S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
F, s. 475 enten, siger hun, en ret · Ægtemand – eller ogsaa . . . . . ja saa er
NB10:200 være det. Jeg blev ikke · Ægtemand – men jeg blev Ægteskabets meest
AE, s. 230 Deel var Skjultheden); han er · Ægtemand ( A. var fortrolig med enhver Mulighed
JJ:448 yder en Helt, det betyder ikke en · Ægtemand ( thi kun i lavere Stiil siges det saaledes:
SLV, s. 85 / mod Indsigelser / Af / EN · ÆGTEMAND / Motto: » Den Bedragne er visere
EE2, s. 125 rlige. Saaledes kan nemlig en · Ægtemand aldrig bære sig ad, og naar Verden gaaer
SLV, s. 120 kke bliver Digter; og enhver · Ægtemand antager jeg bliver noget humoristisk, faaer
EE2, s. 101 ge Dig selv, da Du har med en · Ægtemand at gjøre, der slet ikke kan friste Dig
F, s. 491 re, hvad det bør sig enhver · Ægtemand at gjøre, og hvad den store Mængde
EE2, s. 98 den rette Disposition for en · Ægtemand at have gjort sørgelige Erfaringer,
SLV, s. 154 ken skal forkynde ham en ret · Ægtemand at være. / Saa staae vi nu ved Vielsen.
SLV, s. 150 sset groer – en saadan · Ægtemand bliver vel ikke en Pebersvend, men en
SLV, s. 89 ud og beskrive, hvorledes en · Ægtemand bør være: der er kun een Egenskab,
SLV, s. 110 e bliver han selv, og kun en · Ægtemand declineres ved Tilskikkelsen i alle genera,
SLV, s. 107 om byrdefulde; en retskaffen · Ægtemand derimod forstaaer, at en Hustru er Hovedcontranoteringen,
SLV, s. 133 tiske Sorg. – Eller en · Ægtemand døer; han efterlader sig Intet, siges
SLV, s. 298 til et Ægteskab? Er da en · Ægtemand en Pascha af tre Hestehaler? Ved en saadan
EE2, s. 71 med at ønske enhver saadan · Ægtemand en Xantippe til Kone og saa vanartede Børn
SLV, s. 113 Nu til Indsigelserne. Kan en · Ægtemand end ikke tilspidse disse som en Chicaneur
SLV, s. 101 Venner. Jeg veed, at jeg som · Ægtemand er τελειος,
SLV, s. 116 mit Sværmeri, man lee! en · Ægtemand er altid forelsket, og anderledes kommer
SLV, s. 111 ikke er plumret. At være · Ægtemand er den skjønneste og betydningsfuldeste
G, s. 87 thi i Qvalitet af · Ægtemand er Enhver at foretrække for mig, hun
SLV, s. 170 dig. Saa lidet nemlig som en · Ægtemand er et Bruushoved, saa lidet er Ægteskabet
SLV, s. 154 sige, men vel maaskee, at en · Ægtemand er et endnu mere velgjørende Syn, med
SLV, s. 132 e vaagne end de daarlige? En · Ægtemand er i denne Henseende, i god Forstand, saaledes
NB29:92 ntligviis antage, at enhver · Ægtemand er i sit Indre slukøret, fordi han føler
EE2, s. 134 lige ikke; thi en idealiseret · Ægtemand er ikke en, der engang i sit Liv er det,
SLV, s. 91 or mig selv, at enhver anden · Ægtemand er ligesaa, beskæftiger mig glædeligt,
SLV, s. 155 igen, en Ægtemand, en ret · Ægtemand er selv et Vidunder! At kunne høre den
EE2, s. 137 en haster nu til Momentet. En · Ægtemand er trofast i 15 Aar, og dog har han i de
Brev 84 ige Liv og min Betydning som · Ægtemand ere ueensartede Størrelser. /
EE2, s. 40 et gotter mig, naar en saadan · Ægtemand faaer Dig til Fortrolig, naar han for Dig
EE2, s. 102 gtemand, til en retskaffen · Ægtemand for den hele Menighed, og det uagtet man
SLV, s. 138 , der naturligviis anseer en · Ægtemand for en Nølepeer, – bæ! hvis
SLV, s. 106 yrebar som den anden. Enhver · Ægtemand forstaaer hvad jeg mener, hvorledes skulde
EE2, s. 168 t Absolute, og dog vil enhver · Ægtemand føle, at det er usandt og uskjønt,
SLV, s. 132 darbietet, det vil sige, en · Ægtemand gjør det med den stille Glæde, der
SLV, s. 104 er Alt trives om sig, som en · Ægtemand gjør det, glad seer med den nye Dag
SD, s. 179 g sine Børn. Det, der som · Ægtemand gjør ham saa mild, og som Fader saa
SLV, s. 160 siderium. Sligt troer jeg en · Ægtemand gjør vel i at tænke over, og vil
SLV, s. 101 g tale, jeg stikker ikke som · Ægtemand Halen mellem Benene, jeg tør tale med
SLV, s. 166 dets stille Fryd, som ingen · Ægtemand har det; thi det brudte Ansvars Qval maa
EE2, s. 186 eed, at jeg i min Qvalitet af · Ægtemand har for Skik ved enhver Leilighed baade
SLV, s. 166 n Gløden, som neppe nogen · Ægtemand har, jeg idetmindste viger ham Pladsen,
Papir 263:3 som fE hvis merbemeldte · Ægtemand havde en uægte Datter, der fE var 31
SLV, s. 118 lger, at jeg, skjøndt nu · Ægtemand i 8 Aar, endnu ikke med Bestemthed veed,
SLV, s. 122 naar jeg nu som Ægtemand, · Ægtemand i 8 Aar, støtter mit Hoved til hendes
SLV, s. 116 – seer Gud. Vel er jeg · Ægtemand i adskillige Aar, maaskee vil man lee ad
SLV, s. 139 t, ikke god nok til at blive · Ægtemand i den ædle Forstand, i hvilken jeg tager
EE2, s. 45 ltraab og jeg har, skjøndt · Ægtemand i flere Aar, endnu bestandig den Ære
SLV, s. 90 lutning, jeg der, skjøndt · Ægtemand i flere Aar, endnu har den Ære at stride
EE2, s. 171 Du mener maaskee, at jeg som · Ægtemand kan lade mig nøie dermed, og gjøre
Not8:29 jeg vil det ikke – ingen · Ægtemand kan være sin Kone mere trofast end jeg
SLV, s. 169 r man er saa lykkelig som en · Ægtemand kan være, naar man elsker Tilværelsen
SLV, s. 117 ket. Man hører stundom en · Ægtemand klage over, at Ægteskabet giver ham
SLV, s. 132 e Lidenskaber, der gjorde en · Ægtemand klartseende og aarvaagen, skulde ikke trofast
EE2, s. 168 Høieste. Min Stilling som · Ægtemand kommer mig her til Hjælp, til bedre
SLV, s. 100 ns Sand) – ak! hvilken · Ægtemand kunde Aladdin ikke blive. Nu kan man Intet
EE2, s. 18 Kald er jeg dog, jeg der selv · Ægtemand kæmper for Ægteskabet –
EE2, s. 209 , » jeg, der endnu som · Ægtemand kæmper under den første Kjærligheds
EE2, s. 137 ofasthed. Men en saadan ideal · Ægtemand lader sig ikke fremstille; thi Pointet
SLV, s. 110 Velfærd, og dog vover en · Ægtemand mere. Thi Den, der elsker, vover mere end
Brev 84 veed jeg, at jeg er en slet · Ægtemand og altid bliver det. Det Ene staar desto
EE2, s. 265 telige i, at miste den bedste · Ægtemand og den kjærligste Fader, fattede hun
SLV, s. 65 de. At være en udmærket · Ægtemand og dog i Stilhed forføre enhver Pige,
EE2, s. 199 sen kommer fra Manden. Jeg er · Ægtemand og forsaavidt partisk, men det er min Overbeviisning,
SLV, s. 159 en forøvrigt er Borger og · Ægtemand og Fuglekonge som en af os Andre, kan man
NB:57 t, at mit Ideal netop var at blive · Ægtemand og ganske leve blot for at være gift.
SLV, s. 117 ledes, eller han vil være · Ægtemand og tillige Kritiker og Recensent. Som ægteskabelig
SLV, s. 101 ingen Trøstegrunde mellem · Ægtemand og Ægtemand, som var Ægtemænd,
EE2, s. 92 r sin Tro, saaledes bør en · Ægtemand ogsaa altid være istand til at kunne
EE2, s. 69 adan forstandig philistrøs · Ægtemand paa hans » hvorfor« med
SLV, s. 117 s kjender man en velopdragen · Ægtemand paa, at han er glad og taknemlig for det
EE2, s. 68 rvationer, for hvilke jeg som · Ægtemand ret takker Dig. Naar Folk nemlig ikke ville
EE2, s. 282 til Lykke og ønsker enhver · Ægtemand samme Lykke. / Dog saavidt ere vi langtfra
EE2, s. 307 behager det Scribe, at enhver · Ægtemand skal være et trægt og søvnigt
EE2, s. 307 atte han jo indsee, at enhver · Ægtemand snart maatte lære at indsee, at hans
JJ:410 n humoristisk rigtig Replik af en · Ægtemand til sin Hustrue, naar denne var frugtsommelig:
EE1, s. 420 t ikke, til Sligt maa der en · Ægtemand til. / Igaar besøgte Cordelia og jeg
SLV, s. 112 jo ogsaa være en lykkelig · Ægtemand uden at have naaet Fuldkommenheden, naar
EE2, s. 145 g et Menneske, der var bleven · Ægtemand uden nogensinde ret at have gjort sig Rede
SLV, s. 123 nskab var ganske rigtigt! En · Ægtemand udtrykker sig maaskee endog lidt humoristisk,
SLV, s. 94 Indretning i Verden. Enhver · Ægtemand veed det Samme som jeg. Hovedtankerne ere
EE2, s. 168 lyse, hvad jeg mener. Hvis en · Ægtemand vilde sige, det fuldkomne Ægteskab er
EE2, s. 125 age til de gamle Stier og som · Ægtemand vise sig som ægte Mand. /
SLV, s. 110 skjøndt de vove mere. En · Ægtemand vover hver Dag, og hver Dag svæver Pligtens
EE2, s. 65 egyldigt. Er det Ord » · Ægtemand« end kommet i Miscredit, og næsten blevet
AE, s. 263 Husarofficeren og dog en god · Ægtemand« o. s. v. Hvilket der er hvilket, er strax
EE2, s. 65 at vide, at det Ord » · Ægtemand« skurrer i Dit Øre. Dog det er mig ligegyldigt.
