S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB32:104 ommen har nu bestaaet i en · 1800 Aar – man vise mig, at denne Tanke
Oi10, s. 405 ledes – lige over for · 1800 Aar – staaer jeg ganske bogstavelig
Oi10, s. 408 er: der er i Christenhedens · 1800 Aar aldeles intet Tilsvarende, intet Analogt
NB34:13 ad er nemlig Χsthedens · 1800 Aar andet end Historien om, den fortsatte
BOA, s. 162 net sig om ved Hjælp af de · 1800 Aar at forvirre Alt, at forskylde det ene
IC, s. 105 e os, at vi ere det, kommende · 1800 Aar bagefter, betragte Miraklet og saa
NB5:69 d, det gjælder om at skaffe de · 1800 Aar bort, som havde de slet ikke været
Papir 57 ot Pharisæerne men nu igjennem · 1800 Aar de Vise saa meget at bestille. /
NB15:110 og siger: troe ham ikke. / · 1800 Aar derefter lever en Taler, som af Følgerne
NB18:91 ørste Gang; nei men saadan en · 1800 Aar derefter saa vil den være faldet
NB13:18 rængt. / Men vi der leve · 1800 Aar derefter; vi nøies med at opfatte
NB12:136 re nok. Men dersom jeg levede · 1800 Aar efter hans Død, og jeg saae han
BOA, note at netop derfor Den, der lever · 1800 Aar efter lige saa godt maa kunne være
IC, s. 39 muligt skal blive mange Gange · 1800 Aar endnu, Mellemrummet, det er, hvad Mellemrummet
NB31:118 skulle fange Msker.« I · 1800 Aar er der nu fanget: Riger, Lande, Folk
NB5:56 for Χstd. Sandhed af de · 1800 Aar er det løgnagtigste af alle. Χstd.s
NB15:122 . / Det er saa langt fra, at de · 1800 Aar er et Beviis for Χstds Sandhed,
BOA, s. 191 ar Exegeten ved en Afstand af · 1800 Aar er fjernet fra Paulus; men i Forhold
NB25:12.d saaledes i Døden. / i · 1800 Aar er han blevet berømmet og priset;
BOA, s. 166 ox, er det en Indbildning, at · 1800 Aar er længere siden end igaar. /
NB31:60 og efterat have bestaaet i · 1800 Aar er omtrent det eneste Resultat der
IC, s. 169 t Nærværende – de · 1800 Aar er som en Dag. Ophøietheden har
NB11:165 ogisk. Fremdeles man er nu · 1800 Aar fjernede fra Samtidighedens Spænding
Oi10, s. 404 ed, at jeg i Christenhedens · 1800 Aar ganske bogstavelig intet Analogt, intet
BOA, s. 162 1800 Aar. Ved Hjælp af de · 1800 Aar har Forsvarerne bagvendt gjort Christendommen
Papir 65 t Χstendommen har bestaaet i · 1800 Aar have et stort Fortrin da nu Χstendommen
Papir 579 e, at der i Χsthedens · 1800 Aar ikke forekommer een eneste Forkyndelse
NB29:87 ogstavelig i Christenhedens · 1800 Aar Ingen er, af hvem jeg kan lære,
BOA, s. 189 der har bestaaet uforandret i · 1800 Aar og i hvilket alle Andre antages at
IC, s. 147 Christendommens Sandhed af de · 1800 Aar og vinde Menneskene, at man kunde gjøre
BOA, s. 169 en naar Miraklet er skeet for · 1800 Aar siden – ja saa kan man sagtens
NB27:40 oligt som Papirer af en for · 1800 Aar siden Afdød, Ingen mærker, om
NB10:140 er langt borte, at det er · 1800 Aar siden at Χstus døde. Hvad vilde
NB:204 langt borte – ak, og det er · 1800 Aar siden at Christus levede! / Hvilken
IC, s. 132 det gjort anderledes. Det er · 1800 Aar siden Christus levede, han er saa glemt
IC, s. 49 rkes jo rigtignok, at det er · 1800 Aar siden Christus levede; Forargelsens
IC, s. 179 gt glemmende, at det var over · 1800 Aar siden de levede. / Naar saa dette Barn
BOA, s. 167 m forklarer – da det er · 1800 Aar siden Det skete, som forklares: alt
BOA, s. 160 og hvad enten det er · 1800 Aar siden eller det er igaar: man kan lige
BOA, s. 166 godt kan forstaae, at man for · 1800 Aar siden fik en Aabenbaring – de
NB5:27 om Morgenen. / Da for nu omtrent · 1800 Aar siden Folket raabte: korsfæst, korsfæst,
NB32:82 dens Examen. / Fordi det er · 1800 Aar siden han levede, derfor er denne Examen
IC, s. 39 den Samme; dog levede han for · 1800 Aar siden i sin Fornedrelse og forandres
BOA, s. 168 ænker som saa: naar det er · 1800 Aar siden saa kan man nok forstaae, at
BOA, s. 169 forstaae, at hine Mænd for · 1800 Aar siden troede at det var et Mirakel:
BOA, s. 161 ristelige er jo et Faktum for · 1800 Aar siden) i 300 Aar, nu i 700, nu i 1800:
IC, s. 41 isen. » Er det nu ikke · 1800 Aar siden, at Christus levede, er ikke
NB3:26 ar, som det jo var i hiin Tid for · 1800 Aar siden, at det at blive saaledes helbredet
SD, s. 155 kun skulde være skeet for · 1800 Aar siden, at et Menneske blev hjulpet
IC, s. 165 gaar eller iforgaars, men for · 1800 Aar siden, da han den Fornedrede ikke var
IC ar den Samme, og den Samme som for · 1800 Aar siden, den Jesus Christus, der fornedrede
BOA, s. 157 ikke mere sandt, fordi det er · 1800 Aar siden, end det var den Dag det skete.
BOA, s. 169 er det, naar det er skeet for · 1800 Aar siden, han kan lige saa godt tro det,
BOA, s. 170 e han troer det, fordi det er · 1800 Aar siden, hvilket slet ikke er at tro.
NB31:34 ns Nederdrægtighed, det er nu · 1800 Aar siden, længst tilbagelagt, glemt,
BOA, s. 169 og troe naar det er skeet for · 1800 Aar siden, naar det vel at mærke er
IC, s. 76 , ventede ikke i sin Tid, for · 1800 Aar siden, og venter ikke paa noget Udfalds
BOA, s. 170 r han det og det er skeet for · 1800 Aar siden, saa er han netop i Troen paradox
DS, s. 252 jør. Og som det gjaldt for · 1800 Aar siden, saa gjælder det iaar, og
Papir 69 u opdrive et levende Ord for · 1800 Aar siden, saa sees, at Grundtvig opfordrer
IC, s. 38 istoriske Person, han var for · 1800 Aar siden, som hvilken bestemte, og levende
NB4:81 storisk Person, der har levet for · 1800 Aar siden. / Christus siger: hvor To ell.
BOA, s. 167 aae det – fordi det var · 1800 Aar siden. Dersom Sagen ikke var saa alvorlig,
NB25:101 or at lide med. / Men nu er det · 1800 Aar siden. Ja godt nok. For at faae Ende
NB5:54 som han gik og stod og levede for · 1800 Aar siden. Kun saaledes er og vil han være
BOA, s. 168 ltninger i sin Tid ɔ: for · 1800 Aar siden. Og det maa man nu sige om det
IC, s. 54 om Tegn og Under – for · 1800 Aar siden. Tegn og Under i Samtidighedens
BOA, s. 161 lade staae hen) siden det er · 1800 Aar siden. Thi Samtidigheden er Spændingen,
BOA, s. 166 i den Indbildning, at det er · 1800 Aar siden; i den Indbildning, ja i den
NB30:50 omtrent Χsthedens samtlige · 1800 Aar som Arbeiden i Retning af Sandsebedrag
IC, s. 41 en Streg over, annulleret de · 1800 Aar som de der hverken gjøre fra eller
NB30:122 Styrelsens Tanke: at bruge · 1800 Aar til at see an – og saa først
BOA, s. 166 liotheker og Skriverier og de · 1800 Aar til en Side for at faae vüet. Og
BOA, s. 161 Christendommen har bestaaet i · 1800 Aar! Paa den anden Side bliver det Christelige
BOA, s. 259 g ( som fE paa en Afstand af · 1800 Aar) desto bedre gaaer det dog tilsyneladende
DS, s. 252 aa gjælder det iaar, og om · 1800 Aar, at Den, der sætter en sand Selvfornegtelsens
NB14:57 rken, der nu har bestaaet i · 1800 Aar, bestaaet, som det hedder, af Milioner
NB17:102 re vel De i Christenhedens · 1800 Aar, der have havt Mod til at turde være
IC, s. 44 n Ophøielse – men de · 1800 Aar, eller om det blev 18000 Aar, har slet
IC, s. 49 Udfaldet af Christi Liv og de · 1800 Aar, Følgerne, har faaet Facit at vide.
BOA, s. 167 askee levet christeligt af de · 1800 Aar, har præket sig ind i, at han kunde
IC, s. 179 e, hvad Barnet, overseende de · 1800 Aar, havde besluttet; dog vilde han med
NB9:6 lidt. Man tænke sig Udbyttet af · 1800 Aar, hvad de Enkelte i disse lange Tider,
Oi10, s. 408 forekommet i Christenhedens · 1800 Aar, hvor Alt er stemplet » Menighed,
BOA, s. 253 historisk paa en Afstand af · 1800 Aar, og endnu mindre phantastisk paa en
IC, s. 39 i dette Øieblik er omtrent · 1800 Aar, og muligt skal blive mange Gange 1800
NB30:122 at der i Løbet af disse · 1800 Aar, siden Apostlenes Tid, Ingen findes,
IC, s. 199 ens Tiden; den har nu varet i · 1800 Aar, skal maaskee vare i 18000. Men ( og
BOA, s. 259 abenbar. Thi naar vi tage de · 1800 Aar, Skalkeskjulet bort, og anbringer den
IC, s. 43 overordentlig med, Beviset af · 1800 Aar, Troens Paastand er, at det er –
NB30:122 std. / / / Christenhedens · 1800 Aar. / / Hvad om Styrelsens Tanke var:
NB29:106 saa omtrent Christenhedens · 1800 Aar. / Men dette seer Ingen. Nei. De blive
BOA, s. 162 for den op til volumina er de · 1800 Aar. Det der har bedøvet Forsvarerne
BOA, s. 162 ngriberne er de 16, de 17, de · 1800 Aar. Det der har holdt Utalliges Liv hen
AE, s. 44 , hvilke antages adskilte ved · 1800 Aar. Dette er af Vigtighed, at ikke Problemet
BOA, s. 164 t komme til at see feil af de · 1800 Aar. Hans Fortjeneste er ved Hjælp af
BOA, s. 161 Afstanden, ved Hjælp af de · 1800 Aar. Hvad der hvis det skete samtidigen
BOA, s. 159 nd – ved Hjælp af de · 1800 Aar. Skulde man betegne hele den orthodoxe-apologetiske
BOA, s. 162 iv hen i en Indbildning er de · 1800 Aar. Ved Hjælp af de 1800 Aar har Forsvarerne
BOA, s. 166 ne seiglivede Dorskhed med de · 1800 Aar: saa kan man ikke nægte, at det,
BOA, s. 168 doxien den ved Hjælp af de · 1800 Aar; den taler i de høie Toner om Guds
BOA, s. 189 saa Christendommen bestaaet i · 1800 Aar; i den foregaaer der saa vist ingen
Oi5, s. 231 istenheden og Christendommens · 1800-aarige Historie, og om at Christendommen er perfectibel,
NB17:29 ligt! Paa Afstand, ( især paa · 1800 Aars Afstand) er en Aabenbaring en yderst
NB31:129 der bestandigt bringer Gud paa · 1800 Aars Distance fra En, at Sandheden er,
Papir 319 besværet og betynget af · 1800 Aars Erudition og Lærdom. Hvilken comisk
Papir 74 lige Omstændighed, at nu efter · 1800 Aars Forløb Chrstd: har gjenemsyret
NB34:13 levet vendt om. Dette er de · 1800 Aars Historie – i hvilken Studenten
NB31:129 jennemtrænge dette Mylder af · 1800 Aars Historie – og man seer derfor
IC, s. 41 Menneske, og betragter saa de · 1800 Aars Historie ( Følgerne af hans Liv),
Papir 585 mmest at faae spærret af, de · 1800 Aars Historie casseret som blot msklige
NB35:45 g, at Gud paa en Afstand af · 1800 Aars Historie er fjernet fra En, og at
IC, s. 76 r noget Forbigangent, og i de · 1800 Aars Historie) til det uchristeligste af
AE, s. 44 ɔ: med summa summarum af · 1800 Aars Meninger o. s. v. / Saaledes experimenterende
NB31:116 g det nye T. indskyder sig · 1800 Aars Meninger om hvorledes det nye T. er
NB31:116 Guds Ord indskyder sig for ham · 1800 Aars Meninger om hvorledes Guds Ord er
NB31:36 g betragtet som Resultat af · 1800 Aars stringerede Anstrængelse falder
Papir 561:4 er man sig selv som var disse · 1800 Aars Vidtløftighed Noget der gjorde
BOA, s. 162 Terrainet ryddeligt, faae de · 1800 bort, saa det Christelige foregaaer for
NB15:103 enskaben« frem. Og · 1800 efter, saa er Forholdet reent vendt om,
NB25:39 fter Meiners Ethik Göttingen · 1800. 1 D. p. 211. / Det Stoiske Selvmord /
BOA, s. 161 en) i 300 Aar, nu i 700, nu i · 1800: ja saa maa den vist være det Sande.
