S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
G, s. 24 ede sig i min Vold, er et bedre · Værn end al en Piges Kløgt og Snildhed. Vi
3T44, s. 245 lpeløse, der intet andet · Værn har mod Aarene, end et afmægtigt Ønske
AE, s. 41 Kirken / Den catholske Kirkes · Værn mod Dialektikens Indtrængen, som dette
NB33:34 aavidt er Staten vistnok et · Værn mod Egoismen – ved Hjælp af at
KG, s. 23 t farligt Naboskab; det bedste · Værn mod Hyklerie er Kjerlighed, ja den er ikke
KG, s. 23 vidende derom. Det maadeligste · Værn mod Hyklerie er Klogskab, ja den er neppe
AE, s. 331 kens velmenende Interesse, et · Værn mod Sværmere, og som fromme Forældres
OTA, s. 395 Ordet, er dog det sikkreste · Værn mod Tvivlen; thi langt sikkrere er det
TSA, s. 102 lde netop være det sikkre · Værn, der betryggede Læren og holdt den paa
BOA, s. 218 ulde netop være det sikkre · Værn, der betryggede Læren og holdt den paa
Brev 71 m har søgt at slippe forbi det · Værn, Deres første Brev indeholdt. I denne
AE, s. 46 ig, at Ingen angriber det nye · Værn, kan et Genie som Grundtvig let blive lyksaliggjort
KG, s. 23 lighed, ja den er ikke blot et · Værn, men et svælgende Dyb, den har i al Evighed
KG, s. 23 r Klogskab, ja den er neppe et · Værn, snarere et farligt Naboskab; det bedste
NB26:6 te just deres Kalds-Pligt at · værne mod Misbrugen af det Numeriske. Men mon
EE2, s. 307 for det bedste Middel til at · værne om den ægteskabelige Lykke, Forfængeligheden
CT, s. 235 mens Ære forpligtet til at · værne om det sande Begreb af Ære, at han ikke
EEL, s. 66 ligesom jeg, at det er ved at · værne om en Anerkjendelses Pris, at man sikkrer
JJ:249 til at tage hans Sværd og · værne om ham, han gjør det ikke mere –
EE1, s. 197 ortabt, kun saaledes kan jeg · værne om mig selv. Om mig selv – hvad er
Papir 306 eseire, ja end ikke villet · værne om Nogen, som var der Kamp udenfra, den
NB34:33 i travl Virken for at · værne om Rettroenheden mod Sekter og Fritænkere
EE1, s. 246 ved hvilket hun søger at · værne om sin Illusion, er følgende: den første
SD, s. 170 middelbare, Forsøg paa at · værne om sit Selv. Han forstaaer, at det dog
CT, s. 175 Mure, de staae saa faste, de · værne saa tilforladeligt om det sikkre Tilflugtssted,
SLV, s. 81 en Fjende til, mod hvilken de · værne sig, og dog er det, som kunde de aldrig
EE1, s. 173 var et klippefast Bjerg, der · værnede om et for evig gjemt Sorgens Liv. Dog,
JJ:382 og lide ved Indpakningen, der kun · værner om dem, som ligge i Midten / Den barmhjertige
G, s. 67 t, selv naar Du klager, naar Du · værner om Din Fortvivlelse mod Dine Venner, der
NB3:4 dens Skindød, ell. hvad der er · værre af dens Skin Liv. Thi Skin-Død er ikke
Papir 264:10 n Forstand, hvori desto · værre alle Msker ere foranderlige ɔ: ustadige)
DD:62 Manna. – / Mit Liv er desto · værre altfor konjunktivisk, Gud give jeg havde
Brev 159.2 Upaavirkethed. Min desto · værre altfor marquerede personlige Nærværelse,
EE2, s. 65 esaa ulykkelige. Jeg er desto · værre altfor meget selv paavirket af det Æsthetiske
Not8:13 dette Øieblik kom desto · værre altfor tidlig, besluttede jeg at indbilde
Brev 84 ver det. Det Ene staar desto · værre altid ell. som oftest i omvendt Forhold
SFV, s. 45 Pøbelagtighed, der desto · værre altid er populair. Det var en Demoralisation,
F, s. 512 . Denne Klogskab har jeg desto · værre altid manglet. Philosophien kan det, som
KG, s. 48 , er den ikke snarere en endnu · værre Art Fortvivlelse! Nei, Kjerligheds Budet
FF:55 rre vaagner man op igjen, desto · værre begynde saa netop disse uendelige Spørgsmaal
DD:61.a ske Forstandighed, hvor vi desto · værre bestandig vinde i Virkelighed i samme Grad
NB24:48 til og indlader Dig med Gud, jo · værre bliver det for Dig. Det er næsten som
CT, s. 95 n bliver i alt Saadant, desto · værre bliver saa hans Sidste end hans Første.
NB14:84 ublikum er Instantsen) men endnu · værre demoraliseret det just derved, at han har
NB25:50 de. Dens Historie er desto · værre den stadige Tilbagegang. Med et historisk
NB10:208 e var nu – ak, desto · værre det blev skuffet, Virkeligheden holdt dog
SD, s. 158 t saadant Huus: saa er desto · værre dette Sørgelige og Latterlige de fleste
OTA, s. 198 te Digter har sagt: » · værre dog end Selvkjærlighed er Selvforagt.«
NB15:52 ukket mig lidt tilbage, ak desto · værre en Accommodation som jeg maatte gjøre;
NB18:73 for Χstd. Der er desto · værre en jordisk Kløgt der til alle jordiske
SLV, s. 123 gelige Forvexling, som desto · værre en letsindig qvindelig Ungdom griber altfor
HCD, s. 179 ficielle Christendom er meget · værre end al Din Ugens Verdslighed, er Hyklerie,
NB24:72 e Nederdrægtighed er end · værre end al Modstanden mod ham. / Notits angaaende
NB33:43 aturligviis uendeligt langt · værre end alt Religionsspotterie. / Fritænkeren
NB30:94 live til Noget o: s: v:. Og · værre end alt Vrøvlet og Piattet og Spektaklet
IC, s. 69 el ikke, at hiin Slægt var · værre end andre! Hvo kunde være saa tankeløs;
Oi7, s. 312 paa en finere Maade, endog er · værre end Andre. Blandt Blinde hersker, som bekjendt,
NB28:25 t Hele blev til hvad der er · værre end at blive til Vind. / Nei som de første
OTA, s. 360 yngre, men hvad der er endnu · værre end at blive ældre: bliver bedragen.
