S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
Papir 6 Rom: VI, 7. Rom: 9, 28.) / Act: 12, · 6 αλυσις
Papir 6 buor, adjungor. – – 17, · 6 αναστατ
NB2:112 lgekones Raaben: her Kirsebær · 6 ß, her er Kirsebær 6 ß. Det der
NB2:112 ær 6 ß, her er Kirsebær · 6 ß. Det der nemlig kaldte mig tilbage,
Brev 117 Onsdag Eftermiddag ( 1 Mai). Kl: · 6 ( eller 7) i Frue-Kirke. Jeg kommer ikke
Oi6, s. 255 Øieblikket / / / Nr. · 6 / / / / / Indhold: / 1) Kort og Spidst.
BA et Foregaaende have viist. / § · 6 / / Angest som Arvesyndens Forudsætning
IC mellem Gud og Menneske. / / § · 6 / / At nægte den ligefremme Meddelelse
Oi10, s. 415 andhed vilde Sandhed. / / / · 6 / / Hjertelighed – Hjerteløshed.
SLV g ikke Noget paafærde. / § · 6 / Intet at angre er den høieste Viisdom
Papir 368:10 maa see alvorlig ud. / § · 6 / Om » Bedraget.« / ad
NB:176 sningen af de 5000 Mænd ( Joh: · 6, 1-15) er fremstillet et mærkelig Exempel
Not1:7 udd. Villie bortfalder: Rom: · 6, 1. 7, 24-8,2; 8, 14.15. 2 Cor: 5, 14.15.
Not1:8 es herpaa i Joh. 17, 3. Heb. · 6, 1. Paa den anden Side omtale ofte Apostlene
Not1:8 υ: Rom: 2, 24. 1 Tim: · 6, 1. Tit: 2, 5. εχοντες
Papir 94:1 Nisan. Pascha / / Luc: / · 6, 1.. / Octbr. – Tisri. Tabernac:
KK:7 ιϰως. / Es. · 6, 10 ὁ ϑεος τετυϕλωϰεν
KK:7 et, at de vare citerede af Es. · 6, 10, og at blot de sidste Ord: εως
Not1:8 17. 7, 13. Rom: 12, 1. Eph: · 6, 10. Phill: 2, 12. / § 64. / Sk: beroliger
Papir 6 tus vincti, status custodiæ Eph: · 6, 10; 2 Timth: 1, 16. – 13, 4. αποπλεω
Not1:5 3, 7. 2 Timoth: 2, 25. Eph: · 6, 11. – 1 Pet: 5, 8. Act: 5, 3. /
Not1:5 e have Intet at frygte: Eph: · 6, 11.16. Jac: 4, 7. 1 Pet. 5, 8. 1 Joh: 5,
Papir 251 etning. Jesus var efter L: · 6, 12 gaaet op paa et Bjerg for at bede, om
Not1:8 ss: 2, 12. Eph: 4, 4. 1 Tim: · 6, 12. 1 Pet: 1, 15. Heb: 3, 1. I en mere
Not1:5 vere Luftregioner Eph: 2, 2. · 6, 12. Luc: 10, 18. i Underverdenen: 2 Pet:
Not1:5 . – Act: 17, 18. Eph: · 6, 12. Mth: 25, 41. / שטן –
Not1:9 nd Act: 17, 18) – Eph: · 6, 12. Mth: 25, 41. Satan. 1 Cor: 7, 5. –
Not1:9 ldssted. i Luften Eph. 2, 2. · 6, 12. paa vandløse Stæder. Mth: 12,
Not1:8 12, 50. Joh: 15, 14-17. Rom. · 6, 13-22. 2 Cor: 5, 14. Gal: 1, 4. Eph: 1,
4T43, s. 126 t have overvundet Alt ( Eph. · 6, 13). Ak der var maaskee Den i Verden, der
Not1:7 . 8, 9. Phil: 2, 3.5. 1 Tim: · 6, 13. 1 Pet: 2, 21. 1 Joh: 3, 16. Heb: 12,
Papir 4:1 xplicarunt ea Judæi. Act. · 6, 14 simillima occurrunt de Stephano. /
Not1:6 17. 1 Cor: 15, 14-23. 1 Cor: · 6, 14. 1 Pet: 1, 3. / Apostlernes Exempel
Not1:9 or: 15. / Rom: 8, 11. 1 Cor: · 6, 14. 1 Thess. 4, 14. / Forholdet mellem
Papir 18 vise dem Velgjerninger. Heb: · 6, 14. etc. her af Talemaaden ευ
Not1:5 efordre Vankundighed: 2 Cor: · 6, 14. Joh: 8, 44. 2 Thess: 2, 9. Jac: 3,
Not1:6 , 51. 1 Thess: 4, 15. 1 Tim: · 6, 14. Tit: 2, 13. 1 Joh: 2, 18. Jac: 5, 8.
Not1:9 ντων; 1 Tim · 6, 15 βασιλευς
FB, s. 191 orældrenes eneste Søn ( · 6, 15), deels fordi det Afskrækkende mere
Not1:5 λιαϱ 2 Cor: · 6, 15. – ὁ πονεϱος,
Not1:9 25-27. 12, 24. Belial 2 Cor: · 6, 15. ( Dette Navn findes hverken i det Gl.
Not1:7 ddrager sig Mængden: Joh. · 6, 15. 3) hvor han opfordrer Disciplene og
Not1:9 ct: 17, 27.24., salig 1 Tim: · 6, 15. Act: 17, 25. ουϰ
Not1:8 8. 5, 17. Gal: 4, 19. 5, 24. · 6, 15. Eph: 2, 5.15. 4, 22. Coll: 3, 5.9.
Not1:9 . usynlig Col: 1, 15. 1 Tim: · 6, 16. – levende Act: 14, 15. 1 Tim:
Not1:8 Cor: 3, 16. 6, 19.20. 2 Cor: · 6, 16. Eph: 1, 19. Rom: 8, 14. Eensbetydende
Not1:9 levende Act: 14, 15. 1 Tim: · 6, 16. og i Hebr:, evig, uforkrænkelig
Not1:9 nkelig Rom: 1, 23. 1 Tim: · 6, 16., allestedsnærværende Act: 17,
Not1:9 , 26.28. Act: 14, 17. 1 Tim: · 6, 17. / Opholdelsen af det Hele under det
Papir 251 g gik ned paa Sletten ( L: · 6, 17.) og lærte Folket. Mth: fortæller
Not1:9 / Gud er almægtig 2 Cor: · 6, 18 παντοϰϱατωϱ;
Not1:7 pring: Rom: 8, 15.16. 1 Cor: · 6, 19. 2 Cor: 3, 17. 12, 9. Eph: 2, 18. 2
Not1:8 ds Aand i Msk. 1 Cor: 3, 16. · 6, 19. Ved den hellige Aand indvies Msk. til
Not1:9 em og Kidmut. / Mth: 10, 28. · 6, 19.20. – Paulus har πν
Not1:8 Gudsdyrkelse. 1 Cor: 3, 16. · 6, 19.20. 2 Cor: 6, 16. Eph: 1, 19. Rom: 8,
Not1:9 ødelighed. / Mth: 10, 28. · 6, 20. 2 Cor: 4, 17.18. Joh: 5, 24 o:fl. hvo
Not1:6 / Mth: 10, 28. – Mth: · 6, 20. Lc: 16, 9. 2 Cor: 4, 17.18. –
Not1:5 1, 13. Ex: 3, 2 og 6. Judic: · 6, 21-23. 13, 21-23.) Siden findes bestemte
Papir 94:1 : A: Kierkegaard. / Mth: / · 6, 24. / Martz. – Adar. – Purim
DS s udgave og er gengivelse af Matth · 6, 24. Det skal fjernes. TAF: see post i base,
CT, s. 237 tilsvarende Sted hos Lucas ( · 6, 26.) lyder saaledes: » vee Eder,
Not1:9 ϰε. Col: 1, 17. Mth: · 6, 26.28. Act: 14, 17. 1 Tim: 6, 17. / Opholdelsen
Papir 18 12. / β) Mth: 5, 44. Luc: · 6, 28. Act: 3, 26. Rom: 12, 14. 1 Pet: 3,
Papir 18 k: Jac: 3, 9 Mth: 5, 44. Luc: · 6, 28. Rom: 12, 4. / 2) Ting. Mc. 11, 21.
Not1:7 Kald paa Jorden: Joh: 3, 16. · 6, 29. 7, 28. ὁν ὁ
Not1:5 : 24, 36. Ebr: 1, 14. 1 Cor: · 6, 3. / Som Gjenstand for vor Kundskab. Col:
Not13:17 enskab, som Aristoteles giver i · 6, 3. Objekterne for Videnskaben ere Ting,
Not1:9 gode, som elske Gud. / Mth: · 6, 32. 10, 29. Jac: 4, 15. Heb: 12, 5. /
Not1:9 Tid. Joh: 5, 28.29. 11, 25. · 6, 39. 1 Cor: 15, 52. 1 Thess. 4, 16. Apostlene
KG, s. 20 Tid. Sirach siger advarende ( · 6, 4) » opæd Dine Blade, saa skal
Not1:8.k : 1, 6. 2 Pet. 1, 4. Eb: 3, 14. · 6, 4. 1 Joh. 2, 20.27.) / Concordieformelen
Not1:8 ing: Mc: 16, 16. Joh: 3, 16. · 6, 40. Act: 10, 43. Rom: 3, 25.28. Gal: 2,
Not1:9 . / Noget lignende: Joh: · 6, 40. Joh: 11, 25-26. Luc: 20, 35. / derimod:
Not1:8 e komme til Χstum. Joh: · 6, 44. Endelig siges ogsaa Troens Frugt at
Not1:7 ν με Joh: 8, 28. · 6, 45. 8, 38. Med H: t: Chr: Gjerninger: ὁ
NB27:23.a især i Joh. Ev., og især · 6, 45: Den som hører af Faderen, og lærer,
NB27:23 nnen til Midleren ( Joh: · 6, 45: hvo som hører af Faderen og lærer
Not1:7 er ledsager den: Joh: 3, 18. · 6, 46. 1 Cor: 2, 7. Ebr: 2, 3.4. 3 Chr: Exempel
Not1:7.i rdighed) / 1) cfr. Joh. 3, 31. · 6, 46. 7, 28. 1, 18. 17, 3. / 2) Værdien
Not1:6 , 17.18. – Joh: 5, 24. · 6, 47. 11, 25. 17, 3. – / er Mth: 22,
KG, s. 214 og grov dybt« ( Luc. · 6, 48.). Da derfor et Vandløb kom og Stormen
Not1:6 er findes i det gl. T:. Gen: · 6, 5. 8, 21. Job: 9, 1. Ps: 143, 2. Provb:
Not1:8 e Christne: Gal: 4, 19. Rom: · 6, 5. 8, 29. Gal: 2, 20. Eph: 3, 17. / Kjærligheden
CT, s. 306 debon uden at helbredes ( Mc. · 6, 56) – men hvis En den halvfierdsindstivende
Not1:9.4 s Opstandelse.). – / Gen: · 6, 5: Herren saae, at Mskenes Ondskab var
Not1:6 r). Job: 3, 13. Ps: 115, 17. · 6, 6. 88, 11. Es: 38, 18. – Paa andre
Not1:8 ν. Joh: 3, 3.5. Rom: · 6, 6.7. 7, 6. 8, 13. 12, 2. 2 Cor: 3, 18.
Not1:7 υψος Joh: · 6, 62. 20, 17. Eph: 4, 8. αναληϕϑηναι
Not1:7 ϑεου; Joh: · 6, 63. Rom: 1, 16. 1 Cor: 1, 24. 2, 4. 1 Thess:
Papir 18 fremfor andre. Saaledes Heb: · 6, 7 om Jorden. / Heraf følger nu let hvorledes
KG, s. 126 af at sukke« ( Psalm. · 6, 7), som vi i den hellige Skrift læse
Not1:5 esættelser nævnes Tob: · 6, 7. – Asmodeus. ( Apoc 9, 11.) De
Not1:9 23. 2, 17. 3, 20. 2 Tim: 4, · 6-7. Act: 7, 55. ( disse Yttringer ere uvilkaarlige
Papir 18 α og det kun eengang Heb: · 6, 7. om Jorden, hvor Meningen er den skal
KK:7 end mere hengiven. Efter Heb: · 6, 7.8. bringer en og den samme Regn Urter
Not1:6 Høsten 2 Cor: 9, 6. Gal: · 6, 7.8.9. 3 Livet forestilles som en Kamp
Not1:6 1 Cor: 4, 5. Gal: 6, 8. Eph: · 6, 8. – Grader i Straf og Belønning:
Not1:6 . Eb: 2, 14.15. – Rom: · 6, 8. 8, 11.17. 1 Cor: 15, 14-23. 1 Cor: 6,
Not1:9 lle leve med Χsto. Rom: · 6, 8. 8, 11.17. 1 Cor: 15, 14. – 1 Pet:
Not1:6 or: 5, 10. 1 Cor: 4, 5. Gal: · 6, 8. Eph: 6, 8. – Grader i Straf og
Not1:9 ια Rom 2, 11. Eph: · 6, 9. – han dømmer τα ϰϱυπτα
Not1:8 25, 34. Rom: 8, 1.13. 1 Cor: · 6, 9. 2 Cor: 9, 7. Eph: 5, 5. 2 Tim: 4, 7.8.