NB24:156 Bøger Samtaler af en Schultz · 1801 Altona. I Fortalen til første Deel taler
Not11:12 e bragtes paa Bane ( Bruno · 1802). – / Ideen falder ikke af fra sig
KM, s. 15 ende æsthetiske Periode fra · 1803 og fremdeles, men snarere, ja vi veed det
BB:12 che Phantasie von J.F. Schink · 1804. 8. / 16. Auch hatte Schink eine Oper, Faust,
BB:12 ssen Musen-Almanach vom Jahre · 1804. Auch in der Samlung seiner Gedichte Leipzig
OL, s. 32 at det var Perioden for · 1807–27, der nærmest var tilsigtet« i
BB:12 der zweiten Ausgabe vom Jahre · 1808 bearbeitete Tieck, mit gutem Erfolge, den
BB:12 f Akten von Benkowitz. Berlin · 1808. / 21. Der travestirte Dr. Faust, Trauerspiel
BB:12 Ludvig Achim v. Arnim. Berlin · 1808. 8. / 51. Life and Death of Doctor Faustus
BB:12 hein Th. 1. Frankfurt am Main · 1809 8. Dieses Schauspiel enthält Fausts
BB:12 es Schreiben S. 200. Im Jahre · 1809 sah man in Leipzig eine ähnliche Pantomime,
BB:12 erspiel in zwei Akten. Berlin · 1809. / 22. Faust ein Trauerspiel nach der Volkslegende
BB:12 von Dr: K. Schöne. Berlin · 1809. 8. / 20. Die Jubelfeier der Hölle oder
BB:12 liner Monatsschrift vom Jahre · 1810 Junius S. 17 fl. / 29. Schmidt in seiner
BB:51 Mythen«; Heidelberg, · 1810. – ( Jeg har havt dem hjemme fra Universitets-Bibliotheket,
BB:2 ber den deutschen Meistersang · 1811; Görres in der Vorrede zu den altdeutschen
BB:2.1 s ( in der Zeitschrift: die Musen · 1812 3s Quartal) gezeigt, daß in Nordfrankreich
AE, s. 67 venhed, som indtraadte for nu · 1812 Aar siden, saa primitivt, at ethvert historisk
BB:12 von Friedrich Schlegel v. J. · 1812 Oct:. / 32. Von zwei alten Bildern im Keller
JJ:294 orøvrigt Reichardts Urania for · 1812. / Maa efterforskes / Der er noget ret snurrigt
JJ:198 Embeder, men den forenede Alle, / · 1813 blev jeg født i det gale Pengeaar, da
Brev 121 ard. / Natus sum Hauniæ · 1813 d. 5. Mai, Michael Petersen Kierkegaard,
Brev 39 ren Aabye født d. 5 Mai · 1813 død / og saa bliver der Plads nok til
BI, note ften in Berlin, aus den Jahren · 1814-15: Ueber den Werth des Socrates als Philosophen.
DD:40 Heroensagen 2de Bind. Berlin · 1815) 1ste B. p. 149 n: om Een, der forskrev
BB:2.a es des Troubadours à Paris · 1816-21. VI B.«; Adrian ( Prof: i Giesen)
Papir 1:1 hen Reformation / 1ste Deel. · 1816 i Berlin. / Dr: von Phillip Marheinecke.
BB:12 Wiener Literaturzeitung v. J. · 1816 S. 414 etwas über Faust als Krakauer
BI tons Leben und Schriften ( Leipzig · 1816), henfører han Phædon i den første
Not2:12 k og Norge ved Nyerup. Kiøbh. · 1816. / / Litteratur: / især Disputatser:
BB:12 djahre v. Seybold. Heidelberg · 1816. / 62. Fausts Lehrling eine kleine Erzählung
Not2:2 ahre. v. Seybold. Heidelberg · 1816. / Fausts Lehrling eine kleine Erzählung
BB:16 g Norge ved Nyerup. Kjøbh: · 1816. / Især Disputatser en af Prof: Christoph
Brev 2 anden ( Bispernes Hyrdebrev af · 1817), lovede hun, at vilde see, at faae fat paa
BB:2 chen Volks- und Meisterliedern · 1817. Die altitalienische Liederpoesie. I hele
BI, note en Theiles zweiter Band. Berlin · 1818: Nichts ist demnach wahrscheinlicher, als
NB:54 eldenlieder. Leipzig hos Brockhaus · 1819 fortjener især No 4 Dobrüna p. 49
Not1:7.e det han leed. / Brennecke udgav · 1819. » Beviis for, at Chr: har levet
BB:2.a n glossaire occitanien a Toulouse · 1819. – / Leben und Werke der Trobadours,
BB:12 von Adolph Baüerle. Wien · 1819. 8. / 55. Faust Trauerspiel mit Gesang und
Not2:2 v. Adolph Baüerle. Wien. · 1819. 8. / Faust Trauerspiel mit Gesang und Tanz
Papir 205 des Christenthums v. M. Leipzig · 1819. p 168 » Daher rühren die vielen
LP, note . – 2,150. » Aaret · 1820 havde for Danmark en stor Deel Begivenheder.
BI, note Symbolik des Traumes, Bamberg · 1821) har til behageligt Udvalg en Mangfoldighed
Papir 592 nd Bockshammer. Stuttgart. · 1821. – / Efter nogle foreløbige Bemærkninger
BI, note røiske Qvæder. Randers · 1822 Pag. 464. Denne Ironi i Naturen har her
DD:35.a æröiske Quæder Randers · 1822 S. 464. 468.) / d. 10 Oct: 37. / cfr. denne
BB:20 zum geselligen Vergnügen · 1823 p.10 / So zieh' ich Tag und Nacht einher,
BB:37.10 , Novelle v. Tieck, Dresden · 1823, S. 63 nederst, 64 og 65. – Jfr. ogsaa
BB:12 st, als zweiter Theil. Berlin · 1823. 12. / 30 Geistlich Nachspiel zur Tragoedie
Papir 231 listern / v. Eichendorff. Berlin · 1824. / p. 62 Narr: ich glaube gar ich bin der
Not2:2 e vom ewigen Juden. Leipzig. · 1824. 8. / 2. Aestetische Vorlesungen uber Göthes
BB:12 ange vom ewigen Juden Leipzig · 1824. 8. / 41. Aesthetische Vorlesungen über
BB:12 tz von Julius v. Voss. Berlin · 1824. 8. / 56. Faust Oper in vier Aufzügen
BB:12 und Mondnachts Bilder Leipzig · 1824. 8. / 63. Faustus ein Gedicht in lyrischer
Not2:2 d Mondnachts Bilder. Leipzig · 1824. 8. / Faustus ein Gedicht in lyrischer Form
Not2:2 nz v. Julius v. Voss. Berlin · 1824: 8. / Faust Oper in vier Aufzügen v.
BB:12 53. In London wurde im Jahre · 1825 ein Faust auf das Theater gebracht, in
BB:12 gehoben. S. Morgenblatt v. J. · 1825 No 149. / / Opern. / 54. Dr. Fausts Mantel.
BB:13 en v. F. H: v. der Hagen. Prenzlau · 1825«, jeg troer i første Bind. Görres
Not3:14 ster Band.      Prenzlau · 1825. / / I 2ter Band af denne Samling ( Prenzlau
G, note , herausgegeben von Falk. Leipzig, · 1825. 1ster B. p. 57. /
Not2:2 Dr: H: F: W. Hinrichs. Halle · 1825. 8. / 3. Vorlesungen von Wolf über Göthes
BB:12 traduit de l' allemand.Paris · 1825. 8. / 35. Faust, nouvelle traduction en
BB:12 Dr. H. F. W. Hinrichs. Halle · 1825. 8. / 42. Vorlesungen von Wolf über
BB:12 he Lord Lowison Gower. London · 1825. Da hier einige Stellen der deutschen Urschrift
BB:2.a zu einer provenzalischen Gramatik · 1825. Observations sur la langue et la littérature
BI, note dier, oversatte af Krag. Odense · 1825. P. 233 Anm. – Paa denne sidste Dag
Papir 471 gelse vi have haft ( Grundtvig · 1825.26.27.): fik vi der en Charakteer-Handling –
BB:11.a ische Elfenmärchen v. Grimm. · 1826 p. 25 o: fl: der kleine Sackpfeifer. fornemlig
EE1, s. 79 e Elfenmährchen af Grimm · 1826, pag. 25. 28. 29. 30. / Hvad nu de umiddelbar-erotiske
Not3:14 af denne Samling ( Prenzlau · 1826) findes p. 325 o: f: en serbisk Fortælling,
BB:51 Gebrüdern Grimm. Leipzig, · 1826. ( Studenterforeningen eier den, jfr. dens
BI, note d Friedrich v. Raumer. Leipzig · 1826. / Det er derfor en ganske rigtig Bemærkning
BB:2 gestellt v. Friedrich Diez. Zwickau · 1826. / Erster Abschnitt. Geist und Schicksale
AA:12.9 Novalis Schriften, Berlin · 1826. 1ster Theil p. 107. / Dette Liv, som er
BB:12 scher Alterthümer Leipzig · 1826. 8. / 33. Einige Bemerkungen über die
Papir 254.4 or den ei tør sige mere. / · 1827 og 28 behøver jeg ei at tage Hensyn
KK:5 us. v. Joh: Adam Mohler. Mainz · 1827. – / / Forinden han gaaer over til
BB:12 et en vers. par Gerard. Paris · 1827. / 36. Faust tragedie de Mr. Goethe, traduite
BI, note H. Theodor Rötscher. Berlin · 1827. / Smlgn. Nachträge zu Sulzers allgemeiner
BI, note . Rheinisches Musäum. Bonn · 1827. Grundlinien der Lehre des Socrates von
NB26:42 istophanes und seine Zeit Berlin · 1827. p. 85.86.) at det der binder Mskene i Lydighed
BI, note en von J. W. Süvern. Berlin · 1827. Pag. 3 øv. ff. / Man sammenligne den
BB:23 omoedie findes i flyvende Post for · 1828 om ikke i den samme Form som her. /
NB24:77 . Adolph Müller Hamburg · 1828 p. 115 ø.) / Den skjulte Inderlighed.
BB:11 Tiecks Schriften 4ter Band Berlin · 1828 p. 199 o: f: i det andet Afsnit af »
NB24:83 ben von Adolf Müller Hamburg · 1828 p. 235. / Socratess Maade at leve paa.
Papir 206:2 lenschläger i flyv: P. for · 1828 St: No 3 af hans Svar til Oeh: 2 Side
NB22:34 r ( i hans Breve til Ch. Leipzig · 1828) stemmer i. / Herved maa bemærkes, at
BB:2.c . Zumpts Gramatik, sjette Udgave. · 1828. § 811: » Die metrische Betonung
Not3:4 Stuttgart und Tübingen / · 1828. – / / Wilhelm Meisters Lehrjahre
Papir 592 tuttgard und Tübingen. · 1828. / d. 26 Febr: – 14 Martz. 34. /
BB:6 Phantasus erster Theil. Berlin · 1828. / p. 129 ....... Es giebt vielleicht keine
DD:6.e der Abbt« Stuttgart · 1828. 2 D. p. 40 o: f: der Narrenpapst, der Kinderbischof,
DD:23 setzt v. Dr. O.L.B. Wolff. Weimar. · 1828. 2 Th. / 1ste Deel. Eventyret om Johann
BB:12 ins par Mr. de Lacroix. Paris · 1828. Fol. Die Zeichnungen sind lithographirt.
BB:3 s udvalgte Skrifter 9de Bind Berlin · 1828. p. 30: » Erst jetzt fühlte er
Papir 254 enhavnsposten« for · 1829 , 30 og 31 til 12 Febr. for at vise mit
Brev 2 re Du hilset / Khavn 25 Martii · 1829 / fra / Din hengivne Broder / Søren.
Papir 254.4 æsentlig æsthetiserede; · 1829 behøvede jeg egenlig heller ikke, men
Not2:2 f über Göthes Faust, · 1829 in Jena gehalten. nicht gedrucht. /
BB:12 lf über Göthes Faust, · 1829 in Jena gehalten. Nicht gedruckt. /
BB:2.b alters v. Friedrich Diez. Zwickau · 1829. / cfr. Zumpts Gramatik, sjette Udgave.
Brev 1 Søren. / Kbh: d: 8de Martz. · 1829. / Herrn / Cand: Theol: P.C. Kierkegaard.
Brev 3 Rbthl Silber. / Khavn den 13 Julii · 1829. / Meget kiære Søn / Dit Brev af 28-30
BI, note en von K. W. L. Heyse. Leipzig · 1829. / Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel.
Not2:2 n Fabel. v. Dr. Rosenkrantz. · 1829. 8. – / / / Schriften über Göthes
BB:12 f Akten von Grabbe. Frankfurt · 1829. 8. / 25. Faust der wunderthätige Magus
BB:12 bel von Dr. Rosenkranz. Halle · 1829. 8. / 31. Doctor Faust vom Dr. Stieglitz.
Not2:1 Akten. v. Grabbe. Frankfurt. · 1829. 8. / Historisches Taschenbuch, herausgegeben
BB:12 esden am 28 August des Jahres · 1829., als an Göthes achtzigstem Geburtstage,
Papir 254 r at vise mit Første. / · 1829: den tumler sig i Æsthetik ( Mester Erik
AA:46 / ( Goethes W. 8to Stuttgart og T. · 1830 34 B. p. 365 n: og 66 ø.). / Philosophien
Papir 274:1 agbog / det var d. 1ste April · 1830 at jeg blev Gestrikts Betjent under Børsen.
Brev 2 jeg først kommer op i Aaret · 1830, da jeg er vel ung. Religion og Ny Testamente
Papir 254.3 Kjøbenhavnsp.« · 1830 Nr. 282; 29 Novb.). » Af et i Kiel
NB11:196 af J. Møller. 16de Bind · 1830 p. 64 o: fl): jeg bekjender for Gud Herren,
Brev 121 schola privata Haufniensi · 1830, quum priora examina hujus nostræ universitatis
BB:12 s Werke, Ausgabe letzter Hand · 1830 Th. 32. S. 88. / / Französische Uebersetzungen.
