S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB24:135 forrykket Synspunktet. Man har · faaet » Apostelen« gjort til det
EE2, s. 281 gyldne Sommerpære« · faaet » et Levebrød med Ære«.
NB27:8 / Men istedetderfor have vi · faaet » Naaden« anbragt til at
CT, s. 46 vet nogen riig Hedning der har · faaet » nok«. Nei, der er ingen
NB15:103 g at man i det Moderne har · faaet » Virkelighed« ind med i
NB36:28 ydelighed har man saa ogsaa · faaet Χstd lavet om til noget erbarmeligt
NB30:126 r Titlen: at elske Mskene, · faaet Χstd. aldeles vendt om; og Sandheden
NB32:52 f: Sacramenterne at man har · faaet Χstd. ført tilbage til Jødedom
NB31:69 nder Navn af Χstd. har · faaet Χstd. gjort om til lige det Modsatte:
NB28:92 orvirringen ligger i, at man har · faaet Χstd. gjort til det Historiske, til
NB34:43 den er skulket fra det, har · faaet Χstd. gjort til Noget for Børn
NB36:13 et ogsaa just fordi man har · faaet Χstd. og Verden til at løbe i Eet,
NB35:19 d. men fra Mskene, der have · faaet Χstd. saadan convoluteret i Sandsebedrag,
NB18:23 t det er Ulykken at vi have · faaet Χstd. saaledes ned mellem os, at vi
Papir 390 sig for Forelskelse, have · faaet Χstd. til ogsaa at interessere sig
NB26:72 da saa egoistisk som muligt · faaet Χstd. vendt reent forkeert. /
NB24:91 ghed, der ved Hjælp heraf har · faaet Χstd. vendt reent forkeert. /
NB29:94 Forsagelse; / / vi have derimod · faaet Χstd. vendt saaledes, at den, hvad
NB27:77 r. / Dog, man har nu engang · faaet Χstd. vendt saaledes, at Mskene virkelig
NB32:68 ntismen, især i Danmark, · faaet Χstd. vendt: Χstus har lidt er
NB26:112 Consequents af Protestantismen) · faaet Χstd., det at være Christen til
NB25:107 e i Χstd, og vi Msker have · faaet Χstdommen ned mellem os: gjør den
NB34:23 kt. / Man har i Χstheden · faaet Χstus gjort om til en Godmand, En
SLV, s. 434 ring opdage, at han selv har · faaet 140,000 Favne under sig, da kan han dog
NB16:47 Du været narret: Du har · faaet 250 for at forraade altsaa 250 –
NB16:47 og Du vilde ell. have · faaet 500 uden nogen Mislighed, altsaa havde
SLV, s. 61 t sige: har ikke ogsaa den Ko · faaet Adriene paa. Sagen er denne: vækker
Brev 172 iin ikke var. / Du har vel · faaet adskillige Præsenter paa Juletræet.
NB:133 sent men med hvad det selv har · faaet af Forældrene til Gaven: al det Fordringsfulde,
PS, s. 229 f Tilfældene Øieblikket · faaet afgjørende Betydning for ham, som ovenfor
NB6:93 Alt hvad dertil hører har man · faaet afskaffet, det seer ud som ventedes der
AE, s. 230 r B. langt overlegen, han har · faaet alle Forstandens og Aandens forføriske
Oi4, s. 216 tetsigendes Betydning har man · faaet Alle gjort til Christne og Alt christeligt
IC, s. 134 alt, skadet sig selv, han har · faaet alle Mennesker til at troe det Ringeste
Sa, s. 174 falsk og usand Art Udbredelse, · faaet Alle til at være Christne, og saa givet
TS, s. 106 og kjørte, derhos havde de · faaet allehaande Nykker og Vaner, og uagtet de
Papir 574 m hvem man fra Barn af har · faaet alt Andet at vide end dette! / Og dog er
AE, s. 273 og en uvidende Læseverden · faaet Alt at vide. Lidenskab, Pathos, Ironie,
AE, s. 247 hedensk Speculation, der har · faaet alt det Christelige at vide. Den kan komme
NB6:91 an see, at saadanne Christne have · faaet alt Det op igjen, om at man skal have det
G, s. 79 Job er velsignet og har · faaet Alt dobbelt. – Det kalder man en
NB35:5 som sagt, Χstheden har · faaet Alt sat over i det Ligefremme – og
BOA, s. 110 ende religieuse Kategorier og · faaet Alt trukket ned i Generationens Kategorie:
FB, s. 190 et Afkald paa Alt, eller have · faaet Alt, hvor Mange ere blot saa redelige,
NB9:77 Tungsind havde dog virkelig · faaet altfor frygtelig Overhaand over mig. Meget
NB6:83 gteskabet, men det har dog ogsaa · faaet altfor meget Overhaand. Det er tilsidst
NB26:112 ligesom alt Andet, saa man har · faaet anbragt baade-og, tillige, er baade Det
NB34:20 øs var egl. at man havde · faaet anbragt den ligefremme Kjendelighed, at
NB31:139 el man i Christenheden har · faaet anbragt i Forhold til det at gaae ind paa
Brev 267 r man undtager, at de have · faaet andre Folk til at løbe med eller efter
PCS, s. 142 and, just fordi han Intet har · faaet at drikke. Naar Den, der har været hengivet
EE1, s. 310 Gas, havde jeg maaskee Intet · faaet at høre. Det Bestaaende er dog det Fornuftige,
NB24:69 Søndags, det har saavist jeg · faaet at høre; der er upaatvivleligt Folk
Brev 245 g endnu i denne Sommer har · faaet at høre; thi saaledes synes det mig
SLV, s. 289 luttet. Ja jeg har rigtignok · faaet at see, at min Øvelse kan føre til,
EE1, s. 310 e, saa havde jeg dog maaskee · faaet at see, om det var Umagen værd at være
SLV, s. 338 maaskee ellers aldrig havde · faaet at see, om jeg havde seet nok saa meget;
NB27:51 dre Børn Intet tidligere have · faaet at vide af deres Forældre eller ganske
Brev 268 ter en Martyr? Det har jeg · faaet at vide af et lille Digt, hvis Værd
CT, s. 51 at være sig selv. Han har · faaet at vide af Verden eller af de Andre, at
IC, s. 66 Noget indflyde af hvad Du har · faaet at vide bagefter, om hvorledes hans Ophøiethed,
KG, s. 270 endommelighed, han har nemlig · faaet at vide hvad Gud allerede havde givet ham;
NB7:9 Tilværelsen. / Nu har jeg · faaet at vide hvad jeg skal og hvad jeg vil.
NB22:146 er: hun har maaskee Intet · faaet at vide om det Skridt af mig, Schlegel
NB10:208 ogsaa jeg Tid efter anden · faaet at vide, » efter hvad Barberen siger«,
Brev 268 l Side. Thi hvoraf har jeg · faaet at vide, at De venter en Tyran, hvor jeg
AE, s. 349 Gavn af Samtalen, at han har · faaet at vide, at det er vanskeligt. Om Socrates
CT, s. 183 døe fra Verden; og har Gud · faaet at vide, at Du fik det at vide ( hvilket
AE, s. 194 e om Troen end han troede, og · faaet at vide, at han ikke mere troer, da han
NB18:77 n o: s: v: de søgne Dage · faaet at vide, at man da ikke er en Phantast,
2T44, s. 192 g altsaa heller ei for Alvor · faaet at vide, at man ikke formaaede det; men
NB31:54 atet, at jeg unegteligt har · faaet at vide, hvad Χstd. er; men den smerter
HCD, s. 175 saaledes at gjøre tryg har · faaet at vide, hvad han ønsker at vide: forandrer
IC, s. 177 nde, Barnet har jo endnu ikke · faaet at vide, hvo denne grove Forbryder var
IC, s. 54 an jo af Historien saadan har · faaet at vide, og har hørt saa meget saadan
Brev 254 e Maader, meget fjernt fra have · faaet at vide. Hvis dette var Tilfælde, kunde
IC hvad man af dem formeentligen har · faaet at vide; og paa den anden Side de fleste
NB18:82 mig i Alt. / Og hvad har jeg saa · faaet at vide? Ja, har jeg fra Begyndelsen havt
NB2:157 sti Forsonings-Død, har reent · faaet Begivenheden selv i Glemsel. / Hans Død
KG, s. 296 ltsaa Lægebehandlingen har · faaet behørig Tid til at gjøre sin Indflydelse
NB20:12 g havde skrevet til Luno og · faaet Beskeed, at han ventede Manuscript snarest
SLV, s. 150 ng. Men hvorledes har jeg da · faaet Beslutningen? En Beslutning er altid reflekteret;
G, s. 95 ilken han hildes, havde da vel · faaet Betydning for ham, men da var Anstødet
EE2, s. 46 det Første« har · faaet Betydning, ligger der to Veie. Enten indeholder
NB2:49 har man ved Hjælp af Critiken · faaet Bibelen bort. / Hvad skal jeg saa sige?
Brev 172 næste Gang hvad Du har · faaet blandt andet ogsaa fra mig; thi det haaber
Papir 365-4.a erne ud af Msk-Verdenen, og · faaet Bog-Verdenen ( man bliver nu Forfatter
NB10:149 Usædeligheden formelig havde · faaet Borgerret. Endnu er Tiden ikke kommet,
F, s. 483 derstøttede af Publikum have · faaet bragt den Misforstaaelse op, at Forholdet
NB12:185 ede, mere Illusion har man · faaet bragt ind i Kirkerne, der ere bleven Skuespilhuse
NB7:6 g maatte troe, han slet ikke havde · faaet Brevet. / Og ham var det, der næsten
EE2, s. 30 eligt at see en Mand, der har · faaet Bugt med alt det Substantielle i Livet,
Papir 369 havde man engang for alle · faaet Bugt med Forudsætningernes Vilderede.
NB29:72 r ikke langtfra at haabe at have · faaet Bugt med ham. I samme Øieblik han gaaer,
NB32:135 Gud trukket ned i Skidtet, · faaet bygget pragtfulde Kirker for ham, Lande
Oi4, s. 210 / Staten anderledes, den har · faaet Christendom og Levebrød, theologisk
Oi2, s. 149 det Sandsebedrag, at man har · faaet Christendom og Stat smeltet sammen, at
Oi3, s. 187 em til Tallet: og saa har man · faaet Christendom og Stat til at gaae op i hinanden
ET, s. 169 t franarre Gud Christendommen, · faaet Christendom til at være lige det Modsatte
DS, s. 193 mod os!« Aha! Vi have · faaet Christendommen gjort om til noget ganske
DS, s. 193 kun forklares deraf, at vi har · faaet Christendommen gjort om til noget ganske
KG, s. 197 smigrende Søndags-Tale har · faaet Christendommen narret ind i et Sandsebedrag,
AE, s. 511 af Christi Navn o. s. v. har · faaet Christendommen skudt tilbage i det Æsthetiske
AE, s. 543 han pointerer feil), der har · faaet Christendommen slaaet med ind i det Barnlige
AE, s. 541 gjort i det Phantastiske, har · faaet Christi Navn anbragt med deri. En saadan
AE, s. 534 risten, hvorved man igjen har · faaet Christus fra Forargelsens Tegn forvandlet
JJ:495 ne hvorfra han da selv havde · faaet de 100 Rbd. Ak den stakkels Bedragne, der
KG, s. 374 jorde: hvorledes har Klageren · faaet de Penge. Saa blev der to Sager. See, den
NB6:74 afgjørende Forstand havde jeg · faaet de Tryk, der havde vendt mig fra Verden,
NB4:55 ne egl. skulle til, og derfor har · faaet dem beskæftigede med at tælle Faar
NB12:82 gten til sin egen Fordærvelse · faaet dem der skulle befale og bruge Myndighed
NB28:54 jeg ikke, ei heller har jeg · faaet dem fra et andet Msk. / Nu vil jeg gjennemgaae
NB9:56 tning, havde jeg maaskee aldrig · faaet dem frem; thi er jeg først kommet ud
Oi1, s. 135 n Staten og Præsterne have · faaet dem gjort skyldige i – thi hvor letsindig,
SFV, s. 26 som muligt, just naar han har · faaet dem med sig, at bringe det Religieuse frem,
AA:18 ved at tage Extremerne havde · faaet dem stillede saa skarpt imod hinanden,
EE1, s. 240 ibenter, og naar man saa har · faaet dem, saa er de dog ligesom hvervede Tropper
AE, s. 369 t da Individet, efter at have · faaet den absolute Retning mod det absolute τελος,
AE, s. 373 iist sig om, at Individet har · faaet den absolute Retning mod det absolute τελος,
NB28:60 egl. ikke os Msk. Derfor har vi · faaet den afskaffet, og tilladt os at lade som
4T44, s. 325 erte forvunden, da havde han · faaet den Angest uddreven, hvilken dog Kjærligheden
OTA, s. 269 et Bekymringens Lidenskab og · faaet den Bekymrede revet løs fra Jordbunden,
SLV, s. 364 , og Begivenheden havde ikke · faaet den Betydning for mig, som den har faaet.
