S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
YTS, s. 271 lter. / III / / / / Luc. VII, · 47 / Bøn / / Herre Jesus Christus, for
TAF, s. 283 1. / S. K. / I / / Luc. VII, · 47 / Bøn / Herre Jesus Christus! Du som
Brev 18 e / Kjære Peter! / d. 22 Dec. · 47 / Nu har jeg da solgt Huset; jeg har faaet
Brev 17 dersborg / fr. / p. Sorøe / Mai · 47 / Onsdag. / Kjære Peter! / Den Fødselsdag,
BOA, s. 222 Fasten over Texten Joh: VIII, · 47-51. Han vælger disse to Vers: Wer von Gott
NB11:38 t Problem, lige saa godt i 48 og · 47 at besvare. / Hele Problemet er jo egl.
NB10:123 in Tanke, da jeg solgte Huset i · 47 Dec, var at reise til Foraaret 48 og i
NB14:90 rket i Journalerne fra den Tid, · 47 ell. 48 tidligt.). Ogsaa for at forebygge
Brev 224 g af 89, og dog d. 11 Juli · 47 fra Luno faaer 244 Ex:: saa maa der vel
Brev 224 aar De da altsaa d. 4d Mai · 47 har et Rest-Oplag af 89, og dog d. 11 Juli
Brev 224 es Opgjørelse af 4d Mai · 47 havde De i Rest-Oplag 89. Naar De da altsaa
Papir 394 ller / Ved Slutningen af · 47 og Begyndelsen af 48 var jeg atter betænkt
Brev 224 er denne Bog jo udkommen i · 47, saa jeg altsaa ingen Forestilling kan have
Brev 224 Lunos Regning af 10d Martz · 47 var stor 287rd 12 ß. Heraf har jeg selv
NB21:149 Neander ( 2den Udgave p. 246 og · 47 ø) fremstilles Abælards Anskuelse
TSA, s. 106 asten over Texten Joh. VIII. · 47–51. Han vælger disse to Vers: » Wer
NB:194 l ( i en Billet af 29d April · 47) igaar er » et Phænomen i vor
HCD, s. 177 m? / Luc. 11, 47. 48.      · 47) Vee Eder! at I bygge Propheternes Grave,
BI, s. 132 Maade sig Forholdende ( Pag. · 47). Men her ere vi altsaa komne til en ligesaa
BI, note am det i Symposiet ( Heise Pag. · 47): o kjære Agathon! dersom Du svarer Socrates,
NB12:170 redagen. / / No 1. Luc: 7, · 47. » men hvem Lidet forlades, elsker
NB2:248 Stephanus saae ham. / d. 21 Oct. · 47. / ... O, dersom det var muligt, at Du o,
NB14:2 rien for min Virksomhed / p. · 47. / / Angaaende Forordet til Indøvelse
NB20:2 n af de senere Skrifter / p. · 47. / / Angaaende Udgivelsen af de færdigt
Not13:55 om er ypperligt. / i Febr. · 47. /
NB2:100 tte mig og tale imod mig. / Aug: · 47. / Abraham a. St. Clara. S.W. 15 og 16 Bind
Papir 362 tydeligt. / d. 20. Januar · 47. / Dødens Trøst. /
NB:203 edes over Alt. – / d. 5 Mai · 47. / Forskjellen mell. Synd og Anfægtelse
NB2:215 de andre Mænder. / d. 3 Oct. · 47. / Henrich Steffens Religions-Philosophie
NB2:105 des beriget. / d. 2d August · 47. / Jeg er færdig med » Kjerlighedens-Gjerninger«
NB2:113 Skilling«. / d. 3 Aug · 47. / Jeg havde igjen et Øieblik tænkt
NB4:1 NB4. / / / d. 28 Dec: · 47. / Journalen NB4. Løst blad indklæbet
Not1:6 , 22 ( Tyrus og S.) Luc: 12, · 47. / Lyksaligheden og Ulyksaligheden beskrives
Not1:7 Felix Urghellitanus. / § · 47. / Medens den augsburgske Confession indskrænker
Brev 40 ed og Fremvæxt i Troen. / Febr. · 47. / Min kjære Cousine! / At Du »
Brev 229 istærede! / d. 30 Aug · 47. / Naar De ikke vil, som jeg vil, saa faaer
Not1:6 7.18. – Joh: 5, 24. 6, · 47. 11, 25. 17, 3. – / er Mth: 22, 31.32
HCD, s. 177 th. 23, 29–33; Luc. 11, · 47. 48, og lyde saaledes: / / Matth. 23, 29–33.
HCD, s. 177 flye Helvedes Dom? / Luc. 11, · 47. 48.      47) Vee Eder! at I bygge Propheternes
Not1:7 ed: Joh: 10, 11. 15, 13. 12, · 47. 8, 7.11. Luc: 9, 56. Mth: 18, 22. Luc:
Not1:7 : 18, 11. Joh: 3, 16.17. 12, · 47. Derfor kaldes Læren ευ
YTS, s. 273 lske Dig meget. / / Luc. VII, · 47. Derfor, siger jeg Dig, ere hendes mange
Brev 224 lge Lunos Brev af 30 Juli · 47. har De i Febr. 46 modtaget ... 250 Ex:
Papir 1:1 i Nærheden af Witt: / pag · 47. Nogle Fyrster søgte vel at paatale det;
BB:12 osenkranz. Leipzig 1831. 8. / · 47. Vorlesungen über Göthes Faust von
NB3:38 haanden. / / / 1ste December · 47.. / / Jeg har nu ordnet og anlagt igjen den
TAF, s. 285 ske lidet! / / / / Luc. VII, · 47: Men hvem Lidet forlades elsker lidet. /
NB12:69 il trøste i Anledning af · 48 » der gives dog endnu Kredse«
KK:7 . Saaledes som ogsaa Act: 13, · 48 ὁσοι ησαν
NB25:91 mig salig« Luc. 1, · 48 / ja, ganske rigtigt, alle Slægter herefter
NB28:36.a nok kom jeg ogsaa til i Aarene · 48, 49, 50, 51 at gjøre et sørgeligt
Not3:16 ( p. 1-48); italienske ( p. · 48-66) etc. en ret interessant Spøgelsehistorie
AA:9 t 30 à 40 Aar ( ja een endog · 48 Aar) i samme Kald, ved den samme Menighed.
AaS, s. 43 t, saa bliver det formodenlig · 48 Ark – naar det bliver færdigt.
NB23:8 g lidt for, ved Hjælp af Aaret · 48 bliver det snart det Allernyeste. / Mine
NB23:6 Ironien. Da Chaos seirede i · 48, da blev det ret tydeligt min Opgave, jeg
Brev 272 r det maaskee heller ikke siden · 48, da i en vis sørgelig Forstand siden
NB23:67 a i nogle senere Aar før · 48 der begynde lidt Røre i Folkelivet ogsaa
NB11:23 efter det mærkværdige Aar, · 48, der i sit » store Hurlumhei«
FV, s. 26 haos! » Det var det Aar · 48, det var et Fremskridt« ja –
NB11:23 yldigt, at den er skrevet før · 48, eller den har ikke Noget deraf, og saa
NB23:6 ens Ulykke, især nu efter · 48, er just misforstaaet Bevægelse, en masse
NB25:98 y som Liv. / Katastrophen i · 48 er ogsaa aldeles i den Retning. / Derfor
Brev 272 essor i Historien der saa i Aar · 48 et Par Maaneder næstendeels selv bliver
NB23:67 r han, førend Omslaget i · 48, forudsagt det – thi nu at sige at
NB23:91 have intet Øie for, hvad dog · 48 har gjort aabenbart nok, at Mængde,
NB26:113 Kraft til at holde ud. / Fra i · 48 har jeg forstaaet, at der var Noget, jeg
NB11:38 tilføie: / Havde han levet i · 48, havde han vel forstaaet, at » Opvækkelse«
NB10:20.a stelig paavirket. / / Da han i · 48 henvendte sig til Chr. VIII, tvivler jeg
NB10:199 r endnu, og Katastrophen i · 48 hjalp overodl: saa var jeg undgaaet alle
NB26:6 og kom til at staae paa Hovedet i · 48, hvad længe var forberedt. Det var forberedt,
NB11:23 krevet før 48, med mindre Aar · 48 i den Grad, og umenneskeligt, skulde have
FV, note ning af Fremtiden, hvilken Aaret · 48 ikke gjorde til Usandhed. / Og forsaavidt
NB10:3 det bemærkes, at just Aar · 48 Katastrophe havde stillet Martyriet anderledes.
FV, s. 26 r sig selv. / De brast i Aaret · 48 Klogskabens Traade; det hørtes det Hviin,
NB28:36 eligen ikke, jeg meente, at · 48 maatte hjælpe det Bestaaende til at
NB28:55 t Bestik. / d. 2 Nov. / / Før · 48 maatte man vel ansee Oppositionen næsten
NB11:23 ldigt, om den var skrevet før · 48, med mindre Aar 48 i den Grad, og umenneskeligt,
NB12:72 / Der er altsaa taget Aaret · 48 med; thi det af Anti-Climacus er Alt fra
NB7:16 estemt til at holdes d. 14 Januar · 48, men der var ingen Altergang hverken i Frue
NB26:14 l det Punkt, hvor jeg var i · 48 men i en høiere Forstaaelse. Min Ueensartethed
NB11:125 det; jeg har lidt meget i · 48, men jeg har ogsaa lært meget, og havde
NB11:221 det Mere, der er kommet til ved · 48, men tillige det Mere, der er saaledes høiere
NB11:119 Amen. Det skeer i Løbet af · 48 Minutter. / Det er rigtigt som Luther siger
NB10:60 l at reise – og har i · 48 naaet min rigeste Productivitet. Saaledes
NB28:36 Opposition, og meent nu, i · 48, nu er Profiten der. Den Gang var jeg det
NB28:36.a m for mig blev Udbyttet af Aar · 48 o: fl: Mynster-Goldschmidt. Dog kunde Mynster
NB26:6 m var han en Regjeringsmand. · 48 o: s: v: har gjort det aabenbart, at han
NB11:38 igieust Problem, lige saa godt i · 48 og 47 at besvare. / Hele Problemet er jo
NB28:54 mig selv i Journalerne fra · 48 og 49 er vistnok ofte endnu løbet et
NB28:54 rom Optegnelser – fra · 48 og 49.), deels tør jeg det ikke, fordi
BN s pseudonymt. / skrevet i Slutning af · 48 og Begyndelse 49, naar jeg husker nøiere
NB10:18 aaet det dybt nok: men nu i · 48 og der efter, da viser det sig jo ganske
NB28:55 n, og dække det Bestaaende. / · 48 og følgende Aar gjorde det aabenbart,
NB10:123 Dec, var at reise til Foraaret · 48 og i længere Tid. Jeg lod derfor Tiden
HCD, s. 177 23, 29–33; Luc. 11, 47. · 48, og lyde saaledes: / / Matth. 23, 29–33.
Brev 272 Katastrophen« i · 48, og skulde gjøre sit Drama nogenlunde
NB10:89 tænkt mig, at Katastrophen i · 48 ogsaa har Betydning for mig. / Er nogen
NB22:124 den Maade, som det viste sig i · 48, saa er ikke Konger og Fyrster o: D: Skyld
NB12:60.a Dato blev fælles. D 25 Juli · 48 sagde Paulus det og det – hvorfor
NB26:14 vel ikke saaledes som i · 48 skummende; men da var dog ogsaa Bekymringen
Papir 400 Løse Papirer fra · 48 som laae i Bibel-Foderalet. / Dette er
Brev 120 1838. Reitzel. X og 79 S. · 48 ß. / Forf. / Brev 121, bl. [ 1r] / S.
NB14:90 Journalerne fra den Tid, 47 ell. · 48 tidligt.). Ogsaa for at forebygge dette,
Papir 394 en af 47 og Begyndelsen af · 48 var jeg atter betænkt paa at ende med
NB10:44 tidligere Journal ( fra Sommeren · 48) oftere har udviklet at Reduplikationen
NB14:44.c ligt i Journalerne fra ifior ( · 48) og iaar ( 49), vel ogsaa i ældre. /
NB27:61 s Justits. / Og naar saa ( som i · 48) Oprøret bryder frem hvad saa? Saa bemægtiger
BI, note Saaledes i Gorgias ( Heise Pag. · 48) Polos: Troer Du da, at de udmærkede
HCD, s. 177 dre sloge dem ihjel.      · 48) Saaledes vidne I med Eders Fædres Gjerninger
NB11:233 og det saae jeg især i · 48), jeg saae, at De, der skulde herske, feigt
Not3:6 oethes Ansicht der Natur. p. · 48. » Ein treuer Beobachter der Natur,
NB24:163 elig Catastrophe som den i · 48. / / / Christendommen. / / Ja vist er Χstd.
NB4:33 det isænk. / / / d. 29 Januar · 48. / / / Christus uddrev en Djævel, og
NB4:159 ed. / NB. NB. / / d. 11 Mai · 48. / / De fleste Mennesker ville ( hvis een
NB4:118 en og Fuglen! / d. 27 Martz · 48. / / Jeg har igjen et Øieblik bekymret
NB4:160 ksom paa Barndommen. / d. 13 Mai · 48. / / Rapport angaaende Sygdommen til Døden.
NB20:86 lse foranlediget ogsaa ved Aaret · 48. / / Striden om Χstd. vil ikke mere
NB7:1 NB7. / / / d. 21 Aug. · 48. / 3. Journalen NB7. Optegnelse skrevet
NB26:14 dhed langt bestemtere end i · 48. / Anm Dog derfor var jo ogsaa Forholdet
NB12:42 . til Døden er fra midtveis i · 48. / De tre gudelige Taler ( Lilien og Fuglen)
Papir 364 , som var i Foraaret · 48. / Den ethiske og den ethisk-religieuse
NB5:1 NB5. / / / d. 15 Mai · 48. / Det er da let nok at vise, hvor usandt
NB8:1 NB8. / 26 Novb. · 48. / Det er en skjøn Bemærkning af Luther
IC, s. 111 Yttringer som Joh. VII, 27 og · 48. / Dog naar man kun har en phantastisk Forestilling
NB10:123 kke kom til at reise i Foraaret · 48. / En Tanke, der i den forløbne Tid oftere
NB10:60 proget. Og saaledes atter i · 48. / Forøvrigt er nu kun Talen om at udgive:
Not1:7 , 10. / 2det Afsnit. / § · 48. / I Jødernes Forventning om Frelse ved
HCD, s. 179 mtykke dem«. Luc. 11, · 48. / Ja, Søndags-Christendommen, og de
Papir 1-2.d . ed. Massuet lib 1. cap. 10 p. · 48. / lib. III. cap. IV. p. 178. / Om den augsburgske
NB4:154.b sætningsløs. / d. 17 Mai · 48. / NB NB. / / 2den Paaskedag. /
NB12:133 punktet« er jo fra · 48. / NB. Og for at » fra Høiheden
PCS, s. 143 paa at afbetale den. / i Dec. · 48. / Procul. / /
NB23:173 , saavel hos Mtth, som Luc: 11, · 48. / Salomons Ordsprog / Augustin anfører
Not1:6 til Lighed med Gud: Mth: 5, · 48. 1 Pet: 1, 15. Eph: 4, 24. Col: 3, 9.10.
