S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
        Vejledning
Oi4, s. 211 t kun i en skyldfrie Hustrues · ømme Arme boer den sande Lykke; og muligt er
Oi4, s. 212 ænger sammen med, at disse · ømme Arme ere komne til at gribe lidt for meget
Oi4, s. 212 have bevidnet, at man i disse · ømme Arme glemmer Verdens Nød og Harme; men
Oi4, s. 212 un altfor let glemmer i disse · ømme Arme: hvad Christendom er. Og jo ældre
Oi4, s. 212 gne maatte forlange, at disse · ømme Armes respective Eierinder drog sig lidt
EE1, s. 47 ved Slægtskabs og Venskabs · ømme Baand er knyttet. / Enten – Eller
SLV, s. 122 e, jeg veed, at dets rolige, · ømme Bevægelse er uafbrudt, ak! medens jeg
SLV, s. 122 Midler; jeg troer, at dette · ømme Blik, hvis jeg var syg, syg indtil Døden,
BI, s. 290 l Gratulation af Forfatternes · ømme Broderskab – desto mere er Ironien
AE, s. 546 opdraget fra det Første af · ømme christelige Pleieforældre, der behandle
AE, note ie døe er det Æsthetiskes · ømme Deeltagelse, men at forkynde ny Lidelse,
AE, s. 11 er man ikke saa let qvit. Hans · ømme Forbindtligheder blive let lige saa mange
SLV, s. 130 e faa Collisioner, hvor selv · ømme Forældre lettere gribe feil, end naar
SLV, s. 129 over den elskelige Mine, den · ømme Moderlighed, med hvilken hun satte sig
AE, s. 377 ke fordi Forældrene jo ere · ømme og kjerlige, men fordi den idelige Omgang
EE1, s. 340 orhold er ikke Forstaaelsens · ømme og trofaste Omfavnelser, ikke Attractioner,
NB34:13 rører ikke hans Egoismes · ømme Punkt. Selvfølelsen qua Dyre-Skabning
NB34:13 rører ikke hans Egoismes · ømme Punkt. Selvfølelsen qua Dyre-Skabning
SLV, s. 24 keden forstaae hinanden i den · ømme Sammensmelten, der mørkner Skoven og
SLV, s. 265 de den bestandigt efter hans · ømme Side, var som beregnet paa at saare der,
NB2:129 søgte at gribe Mskene fra den · ømme Side. Saaledes fE ved at skildre med ret
NB2:129 søgte at gribe Mskene fra den · ømme Side. Saaledes fE ved at skildre med ret
BA, s. 422 g, saa har man faaet Noget at · ømme sig for. Dersom det Dæmoniske er en
NB26:117 r gjør egl. Indtrykket af at · ømme sig lidt, han tør det ikke anderledes,
NB26:117 r gjør egl. Indtrykket af at · ømme sig lidt, han tør det ikke anderledes,
NB21:109 ust dem, som de frommeste Msker · ømme sig meest i. / Dette er ganske rigtigt
NB21:109 ust dem, som de frommeste Msker · ømme sig meest i. / Dette er ganske rigtigt
EE2, s. 310 re, da han vil komme til at · ømme sig mere end nogensinde. Han vil vide,
NB16:31 avnkundige eet eneste Øieblik · ømme sig over den vanvittige Maalestok han maa
NB16:31 avnkundige eet eneste Øieblik · ømme sig over den vanvittige Maalestok han maa
OTA ); og Ønsket er jo ligesom det · ømme Sted, hvor Lidelsen smerter, det ømme
OTA Sted, hvor Lidelsen smerter, det · ømme Sted, som Lidelsen bestandig rører ved.
KKS, s. 101 saa de vel bruge de samme · ømme Udtryk, men saa svagt, saa kraftesløst,
EE1, s. 127 Skyld, thi Blodets Baand ere · ømme. / Skuer jeg nu et Øieblik tilbage over
NB18:44 » Fædrelandet« · ømmede sig under Pøbelagtighedens Presse, der
NB18:44 » Fædrelandet« · ømmede sig under Pøbelagtighedens Presse, der
OTA, s. 392 og ere hudløse, naar han, · ømmende sig ved hvert et Skridt, næsten slæber
NB7:68 ieblik træt underveis, naar Du · ømmer Dig ved den Mishandling, Du allerede har
NB7:68 ieblik træt underveis, naar Du · ømmer Dig ved den Mishandling, Du allerede har
NB34:13 re for en Qvinde. Derfor · ømmer et Msk. sig maaskee i ingen Vanheldelse
NB34:13 re for en Qvinde. Derfor · ømmer et Msk. sig maaskee i ingen Vanheldelse
NB30:46 d. har med at gjøre: det · ømmer jeg mig sympathetisk i. / / /
NB30:46 d. har med at gjøre: det · ømmer jeg mig sympathetisk i. / / /
NB25:68 t mig derfor, hvorledes jeg · ømmer mig derved, hvad jeg lider derunder, skal
NB25:68 t mig derfor, hvorledes jeg · ømmer mig derved, hvad jeg lider derunder, skal
NB11:125 lmodighed, den at jeg mere · ømmer mig ved det ydmygende Arbeide at gjøre
NB11:125 lmodighed, den at jeg mere · ømmer mig ved det ydmygende Arbeide at gjøre
BMS, s. 124 faring, hvorledes et Menneske · ømmer sig i det, man kalder Lidelse! Men deri
SD, s. 185 vivlet vil være sig selv, · ømmer sig i en eller anden Piinagtighed, der
Papir 554 / Nei, den Collision som Msket · ømmer sig meest i, Collisionen med de Andre,
Papir 554 / Nei, den Collision som Msket · ømmer sig meest i, Collisionen med de Andre,
AE, s. 390 sthetisk Lidende, om han end · ømmer sig nok saa meget, kan meget godt komme
OTA, s. 281 mmer ham for nær, saa han · ømmer sig næsten ligesaa meget ved Deeltagelsen,
AE, s. 390 Naar en æsthetisk Lidende · ømmer sig og søger Trøst hos det Ethiske,
SD, s. 185 e, i hvilken dog ikke Selvet · ømmer sig saaledes, og som det derfor i Grunden
CT, s. 299 Lidelse, i hvilken Kjerlighed · ømmer sig saaledes, som sjeleligt i, at være
4T44, s. 364 dførlig i Ord bestandigen · ømmer sig ved at handle; men hvad hjalp det et
AE, s. 373 Verden tage Alt fra ham, han · ømmer sig vel, men han siger: aah ja –
OTA, s. 292 ed hvilken Mennesket især · ømmer sig, er dog Næringssorgen. Dens Afstand
NB26:117 tsaa dog virkelig er Vidne) men · ømmer sig, han forbittrer ikke Verden i den Grad,
NB26:117 tsaa dog virkelig er Vidne) men · ømmer sig, han forbittrer ikke Verden i den Grad,
DS, s. 235 kt, hvori Menneske-Slægten · ømmer sig, her stikker hovedsagelig Vanskeligheden,
OTA, s. 207 i Ønsket, at den Lidende · ømmer sig, medens det Evige trøster. /
BA, s. 422 Skuldertræk; thi hvis man · ømmer sig, saa har man faaet Noget at ømme
NB11:119 g mærke med, at han en Smule · ømmer sig: saa forkorter man ham strax det Hele
NB11:119 g mærke med, at han en Smule · ømmer sig: saa forkorter man ham strax det Hele
NB20:57 een Qval under hvilken han · ømmer sig; den forstyrrer ham dog egl. dette
NB20:57 een Qval under hvilken han · ømmer sig; den forstyrrer ham dog egl. dette
G, s. 63 mig sødere end Alt, finere, · ømmere at see til end en Fersken, naar den i sit
KG, s. 51 or og Sandhed er i Inderlighed · ømmere end Elskov – i Foreningen, og mere
FB, s. 151 , fordi Pigen tilhørte ham · ømmere end hun tilhørte Faderen. /
EE1, s. 386 hende hænger jeg ved · ømmere end Moderens Øie ved Barnet; tillidsfuldere
G, s. 18 o saligere var hans Sang, desto · ømmere hans Tale, desto fastere blev Lænken.
Not8:43 . og ingen Qvinde kan slutte sig · ømmere til hvad hun elsker end Sorgen. /
Not8:43 . og ingen Qvinde kan slutte sig · ømmere til hvad hun elsker end Sorgen. /
CT, s. 148 som det var, hvad der smerter · ømmere, dersom det var f. Ex. Æren Du tabte,
NB27:81 Øieblik falde ham ind at · ømmes ved at skulle forkynde Χstd. for de
NB27:81 Øieblik falde ham ind at · ømmes ved at skulle forkynde Χstd. for de
EE2, s. 117 n, jeg lever med i Jordlivets · ømmeste Forbindelse, naar det i aandelig Henseende
OTA, s. 241 gt beregnende at indgaae den · ømmeste Forbindelse. Er der i Din hele Færd,
AE, s. 534 den Smerte at maatte bryde de · ømmeste Forhold med Forældre og Slægt, med
OTA, s. 363 Kjærlighedens inderste og · ømmeste Forhold mellem Menneske og Menneske kan
AE, s. 22 føler sig betrygget ved de · ømmeste Kjærtegn: og den stakkels Dialektiker
KG, s. 105 orde ingen Forskjel, ikke den · ømmeste mellem Moderen og andre Mennesker, thi
NB29:46 jælpe os ellers) hvor selv de · ømmeste og inderligste Følelser af Hengivenhed
NB29:46 jælpe os ellers) hvor selv de · ømmeste og inderligste Følelser af Hengivenhed
EE2, s. 234 at ethvert Forhold, endog det · ømmeste og inderligste, bliver ham ligegyldigt.
BOA, s. 264 skaben, men i Inderlighedens · ømmeste og subjektiveste Punkt. Naar man er greben
EE1, s. 325 rrende, i Forbindelse med de · ømmeste Prædikater at maatte nævne et uskjønt
CT, s. 140 ste, ved at saare ham paa det · ømmeste Sted, ved at negte ham hans eneste Ønske,
SLV, s. 167 r efter ham, ja end ikke den · ømmeste Sympathi kan øine ham, fordi han har
AE, s. 423 ltagelses ironiske men derfor · ømmeste Sympathie; men Hovedsagen er det dog, at
CT, s. 270 enneske og Menneske, ikke den · ømmeste, ikke den inderligste, uden at den tillige
NB27:88 elv. Fra tidlig Tid har jeg · ømmet mig i een Pæl i Kjødet, til hvilken
NB27:88 elv. Fra tidlig Tid har jeg · ømmet mig i een Pæl i Kjødet, til hvilken
AE, s. 361 andige som en Skakkerjøde, · ømskindede som en Kjellingepræst, søvnige som
NB26:58 il Gud. / / Jo mere kiælen og · ømskindet jeg er, jo mere kan jeg jo siges at trænge
NB26:58 il Gud. / / Jo mere kiælen og · ømskindet jeg er, jo mere kan jeg jo siges at trænge
NB11:107 dog ikke har været lidt for · ømskindet med ikke at ville have een eneste Tilhænger!
