S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
KK:2 rved tilsidst lige vigtige. p. · 10 » Christi Person er det nu ogsaa,
NB11:179 d er større. Og nu i v. · 10 » Hvo som troer paa Guds Søn,
Papir 6 αυτο simul. 14, · 10 ἡλατο aor. 1. 3
KK:7 ϰως. / Es. 6, · 10 ὁ ϑεος τετυϕλωϰεν
Not1:7 ι Joh: 5, 20. Joh: 14, · 10 πατηϱ εν
Not13:28.a Saturninus. / / / Aenesidem / · 10 τϱοποι της
Not1:6 וֶת. Es. 38, · 10 שְאֹל‎
NB29:53 en lad den lønne, gagere · 10 – for at forkynde Χstd.: det
NB34:13 ud istedetfor een skal faae · 10 – medens Sandheden er at Gud faaer
Papir 15 isse Ord maa forbindes med v. · 10 ( ινα γνωϱ.)
JJ:22 rlig. / cfr Aristoteles Politik 5, · 10 ( hos Garve p. 468.) / Der er 2 Ting, siger
Not13:28 Grækerne. / Notesbog 13, s. · 10 ( Not13:28) / Tenneman Geschichte der Philosophie
Papir 340:14 d være som et Menneskes / · 10 ..... Man siger: Gud er uforanderlig; Forsoningen
Oi10, s. 418 at faae det at vide. / / / · 10 / / Den høiere Viisdom i, at der er
NB17:2 rtz 1850. / Om mig selv / p. · 10 / / Min besynderlige Situation i Forhold
Papir 340:13 eller ikke fable saaledes. / · 10 / Fader i Himlene! Ubegribelig er Du i
Oi10, s. 391 Øieblikket / No · 10 / Indhold. / / 1) Det jeg kalder Øienforblindelse.
Brev 224 381 Exp a 3 Rbdlr / / · 10 / Opbyggelige Taler             
NB14:2 in Forfatter-Virksomhed / p. · 10 / p. 41 / / Hele Forfatterskabets Betydning
Not1:5 13, 16.32. Mc: 16, 17. Mth: · 10, 1. / De siges at opholde sig i de lavere
NB36:33 nd« er eet Msk. mere end · 10, 10 mere end 100 o: s: f., Tallet trækker
Papir 94:1 4. / hvorledes forenes Act · 10, 11-16 med Mth: 5, 17. / om Helvedstraffenes
Not1:7 selv liig i Kjerlighed: Joh: · 10, 11. 15, 13. 12, 47. 8, 7.11. Luc: 9, 56.
Not1:6 st inden føie Tid: 1 Cor: · 10, 11. 15, 51. 1 Thess: 4, 15. 1 Tim: 6, 14.
Not1:9 8-28. Heb: 10, 25-37. 1 Cor: · 10, 11. 15, 52. men Tiden og Timen var ikke
Brev 202 rst 4. / Nattergalen alm. · 10-12 5. / Vendehals sidst 5. / Af Bogfinker,
Not1:8 . Joh: 3, 16. Rom: 3, 29.30. · 10, 12. 2 Cor: 5, 14. 1 Joh: 2, 2. Tit: 2,
AE, s. 538 bare Børnene ( cfr. Marc. · 10, 13.) Skal nu Christi Ord forstaaes om det
Not1:2 Joh: 3, 16. Mc: 16, 16. Rom: · 10, 13.14. / Gudsfrygt og Lydighed Joh: 4,
NB23:191 ben Andreä p. 269. / Ψ · 10, 14 / der skal Vulgata oversætte: Tibi
Papir 247 omhed til Illyrien. 2 Cor: · 10, 14. 15. 16 synes at angive Achaia som det
Not1:8 e til Guds Naade. Rom: 8, 2. · 10, 14.17. Jac: 1, 18.21. 1 Tim: 4, 16. 1 Pet:
Not1:6 19, 26. Mth: 25, 22.23. Mth: · 10, 15 ( Sodoma og G:) 11, 22 ( Tyrus og S.)
Not1:6 Jøderne. Mod Folket. Mth: · 10, 15. 11, 16.24. 12, 39. Joh: 15, 18. –
Not1:7 Selvopoffrelse. Joh: 4, 34. · 10, 15. 13, 15. 15, 13. 2 Cor: 5, 15. 8, 9.
Not1:7 af Kjerlighed til Msk: Joh: · 10, 15. 15, 13. Rom: 5, 6. / § 43. /
Papir 18 Heb: 7, 1.6.7. 11, 20.21. Mc: · 10, 16. Luc: 2, 34. 1 Cor: 4, 12. / β)
KG, s. 35 . – Naar Christus ( Mth. · 10, 17) siger: » vogter Eder for Menneskene«,
Papir 4:1 ndicandam ita de Satana Luc. · 10, 18. / Mth: 19, 7. Jussit Moses hoc in Deut
Not1:5 ioner Eph: 2, 2. 6, 12. Luc: · 10, 18. i Underverdenen: 2 Pet: 2, 4. Jud:
Not1:7 Mth: 4, 17. Joh: 3, 3. Luc: · 10, 18. Joh: 12, 31. 1 Joh: 3, 8. Gal: 1, 4.
Not1:5 Joh: 3, 8 Joh: 12, 31. Luc: · 10, 18. Joh: 16, 11. Col: 2, 15. – /
Not1:7 i frivillig Beslutning. Joh: · 10, 18. Mth: 26, 53. Denne Beslutning er grundet
Papir 5:3 nvenio creditur mihi. 2 Thess: 1, · 10 2) committitur s: concreditur mihi. Rom
AE, s. 285 ler, naar han ( de anima III, · 10, 2) siger, at νους ϑεωϱετιϰος
NB5:72 / At et Msk. har kunnet leve hen · 10, 20, 30 Aar uden nogensinde at have mærket
NB31:103 skenes Deeltagelse – · 10, 20, eller efter hans Intensitets Proportion,
OTA, s. 323 følg mig« ( Marc. · 10, 21). Altsaa det, at sælge sit Gods og
Not1:6 ske Mørke og Skygger Job: · 10, 21. וְצַלְ
Not1:7 ματι Luc: · 10, 21. – Mc: 13, 32. Mth: 26, 42. –
Not1:8 idd. Følge af Troen: Mth: · 10, 22.28. Joh: 16, 33. Rom: 5, 2-5; 8, 25.
NB11:180 et staaer i det N. T. cfr. Luc: · 10, 23. / Men ellers har man travlt nok med
NB8:65 er ogsaa Høitravenhed. / Luc: · 10, 23. Salige de Øine, som see det, I see.
Not1:7 23. 16, 14. Joh: 7, 4.26.31. · 10, 24. – Apostlene tillægge heller
Not1:9 7, 5. – Beelsebub Mth: · 10, 25-27. 12, 24. Belial 2 Cor: 6, 15. ( Dette
Not1:9 4, 7. 1 Joh: 2, 18-28. Heb: · 10, 25-37. 1 Cor: 10, 11. 15, 52. men Tiden
Not1:6 Jac: 5, 8. 1 Pet: 4, 7. Eb: · 10, 25. / § 29. / Den chr: Lære om Msk:
Not1:5 βουβ. Mth: · 10, 25. 12, 24.27. βελιαλ
Not1:9 nger m:H:t: Jøderne. Mth: · 10, 25; 11, 16-24 ( de ere som Børnene paa
Papir 4:1 . en Stater = 2 ℳ. / Luc. · 10, 26. πως αν
Not1:8 etfærdig. Tob: 3, 2. Sir: · 10, 28. – Luc: 7, 35. – διϰαιουν
Not1:6 stændigt udviklet. / Mth: · 10, 28. – Mth: 6, 20. Lc: 16, 9. 2 Cor:
Not1:6 פָר. / Mth: · 10, 28. 16, 17. / Hos Paulus finde vi en Modsætning
Not1:9 26 Beselem og Kidmut. / Mth: · 10, 28. 6, 19.20. – Paulus har
Not1:9 skets Udødelighed. / Mth: · 10, 28. 6, 20. 2 Cor: 4, 17.18. Joh: 5, 24
Not1:9 sq. Joh: 5, 29. – Mth: · 10, 28. Luc: 16, 19. / 1 Cor: 15. / Rom: 8,
Not1:7.k 8, 3.31. / 3) Mth: 16, 18. Joh: · 10, 28. Mth: 28, 20. / Man har bemærket,
Not1:9 ατωϱ; Joh: · 10, 29 μειζων παντων;
Not1:8 υτον Luc: · 10, 29. 16, 15. Saaledes og naar det hedder
Not1:9 som elske Gud. / Mth: 6, 32. · 10, 29. Jac: 4, 15. Heb: 12, 5. / Χsti
Papir 8 fra de første Msk. af. / d · 10 3 34. / pag. 5 øverst. Skal Ethiken
Not1:5 rie. Act: 5, 20. 12, 7. Act: · 10, 3. Mth: 13, 41. 25, 31. 1 Thess: 4, 16.
Not1:7 enhed i Villie og Magt: Joh: · 10, 30. 38. 17, 10. Det udtrykkes med H: t:
NB32:59 jende er jo tydeligt nok ( Mtth: · 10, 32.33.). Der er altid et Modsætnings
Not1:2 / Negativ. ( 1 Cor: 9, 22. · 10, 33.). – Joh: 16, 4. 16, 12. Mth.
Not1:8 ves: Joh: 3, 16. 8, 12. Act: · 10, 34. Eph: 2, 16. Col. 1, 19. Mth: 28, 19.
Not1:8 ol: 1, 23. Phil: 4, 13. Heb: · 10, 35. 12, 1.2. / Den chr. Dyd fremstilles
Not1:2 13, 11. 12, 27. 22, 31. Joh: · 10, 35. Gal: 4, 22. 3, 16. hele Ebr: Mth: 8,
Not1:7 ιασε Joh: · 10, 36. Act: 10,38. – Læren er ikke
KG, s. 30 tan, til Pharisæeren ( Luc. · 10, 36.) » hvilken af disse Tre tykkes
Not1:7 2, 36. 3, 18. 4, 10. 8, 35. · 10, 38. Joh: 20, 31. 1 Joh: 4, 2. / Jødernes
KG, s. 103 el siger derfor om ham ( Rom. · 10, 4), at » Christus var Lovens Ende«.
Not1:7 15. 5, 17. Rom: 5, 19. Rom: · 10, 4. Gal: 4, 5. Phil: 3, 9. Ebr: 10, 7. /
KG, s. 185 gen paa Veien« ( Luc. · 10, 4.), hør ikke Raabet og Tilraabet, som
Oi8, s. 345 or Herre Jesus Christus Mtth. · 10, 41. 42. / I Sandhed mere end baade kongelig
Not1:6 1. 1 Joh: 2, 28. 3, 2. Mth: · 10, 41.42. 19, 28. 25, 31. / Apostlene erindre
Not1:8 16. Joh: 3, 16. 6, 40. Act: · 10, 43. Rom: 3, 25.28. Gal: 2, 16. Eph: 2,
Not13:20 traaværdig Virksomhed ( cfr. · 10, 6.). cfr. 10, 8. om Gudernes Salighed.
