S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB27:39 ghed da rører Dig, og Du · ønsker – og dette var jo min Villie –
Brev 271 illes nu ad; jeg haaber og · ønsker – og hvad man ønsker, det haaber
NB29:82 v begynder at lide derunder; man · ønsker – som man tilsøes, efter længe
NB6:50 ast Stilling, ud til Alvor. / Jeg · ønsker ( og i megen Frygt og Bæven betænker
NB25:47 være i Slægtskab. Jeg · ønsker ( som ueensartet) at nyde Livet –
EE2, s. 104 i religiøs Henseende: jeg · ønsker af mit inderste Hjerte at vedligeholde
NB17:76 at jeg tungsindig og religieust · ønsker Afgjørelse, at han saa kunde faae i
EE1, s. 432 Dog nu er det forbi, og jeg · ønsker aldrig mere at see hende. Naar en Pige
NB30:18 n vred, dersom den Anden da · ønsker altfor meget. En Konge derimod han bliver
KG, s. 178 jøre. – Den Elskende · ønsker altsaa for sin egen Skyld at blive i Gjelden;
2T44, s. 224 ikke for at prises lykkelig, · ønsker Anna mere, nu vel, dersom Anna selv bedaget
KG, s. 98 Iver for at gjøre det Gode · ønsker at afværge et Løftes hykkelske Skin.
SLV, s. 286 den antagne Forudsætning · ønsker at anerkjende den. / Alt dette er ypperligt
FB, s. 209 d ham, uden at han dog derfor · ønsker at bedrage sig selv eller det Store ved
BI, s. 106 naar man ogsaa for Fremtiden · ønsker at beholde det, man har. Kjærlighed
EE2, s. 34 r den Elskede, og som jeg kun · ønsker at beholde for hendes Skyld, kan tages
SLV, s. 319 an da ikke skee, da jeg ikke · ønsker at betroe mig til Nogen, at jeg ikke selv
KG, s. 180 en har fanget en Fisk, og han · ønsker at bevare den levende, hvad maa han saa
2T44, s. 188 s Skyld ønsker at bevare, · ønsker at bevare sig sikkret. Der er altsaa et
2T44, s. 188 an for Livs og Døds Skyld · ønsker at bevare, ønsker at bevare sig sikkret.
EE1, s. 368 relse paa Regensen; naar jeg · ønsker at bibringe en ung Pige Afsmag for at være
KG, s. 31 sig selv? Naar den Tungsindige · ønsker at blive af med Livet, ja med sig selv,
TS, s. 90 t byde et hungrigt Uhyre, man · ønsker at blive af med, den velsmagende Spise,
CT, s. 142 es, at det er det Eneste, han · ønsker at blive af med, det Eneste, han flyer;
3T43, s. 73 der sig mod Kjerligheden, og · ønsker at blive den qvit, naar den betaler Velvillie
EE2, s. 269 aa er det intet Under, at man · ønsker at blive denne Strid qvit. Saa ærlig
TS, s. 45 vn af at være Christen, men · ønsker at blive det for saa billig Priis som muligt.
KG, s. 192 betænkt det uhyre Ansvar, · ønsker at blive forfulgt. Men paa den anden Side
EE1, s. 266 st trofast, naar den Elskede · ønsker at blive hende qvit. Charles, der, da han
EE1, s. 266 er stor og større, da han · ønsker at blive hende qvit. En saadan Trofasthed
KG, s. 190 usende, og om den end tillige · ønsker at blive i Gjelden. Det Mangelfulde ved
Papir 388 om det ( hvis Forf. ellers · ønsker at blive regnet blandt de Anstændige)
NB25:88 lsen af det Jordiske. / Man · ønsker at blive Ridder, Justitsraad o: s: v: o:
4T44, s. 349 ghed og skjult Stolthed, der · ønsker at blive sig i Dunkelhed lidt Mere end
SLV, s. 297 en, vil det heller ikke. Jeg · ønsker at blive staaende ved dette, og ikke gaae
NB18:79 rlige Msk. for Alt i Verden · ønsker at blive uvidende om, at den er til: see
KG, s. 178 i hvilken jeg dog netop · ønsker at blive«: var dette ikke kjerligt
NB10:38 ige det Modsatte mig. / Jeg · ønsker at bringe et Øieblik Mildhed og Venlighed
BA, s. 432 e ham Repliken, hvis man mere · ønsker at bruge ham som en Virkekraft i den dramatiske
SD, s. 227 ppositionen, og vel tilsidst · ønsker at der er en Regjering, for dog at have
Papir 270 ld ham en Daarskab, at han · ønsker at drage bort herfra. I Sandhed han havde
DJ, s. 69 som, hvorved jeg et Øieblik · ønsker at dvæle, udbedende mig en Læsers
BI, note et imidlertid Længselen, der · ønsker at eie, i Phædon ønsker den at tabe,
PS, s. 259 det, der Intet eier og Intet · ønsker at eie, ubekymret om sin Føde, som Himlens
EE2, s. 327 d Du i det andet Tilfælde · ønsker at erkjende? Men bliver Erkjendelsen dog
IC, s. 33 vel ogsaa Klogskab, der ikke · ønsker at faae for meget at vide! O, menneskelige
NB29:82 efter fersk Kjød – man · ønsker at faae Indtrykket af noget Ualmindeligt,
OTA, s. 388 naar han saa igjen · ønsker at falde i Søvn, men ikke kan. Tilsidst
CT, s. 287 der dette ham jo, at han just · ønsker at forandres paa denne Dag, just ønsker,
NB12:101 sk, en Afsindig, en Tigger; man · ønsker at forblive uvidende derom – og saa
BN, s. 111 det; det jeg har ønsket og · ønsker at forebygge er, at paa nogen Maade Eftertrykket
3T44, s. 254 , der i et fremmed Land blot · ønsker at forlade det. / Vi have talet daarligen,
NB14:67 nkning, naar jeg engang imellem · ønsker at fornøie mig, da ligefrem at bede
4T44, s. 375 t for Gud, og fordi han ikke · ønsker at forspilde Guds Godhed ved altid at trygle
JJ:511.b erken har forstaaet den som jeg · ønsker at forstaae den, ell. tænkt noget Videre
Brev 13 et som jeg selv, naar jeg handler, · ønsker at forstyrres ved pro et contra, som jeg
PS, s. 288 Men da Du formodentligen ikke · ønsker at fortsætte denne Samtale, af Frygt
BI, s. 290 en vis indre Uendelighed, der · ønsker at frigjøre sit Værk fra ethvert
NB24:143 lig den msklige Selviskhed, der · ønsker at fritage sig for Indtrykket af, det alvorlige
NB22:134 eten. Ganske naturligt; thi man · ønsker at fritages for Uleiligheden og Opoffrelsen
OTA, s. 330 Menneske længes, hvem han · ønsker at følge efter: men der er aldrig noget
SFV, s. 32 føre ham derhen, hvor han · ønsker at føre ham, kan, for at blive ved hvad
Oi7, s. 302 Stand. Nu er der et Par, som · ønsker at gifte sig. Dette Par burde jo vistnok,
NB25:113 arer have rørt mig: jeg · ønsker at gjøre Alt for at glæde hende!
SLV, s. 315 rtryder det Forbigangne, jeg · ønsker at gjøre det om, men jeg kan det ikke,
EE2, s. 120 g vil; men om jeg nu end ikke · ønsker at gjøre mig skyldig i nogen Vilkaarlighed,
KG, s. 31 ning standset ved det, som den · ønsker at gjøre til Gjenstand for Betragtningen.
SLV, s. 297 e fritage mig for Synet. Jeg · ønsker at gjøre Tilstanden saa kort som muligt,
F, s. 515 lende Menneske, der i Sandhed · ønsker at gjøre Vel, han kan neppe gjøre
3T44, s. 272 saa meget mere som man ikke · ønsker at glemme, at man ogsaa da, naar man ved
OTA, s. 205 at Intet minder om hvad man · ønsker at glemme, men det er en bitter Trøst
EE1, s. 283 n Overmæthed, som man kun · ønsker at glemme, men som nu plager med en ufrivillig
IC, s. 157 fængsle Dig – og Du · ønsker at glemme; dersom Du mærker, at jordisk
IC, s. 157 ring beskjeftiger Dig, saa Du · ønsker at glemme; dersom Du mærker, at Livets
IC, s. 157 rømmen Svømmeren, og Du · ønsker at glemme; dersom Fristelsens Angester
BA, s. 441 relse, der, selv om man ikke · ønsker at handle Ondt, for den knibske Individualitet
BA, note paa den anden Side heller ikke · ønsker at have et høieste Princip, der forbinder
Papir 381 vil jeg ikke have, da jeg · ønsker at have et saadant Forhold til Tilhørerne
SD, s. 241 et er Noget, hvorom jeg ikke · ønsker at have nogen Mening. Saaledes taler man
EE2, s. 175 et, og som Du paa ingen Maade · ønsker at have noget tilfælleds med. Jeg kan
NB:34 hvis han elsker Mskene, netop · ønsker at hjælpe Andre som formaae at blive
Brev 201 r kjedet Dig! – / Du · ønsker at høre Noget om Fugleverdenen herovre!
OTA, s. 333 re Byrder. Og dersom Nogen · ønsker at høre Suk og Klageskrig og Jamren,
KG, s. 156 e vil høre og derfor atter · ønsker at høre, om han veed det af Andet end
SLV, s. 409 r dettes Ufuldkommenhed, det · ønsker at indgaae en herligere Forbindelse, og
NB20:82 skal.). Tag et Exempel. Et Msk. · ønsker at indvie visse Dage til hellige Tanker;
HH:19 vulmer af ubestemt Længsel, han · ønsker at Intet maatte undgaae hans Blik, Intet
IC, s. 157 træbe Dig, og Du inderligt · ønsker at kunne glemme: saa ihukom Ham, den Herre
Papir 340:16 om muligt udenfor Livet. Man · ønsker at leve, som var Døden ikke til, og
IC, s. 190 slippe hiint Billede, som han · ønsker at ligne. Da kommer der et Øieblik,
IC, s. 188 os dette Billede, hvilket han · ønsker at ligne. Og som det saa skjønt gaaer
SLV, s. 37 jeg aldrig har lært eller · ønsker at lære af Nogen, hvorledes man kommer
SLV, s. 67 Aar og Dage udenfor, hvis man · ønsker at lære Qvinden at kjende; i min Modeboutique,
F, s. 486 mme Den for Øie, af hvem man · ønsker at læses. / Hvad mon » man«
JJ:496 n Alder, at Vert og Vertinde blot · ønsker at man vil gaae og skjøtte sig selv,
Brev 223 l maaskee erindre, at jeg helst · ønsker at modtage Correctur Middag kl. 12. Videre
OTA, s. 121 ke giver sig hen, af hvem den · ønsker at modtages som var den opkommen i hans
BN, s. 111 min Arbeiden har ønsket og · ønsker at naae er, hvad jeg igjen anseer som det
Oi2, s. 148 e at slippe, hvis jeg da ikke · ønsker at narre mig selv i Forhold til det Evige.
