S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
        Vejledning
NB32:74 thi naar Evigheden er paa · Spil – ind i Evigheden lyve disse Docenter
NB32:74 thi naar Evigheden er paa · Spil – ind i Evigheden lyve disse Docenter
Papir 214 Det egenlig Deilige ved Lemmings · Spil ( han er en dansk Musicus; jeg hørte
Papir 214 Det egenlig Deilige ved Lemmings · Spil ( han er en dansk Musicus; jeg hørte
EE:146 pgiver dette Forsøg dette · Spil ( Ordspil) med dets Existents og atter
EE:146 pgiver dette Forsøg dette · Spil ( Ordspil) med dets Existents og atter
NB8:77 rre Kræfter: her er det hele · Spil af Conflicter. Hvor langt mere udmattende,
NB8:77 rre Kræfter: her er det hele · Spil af Conflicter. Hvor langt mere udmattende,
BOA, s. 242 Tilfældigheden og ved det · Spil af de tilfældigste Combinationer, det
OTA, s. 142 om dens Foragt en Hvirvel, et · Spil af forvirrede Kræfter, et skuffende
4T44, s. 381 d Tærningens Kast, ved et · Spil af Kortet, den kalder man Æresgjæld,
BOA, s. 237 kkens Træf, og hiint vilde · Spil af Kræfter er afskaffet, at først
TTL, s. 461 ue hele Tilværelsen, hiint · Spil af Kræfter som kun Gud i Himlene kan
KKS, s. 105 nok trompetende om dette hele · Spil af Kræfter, dette Fyr, denne Ild og
KG, s. 33 s, kort hiint Umiddelbarhedens · Spil af Kræfter, hiin Poesiens besjungne
KKS, s. 97 fremmest er den Livlighedens · Spil af Kræfter, hvad man ogsaa kunde kalde
AE, s. 126 lde, Omstændigheder, hiint · Spil af Kræfter, hvori den historiske Tilværelses
EE1, s. 320 nhed, ikke dens mangfoldige · Spil af Kræfter; men jeg nyder da ikke saa
NB2:160 kab o: s: v: mod dette hele · Spil af onde Lidenskaber, denne leflende Letfærdighed
NB2:160 kab o: s: v: mod dette hele · Spil af onde Lidenskaber, denne leflende Letfærdighed
IC, s. 211 t Livets eller Virkelighedens · Spil begynder, hvorfor det vilde være Taabelighed,
EE1, s. 410 n neppe. Ved Samtalens lette · Spil blev den hvert Øieblik holdt nede, ligesom
Not8:2 de i Kjærlighedens lette · Spil dandsede hen derover – – –
Not8:2 de i Kjærlighedens lette · Spil dandsede hen derover – – –
BOA, s. 236 k en Lære betroet. Lykkens · Spil disponerer saaledes ikke blot, som fordum,
NB32:104 dømme hans Træk hans · Spil efter sin Spillemaade: dette vilde være
NB32:104 dømme hans Træk hans · Spil efter sin Spillemaade: dette vilde være
CT, s. 191 ette Klogskabens underfundige · Spil er der ingen Frelse; Hemmeligheden bestaaer
SLV, s. 76 sig, let fordi Kræfternes · Spil er enet i et negativt Forholds usynlige
BI, s. 335 værelsen bliver nu et blot · Spil for det digtende Vilkaar, der Intet forsmaaer,
SLV, s. 298 Skal jeg da sætte Alt paa · Spil for en Indbildning? Dersom Nogen kunde
4T43, s. 146 og Forudsætninger som et · Spil for Indbildningskraften, tjener blot til
SLV, s. 271 om Fæet har den, eller et · Spil for Vittighed og et Compagniskab af Aandrige!
EE1, s. 88 ger om David, at han ved sit · Spil fordrev Sauls onde Lune. Imidlertid ligger
EE1, s. 423 Hun vidste nemlig, at hendes · Spil i Livet ligger i hendes Jomfruelighed,
EE2, s. 264 a. Gift Dem med en riig Pige, · spil i Lotteriet, reis til Colonierne, anvend
AE, note men det Hele er kun et · Spil indenfor en vis Forudsætning, og Inhumaniteten
SLV, s. 67 øbe Modens Organer, at mit · Spil kan vindes. Det er mig en Vellyst uden
AE, s. 34 r, han bliver kun en Hund i et · Spil Kegler; saaledes er det heller ikke noget
EE2, s. 105 , der saa ofte har drevet Dit · Spil med dem ved at gjøre dem nysgjerrige
BI, s. 313 in Frihed over den, drive sit · Spil med den. Det var derfor den mythiske Deel
OL, s. 34 retning og satiriske Lune frit · Spil med en poetisk Licents, som stundom rigtignok
DS, s. 189 res paa dette Tvetydighedens · Spil med Forsikkringer mellem Vidende og Vidende,
AE, s. 130 n have en Nisse, der drev sit · Spil med ham paa en omvendt Maade – thi
EE2, s. 109 og først, naar det blev et · Spil med i Elskovens guddommelige Leeg, naar
BI, s. 334 es deels som Verdens-Ironiens · Spil med Individet, deels som Individets Forsøg
BI, s. 307 Ironien er det uendelig lette · Spil med Intet, der ikke forfærdes ved det,
BI, s. 139 get ham, nei tvertimod, dette · Spil med Livet, denne Svimmelhed, idet Døden
Not8:34 ste, – men det rædsomme · Spil med Livet, der ligger deri, saaledes at
Not8:34 ste, – men det rædsomme · Spil med Livet, der ligger deri, saaledes at
Not15:4.i dog ogsaa drevet et rædsomt · Spil med mig. / Hun sagde: holder Du da slet
Not15:4.i dog ogsaa drevet et rædsomt · Spil med mig. / Hun sagde: holder Du da slet
CT, s. 60 re i Høihed, det er kun et · Spil med Ord at tale om Fuglens Høihed,«
AE, s. 525 o. s. v. er kun Udflugter og · Spil med Ord. Endnu engang: Vanskeligheden er,
BB:2 derholt.« Exempler paa · Spil med Rim og Bogstaver forekomme ogsaa, stammende
BB:2 derholt.« Exempler paa · Spil med Rim og Bogstaver forekomme ogsaa, stammende
NB29:99 ster sig til at drive dette · Spil med Svagere: ja, da bliver det hans Ansvar.
NB29:99 ster sig til at drive dette · Spil med Svagere: ja, da bliver det hans Ansvar.
Not8:50 men indeholder dog et reent · Spil med Tidens Begreb som endnu ikke er givet
Not8:50 men indeholder dog et reent · Spil med Tidens Begreb som endnu ikke er givet
Papir 254 en at lade Phantasien frit · Spil og af de factisk givne Sennepskorn lade
Papir 254 en at lade Phantasien frit · Spil og af de factisk givne Sennepskorn lade
CT, s. 202 r og tordner. Sligt er kun et · Spil og bliver kun en Slags gysende Forlystelse.
NB20:54 underlige Fællesskab) ligesom · Spil og Drik og Fruentimmer o: D: Veien til
NB20:54 underlige Fællesskab) ligesom · Spil og Drik og Fruentimmer o: D: Veien til
4T44, s. 339 dog ikke er Beleilighed til · Spil og Klang, fordi endog Den, der kom Maalet
NB26:34 og Helligste til digterisk · Spil og roligt, forstandigt beregne selv at
NB26:34 og Helligste til digterisk · Spil og roligt, forstandigt beregne selv at
EE1, s. 105 e, men han festligholder med · Spil og Sang de unge Pigers Bryllup i det hele
Oi5, s. 235 igt« – og saa ( · spil op Musikanter!) saa leve vi Hedenskabet,
LA, s. 76 m, hvor Parterne ligesom i et · Spil passe paa hinanden, istedenfor at forholde
BI, s. 105 iver han sit Lune det frieste · Spil saavel i at skildre den oprindelige Kjøns-Indifferents
2T44, s. 193 ælde, Den, der ved Lunets · Spil samler Guld og Gods, maatte vi da ikke
BOA, s. 114 er netop ved det Mangfoldiges · Spil skjuler over en total Uklarhed. Og skjøndt
2T43, s. 51 t? Og naar Glædens lette · Spil vinkede Dig, har Du takket Gud? Og naar
KG, s. 82 lystedes ved dette ugudelige · Spil, aabenlyst at lade » disse Mennesker«
BB:2 ios, jocx partitz ɔ: deelt · Spil, angik det Kjærlighed heed det jocs d'
BB:2 ios, jocx partitz ɔ: deelt · Spil, angik det Kjærlighed heed det jocs d'
OTA, s. 287 Forfængelighed sit falske · Spil, bedrager de Lykkelige, saa de intet Indtryk
EE1, s. 94 mentariske Stemme, Lysternes · Spil, Beruselsens vilde Larm, der nydes blot
AE, s. 448 Smule Forfatter-Renommee paa · Spil, da Enhver vil finde det yderst kjedsommeligt.
BB:2 rne forstod sig og paa Sang og · Spil, de som ikke gjorde det, førte en tjenende
BB:2 rne forstod sig og paa Sang og · Spil, de som ikke gjorde det, førte en tjenende
EE1, s. 89 llokkende ligesom hiin Mands · Spil, der bragte Fiskene til at standse og lytte.
NB:201 et Dialektiske er ligesom de · Spil, der spilles om Intet blot for Spillets
NB:201 et Dialektiske er ligesom de · Spil, der spilles om Intet blot for Spillets
CT, s. 251 Sjels Angest sætte Alt paa · Spil, derfor taler han anderledes. Thi Han, der
SFV, s. 19 v paa Jorden var jo blevet et · Spil, dersom han i den Grad havde været incognito,
SLV, s. 74 værge, thi Alt var sat paa · Spil, det meente Guderne, tilbagekaldes kunde
DS, s. 237 et galere end at forfalde til · Spil, Drik, Hoer. Lad det være som Præsterne
EE1, s. 214 som ikke troe paa Glædens · Spil, eller paa Daarernes Lykke, vi som Intet
BI, s. 241 oved, et Menneskes Liv er paa · Spil, Folket alvorligt, deeltagende stemt, Horizonten
NB10:133 rmaaer Alt et underfundigt · Spil, fordi det er en Vedtægt at honorere
NB10:133 rmaaer Alt et underfundigt · Spil, fordi det er en Vedtægt at honorere
EE1, s. 314 som stod min Velfærd paa · Spil, fordrer min Sjæl dette Billede, og dog
BB:7 g Ønsker; lav Begjerlighed, · Spil, Havesyge, Lumskhed, tyrrannisk Undertrykkelse,
BB:7 g Ønsker; lav Begjerlighed, · Spil, Havesyge, Lumskhed, tyrrannisk Undertrykkelse,
EE2, s. 220 det er, som stod hans Liv paa · Spil, hvis den ikke blev tilfredsstillet; er
FB, s. 204 e var en Verdenskraft, men et · Spil, hvis Spænstighed i det afgjørende
NB:201 , Reduplicationen er som det · Spil, hvor Spillets Nydelse potenseres ved at
NB:201 , Reduplicationen er som det · Spil, hvor Spillets Nydelse potenseres ved at
IC, s. 236 jøre dette selvbedragerske · Spil, hvorfor det kun er dobbelt at beklage,
TS, s. 61 t gjøre gode Miner til slet · Spil, lade som var dette i sin Orden, saa den
EE1, s. 130 Vink om dette Lystens lette · Spil, man senere faaer saa rigt udtrykt i hele
NB31:94 de Virkelighed, med Alt paa · Spil, med Døden for Øinene, gjennemfører
NB31:94 de Virkelighed, med Alt paa · Spil, med Døden for Øinene, gjennemfører
BI, note de sig over Phantasiens lette · Spil, men deraf følger ikke, at hele Livet
JC, s. 50 gal, jeg vil sætte Alt paa · Spil, men ikke slippe Tanken. Mine sværmeriske
TTL, s. 461 er som Den, der forfalder til · Spil, naar han grunder og grunder og drømmer
NB27:71 tte tydeligt: vel, min Sags · Spil, om jeg saa tør sige, staaer i dette
NB27:71 tte tydeligt: vel, min Sags · Spil, om jeg saa tør sige, staaer i dette
TSA, s. 68 olks Tilværelse staaer paa · Spil, saa det gjælder at være eller ikke-at-være,
BA, s. 385 Tilladelse at de drive deres · Spil, saa ugeneret, at man selv i Logiken bruger
BOA, s. 242 til at hengive sig til dette · Spil, saa vil han ogsaa et Øieblik kunde more
NB27:13 gjøre Ende paa det hele · Spil, sige: aa, Sludder. / Anderledes naar den