EE1, s. 61 sophi, at den ingenlunde har · faaet den Betydning hverken for en forgangen
Brev 245 – jeg har endnu ikke · faaet den Bog, da det i den senere Tid har generet
SLV, s. 235 kke. Hun har formodentlig nu · faaet den confidentielle Meddelelse; confidentiel
G, s. 48 agelsen. Da skulde han vel have · faaet den Elskede igjen ligesom hiin Elsker i
Brev 268 e: Pfui! Jeg har nu engang · faaet den fixe Idee, at De bliver og maa blive
CT, s. 40 tænker, at han end ikke har · faaet den for at beholde den, men som betroet
Not13:23 Udseende af, at Msk. havde · faaet den fornemme Ansættelse i Livet at bedømme
BI, s. 193 es' Verden, der nu engang har · faaet den fortvivlede Idee, at der skal i endelig
EE2, s. 145 i Stikken. Naar Du engang har · faaet den fortvivlede Idee, at Pligt er Kjærlighedens
NB:133 er da Barnet af Forældrene har · faaet den Gave, som det forærer Forældrene.
IC, s. 179 ge Aar forvænt med at have · faaet den hele Historie om hans Fornedrelse,
SFV, s. 84 Verdslighed« har · faaet den Idee at ville fremtvinge fuldkommen
Brev 4 har han til yderligere Skærpelse · faaet den Idee at ville læse længere end
NB2:198 yldig men Pharao havde nu engang · faaet den Idee og Ingen kunde faae ham fra den)
SLV, s. 349 n ældre Kone havde engang · faaet den Idee, at hun vilde blive levende begravet.
Brev 4 end sædvanligt, hvorfor jeg har · faaet den Idee, at jeg ikke vil høre ham saa
NB:108 et trykkes tilbage? Fordi jeg har · faaet den Idee, at vilde martre mig selv med
AE, s. 304 er have gjort, hvis han havde · faaet den Idee. Indholdets Reduplikation i Formen
KG, s. 200 r Mening i; men nu har Verden · faaet den Indbildning, at den er Christen, at
Oi2, s. 154 r, taget Staten ved Næsen, · faaet den indbildt, at her var Noget for Staten
KG, s. 242 Bedrageren har altsaa listigt · faaet den Kjerlige til at elske ham – men
AE, s. 311 tige Samaritan allerede havde · faaet den Lidende bragt i Herberge: havde han
NB23:180.b i det. Men idag har jeg selv · faaet den lille Bog, som jeg har ladet forskrive.
CT, s. 146 st skal trøstes. Har Tabet · faaet den Magt over ham, at hans » Hjerte
EE2, s. 119 Hiin Kjærlighed havde ikke · faaet den Magt, dersom den ikke havde faaet Lov
NB12:116 Mildhed – og saa har · faaet den Marter i alle de Øieblikke, hvor
PMH, s. 72 ne. Professoren har da altsaa · faaet den Mening, at jeg har gjort mig skyldig
Brev 263 aa kun beklage, at jeg har · faaet den otte Dage for silde, da jeg netop for
Not13:41 . Kategorien har netop der · faaet den Plads, den ikke skulde have, og man
Not11:13 talt derom, saa havde han · faaet den positive Philosophie, og erkjendt den
NB35:19 a en behændig Maade have · faaet den praktiseret bort. / See derfor maa
Papir 254 øge, om Ideen ogsaa har · faaet den rigtig tilsvarende Form. Man erindre
NB35:19.a ed at holdes svævende. / og · faaet den saaledes overdøvet ved deres Præken
Papir 432:2 uheldigt, engang at have · faaet den Situation at belyse det om Publikum
DD:208 ste) skulde jeg muligen have · faaet den Stump Pennefjær i Halsen jeg før
NB26:78 es. Men, som sagt, jeg havde dog · faaet den Tanke. Dog det skete ikke, jeg kunde
HJV, s. 180 ommen, indtil vi tilsidst har · faaet den til at være lige det Modsatte af
Papir 305:3 anke, at min Fader havde · faaet den tunge Pligt at skulle ved Religionens
BI, s. 161 en, men derimod, idet man har · faaet den udenfor Tænkningen, nu vil lade
BOA, s. 112 kulde da være at jeg havde · faaet den ved Hjælp af mine Buxer, der i saa
AE, s. 144 ved at betænke, at man har · faaet den verdenshistoriske Oversigt mestendeels
4T44, s. 345 af det Tungere har Feigheden · faaet den Vælgende til at vælge det vistnok
NB:170 øer. Og Servantes der selv har · faaet den ypperlige Idee at lade ham blive Schäfer!
NB29:39 en Menighed. Neppe har han · faaet den, før det bliver benyttet som Skalkeskjul,
NB32:14 det ikke er dertil han har · faaet den, men dertil han bruger den: saa kan
JJ:297 et at leve, havde jeg aldrig · faaet den. – Da jeg ophævede Forlovelsen,
NB17:76 ang at lade mig vide, om han har · faaet den. Alene det er nok til at vise en Grund-Forskjellighed.
Brev 4 l at reise, saaledes som jeg nu har · faaet den. Det skylder jeg Schelling. Havde Schelling
AE, s. 111 juridisk Examen, var at have · faaet den. Dette leer Alle af, men naar man i
PS, s. 265 f, at han i Øieblikket har · faaet den; thi ellers besinder han sig kun paa,
NB2:32 ret til havde Journalisten ikke · faaet denne Anledning – ergo er det af
Oi7, s. 301 er sig for at betyde, har man · faaet denne Handling sat i Forbindelse med alt
Not3:14 om hvorledes Landmanden har · faaet denne hule Tand. – / Det er en ganske
NB6:28 dette Punkt, er, at jeg har · faaet denne Sag saa forvrøvlet i Reflexion,
SFV, s. 60 , saa qvalfuldt Fangne havde · faaet denne ubegrændsede Frihed i at kunne
AE, s. 144 dog i god Gang, uden at have · faaet denne Vanskelighed fjernet. / Er Verdenshistorien
NB4:115 ar saa et saadant Abstractum har · faaet deres Creaturer til Regjeringen, saa lystre
NB11:154 er, der ved Hjælp deraf have · faaet deres eget Liv gjort verdsligt bequemt
BI, s. 243 Tid, efterat disse Ideer have · faaet deres Virkelighed, Personligheden sin absolute
NB24:74 Confirmation har jeg ogsaa · faaet derpaa, saaledes er det for mig. /
SLV, s. 400 Han vilde jo rigtignok have · faaet det alligevel, men hun gjør det dog.
Papir 460 dt Χstd, nei, han har · faaet det at forkynde den saaledes gjort til
4T44, s. 346 gyldig. Den, der eengang har · faaet det at see, ham tager det ligesom et Løfte
EE1, s. 393 eller af hende kan jeg have · faaet det at vide – af hende selv det er
NB9:27 og jeg saa oplyste, at han havde · faaet det at vide af mig, saa vilde der slet
NB28:54 en. Forunderligt! Havde jeg · faaet det at vide Dagen iforveien, havde jeg
NB20:12 Olsen var død. Havde jeg · faaet det at vide før jeg skrev til Luno havde
EE1, s. 157 ret, om intet Menneske havde · faaet det at vide, det ængster hende, at der
NB24:54 agde til mig selv: havde Du · faaet det at vide, før Du skrev til Bogtrykkeriet,
EE1, s. 153 veed det. Hvorledes hun har · faaet det at vide, ligger udenfor den tragiske
Brev 254 g har paa den nærmeste Maade · faaet det at vide, paa den allernærmeste –
KG, s. 160 ikke, at hvis man ikke havde · faaet det at vide, saa havde man fundet det Alt
LF, s. 10 d der, hvis man andetsteds har · faaet det at vide, saa let glemmes i Selskab
AE, s. 88 r skulde dens Indvaanere have · faaet det at vide, som jeg kunde sige dem! Men
IC an ved Hjælp af Følgerne har · faaet det at vide. Dog dette vil jeg ikke urgere,
NB20:89 begynder saaledes, hvor har han · faaet det at vide; og hvor bagvendt ell. omvendt
Papir 484 Alle Χstne. Man har nemlig · faaet det at være Χsten gjort eenstydigt
NB29:117 i Slægt. / Men man har · faaet det at være Χsten gjort omtrent
AE, s. 540 Tryghed, med hvilken man har · faaet det at være Christen identificeret med
NB18:82 ptionelle, saa har jeg rigtignok · faaet det bekræftet. / Og tilsidst ender det
IC, s. 116 ge Paradigmer. Man har ganske · faaet det bragt i Glemme, hvad der forstaaes
IC, s. 117 ge Paradigmer. Man har ganske · faaet det bragt i Glemme, hvad der forstaaes
NB30:138 rædsomt, at Mskene have · faaet det Christelige saaledes ned imellem sig,
DS, s. 178 ere at forandre den. / Vi have · faaet det Endelige og det Uendelige, det Evige
NB29:81 . / Vi leve saaledes, at vi have · faaet det Ethiske bragt paa lige Linie med Differentser
NB23:85 den Omstændighed, at jeg har · faaet det fattige og uheldige Navn »
DS, s. 159 øies aldrig, før det har · faaet det Forkeerte, det Ugudelige gjort fast
NB4:31 e Begrændsning, de have aldrig · faaet det fri og i Evighedens Forstand hensynsløse
SD, s. 230 ket, og nu har Christenheden · faaet det frækt vendt om, og paadutter Gud
DD:12 ell. de vilde efter at have · faaet det fuldstændigt beviist antage det
IC, s. 132 ens Situation. Men nu har man · faaet det gjort anderledes. Det er 1800 Aar siden
AE, s. 349 Dannelse og andet Saadant har · faaet det gjort saa saare let at være en Christen,
NB21:77 ffende, der har man endog · faaet det gjort til en Dyd, der hædres og
TS, s. 66 t man benyttende sig deraf har · faaet det gjort til Forfængelighed, det som
SLV, s. 285 tter begyndte, har hun igjen · faaet det Glemte frem, og denne Pinlighed har
Papir 134 Tale om, naar Vedkommende havde · faaet det gode Sværd, den Bue, den Piil etc.
JJ:54 Naade, at han, da han netop havde · faaet det han kunde være stolt af, følte
NB30:11 emskuet Alts Nødvendighed, og · faaet det Hele paa Ramse: I, Guder! / Det har
PS en Tyrans Lidenskab, og han havde · faaet det Indfald ikke at bekymre sig om Andet
EE2, s. 192 etninger bevise. Nu har Du da · faaet det Indfald, at » Livet er et Eventyr.«
SLV, s. 38 nkt Vanskelighederne, og ikke · faaet det indgivet i Søvne at tvivle, og at
SLV, s. 38 t om Alt, og atter siger jeg, · faaet det indgivet i Søvne, at forklare og
NB26:4 ellen. / Men Sophistiken har · faaet det indrettet saaledes, at det ethiske
PCS, s. 137 n Linien. Her har saa Phister · faaet det kaade og lykkelige Indfald, ( der tillige
Brev 273 jo ikke siden jeg idag har · faaet det Kierkegaardske Arcanum, den Kabbalistiske
IC, s. 216 ng o. s. v., har man tilsidst · faaet det kun altfor let paa Gled med uden videre
NB31:139 vet, og vi virkelig havde · faaet det med dette Dialektiske, Aands-Kjendet
NB32:119 stheden. / / Da man har · faaet det nye Testamentes Χstd. gjort til
BOA, s. 192 egribeligt, hvorfra Adler har · faaet det om » et Barns spæde, lallende
NB13:88 neration op, som fra Barn af har · faaet det pathetiske Indtryk af existentielt
NB5:22 nnens Udtømmelse, at man har · faaet det sagt hvad der ligger En paa Hjertet,
NB11:146 nævnet ham, og G. har ogsaa · faaet det sagt: at Mynster er en saa eminent
NB31:120 i samme Øieblik Du har · faaet det sat fast som Opgaven i samme Øieblik
NB32:97 rn som ere Χstne. Man har · faaet det til at være Χsten, Det, hvor
IC, s. 216 for Verdenshistorien, man har · faaet det til at være ganske i sin Orden,
LA, s. 41 salder f. Ex. ikke kunde have · faaet det Udtryk, at Ægteskabet gik overstyr,
DS, s. 182 Tilstand er just den, at have · faaet det Uendelige og det Endelige, det Høieste
NB19:12 e nævne. Derimod har man · faaet det vendt om, som var det Dybe Det, hvorefter
AE, s. 357 Lykkens Gave. Man har nemlig · faaet det Æsthetiske og Ethiske rørt sammen
KG, s. 44 e mere, fordi Du ved Vanen har · faaet det Øre, hvormed man hører og dog
NB22:146.c gt et Vink af mig, og ogsaa · faaet det, betydende hende, at mig maatte hun
EE2, s. 265 odt Levebrød, naar de have · faaet det, døe de. Med sand Rørelse læste
EE2, s. 265 et Levebrød, naar de have · faaet det, leve de for at faae et godt Levebrød,
EE1, s. 62 faaet sit Udtryk, den da har · faaet dette eengang for alle. Jo concretere derimod
CT, s. 201 t En bedre, at man ikke havde · faaet dette Gode. Men Troen er det Gode, der
PS, s. 305 ( der er for Hukommelsen) har · faaet dette Indfald, om hvilket man i denne Forbindelse
NB31:57 at indlade sig med Gud, have de · faaet dette til et Historisk, som de fortyndende
NB27:17 betingede, de have Alle først · faaet dette Tryk, der ligesom knuste dem, dog
FB, s. 157 saa; thi den, der engang har · faaet disse Billeder frem, han kan ikke blive
NB5:35 spørge, hvorledes har han · faaet disse Goder? har han selv erhvervet dem,
NB27:57 Χstds Forkyndelse har · faaet disse Millioner Χstne ved Hjælp
SFV e om, hvorfor dog han skulde have · faaet disse overordentlige Evner, hvorfor han
NB8:93 man har afskaffet Djævelen og · faaet Djævle. / Havde jeg levet i et stort
NB16:87 ilde holde med ham, og han havde · faaet Dobbelt-Faren; thi Ingen holder med En
NB14:90 ccepteret ham, og i en Fart · faaet Døren lukket igjen, medens jeg nu, da
NB10:39 en jeg maa huske paa, at jeg har · faaet een Fare mere, een for mig ganske fremmed:
SFV, s. 30 nge som muligt, ja man har · faaet een Hindring mere; thi man sætter en
NB10:178 derfor har Martyriet i vor Tid · faaet een Lidelse mere, en Potensation mere:
NB24:118 edvendinger, ved hvilke man har · faaet Efterfølgelsen bort, ja endog Indtrykket
NB9:42 Intet Fruentimmer vilde have · faaet egl. Magt over ham, end ikke det eminentest
Brev 3 og hørt en sige, at han ikke har · faaet Embedet. – Skulde dette være sandt,
CT, s. 241 te Skriftsted for Hukommelsen · faaet en Afrundethed, saa denne næsten uvilkaarligt
BOA, s. 293 saadant Barn, fordi det har · faaet en alvorlig christelig Opdragelse, i strengere
SLV, s. 313 et Livsfarlige, nu har Piben · faaet en anden Lyd, han vil hidse ved om muligen
NB20:7 eden – kun har den her · faaet en anden Retning ikke mod » Troen«
SFV, s. 42 hjemme kunde Nogen let have · faaet en Anelse om, hvad han ikke skulde have
NB24:54 rdig. Havde jeg først · faaet en Ansættelse, saa lod det sig neppe
CT, s. 200 Selvbekymring, har man ogsaa · faaet en Art Tvivl op, som ikke Satan selv kan
SLV, s. 93 t mine Tanker, mine Ord have · faaet en Beaandelse, en Inderlighed, en Ynde,
LP, s. 20 uren, og som al ond Vane havde · faaet en besynderlig lang Hale, og, idet hver
EE1, s. 235 skulde opføres, jeg havde · faaet en Billet, min Sjæl var høitidelig
SLV, s. 252 er, endog indtil Væmmelse · faaet en concret Forestilling om, hvad Reflexion
Brev 81 ed disse sidste Begivenheder · faaet en Daab, som den trængte til, men den
Brev 85 e Betydning for mig. Jeg har · faaet en Deel bestilt. Naar Du betænker, at
Brev 262 beltløbet Riffel, havde · faaet en dobbelt-løbende Mund at tale med.
