S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
OTA, s. 186 utninger, Uafgjorthed, store · Øieblikke – store Øieblikke, derfor var
Papir 180 begeistrende Erkjendelsens · Øieblikke ( kan det ikke forenes med Tanken om Djævelens
Brev 313 g Tilhører bede Dem om nogle · Øieblikke af Deres kostbare Tid. Jeg har hørt
YTS, s. 253 st, og just i de vanskeligste · Øieblikke af Hans Liv, hvor Han tillige kjæmpede
EE:170 39. / Min Bevidsthed er i enkelte · Øieblikke altfor rummelig, altfor almindelig; medens
SLV, s. 151 Ungersvenden har ikke mange · Øieblikke at give bort, hvert Øieblik, han giver
Brev 235 ien: saa er der ikke mange · Øieblikke at give bort. / Dog nok herom; jeg gjentager
NB2:13 i det Høieste have et Par · Øieblikke at spendere paa at kigge i Bøgerne,
4T44, s. 320 at Apostelen ikke har mange · Øieblikke at spilde paa verdslige Sorger, at han
EE2, s. 29 ng til, idetmindste i enkelte · Øieblikke at tænke sig en slig Forgrund. Og hvor
Brev 137 mig en Nødvendighed i visse · Øieblikke at være alene. Derfor er Du imidlertid
AE, s. 175 edens den dog selv i saadanne · Øieblikke betaler Tilværelsen sin Gjeld ved alligevel
TAF, s. 287 os da i de foreskrevne korte · Øieblikke betænke dette Ord: men hvem Lidet forlades,
CT, s. 132 re. Men jo sjeldnere saadanne · Øieblikke blive, desto stadigere vil da Din Dags
NB12:192 Og i Anfægtelsens bange · Øieblikke bliver jeg selv angest for mig selv som
YTS, s. 264 os da i de foreskrevne korte · Øieblikke eenfoldigt betragte Tolderen. Han er gjennem
NB30:101 , uden at han i de qvalfuldeste · Øieblikke eller i et svagt Øieblik har været
OTA, s. 366 ende Forestilling, i enkelte · Øieblikke en inderlig Følelse af, at Gud er Kjærlighed;
NB27:45 a ikke i noget af disse tre Aars · Øieblikke ene og alene som Forbilledet, men hans
SLV, s. 214 eg negter ikke, at i enkelte · Øieblikke er der Noget, der synes at tyde derpaa,
EE2, s. 45 at Du er lutter Pose. I slige · Øieblikke er det da » det Første«,
EE1, s. 258 les betræffende, der alle · Øieblikke er ivente. Faderens Forlegenhed forraader
SLV, s. 202 op en Verden. / I de enkelte · Øieblikke er jeg lykkelig, fuldkommen lykkelig, lykkeligere
Brev 82 eg længes efter i enkelte · Øieblikke er mine Colloquia. Hvor var det dog vel
SLV, s. 307 heller intet at samle. Disse · Øieblikke ere jo som Hyphen eller Bindetegnet mellem
EE:190 de det for mig i mine bedste · Øieblikke for at Tanken, idet den udvides, tillige
BI, s. 289 rket Individ bliver i enkelte · Øieblikke for Ironikeren som en Dukke, han har en
SLV, s. 451 ved dette, har jo ikke mange · Øieblikke for mageløse Forventninger, og saa lidet
CT, s. 266 da benytte de os foreskrevne · Øieblikke forinden Altergangen til at tale om: /
EE2, s. 20 f Dig; thi Du er selv i slige · Øieblikke forklaret. Der er en Uro i Dig, over hvilken
LP, s. 31 saa at man virkelig i enkelte · Øieblikke fristes til at troe, at Andersen er en
CT, s. 112 Evige, hvori bestandigt alle · Øieblikke gaae op, og saaledes, at de kun blive een
EE2, s. 20 e, at den Energi, der i slige · Øieblikke gjennemgløder Dig, kunde vinde Skikkelse
TTL, s. 405 , der altsaa ogsaa i Bevisets · Øieblikke gjennemskuer den Bevisende – uden
BI, note ynken ind i sig selv, i hvilke · Øieblikke han da forud optog in abstracto den Nydelse,
SLV, s. 185 nde, kun de enkelte mørke · Øieblikke har jeg for mig selv, hun skal ikke komme
EE1, s. 179 at den Kraft, hun i enkelte · Øieblikke har, er en Skuffelse. Dette skjuler hun
SLV, s. 67 skee, at det kun er i enkelte · Øieblikke hun ønsker at være paa Moden. Langtfra,
NB7:53 nde maatte der have været · Øieblikke hvor jeg forargedes paa Χstd, men
NB18:82 estok ved Siden af hans. Der var · Øieblikke hvor jeg ikke var langt fra at blive angest
SLV, s. 421 e blive det Store, og der er · Øieblikke i deres Forhold, hvor jeg havde ventet,
EE2, s. 155 iisning. Jeg tænker paa de · Øieblikke i et senere Liv, hvor jeg stod paa Skilleveien,
OTA, s. 177 viisning ikke forandres alle · Øieblikke i Forhold til det Forskjellige, der hænder
EE1 ungt Menneske, der ikke har havt · Øieblikke i sit Liv, da han havde givet sit halve
KG, s. 106 at forstaae og i mange andre · Øieblikke ikke at forstaae. / Christus var Lovens
G, s. 47 likke, om saa disse Eenheder af · Øieblikke ikke bleve flere end at, som Shakespeare
NB20:113 viis i Msket, at han i de svage · Øieblikke ikke har Mod og Tillid og Tro til at juble
BB:19 n i noget Øieblik, da alle · Øieblikke ikke ville være nok – netop fordi
LP, s. 10 fte glemte sande Hjem. I slige · Øieblikke indeslutter han sig da taus og hemmelighedsfuld
EE1, s. 342 d accompagnerer den. I slige · Øieblikke kan der da stundom blive uhyggeligt i Dagligstuen,
Papir 206:1 at det kun ligesom i flygtige · Øieblikke kom̄er tilsyne omtrent som » die
NB19:29 dertil, at jeg i mismodige · Øieblikke kunde fristes til at sige: giv mig, o Gud,
EE1, s. 378 fremmede Herkomst. I enkelte · Øieblikke lader jeg nu Lampen være den ledende
EE2, s. 180 nge Mennesker, der i saadanne · Øieblikke ligesom forsøge dem paa Verden, og nu
BA, s. 366 skyldig. Imellem disse tvende · Øieblikke ligger Springet, som ingen Videnskab har
Brev 75 Følelser. I hans Raseries · Øieblikke maa man ikke betragte ham som en »
SLV, s. 194 un et Øieblik. O at disse · Øieblikke maatte forkortes! O at jeg ikke griber
IC, s. 220 dt, er spildt, og blive disse · Øieblikke mange, saa er Alt forspildt. Han kan saa
DD:170 lses-Historien) / / Der maa komme · Øieblikke ogsaa før den Stund, da der paa Jorden
DS, s. 200 idsspilde) ikke spilder mange · Øieblikke paa at betænke, nei for det er disse
OTA, s. 139 denfor at spilde Talens mange · Øieblikke paa at nævne det Mangfoldige, eller
NB13:80 vde havt nogle af sine herligste · Øieblikke paa Prædikestolen. Ja, ach ja en saadan
NB13:80 har haft nogle af sine herligste · Øieblikke paa Scenen, ved den Potensation som det
NB27:17 og virkede i en Succession af 2 · Øieblikke saa er det ikke det Ubetingede. /
SLV, s. 102 fordrer jeg endnu blot nogle · Øieblikke Sagen udsat, for at orientere lidt i et
AE, s. 423 sig for at sætte stærke · Øieblikke sammen til en Tale, eller at have sit stærkeste
TTL, s. 466 ng ligesom Læreren og alle · Øieblikke seer efter, om Discipelen er opmærksom,
BI, s. 291 irkeligheden taber i saadanne · Øieblikke sin Gyldighed for ham, han er fri over
NB11:206 dette der synes mig i saadanne · Øieblikke som en altfor frygtelig Dumdristighed:
G, s. 59 løs. Endnu kan jeg i enkelte · Øieblikke som et Barn gribe efter den heroiske Skikkelse,
BI, note Fremmede, saa stod han i slige · Øieblikke stille og stirrede. / For at forhindre
SLV, s. 233 Ungdommens Dage. I saadanne · Øieblikke søger jeg ikke nogen Omvei, jeg styrter
TAF, s. 296 os da i de foreskrevne korte · Øieblikke tale om dette Ord: / Kjerlighed ( Christi
IC, s. 230 s han » anvender disse · Øieblikke til at anstille Betragtninger.«
IC, s. 229 ikke mere, han anvendte disse · Øieblikke til at anstille nogle Betragtninger. Nogle
NB17:73 n Levende der anvender disse Par · Øieblikke til at tale, hvad forslaaer det mod en
3T43 rer mod det Fuldkomne, have mange · Øieblikke til menneskelig Udførlighed! Men er
LP, s. 23 er paa den Melodie, de i slige · Øieblikke tydelig kunne besinde sig paa blev sjunget
NB21:115 en disse ere ogsaa i alle svage · Øieblikke udsatte for at efterstræbes af Anfægtelse.
BI, s. 327 dmands Kunst, der i nogle faa · Øieblikke var istand til at gjøre et Menneske
IC, s. 124 thi i de svagere · Øieblikke vil han kjæle for sig selv, klynke,
2T43, s. 17 . Ja naar vi i sørgmodige · Øieblikke ville styrke og opmuntre vort Sind ved
EE1, s. 332 Maaskee turde hun i enkelte · Øieblikke ønske, at hun ikke var Pige, men Mand.
NB11:160 i » stille · Øieblikke« » paa de hellige Steder«!
4T44, s. 348 er » at hellige disse · Øieblikke« til det Godes Tjeneste: hvis Taarn bliver
EE2, s. 24 e, det er netop i de saligste · Øieblikke, at jeg udsiger det, ubegribelig, fordi
EE1, s. 48 m. Det er ikke blot i enkelte · Øieblikke, at jeg, som Spinoza siger, betragter Alt
G, s. 33 fficerede ham, og dog havde han · Øieblikke, da han kunde trække sig tilbage paa
CT, s. 213 Person, sit Livs lykkeligste · Øieblikke, da man stod Brud, da man fortryllede Alle
OTA, s. 144 e være. Alle have de store · Øieblikke, de see sig selv i Mulighedens Tryllespeil,
OTA, s. 165 lelse tilhører Jordlivets · Øieblikke, den Afdøde fornemmer ikke disse Tilskyndelser,
EE2, s. 39 stummer, da kommer der stille · Øieblikke, der vel i det første Nu næsten ængste
EE2, s. 289 usset op i enkelte skjønne · Øieblikke, der vilde have efterladt matte Mellemrum.
OTA, s. 186 e Øieblikke – store · Øieblikke, derfor var det vi sagde, at være og
KG, s. 188 Intet er at gjøre, ledige · Øieblikke, det er Sværmeriets Øieblikke. Kjerligheden
EE2, s. 291 aa at kunne udfylde de ledige · Øieblikke, Du skulde lære at tractere Fløite
OTA, s. 376 Korsfæstet har ikke mange · Øieblikke, for ham synes der af en anden Grund ikke
OTA, s. 137 orvandler hans Liv til lutter · Øieblikke, fordi den lumsk tjener sin forblindede
EE1, s. 299 , hun erindrer de skjønne · Øieblikke, hun er bedøvet i en unaturlig Exaltation.
