S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB10:120 et Commerce Drama: / Skuespil i · 5 ½ ell. næsten 6 Akter. / NB. /
CC:1 uto contra aliquem. / Act: 22, · 5 τιμωϱεω (
Not1:6 , 18. under Vandene Job: 26, · 5 מַיִם‎ מִתַּחַת.
NB24:120 re ganske fuldkommen salig saa · 5 ℳ; men at Du bliver det, det er ganske
NB8:9 ristne. / cfr Arndt. 2den Bog Cap. · 5, § 2. / Thi ikke Den, der bliver slaaet
Oi5, s. 225 Øieblikket / / / Nr. · 5 / / / / / Indhold: / / 1) Vi ere Alle Christne
NB4:148 aare ydmyget. / Brorson No 70 v. · 5 / / At Himlen er mit Øiemeed, / Og Veien
BA i det qualitative Spring. / § · 5 / / Begrebet Angest / Uskyldigheden er
IC fskaffet Christendommen. / / § · 5 / / Forargelsens Mulighed er at nægte
Oi10, s. 414 tillige Afholdenhed. / / / · 5 / / Frygtelige Forhold! / / Forholdet er
SFV, s. 35 med at slaae Sladder. / § · 5 / At hele den æsthetiske Produktivitet
SLV, s. 420 re man læser ham. / § · 5 / Helt – Lidelse – Tragedien
NB25:68 agen bedre, men værre. / · 5 / Hvis det skulde være i sin Rigtighed
Papir 396 r hvilke han træller. / · 5 / I idyllisk Ro der ude paa Landet, hvor
AE an udenvidere ere Christne? / Cap. · 5 / Slutning / Nærværende Skrift har
Not1:9 l: 3, 21. Rom: 8, 23. 2 Cor: · 5, 1 ( Forskjellen). / en dobbelt Opstandelse.
DD:39.a Luc 8, 26-39; Mth: 8, 28-34; Mc · 5, 1-20. Luc 4, 31-37; Mc 1, 21-28. / d. 8
Not1:7 ιας. Rom: · 5, 1. 8, 15.16. Eph: 2, 16. 3, 12. 1 Joh:
Not1:6 6, 9. 16, 22. 23, 43. 2 Cor: · 5, 1. Eb: 9, 27. 2 Cor: 5, 8. Phil: 1, 23.
Not1:6 Rom: 8, 23. – 2 Cor: · 5, 1. endvidere bruges Udtrykket εϰδημειν.
Not1:7.b.a et forhen siger Herren; Micha · 5, 1. Fra Bethlehem skal den komme der skal
Not1:6 til Chr: Gjenkomst: 1 Thess: · 5, 1.2. advarer mod Grublerie 2 Thess: 2,
Not1:9 dende. Luc: 16, 9.22. 2 Cor: · 5, 1.8. Phill. 1, 23. / ( Heb: 4, 9-11 Begrebet
JJ:22 derlig. / cfr Aristoteles Politik · 5, 10 ( hos Garve p. 468.) / Der er 2 Ting,
Not1:7 e Steder) 2 Cor: 5, 18. Rom: · 5, 10. αποϰαταλαςςειν
Not1:8 2 Thess. 2, 17. 1 Pet. 1, 5. · 5, 10. / § 63. / Paa Spørgsmaalet,
Not1:6 5, 29. Rom: 2, 6.16. 2 Cor: · 5, 10. 1 Cor: 4, 5. Gal: 6, 8. Eph: 6, 8.
Not1:8 dog i Tanken suppleres: Rom: · 5, 10. 2 Cor: 5, 21. / § 57. / Ved Tro
Not1:6 17, 31. 1 Cor: 4, 5. 2 Cor: · 5, 10. 2 Thess: 1, 6.7.9. 2 Tim: 4, 1. 1 Joh:
JJ:25 Apollonius af Tyanas Levnet. · 5, 10. p. 430 i Oversættelse / i Noten
Not1:7 lse af Afgudsdyrkelse. Micha · 5, 11-12. Ez: 36, 25. Zach: 13, 2. –
NB11:145 m var den en Skyld. / 1 Timoth: · 5, 11 synes at stride med 14. I første
Not1:7 λαγη Rom: · 5, 11. 11, 15. 2 Cor: 5, 18.19. – Ogsaa
Not1:7.v yddelse af Afgudsdyrkelse Micha · 5, 11: Jeg vil udrydde Troldmænd og Tegns-Udlæggere,
Not1:9 3, 12). Apoc: 12, 9. / Rom: · 5, 12 sq: / Opfattelser af Læren i Genes.
Not1:2 th. 24, 35. 1 Cor: 3, 2. Eb: · 5, 12. / Positiv. Mth. 13, 11. 12, 27. 22,
Not1:6 : 11, 8.9. Act: 17, 26. Rom: · 5, 12. 1 Cor: 15, 45.48. / Hvorledes forenes
Not1:9 / Syndens Almdl. Rom: 3, 23. · 5, 12. 1 Joh: 1, 8. Jac: 3, 2. / ogsaa i det
Papir 15 αϑα ( cfr. Gal. · 5, 13. επ' ελευ
Papir 247 Indtil« cfr. Rom: · 5, 13.) – derimod Rom 15, 19 Illyrien;
DD:27 m den, om hvilken det hedder i Rom · 5, 13.14., at alle Msk. syndede i Adam, fastholdt
Not1:8 om: 3, 29.30. 10, 12. 2 Cor: · 5, 14. 1 Joh: 2, 2. Tit: 2, 11. Hermed synes
Not1:8 m: 13, 9.10. 1 Cor: 13. Gal. · 5, 14. 1 Tim: 1, 5. Jac: 2, 8. / K: Væsen
Not1:8 . 2 Cor: 4, 13. Gal. 3, 2. · 5, 14. Eph: 1, 13. Ved Troen boer Guds Aand
Not1:8 14-17. Rom. 6, 13-22. 2 Cor: · 5, 14. Gal: 1, 4. Eph: 1, 4. 2, 10. Tit. 2,
Not1:7 7, 24-8,2; 8, 14.15. 2 Cor: · 5, 14.15. Eph: 3, 16-19. 1 Pet: 1, 18.19.
Not1:7 ς Joh: 8, 40. Rom: · 5, 15. 1 Cor: 15, 21. 1 Tim: 2, 5. ανηϱ
Not1:7 , 15. 13, 15. 15, 13. 2 Cor: · 5, 15. 8, 9. Phil: 2, 3.5. 1 Tim: 6, 13. 1
Not1:6.c men de ere i Fred.« · 5, 16: de Retfærdige ville leve evindelig.
Papir 94:1 nes Act 10, 11-16 med Mth: · 5, 17. / om Helvedstraffenes Evighed. /
Papir 5:2             1 Tim. · 5, 17.                         
Not1:8 8, 13. 12, 2. 2 Cor: 3, 18. · 5, 17. Gal: 4, 19. 5, 24. 6, 15. Eph: 2, 5.15.
Not1:7 tia activa, ere: Mth: 3, 15. · 5, 17. Rom: 5, 19. Rom: 10, 4. Gal: 4, 5.
Papir 7 e non potuisse legem explere ( Mth: · 5, 17.). / Ita ad liquidum perducto, homines
Not1:5 c: 4, 7. 1 Pet. 5, 8. 1 Joh: · 5, 18. / § 18. / I de anførte Yttringer
Not1:7 de paulinske Steder) 2 Cor: · 5, 18. Rom: 5, 10. αποϰαταλαςςειν
Not1:7 Rom: 5, 11. 11, 15. 2 Cor: · 5, 18.19. – Ogsaa bruges mere figurlige
NB3:63 l en Brudevielse / / Ordspr: · 5, 18.19. / Som Overtroen af et Barns Hjerteblod
Not1:7 ere: Mth: 3, 15. 5, 17. Rom: · 5, 19. Rom: 10, 4. Gal: 4, 5. Phil: 3, 9.
Not1:6 ed. 1 Cor: 15, 53.54. 2 Cor: · 5, 2-4. – Mth: 22, 30. 1 Cor: 15, 42-49.
Not1:8 10, 22.28. Joh: 16, 33. Rom: · 5, 2-5; 8, 25. 12, 12. 15, 13. 1 Cor: 13,
Papir 55:2 fE. / 1 Cor. 5, 7. – Eph: · 5, 2. – Rom. 3, 25. / Catholikerne,
Not1:7 διας Eph: · 5, 2. 1 Pet: 2, 24. Rom: 3, 25. 1 Cor: 5,
Not1:9 n var ikke bestemt: 1 Thess. · 5, 2. 2 Thess. 2, 2. / Johannes opfatter det
Not1:9 er har det evige Liv. 2 Cor: · 5, 2. Apostlene ønske at omskifte dette
Not1:7 γωγη Rom: · 5, 2. Eph: 2, 18. 3, 12. 1 Pet: 3, 18. –
Not1:9 8, 23. 1 Cor: 15, 54. 2 Cor: · 5, 2. Phil: 1, 23. 2, 17. 3, 20. 2 Tim: 4,
OTA, s. 420 belighed« ( Hebr. · 5, 2.): vi haste til stærkere Optrin. Verden
Not1:9 me. 1 Cor: 15, 53.54. 2 Cor: · 5, 2.4. ( Identitæten); 1 Cor: 15, 37.50.51;
Not1:6 s: Rom: 8, 23. 2 Cor: 4, 17. · 5, 2.4.6.8. Phil: 1, 23. 3, 20. / Jødernes
Not1:7 1 Pet: 2, 9. 1 Joh: 1, 6.7. · 5, 20. – Videre tillægges den christelige
Not1:7 : 2, 13. Joh: 20, 28. 1 Joh: · 5, 20. / 4.) Chr er paa en særegen Maade
Not1:5 I Apostlenes Historie. Act: · 5, 20. 12, 7. Act: 10, 3. Mth: 13, 41. 25,
Not1:6 Mod de Skriftkloge. Mth: · 5, 20. 7, 15. 12, 31. 15, 14. 23. Apostlene
Not1:9 . m:H:t: Pharisæerne Mth: · 5, 20. 7, 15. 23. / Syndens Almindelighed.
