S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
JJ:240 elvkjærlig o: s: v: Svar: · Bæ! / I denne Tid har jeg været saa indolent,
NB11:29 oretrække med Hamann at sige: · bæ! Dog foretrækker jeg det Lutherske, der
SLV, s. 138 for en Nølepeer, – · bæ! hvis der ellers bliver endogsaa blot Tid
SLV, s. 113 ar hiint à la Hamann: · Bæ! Man lader ham tale, saa længe han vil,
SLV, s. 94 svarer man bedst ved at sige · bæ, enhver anden Indsigelse, netop jo mere
SLV, s. 90 bedst besvarer ved at sige: · Bæ; de andre bliver man nok færdig med at
HH:19 ndre sig om, at ogsaa Sorgens · Bæger blev ham rakt, at han har smagt dets Bitterhed,
AA:6 tømme Stolthedens berusende · Bæger eller Fortvivlelsens bittre Kalk. Han har
Brev 314 de 43. / 21 Mai 1851. / Naar et · Bæger er for fuldt, løber det over; men naar
EE1, s. 166 e Drikkebrødre, med dette · Bæger hilser jeg Dig, Alts evige Moder, tause
Papir 344:1 or Efteraaret. Med dette · Bæger hilser jeg erindrende Eder I dybsindige
NB23:84 en af disse Ringe endog blot et · Bæger koldt Vand , han skal ikke miste sin Løn«.
DS, s. 210 er en af disse Ringe ikkun et · Bæger koldt Vand at drikke, fordi han er Discipel,
Oi8, s. 345 er en af disse Ringe ikkun et · Bæger koldt Vand at drikke, fordi han er en Discipel,
NB14:87 giver den Ringeste blot et · Bæger koldt Vand for min Skyld, han skal faae
Oi8, s. 345 er en af disse Ringe ikkun et · Bæger koldt Vand« – ja, derpaa
Oi8, s. 347 er giver en Discipel ikkun et · Bæger koldt Vand, fordi han er en Discipel, han
AA:12 ke har drukket af Viisdommens · Bæger men er faldet ned deri. Jeg har søgt
SLV, s. 35 sede det unge Menneske med et · Bæger og disse Ord: quod felix sit faustumque,
EE1, s. 411 iler nymphæa alba med sit · Bæger paa Vandets Overflade, medens Tanken ængstes
2T44, s. 215 el begjerede, om Beruselsens · Bæger raktes den Afkræftede, hvem hvert Øieblik
G, s. 88 eller tabt det. / Beruselsens · Bæger rækkes mig atter, jeg indaander allerede
SLV, s. 29 Pokal, og som svingede han et · Bæger siger han: Med dette Bæger, hvis Duft
Oi8, s. 346 Straf for at række ham et · Bæger Vand » fordi han er en Discipel«
Oi8, s. 346 taler om at give ham ikkun et · Bæger Vand – men fordi han er en Discipel,
DS, s. 211 ørste Fornødenheder, et · Bæger Vand – og Penge har han ikke, han
Oi8, s. 346 . Thi i Samtidighed kan dette · Bæger Vand, eller rettere dette Fordi komme En
Oi8, s. 346 ielse af at skjenke ham et · Bæger Viin«; i begge Tilfælde maatte
Oi8, s. 346 i, Fatter, behold han kun sit · Bæger Viin, det er ikke derom Skriften taler.
Oi8, s. 345 llig til at skjænke ham et · Bæger Viin;« eller hvis En, der maaskee
SLV, s. 29 Eder Velkommen; med det samme · Bæger ønsker jeg Eder Velbekomme, forvisset
KG, s. 187 dog vel ikke det bekrandsede · Bæger, ei heller voxer Krandsen sammen med Bruden),
KG, s. 187 hed. Thi selv det kostbareste · Bæger, fyldt med den kosteligste Drik –
EE1, s. 239 e, naar Duggen synker i dens · Bæger, han har intet Smiil, ingen Taare, roligt
SLV, s. 29 Bæger siger han: Med dette · Bæger, hvis Duft allerede bedaarer min Sands,
AA:12 ring med en deilig Dugdraabe i sit · Bæger, hvori alle Omgivelser harmonisk-melancholsk
TS, s. 65 af hans Haand og drak af hans · Bæger, og det var som et Barn i Huset. Men der
EE:191 derdom raktes Dig det Beruselsens · Bæger, som Du i Din Ungdom forgjæves udstrakte
EE1, s. 302 ndes Haand og drak af hendes · Bæger. Du var den rige Mand, riig paa al Jordens
EE:20 er sig paa Bunden af det berusende · Bæger; men der smiler os imøde fra Bunden af
Brev 314 nten sprænges, eller ligesom · Bægeret – løbe over. Det er det, Mit nu
KG, s. 187 der mangler dog Noget: at · Bægeret bekrandses! Og selv den elskeligste Sjel
SLV, s. 79 af Constantin, da han kastede · Bægeret bort, og dog blev dette Kast paa en Maade
Brev 314 et dog ham, der voldte, at · Bægeret nu løb over for mig. Gid De vilde prædike
SLV, s. 24 hurtigt end Drankeren bringer · Bægeret til Læben, ikke voxer hans Beruselse
JJ:506 kker mig den, og idet jeg svinger · Bægeret tillidsfuldt, da vil jeg ikke sige til
SLV, s. 25 und! Og hvad er det berusende · Bægers Indhold kun en Draabe i Sammenligning med
NB30:113 n, som skjenker ham med et · Bæger-Vand for min Skyld, skal faae Prophets Løn.
BOA, s. 268 mærkede som det gik Agent · Bæhrend i Forhold til Fuglen, der som bekjendt
Papir 254 forhindrer Journalistikens · Bæk fra at blive stillestaaende Vand og tvinger
BA, s. 397 t er skjønt, at høre en · Bæk løbe nynnende gjennem Livet, saa er
CC:15 heller ikke hen, hvor en snadrende · Bæk over Marken trasker væk. – Jeg
EE1, s. 75 er i Tiden. Naar saaledes en · Bæk risler og bliver ved at risle, saa synes
G, s. 40 Du flygtige Liv, der boer i den · Bæk, der løber forbi min Faders Gaard, hvor
4T44, s. 302 t, der visner; var Du som en · Bæk, der rinder forbi; var Du som en Bygning,
Papir 4:1 icho var gjenemskaaret af en · Bæk, som engang var salt men Elisa forvandlede
G, s. 40 lygtige Nymphe, der boede i den · Bæk, som løb forbi min Faders Gaard, og altid
EE1, s. 288 Pande, derpaa forenede sig i · Bække, gled ned ad hans Næse, og endte i et
OTA, s. 136 k komme til Forklaringen; men · Bækken bliver ved at risle og kun Vandringsmanden
EE1, s. 108 hen til hiin Musik, ligesom · Bækken haster hen for at tabe sig i Havets Uendelighed.
Brev 272 olde en Tallerken eller et · Bækken under – ich möchte rasend werden:
EE1, s. 207 Kan jeg glemme ham? Kan da · Bækken, hvor længe den end bliver ved at rinde,
KKS, s. 94 ærede hende yndeligen paa · Bækkener, den samme Fadhed bliver nu kjed af den
BOA, s. 206 erer i dem med 1 og dem med 3 · Bækkener. At udgive 3 4 Bøger paa eengang er noget
FF:125 en med og blive Amtsbarbeer med 3 · Bækkener: Kjøbenhavnsposten, den Frisindede, Concordia.
BA, s. 422 man ved Blus, ved Hylen, ved · Bækkeners Lyd holder de vilde Dyr borte i Amerikas
AE, s. 358 Theater-Maaneskinnet hisset, · Bækkens Rislen i Evighedens grønne Egne. Han
OTA, s. 267 xlings Skyld, at høre paa · Bækkens Rislen, men Dag ud og Dag ind evigt at
LF, s. 30 dens Susen, Skovens Gjenlyden, · Bækkens Rislen, Sommerens Summen, Bladenes Hvisken,
OTA, s. 136 o det Uudsigelige, det er som · Bækkens Rislen: dersom Du gaaer i dine egne Tanker,
KG, s. 316 ter at høre Fuglesangen og · Bækkens Rislen: men kunde det falde Dig ind, at
DJ, s. 70 indyndende og overtalende, som · Bækkens rislende Gjentagelse, saaledes vender det
DD:208 en svag Musik af en Tromme, · Bækner og en forstemt Clarinet der foredrager
DRT, s. 163 af Kirker, Klokker, Orgeler, · Bækner, Bøsser, Tavler, Ligvogne osv. Men naar
AE, s. 136 fordi han ikke var Taler, men · Bælgetræder. / Den speculative Distraction maa alene
NB32:134 100,000 Musikanter 50,000 · Bælgetrædere og en Million ordinerede Leie-Tjenere til
BI, s. 139 mme Nu viser høilys Dag og · bælgmørk Nat, viser det uendelig Reale og det uendelige
NB25:65 a den er ikke blot mørk, · bælgmørk, men den er som en mørk Vei, hvor et
NB31:62 an elsker er derfor om ikke · Bælgmørke, saa Tusmørke, Mystificationer, det Upersonlige.
