S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
Brev 224 plag hos Dem.. /      / · 96 /      /      /      / /     
OL, s. 31 det hedder i foreliggende Nr. · 96 af Kjøbenhavnsposten » forfølge
NB:215 se blade indlagt mellem s. · 96 og 97 ( NB:215) / Thi » Mængden«
NB22:172 ærkningerne til de første · 96 Pagina i andet Bind. Stedet er p. 100 lige
BI, s. 325 vskabt og selvtænkt ( Pag. · 96),« En af dem altsaa, der egentlig ingen anden
KK:2 endt tilbage i Begyndelsen. p. · 96. » Men naar den subjektive Nødvendighed
Not13:6 cfr Leibnitz Theodicee 1, § · 96. / Franciscus v. Sales de amore Dei. /
Not13:41.a / cfr. Hegels Propedeutik p. · 96. 97. / / Dersom Væren virkelig var en
Not10:5 lse. – / Philoktetes. / v. · 96.            Odysseus / Mir, Sohn des edlen Vaters war als Jüngling
BB:12 ock. Erstes Schreiben 1770 S. · 96. Zweites Schreiben S. 200. Im Jahre 1809
SLV, note det. ( Sämtl. W. 8de B. p. · 96.) Han taler om det Farlige i at boe i smaa
BI, s. 212 ished i sig. Hegel siger Pag. · 96: Der Standpunkt des griechischen Geistes
BI, s. 213 tlosigkeit verbunden ist. P. · 96: Dieß ist nun der Genius des Socrates;
NB32:62 lt, 4. Journalen NB32, s. [ · 96]-97. Slutningen af NB32:62 og begyndelsen af
NB:215 lade indlagt mellem s. 96 og · 97 ( NB:215) / Thi » Mængden«
Brev 8      / ( forud modtaget / / · 97 / – / 3 ℳ. / / 100 /      /
NB:215 s o: s: v: i Journalen NB p. · 97 lin 4 fr. neden. / / / / / / / /
NB32:62 en af NB32:63. Øverst s. · 97 marginaltilføjelsen NB32:62.b / Politiet
BI, note et ( Plato overs. af Heise Pag. · 97): Og naar der blev levet høit, forstod
Not13:41.a fr. Hegels Propedeutik p. 96. · 97. / / Dersom Væren virkelig var en Qualitæt,
NB16:4 1. / / Christenhedens Ulykke / p. · 97. / / Punktet i Christenhedens Confusion
PMH, note p. 156. / cfr Nytaarsgaven p. · 97. / Anm. Læseren vil behage at Prof: har
Not13:52 emann Ges. d. Ph. 2d B. p. · 97. / Det absolute Paradox / / Forsaavidt Philosophien
Papir 1:1 fangen indtil videre. / pag. · 97. d 30 Oct. ankom han igjen til Wit: Churfyrsten
BI, s. 132 er af sig det Modsatte ( Pag. · 97: » eller maae vi ikke sige, at Tre
BI, s. 212 er. Hertil var Oraklet ( Pag. · 97: Dieß Moment ist wesentlich, daß das
NB22:20 gnende, hvad Reuchlin ( l. c. p. · 98) bemærker som den Forandring der i Disciplinen
BI, note crates' Apologi ( Ast 8 B. Pag. · 98): ῞Οτι μὲν
PMH, note holde. / cfr Nytaarsgaven p. · 98. / cfr. Nytaarsgaven p. 95. / cfr. Platos
BI, note se Pag. 90 og 91 og derpaa Pag. · 98. / Modsætningen hertil er Sophisternes
NB21:14 , quam necesse est. / Seneca ep. · 98. / Mynster – og jeg / / M. har prædiket
Papir 1:1 g ei var reist endnu. / pag. · 98. Endnu under Maaltidet kom et andet Bud
BI, note allen sein soll. / Smlgn. Pag. · 98: Wenn Einer das Zukünftige voraus weiß
NB35:23 hænde, at fE To faae No · 99 ɔ: at To faae det samme Nummer. /
NB12:135 ndhed due til at elske? De · 99 af 100 foretrække dog at elske af »
EE2, s. 199 ilde sig i Verden, frelses de · 99 af Qvinder, 1 frelses ved en umiddelbar
3T44, s. 243 , og imidlertid lader man de · 99 andre skjøtte sig selv. Eller det synes
EE:161 se det Fortabte, Du som forlod de · 99 Faar for at opsøge det ene forvildede,
AE, s. 271 telse af Jalousie mødes p. · 99 nederst og 100 øverst). Victor Eremita
NB8:14 lsker, at han i Grunden elsker de · 99 Retfærdige lige saa høit. / der har
G, s. 93 mlen elsker en Synder mere end · 99 Retfærdige, da veed Synderen det saavist
G, s. 92 der omvender sig, fremfor over · 99 Retfærdige. Paa den anden Side kæmper
EE1, s. 18 are vild i Verden, frelses de · 99 ved Qvinder, 1 ved en guddommelig Naade,
AA:52 der, der omvender sig, end over de · 99 Vise, der ei have Omvendelse behov. /
LA, s. 28 digt har feilet« ( p. · 99), at Indvielsens Inderlighed faaer ligesom
BI, note traf derfor ( smlgn. Heise Pag. · 99): thi som jeg før sagde, hvor herlige
Not13:55 r pp. 136-137. / / cfr. p. · 99. / / / Aristoteles siger: at παϑος
NB4:139 Penning er Ham vigtigere end de · 99. / / / Det vilde være en rigtig humoristisk
NB22:170 2den Deel i Anmærkningen p. · 99. / / / Ungdom – Erfaring. /
Not13:27.c Laerte 9 Bog 11 Capitel § · 99. / Ogsaa Parmenides og overhovedet Eleaternes
Papir 252:4 wesen ist.« / p. · 99. Khalifen: darum sagt der Weise mit allem
Papir 1:1 d en ny Underhandler. / pag. · 99. Philip Melanchton født d. 16 Feb. 1497
NB20:62 rgab und ihr Thun strafte Ψ · 99.« / Dette er jo som Hamann i en Parenthes
BI, s. 213 n Socrates erschienen ist. P. · 99: Das Dämonion steht demnach in der Mitte
JJ:383 og i samme Nu sagde den Ene: · 100 ℔ han falder af, og den Anden svarede:
Brev 8 / / 97 / – / 3 ℳ. / / · 100 /      /      / ( laant af mig /
NB10:98 n usleste Tigger) og at lide det · 100, 1000 Gange hver Dag: sandeligen blandt
NB31:103 ntensitets Proportion, 50, · 100, 200 Aar efter viser Historien ganske rigtigt,
BN, s. 116 dset – og om man gav ham · 100 Aar at leve i, den Mand gjør aldrig
Papir 208 , at hans Love skulle brændes · 100 Aar efter hans Død. – / Febr 37.
Oi4, s. 209 , at det snart er forbi og om · 100 Aar er Alting glemt, medens den livslystelige
FB, s. 119 drig glemme, at Du behøvede · 100 Aar for at faae en Alderdoms Søn mod
NB17:64 som Forf. i en vis Forstand · 100 Aar ældre end de Ældste iblandt os;
NB5:68 eve een Time længer, ell. · 100 Aar, min Opgave strækker lige godt til.
Papir 229:2 Love kun skulle gjelde i · 100 Aar. / Naar Staten ret faaer sin Betydning
NB24:44 e anderledes end 10 Aars og · 100 Aars Studering. Ved at arbeide i Retning
NB26:76.a d Angivende af dens Længde: · 100 Alen) endnu længere er Prof; og intet
NB16:91 begynde, mener, at der er 6 ell. · 100 bestemte Maader at gjøre det paa: han
JJ:495 ive arresteret for den samme · 100 daler-Seddel. / Da er det behageligt at
Oi3, s. 195 e aldeles uden Erhverv; og de · 100, der ere istand til at praktisere privat,
DD:6.b Synder, der omvender sig end over · 100, der ikke have Omvendelse behov ( hvor tillige
Papir 466 er, at skaffe Gud 10 ell. · 100 ell 1000 ell. 100000 ell. en Million af
Brev 271 e Interesse ville kjøbe · 100 Exemplarer. Jeg agter at kjøbe den Udgave
Brev 271 8 ß, og naar man tager · 100 faaer man den for 4 ß: hvilken Interesse
CC:13 sige, at uagtet jeg her seer · 100 falde daglig, jeg desuagtet i Sandhed føler,
NB12:135 due til at elske? De 99 af · 100 foretrække dog at elske af »
NB17:16 Det, som alle, hver især · 100 Gange havde sagt, burde gjøres. /
SLV, s. 446 ste en saadan Fortælling · 100 Gange, kom et eneste Skridt videre, hvis
Papir 311 ind, strax vil betale de 2 ß · 100 Gange. / Denne underlige næsten vanvittige
Oi5, s. 231 til at tillade Folk saadan i · 100, i 1000-viis at antage Navn af Christne,
DS, s. 245 lad der være en Classe paa · 100 jævnaldrende Disciple, der skulle lære
NB22:172 gina i andet Bind. Stedet er p. · 100 lige i Slutningen af Anm: 1. / / /
NB:7 at, naar han henvender sig til · 100, Løgn og Fordreielse har 1000 Læsere.
NB8:38 og det Absolute skal igjennem; om · 100 Millioner trodse ell. raabe og skrige vi
NB29:95 proclameres. Og jeg vedder · 100 mod 1, han – han bliver kisteglad;
JJ:494 t betyde. I Hovedstaden gaaer der · 100 Msk. paa een Koe, hvoraf man seer at en
EE2, s. 199 og gjør det endnu; thi af · 100 Mænd, der forvilde sig i Verden, frelses
NB36:33 et Msk. mere end 10, 10 mere end · 100 o: s: f., Tallet trækker fra, eet Msk.
NB8:116 eftergiver, saa maaskee de · 100 Penninge var mere for Tjeneren end de 10,000
Oi3, s. 195 kee ikke er virkelig Brug for · 100 Præster, og Sandheden vil nok vise sig
JJ:245 hed, uagtet han havde en Note paa · 100 Pund men paa Stedet, hvor han var, var
Papir 365:2 lige Vei, og gav de bekjendte · 100 Rbd til for at blive theocentrisk, saa
JJ:495 ige til sin Ret, ell. til de · 100 Rbd, men betragter tillige Sagen ikke eensidigt,
JJ:495 a han da selv havde faaet de · 100 Rbd. Ak den stakkels Bedragne, der nu ovenikjøbet
Not4:11 rte det bekjendte Exempel med de · 100 Rbd. Jeg kunde derfor gjerne tænke mig
Brev 226 æste Nytaar 400 Rbd. og · 100 Rbd. naar Oplaget er udsolgt, for disse
Papir 366-1.f aa tør sige de bekjendte · 100 Rbd. til for at blive theocentrisk. /
Papir 369 r sige gav de bekjendte · 100 Rbd. til for at blive theocentrisk: saa
BI, s. 194 tilspeculere sig de kantiske · 100 Rbd., eller i Mangel deraf at udspeculere
EE1, s. 277 tagelse. Jeg forbeholder mig · 100 Rbdlr. om Dagen fast i Londoner Bank, deels
EE1, s. 316 t er gaadefuldere. Jeg giver · 100 Rd. for et Smiil af en ung Pige i en Gade-Situation,
SD, s. 221 m naar Den, der engang stjal · 100 Rdlr., en anden Gang stjæler 1000 Rdlr.
Papir 577 f Verden, at tage de 1000 eller · 100 som Staten vil give En. Men naar Eeden
SLV, s. 446 eligt, naar den synger om de · 100 Svende, der fulgte ham fra Skanderborg,
NB2:64 ti lovprisende Recensioner, ikke · 100 Tilhængere kunde saaledes gavne min
EE1, s. 18 for vidt. Naar B mener, at af · 100 unge Mennesker, der fare vild i Verden,
AE, s. 271 sie mødes p. 99 nederst og · 100 øverst). Victor Eremita er sympathetisk
AE ! ( cfr. Lessings S. W. 5ter B. p. · 100). – Den Gang da Lessing sagde disse
Brev 224 253 / a 5ℳ. / 210rd 5ℳ. / · 100. / /      / / 20. Brev 224, bl. [ 1v]-[
NB24:2 Den skjulte Inderlighed / p. · 100. / / Om mig selv / p. 118. / / »
NB:215 der maa idetmindste være · 100. Og naar der er 1000, saa bøier han sig
Papir 1:1 r en Ven af Reuchlin. / pag. · 100. Studerede ivrig i Heidelberg; men blev
NB15:128 erseddel, eller som 10, en · 100dalerseddel. De sige begge det Samme, ordret maaskee;
NB14:149 , og ender med virkelig at give · 100rd – eller om En, idet han træder
NB14:149 s-Salen øieblikkeligt byder: · 100rd – især er det en uendelig Forskjel
NB34:7 gjøre, naar man har givet · 100rd derfor.« / Just Det som Gud vil
NB12:121 ve theocentrisk. / Anm. De · 100rd er det bekjendte Kantiske Exempel paa Forskjel
NB18:52 g har engang været budet · 100rd for Arket af Carstensen, da han havde Figaro
Brev 8 g ret vel. / Dit Beviis for de · 100rd har jeg tilintetgjort. / Din Broder. /
NB30:60 eg ikke undvære ikke for · 100rd ikke for 100rd til, thi den har for mig
NB30:60 dvære det Latin ikke for · 100rd ja ikke for 100rd til – thi ved Hjælp
NB34:7 forklarer, at det koster en · 100rd og 10rd til Præsten saa siger Morten
NB30:60 ikke for 100rd ja ikke for · 100rd til – thi ved Hjælp af dette Latin
NB12:121 de bekjendte ( ærlige) · 100rd til for at blive theocentrisk. / Anm. De
NB18:69 l, vil han at jeg skal give · 100rd til for at faae at vide, at jeg skal punge
NB18:69 haanelse – det koster · 100rd til mig som Forkynder af denne Lære.
NB30:60 re ikke for 100rd ikke for · 100rd til, thi den har for mig været hvad
NB22:168 rivende, at man finder det · 100rd værd, som sendes ham og som han modtager.
NB12:43 Honorar til Correcteuren ( · 100rd) c. 400 a 500rd, foruden min Tid og Flid.
