S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB27:87 Nei! Nei, Gud kan jeg kalde · Fader – det gjør det lille Barn jo ogsaa;
NB22:165 Den, ak der har en vred Gud og · Fader – dog har en Gud og Fader? O, min
NB22:167 dømme som Morder. / Gud som · Fader – en msklig Fader / / Ganske i samme
Papir 340:13 armhjertighed himmelske · Fader – ja, om end et Menneske fra sin
NB14:147 øn vil man ikke være · Fader – men denne Fader, denne mærkelige
Brev 32 riendering – om Deres · Fader – min Sal. afdøde Fætter. –
NB21:137 t det er fortiet. / / / Gud som · Fader – og » Næsten«.
NB27:13 raaber paa: hvilken kjerlig · Fader – og gjør det desto mere, jo mere
NB21:137 l negter om ham, at Gud er hans · Fader – saa er det ikke ham, der taber,
NB35:13 lle, Sønnen ligesom hans · Fader – saa vil Resultatet formodentligen
OTA, s. 413 g og negte for min himmelske · Fader – selv om dette ikke var saa, det
NB27:23 erainiteten. / Guds-Forholdet. / · Fader – Søn – Aand. / / I Almdl.
NB34:16 me Tilfælde, faae det fedt. / · Fader – Søn – det nye Testamente.
OTA, s. 166 men, m. T., turde Du som · Fader ( og jeg er forvisset om, at Du har en
NB21:137 rligen min eller noget Mskes · Fader ( rædsomme Formastelse og Galskab!)
NB22:167 Gud som Fader – en msklig · Fader / / Ganske i samme Forstand som en jordisk
3T43, s. 61 ekræmmer her i Byen / min · Fader / / helliges disse Taler. / Forord /
GU Mindet / / / om / / / min afdøde · Fader / / Michael Pedersen Kierkegaard /
NB21:137 saaledes: / / Dig Gud at kalde · Fader / Er sødt for Mennesket; / Men hvo som
2T43, s. 11 ekræmmer her i Byen / min · Fader / helliges disse Taler. / Forord /
4T43, s. 111 ekræmmer her i Byen / min · Fader / helliges disse Taler. / Forord /
3T44, s. 229 ekræmmer her i Byen / min · Fader / helliges disse Taler. / Forord /
4T44, s. 287 ekræmmer her i Byen / min · Fader / helliges disse Taler. / Forord /
Brev 23 lskende og gandske / hengivne · Fader / Kiøbenhavn den 4de Julii 1835 /
Brev 3 gode Moder og mig Din hengivne · Fader / M P Kierkegaard / P. S. Just som Søren
TTL, s. 387 / Mindet / om / min afdøde · Fader / Michael Pedersen Kierkegaard / helliget.
FB, s. 118 lle Evigheder. Ærværdige · Fader Abraham! Aartusinder ere henrundne siden
FB, s. 118 vlede. / / / / Ærværdige · Fader Abraham! Da Du drog hjem fra Morija Bjerget,
NB24:89 en ikke saaledes med Troens · Fader Abraham! Just deri bestaaer Lydigheden,
FB, s. 119 idunderlighed. Ærværdige · Fader Abraham! Slægtens anden Fader! Du, der
SLV, s. 218 e, hvorledes den tilberedes! · Fader Abraham, naar jeg er død, da vaagner
NB24:108 / Men ikke saaledes Troens · Fader Abraham. Thi at begynde paa saadanne Tanker
SLV, s. 218 dlidenhed med den Lykkelige. · Fader Abrahams Gud giv dem Most og Korn i Overflod
SLV, s. 218 , at jeg aldrig maa fristes; · Fader Abrahams Gud lad mig glemme, hvorledes
NB24:30 den Hengivenhed jeg fra min · Fader af har for ham. Jeg talte meget længere
Brev 60 . 30 Oct. / Saaledes lægger en · Fader af og til Noget hen, som er bestemt for
KK:5 Apollinaris havde ligesom hans · Fader af samme Navn haft Fortjenester af den
NB33:24 l han være elsket som en · Fader af sit Barn, snart som Ven af Ven, snart
NB11:77 En i. / Saaledes fandt min · Fader al Opbyggelse i Mynster – men min
NB24:103 et, naar jeg blot havde med Gud · Fader alene at gjøre, at just » Midleren«
Brev 17 t, og i saadanne Samtaler var · Fader altid næsten begeistret for mig, fordi
EE2, s. 207 Kjærlighed; jeg elsker en · Fader anderledes end en Moder, min Hustru atter
Brev 116 eden til at sige hende. Hvad Din · Fader angaaer, da veed Du, hvormeget jeg holder
NB5:68 sk, og af Kjerlighed til min · Fader at fremstille Χstd. saa sand som mulig
Brev 35 m, at jeg ikke fik Lov af min · Fader at gaae ud til Fredriksberg, men ved hans
4T43, s. 136 aaledes veed Eders himmelske · Fader at give gode Gaver, men der staaer, saaledes
NB11:87 lille Hjord, som det behager min · Fader at give Riget o: s: v: Væsentligen er
NB24:103 vær. Thi har jeg ene med Gud · Fader at gjøre – saa er der ingen »
NB24:89 er, og det er Dig der befaler en · Fader at myrde sit eget Barn: saa er man i et
EE2, s. 157 en ærværdig geistlig · Fader bedrager Du med et Broderkys o. s. v. Du
NB6:89 skulle lide den Marter, at deres · Fader behandledes saaledes, og at være Børn
Brev 32 hvis det havde været Deres · Fader bekient, i hans Levedage, og efter kom̄et,
NB7:18 med samme Følelse som en · Fader betragter sit Barn, der nu er blevet kløgtig
NB17:102 jøre derefter – ih Gud · Fader bevares vil man sige, i samme Øieblik
Oi5, s. 235 Naademidlerne » ih Gud · Fader bevares«, vil Præsten sige,
NB31:139 vræle, » Ih. Gud · Fader bevares, at forkynde Χstd. som et
TSA, s. 72 modig tale saaledes: Ih, Gud · Fader bevares, hvor falder De paa Sligt; reis,
NB22:146.d indste Spor af nefas: ih, Gud · Fader bevares, saa kjender man mig ikke. Ideen
Papir 515 er ere det – ih, Gud · Fader bevares, saa risiquerede man jo hele Stilladsen
NB18:75 efter nu, samtidigt: ih Gud · Fader bevares, vilde Mynster sige. / Hvad nu
NB31:139 / » Ih, Gud · Fader bevares,« hører jeg Præsterne
NB16:33 et speculativt Svar! Ih Gud · Fader bevares; saa var det jo et populairt Svar.
Not9:1 ønnen. Gud er derfor ikke · Fader blot i den Forstand, at han er alle Mskers
Not1:9 g ikke drikke den Skaal, min · Fader byder mig at drikke. –) / Gen: 8,
OTA, s. 271 dog føder Eders himmelske · Fader dem«. Den himmelske Fader, ja det
EE:44 kke, og dog nærer den himmelske · Fader dem. – / d. 7 April 39. / Gud kan
NB5:68 es Χstd: og dog var min · Fader den kjerligste Fader, og min Længsel
OTA, s. 275 dog føder Eders himmelske · Fader den. / Skovduen er Mennesket – dog
OTA, s. 300 en høre? Er den alvorlige · Fader derfor uden Deeltagelse med Barnets Bekymring,
LA, s. 28 bedrøver og ængster sin · Fader derved og reiser saa udenlands. Grosserer
Papir 532 maa ikke græde, nu har · Fader det godt, han er blevet en Engel –
NB26:102 betræffende, hvilken kjerlig · Fader det har. / Saaledes med os Msker i Forhold
NB14:147 bryde af; thi saa er denne · Fader det kjedsommeligste Msk. paa Jorden, og
NB14:147 det er ubilligt; thi denne · Fader det var sandelig en meget mærkelig Mand.
NB5:102 r skal existeres deri. / / / Min · Fader døde – saa fik jeg en anden Fader
DD:126 / d. 6 Aug. 38. / † / Min · Fader døde i Onsdags d. 8 Nat Kl: 2. Jeg havde
Not15:4 .). / / Allerede før min · Fader døde, var jeg besluttet paa hende. Han
Papir 571 mig betræffende Mynster, da · Fader døde. / Saa døde Fader. Jeg var selv
Papir 252:3 illing. – hans gl. · Fader døer. Vi finde Faust igjen paa Kirkegaarden.
NB10:140 døde. Hvad vilde vel en · Fader dømme, hvis hans Barn istedetfor strax
NB5:102 a opdagede jeg, at min første · Fader egl. havde været min Stedfader og kun
OTA, s. 272 forklarer, at den himmelske · Fader ei heller glemmer nogen eneste, han, som
NB4:49 og Dybe og Dybe. / Dersom jeg var · Fader ell. havde Noget over Een ell. Anden og
NB7:55 kke synlig iblandt os som en · Fader ell. Lærer for Barnet) saa anlægge
NB14:46 Tid. / O, men har en msklig · Fader ell. Moder allerede Møie nok for at
AE, s. 533 vig Salighed? Og sæt denne · Fader eller denne Moder eller denne Elskede var
BI, s. 112 nd om han havde ligget hos en · Fader eller en Broder,« saaledes maa
EE2, s. 102 Øieblik, da en kjærlig · Fader eller en mangeaarig Ven reiser sig med
KG, s. 343 at ville erklære en saadan · Fader eller Moder for ukjerlig, nei, men Kjerligheden
NB2:220.a maatte da være, som naar en · Fader eller Moder selv var Barnet behjælpeligt
KG, s. 345 rax derfor at kalde en saadan · Fader eller Moder ukjerlig; men Kjerligheden
KG, s. 237 ligt og modbydeligt at see en · Fader eller Moder, som derfor kunde synke ned
KG, s. 237 et modbydeligt Syn at see en · Fader eller Moder, som, i Forhold til Barnet,
IC, s. 94 Men I sige: hvo som siger til · Fader eller Moder: det, hvormed jeg kunde hjulpet
BA, s. 427 vil, saa kan man Alt. Og den · Fader eller Opdrager, der gjorde Alt for den
NB23:33 ig for, som et Barn hos sin · Fader eller sin Lærer) at leve saaledes. /
IC, s. 94 behøver ikke at ære sin · Fader eller sin Moder. ( 6) Saaledes have I tilintetgjort
NB19:53 Millioner Msker. Og som en · Fader elsker sit Barn, saaledes elsker Gud hvert
NB18:77 diken – aber af min · Fader en eenfoldig og simpel og alvorlig og streng
SLV, s. 48 de over. Er det at være · Fader en Indbildning, om ikke i den Forstand,
LP, s. 53 havde Christian – i sin · Fader en Mand, saaledes som han oftere findes
HH:26 de om muligt endog at overraske en · Fader en Moder ell. hvem der forøvrigt var
2T44, s. 208 en trolovet Jomfru, og hans · Fader en ringe Mand i Folket, saa var dog Stjernen
AA:12 d, at jeg dermed kan gjøre · Fader en stor Glæde ( han mener nemlig, at
IC, s. 50 t af en foragtet Jomfru, hans · Fader en Tømmermand, i Slægtskab med nogle
IC, s. 54 t af en foragtet Jomfru, hans · Fader en Tømmermand. Men han fremtræder
DD:116 de af anden Gang at være min · Fader end han har haft af første Gang at være
EE2, s. 77 Og dog kan et Barn skylde en · Fader endnu mere; thi det modtager jo dog ikke
NB22:167 undet i Natur-Forholdet, han er · Fader enten han vil eller ei; han har ved at
BOA, s. 290 høitideligste. Captainens · Fader er af den Mening at et Kirkebryllup ved
SLV, s. 48 r smile, fordi det at være · Fader er altfor betydningsfuldt et Udtryk derfor.