NB11:107 dog ikke har været lidt for · ømskindet med ikke at ville have een eneste Tilhænger!
SLV, s. 441 er jeg, ih! langt fra en saa · ømskindet Natur som B. vil nok opdage, naar Livet
SLV, s. 90 besvare. Jeg er ellers noget · ømskindet, jeg kan ikke godt taale, at man leer ad
NB6:14 gtelse. Aha! Nei, men man er · ømskindet, man kan slet Intet opgive derfor er det,
NB6:14 gtelse. Aha! Nei, men man er · ømskindet, man kan slet Intet opgive derfor er det,
NB5:79 en om hine Herlige – og saa · ømskindet, naar det kommer til Stykket naar det skulde
NB5:79 en om hine Herlige – og saa · ømskindet, naar det kommer til Stykket naar det skulde
NB25:64 thi praktisk var han yderst · ømskindet. Det er altsaa Selvmodsigelse. /
NB25:64 thi praktisk var han yderst · ømskindet. Det er altsaa Selvmodsigelse. /
NB29:86 Sympathie, og al denne min · Ømskindethed tag det fra mig, jeg vil være Christen
NB29:86 Sympathie, og al denne min · Ømskindethed tag det fra mig, jeg vil være Christen
NB32:31 hias, at det er af Svaghed, · Ømskindethed, Cujonerie man holder sig tilbage. Det er
NB32:31 hias, at det er af Svaghed, · Ømskindethed, Cujonerie man holder sig tilbage. Det er
EE2, s. 102 e det hele tilstedeværende · ømt deeltagende Brodersamfund kysse Bruden
EE1, s. 403 rag til Kyssets Theori, alle · ømt Elskende helliget. Det er iøvrigt mærkeligt,
KG, s. 60 s ganske anderledes trofast og · ømt end i Hedenskabet, da er dette en Misforstaaelse.
Oi1, s. 132 som det er saaledes, at hvor · ømt end Skuespilleren og Skuespillerinden omfavne
Papir 349:3 e og derpaa ved et nært og · ømt Forhold til hans Kjoleskjøder at sikkre
Papir 349:3 e og derpaa ved et nært og · ømt Forhold til hans Kjoleskjøder at sikkre
AE, s. 218 eragtige er altid farligt. Et · ømt Haandtryk, en lidenskabelig Omfavnelse,
HH:12 Livets Gjerning; saae Du ikke hvor · ømt hans Øie hvilede paa ham, saa længe
HH:12 Livets Gjerning; saae Du ikke hvor · ømt hans Øie hvilede paa ham, saa længe
NB30:58 og saa kommer Medlidenheden · ømt husvalende og trøstende. Skulde den
NB30:58 og saa kommer Medlidenheden · ømt husvalende og trøstende. Skulde den
EE1, s. 306 es mørke Haar slutter sig · ømt og blødt om Panden. Hendes Ansigt er
SD, note tellectualitet, hvor langt mere · ømt- og fiintfølende hun end kan være
AE, s. 548 n et saadant Forhold er intet · ømt og inderligt mellem Fader og Søn. Og
AE, s. 497 blandt Middelmaadige, eller · ømt omsluttet af Ligemænd. Det er ganske
SLV, s. 314 over sit Bytte, følte sig · ømt omsluttet og hørte disse rørte Ord:
FB, s. 108 hendes Blik er kjærligt og · ømt som altid. Held den, der ikke behøvede
SLV, s. 287 Utroskab kunde saare mig saa · ømt som Synet af denne i mine Øine Tilintetgjorthed.
AE, s. 537 ved Barnet, omslutter det saa · ømt, at Fromheden selv ligesom opfinder hvad
G, s. 10 lædning, der slutter fast og · ømt, hverken trykker eller flagrer. Haabet er
EE2, s. 41 utter den Elskede fast og dog · ømt, med Magt og dog saaledes, at hun netop
KG, s. 69 , elsk den Elskede trofast og · ømt, men lad Kjerlighed til Næsten være
KG, s. 116 om det var nok saa trofast og · ømt, Sammenhold mellem Menneske og Menneske.
KG, s. 165 re, at elske lige trofast og · ømt. / Men der er en Kræsenhed, der bestandigt
FF:191 , omslutter dem alle lige · ømt; thi det var kun i vor Frelsers jordiske
FF:191 , omslutter dem alle lige · ømt; thi det var kun i vor Frelsers jordiske
NB30:18 ald at sige til En » · ønsk af mig hvad Du vil«: hvad saa?
NB30:18 ald at sige til En » · ønsk af mig hvad Du vil«: hvad saa?
CT, s. 155 Alt, saa taber Du slet Intet. · Ønsk at vinde Alt, begjer at vinde Alt, forvent
CT, s. 188 ise Christendommen – o, · ønsk Dig ikke Engletunge, ikke alle Digteres
NB30:18 til hvem han sagde » · ønsk hvad Du vil« ønskede en Ubetydelighed.
NB30:18 til hvem han sagde » · ønsk hvad Du vil« ønskede en Ubetydelighed.
    · Ønske 1301
NB27:50 en Mistanke om, at saaledes · ønskede Χstus det dog egl. ikke, at der var
NB27:50 en Mistanke om, at saaledes · ønskede Χstus det dog egl. ikke, at der var
EE1, s. 403 orstyrret, og ikke, hvad jeg · ønskede – da vilde jeg opgive hende. /
NB22:7 En i at naae eller fratage En det · Ønskede – men ikke frivilligt at opgive det,
NB22:7 En i at naae eller fratage En det · Ønskede – men ikke frivilligt at opgive det,
NB24:54.a i saa forskjellige Henseender · ønskede ( cfr Journalerne fra den Tid) ogsaa fordi
NB24:54.a i saa forskjellige Henseender · ønskede ( cfr Journalerne fra den Tid) ogsaa fordi
Papir 215 og fik virkeligen hvad han · ønskede ( iøvrigt er Maaden, paa hvilken han
Papir 215 og fik virkeligen hvad han · ønskede ( iøvrigt er Maaden, paa hvilken han
OTA, s. 348 hvad han ønskede, thi han · ønskede aabenbart ikke just at lide, men vel derimod
NB24:121 Faders Dødsdag, og jeg · ønskede Alt i Orden til den Dag. / Saa faldt der
NB24:121 Faders Dødsdag, og jeg · ønskede Alt i Orden til den Dag. / Saa faldt der
EE2, s. 329 / Du elskede et Menneske, Du · ønskede altid at maatte have Uret mod ham, ak men
IC, s. 158 at holde sig langt borte. Han · ønskede altsaa Sandheden langt borte fra sig, men
NB:9 l, og saa er jeg nok netop Den, der · ønskede at arbeide hen til noget Saadant, som staaer
NB:9 l, og saa er jeg nok netop Den, der · ønskede at arbeide hen til noget Saadant, som staaer
PMH, s. 70 lst skjulte i sig selv og kun · ønskede at betroe den virkelige Læser som Spøgens
HH:8 krog af Verden at skjule os i, · ønskede at Bjergene ville skjule os, ell. vi utaalmodigen
HH:8 krog af Verden at skjule os i, · ønskede at Bjergene ville skjule os, ell. vi utaalmodigen
NB20:57 : dette er en egen Sag, jeg · ønskede at blive dette Kors frit for ret at glæde
NB20:57 : dette er en egen Sag, jeg · ønskede at blive dette Kors frit for ret at glæde
NB10:45 , man mulig gjorde ham Uret. Han · ønskede at blive Forf, og henvendte sig i den Anledning
NB10:45 , man mulig gjorde ham Uret. Han · ønskede at blive Forf, og henvendte sig i den Anledning
NB24:54 muligt, at det var mig, der · ønskede at blive fri for at udgive, og medens jeg
NB24:54 muligt, at det var mig, der · ønskede at blive fri for at udgive, og medens jeg
Oi1, s. 136 der paa en behændig Maade · ønskede at blive Geistligheden qvit, være et
KG, s. 101 dens Spørgeren maaskee kun · ønskede at blive paa Nysgjerrighedens eller Videbegjerlighedens
EE1, s. 104 ar en daarlig Pige, der ikke · ønskede at blive ulykkelig for engang at have været
OTA, s. 332 idelse saa rædsom, at han · ønskede at blive uvidende om den, at den ikke skulde
EE1, s. 221 kelig, han blev jo, hvad han · ønskede at blive, han blev Martyr, om hans Martyrium
TS, s. 55 e indeholdt, Noget den Elskede · ønskede at den Elskende skulde gjøre. Det var,
NB26:113 std? Det var dette jeg · ønskede at erfare. / O, jeg har holdt meget ud.
NB26:113 std? Det var dette jeg · ønskede at erfare. / O, jeg har holdt meget ud.
BI, note naturligt, at Plato ret levende · ønskede at erindre sig Socrates, og, som han i
EE2, s. 328 man i det andet Tilfælde · ønskede at erkjende. Saa var Du da vel i Dit Forhold
SLV, s. 121 qvemmelighed, og da min Kone · ønskede at faae en Forestilling om, hvad visse
Not5:26 gang skulde i Skoven saa ivrigen · ønskede at faae en Pibe, og fik en at laane, og
Not5:26 gang skulde i Skoven saa ivrigen · ønskede at faae en Pibe, og fik en at laane, og
JC, s. 42 klaret Alt, kun ikke det, han · ønskede at faae forklaret. Skulde da nogen af de
KG, s. 147 esatte derimod Apostlene, som · ønskede at faae Syn for Sagen, at de ikke vidste
NB19:20 a stærkt paa mig, at jeg · ønskede at flytte ud paa Landet og ganske udtrykke
NB19:20 a stærkt paa mig, at jeg · ønskede at flytte ud paa Landet og ganske udtrykke
SLV, s. 242 Himmerig mere end Helvede og · ønskede at forblive Hedninger, for ikke i Himmerig
OTA, s. 210 elig, at Du uden Deeltagelse · ønskede at forblive uvidende om Lidelserne; Du
2T43, s. 43 fter at have forstaaet dem, · ønskede at forlade dem, at de ikke havde forstaaet
F, s. 491 det var en elskelig Olding, der · ønskede at forskjønne et festligt Øieblik
NB31:119 Compagnier. Gud i Himlene · ønskede at fuldstændiggjøre Tallet. Vilkaaret
NB31:119 Compagnier. Gud i Himlene · ønskede at fuldstændiggjøre Tallet. Vilkaaret
Papir 270 ndre, en Taknemlighed, der · ønskede at føle, hvor meget Du skyldte din Gud,
Papir 270 ndre, en Taknemlighed, der · ønskede at føle, hvor meget Du skyldte din Gud,
Papir 390 n Art Straffe-Anstalt. Han · ønskede at gaae i et saadant og tie – og
Papir 390 n Art Straffe-Anstalt. Han · ønskede at gaae i et saadant og tie – og
KG, s. 316 u har seet i Timeligheden, Du · ønskede at gjenfinde i Evigheden, at Du ønskede,
Papir 433 nne Tankes Forkeerthed jeg · ønskede at gjøre indlysende. / Det er en ganske
Papir 433 nne Tankes Forkeerthed jeg · ønskede at gjøre indlysende. / Det er en ganske
NB22:25 Følelsen af sin Skyld nu ret · ønskede at gjøre Noget Godt igjen. /
NB22:25 Følelsen af sin Skyld nu ret · ønskede at gjøre Noget Godt igjen. /
EE1, s. 18 jort noget Forkeert, naar man · ønskede at gjøre noget Godt. / Paa et enkelt
BI, note r ikke kjendte Misundelse, men · ønskede at gjøre Verden sig saa liig som mulig.
