S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
4T43, s. 161 se Nætter og bekymrede · Dage – at Den, der vil vinde Menneskenes
FB, s. 116 gjøre Isaak velsignet alle · Dage – denne Stund skulde ikke komme!
NB11:117 rive Templet og opbygge det i 3 · Dage – det er erindrende om det Store
NB20:147 ) kunde holde ud at faste 2 a 3 · Dage – men i Ørkenen ( hvor Ingen saae
NB20:16 sig selv, saa at have gode · Dage – og saa at troe, at man af Naade
IC, s. 124 en rædsom Maade kommer af · Dage – saa siger Forstanden: hvad skal
NB7:10 de for mig saa mærkelige · Dage ( især Torsdagen ell. Natten fra Onsdag
NB21:50 ette Liv dog var nogle frydfulde · Dage ( saaledes er det ogsaa udtrykt i een af
JJ:401 orledes det gik til i hine stolte · Dage ( udføres med et Moment af Sværmerie)
EE1, s. 347 agtere! ... nu komme de gode · Dage .... hvor hun klynger sig fast til den
NB17:60 5000 Subscribenter, og i 14 · Dage 2 Gange hver Dag aftegne ham og skrive
Brev 56 thi at prædike i fjorten · Dage 5 Gange og vexelviist paa to Sprog, det
AE, s. 289 ahere fra at existere. I vore · Dage abstraherer man paa Prent, ligesom man
Oi10, s. 408 som Andre. O, i Ungdommens · Dage af alle Qvaler rædsomste, intensiveste:
AE, s. 426 ledes gaaer det til, i de sex · Dage af Ugen formaae vi Alle Noget, Kongen formaaer
DD:198 ligesom Jøderne arbeidede de 6 · Dage af Ugen og hvilede den syvende –
KG, s. 54 ge Menneskene saa meget de sex · Dage af Ugen, endog paa den syvende Dag vel
NB:7 hannes Climacus allerede nogle · Dage afleveret i Bogtrykkeriet. Jeg havde tillige
G, s. 14 nd til strax en af de første · Dage at erindre sin Kjærlighed. Han var i
Not6:31 Modsætninger. Efter i 3 · Dage at have levet hos min stakkels Faster næsten
Brev 38 Kjære Jette! / Ved i disse · Dage at have seet og talet adskilligt med min
BB:37 g, finder jeg nu, ved i disse · Dage at læse Steffens » 4 Nordmænd«,
BI, s. 141 Konge selv kun vilde have faa · Dage at sammenligne hermed. En saadan Sjælesøvn
SLV, s. 53 ængden ɔ: maximum otte · Dage at sige sig selv imod, naar Manden ikke
Brev 17 ning var ikke just nu i disse · Dage at sælge, men jeg ønskede at indhente
Papir 1:1 v, og han befaledes inden 60 · Dage at tilbagekalde eller sættes i Bann.
NB2:13 alen NB. p. 251 havde jeg i disse · Dage begyndt at udarbeide nogle Forelæsninger:
Not13:44 det Punkt, hvor man i gl. · Dage begyndte ( fE Leibnitz.) / Hvad er det
BA, s. 319 bragt derhen, hvor man i gamle · Dage begyndte, i gamle Dage, da netop Forsoningen
4T43, s. 167 den ikke behøvedes; somme · Dage behøves den mere, somme mindre, alt
FEE, s. 49 rgsmaal har allerede nogle · Dage beskæftiget en Deel af det læsende
EE1, s. 405 e fristende. Jeg har i disse · Dage bestandig forberedt mig ved at læse
NB20:155 øres directe Angreb. / I gl. · Dage bestod Askesen i at afholde sig fra Mad
PMH, s. 81 tagelsen i Naturen. I fordums · Dage betydede Ordene noget andet, eller betydede
SD, s. 227 nen. Og alt Det, der i gamle · Dage blev betragtet med Horreur som Yttringer
JJ:231 g Snak om Persien, China. / I gl. · Dage blev man sig selv vigtig ved at være
Brev 16 thi jeg veed det jeg vil om nogle · Dage blive misforstaaet af en Mand, som jeg,
NB2:49 Jordens Goder og leve i de glade · Dage blive salige ell. ikke, jeg kan det ikke
NB34:28 Man vilde formodentligen i vore · Dage bona fide briste i Skoggerlatter, naar
SLV, s. 203 rd for at haane mig. I gamle · Dage brugte de Militaire en meget grusom Straf,
EE1, s. 427 det Landsted, hvor om nogle · Dage Cordelia vil finde en Omgivelse, der harmonerer
AE, s. 335 afgjort i en Alder af fjorten · Dage d. 7de Sept. i Løbet af fem Minutter,
NB18:97 ad har Peter ikke udholdt i de 3 · Dage da Χstus var død! Paa den Maade
NB32:92 Historie Fader fortalte. I gamle · Dage da Herredsfogeder og Birkedommer vare det
Papir 433 omstsskatten kun varede 14 · Dage den er skeet alligevel. / Her viser det
Papir 323:4 diket derom. Hvad skeer? 14 · Dage derefter faaer en Mand den Idee, at det
AE, s. 534 ser man havde sit Liv. I vore · Dage derimod, da det har faaet Udseende af at
NB11:194.a.a a det. / saa jeg netop i de · Dage det stod paa, arbeidede meget pedantisk
AE, s. 339 erer, kan et Barn paa fjorten · Dage dog vel ikke have absolveret, selv om det
TS, s. 47 fra Theatret, og græd flere · Dage efter – det beviste kun, at han var
BOA, note Bog, og han haaber o: s: v:. 14 · Dage efter fordre Svigerinderne det, Svogeren
NB4:15 forholdsmæssig stor. Og et Par · Dage efter leverer samme Aftenblad omtrent
NB25:69 oræringerne; gaaer nogle · Dage efter omkring og takker hver især. Gjør
NB23:180.b nogen Tid efter. Derpaa nogle · Dage efter sagde Bibliothekaren mig, at Den,
Brev 184 ll. en Dag før eller 14 · Dage efter, eller om den reent udebliver, forsaavidt
G, s. 52 lstand. Da jeg saae hende nogle · Dage efter, var hun endnu væver som en frisk
Brev 57 erindrede det først nogle · Dage efter. Jeg veed jo nemlig, at De undertiden
NB22:18 forlanger Tilladelse til 14 · Dage ell. 3 Uger at trække sig tilbage (
KG, s. 369 Dit Kjød og Blod, hav gode · Dage eller glade Dage uden Selvbekymring, thi
OTA, s. 193 et synes at lykkes i fjorten · Dage eller i en Levealder er kun Spøg; den
NB26:15 i den Forestilling, at om nogle · Dage eller nogle Aar bliver det nok godt, og
TS, s. 91 Ørkesløshed hen i gode · Dage eller travlt er paafærde i Travlhed
FB, s. 103 ighed ikke erhverves hverken i · Dage eller Uger. Naar da den prøvede Olding
SLV, s. 292 hvad enten jeg skal see gode · Dage eller vove Livet, min Aands-Existents'
NB5:144 det ikke mere Χstd. / I gl. · Dage elskede man Viisdom ( ϕιλοσοϕοι)
BA, s. 310 overvundet den. Hvo der i vore · Dage elsker den, er en Særling, hvis Sjel
Brev 273 se – ligesom i gamle · Dage en Reise til Jorsal eller et Korstog –
NB4:145 e at taale Armod disse faae · Dage end at skulle sidde blandt de Herlige
CT, s. 79 t den staaer idag. Hvor mange · Dage end Fuglen saae oprinde og synke, aldrig
Brev 173 timod oftere tænkt paa disse · Dage end paa de Andres Fødselsdage tilsammen.
Brev 235 k, for ikke at tale om to · Dage endnu til at trække paa en Excursion.
YDR, s. 111 g høieste Interesse i vore · Dage er ...... netop at blive emanciperet fra
NB32:13 n tilbage paa, fordi jeg i disse · Dage er blevet erindret om Lessing og »
FEE, s. 49 r meget han eier; men i disse · Dage er den Ene den Anden paa Halsen, Broder
NB24:54.c I Løbet af de sidste 8, 14 · Dage er der pludseligt gaaet et Lys op for mig
BA, s. 423 en Patient, at der i de samme · Dage er død Een af den samme Sygdom. Patienten
NB3:77 relser, hvilke der ikke alle · Dage er et Msk, der er villig til at gj
NB23:14 nu paa sine gamle · Dage er han fixet op til en reen Mode-Fyr. /
Brev 23 noksom bekiendt. I de sidste · Dage er jeg desuden mere end sedvanlig plaget
Brev 315 ret syg længe. I disse · Dage er jeg her hos min Broder Capitain Ross,
PH, s. 55 iveren allerede i de første · Dage er mere end dækket paa en simpel og
NB35:35 te med at takke for de gode · Dage er sand Χstd, beroer nemlig paa, hvorvidt
3T44, s. 246 e kan vise sig, idet de onde · Dage ere komne, om hvilke Prædikeren taler,
3T43 ive hos Dig, at, naar engang vore · Dage ere talte, og det udvortes Menneske er
NB:179 in Aand er fortæret; mine · Dage ere udslukte; Gravene ere for mig; Ingen
AE, note og, det er sandt, netop i disse · Dage erfarer jeg, at den er bleven anmeldt,
NB8:18 religieus Tid, hvor man som i gl. · Dage erkjendte, at Χstd er, at hele dette
NB18:77 sdagen o: s: v: de søgne · Dage faaet at vide, at man da ikke er en Phantast,
NB21:50 den nuværende. / / I gl. · Dage fandt man det næsten forunderligt, at
3T44, s. 251 Skyld. Og medens man i gamle · Dage fik Himlens Salighed af Guds Naade, saa
EE2, s. 34 xamen. Naar man derfor i vore · Dage finder en stor Tilbøielighed til at
LF, s. 33 , naar den hver Morgen i flere · Dage finder sin Rede forstyrret: den lydige
SFV, s. 99 offrelser, som der ikke alle · Dage findes et Menneske villig til at bringe:
NB19:34 ette: blot at betinge sig et Par · Dage for at begrave en afdød Fader! Aldrig
Brev 263 at jeg har faaet den otte · Dage for silde, da jeg netop for en 8te Dages
Brev 178 værre er jeg begyndt en otte · Dage for sildig, thi uagtet jeg har siddet oppe
Brev 177 Tid for silde eller nogle · Dage for tidligt – saa nøie kan man
SLV, s. 276 . v. Hvorfor der nævnes 4 · Dage forstaaer hun meget godt. / Men min Stemning
NB23:87 ære Msk. nedsat. / I gl. · Dage forstod man nu ved Egoisme og Selvkjerlighed
PMH, s. 81 mukt og træffende. I gamle · Dage forstode Ordene og jeg hverandre, nu ere
EE1, s. 289 reder sig otte eller fjorten · Dage forud, have ikke stort at betyde, derimod
Brev 86 tyder, at jeg skal have de 6 · Dage fri og kun arbeide een Dag om Ugen. /
NB:84 Man tør da ikke mere som i gl. · Dage frimodigt henvende sin Tale om det eenfoldige
Brev 45 n for et Opløb. I fjorten · Dage fristede jeg Byen paa alle Maader; ikke
NB22:170 ligheds Skyld og siger: / i gl. · Dage frygtede derfor ( fordi Geistligheden ikke
KKS, s. 97 at hun accurat i Mandags otte · Dage fyldte det 16de Aar, ei heller, at hun
3T44, s. 273 er er mange Gange siden hine · Dage født et Menneske, hvis Bestemmelse kun
OiA, s. 8 med mig. Jeg bliver nogle faa · Dage før Andersens Afreise Gjenstand for
JJ:88 od en Pige, der i de afgjørende · Dage før Brylluppet blev bedraget, avertere,
JJ:144 euillen, der stod lige nogle · Dage før Enten – Eller udkom. Det var
OiA, s. 8 Angriberens Magt, nogle faae · Dage før hans Afreise Gjenstand for et Angreb,
Brev 304.3 ygtede virkelig de sidste Par · Dage før igaar, at jeg paa Grund af Omstændighederne
AE rag, indtil i sit 70de Aar; fjorten · Dage før sin Død netop imødeseer han
NB26:14 , thi han var død et Par · Dage før) for ikke at standses. / Saa vidste
NB24:54 han var død een eller to · Dage før, og jeg havde ikke hørt det;
Papir 1:2 ekjendelsen før nogle faa · Dage førend Daaben. Deraf kunne vi da ogsaa
NB2:143 re den Scene, naar Drengen i gl. · Dage første Gang skulde i Skole.) –
Brev 154 med Flid havde ladet nogle · Dage gaae hen efter at Du havde yttret Din Forkjerlighed
NB14:90 a Forf. Jeg lod imidlertid nogle · Dage gaae hen, men gav Sagen et religieus Udtryk
BOA, s. 106 et, dersom jeg havde ladet 14 · Dage gaae hen.« Og saa villig som man
AE, s. 339 Christen naar man er fjorten · Dage gammel stærkere end ved at minde om,
AE, s. 341 re døbt da man var fjorten · Dage gammel), en Christen maa dog vel vide hvad
AE, s. 339 e Christen da han var fjorten · Dage gammel, da han ikke vidste hvad han gjorde
AE, s. 332 ar man bliver døbt fjorten · Dage gammel, naar det maa ansees for en Beqvemmelighed
Brev 59 , endskiøndt den kun er et Par · Dage gammel. Men dog kommer dette Svar –
AE, s. 340 aa døbt da han var fjorten · Dage gammel. Naar nu en Speculant siger: jeg
AE, s. 334 re døbt da han var fjorten · Dage gammel? At være Christen er ingen Mageligheds-Sag,
2T44, s. 208 forelæste Evangelium, 40 · Dage gammelt bragtes op i Templet, at fremstilles
2T44, s. 208 fandt Barnet. Nu var det 40 · Dage gammelt og skulde fremstilles for Herren.