Not1:7 οιει Joh: · 5, 20. Joh: 14, 10 πατηϱ
NB4:40 Text til en Brudevielse / / Eph: · 5, 20: hvo, som elsker sin Hustru, elsker
PS, s. 220 « ( Diogenes af L. II, · 5, 21), men philosopherede lige absolut, hvem
Not1:8 uppleres: Rom: 5, 10. 2 Cor: · 5, 21. / § 57. / Ved Tro ikke ved Gjerninger
Not1:2 1, 9. Phil: 1, 9.10. 1 Thess · 5, 21. / Tro. Joh: 3, 16. Mc: 16, 16. Rom:
Not1:5 . / 2 Cor: 11, 14. 1 Timoth: · 5, 21. Eph: 1, 21. 3, 10. Colos: 1, 16. Rom:
Not1:6 5, 44.45. – I 1 Thess. · 5, 23 er Trichotomie. – Ved πνευμα
Not1:9 . 1 Cor. 15, 44. 1 Thess. · 5, 23. / Denne Lighed skal realiseres. Mth:
Not1:7 2, 7. Eb: 1, 3. – Joh: · 5, 23. Phil: 2, 10. Eb: 1, 6. / § 45.
Not1:8 1, 18. Eph: 1, 22. 4, 15.16. · 5, 23.30. / § 69. / Allerede tidlig blev
Not1:9 6, 20. 2 Cor: 4, 17.18. Joh: · 5, 24 o:fl. hvo som troer har det evige Liv.
BI, note lig venter Noget af ( Mem. III, · 5, 24), snart blot tugtende ( Mem. III, 6).
Not1:8 r: 3, 18. 5, 17. Gal: 4, 19. · 5, 24. 6, 15. Eph: 2, 5.15. 4, 22. Coll: 3,
Not1:6 Cor: 4, 17.18. – Joh: · 5, 24. 6, 47. 11, 25. 17, 3. – / er
Papir 29 Cap. 7. / Gen: 12, 1. / Amos · 5, 25.     σϰηνην
Not1:7 : 28, 18. Joh: 3, 35. 13, 3. · 5, 27. 17, 2. 1 Cor: 15, 28. Eph. 1, 22. /
Not1:7 ørt til det Msklige. Joh: · 5, 27. Phil: 2, 10. / 2det Afsnit. / §
Not1:6 lmindelige Opstandelse: Joh: · 5, 28. 1 Cor: 15, 23.52. 1 Thess: 4, 16.17.
Not1:9 ges til en bestemt Tid. Joh: · 5, 28.29. 11, 25. 6, 39. 1 Cor: 15, 52. 1
Not1:9 Luc: 20, 35. / derimod: Joh: · 5, 28.29. Act: 24, 15. 1 Cor: 15, 22. de,
Not1:9 delsen. Mth: 22, 23 sq. Joh: · 5, 29. – Mth: 10, 28. Luc: 16, 19. /
Not1:6 18, 8. Mth: 25, 34.41. Joh: · 5, 29. Rom: 2, 6.16. 2 Cor: 5, 10. 1 Cor:
Not1:5 1. – 1 Pet: 5, 8. Act: · 5, 3. / De befordre deres egen Ulyksalighed.
Not1:7 : 1, 18.19. 1 Joh: 4, 10.19. · 5, 3. Herved blive de Christne gjenemtrængte
Not10:9 e. Mth. 12. Kaldes Gud Act: · 5, 3.4. – ogsaa Eenheden af Fader Søn
Not1:7 orladelse: Mth: 26, 28. Act: · 5, 31. Eph: 1, 7. Col: 1, 14. billedligt ved
Not1:7 Gjerninger Mth: 26, 39. Joh: · 5, 36. 19. Joh: 15, 10. 17, 4. Hos Paulu
Not1:7 16. Luc: 4, 21. Joh: 4, 26. · 5, 39. 8, 56. 9, 37. 17, 3. Mth: 26, 64. Luc:
OTA, s. 344 ogsaa til.« ( Matth. · 5, 39.) Det er ikke Sagtmod, at Du ikke slaaer
Not1:2 Mth: 11, 4-6. – / Joh: · 5, 39.46.47. / Henvender Christend: sig til
Brev 202 cola) i April. S. oenanthe · 5 4 50; S. rubetra sidst 4. / Svalen sidst
Not1:8 5. Eb: 13, 20. 1 Pet. 2, 25. · 5, 4. – Χ. fremstilles som siddende
JJ:20 fortælles i Aristoteles Politik · 5, 4. angaaende Oprindelsen til politiske
Not1:8 13, 12. Eph: 5, 8. 1 Thess: · 5, 4.6. Col: 1, 13. / I Skriften hedder det,
OTA, s. 419 vi i Apostlenes Gjerninger, · 5, 41: / / » saa gik de glade bort
Brev 11 sborg / fr / pr Sorøe / Af c 16 · 5 44 / Kjære Broder! / Det Indlagte skal
AE, s. 37 e Ære af hinanden, Joh. Ev. · 5, 44) vil og kan naturligviis ikke bære
Papir 18 . 1 Cor: 4, 12. / β) Mth: · 5, 44. Luc: 6, 28. Act: 3, 26. Rom: 12, 14.
Papir 18 1) andre Msk: Jac: 3, 9 Mth: · 5, 44. Luc: 6, 28. Rom: 12, 4. / 2) Ting.
Not1:7 Vrede og alle Affecter: Mth: · 5, 44.45. Luc: 15, 10. Joh: 3, 16. 1 Joh:
Papir 14:5                 Mth: · 5, 45. – Luc. 15, 11.             
Not1:6 sig til Lighed med Gud: Mth: · 5, 48. 1 Pet: 1, 15. Eph: 4, 24. Col: 3, 9.10.
Not1:9 Lighed skal realiseres. Mth: · 5, 48. Eph: 4, 24. 1 Pet. 1, 15. / Viisdom:
Not1:9 ειος Mth: · 5, 48; αγαϑος Mth:
Not1:6 Beviis? / Eph: 1, 14. 2 Cor: · 5, 5. / Jesu Død og Forherligelse. Joh:
Not1:5 og Synd: Act: 26, 18. 1 Cor: · 5, 5. 1 Tim: 1, 20. – Joh: 8, 44. 1
Not1:8 Cor: 6, 9. 2 Cor: 9, 7. Eph: · 5, 5. 2 Tim: 4, 7.8. Heb: 12, 14. Jac: 1,
2T44, s. 217 at og Dag.« ( 1 Tim. · 5, 5.). Den, der er tro over Lidet, bliver
EE2, s. 317 ge, og skjøndt der var en · 5, 6 Aar imellem os, var vort Forhold dog
FB, note mig meget, fordi han, efter i en · 5, 6 foregaaende Linier smukt og eenfoldigt
Not1:7 k: Joh: 10, 15. 15, 13. Rom: · 5, 6. / § 43. / Opstandelsen, forudsagt
Not10:9 ος. 1 Cor. XII, · 5-6. Aandens Virksomhed betegnes ved personlige
Not1:2.b l Eph: især vigtigt. Eph: 4, · 5-6.). / cfr Bockshammer pag 1 og 2. /
Papir 5:3 Thess. 4, 15. 1 Cor: 15, 51. Jac. · 5, 7-9. 1 Joh. 2, 18. Phil 4, 5. / π
NB8:9 ge, de Fredsommelige o:s:v: ( Mth: · 5, 7) have sagt: visseligen, enten er dette
Papir 55:2 delære, deels fE. / 1 Cor. · 5, 7. – Eph: 5, 2. – Rom. 3, 25.
Not1:7 t: 2, 24. Rom: 3, 25. 1 Cor: · 5, 7. og fornemlig i Ebr: / § 51. /
KK:8 af det Hele, i den anden ( II, · 5-7.) bliver Msk. skabt før den vegetabilske
Not1:7 : Hellighed synes ogsaa Ebr: · 5, 8 at stride. Men da Brevet ikke er authentisk
NB10:175 beskadiget tilbage. / Luc: XI, · 5-8 kunde blive Text til en Prædiken om:
Papir 15 jo af Guds Kjerlighed ( Rom. · 5, 8). / v. 21. εν ϰυϱιῳ.