EE2, s. 209 dog veed jeg, jeg er en brav · Ægtemand, » jeg, der endnu som Ægtemand
SLV, s. 89 ede, Den bygger sig, der som · Ægtemand, adscriptus glebæ, vil løsrive sig,
EE2, s. 56 vator maa tilgive en stakkels · Ægtemand, at han drister sig til at gjøre ham
SLV, s. 128 rtimod fordrer jeg det af en · Ægtemand, at hans Sjel paa denne Maade viser den
SLV, s. 123 , forsaavidt han er en bedre · Ægtemand, bedre forsaavidt han er en Begavet. Han
SLV, s. 123 ie. / Saaledes taler enhver · Ægtemand, bedre, forsaavidt han er en bedre Ægtemand,
BI, s. 284 vede en mere end almindelig · Ægtemand, behøvede en Sigurd Svend for at betvinges.
SLV, s. 90 gen lee ad mig, fordi jeg er · Ægtemand, da frygter jeg Intet, i denne Henseende
SLV, s. 92 ledes med Ægteskabet, den · Ægtemand, der af Gud i Himlen modtog sit Exemplar,
EE1, s. 101 I tager feil, jeg er ingen · Ægtemand, der behøver en ualmindelig Pige for
SLV, s. 110 mlighedens Idealitet. Men en · Ægtemand, der er det med Liv og Sjel, han er vel
F, s. 473 er in contento følgende: en · Ægtemand, der er Forfatter, er ikke stort bedre end
SLV, s. 288 givent Ord, en seeværdig · Ægtemand, der er sin Kone tro, og ærer en Pige;
NB29:113 r som man kunde vente det af en · Ægtemand, der ethisk begeistret forfægter Ægteskabet.
TTL, s. 428 mon blot Den var en slet · Ægtemand, der feigt og umandigt beilede tilbedende
EE2, s. 137 bevaret den i Evigheden. Den · Ægtemand, der gjør det, han lever i Sandhed poetisk,
EE2, s. 124 e en Transsubstantiation. Den · Ægtemand, der har Hukommelse nok for sin Kjærlighed
EE2, s. 119 r atter Taushedens Skyld. Den · Ægtemand, der har Mod til at betroe sin Kone, at
F, s. 473 ter, er ikke stort bedre end en · Ægtemand, der hver Aften gaaer i Klubben, ja endogsaa
SLV, s. 120 ntager, at det er en daarlig · Ægtemand, der ikke bliver Humorist ved sit Ægteskab,
SLV, s. 88 ndnu modbydeligere at see en · Ægtemand, der ikke er Troende i Forhold til sin Stand,
SLV, s. 88 oende maa man være, og en · Ægtemand, der ikke er troende, er den kjedeligste
NB7:60 sto større / Det er en daarlig · Ægtemand, der jublede i Forlovelsens Tid og Ægteskabets
SLV, s. 209 rdrægtighed, om det er en · Ægtemand, der plager Livet af sin Kone med ægteskabelig
SLV, s. 91 abeder sig al Kritik; thi en · Ægtemand, der skriver om Ægteskabet, skriver vel
SLV, s. 399 gjøre ham til en lykkelig · Ægtemand, det var ikke det, han skulde være. Men
EE1, s. 117 en ung Mand og en forsøgt · Ægtemand, det vil sige, forsøgt i alle udenoms
SLV, s. 155 Hoved – sandeligen, en · Ægtemand, en ret Ægtemand er selv et Vidunder!
SLV, s. 111 ns Fylde, Den, som ikke blev · Ægtemand, er altid enten for Betragtningen ulykkelig,
F, s. 474 være Forfatter, naar man er · Ægtemand, er den værste Art af Utroskab.«
F, s. 476 være Forfatter, naar man er · Ægtemand, er den værste Utroskab. /
Brev 84 rede, er jeg end en daarlig · Ægtemand, er min Sjæl end beskjæftiget med
G, s. 83 eir, der skal gjøre ham til · Ægtemand, et Nerveslag maaskee. Det er aldeles det
SLV, s. 146 ger sig et ungt Menneske til · Ægtemand, for at sikkre sig et Tilholdssted og Raffinementets
SLV, s. 143 fører, han bliver ikke en · Ægtemand, han bliver – Kjender. /
SLV, s. 88 n et saadant Murmeldyr af en · Ægtemand, han burde ligesom en Fadermorder puttes
SLV, s. 168 relsket og, hvad mere er, er · Ægtemand, han maa ville blive deri for sin egen Skyld,
SLV, s. 158 og som det sømmer sig en · Ægtemand, i Hast har fægtet i Luften efter Indsigelserne,
EE2, s. 84 ve at kalde mig, en Nar af en · Ægtemand, jeg er ikke min Kones Mand i den Betydning,
SLV, s. 118 kulde indvies til at være · Ægtemand, jeg er overbeviist om, at mit Ægteskab
EE2, s. 282 g. En Levebrøds-Mand og en · Ægte-Mand, jeg har al Ærbødighed for ham, men
EE2, s. 168 total Mangel paa Evne. Jeg er · Ægtemand, jeg har Børn. Hvad om jeg nu i deres
SLV, s. 225 øre mig til en ganske god · Ægtemand, jeg har Sands for Ubetydeligheder, jeg
SLV, s. 225 live et Pragt-Exemplar af en · Ægtemand, jeg skulde hverken spare Tid eller Flid.
EE2, s. 209 nbefale sine Theorier, jeg er · Ægtemand, jeg tør vel lade min Kone høre paa,
SLV, s. 65 end ikke om. At spørge en · Ægtemand, lønner ikke Umagen. Den, der engang
SLV, s. 91 ngen, det gjør enhver god · Ægtemand, men jeg bytter ikke mine Titler med saadanne.
EE2, s. 200 eet Svar: fortvivl. / Jeg er · Ægtemand, min Sjæl hænger visselig fast og
SLV, s. 140 tand, hvori en Mand alene er · Ægtemand, naar han er den Værdige til Gudens Gave.
TTL, s. 435 ig om en Saadan, hvis han var · Ægtemand, og altsaa var bleven gift uden Beslutning,
SLV, s. 268 katter og Afgifter som nogen · Ægtemand, og dog skeer der Intet mig angaaende. /
EE2, s. 261 er om ethvert Individ. Jeg er · Ægtemand, og Du veed, jeg bærer den dybeste Agtelse
SLV, s. 90 rklare Livet. Derimod er jeg · Ægtemand, og gjelder det om Ægteskabet, frygter
EE2, s. 167 det Forbigangne; deels er jeg · Ægtemand, og ingenlunde et philosophisk Hoved, men
EE2, s. 298 g ingen Spotter, deels er han · Ægtemand, og kun den, der har Øie for Ægteskabets
EE2, s. 234 e sig for at blive en daarlig · Ægtemand, saa seer Du let, at jeg maa have Uvillie
EE2, s. 291 ndt jeg ikke er nogen gammel · Ægtemand, saa troer jeg at kunne skrive en heel Bog
SLV, s. 100 lskelse ikke constituerer en · Ægtemand, saa vist paa den anden Side er et Giftermaal,
F, s. 474 være Forfatter, naar man er · Ægtemand, siger hun, er aabenbar Utroskab, lige tvertimod
Brev 116 lidt som Præst, item som · Ægtemand, skal Du see, at Du fra dette fastere Stade
EE2, s. 233 re det. Det er især som · Ægtemand, som Fader, jeg er en Fjende af Mysticisme.
SLV, s. 101 grunde mellem Ægtemand og · Ægtemand, som var Ægtemænd, liig Qvinder i
EE2, s. 102 for at blive proklameret til · Ægtemand, til en retskaffen Ægtemand for den hele
EE2, s. 200 til at være en retskaffen · Ægtemand, uagtet ogsaa jeg har fortvivlet. /
EE2, s. 146 ien, viser man Harmonien. Den · Ægtemand, vi have talt om, slap derfor godt derfra,
SLV, s. 78 ed, hvis jeg vilde være en · Ægtemand, vilde jeg altid vælge en forført,
SLV, s. 110 , der have vovet mere end en · Ægtemand, vovet Riger og Lande, Millioner og Millioners,
SLV, s. 122 e mindre. Og naar jeg nu som · Ægtemand, Ægtemand i 8 Aar, støtter mit Hoved
SLV, s. 9 skabet mod Indsigelser. Af en · Ægtemand. / 3) » Skyldig?«
JJ:317.a det er en Straf han lider. / En · Ægtemand. / det vilde være ham let nok, at blive
SLV, s. 399 duer til – at være · Ægtemand. / Han faaer hendes Liv paa sin Samvittighed,
FEE, s. 50 bersvend, Andre, at det er en · Ægtemand. / Nogle see mere paa det Ydre i Stilen,
EE2, s. 233 ene, og da var jeg en daarlig · Ægtemand. Da det nu efter min Mening, som jeg senere
SLV, s. 374 g paa at blive en virkelig · Ægtemand. Den hele Collision er som kunde det være
SLV, s. 165 st fordrer jeg, at han er · Ægtemand. Der er det, som er forfærdeligere at
BOA, s. 291 ptain, – nu christelig · Ægtemand. Dersom En, naar han da ikke var en Præst,
G, s. 81 e mig duelig til at være en · Ægtemand. Det vil knuse hele min Personlighed, jeg
EE2, s. 116 er at udføre, hvis Du blev · Ægtemand. Dette Ægteskab var altsaa et lykkeligt
SLV, s. 100 hi Poesien kan ikke bruge en · Ægtemand. Digterens Begeistring er i Umiddelbarheden,
SLV, s. 118 blive en vranten Kritiker og · Ægtemand. Ei heller seer jeg mig istand til med Lethed
F, s. 472 rd med at blive den forlorne · Ægtemand. Hun forklarede, at hun ikke kunde udholde,
SLV, s. 78 rfører. Sligt fatter ingen · Ægtemand. Hun taler heller aldrig til ham derom.