BB:12 st von K.E: Schubarth. Berlin · 1830. / 44. Heroldsstimme zu Göthes Faust,
BB:12 von F. A. Rauch. Büdingen · 1830. / 48. Sehr treffende Bemerkungen und Erläuterungen
Not2:2 von K. E. Schubarth. Berlin · 1830. / 5. Heroldstimme zu Göthes Faust,
Not2:2 n F. A. Rauch. Büdingen. · 1830. / 9. Sehr treffende Bemerkungen und Erlaüterungen
Papir 1:2 / af / Jac: Chr: Lindberg. / Kbh: · 1830. / pag. 18. Fredrik d. 1 udskrev d. 2 Juli
BB:7 gen von Dr: K. E. Schubarth. Berlin · 1830. / Vi forbigaae indtil videre Dedicationen,
Papir 254 inde. / Julirevolutionen i · 1830. Det gaaer med Revolutioner ligesom med
Papir 246 hen v. O. L. B. Wolff Stuttgardt · 1830.) / p. 379. / den tydske Pasquill bruger
Papir 254 er altsaa ikke politisk. / · 1830: Liunge vedbliver at være Æsthetiker
Papir 254 theoretisk, ei practisk. / · 1831 til 12 Febr. vedbliver i det Hele i samme
Papir 254 oriske Recapitulation. / I · 1831 var det næste Skridt af Regjeringen
Not4:2 Pauli an die Römer Heidelberg · 1831. – / Forelæsninger over Indledning
BB:12 t. Von Harro Harring. Leipzig · 1831. / 28.      Faust eine Tragoedie v. Goethe.
Not2:2 von K. Rosenkranz. Leipzig. · 1831. / 8. Vorlesungen über Göthes Faust
KK:4 schaften v. Rosenkranz. Halle. · 1831. / I Beviserne for Guds Tilvær er man
Papir 252:2 nshof an der Nordsee. Leipzig · 1831. / Szenen aus Fausts Leben. von Schr. Offenbach
BB:12 nden im Morgenblatt vom Jahre · 1831. / Til at belyse den national individuelle
BB:12 t. v. Harro Harring. Leipzig. · 1831. 12. / 27. Mantelkragen des verlornen Faust.
BB:12 Bühnenfreunde. Stuttgardt · 1831. 12. / 46. Ueber Erklärung und Fortsetzung
Not2:2 ühnenfreunde. Stuttgardt · 1831. 12. / 7. Ueber Erklärung und Fortseßung
BB:12 mlung seiner Gedichte Leipzig · 1831. 8. / 18. Der Färberhof, oder die Buchdruckerei
BB:12 Dr. Carl Rosenkranz. Leipzig · 1831. 8. / 31. Faust eine Tragoedie v. Göthe,
BB:12 . C. J. G. G–l. Leipzig · 1831. 8. / 45. L. B. ( Bechstein) die Darstellung
BB:12 von K. Rosenkranz. Leipzig · 1831. 8. / 47. Vorlesungen über Göthes
Not2:2 C. F. G. G–l. Leipzig. · 1831. 8. / 6. L. B. ( Bechstein) die Darstellung
BB:12 sten Male gegeben im März · 1831. Die Musik ist vom Fraülein Louise Bertin.
Not2:2 en Male gegeben im März. · 1831. Die Musik v. Fräulein Louise Bertin.
Papir 254 Forordningen af 14de April · 1831. Her viser sig dog vel en mærkelig Forandring;
BB:12 er. Im Morgenblatte vom Jahre · 1831. No 159 f. die Scenen knüpfen sich an
BB:7 Haand først blev færdig · 1831; men maa nøies med de adspredte Fragmenter.
Papir 254 s Forsvarsmagt Bladet. / I · 1832 er Sammenkaldelsen af de vise Mænd det
Not3:9 at han døde d. 22 Martz. · 1832 og da p. 28. » Jenen Tag, an welchem
Not3:18 .      1ste Deel. / Kbh: · 1832. / / De begynde med Evald. Efter nogle almindeligere
Not3:6 hannes Falk.      Leipzig · 1832. / / I Goethes Mutter. p. 1 » Schon
BB:1 nger af Molbech. 2d Deel. Kbh. · 1832. / p. 15. » At indskrænke den
Not2:2 v. Ludvig Bechstein. Leipzig · 1832. 4. – / / Opern. / / Dr. Fausts Mantel
BB:12 von Ludvig Bechstein. Leipzig · 1832. 4. mit acht Kupfertafeln. Proben davon
BB:12 tzt von J. D. Hofmann Leipzig · 1832. 8. / 32. Faustische Scenen von Gustav Pfizer.
Papir 254 l hiin Sammenkaldelse. / I · 1833 gjør Regjeringen intet Skridt. Virkningen
Not3:17 Brentano. Zwei Novellen. Berlin · 1833. / / Den første af disse Noveller henhører
Not3:7 weite ergänzte Ausgabe Weimar · 1833. / / p. 161. » Mehrere poetische
Papir 7 mus. – / d. 3die Decemb: · 1833. / 19. / NB. / v. 20. / det jo netop anføres
KK:10 g herausgegeben v. Genthe. Leipzig · 1833. / Man seer af den historiske Indledning,
BB:16 alems Skomagers Lommebog. Kh: · 1833. af Ingemann. / Romanzen af A: W. Schlegel
Not3:9 en von H. Döring. Weimar · 1833. Der fortælles nemlig, at han døde
BB:22 Jürgens, 3 Dele Brunswig · 1833. Man kan ikke nægte denne Mand megen
BB:12 im Leipziger Tageblatte v. J: · 1833. No 20, worauf in den Numern 22, 23, 25.
Not2:2.a es i Leipziger Tageblatte v. J: · 1833. No 22, 23, 25. / I den saa kaldte: Dr.
Papir 55:1 ndledning. – / d. 5 Novb. · 1834 / Det vil sige: hele hans Liv i alle dets
Papir 254 n reiser; hans Sygdom. / I · 1834 fremkaldes ved Undersøgelser om hiin
Papir 254 . At man imidlertid indtil · 1834 ikke kan vente synderlige Resultater, det
AA:1 » Johanne Anders Datter · 1834, lidt meget af Hovets Smerter, Underu, d.
AA:1 ts Smerter, Underu, d. 23 Juni · 1834«; – » Sidse Anders Datter, solo
Papir 52:2 sig saaledes. / d. 6. Dec. · 1834. / / Det forekommer mig, at i Dogmatiken
Papir 100 tedet derfor. / d. 22. Nov. · 1834. / / Det synes, at i Vægterverset Kl.
Papir 52:1 elser med sig selv. / 26. Sept. · 1834. / / Naar jeg derimod tænkte mig, at
Papir 62 være tilstæde. / d. 31 Dec. · 1834. / Det gaaer med Begrebet » Orthodoxie«
Papir 53:2 ogsaa et Exempel) / d. 29 Sept. · 1834. / En Inspiration maa enten tænkes alene
Papir 13:10 absolute Frihed. / d. 1 Octbr. · 1834. / nødvendig / – / fri /
Not2:2 nfter Jahrgang. / Leipzig · 1834. / p. 128-210. / / Har Faust virkelig existeret?
Papir 53:1 omkring Solen. / d. 29. Septbr. · 1834. / Som et Sidestykke til Prædestinationslæren
Papir 592 ge Følger deraf. / Feb: · 1834. / Vorlesungen über speculative Dogmatik
BB:12 fünfter Jahrgang. Berlin · 1834. fra p. 183-206.: / / Volksbücher. /
EE1, s. 18 Bestemmelse passer til Aaret · 1834. Om A har tænkt paa dette kan jeg ikke
Not2:2.d i Atheneum. cfr. Cataloget for · 1834. p. 156. / Det er vistnok mærkeligt,
Not1:6.e r for dem altsaa Opstandelse. / · 1834. Richter: Die Lehren von den letzten Dingen.
Papir 253 rne deraf. / d. 16 Martz. 35. / · 1835 / Det er ogsaa mærkeligt, at Tydskland
Brev 23 / Kiøbenhavn den 4de Julii · 1835 / M P Kierkegaard / / Til Stud: Theol:
Not2:11 lksbuchlein« München · 1835 p. 267 og fl:. / Om den evige Jøde.
AA:12.7.1 ilder Magazin« Nr. 40. · 1835): en Mand, der kommer i Besiddelse af en
Not9:1 ller i Studien und Critiken · 1835. – Identitæten af Frihed og Nødv:
BI, note ho. Stuttgart und Tübingen · 1835. ( Pag. 394). / Hermed kan sammenlignes
Not2:10 üchlein« München · 1835. / ( Studenterforeningen eier den.) /
Papir 97:3 ilfælde ligne. / d. 29. Jan. · 1835. / 1Som Exempel derpaa vil jeg anføre,
AA:12 / / / Kjøbenhavn, den 1ste Juni · 1835. / De veed, med hvor megen Begeistring jeg
BI, note änderte Ausgabe. Stuttgart · 1835. / Derved vil Christendommen ingenlunde
Papir 63 i Solskin. – / d. 28 Januar · 1835. / Det synes mig at Spørgsmaalet om Christendommens
Not3:2 Vorrede v. Karl Gutzkov. Hamburg · 1835. / Disse Breve ere skrevne over en i sin
AA:7 . / Hillerød d. 25. Juli · 1835. / Efter en betydelig Marsch igjennem Skov,
Not3:13 Auflage. Halle und Leipzig · 1835. / Erzählungen und Märchen herausgegeben
Papir 97:4 Præmie. / d. 29de Jan. · 1835. / Han er ikke en Mand, der søger at
Papir 65 udvikle sig. – / d. 5 Feb. · 1835. / Hvad Jøderne og senere Mange have
Papir 252:4 nne? – / 7. Martz. · 1835. / I det Hele er det mærkeligt, hvor
AA:13 kke Tid dertil. / d. 17. Oct. · 1835. / Jfr. den scolastiske Sætning: »
Papir 64:1 en. – / x / d 3 Feb: · 1835. / Maaske er det derfor betydningsfuldt,
Papir 64:2 st. ( 1 Cor: 11,26) / d: 3 Feb: · 1835. / Man taler ved at udvikle Begrebet af
Papir 254 terforeningen d. 28. Novb. · 1835. / Mine Herrer! / Førend jeg gaaer over
Papir 69 Undersøgelse. / d. 28 Mai · 1835. / Misforstaaelse af Theorie om »
Papir 102:2 græde. / d. 19. Januar · 1835. / Paa den anden Side ligger det Comiske
AA:12 ger. / / Gilleleie d. 1. Aug. · 1835. / Saaledes som jeg har søgt at vise
Papir 97:5 ans Gemytlighed. / d. 29de Jan. · 1835. / Som en Scene vilde jeg tænke mig ham
Papir 61:2 e samme Resultater. / d 22 Jan. · 1835. / Som et Bidrag til Bestemmelsen af Begrebet
BB:16 . Zweite Ausgabe. München · 1835. p. 267-74. / Blade af Jerusalems Skomagers
BB:37.11 . ( Messecatalog for Juli · 1836 – Januar 1837; S. 27, øverst).
Papir 139 n finder Intet for sig. / Martz. · 1836 / De tre store Ideer ( D. Juan; Faust og
Papir 131 enføres til det rom: / Martz. · 1836 / er Ecko romantisk. Ja, men naar det svarer
Papir 219 rregning af 27 Marts.....vistnok · 1836 / Hvori kan egl. den Tilbøilighed ligge,
DD:27 us dem Nachtgebiete der Natur · 1836 p. 214. / d. 11 Juli 37. / Jeg har tidt
AA:12.7.1 mmen, 2den Aargangs 6te Hefte, · 1836 p. 453.) – Jeg har ogsaa hørt
EE1, s. 13 de det ikke blive. I Sommeren · 1836 tillod mine Forretninger mig at foretage
BB:17 v. Dr: K. E. P. Wackernagel Berlin · 1836 zweite Auflage. p 407. / I Goethes »
BB:51 elalters.« Fol. Cart. · 1836«. /
Papir 150 oget Lignende. / d. 12 Juni · 1836. ( Josty). / Det er underligt, at Folk ere
Papir 205 entfalten. – / d. 25 Dcbr. · 1836. / ( Værket selv ejer jeg.) / Der maa
Papir 136 ( Dansk Folkeblad.) / Marts · 1836. / / Det kunde blive en ret interessant
Not3:5 eil, en sand Mikrokosmos. / Marts · 1836. / / Goethe aus näherm persönlichen
Papir 155 igjen af den Sidste. / d. 6 Juli · 1836. / 1Parole ( ogsaa med Hensyn til det, som
Not3:18 lbech 2d Deel. / / / Martz. · 1836. /
Papir 142 om ikke forstaaer ham.). / April · 1836. / Der eftervises det Romantiske, der ligger
Papir 152 ske alene. – / d. 19. Juni · 1836. / Der gives Mennesker, der bestandig ere
Papir 145 lestedsnærværelse. / April · 1836. / Derfor er det nødvendigt for Msk.
Papir 154:1 esuiter etc). / d. 2 Juli · 1836. / Derfor heller ikke længere Opbyggelsesskrifter,
Papir 126 dselig etc) – / Martz · 1836. / Det antique er et Divisions Stykke af
Papir 138 har Romanen og Novellen. / Martz · 1836. / Det er det Tragiske, der ligger i Umuligheden
Papir 130 d det Mangfoldige. / Martz. · 1836. / Det romantiske ligger egl. deri, at een
Papir 135 lighed have omtalt. / Marts · 1836. / Det synes næsten, som der behøvedes
Papir 137 lske Tone. ( Beranger). / Martz. · 1836. / Det vilde være interessant gjenem
Papir 146 ar en Prophet. – / 6. Juni · 1836. / En omvandrende Musicant paa en Slags
Papir 127 ke giver altid Brøk. / Martz. · 1836. / En ægte romantisk Situation er saaledes
BB:2 centrirt werden. / d. 22 April · 1836. / Es soll hiermit nicht behauptet werden,
Papir 120 en af en Prindsesse. / Feb. · 1836. / Folk forstaae mig saa lidt, at de ikke
Papir 172 else med det episke. / d. 19 Aug · 1836. / Goethe har vel Ironie og Humor; men svæver
Papir 154:2 historier. – / d. 2 Juli · 1836. / Grundtvig anseer det apostoliske Symbolum
Papir 144 med J. Jürgensen d. 18 April · 1836. / Han var fuld, hvilket man fornemlig bemærkede
Papir 141 t egl. Romantiske. / Martz. · 1836. / Humor i Modsætning til Ironie, og
Papir 125:2 igen kunde fange etc). / Martz · 1836. / Hvoraf kom det, at de fleste, idetmindste
Papir 151 den – Jesuit / d. 17 Juni · 1836. / Hvoraf kommer det, at vi ønske helst
Papir 174 derlivet etc.). / d. 21 Aug · 1836. / Hvorfor tiltaler Lirekassemusik os saa
Papir 76 ske Gebeet Staten.) / 6 Juni · 1836. / Ligger ikke i 1 Corinth: XIII, 12 βλεπομεν
Papir 41 faaer de noget Apriorisk. / April · 1836. / Men hvoraf kan det komme, at Fichte anviser
Papir 148 nhedens præsens.). / 12 Juni · 1836. / Naar jeg taler om Modsætningen mell.