BA, s. 397 ort som Skriften i hine gamle · Dage gik hen over Papiret, da man intet Adskillelsestegn
IC, s. 169 m i Aarene, og i Rigdoms gode · Dage glemme Armodens Erfaringer og Sandhed;
NB2:2 nogen Helligdag, ell. hvilke · Dage han vilde skulde være Helligdage; men
NB20:160 rende til hvad der just i disse · Dage har beskjeftiget mig Udgivelsen af »
NB2:113 t skal gavne. Netop i disse · Dage har det behaget mig saa meget, at forholde
Not8:25 d den Blomst tilbage, der nu i 8 · Dage har glædet mig, har været Gjenstand
SLV, s. 300 ar siden. Det er skeet. I to · Dage har jeg allerede faaet hiint forfærdelige
Brev 82 ægge Dig. I de sidste 8te · Dage har jeg Intet skrevet, jeg ligger brak
NB4:158 ucerende ( thi selv i disse · Dage har jeg skrevet paa den ny Bog om Syg
Brev 267 lig gnaven og knarvorren. I tre · Dage har jeg, rigtig nok ikke løbet –
EE2, s. 318 et Brev fra ham, jeg i disse · Dage har modtaget. » Den jydske Hede«,
AaS ig. I den Bog, som Hr. Dr. i disse · Dage har udgivet, seer jeg mig nemlig paa en
IC, s. 166 kelige var, at han i Armodens · Dage havde denne Tro og Tillid til Gud, at Gud
AE, s. 335 n i den unge Alder af fjorten · Dage have afgjort Alt for hele sit Liv –
BA her som allevegne, vil man i vore · Dage have en dogmatisk Bestemmelse, maa man
Not1:7.v det evige Lys og Dine Lidelsers · Dage have Ende. / Angaaende dens Omfang. /
AE, s. 162 rat de i Livet ikke i fjorten · Dage have kunnet udholde at være den Samme,
OTA, s. 403 eller de i Velstand og gode · Dage have ligesom Lygterne tændte, rundt
Brev 147 , der fra forskjellige Tider og · Dage have sat sig i Bevægelse alle for at
EE2, s. 150 re, og som nu paa deres gamle · Dage have slaaet sig til Pligten; Mennesker,
EE2, s. 176 rne. Greven havde i tidligere · Dage havt en diplomatisk Charge, var nu ældre
SLV, s. 277 vet. / Hun har nu i over 14 · Dage havt min confidentielle Meddelelse. Paa
Brev 54 Tale om; men jeg har i disse · Dage holdt Fyraften, og derved faaet Tid til
Papir 1:1 ittb:, opholdt sig der nogle · Dage hos Amsdorf meget fornøiet og munter,
JJ:442 a igjen: Forundring ligesom i gl. · Dage hos Grækerne. Til det om Forundring
Papir 1:2 nhagen at opsætte inden 8 · Dage Hovedsætningerne af Troen. d. 3 April
Brev 267 re glad derved, da jeg i disse · Dage hverken duer til at skrive eller holde
Brev 189 aledes har ogsaa de sidste · Dage i Behagelighed overgaaet de kjøbh. Vinterdage.
NB25:89 d sikkre vi os at have gode · Dage i denne Verden – og saa ville vi
SLV, s. 27 er. / Det var en af de sidste · Dage i Juli Maaned om Aftenen henved Kl. 10,
Brev 82 t, derfor anvendte jeg de 14 · Dage i Kbhvn. til at overbyde mig selv i Frækhed,
KG, s. 90 e og uforstyrrede og beqvemme · Dage i Livet, har fornegtet Slægtskabet med
NB:107 opgivet ethvert Ønske om gode · Dage i Livet; jeg har ved hvad jeg personligt
4T43, s. 116 t. Seer Slægten kun glade · Dage i lykkelige Tider, da følger Job trofast
Brev 181 omtrent som paa de fleste · Dage i November-Maaned, og forsaavidt er det
CT, s. 290 ar Menigheden paa de festlige · Dage i talrig Mængde forsamler sig, da kjender
Brev 235 at undgaae, hvis man otte · Dage i Træk bestandigt skulde holde Spinat
PS, s. 267 iser feirede sit Bryllup otte · Dage i Træk med en Festlighed til hvilken
Brev 85 har hændt mig ofte i 8te · Dage i Træk, at jeg aldrig har været varm
Brev 235 at skulle være det otte · Dage i Træk, for ikke at tale om to Dage
Papir 1:1 efaledes at møde inden 21 · Dage i Worms, tilligemed Leidebrevet med den
NB11:207 Tirsdag« som disse · Dage i ældre Tid heed? / / / Der strides:
NB11:118 arer den Forandring, at de faae · Dage iforveien forsagte og modløse Apostle,
F, s. 470 skal gjøre Anmeldelse flere · Dage iforveien; han render ikke Ærender for
Brev 16 saa punktlig, at jeg endnu i disse · Dage igjen har oplevet et Exempel, thi jeg veed
AE, s. 258 har jeg læst netop i disse · Dage igjen hos Plutarch i en lille Afhandling
SLV, s. 416 ge. Jeg antager, at der er 5 · Dage igjen. 5 Dage, hvormeget er det? Det er
NB2:259 en saa stor, at det i flere · Dage ikke vilde være til at tænke paa
NB35:10 ffoureer den Dag han rider Herre · Dage ind, Stads paa – men til daglig Brug
OTA, s. 409 an ikke i Timelighedens gode · Dage indsmigrende vil tale med høie Toner
Brev 1 nd Fritagelse for at skrive de · Dage jeg havde været syg, som ei overskride
NB17:90 ikum Noget at snakke om. I gamle · Dage kastedes man for vilde Dyr – nu fortærer
NB21:141 ng af Opinionen. / I gamle · Dage kom de Extraordinaire med Sigte paa Regjeringen
EE2, s. 321 ne Øine. Derfor skulle de · Dage komme over dig, at dine Fiender skulle
3T44, s. 238 : » førend de onde · Dage komme, og Aarene nærme sig, om hvilke
3T44, s. 238 r forstaaer; og naar de onde · Dage komme, og Røsten i Møllen bliver
EE2, s. 191 olde ud med Dig«; i 3 · Dage kommer Du tilkort. Jeg erindrer, at jeg
EE2, s. 227 a et Sted, hvor man ikke alle · Dage kommer, og saaledes ogsaa i aandelig Forstand.
EE2, s. 322 , at Angstens Skrig fra hine · Dage kun svagt lyder over til os, vi ville haabe
SLV, s. 416 t begynder et Punktum; men 5 · Dage kunne godt gjøre en Mand graahaaret.
2T43, s. 34 rventning. » De glade · Dage kunne vel forskjønne min Tro, sagde
NB:108 anke og lykkelig. Blot jeg et Par · Dage lader det være, bliver jeg strax syg,
Brev 28 jeg at Du tillader at jeg om nogle · Dage lader forhøre om Du er hjemme, og hvis
KG, s. 55 ad den Vei, medens man de sex · Dage lever i ganske andre Forestillinger, og
NB3:52 een Dag om Ugen – de andre · Dage leves dog tildeels i andre Kategorier.
Brev 111 . Pas da paa, at Du ikke i disse · Dage lider saa meget, at Du ikke ret vil have
NB2:106 kjerlig Gud er. / Jeg har et Par · Dage lidt meget af nogen Anstrengelse. Nu er
FF:142 benytte Tiden. / Jeg har i disse · Dage læst Görres Athanasius ikke blot
JJ:423 r sig næsten latterlig. I gl. · Dage læste man store Bøger, og forsaavidt
NB19:69 ed Jøderne: medens de i yngre · Dage løbe efter Afguderne, saa bliver den
JJ:284 n og Retten« / I gl. · Dage maa Klædet have været saa fortræffeligt,
Papir 430 selv om Du i gode og lykkelige · Dage maaskee har lidt af Kjerlighed o: s: v:
NB30:91 ad jeg leed, da jeg i Ungdommens · Dage maatte forstaae, Du er ueensartet med det
FB, s. 183 en derom, derpaa sad hun i 10 · Dage med den ene Finger i Munden og beed i den
Papir 340:15 der er skeet i fordums · Dage med en Enkelt, det samme skeer hver Dag
OTA, s. 212 hvad der er skeet i fordums · Dage med en Enkelt, det Samme skeer oftere,
OTA, s. 219 de have magelige og beqvemme · Dage med sit Gods, naar de see ham anstrænge
NB19:34 , at Χstus vil vente de Par · Dage medens han begraver sin afdøde Fader,
Brev 30 iger see jeg er med Eder Alle · Dage men os bøer ved mæget Trængseler
DD:198 Verden og dens Gjerninger i de 6 · Dage men paa Gud den 7de. Nei den Christnes
AA:14 s Indvendinger, ligesom man i vore · Dage mener, at man er færdig med en Modstander,
CC:13 ved ethvert Maaltid! I gamle · Dage mindedes man ved slige Leiligheder ved
Papir 1:1 ag. 322. L. prædikede i 8 · Dage mod Karlstadt etc paa en meget skaanende
NB6:63 Striden er nu ikke mere som i gl. · Dage mod vilde Lidenskaber, imod hvilke den
AE, s. 238 f. Ex. Hvad skeer? I de samme · Dage modtager jeg en Bog fra Reitzel, Gjentagelsen
AE, s. 191 l Navnkundighed, Ære, gode · Dage o. s. v. Fattede allerede Socrates Misligheden
NB30:71 dens gode Dage og dens onde · Dage o: s: v: / Og fordi Tyngden gik ud –
JJ:82 godt igjen, at der kommer blidere · Dage o: s: v:, hvilket dog egl. ikke endnu er
NB:100 ngsler, at man har saadan gode · Dage o: s: v:, kan dog saare let være svigefuld.
BB:19 aa den Maade, at han i hele 3 · Dage og 3 Nætter tilfredsstiller deres Videbegjerlighed;
OTA, s. 213 len af de unyttige Lidelsers · Dage og Aar, glem ikke, at Du kan gjøre Noget.
CT, s. 79 gere: den reiser mange, mange · Dage og ankommer dog samme Dag. Saa hurtigt
NB35:35 rigtigt sammen med de gode · Dage og den Livs Nydelse, for hvilken der takkes.
