S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB26:87 g, for hvem Millioner Verdner er · 0, at han skulde have en Sag, for hvilken
NB21:69 at han bestemmer sig som No · 0 blot for at skaffe Plads for Idealet, hvorved
NB35:2 i Ideen seet er af Værd = · 0, eller mindre end Nul, forsaavidt jo disse
CK, s. 193 eligt en kongelig Bestalling = · 0, har i det Høieste Papirets Værd.
Brev 2 eslaaer ogsaa, at den, der fik · 0 i nogen Ting, skulde tage en nye Examen
SLV, s. 333 rystet, saa er hans Kunst = · 0, og han er ikke indesluttet. / d. 5. Juni.
BOA, s. 284 han er selv No · 0, og har derfor formodentligen kun travlt
Oi10, s. 415 Papir, saa det for dem er = · 0, og selvfølgeligt Ingen af dem vil give
NB21:69 bestemmer sig at være No · 0. / Dette er Politie-Forretning, uhyre anstrengende.
BA, s. 340 a Nr. 1 egentlig er blevet Nr. · 0. / Hvad der ofte skuffer og hjelper til
NB33:19 100,000 ere grammatikalsk = · 0. Du er derfor heller ikke i Spidsen for
AE, s. 54 lik for det enkelte Subjekt = · 0; men som Forfærdelse contra ere de yderst
    · 1 1731
    · 2 1478
    · 3 1255
Brev 202 angere ( Sylvia etc) sidst · 4 - først 5. / ligeledes den gule Vipstjært.
BOA, note s No 1 men som det synes til No · 4, » om Adler vil indrømme, at der
Papir 6 e victimis gentilium residua. / 17, · 4 πϱοςϰληϱοω.
Papir 432:2 at Bogen kostede · 4 ℳ ( det gjør » til Selvprøvelse)
NB24:120 il Du være salig, det koster · 4 ℳ og 8 ß og en Douceur til Præsten,
Papir 432:2 liden« og koster · 4 ℳ. / Dette er naturligviis releverende.
Papir 4:1 icli = 500 Th. Alii en Sekl. · 4 ℳ. en Drachme 1 ℳ. en Talent 2000rd.
Papir 4:1 Kodrans. en Stater = 1 Sek. · 4 ℳ. Mina = 10 Rbd. en Stater = 2 ℳ.
BI, s. 274 Hippias ( Xenophons Mem. IV, · 4 § 12-16 § 25). Her gjør Socrates
NB:30 den ikke Ære ell. Dygtighed for · 4 ß – og hvorfor? Naturligviis fordi
NB21:125.b vil have det Gamle og saa for · 4 ß af det Nye. / Christelig Rangforordning
DS, s. 185 ag) fratages nogen Eneste ikke · 4 ß af hans lovlige Indtægter, ingen
NB14:54 christelig Samler o: D:. Jeg gav · 4 ß dertil; det vilde være et godt
OiA, s. 7 sin Madmoder for at hente for · 4 ß Eddike. Han blev borte i henimod 3
NB27:80 n Forskjel, om det Hele var · 4 ß eller om det var Millioner? Og er
EE2, s. 42 Ubændighed vilde kalde for · 4 ß Elskov) ikke vilde være istand
NB20:108 ar engang tænkt paa at offre · 4 ß for Χsti Skyld, ja Præsten
Oi10, s. 412 ner, 5rd til Præsten, og · 4 ß for Fattigfolk. Men saa vilde Dyrehavstourene
JJ:396 Hoved paa, at der er rigeligt for · 4 ß Guld paa Bindet af Heibergs Urania..
DD:31 at spadsere ud af Nørreport med · 4 ß i Lommen og en tynd Rørstok i Haanden;
SLV, s. 253 odsigelse, at ville sætte · 4 ß ind, naar der er uendeligt meget at
NB2:63 lser og Skurke. Det dreier sig om · 4 ß og om et sølle Skrog. / Saa var
NB29:73 kelig selv siger, ikke eier · 4 ß og som dog paa Auctionen vover at
OiA, s. 7 den litteraire Verden med for · 4 ß Polemik, som han formodentlig omhyggeligt
NB34:30 Om hele Χstheden aabnede en · 4 ß Subscription for at lønne 10,000
NB31:79 ar i Forhold til det at elske en · 4 ß Subscription mulig. / Og dog er det
JJ:111 heologer og Philosopher havde for · 4 ß Tanker i deres Pande, da havde de
Not6:20 Fortæring, svarede han: · 4 ß, 2 ß for Øl og 2 ß for Brændeviin.
NB15:80 vel, at Eders Bedrifter for · 4 ß, Eders piankede Replikker paa Forsamling,
NB2:63 det sig vaudevilleagtigt om · 4 ß, og altsaa comisk om: at skulle løfte
JJ:396 ke: at give sit Hoved paa; og saa · 4 ß, og skærpes ved det Prædikat:
NB29:106 paa den Maade protegerende · 4 ß, veed Du vel, at det er Majestæts-Forbrydelse
NB33:57 meren ved Siden og kjøbe for · 4 ß. / Sandheden er noget anderledes.
AE, note Liv paa, at der er rigelig for · 4 ß. Guld paa Bindet af denne Bog: saa
AE, s. 476 elalderen prækes Aflad for · 4 ß., og man antager, at dermed er den
AE, s. 476 e, forudsat, at han da har de · 4 ß., thi Udveien er jo saa let, og i
Brev 271 ager 100 faaer man den for · 4 ß: hvilken Interesse for Sagen, og hvilken
NB29:117 d Marks-Subscription eller · 4 ßs Subscription er. / O, det er et Dyb
IC eblik. – Saaledes Matth. IX. · 4 ( Fortællingen om den Værkbrudne),
Brev 273 Vand og Brød istedetfor · 4 ( Lægerne ere i Grunden nu de eneste
Brev 202 sidst 3 ell alm. først · 4 . / Duerne hele 3 . / Digesmutterne ( Saxicola)
Brev 261 og Fredag men først Kl. 2 1 · 4 . / Hvilken Tid! / hengivnest / d. 6 Marts
AE, s. 329 g selv af et Menneske. / Cap. · 4 / » Smulernes« Problem:
AE, s. 15 : hans Stiil / 320 / / Capitel · 4 / / » Smulernes« Problem:
Oi4, s. 203 Øieblikket / / / Nr. · 4 / / / / / Indhold: / 1) Læge-Skjønnet.
BA nstituerer Begrebet Skyld. / § · 4 / / Begrebet Syndefald / Naar da Uskyldigheden
IC Du vil troe eller ikke. / / § · 4 / / Den ligefremme Meddelelses Umulighed
Oi10, s. 414 Præsten«. / / / · 4 / / Hedenskab – » Christenheds«
PS, s. 278 ivelsen blind Allarm. / § · 4 / / Opfattelsen af det Forbigangne / Naturen,
SLV eller havde Skade deraf. / § · 4 / Angeren dialektisk forhindret i at constituere
SFV, s. 32 entlig Religieusitet. / § · 4 / At man, selv om et Menneske ikke vil
AE, s. 320 t er lettere at sige. / § · 4 / Den subjektive Tænker; hans Opgave;
NB2:237 . / Forfarenheden Haab / No · 4 / Haabet beskæmmer ikke. / eller: Haabets
PCS e: det er en Opgave for Phister. / · 4 / I anden Akt af Stykket drikker Capt.
CC:8 Jesu Chr:, servatore nostro v. · 4 / Ideo te in Creta reliqui ut, quæ deerant,
Papir 423 Du opgiver Evighedens Haab / No · 4 / L. H. i S. e. s.     saa / Du opgiver
NB25:68 være det Χstlige. / · 4 / Lad mig tage et analogt Tilfælde.
NB29:3 s. 3, med optegnelserne NB29:3 og · 4 / Ægteskabet. / / I de symbolske Skrifter
NB14:142 m Juul og Nytaar, Epistel: Gal: · 4, 1-7. / Thema: / Guds Opdragelse eller vor
Not1:5 , 31. 1 Thess: 2, 18. 1 Tim: · 4, 1. / Djævelens Rige er brudt ved Chr:
Not1:6 0. 2 Thess: 1, 6.7.9. 2 Tim: · 4, 1. 1 Joh: 2, 28. 3, 2. Mth: 10, 41.42.
CC:2.b io, ut sit. In N. T. semel Phill. · 4, 10 resuscitastis curam mei. / αϰαιϱεομαι
4T44, s. 357 kke sige med Prædikeren ( · 4, 10) » vee Den, som er ene; hvis
Papir 14:5         Joh. 3, 16. 1 Joh. · 4, 10. 16. 19. Rom. 5, 8. / 7. Papir14:6,
Not1:7 : 1, 21. 1 Tim: 1, 15. 2, 3. · 4, 10. 2 Tim: 1, 10. / Chr: Øiemeed er
Not1:7 nedsbyrd: Act: 2, 36. 3, 18. · 4, 10. 8, 35. 10, 38. Joh: 20, 31. 1 Joh:
Not1:7 Eb: 2, 17. 1 Joh: 2, 2. · 4, 10. Her maa bemærkes, at ἱλαςμος
Not1:7 -19. 1 Pet: 1, 18.19. 1 Joh: · 4, 10.19. 5, 3. Herved blive de Christne gjenemtrængte
IC, s. 251 ve stille« ( 1 Thess. · 4, 11) eller, stridende, i Fornedrelsen: drag
Not10:9 h. 16, 13 Almagt 1 Cor XII, · 4-11. – inspiration Joh. 14, 15. 1 Pet.
Not1:6 38. 1 Cor: 15, 31.55, 2 Cor: · 4, 11. Phil: 1, 21. 2, 17. 2 Tim: 4, 6.7.
Not1:7.y s ved Almisse. Dan: 4, 24. Tob: · 4, 11.12. Men ei blot enkelte gode Gaver af
Papir 360 benyttes det Motiv af 1 Thess. · 4, 11: at sætte sin Ære i at leve stille.)
Papir 18 c: 10, 16. Luc: 2, 34. 1 Cor: · 4, 12. / β) Mth: 5, 44. Luc: 6, 28. Act:
JC, s. 16 τω. / 1 ad Timotheum · 4, 12. / ☞ / Behag at bemærke. /
Not1:8 mystica. Joh: 14, 23. 1 Joh: · 4, 12. Eph: 3, 17. / Andet Hovedafsnits /
Not1:8 εως. 2 Cor: · 4, 13. Gal. 3, 2. 5, 14. Eph: 1, 13. Ved Troen
Not1:8 r: 13, 13. Col: 1, 23. Phil: · 4, 13. Heb: 10, 35. 12, 1.2. / Den chr. Dyd
Not1:9 , 11. 1 Cor: 6, 14. 1 Thess. · 4, 14. / Forholdet mellem det ny og det gl.
Not1:5 m: 8, 38. – Gal: 1, 8. · 4, 14. 1 Corinth: 13, 1. / Som Guds Sendebud.
Not1:7 ᾳ Luc: 2, 40,52.. Eb: · 4, 15. – συλλυπουμενος
Papir 5:3 α. 1 Cor: X, 11. 1 Thess. · 4, 15. 1 Cor: 15, 51. Jac. 5, 7-9. 1 Joh.
Not1:7 t negativt 1 Joh: 3, 5. Ebr: · 4, 15. 1 Pet: 1, 9. 1 Pet: 2, 22. snart positivt
Not1:6 or: 10, 11. 15, 51. 1 Thess: · 4, 15. 1 Tim: 6, 14. Tit: 2, 13. 1 Joh: 2,
Not1:9 . / Mth: 6, 32. 10, 29. Jac: · 4, 15. Heb: 12, 5. / Χsti Sendelse. Joh:
Not1:9 skulde indtræde: 1 Thess. · 4, 15. Jac: 5, 8. 1 Pet. 4, 7. 1 Joh: 2, 18-28.
