S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB15:18 ængere at Efterfølgeren er · tabt – da beder han for sig: bliv hos
EE1, s. 416 dt, haabet, frygtet, vundet, · tabt – da lukker jeg Viften, da samler
OTA, s. 274 ang i Fremtiden, dens Ro var · tabt – den havde faaet Næringssorg.
NB14:108 t Extatiske. Og alt Det er · tabt – hvis ikke lykkeligviis Peters hele
OTA, s. 205 ndet fortvivle, fordi Alt er · tabt – ja saa mener Du; men Alt er jo
OTA, s. 202 o hverken det Gode eller han · tabt – men at være ovenpaa i Verden
NB7:28 g i dybere Forstand, min Sag · tabt – msklig talt er den saa vunden.
NB11:118 ethvert jordisk Haab var nu · tabt – og her ligger deres Gjenfødelse.
NB2:209 fgjøre Noget, saa er Alt · tabt – og som dog selv am Ende bliver
NB32:54 g alligevel Alt for dette Liv er · tabt – saa at vælge Χstdommen,
AE, s. 408 for mig er det forbi, Alt er · tabt – saa vilde maaskee Humoristen continuere:
CT, s. 39 edens jeg besidder den: den er · tabt – thi det væsentligen Samme maa
4T44, s. 320 den kaldes Daarskab, der har · tabt Aandens Sands og Intet kan forstaae aandeligt;
NB11:96 en Sag, der noget nær er · tabt af dens Forsvarere, at den samme Sag er
3T43, s. 105 lleds Fader, at Du dog gik · tabt af Noget, af den Forkjerlighed nemlig,
EE1, s. 415 allerede for en stor Deel er · tabt af Sigte. Desuden er jeg jo bestandigt
IC, s. 56 kort Tid maa han aldeles have · tabt al Agtelse og Anseelse blandt Folket –
IC, s. 163 l sig saaledes, at det nu har · tabt al egen Bestaaen, ved at være draget
EE1, s. 50 sit kongelige Spring. Jeg har · tabt al min Illusion. Forgjeves søger jeg
NB4:11 n, der i et fremmed Land har · tabt al mulig Færdighed i sit Modersmaal
AE, s. 493 det Store, og Den maa da have · tabt al Phantasie og ved megen Forstandighed
SLV, s. 115 øg, der for længst har · tabt al Reflexions Vigtighed af Syne. Jeg giver
NB13:92 d er demoraliseret, man har · tabt al Respekt i dybeste Forstand ( thi denne
NB25:109 , vilde da ikke Livet have · tabt al sit Værd for Dig o: s: v: Jeg stod
PS, note aar det er kjøbt, saa har det · tabt al Værdi. Vilde Barnet ikke tænke:
EE1, s. 148 tragiske Skyld. Vor Tid har · tabt alle substantielle Bestemmelser af Familie,
EE1, s. 282 et Oplevede, hvorved det har · tabt alt det Piinlige. For saaledes at kunne
KG, s. 72 Næsten. – Hav derfor · tabt Alt i Elskov og Venskab, hav aldrig eiet
NB:86 at Kæmpe-Mikroskopet havde · tabt alt Værd ( førend det var bleven
CC:13 seavisen: » at man har · tabt Alt«. – Nei i Sandhed, den,
2T43, s. 29 ykkeliges Huus; naar man har · tabt Alt, da bør man betænke, at Tiden
G, s. 67 ttre, men ogsaa den kan jo have · tabt Alt, der kun eiede Lidet, ogsaa den kan
CC:13 Nei i Sandhed, den, der har · tabt Alt, for ham blev netop disse Minder dyrebare,
EE2, s. 112 hed, og først den, der har · tabt Alt, har vundet Alt. Jeg raaber derfor
4T44, s. 378 e, om han end meente at have · tabt Alt, have skuffet sig selv, skulde hans
EE1, s. 191 n reflekterede Sorg. Hun har · tabt Alt, Himlen, da hun har valgt Verden, Verden,
4T44, s. 379 ds Skjøn dømte at have · tabt Alt, men at tabe Alt og at opgive Alt betyder
AE, s. 384 og er narret, troer at have · tabt Alt, naar det har tabt dette Intet –
EE1, s. 194 ra en anden Side. Elvira har · tabt Alt, og dog ligger der et heelt Liv for
4T44, s. 379 t han ved Tabet af den havde · tabt Alt, og i denne Smerte forsagede Verden
EE2, s. 271 ke Belønningen, da har han · tabt Alt, vinder han den, saa bliver det dog
4T44, s. 346 skjelligheder, de have begge · tabt Alt. / See, hvis det gaaer saaledes, da
Papir 272:2 in af Sandhed, og Pigen havde · tabt Alt. / Skeptikeren / Ligesom Forføreren
OTA, s. 363 r det min Død, da har jeg · tabt Alt. Jeg har kun een eneste Gjenstand for
4T44, s. 378 paa Den, der troede at have · tabt Alt. Men see, det hjælper Alt til Forklaringen!
IC, s. 117 opgivet det Mindste, han har · tabt Alt. Saa studerer da Præsten brav paa
G, s. 59 t vilde synes mig, at jeg havde · tabt Alt. Saaledes fængsler De mig med en
EE1, s. 432 , da er hun svag, da har hun · tabt Alt; thi Uskyld er hos Manden et negativt
NB34:13 turlige Udsvævelser have · tabt Avle-Dygtighed det beskjeftiger dem saa
DS, s. 248 Under saa, at Menneskene have · tabt baade Respekten og Smagen for Christendom.
EE1, s. 185 un indsuger Smerten. Hun har · tabt Barndommens Illusion, da hun vandt Elskovens,
NB27:18 s-Vidne – havde de maaskee · tabt Begeistringen. / Thi, vil vel de Fleste
Brev 266 , Forstanden o: s: v:) har · tabt Benene, ell. at han, som enkelte Insekter
PS, s. 223 t ved ham selv. Kunde han have · tabt Betingelsen saaledes, at det ikke var skeet
DS, s. 168 e er aldeles fuld, saa han har · tabt Bevidstheden, nei, han har netop en Bevidsthed
NB7:57 sthetisk Forhold, hans Liv har · tabt Braadden, dømmer ikke mit Liv, tillader
EE1, s. 185 rives ikke, thi hun har ikke · tabt Clavigo, han har bedraget hende, den bliver
AE, s. 523 re. Den Existerende maa have · tabt Continuiteten med sig selv, maa være
KG, s. 322 egen Lidelse og saaledes har · tabt Deeltagelsen for Andres. / Tænk Dig
Brev 311 ave vi ligesom ikke ganske · tabt dem, begynder vor Erkjendelse nu at vandre
CC:13 or ret at føle, at jeg har · tabt dem. Hvad min nu afdøde Broder angaaer,
EE1 ngere hen i Tiden, naar hun har · tabt den dramatiske Interesse, naar Sorgens
SLV, s. 326 e det for Andre, men jeg har · tabt den egentlige Fynd i min Existents, det
CT, s. 146 ige Sjel fremmed, men hun har · tabt den Elskede – dersom hendes Hjerte
AE, s. 331 telige Tale om Christendommen · tabt den energiske Terminologies Kraft til at
Not13:48 tilbage, naar et Msk. har · tabt den ganske Verden, og dog ikke tabt sig
EE1, s. 186 bære en Fremtid, hun har · tabt den glade Tillid, med hvilken hun var fulgt
BI, note eti og Pleti har tabt Ironien, · tabt den ironiske Traad af Syne og momentant
NB2:49 som en Maler vilde sige det, har · tabt den maleriske Grund, alt er blevet flakt.
Papir 323:2 mig som havde jeg baade · tabt den og mig selv. Naar Præsterne derfor
NB21:153 gjering? Men de Regjerende have · tabt den ophøiede Forestilling om hvad det
AE, s. 415 hed? deri at de efter at have · tabt den poetiske Illusion ikke have Phantasie
Not9:1 tabt dens Reenhed, men ikke · tabt den selv. / Das Wissen der Schuld ist das
AE, s. 26 blevne ukjendelige ved at have · tabt den uendelige Lidenskab. / Det objektive
SLV, s. 114 paa at ville flyve. Han har · tabt den Umiddelbarhed, der bærer et Menneske
BA, s. 343 kee behager ham at ville have · tabt den, ɔ: ved Skyld, han vil vel ikke
BA, s. 343 en altid nok, og den, der har · tabt den, det vil sige saaledes som den kun
AE, s. 26 salig. Ja naar man engang har · tabt den, er det maaskee umuligt at faae den
2T44, s. 190 t var som havde han allerede · tabt den, og dog turde han ikke lade det være;
OTA, s. 177 ag har Troen, og imorgen har · tabt den, og faaer den igjen iovermorgen, indtil
NB19:53 et er hans egen Skyld at han har · tabt den, saa er det paa ingen Maade paa Penningens
2T44, s. 189 sin Sjel, da havde han netop · tabt den. Men hvis altsaa den Rige aldrig turde
TTL, s. 399 ieblik. Ak, om Mangen end har · tabt denne Iil til at ville give Lige for Lige,
Not9:1 ist selbst verloren. Han har · tabt dens Reenhed, men ikke tabt den selv. /
3T43, s. 80 og da ogsaa Trøstens Ord · tabt deres Betydning derved, at alle Tings Ende
EE2, s. 69 ygter, at det Sande skal gaae · tabt derved. Det sande » hvorfor«
KG, s. 239 saaledes bedragen, at han har · tabt det Bedste, end sige Alt, han angiver derved
TTL, s. 440 dette barnagtige Ægteskab · tabt det Bedste, thi Beslutningen selv er det
NB7:18 gtig paa Livet ɔ: har · tabt det Bedste. / Naar bare Χstd. og Verden
DD:208 mit Hjerte, at Samtiden har · tabt det bløde bøielige, elastiske, Yndige,
FB, s. 152 der Smerten, heltemodigen har · tabt det Elskede og blot skal fuldkomme Gjerningen
4T43, s. 167 ngelsen, saa havde han ogsaa · tabt det Erhvervede. / I det Udvortes er Taalmodighed
LA, s. 63 t Formalisme, der ved at have · tabt det Ethiskes Oprindelighed var bleven en
SD, s. 176 et Udtrykket for, at han har · tabt det Evige og sig selv. / Her er Stigen.
SD, s. 176 se er ganske rigtigt at have · tabt det Evige og sig selv. Selvfølgeligt
CT, s. 147 og naar et Menneske har · tabt det Evige, saa er han fortabt. Det Evige
CT, s. 147 men naar saa er, har man · tabt det Evige; og naar et Menneske har tabt
SLV, s. 251 e maae i hendes Øine have · tabt det Fristende. Det var det jeg vilde, og
OTA, s. 212 være savnet uden at have · tabt det Høieste! / Men nu den Lidende! Ak,
Papir 340:15 re savnet uden at have · tabt det Høieste. – Hvorfor mon den
OTA, s. 211 være savnet uden at have · tabt det Høieste. Og vel er det livsaligt
OTA, s. 211 være savnet uden at have · tabt det Høieste. Og vel er det skjønt,
Papir 340:15 re savnet uden at have · tabt det Høieste. Vel er det livsaligt at
Papir 340:15 være savnet uden at have · tabt det Høieste. Vel er det skjønt, at
EE:81 it Eventyrlige, ligesom Jagten har · tabt det i vore Tider, hvor man kjender ethvert
EE2, s. 158 n Legio, og Du saaledes havde · tabt det Inderste, Helligste i et Menneske,
FB, s. 163 gen Skyld. Troens Paradox har · tabt det Mellemliggende ɔ: det Almene. Den
4T44, s. 292 misundte Herlighed; han har · tabt det og nøies med mindre. Som Verden
SD, s. 136 ke at have tabt sit Selv, og · tabt det saaledes, at det ikke mærkes i mindste
G, s. 70 har tabt Ære og Stolthed, og · tabt det saaledes, at Ingen veed, hvorledes
JC, s. 21 og havde det derved ingenlunde · tabt det Tillokkende. Et Pigebarn leger saa
KG, s. 356 og naar saa er, har han jo · tabt det Vigtigste, eller det Vigtigste er væsentligen
EE1, s. 395 Dit Billede, stundom har den · tabt det, da bliver dens Bølge sort og fortvivlet.
G, s. 88 om jeg har vundet Livet eller · tabt det. / Beruselsens Bæger rækkes mig
BA, s. 457 som Ingen i Virkeligheden har · tabt det. Hvis han nu ikke besveeg Mueligheden,
CT, s. 98 ganske undgaar En, at man har · tabt det: o, forfærdelige Fortabelse! Der
EE2, s. 219 lger ingenlunde, at man har · tabt det; det kan maaskee blive benyttet paa
AE, s. 384 t have tabt Alt, naar det har · tabt dette Intet – og er ikke mere narret.