Not1:7 υ. Act: 13, 34.37. Rom: · 6, 9. Opstandelsen bliver her betragtet som
Papir 4:1 der ham, altsaa har Dionys feilet · 6 a 7 Aar. / Luc: 3, 1. / Archel: bliver
NB11:193 ede han dette kjære Ven vist · 6 a 7 Gange, klappede mig paa Skuldrene og
Papir 440 Aar, een Gang hver Uge; i · 6 Aar – o, som man taler om en Rytter,
Papir 380:1 evet som Forfatter i 5 a · 6 Aar – og tiet, men Snakken om mig
Papir 571 kker besynderligt af mod at han · 6 Aar efter, for at behage mig, endog paa
NB:108 have holdt ud Dag efter Dag i 5 a · 6 Aar endnu strømmer lige saa riigt, en
Papir 388 Corsaren«, en gjennem · 6 Aar fortsat Stræben, der, hvad ogsaa
NB24:30.d Corsaren«, at G. i · 6 Aar har redigeret det, og M. skulde ikke
NB13:33 t offentlige Forhold. / / I · 6 Aar havde den litteraire Nederdrægtighed
EE2, s. 317 og skjøndt der var en 5, · 6 Aar imellem os, var vort Forhold dog temmelig
NB3:44 gift. Det sagde jeg samme Dag for · 6 Aar siden – og blev erklæret for
G, s. 24 det, hun seirer altid. / For en · 6 Aar siden var jeg paa en Reise en 8 Mile
NB12:111 r ussel. Først at han i · 6 Aar var Redakteur – og ikke angreb
NB:14 re det i Løbet af en 5 a · 6 Aar vilde han dog ikke være istand dertil.
Papir 440 bag ved den ny Sjouer! / I · 6 Aar! Og nu vil han saadan udenvidere være
Papir 440 jeg af Undseelse. Og saa i · 6 Aar, een Gang hver Uge; i 6 Aar –
Papir 388 dbredelsen og er fortsat i · 6 Aar, fordres at denne Afbigt et halvt Aar
NB31:58 andidat. Nu maa han vente en 5 a · 6 Aar, førend han faaer behørig Anciennitet.
SLV, s. 320 det, om han vedblev dermed i · 6 Aar, han var en Bedrager, hvis han vovede
Papir 388 m ud igjen. Modig var G. i · 6 Aar, modig, ja det vil sige saaledes modig,
NB5:93 re Sjoueren end mig selv. Og nu · 6 Aar. / See alt dette har jeg seet –
NB:26 r sig udgivne, saa det havde varet · 6 Aar: det var passende. Men nu at hver Afhandling
NB17:46 meent ham det saa vel: men · 6 Aars Forbrydelse ved at være Redakteur
BOA, note 6 Adresser; saa er der jo 5 a · 6 Adresser. Det betyder Noget. Paa en Landsby-Præstegaard
BOA, note t. Partiet har deelt sig i 5 a · 6 Adresser; saa er der jo 5 a 6 Adresser.
NB10:120 spil i 5 ½ ell. næsten · 6 Akter. / NB. / Det er aabenbart, at det
Oi10, s. 407 strax at slutte ergo er han · 6 Alen. / / Min Opgave er at revidere Bestemmelsen:
SLV, s. 319 et Menneske, om han anvendte · 6 andre til at betænke, hvorledes han
Brev 74 istærede Hr Professor! / d. · 6 April / Deres Billet af 2den April modtog
DD:83.a n, der har Manden«. / d. · 6 April 38. / Om end i omvendt Forhold vil
DD:125 e have manglet. – / d. · 6 Aug. 38. / † / Min Fader døde i
GG:1 om en Copist gjør det. / d. · 6 Aug: 38. / Matth. XI, 19: ϰαὶ
Not13:11.b af Sjælen at gjøre cfr · 6 B. cap. 1. cfr. 10, 8. / Aristoteles adskiller
BI, s. 226 Staten, hvad Forchhammer Pag. · 6 beskriver som Socrates' Virksomhed: Er
BB:8 isk Kirke med et Hovedalter og · 6 Bialtere. Ødelæggelse af Guds Værker
SLV, s. 437 de være underholdende, og · 6 Billioner 477,378,785 Mennesker kunne dog
JJ:31.a det er en uhyre Viisdom. / cfr. · 6 Bog, 11 p. 500. / Et lignende Lapserie
DS ngelium skriver Evangelisten Mtth: · 6 Cap. 24 V. til Enden. 15de Søndag efter
Papir 251 οι ( v. 48.). I · 6 Cap: /
NB35:6 den slaviske Sprogstamme med 5 a · 6 Consonanter foran een Vokal. / Det Ubetingede;
SLV, s. 396 de Sprog, der sætte en 4, · 6 Consonanter foran en Vokal. Fordi hun er
Papir 1:1 en stor Folkevrimmel til Kl. · 6, da han blev ført frem og talte. / pag.
DD:198 t ligesom Jøderne arbeidede de · 6 Dage af Ugen og hvilede den syvende –
Brev 86 betyder, at jeg skal have de · 6 Dage fri og kun arbeide een Dag om Ugen.
DD:198 aa Verden og dens Gjerninger i de · 6 Dage men paa Gud den 7de. Nei den Christnes
Not8:51 ikke skeet sin Ret. – / d. · 6 Dec. / En Bemærkning til Bidrag om Philosophiens
DD:178 uddrive Dæmoner. – / d. · 6 Dec. 38. / Det var en meget god Bemærkning
NB:26 Eller deelt i 4 Dele ell. i · 6 Dele hver for sig udgivne, saa det havde
Brev 26 måske træffe mig mellem 5 og · 6 Eftermiddag. / Din / Fætter / S. K.
NB16:91 til at begynde, mener, at der er · 6 ell. 100 bestemte Maader at gjøre det
Brev 106 Fald kommer jeg til Dig Kl. · 6 ell. 6½, vil Du saa til den Tid være
NB18:91 enie, saa maa man vente til · 6 ell. 7de Gang. / See det er Klogskaben.
EE1, s. 41 et Regnskab at have sagt 7 og · 6 er 14 havde ødelagt et Handelshuus,
EE1, s. 41 , gjentage for sig selv, 7 og · 6 er 14, saa har jeg et Billede af Evigheden.
Papir 251 ge Kjærlighedens Lov. I · 6 Exempler bliver Forskjellen mell. d. N.
Brev 70 Hermed · 6 Extra-Aftryk af Fl. Post No 82 & 83.
Brev 85 ngen. / / Min kjære Emil! / d. · 6 Feb. / / Dit Brev har jeg rigtigt modtaget.
FF:178 an blufærdig sin Blussel. / d. · 6 Feb. 38. / Ligesaa urimeligt og uretfærdigt
FF:179 r Tid gjør sig gjeldende. / d. · 6 Feb: 38. / Som Marqueurer forekomme mig
EE:13 ch vorüber gehe.« / d. · 6 Feb: 39. / Overhovedet var Jøderne i
FB, note meget, fordi han, efter i en 5, · 6 foregaaende Linier smukt og eenfoldigt
KM, note « ( p. 170, 2den Sp., L. · 6 fra oven). – » Livet er i
LP, note d en saadan Garantie. / Cfr. de · 6 første Capitler af Kun en Spillemand.
JJ:14 stor Deel nedlagt sit System i de · 6 første meditationes. Man behøver
Brev 65 Høistærede! / Var det ikke · 6 Gange at den tilsendte Flaske Madeira havde
NB2:85 rke man tillade mig en 5 a · 6 Gange at komme Guds og Christi Navn med
NB4:113 ing af christelige Taler No · 6 har gjort opmærksom paa. / Den er af
Not7:36 nen som var tom laae 5 ell. · 6 Havre-Kjerner, de dandsede under Rystningen
Papir 416 fra alle 4 Verdens – · 6 Hjørner. Han fortrøster sig i den
Papir 416 til saa bliver det altsaa · 6 Hjørner. Hvilken forfærdelig Hvirvel!
Brev 188 ive til, hvorimod I 5 ell. · 6 hver bestandig kun har een. / Glædeligt
Papir 382 ingaar udgaae et Hefte paa · 6 høist 8 Ark For at imidlertid Tidens
Brev 1 ret syg, som ei overskride 5 a · 6 i Antal. At jeg ei har havt Tid, kan heller
FF:168 edrag over det Humoristiske. / d. · 6 Jan: 38. / Jeg ledte netop efter et Udtryk
DD:190 e Aarene, sin Deuteronomion. / d. · 6 Jan: 39. / cfr Luc: IX, 31. / Det er det
DD:189 vn med sit himelske Smiil. / d. · 6 Jan: 39. / Enhver Enkelts Liv har ogsaa
Papir 155 øre igjen af den Sidste. / d. · 6 Juli 1836. / 1Parole ( ogsaa med Hensyn
DD:18 ig for en høiere Sol. / d. · 6 Juli 37. / Socrates virker derfor ogsaa
DD:115 rimod er at træde derpaa. / d. · 6 Juli 38. / Hvor jeg takker Dig, Fader i
Papir 76 politiske Gebeet Staten.) / · 6 Juni 1836. / Ligger ikke i 1 Corinth: XIII,
NB18:71 Hvis der skulde findes en fem a · 6 Ligesindede, der med mig uden alle høitidelige
BOA, s. 240 t og samme Skriftsted, der er · 6 Linier langt, heelt og holdent 3 Gange
G, s. 40 vad jeg skriver, Logen Nr. 5 og · 6 links. Der findes bagerst en Plads i en
G, s. 43 ikke engang Pladsen i Nr. 5 og · 6 links. Jeg maatte gaae til Høire. Der
Papir 1:1 Churf: modtog dette Brev d. · 6 M. og strax den følgende Dag udstedte
EE1, s. 243 g veed, at der gives 5 eller · 6 Maader, hvorpaa man kan bevæge en Onkels
NB15:21 i pragtfulde Klæder; derpaa i · 6 Maaneder salves med Balsom og Myrrha, og
NB:86 dette var der arbeidet paa i · 6 Maaneder, og Arbeidet havde kostet store
NB15:21 og derpaa med andre Spezerier i · 6 Maaneder. Saa skulde de forestilles for
Brev 8 Din Broder. / S. Kierkegd / d. · 6 Mai 1843. / Til / Hr Dr. Pastor Kierkegaard.
EE:58 tte deres Navn under. / d. · 6 Mai 39. / Det Meste derfor der skrives
Brev 261 Hvilken Tid! / hengivnest / d. · 6 Marts 1848 / Kolderup Rosenvinge / / S.
NB17:1 NB17 / d. · 6 Martz 1850. / Om mig selv / p. 10
Papir 1:1 de hans Text. / pag. 251. d. · 6 Martz kom den keiserlige Citationsskrivelse,
Papir 1:1 te sig til Rigsregimentet d. · 6 Martz, og fordrede L. straffet for hans
EE1, s. 243 Almindelighed, om 5 à · 6 Midler i Almindelighed og om den Betingelse
DD:79 nne hele her omtalte Empirie. / d. · 6 Nov. 37. / Ahnelse er det jordiske Livs
DD:80 siske Liv maa have haft. / d. · 6 Nov. 37. / Humor er derfor først egl.
DD:151 orklarlig mirakouleus Maade. / d. · 6 Oct. 38. / Casuistiken er Pharisæsime
DD:150 færre Sønner. – / d. · 6 Oct. 38. / I den Forstand er det at Forfatterens
Brev 222 r. Magisteren har modtaget · 6, og Hr. Reitzel Resten, nemlig 1846 Febr.