NB10:167 opmærksom at i 1 Thess. · 4, 15., vi som leve paa den Tid skulle f
Not1:8 12. Col. 1, 18. Eph: 1, 22. · 4, 15.16. 5, 23.30. / § 69. / Allerede
Not1:8 14.17. Jac: 1, 18.21. 1 Tim: · 4, 16. 1 Pet: 1, 23. 2 Pet: 1, 3. Her omtales
Not1:5 th: 13, 41. 25, 31. 1 Thess: · 4, 16. 2 Thess: 1, 7. 1 Pet: 3, 22. De 2 første
Not1:9 39. 1 Cor: 15, 52. 1 Thess. · 4, 16. Apostlene troede tillige, at denne
Papir 15 et sic. Phil. 1, 19. Sed Eph. · 4, 16. de constructione dicitur, qua alterum
Not1:6 πος 2 Cor: · 4, 16. Eccl: 12, 7. – Der skelnes mell.
Not1:6 . 1 Cor: 15, 23.52. 1 Thess: · 4, 16.17. – Vi skulle træde frem
NB2:142 vor Mening / Prædikeren · 4, 17 » forvar Din Fod, naar Du gaaer
2T44, s. 215 stakket« ( 2 Cor. · 4, 17) selv naar den varer et heelt Liv, det
Not1:8 14. Jac: 1, 27. Joh: 3, 21. · 4, 17. / § 59. / Det var en Følge af
Not1:9 5. af Intet Heb. 11, 3. Rom: · 4, 17. / Læren herom i det Gl. T. –
Not1:6 dtrykkes: Rom: 8, 23. 2 Cor: · 4, 17. 5, 2.4.6.8. Phil: 1, 23. 3, 20. /
Not1:8 : egen Selvbestemmelse: Mth: · 4, 17. 7, 13. Rom: 12, 1. Eph: 6, 10. Phill:
Not1:7 2, 16. 3, 12. 1 Joh: 3, 21. · 4, 17. I samme Betydning kaldes Chr: Mægleren
Not1:7 og dens Fuldendelse. / Mth: · 4, 17. Joh: 3, 3. Luc: 10, 18. Joh: 12, 31.
Not1:6 5, 8. Phil. 1, 23. 1 Thess. · 4, 17. Rom: 8, 17. Eb: 12, 23. / De Ondes
OTA, s. 401 gt af Herlighed. / ( 2 Cor. · 4, 17.). / / Disse Ord ville vi denne Gang
Not1:6 th: 6, 20. Lc: 16, 9. 2 Cor: · 4, 17.18. – Joh: 5, 24. 6, 47. 11, 25.
Not1:9 / Mth: 10, 28. 6, 20. 2 Cor: · 4, 17.18. Joh: 5, 24 o:fl. hvo som troer har
Papir 251 ος alene 2 Tim: · 4, 18.) ere: β: του Θεου,
Oi7, s. 284 neske-Fiskere.« Mtth. · 4, 19. / Saa gik Apostlene ud. / »
Not1:8 2. 2 Cor: 3, 18. 5, 17. Gal: · 4, 19. 5, 24. 6, 15. Eph: 2, 5.15. 4, 22.
Not1:8 uddannes i de Christne: Gal: · 4, 19. Rom: 6, 5. 8, 29. Gal: 2, 20. Eph:
Brev 202 2 50. / Kirsebærknækkeren · 4 2 50. / Heiren er seet v. Hvidkilde pr.
4T43, s. 141 Taksigelse« ( Colos. · 4, 2). / Da modtager han, » hvad der
Not1:7 νασε Mth: · 4, 2. διψω Joh: 19, 28.
Not1:7 10, 38. Joh: 20, 31. 1 Joh: · 4, 2. / Jødernes falske Forestillinger
Not1:7 ξ Joh: 1, 14. 1 Joh: · 4, 2. 1 Tim: 3, 16. Heb: 2, 14. Chr. kaldes
CT, s. 192 te, som skrevet staaer Matth. · 4, 20. Dette var en høimodig Beslutning,
Papir 94:1 rst / Phil: 3, 10. / Gal. · 4, 21-31. / Act 3, 16. / Olshausen II Deel
Not1:7 10, 7. 11, 14. 16, 16. Luc: · 4, 21. Joh: 4, 26. 5, 39. 8, 56. 9, 37. 17,
Not1:2 7. 22, 31. Joh: 10, 35. Gal: · 4, 22. 3, 16. hele Ebr: Mth: 8, 11. / Manichæer
Not1:8 5, 24. 6, 15. Eph: 2, 5.15. · 4, 22. Coll: 3, 5.9. Tit: 3, 5. ε
Not1:7 et gl. T. om Jøderne: Ex: · 4, 22. Deut: 14, 1. om Dommere og Konger:
Not1:8 or Troen angives Rom: 3, 25. · 4, 24. / Naar Frelsen ved Chr: tilregnes Msk.
Not1:9 realiseres. Mth: 5, 48. Eph: · 4, 24. 1 Pet. 1, 15. / Viisdom: 9, 15: Det
Not1:6 h: 5, 48. 1 Pet: 1, 15. Eph: · 4, 24. Col: 3, 9.10. / § 24. / Den christelige
Not1:9 / Gud er en Aand. Joh: · 4, 24. Heb: 12, 9 πατηϱ
Not1:2 / Gudsfrygt og Lydighed Joh: · 4, 24. Joh. 14, 21. / Eb: 5, 9. Jac: 1, 27.
Not1:7.y nde erhverves ved Almisse. Dan: · 4, 24. Tob: 4, 11.12. Men ei blot enkelte
Not1:9 ς 1 Joh: 3, 3. Eph: · 4, 24: det ny Msk. er skabt efter Gud i Sandheds
Not1:7 , 75.79. Mth: 3, 11.12. Joh: · 4, 25. Endnu komme hertil de mere poetiske
Not1:7 14. 16, 16. Luc: 4, 21. Joh: · 4, 26. 5, 39. 8, 56. 9, 37. 17, 3. Mth: 26,
Papir 4:1 i antage en Tankefeil. / Mc: · 4, 27. homo solita ratione vitam degebat,
NB:116 pel vil jeg anføre Jesu Sirach · 4, 29: strid ikke mod Strømmen og 4, 31:
Not1:2 ulus ligesaa: Col: 2. 2 Tim: · 4, 3. / Paulus irettesætter Peter for en
DD:39.a Mth: 8, 28-34; Mc 5, 1-20. Luc · 4, 31-37; Mc 1, 21-28. / d. 8 Jan: 39. /
NB:116 29: strid ikke mod Strømmen og · 4, 31: forfægt Sandheden indtil Døden,
Not1:7 ghed og Selvopoffrelse. Joh: · 4, 34. 10, 15. 13, 15. 15, 13. 2 Cor: 5, 15.
Not1:7 øre Faderens Villie. Joh: · 4, 34. 7, 18. Han forherligede Faderen Joh:
Not1:5 de Steder Tob: 8, 3. Bar: · 4, 35. Hos Philo findes intet Spor til en
Not1:5 ενοι. Luc: · 4, 35. Mth: 12, 28. 17, 18.21. Luc: 13, 16.32.
Not1:9 υτου 2 Cor: · 4, 4. ὁ δϱαχων,
Not1:7 im: 1, 9. 1 Pet: 1, 20. Gal: · 4, 4. / Denne gudd. Beslutning har sin Grund
Not1:9 th: 19, 4. Act: 17, 26? Heb: · 4, 4. / Guds Ord. Hensigten af Skabelsen –
Not1:8 : 1, 9. 1 Thess: 2, 12. Eph: · 4, 4. 1 Tim: 6, 12. 1 Pet: 1, 15. Heb: 3,
Not1:5 / Vantro Mth: 13, 39. 2 Cor: · 4, 4. Eph: 2, 2. / Ugudelighed og Synd: Act:
Not1:8 16, 25-26. 1 Cor: 2, 7. Gal. · 4, 4. Eph: 3, 9. 2 Tim: 1, 9.10. Tit. 1, 2.3.
Not1:7 . 12, 45. Col: 1, 15. 2 Cor: · 4, 4. Phil: 2, 7. Eb: 1, 3. – Joh: 5,
Not1:2.b til Eph: især vigtigt. Eph: · 4, 5-6.). / cfr Bockshammer pag 1 og 2. /
Brev 80 e Dig. Mandag og Torsdag fra · 4-5 til Musik. Men mød hende ikke paa Gaden,
Not13:19 gde andre Undersøgelser; Bog · 4-5 Udvikling af de sædelige Dyder ɔ:
Not1:7 ιϰος Gal: · 4, 5. εϰ των πατεϱων
Papir 5:3 . Jac. 5, 7-9. 1 Joh. 2, 18. Phil · 4, 5. / πιστευ
Not1:6 14, 10. Act: 17, 31. 1 Cor: · 4, 5. 2 Cor: 5, 10. 2 Thess: 1, 6.7.9. 2 Tim:
Not1:6 , 6.16. 2 Cor: 5, 10. 1 Cor: · 4, 5. Gal: 6, 8. Eph: 6, 8. – Grader
Not1:7 Rom: 5, 19. Rom: 10, 4. Gal: · 4, 5. Phil: 3, 9. Ebr: 10, 7. / I Modsætning
Papir 15 υετω Ps. · 4, 5. simile quid. Deut 24, 15 jubet Moses,
Not1:8 top som Eenhed i Troen: Eph. · 4, 5.13. Gal. 3, 28. Spørges endvidere,
Brev 202 . / Snepper ankom først · 4 50. ellers sidst 3 , undertiden hele
Brev 202 la) i April. S. oenanthe 5 · 4 50; S. rubetra sidst 4. / Svalen sidst
Not1:9 1, 23. 2, 17. 3, 20. 2 Tim: · 4, 6-7. Act: 7, 55. ( disse Yttringer ere
SLV, s. 396 om de Sprog, der sætte en · 4, 6 Consonanter foran en Vokal. Fordi hun
Brev 209 Formiddagstimer, ell. fra · 4-6 om Eftermiddagen? I ethvert Tilfælde
CC:1.v υτον ( cfr Mth. · 4, 6) irruit / ex σϰαπτω.
Not1:2 17. 8, 32. – Mth: 11, · 4-6. – / Joh: 5, 39.46.47. / Henvender
Not9:1 Aand. Rom 8, 14. 2 Cor. XII, · 4-6. bliver det ved denne gjensidige Negation,
Not1:8 3, 6. 1 Cor: 1, 4.5. 2 Cor: · 4, 6. Eph: 1, 17. 2 Tim: 2, 25. Fremdeles
Not1:7 αϰως Joh: · 4, 6. Mth: 8, 24 εϰαϑευδε.
Not1:6 . Phil: 1, 21. 2, 17. 2 Tim: · 4, 6.7. Act: 7, 55. Apostlernes Længsel
BI, note derlig Undtagelse er Mem. IV, · 4, 6: ἔτι γὰϱ
3T43, s. 65 gfoldighed / / / Ep.: 1 Pet. · 4, 7-12 / / Hvad er det, der gjør et Menneske
3T43 rs Mangfoldighed / / / Ep. 1 Pet. · 4, 7-12 / / Som den apostoliske Tale ved sit
Not12:15.a desløst Citat. / Stedet er · 4, 7, hvor han taler om μεγαλοπϱεπεια
Not1:8 gavnlige: Rom: 12, 3-6. Eph: · 4, 7. 1 Cor: 12, 4. Ligeledes at Chr: er K.
