S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
LF, s. 23 hed er det dog ikke. Ei heller · søger » Digteren« Tausheden for
Oi7, s. 300 ille være Christne. Derfor · søger » Præsten« at bemægtige
DS, s. 166 uden, som sagt, forsaavidt han · søger » ubetinget Alt.« Endelig
Papir 254 Heraf følger nu, at man · søger – da man troer, at man har Ret i
NB2:54 sige som den enkelte Art Utøi · søger – men jeg som er og bliver dens Offer,
IC et Menneske efter hvad Selskab han · søger – og hans Selskab! Ja, hans Selskab
NB9:22 kjulthed, som det Religieuse · søger ( at man kunde blive rød og skamfuld,
NB24:104 ette Forhold – og Mynster · søger ( som i sin sidste Bog) at blive Demokrat
EE1, s. 371 am om det Præstekald, han · søger ... Farvel, min smukke Frøken, nu skal
AE, s. 449 kke med Umiddelbarhedens Lyst · søger Adspredelsen, fordi han hellere end gjerne
LF, s. 15 n ikke tør Andet. Og Barnet · søger aldrig Udflugt eller Undskyldning; thi
OTA, s. 286 e! / Den verdslige Bekymring · søger altid at føre et Menneske ud i Sammenligningernes
OL, s. 30 hvori man i Almindelighed ikke · søger Andet end » en tro Gjengiven af
OTA, s. 340 tung Byrde, men han da ogsaa · søger Andres Hjælp og lægger Noget af den
Papir 377 em til sit Fødeland, og · søger Ansættelse. Han henvender sig til Regjeringen;
BI, s. 182 kerigdom, der ligger deri, og · søger Aristophanes' Bemyndigelse i den Alvor,
Oi5, s. 236 n derfor ogsaa Christendommen · søger at afkøle, lærende, at det er bedre
FP, s. 21 fundne Forvirring. Forfatteren · søger at afvise vor Dadel ved den Bemærkning,
EE2, s. 209 t ophidset ungt Menneske, der · søger at anbefale sine Theorier, jeg er Ægtemand,
EE2, s. 31 Forsaavidt den samme Retning · søger at antage et lidt anstændigere Udvortes,
AE, s. 416 e end Middelalderen, idet jeg · søger at anvise Anfægtelsen sin Plads, biløbigt
3T44, s. 275 iesvend, en utro Tjener, der · søger at befrie sig selv og bedrage Herren for
EE1, s. 113 meget fornem Mand, der ogsaa · søger at begeistre ham til Dyd og udødelige
SD, note Elendigste af Alle. Jo mere jeg · søger at begribe den, jo mere ubegribelig forekommer
NB31:100 i Verden. / Og Theologien · søger at begrunde Χstd.s Autoritet, at begrunde
Papir 263:3 ngen stille Time. Manden · søger at berolige Striden men da det ikke lykkes
NB26:13 ør mig Livet beqvemmere, ikke · søger at betrygge mig i Henseende til Udkommet,
Not11:14 ære ligegyldig mod, men · søger at bevise sig dens Existents. /
EE2, s. 80 omgaaes andre Mennesker, man · søger at bibringe dem Forestillingen om det,
BI, s. 249 dbegreb, som en Manuductør · søger at bibringe sine Manuducender. Denne almindelige
KG, s. 264 ed. Dersom et Menneske derfor · søger at blive Gjenstanden for et andet Menneskes
CT, s. 56 d Intet at være, forgjeves · søger at blive Noget, saa er han egentligen ikke
AE, s. 66 og Dens, der experimenterende · søger at bringe det Religiøse frem i dets
BI, s. 349 sin væsentlige Stræben · søger at bringe det til Bevidsthed, at den givne
BI, s. 241 n Dialectik, hvorved Socrates · søger at bringe et Forhold tilveie, de yderste
NB32:142 en Adspredelse, ved hvilken man · søger at bringe Gud til at glemme, at man intensivt
AA:12 for mig. Naar jeg nu derimod · søger at bringe mig selv paa det Rene om mit
BI, s. 289 saa vise sig, idet Ironikeren · søger at bringe Omverdenen paa Vildspor sig selv
JJ:89 ier ligesaa meget mig selv som jeg · søger at bøie en Anden under det Religieuse
BI, s. 288 fter sit Begreb er Isolation, · søger at constituere et Samfund, vil, da den
Papir 254 at han, naar han saaledes · søger at dandse paa den smalle Linie mellem det
EE2, s. 305 fordrer mine Kræfter. Jeg · søger at danne mig mere og mere dertil, og idet
4T43, s. 145 lang i Alt, da den tvertimod · søger at dræbe Alt i en aandsfortærende
AE, s. 478 edes til, og Undersøgelsen · søger at eftergjøre den. In abstracto og paa
OTA, s. 326 er hvilket er det Samme, han · søger at faae at vide, hvo der tidligere har
OTA, s. 303 paa en høflig Maade · søger at faae Gud sat udenfor, som istedenfor
NB22:128 Forhold til en Medlevende · søger at faae ham praktiseret udenfor som en
LP, s. 46 ig for og ved enhver Leilighed · søger at faae pousseret i Verden – ligesom
Papir 254 kke en Forfatter i, at han · søger at faae sagt saa meget som det vel er tilladt
Brev 234 e vel bedst sige saaledes, · søger at falde den bekymrede til Besvær. Det
LP, s. 56 med, og idet jeg endnu en Gang · søger at fastholde hver enkelt, fortrænger
AE, s. 210 ad vel en eenfoldig Viis, der · søger at fatte Paradoxet, vil bestræbe sig
Papir 69 der gjør en Forandring i dem, · søger at forandre K., og er eo ipso traadt ud
Papir 97:5 835. / Han er ikke en Mand, der · søger at forføre Andre, tvertimod fraraader
BB:7.c ndighed, at han skjøndt han · søger at forføre Faust, dog yttrer stor Agtelse
Papir 501 det er det man af al Magt · søger at forhindre – under Navn af at danne
EE2, s. 308 ed vrager alle Mennesker, jeg · søger at forklare, at det maaskee ikke ganske
BI, s. 211 fter og derfor ikke saa meget · søger at forklare, som at begribe. Saalænge
BA, s. 382 l paa den høie Tid, at man · søger at forstaae den græsk, og da igjen at
SD, s. 142 d og Elendighed – jeg · søger at forstaae det, har ogsaa kjendt Adskilligt
2T44, s. 209 ve, hver Gang Betragtningen · søger at forstaae Forventningen og den Forventningens
SLV, s. 383 kab, som min Ridder, men jeg · søger at forstaae ham. Digteren vilde nu spørge
TTL, s. 408 Imidlertid forstaaer Den, som · søger at forstaae sig selv i Syndens Bevidsthed
FP, s. 21 sposten i et Stykke, hvori den · søger at forsvare Pressen, holder sig til Klagerne
BB:2 ophe vælger Modstanderen og · søger at forsvare sit Valg, for hvilken Sætning
4T44, s. 317 lige, hvad enten den Talende · søger at fortolke Bibelordet ved at give Ordet
EEL, s. 66 ordi man paa saa mange Maader · søger at fravriste de enkelte Udmærkede, hvem
Oi4, s. 207 vel ogsaa ved Pirringsmidler · søger at frembringe Noget, som skal være en
EE2, s. 51 d Forbindelse med Naturmagter · søger at fremkalde Gjenstanden for sin Kjærlighed.
NB8:24 e Fordærvelse er comisk og man · søger at fremstille den comisk; Staternes Demoralisation,
KG, s. 118 aa mange Maader i disse Tider · søger at frigjøre Menneskene fra alle Baand,
LP, s. 33 tte ud, men saavidt som muligt · søger at føre dets enkelte Yttringer tilbage
SLV, s. 14 anden Maade end som Bogbinder · søger at gavne sine Medmennesker,« vil
AE, s. 523 af alle. – Philosophen · søger at gjennemtrænge den historiske Virkelighed
NB31:129 er den christelige Forsken, som · søger at gjennemtrænge dette Mylder af 1800
2T44, s. 216 den Lidenskab, der bekymret · søger at gjette Tilskikkelsens Gaader. Men denne
AE, s. 349 den Enkelte efter fattig Evne · søger at gjøre det vanskeligt, naar han dog
LP, note maa jeg erindre om, at jeg ikke · søger at gjøre een Livs-Anskuelse gjældende,
NB30:94 ig Seete: En, der forgjeves · søger at gjøre Lykke i Verden. Nei, jammerlige
EE1, s. 422 d, man ved Hjælp af Kunst · søger at gjøre, er Intet. Det er, som om man
EE2, s. 145 eri, eller Du i Fortvivlelsen · søger at glemme den. Naar Du ikke kan bringe
Papir 305:5 aar nu mit virksomme Jeg · søger at glemme det for at komme til at handle,
Not4:41 K. lærer, hvad Skriften, · søger at glemme sit Standpunkt, sig selv, sin
4T43, s. 116 skal minde ham om, hvad han · søger at glemme, at der er Forfærdelse til
NB32:142 else, en Adspredelse, hvori man · søger at glemme, at man selv intensivt svigtede,
BI erveielsens Gjenstand, og idet jeg · søger at glemme, i hvilken Hensigt det Hele foretages,
NB29:17 de ham, at Du aldeles sorgløs · søger at glæde Dig ved Livet, thi Alt, Alt
EE1, s. 351 rdige Egenskaber, som jeg · søger at hjælpe ham at sætte i det fordeelagtigste
OTA, s. 263 ver hjemme, syer og spinder, · søger at holde Alt saa pynteligt som muligt:
EE2, s. 143 e sig selv. Netop fordi Du nu · søger at holde den i denne Umiddelbarhed, søger
EE2, s. 65 den høie Tid, at man igjen · søger at holde det i Ære. Og siger Du: »
Oi7, s. 295 t at ækles derved) især · søger at holde gode Miner med Jordemødrene.
NB11:13 der sig ind at være Alvor; og · søger at holde Læseren i det Indtryk; det
Not10:9 gelse for tilsyneladende og · søger at hæve den ved Sprogfortolkning. /
BOA, s. 185 r, medens han ved sit Tilsvar · søger at identificere sig med enhver Christen
BB:1 anken, der ligesom paa eengang · søger at identificere sig med Følelsen og
FF:101 faaer Prygl o: s: v: – man · søger at illudere sin Lærer. – /
EE2, s. 143 de den i denne Umiddelbarhed, · søger at indbilde Dig selv, at den sande Frihed
NB:187 trolige, den Eneste Du Dag og Nat · søger at indlade Dig med, den Eneste Du ret er
YDR, s. 111 e Dage, Søren Kierkegaard, · søger at indprente, indpræge, og som Luther
JJ:141 man er ret oprigtig mod Gud, ikke · søger at komme bort fra Noget, men trænger
NB15:66 t jeg bliver sat i Skole og · søger at komme i Skole, det er, at jeg gaaer
AE, s. 135 at især den lavere Classe · søger at leve efter den, men at den verdenshistoriske
TTL, s. 469 ne til, hvorledes et Menneske · søger at lære Noget af Tanken om Døden,
JC, s. 16 Orden, at jeg ogsaa ved Formen · søger at modarbeide den vederstyggelige Usandhed,
NB32:47 ad, at den eneste Maade man · søger at modvirke det paa, er ved med hinanden
OL, s. 34 skyldigt, og først naar man · søger at more paa Sandhedens Bekostning, først
FP, s. 25 s ( » den flyvende Post · søger at more sine Læsere med Vittigheder,
BB:18 de, hvor han, ret sig selv tro, · søger at motivere den evige Jødes Fortvivlelse.
BI, s. 289 den, der opfatter Verden, der · søger at mystificere den omgivende Verden, ikke
AE, s. 522 approximando. / Historikeren · søger at naae den størst mulige Vished, og
EE1, s. 132 rturens Anlæg. Ouverturen · søger at nedlade sig at finde Fodfæste i den
KK:2 denne conditio sine qua non nu · søger at opfatte de Concretioner, som dette Forhold
LP, s. 49 til sig selv, at den bestandig · søger at opfylde sin Bestemmelse, at blive anbragt,
BB:1 ge, som menneskelig Stræben · søger at optage i sig, ell. at binde i Konstens
BI st ved Diotimas Tale, og at han nu · søger at overbevise Andre om det Samme, med andre
EE1, s. 280 er da naturligere end at man · søger at overvinde den. Det gjelder imidlertid
4T44, s. 370 d, ved hvilken den Stridende · søger at overvinde Gud! Thi saaledes er jo den
KK:2 mmen udvikler sig, jo mere den · søger at realisere Loven, desto mere klamrer
G, s. 76 r at bevæge sine Venner. Han · søger at røre dem til Medlidenhed ( »
NB27:6 g om at gjøre det og det, · søger at røre Dig – er det saa ikke
G, s. 92 et utilgiveligt, man forgjeves · søger at sige 1. 2. 3. Gangen i den vil han vanskelig
OTA, s. 330 t sikkre sig i denne Verden, · søger at sikkre sig denne Verdens Fordeel, da
OTA, s. 330 . Dersom derimod et Menneske · søger at sikkre sig i denne Verden, søger
F, s. 503 ighed, med hvilken en Forfatter · søger at skabe og at skaffe Læsere, førend
NB31:20 etjener man den saaledes, at man · søger at skjule den sande Tilstand. /
Oi6, s. 275 er paa alle Maader, uredeligt · søger at skjule hvad det er. / Et Exempel. Paa
OTA, s. 425 Udsagn, som naar et Menneske · søger at skjule Lidenskabens fortærende Hede
AA:7 nne Blade, hvorunder Fisken ligesom · søger at skjule sig men dog en enkelt Gang titter
BI, s. 128 nok saa stor Anstrængelse · søger at skræmme dette Tingenes rene Væsen
Not1:9 holske K: ved Tradition. Den · søger at stirre tilbage derpaa som et Ideal.