NB20:57 der efter en stor Maalestok · ønsker at nyde dette Liv ( en Lord Byron fE) han
NB27:78 Veien betræffende, at et Msk. · ønsker at nyde dette Liv, og higer derefter. At
Papir 264:10 fordi det man nyder og · ønsker at nyde i Naturen er det Eensformige, det
Oi9, s. 383 eligt af sig, at en Mand, der · ønsker at nyde Livet, kunde leve deraf, gifte
F, s. 484 ad og fornøiet, men dog ikke · ønsker at nødsages til at tabe al illusorisk
CT, s. 107 for det Løse vil opbygges, · ønsker at opbygges, og som, hvis han gav sig Tid
EE2, s. 195 st verrieth!« Hvad Du · ønsker at opnaae ved disse Berøringer med Mennesker,
SLV, s. 189 g saa indesluttet, fordi jeg · ønsker at overrumple hende ved nogen Mystification.
EE2, s. 234 an er ikke han en Digter, der · ønsker at plage Mennesker ved de rædsomste
KG, s. 114 ei brændende af Kjerlighed · ønsker at raade til det Bedste, ene ønsker
SD, s. 158 ftest meget langtfra, at han · ønsker at rives ud af denne Vildfarelse. Tværtimod,
OTA, s. 274 det store Forraad jeg · ønsker at samle kunde jeg dog ikke spise paa eengang,
EE1, s. 252 n Maade kunne komme. Faderen · ønsker at see Emmeline gift og forsørget. Hun
BI, s. 290 ndeligt Forhold til sig selv, · ønsker at see sig fritaget for al Condolation
SLV, s. 419 anden Interesse for Den, som · ønsker at see, hvorledes Systematikere nødsages
Brev 129 e ell. haaber at see, ell. · ønsker at see; ell fortvivler over ikke at see
EE2, s. 137 bt Tiden, som man jo stedse · ønsker at slaae Tiden ihjel, naar den ingen Realitet
SLV, s. 216 rvethed! Tro ikke, at jeg · ønsker at slippe for Lidelser, det er ikke min
BOA, s. 256 man kan langtfra, hvis man · ønsker at slutte rigtigt, slutte ligefrem fra
SLV, s. 270 older mig min Sorg, hvis hun · ønsker at stille en Mand i Marken som sit Contingent
BA, s. 459 m Røvere. Den, der da ikke · ønsker at synke i Endelighedens Elendighed, han
LF, s. 25 et, ja at han intet mindre end · ønsker at søge Andet – saa det nu bliver
NB18:73 for en Forsigtigheds Skyld · ønsker at tage Χstd. med. Denne Art Χstds
BI, s. 145 Ironi, naar han til Slutning · ønsker at tale et Par Ord med dem, der havde frifundet
EE1, s. 258 om, at en vis Hr. Zacharias · ønsker at tale med hendes Fader, Charles betræffende,
Brev 159.4 agter jeg ogsaa, hvis Du · ønsker at tale med mig, ret alvorligt at sætte
SLV, s. 13 Aar, kommer han hen til os og · ønsker at tale med mig. Jeg tænkte han muligen
CT, s. 29 aa kjende ham paa, at han ikke · ønsker at tale om sin jordiske Armod, men vel
KG, s. 74 vert Menneske er ham Den, han · ønsker at tale til: da er Trangen en Rigdom. Og
YTS, s. 252 maaskee oprigtigt og velmeent · ønsker at trøste: strider dog ikke den unyttige
AA:12 af følger da igjen, at han · ønsker at uddanne sine Evner i en bestemt Retning,
NB:12 Intet selv ønsker, men kun · ønsker at udhæve de Ældre. / Mod mig har
Brev 20 le det til Fattige. / Det jeg · ønsker at udtrykke er, at mig var og er en Forlovelse
KG, s. 114 at raade til det Bedste, ene · ønsker at udtrykke, hvor høit han elsker Mesteren,
OTA, s. 423 uden Svigefuldhed, der blot · ønsker at unddrage sig Farer, med sand Oprigtighed
4T44, s. 312 ige, som Du kalder ham, ikke · ønsker at vide af, at han jo ogsaa er et Menneske,
AE, s. 51 ønske, der med Bestemthed · ønsker at vide hvor man er, og ikke ønsker
OTA, s. 348 r det meest. Medens en Anden · ønsker at vide, at han er den Stærkere, og
HCD, s. 175 g har faaet at vide, hvad han · ønsker at vide: forandrer han Fremgangsmaaden,
NB32:93 l et Barn den Ældre, der · ønsker at vinde dets Kjerlighed, indleder Sagen
KG, s. 333 amme, da han jo kun i Sandhed · ønsker at vinde ham for sig, eller at vinde ham
NB25:44 roportioner. / A. / Naar En · ønsker at vinde Mskene for en Sag eller har en
AE, s. 261 erdenen, at en Forfatter, der · ønsker at være den qvit, blot behøver at
PS, s. 271 rt over sit eget Sværmeri, · ønsker at være den Samtidige ( umiddelbart
Brev 133 t han i ethvert Øieblik · ønsker at være det han i samme Øieblik er.
EE2, s. 187 et for hendes egen Skyld. Jeg · ønsker at være elsket, hvis det stod til mig,
SD, s. 168 saa paa en anden Maade, han · ønsker at være en Anden. Dette vil man let
EE1, s. 150 flekterede Smerte, der altid · ønsker at være ene med sin Smerte, som søger
EE:95 e Mskene, naar den Ulykkelige · ønsker at være ene med sin Sorg, kunde end
AE, s. 530 væmmelig, der æsthetisk · ønsker at være f. Ex. i en Apostels Sted. Saligheden
3T44, s. 231 ng om Den, der bestandig kun · ønsker at være glemt, og er det meest og er
EE2, s. 233 jende ham for. At et Menneske · ønsker at være i sit inderste Hjerte forvisset
SLV, s. 67 er i enkelte Øieblikke hun · ønsker at være paa Moden. Langtfra, hun vil
AE det rene Jeg – Jeg. Den, der · ønsker at være Philosoph, ønsker dog gjerne
NB31:87 n er Det, jeg saa uendeligt · ønsker at være qvit, det Syndens Legeme, den
NB15:114 d siges at have en Tanke, · ønsker at være samtidig med Χstus). At
NB14:26 Præstetale, der smægtende · ønsker at være samtidig med Χstus, den
BA, s. 336 dele Skyld med ham, som Barnet · ønsker at være skyldigt med Faderen; ikke i
Brev 314 rte. De! der bestandig kun · ønsker at være som en Bortreist –
2T44, s. 183 e for Den, der bestandig kun · ønsker at være som en Bortreist. /
Papir 270 det bange Hjerte, der ikke · ønsker at være uden Gud i Verden, der forlænges
PMH, s. 74 suner Videnskabelighed, helst · ønsker at være udenfor dette Hurlumhei, og
NB17:86 an, naar han fE reiser, virkelig · ønsker at være ukjendt og virkelig gjør
NB18:5 ste der, hvor Msk-Samfundet · ønsker at være uvidende om at saadanne Lidelser
DS, s. 170 ingen Forstandig, ingen Dannet · ønsker at være uvidende om, hvad det Rigtige
2T43, s. 13 rer at være Lærer) kun · ønsker at være, hvad den er, en Overflødighed,
AE, s. 51 at vide hvor man er, og ikke · ønsker at være, hvor der er Allarm, især
AE, s. 433 aaledes: » Hvorfor jeg · ønsker Attesterne; jo, det skal jeg sige. Efter
NB4:154 nsker sig tilbage til ( man · ønsker Barndommen tilbage o: s: v:), men
Brev 133 n kostelige Perle laae, og · ønsker bestandig at eie Mere for at betale den
DS, s. 206 t, og en finere Forstandighed · ønsker bestandigt, at der, for visse Aarsagers
EE1, s. 35 gere Ønsker end jeg. Disse · Ønsker betræffe snart de ubetydeligste Ting,
Not7:42 uffede, at intet af Dine hedeste · Ønsker blev opfyldt, du er saa fattig at Du selv
Papir 458 n at forsage Alt, nei, jeg · ønsker blot at bidrage til, at vi ved Tilstaaelser
NB18:50 modige, negter jeg ikke, men jeg · ønsker blot at oplyse Forholdet lidt nærmere.
SLV, s. 71 er nu en lykkelig Elsker, og · ønsker blot bestandig at være det. Maaskee
EE1, s. 397 ee ad den hele Historie. Jeg · ønsker blot et lille Mellemværende med Dem;
Brev 211 om Ugen at jeg kom til Dem. Jeg · ønsker blot min Frihed, og saa veed Gud vil jeg
Brev 180 n Lykønskning, der ikke · ønsker blot til Lykke men fornemlig til Velsignelse,
NB24:153 nhver Maade Afgjørelse, · ønsker blot, at Alt maa blive som det er, og klogt
IC, s. 221 mangler jeg ikke Svar, og jeg · ønsker blot, at den Spørgende ikke vilde misforstaae
OTA, s. 238 en fromme Vise ingen Modgang · ønsker borte, naar den tilskikkes ham, fordi han
G, s. 33 g optage den i en Stemning. Han · ønsker da at lade sig comisk paavirke og at forholde
NB17:87 lem gjør jeg en lille Tour og · ønsker da saa meget som muligt at være ukjendt.
NB16:65 en min Gud er det i Sandhed saa; · ønsker De da ikke, at Udgifterne i det Mindste
Brev 58 e Mening, saa er Alt i sin Orden. · Ønsker De derimod en anden Bog, for at det kan
NB:76 taget Eens Skjæg af spørger: · ønsker De maaskee ogsaa at blive stetoscoperet.
NB:76 dl.) saa spørger Barberen: · ønsker De maaskee ogsaa at jeg skal høre Deres
EE1, s. 310 esaa punktlig som jeg, eller · ønsker De maaskee snarere, at han aldrig maa komme
NB23:159 neske, der, for sin egen Skyld, · ønsker Deeltagelse af et andet Msk. Men i samme
OTA, s. 281 elvmodsigelse i Sorgen, ikke · ønsker Deeltagelse, fordi denne indknibende og
FB, s. 104 aarn bliver det nok neppe. Jeg · ønsker dem alle samtlige og hver især til Lykke
Brev 46 orthed. / Jeg lever ret vel, · ønsker Dem det samme af bedste Hjerte. Forsaavidt
DD:41.a e Meningen er, at han i den Grad · ønsker dem Fremgang i det Gode, at han selv ved
Papir 29 ager sig over sine Fjender og · ønsker dem gudd. Straf; de ældre meente, om
AE, s. 357 e, at de just komme fordi man · ønsker dem; men den evige Salighed den kommer
AE, s. 425 ideren gaaer bukkende bort og · ønsker den almægtige Mand til Lykke. Idet han
NB23:152 naar en Stad har en Athlet, saa · ønsker den at see ham stride. Hvorfor vægre
BI, note r ønsker at eie, i Phædon · ønsker den at tabe, men begge Bestemmelser ere
CT, s. 41 i Eiermanden er Gud, som netop · ønsker den bestyret saaledes. Saa langt er det
OTA, s. 229 g Dit Hjertes Begjering: det · ønsker den Dig; den spørger ikke om, hvad Du
3T44, s. 253 ommer af sig selv, enten man · ønsker den eller ikke; og Ønsket har i Grunden
AE, s. 117 ikke har, men ogsaa Den, som · ønsker den fortsatte Besiddelse af hvad han har.