Brev 55 vænnet mig til at være · Ægtemand. Hvad det Sidste angaaer, saa er der jo
BA, s. 441 t være et Mønster af en · Ægtemand. Hvor uhyggeligt kan derfor ikke en saadan
EE2, s. 166 pleier jeg at træde op som · Ægtemand. Jeg har ikke opoffret mit Liv til Kunst
G, s. 81 n Magt for at danne mig til en · Ægtemand. Jeg sidder og beklipper mig selv, tager
SLV, s. 100 gyndelsen, og saa have vi en · Ægtemand. Kun Beslutningen kunde borge for Aladdin,
EE2, s. 103 æret for at være en ret · Ægtemand. Maaskee kan Du bedre taale det Ord, naar
SLV, s. 64 edrage det idet han lever som · Ægtemand. Men kjære Drikkebrødre! skulle vi
EE1, s. 197 ligt Mere end mangen levende · Ægtemand. Men naar hun opgiver sin Elskov, saa er
Brev 85 dret og æret som en god · Ægtemand. Saaledes er de fleste Ægtemænd. Det
SLV, s. 157 hvorfor vilde jeg da være · Ægtemand. Saalidet nemlig som ethvert elskende Par
SLV, s. 109 ette er den Lykke at være · Ægtemand. Thi hvilket Liv er lykkeligere end dens,
SLV, s. 132 e Præstationer har kun en · Ægtemand; han har tillige den sande Sympathi, der
EE2, s. 183 ædsel og nu er en lykkelig · Ægtemand; hvad Dig angaaer, da glæder det mig,
SLV, s. 329 e Priis kunde være hendes · Ægtemand; mig synes, at den Taknemmeliges Velsignelser
EE2, s. 288 e forskjellig fra nogen anden · Ægtemand; thi Forholdet er det Absolute. Lad ham
TTL, s. 439 re, og denne Herre var hendes · Ægtemand? Eller er dog vel Afgudsdyrkelse i sit Første
EE1, s. 373 aa en Klodrian af en trofast · Ægtemand? hvad var der blevet af hende? Intet. Man
EE2, s. 148 g derfor ikke være en slet · Ægtemand? Hvo vil straffe mig, hvo vil tage hende
SLV, s. 116 rmer – jeg en stakkels · Ægtemand? Men hvad skal jeg sige om det Mysterium,
SLV, s. 106 t som Livet gaaer hen, faaer · Ægtemanden bestandig nye og nye Contranoteringer,
SLV, s. 78 er hjemme som Illusionen. Hos · Ægtemanden bliver hun timelig og han ved hende. /
SLV, s. 158 thi om Indsigelsen mener, at · Ægtemanden bliver latterlig, derved forhindres han
SLV, s. 157 cum illa, saa snakker den jo · Ægtemanden efter Munden, thi det er det han vil, og
SLV, s. 154 n vil træde frem der. Men · Ægtemanden er den elskende Yngling, aldeles, hans
SLV, s. 91 d hende er jeg Mand, thi kun · Ægtemanden er den ægte Mand, enhver anden Titel
SLV, s. 108 er fra Huus til Huus, medens · Ægtemanden finder Beleiligheden i sit Huus, i sit
SLV, s. 153 res, og i Beslutningen er · Ægtemanden Forelskelsens guddommelige Gave værdig.
AE, note s Skyld underkaster sig Alt, og · Ægtemanden fornærmer derfor Hustruen naar han vil
TTL, s. 434 re om igjen. Nu vil En rive · Ægtemanden fra Hustruens Side og gjøre ham vigtig
SLV, s. 159 nde Beslutning, saaledes som · Ægtemanden gjør det i Forhold til sin gode Beslutning
AE, note kerens høieste Sværmerie. · Ægtemanden har Besiddelsen af den Elskede, og dersom
SLV, s. 135 r den til at ydmyge Qvinden, · Ægtemanden har en anden Forklaring, og den Bedragne
EE2, s. 137 e er aldrig den rigtige Seir. · Ægtemanden har som en sand Seierherre ikke dræbt
SLV, s. 100 t til at trænge igjennem. · Ægtemanden har tilladt sig en Tvivl, en uskyldig,
SLV, s. 156 forbi, da daaner hun, medens · Ægtemanden iler til, og ligesaa bevæget, men tillige
SLV, s. 127 ighed for Barnet, der gjorde · Ægtemanden lidt jaloux, naa Herre Gud, den Jalousi
EE2, s. 119 erlige Kjærlighed, saa har · Ægtemanden Lov til at sige det Samme. Kun det maa
SLV, s. 155 re mere guddommeligt end det · Ægtemanden veed at forstaae? Er ikke Vielsen selv
SLV, s. 115 l en Ubetydelighed, som hvis · Ægtemanden vilde sige til sin Hustru, at han egentligen
SLV, s. 62 ge det Modsatte. Skal hun hos · Ægtemanden virkeligen vække Idealiteten, saa maa
SLV, s. 110 vover mest af Alle. Lad saa · Ægtemanden være en Konge, en Millionair, behøves
SLV, s. 130 Naboen dyrker den; lykkelig · Ægtemanden, hvis han ret veed at glæde sig ved sin
SLV, s. 106 om i en Lænke, saa staaer · Ægtemanden, idet han atter aabner Øiet, forsaavidt
EE2, s. 287 n ualmindelig Pige. Jeg selv, · Ægtemanden, siger med Donna Clara: her har Rygtet ikke
AE, note Besiddelsen af den Elskede, men · Ægtemanden, som er i Besiddelse af den Elskede, vover
SLV, s. 149 Forklarelse tilhører hun · Ægtemanden. / I hvilken Retning skal da Reflexionen
SLV, s. 73 rkjender hende meget mere end · Ægtemanden. / Oprindeligen var der kun eet Kjøn,
AE, s. 414 holdets Alvor, en Afglands af · Ægtemandens absolute Forhold til sit absolute τελος,
SLV, s. 128 Bestemmelse, og dog heel. Og · Ægtemandens Glæde er daglig ny, den fortæres
SLV, s. 78 r den eengang Forførte ved · Ægtemandens Side gjennem Livet, seer stundom længselsfuldt
SLV, s. 125 e Skjønhed vikler sig for · Ægtemandens taknemlige Blik. – Betragt derimod
EE2, s. 18 ig ind i en, snart i en anden · Ægtemands Fortrolighed for at see, hvor dybt han
SLV, s. 89 nder hvilket mit, som enhver · Ægtemands Liv er lagt. Vel føler jeg ikke Vægten
SLV, s. 88 der er lige saa slemt, er en · Ægtemands Mangel paa Tro. Tro er det Eneste, der
SLV, s. 121 e ogsaa er vist, at kun i en · Ægtemands Mund er den rigtig, en Forelsket vilde
SD, s. 192 , et lyrisk Sving, som ingen · Ægtemands og ingen Velærværdigheds. Det er
EE2, s. 290 et, da jeg antager det for en · Ægtemands Pligt at bestræbe sig for nogenlunde
EE2, s. 135 kan Du ansee for en stakkels · Ægtemands ringe Offer paa Æsthetikens Alter, og
SLV, s. 89 emme, hvad der fordres af en · Ægtemands Trofasthed, der er kun een Trofasthed,
SLV, s. 88 er i Almindelighed kun om en · Ægtemands Utroskab, men hvad der er lige saa slemt,
SLV, s. 87 adisk i Sammenligning med en · Ægtemands, thi han og kun han har retteligen fordybet
SLV, s. 274 ige Existents aldeles som en · Ægtemands. Punktlighed og Orden hersker overalt. Darius
EE2, s. 151 jeg siger dette med al den · Ægtemands-Stolthed, der føler sig ved at være berettiget
JJ:89 te og ende med at blive Elskere og · Ægtemænd Jeg begyndte med at være Elsker og ender
EE2, s. 289 og deri er han og jeg, vi to · Ægtemænd, aldeles enige. Dersom han havde faaet hiin
EE2, s. 40 gteskabets Bitterhed, disse · Ægtemænd, der efter Din egen rigtige Iagttagelse
EE2, s. 40 re sig i Gjerning, disse usle · Ægtemænd, der sidde og sukke over, at Kjærligheden
EE2, s. 40 t af deres Ægteskab, disse · Ægtemænd, der, som Du engang har sagt om dem, sidde
BI, note har været et Mønster for · Ægtemænd, det føler vist Enhver, og den Opfattelse
EE2, s. 101 til Opbyggelse for bekymrede · Ægtemænd, det kunde ikke falde mig ind; og jeg haaber,
EE2, s. 40 mune naufragium. Det er disse · Ægtemænd, Du saa ofte hentyder paa, naar Du taler
EE2, s. 139 hagelig Efterretning for alle · Ægtemænd, for derved at minde dem om deres ægteskabelige
SLV, s. 101 mand og Ægtemand, som var · Ægtemænd, liig Qvinder i et Seraille, Livsfanger,
EE2, s. 16 t af virkelige og af vordende · Ægtemænd, snarere gjøre mig mistænkt; thi den,
EE2, s. 69 p være den usleste af alle · Ægtemænd. / Et af de tilsyneladende mest anstændige
Brev 85 emand. Saaledes er de fleste · Ægtemænd. Det vil jeg ikke. Jeg vil før hades
EE2, s. 267 e Forførerne, men de feige · Ægtemænd. Saaledes ogsaa her. Hiin foragtelige Tale
SLV, s. 72 rudte Blomster, det lader jeg · Ægtemændene om til at pynte Fastelavnsriis med. Om
EE1, s. 419 det forbi. Vel veed jeg, at · Ægtemændene tale Noget om, at Qvinden ogsaa i en anden
EE1, s. 420 Livet. Det maa man nu holde · Ægtemændene tilgode. Egentlig troer jeg, at det er
EE2, s. 307 paa enhver Maade at ængste · Ægtemændene, fremstiller han ikke de ærbareste Koner,
SLV, s. 73 rænker ingen. Sligt er kun · Ægtemændenes Paafund og Bagvaskelse, da jeg tvertimod
SLV, s. 81 lille Lysthuus. Det lykkelige · Ægtepar blev ikke overrasket og bemærkede Intet.
EE2, s. 185 at hiint grevelige · Ægtepar dandsede paa sin Guldbryllupsdag, og at
SLV, s. 157 g Opgave for Kunsten, men et · Ægtepar er det ikke. Skulde jeg ikke turde nævne
SLV, s. 157 illede, saa lidet er ethvert · Ægtepar et fuldendt, men her tales jo kun om Forbilledet,
EE2, s. 112 e, at vor Herre giver ethvert · Ægtepar hele Verden til at skalte og valte med.
BOA, s. 288 de harmonere som sjeldent et · Ægtepar i Christenheden. / Under disse Forældres
SLV, s. 81 k, og ikke saaledes med hiint · Ægtepar i Lysthuset. Hvor længe de havde været
EE2, s. 288 kelige, men hvorledes ethvert · Ægtepar kan blive det. Den seer Forholdet som det
EE2, s. 116 man det negativt udtrykt, et · Ægtepar lever ikke i god Forstaaelse, og man tænker
AE, s. 371 blev noget Udvortes. Naar et · Ægtepar maaskee en heel Uge igjennem have været
EE2, s. 308 ig maa blive Anledning for et · Ægtepar til Strid af anden Art. Du kunde imidlertid
EE2, s. 73 ge dertil; tænk Dig, at et · Ægtepar tør sige disse Ord saaledes til hinanden,
EE2, s. 287 at sige om dem end om ethvert · Ægtepar, at de vare gifte? Dette vilde Du maaskee
FB, s. 105 lighed, ikke hiint gudfrygtige · Ægtepar, hvis Alderdom Gud velsignede, ikke den
EE2, s. 128 ter Du Andre? Naar Du seer et · Ægtepar, hvis Forbindelse, som det synes Dig, henslæber
SLV, s. 120 et skal være et lykkeligt · Ægtepar, saa tale de oftest som et Par Forelskede.
