S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
Papir 77 / Ligger ikke i 1 Corinth: XIII, · 12 βλεπομεν
Papir 6 ς finis) confinis. 19, · 12 χϱως ( cognatum nominibus
EE:46 en høiere Kritik / cfr Heb: IV, · 12 ϰϱιτιϰος
Papir 15 et Beviis for Guds Viisdom). / v. · 12 πϱοηλπιϰοτας.
Brev 226 il andrage Rbd. 948. 3ℳ · 12 ß. / Jeg agter at ansætte Prisen
Brev 224 0d Martz 47 var stor 287rd · 12 ß. Heraf har jeg selv betalt Luno 87rd,
Papir 275:2 Kl: er tre qvarteer til · 12 – endnu er det Dag. Snart er det
NB:136 lp af Tænkning. / Sirach 2, · 12 / » Vee de frygtagtige Hjerter og
Brev 147 / Frøken Regine Olsen. / Kl. · 12 / Min Regine! / Her har Du det Manuscript,
NB:72 m derom, da vilde han sige: Kl. er · 12, 1 Minut 37 Secunder og nogle Decimaler.
Papir 29         Cap. 7. / Gen: · 12, 1. / Amos 5, 25.     σϰηνην
Not1:6 r: 9, 24. 2 Tim: 4, 7.8. Eb: · 12, 1. / Det tilkommende Liv skildres som en
Not1:8 lse: Mth: 4, 17. 7, 13. Rom: · 12, 1. Eph: 6, 10. Phill: 2, 12. / § 64.
Not1:7 t: 2, 21. 1 Joh: 3, 16. Heb: · 12, 1.2. / Chr: Sendelse og Opoffrelse fremstilles
Not1:8 3. Phil: 4, 13. Heb: 10, 35. · 12, 1.2. / Den chr. Dyd fremstilles som sidste
NB10:206 n at være Χsten: ( Joh: · 12, 10) Jøderne vilde slaae Lazarus ihjel
Not1:7 Joh: 19, 24.). – Zach: · 12, 10. Es. 52 og 53. Dan: 9, 26. – Det
Not1:8 16, 33. Rom: 5, 2-5; 8, 25. · 12, 12. 15, 13. 1 Cor: 13, 13. Col: 1, 23.
CT, s. 303 e Dig selv. / / 2 Timoth. II, · 12-13 ... dersom vi fornægte, skal han og
CT, s. 301 gnelse! / V / / 2 Timoth. II, · 12-13 / Bøn / Herre Jesus Christus, Du som
NB2:153 edags-Prædiken / 2 Timoth: 2, · 12-13. / » dersom vi fornegte, skal han
CT, s. 259 23. / / V. / 2 Timotheum II, · 12-13. / / VI. / 1 Johannes III, 20. / /
Not1:7 lle borgerlige Pligter. Luc: · 12, 13. 20, 20. Mth: 22, 15. – Folket
NB12:113 t skjønt Ord af Tobiæ Bog · 12, 13: Fordi Du var Gud kjer, saa maatte det
Papir 18 Luc: 6, 28. Act: 3, 26. Rom: · 12, 14. 1 Pet: 3, 9. / γ) Denne Betydning
NB4:19 2 p. 190 og 191 / / Saaledes Act: · 12, 14. Den Pige, Rhode, der skulde lukke Peder
Not1:8 h: 5, 5. 2 Tim: 4, 7.8. Heb: · 12, 14. Jac: 1, 27. Joh: 3, 21. 4, 17. /
CT, s. 22 tter om Ingen« ( Mc. · 12, 14.), de skjøtte om Ingen eller de skjøtte
BI, s. 274 ( Xenophons Mem. IV, 4 § · 12-16 § 25). Her gjør Socrates overhovedet
Not1:7 7) / Baruch 4 og 5. Sir: 36, · 12-17. Ogsaa i det N. T. Luc: 1, 68. sq: Luc:
Not1:6 elsen hos Jøderne. / Dan: · 12, 2. – 2 Macc: 7, 9.10.11.14.23. 2
Not1:8 5. Rom: 6, 6.7. 7, 6. 8, 13. · 12, 2. 2 Cor: 3, 18. 5, 17. Gal: 4, 19. 5,
Not1:6.c aniel findes bestemte Begreber: · 12, 2.: de som sove under Jorden ville opvaagne.
Not1:6 hess. 4, 17. Rom: 8, 17. Eb: · 12, 23. / De Ondes Ulyksalighed fremstilles
Not1:7 ns politiske Betydning: Mth: · 12, 23. 16, 14. Joh: 7, 4.26.31. 10, 24.
Papir 71 tning til N. T. angivet i Heb: · 12, 24. » αιματι
Not1:9 ηϱος Mth. · 12, 24. ὁ αντιδιϰος
Not1:9 Beelsebub Mth: 10, 25-27. · 12, 24. Belial 2 Cor: 6, 15. ( Dette Navn findes
Not1:5 υβ. Mth: 10, 25. · 12, 24.27. βελιαλ s:
Not1:2 12. / Positiv. Mth. 13, 11. · 12, 27. 22, 31. Joh: 10, 35. Gal: 4, 22. 3,
Not1:7 ματι Mth: · 12, 28. – Rom. 1, 4. 1 Tim: 3, 16. Coll:
Not1:5 οι. Luc: 4, 35. Mth: · 12, 28. 17, 18.21. Luc: 13, 16.32. Mc: 16,
CT, s. 96 ommer Vankelmodigheden ( Luc. · 12, 29) til Regjeringen. Det saae maaskee en
4T43, s. 132 ans Redskaber fra ham ( Mth. · 12, 29). At dette forholder sig saaledes, vil
Not1:6.d Dommens Dag.« / Daniel · 12, 2: Dit Folk vil blive reddet, alle de,
Not1:8 dvendige og gavnlige: Rom: · 12, 3-6. Eph: 4, 7. 1 Cor: 12, 4. Ligeledes
Papir 7 , non ob facta, sed ob fidem ( Gen: · 12, 3.). In altero testem argumentationis suæ
Papir 94:1 f. expiationis. / / Mth: / · 12, 30 / Dec – Kislev. f encæniorum.
Not1:7 Joh: 3, 3. Luc: 10, 18. Joh: · 12, 31. 1 Joh: 3, 8. Gal: 1, 4. Tit: 2, 12.
Not1:5 μου. ( Joh: · 12, 31. 14, 30). ο ϑεο
Not1:6 iftkloge. Mth: 5, 20. 7, 15. · 12, 31. 15, 14. 23. Apostlene ere af samme
Not1:5 dt ved Chr: 1 Joh: 3, 8 Joh: · 12, 31. Luc: 10, 18. Joh: 16, 11. Col: 2, 15.
NB2:247 am. / Fredags-Prædiken / Joh: · 12, 32 / Og jeg, naar jeg bliver ophøiet
CT, s. 268 Alle til sig« ( Joh. · 12, 32); var den end uforklarlig, forsaavidt
Not1:7 stor Deel af Folket: a) Joh: · 12, 34. b) Disciplene fattede aldrig Betydningen
NB32:66 a det Existentielle. / Mtth · 12, 34: hvorledes kunne I tale godt som ere
Not1:6 færdig Gjengjeldelse Mth: · 12, 36. 18, 8. Mth: 25, 34.41. Joh: 5, 29.
Not1:6 af samme Mening: Joh. 1, 5. · 12, 37. 1 Pet: 1, 18. Den udtales især i
CGN e hos Marcus og Lucas, siger ( Mc. · 12, 38, Luc. 20, 46): » vogter Eder
KK:7 citatur hic locus etiam Joh: · 12, 38. / ψ 19, 5. est hymnus, qui celebrat
Oi5, s. 225 e Klæder.« / ( Mc. · 12, 38; Luc. 20, 46.) / / 27 Juli 1855 / S.
Oi5, s. 248 læder!« / / ( Mc. · 12, 38; Luc. 20, 46.) / 15 Juni 55 / /
Not1:9 e som Børnene paa Torvet; · 12, 39. ( de fordre Tegn) 23, 37. Joh: 15,
Not1:6 ket. Mth: 10, 15. 11, 16.24. · 12, 39. Joh: 15, 18. – Mod de Skriftkloge.
Papir 18 Mth: 5, 44. Luc: 6, 28. Rom: · 12, 4. / 2) Ting. Mc. 11, 21. / B. om Gud.
Not1:8 : 12, 3-6. Eph: 4, 7. 1 Cor: · 12, 4. Ligeledes at Chr: er K. eneste Herre
Papir 4:1 heraf kunne slutte, at Mth: · 12, 40 maa forklares efter L: saaledes at σεμειον
Not1:6 c: 7, 9.10.11.14.23. 2 Macc: · 12, 40.44. / Chr: og Apostlene have benyttet
Not1:6.d delse til Livet«. 2 Mc: · 12, 40.44. Efter et Slag, hvori der faldt mange
Not1:7.y for dem: Hiob: 42, 7.8. 2 Mcc: · 12, 42. – / Gud hjemsøger Fædrenes
Not1:5 31. – paa Jorden Mth: · 12, 43. 1 Pet: 5, 8. / § 17. b. / Djævelen
Not1:9 vandløse Stæder. Mth: · 12, 43. i Gravene Luc. 8, 27. nedstødte
Not1:6 Et Forbillede findes 2 Mcc: · 12, 44.). Denne Lære stod i Forbindelse
Brev 53 5. Brev 53, bl. [ 1r] / Kbhvn 27 · 12 45 / Hr. Mag. Kierkegaard tilsendte mig
4T43, s. 131 rre end det Første ( Mth. · 12, 45)? Eller hvorledes gaaer det et Menneske,
Not1:7 for Ærefrygt: Joh: 14, 9. · 12, 45. Col: 1, 15. 2 Cor: 4, 4. Phil: 2, 7.
Not1:6 ) 11, 22 ( Tyrus og S.) Luc: · 12, 47. / Lyksaligheden og Ulyksaligheden beskrives
Not1:7 lighed: Joh: 10, 11. 15, 13. · 12, 47. 8, 7.11. Luc: 9, 56. Mth: 18, 22. Luc:
Not1:7 Mth: 18, 11. Joh: 3, 16.17. · 12, 47. Derfor kaldes Læren ευ
Not1:9 32. 10, 29. Jac: 4, 15. Heb: · 12, 5. / Χsti Sendelse. Joh: 3, 16. –
Not1:8 men for ham: Mth: 7, 21. · 12, 50. Joh: 15, 14-17. Rom. 6, 13-22. 2 Cor:
Papir 4:1 deliquium patiantur. / Luc: · 12, 54 sq: Skulde Forbindelsen ikke være
Papir 6 / ( Rom: VI, 7. Rom: 9, 28.) / Act: · 12, 6 αλυσις
Not1:6 ς 2 Cor: 4, 16. Eccl: · 12, 7. – Der skelnes mell. Aanden og
Not1:5 tlenes Historie. Act: 5, 20. · 12, 7. Act: 10, 3. Mth: 13, 41. 25, 31. 1 Thess:
Not1:5 Luc: 1, 19. Apoc: 8, 2. Luc: · 12, 8. Gal: 3, 19. Act: 7, 53. Ebr: 2, 2. /
Not1:9 er en Aand. Joh: 4, 24. Heb: · 12, 9 πατηϱ τ
Not1:9 , 44. ( 1 Joh: 3, 12). Apoc: · 12, 9. / Rom: 5, 12 sq: / Opfattelser af Læren
Not1:7 1 Cor: 6, 19. 2 Cor: 3, 17. · 12, 9. Eph: 2, 18. 2 Pet: 1, 4. / § 52.
NB15:34 n prædikede idag ( Χstus · 12 Aar i Templet) over det Thema: / »
LP, s. 55 de de Andre eller ei.« · 12 Aar nemlig efter at vi sidste Gang have
NB27:21 ber. / / Idag er det altsaa · 12 Aar siden jeg blev forlovet. / »
NB29:106 ommer igjen, skaffer igjen · 12 Apostle – for at cassere hele Χstheden
Papir 489 hed ikke vil have mere end hine · 12 Apostle / eller er det Mskheden der gavtyveagtigt
NB28:34 offres. / Derpaa udsender han de · 12 Apostle. Han har forberedt dem, sagt dem
Brev 202 , bl. [ 2v] og [ 1r] / Odense d · 12 April 1850. / Kjære Onkel! / At jeg
FF:111 sig, den anden omvender sig. / d. · 12 April. / At Jorden er det Centrale kan
FF:110 Historiens Transfiguration). / d. · 12 April. / Den Vei gaaer Χst. ligesom
Papir 221 rk at sammenligne det med. / d. · 12 Aug. / Overhovedet lod der sig anstille
Brev 29 / Eders Ærede Skrivelse af · 12 August D: A: haver vi med Glæde Modtaget;
NB27:52.a ubetinget at bryde med den. / · 12 Betragtning henimod Slutningen. / Det er
BOA, s. 207 , kan der lige saa godt blive · 12 Bøger som 4 Bøger. Der er heller
KK:5 ius Værk om Trinitæten i · 12 Bøger. Besynderligt nok jeg har nu i
NB20:151 / Montaigne. Etsteds i 2den Bog · 12 Capitel i den tydske Oversættelse, som
SLV, s. 259 Formiddagstimen mellem 11 og · 12, da han gik udenfor paa Fliserne mellem
DD:91 Vidne hos Notarius publicus. / d. · 12 Dec. 37. / Undertiden hender det mig, at
Not4:45 überhaupt. – / d. · 12 Dec. 37. / Zeitschrift für Philosophie
Not4:40 : t: Form. / / færdig d. · 12 Dec: 37. / Erdmann: Vorlesungen über
SLV, s. 264 bøiet Hoved mellem 11 og · 12 den korte Vei, og at han den øvrige
Papir 76 pril 1836. / Skulde Mth: 11, · 12 egl. ikke være at forklare om Mystikere
SLV, s. 323 esløse Tidsangivelse! Thi · 12 er dog mange Slag, man mærker, at det
NB5:24 naksomhed, hvor jeg læser cap. · 12 et Sted, der er bemærket i mit Exemplar:
EE:22 sande Tids« Form. / d. · 12 Feb. 39. / Mængden af Msk. gaaer Χstd.
FF:182 nd rettes mod denne Enighed. / d. · 12 Feb: / Kornmann: Mons Veneris. / Staten
EE:21 dens Emfindtligheder. – / d. · 12 Feb: 39. / At Tænken og Væren ere
EE:23 er der taler. ( Acta IX, 7.). / d. · 12 Feb: 39. / Det er den fyldigste Prophetie,
Papir 254 for 1829 , 30 og 31 til · 12 Febr. for at vise mit Første. / 1829:
Papir 254 k, ei practisk. / 1831 til · 12 Febr. vedbliver i det Hele i samme Tone.
SLV, s. 259 mange Ting, men mellem 11 og · 12 fik man ham for ingen Priis til at lade
Brev 131 jeg formodl. først Kl. · 12, for at følge med Dig til min Tante i
Not4:24 vertro – Vantro. – / · 12 Forelæsning. / Vantroen maa saaledes
NB17:71 version fra den store Bog til de · 12 Forelæsninger som et Forsøg af en
NB:192 Lyst at holde et lille Cursus af · 12 Forelæsninger: om Meddelelsens Dialektik.