KG, s. 337 gjøre et Menneske. Thi vel · ønsker den Kjerlige at vinde denne Overvundne,
NB33:37.a ten som ikke er ganske sikker, · ønsker den størst mulige Eenshed – for
3T44, s. 245 en har gjort, der Dag og Nat · ønsker den tilbage. Om det nu skal lykkes et Menneske
AE, s. 417 ed Intet derom, og naar Nogen · ønsker den tvetydige Trøst, saa vil jeg gjerne
Brev 178 for Dig, kun Affections Værd · ønsker den, da jeg kan forsikkre Dig, at jeg,
EE1, s. 337 eiligheden er ganske som jeg · ønsker den, det er at falde med Døren ind i
BA, s. 343 ske tilbage; thi saasnart man · ønsker den, er den tabt, og da er det en ny Skyld
KG, s. 128 ra den Afmægtige, der selv · ønsker den, for nemlig dog paa den Maade, at have
NB:7 alt dette Vrøvl, men at jeg · ønsker den, ja derom vilde naturligviis Ingen
AE, s. 357 den kommer nok, naar man blot · ønsker den. Den erfarne Mand veed nemlig, at Lykkens
SLV, s. 240 i Jylland har en Søn, som · ønsker den. Faderen er en gammel Ven af hendes
TS, s. 46 e nogen Eneste. Men da jeg dog · ønsker denne Sag oplyst, saa vil jeg tage mig
BI, note t i Jorden skjulte Vand, og kun · ønsker der, hvor det er. / Smlgn. Gorgias Pag.
EOT, s. 266 staaer han det ikke saaledes, · ønsker derimod, at han maatte fritages for sine
OTA, s. 348 t han er den Stærkere, og · ønsker det Beviis derfor, som ligger i Æren,
NB5:21 at man sørger derover, at man · ønsker det borte. – Men Gud trøster over
EE1, s. 158 e over sit Naturforhold, men · ønsker det dog saavidt som muligt. Seer derimod
F, s. 474 jen. Det Sidste troer hun ikke, · ønsker det endnu mindre, og beder af sin ganske
NB7:10 vilde baade for min, og hvis hun · ønsker det for hendes Skyld. Hun bliver ubetinget
AeV, s. 83 urligvis kun faa Læsere og · ønsker det forsaavidt ogsaa, ikke skrømtet
SLV, s. 88 kan det ikke, vil det ikke, · ønsker det ikke – og selv Dette kan ikke
AE, s. 22 ængende Foredrag; den Anden · ønsker det jo endog, da han haaber at lære
IC, s. 79 Ganske simpelt, og hvis Du · ønsker det med, ganske luthersk: kun Syndens Bevidsthed
SLV, s. 354 re end Godt, udmærket: Du · ønsker det og jeg ønsker det, saa er jo enhver
Brev 159.4 ig kjert at tale med mig: jeg · ønsker det ogsaa, naar Du da oprigtigt for Gud
NB17:67 saadant Ophøiet, at man helst · ønsker det paa Dødens, Historiens Afstand fra
Papir 306 e, at han var som han, han · ønsker det saa forsonet, at han tilføier kun
IC, s. 176 e, at maatte lide med ham, og · ønsker det som det Eneste, da er det saligt at
NB26:86 aer og tilbyder ham det, ja · ønsker det) Sligt; jeg vilde være usigelig
CT, s. 163 er flux tilrede for, blot han · ønsker det, at føre ham til Besiddelsen af
KG, s. 19 Fromme, om han forstaaer eller · ønsker det, at han lige saa godt kunde undvære
NB12:123 at jeg maatte opleve, hvis hun · ønsker det, at kunne gjøre hende nogen Glæde
IC, s. 176 aling for Den, som begeistret · ønsker Det, Befalingen befaler ham! – som
NB24:81 rv. egl. er tjent dermed, eller · ønsker det, eller drømmer, om hvad han siger;
BA, s. 430 karpt fast; thi selv den, der · ønsker det, er dog væsentlig dæmonisk. Han
KG, s. 334 aaledes mild som Kjerligheden · ønsker det, for at vinde Den, mod hvem Strengheden
TTL, s. 394 eller, hvis Du dog troer han · ønsker det, for Guds Skyld, som fordrer det, for
NB12:105 det ellers er saa, at hun · ønsker det, forlige mig med hende. Hun har dog
Brev 229 afgjort – og, som De · ønsker det, fra min Side aldeles » uden
Brev 66 re Veie sammen, skal jeg, hvis De · ønsker det, gjøre mig en Fornøielse af at
NB29:76 til at ligge, som Biskop M. · ønsker det, i min Grav som en ærlig Mand –
NB:57 e. Det er ganske vist, at jeg · ønsker det, men vore Præmisser ere aldeles
EE1, s. 393 e kan faae, normalt, som jeg · ønsker det, saa er der intet Andet for. /
SLV, s. 354 ket: Du ønsker det og jeg · ønsker det, saa er jo enhver Hindring borte.«
OTA, s. 378 saaledes om Hjertet, at han · ønsker det, thi er det saa, at Lysten driver Arbeidet,
NB20:14 taaer aaben for Enhver, der · ønsker det. / Altsaa Catholicismens Feil var Geistligheden,
Not8:28 il Bedste for hende som jeg · ønsker det. / Jeg saae idag en smuk Pige –
EE2, s. 20 il og tager det frem, naar Du · ønsker det. Du siger vel, at de Vedkommende Intet
SLV, s. 194 ng til Livet. Det er som jeg · ønsker det. Hendes Omgivelse er en saadan, at
Brev 80 over. Lad Ingen ahne, at jeg · ønsker det. Hidtil har jeg fastholdt det Princip,
NB:7 tagende negativt netop som jeg · ønsker det. Jeg er i dette Øieblik, i Ideen
Brev 159.2 og naturligviis hvis hun selv · ønsker det. Jeg kan, desto værre kun altfor
Brev 316 , om jeg for Øieblikket · ønsker det. Men det føler jeg, at jeg trænger
EE2, s. 31 g i det Øieblik, hvori jeg · ønsker det. Saadanne Elskere veed nu meget godt,
NB25:75 / Troer Du, at man virkelig · ønsker det? Sandeligen nei, nei! Just det at Præsten
4T43, s. 156 rvaltet, hvis han nogensinde · ønsker dette. – Eller Du skyldte et andet
EE:192 er det i dette Øieblik Du · ønsker Dig deelagtiggjort i det høiværdige
EE2, s. 314 ttager jeg alle Formaliteter, · ønsker Dig et Levvel, som om vi vare langt fjernede
OTA, s. 241 ? Ønsker Du Alle, hvad Du · ønsker Dig selv, eller vil Du have det Høieste
EE2, s. 160 rfaret Valgets Betydning, jeg · ønsker Dig til Lykke med, at Du endnu er saa ung,
AE er ønsker at være Philosoph, · ønsker dog gjerne at vide lidt Besked derom, og
NB2:113 em igjen, kunde naae det) og jeg · ønsker dog iaar efter Sædvane at være i
Papir 389 et er naturligt for et Msk, han · ønsker dog ogsaa lidt msklig Glæde ved Livet
Papir 389 naar han er Msk, Herre Gud, han · ønsker dog, og det er naturligt for et Msk, han
OTA, s. 241 d mod Alle og Alles mod Din? · Ønsker Du Alle, hvad Du ønsker Dig selv, eller
Brev 18 opsigelig. Paa den anden Side · ønsker Du at betragte den som contante Penge,
CT, s. 136 Du let finde Tilhørere; og · ønsker Du at høre Noget, saa vil Du let finde
Brev 116 g i Gang igjen. / Endeligen · ønsker Du at lære den Kunst at danne Themata.
NB11:52 / Det er dog virkelig saa. · Ønsker Du at mindske Uendelighedens Fart, er Du
Brev 134 et kan fortælle – · Ønsker Du at see denne min Løvhytte, saa følger
Brev 159.1 etydning for en Anden. / · Ønsker Du det, kunde det være Dig meget kjert,
EE2, s. 273 ige denne Sag betræffende. · Ønsker du et Par empiriske Bemærkninger, saa
Brev 159.1 blev nødvendig; ( og · ønsker Du fremtidigen at vise mig Din Hengivenhed,
Papir 485 ng o: s: v: Men ikke sandt, det · ønsker Du ikke at faae at vide, Du vilde blive
NB10:112 . / Men dette vil jo sige: · ønsker Du mskligt talt gode og glade Dage, saa
NB30:60 n voxne Søn, hvilken Vei · ønsker Du nu at betræde i Samfundet, kunde
KG, s. 325 Og af Mistillid til Dig selv · ønsker Du nu Det borte, som Du dog skal see bortfra
Brev 148 med, at Du er saaledes, som jeg · ønsker Du skal være, det Billedes Sandhed,
BI, s. 136 ne Mathed, der i den Forstand · ønsker Døden, er nu aabenbart en fornem Sygdom,
TSA, s. 84 dsstraf, naar En af Livslede · ønsker Døden; og saa klog er en Samtid ogsaa,
AE, s. 129 mpens Aand er en Tjener ( saa · ønsker Eder den da, I, hvis Aand er et Ønske);
SLV, s. 323 e om Bønnen, at den helst · ønsker Eensomhed og at være saa skjult som
F, s. 502 etisk at erhverve Lidelsen. Man · ønsker ei at tabe den daglige Tale og Sprogbrug
KG, s. 242 t og ikke paa fjerneste Maade · ønsker eller forlanger at faae dem igjen, han
EE2, s. 327 Indflydelse paa den, at man · ønsker eller ikke ønsker? Hvoraf lader det
NB2:247.c g Ham kunde Du jo ikke, som Du · ønsker en Afdød maaskee, ønske tilbage –
EE2, s. 206 elv, ogsaa han ønsker, han · ønsker en anden Form for sit Selv, og man kan
Brev 272 es saaledes, at man derfor · ønsker en anden Læge. Man bliver kjed af, at
EE2, s. 167 resse til Kongen, eller om Du · ønsker en Constitution, eller Skattebevilgningsret,
BI, s. 291 st maa anlægge og bære; · ønsker En engang imellem idetmindste at vide,
4T44, s. 339 lse, men mødig og træt · ønsker en Grav at hvile i og en salig Bortgang
BOA, note dsle med Kræfter, engang · ønsker en lille Rekreation, saa tænker han
Brev 182 velmeent Ønske, at man · ønsker en saadan Skjønsomhed og dennes Vedvaren
LA, s. 85 Individernes Magelighed, der · ønsker en saadan, Endelighedens Utaalmodighed,
AE, s. 379 , der smigrer mig, af Den der · ønsker en Tjeneste af mig, af min Skomager, fordi
NB30:79 re holde sig paa den Spidse, han · ønsker en Vished, som er uden denne rædsomme
EE1, s. 35 synderligere og utaalmodigere · Ønsker end jeg. Disse Ønsker betræffe snart
Oi8, s. 347 hvis Du paa nogen Maade er og · ønsker end mere at opløftes ved Tanken om det,
PS, s. 221 jeg end ønsker mig selv og · ønsker Enhver denne ευϰαταϕοϱια
EE1, s. 414 t angivende Tegn, som Horats · ønsker enhver troløs Pige – en sort Tand,
EE2, s. 282 nsker jeg ham til Lykke og · ønsker enhver Ægtemand samme Lykke. /
Papir 512 og det Samme. / Ro. / Det Msk. · ønsker er Ro, for at nyde ( nil beatum nisi quietum,
OTA, s. 348 kovens Lykke, det Eneste jeg · ønsker er Strid, og Fare, og Besværligheder,
SLV, s. 23 ntastisk Virkning. Forsaavidt · ønsker Erindringen en Modsætning, der ikke
