Gang, et · Barn, som altsaa aldrig har hørt et Ord derom,
CT, s. 154 Ingen saa forskjellig fra et · Barn, som den Ældre, der blev Barn igjen;
LF, s. 14 gsaa. Digteren er det Smertens · Barn, som dog Faderen kalder Glædens Søn.
NB6:38 personligt et Stakkels ulykkeligt · Barn, som en tungsindig Olding har gjort af Kjerlighed
AE, s. 91 ad er Existents? Det er hiint · Barn, som er avlet af det Uendelige og det Endelige,
CT, s. 280 glade Kreds, og der da er eet · Barn, som er sygt, til hvem et kjerligt Menneske
IC, s. 251 de for Alle. For det spæde · Barn, som Forældrene føre til Dig, at Du
DS, s. 212 ogsaa her: dette ubetydelige · Barn, som fødtes i en Stald, det bliver pludselig
Not1:7.b.a l. Es: 9, 6: Os er født et · Barn, som hedder den underfulde, Helt og Fredens
CT, s. 60 er ulærvillig, et uartigt · Barn, som ikke vil sidde rolig i Timen, men forstyrre
BB:7 n Tilstaaelse, er et uskyldigt · Barn, som Intet har at skrifte. Her anstiller
FB, s. 117 Forstand var Forjættelsens · Barn, som Isaak var det for Abraham. Der var
NB10:59 ret Barn. I Forhold til et · Barn, som jo ikke har bedre Forstand paa det
NB8:20 il det være lige saa. / Tag et · Barn, som man ikke har fordærvet i Piat og
IC, s. 176 Christi Lidelse og Død, et · Barn, som nu første Gang hører Fortællingen
Papir 318 ærlig Figur for ethvert · Barn, som uden at have læst Kongeloven uvilkaarligt
NB29:64 nde falde paa, at der i det · Barn, som var ganske liigt andre, boede et saadant
DS, s. 209 bliver. Derimod det uægte · Barn, som, al Slægt uafvidende og ingen Slægt
NB26:69 elskede lige saa høit som mit · Barn, spurgte mig om det Christelige, at jeg
NB11:213 som jo vel kan hænde ethvert · Barn, støde paa een ell. anden Vanskelighed
NB9:39 l denne Selvtugt. / Tag derfor et · Barn, sund og stærk, opdrag ham til den Art
SLV, s. 289 næsten sige mit kjære · Barn, thi min Bekymring er jo næsten som en
NB6:70 or hvem den er mindre end et · Barn, til hvem den trænger hvert Øieblik.
OTA, s. 166 der skulde tale til Dit eget · Barn, turde Du sige noget Saadant? Eller dersom
NB13:28 ext af Paulus: / Da jeg var · Barn, tænkte og talte jeg som et Barn, nu
LF, s. 14 et Barn, » » ak · Barn, uskyldig og glad«« –
SLV, s. 337 . Juni. Midnat. / Da jeg var · Barn, var en lille Tørvegrav mig mit Alt:
TSA, s. 61 e af Frelseren; skjøndt et · Barn, var han allerede gammel som en Olding.
AE, s. 217 Olding taler saaledes med et · Barn, var netop det, der rystede mig allermeest:
Not15:15.b hos mig. / der elskeligt var · Barn, vedblev at være Barn, og trods al hvad
BA, s. 402 den Qvinde, vee det uskyldige · Barn, vee det Markens Dyr, vee den Fugl, hvis
EE2, s. 294 lad som et Barn, ydmyg som et · Barn, veemodig som et Barn. Hun vilde blot være
NB26:25 jo ogsaa saaledes ad med et · Barn, vi give det ikke hele Barndommen til dets
KG, s. 285 a den Maade lege vi jo med et · Barn, vi lege, at vi ikke kan see Barnet, som
NB28:51 e opdragne i Χstd. fra · Barn, vi leve dog Alle i den formildede, letsindigere
NB5:85 ører som et Exempel at han som · Barn, vilde opreise et Alter for Gud og offre
NB17:42 til at straffe det uartige · Barn, vilde takke det, naar det blev artigt.