Not1:9 ϰος 1 Pet. · 5, 8. ὁ πειϱαζων
Not1:5 a Jorden Mth: 12, 43. 1 Pet: · 5, 8. / § 17. b. / Djævelen fremstilles
Papir 14:5 , 16. 1 Joh. 4, 10. 16. 19. Rom. · 5, 8. / 7. Papir14:6, bl. [ 1v] /
EE:48 επαϑε Heb · 5, 8. / d. 23 April 39. / Kategorierne ere
Not1:6 ϑεον Mth: · 5, 8. 1 Joh: 3, 2. ειναι
Not1:7.j nets Naade cfr Joh: 3, 16. Rom: · 5, 8. 1 Joh: 4, 9. Phill. 2, 5; Virksomheden:
Not1:5 6, 11.16. Jac: 4, 7. 1 Pet. · 5, 8. 1 Joh: 5, 18. / § 18. / I de anførte
Not1:9 æde: 1 Thess. 4, 15. Jac: · 5, 8. 1 Pet. 4, 7. 1 Joh: 2, 18-28. Heb: 10,
Not1:7 ς. Rom: 13, 12. Eph: · 5, 8. 1 Pet: 2, 9. 1 Joh: 1, 6.7. 5, 20. –
Not1:6 t: 2, 13. 1 Joh: 2, 18. Jac: · 5, 8. 1 Pet: 4, 7. Eb: 10, 25. / § 29.
Not1:8 5. 26, 18. Rom: 13, 12. Eph: · 5, 8. 1 Thess: 5, 4.6. Col: 1, 13. / I Skriften
Not1:9 dstødte i Helvede. 1 Pet. · 5, 8. 2 Pet. 2, 4. Jud. 6. / Djævelen synder
Not1:5 . Eph: 6, 11. – 1 Pet: · 5, 8. Act: 5, 3. / De befordre deres egen
Not1:7 16. 1 Joh: 4, 9.16.19. Rom: · 5, 8. Eph: 2, 4. 7. Tit: 3, 4. 2 ved sit Liv.
OTA, s. 349 ghed af hvad han leed. Hebr. · 5, 8. Og det er disse Ord vi ville tage til
Not1:6 . Joh: 14, 3. 17, 24. 2 Cor: · 5, 8. Phil. 1, 23. 1 Thess. 4, 17. Rom: 8,
Not1:6 Cor: 5, 1. Eb: 9, 27. 2 Cor: · 5, 8. Phil: 1, 23. – Eb: 4, 9-11. beviser
Not1:7.d 7: Ingen er god uden Gud. Hebr: · 5, 8: han lærte Lydighed idet han leed.
NB11:179 piritus sancti. / I 1 Joh: · 5, 9 er dette antydet. » Dersom vi
Not1:7 3. 2, 11. 3, 4.5.6. 1 Thess. · 5, 9. 1 Cor: 1, 21. 1 Tim: 1, 15. 2, 3. 4,
Not1:7 20, 36. om de Christne: Mth: · 5, 9. 45. Joh. 1, 12. Rom: 8, 14. 1 Joh: 3,
Not1:2 h: 4, 24. Joh. 14, 21. / Eb: · 5, 9. Jac: 1, 27. / Om Begrebet Religion?
SFV, s. 41 hvor jeg bogstavelig kun var · 5 à 10 Minuter. Og hvorfor gjorde
Papir 380:1 nu levet som Forfatter i · 5 a 6 Aar – og tiet, men Snakken om
NB:108 at have holdt ud Dag efter Dag i · 5 a 6 Aar endnu strømmer lige saa riigt,
NB:14 gjøre det i Løbet af en · 5 a 6 Aar vilde han dog ikke være istand
NB31:58 an Candidat. Nu maa han vente en · 5 a 6 Aar, førend han faaer behørig
BOA, note 5 a 6 Adresser; saa er der jo · 5 a 6 Adresser. Det betyder Noget. Paa en
BOA, note Andet. Partiet har deelt sig i · 5 a 6 Adresser; saa er der jo 5 a 6 Adresser.
NB35:6 d af den slaviske Sprogstamme med · 5 a 6 Consonanter foran een Vokal. / Det
NB2:85 mærke man tillade mig en · 5 a 6 Gange at komme Guds og Christi Navn
Brev 1 æret syg, som ei overskride · 5 a 6 i Antal. At jeg ei har havt Tid, kan
EE1, s. 243 m Onkler i Almindelighed, om · 5 à 6 Midler i Almindelighed og om
Not6:8 ærskilt Lukaf fandt de en · 5 à 6 voxne Zigeunere ( paa en 25
NB:160 holde Forsoningen. Altsaa efter i · 5 Aar at kunne have lært af mig, hvor
SLV, s. 178 ærkværdighed, at netop · 5 Aar derefter udbrød Syvaarskrigen. Man
EE1, s. 19 or et passende Spatium. Disse · 5 Aar ere forløbne, og jeg begynder, hvor
EE1, s. 19 t vente nogen Tid. Jeg ansaae · 5 Aar for et passende Spatium. Disse 5 Aar
EE2, s. 253 tidligste Barndom. Da jeg var · 5 Aar gammel, blev jeg sat i en Skole. At
NB32:115 mig selv: hvis jeg for 4 eller · 5 Aar siden havde slet Intet eiet, havde
EE1, s. 19 , var jeg allerede kommen for · 5 Aar siden; jeg havde ordnet Papirerne saaledes,
EE2, s. 254 e ad en saadan lille Purk paa · 5 Aar, der griber en Sag an med den Lidenskabelighed,
NB14:136 g vedblev at være det i · 5 Aar, ham vilde jeg opgive. Muligt at jeg
NB35:34 tid, benaades med Fangenskab paa · 5 Aar, saa er dette jo Naade, men Naaden
NB8:104 Productivitet i Løbet af · 5 Aar, som Danmark ikke har haft og da aldrig
SFV, note ivitet, hvortil jeg har brugt · 5 Aar, til den burde ordentligviis være
BB:12 ctor Faust Volksschauspiel im · 5 Akten, vom Graf von Soden. Augsburg 1797
Not12:7.a ig Hurtighed. Hvor blev saa de · 5 Akter af og Knuden; thi Knuden er netop
SLV, s. 371 d lykkelig, i Virkelighedens · 5 Akter gjør hun det Bedste hun kan, i
SLV, s. 408 nu ikke fremstille, mindst i · 5 Akter, og derfor har man combineret det
NB31:88 man bringer ham en Gjenstand paa · 5 Alens Afstand og forlanger at han skal
AaS, s. 43 have vi meget faa af. Vi have · 5 Antipædobaptister, 7 Baptister, 9 Anabaptister;
EE1, s. 384 nsdag i Løbet mellem 2 og · 5 at besøge en gammel Tante, hun har.
Brev 188 et at bestille, og jeg har · 5 at skrive til, hvorimod I 5 ell. 6 hver
NB24:54.c det der forlanges af mig. / d. · 5 Aug. 1852. / NB cfr Journalen NB26. p.
BB:37.8 træffelige Ting ogsaa i disse · 5 Breve. / Disse kloge Folk, der mene, at
NB8:37 ed at producere. / Miraklet om de · 5 Brød er dog en skjøn Commentar til
DD:163 re angaaer bespiser han Folk med · 5 Brød og 3 Fiske, naar man seer, hvorledes
NB:140 gen. / Meningen af Miraklet om de · 5 Brød og de 2 Fiske er ikke, at et Msk.
NB11:47 ig for Alvor troe Miraklet om de · 5 Brød og de 2 smaa Fiske; lad ham leve
JJ:348 saa et Mirakel ligesom det med de · 5 Brød og de 3 Fiske: hun gav mere end
NB2:218 ift-Prøver. / Miraklet med de · 5 Brød og de 3 smaae Fisk / er et Exempel
NB31:66 gte om de ikke havde en Vogn med · 5 Bænke) tænke sig en Holsteensvogn
EE1, s. 247 ter sammen, naar hver bringe · 5 Børn med, saa forsikkre de dog hinanden
NB8:100 t Justitsraad, R af D, Fader til · 5 Børn, to Drenge og 3 Piger, af hvilke
JJ:36 Kings Værk: de origine mundi i · 5 Capitels 4d Afdeling findes der udentvivl
NB29:50 om jeg seer Chineserne gjøre, · 5 Cardinal-Dyder ( Høflighed er den 5te)
EE1, s. 145 nge at bøies gjennem alle · 5 Casus, saa vilde det være ægte comisk.
SLV, s. 416 bage. Jeg antager, at der er · 5 Dage igjen. 5 Dage, hvormeget er det? Det
SLV, s. 416 lot begynder et Punktum; men · 5 Dage kunne godt gjøre en Mand graahaaret.