NB32:121 dette derved, at jeg saa gjerne · ønskede at gjøre, om muligt, noget Gud Velbehageligt,
NB32:121 dette derved, at jeg saa gjerne · ønskede at gjøre, om muligt, noget Gud Velbehageligt,
Papir 305:5 var, at hvad mit egenlige Jeg · ønskede at glemme af Tvivl, Bekymring, Uro med
Papir 305:5 var, at hvad mit egenlige Jeg · ønskede at glemme af Tvivl, Bekymring, Uro med
HH:26 erindre jo dog Alle en Tid, da vi · ønskede at glæde om muligt endog at overraske
HH:26 erindre jo dog Alle en Tid, da vi · ønskede at glæde om muligt endog at overraske
EE2, s. 325 elv vilde, jo inderligere Du · ønskede at handle, desto forfærdeligere blev
NB20:138 aa nøiagtigt, man siger: man · ønskede at have seet Χstus – ah ha!,
NB20:138 aa nøiagtigt, man siger: man · ønskede at have seet Χstus – ah ha!,
PMH, s. 71 kommendes Øine, da den dog · ønskede at henleve saa ubetydelig som mulig i Mængdens
IC, s. 252 n hvem maaskee Meget og Mange · ønskede at holde tilbage, og Den, ak hvem Intet
LP, s. 56 en Følelse, som jeg hellere · ønskede at hvidske Andersen i Øret end betroe
KG, s. 324 atter oplyse dette. Dersom Du · ønskede at iagttage de Bevægelser, de Kredse,
EE2, s. 174 hvis han i høiere Forstand · ønskede at indsee, hvad det er at leve æsthetisk;
KG, s. 172 en tvungen Sag, en Byrde man · ønskede at kaste af sig! Men Christendommen spørger:
KG, s. 224 Afskyelighed i Verden, som Du · ønskede at kunne glemme, fordi det vil nedbryde
EE2, s. 324 r og dog saa uendelig gjerne · ønskede at kunne Mere, og en Anden maaskee med
DBD, s. 133 r? Naturligt, fordi jeg altid · ønskede at kunne, om det var muligt, drive min
NB12:178 emodigt i mit Livs Forhold. Jeg · ønskede at leve med den simple Mand, det tilfredsstillede
NB12:178 emodigt i mit Livs Forhold. Jeg · ønskede at leve med den simple Mand, det tilfredsstillede
EE2, s. 174 lig vilde henvise Enhver, der · ønskede at leve æsthetisk, til Dig som den paalideligste
Papir 270 ighed og Stolthed, naar du · ønskede at leve. Og var det ikke saaledes med Paulus?
Papir 270 ighed og Stolthed, naar du · ønskede at leve. Og var det ikke saaledes med Paulus?
OTA, s. 348 r var altsaa en Yngling, der · ønskede at lide i Verden. Men mon han dog ganske
CT, s. 183 Forsikkring, at Du saa gjerne · ønskede at lære Sandheden at kjende, at den
TTL, s. 469 te ikke af Nogen, af hvem jeg · ønskede at lære, at det begyndte med, at Læreren
NB26:72 tod man ikke, hvad Gud egl. · ønskede at man skulde gjøre, hvorledes Gud vil,
NB26:72 tod man ikke, hvad Gud egl. · ønskede at man skulde gjøre, hvorledes Gud vil,
OTA, s. 238 , turde pege paa den; saa Du · ønskede at Modgang ikke var, fordi den tvinger
EE1, s. 384 netop idag da jeg saa meget · ønskede at møde hende. Og hvorfor? fordi hun
OTA, s. 320 jønne Forbillede, som hun · ønskede at naae i Livet, og hun da qvindeligt (
CT, s. 160 e det Maal, som Du saa gjerne · ønskede at naae, men hvis nu Maalet er det usande!
NB26:14.1 urnalerne fra den Tid) især · ønskede at noget Saadant skulde blive mig tilbudet,
NB26:14.1 urnalerne fra den Tid) især · ønskede at noget Saadant skulde blive mig tilbudet,
NB20:57 samme. Hvis det var En, der · ønskede at nyde Livet, hvis Χstus hjalp ham,
NB20:57 samme. Hvis det var En, der · ønskede at nyde Livet, hvis Χstus hjalp ham,
NB6:16 rg var den Mand i Literaturen jeg · ønskede at omfrede, han, Mynster, begge vare nævnte
NB6:16 rg var den Mand i Literaturen jeg · ønskede at omfrede, han, Mynster, begge vare nævnte
NB21:100 , der skulde reise i en Vogn og · ønskede at pakke sig vel ind. Og saaledes vilde
NB21:100 , der skulde reise i en Vogn og · ønskede at pakke sig vel ind. Og saaledes vilde
Papir 190:2 / Da man i den fr: Revoloution · ønskede at see den sidste Konge hængt i den
Papir 190:2 / Da man i den fr: Revoloution · ønskede at see den sidste Konge hængt i den
EE2, s. 16 itikens ikke, da jeg nødig · ønskede at see Dig gjøre Dig skyldig i saa grov
EE1, s. 322 un gik mod Østerport. Jeg · ønskede at see hende nærmere uden at blive seet.
JJ:299.a han stundom sagde hvad han ikke · ønskede at sige, var det Sande, men bag efter løi
JJ:299.a han stundom sagde hvad han ikke · ønskede at sige, var det Sande, men bag efter løi
NB20:98 de lod sig gjøre, naar man da · ønskede at sikkre sig et jordisk nydelsesrigt Liv.
NB20:98 de lod sig gjøre, naar man da · ønskede at sikkre sig et jordisk nydelsesrigt Liv.
Not7:16 erne vare hevngjerrige, da de jo · ønskede at smage den Sødme, som Guderne havde
Not7:16 erne vare hevngjerrige, da de jo · ønskede at smage den Sødme, som Guderne havde
Papir 264:7 Homer etc, at han ogsaa · ønskede at spørge dem; thi dette maa jo enten
Papir 264:7 Homer etc, at han ogsaa · ønskede at spørge dem; thi dette maa jo enten
DD:208 til vor Katechumen, hvem jeg · ønskede at sætte ind paa det rette Standpunkt
DD:208 til vor Katechumen, hvem jeg · ønskede at sætte ind paa det rette Standpunkt
EE1, s. 408 elia, at der var et Bud, der · ønskede at tale med hende. Dette Bud var fra mig,
EE2, s. 328 havde Ret, men ønskede og · ønskede at troe, at Du havde Uret. Naar det derimod
EE2, s. 302 en Tvivler, der selv maaskee · ønskede at troe, hvad han foredrog, saa var Spotten
EE2, s. 328 nde om Andet, end om hvad Du · ønskede at troe? Skulde han, der er i Himmelen,
NB24:113 Christian d. VIII, da han · ønskede at trække mig nærmere til sig: lykkedes
NB24:113 Christian d. VIII, da han · ønskede at trække mig nærmere til sig: lykkedes
EE2, s. 84 e være af den Art, hvor Du · ønskede at udrette Noget, om end Dit Tungsind vaander
OTA, s. 266 ilierne paa Marken, jo netop · ønskede at undgaae al Sammenligning med andre Mennesker,
DSS, s. 121 an næsten for enhver Priis · ønskede at undgaae, hvis man ikke lærer at opløftes
BI, s. 248 til de Kundskaber, den netop · ønskede at undgaae. Han vilde derfor ikke undervise
SLV, s. 269 p af Telegraphen, og det man · ønskede at vide var vigtigt for Een som Sjelens
AE, s. 19 fen, at den ikke kunde og ikke · ønskede at vække Sensation, og da i den at anbringe
Oi5, s. 232 man ved hans Velgjerninger og · ønskede at være i deres Sted mod hvem de vistes,
NB32:56 lp, hvor uendelig gjerne jeg end · ønskede at være i god Forstaaelse med Msk.,
NB32:56 lp, hvor uendelig gjerne jeg end · ønskede at være i god Forstaaelse med Msk.,
Not15:5.b engang i sin tidligste Ungdom · ønskede at være Skuespillerinde, at glimre i
Not15:5.b engang i sin tidligste Ungdom · ønskede at være Skuespillerinde, at glimre i
SLV, s. 224 e, mig frister det ikke, jeg · ønskede at være som Soldaten i Rækken ikke
EE2, s. 102 top ved denne Leilighed helst · ønskede at være uden al Deeltagelse baade for
4T43, s. 154 ører, ikke just fordi han · ønskede at være ukjendt og ilede med at skjule
SLV, s. 329 re det Beskednere, han ene · ønskede at være, istedenfor at holde Pigen i
TTL, s. 415 n Saadan var det jo Du engang · ønskede at være. Du har vel ikke glemt, hvad
NB30:17 denne Redelighed, hvad jeg · ønskede baade for min og for de Andres Skyld. /
NB30:17 denne Redelighed, hvad jeg · ønskede baade for min og for de Andres Skyld. /
NB26:72 en Fader: der var Noget han · ønskede Barnet skulde gjøre ( hvad det er, det
NB26:72 en Fader: der var Noget han · ønskede Barnet skulde gjøre ( hvad det er, det
Papir 306 mmelsen at bevare, hvad Du · ønskede bevaret af den? Vel er nemlig Ordet et
Papir 306 mmelsen at bevare, hvad Du · ønskede bevaret af den? Vel er nemlig Ordet et
NB12:50 Uendelige, og det var dette han · ønskede bevaret. / Tag Mynster, han elsker sandeligen
NB12:50 Uendelige, og det var dette han · ønskede bevaret. / Tag Mynster, han elsker sandeligen
DSS, s. 122 ens Særskilthed. / Men jeg · ønskede blot at faae at vide, om min Opgave vil
HH:8 vi saa gjerne unddrage os, vi · ønskede blot en Afkrog af Verden at skjule os i,
HH:8 vi saa gjerne unddrage os, vi · ønskede blot en Afkrog af Verden at skjule os i,
NB31:106 frygte de vel for, at det · Ønskede blot vil møde desto mere Modstand, naar
NB31:106 frygte de vel for, at det · Ønskede blot vil møde desto mere Modstand, naar
SLV, s. 276 rde sig som et Ideal; jeg · ønskede blot, at hun vilde sidde stille, medens
NB11:50 s var Dette Sandhed, at Han ikke · ønskede Bram og Opsigt; i de Andre var det dog
NB11:50 s var Dette Sandhed, at Han ikke · ønskede Bram og Opsigt; i de Andre var det dog
2T44, s. 218 orventningens Gjenstand, hvo · ønskede da i denne Forstand at være forventende!
