S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB22:98 re Ridder af D. – Og · excellerer Du i den Art Χstds Forkyndelse, saa
Oi2, s. 152 – just det, som vor Tid · excellerer i – lader sig slet ikke anbringe
NB32:25 efter den rædsomste Maalestok · excellerer i charakteerløst at gaae ind paa Alt,
NB31:124 , der da aldeles ikke just · excellerer i det Intellectuelle, medens han existentielt
LA, s. 99 gers Betragtninger, og man · excellerer i Forhold til sin Færdighed i at tage
NB31:127 e Præste-Vrøvl, som altid · excellerer i, hjerteligt, at udvande alle Begreber
NB30:12 som især Protestantismen · excellerer i, jeg er meget glad ved, at han viser,
NB32:126 Frelser som Χstheden · excellerer i. / Man maa tage Verden som den er, /
NB34:40 e, medens Χstheden har · excelleret i at gjøre Gud ganske msklig. /
Papir 579 christelige Rettroenhed især · excelleret i at sledske for Gud, at skaane sig selv,
Papir 15 o, ac si diceret: ex sede tam · excelsa in hoc nostrum barathrum descendit
CC:10 cus, rex Salemi, sacerdos dei · excelsi – qui obviam ivit Abrahamo redeunti
CC:10 balienatus a peccatoribus, et · excelsior factus coelis. Qui non opus habet quotidie,
CC:11 . Glorietur vero frater humilis in · excelsitate sua, dives vero, in humilitate sua, nam
BB:14 kke i den phænomenologiske · Excentricität; at opdrive Exempler herpaa saavel i en
NB11:79 ruges: a) den æsthetiske · Excentricitet – b) og Ethikeren, dog saaledes,
AE, s. 379 rgeligt, at Middelalderens · Excentricitet atter og atter skal misbruges til at lære
SFV, s. 20 den første Bevægelses · Excentricitet var blot Udtrykket for den andens Intensitet,
SLV, s. 111 et ogsaa for sig selv: i sin · Excentricitet vil han føle Tiden som en Byrde. Saaledes
AE, s. 366 n feilede end Middelalderen i · Excentricitet, saa følger deraf ingenlunde, at Mediationen
LA, s. 44 end Elskovens og Tidsalderens · Excentricitet, uden en eneste Fortrolig anden end Elskoven
Papir 254 r vil forhindre enhver Art · Excentricitet. Det synes at have forstaaet hiin –
EE2, s. 54 svare, at hvis jeg gik ud fra · Excentriciteten, saa kom jeg vist aldrig til Concentriciteten;
Brev 86 re end nogensinde. Et Msk med min · Excentricitæt bør have sin Frihed indtil han møder
Not4:43 mlig det senere Standpunkts · Excentricitæt er betinget ved dets Overgang til det egl.
Not4:42 hele Standpunkt at faae en · Excentricitæt, hvorved det falder udenfor den Horizont,
Papir 249 ikke i den phænomenologiske · Excentricitæt, vilde det være let at opdrive Exempler
SLV, s. 136 ten, Cotangenten kommt Alles · excentrisch vor, besonders das Centrum. Netop fordi
LP, note ngenten, Kotangenten kommt alles · excentrisch vor, besonders das Centrum.« /
EE1, s. 280 En forkeert, i Almindelighed · excentrisk Adspredelse har ogsaa Kjedsommeligheden
NB11:79.b evares i Lidelse. Æsthetisk · excentrisk er det at forvente Phantasterie og at spilde
EE1, s. 425 ende gjøre et Par Sving i · excentrisk Foragt for Mennesker og for det Almindelige.
FB, s. 197 re Menneskene klage, naar et · excentrisk Hoved reiser Tvivlens Hvirvel, de sige
LA, s. 51 e. / Ferdinand Bergland er et · excentrisk Hoved, der er løben vild i Mulighedens
LA, s. 30 n af primula veris), et noget · excentrisk Hoved, men stolt og ædel. /
BI, s. 180 ige Lighed. At en saadan blot · excentrisk ideel Opfattelse heller ei vilde ligge
EE2, s. 38 den umiddelbare Kjærlighed · Excentrisk men med den Concentrisk, saa lod jo Eenheden
NB11:71 hed. Enhver Alder for sig har en · excentrisk Mulighed – derfor afgiver de forskjellige
BOA, s. 287 den Gang, at een eller anden · excentrisk Religieus tildrager sig nogen Opmærksomhed,
BI, s. 95 ke ansees for identisk med en · excentrisk Vexelsang, hvor hver synger sit Stykke
EE2, s. 220 etisk, hans Stemning er altid · excentrisk, fordi han har sit Centrum i Peripherien.
EE1, s. 370 lthed var imidlertid aldeles · excentrisk, fordi hun ingen Forestilling havde om Elskov.
EE2, s. 220 som ikke har sig selv, han er · excentrisk. Den, der lever ethisk, hans Stemning er
EE1, s. 280 nd, uendelig. At derfor hiin · excentriske Adspredelse er bygget paa Kjedsommelighed,
EE2, s. 71 Det bringer Melodi i Mandens · excentriske Bevægelse, det giver Qvindens stille
EE2, s. 16 at finde et Centrum for Dine · excentriske Bevægelser, elsker for Din Hæftigheds
EE2, s. 234 jeg med Angst Vidne til hans · excentriske Bevægelser. Flere Gange er det vel muligt,
EE:147 rette Linie, det idelig gjentagne · excentriske Forsøg, – det seer man ikke. Saaledes
BB:7.c t vil det Gode, som forhindre det · Excentriske i enhver Retning, fordi det er ham ubehageligt;
EE1, s. 370 men en Rest af hiin · excentriske kunde let slaae sig til. Det var da tænkeligt,
EE:7 Conclusionen af alle mit Livs · excentriske Præmisser, skal jeg slutte Dig i mine
BB:7 st maatte naturligviis ved sin · excentriske Stræben være hjemfalden til en Nemesis,
BI, s. 137 den ikke med, for at jage den · excentriske Tanke forfærdet ved denne Conseqvents
Not11:38 her derimod er Bevidstheden den · excentriske Tummel uden al Fatning, hiint Princip er
Not11:20 Ligesom i Empirismens · excentriske Udbredelse al Philosophie vil tilintetgjøres,
EE2, s. 21 g vil ikke erindre om enkelte · excentriske Yttringer deraf, det var Synd saaledes
EE2, s. 54 d fra, at disse Regioner vare · excentriske. Dertil maa jeg svare, at hvis jeg gik ud
SLV, s. 159 gives forskjellige Arter af · Excentriskhed, den theocentriske har et billigt Krav paa
NB30:22 at hans Ægteskab var en · Exception, et Correctiv. Men hvad jeg især har
NB6:83 d med denne Prædikeforedragets · Exception: det gjaldt til hine Tider, i hine Forhold
NB30:49 at hans Ægteskab var en · exceptionel Handling, et Correctiv, derfor skulde han
NB23:25 lærd Videnskab paa en saadan · exceptionel Handling. Nu har fE i denne Tid Luthers
NB23:32 il slet ikke vide af at det · Exceptionelle ( det Høieste som det Abnorme) er til.
NB23:25 urligviis, at det er en af disse · exceptionelle Handlinger, der ere Opvækkelse, en af
NB23:25 r ere Opvækkelse, en af disse · exceptionelle Handlinger, i hvilke det Absolute, som
NB23:25 en ligger det Absolute. Og disse · exceptionelle Handlinger, som ere kjendelige paa det
NB23:32 / Man tør ikke tage det · Exceptionelle med – for ikke at forvirre Alt. Nu
NB21:57 e. Men for at det at være det · Exceptionelle skal have Alvor, maa han selv være ufrit,
NB27:71 e Lidelse var nu engang det · Exceptionelle) Alt lykkedes, hvor var min Sjel saa riig
NB23:32 dette er, i Forhold til det · Exceptionelle, Fremskridtet – og et Fremskridt mod
NB18:82 en Følelse af, at jeg var det · Exceptionelle, saa har jeg rigtignok faaet det bekræftet.
NB18:77 r forstaaet, at jeg var det · Exceptionelle. / Den usandt milde Χstdoms-Forkyndelse.
NB23:32 ære nogle Stykker. / Det · Exceptionelle. / Det Almindelige ( Mynster o: s: v:) vil
NB21:57 store Genie, maa han være det · Exceptionelle. Men for at det at være det Exceptionelle
NB23:32 ler man, da just et saadant · Exceptionelt har forandret vore Begreber, benytter det
NB23:32 rende til ikke at finde det · Exceptionelt, hvad det dog var i sin Tid. /
NB10:61 – Eller det m: H: t: · Exceptionen fra at gifte sig. / Saa kom Frygt og Bæven
AE, s. 327 enneske, gjør man de Andre · Exceptionen lettere. Man behøver just ikke at være
BOA, s. 265 veralt veed man Udflugter og · Exceptioner og Limitationer og Undskyldninger, snart
NB10:37 kke, at det ikke trods alle · Exceptioner vil blive forstaaet om mig. Men hører
NB10:16 er ikke gaae ud. Trods alle · Exceptioner vil den blive forstaaet om mig, og indeholder
NB13:37 var blevet trods alle mine · Exceptioner: at trykke med min egen Livs Udvikling forvandlet
CC:1 ieretis tales, qualis ego sum, · exceptis hisce vinculis. Surexit rex et præfectus
Papir 365:5 Soldaten hvad det er at · excercere o: s: v:, han meddeler ham det som Kunst,
PS, s. 299 og Den, der vil begynde at · excercere sig selv i denne Forstaaen, han vil vist
Papir 368-14.a rut, der skulde lære at · excercere. Underofficeren sagde til ham: De, maa see
NB31:68 irakel! Ja godt nok, men at · excerceres paa den Maade er Tortur værre end at
SLV, s. 184 maaede dette? Men jeg har jo · excerceret mig i saa mange Aar, og det har hidtil
SLV, s. 143 er, har anstillet allehaande · Excercitier med at øve sig selv for ikke at være
BOA, s. 261 res Religieusitet med end en · Excercits paa Fælleden. Som denne forholder sig
Papir 368-3.b lig Færdighed ( militair · Excercits, at dandse o: s: v.) / legemlig-sjelelig
NB31:120 ar det jeg behøvede for · Excercitsens Skyld. / Altid at see Opgave! Idag havde
AE, s. 255 studerende Læser, der vil · excerpere tydske Skrifter, som det nuomstunder er
Not3:8 ??? / Addenda til min foregaaende · Excerpt af Falk. p. 79 og ff: » Wie Goethe
DD:47 ntret metus mortis. – / · Excerpt af Wilhelm Lunds Anmeldelse af Hauchs Bog
BB:8 27 Aug. 36. / Af en tidligere · Excerpt udentvivl fra 35, vil jeg blot erindre
F, s. 471 det kongelige Bibliothek, mine · Excerpter ordnede for Overskuelsen, min Pen saa at
Not4:13 aden. – / Notesbog 4. · Excerpter på 12 løse blade indlagt mellem s.
EE1, s. 294 nkte det var en Samling af · Excerpter, hvilket forekom mig ganske naturligt, da
BOA, s. 235 gger nærmest i Phantasiens · Exces, og man kunde, forsaavidt man metaphorisk
CC:10 s attendere auditis, ne forte · excidamus ( salute promissa). Si enim verbum per
CC:1 ciderunt, atque passi sunt eam · excidere. Sub diluculo vero Paulus commonebat omnes,
Papir 4:1 tundo) contero, h: l: salute · excidet. bis occurrit Luc: 20, 18. / Luc. 20, 16.
Papir 17 um rerum commutatione, non de · excidio singularum urbium.) NB. Adhibet P: nomina
AE, s. 328 ives en Svigefuldhed, der vil · excipere mod det ethiske Indtryk netop ved Hjælp
NB10:192 e og Hensigt; hvormeget jeg end · exciperer derimod i selve Fremstillingen, det forslaaer
G, s. 75 tte har Ret. Ved denne Paastand · exciperer han mod alle menneskelige Betragtninger,
NB:36 ske rigtigt Ironien borte saa · exciperer jeg forum. – Havde Goldschmidt endda
Papir 4:1 torcularis v. fovea, in quam · excipiebatur succus. / Mth: 21, 44. συνϑλαω
CC:1 xit ad patres: prophetam vobis · excitabit ex fratribus vestris, ut me, illum audietis
KK:7 t deus ɔ: idolis, ideo ego · excitabo ζηλοτυπιαν
KK:7 ex קִנֵא · excitabo piel ad iram provocavit. / Es. 65. 1.2.
