S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB24:31 o bedre vil det gaae Dig. / · Tag » Forbilledet«! Tænk
NB30:135 nge for. / Det Christelige. / / · Tag 110> af det Christelige brug det som
NB30:135 dan Professor eller Præst. / · Tag Χstd. heel – og Du skal erfare
NB18:69 ed at give Penge for. / Men · tag Χstd. som den i Sandhed er. Lad en
NB7:101 dslighedens Politik tillive. Men · tag Χstdheden, skal der være Tale om
NB25:107 , om jeg vil og kan eller ikke! · Tag Χsti Forudsigelse om, hvorledes det
NB32:38 Mand. / Tag det Høieste, · tag Χstus! At staae som han – og
FF:133 Slag / Dvæl ei længe / Seie · Tag / Danske Drenge. / Die Ironien in den Reden
Brev 139 skynd dig, saa kom kun, og · tag / Dem begge to! / Min Regine! / Was paßt,
NB29:6 og et charakteristisk Navn. · Tag 10 Professorer, hvilken Uformuenhed i Henseende
NB20:50 der prædiker / / ikke Munden. · Tag 3 Geistlige af forskjelligt Livs-Vilkaar:
NB31:91 en gaae dog først hen og · tag Afskeed med Dine. / Dette vil sige, det
NB22:8 vise, at vi ere saadanne Karle. / · Tag al Tvang bort, hvilken just Mskene behøve
NB22:8 et er mig endog kjert. / Men · tag al Tvang bort, og lad os saa smigre hverandre
KG, s. 250 Skik og Brug. Og sandeligen, · tag alt Dette, kom det tilsammen, tilbered
NB2:105 nder mig at det lykkes. Ja, · tag Alt, hvad jeg ellers har haft, det bedste
NB24:160 Nacht, biß daß der helle · Tag anbrach: Sie sungen, sprungen und waren
NB27:8 t han kan slet Intet – · tag Angesten bort, saa skal Du see, han kan
NB32:42 og vende den i Epicuræisme. / · Tag Barne-Daabens Indbildning bort, og vi har
NB22:86 i ligefremme Kategorier. / · Tag Bestemmelsen: Hellig-Skrift. Saa siger
Oi5, s. 237 udenfor som intetbetydende. / · Tag Bestemmelsen: Menneske. Vi ere alle Mennesker.
NB20:106 sker ikke ville forstaae ham. / · Tag blot det Forhold i et Mskes Liv: hvor tungt,
NB17:88 vemmeste for mig. / Forargelse / · Tag blot dette, at Χstus som Barn »
NB25:59 kan det jo være nemt nok. Men · tag blot en Natur-Virkelighed: i et Uveir,
NB26:21 nde udtænke saa raffineret. / · Tag blot en Skuespiller, og spørg ham, om
NB12:164 man finder det latterligt. · Tag blot lavere Exempler. Allerede det at en
NB22:86 Mulighed spænde Troen. / · Tag blot msklige Forhold. Dersom En havde en
NB24:134 de da indlade sig med Dig. · Tag blot msklige Forhold. Lad en Mand sige
NB17:92 l Du sige: Løgn i Din Hals. / · Tag blot msklige Forhold. Tag en virkelig Overlegenhed,
CT, s. 165 Barnet, det Raad mod Nelder: · tag blot rask til, saa brænder Du Dig ikke.
NB21:80 r det jo i ethvert Forhold. · Tag blot simple menneskelige Forhold. Naar
LF, s. 27 and og ubetinget uselskabelig. · Tag blot to Elskende, et Forhold, der ogsaa
SLV, s. 308 Vrøvl, naar det gives ud. · Tag bort, tag det bort, skjul hvert Træk,
NB15:127 ysning af mandlig Egoisme. · Tag Clärchen! En Mand som Egmont, der staaer
NB10:178 isse Tusinder opmærksomme. / · Tag Danmark! Biskop Mynster i Spidsen for Geistligheden.
NB22:131 g det faaer man saa sjeldent. / · Tag Davids Psalmer. Naar David trøster sit
NB26:48 er, og høre Millioner. / · Tag de forelæste Ord, spørg Dig saa selv:
NB30:57 intet andet Forhold muligt. · Tag de to meest lidenskabelige Elskende, der
NB2:232 m« siger De – · Tag Dem dog iagt, at De ikke løfter for
EE1, s. 309 un, uden Frygt og uden Lyde. · Tag Dem dog iagt; der kommer et Menneske hist,
Brev 271 thi tag Dem, eller men · tag Dem dog ogsaa iagt for at gaae istaae,
EE1, s. 308 Slør eller denne Blonde. · Tag Dem iagt, et saadant Blik fra neden er
EE1, s. 309 aae alene er betænkeligt. · Tag Dem iagt, Uhyret nærmer sig ..... De
Brev 271 ? Pas endelig paa det; thi · tag Dem, eller men tag Dem dog ogsaa iagt for
Papir 581 er det Dialektiske, er Pointen. · Tag den bort og Du har Præsternes Sirups
Papir 567 paa Msk og Msk. / 19 Juni 55. / · Tag den christelige Sætning, eller hvad
EE2, s. 318 end jeg seer mig istand til. · Tag den da, læs den, jeg har Intet at tilføie,
CT, s. 39 jeg ikke mere kaldes riig; men · tag den Dag imorgen bort, ak, saa kan jeg heller
IC, s. 101 en til Havet, kast en Krog og · tag den første Fisk, som kommer op; og naar
TTL, s. 459 Forskjellighed saa stor! Thi · tag den Glade, lad ham glæde sig ved sin
TS, s. 59 hvilket dog ikke er sandt. Thi · tag den hellige Skrift, luk Din Dør –
KG, s. 244 ndelige sees aldrig ligefrem. · Tag den i Forstand Andre uendeligt Overlegne,
NB27:56 et i Χstds Forkyndelse. / / · Tag den Leveregel: at faste. Lad saa en Epicuræer
AE, s. 545 Pladsen bliver for Troen; thi · tag den ligefremme Kjendelighed bort, saa er
NB32:134 age en msklig Majestæt. · Tag den mægtigste Keiser, der nogensinde
NB31:42 hvilke forvirrede Hoveder! · Tag den saa udraabte Augustin! Han argumenterer
NB7:67 lik kunde fortvivle derover. · Tag den Situation, at saa En ikke kunde komme
Papir 567 kkelig for dette Liv« / · tag den Sætning: saa vil eet Msk sige »
NB31:19 , En tale saaledes til Gud: · tag den tilbage igjen denne Bog; vi Msker,
TTL, s. 459 ke, da vare I jo begge Glade? · Tag den Udmærkede, lad ham fryde sig ved
TTL, s. 459 am, var Forskjellen vel stor? · Tag den Unge, lad ham ile frem med Haabets
NB:79 ngstede Samvittigheds Kamp. · Tag den ængstede Samvittighed bort, saa
TTL, s. 403 han staaer og taber det! Thi · tag den Ønskende som han sidder der og drømmer,
SLV, s. 436 it til at negte Dig den. Saa · tag den, uden nogen Bebreidelse, uden Vrede
NB27:8 ed Christendommen og Naaden. · Tag denne Angest bort for hans Sjels Salighed,
NB27:8 af Naaden formedelst Troen. · Tag denne Angest bort, saa skal Du see han
IC, s. 101 und, skal Du finde en Stater; · tag denne og giv dem den for Dig og for mig.«
NB15:19 Msk, ubetinget ethvert Msk. · Tag denne Trøst bort, saa gider jeg ikke
Papir 345 g væsentlige Belysning. · Tag denne Undseelse bort, lad det blive anseet
TS, s. 44 relse til ny Vildfarelse. Nei, · tag denne Usundhed og Usandhed bort fra Gjerningerne,
KG, s. 266 de ere kun i og med hinanden; · tag derfor den ene Forskjel ganske bort, saa
Brev 147 nden jeg igjen bliver det. · Tag derfor dette Maler-Apparat, hvis Du kan
NB9:39 af sin Aand til denne Selvtugt. / · Tag derfor et Barn, sund og stærk, opdrag
KG, s. 199 ler at antage Christendommen. · Tag derfor Forargelsens Mulighed bort fra det
SLV, s. 387 s kan den slet ikke begynde. · Tag derfor hiin Begivenhed, hiin Hændelse,
OIC, s. 213 il at trække paa Naaden. / · Tag derfor Pseudonymiteten bort; tag det tre
NB34:22 ndre end Kongens Fjender. / · Tag derimod Guds Forhold til Slægten. For
SFV, s. 54 ved at tage det fra Dig, nei · tag det – det knuser Dig. Uden Gud er
NB16:60 tte er Troens Syllogisme. / · Tag det Absurde. Det at negere al Begriben,
KG, s. 163 rømmer Mennesket selv; men · tag det at see bort, saa seer Du et Luftsyn,
NB25:77 det er noget alvorligere. / · Tag det at underkaste sig en meget smertelig
NB33:60 odighed og af Middelmaadighed. / · Tag det Billede: en mægtig Fyrste som han