NB27:48 t her læres egl. Noget for et · Barn, vover Du at forkynde Barnet det? Du vil
EE2, s. 294 rmede sig Manden, glad som et · Barn, ydmyg som et Barn, veemodig som et Barn.
Papir 409:1 live det. Den Udvikling: · Barn, Yngling, Mand, Olding, den gjennemgaae
LF, s. 14 rn. » O, gid jeg var et · Barn,« siger Digteren » eller gid jeg var
LF, s. 14 geliets Tale om det at være · Barn. » O, gid jeg var et Barn,«
JJ:324 alt glemt og Barnet igjen et rart · Barn. – den var dernæst et erotisk Udtryk.
AE, note en om, at Hilarius mistede sit · Barn. – Lad nu disse Exempler være nok,
EE1, s. 36 drig til mere end at blive et · Barn. / » Aldrig bør man tabe Modet;
NB28:93 td at blive Christen som spæd · Barn. / / / / Hvilket Nonsens dog Χstd.
NB16:6 oves der ogsaa Msk. at blive Guds · Barn. / / / Alt, hvad der ikke enten indenfor
NB12:169 r ødsles i Forhold til dette · Barn. / / / Fredags-Taler. / Dette kan blive
NB22:89 e end jeg er, jeg er kun et · Barn. / / / Motiv til en Prædiken ell 4 Prædikener.
EE1, s. 337 ive at behandle en Dreng som · Barn. / d. 7. / Saa ere vi da Venner, Edvard
NB14:142 i, man bliver mere og mere · Barn. / Det er en skjøn Paralel af Lavater:
NB14:142 til som man mere og mere bliver · Barn. / Det er som jeg i en anden Journal har
BOA, s. 294 es end den beskreves ham som · Barn. / Dog er der for dette unge Menneske, menneskeligt
NB20:117 Fordringen høiere end til et · Barn. / Dog maa jo ogsaa erindres, at Χstus
NB31:32 adan en Christen som man var som · Barn. / En Maaler for existentiel Vægtfylde.
AE, s. 546 Christendom som det døbte · Barn. / Faaer et Barn derimod ikke, som det bør,
DD:122.a r tilbage er at græde som et · Barn. / Fredriksborg.           d. 30 Juli
EE2, s. 182 ing, en enkelt Gang er han et · Barn. / Her vil jeg afbryde denne lille Skildring,
AE, s. 333 holdt Den, der er døbt som · Barn. / Hvad er Daaben uden Tilegnelse? Ja, den
NB27:76 trengere Forstand Χsten som · Barn. / Hvorledes » Christenhed«
AE, note et Barn, netop fordi det er et · Barn. / I det Foregaaende er det oftere blevet
NB14:147 er at være det uartige · Barn. / Min Indvending mod denne Broder er egl.
JJ:150 vilken han kunde betragte et · Barn. / Nullum exstitit magnum ingenium sine
NB33:53.a let denne Χstd. i ham som · Barn. / Smaae-Majestæter kjendes paa: at gjøre
AA:4 g som jeg dengang antog for et · Barn. / Snart ophørte Regnen, og jeg ilede
3T44, s. 246 blind Mand, der ledes af et · Barn. / Vi dølge ikke, at den Enes Tilbagetog
SFV, s. 59 at forvexle en Olding og et · Barn. At elske Den, der gjør En lykkelig,
Papir 451 . / Tænk en Fader og et · Barn. Barnet vilde saa gjerne ud paa Fredriksberg
BOA, s. 241 dom Læseren aldeles som et · Barn. Det er bekjendt at man som Opgave til Udarbeidelse
Brev 271 or Forældre at miste et · Barn. Det er Potensation. Og skjøndt det skulde
JJ:199 gen, arrig, men saae glad til sit · Barn. Det var virkelig et skjønt Syn. /
Not3:11 Vugge, hvori der ligger et lille · Barn. Døden bøier sig over Vuggen og engagerer
NB11:213 . / Men ikke saaledes med dette · Barn. Ham er det jo lært, at Gud er den eneste
NB25:16 gjøre, er, at Frelseren er et · Barn. Her kan slet ikke være Tale om Efterfølgelse.