KK:7 cipit a sole et vires terræ · excitantur calore solis. Quo sensu foemininum est
CC:10 um ordinem Melchisedeci alium · excitari sacerdotem nec secundum ordinem Aronis
KK:7 dit comminationes verbis: illi · excitarunt ζηλοτυπιαν
CC:10 si secundum similitudinem M. · excitatur sacerdos alius, qui non factus est secundum
KK:7 cum textu heb:, sed ex memoria · excitatur. pro ζω εγω legitur
CC:11 uæ a vento commotæ et flando · excitatæ. Ne credat ille vir se quid a domino esse
Papir 260:2 quorum nota est impietas · excludere ex communione ecc: sine vi humana sed verbo.
AE, s. 71 ige Anmasselse, naar de ville · excludere ham, men at endog den ædle Jacobis begeistrede
Not11:4 ertium ( her et Ordspil med · excludere pullos, fordi dette er det hvoraf Alt fremgaar).
Brev 73 paa dem, i hvilke principium · exclusi medii har Gyldighed. Men De har meget rigtigt
BI, note es ogsaa brugte, er principium · exclusi medii inter duo contradictoria. Den Heelhed,
F, s. 509 sig smigret ved den litteraire · Exclusion at være min Medarbeider, neppe lod han
NB30:121 nne Art Corruption og at den er · exclusiv for Χstd. et indirecte Respekts-Udtryk
NB32:120 tituerer Fanatisme er: det · Exclusive, at der er eet bestemt Vilkaar for Salighed,
NB30:24.b et til, her er derfor ikke det · Exclusives Hovmodighed men det Ydmyges Ligelighed.
Papir 247 ι ei altid betegner et · exclusivt » Indtil« cfr. Rom: 5, 13.)
NB32:120 for Salighed, eet eneste, · exclusivt, at udenfor dette Vilkaar er der ikke Frelse.
Not6:1 mme den anden et privilegium · exclusivum. – Jeg havde haabet, at jeg selv skulde
Not11:4 iver udelukket fra de andre · exclusum tertium ( her et Ordspil med excludere
Not11:5 die bliver altsaa ( tertium · exclusum) det der i sin Potens er Væren. den første
Not1:8 vitam monasticam. Alii alia · excogitaverunt opera ad promerendam gratiam et satisfaciendum
EE2, s. 69 optagen til Doms og Synderen · excommuniceret. Gemytterne vare bevægede. Du vovede
LA, s. 79 igesom man dyrker Dalei Lamas · Excrementer, at tilbede eller tilbedende at anskue sig
BOA, s. 107 til Bogen skal jeg levere en · Excurs i den Retning); men selv om han var den
AA:8 anstillede en lille botanisk · Excurs paa Kullan, og en Deel af de der samlede
BI, s. 214 tryg kan begive mig ud paa en · Excurs, for at see, om der ikke skulde være
AA:4 . / Den 8de Juli gjorde jeg en · Excursion til Esrom. Naar man gaaer fra Esrom til
Brev 235 nu til at trække paa en · Excursion. Følelsen er som bekjendt, noget meget
EE1, s. 14 ende Morgen begyndte jeg mine · Excursioner, der nu fik en ganske anden Charakteer end
AE, s. 480 n det gamle Ord siger: qui s' · excuse accuse. Ordsprogets Mening er, at Den,
CC:10 ulum extra portam passus est. · Exeamus igitur ad illum extra castra, ignominiam
NB23:162 tager mig at commandere ved den · Execution, hvor jeg skal falde for Journalisterne.
BI, s. 308 pbyggelse af Dødsstraffens · Execution, thi Døden har ingen Realitet for Socrates.
SLV, s. 362 ynder, og Evigheden kun dens · Execution? Hvorledes fremstilles Evigheden? Som den
SLV, s. 205 inclusive, som paradere ved · Executionen. Skarpretteren er den eneste antagelige
SLV, s. 59 ligt at offre sig for huslige · Executioner, hvilke han finder saa naturlige, at han
BI, s. 293 ille, hvad man kunde kalde en · executiv Ironi fra en contemplativ Ironi. /
NB22:132 istligheden / / skal være en · executiv Magt i Samfundet, i Charakteer. Den størst
NB22:148 mig. / Geistlighed / / er · executiv Magt. Tænk nu, for ret at see Forvirringen,
BI, note g for den første. / Til den · executive eller, som den og kunde kaldes, den dramatiske
NB27:51 en« og for den egl. · executive Gudsdyrkelse. / / / De stille Timer og
BI, s. 293 , hvad vi vovede at kalde den · executive Ironi. Forsaavidt som Ironien gjør Modsætningsforholdet
Papir 365-19.a dre, forsaavidt det er det · executive. Men Meddelelse i det Ethiske kan kun gives
NB25:96 nne Veltalenhed blev senere · executivt brugt i Virkeligheden. Saa kom Keiserdømmet,
IC, s. 133 ed, det er, aldrig forsøgt · executivt den Tanke at ville være incognito. Lad
BA, s. 453 ænkt over det Comiske, har · executivt studeret det, bestandig klar over sin Kategorie,
PS, s. 305 store Tænker og Viismand, · executor Novi Testamenti, Pontius Pilatus,«
NB11:87 Declamator – istedetfor en · Executor. / Endog blot saaledes er jeg Mynster et
Brev 32 erkegaard / i / Kjøbenhavn / Da · Executorene, i Deres afdøde Faders Boe, efter hans
Not9:1 en af dem. – Den nyere · Exegese anerkjender nu dette bibliske Faktum ell.
BOA, s. 167 den: at lade hele den moderne · Exegese og Dogmatik gjennemgaae sit Cursus –
BOA, s. 194 e Maade som en rationalistisk · Exegese og Dogmatik har exegetiseret over Christendommens
BOA, s. 213 Lære! / See en vildfarende · Exegese og Dogmatik har ganske rigtigt spillet
BOA, note s! Man mærker i den moderne · Exegese og Dogmatik ikke saa stærkt Modsigelsen,
TSA, s. 97 Hvad er det den vildfarende · Exegese og Speculation har gjort for at forvirre
BOA, s. 213 Hvad er det den vildfarende · Exegese og Spekulation har gjort for at forvirre
BOA, note i en vis moderne Theologie og · Exegese, og altsaa en Viden om hvorledes man har
KK:4 e Regler for den praktiserende · Exegese, som igjen er 1) Oversættelse 2) Paraphrase
KK:4 tternes Individualitæt. / / · Exegese. / Hermeneutiken kan kun i Almdl. antyde
NB25:6 Hjælp af – den lærde · Exegese. Alt dreier sig om at forhindre os i, eller
NB24:150 l Gjenstand for granskende · Exegese. Det gjør man saa til en ligefrem Scala:
BOA, s. 213 e: indirecte at gjøre hiin · Exegeses og Dogmatiks Adfærd mod den christelige
AE, s. 49 er med den bekymrede bibelske · Exegeses Zelotisme. Individet er tragisk ved sin
FB, s. 171 V saaledes som hiin smagfulde · Exeget gjorde det, og paa samme Maade forklare
BOA, s. 213 lehaande. Men den vildfarende · Exeget og Dogmatiker har ikke tillige selv sagt
FB, s. 164 Dersom hiin fromme og kjelne · Exeget, der ved saaledes at prutte mener at smugle
FB, s. 106 . / Hiin Mand var ikke lærd · Exeget, han kunde ikke Hebraisk; havde han kunnet
BOA, note nbaring. Nu, det forstaaer sig, · Exegeten har dog altid det til sin Undskyldning,
BOA, s. 191 egetisere paa den Maade, naar · Exegeten ved en Afstand af 1800 Aar er fjernet fra
BOA, note haft Aabenbaringen, og tillige · Exegeten! Men just derfor gjør Mag. Adler saa
BOA, note langt større Fortjeneste end · Exegeten, for ret at gjøre det Moderne aabenbart.
BOA, s. 194 rt Originalitet. See, hine · Exegeter og Dogmatikere, som opfandt Perfectibilitets-Theorie,
Brev 121 et mentem ita contuli, ut · exegeticas et historicas disciplinas amplecti atque
KK:4 mnativ – vindicativ) / / · Exegetik / / Hermeneutik / har at tage Hensyn til
KK:4.a fra Kritik dannes naturligen til · Exegetik derved, at hiin i sin Undersøgelse af
NB9:53 er paa at det er forbi, lyrisk at · exegetisere over de enkelte Ord, men kort. /
AE, s. 427 Uret i, at vi saa maadeligen · exegetisere over det Ord » altid«, skjøndt
BOA, s. 279 t at gjøre hverken med at · exegetisere over enkelte Steder i Skriften, eller med
BOA, s. 196 ret ham dem. Naar man kun vil · exegetisere over Indholdet af et Document kan det forsaavidt
BOA, s. 191 tid gaaer det dog bedre an at · exegetisere paa den Maade, naar Exegeten ved en Afstand
BOA, s. 191 gjort vitterligt for Alle, at · exegetisere saaledes: det er rigtignok at forraade
BOA, s. 191 getiske Studier, thi saaledes · exegetiseredes der jo fE over Pauli Omvendelse: der er
NB12:112 ne: saaledes gives der ogsaa en · Exegetiseren over Skriften, der er, i god Forstand,
BOA, s. 247 rivatiserende Genie vedbliver · exegetiserende, aandrigt, omskrivende o: s: v: at forholde
BOA, s. 213 aft en Aabenbaring, og derpaa · exegetiserer han i moderne Stiil over Begrebet Aabenbaring,
BOA, s. 213 Aabenbaring, ɔ: handlende · exegetiserer han ved nemlig at lade sit Første staae
BOA, s. 194 e det: og saa er han Den, der · exegetiserer over sin egen Aabenbaring paa samme Maade
BOA, s. 194 stisk Exegese og Dogmatik har · exegetiseret over Christendommens Aabenbaring! /
AE, s. 48 n Differents som Lindberg har · exegetiseret over, om der i Troesbekjendelsen skal staae:
NB:74 len og ledsaget af Engle, og nu En · exegetisk forklarede Himmelbrevets Indhold, havde
AE, s. 48 en hellige Aands Personlighed · exegetisk forsøge sig paa det ny Testamente, saa
IC paa at optælle alle Steder, en · exegetisk Fortjeneste der her vilde være aldeles
FB, s. 164 stamente, og i et eller andet · exegetisk Hjælpemiddel finder han den Oplysning,
Papir 319 spireret ell. ikke, saa er · exegetisk Lærdom og Confereren ikke den Vei ad
DD:32 ved en lille, vel tilladelig · exegetisk Modification Skriftens Ord for sig med
BOA, note Onde, som den bekæmpede: en · exegetisk Trældoms-Aand en hyper-orthodox-luthersk
Papir 260:3 a, at 1) enten maatte de · exegetiske Grunde være afgjørende ( men her
NB25:11 tillader, at den lærde, · exegetiske og critiske Skepsis faaer saa stor Overhaand,
BOA, s. 191 om en Reminiscents fra Adlers · exegetiske Studier, thi saaledes exegetiseredes der
FB, s. 165 g Dumhed, det skal man ved en · Exegets Hjælp ansee for en værdig Forestilling
BOA, note dres om een eller anden moderne · Exegets Væven om hvad der skal forstaaes ved
NB32:118 msklige Sprog sig omvendt. · Exempel Χstd. siger at miste, at tabe det
Oi7, s. 286 Virkeligheden giver rigeligt · Exempel – det er en ung Mand endog med mere
AE, s. 463 r at foregaae dem med et godt · Exempel – paa hvorledes man ikke skal gaae
NB30:41 ere eller sandere. / Lad mig som · Exempel ( og det er just dette Exempel der idag
NB17:18 gjen, og desto stærkere. / Et · Exempel ( som ogsaa Arndt anfører i Fortalen
Brev 68 Som ved sin Daad, ved sit · Exempel / » Har paa sin Lære sat et varigt
BOA, s. 273 ng skal jeg først tage et · Exempel af den Art Inderlighed, der reflekterer
KKS, s. 98 Overgivenhed. Lad os tage et · Exempel af den umiddelbare Comik, af Lune. Naar
AE, s. 313 har været. Lad os tage et · Exempel af det Ethiske. Det er ofte nok sagt, at
Papir 323:2 nke. Her tager jeg et · Exempel af det gudelige Foredrag. Til Forestillingen
NB5:11 ordentlige det er, for at tage et · Exempel af det Største, det er Jfr. Maria. Aldrig
HJV, s. 179 – Eller for at tage et · Exempel af en anden Art. En Lærer i Christendom
AA:26 torierne. Jeg vil blot her tage et · Exempel af Historien om Hervors og Kong Heidreks
KK:7 o. / Apostlen vil anføre et · Exempel af Historien paa, at Gud paa ingen Maade
HJV, s. 179 en. Eller for blot at tage et · Exempel af hvad der forresten jo overalt er tilstede
NB32:120 el, og vælger dertil et · Exempel af Lessing, hvem man dog ikke kan frikjende
BB:2 « Derpaa anføres et · Exempel af Marcabrun, som er særdeles smukt.