NB14:149 n med den Hensigt at ville byde · 100rd, og begynder med at byde 5rd, og ender med
JJ:106 ge Scener. Om jeg kunde faae · 100rd, om jeg kunde blive erklæret for et Genie,
Brev 224 / 204. / a 1rd / 204.rd / · 100rd. / / 2) » Forord« /
Brev 224 / a 4ℳ / 246rd 4ℳ. / · 100rd. / / 6) » En literair Anmeldelse«
Not12:11 e af Aristoteless Digtekunst p. · 101 / Solon forbød Thespis at opføre
Papir 179:4 iim etc Ordspillet cfr Diez p. · 101 o: f: / Ligesom H: Steffens taler om, hvorledes
AE, s. 160 d Tilføiende: see herom p. · 101, og p. 101: see p.og saa endeligen: Aprilsnar:
Oi8, s. 361 d kan gjennemskue det: saa er · 101 ude, dette er et sandt non plus ultra,
NB24:81 ae Apostle igjen, thi saa var da · 101 ude. / Saa vedblev han » de Troende
Papir 420:2 Candidat-Prosa: saa var · 101 ude. Alle de, der havde faaet Fri-Exemplar
Oi7, s. 291 re end han havde troet. Nu er · 101 ude. Det ulykkelige Menneske næsten
G, s. 19 til at udføre det, ellers er · 101 ude; thi der er ingen saa klog som en Pige,
BI, s. 200 σταὶ ( V. · 101) bruges om hele Skolen, snart vil gribe
JJ:66 t. / cfr Tennemann 1ste B. p. · 101. / Enhver uendelig Viden er negativ, ( et
JJ:27 sten / cfr. Leibnitz Theod. 1, · 101. / Imod Gomaristerne udkom der et satirisk
NB16:100 , med optegnelserne NB16:100 og · 101. SK har på grund af pladsmangel afsluttet
AE, s. 160 ende: see herom p. 101, og p. · 101: see p.og saa endeligen: Aprilsnar: kan
JJ:159 128. p. 4 og 5. og § · 102 i hans Geschichte der griechichen Philosophie.
Not3:1 Samlung. / Gotha 1787. / p. · 102 og 3. » Jedes Sylbenmaas sogar,
AA:31 Drømme« ( 1 D. p. · 102). Herved kommer jeg til at tænke paa disse
Not13:28 unkter. / cfr Tennemann p. · 102. / / / / Sex. Emp.: ingen Videnskab er mulig;
JJ:223 . / cfr Jacobi S.W. 2d B. p. · 102. not. / Baco siger: tempus siquidem simile
NB35:35 / 13. Journalen NB35, s. [ · 102]-103, med optegnelsen NB35:35 / At takke Gud
BI, s. 208 31 D.), Alcibiades ( Ast 8 B. · 103 A. 124 C.), Theages ( Ast 8 B. 128 D.),
BI, s. 212 osophie ( 2 B. Pag. 94 ff. P. · 103 ff.). Uagtet nu Hegel indlader sig paa
BB:7 findes Intet mærkeligt. p. · 103 findes et nyt Bidrag til hans Djævlelære,
Not2:2.b den nyeste Litteratur Th. 1, p. · 103 og i Analecten für die Litteratur Th.
BB:12 itteratur betreffend Th. 1 S. · 103 und in den Analecten für die Litteratur
DD:12 ( i Bauers Tidsskrift 1st B. 2H. p · 103) bemærker meget rigtigt at saavel Tvivlen
Papir 179:4 aturen des Heiligsten 2. D. p. · 103). d 9 Oct. 36. / I Rimet ligger det Musicalske.
AE, s. 14 ben, valgte han det Sidste. p. · 103. a) et logisk System kan der gives. p. 106.
Not1:5 rsyn ( Ψ 34, 8. 91, 11. · 104, 4. Hiob 38, 7.) / I Bøgerne efter Exilet
NB9:53.a anske til Dig hen. / Brorson No · 104, 9. / Overhovedet kunde det blive skjønt
JJ:131 428. Schl: Overs: 2D. 2 Af. p. · 104. / Der ligger noget besynderligt tragisk
Not1:9 Frost og Hede etc. / Ψ · 104. / i de apokryphiske Bøger findes mere
Not4:25.1 et Mystik som Erdmann giver p. · 104. Objektet skal blive hvad det var ɔ:
NB31:66 betegne 2. Journalen NB31, s. [ · 104]. Optegnelsen NB31:66 med marginaltilføjelserne
Papir 283:1 Charaktere Berlin 44) p. · 105 bruger den Categorie: qualitativer Sprung.
Not4:2 en i Eet. – ( samme Bind p. · 105 lin 13 fr: n:) / Benecke der Brief Pauli
BB:7 t Foregaaende har udviklet. p. · 106 ligeledes et Bidrag. Han gjør opmærksom
NB15:4 tning af at blive Χsten / p. · 106. / / Tro – og Beviset / p. 175. /
AE, s. 14 ogisk System kan der gives. p. · 106. b) et Tilværelsens System kan der ikke
BI, s. 213 og Tænknings, smlgn. Pag. · 106: Dieß Dämonion des Socrates hat übrigens
NB17:61 ske 6. Journalen NB17, s. [ · 106]-107, med slutningen af NB17:61 og begyndelsen
NB34:37 just 10. Journalen NB34, s. · 107, med slutningen af optegnelsen NB34:37.
AE, s. 271 sk Ironie ( cfr. Ethikeren p. · 107 og 108. Victors Attentat paa Ægteskabet
NB12:99 r en Dag i 6. Journalen NB12, s. · 107, optegnelsen NB12:99 med tilføjet tekst
BI, s. 147 verläumdet und beneidet ( · 107) u. s. f. Ferner schreibt er sich Weisheit
PS, s. 282 . Diog. L. lib. IX. § · 107. – I Modsætning hertil viser det
AA:12.9 ten, Berlin 1826. 1ster Theil p. · 107. / Dette Liv, som er temmelig gjennemgribende
Papir 1:1 kom han til Wittenb:. / pag. · 107. d. 22 Novb. 1518 indgav Universitetet i
Brev 315 itain Ross, Østerbro No · 107. Dersom De vil laane mig en Bog, kunne den
Brev 224 -Oplag hos Dem /      / · 108 /      /      /      / /     
Brev 317 Kjerkegaard / Østerbro · 108 A. / Kjøbenhavn / Fra en ubetydelig
EEL, s. 65 i den Berlingske Tidendes Nr. · 108, der ved Hjelp af et digtende Colon lige
BB:12 t Zauberbibliothek Th. II. S. · 108 fl. Th. III S. 86 fl. Th. IV S. 141 fl.
NB15:107 s Vorschule der Theologie § · 108 gjort opmærksom derpaa. / Det er dog
NB19:68 teds i en Jule-Prædiken: ( p. · 108 i Rapps Udvalg) Ja, Seelen, raümet
Brev 314 rkegaard / Østerbro No: · 108, ligefor Søen. / Østerbro 12 Juli
Ded:84 pbyggelig Tale ( 1850, Dedikation · 108), Om min Forfatter-Virksomhed ( 1851) og
Papir 252:3 jeg blot Fiskersangen p. · 108. /                     Mein
Papir 1:1 rsøgt i Tydskland. / pag. · 108. 1518 d. 9 Nov: blev i Rom udstedt et Decret,
AE, s. 271 ie ( cfr. Ethikeren p. 107 og · 108. Victors Attentat paa Ægteskabet mødes
Papir 29 υ i Texten Pluralis / Ps: · 109, 8.         ligesaa. /                     פְקֻדָה
Papir 1-2.a ke Reformationshistorie 2 D. S. · 109 følgende. / Om det apostolske Symb
BI, note / Smlgn. Hegel anf. Skr. Pag. · 109. / Jeg har her bestandig blot opfattet Forholdet
NB23:117 / Origenes 1ste D. 1ste Afd. p. · 109. / Vor Maade at læse det N. T. paa /
JJ:267 Trendlenburg Erlaüterungen p. · 109. henviist til § 51. / I den hegelske
NB28:56 / / / 8. Journalen NB28, s. · 109. Med optegnelsen NB28:56 genoptager SK skrivningen
Not1:7.a mer: 2; 16; 22; 40; 45; 69; 72; · 109; 110. / Forventningen om Messias af Davids
NB23:156 hringer 1ste D. 3die Afdl. p. · 110 / Augustin. / » Der gives en Sandhed,
Papir 29     Act: 13, 35 / Psl. · 110, 1.    Mth: 22, 44. Heb. 1, 12. /
PMH, note tring af Socrates. / Anm. Pag · 110 synes Hr Prof. at tale lidet anderledens.
AE, note obi S. W. 4ter B. 1ste Abtl. p. · 110. / Den Letsindighed hvormed Systematikere
Not1:7.a 16; 22; 40; 45; 69; 72; 109; · 110. / Forventningen om Messias af Davids Slægt
Papir 1:1 række sig tilbage. / pag. · 110. Nu ɔ 1519 sendes Carl v. Miltitz, pavelig
Not12:12 med Menander. ( cfr. Curtius p. · 110.). / Forholdet mellem Stykkets Tid og Tiden
BB:40 ht.« / Journalen BB, s. [ · 110] ( BB:40-42) / Til at kunne skrive en sand
NB19:72 l, hvor 12. Journalen NB19, s. [ · 110]. I begyndelsen af optegnelsen NB19:73 har
BI, note te Saaler o. s. v. ( Heise Pag. · 111). / At Socrates i Samtalens Løb berører
Papir 1:1 ( Maximilian †). / pag. · 111. I Januar kom det til en Samtale mellem
BB:42 Tønder, der Journalen BB, s. [ · 111] ( BB:42-44) / i enhver Sjæl) at fremkalde
BI, note ς. Smlgn. Ast 8 B. Pag. · 112 § 23 A. / Forøvrigt er der noget
Papir 1:1 gt Brev til Paven ( see pag. · 112), som han nu og skrev d. 3 Martz. 1519. /
BI g af Baur ( anførte Skrift Pag. · 112): Dieser Glaube ( an die Fortdauer der Seele
Not4:1 ld Repertorium 17d Bind / p. · 113 » Quaestionum scholasticarum specimen
BI, note / Smlgn. Hegel anf. Skr. Pag. · 113 ff. / Da hans Liv som saadant er incommensurabelt
JJ:7 zur Litteratur und Kunst 16d B. p. · 114 / cfr ogsaa samme Bind p. 8.9.10 angaaende
Papir 207 til venstre i marginalspalten s. · 114 i journalen BB / Der gives Skrifter, hvor
BI, s. 129 tents ( smlgn. anf. Skr. Pag. · 114). Naar nu Baur frakjender disse Argumenter
AE, s. 14 System kan der ikke gives. p. · 114. / / Andet Afsnit / / Det subjektive Problem
Papir 1:1 r Taarer kyssede ham. / pag. · 114. Luther havde lovet Miltitz at skrive et
NB5:105 vigefuldt at tale saaledes: ( p. · 114. n:) Hvad der vederfares mig, naar jeg ikke
Not1:6 ke Kunster). Job: 3, 13. Ps: · 115, 17. 6, 6. 88, 11. Es: 38, 18. – Paa
NB24:77 Müller Hamburg 1828 p. · 115 ø.) / Den skjulte Inderlighed. /
JJ:67.1 ige. / cfr. Tennemann 1ste B. p. · 115. / Som Pythagoræerne overhovedet ikke
Papir 1:1 rev d. 3 Martz. 1519. / pag. · 115. Det andet L. havde lovet Miltitz var at
NB6:29.a verlade Alt til ham. / / / Psl. · 116, 10: jeg troer derfor taler jeg, men jeg
NB4:147 nen gaaer i Barndommen. / Psalm: · 116, 10: jeg troer, derfor taler jeg, men /
NB18:21.a t mig ( cfr. Journalen NB10 p. · 116) og blot blev optegnet, fordi jeg saa unødig
BI, s. 147 Wohlthäter der Stadt ( S. · 116. 119. 142); deßhalb werde ich verläumdet
KK:7 æc versio. – / ψ · 117, 1 Sensus communis sexcentis locis, omnes
Brev 117 n. / fr. / Horsens. / / 11. Brev · 117, bl. [ 1r] / Kjære! / Jeg vil herved
NB11:190 ath: 2, 1-12. ( i min Udgave p. · 117 o: fl.). Især er det andet Moment i
BI, s. 133 ve ganske uden Legemer ( Pag. · 117). Det eneste Forsøg, der gjøres for
BI, s. 162 lling.« ( Heise Pag. · 117). Her bruges nu ogsaa de rette Udtryk, at
AA:26.a Deel af Kjæmpehist v. Rafn p. · 118 hvor han strider med Øgmund og denne
NB24:74.a gjøres for mig. / a cfr. p. · 118 i denne Journal. / Luther – Catharina
Papir 94:2 ger – / cfr Gynther II. p · 118 nederst. /
NB11:15 ( den staaer i 6te Bind p. · 118 o: fl), seer jeg at han siger: at Lodkastningen
Papir 283:2 ens was ich erlebte / X B. p. · 118 og fl. / Men man kan ikke see om det er
NB24:160 n siger i sin Postil ( P III p. · 118) » Es ist nicht nöthig zu disputiren,
NB24:2 p. 100. / / Om mig selv / p. · 118. / / » Om min Forfatter-Virksomhed«
NB16:2 tre Noter« / p. · 118. / / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
NB21:2 d jeg har villet og vil / p. · 118. / / Mynsters Betydning for hele min Forfatter-Virksomhed
KK:6 aur. Tübingen 1838. / / p. · 118. Johannes Scotus Erigena. Jo mere Forsoningsbegrebet
NB15:73 te Deel af Læren om Synden p. · 119 Anmærkning.) / Jeg har selv i ældre
Brev 317 , bl. [ 3v]; nederst: Brev · 119, bl. [ 2v] / Til / Herr Doctor Søren
Papir 1:1 over d 22 Ψ, 68 Ψ, · 119 og 37 Ψ, hans Kirkepostill, og hans
JJ:67.a eraf. / cfr Tennemann 1ste B. p. · 119. / At Eenheds-Principet har ophævet Modsætnings-Principet,
BI, s. 147 häter der Stadt ( S. 116. · 119. 142); deßhalb werde ich verläumdet
Not13:23 ager Msket med. cfr. § · 119. i Theodiceen. / / Man kan ikke nægte,
BI, note crates von Ch. A. Brandis Pag. · 119: Aber eine so große Anzahl sehr begabter
BI, s. 124 stærk Storm.« Pag. · 119: Socrates bebreider Kriton, at han spørger
Not13:27 toteles. / / Hvad der indtil p. · 120 har været mærkeligt har jeg understreget
Not13:27 rter af Aarsager ( cfr. p. · 120). Materie, Form og Modell, den virkende Aarsag,
BI, s. 147 mmung eine göttliche ( S. · 120); er sei der größte Wohlthäter
AE, s. 14 1 / / Det at blive subjektiv / · 121 / / Hvad Ethiken maatte dømme, hvis
Brev 308 Bremer. / Amalien Gade, No · 121, 2 Sal. / Till / Victor Eremita. /
Not13:23 var L. giver Bayle i § · 121, 22 o: f., han søger, at undgaae Vanskeligheden
Brev 121 g 79 S. 48 ß. / Forf. / Brev · 121, bl. [ 1r] / S. V. Theologorum ordini in
Brev 121 tus, in animum induxi Brev · 121, bl. [ 1v] / neque me, qui theologiæ,
GG:2 ae om Jøderne ( jfr. de Wette p. · 121 n.), og at en og anden senere Fortolker
YDR, s. 111 121. / Hertil saa Noten 121. · 121) Det er det samme som en af vore mest udmærkede
BI, s. 150 ottheit versündigten ( S. · 121). Wenn ihr mir folgt, setzt er hinzu ( S.