Not1:9 ss. 4, 15. Jac: 5, 8. 1 Pet. · 4, 7. 1 Joh: 2, 18-28. Heb: 10, 25-37. 1 Cor:
Not1:5 frygte: Eph: 6, 11.16. Jac: · 4, 7. 1 Pet. 5, 8. 1 Joh: 5, 18. / § 18.
Not1:6 oh: 2, 18. Jac: 5, 8. 1 Pet: · 4, 7. Eb: 10, 25. / § 29. / Den chr: Lære
NB12:170 / No 2. 1ste Pet. · 4, 7. Kjerligheden skal skjule Synders Mangfoldighed.
KG, s. 378 lingeagtigt« ( 1 Tim. · 4, 7.) eller letsindigt skal tage den forfængelig,
Not1:6 ingen.: 1 Cor: 9, 24. 2 Tim: · 4, 7.8. Eb: 12, 1. / Det tilkommende Liv skildres
Not1:8 Cor: 9, 7. Eph: 5, 5. 2 Tim: · 4, 7.8. Heb: 12, 14. Jac: 1, 27. Joh: 3, 21.
NB23:93 aktik mod Anfægtelse. / Jacob · 4, 7.: staaer Djævelen imod, saa flyer
Not1:7 Joh: 6, 62. 20, 17. Eph: · 4, 8. αναληϕϑηναι
Papir 15 og beraabt sig paa Gal. · 4, 8., men vel ere de Guder, som ikke ϕυσει
Not1:9 1.8. Phill. 1, 23. / ( Heb: · 4, 9-11 Begrebet ϰαταπαυσις.).)
Not1:6 8. Phil: 1, 23. – Eb: · 4, 9-11. beviser Intet herimod ϰαταπαυςις
Not1:7.j r Joh: 3, 16. Rom: 5, 8. 1 Joh: · 4, 9. Phill. 2, 5; Virksomheden: Rom: 8, 3.31.
Not1:7 : 15, 10. Joh: 3, 16. 1 Joh: · 4, 9.16.19. Rom: 5, 8. Eph: 2, 4. 7. Tit:
EE2, s. 57 pisestue, en vims Kammerpige, · 4 à 5 nysgjerrige Cousiner, en ærværdig
EE2, s. 58 des af en vims Kammerpige, en · 4 à 5 nysgjerrige Cousiner, en ærværdig
Papir 420:2 s naar man har sikkret sig en · 4 a 500 Msk. ell. mere der tale derom –
NB21:75 n kortere Prøvetid senere paa · 4 Aar paa Prøve. / / / Det er godt sagt
EE2, s. 317 theologisk Attestats. For en · 4 Aar siden blev han puttet ind i et lille
JJ:363 da sidder jeg nu for · 4 Aar siden en Søndag-Eftermiddag ude
NB18:44 g har jeg i de sidste tre a · 4 Aar talet med ham hver evige Aften, og
Papir 263:3 endes Sted-Sted-Moder og · 4 Aar ældre end hendes ældste Søster,
Brev 54 iin, at han derpaa udeblev i · 4 Aar, indtil han en Dag kom styrtende ind
NB31:58 ive Candidat bruger Studenten en · 4 Aar. Saa bliver han Candidat. Nu maa han
Papir 69 ende Symbolum og det fra det · 4 Aarh. ikke ganske er det samme, da tvertimod
AA:4 yndige Plantager af 3 à · 4 Aars Graner. Paa Veien indhentede et Tordenveir
Oi7, s. 290 t taget 2 Examiner, og, efter · 4 Aars Læsning først taget Embedsexamen.
Papir 1:1 for ham tilligemed Staupitz, · 4 af Keiserens fornemste Raad, en Notarius,
EE2, s. 27 n slider sig da atter gjennem · 4 Akter, naar der er grundede Udsigter til
EE2, s. 26 tter og atter troligt udholdt · 4 Akters Besværligheder og Forviklinger,
BOA, s. 207 ten ordret om det Samme, kort · 4 Alen af eet Stykke, men hver Alen for sig
KK:7 י ( seclusio) bestod i en · 4 Alens Fjernelse fra hele Familien, varede
Brev 302 idag. / Deres / R N. / Torsd d · 4 April 1850. / S T / Hr Magister Kierkegaard
DD:103 Riddertid og Skolastik. / d. · 4 April. / det er da ikke saa besynderligt
EE1, s. 292 cipiante. / Don Giovanni Nr. · 4 Aria. / Ikke kan jeg dølge for mig selv,
NB15:122.b saa indlysende som 2 og 2 er · 4, at det at assurere her ikke er i fjerneste
Papir 167 e – Schleiermacher.). / d. · 4 Aug 36. / Det Romantiske kan man paa en
Papir 168 302. lin. 5 o: f: fra oven. / d. · 4 Aug 36. / Ogsaa det kan man bemærke
Brev 294 min udførlige Billet af · 4 Aug gik tabt, har jeg egl. despereret
Brev 290 ( min anden), som afsendtes d. · 4 Aug, saa lad mig ogsaa det vide. / Kjære
Brev 290 illet fra mig, som afsendtes d. · 4 Aug. / De lader mig vel vide, naar De kommer
Papir 165 fornemlig har trukket frem. / d. · 4 Aug. 36. / Corresponderende Phænomener:
Papir 166 ids Forstands-Periode. / d. · 4 Aug. 36. / Det Romantiske har Mirakler,
DD:36 en Helt i et behersket Drama. / d. · 4 Aug. 37. / ....So erst wird die Willkür
Brev 288 NB / Dette er det Brev af · 4 Aug. som i Reenskrift afgik med Posten
Brev 291 geligt, at Deres Billet af · 4 August ikke er kommen mig til Hænde.
Papir 125-1.1 e Stykke i Dansk. Ugeskrift. · 4 B. p. 153 o: f: p. 154. Note: »
Papir 156 Phantasus 1ste B. samtlige Verke · 4 B. p. 161. » der blonde Eckbert.)
Papir 216 uddomskraft. / Dansk. Ugeskrift. · 4 B. p. 338. ( i et Foredrag af Escricht
JC, s. 44 avidt der ikke skulde være · 4 Begyndelser paa Philosophien, ( og selv
Not13:28 disciplinam forudsætter · 4 Betingelser: et Objekt for det videnskabelige
Not14:1 od Tidens Endelighed. / de · 4 Beviser mod Bevægelsen. 1) Naar et Legeme
EE1, s. 233 løver, og dog danne disse · 4 Blade igjen i Forening et Fiirkløver.
Papir 4:1 Fod. Dette omtales i Esræ · 4 Bog. – / Luc: 17, 19. η πιστις
BOA, s. 206 ørge: er det af 1 eller af · 4 Bøger – saaledes inddeles Paschaer
BOA, s. 207 aa Illusionen: at der ikke er · 4 Bøger af een Forfatter men 4 Forfattere;
BOA, s. 210 dler er at der i disse sidste · 4 Bøger aldeles ikke mere er Tale om hiint
BOA, s. 206 Men hovedsagligen maa dog de · 4 Bøger objektivt have en dybere Hensigt,
BOA, s. 206 itte ad; saa Indtrykket af de · 4 Bøger paa eengang egentligen er et Produkt
BOA, s. 206 ed 3 Bækkener. At udgive 3 · 4 Bøger paa eengang er noget saa paafaldende,
BOA, s. 206 d 4 nye Bøger paa eengang. · 4 Bøger paa eengang! Indføres denne
BOA, s. 207 sket – og saa parodisk. · 4 Bøger paa eengang, den ene dediceret
BOA, s. 207 faldbyde sig som Forfatter af · 4 Bøger paa eengang. Paa en saadan mere
BOA, s. 206 ligtet til at vide, at det er · 4 Bøger paa eengang; saa den Kunstforstandige,
NB24:156 dsk Oversættelse af Epictets · 4 Bøger Samtaler af en Schultz 1801 Altona.
BOA, s. 182 lse? Han har allerede skrevet · 4 Bøger siden, men det skjønnes ikke
BOA, s. 206 da være Forfatteren af de · 4 Bøger vigtigt, ham en halvdigterisk
BOA, s. 227 a Bornholm, det erfarer vi af · 4 Bøger, hvilke ere Frugten af –
BOA, s. 228 en Idee med ind i hans sidste · 4 Bøger, som, taust og stille, aldeles
BOA, s. 207 aa godt blive 12 Bøger som · 4 Bøger. Der er heller ingen fornuftig
BOA, s. 207 rnuftig Grund til at gjøre · 4 Bøger; skal noget saadant Skrevent en
BI, note ti Characteres ed. Astius pag. · 4 Cap. I: πεϱὶ εἰϱωνείας.
NB27:31 ofte meest. / I Ethiken 3die Bog · 4 Cap., hvor Aristoteles udvikler Forskjellen
SLV, s. 276 s. v. Hvorfor der nævnes · 4 Dage forstaaer hun meget godt. / Men min
SLV, s. 304 og gik nu til ham, da han i · 4 Dage og Nætter ikke havde faaet hverken
SLV, s. 276 , det er 4 Dage siden, netop · 4 Dage siden, kan Du ikke huske o. s. v.
SLV, s. 276 r altfor paastaaelig, det er · 4 Dage siden, netop 4 Dage siden, kan Du
Papir 80 besøge det hellige Land. / d. · 4 Dec 36. / Ligesom der gives en apriorisk
Not4:44 dsthedens Væsen. – / d. · 4 Dec. / Om Forholdet mell. Kant og Fichte.
NB:26 vitet. Enten – Eller deelt i · 4 Dele ell. i 6 Dele hver for sig udgivne,
NB23:75 n und Schr. v. Binzer 4d Bind p. · 4 Der Rummeltopf No 1.) / : .... und obgleich
NB:54 rockhaus 1819 fortjener især No · 4 Dobrüna p. 49 o: fl. samt No 8 Swetlana
Not11:18 . Som bekjendt er Jupiters · 4 Drabanter kun synlige gjennem Kikkert.,
EE2, s. 133 der har nedlagt 5 Vildsviin, · 4 Dværge, befriet 3 fortryllede Prindser,
Brev 132 ine! / Onsdagen d. 28. Kl. · 4 Efterm: / / ... Og Vinteren kom, og Blomsterne
Papir 391 kker en Snaps ell. to ell. · 4 ell. med eet Ord: drikker, hvad gjør
NB32:115 tet sige mig selv: hvis jeg for · 4 eller 5 Aar siden havde slet Intet eiet,
BI, s. 314 skulde begynde præcise Kl. · 4 eller dog i alt Fald inden 5. Har nu end
JJ:337 en, og gik foran Ligkisten, og de · 4 Engle bag efter. – Det reent Humoristiske
Papir 1:2 and, 3 Churf:, 3 Cardinaler, · 4 Erkebisk., 15 Biskopper, 34 Fyrster, 19
Not1:7 er ei af denne Verden), 17, · 4 etc. indirecte 1) hvor han forudsiger sin
KM, note en). / S. 171, 2den Spalte, Lin. · 4 f. n. / At Sætteren virkelig er Medarbeider
Brev 305 de. / Deres / S. K. / Torsdag d · 4 Fbr 1852. / Kjære Hr Magister! /
FF:177 n Sjæl i Pant til Fanden. / d. · 4 Feb: 38. / En Forening af det Classiske
Not11:39 den mørke). / 42. / d. · 4 Febr. /
BB:40 rørt«      etc. / d. · 4 Febr: 1837. / Det hele bliver et Misfoster
BB:41 tier i de romantiske Dramaer. / d. · 4 Febr: 37. / Der gaaer gjerne en vis Ahnen
EE2, s. 107 l, naar en fyrstelig Vogn med · 4 fnysende Heste farer mig forbi, at kunne
NB:70 kelige de yderst mærkelige · 4 Folio Bind fulde af de meest forbausende
NB:70 aa, naar han har skrevet sine · 4 Folio Bind fulde af Tal og Mærkeligheder,
NB:70 saa Læseren har læst de · 4 Folio Bind igjennem og beundret Physiologen,
Not4:6 ar en Forudsætning. Erdmann. / · 4 Foredrag. / d. 24. Nov. / Man vil søge
BOA, s. 207 Bøger af een Forfatter men · 4 Forfattere; saa den ene og samme da ikke
Papir 349:4 aae mig ihjel idetmindste paa · 4 forskjellige Maader. Først i orientalsk
BB:19 et poetisk Forgrund: 4 Ynglinge af · 4 forskjellige Nationer, der treffe sammen
NB:215 v: i Journalen NB p. 97 lin · 4 fr. neden. / / / / / / / / / /
KM, s. 13 ( p. 169, 1ste Sp., L. · 4 fra oven), søger den, ved at transportere
KM, note ( p. 170., 1ste Sp. Linie · 4 fra oven). / S. 171, 2den Spalte, Lin.