SLV, s. 416 ger, at der er 5 Dage igjen. · 5 Dage, hvormeget er det? Det er jo ikke
Papir 1:1 ln, hvorhen han Eras: kom d · 5 Dec: han sagde ( see pag 226) Lutherus
NB21:51 rstanden. / / Tag en Forening af · 5, der hver indsætter ⅝ af deres
EE1, s. 385 rmiddag, Klokken var omtrent · 5, Døren til Dagligstuen aabner sig sagte,
Brev 80 orsaavidt Du Mandag Eft. Kl. · 5 ell. 5½ skulde kunne møde hende,
Not7:36 af Vognen som var tom laae · 5 ell. 6 Havre-Kjerner, de dandsede under
Brev 188 at skrive til, hvorimod I · 5 ell. 6 hver bestandig kun har een. / Glædeligt
NB13:21.c ig i een af Udviklingerne ( No · 5 ell. 6) at Prædikeforedraget i vor Tid
NB11:179 dermed, vil Du have 3 ell. · 5 ell. 7, hvor mange vil Du have; men jeg
EE1, s. 243 sning, og veed, at der gives · 5 eller 6 Maader, hvorpaa man kan bevæge
EE2, s. 133 ikke af Vigtighed, om der er · 5 eller kun 4. Kunstneren er i det Hele mere
Papir 24:1 e Naturvæsener. Af disse · 5 er et nemlig det til Gud centralt par
BA, s. 352 m skyldig. / Hvad der i § · 5 er sagt om Forbudets og Dommens Ord maa
DD:201 slaae der vort Telt ( cfr Mc. IX, · 5 etc); men vi maae som Disciplene ned igjen
Papir 65 ndte at udvikle sig. – / d. · 5 Feb. 1835. / Hvad Jøderne og senere
EE:12 vil ikke hjem gaae etc. / d. · 5 Feb: 39. / Det er den ene Side af al Guds-Erkjendelse,
Papir 207 te Forhold til Digtet selv. / d. · 5 Febr. 37. / / / Nordboens Mythologie slog
Papir 1:2 oppelige Palais her var Carl · 5, Ferdinand, 3 Churf:, 3 Cardinaler, 4 Erkebisk.,
ELF, s. 61 ivende Tilhører, der efter · 5 Fjerdingaars Forløb var i Stand til
SLV, s. 350 nde. Lad hende nu udtænke · 5 Forsigtigheds-Midler, og det skal nu være
SD, s. 198 e Visekjerlinger, kort af de · 5 Gange 100,000 Mennesker, som boede i hiin
DD:94 nge i Hornet og derpaa udraaber · 5 Gange af al Kraft: » O Huldreich,
Brev 56 at prædike i fjorten Dage · 5 Gange og vexelviist paa to Sprog, det tilfalder
NB14:48 jeg læser i Baaders Fermenta, · 5 Hefte p. 54. / Durch der Welt Noth / Und
Papir 551 v derfor kagstrøgen / d · 5 hujus skildrede min Herre, i Nærværelse
Papir 551 i Fløiel Petersen. / d. · 5 hujus vidnede Paulus for Felix og blev
NB8:55 ens Kraft, ell. 1 af de første · 5 i de første Prædikener) siger han,
EE2, s. 34 lse paa 10 Aar som med en paa · 5, ja end ikke med en Forbindelse, som den
Papir 81:2 tredie Eenhedens. – / d. · 5 Jan. 37. / Det at Christendommen ikke er
Not11:23 et actus purus. / 23. / d. · 5 Jan: / Udtrykket for den pos: Ph.s Begyndelse
DD:7.b Solen. ( af en Lap Papir af Dato · 5 Jan: 37, som jeg fandt i min Skuffe.).
Papir 264:4 stligt er Concretion.). / d. · 5 Juli 1840. / Det er en ligesaa skjøn
Papir 264:3 cfr. K.K. p. 20 og 21. / d. · 5 Juli 1840. / Som Betingelse for den i Troen
EE:104 er forbeholdt en senere Tid. / d. · 5 Juli 39 / Ægteskabet er Eenhed under
Papir 576 gjør ondt at frelses. / · 5 Juli 55. / De Dæmoniske i Evangelierne.
EE:90 re et Indgreb i hiin. / d. · 5 Juni 39. / Det er derfor at » Aladin«
JJ:412 lig at Luther dermed har meent de · 5 katholske. Nu styrter der da en Mand frem
SLV, s. 121 ig saa besynderligt, at vi i · 5 Kroer i Træk paa Væggen fandt en
AA:23.b ger Fædrenes Brøde i 4 og · 5 Leed. / En Bemærkning for Theologie:
BOA, note at læses, eller med at have · 5 Læsere, der virkelig læse ham, end
NB31:67 skee 30 Aar, maaskee 10, maaskee · 5, maaskee eet, maaskee, maaskee kun een Maaned,
Brev 39 s / Søren Aabye født d. · 5 Mai 1813 død / og saa bliver der Plads
Brev 203 nd Underl. i Odense. / Odense d · 5 Mai 1850. / Kjære Onkel! / Atter iaar
EE:57 etiens Betydning for det N.T. / d. · 5 Mai 39. / 7de Forsvar for Anonymitæten.
EE:56 Kyllinger under sine Vinger. / d. · 5 Mai 39. / Ligesom det i moralsk Henseende
NB:203 g saaledes over Alt. – / d. · 5 Mai 47. / Forskjellen mell. Synd og Anfægtelse
Papir 1:1 ladt Wartburg, er dateret d. · 5 Mart: / pag. 316. Churf: modtog dette Brev
NB21:51 e Kræfter end enhver af disse · 5, men han sætter hele sin Kraft ind: hvo
NB2:55 ver mig over Alt. Jeg reiser · 5 Miil ned til min kjære Skov-Egn, for
NB22:42 om det saa var 7 Billioner · 5 Millioner 696,734 eller 35 Χstne saadan
BI, s. 219 il Parieren Evenus' , der tog · 5 Miner for sin Underviisning. Han priser
Papir 315:3 tillod Polos at tale mere end · 5 Minuter af Gangen, og Du vil tale XXI Bind.
SFV, s. 42 hver Aften at være seet i · 5 Minuter af nogle hundrede Mennesker, for
SLV, s. 232 / Det maatte undersøges. · 5 Minuter før 4 var jeg paa Hauserpladsen
NB33:8 thi om et Barn kun har levet · 5 Minuter, blot det er født, en anden
JJ:501 at det skal brændes af i · 5 Minuter, jo kortere jo bedre. Men Vindens
Papir 547 saa de 70 Aar neppe er mere end · 5 Minutter – derfor overanstreng Dig
NB31:67 Evighed, ikke saa meget som · 5 Minutter – om Du spildte dem, blæse
G, s. 24 de. Min Kudsk fik Ordre at ile. · 5 Minutter blev der bedet paa hver Station.
NB23:35 og om det saa kun var i de · 5 Minutter da der balloteres, saa længe
Papir 547 r disse 70 Aar, nu hvad gjør · 5 Minutter fra eller til. / Til en Tale,
SLV, s. 286 øbelig. / Klokken mangler · 5 Minutter i To, min Arbeidstid er forbi.
NB31:2 , saa er 70 Aar og 10 Aar og · 5 Minutter lige tilstrækkeligt, og der
JJ:501 len o: s: v: vinder for hver · 5 Minutter man hører derpaa / Det Evangelium
HCD, s. 176 har han at tie og at forblive · 5 Minutter taus staaende paa Prædikestolen,
NB2:25 ikke at snakke om i mere end · 5 Minutter, det kan kun føre til Fæiskhed.
NB8:3 t kan et eneste Msk. afstedkomme i · 5 Minutter, og hvorfor? fordi Presse ( Dag-Presse)
NB9:66 uligheders Ligevægt, ell. · 5 Mod-Muligheder; nu faaer han een Mulighed
Papir 1:1 374. 1522 udkom det n: T. og · 5 Mosebøger udkom oversatte af L., tillige
NB9:66 nske rigtigt have udviist de · 5 Muligheders Ligevægt, ell. 5 Mod-Muligheder;
BA, s. 427 skal en Iagttager have nok af · 5 Mænd og 5 Qvinder og ti Børn for
Papir 55:1 te som Indledning. – / d. · 5 Novb. 1834 / Det vil sige: hele hans Liv
EE2, s. 57 n vims Kammerpige, 4 à · 5 nysgjerrige Cousiner, en ærværdig
EE2, s. 58 ims Kammerpige, en 4 à · 5 nysgjerrige Cousiner, en ærværdig
OTA, s. 323 a Korset« ( Phil. 2, · 5 o. ff.). Saaledes var Forbilledet, saaledes
Papir 168 7 o: f: fra oven / p. 302. lin. · 5 o: f: fra oven. / d. 4 Aug 36. / Ogsaa
EE:107 g Omstændighed at Talen i Mth: · 5 o: fl. kaldes Bjergprædikenen og derved
DD:149 undet derved ( Katener) / d. · 5 Oct. 38 / Den græske Kirkes Tilbøielighed
Brev 26 å måske træffe mig mellem · 5 og 6 Eftermiddag. / Din / Fætter /
G, s. 40 af hvad jeg skriver, Logen Nr. · 5 og 6 links. Der findes bagerst en Plads
G, s. 43 lene, ikke engang Pladsen i Nr. · 5 og 6 links. Jeg maatte gaae til Høire.
Not13:37 Realitet. / opera omnia p. · 5 og 6. / Man kan ingen Vished have om Noget
NB13:55 den kostede mig mell. · 5 og 600rd at udgive. Der blev af denne Bog
EE1, s. 219 or at være ved sine fulde · 5, og dog veed han, at hvis han vilde forklare
EE2, s. 276 i de 7, er et Umenneske i de · 5, og saaledes bliver Livet dog ret taaleligt,
EE2, s. 254 a den igjen. Jeg vaagnede Kl. · 5 om Morgenen, jeg klædte mig paa, fik
Not1:6 e Lære Der skjelnes mell. · 5 Opholdssteder 1) Paradisus for de Fromme,
BOA, s. 169 paa Dagen baade Kl. 4 og Kl. · 5 overgaaer menneskelig Forstand. Vil man
NB2:54 an være flittigere end vi! / I · 5 paa 6te Aar har jeg nu arbeidet som Forfatter.