NB22:167 er Gud ikke Fader. Den jordiske · Fader er bundet i Natur-Forholdet, han er Fader
AE, s. 149 g selv. Skjøndt nemlig min · Fader er død og jeg ikke længere gaaer
SLV, s. 194 æsten idyllisk Ro. Hendes · Fader er en alvorlig Mand, og Moderens Død
Not9:1 Men man maa fastholde at Gud · Fader er evig Fader, og Gud Søn evig Søn.
NB22:167 i samme Forstand som en jordisk · Fader er Gud ikke Fader. Den jordiske Fader er
Not10:9 forskjellig Aand. Aand som · Fader er Hellighed, Sønnen er Sandhed, Aanden
NB20:132 dette med at begrave min · Fader er ikke en Betingelse jeg gjør forud,
NB5:32 ymring den Trøst, at dets · Fader er med – og hvad saa, om saa ogsaa
Brev 176 ster 3 ß; og derpaa Din · Fader er saa god at udlægge de 3 ß, og
NB24:37 la. / / » Bønnens · Fader er Taushed, dens Moder Eensomhed.«
NB11:154 denne Mand; Pietet mod min · Fader er vel det Afgjørende. Men farlig kunde
AE, s. 211 gsaa fordrede den alderstegne · Fader erklæret umyndig, forbausede Dommerne
Brev 115 ar det godt; desværre er · Fader faldet og har slaaet sig saa slemt, at
NB5:95 re end jeg. Hans Forhold til · Fader fE var en retskaffen Søns – mit
HH:17 bekymret kom til ham din jordiske · Fader for at finde Trøst og Beroligelse og
JJ:470 affen er opfunden af den kjerlige · Fader for Overtrædelsernes Skyld. Men som
4T43, s. 133 dette staaer fast, at som en · Fader forbarmer sig over Børn, saaledes forbarmer
NB14:147 il Din Trøst, en saadan · Fader forekommer yderst sjeldent i Virkeligheden.
NB9:72 lot forlangte at begrave sin · Fader forinden at sige: lad de Døde begrave
NB11:182 rset) at Χsti Bøn: · Fader forlad dem, de vide ikke hvad de gjøre,
NB31:6 – for at faae Χstd. / · Fader forlad dem, de vide ikke, hvad de gjøre.
Not10:9 kers Fader, han er egl. kun · Fader forsaavidt han er Sønnens Fader og derved
NB12:150 des Død, og en bekymret · Fader forsikkrende gjentager det. Dobbelte Confusion,
NB32:92 rindrer dette mig om en Historie · Fader fortalte. I gamle Dage da Herredsfogeder
BB:37 nt efter hvad Jeres kjære · Fader fortæller! / Dette med Hensyn til Fortællingens
Brev 171 Jette. Wilhelm / Hils Din · Fader fra mig. Hils Jomfruen fra mig. / Din Onkel
NB31:38 ette, men jeg vil sige: Gud · Fader frels og bevar mig for at kjøbe den
NB31:38 elv igjen: » ih, Gud · Fader frels og bevar os – det kan da enhver
NB2:229 nlægge den Maalestok, som min · Fader fulgte m: H: t: at bekjende Christum. Men
NB8:36 . Den Angest med hvilken min · Fader fyldte min Sjel, hans eget frygtelige Tungsind,
OTA, s. 272 ugle – Eders himmelske · Fader føder dem«. Hvor kort, hvor
OTA, s. 272 n lærer, at den himmelske · Fader føder dem. / » Seer til Himmelens
OTA, s. 272 glene og om at den himmelske · Fader føder dem. / Dog siger maaskee En: »
LF, s. 11 ke i Lader, og Eders himmelske · Fader føder dem; ere I ikke meget mere end
CT, s. 20 ke i Lader, og Eders himmelske · Fader føder dem; ere I ikke meget Mere end
OTA, s. 259 i Lader, og Eders himmelske · Fader føder dem; ere I ikke meget Mere end
DS e ikke i Lader, og Eders himmelske · Fader føder dem; ere I ikke meget Mere end
OTA, s. 272 smaalig. Nei, den himmelske · Fader føder Fuglene, og det uagtet de ikke
OTA, s. 276 elens Fugl, at den himmelske · Fader føder ham. Men føder den himmelske
OTA, s. 277 forstaaer, at den himmelske · Fader føder ham. Og Den, der i formastelig
OTA, s. 276 forstaaer, at den himmelske · Fader føder ham; og dette kan jo den Fattige
OTA, s. 272 , det vil sige den himmelske · Fader føder ogsaa de Skabninger, som saae
OTA, s. 275 omme, da havde den himmelske · Fader født den, da var den, paa Uvishedens
EE2, s. 77 t Hoved, ogsaa der vil enhver · Fader føle, at der i Barnet er mere end hvad
Not9:1 et gaar ogsaa Benævnelsen · Fader før Skaberen, var han blot Fader som
FF:63 ge: / / Der staaer et Træ i min · Fader Gaard / Det bær saa underlige Grene
SLV, s. 266 den dybeste Rædsel, om en · Fader gav sit eget Barn en Almisse. Derfor vilde
4T43, s. 142 eget mere skal den himmelske · Fader give dem den Hellig Aand, som ham bede?«
4T43, s. 132 eget mere skal den himmelske · Fader give dem gode Gaver, som ham bede«?
4T43, s. 136 var saaledes: at ligesom en · Fader giver gode Gaver, saaledes giver Gud gode
4T43, s. 133 som ham paakalder, at som en · Fader giver sit Barn gode Gaver, saaledes giver
NB:34 min Samvittighed, en bekymret · Fader gjentager høitideligen Forsikkringen
NB14:147 am, saa vilde den kjerlige · Fader gjerne ogsaa have ønsket sig død.
3T43, s. 73 en, som den forlorne Søns · Fader gjorde det, da staaer den med aabne Arme
NB9:8 t igjen, thi saa ulykkelig som min · Fader gjorde mig, saa er det mig som oplevede
NB22:167 han har ved at gjøre sig til · Fader gjort sig til Noget, der fanger ham. /
LF, s. 38 ør det ligesom den kjerlige · Fader gjør det ved sit Barn – og siger:
3T43, s. 104 giver de gode Gaver, som en · Fader gjør det, men dog saaledes, at Gaverne
SD, s. 177 ære sig selv. Som naar en · Fader gjør en Søn arveløs, saaledes
4T43, s. 136 aledes giver Eders himmelske · Fader gode Gaver«. Der staaer ikke, saaledes
OTA, s. 276 . Men føder den himmelske · Fader ham, da er han jo uden Næringssorg,
NB14:147 blevet derefter. Men denne · Fader han kan finde sig i Alt og dog vedblive
FB, s. 205 rd at sige, da han som Troens · Fader har absolut Betydning i Retning af Aand.
NB34:9 arnet i Beredskab. Men af en · Fader har Barnet Ret at fordre: en Livs-Anskuelse,
AE, s. 536 ringens Glæde; thi hvilken · Fader har dog gjort saa meget for sin Søn,
EE:52 vi med Taarer sige som Esau: · Fader har du da kun een Velsignelse, velsign
NB16:73.a iges som gl. Erfaring: naar en · Fader har en Søn, der ellers ikke duer til
Brev 1 ke ei kan bestaae uden Skolen. · Fader har et Brev til Dig under Arbeide, men
Brev 40 g veed ogsaa, hvad Godhed Din · Fader har for mig; men, sandeligen, han næsten
NB34:16 t altsaa er saa langtfra at hans · Fader har gjort noget Gud velbehageligt ved at
DBD, s. 131 saa af Pietet for en afdød · Fader har jeg honoreret denne falske Vexel (
DBD, s. 132 saa af Pietet for en afdød · Fader har jeg honoreret denne falske Vexel i
NB28:57 litativ Distance fra den en · Fader har lige overfor sit Barn; thi naar Barnet
Brev 2 n den Bog, som Du forlangte og · Fader har ligeledes opfyldt Dit Ønske, at
AE, s. 49 un faae en Approximation. Min · Fader har sagt det, det staaer i Kirkebogen,
Papir 537 n har Tusinder). Men M. Fs · Fader har sagt ham paa Dødsleiet: lad Dig
AE, s. 502 ikke videre derom, end at min · Fader har sagt mig, at det var saaledes: saa
LA, s. 37 amme Plads, hvor tilforn hans · Fader har siddet, paa en bevægelig Contorstol
BOA, s. 290 kommer hvad ogsaa Captainens · Fader har yttret, » at der hviler en Nemesis
SLV, s. 238 hos en Hyrekudsk, at hendes · Fader havde bestilt Vogn en halv Snees Miil ud
Papir 305:3 Lise i den Tanke, at min · Fader havde faaet den tunge Pligt at skulle ved
NB18:34 tabt en meget kostbar Terrin og · Fader havde ikke sagt et Ord men ladet som ingenting.
AE, s. 216 ed Barnet om, at han nu ingen · Fader havde mere, Ingen at holde sig til, uden
BI, s. 193 ygl, hvormed hans kjærlige · Fader havde overvældet ham. For sildig opdager
NB19:53 eie Pengene. Men dersom en · Fader havde saa mange Børn at han blev ligegyldig
NB8:82 lig dersom Johannes den Døbers · Fader havde talet saa havde Ingen troet ham,
Brev 27 jort færdigt. Idag var Din · Fader hos mig, en Omstændighed der atter bragte
NB18:96 rtjenstlige. / Men Du min Gud og · Fader hvad er saa Χstd. Jeg skal gjøre
FB, s. 167 at elske Isaak som det sig en · Fader hør og bør, forstaaelig for Alle,
NB33:13 drages Børnene, saa altsaa en · Fader i Χstheden forelyver sit Barn betræffende
Papir 270 r for ham deres Stifter og · Fader i Χsto. Men han tog ikke denne Ære
NB21:137 lse og Galskab!) nei han er kun · Fader i Betydning af Alles Fader, altsaa kun
NB5:27 t, der just samtidigen hørtes: · Fader i Din Haand befaler jeg min Aand«
Not1:9 i Kaldelse. / ( Luc: 23, 46: · Fader i din Haand befaler jeg min Aand; Joh:
DS, s. 227 sit Hoved mod Himlen » · Fader i Dine Hænder befaler jeg min Aand!«
NB22:159 med Gud som med et Msk, en · Fader i Forhold til en forloren Søn. En tidlang
NB5:102 de – saa fik jeg en anden · Fader i hans Sted: Gud i Himlene – og saa
Papir 340:2 r den ganske forsvunden: · Fader i Himlene det er jo dog kun Taushedens
Papir 340:2 ligere, naar den kommer. · Fader i Himlene er det ikke saaledes! O, i Taushedens
DD:188.b ans Fred kan overskygge Dig! Ja · Fader i Himlene ofte nok have vi prøvet at
TS, s. 44 øre derefter – Du vor · Fader i Himlene! / / / / Tiderne ere forskjellige;
TS, s. 86 sig styrket: skee Din Villie, · Fader i Himlene! / Saa kysser han Judas –
EE:2 leur empire. / Chateubriand. / · Fader i Himlene! aaben Du Øiets Kilder, lad
EE:174 age, ja Timer. / d. 31 Aug. 39. / · Fader i Himlene! Af Din Haand ville vi tage Alt.