SLV, s. 308 naar det gives ud. Tag bort, · tag det bort, skjul hvert Træk, hver Mine,
4T44, s. 293 llerede en stor Vinding; saa · tag det da fra ham – ikke Nøisomheden
4T44, s. 292 det er den sjeldne Gang. Saa · tag det da fra ham: Rigdom og Magt og Vælde,
NB26:6 Men mon de gjøre det? Ja, · tag det der! Nei, de ønske at gjøre Lykke
NB12:58 r Afkald paa alt Andet? Ja, · tag det der! Nei, det varer ikke længe,
NB8:108 gt tænker Ingen paa: ja, · tag det der, nei det er Verdens Hyklerie, at
DS, s. 179 forsikkre« – ja, · tag det der, om Menigheden derfor faaer Indtryk
JJ:407 ieuse Foredrag virke saaledes. Ja · tag det der. / Der ligger noget Forfærdeligt
NB:35 alle disse Vrøvlerier. Ja · tag det der. Da jeg, i sin Tid, før al Vrøvlet
NB15:105 r jo ogsaa brugte Klogskab. Ja, · tag det der. En Existents, der saaledes qvalitativt
NB:14 Man mener, at jeg jadsker. Ja · tag det der. Jeg er fuldt forvisset om, at
NB25:6 d Læsen mere finde Sted. / Ja, · tag det der. Nei, som Paven sikkrede sig ved
NB21:127 e end Digteren – men · tag det der; den brugelige Χstdoms Forkyndelse
NB21:12 lv være i Sandheden. Men · tag det der; det er den yderst Sjeldne, der
NB30:130 criminelt anlagt. / / / / · Tag det Forhold med et Regnestykke! / Hvis
NB29:86 l denne min Ømskindethed · tag det fra mig, jeg vil være Christen i
TAF, s. 286 Forladelse. Hør det ret, · tag det ganske bogstaveligen, alle Dine Synders
NB15:92 il gjøre Lykke i Verden. · Tag det Gode ell. Sande heelt, saa skeer lige
NB27:88 t er Naade, uendelig Naade, · tag det hen, tak mig derfor som det tiltaler
NB24:72 re, Anseelse. O, Afskyelighed! / · Tag det Høieste! Var Nederdrægtigheden
NB32:113 det at blive bedre forstaaet. / · Tag det Høieste, hvilken Misforstaaelse
NB32:38 læret for en gal Mand. / · Tag det Høieste, tag Χstus! At staae
NB32:95 re anstrengende. / Omvendt, · tag det Høieste, tag Gud-Msket, at leve
NB:215 e: de havde haft Mod dertil. · Tag det Høieste, tænk Χstus –
SFV, s. 88 , som er: Mængde. – · Tag det Høieste, tænk Christus –
NB17:78 aatte lide dette Veemodige. · Tag det Høieste. Dersom Χstus pludselig
Papir 371:2 til at reformere Kirken. · Tag det Høieste. Hvorledes vilde det vel
NB11:107 siger dem det ligefrem. / · Tag det Høieste: vilde Χstus, som var
NB22:80 ɔ: at reduplicere. / · Tag det Mindre. Hvori ligger egl. Feilen i
NB10:140 cept. / Sagen er ganske simpel. · Tag det N. T. for Dig, læs. Kan Du negte,
NB27:48 rebegreber og Symboler til Side, · tag det N. T. læs det – og siig er
NB11:97 std. / Sagen er ganske simpel. · Tag det n: T: for Dig – luk Din Dør,
NB25:20.a æle for sine Tilhængere. · Tag det noget Høiere, saa vil Du finde En,
NB35:17 ste er vistnok det Sandeste · Tag det nye T., der er ingen, ingen Bestemmelse
NB27:48 Christendom. / / Hvo Du end er, · tag det nye Testamente, kast alle Commentarer
NB22:78 frygteligt at leve saaledes ene. · Tag det Omvendte; tænk den eminenteste msklige
NB9:30 elighedens Situation som Galskab. · Tag det Ord af Χstus: ikke en Spurv falder
NB27:20 derne forskøde Christus. Men · tag det Ord at forskyde i en noget anden Betydning,
KG, s. 138 det er et Folk af Konger. Thi · tag det ringeste, det meest overseete Tjeneste-Menneske,
NB27:39 r kjendelig paa Lidelse. / / / / · Tag det Samme paa en anden Maade. Tænk den
OIC, s. 213 derfor Pseudonymiteten bort; · tag det tre Gange gjentagne Forord bort og
DS, s. 222 tort og Ophøiet – o, · tag dette fra mig, fritag mig; skal det gjøres
NB12:193 Gud overanstrænger Dig, saa · tag dette Msklige til Hjælp. Saaledes ogsaa
NB11:176 e af en Kjerlighedens Gud. · Tag dette! Naar et Msk. tilføier et andet
NB26:34 klog beregnet Plan) – · tag dette, og tag saa Modstykket, En, der i
NB32:109 g hvilket somhelst Udtryk, · tag dette: at være Guds Medarbeider, altsaa
KG, s. 349 og Intet svarer. Og dog, dog · tag Dig af Alt meest iagt for hvad Du siger
CT, s. 215 om, Du er udødelig – · tag Dig blot iagt! Dersom en Embedsmand, der
CT, s. 179 delse en Formastelse mod ham. · Tag Dig da iagt, at Din Paakaldelse ikke, istedetfor
YTS, s. 257 om bestod i enhver Fristelse. · Tag Dig da iagt, mere og mere lidenskabeligt
CT, s. 181 skal søge at blive af med: · tag Dig derfor iagt for Ilden, den brænder.
CT, s. 183 evidstheden om denne Skyld. / · Tag Dig derfor iagt, at Du ikke faaer for Meget
CT, s. 182 et altfor lyst omkring ham. / · Tag Dig derfor iagt, naar Du gaaer op til Herrens
CT, s. 179 n han komme Dig saa nær. / · Tag Dig derfor iagt, naar Du gaaer til Herrens
CT, s. 181 saa Een til: Gud i Himlene! / · Tag Dig derfor iagt, naar Du gaaer til Herrens
CT, s. 183 ingen Udflugt hjælpe Dig. · Tag Dig derfor iagt, naar Du gaaer til Herrens
NB2:142 g, Selvfornegtelse o: s: v: · tag Dig derfor iagt. / Det kunde være fortjent,
NB3:30 øst hos Χstum, nu vel men · tag Dig dog derfor i agt, at her ikke er noget
CT, s. 202 il Du Din egen Undergang. Men · tag Dig dog iagt for dette Naar: har det rammet
CT, s. 183 ethvert Barn veed – men · tag Dig dog iagt, at Du ikke der, i Guds Huus,
CT, s. 148 og saa lidenskabeligt? O, · tag Dig dog iagt; det er jo som var Du ifærd
NB32:50 omvendt og sige: o, Kjere, · tag Dig endelig iagt, vaag og kæmp og strid
NB4:8 for Præsterne og Digterne. · Tag Dig i agt for at gjøre hvad Præsten
NB12:114 erørt deraf. O, min Ven · tag Dig iagt – i Døden er det kun
NB2:142 t for at faae Folk i Kirke. · Tag Dig iagt for at gaae derhen. Det er Ansvar,
CT, s. 183 har faaet Sandheden at vide. · Tag Dig iagt for denne Medviden; fra den Medviden
CT, s. 182 ggelse, ja, det er sandt, men · tag Dig iagt for det Opbyggelige, der er Intet,
CT, s. 202 ig sin egen Bodsprædikant. · Tag Dig iagt for dette Naar – i en anden
Papir 378 der siges til den Enkelte: · tag Dig iagt for Dig selv. / Forord. /
KG, s. 350 fe paa en mindre Glemsom. Men · tag Dig iagt for enhver Afdød. Thi den Døde,
CT, s. 179 e Gud om Hjælp og Bistand. · Tag Dig iagt for hvad Du gjør, har Du ret,
CT, s. 181 , i Beslutning for Fremtiden: · tag Dig iagt for hvad Du gjør. Har Du ret
KG, s. 132 jerlighed er Lovens Fylde: da · tag Dig iagt for Menneskene! Mon vel i den
KG, s. 132 kunne blive Lovens Fylde! Men · tag Dig iagt for, at det ikke bliver Dig vigtigere,
KG, s. 132 ke dem, end at Du elsker dem; · tag Dig iagt for, at det ikke er Dig vigtigere
CT, s. 148 det Tabte. Maaskee er Du ( o, · tag Dig iagt!) ikke langtfra at ville have
CT, s. 186 t gyse, at tilraabe: » · tag Dig iagt« – ja, det er vanskeligt.
KG, s. 132 vori I skulle elske hinanden; · tag Dig iagt, at de ikke franarre Dig det Høieste,
CT, s. 183 rre, at den er en Usandhed. · Tag Dig iagt, at Du ikke der, i Guds Huus,
IC, s. 66 s er nu hans Optræden. Thi · tag Dig iagt, at Du ikke lader Noget indflyde
CT, s. 179 d, er en Formastelse mod Gud. · Tag Dig iagt, at Du ikke, bedragen af Dig selv,
KG, s. 44 t og sildigt i Kjerlighed: men · tag Dig iagt, at ikke ogsaa dette bliver en
IC, s. 162 førendes Magt, vilde sige: · tag Dig iagt, det fører til Forførelse.