SLV, s. 157 e jeg ikke turde nævne et · Ægtepar, skulde hiint være herligere, fordi der
Brev 252 at disse igjen danne et Par, et · Ægte-Par. See, derfor har jeg valgt at sende et Exemplar
AE, s. 58 d os tage et Analogon. Tag et · Ægtepar; see, deres Ægteskab præger sig tydeligen
EE2, s. 143 rst Døren er lukket efter · Ægteparret, saa inden man veed et Ord deraf saa kommer
SLV, s. 64 som intet andet, mener enhver · Ægtepeer at have foredraget, idet han indgik et
SLV, s. 65 det. Og dog gjør jo enhver · Ægtepeer det, og han gjør det, det er vist, siger
SLV, s. 65 . / At være en slet og ret · Ægtepeer er da jux, at være en Forfører er
NB4:8 der i aandløs Tryghed blev · Ægtepeer og Børneavler kort det er Alle af yderste
FB, s. 188 vidt han bliver aabenbar. Han · ægter da Agnete. Imidlertid maa han tye til Paradoxet.
TS, s. 64 hele Krigerstanden, at Kongen · ægter den for Fædrelandet faldne Krigers Enke.
NB24:75 ige: min kjere Pige, at jeg ikke · ægter Dig, maa ikke bedrøve Dig, Du er og
EE2, s. 36 Kjærlighed til sin Familie · ægter en Mand, der er istand til at frelse denne.
AE, s. 148 stille af; men naar en Konge · ægter en Prindsesse, saa bliver det en Begivenhed.
AE, s. 148 enlunde. Naar en Tjenestepige · ægter en Tjenestekarl, saa gaaer Alt stille af;
EE1, s. 249 Kast med Øvrigheden. Hun · ægter Rinville af tvende Grunde, deels for at
EE1, s. 250 har været hende utro, hun · ægter Rinville; men hendes romantiske Samvittighed
AE, s. 361 ge Legeme i den privilegerede · Ægteseng. Og i Forhold til det relative τελος
NB24:54 aa Halsen, forvirret hendes · Ægteskab – – og imidlertid havde jeg
NB35:49 ar umuligt at leve kydsk udenfor · Ægteskab – den gamle Kirke paastod, at det
NB16:94 fra, at Χstd. har noget mod · Ægteskab – men Χstd. har altid meget
NB14:44.h e med, forskjønnende hendes · Ægteskab – og kun Gud veed, om jeg ikke havde
NB31:120 t sig saa meget af et lykkeligt · Ægteskab – og man fik en arrig Qvinde: vel,
Brev 159.1 rlange end: et lykkeligt · Ægteskab – og saa at have saa stor en Betydning
YDR, note knemlig Lykønskning til Dit · Ægteskab – strax samme Dag blev Du neppe overrendt
YDR, note dste Skrift: Om det borgerlige · Ægteskab 1851. / Dog maa selv i den første Halvdel
LA, s. 31 st ikke vil vove sig ud i et · Ægteskab af Frygt for Næringssorger; just som
SLV, s. 339 avde ladet sig construere et · Ægteskab af vort Forhold. Netop fordi jeg da i saa
SLV, s. 20 det bliver dog Fjas. Om hans · Ægteskab angik et heelt Folk, og der blev ringet
SLV, s. 102 te hverken hvad Elskov eller · Ægteskab betyder, uden engang at fatte det uskyldige
Not15:5 aae ud over Grændsen. Et · Ægteskab binder sandeligen ikke hende, naar der
EE2, s. 41 t til et andet, men Elskov og · Ægteskab bleve uforenelige. Man udfandt da ogsaa
EE2, s. 104 Familien. For dem vilde da et · Ægteskab blive en Begivenhed af Betydning, lidt
SLV, s. 330 Vort Forhold kan intet · Ægteskab blive. Hvorfor ikke? Fordi jeg er indesluttet
EE2, s. 117 d der foregaaer i Dig, og Dit · Ægteskab bliver da en uskjøn Mesalliance; eller
Not15:5 redigerer Sagen. Thi hendes · Ægteskab bliver ell. en Mislighed, saa jeg let blev
SLV, s. 96 rer, en Eremit, eller Eens · Ægteskab bliver en Tankeløshed. Vanskeligheden
SLV, s. 78 min Idee er det Absolute. Et · Ægteskab burde derfor aldrig lægges an med en
DS, s. 192 l fremstille, at i Forhold til · Ægteskab Christendommen er af den Mening, at man
AE, s. 276 t af Forelskelsens Magt, hvis · Ægteskab derfor vel var lige saa upersonligt som
EE2, s. 289 st sig i et Intet. Det ydmyge · Ægteskab derimod, der gjorde det til Pligt for dem,
NB14:44.h . Nei aldrig! At respektere et · Ægteskab det forstaaer jeg. Den Mulighed jeg havde
EE2, s. 82 naar de maae tilstaae, at et · Ægteskab dog har lidt mere at betyde end Erhvervelsen
EE2, s. 37 rlighed, saa at Adam og Evas · Ægteskab egentlig blev det eneste, hvori den umiddelbare
SLV, s. 123 b er tilforladeligt, og hans · Ægteskab eier Beviisningens daglige Brød i Overflod.
NB12:191 at afholde mig hverken fra · Ægteskab ell. fra at søge Embede: men jeg er
Papir 263:3 Proces skabte 10, thi et · Ægteskab ender jo dog altid en Novelle med, og som
EE2, s. 114 indre Anliggender. Et saadant · Ægteskab er aldrig lykkeligt, om end Aarene frembringe
EE2, s. 113 thi et æsthetisk-skjønt · Ægteskab er altid et lykkeligt Ægteskab. Dersom
Not10:4 ans Døttre af hans ulykkelige · Ægteskab er Antigone og Ismene. Antigone er imidlertid
EE2, s. 129 t synes altsaa, at ligesom et · Ægteskab er blevet et almindeligt Udtryk for en
EE2, s. 168 and vilde sige, det fuldkomne · Ægteskab er det, hvor der ingen Børn er, saa
NB2:78 Stygge.« / Elskov og · Ægteskab er egl. blot en dybere Coroboration af
NB11:192 jeg er en Poeniterende; et · Ægteskab er her en Umulighed, det vil altid beholde
JJ:257 raven, klarer Gud op. / Det andet · Ægteskab er kun et maadeligt Eftertryk., en maadelig
Papir 433 . Og hvorfor vel? Fordi et · Ægteskab er saa afgjørende Skridt, der medfører
OTA, s. 230 rføre. – Dersom Dit · Ægteskab er saaledes velsignet, at Du seer en Slægt
OTA, s. 229 n spørger ikke, om nu Dit · Ægteskab er som de fleste Andres, om det er priseligere
EE2, s. 93 hvert Ægteskab er. Ethvert · Ægteskab er som ethvert Menneskeliv paa eengang
EE2, s. 288 indsee, at der intet abstrakt · Ægteskab er til. Ethiken siger ham blot, at han
Papir 276:4 , altid rev han mig med / Men · Ægteskab er umulig uden Fortrolighed /
BI, s. 333 , med andre Ord, da den intet · Ægteskab er, da den Anskuelse, at Passivitet og
EE2, s. 41 et vide, hvad Elskov som hvad · Ægteskab er, saa saae det galt ud med Ægteskabet
EE2, s. 40 i Bestemmelserne af, hvad et · Ægteskab er. Det egentlig Konstituerende, det Substantielle
EE2, s. 93 et Vink om, hvorledes ethvert · Ægteskab er. Ethvert Ægteskab er som ethvert
EE2, s. 71 lle Tanker og Ledemod, som et · Ægteskab er; thi det er dog i Sandhed et Vovestykke;
EE2, s. 70 kab, der synes at give hendes · Ægteskab et uhyre » hvorfor«, for
FB, s. 175 ve Makkere i det projecterede · Ægteskab et Vink om den anden Parts høimodige
EE2, s. 286 else, yttre, at da man ved et · Ægteskab for hele sit Liv knyttede sig til et Menneske,
EE2, s. 31 r Kjærlighed for Himmerig, · Ægteskab for Helvede. Man seer nu tydelig, at her
Brev 118 lde leve i alene borgerligt · Ægteskab for ikke at være rette Ægtefolk for
SLV, s. 185 dette indseer jeg vel, at et · Ægteskab for mig bliver den vanskeligste Opgave,
EE2, s. 31 e Øvrighed, at nu er dette · Ægteskab forbi og et nyt indgaaet, ligesom man melder,
SLV, s. 183 iv et saadant Udtryk, som et · Ægteskab fordrer det. Forelsket var jeg trods Nogen,
SLV, s. 330 Dom kan have. – Til et · Ægteskab fordres en Vielse. Hvad er en Vielse? Det
SLV, s. 120 igteren fremstiller. Skal et · Ægteskab fremstilles, da maa det idetmindste være
JJ:115 et vist skeet. Men m:H:t: et · Ægteskab gjelder det ikke, at Alt sælges i den
EE2, s. 307 ubetydeligt Menneske, ved mit · Ægteskab gjør den store Digter Scribe til en
Brev 159.2 Naar saa et saadant · Ægteskab har faaet Tid til at consolidere sig behørig,
EE2, s. 39 igtigere Opgave, at mit ringe · Ægteskab har havt denne Betydning, for at erhverve
LA, s. 45 i hans Fraværelse. Hendes · Ægteskab har ikke været til hendes Forædling;
EE2, s. 308 ae, ikke at dømme Dig. Mit · Ægteskab har saaledes ogsaa Strid, og deri er Du
EE2, s. 289 i Grad lifligt. Det prosaiske · Ægteskab havde i sit ringe Incognito skjult en Digter,
EE2, s. 41 adan Adskillelse af Elskov og · Ægteskab havde nogen Gyldighed, uden i nogle taabelige
SLV, s. 94 otter har sagt, at Elskov og · Ægteskab have de samme Consonanter, Vokalerne udgjøre
EE2, s. 119 religiøst og ethisk anlagt · Ægteskab have Kraft dertil. Ja Goethes Wahlverwandschaften
EE2, s. 26 andsynlighed for et lykkeligt · Ægteskab i 5te. Imidlertid er der ved disse uhyre
EE1, s. 365 dsigter til et kjedsommeligt · Ægteskab i al Evighed. Det maae de Andre om. /
SLV, s. 98 er det slet ikke sagt, at et · Ægteskab i næste Øieblik resulterer. I næste
EE2, s. 93 g indfæster derved det nye · Ægteskab i Slægtens store Legeme. Den giver derved
AE, s. 166 hed, medens dog et ulykkeligt · Ægteskab ikke er det, man anbefaler, og dettes Lidelse
SLV, s. 118 eg er overbeviist om, at mit · Ægteskab ikke har fordærvet mig eller gjort mig
EE2, s. 113 betænkeligt Tegn, naar et · Ægteskab ikke har ganske andre Trophæer at opvise
EE2, s. 19 lsker hende, ikke som om vort · Ægteskab ikke i Aarenes Løb skulde have opnaaet
EE1, s. 357 Hvad vilde der i et saadant · Ægteskab ikke kunne udrettes til landoekonomiske
EE2, s. 122 i Poesien. Jeg har vel i mit · Ægteskab ikke oplevet mange af den Art Gjenvordigheder,
SLV, s. 61 en Kone, thi vel er det andet · Ægteskab ikke slet saa poetisk som det første,
EE1, s. 406 Forjættelsen om, at deres · Ægteskab ikke vil mangle den Medgift, Ovid omtaler:
EE2, s. 76 gteskabet uvedkommende, og et · Ægteskab indgaaet af den Grund alene er ligesaa
SLV, s. 120 derfor just bevise, at vort · Ægteskab ingen vidtløftig Kritik behøver,
SLV, s. 329 kan ikke blive lykkelig, et · Ægteskab kan vort Forhold ikke blive. Kan hun ikke
Brev 159.2 der kun indenfor hendes · Ægteskab kan være Forskjellen mellem Dagligkjolen,
EE2, s. 67 skal leve med hende, hvem mit · Ægteskab knyttede mig til, i et andet Liv, dette
Not15:5 altid Spørgsmaalet om et · Ægteskab komme op igjen. Sæt hun har meent at
NB12:138.c ae nogen Tid førend hendes · Ægteskab kunde antages at have consolideret sig
EE2, s. 286 hans Kjærlighed og i hans · Ægteskab laae jo deri, at hun var den eneste Pige
EE2, s. 74 .« Og dog er et sligt · Ægteskab ligesaa unaturligt som vilkaarligt og blottet
EE2, s. 70 den en Frelser, saa var dette · Ægteskab ligesaa uæsthetisk som usædeligt
NB15:35 r ugift Stand – nu er · Ægteskab Livets Alvor, ugift Stand Phantasterie.