EE1, s. 67 or Een i de mest begeistrede · Øieblikke, hvad man som en qvindelig Syssel altid
BI, s. 157 t dog ret egentlig netop i de · Øieblikke, hvor Aanden farer hen, og Ingen veed hvorfra
NB28:54 er jeg. Og saa er der igjen · Øieblikke, hvor Alt er saa uendeligt mildt for mig,
NB6:80 re. Og der vil komme for Dem · Øieblikke, hvor De fortryder bitterligt at have indladt
LA, s. 88 nne Enere, af de Enkelte i de · Øieblikke, hvor de Ingenting ere, er Publikum noget
BA, s. 409 rængende, da der vil komme · Øieblikke, hvor de næsten fortryde at have begyndt
KG, s. 188 der saa let en Stillestaaen, · Øieblikke, hvor der Intet er at gjøre, ledige Øieblikke,
NB25:49 der kommer mange · Øieblikke, hvor der pustes lidt, hvor Gud paa endelig
EE2, s. 150 har ogsaa følt, at der er · Øieblikke, hvor det er den eneste Frelse, at lade
IC, s. 124 nneske kan have mange svagere · Øieblikke, hvor det er ham, som var Christendommen
NB28:54 blive alle salige. / Der er · Øieblikke, hvor det er mig som maatte jeg gribe det
IC, s. 125 stærkeste Menneske, der er · Øieblikke, hvor det maa synes ham menneskefjendsk
NB7:75 og sine Tider, at der kommer · Øieblikke, hvor det pludseligt lykkes og forundes,
IC, s. 75 alle matte, dorske, sløve · Øieblikke, hvor det Sandselige behersker Mennesket,
DD:170.b , saaledes gaaer det ogsaa os i · Øieblikke, hvor det synes os som alle, hvem vi kunne
EE1, s. 403 Øieblikke, og netop i de · Øieblikke, hvor det virker stærkest paa hendes
2T44, s. 203 hed. O! men der kom jo ogsaa · Øieblikke, hvor Du ikke overvandt Fristelsen, men
NB25:64 tvang ( der var ogsaa mange · Øieblikke, hvor Du ligesom talte godt til mig, men
Not8:25 kke sandt, der var ogsaa enkelte · Øieblikke, hvor Du tvivlede om min Kjærlighed,
BI, note Vrøvl, et af Socrates' svage · Øieblikke, hvor en ironisk Nemesis lod ham synke ind
LA, s. 103 thvert godt Menneske vil have · Øieblikke, hvor han kunde græde over dens Trøstesløshed,
NB24:52 der sig med Gud; der kommer · Øieblikke, hvor han maa sige: Du bedrog mig, o Gud
NB20:113 rager. Han vil have mange svage · Øieblikke, hvor han vil længes tilbage efter det
Not4:16 er der i ethvert troende Subjekt · Øieblikke, hvor hans Forsoning med Gud skjuler sig
NB6:80 Dem det forud, der vil komme · Øieblikke, hvor jeg baade for Deres egen og for min
DS, s. 244 . Dette er min Mening. Der er · Øieblikke, hvor jeg ikke mener, man ganske kan frikjende
NB6:80 – altsaa der vil komme · Øieblikke, hvor jeg, ( vel ikke af egen Drift men
4T44, s. 351 ar der ikke været enkelte · Øieblikke, hvor man næsten var villig til at slutte
NB7:43 t, det besøger En i svage · Øieblikke, hvor Sjelen ikke kan holde sig paa det
EE2, s. 290 t for en Idee, der kommer dog · Øieblikke, hvor Tiden bliver lidt lang. Du spotter
NB12:116 faaet den Marter i alle de · Øieblikke, hvor Troen ikke er stærk, at jeg jo
Papir 142 gelse); thi Humoristen føler · Øieblikke, hvor Verden gjækker ham, ligesom den
F, s. 468 dviklet Forfatter har vist havt · Øieblikke, hvori det ikke vilde lyste ham at skrive
BI, s. 319 saaledes meget vel, at der er · Øieblikke, hvori han er mere dybt og levende grebet
Brev 82 ligviis har mine smertefulde · Øieblikke, hvori jeg fortryder, at jeg har forlovet
NB11:206 e Gud. Det synes mig i saadanne · Øieblikke, hvorledes kan et Msk. det, Maximum er jo
BI, s. 329 n til Penge, han synes for de · Øieblikke, i hvilke det, der bestemte hendes Valg,
FF:191 g saa venlig imøde som ellers, · Øieblikke, i hvilke Du syntes, at ogsaa han var tabt
FF:191 og dog maa der være forekommet · Øieblikke, i hvilke han forstemt maaskee ell. selv
AE, s. 424 jort det i ethvert af de faae · Øieblikke, i hvilke han mediterede sin Prædiken,
NB10:191.d thi om der ogsaa har været · Øieblikke, ja Tider, hvor det har været mig som
FF:150 r narret mig, bedraget mig for de · Øieblikke, jeg skulde have nydt. – Vægteren
EE:117 de under Benævnelsen: de matte · Øieblikke, kjender Middelalderen under Navnet: acedia
EE1, s. 403 i disse hellige Indvielsens · Øieblikke, medens Forestillingen om, at den virkelige
NB13:67 just kalder paa i sine svageste · Øieblikke, medens man jo lige omvendt kun turde vende
BA, s. 441 hører visse Leiligheder og · Øieblikke, men at man altid kan have det hos sig.
Brev 83 gelunde Smerter, mange tunge · Øieblikke, men endnu har jeg ikke fortvivlet. Den
Not15:15 , den kjereste; jeg har ogsaa i · Øieblikke, naar jeg øinede Muligheden af at realisere
EE2, s. 123 Der kommer stundom mismodige · Øieblikke, og naar man ikke selv fremkalder dem, for
EE1, s. 403 med, det vil sige i enkelte · Øieblikke, og netop i de Øieblikke, hvor det virker
CT, s. 110 gjøre sig vigtig, tælle · Øieblikke, og tælle og tælle sammen –
JC sløse Forsøg, om de seirrige · Øieblikke, om den romantiske Maade, paa hvilken han
G, s. 47 lut tilfreds, men dog i enkelte · Øieblikke, om saa disse Eenheder af Øieblikke ikke
AE, s. 417 el være saaledes i enkelte · Øieblikke, skjøndt Individet atter senere drages
KG, s. 104 e stærkere i enkelte store · Øieblikke, som vare det daglige Livs Timer uden Lovens
NB27:66 g behøver blot at vente nogle · Øieblikke, Vægteren raaber jo hver Qvarteer. Det
AA:6 dog at glemme saadanne salige · Øieblikke. – Ofte stod jeg der og skuede ud
NB13:67 ig til den Hellige i sine bedste · Øieblikke. / Selv om en Digter lider virkelig Forfølgelse
KG, s. 188 blikke, det er Sværmeriets · Øieblikke. Kjerligheden er for den blot menneskelige
BA, s. 451 es Evigheden bedst ved lutter · Øieblikke. Men hvorfor iler man saa forskrækkelig?
EE2, s. 231 ystikers Klager over de matte · Øieblikke. Naar da det matte Øieblik er forbi,
EE1, s. 374 da hendes mest overvættes · Øieblikke. Naar hun har modtaget en Epistel, naar
OTA, s. 203 Øieblikket en Række af · Øieblikke: Evighedens Erindring, den er ham sikker.
NB7:55 edlidenhed, hjælper altid · øieblikkelig – kan derfor ikke opdrage. Saa kommer
BI, s. 109 ivelige Nu, der fortrænges · øieblikkelig af Misforstaaelsens Angst, – alt
BI, s. 320 , derfor maa den ene Stemning · øieblikkelig afløses af den anden. Forsaavidt det
BI, s. 344 r intet Andet at gjøre end · øieblikkelig at fremkalde den igjen, skal den udfylde
Brev 80 ilfældigheden i sin Magt, · øieblikkelig at kunne udspinde en Fortælling, uden
NB21:121 Spydighed, og jeg søgte · øieblikkelig at opretholde Situationen. Jeg svarede:
Papir 596 eg har sagt, noget Usandt, · øieblikkelig at retractere. Hvad vel de fleste Yngre
BA, s. 364 g kun har ladet fremkomme for · øieblikkelig at transportere ud over nærværende
FB, note e utaalelig nok i Livet, men som · øieblikkelig burde pibes ud, naar han vil gjøre sig
BI, s. 252 bryde frem, saa løber den · øieblikkelig Casuistiken over Ende. Og dog er Casuistiken
NB3:60.a ig at deres Lidelse dog kun var · øieblikkelig de leve snart igjen i ganske andre Categorier.
NB17:70 sig med Gud, han mærkes · øieblikkelig deraf, han halter, som det hedder, eller
EE2, s. 57 en Din fine Reflexion skjuler · øieblikkelig Din Bevægethed, Din Ro virker endnu
EE2, s. 20 det mislykkes i een Retning; · øieblikkelig er Din næsten diaboliske Dialektik istand
EE1, s. 122 komme midt under Stykket, og · øieblikkelig er man i det Centrale, fordi dette Centrale,
Brev 228 ig Deres Samtykke, saa skal jeg · øieblikkelig foranstalte Alt i behørig Orden. /
NB9:23 ede hende; men det Religieuse vil · øieblikkelig forstyrre det Hele. Jeg er vis paa, at
NB26:120 edes paa Dig, hvis Du ikke · øieblikkelig gav den tilbage, og sagde: nei, jeg tør
EE2, s. 104 se, som den i Din syge Hjerne · øieblikkelig gjør. Dit Liv har dog vel bragt Dig
NB7:58 leres paa Naade og Unaade, og saa · øieblikkelig handles. / Her paa dette Punkt ligger egl.
Not11:28 t som Noget. I enhver ikke · øieblikkelig Handling er det der er Middel ikke det
NB19:18 t med Χstd. Den retter · øieblikkelig hele hans Sind og Stræben mod det Evige;
EE1, s. 122 eel af den, og man rives dog · øieblikkelig hen; man komme midt under Stykket, og øieblikkelig
IC, s. 22 Hjælp, maaskee til hurtig, · øieblikkelig Hjælp, raaber: kommer hid! Og deri er
EE:60 en den lukkede sig; nei den falder · øieblikkelig i igjen, og Forfærdelsen derover gjør,
DD:208.j ar du aldrig lagt Mærke til. · Øieblikkelig iler jeg derhen for ved Beskuelsen deraf
LP, s. 36 e kaster Blikket ud efter, men · øieblikkelig ind i sig selv og i sin saa kaldte Betragtning
SLV, note sit rette Udtryk i allehaande · øieblikkelig Jubel, er fra Begyndelsen Tidens Bytte,
BA, note den sokratiske Methode, at han · øieblikkelig kalder dette tilsyneladende uendelig Abstracte
BI, s. 287 og rette Tale, hvilken Enhver · øieblikkelig kan forstaae; den reiser ligesom i et fornemt
NB24:25 r ham nogensomhelst Uret – · øieblikkelig klager han Sagen an for Publikum. Det kan
EE2, s. 312 p midt om Natten, han vil dog · øieblikkelig kunne gjøre sig selv Rede for Alt. Han
LF, s. 37 julested, uden for hvilket jeg · øieblikkelig ledes i Fristelse. Og bliver han da ved
NB7:46 ogetsteds i Danmark, men alt · øieblikkelig Lidenskab. / Naar Kjendetegnet paa det
NB29:104 at gjøre Verden salig: · øieblikkelig løber det surr for os Msk, vi forestille
Not7:28 t og hvad Under da, at jeg ogsaa · øieblikkelig maa være beredt til at følge. /
Papir 263:3 a store Ulykker indtraf) · øieblikkelig maatte forfalde ell. ( efter den anden
AE, s. 383 istents, saa møder Ethiken · øieblikkelig med sin Fordring til ham, om han nu vil
OTA, s. 162 or desto alvorligere; mindre · øieblikkelig og derfor desto alvorligere, mindre udvortes
EE1, s. 206 id ikke fastholde men slaaer · øieblikkelig om i sin Modsætning. Det, at hun Intet
NB8:27 e gjøre Livet anstrenget. · Øieblikkelig Opblussen og saa i Retning af Handlen charakteerløs
KG, s. 102 e Øieblik er Skuffelse, en · øieblikkelig Opblussen, der efterlader Mathed, et Spring
SLV, note evede, der friste Livet ved en · øieblikkelig Ophidselse, men snarest blandt dem, der
EE2, s. 43 ige gjeldende, saa slaaer den · øieblikkelig over i de i det Foregaaende skildrede Retninger.
4T44, s. 344 eden enhver Tvivl og glatter · øieblikkelig Pandens Rynke ved at forklare, at den enkelte
BI, s. 79 nd var saa compakt, at han jo · øieblikkelig skuede Ideen deri, og det ikke famlende,
F, s. 500 æse det, medmindre Hr. C. C. · øieblikkelig skulde være saa god og menneskekjærlig
Not11:4 εϱες, der · øieblikkelig slaar over. / Den umiddelbare Mulighed
SLV, s. 186 det var en Overdrivelse, en · øieblikkelig Stemning, hvis det var en Afmagtens Trods,
Papir 434.b i ethvert Tilfælde kun en · øieblikkelig Stemning, som det uægte Metals Sølvblink
NB17:62 sligt blevet dem. Dersom en · øieblikkelig Stemnings dristige Beslutning havde bevæget
NB17:62 maaskee ellers været en · øieblikkelig Stemnings Overdrivelse, der senere var
AE, s. 34 Bibelen, en Suite af Bøger. · Øieblikkelig styrter det lærde Redningschor til o.
BOA, s. 104 være, saa tager Critikeren · øieblikkelig Synet, omklæder sig derpaa i Forhold
EE1, s. 131 den hører op at springe, · øieblikkelig synker ned i Afgrunden, saaledes dandser
BI, s. 277 de sat En over, da vendte han · øieblikkelig tilbage. Ingen Virkelighed kunde modstaae
BOA, s. 265 han end, ved selv at være · øieblikkelig totalt confunderet, saa kan han derfor
JC t faae det at see saa stor, at han · øieblikkelig trak det ud, og see! da maatte Trolden
NB7:89 Ens Digten og Tragten vendes · øieblikkelig ud efter i verdslig Udretten o: s: v:,
BA, s. 458 r kort Proces, den sætter · øieblikkelig Uendelighedens, Kategoriens Trumf i, og
Papir 169 ren paa sin Cothurne ell. Sokkus · øieblikkelig ved Hjælp af Maske etc traadte saaledes
BI, s. 183 ads, en Politi-Myndighed, der · øieblikkelig veed at adsplitte allehaande lærde Opløb
Brev 124 ald, saa lader jeg Dem det · øieblikkelig vide, og saa bliver han saa hurtigt som
FF:59 t dersom Gud kunde glemme den, den · øieblikkelig vilde gaae under. – /
KG, s. 361 en høimodige Forsagelse af · øieblikkelig Virkning, den Uendelighedens Afstand fra
BI, s. 111 værdige, at jeg besluttede · øieblikkelig, at maatte gjøre Alt, hvad Socrates befalede.«
Brev 84 mig, ethvert Suk forvandles · øieblikkelig, saasnart der er nogen tilstæde, til
EE1 ette bliver han i en vis Forstand · øieblikkelig, saasnart han bliver Individ. Men ved at
KG, s. 183 det Evige er jo just at blive · øieblikkelig. Et Øieblik spildt paa Sammenligning,
KG, s. 183 abe Øieblikket er at blive · øieblikkelig. Et Øieblik tabt, saa er Evighedens Kjæde
NB2:17 e er just, at den er aldeles · øieblikkelig. Faaer en Mand en Idee vil han strax have
OTA, s. 234 sig omvendt ud, at det reent · Øieblikkelige allerede i næste Øieblik, end sige
OTA, s. 132 men netop derfor er den · øieblikkelige Anger saa mislig og ingenlunde at haabe
NB11:146 er det med alle herhjemme, det · Øieblikkelige bestemmer aldeles deres Dom. Af et saadant
BOA, s. 262 ellem Frelsens Middel og den · øieblikkelige Brug deraf) hvilket er Sandsebedragets
KG, s. 71 ieblik var Aar – er det · Øieblikkelige der druknes i det Evige. Og den christelige
BOA, s. 95 t Ethiske udelades, da er det · Øieblikkelige det Sophistiske, saaledes ogsaa den idelige
AE, s. 487 v er opmærksom paa, at det · Øieblikkelige er en Misforstaaelse. Men da det i denne
OTA, s. 132 saa levende frem, men kun den · øieblikkelige Fornemmelse. Fortrydelsen er da selvisk,
DBD, s. 131 aar man selv ikke frygter den · øieblikkelige Følge, at Mange blive som rasende paa
EE1, s. 372 triden Betydning for mig; de · øieblikkelige Følger blive saa hvad de ville. Sæt
NB7:55 ig grusom. Sagen er den: den · øieblikkelige Hjælpen er altid msklig Medlidenhed.