NB11:152 det Absolute? Jo vist, men · tag Dig iagt, Du er ikke absolut Aand. Paa
Brev 193 af Døren have sagt til Dig, · tag Dig iagt, pas vel paa, at Du holder Dig
SD, s. 238 ske, men, tilføier han, o · tag Dig iagt, thi jeg er tillige Gud –
AA:21 vilde sige til ham: » · Tag Dig iagt, unge Mand! Betænk, hvis alle
CT, s. 186 ene: for Gud i Himlens Skyld, · tag Dig iagt, vogt for Alt paa, at Du værdeligen
OTA, s. 283 er Dig langs Havets Bred: da · tag Dig iagt. Vel sandt, der er Ingen, som
NB4:8 iel) foredrager. O, Yngling · tag Dig iagt. Vogt Dig især for Præ
CT, s. 180 vede Du blot at ønske. Men · tag Dig iagt: intet ubesindigt Ord hævnes
OTA, s. 284 neskelig Forlystelse; og dog · tag Dig iagt; iil, at Du ikke ved at staae
SD, s. 239 at være Menneske, o, men · tag Dig iagt; thi jeg er tillige Gud –
NB10:112 og intet af Paradigmerne. · Tag Dig ogsaa iagt endog blot for at sige det;
NB4:13 ælpe dem dog lidt til Klarhed: · tag Dig saa i agt. Det lønnes ubetinget
CT, s. 242 ikke sandt, det angaaer Dig; · tag Dig vel iagt, bliver Du ret opmærksom
NB21:129 nder, derfor siger han: stat op · tag Din Seng og gaae – da nemlig begge
NB21:95 g det hedder: stat op og gaae. / · Tag Din Seng og gaae, dette er Udtryk for hvor
IC, s. 87 il den Værkbrudne » · tag Din Seng, stat op og gaa« –
4T44, s. 304 kee tyer til Moses og siger: · tag Din Stav og byd Klippen at give Vand, da
Oi8, s. 360 og / / Et Billede af Livet / · Tag Disciplene i en Classe – hvilken
Brev 147 noget Nyt, den vil bevare. · Tag disse Stager, lad dem lyse for Dig, ligesom
NB24:52 Du sagde ikke til mig: · tag Du Dig blot iagt, vær Du klog, brug
NB12:164 ville troe et saadant Msk, · tag Du for Dig, Dig vinker Livet endnu. Ak,
CT, s. 82 for den næste Dags Plage, · tag Du roligt og glad til Takke med hver Dags
NB21:51 arbeide for samme Sag – og · tag Een, der ikke har flere Kræfter end
OTA, s. 388 at sove naar han vilde. Thi · tag ellers en Ældre, selv en Kraftfuldere;
NB15:117 – naar man har syndet. / · Tag en Analogie. Beskriv for et Barn Huslægen
SLV, s. 338 e man har, jo mere seer man. · Tag en Bog, den maadeligste, der er skreven,
Oi8, s. 366 re Dig denne Tanke tydelig. · Tag en Borgermand – hvem maatte man sige,
NB28:11 vad der er Tilbageskridt. / · Tag en Cirkel – nu viser En, mere skarpsynet
NB14:65 n dog maaskee kan vække. · Tag en Classe af voxne Disciple. Den gamle
NB22:153 er greben. / / / Gud. / / · Tag en Digter, selv den rigeste – og
Oi1, s. 138 : virker det ikke? / Vel, saa · tag en Dosis endnu: gjør Dig det ret tydeligt
Oi1, s. 138 æk-Midlet ikke? / Vel, saa · tag en Dosis mere! Gjør Dig det ret tydeligt
NB33:50 l Bemærkninger hertil. / · Tag en Dyre-Slægt. Det at tilhøre Arten
NB11:147 sion en Nødvendighed. / · Tag en elskende Pige, der er skilt fra den
SFV, s. 27 Du heller ikke hjælpe ham. · Tag en Forelsket, der blev ulykkelig i Elskov,
NB16:21 psychologisk Bemærkning. · Tag en Forelsket, hvis Elskede døer. Lad
NB21:51 e som gaaer over Forstanden. / / · Tag en Forening af 5, der hver indsætter
Papir 440 Art Presse til i Danmark. · Tag en fransk, en engelsk, kort en europæisk
NB20:57 nderlig Forskjel gjør. / · Tag en Halt. Ja Den der efter en stor Maalestok
KG, s. 32 ikke i noget Menneskes Hjerte. · Tag en Hedning, som ikke er forvænt ved
CT, s. 217 da ikke være i Evigheden! · Tag en hvilkensomhelst jordisk Forskjel for
NB16:99 r det Eneste, der høres. · Tag en Hvilkensomhelst, en Kunstner, en Digter,
NB32:130 is skulle være Χstne. / · Tag en langt lavere Idealitet det at være
NB28:26 ender i Politikens Mudder. · Tag en Luftpude: et Knappenaalsstik er nok;
NB28:11 e Christne. / Bagvendt. / / · Tag en lærd, grundig Fremstilling af Χstdommens
NB23:144 . / Christus som Forbilledet. / · Tag en menneskelig Relativitæt. Tænk
AE, s. 270 ive for barnagtige Læsere. · Tag en saadan Figur som Johannes Forfører.
KG, s. 269 ligt nok kalde Ubetydelighed. · Tag en saadan Ubetydelig – dersom han
NB16:65 jeg gaae Glip af alle Fordele. / · Tag en Situation med Christian d. VIII, han
DS, s. 245 illede oplyse hvad jeg mener. · Tag en Skole, lad, det kan vi jo tænke os,
NB25:47 og saa at takke Gud. · Tag en Spurv, lad den ret have Alt efter Ønske
NB22:6 e-Mediet – Virkelighed. / / · Tag en Stok; Du holder den i Din Haand den
NB26:86 Gjerningerne.« / / · Tag en svag Analogie, tænk Dig en forelsket
NB29:48 melse at byde en Personlighed. / · Tag en svag Analogie: en Qvinde vil finde sig
NB25:20.a videre: uendelige Majestæt. · Tag en svag msklig Analogie. Det blot msklige
TS, s. 75 at være Qvinde: Huslighed. · Tag en tarvelig, borgerlig Kone – hvis
NB20:49 n forholder sig til selve Ideen. · Tag en theol. Candidat, der altsaa nærmest
NB11:60 tærkt hen, see her er Raadet: · tag en Tilhænger, mad ham, indbild ham,
EE2, s. 255 gi, Lidenskab, og han er Alt. · Tag en ung Pige, lad hende være fjantet,
TS, s. 75 un dog kun en maadelig Madame. · Tag en ung Pige, om hvem det hedder, at det
NB26:62 erden vise Analogie hertil. · Tag en virkelig Forelsket; i den Tid han er
NB17:92 als. / Tag blot msklige Forhold. · Tag en virkelig Overlegenhed, og Du skal see,
NB15:92 det Gode og Sande. / / · Tag en vis Brøksdeel af det Gode, eller
AE, s. 399 re over hele Poesiens Omfang. · Tag en ønskende Individualitet. Naar han
NB22:25 gheden af det Fortjenstlige. / / · Tag En, der i Følelsen af sin Skyld nu ret
NB18:78 ghed Tungsindig, en Besat, eller · tag en, der lider for Sandheds Skyld: byd ham
NB26:34 elv at have Fordelen deraf. · Tag En, der, som han meente det, religieust
NB31:95 ig forholdt sig til Χstd. / · Tag endelige Forhold. Lad der være 2 Kjøbmænd,
NB12:185 e Grad er Faren vissere. / · Tag endog blot denne skikkelige Fyr: Tryde.
NB30:66 især Protestantismen. / Eller · tag et andet Billede. Paa Ceylon skal der jo
NB16:94 et at anprise at indgaae Pagten. · Tag et andet Exempel. En letsindig Forskrivelse
NB30:12 gjældende mod Stoikerne. · Tag et andet Forhold. Χstd. er ikke af
Oi9, s. 376 i dybeste Grund forfalsket / · Tag et andet Forhold. Der er et Ord, som lyder:
NB32:53 b, Theorie kommer altid sidst. / · Tag et andet Forhold. Derfor lykkes det aldrig
NB20:70 gt Græsk o: s: v: o: s: v:. / · Tag et andet Forhold. Gud som Verdens Styrer
Papir 532 hos er blevet grinagtig. / · Tag et andet Forhold. I en Frygt og Bæven,
NB32:99 til Forargelse nok. / Dog, · tag et andet Forhold. Vil Nogen negte, at Epiktet
DS, s. 232 t klage over Ansigtets Sveed. · Tag et Barn og Forældrene i Forhold til
NB8:20 0,008 vil det være lige saa. / · Tag et Barn, som man ikke har fordærvet
NB22:86 istentielle Respekt tabt. / · Tag et Barn. Istedetfor at befale det, at det
NB33:55 u begynder det Pruttende. / · Tag et Billede som oplyser, hvad det skal,
NB14:88 kke at friste hans Taalmodighed. · Tag et Billede. Blev Napoleon mere vred, naar
NB27:43 il og som var ham en Salighed. / · Tag et Billede. Der er en bevinget Hest fE,
NB30:26 t, naar det anvendes paa D. · Tag et Billede. Dersom en Mand kommer trækkende
NB31:150 af, nei han skruer saa op. · Tag et Billede. Hvis En stod med en svær
NB31:38 ristendommen – Staten. / / · Tag et Billede. Naar fE en Hyrekudsk seer en
NB34:22 r Verden eller ikke bort. / · Tag et Billede. Sæt der var en Familie,
NB32:104 Χstd. ikke er til. / · Tag et Billede. Tænk en Folke-Stimmel paa
NB33:12 Forbrydelse at sige det. / · Tag et Billede: gaae til en Kjøbmand, som
NB26:72 Du ikke elske mig. – · Tag et blot msklig Forhold, dersom den Elskende
Oi1, s. 127 re Christendom? / 4) » · Tag et Bræk-Middel!« / / / /
Oi1, s. 137 e vittigt Indfald. / » · Tag et Bræk-Middel!« / Vistnok er
Oi1, s. 137 Og saaledes siger jeg ogsaa: · tag et Bræk-Middel, kom ud af denne Halvheds-Tilstand.
Oi1, s. 137 g saa siger Lægen til ham: · tag et Bræk-Middel. / Og saaledes siger
ER, s. 201 hvad der beskæftiger denne. · Tag et Exempel fra – nær havde jeg
ER, s. 201 Verden« – altsaa · tag et Exempel fra den samme Verden: fra Kjøbmandsverdenen.
NB25:38 g af at vise Medlidenhed. / · Tag et Exempel. At sætte en Idee ind. Ja
Papir 463 e Msker, med hvilke Du lever. / · Tag et Exempel. Der er i enhver Tids-Alder
Oi5, s. 228 ket, vil det af Kjerlighed. / · Tag et Exempel. En Prophet – tænk
NB20:82 jo ganske simpel det man skal.). · Tag et Exempel. Et Msk. ønsker at indvie
Oi3, s. 198 e end fuldkommen Hedenskab. / · Tag et Exempel. Hvis Staten blev tilsinds at
Papir 460 enstanden faaer Anseelsen. · Tag et Exempel. Tænk En, der – hvor
NB17:31 ikke i Sandhed forkyndt dette? / · Tag et Exempel: at forkynde christelig Selvfornegtelse.
NB13:50 vanskeligere og vanskeligere. / · Tag et ganske simpelt Exempel. En Betjent ved
NB22:42 ig Magt og forandrer Msket. · Tag et ganske simpelt Exempel. En Kræmmersvend
NB19:27 være en absolut Hersker. · Tag et herskesygt Msk., der ret har Begreb
NB13:48 e, han burde have undgaaet. · Tag et høiere Exempel. Hvor mange Tusinder
NB22:52 nemlighed saa godt man nu kan. / · Tag et Kjerligheds Forhold mellem Msk. og Msk.
TSA, s. 72 aa Sligt; reis, adspred Dem, · tag et Laxativ. Og dersom da denne uanseelige
SFV, s. 27 e hvad den Anden forstaaer. / · Tag et Menneske i Lidenskab, lad det være
DS, s. 249 ke forarges paa mig!« · Tag et menneskeligt Forhold. Lad en Elskende
Papir 433 e det interimistisk. Eller · tag et mindre Exempel. En Mand tilbyder en
NB27:81 ve eller være Χsten. / / · Tag et Msk, der er født i Χsthed, altsaa
NB26:48 tet hader Verden saa meget. · Tag et Msk, hvis Socrates blot havde kunnet
NB34:34 t han udenvidere er det for Dig. · Tag et msklig Forhold: en overlegen Personlighed
NB8:20 d at Christus blev korsfæstet; · tag et saadant Barn, læg for det saadan
NB11:213 da det Ligegyldigste af Alt. / · Tag et saadant Barn. Lad det nu, som jo vel
OTA, s. 147 selv, splidagtigt i sig selv? · Tag et saadant Menneske, fjern ham fra det
Papir 459 n heftig og stridig Natur. · Tag et Spørgsmaal, der allerede i sig selv
NB20:23.a v det Alt og Du vil collidere. · Tag et stort Levebrød en hæderlig Embedsstilling
EE1, s. 286 edvarende Forhold med hende. · Tag et ungt Menneske, fyrigt som en arabisk
NB29:96 : og saa er Tiden narret. / · Tag et ved Klogskab demoraliseret Individ.