Not13:20 sige i god Forstand cfr. 9, 8. · 10, 7. » ethvert Mskes egl. Selv ligger
Not1:7 Gal: 4, 5. Phil: 3, 9. Ebr: · 10, 7. / I Modsætning til obedientia activa
Not1:7 : 7, 13.). Mth: 3, 17. 9, 6. · 10, 7. 11, 14. 16, 16. Luc: 4, 21. Joh: 4,
OTA, s. 361 Deilighed« ( Viisd. · 10, 7.); og et sandt Udsagn, der ikke har Sandhed
Not13:11.b jøre cfr 6 B. cap. 1. cfr. · 10, 8. / Aristoteles adskiller 3 Sider i Sjælen:
Not13:20 Virksomhed ( cfr. 10, 6.). cfr. · 10, 8. om Gudernes Salighed. Man seer her let,
Not13:21 n af de politiske Dyder. ( cfr. · 10, 8.). Men det beskuelige Liv er Isolation.
Not1:7 elsen i det N. T: Rom: 1, 4. · 10, 9. 1 Cor: 15, 17. 2 Cor: 13, 4. Eph: 1,
Papir 420:2 virkelig om disse lumpne 8 a · 10 a 20 Pagina, naturligviis naar man har
BOA, note atter anvender 1 eller 2 eller · 10 Aar af sit Liv til at skrive en Bog, men
NB26:62 Kone, der engang forelsket, · 10 Aar efter er Professor eller Docentinde
Oi8, s. 355 rt, som var et Par Aar, eller · 10 Aar eller 40 Aar en saa uhyre lang Tid,
KKS, s. 95 naar Tiden i Løbet af · 10 Aar f. Ex. har taget sig den Frihed at
F, s. 516 hed! Hvad hjalp det, at jeg om · 10 Aar fik at vide, hvad jeg skulde have gjort
SLV, s. 12 ldste Søn var nu bleven en · 10 Aar gammel, da jeg ifjor Sommer tænkte
NB:107 et Tilværelsen da jeg var · 10 Aar gl., deraf den uhyre Polemik i min
NB11:167 gen hvad han bliver naar han er · 10 Aar gl; og dog vil man finde, at næsten
SLV, s. 208 mlen velbehagelig! Han som i · 10 Aar havde gaaet saaledes i yderste Anstrængelse!
SLV, s. 208 ed! Hvis en Pillegrim, der i · 10 Aar havde vandret frem og gjort 2 Skridt
NB10:141 a enorm Productivitet næsten · 10 Aar i Træk, nu først at skulle begynde
NB16:33.d , han en Seminarist. Varer det · 10 Aar inden Svaret kommer, kommer det saa
Papir 397 : D:. Varer det derimod fE · 10 Aar inden Svaret kommer; kommer det saa
NB31:2 res i Tid, saa er 70 Aar og · 10 Aar og 5 Minutter lige tilstrækkeligt,
NB2:163 kenland gik under. / Man burde i · 10 Aar reise i China og saa komme hjem og
EE2, s. 139 Ægtefolk, der have levet i · 10 Aar sammen, og seet hinanden daglig, ikke
F, s. 478 arest muligt at indfrie mit for · 10 Aar siden givne Løfte om et æsthetisk
NB13:86 sens Status / / Det er nu vel en · 10 Aar siden, at Prof. M. vendte hjem fra
F, s. 516 hvad jeg skulde have gjort for · 10 Aar siden, saa blev jeg jo reent confunderet.
EE2, s. 34 tjent med en Forbindelse paa · 10 Aar som med en paa 5, ja end ikke med en
Brev 18 egl. slet Intet, at den er i · 10 Aar uopsigelig. Paa den anden Side ønsker
SLV, s. 197 ældre, idag er jeg bleven · 10 Aar yngre, nei yngre end jeg nogensinde
SLV, s. 201 ældre eller er jeg bleven · 10 Aar yngre? / Hvor det dog maa være besynderligt
SLV, s. 201 de Væsener: er jeg bleven · 10 Aar ældre eller er jeg bleven 10 Aar
Brev 269 superb, og selv om han var · 10 Aar ældre troer jeg, han næsten maatte
SLV, s. 33 det, eller naar jeg er bleven · 10 Aar ældre, hvis jeg nogensinde bliver
SLV, s. 197 karsk! / Blev jeg igaar som · 10 Aar ældre, idag er jeg bleven 10 Aar
SLV, s. 198 lis? Skal jeg være bleven · 10 Aar ældre, jeg som næsten var en
KKS, s. 95 erklærede Yndling – · 10 Aar ældre: saa bliver Publicum vred
EE2, s. 34 sluttede med de Christne paa · 10 Aar, 10 Maaneder, 10 Uger, 10 Dage, 10
Brev 18 itet, skjøndt uopsigelig i · 10 Aar, aldeles som contant. / Og saa har
JJ:127 9 anføres et andet Exempel paa · 10 Aar, ja en fornem Dame, der i 35 Aar ikke
NB:16 d saaledes: » jah!, om en · 10 Aar, naar jeg rigtigt har raset ud, og
Brev 18 gjorte uopsigelige fra vor Side i · 10 Aar. Saaledes har Proc: Kraft sat det op.
NB34:22 v saa uafbrudt at dictere i · 10 Aar: jeg betvivler dog at jeg skulde kunne
EE1, s. 38 . Hvor langt er vel 7 × · 10 Aar? Hvorfor gjør man det ikke af paa
JC, note e, eller dresseret ved de sidste · 10 Aars Compendier, vil jeg leilighedsviis
NB24:44 ntsen ganske anderledes end · 10 Aars og 100 Aars Studering. Ved at arbeide
EE2, s. 111 følt, at, om han end lagde · 10 Alen til sin Væxt, var han dog for ringe.
NB34:13 skaffer jeg med Din Bistand · 10 Andre til at elske Dig.« Fortræffeligt.
NB10:181 g; og om han havde havt · 10 Andre til, det var ikke blevet meget alvorligt
Not14:1 ς skal de berømte · 10 aristoteliske Categorier allerede findes.
SLV, s. 27 Maaned om Aftenen henved Kl. · 10, at Deeltagerne samlede sig til hiint Gjestebud.
Papir 170 g) forlade Luther etc. / d. · 10 Aug 36. / ..... Istedetfor det Skjønnes
NB12:93 R. N. har nu i en Billet af · 10 Aug opdaget, at Coincidents-Punktet mell.
Papir 71 – Kjerlighed. Naade). / d. · 10 Aug. 35. / Det er en mærkelig Sammenhæng,
Papir 264:13 over Græcitæten. / d. · 10 Aug. 40. /
Brev 289 øre en Opdagelse. / Lyngby d · 10 August 1849. / Deres / R. N. – /
NB34:13 præsterer maaskee atter · 10, bestandigt under den Formel, at Gud istedetfor
NB34:13 u endelig leverer 10, disse · 10 blive de da eenlige Msker, som forsage
FF:103 har seiret over Verden. / De · 10 Bud dertil svarer som det egl. Modstykke:
Papir 1:1 Skrifter ( Forklaring af d. · 10 Bud; Udvikling af Fader vor; og hans Prædikener
NB34:13 nserede Egoisme? Nei, disse · 10 bære sig ad aldeles paa samme Maade
SFV, s. 94 hvad man hverken opnaaer ved · 10 Bøger, der udvikle Læren om den Enkelte,
NB22:63.a var med en Enkemand, der havde · 10 Børn – saa staaer dette dog Clara
FB, s. 183 ingen derom, derpaa sad hun i · 10 Dage med den ene Finger i Munden og beed
EE2, s. 34 10 Aar, 10 Maaneder, 10 Uger, · 10 Dage, 10 Minutter; og ligesaa lidet tjent
NB28:7 om Gud befaler ham fE at faste i · 10 Dage, hvilket er Dødsdom o: s: v: o:
Not11:13 det Virkelige. / 13. / d. · 10 Dec / H: kommer nu fra Logiken strax til
DD:90 opfattede Alt meget relativt. / d. · 10 Dec. 37. / Jeg bliver ganske forfærdet
Papir 1:1 d bekjendtgjorde han, at han · 10 Decb: Kl. 9 om Morgenen vilde opbrænde
Papir 101 synes, at i Vægterverset Kl. · 10 den halve Deel: » vær klog og
NB7:78 der han for dem. / Joh: XVI, · 10 den Hellig-Aand skal overbevise Verden:
NB28:47 ever vel neppe i hver Generation · 10, der – socratisk – ere meest
JJ:73 er Generation er der vel ikke · 10 der har det, men vi lære jo dog og forkynde,
NB9:14 r saa saare sjeldent blot er · 10, der have Evne, Tid, Flid sædelig Charakteer
NB2:157 betræffende? Der er ikke · 10 der kan tænke dem, naar jeg har fremsat
NB30:15 ne laves 10 Forførere og · 10 Digtere; fremdeles en eminent Intellectualitet,
NB34:13 erandeur nu endelig leverer · 10, disse 10 blive de da eenlige Msker, som
Papir 466 Vilkaar er, at skaffe Gud · 10 ell. 100 ell 1000 ell. 100000 ell. en Million
NB29:93 odt Stykke længere end en til · 10 eller 5; men Præsten mener tillige til
NB15:128 Rigsdalerseddel, eller som · 10, en 100dalerseddel. De sige begge det Samme,
KK:7.a ova sectio ab initio cap: 9 ad c: · 10 et 11. Monstrata via salutis per Chr: comparata,
NB25:40 ινει Arrian III · 10 et 13 citeret efter Meiners Ethik 1 D.
DD:41 de Behag i sin Svaghed 2 Cor: XII, · 10 etc.) 2 Cor: XIII, 4. cfr Calvin til dette
EE:16 org – Sorgen efter Gud. / d. · 10 Feb: 39. / Det gjelder om enhver Idee,
EE:17 ν. ( Heb: 7, 3.) / d. · 10 Feb: 39. / En ligesaa dyb og hellig en
JJ:21 ristoteles Ethik 5te Bog cap. · 10, findes en Mængde Exempler paa hvorledes
DRT, s. 164 Sk. Tab. Ogsaa i Forhold til · 10 Flasker vil Øltapperen kunne fastholde,
NB7:22 stukket – thi der staae saa · 10 for 1 færdige til med en lille Modification
Not4:12 dning, og Realitæt. – / · 10 Foredrag. / d. 23 Dec. / Philosophien havde
F, s. 497 igere, betydningsfuldere end de · 10 foregaaende, der dog havde kostet deres
SFV, s. 94 m den Enkelte, ei heller ved · 10 Forelæsninger derover, men i disse Tider
NB29:33 stand. Saasnart det blot er · 10 Forenede saa er det et Abstraktum; og mod
NB30:15 saa der af ham kunne laves · 10 Forførere og 10 Digtere; fremdeles en
Brev 293 Anti-Climacus ( S. 61. Lin · 10 fra neden – S. 62. Lin 3) et Sted,
AaS, note Vel er det ei fulde 21, da de · 10 første mangle, men til Vederlag har
Papir 428.e , selv om han offrede sit Liv · 10 Gange for Χstd. lige fuldt vilde behøve,
NB21:29 ldkommenhed, om han end saa · 10 Gange har Ret i hvad han gjorde, Ret mod
NB18:44.a orandrede Methoden. At jeg ene · 10 Gange havde polemiske Kræfter nok, vidste
NB24:47 saa langt ud, at om jeg end · 10 Gange havde Ret, jeg aldrig fik Ret i denne
NB5:84 den Elskende: jeg vilde dog · 10 Gange hellere blive ulykkelig med ham og
NB21:151 om Du vilde love mig det · 10 Gange og foresætte Dig det nok saa redeligt,
NB8:80 ennemført, ja med maaskee · 10 Gange saa megen Klogskab som de Kloge har,
NB32:105 at skaffe dem hver især · 10 Gange saa store Indkomster som de have
NB5:84 e blive ulykkelig med ham og · 10 Gange saa ulykkelig, end lykkelig med en
NB15:75 vist nok, ɔ: om det var · 10 Gange saa vist end dets mindste Detail,
Papir 433 e interimistisk om man saa · 10 Gange siger det, for at faae Vedkommende
NB21:45 or koldt – om man saa · 10 Gange siger til hende, at hun maa lukke
NB21:45 hed – selv om man saa · 10 Gange siger til hende, om hun ikke vil,
EE1, s. 369 elske, om man end gifter sig · 10 Gange. Om jeg har en Tante, der hedder
FB, s. 158 Vrede, forfærdeligere end · 10 glubende Recensenters Høirøstethed.
