S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
SLV, s. 231 med hvert Skridt vil til at · falde – da at gjøre Kaprioler, det kan
NB7:103 nke og Bevidsthed: jeg maa tabe, · falde – det anseer Verden for Galskab.
NB12:149 ns Eftertryk af det talende Jeg · falde – men Presse-Meddelelse er et Abstractum,
NB13:80 aa man kan høre en Knappenaal · falde – og saa i næste Øieblik høre
NB4:154 naar Poesien i Sandhed skal · falde ( ikke for en tvær og treven Pr
BB:37.3 et ( o guddommelige Nemesis!) at · falde 1400 Alen ned under Jorden og blive til
AE, s. 503 en Humorist sige, » vi · falde adskillige Gange og i mange Stykker, alle
4T44, s. 371 saaledes at blive lunken og · falde af fra Gud, da er han ikke langsom til
NB15:60 emlig » de Andre« · falde af fra Ideen. Det Sammenbindende for Menighed
BA, note saaledes en Enkelt kunde aldeles · falde af fra Slægten, da vilde hans Affald
LA, s. 99 tter, som var ifærd med at · falde af Hesten, der styrtede afsted i Spring,
JJ:428 le, derimod er Drikkepengene, der · falde af til de literaire Sjouere, meget betydelige.
NB9:30 han gaaer i Høsten og Bladene · falde af Træerne, saa falder ikke eet Blad
AE, s. 393 air eller hvad der saadan kan · falde af), men ikke Individets indvortes Existents.
NB:39 eres Fart ( de fleste Ryttere · falde af, – i Almdl. slaaer man først
SLV, s. 68 sse Indtægter, der rigelig · falde af, men uden at hun tænker derpaa, eller
NB21:121 p i en Prædiken kan vel · falde af. / / / a Det maa erindres, at førend
EE1, s. 188 er ingen Omgivelse, hun kan · falde afmægtig i Armene paa, hun behøver
Papir 549 skjule sand Status, thi ellers · falde Alle fra; min Tanke er: der maa gjøres
NB31:43 ndes ubetinget i Guds-Frygt · falde Alle fra; naar Χstd. forkyndes ganske
KG, s. 23 naar Veirene blæse og · falde an mod« Hykleriets Væv: da skal
SLV, s. 352 kke min Aand, at lade mig · falde andre Mennesker til Besvær. Om det skal
EE2, s. 323 sse ligesaa fuldt som Regnen · falde baade paa Gode og Onde, det kan Du fatte,
4T44, s. 368 rt Tilfælde vil det neppe · falde Barnet ind at tilskrive Gud Døden. Naar
Papir 409:1 s: v:, det kunde aldrig · falde Barnet ind, ja Barnet kunde end ikke faae
NB17:88 ellere skulde man finde sig i at · falde blandt Røvere, end i denne Verden at
Oi8, s. 367 fornem Mand vil det allerede · falde Borgermanden lettere at narre, thi –
4T43, s. 167 sin Sjel, at Betingelsen kan · falde bort for det Betingede, da var Ingen saaledes
SD, note stende sig ved, at det dog maa · falde bort i Evigheden, og derfor menende sig
Papir 433 komstsskat, dette kan ikke · falde bort igjen. Forvandlingen i vore sociale
NB33:7 d de christelige Collisioner · falde bort og den ligefremme Kjendelighed, som
Papir 433 thi muligt kan den · falde bort om nogle Aar. Men i Forhold til at
Oi7, s. 301 g, hvilket naturligviis kunde · falde bort ved Familie-Festligheden om Aftenen,
NB33:53 at lade en saadan heel Side · falde bort, lade som Ingenting og vedblive, som
Brev 273 &c.) ville naturligviis · falde bort, naar Alle blive rige eller Alle lige
SFV, s. 94 d, saa kunde jeg jo lade det · falde bort, skulde ogsaa med Fornøielse gjøre
IC, s. 204 Veien jo ikke forkortes eller · falde bort, uden at Sandheden forvanskes eller