NB23:219 min, at det er Phantasterie. / · Fader i Himlene! At vi maatte betænke, at
EE:161 under Altergang ofte hænder. / · Fader i Himlene! bortvend ikke længere Dit
NB2:252 ft – ikke ved Guds. / · Fader i Himlene! Der udenfor der er Een den stærke,
CT, s. 287 III / / Joh. X, 27 / Bøn / · Fader i Himlene! Din Naade og Barmhjertighed
Papir 270 · Fader i Himlene! Drag Du vore Hjerter til Dig,
DS ue. / At blive ædru. / Bøn. / · Fader i Himlene! Du er en Aand, og de, som ville
3T43 et indvortes Menneske / Bøn! / · Fader i Himlene! Du holder alle de gode Gaver
OTA, s. 258 Læser. / S. K. / Bøn / · Fader i Himlene! Fra Dig kommer kun god og fuldkommen
NB2:141 ringen er mit Liv ubetaleligt. / · Fader i Himlene! Hav lidt Taalmodighed med os;
NB2:133 thed er mig en Rædsel. / · Fader i Himlene! Hold Du ikke med vore Synder
OTA, s. 123 ledningen af et Skriftemaal / · Fader i Himlene! Hvad er dog et Menneske uden
OTA, s. 250 ed var at ville Eet. / / / / · Fader i Himlene! Hvad er dog et Menneske uden
TS, s. 43 ttet af Verden. / / Bøn / / · Fader i Himlene! Hvad er et Menneske, at Du kommer
LF, s. 10 1849. / S. K. / / / / Bøn / · Fader i Himlene! Hvad man, i Selskabet med Mennesker,
NB:166 a Ideerne alene styre. / Bøn / · Fader i Himlene! I Forhold til et Msk. hænder
EE2, s. 321 e vi altid Uret / / Bøn / · Fader i Himlene! Lær Du os at bede rettelig,
EE:31 cfr. p. 27. m: / d. 25 Feb: 39. / · Fader i Himlene! lær Du os at vandre for dit
DD:189 fra os. – / d. 1 Jan: 39. / · Fader i Himlene! Naar Tanken om Dig vaagner i
NB12:90 ngden, hidser man den mod sig. / · Fader i Himlene! Naar vi om Aftenen beskikke
NB15:14 ske Indvielse. / Bøn / / · Fader i Himlene! O, Du, der bekymrer Dig om Spurven,
Papir 340:2 stemmelsen Straf. / 1. / · Fader i Himlene! Paa mange Maader taler Du til
NB4:2 . / / / / Bøn. / / · Fader i Himlene! Saa ofte frembærer Menigheden
Papir 340:7 llen er blot Kjønnet. / 6. · Fader i Himlene! Som en Fader sender sit Barn
CT, s. 279 / / Matth. XI, 28 / Bøn / · Fader i Himlene! Som Menighedens Forbøn ellers
Papir 340:3 drager ved Din Taushed. / 2 / · Fader i Himlene! Stort er Dit uendelige Rige,
DD:164 rat. / d. 30 Oct. 38. / Bøn. / · Fader i Himlene! til Dig vender vor Tanke sig,
Papir 340:13 ikke fable saaledes. / 10 / · Fader i Himlene! Ubegribelig er Du i Din Skabning,
DD:196 rivelse af det første). / · Fader i Himlene! Vander Du med os som Du vandrede
CT, s. 19 hedens Bekymring. / / Bøn / · Fader i Himlene! Ved Foraarets Tid vender i Naturen
Papir 340:8 frygter hans Fortabelse. / 7. · Fader i Himlene! Vel vide vi at Du er overalt
TTL, s. 391 dningen af et Skriftemaal / / · Fader i Himlene! Vel vide vi, at det at søge
Papir 306 Bøn / · Fader i Himlene! Vel vide vi, at Du boer i et
CT, s. 265 / / Luc. XXII, 15 / Bøn / · Fader i Himlene! Vel vide vi, at Du er Den, som
2T43, s. 36 Derfor ville vi befale Dig, · Fader i Himlene! vort Sind og vor Tanke, at vor
DD:185 / Juledags-Aften Kl. 11. / · Fader i Himlene! Væk Du Samvittigheden i vor
3T43, s. 104 ste af alle, en Gave fra den · Fader i Himlene, af hvem al Faderlighed kaldes
CT, s. 28 Skaber, sin Forsørger, sin · Fader i Himlene, altsaa om den Kjerlighed, for
NB18:60.c , hvem vi i Daaben lovede Tro, · Fader i Himlene, at vi ikke i Livet glemme dette
CT, s. 27 ever. Han troer, at han har en · Fader i Himlene, der hver Dag oplader sin milde
DD:116 6 Juli 38. / Hvor jeg takker Dig, · Fader i Himlene, fordi Du har opbevaret her paa
CT, s. 265 i Nadverens hellige Maaltid! · Fader i Himlene, Længselen er Din Gave; Ingen
3T43, s. 105 kke er derfor, at Gud kaldes · Fader i Himlene, men at det er som Apostelen
3T44, s. 267 el til Din Gud hos Dig selv: · Fader i Himlene, naar jeg vil betænke min
CT, s. 43 er som Christen, at han har en · Fader i Himlene, og at det er denne Fader, som
3T43, s. 104 r forvisset om, at Gud er en · Fader i Himlene, og at dette Udtryk ikke er et
HH:12 der sig til hiin almægtige · Fader i Himlene, saa er jo dog Forskjellen selv
NB9:78 mlene der er Kjerlighed, min · Fader i Himlene, som tilgiver mig for Christi
NB20:23 g) at der er en Gud til, en · Fader i Himlene. Denne Gud styrer Alt, i hans
HH:8 Kniven. Min T: der var mangen · Fader i Israel der troede i sit Barn at miste
FB, s. 127 edes, at der ikke blev mangen · Fader i Kongens Riger og Lande, der turde paastaae,
Not11:32 ende Kraft, Faderen er først · Fader i og med Sønnen den virkeliggjorte Søn,
NB2:69 rbarmende Gud, hvor dog ogsaa min · Fader i sit Tungsind har gjort rædsomt Uret
Not10:9 Væsen aabenbarer sig som · Fader i Sønnen. An sich er Gud den uudforskelige.
FF:28 edningsmand er den Greve, som hans · Fader igjen frelser, uden at vide det; det dybe
NB12:122.b g ved Mindet om min afdøde · Fader ikke at forlade hende. / Om » hende«.
NB26:25 e i Χstd. Eller er den · Fader ikke blevet strengere, der, saa længe
ELF, s. 61 villige Rygtes meget ærede · Fader ikke faaer et Nys om, at jeg har udgivet
4T43, s. 134 r, skulde da Eders himmelske · Fader ikke give dem? Men var da Brødet og
NB10:59 0. p. 599. note.) Men gjorde min · Fader ikke lige saa med mig, da jeg var Barn,
TTL, s. 433 esværlighed; ja selv om en · Fader ikke var som han burde, den Ærbødighed
NB8:82 else. / Da Johannes den Døbers · Fader ikke vilde troe Forkyndelsen om, at ham
Not1:7 emstilles som Χ. Gud og · Fader Joh: 20, 17. 2 Cor: 11, 31. Eph: 1, 17.
EE:117.a Anmærkning. / det er det min · Fader kaldte: en stille Fortvivlelse. / Det er
NB6:86 og ikke fordi Mindet om min · Fader knytter mig til ham. Nei, M. udtrykker
NB10:191 vilken selv den kjerligste · Fader kun er en Stedfader.« / Og saa
HH:17 drene Hjem, fordi han din jordiske · Fader kun var din Fader og kun Du hans Barn,
NB2:267 der. Her stikker Knuden; thi min · Fader kunde det naturligviis aldrig falde ind
NB19:53 r dette tænkeligt, at en · Fader kunde have saa mange Børn, at han ikke
NB12:29 ar forstaaet, at kun hendes · Fader kunde jeg ønske og vove at indlade mig
NB19:81 r, at det er det rigtigste at en · Fader lader sin Søn studere Theologie, »
JJ:284 ole vende to Gange ( det har · Fader ladet gjøre ved sin Porcellains-Kjole)
EE1, s. 49 m et lille Barn? Da havde min · Fader lagt mig i en lille Kiste, taget mig selv
NB26:96 af mig, at jeg ogsaa som en · Fader langt fra vilde holde Dig knapt, men, min
JJ:87 dunkelt forstaae, at han som · Fader leed endnu mere derved. – Dog det
JJ:310 rn, men det er ogsaa vist, at en · Fader let kan fordærves netop derved. Det
EE1, s. 160 ve sin Smerte Udbrud. Hendes · Fader ligger hende Altid i Tankerne, men hvorledes,
CT, s. 194 l, ligesom at kunne negte sin · Fader Livets Fornødenhed!) maa bringe det
NB14:147 jeg vil ikke være hans · Fader længere, lad ham seile i sin Søe.
NB34:9 Dig ikke, at til at være · Fader maa fordres, at Du havde naaet den Modenhed,
NB10:153 det egl. er min afdøde · Fader man angriber, naar man angriber min Paaklædning.
AE, s. 365 konge, Asyldirecteur, ædel · Fader med Værdighed, kort en Satans Karl,
Papir 579 til, hvad der er den alvorlige · Fader meget imod, at sledske for ham, at gaae
EE2, s. 256 dkjøbte, saa overrakte min · Fader mig dem, og sagde: Wilhelm, Du er, naar
Brev 159.6 Ret som fE Din Afdøde · Fader mod mig, saa veed jeg godt, hvo der har
Not6:22 ræmmernes Jerusalem, var · Fader naturligviis erindret. Jeg traf den gamle
Papir 380:2 sige, det er som naar en · Fader nok selv kunde have Lyst til at irrettesætte
NB29:112 st for den Menighed, hvor hans · Fader nu er – – / – –
NB22:7 m, der først vilde begrave sin · Fader o: s: v:); thi disse Exempler bevise jo
NB20:70 kal troe, at han er den kjerlige · Fader o: s: v:. En Theorie, der vilde svare til
NB10:105 ud som et Barn i Forhold til en · Fader o: s: v:: o, denne om jeg saa tør sige
Brev 159.1 saaledes, min afdøde · Fader o:s:v: / Lev nu vel, vær lykkelig; glem
BB:42.f . 15 nederst) – eller naar · Fader ofte yttrede, at det var dog godt, om man
SLV, s. 196 te mig skriftligt til hendes · Fader og anholdt om hendes Haand. Nu var enhver
NB28:41 ndnu engang Isaak, ikke som · Fader og Barn forholdt de sig jo nu til hinanden,
SD, s. 171 virksom og foretagende Mand, · Fader og Borger, maaskee endog en stor Mand;
EE1, s. 332 ar ældre. Hun kjender kun · Fader og Broder, har været Vidne til alvorlige
AE, s. 539 at gilde sig selv og forlade · Fader og Børn og Hustru, men at blive et lille
SLV, s. 47 Kraft. Den Elskende kaldes nu · Fader og den Elskede Moder, og disse Navne ere
Not10:9 orsaavidt han er Sønnens · Fader og derved Fader til alle. Sønnen er
Brev 116 sker. De to første angaae din · Fader og din Forlovede: at jeg skal besøge
Papir 572 n – i Χstd: Din · Fader og Din Moder, det er to Gud velbehagelige
Brev 81 er / Din / S. K. / Hils din · Fader og din Moder. / 9. Brev 81: udskrift og
NB6:31 lder Dig, fordi Du jo er min · Fader og en Kjerlighed som jeg ikke kan begribe.
JJ:226 Stakkels gamle Mand. / Det var en · Fader og en Søn. Begge meget aandeligt begavede,
SLV, s. 187 le Mand! / Der var engang en · Fader og en Søn. En Søn er ligesom et Speil,
NB25:86 e bedrage ham. / Tænk en · Fader og en Søn. Faderen eier alle jordiske
Papir 451 e til at lee. / Tænk en · Fader og et Barn. Barnet vilde saa gjerne ud
SLV, s. 29 Kun Vane og Tankeløshed er · Fader og Faddere til de fleste Gjestebud, og
3T43, s. 105 rt kom til ham Din himmelske · Fader og fandt ham stærk, og stærkere jo
3T43, s. 105 iet kom til ham Din jordiske · Fader og fandt ham svag, vaklende, uden Trøst
BI igesom den forlorne Søn til sin · Fader og fordrede, at han skulde skifte og dele
Oi7, s. 294 r især som S. T. deres Hr. · Fader og Fru Moder raisonerede: » jeg
AE, s. 352 kan godt blive » Mand, · Fader og Fuglekonge« uden den, og er
NB12:134 e practiske » Mand, · Fader og Fuglekonge«; som Anti-Climacus
NB31:36 er blevet 40 Aar gammel ( Mand, · Fader og Fugle-Konge) fragaaer sin Ungdoms Phantasie
NB30:60 n derfor ogsaa: at være Mand, · Fader og Fugle-Konge) saa maae Holsts Fortjenester
AE, s. 222 re agtet og anseet som Mand, · Fader og Fuglekonge, uden at opdage Gud i hans
NB19:41 len, det er at afskaffe Gud · Fader og gjør Χstus til noget reent Forkeert.
