S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
CC:13 rlighed. / Din Broder. x 1 · + 1 / Efterskrift. / Undskyld det korte Svar;
Papir 4:1 Tiberius paa Thronen / altsaa 14 · + 15 = 29 altsaa Chr: 29 Aar gl / Men Dionys
Not11:24 lukket. Naar jeg dermed er · +A actu, saa er -A vel udelukket, men ikke
Not11:24 . Naar jeg vælger mell. · +A og -A, og jeg vælger +A, saa er -A absolut
Not11:24 +A og -A, og jeg vælger · +A, saa er -A absolut udelukket. Naar jeg dermed
LF, s. 28 te Forhold. Thi om dette Enten · - Eller ( enten holde sig til – eller
LF, s. 27 , desto mere begynder et Enten · - Eller at blive Loven for Forholdet; og
LF, s. 28 deri ligger hvad af Enten · - Eller der er i dette Forhold. Thi om dette
LF, s. 28 r, hvad fordrer Gud; thi Enten · - Eller er en Fordring, som jo de Elskende
LF, s. 26 en Tale om, at der intet Enten · - Eller er til, og at denne Viisdom igjen
LF, s. 26 tvivlsomt, hvilket dette Enten · - Eller er; eller skulde det her være
LF, s. 26 re tvivlsomt, om dette Enten · - Eller ikke er i dybeste Forstand det eneste
LF, s. 27 forqvakles, gaaer ogsaa Enten · - Eller ud. Dog hvor skulde dette kunne hænde
LF, s. 26 Enten - Eller; og dette Enten · - Eller vækker da stor Opsigt, beskjeftiger
LF, s. 26 saa er han gaaet Glip af Enten · - Eller, eller han er i Fortabelsen ved sit
LF, s. 28 lien og Fuglen er der et Enten · - Eller, enten Gud .... og saaledes forstaaet:
LF, s. 28 eligheds Skyld anbringer Enten · - Eller, et Menneske, om hvem man derfor
LF, s. 28 / Hvad betyder da dette Enten · - Eller, hvad fordrer Gud; thi Enten - Eller
LF, s. 26 er i Fortabelsen ved sit Enten · - Eller. Altsaa: enten Gud; Du seer, der
LF, s. 26 il at blive i Sandhed et Enten · - Eller. Kunde et Menneske letsindigt eller
LF, s. 26 m det betydningsfuldeste Enten · - Eller. Men herude, i Tausheden hos Lilien
LF, s. 26 Tvivl være. Der er et Enten · - Eller: enten Gud – eller, ja saa
LF, s. 26 tvivlsomt, at der er et Enten · - Eller; eller skulde det her være tvivlsomt,
LF, s. 27 lien og Fuglen! / Altsaa Enten · - Eller; enten Gud, og som Evangeliet forklarer
LF, s. 26 n er der ofte Tale om et Enten · - Eller; og dette Enten - Eller vækker
LF, s. 27 egentligen heller intet Enten · - Eller; thi med Gud, det er, naar Guds-Forestillingen
LF, s. 26 este Forstand det eneste Enten · - Eller? / Nei, derom kan her, i denne høitidelige
Brev 202 gere ( Sylvia etc) sidst 4 · - først 5. / ligeledes den gule Vipstjært.
NB3:27 oren staaer ene i den hele Verden · - men tillige udtrykker, at Gud formaaer
Not11:24 g jeg vælger +A, saa er · -A absolut udelukket. Naar jeg dermed er +A
Not11:24 dermed er +A actu, saa er · -A vel udelukket, men ikke absolut. Das Andersseyn,
Not11:24 jeg vælger mell. +A og · -A, og jeg vælger +A, saa er -A absolut
Papir 254 og ved den centrifugal- og · -petale Kraft har søgt at betegne, hvad man
Papir 254 imidlertid Centrifugal- og · -petal-Kræfternes Harmoni i Forening med Svingningen omkring
NB29:110 : Jøde-Fortællingen eller · -Romanen, hvor den gamle orthodoxe Jødedom fremstilles:
KK:7 ל‎ צוּר · . נֶגֶף‎ אֶבֶן
Not9:1 ke Paraphraser og Rabbinerne · . – Det N.T. Lære om gudd. Natur
Not1:7 orum poenas sponte susceptam · . – Man skelnede ogsaa Virksomheden
F, s. 475 Ægtemand – eller ogsaa · . . . . . ja saa er Resten ligegyldig.«
F, s. 475 gtemand – eller ogsaa . · . . . . ja saa er Resten ligegyldig.«
NB13:42 ode, Du har gjort mod mig. / / / · . . . . Og naar jeg saa lidt efter lidt,
BA, note thi dersom han vilde, saa · . . . . profecto si malignando et adversando
F, s. 475 gtemand – eller ogsaa . . · . . . ja saa er Resten ligegyldig.«
EE2, s. 101 un var eet Hoved paa een Hals · . . . jeg veed vel hvad jeg skulde gjøre«.
F hvorledes gik det ikke«? · . . . Mænd, der ved Genie, ved Talent,
NB13:42 e, Du har gjort mod mig. / / / . · . . . Og naar jeg saa lidt efter lidt, langsomt
BA, note thi dersom han vilde, saa . · . . . profecto si malignando et adversando
DD:50.a aa om Latinernes Ernsthaftigkeit · . . deri ligger det maaskee. / Læren om
F, s. 475 emand – eller ogsaa . . . · . . ja saa er Resten ligegyldig.«
EE2, s. 101 var eet Hoved paa een Hals . · . . jeg veed vel hvad jeg skulde gjøre«.
F hvorledes gik det ikke«? . · . . Mænd, der ved Genie, ved Talent, ved
NB13:42 Du har gjort mod mig. / / / . . · . . Og naar jeg saa lidt efter lidt, langsomt
BA, note thi dersom han vilde, saa . . · . . profecto si malignando et adversando
NB22:138 D. p. 220. / Chrysostomus · . / / Engang hørte han en Christen disputere
Not4:13 utter Indledninger. – · . / 2den Forelæsning. / Dilemma. det man
EE1, s. 273 o. / Karion. / am Gemüs' · . / Cfr. Aristophanes Plutos efter Droysens
DD:22 dsomt spottes af en Bremse · . / d. 8 Juli 37. / Mythologie der Feen und
Not7:43 sine Skrækkebilleder – · . / Dersom det at sørge og at græmme
Papir 516 viis som Ingenting som et Intet · . / Det gjør dog en uhyre Forskjel i hvilken
Brev 202 rst 4 . / Duerne hele 3 · . / Digesmutterne ( Saxicola) i April. S.
Brev 202 idst 3 ell alm. først 4 · . / Duerne hele 3 . / Digesmutterne ( Saxicola)
Papir 254 gen gav Signalet.« · . / Hr. Ostermann har dannet Overgangen til
Brev 261 g Fredag men først Kl. 2 1 4 · . / Hvilken Tid! / hengivnest / d. 6 Marts
Brev 234 forskjell. Omskiftelser / · . / Høiærværdige! / I » Fædrelandet«
Brev 111 Til / Hr Cand. E. Boesen. / · . / Kjere! / Dette lader sig ikke gjøre.
NB16:4 unktet i Christenhedens Confusion · . / p. 130. / / Reduplikationen / p. 160.
DD:164.a Oct. 38. / Dette var Bønnen · . / Texten skulde være » Johannes,
Not1:7 yphiske Bøger: Tob:13, 13 · . 14, 6 sq: Luc: 2, 32. / Mon hos Jøderne
BB:12 Graf von Soden. Augsburg 1797 · . 8. / 13. Von J. F. Schink sind verschiedene
CC:12 den endnu ikke skrevne Kritik · . De fleste Systemer og Anskuelser datere
NB13:86 r Subscribenter: ergo ..... · . Den berlingske Tidende Gross. N: træder
NB25:68 var som bekendt Stoicismen · . Den gjør Idealet gjældende, blot
DD:50.a om Latinernes Ernsthaftigkeit . · . deri ligger det maaskee. / Læren om
NB23:126 egeistrende Incommensurabilitet · . Det er saa frygteligt lammende , for mig
Papir 416 m i en vis Classe af Blade · . Dog betræffende S. er man vel nødsaget
Papir 564 ved Hjælp af Evigheden · . Fortræffeligt! / Det andet Forsøg
NB14:112 tænkt paa at skrive ham til · . Hans Liv er lagt ham saaledes an, at han
CC:12 tte det, han finder for godt · . Har man beskyldt ældre Kritikere for
NB17:60 ade, paa hvilken det sidder · . Hvad saa? Saa er eo ipso Barberen Medinteressent
Papir 566 er Adskillelse af Kirke og Stat · . Hvis Geistligheden vilde have opgivet sin
F, s. 475 and – eller ogsaa . . . . · . ja saa er Resten ligegyldig.« /
Papir 394 ug stille og forraadte mig · . Jeg negter det ikke, jeg beklager mig derover.
JJ:87 nd talte sammen om paa Veien · . Jeg tænker først har Abraham seet
EE2, s. 101 ar eet Hoved paa een Hals . . · . jeg veed vel hvad jeg skulde gjøre«.
Not1:6 ) Tertullian † 220. · . Justinus M: † 165; tvende af Ori
F vorledes gik det ikke«? . . · . Mænd, der ved Genie, ved Talent, ved
NB23:193 kalde sig en Χsti Discipel · . Nu kan man det forsaavidt ugeneret, thi
Papir 431 es ved om det har Publikum · . Nu opstiller En den Sætning: Publikum
Papir 431 hvorvidt det har Publikum · . Og Gud veed, det er, efter mine Begreber,
NB23:33 paa en eensom Spadseretour · . Og naar han da lukker op igjen ell. kommer
NB13:42 u har gjort mod mig. / / / . . . · . Og naar jeg saa lidt efter lidt, langsomt
Papir 579 vad vi kalder det Middelmaadige · . Peder tager saa Anledning heraf, af at
BA, note thi dersom han vilde, saa . . . · . profecto si malignando et adversando vellem,
NB25:72 r Efterfølgelsen til Intet · . Saa faaer Χstheden mere og mere en
JJ:67 egative høiere end det Positive · . Saaledes lærte Pythagoras ogsaa, at
JJ:205 allerede Christen ved Fødselen · . Syndsbevidstheden er og bliver conditio
NB25:97.b m en flygtig Lighed med Hyrder · . Thi – naar Ulvene komme, naar det
Not4:15 orsoningen kalde vi Tro. – · . Troen er nemlig ingenlunde en ringere Grad
NB23:33 get. / Jeg er kun en Digter · . Ville I forstaae mig, ville I til Løn
EE:108 rre Adskillelsestegn end » · .«, men et mindre. / d. 10 Juli 39. /
NB11:35 isk-religieuse Smaa-Afhandlinger · .«, og om en Pendant til samme. /
Brev 11 am lægge m– M– · .«. / Nu oprigtigt talt, jeg kom heller end
NB25:50 ikke det i og for sig værende · .) / M.s Opfattelse af Χstd. er aabenbart
BI, note e Princip des Adels ( Pag. 42) · .. » Det høieste og fuldkomneste
Not12:10 første Opfinder af Komedien: · .. οὑτω ϰαι
DD:109 d. 6. April / Romantiken har vel · .. ( 7/4) / En Aforisme bør .. ( 7/4) /
DD:110 el .. ( 7/4) / En Aforisme bør · .. ( 7/4) / Joh. den Døber ( 19/4) /
FF:5 ctober. / » Min Gud, min Gud · .. ( 8/11) / Den dyriske Fnisen / Omvendelsesscenen
JJ:337 Det reent Humoristiske deri · .. / I samme Bog fortælles det flere Gange,
NB4:44 g Glæde, og Salighed i at lyde · .. / Naar En frivilligt udsætter sig for
Not9:9 artonstykke ( Not9:9) / Seyn · .. / Nichts.. / Werden / / Entstehen. /
EE1, s. 345 .... Hun vender sig atter om · .. Blæser nu til, lader hende forsøge
BB:2 som en Konst ( art de trobar) · .. De fleste Troub: fornemlig Hofdigterne
EE1, s. 402 Krabat ... ja de Garderkarle · .. de Garderkarle, de er ikke til at lide
NB23:157 bliver, om saa Verden forgaaer. · .. Denne Sandhed er ikke Msk-Aanden underordnet
Not7:51 men tog Skade paa din Sjæl. · .. Der er en udvortes Fordærvelse, der
EE1, s. 373 , at De holder det saaledes? · .. Der staaer et Navn i Hjørnet ... Charlotte
EE1, s. 401 skulde ikke være forlovet · .. Det er jo en Urimelighed. Erindrer jeg
HH:24 skulde nøies med slige Billeder · .. det er nu baade godt og ondt og man skal
EE1, s. 373 ... Charlotte Hahn hedder De · .. Det er saa forførerisk paa en saadan
DD:208 hvad skulde jeg svaret. / W. · .. det veed jeg ikke ... hvad de ønskede.