NB33:53 ther saa afgjørende Side · falde bort, uden at være betænkte paa at
NB20:65.a n man lade en Stræben reent · falde bort. Men dette har aldrig været Luthers
NB8:11 om hvorvidt en Afgift af 50rd kan · falde bort: han er ikke blot en alvorlig Mand
CC:13 e, at uagtet jeg her seer 100 · falde daglig, jeg desuagtet i Sandhed føler,
AE, s. 497 nien egentligen begynder, der · falde de alle fra, og Skaren af alle disse, der
BOA, s. 155 en vaklende Tid, hvor det kan · falde de faae Dygtige tungt nok dog at holde
2T43, s. 34 gen afløser Glæden, da · falde de fra, da tabe de Troen, eller rettere,
F, s. 488 . har svaret, ligegyldigt hvad, · falde de paa Knæe og tilbede ham. I denne
BOA, s. 138 or med at holde Noget ud, saa · falde de snart fra, ja de forvandle sig endog
NB32:21 ehøvede Opdragelse? vilde der · falde dem Andet ind end at de vare meget rare
NB30:102 nd. / Og hvorfor vilde der ikke · falde dem Andet ind? Fordi de jo som Tugthusfanger
NB11:51 Gang saaledes, saa maa jeg · falde Dem i Flanken; og jeg troer jeg gjør
NB32:21 ammen, voxe op sammen, vilde det · falde dem ind at de behøvede Opdragelse? vilde
EE2, s. 62 i hvorledes skulde det ellers · falde dem ind at sværge ved Maanen; saa vil
NB20:125 nd, hvor i al Verden skulde det · falde dem ind at ymte om Sligt! Eller hvilket
G, s. 20 gge hende. At Sligt ikke kunde · falde Dem ind, veed jeg vel; thi det staaer fast
NB30:102 f denne Taler; Andet vilde ikke · falde dem ind. / Og hvorfor vilde der ikke falde
Brev 280 gter dog ingenlunde for at · falde Dem til Besvær ved de hyppige Skriverier.
FQA, s. 10 dog denne Lære vil især · falde dem vanskelig; thi hidindtil have de havt
DD:208 H. Ja det maa vistnok altid · falde dem vanskeligt at faae Fodfæste, og
Brev 234 sige saaledes, søger at · falde den bekymrede til Besvær. Det er i Almd.
NB26:86 hvor hun vil begjere at hun maa · falde den Elskede om Halsen. Dette vil sige:
NB16:17 tale sammen, vilde det dog ikke · falde den ene ind at sige: bravo, ell. hys. Men
EE2, s. 100 ger, saa kunde det dog aldrig · falde den ind, at Kjærligheden skulde have
OTA, s. 333 s saa er det, om det end kan · falde den Lidende vanskeligt at forstaae det,
BOA, s. 289 r i al Verden skulde der vel · falde den Unge Andet ind, har man nogensinde
AA:13 orvel det muligen ogsaa vilde · falde den vanskeligt, idet nemlig Christendommen
AE, s. 447 det? Thi det kunde da aldrig · falde den ydmyge Arbeidsmand ind, at Prindsessen
KG, s. 316 lige saa umuligt, som det kan · falde Den, der mener, at Penge er det Virkelige,
Brev 82 ighed, Du maa intet Ord lade · falde derom.). / Schelling læser da for et
3T44, s. 270 Solens Straale faaer Lov at · falde derpaa. / Hvor ofte er ikke saaledes hiint
IC, s. 177 gen undres over, hvor det kan · falde Dig ind at lægge saadant et stygt Billede
NB25:101 rende – hvor kan det saa · falde Dig ind at ville digte – saa maa
KG, s. 316 kkens Rislen: men kunde det · falde Dig ind, at der skulde være Penge i
NB28:23 hvor i al Verden kan det saa dog · falde Dig ind, at det skulde være Guds Villie;
NB26:66 os seet Nogen, om hvem det kunde · falde Dig ind, at han havde denne christelige
EE2, s. 81 ed ogsaa, at det aldrig kunde · falde Dig ind, at rette Din Spot mod slige Ægteskaber.