Papir 251 ing. Jesus var efter L: 6, · 12 gaaet op paa et Bjerg for at bede, om Morgenen
FB, s. 209 ag allerede før Klokken er · 12 have gjennemleget alle Lege, og nu utaalmodige
SLV, s. 260 om Formiddagen mellem 11 og · 12 hilste han aldrig igjen. Jeg har oftere
Papir 263:3 eden ( til Snaregaden No · 12, i Armene paa den søgende Embedsmand
Papir 263:2 gge Billet i Snaregade Nr. · 12, i Stuen, mrk. Haab 171. Som dannet Mand
Brev 315 for Søen. / Østerbro · 12 Juli 1851. / Hr Doctor S: Kirkegaard. /
Papir 150 der er noget Lignende. / d. · 12 Juni 1836. ( Josty). / Det er underligt,
Papir 148 ( Skjønhedens præsens.). / · 12 Juni 1836. / Naar jeg taler om Modsætningen
DD:12 ellt habe.« .... / d. · 12 Juni 37. / Det er vel sandt, hvad Daub
Papir 85 et Yderste til Dødsleiet. / d. · 12 Juni 37. / Naar man forklarer Prædestinationen
Not1:7.s r Assyrien og andre Folk. Zach: · 12 kaldes Jerusalem et Beruselsensbæger
G, s. 22 r om Natten mellem 11½ og · 12, Kl. 1 arbeider man freidigere end nogensinde.
4T43, s. 147 e Goder, thi det haver altid · 12 Legioner Engle færdige til at tjene
NB27:32 ess Ethik. / / 6te Bog cap. · 12 lige i Slutningen: Deraf kommer det ogsaa,
Not4:13 Notesbog 4. Excerpter på · 12 løse blade indlagt mellem s. 50 og [
EE:62 i denne Bestemmelse. – / d. · 12 Mai 39. – / Ligesom Χsti Fremtræden
EE:63 Opholdelsens Begreb. – / d. · 12 Mai 39. / Hele Tilværelsen ængster
EE:65 eqvemmeligheder at have Sorg. / d. · 12 Mai 39. / Jeg kan dog ikke antage Andet
EE:64 e Dage, behage mig ikke. / d. · 12 Mai 39. / Jeg siger om min Sorg, hvad Engelskmanden
Papir 556 rk« / og / jeg i den. / · 12 Mai 55. / I den christelige Stat er jo
Papir 1:2 f. sit Indtog i Augsburg, d. · 12 Mai Landgreven af Hessen. d. 15 Juni henimod
EE:35 abriquen er det. – / d. · 12 Martz. 39. / Det er netop det Sørgelige
NB22:95 m Berlin 1839 1 D. p. 11 og · 12 not. / Salvianus de Gubernatione Opera
Papir 202 gens Märchen 1ste Bind. / d. · 12 Nov: 36. / Tvesidetheden i Middelalderen
Papir 1:1 t sikker Leide gik Luther d. · 12 Oct til Legaten. Paa dette Forhør kom
Brev 243 , ved Middagstid mellem Kl · 12 og 1. / Forsikkring om min Erkjendtlighed
NB12:20 igt Sted er forresten Cap. 7. v. · 12 og 13. » der blev meget mumlet om
NB17:25 und seine Zeit 2den Deel p. · 12 og 13. / Socrates / ogsaa p. 38, 39, 40
CT, s. 225 ige, om det var en Middag Kl. · 12 og Deslige. Nei, det hele Anliggende er
Papir 251 om Morgenen valgte han de · 12, og gik ned paa Sletten ( L: 6, 17.) og
SLV, s. 269 n hun blev ikke afhentet Kl. · 12 og Klokken gik stærk til Eet, og hun
LA, s. 77 g ikke tolv Slag naar Kl. var · 12, og saa eet Slag, naar Kl. var 1, men det
Papir 263:3 mme til Snaregaden No · 12, og saaledes Poesien ikke bringe bort fra
BOA, s. 242 Ceremonier, at man paa Slaget · 12 om Natten skulde staae op, derpaa gaae
FF:56 ppe er udspredt derover. I Nat Kl. · 12 paagreb man der et Msk. i lurvede Klæder,
EE1, s. 381 Meget rigtigt Klokken · 12 præcise kommer Helten i dette lille
NB:72 mit eget Uhr, saa jeg veed Kl. er · 12 præcise; men dersom en Astronom for
Oi10, s. 394 as Anders! Det er 400rd for · 12 Prædikener, og derved tillige en Udsigt
Oi10, s. 394 Hof-Prædikant; 400rd for · 12 Prædikener; Bispestolens Muliggjørelse:
NB35:20 af Apostle fandtes der kun · 12, saa Mskene just ikke synes synderlig at
SLV, s. 261 , udenfor Timen mellem 11 og · 12, saae et Barn, da blev det eensformige Udtryk
Papir 185 esetz zunahm«. / d: · 12 Sept. 36. / cfr. Hamann Schr: 1ste B:
Papir 184 e – Noveller –. / d. · 12 Sept. 36. / Det er en ret interessant Paralelle
DD:141 en ere komne ud af ham. / d. · 12 Sept. 38. / Det er netop det Dybe i Χstd.,
DD:142 en og Dommeren er den samme. / d. · 12 Sept. 38. / Det forekommer mig, at Napoleon
Papir 263:3 Spøg. / Torsdagen d. · 12 Sept: / Comissionstidenen. – Livet
JJ:154 saa: hvor urimeligt at slaae · 12 Slag paa eengang og en anden Gang kun 1.
JJ:154 m hver Slag, naar da Kl. var · 12 slog det eet Slag, og derpaa hvert Qvarteer
Not1:9 12). Apoc: 12, 9. / Rom: 5, · 12 sq: / Opfattelser af Læren i Genes.
SLV, s. 198 ed at gaae i Seng Kl. 9. Kl. · 12 staaer jeg op igjen. Det tænker Ingen
NB23:12 Prædikenen over Epistelen paa · 12 Søndag efter Trinitatis. / Frihed. /
FB, s. 117 n, som Du elsker. Jacob havde · 12 Sønner og 1 han elskede, Abraham havde
Papir 2:1 ved den Leilighed citeret de · 12 Tavlers Love og Pandekterne; men var bleven
Brev 275 d Examensbordet omtrent fra Kl. · 12 til 4. Altsaa: imorgen maa De ikke gjøre
EE2, s. 276 er man, det udvikler man i de · 12 Timer af Dagen, sover i de 7, er et Umenneske
EE2, s. 276 ielt Talent til at udfylde de · 12 Timer med derhjemme, deels har han jo allerede
AeV, s. 84 hver Dags Længde med endnu · 12 Timer! Den, der er fængslet af hvad
Brev 184 , er til paa Geburtsdagens · 12 Timer, kommer og gratulerer, drikker Chocolade,
SLV, s. 262 r anden Tid end mellem 11 og · 12, var han i Manges Øine ikke sindssvag,
Papir 349:3 men naar de vil være · 12, vil jeg blot lee af dem, og bliver de 24
EE1, s. 381 der hver Dag præcise Kl. · 12 viser sig i Farvandet, og retter sit Blik
NB8:38 n af første Generation – · 12« Hertil vilde jeg svare. Nei, der gjør
IC, s. 95 e gjør Mennesket ureent. ( · 12) Da gik hans Disciple frem og sagde til
EE:25 / Frygt og Bæven ( cfr Phil: 2, · 12) er ikke primus motor i det chr. Liv, thi
NB14:88 g efter Hellig-Tre-Konger ( Rom: · 12) kommer han dog ind bestemt paa Askesen.
NB8:35 er: selv har jeg udvalgt dem ( de · 12) og dog skal een af Eder forraade mig. Disse
KG, s. 126 den ulykkelige Sara ( Tob. 3, · 12), » saare bedrøvet vilde hænge
4T43, s. 149 ræ« ( Ordspr. 13, · 12), Hvad vilde Du ogsaa give den Anden at forstaae
Not1:9 .14. Joh: 8, 44. ( 1 Joh: 3, · 12). Apoc: 12, 9. / Rom: 5, 12 sq: / Opfattelser
BI, s. 209 I, 1, 4. IV, 8, 1. Apologien · 12). Ast mener nu, at i den Henseende bør
IC, s. 119 immeriges Skyld ( Matth. XIX. · 12): Dette er det egentligen, der er det naturlige
KG, s. 342 «, siger Sirach ( 22, · 12); og ikke bedre veed jeg at betegne den sande
Papir 15 ieste Goder vare blevne. / v. · 12. Χωϱις Χ. Nogle
Not1:9 ασις, 20, · 12. δευτεϱα ανασταςις.
NB2:194 rket af Montaigne 2d Bog Cap. · 12. ( p. 263 i 3die Bind). / Wir ( vi Christne)
Papir 18 10, 16. Luc: 2, 34. 1 Cor: 4, · 12. / β) Mth: 5, 44. Luc: 6, 28. Act: 3,
KK:7 ηϰαι Eph. 2, · 12. / λατϱεια =
JC, s. 16 ω. / 1 ad Timotheum 4, · 12. / ☞ / Behag at bemærke. /
Not1:8 12, 1. Eph: 6, 10. Phill: 2, · 12. / § 64. / Sk: beroliger os med H. t:
Papir 340:17 færdeligste Selvbedrag. / · 12. / .... Ja vist har Dyden og det Gode sin
BB:12 n Rouen 1667. 12. Paris 1673. · 12. / 10. Histoire prodigieuse de J. Fauste,
BB:12 ictor Palma Cayet. Col: 1712. · 12. / 11. Die Historie van Dr. J. Faustus,
BB:12 Harro Harring. Leipzig. 1831. · 12. / 27. Mantelkragen des verlornen Faust.
BB:12 s zweiter Theil. Berlin 1823. · 12. / 30 Geistlich Nachspiel zur Tragoedie
BB:12 hnenfreunde. Stuttgardt 1831. · 12. / 46. Ueber Erklärung und Fortsetzung
Not2:2 nenfreunde. Stuttgardt 1831. · 12. / 7. Ueber Erklärung und Fortseßung
LA, note Levendes Papirer«. S. · 12. /
JJ:108.a er Blæst / Job. 28, 1-11. v. · 12. / Berlin d. 10. Mai 1843. / Dagen efter
Papir 29 1.    Mth: 22, 44. Heb. 1, · 12. /                     Cap.
Not11:12 etsteds virkelig Tænkning. / · 12. / d. 8 Dec. / Feilen ved Hs Logik er, at
KK:11 Undergang. – / / § · 12. / Da den jødiske Gudsidee indeholder
NB5:31.b Journalen NB4 p. 163. / cfr p. · 12. / Det er dog egl. den eneste Tanke, hvori
JJ:452 o i quæstiones academicæ 1, · 12. / I Samvittigheden, der har Gud Magten.
EE1, s. 318 vares, hvo siger Andet! / d. · 12. / Ja mit Barn, hvorfor blev De ikke staaende
Not1:6 18. Phil: 3, 21. 1 Cor: 13, · 12. / Læren om Opstandelsen hos Jøderne.
Not1:8 2.24.31. Rom: 8, 33. Col: 3, · 12. / Naar saaledes de Christne siges kaldede
Not1:2 24, 35. 1 Cor: 3, 2. Eb: 5, · 12. / Positiv. Mth. 13, 11. 12, 27. 22, 31.
JJ:154 inden det var færdig med · 12. / Replik: / En humoristisk Individualitet
NB31:18 esteren fangede hele sit Liv kun · 12. / Saa er jo Discipelen større end Mesteren?
Not1:6 1, 8.9. Act: 17, 26. Rom: 5, · 12. 1 Cor: 15, 45.48. / Hvorledes forenes Fortællingen
Not1:9 yndens Almdl. Rom: 3, 23. 5, · 12. 1 Joh: 1, 8. Jac: 3, 2. / ogsaa i det Gl.
Not1:7 1. 8, 15.16. Eph: 2, 16. 3, · 12. 1 Joh: 3, 21. 4, 17. I samme Betydning
Not1:8 2, 12. Eph: 4, 4. 1 Tim: 6, · 12. 1 Pet: 1, 15. Heb: 3, 1. I en mere udstrakt
Not1:7 Rom: 5, 2. Eph: 2, 18. 3, · 12. 1 Pet: 3, 18. – Det tilkjendegives
KG, s. 87 ikke i Lucas Evangelium ( 14, · 12. 13) disse Christi Ord: » naar Du
NB8:65 delighed, at de Intet saae ( · 12. 13. 14. 15.). Just i Modsætning dertil,
Not1:7 μου. Joh: 8, · 12. 14, 6. Den nærmere Forklaring findes
Not1:8 33. Rom: 5, 2-5; 8, 25. 12, · 12. 15, 13. 1 Cor: 13, 13. Col: 1, 23. Phil:
Not1:7 til Faderen: Joh: 8, 14. 14, · 12. 16, 28. / 3) Den i Chr: værende Forening
Not1:7 Ordet ell. Læren: Joh: 8, · 12. 17, 3. 18, 37. Men det var ei nok, der
Not1:8 h: 3, 16. Rom: 3, 29.30. 10, · 12. 2 Cor: 5, 14. 1 Joh: 2, 2. Tit: 2, 11.
Not1:8 il. 1, 6. 2, 13. 1 Thess. 3, · 12. 2 Thess. 2, 17. 1 Pet. 1, 5. 5, 10. /
Not1:6 den: Act: 17, 32. 1 Cor: 15, · 12. 2 Tim: 2, 17. ( Hymeneus og Philetas) senere
Not1:7 oh: 3, 8. Gal: 1, 4. Tit: 2, · 12. 3, 5. 1 Pet: 2, 24. Ebr: 9, 14. / Med Hensyn
Not1:8 isme angives: Joh: 3, 16. 8, · 12. Act: 10, 34. Eph: 2, 16. Col. 1, 19. Mth:
SLV, s. 278 tilforladelige Pegen. / / d. · 12. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Brev 122 r: capita Exodi. – / · 12. Brev 122, bl. [ 1r] / Til Kongen! /
Not1:8 af K. som et Legeme: 1 Cor: · 12. Col. 1, 18. Eph: 1, 22. 4, 15.16. 5, 23.30.
BB:12 ort epouvantable. Rouen 1614. · 12. Dernière édition Rouen 1667.
BB:12 hreiber. Offenbach 1792. 8. / · 12. Doctor Faust Volksschauspiel im 5 Akten,
Papir 255:1 er ligger i Børn / d. · 12. en underlig Sikkerhed som Vinden, om hvilken
Not1:2 Anlæg. / Kundskab Joh: 8, · 12. Eph: 1, 18.19. Col: 1, 9. Phil: 1, 9.10.
Not1:8 tica. Joh: 14, 23. 1 Joh: 4, · 12. Eph: 3, 17. / Andet Hovedafsnits /
Not1:8 24. 1 Cor: 1, 9. 1 Thess: 2, · 12. Eph: 4, 4. 1 Tim: 6, 12. 1 Pet: 1, 15.
Not1:7 τος. Rom: 13, · 12. Eph: 5, 8. 1 Pet: 2, 9. 1 Joh: 1, 6.7.
Not1:8 ct: 14, 15. 26, 18. Rom: 13, · 12. Eph: 5, 8. 1 Thess: 5, 4.6. Col: 1, 13.