EE1, s. 432 t Forhold til hende; hun har · tabt Duften, og de Tider ere forbi, da en Pige
Not8:2 siger, » hvad jeg har · tabt ell. rettere berøvet mig selv«,
OTA, s. 364 : ikke derfor er Gud hverken · tabt eller tabt for ham. Men dersom der hændte
BA, s. 459 Spillet i Virkeligheden blev · tabt eller vundet, og Angesten sætter et
4T43, s. 168 n dermed var ogsaa Alt enten · tabt eller vundet. Det siger heller ikke »
EE1, s. 185 hun vandt Elskovens, hun har · tabt Elskovens, da Clavigo bedrog hende; hvis
NB7:114 Art Lection; thi jeg har dog nu · tabt en c. 700rd paa dem. / Altsaa jeg leiede
BA, s. 383 er er tabt. Vel er der nemlig · tabt en Deel af den veemodige erotiske Heiterkeit,
EE:149 use Liv i den senere Tid har · tabt en Deel af sin Energie, mærker jeg og
EE1, s. 201 ing for ham, efterat han har · tabt en heel foregaaende Verden, men Bevidstheden
NB18:34 Søster Nicoline en Dag havde · tabt en meget kostbar Terrin og Fader havde
NB11:51 er der ikke vundet, men snarere · tabt en Position. Han har dog hverken Dialektik
NB19:34 t en Sag. Mangt et Msk. har · tabt en Sag; men aldrig har noget Msk. haft
JJ:358 delsen borttagen, saa havde de jo · tabt endnu mere: ergo bør de jo være glade
CT, s. 39 være i ethvert Øieblik. · Tabt er den væsentligen det Samme, besiddet
NB21:139.b nu maaskee hele Forholdet er · tabt er ingen Ubetydelighed. / Forholdet til
AE, s. 339 jen, hvis han ikke ganske har · tabt Erindringen af, hvorledes han selv existerede
AE, note ktet, som havde den Existerende · tabt Erindringens Evighed bag ved sig, som fik
SD, s. 222 rtvivle over Synden, har han · tabt ethvert Forhold til Naaden – og tillige
NB2:49 ndommen i disse Tider aldeles har · tabt Evighedens Basis, ell. som en Maler vilde
SLV, s. 267 bedste, med Aarene havde han · tabt Evne til at bedømme Folks Ydre. Deraf
KG, s. 44 agtet paa, og nu har han endog · tabt Evne til at udholde Helbredelsen. O, man
NB23:142 tte af at svare Job, eller have · tabt Fatningen ligeoverfor ham, og vel ikke
NB30:37 vn af Χstd. al Respekt · tabt for Χstd., og Χstd. degraderet
2T44, s. 190 derimod sin Sjel, da var den · tabt for alle Tider og for Evigheden, tabte
NB30:49 dette Firma, væsentligen · tabt for alt Høiere. / See derfor er det,
Oi7, s. 304 Forstand end ved at døe er · tabt for Alt, hvad der hedder Familie. Det er
NB11:165 sige, tillades det, saa er Alt · tabt for Auctoriteten, førend Kampen begynder,
NB30:28 -Vrøvl er Respekten egl. · tabt for den gudd. Majestæt. / Kun naar et
BI, s. 298 t gjeldende, men ogsaa han er · tabt for den Virkelighed, han tilhører. Hans
EE2, s. 200 n, hvori Du lever, Du er ikke · tabt for den, fordi Du har overvundet den, saasandt
FB, s. 189 aaer han vel Fred, men han er · tabt for denne Verden. Bliver han aabenbar,
NB19:20 « ulykkelig, var jeg som · tabt for dette Liv – da vaagnede den enorme
Oi9, s. 380 et saa som Opgaven at være · tabt for dette Liv, hvad naar det consequent
2T44, s. 190 ske Skat, da var den dog kun · tabt for dette Liv, maaskee end ikke for stedse,
EE2, s. 126 ar en Illusion, saa er jo Alt · tabt for Dig, uden forsaavidt Du vil arbeide
FF:191 Du syntes, at ogsaa han var · tabt for Dig. Dog de enkelte Øieblikkes Salighed
EE2, s. 210 erne af en Verden, der dog er · tabt for Dig; fortvivl, og Din Aand skal aldrig
KG, s. 357 me Øieblik kan Alt være · tabt for Dig; og i samme Øieblik som den
BA, s. 326 r ud over Individet. Nu er Alt · tabt for Ethiken, og Ethiken har hjulpet til
OTA, s. 364 or er Gud hverken tabt eller · tabt for ham. Men dersom der hændte det Mindste,
F, s. 472 været adskilt fra hende, ja · tabt for hende. Jeg kunde ikke faae et Ord indført.
EE1, s. 180 . Nu er hun tabt for Verden, · tabt for hendes Omgivelse, levende indmuret;
SLV, s. 105 i Kraft af Sandsynlighed, er · tabt for Idealiteten, hvad han saa end bliver.
G, s. 44 ae ud som en Taarepiil, han var · tabt for mig og vunden for det Almeen-Menneskelige;
SLV, s. 231 ieblik, hun for stedse er · tabt for mig, som det var da Alt begunstigede
SLV, s. 281 eus Bevægelse, saa er hun · tabt for mig. En Qvinde kan have Lidenskab nok
Brev 311 emmed, den gamle Verden er · tabt for os og i den nye have vi ikke Rod. –
IC, s. 238 stligheder – og han var · tabt for Sandheden. / Vi ville nu fæste igjen
BI, s. 329 i dette yppige Værelse, og · tabt for sig selv er den udvortes Bevidsthed,
BI, s. 299 er, som ovenfor bemærket, · tabt for sin Samtid, men det er han dog egentlig
4T44, s. 326 gestens Skrig, at nu var Alt · tabt for stedse, et Fortvivlelsens Raab, at
2T44, s. 190 t eneste Øieblik, var den · tabt for stedse, og Døden kunde ikke hjælpe
NB19:77 lever derovre i Brasilien, · tabt for Verden, fortabt i at udgrave antideluvianske
SLV, s. 176 jult af den er man som evigt · tabt for Verden, glemt i den Stilhed, der kun
EE1, s. 180 blev Svar skyldig. Nu er hun · tabt for Verden, tabt for hendes Omgivelse,
OTA, s. 430 maaskee mangen Sag er bleven · tabt fordi Verdens Bistand udeblev, saa er ogsaa
NB32:134 stheden sammen, at man har · tabt Forestilling om Guds Majestæt, hvad
DS, s. 206 eskene imellem er, at de have · tabt Forestillingen om den ubetingede Fordring,
LF, s. 28 tte jo Gud have tabt sig selv, · tabt Forestillingen om sig selv, og var ikke
NB18:60 indbyder, det har dog ikke · tabt Forestillingen om sig selv. / / /
NB3:32 hele moderne Tid har overalt · tabt Forestillingen om, at der er et »
SFV da allerede i mange Tider aldeles · tabt Forestillingen om, at det at være Forfatter
LA, s. 105 , at den i disses Øine har · tabt Forførelsens Tryllerie, saa de altsaa
3T44, s. 272 rhedens Angest, om han haver · tabt Forstanden eller Verden Hukommelsen, saa
NB2:73 jennemsnit Enhver vilde have · tabt Forstanden over i Løbet af et halvt
Papir 314:2 at ikke Enhver, der ikke har · tabt Forstanden, derved beviser uomtvisteligt,
EE1, s. 39 blik, midt paa Gaden. Har jeg · tabt Forstanden, er det mit Øre, der af Kjærlighed
G, s. 27 om til Hamburg, ikke blot havde · tabt Forstanden, men Benene med. Vi 6 Personer,
SLV, s. 251 befrygte, at jeg selv havde · tabt Forstanden. Meget reflekteret var hun ikke
AE, s. 26 arlige Brudejomfruer, de havde · tabt Forventningens uendelige Lidenskab. Saa
4T44, s. 311 naar Den, der havde · tabt Frimodigheden, overvinder sig selv saavidt,
Ded:101 te mig saaledes. / Ogsaa jeg har · tabt Glæden af, at der var En, som virkelig
NB22:125 r ham, som havde han reent · tabt Gud – indtil saa Forstaaelsen atter
SD, s. 155 atalisten er fortvivlet, har · tabt Gud og saaledes sit Selv; thi Den, der
LF, s. 27 han er fortabt, eller, han har · tabt Gud, og derfor er der for ham egentligen
CT, s. 78 a Afgrunden at see at man har · tabt Gud; det vilde være en intetsigende
2T43, s. 46 svag, da havde jeg først · tabt ham og min Tillid til ham, om jeg end i
FB, s. 184 har seiret, og Havmanden har · tabt hende. Kun som Bytte kan hun blive hans;
Papir 306 men dertil, at Ordet havde · tabt hiin hemmelighedsfulde Magt for ham? Eller
NB8:76 at vinde: saa havde hun let · tabt Humeuret. Og jeg – ja jeg var aldrig
NB13:30 ngte i dybeste Grund, alt, alt · tabt hvis det gaaer igjennem, at dette ikke
CT, s. 287 relse – ja, som var Alt · tabt hvis Forandringen og Afgjørelsen ikke
NB23:195 at Guds Eiendom skal gaae · tabt i deres Hænder, lade Guds Lov gaae til
NB12:110 el uoprettelig vilde blive · tabt i Forhold til Borgerklassen. / Jeg holdt
KKS, s. 106 senligere aabenbar. Hun har · tabt i Galleriets Øine, hun har vundet i
NB7:72 de, ogsaa derfor, fordi han havde · tabt i hendes Øine, maatte tabe ved at føie
Papir 115:3 hos den, der eengang har · tabt i Lotteriet. / Jan. 36. / Det har ofte
SLV, s. 364 kke brudt med Ideen, og ikke · tabt i mine Øine. Vel sandt, hvad bryder
SFV hristen. Det Interessante har jeg · tabt i Mængdens Øine, i Verdens Øine
Brev 82 e er der i Almdl. ikke stort · tabt i og hun ligner hende. Det kunde være
Not4:13 ( Indhold); den har derved · tabt i Selvstændighed. – Religionen
OTA, s. 388 ikke den mindste Smule Kraft · tabt i Tvivlraadighed om Opgaven. Opgaven sættes
NB2:48 ive lykkeligere, men være · tabt i uendelig Forstand. Har jeg saa Lov dertil,
Not9:1 ormaaer ikke Idealet, den er · tabt i Veltseele, det er Fetischisme. –
SFV sning og Vitterliggjørelse har · tabt i Verdens Øine?« Jo vist, det
AE, note ogen Anden, men fordi hun havde · tabt Ideen, og egentligen ikke elskede ham.
EE1, s. 243 erledes med Charles. Han har · tabt Illusionen; men skjønt paa mange Maader
BA, s. 446 nhver Individualitet, der har · tabt Inderligheden, han kan dog ogsaa sige:
NB20:88 et. Og derfor har man reent · tabt Indtrykket af Bibelen. / » hiin
BI, note Passiar med Kreti og Pleti har · tabt Ironien, tabt den ironiske Traad af Syne
3T44, s. 236 Fortrolige, naar Aanden har · tabt Kraft til i Alvor at opgjøre Regnskabet,
DD:85 tiske Lære, der da Alt var · tabt kun beholdt sig selv tilbage. / d. 24.
EE2, s. 278 t Kald, og jeg havde da igjen · tabt ligesaa Meget som de Største. Er mit
NB31:146 ndste Rest af en længst · tabt Lighed med Χsti Χstd, men derimod
Not7:42 du er saa fattig at Du selv har · tabt Lyst og Mod til at haabe – vi ville
NB23:10 Intolerance. Nu har den · tabt Lysten og Trangen til at lide, tabt Martyriets
EE1, s. 12 Imidlertid har jeg dog aldrig · tabt Lysten til at fortsætte mine Efterforskninger.
EE2, s. 190 selv og Andre ind, at Du har · tabt Lysten, og smigrer Dig med den forfængelige
OTA, s. 375 n er Begyndelsen, saa er Gud · tabt længe førend Enden, og Mennesket
Papir 306 gere ikke blot skulde have · tabt Læren men ogsaa P? Visseligen ikke.
AE, s. 311 nken til Handlen tilsidst har · tabt Magten dertil i en Vanes Trældom, der
NB23:10 t Lysten og Trangen til at lide, · tabt Martyriets Intolerance og er godt fornøiet
TTL, s. 447 ke: det var forbi, at Alt var · tabt med Livet for da i Livet at vinde Alt –
EE1, s. 148 ed andre Ord: Tilskueren har · tabt Medlidenheden, men Medlidenhed er saavel
Brev 81 n Tid engang kommer. Jeg har · tabt meget ell. berøvet mig meget i Verden,
LA, s. 79 ellers har han ved Spøgen · tabt meget Mere, end Spøgen var værd.