SLV, s. 343 for et Aar siden. Naar nu et · Ægteskab lod sig construere tiltrods for min Indesluttethed,
EE2, s. 37 erden, vi komme hertil. At et · Ægteskab lod sig kunstnerisk udføre efter en
EE2, s. 113 eskab. Dersom nu et lykkeligt · Ægteskab lod sig opføre paa hiin Basis, saa maatte
EE2, s. 68 en saa uhyre Virkning som et · Ægteskab med alle dets Consequenser kan fremgaae
Papir 389 dybt en Synder, at selv et · Ægteskab med Dig vilde langt, langt være en Mesalliance.
EE1, s. 263 , at han maatte ønske sit · Ægteskab med Emmeline bragt istand. Dernæst forklarer
EE1, s. 153 og beundret, lykkelig i sit · Ægteskab med Jokaste. Det Øvrige er skjult for
YDR, note Som Exempel kan tjene Luthers · Ægteskab med Katharina v. Bora – thi med Luther,
Brev 159.5 ed jeg. Nok herom. / Dit · Ægteskab med Schlegel har vel nu fæstnet sig
Brev 159.1 ette lille Skrift. / Dit · Ægteskab med Schlegel har vel nu saaledes fæstnet
NB22:146.d.a sentlig tilfreds med sit · Ægteskab med Schlegel. 2) At Schl. gjør sig en
Brev 159.1 det Dig ved et lykkeligt · Ægteskab med Schlegel. O, min Pige, det er i Grunden
Papir 2:1 t friste Maria til at indgaa · Ægteskab med sig og havde ved den Leilighed citeret
NB22:63 om den originale Tanke: et · Ægteskab mellem en Broder og en Søster. Som man
EE1, s. 247 igesaa vederstyggelig som et · Ægteskab mellem en Munk og en Nonne var det for
NB13:16.a orde Alt for at gjøre dette · Ægteskab mulig: eet Ord af mig, og det havde været
NB7:76 re over sit Liv fE betræffende · Ægteskab o: D? / / / De sentimentale Præster
SLV, s. 108 ord intet saa concret som et · Ægteskab og det ægteskabelige Forhold, Intet
EE2, s. 71 liver da Regulativet for hans · Ægteskab og for det ulykkelige Væsen, han har
DS, s. 210 aa at blive født i lovligt · Ægteskab og idetmindste i en skikkelig god, velstaaende,
NB14:44.e ige Opfattelsen blev at hendes · Ægteskab og just med Schlegel var den høieste
EE:97 en underordnet, som naar Pigen ved · Ægteskab opgiver sit Navn. ( nomen dare alicui nemlig
NB5:63 de. Men jeg bærer hendes · Ægteskab paa mig. Fik hun af mig nogen Vished om,
EE2, s. 76 elige Ægtefolk. Et saadant · Ægteskab pleier undertiden at skjule sig i et mere
BA, s. 376 lene, er nok. Der er mangt et · Ægteskab profaneret, skjøndt det ikke skete ved
AE, s. 58 Tag et Ægtepar; see, deres · Ægteskab præger sig tydeligen ud i det Udvortes,
Oi5, s. 245 interessant! Thi som, hvis et · Ægteskab skal være sikkret mod Kjedsommelighed,
EE2, s. 286 rlighed blev skjøn, hans · Ægteskab skjønt. Pointet i hans Kjærlighed
EE:105 e den enten opfatte det gjentagne · Ægteskab som aldeles αδιαϕοϱον,
AA:18 ppet for et ligesaa prosaisk · Ægteskab som alle andre, istedetfor der dog vel
Not15:5.c . Sæt hun har forstaaet sit · Ægteskab som en Mulighed af et søsterligt Forhold
NB19:57.b taae, dernæst betragtet sit · Ægteskab som en Opvækkelses-Akt. Men nu gik han
TTL, s. 433 g dog er der maaskee mangt et · Ægteskab som ikke har det, men omtumles for enhver
EE2, s. 19 de mig til at fremstille vort · Ægteskab som Normal-Exemplar, men deels fordi disse
FB, note t mene, at det gaaer til ved et · Ægteskab som paa en Auction, hvor Alt sælges
F, s. 470 Lykke som Faa, er jeg dog i mit · Ægteskab stødt paa Vanskeligheder, hvis Opdagelse
EE2, s. 117 a nært, først da er mit · Ægteskab sædeligt og derfor ogsaa æsthetisk
TTL, s. 440 Saa har dog dette barnagtige · Ægteskab tabt det Bedste, thi Beslutningen selv
Papir 460 foranlediges Nogen af hans · Ægteskab til at fatte høiere Tanker om Ægteskabet
SLV, s. 147 ndighed, som vil gjøre et · Ægteskab til et Foretagende ligesom et Huuskjøb.
Brev 159.1 er at være Dig og Dit · Ægteskab tjenligst: men hverken jeg ell. Historien
EE2, s. 18 aabe blot at frelse et eneste · Ægteskab ud af det Helvede, hvori det maaskee selv
EE:29 vist finde Mange, der vil ansee et · Ægteskab uden Børn for det Høieste –
EE2, s. 74 stundom næsten anpriist et · Ægteskab uden Børn. Vor Tid har nemlig ondt nok
EE2, s. 98 se ham, men ikke anprise hans · Ægteskab uden som et Exempel paa, hvad et Menneske
EE2, s. 105 unio bonorum, som kan give et · Ægteskab Udseende af, at man giftede sig med hele
EE2, s. 116 is Du blev Ægtemand. Dette · Ægteskab var altsaa et lykkeligt Ægteskab; ja
NB30:22 v gjort kjendeligt, at hans · Ægteskab var en Exception, et Correctiv. Men hvad
NB30:49 ulde have forstaaet at hans · Ægteskab var en exceptionel Handling, et Correctiv,
OTA, s. 229 der ikke spørges, om Dit · Ægteskab var i Overeensstemmelse med Andres, med
EE2, s. 307 end besmitter sig selv og sit · Ægteskab ved en brødefuld Kjærlighed, dog
Papir 460 ledes derfor vistnok dette · Ægteskab vil bane ham Veien til at gjøre en glimrende
BOA, s. 121 ndprinciperne selv. Dersom et · Ægteskab vilde idelig reflektere over Ægteskabets
FB, note eligt Ægteskab. Et lykkeligt · Ægteskab! det er nemt nok. Skal derimod Ethiken holde
SLV, s. 64 e er dog noget Enkelt, men et · Ægteskab! Er det noget Hedensk, eller noget Christeligt,
Papir 433 gteskab. Et interimistisk · Ægteskab! Jeg tænker Pigen vil svare: nei, tak,
Oi7, s. 302 et saa vigtigt Skridt som et · Ægteskab« ( hvilket Notabene Gud fraraader, saa han
Not15:9 ng af at consolidere hendes · Ægteskab) at hun har sagt: » at det var hun
NB12:188 det til Manden ( Elskov – · Ægteskab) gjælder det ret egl., ja det er just
NB12:198 hendes Liv jo udtrykker ved et · Ægteskab, at hun har glemt den Historie. Sæt,
NB23:180.b i hans Bog om det borgerlige · Ægteskab, at Vinet og jeg vi vare enige. Curieust
SLV, s. 101 ning ikke fra Begyndelsen et · Ægteskab, bliver den det aldrig. Skal Beslutningen
NB29:92 ylde deres Liv, Kjøbmandskab, · Ægteskab, Børne-Avlen, at blive til Noget i Verden,
EE:105 gsaa Muligheden af andet o: s: v: · Ægteskab, cfr. p. 7. n: / d. 7 Juli 39. /
OTA, s. 343 de, da sees kun et lykkeligt · Ægteskab, da sees kun en elsket Mand og en Hustrue,
EE2, s. 67 ar jeg tænker paa mit eget · Ægteskab, da vækker den Forestilling et uforklarligt
EE1, s. 356 sk Realitet, saaledes som et · Ægteskab, den har kun Gyldighed ex consensu gentium.
EE2, s. 104 rlighed. Der er saa mangt et · Ægteskab, der blev indgaaet saa hemmelighedsfuldt
NB35:49 det var umuligt at leve kydsk i · Ægteskab, der derfor var » tolereret Utugt.«
EE2, s. 98 være det sande skjønne · Ægteskab, der fremgik, naar han nu i Kraft af denne
EE2, s. 121 Dig i Livet, og viiste Dig et · Ægteskab, der havde stridt den gode Strid, saa vilde
NB13:16.a er det mig, der bærer dette · Ægteskab, der i hvert Øieblik kunde fristes til
EE2, s. 121 ge novellistisk at skildre et · Ægteskab, der seirrigt bestod i Kamp med en Mængde
JJ:115 – der er saa mangt et · Ægteskab, der skjuler Smaa-Historier. Det vilde jeg
LA, s. 51 nde paa Eftersætningen. Et · Ægteskab, der skulde være ham Bindetegnet, viser
EE1, s. 286 ordi man ikke indlader sig i · Ægteskab, derfor behøver Eens Liv ikke at være
SLV, s. 368 aet med til daglig Brug i et · Ægteskab, det havde været større, og jeg havde
EE2, s. 40 ngst er fordunstet af deres · Ægteskab, disse Ægtemænd, der, som Du engang
AE, s. 241 m dette ny Forhold var et ret · Ægteskab, efter Skriftens Ord bedriver Hor, og forvandler
Papir 433 e være et interimistisk · Ægteskab, ell. som hiin Mand, der meente, at det
SLV, s. 346 ridt, som gaaer forud for et · Ægteskab, en Forstands-Overveielse, saa tør jeg
NB22:63 trengeste at afholde os fra · Ægteskab, endnu strengere end Adam den Gang Eva ikke
LA, s. 30 b, stedmoderligen i det andet · Ægteskab, endog af Tjenestefolkene, benævnet:
EE2, s. 29 sit Hjem i hine Egne. Ethvert · Ægteskab, endog det, der er indgaaet efter besindigt
EE2, s. 35 ist, hører med til ethvert · Ægteskab, er altsaa egentlig ikke her tilstede; thi
NB23:81 bliver Det, for hvilket Eiendom, · Ægteskab, Familie selv Talents og Dueligheds Forskjel
Not15:13 ikke, der afslaaer ethvert · Ægteskab, fordi det maa være en Pige nok at have
NB29:102 Jødedommen er: Ægteskab, · Ægteskab, forplanter Eder og vorder frugtbare, Velsignelser
EE2, s. 120 eg taler ikke om noget enkelt · Ægteskab, forsaavidt kan jeg jo fremstille det, som
NB27:71 nde, at leve i et lykkeligt · Ægteskab, glad ved Livet – nu mig blev det
NB7:20 g til. Jeg garanterer egl. hendes · Ægteskab, Gud veed det er frygtelig anstrengende.