SLV, s. 224 alløse Besætning. / d. · 12. Februar. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Not1:7 . Es: 11, 14. Micha 5. Zach: · 12. I de apochryphiske Bøger ligesaa:
GG:2 gt: at de vare som Børnene. / d. · 12. Jan. 39. / Clausen og før ham en stor
SLV, s. 198 meget for et Menneske. / d. · 12. Januar. Midnat. / Alt sover; kun de Døde
SLV, s. 197 n stærkest virkende. / d. · 12. Januar. Morgen. / Idag for et Aar siden.
BB:12 der Gesundtheit Worms 1539. / · 12. Joh. Conr. Dürr. Dissert. epistolica
NB14:44 ag efter. – Nu aander · 12. Journalen NB14, s. [ 68], slutningen af
NB19:72 m, og vil være Discipel, hvor · 12. Journalen NB19, s. [ 110]. I begyndelsen
NB24:170 det er: at fordre Tro! / / · 12. Journalen NB24:170, s. [ 1r]. Optegnelsen
NB35:12 paa at skulle være Nydelse. / · 12. Journalen NB35, s. 31. Optegnelsen NB35:12
Papir 149 i Æsthetik. en anden Farve. / · 12. Juni 36. / Chr. er egl. Bevidstheden om
SLV, s. 343 ttet stjæle mig til. / d. · 12. Juni. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Not10:9 den er den største. Mth. · 12. Kaldes Gud Act: 5, 3.4. – ogsaa Eenheden
Not1:5 e Luftregioner Eph: 2, 2. 6, · 12. Luc: 10, 18. i Underverdenen: 2 Pet: 2,
SLV, s. 311 være hende gavnligt. / d. · 12. Mai. Midnat. / Idag har jeg seet hende.
TSA, s. 81 Forhold til den Ældre. / · 12.    Men selv om saa var, at de Medlevende kunde
SLV, s. 335 Brølen, da det lød. / · 12. Mine Tanker forfærdede mig, mine Tanker
Not1:2 3.). – Joh: 16, 4. 16, · 12. Mth. 24, 35. 1 Cor: 3, 2. Eb: 5, 12. /
Not1:5 – Act: 17, 18. Eph: 6, · 12. Mth: 25, 41. / שטן –
Not1:9 Act: 17, 18) – Eph: 6, · 12. Mth: 25, 41. Satan. 1 Cor: 7, 5. –
Not1:9 sted. i Luften Eph. 2, 2. 6, · 12. paa vandløse Stæder. Mth: 12, 43.
Papir 23:1 smaalet om Materiens Skabelse? / · 12. Papir23:1-3, bl. [ 1r] / Man maa skilne
BB:12 re édition Rouen 1667. · 12. Paris 1673. 12. / 10. Histoire prodigieuse
Not1:9 t er Naadegave. 1 Cor: 7, 7. · 12. Phil: 2, 13. / Dog tilregnes Msk. Mth:
Not1:8 enhed. Mth: 22, 40. Joh: 15, · 12. Rom: 13, 9.10. 1 Cor: 13. Gal. 5, 14. 1
Not1:7 stne: Mth: 5, 9. 45. Joh. 1, · 12. Rom: 8, 14. 1 Joh: 3, 1.2. – Chr:
Papir 97:1 maa han foragte dem. / d. · 12. Sept. 34. / En saadan Mestertyv vil ogsaa
EE1, s. 381 nden Side. Klokken var netop · 12. Uden at agte paa de Forbigaaende fæstede
KK:7 : l: de æterna. / Deut: 30, · 12. ultima Mosis oratio, qua Israelitis ante
Brev 223 dtage Correctur Middag kl. · 12. Videre har jeg Intet at bemærke, jeg
TSA, s. 87 m viist blev ( B. 9. 10. 11. · 12.) dette just det høieste Udtryk for Heterogeniteten
Not1:5 ificeres med Gud ( Genes 22, · 12.. 31, 13. Ex: 3, 2 og 6. Judic: 6, 21-23.
Papir 2:1 : hvad sagt var 2 Moseb: 19, · 12.13. » At om et Dyr endog rørte det,
Not1:9 1, 20. Mth: 23, 37. Phil: 2, · 12.13. / Eenheden er at søge deri, at Msks
AE, s. 538 saa stærke som muligt. V. · 12: » der ere Gildinger, som have gildet
SLV, s. 35 agne i Overflod. Klokken slog · 12; da paabød Constantin Taushed, hilsede
NB:72 saa vilde han svare fE. Klokken er · 12; dersom en Forretningsmand spurgte ham derom,
Brev 135 dsætning til den 10d ell. d. · 12de). Denne Følelse forynger sig nemlig bestandig,
BB:2 e og poetiske Retning, som det · 12te Aarh. fremstiller. Denne Poesies Undergang
Papir 260:1 t a peccatis tuis, men i · 12te Aarh: ego te absolvo a peccatis tuis in
EOT, s. 261 elige Taler 1843. / / / / Den · 12te December 1850. / » Synderinden«
NB36:29.a erne at sikkre sig at have det · 12te det himmelfaldne: ved Millioner eftergjorte
OL, s. 29 mit Svar til Hr. Hage kom den · 12te Marts, først at svare den 31te. Dog
JJ:106 x. i de Danske i Paris, 1ste Akt, · 12te Scene. Majoren fortæller i Korthed sit
NB11:54 Dir! / / og derpaa forandret fra · 12te Station af: / / Süßer Jesus, schon
NB8:58 s Prædiken over Evangeliet paa · 12te Søndag efter Trinitatis ( Ephata) findes
Not3:6 hen Gesinnungen«. p. · 13 » die angeborene ruhige Betrachtung
Papir 6 λλομαι. 14, · 13 στεμμα
Not1:7 okryphiske Bøger: Tob:13, · 13 . 14, 6 sq: Luc: 2, 32. / Mon hos Jøderne
Brev 224 lag hos Dem selv... /      / · 13 /      /      /      / /     
YTS, s. 261 ted. / II / / / / Luc. XVIII, · 13 / Bøn / / Herre Jesus Christus, lad
NB5:25 e. / Samme Steds læses og cap. · 13 / Ganz artig war die Antwort, die Archelaus
Papir 255:2 er og gaaer hen. – / d. · 13 / Omvendelse gaaer langsomt. Man maae,
Not1:6 . – Sirach: 8, 5. Sap: · 13, 1. / § 34. / Den moralske Syndighed
Not1:5 Gal: 1, 8. 4, 14. 1 Corinth: · 13, 1. / Som Guds Sendebud. Ebr: 1, 14. Luc:
Not1:7 ogen politisk Tendents: Rom, · 13, 1. 1 Tim: 2, 1. Tit: 3, 1. 1 Pet: 2, 13.
Not1:2 . Eb: 5, 12. / Positiv. Mth. · 13, 11. 12, 27. 22, 31. Joh: 10, 35. Gal: 4,
4T43, s. 149 ns Træ« ( Ordspr. · 13, 12), Hvad vilde Du ogsaa give den Anden
Not1:6 : 3, 18. Phil: 3, 21. 1 Cor: · 13, 12. / Læren om Opstandelsen hos Jøderne.
Not1:7 τος. Rom: · 13, 12. Eph: 5, 8. 1 Pet: 2, 9. 1 Joh: 1, 6.7.
Not1:8 3. Act: 14, 15. 26, 18. Rom: · 13, 12. Eph: 5, 8. 1 Thess: 5, 4.6. Col: 1,
Not1:8 , 25. 12, 12. 15, 13. 1 Cor: · 13, 13. Col: 1, 23. Phil: 4, 13. Heb: 10, 35.
Not1:8 nliggender: Mth: 23, 8. Joh: · 13, 13. Saaledes fremkommer den chr: Frihed:
Not1:7 de og falske Høihed. Joh: · 13, 14-16. Jac: 1, 9. / Chr: selv har betegnet
Not1:8 tilegne sig Chr: Aand. Rom: · 13, 14. Gal: 3, 27. Chr: uddannes i de Christne:
NB23:192 ds ( 1ste Deel p. 40) Job. · 13, 15 saaledes: om han ( Gud) end slaaer mig
Not1:7 ffrelse. Joh: 4, 34. 10, 15. · 13, 15. 15, 13. 2 Cor: 5, 15. 8, 9. Phil: 2,
Not1:5 Mth: 12, 28. 17, 18.21. Luc: · 13, 16.32. Mc: 16, 17. Mth: 10, 1. / De siges
BB:12 er Aertze. Berlin 1771. 4. S. · 13-18. / 20. Motschmanni Erfortia literata continuata.
Papir 438 jeg ligne det?« ( Luc: · 13, 18.). / Himmeriges-Rige ligner? / Christelige
BMD, s. 151 Biskop Mynsters Død / Mc. · 13, 2 ... seer Du disse store Bygninger? /
Not1:7 5, 11-12. Ez: 36, 25. Zach: · 13, 2. – Hertil knyttes en Udsoning af
Not1:5 isti Fristelse. Joh: 14, 30. · 13, 2. 27. Luc: 22, 3. – Luc: 22, 31.
Not1:7.v Eder nyt Hjerte, ny Aand. Zach: · 13, 2. Ved den Tid vil jeg udrydde Afgudernes
Not1:8 es Hyrde: 1 Cor. 15, 25. Eb: · 13, 20. 1 Pet. 2, 25. 5, 4. – Χ.
Not1:5 3, 2 og 6. Judic: 6, 21-23. · 13, 21-23.) Siden findes bestemte Adskillelser
Not1:8 50. Joh: 15, 14-17. Rom. 6, · 13-22. 2 Cor: 5, 14. Gal: 1, 4. Eph: 1, 4. 2,
Not1:7 Mth: 28, 18. Joh: 3, 35. · 13, 3. 5, 27. 17, 2. 1 Cor: 15, 28. Eph. 1,
NB2:256 Midnat. / Dog staaer der i Joh: · 13, 30, at det var Nat. / Dersom min Samtid
Not1:7 Luc: 10, 21. – Mc: · 13, 32. Mth: 26, 42. – / 2) Afhængigheden
Not1:7 ατου. Act: · 13, 34.37. Rom: 6, 9. Opstandelsen bliver her
Papir 29 t י. /         Act: · 13, 35 / Psl. 110, 1.    Mth: 22, 44. Heb.
Papir 4:1 Dei cfr 1 Cor: 3, 6. / Mth: · 13, 36 etc. Meningen af Parabelen er denne:
Not1:9 . / Hvorvidt har Stedet Mth: · 13, 39 en didaktisk Characteer med H:t: Spørgsmaalet
Not1:9 ϑϱος Mth: · 13, 39. ὁ πονηϱος
Not1:5 9. Jac: 3, 15. / Vantro Mth: · 13, 39. 2 Cor: 4, 4. Eph: 2, 2. / Ugudelighed
Not1:5 Troes Kraft. – / Mth: · 13, 39. Christi Fristelse. Joh: 14, 30. 13,
Papir 6 Eph: 6, 10; 2 Timth: 1, 16. – · 13, 4. αποπλεω
Not1:7 10, 9. 1 Cor: 15, 17. 2 Cor: · 13, 4. Eph: 1, 20. Act: 2, 27. 3, 15. 17, 31.
Not1:5 20. 12, 7. Act: 10, 3. Mth: · 13, 41. 25, 31. 1 Thess: 4, 16. 2 Thess: 1,
NB12:180 1, 31. 32. / / No 2. Mtth: · 13, 45-46. / Himmeriges Rige lignes ved et
KK:7 . Saaledes som ogsaa Act: · 13, 48 ὁσοι ησαν
Not1:8 ss. 2, 13. 1 Pet. 1, 2. Act: · 13, 48. Men paa den anden Side fremstilles
Not1:6 ed de Onde. Lc: 16, 26. Mth: · 13, 49. 2 Thess: 1, 9. / Forestillingen om
KG, s. 215 er sit Eget« ( 1 Cor. · 13, 5.). Dog er det i Sandhed saa, at det at
Papir 6 Act: 14, 26; 20, 15; 27, 1. – · 13, 50 παϱοτϱυνω
SBM, s. 143 rugt i Erindringstalen, Hebr. · 13, 7 » kommer Eders Veiledere ihu...
JJ:345 Forhold, hvor han siger: ( Marc. · 13, 9) Men I tager vare paa Eder selv –
4T44, s. 296 kke ved Mad« ( Hebr. · 13, 9). Dersom en Nødlidende turde glæde
Not1:8 h: 22, 40. Joh: 15, 12. Rom: · 13, 9.10. 1 Cor: 13. Gal. 5, 14. 1 Tim: 1,
BB:2 øieste .. Fra Midten af det · 13 Aarh: knyttede sig dertil: die dunkle Rede,«
Not10:9 lvidende 1 Cor. 2. Joh. 16, · 13 Almagt 1 Cor XII, 4-11. – inspiration
Papir 1:1 r Deel af dem. / pag. 69. d. · 13 Apr: 1518 foretog han en Reise til Heidelberg,
BOA, note kenen No IV, Skjærtorsdag d. · 13 April 1843) læser man i en Note: »
NB24:128 f mine to sidste Bøger. / d. · 13 Aug. / / I Flyveposten findes en saadan,
KK:2 Vorstudien«. / K. d. · 13 Aug. 38. / / Først Guds personlige Immanens
DD:129 oderne Emancipation. – / d. · 13 Aug. 38. / Empirie er den idelig sig gjentagende
Papir 579 eligt, Satans Indskydelse. / d. · 13 Aug. 55. / Dette er af yderste Vigtighed
NB25:40 νει Arrian III 10 et · 13 citeret efter Meiners Ethik 1 D. p. 164.
Brev 176 / Min kjære Jette! / d. · 13 Dec. / Berlin. / Dit Brev af 25d Novb:
Not11:14 og Philosophie. / 14. / d. · 13 Dec: / Denne über Seyn værende Potens
Not4:9 le Systemet. / 7de Foredrag. / d. · 13 Dec: / det Foregaaende handlede om Sandsning,
Papir 1:1 tedt et Decret, som siden d. · 13 Dec: blev publiceret i Linz af Kajetan,
NB36:1 NB.36. / / / d. · 13 Decemb. 1854. / » Barnet.«
DD:165.a erindre Apostlene om Alt. / d. · 13 Feb: 39. / Det gik med Catholicismen som
EE:24 m individuell Existents. / d. · 13 Feb: 39. / Frygt og Bæven ( cfr Phil:
NB27:88 pgave. Og om mig selv. / d. · 13 Febr. 53. / / / At Christendommen er en
Papir 1:1 d d. h. Skrift, holdt han d. · 13 Febr: en Tale, som varede i 3 Timer, hvori
Not4:25 sætningerne forsvinde. / · 13 Forelæsning. / Det har viist sig ved
Not4:2 . – ( samme Bind p. 105 lin · 13 fr: n:) / Benecke der Brief Pauli an die
KM, note m« ( p. 169, 2den Sp. L. · 13 fra n.); » den almindelige Forknyttelse
JJ:180 Og saa Heloise – / cfr. p. · 13 i denne Bog. / Constantin Constantius'
FF:173 igesom Rovdyret altid alene. / d. · 13 Jan: 38. / Der gives Folk, der i den Grad
FF:172 endnu for Forfatteren have. / d. · 13 Jan: 38. / Humoristen gaaer ligesom Rovdyret
G, s. 79 orblive / Deres Hengivne. / d. · 13 Januar. / Min tause Medvider! / Stormene
DD:28.a Maade er publik. / Resolution af · 13 Juli 1837, givet paa vort Studerekamer
Brev 3 n Werth 8 Rbthl Silber. / Khavn den · 13 Julii 1829. / Meget kiære Søn /
EE:66 end Vedderens Fedme. – / d. · 13 Mai 39. / Gud i Himlene lad Du mig ret
NB4:160 pmærksom paa Barndommen. / d. · 13 Mai 48. / / Rapport angaaende Sygdommen
EE:36 lyrisk-overvættes Hopsasa. / d. · 13 Martz. 39. / Deri er vor Tids Lyrik forskjellig
NB16:4 Arvesynden« / p. 2. / 11; · 13 n: / / Christelig » Menighed«
Not4:25.1 et Almeengyldige. – / d. · 13 Nov. 37.     Kierkegaard. / 14.de Forelæsning.