SLV, s. 159 3 Gange om Ugen fra 4 og til · 5 paa Kathederet, men forøvrigt er Borger
NB27:40 nde iført 7 Cheniller og · 5 Par Buxer og uhyre Vadestøvler og en
Papir 344:1 Lovtale over Efteraaret. / af · 5 Personer / som endes med et Tutti. / No
NB9:66 fE til B. A antages at have · 5 Portioner Reflexion, B derimod 7. Reflexionen
FEE, s. 50 ringsskat, nu blive ansat til · 5, Præstepengene ville blive forhøiede
BA, s. 427 ager have nok af 5 Mænd og · 5 Qvinder og ti Børn for at opdage alle
EE1, s. 112 id og giver nu dette Individ · 5 Rbd. at spille bort, saa blev Vendingen
EE2, s. 21 iis, sagde hun: hvo der havde · 5 Rbd. Hun er maaskee selv bleven overrasket
EE2, s. 22 jenende Aand; Du gav hende de · 5 Rbd. og forsvandt. Du frydede Dig ved Tanken
FEE, s. 50 at det Hele maaskee vil blive · 5 Rbd. til Mands. / De, der trænge dybere
SD, s. 148 andet Tab, en Arm, et Been, · 5 Rbd., en Hustru o. s. v., bemærkes dog.
EE2, s. 22 Du har givet en fattig Kone · 5 Rbd., opfyldt hendes høieste Ønske,
EE2, s. 22 handle. Dersom jeg havde havt · 5 Rbd., vilde jeg maaskee ogsaa have givet
Brev 188 n. Man betaler Entreen med · 5 sbgr., det er altid nok for det, man faaer
BI, s. 326 sregningen ( Pag. 3), og Pag. · 5 siger han: Für mich und für diese
Brev 248 iede og maa nu med Kone og · 5 smaa Børn søge Ophold hos Fremmede.
OL, s. 32 n og med ham Forfatteren af de · 5 Stykker i Kjøbenhavnsposten vil have
OL, note n Fuldmagt fra Forfatteren af de · 5 Stykker til paa den Maade at bringe ham
Papir 308 Aug 1844. / Bestemmelsen af de · 5 Taler i » in vino veritas«,
EE2, s. 275 maa være saa; man arbeider · 5 Timer i Døgnet, det er spildt Tid, det
EE2, s. 275 Tid, det maa være saa. Ved · 5 Timers Arbeide har man sit Udkomme, og
EE2, s. 276 ikke saa farlig en Sag med de · 5 Timers Arbeide, thi da Ens Tanker dog aldrig
EE2, s. 281 øver Uafhængighed eller · 5 Timers Trælle-Arbeide, for at frede
AA:26 sulven blev bundet, nævnes · 5 Ting som ikke findes i Verden, og det hedder
G, s. 51 iden fluctuere mellem næsten · 5 Uger og kun 1 Dag over 3 Uger. Han ønsker
NB10:66 ing. / I evangelisk Psalmebog No · 5, v. 6. staaer: / Propheterne kundgjorde
Brev 83 v blive staaende mell. 11 og · 5 var aldrig min Hensigt. Kan hun hade mig,
EE2, s. 185 lske Talent bespændte alle · 5 Verdensdele med sine Forbindelser og holdt
NB33:57 isk Krig og en Krig mellem de · 5 Verdensdele, er en Katastrophe, der bevæger
EE2, s. 133 aa en Ridder, der har nedlagt · 5 Vildsviin, 4 Dværge, befriet 3 fortryllede
NB:47 at læses, ell. med at have · 5 virkelige Læsere, end med ved Hjælp
SLV, s. 301 xledes, eller at der kun var · 5 Vise, eller at Historieskriverne ere noget
DD:157 us – Occidenten i Χsti · 5 Vunder paa den hellige Franciscus Legeme.
FB, s. 135 terer i Skumringen. Han lader · 5 være lige med en Sorgløshed, som
NB11:47 Umiddelbarhed, som tænker lad · 5 være lige, det gaaer nok, og ( dette
Papir 9:1 rste Msk. af. / d 10 3 34. / pag. · 5 øverst. Skal Ethiken opstille dette
Brev 273 ar af Dramaet 1848 med den · 5½ Akt og Halen kunde jeg ellers have Lyst
Brev 272 er alle Regler, et Drama i · 5½ Akt. Denne halve Akt er just det Charakteristiske;
Brev 80 dt Du Mandag Eft. Kl. 5 ell. · 5½ skulde kunne møde hende, naar hun fra
Brev 46 get 600 Vers, varer fra Kl. · 5½–10; ogsaa i en anden Forstand varer det endnu
Brev 224 / 253 / a 5ℳ. / 210rd · 5ℳ. / 100. / /      / / 20. Brev 224, bl.
Brev 224 /      /      / 253 / a · 5ℳ. / 210rd 5ℳ. / 100. / /      /
Brev 224 a 3rd / 840rd / 400rd / / · 5) » Philosophiske Smuler«
Oi7, s. 279 « Et Slags Novelle. / · 5) At » Christenhed« er fra
NB14:8 rer: Guds-Forholdets Inderlighed. · 5) at jeg er kommet til min Grændse; at
Oi9, s. 371 e Vanskeligheder forsvinde! / · 5) At Præsterne ere Menneske-Ædere,
NB3:38 den særlige Enkelte. / / · 5) Bilag II. om Forskjellen mell. et Genie
IC, s. 103 Ting, som I høre og see: ( · 5) Blinde see og Halte gaae, Spedalske renses
Papir 357 ge i at Døden er til) / · 5) Dødens Haab. / 6) Dødens Seier. /
Oi8, s. 343 er evigt lader sig erindre? / · 5) Et Billede paa Livet, og, et Billede af
SLV, s. 400 , men hun gjør det dog. / · 5) Han er sympathetisk – hun i Umiddelbarhedens
Oi6, s. 255 re for at være Christen. / · 5) Hvad siger Brand-Majoren? / 6) Smaa-Bemærkninger.
Oi4, s. 203 e Christne: Mange Christne. / · 5) I » Christenhed« ere Alle
NB23:130 Evangeliet indenfra udefter. / · 5) i Henseende til den ethiske Fordring: Lydighed
NB17:13 uositet til at omgaaes Alle · 5) i Retning af et hidtil straalende Renomee,
NB14:77 Opdragelse og Udvikling. / · 5) Jeg har som Forfatter faaet ligefrem en
KK:7 ur imperium super omnes gentes · 5) justissimum habebit super gentes judicium.
Oi3, s. 185 Dom om hvad Christendom er? / · 5) Lad Staten gjøre Prøve paa Regningen,
Oi2, s. 145 otegerer) det Guddommelige. / · 5) Lovtale over Menneske-Slægten eller
NB24:39 saa let af dermed igjen. / · 5) Man maa huske paa hvorledes man saae ud
NB21:85 en ideale Priis, reen Aandekamp. · 5) Man udsætter sig for mange Ubehageligheder
IC, s. 94 oder, skal visselig døe. ( · 5) Men I sige: hvo som siger til Fader eller
Oi5, s. 225 nheds« Christendom. / · 5) Naar Alle ere Christne, er eo ipso Christendommen
Oi10, s. 391 ille tilvende sig en Arv. / · 5) Naar er » Øieblikket«?
Not1:6 ved kirkelige Bodshandlinger · 5) Orcus s: Geenna for de Ubodfærdige.
NB20:137 aledes 4) paa græsk saaledes · 5) paa hebraisk saaledes 6) paa Latin saaledes
NB7:17 beder – ærer Gud. / · 5) Tolderen gik retfærdig hjem. / Antaget
Not1:8 ςμος. · 5) unio mystica. Joh: 14, 23. 1 Joh: 4, 12.
NB2:256 ne ere glade« ( Luc: 22, · 5), at Mørket har seiret og maa seire »
BMS, s. 123 hedsvidners Tro« ( p. · 5), deres Tro, thi den var, hvad der udtrykkeligt
Not1:9 σια. ( Rom: 2, · 5). μισϑαποδοτης.
NB14:96 s Glæde ved Sagtmodighed ( v. · 5). Den skjønneste Glæde. / 2) Sorgløshedens
3T44, s. 276 re Naade« ( Jak. IV, · 5). Om nu endog Dens Fjed, der fulgte efter
KG, s. 109 lus et andet Sted ( 1 Tim. 1, · 5): » Kjerlighed er Summen af Budet.«
KK:2 absurdum«.) – p. · 5. » Aabenbaringens Sandhed er ikke
NB12:181 edags Taler / / No 1. Mtth: 28, · 5. » Frygter ikke, thi jeg veed at
NB4:5 a det være Løgn. / / No · 5.         » Vi ere nu Frelsen
Not1:8 ιας. 2 Tim: 3, · 5. αγαπαν γ
Not1:7 15. 1 Cor: 15, 21. 1 Tim: 2, · 5. ανηϱ Act: 2, 22. 17, 31.