2T43, s. 20 sidde det.« Den, der · ønsker et andet Menneske den, han ønsker sig
2T43, s. 23 re Alt for ham; thi naar jeg · ønsker et Menneske Noget, da fordrer jeg ikke
TTL, s. 412 Thi er det ikke saaledes? Nu · ønsker et Menneske Noget, ret inderligt, som han
2T43, s. 20 der ønsker sig selv den, · ønsker ethvert Menneske den; thi det, hvorved
Brev 197 tigste Gratulation og alle gode · Ønsker for – ja » for hvad«
OTA, s. 182 de alt Godt for sig med gode · Ønsker for Andre træder han ud i Verdens Mangfoldighed,
Brev 224 id, hvad jeg jo selv ogsaa · ønsker for at faae den Sag i Orden, ville have
NB25:68 ieblik, udtænker eller · ønsker for at forædle dette jordiske Livs
Brev 54 ge for Lige. / Med alle gode · Ønsker for Deres Stræben, at der baade maa
Papir 389 mange Hensyn, mange · Ønsker for dette Liv, og derfor svingede de af
Brev 203 e oprigtige Lykønskninger og · Ønsker for Dig! ligesom jeg ogsaa griber denne
Brev 182 saget af gode og velmeente · Ønsker for Dig, hvad jo ethvert Menneske kan behøve,
Brev 179 lille Forraad af mine gode · Ønsker for Dig, med en Forsikkring om min Deeltagelse
Brev 179 Dig det: gode og velmente · Ønsker for Dig, min kjære Jette. Vi sees saa
Brev 182 saget af gode og velmeente · Ønsker for Dig, om jeg end selv beholder Ønskerne
LP, note lliget med en ukjendt Vens varme · Ønsker for din Seir! – / Nutidens Surrogat:
NB4:61 disse 70 Aar), den Døende · ønsker for Evigheden, ell. at han havde levet
FB, s. 168 en ved Tanken om, at saadanne · Ønsker for ham kun ere Anfægtelser, og maae
NB4:61 den Døende. Thi Ynglingen · ønsker for Livet ( for disse 70 Aar), den Døende
NB7:15 der dog maaskee havde havt andre · Ønsker for sit Liv, og da disse negtedes Ham,
TTL, s. 456 le lige. – Naar den ved · Ønsker Forkjelede sidder uvirksom og lefler med
AE erne at vide lidt Besked derom, og · ønsker fremfor Alt ikke at blive et latterligt
NB26:101.a ud saaledes. / / / , hvor man · ønsker ganske at udtrykke det ægte Christelige,
2T43, s. 21 r tales til et Menneske; thi · Ønsker gavne til Intet.« Da vilde han
3T44, s. 272 rkenens Eensomhed, hvis han · ønsker Gjenlyd; at den Ungdoms-Ven, der drog i
NB27:73 r har man nemlig Noget, man · ønsker glemt, at det er Ens egen Skyld –
DS, s. 159 at friste Gud. Det er mig der · ønsker gode Dage, mig der vil skaane mig selv;
SLV, s. 91 angtfra eller nærved, jeg · ønsker ham, at han var ogsaa som jeg. /
SD, s. 178 , hvad han taler om; men ham · ønsker han af en anden Grund ikke at høre,
EE2, s. 175 rigtigt at gaae til Dig; men · ønsker han at forstaae Dit Liv, saa henvender
HH:19 ge men ogsaa det Sørgelige · ønsker han at have være prøvet i, for senere
Brev 63 vil De vistnok selv let see; dog · ønsker han at være ukjendt. / Det var i flere
Brev 133 a eengang forelsket og dog · ønsker han bestandig at være det, en Uro en
G, s. 51 være hans Fortrolige, og dog · ønsker han det ikke, ja det ængster ham, at
OTA, s. 161 ffen ikke var til, og dermed · ønsker han egentligen ogsaa, at det Gode ikke
NB22:8 a er han i Sandhed den Store, saa · ønsker han endog al mulig Modstand for at han
BI, s. 109 ans Side og ældes, ja ofte · ønsker han endog, at Socrates ikke var i Live,
BOA, s. 138 om muligt. Ogsaa af den Grund · ønsker han haard Modstand; seer blot de Letsindige
3T43, s. 91 iv fører Beviset for, det · ønsker han hver Enkelt i Menigheden. Om end hine
CT, s. 97 han gider slet Intet; men dog · ønsker han ikke at døe, han lever paa sin Viis.
G, s. 51 eller dog svare paa hans Breve, · ønsker han ikke at modtage noget saadant –
TTL, s. 400 gende ikke gaaer iblinde, da · ønsker han ikke blot, han stræber; thi Stræben
G, s. 51 han betroer sig til mig, og dog · ønsker han intet Svar, ja vil ikke see mig; han
AE, s. 23 e, at blive elsket af Een, saa · ønsker han kun Eet, at blive Tænker; ak, og
NB22:8 Helligt – just derfor · ønsker han Modstand, Tvang. Han vil hellere ved
BOA, s. 131 t hvile paa ham. Netop derfor · ønsker han Modstand: han – den Svage, han
NB18:79 r til: see den Art Trøst · ønsker han sandeligen ikke at høre. Idet Elendigheden
4T43, s. 156 hvis Mesteren elsker ham, da · ønsker han, at han maatte være som han selv
NB11:101 l at staae under Tøflen, det · ønsker han, han finder en Tilfredsstillelse deri.
2T43, s. 45 tte, naar de frugtesløse · Ønsker havde udmattet Din Sjæl, da var maaskee
EE2, s. 187 om jeg ikke var det, men jeg · ønsker heller ikke Mere, jeg vilde ikke tillade,
Brev 28 mig!« o. s. v., jeg kan og · ønsker hellere at sige: » Du veed at en
OTA, s. 364 eligste«. Altsaa hun · ønsker hellere end gjerne selv at have Uret, ja
AE, s. 45 g kunnet holde Sagen ( og jeg · ønsker helst at have en Dialektiker for mig, overladende
NB24:153 ver i Klogskab. Usandheden · ønsker helst for sin egen Skyld, at der slet Intet
SLV, s. 315 r ønsket hende, ja at jeg · ønsker hende; men det, at jeg ingen udvortes Hindring
JJ:55 end Alle. / / Det er det, jeg · ønsker hos et Msk, hvad en Stoiker bruger i ond
Brev 159.2 tykker De deri; svar nu: · ønsker hun det. Hvis saa, var det vel bedst, at
NB35:18 Thi medens Msket naturligt · ønsker hvad der kan give Livs-Lyst, saa behøver
Oi9, s. 378 ket – naturligt – · ønsker hvad der kan nære og oplive Livslysten:
AE, s. 337 aae videre; han ønsker Ro, · ønsker hverken Anbefalinger eller Hasten, men
PMH, s. 82 Exempel maa være nok, jeg · ønsker hverken at tage Livet af Læseren eller
EE2, s. 191 em rider jeg en Tour, men jeg · ønsker hverken at være Cavallerist eller nogen
OTA, s. 348 som sagde: » nei, jeg · ønsker hverken Magt, eller Rigdom, eller Ære,
EE2, s. 206 iint Menneskes Fasthed. Slige · Ønsker hører man hyppigt nok, men har Du nogensinde
4T44, s. 375 eet Ønske. Destoværre · ønsker i Almindelighed et Menneske altfor mange
TTL, s. 411 ledes betænker sin Synd og · ønsker i denne Stilhed at lære en Kunst, som
Brev 119 det, som det bedst kan; jeg · ønsker i det Mindste at gjøre mig Flid for,
EE1, s. 35 lens momentane Lidenskab. Jeg · ønsker i dette Øieblik en Tallerken Boghvede-Grød.
EE2, s. 104 Du veed derfor at passe paa, · ønsker ikke at anticipere Noget ved den Uro, hvori
G, s. 51 r og kun 1 Dag over 3 Uger. Han · ønsker ikke at besvære mig med en Correspondance,
SLV, s. 115 og at takke er saligere. Jeg · ønsker ikke at blive latterlig ved at ville begynde
DRT, s. 165 – dog jeg afbryder, jeg · ønsker ikke at drage Conseqvenserne, førend
Brev 66 k fra dette Liv » jeg · ønsker ikke at erindres; dette Livs Betydning
NB14:112 blik fra dette Liv » jeg · ønsker ikke at erindres; dette Livs Betydning
SLV, s. 36 nsker jeg ikke at tale derom, · ønsker ikke at forstyrre Nogen i hans Lykke, men
EE2, s. 93 Lidenskab blusse i Dig, og Du · ønsker ikke at forstyrres ved Tanken om, at Peer
CT, s. 31 pørgsmaal; en alvorlig Mand · ønsker ikke at holdes for Nar, som var man paa
NB23:224 deel fornemt at kunne sige: jeg · ønsker ikke at lyksaliggjøres ved en Illusion.
EE1, s. 432 er det Svaghed og Vane. Jeg · ønsker ikke at mindes om mit Forhold til hende;
DJ, s. 69 n Læsers Interesse; thi jeg · ønsker ikke at sinke Nogen, der har Hastværk,
EE2, s. 105 noget Forborgent ved sig, den · ønsker ikke at stille sig til Skue, sætter
NB2:160 dighed o: s: v:. / Nei, jeg · ønsker ikke at være til Nar i en Kirke. Derfor
2T43, s. 31 t, den lærte Dig, at Dine · Ønsker ikke bleve opfyldte, at Dine Begjeringer
Oi7, s. 282 / » Mennesket« · ønsker ikke det Gode saa langt bort som hine første
KG, s. 178 Skyld at blive i Gjelden; han · ønsker ikke Fritagelse for nogen Opoffrelse, langtfra.
BI, s. 287 rd med at isolere sig, den · ønsker ikke i Almindelighed at blive forstaaet.
NB4:117 færdiger man Barnet, man · ønsker ikke videre at indlade sig med det. Ak,
Brev 281 Correcteur antager Levin. / Jeg · ønsker ikke, at Peter skal have Noget med det
Brev 82 betyde, nu jeg skriver. Jeg · ønsker imidlertid ikke at Du skal nævne til
EE1, s. 157 den reflekterende Smerte · ønsker imidlertid ikke dette. Det falder ikke
Brev 158 , at Du bliver hjemme. Jeg · ønsker imidlertid Svar med mit Bud. /
IC, s. 246 b: den christelige Kunst. Jeg · ønsker Ingen at dømme, paa ingen Maade, men
AE, s. 562 thi jeg har ingen Mening, og · ønsker ingen at have, nøiet og fornøiet
LA, s. 86 r: saa meget desto bedre, jeg · ønsker ingen Fremragenhed, jeg har Intet mod,
SLV, s. 278 Det vil smerte mig, thi jeg · ønsker ingen Seier over hende. Saalænge vi
EE1, s. 284 den derved sin Skarphed, og · ønsker ingenlunde at glemme den, men glemmer den
EE2, s. 196 an. Du attraaer derfor Intet, · ønsker Intet; thi det Eneste, Du kunde ønske,
AE, s. 99 – I Forhold til Lessing · ønsker Jacobi nu blot Fælledsskab i at gjøre
SLV, s. 352 t holde ud. O! i Eensomheden · ønsker jeg aldrig Døden. Jeg forstaaer ikke,
EE1, s. 382 aa den anden Side, men deels · ønsker jeg altid helst at gjøre Iagttagelsen,
AE, s. 559 r fortalt denne Historie; dog · ønsker jeg at ende hele Bogen med den. Jeg troer
BN, s. 111 en. Dette har jeg ønsket og · ønsker jeg at forebygge. Men hvad jeg ved min
Brev 13 r at opdrive i Overflod, saa lidet · ønsker jeg at forstyrre en Handlende. Du har formdl.