NB27:13 gjøre Ende paa det hele · Spil, sige: aa, Sludder. / Anderledes naar den
3T44, s. 278 andsen, efter det Glædens · Spil, som atter Børnene paa Torvet ikke vilde
TS, s. 48 tte Mangfoldighedens krydsende · Spil, som er Virkeligheden. Imidlertid sidder,
EE1, s. 333 tundom en Lidenskab i hendes · Spil, som erindrede om Jomfru Mettelil, der slog
NB4:8 n, der var dum nok o: s: v:). · Spil, sviir, hoer, besvig Enker og Faderløse,
NB4:8 n, der var dum nok o: s: v:). · Spil, sviir, hoer, besvig Enker og Faderløse,
CT, s. 76 givende sig til dette usalige · Spil, ved utilladelige Midler gjennemtrænge
NB29:106 rer vil jo her komme paa · Spil. / Forøvrigt kunde jeg gjerne lee, naar
NB29:106 rer vil jo her komme paa · Spil. / Forøvrigt kunde jeg gjerne lee, naar
FP, s. 19 / Nei De skal dandse efter mit · Spil. / I. / Efter en lang Tids Taushed i Polemik
BOA, s. 238 gjøre ham lykkelig ved et · Spil. / Som Exempel paa Adlers Svimmelhed kan
BI, s. 323 ironiske Vilkaarligheds frie · Spil. Christendommen har ved Aanden sat Splid
EE1, s. 55 kjellige Kræfter i Livets · Spil. Den mener, at det er tilfældigt, at
BB:2 understøtte dem med Sang og · Spil. Enhver Digter, hvis Stilling tillod ham
BB:2 understøtte dem med Sang og · Spil. Enhver Digter, hvis Stilling tillod ham
EE2, s. 246 tøi for sin Vilkaarligheds · Spil. Ethisk kan han kun vælge sig, naar han
EE1, s. 350 al kun herske Frihedens eget · Spil. Hun skal være mig saa let, at jeg kan
EE2, s. 220 nneske, der var forfalden til · Spil. Lysten vaagner med al sin Lidenskab, det
FB, s. 116 ilket Fortvivlelsen driver sit · Spil. Men Abraham troede netop for dette Liv,
NB30:71 std. satte Evigheden paa · Spil. Midt i alle disse endelige Formaal, som
NB30:71 std. satte Evigheden paa · Spil. Midt i alle disse endelige Formaal, som
BOA, s. 242 ade sig til dette Phantasiens · Spil. Naar man saa har gjort det, saa brænder
NB:30 terens Artikel; saa har jeg vundet · Spil. Nu pludselig kan Forfatteren ikke være
NB:30 terens Artikel; saa har jeg vundet · Spil. Nu pludselig kan Forfatteren ikke være
SLV, s. 54 der er passioneret for dette · Spil. Og dette staaer fast, enhver Qvinde har
BI, s. 291 en, saa har Ironikeren vundet · Spil. Ønsker man undertiden, hvad vel let
DS, s. 224 denne Verden, det er høit · Spil: enten er han gal eller alle vi Andre ere
CT, s. 205 det ikke, det bliver et tomt · Spil; det Høieste han kan er at hjælpe
BB:1 gie og Hexekonster drive deres · Spil; hvor Feer, Gnomer, Alfer og en Mængde
BB:1 gie og Hexekonster drive deres · Spil; hvor Feer, Gnomer, Alfer og en Mængde
EE1, s. 354 rraske, har man altid vundet · Spil; man suspenderer et Øieblik den Paagjeldendes
SLV, s. 439 griber ham, han forsager alt · Spil; skjøndt han har staaet Afgrunden nær,
LP, s. 55 arer ikke engang Noget om hans · Spil; vist nok er det, betræffende hans Hændelsers
SD, s. 231 , det ligger under Begrebet, · spild ikke Tiden derpaa o. s. v. Og hvad saa
KG, s. 96 at love, som vilde det sige: · spild ingen Tid paa det at love, det at holde,
NB20:120 er der intet Øieblik at · spilde – og jeg har derfor nu sendt Manuscript
NB20:120 er der intet Øieblik at · spilde – og jeg har derfor nu sendt Manuscript
CT, s. 252 ere og mere smaaligt at ville · spilde Aar efter Aar af sit Liv og tilsidst sin
BA, s. 345 . Deels ønsker jeg ikke at · spilde Andres Tid med at fortælle, hvad jeg
NB34:34 ledningen til Sagen selv: herpaa · spilde de deres Tid og Kraft og Liv og saa døe
NB34:34 ledningen til Sagen selv: herpaa · spilde de deres Tid og Kraft og Liv og saa døe
KG, s. 164 paa at søge forgjeves, at · spilde den i det tomme Rum ved at elske det Usynlige:
CT, s. 132 ye Kjedsomheden, eller med at · spilde den i ubetydelig Tidsfordriv; og Du er
KG, s. 164 synlige: det er sandeligen at · spilde den. / Bliv derfor ædru, kom til Dig
NB:17 nd og Koner, der kun ville · spilde deres eget Liv og hjælpe Andre at spilde
NB:17 nd og Koner, der kun ville · spilde deres eget Liv og hjælpe Andre at spilde
NB2:105 saa de dog lade være at · spilde deres Liv uden nogensinde ret at betænke,
NB2:105 saa de dog lade være at · spilde deres Liv uden nogensinde ret at betænke,
NB:137 rksomme, at de ikke ødsle og · spilde deres Liv. Aristokraterne antage, at der
NB:137 rksomme, at de ikke ødsle og · spilde deres Liv. Aristokraterne antage, at der
NB34:34 m er at Mskene her som allevegne · spilde deres Tid og deres Liv paa at løse Vanskeligheder
NB34:34 m er at Mskene her som allevegne · spilde deres Tid og deres Liv paa at løse Vanskeligheder
NB:17 get Liv og hjælpe Andre at · spilde deres: ja de skal i mig finde deres Mand.
NB:17 get Liv og hjælpe Andre at · spilde deres: ja de skal i mig finde deres Mand.
Papir 553 vi spilde dette Liv, og at · spilde dette Liv skal være Χstd. /
Papir 553 vi spilde dette Liv, og at · spilde dette Liv skal være Χstd. /
Papir 553 en en Stræben ɔ: vi · spilde dette Liv, og at spilde dette Liv skal
Papir 553 en en Stræben ɔ: vi · spilde dette Liv, og at spilde dette Liv skal
TTL, s. 402 min Tilhører, at jeg vilde · spilde Dig Din Tid ved at fortælle store Begivenheder
CT, s. 131 r Du jo ogsaa fritagen fra at · spilde Din Tid og Din Dag og Din Tanke paa, hvad
CT, s. 132 r Du jo ogsaa fritaget fra at · spilde Din Tid og Din Tanke i Snak om Tant og
NB:78 omvendt bevare min Sjæl og ikke · spilde eet eneste Secund af mit Liv paa Nysgjerrighed.
NB:78 omvendt bevare min Sjæl og ikke · spilde eet eneste Secund af mit Liv paa Nysgjerrighed.
IC, s. 173 t, man skal gjøre, og ikke · spilde eet Ord eller eet Øieblik paa at tale
NB30:132.a erer til at forvandle Alt til · Spilde eller til Spildt ( ad modum Brindt). /
NB30:132.a erer til at forvandle Alt til · Spilde eller til Spildt ( ad modum Brindt). /
EE1, s. 382 en Medvider, da man saa maa · spilde en Deel Tid paa at fravriste ham, hvad
NB15:103 re – er det Noget at · spilde et eneste Øieblik paa, nei »
NB15:103 re – er det Noget at · spilde et eneste Øieblik paa, nei »
SLV, s. 453 Tid kunde man fristes til at · spilde et Ord paa at advare mod ham, hvis det
NB22:159 de – saa lad os ikke · spilde et Secund paa at bekymres om vor Sjels
NB22:159 de – saa lad os ikke · spilde et Secund paa at bekymres om vor Sjels
G, s. 20 e bevaret Humor nok til ikke at · spilde et Vredens Ord paa hende, men indskrænke
G, s. 91 em falder det i vor Tid ind at · spilde et Øieblik paa den snurrige Tanke, at
DJ, s. 69 der har Hastværk, eller at · spilde Forretningsmænd deres Tid. Jeg dvæler
NB2:205 de. / Man siger, at man ikke maa · spilde Guds Gaver; men den bedste af alle Guds
NB2:205 de. / Man siger, at man ikke maa · spilde Guds Gaver; men den bedste af alle Guds
CT, s. 267 ler fromt om, at man ikke maa · spilde Guds Gaver; men hvad skulde man vel hellere
KG, s. 163 n advarer ellers fromt mod at · spilde Guds Gaver; men hvilken Guds Gave er dog
LA, s. 65 egen Kraft, men den gaaer til · Spilde i Reflexionens Ufrugtbarhed. Understøttet
KG, s. 164 Gjenstand at kunne finde, at · spilde Kjerligheden paa at søge forgjeves,
NB11:79.b at forvente Phantasterie og at · spilde Livet, saaledes dømmer det Ethiske og
NB11:79.b at forvente Phantasterie og at · spilde Livet, saaledes dømmer det Ethiske og
Oi4, s. 207 ning og hjælper dem til at · spilde Livet. / Thi dertil hele Maskineriet med
NB14:114 rt mig det til Princip: ikke at · spilde min Tid paa privat at gaae at tale om at
NB14:114 rt mig det til Princip: ikke at · spilde min Tid paa privat at gaae at tale om at
KG, s. 277 Tilværelse; uden at ville · spilde nogen Tid eller nogen Kraft paa at hævde
3T44, s. 243 og da den ikke behøver at · spilde nogen Tid paa at udgrunde det Første,
KG, s. 107 t et Menneske ikke har Tid at · spilde paa at betænke, hvem han uendeligt og
BOA, s. 153 vel neppe har fem Minutter at · spilde paa at forstaae et Kæmpeværks Sindrighed.
EE2, s. 74 ene skulle have Riis, naar de · spilde paa dem, naar de skrige, naar den store
F, s. 505 indsee, at der ingen Tid er at · spilde paa en Efternøler, der Intet har seet
4T44, s. 320 ke har mange Øieblikke at · spilde paa verdslige Sorger, at han hurtigen fra
AE, s. 122 uden videre er: ja hvo vilde · spilde sin Tid derpaa, det var jo den meest resignerede
DS, s. 207 bør end ikke, for ikke at · spilde sin Tid og sit Liv. Det skulde da være
OTA, s. 402 det er at narres, det er at · spilde sin Tid paa og forspilde Saligheden ved
NB14:112 er man temmelig sikkret mod at · spilde sin Tid paa Ubetydeligheder eller at narre
NB14:112 er man temmelig sikkret mod at · spilde sin Tid paa Ubetydeligheder eller at narre
BOA, s. 281 kke skal bedrage sig selv og · spilde sin Tid ved en Produktivitet, der egentligen
IC, s. 247 Mand efter hans Død skulde · spilde sin Tid, maaskee sin Salighed, paa at male
KG, s. 277 t søge sit Eget, er det at · spilde sit Liv? Nei, sandeligen, dette Liv er
OTA, s. 139 er af det Onde; istedenfor at · spilde Talens mange Øieblikke paa at nævne
AE, s. 358 nde ikke skal forledes til at · spilde Tid paa at forestille og forestille –
NB27:72 er virkelig ikke Tid til at · spilde Tid paa at oplyse, bien, Ethikeren kalder
NB27:72 er virkelig ikke Tid til at · spilde Tid paa at oplyse, bien, Ethikeren kalder
CT, s. 212 ke være bekymret for, ikke · spilde Tid paa, ikke søge Udflugt med at ville
KG, s. 101 or at søge Udflugt, for at · spilde Tid, for at gjøre sig retfærdig.
KG, s. 127 or at dømme, lader os ikke · spilde Tiden derpaa; Overveielsen søger kun
AA:12 jeg arbeide mig frem og ikke · spilde Tiden med at sørge ligesom den, der
AA:12 jeg arbeide mig frem og ikke · spilde Tiden med at sørge ligesom den, der
G, s. 32 k Papir, at jeg end ikke skulde · spilde Tiden med at vende Bladet om, fremlagde
BA, s. 343 , og da er det en ny Skyld at · spilde Tiden med Ønsker. Uskyldigheden er ikke
NB34:34 aa det Vrøvl, som Mskene · spilde Tiden og Livet i. Det vil jo dog være
NB34:34 aa det Vrøvl, som Mskene · spilde Tiden og Livet i. Det vil jo dog være
BA, s. 359 ve et lærdt Værk, eller · spilde Tiden paa at opsøge literaire Beviissteder.