NB33:43 en saadan Flauhed er meget · værre end at forvandle ham, som Hedenskabet sin
NB9:76 da ikke gaaer hen, og hvad der er · værre end at gaae fra Forstanden, bilder sig
SLV, s. 200 Morder, hvad kan altsaa skee · værre end at hun døer, og dog er der nu ingen
NB31:68 res paa den Maade er Tortur · værre end at radbrækkes eller at udspiles
NB2:76 ogt er at besmitte sig selv meget · værre end at stjæle og slaae ihjel, netop
Oi10, s. 405 ligger, langt, langt · værre end da Sophisterne florerede i Grækenland.
IC, s. 245 de, bespottede Christendommen · værre end de værste hedenske Spottere havde
BOA, s. 162 et andet, den ene Paralogisme · værre end den anden, den ene μεταβασις
NB7:99 getrænge ( en Forbrydelse · værre end den at fordrive Fosteret) enhver i
NB33:18 rædsomste Hovmod, meget · værre end den at ville sidde øverst tilbords.
SLV, s. 308 n blodtørstigste Jøde, · værre end den blodløseste Puger hver Gang
SLV, s. 308 Aager? Eller aagrer Du ikke · værre end den blodtørstigste Jøde, værre
TTL, s. 410 den egne Retfærdighed, og · værre end den egne Retfærdighed er at tage
TTL, s. 410 ængelighedens Tjeneste; og · værre end den egne Skyld er den egne Retfærdighed,
NB7:35 Hjælp, som gjør Sagen · værre end den før var. Dertil svarer saa Luther:
DS, s. 239 e: saaledes her. Hvad der var · værre end den første Vildfarelse udeblev ikke:
NB12:114 . Vistnok er denne for Gud · værre end den første, men deraf følger
AE, s. 95 ed og Forskjel, der var meget · værre end den mellem Jøder og Græker, Omskaarne
Papir 369 m nu just gaaer af: han er · værre end den Pige som offrer sin Dyd for slet
TTL, s. 394 g selv det Mindste, thi endnu · værre end den sorteste egne Skyld er dog den
4T43, s. 132 lv sig til hvad der er langt · værre end det fordærvede Selv, hvilket det
4T43, s. 131 andre, saa det Sidste bliver · værre end det Første ( Mth. 12, 45)? Eller
OTA, s. 145 saa det Sidste bliver · værre end det Første«. Hvorledes skal
Oi10, s. 414 denhed: det Sidste uendelig · værre end det Første, thi det er Raffinement;
OTA, s. 175 hvis Brug det Sidste bliver · værre end det Første, Undskyldninger, hvis
Not8:26 – ak det Sidste kan blive · værre end det første. / Jeg nyder ingen Glæder
NB24:125 v:, saa det Sidste bliver · værre end det Første. Lovtalen kan ikke komme;
3T44, s. 236 Drik, der gjør det Sidste · værre end det Første. Saaledes har Prædikeren
SD, s. 195 ælp, og det Sidste bliver · værre end det Første. Thi saaledes gaaer det
4T44, s. 321 ighed, saa det Sidste bliver · værre end det Første; men da minde man ogsaa
Brev 55 være at det Sidste bliver · værre end det Første; saaledes troer jeg.
NB30:51.b aa afskyeligt ( uendelig meget · værre end det væmmelige at slaae hende eller
SLV, s. 25 seligt rives ud deraf – · værre end Drankerens Opvaagnen, naar man i Tausheden
CT, s. 73 ganske have glemt ham – · værre end Dyret, thi Dyret har Intet glemt. /
CT, s. 46 en uskyldige Fugl, gudforladt, · værre end dyrisk besmittet at synke under Dyret;
SD, s. 124 dende siger » dette er · værre end Døden« – alt Sligt,
IC, s. 223 dem til at frygte det som var · værre end Døden, og derfor til at seire. Og
TS, s. 101 bring Liv, Liv, dette er · værre end Døden, som gjør Ende paa Livet,
NB16:21 o: s: v: det vil jo være · værre end Døden. / I Modsætning til Middelalderens
EE2, s. 141 dsløshed, der er Død og · værre end Døden.« Du veed, der gives
CT, s. 97 O, rædsomme Opløsning, · værre end Dødens, at forraadne levende, uden
BOA, s. 255 te, men Mag: As Situation er · værre end Eensomhedens, thi den er tillige Modsigelsens
Papir 377 igt, om det ikke gaaer det · værre end efter Henriks Forklaring hos Holberg
NB7:55 ens Hjælp er naturligviis · værre end enhver enkelt Lidelse i Timeligheden,
AE, s. 499 ilde sig selv, at Straffen er · værre end Erindringen af Skylden. Nei, den tungeste
NB11:173 re mig. Er det da, fordi han er · værre end G. og P. L: M:? Paa ingen Maade, men
NB4:8 Verden, at der er En, som er · værre end Gjennemsnittet. Men Vee, Vee ham,
NB7:75 pine en Sommerfugl, plage En · værre end han er plaget. Uddøer ikke al Egenvillie
NB12:163 udgivet sig for uendeligt · værre end han er, for en Skurk en Ukjerlig, hvor
NB7:73 som Χsten til at lide meget · værre end han nogensinde leed, da han var en
NB30:82 te i aldeles profan Verdslighed, · værre end Hedenskabet. / Store, sande christelige
Papir 469 d Oppositionen endnu meget · værre end hele den øvrige Verdslighed, forsaavidt
TS, s. 68 g! Det var mig, o, dette er jo · værre end hiin Historie i Evangeliet, thi hverken
NB30:30 t gjøre Χstus i Penge er · værre end hvad Judas gjorde. Deels blev jo Judas