Brev 281 am at udlevere; i den Henseende · ønsker jeg at han confererer med Gjødvad og
NB26:53 , Gud, uendelige Kjerlighed · ønsker jeg at have at gjøre! Feiler jeg, o,
OTA, s. 150 sagde: » den Fordeel · ønsker jeg at have, at det er mig, der har gjort
SLV, s. 352 t sortner om mig, desto mere · ønsker jeg at leve, for at holde ud med mig selv,
NB4:77 kee reiser jeg ogsaa, og saa · ønsker jeg at skilles i Fred. Endeligen var Bogen
SLV, s. 93 over? / Kun om Ægteskabet · ønsker jeg at skrive; at overbevise en Enkelt,
EE2, s. 187 ethvert Menneske, af min Kone · ønsker jeg at være elsket saa høit som det
EE1, s. 183 e behage ham, thi kun derfor · ønsker jeg at være skjøn. O gid han ikke
Brev 225 a antaget. – Oplaget · ønsker jeg bestemt til 750. Hvad Betalingen angaaer,
SLV, s. 213 valgt det Høieste. / Saa · ønsker jeg da alt Vel over hende. I dette Secund
EE:195 iere Galskabs Kategorie. Kun · ønsker jeg den ikke opkaldt efter mig, men det
Brev 243 flere forskjellige Grunde · ønsker jeg den strengeste Anonymitet iagttagen
EE1, s. 278 logeste at tie med. Disciple · ønsker jeg derfor ikke, men dersom Een stod ved
SLV, s. 332 etteste Udgang. Sympathetisk · ønsker jeg det ikke, forsaavidt det ikke skeer
DRT, s. 165 der mig dertil, og selv da · ønsker jeg det ikke. Men tør man ikke vende
Brev 159.1 dom at tale med mig: saa · ønsker jeg det ogsaa, naar Du da først oprigtigt
Brev 81 tjener det af En og Anden, af Dig · ønsker jeg det, og for Dig haver ogsaa mit Hjerte
G, s. 59 it Brev ingen Adresse. Saaledes · ønsker jeg det, saa gjør det godt at skrive
Brev 13 e komme dertil og Bispen seire. Nu · ønsker jeg dette langtfra, og dog veed Du, hvormeget
Brev 54 raabe til hinanden: saaledes · ønsker jeg dette lille Brev fra min Side betragtet
NB2:20 v om jeg ikke formaaer Andet, saa · ønsker jeg dog at efterlade en aldeles nøiagtig
BOA, s. 113 ingen være ude, imidlertid · ønsker jeg dog at tilføie et Ord. Ikke uden
Brev 19 r bedst kan betragtes som en Note, · ønsker jeg Du vil tilintetgjøre, naar Du har
SLV, s. 29 med det samme Bæger · ønsker jeg Eder Velbekomme, forvisset om, at Enhver
AE, s. 336 torisk. For ikke at forstyrre · ønsker jeg ei heller at drage flere christelige
NB2:160 til Nar i en Kirke. Derfor · ønsker jeg en tom Kirke – saa er Gud tilstede
SLV, s. 213 for mig selv og for os Begge · ønsker jeg endnu engang mit saligste Ønske,
Papir 371:1 Guds Frygt. / Dernæst · ønsker jeg ganske korteligen at give Dem en Forestilling
EE2, s. 282 Dig for ham. I den Henseende · ønsker jeg ham til Lykke og ønsker enhver Ægtemand
SLV, s. 315 Høiere er Ideen. Med den · ønsker jeg hende, uendeligt, uden den holder jeg
SLV, s. 97 sk-philologiske Vanskelighed · ønsker jeg ikke at blive til Nar ved at ville
EE1, s. 427 rer med hendes Sjæl. Selv · ønsker jeg ikke at deeltage i hendes Overraskelse
FB, s. 125 lraabende Synd? I saa Fald da · ønsker jeg ikke at deeltage i slig tankeløs
Brev 142 lid. I ethvert Tilfælde · ønsker jeg ikke at dette Linklæde maa vige
BA, s. 438 ten er for det Onde. / Videre · ønsker jeg ikke at forfølge dette. Hovedsagen
Brev 17 dkomme. Men i denne Henseende · ønsker jeg ikke at forhaste mig, der er i Henseende
AA:12 ste, og til de sidstes Classe · ønsker jeg ikke at høre. Større er deres
BA, s. 345 ndelse, agter jeg ikke. Deels · ønsker jeg ikke at spilde Andres Tid med at fortælle,
SLV, s. 36 ræsk Symposium; thi ellers · ønsker jeg ikke at tale derom, ønsker ikke
SLV, s. 67 risen sælger jeg, saaledes · ønsker jeg ikke at vinde, nei jeg sætter aarligt
BA, s. 451 og Alvor. / Meget udførlig · ønsker jeg ikke her at være, dog vil jeg udpege
NB21:4 rrethed Livet er – saa · ønsker jeg ikke mere. / a Kun Een traadte op,
Brev 87 ende mig, lidt Nysgjerrighed · ønsker jeg ikke paa nogen Maade at mætte. /
SLV, s. 323 gelse. / For mit Vedkommende · ønsker jeg Ingens. Gud i Himlene væmmes ikke
NB25:84 af Χstd. end M. / Dog · ønsker jeg Intet mindre end at angribe, svække
AE, s. 562 nskeligste af Alt. Conseqvent · ønsker jeg intet Virkelighedens Beviis for at
SLV, s. 184 dighed. Men denne Elendighed · ønsker jeg jo ikke at vælte over paa noget
SLV, s. 20 I Modsætning til at huske · ønsker jeg med Themistocles at kunne glemme; men
BOA, s. 241 lse trykt. / Dog om alt Sligt · ønsker jeg naturligviis at fatte mig kort. Det
BI, note ronologiske Hensyn. Men derfor · ønsker jeg naturligviis ingenlunde at unddrage
Papir 460 vil blive latterlig. Dette · ønsker jeg nærmere oplyse. Overhovedet kan
BN, s. 119 men sandeligen: det · ønsker jeg ogsaa ganske nøiagtigt bestemt,
NB26:41 ke, paa hvilken Maade Χstus · ønsker jeg skal udtrykke min Tak, nemlig ved Efterfølgelse.
Papir 369 edelig. / Uredelighed! Dog · ønsker jeg strax at gjøre det tydeligt, hvorledes
Brev 46 t Brev fra mig; i denne Henseende · ønsker jeg, at den uvisse Indtægt maa ligne
SLV, s. 293 elv om jeg skal leve i Fred, · ønsker jeg, at den, jeg holder Freden med, er
Brev 46 e Indtægter. I denne Henseende · ønsker jeg, at Deres uvisse Indtægter ikke
SLV, s. 196 ke at undgaae det, tvertimod · ønsker jeg, at enhver Vanskelighed, enhver Tvivl
DS, s. 214 hristendommen imod. Ei heller · ønsker jeg, at man skal give det Skin af, at vi
Papir 382 tte er saaledes, haaber og · ønsker jeg, at ret mange Enkelte, for Foretagendets,
EE:137 er Smertens Legekamerat, ikke den · ønsker jeg, den har jeg, heller ikke det wohlfeile
NB14:5 varer » o, nei, Intet · ønsker jeg, Intet; naar jeg blot maa see Dig er
F Philosophien ikke; thi den · ønsker jo at blive forstaaet. Videnskaben er ikke
Brev 18 rskjel en reen Formalitet. Du · ønsker jo dog at have en Prioritet i Eiendommen,
SLV, s. 176 sukker og klager Du saa, Du · ønsker jo dog kun at blive i Eensomheden! /
OTA, s. 234 en ikke love Dig – den · ønsker jo heller ei at fornærme; jordisk Fordeel
CT, s. 40 Men Eiermanden er Gud. Og Gud · ønsker jo ikke, som var han en Pengemand, sin
SLV, s. 177 illede hele sin Formue bort, · ønsker jo ogsaa sit Navn fortiet. / I Æsken
Papir 462 Dig): saa døer Du. / Du · ønsker jo, at blive salig. Langtfra mig, som er
4T43, s. 118 pel, kun en saadan Fortolker · ønsker Job, kun han lærer af ham, hvad der
NB23:33.g andser saa I Mændene! / jeg · ønsker just derfor at være, msklig talt, i
CT, s. 191 hvad man af gode Grunde ikke · ønsker Klarhed over. – At der er Forskjel
SLV, s. 299 es, forsvare Enhver, men jeg · ønsker kun at have mit Liv der, hvor Enhver kan
NB:194 kende for at frembringe det, · ønsker kun een ell. faae Læsere: see dette
EE2, s. 285 ange, han har kun een Favn og · ønsker kun Een, han kan omfavne. Han har indseet,
NB:71 mig. Her er en ung Pige. Hun · ønsker kun Eet at ligge tilbedende for mine Fødder
SLV, s. 323 saa knap, som muligt; og jeg · ønsker kun, at en Styrelse vil føre vore Veie
OTA, s. 411 ingenlunde at dømme, den · ønsker kun, at Menneskene vilde dømme anderledes;
SLV, s. 196 gen aldeles vedkommende. Jeg · ønsker langtfra ikke at undgaae det, tvertimod
LA, s. 90 af Keedsomhed, og derfor blot · ønsker Latterens Sandsepirring, thi Vittighedens
2T44, s. 192 den, hvem Lidet blev givet, · ønsker lidet mere, den Ene studser over den Andens
2T44, s. 183 til Gjestebudshuus;« · ønsker ligesaa lidet som hine, » at dens
DD:27 det bekymrede urolige Individ · ønsker ligesom en Mellemmand, noget som vi netop
BI, s. 246 sige saa godt som Hegel selv. · Ønsker Læseren en smagfuld og mere i det Enkelte
Not5:6 / Der ingen Msk., jeg i den Grad · ønsker maa falde, ell at Knippelbro maa gaae op
Papir 420:2 blikket. Videre. Maaskee · ønsker Mag. H. at opnaa Noget paa Rigsdagen, og
PS, s. 300 blive mere for den Senere. / · Ønsker man at udtrykke den Seneres Forhold til
CT, s. 322 de hjem fra dette Møde, da · ønsker man dem til Velsignelse; thi derom er man
AE, note i sig selv. Men Anfægtelsen · ønsker man eengang for alle at være fri for,
NB26:54 som man vil en Mand tillivs, saa · ønsker man ham dog vel ikke død forinden. /
KG, s. 40 ke rigtigt, at det Ligegyldige · ønsker man ikke at prøve; men deraf følger
NB18:92 k som jeg arbeider med Aand, saa · ønsker man just sin Omgivelse som jeg havde tænkt
NB18:65 – men i levende Live · ønsker man nok selv helst at være fri, ja man
NB12:23 l en endnu anseeligere. Den · ønsker man nu gjerne at blive i, og ret at nyde
BI, s. 291 a har Ironikeren vundet Spil. · Ønsker man undertiden, hvad vel let i vor Tid
NB27:24 iin Potensation. Nærmest · ønsker man vel kun at være det Gode og Gud
EE2, s. 82 i de unge Dage, i al Stilhed · ønsker man, at man ikke selv endnu var gift, dog
NB25:75 sten er charakteerløs, · ønsker man, just den Charakteerløse er elsket
2T44, s. 192 t tale Ungdommen tilpas. Saa · ønsker man; og det er jo livsaligt, at Ønsket
BA, s. 355 at imødekomme sentimentale · Ønsker med grublende Hypotheser, om hvilke den
AA:12.7.1 , som skaffer ham Alt hvad han · ønsker men dog bestandig med et » men«
DD:41.a e i 2 Corinth: XIII, 7, hvor han · ønsker Menigheden at intet Ondt maa hende den,
2T44, s. 192 Den, hvem Meget blev givet, · ønsker mere, og den, hvem Lidet blev givet, ønsker
NB29:105 jeg, for mit Vedkommende, · ønsker mig helst fritaget for den store Udmærkelse.