SD, s. 174 en Yngling, skjøndt Mand, · Fader og Graahaaret, altsaa dog bevarende noget
BOA, s. 238 t gjøre Abraham til Troens · Fader og Guds Ven, da han dog vel selv i et senere
Brev 311 paa Svar – havde jeg min · Fader og han forstod mig da vilde jeg sidde ved
EE1, s. 246 beligt Forhold mellem Pigens · Fader og hans Fader; for det Tredie har han i
NB14:147 , har vel ogsaa elsket sin · Fader og har meent at fortjene at elskes mere
NB30:55.a s i Journalen: at hvis jeg var · Fader og havde en Datter, som blev forført,
NB7:78 ed, at jeg gaaer hen til min · Fader og I see mig ikke mere. / Hvad forstaaes
NB7:78 en: at jeg gaaer hen til min · Fader og I see mig ikke mere. Dette er Retfærdiggjørelsen
Brev 17 at Du blev 34 Aar gl. Baade · Fader og jeg havde den Idee, at ingen i vor Familie
HH:17 han din jordiske Fader kun var din · Fader og kun Du hans Barn, og synes det Dig som
NB14:147 at agte paa denne kjerlige · Fader og lære ham at kjende. / Sønnen vil
Papir 571 Hvorledes Sagen stod mellem min · Fader og mig betræffende Mynster, da Fader
NB2:89 Den, som for min Skyld ikke hader · Fader og Moder .. offrer Alt han er mig ikke
NB8:97 det Frelsende, ell. det at blive · Fader og Moder er Livet anden Gang, det Luttrende,
NB11:9 til den christelige: at hade · Fader og Moder for Χsti Skyld. / Stedet
CT, s. 195 gere end Manden, der forlader · Fader og Moder for at holde fast ved sin Hustru;
NB28:23 en Dyrkelse; hvo som ikke hader · Fader og Moder for min Skyld er mig ikke værd;
EE:30 stle ( » hvo som ikke hader · Fader og Moder for min Skyld er mig ikke værdig«)
NB27:33 aktiseret. / Den, som ikke hader · Fader og Moder for min Skyld o: s: v: er mig
EE1, s. 332 ndelige Gaasesnadder. Hendes · Fader og Moder have ikke levet lykkeligt sammen;
Oi5, s. 238 d Millioner, med Familie, med · Fader og Moder o. s. v. / Gud gjorde det saaledes
FB, s. 166 re i Kirken, end ikke hans · Fader og Moder o. s. v. uden at de forstaae ham.
NB21:64 ed, og det om endog at hade · Fader og Moder o: D: det er blevet en Fabel,
NB32:72 styrkes ved Nederlag. / At hade · Fader og Moder o: s: v: / / Blot saaledes seet
NB16:39 n Collision ligger: at hade · Fader og Moder o: s: v: end man tænker. Thi
NB22:78 e nok til virkelig at kunne hade · Fader og Moder o: s: v: for Χstdommens Skyld:
NB27:19 m det N. T. omtaler at hade · Fader og Moder o: s: v: for Christi Skyld være
NB5:5 ten Sandheden: godt! / Det at hade · Fader og Moder o: s: v: for Christi Skyld, er
NB28:77 sthed« at hade · Fader og Moder o: s: v: Idet nemlig den nye Slægt
NB28:51 Collisioner, dette at hade · Fader og Moder o: s: v:, thi er dette ikke som
NB30:27 st Kjødet; tag Korset op; had · Fader og Moder o: s: v:. Fremdeles: I skulle
DS, s. 219 disse ( Disciplene) er min · Fader og Moder og Broder og Søster.«
NB27:67 maa Du begynde paa at hade · Fader og Moder og Dit eget Liv o: s: v: Det er
SLV, s. 49 altsaa endnu mere værd end · Fader og Moder og endnu mere værd end en Hustru.
YTS, s. 279 som elskede Christum mere end · Fader og Moder og Guld og Gods og Ære og Liv,
EE2, s. 296 r staaer, Manden skal forlade · Fader og Moder og holde fast ved sin Hustru;
EE2, s. 95 og Manden skal forlade · Fader og Moder og holde fast ved sin Hustrue.«
EE2, s. 296 , ikke, at Pigen skal forlade · Fader og Moder og holde fast ved sin Mand, og
EE2, s. 95 e hedde: Qvinden skal forlade · Fader og Moder og holde fast ved sin Mand; thi
NB36:2 nder Collisionen til at hade · Fader og Moder og Hustrue og Børn) hitte paa
NB27:42 ive: at slippe Alt, at hade · Fader og Moder og sig selv. / Jeg kunde derfor
NB27:67 Den, som ikke hader · Fader og Moder og sit eget Liv o: s: v: er mig
KG, s. 112 hvis det fordres, kunne hade · Fader og Moder og Søster og den Elskede –
SLV, s. 120 aa meget ældre, at de ere · Fader og Moder til den Elskede, Digteren fremstiller.
EE1, s. 307 en bag efter. Jo jeg takker, · Fader og Moder vilde nok sætte et artigt Ansigt
NB25:81 skes – indtil at hade · Fader og Moder! Og hvilken Egoitet i den sande
EE:30 en ( » han skal forlade sin · Fader og Moder) og som en Følge deraf er ogsaa
NB26:55 nderligste Forhold: at hade · Fader og Moder, at ihjelslaae sit Barn o: s:
SFV, s. 45 ære langt fra at forraade · Fader og Moder, dersom Faren var Latteren, fordi
CT, s. 193 som for Hans Skyld ikke hader · Fader og Moder, er Ham ikke værd – og
CT, s. 195 skelige Sprog, Kjerlighed til · Fader og Moder, Fædrelandets Kjerlighed, Fædrenes
YTS, s. 279 elske Christum høiere end · Fader og Moder, Guld og Gods, Ære og Anseelse?
KG, s. 343 men der var vist ogsaa mangen · Fader og Moder, hvis Kjerlighed blev kold. Det
SLV, s. 169 hvis Skyld man skal forlade · Fader og Moder, hænger fast ved hvad der erstatter
FB, s. 165 at hans Hustrue skal forlade · Fader og Moder, men hvis han vilde ansee det
NB7:21 ære langt fra at forraade · Fader og Moder, naar Faren var Latteren, fordi
AE, s. 523 tive Lidenskab indtil at hade · Fader og Moder, og saa sætte denne sammen
AE, s. 25 n Interesse, hvormed han hader · Fader og Moder, og saaledes da vel ogsaa blæser
Brev 29 s Aand ligesom Deres kjære · Fader og Moder, og tillige at Di haver Frelserens
EE2, s. 234 skal elske Gud høiere end · Fader og Moder, saa selvkjærlig er Gud ikke,
NB32:42 istelige Collisioner: at være · Fader og Moder, selv som Christen haabende en
Oi7, s. 304 aler om den Collision at hade · Fader og Moder, sit eget Barn o. s. v. Det at
IC, s. 94 r og Moder; og hvo som bander · Fader og Moder, skal visselig døe. ( 5) Men
KG, s. 345 ja der blev vel mangen · Fader og Moder, som alligevel pleiede det med
KG, s. 343 ja, der blev vel mangen · Fader og Moder, som alligevel vilde kjerligt
KG, s. 345 men der var vel ogsaa mangen · Fader og Moder, som saa, i det mindste mange
OTA, s. 324 t gjøres, vel ikke elsker · Fader og Moder, Søster og Broder mindre end
Brev 85 min kjære Emil / Hils Din · Fader og Moder. / Din S. K. / An / den Hern E.
Brev 84 boer Ærlighed. / Hils Din · Fader og Moder. / Din S. K. / Jeg behøver
NB26:55 er just Χstd. at elske · Fader og Moder. / I Evangeliet om den store Nadvere
NB20:37 der kan føre til at hade · Fader og Moder. / Jødedom er Gudsfrygt som
Brev 83 jøre Dig svag. / Hils din · Fader og Moder. Modtag min Hilsen min kjære
CT, s. 193 dres Tro, saa han maatte hade · Fader og Moder. Thi dette er jo Meningen af Christi
AE, s. 533 elde for ham, at han maa hade · Fader og Moder. Thi er det ikke ligesom at hade
IC, s. 94 d haver budet, sigende: ær · Fader og Moder; og hvo som bander Fader og Moder,
AE, s. 537 rende Udtryk i denne Fromhed. · Fader- og Moderkjerligheden hænger saa fast
AE, s. 537 af det Christelige forklarer · Fader- og Moderkjerligheden i en Fromhed, der
SLV, s. 200 , der ere Forældre, ingen · Fader- og Moderkjærlighed, have de ingen, naar
EE1, s. 185 dt Barn med sit Skrig, et · fader- og moderløst Barn; thi hvis Clavigo
Papir 97:5 En, der tidlig havde mistet sin · Fader og nu kun havde en gammel Moder igjen,
NB8:98 n Forlovelse og tidligere med min · Fader og paa ethvert afgjørende Punkt i mit
Brev 159.1 den Maade: min afdøde · Fader og saa – ogsaa en Afdød: vor egen
NB11:9 9 » som sagde til sin · Fader og sin Moder: jeg saae ham ei, og ei vedkjendte
LA, s. 63 og Dalund, i Forholdet mellem · Fader og Søn ( Justitsraad W. og Ferdinand
Not4:3 r reen subjektiv. / mangler: · Fader og Søn / ( Marheinecke). / 2det Foredrag.
NB35:18 er maatte bringe Tvedragt mellem · Fader og Søn Datter og Moder, kort i de inderligste
FB, s. 152 er det ethiske Forhold mellem · Fader og Søn eller Datter og Fader til en
Not9:1 ge Væsen. Forholdet mell. · Fader og Søn er absolut Forhold. Sønnen
Not10:9 skelige. 3) Forholdet mell. · Fader og Søn er et negativt, Faderen er ikke
Not10:9 i det N.T. Adskillelsen af · Fader og Søn er fremtrædende. Aand bruges
BB:28 ie findes i Pretiosa 4de Act, hvor · Fader og Søn gjenkjendes Fad: hvor er Du kommen
NB28:23 jeg er kommen at tvistiggjøre · Fader og Søn o: s: v:. / Hvilket er nu hvilket?
SLV, s. 304 dele med hinanden, ikke som · Fader og Søn skifte i Kjærlighed, men som
LA, s. 64 nlyder af. I Forholdet mellem · Fader og Søn vil den reactionairt have Pietetens
KK:5 top for at vise Forskjel mell. · Fader og Søn, dette Udtryk var for stærkt
KK:5 at hæve Forskjellen mellem · Fader og Søn, eller til at gjøre Sønnen
CT, s. 193 de Evighedens Forskjel mellem · Fader og Søn, og Sønnen levende troer af
TS, s. 85 de, skulde splidagtiggjøre · Fader og Søn, Søn og Fader, Moder og Datter,
Not9:1 ke til at indsee. / 3.) Gud: · Fader og Søn. / Hvad er Ordet uden Tanke,
Not10:9 nævnes i Forbindelse med · Fader og Søn. alvidende 1 Cor. 2. Joh. 16,
Not11:32 ingen er nu Seyn fælleds for · Fader og Søn. Det Samme gjelder om Aanden.