AE, s. 58 tet! Lad os tage et Analogon. · Tag et Ægtepar; see, deres Ægteskab præger
NB21:125 bemærke Følgende. / · Tag et æsthetisk Forhold. Den, der først
KG, s. 128 Betydning for den Overlegne. · Tag Evighedens Ligelighed bort og dennes guddommelige
NB29:107 er i det nye Testamente. / · Tag Exempler som vi nu leve. Ingen redelig
NB29:102 d. sin dialektiske Elevation. / · Tag Exempler. Christd. er Forsagelse –
NB23:111 re Udenads-Lectier. / Men · tag Exemplet: den rige Yngling. Hvad fordrer
Oi9, s. 379 i eller har Smag for. / Nei, · tag Farerne bort – at vi kan komme til
NB27:48 roen som det Høieste. / Eller · tag fE en ung Pige, den Dag hun skal confirmeres
NB28:67 dette forandrer Forholdet. · Tag fE Grosserer Nathanson. Han er jo en staaende
Papir 464 man: hvilken Ugudelighed, · tag for Gud i Himlens Skyld ikke det Videnskabelige
IC, s. 143 først støder fra. / Men · tag Forargelsens Mulighed bort, som man har
NB27:50 han skjulte dette for Dig? · Tag Forholdet mellem Msk. og Msk. Dersom der
KG, s. 68 » Næsten«. · Tag Forkjerlighedens Forskjel bort, at Du kan
CT, s. 217 er, hvor den har sit Tilhold. · Tag Forskjellen: Adelig og Borgerlig. Naar
KG, s. 68 a gaae da hen og gjør det, · tag Forskjelligheden og dens Lighed bort, at
KG, s. 314 rmhjertige Samaritan? – · Tag Fortællingen om hiin Qvinde, der lagde
Papir 455 d ud: det var Usandhed; · tag Forudsætningen for L. ganske bort, og
Papir 537 Lad mig tage en Analogie. · Tag Fæsterne, Husmændene, Indsidderne
Oi6, s. 260 m ere almindelig bekjendte. / · Tag først Biskop Mynster; han gjaldt jo
Not3:9 schen und unglucksschwangern · Tag gehalten; og saa i Anmærk: Goethe bekannte
NB11:173 jeg da seet meget nærved. / · Tag Goldschmidt, ell. P. L. Møller, mon
NB32:95 mvendt, tag det Høieste, · tag Gud-Msket, at leve paa den Maade, at vide,
SLV, s. 311 kom Een af Eder, og · tag hende, hvem jeg ikke selv kan tage: men
NB13:72 Forargelsen er der strax. / · Tag hiin rige Yngling – lad mig saa prædike
SLV, s. 378 es Magt, der skiller dem ad: · tag Hindringerne bort, og hine Ulykkelige ere
AA:12.9 schöpfung nachher den ganzen · Tag hinschleppen will.« Novalis Schriften,
Oi5, s. 235 gt det Hele! / Forsøg det, · tag hvad Du vil, og Du skal see det slaaer
Oi8, s. 358 der lader sig evigt erindre; · tag hvad Du vil, om alt Andet gjælder, at
CT, s. 155 staae. Men saa forsøg det, · tag hvad vi her tale om. Hvad er lettere at
EE2, s. 220 i at bestemme Øieblikket. · Tag hvilken Lyst Du vil, Hemmeligheden i den,
NB18:78 g der begynder egl. Χstd. / · Tag hvilken som helst Prædiken Du vil i
NB21:29 ke Christen? / / Ganske simpelt. · Tag hvilkensomhelst christelig Regel for Handling
AE, s. 138 lte Subjekt uendelig vigtigt. · Tag hvilkensomhelst menneskelig Lidenskab og
NB11:32 or et Gode ell. ikke. Tag Penge, · tag hvilket som helst jordisk Gode, lever Du
NB32:109 er grinagtig. Prøv det, · tag hvilket somhelst Udtryk, tag dette: at
NB17:102 dige, som man ikke kan narre. / · Tag hvilketsomhelst Ord i det N. T., glem Alt
NB4:129 siger Forældrene: nu vel, saa · tag I Commandoen og lad os lyde, det gaaer
NB23:33 have en Erindring om os saa · tag Idealerne digterisk med Dig. Gjør hvad
CT, s. 203 e alle Ting Dig til Gode. Men · tag ikke feil, gaae ikke i overstrømmende
KG, s. 185 Begeistring og Kjerlighed er. · Tag ikke mod Vilkaaret, som bydes Dig: for
Not7:52 ad Din Sjæl ikke nedbøies, · tag ikke Skade paa Din Sjæl, giv Gud Æren.
EE2, s. 306 ed kan være saa skjønt. · Tag imidlertid mit Vidnesbyrd, lad det foraarsage
TS, s. 41 T., er Du af denne Mening, saa · tag imod dette og læs det til Opbyggelse.
AE, s. 383 get forkortet Perspektiv. Men · tag Individet ud af dette Phantasiens Medium,
FB, s. 115 tede Abraham og sagde til ham, · tag Isaak Din eneste Søn, som Du elsker,
FB, s. 107 tede Abraham og sagde til ham, · tag Isaak, Din eneste Søn, som Du elsker,
KG, s. 226 at forudsætte Kjerlighed. · Tag Kjerlighed bort, saa er der Ingen, som
NB32:135 Du har taget Kappen fra En, saa · tag Kjortelen med – Hvor er der det Mindste,
OTA, s. 323 Fattige det » og kom, · tag Korset og følg mig« ( Marc.
NB30:27 lle Ting; korsfæst Kjødet; · tag Korset op; had Fader og Moder o: s: v:.
EE1, s. 390 l Dig kun mellem Træerne; · tag kun Din Byrde op, det klæder Dig godt
SLV, s. 65 ed Rette Eremita? Ingenlunde. · Tag kun Klostret bort. Ogsaa det er dog kun
BI, s. 149 d. Socr. 1, 2, 33 ff.) an den · Tag legt? Socrates stellt sich ferner, als
AE, s. 67 dt Falsum var forhindret. Ja, · tag Lessing der. Nei, han havde ogsaa skeptisk
JJ:358 de ikke være blevne det Store; · tag Lidelserne bort, giv dem gode Dage, giv
LA, s. 63 gl tilfredsstiller de Tvende. · Tag Lidenskaben bort, saa forsvinder ogsaa
KG, s. 163 – og: ikke at see. Thi · tag Luftsynet bort, saa seer Du Intet, det
KG, s. 94 – paa ethvert Menneske. · Tag mange Ark Papir, skriv det Forskjellige
NB15:127 e i at anslaae meget lavt. · Tag Margrethe! At bevare denne qvindelige Ubetydelighed
NB13:72 erlig Overdrivelse. – · Tag Maria Magdalene; lad mig prædike om
NB10:28 de Medlevende til Instantsen. / · Tag Martensen, det er et Exempel paa dette
NB35:17 m jeg oftere har anført. · Tag Martyriets Tanke. Tænk saa, hvad der
OTA, s. 275 aa Rygningen af Bondemandens · Tag mellem de tamme Duer. Da den derpaa lagde
OTA, s. 368 t Syndere fremfor Andre, nei · tag mig ned, hæng hvilkensomhelst af alle
NB16:47 t bruge Pengene vel; nu saa · tag min Formaning brug Pengene vel; fortvivl
Brev 84 en.) » Tag min Haand, · Tag min Haand i dette Bryst boer Ærlighed.
Brev 84 ige i Begyndelsen.) » · Tag min Haand, Tag min Haand i dette Bryst
Not5:2 ge: hvad behager – / Farvel · tag min Hilsen / Vær hilset Du mægtige
EE1, s. 320 Tak gode Tilfælde, · tag min Tak! Dersom jeg i Vinterens Tid havde
EE1, s. 319 15. / Tak gode Tilfælde, · tag min Tak! Rank var hun og stolt, hemmelighedsfuld
EE2, s. 313 sig. / Saa modtag min Hilsen, · tag mit Venskab; thi skjøndt jeg ikke i
KG, s. 184 e, nyd Livet i Magelighed, og · tag mod det smigrende Vilkaar, som bydes Dig,
NB23:205 fordi det er saa Uhyre. / · Tag msklige Analogier. Naar en overlegen Aand
BA, s. 458 dannes langt grundigere paa. · Tag Muelighedens Discipel, sæt ham midt
NB12:50 dette han ønskede bevaret. / · Tag Mynster, han elsker sandeligen ikke Ynglinge,
NB26:6 n med det Numeriske mod mig. · Tag Mynster, Martensen o: s: v: hvad gjøre
NB28:14 ktive, Sacramenterne og Ordet. / · Tag Nadveren. Idet jeg nu tænker at ville
NB33:53 sker. Han skal bruge Msker. · Tag nogle Analogier. Naar En paa Børsen
DS, s. 191 r og Armbevægelser o: D:. / · Tag nogle Exempler. Er det dette Du vil forkynde,
NB2:257 e Msker forstode Noget; men · tag nogle ganske Faae bort, og de ere just
NB27:49 st, der angrende skal tilbage. / · Tag nu » Christenhed«: der leves
NB20:39 er og Gaver som Mesteren. / · Tag nu Χstd. Χstus siger: kommer
NB25:98 saa maa der nyt Liv igjen. / · Tag nu Χstd. Den kom ind som Liv, lutter
NB20:125 e for Læren, lide for den. / · Tag nu alle disse Levebrøds- og Embedsmænd,
NB24:169 kan det ikke anderledes. / · Tag nu alle Vanskelighederne ved Χstd.,
NB12:69 ngen Opgave for Ærgjerrige. / · Tag nu Biskop Mynster. For at være noget
NB24:44 sen berøres egl. ikke. / · Tag nu de høiere Forhold. Religieust har
NB21:69 da at styrte til og declamere. / · Tag nu de korte Martyrier. Der strammes snarest
NB26:42 Andre« udtrykke. / · Tag nu den Extraordinaire. Ogsaa dette hører
NB35:24 et slaaer ogsaa Begreberne om. / · Tag nu det Guddommeliges Qvalitet. Msket befatter
NB27:80 elskes af Gud og at elske Gud. / · Tag nu det N. T. især Evangeliet hvad lærer
EE2, s. 116 t de slaaes og bides o. s. v. · Tag nu det positive Udtryk. De beskrevne Ægtefolk
EE1, s. 362 , jeg har gjort Alt for Dig, · tag nu dette Kys, som et Segl paa Dine Læber,
NB26:34 ling standset paa: Forstanden. / · Tag nu en egoistisk rigt begavet Natur, med
NB20:140 rykke, at han er Christen. · Tag nu en Kjøbmand. Han er Christen. Saa
NB17:50 t Ansvar for min Forstand. Godt, · tag nu et Msk, der vil vænne sig af med
NB26:9 i kalde Fryd og Glæde. – · Tag nu Exempler paa objektiv Forkyndelse. En
NB20:170 en partout vil, at de skulle. / · Tag nu her et Exempel paa Sandsebedrag. For
NB21:24 , som ikke ere i Enhvers Magt. / · Tag nu i Forhold til det at være Χsten
KG, s. 266 Mit« har han. – · Tag nu i Forskjellen Mit og Dit Forskjellen
NB12:41 at de ikke ere Χstne. / Men · tag nu Martensens personlige Existents. Hvad
NB19:86 disse Kjerligheds-Gjerninger. / · Tag nu Mynster. Han har slaaet af paa Troen
NB18:94 det nok have sit Analoge. / · Tag nu Plato! Der er dog upaatvivleligt en
NB17:23 ille tænke over Troen. / · Tag nu Prof. M. Han har skrevet en Dogmatik.