NB7:35 st – og see Trøsten er · værre end hvad man ellers lider. Luther siger
NB2:80 nelser Aar ud og Aar ind er langt · værre end hvilkensomhelst Katastrophe, ogsaa
OTA, s. 301 , der ikke blev benyttet, er · værre end Intet, er en Snare, hvori Den fangede
Brev 38 andheden ikke at gjøre mig · værre end jer er; og det er virkelig sandt, at
NB36:34 Aandløshed, der – · værre end Jødernes Raahed, som slog ham ihjel
LF, s. 20 jør Lidelsen til det som er · værre end Lidelse, til Utaalmodighedens og Sørgmodighedens
SLV, s. 289 høiere Art Forførelse, · værre end Lystens? Hun siger, hun har aldrig
SLV, s. 328 en kan mishandle et Menneske · værre end man gjør det i Rusland, og sende
OTA, s. 176 r med Undskyldningerne endnu · værre end med en giftig Sygdom, thi af den døer
NB31:100 et, at begrunde den ɔ: · værre end nogen Angriber indirecte nemlig at
NB30:55 Fordærveren, han lever ( · værre end nogen Bordelvært lever af Mskenes
NB27:49 et dette Msk. kommer til at lide · værre end nogen Forbryder af hine Mægtige,
JJ:87 Dig, det er min Lyst, jeg er · værre end nogen Menneskeæder, fortvivl Du
KG, s. 52 ngt et Forsvar for den, oftest · værre end noget Angreb, vil gjøre den til,
BMT, s. 217 lighed er, christeligt, langt · værre end om Biskoppen var forfalden til Drik.
TAF, s. 298 nd, flye fra hvad der, endnu · værre end om det forfulgte, flye fra hvad der
Oi7, s. 282 et her passer: Indbildning er · værre end Pestilents. / Christendom er Forsagelse
NB32:78 den officielle Geistlighed meget · værre end Sektmagerne, forsaavidt den officielle
NB36:37 et ganske bogstavelig er for ham · værre end slet og ret at døe. / Med stor Forsigtighed
NB32:64 t, ingen Tyran despotiserer · værre end slige Bagatellerier. / Symptom. /
NB28:37 en, at det er 100,000 Gange · værre end som Nicodemus at komme om Natten. Alt
IC, s. 119 hed, det er jo uendelig meget · værre end Sygdommen – og hvorfor skulde
IC, s. 118 lse, at Midlet synes uendelig · værre end Sygdommen. » Men dersom din
NB14:90 eblik næsten saae ud som · værre end tabt. / Det han burde have gjort fra
AE, s. 494 n Jadsken i Følelser, der, · værre end Utroskab, viser, at hun Intet har at
NB4:119 el efter en afdød Fader, · værre end ved Døden skilt fra det eneste levende
KG, s. 289 – men den Pest, som er · værre end Østens, Bagvaskelsen, som fordærver
OTA, s. 240 diske Lidenskabelighed desto · værre er den almindelige, saa kan med Sandhed
BI, s. 322 at finde en Udvei, men desto · værre er det af ham opdagede Clima, under hvilket
SLV, s. 322 vel, det faaer saa være, · værre er det, naar der slet Intet skeer. Alene
NB30:94 klet og Mishandlingen langt · værre er dog den Qval, at trøstes af En, som
SLV, s. 58 inde kan udholde det, ja hvad · værre er finde sig lykkelig derved. At hun i
PS, s. 245 vanskelig Sag, ja hvad endnu · værre er for de Modige der vove sig ud deri,
Brev 178 udt har tænkt paa Dig. Desto · værre er jeg begyndt en otte Dage for sildig,
DD:56 kuelser). / d. 20 Sep. 37. / desto · værre er min egl. Aand saa hyppigt tilstæde
DD:208 ht. / W. Bravo ... men desto · værre er saa din Tid nu forbi; thi Klokken er
DRT, s. 164 ber mere og mere, thi desto · værre er Sandheden, at det snarere gaaer tilbage;
OTA, s. 214 » ja, hvad endnu · værre er, Afgjørelsen, naar den Lidende indvier
EE1, s. 404 smagløst, eller har, hvad · værre er, Afsmag. – Dernæst troer jeg,
IC, s. 97 n, eller for ikke, hvad endnu · værre er, at henfalde til Selvforgudelse. Hvert
HG, s. 159 det sande Sammenhæng desto · værre er, at vi – i Stedet for den uforskammede
OTA, s. 211 næsten en Byrde, ja hvad · værre er, at være næsten som en født
Papir 455 ke meningsløst, ja hvad · værre er, bliver det ikke et Raffinement, der
SD, s. 172 er – ja, og hvad endnu · værre er, den overseer, at Det, den overseer,
NB31:114 ere det. Ja, og hvad endnu · værre er, denne Ro naaes ikke efter en lang Kamp
EE1, s. 114 ndes Hund og Kat, ja det som · værre er, Dig selv med; eller naar han bemærker,
BA, s. 371 Affektation, og stundom hvad · værre er, et Skjul for Lysten at ville tale om
3T44, s. 235 ke tør rose sig, ja, hvad · værre er, et Tegn paa Din Elendighed, der kun
EE1, s. 344 at ville elske mig, ja hvad · værre er, hun elsker en Anden, og det gaaer saavidt,
EE1, s. 355 ave havt godt af, ja det som · værre er, hvad jeg ved Besindighed kunde have
EE1, s. 148 skulde søge den, og hvad · værre er, man finder den, hvor man ikke skulde
NB33:34 sk bliver man ikke, og hvad · værre er, man forvænnes med at ansee denne
EE2, s. 139 blot tilintetgjort, men hvad · værre er, profaneret? Du tænker da i Almindelighed
4T44, s. 358 get anstrængende, og hvad · værre er, Tungsindet trives og næres derved.