Papir 381 nne Indbydelse. / Saasnart · 10 have tegnet sig begynder jeg, og mere end
CC:8 rinam salvatoris nostri dei v. · 10 honorent in omnibus. Apparuit enim gratia
Brev 11 Vægteren svarede: det var · 10 Hr Cancelliraad. – Naa var det det,
NB34:22 or strax af. / Om jeg havde · 10 Hurtigskrivere og kunne dictere Forskjelligt
NB9:58 tryk. En Præst fE som begraver · 10 hver Dag, vier 20 hver Søndag, døber
NB34:13 n see nærmere til, disse · 10, hvis denne Børne-Avler og Msk-Leverandeur
Papir 246 Daniel7. /     8 og 9 og · 10 i Karnöffelspil repræsentere     de
NB3:13 gteren og sagde: naa, er Kl. · 10, ja saa vil jeg gaae i Seng, skulde der
Not11:25 g af at være Gud. / 25. / d. · 10 Jan. / I det Foregaaende er viist en Mulighed
FF:170 , at han ikke eier den. / d. · 10 Jan: 38. / Besynderlig Sammenstilling /
FF:171 af en Kammerherre-Nøgle. / d. · 10 Jan: 38. / Naar jeg læser en Bog, er
Papir 156 der blonde Eckbert.) / d. · 10 Juli 36. / Situation / 2 Individer, der
EE:108 .«, men et mindre. / d. · 10 Juli 39. / Skov tager sig bedst ud paa
Papir 264:6             d. · 10 Juli 40. / Det var kun ved en tilfældig
Papir 264:7             d. · 10 Juli 40. / Mysticismen har ikke Taalmodighed
Papir 264:5             d. · 10 Juli 40.             cfr. EE.
Papir 578 eller / at elske den Stygge. / · 10 Juli 55. / Ved alt Christeligt staaer der,
EE:91 Barnet jo strax opdrages til. / d. · 10 Juni 39. / Det almdl.-msklige Standpunkt
JJ:354 gjørende Stemninger. / d. · 10 Juni 45. / Dette kunde bearbeides med ironisk
Brev 45 Præcision. Præcise Kl. · 10 kommer jeg i en bestemt Krog for at l–
JJ:494 og den Behagelighed, at der gaaer · 10 Køeer, saa omtrent, 15 Faar, 2 Sviin,
EE2, s. 257 e. Den Omstændighed, at de · 10 Linier i Balles Lærebog vare satte mig
EE2, s. 254 følgende Dag, de første · 10 Linier i Balles Lærebog, som jeg skulde
NB16:84.a det Sted fE kan forstaaes paa · 10 Maader – o, nei, det Vigtige for
EE2, s. 34 e med de Christne paa 10 Aar, · 10 Maaneder, 10 Uger, 10 Dage, 10 Minutter;
NB31:67 for Dig maaskee 30 Aar, maaskee · 10, maaskee 5, maaskee eet, maaskee, maaskee
Papir 462 ist 70 Aar, maaskee kun · 10, maaskee kun en Dag i dette jordiske Selskab:
Papir 462 at leve, maaskee ogsaa kun · 10, maaskee ogsaa kun en Dag. / Du kan udfylde
BOA, s. 200 ns Dictat. – Under Dato · 10 Mai 1845 har vi for os en Mand, der er
BOA, s. 178 dlers Tilsvar følger under · 10 Mai 1845, og lyder saaledes: / »
Brev 221 s Dem beroende Exemplarer. / d. · 10 Mai 1845. / Til / ærbødigst /
EE:59 der jeg mig træt. – / d. · 10 Mai 39. / Jeg er i denne Tid i den Grad
NB28:29 af Enhver. Igaaraftes ( d. · 10 Mai) som jeg staaer allerbedst uden i fjerneste
Brev 15 p. Sorøe / Kjære Peter! / d. · 10 Marts. / Dit Brev af 27.d Febr. rigtigt
NB:7 g saa, bogstaveligen ikke have · 10 Mennesker, som ordentligen læse dem
NB36:33 er eet Msk. mere end 10, · 10 mere end 100 o: s: f., Tallet trækker
NB36:4 for Tallet, om der er Millioner, · 10 Millioner det maa kun betyde 1 Msk. /
NB36:4 orandrer Χstd. sig ikke. Men · 10 Millioner Frants Knivsmede er, christeligt,
NB35:9 gtigt. / En Million eller · 10 Millioner Msker, som ikke ere Χstne,
SFV, s. 41 gstavelig kun var 5 à · 10 Minuter. Og hvorfor gjorde jeg det? Fordi
Papir 444 havde spiist hos Mini, var jeg · 10 Minutter i Theatret – ikke et Minut
SLV, s. 325 e rolig og passiare. / Kun i · 10 Minutter var jeg idag alvorlig. Jeg agter
EE2, s. 34 0 Maaneder, 10 Uger, 10 Dage, · 10 Minutter; og ligesaa lidet tjent med en
EE1, s. 401 e, jeg vedder det har kostet · 10 Mk. ... der er saamænd mangen fornem
NB31:150 t slaae 10 Msker, og disse · 10 Msker fik Forstærkning saa de bleve
Brev 85 lser saa mange, at jeg troer · 10 Msker kunne slaae sig borgerlig og hæderlig
NB31:150 r tyk Stok for at slaae · 10 Msker, og disse 10 Msker fik Forstærkning
SLV, s. 213 kan jeg paa eengang tænke · 10 Muligheder, ja tyve trods min sørgelige
Papir 1:1 . et 36 Luther er født d. · 10 Nov. 1483. i Eisleben. Hans Fader var Bjergmand,
Papir 201 n i Figaro sig til D. Juan. / d. · 10 Nov. 36. / Noget, der ogsaa taler for at
NB31:129 een Sag han ender strax skaffer · 10 nye) – at den for hvert Problem den
NB31:129 ert Problem den løser skaber · 10 nye, som gjøre flere Professorer nødvendige
Papir 220 / cfr. Goethes Faust p. 197. l: · 10 o: f: / Det er ganske sandt, hvad Heyne
DD:153 Henseende er Habennichtser. / d. · 10 Oct. 38. / Det er dog den interessanteste
DD:66 Faar, ɔ: Phraseologerne. / d. · 10 Oct.: 37. / Det er nemlig de systematiske
DD:35.a Randers 1822 S. 464. 468.) / d. · 10 Oct: 37. / cfr. denne Bog p. 10 og 11.
DD:67 i men Stenene talte Sandhed. / d. · 10 Oct: 37. / Naar en Ironiker leer af en
Papir 54 han jo ingen Lærer. / d. · 10 Octbr. 34. / Christelig Dogmatik maa, synes
Papir 3:1 ven af Luther. L. W. XXI, 94.) d. · 10 og 11 Decbr. 1524. Gichtel af Kanne. –
DD:37 Encyclopedie p. 73. / cfr. p. · 10 og 11 og 19. / Nu indseer jeg hvorfor det
DD:36 d. 10 Oct: 37. / cfr. denne Bog p. · 10 og 11. / Humoren er den til sin største
KK:10 e ondt Øie paa ( cfr. Listen p. · 10 og 11.). Og efter det her Foreliggende
NB12:186 lig meget mere værd end · 10 og 20 Avis-Artikler og en heel Journal,
KK:7 at de vare citerede af Es. 6, · 10, og at blot de sidste Ord: εως
SLV, s. 99 Grændseløse. Undtag de · 10, og giv enhver Anden Ønskets Fuldmagt,
Brev 11 ar da Vægteren havde raabt · 10, og nu kom til hans Dør og raabte, og
Papir 1:1 møde, og da han ankom Kl. · 10 om Morgenen, ledsagede mere end 2000 Msk
NB16:84 kker fra. Den, der kan sidde med · 10 opslagne Comentarer og læse den hellige
Papir 1-2.d nei Op. ed. Massuet lib 1. cap. · 10 p. 48. / lib. III. cap. IV. p. 178. /
NB25:109 ik hjem om Formiddagen Kl. · 10 paa lange Linie. Det var præcise paa
OTA, s. 283 ke: iaften, endnu mindre Kl. · 10 paa Slaget. O nei, der ventes paa Dig,
NB4:14 – skriver jeg en Piece paa · 10 Pagina saa bliver Anmeldelsen et heelt
NB16:59 s jeg kunde dele mig, blive · 10 Personer, saa kunde det lade sig høre
EE1, s. 267 ver. Lad ham have forført · 10 Piger, hun tager ham, hun tager ham à
NB29:6 et charakteristisk Navn. Tag · 10 Professorer, hvilken Uformuenhed i Henseende
Brev 135 sætning til andre ( ikke Kl. · 10 præcise, ell. Kl. 11 slet. ikke d. 11
NB2:74 Een siger buden: saa er der buden · 10 Rbd. / Evangeliet 2d Søndag i Trinitatis.
IC, s. 116 , han giver med Fornøielse · 10 Rbd. derfor, og Menigheden har ikke noget
Papir 4:1 ater = 1 Sek. 4 ℳ. Mina = · 10 Rbd. en Stater = 2 ℳ. / Luc. 10, 26.
IC, s. 116 de man ikke ogsaa gjerne give · 10 Rbd. for saa nemt at komme til at ligne
SLV, s. 14 re Capital forlanger jeg blot · 10 Rbd. strax og en Pægel Viin til Middag
SLV, s. 14 re Capital saa vis som han de · 10 Rbd., hvilke jeg med Glæde betalte ham,
EE1, s. 43 t vove at blive mulkteret paa · 10 Rbd; at det var Hjertelighed at sige Velbekomme
DS, s. 185 .« » Hvorledes? · 10 Rbd? Til hvem?« » Til mig,
SLV, s. 275 nydelige Fødder. Ikke for · 10 Rbdlr. gjorde hun det anderledes, og dog
JJ:374 og skulker af. Om En gav mig · 10 Rd vilde jeg dog ikke paatage mig at forklare
Oi8, s. 346 d bilde Menneskene ind, at da · 10 Rd. er mere end et Glas koldt Vand, gjør
EE1, s. 316 ge i en Gade-Situation, ikke · 10 Rd. for et Haandtryk i et Selskab, det
DS, s. 185 al afdøe – det koster · 10 rd.« » Hvorledes? 10 Rbd?