NB:215 ajus Marius; men blot en 3 a · 4 Fruentimmer med Bevidsthed om ell. Forestilling
DD:160.1 ved ikke til at tænke paa de · 4 gale Brødre hos Claudius, og hvilket
SLV, s. 233 rnebuskegaden præcise Kl. · 4, ganske som sædvanligt. / Vi mødtes,
G, s. 29 kjøber das ganze Berlin for · 4 Groschen. Ved denne Methode bliver man
NB16:57 han fE ved at kjøre med · 4 Heste, ved at lade sit Huus male paa en
FB, s. 145 eg for Fremtiden kjøre med · 4 Heste. / Er det virkelig saa, er al den
Brev 39 avt Græs, kun udvises i de · 4 Hjørner en ganske lille bitte Plads
NB4:160.a re – i Evigheden. / / No · 4 Hvor den har sit Sæde? / I Selvet. /
Not13:12 eder cfr cap. 5. hos Arist: cap · 4 i 2d Bog.) / Det er m: H: t: den græske
KK:7 eus et Sosipatrus cfr Act. 20, · 4 in eodem itinere per Macedoniam et Achaiam
AE, s. 544 ias har forudsagt i 53, 2. 3. · 4, især i 4. Barne-Opfattelsen af Christus
FF:166 ummer indholdte Sværmerie / d. · 4 Jan: 38. / Vaudevillen er den musicalske
Papir 264:1 ind i Endeligheden. / d. · 4 Juli 1840. / Den Strids-Periode som fulgte
Papir 264:2 ell. Karrikaturen. / d. · 4 Juli 1840. / Man maa overhovedet sige at
NB26:1 NB26. / / / d. · 4 Juni 1852. / Min Stillings Vanskelighed
Oi2, s. 145 i ikke Alle ere Præster! / · 4 Juni 1855 / S. Kierkegaard / / Kjøbenhavn
NB11:123 en Umulighed; thi idag d. · 4 Juni talte jeg med Reitzel, som sagde at
Not6:1 dsstilhed herskede; kun fra · 4 Kanter hørte man Fortællingen om:
Papir 246 fel af Cardinal. – de · 4 Konger de 4     Monarchier Daniel7.
FEE, s. 49 i Adresseavisen, der kun var · 4 Linier og dog kostede 3 Mk. Han mener vel,
NB22:90 en ell 4 Prædikener. / / · 4 Linier, som jeg etsteds har læst hos
NB25:23 r Statscoupet imellem 2 og · 4 løb urolig om, og spurgte Adjutanterne
NB4:62 pludseligen møder en tre · 4 Lømler, der ude, hvor jeg er ganske
AaS, s. 41 ale til mig selv. I de sidste · 4 Maaneder har jeg mange Gange nydt den ufortjente
AaS, s. 41 . Der er nu igjen forløbet · 4 Maaneder, saaledes lød dens Ord, hvad
Papir 74 Muhameds Ligkiste mellem de · 4 Magneter.) – at Ævret aldeles
EE:55 dens-Anskuelser. – / d. · 4 Mai 39. / ..... og især i vore Tider,
EE:54 – evig ung. – / d. · 4 Mai 39. / den er ligesom hans Sorg: vidste
Papir 176 ester kunde fortsætte det med · 4 Maver o: s: f:, saa ned igjen saa op igjen,
NB6:47 r mig til at bevise som 2 og 2 er · 4 men indirecte, at Præsten neppeligen
BOA, note erere sig til Øvrighedens No · 4 men vel til dens No 1. ( saaledes fE »
NB4:62 ge Rekreation har kjørt en 3, · 4 Miil, og siddet i Vognen salig i T
AaS, s. 46 Bogen har kostet mig 182 Rbd. · 4 Mk. 8 Sk. at udgive, og der er da vel al
EM, s. 205 ke, saa er, om det saa kun var · 4 Mk. 8 Sk. meget for dyrt – for Raad-
EM, s. 205 e, saa er, om det saa blot var · 4 Mk. 8 Sk., en enorm Pris. / Det nye Testamente
SLV, s. 272 drighed sig om mindre end om · 4 Mk. og 8 Sk., og om hvad der bliver væmmeligt
SLV, s. 272 i Vaudevillen dreier sig om · 4 Mk. og 8 Sk., og saaledes er det ogsaa
Papir 246 nal. – de 4 Konger de · 4     Monarchier Daniel7. /     8 og
NB35:16 Tilbedelse, og siger om de · 4 Monarchier og det hele Trods af Professorer
Not1:7.c da Tiden: Daniel 8 Cap. ( om de · 4 Monarchier); Ez: 38 og 39. Haggai 2, 6.
NB35:15 le med Verdenshistorien, de · 4 Monarchier, Hegel, Grundtvig, Geert Westphaler
NB35:15.a . / Anm Han statuerer jo ogsaa · 4 Monarchier. / er det ikke en » Feiler«
Brev 85 t at elske, med, det er mine · 4 Neveuer og 2 Niecer. Til den Ende har jeg
BB:48 lfredshed. / I Henrich Steffens de · 4 Nordmænd ( jeg har desværre kun den
Papir 242 til? / I det Hele er » de · 4 Nordmænd« mærkelige m: H:
BB:37 at læse Steffens » · 4 Nordmænd«, en god Bemærkning.
AA:23 er ogsaa Adskilligt i Steffens' de · 4 Nordmænd, det vil da sige ikke videnskabelige
DD:78 idst ender i et Asyl. – / d: · 4 Nov. 37. / Det Aprioriske i Troen, der
DD:28.e / disse abrivierede Msker! / d. · 4 Nov. 37. / Tak Lichtenberg Tak! fordi Du
NB2:260 Professor Heiberg Mand for! / d. · 4 Novb: / Idag var jeg inde af Døren hos
BOA, s. 206 ventet op i Adresseavisen med · 4 nye Bøger paa eengang. 4 Bøger paa
BOA, note uli 1845 har Mag. Adler skrevet · 4 nye Bøger, men Haabet finder endnu kun
AA:23.b msøger Fædrenes Brøde i · 4 og 5 Leed. / En Bemærkning for Theologie:
JJ:159 . Mittelalters § 128. p. · 4 og 5. og § 102 i hans Geschichte der
Not1:7 og [ 34r] ( Not1:7) / Baruch · 4 og 5. Sir: 36, 12-17. Ogsaa i det N. T.
AE, note bner Udsigt til en Mulighed af · 4 og en halv ß, som om det saa var mindre
Brev 202 akken ( Caprimulgus) sidst · 4 og først 5. / Tornskaden ( Lanius collurio)
BOA, s. 169 nhver Tid paa Dagen baade Kl. · 4 og Kl. 5 overgaaer menneskelig Forstand.
IC, s. 104 iserne saa vist som 2 og 2 er · 4, og saa let som Fod i Hose; paa dette uimodsigelige
EE2, s. 107 række at overlade hende de · 4 og selv boe i det femte, end at have eet
SLV, s. 159 centrisk 3 Gange om Ugen fra · 4 og til 5 paa Kathederet, men forøvrigt
Brev 209 p til mig. Det Hele er kun · 4 opbyggelige Taler, og hvad enten det er
SLV, s. 233 r hver Onsdag præcise Kl. · 4 paa Hauserpladsen. At blive borte var aldeles
SLV, s. 232 g hver Onsdag præcise Kl. · 4 passerer denne Vei, hun veed, at jeg har
NB23:134 t i den Tid selv kjøber · 4 pc., saa tænker han som saa: blæse
NB22:90.b og han saa selv kjøbte · 4 pc: mon det saa var hans Overbeviisning,
EE1, s. 254 ing af Situationer. Samtlige · 4 Personer ere nemlig gjensidigen mystificerede.
Papir 370 er Opgaven i det mindste i · 4 Potens altsaa 64 Gange saa stor. Først
Papir 370 ens da Meddelelsen voxer i · 4 Potens bliver den kun en Forøgen af
DD:208 dgjorte Pander. 2 af disse · 4 Professorer sagde ordret det Samme, og
DD:208 at der paa eengang docerede · 4 Professorer, uden at forstyrre hinanden,
NB22:90 otiv til en Prædiken ell · 4 Prædikener. / / 4 Linier, som jeg etsteds
Not6:1 aatte spytte den ud. Der var · 4 Præster med, og skjøndt Overfarten
Papir 371-2.e rskjelligt paa eet af disse · 4 Punkter. / Modtager og Meddeler staae ligeligt
BI, s. 234 Logik til 3 Rbd. og Logik til · 4 Rbd., men deraf følger ingenlunde, at
BOA, note erere sig til Øvrighedens No · 4, saa er der i saa Fald i den sidste Skrivelse
Papir 251 ele. Thi først svare de · 4 Saligheder og de 4 Ulykker til Hinanden
BI, s. 88 el vil jeg anføre Mem. IV, · 4, Samtalen med Hippias. Her viser det sig
Brev 267 i og blind Allarm 4de Act. · 4 Scene. – Spørgsmaal, hvorledes
EE1, s. 269 d at være samtidig med de · 4 sceniske Talenter, der paa vort Theater
AE, s. 508 p. 2, cfr. andet Afsnit, Cap. · 4, Sectio 1, § 2), men forholdende sig
AE, s. 509 ten ( cfr. andet Afsnit, Cap. · 4, Sectio 1, § 2). / Anmærkning. Forsaavidt
EE:174 lever med Velsignelse. / d. · 4 Sept: 39. / Man har talt saa meget om det
BOA, s. 246 ommer Dilemmaet: enten ere de · 4 sidste Bøger ( selv om deres tilfældige
NB8:15 ar det rigtigst at udgive alle de · 4 sidste Bøger ( Sygdommen til Døden;
BOA, note I Forordet til den ene af hans · 4 sidste Bøger afhandler han især,
BOA, s. 228 op er før Methoden. / I de · 4 sidste Bøger er A. blot Genie, pure,
BOA, s. 240 men af Frelseren! / I de · 4 sidste Bøger er A. da et fortumlet Genie,
BOA, s. 278 spørger man, hvor da hans · 4 sidste Bøger ere beliggende i en Forfatter-Stræben
BOA, s. 246 gjøre. Men saa snart hans · 4 sidste Bøger i Alvorens Mening skal
BOA, s. 228 naar man betænker, at hans · 4 sidste Bøger igjen tilintetgjør hans
BOA, s. 283 gjør alt dette samt sine · 4 sidste Bøger til det Lyriske Moment
BOA, s. 205 betragtet som Forfatter af de · 4 sidste Bøger være at charakterisere
BOA, s. 283 taget Skade paa Formen i de · 4 sidste Bøger«, han som Aaret
NB:39 r stundom findes Steder i A ( · 4 sidste Bøger) som aldeles erindre om
BOA, s. 212 thi saa er han confus. / I de · 4 sidste Bøger, hvor der medens der er
BOA, s. 247 at være hvad han er i sine · 4 sidste Bøger, naar disse betragtes uden
BOA, note igjen i Forordet til en af de · 4 sidste Bøger, phantaserer over det Thema,
BOA, s. 230 Adler. / Som Forfatter af de · 4 sidste Bøger, som Genie ( thi lad os
BOA, s. 277 yttre sig. / c) Mag: Adlers · 4 sidste Bøger. – Tid, Ro var det
BOA, s. 240 dan at see sig lidt om i hans · 4 sidste Bøger. Han har efter en overordentlig
BOA, note alt i Forordet til en af Adlers · 4 sidste Bøger; og en aarvaagen Recensent
BOA, s. 228 ligere om ved at læse hans · 4 sidste Bøger; thi der faaer man at see,
BOA, s. 241 Man faaer ved at læse hans · 4 sidste Skrifter, ( og det er umuligt at
BOA, s. 205 enbaring. / § 2. / Adlers · 4 sidste Skrifter. / Adler synes nu at ville
BOA, s. 245 der taget et Hensyn til hans · 4 sidste Skrifter. Istedenfor, hvad man,
FB, s. 134 Tilfældigvis eier han ikke · 4 Sk., og dog troer han fuldt og fast, at
DRT, s. 164 ke Øl, som koster ham selv · 4 Sk., solgt til 3 Sk., er 1 Sk. Tab. Ogsaa
NB9:74 da beholder jeg jo alligevel · 4 Skrifter liggende. / Saaledes maa jeg snarere
NB:14 f Alt, af store Partier 3 til · 4 Skrifter, og saa hvad man slet ingen Forestilling
DS, s. 179 er endog her et andet. Thi de · 4 Skriverkarle er dog ikke noget Modbeviis
DS, s. 179 viser det deraf, at han holder · 4 Skriverkarle! Og Forholdet er endog her
NB22:77 nge Forretninger, jeg som holder · 4 Skriverkarle, og snart maa antage een endnu:
NB21:62 orretninger, jeg som holder · 4 Skriverkarle, og snart maa antage et Par
NB14:54 deholdenheds-Præst, der faaer · 4 Snapse for hver En, han vinder for Selskabet.