Brev 181 mørkt, at allerede Kl. · 6 om Eftermiddagen var det Aften, Veiret
NB29:92 isten. Naar en Mand har kjøbt · 6 Par Oxer og vil ud at prøve dem, kommer
NB29:92 dom. Hvis En, der havde kjøbt · 6 Par Oxer vilde førend han gik ud at
G, s. 27 Forstanden, men Benene med. Vi · 6 Personer, som sadde inde i Vognen, arbeidedes
KK:7 Saaledes havde nu Pharao seet · 6 Plager styrte frem over sit Land, uden
SLV, s. 260 ratis. Assistencehuset tager · 6 Procent for Udlaanet, og mangen Riig og
SLV, s. 275 1 Mk. Et Pragtværk koster · 6 Rbdlr.; naar man ikke er hidsig, saa kommer
Papir 440 her paa Jorden. O og efter · 6 saadan Aar mener man udenvidere at blive
FF:94 sorte Prikker for sit Øie / d. · 6 Sept. 37. / Det Øie den Belysning i
EE:175 en eneste udødelig §. / d. · 6 Sept: 39. / De Fleste Msk. tænke, tale,
EE:176 r Individet ( det ironiske). / d. · 6 Sept: 39. / Til Motto for min Barndoms-Liv
Not1:7 e Bøger: Tob:13, 13 . 14, · 6 sq: Luc: 2, 32. / Mon hos Jøderne før
SLV, s. 319 Ord. Om den Viseste anvendte · 6 Timer af Dagen paa et Menneske, om han
EE1, s. 384 meget. Min Tjener har ventet · 6 Timer, jeg selv 2 i Regn og Blæst, alene
Papir 262:1 e / Jeg gik i Eftermiddag Kl. · 6 ud at spadsere / Stat op Kjære drag
CC:8 sum Chr: servatorem nostrum v. · 6, ut justificati gratia ejus hæredes fieremur
Not6:8 Lukaf fandt de en 5 à · 6 voxne Zigeunere ( paa en 25 à 30
EE1, s. 13 kunde faae, thi først Kl. · 6½ kalder han paa mig. Postillonen blæser
Brev 106 mmer jeg til Dig Kl. 6 ell. · 6½, vil Du saa til den Tid være paa Dit
BMS, s. 123 res af Prof. Martensen i ( p. · 6) » den hellige Kjæde af Sandhedsvidner,
Brev 224 246rd 4ℳ. / 100rd. / / · 6) » En literair Anmeldelse«
NB13:21.c n af Udviklingerne ( No 5 ell. · 6) at Prædikeforedraget i vor Tid er blevet
NB14:104 Thomas a Kempis ( 4de Bog cap. · 6) citerer Ezechiel 33, 16 saaledes: ingen
Oi7, s. 279 hvorefter dette foregaaer. / · 6) Confirmationen og Vielsen; christeligt
Oi8, s. 343 t, og, et Billede af Livet. / · 6) Den guddommelige Retfærdighed. / 7)
NB24:39 es man saae ud i Speilet. / · 6) Dog ikke fortvivle, om man end saae aldrig
Papir 357 il) / 5) Dødens Haab. / · 6) Dødens Seier. / cfr Journalen JJ p
Oi5, s. 225 so Christendommen ikke til. / · 6) Et Oprør i Trods – et Oprør
Not10:1 enn er behauptet ( Poet: c. · 6) für die Handlung in der Tragoedie gäbe
NB23:130 større i Evangeliet. / · 6) i Henseende til Omfang: Loven var bestemt
NB17:13 nk af Critik ell. Deslige · 6) i Retning af uegennyttigt at have sat Penge
CC:1.v τον ( cfr Mth. 4, · 6) irruit / ex σϰαπτω.
NB14:77 aldrig havde drømt om. / · 6) Jeg har i strengere Forstand naaet »
NB3:38 et Genie og en Apostel. / / · 6) Mag. Adler som Satire over den hegelske
Oi10, s. 391 Øieblikket«? / · 6) Min Opgave. / 7) Smaa-Bemærkninger.
Oi4, s. 203 kke til, ja, den er umulig. / · 6) Min Opgaves Vanskelighed. / 7) Det Officielle
BA, s. 368 g. / Der blev ( Cap. I. § · 6) mindet om, at Evas Tilblivelse allerede
BA, note ærelsens Alvor« ( p. · 6) og at det derimod ikke er Livets Alvor
IC, s. 103 um prædikes for Fattige, ( · 6) og salig er den, som ikke forarges paa
NB20:137 aledes 5) paa hebraisk saaledes · 6) paa Latin saaledes 7) paa arabisk saaledes
Oi9, s. 371 paa den afskyeligste Maade. / · 6) Præsten ikke blot beviser Christendommens
IC, s. 94 sin Fader eller sin Moder. ( · 6) Saaledes have I tilintetgjort Guds Bud
Oi6, s. 255 ) Hvad siger Brand-Majoren? / · 6) Smaa-Bemærkninger. / / 23 August 1855
Oi2, s. 145 mente ikke mere er Sandhed. / · 6) Vi ere Alle Christne. / 7) En Vanskelighed
Oi3, s. 185 Regningen er grundforkeert. / · 6) Vil Staten i Sandhed tjene Christendommen,
3T44, s. 241 Ungdom« ( Viisd. II, · 6), og derved bevirke, eller paa nogen anden
BI, note snart blot tugtende ( Mem. III, · 6). / Derfor hører der Mod til al Erkjendelse,
NB14:96 e ( v. 6.) i Bønnen ( v. · 6). Den saligste Glæde. / 3) Den Glæde,
CT, s. 266 Opløb« ( Luc. 22, · 6). Dertil valgte han den Nats Stilhed, i hvilken
NB2:256 get Opløb« ( Luc: 22, · 6). I » den store Sal« sidder
Papir 368-10.a raget.« / ad § · 6. » Om Bedraget« / At »
Papir 15 get forud for hverandre. / v. · 6. εν τω Χϱ. maa
Not1:9 ντα. 1 Cor: 8, · 6. ὁι αιωνες.
DD:195.a / d. 11 Januar. 39. / Hebr: 3, · 6. την παϱϱησιαν
Papir 4:1 urus sacer in N. T. Mth: 27, · 6. קָרַב appropinquare.
Not1:2 , 32. 14, 16.17. 16, 13. 14, · 6. – / Chr: ivrer mod falske Lærere.
Brev 118 , 1ste Gang om Morgenen Kl: · 6. – / Fra Louise skal jeg hilse Dig;
Not1:7.b . Hos: 3, 5. Amos 9, 11. Es: 9, · 6. – Mth: 2, 5. 9, 27. 22, 42. Joh:
AA:24 r Theologie: Kong Lear Act IV, Sz. · 6. ( efter Tiecks Oversættelse 8de B. p
IC, s. 103 Mennesket. / / 1) Matth. XI., · 6. ( Parallelstedet Luc. VII. 23.) Johannes
Not1:7 Joh: 10, 15. 15, 13. Rom: 5, · 6. / § 43. / Opstandelsen, forudsagt af
Not1:7 : 5, 23. Phil: 2, 10. Eb: 1, · 6. / § 45. / Endelig forekommer ogsaa
Oi6, s. 258 – som i Theatret. / / / · 6. / / Da Hedenskabet opløstes, levede
Not11:6 ar ikke Væren uden for sig. / · 6. / / Den Videnskab vi hidtil har behandlet,
NB:5 orhold i et lille Land. / / No · 6. / Aandsbeskæftigelses Gyldighed i sig
IC, s. 10 remme Meddelelse / / / / § · 6. / At nægte den ligefremme Meddelelse
Not12:2 d M: Antonini Lib: XI § · 6. / Athenæus Lib. VI. cap. 1. p. 223.
EE1, s. 23 Den Ulykkeligste / / 211 / / · 6. / Den første Kjærlighed, Lystspil
NB4:92 hristelige Taler 3die Afdeling No · 6. / Denne Tale er ganske rigtigt anlagt saaledes
DSS, s. 114 nskrig.« / Matth. 25, · 6. / Dette skal siges; saa være det da
Brev 91 iddag saadan ved det Lag Kl. · 6. / Din / S. K. / Til / Hr Cand. E. Boesen.
Not1:9 Pet. 5, 8. 2 Pet. 2, 4. Jud. · 6. / Djævelen synder απ'
JJ:74 n Ges. d. Ph. 1ste B. p. 355. not. · 6. / Jeg vil sige til mig selv, hvad Socrates
Papir 423 giver Kjerligheden til Gud / No · 6. / L. H. i S. e. s. saa / Du opgiver Kjerligheden
KK:11 i dets dybeste Rod. / / § · 6. / Ligesaa nødvendig den Erkjendelse
Not13:37 tet. / opera omnia p. 5 og · 6. / Man kan ingen Vished have om Noget uden
Papir 4:1 ex gratia Dei cfr 1 Cor: 3, · 6. / Mth: 13, 36 etc. Meningen af Parabelen
Not1:7 ϱον. 1 Tim: 2, · 6. / Naar i det N. T. denne forsonende Virksomhed
Papir 397 et at have Profit deraf. / · 6. / Naar man spørger en Mand »
DD:28.a aa vort Studerekamer Efterd. Kl. · 6. / og de Optegnelser derfor jeg har enten
Not1:8 kjænkes af Gud: 1 Cor: 3, · 6. 1 Cor: 1, 4.5. 2 Cor: 4, 6. Eph: 1, 17.
Not1:7 Dan: 7, 13.). Mth: 3, 17. 9, · 6. 10, 7. 11, 14. 16, 16. Luc: 4, 21. Joh:
KG, s. 327 vervundet Alt« ( Eph. · 6. 13.)! Men er dette da ikke let nok, følger
Not1:8.k ere og Methodister. ( 1 Joh: 1, · 6. 2 Pet. 1, 4. Eb: 3, 14. 6, 4. 1 Joh. 2,
Not1:8 1, 21. Eph: 3, 16. Phil. 1, · 6. 2, 13. 1 Thess. 3, 12. 2 Thess. 2, 17.
Not1:7 68. sq: Luc: 24, 21. Act: 1, · 6. 3) Nærmere beskrives denne Frelse som
Not1:7 7. 82, 6. om Englene Hiob 1, · 6. 38, 7. – Ogsaa i det N. T. bruges
Not1:7 de som en Guldalder. Es: 11, · 6. 60, 17. / Angaaende dens Omfang. I Modsætning
NB12:20 t af Johannes Evangelium Cap. 5. · 6. 7. 8. Det ene Øieblik vil Folket slaae
OTA, s. 140 som en tvesindet Mand ( 1, 5. · 6. 8);« thi Hjertets Reenhed er netop
Not1:8 Joh: 3, 3.5. Rom: 6, 6.7. 7, · 6. 8, 13. 12, 2. 2 Cor: 3, 18. 5, 17. Gal:
Not1:6 Job: 3, 13. Ps: 115, 17. 6, · 6. 88, 11. Es: 38, 18. – Paa andre især
BA, s. 315 5. Begrebet Angest. / § · 6. Angest som Arvesyndens Forudsætning
Not1:5 h: 25, 41. 2 Pet: 2, 4. Jud: · 6. Apoc: 20, 10. / Djævlebesættelser
DD:108 t jeg hører til de Mange. / d. · 6. April / Romantiken har vel .. ( 7/4) /
SLV, s. 268 orte fra Kjøbenhavn. / d. · 6. April. Midnat. / Hvor trøstesløst
Brev 59 St. o: s: v: / hermed en Pakke. / · 6. Brev 59, bl. [ 1r] / til Mag. S. A. Kierkegaard.
OTA, s. 259 Evangelisten Matthæus, / · 6. Cap. 24 Vers til Enden. / / Ingen kan tiene
Papir 1:1 Professor Th. i Berlin / pag · 6. Carlstadt tilstaaer, at han i nogen Tid
Papir 52:2 orandre sig saaledes. / d. · 6. Dec. 1834. / / Det forekommer mig, at i
Not1:7 ου. Joh: 8, 12. 14, · 6. Den nærmere Forklaring findes Joh: 8,
Papir 318 g saa seilede Frederik den · 6. der om Søndagen og han styrede selv,
BB:12 ben D. Fausti. Berlin 1712. / · 6. Des durch seine Zauberkunst bekannten C.