EE2, s. 126 d, hvis Illusions jomfruelige · Bælte endnu ikke var løst? Sligt røber
EE1, s. 406 e Kræfter, der vare i det · Bælte, hvormed Venus bedaarede: Samtalen og det
SLV, s. 268 ev sat op paa den anden Side · Bæltet, blev tændt, og det første Ord blev
Not3:10 estandigen den samme; / Men · Bæltet, hun fortryller Hjertet med, /
NB26:76.a . Thi endnu længere end den · Bændelorm ( som man nylig, ifølge Adresseavisen,
NB26:76.a oren« er, af med denne · Bændelorm, det kan kun Gud, naar Msket selv vil. /
EE1, s. 328 eller paa et Træ eller en · Bænk i Frederiksberg Have. / d. 27. /
AE, s. 215 gaae satte jeg mig ned paa en · Bænk, et undrende Vidne til, hvorledes hiin stolte
G, s. 41 mig sad en ung Pige paa tredie · Bænk, halvskjult af en ældre Herre og Dame,
G, s. 41 sentationer. Hun sad paa tredie · Bænk, hendes Paaklædning var simpel og tarvelig,
EE1, s. 213 Dør og de ydmygt Bedendes · Bænk, men hvem Sorgerne holde i Live, Sorgerne
EE2, s. 297 jeg, hun ogsaa passerede den · Bænk, paa hvilken jeg pleiede at sidde. Idet
NB31:66.b hvilke der sidder een paa hver · Bænk. / Uro – Beroligelse. /
G, s. 41 og Dame, der sad paa første · Bænk. Den unge Pige var neppe i Theatret for
NB31:66 nke sig en Holsteensvogn med 140 · Bænke og een Hest for, kørende op ad en Bakke
NB31:66 e om de ikke havde en Vogn med 5 · Bænke) tænke sig en Holsteensvogn med 140 Bænke
Papir 304 ved mig: Orgelet; min Plads paa · Bænken i Frelsers Kirke; i Forgrunden et Vindue,
AE, s. 414 ste værdigen maa sidde paa · Bænken og høre til, naar Digteren gjør det:
SLV, s. 131 f Menigheden blev sat op paa · Bænken, formodentlig i Haab om, at han skulde sidde
SLV, s. 131 , satte hun ham igjen op paa · Bænken, og talte formodentlig et Par formanende
Papir 1:1 ene, hvorved Notarierne sad, · Bænkene og Kathedrene vare overtrukkne med skjønne
AE, s. 222 Selskab: skik Dig nu vel, og · bær Dig ad som Du seer de andre artige Børn
Brev 68 mpel, / » At jeg, som · bær Minervas Stempel / » Paa Fingerringen
FF:63 et Træ i min Fader Gaard / Det · bær saa underlige Grene / Og alle Jenter de
NB31:46 a hvad der egl. er Χstd: at · bære Χstd. igjennem Verden og vender listigt
NB28:26 lpe. / Kun denne Pathos kan · bære Χstd. igjennem, kan holde den paa
NB28:25 ig til at lide, og de kunde · bære Χstd. igjennem. Thi Den der, omend
NB30:37.a ine, indtil Du kan udholde og · bære Χstd., som har en ganske anden Anskuelse
NB26:73 nulevende Slægt / / kan ikke · bære Χstd.; Mskene som de nu ere kunne
NB36:28 des mere Individer, som kunne · bære Χstd.? / / At » Fritænkeren«
NB31:46 v. / Altsaa kan det Msklige ikke · bære Χstd; det vender derfor altid Forholdet
CT, s. 56 nder intet Fodfæste for at · bære – han er jo Intet, hvad han til sin
SLV, s. 451 nke, som » er let at · bære – ja! men tung at bryde.
SLV, s. 169 skjorte, som Undtagelsen maa · bære – jeg troer ikke at Nogen af misforstaaet
NB20:105 have vel egl. Kræfter til at · bære Aandens Vidnedsbyrd. Men man veed ikke,
Brev 311 m 1 og 2, det kunde maaske · bære Adressen: » Frøken F: L:«
NB7:86 at hvad man kan have ondt ved at · bære af Sørgmodighed, det mærker man slet
NB26:36 er hører Ydmyghed til at · bære al denne Anklage over Hovmod) – –
BA, s. 345 e som den, der frit valgte at · bære al Verdens Synd og lide dens Straf. Dette
NB13:49 de mig; og imidlertid maatte jeg · bære alle Byrderne af at være noget saa Overordentligt,
IC, s. 194 g, i Tillid til Gud at skulle · bære alle disse Lidelser, al denne Marter og
NB23:25 , i hvilke det Absolute, som maa · bære alle disse Relativiteter og Relativiteter,
EE:193 finde en Styrke i sig selv til at · bære alle sine andre Bekymringer, at han, hvergang
NB8:78 . Saaledes den Stærke, der kan · bære alle Usselhedens Mishandlinger let, smilende,
EE2, s. 114 un, at det er hendes Pligt at · bære alt dette. Herved har Du rigtignok været
EE2, s. 124 det ofte, saa kan man lettere · bære alt Sligt. Vel sandt til en vis Grad; men
NB:107 d vil give mig Styrke til at · bære Alt. / Dersom jeg ikke a la Mynster ( og
OTA, s. 332 Øieblik var offret til at · bære Andres Byrder. Thi disse Ord ere hørte
NB12:118 varet for hende, indtil at · bære Ansvaret for hendes Liv. Nu har hun jo
LA, s. 87 Handlingens Situation, maatte · bære Ansvaret for hvad den Enkelte af deres
NB31:146 g ind, at Apostelen skulde · bære Ansvaret for hvad denne Mulighed blev i
NB29:115 disse Løgne-Præster, som · bære Ansvaret for, at Folket slet ikke veed,
NB6:81 nde christelige kan man ikke · bære Ansvaret i sin menneskelige Reflexions
NB8:33 t ind derpaa, jeg som maatte · bære Ansvaret og være den Handlende: jeg
NB15:63 r dog med som Udgiver, og vil jo · bære Ansvaret, og Alt vil jo dog blive forstaaet
OTA ikke den Uafhængige, der skal · bære Ansvarets Byrde, naar den Afhængige
SLV, s. 208 eg har kunnet, jeg kan endnu · bære at leve uden hende, naar jeg blot beholder
Oi10, s. 409 ig et Menneske til at kunne · bære at være en Offret; og den uendelige
Papir 406:2 min Tjeneste som Bud, med at · bære Avisen om. / Guds-Forholdet er det Eneste
Papir 427 it Livs første Øieblik at · bære Bevidstheden forud – forøget i
NB11:33 el. Kun Gud-Msk. har kunnet · bære Bevidstheden fra første Øieblik af,
G, s. 41 hensank i Mathed og nu lod mig · bære bort paa Jubelens og Lystighedens Strøm,
SLV, s. 229 have en Vens Veninde til at · bære Brevene, saa gaaer det i største Hast,
KG, s. 218 Grund og Grundvold, som skal · bære Bygningen? Det er just Kjerlighed; Kjerlighed
SFV, s. 48 at beholde det, eller til at · bære Bylten, som man tvinger Tyven til selv
CT, s. 55 et af at være Intet skulde · bære Byrden af Alle. Saa umenneskeligt handler
OTA begrundet, at den ene Part skulde · bære Byrden, den anden være fri – om
OTA, s. 390 n naturligviis aldrig til at · bære Byrden, han kan jo ikke engang faae den
OTA, s. 333 Øieblik at love at ville · bære Byrden, men tungt at bære den. Hvo forstaaer
OTA rligt fordrer, at den Anden skal · bære Byrden, og da endog gjør ham det vanskeligt
OTA, s. 341 t beslutter sig til at ville · bære Byrden, saa længe det skal fordres af
OTA, s. 334 ære. / Naar vi tale om at · bære Byrder, da gjør Sproget i daglig Tale
NB6:64 n lidt efter lidt til let at · bære Byrder, som man engang gyste tilbage for.
OTA, s. 333 o netop er en Lidende ved at · bære Byrder. Og dersom Nogen ønsker at høre
OTA, s. 333 lader os lære af ham at · bære Byrderne, vore egne og Andres. /
EOT, s. 267 nd Sorg over sin Synd, ved at · bære de andre Bekymringer lettere; og »
EOT, s. 267 ke Sorg over sin Synd, ved at · bære de andre Bekymringer taalmodigere, ydmygere,
CT, s. 55 entligviis er fritagen fra at · bære de Byrder, som de mere Begunstigede maae
KKS, s. 105 e væsenlige Kræfter kan · bære de eminente Opgaver. At fremstille en lille
BOA, s. 286 k Udvikling af Det, som skal · bære de forskjellige Gaver og Talenter og Anlæg,
FP, s. 23 tighed bevirkede, at den kunde · bære de mange Tryk, den i politisk Henseende
OTA, s. 345 e. Han har jo paalagt dem at · bære de menneskelige Byrder let, men da tillige
G, s. 34 re formedelst Afstanden, saa · bære de sig ad ligesom Børn, der blot faae
NB19:80 eg dog det burde formenes ham at · bære Decorationen paa Præstekjolen. Det kan
Brev 38 be Modet, Taalmodighed til at · bære Deeltagelsens Utaalmodighed. Men vi Mennesker,
Not5:16 Du vil give os Kraft til at · bære dem – / og lader os ikke indbilde
AA:12 ke gjennemtrængt deraf. De · bære dem ad som Cambyses, der paa hans Tog mod
4T44, s. 338 ller dog glemme, at man skal · bære dem med Hengivenhed, at Du skal falde i
NB23:25 er Virkeligheden, træt af at · bære dem, et Øieblik aander ud og nu sætter
Not6:10 skal gives ham Kraft til at · bære dem; – men hvorledes skal Individet
4T43, s. 161 il han faaer ny Kraft til at · bære den – at Den, der dyrker sin Jord
NB16:11.a kede og fremragende, at de maa · bære den Byrde, at end deres Livs mindste Ubetydelighed
NB17:48 gelsen: at Enhver i sig maa · bære den Duplicitet, at forstaae, at det Christelige
PCS, s. 129 ler Vægten af ligesom at · bære den enkelte Præstation frem, just fordi
TTL, s. 414 Nogen, fordi han selv maatte · bære den forfærdeligere Synds tunge Straf,
Brev 235 avde ingen Talerken til at · bære den frem paa: min Aand er god nok, men
2T44, s. 189 igste, men Dag og Nat skulde · bære den hos sig, og saaledes hvert Øieblik
OTA, s. 342 re Lænken er dog ikke at · bære den let, men Trællefødt at bære
OTA, s. 342 re en Kjæde: det er at · bære den let. / Og saaledes er Sagtmodighed
OTA, s. 345 Byrden, men Christen ved at · bære den let. Den, der bærer det gavnlige
OTA, s. 339 modighed og Vrantenhed er at · bære den lette Byrde tungt. / Der er i Sproget
OTA, s. 334 vi sige, det er let at · bære den lette Byrde, tungt at bære den tunge.