Oi7, s. 279 t Comedie-Spil eller Det, som · værre er. / 7) At den, især i Protestantismen,
Oi7, s. 299 gt Comedie-Spil eller det som · værre er. / Samvittigheden ( forsaavidt der kan
Papir 388 krevet sin Undergang. Men desto · værre ere Charakteer Mennesker saa faae i Antal,
DD:208 at der i vort Selskab desto · værre ere indsnegne sig nogle vankundige Msk,
BOA, s. 278 et charakteristisk, og desto · værre et Indicium paa, at det nok vil falde ham
Brev 83 jeg har om man saa vil desto · værre et saadant Herredømme over mine Følelser,
IC, s. 222 , og kun altfor let, da desto · værre ethvert Menneske har en naturlig, en medfødt
KG, s. 287 er kun altfor vist, at desto · værre ethvert Menneske har en stor Tilbøielighed
BOA, s. 108 rende, saa kan Critiken desto · værre faae fat i ham. Al den Aandrighed, hvis
NB7:55 den, ell. er at gjøre det · værre for den Lidende. / Har jeg nu ( jeg et
Oi3, s. 196 g, det bliver kun værre og · værre for den ved Hjælp af den Art Taushed.
Papir 397 es – saa meget desto · værre for det Bestaaende; thi lykkes det een
NB12:49 t lykkes – saa meget desto · værre for det Bestaaende; thi lykkes det een
Brev 235 eg havde nær sagt desto · værre for mig gjorde) saa er det for Satan ikke
OTA, s. 181 Øieblik gjorde Tilstanden · værre for ret at trænge helbredende ind: da
KKS, s. 104 fleste Mennesker ville desto · værre formodenligen svare: det er qvindelig Ungdommelighed
NB13:52 i Grad maa urgere da jeg desto · værre forresten er Dr ph. og theol. Medlem af
NB31:131 ocenter o: D: ere da i en endnu · værre Forstand Dyre-Skabninger, de leve af Andres
NB17:36 jeg beflitter mig paa Dyd, desto · værre gaaer det mig o: s: v: – alt Dette
OTA, s. 273 til Udkommet, hvilken desto · værre gjøres saa gjeldende blandt Menneskene;
NB30:58 Nogen derover; thi da jeg desto · værre har forvisset mig om, at det Alt er eens
SBM, s. 143 beklage, at mit Skridt desto · værre har vakt saa stor Forargelse, nei, det
KG, s. 113 Høieste, man fristes desto · værre i den saakaldte Christenhed letteligen
NB5:130 e en Indrømmelse. / Men desto · værre i Retning af det Udmærkede, det Store,
NB21:135 est. / Men jeg er nu desto · værre ikke blot Aand, eller jeg er ikke Aand,
NB11:110 or. Og det Msk. frygte er desto · værre ikke Det, om de sige noget sandt ell. noget
NB30:81.a gnen fast – men desto · værre ikke i den Forstand, hvori man taler ordsprogligt
Oi7, s. 297 d Tanken om, at de selv desto · værre ikke mere ere saadanne Christne, som de
Not8:25 ret den; men ikke sandt, desto · værre ikke sandt, der var ogsaa enkelte Øieblikke,
Brev 84 Forelæsninger have desto · værre ikke stort at betyde. Forsaavidt kunde
CT, s. 95 s Djævel, og der farer syv · værre ind. Hedenskab er, hvor forskjelligt det
Papir 382 debliver, afføder ny og · værre Indbildning) vil blive opmærksom paa,
NB30:24 , og Vildgaasen havde desto · værre indladt sig for meget med de tamme Gjæs,
DD:122.a øbe afsted – men desto · værre jeg er bleven ældre jeg kan ikke indhente
2T43, s. 27 skene forfærdelig, fra en · værre Kamp; de smilede maaskee stundom i Stridens
SLV, s. 219 ig selv, men der frygter jeg · værre Kampe. Og er det noget Andet end Kaadhed,
G, s. 33 elighed, en Grund, der da desto · værre kan være dyb nok. / Om nu end dette
NB:146 iver han saaledes. Men desto · værre kjender jeg egl. ingen dansk Forfatter,
Oi5, s. 250 Menneskenes Mængde desto · værre kun altfor let lader sig bedaare af Sandse-Indtrykket,
Brev 159.2 ønsker det. Jeg kan, desto · værre kun altfor let, give hende Forklaringen
Brev 40 a Alfar-Vei«; det er desto · værre kun altfor sandt, hvad Du bebreidende foreholder
NB7:36 . Min Aand er stærk nok, desto · værre kun altfor stærk for mit Legeme; i een
CGN de over, at der i Menigheden desto · værre kun er saa faa sande Christne – thi
BOA, note t, siger Publikum. Da der desto · værre kun ere faae egentlig Læse- og Vide-begjerlige,
NB2:47 se ham derfor; men vi kunne desto · værre let forklare det, og turde hell ei fortie
F, s. 516 de Maade, eller rettere paa en · værre Maade; thi den, der engang for alle opgiver
EE2, s. 306 n Egenskab, som Dit Liv desto · værre mangler: Trofasthed, Du kan trygt bygge
NB14:136 rer med til Professionen. · Værre med det at være Journalist: en vis Grad
EE1, s. 397 . Ak ja! Og dog er der endnu · værre Mennesker til end Tørvebønder. –
Papir 371-1.a jeg, om man saa vil, desto · værre mig selv. At det er saa, vil De, m: H:,
NB23:218 afik forvandles til noget endnu · Værre naar den endog gjør Paastand paa, at
F, s. 520 sskrift gaae ind. Jeg er desto · værre noget tungnem, og her er Meget at lære.