AE, s. 215 en Qvinde skummer over i den · øieblikkelige Inderlighed, er ikke uskjønt, og at
AE, s. 218 en, det Andet maaskee kun den · øieblikkelige Inderlighed. Og dersom man aldrig glemmer
OTA, s. 179 viisning en Indbildning, det · øieblikkelige Indtryk oppustes kun til en Betragtning
LA, s. 14 rstaae Begyndelsen, da jo det · Øieblikkelige mangler det Evige, og Begyndelsen mangler
KG, s. 361 egennyttighed at forsage alle · øieblikkelige Midler, ved hvilke man vinder Øieblikket
BA, note nu urokkeligen forstenede i det · øieblikkelige mimiske Udtryk. Virkningen heraf kan være
BI, s. 250 phistiken sig at afhjelpe den · øieblikkelige Nød. Reflexionen blev saaledes i Sophistiken
LA, s. 14 ers er muligt at forstaae det · Øieblikkelige og forstaae Begyndelsen, da jo det Øieblikkelige
BOA, s. 98 mkomme, naar Menneskene blive · øieblikkelige og saa igjen overtroisk sætte al deres
EE2, s. 78 anker og til det Indtryk, den · øieblikkelige Omgivelse fremkalder. Jeg har seet en fattig
BOA, s. 264 t kæmper han i Livsfarens · øieblikkelige Situation mellem Overanstrængelsens
EE1, s. 177 n Mulighed brydes, da er den · øieblikkelige Smerte maaskee ikke saa stor, men det efterlader
OTA, s. 234 ik tabte sig selv. Det reent · Øieblikkelige synes en Vinding, der dog allerede i næste
KG, s. 361 e Alt øieblikkeligt og det · Øieblikkelige til Alt! – Thi gjøres ikke Alt
EE2, s. 30 . Det Sandselige søger den · øieblikkelige Tilfredsstillelse, og jo mere forfinet
2T44, s. 207 flygtige Forventninger, vore · øieblikkelige Tilstande i Forventningen, vore Udtryk
NB14:138 sin Smule Evne i Øieblikkets · øieblikkelige Tjeneste: saa bliver der et Deficit for
AE, s. 218 Eed.« Inderlighedens · øieblikkelige Udtømmelse efterlader som oftest en
4T44, s. 375 x fortryder, saasnart Farens · øieblikkelige Ængstelse er dragen over. – Er
KG, s. 188 ed alt det Opildnede, alt det · Øieblikkelige, alt det Svimlende bort fra Kjerligheden.
IC, s. 162 andselige, det Verdslige, det · Øieblikkelige, det Mangfoldige, det er i sig selv Intet,
LA, s. 14 det Lidet, man forstaaer. Det · Øieblikkelige, en glimrende Begyndelse og en ny Tidsregnings
CT, s. 116 tager sig, just som det tomt · Øieblikkelige, ikke ud for Erindringen, og er slet ikke
NB2:25 . – Msk ere kun altfor · øieblikkelige, men efter den Maalestok det er et non plus
BOA, s. 91 g ud og gjøre Effect i det · Øieblikkelige, mindre bekymret om at have en fast, bestemt
KG, s. 98 ter, thi det Verdslige er det · Øieblikkelige, og et Løfte tager sig øieblikkeligt
NB8:3 mest i at afvænnes fra det · Øieblikkelige. / Dog dette oplever jeg vistnok ikke, men
OTA, s. 234 ommen og Deeltagelsen er det · Øieblikkelige. / Lever Du nu saaledes m. T., at Du er
AE, note at forvandle Existents til det · Øieblikkelige. / Poesie og Kunst har man kaldet en Anticipation
KG, s. 99 er mistænkelig mod alt det · Øieblikkelige. Antaget, at ingen af Brødrene gik hen
NB14:92 ge, det er Røret i selve det · Øieblikkelige. Det har slet ingen Heterogenitet; Enhver
CT, s. 86 gt være ganske i det reent · Øieblikkelige. Jo mere han gjør Forsøget paa at
KG, s. 363 t opgive Øieblikket og det · Øieblikkelige. Men saa er det jo aldeles umuligt at vinde
NB8:3 portion intet Forhold til det · Øieblikkelige. Overhovedet ligger det Onde i Dag-Pressen
F, s. 467 e sig selv vigtig, forsager jeg · øieblikkeligen at forfølge den videre, og haster mit
Papir 577 Præsterne vilde nemlig · øieblikkeligen benytte sig af den Omstændighed at han
Papir 595 ardine gewincket«. · Øieblikkeligen farer den Tanke mig gjennem Hovedet: Du
AE, s. 291 ning. Det Ethiske slutter sig · øieblikkeligen om den Enkelte med Fordring til ham, at
BI, s. 303 ck, og hans Stiil bærer da · øieblikkeligen Præg af en vis Forbittrelse. Hvori det
SLV, s. 369 en Maade er af Faget, vil Du · øieblikkeligen see, at den Figur, som her er manet frem,
Brev 214 i fuld Gang, saa havde jeg · øieblikkeligen tilstillet Dem –
SD, s. 152 rtere og kortere, Alt bliver · øieblikkeligere og øieblikkeligere. Muligheden bliver
Brev 312 er ogsaa qvindeligt, i en · øieblikkeligere Stemning at ansee Faren for langt større
SD, s. 152 bliver øieblikkeligere og · øieblikkeligere. Muligheden bliver intensivere og intensivere,
KG, s. 98 det første Øieblik det · Øieblikkeliges Dom, det andet Øieblik er Evighedens
KG, s. 363 ed i Øieblikkets eller det · Øieblikkeliges Forstand er nemlig hverken mere eller mindre
OTA, s. 216 Lidelser. Ak, Den der i det · Øieblikkeliges kløgtige Forstand elsker Verden, for
Oi6, s. 262 an skulde tie dertil, og ikke · øieblikkeligt – Gud til Ære – vove sig
DS, s. 255 rt Guds-Forhold, saa skal jeg · øieblikkeligt – saaledes forstaaer jeg mig selv
SFV, s. 25 i hans Bog, men lægge den · øieblikkeligt ad acta; eller virker han ved det levende
NB26:5 lade sig henrive, at de tvertimod · øieblikkeligt afgive Misundelsens Modstand, og istedetfor
LA, s. 11 nisk nok, at stundom Den, der · øieblikkeligt anklagede en Anden, i Eftersynets Øieblik
KG, s. 100 ts Retning mod det Fjerne for · øieblikkeligt at bringe Spørgeren Opgaven, hvad han
NB17:74 hed i ham og Salighed, deels ved · øieblikkeligt at byde sin Person til og siger, see nu
TS, s. 57 t, Du forstaaer; og Det har Du · øieblikkeligt at efterkomme. Var der kun eet eneste Sted,
TS, s. 57 » hvis jeg, istedetfor · øieblikkeligt at ile for at opfylde Ønsket, som jeg
NB31:120 i Ledemodene, hvert Minut, · øieblikkeligt at kunne forholde sig correct til hvad
Brev 237 d, hvorfor jeg ogsaa beder Dem, · øieblikkeligt at lade det være glemt, om jeg dog skulde
NB14:5 beder jeg Deres Majestæt · øieblikkeligt at lade spænde for; jeg iler nu hen
AE, s. 368 aximum, saa er Christendommen · øieblikkeligt at tilbagekalde som et juvenilt og umodent
Not4:19 ken Anmasselse der ligger i · øieblikkeligt at udvide sin Fornuft-Svaghed over hele
NB:184.a ffer. / / / Men det frister saa · øieblikkeligt at vinde Medholdet i Verden. Lad os tænke
NB29:93 blevet Sjellands Biskop – · øieblikkeligt avancerer han ogsaa gevaltigt hos Grosserer
NB14:149 træder ind i Auctions-Salen · øieblikkeligt byder: 100rd – især er det en
DD:30 n sammen, og dog eftertrykker · øieblikkeligt den Ene med gnidrede Duodez-Bogstaver den
4T44, s. 294 ige Gyldighed, da sigter den · øieblikkeligt dødbringende paa al hans verdslige Tænken,
PCS, s. 136 e ligeoverfor et Fruentimmer, · øieblikkeligt erindre ham om, hvad Uniformen krævede
Brev 64 Plads, udkom i andet Oplag, blev · øieblikkeligt et Exemplar bestemt for Dem. Men tilfældigviis
NB23:86 ligt Land at arbeide for – · øieblikkeligt faaer jeg det Svar: ja, kan De forlange
OTA, s. 177 , der hænder En selv, som · øieblikkeligt forandrer En og forandrer En Alt, saa man
Not8:20 eg ikke som naar jeg taler, · øieblikkeligt fordrive Indtrykket, naar jeg seer det
TS, s. 57 den mindste Smule Du forstaaer · øieblikkeligt forpligter Dig til at gjøre derefter:
CT, s. 153 indsee, det kan ethvert Barn · øieblikkeligt forstaae, ja, den i Ønskers Higen meest
AE, note at befrygte, at det Ord Lære · øieblikkeligt forstaaes om en philosophisk Lære, der
AE, s. 148 dige Bemærkninger, han har · øieblikkeligt forstaaet dem, og er i samme Øieblik
OTA, s. 283 ine gøglende Blus lyse og · øieblikkeligt forsvinde i Intet, saaledes maa Dens Sjel
DS, s. 194 Sandhed, Forfølgelsen vilde · øieblikkeligt følge dette Forræderie mod det at
Brev 274 il en af de nicobariske Øer. · Øieblikkeligt gaaer han med et lille udvalgt Selskab
NB2:260 vde meget travlt – saa jeg · øieblikkeligt gik. Men han var ogsaa meget kold mod mig.
NB18:48 end almindeligt høit – · øieblikkeligt giør den, og kan længe vedblive at
SLV, s. 225 t, som det falder hende ind. · Øieblikkeligt griber min Reflexion det Sagte, en lille
Brev 198 Ord fra Dig, førend jeg · øieblikkeligt griber Pennen og gjør det af strax.
EE2, s. 240 trax sin Opgave, og er derfor · øieblikkeligt handlende. Saaledes seer man ogsaa ofte
NB13:86 estaaer jeg ham for, at han · øieblikkeligt har endnu et Par hundrede Kjøbere. /
Brev 151 ørelse af Ideen og Livet sig · øieblikkeligt i en Erindring, og medens den bringer mig
Papir 575 mme Nu er den, som den var · øieblikkeligt iforveien. / Saaledes med mig. Som Hunden
NB18:98 te sig selv. Og da Christus · øieblikkeligt igjen vilde absolut udtrykke Selvfornegtelse,
CT, s. 97 maal om at vælge Gud. I et · øieblikkeligt Indfald synes det saa Hedningen, at det
NB13:61 opstaae – og saa havde jeg · øieblikkeligt indtaget Stillingen som hans Cerimonimester,
Oi1, s. 141 , ved Hjælp af hvilket jeg · øieblikkeligt kan henvende mig til Samtiden: og har jeg
SFV, s. 54 Rigdom – hvis jeg ikke · øieblikkeligt lærer Lydighed, lader Gud hjælpe
NB23:102 r han med Gud. Den som i Alt og · øieblikkeligt maa være nogle Stykker: er egl. Gud
NB10:208 mit Ønske var, at det · øieblikkeligt maatte lykkes Hyrekudsken at styrte hans
NB21:121 rax jeg faaer det at vide, · øieblikkeligt møder.« / Dette er i mine Tanker
KG, s. 361 gjøres for at gjøre Alt · øieblikkeligt og det Øieblikkelige til Alt! –
NB23:144 hisk skal nemlig Beundring · øieblikkeligt omsætte sig til Handling i Retning af
SLV, s. 67 orhold til Moden, og uden hun · øieblikkeligt opdager, om den forbigaaende Dame har bemærket
TS, s. 57 , som jeg forstod, det har jeg · øieblikkeligt opfyldt. Derimod kan jeg ikke træde
EE1, s. 153 n, dog saaledes, at dette Nu · øieblikkeligt opløser sig i Succession. Angst i denne
AE re, om man er Christen, saa vendes · øieblikkeligt Opmærksomheden ud efter for at faae
Not15:4 are – hun sagde ja. / · Øieblikkeligt overtog jeg Forholdet til hele Familien.
LF, s. 33 n lydige Fugl tiltræder dog · øieblikkeligt Reisen; eenfoldigt, ved Hjælp af den
KG, s. 100 r Loven, han giver ved Svaret · øieblikkeligt Retningen og giver Fart til at handle derefter.