NB30:71 meligheden, baade dens gode · Dage og dens onde Dage o: s: v: / Og fordi Tyngden
BN, s. 114 r en saadan Contract fra gamle · Dage og dermed sammenligner en Contract af samme
FB, s. 146 minde om, at Reisen varede 3 · Dage og et godt Stykke op paa den 4de, ja disse
NB24:158 oistisk blot vil have gode · Dage og Gud til Hjælp til Profiten kan aldrig
NB27:50 n lader os beruse os i gode · Dage og i skummende Taknemlighed – medens
KG, s. 107 inge. Vil Du nemlig have gode · Dage og let naae dog at være Noget, saa glem
NB3:24 dog Frugten af Velvære og gode · Dage og Livs-Nydelse paa enhver Maade, at Mynster
NB20:23 tundom lever en From i gode · Dage og Medgang smiler til ham, medens en anden
SLV, s. 304 g gik nu til ham, da han i 4 · Dage og Nætter ikke havde faaet hverken Mad
NB13:67 gen er mell. at have fastet i 40 · Dage og Nætter), er det Overmenneskelige,
G, s. 88 giver Stævne, da venter jeg · Dage og Nætter, der kalder Ingen paa mig
G, s. 66 entage dem? Hvorfor taug Du i 7 · Dage og Nætter, hvad foregik der da i Din
NB:159.a kene udelade, man vil have gode · Dage og saa troe det Christelige, troe Christi
Papir 372:2 r Nydelse, man kan staae hele · Dage og see paa dem; det Humoristiske tiltager
Papir 323:2 r Dag, saa vil der komme · Dage og Tider, hvor den ikke synes mig skjøn,
FB, s. 102 Færdighed ikke erhverves i · Dage og Uger, hvad den gamle udtjente Strider
OTA, s. 392 paa Blødagtighedens gode · Dage og verdslig Fordeel; denne Kløgt er
EE2, s. 322 ville haabe og troe, at vore · Dage og vore Børns maae hendrage sig i Stilhed,
Papir 1:1 / Carlstadt og Eck strede 8 · Dage om den frie Villie. / pag. 130. I den følgende
Brev 268 nutildags ikke som i gamle · Dage om Menneskers Kraft, om en Holger Danskes
EE1, s. 363 k. Naar jeg i de foregaaende · Dage overveiede Sagen, da var jeg rask nok paa
EE2, s. 86 r der ganske ene, som i gamle · Dage paa Collegiet. Jeg kan da tænde mit
NB:53 Opoffrelse, ell. En tilbragte sine · Dage paa Dandseboder og Kneiper og ødelagde
4T43, s. 122 end ikke havde nydt de glade · Dage paa den rette Maade, udsuget al Sødme
BB:19 : e: J: kun maa opholde sig 3 · Dage paa eet Sted, og det er et poetisk Fatum,
NB2:82 lde man fortrøste sig til gode · Dage paa Grund af Retskaffenhed saa er Χsti
NB23:14 rmer. / Grundtvig / I sine yngre · Dage repræsenterede han den gamle, den gammeldags,
G, s. 15 ion. / I Løbet af en fjorten · Dage saae jeg ham af og til hos mig. Han begyndte
3T43, s. 75 et kom i Havsnød, i mange · Dage saae man hverken Soel eller Stjerner, ombord
TTL, s. 431 il Sange, mon den findes alle · Dage saaledes i Livet og hos ethvert Par, der
PS, note et ufuldkomment, udtrykt i gamle · Dage saaledes: naar Gud er mulig, er han eo
4T44, s. 376 den arbeider paa de festlige · Dage saavelsom paa Arbeidsdagene, og Festdagen
FB, note eraklit havde forladt. / I gamle · Dage sagde man: det er sørgeligt, at det
DJ, note ende Don Juan, hvad han i gamle · Dage sagde til Elvira, og hvad der oprørte
JJ:460 thi da han i Overflødighedens · Dage samlede ell. da al Verdens Riigdom strømmede
CT, s. 288 aar Menigheden paa de hellige · Dage samler sig i Herrens Huus, da har Gud jo
NB:146.a bsfulde o:s:v:. / Netop i disse · Dage seer jeg, at gl. Fichte i hans, nu af Sønnen
NB6:21 af Kræfter som ikke alle · Dage sees – derom beder jeg især enhver
EE1, s. 355 k jeg ved hendes Side. Nogle · Dage senere mødte jeg hende, jeg tillod mig
Brev 201 e quidrende Slag mig nogle · Dage senere paa de flade Marker, der omgive
F, s. 480 er han en Anmeldelse. / Fjorten · Dage senere samles den synlige Læseverden
EE1, s. 36 bemærket Sligt. For nogle · Dage siden bliver jeg paa en Fodtour et saadant
Brev 253 En virkelig Drøm / For nogle · Dage siden drømte jeg en Nat, at vi traf
EE1, s. 103 gnen. Jeg hørte for nogle · Dage siden en Landsoldat tale med en Anden om
Brev 181 e min, thi netop for en 14 · Dage siden er hiint Cigar-Foderal taget i Brug,
Brev 53 erkegaard tilsendte mig for nogle · Dage siden et forseglet Brev, som i hans Fraværelse
Brev 192 dt om i Landet. For et Par · Dage siden fik jeg Brev fra Henrik, som nu er
EE:37.b nne Vise kjøbte jeg for nogle · Dage siden hos en af de simple Boghandlere,
Brev 209 : jeg har allerede for flere · Dage siden leveret Manuscript af. Men kan De
Brev 163 e huskede det, da jeg for nogle · Dage siden sendte Dem den af mig udgivne Bog;
NB14:108 rkeligt forresten: for to · Dage siden talte jeg med Grundtvig, han var
EE1, s. 378 des Naragtigheder. For nogle · Dage siden træder Lic. Hansen op med den
SLV, s. 232 troer det lykkes. For et Par · Dage siden var der en Mand, der sagde om os,
NB4:137 rtræffeligt: for fjorten · Dage siden var det jo forhaanet og man trak
Papir 323:4 bt følt Trang. For fjorten · Dage siden var han selv opmærksom paa, at
EE2, s. 313 som altid. / Da Du for nogle · Dage siden var hos os, tænkte Du maaskee
Brev 27 rke, at det nu dog er mange · Dage siden, at Din Fader var hos mig, så
AE, s. 433 t er jo ikke mere end fjorten · Dage siden, at jeg i Adresseavisen takkede ham
PS, s. 279 er forbi; om det er Aar eller · Dage siden, gjør ingen Forskjel), og har
Brev 27 / Dette er skrevet for nogle · Dage siden, jeg blev afbrudt og fik det ikke
SLV, s. 276 det er 4 Dage siden, netop 4 · Dage siden, kan Du ikke huske o. s. v. Hvorfor
SLV, s. 276 altfor paastaaelig, det er 4 · Dage siden, netop 4 Dage siden, kan Du ikke
Brev 188 jeg; thi det er allerede nogle · Dage siden, og jeg har mod Sædvane ikke strax
PMH, s. 87 hed over Alt hvad han i disse · Dage siger i Bladet, der trods sin høie Alvor,
EE1, s. 309 in lille Frøken, inden 14 · Dage skal jeg forklare Dem Alt, indtil da forbliver
NB24:36 sig fra det Existentielle. I gl. · Dage skrev man Apologier, det var i Virkelighedens
Papir 291 a er jeg hævnet. / / I gamle · Dage skrev man som bekjendt det ene Ord i det
NB26:101 men paa de store Hellig · Dage skulde man ( hvis det skal være christelig
NB2:211 et at takke Gud for de gode · Dage skulde vel først og fremmest betyde
3T43, s. 75 rren selv, at Trængselens · Dage skulle forkortes for de Udvalgtes Skyld?
BMS, s. 125 edsvidner, som fra Apostlenes · Dage strækker sig til vore Tider. / Efterskrift
Papir 474 idner, der fra Apostlernes · Dage strækker sig til vore Tider
DJ, s. 72 burde derfor ikke, som i gamle · Dage Stykket gaves, blive forfærdet, greben
Brev 306 Magister! / Da jeg i disse · Dage tager paa Landet, maa jeg indtil videre
AE, s. 446 er – og saa de søgne · Dage tale dagligdags derom. Ja vist er det pænere;
EE2, s. 69 ubenyttet. Der var netop i de · Dage Tale om en ophævet Forlovelse. Familien
NB5:39 os mig, hvad Mynster selv i yngre · Dage talte om, Længselen efter en fuldkomnere
SLV, s. 337 et. / 38. Thi snart ere mine · Dage talte, og mit Herredømme forbi som en
3T43, s. 80 ar ogsaa hans og Menighedens · Dage talte? Men dette traf jo virkelig Apostelen
EE2, s. 118 olkene anvendte en halv Snees · Dage til at fortælle deres Levnetsløb,
EE2, s. 191 ede, at de først brugte 40 · Dage til at trainere. Man ventede de 40 Dage,
EE2, s. 98 skjule sig, det bruger Aar og · Dage til at udfoldes, hvor let da Leilighed
AE, s. 267 Christendommen paa dens gamle · Dage til en reduceret Vertshuusholder, der ogsaa
BB:42.f bad Christian Eisengrün i 21 · Dage til en vis Tid paa Kirkegaarden at bede
4T44 at den, medens den tæller ham · Dage til hans Liv, ogsaa med hver Dag tæller
NB20:82 t Msk. ønsker at indvie visse · Dage til hellige Tanker; han veed der er et
SLV, s. 109 kke at beskrive hvad der i 8 · Dage tildrager sig i et Ægteskab. –
NB33:8 re Præsterne paa slige · Dage titulere Drenge: smaae Christne. Mit Forslag
BA, s. 419 l Fuldkommenheden var i gamle · Dage trang og eensom, Vandringen bestandig foruroliget
OTA, s. 393 let, men er nu just i disse · Dage trang. Derimod, naar Trængselen er Veien,
JJ:306 den er i begge den samme. / I gl. · Dage troede man at hvad der hørtes angik
NB22:8 rihed o: D:, – i gamle · Dage troede man, at det var Samvittigheden,
NB26:39 g. / / Det bliver mig nu i disse · Dage tydeligt, at det i hiin Natte-Samtale med
Papir 263:3 e Huset. De 14 første · Dage tænkes ikke paa andet end Fryd og Gammen,
NB6:24 igt forsvinde / Jeg havde i disse · Dage tænkt paa at lade den lille Artikel:
Papir 340:13 Lykke: engang i fordums · Dage ubegribelig men nu ikke mere! O, dorske
KG, s. 369 od, hav gode Dage eller glade · Dage uden Selvbekymring, thi Gud er Kjerlighed
SLV, s. 67 ue er mere værd end Aar og · Dage udenfor, hvis man ønsker at lære
NB2:19 ompe, naar han gaaer med? / I gl. · Dage udtrykte man det at være Christen ved
2T44, s. 223 e, og saaledes staae de alle · Dage uforglemmelige! Dersom Anna havde været
Papir 558 sener, som i Ungdommens · Dage ungdommeligt see feil af hvad Χstd
OTA, s. 167 Samme, som hvad det i gamle · Dage var at tragte først efter Guds Rige
DS, s. 164 est, men som nu paa sine gamle · Dage var blevet klog, i egne Tanker ædru,
BOA, s. 91 et god, men nu i de sidste 14 · Dage var den da bleven reent forkeert. Derved
G, s. 66 ser! Nei, Du der i Din Velmagts · Dage var den Undertryktes Sværd, og Oldingens
FB, s. 102 : at gaae videre. I hine gamle · Dage var det anderledes, da var Troen en Opgave
F, s. 520 var i gamle Dage; thi i gamle · Dage var det godt Philosophie at sige: inter
NB4:134 nderkastelse Troens. / / / I gl. · Dage var det saaledes. Der stod en Enkelt som
Papir 451 ader mig blot Eet. I gamle · Dage var det Skik at læse til Bords –
Brev 189 veir, og som Kulden i hine · Dage var efter en Maalestok, som jeg ikke har
NB20:23 ygge, at jeg skal have gode · Dage ved Hjælp af – Naaden. / Det Forfærdende
OTA, s. 123 ville Eet; saa give Du i gode · Dage Vedholdenhed til at ville Eet, i Adspredelser
OTA, s. 250 ille Eet; saa give Du i gode · Dage Vedholdenhed til at ville Eet, i Adspredelser
DSS, s. 124 rengelse, der i Løbet af 8 · Dage vel vilde berøve en Anden Forstanden,
SLV, s. 278 rd som min i disse sidste · Dage vilde have været en nogenlunde forsvarlig
NB25:43 Mand siger: min Mave har i flere · Dage været i Uorden, jeg troer virkelig jeg
Brev 5 i min Sjæl. Det har i disse · Dage været mig, som om det Sted, der engang
Brev 263 e udenlands, men jeg har i otte · Dage været paa Sorgenfri ( der ellers nu
Brev 275 e Valdemar har ogsaa nogle · Dage været syg – hvilket kommer meget
SBM, s. 141 irrende, der i de forløbne · Dage østes ud gjennem Pressen. / Dette er
F, s. 524 ad der er skeet i disse sidste · Dage! Hvorfor udsender Du ikke en af Dine Elskere,
Papir 306 rsom P. havde levet i vore · Dage! Ja! hans Omsorg for Menneskene vilde vel
NB26:39 ( eller Du) kunde jo vente en 8 · Dage« » see, nu vil han sin egen Undergang.«
G, s. 79 i Jobs Pauluner som i fordums · Dage« – Menneskene have forstaaet Job,
FF:22 30 Nov., da de gav » de to · Dage« med en ubekjendt, men smuk Dame ( hun talte
BMS, s. 123 ennem Tiderne fra Apostlernes · Dage« osv. / Dette maa jeg gjøre Indsigelse
Brev 280.1 det allerseneste om 14 · Dage« skriver De til Kjøbenhavn, og saa faaer
FF:28 en første Arie i » de to · Dage«, der er fremkaldt ved den Gls Ønske om,
DD:94 æt af Alt og » mæt af · Dage«, er Eventyr altid det Fornyelsens Bad, der
Not1:6.j Virksomhed i sin Død ( de 3 · Dage) Forfatteren mener, at Χst. prækede
SD, s. 202 edblive at spørge i mange · Dage) indlader den socratiske Definition sig
NB26:62 var det idetmindste i gamle · Dage) saasnart Statsministeren kom i Forgemakket,
SLV, s. 448 dannet af lutter længste · Dage, – er jeg glad ved Tilværelsen,
EE2, s. 34 Aar, 10 Maaneder, 10 Uger, 10 · Dage, 10 Minutter; og ligesaa lidet tjent med
EE:95 ns Lov. ( at Fortryllingen varer 7 · Dage, 7 Uger, 7 Maaneder etc.) forfærdeligt
F, s. 486 rat have gjort furore i fjorten · Dage, af en høflig Kritik at anvises Plads
JJ:331 g som Davids Psalmer i disse · Dage, ak! men han svigter Een i de dialektiske
BI, s. 328 un ofte paa tyrkisk Viis hele · Dage, alene, Hænderne ørkesløst i Skjødet,
NB29:92 itravende fra Forelskelsens · Dage, alt Dette om denne Juliane som et Indbegreb
NB23:133 begeistrede i Kirkens første · Dage, at de følte ganske bogstaveligen at
SLV, s. 92 ns Livrente for de øvrige · Dage, at den giver mig selv det Ubetydeligste
TTL, s. 397 d fortælles det vel i vore · Dage, at det Høieste er ikke at leve i Stilheden,
NB9:20 n, som det var Tilfældet i gl. · Dage, at Gud greb overordl. ind for at hjælpe
SLV, s. 388 ς kom paa den Maade af · Dage, at han blev henrettet. Comisk kan Poesien
F, s. 488 g og Nytaarsløier, i disse · Dage, at han gjør Spøg og Løier ved
3T44, s. 237 re vel tilmode i Ungdommens · Dage, at have vandret paa Hjertets Vei og efter
OTA, s. 208 og saa tilsidst paa de gamle · Dage, at jages ud om Vinteren i de nøgne Skove.
Papir 310 , men Du veed jo, fra vore unge · Dage, at jeg altid har haft et Satans Snakketøi,
DD:208 rundre mig over paa mine gl. · Dage, at jeg kunde have saa stor Genialitet i
NB18:88 Sjel, især i Ungdommens · Dage, at jeg var Msk. som andre, for saa at nyde
Brev 265 en. Horats lærte dog i gamle · Dage, at man ikke kan ride fra Sorg og Bekymring
AE, s. 197 r det Forfærdelsen i gamle · Dage, at man kunde forarges; nu er Forfærdelsen
OTA, s. 161 thi dette siges jo fra gamle · Dage, at man lærer et Menneskes Sjel at kjende
EE2, s. 24 et der da gottede Dig i mange · Dage, at man vidste forresten Intet om hans Livs
SLV, s. 253 aa fortæller man, i gamle · Dage, at naar en Prinds opdroges, opdroges der
Brev 274 en latterlig Maade kom af · Dage, at nu kunde man idetmindste sige om ham,
EE:64 t idelig gjentagne Suk: disse · Dage, behage mig ikke. / d. 12 Mai 39. /
CT, s. 287 betydningsfuld fremfor andre · Dage, betydningsfuld ved fornyet Bestyrkelse
G, s. 44 dette havde gjentaget sig nogle · Dage, blev jeg saa forbittret, saa kjed af Gjentagelsen,
IC, s. 158 istenhedens gode og seierrige · Dage, blot længtes efter Rædselens Skuespil,
NB10:95 æret for Apostelen Peder i de · Dage, da Χstus var død – og Peder
AE, s. 358 te og kjedsommeligste af alle · Dage, da allerede en Søndag er kjedelig nok,
BOA, s. 129 t banker heftigt i Ungdommens · Dage, da at kunne køle næsten med en Oldings
BOA, s. 129 t banker heftigt i Ungdommens · Dage, da at kunne svale næsten med en Oldings-Besindighed;
AE, s. 19 eppe har den været ude otte · Dage, da han tilfældigviis taler med en Læsende,
4T43, s. 121 Han mindedes sin Herligheds · Dage, da han var mægtig og anseet i Folket,
TS, s. 104 den er stærkest i de yngre · Dage, da Hjertet har hele sin umiddelbare Varme
2T44, s. 223 gt tilbage i Tiden indtil de · Dage, da hun gjorde det Valg, hun i sin sidste
LA, s. 14 – Ungdommens lykkelige · Dage, da man selv var Tidens Fordring. Altsaa
BA, s. 319 i gamle Dage begyndte, i gamle · Dage, da netop Forsoningen havde sin uhyre Betydning.