HCD, s. 177 Helvedes Dom? / Luc. 11, 47. · 48.      47) Vee Eder! at I bygge Propheternes
IC, s. 110 høre. – Joh. VIII., · 48. 52. 53. Hele Fortællingen om den Blindfødte.
Papir 394 ldre end Catastrophen i · 48. Den øvrige Productivitet ligger fix
Brev 272 et merkwürdigt Aar, det Aar · 48. Det har, hvad vi oftere have talet om,
NB25:114 i indre Lidelser. / Da kom · 48. Det hjalp. Der kom for mig et Øieblik,
NB11:23 e. / Denne Bog er skrevet før · 48. Dette er da forresten det Ligegyldige,
Papir 1:1 t Elbebroen v. Torgau. / pag · 48. Endog Kirkelove opoffrede Paven for at
Not1:9 hed skal realiseres. Mth: 5, · 48. Eph: 4, 24. 1 Pet. 1, 15. / Viisdom: 9,
NB28:54 aae ud paa Landet. / Da kom · 48. Her forundtes mig en Overskuelse over mig
NB26:14 lev gjort for mig. / Da kom · 48. Jeg blev løftet paa et Høidepunkt,
NB26:51 e for mit Udkomme. / Da kom · 48. Jeg fik det største Indtryk af mig selv,
Not1:8 2, 13. 1 Pet. 1, 2. Act: 13, · 48. Men paa den anden Side fremstilles Troen
NB12:72 af Anti-Climacus er Alt fra · 48. Resten er fra 49. Det angaaende Forfatterskabet
BB:12 . Rauch. Büdingen 1830. / · 48. Sehr treffende Bemerkungen und Erläuterungen
Papir 4:1 ‎ oppressor. / Luc: 22, · 48. Sensus horum verborum pendet ex pronuntiatione
KG, s. 214 grov dybt« ( Luc. 6, · 48.). Da derfor et Vandløb kom og Stormen
Papir 251 ειοι ( v. · 48.). I 6 Cap: /
NB24:104 To maatte Mynster have gjort i · 48: enten nedlagt sit Embede, og sagt: det
Not1:9 ιος Mth: 5, · 48; αγαϑος Mth:
NB11:154 t meest uskadt gjennem Aar · 48; men denne Lovtale er en Satire over ham
NB28:54 nkt mig. / Altsaa det var · 48; Stærk har jeg egl. aldrig været.
Papir 458 te Studium, naar han i det · 48de Aar staaende paa Videnskabens Høieste,
Brev 19 e / / Maa være fra 1848 ell. · 49 / P. Chr Kkgd / Kjære Peter! / Med Glæde
NB9:54.a Det er af Brorsons Svanesang No · 49, 1 p. 867; men jeg citerer den lidt anderledes,
Not1:6 Gen: 25, 8. ( Abraham) · 49, 33. ( Jacob) Deut 32, 50 ( Moses). Gen:
CT, s. 103 til Harpespil.« Pslm. · 49, 5. / / Kjøbenhavn / Forlagt af Universitetsboghandler
NB28:36.a kom jeg ogsaa til i Aarene 48, · 49, 50, 51 at gjøre et sørgeligt Indblik
BN ere efter, er denne Artikel skrevet i · 49 endog efter » Fra Høiheden vil
NB28:54 elv i Journalerne fra 48 og · 49 er vistnok ofte endnu løbet et Produktivt
BN krevet i Slutning af 48 og Begyndelse · 49, naar jeg husker nøiere efter, er denne
NB:54 tjener især No 4 Dobrüna p. · 49 o: fl. samt No 8 Swetlana og Mstislaw p
BI, note Ironi. Smlgn. Forchhammer Pag. · 49 og Note 43. / Smlgn. Hegel anf. Skr. Pag.
Brev 225 betales med 300rd 11 Juni · 49, og Resten 250rd ultimo Juli 49. 2) Oplaget
Brev 159.9 dette Papir, som er fra Novb: · 49, optegnet de nærmest omkring liggende
NB22:163 vistnok fra Begyndelsen af · 49) findes poetice en Replik i Retning af at
NB24:54 ort denne Udgivelse ( den i · 49) noget anstrængende er, at jeg var kommet
NB9:71 . / Af Kirketidende ( for 2 Febr. · 49) seer jeg i en Slags Anmeldelse af Birkedahls
NB14:44.c erne fra ifior ( 48) og iaar ( · 49), vel ogsaa i ældre. / Mærkeligt for
Not15:1 nde«. / / d. 24 Aug · 49. / / / noget Digterisk. / Infandum me jubes,
NB22:127 / Neander: Chrysostomus 1 D. p. · 49. / / / Tilbagegang i Χsthed. /
NB10:1 NB10 / d. 9 Febr. · 49. / 5. Journalen NB10. Optegnelse skrevet
Brev 159.8 a mig. Brevet var af 19 Novb. · 49. / Brevet til Schlegel lød saaledes:
Brev 170 indring. / Regentsen 19/11 · 49. / Deres / / F.C. Petersen. / Hr Mag. S.
NB12:116 men jeg var dydig. / d. 26 Aug · 49. / Det var et Ønske værd, et Øieblik
NB15:63 Bogen gjort pseudonym / d. 9 Oct · 49. / Dette Papir er af følgende Indhold:
NB12:1 NB12. / / / d. 19 Juli · 49. / Et vigtigt Sted om den nye Pseudonym
Brev 250 ne / H. C. Andersen / d. 15 Mai · 49. / For den kjærkomne Gave ( Enten –
Brev 65 d. / Victor Eremita. / d. 4. Aug. · 49. / Høistærede! / Var det ikke 6 Gange
Brev 272 e / R af D og DM / d. 28. Juli. · 49. / Kjere Hr Conferentsraad! / Det var dog
Not1:7 : 2, 34. Joh: 1, 29. / § · 49. / Naar Jesus anmeldte sig i Ord og Gjerning
Brev 160 / cfr. Journalen / Novbr. · 49. / NB14 p. 65. / /
NB13:1 NB13 / / / d. 28 Sept. · 49. / Om den færdig liggende Produktivitet
NB14:1 NB14. / d. 9 Novbr. · 49. / Om Udgivelsen af Skrifterne om min Forfatter-Virksomhed
NB9:1 NB.9 / d. 2 Januar · 49. / Tilsidst afskaffes alle reent msklige
Not1:7.h ϑεου: Joh: 1, · 49. 11, 27. Mth: 16, 16. 26, 63.) / ( Det er
Not1:6 e Onde. Lc: 16, 26. Mth: 13, · 49. 2 Thess: 1, 9. / Forestillingen om Dommen
Brev 225 g Resten 250rd ultimo Juli · 49. 2) Oplaget 750 / Og saa Lykke til Handelen.
NB12:72 r Alt fra 48. Resten er fra · 49. Det angaaende Forfatterskabet bliver efter
BB:12 s Universalleben der Natur. / · 49. Doctor Faustus tragical history by Chr:
NB12:42 g har skrevet. De ere af 5te Mai · 49. Sygd. til Døden er fra midtveis i 48.
BI, note i. / Xenophons Mem. I, 2 § · 49. Xenophons Apol. § 20. Hermed kan ogsaa
NB28:54 tegnelser – fra 48 og · 49.), deels tør jeg det ikke, fordi det vil
Not3:4 t afslaaer Montan aldeles p. · 49: » Es ist nichts schrecklicher als
DD:70 VII cfr Deutsche Sagen No 41, · 49; 304. Thiele 1, 36. – ) / d. 13 Oct.
NB24:54 m hiin Uro og Spænding i · 49; men nei. / Saaledes forholder det sig.
NB2:148 en Fredags-Prædiken / Mc: 9, · 50 » Haver Salt i Eder selv«.
Papir 6 14, 26; 20, 15; 27, 1. – 13, · 50 παϱοτϱυνω
Papir 13-7.b mellem Gud og Verden. / 62. / · 50 – / 4. 5. / § 50. Alle Egenskaber,
Not1:6 m) 49, 33. ( Jacob) Deut 32, · 50 ( Moses). Gen: 37, 35. Jacob siger: שְאֹלָה‎
NB31:103 ns Intensitets Proportion, · 50, 100, 200 Aar efter viser Historien ganske
NB11:172 et smukt Sted af Davids Psalmer · 50, 23: / » Hvo, som offrer Taksigelse,
3T43, s. 76 Retfærdige, hvis der var · 50, 45, 40, 30, 20, ja endog kun 10 Uskyldige.
NB28:36.a jeg ogsaa til i Aarene 48, 49, · 50, 51 at gjøre et sørgeligt Indblik
BI, note stophanes hos Rötscher Pag. · 50-59. / Denne Alvor vedkjender Aristophanes sig
NB:76 l vække uhyre Opsigt, indtil om · 50 Aar enhver Barbeer kan gjøre det. Naar
LA, s. 29 arles Lusard de Montalbert nu · 50 Aar gammel lever paa den prægtige gamle
CC:14 har læst om en Mand, der i · 50 Aar har ligget i sin Seng, aldrig talt
NB5:140 nker som saa, een Dag mere eller · 50 Aar mindre det er mig ganske det Samme.
LA, s. 95 er det ligegyldigt om det er · 50 Aar siden – men Frøken Gusta f.
BOA, s. 91 hed, at det er sagt for snart · 50 Aar siden, maaskee vil kunne skaffe det
NB10:80 gerne som vare de skrevne for · 50 Aar siden. / NB – / Det Ord af Pilatus:
BOA, s. 91 aa have været forkeert for · 50 Aar Siden. Naar en Levende taler til de
LA, s. 95 les om, som var det skeet for · 50 Aar siden: saa var det ude med alle Snakkerne,
AE, s. 427 forundes et Menneske 30, 40, · 50 Aar til at perfectionnere sig, om end saaledes,
Papir 263:2 – En dannetMand, henved · 50 Aar, der er i en fordeelagtig Stilling
NB11:79 æret snurrigt at benytte · 50 Aar, for Guldbrylluppets Skyld). Og derpaa
NB13:45 d maaskee ved en Afstand af · 50 Aar. / At modtage Indtrykket af »
NB:104 det vil hensmuldre i Løbet af · 50 Aar. / Dersom der levede en Maler i en
NB14:33 orgen og maaskee skal han leve i · 50 Aar. Nu kommer Vanskeligheden, benytter
LA, s. 15 selv tro, at opbygges ved de · 50 Aars trofaste Tjeneste, at forstaae langsomt,
NB18:85 taden fE arrangerer det med · 50 Bagergaarde: men Χstd. har aldeles
PS, s. 217 hme, end sige da det store til · 50 Drachmer« ( Cratyllus). Kun mit
NB12:43 . Der blev maaskee solgt en · 50 Exemplarer, saa altsaa Udgivelsen kostede
FEE, s. 51 har paa et eneste Ord fanget · 50 Forfattere af Bogen. / De Fleste, iblandt
NB14:38.b ommen / til Døden. / cfr p. · 50 i denne Journal. / Mulighed og Virkelighed
NB12:178 enter – hvor jeg har · 50 Kjøbere. / Dog, dog det kommer igjen.
Brev 268 n ny Sprogbrug. Antaget at · 50 Msker er = 1 Hests Kraft, dette antaget,
Papir 347 hver Dag gaaer der vel en · 50 Msker mig forbi, som betragte mine Buxer
NB9:2 4de Aar, En som har fyldt 30, · 50 o: s: v: o: s: v:) just ogsaa talte om
NB12:2 øverst / / cfr ogsaa / p. · 50 og 51. / / cfr ogsaa / p. 74. / / Et Sted
Not4:13 se blade indlagt mellem s. · 50 og [ 51] ( Not4:13-40) / Erdmann. /
FB, s. 104 t tælle Ordene, saa der gik · 50 Ord paa et Punktum og 35 paa et Semikolon.
NB16:43 derom. Dæmpet, slaaende · 50 p. C. af ( thi Ansigt til Ansigt med et
Papir 395 g, at have slaaet 35, ofte · 50 pC af i Retning af Idealitet – og
NB24:80 og hjalp os. / See dette er · 50 pc mere Alvor end det Præste-Sludder.
NB14:108 seirer, er jeg svækket · 50 pC. – See saaledes gaaer det, naar
NB23:207 g hvorfor man betinger sig 30 a · 50 pc. af Byttet. Det kan nu engang ikke være
NB21:145 hvor Fordringerne stilles · 50 pc. lavere end i det N. T., saa veed jeg
NB15:122 et næste Sandheds-Vidne · 50 pc. vanskeligere. / Den frygteligste Kamp
NB16:83 ndnu ikke har naaet til mere end · 50 pC.) og saa behageligst glemme, at, hvis
Oi10, s. 416 paa samme Tid at snyde for · 50 pct. Men det sees ikke, Indvaanerne i hiin
EE1, s. 98 e Familier, der talte indtil · 50 Pigebørn, og saaledes som en Familie-Svigersøn
NB33:50 eneste, hans Inderlighed er · 50 Procent for slap. For det Andet Den der
G, s. 43 e end en Fallent! Han giver dog · 50 Procent, eller 30, Noget giver han dog.