KG, s. 98 ige, og et Løfte tager sig · øieblikkeligt saa godt ud; just derfor er Evigheden mistænkelig
KG, s. 61 , man skal elske: og Du skal · øieblikkeligt see Iversygen. Men dog er » Næsten«
NB3:41 ) i to Bind. Jeg har naturligviis · øieblikkeligt sendt Reitzel dem tilbage. Her er imidlertid
TS, s. 71 Øieblikket, faaer den blot · øieblikkeligt sin Villie, saa skal der fra dens Side
NB9:42 Du skal elske Næsten) og · øieblikkeligt slog det ham; han var virkelig et begavet
Oi6, s. 273 pagnie: slipper Styrelsen ham · øieblikkeligt som ubrugbar. Men den Rette, han seer med
CT, s. 307 oskab«: da vare vi jo · øieblikkeligt tabte! O, forsaavidt det skal betegne vort
BOA, s. 281 r Alvor deraf, han bestemmer · øieblikkeligt Terminer, at Tidens Ubestemmelighed ikke
NB32:17 Slægten svare: jeg skal · øieblikkeligt træffe de fornødne Foranstaltninger,
EE:60 ngde » Fluer«) der · øieblikkeligt tynge det ned igjen, saaledes ogsaa mit
Papir 577 rtikler om Biskop Mynster. · Øieblikkeligt var der en Velærværdighed, Pastor
NB10:123 a var Enden blevet, at jeg · øieblikkeligt var kommet hjem. I Udlandet at opleve en
NB31:8 man har gjort, og saa naaes · øieblikkeligt ved det Sophistiske, at enhver Stræben
AE, s. 554 en, saa vil Opmærksomheden · øieblikkeligt vende sig ud efter hen til den Overveielse:
BI, s. 338 Noget for Alvor gjeldende, og · øieblikkeligt vendes Vrangen ud deraf, og Latterens Eenhed
SLV, s. 57 antin havde talet, bød han · øieblikkeligt Victor Eremita at begynde; denne talede
TS, s. 106 kkets Midler, og utaalmodigen · øieblikkeligt ville see Løn for vort Arbeide, hvilket
EE1, s. 397 ger derimod – Alt skal · øieblikkeligt være i Orden – See nu behøver
DS, s. 255 dgivet dette – jeg skal · øieblikkeligt være til Tjeneste med at overtage hvad
TS, s. 58 nten strax til Handling, eller · øieblikkeligt ydmygende Indrømmelse. /
NB7:55 r over, at Hjælpen negtes · øieblikkeligt, for at Barnet skal opdrages og lære
Brev 304 paa Ideen, muligt bliver, · øieblikkeligt, misforstaaet af Dem, der mener bedst at
TS, s. 71 sten Lysten, indlades den ikke · øieblikkeligt, naar den melder sig, fremfor enhver Anden,
LA, s. 38 glemmer det ogsaa, næsten · øieblikkeligt, netop fordi der er noget at erindre. Ferdinand
OTA, s. 234 ortrydelse. Saaledes med alt · Øieblikkeligt, ogsaa med Mængdens Dom og det at være
EE1, s. 313 nde at see igjen, da vil jeg · øieblikkeligt, om hun stod mellem Hundrede, kunne gjenkjende
Brev 84 ge, saa vidste de Danske det · øieblikkeligt. Maaskee faldt det Een af dem ind at skrive
TS, s. 58 te Sted – det fanger mig · øieblikkeligt; det spørger mig ( ja, det er som det
EE2, s. 128 fte at gjøre Reproduktions · Øieblikkene endnu længere end de oprindelige vare,
CT, s. 112 rdig med, at ville tælle · Øieblikkene og Gangene! Pas for Alt paa i eet væk
SLV, s. 193 et Aar siden. Jeg tæller · Øieblikkene; blot en Beleilighed forundes mig til at
OTA, s. 292 stheden, og med dette maaler · Øieblikkene; men Tiden falder aldrig Fuglen lang. Derfor
EE2, s. 20 ig forklarede i overvættes · Øieblikkes overnaturlige Størrelse. Maaskee tabe
FF:191 tabt for Dig. Dog de enkelte · Øieblikkes Salighed har Du følt, og veed, hvad
NB6:84 k: al den Mishandling jeg lider i · Øieblikket – det er en Spareskilling som vil
Oi1, s. 130 n mindste Lyst til at virke i · Øieblikket – formodentligen er jeg just af den
TAF, s. 291 Men hvad er Nuet, og hvad er · Øieblikket – hurtigt, hurtigt er det forbi;
DS, s. 228 og i en anden Forstand: benyt · Øieblikket – husk paa, det er jo nu Efteraaret.
BA, s. 407 ig selv og sin Næste og af · Øieblikket – i sin Jagen efter Øieblikket.
SFV, note d i Øieblikket, virksomt i · Øieblikket – istedetfor at være en Overflødighed,
NB11:8 gt, en Feighed. / Nu er just · Øieblikket – jeg kan lade det gaae over; men
Papir 420:2 der ventedes blot paa · Øieblikket – nu er Øieblikket dertil! Er
NB:6 tte sig i Forhold til Samtalen i · Øieblikket – og derfor at være kjærkommen.
KG, s. 342 der ikke tager hulkende paa i · Øieblikket – og snart aflader. Nei, man skal
KG, s. 361 Midler, ved hvilke man vinder · Øieblikket – og taber Sandheden. Grundfæstet
Oi10, s. 402 dighed vil undgaae), saa er · Øieblikket – og Øieblikkets Mand lystre saa
Papir 420:2 da ventedes der blot paa · Øieblikket – saa kom det og der blev sagt: nu
NB:145.a r dog, at Lidelsens ene Gang er · Øieblikket ( selv om Øieblikket var 70 Aar) –
Oi1, s. 127 · Øieblikket / / / Nr. 1 / / / / /
Oi3, s. 185 · Øieblikket / / / Nr. 3 / / / / /
Oi4, s. 203 · Øieblikket / / / Nr. 4 / / / / /
Oi5, s. 225 · Øieblikket / / / Nr. 5 / / / / /
Oi6, s. 255 · Øieblikket / / / Nr. 6 / / / / /
Oi7, s. 279 · Øieblikket / / / Nr. 7 / / / / /
Oi8, s. 343 · Øieblikket / / / Nr. 8 / / / / /
Oi10, s. 391 · Øieblikket / No 10 / Indhold. / / 1) Det jeg kalder
Oi2, s. 145 · Øieblikket / Nr. 2 / Indhold: /
Oi9, s. 371 · Øieblikket / Nr. 9 / Indhold: /
Oi10, s. 402 r Nar) seer ud, som fremgik · Øieblikket af Omstændighederne. / Der er Intet,
PS, s. 229 Om han skal komme videre, maa · Øieblikket afgjøre ( om dette end allerede var
Oi10, s. 402 Middelmaadighed, saa kommer · Øieblikket aldrig. Det kan blive ved i 100,000 og
NB23:75 jeg det lidt anderledes, da for · Øieblikket alle fuske i at være Reformatorere,
SLV, s. 69 et plebeiisk Foretagende. Lad · Øieblikket allerede være kommet da de skal møde
EE2, s. 159 ædle Ungdommelighed gjort · Øieblikket alvorligt. Ikke sandt, Du vilde selv blive
BA, note liver Sandselighed, Timelighed, · Øieblikket at forstaae, netop fordi først med den
NB7:64 det end være piinagtigt nok i · Øieblikket at leve som jeg lever, aldeles til Overflod,
PS at gaae bort fra Sandheden; ved i · Øieblikket at modtage Betingelsen, antog hans Gang
OTA, s. 197 ar den ikke selv forstaaer i · Øieblikket at skjelne mellem Øieblikkets og det
NB13:80 tter alt i Bevægelse for i · Øieblikket at virke; han selv opildnes ved at fornemme,
PS, s. 237 vad der var tilstede, hvorfor · Øieblikket atter her i denne Føden i samme Nu er
EE2, s. 290 r faaer Betydning for mig, at · Øieblikket atter iler. Hvad det er, hun foretager
BA, s. 392 dning har for den. Først i · Øieblikket begynder Historien. Menneskets Sandselighed
BA, s. 390 t bestemme Tiden ved, og lade · Øieblikket betegne den reent abstrakte Udelukkelse
BA, s. 390 nede hans kraftige Bistand. / · Øieblikket betegner det Nærværende som et saadant,
NB23:131 han mindre farlig. Sandt nok, i · Øieblikket blev Faren maaskee større; men den Undergang
KG, s. 362 estok! – Saa vigtigt er · Øieblikket blevet sig selv. Saa fornøden er derfor
BA, note in Betydning, idet Evigheden og · Øieblikket blive de yderste Modsætninger, medens
PS, s. 255 Paradoxet Øieblikket; ved · Øieblikket bliver den Lærende Usandheden; Mennesket,
BA, note og det Hvilende i Bevægelse. · Øieblikket bliver derfor Overgangs-Kategorien overhovedet
PS, s. 223 den antagne Forudsætning om · Øieblikket bliver dette den eneste Analogi til det
BA, note jøre sig Vanskeligheden, men · Øieblikket bliver dog en lydløs atomistisk Abstraktion,
PS, s. 229 g, var jo, ikke at være; i · Øieblikket bliver han sig Gjenfødelsen bevidst;
PS, s. 229 heaetet § 151). – I · Øieblikket bliver Mennesket sig bevidst, at han var
KG, s. 247 dens, Evigheden Seirens. Naar · Øieblikket bliver stillestaaende i Smaalighedens usle
KG, s. 247 avlheden tiltager, just fordi · Øieblikket breder sig, naar den ustandseligt farer
PS, s. 224 selv. Saaledes tænkt faaer · Øieblikket da ingen afgjørende Betydning, og dog
AF, s. 185 til Øieblikket, afgive for · Øieblikket de ønskelige Forkundskaber, thi de ere
BA, s. 390 blikket. Man forstaaer da ved · Øieblikket den Abstraktion fra det Evige, som, hvis
YDR, note n, skjøndt besluttet. Nu er · Øieblikket der til at handle – nu er han gift.
JJ:325 som veed hvorom Talen er. / Nu er · Øieblikket der, nu maa der skrives: en dialektisk
DS, s. 192 t Dig anden Gang – nu er · Øieblikket der, præk nu Du om, at Christendommen
BA, s. 392 d. Saasnart Aanden er sat, er · Øieblikket der. Derfor kan det med Rette siges dadlende
BOA, s. 238 Religieuse tilraabe: endnu er · Øieblikket der. Det Ethiske lader sig ikke narre,
4T44, s. 380 bliver til slet Intet. Nu er · Øieblikket der. Hvem skulde dog den Stridende ønske
EE1, s. 423 dgommen venter – da er · Øieblikket der. Snart er det for silde. Der er kun
NB11:200 er eenfoldigt kun Eet: at nu er · Øieblikket der.« / Ja, i Sandhed det forstaaer
TTL, s. 395 min Tilgivelse – og nu · Øieblikket derefter, nu slutter Stilheden om ham,
TTL, s. 394 eske riig og mægtig, og nu · Øieblikket derefter, skjøndt der Intet er skeet
Papir 420:2 ieblik vilde sige: nu er · Øieblikket dertil – det lader sig høre. Om
EE1, s. 205 plitte hendes Sjæl ad. Og · Øieblikket dertil kan ikke længe udeblive; thi
Papir 420:2 : v: o: s: v:. Men nu er · Øieblikket dertil! Dersom En i al Stilhed havde fattet
Papir 420:2 ieblikket – nu er · Øieblikket dertil! Er der Spor af Mening heri. Dog
Papir 420:2 t dertil. » Nu er · Øieblikket dertil« hvor pathetisk; man faaer
Papir 420:2 ale om. / » Nu er · Øieblikket dertil« siger Forf. Hvortil? Ja,
Papir 420:2 satirisk nok, Ret: nu er · Øieblikket dertil, Øieblikket hvor man kan faae
Papir 420:2 og der blev sagt: nu er · Øieblikket dertil. » Nu er Øieblikket dertil«
Papir 420:2 else det dog heed: nu er · Øieblikket dertil. /
Papir 420:2 n siger Mag. M. H. nu er · Øieblikket dertil. Da det i Himmelens Raad var bestemt
Papir 420:2 ladene – thi nu er · Øieblikket dertil. Ordl. kan man antage, at det vil
CT, s. 116 møde med. Thi Nydelse er i · Øieblikket det Behagelige, men dette tager sig, just
OTA, s. 132 satte med Sønderknuselse i · Øieblikket det er med Utaalmodighed, med en piinagtig
NB11:105 have fornegtet sig selv i · Øieblikket det lader sig erindre i Evigheden. /
EE1, s. 327 Derimod foretrak jeg, · Øieblikket efter at hun var gaaet ogsaa at gaae, men
KG, s. 136 saa, at naar den Tankeløse · Øieblikket efter har glemt sin Skyld, saa er den glemt?
OTA, s. 404 est! Og naar saa den Lidende · Øieblikket efter igjen kaster, og med Ligegyldighed,
KG, s. 106 stærkeste Øieblik, men · Øieblikket efter kan han ikke forstaae det, og derfor
NB11:182 iver sat paa Prøve. Thi · Øieblikket efter sukker Den, der havde tilsagt ham
BA, s. 403 est i Øieblikket før og · Øieblikket efter, dette zittrende Moment, da han maa
BA, s. 403 Angest netop allerstørst i · Øieblikket efter, fordi Vishedens Utaalmodighed altid
DBD, s. 130 a Sjællands Bispestol, for · Øieblikket Efterfølgeren, var jo ganske godt tjent
NB4:80 at de Andre, dem han skal slaae, · Øieblikket ell. de ved at tjene Øieblikkets Lidenskaber
Papir 469 or Kierkegaard. Der er for · Øieblikket en Professor-Plads ledig ved Universitetet.