Oi8, s. 346 iver en Prophet, en Discipel, · 10 Rd., men ikke fordi han er en Prophet,
Oi7, s. 303 et nye Testamente, og saa for · 10 Rdlr. er det behageligste Menneske man
Oi7, s. 302 Ondt værre! – faaer · 10 Rdlr. for at erklære det at være
SD, s. 168 sten introducerer ham for · 10 Rdlr. i Evigheden – men et Selv var
Oi7, s. 302 mhed paa Guds Vegne, at tjene · 10 Rdlr. paa den Maade er: Gudsdyrkelse. Bravissimo!
Oi7, s. 302 sten faaer sin Villie, faaer · 10 Rdlr., ikke tjente paa en simpel Maade
CC:2.b ut sit. In N. T. semel Phill. 4, · 10 resuscitastis curam mei. / αϰαιϱεομαι
EE:52.a ynder, der omvender sig end over · 10 Retfærdige, der ikke have Omvendelse
NB25:69 bud, hvor han tracterer med · 10 Retter Mad i Anledning af alle de store
Oi7, s. 299 5 Aar! Dersom der var Tale om · 10 Rigsdaler, vilde Faderen sige: nei, min
NB32:105 aa ganske vist, at ikke om · 10 Rotschild' er gik fallit var saadan Omveltning
NB3:69 stheden og see om Du finder · 10 saadanne Msker, der virkelig kun have een
EE2, s. 93 . og dydzirede Jfr. N. N. Kl. · 10, samme Dag Kl. 11 Hr. N. N. Jfr. N. N.«
Brev 159.1 tilføies: / ɔ: D. · 10 Sept. / Til / Frue Regine Schlegel /
NB12:28.a af Styrelsen. Fra d. 9 Aug til · 10 Sept. er bestandigt min sværeste Tid.
NB12:28.a min Faders Dødsdag; og den · 10 Sept. er jo Forlovelses Dagen. / Hvad »
Papir 182:1 ad Keiserens er.« / d. · 10 Sept: 36. / Ironien hører kun hjemme
EE:178 er vendt mod Fremtiden. / d. · 10 Sept: 39. / / cfr Isabella v. Ægypten,
Not15:4 en Samtale; jeg fik den d. · 10 Septemb. Eftermiddag. Jeg har ikke sagt
NB27:21 velse med Gud. / Saa er den · 10 September min Forlovelses-Dag saaledes
NB27:21 t han er forskudt. / / / d. · 10 September. / / Idag er det altsaa 12 Aar
Papir 16 ν ita etiam 2 Timoth: 2, · 10 similia occurrunt de Chr:, ideo antiqui
NB23:189 / Ψ 26, 4. Ψ 27, · 10 slog mig især. / Det at have Verden
NB11:82 dem Zwecke der Lehre Jesu § · 10 Slutning. / Jeg erindrer ikke at have læst
NB2:88 gstaveligt blandt 100,000 ikke er · 10 som i dybere Forstand have tænkt over
Papir 451 ald, hvor der blev drukket · 10 Sorter Vine o: s: v: – men Eet der
NB20:57 blive Efterfølger. Af de · 10 Spedalske vendte kun een tilbage –
DD:144 klarlig antydet i Historien om de · 10 Spedalske, der jo alle bleve helbredede,
SLV, s. 219 ets Løb prædikes om de · 10 Spedalske, forsikkrer Præsten, at han
NB13:34 get relativt. / Evangeliet om de · 10 Spedalske. / / Hvorledes de 9 bleve helbredede
NB14:40 r var det, da han kom hjem. / De · 10 Spedalske. / Dette Evangelium ell. rettere
NB4:153 r Tour, den var Evangeliet om de · 10 Spedalske. O, Luther er dog Mesteren for
NB13:74 paa Plakaten: at han mell. 7 og · 10 spiller den ædle Fader, Overførsteren;
KK:7 nde i den heb: Text kun til de · 10 Stammer og forudsiger hvilken Herlighed,
Papir 1:1 sfesten har man opslaaet paa · 10 Steder Trudsler mod ham, hvorfor han retirerede
NB3:13 der hver Aften naar Kl: var · 10, stod i sit Vindue og talte med Vægteren
Papir 454 bringes til Bevidsthed, at · 10 Talenter og fem Genier, der af yderste
Papir 263:3 kke af een Proces skabte · 10, thi et Ægteskab ender jo dog altid en
NB22:22 n til Jesuiterne, at med de · 10 tidligere har han næsten kun spøget,
Brev 119 iver først færdig Kl: · 10, til Besvær for Louise, der venter saalænge
NB13:8 Smule No 2 ell. No 3 ell. No · 10 til det Høieste. / Mynster kan have
F, s. 497 en ud, betydningsfuldere end de · 10 tilsammen førend den vidunderlige Transsubstantiation
Papir 1:2 i den Tale, som kaldes om de · 10 Troessætninger ( πεϱ
EE2, s. 34 stne paa 10 Aar, 10 Maaneder, · 10 Uger, 10 Dage, 10 Minutter; og ligesaa
3T43, s. 76 det, end at der end ikke var · 10 Uskyldige i Sodoma? Og dog hvad var Abraham
3T43, s. 76 45, 40, 30, 20, ja endog kun · 10 Uskyldige. Skjulte Abraham da ikke Synders
AE, s. 307 edrag ( f. Ex. Judiths Bog c. · 10, v. 11: » Og Judith gik ud, hun og
JJ:1 estamente, i Judiths Bog, Cap. · 10, V. 11: / » Og Judith gik ud, hun,
SLV, s. 99 hver Generation maaskee ikke · 10 Ynglinger, der have dette blinde Mod, denne
F, s. 497 ar man efter Skik og Brug tager · 10 ældre, der handler om den samme Materie,
Brev 218 d. Men paa Løverdag Kl. · 10½ om jeg tør bede. / ærbødigst /
DD:113 . / d. 19. Mai, Formidd. Kl. · 10½. / / / Da Gud havde skabt Verden [ 4/6)
NB2:113 Sted, hvad altid gjør Varmen · 10° større. / Dertil kommer, at d. 9d August
4T44, s. 357 sige med Prædikeren ( 4, · 10) » vee Den, som er ene; hvis han
Oi2, s. 145 stne, kan ikke være det. / · 10) Hvilken Lykke at vi ikke Alle ere Præster!
NB10:206 være Χsten: ( Joh: 12, · 10) Jøderne vilde slaae Lazarus ihjel –
KK:7 νην ( 1 Pet: 2, · 10) men begge Oversættelser lader sig forsvare,
IC, s. 95 me, som ere Menneskers Bud. ( · 10) Og han kaldte Folket til sig og sagde til
3T44, s. 236 ængelighed« ( XI, · 10), og at forsaavidt selv at have gjort, hvad
CT, s. 321 mlen« ( Apost. Gj. 1, · 10), thi Han skiltes velsignende fra dem. Men
4T43, s. 136 ne Land.« ( Ps. 143, · 10). / Saa læs da videre: » saaledes
BI itten Theiles erster Band, Pag. 9. · 10). Det vil derfor være gavnligt endnu engang
BI, note o selv i Symposiet ( Heise Pag. · 10): min Viisdom er af en ringe Art og en tvetydig
Not1:7 teder) 2 Cor: 5, 18. Rom: 5, · 10. αποϰαταλαςςειν
Papir 15 og derfor Præteritum. / v. · 10. επ' εϱγοι
Papir 15 , συμμ.. / v. · 10. ινα tage Koppe, Rosenmüll.,
KK:7 ad deum celebrandum. / Es: 11, · 10. ϱιζα Ιησσαι.
KK:7 proximi. – / ψ. 69, · 10. עָל‎ נָפְלוּ‎
Not1:8 rdighed. Luc. 15. 2 Cor: 7, · 10. – Ligesom Troen ei kan tænkes
Not1:8 hess. 2, 17. 1 Pet. 1, 5. 5, · 10. / § 63. / Paa Spørgsmaalet, hvorledes
Not11:10 et bevidst, vides ei. – / · 10. / / Hegel yttrer ganske i Almdl. om hele
Not1:7 sklige. Joh: 5, 27. Phil: 2, · 10. / 2det Afsnit. / § 48. / I Jødernes
Not1:7 , 15. 2, 3. 4, 10. 2 Tim: 1, · 10. / Chr: Øiemeed er ei alene at oplyse;
NB:5.c 9. / Om Børneopdragelse. / No · 10. / Det Fordærvelige og Vildledende i
Not1:5 Pet: 2, 4. Jud: 6. Apoc: 20, · 10. / Djævlebesættelser δαιμονιζομενοι,
Papir 180.1 bog paa Dansk, jeg har. cfr p. · 10. / Er det den sædvanlige goethiske Verdens-Erfarenhed,
Papir 94:1 de det først / Phil: 3, · 10. / Gal. 4, 21-31. / Act 3, 16. / Olshausen
Not1:5 9, 26. Luc: 15, 10. Mth: 18, · 10. / Hos Apostlene. / 2 Cor: 11, 14. 1 Timoth:
KK:11 omorphisme. – / / § · 10. / I den hedenske Cultus kan den religieuse
EE:15.a derfor skjulte jeg mig. Gen: 3, · 10. / men det er ogsaa nødvendigt for at
NB14:27.a rste Samling. / cfr. p. · 10. / Udgivelsen af Skrifterne om min Forfatter-Virksomhed
Not1:6 29. Rom: 2, 6.16. 2 Cor: 5, · 10. 1 Cor: 4, 5. Gal: 6, 8. Eph: 6, 8. –
TSA, s. 87 g er, som viist blev ( B. 9. · 10. 11. 12.) dette just det høieste Udtryk
Papir 14:5     Joh. 3, 16. 1 Joh. 4, · 10. 16. 19. Rom. 5, 8. / 7. Papir14:6, bl.
Not1:7 39. Joh: 5, 36. 19. Joh: 15, · 10. 17, 4. Hos Paulus υπαϰοη
Not1:8 i Tanken suppleres: Rom: 5, · 10. 2 Cor: 5, 21. / § 57. / Ved Tro ikke
Not1:6 , 31. 1 Cor: 4, 5. 2 Cor: 5, · 10. 2 Thess: 1, 6.7.9. 2 Tim: 4, 1. 1 Joh:
Not1:7 , 21. 1 Tim: 1, 15. 2, 3. 4, · 10. 2 Tim: 1, 10. / Chr: Øiemeed er ei alene
Not1:7 sbyrd: Act: 2, 36. 3, 18. 4, · 10. 8, 35. 10, 38. Joh: 20, 31. 1 Joh: 4, 2.
Not1:6 του: Rom: 14, · 10. Act: 17, 31. 1 Cor: 4, 5. 2 Cor: 5, 10.