DD:172 i Kjernehuset. – / d. · 13 Nov. 38. / Grækerne havde ikke Under,
NB22:1 NB22. / / / d. · 13 Novbr. 1850. / Anti-Climacus er ikke indirecte
Papir 72 e sig Chatolicismen. – / d. · 13 Oct 35. / cfr. med Hensyn til Luthers Anskuelse
Not2:10 eet med Faust. – / d. · 13 Oct. 35. / Hvad Litteraturen til den evige
DD:70 Thiele 1, 36. – ) / d. · 13 Oct. 37. / Dersom Romerfolket var Egoist
DD:157 n hellige Franciscus Legeme. / d. · 13 Oct. 38. / Foreningen mellem Loven og Evangelium
NB28:54 d. er blevet Jule-Jav. / d. · 13 Octbr. / Om mig selv. / / I hvad der er
Papir 15 ηϱια ( 1, · 13 Rom. 1, 16); og denne var allerede fuldendt
Not13:28 ret hos Grækerne. / Notesbog · 13, s. 10 ( Not13:28) / Tenneman Geschichte
Not13:23 atos Eutyphron. / Notesbog · 13, s. 7 ( Not13:23) / Forøvrigt ligger
Not13:37 Wilhelm Occam. / Notesbog · 13, s. [ 16]-17 ( Not13:37-39) / Spinoza vil
Papir 585 stendommens anden Gang. / d. · 13 Sept 55. / Χstus forlod Jorden. Saa
Papir 182:2 gelses-Retninger. / d. · 13 Sept. 36. / Alt ender med Gehør –
DD:53 etens Belysning. – / d. · 13 Sept. 37. / Der gives Msk, om hvilke man
DD:52 hvad Belysningen er for Maleriet / · 13 Sept. 37. / Deraf kommer det ogsaa at man
DD:54 mindre ere defective casibus. / d. · 13 Sept. 37. / Det vilde være interessant
FF:1 k Sætning i Indicativ. / d. · 13 Sept: 36. / I hvilket Forhold staaer det
Papir 186 pigerne, der ingen Ryg har. / d. · 13 Sept: 36. / Vil Vaudevillen, saaledes som
EE:185 en stadig Position af Fylde. / d. · 13 Sept: 39. / ... Og naar saa endelig visse
EE:184 e ikke sin eenbaarne Søn. / d. · 13 Sept: 39. / Saaledes er Forholdet mellem
BOA, s. 200 gte Adlers Afskedigelse under · 13 September 1845. Det kunde synes den kommer
3T43 i Himlene! Amen. / Ep.: Ephes. 3, · 13-ud / I Verdens Hovedstad, i det stolte Rom,
FB, s. 192 Ingen skal vide det ( cfr. 8, · 13) – dette Heltemod blev Opgaven. Jeg
NB5:73 om Ε i Delphi cap. · 13) at gjøre Heroer til en egen Slægt
KG, s. 87 i Lucas Evangelium ( 14, 12. · 13) disse Christi Ord: » naar Du gjør
Oi7, s. 305 mmeriges Rige, cfr. Mtth. 23, · 13) og Dem, som vilde gaae ind formene I det«.
BI, s. 88 orte Sætninger i Mem. III, · 13), deels mangle de den ironiske uendelige
4T43, s. 130 bedrog jo Eva ( 1. Moseb. 3, · 13), og saaledes kom ved et Bedrag Kundskaben
4T43, s. 126 ave overvundet Alt ( Eph. 6, · 13). Ak der var maaskee Den i Verden, der overvandt
OTA, s. 209 tungt«. ( Ordsp. 15, · 13). Den havde vel forstaaet, hvad der blev
4T43, s. 132 ? ( Mth. 7, 11. Luc. 11, · 13). Disse Ord nedlade sig med saa megen Deeltagelse
KG, s. 191 e, naar han siger ( 1 Joh. 3, · 13): » lad dette ikke forundre Eder.«
KG, s. 222 hos Apostelen Paulus ( 1 Cor. · 13); thi hvad der siges om Kjerlighed er just
3T44, s. 252 Handel« ( 1 Tim. V, · 13); thi Saadannes Betænkninger skulle vel
NB12:20 ed er forresten Cap. 7. v. 12 og · 13. » der blev meget mumlet om ham iblandt
NB12:181 n NB11 p. 186. / No 2. Luc: 18, · 13. » Og .... Tolderen vilde end ikke
Papir 15 ϑα ( cfr. Gal. 5, · 13. επ' ελευ
Papir 15 Gud som en evig. – / v. · 13. μη εγϰαϰειν
Papir 15 cendit«. – / v. · 13. πληϱωμα.
Not1:7.c som et gudd. Væsen. Dan: 7, · 13. – I de apocryphiske Bøger findes
EE2, s. 11 s æsthetiske Gyldighed / / · 13. / / 2. / Ligevægten mellem det Æsthetiske
NB23:2 / p. 3. / / Min Opgave / p. · 13. / / Mit Forhold til det Bestaaende og Intriguen
Not11:13 ske blive det Virkelige. / · 13. / d. 10 Dec / H: kommer nu fra Logiken
KK:11 ig tilsyne. – / / § · 13. / Da Creaturligheden staaer som en uoverstigelig
Not1:9 e. 1 Cor: 7, 7. 12. Phil: 2, · 13. / Dog tilregnes Msk. Mth: 11, 20. Mth:
Not1:8 8. 1 Thess: 5, 4.6. Col: 1, · 13. / I Skriften hedder det, at ved Troen meddeles
Not1:7 : 2, 1. Tit: 3, 1. 1 Pet: 2, · 13. / Mest almindelig angives Øiemedet af
Papir 29 . /     v. 21. Rom X, · 13. / Psl. 16, 8. af de Ældre om en virkelig
NB17:25 ine Zeit 2den Deel p. 12 og · 13. / Socrates / ogsaa p. 38, 39, 40 findes
Not1:8 e bevirket ved Gud. Rom: 15, · 13. 1 Cor: 1, 8. 2 Cor: 1, 21. Eph: 3, 16.
Not1:6 ( Gen: 1, 27.) 1 Timoth: 2, · 13. 1 Cor: 11, 8.9. Act: 17, 26. Rom: 5, 12.
Not1:8 : 5, 2-5; 8, 25. 12, 12. 15, · 13. 1 Cor: 13, 13. Col: 1, 23. Phil: 4, 13.
Not1:6 4, 15. 1 Tim: 6, 14. Tit: 2, · 13. 1 Joh: 2, 18. Jac: 5, 8. 1 Pet: 4, 7. Eb:
Not1:8 Eph. 1, 4.5.11. 2 Thess. 2, · 13. 1 Pet. 1, 2. Act: 13, 48. Men paa den anden
Not1:7 or: 1, 24. 2, 4. 1 Thess: 2, · 13. 1 Pet: 1, 3. / Men hvori er denne gudd:
Not1:7 , 9. Phil: 2, 3.5. 1 Tim: 6, · 13. 1 Pet: 2, 21. 1 Joh: 3, 16. Heb: 12, 1.2.
Not1:8 . Eph: 3, 16. Phil. 1, 6. 2, · 13. 1 Thess. 3, 12. 2 Thess. 2, 17. 1 Pet.
Not1:8 , 3.5. Rom: 6, 6.7. 7, 6. 8, · 13. 12, 2. 2 Cor: 3, 18. 5, 17. Gal: 4, 19.
Not1:7 Kjerlighed: Joh: 10, 11. 15, · 13. 12, 47. 8, 7.11. Luc: 9, 56. Mth: 18, 22.
Not1:2 8, 37. 8, 32. 14, 16.17. 16, · 13. 14, 6. – / Chr: ivrer mod falske
NB8:65 ghed, at de Intet saae ( 12. · 13. 14. 15.). Just i Modsætning dertil,
Not1:7 : 4, 34. 10, 15. 13, 15. 15, · 13. 2 Cor: 5, 15. 8, 9. Phil: 2, 3.5. 1 Tim:
Not1:6 των Mth: 22, · 13. 2 Pet: 2, 17. πυϱ αιωνιον
Not1:7 borgerlige Pligter. Luc: 12, · 13. 20, 20. Mth: 22, 15. – Folket ønskede,
JJ:214 . ( Jfr. Jacobi, Smtl. W. 4. Bd., · 13. Afdeling; Forordet). / Nicodemus kom vel
DS ød Viin.« Apost. Gj. II, · 13. Altsaa Ingen formaaede eller vovede at
SLV, s. 278 des end paa mine Vegne. / d. · 13. April. Morgen. / Idag for et Aar siden.
Brev 139 dt jeg er / Din / din / S. K. / · 13. Brev 139, bl. [ 1r] / Min Regine! /
Not1:8 . 12, 12. 15, 13. 1 Cor: 13, · 13. Col: 1, 23. Phil: 4, 13. Heb: 10, 35. 12,
Not1:8 natio Joh: 14, 21. 1 Cor: 2, · 13. Eph: 1, 17. Denne illum: har man kaldet
Not1:5 med Gud ( Genes 22, 12.. 31, · 13. Ex: 3, 2 og 6. Judic: 6, 21-23. 13, 21-23.)
SLV, note elighed. I et Stykke af Midnat · 13. Febr. kunde der godt have staaet istedenfor
Not1:8 ως. 2 Cor: 4, · 13. Gal. 3, 2. 5, 14. Eph: 1, 13. Ved Troen
Not1:8 5, 12. Rom: 13, 9.10. 1 Cor: · 13. Gal. 5, 14. 1 Tim: 1, 5. Jac: 2, 8. /
Not1:8 13, 13. Col: 1, 23. Phil: 4, · 13. Heb: 10, 35. 12, 1.2. / Den chr. Dyd fremstilles
Not11:26 t üeberexistirende. / 26. / · 13. Jan. / Det natura nødv: Existerende
BB:12 gehe, worin er jedoch irrt. / · 13. Joh. Georg Neumann et C. C. Kirchner, auctor
Not1:7 ldes Gud: Rom. 9, 5. Tit: 2, · 13. Joh: 20, 28. 1 Joh: 5, 20. / 4.) Chr er
NB14:147 ησις. / · 13. Journalen NB14, s. 219, NB14:147 med tilføjelser,
NB19:80 ortjenester – derimod · 13. Journalen NB19, s. 123. Nederst er optegnelsen
NB25:12 er saaledes: det sagde han. · 13. Journalen NB25, s. 15. Marginaltilføjelsen
NB35:35 e Liv er Bestialitet. / / / · 13. Journalen NB35, s. [ 102]-103, med optegnelsen
DD:26 cte Beviis for deres Sandhed. / d. · 13. Juli 37. / / / Den ved Adams Syndefald
Not1:8 2, 5. Eph: 1, 4. 2 Thess: 2, · 13. Mth: 24, 22.24.31. Rom: 8, 33. Col: 3,
Papir 114 af Tidsalderens Erfarenhed. / d. · 13. Novbr. 35. / / Det er vistnok ofte noget
SLV, s. 335 st i Lighed med Dyrets. / · 13. Og jeg tænkte: hvo er denne Vældige,
YTS, s. 263 til sit Huus. / / Luc. XVIII, · 13. Og Tolderen stod langt borte, og vilde
Papir 24:6 Sein / T            q / · 13. Papir 24:6, bl. [ 1r] / X. / Theologerne
Not10:9 . Mth. 28, 29. 2 Cor. 11, · 13. Paraklet, betyder ikke Hjælp men Hjælperen.
Not1:6 ed magiske Kunster). Job: 3, · 13. Ps: 115, 17. 6, 6. 88, 11. Es: 38, 18.
CC:8 salvatoris nostri Jesu Chr v. · 13. qui dedit sese metipsum super nos ut redimeret
Not1:8 vbestemmelse: Mth: 4, 17. 7, · 13. Rom: 12, 1. Eph: 6, 10. Phill: 2, 12. /
Not1:7 ed til Msk: Joh: 10, 15. 15, · 13. Rom: 5, 6. / § 43. / Opstandelsen,
KG, s. 298 rlighed bliver / 1 Cor. XIII, · 13. Saa bliver da ... Kjerlighed. / / Ja, Gud
Not1:8 gender: Mth: 23, 8. Joh: 13, · 13. Saaledes fremkommer den chr: Frihed: 2
Not1:7 ιας Eph: 1, · 13. Sindelaget, som Gud har lagt for Dagen
Not10:9 aber, see, høre Joh. 16, · 13. Stundom adskilles Aanden ikke fra Gud,
Not13:55 e nødvendig. / Notesbog · 13. Tilføjelser på et løst blad indlagt
Not1:8 3. Gal. 3, 2. 5, 14. Eph: 1, · 13. Ved Troen boer Guds Aand i Msk. 1 Cor:
BB:12 n Soden. Augsburg 1797 . 8. / · 13. Von J. F. Schink sind verschiedene Dichtungen
Papir 247 dtil« cfr. Rom: 5, · 13.) – derimod Rom 15, 19 Illyrien; men
3T43, s. 63 æl.« ( Ordsp. 25, · 13.) / / S. K. / Kjerlighed skal skjule Synders
AE, s. 538 e Børnene ( cfr. Marc. 10, · 13.) Skal nu Christi Ord forstaaes om det at
KG, s. 327 vundet Alt« ( Eph. 6. · 13.)! Men er dette da ikke let nok, følger
Not1:7 που. ( Dan: 7, · 13.). Mth: 3, 17. 9, 6. 10, 7. 11, 14. 16, 16.
CT, s. 308 s Du mig.« ( Psl. 19, · 13.). Og naar et Menneske prøver sit Forhold
Not1:2 3, 16. Mc: 16, 16. Rom: 10, · 13.14. / Gudsfrygt og Lydighed Joh: 4, 24. Joh.