Papir 391 at jeg har mine Diæter: · 4 Snapse hver Dag, 2 Glas Punsch en Extra
Papir 310 jeg skriver Alt paa Regning · 4 Snapse om Dagen, og 2 Glas Punsch for hver
Papir 310 ler, tænker jeg altid paa de · 4 Snapse. / / Skolehold. / Men er Selskabet
Papir 391 rste tænker jeg paa de · 4 Sopkener, de to Glas Punsch og en Extrasopken,
BOA, s. 96 f i en Avis saa giver det 3 a · 4 Spalter. Og Præmisser uden Conclusion
Papir 370 Tid til at lære en 3 a · 4 Sprog. Men et fremed Sprog lærer man
Papir 498 dette Hele end om det var · 4 ß der blev eftergivet. Hvis da En sagde:
Papir 589 thi saa er egl. · 4 ß for meget til Legatet, og 3 ß for
BOA, note af Næsen, det kan faaes for · 4 ß i enhver Urtebod. Er der da Forskjel,
Papir 451 Øl, der koster ham selv · 4 ß, solgt for 3 ß, at det er Tab,
Papir 451 er Øl hver kostende ham · 4 ß, solgte for 3 ß at det er Profit,
NB31:96 dog bedre om der kun var en 3 a · 4 Stykker – hvilken Qval at skulle
NB2:237 ade Tankers Sammenhæng / · 4 Taler / No 1. / Trængselen giver Standhaftighed.
BA, s. 456 s Overgivelse betragtet af de · 4 Temperamenter, og Kunstnerens Opgave har
Papir 421 e hermed combineres de 3 a · 4 Themata som restere fra Stemninger i Lidelsers
Brev 308 m eftermidagen från kl. · 4 till aftonen om jag kan hoppas at få
Brev 85 nker, at jeg har havt 3 a · 4 Timer Collegier daglig, har een Sprogtime
Not6:17 Mc. 8, 1-10 ( Bespiselsen af de · 4 Tusinde), og disse Ord: » hvorfra
Brev 273 ke om at tale; da jeg nu i · 4 Uger har givet mig Doctoren i Vold, vil
Papir 251 vare de 4 Saligheder og de · 4 Ulykker til Hinanden ( 21-26), dernæst
Papir 1:1 r underkastede Luther sig de · 4 Univers:, Basel, Freiburg, Löwen og
EE1, s. 13 Alt var i Orden. Allerede Kl. · 4 vaagnede jeg, men Billedet af de skjønne
SLV, s. 232 ersøges. 5 Minuter før · 4 var jeg paa Hauserpladsen og gik ind i
EE2, s. 74 i-comiske Familiefædre med · 4 velsignede Børn, som de i al Stilhed
Papir 416 egynder at storme fra alle · 4 Verdens – 6 Hjørner. Han fortrøster
Papir 416 er muligt ɔ: fra alle · 4 Verdens Hjørner. Først kommer det
NB35:16 kjeftiger ham mere end alle · 4 verdenshistoriske Monarchier, og alt Det
Brev 265 ngt bedre i at sidde inden · 4 Vægge, just ikke for at tygge paa sine
BB:19 orie, dog en ret poetisk Forgrund: · 4 Ynglinge af 4 forskjellige Nationer, der
NB16:99 lelses-Midler privat, under · 4 Øine lader man det Gode og det Sande
JJ:495 enting. Sagen var foregaaet under · 4 Øine med al juridisk Forsigtighed, saa
Oi7, s. 313 thi vistnok var det under · 4 Øine, men Biskop Mynster pleiede ellers
Brev 95 mellem at spise Kl. 2 og Kl · 4! Maaskee havde det blendet mig, dersom jeg
Brev 67 gen Middag spise hos mig Kl. · 4½, foruden den Dem ubekendte Frue Bang og
NB:25 min Forfatter-Virksomhed i de · 4¼ Aar tager sig ganske anderledes ud; i Tydskland
AE, s. 572 fra Anstrængelsen gjennem · 4¼ Aar, og forundt mig meget Mere end hvad
Brev 224 /      / 296. / a · 4ℳ / 246rd 4ℳ. / 100rd. / / 6) »
Brev 224 / 296. / a 4ℳ / 246rd · 4ℳ. / 100rd. / / 6) » En literair Anmeldelse«
Brev 224 /      / 319 / a · 4ℳ. / 212rd 4ℳ. / 90rd / / 8) Begrebet »
Brev 224 / 319 / a 4ℳ. / 212rd · 4ℳ. / 90rd / / 8) Begrebet » Angest«
IC, s. 58 iener Penge derved? Nei, ikke · 4ß – han eier ikke 4ß, og om han
NB32:106 Publikum meget godt, at fE · 4ß er meget lidt, men at en Subscription paa
NB32:106 men at en Subscription paa · 4ß over hele Landet er saare meget. Saaledes
IC, s. 58 e 4ß – han eier ikke · 4ß, og om han eiede dem, saa gav han dem strax
Oi7, s. 279 saadan kalder en Christen. / · 4) » Først Guds Rige.« Et
KG, s. 20 d. Sirach siger advarende ( 6, · 4) » opæd Dine Blade, saa skal Du
Brev 224 iis / Mit Forlangende. / / · 4) » Stadier paa Livets Vei.«
Oi1, s. 127 umuliggjøre Christendom? / · 4) » Tag et Bræk-Middel!«
Papir 317 ychologisk Experiment. / / · 4) / Skriftprøver. / / Svendestykke. /
NB12:163 r, Verden vil jo bedrages. · 4) af et Sandhedsvidne, der veemodigt siger:
NB11:123 ldet i det tredie af dem. · 4) Alt hvad der hedder: Synspunktet for min
Oi10, s. 391 ) Hvad Gjensvaret svarer. / · 4) At » Christenheds« Forbrydelse
NB14:8 altsaa altid baglænds stillet · 4) at jeg er en Poeniterende, og forsaavidt
Oi6, s. 255 t være i en Vildfarelse! / · 4) At vi, at » Christenhed«
NB3:38 es vilde dette vise sig? / / · 4) Bilag I. De dialektiske Forhold: det
Papir 25 om det var noget objectivt / · 4) copula uden Prædicat og Subj. /     forsaavidt
Papir 398 Titel: For Mundharpe. / No · 4) Den efter deres eget Begreb forfærdeligste
BMT, s. 218 rutus, en Oraniens Taushed. / · 4) Den er i mere end een Henseende foragtelig.
NB23:197 snart det bliver Partie. / · 4) Den Fare som truer det Bestaaende i disse
NB13:88.a sætninger og indre Lidelser · 4) den Forestilling jeg dog ogsaa har, at
Papir 24:2 ede vore optiske Instrumenter. / · 4) Denne Astrologie havde bestandig en høiere
Not4:10 i det Uendelige. / / 3) / / · 4) der gives en anden Nødvendighed end
NB14:77 erlighedens Vanskelighed. / · 4) Det er blevet min egen Opdragelse og Udvikling.
NB10:169 t falder stærkt nok paa Gud. · 4) Det er en Inconsequents i Retning af Selvfornegtelse.
NB21:85 mmer jo lige saa godt mig selv. · 4) det er et uhyre Ansvar at skulle notere
Oi2, s. 145 ingen for en evig Salighed. / · 4) Det Menneskelige beskytter ( protegerer)
Oi5, s. 225 vi Menneskers Christendom. / · 4) Det nye Testamentes Christendom –
Not9:1 nige Gud har skabt Verden. / · 4) Dogmets Begreb. / Den udv: Verden er Indbegreb
Papir 357 n som den sidste Ære. / · 4) Dødens Trøst. ( det Trøstelige
Not12:16 men opdager det bag efter · 4) Een vil, uden sit Vidende begaae en Forbrydelse
OTA, s. 172 Evigheden forfængeligt. / · 4) Endeligen skulde Talen, inden den slipper
NB4:161 ville være sig selv. / / · 4) Enhver, der gjør Synd, er Syndens Træl.
Oi3, s. 185 gelse er en Selvmodsigelse? / · 4) Er det forsvarligt af Staten, christeligt,
KK:7 iæ, consilii, fortitudinis. · 4) extendetur imperium super omnes gentes
Not1:8 melius.« – Det · 4) fierde Moment er santificatio αγιαςμος.
Not1:7 irkende og styrende Princip. · 4) forenet paa særegen Maade med Gud, den
SLV, s. 400 iis har hun ikke anet det. / · 4) Han er ethisk-dialektisk – hun æsthetisk
BOA, s. 277 øst Ægteskabsløfte; · 4) han haaber paa den meddelte Læres Perfectibilitet
Oi8, s. 343 En Evighed til at fortryde. / · 4) Hvad der evigt lader sig erindre? / 5)
BMT, s. 220 age deres Indkomster fra dem; · 4) hvorvidt Den har fuldkommen Grund til og
NB23:130 – Evangeliet for Frie. / · 4) i Henseende til Opdragelsens-Methode: Loven
BMT, s. 217 2) latterlig; 3) dum-klog; · 4) i mere end een Henseende foragtelig. /
NB17:13 verhovedet med noget Partie · 4) i Retning af personlig Virtuositet til
3T44, s. 252 rgsmaal« ( 1 Tim. I, · 4) istedenfor at tilveiebringe Svar. Man sammenkalder
NB:2 ligt strengt for at arbeide. / · 4) jeg er ugift og har Intet Andet der beskæftiger
NB30:138 aturligt have deres Liv. / · 4) Kun Den, der er mærket af det Fr., kun
AE, s. 14 Salighed, er et Spring. p. 92. · 4) Lessing har sagt: om Gud holdt i sin høire
Not1:6 , som vare døde uden Daab · 4) locus purgatorius for dem, som ei havde
Not4:1 ruo 3) gratia gratum faciens · 4) m: de condigno. / / / Alexandrinernes Lære
Papir 367 ) Meddeleren 3) Modtageren · 4) Meddelelsen. / 1ste Distinction. /
Papir 371:2 Meddeleren 3) Modtageren · 4) Meddelelsen. / Ved Hjælp heraf skal
Papir 10              / · 4)                                            Mg             /
NB20:137 saaledes 3) paa fransk saaledes · 4) paa græsk saaledes 5) paa hebraisk saaledes
NB7:17 dl. stolt hævet det op. / · 4) Pharisæeren takker Gud – og bespotter
NB19:32 Indtryk, blive opmærksomme. / · 4) Saa er der Eet endnu jeg troer at der vil
Oi4, s. 203 3) Sandhed og Levebrød. / · 4) Sande Christne: Mange Christne. / 5) I
Not1:7 kkelige Ledestjerne, som den · 4) sikkrer den rette Indflydelse af Χdommen
NB20:87 det tolererer Χstd. – · 4) Skal Du erhverve – da vil Χstd.