DD:208 gl tillige med mig af Rector · .. Dig min bedste min eneste Ven. / E. ( vedbliver)
EE1, s. 402 altid til Kjøkkendøren · .. Du skal tilhøre mig ... der skal blive
HH:12 røvelsen var Kjærlighed · .. Eller saa Du ham aldrig han der prøvede
EE1, s. 401 r Magen ... franske Handsker · .. en Silkeparaplye ... Og saadan en Pige
DD:208 til at hæve Forsamlingen · .. Enhver gaae til sit – Det, der imidlertid
BB:2 l bragt det paa sit Høieste · .. Fra Midten af det 13 Aarh: knyttede sig
EE1, s. 371 Da kan jeg dog forsikkre Dem · .. han sagde det selv. Hvis den Vogn, der
EE1, s. 374 mig, hvad har jeg da gjort? · .. har jeg gjort mere end De kan tilgive,
EE1, s. 306 , men hun har tabt sin Pung, · .. hun nævner formodentlig sin Adresse,
EE1, s. 306 orstyrret i hendes Glæde? · .. hun vil betale, men hun har tabt sin Pung,
EE1, s. 402 t kjønt.« – · .. Hvad maa jeg høre, hvem skulde have
DD:208 nde Pathos) Du Uendelige, Du · .. hvad skal jeg kalde Dig, hvorledes skal
NB7:18.b er den gode Hyrde.) Slutningen · .. Ikke maae I forstaae det saaledes, som
Papir 270 , baade for Engle og Msker · .. indtil denne Time lide vi baade Hunger
EE1, s. 402 re ... Her er saa mange Folk · .. jeg tør ikke tale med Dem derom, jeg
EE1, s. 345 en .... Hun vender Siden til · .. Nu hurtigt et kraftfuldt Pust, at jeg kan
NB2:89 n Skyld ikke hader Fader og Moder · .. offrer Alt han er mig ikke værd.«
HH:29 st da have vi overvundet Verden. / · .. og Χstus sidder jo ikke altid ved
Not8:43 for at fordrive dette Indtryk. / · .. Og naar Gud ret vil knytte et Msk. til
EE1, s. 347 faaet paa Livets Juletræ · .. Oh ja! det seer virkelig ud til at være
CT, s. 57 t han er ringe. » Hvad · .. ringe ..«, siger Fuglen, »
CT, s. 57 n fra.« » Hvad · .. ringe«, siger den Christne, »
Papir 305:3 ther. / 25 Aar gl. / » · .. So laß uns leben / Wir beten, sing'
NB10:171 forlad os vor Skyld som vi og: · .. thi i den H. kan Lilien og Fuglen ikke
CT, s. 57 ringe. » Hvad .. ringe · ..«, siger Fuglen, » lad os aldrig tænke
NB6:64 til Døden 3) Kommer hid alle I · ..) i Henseende til Udgivelse, hvis det da
BI, s. 116 ilation. Socrates siger selv: · ... » den nærværende Ende paa
Papir 254 llerunderdanigste Mening ( · ... » idet de dog holde dem overbeviste
EE1, s. 402 været for haard imod ham · ... » Nei! men jeg fik at vide, at Jens
NB17:98 ur, hvor der blandt Andet staaer · ... » ogsaa af den vanskeligste Stilling
DBD, s. 131 derved bliver det! / / · ... » Ogsaa af Pietet for en afdød
NB14:112 n. / I Anledning af Stilling. / · ... » Saaledes gjør jeg mig en Glæde
NB4:25 / Af en mulig Fredags-Prædiken · ... / / .... Men I der nu her ere forsamlede,
HH:30 ter, den Ældre er stolt af. / / · ... / / Ogsaa denne Andagtens Time skal nu
Papir 340:17 øn og den kommer først · ... /
NB23:139 de Faldne, styrker de Faldende · ... / cfr. Böhringer 1ste D. 1ste Afdl.
LP, note Vi tykkes store – ere smaa · ... / Cfr. Hoffmanns Schriften neunter Band
Brev 138 nne / Dybt ned i Havets Bund · ... / Det er omtrent hvad jeg har gjort; thi
Not8:13 lge noget Godt for hende · ... / Du skal vide, at Du anseer det for din
HH:32 » hverken Engle, Djævle, · ... / Engle ( Gal. 1., 8. / Djævle ( Eph.)
NB23:67 og saa ind – og saa · ... / Han siger han vilde have gjort det, hvis
JJ:81 iltaler mig meest ved den hele Sag · ... / Hvor er Grændsen dog mellem Leve-Viisdom
NB9:53 / Da blive Du mig dobbelt sød · ... / og saaledes vil det ogsaa skee, ja saaledes
NB12:181 øvedsmanden svarede og sagde · ... / siig ikkun et Ord, saa bliver min Tjener
Brev 222 br. 28 ... 250, og Juli 11 · ... 244. – De befalede Fri-Exemplarer
Brev 224 get ... 250 Ex: og Juli 11 · ... 244. Men ifølge Deres Opgjørelse
Brev 224 har De i Febr. 46 modtaget · ... 250 Ex: og Juli 11 ... 244. Men ifølge
Brev 222 sten, nemlig 1846 Febr. 28 · ... 250, og Juli 11 ... 244. – De befalede
NB24:108 . / Frygt og Bæven. / / · ... Abraham offrede Vædderen og drog hjem
DD:208 lod Du Selskabet saa tidligt · ... alle stormede ind paa mig og spurgte mig
NB2:181.b hristelige Taler / af / S.K. / · ... At Du hvert Øieblik Du vil kan lukke
4T44, s. 307 nker Hjertet, han vil afsted · ... at et Barn, der har en streng Fader, maa
NB29:49 ist besynderlige Surrogater: / · ... at forlange Sandhed, det var for meget,
NB24:69 lder om Lærens Udbredelse. / · ... At man ikke har kunnet høre mig, da
EE1, s. 346 an man nok gjøre Modstand · ... Centrum trænger kraftigt frem, Vingerne
EE1, s. 373 staaer et Navn i Hjørnet · ... Charlotte Hahn hedder De .. Det er saa
DD:183.a den raaber til Dig til Himlene · ... da aabnes Himmelen atter, da seer Gud,
NB3:71 det er Intet, den taber Intet. / · ... Da han ( Stephanus) havde sagt dette, sov
G, s. 32 et jeg egentlig vilde sige, var · ... Da han var færdig med denne Tale, læste
DD:208 til de øvrige Medlemmer) · ... da jeg just er ifærd med at give en
EE1, s. 373 at jeg faaer Navnet at see? · ... De er bevæget, De tørrer en Taare
EE1, s. 402 r ikke saa daarligt et Parti · ... De har bestemt selv Skyld, De har været
Brev 150 ken R. Olsen. / Min Regine! / · ... De tugte meest den, de har kjær /
EE1, s. 402 til at kastes hen til Enhver · ... De vil saamænd nok gjøre et bedre
JJ:188 som i sin Tid gjorde Lykke nok. / · ... den Dag idag er en Fugl i Haanden, der
NB24:64 fængsle, henrive Dig – · ... den hellige Skrift vil gjennembore Dit
CT, s. 296 et med Dig. / / 1 Cor. XI, 23 · ... den Herre Jesus i den Nat, der han blev
KK:2 ri ligger ogsaa en Tvetydighed · ... den vaklende Anvendelsen af Kategorien:
DD:208 ugger til; men der er Intet) · ... der er Intet ... hvad om jeg da gjorde
EE1, s. 401 vedder det har kostet 10 Mk. · ... der er saamænd mangen fornem Dame, der
EE1, s. 347 ... jo De fik det dog igjen · ... Der gik det ene Hattebaand løs ... Det
EE1, s. 347 nde, som er nærværende · ... Der kommer en Veninde, som De skal hilse
JJ:449 n Afdøde var netop Bedemand. / · ... Der Neidige ist ein Martyrer, aber des
EE1, s. 402 en .. Du skal tilhøre mig · ... der skal blive lyst fra Prædikestolen
EE:155 m Petrus sagde, / d. 8 Aug: 39. / · ... Derfor er Kongen ingen Incarnation, ikke
NB20:138 er flere Millioner Mile bort. / · ... Dersom jeg saae en ung zartbygget Pige,
CT, s. 303 selv. / / 2 Timoth. II, 12-13 · ... dersom vi fornægte, skal han og fornægte
EE1, s. 373 hænger atter løst ned · ... Det er Dem paafaldende, at jeg seer paa
NB3:23 t maatte tjene til hans Ære! / · ... Det er dog sandt: det er saligt at lide
EE1, s. 347 paa den, bøi Hovedet ned · ... Det er dog virkelig fatalt, De fik slet
EE1, s. 373 det har forraadt Deres Navn · ... Det er jo en høist uskyldig Sag, man
DD:208 mme sig – det banker) · ... det er min Ven naar jeg hoster rømmer
EE1, s. 347 ik det ene Hattebaand løs · ... Det er rigtigt høist generende for den
HH:24 det kunde maaskee synes upassende, · ... det Guddl. bliver i vor Tid hævet langt
EE1, s. 402 kommen til Conferentsraadens · ... Det har Du mærket ... hver Gang det
EOT, s. 270 ange Synder forladne« · ... det hører hun; han siger endnu mere,
FF:202 ted, hvorpaa Du staaer er helligt · ... Det kan naturligviis ikke hjælpe, hvad
NB3:29 ( i Hedningenes Bekymringer) / / · ... Det var derfor ogsaa Tilfældet til
EE1, s. 348 r .... Blæser nu lidt op! · ... Det var ret, kast Silkeschavlet tilbage
NB20:118 æbe. / Om mig selv. / / · ... Dette er som et Motto paa, hvorledes hele
Not6:13 og Bedste paa Jorden: Digteren, · ... dette høiærværdige Navn, hvortil
NB10:180 und dieselbe anschaut.« · ... Dieses unbekannte dunkle, alles anschauende
OTA, s. 192 Fordærvelse), erindrer Du · ... dog det gjør Du vel, thi Hæderstegnet
OTA, s. 270 der dog ikke skulde være · ... dog nei, den Bekymrede vil jo saa nødigt,