Not1:9 des: 1 Cor: 11, 3. 1 Tim: 2, · 13.14. Joh: 8, 44. ( 1 Joh: 3, 12). Apoc: 12,
DD:27 en, om hvilken det hedder i Rom 5, · 13.14., at alle Msk. syndede i Adam, fastholdt
Not1:7 : 1, 1. 1 Tim: 2, 4. Eph: 1, · 13.17. Andre Steder i de apostoliske Breve fremstilles
NB5:133 hjælpe mig. / Ordsprogene 14, · 13: den Ugudeliges Hjerte, idet det leer, haver
Not1:7.c.a for Messias – / Dan: 7, · 13: Der kom Een i Himmelens Skyer som et Msks
NB12:113 jønt Ord af Tobiæ Bog 12, · 13: Fordi Du var Gud kjer, saa maatte det være
Papir 339 Berlin, 5t Mai – · 13d / 46. / Et Forsyn er slet ikke lettere
JJ:430 haft ( i Fichtes Tidsskrift. · 13d B. 1844 p. 80.). / hans Tredeling er: Beziehung,
JJ:433 / Bayer i Fichtes Tidskrift. · 13dB. 1844. p. 86. – / Den Berlingske Tidende
SLV, s. 225 er mig en bitter Drik. / d. · 13de Februar. Midnat. / Blot der dog maatte
Brev 57 Deres hengivne / Haderslev d · 13de Juli 1852 / Kofoed-Hansen / Mandag. /
ATV, s. 210 r saadan skriver i en Avis. / · 13de Mai 55. / S. Kierkegaard. / /
NB8:66 I Prædiken over Evangeliet paa · 13de Søndag efter Trinitatis ( barmhjertige
NB16:37 Statslivet! Man discuterer § · 14 – en passant kommer saa Spørgsmaalet
Papir 4:1 D:) Tiberius paa Thronen / altsaa · 14 + 15 = 29 altsaa Chr: 29 Aar gl / Men Dionys
NB23:191 Andreä p. 269. / Ψ 10, · 14 / der skal Vulgata oversætte: Tibi (
Papir 16 rituales describendas. / Collos 1, · 14 / hvorledes forholder det sig med V. 14.
Brev 224 fterskrift 381 Ekp a 3 Mk. · 14 / Kjære Reitzel! / De veed, hvor gjerne
Papir 6 terminum spectans. terminus finis. · 14, 1 ϰατα το αυτο
Not1:6 Forherligelse. Joh: 17, 24. · 14, 1. – 2 Tim: 1, 10. Eb: 2, 14.15.
Not1:7 Jøderne: Ex: 4, 22. Deut: · 14, 1. om Dommere og Konger: 2 Sam: 7, 14.
Papir 6 ο αυτο simul. · 14, 10 ἡλατο aor. 1.
Not1:7 ει Joh: 5, 20. Joh: · 14, 10 πατηϱ εν
Not1:6 ςτου: Rom: · 14, 10. Act: 17, 31. 1 Cor: 4, 5. 2 Cor: 5,
KG, s. 87 vi ikke i Lucas Evangelium ( · 14, 12. 13) disse Christi Ord: » naar
Not1:7 age til Faderen: Joh: 8, 14. · 14, 12. 16, 28. / 3) Den i Chr: værende
Papir 6 λλομαι. · 14, 13 στεμμα
NB5:133 at hjælpe mig. / Ordsprogene · 14, 13: den Ugudeliges Hjerte, idet det leer,
Not1:9 τοις. Act: · 14, 15. – ved sit Ord ϱη
Not10:9 1. – inspiration Joh. · 14, 15. 1 Pet. 1, 21. Mskets moralske Forbedring
Not1:9 6, 16. – levende Act: · 14, 15. 1 Tim: 6, 16. og i Hebr:, evig, uforkrænkelig
Not1:8 ς. Mth: 18, 3. Act: · 14, 15. 26, 18. Rom: 13, 12. Eph: 5, 8. 1 Thess:
Papir 6 æ, quibus victimæ ornabantur. · 14, 16 παϱοιχομαι,
Not1:2 Naturlig Religion. Act: · 14, 16. 17, 24-29. Rom: 1, 20. / § 25.
Not1:7 g falske Høihed. Joh: 13, · 14-16. Jac: 1, 9. / Chr: selv har betegnet sin
Not1:2 eden fE: Joh: 18, 37. 8, 32. · 14, 16.17. 16, 13. 14, 6. – / Chr: ivrer
Not1:9 : 1, 17. Mth: 6, 26.28. Act: · 14, 17. 1 Tim: 6, 17. / Opholdelsen af det
Not1:8 Mth: 7, 21. 12, 50. Joh: 15, · 14-17. Rom. 6, 13-22. 2 Cor: 5, 14. Gal: 1, 4.
Not1:7.d t: Bønnen i Gethsemane; Mth: · 14, 17: Ingen er god uden Gud. Hebr: 5, 8:
Papir 18 et om Jesus mod Gud Mth: Mth: · 14, 19; 26, 26. om Msk: i Almindl: Luc: 1,
BI, note anføre et Exempel: Mem. III, · 14, 2 om den, der spiste Suul alene. Eet af
Not1:2 og Lydighed Joh: 4, 24. Joh. · 14, 21. / Eb: 5, 9. Jac: 1, 27. / Om Begrebet
Not1:8 vocatio. 2) illuminatio Joh: · 14, 21. 1 Cor: 2, 13. Eph: 1, 17. Denne illum:
CT, s. 165 selv for Gud« ( Rom. · 14, 22). Naar den Søfarende er forvisset
Papir 306 os Dig selv for Gud ( Rom: · 14, 22.) /
OTA, s. 387 ngsler« ( Ap. Gj. · 14, 22.); at » vi ere bestemte til Trængsler«
Not1:6 : 6, 8. 8, 11.17. 1 Cor: 15, · 14-23. 1 Cor: 6, 14. 1 Pet: 1, 3. / Apostlernes
Not1:8 . 5) unio mystica. Joh: · 14, 23. 1 Joh: 4, 12. Eph: 3, 17. / Andet Hovedafsnits
SD, s. 196 , som det derfor hedder Rom. · 14, 23: Alt hvad der ikke er af Tro er Synd.
Papir 6 navigo, nave discedo. quater: Act: · 14, 26; 20, 15; 27, 1. – 13, 50 παϱοτϱυνω
Not1:7 or: 11, 31. Eph: 1, 17. Joh: · 14, 28. 1 Cor: 3, 23. 11, 3. Eb: 3, 2. Den
Not1:7 ra ethvert Msk. omtales Joh: · 14, 28. 16, 28. 17, 5. υψουσϑαι
Not1:9 ϑαι. Viisdom · 14, 3 ἡ πϱονοια.
Not1:6 ςτω. Joh: · 14, 3. 17, 24. 2 Cor: 5, 8. Phil. 1, 23. 1
Not1:5 ου. ( Joh: 12, 31. · 14, 30). ο ϑεος του
KK:5 nder Intet i mig« Joh. · 14, 30, derved mente Apollinaris at han fandt
Not1:5 39. Christi Fristelse. Joh: · 14, 30. 13, 2. 27. Luc: 22, 3. – Luc:
Not1:7 det i Lydighed mod Gud. Joh: · 14, 31. Mth: 26, 39. Luc: 24, 26. Phil: 2,
Not1:7 hiske Bøger: Tob:13, 13 . · 14, 6 sq: Luc: 2, 32. / Mon hos Jøderne
Not1:2 7. 8, 32. 14, 16.17. 16, 13. · 14, 6. – / Chr: ivrer mod falske Lærere.
Not1:7 μου. Joh: 8, 12. · 14, 6. Den nærmere Forklaring findes Joh:
Not1:7.v t Bedehuus for alle Folk. Zach: · 14, 9-16. Herren skal være Konge over alle
Not1:7 ved sit Liv. Chr: siger Joh: · 14, 9, hvo der har seet mig har seet Faderen;
Not1:7 nstand for Ærefrygt: Joh: · 14, 9. 12, 45. Col: 1, 15. 2 Cor: 4, 4. Phil:
Not1:7 le. Es. 2, 2. 56, 6.7. Zach: · 14, 9.16. Ligesaa i de apokryphiske Bøger:
NB7:76 falde paa, at tillade et Barn paa · 14 a 15 Aar at disponere over sit Liv fE betræffende
Oi7, s. 299 ndrigt? – valgt Alderen · 14 à 15 Aar: Drenge-Alderen. Denne
Brev 85 ller frem og læser dig en · 14 a 20 Ark for, hvad siger Du derom. Frisk
KKS, s. 101 at det dog egenligen i disse · 14 Aar er blevet de Samtidige en Vane at beundre
Papir 1:1 Margaretha fød Lindemann. · 14 Aar gl i Skole i Magdeburg, 15 Aar gl i
KKS, s. 103 Skuespillerinde, der gjennem · 14 Aar har været en stadig Gjenstand for
Oi10, s. 408 rent) har anvendt ikke blot · 14 Aar men i Grunden hele sit Liv paa, det
KKS, s. 101 des Liv / III. / Der er gaaet · 14 Aar, hun er i sit 31de. Igjennem disse
Brev 46 re, thi Stykket selv varer i · 14 Aar, og forsaavidt maa man jo rose hans
EE2, s. 80 ftertid. Om man just ikke har · 14 Ahner og Bekymring for at tilveiebringe
BOA, note ædikenen No V, Langfredag d. · 14 April 1843) læser man i en Note: »
FF:118 ælde i aandelig Forstand. / d. · 14 April. / Ussing er et Udraabstegn efter
FF:119 statning lutter Udraabstegn. / d. · 14 April. / Vor Tid bebuder og bebuder, og
NB2:132 re ud med det Grundtvigske! / d. · 14 Aug. / Besynderligt nok, den Reise til
NB27:34.a t. / cfr ogsaa Ethiken 8de Bog · 14 Capitel i Begyndelsen eller lidt inde i
NB17:60 ed 5000 Subscribenter, og i · 14 Dage 2 Gange hver Dag aftegne ham og skrive
Papir 433 ndkomstsskatten kun varede · 14 Dage den er skeet alligevel. / Her viser
Papir 323:4 rædiket derom. Hvad skeer? · 14 Dage derefter faaer en Mand den Idee, at
BOA, note or Bog, og han haaber o: s: v:. · 14 Dage efter fordre Svigerinderne det, Svogeren
Brev 184 r ell. en Dag før eller · 14 Dage efter, eller om den reent udebliver,
NB22:18 un forlanger Tilladelse til · 14 Dage ell. 3 Uger at trække sig tilbage
NB24:54.c NB I Løbet af de sidste 8, · 14 Dage er der pludseligt gaaet et Lys op
BOA, s. 106 revet, dersom jeg havde ladet · 14 Dage gaae hen.« Og saa villig som
SLV, s. 277 øvet. / Hun har nu i over · 14 Dage havt min confidentielle Meddelelse.
Brev 82 dset, derfor anvendte jeg de · 14 Dage i Kbhvn. til at overbyde mig selv
Brev 181 rede min, thi netop for en · 14 Dage siden er hiint Cigar-Foderal taget
EE1, s. 309 , min lille Frøken, inden · 14 Dage skal jeg forklare Dem Alt, indtil
BOA, s. 91 ret god, men nu i de sidste · 14 Dage var den da bleven reent forkeert.
Brev 280.1 » det allerseneste om · 14 Dage« skriver De til Kjøbenhavn,
NB12:22 n, ind ad Porten, portofri inden · 14 Dage, hvori Lønnen m: m: opgives. /
SLV, s. 357 med hende, jeg byder det for · 14 Dage, jeg byder det for Bryllupsdagen –
EE2, s. 151 thi uagtet jeg i de · 14 Dage, jeg har anvendt Aftentimerne til
NB23:200 angt alvorligere Øvelse, end · 14 Dage, med uforandret Levemaade, hver Dag
PMH, note , efter at have gjort furore i · 14 Dage, nu af en høflig Critik at anvises
Brev 279 Byen i det Allerseneste om · 14 Dage. – / S T / Hr Magister Kierkegaard
Brev 295 lagt mig at forblive her end en · 14 Dage. Af en Reconvalescent at være befinder
NB26:9 idelse, at Du neppe udholdt det i · 14 Dage. Saa slutter Du altsaa: naar en saadan
NB16:99 ssigt hver anden Dag i en · 14 Dage: nu reiser hiint frygtelige Uhyre
JJ:365 age ned til Kiøbenhavn en · 14 Dages Tid derefter, i den faste Overbeviisning,
Brev 3 . / Lorentzen er kommet for en · 14 Dagstiid siden. Det er et meget behagelig
Brev 82 n / fr. / Min kjære Emil! / d. · 14 Dec. / Tak skal Du have for Dit Brev, og
G, s. 75 , om hvilken man læser. / d. · 14 December. / Min tause Medvider! / Alt har
Papir 1:1 este har havt 700 Huse, vare · 14 Domherrer, 40 Præster, 30 Augustinermunke,
NB16:1 NB16. / / / d. · 14 Febr. 1850. / » Uden Myndighed«
NB28:1 NB28. / / / d. · 14 Febr. 1853. / Hvad jeg har villet
Papir 263:3 r har ladet sig tilslive · 14 forskjellige Forstørrelsesglas, med
NB:74 spekulative / Theologie p. 178 Lin · 14 fra neden. / / Dersom det var notorisk,
Papir 263:3 n skal bestyre Huset. De · 14 første Dage tænkes ikke paa andet
DS, s. 236 rer en Prædiken for hver · 14 Gange han læser Komedier og Romaner.
EE1, s. 41 gnskab at have sagt 7 og 6 er · 14 havde ødelagt et Handelshuus, gik fra
AE, s. 315 man til at begynde med § · 14 i Systemet? Lad os dog fremfor Alt ikke
Not11:27 nne være. – / 27. / d. · 14 Jan. / En virkelig Mulighed forudsætter
Brev 199 hengivne Onkel. / Odense d · 14 Jan. 1850. / Kjære Onkel! / Hvorledes
GG:4 ve dette Com parativ in mente. / d. · 14 Jan: 39. / Det synes at fremgaae af Mth:
NB7:16 ndeligen bestemt til at holdes d. · 14 Januar 48, men der var ingen Altergang
Papir 4:1 var Chr:. – / Mth: 16, · 14 Jeremias. De troede, at Jeremias under
EE:110 evet end det jeg nu skriver. / d. · 14 Juli 39. / Det er i aandelig Henseende
EE:109 er behøves Masse. / d. · 14 Juli 39. / Det er Ulykken for mig, at medens
EE:111 mpelkisten til en stor Gave. / d. · 14 Juli 39. / Det kunde blive et ret interessant
HH:1 HH, s. 1 ( HH:1-2) / Kbhvn. d. · 14 Juni 1840. / Alt er Nyt i Christo. /
EE:93 rgsmaalet. ( Hamlet.) / d. · 14 Juni 39. / Den Jagen efter Aandrighed,
EE:94 rtillands pleiede at afsynge. / d. · 14 Juni 39. / Hvo kommer ikke under Observationen
JJ:327 ognito ( Frater Taciturnus). / d. · 14 Mai 1845. / ankommen til Berlin. / Den
EE:67 aden kan smage desto bedre.). / d. · 14 Mai 39. / At Bogstavet ihjelslaaer det
DD:6.c Dødens Porte. – / d. · 14 Mai 39. / det Socratiske Princip udtrykt
NB2:1 NB.2. / 1847. · 14 Mai. / Journalen NB2. Blad indklæbet
Papir 1:2 vede indtil d. 15 Juni. d. · 14 Martz befalede Churf. af Sachsen L., Mel:,
Papir 592 828. / d. 26 Febr: – · 14 Martz. 34. / Det Udtryk απ
AE, s. 84 det eengang om Aaret i § · 14 med Pathos, og deri gjør han vel, at
Papir 15 nemlig det han har sagt i v. · 14, og det han nu siger i Slutningen af v.