JC, s. 52 tring: » man skal ikke · spilde Tiden paa at tvivle, man skal blot rask
BI, s. 264 ske ikke kan beskyldes for at · spilde Tiden paa Kjævlerier med det Enkelte,
AE, s. 344 lte at existere deri, og ikke · spilde Tiden paa spekulativt at forstaae. Skal
FB, s. 126 at erhverve dette Mod, end at · spilde Tiden paa ufortjente Lovtaler. Det ethiske
SD, s. 230 den Enkelte: er det Noget at · spilde Tiden paa, see for Alt at glemme det, det
OTA, s. 326 ede Opmærksomheden, eller · spilde Tiden ved at nævne saadanne Navne; thi
3T44, s. 253 Intet; lader os derfor ikke · spilde Tiden ved først at gjøre det tvivlsomt,
PS, s. 232 om det end synes Nogen, at vi · spilde Tiden, istedenfor at komme til Afgjørelsen,
NB24:54 igt, at der var ikke Tid at · spilde, at jeg burde udgive de øvrige Manuscripter
NB24:54 igt, at der var ikke Tid at · spilde, at jeg burde udgive de øvrige Manuscripter
TTL, s. 448 am, at han ingen Tid havde at · spilde, end mindre til at forspilde Alt. Skulde
NB24:54 ge, at der ikke var megen Tid at · spilde, hvis de skulde udgives, deels fordi det
NB24:54 ge, at der ikke var megen Tid at · spilde, hvis de skulde udgives, deels fordi det
CT, s. 166 vigtigere intet Øieblik at · spilde, men at gribe Troen. Altsaa derom behøve
NB27:72 aa Sligt er der ikke Tid at · spilde, og Læreren ( Gud) er ikke som en forfængelig
NB27:72 aa Sligt er der ikke Tid at · spilde, og Læreren ( Gud) er ikke som en forfængelig
Papir 314:1 og der altsaa ikke var Tid at · spilde, sagde: giv mig blot Flasken, jeg har selv
Papir 314:1 og der altsaa ikke var Tid at · spilde, sagde: giv mig blot Flasken, jeg har selv
NB32:102 han har: men Alt gaaer til · Spilde, som og Alt gjøres af Politikere o: s:
NB32:102 han har: men Alt gaaer til · Spilde, som og Alt gjøres af Politikere o: s:
TS, s. 56 ax, der var ikke eet Secund at · spilde. / Tænk nu paa Guds Ord. Naar Du læser
KG, s. 100 da er der intet Øieblik at · spilde. Der er vistnok mangen Gang i Verden nysgjerrigt
CT, s. 267 rt Menneske mere eller mindre · spilder af disse Gaver, maaskee ganske forspilder
NB30:132 den forbruger Individerne, den · spilder dem. / / / Naar Individet er blevet ganske
NB30:132 den forbruger Individerne, den · spilder dem. / / / Naar Individet er blevet ganske
KG, s. 362 paa en Forsamling, der igjen · spilder den ene halve Time med Bifalds og Mishags
JJ:363 en Tanke mig: Du gaaer nu og · spilder Din Tid uden at gjøre Gavn; i alle Retninger
JJ:363 en Tanke mig: Du gaaer nu og · spilder Din Tid uden at gjøre Gavn; i alle Retninger
Papir 547 or overanstreng Dig ikke, om Du · spilder disse 70 Aar, nu hvad gjør 5 Minutter
Papir 547 or overanstreng Dig ikke, om Du · spilder disse 70 Aar, nu hvad gjør 5 Minutter
OTA, s. 393 n ud; han ikke saa meget som · spilder et Øieblik eller ødsler et Øiekast
TTL, s. 394 ger Tilgivelsen for Intet; Du · spilder ikke Din Tid eller anvender den slet, om
NB7:94 re med det, Du giver ham Skatten, · spilder ikke eet eneste Øieblik paa saadant
NB7:94 re med det, Du giver ham Skatten, · spilder ikke eet eneste Øieblik paa saadant
CT, s. 188 igt Godet er, han bruger, han · spilder ikke et eneste Ord derpaa, han mener dette
LF, s. 41 Nok at glæde sig over; den · spilder ikke et eneste Øieblik, men den vilde
CT, s. 267 disse Gaver! Og dog hvor ofte · spilder ikke et Menneske disse Guds Gaver! Ak,
CT, s. 215 Paulus det ogsaa sammen. Han · spilder ikke et Ord paa at tale om Udødeligheden,
TTL, s. 452 ftiger den mindre. Alvoren · spilder ikke megen Tid paa at gjette Gaader, den
EE2, s. 280 , jeg gjør min Gjerning og · spilder ikke min Tid paa at calculere over, om
BA, s. 330 thiken lader sig ikke narre og · spilder ikke sin Tid paa saadan Overveielse. Derimod
3T44, s. 243 der den lige godt, og den · spilder ikke Tid paa at vælge. Paa den anden
JJ:195 larer alle Vanskeligheder og · spilder ikke Tiden paa foreløbigen at forstaae
JJ:195 larer alle Vanskeligheder og · spilder ikke Tiden paa foreløbigen at forstaae
NB20:134 : jeg tager Verden, som den er, · spilder ingen Tid, men begynder strax paa at indrette
NB20:134 : jeg tager Verden, som den er, · spilder ingen Tid, men begynder strax paa at indrette
NB19:76 han dem saa begynder han strax, · spilder intet Øieblik, om det ikke lader sig
NB19:76 han dem saa begynder han strax, · spilder intet Øieblik, om det ikke lader sig
DS, s. 200 gne og andet Tidsspilde) ikke · spilder mange Øieblikke paa at betænke, nei
NB2:132 ell. gjør det forkeert, ell. · spilder mig min Tid: alt Sligt er mig en Qval.
NB2:132 ell. gjør det forkeert, ell. · spilder mig min Tid: alt Sligt er mig en Qval.
NB17:93 l at kunne nyde o: s: v:) at jeg · spilder mine bedste Aar paa at beskæftige mig
NB17:93 l at kunne nyde o: s: v:) at jeg · spilder mine bedste Aar paa at beskæftige mig
KG, s. 181 ver, og altsaa heller ikke · spilder noget Beregningens Øieblik. /
KG, s. 163 ener – daarligt, at man · spilder sin Kjerlighed, ved at elske de ufuldkomne,
OTA, s. 187 ende, der ligesom byrdefuldt · spilder sin Tid i unyttige Lidelser, til mismodigt
OTA, s. 401 ogsaa Andre; om han end ikke · spilder sin Tid og øder sin Kraft i Snaksomhed
OTA, s. 400 maa han da, om han end ikke · spilder sin Tid og ødsler sin Kraft paa idelig
3T44, s. 243 Tanke var bortkommen, og man · spilder sin Tid paa at lede efter den, thi det
EE2, s. 270 t man er rigtig stillet, ikke · spilder sin Tid paa at ønske, men fatter sin
NB11:79 ) egl. ikke lever, men blot · spilder sit Liv. Ideen er altsaa den at der gives
NB11:79 ) egl. ikke lever, men blot · spilder sit Liv. Ideen er altsaa den at der gives
KG, s. 96 jør Løfter, at den ikke · spilder Tiden med at love, ikke smigrer sig selv
Papir 365:7 or ethvert Øieblik Du · spilder. / Prometheus som gav alle Msk. ligelig
Papir 365:7 or ethvert Øieblik Du · spilder. / Prometheus som gav alle Msk. ligelig
OTA, s. 130 Stræben – og derfor · spildes der saa let megen Tid, og derfor ender
NB3:62 ske af sig selv, at der ikke skal · spildes eet eneste Øieblik paa at tale derom,
NB3:62 ske af sig selv, at der ikke skal · spildes eet eneste Øieblik paa at tale derom,
CT, s. 199 ening var, at der ikke skulde · spildes et eneste Øieblik paa at bevise, at
NB2:205 r, tilladt os at elske ham: hvor · spildes ikke den – hvor mange Msker tænke
NB2:205 r, tilladt os at elske ham: hvor · spildes ikke den – hvor mange Msker tænke
SLV thiske. Det er unegteligt, at der · spildes megen Tid i Verden paa en saadan Seentilbage,
Oi5, s. 230 igheder af levende Væsener · spildes o. s. v. o. s. v., paa eet Genie gaaer
CT, s. 245 ed, der ellers adspredt kunde · spildes paa at sysle med Spørgsmaalet om og
NB9:26 : v:, saa der slet ingen Tid · spildes paa Overveielse, da det nu engang er en
NB9:26 : v:, saa der slet ingen Tid · spildes paa Overveielse, da det nu engang er en
TTL, s. 426 iver endnu ringere, fordi der · spildes Tid paa at ville drømme Ungdommens Drøm
AE, s. 356 entligen for at der ikke skal · spildes Tid paa Forstaaelsen, men man strax kan
NB32:127 fter hvilken Maalestok der · spildes Tilværelser; men det er dog alligevel
NB32:127 fter hvilken Maalestok der · spildes Tilværelser; men det er dog alligevel
NB32:127 d Tanke, at ikke en eneste · spildes uden Skyld. Derfor har jeg altid gyset
NB32:127 d Tanke, at ikke en eneste · spildes uden Skyld. Derfor har jeg altid gyset
NB32:127 dog Trøstende, at Ingen · spildes uden ved egen Skyld. / Men Det jeg nok
NB32:127 dog Trøstende, at Ingen · spildes uden ved egen Skyld. / Men Det jeg nok
NB4:69 ell. Enkelte – men der · spildes uhyre Meget, hvilket dog ikke er Styr
NB4:69 ell. Enkelte – men der · spildes uhyre Meget, hvilket dog ikke er Styr
AE, s. 230 r, hvorledes hvert Øieblik · spildes, hvor det endnu ikke er kommet til en Afgjørelse.
F, s. 483 kam, om Publikums Bysnak skulde · spildes. Derfor leder ethvert Blad en Spilde-Vands
PS, s. 262 Bogstav, for at Intet skulde · spildes; dersom han omhyggeligen confererede med
FB, s. 158 over Helten, thi Flæbernes · Spildevand er en Nedværdigelse af det Hellige.
F, s. 483 specteur, der sørger for, at · Spildevandet løber frit og uhindret. Hermed fuldkommes
PCS, s. 133 ed Rendesteensbrætterne og · Spilde-Vandets ubehindrede Afløb, skal anholde fulde
BOA, note igeholde en saadan privatissime · Spilde-Vands Forbindelse med de Mange, som dog maae
F, s. 483 s. Derfor leder ethvert Blad en · Spilde-Vands Rende over sine Enemærker. Recensenten
NB30:112 jo allerede et Øieblik · spildt – ak, og et eneste Øieblik er
NB30:112 jo allerede et Øieblik · spildt – ak, og et eneste Øieblik er
NB30:132.a ndle Alt til Spilde eller til · Spildt ( ad modum Brindt). / » Guds Redskaber«
NB30:132.a ndle Alt til Spilde eller til · Spildt ( ad modum Brindt). / » Guds Redskaber«
KG, s. 317 og hvorfor? Fordi man der har · spildt de mange Penge – hvorimod man jo
NB13:91 fik det jo først da de havde · spildt deres Arbeide og Møie. / / /
NB13:91 fik det jo først da de havde · spildt deres Arbeide og Møie. / / /
BA, s. 342 nede. / Naar man saa ofte har · spildt Dogmatikens og Ethikens og sin egen Tid
NB31:54 or Guds Omsorg, thi det er ingen · spildt eller forspildt Tilværelse. Men Efterabelsens
NB31:54 or Guds Omsorg, thi det er ingen · spildt eller forspildt Tilværelse. Men Efterabelsens
DJ, s. 73 de hvert Bogstav, saa Intet er · spildt eller gaaer tilspilde, frembringer han
NB31:54 ørste er: som de Andre, er en · spildt Existents, og da det, christeligt er skeet
NB31:54 ørste er: som de Andre, er en · spildt Existents, og da det, christeligt er skeet
KG, s. 106 endeligt meget er der da ikke · spildt forinden, selv om vi et Øieblik ville
EE2, s. 162 er Dit Liv hen. Efter at have · spildt halvandet Aar paa disse Overveielser, efterat
NB:12 Menneskers Liv gaaer dog ikke · spildt i denne usalige Snaksomhed om Andre. /
NB:12 Menneskers Liv gaaer dog ikke · spildt i denne usalige Snaksomhed om Andre. /
NB:80 e komme til at leve et heelt, · spildt Liv hen i en indbildsk og travl Approximeren
NB:80 e komme til at leve et heelt, · spildt Liv hen i en indbildsk og travl Approximeren
TTL, s. 402 s det er muligt, hvis jeg har · spildt min bedste Tid uden at opleve Noget, lær
2T44, s. 213 ndt, forekom det hende en · spildt Møie at hente ny Olie, for at vedligeholde
4T44, s. 337 ller ikke. Allerede dette er · spildt Møie, en Sinkelse fra at udføre Noget,
DS, s. 237 r man ikke lært, at det er · spildt Møie, ja at det er at nære Tvivlen,
AE, s. 478 pgaven er sat er der allerede · spildt Noget, fordi der er existeret imedens,
OTA, s. 388 bliver et eneste Øieblik · spildt paa at tvivle om Opgaven, ikke den mindste
KG, s. 183 ieblikkelig. Et Øieblik · spildt paa Sammenligning, saa er Alt forspildt.
EE2, s. 155 e at bebreide sig end at have · spildt sin Tid. I daglig Tale bruger jeg disse
Papir 323:2 ieblik ud som havde han · spildt sit Liv – ved ikke at være kommen
Papir 323:2 ieblik ud som havde han · spildt sit Liv – ved ikke at være kommen
BA, s. 345 ortælle, hvad jeg selv har · spildt Tid paa at faae at vide, deels ligger det
EE2, s. 275 r 5 Timer i Døgnet, det er · spildt Tid, det maa være saa. Ved 5 Timers
EE2, s. 275 Timer i hvert Døgn, det er · spildt Tid, men det maa være saa; man arbeider
KG, s. 106 nneskelig Begyndelse gaaer en · spildt Tid. Vi tale ellers i de jordiske Forhold
Papir 420:2 f Rigsdagsmøderne har · spildt Tiden og Landets Penge paa at anstille
Papir 420:2 f Rigsdagsmøderne har · spildt Tiden og Landets Penge paa at anstille
Papir 254 t Høieste klage over en · spildt Time og over det Kjedsommelige i et saadant
Papir 254 t Høieste klage over en · spildt Time og over det Kjedsommelige i et saadant
BOA, note n nøiagtige Omhyggelighed en · spildt Uleilighed i Forhold til Adlers Skjødesløshed.