Not2:6 dning cfr. v. Schreiber p. · 121. » wenn Leute mit Kragen und Brillen«
YDR, s. 111 e Vane- og Stats-Christendom. · 121. / Hertil saa Noten 121. 121) Det er det
YDR, s. 111 ndom. 121. / Hertil saa Noten · 121. 121) Det er det samme som en af vore mest
Papir 2:1 Stenersen / I D. pag. · 121. Allerede Gregor 7d erklærede sig mod
Papir 1:1 er med Vranglæren. / pag. · 121. Endnu en Sammenkomst med Miltitz havde
Not13:27 nde Aarsag, Endzweck. / p. · 121. Lykke og Tilfælde. / / Overgangen fra
BI, note om derpaa, smlgn. Ast 8 B. Pag. · 122 § 27: σὺ δὲ ἡμῖν
BI, s. 92 kning, anførte Skrift Pag. · 122 Anm.: Eben deßwegen scheinen die Dialogen
Brev 122 Exodi. – / 12. Brev · 122, bl. [ 1r] / Til Kongen! / Kjøbenhavn
BB:7 kenet ( Angaaende Stykket p. · 122 i min Udgave Das ist die Welt etc:) »
NB25:2 hristendoms-Forkyndelse / p. · 122 o: fl. / / Den mulige Collision med Mynster
BI, s. 150 ir folgt, setzt er hinzu ( S. · 122), so werdet ihr meiner schonen. Wer erkennt
Brev 224 – Luno... /      / · 122. /      /      /      / /     
NB19:80 imod 13. Journalen NB19, s. · 123. Nederst er optegnelsen NB19:82 skrevet
BI, s. 76 r, da siger Baur rigtigt Pag. · 123: Zwischen diesen Beiden tritt uns aber sogleich
BI, s. 208 Alcibiades ( Ast 8 B. 103 A. · 124 C.), Theages ( Ast 8 B. 128 D.), efter
BI, note saa Hegel at være enig Pag. · 124, men han er ikke altid ganske constant:
NB13:2 ym ( Anti-Cl.) udvistes / p: · 124. / / Om de tre Taler ved Altergangen ( Ypperstepræsten,
JJ:86 cfr Tennemann Ges. d. Ph. 2d B. p. · 124. not. 39. / Anlæg. / Lad os antage (
BB:4 lligen Makulaturblättern. p · 124: Ein durchdringendes Verstand, ein tiefes
KK:8 uer udgivne Tidskrift 3d B. p. · 125 o: fl.). / / 1 Efterretningen om Skabelsen
Not12:2 ientiarum Tom 1. Lib. II p. · 125).? Han anseer Indbildningskraften for Poesiens
NB12:15.b t anført i Journalen NB. p. · 125. / Det er virkelig latterligt! Nu har her
Not13:50.a den. / cfr Tennemann 3d B. p. · 125; han oversætter det Ord ϰινησις
BI, s. 140 ; ( smlgn. Ast Pag. · 126 § 29 A.). I denne Henseende mener Socrates
Brev 245 ksson / ( Amaliegade · 126 øverst) / S. T. / Herr Magister S. Kierkegaard
BI, s. 260 Gesch. der Phil. 2ter B. Pag. · 126), at man har forekastet Socrates, at der
NB11:2 Sted i denne Journal er / p. · 126. / / Nei / p. 217. og fl. / / Nei / p. 235.
NB10:2 Journalen NB11 p. 4. samt p. · 126. / Det større Forord til » en
Papir 283:1 eles. Tennemann 3d B. p. · 126. / Tanken om Gud fremkomer ved et Spring.
Not13:40 er til. / cfr. Boethius p. · 126. 27. / senere benyttet af Leibnitz. /
Papir 1:1 men uden Følge. / pag. · 127 et 28. Det kom nu til en Disput mellem
NB17:71 is Grad. / 7. Journalen NB17, s. · 127, med begyndelsen af NB17:71. Optegnelsen
NB11:123 e. / 1. Journalen NB11, s. · 127, med den indlagte lap, NB11:124, hvortil
BI, note f disse Skolers Principer Pag. · 127 og 28. / Hermed sammenligne man vor Slutningsbemærkning
BI, s. 260 ighed. Hegel bemærker Pag. · 127, ved at omtale de tre socratiske Skoler
Not13:27 derlig Vigtighed ( cfr. p. · 127. / ϰινησις
NB17:76.a Ualmindelige hos mig. / cfr p. · 127. / ( Hvad jeg havde tænkt mig, var: enten
NB11:124 57. / ad Journalen NB11 p. · 127. / / Naar » Fra Høiheden vil han
DD:2 3die Hefte af Bauers Tidsskrift p. · 127. Han har nemlig i det Foregaaende talt om
Papir 2:2 lanchtoni loci edidit Augusti pag · 127. Imo et vilissima fuerit libertas Chr: et
NB11:123 ad Journalen NB11 p. · 127.« / Altsaa. Som den Flod Guadalquibir etsteds
NB31:18 saa engang lever en Discipel paa · 127de Haand fra hiin første Discipels Discipel
BI, note ε. Smlgn. Ast 8. B. Pag. · 128 § 30 A. Han fortæller, at Mange
NB11:123 tisk 2. Journalen NB11, s. · 128-129, med et indlagt løst ark på blåt
Not2:2 hrgang. / Leipzig 1834. / p. · 128-210. / / Har Faust virkelig existeret? ( ob
BI, s. 208 . 124 C.), Theages ( Ast 8 B. · 128 D.), efter Xenophon befaler, tilskynder
NB12:62 Lidelser som Straf. / / / § · 128 fra Pag. 291-306 indeholder da Martensens
NB13:2 Tolderen, Synderinden) / p. · 128. / / Om mit Forfatterskab totalt / p. 133
Not13:27 e end Virkelighed. cfr. p. · 128. / Bestaaen og Forgaaen er ikke ϰινησις.
NB34:43 11. Journalen NB34, s. · 128. Optegnelsen NB34:43 er afsluttet i marginalspalten
JJ:159 hilos. d. Mittelalters § · 128. p. 4 og 5. og § 102 i hans Geschichte
BB:6 rster Theil. Berlin 1828. / p. · 129 ....... Es giebt vielleicht keine Erfindung,
BB:39 i Rheinwalds Repertorium XV B. p. · 129 og heraf Citatet): » Bei einer solchen
NB11:125.a et i denne Journal ( NB11) p. · 129 omtalte løse Stykke Papir. / Det var
BA, note υτως. § · 129. B. C.) Fremgangsmaaden er imidlertid den
Papir 1:1 d skjønne Tapeter. / pag. · 129. d. 27 Juni kom man sammen i det store Collegium,
JJ:55 ennemann Ges. d. Ph. B. 4. p. · 129. not.). / Om jeg end ikke har beviist Andet
Papir 324 urn. p. 158 n: / / p. 130. / p. · 130 / / 1) Lidt om Modsigelserne i det Opbyggelige
FB, s. 119 an skal aldrig glemme, at Du i · 130 Aar ikke kom videre end til Troen. /
FB, s. 168 Staten. Dette er Indholdet af · 130 Aar. Hvo kan holde det ud, skulde ikke
BI, s. 200 μους V. · 130), ja stundom bliver i den Grad stillestaaende
BI, s. 151 ndling?« ( Heise Pag. · 130). Og da han er færdig, bemærker han:
NB16:4 i Christenhedens Confusion . / p. · 130. / / Reduplikationen / p. 160. / / Det er
Papir 324 / cfr. Journ. p. 158 n: / / p. · 130. / p. 130 / / 1) Lidt om Modsigelserne i
Papir 1:1 e om den frie Villie. / pag. · 130. I den følgende Uge disputerede han og
NB27:58 std. / / / 5. Journalen NB27, s. · 130. Optegnelsen NB27:58 om » Hende«
NB26:54 Punktum 2. Journalen NB26, s. [ · 130]-131. Marginaltilføjelsen NB26:54.b, indvist
NB9:29 ommer. / ( med disse Ord ender No · 131 i den evangeliske Psalmebog). / Kirkelærerne
NB19:43 diken am Erscheinungsfeste p. · 131 i Rapps Udvalg af hans Skrifter): de Skriftkloge
NB14:4 2 ell. i min lille Udgave p. · 131. / Et Indfald. / Digterisk Forsøg for
BB:12 ntibus scholasticis § 28; · 131; 134; 135. / 10. Bierling Diss: de Pyrrhonismo
NB13:82 oget Opvækkende. / / / cfr p. · 133 medio. / Enten skulde der prædikes kun
NB13:2 it Forfatterskab totalt / p. · 133 n. / / Om mig selv cfr ..... p. 39 /
BI, s. 137 inguitur cfr. Stallbaum, Pag. · 133 ned.), perhorrescerer han slet ikke, men
Not2:3 ulte sig ( cfr. v. Raumer p. · 133). Mig forekommer det, at Sagnet derved har
PMH, note Gjentagelsen« p. · 133. / cfr » Gjentagelsen« p.
NB22:149 . p. 249. Hom. 8 in Coloss. IV, · 133. / Glemsel. / / Naar fE en Tjenestepige
Papir 1:1 else at holde Prædiken. / · 133. L: modtog i Juli M: 2 Skrivelser fra Hussiterne
Papir 1:1 f Emser i Leipzig. ( cfr pag · 133. nederst. – Hussiterne). Melanchton
Not13:23.b e er tjent dermed. cfr §. · 134. / Forskjellen mell. Nødvendighed og
NB13:80.a kan ogsaa prædike. / cfr p. · 134. / Om mit Forfatterskab totalt. /
NB2:100 en Steen synker. Serm: 15. / p. · 134. er ypperlig. / p. 175. Der hl. Bernar
JJ:224 submergit. / Jacobi S.W. 2d B. p. · 134. not. / Naar man siger at Troen støtter
Not13:29 d B. p. 89, p. 93 not:, p. · 134.) – dog en Modifikation deraf p. 145.
BB:12 s scholasticis § 28; 131; · 134; 135. / 10. Bierling Diss: de Pyrrhonismo
NB22:21 . Reuchlin Pascals Leben p. · 135 og 136). / I 10de Brev ( af Provincialbrevene)
DD:1.c samme Tidsskrift 2d B. 1st H: p. · 135. » Es ist nicht der Eine, als ein
BB:12 olasticis § 28; 131; 134; · 135. / 10. Bierling Diss: de Pyrrhonismo historico
BI, note ειν. Ast 8 B. Pag. · 136 § 33 C. / Jeg vil bede Læseren i
Brev 136 oloreret kort vedlagt Brev · 136 ( øverst) og Brev 146 ( nederst); naturlig
Not13:55 tisk Overgang. / / cfr pp. · 136-137. / / cfr. p. 99. / / / Aristoteles siger:
BI, s. 147 ezeichneter Mann ( S. 81. 90. · 136), und seine Bestimmung eine göttliche
NB22:21 lin Pascals Leben p. 135 og · 136). / I 10de Brev ( af Provincialbrevene) ivrer
EE1, s. 23 ex i det moderne Tragiske / / · 137 / / 4. / Skyggerids / / 163 / / 5. / Den
NB4:102.a . / / / 2den Afdl. § 33 p. · 137 / som jeg og har fremstillet det, /
BB:14 e » Taschenbuch« p. · 137, hvor han synes at udtale en Anskuelse,
NB22:22.a cfr. Reuchlin Pascals Leben p. · 137. / Ukjendeligheden af Det, jeg egl. strider
Papir 59 gs Tidskrift. 2d. B. 1 H. p. · 137.): » det guddommelige Kald, der udgaaer
Papir 215 nene, saaledes cfr. 1 B. p. · 138. » der Höllenjäger«.