NB5:11 er det Overordentlige, og derfor · ønskede de dog helst, at end ikke Historien fik
NB5:11 er det Overordentlige, og derfor · ønskede de dog helst, at end ikke Historien fik
3T44, s. 253 dte Enhver den, enten han · ønskede den eller ikke. Et saadant svagt Menneske
Papir 270 kabt dem en Himmel, som de · ønskede den, da blev Længselen stærkere og
Papir 270 kabt dem en Himmel, som de · ønskede den, da blev Længselen stærkere og
Not8:23 ie Penge har for mig, dersom hun · ønskede den, min hele Formue stod til hendes Tjeneste;
Not8:23 ie Penge har for mig, dersom hun · ønskede den, min hele Formue stod til hendes Tjeneste;
NB26:51 faae en Glæde, hvis hun · ønskede den. / Jeg var mig bevidst, at dette egl.
NB26:51 faae en Glæde, hvis hun · ønskede den. / Jeg var mig bevidst, at dette egl.
EE1, s. 312 r faaet Situationen, som jeg · ønskede den. Ja ja, Lidt bringer man vel ud deraf.
Not3:6 Dyr, en Fugl, en Plante. Han · ønskede derfor ikke at høre fremmede Meninger
Not3:6 Dyr, en Fugl, en Plante. Han · ønskede derfor ikke at høre fremmede Meninger
Papir 52:1 eller: – hvis han ikke · ønskede det – Jeg vil ikke see i en Bog.
Papir 52:1 eller: – hvis han ikke · ønskede det – Jeg vil ikke see i en Bog.
SLV, s. 213 eg forvisses derom, hvis hun · ønskede det eller hvis det blot lod sig gjøre
TAF, s. 285 er faae det Alt sagt som han · ønskede det sagt, og saa kommer han ikke til Amen
Papir 440 , at jeg nu kunde, som jeg · ønskede det, bevæge hver eneste Dansk til dog
Papir 440 , at jeg nu kunde, som jeg · ønskede det, bevæge hver eneste Dansk til dog
AE, s. 166 p med en Tjenestekarl, og hun · ønskede det, da skal jeg med Glæde betale Musikanterne,
EE2, s. 159 var ikke ganske som Du ellers · ønskede det, det var ikke et tilfældigt Sammenstød,
SLV, s. 347 end ikke sige hende, at jeg · ønskede det, fordi et saadant Ønske er en aldeles
SLV, s. 346 finder Alt saaledes som jeg · ønskede det, hele hendes Omgivelse, som jeg efter
NB3:36 tilegne ham det, det var, som jeg · ønskede det, igjen en Concentration af Veneration.
NB3:36 tilegne ham det, det var, som jeg · ønskede det, igjen en Concentration af Veneration.
HJV, s. 180 Skilling, tvertimod, hvis han · ønskede det, og jeg formaaede det, skulde han gjerne
EE1, s. 72 ndte Rige, hvormeget jeg end · ønskede det, saa vilde jeg dog være istand til
SFV, s. 21 lovede ham, at han, hvis han · ønskede det, skulde faae Pengene tilbage. Med venstre
KG, s. 368 med Skriftet saaledes, som vi · ønskede det, ville vi nu slutte med at indføre
NB19:20 og at jeg paa mange Maader · ønskede det. / I Aaret 1848 fik jeg det afgjørende
NB19:20 og at jeg paa mange Maader · ønskede det. / I Aaret 1848 fik jeg det afgjørende
NB24:125 sige hjulpet mig, hvis jeg · ønskede det. / Men det smerter mig; thi mod Mynster
NB24:125 sige hjulpet mig, hvis jeg · ønskede det. / Men det smerter mig; thi mod Mynster
SLV, s. 366 et lod sig gjøre, som hun · ønskede det. Det lader sig let forklare, at man,
KG, s. 28 t, eller tilbedende, fordi han · ønskede det. Men dette har Du netop ikke Lov til;
NB33:53 erlighed i sig, at han ikke · ønskede det. Men saaledes maa og kan i Sandhed
NB33:53 erlighed i sig, at han ikke · ønskede det. Men saaledes maa og kan i Sandhed
NB13:64 ell. ret Tro paa Evigheden, men · ønskede dog vel helst at have det godt i denne
NB13:64 ell. ret Tro paa Evigheden, men · ønskede dog vel helst at have det godt i denne
NB23:66 at drive igjennem hvad jeg · ønskede drevet igjennem«. Naturligt; thi
NB23:66 at drive igjennem hvad jeg · ønskede drevet igjennem«. Naturligt; thi
EE2, s. 328 ig være saaledes? Hvorfor · ønskede Du at have Uret mod et Menneske? fordi
EE2, s. 332 ud, jeg spørger Dig blot: · ønskede Du, at det skulde være anderledes? Maaskee
EE2, s. 332 rgsmaal, min Tilhører: · ønskede Du, kunde Du ønske, at det skulde forholde
OTA, s. 350 Eet, beundre Læreren, kun · ønskede Eet, i Egenskab af første Tilhænger
Papir 1:1 t fornøiet og munter, men · ønskede ei, at Churf: skulde vide det. /
Papir 1:1 t fornøiet og munter, men · ønskede ei, at Churf: skulde vide det. /
NB8:76 kjel mell. hende og mig; hun · ønskede ell. havde dog ønsket at glimre i Verden
NB8:76 kjel mell. hende og mig; hun · ønskede ell. havde dog ønsket at glimre i Verden
EE2, s. 114 ar dog ikke paa den Maade, Du · ønskede eller Du havde lovet det. Eller behandler
SBM, s. 142 for dette Vilkaar, og hellere · ønskede en lysteligere Vei, hellere vilde, at det
NB30:18 nsk hvad Du vil« · ønskede en Ubetydelighed. Majestæten vil sige:
NB30:18 nsk hvad Du vil« · ønskede en Ubetydelighed. Majestæten vil sige:
AaS, s. 46 al Sandsynlighed for, at jeg · ønskede enhver lovlig Fordeel deraf, uden at gjøre
NB21:139 enskab, der havde ventet, eller · ønskede Enighed. Til Grund for Strid eller Fjendskab
NB21:139 enskab, der havde ventet, eller · ønskede Enighed. Til Grund for Strid eller Fjendskab
NB13:41 Msk. at ønske, og han da · ønskede et Kongerige, saa vilde man maaskee sige,
NB13:41 Msk. at ønske, og han da · ønskede et Kongerige, saa vilde man maaskee sige,
AE, s. 371 rfor var det at Middelalderen · ønskede et lille Aflukke for ret at kunne beskjæftige
AE, s. 371 lhed er ham besværlig, han · ønskede et lille Aflukke for sig selv, hvor han
DD:6 saa at sige frister Gud d:v:s: · ønskede et Mirakel der blot blev gjort for at gjøre
DD:6 saa at sige frister Gud d:v:s: · ønskede et Mirakel der blot blev gjort for at gjøre
4T43, s. 118 e, saa dog i bekymret Mismod · ønskede Evne og Leilighed til at kunne fatte og
4T44, s. 362 e den modsatte Anskuelse, og · ønskede for sin Person helst at være Seierherre
OTA, s. 421 t, hvad han nu maaskee meest · ønskede for Verdens Skyld, at Sandheden har Seier
NB28:98 ikke var for min egen Skyld jeg · ønskede Forandringen, at han skulde vidne for mig
NB28:98 ikke var for min egen Skyld jeg · ønskede Forandringen, at han skulde vidne for mig
KG, s. 305 igen egentligen sig selv. Hun · ønskede Foreningen med den Elskede for sin egen
KG, s. 305 dog for hendes egen Skyld hun · ønskede Foreningen. Naar saa er, vorder hun vel
NB17:81 30 April. Jeg sagde ham, at jeg · ønskede Forholdet friere. / At haabe er mit Element
NB17:81 30 April. Jeg sagde ham, at jeg · ønskede Forholdet friere. / At haabe er mit Element
AE, s. 447 et af et enkelt Menneske. Som · ønskede Gud nogen Udmærkelse, eller som var
NB27:80 med Gud, jo vissere Lidelse. Du · ønskede Gud til Hjælp for at blive Lidelse qvit
NB27:80 med Gud, jo vissere Lidelse. Du · ønskede Gud til Hjælp for at blive Lidelse qvit
TS, s. 64 siger blot, var der Nogen, der · ønskede ham af Dage, han kunde, hvis han raadede
IC, s. 158 dan altsaa ikke elske den, da · ønskede han at holde sig langt borte. Han ønskede
IC, s. 240 var ham for meget, personligt · ønskede han at holde sig udenfor. Men paa den anden
BA, note tydige Liv, hun førte. Hende · ønskede han blot at lære af ( Athenæus),
TTL, s. 452 af, at det er forbi: hvorfor · ønskede han det da saa meget? Hvilken Modsigelse!