AE, s. 161 at bevise Udødeligheden er · spildt Uleilighed og en latterlig Modsigelse:
PS, s. 302 rdiske Øre; hvilket Alt er · spildt Uleilighed og en sørgelig, ja en farefuld
SLV, s. 53 gjøre i denne Henseende er · spildt Uleilighed som at knepse i Lommen, Socrates
3T43, s. 94 en, at den er ond Møie og · spildt Uleilighed, der ikke fører Mennesket
NB26:87 n dog er en Narrestreeg, en · spildt Uleilighed, en latterlig Geberde, hvis
NB26:87 n dog er en Narrestreeg, en · spildt Uleilighed, en latterlig Geberde, hvis
CK, s. 193 d en kongelig Bestalling er en · spildt Uleilighed, hvad Satan bryde Bjergtrolde
BA, s. 418 dsel ved Ord og Talemaader er · spildt Uleilighed, og Den, der kan falde paa Sligt,
BA, s. 410 ns Opkomst. Det er imidlertid · spildt Uleilighed, thi Antagelse af en saadan
NB31:2 ndvendinger er en latterligt · spildt Uleilighed. / Altsaa Philosophien kan negte
NB31:2 ndvendinger er en latterligt · spildt Uleilighed. / Altsaa Philosophien kan negte
NB31:136 øs Skare af Mskers Liv er en · spildt Uleilighed. / Men saa ere der da Nogle,
NB31:136 øs Skare af Mskers Liv er en · spildt Uleilighed. / Men saa ere der da Nogle,
BA, s. 444 hanisme, saa er al Tale derom · spildt Uleilighed. Det er da heller ikke Tilfældet,
SLV, s. 102 Gjennemgang gjennem Livet er · spildt Uleilighed. Enhver Menneske-Existents,
AE, s. 86 vorledes han veed det, det er · spildt Umage at bryde sig om – man kan heller
Papir 270 , at det dog i Grunden var · spildt Umage, at tænke paa det, der er hiinsides,
Papir 270 , at det dog i Grunden var · spildt Umage, at tænke paa det, der er hiinsides,
BI, s. 266 9). Alt Sligt er nu paa Hegel · spildt Umage, og naar Phænomenerne ere opstillede
KG, s. 100 ert Øieblik forinden er et · spildt Øieblik og mere end blot Tidsspilde,
CT, s. 230 e Talen, dog næsten var et · spildt Øieblik, da det jo ikke i strengeste
KG, s. 163 k, og saa at see den saaledes · spildt! Thi Kløgten mener – daarligt,
AeV, s. 79 n Fordel, at intet Ord bliver · spildt, det kommer i Nytaarsgaven. / I Samtalen,
KG, s. 277 sandeligen, dette Liv er ikke · spildt, det veed den Kjerlige i salig Glæde
Oi8 yldt, paa ingen Maade; er hans Liv · spildt, er det fordi han ikke vilde opgive sit
Oi8 ænger ved det. Hans Liv er ikke · spildt, fordi hans Ønske ikke blev opfyldt,
OTA, s. 389 gen Kraft: og det er Alt som · spildt, fordi Opgaven staaer ikke fast, fordi der
NB31:54 Enhver Doceren, er, christeligt, · spildt, forspildt Tilværelse. Docenterne kunne
NB31:54 Enhver Doceren, er, christeligt, · spildt, forspildt Tilværelse. Docenterne kunne
KG, s. 277 er. / Er den Kjerliges Liv da · spildt, har han ganske levet forgjeves, siden der
LF, s. 41 e ansee ethvert Øieblik for · spildt, hvori den ikke var glad. – Hvilken
AE, s. 183 , fordi ethvert Øieblik er · spildt, hvori han ikke har Gud. I samme Øieblik
NB:119 al Din Snildhed ikke blot er · spildt, men er lige saa ubemærket og overseet
NB:119 al Din Snildhed ikke blot er · spildt, men er lige saa ubemærket og overseet
AE, s. 88 selv indseet, at hans Liv var · spildt, og at det nu var for silde at begynde forfra
IC, s. 220 ieblik han er udadvendt, er · spildt, og blive disse Øieblikke mange, saa
BA, s. 453 r at opretholde Evigheden, er · spildt, og er blind Allarm; thi reent metaphysisk
FB, s. 209 kal Livet heller ikke være · spildt, om det end aldrig bliver deres ligt, der
Oi8 den pinende Tanke, at Dit Liv var · spildt, udfyldt med hvad der ikke evigt lader sig
3T44, s. 248 omhyggeligen saa Intet blev · spildt, ved Guds Velsignelse bleve en overflødig
3T44, s. 255 lighed heller ei være ham · spildt, Ønsket ikke være forgjeves, Bekymringen
PS, s. 233 lger, at vor Uleilighed er · spildt. – Der er talet meget i Verden om
Papir 591 de til Intet, deres Liv et · Spildt. / De Msker, i hvem der dog er mere Aand,
Papir 591 de til Intet, deres Liv et · Spildt. / De Msker, i hvem der dog er mere Aand,
BOA, s. 226 m muligt ikke gik en halv Dag · spildt. At Prædikenerne ikke fandt en rivende
EE1, s. 323 ted, der saae dette Theevand · spildt. Men som om Alt havde sammensvoret sig imod
NB11:79 f Concretion er Livet ogsaa · spildt: kæmpes her for at naae den berettigede
NB11:79 f Concretion er Livet ogsaa · spildt: kæmpes her for at naae den berettigede
NB30:132.a ædt ham, han er som tabt, · spildt; Tiden, Samtidighed tenderer til at forvandle
NB30:132.a ædt ham, han er som tabt, · spildt; Tiden, Samtidighed tenderer til at forvandle
NB32:127 t Tusinder og Tusinder ere · spildte – men uden Skyld. Frygteligt, naar
NB32:127 t Tusinder og Tusinder ere · spildte – men uden Skyld. Frygteligt, naar
NB31:67 om 5 Minutter – om Du · spildte dem, blæse være med det: Amen! /
NB31:67 om 5 Minutter – om Du · spildte dem, blæse være med det: Amen! /
EE2, s. 23 a, og vandrede ud i Verden og · spildte Din Tid og Din Kraft, saa gik Du Glip af
TTL, s. 394 sinkede Aandens Fyrighed, da · spildte Du Din Tid og anvendte den ilde paa at
OiA, s. 7 f Døren, slog Flasken itu, · spildte Eddiken og raabte: det Hastværk har
KG, s. 199 hundredeviis. O, sørgeligt · spildte Lærdom og Skarpsind, o sørgeligt
SLV, s. 107 der var intet Barn, hvis den · spildte Mælk var saa kostelig som Junos, efter
Oi2, s. 168 vor! Aarhundreder ere blevne · spildte paa denne kostbare Narrestreg, der er blevet
NB16:99 alde Commerce, at han igaar · spildte paa sig ved Bordet, tegn ham saa af med
NB16:99 alde Commerce, at han igaar · spildte paa sig ved Bordet, tegn ham saa af med
NB32:102 nu seer dem i Million-Viis · spildte som Exemplarer! / Træd op selv som Individualitet,
NB32:102 nu seer dem i Million-Viis · spildte som Exemplarer! / Træd op selv som Individualitet,
EE1, s. 323 v præsenteret Damerne den · spildte Thee og saaledes gjort Alt godt igjen.
KG, s. 199 og Skarpsind, o sørgeligt · spildte Tid paa dette uhyre Arbeide med at forsvare
4T44, s. 352 mrummet skuffer Øiet, den · spildte Tid som forbigangen seer ikke saa lang
LA, s. 91 e mange Menneskeliv, der gaae · spildte, eller let gjøre det. Jeg vil end ikke
NB8:70 er og Tusinder, som ligefrem gaae · spildte, et Rov for alle snedige ell. feige Folkeforførere
NB8:70 er og Tusinder, som ligefrem gaae · spildte, et Rov for alle snedige ell. feige Folkeforførere
NB31:54 se Millioner Nul mindre end Nul, · spildte, forspildte Existentser. / En Spurv, en
NB31:54 se Millioner Nul mindre end Nul, · spildte, forspildte Existentser. / En Spurv, en
CT, s. 267 sket selv længst glemt det · Spildte, saa han altsaa ikke erindrer det: Gud og
EE1, s. 248 mrende Enkeltheder i det ere · spildte. / At Scribe paa ingen Maade har motiveret
JC, s. 45 t deraf, at det vilde være · Spilfægteri at tale om en objektiv Tvivl; thi en objektiv
IC, s. 216 ange for, at det skulde blive · Spilfægteri med en saa høit opskruet Christelighed,
CT, s. 219 aade! Thi dette er da et tomt · Spilfægteri, at forsikkre, at man troer, at det er af
CT, s. 252 oe. Dette Omvendte er et tomt · Spilfægteri, der blot bliver sig selv mere og mere vigtigt,
CT, s. 164 , og al hans Forsagelse er et · Spilfægteri. Da kunde han vel ønske, at det maatte
IC, s. 43 et Gud« dog alligevel · Spilfægteri; thi er det at være Gud ikke Andet, saa
Papir 534 til, at Religionen er blevet et · Spilfægterie – men at saa dog Alle holde sammen
Papir 534 til, at Religionen er blevet et · Spilfægterie – men at saa dog Alle holde sammen
AE, s. 278 ilighed at forklare, hvad det · Spilfægterie har at betyde, at faae Modsigelse, Bevægelse,
NB12:162 mpel og egl. er det Hele blevet · Spilfægterie i den skjulte Inderlighed. /
NB12:162 mpel og egl. er det Hele blevet · Spilfægterie i den skjulte Inderlighed. /
NB12:14 der kan see, maa see, at det er · Spilfægterie med alle disse Millioner Χstne, at
NB12:14 der kan see, maa see, at det er · Spilfægterie med alle disse Millioner Χstne, at
DS, s. 186 , saa bliver det egentligen et · Spilfægterie med at ville forpligte Andres Liv i Retning
NB12:162 mon Luther har drømt om det · Spilfægterie med den skjulte Inderlighed, som dette
NB12:162 mon Luther har drømt om det · Spilfægterie med den skjulte Inderlighed, som dette
AE, s. 344 rt, hvad saa? Ja, saa var det · Spilfægterie med Forudsætningen. Om Molboerne fortælles
BOA, s. 281 s, da opdager han, at det er · Spilfægterie med hans Besindelse, og gjør Alvor deraf,
NB12:77 be alle Børn. / Det er dog · Spilfægterie som Alt. / Martensen. /
NB12:77 be alle Børn. / Det er dog · Spilfægterie som Alt. / Martensen. /
NB14:41 og Idealet. Det Moderne er · Spilfægterie ved Hjælp af at forvandle Troen til
NB14:41 og Idealet. Det Moderne er · Spilfægterie ved Hjælp af at forvandle Troen til
NB12:176 derlighed var blevet et saadant · Spilfægterie, at der behøvedes en Underfundig til
NB12:176 derlighed var blevet et saadant · Spilfægterie, at der behøvedes en Underfundig til
NB26:33 ndags-Høitideligheder er · Spilfægterie, at Mandagen ( Virkeligheden) er det afgjørende,
NB26:33 ndags-Høitideligheder er · Spilfægterie, at Mandagen ( Virkeligheden) er det afgjørende,
NB15:96 Det Hele med Treenigheden var et · Spilfægterie, det var den gl. logiske Trilogie ( Thesis
NB15:96 Det Hele med Treenigheden var et · Spilfægterie, det var den gl. logiske Trilogie ( Thesis
Papir 469 det hele med Χstd. er · Spilfægterie, er forklædt Verdslighed – dog
Papir 469 det hele med Χstd. er · Spilfægterie, er forklædt Verdslighed – dog
NB17:111 es, er meget rigtigt, men er et · Spilfægterie, hvis han saaledes vil gjøre Aandens
NB17:111 es, er meget rigtigt, men er et · Spilfægterie, hvis han saaledes vil gjøre Aandens
Papir 433 integrum mulig, saa er det · Spilfægterie, Letfærdighed, Tankeløshed at tale
Papir 433 integrum mulig, saa er det · Spilfægterie, Letfærdighed, Tankeløshed at tale
NB12:148 Grunden for et frygteligt · Spilfægterie, med at et heelt Land er christelig, og
NB12:148 Grunden for et frygteligt · Spilfægterie, med at et heelt Land er christelig, og
AE, note s her nu ikke skjulte sig meget · Spilfægterie, saa vilde der forlængst være fremkommet
NB11:225 fortvivle over dette ugudelige · Spilfægterie, som har aabnet den videste Tumleplads for
NB11:225 fortvivle over dette ugudelige · Spilfægterie, som har aabnet den videste Tumleplads for
NB36:31 blikum«, hvilket er · Spilfægterie. / Alle der i Sandhed have lært det om
NB36:31 blikum«, hvilket er · Spilfægterie. / Alle der i Sandhed have lært det om
NB23:155 t Colloquium i Grunden var · Spilfægterie. / cfr Böhringer 1ste D. 3die Afdl.
NB23:155 t Colloquium i Grunden var · Spilfægterie. / cfr Böhringer 1ste D. 3die Afdl.