Brev 253 le maatte i det Mindste være · 50 Rbd. Idet De gav mig Pengene, sagde Jeg
BB:12 moenitat. literar. tom. V. p. · 50 sqq. Der Verfasser hält die Geschichte
BB:29 -Læreren i Adresseavisen, der i · 50 Timer bringer Een saavidt som ell. i 3
EE:96 ldstændig samlet og indbunden i · 50 trofaste Skind-Bind, systeme de la nature,
Papir 420:2 et er dyrt. Antaget blot · 50, vil det billigst, og selv om man kneeb
KG, s. 36 a, som Skriften siger ( Mc. 9, · 50) » Salt i sig selv«; men
BI, s. 128 Grund af dette ( smlgn. Pag. · 50) vil betynges og trækkes tilbage til
EE:28.1 v. Flögel, 1. B., S. · 50). / d. 21 Feb: 39. / Vor Tid taber mere og
EE1, s. 29 omischen Litteratur 1 B. Pag. · 50). Hvad om Alt i Verden var en Misforstaaelse,
Brev 202 e Turdusarter. / Vipstjært 3 · 50. ɔ: Motocilla alba. / Storken er kommen
NB14:2 øvelse i Χstdom / p. · 50. / / Luthers Lære om Troen, eller Luther
NB13:2 in Forfatter-Virksomhed / p. · 50. / / Om mig selv qua Forfatter / p. 56.
Brev 202 . / Lattermaagen tidlig 4. · 50. / Aftenbakken ( Caprimulgus) sidst 4
Not1:7 sit aandelige Rige. / § · 50. / Chr: har skjenket Msk: den fuldkomne
Brev 202 dborg sidst 2 eller først 3. · 50. / Forskjellige Ænder sammesteds til
Brev 202 . / Kirsebærknækkeren 4 2 · 50. / Heiren er seet v. Hvidkilde pr. Svendborg
Brev 202 Viben og Glenten ligeledes 2 · 50. / Kirsebærknækkeren 4 2 50. /
Brev 201 areth. / Odense d. 8 Marts · 50. / Kjære Onkel! / Det er meget muligt
NB17:71.b r. p. 139. / d. 18 og 19 April · 50. / Mine Ord vare: at den Diversion, han
Papir 13:7 62. / 50 – / 4. 5. / § · 50. Alle Egenskaber, som vi tillægge Gud,
KK:7 in Jehovam fidem. / ψ 18, · 50. Commotus est auctor voce: εν εϑνεσιν,
BB:12 spieler gleich berühmt. / · 50. Doctor Faustus, Tragoedie von Christoph
Brev 202 / Snepper ankom først 4 · 50. ellers sidst 3 , undertiden hele 4.
Brev 272 Skikkelse af en Nytaarsgave for · 50. Hvo veed det, maaskee gaaer Lamartine dette
Not1:8 men for ham: Mth: 7, 21. 12, · 50. Joh: 15, 14-17. Rom. 6, 13-22. 2 Cor: 5,
Not1:6.h s Gnidsel.«. 1 Cor: 15, · 50. Kjød og Blod skal ikke arve Guds Rige«
Brev 202 Præstekraven tidlig 3. · 50.; de andre Sumpfugle ankomme sidst 3
Brev 202 ) i April. S. oenanthe 5 4 · 50; S. rubetra sidst 4. / Svalen sidst i April
NB12:52 / / 5. Journalen NB12, s. [ · 50]-51, med optegnelserne NB12:52 og NB12:53 skrevet
NB8:11 ge, samt om hvorvidt en Afgift af · 50rd kan falde bort: han er ikke blot en alvorlig
NB15:62 ar istand til at have givet · 50rd til de Fattige, for at have været den
NB25:69 er saa til Tak at sende ham · 50rd, en Anden et Par Sølvstager, en Tredie,
NB21:7 , der ikke er for dyrt betalt med · 50rd. / Om mig selv. / / Og saa beskylder man
DS, s. 186 rette Smag – det koster · 50rd?« » Det lader sig forstaae.«
CT, s. 319 rme Dig. / VII / / Luc. XXIV, · 51 / Bøn / Du, som steg ned fra Himlen
BB:37 det findes 2den Deel, S. 250, · 51, 52. / / Jeg erindrer et Exempel paa, hvorledes
BI, note Socrates als Philosophen. Pag. · 51-68. / Hermed kan sammenlignes Xenophons Apologi
Not1:9.4 ke svare 1 Ord til 1000. Ψ · 51, 7. Jeg er født i Misgjerning og min
NB28:36.a ogsaa til i Aarene 48, 49, 50, · 51 at gjøre et sørgeligt Indblik i det
NB25:34.a NB23 ( en af dem fra Sommeren · 51 eller Foraaret) findes et Udkast henhørende
NB22:128.a i hans Chrysostomus, 1 D. p. · 51, hvor han betegnende kalder denne Tænkemaade:
Brev 272 r det vel med, at Historien for · 51 udkommer i Skikkelse af en Nytaarsgave
Ded:84 istelige Taler ( 1848, Dedikation · 51), Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
IC, s. 107 d, han skal leve« ( · 51). Da kivedes Jøderne indbyrdes og sagde:
CT, s. 321 Himmelen« ( Luc. 24, · 51); » en Sky tog Ham bort fra deres
CT, s. 321 lsens Maaltid! / / Luc. XXIV, · 51. » Og det skeete, der han velsignede
NB2:146 Fredags-Prædiken. / Luc: 24, · 51. » og det skete, der han velsignede
Not1:7.f Stederne: Phil. 3, 21. Luc: 24, · 51. ( Joh: 8, 59) bevise Intet; og imod denne
NB12:2 rst / / cfr ogsaa / p. 50 og · 51. / / cfr ogsaa / p. 74. / / Et Sted angaaende
CT, s. 259 I, 20. / / VII. / Lucas XXIV, · 51. / / Forord / / Af disse Taler, som dog
Not1:7 og fornemlig i Ebr: / § · 51. / Christus er Menneskenes Forløser fra
JJ:267 rungen p. 109. henviist til § · 51. / I den hegelske Philosophi bruges det
BI, note . § 20-21. Mem. I, 2 § · 51. / Smlgn. Hegel anf. Skr. Pag. 109. /
Not1:6 ie Tid: 1 Cor: 10, 11. 15, · 51. 1 Thess: 4, 15. 1 Tim: 6, 14. Tit: 2, 13.
NB29:22 af Aar 1854 men nok for Aar · 51. 52 seer jeg i en Nekrolog over en hertugelig
BI, s. 185 Skikkelse af en Ulv ( V. 350. · 51. 52). Thi uagtet dette beskrives som en
Not1:7 , 24. / Mc: 16, 19. Luc: 24, · 51. Act: 1, 9. / § 44. / Den Forening af
Papir 18 Pott anførte Sted Luc: 24, · 51. Derimod synes det bedre at passe i de af
Not3:4 s Buch. 2 und 3 Buch. / / p. · 51. Hvor Wilhelm ved den hos ham opvakte Mistanke
Papir 5:3 X, 11. 1 Thess. 4, 15. 1 Cor: 15, · 51. Jac. 5, 7-9. 1 Joh. 2, 18. Phil 4, 5. /
BB:12 m v. Arnim. Berlin 1808. 8. / · 51. Life and Death of Doctor Faustus with the
Not1:6 2 Cor: 3, 18. 1 Cor: 15, · 51. Phil: 3, 21. – Rom: 8, 23. –
Not4:13 e indlagt mellem s. 50 og [ · 51] ( Not4:13-40) / Erdmann. / / 1ste Forelæsning.
AE, s. 13 for Christendommens Sandhed / · 52 / / Capitel 2 / / Den spekulative Betragtning
KK:7 ba expresserunt. – / Es: · 52, 15. ex interpretatione Pauli est πεϱι
KK:7 arve Saligheden. – / Es. · 52, 7. alius sensus. Ibi est sermo de miseria
Not1:7 ). – Zach: 12, 10. Es. · 52 og 53. Dan: 9, 26. – Det er usansynligt,
NB29:22 ar 1854 men nok for Aar 51. · 52 seer jeg i en Nekrolog over en hertugelig
IC, s. 107 e os sit Kjød at æde? ( · 52). Derfor sagde Jesus til dem: sandelig, sandelig
BI, s. 185 kelse af en Ulv ( V. 350. 51. · 52). Thi uagtet dette beskrives som en Magtfuldkommenhed
KG, s. 26 ieblik« ( 1 Cor. 15, · 52): Christendommen forudsætter, at Mennesket
BB:37 findes 2den Deel, S. 250, 51, · 52. / / Jeg erindrer et Exempel paa, hvorledes
NB19:2 t, som ligger færdig / p. · 52. / / Min Grændse / p. 54. / / Angaaende
PMH, note jentagelsen« p. 151 og · 52. / cfr. » Gjentagelsen« p.
Not1:7 2, 18. 2 Pet: 1, 4. / § · 52. / Imedens Troen paa Chr: som Frelser og
NB14:39 / Mulighed og Virkelighed cfr p. · 52. / Vi græde Alle naar Præsten prædiker
Not1:9 9. 11, 25. 6, 39. 1 Cor: 15, · 52. 1 Thess. 4, 16. Apostlene troede tillige,
IC, s. 110 re. – Joh. VIII., 48. · 52. 53. Hele Fortællingen om den Blindfødte.
BB:12 d Scaramouche. London 1697. / · 52. A Dramatic Entertainement, call' d the
Not13:23 mell. Fornuften og Troen. / p. · 52. han bruger det Udtryk at see om hvad man
Not1:9 0, 25-37. 1 Cor: 10, 11. 15, · 52. men Tiden og Timen var ikke bestemt: 1
NB23:82 . cfr Guericke Franckes Leben p. · 52. note. / Ad et Sted i » Regnskabet«.
Oi7, s. 305 ne I det«. ( Luc. 11, · 52.). / Dette er Præstens høist respekterede
Not3:4 ugestehen werde.« p. · 52: » Nun aber gehörte zu den sonderbaren
NB21:34 aae hans 2. Journalen NB21, s. [ · 52]-53. H.P. Barfod har markeret optegnelsen NB21:35
EE1, s. 23 er det Musicalsk-Erotiske / / · 53 / / 3. / Det antike Tragiskes Reflex i
KK:7 oli doctoris christiani. / Es. · 53, 1. Esaias conqueritur de incredulitate
AE, s. 544 hvad Esaias har forudsagt i · 53, 2. 3. 4, især i 4. Barne-Opfattelsen
Papir 29         Cap. 8. / Es. · 53, 7.8. hører til den Afdeling af Es.,
NB4:14 enes Critik er denne: skriver jeg · 53 Ark, saa bliver Anmeldelsen en Spalte i
Brev 53 / Magister Kirkegaard. / 5. Brev · 53, bl. [ 1r] / Kbhvn 27 12 45 / Hr. Mag. Kierkegaard
BI, note ädlichkeit zu zeigen ( Pag. · 53 og 54). Denne Betragtning af Ast kan man
IC, s. 107 d, have I ikke Livet i Eder ( · 53). 54. 55. 56. 57. Selv mange af hans Disciple,
BI, s. 270 ein individuelles Thun ( Pag. · 53). For at fremkalde denne individuelle Handlen
BI, s. 123 gias, Phædon ( smlgn. Pag. · 53). Han bemærker, hvad Forholdet mellem
Not3:6 ødelighed. ( Monader.) p. · 53. » Sie wissen længst, hub er an,
Papir 7 c traditio etiam in Act: 7, · 53. εις δια
NB27:88 om mig selv. / d. 13 Febr. · 53. / / / At Christendommen er en Ueensartethed
NB15:2 Heterogenitet« / p. · 53. / / / Om det Par Sider som paa halve Pagina
Not1:7 satisfactio vicaria. / § · 53. / Satisfactionstheorien vedligeholdt sig
Not1:7 Zach: 12, 10. Es. 52 og · 53. Dan: 9, 26. – Det er usansynligt,
Not1:7 tning. Joh: 10, 18. Mth: 26, · 53. Denne Beslutning er grundet i Lydighed
Not1:5 : 12, 8. Gal: 3, 19. Act: 7, · 53. Ebr: 2, 2. / Som Chr: Tjenere. Mth. 1.
Papir 1:1 en Ildebrand 1492.). / pag. · 53. et 54. Leo X foregav, at han behøvede
IC, s. 110 . – Joh. VIII., 48. 52. · 53. Hele Fortællingen om den Blindfødte.
BB:12 octor Faustus. London 1768. / · 53. In London wurde im Jahre 1825 ein Faust
Papir 18 k: i Almindl: Luc: 1, 64. 24, · 53. Jac: 3, 9 etc. Heraf er Ordet ευλογητος,
NB10:167 n: da Χstus ( Luc: 8, · 53.) sagde » Pigen er ikke død, hun
Not1:6 en Analogie Sted. 1 Cor: 15, · 53.54. 2 Cor: 5, 2-4. – Mth: 22, 30. 1 Cor:
Not1:9 g det gl. Legeme. 1 Cor: 15, · 53.54. 2 Cor: 5, 2.4. ( Identitæten); 1 Cor:
Papir 259:1 que. Oxonii 1681. II, p. · 53:... saltem post ruinam suam de spiritualibus
NB17:104 r Senecas Breve Kjerne-Foder. / · 53de Brev af Seneca: » Hvorfor tilstaaer
BI, note og i Symposiet mod Agathon Pag. · 54 ( Heise): Hvorledes, Du Lykkelige! skulde
AE, s. 13 Den spekulative Betragtning / · 54 / / Anden Deel / / Det subjektive Problem,
DD:83.a nelse efter Prophetens Ord ( Es. · 54, 1.) Fryd Dig Du Ufrugtbare, der ingen Børn
Not1:7 med Folket: Hos: 2, 19. Es: · 54, 8. Ogsaa i d. N. T: Mth. 1, 21. Luc: 1,
Not1:7.v og Du skal erkjende Herren. Es: · 54, 8: Jeg har en liden Stund skjult mit Aasyn
Papir 4:1 iquium patiantur. / Luc: 12, · 54 sq: Skulde Forbindelsen ikke være saaledes:
ELF, s. 61 » i hint Værk ( paa · 54 tættrykte Ark) findes der en Prædiken
BI, note som Cicero ( de divinatione I, · 54) har opbevaret flere Fortællinger om
BI, s. 259 re citerede Afhandling ( Pag. · 54), at Plato er meget for fuldendt til en første
BI, note lichkeit zu zeigen ( Pag. 53 og · 54). Denne Betragtning af Ast kan man gjerne
NB19:2 52. / / Min Grændse / p. · 54. / / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
NB24:2 pril 1851. / Mit Bestik / p. · 54. / / Hvorledes det gik til med Udgivelsen
NB22:2 det at være Discipel / p. · 54. / / Om mig selv / p. 83. / / » Indøvelse
BI, note Pag. 30 med tilhørende Note · 54. / Det, der giver Rummet Realitet, er Naturens
NB14:48 r i Baaders Fermenta, 5 Hefte p. · 54. / Durch der Welt Noth / Und der Welt Spott
Not1:7 ndo sustulit poenam. / § · 54. / Et friere Studium af Bibelfortolkning,
Papir 13:10 aar / / – / / = / / § · 54. / I Begrebet af den gudd. Almagt er saavel
Not1:9 ndet. Rom: 8, 23. 1 Cor: 15, · 54. 2 Cor: 5, 2. Phil: 1, 23. 2, 17. 3, 20.