Papir 147 følte mig saa vel. / 10. Juni · 1836. / og Staldkarlen striglede sin Hest og
BB:1 venhedernes Gang. / 24. Martz. · 1836. / p. 84. Kommer Forfatteren en passant
Papir 134 dyppet i varmt Mskblod. / Martz. · 1836. / Ret interessant er den underlige Comoedie,
Not3:11 kann noch nicht gahn.« / · 1836. / Ret mærkeligt er et Sted jeg veed
BI, note e Socrate. Par F. Lelut. Paris · 1836. / Saavel Plutarch ( Plutarchi Chaeronensis
Papir 246 der v. Leonard v. Soltau Leipzig · 1836. / Samlung historischer Volkslieder und
Papir 143 Tilfredsstillelse deri. / April. · 1836. / Samtale med J. Jürgensen d. 18 April
Papir 124:2 regelmæssige. / Martz. · 1836. / Skulde det romantiske egl. ikke ligge
Papir 75 det enkelte Tilfælde. / April · 1836. / Skulde Mth: 11, 12 egl. ikke være
Papir 38 eiser. Pythagoras. Homer). / Jan. · 1836. / Som en egen Maade, paa hvilken Livets
Papir 132 e sande Hermaphroditer. / Martz. · 1836. / Ved det romantiske kommer det igjen an
Brev 70 jennemlæsning. / 16 Marts · 1836. / Ærbødigst / / JL Heiberg /
Papir 146 er junge Tischlermeister. Berlin · 1836. 1ste Bind i Begyndels.) om en Mand, der
BB:42.f aus dem Nachtgebiete der Natur. · 1836. p. 217.) / Ved at see en Aargang af Aftenposten
FF:58 ung aus dem Nachtgebiete der Natur · 1836. p. 299. / Det er saa umuligt, at Verden
BI, note ber Glauben und Wissen. Berlin · 1837 ( Pag. 86). / Dette, at lade Phantasien
NB27:79 ur, Kunst und Lebenstheorie Wien · 1837 2 Bind, haves i Athenæum. / I 2det Bind
DD:28.a publik. / Resolution af 13 Juli · 1837, givet paa vort Studerekamer Efterd. Kl.
Not4:41 lauben und Wissen. / Berlin · 1837. – / 21 Nov. 37. – / Den første
BB:37 staaelse at give dem Bogen. / · 1837. / » Ammestue-Historier«
BB:51 nbuch«, 8te Jahrgang, · 1837. / » Mythengeschichte der asiatischen
AA:14.2 tems nye Skabelse. / d. 14. Jan. · 1837. / Bemærkninger, der fandtes paa nogle
FF:30 rer det Inderste. / d. 17. Jan. · 1837. / Der er mange Msker, der komme til et
BB:40      etc. / d. 4 Febr: · 1837. / Det hele bliver et Misfoster ligesom
Papir 83 Tilfældige.« / 22 Jan · 1837. / Det Ondes Rige her i Livet – Tilbøilighed
BI, note s, von F. C. Baur. Tübingen, · 1837. / Jeg vil anføre et Exempel: Mem. III,
DD:75 ndsk theologisk Litteratur – · 1837. 3d Hefte p. 485-534 findes et Brudstykke
Not4:46 r. Julius Schaller. Leipzig · 1837.8.«, at bringe det første Spørgsmaal om
BB:37.11 og for Juli 1836 – Januar · 1837; S. 27, øverst). / Disposition til en
Brev 29 g Kierkegaard d 4de September · 1838 / E Sk: / Jeg ønskede meget gjerne at
LP, s. 7 itzel. Trykt hos Bianco Luno / · 1838 / Forord / Forord bryder ingen Trætte,
KK:5 elsigner Ægypten. – / · 1838 d. 6te Dec. Kl. 11. / / p. 262 fl. den
OiA, s. 7 rig har vidst, at jeg i Aaret · 1838 udgav en lille Piece, hvori jeg i Forhold
KK:3 Sack. Hamburg bei Fr: Perthes · 1838. – / / Efter hvad jeg hidtil har læst
KK:9 en v. E. Münch. Stuttgart. · 1838. –. / De impostura religionum breve
KK:2.a 23 Juli – endt d. 21 Aug. / · 1838. / » som den Ene« /
KK:2 Universitæt Halle. Leipzig · 1838. / / 1. Die mythische Auffassung der heiligen
KK:6 Ferd. Chr: Baur. Tübingen · 1838. / / p. 118. Johannes Scotus Erigena. Jo
DD:95 / Nulla dies sine linea. / / · 1838. / April. / En saa lang Periode er atter
FF:134 esu v. Fr: Joseph Grulich Leipzig · 1838. / himmelske Degneskrig. / En Forfatter
LA, note f S. Kierkegaard. Kjøbenhavn · 1838. / Kun eet eneste Sted er endog en saadan
Papir 246 Raumers Taschenbuch 9de Aargang · 1838. p. 323 og ff. / Pasquillo og Marforio.
Brev 120 od hans Villie udgivet. 8. · 1838. Reitzel. X og 79 S. 48 ß. / Forf. /
NB2:130 losophische Anthropologie Berlin · 1838. S: W. Erster Band p. 25 m:) siger om Pøbelen
NB2:117 k finder i min gamle Journal for · 1839 ( E. E.), i hvilken der ellers ikke er
NB22:95 elalter v. Sugenheim Berlin · 1839 1 D. p. 11 og 12 not. / Salvianus de Gubernatione
DD:188 hans Huus. / d. 31 Dec. 38 / · 1839. / / Jeg føler ret i dette Øieblik
Not10:2 s von J.J.C. Donner. Heidelberg. · 1839. / / Oedipos Kolonæus / v. 308            Antigone.
Brev 32 / Kiøbenh: den 16 Marts · 1839. / med Agtelse tegner jeg mig / / Deres
BI, note ermann, 1ster Theil. Heidelberg · 1839. Pag. 30 med tilhørende Note 54. /
NB22:67 nd Critik des modernen Pietismus · 1839., som i Hosbach Leben Speners lige i Slutningen
Brev 30 rkkegaard i Seding d. 24 Marz · 1840 / Herr / Dr. P. Chr. Kierkegaard Boendes
Brev 122 en med Laudabilis fra Juni · 1840, ansøger allerunderdanigst om Tilladelse
Brev 141 et var Onsdagen d. 18 Nov: · 1840, at Du sagde til mig, at Du havde ventet
OiA, s. 7 ngninger. – I Sommeren · 1840 blev da paa det kongelige Theater opført
NB24:160 e: Melanchton als Theolog Halle · 1840 p. 243 m. / / / Historiske Fremskridt eller
NB22:18 lin Pascals Leben Stuttgart · 1840 p. 30 i Jacquelines ( Pascals yngste Søster)
BI, note Fichtes Tidsskrift 2 Bs. 2 H. · 1840 Pag. 244 fremhæver Selvbestemmelsens
HH:1 ( HH:1-2) / Kbhvn. d. 14 Juni · 1840. / Alt er Nyt i Christo. / dette vil blive
Papir 264:1 ndeligheden. / d. 4 Juli · 1840. / Den Strids-Periode som fulgte efter Reformationen
Papir 264:4 er Concretion.). / d. 5 Juli · 1840. / Det er en ligesaa skjøn som dyb og
Brev 121 . / Hauniæ die 2 Junii. · 1840. / Ex vetere Testamento legi: Genesin, XVI
Papir 264:2 arrikaturen. / d. 4 Juli · 1840. / Man maa overhovedet sige at hele den
Papir 264:3 K.K. p. 20 og 21. / d. 5 Juli · 1840. / Som Betingelse for den i Troen givne
NB24:147 5 und 16 Jahrhunderts Constants · 1840. 1ste Deel Fortalen p. XXII. / Wessenberg
Brev 122 benhavn d      Novb: · 1840. M. Nielsen. / Om allernaadigst Bønhørelse
NB10:73 ungs und / Gebetbuch Aachen · 1840. p. 570. / Uagtet » Pseudonymerne
NB10:59 trachtungen und Gebetbuch Aachen · 1840. p. 599. note.) Men gjorde min Fader ikke
BI, s. 61 t i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1841 / Dissertationem hanc inauguralem Philosophorum
Papir 595 den første Rejse til Berlin · 1841-42. – Efter sin hele Form synes disse
JJ:272 matischen Darstellung Berlin · 1841 p. 20 Anm. og citerer dette Sted efter
NB12:65 ns Skrifter v. Georg Rapp, Essen · 1841) / / Untreu und Trägheit zu verhehlen,
Ded:15 og DM. / 25. Om Begrebet Ironi ( · 1841). Stående: Til A.S. Ørsted; helbind
Brev 122 Kjøbenhavn d. 2den Juni · 1841. / For Deres Majestæt vover Undertegnede
NB21:75 sk udgivet af Krumacher, Hamburg · 1841. 2den Deel p. 203) der fordredes en tredobbelt
NB21:81 udgivet af Krum̄acher Hamburg · 1841. 2den Deel p. 295.) See dertil har man Venner,
NB19:26 r Schriften v. Georg Rapp. Essen · 1841.) p. 370 citerer af Davids Psalme 77, 3:
BOA, s. 187 der en Nat i December-Maaned · 1842 bød mig at nedskrive dem? Er Adler ikke
BOA, s. 198 i hiin Nat i December Maaned · 1842, da han nedskrev Ordene – de ere maaskee
BOA, s. 187 af den bevise, at Jesus i Aar · 1842 har budet ham ( Adler) at nedskrive hine
NB21:160 r af August Neander Berlin · 1842 p. 5.) at han oplyser dette. » In
NB24:122 vor der Reformation 2det Bind. · 1842 p. 58n og 59ø / / / I vor Tid ere Præsterne
Brev 31 arde / Sædding d 24 Janvr. · 1842. / Høiærværdige og høilærde
Not12:1 ca. / / / / d. 20 November. · 1842. / Litteratur. / / Casaubonus de Romana
JJ:1 · 1842. / Mai. / Et ganske fuldendt Exempel paa
EE1, s. 22 velmeente Raad. / I November · 1842. / Udgiveren. / Indhold / Pag. / /
JJ:505 øen og erobrede Algier. / · 1842. Mai. / Disjecta Membra. / ... og dersom
AE, s. 569 drelandet« Nr. 1168, · 1843 ( Victor Eremita); to Artikler i »
4T43, s. 109 i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1843 / Afdøde / Michael Pedersen Kierkegaard,
3T43, s. 59 i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1843 / Afdøde / Michael Pedersen Kierkegaard,
2T43, s. 9 i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1843 / Afdøde / Michael Pedersen Kierkegaard,
EE1, s. 9 nger? / Young / Kjøbenhavn · 1843 / Faaes hos Universitetsboghandler C. A.
EE2, s. 9 Chateaubriand / Kjøbenhavn · 1843 / Faaes hos Universitetsboghandler C. A.
Brev 9 Pedersborg / fr. / p. Sorøe / / · 1843 / Kjære Peter! / d. 29. Juni. /
Brev 8 S. Kierkegaard. / Forsommeren · 1843 / Kjære Peter! / Ved at opgjøre Regnskabet,
G, s. 7 kt i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1843 / Paa vilde Træer ere Blomsterne vellugtende,
FB, s. 99 t i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1843 / Was Tarquinius Superbus in seinem Garten
BOA, s. 116 res af ham. / Det var i Aaret · 1843, at Mag. Adler udgav sine Prædikener,
FV, s. 16 to opbyggelige Taler« · 1843, der anbragte Formlen, som siden blev stereotyp
NB14:44.g orordet til de to opbgl. Taler · 1843, det Skrift, jeg veed, hun har læst i
YTS, s. 247 r ( jvf. To opbyggelige Taler · 1843 Forordet) blev sammenlignet, og ogsaa bedst
SFV, note v., cfr. to opbyggelige Taler · 1843 Forordet. Overhovedet havde og har dette
BOA, s. 200 . Under Dato Hasle d. 18 Juni · 1843 har vi for os en Mand, der er kaldet ved
NB20:51 n, i Forordet til to opbl. Taler · 1843, havde den dog for mig ogsaa en reen personlig
LF, s. 9 et til de to opbyggelige Taler · 1843, hvilke udkom strax efter » Enten
NB25:109 un har læst de to Taler · 1843, hvor denne Text er brugt. / Altsaa i Onsdags
Brev 314 ar at lee, ogsaa førend · 1843, men nei, først da jeg læste Enten
FV, s. 14 » to opbyggelige Taler · 1843« ere jo samtidige med » Enten –
BOA, note IV, Skjærtorsdag d. 13 April · 1843) læser man i en Note: » denne
BOA, note en No V, Langfredag d. 14 April · 1843) læser man i en Note: » her kom
JJ:127 ndsen«, i Altona ( Altona · 1843) seer jeg, S. 230 ø., at han brugte forskjellige
BA, note – Eller« ( Kbhvn. · 1843), især naar man er opmærksom paa, at
Papir 594 at kunne være yngre end · 1843. – Mon de ikke have været bestemte
EOT, s. 261 rdet til to opbyggelige Taler · 1843. / / / / Den 12te December 1850. /
SFV, note to opbyggelige Taler« · 1843. / Cfr. Forordet til » to opbyggelige
JJ:109 1-11. v. 12. / Berlin d. 10. Mai · 1843. / Dagen efter min Ankomst var jeg meget
FV, note orordet til to opbyggelige Taler · 1843. / I October 1849. / Det Maieutiske ligger
Papir 297 Ting til. / Ældre end Januar · 1843. / i Schacspears Somernats-Drøm 2 Act
2T43, s. 13 / Kjøbenhavn, den 5te Mai · 1843. / S. K. / Troens Forventning /
Brev 8 oder. / S. Kierkegd / d. 6 Mai · 1843. / Til / Hr Dr. Pastor Kierkegaard. /
G, s. 91 ser! / Kjøbenhavn, i August · 1843. / Tilgiv, at jeg taler saa fortroligt til
NB27:58 t til hine to opbygg. Taler · 1843. Jeg veed ikke, hvorledes det gik til, men
AE, s. 233 ige Taler af Mag. Kierkegaard · 1843.« Derpaa fulgte tre opbyggelige Taler, og
BA, note Constantin Constantius. ( Kbhvn. · 1843.) Denne Bog er vel en snurrig Bog; hvad dens
BA, note ift: Frygt og Bæven. ( Kbhvn. · 1843.) Her lader Forfatteren flere Gange Æsthetikens
AE, s. 569 ita), Kjøbenhavn i Februar · 1843; Frygt og Bæven ( Johannes de silentio),
AE, s. 569 ven ( Johannes de silentio), · 1843; Gjentagelsen ( Constantin Constantius)
Brev 7 . Sorøe / fr. / d. 18. / Februar · 1843; Kjøbenhavn. / Kjære Peter! /
AE, s. 569 sen ( Constantin Constantius) · 1843; Om Begrebet Angest ( Vigilius Hafniensis)
NB13:79 erindrer om to opbl. Taler · 1843; thi det er mig af Vigtighed at indskærpe,
PS, s. 213 t i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1844 / Bedre godt hængt end slet gift. /
BA, s. 309 t i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1844 / Distinctionens Tid er forbi, Systemet
F, s. 465 OLAUS NOTABENE / Kjøbenhavn, · 1844 / Faaes hos Universitetsboghandler C.A.