NB20:50 ts, at det Hele ikke bliver · Spilfægterie. / Fremskridt i mit Liv. /
NB20:50 ts, at det Hele ikke bliver · Spilfægterie. / Fremskridt i mit Liv. /
NB12:118 de, og hendes Tilgivelse bliver · Spilfægterie. / Kjerlig som hun er, hviler hun nu vistnok
NB12:118 de, og hendes Tilgivelse bliver · Spilfægterie. / Kjerlig som hun er, hviler hun nu vistnok
NB14:41 olemik mod hele det moderne · Spilfægterie. / Som det enkelte Msk, saaledes behøver
NB14:41 olemik mod hele det moderne · Spilfægterie. / Som det enkelte Msk, saaledes behøver
NB12:70.b in af at være Χstne er · Spilfægterie. cfr Journalen NB11 p. 258. /
NB12:70.b in af at være Χstne er · Spilfægterie. cfr Journalen NB11 p. 258. /
NB7:88 I saa Fald er den hele Tale · Spilfægterie. Eller vil det virkelig sige: vi formaae
NB7:88 I saa Fald er den hele Tale · Spilfægterie. Eller vil det virkelig sige: vi formaae
NB14:66 egentligen en Selvmodsigelse, et · Spilfægterie. Jeg har vel Lov: til at lade mig lønne
NB14:66 egentligen en Selvmodsigelse, et · Spilfægterie. Jeg har vel Lov: til at lade mig lønne
NB15:117 s Børn i Χstd. var · Spilfægterie. Videnskaben vil gjøre Χstd. til
NB15:117 s Børn i Χstd. var · Spilfægterie. Videnskaben vil gjøre Χstd. til
NB8:111 telse, det bliver saa jo dog kun · Spilfægterie. Vist er det rigtignok, at naar man sætter
NB8:111 telse, det bliver saa jo dog kun · Spilfægterie. Vist er det rigtignok, at naar man sætter
EE1, s. 332 ntes at stjæle sig til at · spille – det var en lille svensk Melodi
LA, s. 103 blev Guddommen utro og vilde · spille Auctoritet, fordi han ikke lystrende Guddommen
EE1, s. 112 r nu dette Individ 5 Rbd. at · spille bort, saa blev Vendingen comisk. Ganske
NB15:84 det daglige Liv vedblive at · spille Comedie. / Ved den idelige Balloteren vil
NB15:84 det daglige Liv vedblive at · spille Comedie. / Ved den idelige Balloteren vil
JJ:459 d bevares, Publikum kan selv godt · spille Comedie. Det er ikke Publikum der behøver
JJ:459 d bevares, Publikum kan selv godt · spille Comedie. Det er ikke Publikum der behøver
EE2, s. 223 Jo underfundigere Du veed at · spille dem den Traad i Haanden, der fører dybere
NB22:64 t nu er det Staten, der vil · spille den Fornemme som trængte den ikke til
NB22:64 t nu er det Staten, der vil · spille den Fornemme som trængte den ikke til
AE, s. 151 g havde været nærved at · spille den godt; medens han dog vilde anvende
NB4:33 gide tale: ikke saaledes. Man kan · spille den Hemmelighedsfulde og være stum:
NB4:33 gide tale: ikke saaledes. Man kan · spille den Hemmelighedsfulde og være stum:
KG, s. 376 stelighed, at et Menneske vil · spille den Rene og dømme Splinten i hans Broders
KG, s. 376 om vi have talet om, at ville · spille den retfærdige Mand, der ved Lov og
NB17:81 medens han dog oprindelig vilde · spille den Selvstændige, der ikke blot havde
NB17:81 medens han dog oprindelig vilde · spille den Selvstændige, der ikke blot havde
NB10:20 en Byrde for mig at skulde · spille den Vrede. / Han er imidlertid vedblevet
NB10:20 en Byrde for mig at skulde · spille den Vrede. / Han er imidlertid vedblevet
KKS, s. 106 rore som Jfr. Julie, skal hun · spille den, maa det blive en eminent Præstation,
BA, s. 373 t det ikke er Lysten, der vil · spille denne Rolle. Et Exempel paa det Sidste
EE1, s. 270 middelbar Komiker kan aldrig · spille Dervière, thi han er ingen Charakteer.
NB:131 agnene, at den Fortryllede maatte · spille det samme Stykke baglænds igjennem,
NB:131 agnene, at den Fortryllede maatte · spille det samme Stykke baglænds igjennem,
AE mthed til for Spøg ligesom at · spille effen og ueffen med Gud, og til i Alvor
NB31:161 illerne vilde blive ved at · spille efter at Tæppet er faldet, saa er i
NB31:161 illerne vilde blive ved at · spille efter at Tæppet er faldet, saa er i
JC, s. 26 den Sætning, der kom til at · spille en afgjørende Rolle i hans Liv. Denne
EE1, s. 110 ringernes Vanskeligheder her · spille en anden Rolle. Det er dem, Interessen
SLV, s. 260 kuespillere mene, at det, at · spille en fuld Mand, er den letteste Opgave, hvilket
PCS t næsten enhver til en vis Grad · spille en fuld Mand, fordi Opgaven er saa uendelig
PMH, s. 77 thetisk, og kun skjult villet · spille en hemmelig Efterretning i Haanden paa
EE1, s. 160 dog vil Monologen altid her · spille en Hovedrolle, om end Situationen bestandig
EE1, note e ham indsee, at naar man skal · spille en Intrigue, skal man aldrig have Dervière
EE2, s. 17 g af, at Du havde Lyst til at · spille en lille Zeus. Du er saa fornem med Din
AA:25 hed at blande sig i Alt, bestandig · spille en meget comisk Rolle. Noget bedre Forbillede
AA:25 hed at blande sig i Alt, bestandig · spille en meget comisk Rolle. Noget bedre Forbillede
Papir 87 r os det, og Gud kommer da til at · spille en meget underordnet Rolle. / /
Papir 87 r os det, og Gud kommer da til at · spille en meget underordnet Rolle. / /
BI, s. 196 g, men senere opgivet, til at · spille en Rolle. En Mængde Scener, der blot
G, s. 9 vil derom, det vil komme til at · spille en saare vigtig Rolle i den nyere Philosophi;
Papir 566 høiere op og finde mig i at · spille en Slags gal Mand – i Sammenligning
Papir 566 høiere op og finde mig i at · spille en Slags gal Mand – i Sammenligning
PS, s. 272 der man da stundom Orchestret · spille en Symphoni eller noget andet Saadant,
BI, s. 173 efter denne Opfattelse vilde · spille en tilfældig Rolle i Plato. Eller man
AE, s. 545 , at han ledsages af Basuner, · spille en Valts – for ret at festligholde
AE, s. 545 anisten til daglig Brug vilde · spille en Valts, vilde han vel blive afsat; men
OL, s. 30 avnsposten var paa Veie til at · spille Fallit, gjorde den som alle Fallenter:
NB17:83 id hvor han veed, at han dog vil · spille Fallit. Det er ikke saaledes, at Stoltheden
NB17:83 id hvor han veed, at han dog vil · spille Fallit. Det er ikke saaledes, at Stoltheden
SLV, s. 365 rstyrret det Erotiske ved at · spille falsk i det Religieuse. Hun vilde ikke
TS, s. 61 Embedsmænd og Undersaatter · spille falsk mod ham. Hvad troer Du nu denne almægtige
BI, s. 290 En og Anden nødvendigt at · spille falsk, naar han ikke ønsker, at Byen
NB32:24 det Hele er raaddent, at vi · spille falsk: ja saa er en saadan Tilstand eo
NB32:24 det Hele er raaddent, at vi · spille falsk: ja saa er en saadan Tilstand eo
EE1, s. 283 re, saa er man istand til at · spille Fjæderbold med hele Tilværelsen.
LP, s. 52 n under Armen, som gammel Mand · spille for den vilde, raae Ungdom, spottes som
SLV, s. 260 har et maadeligt Publikum at · spille for. Bogholderen forskaanede man dog, fordi
NB19:37 ske Oplysninger. Han foretrak at · spille fornem mod Pseudonymerne. Det var taabeligt
NB19:37 ske Oplysninger. Han foretrak at · spille fornem mod Pseudonymerne. Det var taabeligt
Papir 371:1 der han sig ind, vil han · spille Forsyn, see han blot at gjøre sin Pligt,
Papir 371:1 der han sig ind, vil han · spille Forsyn, see han blot at gjøre sin Pligt,
JJ:417 kan jo dog ogsaa være at · spille Forsyn. / Idag gik der en Erindring mig
JJ:417 kan jo dog ogsaa være at · spille Forsyn. / Idag gik der en Erindring mig
NB2:207 kelse. Men Sagen er man vil selv · spille Forsyn. Saa bliver Verdenshistorien rigtignok
NB2:207 kelse. Men Sagen er man vil selv · spille Forsyn. Saa bliver Verdenshistorien rigtignok
FB, s. 176 igt ved sin Gjerning at ville · spille Forsynet, men den fordømmer ogsaa det
IC, s. 183 et, selv vil spille vigtig og · spille Forsynet, og derfor ene er beskjeftiget
JJ:109 d at høre en ung Pige ovenover · spille Fortepiano, blandt Andet ogsaa Webers sidste
JJ:109 d at høre en ung Pige ovenover · spille Fortepiano, blandt Andet ogsaa Webers sidste
NB32:104 ler hvis En, der kun kunde · spille først af Brættet saae En spille sidst
NB32:104 ler hvis En, der kun kunde · spille først af Brættet saae En spille sidst
AE, s. 514 lse være forhindret fra at · spille Genie paa sin Religieusitets Conto. Modsigelsen
NB8:97 om Juletræet, have Lyst til at · spille Gnav og spise Pebernødder. Nei Χstus
NB8:97 om Juletræet, have Lyst til at · spille Gnav og spise Pebernødder. Nei Χstus
AE, s. 167 shistorisk og systematisk vil · spille Gud paa Næsen, naar Præster selv
NB7:69 Men Sagen er altid vil Msket · spille Gud paa Næsen, og ikke tænke Tanken
NB7:69 Men Sagen er altid vil Msket · spille Gud paa Næsen, og ikke tænke Tanken
4T44, s. 363 er ved en kjærlig List at · spille ham det i Haanden: hos ham bliver det forvansket,
AE, s. 151 var ligesaa vanskeligt som at · spille Hamlet, hvorom den største Skuespiller
4T44, s. 320 Man advare mod her at ville · spille Helt, her at ville være Krigsmand for
NB22:8 jerne for godt Kjøb ville · spille Heroer. / Saaledes var det ikke med vore
NB22:8 jerne for godt Kjøb ville · spille Heroer. / Saaledes var det ikke med vore
AE, s. 145 ke Gud, thi seer man ham ikke · spille Herren, saa seer man ham ikke. I det Ethiske
NB11:8 t Hele. / Men jeg har villet · spille Herren, selv styre, ved hypochondre Udflugter
NB11:8 t Hele. / Men jeg har villet · spille Herren, selv styre, ved hypochondre Udflugter
IC, s. 215 ske rigtigt Fare for at ville · spille Hjertekjenderen. Altsaa Ingen kan nægte
BB:1 e flygtige erotiske Stemninger · spille Hovedrollen; deels det elegante og vittige
BB:1 e flygtige erotiske Stemninger · spille Hovedrollen; deels det elegante og vittige
LA, s. 91 else Vildledte, der for Penge · spille Hundens Rolle, men de mange Ubefæstede,
TS, s. 71 til hele Dit øvrige Liv at · spille hver evige Dag – men iaften skal
NB30:84 som Den, der er vant til at · spille høit, høit, høit; og som Den,
NB30:84 som Den, der er vant til at · spille høit, høit, høit; og som Den,
SLV, s. 164 en er Alt sat ind, det er at · spille høit; og i Forelskelsen er Alt sat ind
SLV, s. 103 e Ægteskaber, der hverken · spille i Forelskelsens eller Beslutningens bedste
AE, s. 264 pillerinde, der ikke blot kan · spille i forskjellige phantastiske qvindelige
G, s. 34 e er for den Dannede ligesom at · spille i Lotteriet, kun har man ikke den Ubehagelighed
AE, s. 389 d at arbeide, og Povel ved at · spille i Lotteriet, og Hans ved Arv, og Mads ved
AE, s. 141 iseret herved, ligesom ved at · spille i Lotteriet, vrager det Høieste, naar
NB24:57 ς) er bestandigt at skulle · spille i Orchestret. / Saaledes med den Religieuse.
NB24:57 ς) er bestandigt at skulle · spille i Orchestret. / Saaledes med den Religieuse.
AE, note bestandig lader en Forestilling · spille ind med, der kun er altfor meget underrettet
FP, s. 25 e Fædrelandet om at vi ikke · spille Invite uden at have Kongen garderet, og
KKS, s. 106 gernes Tid er forbi; skal hun · spille Julie, kan der ikke mere være Tale om
KKS, s. 105 espillerinde paa 17 Aar kunde · spille Julie? Man taler rigtignok trompetende
NB9:60 d saadan udenvidere at ville · spille Kamerat med Gud. Men Ulykken er, at Ophøietheden,
NB9:60 d saadan udenvidere at ville · spille Kamerat med Gud. Men Ulykken er, at Ophøietheden,
AE, s. 266 pgive Alt og samle sig paa at · spille Kegler og at ride Heste til. Men dette
AE, s. 371 ae paa Bal, conversere Damer, · spille Kegler og hvad man ønsker. Men det absolute
LA, s. 104 l, en Spøg, ligesom det at · spille Kegler, eller at slaae Katten af Tønden.