Brev 139 ber høiere end Sorgerne · ... dog, dog, dog under Alt dette er jeg glad,
Papir 476 dsende al Verdens Modstand · ... Draderat, draderat! / Dette kaldes at lege
NB17:75 gt Dig min Troesbekjendelse · ... Du er den første, jeg har aflagt den
DD:208 ttet, jeg føler det Samme · ... Du kjeder Dig i Selskaber det gjør jeg
NB3:60 Individualitetens Prægethed. / · ... Du klager over Din megen Lidelse. Men betænk
NB3:30 have en saadan Beqvemmelighed. / · ... Du taler om at ville søge Trøst hos
OTA, s. 191 til ham: husker Du dengang, · ... Du vidste godt med Dig selv og med mig,
OTA, s. 192 r Du det! Husker Du dengang? · ... Du vidste med Dig selv og med mig, hvad
DD:208 erligt Værk den Schlemihl · ... eller er det et Værk ... er det ikke
EE1, s. 373 gjorde mig bekjendt med Dem · ... Eller er det ikke tilfældigt, at Tørklædet
BOA, s. 228 Rebekka, er det mig som taler · ... eller er det« – ak, og Eftersætningen
EE1, s. 347 Du gjør for meget af ham · ... Eller har han ikke mig og Vinden at takke
SLV, s. 357 se, siger og skriver Agtelse · ... eller hvad det var jeg vilde sige, det
JJ:311 orord til mine Leilighedstaler. / · ... Eller mon ikke en Qvinde, der baldyrer
HH:12 t trøste / Guds Prøvelser. / · ... Eller saae Du ham aldrig m:T: han den kjærlige
HH:24 ige Billeder ell. læfle dermed. · ... Eller skulde Grunden til at man ikke ynder
LF, s. 36 tjene to Herrer, han maa enten · ... eller. / Men hvis Du kan blive ubetinget
EE1, s. 259 g sit Navn reent ud« · ... En saadan Replik er Guld værd. Den er
DD:208 Chamissos Phantasier er jeg · ... en Skygge selv der derfor ikke kan kaste
EE1, s. 370 , at jeg har bemærket det · ... En ung Pige staaer vist ikke for Intet
NB23:127 urtigt af. Smukt siger Origenes · ... Endnu ( i Herligheden) græder han over
LF, s. 28 l sig selv og siger: enten mig · ... enten holder Du Dig til mig og ubetinget
DD:208 ... eller er det et Værk · ... er det ikke mig selv ... ja rigtigt, en
BB:2 ie es scheint, zum Volkdichter · ... Es bezieht sich lediglich auf die Form,
BI, s. 274 . Das Gute ist das Allgemeine · ... Es ist ein in sich concretes Princip, das
JJ:78 t, men ikke vilde modtage Noget. / · ... et Kys, der var noget mere end en Mundsmag.
EE1, s. 371 Præstekald, han søger · ... Farvel, min smukke Frøken, nu skal vi
NB21:160 durch die Welt; jetzt aber · ... fliehen wir dieses Studium, so daß man
EE1, s. 402 træffe Dig kom jeg herud · ... for at see Dig er jeg kommen til Conferentsraadens
EE1, s. 402 ære uretfærdig mod mig · ... for at træffe Dig kom jeg herud ...
DD:119 dsomme Pinsler, blev han bange og · ... forbandede Christus, som Hedningerne det
EE1, s. 402 med en eller anden Oplysning · ... fordi man selv har været ulykkelig i
NB29:55 g bruger det som Lægemiddel / · ... Forgjeves raaber Χstus ( den Fornedrede,
EE1, s. 401 em Dame, der ikke eier Magen · ... franske Handsker .. en Silkeparaplye ...
BI, s. 322 frei bewegen will ( Pag. 153) · ... Freilich wie die Menschen so lieben, ist
BB:2 here Dichtkunst erwähnt · ... Für die Dichter dieser Classe verlangt
NB21:16.a iis for Læren: om Nogen vil · ... han skal erfare. / Det Frivillige. /
EE1, s. 346 Vingerne kunne ikke følge · ... Han staaer fast nok, ham kan Vinden ikke
SLV, s. 358 , hvad Agtelse egentligen er · ... Her blev jeg afbrudt. Hun kan ikke lade
EE1, s. 402 re udeeltagende for Andre · ... Her er saa mange Folk .. jeg tør ikke
EE1, s. 402 e Gjenlyd af Musikkens Toner · ... her tør jeg tale om min Hemmelighed
DD:208 a har sunket en Pennefjær · ... herein! Echo træder ind med en ærbødig
NB3:28 19d Aarh. / / / Af et Forord. / / · ... Hiin Enkelte, som jeg med Glæde og
EE1, s. 345 under den lette Bedækning · ... Hun rødmer sundere, Kinden bliver fyldigere,
EE1, s. 345 rkere, i længere Drag! · ... Hun samler sig; Armene trække sig nærmere
NB24:63 rkener ere sikkrere Steder · ... Hvad beundrer nu tildags Verden hos disse
DD:208 t. / W. .. det veed jeg ikke · ... hvad de ønskede. / E: O let Dit Hjerte
DD:208 r er Intet) ... der er Intet · ... hvad om jeg da gjorde det samme Experiment
EE1, s. 401 en, af det fineste Kammerdug · ... hvad seer jeg, med Broderi i Kanterne,
EE1, s. 402 ens ... Det har Du mærket · ... hver Gang det lod sig gjøre, gik jeg
EE1, s. 371 See nu er vi her igjen · ... Hvilken Trofasthed, hun staaer endnu ved
Not7:47 kkedes dig at gjennemføre det · ... hvis dog en Yngre henvendte sig til Dig,
CT, s. 184 tfor at give Dig Raad og Vink · ... hvis Du af den Grund tyede derhen: saa
2T44, s. 200 e glemme, hvad det minder om · ... hvis man strax igjen kunde begynde, som
KG, s. 166 ilstede? Betyder det, at hvis · ... hvis nu Dette eller Hiint ikke var efter
EE1, s. 344 rreport, til Høibroplads · ... Hvor lang Tid kan der vel medgaae dertil?
EE1, s. 346 iere Been foran det venstre · ... Hvor seer hun sig dristig og kjæk om
EE1, s. 402 Sal ... See jeg traf rigtigt · ... hvorfor blev De da ikke forlovet, Jens
EE1, s. 402 selv nydt en endnu høiere · ... hvorfor saa bevæget – glem Du
EE1, s. 373 t faae en Piges Navn at vide · ... Hvorfor skal det nu gaae ud over Lommetørklædet,
EE1, s. 371 al slet ikke her ind i Huset · ... hvorledes De veed det bedre? Da kan jeg
EE1, s. 402 ange Nogen skulde belure mig · ... Hør blot et Øieblik min smukke Marie
JJ:334 tiske er sig selv sikkert. / · ... I Hedenskabet saae man Furierne forfølge
EE1, s. 343 n Lyst, lad mig blive hjemme · ... I kaade, overgivne Zephyrer, I glade Drenge,
CT, s. 21 gende ud paa, at de vare med · ... i Legen; og en Spøg bliver det dog,
NB20:145 e det begynder saaledes: / · ... Ich hatte mich schier zur Ruhe gestellt,
EE1, s. 347 der ikke Raad til mange Puf · ... Ih Gud bevares! Naar man har havt Mod til
EE1, s. 402 jeg tale om min Hemmelighed · ... Ikke sandt, hvis Jens ikke havde været
EE1, s. 346 em om til Manden og Svogeren · ... Ikke sandt, lidt Modstand er behagelig,
EE1, s. 345 rkere, Barmen løfter sig · ... Ikke sandt, min Pige, det er ubeskriveligt,
EE1, s. 402 ve lyst fra Prædikestolen · ... imorgen Aften skal jeg forklare Dig alt
EE1, s. 401 e, har Ingen at følge med · ... ingen Kjæreste, har han maaskee ikke
NB2:151 / Vort Borgerskab er i Himlen. / · ... især idag fornemme vi det – thi
EE1, s. 402 ns var saadan en slem Krabat · ... ja de Garderkarle .. de Garderkarle, de
Papir 352 le over en forlovet ung Pige. / · ... Ja den Døde har det godt; og her kan
LA, s. 76 der tænker over Forholdene · ... ja det er ikke godt at sige for hvis Skyld.
LA, s. 76 – der repræsenterer · ... ja det er ikke godt at sige hvem; der tænker
EE1, s. 347 ge ..... Blæser lidt til! · ... Ja naar man gaaer saa stærkt, saa er
EE1, s. 371 kemaade, men at han var klog · ... ja nu seer De jo selv. Og det har De mig
DD:208 rk ... er det ikke mig selv · ... ja rigtigt, en af Chamissos Phantasier
Brev 254 andet Oplag er udkommet. / Dog · ... ja, De har vel allerede seet for meget?
TS, s. 40 nd. Men, som sagt, det Par Ord · ... ja, det negter jeg ikke, det kan ogsaa
NB4:93 Anfægtelse. / Parlerende. / / · ... Ja, i den Henseende indrømmer jeg
BI, note mlgn. Gorgias Pag. 38: Socrates · ... Jeg beder Dig, o Polos! at Du vil forskaane
NB10:21 kke havde indladt sig med ham. / · ... Jeg er ( fraseet den Forskjel at jeg har
EE:163 kiggerie. / d. 24 Aug. 39. / · ... Jeg er forknyttet som et Scheva, svag og
DD:208 Lyset og seer sig i Speilet) · ... jeg er usædvanlig bleeg ( hoster) (
OL, s. 35 Tid har ført Snak paa Bane · ... Jeg fører lutter politiske og udenlandske
Papir 322 nhed / En besynderlig Climax. / · ... Jeg har hørt en Præst, der prædikede
NB4:52 d er større end det at bede. / · ... Jeg har vel nu en 30 Aar at leve i, ell.