NB2:217 3) Rosenkilde som Hummer. / · 4) Skrift-Prøver. / Miraklet med de 5 Brød
Papir 316:1 eren. / 3) Jægeren. / · 4) Sladder-Maren. En Spøgelses-Historie.
NB22:90 utte sig i Jorden o: D: / / · 4) Som Du farer heden, saa bliver Du. / /
IC, s. 94 or Eders Vedtægts Skyld? ( · 4) Thi Gud haver budet, sigende: ær Fader
NB7:41 Χsthed! / / / Af et Bilag ( · 4) til » Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed«,
Not14:1 vilket er at være i Ro. · 4) To Legemer gjennemløbe med samme Hurtighed
Oi9, s. 371 et. / 3) En Dosis Livslede. / · 4) Vær Piat – og Du skal see, alle
KG, s. 103 iger derfor om ham ( Rom. 10, · 4), at » Christus var Lovens Ende«.
BI, note σϑίων ( · 4), men blev i den Grad moralsk forbedret,
3T44, s. 238 ttre matte« ( XII, · 4), og forhindrer sig selv i at gjøre, hvad
3T44, s. 260 ket« ( Præd. XII, · 4), om han end vidste, at hans Ord vilde flokke
FB, s. 192 maa forbarme sig over os ( 8, · 4). / Dersom en Digter læste denne Fortælling,
GG:3 ger eller en Judas ( Joh. XII, · 4). / Matth. XI, 11: μιϰϱοτεϱος.
NB24:170 blot i det Digteriske. / / · 4). Det følger af sig selv, at Mynster var
NB9:78 , og et frygteligt Ansvar. / · 4). Dette at jeg saaledes ikke kan ganske fremstille
3T44, s. 255 til Gud!« ( Jac. IV, · 4). En Saadan har jo Aandens Sands til at væmmes
SD, s. 123 Døden« ( Joh. XI, · 4). Og dog døde jo Lazarus; da Disciplene
IC, s. 103 e skulle vente en Anden. ( V. · 4). Og Jesus svarede og sagde til dem: gaaer
OTA æerne er der sagt ( Matth. 23, · 4): » de binde svare Byrder, vanskelige
SD, s. 123 res ved den« ( XI, · 4): o, men selv om Christus ikke havde opvakt
BI æfatio ad apologiam Socratis p. · 4): quæ ( sc. sententia) si vera est, nemo,
TSA, s. 76 slaae ihjel for Sandheden? / · 4.    » Han er selv Skyld i sin Død«,
KK:2 ß zum Glauben. – / p. · 4. » Troen er derfor ingen Underkastelse
Papir 6 6, 10; 2 Timth: 1, 16. – 13, · 4. αποπλεω
Papir 15 diem proferre. / Cap 5. / v. · 4. ευτϱαπελια
Not1:9 του 2 Cor: 4, · 4. ὁ δϱαχων,
KK:7 ς er det. Ligesaa Jud. · 4. οἱ πϱογεγϱαμμενοι
Papir 15 avn blandt Folkeslagene. / v. · 4. πϱος ὁ med Hensyn
NB23:189 e vi skilles. / Ψ 26, · 4. Ψ 27, 10 slog mig især. / Det at
KK:7 ַד / / Cap. XIV. / v. · 4. עָמַד‎ נָפַל
Not1:8 Eb: 13, 20. 1 Pet. 2, 25. 5, · 4. – Χ. fremstilles som siddende
Not2:2 vig Bechstein. Leipzig 1832. · 4. – / / Opern. / / Dr. Fausts Mantel
Not13:18 og definerer Kunsten. cfr. 6., · 4. – / At man hos Aristoteles ikke altid
Not1:6 l at løse dem. / Mth: 19, · 4. ( Gen: 1, 27.) 1 Timoth: 2, 13. 1 Cor:
Papir 396 sandt Prof. Martensen.) / · 4. / » Klædt i Purpur og kosteligt
Papir 4:2 saginatus, altilis Mth: 22, · 4. / Φιμοω ( ex ϕιμος
Not1:7 ph: 2, 4.7.8. Tit: 2, 11. 3, · 4. / § 42. / Ligesom det Hemmelighedsfulde
Not1:7 12, 9. Eph: 2, 18. 2 Pet: 1, · 4. / § 52. / Imedens Troen paa Chr: som
Papir 5:3 ditur mihi. Rom 3, 2. 1 Thess. 2, · 4. / ( Rom: VI, 7. Rom: 9, 28.) / Act: 12,
Papir 340:5 age den til Fordærvelse. / · 4. / .... Thi saaledes er det jo, Een giver
Oi6, s. 258 : stakkels Verden! / / / · 4. / / » Havde Apostelen Paulus nogen
BB:12 . 8. Auch ohne Druckort 1608. · 4. / / / Schriften über Faust, und die
NB26:2 Stillings Vanskelighed / p. · 4. / / Ukjendelighed – Kjendelighed
Papir 18 : 5, 44. Luc: 6, 28. Rom: 12, · 4. / 2) Ting. Mc. 11, 21. / B. om Gud. /
BB:25 :, refl: og Eenhed, Livet har · 4. / Anm: Hvorvidt faaer Hegel mine to første
SFV, s. 9 n bliver ældre / / / § · 4. / At man, selv om et Menneske ikke vil
EE:26 som Paulus advarer imod 1 Tim: 1, · 4. / d. 19 Feb: 39. / Jøderne skruede sig
Not11:4 har for nogen enkelt Triangel. / · 4. / d. 23 Novb: / det begyndte med en Gjentagelse.
IC, s. 10 lelses Umulighed / / / / § · 4. / Den ligefremme Meddelelses Umulighed
AE, s. 15 ulative Proces / 314 / / § · 4. / Den subjektive Tænker; hans Opgave,
Not1:7 1, 9. 1 Pet: 1, 20. Gal: 4, · 4. / Denne gudd. Beslutning har sin Grund
BB:12 nsteres Possen getrieben hat. · 4. / Der dritte Theil von Doct: Johanne Fausto
Papir 344:3 r, naar der raabes. / No · 4. / Efteraaret er Farvernes Tid. / Hvad er
Papir 1:2 de omtrent i 2 Timer fra Kl. · 4. / Ende. / De findes paa Latin og Dansk
KK:7 erem: 2, 8. Hos. 2, 8 Zeph: 1, · 4. / Es. 29, 10. in textu non exstat εδωϰεν
BOA, s. 267 sentlig Forfatter. / § · 4. / Grund-Skaden i Mag Adler, der betinger
Not1:9 19, 4. Act: 17, 26? Heb: 4, · 4. / Guds Ord. Hensigten af Skabelsen –
NB:36 toritet være.« / / · 4. / Hvori har saa det Ubehagelige, det Fortrædigende
Papir 397 stakkels Verden!!! / · 4. / I den pragtfulde Domkirke træder en
Papir 14:5      Eph. 2, 7. Tit. 3, · 4. /                                         Joh.
NB:5 e den gode Tilhører. / / No · 4. / Latterens Misbrug. / / No 5. / Udmærkelsens
Brev 202 sidst 3 , undertiden hele · 4. / Lattermaagen tidlig 4. 50. / Aftenbakken
DD:47 Villie. / / / ( Instinct) / / · 4. / Menneske. / / / Fornuft. / Frihed. /
KK:11 et til Msk. – / / § · 4. / Mskets religieuse Grundforhold til Guddommen
Not1:7 ntercessio, benedictio. Ebr: · 4. / munus regium. ɔ: den Virksomhed,
Not12:8 er ogsaa omvendt. cfr Hebr. · 4. / Naar al Poesie er Efterligning, hvorfra
Brev 202 / Høge, Falke først · 4. / Nattergalen alm. 10-12 5. / Vendehals
Papir 368:8 : Dobbelt-Faren. / § · 4. / Om » Reduplicationen«
Papir 1:1 ede ham selv om Eftermd. Kl. · 4. / pag. 258. Feldherren Georg Frundsberg
Papir 29             Cap. · 4. / Psl: 2, 1.2    Nogle om David nogle
Papir 250 andhed er erkjendt / § · 4. / Skepticismen, der bliver staaende indenfor
EE1, s. 23 moderne Tragiske / / 137 / / · 4. / Skyggerids / / 163 / / 5. / Den Ulykkeligste
Brev 202 rt. / Rørspurven tidlig · 4. / Snepper ankom først 4 50. ellers
Brev 202 e 5 4 50; S. rubetra sidst · 4. / Svalen sidst i April alm. / Muursvalen
Papir 15 eficiorum Dei. – / Cap. · 4. / v. 9. ϰατωτεϱα
BB:12 hrliche Meldung geschieht. · 4. / Zu Nürnberg erschien 1695 eine neue
Not1:8.k , 6. 2 Pet. 1, 4. Eb: 3, 14. 6, · 4. 1 Joh. 2, 20.27.) / Concordieformelen lærer:
Not1:7 Rom: 1, 16. 1 Cor: 1, 24. 2, · 4. 1 Thess: 2, 13. 1 Pet: 1, 3. / Men hvori
Not1:7 Mth: 12, 28. – Rom. 1, · 4. 1 Tim: 3, 16. Coll: 2, 9. – Joh:
Not1:8 , 9. 1 Thess: 2, 12. Eph: 4, · 4. 1 Tim: 6, 12. 1 Pet: 1, 15. Heb: 3, 1.