NB10:173 and har den fornemme Misundelse · faaet en endnu større Forestilling om mig,
NB11:20 a jeg til denne Vægt har · faaet en endnu tungere: Bekymring for Udkommet,
OTA, s. 274 irkelig Trang, men den havde · faaet en Forestilling om Trang i Fremtiden, dens
SLV, s. 255 . Hun kunde her have · faaet en Forestilling om, hvor lidet hun forstod
SLV, s. 227 rt Andet deraf, saa har jeg · faaet en Forestilling om, hvorledes det gaaer
AE, s. 488 at vide? Nei, derimod har vi · faaet en Forestilling om, hvorledes eet Menneskeliv
PS, s. 290 ensiv som Troen er det, havde · faaet en forkeert Retning hen paa det blot Historiske.
NB27:21 ærksom paa, at jeg havde · faaet en forkeert Retning. / / / Det Menneskelige
BI, s. 284 egreb Ironi saaledes ofte har · faaet en forskjellig Betydning, gjelder det om,
SD, s. 180 til Fortvivlelse ved at have · faaet en Fortrolig. Saa kan dog et Selvmord blive
LA, note mmerceraadinden, der saadan har · faaet en Foræring af en Laps, som har kjøbt
Oi4, s. 210 digt. Og derfor har det ogsaa · faaet en ganske anden Art med Christendommen
BOA er grebet, at hans Liv derved har · faaet en ganske anden Rythme end det Drosketrav,
NB32:103 ar raabt paa, at Χstd. har · faaet en ganske anden Side af Livet at kæmpe
NB5:66 det ikke blevet, at jeg har · faaet en Gjerning, som Gud selv har anvist mig.
Brev 18 Nu har jeg da solgt Huset; jeg har · faaet en god Kjøber, hvad der da ogsaa i en
G, s. 44 ymrede sig om ham – havde · faaet en graameleret Frakke istedenfor den lysegrønne,
Papir 323:2 an i Tydskland endog har · faaet en Haandbog for Elskende). Dette har han
EE2, s. 84 nke: » Hvo, som haver · faaet en Hustru, begynder at faae Eiendom, for
BOA, s. 228 tning: Taushed er Genie har · faaet en Idee med ind i hans sidste 4 Bøger,
EE1, s. 256 de op og anmelde sig selv, · faaet en ikke uvittig Situation, der indeholder
NB7:6 det, saa havde jeg tabt mig selv, · faaet en Inconsequents paa Halsen, som jeg maaskee
NB4:31 dkommet, og derved har deres Sjel · faaet en indskrænkende Begrændsning, de
NB2:128 ffinerede Forstandighed har · faaet en langt farligere Fjende end den nogensinde
BI, s. 327 d denne Sønderrevethed har · faaet en levende Forestilling om hiin Troldmands
PS, note ersom der var et Barn, der havde · faaet en liden Pengesum forærende, og nu for
NB36:5 er Følgen af som Barn at have · faaet en lige modsat saakaldet Χstd. i sig.
AE, note aa at troe, men naar Skibet har · faaet en Læk, da begeistret at holde Skibet
BOA, s. 194 ved en Aabenbaring og at have · faaet en Lære betroet, substituerer det: at
SLV, s. 13 de den, thi da nu Drengen har · faaet en Lærer, der selv kan skrive ham for,
Brev 83 g altid er mig selv. Hun har · faaet en Magt over mig ved mig, som hun ved sig
AE, note uforandret. Ja, der har Socrates · faaet en Mand det nok er værd at tale med,
EE2, s. 84 t faae Eiendom, for han haver · faaet en Medhjælper med sig, og en Støtte
SLV, s. 426 for Skjebnen. Alt Sligt har · faaet en mindre Betydning for ham, hvorfor han
BI, note ar tilskrevet Sophisterne, her · faaet en noget anden Betydning; men man erindre,
NB8:3 og det er jo Sandhed), at hun har · faaet en ny Kjole ( og det antages at være
NB5:93 vn og fortælle saa, at hun har · faaet en ny Kjole i Søndags. Der er jo ikke
FF:12 ra sine Kunder, at hans Kone havde · faaet en ny Klædning, naar det hedder, at
NB30:53 Pige at sige, at hun havde · faaet en ny lyseblaa Kjole ( og det var altsammen
Papir 588 sten er et Villies-Msk, der har · faaet en ny Villie. En Χsten er et Villies-Msk.,
NB24:131 unktet og Læseverdenen havde · faaet en Nysgjerrigheds Interesse: om jeg nu
AE, s. 219 vert Dit Skridt, nu da Du har · faaet en nærmere Forstaaelse af dit eget Indfald,
Brev 66 akke Nogen, at jeg i Dem har · faaet en omhyggelig Læser, hvem Læsningen
SLV, s. 137 d hende. Her har Ironien ret · faaet en Opgave. Skade, at det Hele er en Fiction.
JJ:390 , siger om hendes Søn, der har · faaet en overordlig Dame til Ægte, at det
BOA, s. 284 , at handle, og hvis man har · faaet en Reflexionens forkeerte Retning, da for
AE, s. 354 dragelse og andet Saadant har · faaet en Retning hen fra Theatret til Kirken,
EE2, s. 310 hvis en Nattergal, der havde · faaet en rød Fjær i sin Vinge, vilde glæde
CC:12 fælde, at Philosophien har · faaet en saa lang historisk Hale som fra Cartesius
EE2, s. 289 r sin Kone for, at Tiden har · faaet en saa skjøn Betydning for ham, og forsaavidt
FF:35.1 andet, hvorfra hans Legeme havde · faaet en saadan Dannelse. / cfr. nordiske Kjæmpehist.
EE1, s. 154 ren, hvorfra hans Legeme har · faaet en saadan Form. / Forskjellen er nu let
BA r Exempler paa, at det Dyriske har · faaet en saadan Magt over et Menneske, at dette
NB10:99 aaledes har nu Carit Etlar ogsaa · faaet en saadan Person; saaledes – Prof.
NB11:173 han ikke, og det efter at have · faaet en saadan Tiltale som min til ham i »
DS, s. 182 lde ogsaa have gjort mig eller · faaet en Samvittighed deraf, en ond Samvittighed
BOA, note mlig slet ikke har seiret, men · faaet en Satire over sig selv. Lad os nævne
AE, s. 403 i det existerende Individ har · faaet en Skavank, et lille Knæk: saa maa der
NB2:112 nere Aar forandret sig lidt, har · faaet en skjæv Mund, som influerer Noget paa
EE2, s. 276 me, deels har han jo allerede · faaet en skjønnere Betragtning af det at arbeide,
EE2, s. 274 tagen itide, men han har dog · faaet en Smag paa at leve æsthetisk, han er
EE:37.b en og omvendt. – / Jeg har · faaet en Sorg i mine Ungdoms Dage, der aldrig
NB:34 e Forhold mell. Sjel og Legeme har · faaet en Spændkraft som sjelden er. /
BOA, note : saa havde han vist i en Fart · faaet en stor Mængde Tilhængere, –
Brev 57 g, saaledes har jeg nu ogsaa · faaet en stor Utilbøielighed til at lade noget
BOA, s. 294 orstand sige om Den, der har · faaet en streng christelig Opdragelse, at hans
BA, s. 370 otalitet, om end Ansigtet har · faaet en større Betydning end i Classiciteten.
BA legnes. Forsaavidt har Syndigheden · faaet en større Magt, og Arvesynden er voxende.
PS, s. 290 ivl bedragen. Han havde endog · faaet en større Vished end den Samtidige,
NB15:122.e m om, at De over al Maade har · faaet en ubeskrivelig Overvægt af Salighed
NB27:88 skrive det, som En, der har · faaet en uhyre Rigdom er i det Øieblik, hvor
JC, s. 29 blev sig bevidst, at den havde · faaet en urigtig Begyndelse, der da som Begyndelse
EE2, s. 146 er altsaa, at ogsaa han havde · faaet en urigtig Position; men netop fordi der
NB13:65 Spurv for ham, har jeg dog · faaet en vis Frimodighed til ungdommeligt at
Brev 265 , at den Hundekrig der har · faaet Ende, uagtet De i Deres Phantasie har udmalt
AE, s. 536 er slippe hvad de engang have · faaet et absolut Indtryk af, og kun usle Sjele
BOA, s. 295 ng christelig Opdragelse har · faaet et afgjørende Indtryk af det Christelige,
BOA, s. 293 agelse allerede som Barn har · faaet et afgjørende Indtryk af det Christelige.
BOA, note e væsentlige Forandring har · faaet et afgjørende Udtryk. Dertil kommer
NB27:71 e Livet, og jeg har tillige · faaet et andet Gudsbegreb. / Dog som sagt, jeg
EE2, s. 329 havde Din Betragtning ogsaa · faaet et andet Udseende. Du havde erkjendt, at
Papir 278 ar i den nyere Philosophie · faaet et andet Udtryk nemlig: Overgangen og Mediationen.
CT, s. 199 e Sagen om, og derfor har man · faaet et Arbeide op, som Christendommen mindst
EE2, s. 277 n kunde leve, han har tillige · faaet et betydningsfuldere Udtryk for dettes
EE2, s. 277 han har tillige · faaet et betydningsfuldere Udtryk for sit Arbeides
SD, s. 187 hele Tilværelsen, at have · faaet et Beviis mod denne, mod dennes Godhed.
F, s. 480 det har ikke læst Bogen, men · faaet et Brev fra en Mand i Hovedstaden, der
NB2:165 Nat! Nei, naar man først har · faaet et Embede, saa er Ens Udretten fanget i
AE, s. 506 han er jo døbt, han har jo · faaet et Exemplar af Bibelen og Psalmebogen forærende:
G, s. 63 t jeg ved en Misforstaaelse har · faaet et falskt Navn. Et Navn, mit Navn –
Papir 420:2 fortælle, at de have · faaet et Fri-Exemplar. Derpaa bliver saa Programmet
EE1, s. 64 Don Juan om igjen. Homer har · faaet et fuldendt episk Stof, men der lader sig
BA, s. 350 tte, istedenfor Intet har den · faaet et gaadefuldt Ord. Naar det saaledes hedder
FF:45 kan seire i enhver Disput har jeg · faaet et Gespenst af min egen Phantasie paa Halsen,
DS, s. 221 Død som at faae og at have · faaet et godt Indtryk af et Menneske; hvad saa
Papir 391 t godt an i Verden, og har · faaet et godt Levebrød: er det ikke ogsaa
NB11:183 deriveret, hun havde ikke · faaet et Guds-Forhold, men fundet Hvile i et
BB:7 vde nu Fausts Videnskabelighed · faaet et haardt Stød ved denne Strid, saa
Brev 271 rgen fundet sit Hjem eller · faaet et Hjem og den veed sig forsørget; saa
NB25:5 forpligte alle Andre. / Nu har En · faaet et Indtryk af Χstd. – vupti
NB2:138 Han har netop ved den Seier · faaet et Indtryk af sig selv, som maaskee aldeles
NB2:156 st ved Forhaanelsen have de · faaet et langt inderligere Forhold til et saadant
NB12:141 gjort Χstus i Penge, · faaet et Levebrød ud af » at Sandheden
DS, s. 181 istendommens Skyld, at jeg har · faaet et Levebrød, det er for min Skyld. Sandeligen,
NB22:98 faaer et godt Embede; og har Du · faaet et meget fedt Embede, saa kan Du med Held
SLV, s. 308 rdelig Skikkelse: jeg har · faaet et Menneskeliv paa min Samvittighed og
NB12:194 lære ikke at krympe mig, har · faaet et Mod til at vove som ellers ikke –
EE2, s. 195 else er afbrudt, og at Du har · faaet et Moment mere, der bringer Dig til at
G, s. 69 g jo uskyldig. Dersom jeg havde · faaet et Nerveslag, havde jeg da ogsaa været
AE, s. 84 rtid Nogle, som efter at have · faaet et Nys om det Negative forfalde til det
NB23:140 sti Fødsel har Astronomien · faaet et nyt Indhold: Χstus – hans
G, s. 20 egte, at jeg efterhaanden havde · faaet et ondt Øie paa hans Elskede. At hun
DD:90 n skulde være et Msk, der havde · faaet et Par Briller, hvoraf det ene Glas formindskede
NB:70 hysiologien til den Tid havde · faaet et Par endnu herligere Briller paa Næsen
G, s. 44 ven bleg; Professor A. A. havde · faaet et Par nye Buxer, der næsten sad militairisk.