F, s. 522 sskrift gaae ind. Jeg er desto · værre noget tungnem, og her er Meget at lære.
NB11:233 vde jeg sagt – desto · værre nok undes Kræfter dertil. Sandeligen
OTA, s. 267 lse. Lilien mærkede desto · værre nok, at Bekymringen tog paa den; men saa
NB2:132 ske Forretninger, seer jeg desto · værre nu kun altfor tydeligt. Min Idealitet lider
KG, s. 134 t, foragtet, hadet, bespottet · værre næsten end den Nedrigste blandt de Nedrige,
NB8:61 et, medens dog Ens Forstand desto · værre næsten kan forudsee, at det Modsatte
EE2, s. 179 prosaiske Liv, hvilket desto · værre ofte ikke vil sige Andet, end at de længes
OTA nne Adfærd gjentager sig desto · værre ofte nok i Verden. Den gjentages i de Forhold,
CT, s. 121 Ak, thi Menneskene ere desto · værre ofte nok kun altfor haardføre, saa det
NB13:70 agen er i Χstheden uendelig · værre og farligere end da Χstd. forholdt
Oi3, s. 196 Sammenhæng, det bliver kun · værre og værre for den ved Hjælp af den
4T44, s. 351 sidst afmattet, og det gaaer · værre og værre, indtil Beslutningen bliver
NB28:15 de efter Aarhundrede blevet · værre og værre, især da siden Pressen blev
NB26:10 ede) blev det i den Retning · værre og værre. Saa kom det Fortjenstlige
DS, s. 239 i Vildfarelsen, at det bliver · værre og værre: saaledes her. Hvad der var
SFV, s. 61 et meest Forskjellige, desto · værre ogsaa i Vildfarelser, ak og ogsaa ad Fortabelsens
Brev 182 saa stor, og det var dog altid · værre om jeg huskede Din Geburtsdag, men ellers
Brev 271 ke anden. Men det er desto · værre omvendt; thi Slagteren er en redelig Mand,
IC, s. 235 ver mig selv. Og da jeg desto · værre opdager, at jeg ingenlunde er som han,
EE2, s. 38 rt om Ægteskabet, og desto · værre paa den anden Side saa mange Ægteskaber
KG, s. 255 Betragtning; det gaaer desto · værre saa let og saa nemt med at fortvivle over
AE, s. 435 mmer det, at Menigheden desto · værre saa lidet handler efter hvad der synges
Brev 198 det erfarer jeg desto · værre selv i denne Tid, og just en Sag betræffende,
SD, s. 172 neskene, da oftere det langt · Værre skeer –, at de fleste Mennesker,
NB13:34 g saa selv paadroge sig en endnu · værre Spedalskhed: Deres Utaknemlighed og Uskjønsomhed.
NB31:52 d som Musik – endnu · værre spærrer Gud af for Dem, han bruger.
SD, s. 218 / Tilstanden i Synden er den · værre Synd end de enkelte Synder, er Synden.
DRT, s. 164 : » selv maa jeg desto · værre tilstaae, at jeg ikke kan siges i Sandhed
OTA, s. 411 t de havde lært at frygte · værre Ting end Døden! Men hvad gjorde den
Papir 296 de romerske Soldater, at der er · værre Ting til. / Ældre end Januar 1843. /
F, s. 482 elige, skadefroe Folk, der have · værre Tunge end hine Madammer, og for at gjøre
EE1, s. 214 gte ikke Døden, vi kjende · værre Ulykke, og først og sidst fremfor Alt
FF:55 eent æsthetiske – O desto · værre vaagner man op igjen, desto værre begynde
Not15:4 aavidt jeg, fordi jeg desto · værre var Den, jeg er, maatte sige, at jeg kunde
AE, s. 435 r det saa, at alt dette desto · værre var Tilfældet længe før Trangen
SLV, s. 73 delige paa Mennesket. Ja hvad · værre var, de frygtede ham, at han skulde uvilligt
3T43, s. 90 n skulde forsage, eller hvad · værre var, forarges paa ham; thi Forargelsen
2T43, s. 24 dette at befrygte, ja! hvad · værre var, hvis jeg kunde det, da vilde jeg i
PPM, note de, hvad ikke blev bedre men · værre ved den samme Mand, Kirkens Overhoved,
NB24:53 e galt fra. De blive altsaa · værre ved deres Anger ikke bedre.« /
DS, s. 256 jeg skulde gjøre det endnu · værre ved løgnagtigen at ville reformere.
Papir 575 hos en Familie, hvor, som desto · værre vel ofte i vore Tider, er en heel Forsamling
Papir 371-1.a r saa, vil De, m: H:, desto · værre vel strax forvisse Dem om, blot ved de
NB18:33 ikke, jeg som – desto · værre vilde vel den strenge Χsten sige –
KG, s. 309 de, da sagde vi netop: desto · værre viste det sig, at hun ventede forgjæves.