KG, s. 316 og derfor kan dette umuligt · falde Dig ind, lige saa umuligt, som det kan
Brev 82 adder i Vand. Hvor kan Sligt · falde Dig ind. Har jeg ikke sagt og skrevet,
EE2, s. 22 sikker paa, at det engang vil · falde Dig tungt paa Sinde, at Din hypochondre
SLV, s. 295 Oldenborrer,« og dog · falde disse Replikker saa converserende og saa
Papir 440 aaledes ladende een Sjouer · falde efter den anden, bestandig en ny Sjouer
NB10:69 er dog egl. ikke an. Der maa dog · falde en Accent paa, at jeg er enig med mig selv
NB18:90 ens. Aldrig kunde det nogensinde · falde en Aristokrat ind at gjøre et saadant
SLV, s. 344 gninger, kan der pludseligen · falde en Bemærkning, der rører ganske nær,
SLV, s. 388 t Socrates ironisk nok lader · falde en comisk Belysning derover, naar man seer
SD, s. 215 u videre, troer Du det vilde · falde en Forelsket ind at føre et Forsvar
Papir 405 vil. Det kan i al Evighed ikke · falde en Keiser ind at bryde sig om mig, hvordan
Papir 69 dog vel vide, om det skulde · falde en Modstander vanskeligere, at angribe
Not11:12 idt vilde det dog vel ikke · falde en Philosoph ind at anmasse sig at være
NB24:109 ikke begribe, at det kunde · falde en Privatiserende ind at ville forsvare
NB15:53 ndhed er. / At det da aldrig kan · falde en Præst ind en Søndag istedetfor
NB2:16 angt tilbage, at der først maa · falde en Slump Offere for dog at gjøre Mskene
SFV, s. 96 age sig Noget, kunde vel kun · falde en Yngling ind. Misforstaaelse skal man
SLV, s. 350 leste Indvending, der da vil · falde Enhver ind, at hun jo kunde døe før
DJ, s. 72 rfor maa der ganske conseqvent · falde et comisk Lys over hende. Jeg tænker
NB9:60 , saa det dog neppe nu kunde · falde et eneste Msk. ind saadan udenvidere at
F, s. 471 gelser. Leilighedsviis lod hun · falde et forblommet Ord, anbragte en dunkel Hentydning
FB, s. 188 a tænkte paa, at det kunde · falde et Menneske ind at ville handle efter dens
OTA, s. 292 t Timelige. Derfor kan Tiden · falde et Menneske lang, fordi han har det Evige
GU, s. 336 et andet Menneskes Hukommelse · falde et Menneske til Byrde – nu, den er
NB2:22 m i det sidste Øieblik. Derfor · falde et Menneskes Tilhængere fra –
SLV, s. 254 nke mig, men fordi der vilde · falde et mindre skjønt Lys over hendes Adfærd
NB5:74 kunde det derimod dog vel aldrig · falde et Msk ind den Ugudelighed og Formastelse,
NB25:19 frygteligt, om det kunde · falde et Msk. ind at mene, at Gud af den Grund
NB26:86 agelig, jo mindre det kunde · falde et Msk. ind at ville ligne Forbilledet,
NB27:53 gsaa mangen Selvfornegtelse · falde et Msk. tungt og forbittres ham, hvis det
NB24:121 . Saa lod jeg endnu engang · falde et Ord om, at jeg ikke havde billiget det
Brev 46 meget polemisk, havde ladet · falde et Par Ord af til ham; det er imidlertid
EE2, s. 84 te eet Forhold; Du lod engang · falde et Par Ord derom, som ikke bleve upaaagtede.