NB2:91 l. W. Lindau 1845. / 15de Bind p. · 54. 55. / Der har fra min tidligste Barndom
IC, s. 107 ve I ikke Livet i Eder ( 53). · 54. 55. 56. 57. Selv mange af hans Disciple,
BB:12 J. 1825 No 149. / / Opern. / · 54. Dr. Fausts Mantel. Zauberspiel mit Gesang
Papir 1:1 erne Kamin og Meissen. / pag · 54. En egen Afladscomission over Sweitz havde
Brev 316 nder Mærket S. S. M. No · 54. Jeg skammer mig ved at tilføie at jeg
Papir 1:1 ebrand 1492.). / pag. 53. et · 54. Leo X foregav, at han behøvede Penge
NB11:149 esu und seiner Jünger § · 54. p. 235) i Anledning af Petri Fornegtelse:
Papir 589 Biskop Mynster stor! / 24 Sept. · 55                                #
Oi5, s. 248 38; Luc. 20, 46.) / 15 Juni · 55 / / Da » Sandhedsvidnerne«
Papir 583 rken – Publikum. / 30 Aug · 55 / Grundfordærvelsen i vore Tider ligger
Not3:4 eschäftigen.« p. · 55 hvor Jarno igjen taler om Wilhelms Stræben
NB14:34.c es i Stræben. / S. K. / cfr · 55 i denne Journal. m: / Dersom jeg, istedetfor
JJ:24.a . 4d B. p. 300. / og p 518 § · 55 le sophisme paresseux ( λο
NB14:36.a e mig selv ud deraf. / cfr. p. · 55 n: / Som det i Forholdet til Forsynet og
NB17:25.b fhandlinger); cfr saa igjen p. · 55 o: fl. / Dag-Pressen / Dag-Pressen er det,
BI, s. 322 werk und ihr Eigenthum ( Pag. · 55) ... O! es ist wahr, meine Freundin, der
Not13:55 em s. 8 og 9 ( Not13:27 og · 55) / Bevægelsen hos Aristoteles. / /
Not1:9 , 20. 2 Tim: 4, 6-7. Act: 7, · 55. ( disse Yttringer ere uvilkaarlige Udbrud
Papir 585 ommens anden Gang. / d. 13 Sept · 55. / Χstus forlod Jorden. Saa blev Χstd.
Papir 563 kke, de maae igjennem. / 23 Mai · 55. / / Kirke-Stat og Stats-Kirke. /
Papir 590 emærkninger. / 24 Sept. · 55. / 1 / Et Billede paa en Χstens Lidelse
Papir 580 de for Sygdommen. / 23 Aug · 55. / Allerede i et af de første Aarhundreder
Papir 560 egangen i Christenhed. / 19 Mai · 55. / At blive hvad det n: T. forstaaer ved
Papir 587 maa-Bemærkninger. / 23 Sept. · 55. / At være Χsten i Msk-Frygt /
Papir 586 e sig mod Χstd. / 22 Sept. · 55. / Christus har forlangt » Efterfølgere«.
Papir 559 det Officielle. / 17 Mai. · 55. / Chrstd. hviler i den Betragtning af Tilværelse:
Papir 576 ondt at frelses. / 5 Juli · 55. / De Dæmoniske i Evangelierne. –
Papir 577 edlægge sit Embede. / 7 Juli · 55. / Der gives ikke een eneste Præst i
NB2:91 . Lindau 1845. / 15de Bind p. 54. · 55. / Der har fra min tidligste Barndom siddet
Brev 233 den jeg afgjorde den. / 19 Juli · 55. / Deres Ærbødige / / S. Kierkegaard.
Papir 581 s« Christendom / 25 Aug · 55. / Det er med » Χstheds«
Papir 579 atans Indskydelse. / d. 13 Aug. · 55. / Dette er af yderste Vigtighed at fastholde,
Papir 591 else christeligt. / 25 Sept. · 55. / Dette Livs Bestemmelse er: at bringes
Papir 556 / og / jeg i den. / 12 Mai · 55. / I den christelige Stat er jo Alle Χstne;
DSS, s. 116 gt! / / / /         Mai · 55. / Ja, saaledes er det, den officielle Gudsdyrkelse
Papir 588 blive Χsten. / d. 23 Sept · 55. / Kun et V.-Msk. kan blive Χsten.
Not1:7 Guds Naade.« / § · 55. / Med Læren om Chr: Virksomhed til Frelse
Papir 558 ulykkeligste. / d. 17 Mai. · 55. / Ofte nok høres det, at det at være
ATV, s. 210 skriver i en Avis. / 13de Mai · 55. / S. Kierkegaard. / /
Brev 232 res Ærbødige / d. 19 Juli · 55. / S. Kierkegaard. / / Til / Hr Boghandler
Papir 551 menstilling. / d. 18 April · 55. / Scenen af det lykkelige Skibbrud med
Papir 567 skjel paa Msk og Msk. / 19 Juni · 55. / Tag den christelige Sætning, eller
Papir 575 levende. / Et Billede. / 3 Juli · 55. / Tænk en stor, vel afrettet Jagthund.
Papir 564 e-Stat og Stats-Kirke. / 23 Mai · 55. / Ved Χstdommen vilde Gud, Himlens
Papir 578 at elske den Stygge. / 10 Juli · 55. / Ved alt Christeligt staaer der, naar
Papir 13:11 / – / uvirksom / / § · 55. / Ved den gudd. Alvidenhed maa forstaaes:
IC, s. 107 ikke Livet i Eder ( 53). 54. · 55. 56. 57. Selv mange af hans Disciple, der
Not1:6 , 17. 2 Tim: 4, 6.7. Act: 7, · 55. Apostlernes Længsel udtrykkes: Rom:
BB:12 Baüerle. Wien 1819. 8. / · 55. Faust Trauerspiel mit Gesang und Tantz
NB23:39 ømme. / 8. Journalen NB23, s. · 55. Marginaltilføjelsen NB23:39.a er indvist
IC, s. 111 e Menneske! / 1) Matth. XIII, · 55. Mc. VI, 3. – » Er denne ikke
LA, s. 31 ( cfr. 1ste Deel Pag. · 55.) Fordi den strax er i Pagt med Erindringen!
NB21:39 rrare vigilantis est. ( Ep. · 55.). / Mulighed – Virkelighed /
BI, note emaader i Slutningen ..... Pag. · 55: i min Eenfoldighed troede jeg, at man burde
BI, note Anskuelse og bemærker Pag. · 55: Socrates war ein Musterbild moralischer
Not1:7.v og Guds Ord fra Jerusalem. Es. · 56, 6.7. De fremmede Børn, som have søgt
Not1:7 kke sig til Alle. Es. 2, 2. · 56, 6.7. Zach: 14, 9.16. Ligesaa i de apokryphiske
SLV, s. 221 , saa er 70 Aar netop 1 Time · 56 Minutter og 3 Secunder. Saaledes er Modspilleren
CT, s. 306 on uden at helbredes ( Mc. 6, · 56) – men hvis En den halvfierdsindstivende
BI, note Tugend zu denken haben ( Pag. · 56), saa bliver det dog lige vist, at alle slige
NB13:2 mig selv qua Forfatter / p. · 56. / / Om min Stilling qua Forfatter / p.
Not1:8 fdeling. / om Troen. / § · 56. / Msk: bliver deelagtig i Frelsen ved Chr:
IC, s. 107 e Livet i Eder ( 53). 54. 55. · 56. 57. Selv mange af hans Disciple, der de
Not1:7 4, 21. Joh: 4, 26. 5, 39. 8, · 56. 9, 37. 17, 3. Mth: 26, 64. Luc: 24, 25.44.
BB:12 us v. Voss. Berlin 1824. 8. / · 56. Faust Oper in vier Aufzügen von Bernard,
Not1:7 13. 12, 47. 8, 7.11. Luc: 9, · 56. Mth: 18, 22. Luc: 23, 34. 3 ved sin Død.
Papir 7 ansam det peccati ( 1 Cor: 15, · 56.). – Si igitur analogiam spectamus hic
Not13:39.d a cogitata metaph: pars 1. p. · 57 conciliationem libertatis nostri arbitrii
Brev 83 sse er Jägerstraße No · 57 eine Treppe hoch. Det vilde være for
AE, s. 91 rk om Isis og Osiris ( § · 57) rigtigt forklarer. Parallellen med Isis,
BI, s. 322 eine ernsthafte Bestie ( Pag. · 57). Der er et moralsk Snærperi, en Spændetrøie,
NB14:2 Forstaaelse af mig selv / p. · 57. / / I Anledning af H: H: / p. 157. /
G, note n Falk. Leipzig, 1825. 1ster B. p. · 57. /
JJ:48 mus Cardanus de varietate rerum p. · 57. / Det er ret interessant, at Pythagoræerne
Not1:8 5, 10. 2 Cor: 5, 21. / § · 57. / Ved Tro ikke ved Gjerninger bliver Msk.
BB:12 on Bernard, Musik v. Sphor. / · 57. Fausto Opera seria in drei Akten, in Paris
IC, s. 107 vet i Eder ( 53). 54. 55. 56. · 57. Selv mange af hans Disciple, der de det
Papir 180 ele Scenen med Hunden. / p. · 57. øverst er et sandt Seerblik i enhver
BB:14 rtburger Kriege. von Koberstein S. · 57.«, at eftersee dette, og Værket ligger
Brev 188 r nu Jägerstraße No · 57., hvilken Nyhed Du herved bemyndiges og opfordres
Not9:1 a, insita. Eph: 2, 3. Ψ · 58, 4. 3) dog er denne vitiositas ikke substantialis.,
OTA, s. 128 den gaaer.« ( Psalme · 58, 9.) / Der er altsaa Noget, som altid skal
KK:5 / Derpaa afhandler han fra p. · 58 det Spørgsmaal om Χsti Mskblivelse
BB:15 aledes 1ste Hefte p. 27 Not **; p. · 58 o: f:. / Litteratur til den evige Jøde.
BI, s. 270 s Moralisiren u. s. f. ( Pag. · 58), alt Sligt stemmer ikke overeens med den
BI, s. 123 den Körpers ( Pag. 157 og · 58). – At der nu ved første Betragtning
Ded:58 on til H.C. Andersen ( Dedikation · 58). Privateje / ( foto: ©> Bruun Rasmussen
JJ:266 n til hans aristoteliske Logik p. · 58. / Af Analogie og Induction lader sig kun
Not1:8 gang til Guds Naade. / § · 58. / Ligesom den sande christ: Tro er forbunden
Not1:7 / Præexistents. Joh: 8, · 58. 17, 5. 24. 1, 1.2. – Hans Andeel
Papir 283:1 Skrift om Schelling / p. · 58. 59. 86. 155. 212. Alt noteret i mit Exemplar.
BB:12 ertin. / / Erzählungen. / · 58. Doctor Faust eine Erzählung v. Hamilton
JJ:19 ten citerer Suetonius vita Tiberii · 58.). / Det var et ret brugeligt Motiv til en
NB18:44 d utaal 10. Journalen NB18, s. [ · 58]-59. Marginal tilføjelsen NB18:44.a løber
NB36:31 ig 14. Journalen NB36, s. [ · 58]-59. Slutningen af optegnelsen NB36:31 med marginaltilføjelsen
NB24:122 Reformation 2det Bind. 1842 p. · 58n og 59ø / / / I vor Tid ere Præsterne
CT, s. 74 i Forkjøbet« ( Ps. · 59, 11.), at han maa ville nøies med Guds
KK:7 o, abscindo v. exscindo. / Es. · 59, 20. גוֹאֵל‎
BI, s. 303 chichte der Philos. 2 B. Pag. · 59-67. Udviklingen af den sokratiske Ironi er
Brev 59 : v: / hermed en Pakke. / 6. Brev · 59, bl. [ 1r] / til Mag. S. A. Kierkegaard.
Papir 264:5 cfr. EE. p. 37. DD. p. · 59 n: / Det er besynderligt med det Had Hegel
NB18:44 øjelsen NB18:44.b, nederst s. · 59, skrevet i hele sidens bredde / modigt ved
Not1:7.f . 3, 21. Luc: 24, 51. ( Joh: 8, · 59) bevise Intet; og imod denne Theorie stride
BI, s. 270 de Sande og Skjønne ( Pag. · 59). / Her have vi da Betydningen af hans Moraliseren,
BI, s. 327 Jugend verstürmte ( Pag. · 59). Forfatteren mener ved dette ene Træk
CC:1.p αλεω Act. 7, · 59. / calcitro. / οϕϑησομαι.
Not1:8 . Joh: 3, 21. 4, 17. / § · 59. / Det var en Følge af at christ: Tro
Papir 283:1 ft om Schelling / p. 58. · 59. 86. 155. 212. Alt noteret i mit Exemplar.
BB:12 tel: l' enchanteur Faustus. / · 59. Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt
NB24:122 ation 2det Bind. 1842 p. 58n og · 59ø / / / I vor Tid ere Præsterne i den
Not3:6 or Monaderne, svarede han p. · 60 » Daß es einen allgemeinen historischen
Papir 9:9 90 /             90 / · 60 /             25        90
Not1:7 som en Guldalder. Es: 11, 6. · 60, 17. / Angaaende dens Omfang. I Modsætning
Not1:7.v den ind i Basiliskens Hule. Es: · 60, 17. Jeg vil bringe Guld istedetfor Ærts,
CT, s. 234 ennesker vanlige Viis, kun en · 60, 70 Aar: saa kan man jo næsten sige,
SLV, s. 267 e Capitainen ind, at han var · 60 Aar gammel, en Fiction, han vedligeholdt.