OTA, s. 345 jød og Blod vanskeligt at · bære den lette Byrde; men bliver den lette Byrde
IC, s. 122 Hjælp mener man at skulle · bære den Lidelse, under hvilken man sukker.
SLV, s. 217 eg være fordømt til at · bære den omkring og vise den frem, som var jeg
DD:108 Mennesker, der ere istand til at · bære den protestantiske Livsanskuelse, og denne
NB30:100 t er maaskee ikke istand til at · bære den sande Alvor. Det som jeg ivrer imod
EE2, s. 226 or, at det er en Umulighed at · bære den Sorg som saadan. Men er der en saadan
NB26:14 saaledes at jeg ogsaa i at · bære den støtter mig ligefrem ved Χstd.
NB7:75 at samle al sin Kraft paa at · bære den taalmodigt, ydmygt. Men saaledes vil
NB26:73 e Forfatter om et andet Forhold) · bære den til Jorden. / Uden » Efterfølgelsen«
OTA, s. 339 ig Sagtmodighed Andet end at · bære den tunge Byrde let, ligesom Utaalmodighed
OTA, s. 334 re den lette Byrde, tungt at · bære den tunge. Men herom er Talen nu ikke,
NB7:75 ar man finder det lettere at · bære den tungeste Afgjørelse qua Afgjørelse
OTA, s. 342 t. At bide i Lænken er at · bære den tungt, at spotte Lænken er ogsaa
OTA, s. 342 spotte Lænken er ogsaa at · bære den tungt, taalmodigt at bære Lænken
EE1, s. 161 sin Smerte; thi hun kan vel · bære den uden Understøttelse, men kan hun
NB30:53 stand. Kun faae Msker kunne · bære den uhyre Kjendthed, som naaes ved den
2T43, s. 42 en, men ogsaa Styrke til at · bære den, de Ord, der bare en Apostel gjennem
EE1, s. 84 gtfyldig til at Ordet kan · bære den, den kan kun Musikken gjengive. Grunden
OTA, s. 332 blev gjort ham vanskeligt at · bære den, han blev forladt, foragtet, forfulgt,
FP, s. 23 er giver ham Styrke nok til at · bære den, hvor man da ingenlunde kan beskylde
EE1, s. 38 tung, at ingen Tanke mere kan · bære den, intet Vingeslag mere løfte den
NB25:57 vedbliver da taalmodigt at · bære den, men den er et Onde. / Χstd. mener
EE1, s. 296 han var ikke for svag til at · bære den, nei han var for stærk; men denne
HH:23 Gud dog gjøre saa vi kunne · bære den, og din Sjæl skal atter blive ædru
OTA dog gjør ham det vanskeligt at · bære den. / Dette er ingen misfornøiet og
NB11:211 t En, som hjælper En at · bære den. / Men Sagen er; mig selv, i almdl.
NB4:95 Lidelsen, og saa bruge den til at · bære den. / Og nu Χsti Lidelse: guddommeligt
NB32:127 rhundreder er Een, som kan · bære den. Alle, ja ganske vist Alle, men see
OTA, s. 333 bære Byrden, men tungt at · bære den. Hvo forstaaer dette bedre end den
OTA, s. 333 paa Andre, men tungt selv at · bære den. Let er det i et høimodigt Øieblik
EE2, s. 78 ppe vilde have Taalmod til at · bære den. Og dog ere Børn en Velsignelse.
Not10:8 ledes kan den gewissensfrie · bære den? ( thi Χstus har ikke Samvittighed,
EE1, s. 377 fyldig skyder sig op for at · bære dens Krone, over hvilken igjen et fiint
JJ:489 istedenfor at Afgudsdyrkerne maa · bære deres Afguder. / Det gaaer de fleste Systematikere
JJ:394 der gives Planter, der ikke blot · bære deres gavnlige Frugt men tillige rense
LA, s. 101 e, som Politiet er civilt, og · bære deres respektive Distinktion skjult, og
NB2:191 en hun forstaaer tillige at · bære det – og klinker igjen: Løgn,
NB18:51 an i ethvert Øieblik kan · bære det ( det er just at vove), altsaa kan
NB20:28 ikke en Apostel i den Grad · bære det Absolute idet han sætter det ind,
BI, s. 136 gdom, forsaavidt den ikke kan · bære det Absolute uden i Form af Intet, men
Papir 371-1.a t være fordømt til at · bære det Afstikkende, det Særes kjedsommelige
NB23:24 vittighedssag, til at kunne · bære det at have Samvittighedssag. See, det
DS, s. 158 an vil styrke Dig til at kunne · bære det at maatte ligge under for en god Sag,
NB11:107 elv for god til at lide og · bære det Besværlige i at have Tilhængere,
NB30:100 en er fjernet fra at kunne · bære det egl. Indtryk af Alvor sees bedst deraf,
NB20:28 tter det ind, saa det at · bære det er at være det – hvorfor ogsaa
NB35:33 ligste Personligheder kunne · bære det Fortrin: at kunne tale. / Saa misligt
BOA, s. 124 dder staaer udenfor og skal · bære det Gamle bort: og saa skulde det Bestaaende
NB31:46 g selv er den Lidenskab, der kan · bære det Gudd. igjennem. / Det Msklige selv
NB29:80 pe sig da den ikke mere kan · bære det Guddommelige, eller er det et Fremskridt
Papir 579 er den Lidenskab, som kan · bære det Guddommelige, rigtignok derved, at
Oi5, s. 233 fødes Mennesker, som kunne · bære det Guddommelige, som er det nye Testamentes
Not6:13 Existents, som uformuende til at · bære det Guddommeliges Rørelser. Og saaledes
NB32:96 stort Qvantum for Den, der skal · bære det hele. Og var der saa En, der baade
NB19:53 og saa elendigt, at han maa · bære det hjem. Stor er Hyrdens Glæde; men
FF:166 rk Sky under som Grundlag for at · bære det i dette Nummer indholdte Sværmerie
OTA, s. 376 e, thi saa er jo Opgaven, at · bære det i Taalmodighed. Og fordredes end Taalmodighedens
Brev 83 re hende behjælpelig i at · bære det Indtryk, hun fik deraf. Hun er stolt,
NB32:115 en Spøg, jeg skal ikke blot · bære det let, men faae Nydelse ud deraf; thi
HG, s. 159 blive Individer til, som kunne · bære det nye Testamentes Christendom. Men Ende,
NB4:151.c t udvortes – naar I blot · bære det skjult. Kom kun med salvet Hoved og
SLV, s. 196 kan en Pige maaskee ikke · bære det Uventede og en Lidenskabs Udbrud samlet
SLV, s. 215 dem, men de kunne endnu ikke · bære det, ( altsaa en teleologisk Suspension
NB15:26 n just nu har Styrke til at · bære det, at man nu skal benytte Leiligheden
TS, s. 41 eraf følger ikke, at Du kan · bære det, Dig vilde det maaskee endog være
EE2, s. 124 hi hvorfor kan man da lettere · bære det, fordi man da lettere kan kaste sig
NB25:107 det seierrigt eller formaae at · bære det, hvis han segnede under det saaledes
4T43, s. 141 jør ham det vanskeligt at · bære det, men i slet Vindings Tjeneste, eller
EE2, s. 114 lt. Er hun svag, kan hun ikke · bære det, nu vel saa kan hun jo læne sig
NB17:36 rdig, saa kan Verden ikke · bære det, og det gaaer ikke den Retfærdige
NB35:5 Slyngel – saa kan hun · bære det, og hun vil kjerligt tilgive Dig. Men
NB20:84 aa mager han nok Alt, saa Du kan · bære det, og saa Du dog frelser Din Samvittighed
NB11:206 a, at Gud vil styrke mig til at · bære det, saa har jeg jo dog ikke gjort det
NB31:124 saa ikke Kræfter til at · bære det. / / / Revisionen. / /
NB:34 æve det, den formaaer maxime at · bære det. / En ung Pige, ( der med pigeligt
NB20:81 men han hjælper Dig ogsaa at · bære det. / Gud tilbedes ikke ved Stemning men
NB26:46 em ulykkelige, thi de kunde ikke · bære det. / Nei, Christus selv gav jo ikke saaledes
EE2, s. 237 i, at ophæve det, eller at · bære det. Den ethiske Anger har kun to Bevægelser,
JJ:84 sine Disciple fordi de ikke kunde · bære det. Det var kjærligt gjort af ham,
IC, s. 185 ke, fordi de endnu ikke kunde · bære det. Et Menneske er et skrøbeligt Væsen,
OTA, s. 296 re Hæderstegnet ved at · bære det. Saa lad os anføre et stort Forbillede,
SLV, s. 327 vare, inden jeg lærer at · bære det. Som jeg gaaer allerbedst mellem Menneskene,
NB7:95 ud vil nok give mig Styrke til at · bære det: og saaledes er Bevægelsen, han
BI, s. 329 r for tungt til, at hun kunde · bære dets Vægt. At besinde sig derpaa, at
HG, s. 159 og sidst virkeligen ikke kunne · bære dette Guddommelige, som er det nye Testamentes
Brev 317 at finde, som formaaede at · bære dette Liv tillidsfuldt og glad, og naae
IC, s. 90 saa Ham! Intet Menneske kunde · bære dette Misforhold; det kan kun Gud-Mennesket,
EE1, s. 177 ngt lettere for Individet at · bære dette Stød. Det kan vel ogsaa stundom
NB20:14 t var den Eneste, der kunde · bære dette umiddelbare Forhold til Gud. Dog
G, s. 56 e det ikke være en Opgave at · bære dette! Dog maaskee forstaaer jeg ham ikke
DS, s. 249 lot er, at jeg taalmodig skal · bære dette, men at jeg skal finde Glæden
TSA, s. 85 Nei, vil Du det, saa maa Du · bære Dig anderledes ad. Lær først Din
BI, s. 299 dder ere udenfor, der skal · bære Dig bort. Ironikeren er ogsaa et Offer,
NB19:48 g Kjerlighed vil bære Dig, og · bære Dig lige saa let, ja lige saa let som han
NB19:48 d, der i uendelig Kjerlighed vil · bære Dig, og bære Dig lige saa let, ja lige
NB19:48 har ikke mere Kræfter til at · bære Dig.« Svar: lad Dig dog sige; Du
KG, s. 376 hvorledes skulde Gud da kunne · bære Dine Synder mod ham? Nei, Lige for Lige.