Papir 455 geligt Saar som muligt. / · Tag nu Tingenes Orden som den var, da L. brød
NB12:58 ar de prædike derover. / · Tag nu Virkeligheden. I en samtidig Generation
NB22:173 aldeles vil ignorere A. / · Tag nu vore Forhold. Mynster repræsenterer
NB24:44 rlige – Det Aandelige. / / · Tag Opdragelsen, som den var i en ældre
NB12:67 tninger til den givne Priis. / · Tag Paradoxet bort fra en Tænker –
NB6:86 kan Mskene ikke kjende det igjen. · Tag Paulus da han stod i Lænker –
NB11:32 ansee dem for et Gode ell. ikke. · Tag Penge, tag hvilket som helst jordisk Gode,
NB18:12 at det existentielt udtrykkes. / · Tag Prof. Martensen. Lad os nu antage, at det
NB15:84 gjøre opmærksom. Men · tag Præsten der, han barer sig vel. Saasnart
NB34:3 at tage paa Brendenælden. · Tag rask, deri ligger det. Men naar det kommer
CT, s. 39 re sikker paa den Dag imorgen. · Tag Rigdommen bort, saa kan jeg ikke mere kaldes
NB12:40 se være Maalestokken, og · tag saa blot den samtidige Slægt paa hele
DS, s. 200 , det er Evangeliets Ord. · Tag saa dette Ord, gaae ud i Verden, agt, om
NB26:9 nde forkynde Ordet gratis. / · Tag saa en Geistlig, der har 10,000 Rbd. i
NB17:94 af den samme Sandhed mulig. · Tag saa En, hvem Læreren meest omhyggeligt
NB18:78 iken Du vil i vor Tid – og · tag saa fE en i strengeste Forstand Lidende,
NB23:132 n stille Time om Synden. / · Tag saa hvilken somhelst af mine polemiske
KG, s. 94 r det ene ikke det andet; men · tag saa igjen hvert enkelt Ark, lad Dig ikke
OTA, s. 431 r denne Tales Gjenstand; men · tag saa ikke feil, forlyst Dig ikke ved det
NB24:52 ilde gyse ved at sige Sligt. Men · tag saa Luther, han var dog vel en erfaren
NB26:34 Plan) – tag dette, og · tag saa Modstykket, En, der i Forstandens Haardhjertethed
DS, s. 201 , det er Evangeliets Ord. · Tag saa Ordet, agt paa dem, som dog ere villige
DS, s. 202 , det er Evangeliets Ord. · Tag saa Ordet, agt paa deres Liv, om hvem det
Oi6, s. 261 g vel gjennem denne Verden. / · Tag saa Pastor Grundtvig. G. ansees jo for
NB35:18 en Opfattelse af Χstd. · Tag saa Protestantismen, især i Danmark,
EE:190 i som den aldrig fandt noget · Tag saa ringe, at den jo med Glæde gik ind
TS, s. 59 ft, luk Din Dør – men · tag saa ti Ordbøger, fem og tyve Fortolkninger:
DJ, s. 71 ar Aar være forløbne, og · tag saa ud og besøg Mad. Mazetto; Du vil
NB25:55 iv, ikke Norm eller Regulativ. / · Tag saa: de » stille Timer«
NB31:69 e i Retning af Idealitet. / · Tag Sagen ganske simpelt, for at see, hvor
KG, s. 185 isteren » viig bort og · tag Sammenligningen med Dig.« Og dette
NB18:14 Tro, der viser sig i Marias Ord. · Tag Samtidighedens Situation: jo jeg takker,
NB24:164 t Du og jeg ere Heroer, Aand. / · Tag Situationen. Der udgaaer en Forkyndelse
NB33:23 l sin egen Subjektivitet. / · Tag Socrates! Han er ikke i den Forstand tredie
NB15:71 tilhørte absolut Gud. / · Tag Socrates! I hiin Tid er naturligviis den
NB26:44 Skinnerne en Dag an igjen, · tag Stokken til Hjælp, men begynd saa igjen
Oi8, s. 361 Vedkommende de mest skyldige. · Tag store Evner, overordentlig Klogskab, svag
CT, s. 49 paa Straa. Og vil Du det, saa · tag Straaet paa hvilket den sidder. Mere livlig
Brev 40 esøge Dig«: nu vel, saa · tag til Takke med denne lille Epistel; lad
AE, s. 333 n kan have Troens Tilegnelse. · Tag Tilegnelsen bort fra det Christelige, hvad
NB12:114 linger ikke kunne gavne. / · Tag Tilstanden her i Kiøbh. den Gang, da
OTA, s. 394 re Forhold kan aldrig gives. · Tag Trængselen bort, saa tager Du Veien
NB25:69 lærværdighed. / Eller · tag tvende Forkyndere. De forkynde begge, det
BB:12 the erwähnt sie in den · Tag und Jahresheften, als Ergänzung seiner
BB:20 gen 1823 p.10 / So zieh' ich · Tag und Nacht einher, / Das Herz so voll die
PCS, s. 135 rdig, foroverbøiet – · tag Uniformen bort saa ligner han complet en
OTA, s. 395 rt, saa tager Du Veien bort, · tag Veien bort, saa tager Du Trængselen
NB33:43 hed, der tager dette haarde · Tag) hvor haardt der er blevet taget paa mig
Not3:9 og da p. 28. » Jenen · Tag, an welchem sieben Jahre früher das
BOA, s. 131 en Mand der nok kan tage · Tag, dersom blot den sande Extraordinaire er
BB:12 d: i: Doctor Faust' s letzter · Tag, eine Pantomime, nach dem Entwurfe eines
Not1:7.v vil jeg bringe til mit hellige · Tag, og deres Offere skulde være mig behagelige;
G, s. 44 at en Qvindes Trætte er som · Tagdryp, hvad mon han vilde sige om dette Stillleben.
EE1, s. 282 e at høre det eensformige · Tagdryp? Hvilken grundig Iagttager bliver man ikke,
NB11:106 r jo at komme fra Regnen i · Tagdryppen – thi i Forhold til Apostlene var
EE1, s. 168 et Bedøvende ved sig. Som · Tagdryppenes eensformige Fald, som et Rokkehjuls eensformige
    · tage 1682
BB:12 en Verse erschienen. Dasselbe · Tageblatt Numer 31 eine kurze Anzeige über die
BB:12 ller finden sich im Leipziger · Tageblatte v. J: 1833. No 20, worauf in den Numern
Not2:2.a Forklaringer findes i Leipziger · Tageblatte v. J: 1833. No 22, 23, 25. / I den saa
BB:22 fE af: Mittheilungen aus dem · Tagebuche eines Arztes. aus dem Englischen v. C Jürgens,
BI, note sich selbst, die sogar im Lager · tagelang dauerte und allen seinen Zeltgenossen auffiel,
KG, s. 270 ikke bliver Intet, dog den er · tagen af Intet og er Intet, men bliver Eiendommelighed.