NB11:79 g. / Vil jeg tage et enkelt · Exempel af Pseudonymerne, saa kunde jeg tage det
NB10:87 ld hævner sig altid. / Her et · Exempel af vore litteraire Forhold. Tausheds-Polemiken
BI, s. 275 Negative. Hegel anfører et · Exempel af Xenophon, og tilføier ( Pag. 83):
BOA, s. 138 sig i noget Lignende; at hans · Exempel altsaa kan blive en Snare, en Fristelse.
Papir 102:1 er blive tragiske. Jeg vil som · Exempel anføre den Stundesløse. Han seer
NB5:85 s meinem Leben) anfører som et · Exempel at han som Barn, vilde opreise et Alter
Not9:1 l den forkerte Opdragelse og · Exempel at søge, og hvoraf det kom, at Msk.
BOA, s. 139 ist uheldigt Udfald, saa hans · Exempel blev afskrækkende nok; men dette er
NB11:50 Helbredede ( ell. for at tage et · Exempel de 9 af de Spedalske var det jo Tilfælde
KK:7 ende, hvor han viser i Pharaos · Exempel de sørgelige Følger af at reise sig
BOA, s. 186 adanne Aabenbaringer som, til · Exempel den af ham i Forordet til Prædikenerne
NB30:41 m Exempel ( og det er just dette · Exempel der idag har paanødet sig mig og talt
NB12:162 revne Misbrug af Χstus som · Exempel derfor accentuerer han modsat. Men nu har
AE, s. 369 om intetsteds har hjemme. Som · Exempel derpaa kan tjene den Fare som vor Tids
Papir 97:4 / d. 29. Jan. 1835. / 1Som · Exempel derpaa vil jeg anføre, naar en Peer
NB15:92 ed Verden. / Jeg har her et · Exempel derpaa. / Jeg havde tænkt mig i en forblommet
NB7:11 rtikel Udgivelse er igjen et · Exempel derpaa. Jeg havde i Reflexionen forud rigtigt
EE2, s. 149 modsigelse. Du anfører som · Exempel en Kalds-Pligt, og mener, at det er et
BB:2 ede med de yppigste Farver. Et · Exempel er anført, som virkeligt er betegnende.
Not1:7 et aabenbarede Ord og i Chr: · Exempel er Guds Villies Lov fremstillet 1.) i fuldkommen
NB5:3 r Forholdet til Overlegenhed. / Et · Exempel findes saaledes i d. 871de Nat. /
3T44, s. 274 Henseende end ikke Johannes' · Exempel for Alle, for dem det passer, for dem kan
SLV, s. 439 ing af det Sympathetiske. Et · Exempel for at oplyse det. En Spiller er standset,
3T44, s. 276 unne tjene til Veiledning og · Exempel for Nogen; thi Den, der fulgte efter ham,
NB18:14 em hendes Hjerte. / Atter her et · Exempel forresten paa, hvad Prædiken udretter.
ER, s. 201 r beskæftiger denne. Tag et · Exempel fra – nær havde jeg sagt feil
AE, s. 150 idtløftigt. Lad os tage et · Exempel fra den religieuse Sphære ( hvilken
ER, s. 201 – altsaa tag et · Exempel fra den samme Verden: fra Kjøbmandsverdenen.
EE1, note Øre sammen. Jeg vil tage et · Exempel fra det reent Physiske. Naar et Menneske
NB32:122 edes er det endog Sprogbrug. Et · Exempel fra en ganske anden Verden, der jo netop
BA, s. 422 . Var det ikke for at tage et · Exempel fra en lignende Sphære, var det ikke
BOA, s. 101 . Lad mig oplyse dette med et · Exempel fra en senere Frembringelse. I det psychologiske
PMH, s. 79 s Frelser og Læge, tage et · Exempel fra en større Tingenes Orden, for at
NB20:46 ød. Saaledes overalt. Blot et · Exempel fra et andet Forhold: derfor i en ældre
BOA, s. 273 den rene Menneskelighed, et · Exempel fra Immanentsens Sphære. Den, der i
BOA, s. 122 kee kan jeg oplyse det ved et · Exempel fra Videnskabens Verden. Et videnskabeligt
AE, s. 182 l Usandheden. Lad os tage som · Exempel Guds Erkjendelse. Objektivt reflekteres
DD:28 enseende Jean Paul maaskee ved sit · Exempel har bibragt mig en utidig Ængstelighed)
NB30:53 r i og for sig et Onde. Som · Exempel har jeg anført, at hvis Dag-Pressen
NB30:57 Conseqvents.« / Som · Exempel har man anført at han i Conseqvents
NB8:53 af Venskab, efter Χsti · Exempel havde holdt Sandheden saa stivt fast, at
BOA, s. 151 ifferents, saa kan et saadant · Exempel have skadelig Indflydelse paa det Bestaaendes
Papir 254 dsalderen, fordi et enkelt · Exempel her Intet nytter, at De ere enige med mig,
LP, s. 42 iendommeligheder. At anføre · Exempel herpaa anseer jeg for unyttigt, –
NB23:211 sat over i det Interessante. / · Exempel herpaa haves i den Interesse, hvormed nutildags
BI, note r Landet af Sigte.« Som · Exempel herpaa kan tjene Begyndelsen af Gorgias,
NB32:116 selv. / At snakke sort. / / Som · Exempel herpaa kan tjene, al denne Høitidelighed
NB24:127 vst Tryde fortalte mig netop et · Exempel herpaa med en Forbryder ude fra Landet)
BI, s. 115 e i et negativt Resultat. Som · Exempel herpaa skal nu Protagoras tjene, ligesom
EE1, s. 133 ubevidst parodiere ham. Som · Exempel herpaa vil jeg anføre Slutningen af
EE1, s. 150 a Sorgen til Smerten, og som · Exempel herpaa vilde jeg anføre Philoktet. Denne
NB10:138 dte det Phantastiske. / Et · Exempel herpaa, hvorved jeg kom til at tænke
LP, note / Skulde jeg anføre et · Exempel herpaa, vilde jeg nævne: Børneballet.
NB23:197 og Mynster er et · Exempel herpaa. / Saa har jeg, atter i Selvfornegtelse
AE, s. 474 i Catholicismen kan tjene til · Exempel herpaa. Og hvad Individet angaaer, da gjelder
BB:44 ns Duodez-Horizont; ( et godt · Exempel herpaa: Raketten med Stjerner beklagede
G, s. 94 æde i det sidste Brev er et · Exempel herpaa; thi denne Glæde er upaatvivlelig
NB23:214 / Forresten har man her et · Exempel hvad det vil sige, ikke at være vel
Not3:2 saavel overalt som for at tage et · Exempel i » Versuch über die Schamhaftigkeit«.
BOA, s. 266 veed ikke at finde et eneste · Exempel i alle hans Bøger, som jeg turde anprise
IC, s. 236 for indtil videre at tage et · Exempel i det Mindre, en Mand begeistret kæmper
NB4:129 Ministerium, som vistnok er uden · Exempel i Europa, end de Unge i at lyde de Gamle.
NB17:60 rygtede. / Jeg vil danne et · Exempel i Retning af en saadan Mishandlets Skjebne.
BOA, s. 138 bydelighed om muligt, at hans · Exempel ikke skal gjøre Skade og blive en Snare.
BOA, s. 151 vad han formaaede for at hans · Exempel ikke skulde friste Andre; paa den Maade
BI, s. 84 lige har anført det som et · Exempel instar omnium, erindre om en Vanskelighed
BI, s. 238 cibiades afgiver atter her et · Exempel instar omnium. / Naar man vil tage dette
BI, s. 236 old til Alcibiades være et · Exempel instar omnium. Dette letsindige, sandselige,
EE1, s. 89 Løgner, kan ansees for et · Exempel instar omnium. En Undtagelse kunde man
JJ:228 ende: at det er Guden. / Som · Exempel kan anføres et Sted af Claudius, der
SLV, s. 222 naar jeg tager et større · Exempel kan det strække til. Naar Pharisæeren
FF:68 en til den egl. Vise-Melodie ( som · Exempel kan jeg anføre den gl. Hartmann) egl.
NB32:67.a t hele Forholdet om. / / / Til · Exempel kan tages Luthers Prædiken over Evangeliet
NB30:40 e T., som det vel er muligt. Til · Exempel kan tjene den Maade, paa hvilken man ved
Papir 188 orklare det Høieste. Som · Exempel kan tjene flere Udtryk fE i formula Concordiæ.
YDR, note l ikke engang halv sand. / Som · Exempel kan tjene Luthers Ægteskab med Katharina
EE2, s. 48 elige Bestemmelser. Men dette · Exempel kan tjene til at oplyse, hvorledes det
NB12:162 ogsaa meent, at Χstus som · Exempel maa bruges paa en anden Maade end egl.
PMH, s. 82 levne meningsløse. Dog eet · Exempel maa være nok, jeg ønsker hverken
Not4:11 ktet og anførte det bekjendte · Exempel med de 100 Rbd. Jeg kunde derfor gjerne
G, s. 26 e Maade, idet jeg efter Hamanns · Exempel mit mancherlei Zungen mich ausdrücke,
BOA, s. 281 ghedens Mindelse var i hiint · Exempel noget Ubehageligt, der tjente til Incitament
SLV, s. 121 ryghed. Jeg vil anføre et · Exempel og bede Læseren, at være humoristisk
NB12:162 bragt Χstus i Glemsel som · Exempel og egl. er det Hele blevet Spilfægterie
NB18:36 benyttet mig som et sørgeligt · Exempel og sagt: seer der, hvad det bliver for
JJ:281 er det, man anfører maaskee et · Exempel og see det er en reen umidd. Bestemmelse
NB12:162 orskjellen mell. Χstus som · Exempel og som Gave. Jeg veed ogsaa godt, at jeg
LA, note leven til et Ordsprog. / Dette · Exempel omtales netop i Novellen, hvor den ene
EE2, s. 253 n sin Fader. / Lad mig ved et · Exempel oplyse, hvad jeg mener. Jeg vælger dertil
JJ:127 shed. S. 229 anføres et andet · Exempel paa 10 Aar, ja en fornem Dame, der i 35
BOA, s. 238 m lykkelig ved et Spil. / Som · Exempel paa Adlers Svimmelhed kan dernæst anføres
BOA, s. 239 rask, at han o: s: v:. / Som · Exempel paa Adlers Svimmelhed kan endeligen anføres
NB28:35 st to / Aflad. / / Det første · Exempel paa Aflad er vel Aflads-Brevene under Cyprian
Papir 447 Aflad. / Det første · Exempel paa Aflad er vel under Cyprian, de Afladsbreve,
NB33:52 r. / Man anfører det som · Exempel paa afskyelig Forbrydelse: at forgifte
NB2:15 ærd for mig som et ret heldigt · Exempel paa Analogie mellem det Hørlige og det
BOA, s. 235 igviis maa indtræde. / Som · Exempel paa As Svimmelhed vil jeg først anføre
BA, s. 442 l. Man kan derfor her faae et · Exempel paa de tvende analoge Former af det Dæmoniske
Brev 73 den samme Modsætning som · Exempel paa dem, i hvilke principium exclusi medii
EE:37.b ker fortræffelige og netop et · Exempel paa den anførte Objektivitæt som
BI, note remdraget denne Sophisme som et · Exempel paa den Dialectik, der læres i ϕϱοντ.,
NB9:42 ette sidste Besøg, var et · Exempel paa den Fiinhed Christian d. VIII havde
Papir 365-10.a n men en Realisation. / Et · Exempel paa den Misforstaaelse, at opfatte en Underviisning
NB3:73 – han leve! / Et godt · Exempel paa den Modsigelse der er det Comiskes.