EE:95 Redskab, der er istand til at · bære disse Besværligheder og have Mod til
EE2, s. 202 de sig ved dem, han kan ikke · bære disse Gudebilleder i sig midt i Livets
KG, s. 82 sig til at have Styrke til at · bære disse, medens han ikke havde Styrke –
NB26:9 e i Hænderne paa Sophister, da · bære Du Dig ad paa følgende Maade, som og
Oi7, s. 293 Selv bærer Du saa og · bære Du saa Ansvaret for, hvorledes Du handler;
EE1, s. 344 Angst. Vover Een af Eder at · bære Eder anderledes ad, saa skal Eders Navn
F, s. 503 vidt, at han veed, hvad der kan · bære en alvorlig Prøvelse og hvad der som
NB26:51 jeg sympathetisk kom til at · bære en Andens Lidelse, ved at have gjort en
CT, s. 282 paa den eneste Grund, der kan · bære en Angrende, at der er gjort Fyldest. /
SLV, note re Dragere søge Sjou med at · bære En bort, eller blandt unge Mennesker, der,
Not6:10 han skal faae Kraft til at · bære en Byrde, naar det nu er en, han paa egen
F, s. 516 ssioner i Tidens Strøm, der · bære en concretere Benævnelse, under Rubrikken:
Oi5, s. 234 imod kunne ikke udholde eller · bære en Fordoblelse i os; vor Villen forandrer
Oi5, s. 233 om sig. / Aands-Mennesket kan · bære en Fordoblelse i sig, han kan med sin Forstand
Oi5, s. 233 a svært bygget, at han kan · bære en Fordoblelse i sig; vi Mennesker ere
Oi5, s. 233 svagt bygte, at vi ikke kunne · bære en Fordoblelse. Men til en Fordoblelse
EE1, s. 186 vil ikke have Styrke til at · bære en Fremtid, hun har tabt den glade Tillid,
OTA, s. 342 mens Lænke som en Fri kan · bære en Kjæde: det er at bære den let.
JC, s. 49 hans Discipel, at han skulde · bære en Krukke bag efter ham, kunde han godt
JC, s. 18 abe. Naar man seer et Menneske · bære en Mængde skrøbelige Ting, stablede
NB13:88 da jeg skal begynde paa at · bære en ny Art af Byrde, Hensyn til Udkommet.
Papir 551 en endog med Tilladelse at · bære en Qvast i Nakken, som ingen Anden turde
NB4:131 . Maaskee. O, det er svært at · bære en saadan Mulighed. / Hvad er dog det i
NB11:167 il man finde, at næsten alle · bære en Skavank fra deres Barndom, som de ikke
F, s. 504 r som en tynd Iisskorpe kun kan · bære en Skøiteløbers Hasten, han kan naturligviis
SLV, s. 185 det med, at de dybt og gjemt · bære en Sorg, som de ikke kunne og ikke ville
OTA, s. 320 aand ( Mangen kunde jo ogsaa · bære en Stav, uden at være en Reisende),
EE1, s. 221 Herre og sig selv. Han vilde · bære en Verden, men han forløftede sig paa
OTA, s. 421 dt! Vee ham; er det tungt at · bære en Verdens Forfølgelse, det er dog endnu
NB20:57 er, at saa er de lettere at · bære end denne for Kjød og Blod saa smertelige
EE2, s. 80 jeg har seet dem som Mødre · bære enhver Ydmygelse, næsten tiltrygle dem,
NB29:44 t for at tilveiebringe og for at · bære enkelte eminente Individer. I disse anskuede
NB19:80.b nde man tillade ham tillige at · bære Epauletter paa Præstekjolen. /
JJ:324 lling om det Forfærdelige i at · bære et Ansvar og en Skyld hele sit Liv igjennem
KG, s. 28 var til hans Skade: da skal Du · bære et Ansvar, hvis Du elsker ved at adlyde
Papir 371:1 for hvilken jeg mener at · bære et Ansvar. De ville erindre, hvad der blev
Not3:18 ener, at Poesien vel skulde · bære et betydeligt Præg af Folkelivet; men
NB35:5 fra Forstanden. / At skulle · bære et Dialektisk er den intensiveste Qval
NB35:5 e et Dialektisk. / At skulle · bære et Dialektisk er den intensiveste Qval
NB35:5 Religionen per Manden; selv · bære et Dialektisk kan hun ikke, men ved at
NB35:5 Haardførhed til at kunne · bære et Dialektisk. / At skulle bære et Dialektisk
NB35:5 ikke deraf, at hun ikke kan · bære et Dialektisk. / Jeg har i denne Henseende
FF:192 re til en Species af Planter, som · bære et for dem meget betegnende Navn –
NB11:233 r jeg saaledes vant til at · bære et lille Lands Forræderie og Utaknemlighed,
4T44, s. 360 , om den dog angaaer Dig) at · bære et Menneskes Deeltagelse, Du som bar Straffen!