JJ:226 ode Hoveder, uden at være · Fader og Søn. En sjelden Gang, naar Faderen
Not10:9 mre sig om hans Forhold til · Fader og Søn. Gud som Aand er det Standpunkt,
AE, s. 548 et ømt og inderligt mellem · Fader og Søn. Og saaledes er det heller intet
Not4:6 ogmatiske Sprog: der er ikke blot · Fader og Søn; men ogsaa Aand. Aanden har vi
FB, s. 172 vil ansee Abraham for Troens · Fader og tale om Troen. Troen er nemlig ikke
NB14:147.a fatter falde paa at bruge: en · Fader og to Sønner, hverken mere ell. mindre;
DD:78 nger hun Hovedet paa hendes egl. · Fader og vandrer nu ustadig omkring, indtil hun
Brev 1 Arbeide, men Du kjender jo nok · Fader og veed nok, hvor lang Tid han behøver
Brev 159.1 tige mig,: min afdøde · Fader og vor egen kjere lille Regine, ogsaa paa
Brev 177 maa tale alvorligt med Din · Fader om, da det er en meget alvorlig Sag i denne
PS, s. 292 rkende Kraft til at skabe sin · Fader om. Selv om man vil tænke Conseqventsen
BMS, s. 126 e var, at jeg, af en afdød · Fader opdragen ved » Mynsters Prædiken«,
FB, s. 107 rm Dig over mig, har jeg ingen · Fader paa Jorden, saa vær Du min Fader!«
BOA, note ed Maaden og Midlet. Dersom en · Fader ret er sig sin faderlige Overlegenhed bevidst,
Not15:4.g ndt En ( her nævnte jeg min · Fader saa forsaavidt er Historien anderledes
BB:42.f nneske nok kunde omvende sig, og · Fader saa med megen Alvor sagde: » der
SD, s. 179 gjør ham saa mild, og som · Fader saa omhyggelig, er, foruden hans naturlige
Papir 305:3 iltage om mig, naar jeg i min · Fader saae en Ulykkelig, der skulde overleve
NB4:152 sandt Ord om mig, hvad min · Fader sagde » der bliver aldrig Noget
NB5:68 et bliver altsamen sandt hvad min · Fader sagde mig. » der gives Synder, som
NB5:114 er ganske vist, thi det har min · Fader sagt mig. / / / / De Andre rive til sig,
OTA, s. 161 ndet, men at den kjærlige · Fader selv skulde have opfundet Straffen af Kjærlighed
Papir 340:7 / 6. Fader i Himlene! Som en · Fader sender sit Barn ud i Verden, saaledes har
Papir 340:7 l at mindes og tro, at som en · Fader sender sit Barn ud i Verden, saaledes har
OTA, s. 166 et forpligter!) turde Du som · Fader sige til dit Barn, idet Du sendte ham ud
NB29:106 g hør saa den bekymrede · Fader sige: » Ludvig er jo en Døgenicht,
OTA, s. 300 ikke, som naar den alvorlige · Fader siger til Barnet: jeg vil ingen Tvinen
NB30:60 H. P. Holsts Opdagelse: en · Fader siger til sin voxne Søn, hvilken Vei
Papir 371-1.d ig. Er det ikke som naar en · Fader siger til sit Barn: hvor tør Du understaae
Not15:6 nde. Hende og min afdøde · Fader skal Bøgerne samtligen helliges: mine
JJ:87 Hensigten af den Reise han med sin · Fader skulde foretage til Morijabjerget, at han
Brev 17 ltsaa være Grændsen, og · Fader skulde overleve os alle. Saaledes er det
OTA, s. 166 heder: turde Du, hvis Du som · Fader skulde tale til Dit eget Barn, turde Du
NB5:65 nsvaret for hendes Fremtid. / Min · Fader skylder jeg dog fra først af Alt. Det
NB21:129 ste Tilfælde fremstilles Gud · Fader som Den, der tilgiver, og Χstus som
4T44, s. 355 kulle see Dig faste, men Din · Fader som er i Løndom«. Selv om et
NB5:95 dog har Peter aldrig elsket · Fader som jeg. Peter har aldrig gjort Fader Sorg,
NB17:99 jennemførtes et Billede om en · Fader som sender sin Søn ud i Verden, ret
Not9:1 ør Skaberen, var han blot · Fader som Skaber, maatte dette Prædikat komme
NB5:95 jeg. Peter har aldrig gjort · Fader Sorg, end sige den Sorg som jeg, men saa
Not10:9 . – ogsaa Eenheden af · Fader Søn og Aand Mth: 28, 18-20. –
Not9:1 es i den samme Virksomhed af · Fader Søn og Aand. Faderens ɔ: Skabelsen
KK:11 / / § 18. / Troen paa Gud · Fader Søn og Hellig-Aand, der efter sin substantielle
NB10:112 ide mere.« Naar en · Fader talte saaledes til sit Barn, saa maatte
NB8:100 de været Justitsraad, R af D, · Fader til 5 Børn, to Drenge og 3 Piger, af
Not10:9 Sønnens Fader og derved · Fader til alle. Sønnen er egl. en negativ
NB10:112 std. til et Msk ( som hiin · Fader til Barnet), det er Χstd. Men saa
EE1, s. 250 n har tilladt sig at have en · Fader til Bedste, der dog kun havde een Svaghed,
NB14:147 nd, han vilde just være · Fader til den forlorne Søn, det er næsten
NB14:147 ke saa meget om at være · Fader til den forlorne Søns Broder, det velartede
SLV, s. 59 vilde heller sælges af min · Fader til den høist Bydende som i Orienten,
Brev 130 da Du var oppe hos mig, at Din · Fader til Din Confirmation havde foræret Dig
FB, s. 152 der og Søn eller Datter og · Fader til en Følelse, der har sin Dialektik
NB3:53 selv Skylden ell. at være · Fader til hvad denne elskværdige lille Protege
NB34:16 Saaledes taler i Χsthed en · Fader til sin Søn: gaae Du ganske rolig ud
NB3:71.a ieblik kun eet at sige » · Fader tilgiv dem« – saa sover han
NB25:12 r det han sagde? Han sagde: · Fader tilregn dem ikke denne Synd. Altsaa det
Brev 1 til at skrive, der stode i de · Fader tilsendte Breve, ei hjalp, besluttede Du,
KG, s. 262 til Skamme. Ak, den bekymrede · Fader tænker vel mindst paa Æren; men sandeligen
EE2, s. 80 kommer det Øieblik, da en · Fader tør eller rettere da et Fader-Hjerte
Not10:9 i saa var Sønnen. Gud er · Fader uden nogensinde at have været Søn.
Brev 239 Mit Forhold til Deres afdøde · Fader var af en ganske egen Art. Privat har jeg,
Papir 1:1 Nov. 1483. i Eisleben. Hans · Fader var Bjergmand, hans Moder Margaretha fød
EE2, s. 255 ar et Menneskes Pligt. Om min · Fader var død, om jeg var bleven sat under
JJ:297 ænge det holder sig. / Da · Fader var død, sagde Sibbern til mig: »
JC, s. 18 og med sine egne Tanker. Hans · Fader var en meget stræng Mand, tilsyneladende
NB10:153 hvordan det seer ud. / Min · Fader var en Olding, anderledes har jeg aldrig
NB11:77 e i Mynster – men min · Fader var en ubetydelig Borgermand, en af de
NB35:13 n er født til, hvad hans · Fader var før ham, og Bedstefaderen før
Brev 27 g er mange Dage siden, at Din · Fader var hos mig, så der atter er gået
NB12:105 rlig, og den fornærmede · Fader var i mine Øine den alvorligste Gjenstand.
SLV, s. 184 dtil aldrig slaaet feil. Min · Fader var jo dog gift, og han var det tungsindigste
KG, s. 223 te. See, den forlorne Søns · Fader var maaskee den Eneste, som ikke vidste,
Papir 3:2 dt i Lübeck 1663, hvor hans · Fader var Physicus. 1694 var det han kom til
NB14:147 eldent vel allerede, om en · Fader var saaledes villig; men hvis saa, saa
AE, s. 365 Forlegenhed end den bekymrede · Fader var, der skrev: hvor skal jeg sætte
SLV, s. 335 veed Noget om ham, hvo hans · Fader var, og hvorledes han fik Magten, eller
AE, note r, Nødvendigheden af at hans · Fader ved et Orakel bødes at lade Barnet skjøtte
JJ:297 saa fik jeg den netop; havde · Fader vedblevet at leve, havde jeg aldrig faaet
LF, s. 11 thi Eders himmelske · Fader veed, at I have alle disse Ting behov.
CT, s. 20 thi Eders himmelske · Fader veed, at I have alle disse Ting behov.
OTA, s. 260 thi Eders himmelske · Fader veed, at I have alle disse Ting behov.
DS e Hedningerne; thi Eders himmelske · Fader veed, at I have alle disse Ting behov.
IC, s. 31 ter, som den forlorne Søns · Fader ventede, eller han staaer ikke og venter,
AE, note udmærkede, og den bekymrede · Fader videre spurgte: og saa ville de vel alle
OTA, s. 278 aar den sagde: den himmelske · Fader vil nok føde mig imorgen; lad os ikke
KG, s. 317 s saa denne – alvorlige · Fader vil tage paa, og hvorfor? Fordi man der
NB10:112 forudsiger er som hvis en · Fader vilde sige til sit Barn » det er
NB33:14 i D., er som min afdøde · Fader vilde sige, pinegal, det seer jeg godt.
IC, s. 178 maatte skee, at den himmelske · Fader vilde tilgive dem denne Skyld. Fortæl
CT, s. 115 een Gang. En Christen beder i · Fader vor om det daglige Brød idag. Man tænker
NB10:171 e gudelige Taler er af » · Fader vor« ikke benyttet den Bøn:
Papir 246 Evangelier, snart » · Fader Vor«, » Benedicite«,
FF:103 arer som det egl. Modstykke: · Fader vor, ogsaa i sine enkelte Dele., som det
Papir 1:1 g af d. 10 Bud; Udvikling af · Fader vor; og hans Prædikener om Bod). /
NB19:34 Dage for at begrave en afdød · Fader! Aldrig har nogensinde noget Msk. saaledes
FB, s. 119 der Abraham! Slægtens anden · Fader! Du, der først fornam og vidnede om hiin
Papir 340:13 et. Barmhjertige Gud og · Fader! hvad formaaer et Menneske at gjøre til
NB22:8 ng, ingen Love var. Du min Gud og · Fader! Nei Sandheden er denne: Enhver, der i den
2T43, s. 17 t Aar forløbet, himmelske · Fader! Vi takke Dig for, at det blev lagt til
FB, s. 108 paa Jorden, saa vær Du min · Fader!« Men Abraham sagde sagte ved sig selv: »
CT, s. 194 som at lægge Haand paa sin · Fader!), nødsages til at antage, maa ( o, Rædsel,
EE1, s. 250 g ægtet ham og adlydt min · Fader« ( cfr. 14de Scene). Da vil Judithe svare:
GU, s. 328 ommer fra ham, og som » · Fader« Intet hellere vil, intet Andet tænker
2T43, s. 48 Gaver. » Fra Lysenes · Fader« siger Apostelen og betegner derved, at
Papir 437 ( » vi have Abraham til · Fader«). / 2) Gud er af lige den modsatte Mening:
GU, s. 328 Andet. Om en » Lysenes · Fader«, der boer histoppe, hvor ingen Omskiftelse
NB29:31 Udtryk om en Konge » · Fader«. Først er der en Periode, hvor dette
NB21:137 ret, men han har ingen » · Fader«. Gud er nemlig ikke særligen min eller
Papir 589.a af Pietæt for en afdød · Fader«; christeligt havde Styrelsen i mig bragt
Papir 556 Pietæt for en afdød · Fader) at bukke og bukke for den, christeligt,
NB5:80 germand ( exempli gratia min · Fader) der ved eenfoldig at holde sig bogstavelig
BMT, s. 218 saa af Pietet for en afdød · Fader) fra min Side over, at det kunde gaae stille
NB12:138 ed Mindet om min afdøde · Fader) ikke at forlade hende, jeg maatte saa forresten
NB14:147 re den forlorne Søns · Fader) jeg vil ikke være den retfærdige
SFV, note trykket for Forholdet til min · Fader), den eller Styrelsen tog sig derfor den
NB2:69 e og dog med alt dette den bedste · Fader). Men saa var jeg heller ikke bleven den
NB25:68 ogsaa per en Afdød, min · Fader); og om at jeg ogsaa som Forf. bestandigt
EE1, s. 242 være Mand, at være en · Fader, » der ikke forstaaer Spøg«,
NB2:141 en skulde være disse Børns · Fader, – ak som hvis et Dyr vilde gjøre
EOT, s. 259 Pedersen Kierkegaard, / / min · Fader, / / / / / helliges / / dette lille Skrift.