OTA, s. 125 ent. Og hvad enten han i hine · Dage, da Ungdommen var der og Dandsens Lyst,
NB9:53 pe smagte i de glade og lykkelige · Dage, da vi næredes ved Slikkerie, den bliver
NB21:4 gt, langt Livs bittre bittre · Dage, Dag efter Dag bleve et Offer for menneskelig
BI, note eniensernes Maaned bestod af 30 · Dage, de 20 første taltes fremad fra den første
NB35:35 e Øvrigheden for de gode · Dage, de havde: saa var jo det at gjøre Nar
Brev 269 ommer jo snart, ja om nogle faa · Dage, den Tid, da De vender tilbage til Byen,
EE:37.b har faaet en Sorg i mine Ungdoms · Dage, der aldrig fra mig gaaer saalænge som
Brev 177 ulde være en af de faae · Dage, der endnu ere tilbage i dette Aar. /
4T44, s. 351 anke, et Indfald fra fordums · Dage, der engang imellem gæster den Forandrede.
TS, s. 82 nit af hans Liv, de fyrgetyve · Dage, der er Fristelsens Historie, nei hans Liv
SLV, s. 229 især Navne og Aarstal og · Dage, det Øvrige er for største Delen Fiction.
2T44, s. 186 end hvad der leves i Aar og · Dage, eftersom Menneskene i Almindelighed leve.
CC:25 r maa kjæmpes for i Aar og · Dage, eller det er kun en eller anden ubetydelig
OTA, s. 130 e anderledes end i Ungdommens · Dage, eller i Manddommens travle Tid, eller i
SLV, s. 372 , som man gjorde det i gamle · Dage, en Paraplue for hele Livet, eller en Silkekjole,
EE2, s. 322 vende Aartusinder siden hine · Dage, en saadan Rædsel saae Verden aldrig
DS, s. 230 gen! Ikke at narre den et Par · Dage, en Uges-Tid; nei, at vedblive at sige til
AE, s. 196 get Andet end det var i gamle · Dage, er Vilkaaret ikke det samme: at være
NB21:33 es vi ikke Gud? En beder om gode · Dage, et betrygget Udkomme, huslig Lykke o: s:
EE2, s. 176 at kjende paa deres ældre · Dage, fandt det ganske i sin Orden; thi de vare
NB35:35 d: at takke Gud for de gode · Dage, for Glæden og Nydelsen af Livet. /
F, s. 491 Selskab, der er stiftet i disse · Dage, forbauses over den moralske Kraft, det
BI, note rere har villet havt Socrates af · Dage, fordi han kjedede dem, end fordi de frygtede
EE2, s. 176 der havde kjendt dem i yngre · Dage, forsikkrede, at det var det skjønneste
NB13:6 dbryder Templet og bygger det i 3 · Dage, frels Dig selv« / De sige lige
EOT, s. 267 sligt, Hæder, Ære, gode · Dage, Fremtiden, Slægt, Venner, Menneskenes
F, s. 487 er naar han, som i disse sidste · Dage, fæster Øiet paa de himmelske Ting,
KG, s. 296 Drankeren just i de første · Dage, førend altsaa Lægebehandlingen har
NB2:155 ordisk Lykke og Glæde og gode · Dage, først i den bliver » Næsten«
EE2, s. 191 t trainere. Man ventede de 40 · Dage, Gevinstens Størrelse blev bestemt, Hestene
JJ:358 tag Lidelserne bort, giv dem gode · Dage, giv dem deres Ønske – og det Store
AE, s. 449 kke kan komme afsted de andre · Dage, gjør det ogsaa muligt, at det Religieuse
TS, s. 64 r Nogen, der ønskede ham af · Dage, han kunde, hvis han raadede over Sligt,
Papir 340:15 lde opbygge Templet i 3 · Dage, han, hvis store Ord nu kommer igjen i Spotten;
NB23:170 naar den er brugt blot i 8 · Dage, har den allerede en Historie. Eieren veed
Not9:1 rksomhed har bestaaet i de 3 · Dage, har Kirken altid overladt til Enhvers fri
DS, s. 229 a ikke at narre Sorgen et Par · Dage, hvad hjælper det, da lige saa gjerne
NB28:7 Gud befaler ham fE at faste i 10 · Dage, hvilket er Dødsdom o: s: v: o: s: v:
2T44, s. 208 ange ere hans Forventningens · Dage, hvis han talte dem alle tilsammen! Da kom
CT, s. 288 takke Gud som paa de festlige · Dage, hvor Du derfor ikke kunde ønske at være
IC, s. 238 vad der i Christenhedens gode · Dage, hvor Fred og Tryghed begunstiger Misforstaaelsen,
AE, s. 482 Det, saa gaaer der igjen otte · Dage, hvor han er uskyldig, men saa den niende
NB5:64 leve uden hende. De faae enkelte · Dage, hvor jeg egl. var msklig talt lykkelig,
EE1, s. 428 n. / Din Johannes. / I disse · Dage, hvor jeg ikke personlig, naar jeg vil,
EE:53 behageligste i Msk. Søvn) visse · Dage, hvor Naturen synes saa drømmende saa
CT, s. 131 . Men see, i alle de Timer og · Dage, hvori han er beskjeftiget med at erhverve,
NB12:22 ind ad Porten, portofri inden 14 · Dage, hvori Lønnen m: m: opgives. / /
SLV, s. 416 r, at der er 5 Dage igjen. 5 · Dage, hvormeget er det? Det er jo ikke et Comma
Brev 197 rer Dig daglig, især i disse · Dage, hvortil nogle Spadseretoure om Aftenen
NB26:39 e og ladet mig vente i en 8 · Dage, hvorved da Alt var gaaet i sin Moder igjen,
EE2, s. 82 et bedre en tidlang i de unge · Dage, i al Stilhed ønsker man, at man ikke
Oi4, s. 214 Øret: men hvad man i vore · Dage, i disse christelige Stater og Lande, hvor
Brev 245 jeg til det, netop i disse · Dage, i ethvert Tilfælde beder jeg Dem, med
4T43, s. 116 il Gavn og Glæde. I glade · Dage, i lykkelige Tider gaaer Job ved Slægtens
NB6:79 -sigende. I Christend.s første · Dage, i Modsætning til Hedenskabet, der satte
TSA, s. 109 ler Sorgløshed til i gode · Dage, i otium at beriges ved Det, ved hvis Forkyndelse
EE2, s. 19 ier i Forliebelsens første · Dage, ikke Forsøg i den experimenterende Erotik,
OTA, s. 266 e Dag, blev da borte i flere · Dage, indtil den atter kom igjen, hvilket tyktes
NB2:121 bage vinder man Anseelse og gode · Dage, item at Usselheden skjules: men ved i Sandhedens
EE:173 r, men i en Omløbs-Tid af faae · Dage, ja Timer. / d. 31 Aug. 39. / Fader i Himlene!
SLV, s. 357 hende, jeg byder det for 14 · Dage, jeg byder det for Bryllupsdagen –
EE2, s. 151 thi uagtet jeg i de 14 · Dage, jeg har anvendt Aftentimerne til dette
SLV, s. 170 morgen, iovermorgen, om otte · Dage, jeg kaster dig bort, elendige Skriverpen,
NB5:23 eg forlanger jo ikke de gode · Dage, jeg trøster mig tvertimod til, at disse
EE2, s. 73 gsaa, at det har kostet mange · Dage, jeg veed ogsaa, at der kan forestaae mange
Not8:27 med al den Uendelighed som i gl. · Dage, jeg vil ikke være glad, naar hun er
SLV, s. 297 det er ikke for at have gode · Dage, jeg vil skilles fra hende, men fordi jeg
SD, s. 227 oe« heed det i gamle · Dage, kort og godt, saa ædrueligt som muligt
PMH, s. 79 at det blev atter som i gamle · Dage, kun een Himmel og kun eet Grækenland.
NB7:72 og dermed skaffede Dig lidt bedre · Dage, kunde Du saa elske Χstd. saa høit.
CT, s. 295 ge, vi, der alle begjere gode · Dage, lykkelige Tiders Fred og Tryghed, vi, der
EE2, s. 191 Sag at ride Vædderidt i 3 · Dage, man risquerede at komme i en saadan Fart,
NB23:200 t alvorligere Øvelse, end 14 · Dage, med uforandret Levemaade, hver Dag at anvende
NB18:33 endighed – ak i Ungdommens · Dage, medens Blodet var varmt, og jeg saa gjerne
NB18:33 ret som de Andre, ak i Elskovens · Dage, medens Hjertet bankede heftigt, og jeg
FB, s. 119 inder ere henrundne siden hine · Dage, men Du behøver ingen sildig Elsker,
Papir 340:15 e han til, i Ungdommens · Dage, men han var ikke med i Legen, og om Nogen
OTA, s. 212 a voxte han til i Ungdommens · Dage, men han var ikke med i Legen; og om Nogen
Brev 273 re end i mange foregaaende · Dage, men igaar var jeg atter en Pjalt, idag
NB2:124 kke raisonere ell. forlange gode · Dage, men maa finde sig i Alt og takke Gud til.
JJ:442 gyndelse, maa man igjen som i gl. · Dage, menneskeligt begynde med det Spørgsmaal,
DS, s. 159 Det er mig der ønsker gode · Dage, mig der vil skaane mig selv; men saa vil
Brev 17 ken Du siger, at den » i de · Dage, mod Sædvane, flere Gange har været
NB23:33 jerne have msklig talt gode · Dage, more mig, nyde Livet o: s: v:. Ak, og jeg
NB10:210 ledes er det ogsaa; i gode · Dage, naar Alt er saa let at forstaae, ell. de
Papir 454 selv? det er i Ungdommens · Dage, naar Blodet o: s: v: / Ja, i Sandhed gjennem
2T43, s. 33 es for dem, naar de see gode · Dage, naar de paa en underlig Maade føle sig
EE2, s. 24 latterlig Maade var kommen af · Dage, Noget der da gottede Dig i mange Dage,
PMH, note fter at have gjort furore i 14 · Dage, nu af en høflig Critik at anvises Plads
NB22:90 aledes gjorde man vel i gl. · Dage, nu indskrænke vi os til i det Høieste
F, s. 484 n at see een af hans Herligheds · Dage, nu synes han selv at ville være –
KG, s. 184 indsk Anstrengelsen, hav gode · Dage, nyd Livet i Magelighed, og tag mod det
KG, s. 184 indsk Anstrengelsen, hav gode · Dage, nyd Livet i Magelighed, ved at tage mod
DS, s. 222 ast til hinanden i Ungdommens · Dage, og Alderdommen finder Alt uforandret, som
NB2:119 or dem om Klogskab, og gode · Dage, og Anseelse og et feedt Levebrød og
TTL, s. 440 l værdigen at bære gode · Dage, og den Besluttede stærkt bevæbnet
Papir 349:5 Livet gik ud for at ende sine · Dage, og der da under Veis faldt en Tagsteen
OTA, s. 380 n var det allerede i de gode · Dage, og derved vel forberedt til at bestaae
AE, s. 197 Christen nu og i de første · Dage, og det at ville være en Christen igjen
3T44, s. 238 nker nemlig ikke paa de onde · Dage, og forstaaer ikke hvad det vil sige, »
NB27:50 Naar vi blot kan have gode · Dage, og Gud i denne Henseende ikke slaaer til
Brev 119 / Brevet har ligget et Par · Dage, og jeg har læst den sidste Bog; hvor
Brev 28 n til min Raadighed i de første · Dage, og jeg ikke vilde opsætte at takke Dig,
NB27:6 Du i denne Verden faaer gode · Dage, og lever hen bedøvet i Adspredelse og
AE, s. 424 mellem Menneskene de søgne · Dage, og saa ved Bistand af nogle Dilletanter,
Papir 590 te staaer da kun paa nogle · Dage, og stundom kommer det den Nervesvage til
TS, s. 79 blev seet af dem i fyrretyve · Dage, og talede om det, som hører til Guds
EE1, s. 35 e i en Gryde for at koges i 8 · Dage, og ved denne Proces blive forynget. Han
SLV, s. 170 er forkorter mig de mørke · Dage, og øger en Evighed til vor lykkelige
4T44, s. 372 over, over hine Herlighedens · Dage, om han dog veed, at de ere forbi! Men nu
FB, s. 107 ae dem mere. De rede tause i 3 · Dage, paa den 4de Dags Morgen sagde Abraham end
Brev 40 e skal gjøres paa en af de · Dage, paa hvilke jeg ligger i Strid med den.