NB2:82 dog aldeles meningsløst, og et · Exempel paa den rethoriske Forvirring, naar Mynster
EE1, s. 125 en idelig Standsning. Som et · Exempel paa den sande Midte kan jeg udhæve den
BOA, note Mag. Adler ansees for et godt · Exempel paa den Sluddervorrenhed i dialektisk Forstand,
BI, s. 266 enkelt Dialog af Plato som et · Exempel paa den socratiske Methode, uden dog at
Papir 369 vi i et saadant Individ et · Exempel paa den sørgeligste og forfærdeligste,
BOA, s. 208 er der sagt Amen. Dette er et · Exempel paa den tilfældige Længde, kjendelig
Papir 135 Men endnu mærkeligere er det · Exempel paa den underlige Art Ironiseren over Verden,
LF, s. 25 kke givet ved sin Adfærd et · Exempel paa den Viisdom, som egentligen er Opdragelsens,
Not11:18 ldende. Det meest slaaende · Exempel paa denne Modsætning har Kant leveret.
Not4:31 , hvorved det Enkelte er et · Exempel paa det Almdl., maa Fornuften vide, hvad
TS, s. 100 ikke gaaer fra Forstanden) et · Exempel paa det at afdøe. Thi ikke at see sit
NB33:27 re Classer! / See der er et · Exempel paa det at lege Χstd ( som da hele
NB29:73 l, byd til. / Der har Du et · Exempel paa det at troe. / Saa er der kun een Forskjel,
NB14:97 dette Øieblik) og statuere et · Exempel paa det at være Tilhænger –
NB30:116 llerie mod mig, kunde tjene til · Exempel paa det Criminelle, eller paa det som gjør
NB30:34 kke farligt. / Derimod er det et · Exempel paa det finere Falsknerie: at tage fE et
NB23:39 er omvendt ɔ: lidende. / Som · Exempel paa det Indirecte er: en Digter, der ved
FB, s. 174 en tragisk Helt. Her blot et · Exempel paa det Komiske. En Mand sminker sig og
NB9:33 nske sandt, men Navnet er godt. / · Exempel paa det Rhetoriskes Sviig. Biskop M. Prædiken
BA, s. 373 er vil spille denne Rolle. Et · Exempel paa det Sidste findes i et Eventyr af Fr.
NB19:76 ge, men Idealitet har han dog. / · Exempel paa det strax i første Øieblik at
NB12:99.a Det vilde være et stærkt · Exempel paa det: at hænge løst ved Livet.
NB10:28 tsen. / Tag Martensen, det er et · Exempel paa dette Mynstersk-Goethiske at gjøre
JJ:128 Dame, der i 35 Aar ikke sov). / / · Exempel paa Dialektik i Retning af Skyld og Uskyld
NB15:72 νος. / Ogsaa et · Exempel paa Dialektik. / / Χstd. gjør Synden
NB2:218 ød og de 3 smaae Fisk / er et · Exempel paa Eenheden af den guddommelige Overflod
FF:28 Bord og kuldseglede. – / Som · Exempel paa en Arie, der i en vis Henseende er
Oi5, s. 237 u begynder det. / Dette er et · Exempel paa en Bestemmelse, som gjælder om Alle,
TS, s. 52 Og see, her har Du strax et · Exempel paa en Bevægelse, der er Uro i Retning
Papir 254 tionen som et mærkeligt · Exempel paa en for alle uvedkommende Bestanddele
BOA, note en. Saaledes skal man have haft · Exempel paa en Forfatter, der i Forordet til hver
NB12:179 er det som et tilstrækkeligt · Exempel paa en Helvedes Glæde, at Jøderne
SLV, note t Ingen, der gjorde det? / Som · Exempel paa en ikke umærkelig Art af Mystification,
AA:1 ykkelige By men tillige som et · Exempel paa en Kirke, der er bygget paa en Klippe,
BN, s. 122 udvortes Vished) tilføie et · Exempel paa en mærkelig Art Langsomhed i en
NB22:35 givne Relativitet. / Det bedste · Exempel paa en saadan gjennemført Sophistik
EE1, s. 121 die, der bærer disse. Som · Exempel paa en saadan Opera vilde jeg anføre
BOA, s. 128 Differentsen. Lad os tage et · Exempel paa en saadan ordentlig Enkelt, og lad
DD:69 rische Elfenmärchen forekommer · Exempel paa en Skifting med afgjort musicalsk Genie
Papir 224 e for en Samtid ( som et saadant · Exempel paa en Stræben efter et Erkjendelsens
BB:7 denne Maade at blive et eneste · Exempel paa en Virtuos i al jordisk meest forfinede
BB:22 p. 317, som anføres som et · Exempel paa en vis Art af Hypochondrie. Den er
Papir 414 dialektisk og saa lyrisk. / Som · Exempel paa et Numer af blandede Følelser kan
EE2, s. 149 at det er et godt betegnende · Exempel paa et reent Pligt-Forhold. Imidlertid
Brev 268 ige Øiemed. Her blot et · Exempel paa et regula Detri-Stykke i den Stiil:
KG, s. 127 lfældet, og her er just et · Exempel paa et Sandsebedrag, forsaavidt den blot
EE1, s. 127 jeg senere skal anføre et · Exempel paa for at vise, at det er Mere end en
NB28:87 holdt mig roligt. / / / Atter et · Exempel paa Fordoblelsen. / / Luc. 21, 17.18. /
SLV, s. 140 ve. / Skulde jeg nævne et · Exempel paa Forelskelsens Misvisning, saa vil jeg
NB:176 15) er fremstillet et mærkelig · Exempel paa Forening af Riigdom og Sparsommelighed.
NB8:11 iledelse. / Men atter her et · Exempel paa Forskjel mell. Idealitet og Virkelighed.
NB14:147 vrigt seer man nu her et · Exempel paa Forskjel mell: Fader-Kjerlighed og
NB12:121 er det bekjendte Kantiske · Exempel paa Forskjel mellem det Tænkte og det
Oi5, s. 243 g ikke.« / See her et · Exempel paa Forskjellen mellem det Officielle og
NB8:105 , hvor ere I saa afmægtige. / · Exempel paa fuldkommen Galimathias af en Climax.
BA, note igt netop her ogsaa at finde et · Exempel paa hiin Opfattelse af det Erotiske som
NB11:215 hold til Χstd, seer man et · Exempel paa hos selv den ellers ædle Fenelon
NB19:67 var Vanvid vilde det være et · Exempel paa Humor, dersom et Msk vilde sige til
NB30:116 del Verden som en rar Verden. / · Exempel paa hvad jeg kalder det Criminelle. /
Not7:3 ik han iblandt dem som et lysende · Exempel paa hvor lidet et Msk. behøver, »
NB14:86 en Nat ved Bullar-Søen). / Et · Exempel paa hvorledes man ikke skal prædike,
NB9:68 og de 30 Secler tilbage. / Som et · Exempel paa hvorledes Mynsters Tale om Χstd.
IC an være gavnligt; men her er et · Exempel paa indirecte Meddelelse, eller Meddelelse
BI, s. 354 an har skrevet, kan afgive et · Exempel paa Ironiens indre Oekonomi i Stykket,
OTA, s. 417 nde om det meest ophøiede · Exempel paa Kamp for en Overbeviisning, at vi da
Not1:7 r: 2, 7. Ebr: 2, 3.4. 3 Chr: · Exempel paa Lydighed, Kjerlighed og Selvopoffrelse.
NB8:40 g saaledes skal det være. / Et · Exempel paa manglende Reduplikation i Situation.
Papir 325 holdt en opbyggelig Tale. / · Exempel paa Modsigelse i det rhetoriske Foredrag.
NB4:117 Tænk Dig, for at tage et · Exempel paa noget Enkelt, tænk Dig en viis Olding,
NB13:16.a le denne Sag været og er et · Exempel paa noget nær en af de største Afstande
NB9:61 ligieus Forstand. / Han er mig et · Exempel paa og et Beviis for, at et Msk. ikke forstaaer
Papir 371:1 her strax kunne faae et · Exempel paa Reduplikation. Naar jeg siger, hvad
JJ:1 2. / Mai. / Et ganske fuldendt · Exempel paa Romantik finder jeg i det Gamle Testamente,
NB13:40 siger: Herre hjælp mig. / / / · Exempel paa Rædsel. / i Situation / /
DS, s. 252 aaelse med Dig. Her er saa et · Exempel paa sand Selvfornegtelse, hvortil altid
DS, s. 250 g Beregning. / Lad os tage et · Exempel paa sand Selvfornegtelse. Luther fE. Han
NB20:170 , at de skulle. / Tag nu her et · Exempel paa Sandsebedrag. For at Verden skal ansee
BI, s. 84 af Xenophon opbevaret som et · Exempel paa Socrates' Gymnastik. Det kunde synes,
BA, s. 389 om vi ville tage dette som et · Exempel paa Tiden, da er de 70,000 Aar for Tanken
NB17:22 rend han begyndte.« / Et · Exempel paa Tro, hvor det gjælder om at svinge
GG:6 det han fremhæver Abraham som et · Exempel paa Troen, ikke hellere har taget det Moment
NB10:94 rykke, at den gaaer under. / Som · Exempel paa Ucorrecthed hos Luther kan anføres
NB12:114 Du. / / / Det er strax et · Exempel paa Ulykken af det Christeliges og det
Papir 369 elsesviis: saa er dette et · Exempel paa Uredelighed. Og dette er netop Forholdet
AE, s. 100 Dette er et ret godt · Exempel paa Veltalenhedens fromme Svig; det er
BA, s. 408 der man i Middelalderen ogsaa · Exempel paa, at denne Overveielse er bleven længere
NB32:94 gsaa see, om man kan vise mig et · Exempel paa, at der nogensinde har forenet sig
EE1, s. 97 aaledes med Musikken. Som et · Exempel paa, at det stundom kan være aldeles
BI, s. 274 hres Ansichseyns aufhebt. Som · Exempel paa, at det Universelle hos Socrates har
EE2, s. 231 gheds Udfoldelse. Som man har · Exempel paa, at Elskende have en vis Lighed med
PMH, s. 85 de dele med mig. Man har haft · Exempel paa, at en Mand, der vandt den store Gevinst
NB21:139 orsaavidt man anfører som et · Exempel paa, at en Ubetydelighed sætter stærkest
EE1, s. 286 et umuligt. Vel har man havt · Exempel paa, at en Zigeunerinde har baaret sin
BOA, s. 159 maa ansees for et forbausende · Exempel paa, hvad Charakteerløshed og Mangel
EE1, s. 134 aaledes har jeg atter her et · Exempel paa, hvad det vil sige, at Don Juan gjenlyder
EE2, s. 98 hans Ægteskab uden som et · Exempel paa, hvad et Menneske kan formaae. Eller
EE1, s. 100 barhedens Conkretion. Som et · Exempel paa, hvad jeg mener, vil jeg lidt nærmere
NB15:19 re. / Her seer man strax et · Exempel paa, hvilket Sludder det er, at det frivilligt
KK:7 d var Pharao bleven et levende · Exempel paa, hvor aldeles Intet Msk. udrettede
NB35:3 / Her seer man forresten et · Exempel paa, hvor nær Ironien altid ligger ved
EE1, s. 133 ke i sin Orden og her see et · Exempel paa, hvor nøie efter Ordet det maa tages,
KG, s. 240 saa man altsaa her seer et · Exempel paa, hvor taabeligt det er, hvor uforstandig
NB23:214.a men og Uvirksomhed. Han er et · Exempel paa, hvor tungt det falder et Msk. at afdøe.