BMT, s. 220 ed. Det skete. Lad ham nu kun · spille klog ved Taushed; naar man veed, hvad hans
AE, s. 365 mer – istedenfor med at · spille Kort i Klubben; thi skal man have Lov uden
NB4:57.a mtrent som man betragter det at · spille Kort om Ingenting. Sandheden troer man
NB4:57.a mtrent som man betragter det at · spille Kort om Ingenting. Sandheden troer man
NB2:245 ikke at gaae i Selskab, ikke at · spille Kort, ikke at indlade sig med Andre ligger
NB2:245 ikke at gaae i Selskab, ikke at · spille Kort, ikke at indlade sig med Andre ligger
NB2:245 man baade maa i Tide lære at · spille Kort, og gifte sig og andet Saadant for
NB2:245 man baade maa i Tide lære at · spille Kort, og gifte sig og andet Saadant for
IC, s. 56 dem med, han kan ikke engang · spille Kort. Han har en Smule Folkegunst –
AE, s. 369 , ved ikke at have lært at · spille Kort.« Saaledes ogsaa: at forsage
Not15:4 dt urolig. Jeg bad hende at · spille lidt for mig som hun ell. gjorde. Hun gjør
Not15:4 dt urolig. Jeg bad hende at · spille lidt for mig som hun ell. gjorde. Hun gjør
NB2:45 . Jeg skal bestræbe mig for at · spille lige godt. Man har sagt det skulde ikke
NB2:45 . Jeg skal bestræbe mig for at · spille lige godt. Man har sagt det skulde ikke
Not3:4 Emilie Galotti. Serlo skulde · spille Marinelli, og han yttrede over denne Præstation
Not3:4 Emilie Galotti. Serlo skulde · spille Marinelli, og han yttrede over denne Præstation
NB24:57 og dog kunne passe sin Violin og · spille med aldeles ligesaa roligt og sikkert som
NB24:57 og dog kunne passe sin Violin og · spille med aldeles ligesaa roligt og sikkert som
EE2, s. 105 et vel, lad kun Din Vittighed · spille med alt Sligt. I mange Maader kan jeg godt
NB4:57 altsaa blot om at ville ligge og · spille med denne » Mængde«
NB4:57 altsaa blot om at ville ligge og · spille med denne » Mængde«
NB15:66 r sig den Frihed tillige at · spille med i Egenskab af Opdrager, og anbringe
NB15:66 r sig den Frihed tillige at · spille med i Egenskab af Opdrager, og anbringe
NB24:57 Takten o: s: v: Men han skal jo · spille med i Orchestret, kunde taale denne Brusen
NB24:57 Takten o: s: v: Men han skal jo · spille med i Orchestret, kunde taale denne Brusen
EE2, s. 203 har ikke Din Virtuositet i at · spille med Kategorier, men hvad der i dybeste
G, s. 70 ngre, at Verden tillader sig at · spille med mig som Barnet med en Oldenborre? –
SLV, s. 341 Derfor kan Omskiftelsen ikke · spille med mig, jeg holder Ideen fast, og det
NB32:96 sidst Skrædderne komme til at · spille med o: s: v: o: s: v: / Hvad der er misundeligt
NB32:96 sidst Skrædderne komme til at · spille med o: s: v: o: s: v: / Hvad der er misundeligt
AE, s. 101 er til Lessing – for at · spille med Præpositioner, hvad Jacobi yndede
IC, s. 210 dte, derved at nu Alle skulde · spille med, paa en egen Vanskelighed, som gjorde
AE, s. 424 mod deres Villie komme til at · spille med. / See, i Søndags sagde Præsten:
NB11:204 Christenhed kommer til at · spille med. Er der ikke noget Fortvivlet i dette
NB11:204 Christenhed kommer til at · spille med. Er der ikke noget Fortvivlet i dette
SLV, s. 88 ordeel, at han kommer til at · spille med. I Almindelighed faaer Professoren
NB30:16 saadan Top, som Børnene · spille med. Ved Hjælp af Pidskeslagene gjorde
NB30:16 saadan Top, som Børnene · spille med. Ved Hjælp af Pidskeslagene gjorde
NB24:57 sætte sig ned i Orchestret og · spille med: han vilde jo selv blive forstyrret
NB24:57 sætte sig ned i Orchestret og · spille med: han vilde jo selv blive forstyrret
AE, s. 493 od, at jeg saa skal sige, Gud · spille med; det forstaaer sig, Forestillingerne
AE, s. 450 g, maa en flygtig Tanke ikke · spille Mester; han afvæbner denne Tanke ethisk,
KG, s. 238 maa rigtignok Bedraget kunne · spille Mesteren, aldeles som i Penge-Verdenen.
NB12:165.b men er der saa En, der vil · spille mig: saa giver man mig min Distinction
NB12:165.b men er der saa En, der vil · spille mig: saa giver man mig min Distinction
NB36:12 gnation, at jeg endog har villet · spille Mynster det Nye i Haanden som hans Sidste,
NB36:12 gnation, at jeg endog har villet · spille Mynster det Nye i Haanden som hans Sidste,
IC, s. 48 og saa skal Historien ikke · spille Næsviis med at ville gjøre aabenbart,
NB4:18 Den, der forledte et Barn til at · spille og svire gjorde msklig talt saa megen
NB4:18 Den, der forledte et Barn til at · spille og svire gjorde msklig talt saa megen
EE2, s. 49 ære barmhjertig nok til at · spille ogsaa et saadant Menneske det Puds at gjøre
FF:38 erer D. Juan, lader Mephistopheles · spille op – denne Omstændigheds dybere
FF:38 erer D. Juan, lader Mephistopheles · spille op – denne Omstændigheds dybere
NB9:13 d – saa skulde R. N. rigtig · spille op – og hvorved? ja ved Mit. Altsaa
NB9:13 d – saa skulde R. N. rigtig · spille op – og hvorved? ja ved Mit. Altsaa
Oi1, s. 136 sandeligen bedst ved ikke at · spille op i Retning af at ville gjælde for
NB14:20 ører. Det er saa rask at · spille op med et Msk – og saa skrige ak
NB14:20 ører. Det er saa rask at · spille op med et Msk – og saa skrige ak
NB31:70 r ikke have. / Ja, o Gud, Du kan · spille op med et stakkels Msk! Du fængsler
NB31:70 r ikke have. / Ja, o Gud, Du kan · spille op med et stakkels Msk! Du fængsler
NB26:25 tilbage, og lader os Msker · spille op saa galt vi vil. Hvilken Formildelse.
NB26:25 tilbage, og lader os Msker · spille op saa galt vi vil. Hvilken Formildelse.
BA, s. 460 lighedens Angester begynde at · spille op, og naar Endelighedens Lærlinge tabe
Papir 380:1 bh. er to Scener og man maa · spille paa begge. Kiøbh. er ikke stor nok til
Papir 380:1 bh. er to Scener og man maa · spille paa begge. Kiøbh. er ikke stor nok til
NB2:40 ligner ikke en Mand, der kan · spille paa Cithar, men ingen Cithar har. Det betegner
NB2:40 ligner ikke en Mand, der kan · spille paa Cithar, men ingen Cithar har. Det betegner
KG, s. 321 ænder af, saa kan jeg ikke · spille paa Cither, og naar man har hugget mine
NB18:13 re – o, Herre Gud, at gide · spille paa den Streng nu i det 19de Aarh., for
NB18:13 re – o, Herre Gud, at gide · spille paa den Streng nu i det 19de Aarh., for
NB10:72 ille pianket Samtid faaer Lov at · spille paa et Instrument af mit Omfang. /
NB10:72 ille pianket Samtid faaer Lov at · spille paa et Instrument af mit Omfang. /
Papir 276:3 elastisk kunde man altid · spille paa ham, han havde et Omfang, som aldrig
Papir 276:3 elastisk kunde man altid · spille paa ham, han havde et Omfang, som aldrig
KG, s. 189 mere, om jeg saa tør sige, · spille paa Menneskelighedens barnagtige Skueplads,
Papir 542 erved – at han ikke kunde · spille paa Violin. / Religieuse Garantier. /
Papir 542 erved – at han ikke kunde · spille paa Violin. / Religieuse Garantier. /
NB13:16 , som han ikke forstaaer at · spille paa, hun eier Toner, som jeg forstod at
NB13:16 , som han ikke forstaaer at · spille paa, hun eier Toner, som jeg forstod at
SD, s. 241 at Kongen var i Byen, vilde · spille Privatmanden, der i saa Henseende »
NB26:21 hvor langt taknemligere at · spille Præst. At tage Mskenes skjønneste
NB26:21 hvor langt taknemligere at · spille Præst. At tage Mskenes skjønneste
NB20:68 hed og smaalig Lidenskab at · spille Reformator, at tale Sandhedens djærve
NB20:68 hed og smaalig Lidenskab at · spille Reformator, at tale Sandhedens djærve
NB21:162 villet fuske i en masse at · spille Reformator. Det vil da gaae med mig i Forhold
NB21:162 villet fuske i en masse at · spille Reformator. Det vil da gaae med mig i Forhold
NB20:68 Enhver, der paa nogen Maade vil · spille Reformatoren, vil, misfornøiet med et
NB20:68 Enhver, der paa nogen Maade vil · spille Reformatoren, vil, misfornøiet med et
AE, s. 262 sdeel, hvis Poesien ikke skal · spille Renonce, og hvorfor? Fordi Inderligheden
AA:23 il denne ubøielige Magt; derfor · spille Rettersteder, Ravne og Krager, Fængsel,
AA:23 il denne ubøielige Magt; derfor · spille Rettersteder, Ravne og Krager, Fængsel,
Papir 259:1 vedet atter komme til at · spille Rolle. – / / 22 Oct. 38. /
Papir 259:1 vedet atter komme til at · spille Rolle. – / / 22 Oct. 38. /
BI, s. 157 ledlige nogensinde har kunnet · spille saa stor en Rolle. Men idet Billedet griber
AE, s. 388 estykkets Anstrængelse, og · spille Sagen over i Viden og Praten. Nei, dersom
HCD, s. 175 det endogsaa er de Andre, som · spille Sandheden, det lod sig vel nu ikke mere
DD:69 an ikke enten forstaaer nøie at · spille Sangen baglænds igjen, ell. Een bagfra
DD:69 an ikke enten forstaaer nøie at · spille Sangen baglænds igjen, ell. Een bagfra
SLV, s. 161 ælper ikke, det er kun at · spille Seiren i Hænderne paa Chicaneurer, der
BOA, s. 156 Samme er det der tilsidst maa · spille Seiren i Hænderne paa Fritænkerne:
NB25:112 forraade mig, for at kunne · spille Selvstændig. / Om » Hende.«
NB25:112 forraade mig, for at kunne · spille Selvstændig. / Om » Hende.«
NB14:90 e han villet gaae udenom og · spille Selvstændig. Havde han gjort Skridtet
NB14:90 e han villet gaae udenom og · spille Selvstændig. Havde han gjort Skridtet
NB32:104 rst af Brættet saae En · spille sidst af Brættet og nu vilde bedømme
NB32:104 rst af Brættet saae En · spille sidst af Brættet og nu vilde bedømme
BA, s. 341 ndivid ubekymret om Slægten · spille sin lille Historie paa sit Privattheater;
Papir 44 en i høieste Grad komme til at · spille sin Role, og Ideer, som Stat ( fE som den
Papir 44 en i høieste Grad komme til at · spille sin Role, og Ideer, som Stat ( fE som den
EE2, s. 22 Det, Du altsaa vilde, var at · spille Skjebnen, det Du egentlig frydede Dig ved,
EE2, s. 22 Du er ret godt skikket til at · spille Skjebnen, forsaavidt man med dette Ord
NB35:49 aes, at forsage det Sexuelle, at · spille Stykket baglænds som man maa mod Trolddom:
NB35:49 aes, at forsage det Sexuelle, at · spille Stykket baglænds som man maa mod Trolddom:
NB7:99 Du ell. jeg har Noget med at · spille Styrelsen at gjøre, ell. med at ville
NB7:99 Du ell. jeg har Noget med at · spille Styrelsen at gjøre, ell. med at ville
NB25:101 bjektivitet med hvilken man vil · spille Trediemand, blive Professor i – at
NB25:101 bjektivitet med hvilken man vil · spille Trediemand, blive Professor i – at
AE, s. 493 g saa tør sige, bestandigt · spille uden for, og trøste sig med at ingen
CT, s. 21 de, hvis man saa tør sige, · spille udenfor, og holde sig klogeligen udenfor
AE, s. 37 ar inviteret og begyndt med at · spille Vantroen Seiren i Haanden ved selv at ville
AE, s. 50 og hvor det at · spille verdenshistorisk Genie og verdenshistorisk
NB6:44 kunde jeg let fristes til at · spille vigtig og blive – en alvorlig Mand,
NB6:44 kunde jeg let fristes til at · spille vigtig og blive – en alvorlig Mand,
IC, s. 183 ffer Guds-Forholdet, selv vil · spille vigtig og spille Forsynet, og derfor ene
HCD, s. 174 at kunne slippe, men at kunne · spille vigtige paa den Maade: det er en Digter
Papir 564 aa i Forhold til andre Msker at · spille vor Herre, som regjerer ved Hjælp af
Papir 564 aa i Forhold til andre Msker at · spille vor Herre, som regjerer ved Hjælp af
TS, s. 71 aldrig mere befatte mig med at · spille, aldrig mere – iaften skal det være
KKS, s. 103 man veed jo, hun maa · spille, da hun er engageret; Mangen er, trods sin
KKS, s. 103 ære vidende om, at hun maa · spille, fordi det er hendes Næringsvei; man
NB16:18 g: at det er virkelige Msker her · spille, ikke som i Theateret, at man skal afgjøre
NB16:18 g: at det er virkelige Msker her · spille, ikke som i Theateret, at man skal afgjøre
NB:15 r et saadant Publikum vil jeg ikke · spille, med det har jeg Intet at gjøre, det
NB:15 r et saadant Publikum vil jeg ikke · spille, med det har jeg Intet at gjøre, det
JC, s. 47 erlig en Figur han kom til at · spille, og at det Hele maatte gaae til med Hexerie.
EE1, s. 421 ærelse til at vedblive at · spille, som om jeg Intet havde bemærket. En
SBM, s. 142 n Indsigelse; jeg vil hellere · spille, svire, hore, stjæle, myrde end deltage
Papir 175 ik, og pludselig begynder han at · spille. / d. 25 Aug. 36. / Den Hegelske Drøvtygningsproces
Papir 175 ik, og pludselig begynder han at · spille. / d. 25 Aug. 36. / Den Hegelske Drøvtygningsproces
NB26:21 spilleren ikke leve uden at · spille; Ferie-Tiden er i een Forstand for ham et
NB26:21 spilleren ikke leve uden at · spille; Ferie-Tiden er i een Forstand for ham et
SLV, s. 377 or Pathos i Brystet havde en · Spilledaase i Lommen for det afgjørende Øieblik.