EE2, s. 300 p fordi det var i og ved hans · Ægteskab, han lærte at see det Skjønne i at
TTL, s. 440 aer lykkeligt, see, her er et · Ægteskab, hvem Livet kjeler for og Lykken tilsmiler
AE, s. 241 , og forvandler den Forladtes · Ægteskab, hvis hun indgik noget saadant, til Skjørlevnet
Papir 301 f. Ex. et hypothetisk indgaaet · Ægteskab, hvor Børnene gjorde en Streg i Regningen.
TTL, s. 435 en ogsaa mærket et saadant · Ægteskab, hvor Ægtefolkene vel tilhørte hinanden,
EE2, s. 36 æggrunde til at indgaae et · Ægteskab, hvorom der ofte nok er Tale. Slig Overveien
SLV, s. 120 ikke bliver Humorist ved sit · Ægteskab, i samme Forstand som, at det er en daarlig
NB24:54 ig at forstyrre hele hendes · Ægteskab, idet jeg enten maatte forklare Sagens sande
AE, s. 414 gste Udtryk i det lykkeligste · Ægteskab, ja, det er herligt at være viet og indviet
LA, s. 44 var hvad man ellers kalder et · Ægteskab, kun at i det Natur-Forholdet var emanciperet
SLV, s. 273 paa bedste Pleie i et tredie · Ægteskab, lad dem i Forening gumle paa Stumperne
SLV, s. 111 ke. Og dette gjør ethvert · Ægteskab, ligesom ikke blot Havet men ogsaa den stille
LA, s. 31 ger ikke vil vove sig ud i et · Ægteskab, men forlade Pigen, haabende, at L. frier
AE, s. 335 Forhold til det projekterede · Ægteskab, men maaskee ikke i Forhold til Christendommen.
EE2, s. 42 lge med Hensyn til Elskov og · Ægteskab, naar de begge vare i sund og naturlig Tilstand.
TTL, s. 429 Overflod føres stundom et · Ægteskab, naar de korte Hvedebrødsdage ere forbi,
Papir 433 til at gaae ind paa dette · Ægteskab, naar det kun skal være interimistisk,
SLV, s. 161 , ja saa er jo Talen ikke om · Ægteskab, og altsaa taler man med næsten humoristisk
4T44, s. 319 ligheden altid et ulykkeligt · Ægteskab, og at den i Sandhed salige Forbindelse
Brev 20 lige saa forpligtende som et · Ægteskab, og at derfor mit Efterladenskab tilfalder
AE, s. 212 at det vil blive et lykkeligt · Ægteskab, og at Pigen er af den Art Skjønheder,
NB12:118 saa pludselig fik Ulyst til sit · Ægteskab, og begynder hvor vi slap i det første
EE2, s. 125 ghed. De ramme altsaa ethvert · Ægteskab, og derfor lader der sig ganske i Almindelighed
SLV, s. 108 Intet saa stykkeviis som et · Ægteskab, og dog er der Ingen, der mindre fordrager
SLV, s. 138 en. Men Forelskelse er intet · Ægteskab, og en Beslutning alene er heller intet
EE2, s. 26 r at standse ved et lykkeligt · Ægteskab, og har ikke den ene Slægt efter den
SLV, s. 119 n Forelskelse, end mindre et · Ægteskab, og kun i Ægteskabet har Forelskelsen
SLV, s. 64 oredraget, idet han indgik et · Ægteskab, og mener at foredrage det idet han lever
NB12:122 skulde kunne realisere et · Ægteskab, og noget barnagtigt var der dog ogsaa i
Not15:5.c it for at fange hende ind i et · Ægteskab, og saa at lade hende sidde der. Sæt
NB34:17 t, og hvor mange Børn i hvert · Ægteskab, om han havde Trillinger, eller var mærkelig
EE2, s. 124 varet det Æsthetiske i sit · Ægteskab, om han saa end ikke havde 3 smaa Værelser
FB, note forudsiger ham en Ulykke af hans · Ægteskab, saa kunde han jo lade være at holde
EE2, s. 41 e en Adskillelse af Elskov og · Ægteskab, saaledes at Elskoven blev henlagt til et
TTL, s. 440 er der maaskee vel ogsaa det · Ægteskab, som først i Gjenvordigheden søgte
TTL, s. 428 . Og saaledes er der mangt et · Ægteskab, som Skilsmissen har mærket. See, den
SLV, s. 155 ees vel sjeldent: et saadant · Ægteskab, som udtrykker Ideen; nu vel, saaledes sees
LA, s. 30 f Commerceraad W' s første · Ægteskab, stedmoderligen i det andet Ægteskab,
Not15:15 e Muligheden af at realisere et · Ægteskab, takket Gud for hende som for en Gave; jeg
BOA, s. 121 blev det eo ipso et maadeligt · Ægteskab, thi Kraften som skulde bruges til Realisationen
EE2, s. 306 fortvivle over vort prosaiske · Ægteskab, thi ogsaa ham troer jeg det skulde blive
EE2, s. 287 t og vulgært Udtryk som et · Ægteskab, var det ikke formasteligt at fordre, at
NB29:102 et. / Videre. Jødedommen er: · Ægteskab, Ægteskab, forplanter Eder og vorder
NB34:9 d – just i Forhold til · Ægteskab, Ægteskabet bliver just det Gud Velbehagelige.
SLV, s. 109 i 8 Dage tildrager sig i et · Ægteskab. – Dette er den ægteskabelige Lykke;
EE2, s. 51 maatte kalde det religiøse · Ægteskab. ( Ægteskabet i sin Kjærlighed mangler
NB23:25 og Gud, og ydmyge os. / Luthers · Ægteskab. / Betydningen deraf er naturligviis, at
NB7:20 te er Betingelsen for hendes · Ægteskab. / cfr dog Journalen NB5 p. 65 n:. /
NB20:176 første Halvaar af deres · Ægteskab. / Det skulde være Dialoger. Jeg vilde
NB12:105 eg er Garantien for hendes · Ægteskab. / Dog dersom hun selv skulde falde paa
SLV, s. 156 n, thi uden Beslutning intet · Ægteskab. / Er der nu tabt Noget? Er Forelskelsens
SLV, s. 96 saadant Giftermaal er intet · Ægteskab. / Havde Hedenskabet nu end ikke en Gud
NB7:10 bliver Slutstenen for hendes · Ægteskab. / Jeg havde imidlertid i de for mig saa
SLV, s. 147 der vil snakke sig ind i et · Ægteskab. / Jeg standser altsaa her ved det afgjørende
NB12:146.a Kone og Børns Skyld. / Om · Ægteskab. / O, naar jeg engang er død –
NB23:25 til et sandt luthersk-evangelisk · Ægteskab. / Qualitets Forandring i Henseende til
SLV, s. 100 digt af hvilken Grund, intet · Ægteskab. / Ved at vove sig ud blot baaren af Forelskelsens
LA, s. 58 at see L. forsørget ved et · Ægteskab. At nu Johannes Milner paa Godset har været
EE2, s. 113 gteskab er altid et lykkeligt · Ægteskab. Dersom nu et lykkeligt Ægteskab lod
NB12:105 dselig despererer over sit · Ægteskab. Det er en egen Sag, » at det vilde
EE2, s. 34 rst gjør Forbindelsen til · Ægteskab. Det er ogsaa Noget, Du aldeles vil være
NB35:49 uligt at leve kydsk udenfor · Ægteskab. Det lader sig høre. Men saa bliver Reformationen
EE2, s. 65 mistænkeligt paa det andet · Ægteskab. Dette er for mig af yderste Vigtighed;
SLV, s. 155 uden Beslutning er der intet · Ægteskab. En qvindelig Sjel har og skal ikke have
Papir 433 l være et interimistisk · Ægteskab. Et interimistisk Ægteskab! Jeg tænker
FB, note det Hele ender med et lykkeligt · Ægteskab. Et lykkeligt Ægteskab! det er nemt nok.
NB12:29 kab. Jeg er Garantien for hendes · Ægteskab. Faaer hun Sammenhænget med mig at vide,
EE1, s. 253 erhovedet talte til hende om · Ægteskab. Faderen har altsaa havt mange Grunde til
G, s. 69 ov lader sig ikke udtrykke i et · Ægteskab. Gjør jeg det, er hun knust. Maaskee
NB12:118 er, hviler hun nu vistnok i sit · Ægteskab. Hun forstaaer det saaledes. Jeg var et
NB9:24 fald af Styrelsen til hendes · Ægteskab. Hun vil være forliigt med sin Skjebne,
NB12:118 st hjulpet sig selv ved et · Ægteskab. Hvad Uret jeg har ved at vove mig ind i
SLV, s. 121 f, som jeg alene skylder mit · Ægteskab. I Forelskelsen har meget af det Erotiske
SLV, s. 243 ganske simpel Protest mod et · Ægteskab. Jeg har hverken Syner eller Drømme til
NB12:148 ntimental Forlovelse og et · Ægteskab. Man bevarer et Muligheds Forhold til det
SLV, s. 147 saa bliver der aldrig noget · Ægteskab. Men det skal den netop ikke, ja hvad mere
Not15:12 hun et Faktum mod sig: sit · Ægteskab. Min Interpretation, der ubetinget er den
EE2, s. 117 til et æsthetisk skjønt · Ægteskab. Nei, min Ven, Oprigtighed, Aabenhjertighed,
SLV, s. 138 utning alene er heller intet · Ægteskab. Nu vil Nogen maaskee mene, at det er Livets
NB7:20 ilde og forskjønne hendes · Ægteskab. Og Gud veed, hvor gjerne jeg har villet
SLV, s. 161 jeldnere at see et virkeligt · Ægteskab. Prutten hjælper ikke, det er kun at
EE1, s. 153 Antigone er Frugten af dette · Ægteskab. Saaledes i den græske Tragedie. Her
NB36:4 var umuligt at leve kydsk udenfor · Ægteskab. Sligt vedkommer slet ikke Χstd, den
EE2, s. 37 misse mellem Kjærlighed og · Ægteskab. Spørgsmaalet er, om det væsentligt
NB11:192 heller ikke forene med et · Ægteskab. Vil Gud bringe mine Synder over mig, saa
EE1, s. 285 . / Man indlade sig aldrig i · Ægteskab. Ægtefolkene de love hinanden Kjærlighed
NB13:16 kjønne hende just hendes · Ægteskab: lader det sig gjøre, hvor gjerne vilde
EE:105.a Verdens Undergang siger at uden · Ægteskab: multo citius civitas dei compleretur et
EE2, s. 74 er hører til at indgaae et · Ægteskab; har man i den Grad fornegtet sig selv,
EE2, s. 116 eskab var altsaa et lykkeligt · Ægteskab; ja om Du saa vil; imidlertid svævede
Papir 433 . En Mand tilbyder en Pige · Ægteskab; maaskee staaer Partiet hende ikke an, imidlertid
Not15:4.l lot, og give hende Fart til et · Ægteskab; men det var tillige det udsøgte Galanterie.