NB15:66 rengere end jeg i B er ell. · ønsker mig selv at være. Tvang maa der til,
PS, s. 221 t end er skjønt, om jeg end · ønsker mig selv og ønsker Enhver denne ευϰαταϕοϱια
SLV, s. 375 kke undvære Verden. Dette · ønsker min Helt slet ikke, han vil tvertimod ved
F, s. 521 aa langt fra, at jeg tvertimod · ønsker min Tilintetgjørelse, fordi jeg veed,
BB:7 ægtelsen af hans høieste · Ønsker mod de høiere Magter. For at nu ikke
NB18:78 n i strengeste Forstand Elendige · ønsker Mskene aldeles at holde udenfor at blive
AA:12 ørgsmaal. Ethvert Menneske · ønsker naturligviis at virke efter sine Evner
NB8:11 nde er det. Thi det Jordiske i En · ønsker naturligviis hellere end gjerne at man
CT, s. 42 ske Andet at tænke paa, han · ønsker netop ikke nu – i det sidste Øieblik
SLV, s. 330 r i mit Huus, fordi jeg ikke · ønsker nogen anden Qvinde, saa er jeg væsentligen
OTA, s. 188 gen anbefale Afgjørelsen. · Ønsker Nogen at liste sig gjennem Livet, saa lad
BI ris rationibus esset accommodatum. · Ønsker Nogen at lære at kjende det store Antal
BI, note f ihrem Boden erwachsen ist. / · Ønsker Nogen gjennem en Tegning at faae en Forestilling
BA, note tede i Selvmodsigelsen. – · Ønsker Nogen Materialier med Hensyn til de religieuse
EE1, s. 74 Fleste vil indrømme mig; · ønsker Nogen nærmere Oplysning herom, saa vil
EE1, s. 139 unde synes for den, der ikke · ønsker nogen Skilsmisse, mindst noget Brud, saa
SLV, s. 418 Er man saa heldig, hvor man · ønsker noget ret bestemt oplyst, at en i det 17de
NB31:44 i nogle faae Aar. Nei, jeg · ønsker noget Vist om Aaret. Jeg er en ung Mand,
EE2, s. 297 ne forsage det. Selv naar han · ønsker Noget, har han bestandig denne Tanke med.
Not3:4 bøilighed derfor. Wilhelm · ønsker nu at lære saa meget som kan være
CT, s. 97 anken om Gud ganske qvit. Han · ønsker nu at synke ned i Verdslighedens Tomhed,
DS, s. 252 er Dig for mig – o, jeg · ønsker nu blot at blive derude i Forstaaelse med
KK:7 ties Fjender som sine egne, og · ønsker nu efter det gl. T. Oekonomie, at den gudl.
Brev 211 ed denne, uden at jeg dog derom · ønsker nærmere at udtale mig. / Tillad mig
KG, s. 35 elv, om Du end baade haaber og · ønsker og arbeider, at Enhver i denne Henseende
KG, s. 194 e er: opgiv Dine selvkjerlige · Ønsker og Attraaer, opgiv Dine egennyttige Planer
NB14:72 nei. Selv om jeg lidende Smerten · ønsker og beder, at Tornen maa tages bort: o,
4T44, s. 295 ade giver Mennesket hvad han · ønsker og begjerer, da nøies han ikke blot
NB27:78 det er det Naturlige – · ønsker og begjerer, msklig uskyldigt, at glæde
2T43, s. 45 da Han modtog Dine jordiske · Ønsker og daarlige Begjeringer, byttede dem for
EE:73 nkning, og ret at udtømme mig i · Ønsker og Forhaabninger, i en hemmelig Hvidsken
Papir 572 og, mindst tale om hvad Du · ønsker og frygter; thi han vil blot hjælpe
LA, s. 16 itidelig Handling; hvad jeg · ønsker og haaber skal skee, og forud erklærer,
EE2, s. 306 Liv har Betydning for mig, og · ønsker og haaber, at mit ogsaa maa have det for
EE2, s. 332 mat ikke Din Aand ved halve · Ønsker og halve Tanker. Spørg Dig, og hold
OTA, s. 423 Mange, med hvilke man baade · ønsker og har Sprog og Begreber tilfælles.
SLV, s. 99 hvilken Yngling med · Ønsker og Higen i Sjelen, hvilken Pige med Længsel
NB14:29 i verdslig Stigen bestandig · ønsker og higer at stige endnu eet Trin høiere,
NB13:56 r et Msk. har naaet eet Trin, da · ønsker og higer han høiere. Naar derimod et
SLV, s. 209 derom. Nu det er jo hvad jeg · ønsker og hvad jeg kæmper for. Dog er det ængsteligt
TTL, s. 399 ende Redelighed, der ikke ret · ønsker og ikke ret forundrer sig, og saaledes
2T43, s. 22 thi Du siger, at Du · ønsker og lader som var der Tale om noget Udvortes,
CT, s. 188 Sjels inderste Tilstand, dens · Ønsker og Længsler og Begjeringer, og Du skal
Brev 234 rgivenhed for mine sære · Ønsker og mine sære Manerer. Deres Huus har
EE2, s. 240 g. Den, der lever ethisk, han · ønsker ogsaa at være lykkelig i sit Valg; viser
BOA, s. 131 ind mellem Skjolde: saaledes · ønsker ogsaa den sande Extraordinaire det Bestaaende
2T43, s. 19 behøve at ledsage med nye · Ønsker om at det maatte vedblive; et Ønske,
KK:7 eut: / ψ 69, 23.24. David · ønsker Ondt over sine Fjender. Han betragter Theokraties
Oi7, s. 308 d Dig blot til ham, alle Dine · Ønsker opfylder han vel ikke, men han hjælper
F, s. 505 eer jeg eet af mine kjæreste · Ønsker opfyldt. Skulde dette derimod ikke skee,
CT, s. 153 kke den ved at faae alle sine · Ønsker opfyldte meest forkjælede, har begjeret
CT, s. 270 nligere, at jeg fik alle mine · Ønsker opfyldte, eller at de alle bleve mig negtede.
CT, s. 269 lykkes mig, at faae alle mine · Ønsker opfyldte, faae dem førte op i een Bygning
EE2, s. 271 laner realiserede, Ungdommens · Ønsker opfyldte. Han seer Andre, for hvem det
TS, s. 46 r jeg jo ikke oplyst, hvad jeg · ønsker oplyst. Altsaa jeg svarer: » jo,
HCD, s. 176 dog er den eneste Straf, jeg · ønsker over Præsterne: man fremdrog visse Afsnit
EE2, s. 205 an Stymper; lad os springe de · Ønsker over, der her Intet oplyse, fordi de ligge
BI, s. 134 til at blæse bort, og dog · ønsker Philosophen at forlade Virkeligheden, ja
BI, s. 121 Socrates, saa at sige, · ønsker Protagoras. Saaledes er nu i en vis Forstand
SLV, note edet. / Uagtet jeg ellers ikke · ønsker Recensenters Yttringer, kunde jeg her næsten
AE, s. 263 men, og en Læseverden, der · ønsker Resultatet, havde vel gjerne seet det.
AE, note d comisk. Ligesom et Barn, der · ønsker ret at glæde en gammel Mand, kan falde
AE, s. 337 ynden med at gaae videre; han · ønsker Ro, ønsker hverken Anbefalinger eller
Papir 270 en mørk Nat, og urolige · Ønsker røre sig derinde, utaalmodige vilde
Papir 574 dskampen, som man derfor · ønsker saa kort som muligt. / Men at være Χsten
CT, s. 71 s Du ellers behøver at man · ønsker saaledes for Dig! Man har misundt Dig,
NB33:14 l. Det er dette Problem jeg · ønsker saaledes frem, at, hvis det maatte behage
Papir 391 jeg tilfreds med det, jeg · ønsker sandeligen ingen Forandring ell. Adskillelse
Papir 306 en, hvis Vidne han er, han · ønsker selv hiin elendige Fyrste, at han var som
Brev 246 / Kjøbenhavn. / Copie. / De · ønsker selv, og det finder jeg ganske naturligt,
NB2:88 ortænke en Tænkende, at han · ønsker sig bort fra en Verden, hvor der bogstaveligt
TTL, s. 429 , og dog er det saaledes, man · ønsker sig død, som var det ingen Utroskab
PMH, note en meget god Aarstid, naar man · ønsker sig fritaget for, at hvirvles hen med i
AA:12.7.1 derved, f. Ex. naar han · ønsker sig i Sikkerhed, befinder han sig i Fængsel
2T43, s. 20 nsker sig selv den; den, der · ønsker sig selv den, ønsker ethvert Menneske
2T43, s. 20 r et andet Menneske den, han · ønsker sig selv den; den, der ønsker sig selv
SLV, s. 409 tte vil sige, at det Ethiske · ønsker sig separeret fra det Æsthetiske og
DSS, s. 122 enthesi bemærket, hvis det · ønsker sig slig Hjælp, ogsaa derved angiver
NB4:154 sk er nemlig Umidd. det man · ønsker sig tilbage til ( man ønsker Barndommen
4T43, s. 126 men han gjorde, hvad Paulus · ønsker sin kæmpende Menighed, han bestod, efterat
NB18:84 asserne i Selskabet: enhver · ønsker sin Præst i udvortes Stilling o: s:
OTA ans Tvesindethed aabenbar: at han · ønsker sin Sundhed, og dog ikke vil den, uagtet
OTA t han tvertimod kun altfor gjerne · ønsker sin Sundhed. Forsikkringen, og jo ivrigere
EE1, s. 57 Stoffets egen Form. Digteren · ønsker sit Stof; men, som man siger, at ønske
Brev 146 r et Billede, som jeg ikke · ønsker skal hænge upaaagtet paa et ubeboet
NB5:10 ag at i Forhold til jordiske · Ønsker skal man tilføie: om Gud vil det, om
Oi2, s. 148 faae det bort, med mindre jeg · ønsker snarest muligt at komme paa den forkeerte
Brev 8 jeg vel lade Dig det vide, og · ønsker snarest muligt at modtage dem. Lev imidlertid
OTA, s. 363 kende af sit inderste Hjerte · ønsker som det Eneste. Dersom nemlig Kjærlighedens
SLV, s. 427 eten forsvinder og fordi jeg · ønsker Stof til Iagttagelse. Dette tager jeg ikke
OTA, s. 238 a Du i Din Drøm om Natten · ønsker Straffen borte og forsaavidt ogsaa det
Brev 159.2 saa mangen Krænkelse, · ønsker strax at iføres den; thi det lader sig
G, s. 83 idt meget heldigt, at han ikke · ønsker Svar; thi at correspondere med et Menneske,
IC, s. 176 steligt. Men naar Nogen Intet · ønsker uden dette Ene, at maatte lide med ham,
CT, s. 281 omhed med Dine kjere opfyldte · Ønsker uden Savn: derfor henvender Evangeliet
3T43, s. 94 de Enkeltes Forhaabninger og · Ønsker vare, saa enes dog saa saare Mange i den
AE, note n har saa mange Tydskere. / Jeg · ønsker ved disse Ord at minde om Plutarchs fortræffelige
TTL, s. 434 re Ligegyldighed for Alt. Man · ønsker vel en Veiledning, og dog gjelder det ogsaa
BI, s. 288 oniske Forfængelighed, der · ønsker Vidner, for at forvisse og forsikkre sig
BI, s. 136 ordi han ikke gider leve, han · ønsker visselig heller ikke et nyt Liv, thi det
KG, s. 89 re, men elsker Næsten, men · ønsker væsentligen at være ligeligt til
Brev 115 alt Godt! Opfyld snart de 3 · Ønsker! / Din Emil Boesen. / Til /
Papir 254 ve Overveielse af udtalte · Ønsker«. Tillige maa jeg ogsaa gjøre opmærksom
NB21:92 saa udelader hvad man ikke · ønsker) men saaledes, at naar det er den Søndag,
EE2, s. 302 jo eet af Dine sværmeriske · Ønsker, » at finde en ligestemt Sjæl,
CT, s. 204 Skyld, ikke komme ham nær, · ønsker, ak for dens egen Skyld, blot at blive uvidende
EE2, s. 115 nger, Drømme, Længsler, · Ønsker, Angster, kort den var dannet af hendes
EE2, s. 182 den samme Sag, naar Caligula · ønsker, at alle Menneskers Hoveder sad paa een
BB:2 erklærer han, at han netop · ønsker, at Antichrist vil komme, for ved hans Hjælp
BI, s. 290 t spille falsk, naar han ikke · ønsker, at Byen skal paatage sig det hæderlige
EE:147 for en Monolog af den, om den end · ønsker, at den vil fatte sig saa kort som muligt;
LA, s. 106 selv læst den igjennem, og · ønsker, at den ærede ubekjendte Forfatter vilde
SLV, s. 91 man efter Tid og Leilighed, · ønsker, at Den, der muligen kunde have Gavn deraf,
CT, s. 287 forandres paa denne Dag, just · ønsker, at denne Dag ret maatte blive ham betydningsfuld
NB31:120 ad der møder til Opgave. Man · ønsker, at det og det maa lykkes – det mislykkes:
Brev 73 kalder Beviis for, om hvilket jeg · ønsker, at det ogsaa i indvortes Henseende maa
Papir 395.c borte jo bedre forsaavidt man · ønsker, at det Omvendte, det Uchristelige skal
Brev 176 lig Sag, dersom man ellers · ønsker, at det skal komme heelt og holdent til
PF, s. 87 fordre Guderne ved ufornuftige · Ønsker, at disse ikke skulle spotte En, ikke ved
Brev 139 de Dig, at modtage det, og · ønsker, at Du ene veed, at Du eier denne Ubetydelighed.