EE2, s. 32 men derved turde ikke være · tabt meget, da den har en Deel tilfælleds
NB16:47 Mislighed, altsaa havde Du · tabt mere end Halvdelen. Nu derimod faaer Du
NB7:6 Havde jeg gjort det, saa havde jeg · tabt mig selv, faaet en Inconsequents paa Halsen,
F, s. 473 se, og fremfor Alt, saa har jeg · tabt min Munterhed og min Glæde og kan ikke
CT, s. 219 Hænderne » jeg har · tabt min Ungdom paa Jorden, og jeg søger
NB3:16 feil, saa har han ikke blot · tabt mit Auxiliair Chor, det var det Mindste,
EE1, s. 50 l gjaldt dem. Min Sjæl har · tabt Muligheden. Skulde jeg ønske mig Noget,
NB25:37 det Ethiske altereret, har · tabt Myndigheden, Sinkeriet er indtraadt. /
NB:14 get ældre, at Stilen havde · tabt Noget af den Phantasiens Svulmen som det
OiA, s. 8 tykket vilde rimeligviis have · tabt noget af det Overraskende, noget af den
4T44, s. 308 re bedre tjent med at have · tabt Noget af hiin brændende Begjer, og vundet,
SFV, s. 28 bange for, om den skulde have · tabt noget af sin forføreriske Hede, thi
CT, s. 147 d Du end har tabt, Du har kun · tabt noget Timeligt, det er umuligt at tabe
4T44, s. 308 t som Du. Dog skulde Du have · tabt Noget ved at Du ikke saaledes bryder Dig
Brev 311 rke og opdager at han har · tabt Noget, man gruede for den lange Vei i Mørket
AE, s. 443 har han ikke sig selv og har · tabt Noget, men saa har han tabt sig selv og
EE2, s. 160 u vilde føle, at han havde · tabt Noget, og noget saare Væsentligt. Men
AE, s. 443 saa er det ikke ham, der har · tabt Noget, saa har han ikke sig selv og har
2T44, s. 190 en, der ikke tidligere havde · tabt Noget. Tabte han derimod sin Sjel, da var
SLV, s. 156 tet Ægteskab. / Er der nu · tabt Noget? Er Forelskelsens Lykke bleven mindre,
KG, s. 171 blik hans Sag som hans Liv er · tabt og Alt forspildt, forfærdeligst ved
NB4:154 ), men christelig er Umidd. · tabt og den skal ikke ønskes tilbage men
Not9:1 ren om at Guds Billede er · tabt og dog tilstæde. Epiphanius forkaster
HH:23 Bevidstheden om at Slaget var · tabt og Du skuede ud over det Øde der var
NB30:126 r Χstd. allerede længst · tabt og en forvirrende Accommodation eller Gaaen
AE, s. 479 rende Udtryk for, at den er · tabt og Forholdet opgivet. Svaret er ikke vanskeligt.
3T44, s. 239 forbi, kan der ogsaa være · tabt og forsømt meget. Saaledes kan vel Talen
KG, s. 306 jo tilsidst skal maatte give · tabt og give sig for hans Bliven – om
EE2, s. 111 i en Anden, men idet han har · tabt og glemt sig selv i den Anden, er han den
EE1, s. 426 en Maalestok for hvad Du har · tabt og hos hvem: gode Menneskers Omdømme.
EE2, s. 28 ive sig bevidst, hvad den har · tabt og med Fortvivlelse føle sin Ulykke.
CT, s. 199 men dog tilsidst maa give sig · tabt og underlægge sig. / Men hvad saa? Fordi
EE2, s. 328 ra Modsigelsen, men Du havde · tabt Opbyggelsen, og dog var det jo netop det,
BOA, s. 180 r, maa han ansees for at have · tabt paa dette Punkt. Det Svigefulde eller Tankeløse,
BA, s. 436 iheden kan imidlertid være · tabt paa forskjellig Maade, og saaledes ogsaa
NB7:114.b , som jeg dog maaskee ikke har · tabt paa. /
BA mit Schema i Orden. / II. Friheden · tabt pneumatisk / a) Almindelige Bemærkninger.
BA, s. 436 t somatisk-psychisk, Friheden · tabt pneumatisk. Læseren maa allerede af
BA, s. 417 der Schöpfung!), den har · tabt Regjeringens Tømmer og kun beholdt Kraften
AE, s. 400 et i hendes Bryst, og hun har · tabt Romeo saaledes, at endog Romeo ikke mere
Papir 434 aktiske Msker, vi som have · tabt saa meget af den oprindelige Undseelse,
AE, s. 555 ortabes i Lidenskab, har ikke · tabt saa meget som Den der tabte Lidenskab;
AE, s. 25 et vel umuligt, at Den som har · tabt Sandsen derfor, ( hvilken jo dog ikke kan
NB13:64 ken Maalestok Χstd. egl. er · tabt sees bedst paa de streng Orthodoxes Tolerance.
CT, s. 19 ed, Fuglen og Lilien har Intet · tabt siden sidst – o, at vi ogsaa saaledes
EE2, s. 111 , der derimod elsker, han har · tabt sig selv i en Anden, men idet han har tabt
DS, s. 162 for et Menneske, naar han har · tabt sig selv i en Erkjenden af Andet, eller
CT, s. 143 f Forundring over Gud at have · tabt sig selv i Tilbedelse! Men tilbede kan
SD, s. 156 . Saaledes har Spidsborgeren · tabt sig selv og Gud. Thi for at blive opmærksom
AE, s. 443 r tabt Noget, men saa har han · tabt sig selv og maa begynde forfra. / Den Religieuse
4T43, s. 141 Verden, Mennesket havde dog · tabt sig selv og taget Skade paa sin Sjel. Men
Not11:3 mere, men ausser sich, har · tabt sig selv, er et εϕισταμενον.
SD, s. 222 et, om Naaden, har han ogsaa · tabt sig selv, han kan end ikke for sig selv
SD, s. 149 Bornerethed, der er at have · tabt sig selv, ikke ved at forflygtiges i det
AE, s. 498 il nyt Beviis paa, at man har · tabt sig selv, og har sin Idealitet blandt bortkomne
SD, note ns Modus. I Hengivelsen har hun · tabt sig selv, og kun saaledes er hun lykkelig,
EE2, s. 120 Anden. Han føler, han har · tabt sig selv, og naar først det er Tilfældet,
CT, s. 142 ærkere. Den Tilbedende har · tabt sig selv, og saaledes, at det er det Eneste,
LF, s. 28 gtning. Saa maatte jo Gud have · tabt sig selv, tabt Forestillingen om sig selv,
Not11:30 vergaaende Potens, der har · tabt sig selv, vort S-K. den første Potens.
Not13:48 ganske Verden, og dog ikke · tabt sig selv. / / Det maa vel Præsterne
EE2, s. 161 valgt for ham, fordi han har · tabt sig selv. / Af det her Udviklede vil Du
2T43, s. 24 min Kjærlighed har kun · tabt sin Bekymring og vundet Glæden; thi
BI, note Totalitet. Men da Staten havde · tabt sin Betydning for Socrates, saa ere hans
EE1, s. 296 Saasnart Virkeligheden havde · tabt sin Betydning som Incitament, var han afvæbnet,
Not11:33 hed, det Ene har bestandig · tabt sin Betydning som Moment, Alt falder ud
EE1, s. 148 hvorfra Lidelsen kommer, har · tabt sin Betydning, og Tilskueren raaber: hjælp
EE1, s. 404 ette Forhold, der har Kysset · tabt sin Betydning. Dette gjelder om det ægteskabelige
BA, s. 414 creto, og Angesten derfor har · tabt sin dialektiske Tvetydighed. Dette gjælder
NB3:16 var det Mindste, men han har · tabt sin egen Stilling. / som den tilredne Hest
CT, s. 246 de, at det var ham, der havde · tabt sin Elskede. Og saaledes vilde jeg ogsaa
SLV, s. 49 de Forfærdelsen vilde have · tabt sin Elskelighed og dog ikke forstaae mig,
EE1, s. 286 ar man er Flere, saa har man · tabt sin Frihed og kan ikke bestille Reisestøvler,
Not9:1 hængig af sig selv og har · tabt sin Frihed. Trangen er at Naturen bliver
NB12:181 l Himlen er et Tegn paa at have · tabt sin Frimodighed, men Χstus giver Frimodighed:
SLV, s. 383 Held ham da, om han ikke har · tabt sin Glæde ved Poesien. Men kan han gjøre
BI relsen, at idet Virkeligheden har · tabt sin Gyldighed for det, det selv til en
BI, s. 307 lle Liv i Græciteten havde · tabt sin Gyldighed for ham, det vil altsaa sige,
BI, s. 314 denne Kjærlighedshistorie · tabt sin Gyldighed, da blev Middelalderen fjernt
BI, s. 298 den givne Virkelighed aldeles · tabt sin Gyldighed, den er bleven ham en ufuldkommen
BI, s. 302 vne Virkelighed havde for ham · tabt sin Gyldighed, hele Substantialitetens
AE, s. 443 Mindre, thi saa har Individet · tabt sin Idealitet), fordi det Evige fra oven
BOA, s. 105 beviser dette kun, at han har · tabt sin Idealitet. Dog den tjenende Critiker,
G, s. 46 tisk Thermometer. Legemet havde · tabt sin jordiske Tyngde, det var som havde
EE1, s. 313 Har Sjælens indre Øie · tabt sin Kraft? Jeg har seet hende, men det
Not11:11 siger han, at Begrebet har · tabt sin Magt, altsaa har han egl. intetsteds
EE1, s. 320 mtrent halv syv. Solen havde · tabt sin Magt, kun Erindringen om den bevaredes
EE1, s. 197 de, saa har jo hendes Elskov · tabt sin nærende Kraft. Ja, havde han ikke
EE1, s. 306 hun vil betale, men hun har · tabt sin Pung, .. hun nævner formodentlig
EE2, s. 189 ager dette Ord, men Livet har · tabt sin Realitet og » Du beregner altid
DS, s. 229 e, den er borte, Keiseren har · tabt sin Ret, hvis han havde nogen, og Sorgen
NB23:22 ieblik har Χstd. egl. · tabt sin Sag – opgivet sin Souverainitet,
2T44, s. 190 e ved selv at fortabes havde · tabt sin Sjel, da kunde han ikke saaledes flye
2T44, s. 195 d og Mennesker, da haver han · tabt sin Sjel. Hvor ringe han end er, hvor liden
2T44, s. 191 get Andet, og derved at have · tabt sin Sjel. Ikke blot Den tabte jo sin Sjel,
SLV, s. 114 ig som hiin ene Fee, der har · tabt sin Svaneham, og nu sidder forladt, forgjeves,
EE1, s. 148 idende Tragedie har egentlig · tabt sin tragiske Interesse, thi den Magt, hvorfra
NB30:78 hvor Kjøns-Forholdet har · tabt sin Umiddelbarhed, og hvor man ikke vil
AE, s. 416 re og dummere, dersom han har · tabt sin Ungdom, og ikke vundet Forholdet til
EE1, s. 46 eensformig. Smerten selv har · tabt sin Vederqvægelse for mig. Om man bød
Papir 306 lighedsfulde Forhold havde · tabt sin Vidunderlighed? Eller dersom der var
KM, s. 14 enhavnsposten har forlængst · tabt sin æsthetiske og senere ogsaa sin politiske
JJ:190 older Ret, selv naar Keiseren har · tabt sin. Hvad er Erindringen en besværlig
2T44, s. 198 Ret, selv naar Keiseren har · tabt sin. Hvad er Erindringen? En besværlig
NB3:32 odoxien har Χstd. ogsaa · tabt sit » Skal«. See her
CT, s. 248 paa den tungeste Maade havde · tabt sit Alt, fordi jeg kun kunde elske Een;
SD, s. 155 ivlet, og har som Fortvivlet · tabt sit Selv, fordi Alt er for ham Nødvendighed.
SD, s. 136 n Fortvivlede ganske at have · tabt sit Selv, og tabt det saaledes, at det
NB19:23 ske Nydelse for ham gudeligt har · tabt sit Værd, saa maaskee tages ogsaa Pælen
NB35:49 r i Protestantismen, saaledes · tabt som havde det aldrig været til. /
BA andelige Sphærer. / I. Friheden · tabt somatisk-psychisk / Det er ikke her min
BA, s. 436 lgende Rubrikker: Friheden · tabt somatisk-psychisk, Friheden tabt pneumatisk.
IC, s. 246 dentlige Udstrækning havde · tabt Spændkraft til at ryste saadanne Christne
G, s. 67 , ogsaa den kan jo ligesom have · tabt Sønner og Døttre, der tabte den Elskede,
IC ste Forestilling om ham, og Folket · tabt Taalmodighed i at forvente, siden hans
NB7:83 e blive utaalmodige, sige de have · tabt Taalmodigheden – og glemme reent,
OTA, s. 332 havt Bekymring; idag har jeg · tabt Taalmodigheden med Menneskene, jeg er saa
NB30:56 ere sig. / Gud-Msk. havde aldrig · tabt Taalmodigheden og vendt Forholdet om og
PS, s. 233 r Læseren maaskee allerede · tabt Taalmodigheden, naar han hører at Begyndelsen
KG, s. 126 Fordeel i hans Øine havde · tabt Tillokkelsen, saaledes ulykkelig, at han,
KG, s. 56 aledes en saakaldet Digter har · tabt Troen paa den digteriske Gyldighed af Elskov
EE1, s. 237 aa Landet. Dog, jeg havde jo · tabt Troen paa den første Kjærlighed og
EE2, s. 285 elt er paa gode Veie, han har · tabt Troen paa Æsthetikernes forhærdede
EE1, s. 245 Cousine. Han har ikke ganske · tabt Troen paa, at der i Livet som i Romanen
AE, s. 262 hvad Inderlighed er. Den har · tabt Troen paa, at Inderligheden gjør det
2T43, s. 35 ligt formeente, at han havde · tabt Troen, eller daarligt formeente, at noget
2T43, s. 34 Tale, ikke sige, at jeg har · tabt Troen, ikke skyde Skylden paa Verden eller
FB, s. 142 neske klager over, at han har · tabt Troen, og naar man seer efter paa Scalaen,
FB, s. 111 dem imøde, men Isaak havde · tabt Troen. Der er i Verden aldrig sagt et Ord
NB21:153 Msk-Frygt, at det formelig har · tabt Tømmerne. For at kunne komme til at
CT, s. 155 da han sagde » Alt er · tabt uden Æren« – tro, at Du
OTA, s. 172 hiint kongelige Ord: Alt er · tabt uden Æren, naar han ogsaa tabte Æren
2T44, s. 194 t vandt Alt, han havde dog · tabt uendeligt i Sammenligning med Den, der
AE, s. 439 igieuse. / Den Religieuse har · tabt Umiddelbarhedens Relativitet, dens Adspredelse,
PCS, s. 130 dt Reflexion ikke af. De have · tabt Umiddelbarhedens skjønne Lidenskab til
SLV, s. 267 r det eneste Vederlag for en · tabt Ungdom, og selv dette Vederlag var som
3T44, s. 238 a Skaberen, og har ikke blot · tabt Ungdommen, men Forstanden paa Ungdommens
BA, s. 343 gheden ind i Verden, selv har · tabt Uskyldigheden ved Skyld. / Uskyldigheden
NB11:62 just, at jeg og Enhver har · tabt Uskyldigheden. / Naar jeg et Øieblik
NB15:93 angel: Du sukker, at Du har · tabt Valgfriheden – og Feilen er blot,
NB:70 rheden, at man da absolut har · tabt ved at vælge Forstaaelsen: er let at
OTA, s. 411 eds Sag! Og hvad er dog ikke · tabt ved denne Forandring! Thi hvad gjorde Romerne
KG, s. 127 Skridt derud over, og Du har · tabt Verdens Venskab og Kjerlighed. Saaledes
BA, s. 436 n vil Noget, da den netop har · tabt Villien), saa var det Dæmoniske ikke
LA, s. 100 ts existentielle Opgaver have · tabt Virkelighedens Interesse, ingen Illusion
G, s. 70 v, naar jeg med den Elskede har · tabt Ære og Stolthed, og tabt det saaledes,
NB17:7 ar hen. Hvad er der dog ikke · tabt! Hvor smukt havde ikke det Hele været,
TS, s. 71 g«: o, min Ven, han er · tabt! Jeg tør snarere holde paa det Modsatte,
TS, s. 32 er Dig: at det er » Alt · tabt!« / / / Sommeren 1851. / Forord /
NB15:54 d Forestillingen » han er · tabt« maatte betragte Enhver, der sluttede sig
KG, s. 327 nu er det afgjort, at Alt er · tabt«. Saa kan der jo dog være Tale om en Bestaaen
NB18:5 ighed samt Anger, at dette Liv er · tabt) saa er Χstd egl. en Umulighed. /
Not8:2 selv«, hvad jeg har · tabt, ak hvor skulde Du vide ell. forstaae det.