NB2:72.b imeligt det vinder jeg evigt. / · 6. Det Glædelige i: at formaaer i Anfægtelsen
KK:2 ge Mediation med sig selv. / / · 6. Die Personlichkeit Christi. / Den almindelige
TSA, s. 69 derste, at slaae Ham ihjel. / · 6.    Dog finder jeg nu ingen Vanskelighed for min
Not1:7 . Gal. 3, 20. Ebr: 7, 22. 8, · 6. Endelig siges ogsaa, at Msk. ved Chr: have
Not1:8 6. 1 Cor: 1, 4.5. 2 Cor: 4, · 6. Eph: 1, 17. 2 Tim: 2, 25. Fremdeles siges
Not1:7 2.3. Joh: 1, 3.10. 1 Cor: 8, · 6. Eph: 3, 9. / § 46. / I den ældste
Papir 318 Kongen, og at Frederik den · 6. er Kongen, at et appellativum i dette ene
Papir 340:7 kjellen er blot Kjønnet. / · 6. Fader i Himlene! Som en Fader sender sit
Not1:6 ndet til Høsten 2 Cor: 9, · 6. Gal: 6, 7.8.9. 3 Livet forestilles som
NB4:5 er bleven en Troende. / / No · 6.         Han ( Christus) blev troet
NB15:1 NB15. / / / d. · 6. Januar 1850. / / 1. Journalen NB15, forpermens
BB:12 inem Faust entworfen haben. / · 6. Johann Faust, ein allegorisches Drama von
NB10:57 er Forsoneren og Forsoningen. / · 6. Journalen NB10. Optegnelse skrevet med
NB12:99 lvmord. / Han spadserer en Dag i · 6. Journalen NB12, s. 107, optegnelsen NB12:99
NB17:61 t, ja Deres eneste Ønske · 6. Journalen NB17, s. [ 106]-107, med slutningen
NB22:146 t. / I en senere Tid synes · 6. Journalen NB22, s. [ 224]-225. Fortsættelsen
NB27:88 ikke den anden til Forbillede) / · 6. Journalen NB27, s. [ 222]-223, med optegnelsen
NB33:37 nkelte Egoismers Calcule og · 6. Journalen NB33, s. 79. Optegnelsen NB33:37
Not1:5 22, 12.. 31, 13. Ex: 3, 2 og · 6. Judic: 6, 21-23. 13, 21-23.) Siden findes
SLV, s. 363 i det samme sidste Suk! / d. · 6. Juli. Midnat. / Idag har jeg seet hende.
Papir 146 at han var en Prophet. – / · 6. Juni 1836. / En omvandrende Musicant paa
TSA, s. 77 eration end det Første? / · 6.    Kan Sandheden fritage for ethvert Ansvar i
Not2:2 l. Leipzig. 1831. 8. / · 6. L. B. ( Bechstein) die Darstellung der
Not14:1 ende og det Erkjendte. / / · 6. Leucippus / Det er umuligt, at der af det,
Not1:5 rverdenen: 2 Pet: 2, 4. Jud: · 6. Luc: 8, 31. – paa Jorden Mth: 12,
EE1, s. 317 re stærkere end jeg. / d. · 6. Mai. / Foraaret er forhaanden; Alt springer
SLV, s. 305 kkeslet og blev myrdet. / d. · 6. Mai. Morgen. / Idag for et Aar siden. Det
Not1:7.c chier); Ez: 38 og 39. Haggai 2, · 6. Malach: 3, 1. – Det sees ogsaa af
KK:2 ætning.« – p. · 6. Men til den christ. Læres positive Indhold
Not1:8 l Guds Riges Fremme. Rom: 2, · 6. Mth: 25, 34. Rom: 8, 1.13. 1 Cor: 6, 9.
Not1:7 ϰως Joh: 4, · 6. Mth: 8, 24 εϰαϑευδε.
Papir 99:2 som copierer Dig«. / d. · 6. Novbr. 34. / / Blev Jacob v. Thyboe, naar
SLV, s. 335 t var, jeg havde drømt. / · 6. Og det Ord kom til mig, at jeg skulde forvandles
Not1:7 2 Sam: 7, 14. Ps. 2, 7. 82, · 6. om Englene Hiob 1, 6. 38, 7. – Ogsaa
Papir 318 deraf. / Ja, Frederik den · 6. om Søndagen i Frederiksberg Have, og
Papir 14:1 ethvert chr: fromt Livmoment. / · 6. Papir14:1-5, bl. [ 1r] / Opstaaen af et
Brev 158 il skal Du faae at vide Kl · 6. præcise, naar jeg komer ned for at overlevere
BB:12 icae, lib II, quæst. 11. / · 6. Samuel Meigerus. Nucleus historicus lib:
NB11:81 wecke der Lehre Jesu §. · 6. Slutning. / / / Hvor staaer det i Visdommens
NB10:66 I evangelisk Psalmebog No 5, v. · 6. staaer: / Propheterne kundgjorde Dig, /
Not1:9 της. Heb: 11, · 6. Straf og Belønning. Mth: 25, 31. Joh.
Not12:9 ιν. Aristoteles cap. · 6. Strid angaaende disse Ord. ( Lessing hamburgische
Papir 9:1 re under det opstillede B. / pag. · 6. wissenschaftlichen Disciplinen. Disse maa
KG, s. 361 detsteds ( I. Thess. 2, 4. 5. · 6.) » saaledes tale vi, ikke som vi
DD:11.a.a gode Gjerning i os ( Phil: 1, · 6.) / d. 11 Nov: 38. / Underets ( sit venia
NB23:52 dag efter Trinitatis ( Eph. · 6.) i Begyndelsen siger Luther: der er to Art
NB14:96 gløshedens Glæde ( v. · 6.) i Bønnen ( v. 6). Den saligste Glæde.
Papir 1:1 al være en bestandig Bod. · 6.) Paven kan ikke eftergive Synder o: s: v:
CT, s. 74 lger efter« ( Ps. 23, · 6.), at han ikke forgjeves maa have villet,
Not13:20 værdig Virksomhed ( cfr. 10, · 6.). cfr. 10, 8. om Gudernes Salighed. Man seer
Not13:18 og definerer Kunsten. cfr. · 6., 4. – / At man hos Aristoteles ikke
Not1:5 ne ( 1 Reg: 22, 19., Hiob 1, · 6..) Derefter fremstilles Englene som Personificationer
Not1:6 , 34.41. Joh: 5, 29. Rom: 2, · 6.16. 2 Cor: 5, 10. 1 Cor: 4, 5. Gal: 6, 8. Eph:
NB23:188 30 i min Udgave.). / Ψ 25, · 6.7. / » Herre kom Din Miskundhed ihu
Not1:7 5, 8. 1 Pet: 2, 9. 1 Joh: 1, · 6.7. 5, 20. – Videre tillægges den
Not1:8 ν. Joh: 3, 3.5. Rom: 6, · 6.7. 7, 6. 8, 13. 12, 2. 2 Cor: 3, 18. 5, 17.
Not1:6 hil: 1, 21. 2, 17. 2 Tim: 4, · 6.7. Act: 7, 55. Apostlernes Længsel udtrykkes:
Not1:7.v Guds Ord fra Jerusalem. Es. 56, · 6.7. De fremmede Børn, som have søgt Herren
Not1:7 sig til Alle. Es. 2, 2. 56, · 6.7. Zach: 14, 9.16. Ligesaa i de apokryphiske
Not1:6 5. 2 Cor: 5, 10. 2 Thess: 1, · 6.7.9. 2 Tim: 4, 1. 1 Joh: 2, 28. 3, 2. Mth: 10,
DD:106 ( 4/4) / [ Jødernes Sabbath] ( · 6/4) / Paa mig er Alt » flyvende«:
BI, s. 84 tilsyneladende Paradox § · 6: ἆϱ' οὖν,
BI, note erlig Undtagelse er Mem. IV, 4, · 6: ἔτι γὰϱ σύ,
BI, note den menneskelige Viden ( § · 6: πεϱὶ δὲ τῶν
DD:188 dhed af de Ord: / Psalm: 82, · 6: Jeg har vel sagt til Eder: at I ere Guder,
Not1:7.b.a ære Herre i Israel. Es: 9, · 6: Os er født et Barn, som hedder den underfulde,
Not1:7.v n poetiske Beskrivelse. Es: 11, · 6: Ulven skal boe ved Faarene, Parderen ved
AE, s. 557 t Nytaarsaften præcise Kl. · 6; nu er han færdig. – Udpyntet phantastisk
NB24:125 t G. skal tilbagekalde sit · 6aarige Forbigangne. / a Men saaledes skulde det
Not8:40 af en paaNotesbog 8, bl. [ · 6r] ( Not8:40-45) / faldende Lighed med hende;
NB2:54 re flittigere end vi! / I 5 paa · 6te Aar har jeg nu arbeidet som Forfatter.
NB29:112 e Præster, som først hver · 6te Aar holder de samme Prædikener igjen)
JJ:511.b endes Angst. / Hamann gjør i · 6te B af hans Skrifter p. 194, en Bemærkning,
F e dagligdags. / Cfr. Baggesen S. V. · 6te B. p. 143. / Efterskrift / Det behøves
BA, note bewahrt werden müßen. ( · 6te B. p. 194). / Cfr. Enten – Eller.
NB10:52.a stlicher Divan. Sämtl. W. · 6te B. p. 33 o: fl. / ( Det at jeg frivilligt
NB10:75 til West-Østlicher Diwan S.W. · 6te B.) at Jødernes Mord paa Ægypterne
Brev 267 » De fem Verdensaldre i · 6te Bds 2 H. af » for Literatur og Kritik«
NB11:15 s Tidsskrift ( den staaer i · 6te Bind p. 118 o: fl), seer jeg at han siger:
JJ:42 dramatisk. I Bossuets Geschichte, · 6te Bind p. 315 o: fl., har jeg understreget
Not11:16 ogsaa i Rangforordningen i · 6te Bog af Platos Republik regnes til διανοια
NB27:32 / / Aristoteless Ethik. / / · 6te Bog cap. 12 lige i Slutningen: Deraf kommer
Not13:19 ς., Retfærdighed. · 6te Bog om Forstands-Dyder: τεχνη,
NB24:11 , at jeg var ferm. / Platos Stat · 6te Bog. / / Her gjør En den Indvending
NB2:195 rgprædikenen ( enten 5te ell. · 6te Capitel hos Math:) staaer et Ord, som har
EE:78.a ylde.). / d. 21 Mai 39. / Hamann · 6te D. p. 144. / .... Men der gives en Anskuelse
DD:11.a v skabt, det blev udsagt paa den · 6te Dag, som om hermed antydedes, at hermed
KK:5 Ægypten. – / 1838 d. · 6te Dec. Kl. 11. / / p. 262 fl. den apollinaristiske
Not4:8 t Produkt af Erfaring.« / · 6te Foredrag. / d. 1 Dec: / Hume udviklede
Not4:18 tur og fides, quæ creditur. / · 6te Forelæsning. / / Dogmatismus. /
Papir 21:1 m.) / 10. Papir21:1, bl. [ 1r] / · 6te Forelæsning. / Forfatteren godtgjør,
AA:12.7.1 k for Ungdommen, 2den Aargangs · 6te Hefte, 1836 p. 453.) – Jeg har ogsaa
Brev 43 d · 6te Juli 35. – / Kjære Ven! /
ER, s. 202 ger er usandt. / Efterskrift / · 6te Mai. / For at gjøre de Samtidige opmærksomme;
EM, s. 205 kunne leve med Familie. / Den · 6te Mai. / S. Kierkegaard. / /
FF:4 bliver det kun ved Formen. / d. · 6te October. / » Min Gud, min Gud ..
NB23:42 . / Anden Gang. / Da Frederik d. · 6te sagde: vi, vi alene forstaae at regje
EE1, s. 242 3,000 Francs om Aaret ( cfr. · 6te Scene) og seer sig da snart nødsaget
EE1, note min dyrebare Onkel .... ( cfr. · 6te Scene). / En anden Udvei lod sig maaskee
Not1:8 ie. – / Trident: Conc: · 6te Sessio: justificatio non est sola peccatorum,
Not1:9 aader.). / Conc: Tridentinum · 6te Session mod Pelagius: totum Adamum secundum
NB15:111 rædikenen over Epistelen paa · 6te Søndag efter Paaske udvikler han, hvad
NB12:87 Prædikenen over Epistelen paa · 6te Søndag efter Paaske: at den Χstne
Oi10, s. 394 yttet Prædikestolen hver · 6te Søndag. / Altsaa: Hof-Prædikant;
NB13:86 en Hofprædikant til hver · 6te Søndag. Det glemme de ganske, at der
NB18:12 og prædikede saa – hver · 6te Søndag. See det blev forstaaet. Der
NB4:111 ie Afdeling af christelige Taler · 6te Tale. Det Sted i Slutning: hvis enest
NB23:42 loe man. / Dersom blot Frederik · 6te to Aar senere havde sagt: som vi een Gang
NB10:28 det Hele er kun een Gang hver · 6te Uge, i tre Quarteer, i den pynteligste
NB10:178 our 1 Gang om Ugen ell. nu hver · 6te Uge. Forresten gjælder det for Alt om
Not3:4 ehrjahre 4tes Buch. 5tes und · 6tes / Her maa især bemærkes hele Undersøgelsen
SBM, s. 143 i Erindringstalen, Hebr. 13, · 7 » kommer Eders Veiledere ihu...