NB22:169.a at prædike kunde ogsaa en · Spilledaase prædike. / Abbed Isidorus /
NB22:169.a at prædike kunde ogsaa en · Spilledaase prædike. / Abbed Isidorus /
NB22:169.a ære moersomt at høre en · Spilledaase sige: » om end Alle faldt fra, saa
NB22:169.a ære moersomt at høre en · Spilledaase sige: » om end Alle faldt fra, saa
NB22:169.a ten bære sig ad / a en Art · Spilledaase, som blev at sætte op paa Prædikestolen,
NB22:169.a ten bære sig ad / a en Art · Spilledaase, som blev at sætte op paa Prædikestolen,
Oi4, s. 220 t, af en Haandbog eller af en · Spilledaase. Ah! Det Officielle kan man ikke sige om,
LA, s. 98 hun en Anonym, et Positiv, en · Spilledaase. Yttringerne blive saa objektive, Yttringernes
NB22:169.a ar Præster for at sætte · Spilledaasen op, og for at gesticulere saa har jeg slet
NB22:169.a ar Præster for at sætte · Spilledaasen op, og for at gesticulere saa har jeg slet
Oi10, s. 394 rdet for Menigheden. Roligt · spillede den herskelystne Kirke-Styrer om Aftenen
NB14:90 dviklet som han var af mig, · spillede den Selvstændige. ( Angaaende dette
NB14:90 dviklet som han var af mig, · spillede den Selvstændige. ( Angaaende dette
NB26:34 og hvem saa Lidenskaben · spillede det Puds, at det kom til at betyde, at
NB26:34 og hvem saa Lidenskaben · spillede det Puds, at det kom til at betyde, at
EE2, s. 161 dvendigt, at den Fortryllede · spillede det samme Stykke baglænds, uden at tage
EE2, s. 275 ne Æsthetikers Betragtning · spillede en Rolle, og uafhængig er han nu engang
BA, note om afdankede Vittigheder eengang · spillede en stor Rolle i Logiken, ikke som biløbige
SLV, s. 177 men den Ulykkelige, der · spillede hele sin Formue bort, ønsker jo ogsaa
SFV, s. 54 et, at det var ikke mig, der · spillede Herren, at der var en Anden, der var Herren,
NB30:84 t med de Herlige, der ogsaa · spillede høit medens de levede, for hvem just
NB30:84 t med de Herlige, der ogsaa · spillede høit medens de levede, for hvem just
Not8:21 kibsdrenge, paa Finlapperne, der · spillede i Maaneskin ombord paa Skibet – en
Not8:21 kibsdrenge, paa Finlapperne, der · spillede i Maaneskin ombord paa Skibet – en
DD:104 nde) det offentlige Fruentim̄er · spillede i Paris; thi hvor kan den offentlige Mening
DD:104 nde) det offentlige Fruentim̄er · spillede i Paris; thi hvor kan den offentlige Mening
EE1, s. 332 le svensk Melodi – hun · spillede ikke med Færdighed, hun blev utaalmodig,
BB:2 : » Jongl: vare de, som · spillede Instrumenter, fortalte Noveller, foredrog
BB:2 : » Jongl: vare de, som · spillede Instrumenter, fortalte Noveller, foredrog
NB18:49 er uendelig let gjort, som · spillede jeg aldeles udenfor. / Og saa skal nu Martensen
NB18:49 er uendelig let gjort, som · spillede jeg aldeles udenfor. / Og saa skal nu Martensen
CT, s. 63 n og være Konge, fordi han · spillede Konge igaar Aftes, saa ville vi Alle lee
KG, s. 92 t saa falder, saa er Den, der · spillede Kongen, og Den, der spillede Tiggeren,
NB18:47 me. Saa var der fE En, der · spillede Luther. Scene-Instructeuren ( og forresten
NB18:47 me. Saa var der fE En, der · spillede Luther. Scene-Instructeuren ( og forresten
BMT, s. 219 hvad Prof. Nielsen uheldigt · spillede Martensen i Haanden, uden engang at iagttage
NB28:86 gjøre sig Samvittighed deraf, · spillede mig det Puds: hvis jeg meddeelte ham den
NB28:86 gjøre sig Samvittighed deraf, · spillede mig det Puds: hvis jeg meddeelte ham den
JJ:147 det Religieuse som bange Ahnelse · spillede mig i Haanden som min Phantasie udhamrede,
JJ:147 det Religieuse som bange Ahnelse · spillede mig i Haanden som min Phantasie udhamrede,
NB2:54 Existents er Nonsens. Om jeg · spillede og horede og svirede hele Dagen igjennem,
NB2:54 Existents er Nonsens. Om jeg · spillede og horede og svirede hele Dagen igjennem,
FF:137 bag ved dem gik to unge Msk., der · spillede paa Fløite, hvorefter de dandsede –
FF:137 bag ved dem gik to unge Msk., der · spillede paa Fløite, hvorefter de dandsede –
Papir 1:1 t. Han lærte ogsaa Musik, · spillede paa Fløite. 18 Aar gl kom han til Høiskolen
Papir 1:1 t. Han lærte ogsaa Musik, · spillede paa Fløite. 18 Aar gl kom han til Høiskolen
JJ:109 foredraget af en blind Mand, der · spillede paa Harpe. / Det er som om Alt blot var
JJ:109 foredraget af en blind Mand, der · spillede paa Harpe. / Det er som om Alt blot var
Not8:6 sig i Havet, da er det som om den · spillede paa Strenge. / Det er dog intet Under,
Not8:6 sig i Havet, da er det som om den · spillede paa Strenge. / Det er dog intet Under,
Papir 135 l hans Riddersvende; thi de · spillede slet ingen selvstændig Rolle, men til
Papir 135 l hans Riddersvende; thi de · spillede slet ingen selvstændig Rolle, men til
KG, s. 92 spillede Kongen, og Den, der · spillede Tiggeren, og saaledes fremdeles hver især,
NB19:35 ersom jeg ikke underfundigt · spillede under Dækket og holdt sammen med Det,
NB19:35 ersom jeg ikke underfundigt · spillede under Dækket og holdt sammen med Det,
G, s. 62 lse, paa hvilke Lidenskaber hun · spillede, og saaledes var hun jo bleven skyldig i
NB4:31 r denne Begunstigelse Relief; thi · spillede, svirede og horede jeg, saa blev jeg ikke
NB4:31 r denne Begunstigelse Relief; thi · spillede, svirede og horede jeg, saa blev jeg ikke
LP, s. 52 r, hvor omvandrende Musikanter · spillede; en Qvindestemme lød veemodigt stærkt,
NB30:84 i en By, et Land, hvor der · spilledes lidenskabeligt om Pebernødder, og manoeuvredes
NB30:84 i en By, et Land, hvor der · spilledes lidenskabeligt om Pebernødder, og manoeuvredes
EE1, s. 112 saa nær. Fremstiller jeg · Spillelysten i et Individ og giver nu dette Individ
Papir 115:3 faae mere Styrke, ligesom · Spillelysten stiger hos den, der eengang har tabt i
Papir 115:3 faae mere Styrke, ligesom · Spillelysten stiger hos den, der eengang har tabt i
NB32:104 ræk hans Spil efter sin · Spillemaade: dette vilde være en Analogie. Det hjælper
NB32:104 ræk hans Spil efter sin · Spillemaade: dette vilde være en Analogie. Det hjælper
FF:72 Udødelighed. / Gud give jeg var · Spillemand – et Bonde-Skovbal! – O Gud!
FF:72 Udødelighed. / Gud give jeg var · Spillemand – et Bonde-Skovbal! – O Gud!
LP, s. 55 og til Motto: Andersen: Kun en · Spillemand 1 D. p. 70. » Ved hvert Præg
BB:2 mimi. Endelig maatte en fuldk: · Spillemand ogsaa forstaae » die Künste
BB:2 mimi. Endelig maatte en fuldk: · Spillemand ogsaa forstaae » die Künste
LP, s. 15 ste Værk: / » Kun en · Spillemand« / Der ligger i den hele nyere Udvikling
LP, note il Geniet, cfr. » Kun en · Spillemand« 1, 161: » Geniet er et Æg, der
LP, note eskrædder. / » Kun en · Spillemand« 1,150, hvor Christian første Gang kommer
LP, s. 43 r at blive ved » Kun en · Spillemand«, Christian virkelig er, hvilket indeholder
LP, note ine Exempler af » Kun en · Spillemand«, da jeg har den ved Haanden. –) Cfr.
LP, s. 50 ciel Omtale af » Kun en · Spillemand«, der naturligviis væsenlig vil holde
LP, s. 43 lere Omtale af » Kun en · Spillemand«, maa jeg udbede mig Læsernes Opmærksomhed
LP, s. 55 de op for os som en stakkels · Spillemand, der om Søndagen spiser hos Luzie og
LP, s. 56 sin Omtale af » Kun en · Spillemand,« forsaavidt den skulde skee, og forsaavidt
LP, note 6 første Capitler af Kun en · Spillemand. Det er dog et Spørgsmaal, om man i den
BOA, note ar dannet sig en Mellemstab af · Spillemænd ( Skillings-Anmælderne), hvis Næringsvei
NB:47 r dannet sig en Mellemstab af · Spillemænd ( Skillings-Anmælderne), hvis Næringsvei
NB:47 r dannet sig en Mellemstab af · Spillemænd ( Skillings-Anmælderne), hvis Næringsvei
BB:2 ham det, havde een ell. flere · Spillemænd i sin Tjeneste. Foruden Trobadourernes
BB:2 ham det, havde een ell. flere · Spillemænd i sin Tjeneste. Foruden Trobadourernes
NB18:85 or, medens en Mellemstab af · Spillemænd og Hoboister arrangere et Levebrød for
NB18:85 or, medens en Mellemstab af · Spillemænd og Hoboister arrangere et Levebrød for
NB18:85 dighed, medens en Mellemstab af · Spillemænd og Hoboister, jeg mener, Bladskrivere,
NB18:85 dighed, medens en Mellemstab af · Spillemænd og Hoboister, jeg mener, Bladskrivere,
Not6:18 e Momenter af det Poetiske: · Spillemænd, Virtuoser i at fortælle, i at insinuere
Not6:18 e Momenter af det Poetiske: · Spillemænd, Virtuoser i at fortælle, i at insinuere
KKS, s. 95 vis hun bliver det, thi denne · Spillen Comedie i det 18de Aar er, æsthetisk
EE1, s. 31 flægs lyse-grøn i guult · spillende Frakke. Det gjorde mig ondt for ham; men
BA, s. 360 andet, endnu sprællende og · spillende i deres Farveskær. Han skal heller ikke
NB31:161 eriet i fuld Gang, alle de · Spillende i vanlig Virksomhed. Og dog er der skeet
NB31:161 eriet i fuld Gang, alle de · Spillende i vanlig Virksomhed. Og dog er der skeet
BB:1 som er en paa Livets Overflade · spillende Levning af Middelalderens Ridderaand; et
BB:1 som er en paa Livets Overflade · spillende Levning af Middelalderens Ridderaand; et
G, s. 36 med fuldkommen Succes, maa det · spillende Personale være sammensat paa en egen
EE1, s. 117 , at hun er smuk, at hun har · spillende Øine, at bede hende vende sig om, for
KG, s. 92 relse løb surr for alle de · Spillende, saa de meente, at de virkeligen vare hvad
BI, note jør Ironien dybere, men mere · spillende. / I Systemet faaer derfor ethvert enkelt
OTA, s. 174 dskab til Skuepladsens og de · Spillendes Forvandling, som Evigheden i Forhold til
Papir 135 gens Datter – men han · spiller atter sin Narrerolle. – Herfra kunne
Papir 135 gens Datter – men han · spiller atter sin Narrerolle. – Herfra kunne
EE1, s. 263 for Løiers Skyld, at han · spiller Charles' s Rolle. Det har det jo aldrig
HCD, s. 178 amatisk Christendom, kort han · spiller Comedie; han foredrager det om Forsagelse,
Papir 135 t staaer overfor et Individ, der · spiller den Afsindige og dog overgaaer dem alle,
Papir 135 t staaer overfor et Individ, der · spiller den Afsindige og dog overgaaer dem alle,
OTA, s. 173 beskrive een Yttring. Broget · spiller den ikke blot i alle mulige Farver, men
Oi10, s. 399 es for det langt Større, · spiller den Objektive, saa hans Liv udtrykker lige
NB13:74 a Plakaten: at han mell. 7 og 10 · spiller den ædle Fader, Overførsteren; det
NB13:74 a Plakaten: at han mell. 7 og 10 · spiller den ædle Fader, Overførsteren; det
AA:35 erved tog Alt tilbage. Overhovedet · spiller denne Brug af Ordet uendelig en stor Rolle
AA:35 erved tog Alt tilbage. Overhovedet · spiller denne Brug af Ordet uendelig en stor Rolle
AA:51 re af Ellefolket, naar man · spiller det nøiagtigt igjennem igjen baglænds
AA:51 re af Ellefolket, naar man · spiller det nøiagtigt igjennem igjen baglænds
EE2, s. 244 r æsthetisk forelsket, saa · spiller det Tilfældige en uhyre Rolle, og det
AE, s. 126 ng. Ved det Verdenshistoriske · spiller en anden Art af Faktorer en væsentlig
SD, s. 210 Overgangen« ikke her · spiller en anden Rolle. Sub specie æterni, æterno
BB:37 stnok det at fortælle Historier · spiller en Hovedrolle. / / At saa Mangfoldige give
BB:37 stnok det at fortælle Historier · spiller en Hovedrolle. / / At saa Mangfoldige give
BI, note stophanes saaledes, at Socrates · spiller en langt større Rolle i Begyndelsen
BI, s. 173 avnet Socrates, der rigtignok · spiller en ligesaa væsenlig, som det efter denne
G, s. 40 Theateret er tomt; Orchesteret · spiller en Ouverture, Musikken runger i Hallen,
AE ordres hertil, hvorvidt Phantasien · spiller en Rolle derved. Dette er atter en fattig
EE1, s. 59 ns derimod ved andre Stoffet · spiller en saa betydelig Rolle. Det Første er
Oi4, s. 211 Andre.« / Ja Juliane · spiller en stor Rolle i at skaffe Staten Geistlige.