SLV, s. 267 ammel er det De er?« · 60 Aar svarede Bogholderen, og derpaa klinkede
SLV, s. 267 tisk anlagt, Bedraget med de · 60 Aar understøttet af det engelske Sprog
AE, s. 488 ktisk i sig selv. Han lever i · 60 Aar, blev tre Gange dømt og sat under
AE, s. 409 aade lader sig ikke udholde i · 60 Aar, knap nok, at man i tre Aar kan udholde
AE, s. 488 specielle Tilsyn: han lever i · 60 Aar, og aldrig overgik der ham nogen Dom,
AE, s. 488 slemme Historier; han lever i · 60 Aar, ret en rar Mand: og hvad saa? Har
JJ:374 den Maade kan man ikke holde ud i · 60 Aar, saalidet som den anstrængede Examenslæsning,
AE, s. 409 idag, men maaskee først om · 60 Aar. Saa pakker man da sammen og vil gaae;
Papir 1:1 s: v, og han befaledes inden · 60 Dage at tilbagekalde eller sættes i
NB13:55 Der blev af denne Bog solgt · 60 Exemplarer. Den blev ikke nævnt eet
Papir 259:1 jødisk Edikt ved Aar · 60 før Χstus / Χstd. vil ikke
BI, note . / Cfr. Symposiet ( Heise Pag. · 60 ned. og 61 øv.) Agathon: jeg kan ikke
LP, s. 51 s. Dette Sted findes 1 D. Pag. · 60 og kan ansees i temmelig Korthed at indeholde
PMH, s. 64 ig med den første Deel, de · 60 pagina Tabeller. I denne Henseende behøver
Papir 2:1 / / pag. 152. Mariale ɔ: · 60 Prædikener til Mariæ Ære holdne
Not13:39.b gitata Metaphysica pars 1. p. · 60 siger Spinoza selv ( under den Artikel
Papir 429 ing ifølge Aabenbaring: · 60) og hvor frygtelig store Svøberne vare
IC, s. 107 Tale, hvo kan høre ham? ( · 60), saa Jesus, der han vidste ved sig selv,
BI, s. 222 gsaa Hegel bemærker ( Pag. · 60): So lehrte also Socrates die, mit denen
Not1:8 athema sit.« / § · 60. / I Modsætning til Forestillingerne,
Papir 1:1 d. 1 af Brandenburg. / pag. · 60. 61. De vigtigste af de 95 Theses: / 1)
Papir 1:1 ham, at komme til Rom inden · 60. Dage. / pag. 83. d. 8 Aug skrev Luther
BB:12 linger. Petersburg 1791. 8. / · 60. Faust von Mainz, Gemälde aus der Mitte
AA:56 saa meget Karachter som Idee. / p. · 60. Grevinde Dolores Mands Besøg hos den
BI, s. 303 e, belærer han Andre. Pag. · 60: Dieses ist dann die Seite der berühmten
Brev 3 H. F. Klettwig i Göttingen stor · 60ve Fr: d' or, fra Hr Etatsraad Donner i Altona.
Papir 84 hører Suk ( cfr Görres. p. · 61 – / Det var ogsaa en Maade at forene
Brev 80 :      Mittelstraße No · 61 / eine Treppe hoch. / An / dem Hrr. Cand:
Papir 169 / cfr. Schlegel Werke 5te B. p. · 61 midtveis / Striden mell. Orthodoxe og Rationalister
BI, note mposiet ( Heise Pag. 60 ned. og · 61 øv.) Agathon: jeg kan ikke modsige Dig,
IC, s. 107 l dem: forarger dette Eder? ( · 61) 62. Og af V. 66 sees, at fra den Tid traadte
BI, s. 132 og ikke tilintetgjort ( Pag. · 61), dette Billede, siger jeg, vilde, rigtigt
Papir 4:1 erga me hostilem. / Mth: 26, · 61. δυναμαι ϰαταλυσαι
IC, s. 107 ere Christne! / / 2) Joh. VI. · 61. – Christus siger om sig selv, at
Not1:8 igi potest.« / § · 61. / For at anskueliggjøre den fremskridende
Papir 1:1 1 af Brandenburg. / pag. 60. · 61. De vigtigste af de 95 Theses: / 1) Naar
BB:12 M. Kamarack. Leipzig. 1794. / · 61. Der umgekehrte Faust oder Froschs Jugendjahre
Brev 293 les hos Anti-Climacus ( S. · 61. Lin 10 fra neden – S. 62. Lin 3)
BI, note chleiermacher bemærker Pag. · 61: Denn woher anders konnte er auch, was Andere
Papir 247 har fratraadt sit Embede i · 62, kan slet ikke ansees for afgjort. Vi kunne
Papir 231 . Eichendorff. Berlin 1824. / p. · 62 Narr: ich glaube gar ich bin der Doppelgänger
Papir 247 at, da Nero først i Aar · 62 ægtede Poppæa, Festus først ved
Ded:84 n under Himlen ( 1849, Dedikation · 62), Sygdommen til Døden ( 1849, Dedikation
NB15:2 Regnskabet« / p. · 62. / / / Angaaende Udgivelsen af et Par af
Papir 13-7.a orhold mellem Gud og Verden. / · 62. / 50 – / 4. 5. / § 50. Alle Egenskaber,
Not1:8 deling. / Om Naaden. / § · 62. / Ligesom vi prise i Chr: Sendelse til
NB22:129 «. Neander Chr. 1 D. p. · 62. / Videre: Hvad skulle vi sige om de Troendes
Not1:7 ψος Joh: 6, · 62. 20, 17. Eph: 4, 8. αναληϕϑηναι
BB:12 . Seybold. Heidelberg 1816. / · 62. Fausts Lehrling eine kleine Erzählung
Brev 293 in 10 fra neden – S. · 62. Lin 3) et Sted, jeg ofte læser til min
IC, s. 107 m: forarger dette Eder? ( 61) · 62. Og af V. 66 sees, at fra den Tid traadte
Papir 247 allas forgivet af Nero Aar · 62. Saaledes blev da dette Aar den yderste
BB:2 , VI, VII.) o:s:v:. – p. · 62. Verfall und Untergang der Poesie. Den kan
BI, s. 300 Gesch. der Philos. 2 B. Pag. · 62: Alle Dialectik läßt das gelten,
BI, s. 303 Princip, og tilføier Pag. · 62: Friedrich von Schlegel ist es, der diese
BI, s. 304 . Han tilføier derpaa Pag. · 62: Wenn ich sage, ich weiß, was Vernunft,
BB:37.10 elle v. Tieck, Dresden 1823, S. · 63 nederst, 64 og 65. – Jfr. ogsaa den
BI, note n mannigfaltiges theile ( Pag. · 63). See vi nu til, hvad hermed er antydet,
NB12:65 aus dem Heiligthum« / v. · 63. ( p. 515 i min Udgave af Tersteegens Skrifter
NB24:2 Sygdommen til Døden / p. · 63. / / Om mig selv / p. 92. / / Den skjulte
NB22:129 / Neander Chr. 1 D. p. · 63. / Mod den Indvending, at hvis vi alle skulle
Not1:8 1 Pet. 1, 5. 5, 10. / § · 63. / Paa Spørgsmaalet, hvorledes det kan
BB:12 hts Bilder Leipzig 1824. 8. / · 63. Faustus ein Gedicht in lyrischer Form von
Not1:7 εου; Joh: 6, · 63. Rom: 1, 16. 1 Cor: 1, 24. 2, 4. 1 Thess:
Not1:7.h 1, 49. 11, 27. Mth: 16, 16. 26, · 63.) / ( Det er ikke nødvendigt at antage,
Papir 1:2 igaae andre.« ( pag. · 63.) / Men skulde man kunne udlede Kirkens Troesbekjendelse
Papir 370 mindste i 4 Potens altsaa · 64 Gange saa stor. Først maa der anvendes
BI, s. 304 ar meent, hvormed han og Pag. · 64 identificerer den socratiske Ironi), deels
NB11:196 ller. 16de Bind 1830 p. · 64 o: fl): jeg bekjender for Gud Herren, at
BB:37.10 k, Dresden 1823, S. 63 nederst, · 64 og 65. – Jfr. ogsaa den jævne
BI, s. 305 er verstanden wäre ( Pag. · 64), saa har ogsaa denne Bemærkning fundet
NB15:2 in Forfatter-Virksomhed / p. · 64. / / / To Lapper, som ligge ved »
Not1:8 6, 10. Phill: 2, 12. / § · 64. / Sk: beroliger os med H. t: Følgerne
Papir 18 6. om Msk: i Almindl: Luc: 1, · 64. 24, 53. Jac: 3, 9 etc. Heraf er Ordet ευλογητος,
IC Forargelsen. – Matth. XXVI. · 64. 65, da Christus siger: » nu herefter
Papir 180 at berøve dem det. / p. · 64. Jehovah var ikke i Stormen, den Ro, der
Not1:7 , 56. 9, 37. 17, 3. Mth: 26, · 64. Luc: 24, 25.44. – / Apostlene have
AE, s. 13 f Taknemmelighed mod Lessing / · 65 / / Capitel 2 / / Mulige og virkelige Theses
Papir 9:8 sentlig Lære. – / = / · 65 /                 2        67
NB14:44 e. / 11. Journalen NB14, s. · 65, begyndelsen af optegnelsen NB14:44 med
IC argelsen. – Matth. XXVI. 64. · 65, da Christus siger: » nu herefter
NB7:20.a kab. / cfr dog Journalen NB5 p. · 65 n:. / Man maa see det nærved, ell. troer
LP, s. 56 komme til at sulte ihjel ( 3, · 65) et nyt og meget poetisk Motiv til at blive
Oi8, note m hvem det ogsaa hedder ( Pag. · 65), at » ingen Tempelraner, der arbeider
BB:37.10 sden 1823, S. 63 nederst, 64 og · 65. – Jfr. ogsaa den jævne og simple
Brev 160 len / Novbr. 49. / NB14 p. · 65. / /
Not1:8 rnes Fordømmelse. / § · 65. / Den Augustinske Theorie om Msknaturens
NB5:85.a det modsatte. / S.W. 24d B. p. · 65. / Det Sørgelige for mig ved alle disse
KK:7 piel ad iram provocavit. / Es. · 65. 1.2. ευϱεϑην
NB24:149 tur. / cfr. Wessenberg l: c. p. · 65. Anmærkning. / Qualitets-Dialektik. /
Papir 252:1 t om Faust. – / p. · 65. Faust: » ich wollte einen Teufel
NB11:216 ølger dem. / 5te Mosebog 28, · 65.66. Du skal ingen Rolighed have, Din Fodsaal
KK:2 r Slutningsbemærkningen. p. · 65: Det bliver uomstødeligt vist, at den
Papir 29 paa hiin Side Damaskus. / Es. · 66, 1.2. /                     Cap.
BB:2 aa Hens: anføres Exempl. p. · 66-69. – p 69 Zeitraüme der Poesie.
Papir 29 nder med 40 cap. og gaaer til · 66, hvilket af de Nyere ansees for ikke at
IC, s. 107 ette Eder? ( 61) 62. Og af V. · 66 sees, at fra den Tid traadte mange af hans
AA:46 gart og T. 1830 34 B. p. 365 n: og · 66 ø.). / Philosophien er Livets Goldamme,
Not1:8 inkmarus Rhemensis.) / § · 66. / Ligesom indtil Augustins Tid Forestillingerne
NB11:4 iteret efter Fenelon 2det Bind p. · 66. / Og medens Forholdene ere saa afsindige
KK:4 Væren er Substants. / / p. · 66. fl. / Vi have seet det Gode som Identitæten
NB36:37 . / / / 15. Journalen NB36, s. [ · 66]-67. Rækken af journaloptegnelser slutter
Papir 9:8         2        67 / · 67 /                             R
Not4:45 n. / Fremdeles p. 266 n: og · 67 ø: Schleiermacher konnte auf einem Standpunkt,
IC, s. 108 monne og I ville gaae bort? ( · 67). Ak, thi Christus forstod det selv, som
NB18:8 t af Hamann ( 3die Bind Brevet No · 67): » at Argus var et Msk, som Intet
Papir 252:4 men uden Character ( p. · 67. » Ich weiss, dass ein solcher Regent
Not1:8 sen og Øiemeed. / § · 67. / Gjenstanden for Chr: Virksomhed er ei
Not13:27 i den nyere Philosophie, cfr p. · 67. / Han inddeler at alle Ting ere / /
Papir 1:1 Forklaring over d 22 Ψ, · 68 Ψ, 119 og 37 Ψ, hans Kirkepostill,
NB16:2 af Skrifter om mig selv / p. · 68 o: fl. / / Angaaende Skrifter om mig selv.
BI, s. 147 heben. Socrates sagt z. B. S. · 68, wenn man denjenigen einen Redner nenne,
BI, note mig .... Længere hen ( Pag. · 68) .... Socrates: hvad er det Polos? Du leer?
BI, note Noget cfr. Gorgias ( Heise Pag. · 68). Socrates: Vakkre Polos! nu vil Du igjen
NB18:10 gt sagt af Hamann ( 3die Bind p. · 68): das höchste Decorum besteht öfters
BI, note ørge dem ad. Socrates ( Pag. · 68): o Polos! jeg er ingen Statsmand. Da det
NB21:144 anders Bernhard, 2den Udgave p. · 68. / / / Hvorledes det N. T. læses. /
NB26:39 mig selv cfr. Journalen NB24 p. · 68. / d. 7 Aug. / / Det bliver mig nu i disse
Not1:8 , 20. 1 Cor: 15, 25. / § · 68. / Den chr K. forudsætter til Opnaaelse
Not1:7 7. Ogsaa i det N. T. Luc: 1, · 68. sq: Luc: 24, 21. Act: 1, 6. 3) Nærmere
Papir 1:1 rgive Synder o: s: v: / pag. · 68. Tetzel opbrænder offentlig Luthers Theses;
NB26:39.a g selv ( cfr Journalen NB24 p. · 68.) / Den Hellig-Aand er » Trøsteren«
NB26:2 lv ( cfr. Journalen NB24. p. · 68.) / p. 92. / / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
NB24:54 jo 11. Journalen NB24, s. [ · 68], med marginaltilføjelserne NB24:54.c
NB14:44 er 12. Journalen NB14, s. [ · 68], slutningen af optegnelsen NB14:44 med en
KK:7 us, proximi. – / ψ. · 69, 10. עָל‎ נָפְלוּ‎
KK:7 ς vare af Deut: / ψ · 69, 23.24. David ønsker Ondt over sine Fjender.