TS, s. 55 ligheder, og saa maaskee havde · faaet et Par Ordbøger endnu til Hjælp,
EE2, s. 121 var da forvirret, og Du havde · faaet et Par Ægtefolk i Poesiens Verden gjort
NB12:143 eligt har saa mit Tungsind · faaet et Raaderum som ellers ikke; thi ved at
AE, s. 212 Høitidsdage, naar han har · faaet et rigtigt godt Levebrød, og der ovenikjøbet
EE1, s. 295 e, at Dagbogen desuagtet har · faaet et saadant digterisk Anstrøg? Svaret
Brev 279 a Skrænten herude havde · faaet et saadant Knæk i Lænden, at Du maatte
NB19:76 d, for naar han saa først har · faaet et saadant Levebrød, at prædike freidigt
BI, s. 315 nu end en og anden Hegelianer · faaet et saadant uhyre verdenshistorisk Tilløb,
Brev 273 lige med en heel Deel Snak · faaet et Slags Beskrivelse af min status, som
NB23:116.c være fuldkommen tryge har · faaet et Slags Dogma op, at det at offre er at
EE1, s. 64 ge for Mozart er, at han har · faaet et Stof, der absolut i sig selv er musikalsk,
EE2, s. 53 n kjække Ridder, der havde · faaet et Sværd, hvormed han kunde hugge Stene,
NB13:65 aandelig Forstand; han har · faaet et sygeligt Indtryk af det Religieuse,
BOA, s. 276 astholdes, saa har Individet · faaet et transcendent Udgangspunkt, som ikke
JJ:71 s Bevidsthed fra Barndommen af har · faaet et Tryk, som al Sjælens Elasticitæt,
Papir 254 r hiin Ordre skulde have · faaet et Udtryk i Journalistiken, betvivler jeg.
EE2, s. 255 thi atter her havde jeg · faaet et uendeligt Indtryk af, hvad der var min
NB15:69 selv om jeg aldrig havde · faaet Examen: ubetinget Eet vilde være skeet,
NB20:174 n været ødelagt; vi havde · faaet examinerede Embedsmænd til Digtere,
AE, s. 358 tive nittende Aarhundrede har · faaet Existents forvandlet til en Tænken om
IC, s. 49 de 1800 Aar, Følgerne, har · faaet Facit at vide. Efterhaanden som dette blev
NB13:56 ig med Gud, at Gud i Sandhed har · faaet fat i ham og bruger ham, da stiges der
NB:52 alt dette sidste Vrøvl har · faaet fat i mine Forhold i Folkesnakken. Hvad
NB22:85 sluppet ud mig forbi og har · faaet fat paa Martensen; han er ved mine Samtaler
EE2, s. 69 Embedsmand, » Du havde · faaet fat paa«, det var Dit eget Udtryk
Brev 4 er som en Skoledreng, der har · faaet Ferie. Saaledes kan man snære sig selv
TS, s. 56 ger endnu til Hjælp, og saa · faaet flere Betænkeligheder, og saa maaskee
NB19:32 t Memento: just da, naar jeg har · faaet Folk til at gaae ind derpaa, saa, mildt
NB21:65 lene det, at hvad man hidtil har · faaet for en Spotpriis, Noget man næsten har
CT, s. 234 an havde i at tjene Sandheden · faaet for langt et Forspring, til at den hinkende
PCS, s. 142 re bedunstet, fordi han har · faaet for Meget at drikke; men han kan være
AE, s. 238 var Tidens Ulykke, at den har · faaet for Meget at vide, har glemt at existere
AE, s. 244 t vor Tids Ulykke, at den har · faaet for Meget at vide, har glemt hvad det er
AE, s. 235 else, netop var, at den havde · faaet for meget at vide, havde glemt hvad det
NB30:130 rt, at Kjød og Blod har · faaet for meget; og her er slet Intet, der kunde
BA, s. 350 det sagt til ham, at han har · faaet Forestillingen om det Forfærdelige.
NB5:129 disse virkelige Msker have · faaet Forfald og ikke mere ere næsvise, men
4T44, s. 352 hos, og har dog for en Deel · faaet forhindret, at Beslutningen ikke i dybere
CT, s. 155 bagvendt verdslig Viisdom har · faaet Forholdet gjort om: det er saa let at troe,
NB25:78 den er primitiv: og saa har man · faaet Forholdet heelt vendt om: Χstd. skal
Papir 409:1 arnet, der efter at have · faaet Forladelsen, væsentligen bliver det
NB31:36 thi nu er hun blevet klog, har · faaet Forstand paa Virkeligheden og veed hvad
NB31:36 u er han blevet klog, nu har han · faaet Forstand paa Virkeligheden, og veed, hvad
TS, s. 54 r og læser det Brev, Du har · faaet fra Din Elskede« – hvad mener
Papir 551 andhedsvidne som vi nu har · faaet frem, og betræffende hvilket vel ikke
Sa, s. 174 at Christendommen saaledes har · faaet Fremgang. / Hvad der forstaaes ved at være
Papir 420:2 ude. Alle de, der havde · faaet Fri-Exemplar vilde føle sig fornærmede.
KKS, s. 99 i Trykket, er hun fri og har · faaet Friheden. Hvad der hjemme paa Studereværelset,
IC, s. 179 e viist det; thi nu havde det · faaet ganske Andet at tænke paa. Og saa vilde
OTA, s. 419 han er bleven Ældre, har · faaet ganske Andet at vide, medens han dog endnu
AE, s. 322 vilde man i et halvt Aar have · faaet ganske andre Ting at vide, end at lege
Papir 460 . – Fremdeles M. har · faaet gjort det at forkynde Χstd. objektivt,
NB24:77 ke beroliget før det har · faaet gjort det Forkeerte til Dogma, til Pligt.
NB30:121 ved at bestaae efter at man har · faaet gjort lige det Modsatte til at være
NB12:191 ud i Uvisheden, og har nu · faaet god Leilighed til at tænke over, hvad
AeV, s. 82 imelse befrygte? Nei, han har · faaet godt at spise hos Prof. Hauch. Ja, saa
NB34:25 hed, i hvilken Χstheden har · faaet Gud bortfjernet. / Ogsaa derfor er det
OTA, s. 137 til at fortryde, at han havde · faaet Gud forandret! Den sande Forklaring er
NB9:64 d ham. Men Χstheden har · faaet Gud gjort saa ophøiet, at det egl. betyder
AE, s. 494 endende philosophiske Termini · faaet Gud praktiseret udenfor. Man har travlt
NB26:120 / Imidlertid har man vel snart · faaet Gud reent skabt om, og ogsaa Gud gjort
NB27:47 mvendt. Man har phantastisk · faaet Gud saaledes uendeliggjort og majestætiskgjort,
NB32:135 g see derfor er det vi har · faaet Gud trukket ned i Skidtet, faaet bygget
PS, s. 250 aget sig selv. Forstanden har · faaet Guden saa nær som det er muligt, og
SLV, s. 18 ag? En stærk Mand, der har · faaet haard Hud i Haanden alene ved at slaae
EE1, s. 337 en og indbyde hende. Jeg har · faaet ham bragt paa den fortvivlede Idee at bede
IC, s. 22 faae i Tale; og naar man har · faaet ham i Tale, maa man dog maaskee bede ham
NB7:7 Bæven for R.N., fordi jeg havde · faaet ham ind i mit Guds-Forhold. Jeg har maatte
Papir 388 r dette nu forfængeligt · faaet ham indbildt, at han nu indtager Standpunktet
AE, s. 493 e at afskaffe Gud ved at have · faaet ham narret ind i Naturlove og Immanentsens
KG, s. 243 bedragen, naar Bedrageren har · faaet ham narret til at elske sig, medens han
LA, s. 71 der listigen og ironisk havde · faaet ham narret ud til at være begeistret,
IC, s. 189 iint Fuldkommenhedens Billede · faaet ham til at glemme, at han jo er i Virkeligheden:
Brev 1 relse. Ludvig Møller har · faaet hans Timer i Hebraisk, hans Timer i Latin
NB24:164 opfinde. / Og saa har man · faaet hele Verden christnet ɔ: man har taget
KG, s. 199 orargelsens Mulighed bort har · faaet hele Verden christnet, skeer bestandigt
EE1, s. 320 om jeg i Vinterens Tid havde · faaet hende at see, da havde hun vel været
EE2, s. 295 d denne, thi har han først · faaet hende dette indbildt, da er hun aldeles
SLV, s. 71 jør hende. Naar jeg da har · faaet hende udmaiet paa Moden, naar hun seer
NB12:138 relse havde jeg dog aldrig · faaet hende, thi hun var overvældet, og vilde
AE, s. 541 arnagtig Orthodoxie har ogsaa · faaet henledt en afgjørende Opmærksomhed
Brev 65 ig, at jeg nemlig ikke havde · faaet hiin Flaske Madeira. Saa nær har jeg
EE2, s. 289 deles enige. Dersom han havde · faaet hiin Nymphe fra Skoven, og ikke havde giftet
SLV, s. 300 . I to Dage har jeg allerede · faaet hiint forfærdelige Ord anbragt i Samtalens
BI, s. 104 af sig, at Aristophanes havde · faaet Hikke, erklærede han, at det var Lægen
EE1, s. 250 e Betydning, som om de havde · faaet hinanden, og deres Liv skal være ligesaa
EE1, s. 186 rdet i Afgrunden, og hun har · faaet hundrede Betænkeligheder isteden, hun
CT, s. 214 n gjort til et Spørgsmaal, · faaet hvad der er en Opgave gjort til et Spørgsmaal,
Brev 8 l Du indsee, at Du rigelig har · faaet hvad der kunde tilkomme Dig af Madam Dues
CT, s. 28 iget til at glemme, at man har · faaet hvad man har; hvor saligt, hver Dag at
EE1, s. 314 under i Forelskelse, jeg har · faaet hvad Svømmerne kalde en Gammel, intet
SLV, s. 304 Dage og Nætter ikke havde · faaet hverken Mad eller Drikke. Han tilbød
BI, s. 199 kke blot fordi Socrates havde · faaet Hævd paa at være den meest retskafne
FB, s. 125 ers? Er det fordi Abraham har · faaet Hævd paa at være en stor Mand, saa
NB13:48 re Nederdrægtighed havde · faaet Hævd paa at være til, da man fandt
NB14:102 øder mig, har han ogsaa · faaet i den senere Tid det Bibel-Ord op: Alt
NB11:115 vitet foruden hvad han har · faaet i Overflod ved Samtaler – han næsten
KG, s. 333 Eet kunde han dog aldrig have · faaet i sit Hoved: at den forlorne Broder skulde
Oi4, s. 210 st uanstændigt – har · faaet i Skab sammen, faaet til at løbe sammen
EE:8 orlignelig Følelse, naar man har · faaet Ideen indblæst i Begrebets Legeme, naar
NB21:63 e opdragen i denne Religion, har · faaet idel Indtryk af dens Mildhed, item næsten
EE2, s. 162 det Forfeilede, man har · faaet ind i sig, maa man paa den Maade udrydde,
Oi4, s. 209 tlige Platten-Slager-Laug har · faaet indbildt, at de ere Christne, og at Christendom
PS, s. 269 dende eller uden dit Vidende, · faaet indblandet nogle Ord, som ikke tilhøre
NB12:131 om jeg ellers aldrig havde · faaet inden for mit Omfang: den Art Lyrik som
BA, s. 416 t sanguinem, og at Synden har · faaet Indfødsret i Individualiteten. /
F, s. 495 sme) men nu ved den Dannede har · faaet Indgang i de Kredse, hvor Tone, Levemaade,
LA, s. 102 em Associationens Skepsis har · faaet Individualiteterne bort og alle de organiske
DS, s. 163 – og ellers har han ikke · faaet Indrykket af det Ubetingede – ubetinget
SLV, s. 268 forbedrede, virkeligen havde · faaet Indtryk af noget Høiere, og hvis Liv
NB6:66 g som en Mulighed, jeg havde ikke · faaet Indtrykket af at jeg ikke tør bruge
DS, s. 164 Stilhed, den var efter at have · faaet Indtrykket af det Ubetingede. / Men derom
NB28:41 t inde – saa havde Du · faaet Isaak for dette Liv, men det med Evigheden
FB, s. 130 thi hvis jeg havde · faaet Isaak igjen, da havde jeg været i Forlegenhed.