SLV, s. 277 e at handle anderledes. / d. · 10. April. Midnat. / Der var engang et Menneske,
SLV, s. 275 il Afskeed med Haanden. / d. · 10. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
BB:12 is § 28; 131; 134; 135. / · 10. Bierling Diss: de Pyrrhonismo historico
TSA, s. 80 e Uvidenheden for grusomt? / · 10. Christendommen lærer, at Verden er ond;
Not1:5 imoth: 5, 21. Eph: 1, 21. 3, · 10. Colos: 1, 16. Rom: 8, 38. – Gal:
Not1:7 g Magt: Joh: 10, 30. 38. 17, · 10. Det udtrykkes med H: t: Chr: Lære: ο
BB:12 ile von Müllers Werken. / · 10. Doctor Fausts Leibgürtel. Posse in
Not1:7 – Joh: 5, 23. Phil: 2, · 10. Eb: 1, 6. / § 45. / Endelig forekommer
Not1:6 24. 14, 1. – 2 Tim: 1, · 10. Eb: 2, 14.15. – Rom: 6, 8. 8, 11.17.
Not1:7 19, 24.). – Zach: 12, · 10. Es. 52 og 53. Dan: 9, 26. – Det er
Not1:7 Eb: 2, 17. 1 Joh: 2, 2. 4, · 10. Her maa bemærkes, at ἱλαςμος
BB:12 n 1667. 12. Paris 1673. 12. / · 10. Histoire prodigieuse de J. Fauste, grand
KK:7 / / Cap. XI. / 1 Reg: 19, · 10. Ibi sermo est de persecutione Jesabelis
KK:7 os. 2, 8 Zeph: 1, 4. / Es. 29, · 10. in textu non exstat εδωϰεν
Not1:7 ter: Mth: 5, 44.45. Luc: 15, · 10. Joh: 3, 16. 1 Joh: 4, 9.16.19. Rom: 5,
NB10:213 til Noget, at begynde derpaa. / · 10. Journalen NB10. Tilføjelser på et
NB13:88 saa havde den maaskee Magt · 10. Journalen NB13, s. [ 156], optegnelsen
NB18:44 handlede; Gjødvad stod utaal · 10. Journalen NB18, s. [ 58]-59. Marginal tilføjelsen
NB23:207 om saadan – at denne · 10. Journalen NB23, s. [ 248]. SK har indvist
NB29:3 ære ene, et eensomt Jeg. / / / · 10. Journalen NB29, s. 3, med optegnelserne
NB34:37 t hvad de foretage sig just · 10. Journalen NB34, s. 107, med slutningen
DD:118 r det rette Vue derfor. / d. · 10. Juli 38. / Det vilde være et fortræffeligt
Papir 147 e og jeg følte mig saa vel. / · 10. Juni 1836. / og Staldkarlen striglede sin
KG, s. 96 . / / / III. A / / Rom. XIII, · 10. Kjerlighed er Lovens Fylde / / »
JJ:109 Job. 28, 1-11. v. 12. / Berlin d. · 10. Mai 1843. / Dagen efter min Ankomst var
BI, s. 336 e Aar, man gik i Seng Klokken · 10. Man giftede sig, man levede for Huuslighed
Not1:5 25, 31. Luc: 9, 26. Luc: 15, · 10. Mth: 18, 10. / Hos Apostlene. / 2 Cor:
JJ:25 ollonius af Tyanas Levnet. 5, · 10. p. 430 i Oversættelse / i Noten citeres
Papir 21:1 et i Msk, og afsluttet i ham.) / · 10. Papir21:1, bl. [ 1r] / 6te Forelæsning.
Not1:8 . 7, 13. Rom: 12, 1. Eph: 6, · 10. Phill: 2, 12. / § 64. / Sk: beroliger
JJ:168 re fortabte«. ( Jfr. Cap. · 10. S. 41). Det er denne Roes, Tiden saa at
AA:14.1 es forholder det sig netop. / d. · 10. Sepbr. 36. / / Der gives en Hovedmodsætning:
Brev 89 røvle det ind derunder. / · 10. SKs signet af mandehoved i profil i rød
Not1:8 14. Gal: 1, 4. Eph: 1, 4. 2, · 10. Tit. 2, 14. 1 Joh: 1, 7. Dette oplyses
SLV, s. 335 m en Qvinde skifter Farve. / · 10. Urterne vare min Føde, Duggen faldt
KK:7 הוֹם / v. 9. · 10. Vant til den heb: Paralellismus Rythmik
4T43, s. 144 sin Ringhed« ( 1, 9. · 10.), eller naar den Qvinde her finder Tilgivelse,
Not1:7 . 1 Pet: 1, 18.19. 1 Joh: 4, · 10.19. 5, 3. Herved blive de Christne gjenemtrængte
Not13:16 nhed sees ogsaa af Arist: 3, · 10: ϕοβησεται
NB23:59 / Salvianus Mass. de avaritia 3, · 10: / Possim quidem dicere majora exemplis
Not1:6.c ed ad under Jorden.« 9, · 10: I Scheol er der hverken Arbeide ell. Kunst,
NB6:29.a de Alt til ham. / / / Psl. 116, · 10: jeg troer derfor taler jeg, men jeg er
NB4:147 aaer i Barndommen. / Psalm: 116, · 10: jeg troer, derfor taler jeg, men / jeg
JJ:143 abørnene som gaae i Skole; Kl. · 10: Tjenestepigerne; Kl. 1: den fornemme Verden.
Papir 6 vincti, status custodiæ Eph: 6, · 10; 2 Timth: 1, 16. – 13, 4. αποπλεω
EE1, s. 307 hørte August sagde Kl. 9. · 10; naar man skal hjem, er det for sildigt,
Not13:21 else. / I det sidste Capitel af · 10d Bog afhandler Aristoteles Ethikens Forhold
Brev 135 11 Nov: i Modsætning til den · 10d ell. d. 12de). Denne Følelse forynger
BOA, s. 184 . / Hans første Tilsvar af · 10d Mai 45 lyder saaledes: / » ved i
Brev 224 er solgt. Lunos Regning af · 10d Martz 47 var stor 287rd 12 ß. Heraf
NB8:48 Prædikenen over Evangeliet paa · 10d Søndag efter Trinitatis) efter Josephus,
Not13:19 9de Bog om Venskab. · 10de Bog om Fornøielser. / Selvkjærlighed
NB22:21 s Leben p. 135 og 136). / I · 10de Brev ( af Provincialbrevene) ivrer P. mod,
Brev 311 teer – / Kjøbenhavn d: · 10de December 1850. / Til Tænkeren Kierkegaard
Brev 226 saasom jeg giver paa hvert · 10de Expl. et Friexemplar, desforuden har jeg
DD:81 Wissen und Glauben« · 10de Forelæsning hvor Ironien i een Henseende
BB:7 nden Deel af Goethes F:, i den · 10de Forelæsning tager den hele Udvikling
Not4:22 Spørgsmaal, om det er vist. / · 10de Forelæsning. / Religieus Nihilisme –
NB35:13 igen være blevet, at den · 10de Generation er meget godt fornøiet med
NB35:13 ælle – tænk den · 10de Generation fra hiin første, saa altsaa
NB35:13 kom og vilde forklare denne · 10de Generation, at den var af fyrsteligt Blod:
NB12:60 or den ene læser op: den · 10de hujus skrev min Herre et Vers, hvorfor
Not15:4.c Dette var dog nok først d. · 10de hun talte om Schlegel, thi d. 8 sagde hun
NB12:84 affes. Saaledes i Evangeliet paa · 10de Søndag eft. Trinitatis. / I den Forstand
NB20:135 rædikenen over Epistelen paa · 10de Søndag efter Trinitatis siger Luther
BI, note aned. Den 21de hed saaledes den · 10de, den 26de den 5te, den 29de den 2den. Den
DD:144 redede, medens det dog kun om den · 10de, der taknemligt vendte tilbage at bringe
NB2:74 Auction. Auctionarius siger ogsaa · 10rd ( Eiendommens Værd), men det betyder
NB26:75 skal afdøe – det koster · 10rd / Den Lærende: Ja, naar jeg skal afdøe,
NB26:75 Spørgsmaal: hvem skal have de · 10rd / Præsten: naturligviis jeg skal have
NB17:38.a nd, en Fortvivlet for at tjene · 10rd begynder igjen at bruge Pressen til at
NB29:92 d efter Præsten og betale ham · 10rd for at velsigne ham og Oxerne: saa vilde
NB32:92 mmende« » Jeg har · 10rd i Penge« » Særdeles brav.«
Papir 591 sthed« som for · 10rd kunne vræle og basune til Guds Ære
NB33:2 dog ogsaa om det saa kun var · 10rd meget for dyrt. / Saaledes med Χstd.,
NB33:2 set – thi saa er ogsaa · 10rd meget for meget. / Saa bliver det dog nok
NB17:60 lsen. / Naar Een stjæler · 10rd og en Anden 10,000rd, saa er Qvaliteten
NB11:33 om Digt. Naar jeg har givet · 10rd til de Fattige, saa er det ubeskedent,
NB34:7 r, at det koster en 100rd og · 10rd til Præsten saa siger Morten Frandsen:
NB29:14 g afkræver en Mand slige · 10rd, da skal han kunne sende Bud efter Politiet
NB18:71 er Gang blive at betale med · 10rd, der blive de Fattige tildeelte. Mig synes
NB26:75 for den Sags Skyld med mere end · 10rd, derfor blot eet Spørgsmaal: hvem skal
NB7:85 e Afkald paa et lille Gratiale af · 10rd, det kunde ikke falde ham ind. Saa skader
NB7:68 / Nu lover jeg en Douceur af · 10rd, om Nogen kan forklare mig, hvad Mening
NB29:14 m og sige: godt, det koster · 10rd, saa skal vi arrangere det. / Ligesaa lidet
NB29:14 gale mig betale lige fuldt · 10rd, thi vi har nu engang paataget os at arrangere
NB11:186 iver dømt i en Mulct af · 10rd. See, vist er det, at det er et ypperligt
NB29:14 Politie for at inddrive de · 10rd. Tværtimod skulde Forholdet være saaledes,
Not2:9 –. / Hoffmanns Schriften · 10ter Band » Meister Floh« p:
Oi5, s. 231 rfor ogsaa i 3½ Aar kun · 11 – medens een Apostel paa een Dag
Brev 222 Febr. 28 ... 250, og Juli · 11 ... 244. – De befalede Fri-Exemplarer
Brev 224 dtaget ... 250 Ex: og Juli · 11 ... 244. Men ifølge Deres Opgjørelse
NB:106 aa jeg engang bruge / 1 Thess. 2, · 11 / » søge Ære i at leve stille«.
Papir 365-5.a lse kun Sygdommen. / cfr p. · 11 / Videnskab kan man maaskee banke ind i
Brev 62 gsaa hjemme hos mig ( mellem · 11-1 Formiddag), hvad De jo har betinget Dem.
Not1:7 den Davidiske Kongemagt: Es: · 11, 1. etc. Amos 9, 11. Ezechiel 34, 11.23.
KK:7 ire ad deum celebrandum. / Es: · 11, 10. ϱιζα Ιησσαι.