Papir 29         Cap 1. / Psl. · 69, 26.         om Davides ell. Forfatteren,
BB:2 es Exempl. p. 66-69. – p · 69 Zeitraüme der Poesie. 1090-1140; 1140-1250;
NB13:2 Stilling qua Forfatter / p. · 69. / / Replik om mig selv / p. 86 o: s: v:
Not1:8 4, 15.16. 5, 23.30. / § · 69. / Allerede tidlig blev K. Idee forvansket
Papir 1:1 en stor Deel af dem. / pag. · 69. d. 13 Apr: 1518 foretog han en Reise til
BI, s. 137 . Heises Oversættelse Pag. · 69. Disse Ord lyde nu fra en ganske anden Verden,
Papir 180 rst gjort paa det andet Sted p. · 69: » das also war des Pudels Kern,
BI, note almindelig Bemærkning Pag. · 69: So in der Art endigen sich eine Menge xenophontischer
Not1:7.a ske Psalmer: 2; 16; 22; 40; 45; · 69; 72; 109; 110. / Forventningen om Messias
NB7:71 der ikke 7 Gange, men indtil · 70 × 7 Gange: hvor naar skulde Du da
DS, s. 246 man, at han ikke engang er No · 70 – han mener, at han passende kan
Brev 8 r er beregnet Dig Halvdelen af · 70 ( ɔ: 35rd.). / 2 / 335 / /
Brev 8 / 167 / – / 3 ℳ. / / · 70 / – /      / ( forud modtaget
NB17:2 min Situation som Forf. / p. · 70 / / Verdens-Svinget / p. 71. / / Mit Forhold
Not6:18 det var ikke mere end i en · 70 à 80 Aar). / Min Tigger vidste derimod
NB25:64 for et Msk. 30, 40 maaskee · 70 Aar – Du forhindrede mig ( kjerligt)
NB25:91 jeg dog i Maximum kun leve · 70 Aar – men i Evigheden skal jeg leve
Papir 413 mmes Dig. Der indrømmes Dig · 70 Aar aldeles sikkre – hvad manglede
AE, s. 324 vanskeligt. I en Levealder af · 70 Aar at have gjennemgaaet alle mulige Stemninger
NB7:68 igger for Dig, ja om Du saa havde · 70 Aar at leve i, en idelig Stigen i at lide
OTA, s. 408 kket og let; eller er da vel · 70 Aar en Evighed, eller er ikke netop 70
OTA, s. 408 Evighed, eller er ikke netop · 70 Aar en stakket Tid mod en Evighed! Og maa
GU, s. 331 Samtid; dog maaskee siger Du: · 70 Aar er da ingen Evighed. Men den evig Uforanderlige
AE, s. 207 er Tilværelsens i Tid, de · 70 Aar er et Forsvindende. Spekulanten derimod
NB31:2 populairt saa Plausible, at · 70 Aar er for kort en Tid, at der behøves
NB31:2 lang Række Aar, at endog · 70 Aar er for lidt, og maaskee Millioner Aar
Papir 547 lig, Du er Χsten, og disse · 70 Aar er kun et allerførste lille bitte
JJ:405 Alt gaae i Buxerne) kun Skade, at · 70 Aar er Livets Maximum; dersom det var Skik
SLV, s. 221 Gud er en vældig Gud, og · 70 Aar et Pennestrøg, og en heel jordisk
FB, s. 168 ret menneskeligt! Han bruger · 70 Aar for at faae en Alderdoms Søn. Hvad
4T44, s. 377 braham, da Trøsten brugte · 70 Aar for at komme? O, velsignet være
OTA, s. 364 ! Thi ikke fordi Gud gjennem · 70 Aar fører et Menneskes Liv, om saa var,
DS, s. 222 hans Hustrue – de blive · 70 Aar gamle, det var en smuk Sommerdag deres
AE, s. 213 en vis Grad sand. Om jeg blev · 70 Aar gammel, om jeg forkortede Nattens Søvn
GU, s. 332 er efter. Tænk Dig han blev · 70 Aar gammel; men Bjerget staaer uforandret,
NB30:41 eg synes, at da jeg nu er blevet · 70 Aar gl. bør jeg ikke som en Dreng pynte
NB2:128 t. Det gjelder altsaa blot om de · 70 Aar her i Livet. At vove Noget for en god
NB23:51 Bæven. Jeg vilde hellere · 70 Aar hver Dag træde Tørv, end blot
NB18:104 es af mig – og han bliver · 70 Aar i en Verden han selv erklærer for
NB18:59 r muligt, inderligere og sandere · 70 Aar igjennem inderligere og sandere end
NB31:2 saa sige: Den, som mener, at · 70 Aar ikke er lang Tid nok, at Feilen stikker
DS, s. 200 ænke, nei for det er disse · 70 Aar kun som et Øieblik, og dets Tale
NB31:2 gt afgjøres i Tid, saa er · 70 Aar mere end nok. Og ikke kan Afgjørelsen
NB31:67 er kun Begyndelsen, hvad er · 70 Aar mod en Evighed, ikke saa meget som
IC, s. 188 rudoptage den, hvortil saa de · 70 Aar naar man i det 22de kunde have oplevet
Papir 547 , en uendelig Udvikling, saa de · 70 Aar neppe er mere end 5 Minutter –
SLV, s. 221 for ham som een Dag, saa er · 70 Aar netop 1 Time 56 Minutter og 3 Secunder.
NB31:2 gt afgjøres i Tid, saa er · 70 Aar og 10 Aar og 5 Minutter lige tilstrækkeligt,
AE, note der betyder, at baade Oldingens · 70 Aar og den næsten Dødfødtes halve
BOA, s. 105 ja, selv om Forfatteren blev · 70 Aar og skrev store Folianter, critisk gjelder
SLV, s. 161 hedens Tant, man taler om de · 70 Aar som en ond Møie og Aandsfortærelse,
AE, s. 162 Existentsen, ja Existentsens · 70 Aar som et Intet, og dog skal dette Intet
Oi7, s. 307 saa et andet Væsen maaskee · 70 Aar sukke i denne Jammerdal og Straffe-Anstalt,
NB2:122.a man har da altsaa i Maximum en · 70 Aar til at nyde – men en Evighed
FB, s. 168 e Glæde af, det bruger han · 70 Aar til; og hvorfor? fordi han prøves
NB31:2 Χstd; man har meent, at · 70 Aar var for lidt, at der maatte en lang
NB:145.a ket ( selv om Øieblikket var · 70 Aar) – men Seirens ene Gang er Evigheden.
NB:145.a s ene Gang ( selv om den varede · 70 Aar) kan derfor ikke afbildes eller fremstilles
NB4:61 nsker for Livet ( for disse · 70 Aar), den Døende ønsker for Evigheden,
KG, s. 16 en den blomstrer en Time eller · 70 Aar, den blomstrer kun; men den christelige
Papir 547 Christendommens Tanke er: disse · 70 Aar, eller 30 Aar, kort Timeligheden er
NB13:9 en Religieuse tale: o, disse · 70 Aar, i menneskelig talt, frygtelige Anstrengelser
Papir 462 immelske Selskab, høist · 70 Aar, maaskee kun 10, maaskee kun en Dag
CT, s. 56 l Straf dømt at leve disse · 70 Aar, martret ved Tanken om at være Intet,
Not6:18 t ogsaa skulde falde ud til · 70 Aar, men derpaa kom han dog frem med Historien
NB6:39 , men enten jeg har een Time ell. · 70 Aar, mit Valg er gjort, hvert Øieblik
Papir 547 g Dig ikke, om Du spilder disse · 70 Aar, nu hvad gjør 5 Minutter fra eller
OTA, s. 359 ængste Skoletid har varet · 70 Aar, og den Lærende hvert Aar er bleven
GU, s. 334 ns Viser, Minut-Viseren, viste · 70 Aar, og det Menneske døde, i den Tid
NB32:41 llingen om, hvor kort disse · 70 Aar, og hvor forfærdelig evig Fortabelse
NB25:43 ke, at han nu er en gammel Mand, · 70 Aar, saa Døden aldrig kan komme mere
BOA, note ske Statskirke, ja, » i · 70 Aar, siger Pastoren, » har der ikke
SLV, s. 221 « det vil sige om · 70 Aar, thi da 1000 Aar er for ham som een
OTA, s. 365 den mørke Tale, som varer · 70 Aar. Ak, medens Mange kalde sig Christne
BOA, note Kirke ikke har seet Mage til i · 70 Aar. Det beroer saa saare meget paa, hvorfra
AE, s. 321 orsvindende Minut i de mulige · 70 Aar. Poul Møller har rigtigt bemærket,
CT, s. 234 sker vanlige Viis, kun en 60, · 70 Aar: saa kan man jo næsten sige, at
GU, s. 332 t. Lad ham blive endnu en Gang · 70 Aar; men Bjerget staaer uforandret ham
TAF, s. 281 Dag ud og Dag ind, maaskee i · 70 AarDag ud og Dag ind, maaskee kun med een
FB, s. 115 v forkyndt. Alt var forspildt! · 70 Aars trofaste Forventning, den korte Glæde
NB9:33 dner have udrettet«. / p. · 70 dersom vi m: T: havde været tilstede
NB22:60 / Og Templet ødelægges Aar · 70, det er det et Mskliv almindelig tilmaalte
NB19:72 ciplene« og han havde jo · 70 Disciple, og vi see ogsaa i de Exempler,
DS, s. 245 ville finde sig at være No · 70 efter en virkelig Maalestok. Saaledes i
Papir 8 ωνος Luc: 1, · 70 forstaaes paa en lignende Maade, saa at
NB31:102 ndheden er at vi – som de · 70 Fortolkere indspærredes hver i sin Celle;
PS, s. 290 em indespærre ligesom hine · 70 Fortolkere, udhungre for at tvinge dem
3T43, s. 74 ! Kjerligheden kunde tilgive · 70 Gange 7 Gange, og Synden blev hurtigere
NB15:61 and Ydmyghed og Tilbedelse, · 70 Gange dybere end nogen Politiker. Men som
DS, s. 245 d om nu de 30 Disciple fra No · 70 hittede paa, om det ikke kunde tillades
DS, s. 246 ndre om hiint Billede, kun No · 70 i Classen.« Aa, blæse være
NB4:93 d med sig selv, at den veier · 70 L℔, og at den vil blive en uhyre feed
DS, s. 245 Hvis saa, saa blev altsaa No · 70 No 1 i Classen. Det var at komme op –
Not12:12 s, Chionnides levede mellem den · 70 og 80 Olympiade; Krates omtrent 450 f:
DS, s. 245 amme Maalestok. At være No · 70 og derfra nedefter, det er at være langt
Papir 457 lad os tage dette Tal – · 70 Præster. Det giver 10500 Præster.
Papir 1:2 ldt, flere Grever og Baroner · 70 sachsiske Adelsmænd, af Justus Jonas,
NB4:148 g er saare ydmyget. / Brorson No · 70 v. 5 / / At Himlen er mit Øiemeed, /
BI, s. 273 Bemærkning af Hegel ( Pag. · 70), der ved en Slags Overskrift: Dieß ist
BI, note Geschichte der Phil. 2 B. Pag. · 70): Wir dürfen es den Sophisten nicht zum
LP, s. 55 sen: Kun en Spillemand 1 D. p. · 70. » Ved hvert Præg af en ældre
NB26:2 dikes for de Fattige / p. · 70. / / Om mig selv ( cfr. Journalen NB24.
Not1:8 Troestvang. – / § · 70. / Den protestantiske K. sætter Særkjendet
YDR, s. 111 ffende / Yttringen findes p. · 70. / I Texten staaer: Sandelig, Kirkens dybeste
Not1:5 15, 27. 1 Joh: 2, 7. Luc: 1, · 70.) / De befordre Vankundighed: 2 Cor: 6, 14.
NB11:167 dom, som de ikke forvinde i det · 70d Aar; samt at alle ulykkelige Individualiteter
AE, s. 88 i denne Forskjel, endnu i sit · 70de Aar var han ikke færdig med stræbende
BN, s. 122 a summarum af hans Viden i det · 70de Aar var, at han ikke med Bestemthed vidste,
AE lv leverer nye Bidrag, indtil i sit · 70de Aar; fjorten Dage før sin Død netop
Brev 224 317. / a 3ℳ / 158rd 3ℳ. / · 70rd / /      / NB. Bogladeprisen er, som
Brev 224 / 394. / a 3ℳ / 197rd / · 70rd / / 7) » Tre Taler ved tænkte
BI, s. 67 et som Ironi / Indledning Side · 71 / Capitel I. Opfattelsens Muliggjørelse
Not13:34 vidstheden. ( cfr Indl: p. · 71 n:). Paa en lignende Maade hjælper Plotin
BI, s. 147 έξις) S. · 71 verstecktes Selbstlob. Noch unverkennbarer
BI, s. 273 ad det Sande er ( smlgn. Pag. · 71). Dette er den subjective Friheds Princip,
NB17:2 70 / / Verdens-Svinget / p. · 71. / / Mit Forhold i Samtiden, forsaavidt
NB28:2 gt og Bæven« / p. · 71. / / Om mig selv / p. 94. / / NB Skulde
Not1:8 Kirkens Virksomhed. / § · 71. / K. Øiemed tilstæder ingen Anden
AE, s. 14 virkelige Theses af Lessing / · 72 / / 1) Den subjektive existerende Tænker
Papir 375 en gl. derfor er han i det · 72 Aar den gl. – et heelt Liv igjennem
Papir 375 man slutter af at han i d. · 72 Aar er den gl. Den, som derimod nu opdager
NB11:25 a Biskop Mynster. Han er nu · 72 Aar. Snart gaaer han ind til – Dommen.
Brev 72 Til / Hr Prof: Heiberg. / 7. Brev · 72, bl. [ 1r] / Høistærede Hr Professor!