NB26:61 e. / Kun det Ubetingede kan · bære et Msk. / / Lad et Msk. ville arbeide for
OTA Livet. Tusinder og atter Tusinder · bære et Navn, hvorved betegnes at de have valgt
Brev 312 res Brev synes virkelig at · bære et Præg deraf. Men spørg Dem selv,
EE2, s. 298 , og deraf vil al hans Vished · bære et Præg. / Min Glæde over Gudstjenestens
NB:107 igt, og jeg vil komme til at · bære et stort Ansvar hvis jeg vrager en Opgave
EE1, s. 375 yndelsen er det bedst, at de · bære et universellere Præg, indeholde et
NB33:50 . som Individuum med det at · bære et vist Tryk ( og saaledes bærer jo
Brev 313 rig at glemmes, men for at · bære evige, velsignelsesrige Frugter. Tilgiv
OTA, s. 422 det er dog endnu tungere at · bære Evighedens Ansvar for ikke at have handlet,
FP, s. 23 alle dens Livs-Yttringer maae · bære Farve, saa maa ogsaa her det politiske
EE:65 naar de have Anledning til Sorg ( · bære Flor om Hatten) fordre Deeltagelse ikke
EE:96 Naturen var altfor naturlig til at · bære franske Snørliv. / 2. Glem-Bogen. Medens
NB36:16 men at En i Kraft af at · bære Fremtiden i sig handler mere energisk end
KG, s. 22 , at den var for fornem til at · bære Frugt, eller en saadan skjult Følelse,
CT, s. 120 rhold til et Træ, der skal · bære Frugt, er jo dog ogsaa Blomstringens Tid
KG, s. 20 Kjerlighed: skal den virkelig · bære Frugt, og altsaa være kjendelig paa
KG, s. 23 kelte Træ, der skal – · bære Frugterne. Men frygte skal et Menneske
HH:11 aar vi lide uskyldigt, naar vi maa · bære Følgerne af andres Skyld desto dybere
PCS, s. 133 m i Spidsen for Soldater, der · bære Gevær, en Mand, for hvem der præsenteres
NB25:52 n ikke blot skal taalmodigt · bære Gjenvordighederne, som han tilskikker,
TTL, s. 440 tet dermed til værdigen at · bære gode Dage, og den Besluttede stærkt
NB18:66 om uendelig Intet at formaae at · bære Gud, der formaaer Alt. Mskligt er der fuldt
NB19:48 eller er det da Dig, der skal · bære Gud, jeg troede det var Gud, der i uendelig
NB30:53 de kunne egl. kun · bære ham paa Phantasie-Afstand. » Men
3T44, s. 276 er staae for Døren for at · bære ham ud« ( Ap. G. V, 9). Dette er
PCS, s. 142 er, Benene ville ikke rigtigt · bære ham, han har intet bedste Been mere til
NB26:46 d, saa havde Mskene bedre kunnet · bære ham, og han var vel ikke blevet offret
NB19:48 igtignok er tung, hvis Du skulde · bære ham. / Min Operation i Forhold til det
TSA, s. 65 e Menneskehed, der ikke kunde · bære Ham. Men dette Svar er forfeilet, ja letsindig-blasphemisk,
4T44, s. 358 elig, altid blufærdig, da · bære han Verdens Miskjendelse, han har intet
NB21:78 men hvis svage Legeme ikke kunde · bære hans Aand og Aandsanstrengelserne sagde
F, s. 515 illige til at hjælpe Een at · bære hans Kors, naar de veed, at det er det
Papir 589 t til et Legat, som skulde · bære hans Navn. Mynster, altid klog, fandt en
NB19:80.b saa godt som man nu lader ham · bære hans Ridderkors paa Præstekjolen, lige
CT, s. 67 Puderne ved Begravelsen, der · bære hans Stjerner. O, det kan være forfærdeligt
NB20:68 : han skal ogsaa kjendelig ud og · bære hele Ansvaret. Han skal ikke være bange
AE, s. 125 ophist har sagt, at han kunde · bære hele Verden i en Nøddeskal, det synes
EE1, s. 283 se. Vel forbyder Politiet at · bære hemmelige Vaaben, og dog er intet Vaaben
Papir 1:1 ng, hvor Kajetan lod sig syg · bære hen og hvor Eck havde stor Indflydelse,
AA:1 t fortæller, at da de vilde · bære hendes Lig til Kirkegaarden, kunde de ikke
OTA kke er saa, fordi den ene jo skal · bære Herskerens Byrde, den Anden Undersaattens,
SLV, s. 45 ret at være istand til at · bære hiin Gysen, med Beslutningens Begeistring
PS, s. 239 og tabte Frimodigheden! O, at · bære Himmel og Jord ved et almægtigt Bliv,
NB:96 il være Christen, maa man ogsaa · bære Hofdragten ( Korset.). / findes citeret
NB13:32 man nu engang er nødt til at · bære hos sig ( thi jeg kan dog ikke lægge
OTA, s. 335 s slaae stolt med Nakken, og · bære Hovedet opreist. Men naar et Menneske gaaer
NB4:117 tand til med dette Smiil at · bære hvad han skal bære, med dette Smiil
OTA, s. 296 n Konge kan uddele, at Nogle · bære Hæderstegnet dem til Ære, Andre ære
HCD, s. 177 eternes Blod.      31) Saa · bære I da Vidnesbyrd om Eder selv, at I ere
JJ:71 fortvivle; thi det lader sig · bære i Ydmyghed. Det er unægtelig een af
NB31:93 Der gives to Scalaer for det at · bære Idealerne frem for Msk. / Den første
NB31:93 rere, ere de, som selv lidende · bære Idealerne frem for Msk. I samme Grad som
NB31:93 . / Den første er af dem, som · bære Idealerne saaledes frem for Mskene, at
Papir 590 g taknemlig, offret bar at · bære Ideen han er udødelig. / Men de udrette
NB:12 bringelsen bør derfor ikke blot · bære Ideens Vidnedsbyrd, men Forfatterens Existents
EE2, s. 190 g saaledes lader Du Dig ogsaa · bære igjennem Livet.« Men naar Trængselen
EE1, s. 141 lv. Alle disse Associationer · bære imidlertid Vilkaarlighedens Præg, ere
NB30:53 le i Hovedet. De kunne ikke · bære Indtrykket af ham i Kjendthed; de kunne
BI, s. 256 gjør det muligt for ham at · bære Ironien. Dette er, hvad jeg tidligere har
Papir 270 Liv, som nu er. Ak men vi · bære jo Alle Aanden i skrøbelige Lær
NB23:67 ldtægt. / Og de gl. Orthodoxe · bære jo Skylden ( hvis den er saa stor som disse
DD:137 saa polemiske Talemaade: at · bære Kappen paa begge Skuldre har et saa fredeligt
KG, s. 20 æsentlige Betingelse for at · bære Kjerlighedens egne Frugt, paa hvilken den
CT, s. 55 ler det er alle de Andre, der · bære Kongen som den Øverste, ville vi her
EE:95.b beredte til at hjælpe Een at · bære Korset, naar det er det Kors, man selv
OTA, s. 408 eds sagt, at en Christen maa · bære Korsets Hofdragt; men mon han da ikke ogsaa
SFV, s. 48 an tvinger Tyven til selv at · bære Kosterne. Og med denne Bylt maa han saa
3T44, s. 241 aa lad da » Ungdommen · bære Krandse af unge Roser, førend de visne«
OTA, s. 346 ed til at bære, ja til at · bære let for den Christne – thi ham er
AE, s. 543 ldbyrde denne maatte de lide, · bære Lidelse, gaae i Døden. Men Lidelsen
NB30:54 kunne overtage Lidelse, at kunne · bære Lidelse; og Svaghed, paa enhver Maade at
NB30:100 unne Mskene nutildags ikke · bære Livets Alvor, at de endog maa have Lov
EE2, s. 20 g til, at Taalmodighed til at · bære Livets Byrder maatte dog være en overordentlig
Papir 270 ve, for frygtagtige til at · bære Livets Byrder, søgte de at tillyve sig
OTA, s. 342 re den tungt, taalmodigt at · bære Lænken er dog ikke at bære den let,
BA . Man vil finde sig i Syndigheden, · bære med paa den, o. s. v. o. s. v. Man skal
LP, s. 19 bestemt Stilling i Staten, at · bære med paa Historiens for den Fornuftige lette
FB, s. 194 benbar det, at han ikke kunde · bære Medlidenhed, som han fra Barn af var priisgiven
FF:149 Kors, som Philosophien ikke kunde · bære men er bleven hængende paa. /
KG, s. 376 saa tilgive Dig? Kan Du ikke · bære Menneskenes Forseelser mod Dig, hvorledes
NB19:84 Gud; eller Du lærer at kunne · bære mere og mere, at kunne undvære mere
NB5:46 meget godt, hvorledes jeg skulde · bære mig ad for at blive forstaaet – æret
IC, s. 156 r » hvorledes skal jeg · bære mig ad for at glemme?«, og der
SLV, s. 42 ikke vide, hvorledes jeg skal · bære mig ad for at undgaae denne Fare. Da desuden
SFV, s. 47 med den godtkjøbs Dyd at · bære mig ad som » de Andre«,
SLV, s. 43 var forelsket, vilde jeg vel · bære mig ad som alle Andre, jeg vilde søge
NB19:30 olig og barnlig glad ved at · bære mig ad som jeg bærer mig ad. Jeg kan
NB29:87 lære, hvorledes jeg skal · bære mig ad. / Thi Alt hvad der hidtil har været
SLV, s. 325 idag alvorlig. Jeg agter at · bære mig saaledes ad hver ottende Dag. Med Rolighed
DS, s. 244 staaer det; jeg agter ikke at · bære mig saaledes ad, at jeg i al Skjulthed
NB5:39 t, om jeg kunde falde paa at · bære mig saaledes ad. / Det maa nu erindres,
Brev 311 v og nu er for svag til at · bære mig selv, nu er Dommen til Dem ak er det
EE1, s. 374 de i et Brev, da kan hun let · bære mig, hun forvexler mig til en vis Grad
NB4:155 des, som hidtil, at jeg maa · bære min Straf Livet igjennem at blive i denne
Brev 296 taalmodigen stræber at · bære min Torn ell. Pæl i Kjødet, jeg fortrøster
Brev 310 , er jeg desto mere vant til at · bære Misforstaaelse; Forskjellen er kun den,
FP, s. 23 t, der betingede, at den kunde · bære Modgang. Dersom nemlig hiin Tidsalder virkelig
PS, s. 239 n, hvor er det saa let mod at · bære Muligheden af Slægtens Forargelse, naar
NB10:149.a Pressen skal nok komme til at · bære Mærke af, at jeg har levet. /
NB17:70 være religieus, uden at · bære Mærket af at man er saaret: ja, jeg
Papir 371:1 vert Punkt om muligt vil · bære Mærket af, hvad der er sagt paa de andre
KG, s. 292 lunde er tilbøielig til at · bære Nid eller Nag og langtfra uforsonlig, hører
KG, s. 222 aa Kjerligheden tillige kunne · bære Nid og Nag! Saaledes fordeles det i Verden:
JJ:470 get med af Straffen, men maa · bære Noget med af Lidelsen. Saasnart den uskyldigt
Brev 36 touget ( thi Forbuddet mod at · bære Noget paa Fortouget strækker sig ikke
SLV, s. 327 Vil jeg ikke finde mig i at · bære Nødvendighedens Smerte, saa er jeg tilintetgjort,
EE2, s. 274 stedenfor at bruge den til at · bære og beseire den. / Vor Helt er da villig
OTA, s. 236 kal jo netop hiin Bevidsthed · bære og forklare og gjennemlyse Din Færd
4T44, s. 340 gens Lænke, der er let at · bære og først tung, naar den er brudt. Mod
EE2, s. 297 te forundes ham Styrke til at · bære og glad seire over Smerten, der forvoldtes
4T44, s. 297 d kun i Almindelighed skulde · bære Omsorg for den Enkelte, selv da siger han:
EE2, s. 327 hvis det var Dig paalagt at · bære Omsorg for et saadant Menneskes Vel, Du
NB35:5 i Knæerne at overtage og · bære Opgaven, lad Qvinden gyse ved at see, hvor
TTL, s. 431 kke sige, hvorledes vi skulle · bære os ad for at vorde det Sjeldne. Deri Digterens
NB31:46 m, at det er Χstd. der skal · bære os igjennem Verden. / Dette vil sige: fra
NB26:25 til det at være Barn. Vi · bære os jo ogsaa saaledes ad med et Barn, vi
KG, s. 164 ge Frugt taalmodigt at skulle · bære over med Mangler. Ak, hvilken Forandring!