OTA, s. 202 ogsaa denne Erindren er som · Øieblikket en Række af Øieblikke: Evighedens
Oi10, s. 402 ket fra nogensinde at gribe · Øieblikket end just verdslig Klogskab. Thi Øieblikket
KG, s. 361 de af al Magt for at gjøre · Øieblikket end mere opblæst. Ak, Tænkernes Tid
KG, s. 361 blikkets Magt og derved gjort · Øieblikket end værre; thi just Den, der var en
NB11:194 takke maa jeg Dig, at dog · Øieblikket endnu er der, at det lader sig gjøre.
PS, s. 262 re det Historiske; naar blot · Øieblikket endnu er tilbage, som Udgangspunkt for
BA, s. 392 den synes endnu ufuldkomnere, · Øieblikket endnu ringere end Naturens tilsyneladende
AE, s. 272 æsthetiske Sætning, at · Øieblikket er Alt, og forsaavidt væsentligen igjen
EE1, s. 420 dsommelighed for hele Livet. · Øieblikket er Alt, og i Øieblikket er Qvinden Alt,
KG, s. 183 jerlighedens Liv. Men at tabe · Øieblikket er at blive øieblikkelig. Et Øieblik
AE, s. 321 r han skal forblive i den, da · Øieblikket er commensurabelt for de høieste Afgjørelser
BA, note Dermed udtrykker han ogsaa, at · Øieblikket er commensurabelt for Evigheden, fordi
NB36:29 sten siger jeg, thi for · Øieblikket er da Χstd. slet ikke til men omkommet
PS, s. 255 g. Forargelsens Udtryk er, at · Øieblikket er Daarskaben, Paradoxet er Daarskaben;
NB22:159 ofte har sagt, at Døds · Øieblikket er den letteste Situation for det at blive
TS, s. 85 ndt allerede!« Dog · Øieblikket er der endnu ikke, det forfærdelige,
Papir 388 jeg ikke paa. Nu troer jeg · Øieblikket er der til at lade komme over ham den Dom,
NB11:200 : om det for Lilien, naar · Øieblikket er der til at springe ud, seer ret saa
Papir 394 saasnart jeg forstaaer, at · Øieblikket er der til. / Dømmer nu selv, hvorledes
NB20:161 , han passer nok paa, naar · Øieblikket er der, at jeg saa finder i mig den fulde
LF, s. 33 lik. / Om det for Fuglen, naar · Øieblikket er der, da den skal reise, i Fuglens Forstand
Brev 159.1 in Overbeviisning, at nu · Øieblikket er der, da Du kan have Gavn af at læse
OTA, s. 431 t Menneske, indtil den, naar · Øieblikket er der, med et dybt Suk paa eengang giver
BA, note n man gjøre sig Rede for, at · Øieblikket er det Ikke-Værende under Tidens Bestemmelse.
PS, s. 226 et er vel kort og timeligt som · Øieblikket er det, forbigaaende som Øieblikket
PS, s. 226 ikket er det, forbigaaende som · Øieblikket er det, forbigangent, som Øieblikket
PS, s. 226 kket er det, forbigangent, som · Øieblikket er det, i det næste Øieblik, og dog
SLV, s. 204 be Verden rundt, at lure paa · Øieblikket er dog at foretage sig Noget, om der end
EE2, s. 194 , Du er i Øieblikket, og i · Øieblikket er Du i overnaturlig Størrelse, Du sænker
IC, s. 61 » At dette Menneske i · Øieblikket er en Magt, lader sig ikke negte –
BA, note andet Sted sig Følgen af, at · Øieblikket er en saadan Abstraktion. Idet Eenheden
TS, s. 85 er til? Hvad er Klokken? Dog · Øieblikket er endnu ikke kommet, det forfærdelige,
BOA, s. 236 an ikke havde grebet til. Thi · Øieblikket er for A. hverken mere eller mindre end
BA, s. 392 thi nu begynder Aanden. / · Øieblikket er hiint Tvetydige, hvori Tiden og Evigheden
Oi10, s. 403 just verdslig Klogskab. Thi · Øieblikket er Himlens Gave til – saaledes vilde
AE, s. 486 lelsens stærkeste Udtryk i · Øieblikket er ikke existentiel Pathos. At forholde
Oi10, s. 402 , saa er Øieblikket. Thi · Øieblikket er just Det, som ikke ligger i Omstændighederne,
EE2, s. 58 være sin Mand underdanig. · Øieblikket er kommet, allerede strækker Kirken
DSS, s. 121 rende skal jeg ogsaa nu, da · Øieblikket er kommet, gjøre det kjendeligt. /
PS, s. 261 ets Conseqvents, og viist, at · Øieblikket er Paradoxet, og at vi uden dette ikke
EE1, s. 420 . Øieblikket er Alt, og i · Øieblikket er Qvinden Alt, Conseqvenserne forstaaer
SFV, s. 11 rfatter siger mig at være. · Øieblikket er, hvor ugunstigt end i en anden Forstand,
Oi10, s. 402 ieblikket«? / / / / · Øieblikket er, naar Manden er der, den rette Mand,
LF, s. 20 ret kom til at forstaae, naar · Øieblikket er, og til ret at benytte Øieblikket,
KM, s. 15 disse Klager, der » for · Øieblikket ere i Mode eller idetmindste for kort siden
EE1, s. 360 nde træde op. At gjøre · Øieblikket erotisk, vilde være betænkeligt,
BOA, s. 236 i Øieblikket. Og dog er · Øieblikket et Intet. Tænkningen standser her ved
CT, s. 110 imeligheden Øieblikket, og · Øieblikket evig forstaaet kun een Gang. Forgjeves
PS, s. 264 men Modsigelsen er, at han i · Øieblikket faaer Betingelsen, der, da den er en Betingelse
PS, s. 265 han fra Evighed havde den. I · Øieblikket faaer han Betingelsen, og faaer den af
PS, s. 265 Betingelse. – Altsaa i · Øieblikket faaer han den evige Betingelse, og dette
PS, s. 229 avde i intet af Tilfældene · Øieblikket faaet afgjørende Betydning for ham,
PS, s. 224 var sporløst forsvunden, og · Øieblikket fik ikke afgjørende Betydning; han havde
KG, s. 119 gt at finde Stedet og beramme · Øieblikket for denne Forsamling af alle Mennesker
PS, s. 262 unde være Discipelen, naar · Øieblikket for ham var Evighedens Afgjørelse? For
NB20:161 jeg følte i Forhold til · Øieblikket for Udgivelsen af Indøvelse i Christendom.
SLV, s. 291 igieus Anfægtelse, saa er · Øieblikket forbi, og jeg forstaaer atter, hvad jeg
LA, s. 50 svimlende Høide, og som i · Øieblikket forhindrer den Fritstaaende i at faae Synet.
OTA, s. 272 ere Tid, den anden kun det i · Øieblikket Fornødne; at engang imellem den enkelte
NB4:124 Kjerlige maa være elsket. Men · Øieblikket forstaaer ikke sig selv, forstaaer ikke
NB4:124 elslagen, fordi han var Kjerlig. · Øieblikket forstaaer, og ganske rigtigt paa sin Viis,
TS, s. 85 ikke mindre Forfærdelige, · Øieblikket forud, hvor den Lidende sukker: hvor længe
PS, s. 232 gen sluger det i sin Evighed. · Øieblikket fremkommer netop ved den evige Beslutnings
Brev 193 n at takke mig etc«. Er · Øieblikket før et Bal da saa gunstig en Leilighed
BA, s. 403 derimod ligger hans Angest i · Øieblikket før og Øieblikket efter, dette zittrende
EE1, s. 354 e forholde mig, uden at lade · Øieblikket gaae forbi. Overraskes maa hun, det er
BOA, s. 238 itativ Dialektik, at gjøre · Øieblikket gjeldende som Afgjørelse; men det vil
EE2, s. 193 saa kunstig, og om den end i · Øieblikket gjør et Indtryk, især naar Du selv
SLV, s. 109 den vorde Den lang, for hvem · Øieblikket har Betydning. Og er denne Lykke ikke betrygget,
KG, s. 363 rst forvisse sig om, hvorvidt · Øieblikket har den sande Forestilling om Kjerlighed.
PS, s. 265 g dette veed han af, at han i · Øieblikket har faaet den; thi ellers besinder han
OTA, s. 137 ed over sig selv, fordi den i · Øieblikket har glemt det Evige; fordi den fortsat
Brev 164 ve Brug for den Anbefalede. For · Øieblikket har jeg en gammel Kone, med hvem jeg i
BOA, s. 115 unne læses til enhver Tid. · Øieblikket har jeg overhovedet ikke Evne og Duelighed
SFV, s. 47 eraf, hvilke vistnok Ingen i · Øieblikket har misundt mig, gjør jeg derfor historisk
Brev 151 ledes jo netop er idag, at · Øieblikket har nægtet os sin Bistand, uagtet, medens
Brev 159.1 standigt blot afventende · Øieblikket har ønsket, fordi jeg bestandigt har
PS, s. 237 om vi have seet. Skal derimod · Øieblikket have afgjørende Betydning ( –),
PS, s. 236 og snart knækket. Men skal · Øieblikket have afgjørende Betydning, hvor uudsigelig
EE1, s. 419 ren for Andet. Derfor har · Øieblikket her saa uendelig meget at betyde; thi Væren
NB20:7 . / Christendommens Umulighed for · Øieblikket hersteds. / / 1 / Selv om der ikke var
Papir 420:2 er Øieblikket dertil, · Øieblikket hvor man kan faae Narrestreger og Ubetydelighed
NB31:15 en Mand, der bedst har forstaaet · Øieblikket i Danmark, hele dette politiske Jav af
BA til det Følgende, Angesten var · Øieblikket i det individuelle Liv. / Der er en Kategorie,
BOA, s. 99 ieblikket; thi hvad er vel · Øieblikket i næste Øieblik! Den væsentlige
PS nu forholde sig anderledes, da maa · Øieblikket i Tiden have afgjørende Betydning, saaledes
AE, s. 86 æret en Taler, der maaskee · Øieblikket iforveien havde rørt sig selv og Andre
G, s. 36 de end til andre Tider, ja selv · Øieblikket iforveien, ere aldeles som andre Mennesker,
LF, s. 33 blet og uskjøn, gik under · Øieblikket iforveien. Kun ubetinget Lydighed kan ubetinget
BA, s. 391 nden. / Saaledes forstaaet er · Øieblikket ikke egentlig Tidens Atom, men Evighedens
BA, s. 390 ke. Men saaledes sees det, at · Øieblikket ikke er en blot Tidens Bestemmelse, da
BOA, s. 260 er for Fremtiden, men ikke i · Øieblikket ikke for dette Nu, for strax at begynde;
PS, note forholde sig anderledes, skulde · Øieblikket ikke have afgjørende Betydning, da maatte
PS , da maa den Søgende lige indtil · Øieblikket ikke have havt Sandheden, end ikke i Uvidenhedens
SFV, s. 53 at kunne flytte en Fod, for · Øieblikket ikke røre den; i denne Tilstand kommer
EE2, s. 104 r den slaaer ned; Du veed, at · Øieblikket ikke staaer i Eens Magt, og at det Skjønneste
BA, s. 394 nge det Evige ikke er sat, er · Øieblikket ikke, eller kun discrimen. Derved viser
BA, s. 393 r bestemmet Øieblikket. Er · Øieblikket ikke, saa kommer det Evige frem bag ved
Oi10, s. 402 ddelmaadighed o: D:, kommer · Øieblikket ikke, saa lidet som en Ufrugtbar avler
TSA, s. 78 net, naar han seer, at nu er · Øieblikket indtraadt, at det bliver hans Død, saa
LP, note ilstand: » Paris har for · Øieblikket ingen Religion, de have glemt Madonna,
CC:12 moeror tristitia / Man er for · Øieblikket Intet mere bange for end den totale Bankerot,
AF, s. 185 , der vistnok ikke for · Øieblikket kan faaes i Bogladerne, men det vil snart
KG, s. 310 ortvivle over, som hvis, naar · Øieblikket kom, da den Misforstaaende søgte tilbage
NB14:63.b er, ja eller herskesyg. Men da · Øieblikket kom, da der var Leilighed til at vise,
FB, s. 139 ældes de, hvis nogensinde · Øieblikket kom, der tillod at give Kjærligheden
FB, s. 139 stabilita, at hvis nogensinde · Øieblikket kom, et Øieblik, der dog ikke endeligt
SLV, s. 301 sdommens Ord skjulte, indtil · Øieblikket kom, over Handlingens Afsindighed; og det
3T44, s. 275 Redskab, og veed ikke, naar · Øieblikket kommer, da han sættes tilside. Fremkalder
NB6:80 ved Læreren. Men naar saa · Øieblikket kommer, hvad saa? Ja, saa ifører naturligviis
DS, s. 249 jeg haver sagt Eder, at, naar · Øieblikket kommer, I da ikke forarges! O, det er en
EE1, s. 419 ere eller kortere Tid, inden · Øieblikket kommer, men saasnart det er kommet, saa
LF, s. 19 for tier den og bier. Naar saa · Øieblikket kommer, saa forstaaer den tause Fugl, at
LF, s. 19 da Øieblikket, og naar saa · Øieblikket kommer, saa forstaaer den tause Lilie,
BA, s. 418 oldt det næste Øieblik, · Øieblikket kommer, Vreden seirer. / Hvilken end Syndens
EE1, s. 424 tsaa maa der Tid til, før · Øieblikket kommer. / Har jeg nu i mit Forhold til
Brev 84 Sag, og den maa staae indtil · Øieblikket kommer. Med H: til mig kan der derfor ikke
NB30:15 kke, den giver altid Tid, indtil · Øieblikket kommer. Saa seer Styrelsen paa det Hele
SLV, s. 274 paa et Bryllup – blot · Øieblikket kommer; jeg ringer, Scene-Changementet
NB10:20 ggjorde mig. / Da var ogsaa · Øieblikket kommet for mig, til at jeg skulde have
BA, s. 385 , og derfor har den Kategorie · Øieblikket kostet ham saa megen Anstrængelse. At
PS, s. 261 han eo ipso selv Sandheden og · Øieblikket kun Anledningens ( cfr. Capitel 1). /
PS i Uvidenhedens Form, thi da bliver · Øieblikket kun Anledningens; ja han maa end ikke være
PS, s. 223 dette sig ikke saaledes, da er · Øieblikket kun at forstaae socratisk). /
Brev 284 med mig selv. / At De for · Øieblikket kunde ønske at tale med mig paa en noget
NB11:105 t, at have været klog i · Øieblikket lader sig ikke erindre – i Evigheden,
NB13:62 / Umiddelbarheden frembringer i · Øieblikket langt større Virkning; Reflexionen virker
BA, s. 452 r ingen Evighed er, saa er jo · Øieblikket ligesaa langt, som naar den er der. Men
Brev 284 m nu » hvad der for · Øieblikket ligger Dem paa Sinde, er af den Natur,
JJ:34 nde motiveres derved at der i · Øieblikket maatte skee Noget, fordi Tiden var kort,
NB23:51 en vi skal, og vi ere der i · Øieblikket med den Fart vi gaae. Han havde af Naturen
IC, s. 161 dets forvirrende Adspredelse, · Øieblikket med dets bedaarende Vigtighed, og Travlhedens
4T44, s. 333 te en Fod; at ville kjøbe · Øieblikket med Opoffrelse af Alt, og da at lære,
NB20:171 ning være sandt i ham i · Øieblikket men det er Digterisk, eller Digter-Forholdet,
BA, s. 390 det Nærværende, saa er · Øieblikket netop ikke det Nærværende, thi det
Brev 233 Correcturen af et nyt Oplag af · Øieblikket No 2. Det aftrykkes aldeles uforandret,
Brev 232 n blive trykt 500 Exemplarer af · Øieblikket No 2. Og bliver der saa, som jeg lovede
KG, s. 363 ket, som det nu er, eller kan · Øieblikket nogensinde have den sande Forestilling
Brev 55 . Deres Ord berørte mig i · Øieblikket noget ømfindtligt, og jeg kunde ikke
Brev 64 m været en kjer Tanke, at · Øieblikket nok vilde komme, og kjert er det mig nu
AaS, s. 44 ve for Prof. Nielsens Tanke. · Øieblikket nærmer sig; for sidste Gang har Stilling
PS, s. 255 p dette gjør en Begynden i · Øieblikket nødvendig. Forargelsens Udtryk er, at
CT, s. 110 e den end varer, til Mere end · Øieblikket og den ene Gang – naar Evigheden
CT, s. 235 ket, at tragte først efter · Øieblikket og derved at høste Øieblikkets Bifald,
BA, s. 393 glede Bestemmelsen af Aand. / · Øieblikket og det Tilkommende sætte igjen det Forbigangne.