Not1:7 stinas Land. Ez: 37, 22. Es. · 11, 11. / 2. Fra den religieuse Side. Hertil
Not1:7.t Land og give dem en Konge. Es: · 11, 11: Herren skal til den Tid anden gang
Papir 76 / April 1836. / Skulde Mth: · 11, 12 egl. ikke være at forklare om Mystikere
Brev 206 til mig imorgen Formiddag · 11-12. / Din Onkel. / S. K. / Til /
Not1:7 af Afgudsdyrkelse. Micha 5, · 11-12. Ez: 36, 25. Zach: 13, 2. – Hertil
4T43, s. 132 ? ( Mth. 7, 11. Luc. · 11, 13). Disse Ord nedlade sig med saa megen
Not10:9 ν. Mth. 28, 29. 2 Cor. · 11, 13. Paraklet, betyder ikke Hjælp men
Not1:7.s nsigt betræde Jerusalem. Es: · 11, 14 Philisterne, Idumæa, Moab, Ammon
Not1:5 0. / Hos Apostlene. / 2 Cor: · 11, 14. 1 Timoth: 5, 21. Eph: 1, 21. 3, 10.
Not1:7 .). Mth: 3, 17. 9, 6. 10, 7. · 11, 14. 16, 16. Luc: 4, 21. Joh: 4, 26. 5,
BB:51 einrichtung in Deutschland v. · 11-14. Jahrhundert«, i v. Raumer »
Not1:7 erredømme: Joel 3, 7. Es: · 11, 14. Micha 5. Zach: 12. I de apochryphiske
Not1:7 αγη Rom: 5, 11. · 11, 15. 2 Cor: 5, 18.19. – Ogsaa bruges
Not1:9 :t: Jøderne. Mth: 10, 25; · 11, 16-24 ( de ere som Børnene paa Torvet;
Papir 94:1 hvorledes forenes Act 10, · 11-16 med Mth: 5, 17. / om Helvedstraffenes Evighed.
Not1:6 ne. Mod Folket. Mth: 10, 15. · 11, 16.24. 12, 39. Joh: 15, 18. – Mod
Papir 94:1 Adar. – Purim / / · 11, 19. / April – Nisan. Pascha /
Not1:7.r / Om Chr: Virksomhed. / Es: · 11, 1: et Skud skal udgaae fra Isai Stamme.
KK:7 surculus, quod apparet ex Es. · 11, 1: prodibit surculus ex stirpe Jessæ,
Not1:9 3. / Dog tilregnes Msk. Mth: · 11, 20. Mth: 23, 37. Phil: 2, 12.13. / Eenheden
Papir 18 og Hellighed. Heb: 7, 1.6.7. · 11, 20.21. Mc: 10, 16. Luc: 2, 34. 1 Cor: 4,
Papir 18 8. Rom: 12, 4. / 2) Ting. Mc. · 11, 21. / B. om Gud. / 1) Mskene. da betyder
Not1:6 Mth: 10, 15 ( Sodoma og G:) · 11, 22 ( Tyrus og S.) Luc: 12, 47. / Lyksaligheden
Not1:9 t lignende: Joh: 6, 40. Joh: · 11, 25-26. Luc: 20, 35. / derimod: Joh: 5,
Not1:9 / Joh: 9, 3. – Rom: · 11, 25. / Gud læres at virke Alt: det er
Not1:6 . – Joh: 5, 24. 6, 47. · 11, 25. 17, 3. – / er Mth: 22, 31.32
Not1:9 bestemt Tid. Joh: 5, 28.29. · 11, 25. 6, 39. 1 Cor: 15, 52. 1 Thess. 4, 16.
Not1:9 den, der opholder det Hele. · 11, 25: hvorledes kan Noget vedblive naar Du
Not1:7 olket. Mth: 9, 35. 9, 11.12. · 11, 25; 2) tillige ligger heri en sindbilledlig
Not1:7.h εου: Joh: 1, 49. · 11, 27. Mth: 16, 16. 26, 63.) / ( Det er ikke
OTA, s. 332 sværede« ( Matth. · 11, 28); men derimod er det aldrig hørt,
OTA, s. 333 lv opfordrer dertil ( Matth. · 11, 29): » tager mit Aag og lærer
Not1:9 ες. Heb. 1, 2. · 11, 3. ϑεος εποιησε
Not1:9 ren i Genesis findes: 1 Cor: · 11, 3. 1 Tim: 2, 13.14. Joh: 8, 44. ( 1 Joh:
Not1:9 d ϱημα Heb: · 11, 3. 2 Pet. 3, 5. af Intet Heb. 11, 3. Rom:
Not1:7 . Joh: 14, 28. 1 Cor: 3, 23. · 11, 3. Eb: 3, 2. Den fremstilles med H. t:
Not1:9 . 2 Pet. 3, 5. af Intet Heb. · 11, 3. Rom: 4, 17. / Læren herom i det Gl.
NB12:180 gs-Taler. / / No 1. 1 Cor: · 11, 31. 32. / / No 2. Mtth: 13, 45-46. /
NB12:170 ν. / / No 3. 1 Cor: · 11, 31. 32. / kan bruges en anden Gang. /
Not1:7 og Fader Joh: 20, 17. 2 Cor: · 11, 31. Eph: 1, 17. Joh: 14, 28. 1 Cor: 3,
Not1:9 . 1 Tim. 1, 17. – Rom: · 11, 33. – 1 Cor: 1, 25 ( Guds Daarskab
Not1:7 ματι Joh: · 11, 33.. Luc: 19, 41. Hans Glæde: εγαλλιασατο
OTA, s. 217 en«« ( Hebr. · 11, 35). / Men den Lidende, der i Sandhed vil
Papir 4:1 forveien af Antonius. / Luc: · 11, 39. ? Skulde dette Sted ikke være at
Not1:2 : 7, 17. 8, 32. – Mth: · 11, 4-6. – / Joh: 5, 39.46.47. / Henvender
HCD, s. 177 Matth. 23, 29–33; Luc. · 11, 47. 48, og lyde saaledes: / / Matth. 23,
HCD, s. 177 undflye Helvedes Dom? / Luc. · 11, 47. 48.      47) Vee Eder! at I bygge
HCD, s. 179 g samtykke dem«. Luc. · 11, 48. / Ja, Søndags-Christendommen, og
NB23:173 erne, saavel hos Mtth, som Luc: · 11, 48. / Salomons Ordsprog / Augustin anfører
Oi7, s. 305 ormene I det«. ( Luc. · 11, 52.). / Dette er Præstens høist respekterede
Not1:7 eriode som en Guldalder. Es: · 11, 6. 60, 17. / Angaaende dens Omfang. I Modsætning
Not1:9 της. Heb: · 11, 6. Straf og Belønning. Mth: 25, 31.
Not1:7.v ) Den poetiske Beskrivelse. Es: · 11, 6: Ulven skal boe ved Faarene, Parderen
Not1:9 εου. 1 Cor: · 11, 7. ειϰων ϰαι
Not1:6 t: 17, 29. Jac: 3, 9. 1 Cor: · 11, 7. – Gen: 1, 26. כִ
Papir 29 staaes saaledes typisk,: Joh: · 11, 7. ( Mth: 27, 34.), / επαυλις
Not1:6 k i den dybeste Afgrund Job: · 11, 8. » Gud er høiere end Himlen
Not1:6 27.) 1 Timoth: 2, 13. 1 Cor: · 11, 8.9. Act: 17, 26. Rom: 5, 12. 1 Cor: 15,
Not1:7 udfrygtighed: Joel 3, 2. Es. · 11, 9. Ps: 85, 11. Jerem: 31, 33. Luc: 1, 75.79.
Not1:7.v igte. / c). Joel 3. – Es: · 11, 9: man skal ikke vansmægte ( af Tørst
FF:109 re for Musikeren falsk. / d. · 11 April / Hvad er Msk. denne Støvdrager
DSS, s. 124 ræster. /         d. · 11 April 1855 / / I Qvaler, som sjeldent et
Papir 171 fuldkomneste Aftryk deraf. / d: · 11 Aug. 36. / Mærkeligt nok er det, at
DD:128 te forlængst forladt / d. · 11 Aug. 38. / Om Mandens Forhold til Qvinden
Not13:38 f den faae Existentsen ud. / p. · 11 Axioma X. / Anderledes med den menneskelige
NB22:22 tig Bemærkning af P. ( i · 11 Brev af Provincialbreve): at det, at man
Not13:27.c cfr. Diogenes af Laerte 9 Bog · 11 Capitel § 99. / Ogsaa Parmenides og
Papir 44 øber for denne Udvikling. / d. · 11 Dec. 36. / Fiirkanten er Parodien paa Cirklen,
Papir 3:1 Luther. L. W. XXI, 94.) d. 10 og · 11 Decbr. 1524. Gichtel af Kanne. –
Papir 4:1 legitur bis in N. T. Mc. 7, · 11 Deo devotum est. Josephus commemorat, Naziræos
EE:18 ægtens store og dybe Fald. / d. · 11 Feb: 39. / ( cfr. Lavaters Physiognomonik.)
EE:19 νης.« / d. · 11 Feb: 39. / ... Thi Χstd. har ogsaa
EE:20 iver bæskere. – / d. · 11 Feb: 39. / .... Men hvor i Verden finder
Not4:23 Troen selv decreteret. – / · 11 Forelæsning. / Bevidstheden vil sætte
FF:20 aanedsskrift for Litt. 8d Aargang. · 11 Hefte p. 400 n: ( i en Recension over Oehl:s
EE2, s. 93 . N. N. Kl. 10, samme Dag Kl. · 11 Hr. N. N. Jfr. N. N.« Dette klinger
BI, s. 86 . Og naar vi da i Mem. III, · 11 høre Socrates samtalende med den tvetydige
DD:195 men her have vi en Midler / d. · 11 Januar. 39. / Hebr: 3, 6. την
NB20:1 NB20. / / / d. · 11 Juli 1850. / Angaaende en Yttring i Efterskriften
Papir 158 ll. i Systemet – / d. · 11 Juli 36. / Handlingen uden en Idees Interesse
Papir 157 id tale om sig selv – / d. · 11 Juli 36. / Hvorvidt er Illusion nødvendig
DD:27 e der Natur 1836 p. 214. / d. · 11 Juli 37. / Jeg har tidt forundret mig over,
DD:24 som de ikke havde i dem selv. / d. · 11 Juli 37. / Jeg maa dog forundre mig over,
DD:25 hvem det var der talte. / d. · 11 Juli 37. / Justinus Kerner har netop i
DD:121 g saa mange Bekjendere. / d. · 11 Juli 38. / Forholdet mellem Χstd.
DD:120 ger Nyrer kan forskaffe det. / d. · 11 Juli 38. / Hvor det dog gaaer tilbage med
DD:119 finde sig ind i Christendom. / d. · 11 Juli 38. / I hvor nært et Forhold til
Papir 264:8             d. · 11 Juli 40. / Det er godt nok med den megen
Brev 224 est-Oplag af 89, og dog d. · 11 Juli 47 fra Luno faaer 244 Ex:: saa maa
EE:92 aavidt de optage denne i sig. / d. · 11 Juni 39. / thi hvad Msk. gjør paa egen
Brev 225 50rd som betales med 300rd · 11 Juni 49, og Resten 250rd ultimo Juli 49.