IC, s. 247 han neppe har ønsket eller · ønsker, at en Mand efter hans Død skulde spilde
EE2, s. 189 kan Du ikke lukke; om Du ikke · ønsker, at han skal være Vidne til Din Ydmygelse,
LA, note rste Deel er Grosserer W., der · ønsker, at hans Kone og Niece skal pynte sig med
DS, s. 180 s Værdighed for nær, jeg · ønsker, at hvad Værdighed, der redeligt og ærligt
BOA, s. 293 t han er et Menneske, og hun · ønsker, at Intet maa sinke ham i at blive General.
Brev 246 ere Skrivelse, det vil sige, De · ønsker, at jeg fatter mig kort, ingen Grunde pro
4T43, s. 127 aver glemt, hvad Du end ikke · ønsker, at jeg skal minde Dig om, hvad der vel
G, s. 51 ig Modsigelse med sig selv. Han · ønsker, at jeg skal være hans Fortrolige, og
NB2:9 Idee. / Vel veed jeg, at Gud ikke · ønsker, at Mennesket skal martre sig selv for at
NB30:98 egtes ikke at det er saa som hun · ønsker, at ofte en Mand frelses fra tidligere Udskeielser
NB12:6 g at forbande. Den, som forbander · ønsker, at Ondt maa komme, Den, som straffer, vil,
Not5:1.1 erer, og da jeg seer, at man nu · ønsker, at Posthornet skal afløses af en ordl.
F, s. 523 ham, hvad det jordiske Øie · ønsker, at see Græsset groe, det viser jeg ham
SLV, s. 420 være sikker paa, hvad han · ønsker, at Skridtet selv ikke bliver Pigens Undergang,
PMH, note uforklarligt, at en Forfatter · ønsker, at slippe for Opinionen, og lader en lille
OTA, s. 161 em det Gode og Straffen: han · ønsker, at Straffen ikke var til, og dermed ønsker
Brev 6 t ligerviis som Strudsen. / Du · ønsker, at træffe mig » rolig og tilfreds«,
KG, s. 194 enne: opgiv Dine selvkjerlige · Ønsker, Attraaer, Planer – saa bliver Du
CT, s. 160 al: eet Maal, som et Menneske · ønsker, begjerer at naae, og et andet, som han
IC, s. 124 istanke til Ægteskabet, og · ønsker, blandt de mange gifte Tjenere den har,
SLV, s. 321 om, hvad netop min Stolthed · ønsker, da den nu er knækket ved at jeg, som
AE, s. 357 etræet, og deels fordi man · ønsker, da en evig Salighed væsentligen forholder
BI, s. 136 ende er sig bevidst, hvad han · ønsker, da er Livslede det Fremherskende. I mine
3T44 hine Sagn at forlyste Sjelen ved · Ønsker, da var det Skik og Brug, en hellig Vedtægt,
Brev 147 skning, ell. rettere den Sum af · Ønsker, der fra forskjellige Tider og Dage have
Brev 271 og hvad man haaber og · ønsker, det beder man om: altsaa jeg beder Dem,
Brev 271 nsker – og hvad man · ønsker, det haaber man jo gjerne; og hvad man haaber
Brev 69 ans Sag; / Den Spiritus, han · ønsker, er den lette, / Den flygtige, hvis Ruus
SLV, s. 454 naar det er det Eneste, man · ønsker, er jo ligesom Molboernes Straf, der de
EE1, s. 375 at jeg kan være, det jeg · ønsker, for Cordelia. Med Tak mindes jeg Eder,
KK:2 l. T. med sine Forestillinger, · Ønsker, Forhaabninger ikke blot anseet som Material,
NB15:109 afdøe fra mine kjereste · Ønsker, forsage Alt, hvad der glæder det jordiske
GU, s. 336 r i Forhold til noget af disse · Ønsker, Forsætter, Beslutninger var saa at sige
OTA, s. 204 at man opgav dem; der gives · Ønsker, fra hvilke man afdøer, hvilke man gjemmer,
3T44 arlig Kunst, og Den, der saaledes · ønsker, fristes man let til at sammenligne med
EE1, s. 114 n Juan, for at faae den, han · ønsker, gjerne ægtede hendes Hund og Kat, ja
2T43, s. 35 om det Tilkommende, maaskee · ønsker, haaber jeg, maaskee længes jeg efter
EE2, s. 206 selv. Men nu han med de mange · Ønsker, han mener dog bestandig at blive sig selv,
TS, s. 57 der ogsaa var tydeligt udtalte · Ønsker, han vilde sige: » jeg maa flux efterkomme
EE2, s. 206 ke af med sit Selv, ogsaa han · ønsker, han ønsker en anden Form for sit Selv,
GU, s. 332 er det han vil over, thi hans · Ønsker, hans Længsler, hans Begjeringer, hans
NB:167 paa, han seer ikke nær nok men · ønsker, higer, har travlt. Ligesom man kan bestemme
NB27:13 en til at være, hvad jeg · ønsker, hvad der vilde glæde mig. /
GU, s. 331 g ubetinget, hans Villie, Dine · Ønsker, hvert dit Ønske, hans Bud, Dine Tanker,
2T44, s. 195 ghedens Hjelp, ikke riig paa · Ønsker, ikke beruset i Forsæt, men i Troens
3T44, s. 237 . Han taler ikke som den der · ønsker, ikke som den der længes, ikke som den
PS, s. 302 g, ikke har Hastværk, ikke · ønsker, ja ikke ønskende allerede staaer paa
2T44, s. 192 Ønsket. Den Enkelte, der · ønsker, kan ikke forstaae den Anden, end mindre
NB26:86 det ved at gjøre det jeg · ønsker, lad ham give mig en god Avlsgaard, at jeg
LP, s. 30 En Mængde vistnok poetiske · Ønsker, Længsler o. s. v. søger nemlig, efter
4T44, s. 333 hver timelig Angest, der kun · ønsker, maa fortæres, enhver Selvtillid, der
TS, s. 64 m man sjeldent selv frivilligt · ønsker, man fristes snarere til at betragte den
NB21:110 vilde sige: det er ikke det jeg · ønsker, men blot at gjøre Eder glade. /
NB25:86 vel, Du skal faae, hvad Du · ønsker, men husk paa, at det er ikke min Tanke
SLV, s. 403 re Alt for at føie hendes · Ønsker, men ikke en Elsker. Men har han ikke Umiddelbarheden,
NB:12 et, der qvindeligt Intet selv · ønsker, men kun ønsker at udhæve de Ældre.
Not6:6 elv, ikke vore daarlige, jordiske · Ønsker, mine vilde Begjæringer, ikke mit Hjertes
Brev 173 det ledsaget af mine gode · Ønsker, modtag det som en Erindring om den Dag,
NB22:93 . skal for Gud vedgaae sine · Ønsker, mskligt see at faae dem opfyldte, bede
NB10:112 u ikke vente. Dersom Du da · ønsker, mskligt talt, at see glade og gode Dage:
SFV, s. 85 mig deels en, hvad jeg selv · ønsker, mulig Forandring underlagt Sjelens og Sindets
EOT, s. 264 Eet. Eet Ønske, ikke mange · Ønsker, nei, kun eet Ønske, men saa ogsaa Sjelen
2T43, s. 19 il ledsage ham med alle gode · Ønsker, og dog har han ikke et eneste. /
3T44 g han kjender Dig; betro ham Dine · Ønsker, og han forstaaer Dig; thi ikke blot er
2T44, s. 192 og Alt hvad den taler om er · Ønsker, og Ingen forstaaer saaledes at tale godt
CT, s. 181 at vide end Du dog egentligen · ønsker, og maaskee skal Du der faae et Indtryk,
Oi5, s. 227 at frygte Noget; thi hvad Du · ønsker, opfyldes ikke, men snarere det Modsatte,
NB28:98 ven) nogle Enkelte, hvem jeg dog · ønsker, saa gjerne, at de havde været anderledes.