NB18:6 En Bedendes Suk. / / Du kjerlige · Fader, Alt mislykkes for mig – og dog er
NB21:137 kun Fader i Betydning af Alles · Fader, altsaa kun min Fader, forsaavidt han er
HH:17 at det er efter ham din himmelske · Fader, at al Faderlighed har Navn i Himlen og
JJ:76 ulighed, at han kunde være · Fader, at der etsteds i Verden kunde leve en Skabning,
DS, s. 180 igste Opfindelse af Løgnens · Fader, at der i Forhold til at stræbe for et
HH:17 er og dog tillige Alles fælleds · Fader, at Du dog gaaer glip af Noget af den Forkjærlighed
3T43, s. 105 Skaber som Alles fælleds · Fader, at Du dog gik tabt af Noget, af den Forkjerlighed
Oi9, s. 373 . / Du min elskede, afdøde · Fader, at Du saaledes skulde blive min Ulykke!
Brev 17 overhovedet besynderligt med · Fader, at hvad han havde meest af var hvad man
NB26:89 r at maatte først begrave sin · Fader, at sige: lad de Døde begrave deres Døde
FB, s. 159 vedblive at kalde ham Troens · Fader, at tale derom til Mennesker, som ikke bekymre
NB31:91 sklige at ville begrave sin · Fader, at ville tage Afskeed med Sine, han som
SD, s. 178 g Embedsmand, en respektabel · Fader, behagelig i Omgang, saare mild mod sin
NB19:41 lighed! – tør kalde sin · Fader, betragtende sig som Barnet. – Saa
EE1, s. 258 ønsker at tale med hendes · Fader, Charles betræffende, der alle Øieblikke
3T43, s. 104 gesom beviser, at Gud er vor · Fader, da dømmer han udvortes, og for ham bliver
EE2, s. 256 edes paavirket betragtede min · Fader, da forekom han mig en Incarnation af Reglen,
OTA, s. 353 gde: » er det muligt, · Fader, da lad denne Kalk gaae fra mig, dog skee
Papir 340:2 aler er Du dog den samme · Fader, den samme Faderlighed, hvad enten Du veileder
NB14:147 re Fader – men denne · Fader, denne mærkelige Mand, han vilde just
KG, s. 317 aderen, den – alvorlige · Fader, der alvorligt opdrager sine Børn til
3T43, s. 105 ng kom til ham Din himmelske · Fader, der er den Eneste, der har Øre til at
EE1, s. 369 , der hedder Christopher, en · Fader, der er Major o. s. v. o. s. v. alle slige
TTL, s. 446 , naar den Forbigaaende er en · Fader, der for sidste Gang bærer sit Barn,
Papir 340:7 orventet af den kjerlige · Fader, der glad venter den Elskelige, ak at han
NB22:165 e. / / Har da kun Den en Gud og · Fader, der har en naadig Gud og Fader; mon ikke
EE2, s. 77 and dog kun er Stedfader. Den · Fader, der ikke har følt det, han har altid
AE, s. 548 Barn sig ad mod en stræng · Fader, der ikke har vidst at vinde Barnets Kjerlighed;
NB9:35 rt de tusinde Gange af min · Fader, der ikke leed af » hysterisk Nationalitet«,
HH:17 Du end havde haft den bedste · Fader, der kunde gives paa Jorden, saa er dog
EE:56 Øre mod min Faderstemme. Som en · Fader, der med Smerte seer sin Søn vandre sine
HH:8 r det for Abr:. Der var mangen · Fader, der mistede det, men da var det jo dog
FB, s. 117 et for Abraham. Der var mangen · Fader, der mistede sit Barn, men saa var det jo
Not6:8 Christiansfeldt af en velhavende · Fader, der opdrog ham meget strængt; han blev
DD:116 lig kan behøve det, en jordisk · Fader, der saa haaber jeg det, skal ved Din Hjælp
OTA, s. 302 gt, om hun havde en alvorlig · Fader, der sagde: » min kjære Pige,
HH:12 am aldrig m:T: han den kjærlige · Fader, der sendte sit Barn langt bort fra sig
HH:12 Billedet af hiin kjærlige · Fader, der sidder hjemme saa bekymret for sit
4T43, s. 141 ere skulde kunne see Lysenes · Fader, der skjultes af Vredens Skygger, der forandrede
NB14:147 or i Evangeliet? Fordi den · Fader, der tales om, egl. er Gud i Himlene. /
FB, s. 117 in Tilhører! Der var mangen · Fader, der troede i sit Barn at miste, hvad ham
OTA, s. 235 e, der ikke er bange for sin · Fader, der tør sige til de Andre: »
3T43, s. 105 havde havt den kjærligste · Fader, der var given blandt Mennesker, saa var
CT, s. 27 nde forstaaet af den himmelske · Fader, der veed, at han haver alle disse Ting
AE, s. 217 a ved Mindet om Din afdøde · Fader, der, hvis han nu kunde tale til Dig, vilde
GU, s. 328 omme ned herovenfra, fra denne · Fader, der, som » Lysenes« eller
Not11:35 han virker ikke som · Fader, det bliver først muligt, naar Sønnen
KG, s. 318 ee, det kalder man at være · Fader, det kalder man at have faderlig Værdighed
SFV, s. 59 sammen med Forholdet til min · Fader, det Menneske jeg har elsket høiest –
AE, s. 572 emlighed mindes min afdøde · Fader, det Menneske jeg skylder meest af Alle,
Brev 136 Og hvad jeg modtog af min · Fader, det overgiver jeg til Dig / » Din
NB12:117 hvad der minder mig om min · Fader, det skal jeg ikke komme i Strid med. /
CT, s. 220 Sikkerhed. Men, Du min Gud og · Fader, det Spørgsmaal om min Salighed angaaer
Brev 82 et. Skriv nu snart. Hils din · Fader, din Moder. Hils Henrich, Michael, Carl,
Papir 340:8 i denne Time; Du som er Alles · Fader, Du lade Dig finde med Vidnedsbyrdets gode
3T43 skab, med Vidnesbyrd fra Dig, vor · Fader, Du som er i Himlene! Amen. / Ep.: Ephes.
FB, s. 123 det ikke at have Abraham til · Fader, eller 17 Ahner, den, der ikke vil arbeide,
3T43, s. 105 det er ikke fordi Du har en · Fader, eller fordi Menneskene have Fædre, at
AE, s. 538 dre, eller Søstre, eller · Fader, eller Moder, eller Hustru, eller Børn,
NB32:44 aberne og har de modsatte: Mand, · Fader, Embedsmand, Rangsperson, Ridder, i lange
NB18:89 kal. Man er et voxent Msk, Mand, · Fader, en forstandig Mand – og saa skulde
NB9:2 ber for ß: Ønske for en · Fader, en Moder, en Svoger, et Barn, for En som
2T43, s. 49 t, saa gjør han, Lysenes · Fader, endnu bestandig, i ethvert Øieblik Alt
SD, s. 178 n er en studeret Mand, Mand, · Fader, endogsaa en ualmindelig dygtig Embedsmand,
SLV, s. 91 igen denne; ved hende er jeg · Fader, enhver anden Værdighed er kun en menneskelig
2T43, s. 51 a og kommer ned fra Lysenes · Fader, er det en mørk og vanskelig Tale? Og
OTA, s. 370 n Søn at have Ret mod sin · Fader, er det en opbyggelig Tanke, at en Søn
FB, s. 105 rligste, at ihukommes som dens · Fader, et misundelsesværdigt Lod, at eie den,
GU, s. 331 andret Klarhed er han, Lysenes · Fader, evig uforandret. I uforandret Klarhed –
EE2, s. 265 gtemand og den kjærligste · Fader, fattede hun sig meget kort: at dette Dødsfald
BOA, s. 221 r af Collegiet. At ære sin · Fader, fordi han er et udmærket Hoved er Impietæt.
TSA, s. 105 af Collegiet. At ære sin · Fader, fordi han er et udmærket Hoved, er Impietet.
NB21:137 af Alles Fader, altsaa kun min · Fader, forsaavidt han er Alles Fader. Naar jeg
NB12:51 ngslet til Mindet om min · Fader, gjorde Alt for at understøtte ham. /
3T43, s. 105 da kom til ham Din jordiske · Fader, glad over al Maade, fordi Du havde vundet
NB24:108 ndsen. Men Abraham, Troens · Fader, han blev i Troen, langt fra Grændsen,
NB27:23 un bliver han alligevel min · Fader, han bliver det ved Aanden i Midleren. /
Not10:9 almdl. Forstand alle Mskers · Fader, han er egl. kun Fader forsaavidt han er
NB22:167 der, saa er Gud heller ikke Din · Fader, han kan ikke være det, han vil ei heller.
DS, s. 156 endog at begrave sin afdøde · Fader, han siger dog ogsaa ( hvori da tillige
JJ:115 delige Ting, mit Forhold til · Fader, hans Tungsind, den evige Nat, der ruger
BMS, s. 126 , af Pietet mod den afdøde · Fader, honorerede denne falske Vexel i Stedet
Brev 180 og kommer ned fra Lysenes · Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller Skygge
2T43, s. 47 a og kommer ned fra Lysenes · Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller Skygge
2T43, s. 49 re dette til den Lysenes · Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller Skygge
2T43, s. 52 a og kommer ned fra Lysenes · Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller Skygge
2T43, s. 55 a og kommer ned fra Lysenes · Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller Skygge
2T43, s. 55 a og kommer ned fra Lysenes · Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller Skygge
4T43, s. 142 , der kommer ned fra Lysenes · Fader, hos hvem ikke er Forandring eller Skygge
4T43, s. 129 a, og kommer ned fra Lysenes · Fader, hos hvilken er ikke Forandring eller Skygge
4T43, s. 139 a, og kommer ned fra Lysenes · Fader, hos hvilken er ikke Forandring eller Skygge
GU, s. 327 fra, og kommer ned fra Lysenes · Fader, hos hvilken er ikke Forandring eller Skygge
2T43, s. 42 a og kommer ned fra Lysenes · Fader, hos hvilken er ikke Forandring eller Skygge
2T43, s. 42 a og kommer ned fra Lysenes · Fader, hos hvilken er ikke Forandring eller Skygge
2T43, s. 43 , og kommer ned fra Lysenes · Fader, hos hvilken er ikke Forandring eller Skygge
2T43 enfra, og kommer ned fra Lysenes · Fader, hos hvilken er ikke Forandring eller Skygge
4T44, s. 352 r den end ikke Beslutningens · Fader, hvad den aldrig er, den stod dog hos, og
NB26:96 lle Ven; naar Du kalder mig · Fader, hvad jeg jo har tilladt, kan Du rigtignok
NB5:81 ordeel, saa tænker jeg paa min · Fader, hvem jeg troer, det glæder. / Mig synes
NB16:42 forhindre, han den kjerlige · Fader, hvis Faderkjerlighed jeg til salig Beskæftigelse
4T43, s. 138 r er heroventil, den Lysenes · Fader, hvis Klarhed ingen Skygge forandrer, ingen
BN, s. 119 e ogsaa blev mig betroet af en · Fader, hvis Opdragelse for en stor Deel er min
NB36:3 rveien er han selv, i Egenskab af · Fader, i fuld Fart med at indbanke sine Børn,
TSA, s. 108 sige » jeg lyder min · Fader, ikke fordi han er min Fader, men fordi
BOA, s. 224 e sige » jeg lyder min · Fader, ikke fordi han er min Fader, men fordi
DS, s. 219 de, nei, han har heller ingen · Fader, ingen Moder, ingen Broder eller Søster,
OTA, s. 271 dem«. Den himmelske · Fader, ja det er tydeligt, det maa være ham,
NB14:21 rygtelige Hersker, at han er min · Fader, ja min Fader; at jeg, naar jeg forundret
EE2, s. 233 især som Ægtemand, som · Fader, jeg er en Fjende af Mysticisme. Mit Huusliv
NB18:92 , det Msk. jeg havde arvet efter · Fader, kjendt i 20 Aar, i hvem jeg havde seet
Brev 29 idste Brev til Deres kjære · Fader, kom formodenlig forsildig, men jeg venter
3T43, s. 105 r Barnet og han Din jordiske · Fader, kun Din Fader, saa ville vi ikke negte,
EE:31 s yderste Grændse, hellige · Fader, langt borte for mig selv som Tolderen fordum,
Brev 115 jeg ikke kan komme til Dig. · Fader, Louise H: og jeg ere alle 3 meget bløde.