JJ:81 g min Disputats, derved blev jeg i · 11 Maaneder fix og færdig med »
SFV, s. 20 edens hele Bogen er skrevet i · 11 Maaneder og anden Deel først) var jeg
JJ:500 t. Den er skreven, Rub og Stub, i · 11 Maaneder. kun i det Høieste en pagina
Brev 61 : / Tømmerup Præstegaard. / · 11 Mai 1848 / Kjære Hr. Magister S. Kierkegaard!
EE:60 sten glemmer hvad man saae. / d. · 11 Mai 39. / ...... Thi Briller skjule meget
EE:61 Taare i Øiet. – / d. · 11 Mai 39. / Det er ret mærkeligt, at medens
NB4:159 jerlighed. / NB. NB. / / d. · 11 Mai 48. / / De fleste Mennesker ville (
EE:34 ϕανος. / d. · 11 Martz. 39. / Det er nu vist og sandt, at
DD:170 Χstne saa trøstelig. / d. · 11 Nov. 38. – / Bøn / Herre vær
DD:171 d til Vidne paa sin Sandhed. / d. · 11 Nov: 38. / Der gives Msk, hvis Fordærvelse
DD:11.a.a rning i os ( Phil: 1, 6.) / d. · 11 Nov: 38. / Underets ( sit venia verbo da
Brev 135 cise, ell. Kl. 11 slet. ikke d. · 11 Nov: i Modsætning til den 10d ell. d.
DD:201 var for Disciplene. ( cfr Mc. IX, · 11 o: s: v:) / d. 18 Jan: 39. / cfr Luc IX,
Papir 111:2 ommer Bevidsthed om: Synd / d. · 11 Oct. 35. / 74. 2d Sahl. / Det skulde have
Papir 111:1 rm det Materielle – / d. · 11 Oct. 35. / Det er ikke blot fordi det er
DD:69 ra skjærer Strengene over. / d. · 11 Oct. 37. / Msk. skal dømme Engle, αποϰαϱαδοϰια
DD:154 n store Rigdom. – / d. · 11 Oct. 38 / Det er en vittig Combination
DD:156 i sit bekjendte Fængsel.) / d. · 11 Oct. 38. / Deri kan man ogsaa see Forskjelen
DD:155 en – hans Land nemlig. / d. · 11 Oct. 38. / Efter den gl. Verdens største
DD:68 end at lee deraf. / d. · 11 Oct: 37. / Naar jeg tidligere har sagt,
NB32:1 NB32. / / / d. · 11 October 1854. / Punktet – Massen
SLV, s. 264 us med bøiet Hoved mellem · 11 og 12 den korte Vei, og at han den øvrige
SLV, s. 259 ig om mange Ting, men mellem · 11 og 12 fik man ham for ingen Priis til at
SLV, s. 260 n. Men om Formiddagen mellem · 11 og 12 hilste han aldrig igjen. Jeg har
NB22:95 genheim Berlin 1839 1 D. p. · 11 og 12 not. / Salvianus de Gubernatione
SLV, s. 259 kun i Formiddagstimen mellem · 11 og 12, da han gik udenfor paa Fliserne
SLV, s. 261 rt han, udenfor Timen mellem · 11 og 12, saae et Barn, da blev det eensformige
SLV, s. 262 enhver anden Tid end mellem · 11 og 12, var han i Manges Øine ikke sindssvag,
DD:37 opedie p. 73. / cfr. p. 10 og · 11 og 19. / Nu indseer jeg hvorfor det egl.
Brev 83 des Liv blive staaende mell. · 11 og 5 var aldrig min Hensigt. Kan hun hade
Papir 1:1 kring i Skoven og derpaa Kl. · 11 om Natten bragt til Wartburg. / pag. 273.
LP, note ted, Hornemann og Reinhardt No. · 11 p. 209. / Det er overhovedet sørgeligt
JJ:31.a en uhyre Viisdom. / cfr. 6 Bog, · 11 p. 500. / Et lignende Lapserie af en af
Brev 190 n her at see. Jeg har seet · 11 Personer i en Vogn med een Hest for kjøre
DD:139 r sig det i Nødens Stund. / d. · 11 Sept. / cfr. p. 9 i denne Bog øverst.
Brev 153 træffe Dig hjemme idag. / D. · 11 Sept. / Din / / S. Kierkegaard. –
DD:140 n sein, / Bleib ich allhier. / d. · 11 Sept. / Naar visse Folk forsikkre at de
EE:179 af en arab: radix admirari). / d. · 11 Sept. 39. / Det Ord: omsider«,
Papir 183 nts maatte opløses deri. / d. · 11 Sept: 36. / Det er i Grunden den samme
EE:181 aa Caroline ( det Centrale.) / d. · 11 Sept: 39. / Den Assimilations-Kraft, som
EE:182 ndividuelle Krumspring. / d. · 11 Sept: 39. / Det er ligesom et Motto paa
EE:183 g der aldrig lod sig storme. / d. · 11 Sept: 39. / Jeg er god at betroe Hemmeligheder;
EE:180 ge, det sande chr: Løsen. / d. · 11 Sept: 39. / Vittigheden beroer altid paa
Oi8, s. 343 aa uendelig let at narre! / / · 11 Septbr. 1855 / S. Kierkegaard / / /
NB21:1 NB21. / / / d. · 11 September 1850. / Hvad er Christendom eller
NB36:29.a oner Χstne. / Ved at lade · 11 Skjolde eftergjøre meente Romerne at
Brev 135 kke Kl. 10 præcise, ell. Kl. · 11 slet. ikke d. 11 Nov: i Modsætning til
NB11:145 ar den en Skyld. / 1 Timoth: 5, · 11 synes at stride med 14. I første Sted
G, s. 22 ber, man faaer om Natten mellem · 11½ og 12, Kl. 1 arbeider man freidigere end
Brev 212 til mig idag Formiddag Kl. · 11½ paa mit Værelse. De ligger jo i denne
DD:94 sammenkalde de. / d. 26. Dec. Kl. · 11½. / / / Nulla dies sine linea. /
DD:87 Velmagtsdage. / d. 7 Dec. 37. Kl. · 11½. / Jeg har saa tidt tænkt paa om jeg,
TS, s. 69 om der staaer i Psalmen ( 139, · 11) » vilde jeg sige, Mørket maa
IC, s. 251 stille« ( 1 Thess. 4, · 11) eller, stridende, i Fornedrelsen: drag
IC, s. 95 hører til og forstaaer! ( · 11) Ikke det, som indkommer i Munden, gjør
SD, s. 123 am af Søvne« ( XI, · 11), sagde Han dem reent ud » Lazarus
3T43, s. 70 r ikke Gud« ( 3 Joh. · 11). / Det Indvortes afgjør da, hvad et Menneske
FB, s. 173 σις ( cfr. cap. · 11). Det er naturligt kun det andet Moment,
2T44, s. 221 læde« ( Colos. 1, · 11). Hun veeg ikke fra Templet. Dog var hun
BI, note gentlich Erinnerung war ( Pag. · 11). Længselen selv antager derfor Skikkelse
BI, s. 334 Echo gleich verdoppelt ( Pag. · 11). Man træffer ofte nok paa Forældre,
OTA, s. 126 rte.« ( Prædik. 3, · 11). Saaledes den Vise; thi Talen om Forandringen
TS, s. 32 ennesker« ( 2. Cor. V, · 11). Thi strax at begynde med, eller først,
Not1:6 αϰωβ 8, · 11. ειναι εν
Papir 15 men uden Grund. / v. · 11. ϰατα πϱοϑεσιν
Papir 4:1 ι illativum. / Mc: 7, · 11. ϰοϱβαν ex heb
DD:183 stes, – / Juledags Aften Kl · 11. – / hvorfor er selv din Bøn saa
Not1:5 7. 2 Timoth: 2, 25. Eph: 6, · 11. – 1 Pet: 5, 8. Act: 5, 3. / De befordre
CC:1 uncto torqueo, crucio Act: 26, · 11. – 22, 25 ἱμα
Papir 340:15 lens Stemme fra hinanden). / · 11. / .... Ja, vel er det herligt at være
NB20:2 seudonym: Anti-Climacus / p. · 11. / / Angaaende Udgivelsen af de senere Skrifter
Not11:11 derpaa i den anden Videnskab. / · 11. / / Maaskee var Seyn hos Hegel, det man
KK:5 – / 1838 d. 6te Dec. Kl. · 11. / / p. 262 fl. den apollinaristiske Strid.
Not1:7 as Land. Ez: 37, 22. Es. 11, · 11. / 2. Fra den religieuse Side. Hertil hører
BB:12 t: magicae, lib II, quæst. · 11. / 6. Samuel Meigerus. Nucleus historicus
Not1:7 23. 1 Cor: 15, 3. 1 Pet: 1, · 11. / B. Jødernes senere Forestillinger.
NB5:74.a de an, kan rose sig selv cap. · 11. / Det er meget farligt ( og meget forførerisk
DD:41 mende.) / d. 26. Aug. 37. / cfr. p · 11. / det humoristiske Udtryk for den chr:
EE1, s. 314 g, hende kan jeg huske. / d. · 11. / Endnu holdes min Sjæl bestandig hildet
DD:184 – / Juledags-Aften Kl. · 11. / Fader i Himlene! Væk Du Samvittigheden
DD:36 Oct: 37. / cfr. denne Bog p. 10 og · 11. / Humoren er den til sin største Vibration
KK:11 vsglade Anskuelser. / / § · 11. / I Jødedommen er den qualitative Forskjel
Not1:2 22. 3, 16. hele Ebr: Mth: 8, · 11. / Manichæer og Gnostikere især Phantasiastæ
Not1:2 urigtig Accommod: i Gal: 2, · 11. / Naar vi finde, at Chr: og Apostlene have
Not1:9 , 19. / 1 Cor: 15. / Rom: 8, · 11. 1 Cor: 6, 14. 1 Thess. 4, 14. / Forholdet
Papir 5:3 υσια. 1 Cor: X, · 11. 1 Thess. 4, 15. 1 Cor: 15, 51. Jac. 5,
Not1:5 e Forsyn ( Ψ 34, 8. 91, · 11. 104, 4. Hiob 38, 7.) / I Bøgerne efter
Not1:7 αγη Rom: 5, · 11. 11, 15. 2 Cor: 5, 18.19. – Ogsaa
Not1:2 : 5, 12. / Positiv. Mth. 13, · 11. 12, 27. 22, 31. Joh: 10, 35. Gal: 4, 22.