EE1, s. 38 iv for Een. Hvor langt er vel · 7 × 10 Aar? Hvorfor gjør man det
Not13:23 typhron. / Notesbog 13, s. · 7 ( Not13:23) / Forøvrigt ligger her Skepsisen,
Oi7, s. 279 Øieblikket / / / Nr. · 7 / / / / / Indhold: / / 1) Hvorfor elsker
4T44, s. 317 i Kjødet / / 2 Cor. XII, · 7 / / / Da det er den hellige Skrifts Betydning
Oi10, s. 415 e ind at søge det. / / / · 7 / / Den raffinerede Nederdrægtighed.
IC di han maa fordre Troen. / / § · 7 / / Troens Gjenstand er Gud-Mennesket,
Brev 174 Lund. / store Kjøbm: No · 7 / Min kjære Carl! / Hermed sender jeg
Papir 18 rdighed og Hellighed. Heb: · 7, 1.6.7. 11, 20.21. Mc: 10, 16. Luc: 2, 34.
Not1:8 ærdighed. Luc. 15. 2 Cor: · 7, 10. – Ligesom Troen ei kan tænkes
Papir 4:1 um, legitur bis in N. T. Mc. · 7, 11 Deo devotum est. Josephus commemorat,
Papir 4:1 αι illativum. / Mc: · 7, 11. ϰοϱβαν ex
4T43, s. 132 om ham bede«? ( Mth. · 7, 11. Luc. 11, 13). Disse Ord nedlade sig
3T43, s. 65 ldighed / / / Ep.: 1 Pet. 4, · 7-12 / / Hvad er det, der gjør et Menneske
3T43 Mangfoldighed / / / Ep. 1 Pet. 4, · 7-12 / / Som den apostoliske Tale ved sit Indhold
Not1:7.c han som et gudd. Væsen. Dan: · 7, 13. – I de apocryphiske Bøger
Not1:8 Selvbestemmelse: Mth: 4, 17. · 7, 13. Rom: 12, 1. Eph: 6, 10. Phill: 2, 12.
Not1:7 που. ( Dan: · 7, 13.). Mth: 3, 17. 9, 6. 10, 7. 11, 14.
Not1:7.c.a er for Messias – / Dan: · 7, 13: Der kom Een i Himmelens Skyer som et
BOA, s. 242 æk sige: 7-14-21; 7-14-21; · 7-14-21: saa vilde denne eensformige Gjentagelse
BOA, s. 242 n hvad stikker der da i dette · 7-14-21: saa vilde han vel svare: det beroer paa,
BOA, s. 241 g i eet væk sige: 7-14-21; · 7-14-21; 7-14-21: saa vilde denne eensformige Gjentagelse
BOA, s. 241 Gulvet og i eet væk sige: · 7-14-21; 7-14-21; 7-14-21: saa vilde denne eensformige
Not1:7 om Dommere og Konger: 2 Sam: · 7, 14. Ps. 2, 7. 82, 6. om Englene Hiob 1,
Not1:6 de Skriftkloge. Mth: 5, 20. · 7, 15. 12, 31. 15, 14. 23. Apostlene ere af
Not1:9 : Pharisæerne Mth: 5, 20. · 7, 15. 23. / Syndens Almindelighed. Rom: 1.
Not1:8 r i det hele Samfund: 1 Cor: · 7, 15.24. Ordet εϰλεγεσϑαι
KG, s. 15 en af Tidsler« ( Math. · 7, 16); vil Du sanke dem der, da skal Du ikke
Not1:7.b Davids Slægt omtales: 2 Sam: · 7, 16. Hos: 3, 5. Amos 9, 11. Es: 9, 6. –
Not1:7.b.a 22, 42. Joh: 7, 42. / 2 Sam: · 7, 16: Dit ( David) Huus og Dit Kongerige
Not1:7 Læren er ikke hans: Joh: · 7, 17. 8, 28.38. ogsaa hans Gjerninger Mth:
Not1:2 Auctoritet paa Grunde: Joh: · 7, 17. 8, 32. – Mth: 11, 4-6. –
Not1:7 Faderens Villie. Joh: 4, 34. · 7, 18. Han forherligede Faderen Joh: 17, 4..
Not1:7 ζειν Ebr: · 7, 19. πϱοςαγωγη
Not1:6 2. Provb: 20, 9. Prædik: · 7, 21. 1 Reg: 8, 46. – Sirach: 8, 5.
Not1:8 e for sig; men for ham: Mth: · 7, 21. 12, 50. Joh: 15, 14-17. Rom. 6, 13-22.
Not1:7 Tim: 2, 5. Gal. 3, 20. Ebr: · 7, 22. 8, 6. Endelig siges ogsaa, at Msk.
BB:5 . Die Serapionsbrüder 3terB: p. · 7-23. der findes gode Ting, om hvorledes Djævelen
Not1:7 illie bortfalder: Rom: 6, 1. · 7, 24-8,2; 8, 14.15. 2 Cor: 5, 14.15. Eph:
EE:95 του; Rom. · 7, 24. Eller naar som i enkelte Eventyr Tanken
Not1:7 t positivt 1 Pet: 3, 18. Eb: · 7, 26. Joh: 8, 46. – Han var kommen
Not1:7 a Jorden: Joh: 3, 16. 6, 29. · 7, 28. ὁν ὁ πα
Not1:7.i d) / 1) cfr. Joh. 3, 31. 6, 46. · 7, 28. 1, 18. 17, 3. / 2) Værdien beroer
Not1:8 υται Luc: · 7, 29. 1 Tim: 3, 16. / Allene hos Paulus findes
OTA, s. 245 edre«, Prædikeren · 7, 3 – og det er jo om Forandringen
Not13:15.a ographie. / cfr. Arist: Ethik · 7, 3. / Identitæten af Dyd og Skjønhed
EE:17 χων. ( Heb: · 7, 3.) / d. 10 Feb: 39. / En ligesaa dyb og
EE:171 r Χstd, der findes Mc. · 7, 31-37. » han kunde ikke høre«
Not1:8 2. Sir: 10, 28. – Luc: · 7, 35. – διϰαιουν
Papir 7 urrit hæc formula etiam Act · 7, 35; fere idem indicat quod δι
NB8:61 abens Tid slaaes man ihjel. / Mc. · 7, 36. » Χstus bød dem, at
Not1:7 g: Mth: 12, 23. 16, 14. Joh: · 7, 4.26.31. 10, 24. – Apostlene tillægge
Not1:7.b Mth: 2, 5. 9, 27. 22, 42. Joh: · 7, 42. / 2 Sam: 7, 16: Dit ( David) Huus og
NB12:170 m Fredagen. / / No 1. Luc: · 7, 47. » men hvem Lidet forlades, elsker
Not1:9 . Mth: 25, 41. Satan. 1 Cor: · 7, 5. – Beelsebub Mth: 10, 25-27. 12,
Not1:5 1 Joh. 3, 8. – 1 Cor: · 7, 5. 1 Thess: 3, 5. 1 Tim: 3, 7. 2 Timoth:
Papir 7 hæc traditio etiam in Act: · 7, 53. εις δια
Not1:5 Luc: 12, 8. Gal: 3, 19. Act: · 7, 53. Ebr: 2, 2. / Som Chr: Tjenere. Mth.
Not1:9 . 3, 20. 2 Tim: 4, 6-7. Act: · 7, 55. ( disse Yttringer ere uvilkaarlige
Not1:6 . 2, 17. 2 Tim: 4, 6.7. Act: · 7, 55. Apostlernes Længsel udtrykkes: Rom:
CC:1.p ϰαλεω Act. · 7, 59. / calcitro. / οϕϑησομαι.
Not1:8 . Joh: 3, 3.5. Rom: 6, 6.7. · 7, 6. 8, 13. 12, 2. 2 Cor: 3, 18. 5, 17. Gal:
Not1:9 lt: det er Naadegave. 1 Cor: · 7, 7. 12. Phil: 2, 13. / Dog tilregnes Msk.
Papir 7 eum convertatur. ( Rom: 3, 20. · 7, 8.13.). / διατα
Papir 1:1 et. En Borgevagt var der fra · 7-9 om Morgenen, 2-5 Efter: for at holde Orden.
Papir 5:3 ss. 4, 15. 1 Cor: 15, 51. Jac. 5, · 7-9. 1 Joh. 2, 18. Phil 4, 5. / πι
Not1:6.d l evig Skam og Skjendsel. 2 Mc: · 7, 9.10.11. 14.23. Fortællingen om de 7
Not1:6 Dan: 12, 2. – 2 Macc: · 7, 9.10.11.14.23. 2 Macc: 12, 40.44. / Chr:
NB3:41 edes har jeg læst bestemt · 7 a 8 Gange, og nu igjen paa Omslaget. Sagen
NB23:55 Charakteer. / Og jeg har i · 7 Aar arbeidet efter en enorm Maalestok i
NB13:88 svinges – nu efter i · 7 Aar at have næsten overanstrenget mig,
Not6:18 storien om Hr. Bugge, der i · 7 Aar blev beleiret paa Hald, tilsidst ikke
BOA, s. 258 er først i Løbet af en · 7 Aar den Forandring i det Ydre, som svarer
EE2, s. 90 : min unge Ven. En Afstand af · 7 Aar er just ingen Evighed, Forstands-Modenhed
NB10:199 t er at tjene Sandheden. I · 7 Aar har jeg nu holdt ud at være Forf.,
Papir 418 rste Udvikling er at jeg kom · 7 Aar i Forbedringshuset – ell. jeg
EE1, s. 12 se Papirer. Det er nu omtrent · 7 Aar siden, at jeg hos en Marchandiser her
Not6:18 dholde en Beleiring endnu i · 7 Aar uden at udhungres. / Marschen paa Heden.
EE:173 ke gjentager sig i et Omløb af · 7 Aar, men i en Omløbs-Tid af faae Dage,
Papir 4:1 ham, altsaa har Dionys feilet 6 a · 7 Aar. / Luc: 3, 1. / Archel: bliver forviist
BOA, s. 258 ndre, fordi den fordeles paa · 7 Aar: hvilken af disse Tvendes Forandring
NB12:19 for een Person, først gjennem · 7 Aars anstrengede Productivitet –
NB14:97 er istand til at bedømme · 7 Aars Arbeider; hjertelig proclamerer han
LA, s. 26 gt mig som Anmelder. Efter · 7 Aars Forløb er det da mit Ønske anden
NB7:20 ecte Kjende, at nu først efter · 7 Aars Forløb tør jeg betroe mig til
NB4:158 rgsmaal i Tidens Vanskelighed, · 7 Aars fortsatte Arbeiden, at jeg skal flytte,
NB12:19 Natur, og En der har gjort sine · 7 Aars Tjeneste paa en større. / Havde
Brev 235 forklare. Thi naar man Kl. · 7 Aften skal være i Kiøbh. og man Kl.