NB21:163 givet af Prosper Faugère · 1844, fuldstændige og i oprindelig Skikkelse,
Brev 244 nsøgeren, der siden Mai · 1844 har været i min Tjeneste, har i den
AE, s. 441 uagtet Scenen foregaaer i Aar · 1844, i et christeligt Land, og de handlende
JJ:430 i Fichtes Tidsskrift. 13d B. · 1844 p. 80.). / hans Tredeling er: Beziehung,
SLV, s. 373 » Gjentagelsen. Kbh. · 1844« gjorde et Forsøg paa at bruge det, et
AE, note Smulernes« Titelblad ( · 1844), fordi Gjenstandens absolute Betydning i
Papir 307         d. 27 Aug · 1844. / Bestemmelsen af de 5 Taler i »
Brev 123 . / Kiøbenhavn d. 31 October · 1844. / Eier af Stedet No 2 paa Nytorv /
JJ:293 phie / v. Wilhelm Danzel. Hamburg · 1844. / Hamanns saa kaldte Samvittigheds-Ægteskab,
4T44, s. 289 Kjøbenhavn den 9de August · 1844. / S. K. / At trænge til Gud er Menneskets
JJ:433 r i Fichtes Tidskrift. 13dB. · 1844. p. 86. – / Den Berlingske Tidende
LF, s. 9 ordet til to opbyggelige Taler · 1844: » den bydes med høire Haand«
SFV, note to opbyggelige Taler« · 1844: den søger min Læser, som med høire
AE, s. 569 Angest ( Vigilius Hafniensis) · 1844; Forord ( Nicolaus Notabene) 1844; Philosophiske
AE, s. 569 Forord ( Nicolaus Notabene) · 1844; Philosophiske Smuler ( Johannes Climacus)
AE, s. 569 e Smuler ( Johannes Climacus) · 1844; Stadier paa Livets Vei ( Hilarius Bogbinder:
LA, s. 7 . Heiberg. / / Kbhv. Reitzel. · 1845, / / / anmeldt / / / af / / /
Brev 242 Stettin. / S. K. / d. 30. Sept. · 1845 / Høistærede! / Ved al min Efterforsken
SLV, s. 7 i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1845 / Indhold / 1) » In vino veritas«
TTL, s. 385 i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1845 / Mindet / om / min afdøde Fader /
BOA, s. 284 nkeligt, at han, efter i Aar · 1845 at have haabet for Fremtiden o: s: v:,
JJ:435 Samme jeg sagde i Fædrelandet · 1845, da jeg frabad mig at blive roest af Berlingske
BOA, note de Ord i Skrivelsen af 5te Juli · 1845 har Mag. Adler skrevet 4 nye Bøger,
BOA, s. 200 . – Under Dato 5te Juli · 1845 har vi for os en Mand der i et Begeistringens
BOA, s. 200 at. – Under Dato 10 Mai · 1845 har vi for os en Mand, der er reddet paa
BOA, s. 178 ilsvar følger under 10 Mai · 1845, og lyder saaledes: / » Da jeg kan
JJ:417.a und Sagen v. I.W. Wolf. Leipzig · 1845 p. 213. / Goethe er det, troer jeg, der
SFV Produktivitet / I December Maaned · 1845 var jeg heel færdig med Manuscriptet
JJ:337 en v. Dr. G. Weil, Frankfurt a.M. · 1845« staaer etsteds om en af de Personer, der
BOA, s. 205 sidste Skrivelse af 5te Juli · 1845) indeholdt, som Læseren erindrer, et
JJ:345 en der Muselmanner Frankfurt a M. · 1845) p. 277 det hedder at paa den yderste Dag
JJ:414 og Stub medio Dec. ell. saa · 1845. » En første og sidste Forklaring
NB2:91 ham af S. Clara. Samtl. W. Lindau · 1845. / 15de Bind p. 54. 55. / Der har fra min
JJ:327 ( Frater Taciturnus). / d. 14 Mai · 1845. / ankommen til Berlin. / Den eneste brugbare
BOA Adler A:M. Kiøbhv. hos Reitzel. · 1845. / Denne Piece indeholder, foruden en Deel
Brev 221 eroende Exemplarer. / d. 10 Mai · 1845. / Til / ærbødigst / / Hr Bogtrykker
SLV, s. 14 de. / Christianshavn i Januar · 1845. / Ærbødigst / Hilarius Bogbinder.
Papir 409:2 . Wolff. Leipzig. Weber. · 1845. 1ste Deel p. 189.) / Den megen Tale om,
BOA, s. 200 skedigelse under 13 September · 1845. Det kunde synes den kommer besynderligt,
AE, s. 569 ssessoren, Frater Taciturnus) · 1845; Afsluttende Efterskrift til de philosophiske
BOA, s. 178 krivelse er af Dato 29d April · 1845; Mag. Adlers Tilsvar følger under 10
AE, s. 168 r ikke levet Mennesker før · 1845? Eller hvad er hine Mennesker i Sammenligning
AE, s. 569 drelandet«, Januar · 1846 ( Frater Taciturnus). / Min Pseudonymitet
AE, s. 7 t i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1846 / Αλλὰ δη γ',
LA, s. 7 i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1846 / / / / Den Navnløse – og dog
SFV, s. 85 hiin Enkelte« / · 1846 / Kjere! Modtag denne Tilegnelse; den gives
BOA, s. 158 edrag bort, saa den der i Aar · 1846 bliver Christen bliver det ved at være
Brev 222 Hr. Reitzel Resten, nemlig · 1846 Febr. 28 ... 250, og Juli 11 ... 244. –
BOA, s. 284 or Fremtiden o: s: v:, i Aar · 1846 ikke er kommen videre end til at tage Skade
SFV, s. 92 hed) oprindelig er skrevet i · 1846, om end senere overarbeidet og betydeligt
SFV, note air Anmeldelse af S.K. Kbhvn. · 1846, sidste Afsnit. / Cfr. » Enten –
BOA, s. 205 ν; thi i Forsommeren · 1846 traadte han ganske uventet op i Adresseavisen
AeV, s. 79 gjort det ( ifølge Gæa · 1846) ned til Sorø; man besøger Prof. Hauch,
Ded:26 ende uvidenskabelig Efterskrift ( · 1846). Til venstre: Til J.L. Heiberg; helbind
Papir 347 Scenen er i Kjøbenhavn · 1846. / /                 En Scene
Not13:39 for at begynde. / I Martz. · 1846. / / Spinozas Ethik. / / Spinoza kan have
Brev 180 n kjære Jette! / d. 23 April · 1846. / Allerede iforgaars havde jeg bestemt
NB:7 al absolut udelukkes. / Martz. · 1846. / d. 9. / » Afsluttende Efterskrift«
BOA, s. 93 Januar 1847. / Indledning. / · 1846. / Da vor Tid efter hvad Barberen siger
JJ:415 tter er afsluttende. / d. 7 Febr. · 1846. / Det Forfærdelige med den Mand, der
JJ:419 dog at blive Forfatter. / i Febr. · 1846. / Egentlig er det Samvittigheden, der constituerer
Brev 75 Nacht«. / / 26 April · 1846. / Forfatteren til » En Hverdags-Historie«.
Brev 73 s ærbødigste / 2 April · 1846. / JL Heiberg. / / S. T. / Hr. Magister
AE, s. 573 er. / Kjøbenhavn i Februar · 1846. / S. Kierkegaard. / I Udhævelsen af
Brev 72 rede Hr Professor! / d. 29 Marts · 1846. / Tilgiv, at jeg volder Dem en lille Uleilighed.
NB12:15 speculative Theologie Heidelberg · 1846. Jeg har dog seet efter igjen, men har ikke
BOA, note v. Dr. A. Gebauer. Stuttgart. · 1846. p. 34.35. / Anm. I Forholdet mellem Forfatter
TSA, note , v. Dr. A. Gebauer. Stuttgart · 1846. Pag. 34. 35. /
AE, s. 569 e Smuler ( Johannes Climacus) · 1846; en Artikel i » Fædrelandet«
OTA, s. 119 i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1847 / » Hiin Enkelte« /
OTA, s. 255 i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1847 / Forord / Skjøndt denne lille Bog er
TSA, s. 95 lem et Genie og en Apostel / · 1847 / Hvad er det den vildfarende Exegese og
Brev 222 / Kjøbenhv. d. 30. Juli · 1847 / I Anledning af Herr Magisterens ærede
KG, s. 7 t i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1847 / Indhold / / / I. / Kjerlighedens skjulte
OTA, s. 111 i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1847 / Indhold / / Første Afdeling. / En
OTA, s. 313 i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1847 / Indhold / / I. / Hvad der ligger i, og
KG, s. 207 i Bianco Lunos Bogtrykkeri / · 1847 / Indhold / / I. / Kjerlighed opbygger.
Brev 259 eres hengivne / d 30 Sept. · 1847 / Kolderup Rosenvinge / S. T. /
NB:180 Stuttgart und Tübingen · 1847 anfører pag. 181 et Sted af den tydske
Ded:84 gelige Taler i forskjellig Aand ( · 1847, Dedikation 32), Kjerlighedens Gjerninger
Ded:84 n 32), Kjerlighedens Gjerninger ( · 1847, Dedikation 40), Christelige Taler ( 1848,
SFV, note Aand«. Kjøbenhavn · 1847 Foraar. / Maaskee er det dog rigtigst een
Papir 364 dt jeg husker er dette fra · 1847, i ethvert Fald er det ikke efter Udgivelsen
TSA, s. 59 , men i omvendt Stilling. / / · 1847 i Slutningen. / Introduction / /
SFV, note . / Denne Opsats er skrevet i · 1847, men senere dog overarbeidet og forøget.
NB6:27 iklen underskrevet: Sommeren · 1847 og altsaa al hiin ængstelige Tvivl fjernet.
Brev 59 ag. S. A. Kierkegaard. / 29. Apr. · 1847. / » Hvad man giører, giør
NB:101 det Høieste. / / / Januar · 1847. / / / Det hvad jeg misbilliger i H. t:
NB:130 nne Bog p. 179. / Om de tre Taler · 1847. / / Det er ikke tilfældigt, at Eventyret
NB:107 ille«. / / / d. 20 Januar · 1847. / / Det har bestandigt tiltalt mig og ligget
Brev 173 Min kjære Carl! / 20 Januar · 1847. / / Hvis Du tænker, tænker Du maaskee
Brev 169 ndtligst Deres / Reg. 1ste Oct. · 1847. / F.C. Petersen. / / S. T. / Hr Magister
Brev 165 bindtligst / Kbh. 25 Sept. · 1847. / H N Clausen. / Hr. Magister Kierkegaard.
Brev 245 Kjøbenhavn d. 14de Oct. · 1847. / Herr Kierkegaard! / Rigtignok henvendte
NB3:1 NB3. / / / Novb: · 1847. / Hvilken uhyre Strenghed! Moses, den tro
Brev 226 d. / Kiøbenhavn 23 Aug. · 1847. / I ærbødigst Gjensvar paa Deres
BOA, s. 92 .             Januar · 1847. / Indledning. / 1846. / Da vor Tid efter
KKS, s. 107 af det Høieste. / Sommeren · 1847. / Inter et Inter. /
Brev 228 n. / Deres forbd. / Den 28 Aug. · 1847. / P G Philipsen / / Høistærede! /
Brev 244 ham. / Kjbhvn., i Septbr. · 1847. / S. Kierkegaard, / Mag. artium. /
NB2:1 NB.2. / · 1847. 14 Mai. / Journalen NB2. Blad indklæbet
NB21:163 ung der pensees Pascals. Berlin · 1847. er i Athenæum. / Jeg seer deraf, at
SFV, note rindre, at dette er skrevet i · 1847. Verdens-Omvæltningerne i 1848 have rykket
Brev 267 af en Greve, som døde i · 1847; da jeg for nogle Uger siden fik det i Hænderne
Papir 394 i Frue Kirke: da kom Aaret · 1848 – for mig uden al Sammenligning det
CT, s. 171 . Hofbogtrykker Bianco Luno / · 1848 / Det Christelige behøver intet Forsvar,
Brev 263 / Ordrupshøj d. 26de Jul. / · 1848 / Det var virkelig en meget smuk Spadseretour,
CT, s. 15 l. Hofbogtrykker Bianco Luno / · 1848 / Indhold / / / Indgang. / /
CT, s. 7 l. Hofbogtrykker Bianco Luno / · 1848 / Indhold / / Første Afdeling. / Hedningenes
CT, s. 103 . Hofbogtrykker Bianco Luno / · 1848 / Indhold / / I. / Det Glædelige i:
CT, s. 257 . Hofbogtrykker Bianco Luno / · 1848 / Indhold / / I. / Lucas XXII, 15. / /
Brev 267 ster! / Ordrupshøj d. 20 Aug · 1848 / Jeg vilde næsten have forsvoret at
Brev 61 mmerup Præstegaard. / 11 Mai · 1848 / Kjære Hr. Magister S. Kierkegaard!