Papir 4:1 Herodes kom paa Thronen 713 ell. · 14 og Josephus siger, at han regjerede 37
KK:5 .) De beraabte dem paa Joh. 1, · 14 Ordet er bleven Kjød. Desuden sagde
ELF, s. 61 ndes der en Prædiken ( paa · 14 Pag.), Cand. Kierkegaard har holdt en Prædiken
NB23:55 torm paa det Hele og med en · 14 Pagina, ovenikjøbet en Demiss-Prædiken,
Not1:7.s t betræde Jerusalem. Es: 11, · 14 Philisterne, Idumæa, Moab, Ammon skal
EE1, s. 41 ntage for sig selv, 7 og 6 er · 14, saa har jeg et Billede af Evigheden. –
Papir 106 Solens Varme udslætter. / d. · 14 Sept. 35. / Det forekommer mig, at Kunstnerne
Papir 187 som Udviklingsleed. – / d. · 14 Sept. 36. / Hvorlidt Forstanden kan udrette
NB16:73.a d paa Betalingen. / 1 Cor. IX, · 14 siger Paulus: at Herren selv har anordnet,
Papir 4:1 icarunt ea Judæi. Act. 6, · 14 simillima occurrunt de Stephano. / Luc:
G, s. 64 ntetsigende, at blive kaldt Nr. · 14 som en af de blaae Drenge. Hvad hjalp et
Brev 82 g Død. Jeg har nu skrevet · 14 trykte Ark. Dermed har jeg fuldendt en
BOA, s. 229 de sig føde ( cfr l: c. p. · 14 ø., p. 15, 16.) ɔ: han taler om
NB12:2 s / p. 7. / / cfr ogsaa / p. · 14 øverst / / cfr ogsaa / p. 50 og 51.
BI, s. 88 ovene forandres, smlgn. § · 14) synes at skulle beroliges ved Betragtningen
3T43, s. 70 man faaer igjen ( Sirach 20, · 14), da opdager man let Syndens Mangfoldighed.
BA, s. 421 r den er stum ( cfr. Luc. XI, · 14), Phænomenet er det samme, er Angest for
SD, s. 123 arus er død« ( XI, · 14). Altsaa Lazarus er død, og dog var denne
Papir 15 med exspectare aliquem. / v. · 14. εις απολυτϱωςιν
Not1:9 : 6, 8. 8, 11.17. 1 Cor: 15, · 14. – 1 Pet: 1, 3. / Opstandelsen. Mth:
NB14:2 fatterskabets Betydning / p. · 14. / / Den nye Pseudonym. Anti-Climacus /
Not1:5 1 Om de gode Aander. / § · 14. / Chr: og hyppigere hans Apostle omtale
Not11:14 n, Kunst og Philosophie. / · 14. / d. 13 Dec: / Denne über Seyn værende
NB18:79 man antager at det N. T. holder · 14. / Deraf er ogsaa Følgen, at det sædvanlige
Not1:9 1. 1 Cor: 6, 14. 1 Thess. 4, · 14. / Forholdet mellem det ny og det gl. Legeme.
KK:11 alismen nærmere. / / § · 14. / I den chr: Gudsidee, der finder sin dybere
NB16:37 r man det som Moment under § · 14. / Man sidder just og er færdig med §
Not1:7 3, 5. 1 Pet: 2, 24. Ebr: 9, · 14. / Med Hensyn til den oplysende Virksomhed
EE1, s. 314 g mig af dette Forhold. / d. · 14. / Neppe kjender jeg mig selv. Mit Sind
BI, note ni-Lære. / Mem. II, 4. I, 3, · 14. / Symposiet ( Plato overs. af Heise Pag.
Not1:5 sener. Mth: 24, 36. Ebr: 1, · 14. 1 Cor: 6, 3. / Som Gjenstand for vor Kundskab.
Not1:5 8, 38. – Gal: 1, 8. 4, · 14. 1 Corinth: 13, 1. / Som Guds Sendebud.
Not1:8 4. Eph: 1, 4. 2, 10. Tit. 2, · 14. 1 Joh: 1, 7. Dette oplyses indirecte, idet
Not1:8 3, 29.30. 10, 12. 2 Cor: 5, · 14. 1 Joh: 2, 2. Tit: 2, 11. Hermed synes nu
Not1:7 , 9. 45. Joh. 1, 12. Rom: 8, · 14. 1 Joh: 3, 1.2. – Chr: kaldes μονογενης
Not1:7 σαϱξ Joh: 1, · 14. 1 Joh: 4, 2. 1 Tim: 3, 16. Heb: 2, 14.
Not1:6 1 Cor: 15, 14-23. 1 Cor: 6, · 14. 1 Pet: 1, 3. / Apostlernes Exempel Rom.
Papir 18 : 6, 28. Act: 3, 26. Rom: 12, · 14. 1 Pet: 3, 9. / γ) Denne Betydning synes
Not1:9 15. / Rom: 8, 11. 1 Cor: 6, · 14. 1 Thess. 4, 14. / Forholdet mellem det
Not1:8 13, 9.10. 1 Cor: 13. Gal. 5, · 14. 1 Tim: 1, 5. Jac: 2, 8. / K: Væsen bestaaer
Not1:5 Hos Apostlene. / 2 Cor: 11, · 14. 1 Timoth: 5, 21. Eph: 1, 21. 3, 10. Colos:
Not1:7 tilbage til Faderen: Joh: 8, · 14. 14, 12. 16, 28. / 3) Den i Chr: værende
Papir 247 d til Illyrien. 2 Cor: 10, · 14. 15. 16 synes at angive Achaia som det yderste
NB8:65 , at de Intet saae ( 12. 13. · 14. 15.). Just i Modsætning dertil, til
Not1:7 Mth: 3, 17. 9, 6. 10, 7. 11, · 14. 16, 16. Luc: 4, 21. Joh: 4, 26. 5, 39.
Not9:1 lig fra Gud som Aand. Rom 8, · 14. 2 Cor. XII, 4-6. bliver det ved denne gjensidige
Not1:6 , 31.32 et Beviis? / Eph: 1, · 14. 2 Cor: 5, 5. / Jesu Død og Forherligelse.
Not1:5 ængige af Gud. 1 Sam: 16, · 14. 2 Sam: 24, 1.16. Es: 37, 26. 1 Reg: 22,
Not1:6 h: 5, 20. 7, 15. 12, 31. 15, · 14. 23. Apostlene ere af samme Mening: Joh.
Not1:8.k Joh: 1, 6. 2 Pet. 1, 4. Eb: 3, · 14. 6, 4. 1 Joh. 2, 20.27.) / Concordieformelen
SLV, s. 279 ger en saadan Virkning. / d. · 14. April. Midnat. / Methoden maa forandres.
Not1:7 t: 5, 31. Eph: 1, 7. Col: 1, · 14. billedligt ved απολυτϱωςις
Not1:7 4, 2. 1 Tim: 3, 16. Heb: 2, · 14. Chr. kaldes ανϑϱωπος
NB4:19 190 og 191 / / Saaledes Act: 12, · 14. Den Pige, Rhode, der skulde lukke Peder
EE2, s. 303 r, at disses Tal har været · 14. Dersom jeg ikke husker meget feil, da er
BB:12 ournal für Deutschland. / · 14. Doctor Fausts Bund mit der Hölle, von
Not1:8 : 6, 16. Eph: 1, 19. Rom: 8, · 14. Eensbetydende hermed er, at Msk. skulle
Not1:8 2 Cor: 4, 13. Gal. 3, 2. 5, · 14. Eph: 1, 13. Ved Troen boer Guds Aand i
Brev 139 ig ukjær. / Din S. K. / · 14. Et koloreret kort vedlagt Brev 139 med
Brev 253 October 1850. / ( Jac. 2, · 14. etc) / S. T. / Herr Magister S. Kjerkegaard
Papir 18 se dem Velgjerninger. Heb: 6, · 14. etc. her af Talemaaden ευ
Not1:6 i en Slags Personlighed: Es: · 14. Ezechiel 32. / B. efter Exilet. Findes
Not1:8 17. Rom. 6, 13-22. 2 Cor: 5, · 14. Gal: 1, 4. Eph: 1, 4. 2, 10. Tit. 2, 14.
Not1:8 egne sig Chr: Aand. Rom: 13, · 14. Gal: 3, 27. Chr: uddannes i de Christne:
BB:12 d dieselbe Person wäre. / · 14. Henr: Weissii Dissertatio de Doctore, quem
Not1:8 e Christne: Mth: 20, 16. 22, · 14. I Brevene bliver ϰαλειν,
Papir 16 hvorledes forholder det sig med V. · 14. I Collegiet siges at Gud kan ikke tænkes
NB11:145 moth: 5, 11 synes at stride med · 14. I første Sted staaer, at de unge Enker,
SLV, s. 335 Havets Dybde uudgrundelig, / · 14. ja som en Drøm, for hvilken han ene
Not1:8 , 5. 2 Tim: 4, 7.8. Heb: 12, · 14. Jac: 1, 27. Joh: 3, 21. 4, 17. / §
AA:14.2 inske Systems nye Skabelse. / d. · 14. Jan. 1837. / Bemærkninger, der fandtes
AA:12.1 nfinde dem selv paa Bakken. / d. · 14. Jan. 37. / Hvor ofte hænder det ikke,
GG:3 ande guddommelige Frihed. / d. · 14. Jan. 39. / / Den, som ikke kan forstaae
EE1, s. 19 aar deres Antal bestemmes til · 14. Jeg var et Øieblik raadvild om, hvorfra
Not1:7 Betydning: Mth: 12, 23. 16, · 14. Joh: 7, 4.26.31. 10, 24. – Apostlene
Not1:5 rdre Vankundighed: 2 Cor: 6, · 14. Joh: 8, 44. 2 Thess: 2, 9. Jac: 3, 15.
NB14:149 se. / Χstdommens Askese. / · 14. Journalen NB14, s. 230. Den sidste optegnelse,
NB20:55 han vil. / Men hvad skeer? · 14. Journalen NB20, s. 75, med slutningen af
NB25:25 med Maalestokken for Gud. / · 14. Journalen NB25, s. 31. SK indleder det
NB30:93 dring om Poul Martin Møller / · 14. Journalen NB30, s. 181, NB30:94. H.P. Barfod
NB36:31 s forholder det Msklige sig · 14. Journalen NB36, s. [ 58]-59. Slutningen
DD:31 te Offre og Fristerens Kulde. / d. · 14. Juli 37. / / – Man bebreider Andre:
DD:33 k leer – jeg græder. / d. · 14. Juli 37. / / / Man ivrer saa meget mod
DD:30 paa Vaudeville-Theatret! / d. · 14. Juli 37. / Spidsborgerne springe altid
SLV, s. 346 mme og falsk Lidenskab. / d. · 14. Juni. Midnat. / I Middelalderen frelste
Not1:5 / Som Guds Sendebud. Ebr: 1, · 14. Luc: 1, 19. Apoc: 8, 2. Luc: 12, 8. Gal:
Not1:7 dømme: Joel 3, 7. Es: 11, · 14. Micha 5. Zach: 12. I de apochryphiske Bøger
KK:7 essiæ Ankomst. – / v. · 14. P. gaaer over til den anden Deel. Jøderne
Papir 26 eden, ingen for Sædeligheden. / · 14. Papir25, bl. [ 1v] / Man skulde dog imidlertid
Not1:7 Dommere og Konger: 2 Sam: 7, · 14. Ps. 2, 7. 82, 6. om Englene Hiob 1, 6.
Not1:7 ν Eph: 1, 7. Col: 1, · 14. Rom: 3, 24. Ebr: 9, 15. Eller naar Chr:
NB29:67 ogsaa for denne Lidelse. / Luc: · 14. Slutningen. / / Slutningen af dette Capitel
Not1:6 1. 1 Thess: 4, 15. 1 Tim: 6, · 14. Tit: 2, 13. 1 Joh: 2, 18. Jac: 5, 8. 1
Not1:2 tomus, Hieronymus. ( Gal: 2, · 14.) / Accomodatio formalis / – materialis
CT, s. 22 er om Ingen« ( Mc. 12, · 14.), de skjøtte om Ingen eller de skjøtte
Not1:9 Jesu Opstandelse. Joh: · 14.1. sq. 17, 24. Heb: 2, 15. Vi skulle leve
Not1:6 – 2 Tim: 1, 10. Eb: 2, · 14.15. – Rom: 6, 8. 8, 11.17. 1 Cor: 15,
Not1:7 er: Rom: 6, 1. 7, 24-8,2; 8, · 14.15. 2 Cor: 5, 14.15. Eph: 3, 16-19. 1 Pet:
Not1:7 24-8,2; 8, 14.15. 2 Cor: 5, · 14.15. Eph: 3, 16-19. 1 Pet: 1, 18.19. 1 Joh:
Not1:8 l Guds Naade. Rom: 8, 2. 10, · 14.17. Jac: 1, 18.21. 1 Tim: 4, 16. 1 Pet: 1,
Not1:6.d og Skjendsel. 2 Mc: 7, 9.10.11. · 14.23. Fortællingen om de 7 Sønner, den
Not4:26 3 Nov. 37.     Kierkegaard. / · 14.de Forelæsning. / Vi have » Jeget«
Not1:7.v gholde Løvsalernesfest. Tob: · 14: Alle Folk skulle vende sig til at frygte
NB28:7 No 2 de conjugio Sacerdotum, · 14: Et cum senescente mundo paulatim natura
KK:7 qui confidit non aufugiet. 8, · 14: Jehova asylum erit idem lapis offensionis
Not12:16 υ. / Aristoteles i det · 14d Capitel ordner de tragiske Handlinger efter
KKS, s. 103 agenhed, at de i Beundringens · 14de Aar kan see hende med samme Oprindelighed,
Papir 254 løs paa Forordningen af · 14de April 1831. Her viser sig dog vel en mærkelig
SLV, s. 266 ede jeg, at han kom der hver · 14de Dag om Aftenen. Han læste Bladene, drak
BA, s. 402 n ikke, han maa vente til den · 14de Juni, og hvorfor? fordi det var Slagdagen
Brev 28 v. / Til / Hr Peter Kierkegaard. / · 14de May 1849. / Inderlig Tak, kjære høistærede
Brev 245 artium. / Kjøbenhavn d. · 14de Oct. 1847. / Herr Kierkegaard! /
EE1, s. 250 dt min Fader« ( cfr. · 14de Scene). Da vil Judithe svare: »
AE, s. 256 ekin og ankom til Kanton, den · 14de vare vi i Kanton. En saadan Reisende forandrer
Not1:9 των; 1 Tim 6, · 15 βασιλευς
Papir 15 derne paa de Christne. / v. · 15 ϰαϑ' υμας
EE:21.1 n dybe Sympathie. / cfr Heb: IV, · 15 ου γαϱ εχομεν
NB16:37 r just og er færdig med § · 15 – saa indløber der Efterretning
Not1:6 26. Mth: 25, 22.23. Mth: 10, · 15 ( Sodoma og G:) 11, 22 ( Tyrus og S.) Luc:
YTS, s. 249 / S. K. / I / / / / Hebr. IV, · 15 / Bøn / / Hvor skulde vi gaae hen, hvis
CT, s. 263 848. S. K. / I / / Luc. XXII, · 15 / Bøn / Fader i Himlene! Vel vide vi,
Not1:7 26, 39. Joh: 5, 36. 19. Joh: · 15, 10. 17, 4. Hos Paulus υπαϰοη
Not1:7 ffecter: Mth: 5, 44.45. Luc: · 15, 10. Joh: 3, 16. 1 Joh: 4, 9.16.19. Rom:
Not1:5 th: 25, 31. Luc: 9, 26. Luc: · 15, 10. Mth: 18, 10. / Hos Apostlene. /
Papir 14:5     Mth: 5, 45. – Luc. · 15, 11.              Eph. 2, 7. Tit.