EE2, s. 294 som et Barn, veemodig som et · Barn. Hun vilde blot være ham en Trøst,
3T44, s. 239 ikke hvad det er at være · Barn. Hvad der gjelder om Barndommen, det gjelder
OTA, s. 179 e Moder Gud at bevare hendes · Barn. I den umiddelbare Følelse forstaaer
NB10:59 at jeg aldrig har været · Barn. I Forhold til et Barn, som jo ikke har
EE1, s. 342 t behandle hende aldeles som · Barn. Ikke som om jeg paa Grund deraf skulde
NB22:86 elle Respekt tabt. / Tag et · Barn. Istedetfor at befale det, at det i dette
AE, s. 266 ke kommer ind i det som lille · Barn. Ja, hvad Christendommen kan blive for noget
NB11:213 digste af Alt. / Tag et saadant · Barn. Lad det nu, som jo vel kan hænde ethvert
AE, s. 338 d at man er døbt strax som · Barn. Men da Christendommen kom ind i Verden,
4T44, s. 307 an kan døe som et gammelt · Barn. Men det at være Barn er saa deiligt!
AE, s. 538 s Climax: bedst at døe som · Barn. Men hos Mathæus er Meningen ikke vanskelig.
OTA, s. 394 an virkeligen svagere end et · Barn. Men saa er det jo ogsaa Glædeligt, at
NB8:14 lse, at hun alene elsker det syge · Barn. Men saaledes er dog vel ikke Guds Forhold
SLV, s. 443 t bort, og Barnet er et rart · Barn. Men skal Synden være gjennemgribende,
NB19:53 g savner strax det forlorne · Barn. O, naar En eier Millioner Millioner Penninge
NB6:64 erst inde tillidsfuld som et · Barn. O, thi jeg kan jo aldrig noksom takke Gud
NB31:124 forekommer mig selv som et · Barn. Og atter herpaa vilde en Kjender strax
LF, s. 14 jo rigtigt, at Digteren er et · Barn. Og dog kan Digteren ikke komme i Forstaaelse
HH:12 paa Efterretning fra det kjære · Barn. Og dog var det jo ham selv der paalagde
NB22:151 . Verdens Frelser er nu et · Barn. Og hvorfor vilde man saa gjerne frelses
3T44, s. 272 orstand var Forjættelsens · Barn. Og kun den behøvede ikke den lettere
SLV, s. 262 es Huus, hvor han var eneste · Barn. Saaledes levede han hen ukjendt med Verden.
CT, s. 57 e Hedning er den et lykkeligt · Barn. Som den frie Fugl, naar den svinger sig
EE2, s. 182 læde sig over Sligt som et · Barn. Som et Barn; dette er netop det rette Udtryk
KG, s. 283 il blive i denne Henseende et · Barn. Sæt et Barn hen i en Røverhule (
EE2, s. 182 n er dog ophørt at være · Barn. Til daglig Brug er derfor Nero en Olding,
LF, s. 25 es taler jo en Ældre til et · Barn. Tænk Dig et Barn, der ret er sulten;
NB14:147 ns Broder, det velartede · Barn. Var det ikke mærkeligt? O, dersom nogensinde
NB26:25 dedommen til det at være · Barn. Vi bære os jo ogsaa saaledes ad med
AE, s. 537 pathiserer med det at være · Barn. Yndig og elskelig er denne Forældrenes
Papir 340:15 el er det herligt at være · Barn: at indslumre ved Moderens Bryst for at
NB33:59 deren siger rørt til sit · Barn: det er saligt at henvende sig til Gud;
NB33:59 atter rørt siger til sit · Barn: det er saligt. / Beviis, at hvert Msk er
NB11:151 er, at Enhver døbes som · Barn: fra det Øieblik er ubetinget det polemiske
Papir 371-1.d naar en Fader siger til sit · Barn: hvor tør Du understaae Dig, at være
NB26:97 spottende vilde sige til et · Barn: løft den Byrde, som Du seer jeg løfter.