NB12:62.b ker. / / / Martensen. / cfr p. · 138. Note / Her seer man ret Subjektiviteten
NB4:117 , indlagt mellem s. [ · 138] og 139 ( NB4:117) / Af » Hedningenes
NB4:117 indlagt mellem s. [ 138] og · 139 ( NB4:117) / Af » Hedningenes Bekymringer.«
TS, s. 69 et, som der staaer i Psalmen ( · 139, 11) » vilde jeg sige, Mørket
Brev 139 / Din / din / S. K. / 13. Brev · 139, bl. [ 1r] / Min Regine! / Drømmer jeg,
Brev 139 oloreret kort vedlagt Brev · 139 med påskrift af SK og Regine Olsen på
NB4:117 st ark mærket » · 139«, indlagt mellem s. [ 138] og 139 ( NB4:117)
NB17:71.a lle Sagen rigtigere. / cfr. p. · 139. / d. 18 og 19 April 50. / Mine Ord vare:
EE:117 de Wette oversat af Scharling p. · 139. Anm: q. øverst, cfr. Gregor og Maximus
NB31:66 ænke sig en Holsteensvogn med · 140 Bænke og een Hest for, kørende op
BI, note s geben. – Ligeledes Pag. · 140 hvor Forfatteren bemærker, at hvis vi
Papir 1:1 ad Hus for Bøhmen. / pag. · 140 og 41. L. yttrede i sin Sermon om den hellige
Not3:2.a t for Litteratur 8td Aargang p. · 140. en Afhandling af P. Møller. –
NB17:76 – 8. Journalen NB17, s. [ · 140]-141, med en del af en længere optegnelse,
BB:12 . Th. III S. 86 fl. Th. IV S. · 141 fl. / 26. Einige literarische Nachrichten
BB:7 S: siger angaaende Scenen ( p. · 141 i min Udgave » Es ist so schwül,
Not4:41 ttiget til at sige ( cfr p. · 141) at det Spørgsmaal hvad der er det Almdl.
NB11:192 gen i Juleprædikenen p. · 141. » de Vise gik en anden Vei.«,
Not4:29 ns inderste Væsen. / / NB. p. · 141. / » Ist aber dies so, so ist die
Papir 2:1 en i Toulouse 1229. / / pag. · 141. 42. 43. Thomas af Aquinas » Summa«
BA, note af det Absurde, og det hedder p. · 142, at Evigheden er den sande Gjentagelse.
BI, s. 147 ter der Stadt ( S. 116. 119. · 142); deßhalb werde ich verläumdet und
PMH, note Gjentagelsen« p. · 142. / cfr. » Gjentagelsen« p.
Brev 213 en Pakke. / Farvegaden / / · 142. 1ste Sahl. / Søndag. / Min gode Levin!
4T43, s. 136 t jevne Land.« ( Ps. · 143, 10). / Saa læs da videre: » saaledes
Not1:6 6, 5. 8, 21. Job: 9, 1. Ps: · 143, 2. Provb: 20, 9. Prædik: 7, 21. 1 Reg:
NB22:2 – og mig / p. · 143. / / Tiden og min Opgave / p. 266. / /
F gs. / Cfr. Baggesen S. V. 6te B. p. · 143. / Efterskrift / Det behøves vel neppe
EE:78.a d. 21 Mai 39. / Hamann 6te D. p. · 144. / .... Men der gives en Anskuelse af Verden,
Papir 252:3 Der døer han cfr. p. · 144: Helim: Hörst du den Donner über
NB30:72 lli12. Journalen NB30, s. [ · 144]-145, med optegnelsen NB30:72 / sionen saaledes:
BI, note f den. / Smlgn. Protagoras Pag. · 145 og 146 midt. .... Nu altsaa, Protagoras!
BB:12 stigiis Dæmonum lib II p. · 145 sqq. 156. / 3. Conrad Gesner Onomasticon
BI, s. 151 kan læres« ( Pag. · 145). Vi see saaledes, at her det mythiske Foredrag
NB18:25 ( citerede hos Hamann 3die B. p. · 145): videor mihi fere omnia docuisse, quæ
Not13:29 g en Modifikation deraf p. · 145. Især er det tillige mærkeligt, at
BI, s. 140 ιν. ( Smlgn. Ast Pag. · 146 § 37 B.). / I Slutningen af Apologien
Brev 136 v 136 ( øverst) og Brev · 146 ( nederst); naturlig størrelse / /
BI, note / Smlgn. Protagoras Pag. 145 og · 146 midt. .... Nu altsaa, Protagoras! mangler
Brev 68 Kierkegaard / Rosenborggade · 146. A. / betalt / Kiøbenhavn d: 17' Aug
NB4:5.b anker« / Journalen NB2 p · 147-48 / Dto p. 242 n: og 243 ø. / Det er
PMH, note Gjentagelsen« p. · 147. – At en Forfatter kan beslutte sig
BI, note spilagtige Raad ( Ast 1 D. Pag. · 148 § 237 C): πεϱὶ παντός,
BI, note ls die eigene Sehnsucht ( Pag. · 148). Julius: Die heilige Ruhe fand ich nur in
NB17:4 p. 90. / / Om Prof. Nielsen / p. · 148. / / Forvirringen i Christenheden /
BB:2 s Betydning ved Exemplerne. p. · 148. Forsigtighed i Kjærlighedsforholdene
NB27:79 i Athenæum. / I 2det Bind p. · 149 fE findes: Drei Tage aus dem Leben des
Not4:28 / 2den Deel. – / NB. ad p. · 149 n: og 150 ø:. Det synes underligt, at
DD:40 Bind. Berlin 1815) 1ste B. p. · 149 n: om Een, der forskrev sig til Djævelen:
PS, s. 220 ος. Theaet. § · 149); og det var guddommeligt meent, hvad Socrates
BB:12 S. Morgenblatt v. J. 1825 No · 149. / / Opern. / 54. Dr. Fausts Mantel. Zauberspiel
PMH, note ns Gang er invers.« p. · 149. / cfr. p. 156. / cfr p. 152. / cfr p. 156.
Papir 1:1 n med stor Heftighed. / pag. · 149. 150. Universiteterne i Löwen og Kölln
NB15:93 eden, 3. Journalen NB15, s. · 149. Nederst på siden har SK gradvis forlænget
NB23:67 ar Udsigter til at blive en · 150 Aar gl. Og dernæst, hvor har han sagt:
DD:150 græske Kirke ogsaa Fædre i · 150 Aar længere end den romerske, men den
Papir 457 paa Slump, – der var vel · 150 Biskopper i Engeland. Biskopperne prædikede
Papir 252:4 ndgaae en Forbindelse p. · 150 der Geist: Sprich ein Ja und sage: der
BB:7 to og Marthe Schwerdtlein ( p. · 150 i min Udgave) mener S:, at man ikke kan
Papir 420:2 Bogen over til Bladene. · 150, ikke almdl. Mænder men Rigsdagsmænd
NB9:42 rtil jeg valgte 1ste Deel p. · 150 m: Det bevægede ham, som han overhovedet
Oi7, s. 291 opdager han, at disse ere c. · 150 Rdlr. mindre end han havde troet. Nu er
Oi7, s. 291 han var traadt tilbage for de · 150 Rdlrs. Skyld. / Den unge Mand bestiger
Not4:28 l. – / NB. ad p. 149 n: og · 150 ø:. Det synes underligt, at Erdm. her
BI, note jene heilige Sehnsucht. ( Pag. · 150). / Vorstudien für Leben und Kunst, herausgegeben
PS, s. 220 σεν. Theaet. § · 150); thi mellem Menneske og Menneske er det
Papir 1:1 stor Heftighed. / pag. 149. · 150. Universiteterne i Löwen og Kölln
NB31:94 . / 3. Journalen NB31, s. [ · 150]-151. Optegnelsen NB31:94 med sletning af dobbeltkors
NB31:94 g af dobbeltkors på s. [ · 150] og sletning af tre linjer på s. 151
NB31:94 ning af tre linjer på s. · 151 / Hvad mine Pseudonymer oftere tale om,
Not13:41 æren i Parmenides § · 151 de sidste Ord: Væren er ikke Andet end
BA, note lv eller end Fleerheden ( § · 151 E). Eenheden maa jo dog være, siges
PMH, note Gjentagelsen« p. · 151 og 52. / cfr. » Gjentagelsen«
PS, s. 229 ide ham ( cfr. Theaetet § · 151). – I Øieblikket bliver Mennesket
BA, note ντος § · 151. E.). I den nærmere Udvikling af Modsigelserne
Papir 1:1 mme over Tydskland. / pag. · 151. i Mai d. A. lovede Sylvester von Schaumburg,
BI, note efter Platos Theaetetus § · 152 A. ( Ast 2 B.). / Ogsaa Gorgias, der iøvrigt
DS, note igere Talen var usand. / Ad pag. · 152 til det Sted: Til Professoren svarer Christendommen
BI, note Smlgn. Protagoras ( Heise Pag. · 152). Protagoras ...... Dog, hvad gjør dette
PMH, note . 149. / cfr. p. 156. / cfr p. · 152. / cfr p. 156. / cfr Nytaarsgaven p. 97.
Papir 2:1 rakler? etc – / / pag. · 152. Mariale ɔ: 60 Prædikener til M
EE:89 yarische Sagen v. Graf Mailath. p. · 152. n. / d. 29 Mai 39. / Χstd.s Standpunkt
Papir 1:1 saa Franz v. Sickingen; pag. · 152. ogsaa Ulrich von Hutten ( Vaagn op Du ædle
FF:63 ele danske Folkesagn 2 D. 3 Sl. p. · 152: Drenge Drenge Peberkorn, Katten blæser
Papir 125-1.1 i Dansk. Ugeskrift. 4 B. p. · 153 o: f: p. 154. Note: » Det er allerede
BI, note unkt er igrunden betegnet Pag. · 153 ved følgende Ord: Es ist der Gipfel
BI, s. 322 hle frei bewegen will ( Pag. · 153) ... Freilich wie die Menschen so lieben,
EE2, s. 11 sonlighedens Udarbeidelse / / · 153. / / 3. / Ultimatum / / 315. / / Ægteskabets
PMH, note Gjentagelsen« p. · 153. / I det forklarende Brev siges derfor,
BI, s. 140 erdensdele. ( Smlgn. Ast Pag. · 154. § 40. C. D. E.): ᾿Εννοήσωμεν
NB24:24 cfr Rudelbach Savonarola p. · 154. / / Dog saaledes er jo det Opdragende ved
Brev 304 ie / cfr. Journalen / / NB17 p. · 154. / Tirsdag. / Kjere! / Sidste Torsdag, da
NB23:65 iv og Skrifter v. Binzer 1 D. p. · 154. / Verdens-Klogskab eller verdslig Klogskab
Papir 125-1.1 skrift. 4 B. p. 153 o: f: p. · 154. Note: » Det er allerede af flere
Papir 3:1 fr Stenersen Reformat: H: 2, pag. · 155. / Munkebjerg. nordøstlig for Heyde
Papir 1:1 p Du ædle Frihed). / pag. · 155. 1520 d. 20 Juni udgav han hans Bog: An
Papir 283:1 helling / p. 58. 59. 86. · 155. 212. Alt noteret i mit Exemplar. / I den
NB22:91 Naadens Til4. Journalen NB22, s. · 155. Øverst på siden ses marginaltilføjelsen
BI, s. 100 ὔ. ( Ast 8 B. Pag. · 156 § 41 B.) Her staae vi ved et afgjørende
Not3:16 det andet ( p. · 156-209) af en gl: nederlandsk Folkebog. /
NB:73.a » Psyche« cfr p. · 156 og 159 noteret i mit Exemplar. / Det er
BB:12 Dæmonum lib II p. 145 sqq. · 156. / 3. Conrad Gesner Onomasticon und Epist:
PMH, note . 156. / cfr p. 152. / cfr p. · 156. / cfr Nytaarsgaven p. 97. / Anm. Læseren
PMH, note rs.« p. 149. / cfr. p. · 156. / cfr p. 152. / cfr p. 156. / cfr Nytaarsgaven
Not2:2.d um. cfr. Cataloget for 1834. p. · 156. / Det er vistnok mærkeligt, at Sagnet
Papir 1:1 an Nicolaus v. Amsdorf. pag. · 156. han siger, at Paven har omgivet sig med
NB13:88 gt 10. Journalen NB13, s. [ · 156], optegnelsen NB13:88 med tilføjet tekst
BA, note νεται § · 157 A.) Af alt dette har nu Plato Fortjeneste
BI, s. 123 kerkernden Körpers ( Pag. · 157 og 58). – At der nu ved første
BI, s. 123 hrung sein Charakter ( Pag. · 157). Fremdeles bemærker han, at Schleiermacher
NB14:2 / I Anledning af H: H: / p. · 157. / / Om H: H: / p. 166. / / Χstdommens
NB11:123.b te / NB. cfr denne Journal p. · 157. / ad Journalen NB11 p. 127. / /
BN cfr Journalen NB11 p. · 157. / Hvis de tre Skrifter blive eet under
BI, s. 142 samme Tvetydighed ( Ast Pag. · 158 § 42 A.): ᾿Αλλὰ
NB14:97.b ved R. N. / Om Peter. / cfr p. · 158 i denne Journal n:. / Hans Ord ere høist
NB12:139 hende. / Aphorisme. cfr p. · 158 i denne Journal. / Eet er at profitere
Papir 324 alen p. 158 n: / cfr. Journ. p. · 158 n: / / p. 130. / p. 130 / / 1) Lidt om
Papir 324 te-Præk. / cfr. Journalen p. · 158 n: / cfr. Journ. p. 158 n: / / p. 130.