DD:208 ikke kan kaste nogen Skygge · ... jeg synker sammen som Auroras Mand og kan
BI, s. 351 r allemal angewiesen sind · ... Jene Stimmung aber, worin die Widersprüche
EE1, s. 347 lev Lommetørklædet af? · ... jo De fik det dog igjen ... Der gik det
Not7:3 . / Fra Livets mangehaande Sysler · ... kaldte han Folket til sig, og det flokkedes
EE1, s. 346 anden paa Siden ned ad Gaden · ... Kan nogen Dandsemusik frembringe en lystigere
KG, s. 298 Cor. XIII, 13. Saa bliver da · ... Kjerlighed. / / Ja, Gud være lovet,
EE1, s. 371 ren op til hans Modtagelse · ... Kom De kun igjen, han skal slet ikke her
NB15:21 gte, for at Een kunde vælges. · ... Kongens Tjenere vælge Mange, for at
NB22:26 ke udelukket. / Pascal. / / · ... Kort, vil man sige, at Mennesket er for
EE1, s. 345 ahne Formernes Skjønhed! · ... Lidt stærkere! at Drapperiet kan slutte
SLV, note vmorderen, han paaagtes ikke.) · ... Liest man aber in Paris die amtlichen Berichte
DD:208 jeg ..... men er jeg da jeg · ... ligemeget ( griber sin Sabel) herfrem Du
EE1, s. 373 ørrer en Taare af Øiet · ... Lommetørklædet hænger atter løst
2T44, s. 212 r ham? / Men Anna derimod · ... M. T. lad Din Tanke hvile paa denne ærværdige
JJ:513 imlen ikke kunde hjælpe Dig. / · ... Maaskee udtrykker Du Dig mere barnligt,
NB22:111 oget, der kan vederfares dem. / · ... Man blev Χsten – uden Χstd.
HH:24 aldrig oversee Billedets Betydning · ... man bør ikke leie med slige Billeder
JJ:515 ig mere levende end nogensinde. / · ... man kunde og ikke altid bedømme Lidelsens
NB22:122 acob: aurum et argentum vestrum · ... manducabit carnes vestras sicut ignis),
JJ:399 sten som et Løfte for evig. / · ... Men der er Ingen der frygter Gud; man hører
DD:208 r um Mitternacht. / W. Bravo · ... men desto værre er saa din Tid nu forbi;
BI, note Du nemlig vil besvare mig dette · ... Men dette » dette« er netop
EE1, s. 346 Mand at være Extraskriver · ... Men Extraskriveren kan avancere; han har
EE1, s. 348 enlunde tjent med en Student · ... Men hvorfor just en Officier? Skulde en
OTA, s. 140 n fattes Viisdom, da bede han · ... men i Troen, ikke som en tvesindet Mand
IC, s. 121 nammer det strax med Glæde · ... Men naar Trængsel eller Forfølgelse
NB32:129 et Modsatte af det n: T:. / / / · ... Men saa er der en Evighed, og der ikke
NB2:190 -Indtrykket vil man ikke have. / · ... Men sæt nu, at den Overfaldne, hvem
NB2:233 for høit op, som man siger. / · ... Mennesket spaaer og Gud raa' er. Det var
DD:208 E: O let Dit Hjerte for mig · ... mig, Du har gaaet i Skole med; mig som
NB23:53 Retning af høiere Galskab. / · ... Min Mening er, at Χstdommen slet ikke
3T43, s. 105 re jo større Nøden var · ... Min Tilhører! da passer Lignelsen heller
EE1, s. 348 ige, der er Noget i Dit Blik · ... Nei Du er ingenlunde tjent med en Student
NB3:39 hie og vor Tids Χstd. / · ... Nei i Forhold til de christelige Qvalitets-Kategorier
3T44, s. 267 en evige Stræben« · ... nei, dersom Gud i sin Høire holdt Saligheden,
SLV, s. 331 Qvinde, der gjør det, saa · ... Nei, jeg troer ikke jeg vilde synes om
NB10:53 satte mig for at blive udleet) / · ... Noget der i een Henseende fyldte min Sjel
EE1, s. 346 ter Vinden ikke, den styrker · ... Nu feie de ved Siden af hinanden for fulde
G, s. 85 et følsomt Divertissement, · ... Nu ja! maaskee hans Høimodigheds-Idee
NB33:12 han er fallit; siig ham det · ... nu ja, det er jo ikke glædeligt at høre
EE1, s. 371 varede han med rene Ord: nei · ... Nu kan De gjerne sige Farvel; thi nu skal
EE1, s. 347 . Blæser nu lidt sagtere! · ... nu komme de gode Dage .... hvor hun klynger
DD:208 ligesom blive til Skikkelser · ... Nu vel da skal jeg selv være en Skygge,
EE1, s. 344 et ikke for Eders egen Skyld · ... Nu vel, jeg gaaer med; men paa to Betingelser.
NB22:95 c mundant barbari castitate · ... Nullæ pene urbes lustris, nullæ omnino
EE1, s. 347 hendes Haab, hendes Fremtid · ... O min Pige, Du gjør for meget af ham
BI, s. 322 und ihr Eigenthum ( Pag. 55) · ... O! es ist wahr, meine Freundin, der Mensch
NB17:67 Fides humana og fides divina. / · ... O, alene denne Lidelse: at selv de Faae,
NB2:248 nus saae ham. / d. 21 Oct. 47. / · ... O, dersom det var muligt, at Du o, Gud
Brev 235 da jeg ankom til Hirscholm · ... og da jeg saa ankom til !! Dog nu er det
OTA, s. 215 hvad der muligen kunde skee · ... og da skulde man fortryde« –
Not8:20 ste, Din Nærmeste. – / · ... og denne rædsomme Uro – i ethvert
NB3:22 de En til Konge og tilbede En. / · ... Og derfor vil just engang ikke blot mine
JJ:506 / 1842. Mai. / Disjecta Membra. / · ... og dersom da Lidelsernes bittre Kalk rækkes
JJ:81 an vel maa have en meget dyb Grund · ... og dog betræffer den aldeles mit private
Papir 460 t haandtere det Latterlige · ... og dog, det er jo ikke hans Fortjeneste,
KG, s. 331 det ikke. Der staaer » · ... og Du kommer der ihu, at Din Broder haver
JJ:516 relse, efter Skriget og Larmen. / · ... og finder, at det er en Gaade som er dybere
NB15:18 orsøg. / Luc: 24, 28 » · ... og Han lod som Han vilde gaae længere.
EE:71.a nes i. – / d. 17 Mai 39. / · ... Og hvor forskjellige end Riddere og Skolastikere
Not8:43 nd, vig ikke bort fra hans Side. · ... og ingen Qvinde kan slutte sig ømmere
Not7:45 , og det skulle vi jo dog ikke / · ... og jeg elskede hende meget, hun var saa
EE:194 ke dem en Taare, beklage dem · ... og lade dem gaae Fortabelsens Vei, –
Not7:53 fuldkommen Gave er herovenfra / · ... og naar den hedenske Digter siger, at Sorgen
NB7:14.d Maade – dog uden Synd. / · ... Og naar den straffende Retfærdighed
HH:19 over Ev: om Nicodemus. / Bøn / · ... og naar Du benaader os med en af de bedre
NB11:164 holde En vaagen i Stræben. / · ... Og naar een ell. anden Sorg en Smerte en
Not6:18 ingen Børsforretninger, · ... og naar han nu kommer til sit Bestemmelsessted,
Not8:17 s, men denne daglige Liden, · ... og naar jeg da blev hos hende, da burde
Not8:17 nnede Mskets Mund til at tale. / · ... og naar jeg da føler mig saa ulykkelig,
NB5:17 t af hende, men ved hende. / · ... og naar jeg gaaer under Himlens Hvælving,
Papir 294 hvori der har været spilt. / · ... Og naar man saa har levet en halv Snees
NB25:81 te Ære. / Christendom. / · ... Og naar saa En er blevet saaledes ulykkelig
EE:185.a n af Fylde. / d. 13 Sept: 39. / · ... Og naar saa endelig visse Folk skal skrive
NB24:129 ker og agter. / De Offrede. / / · ... Og naar saa et saadant Sandheds-Vidne har
Not8:46 : de ere de ulykkeligste. / / / · ... Og Noget kan Du jo dog altid udrette ved
NB28:81 – Χstus er Midleren, · ... og saa forresten kan I Msker glæde Eder
NB6:14 det skal Ingen turde negte ham) / · ... Og saa ikke een Eneste, der vil forsage
NB:187 alt dette Høittravende. / · ... Og saa luk Dit Øie forøvrigt, og
EE1, s. 401 Handsker .. en Silkeparaplye · ... Og saadan en Pige skulde ikke være forlovet
Not7:3 grave deres Døde« etc. · ... og selv gik han iblandt dem som et lysende
EE:145 Tanker kan rummes i eet Hoved. / · ... Og uagtet, idet man vender sig om for at
Papir 461.a stdommen«. / » · ... og ved en saadan latterlig Overdrivelse
Brev 132 n d. 28. Kl. 4 Efterm: / / · ... Og Vinteren kom, og Blomsterne visnede,
NB21:158 Gud lyder Keiseren. / / / · ... Ogsaa dette Veemodige har jeg da oplevet.