Not1:7 andelsen i det N. T: Rom: 1, · 4. 10, 9. 1 Cor: 15, 17. 2 Cor: 13, 4. Eph:
Not1:2 . 10, 33.). – Joh: 16, · 4. 16, 12. Mth. 24, 35. 1 Cor: 3, 2. Eb: 5,
Not2:2 stigiatore. Wittemberg 1683. · 4. 1742, 1743, 1746. / / Bouterwek: Geschichte
Not1:8 , 27. sq. Jac: 2, 5. Eph: 1, · 4. 2 Thess: 2, 13. Mth: 24, 22.24.31. Rom:
Not1:7 5, 8. Eph: 2, 4. 7. Tit: 3, · 4. 2 ved sit Liv. Chr: siger Joh: 14, 9, hvo
Not1:8 r: 5, 14. Gal: 1, 4. Eph: 1, · 4. 2, 10. Tit. 2, 14. 1 Joh: 1, 7. Dette oplyses
Not9:1 nsita. Eph: 2, 3. Ψ 58, · 4. 3) dog er denne vitiositas ikke substantialis.,
Papir 13-7.c g Verden. / 62. / 50 – / · 4. 5. / § 50. Alle Egenskaber, som vi
Papir 365-9.a Videnskab. / cfr pag. 2. 3. · 4. 5. / Det Ethiske skal meddeles som Kunst,
KG, s. 361 et andetsteds ( I. Thess. 2, · 4. 5. 6.) » saaledes tale vi, ikke
Brev 202 e 4. / Lattermaagen tidlig · 4. 50. / Aftenbakken ( Caprimulgus) sids
Not1:7 9.16.19. Rom: 5, 8. Eph: 2, · 4. 7. Tit: 3, 4. 2 ved sit Liv. Chr: siger
Not1:9 Læren i Genes. i Mth: 19, · 4. Act: 17, 26? Heb: 4, 4. / Guds Ord. Hensigten
BB:12 ust vom Teufel geholt wird. / · 4. Als Pantomime kam Faust haufig auf das
Brev 275 nsbordet omtrent fra Kl. 12 til · 4. Altsaa: imorgen maa De ikke gjøre Dem
JJ:20 tælles i Aristoteles Politik 5, · 4. angaaende Oprindelsen til politiske Uroligheder
DD:93 ke Morgengal; men Midnatsgal. / d. · 4. April 38. / Hvorfor udhviler Sjælen
EE1, s. 304 for mig saa rørende. / d. · 4. April. / Forsigtighed min skjønne Ubekjendte!
Brev 65 t Indfald. / Victor Eremita. / d. · 4. Aug. 49. / Høistærede! / Var det
AE, s. 544 sagt i 53, 2. 3. 4, især i · 4. Barne-Opfattelsen af Christus er væsentligen
JJ:214 verbinde. ( Jfr. Jacobi, Smtl. W. · 4. Bd., 13. Afdeling; Forordet). / Nicodemus
BA, s. 315 Begrebet Uskyldighed. / § · 4. Begrebet Syndefald. / § 5. Begrebet
Brev 28 vne / Peter Kierkegaard. – / · 4. Brev 28, for- og bagside af konvolut /
NB7:4 rk med Høiheden. / / No · 4. Brug dette som Maalestok for hvad Χstd
DD:41 2 Cor: XII, 10 etc.) 2 Cor: XIII, · 4. cfr Calvin til dette Sted: nos infirmi
NB11:4 en können?« / Hiob 9, · 4. citeret efter Fenelon 2det Bind p. 66.
BB:12 n zauberischen Geschichten. / · 4. Das ärgerliche Leben und schreckliche
NB4:5 for Udødeligheden. / / No · 4.         Det er saligt – at
NB2:72.b christelige Taler / af / S.K. / · 4. Det Glædelige i: at jo svagere jeg bliver
TSA, s. 91 st der, hvor min begynder. / · 4.    Det simpleste og naturligste Forhold mellem
TSA, s. 85 ikke er Tidens Opfindelse. / · 4.    Dette kan jeg meget let forstaae. Jeg kan ogsaa
BB:12 stigiatore. Wittenberg 1683. · 4. Dieses ist die erste kritische Behandlung
Not1:8.k ister. ( 1 Joh: 1, 6. 2 Pet. 1, · 4. Eb: 3, 14. 6, 4. 1 Joh. 2, 20.27.) / Concordieformelen
Not1:7 ν Tit: 1, 1. 1 Tim: 2, · 4. Eph: 1, 13.17. Andre Steder i de apostoliske
Not1:7 9. 1 Cor: 15, 17. 2 Cor: 13, · 4. Eph: 1, 20. Act: 2, 27. 3, 15. 17, 31.
Not1:8 13-22. 2 Cor: 5, 14. Gal: 1, · 4. Eph: 1, 4. 2, 10. Tit. 2, 14. 1 Joh: 1,
Not1:5 antro Mth: 13, 39. 2 Cor: 4, · 4. Eph: 2, 2. / Ugudelighed og Synd: Act:
Not1:8 25-26. 1 Cor: 2, 7. Gal. 4, · 4. Eph: 3, 9. 2 Tim: 1, 9.10. Tit. 1, 2.3.
BB:12 an, gedruckt zu Hamburg 1599. · 4. Ex Officina Hermanni Molleri. / Der andere
Not4:13 Naaden. – / Notesbog · 4. Excerpter på 12 løse blade indlagt
EE1, s. 293 : commentarius perpetuus Nr. · 4. Forgjeves vilde jeg imidlertid søge
Not1:7 5, 17. Rom: 5, 19. Rom: 10, · 4. Gal: 4, 5. Phil: 3, 9. Ebr: 10, 7. / I
Not12:10 ας. Aristoteles cap. · 4. Her ligger allerede et Moment af det Metaphysiske,
Not14:1 ο ἑν. / / · 4. Heraklit. / Ild er den Kraft, ved hvilken
Not1:5 ( Ψ 34, 8. 91, 11. 104, · 4. Hiob 38, 7.) / I Bøgerne efter Exilet
Not1:7 5, 36. 19. Joh: 15, 10. 17, · 4. Hos Paulus υπαϰοη
NB15:2 d optegnelserne NB15:2, 3 og · 4. I den første af indholdsfortegnelserne,
BI, note ske Harmoni-Lære. / Mem. II, · 4. I, 3, 14. / Symposiet ( Plato overs. af
BI, s. 209 øre ( Memorabilierne I, 1, · 4. IV, 8, 1. Apologien 12). Ast mener nu,
NB27:60 aa Jorden. / / / 1853. / d. · 4. Januar. / Den christelige Fordring. /
SLV, s. 323 nde, maaskee er der endogsaa · 4. Jeg agter ikke at fratage Nogen hans Grunde,
Not1:8 er at frelse Alle: 1 Tim: 2, · 4. Joh: 3, 16. Rom: 3, 29.30. 10, 12. 2 Cor:
NB15:122 e tvinge den til at opgive · 4. Journalen NB15, s. 203, med to ændringer
NB27:16 / Kort det hele Mynsterske · 4. Journalen NB27, s. 27, med slutningen af
NB32:62 mod Forklædninger, Alt, · 4. Journalen NB32, s. [ 96]-97. Slutningen
NB9:23 , da vi jo Alle ere Χstne. / · 4. Journalen NB9. Fem blade mellem s. [ 26]
Not1:9 vede. 1 Pet. 5, 8. 2 Pet. 2, · 4. Jud. 6. / Djævelen synder απ'
Not1:5 , 19. Mth: 25, 41. 2 Pet: 2, · 4. Jud: 6. Apoc: 20, 10. / Djævlebesættelser
Not1:5 . i Underverdenen: 2 Pet: 2, · 4. Jud: 6. Luc: 8, 31. – paa Jorden
KK:2 ursichseins« Form. / / · 4. Kritik der Straußischen Christologie.
EE2, s. 133 tighed, om der er 5 eller kun · 4. Kunstneren er i det Hele mere indskrænket
AE eller ikke, lader sig uafgjort. / · 4. Lessing har sagt: Wenn Gott in seiner Rechten
Not1:8 , 3-6. Eph: 4, 7. 1 Cor: 12, · 4. Ligeledes at Chr: er K. eneste Herre og
Not12:8.a rs forfærder ham. cfr. Cap. · 4. Ligger heri ikke paa eengang en Betegnelse
NB11:8 re ud af Χstd! / / / d. · 4. Mai. / NB. / Der har dog været skrækkelig
SLV, s. 300 r en forfeilet Retning. / d. · 4. Mai. Morgen. / Idag for et Aar siden. Det
TSA, s. 65 dets historiske Tilbliven. / · 4.    Men Jesu Christi Død og Opoffrelse er jo
BB:12 dvig Bechstein. Leipzig 1832. · 4. mit acht Kupfertafeln. Proben davon standen
SLV, s. 335 el, min Herligheds Ære. / · 4. Mit kongelige Huus var synligt indtil al
Not1:7 il: 2, 7. Steder som Joh: 2, · 4. Mth: 15, 15 beviser Intet herimod. / Chr:
Not13:24 rkninger over Kings Bog. § · 4. Naar man forandrer Materien saa meget som
CC:8 amor servatoris nostri dei v. · 4. non ex operibus, quæ sunt in justitia,
Not1:9 πια. Tit: 3, · 4. og de speciellere Udtryk ελεος
NB:194 man tilbage til at gaae paa · 4. Omvendthedens Dialektik kan de saaledes
JJ:55 cfr Tennemann Ges. d. Ph. B. · 4. p. 129. not.). / Om jeg end ikke har beviist
Papir 9:8 i hver noget Eiendommeligt til. / · 4. Papir 9:8-9, bl. [ 1v] / Kun den Bestemmelse
Not1:7 2, 45. Col: 1, 15. 2 Cor: 4, · 4. Phil: 2, 7. Eb: 1, 3. – Joh: 5, 23.
BB:12 icon und Epist: medicinal:. / · 4. Philippus Camerarius in seinen Horis succisivis.
NB22:126 med Allusion til Prædikeren · 4. redde debitum tuum). Hoc est, ut quem devotio
BB:12 hmter Aertze. Berlin 1771. · 4. S. 13-18. / 20. Motschmanni Erfortia literata
NB10:2 skabet cfr Journalen NB11 p. · 4. samt p. 126. / Det større Forord til
NB11:192 re redelig mod Gud, lader · 4. Selv om der skrives på langs ad siden,
DD:48 er en tilsyneladende Realitet. / d · 4. Septbr: 37. / Indicativet tænker noget
NB28:14 ddelbart siger til mig: idag Kl. · 4. skal Du gaae til Alters – thi saa
Not1:7 12, 31. 1 Joh: 3, 8. Gal: 1, · 4. Tit: 2, 12. 3, 5. 1 Pet: 2, 24. Ebr: 9,
Not1:5 dskab. Col: 2, 18. 1 Tim: 1, · 4. Tit: 3, 9. / § 15. / Medens vi saaledes
FB, s. 201 skal raabe som Kong Edvard d. · 4. ved Efterretningen om Clarences Mord: /
Not2:2 gehalten. nicht gedrucht. / · 4. Vorlesungen uber Gothes Faust von K. E.
NB24:39 r som den: Du est Manden. / · 4.) At speile sig er en qvindelig Kunst. Men
Not1:7 Joh: 20, 28. 1 Joh: 5, 20. / · 4.) Chr er paa en særegen Maade forenet
KG, s. 185 paa Veien« ( Luc. 10, · 4.), hør ikke Raabet og Tilraabet, som vil
EE:57 gge sig det paa Sinde ( Rom XV, · 4.), uden at derfor, det der var skrevet, ikke
Papir 15 ert Beviis derpaa ( l Cor: X, · 4.). – ? ? / απηλλοτϱιωμενοι.
Not13:14 orsæt. ( cfr. 3 B. cap. · 4.). / Den idealistiske Sætning af Socrates
Papir 9:3 tning ( til pag. 8. 2.) / § · 4.. / Naar vi selv indenfra blive paa een ell.
Not1:7 orherligede Faderen Joh: 17, · 4.. Chr: Lydighed fremstilles Phil: 2, 7. Steder
Not1:7 Mth: 12, 23. 16, 14. Joh: 7, · 4.26.31. 10, 24. – Apostlene tillægge heller
Not1:8 Gud: 1 Cor: 3, 6. 1 Cor: 1, · 4.5. 2 Cor: 4, 6. Eph: 1, 17. 2 Tim: 2, 25.
Not1:8 . Rom: 8, 29.30. Eph. 1, · 4.5.11. 2 Thess. 2, 13. 1 Pet. 1, 2. Act: 13, 48.