KG, s. 155 ne.« Saa blev Qvinden · tagen af Mandens Side og givet ham til Selskab
OTA, s. 320 deligt ( thi Qvinden blev jo · tagen af Mandens Side) vandrer Side om Side med
EE1, s. 234 e mig, og min Beslutning var · tagen at gaae i Theatret. Den første Kjærlighed
SLV, s. 121 iigtorn, selv efterat den er · tagen bort, virker aldeles forstyrrende ind i
OTA, s. 337 til, men heller ingen gammel · tagen bort; forsaavidt er Alt uforandret; og
AE, s. 230 abenbarelse, hvorved Tiden er · tagen den ethisk Existerende til Indtægt,
BI, s. 258 at Subjectiviteten ikke blev · tagen forfængelig. Thi Ironien er ligesom
3T44, s. 238 alvorlig Sag, der altid blev · tagen forfængelig. Ungdommen tænker nemlig
OTA, s. 290 ke, nei saa er den tvertimod · tagen forfængeligt; den er kun i Sandhed indenfor
4T43, s. 153 er funden, da er Skjendselen · tagen fra dem begge, Skjendselen fra den, der
3T43, s. 90 ndseer han vel, at Magten er · tagen fra ham, og, skjønt det er saare tungt,
NB2:52 e de ham; thi nu er Braadden · tagen fra ham, som ligger i Samtidigheden. Hvad
Papir 270 naar da stundom Kraften er · tagen fra os, naar Mathed lægger en Taage
F, s. 476 ver, at jeg saaledes var bleven · tagen i Skole, finde sin Tro paa den retfærdige
Brev 235 endinger for Skovtouren er · tagen i Skoven, antaget, at een og anden Vending
EE2, s. 274 k er flest. Han er vel bleven · tagen itide, men han har dog faaet en Smag paa
Papir 306 raf vor oplæste Text er · tagen kæmper P. kraftigen herimod, og søger
BA, note g blot indbilder sig, at den er · tagen med i Tænkningen. / Den latinske Sætning
Not11:18 p i den seneste Tid bleven · tagen med op i Χstd, men saa forvansket
SLV, s. 32 Indbudne; thi Constantin var · tagen noget tidligere ud. Victor E., der laae
SD, s. 171 dinger, og Seen-Tiden-an, og · Tagen sig i sin Skjebne og Skriven i Glemmebogen,
AE, s. 207 er Pantheismens, Erindringens · Tagen sig ud af Existentsen tilbage i det Evige,
PS, note et ene Parti, blev overvunden og · tagen til Fange. Som Fange blev han fremstillet
3T44, s. 266 en Trediemand, der selv blev · tagen til Naade, forspilde denne ved ubeføiet
CT, s. 197 ogsaa Apostelen blev dog kun · tagen til Naade. Men der er en Synd, som gjør
AE, s. 318 al Viden en Ophævelse, en · Tagen ud af Existents. I Existents gjelder dette
AE, s. 360 herlig Opfindelse, den er som · tagen ud af mit Hjerte, den tilhører ganske
EE2, s. 255 ige skee, at en Discipel blev · tagen ud af Skolen, fordi han ikke kunde komme
Papir 202 aa, hvorledes Djævelen bliver · tagen ved Næsen cfr fE Historien om Virgilius
SLV, note et sig til bestandigt at blive · tagen ved Næsen, ligesom han er det ved adskillige
Brev 214 man jo ellers ikke kunde blive · tagen ved Næsen, seer Tegn og underlige Gjerninger,
JJ:269 ordring, den nemlig at blive · tagen ved Næsen. Denne Trang vil nok blive
4T43, s. 143 rev den foreliggende Text er · tagen, advarer i det nærmest følgende Afsnit
SLV, s. 387 t Been, hvoraf Lænken var · tagen, ved hvis Borttagelse han nu fornemmer Velbehag,
DD:61 42. die Flasche: In den guten · Tagen, wo das stille Folk sich noch haüfiger
Papir 270 raf vor oplæste Text er · tagen. Og i Sandhed, hvis ikke Brevets Begyndelse
3T43, s. 88 det Brev, hvoraf vor Text er · tagen. Som Fange bragtes han derhen, ukjendt af
NB3:48 en at knye, med Taknemlighed · tagende det af Guds Haand, vinder Naade for ham.
Brev 45 og endnu drypper det vel fra · Tagene. Hvad gjør Sibbern? Jeg vil dog formode,
Papir 306 Steder, nu forkyndtes fra · Tagene? Ligger det Hemmelighedsfulde deri? Naar
NB15:41 den. / / / Ogsaa det er en · Tagen-forfængelig af det Hellige, naar fE Politikere, efterat
    · tager 1156
NB23:120 paa bedste Maade – og saa · tages Χstd. med som Trøst. / Naar da
NB25:54 e have den ikke. Og fra dem · tages – ɔ: de fordybe sig mere og mere
Not11:29 anden, det er rigtigt, naar det · tages abstrakt, derimod er den sig mægtige
AE, s. 485 nke, og siig, at den aldrig · tages af den Fangne, og Du betegner dog kun den
Papir 586 let bort, ɔ: Livet maa · tages af Dyre-Skabningen; thi som man tager Livet
AE, s. 485 hvem dog stundom Arbeidsselen · tages af, ikke som Dagleieren, der dog engang
DSS, s. 121 aa blive det, naar Sagen skal · tages afgjørende, forstaaer jeg meget godt
4T44, s. 296 t efter lidt, thi Guds Naade · tages aldrig med Vold, det menneskelige Hjerte
OTA, s. 357 æres af Lidelsen, jo mere · tages alt det Selviske bort, det udryddes, og
NB15:51 maa erindres, at det da ikke maa · tages altfor nøie; thi dersom det saaledes
NB25:67 ige modsat ud; thi naar jeg · tages blot med det Gode, saa der Intet, i Strenghedens
KG, s. 68 t Forkjerligheden, der skulde · tages bort – og dog vel ikke igjen anbringes
G, s. 42 Dødsleie i samme Nu som man · tages bort derfra, var mere indbydende at see
Oi3, s. 187 lse. Saasnart Modsætningen · tages bort er det at være Christen Vrøvl
NB26:66 Efterfølgelse« · tages bort er egl. » Naade« Aflad)
AE, s. 351 nde i Modsigelsen, naar denne · tages bort er Modsigelsen et Plaisanterie, et
OTA, s. 321 r der ogsaa en Tid, hvor han · tages bort fra den sandselige Indbildnings Øie,
NB7:18 es i Christenheden saa Lydigheden · tages bort og Raisonementet sættes istedet.
OTA, s. 393 , saa kan Trængselen ikke · tages bort uden at tage Veien bort, og der kan
EE1, s. 283 det tilstaae Alle. Ogsaa den · tages bort ved Glemsel. Bærer man sig imidlertid
4T44, s. 305 er noget Saadant, at det kan · tages bort, er han jo skuffet, selv om det ikke
EE2, s. 40 det, Elskoven. Saasnart denne · tages bort, er Samlivet enten en blot Tilfredsstillelse
NB20:57 es. Dersom dette Kors kunde · tages bort, hvorledes vilde han da ikke glæde
NB23:84 noget Udtryk i at Ringheden · tages bort, nei den bliver. / En Apostel formaaer
OTA, s. 391 ligt, at Trængselen kunde · tages bort, og han dog vedblive at gaae ad den
AE, s. 323 bliver let, da Vanskeligheden · tages bort, og hele Sagen overflyttes i Abstraktionens
OTA, s. 391 r det jo umuligt, at den kan · tages bort, og Veien dog blive den samme. –
NB:103.a erten, Ulykken, Gjenvordigheden · tages bort, saa begynder hans Liv, verdsligt
FB, s. 126 ed at blive til Nul og Nichts · tages bort, saa bliver kun det raae Factum tilbage,
4T44, s. 305 ieblik. Blot nu dette Andet · tages bort, saa er han jo skuffet; og dersom
NB20:62 traf. Naar nu denne Forestilling · tages bort, saa tages egl. ogsaa Straffen bort.
PS, s. 297 det Historiske maa heller ei · tages bort, thi da have vi kun et evigt Faktum.
NB12:98 samme Øieblik disse Lidelser · tages bort, vilde min Fremstilling omtrent blive
NB22:8 inde det nemmere at al Tvang · tages bort. / / / a og fornuftigviis bestandigt
SLV, s. 386 t, naar hiint Tredie udenfor · tages bort. / For ikke at gaae for vidt i Exempler
Brev 39 det om Faders første Kone) · tages bort. Gitteret lukkes der bag ved. /
BOA, s. 187 es, med mindre det Særlige · tages bort. Vil altsaa A. at Syllogismen i hans
NB14:72 nsker og beder, at Tornen maa · tages bort: o, dersom det skulde betyde at jeg
SFV, s. 35 ldning, hvilken først skal · tages bort; saaledes er der ogsaa Forskjel mellem
PS sk Faktum, og kun for Troen. Troen · tages da her først i ligefrem og almindelig
NB22:43 f. / Men Sagen er, ordentligviis · tages de høieste Tanker aldrig med. Man tænker
SD ske Moment i alt det Christelige. · Tages den bort, saa er det Christelige ikke blot
JJ:506 vel bede, hvis det er muligt, da · tages den fra mig, men hvis det ikke er muligt,
SLV, s. 387 at i de Elskendes Lidenskab. · Tages den substantielle Gehalt ud af de Misforstaaende,
LA, s. 61 ogsaa i Individernes Verden, · tages den væsentlige Lidenskab bort, det ene
EE1, s. 204 endes uskyldige Enfoldighed; · tages denne fra hende, da er hun Intet i sig,
LA, s. 55 Gyldighed valore intrinseco, · tages denne Neutralitets-Forholdets Forudsætning
DS, s. 223 ndet en Overflødighed, og, · tages der for alvorligt fat, da fundet det fornødent
4T44, s. 380 Noget til, men den Stridende · tages der mere og mere fra. Det Udvortes og enhver
BI, note r at gjendrive det? – Der · tages derfor intet Hensyn til, om Flere har den
NB9:27 , saa vilde der slet intet Hensyn · tages dertil. Jeg er nemlig sat udenfor, mod
EE2, s. 261 lde være sig selv nok, thi · tages det abstrakt, saa faaer jeg dog ingen Bevægelse.
NB10:137 at berøre Slægten – · Tages det bort, er Gud dethroniseret. / Da nu
NB15:113 nøiagtigt til hinanden, · tages det ene bort bliver det andet usandt. Tre
OTA, s. 174 g til Dag og fra Aar til Aar · tages det ikke saa nøie med, om En ganske
NB23:144 men Efterfølgelsen, den · tages det ikke saa nøie med. / Fra den Tid
ATV, s. 209 a taabelig, at der ikke burde · tages det mindste Hensyn til den, er det dog
AE, s. 542 ommen til Verden for at lide. · Tages dette bort, saa indtager uden videre en
PH, s. 57 der mig ved, at der saa hurtig · tages efter Lærdommen; jeg takker Dem, at
3T43, s. 69 rd, der for at forstaaes maa · tages efter Ordet. / / Kjerlighed skal skjule
NB20:62 nne Forestilling tages bort, saa · tages egl. ogsaa Straffen bort. / Det blot Msklige
4T44, s. 343 den meest frygter er, at der · tages en Beslutning, thi en Beslutning adspreder
NB18:67 ieblik var kostbart, skulde der · tages en Position; der var En villig –
NB33:55 eneste Χsten, der skal ikke · tages en Tøddel fra Fordringen. See det er
Not11:26 des som dette Ord i Almdl. · tages er Ueberwesen. Det var derfor og med Rette,
LA, s. 61 til sig selv og til det Hele. · Tages et af Forholdene bort, saa har vi Chaos.