Oi7, s. 302 det er jo at gjøre Ondt · værre! – faaer 10 Rdlr. for at erklære
Oi7, s. 302 det er jo at gjøre Ondt · værre! – kommer en Præst med, som –
Not15:15 jeg – ak, næsten desto · værre! – til at fortrylle hende, og naar
GU, s. 328 randringen saa ofte er til det · Værre! Fattige menneskelige Trøst, men dog
F, s. 509 or, at der vil times mig noget · Værre! Har Tiden ladet Andre forstaae, at det
AA:12 ænder, gjerne bliver endnu · værre); thi vel lod Mephistopheles ham see igjennem
NB7:35 skal hjælpe gjør Alt meget · værre, – det kunde man bedre slippe fra
NB35:4 den at forbedre Livet, Sagen · værre, altsaa trækker fra, ikke anbefaler som
CT, s. 183 r en Indbildning, eller endnu · værre, at den er en Usandhed. Tag Dig iagt, at
NB32:104 n er det at gjøre Sagen · værre, at gjøre Folkebevægelsen betydningsfuldere
AE, s. 383 k, og saa er Resultatet desto · værre, at han er baade god og ond; men saasnart
NB33:41 n, man har jo gjort den end · værre, der er i » Christenhed«
DS, s. 239 e Andre til Gode. Og det blev · værre, det blev en reen Handel; Mennesker, der
Oi8, s. 364 u seer, det kan være endnu · værre, end Du forestillede Dig, da Du klagede;
PS, s. 304 e hermed Andet end det som er · værre, end hvad den Samtidige forgjeves vilde
BOA, s. 237 ave, naar der, ofte nok desto · værre, er alvorlig Bekymring over, at man dog
AE, s. 536 rfald, og i Følgerne endnu · værre, fordi det her ender med: at begge Intet
KG, s. 172 gen har forandret sig til det · Værre, han da er saaledes forandret, at man er
NB30:51.b men som altid, noget langt · Værre, hvad jo altid Synderne blive, jo høiere
KG, s. 71 ede og Vennen, naar de, desto · værre, i Sandhed have forandret sig. »
4T44, s. 351 et, og det gaaer værre og · værre, indtil Beslutningen bliver en halvglemt
NB28:82 es gaaer hen, maa det blive · værre, indtil Enden bliver at dette Correctiv,
NB28:15 hundrede blevet værre og · værre, især da siden Pressen blev Magt i Samfundet,
YDR, s. 113 jeg ingen Christen, ja endnu · værre, jeg er et rent Djævelens Barn; thi,
DS, s. 239 tjeneste for Gud. Og det blev · værre, man meente endog i den Grad at have Fortjeneste
NB20:20 isk nok forresten: Verden bliver · værre, men Χstd. forfølges ikke mere –
EE1, s. 262 deland og muligt noget endnu · Værre, men deri, at han ikke betroer hende Alt,
NB33:27 el – mig synes de ere · værre, mig synes der er mere af det Msklige i
AE, s. 450 nske simpelt denne, at det er · værre, naar galt skal være, at blive vrøvlevorn,
NB:166 medens han er tilstede, og desto · værre, naar han er gaaet bort noget Andet, vi
LA, s. 89 ldrer og kun gjør det Onde · værre, og Frelsens Vilkaar tungere og Undergangens
NB15:80.c ɔ: ved at gjøre det end · værre, saa ballotere de med / , hvis de overhovedet
F, s. 478 aledes gaaer det, stundom endnu · værre, saa man glemmer det Allervigtigste. Det
NB29:98 akteerløshed for ikke at sige · værre, saa tænker jeg han gjorde det. –
EE1, s. 116 iere er Sganarel ogsaa snart · værre, snart bedre end Don Juan, men ubegribeligt
Not12:8 s.) – » bedre, · værre, som vi« – Herved viser Poesien
SLV, s. 201 ikke modbydeligt, men noget · Værre, thi var maaskee ikke min Taushed Skyld
HCD, s. 181 at gjøre Det, der er endnu · værre. / / / /
SD, s. 224 ere, blot gjøre Sygdommen · værre. / / B / / Den Synd at fortvivle om Syndernes
NB25:68 ør ikke Sagen bedre, men · værre. / 5 / Hvis det skulde være i sin Rigtighed
NB33:47 iint, gjør jo Sagen blot · værre. / Denne Forskjel kan Evigheden og vil den
NB32:113 is der er Forandring da til det · værre. / En bedre Eftertid, bedre forstaaet det
NB31:44 ænke mig ham en heel Qvalitet · værre. / J. I. er altsaa ikke, som han vel i Virkeligheden
NB35:43 Jødiske, eller vel ogsaa · værre. / Oplysnings eller kunstig Dumhed. /
NB26:61 og er egl. saa blot blevet · værre. Altsaa vil denne Tanke, ( at hans Liv skulde
SLV, s. 441 at gjøre Sygdommen endnu · værre. Börne forklarer i Alvor og ikke uden
YTS, s. 264 et samme, eller rettere endnu · værre. Christendommen kom ind i Verden og lærte,
F, s. 473 rydelse, om Følgerne end ere · værre. Den, der gaaer i Klubben, han er dog kun
NB24:72 bedre – ak, den er nu · værre. Denne profiterende Nederdrægtighed er
Brev 1 de sit Been, som da blev meget · værre. Dog fandt han for godt, at læse i 1
NB:7 for selv at angribe mig endnu · værre. Enhver Slagtersvend troer sig berettiget
AaS, s. 44 !« Derved blev nu Alt · værre. Hvis hin Bataillon var det læsende Publicum,
NB4:38 r Middelmaadighed, ell. det endnu · Værre. Saa dybt er det dog endnu ikke sunken.
NB26:10 t i den Retning værre og · værre. Saa kom det Fortjenstlige op; thi hvor
YTS, s. 264 nei, ikke den samme, en endnu · værre. Saa kunde man maaskee mene, at det var
NB15:114 altsaa Sagen endog blevet · værre. Thi før jeg modtog Naaden, havde jeg
NB18:29 ærmet. Men sandt er det desto · værre: at Danmark er saa lille og saa kjøbstedagtig,
OTA, s. 278 imorgen vil det blive endnu · værre: saa sammenligner han jo. Ak, hvis en saadan
DS, s. 239 en, at det bliver værre og · værre: saaledes her. Hvad der var værre end
NB15:54 havde han en eminent, kun desto · værre: thi formelt bestyrker han det Onde: Ballotationen.