Papir 375 . O, og naar en Olding paa · 72 er hjertefrisk som en Yngling, saa hører
Papir 375 g Smaalighed, der mener at · 72 er nok, saa er han tabt. Men netop fordi
BI, note zu finden, Th. II. Abth. 2, S. · 72, und noch dazu um ihr alle Einmischung in
NB18:11 sagt af Hamann ( 3die B. p. · 72): mit einem getheilten Kinde ist einer wahren
Not1:8 8, 34. 1 Pet. 3, 22. / § · 72. / Χ. Virksomhed bliver afbildet og
NB22:19 elsen ( om Provincialbrevene) p. · 72. / / / Jesuiterne. / / Det er meget betegnende
Not13:27 – / uforanderlige p. · 72. / / forgængelige / uforgængelige
NB17:2 r forskyldt Misligheden / p. · 72. / / Replik om mig selv / p. 79. / /
Papir 283:2 der aristotelischen Logik. p. · 72. /
BI, s. 149 Widersacher fürchte ( S. · 72. 86). Erkennen wir darin des Socrates Seelengröße
Not1:7.a Psalmer: 2; 16; 22; 40; 45; 69; · 72; 109; 110. / Forventningen om Messias af
NB3:24 ligt hjem fra Ballet. Endnu i sit · 72d Aar er han med, og venter paa den sidste
Papir 375 eligste: at han endnu i d. · 72de Aar er den gamle – for dem er det
NB2:237.a Evangelium / cfr. denne Bog p. · 73 / No 2. / I Forhold til en Tale, som skal
NB2:201.a Medgang. / cfr i denne Bog p. · 73, 190 og 191. / Naar Fiskeren skal gjøre
NB2:181 vistnok en christelig. / cfr. p. · 73 i denne Bog og p. 210. / Lidelsernes
Not3:4 ts Opførelse«. p. · 73 og ffl: 90 ffl: – 255 og ffl: om
NB24:53 r Leipzig 1777 3die Bind p. · 73 Tertullians Skrift: de poenitentia. /
Ded:84 n til Døden ( 1849, Dedikation · 73), » Ypperstepræsten«
NB4:19 Troende. / / cfr Journalen NB2 p. · 73. / / No 2.         Det glædelige
DD:36.a r. / Rosenkrantz Encyclopedie p. · 73. / cfr. p. 10 og 11 og 19. / Nu indseer
Not1:8 Virksomhed. – / § · 73. / Saavel ved Χstendommens hele Tendents
AE, s. 14 paa Meddelelsens Dialektik. p. · 73. 2) Den existerende subjektive Tænker
JJ:113 nok, en gl. China-Captain ( · 74 Aar gl.) taler med mig paa den Maade derom.
NB12:2 50 og 51. / / cfr ogsaa / p. · 74. / / Et Sted angaaende den færdigt liggende
AE, note bis S. W. 4ter B. 1ste Abth. p. · 74. / Det var en Lykke for Lessing, at han
Not1:8 K. Væsen. – / § · 74. / Som synlig Fremstilling af Ev, der har
Papir 111:3 ed om: Synd / d. 11 Oct. 35. / · 74. 2d Sahl. / Det skulde have glædet mig
BI, s. 67 lsens Muliggjørelse – · 75 / Xenophon – 77 / Plato – 89
Papir 180 underhorn. – fE. F: p · 75, hvor han dysser ham i Søvn, fordi han
NB20:55 eer? 14. Journalen NB20, s. · 75, med slutningen af optegnelsen NB20:55.
BOA, s. 92 Meinungen. Samtl. W. 8d B. p. · 75 o: fl. 3die Bilag til 2det Capitel. /
NB15:4 den Enkelte« / p. · 75. / / Forskjellen mellem » Mængde«
BB:2 amen Doctoren der Poesie. / p. · 75. Guiraut Riquier über die Hofpoesie.
Not1:7 , 11. Jerem: 31, 33. Luc: 1, · 75.79. Mth: 3, 11.12. Joh: 4, 25. Endnu komme
Papir 252:4 et fuldkomment Ideal p. · 76 » Sein erhabne Gestalt entsprach
FP, s. 22 ækkelig have paaviist i Nr. · 76 af dette Blad. Om vi altsaa endog indrømme,
FP, s. 20 v p. 643, at vort Stykke i Nr. · 76 af Flyvende Post » er stilet mod
FP, s. 20 søgte nu vi i bemeldte Nr. · 76 af Flyvende Post at eftervise en Deel Feil,
FP, s. 21 ad vi allerede have sagt i Nr. · 76 af flyvende Post, » Klagerne over
FP, s. 20 ed i dem; medens Stykket i Nr. · 76 alene er rettet mod Kjøbenhavnsposten.
FP, s. 21 e henviste til den af os i Nr. · 76 allerede tilstrækkeligt udhævede
FP, s. 25 troer, at det hele Stykke Nr. · 76 er skrevet for at more et » eget
FP, s. 25 omisk Fortvivlelse. I vort Nr. · 76 have vi ikke tilladt os et eneste Angreb
AA:19 første Artikel ( den i Nr. · 76) var af Heiberg, sagde: » at han
FB, s. 102 , pars prima § 28 og § · 76). Han har ikke raabt Brand og gjort det til
FP, s. 21 øbenhavns flyvende Post Nr. · 76. Det er denne Jasken frem og tilbage, det
OL, s. 32 øbenhavns flyvende Post Nr. · 76. Hvad det angaaer, at » man gjerne
FP, note øieste to Stykker. / Cfr. Nr. · 76: » Og er da ikke Bevidstheden om,
TS, s. 35 en ( Christi Himmelfartsdag) / · 77 / /      / / III / / Det er Aanden der
BI, s. 67 – 75 / Xenophon – · 77 / Plato – 89 / Aristophanes –
NB19:26 p. 370 citerer af Davids Psalme · 77, 3: meine Seele soll sich weigern sich trösten
BI, s. 271 vi skulle følge ham. Pag. · 77 anfører han det som Aristoteles' Yttring:
FP, s. 25 drelandet i foreliggende Nr. · 77 fornemmeligen lagt vort Stykke til Grund
FP, s. 26 drelandet i foreliggende Nr. · 77, som det synes, har viist Renonce, hvorimod
FP, s. 19 el findes i Fædrelandet Nr. · 77 under Overskrift: » Om Flyvepostens
NB24:53 tentia. / / Sammesteds ( p. · 77) siger Tertullian: at man saa ikke igjen
BI, s. 333 chtung vergötterte ( Pag. · 77). Imidlertid var dog denne Begivenhed ikke
NB15:4 » Menighed« / p. · 77. / / Dialektik i Retning af at blive Χsten
Not1:7 d. N. T: Mth. 1, 21. Luc: 1, · 77. Den messianske Periode fremstilles som
NB23:51 tetet 9. Journalen NB23, s. · 77. Marginaltilføjelsen NB23:51.j fortsætter
NB2:157.c o: ff. / cfr. Journalen NB3 p. · 78 / cfr denne Bog p. 194. / Christi Lidelse
Ded: Dedikation til Fru Heiberg, se Brev · 78, / De Tvende, / hvem kun Foreningen kunde
JJ:305.a . der Philosophie 3d B. p. 677, · 78, 79. / NB / Aristoteles sætter Talekunsten
BB:2 neue kritische Briefe 1763. p. · 78-98; Jacob Grimm über den deutschen Meistersang
BI, s. 272 ne fyldige Personlighed. Pag. · 78 anføres det fremdeles som en Yttring
Brev 78 / Deres Ærbødige. / 8. Brev · 78, bl. [ 1r], med dedikation på konvolut,
BI, s. 333 te gelangen können ( Pag. · 78). / Derpaa lader Schlegel Julius, efterat
BI, s. 328 istret af Sandselighed ( Pag. · 78). Senere havde hun været Skuespillerinde,
Not13:8.a nemann Gesch. d. Ph. 1st B. p. · 78. not.). / Hermed kan ogsaa sammenlignes
AA:53 endnu nogen Tid, Journalen AA, s. · 79 ( AA:53-55) / afsat i mit eget Indre at
AF, s. 185 slag til mig i dette Blads Nr. · 79 / D. 4de April 1855. / S. Kierkegaard.
BI, s. 275 n seer af hans Yttringer Pag. · 79 midtv. og 81 ned. samt 82 øv. Den negative
Not3:8 n foregaaende Excerpt af Falk. p. · 79 og ff: » Wie Goethe nach Obigem,
PMH, s. 70 eel af Bogen, der begynder p. · 79 og for at vække Læserens Opmærksomhed
Brev 120 et. 8. 1838. Reitzel. X og · 79 S. 48 ß. / Forf. / Brev 121, bl. [ 1r]
LA, s. 27 Offer for sin Tids Idee ( p. · 79), men tillige opreises som Den, der trods
AE, s. 94 dlich zuverlässiger? ( p. · 79), nemlig fordi man paa dem vil bygge Antagelsen
BI, s. 273 en negativ Side ( smlgn. Pag. · 79). Vi skulle nu see, hvorvidt det lykkes Hegel
NB17:2 / / Replik om mig selv / p. · 79. / / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
JJ:305.a r Philosophie 3d B. p. 677, 78, · 79. / NB / Aristoteles sætter Talekunsten
Papir 252:4 Følelsesløshed p. · 79. der Geist: » ob ich mich in den
NB33:37 le og 6. Journalen NB33, s. · 79. Optegnelsen NB33:37 og anmærkningen
Papir 1:1 d stor Berømmelse. / pag. · 79. Til at oplyse Folket tjente Luthers Prædikener,
BB:7 s Humor naiv. – Fra pag: · 80-84 leverer S: selv en Oversigt over Indholdet
Papir 420:2 eget paa Muskaten, blive · 80 a 90Rd. Dernæst smigrer det hell. ikke
Not6:18 e mere end i en 70 à · 80 Aar). / Min Tigger vidste derimod god Besked.
Not13:6 3 Hanover og Leipzig) omtales p. · 80 i en Note i Anledning af Malebranches Passivitæts
JJ:430 g, Bezug, Eeinheit. ( cfr p. · 80 og 81.). / De occultis non judicat ecclesia.
Not12:12 onnides levede mellem den 70 og · 80 Olympiade; Krates omtrent 450 f: Chr. Han
PS lighed, som Socrates i Meno ( § · 80 Slutning) gjør opmærksom paa som
AE Lessing har sagt ( S.W. 5te B. p. · 80), at tilfældige historiske Sandheder aldrig
AE, s. 14 Vorden ɔ: Stræbende. p. · 80. 3) Lessing har sagt: tilfældige historiske
JJ:430 s Tidsskrift. 13d B. 1844 p. · 80.). / hans Tredeling er: Beziehung, Bezug,
NB33:37 a / 7. Journalen NB33, s. [ · 80]-81. Fortsættelsen af optegnelsen NB33:37
JJ:238 nt og Poetisk. / Stedet er fra p. · 80n: – 87n: / Den danske Philosophie,
Brev 10 ev Dig til, at jeg beholdt en · 80rd tilgode hos Dig, og at jeg havde tilintetgjort
Brev 8 ltsaa skyldig 82rd 3 ℳ ( de · 80rd veed Du jeg skal have.) Dem har det imidlertid
BI, s. 275 s Yttringer Pag. 79 midtv. og · 81 ned. samt 82 øv. Den negative Side anfører
Not13:6 ibnitz Theodicee ( Udg. 1763) p. · 81 omtales et Værk af en Jesuit Thomas
AE, s. 95 äre, wagen?« ( p. · 81). / Det er bestandigt Overgangen, den ligefremme
BI, s. 160 æsens Eenhed? ( Heise Pag. · 81). Det Mythiske ligger aabenbart deri, at
NB16:4 ext til en Faste-Prædiken / p. · 81. / / Christenhedens Ulykke / p. 97. / /
BI, s. 147 und ausgezeichneter Mann ( S. · 81. 90. 136), und seine Bestimmung eine göttliche
Papir 1:1 rædikener om Bod). / pag. · 81. En geistlig Domstol nedsættes i Rom
JJ:430 ug, Eeinheit. ( cfr p. 80 og · 81.). / De occultis non judicat ecclesia. /
Brev 81 ader og din Moder. / 9. Brev · 81: udskrift og SKs signet » SAK«
Brev 70 Extra-Aftryk af Fl. Post No · 82 & 83. At Forsinkelsen ikke er min Skyld,
Not1:7 ger: 2 Sam: 7, 14. Ps. 2, 7. · 82, 6. om Englene Hiob 1, 6. 38, 7. –
DD:188 Sandhed af de Ord: / Psalm: · 82, 6: Jeg har vel sagt til Eder: at I ere
JJ:416 and til at glemme det, da han var · 82 Aar gl. / De occultis non judicat ecclesia
NB9:78 vt Aar – og saa bliver · 82 Aar. Nei, Sligt kan man gjøre færdig,
BB:7 ensyn til det Geisterchor ( p. · 82 i min Udgave af Faust) findes følgende
NB16:2 e Skrifter om mig selv. / p. · 82 o: fl. / / Om de » tre Noter«
BI, s. 275 ag. 79 midtv. og 81 ned. samt · 82 øv. Den negative Side anfører Hegel
AE, s. 97 teles har forstaaet derved p. · 82), et Spring baade for den Samtidige og for
BI, s. 147 eibt er sich Weisheit zu ( S. · 82. 83. 84 ff.), und spricht von der Weisheit
Not13:34 ch. d. Philosoph. 2d B. p. · 82.). / Tvivlen standser ingenlunde paa Erkjendelsens
BI, s. 147 umhin, dieses anzudeuten, S. · 82: μὴ ϑοϱυβήσητε
OL, s. 32 fviist i den flyvende Post Nr. · 82; thi det Forsøg, der gjøres paa at
Brev 8 / Du bliver mig altsaa skyldig · 82rd 3 ℳ ( de 80rd veed Du jeg skal have.)
Brev 57 e Interesse for alt med sine · 83 Aar. Nu er han desværre bleven greben
AE evige Fornuft-Sandheder; samt ( p. · 83) at den Overgang, hvorved man paa en historisk
AE, s. 97 den Sprung versucht habe ( p. · 83). Maaskee er hiint Ord: Spring kun en Vending
BI, s. 275 nophon, og tilføier ( Pag. · 83): Hier sehen wir die negative Seite, daß
NB22:2 p. 54. / / Om mig selv / p. · 83. / / » Indøvelse i Christendom«
BI, s. 147 er sich Weisheit zu ( S. 82. · 83. 84 ff.), und spricht von der Weisheit der
Brev 70 ftryk af Fl. Post No 82 & · 83. At Forsinkelsen ikke er min Skyld, veed
Papir 1:1 l Rom inden 60. Dage. / pag. · 83. d. 8 Aug skrev Luther til Spalatin, at
Papir 440 1r] / Lavendelstrædet / · 83. til Gaard / Hansen. / Forskjellen mel
Papir 252:4 Msk. er, svarer han ( p. · 83.) er ist alles das nicht, was er gern sein
Brev 287 9 med den psychl Udvikl S. · 84-88); er det ikke den Dørtærskel, hvor
BI, s. 147 lsche Ironie in der Stelle S. · 84-91, wo Socrates die Wahrhaftigkeit jenes Orakelspruches,
Papir 22:3 , men dog synes han her pag · 84 at paastaae, at det Onde er kommen ind
BI, s. 147 sich Weisheit zu ( S. 82. 83. · 84 ff.), und spricht von der Weisheit der
Ded:84 inden« ( 1849, Dedikation · 84), Indøvelse i Christendom ( 1850), En
NB2:161 odt sagt af Montaigne ( 3d B. p. · 84): » Enhver, der venter Straffen, lider
NB15:2 e Alle til sig« / p. · 84. / / / Min Forfatter-Virksomheds Betydning
Papir 1:1 ge Sagen i Augspurg. / pag. · 84. d 7 Oct. ankom L. til Augsburg. / pag.