Not3:2 er for en Recension og tillige et · Exempel paa, hvorledens en saadan kan blive i høieste
Papir 408 g Under. / Her seer man et · Exempel paa, hvorledes Alt er forvirret, naar man
AE, s. 280 e et Subjekt. Her er igjen et · Exempel paa, hvorledes den simpleste Opgave er
NB33:7 n. / Man seer tillige her et · Exempel paa, hvorledes det hænger sammen med
EE1, s. 116 lethed. Man seer da atter et · Exempel paa, hvorledes det Musikalske maa frem,
BI, s. 233 ralsk. Vi har da atter her et · Exempel paa, hvorledes det stod sig med Socrates'
NB12:41 enne Yttring af ham tjene til et · Exempel paa, hvorledes en Charakteerløs kan
NB2:209 Henrich Steffens er et godt · Exempel paa, hvorledes en velmenende Orthodoxie,
BB:37 , 51, 52. / / Jeg erindrer et · Exempel paa, hvorledes i et saadant Liv Alt bliver
NB21:17.a lv. / Men atter her har man et · Exempel paa, hvorledes man i Χsthed har afskaffet
CC:12 l i Sandhed givet et frappant · Exempel paa, hvorledes man kan tjene to Herrer,
Papir 99:1 iet. / d. 16. Dec. 34. / Som · Exempel paa, hvorledes Noget fra een Side kan tjene
NB21:147 tenebræ. Der seer man et · Exempel paa, ikke at gjøre noget nærværende.
Papir 463 ! Betragt det som atter et · Exempel paa: den objektive Forkyndelse af Χstd.
3T44, s. 275 hvem Døberens ophøiede · Exempel passer ganske, skjøndt i Ringhed; de
AE, note dning mangler det aristotelske · Exempel Reflexion, men Definitionen mangler det,
Not1:6 . 1 Pet: 1, 3. / Apostlernes · Exempel Rom. 8, 38. 1 Cor: 15, 31.55, 2 Cor: 4,
PCS, s. 128 at studere; thi just af Trops · Exempel seer man, at Tidens Længde endda ikke
NB12:162 . Middelalderen. Χstus som · Exempel skal netop skrue Prisen saa frygteligt
NB10:198 remstiller Exemplet. Just dette · Exempel skal ydmyge os, lære os hvor uendelig
SLV, s. 324 den ved sin Forbøn og sit · Exempel som Bedende: saaledes gives der ogsaa Mennesker,
Not4:41 Jeg skal oplyse det med et · Exempel som jeg tager af den 19de Forelæsning:
NB12:162 ell. Χstus som Gave og som · Exempel som mellem Tro og Gjerninger. Men mon Luther
NB22:145 denne Henseende saa vildledende · Exempel som Mynster) at Præster ere lig Politie,
Brev 46 jeg har jo Werders advarende · Exempel til at bestræbe mig for Korthed. /
NB4:8 er-Livs Erfaring som et lille · Exempel til at oplyse den Sandhed, eller
BOA, s. 139 at det Almene ved Mag. Adlers · Exempel var blevet belæmret med en lille Forstærknings-Bataillon
NB:116 Ordsprog under Overveielse. / Som · Exempel vil jeg anføre Jesu Sirach 4, 29: strid
BI, s. 88 matoriske til Anskuelsen. Som · Exempel vil jeg anføre Mem. IV, 4, Samtalen
BA, note ikling kan svare til det. ( Som · Exempel vil jeg anføre p. 209–211. Das
EE1, s. 79 tid det Dæmoniske. Som et · Exempel vil jeg anføre: irische Elfenmährchen
BI, note forstyrrende Tilsætning. Som · Exempel vil jeg for Xenophons Skyld anføre Mem.
Not9:1 men Mangel af Opdragelse og · Exempel vilde fordærve det endnu meer, og hvor
AaS, s. 41 t ved din Virksomhed, men dit · Exempel vilde, som Præsten pleier at sige, virket
Not11:23 tus purus er, som Spinozas · Exempel viser, Intet at gjøre; bort fra denne
NB17:102 e det – hvad Christi · Exempel viser. / O, hvor Mange vare vel De i Christenhedens
Papir 53:2 Identitets Lære er ogsaa et · Exempel) / d. 29 Sept. 1834. / En Inspiration maa
Papir 365:5 som Kunst ( Skolastik er · Exempel) men ogsaa naar det der skal meddeles som
EE2, s. 48 hvorfor jeg ikke bruger dette · Exempel). Endnu et Exempel. Som bekjendt have flere
ER, s. 202 . Det vilde jo, for at tage et · Exempel, afstedkomme stor Forvirring og Uorden,
NB:87 kan være uvidende derom) er det · Exempel, Analogie; ell. er det af den Vigtighed
F, s. 502 r saaledes ikke, for at tage et · Exempel, at alle de Beviser for Sjelens Udødelighed,
OTA, s. 334 re, hvad han viste ved sit · Exempel, at Byrden er let, selv naar Lidelsen er
SLV, s. 113 lse, og dog er det ikke uden · Exempel, at en Mand blev distrait, fordi han havde
OTA, s. 425 d man lærer af Apostlenes · Exempel, at Frimodigheden lidende formaaer dette
AE, s. 537 Christendom. Det er ikke uden · Exempel, at Mennesker, der ikke selv tidligere have
F Er det ikke, for at tage et enkelt · Exempel, atter og atter forkyndt af Philosophiens
DS, s. 210 rævl. Naar, for at tage et · Exempel, Christus udsender Disciplene – nu
EE1, s. 123 er, for blot at anføre et · Exempel, Commandantens Gjenkomst en uhyre Ironi;
TS, s. 99 s Selviskhed! Lad mig tage et · Exempel, dannet efter hine gamle Fortællinger
EE2, s. 33 tærer paa, for at tage et · Exempel, de forliebte Mennesker med de lasede Hjerter,
NB15:51 thi for at tage et ringere · Exempel, De, der stenede Stephanus, saae dog ikke
TTL, s. 433 e, der opmuntrer ved sit eget · Exempel, den Begavede, der har Veltalenhedens Magt
BOA, s. 188 adanne Aabenbaringer som, til · Exempel, den i Forordet beskrevne. Enten er da Adlers
BOA, s. 204 adanne Aabenbaringer som, til · Exempel, den i Forordet til hans Prædikener beskrevne.
NB28:15 ldt sig til Socrates som et · Exempel, den Mand, til hvem jeg har haft en mig
BOA, s. 183 ortes Aabenbaringer, som, til · Exempel, den, De har beskrevet i Fortalen til Deres
BI, s. 88 faldende. Ligesom ogsaa i det · Exempel, der anføres i § 24 af Utaknemlighed,
TS, s. 68 dige nok. Eller for at tage et · Exempel, der dog altid har en Lighed med hiint i
F, s. 524 Sligt; det var Andres Tale og · Exempel, der forførte mig. Da vil Forvirringen
NB26:85 Glæde. / Dette er kun et · Exempel, der kunde blive utallige Exempler; thi
EE2, s. 22 Du i dette Tilfælde see et · Exempel, der maaskee kan oplyse Dig om, hvorvidt
BA, s. 359 til strax at kunne danne sit · Exempel, der om det end ikke har Facticitetens Autoritet,
NB31:139 on, for blot at tage dette · Exempel, der vare istand saaledes at gribe det an
BB:7 d.« Han anfører som · Exempel, det at staae paa et høit Bjerg og derfra
NB10:185 e det. Det, for at tage et · Exempel, det er sandt, at jeg » religieus
KG, s. 317 yrkelse. Lad mig anføre et · Exempel, det første det bedste blandt de tusinde
TSA, s. 106 Kategorier. Lad mig tage et · Exempel, det første det bedste. Jeg tager det
BOA, s. 222 e Kategorier. Lad mig tage et · Exempel, det første det bedste. Jeg tager det
BOA, s. 154 Ingen skal vildledes ved mit · Exempel, ei heller er jeg paatrængende mod Gud,
NB:107 an gjøre Fordring paa mit · Exempel, ell. paa mit Livs Antecedentser, jeg staaer
Oi10, s. 393 . / Lad mig, for at tage et · Exempel, erindre om Noget, som dog endnu ikke kan
SLV, s. 259 og sig, hvilket ikke er uden · Exempel, fik jeg aldrig at vide, da han levede,
Brev 84 endnu anføre Dig et lille · Exempel, for at Du kan forvisse Dig om, at jeg er
BA, s. 449 nd den anden. Jeg vil tage et · Exempel, for at gjøre Alt saa concret som muligt.
Oi10, s. 412 / Dan et ganske vilkaarligt · Exempel, for desto tydeligere at see Sandheden!
3T44, s. 270 kal have rigelig Overflod af · Exempel, Formaning, Advarsel og Optugtelse, naar
BI, s. 305 skjæmme, oversees her. Det · Exempel, han til Slutning vælger fra det Begreb
CT, s. 192 r at blive ved det anførte · Exempel, hvad er det, hvis Verden skulde være
BA, note en anden, og man kan her see et · Exempel, hvor besynderligt Alt bliver, naar Metaphysik
OTA, s. 282 nsten stiger. Lad os tage et · Exempel, hvor den forfængelige og verdslige Adspredelse
BI, note – Vi ville tage et andet · Exempel, hvor Socrates endog i Xenophons Fremstilling
OTA, s. 385 edens Vei, han viste ved sit · Exempel, hvorledes man gaaer paa Barmhjertighedens
Papir 4:1 ved Exemplet ei som det var · Exempel, idet han nemlig saae, at ogsaa den samme
Brev 83 ell. til at følge hendes · Exempel, ikke til det Første, fordi jeg i en
JJ:161 ionalisme i Overtro.. / Det er et · Exempel, jeg kan bruge. Steffens fortæller i
4T43, s. 118 inker Enhver med sit herlige · Exempel, kalder Enhver i sit skjønne Ord. Medens
SD, s. 161 skal anføre dette som et · Exempel, medens det dog derhos tillige har et dybere
FB, s. 115 ulde have frelst Mange ved sit · Exempel, men dog ikke være bleven Troens Fader;
NB10:34 har jeg jo gjort Alt for at mit · Exempel, min Collision ikke skulde blive til Skade
BOA, s. 137 eholdt den Bekymring, at hans · Exempel, naar han indtager Stillingen extra ordinem,
NB12:150 givet Verden et frygteligt · Exempel, nu give lige det modsatte. – Dog
NB12:178 den Sort Msker. Lad mig tage et · Exempel, og af dem har jeg da i sneseviis. Der sidder
SLV, s. 70 st foregaaer med et lysende · Exempel, og bortødsler Alt, blot for ved Modens
EE2, s. 179 æffer man dog eet og andet · Exempel, og da jeg troer, det kan være gavnligt
BI, s. 84 nført denne Samtale som et · Exempel, og forsaavidt væsentlig maa henholde
SLV, s. 79 ggen. De Andre fulgte hans · Exempel, og fuldkommede den symbolske Handling med
NB11:79 rt? Han har taget et enkelt · Exempel, og hvilket? Gjerrighed – hvor tankeløst.
TS, s. 99 rd – lad mig tage et · Exempel, og lad mig dertil vælge, hvad vi Mennesker
TS, s. 50 des, at jeg strax skal give et · Exempel, og tillige vise, hvorledes jeg blandt Andet
NB32:120 gt. / Jeg vil anføre et · Exempel, og vælger dertil et Exempel af Lessing,
NB2:113 an er; foregaaer jeg med et slet · Exempel, saa god Nat. Fremdeles venter jeg en Mand
BOA, s. 265 beraaber man sig paa Andres · Exempel, saa man bestandigt undgaaer et afgjørende
TSA, s. 102 Indifferents. Lad os tage et · Exempel, saa simpelt som muligt, hvor dog Forholdet
BOA, s. 219 Indifferents. Lad os tage et · Exempel, saa simpelt som muligt, hvor dog Forholdet
OTA, s. 218 ende negtet at virke ved sit · Exempel, selv om han var fjernet fra alle andre
EE1, s. 76 es, for blot at anføre et · Exempel, siger man: jeg veed egentlig ikke at gjøre
AE, s. 328 Job troede, for at tage dette · Exempel, skal fremstilles saaledes, at det for mig
Papir 416 t foregaae den med et godt · Exempel, som en lavcomisk Person tosser om paa Dandseboder
NB29:6 nskeligt at see. Her blot et · Exempel, som er faldet mig paa. / I første Mosebog
NB31:15 eg altid meent og sagt. / Her et · Exempel, som jeg dog vil optegne, hvor utilbøilig
NB35:17 gede er der ikke. / Blot et · Exempel, som jeg oftere har anført. Tag Martyriets
CT, s. 235 es og alle Sandheds-Vidnernes · Exempel, thi de have Intet formaaet at udrette.