BB:12 : de Pyrrhonismo historico p. · 158 sqq. / 11. Philipp Begardi Zeyger der Gesundtheit
FB, note us § 402. Ast. 3die B. Pag. · 158. / Cfr. Tennemann Gesch. d. Philos. 1ster
Brev 224 /      / 317. / a 3ℳ / · 158rd 3ℳ. / 70rd / /      / NB. Bogladeprisen
BB:12 rgenblatte vom Jahre 1831. No · 159 f. die Scenen knüpfen sich an das Ende
NB26:77.a ikke at svigte Sagen. / cfr p. · 159 n: o: fl. / Guds Førelse med mig. /
NB:73.a Psyche« cfr p. 156 og · 159 noteret i mit Exemplar. / Det er nemt nok
AA:29 tdeutsche Lieder ved Görres p. · 159.) / Barndommen er Livets paradigmatiske Deel;
LA, s. 27 ods Nogen blev Ideen tro ( p. · 159.). Saaledes fremkommer den interessante og
NB2:137.a øre. / cfr Journalen JJ. p. · 160 m: / M: H: t: Adler skulde det eneste Formildende,
NB3:65 cfr. Journalen NB2 p. 33 off., p · 160 o: ff. / / / Hvorledes var det dog muligt,
NB2:186.a til Flamme. / cfr denne Bog p. · 160 o: fl. / Det tænker formdl. nu Ingen
BI, note Protagoras ( Heise Pag. · 160): da han ( Protagoras) havde sagt dette,
NB16:4 p. 130. / / Reduplikationen / p. · 160. / / Det er en meget rigtig Form, Julius
LP, note r det et Vindæg.« 1, · 160: » Han anede Perlen i sin Sjæl,
Papir 156 s 1ste B. samtlige Verke 4 B. p. · 161. » der blonde Eckbert.) / d. 10 Juli
Not3:7 nzte Ausgabe Weimar 1833. / / p. · 161. » Mehrere poetische Pläne von
Not2:2.b dt. – / cfr. v. Raumer p. · 161. – / cfr. hos Lessing i hans Breve
LP, note Kun en Spillemand« 1, · 161: » Geniet er et Æg, der trænger
Papir 1:1 sammenkalde Concilier. / p: · 162 allerede i Septemb. var 4000 Exemplarer
AE, s. 24 r. Titelbladet). I Piecen ( p. · 162) blev der sagt: » som bekjendt er
AE, s. 19 f de philosophiske Smuler ( p. · 162) fandtes en Yttring, et Noget, der kunde
BI, note en Bandes erstes Stück Pag. · 162: Leider kennen wir den Socrates nur aus
EE1, s. 23 / 137 / / 4. / Skyggerids / / · 163 / / 5. / Den Ulykkeligste / / 211 / /
AE, s. 230 fortvivlet ( cfr. 2den D. p. · 163-227 – første Deel var Fortvivlelse);
JJ:329 Hjertets Hemmeligheder. / cfr. p. · 163 i denne Bog. / ( Privatissimer) / eller
Not13:55 æren p. 188. / / cfr p. · 163. / alt dette staaer i Forhold til den min
NB5:31.a sen. / / / cfr Journalen NB4 p. · 163. / cfr p. 12. / Det er dog egl. den eneste
Papir 1:1 mløb af denne Bog. / pag. · 163. L. skrev nu » Tractat von der Babylonischen
    · 1 1
NB25:40 eret efter Meiners Ethik 1 D. p. · 164. / Lucrets II, 1. / Svave, mari magno turbantibus
Papir 1:1 dfarelser i Læren. / pag. · 164. Et nyt Skrift, som nu udkom var: »
KK:5 til Arius. – / / Fra p. · 165 af leverer Möhler nu nogle Uddrag af
NB23:64 Skrifter v. Binzer 2den Deel p. · 165 o: fl.) taler han om, at efterhaanden saa
NB12:113 der jeg læser det 1ste D. p. · 165) at være 34, 9. / Sammesteds hos Fenelon
Not1:6 e K: blev Justinus M: † · 165. Tatian, Theophilus, Athanasius ved de bibelske
NB16:64 fr. Clausens Hermeneutik p. · 165.). / Det er Det som H: H: har udført, at
BI, note iendam. / Smlgn. anf. Skr. Pag. · 165: Das Mythische ist gleichsam die theologische
Not1:6 220. . Justinus M: † · 165; tvende af Origenes † 254. af Clemens
AE, s. 224 gesom hvis en Forfatter skrev · 166 Folio-Bind, og Læseren læste og læste,
Not4:41 yrkelse ved Fornuften ( cfr · 166 Wenn altso nur die bestätigte Theorie
NB14:2 / p. 157. / / Om H: H: / p. · 166. / / Χstdommens Forkyndelse /
Brev 8 ( ɔ: 35rd.). / 2 / 335 / / · 167 / – / 3 ℳ. / / 70 / – /
Papir 39 .H. v. der Hagen. 2ter B. p. · 167 o: f: / Feb. 36. / Om Betydningen af participier
NB23:64 troskyldig Note til Texten ( p. · 167) staaer saa: Saa indlysende end denne Tolerance
NB15:2 rfor jeg ikke forstaaes / p. · 167. / / ╪ / Om Udgivelsen af »
JJ:28 natus. cfr Leibnitz Theodic. § · 167. / Hvad kan det være for en Roman som
BB:2 else af den Elskede – p. · 167. Klagesange over en Afdød høre til
NB26:20 Geschichte d. Philos. 7de B. p. · 167.) Det vilde have taget sig endnu latterligere
Papir 1:1 et ved Kjærlighed. ( pag. · 167.). / pag: 182. Det romerske Hof udfærdigede
Papir 205 istenthums v. M. Leipzig 1819. p · 168 » Daher rühren die vielen Reitze
NB9:70.a og Vælde o: D. / Brorson No · 168 v. 5. / Af Kirketidende ( for 2 Febr. 49)
KM, s. 13 ere forstummede« ( p. · 169, 1ste Sp., L. 4 fra oven), søger den,
KM, note første Barndom« ( p. · 169, 2den Sp. L. 13 fra n.); » den almindelige
KM, note Morgendæmring« ( pag. · 169, 2den Sp., Linie 9 fra neden); »
NB25:2 e Collision med Mynster / p. · 169 o: fl. / / Lidelses-Historien / p. 175
Not13:23 Leibnitz Theodicee §. · 169. Striden mell. Diodor og Crysipp, Diodor
KM, note Gjøglebilleder« ( p. · 170, 2den Sp., L. 6 fra oven). – »
BI, note ller ei. Smlgn. Protagoras Pag. · 170 ned. og 171 øv. / Vistnok er hele Apologien
Brev 224 – Luno /      / · 170. /      /      /      / /     
Not13:23 od at det var muligt § · 170. / / Om Forholdet mell. hvad der er ret
KM, note Tids Særkjende« ( p. · 170., 1ste Sp. Linie 4 fra oven). / S. 171, 2den
KM, note 1ste Sp. Linie 4 fra oven). / S. · 171, 2den Spalte, Lin. 4 f. n. / At Sætteren
Not4:41 ing: / Naar der saaledes p. · 171 bliver sagt, at fordi at Fornuften ved
JJ:417 . 268. / cfr. p: 194, 185 og · 171 i denne Bog. / Tør jeg fortie Skylden?
Not13:27.c lsen cfr Tennemann 1ste B. p. · 171 IV. 173 VII. p. 184. V. især Zeno p.
JJ:332 ll. Msk. skal snakke med. / ad p. · 171 nederst. / Den dialektiske Modsigelse maa
BI, note gn. Protagoras Pag. 170 ned. og · 171 øv. / Vistnok er hele Apologien i sin
NB14:109.a han stirrer ud. / cfr NB12 p. · 171. / I » Kirken«, hvor Orgelet
JJ:431 ecclesia. / cfr p. 256, 194, 185, · 171. / Man kunde deri indslynge en ulykkelig
NB12:132.a ell. NB9 cfr. ogsaa NB14. p. · 171. / Som man den enkelte Dag først seer
Papir 263:2 de Nr. 12, i Stuen, mrk. Haab · 171. Som dannet Mand behøver man ikke at
Brev 224 – Luno /      / · 172 /      /      /      / /     
NB12:2 liggende Produktivitet / p. · 172. / / / Mit Standpunkt cfr / p. 230. / /
NB23:155 nger 1ste D. 3die Afdl. p. · 172. / Augustin / taler i et senere Skrift om
Papir 181 Liv 1ste D. af hans Schriften p. · 172. / d. 9 Sept: 36. / Paa en Tid, da det hører
JJ:319 les' Rhetorik. / Journalen JJ, s. · 173 ( JJ:319-320) / Stundom bliver man utaalmodig,
NB10:130 , at 7. Journalen NB10, s. · 173 ( NB10:131) / der blev saa faae. Men Gud,
AE, s. 14 Sandheden er Subjektiviteten / · 173 / / Tillæg / / Henblik til en samtidig
    · 1 1
JJ:29 nitz omtaler i sin Theodicee § · 173 under Titlen: Mademoiselle de Scudéry?
Not13:27.c Tennemann 1ste B. p. 171 IV. · 173 VII. p. 184. V. især Zeno p. 196. /
NB29:95 Andre. / 11. Journalen NB29, s. · 173. Begyndelsen af NB29:95, en af flere optegnelser
BI, note chte der Philosophie 2 B. Pag. · 173: Plato selbst brachte es in der Mathematik
NB12:22 de og Larsbjørnstræde No · 174 i Stuen, ind ad Porten, portofri inden
NB10:213 øst blad indlagt mellem s. [ · 174] og 175 ( NB10:213) / Det Alvorlige i, at
NB10:213 lad indlagt mellem s. [ 174] og · 175 ( NB10:213) / Det Alvorlige i, at Du er
NB25:2 / / Lidelses-Historien / p. · 175 n. o: fl. / / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
NB15:4 . / / Tro – og Beviset / p. · 175. / / » Christenheden« /
NB27:79 jeg vil afskrive det. p. · 175. / / Der Erfahrne genießt die Aussicht
NB:129 eust til hinanden. / cfr. p. · 175. / 3) 3de Afdeling. cfr. / denne Bog p.
NB2:100 15. / p. 134. er ypperlig. / p. · 175. Der hl. Bernardus Lib II de consd. sagt:
Not3:4 acit des Lebens«. p. · 175. p. 191. Hvor i Samtalen om Skuespillere
Brev 176 7. / 1ste Sahl. / 16. Brev · 176, bl. [ 1r] / Min kjære Jette! / d. 13
BI, s. 204 Nævenyttige ( smlgn. V. · 177 ff.). Ogsaa de Naturbetragtninger, med
NB18:60.b erfor lidt ind i det. / cfr p. · 177. / Bøn. / Du som tidligst modtog vort
BI, note εῦ, V. 359. / V. · 177: / Μ. ϰατὰ τῆς
BI, note fr. Stallbaum ad Phædonem p. · 177: Narrat Olympiodorus tertiam hujus dialogi
BI, note chienen. Cfr. ad Phædonem p. · 177: Sæpenumero enim videtur mythicis illis
NB12:15.a findes i Verden. / et Sted p. · 178 har jeg bemærket i mit Exemplar, men
NB:74 udkomne spekulative / Theologie p. · 178 Lin 14 fra neden. / / Dersom det var notorisk,
NB24:15 ses Oversættelse 1ste Deel p. · 178 o: fl.) ivrer Socrates mod den Misbrug
Not4:41.d r Wahrheit wird.« / p. · 178. / Forelæsning No 21. / Men nu møder
Papir 1-2.d p. 48. / lib. III. cap. IV. p. · 178. / Om den augsburgske Confession. /
NB23:92 Guerickes Franckes Leben p. · 178. Blandt de Grunde, som Fr. anfører mod
NB33:61 en Andens 8. Journalen NB33, s. · 178. Journalens sidste side med slutningen af
BI, s. 67 89 / Aristophanes – · 179 / Capitel II. Opfattelsens Virkeliggjørelse
BI, s. 266 Kritik unserer Zeit an ( Pag. · 179). Alt Sligt er nu paa Hegel spildt Umage,
NB23:79 und S. v. Binzer 1ste D. p. · 179): at denne Behandling gjorde et dybere Indtryk
NB15:2 tre Noter« nu / p. · 179. / / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
NB:129 fdeling. cfr. / denne Bog p. · 179. / Om de tre Taler 1847. / / Det er ikke
NB16:100 ge. / / / 5. Journalen NB16, s. · 180, med optegnelserne NB16:100 og 101. SK har
NB30:93 klige An13. Journalen NB30, s. [ · 180], slutningen af optegnelsen NB30:93 med en
BB:1 : et og Andet dog ikke Nyt. p. · 181 » da nu dette ( den herskende Drift
NB:180 Tübingen 1847 anfører pag. · 181 et Sted af den tydske Theologie »
NB30:93 ller / 14. Journalen NB30, s. · 181, NB30:94. H.P. Barfod har ud for optegnelsens
NB26:68.a ige ved at elske ham. / cfr p. · 181 o: fl. / , Du tør ikke bryde med hiin
Not13:23 ogen spiller, ( cfr. § · 181) beviser Intet. Ad denne Vei bevises da
BB:7 S: bemærker med H: t: ( p. · 182 i min Udg:) Margrethes Angst for Mephisto,
AaS, s. 46 Villie. Bogen har kostet mig · 182 Rbd. 4 Mk. 8 Sk. at udgive, og der er da
Papir 60 g Hohl.: Tidsskrift 2d B. 1 H. p. · 182) Opfyldelsen af Moralloven, synes de kun
JJ:340 dium jeg gjør af den. / cfr p. · 182. 189. / Allerede her ligger det Dialektiske
Papir 1:1 lighed. ( pag. 167.). / pag: · 182. Det romerske Hof udfærdigede i en Forsamling,
Not13:23 d beslutter det cfr. § · 182. Platos Eutyphron. / Notesbog 13, s. 7 (
JJ:335 vi saa det Dialektiske. ( cfr. p. · 182.) Skal han sige: dog ikke min men Din Villie?
BB:12 Jahrgang. Berlin 1834. fra p. · 183-206.: / / Volksbücher. / 1. Historia von
DD:161.b l Philosophie der Geschichte p. · 183. / den catholske Kirke er Modbilledet til
Papir 1:1 ler sættes i Bann. / pag. · 183. Hutten udgav Bullen med bidende Gloser
BB:22 itz.« ( p.159 fl.) p. · 184 fE. hvor den Afsindige Warningham ( en
NB15:4 Christenheden« / p. · 184. / / Rom 7. / p. 219. / / Thema til en Prædiken:
Papir 1:1 For og Slutningsord. / pag. · 184. Eck lod Bullen publicere d. 21 Sept. i
NB27:79 er nichts zu sagen. / / p. · 184. siger han, at det der gjør Forskjel
Not13:27.c ste B. p. 171 IV. 173 VII. p. · 184. V. især Zeno p. 196. / Leucipp og alle
BI, s. 270 i Philosophie des Rechts Pag. · 184: Das Gewissen ist als formelle Subjectivität
BI, s. 266 ndhed, er tilintetgjort. Pag. · 184: Was von dem in den Dialogen Dargestellten
JJ:431 icat ecclesia. / cfr p. 256, 194, · 185, 171. / Man kunde deri indslynge en ulykkelig
JJ:317.b fortie sine Lidelser. / cfr p. · 185 nederst. / cfr. p. 194. / Slutning –
JJ:417 cfr. p. 268. / cfr. p: 194, · 185 og 171 i denne Bog. / Tør jeg fortie
BI, note el Philosophie der Gesch. Pag. · 185. / ῞Οπου γὰϱ
Papir 1:1 an gjorde Nar af ham. / pag. · 185. Da Eck forlangte, at Bullen skulde publiceres
JJ:19 s Leben des Apollonius v. Tyana p. · 185. Noten citerer Suetonius vita Tiberii 58.).