EE2, s. 98 og sige, see det er det sande · Ægteskab; men I vide meget vel, at denne Roes skjuler
SLV, s. 96 a kan han ikke indgaae noget · Ægteskab; og paa den anden Side er han bleven aldeles
NB36:31.a ad man ellers forstaaer ved et · Ægteskab; S. saae jo netop i Ægteskabet en Hindring
NB24:75 t være min Kone, et virkeligt · Ægteskab; thi jeg er da ikke saa begjerlig efter
TTL, s. 429 fordærvede et godt begyndt · Ægteskab? Ak, hvad baader det at skyde Skylden paa
SLV, s. 289 ig. Er et saadant Forhold et · Ægteskab? Det er jo som en Forførelses-Historie.
SLV, s. 298 t Forhold et Anlæg til et · Ægteskab? Er da en Ægtemand en Pascha af tre Hestehaler?
SLV, s. 64 ligt Paafund er ikke ogsaa et · Ægteskab? Og hvad der gjør det endnu besynderligere
BOA, note one fordrer det ligefrem som en · ægteskabelig Accidentse, at hun skal have Lov til, samme
EE2, s. 125 og Modbydelige at udpensle en · ægteskabelig Eensformighed, som end ikke Naturen har
EE2, s. 105 d sig, og saaledes har enhver · ægteskabelig Forbindelse det ogsaa, og Du veed meget
EE2, s. 35 som en solid Grundvold for en · ægteskabelig Forbindelse. Det viser, hvor gjennemreflekteret
SLV, s. 108 strakt Udtryk, men en saadan · ægteskabelig Forbryder føler hver Dag Forfærdelsen
EE2, s. 73 d til at vinde Skikkelse i en · ægteskabelig Forening, der saa mange Gange og paa saa
EE2, s. 99 le, hvis det i Sandhed var en · ægteskabelig Kjærlighed, Individerne være i Stand
BI, note siger jeg, røber ikke megen · ægteskabelig Kjærlighed, men vel en høi Grad af
SLV, s. 117 e Kritiker og Recensent. Som · ægteskabelig Kriticus er jeg en aldeles tiro; jeg har
SLV, s. 273 lskelse og savle Livet hen i · ægteskabelig Omgængelse; men han maa ikke ville give
LA, s. 21 aaelse er bleven hævet, en · ægteskabelig Spænding formildet ved Læsningen
SLV, s. 118 ske er ikke at kriticere, og · ægteskabelig Trofasthed bestaaer ikke i en udførlig
SLV, s. 209 plager Livet af sin Kone med · ægteskabelig Trofasthed, han oprøres ved Tanken om
KG, s. 116 tør ingenlunde være en · ægteskabelig, en venskabelig, en blot menneskelig Overeenskomst,
EE2, s. 64 ken Rigdom i Modulation i det · ægteskabelige » min« fremfor i det erotiske;
EE2, s. 64 Evighed. Hvilken Kraft i det · ægteskabelige » min«; thi Villie, Beslutning,
EE2, s. 40 de liig Vanvittige hver i sit · ægteskabelige Aflukke, og slide i Jernstængerne og
Brev 16 r sig den Eenlige at respektere de · ægteskabelige Demonstrationer. Da jeg desuden netop nu
EE2, s. 127 e, naar Du for at skildre den · ægteskabelige Eensformighed fortæller, at Sligt finder
TTL, s. 428 begyndte, eller for hvem den · ægteskabelige Forbindelse ikke blev en Frelse, men en
TTL, s. 435 i Bedrifter, der gjør det · ægteskabelige Forhold ligegyldigt; nu vil man lære
EE:105 Χsto nemlig) gjorde den det · ægteskabelige Forhold til en organisk Proces, og som
Brev 252 deres Betydning for ham ved det · ægteskabelige Forhold til hinanden. Her derimod er det
SLV, s. 108 et som et Ægteskab og det · ægteskabelige Forhold, Intet saa uudtømmeligt; selv
SLV, s. 374 høist forskjellig fra det · ægteskabelige Forhold, og Muser samt hvad dertil hører
EE2, s. 39 nneske vilde yttre mig om mit · ægteskabelige Forhold, saa vist er det, at jeg for Dig
BI, s. 322 r baade var og er Meget i det · ægteskabelige Forholds Indgang, Fremgang og Udgang, der
SLV, s. 108 sin Betydning, og medens den · ægteskabelige Forpligtelse elastisk omspænder en Levetid
EE1, s. 404 ydning. Dette gjelder om det · ægteskabelige Huskys, hvormed Ægtefolkene, i Mangel
EE2, s. 142 a Forandring! Saaledes er det · ægteskabelige Husliv, stille, beskedent, nynnende; har
EE2, s. 142 r sin Melodi. Saaledes er det · ægteskabelige Husliv. Men for at det skal kunne sees
EE2, s. 125 det evindelige Einerlei i det · ægteskabelige Huslivs ængstende Stilleben. Jeg elsker
EE2, s. 134 ig fremstille i Momentet, den · ægteskabelige ikke; thi en idealiseret Ægtemand er
BI, s. 323 ng til at lade sig spotte af · ægteskabelige Improvisatorer. – Saa ere de da forbi
AE, s. 58 get hele Livet); men deres · ægteskabelige Kjerlighed er intet historisk Phænomen;
EE2, s. 113 n Mening er slet ikke, at den · ægteskabelige Kjærlighed altid skal staae med aaben
EE2, s. 37 es rigtigt, at lade den sande · ægteskabelige Kjærlighed begynde med en Art Tvivlen.
EE2, s. 136 ns Evighed er illusorisk. Den · ægteskabelige Kjærlighed begynder med Besiddelsen,
EE2, s. 120 man en Glæde i at lade den · ægteskabelige Kjærlighed chicaneres paa enhver Maade,
EE2, s. 100 ttelige Combinationer. Den · ægteskabelige Kjærlighed derimod har Aprioritet i
EE2, s. 105 sig med hele Familien. Er den · ægteskabelige Kjærlighed en sand første Kjærlighed,
EE2, s. 97 ns Navn, styrter han ned. Den · ægteskabelige Kjærlighed er bevæbnet; thi i Forsættet
EE2, s. 138 t, kun de selv erhverves. Den · ægteskabelige Kjærlighed er derfor paa eengang, hvad
EE2, s. 106 rer der Kunst dertil, og den · ægteskabelige Kjærlighed flyer ikke disse Vanskeligheder,
EE2, s. 120 ve. / De Vanskeligheder, den · ægteskabelige Kjærlighed har at kæmpe med, vil
EE2, s. 137 han været min Mand. / Den · ægteskabelige Kjærlighed har da sin Fjende i Tiden,
EE2, s. 126 l at stride imod med, som den · ægteskabelige Kjærlighed har i det Ethiske og det
EE2, s. 143 vi ere komne overeens om, den · ægteskabelige Kjærlighed har i sig, forbliver uforandret,
EE2, s. 120 ere af den Betydning, at den · ægteskabelige Kjærlighed har Noget af dem at frygte
EE2, s. 140 ende har jeg udviklet, at den · ægteskabelige Kjærlighed har sin Strid i Tiden, sin
EE2, s. 119 rste Kjærlighed har. / Den · ægteskabelige Kjærlighed hører det altsaa væsentligt
EE2, s. 137 fasthed, han besad, da jo den · ægteskabelige Kjærlighed i sig har den første Kjærlighed
EE2, s. 37 mod denne Skepsis, saa at den · ægteskabelige Kjærlighed ikke behøvede at nedpløie
EE2, s. 98 : som Moment betragtet er den · ægteskabelige Kjærlighed ikke blot ligesaa skjøn
EE2, s. 38 gteskabet. Dersom altsaa den · ægteskabelige Kjærlighed ikke kan rumme al den første
EE2, s. 138 at den er den dagligdags. Den · ægteskabelige Kjærlighed kommer ikke med udvortes
EE2, s. 97 eligiøse Forsæt har den · ægteskabelige Kjærlighed Muligheden af indre Historie
EE2, s. 110 Mod dertil, og dog synker den · ægteskabelige Kjærlighed ned til et Intet, naar dette
EE2, s. 141 rigtige Forhold til Tid, den · ægteskabelige Kjærlighed ogsaa i den almindelige Mening
EE2, s. 99 s abstrakte Charakteer. / Den · ægteskabelige Kjærlighed rummer derfor noget Mere
EE2, s. 99 det var en Tvivl, der gav den · ægteskabelige Kjærlighed sin Resignation, som om det
EE2, s. 143 ngreb. Du siger, » den · ægteskabelige Kjærlighed skjuler noget ganske Andet
EE2, s. 101 iøse og Ethiske, der i den · ægteskabelige Kjærlighed træder til den første
EE2, s. 37 nne Forhaabninger, men den · ægteskabelige Kjærlighed var selve den første Kjærlighed
EE2, s. 112 l at skalte og valte med. Den · ægteskabelige Kjærlighed veed bedre Beskeed, dens
EE2, s. 119 t enhver saadan Seir, som den · ægteskabelige Kjærlighed vinder, er mere æsthetisk
EE2, s. 100 sande sikkre Svæven. / Den · ægteskabelige Kjærlighed viser sig som historisk derved,
EE2, s. 145 u frygter egentlig derfor den · ægteskabelige Kjærlighed, fordi den i den Grad har
EE2, s. 119 d Mulighed, af den alvorlige · ægteskabelige Kjærlighed, hvor meget mere skulde da
EE2, s. 112 løse dem. Thi vel veed den · ægteskabelige Kjærlighed, ligesom den første, alle
EE1, s. 89 emte Kjærlighed eller den · ægteskabelige Kjærlighed, og deri ligger Stykkets
EE2, s. 37 ulig- og virkeliggjøre den · ægteskabelige Kjærlighed, saa at Adam og Evas Ægteskab
EE2, s. 138 dikater, man maa bruge om den · ægteskabelige Kjærlighed. Den er trofast, bestandig,
EE2, s. 99 dskærpe med Hensyn til den · ægteskabelige Kjærlighed. Den første Kjærlighed
EE2, s. 143 aelse af det Historiske i den · ægteskabelige Kjærlighed. Du vil enten lade dunkle
EE2, s. 143 men denne Bevidsthed har den · ægteskabelige Kjærlighed. For nu at udtrykke det ret
EE2, s. 144 det ikke Tilfældet med den · ægteskabelige Kjærlighed; den har i det Ethiske og
EE2, s. 136 mellem den romantiske og den · ægteskabelige Kjærlighed; thi Forholdet mellem den
EE2, s. 99 e. Denne Bevægelse har den · ægteskabelige Kjærlighed; thi i Forsættet er Bevægelsen
EE2, s. 110 et, men denne tilhører den · ægteskabelige Kjærligheds fælleds Historie. Hemmelighedsfuldheden
EE2, s. 119 e blive kun Næring for den · ægteskabelige Kjærligheds guddommelige Sundhed. Selv
EE2, s. 104 af, at Du ikke har fattet den · ægteskabelige Kjærligheds Væsen, og at Du nærer
SLV, s. 62 ængselens Gjenstand er det · ægteskabelige Kringelkrogeri: dengang var de i Dyrehaugen
EE2, s. 119 ren er uden Frygt, saa er den · ægteskabelige Kærlighed det ogsaa, uagtet de Fjender,
BB:24.a lse fremgaaer Betydningen af det · ægteskabelige Liv – Udsvævelse ( thi det kan
SLV, s. 88 gten fortvivler, gaaer det · ægteskabelige Liv fort og forvandles ved Underet fra
EE2, s. 113 rme sig den, ligesom om det · ægteskabelige Liv ikke eiede et evigt Gehalt, hvoraf
EE2, s. 108 ver en pirrende Modstand. Det · ægteskabelige Liv maa ikke være en Slaabrok, man gjør
SLV, s. 167 et, virkelig tilhører sit · ægteskabelige Liv med al sin Sjel, om end Løsrivelsens
EE2, s. 106 er sig i dem. Desuden har det · ægteskabelige Liv saa meget Andet at tænke paa, at
EE2, s. 139 som det, der ved den fra det · ægteskabelige Liv uadskillelige Vane bliver ikke blot
SLV, s. 108 en med, har sin Tid, men det · ægteskabelige Liv unddrager sig enhver saadan Bestemmelse.