KG, s. 363 telse? Det er netop at opgive · Øieblikket og det Øieblikkelige. Men saa er det
BA, s. 390 lige Liv at sige, at det er i · Øieblikket og er kun i Øieblikket. Man forstaaer
PS, s. 258 ev Alt socratisk, vi fik ikke · Øieblikket og gik glip af Paradoxet. Gudens Tjener-Skikkelse
Papir 366-1.e r Mængden. / man lever i · Øieblikket og i det høieste med det næste Øieblik
Papir 452 ysen. Det Æsthetiske er · Øieblikket og i Øieblikket, gudeligt er just det
3T43, s. 93 der gjør ham ældre end · Øieblikket og lader ham gribe det Evige, forvisser
G, s. 36 de ville gjøre, men de lade · Øieblikket og Latterens Naturkraft raade for Alt.
SLV, s. 19 t og pikant følger han med · Øieblikket og siger aldrig det Samme, item i Selskab
4T43, s. 168 bi og det gjaldt nu at gribe · Øieblikket og Sjelen, men dermed var ogsaa Alt enten
BA, note to viser, at paa samme Maade er · Øieblikket ogsaa i Forhold til Overgangen af Eenhed
NB8:3 eles beregnet paa at gjøre · Øieblikket om muligt tusind ell titusindgange mere
BA, note νησις. / · Øieblikket opfattes nu af Plato reent abstrakt. For
BA, note være overmaade comisk, fordi · Øieblikket paa en tilfældig Maade bliver commensurabel
NB21:4 saa redelig, at jeg benytter · Øieblikket redeligt, afviser alt Dette og blot forlanger
NB10:88 der vil holde En tilbage synes i · Øieblikket saa betydeligt ( alle de mulige Farer og
SLV, s. 199 e den Martrede! / Jeg gjorde · Øieblikket saa langt som muligt. Ved et saadant Sammenstød
Papir 370 for dog ogsaa at komme · Øieblikket saa nær som muligt; han udgiver sine
Oi1, s. 141 en er jeg nu rykket Samtiden, · Øieblikket saa nær, at jeg ikke kan undvære
KG, s. 361 res ikke Alt for at gjøre · Øieblikket saa overmægtigt som muligt, overmægtigt
KG, s. 361 res ikke Alt for at gjøre · Øieblikket saa selvtilfreds i næsten fornem Uvidenhed
BA, s. 393 ham som det Tilbagelagte. Er · Øieblikket sat, men blot som discrimen, saa er det
BA, s. 393 det Tilkommende det Evige. Er · Øieblikket sat, saa er det Evige, men er tillige det
NB10:123 e og mere min Betydning, i · Øieblikket seer det mere og mere ud som var jeg til
NB5:88 al nok staae sin Prøve. I · Øieblikket seer det rigtignok ud som tabte jeg –
NB22:80 oragt for det Religieuse. I · Øieblikket seer det ud som var det Religieuse hjulpen;
NB12:66 odige for det Overordl, at det i · Øieblikket seer ud som var den Overordl. det Eneste,
PS, s. 232 rkenen til Raabet, der viser · Øieblikket sig ikke, men Erindringen sluger det i
PS, s. 255 yder ud af Forargelsen. Eller · Øieblikket skal bestandig komme, man seer det an,
NB8:82 s skal Tvivlen have det, lige paa · Øieblikket skal der siges til den: hold Mund. /
PS, s. 223 til Menneske); men forsaavidt · Øieblikket skal have afgjørende Betydning ( og
PS, s. 235 re de Ulige Lige. / Dersom nu · Øieblikket skal have afgjørende Betydning ( og
PS, s. 228 lemme sig selv. / / Dersom da · Øieblikket skal have afgjørende Betydning, og uden
PS, s. 255 ig komme, man seer det an, og · Øieblikket skal være det Anseelige; men da Paradoxet
EE2, s. 264 dsætte Dem som Arving. For · Øieblikket skilles vore Veie ad, skaf Pengene, og
4T43, s. 117 lsens Grundvold vakler, naar · Øieblikket skjælver i angstfuld Forventning af
LF, s. 20 r det sig maaskee forklare, om · Øieblikket slet ikke kommer for ham; han kan ikke
BA, s. 396 synder den, der blot lever i · Øieblikket som Abstraktion fra det Evige. Havde Adam,
BA, s. 393 ns Fylde, men Tidens Fylde er · Øieblikket som det Evige, og dog er dette Evige tillige
NB22:73 samme Grad mere viser sig i · Øieblikket som en Overflødighed, en latterlig Overdrivelse.
OTA, s. 234 er dog saaledes stærkt i · Øieblikket som Lysten!) er modbydeligt for Erindringen;
BOA, s. 236 Grundvold der er Intet ( thi · Øieblikket som saadant er jo ikke til, er blot Grændsen
4T44, s. 307 e, at naar man ikke benytter · Øieblikket strax, da er det snart bag efter. Og hvem
PMH, s. 74 ger den samme, thi Punktet og · Øieblikket svarer til hinanden. Da jeg nu ikke veed
CC:12.6 te Philosophien til Auction; for · Øieblikket synes der virkelig ingen Kjøber at være.
NB24:30.a der blot saae paa, hvad der i · Øieblikket syntes fordeelagtig, men som var farlig,
KG, s. 246 s Forsvinden vaer; eller naar · Øieblikket sætter sig fast og bliver stillestaaende,
BA, s. 390 kommenhed. / Vil man nu bruge · Øieblikket til at bestemme Tiden ved, og lade Øieblikket
BA, note iske Hexerie faaer Evigheden og · Øieblikket til at betyde det Samme. Først med Christendommen
Brev 38 de en ny, for saa at benytte · Øieblikket til at faae begyndt. Det er, idetmindste
4T43, s. 169 s ellers nogensinde, det var · Øieblikket til at formane Enhver, at frelse sin Sjel.
DS, s. 224 sov ikke – han benytter · Øieblikket til at forraade og sælge ham. Saa bliver
NB23:119 t. Opgiv Alt – saa er det · Øieblikket til at forsikkre, at Du troer, at Du troer
OTA, s. 338 idlertid benytter Klogskaben · Øieblikket til at gaae. Det er ligesom naar Lægen
NB10:67 igt har jeg tænkt mig det som · Øieblikket til at holde op at være Forf: naar jeg
SLV, s. 25 ket Qvinde, for afmægtig i · Øieblikket til at kunne bedrage med Sproget! Tak da,
KG, s. 192 stelige, thi da og just da er · Øieblikket til at tale. Vi fortrøste os til frimodigt
NB23:51.j.b synes det Eder, at det nu er · Øieblikket til at tænke paa Forandring i det Udvortes,
NB2:178 kke Mod ell. Besluttethed i · Øieblikket til at vove Dit Liv især da ikke for
SLV, s. 281 ndles hun; kom da nogensinde · Øieblikket til dets Opfyldelse, da vilde hun ikke
BA, s. 452 ngesten for Evigheden gjør · Øieblikket til en Abstraktion. – Denne Negten
Brev 235 m mig, saa benyt endeligen · Øieblikket til i en Hast at kaste et Lys over, at
EE2, s. 198 e, og dog holder Du bestandig · Øieblikket tilbage og bliver bestandig i Smerten.
Oi10, s. 402 den skulde kunne destillere · Øieblikket ud af Omstændighederne, saa selv blive
NB23:171 ens hele Virksomhed seer i · Øieblikket ud som var den Noget – men den er
OTA, s. 214 likket, eller ved den og fra · Øieblikket udgaaer Menneskets Fordærvelse –
NB:145.a Gang er Øieblikket ( selv om · Øieblikket var 70 Aar) – men Seirens ene Gang
TTL, s. 396 kom til hans Dør, hvis nu · Øieblikket var der, at Tilgivelsen skulde kjøbes
EE2, s. 293 , uden at kunne forklare den. · Øieblikket var imidlertid kommet, da han skulde besøge
EE2, s. 70 ndens Leir var afgjørende. · Øieblikket var kommet. Med en vis Godmodighed, der
EE1, s. 362 en jo aldrig. / d. 2. Aug. / · Øieblikket var kommet. Tanten saae jeg et Glimt af
BOA, s. 237 vidste eller kunde vide naar · Øieblikket var: hvo turde da understaae sig at prædike
Brev 151 . / Din / S. K. / Min Regine! / · Øieblikket vil ikke begunstige os. Nu vel saa vil
EE1, s. 312 Situationen er gunstig, · Øieblikket vinker. Nu gjelder det at udtrykke mig
PS, s. 260 kelige Skikkelse, saaledes at · Øieblikket virkeligen er Evighedens Afgjørelse!
EE1, s. 311 der Holdning til at gjøre · Øieblikket virkeligt skjønt. Jeg kan ærgre mig,
SD, s. 152 muligt, bliver virkeligt. I · Øieblikket viser Noget sig som Muligt, og saa viser
BA, note den selv og for det Øvrige. · Øieblikket viser sig nu at være dette underlige
NB15:93 nok det Rigtige. I Døds · Øieblikket vælge de Fleste det Rigtige. /
NB10:141 aanelse – og just nu skal · Øieblikket være for ham! Sandeligen, det er som
SLV, s. 305 altercatio udbrød, havde · Øieblikket været der. Ved at hidse hende, havde
Brev 316 jeg ved neppe, om jeg for · Øieblikket ønsker det. Men det føler jeg, at
NB10:141 benytte Øieblikket. / Og nu · Øieblikket! Den, der har min Phantasie! I et lille
Papir 420:2 man den. » nu er · Øieblikket« – hvorledes » nu«
NB14:92 ensiveste Middel seer i » · Øieblikket« altid ud som udrettede det slet Intet,
NB4:124 ghed) og at det just er » · Øieblikket« der altid har slaaet den Kjerlige ihjel.
Oi2, s. 150 det enkelte Numer af » · Øieblikket« en Gang igjennem; men at han, forsaavidt
BA, s. 390 ved Øieblikket. / » · Øieblikket« er et billedligt Udtryk og forsaavidt ikke
Papir 561:2 – Publikum. / » · Øieblikket« er naar: Personen er der, den rette Person.