BB:7 ørste Deel, hvorved F: selv · søger at sætte sig i Middel- og Brændpunctet
KK:4 ts eensidige Overvægt 3) · søger at tilintetgjøre al udvortes Auctoritæt,
Not11:14 d, at Subjektet, Individet · søger at tilintetgjøre, saa vidt muligt, i
CC:13 rer det Gentlemansagtige, han · søger at tilkjæmpe sig i sit Udvortes, udbrød
SLV, s. 42 er bag paa Den, der forgjeves · søger at tænke det. Men det Tragiske heri
JC, s. 51 / Pars secunda. / Johannes · søger at tænke propriis auspiciis. /
F, s. 489 re, at jeg ogsaa ved Trykken · søger at udbrede den Tale om Brændevinen,
FP, s. 19 benhavnsposten, og som netop · søger at udsondre Fædrelandet fra denne, finder
Brev 126 t saaledes, at jeg tillige · søger at udtrykke den Taknemlighed, hvori jeg
4T44, s. 304 r der ere ham betroede, ikke · søger at udvikle disse saa meget som muligt i
BA, note han ængstes og i sin Angest · søger at undflye, er den reen personlige Forstaaen
AE, s. 543 ære en svigefuld Karl, der · søger at undgaae Forfærdelserne, naar det
NB21:17 undgaaelige, hvilket man da · søger at undgaae saa længe som muligt. /
Papir 469 mord er farligere; thi det · søger at undgaae, at der bliver gjort Anskrig:
JJ:82 ed at gaae ud paa Strømmen, man · søger at vade saa længe som muligt. Saa længe
PCS, s. 129 t Critiken hersteds forgjeves · søger at vexle den, eller rettere end ikke gjør
NB23:207 elskværdig, behagelig, · søger at vinde det udvalgte Selskab, hvor Du
KG, s. 337 edes det lokkende og vinkende · søger at vinde ham. Thi det er den Kjerlige saa
KG, s. 360 Apostelen aabenbar, idet han · søger at vinde Menneskene; han vil altsaa ikke
KG, s. 363 sin Anpriisning af Kjerlighed · søger at vinde Øieblikkets Bifald, maa man
EE1, s. 132 , for at fremkalde Virkning, · søger at virke ved selve Monologens Vittighed,
PCS, s. 130 l dette sige? det vil sige, B · søger at vise, at han har forstaaet A complet.
Papir 254 nu over til Realiteten og · søger at vise, at saadan en lille Bitterhed i
AE, note xistents-Meddelelsen), naar han · søger at vise, hvor vanskeligt det er existerende
Papir 254 lt Usandhed. Hr. Ostermann · søger at vise, hvorledes en Mand, der mener at
EE1, s. 108 an, og idet jeg æsthetisk · søger at vurdere den, tillige indirecte at vurdere
4T44, s. 324 ille gjette; en Apostel, der · søger at være Alt for Alle, er vel Den, der
NB18:84 e under Skin af Medlidenhed · søger at værge sig mod Indtrykket af Livets
EE1, s. 246 ed-Argument, ved hvilket hun · søger at værne om sin Illusion, er følgende:
SLV, s. 163 nd ad en anden Vei, naar han · søger Audients, end den for alle Undersaatter
SLV, s. 163 en, der ad usædvanlig Vei · søger Audientsen, næsten vækker Medlidenhed,
F, s. 516 et vogter jeg mig vel for, jeg · søger Belærelse. Jo mere ubetydelig jeg er,
SLV, s. 108 nyttig Tjener, hans Sympathi · søger bestandigt sit dybeste Udtryk, men finder
AE, s. 403 yber sig ikke i Lidelsen, han · søger bort fra den og finder Lindring i den Forvexling,
BOA, s. 134 den maa være som Dens, der · søger Condition med at gaae Ærender i Byen,
OTA, s. 297 at gjøre? Visseligen. Man · søger da at foranledige den Bekymrede til at
TTL, s. 393 r Overgangen til Livet. / Saa · søger da den Skriftende Gud i Syndernes Bekjendelse,
EE2, s. 68 blev det Afgjørende, og Du · søger da det Latterlige i, at en saa uhyre Virkning
G, s. 57 kt kan jeg ikke opdage. Min Ven · søger da heldigviis ikke Oplysning hos nogen
BOA, s. 252 vare identiske. / Mag: Adler · søger da om Ansættelse, ikke som Professor
NB11:106 maa have et Par Msker. Han · søger de bedste Han kan finde, endelig finder
Brev 279 kelheder, og naar han saa igjen · søger Dem iblandt Tornene: ja, saa er De flyttet
OTA, s. 159 end ikke Tvesindetheden, der · søger dem, saa er det dem, der fange efter Tvesindetheden,
IC, s. 22 her hen, han er selv Den, der · søger dem, som have Hjælpen behov, han er
BI, note ænomenet, med Phænomenet · søger den at bedrage, Phænomenet er ikke for
DD:164 til Dig vender vor Tanke sig, Dig · søger den atter i denne Stund, ikke som med en
TTL, s. 431 iin erindrede Sjeldenhed, han · søger den brændende i Ønskets Higen, han
TTL, s. 429 nge dem til at sande det. Saa · søger den Ene Feilen hos den Anden, og istedenfor
EE1, s. 406 re: Det glæder mig, at Du · søger den forgjeves; thi den Figur hører slet
Papir 270 ns Larm, men stille og dyb · søger den Gud i sin Sorg. Ogsaa denne er et Vidnedsbyrd.
KG, s. 246 r og ved mange Forestillinger · søger den hellige Skrift paa forskjellig Maade
TTL, s. 451 ny Anstrængelse forgjeves · søger den hvilende Stilling, forgjeves Kølighed
DD:164.a isk Pragt og Herlighed ........ · søger den i Eders egne Sammenkomster..... og
KG, s. 268 just det for ham Egne, altsaa · søger den Kjerlige ikke sit Eget, lige modsat
Brev 163 ldre Mand ved Navn Blicher som · søger den ledige Pedelpost. Dette er Sagen; min
SLV, s. 220 at. / Naar Hvalen er saaret, · søger den ned paa Havets Bund og udsprøiter
CT, s. 219 min Ungdom paa Jorden, og jeg · søger den nu overalt« – hun søger
OTA, s. 419 en Veiledning, naar han blot · søger den og paa rette Sted – og hvor da,
DD:164.a endnu Vaagne i Søvn ........ · søger den paa Torve og Stræder ..... Men i
AE, s. 454 ledes vilde en Iagttager, der · søger den Religieuse og vil kjende ham paa det
AE, s. 184 t Jeg-Jeg), der ene objektivt · søger den sande Gud og Guds-Forestillingens approximerende
BI, s. 326 om Lucinde vil tilveiebringe, · søger den selv at anskueliggjøre ved den fuldkomneste
G, s. 67 , der boer i ham selv, saaledes · søger den Sørgende Sorgen. Jeg har ikke eiet
NB4:139 overseet af alle. Men Χstus · søger den tabte Penning; den tabte Penning er
GU, s. 339 der er som en Kilde, der selv · søger den Tørstende, den Forvildede, hvad
EE2, s. 30 det Momentane. Det Sandselige · søger den øieblikkelige Tilfredsstillelse,
NB15:16 v boende; og Du der ikke beqvemt · søger den ønskelige Bopæl, som Du vel forgjeves
TTL, s. 391 ers Lydighed under et Forsyn; · søger Den, hvem Du kaldte Din Ven, der vandrer
KM, s. 13 169, 1ste Sp., L. 4 fra oven), · søger den, ved at transportere Noget af den Ros,
YTS, s. 247 te, hvem den søger, og som · søger den. / / Først i September 1849. /
EE2, s. 71 g, men dog kun forsaavidt hun · søger denne i Manden, og saaledes bliver denne
SLV, s. 23 atter vindes for Livet, helst · søger denne lindrende Qvægelse, som en aandelig
SLV, s. 23 et, der har lidt meget, helst · søger denne Lise, saaledes har jeg af modsat
NB23:136 er han bestandigt; thi han · søger der, hvor Intet er at finde. Kun derfor
EE1, s. 201 r bestandig tilstede, og han · søger derfor i det Sandselige ikke saa meget
CT, s. 43 uendeligt mere end Gaven, han · søger derfor ikke Gaven, men Giveren, han tager
SLV, s. 71 gaae med en Ring i Næsen. · Søger derfor ingen Elsket, opgiver Elskov som
NB33:50 re i en Vildfarelse. Han · søger derfor paa ingen Maade at lægge Forholdene
AA:12 den af Potsdammer-Garden. Den · søger derfor væsentlig at knytte sig til Christendommen,
KG, s. 334 aa een Gang. At en Overvunden · søger derhen, hvor han usandt finder den mildeste
PS, s. 236 lde, og da deres Tanke idelig · søger derhen, som var med Opnaaelsen heraf Alt
EE1, s. 86 er det Mangfoldige, idet den · søger deri den Gjenstand, den vil opdage. Attraaen
EE2, s. 191 Iver og den Berettigelse, Du · søger deri til at spotte Andre. Der var engang
BOA, s. 120 ? Han tier indtil videre; han · søger derpaa Ansættelse som Lærer i Kirken;
AE, s. 410 havende mit Liv i Immanentsen · søger det Christelig-Religieuse. / For at belyse
SLV, s. 405 det Comiske let bevæbnet · søger det Ethiske forbi hen til det Metaphysiskes
IC, s. 244 n, hvor han – forgjeves · søger det Eventyrlige. Jeg mener: naar Alle ere
OTA, s. 131 m drager sig hen i Tiden: saa · søger det Evige og det Timelige at gjøre sig
NB19:53 s Glæde, der gaaer ud og · søger det fortabte Faar og finder det, til Faderens
OTA, s. 305 det først. Den, som ikke · søger det først, søger det slet ikke, ligegyldigt,
BI, s. 309 lige for Næsen af ham, men · søger det ikke ligefor Næsen, og derfor finder
CT, s. 283 saa maatte finde; at Den, som · søger det Rette, ogsaa maatte finde det ene Fornødne;
JJ:254 overraskes af en eensom Mand, der · søger det Samme, er ligesaa fatalt som at blive
BB:7 men forkastelig, fordi den · søger det Sande i et underordnet Øiemeed.
OTA, s. 305 ikke søger det først, · søger det slet ikke, ligegyldigt, aldeles ligegyldigt,
LF, s. 24 e søger Guds Rige først, · søger det slet ikke. Fremdeles kommer det deraf,
NB7:14.d r i Verden ell. hisset i Dommen · søger det Sted, hvor jeg Synder staaer med al
YTS, s. 258 Verden eller hisset i Dommen · søger det Sted, hvor jeg Synder staaer med al
KK:7 t lige træffende, enten man · søger det Typiske deri, at I. blev født paa
CT, s. 27 det, hvor han søger det, og · søger det ved at bede. Men derfor har han ogsaa,
KG, s. 263 Eget, som er Kjerlighed, han · søger det ved at give Alt, thi Gud er god, og
SLV, s. 108 Udtryk, men finder det ikke, · søger det viden om, som hans Omsorg jo vandrer
EE1, s. 388 ikke stolt og befalende. Hun · søger det Vidunderlige uden for sig, hun vil
EE2, s. 96 viist sig, at forsaavidt man · søger det Æsthetiske i den første Kjærlighed
CT, s. 27 Christne finder det, hvor han · søger det, og søger det ved at bede. Men derfor
CT, s. 251 gte er i den Søgen, der · søger det, Troen i Bekymringen over ikke at have
EE2, s. 299 blød og begeistret, at den · søger det. Det vilde da have været mere i
PS, s. 259 Skjulested eller Rede og ikke · søger det; ubekymret om at følge de Døde
TTL, s. 391 an Dig ikke som hine, men han · søger Dig i Syndernes Bekjendelse. – /
TTL, s. 391 er det ham, og dersom han dog · søger Dig, o Gud, Du er ham jo allernærmest!