Not7:3.a e stor, naar Gud velsigner den. · ... ogsaa naar Du giver m: T: er det Velsignelsen,
BB:24 fredsstilles af en ny Nydelse · ... om end ikke tilfulde ( cfr. det Foregaaende)
BB:24 fredsstilles af en ny Nydelse · ... om end ikke tilfulde, – og saaledes
CT, s. 311 i Christo! / / 1 Joh. III, 20 · ... om end vort Hjerte fordømmer os, da
EE1, s. 402 en skal jeg forklare Dig alt · ... op ad Kjøkkentrappen, Døren til Venstre,
NB23:139 lgelser, trøster Forsagte · ... opreiser de Faldne, styrker de Faldende
NB2:176.a trykt i Forordet: hiin Enkelte · ... overveie kjerligt, om dog ikke o: s: v:
NB7:52 emoirer, efter Iob: / sicut nubes · ... quasi naves – velut umbra. / Dersom
JJ:447 logico-politicus. / p. 88. / · ... reliquis autem hunc tractatum commendare
NB23:127 er, / Christus i Herligheden. / · ... Saa døde han – og saa blev han
NB27:70 ene« er mig klart nok. / · ... Saa er Din Vei og Maade / Os at raade /
Papir 457 il holde Dig alene til Gud · ... saa kunne vi ikke holde med Dig.«
EE1, s. 401 veed at pynte sig saa net og · ... saa riigt. Det er jo et nydeligt Lommetørklæde,
HH:25 skeligst at betvinge sig selv · ... saaledes her Syndernes Forladelse. Der
EE1, s. 348 ts Glands ikke saa hæftig · ... Saaledes. Ja lidt Motion især i et saadant
NB24:156 nach dieser treuen Darstellung · ... Schonung erwarten. Skulde man troe, at
FB, s. 102 secutus sum, exponere decrevi · ... Sed simul ac illud studiorum curriculum
EE1, s. 402 rens Jens, ham paa anden Sal · ... See jeg traf rigtigt ... hvorfor blev De
BMD, s. 151 p Mynsters Død / Mc. 13, 2 · ... seer Du disse store Bygninger? / der skal
EE1, s. 347 istig og kjæk om i Verden · ... Seer jeg ret, hun holder jo Een under Armen,
DS, s. 227 Ingen kan tjene to Herrer · ... seer paa mig«, nei han siger: Ingen
DS, s. 227 er: Ingen kan tjene to Herrer · ... seer til Lilierne paa Marken, betragter
JJ:454 og mig. / Af en Leilighedstale / · ... Skoven vil ikke indlade sig med den Eensomme,
JJ:514 e er for den at gjøre« · ... Skulde der slet Intet være? Jeg veed
NB4:80 gfra til Opbyggelse / Tale VI / / · ... Som naar et Barn, der skal have Prygl,
NB2:261 af hans Prædikener. / · ... thi » Han« gik ikke sin
EE:20 .« / d. 11 Feb: 39. / · ... Thi Χstd. har ogsaa en Kamp større
NB23:199 klarer som Mildhed og Viisdom): · ... thi Den, der staaende rækker En Haanden
NB23:195 Fulko af Beauvais » · ... Thi der gives mange Prælater af vor
JJ:182 derspidsen af det Humoristiske. / · ... Thi det er kun Daglønnerne i Livet,
JJ:508 gt, at det var til hans Bedste. / · ... Thi det var jo ikke det Forfærdelige,
HH:27 t os, og saaledes altid med Gud. / · ... Thi hvad hjalp det Dig og, at Dit Øie
NB2:149 Enkelthedens Guds-Forhold / · ... thi Naturen tager Barnet af Moderens Skjød
DD:200 . – / d. 17 Jan: 39. / · ... Thi Sorg er et gammelt Ord, det er fast
EE:135 piske Generations Horizont. / / / · ... Thi Taarer ere som Regn, Himlens Taarer;
JJ:186 aldeles lige med hende. – / · ... Thi Tiden er det Farligste at stride med,
Papir 340:9 og en fuldkommen Gave. / 8. / · ... Thi vel er det saa, at man i Livsfarens
NB6:51 en er al Χstd.s Undergang. / · ... Thi viis mig en Eneste, der var Ingenting
HH:10 end nok saa fjern Beroligelse · ... Var det saa da var jo Alt Taabelighed,
Papir 270 g, og have intet vist Sted · ... vi ere blevne som Udskud i Verden, Alles
EE1, s. 345 ene Krølle er falden ned, · ... vil I see at styre Eder! – –
EE:193 – nei, den er i os. · ... Værer altid glade! Glæder Eder, og
NB:91 eligt) til det Usandsynlige. / / / · ... Wenn die Freiheit in diesem Alles wollen
SLV, note er die geschehenen Selbstmorde · ... wie so viele aus Liebesnoth sich tödten,
LP, note Tydskland, en Art Fritænkeri · ...« 2,129 » i religieus Henseende var
Papir 368-7.b m det fordredes – saa · ...« Først naar det Ethiske og atter det
CT, s. 203 t er: naar Du elsker Gud, saa · ...«. Vilde Du bede og besværge ham dog endeligen
Oi8, s. 347 Grav og siger » dersom · ...«: han er ifølge Jesu Christi Dom en Hykler,
NB14:113 t af Verden, jeg vilde dog · ...«: ja, hvad enten det nu er for at argumentere
Papir 254 offentlige Mening« · ...) Tidens Fordringer stedse mere paatrængende
HH:26 ode Gjerning være, blyfærdig · ..., da stode vi jo dog ikke med Regnskabs-Bogen
NB3:6 gratulerer jeg hans Fjender / / / · .... » Det er hans egen Skyld«
NB32:62 rve mig min Sag. / Verden. / / · .... » Men Verden er dog saa skjøn«
NB25:18 lige, den Hjertelige.« / · .... » Men vi ere kloge, vi have –
NB10:208 men Brevet blev ikke afsendt. / · .... » Mon det da ogsaa er saaledes i
Papir 522 det at svømme nærmere. / · .... » nu behøves Miraklet ikke mere
NB33:20 lig Lærdom. / Peer Degn siger · .... » og naar den indbindes i Skindbind,
BI, s. 215 μενον · .... ϰαὶ αἰχμαλωτίζων
BI, s. 140 δεν· · .... ϰαὶ τοῦτο
AE, s. 66 ige Befordring: først Degn · .... – det gjelder først at forstaae
NB24:156 s: v: og siger ( Fortalen p. V) · .... – und von Richtern, die noch ein
EE1, note n Dem ikke, min dyrebare Onkel · .... ( cfr. 6te Scene). / En anden Udvei lod
DD:208 blive fri for al condolence · .... ( idet han puster en Sky Tobak ud) og disse
DD:208 igte en ny, jeg vil skabe en · .... ( med stor Pathos) der vorde et Msk ........
DD:208 amme Experiment med mig selv · .... ( vender Sablen mod sig selv, idet samme
EE:190 og var den saligste« · .... / / Men saaledes vil Christendommen ikke
DD:12 n ist gestellt habe.« · .... / d. 12 Juni 37. / Det er vel sandt, hvad
NB24:24 -Prædiken ( d. 17 Febr. 1495) · .... / Jeg vil altsaa tale med min Gud .....
NB2:149 gger det ved hendes Bryst · .... / NB. / Den Bog om Adler bliver det bedst
NB2:240 ille vi søge hen til Dig · .... / Text / : endnu i denne Nat vil jeg kræve
Oi10, s. 396 : han bør være Ridder · .... aah, det er for lidt for en saa udmærket
NB29:82 Alt Association. / Usle Tid. / / · .... Adskillige Offre har jeg bragt; og hvis
Papir 453 tede Samvittighed » · .... af ham skal og Meget fordres!«.
NB32:12 jælpe mig til at elske Dig. / · .... ak, hvor gammel jeg end er, stundom er
NB17:12 rt lære at flye til Naaden. / · .... Alene det i Samtidighedens Situation at
NB3:72 – saa sover han nok hen. / · .... Altsaa Han blev bespottet, bespyttet, korsfæstet
AE, s. 110 g det er jo dog først naar · .... at .... Lad os endogsaa vove et Tankeexperiment.
NB21:134 ke saadanne Uleiligheder. / / / · .... At jeg har Ret, det veed i Grunden Alle
NB26:93 og dog ligefuldt ere Christne. / · .... Baade i sin Tid og senere har vel baade
EE1, s. 345 , som en Sky, som en Drøm · .... Blæser lidt stærkere, i længere
EE1, s. 348 gle tempererende Kølinger · .... Blæser nu lidt op! ... Det var ret,
EE1, s. 347 e lige overfor de uforlovede · .... Blæser nu lidt sagtere! ... nu komme
EE1, s. 346 get mere Fornøielse deraf · .... Blæser nu lidt sagtere! .... hvor de
DD:208 mal- og Allgebra-Beregninger · .... da skal mit sidste ildsprudende gigantiske
BI, note ihn durchaus verschlossen ist · .... Das Nähere in Ansehung des Dämonion
Not4:9 veret en forceret Aandrighed · .... de ere det nødv: Baand for al Tænkning,
NB23:110 tydeligt, hvad Χstd. er. / · .... de have offret – thi præke, synge,
BI, s. 238 ene fra det mandlige Kjøn · .... de, der ere begeistrede af denne Eros,
NB2:227 ing, Du er mig til Forargelse. / · .... Den Conformitet med Christo som Middelalderens
NB3:5 r uden Fare tilsyneladende. / · .... Den Klogskab er ikke mange sure Sild værd;
HH:26 Dig, og nu fordrer jeg det af Dig · .... den venstre Haand bør ikke vide hvad
Papir 259:1 un dem inderligt rørt · .... der findes Sandhed i Verden men Sandhed
NB33:2 Priis ( Kjøb og Salg). / · .... Deri har jo dog » Studenstrup«
EM, s. 205 En Monolog / · .... Deri har jo dog aabenbart Studenstrup Ret,
NB3:40 n Passus som ikke blev brugt. / / · .... Derpaa kunde han den Extraordinaire ( thi
NB26:17 s Værk om Sandhed saaledes: / · .... Dersom man derimod vil følge sine Fordomme
NB9:36 Enten – Eller » · .... dersom nemlig disse Msker kunde tvinge
NB21:128 des til at være Χstd. / · .... Det Bestaaende veed jeg da, kan være
NB32:115 mod dem er: Virkelighed. / / / · .... Det der piner mig er dog egl. det Oeconomiske.
EE1, s. 311 t Prospekt af en landlig Egn · .... Det er et Fandens Pigebarn, hun stormer
EE1, s. 345 kan slutte mere nøiagtigt · .... Det er for meget! Stillingen bliver uskjøn,
EE1, s. 345 lader hende forsøge sig! · .... Det er nok, det er for meget! hendes ene
HH:25 is det overhovedet skal komme · .... Det er umuligt siger Du, Du som dog fornam
PS, s. 217 der fremsættes paa Alteret? · .... Det lade man mig om; Den, jeg tiener, er
NB4:3 ger det for opbyggeligt an. / · .... Det Ønskelige i at kunne om muligt undgaae
OTA, s. 190 rgerlige Regjering pleier jo · .... dog dette passer ikke; men mon han, Manden
EE1, s. 348 t Særdeles at bemærke? · .... dog Klokken er halv to, afsted til Høibroplads.
KG, s. 314 øre: havde han derfor ikke · .... dog nei, Fortællingen er end ikke ude
EE1, s. 347 inden er heller ikke daarlig · .... Driller hende lidt! .... Hvor blev Lommetørklædet
Papir 462 rn Respekt / Overslag. / · .... Du er nu 30 Aar gammel; maaskee har du
NB24:5 jeg ikke sørge for imorgen. / · .... Du Lidende, Du sukker maaskee: nu har jeg
Not8:2 / / Digteriske Forsøg. / · .... Du siger, » hvad jeg har tabt ell.