Not13:26 cfr. Tennemann 8 B. 1ste Af. p. · 186 / ogsaa Leibnitz i hans tydske Brev til
NB12:181 ygte ham. cfr Journalen NB11 p. · 186. / No 2. Luc: 18, 13. » Og .... Tolderen
Papir 1:1 en først 7 Januar. / pag. · 186. L. gjentog sin Appellation til et almdl
SFV, note « Juli 1848. / Cfr. P. · 187-227, hvilket Afsnit jeg vilde bede Læseren
NB12:121.a det Virkelige. / / / cfr. p. · 187 i denne Journal øverst. / Mit Forhold
Not4:41.c ion i den 20 Forelæsning p. · 187. So sucht sie endlich aus den gegebenen
NB22:95 us de Gubernatione Opera p. · 187.: terras, quas Romani polluerant fornicatione,
Brev 78 Fædrelandet« 1848 No · 188-91. Dersom De i sin Tid er blevet tilfældigviis
SFV, note i afsluttende Efterskrift p. · 188, Lin. 21 o. fl.; ja egentlig er jo Overgangen,
FV, s. 15 elandet« Juli 1848 Nr. · 188–191: de to opbyggelige Talers Glimten ved Begyndelsen
BI, s. 144 Gorgias os ahne ( Heise Pag. · 188): » og hvad jeg sagde til Polos, vil
Not13:55 r om Categorie-Læren p. · 188. / / cfr p. 163. / alt dette staaer i Forhold
SFV, note tende Efterskrift« p. · 188. / Denne Bevægelse fra » Digteren«
NB23:154 hringer 1ste D. 3die Afdl. p. · 188. / See det er rene Ord for Pengene. Og jo
NB2:100 ber stehe ich in Zweifel. / p. · 188. Das beste Mittel darzu ( wie man die wahre
BB:22 Sjele-Sundhedens Prøve p: · 189 han taler om hans Skuespil: Ach –
EE1, s. 272 Cfr. Aristophanis Plutus v. · 189 sqq. / Chremylos. / ...... an Allem bekommt
EE1, s. 272 υλος. / · 189. ...... ἐστὶ πάντων
NB20:2 fter, som nu er begyndt / p. · 189. / / Den bestaaende Kirke – min Position
JJ:340 jeg gjør af den. / cfr p. 182. · 189. / Allerede her ligger det Dialektiske i
BB:1 stiken den gl. Tid. – p. · 189. Her kan det være fornødent først
Papir 409:2 eber. 1845. 1ste Deel p. · 189.) / Den megen Tale om, at Gud vel tilgiver
NB23:127 D. 1ste Afdl. Origenes p. · 189.190.) / Man kan nemlig ogsaa for meget opfatte
NB24:27 ola. cfr Rudelbach Savonarola p. · 189n. 190ø. / Min Stilling. / / Eet af to
JJ:129 Bote. / cfr Hamann 3d B. p. · 190 m: / NB.: / periissem nisi periissem. /
NB23:143 hringer 1ste D. 2den Afdl. p. · 190 nederst. / Christus som Forbilledet. /
NB4:19 aligste. / / cfr Journalen NB2 p. · 190 og 191 / / Saaledes Act: 12, 14. Den Pige,
NB2:72.c at holde den Troende. / cfr p. · 190 og 191 p. 210 i denne Bog. / Som sagt,
NB2:201.a gang. / cfr i denne Bog p. 73, · 190 og 191. / Naar Fiskeren skal gjøre en
EE1, s. 272 μονή. / · 190. ἔϱωτος. /
NB24:27 fr Rudelbach Savonarola p. 189n. · 190ø. / Min Stilling. / / Eet af to pleier at
NB4:19 . / / cfr Journalen NB2 p. 190 og · 191 / / Saaledes Act: 12, 14. Den Pige, Rhode,
NB2:72.c de den Troende. / cfr p. 190 og · 191 p. 210 i denne Bog. / Som sagt, Endelighedens
EE1, s. 272 υλος. / · 191. τιμῆς. / Καϱιων.
Brev 224 – Luno.. /      / · 191. /      /      /      / /     
NB17:4 Forvirringen i Christenheden / p. · 191. / / Sagen / p. 194. / / Det er en egen
NB2:201.a cfr i denne Bog p. 73, 190 og · 191. / Naar Fiskeren skal gjøre en god Fangst
Not3:4 Lebens«. p. 175. p. · 191. Hvor i Samtalen om Skuespillere Spørgsmaalet
NB11:174 / / 3. Journalen NB11, s. · 192, med optegnelsen NB11:174 indført på
EE1, s. 272 υλος. / · 192. ϕιλοτιμίας.
NB22:133 / / Neander Chrys. 1 D. p. · 192. / / / » Den objektive Lære, det
BI i naturvidenskabelig Henseende V. · 192: οὗτοι δ'
Brev 193 e Reserve Bataillon. / 17. Brev · 193, bl. [ 1r] / Min kjære Sophie! /
Brev 193 en / Din Onkel. / 18. Brev · 193, bl. [ 1v] / Min kjære Carl. / Du skriver,
JJ:339 for dem. / Journalen JJ, s. · 194 ( JJ:339-340) / Det var maaskee rigtigt,
JJ:417 cfr. p. 268. / cfr. p: · 194, 185 og 171 i denne Bog. / Tør jeg fortie
JJ:431 n judicat ecclesia. / cfr p. 256, · 194, 185, 171. / Man kunde deri indslynge en
JJ:511.b r i 6te B af hans Skrifter p. · 194, en Bemærkning, som jeg kan bruge, skjøndt
BA, note erden müßen. ( 6te B. p. · 194). / Cfr. Enten – Eller. / Cfr. Xenophons
NB21:2 in Forfatter-Virksomhed / p. · 194. / / / / / / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
NB17:4 tenheden / p. 191. / / Sagen / p. · 194. / / Det er en egen Art Vanskelighed. For
NB2:157.d n NB3 p. 78 / cfr denne Bog p. · 194. / Christi Lidelse er egl. Sjels-Lidelse.
JJ:317.b / cfr p. 185 nederst. / cfr. p. · 194. / Slutning – Enthymema – Beslutning.
NB21:122 tate. / 3. Journalen NB21, s. [ · 194]-195, med NB21:122 i latinsk hånd. SK har
NB17:101 er 9. Journalen NB17, s. [ · 194], med slutningen af NB17:101 og begyndelsen
Brev 224 plag hos Dem selv.. /      / · 195 /      /      /      / /     
EE:195 en Side af Baggesen 7d B. p. · 195 / Galskabs Eet i Alskabs To. / men speculativt
AE, s. 333 rlachs lille Udgave 4de B. p. · 195). Men ad den Vei maatte de jo dog komme til
Papir 1:1 agter af Concilierne. / pag. · 195. Man havde i Löwen, Köln og Maynz
Not13:27.c I. p. 184. V. især Zeno p. · 196. / Leucipp og alle Atomistikere antoge derimod
Not4:42 vilken Erdmann limiterer p. · 196. det foregaaende Standpunkt saa bruger han
Papir 252:3 amme som v. Raumer omtaler p. · 196. og kalder Schreiber). / Han bemærker
Not4:42 ft, uagtet han ifølge p. · 196., hvis han vil være consequent maa, saa
Papir 220 r Mange. / cfr. Goethes Faust p. · 197. l: 10 o: f: / Det er ganske sandt, hvad
NB:91 iske Moral. / Samtl. Skr. 4d B. p. · 197. m:. / Man kan godt spise Salat, førend
Papir 317.b den lille Oversættelse p. · 197.) om en Præstinde, der forbød hendes
Brev 224      / 394. / a 3ℳ / · 197rd / 70rd / / 7) » Tre Taler ved tænkte
NB14:2 stdommens Forkyndelse / p. · 198. / / » Den forlorne Søn«
Papir 315:2 Untersuchungen: / 2. Deel p. · 198. / og gaaer hen til Socr. for at beklage
BB:1 ie meget rom: Stof. – p. · 198. En anden Bemærkning, som vi her tilføie
Papir 1:1 brannt sind.« / pag. · 198. En Fransiskaner Augustinus v. Alveld vilde
LP, note ermochte. / Cfr. Ægtestand p. · 198: » Min elskværdige unge Læserinde!
BB:11 Schriften 4ter Band Berlin 1828 p. · 199 o: f: i det andet Afsnit af » der
NB:181 lgende Ord af Sebastian Franck p. · 199: Als ein Philosoph gefragt wurde, wann er
Brev 224 – Luno.. /      / · 200 /      /      /      / /     
Brev 268 000 Msker paa Gaden altsaa · 200 a 300 Hestes Kraft er tilstrækkelig
NB31:103 itets Proportion, 50, 100, · 200 Aar efter viser Historien ganske rigtigt,
NB31:88 jeg ikke skyde, bringer den paa · 200 eller 300 Alens Afstand: saaledes gik det
NB2:99 am af S. C. ( S.W. 15 og 16 B. p. · 200) fortæller, at da Dominicus var blevet
Papir 1:1 ulgte tilfods en Mængde ( · 200) Studenter bevæbnede. Hertug Georg kom
BB:12 0 S. 96. Zweites Schreiben S. · 200. Im Jahre 1809 sah man in Leipzig eine ähnliche
EE:147 ( i hans Tidsskrift 3d B. p. · 200. o: fl.) dygtigt opmærksom paa, at dog
JC ( cfr Lebenslaüfe 1. p. · 200.) / Efterhaanden som han mere og mere kom
Brev 32 eres dermed forbundne Forrettening · 200rd af Boet. – Saa tiener herved, til
NB12:143 hed – og saa at give · 200rd for at lide saaledes. / Saa har jeg atter
NB12:185 det sig om, at Kaldet var · 200rd for lille. / / / Lighed er det jo Verden
Brev 224 for Udlæg med Papir. De · 200rd har De været saa god at lade overføre
NB8:11 et beroer paa, om det virkelig er · 200rd større end det forrige, samt om hvorvidt
BB:16 mortali. / cfr. Görres p. · 201-3. / cfr. Ein Volksbüchlein. Zweite Ausgabe.
Brev 202 Odense Feltlazareth / 19. Brev · 202, bl. [ 2v] og [ 1r] / Odense d 12 April
JJ:68.a ν cfr. Tennemann 1ste B. p. · 202 og note. / Heraklit trak sig tilbage fra
BB:11 elige der vil tilfredsstilles fE p · 202; saaledes ogsaa Historien om Venus-Bjerget
NB15:122 give 4. Journalen NB15, s. · 203, med to ændringer af Mynster til »
NB21:75 cher, Hamburg 1841. 2den Deel p. · 203) der fordredes en tredobbelt Prøve. 1)
NB11:65 s i Samtl. W. 18de B. Især p. · 204, 205 o: fl. findes Noget angaaende Aristoteles
NB24:2 dette Skrifts Betydning / p. · 204. / / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
Brev 224 /      /      /      / · 204. / a 1rd / 204.rd / 100rd. / / 2) »
AA:23 et Digt i Knaben Wunderh: 2d B. p. · 204., som iøvrigt rigtignok er af temmelig
Brev 224 /      / 204. / a 1rd / · 204.rd / 100rd. / / 2) » Forord«
NB11:65 amtl. W. 18de B. Især p. 204, · 205 o: fl. findes Noget angaaende Aristoteles
DD:8 ( Bauers Tidsskrift 2d B. 1st H: p. · 205) bruger for derpaa endydermere at begrunde
NB2:72 rer evigt. / cfr Journalen NB. p. · 206. / 2. Det Glædelige i at Trængselen
BI, s. 67 7 / Socrates' Dæmon – · 207 / Socrates' Domfældelse – 215
BI, s. 67 ns Virkeliggjørelse – · 207 / Socrates' Dæmon – 207 / Socrates'
BB:12 cher v. J. Görres. S. · 207. fl. / 24. Ueber die verschiedenen poetischen
NB25:42 ten Lemgo 1782 2den Deel p. · 208 oplyser, efter Philostratus, om deres Liv.
NB24:29.a a cfr Rudelbach Savonarola p. · 208. n: / Samtale med Biskop Mynster d. 2 Mai.