EE1, s. 385 vel bleven lukket heelt. Hun · spiller en svensk Melodi; den handler om Ungdoms
Papir 323:2 tryk, hvori det Fremmede · spiller en væsentlig Rolle, og han vil være
Papir 323:2 tryk, hvori det Fremmede · spiller en væsentlig Rolle, og han vil være
SLV, s. 19 ar leger man endnu Blindebuk, · spiller endnu i Livets Lotteri og kan endnu blive
SLV, s. 440 ette var den Anden ikke. Min · Spiller er nu et Menneske, der har forstaaet det
SLV, s. 439 xempel for at oplyse det. En · Spiller er standset, Angeren griber ham, han forsager
OTA, s. 225 n, der i Sandhedens Forstand · spiller for Gud. O, lad os aldrig glemme dette,
NB:7 e af. Kun Gud veed om jeg ikke · spiller for høit i Forhold til mine Samtidige;
NB:7 e af. Kun Gud veed om jeg ikke · spiller for høit i Forhold til mine Samtidige;
TTL, s. 467 opdager, at han ikke ulig en · Spiller forventer dette som en Begivenhed, der
NB:7 jeg har seiret, idet Raaheden · spiller frækkest op, tør jeg ikke sige det.
NB:7 jeg har seiret, idet Raaheden · spiller frækkest op, tør jeg ikke sige det.
NB32:115 int Fruentimmer eller hiin · Spiller gjøre det saa systematisk. Sjeldent,
NB32:115 int Fruentimmer eller hiin · Spiller gjøre det saa systematisk. Sjeldent,
NB10:20 sindigt deri – og saa · spiller Goldschmidt Comedien efter, og bliver populair.
NB10:20 sindigt deri – og saa · spiller Goldschmidt Comedien efter, og bliver populair.
AE, s. 145 s, som den sees af Mennesker, · spiller Gud derfor ikke Herren; som man ikke seer
FP, s. 24 tyrer omkring i vore Farvande, · spiller han omtrent samme Rolle som pius Æneas,
SLV, s. 440 havde været det, og denne · Spiller havde dog, det vidste han, stridt imod,
SLV, s. 440 or at staae imod Lysten. Min · Spiller havde elsket dette Menneske, ikke fordi
Not3:17 diske Skjønhed, som heri · spiller Hovedrollen, er personlig tilstede, uden
Not3:17 diske Skjønhed, som heri · spiller Hovedrollen, er personlig tilstede, uden
AA:1 hvori fornemlig Tibirke Kirke · spiller Hovedrollen. Ene paa en stor Sandbakke
AA:1 hvori fornemlig Tibirke Kirke · spiller Hovedrollen. Ene paa en stor Sandbakke
EE1, s. 333 l paa, at hun spiller, eller · spiller hun maaskee kun denne lille svenske Melodi
SLV, s. 54 skulde opleve; thi Ingen, der · spiller i Lotteriet kan opleve besynderligere Combinationer
Papir 263:3 Penge overstyr og derpaa · spiller i Lotteriet og saa forfalder. Moralen bliver,
Papir 263:3 Penge overstyr og derpaa · spiller i Lotteriet og saa forfalder. Moralen bliver,
NB12:112 foragte sig selv. / Som En, der · spiller i Lotteriet, kun drømmer om Tal og udfinder
NB12:112 foragte sig selv. / Som En, der · spiller i Lotteriet, kun drømmer om Tal og udfinder
SLV, s. 142 ealet. Saalidet som den, der · spiller i Lotteriet, lærer Noget af at tabe,
AE, s. 264 r har de Partier, hvor hun · spiller i sine egne Klæder. Istedenfor at Forstandigheden
EE2, note andre Mennesker. Hvilken Rolle · spiller ikke ofte en Tjener, en Husholderske o.
NB:41 philosophere absurd. / Overhovedet · spiller Levebrøds-Betragtning dog den afgjørende
NB:41 philosophere absurd. / Overhovedet · spiller Levebrøds-Betragtning dog den afgjørende
PMH, s. 74 den Schellingske Philosophie · spiller ligeledes Bevægelsen en stor Rolle,
SLV, s. 440 Selvmorder, og denne var en · Spiller ligesom han havde været det, og denne
4T44, s. 345 re tabt: den udmærkede · Spiller lyster det først at begynde, naar Spillet
NB11:51 Den anden Maade er Klogskab. Saa · spiller man den Kloge, der saa overordl. snildt
NB11:51 Den anden Maade er Klogskab. Saa · spiller man den Kloge, der saa overordl. snildt
NB11:64 ige er saa ansvarsfuld. Saa · spiller man en lille Invite, for at gjøre Samtiden
NB11:64 ige er saa ansvarsfuld. Saa · spiller man en lille Invite, for at gjøre Samtiden
NB25:63 orklarede af at Djævelen · spiller med – ret som var da Djævelen
NB25:63 orklarede af at Djævelen · spiller med – ret som var da Djævelen
SLV, s. 350 sende Ganger, som Jongleuren · spiller med de skarpe Knive. Hvad vilde saa Enden
BB:7 gl. Satans Streg, som Mephisto · spiller med F. ved denne Bloksbjergs Scene, er
BB:7 gl. Satans Streg, som Mephisto · spiller med F. ved denne Bloksbjergs Scene, er
LA, s. 39 aa Hofjunkeren; Tjenestepigen · spiller med og smaa Børn og en Skole-Pige –
NB27:40 nsens, at hvor Gud saaledes · spiller med, at der skulde blive Tid til Videnskab.
NB27:40 nsens, at hvor Gud saaledes · spiller med, at der skulde blive Tid til Videnskab.
NB31:139 e. Nei, det Lavere i Msket · spiller Mesteren: er det behageligt eller ubehageligt,
NB31:139 e. Nei, det Lavere i Msket · spiller Mesteren: er det behageligt eller ubehageligt,
SLV, s. 440 halve Kategorier, saa er min · Spiller modnet nok til at see Blendværket –
NB31:69.b t ingen Gud er til – saa · spiller Msket Herre. Næst derefter kommer det,
NB31:69.b t ingen Gud er til – saa · spiller Msket Herre. Næst derefter kommer det,
NB26:57 es, aldeles ligesom naar Nielsen · spiller nordisk Helt, Frue Heiberg den uskyldigt
NB26:57 es, aldeles ligesom naar Nielsen · spiller nordisk Helt, Frue Heiberg den uskyldigt
BA, s. 358 erfor ikke tilintetgjort, men · spiller nu en anden Rolle, naar den benyttes retteligen.
SLV, s. 409 Religieuse. / Det Religieuse · spiller nu, men som det Høiere, samme Rolle
EE1, s. 228 Revolutionaire. Anledningen · spiller ofte ganske Herre; den gjør Udslaget,
BB:2 llige Stemninger. Naturligviis · spiller og den forskjellige Personlighed en vis
BB:2 llige Stemninger. Naturligviis · spiller og den forskjellige Personlighed en vis
DD:6 et historiske Nexus). Saaledes · spiller ogsaa Miraklet en stor Hovedrolle i denne
DD:6 et historiske Nexus). Saaledes · spiller ogsaa Miraklet en stor Hovedrolle i denne
NB4:57 Mængde«. Ligesom man · spiller om Penge: saaledes er » Mængden«
NB4:57 Mængde«. Ligesom man · spiller om Penge: saaledes er » Mængden«
DD:69 de sandselige Liv begynde Mephisto · spiller op ( det Musicalske) for saaledes at vise,
DD:69 de sandselige Liv begynde Mephisto · spiller op ( det Musicalske) for saaledes at vise,
BB:11.a en i Lenaus Faust, hvor Mephisto · spiller op. –) cfr. Irische Elfenmärchen
BB:11.a en i Lenaus Faust, hvor Mephisto · spiller op. –) cfr. Irische Elfenmärchen
NB7:35 rklarer Luther af, at Djævelen · spiller op. Det vil sige Sagen bliver ikke dialektisk.
NB7:35 rklarer Luther af, at Djævelen · spiller op. Det vil sige Sagen bliver ikke dialektisk.
Not8:21 ieblik en Mand nede paa Gaden og · spiller paa en Lirekasse og synger dertil –
Not8:21 ieblik en Mand nede paa Gaden og · spiller paa en Lirekasse og synger dertil –
OTA, s. 135 te Krusning, liig Barnet, der · spiller paa sin Mund, eller det i Middagsstunden,
DS, s. 242 Den Opfattelse af Christendom · spiller saa, ved Hjælp af Tvivlen eller ved
EE2, s. 142 t Instrument, paa hvilket det · spiller sin Melodi. Saaledes er det ægteskabelige
BI, s. 287 ronien er, der ligesaa gjerne · spiller sine Venner som sine Fjender et Puds. Man
NB31:38 ng til Tak for Oppudsningen · spiller Staten det Puds at blive sig selv igjen:
NB31:38 ng til Tak for Oppudsningen · spiller Staten det Puds at blive sig selv igjen:
NB34:17 ngebørn – og Præsten · spiller Stutmesteren. / Umiddelbar Begeistring
NB34:17 ngebørn – og Præsten · spiller Stutmesteren. / Umiddelbar Begeistring
BMT, s. 218 tilling, og maaskee forresten · spiller Styrende. / Og denne Taushed er foragtelig,
SLV, s. 122 v med, som jeg da egentligen · spiller ud til min Kone, og siger: ja det er vanskeligt,
AE, s. 519 at Speculationen naturligviis · spiller udenfor, da den som objektiv og abstrakt
SD, s. 200 rledes det, om end ubevidst, · spiller under Dække med Forargelsen, ved at
NB17:89 g paa det Overordentlige og · spiller under Dækket med Mængdens Forvirrethed,
NB17:89 g paa det Overordentlige og · spiller under Dækket med Mængdens Forvirrethed,
NB10:133 a Reflexionen underfundigt · spiller under, og ligesom det naar det er Mode
NB10:133 a Reflexionen underfundigt · spiller under, og ligesom det naar det er Mode
TS, s. 71 an ( lad det være f. Ex. en · Spiller) sagde til sig selv en Morgen » saa
Not13:23 nie er til førend Nogen · spiller, ( cfr. § 181) beviser Intet. Ad denne
Not13:23 nie er til førend Nogen · spiller, ( cfr. § 181) beviser Intet. Ad denne
KKS, s. 96 dristigt vove hver Aften, hun · spiller, at lade sætte paa Placaten: Jfr. N.
TS, s. 71 t end synes, dersom der var en · Spiller, der i et saadant Øieblik sagde til sig
EE1, s. 332 Firmaet Jansen, at hun ikke · spiller, det strider mod Tantens Grundsætninger.
EE1, s. 333 aabenbart Skjul paa, at hun · spiller, eller spiller hun maaskee kun denne lille
JJ:459 r i Pengeforlegenhed, og naar han · spiller, er han til Examen. – / .... thi da
JJ:459 r i Pengeforlegenhed, og naar han · spiller, er han til Examen. – / .... thi da
SLV, s. 441 ax paa Grund. Om jeg ikke er · Spiller, er hiint Phænomen nok, dersom jeg ellers
NB4:8 uligt strax. Den der horer og · spiller, han fornærmer jo hell. ikke Verden.
NB4:8 uligt strax. Den der horer og · spiller, han fornærmer jo hell. ikke Verden.
NB25:23 n Spiller, spændt som en · Spiller, ikke hvilende i sig selv som en Heros.
NB25:23 n Spiller, spændt som en · Spiller, ikke hvilende i sig selv som en Heros.
SLV, s. 440 neske, ikke fordi han var en · Spiller, men fordi han var bedre end han. Hvad saa?
Papir 254 nkaldelsen af Stænderne · spiller, og hvad de deprimerende angaaer, saa erindre
Papir 254 nkaldelsen af Stænderne · spiller, og hvad de deprimerende angaaer, saa erindre
SLV, s. 204 lt! At have Lidenskab som en · Spiller, og ikke at turde røre sig af Stedet,
SLV, s. 440 og lade den ende ved, at min · Spiller, rystet ved Synet, gik hjem og takkede Gud
EE1, s. 385 t er ingen Kunstnerinde, der · spiller, saa var Døren vel bleven lukket heelt.
NB25:23 i sig – han er som en · Spiller, spændt som en Spiller, ikke hvilende
NB25:23 i sig – han er som en · Spiller, spændt som en Spiller, ikke hvilende
NB31:94 g saa er det om Liv og Død S. · spiller. / Mit Liv udviser efter en ringere Maalestok
NB31:94 g saa er det om Liv og Død S. · spiller. / Mit Liv udviser efter en ringere Maalestok
NB32:115 jælpe ham; eller paa en · Spiller: han kunde hjælpe ham. Men Gud i Himlene
NB32:115 jælpe ham; eller paa en · Spiller: han kunde hjælpe ham. Men Gud i Himlene
EE:181 kjelen er om den carambolerer paa · Spilleren ( det Peripheriske) ell. paa Caroline (
EE:181 kjelen er om den carambolerer paa · Spilleren ( det Peripheriske) ell. paa Caroline (
OTA, s. 215 erspændthed, ligesom naar · Spilleren endnu engang haaber paa Lykkens Træf.
DD:69 d den Elfen zum Tanz aufspielt. Ja · Spilleren kan ikke aflade dermed, ( fE » Ellekongestykket«)
DD:69 d den Elfen zum Tanz aufspielt. Ja · Spilleren kan ikke aflade dermed, ( fE » Ellekongestykket«)