OTA, s. 241 frimodigt vedstaae, hvori Du · søger Din Trøst, forvisset om, at den kongelige
TTL, s. 391 hvor han gjennem Fortvivlelse · søger Dit Spor i oprørte Begivenheders Lydighed
TTL, s. 391 elser, hvor han gjennem Tvivl · søger Dit Spor i Tilværelsens vise Orden,
KG, s. 267 er fra ham, thi en Forelsket · søger dog i en vis, oftest ubevidst Forstand
TTL, s. 391 n, der vandrer for Dit Aasyn, · søger dog ogsaa han ikke uden Bæven Venskabets
EE2, s. 23 længe siden. Paa den Maade · søger Du at bøde paa, hvad Du har gjort galt,
KG, s. 217 erens Kjerlighed ikke synlig, · søger Du forgjeves i hendes Aasyn og Mine at
EE1, s. 393 er helst selv sine Veie. Man · søger dybere ind i Gribs-Skov. Og naar man saaledes
SLV, s. 450 vad der ligger nær, eller · søger dybt nede, hvad der er lige ved Haanden,
Oi5, s. 243 S. T. paa et Brev. Forgjeves · søger Eeden og Aflæggelsens Høitidelighed
DD:208 aer sig mange af dem .... Du · søger Eensomhed / W. det gjør Du ogsaa /
EE1, s. 180 Aands ufrugtbare Syslen. Hun · søger Eensomhed eller Modsætning. I Eensomhed
BA, s. 313 elsens Sværmerie, der altid · søger Eensomhed, da behøves Intet videre;
TTL, s. 410 er Forelskelsens Møde, som · søger Eensomhed, ved at bringe et Opløb med
JJ:254 nok at blive overrasket, naar man · søger Eensomhed. Dog gaaer det an, naar man overraskes
OTA, s. 136 som Digteren, der ønskende · søger Eensomheden og dens Stemning: nei, at skrifte
EE1, s. 282 xtensitet men ved Intensitet · søger efter Beroligelse. / Jo opfindsommere et
BA, s. 356 sen ligesaa vist som Den, der · søger efter den brændende Tamp, finder den,
JJ:194 høiere og dybere end den, der · søger efter Eenheden ell. » gjør Studier
KK:2 ae ud over sig selv. Individet · søger efter en Grund efter en Mediation for den
SLV, s. 236 reste Stilling paa Gulvet, · søger efter et Publikums Bifald. Det har jeg
AE, s. 402 , som den Handlende forgjeves · søger efter i Virkeligheden; eller trøster
KG, s. 104 Følelses Uvirksomhed, der · søger efter Ord, medens den lader Tiden gaae,
NB11:132 ng er naaet: naar jeg selv · søger Embede og gjør den færdig liggende
Papir 263:2 t den ægteskabelige Lykke, · søger en dannet Pige af god Herkomst, som besidder
FB, s. 195 ndler hans Almagt til Afmagt, · søger en dæmonisk Beroligelse, og derfor ikke
BI, s. 282 ed. Forsaavidt som man nemlig · søger en fuldstændig og sammenhængende
NB10:69 ieus Forf. / Sandt nok, idet jeg · søger en geistlig Ansættelse, falder Accenten
KG, s. 158 rs er det jo Usandhed, at han · søger en Gjenstand – for sin Kjerlighed),
KG, s. 158 jerligheden med sig, idet han · søger en Gjenstand for sin Kjerlighed ( og ellers
LA, s. 35 l psychologisk motiverer, der · søger en Gjenstand, og hvem Styrelsen i Fortællingen
Brev 266 Skepsis ell. Hvirvel. Hvad · søger en Hvirvel? et fast Punkt, hvorpaa den
Papir 97:1 Andres Rettigheder og som deri · søger en Leilighed til at illudere og komme i
TTL, s. 460 gjerrigheden træt af Livet · søger en mangfoldigere Opgave for Nysgjerrigheden:
EE1, s. 150 re ene med sin Smerte, som · søger en ny Smerte i denne Smertens Eensomhed.
KG, s. 58 igt! Nysgjerrigt og overtroisk · søger en Pige maaskee at faae sin tilkommende
Brev 33 e. En Copiist af Banken Engelhardt · søger en Plads under Kjøbenhavns Assurance-Compagnie
BOA, s. 121 eeden o: s: v:. Paa den Maade · søger en saadan Revolutionair feigt og lumskt
TTL, s. 433 n Tid, da han med den Elskede · søger en saadan Veileder. Da gjelder det, at
TTL, s. 450 strængte Lidelse forgjeves · søger en Stilling, hvori der er Lindring, der
EE1, s. 148 jør sig gjældende: man · søger en Ting der, hvor man ikke skulde søge
KG, s. 125 visen bekjendtgjøre, at Du · søger en Ven – naar Du blot tilføier
EE1, s. 368 skværdig Ugenerethed; man · søger end ikke Krogene, nei! man sidder om et
BI, s. 112 nheds Fylde, ja Ironikeren · søger endog at lægge Skjul paa den Dykker-Forbindelse
LF, s. 25 at det nu bliver sandt, at han · søger ene og alene Guds Rige. / Søg først
NB33:50 til Oplysning. Det jeg · søger er en Primitivitet; jeg raaber ligesom
CT, s. 208 ikke blot, som ellers, Det Du · søger er her, saa at Du altsaa ikke skal gaae
CT, s. 27 med Velsignelse; men hvad han · søger er ikke det at blive mæt, men den himmelske
CT, s. 27 en som mætter; men hvad han · søger er ikke det at blive mæt, men Velsignelsen.
OTA, s. 320 hi Tro betyder just: det jeg · søger er ikke her, netop derfor troer jeg det.
Oi7, s. 290 det er det dog ikke; det han · søger er: et kongeligt Levebrød som Præst;
DS, s. 217 svunden Tid, en Fromhed, der · søger et afsides Skjulested, langt borte fra
KG, s. 263 enneske. Thi naar et Menneske · søger et andet Menneskes Kjerlighed, søger
NB11:19 d » Fred« og deri · søger et Beviis for Gudsfrygt. / Hele Biskop
F, s. 502 ediationen af dem alle; men man · søger et Beviis, der overbeviser Een selv, at
Papir 129 den imøde, og Efteraberen der · søger et Martyrium, at medens den første neppe
CT, s. 323 e vorde til Velsignelse! Hvad · søger et Menneske i Guds Huus? Velsignelsen –
KG, s. 70 ts savnede Lykke, ligesom Den · søger et mørkt Sted, der undrende vil betragte
NB20:97 dsættes udenvidere. / En Mand · søger et Præstekald. Det er utroligt saa meget
LP, s. 28 tepper, hvor Øiet forgjeves · søger et Punkt, det kan hvile sig paa, da de
SLV, s. 239 it uskyldige Hoved i Sorg og · søger et Skjul paa Landet, at hun kan græmme
TTL, s. 450 undflyende sig selv forgjeves · søger et Skjulested, hvor Bevidstheden ikke opdager
KG, s. 339 rer jo Skytten sig ad, han · søger et Sted, hvor Fjenden ikke kan ramme ham,
NB23:34 emmeste Maade«, nei, han · søger Farer, skaber sig selv Vanskeligheder,
EE1, s. 201 e og nærede dem, saaledes · søger Faust et umiddelbart Liv, hvorved han kan
LF, s. 13 den lette Fugl, der, naar den · søger Fodfæste, endog bygger Rede paa Havets
SD, s. 163 hed som Adspredelses-Middel, · søger for sig selv at bevare en Dunkelhed over
CT, s. 314 mmer sig selv, kan ikke faae, · søger forgjeves at finde et Udtryk, som er det
EE1, s. 313 bort, og min Sjæls Øie · søger forgjeves at indhente hende med sin Længsel.
Papir 595 idder i eensomme Tanker og · søger forgjeves at udgrunde, hvad det Hele kan
EE1, s. 406 erotisk Dristighed sige: jeg · søger forgjeves i disse Elskovens Positioner
F, s. 489 t. Total-Afholdenheds-Selskabet · søger forgjeves sin Lige, og tør med stolt
NB7:81 ighed. Hvad Under da, om han · søger forgjeves. Thi just denne sidste findes
KG, s. 162 Saa er det man klager, at man · søger forgjeves. Vi ville ikke afgjøre, hvorvidt
SLV, s. 56 nu, som Digteren siger, om og · søger forgjæves den Elskedes Grav, at jeg
G, s. 92 iærværdigheds Tankeblik · søger forgjæves, hvad Menigheden netop i vor
BOA, s. 104 hvorom man hos ham forgjeves · søger Forklaringen. / En Critiker er og bør
KG, s. 330 Dig Skade, kommer til Dig, og · søger Forligelsen – at Du da er villig
KG, s. 311 som En, der vender tilbage og · søger Forligelsen med den Kjerlighed, som bliver.
TTL, s. 394 , skjøndt den Forurettede, · søger Forligelsen med Din Modstander, medens
KG, s. 162 ndringens aabnede Øie, der · søger Fortrin og Fuldkommenheder. Saa er det
OTA, s. 404 m en saadan Lidende tilsidst · søger Fortvivlelsens sidste Udvei og vil gjøre
NB31:44 eden. / Pointen, som Verden · søger førend den antager at Historien er ude,
NB19:28 get gratis. Skikken er: man · søger først ( – ja det er dog vel egl.
NB31:146 Pessimisme er, at den just · søger først at vinde Alt netop for at smide
OTA, s. 304 dog under Himmelen. – · Søger først Guds Rige – » som
OTA, s. 304 det Evige og det Usynlige. / · Søger først Guds Rige – » som
NB31:58 rk Klump. / Præste-Eden. / / · Søger først Guds Rige – dette er Χstd.
NB12:58 xempel. / / Skriften siger: · søger først Guds Rige – og Landets samtlige
LF, s. 18 n, saa er den blevet Taushed. · Søger først Guds Rige det er: beder! Dersom
LF, s. 11 ave alle disse Ting behov. Men · søger først Guds Rige og hans Retfærdighed,
CT, s. 20 ave alle disse Ting behov. Men · søger først Guds Rige og hans Retfærdighed,
OTA, s. 260 le disse Ting behov. 33. Men · søger først Guds Rige og hans Retfærdighed,
OTA, s. 303 han ikke Mammon. / » · Søger først Guds Rige og hans Retfærdighed,
Not7:3 men forener det, naar han siger: · Søger først Guds Rige og hans Retfærdighed,
DS I have alle disse Ting behov. Men · søger først Guds Rige og hans Retfærdighed,
LF, s. 16 Lilien og Fuglen. / / » · Søger først Guds Rige og hans Retfærdighed.«
LF, s. 24 , siger Evangeliet. / » · Søger først Guds Rige og hans Retfærdighed.«
NB14:119 ge det Ord efter Ordet » · søger først Guds Rige« i et Øieblik
NB32:127 Testamente, der primitivt · søger først Guds Rige, En der med det nye
LF, s. 24 r det da, at Evangeliet siger: · søger først Guds Rige, og derved lader som
LF, s. 18 or er det, at Evangeliets Ord, · søger først Guds Rige, opdragende ligesom
NB32:132 mmentar til det Bibel-Ord: · søger først Guds Rige, vov lige midt ind i
NB12:109 ntar i det Mindre til det: · søger først Guds Rige. Det sandselig-sjelelige
OTA, s. 304 som ogsaa snart er forbi. / · Søger først Guds Rige. Dette er Ordenen, men
OTA, s. 306 for bliver han paa Stedet og · søger først Guds Rige. Gaaer hele Synlighedens
DS, s. 167 meget passende! – er: · søger først Guds Rige. I Sandhed naar man
Papir 368-14.a sten siger: Den Χstne · søger først Guds Rige. Ja, det er godt nok,
NB15:31 derfor. / / / Evangeliet siger: · søger først Guds Rige; / Erfaring lærer:
DS, s. 167 er til at tænke paa, dette: · søger først! Han prædiker da. Og det var
LF, s. 25 det. Derfor siger det » · søger først«. Derved stopper det saa
EE2, s. 220 es at gaae op i Stemning, han · søger ganske at skjule sig i den, at der ikke
OTA, s. 233 re godt at være, hvis man · søger Glemsel og Aflad fra det Evige; medens
G, s. 67 græde med Dig. Som den Glade · søger Glæden, deeltager i den, om end det,
EE2, s. 224 older in mente, hvad enten Du · søger Glædens eller Sorgens Adspredelse, det
NB21:149 seer, hvorledes Abælard blot · søger Grunde mod sine Modstandere, da det jo
TTL, s. 396 er ham selv. / Den Skriftende · søger Gud i Syndernes Bekjendelse, og Skriftemaalet
DD:195 men naar Sjælens Øie · søger Gud og vi føle den uendelige Afstand,
EE2, s. 331 Længsel, med hvilken han · søger Gud, det er den Kjærlighed, i hvilken
Not7:49 er det dog Andet, naar Din Anger · søger Gud, end at elske Gud. / hende blev hendes
3T43, s. 102 e sin Gjenstand. Og den, der · søger Gud, han finder altid, og den, der nøder
CT, s. 51 er med Troens Hurtighed, der · søger Gud, ved Begyndelsen, er for Gud sig selv,
OTA, s. 306 en naar et Menneske først · søger Guds Rige – » saa skulle alle
LF, s. 24 Udtrykket for at man først · søger Guds Rige er netop Tausheden, den Taushed,
LF, s. 24 ges først; Den, som ikke · søger Guds Rige først, søger det slet ikke.