4T44, s. 307 t et Barn, der har en streng · Fader, maa blive hjemme, det maa man finde sig
4T44, s. 307 strengere end den strengeste · Fader, man kan slet ikke indsmigre sig hos det,
FB, s. 149 der og Ære som en Troens · Fader, medens han burde hjemvises og udvises som
NB5:95 Peter ogsaa længst glemt · Fader, medens jeg mindes ham hver Dag, ubetinget
NB26:24 Embedsmand, Rangsperson, Ridder, · Fader, Medlem af Venskabelig og – tillige
TSA, s. 108 Fader, ikke fordi han er min · Fader, men fordi han er Genie, eller fordi hans
BOA, s. 224 Fader, ikke fordi han er min · Fader, men fordi han er Genie, eller fordi hans
FB, s. 174 af den. En Søn myrder sin · Fader, men først bag efter faaer han at vide,
BOA, s. 238 live at fremstille som Troens · Fader, men maaskee som Angerens Opfinder. Dog
EE1, s. 259 un ikke kan forklare for sin · Fader, men vel for Tante Judithe. Hvo er nu den
3T43, s. 104 rkjærlighed. Vi kalde Gud · Fader, Mennesket hviler glad og tillidsfuldt i
NB22:7 us siger: Enhver, som har forladt · Fader, Moder o: s: v:, skal faae tidobbelt, eller:
TS, s. 85 re Fader og Søn, Søn og · Fader, Moder og Datter, Datter og Moder, Mandens
NB8:97 tsaa ikke til Ægteskabet, · Fader, Moder, Barn, men til hver enkelt Msk. qua
NB27:85 ilde han ikke frelses, hvis hans · Fader, Moder, den Elskede ikke ogsaa bleve frelste.
NB27:84 at elske Gud er som at hade · Fader, Moder, det at være Msk. / Lad mig tale
Oi6, s. 267 gtelige Collisioner ( at hade · Fader, Moder, Hustru, Barn o. s. v.), hvori det
NB31:23 g til de Msker, man elske meest, · Fader, Moder, Hustrue, Børn – o, frygteligt!
Oi5, s. 240 rende Lidelser ved at hade · Fader, Moder, Hustrue, sit eget Barn, om at være
Brev 2 Noget øm. / Alle hilse Dig, · Fader, Moder, Nicoline, Lund, Petrea, Niels, Md:
Brev 1 er rask; men Michael skranter. · Fader, Moder, Nicoline, Petrea, Christian, Ferdinand,
Oi5, s. 234 til andre Mennesker, hadende · Fader, Moder, sit eget Barn, Hustru o. s. v.,
NB30:72 en saaledes: Den som elsker · Fader, Moder, Søster Broder o: s: v: mere end
NB14:147 dre de ville nok være · Fader, naar det er et velartet Barn – men
NB27:23 udenvidere tør kalde Gud · Fader, naar dette da ikke skal blive en Talemaade.
NB:107 ham, altid tænke paa min · Fader, naar jeg tænker paa ham, og mere behøves
NB14:142 n 3) saa Børn der raabe Abba · Fader, og Χsti Medarvinger. / Det er altsaa
CT, s. 53 simple Mand, der kaldtes Hans · Fader, og den foragtede Jomfrue, der var Hans
EE2, s. 255 den, den erindrer mig om min · Fader, og denne er den kjæreste Erindring,
EE2, s. 52 Du seer jeg giver den ædle · Fader, og det er i Sandhed i og for sig en saare
3T43, s. 105 nde kom til ham Din jordiske · Fader, og Du vel fandt ham grædende; thi hvorledes
JJ:87 orbander mig, at jeg var hans · Fader, og endnu dog beder til Gud, end at han
NB26:96 nok sige, at Du har en riig · Fader, og forsaavidt kunde Du jo – ja, det
Not9:1 stholde at Gud Fader er evig · Fader, og Gud Søn evig Søn. Guds Avling
3T43, s. 105 n, kom til ham Din himmelske · Fader, og han ganske deeltog med Dig i Din Glæde,
NB14:136 Triumph. / Dersom jeg var · Fader, og jeg havde en Datter, der blev forført:
NB29:34 han først maatte begrave sin · Fader, og ligeledes de andre Yttringer af Χstus
NB5:68 var min Fader den kjerligste · Fader, og min Længsel var og er inderlig efter
SLV, s. 240 n er en gammel Ven af hendes · Fader, og nu er han derude for at erkyndige sig
Not6:24 erindre nogen Forandring med min · Fader, og nu skal jeg see de Steder, hvor han
FB, s. 163 il mig og ikke hader sin egen · Fader, og sin Moder, og sin Hustrue, og sine Børn,
Oi7, s. 308 sser Livet igjennem som Mand, · Fader, Olding, i det samme Vrøvl, eller, at
NB14:147 heden forekommer en saadan · Fader, om han ikke egl. hører hjemme i Eventyret
KG, s. 97 e er endnu større, thi den · Fader, om hvem her er Talen, hans ene Søn var
NB13:74 ell. 7 og 10 spiller den ædle · Fader, Overførsteren; det lidende Sandheds-Vidne;
CT, s. 30 s Alvor er, er Mand, Borger og · Fader, saa er det dog nok en temmelig flau Spøg,
NB22:167 aaledes, at Gud kan være Din · Fader, saa er Gud heller ikke Din Fader, han kan
Brev 17 eg nemlig ellers var enig med · Fader, saa havde vi i enkelte sære Ideer et
AE, s. 334 afgjort, naar han selv bliver · Fader, saa vaagner ganske rigtigt den Bekymring,
NB19:34 edens han begraver sin afdøde · Fader, saa vil han forlade Alt og følge ham.
3T43, s. 105 Din jordiske Fader, kun Din · Fader, saa ville vi ikke negte, at det kunde synes
AE, s. 535 t ham. Er det hændt, at en · Fader, selv den kjærligste og omhyggeligste,
SLV, s. 95 ar den Gud, der er Aandernes · Fader, selv skal være den copulerende, og paa
CT, s. 92 est: en Qvinde, sit Barn, sin · Fader, sit Fødeland, sin Konst, sin Videnskab;
4T43, s. 134 billedlige Tale siges, at en · Fader, skjøndt han er ond, dog giver sit Barn
NB5:68 kan frelses fra«. Og min · Fader, skylder jeg msklig talt Alt. Han har gjort
NB10:59 ilen laae dog egl. ikke hos · Fader, snarere hos mig, at jeg aldrig har været
SD, s. 192 r, lidt mere a la en kjerlig · Fader, som altformeget føier Barnets –
NB22:167 vel seet, at der var en jordisk · Fader, som da hans forlorne Søn vendte tilbage
Brev 115 kan Du meget let, besøge · Fader, som Du vil glæde meget derved, og trænger
Brev 32 rbindelse med Deres afdøde · Fader, som endog – stod i en liden Familieskab
EOT, s. 268 skulle see Dig faste, men Din · Fader, som er i Løndom.« Festlig gaaer
EE:52 ledes skulde da vor himmelske · Fader, som er riig paa Velsignelse ikke finde
NB18:34 Missionair. / / / Et Træk af · Fader, som fortjener at opbevares. / / En Dag
OTA, s. 272 og vel være den himmelske · Fader, som føder dem. » Han føder
OTA, s. 272 at det dog er den himmelske · Fader, som føder ham. Men Den, der Intet, slet
CT, s. 43 i Himlene, og at det er denne · Fader, som giver ham den jordiske Rigdom; dog
NB19:34 just Pieteten mod den afdøde · Fader, som han udviste, maatte anbefale. Men kun
NB29:106 Levebrød. Tænk nu en · Fader, som har en 24 Aarig Søn, der er theologisk
IC, s. 63 se det Visse. Enhver alvorlig · Fader, som har voxne Børn, maa i Sandhed være
OTA, s. 394 er saa uheldigt, at have en · Fader, som ikke veed at befale, eller Hestene
KG, s. 317 og derfor maa denne alvorlige · Fader, som med Alvor opdrager sine Børn, han
KG, s. 97 han hiin den forlorne Søns · Fader, som ogsaa havde to Sønner; ja Ligheden
NB13:89 ud er ikke saa meget os vor · Fader, som vor Bedste-Fader. / Dog maa erindres,
NB21:55 o: at der er en Gud i Himlen, en · Fader, som, ganske bogstaveligt bekymrer sig om
KK:5 e om den Monas, der hverken er · Fader, Søn ell. Aand. ( Dette Spørgsmaal
KK:5 iger, at han er en Person, men · Fader, Søn og Aand for dem kun ere Aabenbaringer,
KK:11 elsen, Midten og Enden og som · Fader, Søn og Aand ikke blot har aabenbaret
KK:5 det den kun aabenbarer sig som · Fader, Søn og Aand ikke som Monas. / /
Not10:9 h men det er. Det har Udtrykkene · Fader, Søn, Aand, og saaledes en Selvadskillen
NB32:98 elv har helliget: Baandet mellem · Fader, Søn, Hustrue og Mand, Forældre og
OTA, s. 344 sidste Øieblik sagde han: · Fader, tilgiv dem, de vide ikke hvad de gjøre.