EE1, s. 247 mme i Besiddelse af hvad man · ønsker, saa har man dog den første Kjærligheds
Oi5, s. 227 men saasnart der er Noget, Du · ønsker, saa tænker Du ikke paa ham, ligesom
NB14:5 » er der nu Noget, Du · ønsker, siig blot frem, hvad Du vil, ubetinget
GU, s. 332 er fra sine Længsler, sine · Ønsker, sine Begjeringer, han kjender neppe sig
DS, s. 157 at føie Guds Navn til sine · Ønsker, sine Begjeringer, sine Planer: det er ogsaa
OTA, s. 204 et Adspredende. Der gives jo · Ønsker, som døe i Fødselen; der gives Ønsker,
OTA, s. 204 e i Fødselen; der gives · Ønsker, som glemmes liig den Dag igaar; der gives
EE1, s. 356 mstændighed, at jeg Intet · ønsker, som ikke i strængeste Forstand er Frihedens
OTA, s. 204 neppe gjenkjender; der gives · Ønsker, som man lærer at opgive, og hvor godt
OTA, s. 204 iig den Dag igaar; der gives · Ønsker, som man voxer fra, og senere neppe gjenkjender;
TTL, s. 399 en Vinding! – Den, der · ønsker, søger ogsaa, men hans Søgen er iblinde,
Not8:26 ods for alle mine egne inderlige · Ønsker, thi de udvortes Anfægtelser af Msk.
2T43, s. 24 der før var saa rigt paa · Ønsker, var nu blevet fattigt; hans Haand, der
EE:187.a hans er, og faaer den hvad den · ønsker, vil den have Overflødighed for hele
NB23:121 ligt vedgaae sine jordiske · Ønsker, være slet og ret Msk, stræbe efter
Not7:3 ere og mere urimelige i vore · Ønsker. – / Ligesom enhver Gave er god, naar
BA, s. 452 en noget ganske Andet end man · ønsker. – Eller man opfatter Evigheden saaledes
NB30:112.a forpiint kan faae det ud man · ønsker. / Jødedom – Χstdom /
BI, s. 291 Ironikeren opnaaet, hvad han · ønsker. / Men det, som i alle disse og lignende
EE1, s. 58 nske, uden hvor det er, den · ønsker. At ønske har saaledes en langt dybere
EE1, s. 380 l, da er hun hvad jeg vil og · ønsker. Da er min Tjeneste forbi, mit Arbeide,
Brev 116 har! Dog nok derom. / Du har tre · Ønsker. De to første angaae din Fader og din
EE2, s. 87 en i det Øieblik, man selv · ønsker. Ene i sin Kajak er man sig selv nok –
BB:49 a uendelig Lidet mod det, han · ønsker. Fausts Udbytte af Viden var et Intet, fordi
FB, note et forvisser om, hvad Patienten · ønsker. Han veed, at han har Latterens Magt, hvis
EE1, s. 30 tighed i de mest forfløine · Ønsker. Hvor Mange er der vel i vor Tid, der i
AE, s. 371 er, spille Kegler og hvad man · ønsker. Men det absolute τελος
OTA, s. 386 i gaaer man føiet af alle · Ønsker. Men hvorledes gaaer man ad Fuldkommenhedens
4T44, s. 371 t ogsaa den Bedende hvad han · ønsker. Mon denne Erfaring skulde kunne hjælpe
SFV, s. 32 lige det Modsatte af hvad jeg · ønsker. Og fremdeles, maaskee gjør dette, at
NB27:13 lie til at være Det, jeg · ønsker. Og naar jeg saa faaer min Villie, saa svulmer
BA, s. 343 ny Skyld at spilde Tiden med · Ønsker. Uskyldigheden er ikke en Ufuldkommenhed,
EE1, s. 260 eg var gaaet videre, end jeg · ønsker.« / Emmeline gjenkjender altsaa Charles,
EE2, s. 205 et aldeles Tilfældige. Han · ønsker: gid jeg havde hiint Menneskes Aand, eller
AA:31 sen bemærker: » Nordboen · ønsker: god Nat sov vel, Italienerne ønske:
CT, s. 180 ne Bønner, og opfylde Dine · Ønsker: o, dersom Du indlader Dig med Ham, da er
CC:17 rger, naar et Barn fødes, og · ønsker: o, Gud give, at det dog idetmindste aldrig
2T43, s. 52 e, og Du til Tak bragte nye · Ønsker; at han opfyldte Dit Ønske, men Du havde
EE2, s. 52 ge, man veed jo ikke hvem hun · ønsker; det veed man meget godt; idetmindste, hvis
BB:7 e Msknaturs Bestræbelser og · Ønsker; lav Begjerlighed, Spil, Havesyge, Lumskhed,
3T44, s. 260 og hele Verden føie dens · Ønsker; men Erfaringen veed at skifte og dele,
Papir 306 , hvad det jordiske Øre · ønsker; men om alt Dette tale vi jo ikke. Det Du
CT, s. 281 beider, den mødige Vandrer · ønsker; og Sømanden, som omtumles paa Havet,
2T43, s. 21 ngstes, da er det fordi Du · ønsker; thi Angst er Ønskets Form, og Du veed
EE1, s. 386 Liv, høiere end alle mine · Ønsker; thi hun er mit eneste, høiere end alle
EE:91 Dristighed i de meest forfløine · Ønsker; thi hvor Mange er der vel i vore Tider,
EE2, s. 327 at man ønsker eller ikke · ønsker? Hvoraf lader det sig forklare uden deraf,
OTA, s. 204 ørst døer med ham; thi · Ønskerne angaae det Enkelte og det Mangfoldige,
OTA, s. 347 da vilde man ved Hjælp af · Ønskerne faae at see, hvorvidt der boede noget Dybere
OTA, s. 208 hed mod den Lidende. Og dog, · Ønskerne kunne jo helbredes i Tiden, kunne jo blive
Brev 182 , om jeg end selv beholder · Ønskerne tilbage, at der kan være Noget til næste
OTA be Ønsket, thi vi tale ikke om · Ønskerne, men om Ønsket med Fortrinlighedens væsentlige
OTA, s. 204 orklaret Erindring: dette er · Ønskerne, som kunne være de mere eller mindre
2T44, s. 193 es Talen end at ville afluge · Ønskernes Frodighed, er det da for at tilintetgjøre
3T44, s. 251 r, der til det Gode forsager · Ønskernes Svigagtighed. Vi bebreide den ikke, at
JJ:137 nders Kraft, ikke afmægtige · Ønskers Aborter, ikke Efterveers Sildinger. /
3T43, s. 95 Dands, hans Tanke beruset i · Ønskers Drøm, og enhver Drøm bliver opfyldt,
4T44, s. 308 Barnet rødmer atter i nye · Ønskers Drømme, uagtet det troede, at det var
Brev 108 tvertimod; om muligt, give gode · Ønskers Fart til Dig paa Reisen – Fornøi
OTA, s. 305 rdighed. Om Du havde alle · Ønskers Higen i at skildre, om Du kunde sætte
CT, s. 153 likkeligt forstaae, ja, den i · Ønskers Higen meest fortumlede og utaalmodigste
3T43, s. 101 de efterhaanden de verdslige · Ønskers jordiske Tyngde, og hvilede med Vidnesbyrdet
NB4:41 kjebnernes Føielighed for Dine · Ønskers Lune: kunde Du ønske at tage mod det,
Not5:26 ibe, og fik en at laane, og alle · Ønskers Maal var ham dengang at eie en Pibe; 20
4T44, s. 376 gt end det eneste eller alle · Ønskers Opfyldelse – tjenligt, ja, det er
JJ:434 get godt kan forstaaes af Enhver, · ønskes at gjøre en Læser om muligt lidt
Brev 267 er og især i Politiken? · ønskes besvaret paa næste Spadseretour. God
4T44, s. 306 r ved sin Magt eller ved sit · Ønskes Besværgelse kan tvinge denne Vexel.
Brev 46 pang. / Glædeligt Nytaar. Item · ønskes Dem, at Deres uvisse Indtægter maae
OTA, s. 374 denne Skummelhed; ja dunkelt · ønskes dette end ikke, fordi det Dunkle derinde
Papir 263:2 Hensyn paa, yngere end 30 Aar · ønskes ei, da min ældste Datter er 27 og det
CT, s. 148 abs Heftighed, med det eneste · Ønskes Elskov – Din Elskede, hvem Du altsaa,
PS, s. 268 dunderligt som det dristigste · Ønskes endnu dristigere Opfyldelse – lader
CT, s. 132 edligeholder Du et svigefuldt · Ønskes Forbindelse med det Tabte, maaskee nærer
CT, s. 153 derligt, at Den i ungdommelig · Ønskes Higen meest Brændende, og Den, der i
3T43, s. 95 ikke fører Mennesket sit · Ønskes Maal nærmere, men fjerner ham mere og
G, s. 12 dog for mig; nu var han ved sit · Ønskes Maal, havde tilstaaet, og fundet Gjenkjærlighed.«
BI, s. 192 ver at være kommen til sit · Ønskes Maal, saa har Digteren endnu forbeholdt
EE1, s. 426 nneste at være ved sit · Ønskes Maal. Der ligger i Eftersommeren en Veemod,
Brev 31 være over Dem Alle! Dette · ønskes og bedes af Deres Dem bestandig /
CT, s. 270 Himmelens Salighed for dette · Ønskes Opfyldelse – at dog Ingen kan med
EE1, s. 427 gelse, hvormed Tanken om et · Ønskes Opfyldelse gjennemstrømmer Een. Idag
PF, s. 88 des. Og dog var han jo ved sit · Ønskes Opfyldelse! Hvad skete saa? Ja, det er
EE2, s. 297 on en anden. Hun beder om sit · Ønskes Opfyldelse, hun resignerer paa sig selv,
Brev 252 mig det Glædelige, mit · Ønskes Opfyldelse, mig en indre Trangs Tilfredsstillelse.
2T43, s. 21 den tale, der taler om vort · Ønskes Opfyldelse. Dog Tiden gik hen, og han kom
EE1, s. 170 ivets Forhold gjør hendes · Ønskes Opnaaelse til en Umulighed, saa er vel
KG, s. 337 ske lidt fortumlet, men dette · Ønskes Reenhed og Hellighed giver den Kjerlige
LA, s. 40 dog bevarende det romantiske · Ønskes Retning hen til Gjenforeningen med ham.
OTA, s. 352 e i Grunden, i et lønligt · Ønskes Skjulthed, fattede Sandheden af hans Ord,
AE, s. 23 jør man ikke for sit eneste · Ønskes Skyld! Saa er han anden Gang kommen til
AE, s. 399 fte sig over det nægtede · Ønskes Smerte – ved at forkynde større
NB:151 m i stille Smerte bar det negtede · Ønskes Smerte, men mildt bevæget og rørt
Brev 223 ølger Manuscript. Trykningen · ønskes som i medfølgende Bog. Oplaget som sædvanligt
NB4:154 midd. tabt og den skal ikke · ønskes tilbage men naaes igjen. / I disse Taler
Brev 159.2 til Noget, som dog ikke · ønskes, ell. afholde fra Noget, som dog maaskee
Brev 159.3 til Noget, som dog ikke · ønskes, ell. afholde fra Noget, som dog maaskee
NB26:72 Verden, hvis det er det der · ønskes, medens vi see at faae den kjerlige Gud
Brev 159.2 a Noget, som dog maaskee · ønskes. Derfor har jeg heller ikke til personlig
Brev 159.3 a Noget, som dog maaskee · ønskes. Derfor har jeg heller ikke til personlig
2T43, s. 19 ønske det, som det burde · ønskes; et Ønske, han ikke skulde behøve