F, s. 473 en gaaer i Klubben, ja endogsaa · værre; thi Den, der gaaer i Klubben, han maa dog
CC:12 t gjøre Forvirringen endnu · værre; thi een Idee synes at være bleven Tidsalderens
Papir 436 et Haar bedre, forsaavidt · værre; thi han var dog kun en enkelt Mand, men
KG, s. 43 nen – eller den er endnu · værre; thi hiint Dyr søger sit Bytte blandt
KG, s. 361 erved gjort Øieblikket end · værre; thi just Den, der var en Bedre, naar han
4T43, s. 132 en forsaavidt dette er endnu · værre? Nei derfor binder man først den Stærke,
DD:32 dkommende, skal sige » · værs' artig« og reise sig » med
AE, s. 382 , er Opgaven simplere: om han · værsartig vil behage at existere. Existerende skal
Papir 378 , det har man vistnok selv · værst af, og medens der ell. paa saa mange Maader
JJ:186 et den flygter, og angriber altid · værst bagfra. / Systemet er i den hegelske Skole
NB31:119 ørste. Betænk, at det var · værst for dem, som saaledes fik Lov til at spotte
3T44, s. 248 t for en opbyggelig Tale, ja · værst for den selv, om den forblev uden Deeltagelse;
G, s. 34 fornemt ned paa den, hvilket er · værst for det selv. Et egentligt Theater-Publikum
AE, s. 157 vad vedkommer det mig, det er · værst for ham selv. Naar der tales om det Objektive
AE, note r forstaaet ham, saa bliver det · værst for Hegel. En anden Sag vilde det være
SLV, s. 60 ien en Forgudelse af Qvinden. · Værst for hende og for den, der beundrer, thi
JJ:145 – o saa bliver det maaskee · værst for hende. Der seer man da hvor ulyksaligt
OTA, s. 415 sindighed og Tankeløshed, · værst for Hykleri. / Disse tvende Forhold ere
AE, s. 313 thed. Er det ikke saa, er det · værst for Individet selv; thi saa har han slet
BOA, s. 136 atte han dertil svare: det er · værst for Menneskene selv. / See, denne Attitude
G, s. 41 været en Synd mod hende, og · værst for mig selv; thi der er en Uskyldighed,
NB9:42 t vil selv indsee, at det er · værst for mig. Men i Situationen var der noget
NB12:175 ribende mod mig, saa bliver det · værst i een Forstand for Tiden; thi saa maa jeg
NB25:20.a st lader det gaae sine Elskede · værst i Verden, og lader de Onde have Lykken
SD, s. 199 i endnu strengere Forstand, · værst mod sig selv. Det naturlige Menneskes Snæverhjertethed
NB14:45 vns og i Sandhed gaaer det altid · værst ud over En selv, Den, som staaer nærmest,
DS, s. 252 lde vove at sige, hvad der da · værst vilde komme til at gaae ud over mig selv.
NB26:34 ende Beundrings: hvilket er · værst! / Det Msklige – det Χstlige.
NB28:48 Ydmyghed. / Hvilket er saa · værst! O, Luther, hvo er saaledes blevet af Tilhængere
CT, s. 191 ter Christum. Men hvad der er · værst, derom kan der ingen Tvivl være. Der
NB20:149 ære saaledes: hvilket er saa · værst, enten Angesten, naar Loven forkyndes –
JJ:304 dt og aabent Saar; stundom er det · værst, naar det groer til / Der skal indføres
SLV, s. 392 og ethvert Onde er · værst, naar det tager Afskeed. Det kritiske Punkt
SLV, s. 453 Veer, som med Qvalme, der er · værst, naar man har en tom Mave. Det følger
BI, note de Tone overveier, hvad der er · værst, Tandpine eller en ond Samvittighed, og
NB12:132 pine i Muligheden: ere de · værst. / / / ( det findes commenteret i en tidligere
TSA, s. 62 rfundighed, der blev Dig selv · værst. Men i Forhold til det Gode er Loven ogsaa
NB11:161 den sildige Straf smerter · værst. Saaledes fE Plutarch i en lille Afhandling
OTA, s. 403 men hvad er dog egentligen · værst: enten en Pharisæer, som nøiagtigt
NB4:78 kelig talt forberedt paa det · Værste – men dog, dog jeg kan det ikke anderledes.
GU, s. 335 Andre – det var ikke det · Værste – men stundom næsten ubekjendt
CT, s. 191 eer for Synd, kan være den · værste – saa maatte jo Verden selv være
NB7:95 at være forberedt paa det · Værste ( det Religieuse ligger i, at det, der
KG, s. 186 stifte; Sammenligning er den · værste af alle Forførelser. Og ingen Forfører
NB19:10 Art Trøst, der synes dem den · værste af alle Plager. / Min Kategorie. /
SLV, s. 345 , saa er denne Ydmygelse den · værste af alle Ulykker. Her har jeg fundet en
NB23:148 . / O, men her er just det · Værste af Alt. Han har i Praxis etableret den
JJ:131 live bedragen af sig selv, er det · Værste af Alt; thi naar Bedrageren end ikke fjerner
Oi7, s. 303 er er en Præst med, er det · Værste af det Hele. Vil Du gifte Dig, saa see
F, s. 474 naar man er Ægtemand, er den · værste Art af Utroskab.« Nu er det endog
AE sen og lade os andre Mennesker det · Værste at døie. Ja, der følger deraf tillige
IC, s. 64 et – at han er Gud. Det · Værste er i Grunden for Fattig-Directeuren, at
Papir 465 e Fjende. Thi hvad kan den · værste Fjende i det Høieste gjøre? Han kan
Papir 372:1 . dog kan være Mskets · værste Fjende, er ogsaa mærkeligt nok udtrykt
Papir 465 aa langt farligere end den · værste Fjende. Thi hvad kan den værste Fjende
NB:164 gjerne hine første Forfatteres · værste Fjender – det er dem nemlig af Vigtighed,
F, s. 482 orthodoxe Udraabstegn har sine · værste Fjender og Forrædere, har han ofte i
BA, note han bliver til, hvilket er det · værste for ham, det nemlig, at han trods sin Sophistik,
EE1, s. 188 æsthetisk talt, ikke det · Værste for hende, det frelser hende en kort Tid
NB22:63 – det er maaskee det · Værste han kunde gjøre for sig selv og for
IC, s. 245 hristendommen værre end de · værste hedenske Spottere havde gjort det. Men
Brev 85 er dem, thi det er altid den · værste Hævn, at have Retten paa sin Side. Derfor
EE1, s. 188 eles Tilfældighed, at det · Værste ikke er skeet, hun kan næsten ønske,
SLV, s. 309 hed vil hun da overstaae den · værste Lidelse med mig, og menneskelig talt, vil
Papir 52:1 aaledes forviklede han sig i de · værste Modsigelser med sig selv. / 26. Sept. 1834.