Brev 261 Tid! / hengivnest / d. 6 Marts · 1848 / Kolderup Rosenvinge / / S. T. /
Brev 273 il jeg ikke bebrejde Aaret · 1848, at det har en Hale, maatte det kun ikke
NB18:51 Gud«. / Penge-Criserne i · 1848 bragte mig dette Anliggende lidt pludseligt
Ded:84 dikation 40), Christelige Taler ( · 1848, Dedikation 51), Lilien paa Marken og Fuglen
Brev 313 istelige Taler« af · 1848, det var ikke dem jeg ønskede; men jeg
Brev 19 / p. Sorøe / / Maa være fra · 1848 ell. 49 / P. Chr Kkgd / Kjære Peter!
Papir 394.c og Syd for Martz ell. Februar · 1848 en passant har vedgaaet at han var Forf.
NB8:7 aade. Nu lever der altsaa fE i Aar · 1848 en Yngling, en opvakt Yngling. Han har
IC, s. 15 krift, hidrørende fra Aaret · 1848, er Fordringen til det at være Christen
NB19:20 r ønskede det. / I Aaret · 1848 fik jeg det afgjørende Stød i Retning
NB16:46 en den potenserede Fart fra · 1848, for at naae den Overskuelse jeg naaede,
NB12:196 es ikke SK / Om Aaret 1848. / / · 1848 har i een Forstand potenseret mig, i en
Papir 394 orf. / Productiviteten fra · 1848 har jeg endnu ikke udgivet, med Undtagelse
SFV, note . Verdens-Omvæltningerne i · 1848 have rykket Forstaaelsen betydeligt nærmere.
Papir 471 blev samtidig med Katastrophen · 1848 hvor hele hans System gik i Madskabet,
NB12:3 æffende / p. 262. / / Om Aaret · 1848 i Forhold til mig / p. 273. / / Texter
Brev 273 Deres Commentar af Dramaet · 1848 med den 5½ Akt og Halen kunde jeg
Brev 78 » Fædrelandet« · 1848 No 188-91. Dersom De i sin Tid er blevet
FV, s. 15 Fædrelandet« Juli · 1848 Nr. 188–191: de to opbyggelige Talers
SFV, s. 49 fandt lidt overdreven: nu, i · 1848, nu, ved Hjælp af Tilværelsens Gesticulationer
NB8:19 det Aar 1 og Aar 335 og Aar · 1848 og Aar 10,008 vil det være lige saa.
BMS, s. 123 dskab til hans Prædiken; i · 1848 og efter den Tid blev det til at see selv
NB12:182 opfyldtes 2 Aar derefter i · 1848, og hvorledes Ingen paaagtede den, da den
BN, s. 114 r en Contract af samme Art fra · 1848, saa er jo unegteligt denne sidste betydelig
NB12:60.a an blev hudflettet. D. 25 Juli · 1848 sagde N. N, at Paulus havde sagt det og
NB12:133 te det personligt. / Aaret · 1848 tilhører altsaa: Sygdommen til Døden,
Brev 273 han, at det franske Folk i · 1848 trængte til frisk Luft – det er
SFV, note ntielt accentueret. / Og nu i · 1848! / Angaaende Opfattelsen af Nutiden cfr.
NB5:48 det til enhver Tid ( Aar 1 og Aar · 1848) være og blive lige vanskeligt at blive
SD, s. 118 at døe, at afdøe. / / I · 1848. / / / / Indhold / / Indgang / /
NB12:196 t og skyldes ikke SK / Om Aaret · 1848. / / 1848 har i een Forstand potenseret
NB6:1 NB6. / / d. 16 Juli · 1848. / 1. Journalen NB6. Brev fra Rasmus Nielsen
SFV, note Fædrelandet« Juli · 1848. / Cfr. P. 187-227, hvilket Afsnit jeg vilde
NB26:7.a eg ikke selv opmærksom paa i · 1848. / Den bestaaende Χsthed. /
Brev 265 . / Ordrupshøj d. 8de August · 1848. / Det gjør mig næsten ondt, kjære
Brev 60 hengivne / M. / Modtaget 31. Oct. · 1848. / Høivelbaarne Hr Etatsraad! /
Brev 260 . / hengivnest / d 18 Febr · 1848. / Kolderup Rosenvinge / S. T. Hr Mag. S.
Papir 382 / S. Kierkegaard. / Januar · 1848. / med Aargangens Slutning Hovedtitel, Indholdsregister,
NB16:30 n efter det unaturlige Opsving i · 1848. / Overalt Begunstigelse for Usselhedens
Brev 278 Taarbæk Kroe d 21 Juli · 1848. / S T / Hr Magister Kjerkegaard /
IC, note Frue Kirke Fredagen d. 1. Sept. · 1848. Da den egentligen har givet mig Ideen til
NB16:29 noget nær samtidigt det Nye, · 1848. Jernbanerne forholde sig som Potensation
CT, s. 261 ne som de ere holdte. / Febr. · 1848. S. K. / I / / Luc. XXII, 15 / Bøn /
Papir 327 belfoderalet, ældre end · 1848:« / / Smaastykker. / Det Evangelium om Enkens
Brev 272 et merkwürdigt Aar, det Aar · 1848; deri er jeg aldeles enig med Prof. Lamartine,
YTS, s. 245 . Hofbogtrykker Bianco Luno / · 1849 / Forord / / » Hiin Enkelte, hvem
LF, s. 7 l. Hofbogtrykker Bianco Luno / · 1849 / Forord / / / Denne lille Bog ( der i
TSA, s. 51 ing / Trykt hos Louis Klein / · 1849 / Forord / / Disse to Smaa-Afhandlinger
Brev 67 sentligen skilt. / d: 28 Dcb · 1849 / Kiære Ven! / Kunde De ikke have Lyst
Brev 273 Bakkehuset d. 1ste August · 1849 / Kjære Hr Magister ( vivendi!) /
FV, s. 11 Regnskabet / / Kbhavn i Marts · 1849 / Naar et Land er lille, er selvfølgeligt
SD, s. 115 kegaard / / / / Kjøbenhavn · 1849 / Paa Universitetsboghandler C. A. Reitzels
Ded:84 a Marken og Fuglen under Himlen ( · 1849, Dedikation 62), Sygdommen til Døden
Ded:84 ion 62), Sygdommen til Døden ( · 1849, Dedikation 73), » Ypperstepr
Ded:84 » Synderinden« ( · 1849, Dedikation 84), Indøvelse i Christendom
NB12:133 omhed, de 3 Noter. / Aaret · 1849 Fra Høiheden vil Han drage Alle til
NB15:49 gere Redaction fra engang i · 1849 havde gjort Alt ved at anbringe de tvende
NB14:44.c Forhold til hende, d. 24 Aug. · 1849 noget digterisk.« Og i en lille
NB12:142.a da forlode de ham Alle. Nu i · 1849 nu har da Χstd allerede i mange Aarhundreder
NB11:200 af » tre gudelige Taler · 1849«: om det for Lilien, naar Øieblikket er
Ded:58 Enten – Eller, 2. udgave ( · 1849). Dedikation til H.C. Andersen ( Dedikation
Ded:84 » Synderinden« ( · 1849); stående: Indøvelse i Christendom
Brev 289 Opdagelse. / Lyngby d 10 August · 1849. / Deres / R. N. – / S T /
NB11:1 NB11 / / / d. 2 Mai · 1849. / Det afgjørende Sted i denne Journal
FV, note yggelige Taler 1843. / I October · 1849. / Det Maieutiske ligger i Forholdet mellem
TAF, s. 278 uno / 1851 / I Slutningen af · 1849. / En Ubenævnt, / / / hvis Navn engang
Brev 28 / Hr Peter Kierkegaard. / 14de May · 1849. / Inderlig Tak, kjære høistærede
Brev 285 verst [ 2v] / Fredag d 20 Juli · 1849. / Kjære Hr Magister! / » Systemet«
Brev 283 . [ 1r] / Tirsdag d 29 Mai · 1849. / Kjære Hr Magister! / De vil endnu
Brev 287 / S. K. / Lyngby d 28 Juli · 1849. / Kjære Hr Magister! / Tak for Billeten,
Brev 249 / Kjøbenhavn den 15 Mai · 1849. / Kjære Hr. Kierkegaard! / De har forundt
Brev 42 / Hermed en lille Pakke. / Januar · 1849. / Kjære Julie! / At Du var en behjertet
Brev 197 ergade No 7. / Hørup d 3 Mai · 1849. / Kjære Onkel! / Endskjøndt adskildt
Brev 192 nder-Vilstrup d. 5te Mai · 1849. / Kjære Onkel! / Jeg griber med Glæde
Brev 282 / Deres / R. N. / Den 2den Mai · 1849. / S T / Hr Magister Kierkegaard. /
LF, s. 9 s med Venstre. / / Den 5te Mai · 1849. / S. K. / / / / Bøn / Fader i Himlene!
YTS, s. 247 den. / / Først i September · 1849. / S. K. / I / / / / Hebr. IV, 15 /
Brev 251 S. Kjerkegaard. / Den 17de Mai · 1849. / Til / Forfatteren af Enten – Eller.
Brev 225 nne først i Juni Termin · 1849. Jeg haaber, at dette, som man siger, er
NB24:54 i Hovedet.) / Det var i Sommeren · 1849. Jeg var meget anstrenget fra det forløbne
SFV, s. 104 hindre Misforstaaelse. / ( i · 1849.) / Til de » Tvende Noter«
Brev 248 rb. / Nøddeboe d. 7 Mai · 1849: / Schmidt / / Min Adresse er: /
Oi8, s. 348 dt med et Skrift, jeg udgav i · 1850 » Indøvelse i Christendom«;
FV, s. 23 / Min Position / Kbhavn i Nov. · 1850 / Aldrig har jeg kæmpet saaledes, at
Brev 68 / Kiøbenhavn d: 25 Sept. · 1850 / En Bog til mig! fra hvem? – i Hast
IC, s. 7 Hofbogtrykker Bianco Luno / / · 1850 / Indhold / / Nr. I / / » Kommer
Brev 275 i / Deres / S. K. / d. 28 Apr / · 1850 / Kjære Kierkegaard! / Det synes, som
EOT, s. 257 . Hofbogtrykker Bianco Luno / · 1850 / Mindet / / om / / afdøde /
Ded:84 dom ( 1850), En opbyggelig Tale ( · 1850, Dedikation 108), Om min Forfatter-Virksomhed
NB21:109 r Leiden und ihr Sehnen Leipzig · 1850, finder jeg etsteds i det Afsnit om Synden,
Ded:84 84), Indøvelse i Christendom ( · 1850), En opbyggelig Tale ( 1850, Dedikation 108),
Ded:84 nde: Indøvelse i Christendom ( · 1850). Begge i privateje / 29. Ti gavebøger
EOT, s. 261 43. / / / / Den 12te December · 1850. / » Synderinden« /
NB16:1 NB16. / / / d. 14 Febr. · 1850. / » Uden Myndighed« /
Brev 253 benhavn den 15de October · 1850. / ( Jac. 2, 14. etc) / S. T. / Herr Magister
NB15:1 NB15. / / / d. 6. Januar · 1850. / / 1. Journalen NB15, forpermens inderside
Brev 238 mle Ven / Slagelse 18 Nov. · 1850. / A G Rudelbach. / Tak, kjere Pastor Mynster,
NB20:1 NB20. / / / d. 11 Juli · 1850. / Angaaende en Yttring i Efterskriften
NB18:1 NB18. / / / d. 15de Mai · 1850. / Angaaende Texter til Fredags-Prædikener
NB22:1 NB22. / / / d. 13 Novbr. · 1850. / Anti-Climacus er ikke indirecte Meddelelse
Brev 64 uespiller Phister. / Nytaarsaften · 1850. / At denne Bog først nu kommer Dem til
NB18:21.a ine Manuscripter om. / 24 Juni · 1850. / Det Fortjenstlige. / / At undgaae det
NB21:1 NB21. / / / d. 11 September · 1850. / Hvad er Christendom eller rettere hvad
Brev 301 gister Kierkegaard. / d 22 Fbr. · 1850. / Kjære Hr Magister! / Jeg maa beklage,
Brev 300 kegaard / Torsdagen d 17 Januar · 1850. / Kjære Hr Magister! / Jeg maa idag,
Brev 303 ard / Torsdagen d 19 Marts · 1850. / Kjære Hr Magister! / Paa Grund af
Brev 202 v] og [ 1r] / Odense d 12 April · 1850. / Kjære Onkel! / At jeg i saa lang Tid
Brev 203 erl. i Odense. / Odense d 5 Mai · 1850. / Kjære Onkel! / Atter iaar maa jeg
Brev 204 ense Lazareth. / Hørup 24/12 · 1850. / Kjære Onkel! / Dig maa jeg dog ogsaa
Brev 199 Onkel. / Odense d 14 Jan. · 1850. / Kjære Onkel! / Hvorledes skal jeg
Brev 200 jøbenhavn / Odense d 18 Febr · 1850. / Kjære Onkel! / Tak for Dit Brev og
Brev 115 sens / fr. / Horsens d 7de Marts · 1850. / Kjære! / Du har vel undret Dig over,
NB19:1 NB19. / / / d. 9 Juni · 1850. / Min Bekymring med Hensyn til Udgivelsen
NB17:1 NB17 / d. 6 Martz · 1850. / Om mig selv / p. 10 / / Min besynderlige
Brev 302 Deres / R N. / Torsd d 4 April · 1850. / S T / Hr Magister Kierkegaard /
Brev 118 esen. / Horsens d. 20 Dcbr. · 1850. / S: T: / Hr: Magister S: Kierkegaard.
Brev 117 Emil Boesen. / Kbhvn. d 29 Apr: · 1850. / Til / Hr: Magister Kjerkegaard. /
Brev 311 Kjøbenhavn d: 10de December · 1850. / Til Tænkeren Kierkegaard fra et Skriftebarn!