BA, note ig atter, hvor vigtigt » · Øieblikket« er, fordi først med denne Kategorie
NB4:124 inde i noget Øieblik » · Øieblikket« faae i sit Hoved, at En kunde blive ihjelslagen,
AF, s. 185 t jeg skulde lade mig » · Øieblikket« franarre, see feil af Opgaven, komme ind,
NB11:79 , – og saa i » · Øieblikket« gjøre Lykke som Dybsindig. /
BOA, s. 236 . / Unægteligt er » · Øieblikket« som Problem betragtet en meget vanskelig
LF, s. 20 , at de aldrig fornam » · Øieblikket«, at i deres Liv det Evige og det Timelige
LF, s. 33 Lydighed kan benytte » · Øieblikket«, ubetinget uforstyrret af det næste Øieblik.
BA, note at Plato fremsætter » · Øieblikket«. Denne Dialog beskæfter sig med at eftervise
NB13:90 ristelse har sin Magt i » · Øieblikket«. Frygtelige Kræfter har den til at ængste
LF, s. 20 og afhænger Alt af » · Øieblikket«. Og dette er vistnok Ulykken i langt, langt
LF, s. 33 øiagtigt træffe » · Øieblikket«; kun ubetinget Lydighed kan benytte »
Oi10, s. 402 v. / V / / Naar er » · Øieblikket«? / / / / Øieblikket er, naar Manden er
Oi10, s. 391 Arv. / 5) Naar er » · Øieblikket«? / 6) Min Opgave. /
LF, s. 20 n taler, at træffe » · Øieblikket«? Nei, kun ved at tie træffer man Øieblikket;
AE, s. 531 herom Smulerne Cap. I. det om · Øieblikket). / I Synds-Bevidstheden bliver Individet
AF, s. 185 Bøger forholde sig just til · Øieblikket, afgive for Øieblikket de ønskelige
OTA, s. 292 ssorg? Fordi den kun lever i · Øieblikket, altsaa fordi der slet intet Evigt er i
NB11:105 ive saa lang. At have nydt · Øieblikket, at have været klog i Øieblikket lader
CT, s. 235 ieblikket, kun at leve for · Øieblikket, at tragte først efter Øieblikket
BA, s. 391 fattede den ikke, at den var · Øieblikket, bestemte den ikke forlænds, men baglænds,
PS, s. 255 sen er en Misforstaaelse af · Øieblikket, da den jo er Forargelse paa Paradoxet,
Brev 159.2 net: saa kan det være · Øieblikket, da det er Pligt – den kjereste –
LF, s. 20 rklare, at han ikke mærkede · Øieblikket, da det kom for ham. Thi Øieblikket,
3T44, s. 247 Tilbagetogets Skyld. Selv om · Øieblikket, da det maa begyndes, er nok saa forfærdeligt,
BA, s. 392 Mennesket, at han lever kun i · Øieblikket, da dette skeer ved en vilkaarlig Abstraktion.
PS, s. 255 or at opdage Noget. Statueres · Øieblikket, da er Paradoxet der; thi i sin meest abbrevierede
PS, s. 248 is er han ikke! Er det ikke i · Øieblikket, da han skal begynde Beviset, accurat lige
PS, s. 255 tulere. Dersom vi ikke antage · Øieblikket, da vende vi tilbage til Socrates, og det
NB5:125 m derfor staae sig godt med · Øieblikket, de anbringe nemlig deres Smule Forbedring
NB11:52 t Fart er blot Udbredelse i · Øieblikket, den dvælende Fart, ikke den hastende
Oi1, s. 129 lsket er just: Fjernheden fra · Øieblikket, den Fjernhed, hvori jeg saa, som en Forelsket,
KG, s. 361 en Uendelighedens Afstand fra · Øieblikket, den sin Tanke og sin Gud hengivne Kjerlighed,
NB23:69 andling / gjør aldrig Lykke i · Øieblikket, den støder tværtimod Mskene. /
EE2, s. 136 f. Ex. i 15 Aar, nu kommer da · Øieblikket, der belønner ham. Her seer Poesien meget
AE, s. 403 fruentimmeragtig Vrælen i · Øieblikket, der er glemt i næste Øieblik. Naar
Papir 340:16 l hvad der er forbi med · Øieblikket, der kan det maaskee stundom være rigtigt
Papir 318 isomhed, der maa benytte · Øieblikket, der pyntet om Søndagen maa benytte Fridagens
LF, s. 20 kket er, og til ret at benytte · Øieblikket, derfor, fordi han ikke kan tie. Han kan
SLV, s. 54 i, desto gevaltigere er hun i · Øieblikket, desto mere Confusion viser der sig i det
NB14:92 m meest er beslægtet med hele · Øieblikket, det bevæger meest, just fordi det i
EE1, s. 420 regnes. At forstaae sig paa · Øieblikket, det er ikke saa let en Sag, og den, som
OTA, s. 214 r en Magt, som er stærk i · Øieblikket, det er Klogskaben; fra den og fra Øieblikket,
KG, s. 363 dhedskjerlighed i Forhold til · Øieblikket, det gjælder ogsaa betræffende det,
TTL, s. 414 veed hvorledes, og der er jo · Øieblikket, det hedder: endnu idag. /
TTL, s. 391 veed hvorledes; og der er jo · Øieblikket, det hedder: endnu idag. Hvor stille! Thi
Oi1, s. 129 ge det Modsatte af at virke i · Øieblikket, det jeg har elsket er just: Fjernheden
KG, s. 183 ammenligning altid? Den taber · Øieblikket, det Øieblik, som skulde være udfyldt
Oi10, s. 402 blive Magt ved Hjælp af · Øieblikket, dette det Eviges Gjennembrud, forynges,
EE2, s. 174 i Nydelse, Du veed at beregne · Øieblikket, Du er sentimental, hjerteløs, alt efter
EE2, s. 104 et Skjønneste dog ligger i · Øieblikket, Du veed derfor at passe paa, ønsker
CT, s. 110 er. / / Lidelsens ene Gang er · Øieblikket, eller man lider kun een Gang. Om Lidelsen
BA, s. 392 t græske Livs Fortabthed i · Øieblikket, eller rettere man kan end ikke sige, at
OTA, s. 214 r Klogskaben; fra den og fra · Øieblikket, eller ved den og fra Øieblikket udgaaer
CT, s. 235 tedetfor at benytte Stedet og · Øieblikket, enhver billig Forventning, der maatte vente,
4T43, s. 163 eengang, fordi det, der er i · Øieblikket, enten er eller ikke er, og er det, saa
EE2, s. 175 ke er jeg netop hævet over · Øieblikket, er i Friheden; men det er en Modsigelse,
KG, s. 249 Evige. Det Nærværende, · Øieblikket, er saa hurtigt forbi, at det egentligen
SLV, s. 55 , der sagte med stor Aplomb i · Øieblikket, ere sikkre paa stor Applaus i Øieblikket;
TS, s. 71 sten. Lysten er kun stærk i · Øieblikket, faaer den blot øieblikkeligt sin Villie,
Papir 574 er tilstede og vil benytte · Øieblikket, Forargelsens Mulighed: at dette skal være
SLV, s. 392 e citere, men Meningen er: i · Øieblikket, før Helbredelsen fra en heftig Sygdom
PMH, s. 81 a øine Evigheden, seet fra · Øieblikket, gjennem det Tilkommende. Naar da Lykken
Papir 452 iske er Øieblikket og i · Øieblikket, gudeligt er just det næste Øieblik
AE, s. 520 om det at lære Sandheden, · Øieblikket, Guden i Tiden som Lærer. I æsthetisk
OTA, s. 294 kelige Trang glemmer han for · Øieblikket, han formildes, ja han opbygges. Men dersom
OTA, s. 171 eblikket, og Den, der elsker · Øieblikket, han frygter Tiden, han frygter, at Tidens
3T43 ed i Fortvivlelsens Angst frister · Øieblikket, hvad den udfinder for at forbause det sandselige
Oi10, s. 402 saa forhippet paa, som paa · Øieblikket, hvad gav den ikke for at kunne regne rigtigt!
NB20:161 de Hvile og Ro i, at nu er · Øieblikket, hvad jeg følte i Forhold til Øieblikket
CT, s. 110 Du end vedbliver at være, · Øieblikket, hverken Mere eller Mindre; det indestaaer
BOA, s. 235 rst anføre hans Lære om · Øieblikket, hvilken han da rigtignok intetsteds foredrager,
KG, s. 363 or her et andet Ønske: gid · Øieblikket, hvis han fremstilledes, dog havde Tid til
LF, s. 20 Tid forinden; ei heller kommer · Øieblikket, hvor betydningsfuldt det end er i sig selv,
PS, s. 255 ver den til, her har vi atter · Øieblikket, hvorom jo Alt dreier sig. Lad os recapitulere.
NB11:101 mig ind i det Bestaaende, ind i · Øieblikket, i et Embed, i Titel o: s: v:. /
BA, note Lighed til Ulighed o. s. v., er · Øieblikket, i hvilket der hverken er ἑν
TTL, s. 448 it Liv i Forfængelighed, i · Øieblikket, i Indbildning. Vi ville prise ham, at han
BOA, s. 146 f det Evige og det Timelige i · Øieblikket, i Nuet, er en rædsom Spænding, der
PMH, s. 81 viser Evigheden sig, seet fra · Øieblikket, igjennem det Forbigangne, den moderne Anskuelse
EE1, s. 219 er sig ikke præsentisk i · Øieblikket, ikke præsentisk i den tilkommende Tid,
OTA, s. 292 evigt langt, langt ude over · Øieblikket, ingen Fugl fløi saa langt bort, og dog
NB11:105 tager sig jo saa godt ud i · Øieblikket, især i Selskab med Tusinder og Tusinder,
NB6:69 Forfatter. / Men nu er ikke · Øieblikket, jeg er desuden i denne Tid noget anstrenget.
NB11:159 raader over, der har Realitet i · Øieblikket, jeg har ikke Embeder at bortgive, o: s:
KG, s. 247 d, Evigheden Høstens. Naar · Øieblikket, just fordi det staaer stille, bliver som
BA, s. 391 s af Evigheden. Det, vi kalde · Øieblikket, kalder Plato το εξαιϕνης.
CT, s. 235 Andet end hvad der har Magt i · Øieblikket, kun at leve for Øieblikket, at tragte
NB20:8 ngt, langt den Stærkere i · Øieblikket, lægger jeg slet ikke Dølgsmaal paa.
Oi1, s. 130 rtil. / Naar jeg skal virke i · Øieblikket, maa jeg, ak, tage Afsked med Dig, Du elskte
FB, s. 192 r frimodig. Og nu Bryllups · Øieblikket, man læse, hvis man ellers kan det for
EE2, s. 87 til een Person; man benytter · Øieblikket, man udspænder sit Seil, man stryger
EE1, s. 424 det mest Modsatte forenet i · Øieblikket, mangler der Noget, især een af Hoved-Modsætningerne,
KG, s. 217 har ventet paa og nu benytter · Øieblikket, medens Barnet sover, til ret at glæde
NB14:126 angt, langt den Svageste i · Øieblikket, medens Sophisterne baade havde Magten og
AE, s. 441 rlighed ikke dens Heftighed i · Øieblikket, men dens Vedvaren. Jo ubetydeligere Noget
PS, s. 265 ar, var hiint Øieblik ikke · Øieblikket, men en Tilfældighed, en Tilsyneladelse,
CT, s. 114 l man tilbage; Synden er ikke · Øieblikket, men et evigt Affald fra det Evige, derfor
IC, s. 156 med hvad der vistnok larmer i · Øieblikket, men ikke giver Gjenlyd i Evigheden: skal
4T44, s. 313 at han er hos ham i · Øieblikket, naar Angesten med sin lynsnare Hurtighed
SLV, s. 197 , noget Listigt i at benytte · Øieblikket, noget Uforsvarligt i at bruge det simpleste
NB10:185 . Menneskeligt talt var just nu · Øieblikket, nu da anden Udgave af Enten – Eller
Brev 126 aa har jeg tænkt, nu er · Øieblikket, nu da andet Oplag er udkommet, send nu
DS, s. 225 engang sige, hvo Du er; nu er · Øieblikket, nu er der almægtigt sikkret, at det
NB2:122 kan være behagelig nok i · Øieblikket, o, men der er Intet saligere at erindre
SLV, note dringen er at løbe omkaps i · Øieblikket, og at virke ikke ved det Bestandige, men
AE, s. 247 hvor Afgjørelsen bliver i · Øieblikket, og Bevægelsen fremad mod Forholdet til
LF, s. 20 aaer den tause Lilie, at nu er · Øieblikket, og den benytter det. O, I Eenfoldighedens
CT, s. 191 ieblikkets Synd eller Synd i · Øieblikket, og den stadige, daglige Synden eller et
OTA, s. 171 Den, der bruser, han elsker · Øieblikket, og Den, der elsker Øieblikket, han frygter
SLV, note samler sig paa Fordringen til · Øieblikket, og Differentserne fordres væsentligen,
EE1, s. 411 et interesserer hende selv i · Øieblikket, og dog bedrager jeg hende for det egentlige
BOA, s. 236 de over selv at have grebet · Øieblikket, og en fortvivlet Angest blot ved Tanken
PS bevidstheden, en ny Afgjørelse: · Øieblikket, og en ny Lærer: Guden i Tiden, uden
4T43, s. 130 kom, thi det tilbød sig i · Øieblikket, og Gaven selv tilbød sig saaledes, at
PS, s. 229 vort Projekts Pathos sig paa · Øieblikket, og hvad Under, eller er det ikke en høist
EE2, s. 194 r af Dine Handlinger, Du er i · Øieblikket, og i Øieblikket er Du i overnaturlig
BA, s. 451 r Evigheden. Da forkynder man · Øieblikket, og ligesom Veien til Fordærvelsen brolægges
NB12:175 æftigede med at virke i · Øieblikket, og med endelige Formaal: saa er det gysende.