DD:208 t forstaaer sig mange af dem · .... Du søger Eensomhed / W. det gjør
OTA, s. 192 rvelse! Husker Du dengang · .... Du vidste meget godt med Dig selv og med
TS, s. 55 – dog til hvem taler jeg · .... dumme Menneske, gaa bort fra mine Øine,
EE:192 ære mellem alle Mennesker · .... eller endnu mere, Du føler det Ophøiede
EE1, s. 374 et flagre løst for Vinden · .... eller er De bleven angst for mig, hvad
NB24:22 rtabelse. / / At sige til Andre: · .... eller I ere evig fortabte – nei det
NB14:113 lille Bog mod Martensen. / · .... Eller naar Hans Eminentse med en malerisk
EE:43 synlig. – / d. 3 April 39. / · .... Eller vilde Du, at Guds Riigdom ikke skulde
EE:156 tenserede Statsbevidsthed. / · .... er mine Vittigheder søgte, som vel En
KG, s. 265 er hans .... og hvad Hans er · .... er Mit!« Hvorledes; er saa Forskjellen
BI, note anz wissenschaftliche Aufgabe; · .... es ist eine Veränderung im Geiste der
EE1, s. 402 geoverfor Kjøkkendøren · .... Farvel min smukke Marie .... lad Ingen
JJ:312 det, den ligger i Betragteren / · .... For istedenfor Samvittighed og Guds Aand
Not7:30 Replique af en forført Pige / · .... forskaaner mig for Eders Beklagelse, I
NB32:96 de og Menighederne tage efter. / · .... Forstaaet bliver jeg ikke, heller ikke
Oi9, s. 385 dre Christi Lidelser og vidne · .... fortjener han ikke Fløiels Forstykke,
Papir 340:4 Tal i Folketællingen / 3 / · .... Frels mig fra at blive en Daare der ikke
DD:206 have. – / d. 23 Jan: 39. / · .... først da naar Hjertets ængstelige
EE1, s. 344 le og svale, ophidse ikke · .... Gaaer Eders egen Gang! lad mig blive udenfor
EE1, s. 346 or har Manden Vinden med sig · .... Har jeg ikke indrettet det rigtigt, naar
EE1, s. 345 orhøie hendes Skjønhed · .... Hendes Legeme bøier sig lidt forover,
Papir 323:1 en trang, men lidt efter lidt · .... her glemmer Præsten pludselig sig selv
NB32:56 Protestantismen, især i D. / · .... Hjælp hos Msker kan jeg jo ikke engang
EE1, s. 345 Glæde over Tilværelsen · .... Hun vender Siden til .. Nu hurtigt et kraftfuldt
EE1, s. 345 t lette Fodskifte forstyrres · .... Hun vender sig atter om .. Blæser nu
LP, s. 55 han gjorde da Sammenligninger. · .... Hvad Hjertet tænkte, maatte Munden sladdre
EE1, s. 50 strument? En Rørfløite? · .... hvad hører jeg – Menuetten af
NB20:137 edes 9) paa phoenicisk saaledes · .... hvad seer jeg, jeg veed det endog paa 9
2T43, s. 53 ære som andre Mennesker? · .... Hvad var det da, der gjorde Dig dem vanskelige?
EE1, s. 310 , jeg er og bliver Optimist. · .... Hvem er det nu? Paa Udstillingen vrimler
SLV, s. 432 , at vor Herre nok .... hvis · .... Hvilken lykkelig Æsthetiker, der til
SLV, s. 432 etragtning, at vor Herre nok · .... hvis .... Hvilken lykkelig Æsthetiker,
Oi10, s. 413 være noget ganske Andet · .... hvis man blot ikke havde den Compagnon.
Oi10, s. 414 t være en behjertet Karl · .... hvis man blot ikke var saa uheldig at have
EE1, s. 347 lig .... Driller hende lidt! · .... Hvor blev Lommetørklædet af? ...
EE1, s. 346 er, idet den næsten isner · .... Hvor de lee, og snakke, – og Vinden
EE1, s. 346 . Blæser nu lidt sagtere! · .... hvor de tumle sig i Vindens Bølger;
BI, note αϰίας · .... hvor Dydens positive Eenhed aabenbart er
EE1, s. 347 e! ... nu komme de gode Dage · .... hvor hun klynger sig fast til den Elskede,
NB36:5 mskridt men om at slaae af. / / / · .... Hvor langt det er fra at Χstd. er
Papir 260:1 onscientiarum utilitates · .... i 11te Artikel: docent, quod absolutio
EE1, s. 348 ke kunne gjøre det Samme? · .... I dette Øieblik kan jeg imidlertid hverken
NB3:14 bede ham at lægge min Maas. / · .... i disse Tider, hvor man reent har glemt,
NB23:114 for holder han blot hen. / · .... I have 1000 Præster: havde I blot een,
NB10:24 esideria occidunt pigrum. / · .... I Sammenligning med en Reen- og Skjønskriver
NB24:160 nge, weil dieß gemischt ist. · .... Ich erinnere mich, dass gerade jene Leute
EE:137 ds vækker den den indvortes. / · .... ikke den Latter, der er Smertens Legekamerat,
EE1, s. 345 lhed .... Svaler hende lidt! · .... Ikke sandt min Pige, det er vederqvægende,
NB14:5 eres Majestæt er Kiender, · .... ikke sandt, o, ikke sandt.« Kongen
AE, s. 254 lede Catharinas Blik« · .... ja ligesom Potemkin fortryllede Catharinas
TS, s. 58 d Du der læser? Og saa, saa · .... ja saa er jeg fangen. Saa enten strax til
Papir 340:17 deligste Selvbedrag. / 12. / · .... Ja vist har Dyden og det Gode sin Løn
Papir 245 Afhandling om Lenaus Faust! / / · .... ja, I tro det ikke, kjære Vantroe! –
Papir 481 lioner Christne han er Christen · .... ja, ligesom alle de andre ere Χstne
NB23:49 aldte paa Χstus. / Replik / · .... ja, naar Sagen er af den Beskaffenhed,
Papir 340:15 temme fra hinanden). / 11. / · .... Ja, vel er det herligt at være Barn:
NB17:73 den sidste Gang. / R. Nielsen. / · .... Jeg har meent, at det hørte med til
SLV, s. 343 som for en Velgjerning, saa · .... Jeg kan ikke udholde denne Forvirring.
DD:208 jeg hoster rømmer han sig · .... jeg vil vedde paa at han ogsaa har sunket
NB23:100 teerløshed behøver den. / · .... kan ikke dannes efter Paradigmet: Ballotation
EE1, s. 346 for fulde Seil ned ad Gaden · .... Kan nogen Valts mere forførerisk rive
NB23:152 , men ved hvilke det forplantes · .... lad dog jeg beder Eder denne Kamp finde
EE1, s. 402 .... Farvel min smukke Marie · .... lad Ingen mærke, at Du har seet mig
AE, s. 110 jo dog først naar .... at · .... Lad os endogsaa vove et Tankeexperiment.
NB2:235 dkomme et nyt Skrift o: s: v:. / · .... Lad os saa hellere sige det ligefrem med
AE, s. 218 ften: » nei, ingen Eed · .... Lad Præster, Niddinger og Skalke sværge,
BI, note Du kaldte Vidner frem imod mig · .... Længere hen ( Pag. 68) .... Socrates:
DD:208 trækkelig Grund og derfor · .... maaskee vil et senere mere favorisabelt
EE1, s. 307 med Tjeneren bag efter · .... Man er 16 Aar gammel, man har Læsning,
BB:2 orm ist wenig gebraucht worden · .... Manche Lieder befolgen ein ganz eigenes
NB18:8 ksomme for at vedligeholde det. / · .... Med Argus-Øine bevogtes jeg af alle
DD:208 de maaskee have den Godhed, · .... med mindre de i denne Begunstigelse af
EE:79 Mai 39. / Hamann 6te D. p. 144. / · .... Men der gives en Anskuelse af Verden, ifølge
Not7:3 kjender jeg ikke jeg foragter dem · .... men det gjorde han ikke; mig ynkes over
NB21:83 pektakel o: s: v: / Idealet. / / · .... Men dette er usandt, naar saa En, efterat
Oi6, s. 264 r uimodstaaeligt kan røre! · .... Men Din Kjerlighed bevæger mig, Tanken
Not6:6 l Dig, o Gud, vende vi os om Fred · .... men giv Du ogsaa den salige Forvisning,
NB24:52 det Thema om Guds Trofasthed. / · .... Men har Du nu ogsaa selv erfaret Guds Uforanderlighed,
EE:21 skere. – / d. 11 Feb: 39. / · .... Men hvor i Verden finder man den dybe Sympathie.
NB4:25 mulig Fredags-Prædiken ... / / · .... Men I der nu her ere forsamlede, for
NB28:23 gram. / III / / Overveielse. / / · .... Men naar jeg nu gjør Det og Det, hvad
NB2:207 veed at gjøre sig kostbar. / · .... Men saa gaaer det blot mig galt og saa
AE, s. 218 se Gubber og de knuste Sjele · .... men svækker ei vort Forsæts stille
NB10:174 5 hvad hjalp det et Msk. om han · .... men tabte sig selv ell. leed Skade paa
EE1, s. 348 gen paa at gaae paa Fliserne · .... Men, I kjære Zephyrer, hvorfor have
EE1, s. 371 Huset? og jeg veed det ikke · .... Min smukke Frøken, De forsvandt; jeg
EE1, s. 346 lide Pigebørnene derunder · .... Mine skjønne Damer maa jeg ikke være
NB32:95 r Modtanken til det at offres. / · .... Mit Liv er uhyre anstrenget; jeg føler
NB2:178 nsee ham for den Selvkjerlige. / · .... Mængden spyttede paa ham ( Christus).
DD:208 vittighedsfuldeste Bogholder · .... mød og med Dig den hele Skare af Eftersnakkere
JJ:514 rst den gjør ham lykkelig. / · .... Naar da Alt er tabt, naar det blev Dig
NB32:125 eg forresten lader staae hen. / · .... Naar der etsteds i disse Journaler staaer
NB32:121 at man ikke angriber den. / / / · .... Naar jeg saa ofte har sammenlignet mig
HH:33 orde sin Søns Bryllup. / / · .... Naar vi tænke os det salige Øieblik,
EE1, s. 371 er maa jo dog være en ham · .... Nei hvad seer jeg, langt borte kommer jo
NB23:207 re til, » at han · .... nei, han er interessant, og elskværdig,
GU, s. 332 tigeligt Bjerg. Det er det han · .... nei, han skal ikke, men det er det han
NB30:84 i Retning deraf. / Og saa er man · .... nei, saaledes vil jeg ikke tale utaalmodigt,
BI, note rotagoras Pag. 145 og 146 midt. · .... Nu altsaa, Protagoras! mangler der mig
DD:208 art Skjold af slebent Staal, · .... nu staaer en Plet af blodig Rust derpaa
EE1, s. 346 er Vinden ikke, men bærer · .... Nu vende de dem om til Manden og Svogeren
DD:208 t pryde et Naturalie-Cabinet · .... O da skal jeg engang under en høi- og
NB2:243 g er opdragen til at følge. / · .... O, der er i Verden udenfor saa meget, der
NB6:18 Artikler af Frater Taciturnus. / · .... O, man kan være grusom paa flere Maader.
NB28:41 t og Bæven.« / / · .... Og Abraham besteeg Moria Bjerget med Isaak.