CT, s. 29 kke og alt Saadant, medens han · søger Guds Rige og hans Retfærdighed. Høit
DS, s. 214 dt mere, end hvis En først · søger Guds Rige, thi han bliver ganske vist Ingenting
NB12:58 er tilbage han der først · søger Guds Rige. / Men saa ærer vel Alle ham,
LF, s. 25 r Sandhed, at han ene og alene · søger Guds Rige. Saaledes bærer Evangeliet
OTA, s. 306 rend alt Andet Du gjør, · søger Guds Rige: da skal Du ikke øve Uretfærdighed
Not11:26 ige Subjekt-Objekt. Arist: · søger Guds Salighed netop deri. Men maatte det
TTL, s. 389 alder min Læser, eller den · søger ham end ikke. Uvidende om Tiden og Timen
3T44, s. 242 or at finde ham, at man ikke · søger ham langt borte. Der var en Tænker,
SLV, s. 221 Tiden og siger til Den, der · søger ham: » ja endnu er det ikke Øieblikket,
EE1, s. 106 n haster ikke, han veed, hun · søger ham; – eller jeg vilde sige: der
IC, s. 159 tilstede ved Alteret, hvor Du · søger Ham; Han er der tilstede – men kun
AA:12 t er allerværst. Forgjeves · søger han at arbeide imod; han har ikke Kraft
NB:201 nde Udtryk. I eet nyt Skrift · søger han at berigtige Misforstaaelser o: s:
3T43 andigere Betragtning af Livet, da · søger han at forvisse sig om et Sammenhæng
PS, note lgte det Usandsynlige«, · søger han at føre et Sandsynligheds-Beviis.
PS, s. 249 g under denne Forudsætning · søger han at gjennemvirke Naturen med Hensigtsmæssighedens
Papir 263:3 n men da det ikke lykkes · søger han at glemme den. Her er vi nu paa det
KG, s. 276 aavidt den Kjerlige formaaer, · søger han at hjælpe et Menneske til at blive
BA, s. 457 sig ikke tilbage, end mindre · søger han at holde den borte ved Larm og Forvirring,
NB24:121 men det · søger han at undgaae og mener, at det var rigtigst
SLV, s. 234 ngrendes Sjel. / Afmægtig · søger han atter sit Leie, han slumrer ind, men
NB23:136 for, fordi En ikke finder, · søger han bestandigt; thi han søger der, hvor
AE, s. 403 ig ikke i den, men i Lidelsen · søger han bort fra Lidelsen og finder Lindring
BI, s. 191 n kunde ligge hos Læreren, · søger han denne hos sig selv, og trøster sig
DS, s. 166 e, et Levebrød – fast · søger han det ubetinget; ellers er dette ikke
TTL, s. 391 retfærdige Gud! Men derfor · søger han Dig ikke som hine, men han søger
Papir 500 e at søge Embede. / Saa · søger han en Deel Aar – midlertidigt falder
EE1, s. 102 aasnart han har nydt den, da · søger han en ny Gjenstand og saaledes i det Uendelige.
LP, s. 31 n er med den virkelige Verden, · søger han i sine egne poetiske Skabningers Forknyttelse
EE2, s. 246 t Opgave. Denne Mangfoldighed · søger han ikke at udslette eller forflygtige,
EE1, s. 239 , og snart er han fangen. Nu · søger han ikke mere de eensomme Steder for at
EE2, s. 307 at blive skjult hele sit Liv? · Søger han ikke paa enhver Maade at ængste
KG, s. 263 et Billede, som er Guds eget: · søger han ikke sit Eget? Jo, han søger sit
KG, s. 163 senhedens mangfoldige Viden · søger han mere og mere kræsent, men, som han
TTL, s. 431 fornærme; selv bedrøvet · søger han Sangens Trøst. Derfor maa man ikke
EE1, s. 298 r en ny Indgang, og saaledes · søger han som et opskræmmet Vildt, forfulgt
NB:64 Beleiligheden for min Læser. Da · søger han Stilhed, da læser han, ikke for
OTA, s. 306 Egne, fra Oversvømmelsen · søger han til høiere Punkter; men dersom det
KG, s. 264 det Menneskes Kjerlighed, saa · søger han vitterlig og falskelig sit Eget; thi
KG, s. 270 han kalder sit Eget; kun det · søger han, kun det kan han elske. Finder den
KG, s. 163 ed er, gaaer ud i Verden, saa · søger han, og søger, som han mener for at
BI, s. 320 an ganske paa det Rene, snart · søger han, snart er han Dogmatiker, snart Tvivler,
NB31:58 aaer behørig Anciennitet. Saa · søger han. Og endelig faaer han et Embede og
4T43, s. 116 sens Time slaaer for ham, da · søger hans bekymrede Tanke hen til Job, hviler
CT, s. 43 s Rigdom er i Himmelen; derfor · søger hans Hjerte derhen, hvor hans Skat skal
BI en det var en Skuffelse! Forgjeves · søger hans speidende Øie en ligestemt Sjæl,
G, s. 73 hurtigere end det udkastede Lod · søger Havsens Bund, hurtigere end Lynet søger
CT, s. 109 slig Bekymring, der verdsligt · søger Helbredelse, maa ikke forlange det Umulige,
CT, s. 29 som den ikke søger, men den · søger heller ikke det Høiere; Fuglen er selv
TTL, s. 432 minder om hans Bekymring, han · søger hellere Opbyggelse i den gudelige Betragtning.
EE1, s. 339 jeg følger Tanten. Edvard · søger Hemmelighedsfuldhed, han vil hvidske, i
4T44, s. 317 et hvad Ordets er, eller han · søger hen til Bibelordet som den nu i al sin
CT, s. 283 t ene Fornødne; at Den som · søger hen til det rette Sted, ogsaa maatte finde
AE, s. 537 op er, at det er Synderen der · søger hen til Paradoxet? Det er smukt og rørende,
TAF, s. 301 ernes Mangfoldighed, Du idag · søger hen, søgende den ved Alteret. Du har
TAF, s. 281 nten – Eller«, · søger her sit afgjørende Hvilepunkt, ved Alterets
FV, s. 16 ereotyp gjentaget » den · søger hiin Enkelte, hvem jeg med Glæde og
4T44, s. 289 en atter vender tilbage. Den · søger hiin Enkelte, hvem jeg med Glæde og
TTL, s. 389 lt ikke uden Frimodighed. Den · søger hiin Enkelte, hvem jeg med Glæde og
OTA, s. 121 uden Haab om Opfyldelsen. Den · søger hiin Enkelte, til hvem den ganske giver
AE, s. 194 t historisk Faktum, og altsaa · søger historisk Vished for det, der netop er
IC, s. 122 n, hvad skal den saa til; man · søger Hjælp hos den, man er villig til ubeskriveligt
NB35:31 lot menneskeligt gjælder det: · søger Hjælp hos Mskene. Christeligt hedder
SD, s. 185 et Menneske, saalænge man · søger Hjælpen at maatte opgive at være
TTL, s. 456 m, hvad han selv forgjæves · søger hos de Andre: da skal det være lindrende
AE, s. 359 den Pathos, man forgjæves · søger hos Digteren i hans Existents. Individet
SLV, s. 232 r med en Mand, som boer der. · Søger hun mig, saa tør jeg vidne med mig selv,
EE1, s. 399 kke hiatisk. – Hos mig · søger hun sin Frihed og finder den desto bedre,
NB23:140 en verdslig Existeren, der blot · søger hvad denne Verdens er, lyst i Hævd.
TTL, s. 398 er. / / Dersom den Søgende · søger hvad der ligger udenfor ham som noget Udvortes,
CT, s. 282 uds Huus et Bedested, hvor Du · søger Hvile for Sjelen; men kommer Du end igjen
TTL, s. 450 r han søvnløs forgjeves · søger Hvile paa Natteleiet, naar han undflyende
EE1, s. 221 Øie dunkelt, hans Legeme · søger Hvile, hans Haab lever. Hans Haar er hvidt,
CT, s. 281 nden, som omtumles paa Havet, · søger Hvile; og den trætte Olding længes
Brev 46 – jeg frankerer altid og · søger i den Henseende ikke blot at danne mig
NB34:28 latterlig. / Det Msk. altid · søger i det Numeriske er hvad Adam søgte blandt
EE1, s. 254 g for ham og paa alle Maader · søger i dette Navn at indtage Pigen. Rinville
Papir 254 paa Malurten«; han · søger i en Lignelse at vise, hvor uskyldige Kraftord
Papir 254 sten hver evige Dag. Han · søger i en Mængde Artikler, som bære Titelen
NB2:107 et uhyre meget. – Man · søger i Ligtaler, og i Talen om det Evige at
TTL, s. 431 forklarer Digteren Intet; han · søger i Sangens Veemod hiin erindrede Sjeldenhed,
Not4:46 ndes erstes Heft. / / Weize · søger i sin Afhandling: » die drei Grundfragen
BOA, s. 186 ørende ( det Omspurgte) og · søger i Tilsvaret forflygtigende at identificere
NB20:134 t, med hvilken et Msk. først · søger Ideen og indtil videre giver de Andre en
Oi5, s. 248 i endelig Forstand med Dig, · søger ikke at drage Dig til mig for at stifte
EE2, s. 228 . Jeg jager ikke Sorgen bort, · søger ikke at glemme den, men jeg angrer. Og
2T44, s. 204 aalmodigheden selv tale. Den · søger ikke Bekræftelse i Nogens Erfaring,
NB23:34 n, som har Samvittighedssag, han · søger ikke blot ikke jordisk Hjælp, ei heller
EE1, s. 262 forklarer sig nøiere. Hun · søger ikke Forandringen deri, at Charles er bleven
NB19:76 am kan man med Sandhed sige, han · søger ikke først Guds Rige. Deraf følger
EE1, s. 369 ke hende. Jeg for min Person · søger ikke Historier, dem har jeg saa vist nok
2T44, s. 204 erligen enhver Erfaring; den · søger ikke laant Ordbram, men skal, siger den,
OTA, s. 304 en i Eder«. Blomsten · søger ikke Noget, skal den faae Noget, maa dette
OTA, s. 304 il i Himlen«. Fuglen · søger ikke Noget; hvor langt den end flyver,
KG, s. 263 radiis. / / IV / / Kjerlighed · søger ikke sit Eget / 1 Cor. XIII, 5. Kjerlighed
KG, s. 223 velens. » Kjerlighed · søger ikke sit Eget«, derfor opbygger
EE2, s. 73 gjør intet Usømmeligt, · søger ikke sit Eget, forbittrer ikke, bærer
KG, s. 263 sit Eget. / / Nei, Kjerlighed · søger ikke sit Eget, thi at søge sit Eget,
KG, s. 276 ges Arbeiden. Sandeligen, han · søger ikke sit Eget, thi han giver jo netop saaledes,
KG, s. 264 Hiint) tale om / / Kjerlighed · søger ikke sit Eget. / / Kjerlighed søger
KG, s. 263 / 1 Cor. XIII, 5. Kjerlighed · søger ikke sit Eget. / / Nei, Kjerlighed søger
KG, s. 209 Skamme. / / IV. / Kjerlighed · søger ikke sit Eget. / / V. / Kjerlighed skjuler
KG, s. 272 at bringe ethvert Offer: den · søger ikke sit Eget. / Kjerlighed søger ikke
KG, s. 267 ter. / Kun den sande Kjerlige · søger ikke sit Eget. Han forstaaer sig ikke paa
KG, s. 272 r ikke sit Eget. / Kjerlighed · søger ikke sit Eget; thi den giver helst saaledes,
KG, s. 268 sig i at offres. / Kjerlighed · søger ikke sit Eget; thi den sande Kjerlige elsker
KG, s. 264 ikke sit Eget. / / Kjerlighed · søger ikke sit Eget; thi i Kjerlighed er der
OTA, s. 304 or langt den end flyver, den · søger ikke, den trækkes og drages, dens længste
KK:2 idstheden om denne Adskillelse · søger imidlertid at finde en Tilfredsstillelse
EE1, s. 167 Blodet strømmer tilbage, · søger ind ad til Hjertekammeret og Organismens
EE1, s. 168 ligt. / Idet den nu saaledes · søger ind efter, da finder den endelig et Indelukke,
Papir 306 r P. kraftigen herimod, og · søger ingen mindelig Overeenskomst med den Viisdom,
Papir 306 ste. Han hidser Ingen, han · søger intet Beviis for Lærens Sandhed i at
SLV, s. 411 rimenterende. Det Religieuse · søger intet Tilhold i det Historiske, endnu mindre
CT, s. 219 overalt« – hun · søger Intet; hun, der engang søgte, ak, med
BI, s. 183 t sig et Symbol. Rötscher · søger Ironien deri, at Choret er sig dette bevidst,
Brev 266 derfor, in parenthesi sagt · søger jeg » hiin Enkelte«). At
EE1, s. 364 sit lange Skæg. Forgjeves · søger jeg at bringe ham til Raison, jeg forklarer,
EE1, s. 50 bt al min Illusion. Forgjeves · søger jeg at hengive mig i Glædens Uendelighed,
F, s. 474 rdeleshed.« Forgjeves · søger jeg at oplyse, at hun er i en sproglig
EE1, s. 315 Fodfæste, som en Vandfugl · søger jeg forgjeves at nedlade mig i mit Sinds
KG, s. 159 ller anden lille Feil, derfor · søger jeg forgjeves« – var dette
EE1, s. 318 træde en Reise. Forgjeves · søger jeg hende i Theatret, paa Concerter, Baller,
SLV, s. 233 age. I saadanne Øieblikke · søger jeg ikke nogen Omvei, jeg styrter med Længselens
FF:69 ings Brynde – forgjeves · søger jeg Noget, der kunde oplive mig –
EE1, s. 299 r sin egen Skygge. Forgjeves · søger jeg ofte at løsrive mig derfra, jeg
AE, s. 410 Christelig-Religieuse, derfor · søger jeg overalt at komme tilbage til det. Noget
EE1, s. 316 jeg ikke Lyst at nyde. Hende · søger jeg overalt. Det gjør mig ofte ubillig,
SLV, s. 216 an jeg ikke holde ud. Derfor · søger jeg til Dig, Du Alvidende, er jeg saaledes
NB11:171.a Graven: frygt ikke – Du · søger Jesum af Nazareth; thi der er virkelig
NB11:171.a virkelig først i Den, som · søger Jesum, en Frygt for ham, for hans Hellighed,
4T44, s. 318 Ulykke, Glæde og Sorg; Ro · søger jo Mennesket og Bestandighed, men see det
4T44, s. 318 tte ikke forfærdeligt! Ro · søger jo Mennesket, men see det vexler: Dag og
4T44, s. 318 og Vinter, Liv og Død; Ro · søger jo Mennesket, men see det vexler: Lykke
DBD, s. 131 Begavelse man har, og derved · søger jordisk Løn og Nydelse som alle Andre,
KG, s. 263 d er netop Hengivelse; at den · søger Kjerlighed er atter og er den høieste
3T43, s. 85 r Synders Mangfoldighed, han · søger Kjerlighed« ( Ordsp. 17, 9); men
KG, s. 163 sigt – han, som jo just · søger Kjerligheden. Thi langt fra ham være,
EE1, s. 86 g endnu ikke attraaende, den · søger kun det, den kan attraae, men attraaer
IC, s. 188 r nærmest omkring ham, det · søger kun hiint Billede; han gaaer som en Drømmer,
KG, s. 127 de Tiden derpaa; Overveielsen · søger kun ved Tankens og ved lidt Menneskekundskabs
G, s. 73 vsens Bund, hurtigere end Lynet · søger Lederen, smutter min Sjæl ind deri og
Not11:14 en, i Tragoedien, hvor man · søger ligesom at mahne den uhyre Aand frem af
EE2, s. 296 Pigen er jo den Svagere, der · søger Ly hos Manden, nei, der staaer, Manden
SLV, s. 323 ordisk Kjærlighed, at den · søger Lønlighed, saa gjelder det end mere
IC e. Ogsaa den ligefremme Meddelelse · søger maaskee at gjøre Modtageren opmærksom,
NB29:14 Evigheden bort – saa · søger man at bringe lidt Politie-Alvor an. /
NB21:161 frem af en Enkelt – ergo · søger man at cujonere den Enkelte til ikke at
KG, s. 118 , ogsaa de gavnlige, saaledes · søger man at frigjøre Følelses-Forholdet
KG, s. 339 oldigt og vidtløftigt, saa · søger man at skaffe sig eller at faae overladt
NB19:88 std. / Ved Hjælp af Naaden · søger man at spærre af mod Retningen ind efter,
NB4:117 En i Forlegenhed, og derfor · søger man at undslippe Samtalen med den
EE2, s. 46 de af Stuen og gik. / Hos Dig · søger man da forgjæves en Oplysning om, hvad
G, s. 17 i Livet, i Romanen og Novellen · søger man den forgjæves). Kun hvor dette er
EE1, s. 316 Naar Historien er i Gang, da · søger man den Paagjeldende i Selskaberne. Man
BI, s. 283 det, atter og atter forudsat. · Søger man derimod en klar Udvikling, saa søger
Papir 264:10 e Øieblik af, i Msk. · søger man det Foranderlige ( ikke i den Forstand,
NB24:127 ersonlighed blive aabenbar. Saa · søger man Embedsstilling, slutter sig til det
BI, s. 123 n saaledes ikke græsk, saa · søger man forgjeves at incorporere den i Plato,
F, s. 493 gelse, men noget Videnskabeligt · søger man forgjeves i dette Anlæg. Den høiærværdige
EE2, s. 81 med nogle ligesindede Venner, · søger man forgjeves i længere Tid en Bekjendt.