LF, s. 19 g ikke bedrages. Saa kommer da · Øieblikket, og naar saa Øieblikket kommer, saa forstaaer
SLV, s. 108 den sig ligesaa elastisk om · Øieblikket, og om ethvert Øieblik; der er Intet
BOA, s. 237 phantastisk Spekulation over · Øieblikket, og over den Dialektik, at det er Alt og
SLV, s. 157 ighedens Afglands omstraaler · Øieblikket, og saa lidet som Romeo og Julie, saa lidet
CT, s. 110 vig forstaaet er Timeligheden · Øieblikket, og Øieblikket evig forstaaet kun een
PCS, s. 132 være fuld og Situationen, · Øieblikket, Omstændigheden, hvori han er fuld: kort
OTA, s. 132 ndselig, sandselig-stærk i · Øieblikket, ophidset i Udtrykket, utaalmodig i de meest
PMH, s. 77 Naturens Rige. Er den ikke i · Øieblikket, saa faaer Individet at vente til den kommer,
PS, s. 255 thi saasnart vi blot sætte · Øieblikket, saa gaaer Alt af sig selv. /
OTA, s. 292 Bevidstheden tages tilbage i · Øieblikket, saa opdages Bekymringen, som Fuglen ikke
NB12:138.c udselig staaer med Anseelse i · Øieblikket, saa skal hun tages ind. Men mit Liv er
NB9:28 Nederdrægtigheden, de benytte · Øieblikket, saasnart Døden er indtraadt, til at
BOA, note ektiske Problemer ( Paradoxet, · Øieblikket, Samtidighedens Dialektik o: s: v:) maa
CT, s. 109 lig: at Lidelsens ene Gang er · Øieblikket, Seierens Evigheden; Lidelsens ene Gang
BOA, s. 113 kum. Thi hvad der har udfyldt · Øieblikket, siger Tidens Vise, det lever evigt; naar
LF, s. 20 ikket, da det kom for ham. Thi · Øieblikket, skjøndt svangert med sin rige Betydning,
KG, s. 363 tilling om Kjerlighed. Har da · Øieblikket, som det nu er, eller kan Øieblikket
NB13:74 kan ikke saaledes concentrere i · Øieblikket, som disse delicate Talere, der kiæles
BA, s. 452 edrømmende, skjelmsk ind i · Øieblikket, som Maanens Straale zittrer ind i en oplyst
NB11:136 man Noget ud, og regner saa paa · Øieblikket, som skal komme, da man kan puste ud. Dette
KG, s. 247 ustandseligt farer omkring i · Øieblikket, som, evigt forstaaet, ikke kommer af Stedet,
BA, s. 391 or forstod Græciteten ikke · Øieblikket, thi om den end fattede Evighedens Atom,
NB22:90.e jennemtrænger Alt. O, benyt · Øieblikket, til frivilligt at ville blive ganske aabenbar:
SLV, s. 221 ja endnu er det ikke · Øieblikket, vent blot lidt« » hvor længe?«
Oi1, s. 130 syn. Og naar jeg skal virke i · Øieblikket, vil der være en Deel Mennesker, hvem
SFV, note kabet var blevet virket ind i · Øieblikket, virksomt i Øieblikket – istedetfor
Brev 159.5 tandigt, blot afventende · Øieblikket, ønsket at turde vove det, fordi jeg
G, s. 25 Intet, Udviklingen af » · Øieblikket,« det » Ikke-Værende« o.
LF, s. 33 tinget, at nu er det ubetinget · Øieblikket. – Naar Fuglen berøres af dette
BA, s. 390 re i Tiden, og nu er vi ved · Øieblikket. / » Øieblikket« er et
Oi1, s. 141 og har jeg kaldet dette: / / · Øieblikket. / / Skulde Nogen, hvem Sagen interesserer,
FP, s. 20 re, til at bekjæmpe det for · Øieblikket. / / Vi skulle nu gaae over til at betragte
Papir 566 ret ramme. / En Bemærkning i · Øieblikket. / 17 Juni. / Hvis Geistligheden uden Forbehold,
AF, s. 185 hi de ere Forkundskaberne for: · Øieblikket. /
PS, s. 232 er den evige Beslutning eller · Øieblikket. / Af Kjærlighed maa Guden da evigt beslutte
BA, s. 392 aktion. Naturen ligger ikke i · Øieblikket. / Det gaaer med Timeligheden som det gaaer
NB18:43 Martensen at kunne benytte · Øieblikket. / Dog nei, min gode Mand. Redelig som min
NB19:83 a i Betydning af Stemning i · Øieblikket. / Forkyndelsen ved Hjælp af Handling
Oi1, s. 141 en Mulighed af at kunne bruge · Øieblikket. / Jeg overtaler Ingen til at subscribere,
NB6:76 nd selv at skulde dømme i · Øieblikket. / O, det er dog meget anstrengende at tjene
NB13:74 hiin flygtige Opmærksomhed i · Øieblikket. / O, og blot for at forstaae dette hører
NB10:141 det maaskee just om at benytte · Øieblikket. / Og nu Øieblikket! Den, der har min
PS, s. 255 adoxet, og Paradoxet atter er · Øieblikket. / Øieblikkets Dialektik er ikke vanskelig.
PS, s. 264 s Gjenstand, og er Paradoxet, · Øieblikket. At Guden een Gang for alle har givet Mennesket
NB2:13 deer mere Indgang o: s: v: i · Øieblikket. Blæse være med det. Mine Ideer faae
BA, note historisk Forudsætning, har · Øieblikket. Denne Kategorie er af stor Vigtighed for
BOA, s. 227 n, eller i Drømme, eller i · Øieblikket. Det er nemlig langtfra at Reflexionen,
KG, s. 363 op er den sande ved at opgive · Øieblikket. Det er umuligt, det er saa umuligt, at
OTA, s. 271 ighed, ukjendte med Tiden, i · Øieblikket. Det forsynlige Menneske paa Jorden lærer
CT, s. 115 Evigheden, Lidelsens ene Gang · Øieblikket. Det kan vistnok være Utaalmodighed,
BI, s. 250 ken, netop fordi den levede i · Øieblikket. Det, der gjorde, at Sophistiken kunde hvile
AE, s. 272 ender med, at Qvinden kun er · Øieblikket. Dette er i sin Almindelighed den væsentlige
BA, note et Nærværende, det Evige, · Øieblikket. Dette Nu ( το νυν)
Oi1, s. 141 g det ikke. / Jeg kalder det: · Øieblikket. Dog er det ikke noget Ephemert jeg vil,
BA, s. 393 , hvorledes man har bestemmet · Øieblikket. Er Øieblikket ikke, saa kommer det Evige
PS, s. 226 Andet ikke er Sandhed. / Og nu · Øieblikket. Et saadan Øieblik er af en egen Natur.
Papir 370 scribenter, og hans Magt i · Øieblikket. Frelsende Udsigt til et næste Øieblik
SLV for bestandigt at kunne handle i · Øieblikket. Har Du efter bedste Overlæg fattet en
BA, note en, og er som Intet netop igjen · Øieblikket. Her viser det sig atter, hvor vigtigt »
PS, s. 265 lsen. Naar faaer han denne? I · Øieblikket. Hvad betinger denne Betingelse? At han
NB22:73 er, desto mere virker han i · Øieblikket. Hvor let, at det da kan vise sig for ham,
KG, s. 98 , selv om det er meent i · Øieblikket. Jabroderen er ikke fremstillet som Den,
NB11:27 i det Interessante og ind i · Øieblikket. Jeg blev, evig forstaaet, min Opgave tro,
BA, s. 390 r i Øieblikket og er kun i · Øieblikket. Man forstaaer da ved Øieblikket den
EE2, s. 104 ved den Uro, hvori Du venter · Øieblikket. Men naar nu en saadan Begivenhed bliver
Papir 420:2 rsvar og vil sige: nu er · Øieblikket. Men siger Mag. M. H. nu er Øieblikket
BA, s. 407 ket – i sin Jagen efter · Øieblikket. Naar man blot kan komme med, blot eengang
DS, s. 229 e med Tiden og passende ind i · Øieblikket. O, velgjørende Ro derude, den er det
LF, s. 20 ieblikket; kun i Tausheden er · Øieblikket. Og derfor hændte det vel saa sjeldent
BOA, s. 236 og Berøringen er – i · Øieblikket. Og dog er Øieblikket et Intet. Tænkningen
BA, note indes en poetisk Omskrivelse af · Øieblikket. Paulus siger, at Verden skal forgaae εν
DS, s. 228 r ganske forsvunden: benyt da · Øieblikket. Saa kommer Vinteren, den lange Vinter;
NB:58 ig uden for nærmere Forhold til · Øieblikket. Saa længe en saadan lever sammen med
Papir 254 g, om det end lykkes for · Øieblikket. Seer jeg nu efter disse foreløbige Betragtninger
NB:145.a ell. i Seirens Idee er det, er · Øieblikket. Seiren derimod er evig; den kan ( forsaavidt
NB23:51 n uhyre Fart vi gaae. Nu er · Øieblikket. Signalet lyder. Han lader Skibet gaae over
PS t, hvad deraf fulgte med Hensyn til · Øieblikket. Skal dette nu faae afgjørende Betydning,
EE1, s. 287 ogskaben lærer at benytte · Øieblikket. Som en erfaren Sømand altid forskende
BA, s. 394 for det senere Individ er da · Øieblikket. Synthesen af det Sjelelige og det Legemlige
EE2, s. 220 orsage den, som i at bestemme · Øieblikket. Tag hvilken Lyst Du vil, Hemmeligheden
Oi10, s. 402 tte Mand kommer, ja, saa er · Øieblikket. Thi Øieblikket er just Det, som ikke
TSA, s. 66 de,« men redigeret af · Øieblikket. Ved et Øieblik ligesom at give efter,
KG, s. 360 sentligen at give Afkald paa · Øieblikket. Vel siger, selv en Apostel, at han stræber
Oi10, s. 403 holder sig som Mulighed til · Øieblikket. Verdslig Klogskab er evig udelukket, foragtet
Papir 420:2 Lys op for M. M H: nu er · Øieblikket. Videre. Maaskee ønsker Mag. H. at opnaa
NB21:96 raaber den samtidige Forstand i · Øieblikket: han er gal. Saa gaaer der eet Aar, to,
NB21:96 dige Forstandighed raaber i · Øieblikket: nei, nu er han da aabenbart blevet gal
KG, s. 246 Sindet og Kræfterne ind i · Øieblikket: saa tabes Udsigten, og dette løsrevne,
LF, s. 19 aaer den tause Fugl, at det er · Øieblikket; den benytter det, og den blev aldrig beskjæmmet.
BOA, s. 236 Den lyder kort saaledes: grib · Øieblikket; det kommer an paa Øieblikket; i næste
LA, s. 71 aaren Fornemhed, der forsager · Øieblikket; ellers bliver Medicinen uden Sammenligning
CT, s. 110 eden selv, heel og holden, er · Øieblikket; evig forstaaet er Timeligheden Øieblikket,
Brev 60 lde have glemt det. Derpaa kommer · Øieblikket; Faderen overrasker Barnet med Gaven, og
G, s. 10 m man dog aldrig er tjent med i · Øieblikket; Gjentagelsen er en elsket Hustrue, man
BOA, s. 237 ret Frø, der sprætter i · Øieblikket; hvad kan holde igjen mod denne Svimmelhed,
IC, s. 178 m mod ham, hvad? / See, nu er · Øieblikket; hvis Du ikke allerede har gjort for stærkt
BOA, s. 236 ieblikket; det kommer an paa · Øieblikket; i næste Øieblik er det for silde,
LF, s. 20 kun ved at tie træffer man · Øieblikket; idet man taler, blot man siger eet Ord,
3T44, s. 240 vild Lidenskab og Nydelse af · Øieblikket; ikke et ængstende Gjenfærd, der i
LF, s. 20 ger eet Ord, gaaer man Glip af · Øieblikket; kun i Tausheden er Øieblikket. Og derfor
Papir 393 mig, hvis jeg vilde tjene · Øieblikket; men er da dette en Brøde, at jeg for
PS, s. 261 støde lykkeligen sammen i · Øieblikket; naar Forstanden skaffer sig selv til Side
SLV, s. 55 t nydes ligesom spansk Vind i · Øieblikket; skjøndt den angaaer et heelt Liv er
SLV, s. 55 ere sikkre paa stor Applaus i · Øieblikket; skjøndt den er en Tale om Liv og Død,
CT, s. 111 er Mennesket Meget at vide om · Øieblikket; større og større blive Tallene, han
F, s. 477 Mænd enige om, at Nytaar er · Øieblikket; thi det gjelder om Bøgers Udkommen ved
Oi1, s. 129 gt til den Opgave: at virke i · Øieblikket; thi Gud veed det, Intet er min Sjel mere
BOA, s. 99 isk sætte al deres Lid til · Øieblikket; thi hvad er vel Øieblikket i næste
PS, s. 232 dkommet i Tiden, netop bliver · Øieblikket; thi hvor Anledningen og det Foranledigede
PS, s. 255 Form kan man kalde Paradoxet · Øieblikket; ved Øieblikket bliver den Lærende
DS, s. 228 n med Lilien og Fuglen. Benyt · Øieblikket; vær Du hurtig til at lære –
Oi1, s. 130 / Hvorfor vil jeg da virke i · Øieblikket? Jeg vil det, fordi jeg evigt vilde fortryde