NB11:215 ker oversat af Claudius 2det B. · 208. Opsatsen: in der Fast- Buß- und Bet-Zeit
NB22:108 isundelse. / Brorsons Psalme No · 209 ( Korsets Hemmelighed) / : / Giv Dig deri
PS, s. 237 ar baaret i sit Indre ( § · 209 C). Betingelsen har han da i sig selv,
BA, note om Exempel vil jeg anføre p. · 209–211. Das Selbst – und das Selbst. 1. Der
LP, note ornemann og Reinhardt No. 11 p. · 209. / Det er overhovedet sørgeligt at see
BI, note or Slutningsbemærkning Pag. · 209. Han ( Socrates) bliver saaledes fremmed
NB25:42 er. ( cfr. Meiners l: c: p. · 209. Han citerer i Noten til det Sted om Athen:
PS, s. 237 ῳ ( Symposiet § · 210 D); og herom gjelder det, at han føder
NB2:72.c Troende. / cfr p. 190 og 191 p. · 210 i denne Bog. / Som sagt, Endelighedens
BB:11 ndrer endog om Goethes Faust fE p. · 210 nederst. / d. 22 Oct: 36. / det er det
NB12:37 være. / Og saa i § 93 p. · 210 siger han: Idet vi derfor forklare os Syndighedens
NB2:181 . / cfr. p. 73 i denne Bog og p. · 210. / Lidelsernes Evangelium / No 2. /
BB:12 r die Litteratur Th. 1, S · 210. Auch in zweiten Theile von Lessings Theatralischem
Not2:2.b ür die Litteratur Th. 1. p. · 210. ogsaa i anden Deel af hans theatralischem
Brev 224 /      / 253 / a 5ℳ. / · 210rd 5ℳ. / 100. / /      / / 20. Brev
EE1, s. 23 / / 5. / Den Ulykkeligste / / · 211 / / 6. / Den første Kjærlighed, Lystspil
NB25:39 thik Göttingen 1800. 1 D. p. · 211. / Det Stoiske Selvmord / : ηνοιϰται
Papir 135 Buesvingers Saga 3 D. 2 H. S. · 211.) Det er imidlertid dog ikke saa mærkeligt,
    · 2 1
Not13:23 kning som L. gjør § · 212 at Slutningen fra Quantitæt til Qualitæt
Papir 283:1 ng / p. 58. 59. 86. 155. · 212. Alt noteret i mit Exemplar. / I den ældre
Brev 224      / 319 / a 4ℳ. / · 212rd 4ℳ. / 90rd / / 8) Begrebet »
BB:8 en Berlin 1794. / XXII Band p. · 213-231. / Dette er af et Brev fra Engel, hvori
Papir 298 nævnes ( i Tiecks Overs. p. · 213) en Blomst: Lieb im Müßiggang /
Papir 162 ler ( cfr. Schlegel Wercke 1. p. · 213), at Gud ligesaavel er det Ondes som det
JJ:417.a n v. I.W. Wolf. Leipzig 1845 p. · 213. / Goethe er det, troer jeg, der siger etsteds:
Not13:23 e de cette partie ( §. · 213.). / / Den engelske Prælat som Leibnitz
NB:182 me Bog af Carriere, anføres p. · 214 et mærkeligt Ord: der Mensch steht höher,
Papir 180 lkesangen i Knaben Wunderhorn 1, · 214. – i Analogie med Stedet hos Goethe
Papir 434             p. · 214. / » Hyrden« –
DD:27 achtgebiete der Natur 1836 p. · 214. / d. 11 Juli 37. / Jeg har tidt forundret
BB:9 ln. / cfr Knaben Wunderhorn 1. p. · 214. / d: 8 Sept: 36. / I Tiecks Schriften 5te
BI, s. 67 crates' Domfældelse – · 215 / Capitel III. Opfattelsens Nøvendiggjørelse
NB:182 f sein Unglück tritt. / og p. · 215 et Ord af Boccaz.: » lieber thun
JJ:161 lse, men at han blev gal. cfr. p. · 215 og 216. / Den Trilogie der er gjort saa
Brev 224 – Luno... /      / · 215. /      /      /      / /     
EE:103 vid et Mord. cfr de Wette p. · 215. / d. 3 Juli 39. / Den Kløftelse jeg
NB2:100 erbrechen betrachtete. / p. · 215. Derhalben merkt wohl zu diesem unserm Vorhaben,
NB24:58 er Kirchenväter 3 D. p. · 216. / ..... Saaledes er det med os Msker; det
JJ:161 n at han blev gal. cfr. p. 215 og · 216. / Den Trilogie der er gjort saa megen Blæst
LA, s. 55 var paa en stum Tiltale. ( p. · 216.) / Etatsraad Dalund. En ærværdig Olding
Papir 342 ] Udkast. / cfr Journalen JJ p. · 216.217. / Lovtale over Efteraaret. / ( efter det
BOA, note Anm. cfr. Samtl. Skr: III D. p. · 217 medio. / Anm. Det at være Christen fordi
SFV, note Eller« 2den Deel p. · 217 n.; cfr. » Afsluttende Efterskrift«
AE, s. 229 B. bruger mod A. ( 2den D. p. · 217 nederst). Det sidste Ord i hele Værket
NB11:122.a / / / cfr denne Journal / p. · 217 o: fl. / NB. / / Nei, nei, jeg kan ikke,
NB12:70 e christelige Stat. / § · 217, pag. 447 maa bemærkes. Martensen antager,
NB11:2 al er / p. 126. / / Nei / p. · 217. og fl. / / Nei / p. 235. / / Nei / p. 236.
BB:42.f Nachtgebiete der Natur. 1836. p. · 217.) / Ved at see en Aargang af Aftenposten
Not1:6 . af Clemens Alex:s ( † · 218) Bog have vi Intet tilbage. Grunden til,
BI, s. 202 άϑϱα V. · 218), til ikke liden Forundring for Strepsiades.
Not4:44 il sin Tvivls Gjenstand. / ad p. · 218. / Her møder en Vanskelighed ved Fremstillingen
NB22:95 adversus avaritiam Opera p. · 218: / Multiplicatis enim fidei populis, fides
BB:8 bleven opmærksom paa F. p. · 218: Gott seinen Liebling zu rauben –
Brev 243 aflevere ved Nørrevold · 219, 1ste Sal, Døren lige for Trappen, ved
NB14:147 . / 13. Journalen NB14, s. · 219, NB14:147 med tilføjelser, bl.a. NB14:147.c
NB14:2 holdning til Opbyggelse / p. · 219 o: fl. / / Texter til Fredags-Taler findes
NB22:136 . / Neander Chrys. 1 D. p. · 219. / / / Chrysostomus: / / Himlene fortælle
NB15:4 / p. 184. / / Rom 7. / p. · 219. / / Thema til en Prædiken: /
BB:48 sættelse af Reiersen) 2d. D. p. · 220 findes en Beskrivelse af en tydsk for Fædrelandet
Not1:6 ν) Tertullian † · 220. . Justinus M: † 165; tvende af O
FB, note Gesch. d. Philos. 1ster B. Pag. · 220. /
NB22:137 vnet. / Neander: Chrys. 1 D. p. · 220. / Chrysostomus . / / Engang hørte han
Not3:18 t Een kunde Sproget. / / p. · 220. Hvor Talen er om » Fiskerne«,
Not3:4 en werden, als dieser? p. · 221 og 20. p. 226. Hvor Wilhelm, idet han seer
Papir 252:1 chlechtes«. / p. · 221. Her beskrives en Sværmer: Ueberdem sog
Papir 1:1 s Sted han træder. / pag. · 221. Tilligemed Eck vare ogsaa 2 andre Nuntier
    · 2 1
NB27:2 n Opgave og om mig selv / p. · 222. / / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
BI, s. 267 erkennen im Stande sind. Pag. · 222: Diese Dialectik ( den nemlig, hvis Resultat
NB27:88 llede) / 6. Journalen NB27, s. [ · 222]-223, med optegnelsen NB27:88 skrevet på langs
NB22:146 / / 5. Journalen NB22, s. · 223, med begyndelsen af optegnelsen NB22:146
NB22:29 efter Reuchlin Pascals Leben p. · 223. / / / Epictet. / / Det jeg nærmest vilde
FB, note Cfr. Sämtlich. W. 30. B. p. · 223. / Forskjellen mellem Collisionen, saaledes
NB9:73 risch-malerisch Karlsruhe p. · 223. / p. 254 n. / Overlæg. /
Papir 1:1 ilde gaae af sig selv. / pag · 223. Churf: lod svare, at det var bedst, at
Not12:2 næus Lib. VI. cap. 1. p. · 223. et Udsagn af Timokles om Hensigten af Tragedien.
BB:7.c ynes Schubarth at ville bevise p. · 223. ved at gjøre opmærksom paa den som
Brev 224 / 100. / /      / / 20. Brev · 224, bl. [ 1v]-[ 2r], med C.A. Reitzels tilføjelser
Brev 224 -Oplag hos Dem /      / · 224. /      /      /      / /     
Papir 1:1 r bleve ukrænkede. / pag. · 224. Man vilde bevæge Erasmus til at skrive
NB22:146 es 6. Journalen NB22, s. [ · 224]-225. Fortsættelsen af optegnelsen NB22:146
EE1, s. 23 oversat af J. L. Heiberg / / · 225 / / 7. / Vexeldriften / / 271 / / 8. /
Brev 224      22½ Ark / · 225 / / 87 / 312 / / Hvad » afsluttende
BB:13 utschen Volksbücher« p · 225-229. / Foranlediget ved en Yttring af v. Raumer
Papir 1:1 vilde ei af Klogskab. / pag. · 225. Dog aflagde Erasmus et godt Vidnesbyrd
NB7:79 det derved som jeg. Det hedder p. · 225: wenn anders das Haupt und nicht die Füsse
Brev 224 – Luno /      / · 226 /      /      /      / /     
NB12:4 ter til 3 Fredags-Taler / p. · 226 / / Dto til Dto / p. 242. / / Dto til Dto
NB22:146 e for7. Journalen NB22, s. · 226, med slutningen af optegnelsen NB22:146.
NB13:58 gs-Tale / cfr. Journalen NB12 p. · 226 og 227. Den der under No 3 anførte Text
Papir 1:1 d 5 Dec: han sagde ( see pag · 226) Lutherus peccavit in duobus, nempe, quod
NB23:2 Bestaaende og Intriguen / p. · 226. / / Χsti Lidelses-Historie /
Not3:4 als dieser? p. 221 og 20. p. · 226. Hvor Wilhelm, idet han seer Staldmesteren
BI, s. 267 r Wissenschaft beziehen. Pag. · 226: Die Dialectik in dieser höheren Bestimmung
NB22:138 . / Neander Chrys. 1 D. p. · 227 og 28 / Hvor rigtigt fatter Chrysostomus
NB12:170 ning 7. Journalen NB12, s. · 227, optegnelsen NB12:170 med eksempler på
NB13:58 / cfr. Journalen NB12 p. 226 og · 227. Den der under No 3 anførte Text blev
BI, note έϱα. / Smlgn. V. · 227: / Σ: οὐ γὰϱ
AE, s. 14 træben i dansk Litteratur / · 228 / / Capitel 3 / / Den virkelige Subjektivitet,
Not3:18 ende Sujet fordrede. / / p. · 228. » Romanzen om » liden Gunver«
Papir 429 anden Søndag efter Paaske p. · 228. Christi Forskjellighed: / 1) han har efterladt
NB10:185 ham. / 9. Journalen NB10, s. [ · 228]-229 ( NB10:185) / NB. / Endnu et sidste Forsøg
JJ:127 Aar leed af Søvnløshed. S. · 229 anføres et andet Exempel paa 10 Aar,
PS Guddommeligt ( Cfr. Phaedrus § · 229 E). Dette synes et Paradox. Dog skal man
NB19:57.b , den findes 2den Deel p. · 229) siger Luther: also ist es jetzt ( nemlig
PS, s. 244 ον ( Phædrus § · 230 A). / Men hvad er da dette Ubekjendte,
Papir 2:1 . Albertus Magnus opstillede · 230 Spørgsmaal om Mariæ Bebudelse. fE:
JJ:127 ltona ( Altona 1843) seer jeg, S. · 230 ø., at han brugte forskjellige Midler
NB23:4 rs Chrysostomus 2den Deel p. · 230) var der endogsaa Munke, der gik saavidt
NB12:3 72. / / / Mit Standpunkt cfr / p. · 230. / / Noget mig selv betræffende / p.
NB14:149 skese. / 14. Journalen NB14, s. · 230. Den sidste optegnelse, NB14:150, er som
BI, s. 267 eigentlich platonische. Pag. · 230: Viele Dialoge enthalten so nur negative
Brev 39 n Jesum tale. / Af Brorson No · 231, No 1 i det Afsnit: om Bestandighed og Fremvæxt
NB22:139 / Neander Chrys. 1 D. p. · 231. / At blive ædru / / i christelig Forstand
Papir 13-4.a Sichverführenlassen ( pag · 232) forudsætter noget ondt. / Præg af
BI, note rsatte af Krag. Odense 1825. P. · 233 Anm. – Paa denne sidste Dag i Maaneden
NB23:2 sti Lidelses-Historie / p. · 234, 35, 36. / / Varianter til et Sted i Forord
Papir 218 . Forelæsninger 2d D. p. · 234. / For det første maa jeg protestere
DD:69 e til at beskrive. Danske Viser 1, · 234. der schwedische Nix oder der Strömkarl,
NB12:76 § om Gjenfødelsen §. · 234.). / Hertil maatte svares. Hvad Χstd.
Not4:45 jekter at gjøre ( cfr p. · 235 n:) uden forsaavidt disse skulle vorde
NB11:149 seiner Jünger § 54. p. · 235) i Anledning af Petri Fornegtelse: de tolv
NB11:2 p. 217. og fl. / / Nei / p. · 235. / / Nei / p. 236. / / det Afgjørende
Not13:52 nemann Ges. d. Ph. 3 B. p. · 235. / cfr ogsaa Tennemann Ges. d. Ph. 2d B.
NB24:83 Adolf Müller Hamburg 1828 p. · 235. / Socratess Maade at leve paa. /
NB11:2 / Nei / p. 235. / / Nei / p. · 236. / / det Afgjørende / p. 240 o: fl. /
Papir 1:1 t ventres monachorum. / pag. · 236. d. 3 Jan. 1521. udkom en ny Banbulle, hvori
BI, note Raad ( Ast 1 D. Pag. 148 § · 237 C): πεϱὶ παντός,
NB23:129 e D. 1ste Afdl. Ireneus p. · 237. 238. / Ireneus. / Det gjensidige Forhold
JC, note nnemann Gesch. d. Ph. 1ste B. p. · 237. not. / Anm. Hvad Johannes her gjør sig
Papir 1:1 verlades Paven allene. ( pag · 238-241.) / pag. 242 den pavelige Nuntius Hieronymus
NB4:19 en Haab. / / cfr Journalen NB2 p. · 238. / / No 3.         Det Glædelige
BB:12 e Th. II unter den Romanen S. · 238. / 27. Bouterwek in der Geschichte der Poesie
NB2:72 rhverver Haab. / cfr denne Bog p. · 238. / 3. Det Glædelige i at jo fattigere
NB23:129 1ste Afdl. Ireneus p. 237. · 238. / Ireneus. / Det gjensidige Forhold mellem
NB22:26 i Reuchlin Pascals Leben p. · 238. / Pascal. / / Kun at kjende Gud speculativt,
AE, s. 230 vivlelsen valgt sig selv ( p. · 239 o. fl. gg.); han bliver ved dette Valg,
NB23:130 ugen 1ste D. 1ste Afdl. p. · 239.40. / Den lidende Kamp. / At Denne, ene Denne
NB11:2 . / / det Afgjørende / p. · 240 o: fl. / / Videre / p. 251 o: fl. / /
BI, note ed. H. Stephanus. Tom. II, p. · 241, 243), som Cicero ( de divinatione I, 54)
Papir 13-5.a c. 22, 31. – / / ad pag. · 242 – / Da dog i Almindelighed de, der
BI, s. 208 smlgn. Phædros ( Ast 1 B. · 242 B. C.), Apologien ( Ast 8 B. 31 D.), Alcibiades
Papir 1:1 lene. ( pag 238-241.) / pag. · 242 den pavelige Nuntius Hieronymus Aleander
NB4:5.b Journalen NB2 p 147-48 / Dto p. · 242 n: og 243 ø. / Det er dog meget ubetydeligt
BA, s. 448 nd seines Bewußtseins ( p. · 242), og da erindrer, at i Bestemmelsen af Seelenhaftigkeit
FF:35.1 jæmpehist. ved Rafn. 2d D. p. · 242. / Χstus er i ethvert Moment ligesaa
NB11:73 Stl. W. 18de B. p. · 242. / / / Den sidste og meest imponerende Tanke
NB23:2 tre Noter«) / p. · 242. / / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
NB20:2 ke – min Position / p. · 242. / / Angaaende Udgivelsen af Skriftet om
NB12:4 p. 226 / / Dto til Dto / p. · 242. / / Dto til Dto / p. 244. / / Dto / p.