Papir 254 Heiberg; fra September af · tages et betydeligt Hensyn til de mærkelige
Papir 331 om Ægteskabet skal der · tages et Hensyn til / Fischart / Jeg finder Noget
NB4:154.b Skildringen. / Her kunde ogsaa · tages et Hensyn til den Bemærkning af Zeuthen
JJ:442 . – Subsidialiter kunde her · tages et Hensyn til det at begynde med Tvivl.
BI, s. 159 e den den mythiske, fordi der · tages et Hensyn til en eller anden Mythe deri,
JJ:305.a nu er bleven. / Her kunde ogsaa · tages et Hensyn til Karneadess Sandsynligheds
BI, s. 159 er nu ikke mythisk, fordi der · tages et Hensyn til Mythen om Eros som avlet
Brev 85 gt der er andre Ting der maa · tages et Hensyn til. / Seer Du nu Forskjellen
BI, s. 281 raf, til hvilke der ogsaa maa · tages et Hensyn, førend man kan sige, at Begrebet
Brev 122 i vor Tid maatte der ogsaa · tages et væsentligt Hensyn til. I Betragtning
NB26:12 det Sandsebedrag bort, skal der · tages fat saaledes: I ere egl. ikke Christne
Papir 371:1 e til at undgaae, at der · tages feil i Livet, at Det ansees for Stolthed
NB20:162 oxet, for at der ikke skal · tages feil, som skulde man til at speculere.
NB:73 Overgange). Dersom dette skal · tages for ramme Alvor absolut, saa hører denne
NB20:132 bede for Dig, at der ikke maa · tages for stærkt paa Dig. / Feilen hos hiint
BI, note et Mythiske. Saalænge Mythen · tages for Virkelighed, er den egentlig ikke Mythe,
NB10:198 s, at Χstus ikke skal · tages forfængelig i denne almdl. Præstesludder
BI, s. 257 ke, for at Naaden ikke skulde · tages forfængelig, saaledes maatte hos Grækerne,
FV, s. 24 es, hvilket jo betyder, at den · tages forfængelig. / Men aldrig har jeg, end
NB2:12 læden over det Sidste ikke kan · tages forfængelig. Det er Pælen i Kjødet.
NB21:101 std. har – ved at · tages forfængeligt – forkjælet Mskene
OTA, s. 352 har været bittrere end at · tages forfængeligt af Nysgjerrigheden! –
NB15:91 lægt.« / At dette kan · tages forfængeligt og rædsomt misbruges:
OTA, s. 243 ogsaa Lidelser kan saaledes · tages forfængeligt som en Udmærkethed,
NB20:150 r. / Men Intet kan saa let · tages forfængeligt som Naaden; og saasnart
NB22:159 r let kan dette ikke atter · tages forfængeligt! Ja, det er ganske sandt,
DS, s. 225 tigt sikkret, at det ikke kan · tages forfængeligt, altsaa: jeg er dog en
NB15:129 ng. / At denne Lære kan · tages forfængeligt, er let at see. Dog er
NB22:57 dsom Maalestok den vistnok · tages forfængeligt, og altsaa heller ikke
NB22:92 . / Men dette kan saa igjen · tages forfængeligt, saa man reent glemmer
SD, s. 229 te Skridt, at det saa skulde · tages forfængeligt, som løb det dog ud
BI, s. 254 re. Det Hellige skulde ikke · tages forfængeligt, Templet maatte først
IC, s. 232 etrygger, at Høiheden ikke · tages forfængeligt. » Forbilledet«
NB24:142 t » Naaden« · tages forfængeligt. / Hiobs Bog. /
CT, s. 281 sen vil altsaa ikke verdsligt · tages forfængeligt; den indeholder derfor
NB23:84 enne Ophøiethed ikke kan · tages forfængeligt; Det Guddommelige veed
LA, s. 61 g derfor gives der to Former. · Tages Forholdet til sig selv bort, saa har vi
Oi7, s. 297 a man blive Christen, det maa · tages fra Barndommen af« det vil sige:
Oi7, s. 294 a man blive som Barn, det maa · tages fra Barndommen af. Saa vil jeg nu gifte
Oi7, s. 294 blive Christen, nei, det maa · tages fra Barndommen; nu maa jeg« ( ligesom
NB25:54 tage – hvorledes kan Noget · tages fra Den, som ikke haver? / Ganske simpelt:
EE:43 melig Bekymring for, at den skulde · tages fra Dig, da du ikke havde givet Dig den
NB22:89 t de hvert Øieblik kunne · tages fra Dig, og siger Præsten, denne Betragtning
NB27:88 nne Din Ueensartethed kunne · tages fra Dig? er ikke Χstus saaledes en
NB22:89 ethvert Øieblik Alt kan · tages fra En – og saa kan jo rigtignok
FB, s. 151 , skulde da Seiren ikke atter · tages fra Folket? / Naar en Søn forglemmer
4T44, s. 342 eden i Sigte; thi skal Sagen · tages fra Grunden, maa først og fremmest hiin
NB32:104 sig. / Nei, nei Sagen maa · tages fra Grunden, Terrainet maa ryddes, det
NB25:54 at have. Ikke Indbildningen · tages fra ham – det var hans Lykke, nei,
NB27:19 vis den jordiske Elendighed · tages fra ham – saa føler han maaskee
Oi5, s. 228 gelse, frygtet, at den skulde · tages fra ham – truffet, strax fæster
NB30:51 det at blive Erkebiskop) maatte · tages fra ham, ak, men forgjeves. See, det er
NB19:23 ærge Gud, at denne Pæl maa · tages fra ham. Naar saa langt om længe maaskee
NB24:14 øst – og ogsaa den · tages fra ham: i samme Øieblik blev det endnu
JJ:101 jeg veed ogsaa, at dette kan · tages fra mig imorgen, ja inden jeg faaer endt
NB22:94 g at naturligviis denne Gave kan · tages fra mig naar det skal være – disponerer
SLV, s. 283 andelige Død, at den skal · tages fra mig! Differentserne har jeg forlængst
CT, s. 269 st i næste Øieblik skal · tages fra mig! Og hvis der var een eller anden
NB22:89 g ved, hvert Øieblik kan · tages fra mig) og saa dog kunne ret glæde
NB9:50 at der føies til men i at der · tages fra mig, alt det Formeentlige o: s: v:,
NB26:56 ltid Profit; thi naar noget · tages fra mig, naar jeg tvinges til at slippe
NB27:88 te tænkte jeg kunde ikke · tages fra mig, og da min Skyldbevidsthed ogsaa
NB30:46 kunne skee, at hiint Kors kunde · tages fra mig, og min Tilværelse, efter mange
EE2, s. 34 beholde for hendes Skyld, kan · tages fra mig, og nu staaer hun der, skuffet,
EE2, s. 248 t Væsentlige, som ikke kan · tages fra mig, uden at jeg bliver en Anden. Hertil
NB26:78 n Pæl i Kjødet vil maaskee · tages fra mig; men jeg vil til den Tid ikke være
SLV, s. 246 bede, at denne Tanke maatte · tages fra mig? Nei! Det er jo en Mulighed. Og
NB9:6 den høie Tid, at Christendommen · tages fra Mskene igjen for at lære dem at
HH:19 melig aandelig Skat som aldrig kan · tages fra os ja det er et stort Maal. Det er
SD, s. 176 dling. Thi naar det Jordiske · tages fra Selvet, og han fortvivler, saa er det
OTA, s. 192 s til og hvor meget der skal · tages fra; han veed, hvad der indsmigrende skal
Brev 181 og vil vel nu ogsaa oftere · tages frem til Erindring. See, Tobak og Kaffee
LF, s. 45 yre Magt i dette Ord, naar det · tages ganske bogstaveligt; naar det ikke bogstaveligen
LF, s. 45 naar det ikke bogstaveligen · tages ganske efter Bogstaven, er det mere eller
TS, s. 52 e og ene Saliggjørende ikke · tages ganske forfængeligt, bliver et Skalkeskjul
NB25:62 Talenter) fra ham skal endog Det · tages han haver, nemlig det han haver som Givet,
NB25:54 ke haver, fra ham skal endog Det · tages han haver. / Dette synes en Modsigelse,
NB25:62 ke haver, fra ham skal endog Det · tages han haver. / Paa første Sted maa det
CT, s. 51 han sig ikke ud for, og Andet · tages han heller ikke for; men for Gud er han
OTA, s. 345 men den skal heller ikke · tages hen i Forfængelighed, saa let er den
OTA, s. 345 men den skal heller ikke · tages hen som Intet, dertil er den for dyrekjøbt.
TS, s. 60 tagelser kan der ikke saaledes · tages Hensyn til – saa maatte man vel sige:
NB20:68 onyme – og der maatte · tages Hensyn til dem; thi den offentlige Mening
NB11:225 stheden, saa kan der jo ikke · tages Hensyn til, om der findes enkelte Kredse
NB27:40 » hjælpe« · tages her ogsaa i den Betydning som naar gamle
BI, s. 271 Wirklichkeit – heutiges · Tages Herz – ist. Det der mangler Dyden,
AE, note niker. Naar nemlig Ironie ikke · tages i afgjørende Forstand, saa er i Grunden
NB14:49 Koth! / » Naaden« · tages i Almdlighed som en død Afgjørelse
KK:4 ens høieste Moment Døden · tages i Besiddelse af Friheden som gjør den
NB31:84.a førend Evigheden opdages og · tages i Besiddelse er det en uhyre Afstand, og
BI a her imidlertid for det Første · tages i Betydning af den historiske Virkelighed,
KKS, s. 104 medens det ikke afgjørende · tages i Brug eller afgjørende viser sig som
PS, note Det Ord Modsigelse maa her ikke · tages i den forflygtigede Forstand, i hvilken
BA, s. 373 . Dette maa naturligviis ikke · tages i den Forstand, hvori en Vellystning kan
EE1, s. 126 ennemsigtige. Dette maa ikke · tages i den indskrænkede Forstand, som om
Not11:21 n Betydning, hvori den maa · tages i den n: Ph., hvor den er das gewollte,
TAF, s. 295 Kjerlighed, da kan Ordet kun · tages i een Forstand; at Han var Kjerlighed tjente
FB, s. 160 idt » Gud« her · tages i en aldeles abstrakt Forstand som det
BA, s. 425 . Det Indesluttede maa derfor · tages i en ganske bestemt Betydning; thi saaledes,
NB26:9 det, saa maa Fryd og Glæde her · tages i en uendelig ophøiet Forstand, uendelig
Not4:5 hænomenologie kunde ogsaa · tages i en vidtløftigere Forstand og omfatte
PS men dernæst maa Troen · tages i ganske eminent Forstand, saaledes som
BI lighed. Dette Ord kan nemlig deels · tages i metaphysisk Forstand, saaledes som, naar
Not11:23 sen og Seyn maa her altsaa · tages i negativ Forstand, saaledes at Væsen
EE1, s. 121 e. Dette maa imidlertid ikke · tages i nogen udvortes Forstand, men det er netop
NB20:152 den at dette behøver at · tages i ond Forstand, men saaledes som fE Socrates.