AE, s. 316 Systemet, og i det Høieste · faaet istedenfor den et Surrogat, der forvexler
NB29:11 divid, den har man da ogsaa · faaet kluddret msklig om til lige det Modsatte.
NB26:113 atter Gud skee Lov, at jeg har · faaet Kraft til at holde ud. / Fra i 48 har jeg
NB11:193 ete det, saa havde jeg nok · faaet Kraft til at lade den fare, for at handle
NB13:49 gt. Derfor har jeg kunnet tie og · faaet Kræfter ved at tie, fordi » Guds
AE, s. 323 te » selv« har · faaet langt rigere og langt dybere Bestemmelser,
AE, s. 558 ere end een Student der havde · faaet Laudabilis for Stiil hvis han ikke havde
NB29:117 relses. Nu derimod har man · faaet lavet et nonsentialsk Dogma om, at Christus
NB31:125 Professorer og Præster have · faaet lavet sammen og kaldt Χstd. /
NB28:67 gtighed o: s: v:: jeg har · faaet Leilighed dertil. Mit Liv vil derfor ogsaa
Brev 254 ge Mennesker at kjende, og · faaet Leilighed til at danne mig en Forestilling
NB27:88 jeg bestandigt mere og mere · faaet Leilighed til at erkjende, hvor uendelig
CT, s. 226 r Du vistnok engang i Dit Liv · faaet Leilighed til at forelægge Dig og besvare,
EE:102 de Dig over, at Du ret har · faaet Leilighed til at føle, hvormeget Du
NB26:86 lige Indblik jeg senere har · faaet Leilighed til at gjøre i denne hans
BOA, s. 272 Præst havde han vel ikke · faaet Leilighed til at gjøre Skole, da han
SFV, s. 69 fterskrift«, har jeg · faaet Leilighed til at opleve, hvad man dog aldrig
NB8:32 ituation, men saa havde man neppe · faaet Leilighed til at sidde længe og skue,
NB2:257 Haand, saa havde jeg ogsaa · faaet Leilighed til at sige eet og andet ydmygende
F, s. 467 Mine, en uvilkaarlig Gestus har · faaet Leilighed til at stjæle sig ind i et
NB6:46 Anerkjendelse, saa jeg kunde have · faaet Leilighed til at tale paa en anden Maade
NB13:31 e blot det; jeg har tillige · faaet Leilighed til fra Grunden at opdage det
NB7:114 derunder har jeg bestandig · faaet Leilighed til piano at indøve mig i
IC, s. 193 er. Men naar man allerede har · faaet Lidelsernes Indvielse, da kan man vistnok
PMH, s. 85 neskeheden og Bogen har endog · faaet lidt Betydning, iagttaget fra Videnskabelighedens
NB14:77 / 5) Jeg har som Forfatter · faaet ligefrem en ny Stræng til paa mit Instrument,
SLV, s. 87 maalet er, om han ikke havde · faaet ligesaa Meget og ligesaa behagelige Ting
EE1, s. 37 og det Høieste. Nu har jeg · faaet Ligtorne, det er dog altid Noget til Hjælp.
KG, s. 186 etmindste ikke før den har · faaet Livet af Kjerligheden. Sammenligning er
NB36:3 rhold til det at være Msk, saa · faaet Livet gjort let, Ægteskabet til Livets
SLV, s. 352 rde mig, men de have aldrig · faaet Lov af Udsenderen, at tilintetgjøre
BI, note e. Naar denne Betragtning havde · faaet Lov at besinde sig paa sit rige Indhold,
SLV, s. 402 thi hun tænker, havde hun · faaet Lov at gjøre ham lykkelig, saa havde
PMH, note te Ord af den sidste Deel har · faaet Lov at komme med i den Lovtale, Professoren
SLV, s. 354 e – saa havde jeg ikke · faaet Lov at sige mere, men hun havde jublet
NB13:37 forhindret deri, havde jeg · faaet Lov at storme paa med at udgive, var der
BI, note n da Reflexionen endnu ikke har · faaet Lov at tilintetgjøre den, er Mythen
EE2, s. 119 n Magt, dersom den ikke havde · faaet Lov at voxe i Stilhed. Havde han havt Mod
NB8:110 avidt, at naar de selv have · faaet Lov til Alt og tilladt sig Alt, da falder
Brev 42 ive ved, da den nu engang har · faaet Lov til at begynde. Heller ikke er det,
NB31:103 ehøver først at have · faaet Lov til at gjøre ham Uret. Fremdeles
F, s. 476 Tobak mere, havde som Vederlag · faaet Lov til at have saa mange Tobaksdaaser,
Brev 84 kal hade mig. Intet Msk. har · faaet Lov til at kige indenfor Tænderne, og
NB32:12 egen Frugt med sig, naar han har · faaet Lov til at plukke i Haven, at han næsten
CT, s. 175 e Guldet derpaa, hun maa have · faaet Lov til at sidde uforstyrret og flittig
BI, s. 264 s har da Socrates heller ikke · faaet Lov til at staae hen som ein Ding an sich,
NB13:33 tteraire Nederdrægtighed · faaet Lov til at voxe op, brede sig afsindigt
NB23:33 d bragt i Orden. Man har jo · faaet Lov til i sin Tid at mætte sig med at
NB19:15 Tusinder og Millioner have · faaet Lov til upaatalt at slaae af og slaae af:
AE, s. 429 de hos Faderen i Contoiret og · faaet Lov, saa kommer det jublende ud, og fortrøster
NB7:41 re blevet min Død, har · faaet Luft, det Dialektiskes Baand er løst,
EE1, s. 123 urolig Bevægelse, hun har · faaet Luft, hun bliver mat et Øieblik, som
NB9:77 jeg i saa lang Tid ikke har · faaet Luft, og derimod lidt i Endelighedens Sorger,
NB32:146 lighed, som nu rigtigt har · faaet Lyst til og Smag paa Χstd, siden den
Brev 85 ninger, som jeg skrev reent) · faaet læst en Deel, saa kan man ikke klage.
NB11:23 store Hurlumhei« har · faaet Løst og Fast, hele Landstormen, forklædt
F, s. 480 og har allerede paa tre Steder · faaet Løvte om at laane den. Disse og lignende
Oi6, s. 269 r jeg, at Helvedes Porte have · faaet Magt over Christi Kirke, paa ingen Maade.
NB30:24 s, de havde efterhaanden · faaet Magt over den, saa deres Ord betydede den
AE, s. 191 Men har Existentsen saaledes · faaet Magt over ham, da er han forhindret i ved
4T44, s. 311 de det Onde eengang for alle · faaet Magt over ham, nei, men han formaaer kun
NB9:36 jøre Uret, ja da havde de · faaet Magt over mig.« / Thi det er da
G, s. 78 g vel. Dog har denne Tvivl ikke · faaet Magt over mig; thi da Prøvelse er en
NB5:120 ivet Kjøb, saa havde jo Tiden · faaet Magt til at forandre ham, og hans Liv havde
LP, s. 11 Nisser og Trolde saaledes have · faaet Magt til at lægge en Skifting istedet.
SLV, s. 341 ion fra det Pathetiske) have · faaet Magten over mig. Det er nemlig comisk,
NB7:103 g i et Forhold det Onde har · faaet Magten, og de Andre tie stille, participere
IC, s. 219 t – Helvedes Porte have · faaet Magten, og Mange, ja Alle finde Indgangen.
Brev 190 e, da jeg derved altid har · faaet mange Smaatræk, der for Een, der har
NB23:175 være sagtnet har Χstd. · faaet Massen af Msker til at være Χsten
Brev 68 erne i hele Slægten / Har · faaet meest af Aande Vægten. / Jeg hende nylig,
CT, s. 252 Mange have snarere maaskee · faaet megen for megen. Det, der fattes, er vistnok
NB6:64 r meget svagt, og denne Tanke har · faaet megen Magt over mig, at jeg nu skulde døe,
EE2, s. 267 in Experimenteren, thi Du har · faaet Meget at vide, som slet ikke er godt og
LA, s. 102 le de organiske Concretioner, · faaet Menneskeheden isteden og Talforholdenes
NB21:52 sten. / Fra den Tid har jeg · faaet mere at bestille end nogen Præst og
JC, s. 40 n af de Hørende, der havde · faaet mere at vide end han? Og dog gjorde det
CT, s. 252 sørger for, ordentligviis · faaet mere end Kundskab nok i Christendommen;
Oi2, s. 156 altsaa det var dertil man har · faaet mig bevæget, til hvad jeg mindst af
Oi2, s. 156 ye Testamente, og derved have · faaet mig bildt ind, at jeg kunde protegere Christendommen.
SLV, s. 287 . I dette Øieblik har hun · faaet mig ideal, og bruger nu hiin lille Misviisning
NB4:66 : det hjælper dem ikke, de har · faaet mig paa Livet. Begynder man strax med
SLV, s. 349 delsens Tid, inden jeg havde · faaet mig perfectioneret. Jeg vilde altsaa tale
NB16:46 har været: efter at have · faaet mig selv i min Idealitet efter saa stor
SLV, s. 284 edse, og havde aldrig ganske · faaet mig selv igjen. Vælger hun det Andet,
NB30:41 ukt for sig, at det virkelig har · faaet mig til at tage Pennen i Haanden for en
SLV, s. 283 e blot ved en anet Antydning · faaet mig til, som vel en Trediemand vilde sige,
Oi10, s. 404 or Næringsbrugets Skyld, · faaet Millioner og Millioner Christne: jeg er
NB32:25 a fra Slægt til Slægt · faaet Millioner til at gaae ind paa, men ikke
NB10:89 dvanligt, at jeg paa Dybet har · faaet min Ordre, at det er lagt an for mig, at
NB4:62 mig at skulle offres, nu har jeg · faaet min Ordre, jeg staaer ved mit Bud. Til
NB3:15 foregaaer har jeg, om man saa vil · faaet min Plads som en ringe Betjent, der paa
Brev 193 er mig. Sibbern har altsaa · faaet mit Brev. / Jeg haaber Du har moret Dig
Papir 305:5 aledes naar jeg nu f. Ex. har · faaet mit Liv stillet saaledes for mig, at det
JJ:115 en Velgjerning mod hende og · faaet mit Ønske opfyldt, og var hun da engang
JC, s. 47 elv om han efterhaanden havde · faaet Mod dertil, saa indsaae han vel, at der
EE1, s. 133 blik, da Ottavio endelig har · faaet Mod i Brystet og Kaarden ud af Skeden for
SLV, s. 130 se Barnet, saa havde jeg vel · faaet Moderkjærligheden at see, men mig forekommer
NB6:5 – men ellers havde jeg ikke · faaet Mskene med mig. Efterhaanden som Mskene
JJ:409 naar en saadan stakkels Hest har · faaet Muleposen forkeert, og ikke kan komme til
AE, note vad jeg mener. Naar en Mand har · faaet Munden saa fuld af Mad, at han af den Grund
NB22:159 ufuldkommen efter at have · faaet Naade. Og saaledes potenseres det. /
AE, note m, thi Philosophien har først · faaet narret Individerne til at blive objektive.
BA, s. 323 r den videnskabelige Vigtighed · faaet narret Præsterne til at være et Slags
Brev 271 Christianshavn, at han har · faaet noget » særdeles meget fedt Kjød«.
JJ:413 stærkt Trav: » han har · faaet Noget af den Retning som ledsager Een til
AE, s. 194 han har tvertimod · faaet noget Andet at vide om Troen end han troede,
DS, s. 222 relser, saa vilde han have · faaet noget Andet at vide, at ogsaa hun, mildest
NB7:86 il at løfte ham op, han har nu · faaet Noget at græde for. / Man siger: en
AE, note de Socrates, der uden Tvivl har · faaet Noget at lee af, dersom ellers Hegel er
BOA, s. 274 ring«: saa havde han · faaet Noget at staae imod med, Noget at holde
EE1, s. 190 vira! Skulde Træerne have · faaet Noget at vide – og dog, Træerne
AA:40 e, paa anden ell. tredie Haand har · faaet Noget at vide af den Magister, der paa
IC, s. 49 adelig Maade af Historien har · faaet Noget at vide, at han har været saadan
CT, s. 111 e altsaa af Timeligheden have · faaet Noget at vide, som ikke er evig sandt,
IC, s. 38 Historie) og ikke videre har · faaet Noget at vide; thi man kan af Historien
AE, s. 488 Mand: og hvad saa? Har vi saa · faaet Noget at vide? Nei, derimod har vi faaet
BA, s. 422 man ømmer sig, saa har man · faaet Noget at ømme sig for. Dersom det Dæmoniske
NB19:39.c dt han da rigtignok aldrig har · faaet noget directe Tilsagn af mig eller hvad
NB6:89 antage, at de Fleste aldrig have · faaet noget Indtryk af hvad Χstd. er, derfor
Papir 254 n dog i den senere Tid har · faaet noget mere Eenhed, og at vort politiske
BOA, note Hjælp af en Aabenbaring har · faaet noget Nyt at bringe; ei heller har han
BB:22 s Phantasier derved ogsaa har · faaet noget ægte Poetisk ogsaa i Fremstillingen
NB20:36.b jeg sige, en Egoisme, der har · faaet noget Øie for min Sags Betydning, og
SLV, s. 177 Spørgsmaal, om jeg havde · faaet Noget, et Udraab, der ikke syntes at vente
NB20:56 jødet, og har yderligere · faaet nye Tyngder paa. Var dette ikke saa, da
TS, s. 68 ørst i Forbigaaende at have · faaet Nyheden at vide, saa gik han forbi og tog
OTA, s. 274 o var tabt – den havde · faaet Næringssorg. / Fra nu af blev Skovduen
Brev 266 med, at man endnu ikke har · faaet nærmere Oplysninger, o, det er skjult
AE, s. 314 ing har den nyere Spekulation · faaet Nødvendighed bragt sammen med Opfattelsen
NB3:41 aa meget Tale om En, der har · faaet offentlig Understøttelse, som P.L.M.,
NB3:41 rtil P.L.M. var brugelig. Han har · faaet offentlig Understøttelse. Blot man skrev
NB3:41 Kunst-Reise, hvortil han har · faaet offentlig Understøttelse. Saaledes har
NB3:19 et Genie – den har saa vist · faaet og haft Genier nok, men en Martyr, En,
NB14:90 lig Omgang med mig, har han · faaet og vilde han end yderligere have faaet
KK:2 Forestilling, man engang havde · faaet om Guds Fortørnelse, saa at man egl.