BOA, note n ved Aanden skulde føde et · Barn: nu, det var jo et Under det Hele –
NB27:76 lken sand Χsten man var som · Barn: og denne Stemning kaldes: at være en
NB24:89 faler en Fader at myrde sit eget · Barn: saa er man i et saadant Øieblik noget
AE, s. 376 men han leger dog ikke som et · Barn: saaledes forholder Den sig til Endeligheden,
NB5:6 vilde true og strengt befale deres · Barn: saaledes skal Du gjøre – og derpaa
KG, s. 202 være et sært og tosset · Barn; de mærke ikke, at Forholdet lader sig
NB32:150 at læse en streng Sag for et · Barn; det gik yderst strengt til. Men efterhaanden
EE2, s. 182 ver Sligt som et Barn. Som et · Barn; dette er netop det rette Udtryk derfor,
Oi7, s. 286 Han gifter sig; nu har han et · Barn; han er – Barnefader: og hvad skeer?
EE1, s. 204 dog bliver hun næsten et · Barn; han nedlader sig til hendes Barnlighed
EE2, s. 87 kke dette næsten overgivne · Barn; hun bliver ikke fortvivlet, faaer ikke
CT, s. 57 n ringe Christen er Fuglen et · Barn; i Sammenligning med den ringe Hedning er
EE2, s. 77 ghed ligger der dog ikke i et · Barn; jeg vil gjerne give Dig Medhold i, at Du
AE, note stne ved at være døbt som · Barn; Misligheden laae kun i, som viist blev,
NB29:11 ænk en klog Moder. Hun har et · Barn; og dette hendes Barn vil som alle andre
IC, s. 171 e! Han fødtes som uægte · Barn; og havde Faderen maattet raade sig selv,
LP, s. 52 det beslægtede med Armodens · Barn; ogsaa han var et Liig, et nyfødt Liig,
EE1, s. 315 aligere, de pusle mig som et · Barn; over mig hvælver Haabets Himmel sig,
NB11:213 art er meget for høit for et · Barn; paa den anden Side, ham er det lært,
BOA, note Legemet, saa er Mennesket Guds · Barn; saa havde Adam været Guds Søn. Men
NB9:8 u i Forhold til Gud det at være · Barn; som var derfor alt mit Første blevet
EE1, s. 185 g, et fader- og moderløst · Barn; thi hvis Clavigo var bleven hende berøvet,
NB28:57 Fader har lige overfor sit · Barn; thi naar Barnet blot gjør som Faderen
YDR, s. 113 , jeg er et rent Djævelens · Barn; thi, oprigtigt talt, jeg har endog Mistanke
SLV, s. 129 nok. Drengen var et nydeligt · Barn; videbegjerlig spurgte han om Alt, stod
NB25:16 Hvorfor Verdens Frelser blev et · Barn? / Det stærkeste Udtryk for at vi frelses
EE1, s. 49 døde jeg ikke som et lille · Barn? Da havde min Fader lagt mig i en lille
NB22:151 saa gjerne frelses ved et · Barn? Fordi man meente her kan ikke være Tale
3T43, s. 65 r ham svag, svagere end et · Barn? Hvad er det, der gjør et Menneske urokkeligt,
AE, s. 318 des derfor ikke Enhver som · Barn? Og i Individet gjelder det om at forædle
CC:1 , qui ab apostolis vocatus est · Barnabas ( h: e: interpretatum filius consolationis)
CC:3 mmilito meus et Marcus affinis · Barnabæ, de quo accepistis litteras ( si ad vos