Not1:9 ζων 1 Thess. 3, · 5. αϱχων τ
KK:7 . / / Cap. X. / v. 5. Lev: 18, · 5. αυτα ɔ: πϱοςταγματα,
Not1:7 νος Mc: 3, · 5. ηϱξατο λυπειςϑαι
Not1:8 2, 24. 1 Tim: 6, 1. Tit: 2, · 5. εχοντες
Not1:7 ϰος Gal: 4, · 5. εϰ των πατεϱων
Not1:8 4, 22. Coll: 3, 5.9. Tit: 3, · 5. επιστϱε
KK:7 נָפַל / v · 5. πληϱοϕοϱεισϑω.
Papir 15 yn hvorpaa ɔ: hvoraf / v. · 5. τοις υιοις
Not1:7 les Joh: 14, 28. 16, 28. 17, · 5. υψουσϑαι
Not1:9 th: 25, 41. Satan. 1 Cor: 7, · 5. – Beelsebub Mth: 10, 25-27. 12, 24.
Papir 15 ilstand bevidst. – / v. · 5. ( χαϱιτι
Not1:9 e end Msks Viisdom.) Jac. 1, · 5. ( den, der mangler Viisdom bede Gud derom.).
Not10:1 nskmænd og Tydskere have · 5. ( i Tiecks Phantasus er dette forøvrigt,
Not1:9 10, 29. Jac: 4, 15. Heb: 12, · 5. / Χsti Sendelse. Joh: 3, 16. –
Papir 5:3 ac. 5, 7-9. 1 Joh. 2, 18. Phil 4, · 5. / πιστευο
Papir 13-7.c erden. / 62. / 50 – / 4. · 5. / § 50. Alle Egenskaber, som vi tillægge
CT, s. 103 Harpespil.« Pslm. 49, · 5. / / Kjøbenhavn / Forlagt af Universitetsboghandler
Oi6, s. 258 er ingen alvorlig Mand. / / / · 5. / / Om en svensk Præst fortælles,
NB16:2 Uden Myndighed« / p. · 5. / / Om Udgivelse af Skrifter om mig selv
Not13:28.a ως. / / Agrippa / · 5. / / senere / 2. / / παν το
Brev 202 10-12 5. / Vendehals sidst · 5. / Af Bogfinker, Træløbere, Træpiggere,
NB9:70.a lde o: D. / Brorson No 168 v. · 5. / Af Kirketidende ( for 2 Febr. 49) seer
SFV, s. 9 live opmærksom / / / § · 5. / At hele den æsthetiske Produktivitet
Not11:5 over ex actu in potentiam. / · 5. / d. 24. Novb: / Nur-Seyn-Konnen er i den
Not13:10 r Aristoteles Ethik. 2d B. cap. · 5. / Den Sætning, at Dyden er Middelveien
EE1, s. 23 / 4. / Skyggerids / / 163 / / · 5. / Den Ulykkeligste / / 211 / / 6. / Den
Papir 365-9.a enskab. / cfr pag. 2. 3. 4. · 5. / Det Ethiske skal meddeles som Kunst,
EE1, s. 307 live indhentet. – / d. · 5. / Det kan jeg lide: alene om Aftenen paa
Papir 397 e – og Ingen leer! / · 5. / Eet er at profitere ( profiteri) en Kunst,
Papir 344:4 den ved Modsætningen. / No · 5. / Efteraaret er Erindringernes Tid. /
IC, s. 10 rnes Hemmelighed / / / / § · 5. / Forargelsens Mulighed er at nægte
EE1, s. 316 til den store Gevinst. / d. · 5. / Fordømte Tilfælde! Aldrig har jeg
Brev 247 Frue Werlin / Nybrogade No · 5. / Høistærede! / De vil formodentlig
Papir 306.c benbarelse / See! / 2 Cor: X, · 5. / i Bevidsthed om hvo han er / eller dog
Not1:6 iis? / Eph: 1, 14. 2 Cor: 5, · 5. / Jesu Død og Forherligelse. Joh: 17,
Papir 423 giver Haabet for dette Liv / No · 5. / L. H. i S. e. s.     saa / Du opgiver
EE1, s. 336 d en Verdens-Lidenskab. / d. · 5. / Langt behøvede jeg da ikke at gaae.
Brev 202 ia etc) sidst 4 - først · 5. / ligeledes den gule Vipstjært. /
BOA, s. 285 nlunde er tjent med. / § · 5. / Mag: Adler som Epigram over Nutidens
Not1:2 af / H: N: Clausen. / Caput · 5. / Om den hellige Skrifts Forhold til Fornuften.
Papir 368:9 ng: docendo discimus. / § · 5. / Om Dobbelt-Reflexion. / Den »
Not7:21.a hilosophie 1ste B. p. 275 Not: · 5. / Philosophiens Idee er Mediationen –
KK:11 enbaringen. – / / § · 5. / Religion og Aabenbaring er kun mulig
Brev 202 ulgus) sidst 4 og først · 5. / Tornskaden ( Lanius collurio) i April;
NB:5 4. / Latterens Misbrug. / / No · 5. / Udmærkelsens vanskelige Forhold i
Papir 15 alterum diem proferre. / Cap · 5. / v. 4. ευτϱαπελια
Brev 202 . / Nattergalen alm. 10-12 · 5. / Vendehals sidst 5. / Af Bogfinker, Træløbere,
Not1:7 8. Gal: 1, 4. Tit: 2, 12. 3, · 5. 1 Pet: 2, 24. Ebr: 9, 14. / Med Hensyn
Not1:5 Joh. 3, 8. – 1 Cor: 7, · 5. 1 Thess: 3, 5. 1 Tim: 3, 7. 2 Timoth: 2,
Not1:5 Synd: Act: 26, 18. 1 Cor: 5, · 5. 1 Tim: 1, 20. – Joh: 8, 44. 1 Joh.
Not1:5 1 Cor: 7, 5. 1 Thess: 3, · 5. 1 Tim: 3, 7. 2 Timoth: 2, 25. Eph: 6, 11.
Not1:6 ere af samme Mening: Joh. 1, · 5. 12, 37. 1 Pet: 1, 18. Den udtales især
Not1:6 , 10. Act: 17, 31. 1 Cor: 4, · 5. 2 Cor: 5, 10. 2 Thess: 1, 6.7.9. 2 Tim:
Not1:8 : 6, 9. 2 Cor: 9, 7. Eph: 5, · 5. 2 Tim: 4, 7.8. Heb: 12, 14. Jac: 1, 27.
Not1:7 existents. Joh: 8, 58. 17, · 5. 24. 1, 1.2. – Hans Andeel i Skabelse
Not1:7.y e overføres paa Msk. Ex: 20, · 5. 34, 7. 1 Kong: 21, 29. 2 Kong. 24, 1. 3)
Not1:8 2. 2 Thess. 2, 17. 1 Pet. 1, · 5. 5, 10. / § 63. / Paa Spørgsmaalet,
NB12:20 edst af Johannes Evangelium Cap. · 5. 6. 7. 8. Det ene Øieblik vil Folket
OTA, s. 140 ke som en tvesindet Mand ( 1, · 5. 6. 8);« thi Hjertets Reenhed er
KG, s. 361 andetsteds ( I. Thess. 2, 4. · 5. 6.) » saaledes tale vi, ikke som
Not1:6 findes i det gl. T:. Gen: 6, · 5. 8, 21. Job: 9, 1. Ps: 143, 2. Provb: 20,
Not1:8 hristne: Gal: 4, 19. Rom: 6, · 5. 8, 29. Gal: 2, 20. Eph: 3, 17. / Kjærligheden
Not1:7.b , 11. Es: 9, 6. – Mth: 2, · 5. 9, 27. 22, 42. Joh: 7, 42. / 2 Sam: 7,
Papir 102:2 n f. Ex. i Goethes Egmont · 5. Act 1ste Scene er tilbøielig til at
Papir 102:1 r er Scenen i Goethes Egmont ( · 5. Act, 1ste Scene) saa ægte tragisk; Clara
Not1:9 α Heb: 11, 3. 2 Pet. 3, · 5. af Intet Heb. 11, 3. Rom: 4, 17. / Læren
Not1:7.b omtales: 2 Sam: 7, 16. Hos: 3, · 5. Amos 9, 11. Es: 9, 6. – Mth: 2, 5.
SLV, s. 257 r sig ikke saaledes ad. / d. · 5. April Midnat. / En Mulighed / Langebr
SLV, s. 256 e saa nær paa Livet. / d. · 5. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
BA, s. 315 4. Begrebet Syndefald. / § · 5. Begrebet Angest. / § 6. Angest som
Brev 53 . / Herr / Magister Kirkegaard. / · 5. Brev 53, bl. [ 1r] / Kbhvn 27 12 45 /
BB:2 b) Novellen. af dem anføres · 5. c) Legenden. d) Reimchroniken. Wir besitßen
JJ:53 f. Ex. Tennemann Gesch. d. Philos. · 5. C. S. 301); det vilde være ret interessant
BB:12 1685; 1695; 1711; 1726. 8. / · 5. Christoph Wagners Zauberkünste und
Papir 4:1 lle Gode og Onde. / Mth: 15, · 5. Constructio difficilis aut dicta sunt per
KK:7 ement til det andet. / Joel 3, · 5. Der er paa det Sted Talen om den store
NB2:72.b stærkere bliver Gud i mig. / · 5. Det Glædelige i: at hvad jeg taber timeligt
EE2, s. 107 g Ret, da Du som Ugift bruger · 5. Det vilde være Dig ubehageligt, om Du
KK:2 ge Uendelighed gaae under. / / · 5. Die Idee der Versöhnung. / Denne Forsoning
Not1:7 ell. anden Natur. 1 Tim: 2, · 5. Eb: 1, 3. / c) genus majestaticum s: αυχηματιϰον,
Not1:7 les snart negativt 1 Joh: 3, · 5. Ebr: 4, 15. 1 Pet: 1, 9. 1 Pet: 2, 22.