NB21:121 Biskop Mynster d. 22 Oct. · 1850. efter at han havde læst Indøvelse
TS, s. 31 Hofbogtrykker Bianco Luno / / · 1851 / » Efterdi vi da kjende Herrens
Brev 69 t / Kiøbenhavn d: 17' Aug · 1851 / Forleden Dag jeg ved min Hiemkomst fandt
Brev 313 e mig. / Kjøbenhavn d 21 Mai · 1851 / Herr Magister! / Tør en taknemlig
TAF, s. 277 Hofbogtrykker Bianco Luno / · 1851 / I Slutningen af 1849. / En Ubenævnt,
Brev 205 t. – / Hørup. d 1 Jan. · 1851 / Kjære Onkel! / Maa jeg ikke sige:
Brev 55 ivne / Haderslev d 11te Juli · 1851 / Kofoed-Hansen / Engang imellem altsaa
FV, s. 7 Hofbogtrykker Bianco Luno / / · 1851 / Wer glaubet, der ist groß und reich,
NB25:2 NB23 en af dem fra Sommeren · 1851 eller Foraaret findes et Udkast hørende
NB25:109 bet af den sidste Deel af · 1851 mødte hun mig hver Dag. Det var ved
Papir 431 Adresseavisen for 18 Sept. · 1851 under Rubrik: Literatur. / / I Adresseavisen.
Ded:84 8), Om min Forfatter-Virksomhed ( · 1851) og To Taler ved Altergangen om Fredagen
Ded:84 ler ved Altergangen om Fredagen ( · 1851). Alle i privateje / ( foto: Jon Tafdrup)
Brev 22 ofte nok maa lide under. / August · 1851. / » Den Ubenævnte, hvis Navn
NB22:145 Berlingske Tidende d. 17 Januar · 1851. / / Det er dog en frygtelig Frækhed
NB24:121 / Samtale med Mynster. / 9 Aug · 1851. / / Idet jeg traadte ind sagde jeg: velkommen
TS, s. 33 re Adspredelse. / / I August · 1851. / / S. K. / Indhold / / I / Side / /
NB24:170 rnalen / Tidligere i April · 1851. / / Til Journalen.        Pagina
NB25:1 NB25. / d. 29 Novbr. · 1851. / Abraham. ( Ny-Frygt og Bæven) ( i
Brev 119 . / Horsens d. 25 September · 1851. / Brevet har ligget et Par Dage, og jeg
YDR, note Om det borgerlige Ægteskab · 1851. / Dog maa selv i den første Halvdel
TS, s. 32 tabt!« / / / Sommeren · 1851. / Forord / / Min kjere Læser! læs,
Brev 167 Kjøbenhavn, 8 November · 1851. / H N Clausen. / / Høiærværdige
Brev 315 en. / Østerbro 12 Juli · 1851. / Hr Doctor S: Kirkegaard. / Tør jeg
NB23:1 NB23. / d. 22 Januar · 1851. / Min Opgave / p. 3. / / Min Opgave /
NB24:1 NB24. / / / d. 20 April · 1851. / Mit Bestik / p. 54. / / Hvorledes det
Brev 314 ard / Nørregade 43. / 21 Mai · 1851. / Naar et Bæger er for fuldt, løber
TAF, s. 281 øbenhavn, i Eftersommeren · 1851. / S. K. / I / / Luc. VII, 47 / Bøn /
Brev 316 jendt. / Den 21de November · 1851. / Til / Hr Magister S. Kierkegaard. /
GU, s. 325 Citadellets Kirke den 18de Mai · 1851. Texten er den første jeg har benyttet;
DS, s. 148 Ingen kan tjene to Herrer. / / · 1851.52. / Til » Dømmer Selv.«
Brev 56 el! / Haderslev d 30te Marts · 1852 / Deres hengivne / / Kofoed-Hansen /
Brev 57 ivne / Haderslev d 13de Juli · 1852 / Kofoed-Hansen / Mandag. / Høivelbaarne
Brev 317 Kierkegaard. / Den 19de Marts / · 1852 / L. H. / Maaskee vil De finde det forunderligt
NB24:54 som er indført i august · 1852 / vente en 8 Dage. Jeg kan huske den Replik:
NB25:109 ogsaa holdt. Den 1 Januar · 1852 blev min Vei forandret, jeg gik hjem ad
NB25:25 ( NB25:25) / Januar · 1852. / » Professoren« /
NB23:163.a den dydzirede Jfr-Brud. Juni · 1852. / Den donatistiske Sætning: /
NB25:109 Hende.« / Mai · 1852. / I Løbet af den sidste Deel af 1851
Brev 305 Deres / S. K. / Torsdag d 4 Fbr · 1852. / Kjære Hr Magister! / Ved en Upasselighed
NB27:1 NB.27. / / / d. 30 Aug. · 1852. / Min Opgave og om mig selv / p. 222. /
NB26:1 NB26. / / / d. 4 Juni · 1852. / Min Stillings Vanskelighed / p. 4. /
NB24:54.c forlanges af mig. / d. 5 Aug. · 1852. / NB cfr Journalen NB26. p. 92. /
Brev 306 sere med Dem. / Den 2 Juni · 1852. / Venskabelig / R Nielsen / S T /
NB25:25 verskriften » Januar · 1852.« ( NB25:25) / Januar 1852. /
Oi8, note ælv! / Denne Artikel er fra · 1853, kun at jeg nu hist og her har skudt nogle
NB27:60 nde Troen paa Jorden. / / / · 1853. / d. 4. Januar. / Den christelige Fordring.
NB28:1 NB28. / / / d. 14 Febr. · 1853. / Hvad jeg har villet / p. 21. / /
Oi8, note Ord; men Artiklen selv er fra · 1853. Hvorledes jeg dømmer dens Slutning betræffende,
GU, s. 325 bage til den. / / / D. 5te Mai · 1854 / S. K. / Bøn / / Du Uforanderlige,
NB29:22 Athenæum, altsaa af Aar · 1854 men nok for Aar 51. 52 seer jeg i en Nekrolog
NB36:1 NB.36. / / / d. 13 Decemb. · 1854. / » Barnet.« /
NB31:1 NB.31. / / / d. 16 Aug. · 1854. / » Tiden« er det Sophistiske.
NB28:56 neders pause / d. 1 Martz · 1854. / / Biskop Mynster. / / Nu er han død.
DSS, s. 115 sagt / / /         Dec. · 1854. / / Dette skal siges; jeg forpligter Ingen
NB29:1 NB29. / / / d. 5te Mai · 1854. / Det at have Sag – det Objektive:
BMS, s. 126 abende Usandhed. / I December · 1854. / Dog maaskee er dette ved Biskop Mynsters
NB33:1 NB.33. / d. 9. Novbr. · 1854. / Evighedens Priis ( Kjøb og Salg).
NB34:1 NB34. / / / d. 24 Novbr. · 1854. / Guds-Forholdet ( Taushed) /
NB35:1 NB35. / / / d. 3 Dec: · 1854. / Ironie. / / Min hele Tilværelse er
BMS saadan Langsomhed. / I Efteraaret · 1854. / Men Indsigelse maa der gjøres mod
NB30:1 NB30. / / / d. 28 Juni · 1854. / Om min Opgave. / / Paa hvilken som helst
NB32:1 NB32. / / / d. 11 October · 1854. / Punktet – Massen / det Intensive
HG, s. 159 ed en Anden. / Anden Pintsedag · 1854. / S. Kierkegaard. / / Der skal først
BMS, s. 123 er dette Sandhed? / i Febr. · 1854. / S. Kierkegaard. / / I den Tale, Prof.
CGN, s. 155 tte min Samvittighed.)] / Mai · 1854. / S. Kierkegaard. / / Naar i en given Tid
BMD, s. 151 ikke – / Den 31te Marts · 1854. / S. Kierkegaard. / / Saaledes havde det
NB32:84 Prof. Jacobi ( om Irvingianerne · 1854.) seer jeg, at Mormonerne antage, at Gud
DSS, s. 113 Bianco Lunos Bogtrykkeri / / · 1855 / » Men ved Midnat skete Anskrig.«
DSS, s. 124 . /         d. 11 April · 1855 / / I Qvaler, som sjeldent et Menneske
DSS, s. 121 e /         d. 9. April · 1855 / / Saa omhyggeligt som der hidtil er blevet
Oi9, s. 373 des staaer Sagen / Den 31 Mai · 1855 / Den ene Part er et Menneske, der ved
GU i Byen / / / / / helliget / I Aug. · 1855 / Forord / / / Denne Tale er holdet i Citadellets
SFV, s. 105 / Efterskrift / Marts · 1855 / Idet jeg nu gjennemlæser disse to
HCD, s. 171 Bianco Lunos Bogtrykkeri / / · 1855 / Juni 1855. / Hvad Christus dømmer
GU, s. 321 / Bianco Lunos Bogtrykkeri / / · 1855 / Mindet / / / om / / / min afdøde Fader
Oi5, s. 225 Luc. 20, 46.) / / 27 Juli · 1855 / S. Kierkegaard / / / / / Kjøbenhavn
Oi6, s. 255 emærkninger. / / 23 August · 1855 / S. Kierkegaard / / / / / Kjøbenhavn
Oi7, s. 279 vises min Sag. / / 30 August · 1855 / S. Kierkegaard / / / / / Kjøbenhavn
Oi8, s. 343 let at narre! / / 11 Septbr. · 1855 / S. Kierkegaard / / / / / Kjøbenhavn
Oi1, s. 127 ddel!« / / / / 24 Mai · 1855 / S. Kierkegaard / / / / Kjøbenhavn
Oi3, s. 185 Levebrød bort. / / 27 Juni · 1855 / S. Kierkegaard / / / / Kjøbenhavn
Oi4, s. 203 et Personlige. / / / / 7 Juli · 1855 / S. Kierkegaard / / / / Kjøbenhavn
Oi2, s. 145 Alle ere Præster! / 4 Juni · 1855 / S. Kierkegaard / / Kjøbenhavn /
Oi9, s. 371 n med det Samme. / 24 Septbr. · 1855 / S. Kierkegaard / / Kjøbenhavn /
DS, s. 259 som en Efterskrift. / i Marts · 1855. / Denne Bog er fra den Tid da den gamle
ATV, s. 210 Løgner af os alle. / April · 1855. / Disse Linier havde jeg skrevet i Slutningen
HCD, s. 172 s Bogtrykkeri / / 1855 / Juni · 1855. / Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
OIC, s. 213 mte i Dagligstuen. / April · 1855. / S. Kierkegaard. / /
AF, s. 185 te Blads Nr. 79 / D. 4de April · 1855. / S. Kierkegaard. / / At foreslaae mig
DRT, s. 163 religieuse Tilstand / Januar · 1855. / S. Kierkegaard. / / Den religieuse Tilstand
RK, s. 189 ingen«? / D. 7de April · 1855. / S. Kierkegaard. / / Dette har man foreslaaet
Sa, s. 173 fra Christendommen. / Februar · 1855. / S. Kierkegaard. / / Førend et Menneske
HJV, s. 179 Hvad jeg vil? / Marts · 1855. / S. Kierkegaard. / / Ganske simpelt: jeg
CK, s. 193 elig Bestalling / D. 8de April · 1855. / S. Kierkegaard. / / I Etatsraad Heibergs
ET, s. 169 un een eneste / D. 26de Januar · 1855. / S. Kierkegaard. / / O, Luther, Du havde
HGS, s. 197 rusom Straf! / Den 25de April · 1855. / S. Kierkegaard. / / Sin Artikel mod mig
ER, s. 201 Et Resultat / 23de April · 1855. / S. Kierkegaard. / / Ved en Række Artikler
SFV, s. 7 havn / C.A. Reitzels Forlag / · 1859 / In jedem Dinge muß die Absicht mit
AE, s. 507 ede Sluttethed, og der ligger · 2000 Aar mellem Socrates og Hamann: denne Distinktions
Oi5, s. 238 ele er en Gavtyvestreg; disse · 2000 Kirker eller hvor mange der ere, er, christeligt,
Papir 1:1 Morgenen, ledsagede mere end · 2000 Msk ham til hans Quarteer. Den følgende
Papir 420:2 n 30rd, og saa har man c · 2000 Præsenter. Hver Rigsdagsmand faaer da
NB13:84 ve en Seddel, hvorpaa staaer: c. · 2000rd Fortjeneste om Aaret – han behøver
Papir 469 ig, at han maa betinge sig · 2000rd i Gage, ellers vilde det formdl. være
NB23:43 selv i Embedsindtægt har · 2000rd, saa at vilde gjøre det til en christelig
Papir 4:1 en Drachme 1 ℳ. en Talent · 2000rd. en Denarius 1 ℳ. 1 As først 110>
    · 2 4
NB7:114 st. Jeg havde nemlig tjent c. · 2200rd paa Stedet. / Men da gik der den Tanke
NB25:94 / De Ord i Evangeliet Luc. · 24,24. » Nogle af Vore gik hen til Graven,
Papir 18 ørte Steder nemlig Luc: 1, · 28,42. Mth: 21, 9. 23, 39. etc, dog her Begrebet
BA, s. 434 angivelse lidt anderledes. De · 3000 Aar accentueres da ikke i Retning af det
BA, s. 432 ller, at Djævelen sad i · 3000 Aar og speculerede paa at styrte Mennesket
AE e sandsynligere ved at holde sig i · 3000 Aar, men derfor bliver den aldrig nogen
BA, s. 432 ftertrykket ligger her paa de · 3000 Aar, og den Forestilling, dette Tal fremkalder,
Oi5, s. 231 een Dag vel i een Time vinder · 3000 Christi Disciple. Enten er her Disciplen
NB30:19 etænkeligt Notabene. / / Hine · 3000 der paa Pintsedag en masse lagdes til Menigheden
EE2, s. 264 godt nok; men jeg har hverken · 3000 eller 6000 Rdlr. om Aaret, jeg har hverken
    · 3 1
NB35:41 t være Χsten kunde fange · 3000 i een Time. / / / Christdom – Christenhed.