2T43, s. 19 ens Goder, om Sundhed, glade · Dage, Rigdom, Vælde, Lykke, en herlig Ihukommelse;
SLV, s. 352 yk fra hiin Tid, mange glade · Dage, saa blev han gift, og Alt gik vel, kun
AE, s. 425 g mærke dermed i Ugens sex · Dage, saa er det ikke langt fra, at vi Alle forstaae:
NB26:39 kal lyde: Du kunde jo vente en 8 · Dage, saa er det ikke mere Samtale, saa er det
F, s. 511 er Philosophien i disse sidste · Dage, saa forskjellig fra hiin gamle karrige
BA, s. 408 logere paa Verden end i gamle · Dage, saa fødes ogsaa Mængden af dem blindfødt
Brev 97 d jeg ikke skulde see Dig i disse · Dage, saa haaber jeg paa Søndag at skulle
NB10:112 mskligt talt gode og glade · Dage, saa indlad Dig aldrig for Alvor med Χstd.
Brev 304.4 avde befundet mig ilde et Par · Dage, saa jeg virkelig frygtede for, at jeg,
NB28:32 en, naar Læreren var bragt af · Dage, slet ikke kom ud i Verden. / Anderledes
Brev 35 ndighed, at jeg siden hine · Dage, slet Intet har hørt fra Dem, være
EE:173 r med det Glædelige i Ulykkens · Dage, som det ifølge Josephs Fortolkning af
EE1, s. 427 omme. Selv agter jeg i disse · Dage, som endnu ere tilbage, at besøge dette
TTL, s. 423 ens Øieblik at minde om de · Dage, som ikke behage? Men er det da sørgeligt,
TS, s. 91 Retning, at jeg har for gode · Dage, sparer mig selv for de Farer, som ere forbundne
AE, note de vel alle komme ynkeligen af · Dage, svarede Oraklet: ogsaa dette skal blive
YDR, s. 111 kede Skribenter fra de sidste · Dage, Søren Kierkegaard, søger at indprente,
SLV, s. 298 ke fordi hun tog sig selv af · Dage, thi det er sandt, men fordi hun følte
NB11:117 opbyggede det ogsaa igjen i tre · Dage, thi hans Opstandelse ( tredie Dagen) var
NB30:50 e Verden, have Profit, gode · Dage, timelig Løn, saa maa Du arbeide i Retning
EE:194 Og de stode nu der, mætte af · Dage, trætte af Livet, og dog, det var ikke
Oi1, s. 130 , hvor jeg kunde vente Timer, · Dage, Uger for at finde Udtrykket just som jeg
NB30:95 jeg fik sandseligt ønskelige · Dage, ved at faae Jordens Goder, hvis det skulde
CT, s. 271 uendelige Verden. Ja, i gode · Dage, ved stille Veirlig, naar Lykken smiler,
Not6:18 il at kjende Hald fra gamle · Dage, viste det sig dog, at det var ikke mere
Brev 279 n i det Allerseneste om 14 · Dage. – / S T / Hr Magister Kierkegaard
OTA, s. 212 an var jo endnu i Ungdommens · Dage. – Saa kom Elskovens Tid, men Ingen
Papir 340:15 r jo endnu i Ungdommens · Dage. – Saa kom Elskovens Tid, men Ingen
NB26:39 de: jeg kunde jo vente en 8 · Dage. / / / / Lad mig endnu engang tage den Sag
NB12:162 m var Alt endnu som paa Luthers · Dage. / / / Verden vil bedrages kan siges paa
NB35:35 / At takke Gud for de gode · Dage. / / Det er da det man i Christenhed kalder
Brev 190 ed dertil i de foregaaende · Dage. / Da Du formodl. ikke har Noget mod, at
NB6:24.a ken, der kunde komme i de samme · Dage. / Derfor, den skal ikke udgives. Min Stilling
JJ:330 der han regelmæssig visse · Dage. / Det der egl. er det Vanskeligere er at
NB4:78 værd end al Verdens gode · Dage. / Det følger af sig selv, at jeg atter
SLV, s. 304 luttede, at tage sig selv af · Dage. / For sidste Gang enedes den Vise og Tyrannen.
NB26:83 rden, hjælpe En til gode · Dage. / Hvilken er derimod Christendommens Mening
Brev 119 gid den vilde komme i disse · Dage. / Hvordan har Du det ellers, er Du rask?
AE, note sammen i et Spatium af fjorten · Dage. / I Forhold til Lære er det at forstaae
Papir 1:1 ede Carlstadt og Eck igjen 3 · Dage. / L. fik Befaling af Hertugen af Pom̄eren,
NB2:17 ikke at ville have beqvemme · Dage. / Men jeg vil holde ud og holde mig til
Papir 1:1 , at komme til Rom inden 60. · Dage. / pag. 83. d. 8 Aug skrev Luther til Spalatin,
NB8:83 af den blot i Løbet af 8 · Dage. / Saaledes anerkjendes det Udmærkede
Brev 295 t mig at forblive her end en 14 · Dage. Af en Reconvalescent at være befinder
AeV, s. 79 enligen begrændset af en 8 · Dage. Anderledes med vor driftige og foretagende
4T44, s. 334 it Livs beqvemme og magelige · Dage. Blot at et Menneske ret er opmærksom
NB2:259 ven udsolgt i Løbet af 8 · Dage. Der var bleven en Fimsen i hele Byen som
NB26:77 e, at bede om jordiske gode · Dage. Dersom En begjerer Lidelsen, da er det
LA, s. 55 an kjender ham fra Ungdommens · Dage. Det forstaaer sig, den samme Virkning kan
OTA, s. 133 in Ligemand fra hine elendige · Dage. Det var en forfærdelig Erindring at
Brev 59 – Eller« i to · Dage. Dette siger ikke lidt hos mig, der aldrig
EE2, s. 18 ære Din Kjæreste i otte · Dage. Dine forliebte Studier faaer Du nu at fortsætte
CT, s. 81 der kun var enkelte uheldige · Dage. Dog er det et Evangelium, og det afsier
SLV, s. 145 ver en Tilflugt for de gamle · Dage. Er hiin Existents poetisk, hvad gjør
DD:147 an kunde holde ud at bede i flere · Dage. For vor Tid synes det vel latterligt; men
LP, s. 56 mmer paa en unaturlig Maade af · Dage. Forfatteren af disse Linier er derimod
F, s. 467 m alle Aarhundreder indtil vore · Dage. Fortalerne bære Præget af det Tilfældige
Not6:22 ielse maa vare i det mindste 8 · Dage. Fuglen syntes ogsaa at være meget seiglivet;
EE1, s. 221 r ere forløbne siden hine · Dage. Han var en Yngling, han var begeistret.
Brev 3 f 28-30 f. M. erholdt jeg i Dag 8te · Dage. Her vedlagt sender jeg Dig et Creditiv
Papir 349:2 i jeg svømmer i flere · Dage. Herover blev den Første saa forskrækket,
Brev 17 g ned til Dig og bliver nogle · Dage. Hils Jette, Poul. / Din S. K. / Til /
3T44, s. 265 blik, han maatte vente nogle · Dage. Hvad kunde der ikke hænde i disse Dage?
SLV, s. 233 maa være det i Ungdommens · Dage. I saadanne Øieblikke søger jeg ikke
Brev 184 l paa Aarets øvrige 364 · Dage. Ja, en saadan Deeltagelse, den kommer i
NB24:54 i august 1852 / vente en 8 · Dage. Jeg kan huske den Replik: hvad bilder han
NB10:166 hen, hvorledes jeg kom af · Dage. Kun en død Mand kan standse og hævne
KKS, s. 106 den første Ungdommeligheds · Dage. Kun i Erindringen er der absolut Ro, og
AE, s. 340 t i den unge Alder af fjorten · Dage. Men vi ere jo Alle Christne. De lærde
JJ:115 ved at miste min Forstand i disse · Dage. Msklig talt har jeg haft Ret mod hende,
Brev 86 i kan deraf leve mange glade · Dage. Naar jeg da faaer Dig under Armen, Cigarren
CC:13 bigaaer saa de mellemliggende · Dage. Nu kom da Begravelsesdagen. Store Masser
DD:196 d Jøderne fordum i de gl. · Dage. O lad os ikke troe at være voxede fra
NB8:6 ort hele Liv ogsaa de daglige · Dage. Og dersom Du imorgen vilde consulere om
NB2:17 tfor forberedt, men om nogle · Dage. Og naar jeg saa havde sagt det, saa vilde
Brev 184 gt fordeelt paa Aarets 365 · Dage. Om sig end langtfra ikke hver Dag bevidst,
BB:37 iske til visse Timer og visse · Dage. Omkring et saadant Menneske springe Børn
EE1, s. 13 lille Tour paa Landet i en 8 · Dage. Postillonen var bestilt til Kl. 5. Hvad
NB26:9 lse, at Du neppe udholdt det i 14 · Dage. Saa slutter Du altsaa: naar en saadan Mand
EE2, s. 191 eg troede, vi skulde ride i 3 · Dage. Seer Du, saaledes gaaer det Dig. Vil man
TS, s. 79 en Hellig Aand, om ikke mange · Dage. Som de nu vare forsamlede, spurgte de ham,
Brev 182 ennes Vedvaren med de gode · Dage. Som sagt den er ledsaget af gode og velmeente
NB24:74 frygteligt. / Saa gik flere · Dage. Tanken om at prædike ex tempore opgav
NB20:23 bede til Χstus om gode · Dage. Umuligt; thi idet jeg beder Χstus
NB6:13 ke mere til – det var i gl. · Dage. Vel siger nemlig denne Silke-Mand: »
EE1, s. 337 Grækenlands skjønneste · Dage. Vi bleve snart Fortrolige, da jeg, efter
NB28:22 e blev naaet ganske i Apostlenes · Dage: det er nu naaet, især i Protestantismen,
SLV, s. 363 et siden hine Forventningens · Dage: erat in eo vicinio tonstrina quædam.
NB4:25 de at see, een af hans Herligheds · Dage: fortryder ikke Eders Valg; thi sandel
CT, s. 296 t see, een af Hans Herligheds · Dage: fortryder ikke Eders Valg; thi sandeligen
KG, s. 283 lig i Forelskelsens første · Dage: ikke sandt, saa vilde den ene Listige sige
NB2:128 Slumper man da til at have gode · Dage: ja saa er det godt. Har man Lidelse, Næringssorg
NB16:99 sigt hver anden Dag i en 14 · Dage: nu reiser hiint frygtelige Uhyre sig, Pøbelen
NB29:65 r ham, forkiæler ham ved gode · Dage: og han bliver ikke udødelig. / Min Gud,
NB10:112 talt, at see glade og gode · Dage: saa indlad Dig aldrig for Alvor med Χstd;
SLV, s. 36 oe det første Gang fjorten · Dage; anden Gang sige de det er Døden, tredie
4T43, s. 122 des, at han havde seet glade · Dage; da blev hans Sjel end utaalmodigere. »
CT, s. 298 var det ved Vaade Han kom af · Dage; det var ei heller nogle Enkelte, der overfaldt
CT, s. 189 ikke i det gamle Testamentes · Dage; Gud fordrede ikke af Job, at han selv skulde
OTA, s. 329 de jordiske Ting og de glade · Dage; ikke stræber efter jordisk Fordeel,
EE2, s. 81 t, sentimental paa sine gamle · Dage; man føler Alt saa tomt omkring sig,
NB14:21 Aar! O, for ham er det dog kun 7 · Dage; men det stakkels uselige Msk, der forsmægter
EE2, s. 21 De havde maaskee kjendt bedre · Dage; men dette var glemt, og Ladegaarden er
SLV, s. 267 gholderen. Han var syg nogle · Dage; og da Døden for Alvor kom, og da det
NB29:112 s fra hendes Jomfruestands · Dage; og nu er der Ingen, som mere bestyrker
2T44, s. 224 undring, og være det alle · Dage; thi der er kun Eet, som i Sandhed er Beundringens
NB12:29 øvl i Bogtrykkeriet i de · Dage; thi ell. var jeg dog maaskee gaaet hen
NB20:23 eg kan bede til Gud om gode · Dage; thi Gud har ikke sat et nødvendigt Forhold
F, s. 520 ikke mere hvad det var i gamle · Dage; thi i gamle Dage var det godt Philosophie
3T44, s. 265 de der ikke hænde i disse · Dage? Og om end disse vare forløbne uden noget
G, s. 66 hvad der var Skik i hine gamle · Dage? Tør man maaskee ikke klage for Gud?
BB:2.1 infache Melodieen statt gefunden, · dagegen das Lied vermöge der Mannichfaltigkeit
BB:2 ung gründet, so bestim̄t · dagegen den romanischen der Accent, der an der
Not4:45 . Auf einen Standpunkte, wo · dagegen die Wahrheit als sich Entwickelndes gewußt
Not3:6 gen ausprägt; die zweite · dagegen in die gewaltsame Bewegung des Sturmvindes,
BB:2 Form der Tenzone beziehen sich · dagegen ursprünglich auf gesetzte Fälle
BI, s. 123 er dargestellt, im Phädon · dagegen verschwindet der heitere, himmlisch-schöne
IC, s. 241 Dig om Natten – men om · Dagen ( ja jeg tilstaaer det, jeg føler selv
NB17:60 høre Byen gjenlyde hele · Dagen af alt det Piat, sætter det sig uvilkaarligt
SLV, s. 184 til hvilkensomhelst Tid paa · Dagen afføre mig mit Tungsind eller rettere
G, s. 18 sig Motion for hele Dagen; thi · Dagen anvendte han til at fortrylle Pigen. Som
NB12:141 en mod det daglig hver Time paa · Dagen at forfølges af disse Tusinder og Tusinder.
Papir 386 er alene, pleier flere Gange om · Dagen at fortælle for sig selv de samme Historier.