Not1:6 mod den: Act: 17, 32. 1 Cor: · 15, 12. 2 Tim: 2, 17. ( Hymeneus og Philetas)
Not1:8 kommenhed. Mth: 22, 40. Joh: · 15, 12. Rom: 13, 9.10. 1 Cor: 13. Gal. 5, 14.
OTA, s. 209 t tungt«. ( Ordsp. · 15, 13). Den havde vel forstaaet, hvad der
Not1:8 re bevirket ved Gud. Rom: · 15, 13. 1 Cor: 1, 8. 2 Cor: 1, 21. Eph: 3,
Not1:8 Rom: 5, 2-5; 8, 25. 12, 12. · 15, 13. 1 Cor: 13, 13. Col: 1, 23. Phil: 4,
Not1:7 g i Kjerlighed: Joh: 10, 11. · 15, 13. 12, 47. 8, 7.11. Luc: 9, 56. Mth: 18,
Not1:7 Joh: 4, 34. 10, 15. 13, 15. · 15, 13. 2 Cor: 5, 15. 8, 9. Phil: 2, 3.5. 1
Not1:7 lighed til Msk: Joh: 10, 15. · 15, 13. Rom: 5, 6. / § 43. / Opstandelsen,
Not1:8 am: Mth: 7, 21. 12, 50. Joh: · 15, 14-17. Rom. 6, 13-22. 2 Cor: 5, 14. Gal:
Not1:6 Rom: 6, 8. 8, 11.17. 1 Cor: · 15, 14-23. 1 Cor: 6, 14. 1 Pet: 1, 3. / Apostlernes
Not1:9 Rom: 6, 8. 8, 11.17. 1 Cor: · 15, 14. – 1 Pet: 1, 3. / Opstandelsen.
Not1:6 . Mth: 5, 20. 7, 15. 12, 31. · 15, 14. 23. Apostlene ere af samme Mening:
Not1:7 . Steder som Joh: 2, 4. Mth: · 15, 15 beviser Intet herimod. / Chr: potuit
BOA, s. 229 e ( cfr l: c. p. 14 ø., p. · 15, 16.) ɔ: han taler om denne Samtale
Not1:7 T: Rom: 1, 4. 10, 9. 1 Cor: · 15, 17. 2 Cor: 13, 4. Eph: 1, 20. Act: 2, 27.
4T44, s. 292 kenen og omkommer ( Job, VI, · 15-18). Din Forfærdelse kan den ikke vække,
Not1:6 15. 11, 16.24. 12, 39. Joh: · 15, 18. – Mod de Skriftkloge. Mth: 5,
Not1:9 de fordre Tegn) 23, 37. Joh: · 15, 18. Verden hader mig. Joh: 8, 44. m:H:t:
Papir 247 , 13.) – derimod Rom · 15, 19 Illyrien; men ganske sikkert følger
OTA, s. 329 postelen Paulus siger ( Cor. · 15, 19): » Dersom vi haabe alene for
Papir 6 μαι abeo discedo.). · 15, 20 αλιςγημα
Not1:7 h: 8, 40. Rom: 5, 15. 1 Cor: · 15, 21. 1 Tim: 2, 5. ανηϱ
Not1:6 aracter. Act: 24, 15. 1 Cor: · 15, 22. / § 27. / Det tilkommende Liv staaer
Not1:9 , 28.29. Act: 24, 15. 1 Cor: · 15, 22. de, som ere værdige til Opstandelsen.
Not1:6 tandelse: Joh: 5, 28. 1 Cor: · 15, 23.52. 1 Thess: 4, 16.17. – Vi skulle
Not1:7 16. Coll: 2, 9. – Joh: · 15, 24 εϱγα εποιησε,
Not1:8 Mth: 16, 18. 28, 20. 1 Cor: · 15, 25. / § 68. / Den chr K. forudsætter
Not1:8 e, de Troendes Hyrde: 1 Cor. · 15, 25. Eb: 13, 20. 1 Pet. 2, 25. 5, 4. –
Not1:5 : 8, 44. 1 Joh: 3, 8? ( Joh: · 15, 27. 1 Joh: 2, 7. Luc: 1, 70.) / De befordre
Not1:7 13, 3. 5, 27. 17, 2. 1 Cor: · 15, 28. Eph. 1, 22. / Chr: vender tilbage til
Not1:7 . Act: 3, 18. 26, 23. 1 Cor: · 15, 3. 1 Pet: 1, 11. / B. Jødernes senere
Not1:6 s Exempel Rom. 8, 38. 1 Cor: · 15, 31.55, 2 Cor: 4, 11. Phil: 1, 21. 2, 17.
Papir 4:1 ב appropinquare. / Mth: · 15, 32 εϰλυϑω
Not1:9 4. ( Identitæten); 1 Cor: · 15, 37.50.51; Phil: 3, 21. Rom: 8, 23. 2 Cor:
Not1:6 være forskjelligt. 1 Cor: · 15, 38.50. Det udtrykkes ved Ordene: μεταμοϱϕουςϑαι,
Not1:6 – Mth: 22, 30. 1 Cor: · 15, 42-49. 2 Cor: 3, 18. Phil: 3, 21. 1 Cor:
Not1:9 og εξω. 1 Cor. · 15, 44. 1 Thess. 5, 23. / Denne Lighed skal
Not1:6 υχη: 1 Cor: · 15, 44.45. – I 1 Thess. 5, 23 er Trichotomie.
Not1:6 : 17, 26. Rom: 5, 12. 1 Cor: · 15, 45.48. / Hvorledes forenes Fortællingen
Papir 4:1 skille Gode og Onde. / Mth: · 15, 5. Constructio difficilis aut dicta sunt
Not1:8 νειν. Rom: · 15, 5. Phil: 2, 2. 1 Pet: 3, 8. Denne Eenhed
Not1:6.h nders Gnidsel.«. 1 Cor: · 15, 50. Kjød og Blod skal ikke arve Guds
Not1:6 føie Tid: 1 Cor: 10, 11. · 15, 51. 1 Thess: 4, 15. 1 Tim: 6, 14. Tit:
Papir 5:3 or: X, 11. 1 Thess. 4, 15. 1 Cor: · 15, 51. Jac. 5, 7-9. 1 Joh. 2, 18. Phil 4,
Not1:6 ι 2 Cor: 3, 18. 1 Cor: · 15, 51. Phil: 3, 21. – Rom: 8, 23. –
KG, s. 26 t Øieblik« ( 1 Cor. · 15, 52): Christendommen forudsætter, at
Not1:9 28.29. 11, 25. 6, 39. 1 Cor: · 15, 52. 1 Thess. 4, 16. Apostlene troede tillige,
Not1:9 b: 10, 25-37. 1 Cor: 10, 11. · 15, 52. men Tiden og Timen var ikke bestemt:
Not1:6 nde en Analogie Sted. 1 Cor: · 15, 53.54. 2 Cor: 5, 2-4. – Mth: 22,
Not1:9 ny og det gl. Legeme. 1 Cor: · 15, 53.54. 2 Cor: 5, 2.4. ( Identitæten);
Not1:9 et andet. Rom: 8, 23. 1 Cor: · 15, 54. 2 Cor: 5, 2. Phil: 1, 23. 2, 17. 3,
Papir 7 iam ansam det peccati ( 1 Cor: · 15, 56.). – Si igitur analogiam spectamus
Papir 4:1 iberius paa Thronen / altsaa 14 + · 15 = 29 altsaa Chr: 29 Aar gl / Men Dionys
NB26:25 ie, nu da Drengen er blevet · 15 Aar aldeles ikke indlader sig derpaa, men
NB7:76 paa, at tillade et Barn paa 14 a · 15 Aar at disponere over sit Liv fE betræffende
SLV, s. 350 k, som skal binde Den, der i · 15 Aar Dag og Nat har perfectioneret sig i
EE2, s. 137 in Extension. Ved Enden af de · 15 Aar er han tilsyneladende slet ikke kommen
SLV, s. 347 ndesluttethed. Har jeg brugt · 15 Aar for at danne mig en Livs-Anskuelse
EE1, s. 43 man gaaer tilbage. Da jeg var · 15 Aar gammel skrev jeg i den lærde Skole
Papir 1:1 Aar gl i Skole i Magdeburg, · 15 Aar gl i Skole i Eisenach, her maatte han
NB31:59 0rd, og naar man var blevet · 15 Aar gl. fE i Tjenesten, fik man kun 800
Not3:14 først, da han var bleven · 15 Aar gl:, aflægge en Prøve paa sin
EE2, s. 137 i 15 Aar, og dog har han i de · 15 Aar havt Besiddelsen, han har altsaa i
Papir 459 hvad jeg for · 15 Aar siden kunde vove med den fuldkomneste
EE2, s. 136 Poesien meget rigtigt, at de · 15 Aar ypperligen lade sig concentrere, den
Oi7, s. 299 aabs-Løfte. / En Dreng paa · 15 Aar! Dersom der var Tale om 10 Rigsdaler,
EE2, s. 136 ke Elsker han venter f. Ex. i · 15 Aar, nu kommer da Øieblikket, der belønner
EE2, s. 137 . En Ægtemand er trofast i · 15 Aar, og dog har han i de 15 Aar havt Besiddelsen,
NB25:34 ør Tiden. / Saaledes gik · 15 Aar. Da skete det en Morgen som han vaagnede
Oi7, s. 299 valgt Alderen 14 à · 15 Aar: Drenge-Alderen. Denne virkelige Person
Oi7, s. 300 orpligtes ved et Løfte: er · 15 Aars Alderen den meest passende. / Den
Papir 4:1 xactores tributi sacri a die · 15 Adar comiter ac benigne singulos rogare,
FF:122 – da han var opstaaet. / d. · 15 April. / I det gl Testamente / Barber Bjørn
NB2:135 Χstus tog ham afsides. / d. · 15 Aug. / Da jeg i sin Tid ( under Arbeidet
G, s. 58 rd paa det strængeste. / d. · 15 Aug. / Min tause Medvider! / Det vil maaskee
Not1:7 eder som Joh: 2, 4. Mth: 15, · 15 beviser Intet herimod. / Chr: potuit non
Papir 1:2 , 3 Cardinaler, 4 Erkebisk., · 15 Biskopper, 34 Fyrster, 19 Fyrsters Gesandter,
NB27:32 seer Principerne. / 7de Bog · 15 Cap. Slutning. Gives der et Væsen, hvis
NB2:100 gentius Epist. ad Probam c. · 15, daß der Urheber der Laster, denjenigen,
IC, s. 75 de 3, de 7, de · 15, de 17, de 18 Hundred Aar ere Noget, som
Brev 162 jære Hr Professor! / d. · 15 Dec. / Gjennem min Neveu Henrich Lund modtog
Not4:10 / 8de Foredrag. / d. · 15 Dec: / Ved disse tre Ideer viser nu K;
NB12:195 ns Gjerninger. / 1 Cor. 2, · 15 den Aandelige dømmer alle Ting men selv
SLV, s. 446 lgte ham fra Skanderborg, de · 15, der rede med ham over Randbøl-Hede,
Not1:2.d emærkes det. fE 1 Cor 7. Act · 15 etc. / Mynster ( om Begrebet » Dogmatik)
JJ:494 r gaaer 10 Køeer, saa omtrent, · 15 Faar, 2 Sviin, en Mængde Spurver paa
Papir 15 n nu siger i Slutningen af v. · 15 ganske er det samme. / v. 16. αποϰτεινας
BI, note lignes Xenophons Apologi § · 15, hvor Talen er om det samme delphiske Orakels
BA, s. 373 mmtliche Werke 7de Bd. p. · 15 i Historien om Merlin). / I Blufærdigheden
Papir 118 eligheden i Erkjendelsen / d. · 15 Jan. 36. / Det er meget interessant at
GG:5 velens Hjælp. – / d. · 15 Jan: 39. / Rom IV. En og Anden har forundret
Papir 15 . 4, 5. simile quid. Deut 24, · 15 jubet Moses, mercedem mercenariis solvere
DD:34 te og den betydningsfuldeste. / d. · 15 Juli 37. / Endogsaa Echo, der fra det romantiske
EE:113 det ikke lader sig gjøre. / d. · 15 Juli 39. / Derved fremspringer især
EE:112 af denne Modsætning. / d. · 15 Juli 39. / Det er Noget man dog altid bør
Papir 264:10 d dem at gjøre. / d. · 15 Juli 40. / Dersom det stod sig rigtigt
Brev 3 ren til P.C. Kierkegaard / Den · 15 Julii / Jeg har talt med Oldenborg og han
Oi5, s. 248 Mc. 12, 38; Luc. 20, 46.) / · 15 Juni 55 / / Da » Sandhedsvidnerne«
Papir 1:2 Mai Landgreven af Hessen. d. · 15 Juni henimod Aften kom Carl V. d. 25 Juni
Papir 1:2 Keiseren tøvede indtil d. · 15 Juni. d. 14 Martz befalede Churf. af
Brev 88 agen / fr. / Philosoph-Gangen / / · 15 Mai / Kjære Emil! / Indlagte Brev var
Brev 249 n / fr / Kjøbenhavn den · 15 Mai 1849. / Kjære Hr. Kierkegaard! /
EE:69 andre Bogstaver. – / d. · 15 Mai 39. / Det er utugtigt at fremstille
EE:70 t raabe Hep efter en Jøde. / d. · 15 Mai 39. / Først da naar det ved Livets
EE:68 de Sjælens Udødelighed. / d. · 15 Mai 39. / Thi hvad er Udtrykket ( Stilen)
NB5:1 NB5. / / / d. · 15 Mai 48. / Det er da let nok at vise, hvor
Brev 250 hengivne / H. C. Andersen / d. · 15 Mai 49. / For den kjærkomne Gave ( Enten
EE:37 aaet i ideel Forstand.– / d. · 15 Martz. 39. / Inden for en relativ Modsætning
EE1, s. 277 itte paa en ny Idee, naar de · 15 Millioner vare forbrugte. Hvad vilde Følgen
EE1, s. 276 ed? Man aabne da et Laan paa · 15 Millioner, man anvende det ikke til Afbetaling,
EE1, s. 276 ark let at aabne et Laan paa · 15 Millioner. Hvorfor tænker Ingen derpaa.