AE, note er egentligen i det Sidste. De · 7 Alen er Phantastisk, men det Phantastiske
AE, note Holophernes siges der er · 7 Alen lang og ¼. Modsigelsen ligger
AE, note correct, men Den, der leer af · 7 Alen og ¼ han veed hvad han leer
AE, note eligheden. Den, der leer af de · 7 Alen, leer ikke correct, men Den, der leer
EE:43 hvormed Gud elsker Dig. / d. · 7 April 39. / / Og Riigdoms-Dyb etc, saaledes
EE:44 himmelske Fader dem. – / d. · 7 April 39. / Gud kan ligesaa lidt bevise
NB26:39 cfr. Journalen NB24 p. 68. / d. · 7 Aug. / / Det bliver mig nu i disse Dage
EE:153 med kaster man dem overbord. / d. · 7 Aug: 39. / Og den Χstne kan vel ogsaa
Papir 1:1 m Anklager og som Dommer. d. · 7 Aug: ankom det pavelige Brev til Luther,
AaS, s. 43 have 5 Antipædobaptister, · 7 Baptister, 9 Anabaptister; af Baptister
NB22:42 n anden Side om det saa var · 7 Billioner 5 Millioner 696,734 eller 35
NB27:40 b kom anstigende iført · 7 Cheniller og 5 Par Buxer og uhyre Vadestøvler
G, s. 66 gjentage dem? Hvorfor taug Du i · 7 Dage og Nætter, hvad foregik der da
EE:95 dens Lov. ( at Fortryllingen varer · 7 Dage, 7 Uger, 7 Maaneder etc.) forfærdeligt
NB14:21 0 Aar! O, for ham er det dog kun · 7 Dage; men det stakkels uselige Msk, der
IC, s. 75 ion: Samtidighedens; de 3, de · 7, de 15, de 17, de 18 Hundred Aar ere Noget,
Brev 44 de. / i Kiøbenhavn. / d. · 7 Dec. 37. / Kjære! / Hermed sender jeg
DD:87 Himmel, i dine Velmagtsdage. / d. · 7 Dec. 37. Kl. 11½. / Jeg har saa tidt
DD:86 reen ny chr: Selvbevidsthed. / d. · 7 Dec: 37. / Jeg vilde skrive en Novelle,
Papir 394 den anden Forstand været mig · 7 dyre Aar, i hvilke jeg har været Forf.
EE1, s. 310 begiver jeg mig omtrent Kl. · 7 Eftermiddag hen paa Vestergade, hvor man
Brev 80 deboerne, ell. samme Dag Kl. · 7 ell. 7½ naar hun med hendes Søster
NB26:25 dighed og sige, naar saa de · 7 eller 9 Aar ere forbi, saa skal det undersøges,
EE2, s. 276 12 Timer af Dagen, sover i de · 7, er et Umenneske i de 5, og saaledes bliver
Papir 263:3 s man ved Hjælp af No · 7 er istand til at øine den 27 aarige
EE:14 telbladets Aphorisme. – / d. · 7 Feb: 39. / Der kommer ogsaa i aandelig
JJ:415 e, der atter er afsluttende. / d. · 7 Febr. 1846. / Det Forfærdelige med den
EE:173 Pharaos Drøm vilde gaae med de · 7 fede Aar i de 7 magre: og der skal følge
4T43, s. 121 t den Overflod, der var i de · 7 frugtbare, skal være aldeles glemt.
FB, s. 191 Tanken vækkes om en Piges · 7 frugtesløse Forsøg paa at blive gift,
DD:208.a nde. – / dediceret til de · 7 Gale i Europa, som ingen By har villet
CK, s. 193 var et Nittengryn, der bukker · 7 Gange for Alt, hvad der har kongelig Bestalling.
FB, s. 191 aa nær som en Student, der · 7 Gange gik reject til Attestats. I Tobiæ
BOA, s. 242 agte, derpaa gaae Værelset · 7 Gange i et 8te Tal – og saa see,
NB18:95 ille Menigheden ved at gifte sig · 7 Gange og at have travlt i verdslig Bedrift,
EE2, s. 158 dette forlyster Dig, at gaae · 7 Gange omkring Tilværelsen, og blæse
Brev BDKi1 kulde fristes til at ansee for · 7 Gange saa uhøfligt. / Til / Hr Cand.
NB24:44 n kun taler om 3 Gange, thi · 7 Gange vilde være en endnu større
Brev 65 rvisset om, at det idetmindste er · 7 Gange, at jeg – nær havde jeg
Brev 65 llige sige, at det idetmindste er · 7 Gange, at jeg har glemt, at jeg dog skulde
Brev BDKi1 høfligt, at have glemt det · 7 Gange, hvilket man ved første Øiekast
NB11:193 han dette kjære Ven vist 6 a · 7 Gange, klappede mig paa Skuldrene og kjertegnede
NB7:71 er, vor feilende Broder ikke · 7 Gange, men indtil 70 × 7 Gange: hvor
3T43, s. 74 heden kunde tilgive 70 Gange · 7 Gange, og Synden blev hurtigere træt
NB16:56 gifte sig? Den tillader ham det · 7 Gange, om han vil. / Heri ligger det Forvirrende.
Brev 133 læde vilde ønske det · 7 Gange, om jeg end vidste, at det var opfyldt
3T43, s. 74 ybt som muligt; thi mere end · 7 Gange, tænker den, kan selv Kjerlighed
G, s. 84 ette end ikke ved at gifte sig · 7 Gange. / Naar han forøvrigt angrer,
NB7:71 Gange, men indtil 70 × · 7 Gange: hvor naar skulde Du da blive træt
NB26:22 til en vis Grad, Noget Pascha af · 7 Grunde, Andet kun af 3 Grunde o: s: v:.
Papir 595 sidder alene i Selskab med · 7 herlige Lænestole ( man sidder selv
Papir 595 enneskes til Skamme. Disse · 7 herlige Lænestole, saa ærværdige
SLV, s. 372 er ligesom hine Slanger med · 7 Hoveder, hvilke Linnee beviste ikke at
NB12:60 ængslet, Ridder af D. d. · 7 hujus blev min Herre ( Apostelen) korsfæstet;
NB12:60 postelen) korsfæstet; d. · 7 hujus blev min Herre ( Præsten i det
EE:173 de 7 magre: og der skal følge · 7 Hungers Aar efter hine og al hiin Overflødighed
Brev 92 til mig iaften saadan ved det Lag · 7, hvis Du kan. / Din / S. K. / Til /
Not12:15.a løst Citat. / Stedet er 4, · 7, hvor han taler om μεγαλοπϱεπεια
DD:41.a gsaa at ligge i 2 Corinth: XIII, · 7, hvor han ønsker Menigheden at intet
NB11:179 vil Du have 3 ell. 5 ell. · 7, hvor mange vil Du have; men jeg kan intet
IC, note til denne Begyndelse, holdt Nr. · 7 i samme mildere Tonart, og for saavidt
Papir 37 det vilde de ei formaae. / d. · 7 Jan 36 / Forskiellige Maader at opfatte
Papir 206:1 ekraft i dens Vorden / d: · 7 Jan: 37 / Noget Lignende seer jeg at Heiberg
DD:191 Pharisæeren og Tolderen. / d. · 7 Jan: 39. / Den Christne kan tumles meget
Not11:24 l. ikke det Nødv: / 24. / d. · 7 Januar. / Das unvordenkliche S. er ikke
Brev 114 . / Til / Hr Pastor E. Boesen. / · 7 Januar. / Kjere! / Naa, glædeligt Nytaar!
Papir 1:1 bekjendtgjorde den først · 7 Januar. / pag. 186. L. gjentog sin Appellation
Oi4, s. 203 det Personlige. / / / / · 7 Juli 1855 / S. Kierkegaard / / / / Kjøbenhavn
DD:19 are Røgelser ( Drapperiet) / d. · 7 Juli 37. / Den gl.-christelige dogmatiske
EE:106 jendtlige Trin af Gudsfrygt. / d. · 7 Juli 39. / Det er en ret mærkelig Omstændighed
EE:107 var gjort mulig paa Jorden. / d. · 7 Juli 39. / Individualitæten er det sande
EE:105 : Ægteskab, cfr. p. 7. n: / d. · 7 Juli 39. / og netop fordi Kirken søgde
EE:105 med den udv: Existents. / d. · 7 Juli 39. / som naar Augustinus i Ildsomhed
Papir 577 a han nedlægge sit Embede. / · 7 Juli 55. / Der gives ikke een eneste Præst
FF:153 andens Bistand vil sige etc. / d. · 7 Juli. / Det gaaer mig med mine Længsler
Papir 595 e sidde i en saadan, disse · 7 Lænestole, hvori man kan indbyde hvem
EE:95 ortryllingen varer 7 Dage, 7 Uger, · 7 Maaneder etc.) forfærdeligt fordi man
4T43, s. 121 dsiger, at det vil skee i de · 7 magre Aar, at den Overflod, der var i de
EE:173 vilde gaae med de 7 fede Aar i de · 7 magre: og der skal følge 7 Hungers Aar
Brev 248 / ærb. / Nøddeboe d. · 7 Mai 1849: / Schmidt / / Min Adresse er:
Not13:15 d forkaster Arist: i 3d B. cap. · 7, men hæver ikke Vanskeligheden, idet
Papir 4:1 Hiericho laae i en smuk Egn · 7 Mile 5? ( Bram̄er) fra Jerusal. 2 M.
NB8:89 en man i et Secund var henflyttet · 7 Mile vilde gjøre dette Skridt til et
FB, s. 191 g. Hun har været given til · 7 Mænd, der alle ere omkomne i Brudehuset.
Brev 149 n paa store Kiøbmagergade No · 7, naar Du gaaer fra Musik. Jeg skal nok møde
Not4:20.1 tik. – / Kierkegaard. d. · 7 Nov. 37. / 9de Forelæsning. / Hidtil
NB5:31 ide og ere besværede! / / · 7 nye Taler. / / No 1. Indbydelsen. / /
Papir 168 cfr. Görres / p. 276. lin. · 7 o: f: fra oven / p. 302. lin. 5 o: f: fra
NB:41 rundtvig og Rudelbach Bind XII, p. · 7 o: fl) det at philosophere, at tænke
Papir 191 tæller 2, medens Kl. er · 7 o: s: v: / d. 20 Sept. 36. / Den Forskjel
DD:63 Kirke skulde bevirke. – / d. · 7 Oct. 37. / Det er Noget besynderligt Lavkomisk,
DD:62 vde nogen indikativisk Kraft. / d. · 7 Oct. 37. / Hvor det dog er rædsomt naar
Papir 1:1 gen i Augspurg. / pag. 84. d · 7 Oct. ankom L. til Augsburg. / pag. 86.
Papir 108 ætter dem i Circulation. / d. · 7 Oct: 35. / Hvad Kritiken over de forskjellige
NB27:28 / / Klædeboderne. / / d. · 7 Octbr. / / / Christendoms Proportioner.
DD:32.a.a an er sin egen Næste). / d. · 7 Octob: 37. / Jeg har ogsaa forenet det
NB13:74 tenen paa Plakaten: at han mell. · 7 og 10 spiller den ædle Fader, Overførsteren;
EE1, s. 41 ed i et Regnskab at have sagt · 7 og 6 er 14 havde ødelagt et Handelshuus,
EE1, s. 41 Andet, gjentage for sig selv, · 7 og 6 er 14, saa har jeg et Billede af Evigheden.
Papir 84 a Dorph om det rotvelske Sprog p. · 7 om Hinduernes fire Kaster – de Udstødte.
Papir 18 emfor andre. Saaledes Heb: 6, · 7 om Jorden. / Heraf følger nu let hvorledes
BI, s. 253 uistiker, saa har denne altid · 7 Raad, 7 Svar paa rede Haand. Dette er jo
Not1:8 derfor den cath. Klære om · 7 Sacramenter, ligesom den erklærer sig
NB12:138 erer Pharisæeren. / / / · 7 Sept. / Om » hende« / /
NB:36 ad der er lavt og usselt. / / / d. · 7 Sept. 46. / Rapport.                Resultat
NB5:31 live at alternere, indtil No · 7 som ender med Indbydelsen. / / / cfr Journalen
NB20:137 først Guds Rige, hedder paa · 7 Sprog: paa 1) dansk hedder det saaledes
BI, s. 253 , saa har denne altid 7 Raad, · 7 Svar paa rede Haand. Dette er jo en høi
G, s. 67 har ikke eiet Verden, ikke havt · 7 Sønner og 3 Døttre, men ogsaa den
Not1:6.d 1. 14.23. Fortællingen om de · 7 Sønner, den ene siger: jeg haaber, at
NB4:151 Organismen. / Der kunde skrives · 7 Taler over de Ord: / / Kommer hid til mig
NB7:4 Han drage / Alle til sig. / / · 7 Taler ved Altergangen / om Fredagen. /
Papir 421 orgen ei synde.« / · 7 Taler. / Her behandles de fineste, de,
Papir 423 ad Hjertet i Sorgen ei synde. / · 7 Taler. / No 1. / Lad Hjertet i S. ei s.