NB36:24 d de Andre? / I Christenhed · søger man forgjeves Oplysning. Og hvad det nye
SLV, s. 197 eholder dog Fodfæste; Dig · søger man forgjæves at fjerne fra sig, thi
SLV, s. 197 dige Athlet, o Mulighed, Dig · søger man forgjæves at løfte fra Jorden,
G, s. 46 Ammens Sag. Et saadant Heltemod · søger man forgjæves hos en Ældre. /
BI, s. 283 erimod en klar Udvikling, saa · søger man forgjæves. Solger klager over at
AE, s. 498 dres: da springer man fra, da · søger man Lindring hos en Fortrolig, og faaer
NB22:23 gjøres Noget deraf. Men dette · søger man nu at overdøve ved i eetvæk at
NB5:107 dste i Livet er et Fund; stundom · søger man og finder, stundom finder man, uagtet
AE, s. 403 geistlig eller verdslig Stand · søger man Raad, og det Hele bliver Kludderie:
LA, s. 82 Forfærdelsen her begynder, · søger man Trøst i Compagnie, og saa fanger
NB33:42 en om Enkeltheder: saaledes · søger man ved Hjælp af at anbringe Doctrin
F, s. 495 det stræber; thi den Dannede · søger Menigheden, for at jeg skal minde om et
4T44, s. 318 ldelsens visne Herlighed; Ro · søger Mennesket, hvor søgte han den ikke,
BB:7 denskabens første Opblussen · søger Mephisto at opflamme end mere ved at gjøre
KK:2 ke udvortes Bestemmelse i Gud, · søger midt i sin Sorg over det svælgende Dyb,
SLV, s. 232 at. / Det manglede blot: hun · søger mig, det er aabenbart. Saa har jeg da fægtet
SFV, note elige Taler« 1844: den · søger min Læser, som med høire Haand modtager
NB:64 ser han saaledes, at han ikke · søger mit Bekjendtskab men undgaaer det –
EE1, s. 314 den nemlig, at jeg bestandig · søger mit Bytte blandt de unge Piger, ikke blandt
EE1, s. 181 Vederqvægelse. Eller hun · søger Modsætning, Larm, Adspredelse, for medens
NB12:115 n Art Galskab. / / / / Man · søger naturligviis Selskab og Omgang med Alt,
JC n af Vandet har snappet sit Bytte, · søger ned til Havets Bund, saaledes blev Johannes
BI, s. 309 leder efter sine Briller, han · søger nemlig efter det, der ligger lige for Næsen
EE2, s. 220 , der lever æsthetisk, han · søger nemlig saavidt som muligt aldeles at gaae
LP, s. 30 nsker, Længsler o. s. v. · søger nemlig, efter i lang Tid at være blevne
AA:13 i Christendommen; Philosophen · søger netop at gjøre sig Rede for Guds og
G, s. 57 s. En Lykke er det, at han ikke · søger nogen Forklaring hos mig; thi jeg har opgivet
SLV, s. 59 aa naturlige, at han langtfra · søger nogen Undskyldning i, at de offentlige
DS, s. 166 r gjættede Du feil, nei han · søger noget Andet, et Embede, et Levebrød
DS, s. 169 selv. Hvad gjør han da? Han · søger Noget at holde sig ved, han holder sig
NB12:191 staaet, at det at jeg ikke · søger noget Embede, at det skulde christelig
EE2, s. 224 iig en vælig Hest, for, og · søger nu at arbeide ham ud af Sorgens Besnærelser.
Not3:14 var i Munden. Bärensohn · søger nu at slippe og kryber ind i en huul Tand.
NB2:176 igen vide hvad Kjerlighed er, og · søger nu at vinde dem for den, at bevæge dem.
Not11:33 nzelnes. Denne udv: Verden · søger nu bestandig sin Ende og finder den aldrig
LA, s. 89 re, dette Gallerie-Publikum · søger nu Tidsfordriv, og hengiver sig da til
4T44, s. 342 ste sig til, at Enhver, der · søger nærmere at kjende sig selv, vil være
SLV, s. 295 gen aandrigere, da jeg ingen · søger og betakker mig for qvindelig Aandrighed.
BOA, s. 210 æsentligen uden Engagement · søger og finder og søger og smaasnakker –
OTA, s. 304 el det Evige er nedlagt, han · søger og higer. Dersom Synligheden ikke bedrager
3T44, s. 231 seer ikke feil af Noget, men · søger og seer kun efter hiint velvillige Menneske,
BOA, s. 210 agement søger og finder og · søger og smaasnakker – og den Mand er kaldet
TTL, s. 399 ! – Den, der ønsker, · søger ogsaa, men hans Søgen er iblinde, ikke
JJ:276 ndigt i Modsigelsen. Hvis en Mand · søger om at maatte nedsætte sig som Øltapper,
OTA, s. 305 egyldigt, enten han gaaer og · søger om en Penning eller om Millioner. /
JJ:276 ikke comisk. Hvis derimod en Pige · søger om Tilladelse til at maatte nedsætte
KG, s. 184 er og skal være uendeligt · søger Omgangens og Sammenligningens slette Selskab
G, s. 56 e end Gjentagelsen. At han ikke · søger Oplysning derom i den græske Philosophi,
EE2, s. 291 Vidtløftighed forgjæves · søger Oplysning, forklarer hun ohne weiter til
BI, s. 129 indringens Natur og Væsen, · søger paa den Maade at sikkre det Continuerlige,
F, s. 482 gen med al Inderlighed, men kun · søger paa denne Maade at frelse sin Sjel og Bogen
NB32:104 r, saa er det godt. Derpaa · søger Personalet at naae dette, ved at sprede
NB18:85 theol. Candidat, der endog · søger Præste-Kald, ikke være Χsten!
G, s. 53 t da ikke, at den, hos hvem man · søger Raad og Forklaring – at han er sindssvag!
KG, s. 264 g Alt forvirres. Forgjæves · søger Retfærdigheden at betrygge Hver Sit,
EE2, s. 46 det Første, naar man blot · søger rigtigt, og at, forsaavidt Du beraaber
BI, s. 340 sædvanlige Omgangsvenner, · søger Rimet nye og interessante Bekjendtskaber.
LP, s. 36 dan Livs-Anskuelse mangler, da · søger Romanen enten paa Poesiens Bekostning at
BB:7 / I 3die Forelæsning · søger S. at udvikle Dedicationen, Forspillet
BB:7 ten af alle hans Værker. Nu · søger S: at møde adskillige Indvendinger mod
FB, s. 197 s Frugt under sit Hjerte, han · søger saa godt som muligt at gaae i Tridt med
NB15:46 elthedens Udgangspunct; men · søger saa tilbage igjen til det Almene. Der avanceres
Not7:12 r til en Theodice, han reiser og · søger saa vidt muligt at opleve Alt for at bevise,
NB8:26 men jeg kan ikke skrige, jeg · søger saa vidt muligt, at gjøre det til en
EE2, s. 29 hvormed det Sammenhørende · søger sammen. Og er det dog ikke skjønt saaledes
Brev 57 net sig i Kjøbenhavn, der · søger Sandheden i Religionen efter at have drukket
CT, s. 132 skelige Samfund, dersom Ingen · søger Selskab med Dig, ingen Indbydelse uleiliger
AE, s. 494 Oprindelighed, og derfor ikke · søger Selskab med nogen Sladdermaren, der kan
KG, s. 263 t andet Menneskes Kjerlighed, · søger selv at blive elsket, da er det ikke Hengivelse;
SLV, s. 270 t han gjør kort Proces og · søger sig en aandrigere. Der faldt endogsaa en
NB2:241 et ganske i sin Orden, at Enhver · søger sig et Levebrød, og altsaa En bliver
Not11:20 h. er egl. i den n: som Potens, · søger sig i den n:. d. n: Ph. er blot hinwegschaffende,
LA, s. 19 han ikke er en Forfatter, der · søger sig selv, men En, der har fundet sig selv,
AE, s. 101 Spring er til. Jacobi derimod · søger sig selv, trods al sin Begeistring for
SLV, s. 262 Forudsætning, hvis Vished · søger sin Bekræftelse i Iagttagelsen: saaledes
EE2, s. 57 nskab, der i dette Øieblik · søger sin Bekræftelse; hun har selv gjemt
Not4:42 nuften men den chr Erfaring · søger sin Bestyrkelse i en anden Erfaring. /
BI, s. 239 elle Kjærlighed nærmest · søger sin Gjenstand blandt Ungdommen, saa er
EE1, s. 175 org er, at Sorgen bestandigt · søger sin Gjenstand, denne Søgen er Sorgens
EE1, s. 90 traaen i denne Mangfoldighed · søger sin Gjenstand, har den dog i dybere Forstand
BI, s. 139 hvad enten denne Forsikkring · søger sin Kraft ved at blive fremsat spørgsmaalsviis
NB8:83 har her, en Begavethed, som · søger sin Lige, en oprindelig christelig Villighed
NB:34 -Kraft, der blandt Medlevende · søger sin Lige. Dette opblæser mig ikke, thi
BI, s. 223 en religiøs Uvidenhed, der · søger sin Opbyggelse og aabenbarer sin Fromhed
SLV, s. 452 r han langt tilbage, men han · søger sin Plads i Kabinettet ved Dandsesalen,
SLV, s. 247 anden, at den ikke pludselig · søger sin Plads paa Brystet og antyder det Skjulte,
DD:21 lere sin Tale at undskylde, om han · søger sin Tilfredsstillelse ad andre Veie. /
BI, s. 229 er ubekjendt med Lysten, men · søger sin Tilfredsstillelse i ikke at give efter
BB:24 d til Verden men magnetagtigt · søger sin Tilfredsstillelse). Dette Stadium er
LP, s. 40 Consequentsen som saadan, der · søger sit Beviis i Enkeltheder, og Enkeltheder,
KG, s. 43 endnu værre; thi hiint Dyr · søger sit Bytte blandt de Sovende, men det har
OTA, s. 418 men skjult sniger sig om og · søger sit Bytte, snoer sig ind i Forholdet mellem
KG, s. 215 Andre, da den » aldrig · søger sit Eget« ( 1 Cor. 13, 5.). Dog
KG, s. 269 tmindste omskabe, det er, han · søger sit Eget, at han overalt, hvor han peger
KG, s. 223 or opbygger den. Thi Den, som · søger sit Eget, han maa jo skaffe alt Andet tilside,
NB23:81 bevarende, fordi Kjerlighed ikke · søger sit Eget, men hvad Næstens er, ikke
KG, s. 264 Retfærdighed tillader det, · søger sit Eget, saa har Retfærdigheden Intet
KG, s. 269 den Strenge og Herskesyge kun · søger sit Eget, saaledes ogsaa Smaaligheden,
KG, s. 263 er han ikke sit Eget? Jo, han · søger sit Eget, som er Kjerlighed, han søger
NB10:85 oragtet, at han maa søge ell. · søger sit Selskab med Syndere og Toldere; o:
JJ:380 t den modsatte Sjelstilstand ofte · søger sit Skjul hos sin Modsætning. Man opmander
EE2, s. 91 iøse igjen, forsaavidt det · søger sit Udtryk i noget Enkelt, nærmest har
Not3:4 ende Forsøg, og nu Werner · søger som den sande Handels-Speculant at forhindre
BB:2 ng han nu end erklærer sig, · søger Spørgeren i den tredie Strophe at vise,
AE, s. 510 lested udenfor Individet, det · søger Stedet; i den ethisk-religieuse Sphære
TTL, s. 392 . Den, som gaaer der hen, han · søger Stilhed, Den, som sidder der, han er i
TTL, s. 392 efter Den, som ved at skrifte · søger Stilhed, eller han, naar han gaaer derfra,
Papir 596 er, strax paa Pletten. Jeg · søger strax at skaffe paalidelig Oplysning –
YTS, s. 252 e ham smagløse, at han saa · søger til Gud, følgende Skriftens Ord: haver
FB, s. 158 lv. / Man bliver rørt, man · søger tilbage i hine skjønne Tider, søde
BI, note tiske for en Personlighed, den · søger tilbage i sig selv, slutter sig i sig selv.