AE, s. 48 ellig-Aand. Dette blot som et · Exempel, thi det følger af sig selv, at det er
Brev 16 i disse Dage igjen har oplevet et · Exempel, thi jeg veed det jeg vil om nogle Dage
OTA, s. 404 dlet, gjør Sandheden, for · Exempel, til et Middel i Pengebegjerlighedens, eller
BB:12 ichen Beispiel, abscheulichen · Exempel, vnd trew hertzigen Warnung zusammen gezogen
Papir 548 enten Nonsens eller Hyklerie / · Exempel. » Den, som ikke bekjender mig for
NB28:6 m for Gud. / Lad mig tage et · Exempel. Χstus siger til den rige Yngling:
Papir 1:1 g med L. Valla med Reuchlins · Exempel. – Han blev ogsaa angrebet i et latinsk
Not9:1 ket som belærende er hans · Exempel. – Præst – Konge ɔ: han
CC:13 r Ingen, der vil følge mit · Exempel. / / Paa Bryllupsdagen kom et Brev fra hendes
NB12:58 rtioner i et ganske simpelt · Exempel. / / Skriften siger: søger først Guds
Papir 429 1) han har efterladt os Alle et · Exempel. / 2) han har lidt for os / 3) han har lidt
NB9:54 , indvirket i lyrisk Commentar. / · Exempel. / A: T: Det var i en ældre Tids Psalmedigtning
NB24:156 n Indflydelse paa En: herpaa et · Exempel. / Der existerer en tydsk Oversættelse
Oi10, s. 415 aabende. / Lad mig danne et · Exempel. / Der lever i en By en Fremmed; han eier
IC, s. 67 efæstet ved hans advarende · Exempel. / Dette er hans Livs to Afsnit. Det begyndte
F, s. 487 selv foregaaer med et priseligt · Exempel. / Dog Resultatet blive hvad det nu skal
NB12:162 ret i Retning af Χstus som · Exempel. / Men herved maa erindres. Luther forefandt
PMH, s. 65 egaaer Menigheden med et godt · Exempel. / Skriftet » Gjentagelsen«
Papir 501.a saa Charakteer-Dannelse. / Et · Exempel. / Suk. / Give Gud, at der ikke var eet
NB13:55.a der ikke tales om. / Blot eet · Exempel. / Verdsligt stiges der saaledes: naar et
Not10:8 r ellers blot Betydning som · Exempel. Alle Mskers Forsoning er betinget ved Χsti
Oi7, s. 313 am fremmed. / Lad mig tage et · Exempel. At leve saaledes, at man arbeider mere
NB25:38 vise Medlidenhed. / Tag et · Exempel. At sætte en Idee ind. Ja det Almindelig-Msklige
EE1, s. 218 var han vel et ret passende · Exempel. Baglænds vilde han da komme til at opdage
FB, s. 161 . Dette oplyses oftere ved et · Exempel. Barnet er das Innere, Manden das Äußere;
EE1, s. 255 hensynke i. Jeg vil tage et · Exempel. Da Clärchen i Goethes Egmont faaer
NB16:91 rig til at skabe. Lad os tage et · Exempel. Den Genialitet at kunne, i socratisk Forstand,
KKS, s. 105 ealitet. Lad os tage et andet · Exempel. Der er en Lyrik, som man maatte kalde Ungdommelighedens
Papir 463 , med hvilke Du lever. / Tag et · Exempel. Der er i enhver Tids-Alder Forbrydelser,
NB20:57 Verden. / Lad mig danne et · Exempel. Der lever samtidigt med Χstus et Msk,
DS, s. 176 dru. / Lad mig tage endnu et · Exempel. Der var en Tid, da Kunsten forsøgte
EE1, s. 288 derpaa. Jeg vil anføre et · Exempel. Der var et Menneske, hvis Passiar et Livsforhold
NB31:140 g give den hvad dens er. / · Exempel. Dersom der lever et Msk, som virkelig med
NB22:173 iske. Eller for at tage et · Exempel. Det at sætte Forargelsen – ja
AE, s. 82 Epileptiske. Lader os tage et · Exempel. Det existerende Subjekt er evigt, men som
EE2, s. 162 heden nær. Jeg vil tage et · Exempel. Det maa naturligviis være dristige Modsætninger
SLV, s. 128 es at see den, paa Gaden for · Exempel. Det var forleden Dag, jeg gik ufortrødent
Brev 84 Emil lær dog lidt af mit · Exempel. Eller har Du den fixe Idee, at hiin Pige
AE, note lyse det Samme ved et ædlere · Exempel. Elskeren kan » vove« Alt
NB13:50 eligere. / Tag et ganske simpelt · Exempel. En Betjent ved et Opløb han siger: vær
NB22:42 sket. Tag et ganske simpelt · Exempel. En Kræmmersvend fE der er vant til,
NB16:94 at indgaae Pagten. Tag et andet · Exempel. En letsindig Forskrivelse – da det
NB17:69 Dom videre. Lad mig tage et · Exempel. En Lærd, der med den yderste Forsigtighed
Oi7, s. 302 lificerede Art Ugudelighed. / · Exempel. En Mand er tilsinds at ville ernære
Papir 433 stisk. Eller tag et mindre · Exempel. En Mand tilbyder en Pige Ægteskab; maaskee
Oi5, s. 228 l det af Kjerlighed. / Tag et · Exempel. En Prophet – tænk nu først,
JC, s. 33 andre Philosopher fulgte hans · Exempel. En saadan Sætning lod der sig, philosophisk
BI, s. 246 s, at han benytter det som et · Exempel. Enhver altsaa, der blot har nogen Læsning
NB20:82 ke simpel det man skal.). Tag et · Exempel. Et Msk. ønsker at indvie visse Dage
F, s. 526 l Bedste. Jeg vil anføre et · Exempel. For at forhjælpe mig til en bedre Indsigt,
FB, s. 204 Socrates kan man bruge som et · Exempel. Han var en intellectuel tragisk Helt. Hans
JJ:163 et Religieuse? Mit eget Liv er et · Exempel. Havde jeg fulgt min Lyst, valgt hvad jeg
KG, s. 88 Fare, som vi see af Tobiæ · Exempel. Herskeren havde under Livsstraf forbudet
NB32:93 t for Scalaen oven fra nedefter. · Exempel. Hvis En er den i Fornuft og Viisdom Overlegne,
Oi3, s. 198 uldkommen Hedenskab. / Tag et · Exempel. Hvis Staten blev tilsinds at ville forhindre
NB13:48 undgaaet. Tag et høiere · Exempel. Hvor mange Tusinder have ikke fundet det
Oi5, s. 234 lokken med. / Lad mig tage et · Exempel. I » Christenhed« er dette
BI, note n. Jeg vil oplyse dette ved et · Exempel. I det lykkelige Grækenland blev Naturen
PMH, s. 79 g dette blot som et større · Exempel. I Individet viser Gjentagelsen sig saaledes
NB10:198 n: alene for at efterlade os et · Exempel. I saa Fald faaer vi Loven og Fortjenstligheden
Brev 271 ndbilledlige. Her strax et · Exempel. Idag seer jeg saaledes igjen et Avertissement
CC:13 . Saaledes for at give Dig et · Exempel. Idag træder min Svoger Kommission
EE2, s. 174 vil gjerne tage Dig selv til · Exempel. Jeg har aldrig negtet Dig udmærkede
NB17:50 g ind paa det Absolute. / Dan et · Exempel. Jeg har jo ogsaa et Ansvar for min Forstand.
BA, s. 379 et ingen Gavn har af det gode · Exempel. Man passe dog vel paa, at dette Barn ikke
Papir 365:5 / Lad mig oplyse ved et · Exempel. Militairet antager, at enhver Bondekarl,
SD, s. 222 ær. Jeg skal anføre et · Exempel. Naar et Menneske, der har været hengivet
OTA, s. 229 es for et følgeværdigt · Exempel. Nei, alt Dette spørger Talen ikke om,
NB11:79 Digteren grebet et forkeert · Exempel. Og derpaa udvider han, som det hedder,
Oi8, s. 349 r og Baand. / Dette er kun et · Exempel. Ogsaa indrømmer jeg, at intet af de
Oi6, s. 275 r at skjule hvad det er. / Et · Exempel. Paa Theater-Placaten staaer altid ligefrem:
NB26:9 at tage hans Ord. / Et andet · Exempel. Paulus siger: en Arbeider er sin Løn
NB10:185 ledes for at tage et andet · Exempel. Polemisk er jeg af Naturen og det om hiin
NB26:48 ham deraf. / Lad os tage et · Exempel. Præsten prædiker over de Ord: Χstus
NB25:110 ølgelse efter Χsti · Exempel. Saa er man berettiget til at tale saaledes,
LP, s. 41 . Vi ville tage et speciellere · Exempel. Skal han skildre Barndommen, da træder
EE2, s. 48 uger dette Exempel). Endnu et · Exempel. Som bekjendt have flere strænge Secter
Papir 460 en faaer Anseelsen. Tag et · Exempel. Tænk En, der – hvor underlig end
NB21:77 v: / Blot et ganske enkelt · Exempel. Vil En spare sig selv og ikke vove hverken
NB17:31 Sandhed forkyndt dette? / Tag et · Exempel: at forkynde christelig Selvfornegtelse.
AE, note ollision med det Ethiske. Hans · Exempel: at man leer af et stygt og fordreiet Ansigt,
Papir 526 ng) at bruge Bibel-Udtrykket. / · Exempel: den Christne er en Gjæst, en Fremmed,
NB29:12 Henseende Tischreden er et · Exempel: en Guds Mand, der i jævn Gemytlighed
NB11:183 e. / For at blive ved det tagne · Exempel: ikke at gifte sig, saa er her Sagen let
BOA, s. 154 n Bedre kunde fristes af hans · Exempel: ja, da kunde han, ydmyg for Gud, have slaaet
BI, note en, 1837. / Jeg vil anføre et · Exempel: Mem. III, 14, 2 om den, der spiste Suul
LA, s. 70 at følge den Udmærkedes · Exempel: saa vilde Forstandigheden atter have forvandlet
LA, note aledes for blot at anføre et · Exempel: Scenen i Commerceraadens Huus, da Lusard
BI, note Eller for at tage et andet · Exempel: Socrates' Apologi ( Ast 8 B. Pag. 98):
Papir 4:1 har her vildet anføre et · Exempel; men har saa i det første Leed holdt
SLV, s. 319 g paa Johannes den Døbers · Exempel; men Johannes er intet ligefremt Paradigma,
Not9:1 de det Onde af Opdragelse og · Exempel; men Mangel af Opdragelse og Exempel vilde
BOA, s. 154 er for det Bestaaende af hans · Exempel? Nei, slet Intet. Uden at have forstaaet
Papir 469 . / Skal jeg tage endnu et · Exempel? Nu vel, lad mig tage en Mand, der paa forskjellig
Papir 556 ække af Aar med maaskee · exempelløs Taalmodighed at have udholdt ( ogsaa af
BB:51 schönen und kurzweilichen · Exempeln und Gleichnissen, Parabeln und Historien«
BB:12 Erinnerungen und schönen · Exempeln, menniglichen zur Lehr und Warnung außgestrichen
PMH, note anvises Plads i en eller anden · Exempelsamling som begeistrende Forskrifter for alle æsthetiske
F, s. 486 anvises Plads i en eller anden · Exempelsamling som begeistrende Forskrifter for alle æsthetiske
BA, s. 460 r sin Død træde af i en · Exempelsamling. Af Endeligheden kan man lære meget,
EE1, s. 140 ende Udvikling ved her strax · exempelviis at nævne, hvad der skal udgjøre dens
BB:2 ndene; i saa Hens: anføres · Exempl. p. 66-69. – p 69 Zeitraüme der
CC:10 isio. Necesse igitur erat, ut · exempla eorum, quæ sunt in coelis, illis purgari,
Brev 252 erfor har jeg valgt at sende et · Exemplar » til de Tvende«. Det er
NB31:149 Individ, ɔ: Individ bliver · Exemplar ɔ: vi ere Dyr. Men det forstaaer sig
Brev 126 kan hjælpe sig med eet · Exemplar – af » Kjerlighedens Gjerninger«.