NB24:79 Nu er Χstds Sag i den Grad · tabt, at de, der gjøre Fordring paa at være
NB23:132 rad er Χstdommens Sag · tabt, at midt i en profan Verden, der, hvad der
Papir 409:1 Umiddelbarheden er gaaet · tabt, at Msket ikke blot Intet formaaer ved sig
FB, s. 127 dødelig Bedrift, da er Alt · tabt, baade Bedriften og den Forvildede. /
4T44, s. 326 Tungeste, at have vundet og · tabt, da at være saa beroliget! M. T., hvis
Papir 270 ragtning, ret egentlig var · tabt, da den Indsigt man erhvervede, var at ansee
FB, s. 162 Anfægtelse, og Abraham er · tabt, da han gav efter for den. / Dette Paradox
4T44, s. 362 ede: i at indsee, at man har · tabt, da skulde vel endog den mindre Lattermilde
4T43, s. 123 Paa Sorgens Dag, da Alt var · tabt, da takkede han først Gud, der gav det,
OTA, s. 364 jærlighed: ja, da var Alt · tabt, da var Gud tabt, thi er Gud ikke Kjærlighed
Papir 272:2 endes Ønske, thi da er Alt · tabt, de havde vundet et Skin af Sandhed, og
NB12:110 te han ogsaa. Corsaren var · tabt, den blev paa en Maade » aldrig Msk
OTA, s. 363 tet, men Gjenstanden er ikke · tabt, denne eier tvertimod al den væsentlige
OTA, s. 364 i ikke Den er væsentligen · tabt, der er det Fuldkomne, men er det for en
EE1, s. 240 il at slippe fra Een. Alt er · tabt, der er intet Andet for, Du maa levere en
CT, s. 147 abe Andet. Og hvad Du end har · tabt, der er Noget at vinde, det Evige, som Du
CT, s. 39 foregaaet med den, naar den er · tabt, der foregaaer ingen væsentlig Forandring
NB13:36.a at Fald vilde sige: nu har jeg · tabt, der siger jeg nu: nu har jeg seiret. /
4T43, s. 123 e ikke den Tanke, at det var · tabt, derfor blev hans Sjel stille, til Herrens
BA, s. 397 g jo høiere det er, der er · tabt, desto elendigere ere ὁι απηλγηϰοτες
BN, s. 112 re Christen, eller det der er · tabt, det der ligesom ikke mere er til er det
BA, s. 402 relse. Det Hele kan være · tabt, det eenfoldigste og det klogeste Menneske
Not8:2 – / hvad jeg har · tabt, det Eneste, jeg elskede, hvad jeg har tabt,
Not8:2 ridderlige Ord, hvad jeg har · tabt, det jeg altid har og altid skal, ogsaa
KG, s. 171 risk som han var, nu seer Alt · tabt, det maa have svækket hans Forstand og
EE1, s. 358 ledes, at Pointet ikke gaaer · tabt, det troer jeg, jeg er Mand for, item saaledes,
CT, s. 39 n væsentligen det Samme, er · tabt, det vil sige den lader sig i dybere Forstand
SD, s. 135 r blevet af med, eller havde · tabt, dette Selv er hende nu en Plage, naar det
KG, s. 171 ag være nok saa fortvivlet · tabt, dog ikke at have Kraft til at samle hele
NB17:40 s men troes –): saa er Alt · tabt, Du faaer saa alligevel ikke Visheden men
CT, s. 147 , Du Lidende, hvad Du end har · tabt, Du har kun tabt noget Timeligt, det er
FB, s. 171 t til, eller ogsaa er Abraham · tabt, eller ogsaa maa man forklare Stedet i Luc.
SLV, s. 92 bevarer mig Alt, naar det er · tabt, en Erindringens Livrente for de øvrige
NB32:113 da først er Alt haabløst · tabt, Ens Liv qvalt i Misforstaaelsen, naar Misforstaaelsen
Papir 247 ette Brev, som nu er gaaet · tabt, er det at 2 Corinthier refererer sig til.
SD, s. 144 er tabte, saa er for Dig Alt · tabt, Evigheden vedkjender sig Dig ikke, den
OTA, s. 197 i det Øieblik, da Alt var · tabt, evigt forstaaet, sagde han: det er fuldbragt.
BA, s. 409 else, naar det er som Alt var · tabt, fordi den Vei, ad hvilken han vil trænge
IC, s. 100 t Christus skulde maatte give · tabt, forelægge de ham det Spørgsmaal,
NB34:13 en ogsaa Manden sit Liv som · tabt, forfeilet naar han ikke bliver gift. Kun
NB:30 ad, og i saa Fald har han da ogsaa · tabt, forsaavidt han fra at være Forfatter
DS, s. 168 an var » Aand«, · tabt, fremmedgjort for, afdød fra alle timelige,
BA, s. 394 ngesten for, at Muligheden er · tabt, før den har været. / Det Mulige svarer
FB, s. 130 sagt til mig selv: nu er Alt · tabt, Gud fordrer Isaak, jeg offrer ham, med
FB, s. 201 Høieste, eller Abraham er · tabt, han er hverken en tragisk Helt eller en
NB10:173 lammet, Pointet i Corsaren var · tabt, han reiser – kommer hjem og bliver
4T43, s. 123 aaeligt for ham. Var det end · tabt, hans trodsige Villie skulde dog formaae
Brev 294 rlige Billet af 4 Aug gik · tabt, har jeg egl. despereret om Correspondencen.
NB30:101 tvivlelse: for dette Liv er han · tabt, har selv gjort sig det til en Qval –
BA, s. 446 rimod det, efterat Alvoren er · tabt, hedder, at Alt er Forfængelighed, da
FB, s. 138 indefter, men er derfor ikke · tabt, heller ikke glemt. Snart er det Ønskets
Not8:13 hos hende, har Videnskaben · tabt, hvad den kan tabe i mig; thi kun paa hende
2T44, s. 196 mpe for noget Andet, og have · tabt, hvad han skulde bevare. Thi ikke blot Den
SLV, s. 326 ld bag det bedragerske Skin, · tabt, hvad jeg aldrig vinder igjen, hvad jeg
BOA, s. 146 om dette Secund, som var Alt · tabt, hvis dette Secund ikke blev benyttet. Men
EE2, s. 239 et langt Høiere, der gaaer · tabt, hvis han ikke gjør det. Han er da i
KG, s. 170 lpe ham, men han saae Peder · tabt, hvis han ikke ilede med at frelse Peder.
KG, s. 170 aae ikke feil og saae sin Sag · tabt, hvis Peder ikke ilede med at hjælpe
OTA, s. 364 men Den er væsentligen · tabt, hvis Væsentlighed er tabt. / Men naar
Not8:2 e, jeg elskede, hvad jeg har · tabt, i Mskers Øine mit ridderlige Ord, hvad
AE, s. 496 udvortes: saa er det Ethiske · tabt, Inderligheden gaaet ud, Tanken om Gud blevet
FB, s. 131 agt til sig selv: nu er Isaak · tabt, jeg kunde ligesaa gjerne offre ham her
NB11:62 es. Naar det Umiddelbare er · tabt, kan man aldrig faae det igjen; og for ret
KG, s. 183 n. / I Sammenligningen er Alt · tabt, Kjerligheden endeliggjort, Gjelden til
KG, s. 183 v. / I Sammenligningen er Alt · tabt, Kjerligheden endeliggjort, Gjelden til
CT, s. 97 sig selv, at alt Høiere er · tabt, medens man derfor dog nok kan leve, naar
OTA, s. 172 ren men siger: der er Intet · tabt, men Alt er vundet. Men kjendelig bliver
2T44, s. 196 d og Mennesker, da er Sjelen · tabt, men forkynder den sig derimod i denne kraftige
EE2, s. 118 lbarhed gaaet under, dog ikke · tabt, men indoptaget i den ægteskabelige Samviden,
4T43, s. 122 den hos ham, den var aldrig · tabt, men kun savnet, og fristede ham i Savnet
Not9:1 Andre mente, at det vel var · tabt, men scintillulæ blevne tilbage. Rationalisterne
SLV, s. 281 endes Død, hun troede Alt · tabt, men see! idet hun ikke saa meget vaagnede
NB23:128 re som var Guds Sag næsten · tabt, msklig alt. Nu kommer da En, msklig, dog
JJ:514 m lykkelig. / .... Naar da Alt er · tabt, naar det blev Dig nægtet hvad Dig var
KG, s. 14 ildning, hvad har han dog ikke · tabt, naar det i Evigheden viser sig, at han
KG, s. 14 o, hvad har han dog egentligen · tabt, naar det i Evigheden viser sig, at Kjerligheden
2T44, s. 203 ervandt Dig. Naar da Alt var · tabt, naar Du blev ene med Dit Nederlag, naar
EE1, s. 173 en Proteus, men den maa give · tabt, naar man blot holder ud, om den saa end
EE:148 e Skridt paa en Bane, hvor Alt er · tabt, naar man ikke kan glimre. – Nei Tak
AE, s. 206 aradox, og da først Alt er · tabt, naar Nogen fatter, at det intet Paradox
Oi7, s. 304 er ikke » som« · tabt, nei, at han i en langt mere afgjørende
AE, s. 547 den rene Væren: saa er Alt · tabt, og Confusionen umulig at standse, da den
BA, s. 343 art man ønsker den, er den · tabt, og da er det en ny Skyld at spilde Tiden
LA, s. 41 i lang Tid, saa hun troer ham · tabt, og derpaa gifter sig, indtil Gjenstanden
TTL, s. 406 met ham saa nær, at det er · tabt, og det gaaer langt tilbage i det Fjerne
EE2, s. 271 e mislykkedes, saa har han jo · tabt, og dog kan han paa samme Tid have vundet
KG, s. 71 e saaledes mod Dig, at han er · tabt, og Du kan tabe en Ven; men hvad end Næsten
HH:23 l, og det var Dig som Alt var · tabt, og Fortvivlelsen vinker Dig, dens Begeistring
NB23:42 Gjorde man ikke det, saa har man · tabt, og Gjentagelsen af hiint Ord faaer nu sit
3T43, s. 100 vet, Haabet, meente han, var · tabt, og Haabet blev tabt. Da blev hans Sjæl
OTA, s. 165 mærkes, og uden at Alt er · tabt, og han forsvunden. Den Forklarede er kun
BOA, note ring, i hvilken Mange vil gaae · tabt, og herfor bærer han dog en Art Ansvar.
SLV, s. 445 ra en tidligere, hvad der er · tabt, og hvad der er vundet, hvad den første
AE, s. 360 es paa Porten, hvorved Alt er · tabt, og hvilket dog vel ikke er Mediationen.
EE2, s. 290 da sidder saaledes forladt og · tabt, og jeg nu seer paa min Kone; let og ungdommelig
Not9:1 s Lære, at Gudsbillede er · tabt, og lærer efter Skriften, at det er bleven
EE2, s. 262 ine har hun imidlertid Intet · tabt, og mig synes hun skjønnere end nogensinde.