NB2:205 han har tilladt os at kalde ham · Fader, tilladt os at elske ham: hvor spildes ikke
EE1, s. 246 n behersker, er en Nar af en · Fader, Tjenestetyende o. s. v. Hun har Pathos,
IC, s. 112 e over for En, ei heller hans · Fader, Tømmermanden, et virkeligt enkelt Menneske,
2T43, s. 17 er Aander i Strid, den samme · Fader, uden hvis Villie ikke en Spurv falder til
DS, s. 209 dt af Verden, » uden · Fader, uden Moder, uden Slægtregister«,
NB27:23 eller Forholdet til Gud som · Fader, uden nogen Midler. Dette er just det Barnlige;
SFV, s. 21 , helliget min afdøde · Fader, udgivet paa min Fødselsdag ( den 5te
GU, s. 328 Lysenes« eller Lysets · Fader, uendeligt veed at sikkre sig, at det sandeligen
NB2:229 runden, hvorfor det lykkedes min · Fader, var fordi han var en aldeles ubekjendt
SLV, s. 234 at maatte skamme sig ved sin · Fader, ved Den, man elsker høiest og skylder
NB12:163 t udbryder: men min Gud og · Fader, Verden vil jo bedrages. 4) af et Sandhedsvidne,
NB4:119 ængsel efter en afdød · Fader, værre end ved Døden skilt fra det
EE1, s. 153 Theben, Oedip har myrdet sin · Fader, ægtet sin Moder og Antigone er Frugten
Papir 596 ærligen fra en afdød · Fader, Ærbødighed og Hengivenhed for –
NB27:87 le Barn er ikke Ven med sin · Fader. Χstus kan jeg kalde min Frelser, min
DD:185 vi med Glæde maae raabe: Abba · Fader. – / d. 28 Dec. 38. – /
NB19:41 r troe at Gud vil være hans · Fader. – Saa behøver han en Hellig-Aand,
JJ:111 Ironiker, ikke Gud og Menneskenes · Fader. ( Dersom mine høistærede samtidige
NB29:31 lege den Leeg at kalde Dig · Fader. / / / Den Enkelte – Mængde, Numerus
NB19:53 vde: saa er han heller ikke · Fader. / / / Den forlorne Søn – den Eenbaarne
Not5:14 ham aldrig den kjærlige · Fader. / / 1) opdragende / 2) bevirkende et dybere
NB12:86 i Sandhed troer, at Gud er hans · Fader. / / Lad mig tænke mig en saadan. Lad
CT, s. 178 endt at kaldes vor Gud og vor · Fader. / / Saa lad os da denne Sag betræffende
NB21:137 ber, men mig: jeg har saa ingen · Fader. / Altid paa disse Gebeeter den omvendte
FB, s. 123 rbeide, han føder sin egen · Fader. / Der er en Viden, der formastelig vil
NB22:167 gtigt vil, saa er Gud ogsaa Din · Fader. / Existents-Proportioner. / /
Brev 165 ntages at staae til sammes · Fader. / Forbindtligst / Kbh. 25 Sept. 1847. /
Brev 3 l Dig for tillige at gjendrive · Fader. / Kjære Peter! / Schelling vrøvler
EE2, s. 253 iv ikke er sin Onkel, men sin · Fader. / Lad mig ved et Exempel oplyse, hvad jeg
Brev 239 ig, var Mindet om min afdøde · Fader. / Med hans Død maa jeg standse. Jeg
NB27:23 i sin Orden, at Gud er dets · Fader. / Men naar et Msk. er kommet til et vist
Papir 571 paa Prent saa godt kunde huske · Fader. / Min Optræden som Forf. / Mynster sendte
JJ:334 ortil en ond Samvittighed er · Fader. / og fordi Furierne vare virkelige Skikkelser
NB6:89 g at være Børn af en saadan · Fader. / Og hvor har dette Onde sit Tilhold uden
EE2, s. 80 deriblandt er det at være · Fader. / Og nu endelig den skjønne Maade, paa
NB24:73 mig, hvad der er arvet efter min · Fader. / Om mig selv. / / Søndagen d. 18 Mai
NB5:102 fader og kun uegl. min første · Fader. / Replik af en Humorist. » At jeg
Papir 571 jeftigede mig var Mindet om min · Fader. / Saa gik Aarene hen. Han sendte mig sine
NB27:23 idleren kan jeg være Dig · Fader. / Saa kommer Midleren. Den Midler er tillige
NB5:62 vet med Gud, som man lever med en · Fader. Amen. / Turde jeg forlige mig med hende,
BA, note es Djævelen ogsaa Løgnens · Fader. At der nu er stor Forskjel mellem Løgn
SFV, s. 61 lermindst. / Saa døde min · Fader. Barndommens mægtige religieuse Indtryk
NB14:147 da blev han ret for Alvor · Fader. De andre Fædre de ville nok være
NB22:167 om en jordisk Fader er Gud ikke · Fader. Den jordiske Fader er bundet i Natur-Forholdet,
Not11:31 e vor første Potens som · Fader. Den sætter ved sin Villie sit unv: S.
SLV, s. 48 orfærdeligt som at være · Fader. Der er ingen Sammenligning mellem at slaae
Not9:1 stand, at han er alle Mskers · Fader. Det er den rationalistiske Polytheisme,
NB3:36 ilde det saa gjerne, mindende min · Fader. Det var ogsaa ingen almdl. Dedication
OTA, s. 147 gler dette Eet, er Løgnens · Fader. Det Øde og Tomme er ikke Eet i Sandhed,
Papir 1:1 denne er dediceret til hans · Fader. Dette Skrift skrev L. paa Latin; men det
NB12:33 eg er endnu ikke opfaren til min · Fader. Dette Sted forstaaer jeg ikke; thi hvorledes
Not10:8 om Χstus har viist sin · Fader. Dette Zweck er endnu ikke opnaaet i Χsti
EE1, s. 249 arles, deels for at lyde sin · Fader. Disse Grunde synes ikke at tyde paa en
2T43, s. 46 at være den almægtige · Fader. Du vilde i Din barnagtige Utaalmodighed
AE, s. 216 Grav de besøgte, Drengens · Fader. Efter al Sandsynlighed maatte hele den
NB7:75 orstand tilhører, den kjerlige · Fader. En saadan Religieusitet behøves der
FB, s. 174 r han at vide, at det er hans · Fader. En Søster vil offre sin Broder, men
JJ:331 m med Gud ligesom Emeline med sin · Fader. Er det sandt og det eneste Udtryk for Guds-Forholdet,
Oi7, s. 286 en Trang til at blive – · Fader. Han gifter sig; nu har han et Barn; han
EE1, s. 221 Det er den forlorne Søns · Fader. Han mistede som Hjob hvad ham var kjærest
NB3:16 Glæde altid at mindes min · Fader. Han staaer saaledes stillet, at jeg meget
CT, s. 27 live mæt, men den himmelske · Fader. Han troer, at et Menneske ikke deri er
Not10:9 causa sui. Spinoza. Gud er · Fader. Her er allerede Personligheden udtalt,
NB2:267 ers Prædikener – af min · Fader. Her stikker Knuden; thi min Fader kunde
EE1, s. 160 ndret som hun har elsket sin · Fader. Hun deeltager i enhver Jubel og Berømmelse
Brev 160 res hende og min afdøde · Fader. Hun skal tilhøre Historien. / S. K.
NB12:86 eligen saa, at Gud er deres · Fader. I den stjerneklare Nat, ydmygt men troende
SLV, s. 234 glingen engang sin kongelige · Fader. I Natten vaagner han ved at høre Bevægelse,
FB, s. 115 nok til at ønske at være · Fader. I udvortes Henseende ligger det Vidunderlige
NB9:25 lidt i Lighed med en altfor mild · Fader. Imidlertid, naar Msk. dog oprigtigt for
G, s. 24 kjørt med en Broder eller en · Fader. Jeg forholdt mig taus og tilbageholdende,
NB6:52 n Samtid, som det gik mig med min · Fader. Jeg gjorde ham megen Sorg – saa døde
Papir 571 da Fader døde. / Saa døde · Fader. Jeg var selv Den, der bragte Mynster Efterretning.
EE2, s. 80 et Ansvar, der er lagt paa en · Fader. Man omgaaes andre Mennesker, man søger
NB22:167 kke ville tilgive eller være · Fader. Men dette hænder aldrig med Gud; saasnart
SLV, s. 304 t, hvad det er at trodse sin · Fader. Men Lycophron svarede Intet, endeligen
TTL, s. 433 re det Gode selv af en saadan · Fader. Men saa kommer Ungdommens og Frihedens
NB21:137 Fader, forsaavidt han er Alles · Fader. Naar jeg nu hader En, eller vel negter
NB15:69 af Pietet for min afdøde · Fader. Nu havde det vel været muligt, at jeg
NB14:147 den retfærdige Søns · Fader. Og Eet vil jeg her erindre, at man ofte
Not15:4 ens Datum, Dedicationen til · Fader. Og i Bogen selv findes svage Vink. Hun
NB9:42 ragen, og derfor egl. om min · Fader. Saa talte vi Noget om Guizot, et Angreb
BOA, s. 239 n Maade bliver Abraham Troens · Fader. Saavidt er det altsaa kommen, at ikke blot
NB9:78 rsyg Elsker men den kierlige · Fader. Til ham tør jeg vel sige: jeg drister
2T43, s. 48 a og kommer ned fra Lysenes · Fader.« » Den er ovenfra« siger
NB5:62 ig talt, ved en Afdød, han min · Fader., men det er mig umuligt at tænke mig,
NB26:72 g saa takke Gud. Tænk en · Fader: der var Noget han ønskede Barnet skulde
NB28:56 u maa bryde Traditionen fra · Fader: det var den sidste Gang M. prædikede.
NB20:132 scipel men først begrave sin · Fader: er, at han vilde det først, at han altsaa
NB30:126 tillade En at begrave sin · Fader: han skulde mene, at med at være Discipel
NB2:141 Fordring paa at have et Msk. til · Fader: hvor barnagtige vi end ere, hvor lidet
NB19:30 som jeg vilde sige til min · Fader: nu maa jeg have lidt Fri at jeg kan more
OTA, s. 370 øn altid har Uret mod sin · Fader: o, da er det ogsaa saligt, at det er gjort
OTA, s. 235 n forstaaet er bange for sin · Fader: saa ville de gjerne spotte lidt over ham.
TTL, s. 443 sin Hustru tro, sin Søn en · Fader: see, alt Dette, og al den Sandhed hvormed
NB20:132 aa gjerne vilde, at begrave min · Fader: vel, jeg opgiver det. Jeg giver mig ubetinget;
NB14:21 ker, at han er min Fader, ja min · Fader; at jeg, naar jeg forundret gaaer i den
NB12:16 a Systemet. Du milde Gud og · Fader; det meest populaire Skrift af mig er strengere
NB5:112 sig til ham som et Barn til sin · Fader; et saadant Msk. skal nok blive opfindsom
NB14:147 og dog vedblive at være · Fader; Faderligheden hænger ikke løst om
EE1, s. 246 mellem Pigens Fader og hans · Fader; for det Tredie har han i Spøg yttret,
SLV, s. 60 k, thi ved hende blev han kun · Fader; han blev ikke Helgen ved den Pige, han
NB31:148 sorg i Retning af min afdøde · Fader; Hjertesorg i Retning af det elskede Pigebarn
JJ:87 indbildte Dig, at jeg var din · Fader; jeg er din Morder, og det er min Lyst«.
SLV, s. 48 vil saa det sige, at være · Fader; jeg maa jo smile ad mig selv, ved at tænke
BN, s. 120 om mig men en Lovtale over min · Fader; jeg mener det at gjøre det er min velforstaaede
NB26:72 og sagde det er en kjerlig · Fader; men Barnet fik sin Villie. / Og saaledes
NB:137 aa smaat opsætsig mod sin · Fader; men kan Faderen blot faae det til at gjøre
IC, s. 171 relse for Barnet, en virkelig · Fader; men saa blev derimod hele Slægten, hvilken
NB22:165 Fader, der har en naadig Gud og · Fader; mon ikke ogsaa Den, ak der har en vred
OTA , skal end ikke turde begrave sin · Fader; og da igjen kan fordre af Andre, at de
NB27:23 envidere at ville kalde Gud · Fader; og Gud er i en vis Forstand af samme Mening.
NB14:147 jene at elskes mere af sin · Fader; saa det endda ikke er fordi han er vred
IC, s. 242 nden at begrave sin afdøde · Fader; saa havde der kun fattedes Lidet i, at
Brev 118 faae det indrettet godt for · Fader; saalænge min Broder Frederik bliver
FB, s. 115 dog ikke være bleven Troens · Fader; thi det er stort at opgive sit Ønske,
NB9:8 e flittig o: s: v: at glæde sin · Fader; thi Uroen i mit Indre gjorde, at jeg altid,
FB, s. 161 e, at Abraham ansees for dens · Fader; thi ved det Andet har han afsagt Dommen
NB19:41 tsaa Gud formodl. ikke mere · Fader? Ja saa er det paa den høie Tid at see
FB, s. 107 mme Dreng, troer Du jeg er Din · Fader? Jeg er en Afgudsdyrker. Troer Du det er
NB22:165 Fader – dog har en Gud og · Fader? O, min Ven, er det saaledes fat med Dig,
NB33:43 en noget Ferskere, Flauere, · Fadere lader sig neppe tænke end at gjøre