JJ:412 ft, som jeg har bemærket i mit · Exemplar ( Gerlachs Udgave). / Idag hørte jeg
Brev 186 jeg ikke godt kan laane Dig mit · Exemplar af » aus meinem Leben«.
NB9:42 orgenfrie, jeg bragte ham et · Exemplar af » Kjerlighedens Gjerninger.«
Brev 77 utning, at De skulde have et · Exemplar af Alt hvad der kommer fra mig. Jeg erkjender
AE, s. 506 døbt, han har jo faaet et · Exemplar af Bibelen og Psalmebogen forærende:
NB32:146 findes Stedet bemærket i mit · Exemplar af Böhringer) / siger: og et Martyrium
NB33:50 roer jeg, bemærket i mit · Exemplar af Böhringer) og ved for evig at skille
NB16:32 sk nok. / Det andet normale · Exemplar af Confusion er Dorner. Han forekaster
JJ:339.e re? / Jeg har kjøbt et nyt · Exemplar af den canoniske Ret for atter at studere
AE, s. 434 derligt nok, skal Menighedens · Exemplar af den gamle Psalmebog være særdeles
Brev 254 r vistnok i sin Tid modtaget et · Exemplar af den i medfølgende Pakke indlagte
NB5:118 ( moralske Skrifter, i mit eget · Exemplar af den lille tydske Oversættelse har
Brev 73 n af En Hverdagshistorie bestemte · Exemplar af Den litterære Anmeldelse har jeg
AE, s. 23 mere. Saa kjøber han et nyt · Exemplar af den samme Bog for ikke at forstyrres
Brev 255 Gang at sende en Mæcenas et · Exemplar af den samme Bog, fordi andet Oplag er
Brev 126 errakte den afdøde Monark et · Exemplar af denne Bog, at en Dør gik op til et
Brev 202 des i Vinduet et udstoppet · Exemplar af denne Fugl. Da den er en Standfugl,
NB24:164 iel med Guldsnit indbundet · Exemplar af denne Henrichske og Pernilleske Leveviisdom,
Brev 66 ig dog takke Dem for det modtagne · Exemplar af Deres lille Bog. Vi sees saa sjeldent,
Brev 168 atterens Haand for mig bestemte · Exemplar af Deres sidste Skrift. Thi hvor saarende,
Brev 165 at berige Samlingen med et · Exemplar af Deres Skrifter; – jeg tænker
Brev 150 ring om denne Formiddag et · Exemplar af det N. T. og takker Gud for, at jeg
Papir 438 des en Bemærkning i det · Exemplar af det N. T., af hvilket Bindet er revet,
AE, s. 503 evidsthedens Totalitet, og et · Exemplar af en Dyreart. Der findes derfor heller
Brev 252 «. At sende Dem et · Exemplar af en lille Bog, som De dog formodentligen
Brev 72 d at tilstille ham medfølgende · Exemplar af en lille Bog. / Det andet Exemplar er,
Brev 77 dring. De modtager herved et · Exemplar af en lille Bog. Men samtidigen er en anden
Brev 58 eres Ønske. Det medfølgende · Exemplar af Enten – Eller er vistnok velconditioneret,
NB11:103 Digterne her hjemme fik hver et · Exemplar af Enten – Eller. Det syntes jeg
FB, s. 193 Begyndelsen af et forulykket · Exemplar af et Menneske! Hvilken ethisk Modenhed
EE2, s. 309 Menneske, at blive et defect · Exemplar af et Menneske. / I Middelalderen greb
NB18:74.a ( Stedet er bemærket i mit · Exemplar af hans Prædiken.) Han siger ogsaa et
Brev 36 s for Dem, – det eneste · Exemplar af hele Oplaget, der egnede sig hertil.
Brev 72 Modtager. At sende Dem et saadant · Exemplar af hvad jeg skriver er mig kjært at
Brev 254 De modtager medfølgende · Exemplar af Kjerlighedens Gjerninger; det modtager
AaS, s. 46 Rec. har maaskee kjøbt et · Exemplar af min Disputats, har ikke været fornøiet
Brev 166 naviske Bogsamling i Rom med et · Exemplar af mine Skrifter.« I Sandhed et
Papir 326:3 det. / bemærket i mit · Exemplar af Oversættelsen. / /
Not15:6 om mig. Der findes ogsaa et · Exemplar af Pseudonymerne til hende; der blev af
NB:13.a e! / ( Stedet er mærket i mit · Exemplar af Schleiermachers Oversættelse 2d Bog.)
SLV, s. 92 orældrene har modtaget et · Exemplar af sin Skolebog, allerede førend Aaret
Brev 166 Høiærværdighed et · Exemplar af Skrifterne. / Af » Enten –
Not13:41 der, jeg har udpeget i mit · Exemplar af Spinoza, og mine Anmærkninger dertil
Brev 56 en, jeg hermed sender Dem et · Exemplar af, skulde findes mere Geschrey end Sagen
SFV, s. 87 t at være Menneske er som · Exemplar at tilhøre en med Forstand begavet Slægt,
Brev 64 t Oplag, blev øieblikkeligt et · Exemplar bestemt for Dem. Men tilfældigviis boede
CC:8 ube, super omnia te præbens · exemplar bonorum operum in doctrina sanitatem, gravitatem
Papir 460 Særlige er: det enkelte · Exemplar eller Individ fremmedgjort fra ethvert
CC:6 eret Jesus Chr: omnem misericordiam · exemplar eorum, qui post me fidem habituri sunt
NB33:15 eneste Dyre-Art, hvor hvert · Exemplar er ( ϰατα δυναμιν)
Brev 72 plar af en lille Bog. / Det andet · Exemplar er, som De vil see af Bladet foran i det,
CC:6 juventutem despiciat, sed sis · exemplar fidelium in verbo, in vivendi ratione,
Brev 77 g alligevel havde bestemt et · Exemplar for Deres Frue, frygtede jeg, at det da
BA der ikke var Individ, men kun som · Exemplar forholdt sig til sin Art, uagtet det paa
CC:10 cta santa introit Χ:, ad · exemplar formata verorum, sed in ipsum coelum, ut
NB14:112.b tilling. / i Anledning af det · Exemplar han har sendt mig af den lille Bog mod
Brev 231 ndler Langhoff. / Indlagte · Exemplar har jeg modtaget med Posten bestemt, som
NB9:42.b i en Forlegenhed, at jeg intet · Exemplar har medbragt for Dronningen. Han svarede:
NB29:105 saa nemt at rende med som · Exemplar i Flokken, som Tal med i Millionen, som
NB36:20 n nedsætter egl. sig selv som · Exemplar i Forhold til Art, har ikke Mod og ikke
KKS, s. 100 skeligt findes i meer end eet · Exemplar i hver Generation. Det bliver altsaa en
Brev 271 des vil jeg ogsaa lade mit · Exemplar indbinde. Paa den ene Side skal der saa
AA:32 ger.) / Forøvrigt har jeg i mit · Exemplar lagt Mærke ved adskillige Ting af samme
JJ:295 ie Bind og i 5te B. Jeg har i mit · Exemplar lagt Mærke ved dem. / det tyndeste Øl
BA, note arter derimod er ethvert senere · Exemplar ligesaa godt som det første, eller rettere
Brev 126 dende, burde have bragt et · Exemplar med bestemt for Dronningen. Saa har jeg
Brev 126 ningen, havde jeg bragt et · Exemplar med, bestemt for hende.«
NB28:96 es, at man ikke kan være · Exemplar men maa være Individ – »
EE1, s. 353 ende det skjønt indbundne · Exemplar og begyndte en Samtale om Bogbinder-Arbeide.
KK:2 en udgyder sin hele Fylde i et · Exemplar og er karrig mod de Andre; og paa den anden
NB33:50 Sligt forekom – baade · Exemplar og Slægt in uno. Imidlertid vilde det
NB30:90 divider, ɔ: hver Enkelt · Exemplar og Slægt: saaledes er der ogsaa en anden
BB:37 ltsaa ved at forære dem et · Exemplar siger dem, at de ere det, da det jo ellers
NB30:90 n Dyre-Slægt, at det ene · Exemplar skulde være en Qvalitet forskjelligt
Brev 159.1 skal paa Bladet i hendes · Exemplar staae: Frue R. Schlegel helliges dette
AE, s. 315 efrem det enkelte Dyr sig som · Exemplar til Arten, participerer uden videre i Artens
Brev 252 at gjøre? Jeg kunde sende et · Exemplar til Dem, Hr Instructeur, og et til Deres
Brev 166 raad Collin har afsendt et · Exemplar til hiin Bogsamling. / Med Høiagtelse
NB16:21 gtskab med Gud. / » · Exemplar« er mindre end » Slægt«;
NB18:74.a r ligesaa er bemærket i mit · Exemplar) at hvor Forfølgelse ikke er, der er
NB28:35 gen, Stedet er bemærket i mit · Exemplar) som tillod Christne at fritages for at
NB29:101 dsviis, og er bemærket i mit · Exemplar): at det at efterlade Slægt er Trøst
SLV, s. 92 r af Gud i Himlen modtog sit · Exemplar, ak, saa skjønt som en Guds Gave kan
Brev 166 viis ikke tilveiebringe et · Exemplar, da Oplaget allerede længst er udsolgt,
NB31:57 jennemsigtighed, Alt bliver · Exemplar, en mørk Klump. / Præste-Eden. /
Papir 377 Subscribenten modtager sit · Exemplar, finder det i sin Orden, at han læser,
Brev 254 at besvære Dem med igjen et · Exemplar, fordi andet Oplag er udkommet. /
NB24:30 e været at takke for mit · Exemplar, fordi der var Noget i den, jeg ikke kunde
G, s. 36 t i en eller anden Casus defekt · Exemplar, han kan godt bruges i Possen, og den Virkning,
NB30:38 hi er En med i det uhyre Tal, et · Exemplar, hvor skal Gud faae Øie derpaa. /
DD:29 k. Destoværre er der i det · Exemplar, hvori jeg læser, sat et Mærke, som
Brev 168 gjøre det, vil sende mig et · Exemplar, hvorved der jo falder et dobbelt Eftertryk
NB31:81 ed alle, jo mere er han kun · Exemplar, jo mere særlig Opgave, jo mere oprindelig
AaS, s. 46 Antiqvar kjøber det brugte · Exemplar, maaskee han giver 3 Mk. 8 Sk. derfor, efter
NB12:15.a 178 har jeg bemærket i mit · Exemplar, men mig synes dog ikke, at det var det
NB18:76 , hvilke alle ere noterede i mit · Exemplar, og derpaa udgive dem for at vise, hvor
Brev 58 mig en Umulighed at skaffe et nyt · Exemplar, og dog synes det mig, at den Bog kunde
Brev 126 ehage Dem at modtage dette · Exemplar, og tillad, at jeg, idet jeg stræber
Brev 36 i-Exemplar. / Det er mit eget · Exemplar, oprindeligen bestemt for mig selv: det
Brev 58 at det kan være et ganske nyt · Exemplar, saa blot et Ord, og jeg skal med en tjenende
NB33:15 essen, stræber: at blive · Exemplar, selv han vil dog have saa megen Forskjellighed
Brev 64 en Gang havde modtaget dette · Exemplar, sæt da det eet eneste Øieblik kunde
NB30:103 rnedrelse, Degradation til · Exemplar, Tal – det veed man meget godt. Men
FB, s. 133 ikke fundet noget paalideligt · Exemplar, uden at jeg derfor vil negte, at maaskee
NB33:15 else. Dersom Msket blot var · Exemplar, vilde han ikke have Misundelse. Men selv
Brev 273 em, der spejle sig i deres · Exemplar. – Mod Deres Commentar af Dramaet
BA, s. 360 at Individet var et daarligt · Exemplar. / § 1 / / Objektiv Angest /
Not13:27 ligt har jeg understreget i mit · Exemplar. / Den hele Undersøgelse angaaende πϱωτη
NB:73.a cfr p. 156 og 159 noteret i mit · Exemplar. / Det er nemt nok saaledes at forklare
Papir 283:1 . 212. Alt noteret i mit · Exemplar. / I den ældre Skepticisme. /
NB28:96 dee – Individ – · Exemplar. / ogsaa et Ord om mig selv. / /
Brev 126 met, send nu Dronningen et · Exemplar. / Tillad det da, allernaadigste Majestæt,
Papir 420:2 er et saadant) faae hvert sit · Exemplar. Alle disse Msker blive nu i godt Humeur,
Brev 36 ningen til at sende medfølgende · Exemplar. De bærer da selv Ansvaret, og vil vel
NB21:59 gt, at hver Enkelt kun er · Exemplar. Den, der virkelig vorder Aand, hvortil
Brev 214 let Dem – mit eneste · Exemplar. Denne Grund kunde jeg ogsaa angive, jeg
Brev 147 ilveiebringe et ell. andet · Exemplar. Dog er det til en vis Grad lykkedes mig,
FB, s. 133 andet Menneske er et saadant · Exemplar. Imidlertid har jeg dog i flere Aar eftersporet
Not13:9 o. Jeg har bemærket dem i mit · Exemplar. Man faaer dog et ganske andet Indtryk af
NB33:15 lse, fordi hvert Dyr kun er · Exemplar. Msket derimod er den eneste Dyre-Art, hvor
Papir 420:2 igsdagsmand faaer da sit · Exemplar. O, Rigsdagens Alvor! Der blev bedet for
Brev 36 forsaavidt altsaa et læst · Exemplar. See, nu er Alt i sin Orden. De kan et lille
AeV, s. 84 mit Skrift eller kjøbe et · Exemplar. Thi, som jeg sagde det i min Skrivelse
Brev 126 godt hjælpe os med eet · Exemplar.« Hvor smukt sagt af Kongen, hvor conseqvent
NB5:24 et Sted, der er bemærket i mit · Exemplar: / Die Meernadeln, und die Ottern sagt man,
NB28:96 lige. / Dette er at være · Exemplar; og Exemplaret er den letteste Art Tilværelse,
NB31:96 derlag for at de ere ideeløse · Exemplarer – faaer man desto flere af dem. Og
NB33:15 Formaal og gjorde alle til · Exemplarer – frygtelige Straf: en Million Msker
DS, s. 234 som sagt, trods de Millioner · Exemplarer af det nye Testamente, der ere i Omløb,
NB7:26 ieste jeg har seet er nogle faae · Exemplarer af hvad jeg kalder den msklig-elskelige
NB24:48 aakaldte Χstne nogle smukke · Exemplarer af jødisk Fromhed. / Jødisk Fromhed
AE, s. 316 eration fødtes kun defecte · Exemplarer af Mennesker. Men der er dog vel Forskjel
LP, s. 20 tiske Smuthul; men de faa rene · Exemplarer af normale Mennesker, kunne, uden at udsættes
Brev 232 lad der saa kun blive trykt 500 · Exemplarer af Øieblikket No 2. Og bliver der saa,
Brev 222 Reitzel, og de øvrige 3 · Exemplarer afgivne til det Kongl. og til Universitets
NB7:97 andre Dyre-Arter med de utallige · Exemplarer i Millionsviis, og om Naturens næsten
Papir 1:1 allerede i Septemb. var 4000 · Exemplarer i Omløb af denne Bog. / pag. 163. L.