NB4:19 Lidelsers Strid« blev kun · 7 Themata benyttede, her blev tre lagte til
EE2, s. 275 Side af Existensen. Man sover · 7 Timer i hvert Døgn, det er spildt Tid,
Brev 133 og hvis jeg turde ønske · 7 Ting, da havde jeg dog kun 1 Ønske,
EE:95 . ( at Fortryllingen varer 7 Dage, · 7 Uger, 7 Maaneder etc.) forfærdeligt
JJ:70 ngelig for Kjendere. / En af de · 7 Vise har sagt, at det var forunderligt,
Papir 264:7 r kan spørge mere end · 7 Vise kan svare paa, saa skylder man de
EE1, s. 19 i Bestemmelsen af, hvilke de · 7 Vise vare; imidlertid har jeg dog ikke
EE1, s. 19 dne Lykke at regnes blandt de · 7 Vise, naar deres Antal bestemmes til 14.
EE2, s. 303 ge Ære at regnes blandt de · 7 Vise, naar man antager, at disses Tal har
NB6:85 e det Umulige. / Plutarch de · 7 Vises Gjestebud c. 17. / / / man har nemlig
EE2, s. 303 il at blive optagen blandt de · 7 Vises Tal, selv om dette bestemtes til
Brev 80 e, ell. samme Dag Kl. 7 ell. · 7½ naar hun med hendes Søster formdl. gaar
Brev 224 a 3ℳ / 197rd / 70rd / / · 7) » Tre Taler ved tænkte Leiligheder«
Oi7, s. 279 eller Det, som værre er. / · 7) At den, især i Protestantismen, saa
Oi4, s. 203 ) Min Opgaves Vanskelighed. / · 7) Det Officielle – det Personlige.
Oi5, s. 225 m Affaldet fra Christendom. / · 7) En Eeds Aflæggelse eller det Officielle:
Oi2, s. 145 / 6) Vi ere Alle Christne. / · 7) En Vanskelighed ved det nye Testamente.
NB8:9 de Fredsommelige o:s:v: ( Mth: 5, · 7) have sagt: visseligen, enten er dette ikke
Brev 117 ermiddag ( 1 Mai). Kl: 6 ( eller · 7) i Frue-Kirke. Jeg kommer ikke selv, da
NB17:13 l for at være Forfatter. · 7) i Retning af at være ugift, uafhængig
IC, s. 94 or Eders Vedtægts Skyld. ( · 7) I Øienskalke! Esaias spaaede retteligen
NB20:137 saaledes 6) paa Latin saaledes · 7) paa arabisk saaledes 8) paa syrisk saaledes
Oi8, s. 343 ddommelige Retfærdighed. / · 7) Skjælv – thi Gud er det i een
Oi10, s. 391 ? / 6) Min Opgave. / · 7) Smaa-Bemærkninger. / / / S.K. / d.            Reitzel.
KG, s. 313 ønner« ( 1 Pet. 3, · 7), fordi vi himmelraabende forfordeelte Armoden
3T44, s. 251 d veed iforveien ( Mth. VII, · 7), saa er det ogsaa en hedensk Feil, altid
KG, s. 126 at sukke« ( Psalm. 6, · 7), som vi i den hellige Skrift læse om
2T44, s. 218 ds Aand« ( 2 Tim. 1, · 7). / Som det da fordres af den Forventende,
3T44, s. 255 g spotte« ( Gal. VI, · 7); hvis Sjel er forberedt ved at betænke,
KK:2 Person og Levnet.« p. · 7. » Den sandselige enkelte Gegenständlichkeit
Not13:20 e i god Forstand cfr. 9, 8. 10, · 7. » ethvert Mskes egl. Selv ligger
Not1:9 εου. 1 Cor: 11, · 7. ειϰων ϰαι
Papir 6 universum recens. – 18, · 7. συνομοϱεω
Not1:5 ttelser nævnes Tob: 6, · 7. – Asmodeus. ( Apoc 9, 11.) De onde
Not12:15 ν. cfr. Aristoteles cap. · 7. – Curtius bemærker til dette Sted,
Not1:6 2 Cor: 4, 16. Eccl: 12, · 7. – Der skelnes mell. Aanden og Livsprincipet
Papir 55:2 elære, deels fE. / 1 Cor. 5, · 7. – Eph: 5, 2. – Rom. 3, 25.
Not1:6 7, 29. Jac: 3, 9. 1 Cor: 11, · 7. – Gen: 1, 26. כִד
Not1:7 6. om Englene Hiob 1, 6. 38, · 7. – Ogsaa i det N. T. bruges υιος
Papir 29 es saaledes typisk,: Joh: 11, · 7. ( Mth: 27, 34.), / επαυλις
NB16:4 g » Menighed« / p. · 7. / / » Den Enkelte« –
NB:96 ants / under Artiklen Kreuz §. · 7. / / / Det ikke at ville give efter, forandre
NB12:2 en nye Pseudonym findes / p. · 7. / / cfr ogsaa / p. 14 øverst / / cfr
Not11:7 er Identitæts-Philosophien. / · 7. / / Den aprioriske Fornuft-Videnskabs Indhold
Oi6, s. 258 ogsaa Alle Præster. / / / · 7. / / Er dette den samme Lære, naar Christus
DS, s. 151 ter. / 1. / 1 Peders IV Cap v. · 7. / 1 Pet. IV Cap. v. 7. Værer derfor
Brev 175 und / store Kjøbmagergade No · 7. / 1ste Sahl. / 16. Brev 176, bl. [ 1r]
Papir 397 t han burde være det. / · 7. / Den Reflexion som findes under No 1 af
NB15:129 gtige Hoveder. / / / Rom · 7. / Den strengeste Dom over Synden, og just
Brev 100 og spiis hos mig iaften. Kom Kl. · 7. / Din / Svar! / S. Kierkegaard. / Til /
Brev 189 store Kjøbmagergade No · 7. / fr. / Min kjære Michael! / d. 31 Jan.
Brev 190 / st. Kjøbmagergade No · 7. / fr. / Min kjære Michael! / Modtag
Papir 29             Cap. · 7. / Gen: 12, 1. / Amos 5, 25.     σϰηνην
KK:11 jektiv Realitæt. / / § · 7. / Hedenskabet, Jødedommen og Χstdommen
NB:5 s Gyldighed i sig selv. / / No · 7. / Hvorfor Socr. sammenlignede sig med en
Brev 196 / st. Kjøbmagergade No · 7. / Hørup d 3 Mai 1849. / Kjære Onkel!
Not1:7 : 4, 5. Phil: 3, 9. Ebr: 10, · 7. / I Modsætning til obedientia activa
NB4:161 g selv ( Selvet) / / 2) Rom · 7. / Kjød og Blod. En anden Lov i Kjødet.
Papir 423 er Kjerligheden til Mskene / No · 7. / L. H. i S. e. s. saa / Du opgiver Kjerligheden
Not1:9 Dens høieste Spidse Rom: · 7. / Loven og dens Betydning. / Syndens Almdl.
Brev 80 til st. Kjøbmagergade No · 7. / Min Addresse er:      Mittelstraße
Brev 188 store Kjøbmagergade No · 7. / Min kjære Michael! / d. 16 Jan. 42.
Papir 368:11 er indirecte Former. / § · 7. / Om Maieutik. / § 8. / Om inddirecte
NB15:4 nheden« / p. 184. / / Rom · 7. / p. 219. / / Thema til en Prædiken:
EE1, s. 337 ndle en Dreng som Barn. / d. · 7. / Saa ere vi da Venner, Edvard og jeg;
IC, s. 10 Troen« / / / / § · 7. / Troens Gjenstand er Gud-Mennesket, just
EE1, s. 23 af J. L. Heiberg / / 225 / / · 7. / Vexeldriften / / 271 / / 8. / Forførerens
Not1:6 לֶם Ps: 8, · 7. / Vi finde i det N. T. en Modsætning
Not1:8 nlige: Rom: 12, 3-6. Eph: 4, · 7. 1 Cor: 12, 4. Ligeledes at Chr: er K. eneste
Not1:9 4, 15. Jac: 5, 8. 1 Pet. 4, · 7. 1 Joh: 2, 18-28. Heb: 10, 25-37. 1 Cor:
Not1:7.y øres paa Msk. Ex: 20, 5. 34, · 7. 1 Kong: 21, 29. 2 Kong. 24, 1. 3) Endelig
Not1:5 ygte: Eph: 6, 11.16. Jac: 4, · 7. 1 Pet. 5, 8. 1 Joh: 5, 18. / § 18.
Not1:5 1 Thess: 4, 16. 2 Thess: 1, · 7. 1 Pet: 3, 22. De 2 første Cap: af Heb:
Not1:7 Mth: 8, 20. 20, 28. Phil: 2, · 7. 1) Denne Ringhed var en Betingelse for
Not1:7 13.). Mth: 3, 17. 9, 6. 10, · 7. 11, 14. 16, 16. Luc: 4, 21. Joh: 4, 26.
Not1:9 det er Naadegave. 1 Cor: 7, · 7. 12. Phil: 2, 13. / Dog tilregnes Msk. Mth:
Not1:5 5. 1 Thess: 3, 5. 1 Tim: 3, · 7. 2 Timoth: 2, 25. Eph: 6, 11. – 1
NB12:20 f Johannes Evangelium Cap. 5. 6. · 7. 8. Det ene Øieblik vil Folket slaae
Not1:7 Konger: 2 Sam: 7, 14. Ps. 2, · 7. 82, 6. om Englene Hiob 1, 6. 38, 7. –
Not1:2.d , der bemærkes det. fE 1 Cor · 7. Act 15 etc. / Mynster ( om Begrebet »
Not1:5 es Historie. Act: 5, 20. 12, · 7. Act: 10, 3. Mth: 13, 41. 25, 31. 1 Thess:
KK:7 Saligheden. – / Es. 52, · 7. alius sensus. Ibi est sermo de miseria
Not1:7.s e Hyrde nemlig David. / Joel 3, · 7. Alle Hedninger skulde samles i Josaphats
EE1, s. 310 godmodig Maade. – / d. · 7. April. / » Altsaa paa Mandag Kl.
SLV, s. 273 saa begynde vi imorgen. / d. · 7. April. Midnat. / Hvorledes staaer det sig
SLV, s. 273 æmpe for en god Sag. / d. · 7. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
BB:42.f t ( cfr. Fr. Schlegels samtl. W. · 7. B. S. 15 nederst) – eller naar Fader
Brev 72 berg. / Til / Hr Prof: Heiberg. / · 7. Brev 72, bl. [ 1r] / Høistærede Hr
NB27:34 ypperligt viist i Ethik 9de Bog. · 7. cap. / Nemlig Den, der har frembragt Noget,
Not1:7 26, 28. Act: 5, 31. Eph: 1, · 7. Col: 1, 14. billedligt ved απολυτϱωςις
Not1:7 ιων Eph: 1, · 7. Col: 1, 14. Rom: 3, 24. Ebr: 9, 15. Eller
SLV, s. 335 ider omskiftedes over mig. / · 7. Da samlede jeg alle mine Høvdinger med
Not14:1 nder af Atom-Systemet. / / · 7. Democrit / dette Beviis kaldes Achilles.
NB7:4 / – / / – / / No · 7. Den Bøn: drag mig til Dig; den forskjellige
NB15:129 a en anden Maade. / / Rom. · 7. Den forfærdeligste Skikkelse af Synden
BB:12 gen. München 1775, 8. / · 7. Der Höllenrichter von Lenz. Ein Fragment,
BB:12 Marperger) Berlin 1714. 8. / · 7. Des durch die ganze Welt berufenen Erzschwarzkünstlers
Not1:8 2, 10. Tit. 2, 14. 1 Joh: 1, · 7. Dette oplyses indirecte, idet de beskrives
KK:2 l at fremtræde. – / / · 7. Die Geschichte Christi / Vi have her at
TSA, s. 78 bsolut er i Besiddelse af. / · 7.    Dog saa kan jo Sandheds-Vidnet, naar han seer,
Not1:7 1, 15. 2 Cor: 4, 4. Phil: 2, · 7. Eb: 1, 3. – Joh: 5, 23. Phil: 2,
Not1:6 2, 18. Jac: 5, 8. 1 Pet: 4, · 7. Eb: 10, 25. / § 29. / Den chr: Lære
Not1:7 Joh: 3, 18. 6, 46. 1 Cor: 2, · 7. Ebr: 2, 3.4. 3 Chr: Exempel paa Lydighed,
Papir 259:1 Leiebibliothek.). / / p. · 7. Efter hende ( Historien) fulgte den verdslige
Not1:8 1.13. 1 Cor: 6, 9. 2 Cor: 9, · 7. Eph: 5, 5. 2 Tim: 4, 7.8. Heb: 12, 14.