NB20:108 yld offrer Alt, saa ikke skulde · bære over med og tilgive, om han i et svagt
Papir 451.a ersom / Jeg troer, at Gud vil · bære over med vor Skrøbelighed, fordi vi
NB25:58 ad jeg saa mener at Gud vil · bære over med. Dette, som unegteligt er tilgiveligere
OTA, s. 187 ge, uskyldige Lidelse, endnu · bære Overmodets og Travlhedens og Dumhedens
DS, s. 182 deraf, en ond Samvittighed at · bære paa – jeg skal aldrig besvige hvad
Brev 79 r fortrykket af som Atlas at · bære paa den Verden, min egen Indbildning lod
BA, s. 313 n Atlas eller bleven det af at · bære paa en Verden, ikke Enhver der siger Herre
4T43, s. 167 t han forsaavidt har mere at · bære paa end ellers, men han beregner, at Staven
SLV, s. 164 n dobbelt, da han har nok at · bære paa iforveien. Her ligger Tungsindets comiske
Not15:4.i af mig, hvilken hun pleiede at · bære paa sit Bryst, den fremtog hun og rev den
KG, s. 222 det er allerede nok at · bære paa, hvor skulde saa Kjerligheden tillige
FB, s. 180 und ikke blot have Ulykken at · bære paa, men ogsaa det Ansvar, at han har tiet,
NB31:148 en Pøbel-Mishandling at · bære paa. / Uden at forfalske eller forjadske
FB, s. 186 havde desuden en ny Skyld at · bære paa. Det Dæmoniske i Angeren vil nu
NB31:148 edes med mig. Hvad jeg havde at · bære paa: var den Qval, som jeg kan kalde min
G, s. 49 Alt minde mig, min Tjener skal · bære Postlivrée, og jeg selv vil ikke
BOA, s. 206 ighed, og det Hele kom til at · bære Præg af Forfatterens tilfældige Forandring
Not3:10 ele Sjæl opflamme, / Maa · bære Præg af Sangens Tid og Sted.«
AE, s. 297 ed. Dette maa hans Meddelelse · bære Præg af, vel ikke ligefremt, thi det
NB2:136 id. Men dette maa slet ikke · bære Præget af det Lidenskabelige ell. det
F, s. 467 er indtil vore Dage. Fortalerne · bære Præget af det Tilfældige ligesom
EE2, s. 108 dissolut Magelighed; det maa · bære Præget af det Tilfældige og dog maa
SLV, s. 235 s Vrede over ham, at han maa · bære Purpur til Straf, at han er fordømt
CT, s. 296 Spotten; Han skal virkeligen · bære Purpuret, men forhaanet; Han skal flokke
EE1, s. 390 at en saadan Skabning skal · bære saadanne Byrder! Som en Dandserinde forraader
CT, s. 228 nu, Herre Gud, det lader sig · bære saaledes at gaae Glip af sin Lykke. Men
NB23:143 fordi vore Forfølgere · bære samme Navn som vi.« / cfr. Böhringer
NB22:169.a.a han nok har seet Præsten · bære sig ad / a en Art Spilledaase, som blev
NB34:13 rede Egoisme? Nei, disse 10 · bære sig ad aldeles paa samme Maade og hver
NB29:14 hristeligt, have Lov til at · bære sig ad aldeles som de selv ville –
JC, s. 40 Dog hvorledes man skulde · bære sig ad dermed, derom havde den Talende
IC, s. 176 n med ham, hvorledes man skal · bære sig ad dermed, dertil behøves ingen
JC, s. 40 at vide, hvorledes han skulde · bære sig ad dermed, eller naar slet Ingen fik
NB8:6 et Øie for hvordan de selv · bære sig ad ell. hvordan det gaaer til i Verden.
NB24:10 men: hvorledes man skal · bære sig ad for at blive Minister; mere veed
KG, s. 281 tigt, hvor mistroisk man skal · bære sig ad for at opdage. Den, der ikke opdager,
NB32:22 orpligtelserne. Msket har villet · bære sig ad i Forhold til Χstd, ligesom
DJ, s. 70 ndt paa, hvorledes han nu vil · bære sig ad i sit første Anløb, og man
NB33:15 har det som de Andre. / At · bære sig ad lige som de Andre – det er
SD, s. 168 andre Mennesker, hvordan de · bære sig ad med at leve – og saadan lever
Oi7, s. 303 rge ham, hvorledes han skulde · bære sig ad med at stjæle. Min Pligt er at
NB24:10 ater er ikke: hvorledes man skal · bære sig ad med at være Minister; men: hvorledes
TS, s. 57 og saaledes vilde den Elskende · bære sig ad med Brevet; hvis der vare dunkle
SLV, s. 320 den paa samme Maade, vil vel · bære sig ad paa samme Maade, og fremfor Alt
FB, s. 146 og vilde formene den Anden at · bære sig ad paa samme Maade. / Skulde man da
PS, s. 299 da enhver Eneste akkurat maa · bære sig ad paa samme Maade. b) Han kan i denne
NB10:173 ournalliteratur) var det dog at · bære sig ad som de bare sig ad i sin Tid. Jeg
AE, s. 305 enneske er en Hykler, vil han · bære sig ad som en Hykler; en Hykler vil gjøre
BMT, s. 218 d, er det foragteligt ikke at · bære sig ad som en Mand, ikke mandigt at træde
AE, s. 221 d til det enkelte Menneske at · bære sig ad som en svigefuld Forfatter, der
NB22:169.a.a e og aftørre Sveden kort · bære sig ad som han nok har seet Præsten
AE, s. 222 s kunde han ogsaa leve hen og · bære sig ad som han saae de Andre bære sig
NB22:54 omme ud af det med Χstd. At · bære sig ad som hidtil, udenvidere at omredigere
DSS, s. 122 m mine Ord have Betydning, at · bære sig ad som jeg; og jeg er fast besluttet
4T44, s. 332 rfærdelse, er det ikke at · bære sig ad som Jægeren: ved sit Navn at
NB:89 ell. ikke. / Hvorledes Andre · bære sig ad, forstaaer jeg ikke. Formdl. maa
EE2, s. 88 aaledes maatte enhver Familie · bære sig ad, og Du blev den ydmygede. Eller
EE2, s. 125 nemlig en Ægtemand aldrig · bære sig ad, og naar Verden gaaer ham nok saa
AE, s. 222 entlige Leiligheder vilde han · bære sig ad, som naar der i Selskab bliver serveret
NB29:99 Sandheden« ikke · bære sig ad. Dersom Nogen af Hovmod eller Stolthed
JJ:342 g tillige hvor tankeløst Mske. · bære sig ad. Det Første ( » Smulernes«
AE, s. 222 sig ad som han saae de Andre · bære sig ad. Han vilde aldrig gjøre noget
NB24:152 dt med, hvorledes man skal · bære sig ad: at man skal begynde med at lade
AE, s. 222 seer de andre artige Børn · bære sig ad: saaledes kunde han ogsaa leve hen
IC, s. 56 overhovedet kan tage, maa man · bære sig anderledes ad. Det vil ikke vare mange
AE, s. 67 med sig i Graven: Ingen kunde · bære sig forsigtigere ad end Lessing ved den
Papir 459 komme ind paa M., maa man · bære sig ganske anderledes ad, ikke bruge ligefrem
IC, s. 60 Forventede komme, og han vil · bære sig ganske anderledes ad; han vil erkjende
Oi7, s. 298 ve Christne; og disse Børn · bære sig igjen ad paa samme Maade. Gud sidder
SLV, s. 43 ende finde, at andre Elskende · bære sig latterligt ad. Hvad en saadan Latter