BB:1.a nes Gang. / 24. Martz. 1836. / p. · 84. Kommer Forfatteren en passant til at tale
NB15:62 akker 2. Journalen NB15, s. · 84. Midt på siden begynder optegnelsen NB15:63,
NB2:194 a Tractatus theol: pol: Indl: p. · 85 ( : jam dudum enim res eo pervenit, ut
Brev 224 plag hos Dem.. /      / · 85 / a 1rd / 85rd / 40rd / /      /     
Not1:7 d: Joel 3, 2. Es. 11, 9. Ps: · 85, 11. Jerem: 31, 33. Luc: 1, 75.79. Mth:
Not1:7.v kket med Havets Vand. Ψ · 85, 11: Godhed og Ærlighed skulle møde
BI af Socrates. Han bemærker Pag. · 85, at det er Aristophanes, der har opfattet
BI, s. 246 henvise til Rötscher Pag. · 85 ff. Kun een Bemærkning kan jeg ikke
AE, s. 271 paa Ægteskabet mødes p. · 85). Modehandleren er dæmonisk Fortvivlelse
BI, note Geschichte der Phil. 2 B. Pag. · 85. Men vist er det dog, at hvis der havde
NB31:54 eemod 1. Journalen NB31, s. · 85. Optegnelsen NB31:55 med marginaltilføjelserne
NB26:42 s und seine Zeit Berlin 1827. p. · 85.86.) at det der binder Mskene i Lydighed mod
BI, s. 275 Begriff nicht aushalten. Pag. · 85: Hier sehen wir also das Allgemeine so bestimmt,
Papir 180 nalogie med Stedet hos Goethe p. · 85: Was wilst du armer Teufel geben etc o:
Brev 224 . /      / 85 / a 1rd / · 85rd / 40rd / /      /      /     
Brev 5 rt til en paalidelig Leier for · 85rd. / Lev nu vel kjære Peter, skriv mig
BB:12 Th. II. S. 108 fl. Th. III S. · 86 fl. Th. IV S. 141 fl. / 26. Einige literarische
NB18:3 Evangeliet d. store Nadvere / p. · 86 o: fl. / / » Standsning«
NB13:2 / / Replik om mig selv / p. · 86 o: s: v: / / Om de tre Fredags-Taler. (
BI, note und Wissen. Berlin 1837 ( Pag. · 86). / Dette, at lade Phantasien ene raade,
BI, s. 149 ersacher fürchte ( S. 72. · 86). Erkennen wir darin des Socrates Seelengröße
JJ:433 es Tidskrift. 13dB. 1844. p. · 86. – / Den Berlingske Tidende kan i
Papir 283:1 m Schelling / p. 58. 59. · 86. 155. 212. Alt noteret i mit Exemplar. /
Papir 1:1 nkom L. til Augsburg. / pag. · 86. et 87 Efterat have erholdt sikker Leide
NB18:103.a t over os Mennesker. / cfr p. · 86.87. / Aandelighed – og Aandelighed. /
AE, note dsatte med ethisk Lidenskab, p. · 86: » Dette maa være nok sagt om
BB:23 ge Situation. / Journalen BB, s. [ · 86] ( BB:23) / Følgende Schema over den
NB18:59 ligger 11. Journalen NB18, s. [ · 86]-87. I marginaltilføjelsen NB18:60.c har
NB18:59 mmet et tekststykke nederst s. [ · 86] og øverst s. 87 / blot i, at Du sammenligner
Brev 224 22½ Ark / 225 / / · 87 / 312 / / Hvad » afsluttende Efterskrift«
NB18:59 nederst s. [ 86] og øverst s. · 87 / blot i, at Du sammenligner Dig med Andre,
AE, s. 271 ( Ethikeren forklarer ham p. · 87, 88 øverst, 89). Constantin Constantius
Papir 1:1 til Augsburg. / pag. 86. et · 87 Efterat have erholdt sikker Leide gik Luther
LA, note tilling i Livet.« ( p. · 87). / Lusard bliver sig selv tro i Ideen, men
NB24:35 Bog. cfr. Rudelbach S. p. 386 og · 87. / En saadan Apologie vilde i vor Tid blive
Papir 22:4 tter en Grund als locus ( pag · 87.), hvor er da denne? Her synes jeg paatrænger
JJ:238 . / Stedet er fra p. 80n: – · 87n: / Den danske Philosophie, hvis der engang
Brev 224 sætningen, samt have de · 87rd udenfor. Skulde De imidlertid, hvad jeg
Brev 224 f har jeg selv betalt Luno · 87rd, da han ønskede dem for Udlæg med
Not1:6 b: 3, 13. Ps: 115, 17. 6, 6. · 88, 11. Es: 38, 18. – Paa andre især
BOA, note , cfr. theol. Studier p. · 88 note. Utaalmodigheden kan det aldrig falde
AE, s. 271 thikeren forklarer ham p. 87, · 88 øverst, 89). Constantin Constantius
JJ:447 s theologico-politicus. / p. · 88. / ... reliquis autem hunc tractatum commendare
BB:12 letzter Hand 1830 Th. 32. S. · 88. / / Französische Uebersetzungen. /
Brev 89 ofil i rød lak på Brev · 89 / ( foto: ©> Fondation Martin Bodmer,
BI, s. 67 hon – 77 / Plato – · 89 / Aristophanes – 179 / Capitel II.
Brev 224 ai 47 har et Rest-Oplag af · 89, og dog d. 11 Juli 47 fra Luno faaer 244
Not13:29 emann Ges. d. Ph. 4d B. p. · 89, p. 93 not:, p. 134.) – dog en Modifikation
Papir 254 ledsagede Revolutionen af · 89, vare ikke her tilstede, og saaledes staaer
AE, s. 271 arer ham p. 87, 88 øverst, · 89). Constantin Constantius er Forstands-Forhærdelse
Papir 1:1 wen og Paris, Dom. / pag. · 89. Cardinalen sagde: Ego nolo amplius cum
Brev 224 i 47 havde De i Rest-Oplag · 89. Naar De da altsaa d. 4d Mai 47 har et Rest-Oplag
BI ot at undskylde Aristophanes. Pag. · 89: Die Uebertreibung, die man dem Aristophanes
BI omtaler Hegel ogsaa Solger ( Pag. · 89: Solger war nicht wie die Uebrigen mit oberflächliger
Papir 9:9     25        90 / · 90 /                                     W    W
BI, s. 153 Plato. Baur ( anf. Skr. Pag. · 90-98) seer i det Mythiske det Traditionelle,
OL, s. 29 t i større Hob ( fEx. i Nr. · 90 af Kjøbenhavnsposten), deels enkeltviis
OL, s. 29 arer jeg nu); Rundsangen i Nr. · 90 af Kjøbenhavnsposten, og Hr. Orla Lehmann.
BI, note l det Afsnit, der begynder Pag. · 90, bede ham læse Pag. 90 og 91 og derpaa
AA:2 : Danske Folkesagn, 1ste Samling p. · 90 ff. – Et andet ved Vordingborg? bygget
Not3:4 else«. p. 73 og ffl: · 90 ffl: – 255 og ffl: om Emilie Galotti.
BI, note Pag. 90, bede ham læse Pag. · 90 og 91 og derpaa Pag. 98. / Modsætningen
OL, s. 30 odderkongelige Actstykke i Nr. · 90 sig bedst forklare); imidlertid faldt det
BI, s. 275 zt. Derpaa viser Hegel ( Pag. · 90 øv. ff.), wie dem Socrates selbst das
OL, s. 30 ict i Kjøbenhavnsposten Nr. · 90) ved » at fylde sine Spalter«
NB17:4 ber / p. 38. / / Dag-Pressen / p. · 90. / / Om Prof. Nielsen / p. 148. / / Forvirringen
BI, s. 147 ausgezeichneter Mann ( S. 81. · 90. 136), und seine Bestimmung eine göttliche
AE, s. 271 rdelse ( cfr. Ethikeren p. · 90. Constantins Opfattelse af Jalousie mødes
Brev 224 a 4ℳ. / 212rd 4ℳ. / · 90rd / / 8) Begrebet » Angest«
Papir 420:2 paa Muskaten, blive 80 a · 90Rd. Dernæst smigrer det hell. ikke Folk
Not1:5 kende Forsyn ( Ψ 34, 8. · 91, 11. 104, 4. Hiob 38, 7.) / I Bøgerne
NB:54 . samt No 8 Swetlana og Mstislaw p · 91 at paaagtes og læses nøie igjen.
PMH, s. 81 vidt, at man er kommen til p. · 91, hvor der findes en Hentydning til den
NB24:63 ry Calvins Leben 1ste D. p. · 91 og 92. / At Guds Ord er skrevet i et daarligt
BI, note 90, bede ham læse Pag. 90 og · 91 og derpaa Pag. 98. / Modsætningen hertil
PMH, s. 82 ortgang med det Citerede ( p. · 91), » den nyere Philosophie gjør
NB13:3 en Fredags-Prædiken / p. · 91. / / Dedicationen til Regine Schlegel
NB13:2 stepræsten o: s: v:) / p. · 91. / / Om mit Forfatterskab / p. 93. / /
BB:1 for at tabe den. – / p. · 91. Naar vi gjenemløbe det hele Forraad
NB13:3 ..... p. 39 / I Journalen p. · 91. NB12 findes en Deel Texter til Fredags-Prædikener,
NB24:90.a ige Kjerlighed! / / / a cfr p. · 92 o: fl. i denne Journal. / Apostelen, Disciplen
PMH, s. 70 rtvivler om Muligheden, og p. · 92 siger: en religiøs Bevægelse kan
NB26:2 Journalen NB24. p. 68.) / p. · 92. / / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
NB24:2 p. 63. / / Om mig selv / p. · 92. / / Den skjulte Inderlighed / p. 100. /
NB24:63 vins Leben 1ste D. p. 91 og · 92. / At Guds Ord er skrevet i et daarligt
JJ:26 cfr. Leibnitz Theodicee 1., § · 92. / En Jesuit Johan Davidius har skrevet
NB24:54.d 2. / NB cfr Journalen NB26. p. · 92. / Og en Afgjørelse trængte jeg saa
AE, s. 14 vig Salighed, er et Spring. p. · 92. 4) Lessing har sagt: om Gud holdt i sin
Papir 252:3 heder, Affecter etc ( p. · 92. Helim: Aber Wohlwollen hast du noch; nicht
Brev 224 -Oplag hos Dem /      / · 93 /      /      /      / /     
TS, s. 35 ndegjør ( 1ste Pintsedag) / · 93 / / / / / I / / Jacob 1, 22 til Enden /
Not13:29 es. d. Ph. 4d B. p. 89, p. · 93 not:, p. 134.) – dog en Modifikation
Papir 181 in F: lader Mephisto lede den p. · 93 ny Schüler vild netop over Facultets
NB12:37 kke at være. / Og saa i § · 93 p. 210 siger han: Idet vi derfor forklare
NB12:37 ren om Faderen og inden § · 93) siger han pludselig: vi beraabe os blot
NB13:2 / Om mit Forfatterskab / p. · 93. / / Svinget i mit Forfatterskab, hvor den
Papir 1:1 tiones in capite suo. / pag: · 93. Først i Nyrenberg fik Luther Pavens
Not3:14.a Mag. Hamerich om Ragnaroke p. · 93. note. / æsthetiske Blandinger. /
BI, s. 267 de Magt. Der bemærkes Pag. · 93: Das Subject ist das Bestimmende, das Entscheidende.
Not13:41 udgivne Encyclopædie S. · 93; der er det aldeles Vilkaarlige i hans Terminologie
BI, s. 212 e der Philosophie ( 2 B. Pag. · 94 ff. P. 103 ff.). Uagtet nu Hegel indlader
HGS, s. 197 kel mod mig i dette Blads Nr. · 94 indleder Provst Victor Bloch ved at knytte
BI, s. 183 ϱιον V. · 94) af, var ved sin Uhensigtsmæssighed et
NB15:2 pdragelse i Christendom / p. · 94. / / / Min Ulykke i Samtiden, hvorfor jeg
NB28:2 p. 71. / / Om mig selv / p. · 94. / / NB Skulde de tre ethisk-religieuse
NB22:9 Geschichte Port-Royal 1ste B. p. · 94. / Et Ord af Franz v. Sales til Angelica
Papir 3:1 r beskreven af Luther. L. W. XXI, · 94.) d. 10 og 11 Decbr. 1524. Gichtel af Kanne.
NB23:112 . / Een Thesis. / Luther opslog · 95 paa Kirkedøren; det var ogsaa Strid
Papir 1:1 . 60. 61. De vigtigste af de · 95 Theses: / 1) Naar Chr. siger » gjør
ET, s. 169 gaard. / / O, Luther, Du havde · 95 Theses: forfærdeligt! Og dog i dybere
Papir 453 lkaar, thi den Gang var der dog · 95 Theses; nu derimod er der kun een Thesis:
NB23:80 Leben u. Sch. v. Binzer 4d B. p. · 95). indeholder meget gode Ting af praktisk
PMH, note p. 98. / cfr. Nytaarsgaven p. · 95. / cfr. Platos Cratyll en Yttring af Socrates.
BB:12 hanæ. Jenae 1701. Tom 1 p. · 95. Dessen monatliche Unterhaltungen 1704.
BI, s. 213 ang, for Forestillingen. Pag. · 95: Das Innere des Subjects weiß, entscheidet
BI, s. 268 et endelige Subject sig. Pag. · 95: Gewissen ist die Vorstellung allgemeiner