Not1:7 diske Herredømme: Joel 3, · 7. Es: 11, 14. Micha 5. Zach: 12. I de apochryphiske
Papir 340:8 et frygter hans Fortabelse. / · 7. Fader i Himlene! Vel vide vi at Du er overalt
SLV, s. 220 hendes Yttringsfrihed. / d. · 7. Februar. Midnat. / Naar Hvalen er saaret,
SLV, s. 219 aar der er Typhus ..... / d. · 7. Februar. Morgen. / Idag for et Aar siden.
BB:12 storicus lib: VII. cap. 18. / · 7. Gabriel Naudaeus Apologia. / 8. Andreas
Not1:8 : Rom: 16, 25-26. 1 Cor: 2, · 7. Gal. 4, 4. Eph: 3, 9. 2 Tim: 1, 9.10. Tit.
BI, s. 85 nne Sundheds-Cordon, Mem. IV, · 7. Geometri skulde man lære saa meget af,
Not1:7 6, 39. Luc: 24, 26. Phil: 2, · 7. Han gjorde det af Kjerlighed til Msk: Joh:
Not1:9 tillinger. Viisdomens Bog 1, · 7. Herrens Aand har gjennemstrømmet Alt,
Not1:9.4 vare 1 Ord til 1000. Ψ 51, · 7. Jeg er født i Misgjerning og min Moder
Not1:7 23. 20, 19. Luc: 18, 33. 24, · 7. Joh: 2, 20. – Apostlene vare desuagtet
NB10:130 være lidende under, at · 7. Journalen NB10, s. 173 ( NB10:131) / der
NB12:170 and Kjerlighedens Gjerning · 7. Journalen NB12, s. 227, optegnelsen NB12:170
NB17:71 Dette, som er til en vis Grad. / · 7. Journalen NB17, s. 127, med begyndelsen
NB28:24 en Anden det er underligt. / / / · 7. Journalen NB28, s.[ 36]-37. Optegnelsen
NB33:37 anmærkningen NB33:37.a / · 7. Journalen NB33, s. [ 80]-81. Fortsættelsen
SLV, s. 367 i der er nogen Sandhed. / d. · 7. Juli. Midnat. / See! nu hører jeg op
SLV, s. 365 gst har glemt det Hele. / d. · 7. Juli. Morgen. / Idag for et Aar siden.
SLV, s. 337 l fuldkomme min Villie. / d. · 7. Juni. Midnat. / Da jeg var Barn, var en
Papir 4:1 tana Luc. 10, 18. / Mth: 19, · 7. Jussit Moses hoc in Deut 24 initio. Jesus
KG, s. 227 ldrig bedragen / 1 Cor. XIII, · 7. Kjerlighed troer Alt. / / » Saa
NB12:170 / No 2. 1ste Pet. 4, · 7. Kjerligheden skal skjule Synders Mangfoldighed.
KG, s. 246 rig til Skamme / 1 Cor. XIII, · 7. Kjærlighed haaber Alt. / / Under mange
Not1:5 8? ( Joh: 15, 27. 1 Joh: 2, · 7. Luc: 1, 70.) / De befordre Vankundighed:
EE:105.a etur terminus seculi. / cfr. p. · 7. m: / Den Frygt, med hvilken den Afsindige
SLV, s. 305 den at have seet Noget. / d. · 7. Mai. Morgen. / Idag for et Aar siden. Pludseligen
Papir 252:4 cht die Sinne? – / · 7. Martz. 1835. / I det Hele er det mærkeligt,
EE:105 det o: s: v: Ægteskab, cfr. p. · 7. n: / d. 7 Juli 39. / og netop fordi Kirken
Papir 109 Tid maatte see det Dybere. / d. · 7. Oct. 35. / Den litteraire Lærdom ligner
Not1:7 2, 24. Rom: 3, 25. 1 Cor: 5, · 7. og fornemlig i Ebr: / § 51. / Christus
Not1:6 rende findes især i Rom: · 7. og mange andre Steder. – / Lignende
Papir 18 og det kun eengang Heb: 6, · 7. om Jorden, hvor Meningen er den skal blive
Papir 14:6 4, 10. 16. 19. Rom. 5, 8. / · 7. Papir14:6, bl. [ 1v] / Ord. / Gjerning
NB9:66 rtioner Reflexion, B derimod · 7. Reflexionen i A, naar den var blevet holdt
Papir 6 m 3, 2. 1 Thess. 2, 4. / ( Rom: VI, · 7. Rom: 9, 28.) / Act: 12, 6 αλυσις
TSA, s. 70 adan Overeenskomst med Gud. / · 7.    Saaledes forstaaer jeg mig selv i at troe. For Ham
BB:8 de til det Onde.« / d. · 7. Sept: 36. / Doctor Faust / fliegendes Blatt
Not1:7 ydighed fremstilles Phil: 2, · 7. Steder som Joh: 2, 4. Mth: 15, 15 beviser
KK:4 nken og Væren. / / § · 7. Substants. / Guds Væren er ikke i Andet,
4T44 hed. / Imod Feighed / / 2 Tim. 1, · 7. Thi Gud haver ikke givet os Feigheds Aand,
Papir 14:5 1.              Eph. 2, · 7. Tit. 3, 4. /                                         Joh.
Not1:7 16.19. Rom: 5, 8. Eph: 2, 4. · 7. Tit: 3, 4. 2 ved sit Liv. Chr: siger Joh:
Not2:2 unde. Stuttgardt 1831. 12. / · 7. Ueber Erklärung und Fortseßung des
NB12:20 rkeligt Sted er forresten Cap. · 7. v. 12 og 13. » der blev meget mumlet
DS, s. 152 Cap v. 7. / 1 Pet. IV Cap. v. · 7. Værer derfor ædrue. / At blive ædru.
Not1:5 8. 91, 11. 104, 4. Hiob 38, · 7.) / I Bøgerne efter Exilet er Englelæren
KG, s. 378 geagtigt« ( 1 Tim. 4, · 7.) eller letsindigt skal tage den forfængelig,
EE:71 t Legeme, et Syndens Legeme ( Rom: · 7.) man skal udrives af, hvormeget det end
EE:23 , hvo det er der taler. ( Acta IX, · 7.). / d. 12 Feb: 39. / Det er den fyldigste
JJ:380 υσια Mth: Ev. · 7.). Og dog synes mig denne Sikkerhed at have
Not13:23 tter Bevidsthed ( § · 7.). Ved den forklarer han ogsaa Guds Forudviden
OTA, s. 361 lighed« ( Viisd. 10, · 7.); og et sandt Udsagn, der ikke har Sandhed
NB24:24 ver udleer mig Jeremias XX, · 7.. / cfr Rudelbach Savonarola p. 154. /
Not1:7 : 10, 11. 15, 13. 12, 47. 8, · 7.11. Luc: 9, 56. Mth: 18, 22. Luc: 23, 34. 3
Not1:7 ϰοη Phil: 2, · 7.8. – Mth: 28, 18. Joh: 3, 35. 13, 3.
Not1:7.y re Forbøn for dem: Hiob: 42, · 7.8. 2 Mcc: 12, 42. – / Gud hjemsøger
KK:7 d mere hengiven. Efter Heb: 6, · 7.8. bringer en og den samme Regn Urter paa
Not1:6 en.: 1 Cor: 9, 24. 2 Tim: 4, · 7.8. Eb: 12, 1. / Det tilkommende Liv skildres
Not1:8 : 9, 7. Eph: 5, 5. 2 Tim: 4, · 7.8. Heb: 12, 14. Jac: 1, 27. Joh: 3, 21. 4,
Papir 29     Cap. 8. / Es. 53, · 7.8. hører til den Afdeling af Es., der begynder
Not1:6 sten 2 Cor: 9, 6. Gal: 6, · 7.8.9. 3 Livet forestilles som en Kamp hist er
NB23:93 ik mod Anfægtelse. / Jacob 4, · 7.: staaer Djævelen imod, saa flyer han
Not1:7.g ur antydes: Rom: 8, 3. Phill 2, · 7.; men de bevise Intet mod hans Naturs Virkelighed)
DD:109 . April / Romantiken har vel .. ( · 7/4) / En Aforisme bør .. ( 7/4) /
DD:110 ( 7/4) / En Aforisme bør .. ( · 7/4) / Joh. den Døber ( 19/4) / Transfiguration
Not1:7.c.a angaaende Tiden Haggai 2, · 7: ( om det andet Tempels Herlighed, om megen
NB5:6.a Kjendetegnene paa de Christne No · 7: at de ( Christne) indvortes sørge ere
NB16:42 erpaa har jeg holdt hele en · 7aarig Forfatter-Virksomhed ubetinget fri for
Not13:19 οτης. · 7d B. om Afholdenhed o: s: v: Fornøielse.
EE:195 ykt fra een Side af Baggesen · 7d B. p. 195 / Galskabs Eet i Alskabs To.
JJ:161 an bruge. Steffens fortæller i · 7d Bind af hans Erindringer om en Borgemester
Papir 2:1 D. pag. 121. Allerede Gregor · 7d erklærede sig mod at Skriften skulde
BB:8 . / Her er det endelig ved den · 7de Aand, at han træffer sin Mand, den er
SLV, s. 337 nkundig ved Babel, men hvert · 7de Aar skal der være Høitid i Landet,
RK, s. 189 med Klemtningen«? / D. · 7de April 1855. / S. Kierkegaard. / / Dette
EE1, s. 18 følger ingenlunde, at den · 7de April hvert Aar er en Mandag. Jeg har da
EE1, s. 18 der heller ikke: Mandagen den · 7de April o. s. v., der staaer blot: den 7de
EE1, s. 18 sandt, at ethvert Aar har en · 7de April, en 3die Juli, en 2den August o.
EE1, s. 18 . s. v., der staaer blot: den · 7de April, ja Stykket selv begynder saaledes:
Not1:2 fører den Augsb: Confess: · 7de Artic: » Non peccant, qui non observant,
NB26:20 Tennemann Geschichte d. Philos. · 7de B. p. 167.) Det vilde have taget sig endnu
BA, s. 373 legel. ( Sämmtliche Werke · 7de Bd. p. 15 i Historien om Merlin). / I Blufærdigheden
NB27:32 delbart seer Principerne. / · 7de Bog 15 Cap. Slutning. Gives der et Væsen,
BI, note en Vægt, Soc. i de republica · 7de Bog lægger paa Geometrien og dens Betydning,
Not1:9 vindicere Helligheden af den · 7de Dag. – / Øiemedet af Skabelsen.
NB10:138 fordi Gud hvilede paa den · 7de Dag. ja netop svarede R. Jeg har nu vistnok
Not4:9 ager sig igjenem hele Systemet. / · 7de Foredrag. / d. 13 Dec: / det Foregaaende
Not4:19 relæsning. / / Dogmatismus. / · 7de Forelæsning. / / overtroisk Dogmatismus.
EE:58 ning for det N.T. / d. 5 Mai 39. / · 7de Forsvar for Anonymitæten. / De fleste
NB18:91 aa maa man vente til 6 ell. · 7de Gang. / See det er Klogskaben. Og just
PS e Tale om en Discipel paa 5te, paa · 7de Haand o. s. v.; men hvis der nu end for
LP, note ne, da han havde været i den · 7de Himmel. Eller udvikles ikke ved den Anskuelse
NB10:138 ndsede saa – ved det · 7de Leed – og hvorfor? kan De gjette,
Brev 115 esen / Horsens / fr. / Horsens d · 7de Marts 1850. / Kjære! / Du har vel undret
SLV, s. 235 d Træerne i Arabien. / d. · 7de Marts. Midnat. / I Onsdags saae jeg hende
AE, s. 335 i en Alder af fjorten Dage d. · 7de Sept. i Løbet af fem Minutter, synes
AE, s. 335 aktum, at man blev døbt d. · 7de Sept. Kl. 11. At Tiden, Existentsen i Tiden
Not7:2 end opvækkende. – / · 7de Søndag e: T: / cfr. min Dagbog fra min
NB22:159 dikenen over Epistelen paa · 7de Søndag efter Trinitatis. / Men her gjælder
DD:198 inger i de 6 Dage men paa Gud den · 7de. Nei den Christnes Tiende og den Χstnes
Papir 460 n saa 30. Papir 460, bl. [ · 7r] / har beskikket sig til Hvile, hvis saa
BB:1.a zur Beförd: der Humanität · 7te Samml: S: 21 fl. Preisschrift uber die
Not3:4 Iagttagelser. / / Lehrjahre · 7tes Buch. und 8tes. / Heri følger egl. Udviklingen