NB24:160 chton als Theolog Halle 1840 p. · 243 m. / / / Historiske Fremskridt eller Fremskridt
NB12:124.a forfatningen / § CXXXI p. · 243 o: fl. / Min Genialitet havde jeg nær
NB4:5.b NB2 p 147-48 / Dto p. 242 n: og · 243 ø. / Det er dog meget ubetydeligt hvad
BI, note H. Stephanus. Tom. II, p. 241, · 243), som Cicero ( de divinatione I, 54) har
NB22:27 ham. / Reuchlin Pascals Leben p. · 243. / / / Christendommen / / Engang var det
Not8:51 nger, findes Æsthetik 3 D. p. · 243. / Til Oplysningen om den philosophiske
BI, s. 67 Nøvendiggjørelse – · 244 / Tillæg. Hegels Opfattelse af Socrates
Brev 224 11 Juli 47 fra Luno faaer · 244 Ex:: saa maa der vel være solgt en Deel.
BI, note idsskrift 2 Bs. 2 H. 1840 Pag. · 244 fremhæver Selvbestemmelsens Moment,
Brev 222 28 ... 250, og Juli 11 ... · 244. – De befalede Fri-Exemplarer til
NB12:4 p. 242. / / Dto til Dto / p. · 244. / / Dto / p. 261. / / Ulykken med de tre
Brev 224 ... 250 Ex: og Juli 11 ... · 244. Men ifølge Deres Opgjørelse af 4d
Not4:45 kommer jo bagefter cfr. p. · 244. n: og 245 ø:, men kommer det bag efter,
NB32:132 at 5. Journalen NB32, s. [ · 244]-245. Slutningen af NB32:132 og NB32:133. S.
NB32:132 NB32:132 og NB32:133. S. [ · 244] ses marginaltilføjelsen NB32:132.a og
NB32:132 n NB32:132.a og nederst s. · 245 en længere sletning / Gud forholder
Not4:45 orstaae dette Forhold er p. · 245 og 46., hvor han siger: das nämlich,
Not4:45 bagefter cfr. p. 244. n: og · 245 ø:, men kommer det bag efter, og tillige
NB21:149 Liv af Neander ( 2den Udgave p. · 246 og 47 ø) fremstilles Abælards Anskuelse
BB:19 nhavn 1797 paa Stadthagens Forlag. · 246 pp. et jamerligt Product, med mindre man
Brev 224      / 296. / a 4ℳ / · 246rd 4ℳ. / 100rd. / / 6) » En literair
Brev 222 250 Exemplarer, af hvilke · 247 ere leverede til Hr. Reitzel, og de øvrige
NB20:158 / / 15. Journalen NB20, s. · 247, med optegnelsen NB20:158, der er skrevet
Not3:18 er Fischer«. / / p. · 247. gjøres nogle Bemærkninger om, hvorledes
NB23:207 e 10. Journalen NB23, s. [ · 248]. SK har indvist marginaltilføjelsen NB23:207.b
BI, s. 238 jendte Ord i Phædros § · 249 παιδεϱαστεῖν
NB11:222.b dommen til Døden. / cfr p. · 249 / Pseydonymernes Betydning. / /
NB23:72 ngre Fichte ( i hans Ethik § · 249, i Critiken over Engellænderen Bentham,
NB11:228.b / Om Anti-Climacus. / cfr p. · 249. / Det der i vor Tid skal reformeres er
NB22:149 / Neander: Chrysostomus 1 D. p. · 249. Hom. 8 in Coloss. IV, 133. / Glemsel. /
NB16:47 250 for at forraade altsaa · 250 – en Forbrydelse; og Du vilde ell.
BB:37 Stedet findes 2den Deel, S. · 250, 51, 52. / / Jeg erindrer et Exempel paa,
AE, s. 500 Brug at ethvert Menneske blev · 250 Aar gammelt. Men Barnagtighed og Labansstreger
JJ:405 og Brug at man i Gjennemsnit blev · 250 Aar gl, saa vilde R. være normal som
Brev 224 De i Febr. 46 modtaget ... · 250 Ex: og Juli 11 ... 244. Men ifølge Deres
Brev 222 et Angst« er trykt · 250 Exemplarer, af hvilke 247 ere leverede
NB16:47 r min Død ved Testament, · 250 extra som Noget Du har tjent uden om. Min
NB16:47 ret narret: Du har faaet · 250 for at forraade altsaa 250 – en Forbrydelse;
Brev 222 , nemlig 1846 Febr. 28 ... · 250, og Juli 11 ... 244. – De befalede
NB26:79 Plato siger ( i Phædrus § · 250) at Synet er den skarpeste af alle Sandser;
NB20:2 in Forfatter-Virksomhed / p. · 250. / / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
JJ:179 rstellen kan? / samme Bog p. · 250. / Abælard maa jeg dog engang bruge.
NB6:25.a l Grund. / cfr Journalen NB2 p. · 250. / Dette er egl. det evig Trøstelige
NB16:47 kostede jeg forresten. Tjeneren: · 250rd fik jeg. Herren: naa, det er endda ganske
NB16:47 n, De, der udbetalte Dig de · 250rd har formodl. ikke formanet Dig til at bruge
Brev 225 00rd 11 Juni 49, og Resten · 250rd ultimo Juli 49. 2) Oplaget 750 / Og saa
NB2:13 ensstemmelse med Journalen NB. p. · 251 havde jeg i disse Dage begyndt at udarbeide
NB11:2 . 240 o: fl. / / Videre / p. · 251 o: fl. / / Luthers Prædiken over Evangeliet
Papir 1:1 e udgjorde hans Text. / pag. · 251. d. 6 Martz kom den keiserlige Citationsskrivelse,
Not4:45 hvad han siger om Schl. p. · 251: Der Schleiermachersche Standpunkt hat daher
EE:147.a r da Fichte hell. ei cfr. p. · 252. hvor han stiller Jødedommen, og dog
Papir 1:1 er, Augustinerordens. / pag. · 252. L. begav sig paa Veien ledsaged af Justus
EE:147.b erfor Χstd. – / ( p. · 252. udtaler Fichte sig ogsaa imod den gængse
AA:33 D.s sidste Liv siger den: p. · 252: Hvo det troer ell. ikke, han synder ikke
Brev 224 /      /      /      / · 253 / a 5ℳ. / 210rd 5ℳ. / 100. / /
NB11:221.b dommen til Døden. / cfr p. · 253 i denne Journal. / Til den Udgang: men
BI, s. 221 r derfor meget rigtigt ( Pag. · 253): Von hier aus erhellt es auch, welche Bewandniß
NB23:167.a hringer 1ste D. 3die Afdl. p. · 253. » endnu sørgeligere end at blive
Not4:45 ffen, nicht. / Fremdeles p. · 253. » Es braucht aber der große Unterschied
JJ:179 riften v. Tieftrunk 2d B. p. · 253. / Welcher Philosoph hat nicht einmal, zwischen
Papir 1:1 ærde i Wittemberg. / pag. · 253. d 28 Martz ell saakaldte grønne Torsdag
NB9:73.a alerisch Karlsruhe p. 223. / p. · 254 n. / Overlæg. / Det er dog aabenbart,
BB:12 Museum vom Jahre 1777. Mai S. · 254 steht, worin Fausts abgeschiedener Geist
BI, s. 211 lich sei. Rötscher ( Pag. · 254) opfatter det ogsaa efter Hegel ganske rigtigt:
Papir 1:1 ptog Paven ogsaa ham. / pag. · 254. 1523 digtede Hans Sachs: Die Wittenbergisch
Not1:6 tvende af Origenes † · 254. af Clemens Alex:s ( † 218) Bog have
NB12:77 . / I en Anmærkning til § · 255 hvor M. taler om » den Erfaring,
Not3:4 . 73 og ffl: 90 ffl: – · 255 og ffl: om Emilie Galotti. Serlo skulde
Papir 1:1 höret überall. / pag · 255. Wittenberg forærede ham en Vogn. I Erfurt
JJ:431 is non judicat ecclesia. / cfr p. · 256, 194, 185, 171. / Man kunde deri indslynge
NB12:77 et Intet; han antager nu i § · 256, at man udenvidere skal døbe alle Børn.
Papir 1:1 r de kom til Byen. / pag. · 257. d. 16 April ankom han til Worms. Foran
Not12:8 hilostratus 2, 22 o: fl. p. · 258 o: fl. i Oversættelsen. cfr ogsaa p.
NB22:31 . Reuchlin Pascals Leben p. · 258. ( Bilag I). / / Forresten forstaaer jeg
NB23:145 hringer 1ste D. 2den Afdl. p. · 258. / Askese. / Det som egl. vor Tid vilde
NB12:70.b gterie. cfr Journalen NB11 p. · 258. / Digterisk af en digterisk Person / om
Papir 1:1 lv om Eftermd. Kl. 4. / pag. · 258. Feldherren Georg Frundsberg klappede ham
NB11:212.b ommen til Døden. / cfr. p. · 259 i denne Journal / Ogsaa saaledes seer man,
NB22:31.a være Mand. / cfr. l. c. p. · 259. / Jfr. Maria. / / Reuchlin ( enten i hans
Papir 1:1 muntrede ham i 2 Skrifter) / · 259. Eck traadte frem og spurgte om han erkjendte
NB2:215 Religions-Philosophie / 2d B. p. · 260 medio / so spricht sich die furchtbare
BI, note thi Socrates lover ( V. · 260): / λέγειν γενήσει
Not13:6 capienda. / citeres hos L. § · 260. / / Novarinus de occultis Dei beneficiis
NB11:209.b Om / Anti-Climacus. / cfr p. · 260. / cfr. p. 267. / Idealitetens Fordringer
Not7:1 Gräfinn Dolores 2d B. p. · 260. / thi selv i Angeren kan der skjule sig
NB12:4 l Dto / p. 244. / / Dto / p. · 261. / / Ulykken med de tre ethisk-religieuse
JJ:30 . / cfr. Leibnitz Theod. § · 261. / Det er et ret comisk Lapserie af Apollonius
NB2:215 , das Böse = Masse ist. / p. · 262 der Heiland ist für die ganze Welt
KK:5 838 d. 6te Dec. Kl. 11. / / p. · 262 fl. den apollinaristiske Strid. Apollinaris
LA, s. 38 an tage Arnold og Scenen ( p. · 262) hvor han med sin formeentlig ironiske Næsviished
Not3:18 iv.« – / / p. · 262. » I det samme Aar, da Evalds Digtervirksomhed
NB12:3 oget mig selv betræffende / p. · 262. / / Om Aaret 1848 i Forhold til mig / p.
BI, s. 67 Opfattelse af Socrates – · 263 / / Anden Deel. Om Begrebet Ironi /
NB2:194 f Montaigne 2d Bog Cap. 12. ( p. · 263 i 3die Bind). / Wir ( vi Christne) sollten
Papir 263:1 sten overmæt / 22. Papir · 263:1-3, bl. [ 1r] med indklæbet annonce ( Papir
Papir 263:1 indklæbet annonce ( Papir · 263:2) / Hvad er Sandhed, det er det Spørgsmaal,
BB:2.d gel sämtliche Wercke 2d B: p. · 264-67. / det er saaledes Forskjellen mell. det
JJ:72 Tennemann Gesch. d. Ph. 1ste B. p. · 264 n: / At Guds Søn blev Mske er vistnok
Papir 28 fra Evighed. – / Usteri pag. · 265. / Da nu ikke alle Msk, hvem Ev. blev forkyndt,
Not4:45 n zu werden. / Fremdeles p. · 266 n: og 67 ø: Schleiermacher konnte auf
NB22:2 / / Tiden og min Opgave / p. · 266. / / / / / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
BB:16 Ausgabe. München 1835. p. · 267-74. / Blade af Jerusalems Skomagers Lommebog.
Brev 267 Klumpfødder. / 21. Brev · 267, bl. [ 2r] / Da jeg af det tomme Rum paa
Not2:11 ein« München 1835 p. · 267 og fl:. / Om den evige Jøde. /
NB11:209.c acus. / cfr p. 260. / cfr. p. · 267. / Idealitetens Fordringer tabe i Sandhed,
Papir 252:4 ver selv sin Tilstand p. · 267. Ich gleiche nun dem Manne, dessen Verstand
AE, note finde det kjedsommeligt cfr. p. · 268 øverst, 367 nederst 368 øverst. En
JJ:417 cat ecclesia      cfr. p. · 268. / cfr. p: 194, 185 og 171 i denne Bog.
Papir 1:1 ørt frem og talte. / pag. · 268. Man vedblev at arbeide paa at bevæge
NB21:154 ders Bs Liv 2den Udgave p. · 268. Note) findes Følgende: / Aliud sequi
NB25:113 t 15. Journalen NB25, s. [ · 268], med slutningen af optegnelsen NB25:113
LA, s. 51 odig vente« ( cfr. p. · 269); men selv denne Modstand er i Pagt med Reflexionen.
NB23:190 i Hossbachs Leben Andreä p. · 269. / Ψ 10, 14 / der skal Vulgata oversætte:
Papir 252:4 t.« – / p. · 269. der Geist: die Wahrheit, Thor, ist ein
Papir 1:1 en satte sig derimod. / pag. · 269. Man søgde, at bevæge L. ved private