TTL, s. 412 om, at for en Deel Aar siden · ønskede han det, men nu ikke. Der fordredes, at
KG, s. 105 blive hans Discipel, og dette · ønskede han for Enhvers egen Skyld; og atter mellem
NB18:9 t deres Følelser og Domme, saa · ønskede han ikke, at den Næste skulde læse
NB18:9 t deres Følelser og Domme, saa · ønskede han ikke, at den Næste skulde læse
EE2, s. 331 Magt for at have Ret, og dog · ønskede han kun at have Uret? Og skulde da den
4T44, s. 357 ode. Ved sin gode Beslutning · ønskede han kun at være en unyttig Tjener, altsaa
OTA, s. 155 ig kun ved hans Fortrolighed · ønskede han næsten aldrig at lønnes anderledes
TTL, s. 395 u for et Øieblik siden, da · ønskede han saa Meget, og higede og stræbte,
IC, s. 181 her paa Jorden i Ringhed, da · ønskede han vel at drage Alle til sig, han kaldte
4T44, s. 371 blev hjulpen af den? Maaskee · ønskede han, at der var Tale om en vidunderlig
CT, s. 97 sheden til Regjeringen. Saa · ønskede Hedningen helst at blive Tanken om Gud
EE2, s. 185 ing, jeg har leveret, men jeg · ønskede heller ikke at give mere; mig ere ikke
FB, s. 210 negter Bevægelsen, og dog · ønskede hiin Discipel kun at være en Discipel
OTA, s. 177 Muligen kommer nu den · ønskede Hjælp, han er atter hurtigt opblussende
OTA, s. 176 d Troen griber han efter den · ønskede Hjælp. Han har da i Ønskets Tro en
EE2, s. 293 e i hendes Slot, thi saaledes · ønskede hun det; han havde med erotisk Coquetteri
SLV, s. 80 han vilde, alene eller om han · ønskede i Selskab, med hvem han ønskede. Saaledes
NB6:24 el i sin Tid om Mad. Nielsen. Jeg · ønskede igjen at pirre lidt ved Heiberg. Jeg kan
NB6:24 el i sin Tid om Mad. Nielsen. Jeg · ønskede igjen at pirre lidt ved Heiberg. Jeg kan
DD:24 nyere Humorister bleve Catholiker, · ønskede igjen et Samfund, en Holdning som de ikke
DD:24 nyere Humorister bleve Catholiker, · ønskede igjen et Samfund, en Holdning som de ikke
NB8:114 ke jeg streed, intet mindre. Jeg · ønskede ikke at angribe eet eneste virkeligt Msk,
NB8:114 ke jeg streed, intet mindre. Jeg · ønskede ikke at angribe eet eneste virkeligt Msk,
NB23:156 Kjerlighed til Smerten! Thi jeg · ønskede ikke at lide det, jeg maatte see fremstillet,
NB23:156 Kjerlighed til Smerten! Thi jeg · ønskede ikke at lide det, jeg maatte see fremstillet,
3T43, s. 81 var streng mod sig selv, og · ønskede ikke at være som Andre, han vidste,
EE2, s. 314 bliver en Hemmelighed, og jeg · ønskede ikke gjerne, at den skulde have nogen Indflydelse
IC, s. 180 n forstod det anderledes. Han · ønskede ikke mere at slaae; thi, sagde han, saa
NB30:113 er nogle Aar, og saa kommer det · Ønskede ja mere end det Ønskede. /
NB30:113 er nogle Aar, og saa kommer det · Ønskede ja mere end det Ønskede. /
NB26:87 xaminator, der siger: Det og Det · ønskede jeg af Dig. Hermed mener jeg ikke, at dette
NB26:87 xaminator, der siger: Det og Det · ønskede jeg af Dig. Hermed mener jeg ikke, at dette
NB24:54.a Glæde gik ind paa Mit. Saa · ønskede jeg Ansættelse ved Seminariet. /
NB24:54.a Glæde gik ind paa Mit. Saa · ønskede jeg Ansættelse ved Seminariet. /
NB17:71 nkte mig at døe, derfor · ønskede jeg at gjøre et Forsøg paa at sætte
NB17:71 nkte mig at døe, derfor · ønskede jeg at gjøre et Forsøg paa at sætte
NB24:125 erter mig; thi mod Mynster · ønskede jeg at gjøre uendelig mere end hvad
NB24:125 erter mig; thi mod Mynster · ønskede jeg at gjøre uendelig mere end hvad
Oi2, s. 147 min Læser«, Dig · ønskede jeg at sige et Par Ord. / Naar et Menneske
NB21:4 den Vrede, uden Forbittrelse · ønskede jeg blot Eet: at det maa lykkes mig, at
NB21:4 den Vrede, uden Forbittrelse · ønskede jeg blot Eet: at det maa lykkes mig, at
SLV, s. 190 nge mig ind i disse Kredse, · ønskede jeg blot skjult at see hende. Nu traf det
NB28:7 een eneste af disse Lidelser · ønskede jeg borte; thi Gud være lovet og takket,
NB28:7 een eneste af disse Lidelser · ønskede jeg borte; thi Gud være lovet og takket,
EE2, s. 75 d denne Leilighed. Imidlertid · ønskede jeg dog et lidt fuldstændigere Kjendskab
F, s. 526 min Tillid til mine Veiledere, · ønskede jeg dog, at man lod det være, naar det
SLV, s. 346 prøvet mig for. Kun hende · ønskede jeg ikke at fornærme ved Recognosceringer.
JJ:434 ke læses paa den Maade. Derfor · ønskede jeg ikke at see Noget aftrykt i B.T. Hellere
JJ:434 ke læses paa den Maade. Derfor · ønskede jeg ikke at see Noget aftrykt i B.T. Hellere
NB17:76.b n men saa ikke videre. I Vrede · ønskede jeg ikke at skilles fra ham, thi det er
NB17:76.b n men saa ikke videre. I Vrede · ønskede jeg ikke at skilles fra ham, thi det er
EE1, s. 235 mig, det forstod jeg. Og dog · ønskede jeg ikke at styrte op til hende, ikke at
SLV, s. 278 give sig som den Svagere, da · ønskede jeg ikke at være tilstede. Jeg er selv
Papir 97:5 orhold til Moder og Kjæreste · ønskede jeg især at fremhæve for at betegne
Papir 97:5 orhold til Moder og Kjæreste · ønskede jeg især at fremhæve for at betegne
JJ:434 ed at staae i B.T., langt hellere · ønskede jeg kun een eneste Læser. /
JJ:434 ed at staae i B.T., langt hellere · ønskede jeg kun een eneste Læser. /
NB17:7 Ære er at vinde. Saaledes · ønskede jeg ogsaa min Sag stillet. / Med al denne
NB17:7 Ære er at vinde. Saaledes · ønskede jeg ogsaa min Sag stillet. / Med al denne
JJ:391 og yde disse min Tribut saa lidet · ønskede jeg selv at være en saadan, da en saadan
JJ:391 og yde disse min Tribut saa lidet · ønskede jeg selv at være en saadan, da en saadan
EE1, s. 398 ende skuffende. Af den Grund · ønskede jeg, hvad der ogsaa lykkedes mig, at gjøre
TAF, s. 281 nder mig til den anden Side, · ønskede jeg, og vilde jeg tillade mig ( takkende
SLV, s. 242 e vilde gifte mig. Ogsaa jeg · ønskede jo lidt stillere Glæde i Livet, og hendes
EE2, s. 74 Børn, som de i al Stilhed · ønskede langt borte. Hvor ofte har Du ikke gottet
OTA, s. 269 hente den Bekymrede til det · ønskede Maal; men den kommer rigtignok og henter
3T44 en hellig Vedtægt, at først · ønskede man sig Himlens Salighed. Naar man havde
NB11:183 at være Undtagelse. Hun · ønskede med heel Lidenskab Forbindelsen med mig.
NB11:183 at være Undtagelse. Hun · ønskede med heel Lidenskab Forbindelsen med mig.
NB4:159 Tungsind bort, hvad jeg nu · ønskede med min Sjels hele Lidenskab for
NB4:159 Tungsind bort, hvad jeg nu · ønskede med min Sjels hele Lidenskab for
AA:6 rnes Angrebsredskaber, – · ønskede men ikke fandt: hiint archimediske Punct,
AA:6 rnes Angrebsredskaber, – · ønskede men ikke fandt: hiint archimediske Punct,
NB12:143 mig Indtrykket af mit Hjem, jeg · ønskede mig langt borte, og det var mig dog umuligt
NB12:143 mig Indtrykket af mit Hjem, jeg · ønskede mig langt borte, og det var mig dog umuligt
SLV, s. 343 muligt af den Glæde, jeg · ønskede mig og som altid er i Besiddelsen af hende,
NB26:14 hængt sammen med, at jeg · ønskede mit Liv betrygget. / Jeg føler ogsaa
NB26:14 hængt sammen med, at jeg · ønskede mit Liv betrygget. / Jeg føler ogsaa
TS, s. 54 maaskee han ikke engang gjerne · ønskede nogen saadan Hjælp, for ikke at indvie
EE2, s. 191 ske Væddeløbere med, og · ønskede nu at forsøge deres Dygtighed i Sammenligning
IC, s. 180 da han blev slagen. Nei, han · ønskede nu kun Eet, tilnærmelsesviis at lide,
NB13:59 blevet Det, det Store, man · ønskede o: s: v: / Men det Omvendte: at vide, saa
NB13:59 blevet Det, det Store, man · ønskede o: s: v: / Men det Omvendte: at vide, saa
NB27:16 et Msk. som han ikke gjerne · ønskede offentligen at bryde marqueret med. Selv
NB27:16 et Msk. som han ikke gjerne · ønskede offentligen at bryde marqueret med. Selv
NB12:105 t var just Etatsraaden jeg · ønskede og derfor ogsaa søgte Forliget med.
NB12:105 t var just Etatsraaden jeg · ønskede og derfor ogsaa søgte Forliget med.
EE2, s. 328 Du vidste, Du havde Ret, men · ønskede og ønskede at troe, at Du havde Uret.
AE, s. 432 gsmaade i denne Henseende jeg · ønskede Oplysning hos Dig, thi havde jeg ønsket
Papir 305:3 os, som Jøderne altid · ønskede over deres Fjender: at vort Minde skulde
Papir 305:3 os, som Jøderne altid · ønskede over deres Fjender: at vort Minde skulde
NB23:22 Skare til at gyse, som ikke · ønskede paa den Maade at leve i Ro. /
NB23:22 Skare til at gyse, som ikke · ønskede paa den Maade at leve i Ro. /
Not6:1 lingen om: at Skipperne ikke · ønskede Præster ombord ( man seer heraf, hvor
Not6:1 lingen om: at Skipperne ikke · ønskede Præster ombord ( man seer heraf, hvor
Papir 340:15 ge Menneske nødigere · ønskede sagt om sig end dette Ord, naar det siges
Papir 340:15 ge Menneske nødigere · ønskede sagt om sig end dette Ord, naar det siges
AE, s. 147 rede Samvittighed, saa han · ønskede sig død den ene Dag hellere end den
AE, s. 301 ng midt i sin Lidelse, da han · ønskede sig død, ved Synet af en Kurv med Kartofler
NB23:224 m – i Anledning af at man · ønskede sig fritagen – for Lidelse. /
NB23:224 m – i Anledning af at man · ønskede sig fritagen – for Lidelse. /
SLV, s. 137 sig selv saa vigtigt, at det · ønskede sig givet et udførligere Udtryk. /
JC, s. 52 aa den Talendes Vegne, at han · ønskede sig langt borte, at Ingen skulde see det
IC, s. 247 ldet ham ind, om dog Christus · ønskede sig malet, ønskede sit Portrait –
IC, s. 247 hristus ønskede sig malet, · ønskede sit Portrait – hvor idealiseret det
BA, s. 404 n har lært at mætte den · ønskede Sjels Hungrighed. Imidlertid er det dog
NB5:44 takke mig for, hvad de selv · ønskede skulde skee, gaae hen og anklage mig for,
NB5:44 takke mig for, hvad de selv · ønskede skulde skee, gaae hen og anklage mig for,
BI, s. 255 ilfreds med at sidde nederst; · ønskede Sophisterne at gjelde for Noget, saa vilde
AE, s. 403 s Fortryllelse og Phantasiens · ønskede Tingenes Orden, fra Forvexlingen med den
F, s. 512 er denne resterende Tvivl, jeg · ønskede udryddet; at opnaae dette, er Hensigten
NB24:170 ldt det Hele digterisk, og · ønskede uforandret at kunne være vedblevet med
NB24:170 ldt det Hele digterisk, og · ønskede uforandret at kunne være vedblevet med
2T43, s. 54 var der Noget i Dit Liv, Du · ønskede ugjort, var dette muligt, da vilde Du med
4T44, s. 333 dette Udtryk, mindst af Alt · ønskede vi at spørge derom i samme Mening som
KG, s. 282 inanden, hvortil de just ikke · ønskede Vidner, men det kunde nu engang ikke skee
OTA, s. 206 sket: » farvel Du min · ønskede Virkekreds, hvor jeg havde haabet at skulle
Oi3 , der fører hende til alt dette · Ønskede, ak, men paa hendes Uskylds Bekostning.