BB:37 et: idelig og saagodtsom hele · Dagen at fortælle intetsigende trivielle Historier
NB:167 st naar det begynder at aftnes og · Dagen at hælde, da kommer Forstaaelsen at
NB13:89 begynder Barnet nu midt paa · Dagen at klage over Arbeidet, saa misbillige
NB16:26 , hver Dag, hvert Øieblik paa · Dagen at kunne blive kastet ud i Afgjørelser
G, s. 23 ornegte sig selv, for ikke hele · Dagen at sidde hos den Elskede. Det samme Vers
BOA, s. 169 rlige, der til enhver Tid paa · Dagen baade Kl. 4 og Kl. 5 overgaaer menneskelig
KG, s. 256 den, som allerede tidlig paa · Dagen begynder at forvente og være forberedt
EE1, s. 223 οι! Natten er forbi, · Dagen begynder atter sin utrættede Virksomhed,
Brev 133 I Midnattens Stilhed; thi · Dagen begynder jo med Midnat, og ved Midnat vaagnede
Not15:4 ende i min Seng. Men var om · Dagen den Sædvanlige, mere kaad og vittig
SLV, s. 13 e. Saa laante han den. Tredie · Dagen derefter, jeg husker det saa tydeligen
NB21:29 ubetinget, havde rendt hele · Dagen efter Χstus, talt med ham Dag ud og
Brev 69 eg veed det ei, thi selv jeg · Dagen efter / Til Hiemmet vendte, for igien min
NB20:12 ige at just samme Dag eller · Dagen efter at jeg havde skrevet til Luno og
NB17:61 riig og smuk Pige, med hvem han · Dagen efter Brylluppet har isinde at tiltræde
Brev 114 n eneste Gang, Dagen eller anden · Dagen efter Din Afreise. / Din S. K. /
Brev 14 in Kilde var vel et Rygte men · Dagen efter en paalidelig Efterretning. At jeg
Brev 180 re da Foræringer. / Men · Dagen efter en saadan Høitidelighed da er
AE, s. 424 rdelig let at forstaae, men · Dagen efter er den Forstaaelse saa vanskelig,
Brev 15 erretning skriver jeg ikke. Tredie · Dagen efter fik jeg min Kilde. Den var tilforladelig.
BOA, s. 256 en at blive sig det bevidst, · Dagen efter listede sig til at see – den
Papir 420:2 s Mine saa alvorlig, som · Dagen efter Mag. H.s Bog var udkommet. Der var
JJ:109 . 12. / Berlin d. 10. Mai 1843. / · Dagen efter min Ankomst var jeg meget slet, færdig
IC, s. 179 stede, at han derpaa tredie · Dagen efter opstod fra de Døde, saa opfoer
Brev 234 elv have glemt den, at man · Dagen efter skulde være bange for at nævne
Brev 15 am. Sligt skriver man altsaa ikke. · Dagen efter talte jeg med ham, og han fortalte
AE, s. 20 nemlæst. Hvad skeer? Tredie · Dagen efter udkommer et hastværksrecenserende
4T44, s. 379 ige maaskee strax, de Fleste · Dagen efter vilde kalde en Ubetydelighed saa
NB20:34 – og sæt saa Du døde · Dagen efter, at Du havde udgivet dem! / Sagen
NB10:20 trengt holdt. Den Dag, ell. · Dagen efter, da Artiklen om P.L.M. var udkommet,
G, s. 55 ormelt tænkt. Om hun døde · Dagen efter, det vilde ikke forstyrre ham videre,
CT, s. 246 get Ubetydeligt, som er glemt · Dagen efter, Meget, som dog nogen Tid har beskjeftiget
AE, s. 219 hverken den samme Aften eller · Dagen efter. / » Men,« sagde jeg
Brev 114 ar jeg kun seet een eneste Gang, · Dagen eller anden Dagen efter Din Afreise. /
Papir 439 s Rige er i Himlen. / Natten og · Dagen eller Nicodemus og Stephanus / eller /
NB2:2 Dagen igaar, mere maaskee end · Dagen ellers forud for en Helligdag, ganske ell.
AE, s. 400 vær og trang og treven som · Dagen er det i Dagligstuen, og Natten paa Sygeleiet,
Brev 273 r jeg sidder stille, og om · Dagen er det mig strængelig forbuden at give
3T43 llingen om, at Natten er forbi og · Dagen er frembrudt, at Natten har varet længe
3T44, s. 271 r det er Alle vitterligt, at · Dagen er frembrudt. Da gik Dens Sol op, hvis
IC, s. 211 ringsvei, den meste Deel af · Dagen er han naturligviis beskjeftiget med Udøvelsen
JJ:143 ivet, som det til visse Tider paa · Dagen er i Kjøbenhavn. Kl. 9: Smaabørnene
NB14:80 aagner ( Natten er forbi – · Dagen er kommet). Saa staaer man op, klæder
Brev 41 men paa denne Aarstid, hvor · Dagen er saa kort, kan det saa let skee, at Solen
AE, s. 281 digt Dyr, der visse Tider paa · Dagen er sjelden sindrigt, men ellers Intet har
AE, s. 457 ligen Ironie har den saa lang · Dagen er, ikke bunden i nogen Form, fordi den
CT, s. 23 v i Aar ud og Aar ind saa lang · Dagen er, paaskjønnet eller upaaskjønnet,
F, s. 473 i mine Øine, liflig saa lang · Dagen er. Hendes Betragtning er in contento følgende:
CT, s. 119 tter Opmærksomhed saa lang · Dagen er; og Ynglingen vaagen som sjelden nogen
Papir 2:1 Due etc. paa hvilken Tid af · Dagen etc. Om Maria var smuk? hvor gammel hun
TTL, s. 453 gjøre Dyrtid, saa Aaret og · Dagen faaer uendeligt Værd – og naar
EE1, s. 277 orbeholder mig 100 Rbdlr. om · Dagen fast i Londoner Bank, deels fordi jeg ikke
3T44, s. 244 han gik med sin Lygte om · Dagen for at søge Mennesket. Man skulde ikke
SLV, s. 447 aste efter, jeg har Tiden og · Dagen for mig selv, og kan uforstyrret uden at
Brev 80 opfatte det, at Prof Sibbern · Dagen for min Afreise havde søgt mig »
SLV, s. 399 ndes Umiddelbarhed, Livet og · Dagen for sig, hvilket er allerkjereste. Hun
G, s. 28 om man saa vil, stemt netop som · Dagen fordrede det; thi Skjebnen havde maget
EE1, s. 166 Dog, Natten seirer og · Dagen forkortes og Haabet voxer! Saa fylder da
2T44, s. 206 naar Natten er forbi og · Dagen frembrudt; naar Kampen er udstridt og Seiren
EE:150 t sammenligne med den Nat, hvoraf · Dagen fremgik) ikke knuge Kirken sammen, lade
NB4:30 t, naar man som jeg har hele · Dagen fri, og Tanke-Kraft som jeg har den.
Brev 43 Dig, og mit Besøg hos Dig · Dagen før jeg reiste vistnok mere maatte forekomme
G, s. 63 lusioner til dette Forbigangne. · Dagen før min Afreise læste jeg i Adresseavisen:
Brev 273 den øvrige Deel af · Dagen gaaer bort med at stride mod Søvn og
LF, s. 14 rste Stjerne, man træt af · Dagen glad hilser i Længsel efter Natten,
3T44, s. 267 nker, der havde ladet Dig om · Dagen glemme Alt, og holdt Søvnen borte fra
OTA, s. 123 uldkomme, Du give aarle, naar · Dagen gryer, den Unge Beslutningen at ville Eet;
OTA, s. 250 uldende, Du give aarle, naar · Dagen gryer, den Unge Beslutningen at ville Eet;
LF, s. 14 som man tager Afsked med, idet · Dagen gryer. Digteren er Evighedens Barn, men
SLV, s. 259 Gaden. Den øvrige Deel af · Dagen hang han vel efter sin usalige Bekymring,
AaS, s. 44 havt Fred, til enhver Tid paa · Dagen har det maattet være paafærde, fordi
G, s. 17 ved hans Skrig. I den Stund, da · Dagen har seiret, da alt Levende glæder sig
OTA, s. 123 slutningen at ville Eet; naar · Dagen helder give Du Oldingen en fornyet Ihukommelse
OTA, s. 250 lutningen at ville Eet; naar · Dagen helder, give Du Oldingen en fornyet Ihukommelse
NB15:18 hos os; thi det er mod Aften og · Dagen helder; og Han gik ind for at blive hos
IC, s. 26 mme hos sig og dog sidde hele · Dagen hos een Syg – uden at forsømme
IC, s. 26 kan ikke blive siddende hele · Dagen hos een Syg, endnu mindre have alle sine
KG, s. 300 Barnet har været ude hele · Dagen hos Fremmede, og tænker paa, at det
G, s. 13 tede for at blive siddende hele · Dagen hos Pigen og saaledes falde hende til Besvær.
IC, s. 26 river, beholder den Syge hele · Dagen hos sig for stadigt at bruge den, medens
Brev 38 ime om Natten, paa den Tid af · Dagen hvor man befinder sig svagest – han
BOA, s. 129 Besindighed; og det er, naar · Dagen hælder, naar det stunder mod Afskeden,
BOA, s. 129 og det er naar · Dagen hælder, naar det stunder mod Afskeden
LA, s. 88 Engagement; i nogle Timer af · Dagen hører han maaskee med til Publikum,
DBD, s. 131 Og dette kom ret tydeligt for · Dagen i hin Erindringstale af Prof. Martensen.
EE1, s. 93 af det Erotiske, der kom for · Dagen i Ridderen, eller Riddervæsenet er en
NB13:31 lder om ret intensivt at bruge · Dagen idag – og saa lister jeg igjen afsted.
CT, s. 80 vplage? Det er den Plage, som · Dagen Idag ( hvilken har nok i sin egen Plage)
NB21:121 velse i Christendom. / / · Dagen iforveien havde jeg talt med Pauli, der
Brev 143 om om jeg havde gjort det Samme · Dagen iforveien, det er Modbilledet hertil. Men
NB28:54 Havde jeg faaet det at vide · Dagen iforveien, havde jeg neppe skrevet til
NB15:125 var Forsamling eller bestilles · Dagen iforveien. Hans Opgave skulde være at
NB2:2 gdag er, netop derfor har vel · Dagen igaar, mere maaskee end Dagen ellers forud
NB12:90 genen, og naar vi saa ere vaagne · Dagen igjennem – ak, hvis Du dog alligevel
LF, s. 19 den tause Nat, men ogsaa naar · Dagen igjennem de tusinde Strænge ere i Bevægelse,
AE, s. 377 af Eder at blive her og hele · Dagen igjennem ikke bestille Andet end synge
Brev 16 . Du veed, at jeg saa omtrent hele · Dagen igjennem ikke bestiller Andet end at gaae
NB24:115 8 Lovgivere som skrev Love hele · Dagen igjennem kan dog ikke saaledes udtømme
NB22:78 kkels Msk) skulde leve hele · Dagen igjennem og Dag ud og Dag ind ene i Selskab
4T43, s. 161 sit Net efter Fuglen, venter · Dagen igjennem til Aftenstunden, og da sidder
SLV, s. 242 t være høitidelig hele · Dagen igjennem uden at have en sund eller en
NB2:54 de og horede og svirede hele · Dagen igjennem, det vilde man tilgive mig –
NB30:44 ikke at bestille Andet hele · Dagen igjennem, hvis det lod sig gjøre. /
LA, s. 77 . Paa den Maade slog det hele · Dagen igjennem, og angav dog aldrig Klokkeslettet.
NB18:48 han en Hund, der er hjemme hele · Dagen igjennem. Den ligger i det aabne Vindue
SLV, s. 429 t han Intet faaer bestilt om · Dagen ikke deraf, at han er stundesløs, men
OTA, s. 238 a det Gode, i Din Drøm om · Dagen indbilder Dig, at man med Trællesind
Not1:7 elaget, som Gud har lagt for · Dagen kaldes χαϱις σωτεϱιος
CT, s. 25 stjæle, Det der er brugt om · Dagen kan Ingen stjæle. / Altsaa det daglige
IC, s. 241 rmende det er mod Dig), om · Dagen kjender jeg Dig ikke, om Dagen siger jeg:
SLV, s. 283 n skal anerkjende, at han om · Dagen kun tænker paa sit Livs Kategori og
G, s. 17 tidlige Morgen. I den Stund, da · Dagen kæmper med Natten, da der selv ved Midsommerstid
OTA, s. 267 ndets Rislen kjedsommelig og · Dagen lang. Den begyndte nu at beskæftige
4T44, s. 291 m hænder, at det er, naar · Dagen længes, at ogsaa Vinteren strenges,
AE, s. 321 nde, der hvert Øieblik paa · Dagen maa have Vittigheden til sin Disposition,
AE, s. 171 t, tilbragte det Øvrige af · Dagen med at drive og tænke, eller med at
NB6:21.b ragde en ikke ringe Deel Tid af · Dagen med at læse opbyggelige Skrifter, med
NB19:57 , at tilbringe den meste Deel af · Dagen med Bøn og Paakaldelse, Faste o: D:
BB:37 – ved at kjede dem hele · Dagen med Fortællingen om » hvor rart
NB17:60 d Skjæget tales der hele · Dagen næsten om ikke Andet, og bestandigt
NB33:57 øre det og til enhver Tid paa · Dagen o: s: v:. Phænomenalt seer det altsaa
SLV, s. 242 es. En Skipper kan gaae hele · Dagen og bande uden at tænke det Mindste derved,
NB12:107 diker man hver Time paa · Dagen og ganske anderledes mægtigt end den
IC, s. 205 ge den historiske Sandhed for · Dagen og gjøre den aldeles uomtvistelig. Dette
EOT, s. 265 a eller den forfulgte ham, om · Dagen og i Drømme om Natten, under Arbeidet,
NB21:110 e idetmindste maatte sidde hele · Dagen og ikke bestille Andet end takke ham, saa
NB6:92 han siger: saadan gaae hele · Dagen og lege med Dig kan jeg virkelig ikke,
G, s. 64 jør? Jeg gaaer i Søvne om · Dagen og ligger vaagen om Natten. Jeg er flittig
Brev 15 formodentligen den hele Sag nu har · Dagen og Livet og Landeveien for sig o: s: v:.