Not14:1 ομια.) / / · 5. Empedocles. / Al Erkjenden beroer paa Identiteten
Not1:8 t: 1 Cor: 1, 27. sq. Jac: 2, · 5. Eph: 1, 4. 2 Thess: 2, 13. Mth: 24, 22.24.31.
KK:7 tiam Joh: 12, 38. / ψ 19, · 5. est hymnus, qui celebrat majestatem dei
EE:11 Sproget har den Tvetydethed. / d. · 5. Feb: 39. / Det synes som om Philosopherne
Not1:7 mellem Gud og Msk. 1 Tim: 2, · 5. Gal. 3, 20. Ebr: 7, 22. 8, 6. Endelig siges
Not1:6 .16. 2 Cor: 5, 10. 1 Cor: 4, · 5. Gal: 6, 8. Eph: 6, 8. – Grader i
BI, s. 314 4 eller dog i alt Fald inden · 5. Har nu end en og anden Hegelianer faaet
Not2:2 E. Schubarth. Berlin 1830. / · 5. Heroldstimme zu Göthes Faust, ersten
Not13:12 rve ved Færdigheder cfr cap. · 5. hos Arist: cap 4 i 2d Bog.) / Det er m:
TSA, s. 76 ler at de slaae ham ihjel? / · 5.    Hvad opnaaer et Menneske ved at blive offret
EE1, s. 13 stillonen var bestilt til Kl. · 5. Hvad Tøi jeg behøvede at have med,
Not1:8 r: 13. Gal. 5, 14. 1 Tim: 1, · 5. Jac: 2, 8. / K: Væsen bestaaer deri,
SLV, s. 187 get til at være det. / d. · 5. Januar. Midnat. / Den stille Fortvivlelse
NB10:2 NB10 / d. 9 Febr. 49. / · 5. Journalen NB10. Optegnelse skrevet på
NB12:52 a slet ikke hinanden. / / / · 5. Journalen NB12, s. [ 50]-51, med optegnelserne
NB16:100 vare de mindre skyldige. / / / · 5. Journalen NB16, s. 180, med optegnelserne
NB22:146 Stiil gjøre Gavn. / / / · 5. Journalen NB22, s. 223, med begyndelsen
NB27:58 og skal være Χstd. / / / · 5. Journalen NB27, s. 130. Optegnelsen NB27:58
NB32:132 e, den synes at antage, at · 5. Journalen NB32, s. [ 244]-245. Slutningen
SLV, s. 334 ing med Høimodighed. / d. · 5. Juni. Midnat. / Nebucadnezar / ( Daniel)
SLV, s. 333 an er ikke indesluttet. / d. · 5. Juni. Morgen. / Idag for et Aar siden.
KG, s. 263 ikke sit Eget / 1 Cor. XIII, · 5. Kjerlighed søger ikke sit Eget. / /
BB:12 nder auf dem K. K. Theater. / · 5. Lessing hatte die Absicht Faust als Schauspiel
KK:7 וּש. / / Cap. X. / v. · 5. Lev: 18, 5. αυτα ɔ:
Brev 121 atus sum Hauniæ 1813 d. · 5. Mai, Michael Petersen Kierkegaard, olim
SLV, s. 301 lig nok til os begge. / / d. · 5. Mai. Midnat. / Indenads-Lectien / Per
BB:12 in seinen Horis succisivis. / · 5. Martinus del Rio. Disquisit: magicae, lib
Not1:7 ιδ: Rom: 1, 3. 9, · 5. Med Hensyn til Maaden, hvorpaa de legemlige
KG, s. 137 mvittighedens Sag / 1 Tim. 1, · 5. Men Summen af Budet er Kjærlighed af
TSA, s. 69 kommen til hiin min Tvivl. / · 5.    Min Tvivl lyder saaledes: hvor kunde den Kjerlige
NB8:51 ighed. / Arndt 2 B. Cap. 20 § · 5. Naar vi bede skulle vi glemme alt Andet,
Papir 99:3 æde – Tragoedier? / d. · 5. Octbr. 34. / / Forskjellen imellem en Skribent,
Papir 99:1 t det Hele er en Comoedie. / d. · 5. Octbr. 34. / / Saaledes ogsaa i »
JJ:159 telalters § 128. p. 4 og · 5. og § 102 i hans Geschichte der griechichen
Papir 13:8 ngighedsfølelse til ham. / / · 5. Papir13:8, bl. [ 3r] / Uforanderlighed
Not1:8 ειν. Rom: 15, · 5. Phil: 2, 2. 1 Pet: 3, 8. Denne Eenhed betegnes
Not1:7 : 5, 19. Rom: 10, 4. Gal: 4, · 5. Phil: 3, 9. Ebr: 10, 7. / I Modsætning
SLV, s. 335 af de Vise kunde forklare. / · 5. Saa de ikke kunde sige mig hvad det var,
Not1:6 g: 8, 46. – Sirach: 8, · 5. Sap: 13, 1. / § 34. / Den moralske
DD:50 eflexion, som skal udskilles. / d. · 5. Sept: 37. / Hegel taler jo ogsaa om Latinernes
Papir 15 υετω Ps. 4, · 5. simile quid. Deut 24, 15 jubet Moses, mercedem
Not1:7 34r] ( Not1:7) / Baruch 4 og · 5. Sir: 36, 12-17. Ogsaa i det N. T. Luc:
Not1:7 . / Chr. kaldes Gud: Rom. 9, · 5. Tit: 2, 13. Joh: 20, 28. 1 Joh: 5, 20.
Not1:7 Joel 3, 7. Es: 11, 14. Micha · 5. Zach: 12. I de apochryphiske Bøger ligesaa:
NB21:104 ensees XXXI forskjellige Tanker · 5.) at af Manges ordrette Overeensstemmelse
NB21:160 ust Neander Berlin 1842 p. · 5.) at han oplyser dette. » In den vorigen
NB30:57.a : Troens Lydighed ( fE Rom. 1, · 5.) saa Troen forholder sig i Retning af Villie,
Papir 55:2 han indskjærper ( Mth: · 5.), ikke kan fremblomstre før efter Gjenfødelsen,
Papir 7 æstare potuisset ( Lev. 18, · 5.), opus non fuisset. 2) hic sensus omnino
2T44, s. 217 og Dag.« ( 1 Tim. 5, · 5.). Den, der er tro over Lidet, bliver sat
KG, s. 215 it Eget« ( 1 Cor. 13, · 5.). Dog er det i Sandhed saa, at det at opbygge
AE, s. 263 fr. p. 353. o. ff. hele § · 5., især p. 357 m.). Medens æsthetisk
Not1:8 som Eenhed i Troen: Eph. 4, · 5.13. Gal. 3, 28. Spørges endvidere, hvad
Not1:8 4, 19. 5, 24. 6, 15. Eph: 2, · 5.15. 4, 22. Coll: 3, 5.9. Tit: 3, 5. ε
Not1:7 ste Sted Rom: 8, 32. Ebr: 3, · 5.6. adskilles han fra Moses. Der betegnes Eenhed
Not1:8 ph: 2, 5.15. 4, 22. Coll: 3, · 5.9. Tit: 3, 5. επιστ
BI, s. 251 eschichte der Phil. 2 B. Pag. · 5: Der Begriff, den die Vernunft im Anaxagoras
Not1:7.s mmon skal underkaste sig. Micha · 5: han skal bringe Seir over Assyrien og andre
Papir 7 ferens verba Deut: 27, 26; Lev: 18, · 5: Hanc argumentationem vero penitus pertractanti
Not1:9.4 pstandelse.). – / Gen: 6, · 5: Herren saae, at Mskenes Ondskab var stor
Not1:7.b.a e staae evindeligt; Hoseas 3, · 5: Israeliterne ville først være ryggesløse,
Papir 4:1 erst til venstre på Papir · 5:1 / i en af sine Prædikener erindret om,
Papir 4:1 , bl. [ 2v]-[ 3r], med Papir · 5:1, bl. [ 1r], vedlagt. Sammenvisningstegn
Papir 5:2 kalde potenseret Troe. / 2. Papir · 5:2, bl. [ 1v] / rask paa det     exsti
NB29:93 e længere end en til 10 eller · 5; men Præsten mener tillige til den Priis
Not1:7.j m: 5, 8. 1 Joh: 4, 9. Phill. 2, · 5; Virksomheden: Rom: 8, 3.31. / 3) Mth: 16,
Papir 4:1 ho laae i en smuk Egn 7 Mile · 5? ( Bram̄er) fra Jerusal. 2 M. fra Jordan
NB31:38 andsøg bliver igjen hiin · 5aarige Fyrighed, med hvilken, ifølge alle Hyrekudskes
NB31:38 nske udmærket aldeles feilfri · 5aars Hest et Ideal af det at være Hest og
Papir 24:1 befinder sig bestandig i en · 5dobbelt rapport til og med Gud, med sig, med andre
Not7:25 uvittige Forfattere / det koster · 5rd / Man nedskriver sine egne Betragtninger
Oi10, s. 412 idt dyrere, kostede maaskee · 5rd mere for Standspersoner, 5rd til Præsten,
NB29:93 nde Punktumer eet af en Tale til · 5rd og eet af den til 25rd og forelagde en
NB22:42 tal af de ham saa bekjendte · 5rd sedler. Og saaledes ogsaa i Forhold til
Oi10, s. 412 rd mere for Standspersoner, · 5rd til Præsten, og 4 ß for Fattigfolk.