TSA, s. 87 , som viist blev ( B. 9. 10. · 11. 12.) dette just det høieste Udtryk for
Not1:7 liig i Kjerlighed: Joh: 10, · 11. 15, 13. 12, 47. 8, 7.11. Luc: 9, 56. Mth:
Not1:6 nden føie Tid: 1 Cor: 10, · 11. 15, 51. 1 Thess: 4, 15. 1 Tim: 6, 14. Tit:
Not1:9 . Heb: 10, 25-37. 1 Cor: 10, · 11. 15, 52. men Tiden og Timen var ikke bestemt:
Not1:7 e er sendt: / Eph: 1, 11. 3, · 11. 2 Tim: 1, 9. 1 Pet: 1, 20. Gal: 4, 4. /
Not1:7 ns Fylde er sendt: / Eph: 1, · 11. 3, 11. 2 Tim: 1, 9. 1 Pet: 1, 20. Gal:
Not1:7 , 16. Eph: 2, 4.7.8. Tit: 2, · 11. 3, 4. / § 42. / Ligesom det Hemmelighedsfulde
Not1:7 ηϱ. Tit: 1, 3. 2, · 11. 3, 4.5.6. 1 Thess. 5, 9. 1 Cor: 1, 21.
AE, s. 335 blev døbt d. 7de Sept. Kl. · 11. At Tiden, Existentsen i Tiden bliver afgjørende
DD:126 fuldtroe Ven«. / d. · 11. Aug. 38. / Det er en mærkelig Modsætning:
DD:127 befalede Coelibatet. – / d. · 11. Aug. 38. / I vore christelige Tider er
BB:51 hen Baukunst«, 1. und · 11. Band. Zweite Auflage. Der erste Band auch
Brev 117 e Capellan. / fr. / Horsens. / / · 11. Brev 117, bl. [ 1r] / Kjære! / Jeg vil
Not1:5 2, 31. Luc: 10, 18. Joh: 16, · 11. Col: 2, 15. – / De Christne have
BB:12 Palma Cayet. Col: 1712. 12. / · 11. Die Historie van Dr. J. Faustus, die eenen
TSA, s. 81 slaae ihjel for Sandheden. / · 11.    Eller forholder Sagen sig maaskee saaledes: hver
Papir 14:5 Mth: 5, 45. – Luc. 15, · 11.              Eph. 2, 7. Tit. 3,
Not1:9 ψια Rom 2, · 11. Eph: 6, 9. – han dømmer
Not1:6 , 13. Ps: 115, 17. 6, 6. 88, · 11. Es: 38, 18. – Paa andre især poetiske
Not1:7.b Sam: 7, 16. Hos: 3, 5. Amos 9, · 11. Es: 9, 6. – Mth: 2, 5. 9, 27. 22,
Not1:7 agt: Es: 11, 1. etc. Amos 9, · 11. Ezechiel 34, 11.23. Luc: 1, 32.33. Det
Not1:7 ιος Tit: 2, · 11. Gud kaldes σωτηϱ
Not1:8 5, 14. 1 Joh: 2, 2. Tit: 2, · 11. Hermed synes nu de i § anførte Sætninger
SLV, s. 194 gt at overtale hende. / d. · 11. Januar. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Not1:7 oel 3, 2. Es. 11, 9. Ps: 85, · 11. Jerem: 31, 33. Luc: 1, 75.79. Mth: 3, 11.12.
Not1:7 ται: Mth: 18, · 11. Joh: 3, 16.17. 12, 47. Derfor kaldes Læren
NB14:44 f samme Art som de andre. / · 11. Journalen NB14, s. 65, begyndelsen af optegnelsen
NB18:59 Naaden. / Det Forvirrende ligger · 11. Journalen NB18, s. [ 86]-87. I marginaltilføjelsen
NB24:54 – eller jeg kunde jo · 11. Journalen NB24, s. [ 68], med marginaltilføjelserne
NB29:95 lige saa salig som alle Andre. / · 11. Journalen NB29, s. 173. Begyndelsen af
NB34:43 kan det anderledes – · 11. Journalen NB34, s. 128. Optegnelsen NB34:43
SLV, s. 341 r og bliver uforandret. / d. · 11. Juni. Midnat. / Idag har jeg seet hende.
4T43, s. 132 ham bede«? ( Mth. 7, · 11. Luc. 11, 13). Disse Ord nedlade sig med
Not1:7 et ikke forberedte: Luc: 24, · 11. Mc: 16, 11.13. Joh: 20, 25. / Om dette
SLV, s. 335 kjendte mig, hvo jeg var. / · 11. Men jeg kjendte Babel, og raabte: er dette
KK:7.a ctio ab initio cap: 9 ad c: 10 et · 11. Monstrata via salutis per Chr: comparata,
Papir 1:1 an fik Bibelen at see. / pag · 11. Mængden af Geistlige var saa stor, at
AA:51 aglænds ( retrograd). / d. · 11. Oct. 37. / Som Luther ogsaa siger etsteds
G, s. 68 / Deres / navnløse Ven. / d. · 11. October. / Min tause Medvider! / Mit Liv
Papir 15 ϑα. – / v. · 11. Overgang. Omtalen om de store Velgjerninger,
Papir 22:1 bique, circumferentia nusquam. / · 11. Papir22:1-2, bl. [ 1r] / hvad jeg erkjender
Not1:6 1 Cor: 15, 31.55, 2 Cor: 4, · 11. Phil: 1, 21. 2, 17. 2 Tim: 4, 6.7. Act:
BB:12 nismo historico p. 158 sqq. / · 11. Philipp Begardi Zeyger der Gesundtheit
BB:12 nder von Reichard Band III. / · 11. Scenen aus Fausts Leben von Schreiber.
Papir 96:1 em i Analogie med Naturen. / d. · 11. Sept. 34. / / Eller som det dybest er udtalt
Papir 96:3 nsequentser som Slanger. / · 11. Sept. 34. / Det forundrer mig, at aldrig
Not1:9 faler jeg min Aand; Joh: 18, · 11. Skulde jeg ikke drikke den Skaal, min Fader
Not1:5 – Asmodeus. ( Apoc 9, · 11.) De onde Aander opholde sig paa øde Steder
CT, s. 74 rkjøbet« ( Ps. 59, · 11.), at han maa ville nøies med Guds Naade,
JC, note no Baurs Tidsskrift 3 B. 1 H. p. · 11.). Heraklits Sætning Alt er og Alt er ikke,
KK:10 Øie paa ( cfr. Listen p. 10 og · 11.). Og efter det her Foreliggende at dømme,
Not1:7 en af Folket. Mth: 9, 35. 9, · 11.12. 11, 25; 2) tillige ligger heri en sindbilledlig
Not1:7 , 33. Luc: 1, 75.79. Mth: 3, · 11.12. Joh: 4, 25. Endnu komme hertil de mere
Not1:7.y ed Almisse. Dan: 4, 24. Tob: 4, · 11.12. Men ei blot enkelte gode Gaver af Individet
Not1:7 eredte: Luc: 24, 11. Mc: 16, · 11.13. Joh: 20, 25. / Om dette Factums Paalidelighed.
Not1:5 ave Intet at frygte: Eph: 6, · 11.16. Jac: 4, 7. 1 Pet. 5, 8. 1 Joh: 5, 18. /
Not1:6 14.15. – Rom: 6, 8. 8, · 11.17. 1 Cor: 15, 14-23. 1 Cor: 6, 14. 1 Pet:
Not1:9 med Χsto. Rom: 6, 8. 8, · 11.17. 1 Cor: 15, 14. – 1 Pet: 1, 3. /
Not1:7 tc. Amos 9, 11. Ezechiel 34, · 11.23. Luc: 1, 32.33. Det udmales saaledes, 2)
AE, s. 307 f. Ex. Judiths Bog c. 10, v. · 11: » Og Judith gik ud, hun og hendes
GG:4 Judas ( Joh. XII, 4). / Matth. XI, · 11: μιϰϱοτεϱος.
JJ:1 te, i Judiths Bog, Cap. 10, V. · 11: / » Og Judith gik ud, hun, og hendes
Papir 360 nyttes det Motiv af 1 Thess. 4, · 11: at sætte sin Ære i at leve stille.)
Not1:7.v ket med Havets Vand. Ψ 85, · 11: Godhed og Ærlighed skulle møde hinanden,
Not1:7.t d og give dem en Konge. Es: 11, · 11: Herren skal til den Tid anden gang udstrække
Not1:7.b.a og deres Konge David. Amos 9, · 11: Jeg vil opreise Davids forfaldne Hytte
Not1:7.v else af Afgudsdyrkelse Micha 5, · 11: Jeg vil udrydde Troldmænd og Tegns-Udlæggere,
NB16:4 Arvesynden« / p. 2. / · 11; 13 n: / / Christelig » Menighed«
EE:42 ndrede til Journalen EE, s. [ · 11] ( EE:42-43) / Emaus, vel mærkede saa
Not1:7 Soterologie, indtil de i det · 11te Aarh: bleve bragte i System af Anselm af
Papir 260:1 tiarum utilitates .... i · 11te Artikel: docent, quod absolutio privata
AE, note nus philos – ad se ipsum. · 11te B. § 28) der han, fordi Xantippe havde
F, s. 499 linkes. / Dog selv at skrive en · 11te Bog er endnu et Arbeide, og derfor allerede
F, s. 500 vorfor ikke? Et Løfte om den · 11te Bog er endnu kortere, og dog endnu sikkrere,
F, s. 497 l, Concurrencen om at skrive en · 11te Bog ikke være større i vor Tid end
F, s. 499 ke Foredrag. Forfatteren af den · 11te Bog og Manden med Lirekassen kan dette
F, s. 497 som Hexerie; skulde maaskee den · 11te Bog ogsaa være blind Allarm?«
F, s. 497 l og forjætter ham, at denne · 11te Bog skal blive betydningsfuldere end alt
F, s. 497 t.« Om nu end en saadan · 11te Bog stundom bør, hvad den til andre
F, s. 498 a imidlertid Forfatterne af den · 11te Bog vel mindst af Alle ere bekymrede for
F, s. 498 tarvelig klog til Husbehov. Den · 11te Bog, der er Mediationen, frembringer ingen
F, s. 498 Forklaring. Forfatteren af den · 11te Bog, eller for at blive paa Dyrehavsbakken,
F, s. 498 aaet mig ved Læsningen af en · 11te Bog, som det engang gik mig ude paa Dyrehavsbakken.
F, s. 500 nne skyde en Gjenvei udenom den · 11te Bog? hvorfor ikke? Et Løfte om den 11te
Brev 159.9 andet« for den Tid. / · 11te ell. 18de October. / 3110 / Den Dag det
PPM, s. 137 stor Paludan-Müller / Den · 11te Januar. / S. Kierkegaard. / / Pastor Paludan-Müller
Brev 55 Deres hengivne / Haderslev d · 11te Juli 1851 / Kofoed-Hansen / Engang imellem
F, s. 497 ation foregik, ved hvilken hiin · 11te kom for Dagen. » Er dette ikke som
F, s. 497 ie, og derudaf sammenskriver en · 11te om den samme Materie. Paa denne Maade opnaaer
EE1, s. 263 at hun bliver til Nar. / Den · 11te Scene er en Monolog af Rinville. Denne
NB23:7 dikenen over Epistelen paa · 11te Søndag efter Trinitatis bestemmer Luther
Not5:15 de der bleve kaldte ved den · 11te Time – / Herre vor Gud Du kjender
Brev 205 orsvandt, skjøndt i den · 11te Time, fik nogle saa venlige og kjerlige
EE:194 de, der bleve kaldte ved den · 11te Time, skulde have lige Løn med dem,
NB16:84 ja han skriver maaskee den · 11te; men han omgaaes den hellige Skrift contra