EE1, s. 261 / Dervière har altsaa · faaet Oplysninger, den formeentlige Charles seer
DS, s. 182 gjørende, just Det, har man · faaet Opmærksomheden ledet bort fra; eller
BI, s. 113 ne Analogi, som Strauß har · faaet opstillet mellem denne Symposiets Slutning
4T44, s. 319 ed, der, da det engang havde · faaet Ord for at være en Gaade, syntes at
BA, s. 319 , især da man efter at have · faaet Ordet Forsoning bragt ind, nu ogsaa hentyder
TS, s. 56 nkeligheder, og saa maaskee · faaet Ordet oversat rigtigt, og altsaa været
CC:13 ie nok af, og jeg har just · faaet Ordre til Slag og maa lette. – Lev
Brev 263 de«. Siden jeg har · faaet Otium i Ferierne og ikke længer gaaer
IC, s. 219 hristendommen: naar Dette har · faaet Overhaand, saa bliver paa gammel menneskelig
EE1, s. 236 ndnu uroligt, Latteren havde · faaet Overhaand. Heldigviis var det gaaet mig
NB31:20 jeg seer vel at Verden egl. har · faaet Overmagten, at dette ikke mere er det nye
G, s. 16 rke Lidenskaber havde aldeles · faaet Overmagten. I de vildeste Udbrud forbandede
EE2, s. 279 ed, saa har Skepsis her atter · faaet Overmagten. Man maa derfor sige: væsentligt
Brev 188 over, at Du intet Svar har · faaet paa Dit Brev. See nu til, min kjære
KG, s. 314 um, som hun ikke saadan havde · faaet paa een Gang. Hun havde længe sparet
FB, s. 176 , en Hemmelighed, som de have · faaet paa eget An- og Tilsvar. / Æsthetiken
EE1, s. 347 Barn, hvilken Present Du har · faaet paa Livets Juletræ .. Oh ja! det seer
Brev 38 Jette, naar jeg saaledes har · faaet Pennen i Haanden, kunde jeg gjerne blive
EE2, s. 169 d, men vel, da jeg engang har · faaet Pennen i Haanden, ogsaa med den at forsvare,
NB6:64 udgive: i ethvert Fald nu har jeg · faaet pirret ved den. / Den næste Udgivelse
NB18:29 dhed i Forholdene: saa havde jeg · faaet Plads, jeg var kommet til at tale mig ud,
EE2, s. 243 ens, end naar et Menneske har · faaet Pligten udenfor sig, og dog bestandig vil
DD:208 yder ham) ja Dig, Du som har · faaet Prygl tillige med mig af Rector .. Dig
AE, s. 316 Ethiken har man jo, som sagt, · faaet puffet ud af Systemet, og i det Høieste
NB29:92 Derfor har ogsaa Protestantismen · faaet Qvinden saa langt frem eller rettere allerforrest.
DD:198.a saa mangen lønlig Tanke har · faaet Raaderum i det Skjulte, i det Skjul, hvor
Oi2, s. 155 Kongen, bukke for, at man har · faaet Rang med Etatsraad, er blevet Ridder
SLV, s. 292 uendelige Lidenskab; hun har · faaet reist en Illusion, og hun har nok. Jeg
G, s. 95 ke bleven Digter. Da havde Alt · faaet religieus Betydning. Den Begivenhed, i
NB2:73 Fald skulde jeg have seet at · faaet repareret lidt ved Skaden. / See derfor
NB14:14 det er seet; men at han har · faaet Ret, det er ikke seet. / Slut Dig til det
EE1, s. 268 n. Det viser sig, at hun har · faaet Rinville istedetfor Charles. Hermed er
Brev 84 . Den Tanke har endnu aldrig · faaet Rum i mit, om Du vil, firkantede ell. stolte
SD, s. 169 il Hovedstaden, og der havde · faaet saa mange Skillinger, at han kunde kjøbe
LP, s. 29 den, hvorfor Andersen ikke har · faaet saa megen Gavn af denne, som han kunde,
EE2, s. 265 nd netop kort iforveien havde · faaet saadan et godt Levebrød. Der ligger
Brev 314 ersom De nu troer, jeg har · faaet sagt 1 20 Deel af det, jeg havde at sige
NB29:82 es, efter længe kun at have · faaet salt Kjød, kan længes efter fersk
BI, s. 347 r sig selv, saa have vi nu · faaet samme Udtryk baade for Skabelsen og Forsoningen.
IC, s. 76 fælde har Du i det mindste · faaet Sandheden at vide. / Kan Du ikke taale
CT, s. 183 med Dig, at Du, netop Du har · faaet Sandheden at vide. Tag Dig iagt for denne
NB34:28 sk. er nok. / Nu derimod har man · faaet sat Χstd. over i det Ubetydeliges
NB22:11 ektik. / / Naar en given Tid har · faaet sat Χstus over i æsthetiske Bestemmelser,
BA, s. 435 om den nyeste Philosophie har · faaet sat det i Hovedet. Det Negative er efterhaanden
SFV, s. 47 iskes Incognito havde jeg nu · faaet sat Latterens og Grinets Fare, der afskrækker
KG, s. 56 kab, paa dennes Opfattelse, og · faaet sat noget Andet isteden, saa er han ikke
NB26:23 istendommen / / har man da reent · faaet sat over i den msklige Egoisme. / Χstd.
SLV, s. 136 relse. / Naar man dog har · faaet sat sig det i Hovedet, at Qvinden er det
IC, s. 67 stille dem tilfreds. De have · faaet sat vanærende Straf paa at slutte sig
NB3:73 opdager han, at han ikke har · faaet seet langt nok i Papiret til at gjøre
BB:25 . Men da Livet endnu ikke har · faaet Selvbevidstheden, ikke har faaet sit Tyngdepunct
G, s. 29 det var Vinter. / Naar man har · faaet sig bequemt og hyggeligt indrettet i sin
DS, s. 168 længe at have søgt, har · faaet sig det Endelige betrygget, saa sværger
4T44, s. 344 da kan man sige, at den har · faaet sig godt og beqvemt indrettet. Hvor stolt
HCD, s. 179 befinder sig allerbedst, har · faaet sig indrettet en Gudsdyrkelse ret efter
NB32:119 isk, da man dernæst har · faaet sig selv indbildt, at Χstd. er perfectibel,
JJ:404 ke ved den Illusion, de have · faaet sig selv og Andre indbildt, at Oversigter
AE, s. 372 elv. Den Existerende, der har · faaet sin absolute Retning mod det absolute τελος,
Papir 456 taget det frem og det har · faaet sin behørige Tid, saa lægger man
IC, s. 167 et har egentligen nu først · faaet sin Braad, nu da han er blevet den Rige,
SLV, s. 35 sat. Havde Victor hidtil ikke · faaet sin Fordring opfyldt, at høre et Vandsprings
KKS, s. 99 ig og let som Fuglen, der har · faaet sin Frihed, thi nu først, i Trykket,
BI, s. 105 . Efterat nu Aristophanes har · faaet sin Hikke standset ( i hvilken Anledning
IC, s. 119 i den bestaaende Christenhed · faaet sin Krig frem. Der er ingen uendelig Modsætning
2T43, s. 24 rhold til ham netop nu havde · faaet sin sande Betydning. » Dersom jeg,«
AE, s. 78 ning: saa havde han rigtignok · faaet sin Sætning bekræftet. – Sæt
Brev 14 vigte, min Hengivenhed har da · faaet sin Tilskyndelse, og tiltager kun med Faren.
Oi5, s. 236 mentes Christendom, har endog · faaet sine Indkomster sat i Forhold til, at Menneskene
SLV, s. 127 t er færdig, naar han har · faaet sine Viisdomstænder, saa kan man for
F, s. 468 en nyere Videnskab har Forordet · faaet sit Banesaar. Fra dens Standpunkt seet
CT, s. 28 adan een Gang for alle at have · faaet Sit for hele Livet, hvilken Rigdom derimod
BA, s. 350 aae, men Angesten har ligesom · faaet sit første Bytte, istedenfor Intet har
NB:76 Naar man da paa en Barbeerstue har · faaet sit Haar klippet, sit Skjæg aftaget,
AE, s. 77 lsens Udtryk. Naar Tanken har · faaet sit rette Udtryk i Ordet, hvilket naaes
BB:25 et Selvbevidstheden, ikke har · faaet sit Tyngdepunct i sig, saa udøver det
EE1, s. 62 ighed for, at naar Ideen har · faaet sit Udtryk, den da har faaet dette eengang
EE1, s. 312 Klodrian, nu da jeg lige har · faaet Situationen, som jeg ønskede den. Ja
Brev 85 me daglig, og at jeg dog har · faaet skrevet saa meget, ( og det uagtet jeg
NB14:98 Sandsebedragene. / Nu har man da · faaet skrækkeligt travlt med, at jeg vil danne
Oi2, s. 151 en officielle Christendom har · faaet slaaet sammen og med samme Sindsro, som
NB20:88 er til den Enkelte. Man har · faaet Slægten sat istedet. Og derfor har man
NB31:148 jeg til alt det Tidligere · faaet Sorg for Udkommet og en Pøbel-Mishandling
LP, s. 31 asnart en poetisk Stemning har · faaet Spillerum, denne da uden eller med hans
FB, s. 173 ever in discrimine rerum, har · faaet stor Betydning; thi den er egentlig Vendepunktets
Brev 2 at han er falden paa Gaden og · faaet Stumperne ind i Øinene, og deraf er
Brev 17 orestilling om, fordi jeg har · faaet Styrke til at skjule dem, gladere og gladere
NB16:35 t og sagt, thi derved har det jo · faaet større Udbredelse. / Dersom man ikke
Brev 190 en, men dersom Henrich har · faaet Svar paa alle de Breve han har skrevet,
Brev 31 dende Brev forinden jeg havde · faaet Svar paa det jeg tilskrev Dem sidst. Men,
CT, s. 200 ens Springfjeder, som man har · faaet taget af det Christelige, igjen paa. Og
Papir 366:1 beklage at man ikke har · faaet taget Hensyn til en Privatdocents lille
NB32:14 d i hiint Ord, at Msket har · faaet Talen for at skjule sine Tanker, eller
JJ:212 . / Menneskene synes ikke at have · faaet Talen for at skjule Tankerne ( Talleyrand,
BI, s. 292 alleyrand, at Mennesket havde · faaet Talen ikke for at aabenbare, men for at
CT, s. 75 ræbt den. Naar man saa har · faaet Tanken om Gud ihjelslaaet, enhver Følelse
NB22:85 han at ville have: at have · faaet Tanker forærende som han nu frisk væk
KG, s. 87 kostelig, ja om de end havde · faaet ti Sorter Viin: Selskabet selv, Indretningen
PMH, s. 86 gt, at Professoren ikke havde · faaet Tid at læse Bogen heelt ud,«
FB, s. 175 hi uagtet de ikke engang have · faaet Tid at sove paa deres heltemodige Beslutning,
NB:18 den den Tid har jeg egl. ikke · faaet Tid ell. Samling – saa vilde Mskene
Papir 459 e være Tanke om at have · faaet Tid og Ro til at afkræfte blot eet af
NB26:50 en Enkelte » har han ikke · faaet Tid til at befatte sig med Statens Styrelse,
KG, s. 288 lse, som jeg dog aldrig havde · faaet Tid til at begynde paa at angre, fordi
Brev 159.2 saadant Ægteskab har · faaet Tid til at consolidere sig behørig,
BOA, note ei heller har han endnu · faaet Tid til at eftertænke, Tilsvarenes Forhold
NB22:36 nde Tale om, at han ikke ret har · faaet Tid til at gjennemarbeide den Sag, at det
PMH, s. 77 mod min Forventning, ikke har · faaet Tid til at gjennemlæse, om han end var
EE2, s. 292 Den Lærde har maaskee knap · faaet Tid til at lægge Mærke til, hvad
NB:114 greb kom over mig. Jeg har nu ret · faaet Tid til at lære ind efter, og forvisse
NB26:50 ironisk hedder det: jeg har ikke · faaet Tid til at samle Penge. / » Lidelse«
Brev 159.2 t, og den samme Pige har · faaet Tid til at samle sig, kan hun, ved hvad
Brev 114 nskeligheder, som Du nu ikke har · faaet Tid til at see, eller allerede har lært
4T43, s. 130 i Alt. Adam skulde ikke have · faaet Tid til at spørge, hvorfra det kom,
PCS, s. 128 stundom med, at han ikke har · faaet Tid til at studere Rollen tilstrækkeligt:
PCS, s. 128 m klage over, at de ikke have · faaet Tid til at studere; thi just af Trops Exempel
DS, s. 173 t Forstanden og Klogskaben har · faaet Tid til at tage de behørige Hensyn til,
Brev 54 ge holdt Fyraften, og derved · faaet Tid til Eet og Andet, og har jeg bestandigt
OTA, s. 431 nemlig Overbeviisningens Ild · faaet Tid til langsomt at bespænde et Menneske,
OTA, s. 431 las Vand; men naar Ilden har · faaet Tid til langsomt at bespænde hele Huset,
NB21:60 øst Udkast, jeg har ikke · faaet Tid til videre at udføre det o: s: v:,
NB4:66 ten – Eller. Derved har jeg · faaet Tiden med mig; den har mindst drømt
OTA, s. 217 allehaande Indbildninger har · faaet Tiden til at gaae, eller har slaaet Tiden
EE2, s. 228 r skeet, havde den ingen Magt · faaet til at bedaare mig. / Tilgiv mig, at jeg
Oi4, s. 210 har faaet i Skab sammen, · faaet til at løbe sammen eller ud paa Eet,
NB14:115 g, nu hedder det, jeg skal have · faaet Tilhængere o: D. Og dog gjør man
EE1, s. 425 ig al Deeltagelse. / Hun har · faaet Tilladelse af Tanten til at tage nogen
EE1, s. 352 har jeg nu for det Første · faaet tilveiebragt i hendes Sjæl. Min Stolthed,
NB29:95 ter og Smaa-Forfattere have · faaet travlt med S. – nu skal han til at
NB27:40 sthed, eller at Χstd. har · faaet Tyngdepunktet paa det forkeerte Sted, eller,
Brev 36 aaet en halvanden Time, havde · faaet tænkt meget, og var ved Bevægelsens
NB32:79 uligt, at Χstheden har · faaet ud at Χstd. er Optimisme det er en
BA, s. 356 aben ved Projektmageres Kunst · faaet udsat som et Priisspørgsmaal, der endnu
AE, s. 534 vore Dage derimod, da det har · faaet Udseende af at man allerede som otte Dages
BA shed og ethisk Stupiditet har det · faaet Udseende af, at det Første var lettere
AE, s. 555 t blive objektiv have vi Alle · faaet Udsigter til at blive – Privat-Docenter.