Papir 381 Colloqvier. / Honoraret er · 5rd, man tegner sig hos mig. / Indbydelse. /
NB14:149 100rd, og begynder med at byde · 5rd, og ender med virkelig at give 100rd –
Papir 251 . Mth: udfører nu i det · 5t Cap: Forskjellen mell. Loven og Ev. Men
Papir 339 Berlin, · 5t Mai – 13d / 46. / Et Forsyn er slet
Papir 4:1 atores. Pontius Pil: var den · 5te / Luc: 3, 1. Hos Josephus omtales en anden
Brev 16 at jeg saaledes uafbrudt i nu paa · 5te Aar kan udholde hver evige Dag at være
BB:14 iget ved en Yttring af v. Raumer i · 5te Aargang af hans historiske » Taschenbuch«
Papir 197 r historisches Taschenbuch. · 5te Aargang foran Titelbladet) erindrer meget
AA:18 st ret Knudens Opløsning ( · 5te Act). Og have de Christne end ikke havt
Papir 99:3 ved at falde over sine Sporer i · 5te Act; eller Lenore ( behandlet som Skuespil),
NB:134 Det Christelige og Pointen i den · 5te af de christelige Taler er netop at Bibelens
NB12:122 sychologiske Experiment. / · 5te Afsnit. / Istedetfor at lade Sagen nu være
SLV, s. 371 aet og egentligen først i · 5te Akt gjør » en saadan Pige«
F, s. 501 dem zeugt, der es macht. ( Cfr. · 5te Akt, 1ste Scene). Fremdeles, naar Systemet
Not1:8 substantiam actuum.« · 5te Artikel: Sp. s. fidem efficit, ubi et quando
Not13:28 eman Geschichte der Philosophie · 5te B. / / p. 302. / Angaaende Sextus Empiricus
JJ:295 ekommer to Gange i 3die Bind og i · 5te B. Jeg har i mit Exemplar lagt Mærke
Papir 283:1 Empiricus cfr: Tennemann · 5te B. p. 297.). / Overgangen fra Sandsynlighed
Papir 169 9 Aug 36. / cfr. Schlegel Werke · 5te B. p. 61 midtveis / Striden mell. Orthodoxe
AE maaskee. / Lessing har sagt ( S.W. · 5te B. p. 80), at tilfældige historiske
Not3:10 ens samtlige Værker. / / · 5te Bind p. 472. ( » Gjengangeren og
NB21:19 e. / Montaigne siger etsteds ( i · 5te Bind): For De, som skulle regjere, er det
Papir 3:2 1707. / cfr Thisted for Christne. · 5te Bind. / Luc: 3, 1. / Aar 753 er Chr:
NB26:17 branche / / slutter Fortalen til · 5te Bog af hans Værk om Sandhed saaledes:
JJ:21 ver. / I Aristoteles Ethik · 5te Bog cap. 10, findes en Mængde Exempler
NB2:195 . / I Bjergprædikenen ( enten · 5te ell. 6te Capitel hos Math:) staaer et Ord,
SLV, s. 217 jeg elsker eller ikke. / d. · 5te Februar. Midnat. / En Spedalsks Selvbetragtning
Not4:7 vert nyt System en ny Horizont. / · 5te Foredrag. / d. 29 Nov. / Kant. / Cartesius
Not4:17 en reflecterende Bevidsthed. / · 5te Forelæsning. / Men idet Individet enten
SLV, s. 349 nkte hende nu et 4de og et · 5te Forsigtigheds-Middel til, som hun ikke
NB12:60 bestaaende Χsthed. d. · 5te hujus blev min Herre ( Apostelen) fængslet;
NB12:60 Apostelen) fængslet; den · 5te hujus blev min Herre ( Præsten i det
Papir 551 saa blot tilføies: den · 5te hujus Hver Gang en Præst begynder at
Papir 551 rstaae det nok – den · 5te hujus. / Christenhedens Indbegreb. /
SLV, s. 13 om var det igaar, det var den · 5te Januar i dette Aar, kommer han hen til
BOA, note e haabfulde Ord i Skrivelsen af · 5te Juli 1845 har Mag. Adler skrevet 4 nye
BOA, s. 200 lig Maade. – Under Dato · 5te Juli 1845 har vi for os en Mand der i et
BOA, s. 205 ste i den sidste Skrivelse af · 5te Juli 1845) indeholdt, som Læseren erindrer,
AA:2 Wilhelm Schrøder.« / Den · 5te Juli besøgte jeg Gurre Slot, hvor man
BOA, s. 179 t, som muligt, idet jeg under · 5te Juli tilsendte ham følgende Skrivelse.«
BOA, s. 192 lv i den anden Skrivelse ( af · 5te Juli) under No 3: » at han ved i
Brev 197 at det er Din Fødselsdag den · 5te Mai – hvorfor jeg satte mig til at
2T43, s. 13 Mere. / / Kjøbenhavn, den · 5te Mai 1843. / S. K. / Troens Forventning
Brev 192 e. / Sønder-Vilstrup d. · 5te Mai 1849. / Kjære Onkel! / Jeg griber
LF, s. 9 rækkes med Venstre. / / Den · 5te Mai 1849. / S. K. / / / / Bøn /
GU, s. 325 tter tilbage til den. / / / D. · 5te Mai 1854 / S. K. / Bøn / / Du Uforanderlige,
NB29:1 NB29. / / / d. · 5te Mai 1854. / Det at have Sag – det
NB12:42 idste jeg har skrevet. De ere af · 5te Mai 49. Sygd. til Døden er fra midtveis
NB11:8 postel, men anonymt. Idag d. · 5te Mai bleve de sendte til Gjødvad. /
SFV, s. 21 t paa min Fødselsdag ( den · 5te Mai), » en lille Blomst i Skjul
Brev 192 g, maa jeg idag ɔ: den · 5te Mai, trække paa Forpost henad imod Kolding.
NB24:43 ( saaledes hørte jeg idag, d. · 5te Mai, ude ved Egnen om Hirschholm en Pige
Brev 192 nskning i Anledning af den · 5te Mai; det er vistnok første Gang, at
SLV, s. 234 rt mig vor Forstaaelse. / d. · 5te Marts. Midnat. / Salomos Drøm / Salomos
SLV, s. 233 bekymrede mig om hende. / d. · 5te Marts. Morgen. / Idag for et Aar siden.
NB11:216 Ingen, som forfølger dem. / · 5te Mosebog 28, 65.66. Du skal ingen Rolighed
NB11:9 sten som en blot Nydelse. / · 5te Mosebog 33, 9 » som sagde til sin
NB:57 ige overfor denne Svaghed. / / / d · 5te Nov. 46. / / Maaskee – mere siger
Brev 192 Underlæge M Lund / ved · 5te Reserve Bataillon. / 17. Brev 193, bl.
PS, s. 257 Ende gut Alles gut, 2den Akt, · 5te Scene, den sjette af Luther, den syvende
NB23:214 etourene) ere ypperlige fE · 5te Spadseretour æsthetisk uforlignelig.
Papir 474 of. M. i sin Prædiken ( · 5te Søndag e: H: t. K.) Mindetalen over
BMS, s. 123 Martensen har » holdt · 5te Søndag efter hellig tre Konger, Søndagen
TS, s. 35 betragte sig i Ordets Speil? ( · 5te Søndag efter Paaske) / 37 / /     
BB:10 : 8 Sept: 36. / I Tiecks Schriften · 5te Theil p. 462 findes en Bemærkning betræffende
NB29:50 inal-Dyder ( Høflighed er den · 5te) nei, Samfundet antager, etablerer kun een:
BI, note saaledes den 10de, den 26de den · 5te, den 29de den 2den. Den 30te hed den gamle
PS ne være Tale om en Discipel paa · 5te, paa 7de Haand o. s. v.; men hvis der nu
EE2, s. 27 at en riig Onkel kan døe i · 5te. / Det er imidlertid sjeldnere Tilfælde,
EE2, s. 26 or et lykkeligt Ægteskab i · 5te. Imidlertid er der ved disse uhyre Anstrængelser
AE dich allein! ( cfr. Lessings S. W. · 5ter B. p. 100). – Den Gang da Lessing
Not3:4 ar. / / Lehrjahre 4tes Buch. · 5tes und 6tes / Her maa især bemærkes