NB3:29 liden mell. Mand og Mand var · tabt, og Mistroen stor til disse menneskelige
OTA, s. 162 ar noget Bedre end Frygt, er · tabt, og naar da Frygtagtighed med Klogskaben
NB4:16 n tilgives, Alt mener han er · tabt, og saa synder han. Derfor maa Forsoningen
Papir 428.a tidlig var, msklig talt, som · tabt, og saaledes msklig talt som forladt af
IC, s. 251 g talt, Intet vandt, og Intet · tabt, om vi end, menneskelig talt, tabte Alt:
OTA, s. 197 te Syn paa Sagen: at Alt var · tabt, rædsomt tabt. Det er fuldbragt, sagde
NB31:146 de lært Apostlene at Alt var · tabt, saa digtede de ham om, og fremstillede
NB15:111 ve Læren – saa er Alt · tabt, saa er Χstd. en msklig Opfindelse.
CT, s. 147 nart det er det Evige, der er · tabt, saa er Alt, ogsaa Sproget, forandret, saa
KG, s. 183 ng forstyrret, et Øieblik · tabt, saa er det Evige tabt; men at tabe det
G, s. 69 keligheden indtræder, er Alt · tabt, saa er det for sildigt. Den Virkelighed,
KG, s. 183 ieblikkelig. Et Øieblik · tabt, saa er Evighedens Kjæde brudt, et Øieblik
KG, s. 183 Kjæde brudt, et Øieblik · tabt, saa er Evighedens Sammenhæng forstyrret,
FB, s. 149 ikke er Troen, saa er Abraham · tabt, saa har Troen aldrig været til i Verden,
KG, s. 357 som han tillader, saa er Alt · tabt, saa husker Gud ikke blot ikke Det og Det,
NB11:8 tivitetens Point og Stilling · tabt, saa overvælder anden Udgave af »
SLV, s. 213 l roligt sige: Meget har jeg · tabt, saare meget, eller rettere jeg har maattet
NB11:194 Definitive er saa aldeles · tabt, Samtidigheden, og det Hele gjort ubetydeligere
OTA, s. 196 nogen Sag saaledes været · tabt, som Christendommens var det, da Christus
EE1, s. 306 som det udvortes Øie har · tabt, som han vel kan vinde igjen for det udvortes
IC, s. 113 elig talt, nogen Sag saaledes · tabt, som han, og hans Sag i det Øieblik.
KG, s. 254 ndet Menneske som haabløst · tabt, som var der intet Haab for ham, et Beviis
NB30:132.a Tiden ædt ham, han er som · tabt, spildt; Tiden, Samtidighed tenderer til
NB14:147 han er Faderen; Alt er · tabt, Sønnen forloret – han er Faderen.
Brev 75 Claudines Indflydelse ganske · tabt, thi da Drengen nævner sin Moder, slipper
NB11:62 saa er fra Første af Alt · tabt, thi det Første er just, at jeg og Enhver
OTA, s. 364 da var Alt tabt, da var Gud · tabt, thi er Gud ikke Kjærlighed og er han
NB33:14 ipso det Samme som at have · tabt, thi han er i den Grad den Overmægtige,
NB8:110 just i samme Øieblik har · tabt, thi nu seirede han. Og hvor uendeligt jeg
F, s. 518 » I saa Fald er jo Alt · tabt, Tidsskriftet maae gaae ind.« Ingenlunde!
NB28:26 , saa er væsentligen Alt · tabt, Troen paa Martyriet, at det har Værd
EE1, s. 68 rgsmaal, ak! og da er alt · tabt, Trylleriet forsvundet og det lader sig
TTL, s. 406 lsen end dette, at det er som · tabt, uden denne Vished, at det er tabt: saaledes
BI, s. 225 dem staae. For dem var nu Alt · tabt, uden forsaavidt de skulde være istand
NB9:24 ee saa – ja saa er Alt · tabt. / / Det er dog som Luther etsteds i Prædiken
FB, s. 150 ret, eller ogsaa er Abraham · tabt. / At dette Paradox for den Enkelte let
EE1, s. 49 Uret – ja da havde jeg · tabt. / Det er min Ulykke; ved Siden af mig gaaer
NB14:90 en saae ud som værre end · tabt. / Det han burde have gjort fra Første
NB7:32 gjøre Noget deraf: han er · tabt. / Det Lurvede ved hele Forholdet med mig
NB2:76 lykkes dette ikke, saa er Alt · tabt. / Det Socrates taler om at elske den Stygge
NB:64 min Brøde – og min Ære · tabt. / Det trøster mig, at Beleiligheden
NB22:65 nde at Det, de egl. leve for, er · tabt. / Dette er der Noget i. Men de skulle faae
FB, s. 207 et Absolute, eller Abraham er · tabt. / Epilog / Da engang i Holland Priserne
BA, s. 351 er der en Angest, som var den · tabt. / Længere kan Psychologien ikke komme,
OTA, s. 364 abt, hvis Væsentlighed er · tabt. / Men naar nu et Menneske forholder sig
NB34:18 e. Og saa er jo Idealiteten · tabt. / O, Socrates Du saae dog rigtigt. I Reflexion
NB14:61 Intuition som her saa let gaaer · tabt. / Og nu ethisk! Hvor let forvildes ikke
SLV, s. 409 r Uendeligheden) – har · tabt. / Og nu Taleren, som gjør i Resultater,
Not15:12 vige. Nu er hun forsaavidt · tabt. / Regine skulde og burde giftes. Dette
Brev 242 , naar det tabes, ikke er stort · tabt. / S. Kierkegaard. / Til Hr. Kold i Fredensborg:
BA, s. 446 er til at lee, men Alvoren er · tabt. / Saavidt min Kundskab strækker, er
NB17:40 en kun Visheden om, at nu er Alt · tabt. / Som jeg her har sagt det: hvor den virkelige
NB30:55.a alist, ham vilde jeg ansee for · tabt. / Storartet Retortion. / / Det Ord »
NB22:86 iten, den existentielle Respekt · tabt. / Tag et Barn. Istedetfor at befale det,
AE, s. 142 vinder han Intet, saa er Alt · tabt. / Vil Nogen sige, at dette kun er Declamation,
NB6:74 gt Point i den hele Produktivitet · tabt. / Vistnok er jeg bleven ved denne Produktivitet
EE1, s. 270 d Totalvirkningen af Stykket · tabt. Betragt Phister, Du faaer næsten ondt,
3T43, s. 100 an, var tabt, og Haabet blev · tabt. Da blev hans Sjæl bekymret. Og jo mere
IC, s. 218 en har vundet, Christendommen · tabt. Da er Christus ikke mere Gud-Mennesket,
JJ:320 ke vedkjende sig det, saa har man · tabt. Da klager man, man synes det er uretfærdigt
NB23:128 t seer Alt ud, som var hans Sag · tabt. Da kommer der En, dog redeligt, og vil
2T43, s. 29 inke ham, naar han troer Alt · tabt. Den Bekymrede derimod, der neppe har aftørret
NB24:38 . / / Idealiteten heraf er reent · tabt. Deraf kommer det at Forholdet opfattes
OTA, s. 197 at Alt var tabt, rædsomt · tabt. Det er fuldbragt, sagde han – selv
TS, s. 107 kan de siges at have seet Alt · tabt. Det er sandt, han er derpaa seierrigt faret
PMH, s. 67 e ( gjentage sig), saa er Alt · tabt. Det Friheden altsaa her frygter, er ikke
NB24:162 Troen paa Personlighed er · tabt. Det Heroiske er egl. blevet latterligt
NB32:140 skaffe sig Kanoner, eller give · tabt. Det Samme stoler man paa, vil blive Tilfældet
SLV, s. 278 maal, Krisen, naar hun giver · tabt. Det vil smerte mig, thi jeg ønsker ingen
SLV, s. 415 givenhed, og nu maa han give · tabt. Dette belyser netop det Religieuse. Den
KG, s. 184 f Begeistring: ak, saa er han · tabt. Dog Fristeren træder til ham og siger
Brev 36 en Samtale. Saaledes var Alt · tabt. Efter endt Samtale var der for mig kun
2T43, s. 32 enne Forventning, da var Alt · tabt. Endnu har jeg seiret, seiret ved min Forventning,
NB23:37 Er der to, saa er Qvalitæten · tabt. Er der ti, er det et stigende minus, og
DJ, s. 74 or tidlig Nedkomst, saa er Alt · tabt. Fordi Zerline nu er Bondepige, deraf følger
BA, s. 424 som Ufrihed; thi Friheden er · tabt. Frihedens Mulighed er her igjen Angest.
EE1, s. 286 t, lad ham gifte sig, han er · tabt. Først er Qvinden stolt, saa er hun svag,
FB, s. 138 Bevægelsen, er Prindsessen · tabt. Han behøver ikke disse erotiske Nervezittringer
Papir 409:1 erden og ved sig selv er · tabt. Han er nu msklig talt gammel, uhyre gammel,
DJ, s. 73 ik, ikke en Attraa, saa er Alt · tabt. Han seer hen for sig, og Stemmen dæmrer
CT, s. 87 Alt grændseløst være · tabt. Hvad er Angest? Det er den næste Dag.
NB2:209 dem, saa er Christendommen · tabt. Hvad gjør saa Steffens? Han tilveiebringer
TTL, s. 406 at det var som var det igjen · tabt. Hvilket Udtryk er vel stærkere for Forfærdelsen
EE1, s. 106 længer, og derved er han · tabt. Hvis jeg derfor nu vilde, ligesom for om
SLV, s. 345 ftet, at der var ikke Stort · tabt. I Henseende til min Hjerteløshed, at
EE2, s. 162 lles med begge Dele. Nu er Du · tabt. I samme Moment er Du nemlig strax Advokat
NB7:92 o, thi da er et Msk. for evig · tabt. I samme Øieblik gaaer det Evige ud i
SLV, s. 397 iret: saa havde han været · tabt. Indesluttethedens Udviklings-Proces havde
NB27:61 raade – at Χstd. var · tabt. Istedenderfor skal det Officielle være
NB22:146 r. I saa Fald var da Alt · tabt. Jeg kjender vel, hvad hun kan hitte paa,
4T44, s. 345 gynde, naar Spillet halvt er · tabt. Jeg veed det vel, nu ligger jeg ørkesløs
G, s. 79 d ham. Umiddelbart talt er Alt · tabt. Kun en Udvei veed hans Venner, især
EE1, s. 422 dkomment, Virkningen dog var · tabt. Man seer Faderen, det er en stor Feil,
KKS, s. 98 saa er Nydelsen væsenligen · tabt. Man taler ellers om, at en Comiker maa
IC, s. 224 gten og Myndigheden var ogsaa · tabt. Man var forvænt ved at høre den idelige
4T44, s. 381 rende og den Overvundne have · tabt. Men denne Strid er vidunderlig, vel værd
CT, s. 150 melighedens Nederlag ham: Alt · tabt. Men dette ligger ikke i Timeligheden, det
KG, s. 176 ket: jeg har egentligen Intet · tabt. Men Kjerligheden kan tage Alt saaledes,
Papir 375 r at 72 er nok, saa er han · tabt. Men netop fordi der hører Mod til at
CT, s. 246 Blendværk, saa er mit Liv · tabt. Men saaledes er det ikke, det troer jeg.
SFV, s. 98 ngte de igjennem, havde han · tabt. Min Opgave er idetmindste langt mindre
EE1, s. 374 og Illusionen vilde være · tabt. Modsigelsen i disse Bevægelser vil fremkalde
Oi1, s. 131 er ind herpaa, hvorved Alt er · tabt. Nei, et Afgjørende anbringes anderledes
OTA, s. 197 ts Syn paa Sagen, at Alt var · tabt. O, lader os dog af det Forfærdeligste,
SFV, s. 26 tte Villie imod, saa er Alt · tabt. Og det gjør man ved direkte Angreb,
NB11:51 ltheder. / Nu er Positionen · tabt. Og jeg, som er en født Dialektiker,
LA, s. 65 , som naar enhver Illusion er · tabt. Og ligesom Skjørbug helbredes ved Grøn-Spise,
OTA, s. 364 ner hun sin Elskov rædsom · tabt. Og saaledes er det jo ogsaa i Sandhed,
NB13:84 ngsdrivende, saa har jeg eo ipso · tabt. Prof. Martensen behøver blot at iføre
Brev 40 lde jo netop være, at have · tabt. Sagen er den, jeg er egentligen forelsket
SLV, s. 399 iret, saa havde han været · tabt. Selv om hendes Livsgladhed, der dog er
SFV lle vinde, hvad jeg saa anseer for · tabt. Skal jeg først qua Forfatter til at
EE1, s. 393 eg kjendt, og saa er Spillet · tabt. Skulde jeg, idet de fjerne dem, reise mig
NB5:33 jælder det – ell. er Alt · tabt. Sligt kan vel pine det Overordl. ud af
F, s. 521 » I saa Fald var jo Alt · tabt. Subscribenterne vilde vel falde fra, da
4T43, s. 123 det hos sig som var det ikke · tabt. Tabet vilde han ikke stræbe at bære,
SLV, s. 73 e. Men desuagtet er der Intet · tabt. Thi saa lidet som et Kys er en Mundsmag,
EE1, s. 324 erobret, eller hvad de have · tabt. To Gange har hun nu viist sig for mig og
KG, s. 182 væler ved sig selv, er Alt · tabt. Tænk Dig en Piil, der fløi, som det
BA, s. 383 der er vundet Mere end der er · tabt. Vel er der nemlig tabt en Deel af den veemodige
CT, s. 150 andheden, at det var timeligt · tabt: da vandt Du det Evige. Du leed Nederlaget
CT, s. 150 andheden, at det var timeligt · tabt: da vandt Du det Evige. Du tabte Timelighedens
4T44, s. 345 gaae hen, lad Noget være · tabt: den udmærkede Spiller lyster det først
NB11:194 Definitive er saa aldeles · tabt: en Forfatter-Virksomhed, der forholder
NB3:77 ngte de igjennem, havde han · tabt: min Opgave er, idetmindste ved første
NB15:122 et til Proces, saa har han · tabt: og derfor hele hans Taktik er, at forhindre
NB11:118 rkeligt ethvert jordisk Haab er · tabt: saa gjenfødes han til ganske sandt at
TTL, s. 406 uden denne Vished, at det er · tabt: saaledes gaaer det altsaa tilbage med et
AE, s. 139 dristigt Vovet, hvor Meget er · tabt; desuden er jo et dristigt Vovestykke ikke
NB11:194 af Forfatter-Virksomheden · tabt; endsige da, naar jeg nu først skulde
NB29:96 i samme Øieblik har han · tabt; han kan ikke mere komme tilbage i den ved
Brev 266 r overkjørt, saa er Alt · tabt; hvorimod den der forud forstod sig selv
SLV, s. 340 e, thi da er det Umiddelbare · tabt; i Aands-Existentsen gjelder det at holde
KG, s. 183 ieblik tabt, saa er det Evige · tabt; men at tabe det Evige er jo just at blive
Brev 85 de for min Skyld, da var Alt · tabt; men det har jeg ikke. Jeg vender ikke tilbage
EE2, s. 164 g aldrig om det, Du har Intet · tabt; men vælg, og Du skal see, hvilken Gyldighed
NB12:110 skedne Stilling – er · tabt; naar man er saaledes marqueret er det en
BOA, s. 231 dumme Mennesker troe den har · tabt; thi Ironie kan da aldrig blive populair.