EE1, s. 167 indesluttet, taus, eensom og · søger tilbage i sig selv. Rigtigheden heraf vil
LA, s. 29 der ædel dannet veemodigen · søger tilbage til den Forening, til hvilken Claudine
KG, s. 107 rmere, inderligere end Blodet · søger tilbage til det Sted, hvorfra det med Magt
OTA, s. 123 det er jo en Afbrydelse, som · søger tilbage til sin Begyndelse, at den maatte
OTA, s. 250 det er jo en Afbrydelse, som · søger tilbage til sin Begyndelse, at den maatte
IC, s. 122 der sig til Den, hos hvem man · søger Tilflugt, takker den, som man takker en
SLV, s. 405 det Faktum, at det Tragiske · søger Tilhold hos det Historiske. Dette vil jo
Papir 388 erne ind i Væggen, ell. · søger Tilhold hos Tjeneren, om han ikke kan hjælpe
BI, s. 282 dette Begreb, forsaavidt den · søger Tilhold og Støtte i de tidligere Udviklinger,
4T44, s. 329 noget Ualmindeligt, Den, der · søger Trøst eller Anviisning hos en Apostel,
AE, s. 390 etisk Lidende ømmer sig og · søger Trøst hos det Ethiske, saa har dette
DS, s. 236 Godt af hans faderlige Haand, · søger Trøst hos ham i Livets Nød. /
TTL, s. 436 en den, hvad Under da, at han · søger Trøst i at Andre ere fangne i den samme
4T44, s. 320 rend Nogen hos en Apostel · søger Trøst i sin Lidelse og Veiledning i
CT, s. 207 t. Han aabner sig for ham, og · søger Trøst. Den Geistlige, der har fulgt
SD, s. 138 te. Den er ikke mørk, den · søger tværtimod at skaffe Lys i hvad man almindeligviis
Oi7, s. 290 eligt et saadant Forhold: han · søger ubetinget Alt; skriver det ene Ark stemplet
LA, s. 23 træben sammen med den, som · søger ud i Ideens yderste Afgjørelse: da er
BA, note nemlig deri, at hun i Angesten · søger ud over sig selv til et andet Menneske,
AE, s. 102 t nemlig Tænkningen lyrisk · søger ud over sig selv, er den villende opdage
EE:29.a rere en saadan der ved Beregning · søger Udbytte. – Anderledens fE Augustinus
NB10:140 thi Du, Bedrager, Du · søger Udflugt og Undskyldning, da Du vel veed,
IC, s. 235 Sviig, en Underfundighed, der · søger Udflugt og Undskyldning. Kjender jeg en
AE, s. 366 atter i Menneskelivet, at man · søger Udflugter, om man kan blive fri for saaledes
EE1, s. 369 har jeg saa vist nok af; jeg · søger Umiddelbarhed. Det er det Evige i Elskoven,
AE, s. 462 ofte nok ubevidst svigefuldt · søger under Form af hjertelig Udgydelse for hinanden
CT, s. 308 g det veed ogsaa Han, hvem Du · søger ved Alteret. Langtfra os være endog
CT, s. 308 ar ogsaa Han hørt, hvem Du · søger ved Alteret; har Du glemt Noget, ak, eller
NB31:100 Forholdet aldeles vendt om: man · søger ved Fornuft-Grunde at bevise at begrunde
PMH, s. 82 erindre.« Naar han da · søger Veiledning og Hjælp hos Job, saa er
SLV, s. 215 st for den, der i sin Nød · søger Veiledning! Indesluttethed, Taushed ( den
CT, s. 56 og fastere, da han forgjeves · søger verdsligt at blive Noget, han klamrer sig
Papir 306 us gjorde det; og hvis han · søger Viisdom, da spotter han, som jo Sara loe,
EE1, s. 311 ed, skjønne Frøken, De · søger vist deres Familie heroppe, De er flere
Papir 130 Ask Ygdrasill – Giganter?) · søger vor Tid at faae Alt til at udbrede sig
SLV, s. 23 kun Den finder det, som · søger værdeligen, thi intet Kort angiver det.
DS, s. 166 idat« – » · søger«, man behøver vel ikke nogen meget let
DS, s. 166 tte, hvad det er han » · søger«, naturligviis: Guds Rige ( Mtth: VI, 33.).
EE1, s. 312 muligen traf De der dem, De · søger«. Hun neier for mig; det klæder hende
Brev 68 / En bedre Plads for den jeg · søger, / Hvor ind og ud den tidt vil gaae, /
LF, s. 16 , om hvilken kan siges, at den · søger, at den tragter efter Guds Rige? Skal jeg
FB, s. 143 for ham og for den, hvem det · søger, at han dog blev sin Kjærlighed tro.
Papir 142 den anden derimod derved at man · søger, at paavirke V.; men netop spottes af denne.
Not13:23 i § 121, 22 o: f., han · søger, at undgaae Vanskeligheden ved at sige,
Oi7, s. 290 theologisk« Candidat · søger, behøver man da ikke nogen levende Indbildningskraft
KG, s. 162 er ikke, om dog ikke Det, han · søger, de elskelige Fortrin og Fuldkommenheder,
Not15:4 g om Musik; det er Dem, jeg · søger, Dem jeg har søgt i 2 Aar. Hun blev taus.
TTL, s. 391 thi jo helligere Det er, han · søger, desto nærmere er det ham, og dersom
SLV, s. 331 i det er ikke min Seier, jeg · søger, det er Ideens, og er villig til at tilintetgjøres.
SFV, note ser, hiin Enkelte, hvem den · søger, efter hvem den ligesom udstrækker sine
2T43, s. 13 ser, hiin Enkelte, hvem den · søger, efter hvem den ligesom udstrækker sine
YTS, s. 247 ser, hiin Enkelte, hvem den · søger, efter hvem den ligesom udstrækker sine
EE1, s. 201 ngster dem til sig. Det, han · søger, er derfor ikke blot Sandselighedens Lyst,
NB14:147 hun at opdage, at Det, hun · søger, er i det Fjerne ; men derved bliver det
DS, s. 214 holder over, at kun Den, som · søger, finder, og hvor jo endog hvad ikke er saa
KG, s. 38 skende, hvilke hans Længsel · søger, han, der selv er Elskelighedens Vidunder,
EE:7 bart? Skal jeg finde, hvad jeg · søger, her i denne Verden, skal jeg opleve Conclusionen
AE, s. 565 der netop profiterer hvad jeg · søger, hidtil er kommen mig for Øie ( dette
4T43, s. 113 ed den fjerde: det, hvad den · søger, hiin Enkelte, som jeg med Glæde og Taknemlighed
3T43, s. 63 til den finder, hvad den · søger, hiint velvillige Menneske, der læser
EE1, s. 371 ang Passiar om det Kald, jeg · søger, hist op og her ned, fik ham heelt ud paa
EE1, s. 197 g sundt, fordi hun bestandig · søger, hvorledes hun skal sørge. /
Brev 234 lmdl. Udtryk og Talemaader · søger, ja man kunde vel bedst sige saaledes, søger
EE1, s. 319 en Paraply. Det er hende jeg · søger, jeg og min Paraply« – De
BOA, s. 142 od dybt i den Forstand som en · Søger, man momentant jager ind i Noget, men det
BA, note s Definition og Begreb Dialogen · søger, medens den hovedsagelig handler om det
Brev 316 at støtte mig til, jeg · søger, men den indre Beroligelse, der ligger i
CT, s. 29 for det Ringere, som den ikke · søger, men den søger heller ikke det Høiere;
EE2, s. 227 d Hensyn til Tilgivelsen, den · søger, men med Hensyn til Tilregnelsen, den forudsætter.