AE, s. 214 nedes. Og Aftenens Afsked med · Dagen og med Den, der har oplevet Dagen, er en
4T44, s. 347 lse deelt Tiden, har adskilt · Dagen og Natten, og saaledes vil ogsaa Beslutningens
NB22:92 skee slide og slæbe hele · Dagen og neppe kunne erhverve det Daglige. Jo
NB20:75 Villie, at Msket skal arbeide om · Dagen og sove om Natten. / Luther – og
EE1, s. 166 st, thi Du forkorter Alt, · Dagen og Tiden og Livet og Erindringens Møisommelighed
Brev 217 nok faae nærmere Beskeed om · Dagen og Tiden; men De maa da paa ingen Maade
PS, s. 238 idel Sorg, medens dog · Dagen og Timen er udfyldt med den Lærendes
NB4:154 unde ønske at ligge hele · Dagen paa en Sopha og lade sig fortrylle) er
SLV, s. 319 Viseste anvendte 6 Timer af · Dagen paa et Menneske, om han anvendte 6 andre
Brev 194 ligesom Du en god Deel af · Dagen paa Skolebænken, har ikke Eftermiddagen
2T44, s. 196 Sjel, der blev staaende hele · Dagen paa Torvet, men ogsaa Den, der, skjøndt
SLV, s. 117 r hvert andet Øieblik paa · Dagen plager hende med sine fade Prætensioner,
Not15:4 t af. / Men indefter; anden · Dagen saae jeg, at jeg havde grebet feil. En
NB:14 det høieste visse Timer om · Dagen sidder paa Værelset og skriver, og saa
IC, s. 241 agen kjender jeg Dig ikke, om · Dagen siger jeg: jeg kjender ikke dette Menneske!«
NB3:8 t være Noget, naar man saa hele · Dagen skal leve paa Gaden: det er en Kunst. At
SLV, s. 450 m en Alf, og bringer den for · Dagen som et Barn den lykkelige Bemærkning,
F, s. 504 Knude paa Traaden; at gaae hele · Dagen som Fodposten gjennem Gaderne og ringe
FB, s. 129 g lille Pige, der sidder hele · Dagen stille ved sit Arbeide, og om Aftenen veed
Brev 41 eren først Kl. 8 siger, at · Dagen tager af, saa kan jeg dog maaskee naae,
NB15:5.a.a Mørket Jorden blinder, og · Dagen tager af. / Proportioner. / Luther siger
EE1, s. 165 rlige Liv erindrer os om, at · Dagen tager af. Nei, som en ung Brud venter utaalmodig
Papir 436 igjen, at vi komme aabenlyst om · Dagen til Χstus. / ( at vi ere døbte
EE1, s. 400 od Samvittighed anvende hele · Dagen til at gaae omkring paa Gader og Stræder
SLV, s. 283 hendes Ønske, at anvende · Dagen til Glæde for hende, hvis dette var
EE1, s. 426 for det Almindelige. Naar da · Dagen til hendes Afreise kommer, da møder
TS, s. 98 ige Dag og hver evige Time af · Dagen udtrykte) at Du først døer, afdøer:
SLV, s. 264 at han den øvrige Tid af · Dagen vandrede den uhyre Omvei ad alle Muligheders
JC, s. 55 , der spurgte om Natten eller · Dagen var bleven først til: Natten er een
EE1, s. 235 Dog, tilbage til min Ungdom. · Dagen var kommen, da Stykket skulde opføres,
SD, s. 215 Dag ud og Dag ind, saa lang · Dagen var, og Natten med, at tale om sin Forelskelse.
SLV, s. 365 m Arvesynden, arrig saa lang · Dagen var, saa vilde hun for mig havt den samme
OTA, s. 267 lvbekymring – saa lang · Dagen var. » Det kan jo være godt nok«,
OTA, s. 266 sorgløs og glad saa lang · Dagen var. Umærkeligt og livsaligt gled Tiden
EE1, s. 102 sin egen Underfundighed for · Dagen ved at opspore Don Juans, snart har man
PS, s. 267 g Nat, thi Natten var lys som · Dagen ved Faklernes Skin, men hvad enten man
Papir 436 l ham, vi komme til ham om · Dagen ved høilys Dag – og dog om Natten.
NB31:14 se Folk kalde sig efter » · Dagen« ( Journalister). Mig synes at man bedre
TS, s. 69 t for Dig, og Natten lyser som · Dagen«. Nei, saaledes skal Du ikke tale, ak, thi
NB19:57.b siden Evangeliet er kommet for · Dagen) leider dahin kommen, daß man sagt: oh,
NB11:117 hans Opstandelse ( tredie · Dagen) var jo Χstd.s Begyndelse, ell. paa
EE2, s. 19 k først forsvinder op ad · Dagen, at det er glemt, naar hun om Aftenen i
CT, s. 153 lt, saa er det da klarere end · Dagen, at han slet Intet taber. Og at det er glædeligt
NB12:62 igt. / Det er saa klart som · Dagen, at min Categorie er den eneste christelige:
FP, s. 19 g svarer paa ethvert Angreb af · Dagen, Berlings Avis og Politivennen, aldrig har
4T44, s. 376 beider. Naar Livet larmer om · Dagen, da arbeider hans Tanke til at overdøve
KG, s. 291 lille Omstændighed kom for · Dagen, der hjalp ham paa Sporet; hvorledes han
YTS, s. 274 mere skrækket tilbage for · Dagen, der vil tilintetgjøre den, og hvis der
AaS, s. 42 oralske Mod, jeg har lagt for · Dagen, ei aldeles at opgive Haabet om mig. Maaskee
IC, s. 26 an jo blive hos den Syge hele · Dagen, eller den Syge hos ham – o, forunderligt,
NB31:14 ng, nei, de føre Skidt ind om · Dagen, eller endnu bedre betegnet, de føre
SLV, s. 258 andet, til en bestemt Tid af · Dagen, en mager høi Mand gaae med afmaalte
AE, s. 214 n og med Den, der har oplevet · Dagen, er en gaadefuld Tale, dens Paamindelse
PS, s. 262 holdt sig til enhver Time paa · Dagen, fordi hans Iver lod ham endog betragte
YTS, s. 274 age for den Hellige, der, som · Dagen, gjør Alt aabenbart. Saa længe han
EE1, s. 222 om Natten, eller sørge om · Dagen, haabe om Natten. Vær stolt; thi af Lykken
OTA, s. 130 grer ved nogen anden Time paa · Dagen, han angrer timeligt, han styrker sig ved
Papir 270 en. Han forkyndte Ordet om · Dagen, han arbeidede om Natten. Han vidnede i
NB10:162 . Men Pilatus drømte ikke om · Dagen, han forstod, at hvis han ikke domfældte
EE2, s. 21 , Du stundom kan lægge for · Dagen, har noget Nobelt ved sig, men desuagtet
AE, s. 511 har at opsnuse og bringe for · Dagen, har sin Grund i at man ikke respekterer
SLV, s. 157 i hvad Land, hvilken Tid paa · Dagen, hvad Klokken var, Ingen siger det; thi
EE1, s. 67 hvad man har levet i om · Dagen, hvad man har gjenlevet i Natten, hvad der
TS, s. 80 s Liv hver Dag, hver Time paa · Dagen, hvert Øieblik udtrykker det Modsatte,
AE, s. 458 , men til enhver Tid paa · Dagen, hvor han er og hvad han tænker eller
G, s. 59 gt. Jeg gad gjerne see Dem hele · Dagen, høre paa Dem Natten med, og dog naar
GU, s. 339 ken Alder, til hvilken Tid paa · Dagen, i hvilken Tilstand: dersom han kommer oprigtigt,
BA, s. 455 ikke under Arbeidet, ikke om · Dagen, ikke i Natten. / Den, der dannes ved Angesten,
NB10:209 rnat, og tænkte paa Gud hele · Dagen, Intet havde med Verdsligheden at skaffe
IC, s. 58 e paa Pinde til enhver Tid af · Dagen, ivrigere end den travleste praktiserende
PCS og forøvrigt til enhver Tid paa · Dagen, ja om han blev kaldt op midt om Natten,
TTL, s. 452 Døden Natten, saa er Livet · Dagen, kan der ikke arbeides om Natten, saa kan
EE2, s. 23 Den Iver, Du da lægger for · Dagen, kan vel være ret roesværdig, men
DS are fulde – og saa tidlig paa · Dagen, Kl 9 om Formiddagen. Det var Forklaringen.
SFV re til at see paa enhver Tid af · Dagen, levende saa at sige paa Gaden, i Selskab
NB:171 ør dette Arbeide for 1 ℳ om · Dagen, men at jeg gjør det saa omhyggeligt,
OTA, s. 305 gjøre paa en anden Tid af · Dagen, men i Forhold til det at søge Guds Rige
JJ:79 hans Hemmelighed maatte komme for · Dagen, men see trods sin Afsindighed fastholder
NB10:162 latus Hustrue, som drømte om · Dagen, mere vaagen end Pilatus, som ikke drømte
AE, s. 12 enen, Acclamation tre Gange om · Dagen, ni Gange Hurra for de Store, og lignende
SLV, s. 73 n Mands Hjerne, en Drøm om · Dagen, Noget man selv hitter paa, og disputerer
Papir 310 ver Alt paa Regning 4 Snapse om · Dagen, og 2 Glas Punsch for hver Dag jeg holder
G, s. 14 ikke at hænge hos hende hele · Dagen, og dog er han i det første Øieblik
SFV, s. 34 Opmærksomhed hver Time paa · Dagen, og en uafbrudt daglig Scala eller Finger-Øvelse
EE2, s. 219 er sildigere maatte komme for · Dagen, og ikke havde Mod til at blive sig denne
3T44, s. 235 l lyse paa Menneskets Vei om · Dagen, og Maanen vil skinne for ham i Natten,
Brev 42 dtages ligegyldigt hvilken Tid paa · Dagen, om det er paa fastende Hjerte eller lige
NB12:191 or alle; kan hver Time paa · Dagen, om fornødent gjøres, være udsat
EE1, s. 342 tten, jeg er Forstillelse om · Dagen, om Natten er jeg lutter Attraa. Hvis hun
3T43 nge nok, og det gjelder at bruge · Dagen, paa den anden Side Forestillingen om, at
Not8:28 eer i Almdl. mange Gange om · Dagen, saa forandrer jeg den til Bøn for hende,
Papir 260:1 gge en stor Alvor for · Dagen, saa hildede den sig ogsaa; thi Individet
EE2, s. 102 gge al mulig Deeltagelse for · Dagen, skjøndt Du netop ved denne Leilighed
EE2, s. 276 udvikler man i de 12 Timer af · Dagen, sover i de 7, er et Umenneske i de 5, og
EE1, s. 342 færd. Andre ere dydige om · Dagen, synde om Natten, jeg er Forstillelse om
EE1, s. 222 aa dele Dig, Du maa haabe om · Dagen, sørge om Natten, eller sørge om Dagen,
Brev 15 n Kilde. Den var tilforladelig. 4d · Dagen, troer jeg, skrev jeg. At der i den Sag
OTA, s. 305 eskrevne paa en anden Tid af · Dagen, var det galt, thi dette skulde gjøres
OTA, s. 305 e det paa nogen anden Tid af · Dagen, ved nogen anden Time, han er end ikke kommen
F, s. 497 , ved hvilken hiin 11te kom for · Dagen. » Er dette ikke som Hexerie; skulde
KK:4 ioner af det aandelige Liv for · Dagen. / / a) symbolsk Theologie / b) Kirkeret
NB12:28.a den 10 Sept. er jo Forlovelses · Dagen. / Hvad » hende« angaaer,
KG, s. 199 ssteder, som staae aabne hele · Dagen. / Men medens man saaledes ved at tage Forargelsens
NB10:162 Pilatus, som ikke drømte om · Dagen. / Sandt nok, Sagen med Pøbelagtigheden
Papir 459 , der seer Spøgelser om · Dagen. Altsaa bliver det Klogeste: Intet at gjøre.