DSS, s. 116 og det Bestaaende dog maaskee · tabt; thi man kan ogsaa tabe ved at tie, især
OTA, s. 380 Samme, skal saa Alt være · tabt? Nei, da skeer noget Andet, da forstaaer
OTA, s. 421 erden? Ja. Men er derfor Alt · tabt? Nei, tvertimod. Vi holde os overbeviste
CT, s. 149 som det var jordisk Rigdom Du · tabte – dersom Du tabte den timeligt (
BI, s. 133 Punkt, den for et Øieblik · tabte af Sigte, det negative Hvad, og det ligesaa
NB4:11 Alt, er Vinding. Om Du ogsaa · tabte al Forstand paa disse kunstige Slutninger,
4T43, s. 121 n Sjel i Striden, om han end · tabte al Glæde. Men Job! I det Øieblik
Not8:36 bar den med Ydmyghed, dersom Du · tabte al Verden uden at tage Skade paa Din Sjæl,
NB28:91 t holde fast ved Fædrenes Tro · tabte alt det Endelige af Syne, saa vilde man
Papir 305:3 aaben for os, om vi end · tabte Alt i denne, om end den Straf skulde ramme
BA, s. 457 ighedens Cursus i Ulykke, han · tabte Alt, Alt, som Ingen i Virkeligheden har
4T44, s. 378 id til at krænke Den, der · tabte Alt, da kan Utaknemmeligheden faae Tid
3T43, s. 100 r det han ikke vandt, da han · tabte Alt, hvad andet end Bekræftelsen i det
CT, s. 209 nk Dig Tvende, hvilke begge · tabte Alt, men den Ene tabte tillige Troen paa
OTA, s. 361 r ret at føle det, da han · tabte Alt, naar han siger: Herrens Navn være
3T43, s. 101 rtes Menneske. Om han da end · tabte Alt, saa vandt han dog Alt, og Abraham
NB25:101 s: v:, ak medens den Brandlidte · tabte Alt. / Det, som Χstd. overhovedet
4T43, s. 120 sig med Gud bevidst, at han · tabte Alt. Eller han skal ikke lade Tabet med
IC, s. 251 om vi end, menneskelig talt, · tabte Alt: da var hiint eller dette Livs-Vilkaar
EE1, s. 221 aae Haar og hans Ulykke. Han · tabte Alt; men han havde besiddet det. /
EE1, s. 221 tandig Hustru i Tilgift. Han · tabte Alt; thi hvad han bevarede det ligger udenfor
G, s. 87 jeg som rørt af et Slag og · tabte Avisen, og har siden ikke havt Taalmodighed
Not9:1 e. Ved Χstus bliver det · tabte Billede restaureret, men altsaa er det
2T44, s. 217 mlen hende, og Mindet om den · Tabte dannede hendes Hjerte til at øine Forventningen
BI, s. 235 nd, medens hans Øie aldrig · tabte dem af Sigte, ikke som den, der, for at
G, s. 67 abt Sønner og Døttre, der · tabte den Elskede, og ogsaa den blev jo ligesom
NB20:7 i det 19de Aarh. Χstd. · tabte den ene Position efter den anden, den samme
EE2, s. 211 adede det et Menneske, om han · tabte den ganske Verden og dog ikke tog Skade
OTA, s. 321 yggen, tabe Modet, fordi han · tabte den Modige. Den ædle Husbond; ak, han
EE1, s. 56 mig til en Nar, der over ham · tabte den Smule Forstand, jeg havde, og nu som
CT, s. 149 om Du tabte – dersom Du · tabte den timeligt ( og husk paa, anderledes
FB, s. 125 g tabe, saa tænker jeg han · tabte den, hvis Synderen roligt og værdigt
NB19:53 ylden, Uordenen, ved hvilken han · tabte den, nu er gjort god igjen. / 2) Det fortabte
EE1, s. 398 g gjemt en lille Billet. Hun · tabte den, tog den op, blev bevæget, længselsfuld.
BA, s. 342 . Var det ikke ved Skyld, han · tabte den, var det heller ikke Uskyldigheden,
EE2, s. 262 jeg den hele Verden, naar jeg · tabte denne Tro. Ved denne Tro seer jeg Livets
SD, s. 152 ledes det Nødvendige. Han · tabte derimod sig selv derved, at dette Selv
KG, s. 259 Muligheden, vee ham, thi han · tabte derved selv Kjerligheden. / Kjerlighed
JC fremsatte den, hverken vandt eller · tabte derved? – / Det Spørgsmaal, han
F, s. 483 . Hvad var Følgen heraf? Hvo · tabte derved? Det gjorde netop Publikum, og i
CT, s. 147 ligt tabte det Evige; thi han · tabte det Evige just derved, at han vilde nedsætte
CT, s. 147 n fortabt? Fordi han timeligt · tabte det Evige; thi han tabte det Evige just
KG, s. 33 dyrebare Beskaffenhed, ret som · tabte det Høieste Noget derved, at Alle have
EE1, s. 221 g det ikke, men Fienden; han · tabte det ikke, men han taber det; det er ikke
CT, s. 157 t Intet tabte! / Kun Den, der · tabte det sande » Alt«, kun han
CT, s. 150 meligheden det fra Dig, og Du · tabte det Timelige; men i Tabet vandt Du det
CT, s. 148 rgsmaal. Forsaavidt Du nemlig · tabte det, er det Dig jo frataget; det har Du
Papir 270 om Du selv i Betragtningen · tabte Dig i den umaalelige Verden, saaledes havde
CT, s. 150 aer Du det Tabte igjen. Eller · tabte Din afdøde Ven noget derved, at Døden
EE2, s. 331 e Din Pligt, om Du ikke blot · tabte Din Glæde men selv Æren, Du er dog
2T44, s. 195 ungdommelige Forsæt, han · tabte dog ikke Sjelen; thi dersom et Menneske
BA , nærmest i Katholicismen ( Adam · tabte donum divinitus datum supranaturale et
CT, s. 149 e ikke kunne modbevise dette. · Tabte Du da derfor en jordisk Ven, Din eneste
CT, s. 150 e Timelige, Du fik igjen, saa · tabte Du det jo ikke timeligt. Forsaavidt det
EE2, s. 198 ighed slippe bort, det er som · tabte Du Dig selv, som ophørte Du at være,
CT, s. 150 saa tog Timeligheden Sit, det · tabte Du; men det Evige tog den ikke fra det
Brev 152 jeg har seet den lide; den · tabte Duften, dens Hoved blev mat, dens Blade
NB19:53 live opmærksom, naar hun · tabte een. Eller naar En eier Millioner Millioner
CT, s. 210 bte virkeligen Alt, den Anden · tabte egentligen slet Intet, da han jo beholdt
Brev 242 et til det for den Ituslagne og · Tabte eller Tabte og Ituslagne smigrende Resultat,
Not11:11 den Bacos Affald fra Ontologien · tabte en saadan Metaphysik sin Betydning, alle
NB25:74 tærkt, thi jeg vandt Intet og · tabte endog det ene Pund: mon han dog ikke snarere
CT, s. 145 e han, istedetfor at faae det · Tabte evigt igjen, snarere maatte vente en Evighed
EE1, s. 43 s, der i den trophoniske Hule · tabte Evnen til at lee, men fik den igjen paa
OTA, s. 274 vduen bekymret, dens Fjær · tabte Farvespillet, dens Flugt Letheden; dens
EE1, s. 297 var bøiet ind i dem selv; · tabte for Andre, søgte de forgjeves at finde
DS, s. 170 som blot Redskab i hans Haand, · tabte for og frigjorte fra ethvert Hensyn, udbrændte
NB16:73.a g Overdaadighed; og Menigheden · tabte Forestillingen om Evangeliet og fik desto
NB30:101 lges af den Erindring, at han · tabte Forestillingen om sig selv. / See derfor
SLV, s. 198 de, et Skridt, jeg troer jeg · tabte Forstanden af Bekymring for at skulle have
SLV, s. 198 undgaae hende, jeg troer jeg · tabte Forstanden. Kun ved at taale og lide, ved
PS, s. 238 aae feil, hvis han segnede og · tabte Frimodigheden! O, at bære Himmel og
OTA, s. 431 vi, i vor ubetydelige Strid, · tabte Frimodigheden. /
Not1:9 or at arbejde sig op til den · tabte Fuldkommenhed, og accentuerer ϰαταβολη
CT, s. 132 liv endnu fattigere, slip det · Tabte ganske, og eftertragt saa ene Aandens Goder,
CT, s. 98 ndt Gud og som Alt; Hedningen · tabte Gud og som Ingenting. Fuglen tjener kun
CT, s. 98 d. Fuglen hverken vandt eller · tabte Gud; den Christne vandt Gud og som Alt;
EE2, s. 231 yer saaledes og opfrisker det · tabte Guds Billede i Mennesket. Jo mere han contemplerer,
Ded:111 hvilken jeg vandt, idet jeg · tabte ham. / S. K. / Til / Hans Excellence /
Papir 23:3 kerthed af de ham givne Organer, · tabte han dem, og fandt sig blottet for dem ɔ:
2T44, s. 190 alle Tider og for Evigheden, · tabte han den et eneste Øieblik, var den tabt
2T44, s. 190 tidligere havde tabt Noget. · Tabte han derimod sin Sjel, da var den tabt for
TTL, s. 434 ke sig Indtrykket af ham, som · tabte han derved ikke En selv, som var det Aarenes
Papir 345 ed idag spiste til Middag, · tabte han noget af Grøden paa sine Buxer,
NB15:93 an da har Valgfrihed. Og nu · tabte han ogsaa Valgfriheden. Det er ved lutter
CT, s. 47 ene vidende om sin Rigdom, da · tabte han, hvad ingen Fugl taber, naar den falder
FB, s. 139 sig f. Ex. med en Prinds, da · tabte hans Sjæl Resignationens Elasticitet.
CT, s. 47 aar den falder til Jorden, han · tabte Himlen! / III / / Ringhedens Bekymring
AE, s. 143 sig selv i Speilet – og · tabte hvad den havde. Det Ethiske er ogsaa et
IC, s. 224 den efterhaanden svandt ind, · tabte i Antal. Men just lige det Modsatte blev
BA, s. 393 rdenshistoriske Betydning, og · tabte i den individuelle historiske Udvikling).
BA, s. 393 se, Forsoning, Forløsning, · tabte i den verdenshistoriske Betydning, og tabte
NB14:128.1 n Kommens-Kringle, Niels Klim · tabte i Faldet, selv den antog jo strax en Repetents
SLV, s. 281 ev fri, men saaledes, at hun · tabte i mine Øine, har jeg ikke villet tænke.
EE2, s. 313 igt Menneske. Hvad han nemlig · tabte i Omfang, det vandt han maaskee i intensiv
CT, s. 157 Alt«, kun han · tabte i Sandhed Alt. Men dette er Fortabelse;
CT, s. 148 vil da Evigheden give mig det · Tabte igjen ganske saaledes som da min Sjel hang
CT, s. 149 es Vinding, den giver Dig det · Tabte igjen i Evighedens Forstand og evigt –
CT, s. 145 a faaer Du vel endnu ikke det · Tabte igjen, thi det skeer først i Evigheden,
CT, s. 150 vigheden. Altsaa faaer Du det · Tabte igjen. Eller tabte Din afdøde Ven noget
CT, s. 152 vhundrede Aar for at faae det · Tabte igjen. O, nei, saaledes seer det kun ud
NB15:15 Gjenvei, Fortvivlelsens: men Du · tabte ikke Taalmodigheden. Ak, ikke passer paa
NB5:88 et seer det rigtignok ud som · tabte jeg – o, men det har hidtil været
EE2, s. 262 hele Verden; thi da først · tabte jeg den hele Verden, naar jeg tabte denne
2T43, s. 32 ere end alle Tabenes Smerte. · Tabte jeg denne Forventning, da var Alt tabt.