NB12:138 ste, hvis det var Det, jeg · ønskede, at aldrig han ell. nogen af hans Familie
NB12:138 ste, hvis det var Det, jeg · ønskede, at aldrig han ell. nogen af hans Familie
NB13:35 Eller, jeg kan sige jeg · ønskede, at Alle skulde reise sig mod mig. Men,
NB13:35 Eller, jeg kan sige jeg · ønskede, at Alle skulde reise sig mod mig. Men,
Papir 306 Dig, at Du ikke smaaligen · ønskede, at alle skulde savne, hvad Du savnede.
Papir 306 Dig, at Du ikke smaaligen · ønskede, at alle skulde savne, hvad Du savnede.
CC:13 for at erkyndige sig, om man · ønskede, at der foruden Skinke, Spegepølse og
CC:13 for at erkyndige sig, om man · ønskede, at der foruden Skinke, Spegepølse og
BMS t til denne Plads, og formodenligt · ønskede, at der, saalænge det stod paa, saavidt
NB19:52 var ureen, saa hun altsaa helst · ønskede, at det Hele skal gaae ubemærket af.
NB19:52 var ureen, saa hun altsaa helst · ønskede, at det Hele skal gaae ubemærket af.
OTA, s. 238 eligt i Din Sjel, saa Du dog · ønskede, at det var anderledes, at Du turde tilrive
OiA, s. 8 er end mere bevirkede, at jeg · ønskede, at dette Stykke skulde udkomme, var, at
Papir 270 e din Gud, en Fyrighed der · ønskede, at dit Liv maatte takke ham derfor, en
Papir 270 e din Gud, en Fyrighed der · ønskede, at dit Liv maatte takke ham derfor, en
Papir 254 i ethvert Tilfælde ikke · ønskede, at en hiin Anskuelse om ikke modsat saa
Papir 254 i ethvert Tilfælde ikke · ønskede, at en hiin Anskuelse om ikke modsat saa
EE1, s. 238 hans idelige Anmodninger og · ønskede, at Fanden havde alle Løfter. Da gik
LP, note rkningen, og som formodentlig · ønskede, at Folkene paa Dandseboden strax skulde
Papir 251 il Disciplene, saafremt de · ønskede, at gjøre hiint høiere Livs Element
Papir 251 il Disciplene, saafremt de · ønskede, at gjøre hiint høiere Livs Element
Not1:7 Mth: 22, 15. – Folket · ønskede, at han bestemt skulde erklære sig, da
Not1:7 Mth: 22, 15. – Folket · ønskede, at han bestemt skulde erklære sig, da
JJ:185 n titte igjenem) men, naar hun nu · ønskede, at han skulde vist sig som Konge og hæve
JJ:185 n titte igjenem) men, naar hun nu · ønskede, at han skulde vist sig som Konge og hæve
NB24:81 de, som var det da Noget, vi ret · ønskede, at have igjen Apostle til Prædikanter.
NB24:81 de, som var det da Noget, vi ret · ønskede, at have igjen Apostle til Prædikanter.
NB9:42 ke meget betydningsfulde, thi han · ønskede, at jeg skulde tale. Men det var animerende
NB9:42 ke meget betydningsfulde, thi han · ønskede, at jeg skulde tale. Men det var animerende
NB12:120 sig igjennem til hvad hun · ønskede, at jeg var for stærk. Men ogsaa her
NB12:120 sig igjennem til hvad hun · ønskede, at jeg var for stærk. Men ogsaa her
KG, s. 230 kjulte Inderlighed, der helst · ønskede, at man end ikke anede den var til, undselig
Not2:14 lader Helten sige, at han heller · ønskede, at vanke om som den evige Jøde? Hvorvidt
Not2:14 lader Helten sige, at han heller · ønskede, at vanke om som den evige Jøde? Hvorvidt
KG, s. 316 gjenfinde i Evigheden, at Du · ønskede, atter at see Træerne og Blomsterne og
F, s. 492 forlangte af mig, hvad han selv · ønskede, beruset i Lykke, beruset i utaalmodig Salighed
NB24:54 ke, og ladet mig, fordi jeg · ønskede, bevæge til at haabe, hvad maaskee ikke
NB24:54 ke, og ladet mig, fordi jeg · ønskede, bevæge til at haabe, hvad maaskee ikke
AE, s. 238 ke, og det var netop hvad jeg · ønskede, da det jo, efter min Opfattelse, var Tidens
JJ:513 ke Gud; thi om Du da fik, hvad Du · ønskede, da fik Du det jo som et Barn
JJ:513 ke Gud; thi om Du da fik, hvad Du · ønskede, da fik Du det jo som et Barn
TTL, s. 406 fstand siden hiin Tid, da han · ønskede, da han dumdristigt vovede, da det Søgte
4T44, s. 299 ng, eller Besiddelsen af det · Ønskede, dersom han mener, at Klagen indeholder
4T44, s. 300 ningen i Forbindelse med det · Ønskede, det Begjerede, det Forventede; da maa man
LA, s. 11 Virkning af hvad man dengang · ønskede, fordi det nu viser sig, at den Anklagende
SFV, note et i, at jeg ingen Anmeldelse · ønskede, fordi jeg ingen væsentlig Anmeldelse
TTL, s. 412 med Bestemthed vide, hvad de · ønskede, hvad de besluttede, hvad de bebreidede
Papir 215 entzius, hvis Land Keiseren · ønskede, hvorfor han befalede ham, at drage ud og
Papir 215 entzius, hvis Land Keiseren · ønskede, hvorfor han befalede ham, at drage ud og
SLV, s. 199 var det Glas kolde Vand, hun · ønskede, jeg skulde negte det? Saa er jeg altsaa
TTL, s. 395 en nu, da han dog ikke ganske · ønskede, men heller ikke ganske forsagede! Og saaledes
Oi3 am, den Forlokkede, Adgang til det · Ønskede, men som hævner sig bagefter. /
EE2, s. 331 de! Var da det Menneske, der · ønskede, mod et andet Menneske altid at have Uret,
TTL, s. 395 nu kom maaskee det Store, han · ønskede, nu blev han riig, nu, nu, o, Fortvivlelse,
TTL, s. 457 fordi man ikke blev hvad man · ønskede, og aldrig blive duelig til Andet end til
NB5:86 at sørge over mig selv som jeg · ønskede, og før mere havde, da alle ansaae mig
NB5:86 at sørge over mig selv som jeg · ønskede, og før mere havde, da alle ansaae mig
2T43, s. 45 blev Aften, men den Dag, Du · ønskede, oprandt ikke. Og dog gjorde Du jo Alt,
CT, s. 163 det da, det var blot det jeg · ønskede, siig Du os blot, hvorom Talen er, medens
Papir 52:1 vist, dersom det var Noget, han · ønskede, strax sige: Ja, jeg vil ogsaa strax begynde
Papir 52:1 vist, dersom det var Noget, han · ønskede, strax sige: Ja, jeg vil ogsaa strax begynde
OTA, s. 348 iagtigt udtrykte hvad han · ønskede, thi han ønskede aabenbart ikke just
Oi3 n, der vil føre ham til alt det · Ønskede, til rigelig, betrygget og i Aarenes Løb
NB:7 jøre sin Stilling. Hvad han · ønskede, troer jeg, er lykkedes ham. Jeg havde haabet,
NB:7 jøre sin Stilling. Hvad han · ønskede, troer jeg, er lykkedes ham. Jeg havde haabet,
EE2, s. 53 at alle de Farer, den saae og · ønskede, vare blot udvortes Kjærligheden selv
Papir 270 rlighed til Næsten, der · ønskede, ved Guds Bistand at være Redskab til
Papir 270 rlighed til Næsten, der · ønskede, ved Guds Bistand at være Redskab til
DD:208 et veed jeg ikke ... hvad de · ønskede. / E: O let Dit Hjerte for mig ... mig,
DD:208 et veed jeg ikke ... hvad de · ønskede. / E: O let Dit Hjerte for mig ... mig,
NB30:113 det Ønskede ja mere end det · Ønskede. / I Χstd. er Gud Aand – og derfor
NB30:113 det Ønskede ja mere end det · Ønskede. / I Χstd. er Gud Aand – og derfor
NB18:38 en Løn og naaet hvad jeg · ønskede. Da var der et nederdrægtigt Phænomen
NB18:38 en Løn og naaet hvad jeg · ønskede. Da var der et nederdrægtigt Phænomen
KG, s. 128 , saa bliver Henkastelsen det · Ønskede. Er det maaskee ikke seet, at en Pige hellere
2T44, s. 192 an blive saa høit som man · ønskede. Maaskee havde man aldrig for Alvor begyndt
LA, note g begge Gange var det, hvad jeg · ønskede. Men naar man begynder med Afskeden har
SLV, s. 80 skede i Selskab, med hvem han · ønskede. Saaledes stiger en Raket ved Krudtets Kraft
2T43, s. 19 o var Anledningen til at han · ønskede. Var der et saadant Ønske, da var han
NB22:85 rent at have naaet hvad han · ønskede: han er sluppet ud mig forbi og har faaet
NB22:85 rent at have naaet hvad han · ønskede: han er sluppet ud mig forbi og har faaet
AE, s. 100 ve henrettet var det man ikke · ønskede: og saaledes med det at springe. Naar man
KM, s. 13 og gjør flere Feil, end man · ønskede; dog bestandig i den siden Menneskets Skabelse
4T44, s. 308 var det nu Du saa inderligen · ønskede; i dette Øieblik troer jeg ikke, at der
LF, s. 14 vivlelse om at kunne blive det · Ønskede; og denne Fortvivlelse føder Ønsket.