JJ:517 selv kunde huske det ell. ikke. / · .... Og da Du ret var bleven træt af Verden,
NB22:5 rer alle Folk, og døber dem · .... og Den, som troer. Her tilføier han
NB24:81 de vare eendrægteligen sammen · .... og der var ingen Fattige iblandt dem, Alt
NB11:216 rtæres, Din Sjel bedrøves · .... og Du skal ræddes Nat og Dag, og ikke
NB:119 ærlighedens Gjerninger. / · .... Og Du, der, selv om man ikke menneskeligt
NB24:89 gt og Bæven. / / Abraham. / / · .... Og han kløvede Brændet; og han bandt
Not7:3 mig ynkes over Folket, sagde han · .... Og han viste sig jo ikke i Skyerne ikke
2T44, s. 198 er det Alt, hvad er det Alt · .... og hvad er dette! Hvo veed det ikke, det
KG, s. 265 Alt hvad mit er er hans · .... og hvad Hans er .... er Mit!« Hvorledes;
JJ:378 kke og trælle gjennem Livet. / · .... Og hvis Du hver Søndag gik i Kirke,
EE1, s. 371 aa gjøre en Mand lykkelig · .... Og hvorfor gjør jeg nu Alt dette, spørger
NB24:80 / / / Den Hellig-Aand. / / · .... Og med de Existentser, som vi føre dem,
HH:31 æde og adler Din Sorg – / · .... Og naar da Fristelserne nærme sig, da
Papir 442 ke Logik. / Paa Kirkegaarden. / · .... Og naar Du vil gaae derud tidligere paa
NB27:18 ommen-af-Stedet. / Resultat. / / · .... Og naar saa et Sandhedsvidne segner i Døden,
NB29:54 dheds-Vidnet og Løgnerne. / / · .... Og naar saa et Sandheds-Vidne udaander
LF, s. 28 er et Enten - Eller, enten Gud · .... og saaledes forstaaet: enten elske ham
NB20:101 e det er Aandens Vidnedsbyrd. / · .... Og selv om det var saa, at Du dog alligevel
HH:17 ig. / Guds Faderkjærlighed. / / · .... og synes det Dig end, at idet Tanken vandrer
Not7:4 e Gave og sin rige Velsignelse. / · .... og vi hørte jo stundom, altid ofte nok,
Not3:18 ke: » Konstværker · .... overalt ere lige tilgængelige for ethvert
KK:2 um paa Aandens Gebeet. – · .... p. 35 » Denne Falden ud fra hinanden
EE1, s. 347 ilfælleds med lange Linie · .... Pas nu paa, Vinden tager i Hatten, hold
HH:32 omd. / det Høie / det Dybe. / / · .... Paulus har nævnet Alt, dog een Ting
NB23:103 kyld, thi Gud forlader Ingen. / · .... politisk beraabende sig paa at være
NB23:220 XIII: die Reformation ist · .... Reaction des Christenthums als Evangelium
EE1, s. 344 Gang! lad mig blive udenfor · .... Saa har I ingen Fornøielse deraf, mener
NB6:21 or er Alt, Alt i sin Orden. / / / · .... Saaledes har jeg i en vis Forstand begyndt
NB18:14 Klosteret. / / / Jfr. Maria. / / · .... Saaledes maa det vel være med Alle,
DD:164.a alder Jøderne til Eftertanke · .... Saaledes maae vel ogsaa vi stundom fristes
KG, s. 88 2, 8). Det var den anden Fare · .... Saaledes Manden, der gjorde Gjestebudet,
NB:187 har med Held benyttet dem. / · .... Saaledes skulde man tale, og man talte
KK:2 enkelte Individ tillige Person · .... Selvbevidstheden er Afbrydelse af al Mediation
NB22:126 cessitas cogeret ad exsolvendum · .... Si devotus es, da quasi tuum; si indevotus,
FF:53 ? Skal Du have Sukker? – Ja, · .... Sk–t skal Du have!« –
NB10:191 old. / Digterisk om mig selv. / · .... Skulde derimod en Enkelt sige til mig:
OTA, s. 285 aledes Græsset paa Marken · .... skulde han ikke meget mere klæde Eder
KK:2 og medieret ved den jødiske · .... Snarere kunde man sige, at den jødiske
BI festem Pinsel dargestellt zu haben · .... Socrates' Allgemeinheit hat die negative
BI, note .... Længere hen ( Pag. 68) · .... Socrates: hvad er det Polos? Du leer? Er
EE1, s. 345 vedet seer mod Fodens Spidse · .... Standser lidt! det er for meget, hendes
EE1, s. 346 n, og vogte paa Fødderne, · .... Standser nu, at de unge Piger ikke blive
EE1, s. 345 det er ogsaa Søndag idag · .... Svaler hende en Smule, tilvifter hende
EE1, s. 345 taber sin skjønne Smalhed · .... Svaler hende lidt! .... Ikke sandt min
EE1, s. 355 mig at hilse. Hun loe ad mig · .... Taalmodighed er dog en kostelig Dyd, og
JJ:174 erioden afsynger en Drikkevise. / · .... thi Bønnen er vel, naar den høres
JJ:460 ler, er han til Examen. – / · .... thi da han i Overflødighedens Dage samlede
NB5:130 udholde Samtidighedens Qvaler. / · .... Thi det er nu godt nok, at der, naar man
Not7:33 eden og af den fri Endelighed. / · .... Thi en Ven er ikke hvad vi Philosopher
DD:194 cfr Luc 8, 39. / d. 9 Jan: 39. / · .... thi hvad Haab er der vel for den christelige
Papir 264:10 dsstraffen. – / · .... thi Naturen er det det Modsatte med af
JJ:148 klarede Alt til Forfærdelse. / · .... Thi om Bønnen end Intet udretter paa
Papir 340:5 en til Fordærvelse. / 4. / · .... Thi saaledes er det jo, Een giver Gud megen
NB2:220 n først gjøre alvorlige. / · .... Thi vi forholde os jo ikke til Dig, o Gud,
NB12:181 No 2. Luc: 18, 13. » Og · .... Tolderen vilde end ikke opløfte Øinene
NB23:75 d p. 4 Der Rummeltopf No 1.) / : · .... und obgleich Reformation eigentlich jedes
NB24:64 krift vil gjennembore Dit Hjerte · .... Ut promptum sit perspicere, divinum quiddam
LP, note Fingre vendte Bladene i en Bog · .... Var det Balles Lærebog eller Psalmebogen,
BB:49 Børnestreger« osv · .... Ved det, siger jeg, vaagner Forestillingen
AA:21 vre, da Thor lod sig tilsyne · .... Ved Siden af ham ( Hrugner) stod Leerkæmpen,
NB14:57 , jeg læser disse Ord : · .... Verden indrømmer vel ogsaa tilnøds,
AE, s. 408 d anbringe en ny Klokkestreng · .... vilde jeg skattere mig høist lyksalig.«
KK:2 und die Philosophie. – / · .... Vistnok har den Erkjendelses-Udvikling,
NB23:136 kan man intetsteds være · .... Vistnok kun derfor, fordi En ikke finder,
NB21:160 α) vorgetragen wurde · .... welche Schaaren von Priester streiften
TS, s. 47 saa høitideligt som muligt · ....« » Aa, saa hold op med den Snak,
NB21:160 sich beschäftigen will · ....« / / / Nonsens. / / Stilling fortalte mig,
AE, s. 503 som Buffon beskriver saaledes · ....« Derpaa kunde følge en reen naturhistorisk
NB10:112 tig elsker Msk – saa · ....« Dertil maa christeligt svares: dumme Msk,
AE, s. 427 , og ved Guds Bistand, at jeg · ....« Her bliver Samtalens høitidelige Stilhed
Not3:6 n, seine Zeit wollte handeln · ....« p. 20. » Goethe kann, darf und will
AA:56 mutter vom Teufel los geschwatzt · ....«. Jeg har opskrevet dette, fordi det stemmer
KG, s. 378 eden » Du har fortjent · ....«. Vil Du have Fortjeneste og have fortjent
NB23:132 i ethvert alvorligt Mskes · ...., han er jo just det alvorlige Msk. ved at
EE1, s. 310 r i alle Maader til Tjeneste · ..... » Fortryllende Troldqvinde, Fee
BI, s. 106 et paa den værdigste Maade · ..... » men dette var, som jeg mærker,
BI, note ϑείη · ..... μήτε τῶν
BI, note δενός · ..... ὥσπεϱ ἂν
AA:45 os Andre ei hos dem selv. etc. etc · ..... – / det gaaer med dem ligesom med
DD:208 saa fortræffeligt Selskab · ..... ( bliver Sablen vaer som Willibald endnu
NB13:86 P. har Subscribenter: ergo · ..... . Den berlingske Tidende Gross. N: træder
NB33:56 – men det Klogeste. · ..... / Christenheden. / Som Enkelt, ganske bogstaveligt
SLV, s. 219 men naar der er Typhus · ..... / d. 7. Februar. Morgen. / Idag for et
Papir 476 værsalver, Kanonernes Torden · ..... Alt, Alt ganske som i Krigen, kun Eet mangler:
2T44, s. 188 t: for Livs og Døds Skyld · ..... Altsaa for Livs og Døds Skyld. Et ungt
NB2:6 den bedre Deel, som dog er Alt. / · ..... At have ligget værkbruden i 30 Aar,
BI n Buches gänzlich verschwindet · ..... Auch die Methode ändert sich gänzlich;
EE1, s. 347 -Kaabe, der kan skjule Mange · ..... Blæser lidt til! ... Ja naar man gaaer
EE1, s. 346 ttes over i et andet Contoir · ..... Blæser nu lidt rask op! Naar man har
JJ:317 ychologisk Experiment / af / · ..... de profundis. / Her bruges Syndens Kategorier.
EE1, s. 309 m iagt, Uhyret nærmer sig · ..... De svarer mig ikke, see blot paa mig, lader
DD:208 n Plet af blodig Rust derpaa · ..... Denne Talen høit er nok til at gjøre
NB31:88 , som jeg har maattet bære. / · ..... Det er kun altfor sandt, hvad Mskene sige
HH:25 igt fordi det er ubegribeligt · ..... det er umuligt siger Du, som saa gjerne
BI, s. 251 sogenannten Sophisten werden · ..... Det synes imidlertid, at Hegel gjør
Oi7, s. 305 rstensen ikke kan præstere · ..... dog han kunde maaskee blive ordineret.
NB12:20 get mumlet om ham iblandt Folket · ..... dog talede Ingen frit om ham af Frygt for
HH:24 Tid, Graven er Brudekamret, Himlen · ..... ell. er det ikke saa, naar vi tænke
Not3:18 Kozebues Lystspil)« · ..... ell. man » har villet fremhæve
NB31:89 il at søge og til at finde. / · ..... Ene er jeg, at blive forstaaet kan jeg
2T44, s. 213 men naar den udebliver · ..... Ethvert Menneske har ligesom hine Brudepiger
NB14:4 e sig kun ved Taalmod og Ydmyghed · ..... Han forsvarede sig undertiden, at ei de
G, s. 84 ( det er ikke lidt sagt · ..... heller ikke meget i vore gudfrygtige Tider,
JJ:81 ik den egl. Bevæggrund at vide, · ..... Herre Gud et saadant stort Værk tænker
NB:39 g. / Af den Bog om Adler. / / · ..... Hvad Frater Taciturnus formodentligen æsthetisk
NB32:86 harmoniske Synthese. / / / · ..... I en Tid, hvor der er Higen nok efter Originalitet,
JJ:366 med Misforstaaelsens Situation. / · ..... inderlig som den Fortabtes sidste Længsel
YTS, s. 247 eie eller eensom ad de alfare · ..... indtil den endelig træffer hiin Enkelte,
PS, s. 217 gaae. / Hvad nu min Mening er? · ..... Ingen spørge mig derom, og næst efter
Papir 171 de Luther etc. / d. 10 Aug 36. / · ..... Istedetfor det Skjønnes Ideal træder
AA:24 ttelse 8de B. p 362 nederst) Lear: · ..... Ja und Nein zugleich, das war keine gute
DD:208 Halsen jeg før legede med · ..... jeg føler allerede, hvorledes den glider
NB2:198 roppo assotiglia, si scavezza. / · ..... Lad os forstaae hinanden. Der er altsaa
Papir 340:14 ære som et Menneskes / 10 · ..... Man siger: Gud er uforanderlig; Forsoningen
BI, note gias ( Heise Pag. 21). Socrates · ..... men det maa ikke undre Dig, om jeg snart
BI, note ver Gjenstand, man vilde prise; · ..... men dette var, som jeg mærker, ikke
NB30:69 at forhindre Gavtyvestregerne. / · ..... Men er det ikke lige saa urimeligt af mig
DD:208 geaand – mit andet jeg · ..... men er jeg da jeg ... ligemeget ( griber
Not7:3 mmer dens Glæder følger mig · ..... men han kjendte dem; thi ogsaa han hungrede
KK:2 t Enkelte til det Almindelige? · ..... Men hvad skal det sige, naar Msket bliver
DD:164.a ger den paa Torve og Stræder · ..... Men i Sandhed som en saadan Tale er, efter
GU, s. 334 elligt Løfte forpligtet Dig · ..... men i Tidens Løb har Du forandret Dig,
EE1, s. 371 ormodentlig sine gode Grunde · ..... Men jeg beder Dem for Himlens Skyld, stræk
EE:194 ortvivlelse over deres Sind, · ..... men ogsaa de vare kaldte ved den ellevte
NB26:92 g Tugthuset i Baghaanden. / · ..... Men vil En sige: » om nu end Nogen
NB32:139 et fra forskjellig Side. / · ..... Naar En, som havde lært at skrive, som
BI, note tionis et certorum argumentorum · ..... Nam verissime Eberhardus Script. Miscell.