NB4:31 te er just al sand Religieusitets · værste Modsætning, dens arrigste Fjende. /
4T44, s. 370 et Umenneske, saa er det den · værste og afskyeligste Bespottelse at sige om
NB6:28 / Men det som er og var det · værste paa dette Punkt, er, at jeg har faaet denne
JJ:58 At hans Samtid har haft det · værste Paradox, det er idetmindste min Mening;
DD:208 saa var jeg dog frie for den · værste Plage – for Venner. / han iler barhovedet
FB, s. 166 e løs, man frygter, at det · Værste skal skee, naar først den Enkelte behager
NB22:125 drage mig. Ak, saa længe det · Værste stod paa, da kunde jeg ikke besinde mig
NB26:60 han – det er jo ogsaa den · værste Straf over dem, hvis de mere og mere bestyrkes
4T44, s. 364 gammel Viis har sagt, at den · værste Straf over Fornærmelser er at glemme
SLV, s. 344 være en Køling, og de · værste Symptomer vilde maaskee komme over hende
AE, s. 69 Anfægtelse, saa staaer det · Værste tilbage: sæt saa Lessing bedrog En.
TSA, s. 80 , aldrig nogensinde ikke den · værste Tyran handlet som Mængden, eller som,
JJ:209 thi denne Afmagts · værste Udtryk er Synden. Og kun derfor er Christendommen
F, s. 476 naar man er Ægtemand, er den · værste Utroskab. / I / Hvad det dog er for en
G, s. 95 t, ligesaa lidet som, hvis det · Værste var indtraadt, dette væsentlig havde
SLV, s. 334 g vil komme til det, thi det · Værste venter mig, naar jeg ene har med mig selv
F, s. 474 r det endog bleven den » · værste« Utroskab. Vil jeg da bringe hende i Erindring,
NB24:54 en til Ingenting ( ikke det · Værste) eller det havde skaffet mig et uhyre Ansvar
G, s. 45 egnede, jeg maatte befrygte det · værste, at blive ligesom Commerceraad Grønmeyer
EE1, s. 354 kke behøver at frygte det · Værste, at hun skulde gjøre det om igjen, vil
4T44, s. 370 dan Tale. Thi som det er det · Værste, der kan siges om et Menneske, at han er
DS, s. 165 Dølgsmaal derpaa, Andre, de · Værste, drikke i Smug: saaledes ere der ogsaa Nogle,
FB, s. 115 der altid er forberedt paa det · Værste, han bliver tidlig gammel, men den, der
NB7:95 sie, er han saa forberedt paa det · Værste, han siger, hvorfor skulde jeg være fritagen,
AE, s. 535 e for sit Barn, har gjort det · Værste, har gjort Det værste, som maaskee forstyrrede
AE, s. 342 , fordi den maatte frygte det · Værste, hvis det blev tydeligt, hvad Christendom
JJ:335 n have tænkt Muligheden af det · Værste, men denne Tænken er nok saa slem som
EE2, s. 222 re, denne er næsten den · værste, men Du veed tillige, at den er den mest
NB21:121 saa, at nu var vi over det · Værste, saaledes forstod jeg idetmindste mig selv
AE, s. 535 det Værste, har gjort Det · værste, som maaskee forstyrrede Barnets hele Liv:
EE1, s. 266 ikke havde rykket ud med det · Værste, var sikker nok paa, ved sin Behændighed
BB:42 igtig med Børn, aldrig troe det · Værste, ved en utidig Mistanke, veden henkastet
SLV, s. 300 jeg har tænkt mig det · Værste, Virkeligheden kan ikke forfærde mig.
JJ:313 Synder er de affecterede Dyder de · værste. / Hiin stærke Puster i Orgelets Bryst.
NB21:121 lik: at nu var vi over det · Værste. / Som sagt, forresten var Samtalen ganske
NB7:95 ygte og være forberedt paa det · Værste. Hermed er ingenlunde sagt, at en Saadan
SLV, s. 366 ust er Sandsynlighed for det · Værste. Hvad følger deraf for mig? Slet Intet.
SLV, s. 84 ulpen, thi nu er jeg over det · Værste. Jeg er desuden ikke værd at spørge
HH:22 Angreb af Fristelsen er altid det · værste., hvad enten det finder os overmodige over
SD, s. 206 . Dette er nu endda ikke det · Værste; at være i Slægtskab med Socrates
CT, s. 191 sidste Synd er aabenbart den · værste; thi det er umuligt, at den Synd, som Verden
CT, s. 191 en Art Fornegtelse er saa den · værste? Dog vel just denne sidste, den feige, snildt
BI, s. 191 nde Vidne til, hvorledes hans · Vært storkeagtigt fordybede sig i den langhalsede
EE1, s. 323 ommen overbeviist om, at min · Vært vilde i nærværende Tilfælde ansee
EE1, s. 14 mtog derpaa Documenterne. Min · Vært, der blev lidt opmærksom paa disse hyppige
Brev 83 har haft med en Bedrager af · Vært. Nu bor jeg godt, stort og fornemt med Fløi-Dørene
Brev 80 eg spiser, skal Du svare, at · Værten i Hotellet, førend jeg havde talt med
SLV, s. 229 ap af Stokken og det hedder: · væsartig og passeer, ikke staae stille. At ville