NB26:39 ættet i denne indre Qval · tabte jeg Lysten til at ville nyde Livet, selv
NB18:31 sige: nu ja, om Du saa vil, jeg · tabte jo dog alligevel ikke Noget ved at have
2T44, s. 197 paa Torvet; og ikke blot Den · tabte jo sin Sjel, der aldrig begyndte Løbet,
2T44, s. 197 af Maalet; og ikke blot Den · tabte jo sin Sjel, der aldrig kom til Lyset,
2T44, s. 196 an saae ud; og ikke blot Den · tabte jo sin Sjel, der blev staaende hele Dagen
2T44, s. 191 en Skuffelse; ikke blot Den · tabte jo sin Sjel, der gav den hen at elske Verden
2T44, s. 196 de bevare. Thi ikke blot Den · tabte jo sin Sjel, der ikke saae rigtigt i Speilet,
2T44, s. 191 gtigt Veir; og ikke blot Den · tabte jo sin Sjel, der traadte i Lystens Dands
2T44, s. 191 tabt sin Sjel. Ikke blot Den · tabte jo sin Sjel, hvem Timeligheden og verdslig
EE1, s. 191 valgt Verden, Verden, da hun · tabte Juan. Hun har derfor intetsteds at tye
KG, s. 328 dig, selvtilfreds og saaledes · tabte just ved at have seiret. / Hvis vi da i
KG, s. 36 stundom har været mig, som · tabte Kjerligheden Alt derved, om den dog end
SD, s. 238 Ulykke: hvad saa? Saa enten · tabte Kjerligheden i ham sin Spændkraft, fra
CC:12 ænd, der gjenvandt Ordenes · tabte Kraft og Betydning, saaledes som Luther
SLV, s. 212 is, hvis jeg blev træt og · tabte Kraften, og døde af fra Ønsket; hvis
Brev 69 At slaae i vildledt Blod, i · tabte Kræfter. / Med andre Ord: for hos mit
Not9:1 fra han atter kan opdage det · tabte Land, og orientere sig paa ny i det Gode.
AE, note og der var maaskee Mangen, som · tabte Latteren ved at forstaae den; men et saadant
AE, s. 555 ke tabt saa meget som Den der · tabte Lidenskab; thi den Første har Muligheden.
NB:69 om Gud for at skabe Msk. selv · tabte lidt af sin Magt kunde han netop ikke gjøre
KG, s. 107 erden, ikke det Menneske, der · tabte meest, tabte, – Du taber ubetinget
Ded:111 Ham, i hvem jeg virkeligen · tabte meget, hvad jeg bedre og bedre forstaaer,
4T44, s. 291 iede ny Opreisning, Den, der · tabte meget, nyt Vederlag, saa er den, selv naar
KG, s. 138 som i saa Fald ikke blot ere · tabte men ligefrem blevne Meningsløshed. Christendommens
EE2, s. 278 tjent, jeg var selv den, der · tabte mest derved. / Den ethiske Betragtning,
AA:6 kke, som man saa ofte gjør, · tabte mig i Momentet men saae det Hele i sin
EE1, s. 56 lt, hvem jeg skylder, at jeg · tabte min Forstand, at min Sjæl forbausedes,
FB, s. 109 det Barn, der ikke anderledes · tabte Moderen! / III / Det var en aarle Morgen,
CT, s. 190 n piinlige Døds Øieblik · tabte Modet, forsagede – afsvoer Christendommen.
Brev 159.2 t hun dog væsentligen · tabte noget i sin Elskelighed, skjøndt hun
EE2, s. 171 ever for Friheden, om han end · tabte nok saa meget. / For Friheden kæmper
Brev 242 or den Ituslagne og Tabte eller · Tabte og Ituslagne smigrende Resultat, at dens
NB26:26.a nu kommer det! – saa · tabte ogsaa Medlidenheden sig med ham. See her
NB32:88 mlens Skyld ikke for, som Ravnen · tabte Osten, fordi den hørte efter hvad der
BI vens Lovtaler over dens Person, · tabte Osten. Idet Reflexionen bestandig reflecterede
NB9:79 hele Plagen af Tids-Forvirringen, · tabte paa de Penge-Papirer, jeg havde kjøbt
NB4:139 en Elendighed: at fare vild; Den · tabte Penning Billedet paa den Elendighed at
NB4:139 søger den tabte Penning; den · tabte Penning er Ham vigtigere end de 99. /
NB19:53 ved Gjestebudet. / » Den · tabte Penning« – » Det fortabte
IC, s. 31 e Faar, som Qvinden efter den · tabte Penning. Han gaaer, dog nei, han er gaaet,
NB19:53 3 christelige Taler. / / 1) Den · tabte Penning. Her kan ikke være Tale om Fortabelse,
NB4:139 lle. Men Χstus søger den · tabte Penning; den tabte Penning er Ham vigtigere
AE, s. 400 segner afmægtig, fordi hun · tabte Romeo, naar Umiddelbarheden har udaandet
IC, s. 141 ne med sin, menneskelig talt, · tabte Sag – see hvilket Menneske; ene blandt
3T43, s. 90 e Menighed; at forvandle den · tabte Sag til en Æressag, der har Vidnesbyrdets
NB22:89 strax, at hele det Jordiske · tabte sig for En. / Skal vi, som vi nu tildags
Not3:6 und Künstler. p. 8. Han · tabte sig i den Gjenstand, hvis Betragtning han
3T43, s. 100 n selv styrtede ned i den og · tabte sig i Fortvivlelse. Eller om Bekymringen
3T43, s. 102 n selv styrtede ned i den og · tabte sig i Fortvivlelse. Eller om Smerten end
BA, s. 356 i begeistret Selvforglemmelse · tabte sig i Passiarens Objektivitet: Rebekka,
BB:48 dtrykke en streng Alvor; thi denne · tabte sig let i en næsten godmodig Snakkesalighed,
BI, s. 314 t tilbage i det Uendelige, og · tabte sig mere og mere i stedse svagere og svagere
NB10:174 alp det et Msk. om han .... men · tabte sig selv ell. leed Skade paa sig selv;
3T43, s. 84 i Lystens Tjeneste, tilsidst · tabte sig selv og neppe kjendte sig selv mere.
NB4:108 te, at Han, msklig talt, ligesom · tabte sig selv, altsaa leed Undergangen,
EE2, s. 165 vandt den ganske Verden, men · tabte sig selv, samt at det nødvendigt maa
OTA, s. 234 etop i Hævnens Øieblik · tabte sig selv. Det reent Øieblikkelige synes
TTL, s. 432 om gav sig hen – ak, og · tabte sig selv. Men Den, som ved Vielsen knytter
OTA, s. 192 vandt den ganske Verden, men · tabte sig selv; hvad hjalp det ham, om han vandt
SLV, s. 410 nneske satte Penge til eller · tabte sin Anseelse for at tale sandt, hvad Tillid
Not1:8 n om Troens Værd og Kraft · tabte sin Betydning i den chr: K:. Heraf fulgte
AE, s. 507 rer, at ikke Enhver, der ikke · tabte sin Forstand over Christendommen, derved
2T44, s. 190 ædsom. Dersom et Menneske · tabte sin jordiske Skat, da var den dog kun tabt
2T44, s. 189 rdeligt! Dersom et Menneske · tabte sin jordiske Skat, da vilde han vel søge
EE2, s. 332 ere end om hiin Naturens Lov · tabte sin Kraft og Alt opløstes i rædsomt
EE1, s. 131 det er som om Mørket selv · tabte sin Ro og kommer i Bevægelse. Som Øiet
2T44, s. 191 i Bedraget; og ikke blot Den · tabte sin Sjel, som i Forhærdelsen greb Øieblikkets
AE, s. 278 t han løftedes fra Jorden, · tabte sin Styrke, saaledes er Modsigelsens aut
NB2:67 saa længe om ham, at han · tabte sine Kunder. Det havde ypperligt ladet
DD:85 rer sig ad som Ravnen, da den · tabte sit Objekt ( Osten) formedelst Rævens
NB:177 om han vandt Noget ell han endog · tabte sit Pund. Den der graver det ned, han synes
CT, s. 87 k en menneskelig Sjel ud, han · tabte sit Selv. Ingen veed, hvorledes det skeete;
SLV, s. 327 kene, for at gribe efter min · tabte Skygge, for at fordre den igjen, for at
AE, s. 88 gjør over sin Død, som · tabte Staten noget Uerstatteligt i ham. Ak, han
SLV, s. 327 e, da er det mig som gik min · tabte Stolthed mig forbi, som læste jeg i
CT, s. 161 i ogsaa vendte os forkeert og · tabte Synet. Thi er Din Lidelse saa forfærdelig,
NB26:112 i, men det, hvad om nu Gud · tabte Taalmodigheden, see Det kan give En Andet
NB26:112 ke paa: men hvad om Gud nu · tabte Taalmodigheden. I al Lidelse er det Hjælpende
EE1, s. 209 , skulde vi ønske dem det · Tabte tilbage, var det en Vinding for dem? Have
CT, s. 209 begge tabte Alt, men den Ene · tabte tillige Troen paa Guds Kjerlighed: hvilken
CT, s. 152 det Evige timeligt eller det · tabte Timelige anderledes end timeligt, hvilket
CT, s. 151 det blot timeligt at tabe det · tabte Timelige er en Bestemmelse af det Evige
CT, s. 149 Evigheden giver Dig ikke det · tabte Timelige igjen i Timelighedens Forstand,
CT, s. 151 am seiret. Det, at slippe det · tabte Timelige saaledes, at det kun tabes timeligt,
CT, s. 151 aer et Menneske at slippe det · tabte Timelige saaledes, at han blot taber det
CT, s. 148 gheden skulde skjenke Dig det · tabte Timelige, det er, Du vil tabe det Evige
CT, s. 151 aar det, timeligt at tabe det · tabte Timelige, er en Bestemmelse af det Evige
CT, s. 149 var villig til at slippe det · tabte Timelige, fordi Du forstod Sandheden, at
CT, s. 150 var villig til at slippe det · tabte Timelige, fordi Du forstod Sandheden, at
CT, s. 152 bende blot timeligt taber det · tabte Timelige, saa er jo Evigheden ham ganske
CT, s. 148 men da ogsaa om at slippe det · tabte Timelige. Hvorfor taler Du da om et enkelt
CT, s. 152 il til timeligt at slippe det · tabte Timelige. Vil Du det, ja, saa har det Evige
CT, s. 150 bt: da vandt Du det Evige. Du · tabte Timelighedens Rigdom – Du vandt Evighedens.
CT, s. 150 der – dersom Du dog kun · tabte timeligt ( og husk paa, anderledes kan
CT, s. 150 Det evigt, netop Det, som Du · tabte timeligt. / Er dette da ikke glædeligt,
NB15:34 aledes vi, vi skulle søge den · tabte Uskyld, som Børn komme ind i Guds Rige.