NB13:76 atter og de Læsere, han helst · ønskede; som Dag-Pressen har lagt sig forstyrrende
NB13:76 atter og de Læsere, han helst · ønskede; som Dag-Pressen har lagt sig forstyrrende
TTL, s. 403 d paa ham og siig: Du har det · Ønskede; stands den dumdristigt Stræbende, der
NB10:168 Luther. / Spørgsmaal, som · ønskedes besvarede af en af vore fornemme Mænd,
NB10:168 Luther. / Spørgsmaal, som · ønskedes besvarede af en af vore fornemme Mænd,
KG, s. 272 rqvakling, hvor meget det end · ønskedes: ja, da formaaer Elskov, som saadan, ikke
AE, s. 391 Menneske med en Glorie og en · Ønskehat; saa bliver Evangeliet et Rygte, lidt Bysnak;
NB33:14 den Art Religion var ganske · ønskelig for os Msker. / Men, men, men siger jeg
NB33:14 den Art Religion var ganske · ønskelig for os Msker. / Men, men, men siger jeg
NB32:35 være en Sophist. Med al · ønskelig Grovhed banker han løs paa de Næringsdrivende,
NB32:35 være en Sophist. Med al · ønskelig Grovhed banker han løs paa de Næringsdrivende,
OTA, s. 139 alen, som Livet bør det, i · ønskelig Korthed være ved sin Gjenstand; ja om
3T43, s. 79 som var der Fred og Tryghed, · ønskelig Leilighed til selv i Livets ubetydelige
EE1, s. 400 aaledes turde imødesee en · ønskelig Opblomstren af Tjenestepigernes Klasse,
BA, note ens Idealitet, og derfor ligesaa · ønskelig som Æsthetikens og ikke umulig som Ethikens,
G, s. 71 Om vi end have opnaaet al · ønskelig Ære, bør vi ikke lade os henrive
3T44, s. 252 , at en vis Art Bekymring er · ønskelig, at det at have sin egen Velfærd saa
NB30:75 in Situation er, religieust, ret · ønskelig, at jeg maaskee som sjeldnere Nogen er forskaanet
NB30:75 in Situation er, religieust, ret · ønskelig, at jeg maaskee som sjeldnere Nogen er forskaanet
TSA, s. 108 som ellers er tilladelig og · ønskelig, en Brøde og Formastelighed. /
BOA, s. 225 , som ellers er tilladelig og · ønskelig, en Brøde og Formastelighed. /
3T43, s. 100 t var ham saa tydelig og saa · ønskelig, hans Tanke kjendte hans Stræben, og
NB12:138.c en kunde det virkelig være · ønskelig, om En med Bestemthed kunde sige mig, hvorvidt
NB12:138.c en kunde det virkelig være · ønskelig, om En med Bestemthed kunde sige mig, hvorvidt
SLV, s. 317 denne ydre Ansættelse ret · ønskelig. At være et Dyds-Mynster, et opvakt Normal-Menneske
NB17:93 at skjøn Skabning ansees saa · ønskelig. Dernæst naar jeg var en ældre Mand
NB17:93 at skjøn Skabning ansees saa · ønskelig. Dernæst naar jeg var en ældre Mand
Papir 378 til at høre, der er saa · ønskelig; med den Langsomhed til at dømme, der
Papir 378 til at høre, der er saa · ønskelig; med den Langsomhed til at dømme, der
BMT, s. 220 hvad der for Sagen var det · Ønskelige ( og saa ønskeligt, at jeg mistvivlede
OTA, s. 205 vandre ud i Livet, naar det · Ønskelige blev Gjerningen og Opgaven; et Andet er
NB15:16 Du der ikke beqvemt søger den · ønskelige Bopæl, som Du vel forgjeves vilde søge,
NB15:16 Du der ikke beqvemt søger den · ønskelige Bopæl, som Du vel forgjeves vilde søge,
NB30:95 ykkes ved, at jeg fik sandseligt · ønskelige Dage, ved at faae Jordens Goder, hvis det
NB30:95 ykkes ved, at jeg fik sandseligt · ønskelige Dage, ved at faae Jordens Goder, hvis det
AE, s. 560 et, thi i saa Fald er det den · ønskelige Dom, der jo allerede er udtalt af dens
Not1:3 af enhver især bør den · ønskelige Eenhed efterstræbes. – /
Not1:3 af enhver især bør den · ønskelige Eenhed efterstræbes. – /
LA, s. 15 paa et Phænomen, hvor det · Ønskelige er samlet i gjensidig Enighed, at lade
AF, s. 185 t, afgive for Øieblikket de · ønskelige Forkundskaber, thi de ere Forkundskaberne
NB4:3 or opbyggeligt an. / .... Det · Ønskelige i at kunne om muligt undgaae al Averteren
NB4:3 or opbyggeligt an. / .... Det · Ønskelige i at kunne om muligt undgaae al Averteren
AE, s. 98 s af andre Tænkere, om det · Ønskelige i at være enig med Andre, var den Skriftefader,
PS, s. 228 ghed i at svare, men ikke den · ønskelige Langsomhed i at betænke Vanskeligheden,
PMH, s. 86 ghed til at forklare, men den · ønskelige Langsomhed til at forstaae Vanskelighederne,
NB14:97 g vel især begeistret ved den · ønskelige Leilighed til at slaae sig til Ridder paa
NB14:97 g vel især begeistret ved den · ønskelige Leilighed til at slaae sig til Ridder paa
AE, s. 431 ise paa Klokkeslettet med den · ønskelige Munterhed, uagtet han dog først gjør
Oi7, s. 292 rværdighed, at her var den · ønskelige Overeensstemmelse mellem Talen og Livet;
BOA, s. 278 grebs-Skole for at vinde den · ønskelige Proportionerethed mellem Subjektivitetens
OTA, s. 152 saa langt fra at være det · Ønskelige, at Lønnen kommer i det Udvortes, at
OTA, s. 363 re uskyldig er det eneste · Ønskelige, at Uskyldigheden er den faste Borg, som
BOA, s. 117 jeneste ved at anvise ham den · ønskelige, den beleilige Plads for hensigtsmæssig
4T44, s. 369 gen om det Glædelige, det · Ønskelige, Godt og Ondt er klart udviklet, og paa
AE, s. 572 ligen maatte finde de enkelte · ønskelige. – Min Læser, hvis jeg tør tale
Papir 340:16 g og en hurtig Død er det · Ønskelige. Hvad vil dette sige? Det vil sige, man
Papir 340:16 g og en hurtig Død er det · Ønskelige. Hvad vil dette sige? Det vil sige, man
OTA, s. 137 aring er derfor ogsaa det ene · Ønskelige: Bønnen forandrer ikke Gud, men den forandrer
OTA, s. 205 ved Savnet minder ham om det · Ønskelige; det kan være ham, som vandrede han ud
4T43, s. 156 dre, lykkeligere, herligere, · ønskeligere at kunne give end at maatte modtage; men
4T43, s. 156 igere, eller herligere eller · ønskeligere, han siger jo ikke hvad Brug han vil gjøre
LA, s. 59 eraturen, aabenbart eet endnu · Ønskeligere, som man, maaskee altfor vant til Ondt,
EE1, s. 329 ang atter virkede skadeligt. · Ønskeligst er det altid for en ung Pige, at hun lades
KG, s. 265 rkeligste af alle, men den · ønskeligste – vi tale jo netop i fortrinlig Forstand
LP, s. 41 i sig selv, vilde være det · Ønskeligste med Hensyn til Novelle- og Roman-Digtningens
G, s. 52 s hun ved hans Forsvinden i den · ønskeligste Tilstand, sund, svulmende, beriget med
TTL, s. 461 hvilken Død der dog er det · ønskeligste, nu bliver man kjed af hele Overveielsen,
BMD, s. 151 avde det vistnok været det · Ønskeligste: det var endt med, at Biskop Mynster, og
4T43, s. 146 te være; hvad der var det · Ønskeligste; hvad han vilde vælge, dersom Valget
2T44, s. 188 Skyld kunde det vel være · ønskeligt at bevare, men hvorledes skulde man for
4T44 ethvert Middel derimod anpristes, · ønskeligt at det anpristes paa en alvorlig, men ogsaa
SFV, s. 46 December Maaned, og det var · ønskeligt at have Alt i Orden til den Tid, afsluttende
NB31:33 Løgn. / Saaledes var det · ønskeligt at have et lignende Redskab til at gradere
NB31:33 Løgn. / Saaledes var det · ønskeligt at have et lignende Redskab til at gradere
NB30:129 ærdeligt eller glædeligt, · ønskeligt eller frygteligt o: s: v: /
NB30:129 ærdeligt eller glædeligt, · ønskeligt eller frygteligt o: s: v: /
SLV, s. 357 hun igjen igaar. Sligt er et · ønskeligt Incitament for min Passiar, der strax greb
BOA, s. 166 Aabenbaring, kunde afgive et · ønskeligt Incitament, thi saa er der dannet en analog
NB6:28 a fundet det ganske rigtigt, · ønskeligt o: s: v:, og saa pludselig sammenfyge Reflexions-Masser,
NB6:28 a fundet det ganske rigtigt, · ønskeligt o: s: v:, og saa pludselig sammenfyge Reflexions-Masser,
NB29:82 ængst følt, at det var ret · ønskeligt om der en Gang i Virkeligheden viste sig
NB29:82 ængst følt, at det var ret · ønskeligt om der en Gang i Virkeligheden viste sig
F, s. 488 re blevet pudseerligt nok, men · ønskeligt var det dog neppe. Nu har Prof. valgt og
AE, s. 239 Under saadanne Forhold er det · ønskeligt, at den Meddelende veed at trække fra,
NB30:85 yld af disse jordiske Goder, var · ønskeligt, at der var et Forsyn, en Styrelse –
NB30:85 yld af disse jordiske Goder, var · ønskeligt, at der var et Forsyn, en Styrelse –
Papir 455 kan bestaae alene, var det · ønskeligt, at der var et Land, hvori der ikke er K.
Papir 455 kan bestaae alene, var det · ønskeligt, at der var et Land, hvori der ikke er K.
3T44, s. 237 Forbigangent, hvorom det var · ønskeligt, at det engang havde havt Betydning, nei
TSA, s. 107 igtigt, om det end altid var · ønskeligt, at det ikke var. Men det Fordærvelige
BOA, s. 224 vigtigt, om det end altid var · ønskeligt, at det ikke var. Men det Fordærvelige
Oi3 Saaledes lever et Folk; og det er · ønskeligt, at det lever saaledes; thi dette forholder
4T44, s. 308 og det var vel heller ei · ønskeligt, at jeg forstod Dig saaledes, at jeg higede
SLV, s. 317 heller ikke. Ogsaa dette er · ønskeligt, at jeg ikke skulde slutte feil, og troe
BMT, s. 220 var det Ønskelige ( og saa · ønskeligt, at jeg mistvivlede om det; thi jeg var
BOA, s. 155 or og saa alvorlig, at det er · ønskeligt, at Spot og Letsindighed faaer en saadan
PS, s. 233 orkundskaber, og var det ikke · ønskeligt, hvad der langt overstiger min Evne, at
OTA, s. 137 men var dette da i Længden · ønskeligt, kunde det foranderlige Menneske ikke let
TTL, s. 458 d tilbage, at finde Vilkaaret · ønskeligt, nu da Dødens Vilkaar var det eneste!