CT, s. 214 t Sagens Stilling, at man har · faaet Udødeligheden gjort til et Spørgsmaal,
BA, s. 452 an pludselig, at man ikke har · faaet Udødeligheden ind med i Systemet, og
CT, s. 221 Snildhed er det just, der har · faaet Udødelighedens Stilling vendt forkeert;
NB29:58 om det nye Testamente havde · faaet Uret var blevet gjort usandt. O, min Ven,
DS, s. 184 de, som havde bragt Offrene og · faaet Utakken, men et listigt Folkefærd, der
NB3:20.d ten – Eller, da havde jeg · faaet ved et ulykkeligt Forhold til et andet
PMH, s. 77 Problemet om Gjentagelsen har · faaet ved min Opfattelse en ganske anden Stilling,
NB:200 t af en Hykler. Men dette at have · faaet ved Opdragelsen det Indtryk af Christend.
NB5:33 af den yngre Broder, og ikke har · faaet Velsignelsen – saa har Isaak ingen
NB32:61 Men see, i Christenheden har man · faaet vendt Χstd. saaledes, at just Χstd.
NB29:97 gelse og dog har man behændig · faaet vendt Χstd. saaledes, at man egl.
NB21:64 Men i Χstheden har man · faaet vendt Forholdet om: man bekymrer sig for
Oi5, s. 228 ar den officielle Christendom · faaet vendt saaledes, at just Evigheden er for
NB34:38 . / I Christenheden har man · faaet vendt Sagen saaledes, at den Χstne
GU, s. 334 ( har Du maaskee som Ældre · faaet vigtigere Ting at tænke paa?) eller
KG, s. 348 lp af Tiden og de 40 Aar har · faaet viklet sammen. Ja, Tiden er en farlig Magt;
NB14:90 lde han end yderligere have · faaet vüer, der vilde have gjort Anmeldelsen
KG, s. 20 ende, at Kjerligheden ikke har · faaet Væxtens Tid. Sirach siger advarende
Papir 519 e Χstd. / Forvirringen har · faaet yderligere Tilhold til nye Forvirring i
DD:37.b medens han selv dermed netop har · faaet Øie for det Incommensurable, som Philosophen
EE1, s. 114 i sin Orden, at Don Juan har · faaet Øie paa et Par Skjørter og nu strax
EE1, s. 381 l. Lieutenanten har allerede · faaet Øie paa hende. Pas nu vel paa, min kjære
CT, s. 161 r Du saa har vendt Dig om, og · faaet Øie paa Maalet ( Evighedens), saa lad
NB2:50 ledes. / I Samvittigheden har Gud · faaet Øie paa mig, og nu er det gjort mig
NB:33 Samme, men nu har Misundelsen · faaet Øie paa mig. Hvorfor skal han have Lov
EE1, s. 258 e rolig, thi nu har Emmeline · faaet Øinene op. Hun nøder saa godt som
NB25:109 ken Betydning har hun ikke · faaet! – Hun smilede igjen, og derpaa hilsede
NB21:7 saa? saa havde hun ingen Ligtale · faaet, allermindst saadan kjøn Ligtale, der
NB32:121 deeltage i at Christenheden har · faaet, behageligt for Kjød og Blod, noget ganske
SLV, s. 232 else kan hun endnu ikke have · faaet, det var da en Lykke, at jeg var betænkt
BI, s. 284 nger, det i Tidens Løb har · faaet, dog alle passe ind herunder. / Orienterende
EE2, s. 277 lfælles. / Vor Helt har da · faaet, hvad han søgte, et Arbeide, hvoraf han
EE1, s. 61 rede Tid, som den vilde have · faaet, hvis den forgangne ikke havde havt saa
NB17:13 lken Betydning har det ikke · faaet, hvorledes har jeg ikke lært at forstaae
Papir 580.a nde Udbredthed, Χstd har · faaet, i » Christenhed«. Den Biskop
Brev 83 un ved sig selv aldrig havde · faaet, jeg har betroet hende ved hvilket Middel
NB11:183 n intet reent Guds Forhold · faaet, men kun et Guds Forhold paa anden Haand.
NB9:46 ion, hvad Opdragelse den kan have · faaet, naar det ved Hjælp af Pressen aldeles
BB:37 en for de Prygl, den selv har · faaet, og de Mishandlinger den selv har lidt,
LP, s. 11 rm, Afhandlingen nu engang har · faaet, og for igjen at føle mig fri, vil jeg
NB5:34 bet og ventet, men ingen Hjælp · faaet, saa at bryde af, og sige: nu er Hjælpen
NB5:107 den; thi saaledes efter at have · faaet, saaledes at erhverve Besiddelsen er omvendt
BA, s. 341 og Slægten, ingen Historie · faaet, som en Engel ingen Historie har, kun er
BOA, s. 173 rdelige Overhalinger han har · faaet, trods al den Skade han upaatvivleligt vilde
EE1, s. 333 r de Oplysninger, jeg nu har · faaet, tænker tilbage paa det Indtryk, det
Brev 189 det er ret solide Ting, Du har · faaet. – At Du har i rette Tid bragt Onkel
SLV, s. 364 tydning for mig, som den har · faaet. / Hvad forbliver jeg? Ja det er ikke godt
NB29:106 Udbredelse, Χstd. har · faaet. / I Retning af at standse og modarbeide
Brev 1 er i Latin derimod har Bojesen · faaet. / Professoren har i nogen Tid været
NB35:43 smaalet om Mønsteret har · faaet. Det er nemlig let at see, at Intet saa
4T43, s. 162 sket den ganske Dag og Intet · faaet. Eller vilde en saadan Omvæltning i Tanke
NB19:39 tning af Veemod som jeg har · faaet. Et saadant Forræderie lige i Hjertet
NB:36 før, havde han intet Svar · faaet. Jeg kunde da hverken endnu have undværet
NB9:58 sten som havde vi virkelig Alle · faaet. Mynsters Styrke er Serveringen, og denne,
JJ:145 ge ingen religieus Opdragelse har · faaet. Naar jeg tænker paa, at der virkelig
SLV, s. 315 / Mine Breve har hun nu vel · faaet. Opfattelsen af Forholdet er ikke uden Anger
NB23:180 Martz. / Vinet. / Nu har jeg da · faaet: der Sozialismus in seinem Principe betrachtet
NB9:58 passere og sagde: nei tak jeg har · faaet; og det var næsten som havde vi virkelig
NB4:139 er dette Bind. / Det vildfarende · Faar – er Billedet paa den Elendighed:
NB19:53 En eier Millioner Millioner · Faar ( som Gud eier Mennesker) saa fristes man
NB34:9 ostlene: jeg sender Eder som · Faar blandt rivende Ulve – ja rivende
KG, s. 79 han bliver let som et fortabt · Faar blandt rivende Ulve. Overalt hvor han seer
Brev 59 andet Aar paa Svar – og dog · faar det. Sædvanligst er dog et Brev, hvorpaa
JJ:107 aae, jeg veed, hvad Vei hun / jeg · faar dog gjort Alt saaledes, at hun ikke ahner,
EE:161 det Fortabte, Du som forlod de 99 · Faar for at opsøge det ene forvildede, og
SLV, s. 431 is Resultat er: naar det ene · Faar gaaer til Vands, gjør det andet det
AE, s. 304 ds-Politie sig hans Person og · faar ham fat i Skjøderne, dog ikke i Qvalitet
Papir 434 n Hyrde – og de gode · Faar have elsket æret ham som en Hyrde, den
NB12:180 en tidligere » mine · Faar høre min Røst), kun Den, der oplader
CT, s. 288 / / Joh. X, 27. » Mine · Faar høre min Røst, og jeg kjender dem,
Brev 80 g for mig, naar jeg først · faar indrettet mig en lille Smule. Jeg har meget
Brev 81 troer, desto umiddelbarere Kilder · faar jeg altid for mine Efterretninger, min
Brev 3 re dette Brev ind i Copiebogen · faar jeg et Besøg af Lorentzen, som bad med
SLV, s. 370 amme Sted er saa lavt, at et · Faar kan vade, og saa dybt, at en Elephant kan
NB19:53 Dog er det aabenbart, at et · Faar ligesom selv kan have Skyld i sin Fortabelse,
Brev 176 ger dette Brev, og nu selv · faar Lov at bryde Seglet, og Du nu med al Flid
NB24:152 ledes ere Fæene naar et · Faar løber til Vands løbe de alle. /
NB29:19 just Χstd); officielt · faar man altid det Uvigtigste først ɔ:
NB19:53 ud og søger det fortabte · Faar og finder det, til Faderens Glæde over
NB3:4 ave mere næsten med at tælle · Faar og Sviin, og a la Augustus med at tælle
NB4:55 m beskæftigede med at tælle · Faar og Ænder: saaledes er Χstd. b
JJ:416 ille Dreng, da han gik og vogtede · Faar paa den jydske Hede, leed meget ondt, sultede
Brev 87 e syg o: s: v:. Gud veed det, det · faar saa at komme. I dette Øieblik arbeide
Brev 88 t Helbred var noget angreben, det · faar saa at være. Nu er jeg igjen flot. Jeg
NB8:14 ther i Evangeliet om det fortabte · Faar siger at saaledes er det ogsaa med en
KG, s. 115 , at jage dem som vildfarende · Faar ud blandt rivende Ulve, hvis Blodtørst
NB25:97 lutnings-Ordene: I vare som · Faar uden Hyrde. / Indledning / » Leiesvenden«
NB19:53 – » Det fortabte · Faar« – » Den forlorne Søn.«
DD:66 i Ulveklæder; men indvortes ere · Faar, ɔ: Phraseologerne. / d. 10 Oct.: 37.
JJ:494 aaer 10 Køeer, saa omtrent, 15 · Faar, 2 Sviin, en Mængde Spurver paa eet Msk
Brev 41 jenstand, en Mølle, en Hest, et · Faar, Bu-Koen, ja selv hvad man i Virkeligheden
Not6:24 vor han som fattig Dreng vogtede · Faar, de Steder, jeg paa Grund af hans Beskrivelse
HGS, s. 197 hed – jeg, jeg sølle · Faar, der hverken kan læse eller skrive, og
AE, s. 316 fødes der nu forædlede · Faar, fordi Exemplaret blot udtrykker Arten.
NB19:53 . Og som Hyrden vogter sine · Faar, kjender dem alle, og opdager strax, naar
NB19:53 , der da ikke har saa mange · Faar, og derfor sagtens maa savne det ene. Men
EE1, s. 391 Jacob skulde vogte de hvide · Faar, og som Løn for sit Arbeide have alle
IC, s. 31 ge, som Hyrden det forvildede · Faar, som Qvinden efter den tabte Penning. Han
NB19:8 nder. / Lignelsen om det fortabte · Faar. / / Denne Lignelse udtrykker jo vistnok
NB19:53 med, at det er det fortabte · Faar. Dog er det aabenbart, at et Faar ligesom
NB19:53 od igjen. / 2) Det fortabte · Faar. Hvorledes det gik til, derom tales der
TS, s. 65 e Qvæg, og tog den Fattiges · Faar; det slagtede han, og lavede det til Spise
AA:5 ger mig føder, mig klæder mit · Faar; her tager jeg min Næring, som Huset
SLV, s. 321 nker som saa, en forbedret · Faareavl kan en Konge indføre og Jernbaner o.