SLV, s. 286 g Smerten over, at hun kunde · bære sig saa forkeert ad, giver hende en Blidhed,
EE1, s. 351 at selv de, der have Gaver, · bære sig saa fuskeragtigt ad. Egentlig burde
NB31:136 ykke det Alvorlige, Alvoren. De · bære sig saa saaledes ad: efter paa enhver Maade
PH, s. 55 » Enkelte«, kan · bære sig saa uforsvarligt ad, som De beskriver
NB19:12 for det Exsecutive: saa kan man · bære sig saaledes ad ( og er man selv Den, der
TS, s. 70 s jeg ellers er blevet det. At · bære sig saaledes ad er langt rigtigere end
SLV, s. 276 der var Den, som ikke kunde · bære sig saaledes ad med den Elskede, forklarer
JJ:107 rlighed, min Religieusitet, kunde · bære sig saaledes ad! Og dog kan jeg nu ikke
NB29:24 dommelig Nøiagtighed. / Nu at · bære sig saaledes ad, at være dog saaledes
SLV, s. 250 Kjærlighed og da at ville · bære sig saaledes ad, det er at stille hende
4T44, s. 350 Utroskab af Beslutningen at · bære sig saaledes ad, eller er dette virkeligt
AE, s. 270 blot ind; og som Forfatter at · bære sig saaledes ad, er fruentimmeragtigt at
IC, s. 55 hvad man nu vil kalde det, at · bære sig saaledes ad, næsten at paanøde
AE, s. 487 men, og hører, at de Andre · bære sig saaledes ad, saa generer man sig mindre;
NB25:68 . Χstd.): han kan ikke · bære sig saaledes ad. At han i al Stilhed foretager
NB:73 n exakt Videnskab kan jo ikke · bære sig saaledes ad. Den vil altsaa fremkogle
Oi7, s. 303 ener lumpne Penge, har han at · bære sig saaledes ad. Han kan i det Høieste
NB29:107 Instrux maatte Præsten · bære sig saaledes ad. Han maatte først kalde
CT, s. 242 arer sig det selv: da kan man · bære sig saaledes ad. Man fortæller ham en
NB31:99 aa end i fjerneste Maade at · bære sig saaledes ad. Naar han mærker at
NB2:79 e, at mine Forældre kunne · bære sig saaledes ad. Saa holder Barnet ud;
AE, s. 372 dividet sig rigtigt ad ved at · bære sig saaledes ad. Ved Alt hvad han foretager
NB33:60 skene ville finde det Klogest at · bære sig saaledes ad: det Klogeste er, at tale
AE, s. 20 a bør den lovende Forfatter · bære sig saaledes ad: han begynder med den letteste
DS, s. 203 f at tilbede, maa et Menneske · bære sig saaledes ad: han stræbe af yderste
Papir 344:1 et er det tydeligt at de · bære sig selv i en vellystig Svæven. Om Sommeren
EE1, s. 131 rk, skyfuld; for tung til at · bære sig selv, hviler den sig paa Jorden og
NB26:95 De der dog forholde sig til den, · bære sig vel saaledes ad: de lade Christus ligesom
IC, s. 175 steligt beflittede sig paa at · bære sin Byrde taalmodigt – og han da
OTA ens, og saaledes fremdeles Enhver · bære sin Byrde, Ingen være fritagen, end
OTA, s. 340 at tænke paa alene med at · bære sin Byrde: da bærer han vel Byrden for
EE2, s. 218 ingenlunde, at Mennesket skal · bære sin Dyd til Skue og ved enhver Leilighed
2T43, s. 32 idet han foretrak stille at · bære sin eensomme Smerte for det at blive høirøstet,
SLV, s. 108 at see Træet blomstre og · bære sin Frugt, der modnes under Sympathiens
OTA, s. 357 ber sig ihjel ved at ville · bære sin Gud: saa bæres Den, der lærte
JJ:87 de, han har formanet Isaak at · bære sin Skjebne med Taalmodighed, han har ladet
NB12:173 n kan jo gaae i Stilhed og · bære sin Straf, og forresten redeligt lade sit
NB19:80 det Upassende at han vilde · bære sin Værdigheds Tegn paa Prædikestolen.
4T44, s. 338 en med Glæde, at man skal · bære sine Lidelser, eller dog glemme, at man
AE, s. 379 vilde tale om det Store i at · bære sine Sorger som en Mand, og udelade den
SLV, s. 235 en Svækkede, der ikke kan · bære sit eget Legeme. I sit Harem sad han som
OTA, s. 323 ext: at bære sit Kors. At · bære sit Kors betyder at fornegte sig selv,
OTA, s. 323 i den forelæste Text: at · bære sit Kors. At bære sit Kors betyder at
OTA, s. 323 arige Fortsættelse er: at · bære sit Kors. Dagligt maa det skee, ikke eengang
CT, s. 145 ed, hvor vanskeligt det er at · bære sit Tab, dets Sorg og dets Smerte, nu vel
NB4:151.c / / Kommer hid! Selv om I ikke · bære Skjelnetegnet i det udvortes – naar
IC, s. 33 Du behøver ikke at · bære Skjelnetegnet i det Udvortes og Synlige,
NB30:37.a ig ikke saaledes: jeg mente at · bære skjult min Lidelse og saa at forskjønne
PF, s. 88 n Taarer: de maatte saamænd · bære Skræddermesteren i Seng, og han blev
IC, s. 217 l skee, medens dog Menneskene · bære Skylden for, at det skeer), at det Tilfælde
Papir 525 r, hvad Slægterne i lang Tid · bære Skylden for. / Derfor – saaledes
HGS, s. 198 kyldning, at Andre nærmest · bære Skylden, men hvor det dog bliver Dit Ansvar,
HCD, s. 180 ladet Folket gjøre det og · bære Skylden. Dog forgjeves skjule I Eder i
AE, s. 504 dt tungest besværet ved at · bære Skyldens evige Erindren, er ligesom alle
Oi7, s. 301 ander skulde paa Kirke-Gulvet · bære Skæg, hvilket naturligviis kunde falde
NB16:70 hun gaaer bag efter for at · bære Slæbet eller – hun gaaer foran
NB12:183 ltid er Sorg over Afdøde, at · bære Sorg at gaae i Sorg o: s: v: at det alt
NB11:122 at øve mig i tillige at · bære Sorg for det Oeconomiske. / 1. Journalen
EE2, s. 114 svag, siger man, hun kan ikke · bære Sorger og Bekymringer, man maa omgaaes
BI, s. 227 k Forstand, fritog sig for at · bære Statens Byrder og fandt sig vel i at privatisere.
CT, s. 306 al Himlen blive træt af at · bære Stjernerne, og kaste dem af sig, end Han
NB4:159 ationen, der kan udholde at · bære Straffen, dog forvisset om, at Gud er Kjerlighed;
FB, s. 193 r. Han har syndet, da kan han · bære Straffen, uden at fortvivle, men det uden
NB6:38 r Χsti Skyld, om han end maa · bære Straffens Følge; en Synder, der længes
OTA, s. 424 villig til at opgive den og · bære Tabet – det Apostoliske er, at ansee
OTA, s. 424 han for den er villig til at · bære Tabet af Andet, af Verdens Goder, af Penge,
NB26:25 ske desto føleligere. At · bære Tabet af det Jordiske ved Hjælp af det
NB26:25 vl om, at man sagtens kan · bære Tabet af det Jordiske, naar man har det
OTA, s. 341 ag imorgen. Er dette ikke at · bære Tidens, det Tilkommendes tunge Byrde let?