NB30:90 en Dyre-Slægt der kun er · Exemplarer ikke Individer, ɔ: hver Enkelt Exemplar
NB29:117 og fornøieligt Liv, som · Exemplarer kunne føre det. / Formodentlig hænger
NB2:259 ret at man ogsaa kunde faae · Exemplarer med Guldsnit, ja nogle med et Silke-Baand
NB29:105 , som piatte Livet hen som · Exemplarer og Efterabere, skulkende sig fra den Anstrengelse,
JJ:93 rst besluttet kun at lade trykke 2 · Exemplarer og forære Sætteren det ene. Der var
NB12:141 om ham, vilde i de 10,000 · Exemplarer udbredes over hele Landet. Alt vilde blive
F, s. 485 n. / III / At et Oplag paa 1000 · Exemplarer udsælges i to Maaneder, viser tilstrækkeligen,
NB32:102 i Million-Viis spildte som · Exemplarer! / Træd op selv som Individualitet, engageer
Brev 222 ngst« er trykt 250 · Exemplarer, af hvilke 247 ere leverede til Hr. Reitzel,
Brev 222 rivt« er trykt 500 · Exemplarer, af hvilke Hr. Magisteren har modtaget 6,
NB24:105 gten, de Enkelte, de ere · Exemplarer, blot Exemplarer, hver gjør sig lystig
Not9:1 men i en Mangfoldighed af · Exemplarer, der gjensidig fuldstændiggjøre hinanden.
JJ:382 men, som ved Frugts Indpakning de · Exemplarer, der ligge yderst blive stødte og forulykkede:
NB35:17 n der ikke er Individer men blot · Exemplarer, har det Extensive her en Betydning, en
NB24:105 e, de ere Exemplarer, blot · Exemplarer, hver gjør sig lystig paa sin Viis, der
NB30:90 drig er dette, at der gives · Exemplarer, hvis Bestemmelse er at offres paa de Andre.
SFV, s. 87 ividet, eller saa der kun er · Exemplarer, ikke Individer. – Men Evigheden,
EE1, s. 195 et Par aldeles udmærkede · Exemplarer, med hvem jeg har gjennemgaaet et fuldstændigt
NB29:6 kene, perfectionerer dem som · Exemplarer, men afskaffer Individualiteter, er ikke
Brev 36 rfatter saaledes som de andre · Exemplarer, men snarere som havde Forfatteren foræret
NB33:15 af at degradere Mskene til · Exemplarer, og Intet er vissere. Som i Papir-Fabrikken
NB29:117 degraderet Individerne til · Exemplarer, og saa ogsaa aabnet Veien for et jordisk
NB17:96 nittet af Mennesker er egl. blot · Exemplarer, Repetitioner af hvad der er blevet sat
NB12:43 er blev maaskee solgt en 50 · Exemplarer, saa altsaa Udgivelsen kostede mig iberegnet
NB32:102 d Individualiteter men med · Exemplarer, saa kan man snart faae Tusinder –
NB28:89 hine Heroer ere vi Pialte, · Exemplarer, Snese-Tørv, Dusin-Msker, Silde-Stime
NB12:126 ending af Frugt gjerne er nogle · Exemplarer, som blive stødte, fordi de deels maa
NB25:86 f Livet, tumle os ad libitum som · Exemplarer. Χstus forholder sig til – Msk-Slægten;
Brev 221 at udlevere de hos Dem beroende · Exemplarer. / d. 10 Mai 1845. / Til /
Brev 77 r, naar det nu endog blev to · Exemplarer. / Deres Ærbødige. / 8. Brev 78, bl.
NB24:66 it Vaas trykt i 10,000 og 10,000 · Exemplarer. / Efter vore Tiders Tankegang skulde man
NB30:132 d, saa Alle blot blive Numerus, · Exemplarer. / Historien interesserer sig derimod kun
NB28:96 stheden« har kun · Exemplarer. / Hvad mig selv angaaer, da er det Samtiden
NB32:102 l Individualiteter men til · Exemplarer. / Min Forkyndelse er redupliceret Individualitets
NB29:11 s Alt, det vil sige, de ere · Exemplarer. / Og Christendommen som – i guddommelig
NB25:86 an han ikke faae fat paa, vi ere · Exemplarer. / Saaledes leve vi, som Exemplarer. Derved
NB13:55 blev af denne Bog solgt 60 · Exemplarer. Den blev ikke nævnt eet eneste Sted.
NB25:86 mplarer. / Saaledes leve vi, som · Exemplarer. Derved have vi naturligviis naaet den fuldkomneste
NB31:51 Millioner Gange Trillioner · Exemplarer. Det er kun os Msk. hvem det skuffer som
Brev 271 teresse ville kjøbe 100 · Exemplarer. Jeg agter at kjøbe den Udgave til 3
NB31:114 , sløve Objektiviteter, · Exemplarer. Lige overfor hvad der ubetinget er beregnet
NB25:38 ere nøies med at være · Exemplarer. Men saa den Modige. Ganske rigtigt, han
NB32:102 : for at forvandle dem til · Exemplarer. Tænk en Husmoders Gysen, hendes Sorg
Brev 227 Tale om et Oplag paa 1000 · Exemplarer: saa synes mig, at 700 Rdl., hvad De jo
Brev 252 e Raad om det saa var til flere · Exemplarer; nei, det har en anden Grund, det er af
NB30:90 nne sidste Forholdet mellem · Exemplarerne aldrig er dette, at der gives Exemplarer,
NB5:76 her er nemlig Arten høiere end · Exemplaret ɔ: Spurvene ere Dyr, hverken mere ell.
Brev 290 første Billet, som ledsagede · Exemplaret af » Sygdommen til Døden«.
Brev 77 gen er en anden udkommet, og · Exemplaret af den har jeg tilladt mig at bestemme
NB9:42.b Derpaa viste Kongen Dronningen · Exemplaret af den nye Bog, hvortil jeg svarede: Deres
SD, note om med det at være Dyr, hvor · Exemplaret altid er mindre end Arten. Mennesket udmærker
AE, s. 316 r nu forædlede Faar, fordi · Exemplaret blot udtrykker Arten. Dog vel anderledes
NB31:149 Arten det Høiere · Exemplaret det Lavere. / Kun i Msk-Slægten er det
NB28:96 er at være Exemplar; og · Exemplaret er den letteste Art Tilværelse, dækket
NB31:149 det Høiere, er Idealiteten, · Exemplaret er det idelig Opkommende og Forsvindende;
Brev 255 l bede Dem om for Alvor. / · Exemplaret er for den afdødes Ørsteds Kone.
NB11:103 sis forbi. Det fik naturligviis · Exemplaret fra Victor Eremita. Hvad Øehlenschläger
Brev 255 eres Exc. seer paa Omslaget, er · Exemplaret heller ei bestemt for Dem, det Hele med
NB33:50 at tilhøre Arten er for · Exemplaret Trøsten, Lindringen, Tilfredsheden.
JJ:339.e – men blot jeg kjøber · Exemplaret, gyser det i mig, fordi det er som kunde
Not13:41 m findes paa smaa Lapper i · Exemplaret. / / Den Definition som Plato giver af Væren
NB11:103 dede det mig meget at sende dem · Exemplaret; thi dem beundrer jeg. Hvad Hertz angaaer,
NB32:141 n msklig Existeren er blot · Exemplar-Existents, en Rumsteren i Endelighedens Verden, som
NB29:105 s Skyld gives der jo ogsaa · Exemplar-Martyrer, ɔ: Martyrer som paa et andet Mskes
NB32:127 en Art Existeren, saa det gaaer · Exemplar-Msk. i Forhold til Tilværelsen ligesom Hundesteiler
NB32:127 for tynge de ikke mere: et · Exemplar-Msk. og 1 Million berøre lige lidt Tilværelsen,
NB32:127 lerne have fri Passage. At · Exemplar-Mskene blive Masse hjælper ikke, derfor tynge
NB32:127 længst ventet paa, thi · Exemplar-Mskene give dem Intet at bestille, dem lige saa
NB32:127 den, som den er, ɔ: af · Exemplar-Msker, i hvilke der intet Evigt er. Nei, at der
NB29:105 te saaledes; Gud vil ikke disse · Exemplar-Msker, som piatte Livet hen som Exemplarer og
NB29:105 Millioner og Trillioner af · Exemplar-Msker. For den Sags Skyld gives der jo ogsaa Exemplar-Martyrer,
NB32:127 Brug kort alt er givet – · Exemplar-Msket bringer Intet med sig. Altsaa Alt er givet
NB32:127 er Gehalten af disse Millioner, · Exemplar-Mskets Liv og Levnet. De forefinde Alt givet,