Oi7, s. 290 at forstaae, hvad det er han · søger, naturligviis Guds Rige, som man jo skal
3T43, s. 85 r, men den, der fordrer, han · søger, og den » der skjuler Synders Mangfoldighed,
CT, s. 27 erimod er der noget Andet, han · søger, og derfor lever han; thi det var jo tvivlsomt,
EE2, s. 175 snarere kunne finde det, han · søger, og det uagtet jeg ingenlunde er i Besiddelse
YTS, s. 247 ges af hiin Enkelte, hvem den · søger, og som søger den. / / Først i September
CT, s. 283 er Alle. Give Gud, at Den som · søger, ogsaa maatte finde; at Den, som søger
TAF, s. 288 n Synderen ikke udholde, han · søger, om muligt, at lukke sit Øre for den;
LP, s. 55 sagt vi finde et Menneske, som · søger, saa godt han kan, at trøste sig over
KG, s. 269 eldne Gang en Undtagelse, han · søger, saa siger han, at opfatte et enkelt Menneske,
DS, s. 167 ns Ord bekræftede: » · søger, saa skulle I finde«; dog det Ubetingede
BMT, s. 219 r at svække Phænomenet, · søger, saalænge Udfaldet er kritisk, saa godt
EE1, s. 31 n eier ligesaa lidet det, den · søger, som den selv gjør det. Og skal den begjære
EE:187.a ten eier ligesaa lidet det, den · søger, som den selv, og behøver derfor ikke
EE2, s. 119 Andens Kjærlighed, det han · søger, som det vist ofte er ligesaa meget Smerte
KG, s. 163 Verden, saa søger han, og · søger, som han mener for at finde Gjenstanden,
LP, note , Andersen en anden; men at jeg · søger, uinteresseret for nogensomhelst bestemt
DS, s. 166 et, hvor der siges om ham: han · søger. » En theologisk Candidat«
AE, s. 61 Speculation kan finde det han · søger. – Dette kan ogsaa udtrykkes saaledes,
OTA, s. 306 andigt er det Første, man · søger. / Begyndelsen er at søge Guds Rige først,
Oi7, s. 290 de 8 Aar ere forløbne, han · søger. / Hans Liv, som hidtil ikke kan siges at
SFV, s. 19 at finde for Den, der redelig · søger. For at tage det Høieste: hele Christi
DS, s. 166 trykket af det Ubetingede. Han · søger. Han render søgende fra Herodes til Pilatus,
NB35:33 betyder, at det er Udkommet den · søger. Hvis Ederkoppen kunde tale, skulde jeg
NB18:78 Andet just Dem, Χstus · søger. O, I stadselige Prædikantere, I der
Oi7, s. 290 heol. Ludvig From – han · søger. Og naar man hører, at en » theologisk«
OTA, s. 257 ved at finde det Eneste den · søger: et godt Sted, at finde Tilegnelsens Betydning
2T44, s. 183 Gang for at finde, hvad den · søger: hiin Enkelte, hvem jeg med Glæde og
BA, s. 356 ller dog indeslutte hine dybe · Søgere i sine fromme Forbønner, de finde Pladsen
NB12:22 5 Juli. / / En Lærerindeplads · søges / til 1ste November af en Jomfru, 20 Aar
NB21:61 ling og Embede og Verdens Virvar · søges af den Grund, for at drage sin Fordeel
Not1:7.c ing af Messias. Grunden maa vel · søges deels i Alexandrinernes ideelle Retning;
TTL, s. 460 den over Een, og i Livsfaren · søges den stundom forgjeves, medens den finder
PS re, altsaa idet den skal læres, · søges den. Her møder nu den Vanskelighed,
LP, s. 29 han kunde, vel fortrinlig maa · søges deri, at han ikke for sit eget individuelle
NB14:8 er muligt for Trediemand. Det der · søges er: en Forfatter-Personlighed, en Inderlighedens
NB14:8 matisk Ligning der opgives Eet og · søges et Andet, saaledes med dette digteriske
BI, s. 108 rkning, at der i Symposiet · søges et Complement til det Manglende i den dialectiske
OTA, s. 307 ds Rige er dog Det, som skal · søges først, men som ogsaa skal vare gjennem
LF, s. 24 ige kun kan søges, naar det · søges først; Den, som ikke søger Guds Rige
IC, s. 33 og Hjælp er, naar den ikke · søges hos ham, derfor maa han kalde ad dem »
BI, note tes og Christus nærmest maa · søges i den Gyldighed, de Begge havde som Personligheder,
SLV, s. 157 te Billede, hvad er det, der · søges i denne Vaklen, det er Beslutningens Ligelighed,
EE2, s. 178 sstillelsen i Livet, Nydelsen · søges i dette Talents Udfoldelse. Man bliver
Not1:8 Omfang og Virksomhed maatte · søges i en evig og ubetinget Forudbestemmelse,
DD:3 Hamann, saa maa Grunden hertil · søges i hans dybe Gemyt og store Genialitet,
KK:11 Livets Nød og Ulykke ikke · søges i Mskets syndige Villie, men udenfor den,
NB30:12.a monismen selvfølgeligt ikke · søges i Retning af at være til, den maa søges
NB30:12.a ing af at være til, den maa · søges i Retning af: ikke at være til, og den
Not4:5 Stadium. / / Χstdommen · søges i Selvbevidstheden. / ( Baader.) /
TS, s. 105 billige Vilkaar, naar det der · søges ikke er de Andres, eller er, ene de Andres
AE, s. 243 ing o. s. v.; det Opbyggelige · søges ikke i at ophæve Misforstaaelsen, men
SLV, s. 194 se Steder, men Livsglæden · søges ikke udenfor eller i vidtløftig Compagni
NB11:53 aavidt der i Afhandlingerne selv · søges noget til Oplysning om mig, saa er jo Oplysningen
BB:1 enskab tilfælles, at derved · søges og fremstilles en Skjønhed i det Mangfoldige
FEE, s. 49 Tilstanden at være som den · søges, da er der Intet til Hinder for at antage,
OTA, s. 306 eller Armodens Penning skal · søges, dette skal vorde Eder tillagt. /
SLV, s. 262 lig Forsken ligger et x, som · søges, eller fra en anden Side seet, som det,
NB11:232 Deri skal det Opbyggelige · søges, i denne Udviden af Sjelen, denne dristige
LF, s. 24 egteligt, at Guds Rige kun kan · søges, naar det søges først; Den, som ikke
NB2:63 og det er Trøsten der · søges. Ak, atter her dreier det sig vaudevilleagtigt
SLV, s. 449 der er i Overflod, naar det · søges. Den, som slet Intet vilde foretage sig,
EE1, s. 70 t Sted havde, hvor den kunde · søges. Hans Elskov er heller ei baseret paa det
OTA, s. 261 nder Himlen, hvis Trøsten · søges: der er uafbrudt Taushed, der er ingen Tilstedeværende,
OTA, s. 306 thi der er kun Eet, som skal · søges: Guds Rige; hverken Rigdommens Tusinder
LF, s. 24 s Rige er det Eneste, der skal · søges? Det kommer vel deraf, at det er unegteligt,
SD, s. 214 ænkes end ved det aldeles · Søgne at være Kjøbmand, Prokurator, Bogbinder,
NB18:77 agen, Tirsdagen o: s: v: de · søgne Dage faaet at vide, at man da ikke er en
AE, s. 446 e Glæder – og saa de · søgne Dage tale dagligdags derom. Ja vist er
AE, s. 424 gaae ud mellem Menneskene de · søgne Dage, og saa ved Bistand af nogle Dilletanter,
IC, s. 72 n, paa Amagertorv, midt i det · søgne Livs dagligdags Travlhed! Og naar Digteren
LA, s. 39 ed øvet Haand at tegne det · søgne Livs dagligdagse Omstændigheder. Her
NB21:124 r repræsenterer han det · Søgne og siger: en Grændse maa der dog være.
OTA, s. 286 ig! Ak, i Sammenligningernes · søgne og verdslige Liv glemmes mere og mere,
NB8:11 llede. Det siger Forældrene de · Søgnedage – thi Børnene gaae jo til Præsten,
HCD, s. 179 dens Dit Liv forresten paa de · Søgnedage er Verdslighed, at der saa dog er det Gode
AE, s. 434 n om Mandagen og de øvrige · Søgnedage forstaaer Præstens Prædiken om Søndagen
NB8:43 e ubetinget i det daglige Liv, de · Søgnedage, tale om hvorledes det gaaer og maa og skal
NB27:51 ge midt i Virkelighed og om · Søgnedagene – og saa har man reduceret den til
NB27:51 t i Virkeligheden hver Dag, · Søgnedagene ( det meest Anstrængende) og ikke nøies
NB32:99 et, hvor der før var god · Søgning, at jage dem bort istedetfor at holde dem
IC, s. 212 som Præst skal have meest · Søgning, beroer kunstnerisk paa, hvilke Veltalenhedens
IC, s. 211 rtshuusholder skal have bedst · Søgning, beroer paa, hvorvidt jeg veed at tilfredsstille
IC, s. 211 ndeligt paa, at jeg har bedst · Søgning; nei, om jeg som Vertshuusholder skal have
IC, s. 54 en maae gjøre Opbud, fordi · Søgningen er saa rivende og Modsigelserne saa krydsende.
LA, s. 90 frem af den; i Tilfælde af · Søgsmaal vilde Publikum sige: Hunden er ikke min,
KG, s. 346 e Gjenstand for nogetsomhelst · Søgsmaal, blive kold saa noget nær i samme Øieblik
AE, s. 56 i Tilfælde af privat · Søgsmaal. Skulde vi nu ikke være enige om, at
IC, s. 167 inderlig glad derover: jeg er · søgt af Alle. / Men, men det var den fattige
IC, s. 167 and. Han er nu den rige Mand, · søgt af Alle. Disse Alle, som søge ham, ville
IC, s. 167 r idag! – sagde: jeg er · søgt af Alle. Og det finder man at være Sandhed,
NB15:58 Jødernes Konge bliver · søgt af Hedninger som Konge, og korsfæstet
BI, s. 191 Prøvelse, hvorved man har · søgt at afføre ham den nu aflægs Tankegang,
SLV, s. 12 læser om i Aviserne, havde · søgt at afhjælpe dette Savn, og lært mig
FB, s. 134 Digter, og jeg har forgjeves · søgt at aflure ham den poetiske Incommensurabilitet.
NB16:59 eet eneste redeligt Msk, der har · søgt at anbringe et formildende Ord her. Nei,
EE1, s. 191 at see hende. Dette har jeg · søgt at antyde ved det lille Billede, jeg i
Papir 254 ndrer, at jeg med Flid har · søgt at begrunde den hele Stræben i Tidsalderen,
SLV, s. 22 erotiske Forstaaelse har jeg · søgt at begunstige, derimod har jeg Intet gjort
AE, s. 472 oftere i det Foregaaende har · søgt at benytte mod Speculanter, at de ved at
Brev 12 t Navn at laane. Forgjeves har jeg · søgt at besinde mig derpaa, og Underskriften
KG, s. 175 melse, har man nøiagtigere · søgt at beskrive den. Man har kaldet den et
KG, s. 175 a forskjellige Maader har man · søgt at betegne og beskrive, hvorledes Kjerligheden
Papir 254 e hele Stræben, jeg har · søgt at betegne ved Stundesløshed, thi Stundesløshed
Papir 254 ugal- og -petale Kraft har · søgt at betegne, hvad man hidtil med de saa
OTA, s. 223 re sig forstaaelig har Talen · søgt at bringe det til Forstaaelse med Tilhøreren.
EE2, s. 218 ndre Maader har man i vor Tid · søgt at enervere den ethiske Betragtning. Medens
PF, s. 87 af yderste Anstrængelse har · søgt at etablere, anholdt om at blive udskjeldt
BMT Vrøvl, hvad man jo allerede har · søgt at faae anbragt. Det var i » Dagbladet«,
EE1, s. 65 elig eller utænkelig, har · søgt at faae det anerkjendt, at Mozarts Don
KM, s. 13 Hanegal. Forgjæves har man · søgt at faae Kjøbenhavnsposten til at aflægge
NB15:41 have paa alle mulige Maader · søgt at faae Magten og Fordelen, ligge under,
AA:12 n er faldet ned deri. Jeg har · søgt at finde dette Princip for mit Liv ved
KG, s. 159 Verden, men jeg har forgjeves · søgt at finde et Menneske, som var værd at
SLV, s. 23 allerede i nogen Tid har jeg · søgt at flette mig det Erindrede ind i Omgivelsens
Brev 317 en som Sandhed. Jeg har nu · søgt at forklare hvorfor min Sjæl er opfyldt
BA, s. 410 adan Antagelse har man oftere · søgt at forklare Syndens Opkomst. Det er imidlertid
4T44, s. 333 ælen i Kjødet; vi have · søgt at forklare Udtrykket i Almindelighed,
3T44, s. 263 Deel har altid forgjæves · søgt at forstaae den! / Men lader os dog alvorligen
4T43, s. 127 e. / Vi have talet om Job og · søgt at forstaae ham i hans fromme Ord, uden
AE, s. 168 enfoldige. / Saaledes har jeg · søgt at forstaae mig selv; er Forstaaelsen end
SLV, s. 320 Gjerning. / Saaledes har jeg · søgt at forstaae Tilværelsen. Den, der har
EE2, s. 252 Fritænkerne have ofte nok · søgt at forvirre Begreberne ved at gjøre
NB32:42 List, ved hvilken Slægten har · søgt at franarre Gud Χstd, og vende den
ET, s. 169 ørelse, har lidt efter lidt · søgt at franarre Gud Christendommen, faaet Christendom
AA:12 yb Agtelse for dens Betydning · søgt at frede om min Individualitet –
BI, s. 104 hvis Forskjellighed han havde · søgt at fremstille, opfatter Eryximachos derimod
BI, s. 179 mstillere har nu naturligviis · søgt at fuldstændiggjøre Socrates, Xenophon
AA:14 e paa dem, der ikke saa meget have · søgt at føre Christendommen ind i Verden,
Not11:13 ved har denne Fremstilling · søgt at give sig en historisk Skikkelse, men
BB:43 ere indskrænkede Standpunct har · søgt at gjøre det sam̄e som Flyveposten
BI, s. 267 Deel af Undersøgelsen har · søgt at gjøre gjeldende. Imidlertid kan jeg
AE, s. 36 Betragtninger, hvormed jeg har · søgt at gjøre lidt Fyldest for min manglende
BOA, s. 114 Rede for; jeg har idetmindste · søgt at gjøre mig selv det tydeligt i Bevidsthed
EE1, s. 84 e, vi i det Foregaaende have · søgt at gjøre opmærksom paa. / Vi forlade
LP, s. 56 igesaa personligt, som jeg har · søgt at holde det Foregaaende frit for ethvert
BI, s. 260 mange Descendenter kunde have · søgt at hævde deres Førstefødselsret.
BI, s. 172 der Schleiermachers Auspicier · søgt at hævde en egen Betydning for denne
NB25:46 Men i Χstheden har man · søgt at jage denne ud ved at anbringe Forsoningen
EE2, s. 151 ved min Feining næsten har · søgt at jage Dig bort. Ogsaa denne Beskæftigelse
3T44, s. 238 or har han i det Foregaaende · søgt at jage Sjelen op af Trygheden til at see
Not11:13 a det støde, at den har · søgt at knytte sig til Χstd:; skulde jeg
LA, s. 20 det undvigende Sammenhæng · søgt at leve sig ind i den Fortryllelse, det
EE2, s. 15 ledes har jeg ogsaa bestandig · søgt at minde Dig om, at det er Dig, der tales
AE, s. 117 unde da, og har maaskee endog · søgt at minde om det Græske bestandigt at
EE1, s. 130 te har jeg i det Foregaaende · søgt at minde om ved at opfriske Læserens
EE1, s. 115 Juan. Om Digteren nu end har · søgt at motivere Støttens Fremtræden ved
BI, s. 177 egaaende Undersøgelse blot · søgt at muliggjøre min Opfattelse af Socrates.
BI lato i at udarbeide denne Tale har · søgt at nærme sig den historiske Socrates
FP, s. 20 rpart. Efter at det nemlig har · søgt at oplyse Beskaffenheden af de factiske
NB18:44 d et eneste vidnende Ord at have · søgt at orientere en lille Smule. Privat at
SLV, s. 194 neste Ord, hvormed jeg havde · søgt at overtale hende. / d. 11. Januar. Morgen.