OTA, s. 345 ivelsens lette Byrde, for at · bære Tilgivelsens Glæde. Det maa falde Kjød
OTA, s. 345 modighed for at troe, for at · bære Tilgivelsens lette Byrde, for at bære
Not6:10 r være redebon til at · bære Tilskikkelserne, ogsaa naar disse vise
Papir 254 en Mængde Artikler, som · bære Titelen » Blandinger«, at
FB, s. 133 nde, dristig. De derimod, der · bære Troens Klenodie, skuffe let, fordi deres
AE, s. 37 ) vil og kan naturligviis ikke · bære Troens Martyrium, og et egentligt Troens
NB12:126 e stødte, fordi de deels maa · bære Trykket af de andre, deels afværge Trykket
NB22:90 . Hvo har Styrke nok til at · bære Trykket af denne Tanke! Blot en Forbryder
Oi6, s. 267 avde endnu mindre formaaet at · bære Trykket af denne Tanke; men jeg blev, som
NB35:5 og Styrke for endog blot at kunne · bære Trykket af Opgaven. / Et Gode, der er kjendeligt
NB34:34 mere lever Msker, som kunne · bære Trykket og Vægten af at have en personlig
NB33:50 r det der hjælper til at · bære Trykket, eller det at man ikke er Enkelt
OTA, s. 342 let, men Trællefødt at · bære Trældommens Lænke som en Fri kan
TS, s. 64 ed hinanden, deres Samtale vil · bære ubetinget Præget af Dannelse. Desuden
Brev 85 eg kan bære, hvad hun kan · bære veed jeg ikke. Det er ikke overspændte
SLV, s. 239 jeg har Mod og Styrke til at · bære Verdens Dom, om jeg ikke skylder mig selv
EOT, s. 272 d i levende Live kan siges at · bære Verdens Synder; men det Fremtrædende
NB15:16 Kun i et skrøbeligt Lærkar · bære vi Msker det Hellige; men Du, o Hellig-Aand,
OTA, s. 273 varede den: » nei, da · bære vi os anderledes ad; hos os, det vil sige
NB22:54 ie. Jeg spørger nu, hvorledes · bære vi stakkels Msker os ad, med at komme ud
KG, s. 328 ftet Vægten, ikke kunde · bære Vægten af at have løftet den; eller
NB32:96 e hvor anstrenget mit Liv er. At · bære Vægten af den uhyre Kjendthed som jeg,
KKS, s. 105 i Sammenligning med at skulle · bære Vægten af Julies intensive Fylde. Det
NB4:159 es tidligste Tid anviist at · bære) begynde med at haabe og som det hedder
EE2, s. 52 al rede, / Hvis Navn jeg skal · bære, / Hvis Brud jeg skal være, /
TS, s. 91 fulde Lidelser, som de maatte · bære, alle disse Offere, som de maatte bringe,
BOA, s. 150 ndividet mangler Kraft til at · bære, at han er bleven som et sprængt Kar,
SLV, s. 363 te har dog kun den Smerte at · bære, at han er vanskabt, men hvor forfærdeligt,
NB12:152 stræber taalmodigen at · bære, at just den skal blive ell. hjælpe mig
OTA, s. 345 iver den lette Byrde tung at · bære, da er det det oprørske Sind, der ikke
NB28:15 dsebedrag,) ham kan de ikke · bære, de forarges paa ham og slaae ham ihjel,
EE:37.b ørste Sorg som Jorden den kan · bære, det er at miste bort sin Hjertens Allerkjæreste,
NB6:64 rder, man maaskee ikke kunde · bære, hjælper En lidt efter lidt til let at
NB35:5 lt Χstligt, kan ingen Qvinde · bære, hun vil gaae fra Forstanden, hvis hun skal
EE:113 ldeles mistvivle om Styrke til at · bære, hvad der faldt i vort Lod at bære; idet
Brev 85 selv, jeg veed hvad jeg kan · bære, hvad hun kan bære veed jeg ikke. Det
2T43, s. 46 t Menneske vilde formaae at · bære, hvis det skete. Thi lader os et Øieblik
4T43, s. 117 ens Udgang, saa vi den kunne · bære, ja herligere end nogen menneskelig Forventning.
OTA, s. 324 ærligheden saa gjerne vil · bære, ja saa gjerne, at det allerede falder Selvkjærligheden
OTA, s. 346 g Livets Vanskelighed til at · bære, ja til at bære let for den Christne
Brev 271 hjælper til lettere at · bære, ja til lidt efter lidt at glemme det Tab,
NB4:117 il at bære hvad han skal · bære, med dette Smiil i Taarer. Tro heller ikke,
4T43, s. 123 vilde han ikke stræbe at · bære, men han valgte at forspilde sin Kraft i
OTA, s. 244 tneret, der var givet Dig at · bære, men kun om Din Tro og om Din Troskab. I
OTA, s. 397 ikke gjort Fristelsen til at · bære, naar han fra Evighed har beskikket det
4T43, s. 123 ves, ikke var saa svær at · bære, naar man, vel at mærke, som han gjorde
OTA, s. 345 n med Gud er en let Byrde at · bære, og dog er den netop som Sagtmodighedens
Brev 79 ning lod mig troe, jeg kunde · bære, og en Hercules narrede mig til at paatage
OTA binde svare Byrder, vanskelige at · bære, og lægge Menneskene dem paa Skuldrene,
NB25:64 sen, hvad kun han ene turde · bære, og som alle faldt paa Knæ for –
NB33:53 lelse har Msket ikke kunnet · bære, saa har man deelt saaledes: Gud er Kjerlighed
NB4:159 rstaae, at dette maa han nu · bære, saa længe han har at leve, en saadan
OTA bet gjør Byrden vanskelig at · bære, saa man selvkjærligt fordrer, at den
DD:10 smes Incarnationer , der alle · bære, saavel med Hensyn til Beslutningen dertil
BOA, note er kun Ydmyghed istand til at · bære, som Maria gjorde det. Mon Maria efterat
HH:23 lsens Udgang saa vi den kunne · bære, thi Fristelsens Udgang er ikke altid Seier,
NB16:34 man ogsaa drage paa sig og · bære, uden at dette rette Forhold ell. Proportioneretheden
2T43, s. 55 sig til den, kunde Du ikke · bære, var Det ogsaa en god og en fuldkommen Gave?
NB18:66 Deel bliver der ikke til Hver at · bære. Χstligt er een nok – een, som
NB31:87 dering, som jeg har maattet · bære. / ..... Det er kun altfor sandt, hvad Mskene
NB30:138 hele sin Kraft blot til at · bære. / 2) Det F. udtrykker egl. den sande Frygt
Papir 460 fremtidigen kommer til at · bære. / Dog hvad der end skeer, og skulde det
Papir 551 ken, som ingen Anden turde · bære. / eller i moderne Stiil, han » vidnede«
OTA, s. 334 Christne særligen har at · bære. / Naar vi tale om at bære Byrder, da
BOA, note gte med Tro og Ydmyghed har at · bære. Da Engelen havde forkyndt Maria, at hun
OTA, s. 342 betydelighed hvad han har at · bære. Det er jo saaledes, at enhver Sindstilstand
HH:23 en og dens Udgang saa vi det kunne · bære. Du, m: T:, du der blev forsøgt i svare
EE2, s. 114 det har Du ikke Kraft til at · bære. Eller har Du ikke lovet at ville dele Godt
CT, s. 140 rde, deres Medlidenhed maatte · bære. Han er svag – men Gud er stærk.
OTA, s. 218 rg, vilde være lettere at · bære. I denne Forstand skal Lidelsen ikke samles
2T44, s. 203 ens Udgang, saa vi den kunne · bære. Ikke blot Fristelsen; det vide vi, det
PMH, s. 73 Begreb Logiken slet ikke kan · bære. Mediationen maa derfor forstaaes i Forhold
CT, s. 55 som de mere Begunstigede maae · bære. Men den fortvivlede Ringe, Hedningen, han
AE, s. 256 or Tid virkelig er Agent, maa · bære. Men denne Comik er ikke hidsig eller vild,
4T44, s. 298 gtelsens Aag er saa let at · bære. Men lader os heller ei tvivle om, at Selvfornægtelsens
AE, s. 366 n at vente, men Lidelse at · bære. Saasnart Individet ikke kan nøies dermed,
OTA, s. 397 ang, saaledes at I det kunne · bære.« Men har Gud ikke gjort Fristelsen til at
NB29:96 Martyren fremtidigt har at · bære: en lang, lang, møisommelig Opereren
OTA, s. 332 Slægten selv formaaede at · bære: Slægtens Synd. Og det blev gjort ham
NB33:9.a eeltagelse der er i Verden. / , · bære; / Mc: 12,34: Du er ikke langt fra Guds
EE1, s. 360 , jeg agter at anlægge og · bære; at gjøre det vittigt og ironisk er for
OTA, s. 341 l, at det Gavnlige er let at · bære; derfor retter Tvivlen sig mod noget Andet;
SD, s. 180 adan Indesluttet formaaer at · bære; fik de det at vide, vilde de forbauses.
NB23:214 Det er dette han ikke kan · bære; han klager over, at det lammer ham saa
EE:113 re, hvad der faldt i vort Lod at · bære; idet vi nu i slige Tilfælde erindre
4T43, s. 141 lledsskab lader det sig ikke · bære; og Ondskabens Levninger hviler der en Forbandelse
TAF, s. 290 nok, mere kan intet Menneske · bære; skulde et Menneske, idet han i Selvbekymring
BI, s. 291 nderdanigst maa anlægge og · bære; ønsker En engang imellem idetmindste
Not10:8 mt af Forsoningstrang. Hans · Bæren af Verdens Synd vinder saaledes i Intensitæt,
EE2, s. 134 som Billede paa Taalmod, som · bærende al Verdens Synd, at religiøse Digtninger
NB6:64 m jeg ikke døer forinden, · bærende den uhyre Søile af Reflexion, som jeg
KG, s. 314 er havde forføiet sig bort · bærende den Ulykkelige, havde søgt et blødere
LA, s. 37 Huus, hvor Claudine viser sig · bærende det trefarvede Skjærf og uagtet dette
NB4:134 . Just fordi han stod saa eensom · bærende dette uhyre Ansvar og maaskee ogsaa i Lidelse
KG, s. 135 inde seet en træt Vandrer, · bærende en tung Byrde, at kæmpe med hvert Skridt
NB32:31 verfor Tilværelsen selv, · bærende hele dette Tryk: nei Tak det vil Ingen.
NB31:95 t, som virkelig var baaret af og · bærende Idee, og virkelig forholdt sig til Χstd.
NB20:49 e her er Armod baaren af Idee og · bærende Idee. Og saaledes paa flere Maader. /
LA, s. 38 lyksalige Claudine festligen · bærende Revolutionens Ordensbaand: ere væsentligen
OTA, s. 214 te Retfærdigheds Pantser, · bærende Saliggjørelsens Hjelm! Dersom det er
NB26:47 rlighed. Men under, ligesom · bærende, som Baspartiet gjør det, alle disse
EE:185.a ve personlige som det gik Agent · Bærendt, der havde mistet en Silkeparaplüe men
Brev 82 eg beundre Dit Talent. Maler · Bærentzen maae være en god Kilde. En af Døttrene