NB30:19 ed saadanne uhyre Erobringer som · 3000 paa een Gang? / Det er saa uhyre vanskeligt,
NB5:48 m ere lurvede nok til at tage 2 a · 3000 rd om Aaret, Silke-Anseelse o: s: v: –
EE2, s. 274 dvendig. Viismanden med de · 3000 Rdlr. finder han det vel under sin Værdighed
EE2, s. 263 eenligt Menneske, bruger man · 3000 Rdlr. om Aaret, for at leve beqvemt, har
Papir 4:1 ne dubio talentum syriacum = · 3000 sicli = 500 Th. Alii en Sekl. 4 ℳ. en
NB31:18 er Garnet og fanger paa een Gang · 3000 Sjele – Mesteren fangede hele sit
NB35:41 vi i Løbet af en Time fanget · 3000 Sjele«: mon Socrates ikke vilde
NB12:178 fragaae) han har i et Land · 3000 Subscribenter – hvor jeg har 50 Kjøbere.
NB4:71 dog Vanvid, at en Anonym med · 3000 Subscribenter og formdl 50,000 Læsere
NB10:96 belagtighedens Organ har · 3000 Subscribenter, og dette stiger Aar efter
NB12:43 det samme lille Land havde · 3000 Subscribenter, og et andet Blad ( ogsaa
NB12:157 ar Verden, jeg havde altid · 3000 Subscribenter. Tutti det var en rar Verden,
EE1, s. 257 aret istedetfor de tidligere · 3000. Man kommer herved uvilkaarlig til at tænke
Brev 159.9 . / 11te ell. 18de October. / · 3110 / Den Dag det skete, gaves om Aftenen i
BA, s. 356 paa samme Maade som at det er · 4000 Aar siden, at Nebucadnezar blev en Oxe.
EE2, s. 263 for at leve beqvemt, har man · 4000, bruger man dem ogsaa; vil man gifte sig,
Papir 1:1 162 allerede i Septemb. var · 4000 Exemplarer i Omløb af denne Bog. /
NB23:43 mod Nogen, at han har 3 ell · 4000rd: det er dog latterligt. / Skulde der være
Not1:7 ϕιᾳ Luc: 2, · 40,52.. Eb: 4, 15. – συλλυπουμενος
NB24:155 e – underskriver sig · 4651, paataget sig at orientere eller dog at
NB24:155 ingen Existents-Lære. / · 4651. / I Flyveposten for 16 eller 17 September
NB24:155 rke til er Underskriften: · 4651. Det er baade imponerende og overbevisende
NB21:90 som ved Bespisningen af de · 5000 det anføres almindeligt som et Mirakel.
NB:176 tvivlelse. / I Bespisningen af de · 5000 Mænd ( Joh: 6, 1-15) er fremstillet
NB:176 der er skaffet Føde nok til de · 5000 Mænd, saa skulde man nu troe, at der
NB17:60 omme to Gange hver Dag, med · 5000 Subscribenter, og i 14 Dage 2 Gange hver
Brev 18 selv tager en anden Prioritet stor · 5000rd. / Begge disse Prioriteter ere gjorte uopsigelige
NB24:158 Luthers Schriften: Kirche · 5780). Men i ethvert mat Øieblik synker den
AE, note an forstaae China og Persien og · 6000 Aar af Verdenshistorien, saa blæse med
AE, s. 315 r i at sætte dem sammen. I · 6000 Aar han man nu elsket, og Digterne besjunget
NB30:73 stalt? / Eller mon der i Verdens · 6000 Aar har levet blandt alle Lykkelige en
AE, s. 312 s, mere end Verdenshistoriens · 6000 Aar og end Astrologien, Veterinair-Videnskaben
BOA, s. 282 bigangne, Verdens-Historiens · 6000 Aar og har nu travlt med at udvise hver
BOA, s. 166 taae det, om det er skeet for · 6000 Aar siden eller det skeer om 6000 Aar,
BA, s. 355 ette. Man taler om, at det er · 6000 Aar siden, at Synden kom ind i Verden,
BA, s. 356 orstaaer, at det ikke just er · 6000 Aar siden, at Synden kom ind i Verden,
BA, s. 383 standig leve hen, som var det · 6000 Aar siden, at Synden kom ind i Verden,
AE, s. 115 er bag efter i Forhold til de · 6000 Aar, der gik forud, saa vilde, hvis vi
BOA, s. 166 Aar siden eller det skeer om · 6000 Aar, eller det skeer idag. Men Prækeren
AE, s. 115 ordi Verden nu har bestaaet i · 6000 Aar, har derfor Tilværelse ikke aldeles
GU, s. 329 r Gud ikke maattet erfare i de · 6000 Aar, hvad erfarer han ikke hver Dag fra
AE, s. 325 tager, at Verden har staaet i · 6000 Aar, og at Gud dog vel har været til
NB:73 det kan betyde Verdens · 6000 Aar; det kan betyde Statistik over Procreationen,
AE, s. 525 en A gjelder det: lad Verdens · 6000-aarige Historie være sand, lad den ikke være
AE, s. 325 nge som Verden, saa seer jo · 6000 Aars Erindring fra Himlen ned til det enkelte
NB30:13 remgaaet Produkt af Verdens · 6000 Aars Historie, eller dog af det Afsnit
NB15:103 vilket Historiske? Verdens · 6000 Aars Historiske er vistnok Virkelighed,
EE1, s. 257 qvit ved Penge, tilbyder ham · 6000 Francs om Aaret istedetfor de tidligere
EE1, s. 257 han ikke havde behøvet de · 6000 Francs. Onkelen beslutter sig nu til at
EE2, s. 264 en jeg har hverken 3000 eller · 6000 Rdlr. om Aaret, jeg har hverken i Capital
EE2, s. 263 sig, maa man idetmindste have · 6000 Rdlr. Penge er og bliver dog nervus rerum
Not13:45 jeg veed, at der har levet · 7000 Keisere i China, ell. jeg veed af Erfaring,
Brev 17 elv, at en 1ste Prioritet paa · 7000rd i mit Huus er en meget lille 1ste Prioritet;
Papir 589 delige Sum, det var nok c. · 7000rd I Sandhed, hængte det rigtigt sammen
Brev 18 u beholder Din 1ste Prioritet stor · 7000rd og den halve Bankheftelse. Jeg talte i
F, s. 507 tstellern getrieben.« ( · 7,205). / VIII / Hvad jeg forudsiger, det vil enten
NB:215 lthedens Situation, kan faae · 10,000 × 10,000der til at sige det efter
Brev 268 i-Stykke i den Stiil: naar · 10,000 a 15,000 Msker paa Gaden altsaa 200 a 300
AE, s. 91 eligt Værd, comisk seet er · 10,000 Aar en Narrestreg ligesom den Dag igaar,
AE, s. 91 nkelt og ligefrem udsiges, at · 10,000 Aar er en Narrestreg, saa gaaer mangen
AE, s. 91 en, og kan bedre forstaae, at · 10,000 Aar har uendeligt Værd, og dog er det
BOA, s. 160 og om Christendommen bestod i · 10,000 Aar man er i afgjørende Forstand ikke
NB28:29 e end Intet; kunde man faae · 10,000 af den Art Præster vilde man vel mene
NB4:120 andhed seirer ved Hjælp af en · 10,000 brummende Msker – antaget ogsaa at
DS, s. 179 ere Christendom end 1000 eller · 10000 eller 100000 eller 1 Million Præster,
NB12:141 elighed om ham, vilde i de · 10,000 Exemplarer udbredes over hele Landet. Alt
NB24:66 faae sit Vaas trykt i 10,000 og · 10,000 Exemplarer. / Efter vore Tiders Tankegang
NB34:30 l. Spc. om Aaret til at lønne · 10,000 fede Præster for – at opdage Gud:
NB23:149 e er nok, om han saa havde lidt · 10,000 Gange saa meget som han har lidt. /
Not7:17 jeg løber med en Fart af · 10,000 Miil i Sekunden enhver Modstand overende.
NB32:48 is der ved en Folkestorm af · 10,000 Msker er ti Politiebetjente med som have
NB24:66 vlehoved faae sit Vaas trykt i · 10,000 og 10,000 Exemplarer. / Efter vore Tiders
NB:215 derfor var en Forsamling af · 10,000 og om det var et Publikum af 100,000: jeg
NB32:134 Gud: en Keiser der befaler · 10,000 ordinerede Leie-Tjenere at vræle officielt
NB32:134 vænt med at troe paa at · 10,000 ordinerede Leie-Tjeneres officielle Vræl
NB34:30 Subscription for at lønne · 10,000 Præster i den Hensigt at faae fat i
NB5:7 der er flere Millioner Χstne, · 10,000 Præster, og Tro og Tro er der idelig
NB29:61 ns Størrelse, 1000 eller · 10,000 Præster, som – objektivt forkynde
NB24:120.a t havde været fE 10,000rd, · 10,000 Rbd! Det var dyrt. Og dog, i den Forstand
NB24:120.a om Aand bliver Regnestykket: · 10,000 Rbd. – og gratis, slet og ret gratis.
AE, note øbt. Det skulde blot være · 10,000 Rbd. det gjaldt om, saa vilde man neppe
NB26:9 Tag saa en Geistlig, der har · 10,000 Rbd. i Løn, han siger: en Arbeider er
Brev 17 At have en 1ste Prioritet paa · 10,000 rd forekom mig, at maatte være ret ønskeligt
NB32:106 so viel wie Nichts, men at · 10,000 saadanne Dto Dto er en Slags Magt. Og saaledes
NB18:85 n indslagne Retning og oprettede · 10,000 saadanne Levebrød: jeg seer alligevel
NB17:60 n. Naar derimod et Blad med · 10,000 Subscribenter siger det Samme, saa er den
NB8:116 ar mere for Tjeneren end de · 10,000 Talenter for Herren – Jo ringere
NB8:116 hertil maatte svares, at de · 10,000 Talenter ikke blot ere i sig en større
NB8:116 tjener: Herren eftergav ham · 10,000 Talenter, han vilde ikke eftergive Medtjeneren
AE, s. 254 rationer, og saaledes vare de · 10,000 Tilhængere af Sandheden ogsaa en theatralsk
AE, s. 253 » jeg har skaffet Dig · 10,000 Tilhængere; Nogle vandt jeg ved at græde
BB:2 ligeholdte Værk bestaaer af · 10,000 Vers og fortæller Krigen fra dens Begyndelse
NB28:74 tale om. / Ved Hjælp af 1000, · 10,000, 100,000, Millioner » Præster«
NB4:114 r ved Hjælp af 100,000, eller · 10,000, eller 1000 støiende og knurrende og
NB22:42 sæt der en Aften var fE · 10,000, saa forvandles han, Blodet stiger ham til
NB18:69 e, at jeg skal punge ud med · 10,000? / Hvor anderledes naar det er en Mand,
NB:215 ion, kan faae 10,000 × · 10,000der til at sige det efter – og Ingen
NB24:120.a Pavens Taxt havde været fE · 10,000rd, 10,000 Rbd! Det var dyrt. Og dog, i den
NB17:60 stjæler 10rd og en Anden · 10,000rd, saa er Qvaliteten den samme, men Qvantiteten
NB7:72 Evigheden, og paa hiint Eventyr i · 10001 Nat. Et Par fattige Folk, der kun med Nød
NB8:19 g Aar 335 og Aar 1848 og Aar · 10,008 vil det være lige saa. / Tag et Barn,
NB32:48 es, maatte man sige der var · 10,010. Dog er Forskjellen den, at Politiebetjente
Papir 457 en synger vi alle mand; og · 10,500 Præster forkynde, paa Gud alene jeg
Papir 457 70 Præster. Det giver · 10500 Præster. Hver af disse Præster har
NB25:85 ivet, havde han begjeret de · 12000 Legioner Engle o: s: v: saa havde han netop
Papir 2:1 Summa« indeholdt · 15000 Argumenter ɔ: opkastede og med megen
NB4:121 k. Vrøvl. Herhjemme rykker en · 15,000 Msk syngende mod Slottet. Man har ikke
Brev 268 i den Stiil: naar 10,000 a · 15,000 Msker paa Gaden altsaa 200 a 300 Hestes
NB11:165.a et er en Afstand af om muligt · 18000 Aar, det er den størst mulige Qvalitets-Misforstaaelses
IC, s. 44 e 1800 Aar, eller om det blev · 18000 Aar, har slet Intet dermed at skaffe. De
IC, s. 205 gt, om saa Verden bestod i · 18000 Aar, nogen væsentlig Forkortelse finde
IC, s. 199 1800 Aar, skal maaskee vare i · 18000. Men ( og dette hører just med til at
NB30:50 paa Gaden. Nei, naar det er · 20,000 en masse, saa viser Gud sig slet ikke –
SLV, s. 296 » Hun har kun · 20,000 Frcs. i Capital« » Det veed
SLV, s. 296 Belysning: han faaer Pigen, · 20,000 Frcs., – og bliver Helt. Men en saadan
NB32:104 r ikke Udslaget – · 20,000 Msk. paa Gaden som Masse, og vare de end
NB30:50 conen, der er vistnok nu en · 20,000 Msk. paa Gaden. Nei, naar det er 20,000
NB32:104 ke-Stimmel paa Gaden af en · 20,000 Msker, som støie og larme tumultuarisk.
NB36:25 orkynde Χstd. naaer at faae · 20,000 om Aaret, at gaae i Fløiel, bestjernet
NB29:67 » der kommer mod Dig med · 20,000«. Verden vil rive Dig Taarnet om, eller lee
TS, s. 53 Andre; og nu Læsemaaderne, · 30,000 forskjellige Læsemaader; og saa denne
Papir 589 r, dog vel værd at give · 30,000rd for. Noget Andet er det naturligviis, naar
Papir 589 ve, og med Glæde, givet · 30,000rd. Thi det nye T. er af den Mening, at det
NB29:73 paa Auctionen vover at byde · 40,000 Daler for et Gods – og – da
FEE, s. 49 ag., rigelig maa koste 30 til · 40,000 Rbd. Det er derfor hans Mening, at ingen
FEE, s. 49 t Værk maa koste en 30 til · 40,000 Rbd. Han raisonerer saaledes. Det er meget
NB32:134 ste med 100,000 Musikanter · 50,000 Bælgetrædere og en Million ordinerede
EE1, s. 246 igen rig og giver Udsigt til · 50,000 Francs i aarlig Rente; for det Andet er
NB4:71 3000 Subscribenter og formdl · 50,000 Læsere ell. mere afhandler om en Mands
NB10:177 Dag i eet Nu faae 40, til · 50,000 Msk. til at sige og tænke det Samme