BA, s. 342 lemmer Pointen. / Som da Adam · tabte Uskyldigheden ved Skylden, saaledes taber
BA lare, hvorledes et senere Menneske · tabte Uskyldigheden. Dette er imidlertid kun
Brev 242 finder det Trøstende, at den · tabte var eneste i sit Slags, finder det ellers
CT, s. 150 Forsaavidt derimod det Du · tabte var noget reent Timeligt, saa tog Timeligheden
CT, s. 150 e timeligt. Forsaavidt det Du · tabte var sammensat af det Timelige og det Evige,
TTL, s. 438 kulde han mene, at Lykken dog · tabte ved at blive alvorlig, at Lykken forringedes
SD, s. 150 man dog, hvor meget man end · tabte ved at vove, vanskeligt tabte, og i ethvert
SLV, s. 376 fra Poesien og erstatte det · Tabte ved Decorationer, yndige Egne, applauderede
2T44, s. 224 n Ufrugtbare, salig Den, der · tabte Verden saaledes, at Forventningens Begjer
CT, s. 210 eden, Forskjellen er: den Ene · tabte virkeligen Alt, den Anden tabte egentligen
OTA, s. 172 uden Æren, naar han ogsaa · tabte Æren men siger: der er Intet tabt, men
G, s. 67 gesom slagen med onde Saar, der · tabte Æren og Stoltheden, og med den Livskraften
SLV, s. 329 t ogsaa mig, at Den dog ikke · tabte Æren, der vedgik, at han havde begyndt
3T44, s. 246 stirrede paa det, desto mere · tabte Øiet Synskraft til at finde tilbage
2T44, s. 195 rlade ham. Om han nemlig end · tabte Ønsket, og det ungdommelige Forsæt,
Oi8, s. 353 e, er en evig Erindren om det · Tabte! / En Evighed til at fortryde! /
CT, s. 157 Alt – og dog slet Intet · tabte! / Kun Den, der tabte det sande »
CT, s. 307 a vare vi jo øieblikkeligt · tabte! O, forsaavidt det skal betegne vort Forhold
CT, s. 149 k hvilken Skyld ogsaa mod den · Tabte!) selv ved at fortabes vil forhindre Dig
KG, s. 107 et Menneske, der tabte meest, · tabte, – Du taber ubetinget Alt.«
KG, s. 107 at Du vilde forstaae, hvad Du · tabte, at denne Tilintetgjørelse for Gud dog
NB4:41 n Gud være. Betænk, hvad Du · tabte, blandt Andet at Du Intet slet Intet f
PS, s. 279 Forbigangne hvad Opfattelsen · tabte, da den opfattede noget Andet, hvilket er
KG, s. 160 hvor vanskeligt at vinde det · Tabte, den Godmodighedens, den Kjerlighedens Medgift,
CT, s. 148 det ikke var jordisk Gods Du · tabte, dersom det var, hvad der smerter ømmere,
TTL, s. 442 mel Kone, der begræder den · Tabte, en ret Enke, der, forladt, har sit Haab
Oi8, s. 353 t udslette Erindringen om det · Tabte, er en evig Erindren om det Tabte! /
AE, s. 371 var det dog, at det Absolute · tabte, fordi det dog blev noget Udvortes. Naar
EE1, s. 220 bte, hvad hun gav Livet, hun · tabte, hvad der gav hende Livet! Seer op til hende,
EE1, s. 220 mistede Alt paa eengang; hun · tabte, hvad hun gav Livet, hun tabte, hvad der
CT, s. 148 Dersom det var Din Elskede Du · tabte, hvem Døden berøvede Dig, Din Elskede,
CT, s. 148 som det var f. Ex. Æren Du · tabte, hvilken Bagvaskelse stjal fra Dig; dersom
CT, s. 147 aar den Lidende, hvad han end · tabte, ikke selv forskylder rædsomt at forstyrre
2T44, s. 200 , ikke indhenter det jordisk · Tabte, ikke vinder noget Timeligt, ikke udfinder
CT, s. 132 Ønskes Forbindelse med det · Tabte, maaskee nærer Du et mod Dig selv forrædersk
KG, s. 138 ggjøres, og som ere ganske · tabte, naar Offentliggjørelsen er bleven En
BA, s. 379 synd, Synd, Slægt, Individ · tabte, og Barnet med. / / / / Sandseligheden er
TTL, s. 395 stræbte igjen, og vandt og · tabte, og blev ikke træt, og speidede efter
CT, s. 150 Evige tog den ikke fra det Du · tabte, og det faaer Du igjen i Evigheden. Altsaa
SD, s. 150 abte ved at vove, vanskeligt · tabte, og i ethvert Tilfælde aldrig saaledes,
2T44, s. 195 dog bevaret, i hvad han end · tabte, og i hvad ham end blev negtet. / Ved Taalmodighedens
BA, s. 342 eller ikke Uskyldigheden, han · tabte, og var han ikke uskyldig, før han blev
SD, s. 144 Du end forresten vandt eller · tabte, saa er for Dig Alt tabt, Evigheden vedkjender
2T44, s. 211 Eet snart et Andet, vandt og · tabte, stode aarle op og gik lange Veie. Deres
Papir 330 , og i Døden det Alt, som de · tabte. – Den, som maaskee critisk vragede
NB17:40 saa saae hun, og saae, hvad hun · tabte. / Saaledes ogsaa med Reflexions-Forholdet
FB, s. 114 i Vemod søgte og fandt det · Tabte. Af Abraham er der ingen Klagesang. Det
3T43, s. 101 Menneskene, meente han, vare · tabte. Da forvirrede Alt sig for ham; der var
NB29:96 der seirede han, og Tiden · tabte. Den kan nemlig ikke komme tilbage i Charakteer
AE, s. 291 ogater, der skal erstatte det · Tabte. Det Ethiske opgiver man mere og mere, den
NB31:140 Forbillederne ere aldeles · tabte. Det var Forbillederne som igjen skulle
4T43, s. 123 vanvittig Besiddelse af det · Tabte. Eller han undflyede i samme Øieblik
EE1, s. 18 er til dem, der virkelig gaae · tabte. Jeg kunde let have foretaget en lille Forandring
CT, s. 148 Du ret har villet slippe det · Tabte. Maaskee er Du ( o, tag Dig iagt!) ikke
EE1, s. 185 og hun have Vederlag for den · Tabte. Men hendes Sorg trives ikke, thi hun har
KKS, s. 103 e lade dem føle, hvad de · tabte. O, menneskelige Beundring, hvor er du idel
KG, s. 255 ldte mig, at han var Den, som · tabte. Og saaledes ogsaa med det, at fortvivle
KG, s. 318 Alvorlige er, at de Penge ere · tabte. See, det kalder man at være Fader, det
Papir 270 give dem Vederlag for det · Tabte. Uden Styrke til at leve, for frygtagtige
CT, s. 150 Samme jeg faaer igjen som jeg · tabte. Vistnok ikke; Talen er jo ogsaa om Vinding.
NB19:53 an har, og savner strax den · tabte: saaledes eier Gud alle os Mennesker. Og
CT, s. 98 se iler efter at indhente det · Tabte; at tabe Gud saaledes, at man forarges paa
4T43, s. 131 hvilken hans Sjel bestandig · tabte; snart var den ham en Viden, ved hvilken
EE2, s. 85 ig – Du selv – Du · tabte; thi Du havde jo dog ingen Enkelt fundet,
FB, s. 118 er kunde trøste Dig for det · Tabte; thi Du vandt jo Alt, og beholdt Isaak,
NB3:19 ne sloge ihjel og see just derved · tabte; thi netop ved at slaae ham ihjel, ved
NB35:13 litet der gik forud. / Alt Dette · tabtes mere og mere i Slægternes Følge.
NB35:13 r. / Den Idealitet, hvilken · tabtes og hvorved Degradationen til Dyre-Skabning
NB14:55 aa en Lære. Efterhaanden · tabtes saa det Existentielle mere og mere af Sigte
Brev 242 lgende Par indtræde i det · tabtes Sted og paa samme Vilkaar: at der, naar
OTA, s. 364 tlig en Anden, ikke naar han · tabtes tilfældigen – ved at blive en
OTA, s. 364 rst Tabet af ham, naar han · tabtes væsentligen – ved at være bleven
Not4:7.a Sjælen er ligesom en · tabula rasa; al Viden er et Produkt af Erfaring.«
NB29:106 sige til Staten: manum de · tabula; vov det ikke, ikke at give paa den Maade
CC:1 exire, ceteros autem alios in · tabulis alios in reliquiis naviculi. Et ita factum
CC:10 irga A. virescens, et plances · tabulæ foederis, super illam vero Cherubim gloriæ,
JJ:408 Ikke-skyldig, i Frater · Taci. Skrivelse der om den sympathetiske Anger).
AE, s. 293 til at gjøre det. / Frater · Taciturnus ( Stadier paa Livets Vei p. 341) siger:
SLV, s. 173 isk Experiment / af / FRATER · TACITURNUS / Fremlysning / Ethvert Barn veed, at Søeborg
SLV, s. 369 il Læseren / fra / Frater · Taciturnus / M. k. Læser! Dersom Du paa nogen Maade
AE, note kelighed synes allerede Frater · Taciturnus at være bleven opmærksom paa, thi
AE, s. 265 rien.« – Frater · Taciturnus bestemmer sig selv lavere i Existents end
NB:39 Adler. / / ..... Hvad Frater · Taciturnus formodentligen æsthetisk og kunstnerisk
NB15:2 Angaaende Artiklen af Frater · Taciturnus mod P. L. Møller / p. 39. / /
NB15:30 / Angaaende Artiklen af Frater · Taciturnus mod P. L. Møller. / / Hvad jeg i sin
AE, note Noget, som blandt Andre Frater · Taciturnus oftere udhæver. Den hegelske Philosophie
AE, s. 318 Ikke uden Grund klager Frater · Taciturnus over, at alle Mennesker skrive Bøger,
NB17:94 lig erindrede mig om Frater · Taciturnus Replik i den første Artikel i Fædrelandet,
NB10:10 se. Dette forklarer ogsaa Frater · Taciturnus selv. / Det jeg lider under er en vis Undseelighed
AE, s. 453 er hans Incognito, som Frater · Taciturnus siger ( cfr. Stadier paa Livets Vei). Og
AE, s. 296 ke fatter Idealiteten. Frater · Taciturnus siger ( l. c. p. 341): » Viden af
NB:7 g var færdig, thi da Frater · Taciturnus skrev var Johannes Climacus allerede nogle
AE, s. 264 tage partes, hvorimod Frater · Taciturnus staaer aldeles uden for som en »
AE, s. 263 l religieus Existents. Frater · Taciturnus udvikler det selv ( cfr. p. 340 § 3.,
AE, s. 569 iam Afham, Assessoren, Frater · Taciturnus) 1845; Afsluttende Efterskrift til de philosophiske
SFV, s. 94 drelandet« af Frater · Taciturnus) ladet Sagen drive saa langt ud til Særhed
JJ:326 g og dets Incognito ( Frater · Taciturnus). / d. 14 Mai 1845. / ankommen til Berlin.
AE, s. 569 , Januar 1846 ( Frater · Taciturnus). / Min Pseudonymitet eller Polyonymitet
AeV, s. 84 gsaa ere Forfattere. / Frater · Taciturnus, / Høvidsmand for 3die Afdeling af »
AE, s. 240 e har en ny Pseudonym, Frater · Taciturnus, udviist Experimentets Plads i Forhold til
NB6:17 / Saa de to Artikler af Frater · Taciturnus. / .... O, man kan være grusom paa flere
PF, s. 89 t Ærespladsen osv. / Frater · Taciturnus. /
SLV, s. 9 hologisk Experiment af Frater · Taciturnus. / Lectori benevolo! / Saasom og eftersom
AE, s. 241 ie, og senere igjen af Frater · Taciturnus. Jo renere det brudte Forhold kan holdes,
NB15:74 e Bog ender, det Sidste i Frater · Taciturnuss Slutnings Ord om sig selv: /
Papir 247 erminus ad quem. Men efter · Tacitus havde Pallas allerede længe iforveien
Not1:7.c Luc. 2, 26. ogsaa af Sueton og · Tacitus. – om en Forgjænger for Messias
Not11:38 es nævnes Germanerne af · Tacitus. Eftersom Msk. vender sig bort fra den almene
Brev 308 Er, dels för att få · tacka Er för den himmelska Mannan i Era skrifter,
Brev 308 ej då mot den innerligt · tacksamma / Fredrika Bremer. / Amalien Gade, No 121,
BI, s. 332 varer imidlertid æsthetisk · Tact til det Yderste, og hendes sidste Replik,
BOA, s. 94 gheden med Trediedeel: ja, si · tacuisset, philosophus mansisset. / For at finde Conclusionen
NB12:82 el, der bønligt bad en Anden: · tael blot strengt til mig. / » Du skal«
OTA, s. 300 bede om Mildhed, har sagt, o · tael blot strængt til mig. Og Evangeliets
G, s. 67 ol. Længere vover Ingen sig. · Tael derfor Du, uforglemmelige Job! gjentag
G, s. 67 e. Tael, opløft Din Røst, · tael høit, Gud kan vel tale høiere, han
NB29:93 er til Johan v. Ehrenpreis: · tael i den høie Stiil. Det er det sande officielle
DS, s. 215 lske mig af ganske Hjerte: o, · tael ikke til mig, at høre Din Stemme var
Brev 66 a er blevet lidt Stilhed, da · tael med Dem selv, for at erhverve Hukommelse
NB32:149 i privat Samtale med en Mand og · tael om, hvor ussel Verden og Mskene ere –
G, s. 67 det sømmer sig et Menneske. · Tael, opløft Din Røst, tael høit, Gud
Brev 30 n af Christen Kjerrelighed at · taele med hver Andere og som venner og Paa Røerende.
DS af Matth 6, 24. Det skal fjernes. · TAF: see post i base, ca. nr, 410. Vi bør
Ded:84 ). Alle i privateje / ( foto: Jon · Tafdrup) / Til / Hr Cand Giødvad / venskabeligst
NB33:61 re Tilskuer til det kongelige · Tafel. / Var jeg en Hedning vilde jeg sige: at
NB:54 Bog: Fürst Wladimir und dessen · Tafelrunde, alt-russische Heldenlieder. Leipzig hos
BB:2 r Doon aus dem Fabelkreise der · Tafelrunde. 3) Philomena aus dem Fabelkreise Karls
EE1, s. 135 r kun være Tale, enten om · Taffelet, den første Deel af den store Finale,
Papir 451 thi jeg vilde ogsaa have · Taffelmusik – med Jeppe raabte: blæs op Musiken:
JJ:173 n festlig oplyst Sal, hvor der er · Taffelmusik ( af Don Juan); de selv er paa det Pragtfuldeste
SLV, s. 31 ed Gudernes Bord, jeg fordrer · Taffelmusik, stærk og dæmpet, og jeg fordrer,
JJ:173 n Tjener til Hver især. Medens · Taffelmusiken lyder, reiser Victor Eremita sig op og
SLV, s. 34 enne Chateau Margeaux! Nu var · Taffelmusikken bleven borte i Larmen, nu lød den atter.
NB12:60 yriet imøde indbudet til · Taffels hos Majestæten, der behagede at takke
EE1, s. 135 kjendte Champagne-Arie. Hvad · Taffelscenen angaaer, saa kan man vel til en vis Grad
Not7:8 intetgjort omkring Een; derfor er · Taffel-Scenen i D. Juan saa interessent, fordi Alt er
KG, s. 87 rnes Antal, som opvartede ved · Taflet – det er, Vennen vilde mene, at en
SLV, s. 79 n ikke hos sin Forfører. / · Taflet var hævet. Der behøvedes kun et Vink
Papir 385 Js Mod. – Scenen ved · Taflet, hvor han synger » at Aander holde