LP, s. 51 ele sin Udvikling, saa var det · ønskeligt, om der et eller andet Sted skulde findes
DSS, s. 121 , menneskelig talt, kan kalde · ønskeligt, om jeg dog i en langt høiere Forstand
AE sige ganske kort. / γ. Det var · ønskeligt, om man for at kaste et Lys over Logiken
KG, s. 287 r Menneskene. Det var vistnok · ønskeligt, om Menneskene atter lærte at tie; men
AE, s. 42 undrende), eller at finde det · ønskeligt, om Regjeringen lod befale et te deum af
Oi4, s. 212 for at komme til at see. Hvor · ønskeligt, om Staten forstod det saaledes, at den
EE1, s. 308 det var dog maaskee ikke · ønskeligt, saa skulde jeg formodentlig følges hjem
NB28:56 havde dette været saare · ønskeligt, thi han bar en heel Samtid. /
NB28:56 havde dette været saare · ønskeligt, thi han bar en heel Samtid. /
NB30:74 ules Ens Guds Forhold er dog saa · ønskeligt. / Ak ogsaa dette med Ens Guds-Forhold er
NB30:74 ules Ens Guds Forhold er dog saa · ønskeligt. / Ak ogsaa dette med Ens Guds-Forhold er
AE, s. 9 gen hang. Men saaledes var det · ønskeligt: bedre godt hængt – end ved et
EE2, s. 112 ernaturligt Pathos, men denne · Ønsken bliver let til et indholdsløst »
TTL, s. 402 nd tilbage, Du Ungdom med Din · Ønsken og Din elskelige Forundring, vend tilbage,
Oi5, s. 227 ger ham i Forbindelse med Din · Ønsken og Frygten, saa tænker Du jo altsaa
TTL, s. 403 or Forundring, end naar den i · Ønsken og Stræben Søgende, den i Fortvivlelse
SLV, s. 281 som træt af frugtesløs · Ønsken og træt af Forsagelsens frugtesløse
OTA, s. 389 erveien eller i en ufrugtbar · Ønsken. Han anvender i en vis Forstand megen Tid,
PS, s. 302 rk, ikke ønsker, ja ikke · ønskende allerede staaer paa Springet for strax,
BA, s. 314 Navnet: Christen Madsen, helst · ønskende at betragtes som en Lægmand, der vel
LA, s. 29 ringen og valgt Fortiden, kun · ønskende at forskaffe sig selv en Erindring ved
Oi4 ribe efter Noget at hvile sig ved, · ønskende at slippe bort, for hvad ellers aldrig
SFV, s. 60 uld efter Døden, qua Aand · ønskende det længst mulige Liv, var det min Tanke,
TTL, s. 461 som den største Ulykke, nu · ønskende en brad Død, nu en langsom, nu trættes
NB19:35 de menneskelige Hjerte: det · Ønskende er egl. Maximum, vi komme til; og saa naar
NB19:35 de menneskelige Hjerte: det · Ønskende er egl. Maximum, vi komme til; og saa naar
TTL, s. 398 m han allerede ved at være · ønskende er i Forundring. Saaledes var ogsaa Enhver
BI, s. 136 i en vis Dorskhed, eller den · Ønskende er sig bevidst, hvad han ønsker, da
IC, s. 247 ved Skjebnens Ublidhed, selv · ønskende et andet Vilkaar, men efter frit Valg i
TTL, s. 399 t høieste, uden at dog den · Ønskende har en bestemt Forestilling, thi det er
AE, s. 36 Hvilken Lykke da, at denne · ønskende Hypothese, den critiske Theologies skjønneste
NB4:36 aldrig blive forstaaet af en · ønskende Individualitet, thi denne tænker naar
NB4:36 aldrig blive forstaaet af en · ønskende Individualitet, thi denne tænker naar
AE, s. 399 hele Poesiens Omfang. Tag en · ønskende Individualitet. Naar han gaaer til Digteren,
TTL, s. 400 stemmelse, medens der for den · Ønskende ingen Vei er. Naar den Søgende ikke
OTA, s. 297 ikke erfaret, at neppe nogen · Ønskende kan tale saa indsmigrende for at vinde
SLV, s. 192 e Modus, og saaledes her den · ønskende Lidenskab, Utaalmodighedens Længsel,
CT, s. 107 t er det Modsatte af hvad den · Ønskende meente det at være. Saaledes er det
AE, s. 126 thiske Qvalitet, for higende, · ønskende o. s. v. at forsøge sig i det qvantiterende
AE, s. 404 g ikke til Poesien som et nyt · ønskende Paafund, ikke som en ganske ny Udflugt,
2T44, s. 212 ventningen? beholder man den · ønskende Qvist i sin Haand indtil den er bleven
TTL, s. 398 Elendighed! – Naar den · Ønskende seer sit Ønske opfyldt, da bliver han
TTL, s. 400 det Digteriske. / Dersom den · Ønskende selv antages at kunne bidrage Noget til
OTA n Ønskendes Magt; men naar den · Ønskende selv er den Forhindrende, der forhindrer
2T43, s. 19 g under alt Dette bliver den · ønskende Sjæl sørgmodig, der sidder og venter
TTL, s. 403 r som forandret, som naar den · Ønskende skifter Farve, hvilket stærkere Udtryk
TTL, s. 403 aer og taber det! Thi tag den · Ønskende som han sidder der og drømmer, kald
BA, s. 411 saaledes med al sin Lidenskab · ønskende stirrer paa sig selv og vil holde Skylden
SLV, s. 319 er Udtrykket for den dybeste · ønskende sympathetiske Smerte, som man kun ved Fjanteri
SLV, s. 319 Forhold til hende, hvor den · ønskende Sympathi bestandigt har villet gjøre
OTA, s. 136 han er ikke som Digteren, der · ønskende søger Eensomheden og dens Stemning:
CT, s. 108 digt, verdsligt, tankeløst · ønskende tager det Opbyggelige forfængeligt,
OTA, s. 348 in stridslystne Yngling, der · ønskende udfordrede Verden til Strid, tabe Modet,
NB19:35 omme til; og saa naar dette · Ønskende udtrykkes rigtigt brændende, saa mener
NB19:35 omme til; og saa naar dette · Ønskende udtrykkes rigtigt brændende, saa mener
TTL, s. 399 et redelige Vederlag, som den · Ønskende usvigelig gjemmer for Opfyldelsens Øieblik.
Papir 413 d, Dit Forsyn. / See i hiin den · ønskende Ynglings Pallads, der manglede eet Vindue.
Papir 413 d, Dit Forsyn. / See i hiin den · ønskende Ynglings Pallads, der manglede eet Vindue.
AE, s. 357 n siger maaskee En af D' Hrr. · Ønskende, » en alvorlig Mand« der
NB4:154 igning med Poesien ( der er · ønskende, bedaarende, bedøvende, forvandlende
NB4:154 igning med Poesien ( der er · ønskende, bedaarende, bedøvende, forvandlende
NB7:40 paa een ell. anden Maade er · ønskende, begjerende, besiddende o: s: v: absolut
NB7:40 paa een ell. anden Maade er · ønskende, begjerende, besiddende o: s: v: absolut
SD, s. 166 elbart sammen med det Andet, · ønskende, begjerende, nydende o. s. v., men lidende;
OTA, s. 347 Skare Ynglinge, hver især · ønskende, da vilde man ved Hjælp af Ønskerne
Papir 340:12 re et Projektmagerie af en · Ønskende, der efter at have forsøgt sig i Meget,
Papir 340:12 re et Projektmagerie af en · Ønskende, der efter at have forsøgt sig i Meget,
AE, s. 400 øre en Religieus ud af den · Ønskende, eller rettere, er det ikke dette Præsten
CT, s. 154 Ingen saa forskjellig fra en · Ønskende, en Higende, en Begjerende, der vil vinde
TTL, s. 463 il en betinget Vished for den · Ønskende, enhver Overeenskomst, der vil gjøre
NB4:36 er Gud Kjerlighed. / / / En · ønskende, haabende, higende Individualitet kan aldrig
NB4:36 er Gud Kjerlighed. / / / En · ønskende, haabende, higende Individualitet kan aldrig
SD, s. 153 paa to. Den ene Form er den · ønskende, higende, den anden den tungsindig-phantastiske
AE, s. 357 les ligeligt til alle D' Hrr. · Ønskende. Dobbelt Confusion: først at den evige
2T44, s. 192 føiet, da de jo begge ere · ønskende. Hvo tør tale derimod, hvo tør afbryde,
AE, s. 357 dialektisk til en eventyrligt · Ønskende. Imidlertid maa den evige Salighed ofte
TTL, s. 398 or at finde Stedet, da er han · ønskende. Saaledes var Enhver engang i en tidligere
3T44, s. 253 rksomheden paa, at han er · ønskende; thi saaledes er ogsaa ethvert Menneske
TTL, s. 399 folder sine Hænder. / Den · Ønskendes Forundring svarer til det Ubekjendte, og
AE, s. 361 erligste der kan opkomme i en · Ønskendes Hjerne og i en skabende Digters Indbildning,
OTA di det Forhindrende ikke er i den · Ønskendes Magt; men naar den Ønskende selv er
TTL, s. 399 re Forstaaelses Begynden. Den · Ønskendes Søgen er iblinde ikke saa meget med
BOA, s. 97 mener at Anskriget er som en · Ønske-Qvist – og han har ikke lagt Mærke til,
BI, note shorchen.« / Ligesom en · Ønskeqvist paa en hemmelighedsfuld Maade corresponderer
SLV, s. 79 ins Haand var elastisk som en · Ønskeqvist, berørte han dem endnu eengang, for i
EE1, s. 57 e ved Geniet, ligesom ved en · Ønskeqvist, der aldrig faaer det Indfald at ønske,
EE2, s. 196 te, Du kunde ønske, var en · Ønskeqvist, der kunde give Dig Alt, og den vilde Du
SLV, s. 33 e at begjere, naar man har en · Ønskeqvist, og dog er det stundom forfærdeligere,
G, s. 76 telser, der ligesom misundelige · Ønskeqviste maatte kunne kalde frem hvad der laae dybest
CT, s. 108 rhold til det Opbyggelige som · Ønskeqvisten i Forhold til Kildespringet: hvor Qvisten