LP, s. 34 viklede, hvor vi jo netop have · søgt at paavise Betydningen af en saadan af
AE, s. 314 har jeg med et Par Ord · søgt at paavise dette. / § 3 /
NB22:86 skabelighed har man efterhaanden · søgt at popularisere, den er trængt ned i
NB2:119 erg, han den Kloge, som har · søgt at profitere af ethvert Sandsebedrag, at
NB13:49 nt med hvad han længe nok har · søgt at reise Opinion for, at mit Hele er Ingenting.
FEE, s. 50 ighed, at Forfatteren vel har · søgt at skjule sig. En Theolog troer saaledes
Brev 71 ordringer til Stilen, ligesom har · søgt at slippe forbi det Værn, Deres første
F, s. 474 n Kone, fix i sin Idee. Jeg har · søgt at smigre hende, at det dog var fornøieligt,
AA:12 r stor Magt over mig. Jeg har · søgt at tilegne mig meget af dem, studeret deres
Brev 147 g har imidlertid forgjeves · søgt at tilveiebringe et ell. andet Exemplar.
AE, s. 257 saadan Stræben, og jeg har · søgt at tydeliggjøre min Opfattelse af den
LA Gjengivelsen af Indholdet har jeg · søgt at udhæve de fremtrædende Momenter
EE1, s. 146 egaaende har jeg fornemmelig · søgt at udhæve Forskjellen mellem den antike
FB, s. 135 surabilitet har jeg forgjeves · søgt at udspionere hos ham. Han ryger sin Pibe
AE, s. 346 Existents-Modsigelse har jeg · søgt at udtrykke i det Problem: at en evig Salighed
EE1, s. 405 Erotik. Hidtil har jeg mest · søgt at udvikle den aandelige hos Cordelia.
EE1, s. 402 dikestolen. Jeg har altid · søgt at udvikle den skjønne græske αυταϱϰεια,
OTA, s. 407 g har ved en anden Leilighed · søgt at udvikle, hvad der vel ogsaa er Alle
LA hed med Fortællingen bestandigt · søgt at understryge ved Hjælp af Tidsalderens
NB:7 sig til mig; jeg har indirecte · søgt at understøtte ham negativt; jeg roser
AA:12 tidig Ængstelighed har jeg · søgt at undgaae at komme i for nær Berøring
Papir 254 jøbenhavnsposten og har · søgt at undskylde den. Han henfører dem til
NB25:44 get Gudd. Han har saa ogsaa · søgt at vinde Msk – – men ad modum
BI, s. 306 det synes mig, forgjeves har · søgt at vindicere ham et positivt Indhold, saa
NB29:82 have vendt Forholdet om og · søgt at virke som Virkelighed: en virkelig Historie,
AA:12 1835. / Saaledes som jeg har · søgt at vise det paa de foregaaende Sider, stode
AE, s. 350 Indledningen end tillige har · søgt at vise hvad Christendom er. See, Vertshuset
BI, s. 110 Ironien formaaer det, har jeg · søgt at vise i det Foregaaende), saa maatte
Papir 254 e gaae ind derpaa. Jeg har · søgt at vise, at den ( den liberale Journalistik)
BI, s. 330 rsøgelse. Man har tidt nok · søgt at vise, at den Sort Bøger, hvortil
KK:5 men Mohler har ogsaa tidligere · søgt at vise, at det laae i Kirkens Interesse
BI, s. 144 og Forsvaret. Havde Socrates · søgt at vise, at han holdt sig til det Gamle,
KM, s. 13 at den nemlig paa sin Viis har · søgt at vise, at hiin Anke er i det Hele ubillig,
Papir 254 dre. / Jeg har nu saaledes · søgt at vise, at med Hensyn til den ny Udviklings
Papir 254 apitulation, hvori jeg har · søgt at vise, hvad vor Journalistik i Forhold
KG, s. 147 e ved pragtfuldt Optog, havde · søgt at vise, hvo han var, istedenfor at paatage
AA:18 Accomodation). / / / Jeg har nu · søgt at vise, hvorfor vel Christendom og Philosophie
BI, s. 259 s. Jeg har allerede tidligere · søgt at vise, hvorledes Forholdet fornemlig
AE, s. 254 er Christendommen, har jeg nu · søgt at vise. At der kan existeres med Inderlighed
BI, s. 349 ne heri har jeg tillige ogsaa · søgt at vise. Man seer saaledes ikke, hvilken
BI, s. 205 lp, hvorfor jeg bestandig har · søgt at være selv Tredie mod Een. Derpaa
SLV, s. 23 ledes har jeg af modsat Grund · søgt den netop for at opnaae det Modsatte. /
TTL, s. 397 dog at finde Stilhed, har han · søgt den, hvor den jo er, og dog ikke ret fundet
BI, s. 195 mmer der, hvor han ikke havde · søgt den. Men see vi nu efter, hvilket Standpunkt
NB5:19 har Du ikke talt til andre Msker, · søgt deres Fortrolighed – og dog dog er
NB15:31 ng lærer: at naar Msk. have / · søgt deres Fred og Glæde alleandrevegne saa
NB2:137 Og jeg som paa det Ivrigste har · søgt det, har ikke fundet det. Det havde i sin
LA, note s har jeg som Forfatter aldrig · søgt eller havt noget Publikum, men glad været
EE1, s. 122 et mig mere og mere, jeg har · søgt en Afkrog i Theatret, for ganske at kunne
AA:12 løse Hav har jeg forgjeves · søgt en Ankerplads som i Erkjendelsens Dybder.
NB19:28 t efter mine Kræfter har · søgt en lille Smule at forpligte mig selv, og
EE2, s. 203 ne Overveielser, forgjæves · søgt en Oplysning om, hvori Tvivlen er forskjellig
NB20:36 adan En, der først havde · søgt en Professur og saa skrevet Noget sammen)
AE, s. 410 komme tilbage til det. Noget · Søgt er der da egentligen ikke deri, thi det
KG, s. 314 rende den Ulykkelige, havde · søgt et blødere Leie for den Saarede, sat
NB21:52 didat – jeg kunde saa have · søgt et geistligt Embede. Var saa blevet Præst,
NB12:58 , maaskee dog først have · søgt et Kald – de græde Alle, naar
NB22:146.c lle mimisk Telegraphering har · søgt et Vink af mig, og ogsaa faaet det, betydende
Brev 159.2 og i Sandhedens Tjeneste · søgt Farer, som Alle flye. Ordentligviis vil
Brev 159.1 glad bragt Offrene, glad · søgt Farerne for at have den Ære at tjene
OTA, s. 125 og glemt; Tid til at være · søgt for sin Deilighed og Tid til at være
2T43, s. 13 l af den store Skov, hverken · søgt formedelst sin Pragt eller sin Duft eller
SFV, s. 21 ul af den store Skov, hverken · søgt formedelst sin Pragt eller sin Duft eller
DS, s. 168 hed kan siges først at have · søgt Guds Rige.« » Det forlanges
NB20:137 Herre. » Har Du først · søgt Guds Rige?« / Prof. » Nei,
SLV, s. 83 stode de Andre hos, de havde · søgt ham, triumpherende holder han et Papir
Oi10, s. 415 er nemlig forgjeves at have · søgt hans Hjerte paa ethvert af de dem bekjendte
EE1, s. 162 ed Oedips Grav, hvor hun har · søgt hen for at give sit Hjerte Luft, hvor hun
Not1:7.v . De fremmede Børn, som have · søgt Herren til at tjene ham, og elske hans
Not15:4 , jeg søger, Dem jeg har · søgt i 2 Aar. Hun blev taus. Forøvrigt har
Papir 192 Sept. 36. / Den Forskjel jeg har · søgt i de gl. Sprog ( Quantitetens) og de moderne
SLV, s. 449 f sin egen Hjerne, forgjeves · søgt i Ordbøger selv i Videnskabernes, det
KG, s. 286 gt, aldrig fordi han selv har · søgt Leiligheden dertil, bliver vidende om et
OTA, s. 414 e forfængeligt og selvisk · søgt Leiligheden, men hellere i inderlig Bekymring
BI, s. 229 carrikeret Socrates, men har · søgt Ligheden i den Uafhængighed af sandselig
NB17:109 gjort Skridtet og skaffet ell. · søgt Lindringen – saa kom Hjælpen,
Brev 80 Dagen for min Afreise havde · søgt mig » for at rakke mig dygtig ned«
Brev 260 meget ondt, at De to Gange har · søgt mig forgjæves til en Spadseretour, uagtet
Not15:4 roet, at jeg vidste det, og · søgt mit Bifald. / Den Dag der blev lyst for
NB18:49 anske naturligt skulde have · søgt mit Tilhold. / Mit er saa høit, at Bedraget
SLV, s. 23 Phantastiskes Potens. Jeg har · søgt Naturens Fred netop en Tid, da den selv
KG, s. 361 heri indeholdt! Han har ikke · søgt nogen Fordeel, ikke ladet sig betale, end
NB10:186 Jeg var det derfor har jeg ikke · søgt noget Embed; / O, at jeg turde sige det
DS, s. 211 t er ikke sand Fornemhed, men · Søgt og Affecteret, Overdrivelse; det Simple
BI, s. 206 isme, eller forat have gjemt, · søgt og derpaa fundet, hvad jeg selv forlængst
Brev 283 andre Samtaler er mig for · søgt og for slibrig. / De skjønner altsaa
KG, s. 201 ennyttig: dette er sært og · søgt og halvfjantet, kort Noget til at lee lidt
BOA, s. 287 n vilde finde det underligt, · søgt og paafaldende den Sag betræffende udvortes
NB18:65 Fordeel. Ogsaa De finde det · søgt og sært og latterligt af mig, medens
NB10:29 have trukket mig tilbage og · søgt Omgang – med de Fornemme ɔ: at
TTL, s. 466 en Barnagtige forgjeves havde · søgt opfyldt i Livet. Stundom tales der letsindigt
NB33:50 in Art. / Forgjeves har jeg · søgt Oplysning herom, et Msk. der dog havde
SLV, s. 449 ring. Hvad man forgjeves har · søgt Oplysning om i Bøger, det gaaer der
EE2, s. 187 veed Du meget godt og har jo · søgt paa Din Maade at hjælpe Dig. Grunden,
BI, note igjængeri); derimod har han · søgt privat at bevise den Enkelte den største
Brev 54 nseende har jeg derfor altid · søgt pro virili at værge mig, og jeg haaber
NB17:71 gt, foruden at han blot har · søgt Productivitet og Productivitet. /
4T43, s. 155 mede Din Villie. Da havde Du · søgt Raad og Bistand hos et andet Menneske,
BOA, s. 271 af ikke at være Theolog, · søgt Ro for at blive sig selv ret bevidst, søgt
BOA, s. 271 blive sig selv ret bevidst, · søgt Skole-Gang hos den christelige Orthodoxies
SLV, s. 23 paa Modsætningen. Jeg har · søgt Skovens Eensomhed, men ikke paa en Tid,
NB28:54 m nogen Tid iforveien havde · søgt Tilnærmelse ( Herom findes nok baade
NB22:85 ., der selv tidligere havde · søgt Tilnærmelsen. Jeg døde imidlertid
NB17:72 mig, efterat han selv havde · søgt Tilnærmelsen. Jeg tillod mig ikke den
NB7:9 tfor tungsindigt og veemodigt · søgt Trøst i Dødens Tanke, i Grunden haabende,
HH:8 em han dog snarest maatte have · søgt Trøst. Vi læse: han stod tidlig op
SLV, s. 24 lytte. Saa har jeg da oftere · søgt ud til min Afkrog. Jeg kjendte den før,
KK:3 det religieuse Aandsliv bliver · søgt under Løsrivelsen fra det guddommelige
DS, s. 237 re, har han da heller ikke · søgt ved Grunde at bevæge Nogen til at gaae
Not1:8 Dogmatik, som forgjeves har · søgt ved subtile Distinctioner at dække Systemets
NB16:64 ved Evangelium. Andre have · søgt ved visse παϱαγωγαι
EE1, s. 11 og Efterforskninger; jeg har · søgt Veiledning hos de Forfattere, hvis Anskuelse
3T44, s. 259 l at udholde, hvis han havde · søgt Veiledning hos menneskelige Trøstegrunde.
AE, s. 158 jeg tænkt atter og atter, · søgt Veiledning i Skrifter – og ingen
CT, s. 314 t have stridt med Gud. Den er · søgt, denne Sammenligning, vist nok, thi den
JJ:510 es Morgensang; thi hvad jeg haver · søgt, det haver jeg fundet, og om Msk. berøvede
JC, s. 16 et vel forekomme besynderligt, · søgt, forargeligt, at jeg vælger Fortællingens
NB5:107 andt en Perle som han ikke havde · søgt, han fandt den dog; men dersom han da opgiver
DS, s. 168 rst, efter længe at have · søgt, har faaet sig det Endelige betrygget, saa
SFV, s. 43 d, paa saa mange Maader have · søgt, hvad fra deres Side jo vistnok var oprigtigt
LF, s. 31 digt, at det ikke blot ikke er · søgt, men er skyet: den lydige Lilie finder sig
SLV, s. 50 endes Kategori, ogsaa jeg har · søgt, men jeg har ogsaa fundet, og gjort en mageløs
NB5:107 inder man, uagtet man ikke havde · søgt. Den der fandt en Perle som han ikke havde
Papir 15 Chr: gudd: Natur. Men det er · søgt. Rigtigere forklares det med ενδοξος.
AA:12 ændpunct har jeg vel ogsaa · søgt. Saavel paa Forlystelsernes bundløse