NB22:4 Tale Journalen NB17 p. 30. / · ..... Nei, istedetfor som hiin Yngling at ville
EE1, s. 374 orøget Velvillie« · ..... Nu sagde han Amen, uden for Kirkedøren
NB19:21 . / Christendommens Trøst / / · ..... O, men dersom Du virkelig er en af disse
BB:12 e lateinische Übersetzung · ..... Ob die lateinische Bearbeitung herausgekommen,
JJ:507 g ikke lader en Draabe tilbage. / · ..... og det var hans Øies Lyst og det var
Not7:49 iv. / hvad det er at elske Gud / · ..... og Du, som føler Dig saa langt fjernet
FF:131 op i samme Nu og staaer for os. / · ..... Og Fortidens Bedrifter ligge som Egeløv
EE:52 egl. kommer: mutters-alene / · ..... Og føle vi end, at vi letsindigt have
EE:56 skuelser. – / d. 4 Mai 39. / · ..... og især i vore Tider, hvor Ideerne ere
SLV, s. 256 u virkelig En under Øret, · ..... og jeg troer virkeligen Du faaer den strax.«
HH:21 ger Din Glæde, adler din Sorg / · ..... og naar da Fristelserne nærme sig, da
NB:191 skal man være forsigtig. / / / · ..... Og naar jeg da seer idel Forvirring og
NB31:77 ske og at være den Elskede! / · ..... Og naar saa jeg engang er død, hvor
NB21:120 / / Manden – Qvinden / / · ..... Og sammenlignet med Manden har Qvinden
NB13:2.a / p. 133 n. / / Om mig selv cfr · ..... p. 39 / I Journalen p. 91. NB12 findes
BI, note Ord og Talemaader i Slutningen · ..... Pag. 55: i min Eenfoldighed troede jeg,
NB17:57 r gjort, ell. kun gjort halvt. / · ..... Saa synes man, at den og den Gang, igaar
NB12:71 nker for Festus« · ..... saa, ja saa finder jeg ikke den fjerneste
NB24:59 Kirchenväter 3 D. p. 216. / · ..... Saaledes er det med os Msker; det er Sandhed.
KK:2 lige Gud-Msklighed overhovedet · ..... Saasnart vi paa den ene Side anvende Forholdet
4T44, s. 341 ar han er stolt, men en Feig · ..... Sandeligen, et Menneske maa være ganske
EE1, s. 402 Øieblik min smukke Marie · ..... See her er Stedet, i denne skyggefulde
NB2:226 aa ikke at faae Tilhængere. / · ..... Skulde jeg nu sige: har Du forstaaet det,
NB24:24 Jeg vil altsaa tale med min Gud · ..... Tilgiv mig, om jeg taler for fortroligt
EE1, s. 308 ke andet Sted end han troede · ..... Ufortrøden fremad gaaer hun, uden Frygt
BI, s. 142 ichgültigkeit zuschreiben · ..... Und gleichwohl will dieser gefühl-
EE1, s. 402 æget – glem Du Jens · ..... Vil Du da være uretfærdig mod mig
OTA, s. 406 r stakket og let, forskaffer · .....« Men er Trængselen stakket og let, saa
IC, s. 64 det mørkt, og vi ere alle · ....., eller hvad det var jeg vilde sige, vi ere
EE1, s. 272 λος. / 189. · ...... ἐστὶ πάντων
DD:208 – til en vis Grad. / / · ...... / / nonnulla desunt / / W. Jeg staaer netop
NB32:11 ale men en Slags Vrøvl. / / / · ...... Ak, saaledes forstod jeg det, jeg meente
EE1, s. 309 hvis det faldt Dem selv ind · ...... Altsaa i Stormgaden boer De. De neier koldt
EE1, s. 273 s v. 189 sqq. / Chremylos. / · ...... an Allem bekommt man endlich Ueberdruß.
NB32:39 tillige at være uhyre riig. / · ...... At ville see at faae Nogen til at hjælpe
EE1, s. 402 , de er ikke til at lide paa · ...... De handlede fuldkommen rigtigt, en Pige,
AE, s. 367 yndelsen, men lidt efter lidt · ...... Det er Lystens og Dydens Vei. Saaledes
Brev 79 at jeg kan see Dig« · ...... Disse og lignende Interjektions-Skrivelser,
Brev 141 it ophøiet over Smiger · ...... Dog denne Erindring berørte Dig smerteligt
Not8:2 – at være trofast. · ...... Dog min Sjæl er saa urolig som mit Legeme
BI, note s ( Heise Pag. 152). Protagoras · ...... Dog, hvad gjør dette til Sagen? Dersom
TS, s. 53 et enkelte Sted er at forstaae · ...... ikke sandt, dette her seer noget vidtløftigt
BI, s. 142 also ist sie leere Prahlerei · ...... Konnte Platon, der Verfasser des Phädon,
NB2:230 sentligen gjort afmægtig. / · ...... med hvad Ret jeg taler saaledes? Med den
NB33:46 et være hvor Fjenderne ere. / · ...... Medfødt Genialitet har jeg for to Ting:
BB:1 Malerkonst; Plastik · ...... Musiken som den meest romantiske af alle
YDR, s. 111 este Interesse i vore Dage er · ...... netop at blive emanciperet fra det man
Oi8, s. 361 dog, en Angest, om dog ikke? · ...... og dog nei det er umuligt! Og denne Composition
AE, note or, Pastor, Schuster, Schneider · ...... saavidt kan jeg forstaae Tydskerne. Han
BB:2 piele oder Uebungen des Witzes · ...... Sie ist ohne Zweifel, was ihre Entstehung
EE1, s. 306 dog ikke have en Kjæreste · ...... Skulde jeg opgive hende? Skulde jeg lade
EE:61 d man saae. / d. 11 Mai 39. / · ...... Thi Briller skjule meget – ogsaa
EE1, s. 319 svare, naar der blev spurgt · ...... Troe ikke, at jeg nærer nogen fornærmende
Not3:1 kommen übertragen lassen · ...... Wie schlecht sieht es altso mit aller knechtischen
IC, s. 166 andt de Rige rigeste Mand, da · ......« har man vel ogsaa spottende sagt: ja, –
G, s. 24 det; eller han kan det, og saa · ......, thi en ung Pige skulde netop være saa
Not4:32 er Sandt / – dogmatistiske · ....... : hvad er der skeet / – historiske
FF:100 rbier. – / d. 29 Sept 37. / · ....... derfor have Chineserne hell. ikke Lys og
NB24:156 hultz: Die gütige Nachsicht · ....... Derpaa gjør han en Undskyldning for
BI, s. 123 lso Betrachtung des Todes ist · ....... Er ( der Geist) flieht die den Geist trübende
BB:6 r Theil. Berlin 1828. / p. 129 · ....... Es giebt vielleicht keine Erfindung, die
BI, s. 111 brødre! I ville skue i ham · ....... Han forstiller sig for Mennesker og har
BB:1 elyd skulde høres i Elegien · ....... I Følelsens hemmelige Dyb ligge Glædens
HH:20 truer / Χstlig Erfaring. / / · ....... ogsaa denne Andagtstime skal nu snart være
DD:164.a end var med min egen Undergang · ....... Var det et Rør, der bevægedes hid
DD:208 tor Pathos) der vorde et Msk · ........ ( idet samme antager Skyen Skikkelse af
Papir 216 men sort paa Ansigt og Hænder · ........ Den franske Naturforsker Duvaucel havde
AE, s. 545 g vel ingen mythologisk Figur · ........ det kan man see paa hans blide Aasyn. Men
BB:2 mus Geschichte der Troubadours · ........ Diesen eingebildeten Minnehöfen wird
EE1, s. 305 n jeg følger den lyse Vei · ........ Hun har glemt det Forbigangne, ak ja naar
Not4:32 r der skeet / – historiske · ........ hvad har hidtil gjeldet for Sandhed /
EE1, s. 306 æbe er lukket mod Læbe · ........ Hvor er hun dog skjøn! Stakkels Speil
DD:164.a is i jordisk Pragt og Herlighed · ........ søger den i Eders egne Sammenkomster.....
DD:164.a lulle de endnu Vaagne i Søvn · ........ søger den paa Torve og Stræder .....
Papir 185 senheit und Schwacheit«. · ........ Unser Vernunft, siger saa Hamann, ist also
EE1, s. 308 aa dem, saa de ikke saae mig · ......... Nu min lille Frøken, hvad seer De saa,
BB:2 lichtung von Liebeshändeln · .......... Der stärkste Grund gegen das Dasein
IC, s. 243 ternes Grave og sagde: dersom · .....; en Efterfølger vilde neppe kunne holde
DD:31 dem, der staae over dem. – [ · ....] Moralitet er dem det høieste, langt
Brev 4 e Experiment. Tænk Dig Pastor R[ · ....]s bissende Philosopheren, hans hele Tilfældighed
DD:36.a hersket Drama. / d. 4 Aug. 37. / · ....So erst wird die Willkür verbrecherisch,
BI, note temmer af de Tilstedeværende · ...; thi jeg forstaaer kun at fremkalde eet
FB, s. 194 sler eller om Forklaringen. / · ...Ich, roh geprägt, und aller Reize baar,
BI, s. 124 rolige Disciplene og sig selv · ..: » stiller derfor en Borgen for mig
NB13:4 n Samling Fredags-Taler: / [ · ..] helliges dette lille Skrift. / / /
NB13:4 Dedicationen kunde lyde: / [ · ..] helliges med dette Skrift en Forfatter-Virksomhed,
Not1:6 tninger i den augsb: Conf. · .1) om en oprindelig Mangel paa Gudsfrygt.