SLV, s. 89 et Menneskes Legeme, som det · ægteskabelige Liv, der binder mig paa hundrede Maader,
EE2, s. 141 er er ogsaa noget Andet i det · ægteskabelige Liv, Du betegner med det Ord: Vane, »
EE2, s. 139 ed alt Sligt fuldkommes i det · ægteskabelige Liv, hvor udvortes, hvor dorsk skeer det
SLV, s. 169 rskjønner og forynger mit · ægteskabelige Liv, mine Yndlinge, hvis Glæde, hvis
EE2, s. 143 g er der endnu en Side af det · ægteskabelige Liv, som ofte har givet Dig Anledning til
EE2, s. 140 Maade fundet sit Udtryk i det · ægteskabelige Liv. Jeg veed ikke, hvilken Alder Verden
EE2, s. 18 see, hvor dybt han stak i det · ægteskabelige Livs Hængesæk. Til at snige Dig ind
EE2, s. 34 at de tvertimod enervere det · ægteskabelige Livs inderste Kraft, slappe den Villiens
BOA, s. 121 uges til Realisationen af det · ægteskabelige Livs Opgaver, blev brugt til ved Reflexion
EE2, s. 141 en splinterny Terminus i det · ægteskabelige Livs Ordbog.« Du indseer formodentlig
SLV, s. 121 r den poetiske Udtale af det · ægteskabelige Livs stille og tilfredse Tryghed. Jeg vil
G, s. 82 ee-Eiendom, mine Prioriteter i · ægteskabelige Lommepenge – ak! ak! i den Mønt
EE2, s. 307 Middel til at værne om den · ægteskabelige Lykke, Forfængeligheden af at en Mand
Papir 263:2 val at være berøvet den · ægteskabelige Lykke, søger en dannet Pige af god Herkomst,
F, s. 475 v skulde forskylde Tabet af sin · ægteskabelige Lykke. Hun er utilgængelig, og summa
FB, s. 180 e ham tillige vil ramme deres · ægteskabelige Lykke. Hvad skal han nu gjøre? 1) Skal
SLV, s. 109 teskab. – Dette er den · ægteskabelige Lykke; jeg mener det ikke saaledes, som
AE, s. 166 nde, om altsaa ikke netop den · ægteskabelige Lyksalighed er en Mislighed, medens dog
EE2, s. 291 g ved sin Surren udbreder den · ægteskabelige Musik i Dagligstuen. / Ja min gode Viismand,
F, s. 475 tridighederne nemlig mellem det · Ægteskabelige og det Individuelle, hvilke kunne give
EE2, s. 139 derved at minde dem om deres · ægteskabelige Pligter. Saaledes skeer Alt paa tempo,
SLV, s. 128 lsket, og har ikke det rette · ægteskabelige Præg. I Smaating sees den ligesaa godt,
EE2, s. 115 e. Hendes hele Tilvær, det · ægteskabelige Samliv blev gjennemflettet af et poetisk
LA, s. 40 ydelse paa Madame W. i hendes · ægteskabelige Samliv med sin Husbond; thi dette er jo
Brev 159.2 l at forskjønne Deres · ægteskabelige Samliv, om hun fik en mildere ɔ: i
EE2, s. 127 otoni var uundgaaelig for det · ægteskabelige Samliv, saa maatte Du jo, hvis Du var oprigtig,
F, s. 470 ven nogenlunde indøvet i det · ægteskabelige Samlivs Methode, da vaagnede lidt efter
EE2, s. 118 ke tabt, men indoptaget i den · ægteskabelige Samviden, og hermed begynder Historien,
EE2, s. 116 og tydeligt ( seer Du, disse · ægteskabelige Termini veed saare god Beskeed, og gjør
EE2, s. 140 yllup? og dog erklærer den · ægteskabelige Terminologi dem for endnu skjønnere
LA, s. 29 res vi nu i Commerceraadens · ægteskabelige Vrøvlerie, og paa den Skueplads, hvor
EE2, s. 145 omme tilsyne, ikke blot i den · ægteskabelige, men ogsaa i den romantiske Kjærlighed,
EE2, s. 137 stnerisk Fremstilling end den · ægteskabelige, saa skal dermed ingenlunde være sagt,
EE2, s. 64 Favnetag, hvad er det mod det · ægteskabelige? Hvilken Rigdom i Modulation i det ægteskabelige
AE, note for pigeligen at længes gabe · ægteskabeligen, saa vilde Manden med Rette beklage sig
NB12:150 rheden af hinanden: hendes · Ægteskabelighed og mit Livs uhyre Anstrengelse. /
LA, s. 28 som tilbagevirkende Kraft til · ægteskabeligt at omforklare Feiltrinnet. /
Brev 16 lig Sag at begynde med Intet, · ægteskabeligt er det i sin Orden at begynde med saa lidt
SLV, s. 106 et saadant Brudepar mangler · ægteskabeligt Gehør. Saa lifligt som det er, at fornemme
LA, s. 58 en personligt og hyggeligt og · ægteskabeligt i Tilværelsen saa beroligede og tilfredsstillede
EE2, s. 109 lde da ikke tradske omkring i · ægteskabeligt Optog med hinanden under Armen, Du vilde
NB35:11 er lever hen med sin Kone i · ægteskabeligt Samliv, skjøndt han veed at han stadigt
SLV, s. 92 trofaste Elskers Hjerte, men · ægteskabeligt tænkt, vaager en Villiens Beslutning
SLV, s. 103 ing Fortrinnet. Men saadanne · Ægteskaber er heller ikke Ægteskaber, men Efterabelser.
JJ:494 Msker giftesyge, og de respektive · Ægteskaber i travl Virksomhed – for at der kan
EE2, s. 38 paa den anden Side saa mange · Ægteskaber indgaaes uden den dybere Erotik, der visselig
EE2, s. 68 , men derfor gjenlyde disse · Ægteskaber langt sjeldnere af saa mange » hvorledes«,
EE2, s. 82 Deres forud. / Alle saadanne · Ægteskaber lide nu af den Feil, at de gjøre et
Not6:33 elser. – Er ikke de fleste · Ægteskaber saaledes indrettede? / Der er dog en Ligevægt
EE2, s. 65 skjøndt man ofte nok seer · Ægteskaber«, saa foruroliger dette mig ikke; thi det,
EE2, s. 34 slige Associationer ikke ere · Ægteskaber, da de, skjøndt indtraadte i Reflexionens
EE2, s. 68 æve er det Skjønne i de · Ægteskaber, der have saa lidt » hvorfor«
SLV, s. 103 ning. I Forhold til saadanne · Ægteskaber, der hverken spille i Forelskelsens eller
EE2, s. 39 g dens Skibbrud sig frelsende · Ægteskaber, der skal hverken være negtet, at der
LA, s. 16 t Forhold og som man siger om · Ægteskaber, en god Forstaaelse mellem denne Forfatter
NB36:2 i Komme til Verden at stifte · Ægteskaber, for at faae smaae Børn). /
EE2, s. 65 thi det, at man hver Dag seer · Ægteskaber, gjør, at man sjeldnere seer det Store
CT, s. 136 nu der er dog mange lykkelige · Ægteskaber, hvem altsaa denne Strid ikke angaaer. Og
EE2, s. 50 r med et Par Ord berøre de · Ægteskaber, hvor det, der er det Afgjørende, bliver
EE2, s. 113 / Dog man seer ikke sjeldent · Ægteskaber, i hvilke Hemmeligheds-Systemet er gjennemført.
EE2, s. 34 vil tillige indlyse, at slige · Ægteskaber, indgaaede paa bestemt Tid, nytte til Intet,
SLV, s. 103 Ægteskaber er heller ikke · Ægteskaber, men Efterabelser. / Al et Menneskes Idealitet
TTL, s. 440 t Alt. Men tænk Dig tvende · Ægteskaber, min Tilhører. Det ene maa tungt bane
EE2, s. 81 i de simplere Classer finder · Ægteskaber, som ere indgaaede i den Hensigt, at faae
EE2, s. 81 , at rette Din Spot mod slige · Ægteskaber. En vis ædel Eenfold giver dem baade
EE2, s. 91 , i hvilke Menneskene indgaae · Ægteskaber. Jeg har kun nævnet tre, fordi disse
EE2, s. 74 føre som et Motto paa alle · Ægteskaber; thi da Qvinden havde gjort dette, da blev
NB32:42 skene lidt mindre giftelystne og · Ægteskaberne alvorligere, denne Anstrengelse, som Χstd.
NB36:7 p ikke være Levebrød), · Ægteskaberne indvies for Alteret ( men Χstd. er