JJ:266.a / cfr Trendlenburg elementa p. · 15 n. og 16 ø. og mange Steder i logische
BB:42.f Fr. Schlegels samtl. W. 7. B. S. · 15 nederst) – eller naar Fader ofte
Not4:3 & 38. / / 1ste Foredrag. / d. · 15 Nov. / En tidligere Tid ( Middelalderen)
DD:82 od non antea fuerit in sensu. / d. · 15 Nov. 37. / Naar Ironien ( Humor) i sin
DD:83 lbage med et Olieblad – / d. · 15 Nov. 37. / og derpaa følger der en Velsignelse
KG, s. 156 s Evangelisten Johannes ( 21, · 15 o. ff.) » Jesus siger til Simon
DD:158 sto Jesu vor Herre. / d. · 15 Oct. 38. / Loven / Evangelium / cfr. Rom
NB2:99 276. m: / Abraham af S. C. ( S.W. · 15 og 16 B. p. 200) fortæller, at da Dominicus
NB2:100 47. / Abraham a. St. Clara. S.W. · 15 og 16 Bind ( Grammatica Religiosa) / p.
NB22:95 nt. / cfr Sugenheim 1 D. p. · 15 og 16 not. / Forunderligt nok, / /
NB23:192 1ste Deel p. 40) Job. 13, · 15 saaledes: om han ( Gud) end slaaer mig
NB24:147 oßen Kirchenversamlungen des · 15 und 16 Jahrhunderts Constants 1840. 1ste
FB, s. 191 ldrenes eneste Søn ( 6, · 15), deels fordi det Afskrækkende mere paanøder
BI, s. 326 Zeit oder ihres Alters ( Pag. · 15),« som sit Ideal, thi i hendes Sandselighed
Ded:15 hirting med guldsnit ( Dedikation · 15). Liggende: Til H.C. Ørsted; helbind af
BA, note δης ( Jac. 3, · 15). Saaledes som den paa dette Sted beskrives
BB:1 bech. 2d Deel. Kbh. 1832. / p. · 15. » At indskrænke den elegiske
Not1:9 ιος 1 Pet. 1, · 15. αγνος 1 Joh: 3, 3.
Papir 15 ikke Guder ( Gal IV, 8.) / v. · 15. ινα τους
Not1:5 ιαϱ 2 Cor: 6, · 15. – ὁ πονεϱος,
Not1:7 Luc: 2, 40,52.. Eb: 4, · 15. – συλλυπουμενος
Not1:5 10, 18. Joh: 16, 11. Col: 2, · 15. – / De Christne have Intet at frygte:
Not1:7 λος. Joh: 16, · 15. – Chr. kaldes ϰυϱιος
Not1:7 uc: 12, 13. 20, 20. Mth: 22, · 15. – Folket ønskede, at han bestemt
SFV, note e ordentligviis være brugt · 15. – Man vil maaskee ogsaa nu forstaae
Not1:9 οις. Act: 14, · 15. – ved sit Ord ϱημ
Not1:9 27. 12, 24. Belial 2 Cor: 6, · 15. ( Dette Navn findes hverken i det Gl. T.
NB15:2 relse i Christenheden / p. · 15. / / / Angaaende Artiklen af Frater Taciturnus
NB22:123 ostomus af Neander 1 D. p. · 15. / / / Geistligheden. / / Naar et Samfund
Not11:15 ive Ph. kan vise sig. – / · 15. / / Den positive Ph. er nu bleven mulig,
CT, s. 259 Indhold / / I. / Lucas XXII, · 15. / / II. / Matthæus XI, 28. / / III.
KK:11 ation til sig selv. / / § · 15. / Den chr: Idee om Guds Apparents er indeholdt
Not1:5 im: 1, 4. Tit: 3, 9. / § · 15. / Medens vi saaledes finde i den hell.
NB2:100 ynke, som en Steen synker. Serm: · 15. / p. 134. er ypperlig. / p. 175. Der hl.
Not1:9 0, 28. Luc: 16, 19. / 1 Cor: · 15. / Rom: 8, 11. 1 Cor: 6, 14. 1 Thess. 4,
EE1, s. 319 ordrer Selvfornegtelse. / d. · 15. / Tak gode Tilfælde, tag min Tak! Rank
Not1:5 , 44. 2 Thess: 2, 9. Jac: 3, · 15. / Vantro Mth: 13, 39. 2 Cor: 4, 4. Eph:
Not1:9 5, 48. Eph: 4, 24. 1 Pet. 1, · 15. / Viisdom: 9, 15: Det skrøbelige Legeme
Not1:7 ς Joh: 8, 40. Rom: 5, · 15. 1 Cor: 15, 21. 1 Tim: 2, 5. ανηϱ
Not1:6 versell. Character. Act: 24, · 15. 1 Cor: 15, 22. / § 27. / Det tilkommende
Not1:9 mod: Joh: 5, 28.29. Act: 24, · 15. 1 Cor: 15, 22. de, som ere værdige til
Papir 5:3 α. 1 Cor: X, 11. 1 Thess. 4, · 15. 1 Cor: 15, 51. Jac. 5, 7-9. 1 Joh. 2, 18.
Not10:9 inspiration Joh. 14, · 15. 1 Pet. 1, 21. Mskets moralske Forbedring
Not1:7 egativt 1 Joh: 3, 5. Ebr: 4, · 15. 1 Pet: 1, 9. 1 Pet: 2, 22. snart positivt
Not1:6 10, 11. 15, 51. 1 Thess: 4, · 15. 1 Tim: 6, 14. Tit: 2, 13. 1 Joh: 2, 18.
Not1:9 ων. usynlig Col: 1, · 15. 1 Tim: 6, 16. – levende Act: 14,
Not1:9 16. – levende Act: 14, · 15. 1 Tim: 6, 16. og i Hebr:, evig, uforkrænkelig
Not1:6 derne. Mod Folket. Mth: 10, · 15. 11, 16.24. 12, 39. Joh: 15, 18. –
Not1:6 Skriftkloge. Mth: 5, 20. 7, · 15. 12, 31. 15, 14. 23. Apostlene ere af samme
Not1:7 vopoffrelse. Joh: 4, 34. 10, · 15. 13, 15. 15, 13. 2 Cor: 5, 15. 8, 9. Phil:
Not1:7 lse. Joh: 4, 34. 10, 15. 13, · 15. 15, 13. 2 Cor: 5, 15. 8, 9. Phil: 2, 3.5.
Not1:7 Kjerlighed til Msk: Joh: 10, · 15. 15, 13. Rom: 5, 6. / § 43. / Opstandelsen,
Papir 247 l Illyrien. 2 Cor: 10, 14. · 15. 16 synes at angive Achaia som det yderste
Not1:7 . Eph: 1, 20. Act: 2, 27. 3, · 15. 17, 31. / Noget mere tilkjendegives ved
Not1:7 Joh: 14, 9. 12, 45. Col: 1, · 15. 2 Cor: 4, 4. Phil: 2, 7. Eb: 1, 3. –
Not1:7 γη Rom: 5, 11. 11, · 15. 2 Cor: 5, 18.19. – Ogsaa bruges mere
Not1:8 sin egen Uværdighed. Luc. · 15. 2 Cor: 7, 10. – Ligesom Troen ei
Not1:7 , 9. 1 Cor: 1, 21. 1 Tim: 1, · 15. 2, 3. 4, 10. 2 Tim: 1, 10. / Chr: Øiemeed
Not1:9 harisæerne Mth: 5, 20. 7, · 15. 23. / Syndens Almindelighed. Rom: 1. 2.
Not1:8 . Mth: 18, 3. Act: 14, · 15. 26, 18. Rom: 13, 12. Eph: 5, 8. 1 Thess:
Not1:7 ager sig Mængden: Joh. 6, · 15. 3) hvor han opfordrer Disciplene og Folket
Not1:7 dientia activa, ere: Mth: 3, · 15. 5, 17. Rom: 5, 19. Rom: 10, 4. Gal: 4,
Not1:7 5. 13, 15. 15, 13. 2 Cor: 5, · 15. 8, 9. Phil: 2, 3.5. 1 Tim: 6, 13. 1 Pet:
Not1:9 17, 27.24., salig 1 Tim: 6, · 15. Act: 17, 25. ουϰ π
SLV, s. 286 men holder sig derimod. / d. · 15. April Morgen. / Idag for et Aar siden.
FF:125 , den Frisindede, Concordia. / d. · 15. April. / For Heine er Christendommen traadt
Not1:7 ment. Opstandelsen fE 1 Cor. · 15. Denne nødvendige Forbindelse af Chr:
Not1:7 : 1, 14. Rom: 3, 24. Ebr: 9, · 15. Eller naar Chr: siger, at han hengiver
Not1:8 5, 17. Gal: 4, 19. 5, 24. 6, · 15. Eph: 2, 5.15. 4, 22. Coll: 3, 5.9. Tit:
Not1:6 d Gud: Mth: 5, 48. 1 Pet: 1, · 15. Eph: 4, 24. Col: 3, 9.10. / § 24. /
Brev 136 . / Kl. 9 ½ Formidd. · 15. Et koloreret kort vedlagt Brev 136 ( øverst)
KK:7 xpresserunt. – / Es: 52, · 15. ex interpretatione Pauli est πεϱι
KK:7 at hade«. – / v. · 15. Ex: 33, 19. Moses sibi expetit apparitionem
Not1:9 Mth: 6, 32. 10, 29. Jac: 4, · 15. Heb: 12, 5. / Χsti Sendelse. Joh:
Not1:8 , 4. 1 Tim: 6, 12. 1 Pet: 1, · 15. Heb: 3, 1. I en mere udstrakt Betydning
SLV, s. 335 n med sine stærke Arme. / · 15. Ingen veed, hvor denne Vældige boer,
Not1:9 lde indtræde: 1 Thess. 4, · 15. Jac: 5, 8. 1 Pet. 4, 7. 1 Joh: 2, 18-28.
SLV, s. 201 rolige hende i Passiar! / d. · 15. Januar. Morgen. / Idag for et Aar siden.
BB:12 Geschmacks vom Jahre 1796. / · 15. Johann Faust dramatische Phantasie von
NB20:158 jo længst seiret. / / / · 15. Journalen NB20, s. 247, med optegnelsen
NB25:113 t hun først og fremmest · 15. Journalen NB25, s. [ 268], med slutningen
NB36:37 heden, at M. er det Sande. / / / · 15. Journalen NB36, s. [ 66]-67. Rækken
SLV, s. 313 snarere selv Patient. / / d. · 15. Mai. Morgen. / Idag for et Aar siden. Ofte
NB25:12 han. 13. Journalen NB25, s. · 15. Marginaltilføjelsen NB25:12.d er skrevet
Papir 103 indre Utilfredsstillethed. / d. · 15. Marts 35. / Ugelspegel synes at repræsentere
SLV, s. 237 med nogen Exploration. / d. · 15. Marts. Midnat. / Igaar saae jeg hende heller
Papir 265 der tør haabe Alt. / d. · 15. Nov. 40. / Jeg har Mod til at tvivle, jeg
G, s. 72 orbliver / Deres Hengivne. / d. · 15. November. / Min tause Medvider! / Dersom
Papir 25 bestemt af en Intelligents. / * / · 15. Papir 25, bl. [ 1r] / το ον
Not1:8 ον Luc: 10, 29. 16, · 15. Saaledes og naar det hedder χϱιςτος
BB:12 itatore. Altenb: 1728. Fol. / · 15. Tentzel, Supplem. Hist. Gothanæ. Jenae
YTS, s. 251 s Christus! / / / / Hebr. IV, · 15. Thi vi have ikke en Ypperste-Præst,
Not1:9 h: 14.1. sq. 17, 24. Heb: 2, · 15. Vi skulle leve med Χsto. Rom: 6, 8.
NB8:65 de Intet saae ( 12. 13. 14. · 15.). Just i Modsætning dertil, til denne
Not1:7 ϰος ( Col: 1, · 15.); ιδιος paa et eneste
KK:7 λεειν ( v. · 15.); men idet han nu gaaer videre i sin Udvikling,
NB10:167 ærksom at i 1 Thess. 4, · 15., vi som leve paa den Tid skulle forvan
Not1:7 e, har sit Udspring: Rom: 8, · 15.16. 1 Cor: 6, 19. 2 Cor: 3, 17. 12, 9. Eph:
Not1:8 . Col. 1, 18. Eph: 1, 22. 4, · 15.16. 5, 23.30. / § 69. / Allerede tidlig
Not1:7 ας. Rom: 5, 1. 8, · 15.16. Eph: 2, 16. 3, 12. 1 Joh: 3, 21. 4, 17.
Papir 29     Cap. 3. / Deut: 18, · 15.18 de Nyere forstaae om hele Prophetstanden.
Not1:8 det hele Samfund: 1 Cor: 7, · 15.24. Ordet εϰλεγεσϑαι
Papir 31 Sted i Forhold til det andet / d. · 15/4 34. / Det er vistnok kun faa Videnskaber,
Papir 4:1 adhibita exigere. / Mth: 18, · 15: μεταξυ σου
NB17:18 llie have vi i David. 2 Sam: 23, · 15: da han heftigt begjerede at drikke Vandet
Not1:9 1 Pet. 1, 15. / Viisdom: 9, · 15: Det skrøbelige Legeme betvinger Sjælen,
    · 1 1
CT, s. 265 r og Forsoner. / / Luc. XXII, · 15: jeg haver hjerteligen længtes efter
KK:7 r. / v. 20. respicitur Gen: 3, · 15: tu mordebis calcem ejus et ille conteret
Papir 6 e discedo. quater: Act: 14, 26; 20, · 15; 27, 1. – 13, 50 παϱοτϱυνω
Oi7, s. 300 som beregnet herpaa, at lade · 15aars Drenge ved helligt Løfte forpligte sig
Brev 193 / d. 22 Jan. 42. / Dit Brev af · 15d har jeg rigtigt modtaget, og jeg seer deraf,
Brev 181 mulighed. Og dog kommer d. · 15d November, Søndagen d. 15de November,
NB2:98.a længe før han. / cfr S.W. · 15d og 16d B. p. 276. m: / Abraham af S. C.
EE1, s. 44 handlinger, der skrives i det · 15de Aar. At give dette Raad er det Eneste,
NB2:91 . Clara. Samtl. W. Lindau 1845. / · 15de Bind p. 54. 55. / Der har fra min tidligste
IC, s. 101 en her i det 17de eller i det · 15de Capitel, er Forargelsens Mulighed i Forhold
Not4:27 og Tilfældigheder. – / · 15de Forelæsning. / Dersom Alt det er Sandhed,
NB18:1 NB18. / / / d. · 15de Mai 1850. / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
Papir 254 indrer, at Forordningen af · 15de Mai gaaer foran denne Virksomhed. Nu fremgaaer
Papir 254 r. – Forordningen af · 15de Mai om Stænderne. Fra nu af begynder
Brev 181 d November, Søndagen d. · 15de November, Din Geburtsdag – og jeg
Brev 253 Broder / Kjøbenhavn den · 15de October 1850. / ( Jac. 2, 14. etc) /
EE1, s. 264 sig om Ringen, da han i den · 15de Scene træder op med den, saa tager hun
DS sten Mtth: 6 Cap. 24 V. til Enden. · 15de Søndag efter Trinitatis / [ TER: Dette
CT, s. 20 ugle! – / Evangeliet paa · 15de Søndag efter Trinitatis / Ingen kan
LF, s. 11 æde! / / / / Evangeliet paa · 15de Søndag efter Trinitatis. / Ingen kan
EE2, s. 80 ring for at tilveiebringe den · 15de, man har et langt større Slægtskab