Not1:7 ϱ. Tit: 1, 3. 2, 11. 3, · 4.5.6. 1 Thess. 5, 9. 1 Cor: 1, 21. 1 Tim: 1,
Not1:8 , 12. Eph: 5, 8. 1 Thess: 5, · 4.6. Col: 1, 13. / I Skriften hedder det, at
Not1:7 . Joh: 1, 16. 3, 16. Eph: 2, · 4.7.8. Tit: 2, 11. 3, 4. / § 42. / Ligesom
DD:105 er en forfærdelig haard Dom ( · 4/4) / [ Jødernes Sabbath] ( 6/4) /
DD:114 / / / Da Gud havde skabt Verden [ · 4/6) / Fixe Ideer ere ligesom Krampe f. Ex.
Papir 4:1 Grundtvig har 1. Papir · 4:1, bl. [ 2v]-[ 3r], med Papir 5:1, bl. [ 1r],
Papir 4:1 til venstre midt på Papir · 4:1, bl. [ 2v], og øverst til venstre på
Papir 1:1 til den følgende Dag Kl: · 4; men han maatte staae i en stor Folkevrimmel
Not10:9 ction først falder i det · 4d Aarh. – / Paulus Samosatenus og Sabellius,
NB22:172 ldet med Audius ( Audianerne i · 4d Aarh.). Han angreb Geistlighedens Verdslighed.
FF:8 smlgn. den retarderende Arie i · 4d Act / Om det Vaudevilleagtige i Bouffo-Arien
JJ:36 rk: de origine mundi i 5 Capitels · 4d Afdeling findes der udentvivl adskillige
NB:91 s theologiske Moral. / Samtl. Skr. · 4d B. p. 197. m:. / Man kan godt spise Salat,
NB2:172 har skrevet i Bogen.« / · 4d B. p. 270 ( 2den Bog 18 Capitel). / Det
Not13:30 / ( cfr. Tennemann Ges. d. Ph. · 4d B. p. 272.) / Det er en meget mærkelig
JJ:24 ugt den, cfr Tennemann Ges. d. Ph. · 4d B. p. 300. / og p 518 § 55 le sophisme
Not13:29 cfr. Tennemann Ges. d. Ph. · 4d B. p. 89, p. 93 not:, p. 134.) –
NB23:80 hlstand. Leben u. Sch. v. Binzer · 4d B. p. 95). indeholder meget gode Ting af
NB23:214 sseau. / Hans Bekjendelser · 4d Bind ( Spadseretourene) ere ypperlige fE
NB23:75 in / ( Leben und Schr. v. Binzer · 4d Bind p. 4 Der Rummeltopf No 1.) / : ....
Not12:15 gtigt. Han citerer til den Ende · 4d Bog af Aristoteless Ethik; men dette er
NB:50 n først indførtes i det · 4d christelige Aarhundrede, at det slet ikke
Brev 15 min Kilde. Den var tilforladelig. · 4d Dagen, troer jeg, skrev jeg. At der i den
Brev 224 g 89. Naar De da altsaa d. · 4d Mai 47 har et Rest-Oplag af 89, og dog
Brev 224 lge Deres Opgjørelse af · 4d Mai 47 havde De i Rest-Oplag 89. Naar De
Not11:32 Eenhed. Enhver Entstehen er et · 4d mell. de 3 Potentser. Men denne Spannung
Not13:36 er sig igjen til Nominalisme. / · 4d Periode. / Nominalisme. / Wilhelm Occam.
NB9:47 er ( i Prædiken over Epistelen · 4d Søndag i Advent): at bede Gud om Noget,
NB26:27 psats af Fr. Schlegel ( S. Werke · 4d. B. p. 307.) om Cæsar og Alexander. /
NB10:181 t glemt. Men nu er det paa · 4de Aar, – og Kiøbh. interesserer
PS, s. 216 ge, der kun indtræffe hvert · 4de Aar, men en af dem, der kun indtræffe
NB17:16 res. / Og nu holder jeg ud paa · 4de Aar. Kjendt af ethvert Tjeneste-Msk, enhver
NB32:146 ud lydig. / En Kirkefader i det · 4de Aarh / / ( vistnok Basil eller een af Gregorerne,
NB8:85 ulefesten først opkom i 3de og · 4de Aarh. – og som et Surrogat for en
NB25:16 ulefesten opkom ogsaa først i · 4de Aarh. / Udødelighed. / Cicero siger
NB23:144 stus reent udenfor. I · 4de Aarh. der fordyber man sig i Beundringens
Papir 69 me, da tvertimod det fra det · 4de Aarh. mangler en og anden Artikel, og dog
NB22:151 or den høieste Fest ( i · 4de Aarh.) er egl. » den bestaaende
Not1:7 ectiske Retning, som fra det · 4de Aarh: begyndte at tage Overhaand i Dogmernes
Papir 69 vist, at vi omtrent fra det · 4de Aarh: finde det optegnet; men ei ganske
NB33:45 kelærer, som i det tredie ell · 4de Aarhundrede sagde: et Martyrium er umuligt,
NB14:127 n opkom da ogsaa først i det · 4de Aarhundrede; men i denne Henseende er Orthodoxien
SLV, s. 99 addins Befaling til Aanden i · 4de Act ( hvor han giver Ordre betræffende
BB:28 ffelig Ironie findes i Pretiosa · 4de Act, hvor Fader og Søn gjenkjendes Fad:
BB:24 Saaledes i Papageno Duetten i · 4de Act, som viser, at Mozart har ladet hans
Brev 267 fr. Hexeri og blind Allarm · 4de Act. 4 Scene. – Spørgsmaal, hvorledes
NB4:105 / Modsætningen imell. 3die og · 4de Afdeling i christelige Taler er saa s
NB4:78 aa gjerne have dediceret ham · 4de Afdeling, men det kan ikke lade sig gjøre.
NB12:122 n tilbedende Hengivelse. / · 4de Afsnit. / Jeg seer, at det maa blive en
AF, s. 185 mig i dette Blads Nr. 79 / D. · 4de April 1855. / S. Kierkegaard. / / At foreslaae
Not1:7 omnibus actualibus peccatis. · 4de Artikel: Chr: sua morte pro nostris peccatis
AA:9 Vind, vift gelind!« / Den · 4de August besøgte jeg Pastor Lyngbye i
AE, s. 333 schaft, Gerlachs lille Udgave · 4de B. p. 195). Men ad den Vei maatte de jo
NB17:35 nds Aristipp und seine Zeit · 4de B. p. 34) hvor han taler om Platos Republik:
NB4:145 en der var Noget at udrette. / I · 4de Bind af 1001 Nat findes flere ypperlige
NB14:104 : mig selv. / Thomas a Kempis ( · 4de Bog cap. 6) citerer Ezechiel 33, 16 saaledes:
DD:125 χων først i · 4de Bog det Spørgsmaal om den hell. Skrift
BI, note Smlgn. Plato i Asts Udgave, · 4de Bog Pag. 404. Men Vorden ( γένεσις)
NB17:75 godt sagt i Rousseaus Emil · 4de Bog, hvor Vicaren taler. Og siger: Jeg
OTA, s. 138 telen Jakobs Ord, i hans Brev · 4de Capitel, Vers 8: / Holder Eder nær til
KK:8 igheden af at først paa den · 4de Dag skabes det som er Betingelsen for Dagenes
FB, s. 109 stet mod Jorden, til paa den · 4de Dag, da opløftede han Øiet og saae
NB10:141 er tidlig paa Morgenstunden den · 4de Dag, og dog skal føres i Slaget endnu
FB, s. 107 e rede tause i 3 Dage, paa den · 4de Dags Morgen sagde Abraham end ikke et Ord,
BOA, s. 209 lige 3 nye Bøger ( thi den · 4de indeholder Vers) er et Agregat af tumultuariske
Brev 23 vne Fader / Kiøbenhavn den · 4de Julii 1835 / M P Kierkegaard / / Til Stud:
BA, s. 376 de paa Børnene i 3die og · 4de Led, det forkynder Livet høirøstet
OL, s. 32 dt saa uheldigt ud, at han den · 4de Marts sagde det, som jeg den 18de Febr.
OTA, s. 140 han knæler ned.« ( · 4de Moseb. 24, 16.). / Korteligen siges der
SLV, s. 349 n. Jeg tænkte hende nu et · 4de og et 5te Forsigtigheds-Middel til, som
EE1, s. 255 rlighed.« / Idet den · 4de Person blev sat til, kom der en fuldstændig
EE1, s. 253 arles. / Nu vil jeg tage den · 4de Person til, for at vise Anlæggets Fortræffelighed,
NB21:117 d' un promeneur solitaire i d. · 4de Promenade – citeret efter Richard
NB25:38 ortællingen hos Apuleius. Den · 4de Prøve paa hvilken Venus sætter P.
SLV, s. 206 e, naar hun siger i 3die Akt · 4de Scene: / Falsch seinem Bett? Was heißt
Brev 29 atter / Sedding Kierkegaard d · 4de September 1838 / E Sk: / Jeg ønskede
NB3:61 ad 1ste Spalte, og 1ste Blad · 4de Spalte). / Naar det i Forhold til at meddele
BB:25 ndes i Verden og selv paa det · 4de Stadium dog kun under den Form, at der
NB6:37 e ham at prædike mere end hver · 4de Søndag – og nu er hans Kirke ikke
NB20:45 I Prædiken over Epistelen paa · 4de Søndag efter Helligtrekonger, kommer
NB13:7 Werner siger i Prædikenen paa · 4de Søndag efter Paaske. / » Mange
NB12:177 bag fra. / I Prædikenen paa · 4de Søndag i Advent over Evangeliet siger
NB11:207 v:. / Man er bodfærdig · 4de Søndag i Advent, juleglad første
NB14:96 / Peters Yttring i Conventet. / · 4de Søndag i Advent. / Man har ingen Forbindelse
Not11:27 n-Sollende. Egl. er der en · 4de uafhængig af alle de tre, der ere som
FB, s. 146 og et godt Stykke op paa den · 4de, ja disse halvfjerde Dag skulde blive uendelig
NB4:78 saa den skjulteste Inderlighed i · 4de, just fordi det er Altergang om Fredagen.
NB9:54.a kker de to følgende hen til · 4de. / Det er tidligt paa Vinteren, »
KKS, s. 101 t af Shakespeare i Henrik den · 4des Tiltale til Prinds Henrik, er med Held
Not4:16 lbare Vished i Verden. – / · 4die Forelæsning. / Sandheden maa aabenbare
NB29:93 af en Julekage til 1rd og en til · 4rd saa vilde en Kjender, fE en Bager, kunde
NB10:59 dikener høit for ham, og · 4rd, hvis jeg vilde skrive den Prædiken op,
NB29:93 ger bestiller en Julekage fE til · 4rd, saa faaer man ikke blot en Kage som er
NB29:93 mage, hvilket der var af den til · 4rd. – Naar man hos en Præst bestiller
Brev 31 er at vide om det Brev, og de · 4re smaae Oste, jeg sendte Dem isommer i Juni
NB31:66 fremstilles: Familien, som i en · 4stolet Holsteensvogn sætter efter den unge
AE, note re. / Cfr. Fr. H. Jacobis S. W. · 4ter B. 1ste Abth. p. 74. / Det var en Lykke
AE, note e Mirakler. / Cfr. Jacobi S. W. · 4ter B. 1ste Abtl. p. 110. / Den Letsindighed
BB:11 19 Sept. 36. / I Tiecks Schriften · 4ter Band Berlin 1828 p. 199 o: f: i det andet
BB:6 ige. / Ludvig Tiecks Schriften · 4ter Band. Phantasus erster Theil. Berlin 1828.
Not3:4 rt worden war. / / Lehrjahre · 4tes Buch. 5tes und 6tes / Her maa især bemærkes
Papir 1-2.a auniensis.« Haun: 1536. · 4to. ogsaa i Mynters Danske Reformationshistorie
Not4:1 F.G. Rettberg. Gottingae 36. · 4to. Scholastikerne vare Semipelagianere, ihvorvel