JJ:215 med Natten, men gik ikke bort med · Dagen. At søge Sandheden om Natten er ligesom
TTL, s. 461 ten, istedenfor at arbeide om · Dagen. Den, der betragter Døden saaledes, er
NB5:69 st, det Hele er mig saa klart som · Dagen. Dog mærker jeg desto alvorligere, at
JJ:374 gel paa Motion, da jeg gaaer hele · Dagen. Han svarer: ja saa maa Grunden være,
F, s. 471 , om mine Skrifter ikke kom for · Dagen. Hvad er nu herved at gjøre? Jeg har
EE2, s. 199 eiseselskab til enhver Tid af · Dagen. Men kan Du ikke det, vil Du ikke det –
SFV, s. 40 n Stue og dovnede ⅔ af · Dagen. Og derimod en, gudelig forstaaet, ret anvendt
EE2, s. 291 hne weiter til enhver Tid paa · Dagen. Saaledes forklarer hun dette Problem, saaledes
IC, s. 214 r Natten lige saa tryg som · Dagen. Stik De derfor Sværdet i Balgen, og
NB18:48 ogerende, han er nemlig ude hele · Dagen. Uheldigviis holder han en Hund, der er
Brev 184 ed, naar den tager feil af · Dagen.! Der er en anden Art Deeltagelse; den er
Papir 254.3 idige Handlinger har lagt for · Dagen.« – Hans Arrestation og senere hans
SLV, s. 237 der det Hele er mig klar som · Dagen: at gjøre Alt for at arbeide hende løs
OTA, s. 121 ildning og liig en Drøm om · Dagen: er den dog ikke uden Tillid og ikke uden
AE, s. 220 an siger, sin Inderlighed for · Dagen: hans Inderlighed er ikke Inderlighed, men
DS, s. 238 at gaae og gabe paa ham hele · Dagen: nei, der fordres en Bestedelse ( Situ
AE, s. 545 for ret at festligholde · Dagen: saa vilde dette jo være comisk. Og dog
NB15:90 a meget, at jeg maa arbeide hele · Dagen: vel saa tilstaaer jeg om mig selv: jeg
4T44, s. 350 idne, at der var arbeidet om · Dagen; Beslutningen var jo at opløfte sin Sjel
AE, s. 409 aa Motion, thi jeg gaaer hele · Dagen; han svarer: ja saa maa Grunden være,
TTL, s. 453 tten, saa kan der arbeides om · Dagen; og Alvorens korte men tilskyndende Raab,
KG, s. 356 skal bringe noget Dybere for · Dagen; springer han fra i denne Vanskelighed,
SLV, s. 111 heus henter Forelskelsen for · Dagen; thi Beslutningen er Forelskelsens sande
G, s. 18 forskaffede sig Motion for hele · Dagen; thi Dagen anvendte han til at fortrylle
AE, s. 115 men, hvorledes kommer det for · Dagen? dog vel gjennem et Menneske? Hvorledes
FB, s. 209 Lege strække til for hele · Dagen? Eller beviser det ikke snarere, at hine
SLV, s. 263 paa Ungdommens Viis, medens · Dagene ere der. / Da lærte han et Par andre
3T43, s. 79 an ikke mere kan arbeide, at · Dagene ere talte, at Enden er nær, at Alts
SLV, s. 361 r utrættelig i Nonsens. / · Dagene ere talte. Sæt hun nu blev syg, inden
EE1, s. 316 ges i sig selv. / d. 21. / · Dagene gaae hen, endnu er jeg lige nær. De
Brev 205 t dog ikke kommet med mig. · Dagene gaae stille, eensformigt, Livet herovre
2T44, s. 222 g ingen Oplysning; og medens · Dagene gik og talte Aar til hendes Alder, indtil
EE1, s. 341 etgjøres. / Saaledes gaae · Dagene hen, jeg seer hende, men taler ikke med
EE1, s. 165 vi skulde holde det ud, hvis · Dagene ikke forkortedes. / Et Aar er forløbet,
4T44, s. 291 nvordighedens Vinter gjør · Dagene lange, om end Tiden og Livet er kort. Hvor
NB:7 udonymiteten overtagen; een af · Dagene vil Trykningen af den » literaire
FB, s. 114 gesang. Han talte ikke vemodig · Dagene, medens Tiderne gik, han betragtede ikke
Brev 49 er mig, saa jeg kommer en af · Dagene, skjøndt jeg Intet lover. Men i min Faveur
EE2, s. 41 ad det er at nyde Forlovelses · Dagene. Jeg maa nu tilstaae, at jeg aldrig har
KK:8 bes det som er Betingelsen for · Dagenes Adskillelse og dog vare de adskilte forinden.
4T44, s. 347 et. Men Gud har dog selv fra · Dagenes Begyndelse deelt Tiden, har adskilt Dagen
4T43, s. 130 og Tidsler. Hvad der skete i · Dagenes Begyndelse, det gjentager sig bestandig
4T43, s. 131 ere urolig. Hvad der skete i · Dagenes Begyndelse, det gjentager sig i enhver
IC, s. 77 hvad i hver Generation indtil · Dagenes Ende Enhver for sin Deel maa lære fra
OTA den stridende; Du, som atter ved · Dagenes Ende skal komme igjen for at dømme Hver
CT, s. 303 a Begyndelsen, Du, som indtil · Dagenes Ende vedbliver at elske hver Den, som vil
IC, s. 102 -Mennesket vil vedvare indtil · Dagenes Ende. Tages Muligheden af denne Forargelse
2T44, s. 207 nter hvert Øieblik og ved · Dagenes Ende; thi dette er eet og det samme, kun
IC, s. 155 , og som Du vil fuldkomme til · Dagenes Ende; thi som Du selv har sagt det, saa
4T44, s. 305 ikke fryder sig ved Livet i · Dagenes Vaar; at han ikke gjør sig gjeldende
AE, s. 213 attens Søvn og forøgede · Dagens Arbeide fra Aar til Aar, grundende over
Brev 268 l Andet. De, som agter paa · Dagens Begivenheder og stadigt følger med,
NB21:92 man tage den der svarer til · Dagens Evangelium eller Epistel i Forhold til
Oi7, s. 291 v Prædikestolen – og · Dagens Evangelium er ( besynderligt nok!): tragter
FF:127 et gaae til efter Overskriften af · Dagens Evangelium i Almanakken: Χstus kommer
NB12:197 standigt blev spurgt. Og i · Dagens Evangelium siger han igjen: Ingen af Eder
NB15:34 forstod da ogsaa selv at benytte · Dagens Evangelium som Oplysning. Det gjorde han
NB18:60.c , ( vi der end ikke som hine i · Dagens Evangelium undskylde os for at modtage
Oi7, s. 300 Leilighed, ogsaa det vedtagne · Dagens Evangelium, der, som bekjendt, begynder
NB23:196 l Erkebiskop af Canterbury, var · Dagens Evangelium, hvorover der blev prædiket,
DS, s. 167 Præst Prædikestolen. Og · Dagens Evangelium, hvorover der skal prædikes,
NB18:61 af de samme Forhindringer som i · Dagens Evangelium. / / / Af mit Liv. /
TS, s. 98 ynder i Døden. Tænk paa · Dagens Fest! Det var jo den Aand, som gjør
Oi8, s. 349 e, bidrager til at forhøie · Dagens Festlighed, sikkrende sig derved et i Aarene
3T44, s. 277 da vilde han Intet vide. Men · Dagens Frembrud lader sig ikke dølge; dog hvo
Papir 270 ngselsfuldt at forvente · Dagens Frembrud, men blot behøvede at skue
SLV, s. 282 , eller som Maanens Skin for · Dagens Frembrud. Dobbelt Belysning og Dobbeltreflexion
BOA, s. 287 n Opmærksomhed, og bliver · Dagens Gjenstand, og derved ogsaa en Gjenstand
TTL, s. 448 s han derimod fra den herlige · Dagens Gjerning stundom tog sig en Fridag til
CT, s. 86 morgen er ogsaa Omqvædet i · Dagens Glæde, thi Verset ender jo bestandigt
LF, s. 41 og Fuglen vaagner tidligt til · Dagens Glæde; hvilken Glæde, om end stemt
CT, s. 280 som i ringe Stilling bærer · Dagens Hede og Møie; o, ogsaa Den, der kjæmper
AE, s. 215 nu i Aartusinder har været · Dagens Helt og bliver det indtil den sidste Dag,
EE1, s. 50 høi Muur holder næsten · Dagens Lys borte. Det maa være i Nabogaarden,
PS, s. 267 hvad enten man saae hende ved · Dagens Lys eller ved Faklens, Dronningen var deiligere
EE1, s. 171 t idet jeg holder det op for · Dagens Lys og gjennemskuer det, da opdager jeg
IC, s. 252 der i dette Øieblik hilser · Dagens Lys, at dette maatte vorde ham Livets Betydning,
EE2, s. 58 ige, hvis Sjæl er reen som · Dagens Lys, ophøiet som Himlens Hvælving,
OTA, s. 287 m Bjergarbeiderne aldrig see · Dagens Lys, saaledes komme disse Ulykkelige aldrig
NB19:57.b liet er blevet draget frem for · Dagens Lys. / Overhovedet har Luther hugget for
SLV, s. 262 t hans Skrifter ikke kom for · Dagens Lys; thi vel var han sindssvag, som jeg
EE1, s. 214 inger om Livets Usselhed, om · Dagens Længde og Tidens uendelige Varighed,
NB23:5 ot sætter disse Smaa-Opgaver i · Dagens Løb, men ikke har de glimrende Situationer
EE:194 ige Løn med dem, der bare · Dagens Møie og Hede, da vilde den forarges.
3T44, s. 266 er var den, der havde baaret · Dagens Møie og Hede, og om jeg blev kaldet
SD, s. 143 i ringe Ubemærkethed kun · Dagens Møie og Hede; hvad enten Dit Navn skal
PS, s. 260 Modsigelsen større end at · Dagens Nyhed er det Eviges Svøb, ja ligesom
PS, s. 260 ge, er Evighedens Begyndelse. · Dagens Nyhed er Evighedens Begyndelse! –
PS, s. 260 men for den Lærende er · Dagens Nyhed ikke Anledning til noget Andet, end
PS, s. 260 / Gudens Fremtræden er nu · Dagens Nyhed paa Torvet, i Husene, i Raadets Forsamling,
G, s. 42 g ved dette Forspil, der bliver · Dagens og Gjerningens Omqvæd, – da kommer
Papir 263:1 han ved en kort Oversigt over · Dagens og Nattens Begivenheder ( Ildebrand fE
OTA, s. 121 kunne kjøbe den uafbrudte · Dagens og Nattens beleilige Tid til sit eneste,
KG, s. 105 vexlede hans Arbeide ikke med · Dagens og Nattens Skifte, thi arbeidede han ikke,
4T44, s. 323 g, og Striden Afgjørelse, · Dagens og Nattens Søvnløshed en herlig Anvendelse
EE1, s. 228 tivitet hører især til · Dagens Orden – overseer lige meget Anledningen
BI, s. 249 m nuomstunder høre med til · Dagens Orden i den politiske Verden, ved hvilke
EE2, s. 167 rer det ulystelige Syn til · Dagens Orden i vor Tid, at see unge Mennesker,
Papir 182:1 aa en Tid, da det hører til · Dagens Orden, at den ene Forf: plyndrer den anden,
EE1, s. 333 . Det hører just ikke til · Dagens Orden, at en ung Pige gaaer saaledes ganske
AE, note dvanlige, der hører med til · Dagens Orden, opholder man sig ikke derover, og
AE, s. 9 f den Beskaffenhed høre til · Dagens Orden. / Priset være derfor Skjebnen,
EE1, s. 165 er Seiren kun ubetydelig, og · Dagens Overvægt vil vel vare en Tidlang, men
Papir 263:1 vakt det af sin Slummer) paa · Dagens Spørgsmaal, et af de difficiliste og
TS, s. 72 r Dig selv, om muligt høit, · Dagens Text igjennem – o, men gjør det
TS, s. 107 ikke den Gang! / Tænk paa · Dagens Text! Der sidder tolv Mennesker, alle tilhørende
TS, s. 72 r Dig selv, om muligt høit, · Dagens Text, o, men gjør det strax! Ikke sandt,
OTA, s. 294 Fuldkommenhed, at stjæle · Dagens Tid i samme Forstand, som Søvnen stjæler
NB20:33 ledes hver hans Dag og hver · Dagens Time var forpligtet i Guds Tjeneste, at
SD, s. 237 e hver sit Livs Dag, og hver · Dagens Time, og offre Livet – men Forargelsens
AE, s. 428 e Nattens Søvn og kjøbe · Dagens Timer og ikke spare sig selv, og saa forstaae,
Brev 265 ilbage fra Deres sidste af · Dagens utallige Spadseretoure – De kan da
G, s. 42 ikke blev en tungere Byrde end · Dagens! Hvo der kunde staae op fra sit Leie, som
TTL, s. 447 ende Adspredelse fra de mange · Dages Arbeide, saa Tiden gaaer hen derude nu
AE, s. 534 e af at man allerede som otte · Dages Barn er virkelig Christen, hvorved man
3T44, s. 259 ken lægger de forbigangne · Dages Byrde dertil, og han næsten segner under
NB17:28 / Hvad der koster mig mine · Dages Flid, uhyre Anstrengelse, næsten søvnløs
NB10:141 et er som naar en Armee efter 3 · Dages forcerede March ankomer tidlig paa Morgenstunden
Brev 189 ode Michael. / Efter nogle · Dages forfærdelige Kulde, har vi nu smukt
Brev 300 jølelse at dictere mig nogle · Dages Huusarrest. / Deres / R. Nielsen. /
SLV, s. 416 , at et saadant Bud bruger 3 · Dages Reise for at naae Leiren. Den historiske
FB, s. 146 en ad Veien, at han havde tre · Dages Reise, at han behøvede nogen Tid for
FB, s. 105 ttraa var at følge med de 3 · Dages Reise, da Abraham reed med Sorgen foran
JJ:365 ned til Kiøbenhavn en 14 · Dages Tid derefter, i den faste Overbeviisning,
KG, s. 54 odnere Alder have indviet vore · Dages Tid og vore bedste Kræfter til denne
Brev 263 e, da jeg netop for en 8te · Dages Tid siden forelæste Gert W. her en Aften
RK, s. 189 Fryd Dig ved Livet i dine · Dages Vaar«) lever med Familie, jævnt
DS, s. 186 Fryd Dig ved Livet i Dine · Dages Vaar, Pluk Glædens Roser, førend
LA, s. 15 gens, saa er det den Gamle af · Dages! Og er det vel Troskab kun umenneskeligt
SLV, s. 20 bestandigt dæmrer, aldrig · dages, at reflectere sig ud af al Illusion er
EE:163 , svag og overhørt som et · Dagesch lene, tilmode som et Bogstav der er trykket
EE1, s. 30 a, svag og overhørt som et · Dagesch lene, tilmode som et Bogstav, der er trykket
EE2, s. 293 f Mismod. Men naar han da ved · Daggry forlod hende, naar han havde tilkastet
G, s. 15 til Liv. I Elskovens første · Daggry strider det Nærværende og det Tilkommende
SLV, s. 217 Scenen er mellem Gravene ved · Daggry, Simon leprosus sidder paa en Steen, er
NB20:159 rst; om jeg stod op ved · Daggrye og i samme Secund vendte mit Sind tilbedende
CT, s. 156 d. Som Spøgelser flye for · Daggryet, og Gjenfærd synke sammen, naar de nævnes
SLV, s. 80 der ere blevne overraskede af · Daggryet; paa Underjordiske, der ikke kunne finde