BA, s. 449 vet« maa naturligviis · tages i prægnant Forstand om det, hvorfra
NB20:44 dette Liv, hvis Χstd. skal · tages i sin strengeste Skikkelse, saa er det
EE1, s. 417 det. Det maa imidlertid ikke · tages i slet Forstand, som om den, der var for
BMS, s. 124 svidner, saa maa altsaa Ordet · tages i strengeste Forstand. Lad mig da med nogle
Not11:7.a ivlen. Tvivlen maa nemlig ikke · tages i subjektiv Betydning, som Noget, der træder
EE1, s. 281 er intet æsthetisk Hensyn · tages i Valget af dem, der skal belære Een,
NB12:168 stenhed« som dette · tages i vor Tid, udenvidere identisk med Mskhed.
TTL, s. 393 kjøbes ikke for Guld; den · tages ikke med Vold, men den kommer ikke som
NB12:138.c i Øieblikket, saa skal hun · tages ind. Men mit Liv er lagt lidende an. Mit
NB34:22 nde Χstne, thi det maa · tages itide ( Χstd. er rigtignok af den
EE2, s. 273 er gjaldt om Børn, de maae · tages itide. Min Mening er nu ikke, at det skulde
NB31:141 istelige paa ethvert Punkt · tages just det Charakteristiske ( det Dialektiske,
NB20:23 for Lidelse, men til at der · tages lempeligt paa mig, og at jeg fritages fra
NB32:67.a ldet om. / / / Til Exempel kan · tages Luthers Prædiken over Evangeliet paa
NB12:164 Evige kan være godt nok, kan · tages med – naar man tillige faaer det
NB25:67 orstand fordres, at Du blot · tages med det Gode, just det gjør det umuligt,
NB25:67 den Omstændighed, at det · tages med det Gode, til at ville have Fortjeneste.
NB25:67 t Fortjenstlige, som det at · tages med det Gode. Det seer skuffende et Øieblik
NB25:67 n, naar det, som man siger, · tages med det Gode: det fordærvede Barn vil
NB34:10 Piank hjerteligt Velkommen, · tages med paa Raad. / Sandeligen, sandeligen
KG, s. 55 lvorligste, som dog vel skulde · tages med ud i den Forvirring, hvis Forhold til
3T44, s. 255 lens Salighed, saa lidet den · tages med Vold, ligesaa lidet indfries som et
NB21:144 aa den anden Side af Livet skal · tages med). / Dette har jeg læst i Neanders
Papir 504 iger maa bestandigt Situationen · tages med, at Christus er den Forfulgte, Miskjendte,
HH:17 ordiske Forestillinger ikke bør · tages med, nu vel saa indrømme vi, at Billedet
AE, s. 358 λος ikke kan · tages med. Dog veed Ingen det uden Individet
Papir 263:2 ækkelig og munter, hvilket · tages meget Hensyn paa, yngere end 30 Aar ønskes
IC, s. 102 vedvare indtil Dagenes Ende. · Tages Muligheden af denne Forargelse bort, saa
AE, s. 36 den faae sin farligste Fjende. · Tages nemlig Lidenskaben bort, saa er Troen ikke
BOA, s. 160 kal sættes Noget til eller · tages Noget fra, og i hver Generation og i hvert
SD, note , til hvilket hun hengiver sig. · Tages nu Dette bort, saa er ogsaa hendes Selv
NB11:194 . / Dersom Positionen ikke · tages nu i dette Øieblik, eller dog nu snarest
SD, s. 200 eget fordærver Alt. Dette · tages og gives mellem Mand og Mand som Viisdom,
NB25:62 ddelsen, er der intet Erhvervet, · tages ogsaa det Givne fra En. / Guds-Forholdet.
LA, s. 61 ig-Forholden til en Idee; men · tages ogsaa dette Forhold bort, saa har vi Raahed.
NB19:23 ar tabt sit Værd, saa maaskee · tages ogsaa Pælen bort. / Menneskene ere ofte
NB19:15 æret fortsat – maa · tages om muligt i et qvalitativt Yderste, at
NB18:4 ndsningen er som naar Fisken · tages op af Vandet og skal aande i Luften. Det
PS, s. 282 jøndt den er lige naar den · tages op, saa har Sandsen slet ikke bedraget
Oi1, s. 136 ærge. / At naar Sagen skal · tages paa den Maade, som jeg her viser, at der
EE2, s. 90 m, saa maa det i Sandhed ikke · tages paa denne Maade. Og er det ikke smertefuldt
NB17:27 isse uhyre Mundfulder, som kunne · tages paa een Gang, saa lader det sig gjøre.
SD eb Sygdommen til Døden maa dog · tages paa en egen Maade. Ligefrem betyder det
BI, s. 296 iver Alt Intet; men Intet kan · tages paa flere Maader. Det speculative Intet
IC, s. 185 Godt ham. Et Menneske maa der · tages paa med Lempe, og derfor faaer et Menneske
Brev 13 en en saadan Betragtning skal · tages paa Raad med. Var Tiden sat og beroliget,
NB23:84 og Konger komme at tilbede, dog · tages Ringheden ikke bort. Det er et besynderligt
NB25:54 ing om at man haver det. Fra ham · tages saa ɔ: den Smule Anflug af at have
FB, s. 164 at tyde paa, at Ordene skulle · tages saa forfærdelige som muligt, for at
NB24:128 vil sige: ja, det maa vel ikke · tages saa ganske bogstaveligt, det er vel for
NB33:50 at være ene for Gud ikke · tages saa ganske nøie. Som man i det daglige
NB22:30 t Msk. saa tjenligt, at der · tages saa haart paa ham. / Allerede i de første
NB26:90.a at lide / / / ( naar det skal · tages saa nøie!) / Myndighed. / /
NB29:16 iet, saa maa Det han siger ikke · tages saa nøie, det er ikke saa ganske bogstavelig,
NB25:77 dog saa uligt! Thi skal det · tages saadan udenvidere, saa vil det omtrent
BA et senere Capitel. Men naar Ordet · tages saaledes, da falder Modsætningen af
LA, s. 82 nkelte, der nivellerer Nogle, · tages selv igien med, og saa fremdeles. Medens
F, s. 511 n kan nemlig ikke i denne Tale · tages sensu eminentiori om en eller anden enkelt
Papir 452.b , og det er dog Det, der skal · tages Sigte paa. / Stemning. / O, Luther!...
NB22:159 takkels Msk. reen gal, maa · tages som Inderliggjørelse i Naaden, inderligere
NB11:151 te polemiske Sigte maa kun · tages strengere og strengere for hvert Aarhundrede
JJ:34 forundrer ham, at der intet Hensyn · tages til dets Indhold, han maa ansee det for
BI, note tandelsen, at der hverken skal · tages til ægte ei heller bortgiftes; men den
EE:22 vorde Engle lige ( ikke gifte ell. · tages til Ægte); men Englenes Fald lærer
OTA, s. 292 Tilkommende ved Bevidstheden · tages tilbage i Øieblikket, saa opdages Bekymringen,
EE2, s. 161 a gjøres om igjen, der maa · tages tilbage, og dette er ofte saare vanskeligt.
Papir 365:14 n anden er den i hvilken den · tages tilbage. / Docendo discimus, en Gymnastiklærer
EE2, s. 161 thi det, der er poneret, skal · tages tilbage. Dersom Du tænker Dig en Styrmand
OTA, s. 361 rd, det gaaer ud i Verden og · tages tilfølge af Andre, som altsaa ikke have
NB15:11 a igjen et Hop; i eet Øieblik · tages Tilløb til at ville handle ethisk religieus,
FV, s. 13 ledes, at det heelt og holdent · tages ud af Reflexion tilbage i Eenfold, det
CT, s. 185 le den, ikke saaledes, at den · tages ud af Rædselens Omgivelse og stilles
EE1, s. 162 e, men i det Øieblik, den · tages ud, maa hun døe. At berøve hende
Papir 585 s Lærere, som kun altfor let · tages ved Næsen, faaer Slægten: Politie-Agenter,
SLV, s. 205 ronymus eller Cassander, der · tages ved Næsen. Alt er her latterligt, Vægterne
EE1, s. 133 nøie efter Ordet det maa · tages, at Don Juan er allestedsnærværende
TTL, s. 423 men hvis der ingen Beslutning · tages, da vil det vel gaae et saadant Menneske,
BA, s. 421 stand, hvori det almindeligen · tages, den ussleste af alle selskabelige Virtuositeter
NB13:80 dike, i den Forstand som det nu · tages, er som beregnet paa, ethisk seet, at bedrage
DS, s. 255 lse) saa høit maatte Tonen · tages, hvis der, christeligt, skal være Alvor
TS, s. 41 at jo høiere det Religieuse · tages, jo strengere bliver det; men deraf følger
TTL, s. 460 godt, fordi der intet Hensyn · tages, medens al Forskjellighed netop ligger i
3T43, s. 65 d. Hvad er det, der ikke kan · tages, men selv tager Alt? Det er Kjerlighed.
BI, s. 205 Forstand, hvori dette Ord maa · tages, naar der er Tale om et aandeligt Phænomen,
NB25:54 e Anflug af at have som han har, · tages, saaledes, at han bliver dummere og dummere
KG, s. 295 nledningen til at synde deraf · tages, til at forøge Syndernes Mangfoldighed.
NB31:101 fik for, en Examen, der skulde · tages. / Men tilsidst naaedes det, især i Protestantismen
CT, s. 140 og alt Det fra ham, der kunde · tages. Gud venter blot paa, at han elskende skal
AE, note ken det længselsfulde Sigte · tages. Men den største Modsætning er den
NB13:92 d er det yderligste der kan · tages; thi dialektisk er Forsvar og Angreb paa
BB:2 zweier Liebenden, indem er den · Tagesanbruch verwünscht. Abendlied ( serena af sers