NB34:4 ingsvei, som En der lever af · Faare-Avl, saaledes er det ham af Vigtighed, at Faareflokken
JJ:219 esom man indfører en forbedret · Faareavl. Christendommen er netop det Eneste, der
Oi1, s. 133 Christne – jo større · Faare-Flok jo bedre – antage Navn af Christne,
NB34:4 er det ham af Vigtighed, at · Faareflokken er talrig. Derfor er det ham magtpaaliggende,
Oi4, s. 209 m at ville legitimere sig qua · Faare-Hyrde ved en Attest fra Ulven. / Dette er det
PMH, s. 75 oph forstaaer en chaldæisk · Faarehyrde, der kigger Stjerner, eller en phantastisk
CT, s. 35 m og Overflod komme hykkelsk i · Faareklæder under Skin af at skulle sikkre mod Bekymringerne,
EE2, s. 284 yg Dragt, Rovdyret, der kom i · Faareklæder, og han har lært at foragte denne Tale.
Papir 434 t sætte mit Liv til for · Faarene – men, som Forholdene ere, lad kun
Papir 434 ogsaa fordærveligt for · Faarene at de vænnes til denne Forvexling af
Oi4, s. 219 idenskaber i Bevægelse hos · Faarene bestandigt saaledes: at Det og Det umuligt
Papir 434.b r ingen Fare er, og derfor af · Faarene blive anseet for en mindre god Hyrde, ikke
Not6:27 ed i den sildige Aftenbelysning; · Faarene drive hjem og afgive Forgrunden; mørke
NB14:71 dag, da Χstus skal adskille · Faarene fra Bukkene. / » Lad Dig nøies
Papir 434 r. / Thi just en Hyrde for · Faarene kunde maaske handle lige modsat. /
Papir 434 de og hvo Leiesvend, og at · Faarene kunne faae Øine op til selv at gjøre
4T43, s. 124 e Lynilden, der fortærede · Faarene og deres Hyrder, talte Budet, der bragte
NB:183 lt paa Afstand. Man tænker sig · Faarene omringe Hyrden, og nu kommer Ulven. Ak,
EE1, s. 391 Kjeppe i Vandrenderne og lod · Faarene see derpaa – saaledes anbringer jeg
NB:183 . Ak, men sæt, at det var · Faarene selv der vare taabelige nok til at holde
Papir 434.b etals Sølvblink – og · Faarene troe ham. Ja, den virkelige gode Hyrde,
NB:183 ode Hyrde sætter Livet til for · Faarene«. Dette seer saa fredeligt ud som Alt paa
Papir 434.b g at sætte sit Liv til for · Faarene, han forsikkrer det med Taarer – ak,
Oi4, s. 219 evægelse for ikke at miste · Faarene, og alle Lidenskaber i Bevægelse hos
Papir 434 Der boer Hyrden, kjendt af · Faarene, om end ikke forstaaet af dem, dog elsket
Not1:7.v . Es: 11, 6: Ulven skal boe ved · Faarene, Parderen ved Kiddene, Køer og Bjørne
CT, s. 35 om Ulven, sat til at passe paa · Faarene, sikkre disse – mod Ulven. /
Papir 434 g til at offre sit Liv for · Faarene. / Anderledes med Leiesvenden, han har,
Papir 434 sætter sit Liv til for · Faarene. / En Leiesvend. Tænk Dig en rødmende
Papir 434 er ikke af Kjerlighed til · Faarene. / Saa Du seer, at man ikke ubetinget af
CT, s. 289 Hyrde og de sande Troende med · Faarene. Om disse siges der et Tredobbelt: de høre
Papir 434 det vil ogsaa gaae ud over · Faarene; men paa den anden Side, det er jo dog ogsaa
Papir 434 aturligviis Kjerlighed til · Faarene; og hvad der giver ham Ro, er den gode Bevidsthed,
AE, s. 315 il tale om en saadan. Naar en · Faarerace f. Ex. forædles, saa fødes der nu
NB19:53 e sin Fortabelse kan altsaa · Faaret gjøre Noget selv. Til sin Frelse kan
NB19:8 re, bærer det o: s: v: – · Faaret har blot at ligge ganske stille. /
NB19:8 en dette er jo kun Momentet. Hvis · Faaret ikke døer i samme Øieblik, saa skal
NB19:8 re til sin Frelse: Hyrden tager · Faaret, lægger det paa sine Skuldre, bærer
NB19:53 ikke at have passet ret paa · Faaret. / 3) Den forlorne Søn. Her begynder
NB19:53 de; men ganske reent paa · Faarets Vegne er den dog maaskee ikke, forsaavidt
Papir 445 ykket af mig. / / En Slags · Fabel / eller / en simpel Fortælling. /
NB34:42 at Det man selv anseer for · Fabel at det tillige er Ens Religion. De lade
JJ:306 En hver at han kan fortælle en · Fabel der angaaer hele Mskheden kun ham ikke.
SLV, s. 387 gave for Æsop at digte en · Fabel derom, hvorledes Guderne, da de ikke kunde
OTA, s. 418 et ikke snarere er en gammel · Fabel man opfrisker for Heltebedriftens Skyld
OTA, s. 391 t udsprede den løgnagtige · Fabel om, at det lidt efter lidt bliver lettere
BB:6 ist eine Geschichte, die auch · Fabel sein kann. Doch giebt es auch viele kranke
NB18:28 lig. Det er blevet en Slags · Fabel som vi fortælle hinanden ( dette er
BB:12 ändniß der Faustischen · Fabel von Dr. Rosenkranz. Halle 1829. 8. /
SLV, s. 434 m man kan det i Skuespillets · Fabel) men kun i denne Bekymring opdage, at han
NB32:23 er Mythe; ja, det er Mythe, · Fabel, at der har levet Msker, som have existeret
NB24:17 glemt, eller blevet til en · Fabel, at det at kunne leve af Rødder, af Vand
BI, note et det, vilde have digtet denne · Fabel, at Guden vilde forsone begge, der laae
NB23:116 siden , at det er blevet os en · Fabel, at Sligt har været exseqveret. /
NB11:224 benegte, og sige det er en · Fabel, beraabende sig paa sit eget Liv; som sagt,
TS, s. 99 Tider vel ville ansee som en · Fabel, der høist har lidt digterisk Værd
NB34:42 r Christd. egl. Mythologie, · Fabel, Digt, Andet ansee de den ikke for –
NB34:42 ve Det, man selv anseer for · Fabel, dog alligevel til sin Religion, det er
NB21:64 oder o: D: det er blevet en · Fabel, ja ikke blot det, men det er som vilde
Not11:38 e Bevidsthed slaaer nu over til · Fabel, Legenderne om Wischnus Incarnationer især
NB35:11 ligion, man selv anseer for · Fabel, men at være en saadan Ynkelighed, der
NB32:23 tælling om slige Dyr var · Fabel, Mythe – det vilde idetmindste alle
SFV, s. 87 det eller forvandler det til · Fabel, og sætter det Moderne ( forresten det
OTA, s. 397 , det er kun en løgnagtig · Fabel, opfunden af en Frygtagtig eller af en Underfundig,
NB16:60 evises, at Χstheden er · Fabel, saa skal vi nok faae det med Mythen bort.
NB16:60 r noget snarere Mythe eller · Fabel. Det beroer paa fra hvilket Punkt man gaaer
NB34:42 std. dog i Grunden for · Fabel. I een Forstand kan man sige, er det en
Not2:2 rstandniß der Faustischen · Fabel. v. Dr. Rosenkrantz. 1829. 8. – /
TTL, s. 412 har ønsket det, og ikke en · fabelagtig Efterretning om, at for en Deel Aar siden
NB31:149 ags maa forekomme Mskene som en · fabelagtig Galskab, at forholde sig saa personligt
KG, s. 369 bliver Guds Kjerlighed let en · fabelagtig og barnagtig Forestilling, Christi Skikkelse
OTA, s. 392 igst i at sige, for ikke ved · fabelagtig Tale at bedrage Menneskene, at lokke dem
NB16:60 ende Skikkelse er det meest · Fabelagtige der kan tænkes. / Naar en forhenværende
IC, s. 49 vet den eventyrligste af alle · fabelagtige Skikkelser, en guddommelig Godmand. Hvad
SD, s. 183 rændser næsten til det · Fabelagtige. Ja, det gjør den rigtignok; og til Grund
CT, s. 226 ham drager sig tilbage i det · Fabelagtiges og Eventyrliges Dunkelhed. /
KG, s. 306 avne, som i Tiden endte i det · Fabelagtiges Ubestemthed. / Men kan der nu ikke, medens
IC, s. 48 glemt, hvad Uret han leed, og · fabelagtigt iføre ham de historiske Følgers menneskelige
NB32:93 forvandlet Gud til et saa · fabelagtigt Monstrum, at Alt hvad Oldtiden har kjendt
AE ende Phantasie har opfundet et saa · Fabelagtigt. Hvorledes forholder overhovedet det empiriske
NB11:65 Lessings hele Skrift » om · Fabelen« maa atter læses. Det er som Alt af ham
NB11:73 ført af Lessing i det om · Fabelen« Stl. W. 18de B. p. 242. /
AE, s. 66 , der skjulte sig beskedent i · Fabelens ringe Dragt. Nei, den angaaer Noget, hvor
BB:2 Girart v. Roussillon, aus dem · Fabelkreise Carls des Großen, in zehnsylbigen Versen
BB:2 hn des Dovon oder Doon aus dem · Fabelkreise der Tafelrunde. 3) Philomena aus dem Fabelkreise
BB:2 felrunde. 3) Philomena aus dem · Fabelkreise Karls des Großen, in Prosa, zu Ehren
BB:2 ichtungen, die sich in mehrere · Fabelkreise theilten, waren aus dem Geiste der Zeit
Papir 185 inlich sein, Hypothesen und · Fabeln; aber nicht die Wahrheiten und Grundlehren
Papir 1:1 nymt, saaledes et fra Johann · Faber Dominicaner-Prior i Augspurg. Alle disse
CC:7 s, maxime membranas. Alexander · faber multa mihi mala attulit, det illi dominus
Not3:17 dder. etc. Saaledes hvor · Faber og Leontin træde op, til hvem nu Romano
PS, s. 263 gaae videre. Ved, som han, at · fable og basune, bedrager man kun sig selv og
PS, s. 263 ader sig ikke udtrykke ved at · fable og basune, men kun i hiin lykkelige Lidenskab,
PS, s. 271 tidig. Vedbliver en Senere at · fable om den Herlighed at være Samtidig (
KG, s. 76 dommen er for alvorlig til at · fable om det rene Menneske, den vil kun gjøre
Papir 340:12 rer, men han vil heller ikke · fable saaledes. / 10 / Fader i Himlene! Ubegribelig
PS, s. 266 den af hiin Lærer selv. Al · Fablen og Udbasunen om, at han, skjøndt han
Papir 254 hvad Egoisme, – ved · Fabler at vække Gemytterne, taler om Statsoekonomie,
AE, s. 129 ndthed forsmaaer han Alt. I · Fabler og Eventyr har man en Lampe, den vidunderlige
NB11:73 af de la Motte om Æsops · Fabler: hans Foredrag har den yderste Præcision;
Brev 120 aard. / Til / Hr Secretair · Fabricius. / Regentsen. / Kierkegaard, S., af en endnu
BI, s. 85 aturbetragtninger ere aldeles · Fabrik-Arbeide, den endelige Teleologi i en Mangfoldighed
JJ:182 n Daglønnerne i Livet, der som · Fabrik-Arbeidere fordre Betaling hver Løverdag-Aften
NB33:37.a et at være Χsten blev: · Fabrik-Arbeides størst mulige Eenshed. Forunderligt
NB4:69 ng. Folket er ligesom Massen i en · Fabrikation, den store Beholdning, hvor der bestandigt
NB33:37.a Hjertet maatte hoppe i enhver · Fabrik-Entrepreneur ved at see til hvilken mageløs Høide
NB33:19 t, at disse hittede paa at lade · fabrikere et uhyre langt Papir hvorpaa de bleve skrevne
LA, s. 72 archandiser-Næringsvei, at · fabrikere og lave og omsye og opkjøbe gamle og
LA, s. 98 n Discussion, ved hvilken der · fabrikeres Noget, ligesom der paa Fabrikken bliver
NB33:60 cielle Χstds Forkyndelse er · fabrikeret: at tale godt om Gud, trompetende og basunende
Oi4, s. 213 l Falsk at benytte berømte · Fabrikers Etiquetter! Men at blive Magt og at vinde
NB35:43 etragtes bedst som et uhyre · Fabrik-Etablissement. Evigheden, der kun spørger om Boniteten,
LA, s. 98 ikeres Noget, ligesom der paa · Fabrikken bliver Papiir af Klude. Men alle disse
Oi4, s. 214 om Toldvæsenets eller hine · Fabrikkers sande Venner. Dette er forbeholdt de christelige
Oi4, s. 214 dvæsenets eller berømte · Fabrikkers Stempler, de fordre dog ikke at æres
BB:32 paa Steen; men snarere Noget, ligt · Fabrikmesterens Mærke paa Papir, der baade er og ikke
LP, s. 44 ndersens Romaner som med andre · Fabrik-Produkter, at de for de mikroskopiske Iagttagelser
NB33:37.a f Χstne, alle med Statens · Fabrik-Stempel, og saa akurat den Ene Christen aldeles