NB20:57 ved, at det vel neppe vilde · falde et saadant Msk. ind at henvende sig til
NB21:65 rne, over hvem der dog altid vil · falde et satirisk Lys, dersom de ikke vide at
EE1, s. 203 ls troer jeg, at dette vilde · falde Faust vanskeligt, da Problemet engang er
BA, s. 355 r en Taabelighed, der kun kan · falde Folk ind, der ere latterligen bekymrede
NB10:139 «, det er, Martyren maa · falde for » Mængden.« Den der
NB32:146 dvise Martyrier i Retning af at · falde for Χsthedens Haand, det havde man
KM, s. 16 og vel næret, for engang at · falde for Censurens Ragekniv, denne Liunge som
DD:208 ihjel, for at den dog kunde · falde for dens eneste Vens Haand ( lægger
EE1, s. 126 ke see ham, men hører ham · falde for Don Juans Kaarde. Allerede der er hans
KG, s. 329 og udvortes forstaaet kan jeg · falde for en Andens Haand, men aandeligt er der
NB:93 lder det nemlig, at et Msk. kan · falde for en Andens Haand; aandeligt gjælder
EE1, s. 342 re for lidet at lade hende · falde for en slet og ret Forfører; naar hun
SLV, s. 195 re saa stærk, og at kunne · falde for Ingenting! Thi føler jeg mig nu
NB23:162 ed den Execution, hvor jeg skal · falde for Journalisterne. / Goldschmidt /
NB4:57 ængden, enhver sand Martyr vil · falde for Mængden, det gjælder, at just
TTL, s. 426 an slaaer af, altsaa at ville · falde for Overmagten, men med Bevidsthed om at
NB10:199 Collisionen rigtig, den at · falde for Pøbelen ved Hjælp af de Fornemmes
NB:93 gjælder det, at et Msk. kun kan · falde for sin egen Haand – Ingen kan fordærve
NB11:225 ynde der flere og flere at · falde fra – i Χstheden, hvor Alle
AA:12 Ladhed leve af de Smuler, der · falde fra Andres Bord, eller af mere egoistiske
2T43, s. 22 nødtørftige Gaver, der · falde fra den Riges Bord; om hans Vink adlødes
Not11:34 t, der udebliveligt maatte · falde fra ham. » Alt er mig overgivet
OTA, s. 391 ille det Gode, men de Fleste · falde fra netop naar det viser sig, at Veien
SLV, s. 369 sere vil de to Trediedele · falde fra paa Halvveien, hvilket ogsaa kan udtrykkes
EE2, s. 48 eengang ere oplyste, hvis de · falde fra, atter kunne fornyes til Omvendelse,
F, s. 521 abt. Subscribenterne vilde vel · falde fra, da jeg befandtes at være en uværdig
EE1, s. 240 r forspildt, Subscribenterne · falde fra, Du veed ikke, hvor meget Arbeide man
EOT, s. 272 ke heelt holde ud med ham, de · falde fra, selv Apostlene. / Men saa døer
NB18:73 ig Stærke i denne Verden · falde fra. / Men man har slaaet betydelig af
NB6:5 r ganske saa, saa faldt de fra, og · falde fra. Ak, skulde det vise sig, at jeg i
NB13:92 faae Flere og Flere til at · falde fra. Gud har ogsaa sine Forrædere, gudelige
TS, s. 102 rusomt af Kudsken, at Slagene · falde frygtelige, frygtelige som han aldrig har
BOA, s. 161 re det: skulde det saa ikke · falde ganske af sig selv at han blev Christen
BOA, s. 252 netop en saadan, at det maa · falde ganske naturligt, at han culminerede i
BOA, s. 150 godt veed hvor tungt det maa · falde Gud at have med et ringe Menneske at gjøre,
NB32:41 e forstaae, at det ikke kan · falde Gud ind, at der fra Mskets Side skulde
BB:37 alvorligere Side. Børnene · falde ham aldrig til Besvær, plage ham aldrig,
CT, s. 85 sig mod den Fjende, der vilde · falde ham i Ryggen, den næste Dag –
CT, s. 85 kke ham, for at Ingen skal · falde ham i Ryggen: hvorledes har Han baaret
NB2:157 de gjøre ham Uret. Da maa det · falde ham ind ( ikke for sin egen Skyld, men
BOA, s. 291 n. Hvor i al Verden skal det · falde ham ind at bekymre sig for, hvorvidt han
SD, s. 174 ere), at det nu aldrig kunde · falde ham ind at fortvivle – nei, han har
Oi7, s. 296 rad at det aldeles ikke kunde · falde ham ind at gifte sig; han udtrykte det
EE2, s. 201 ndhed, og det vil derfor ikke · falde ham ind at give hende denne, og hendes
BOA, s. 287 lidet vil det, ordenligviis, · falde ham ind at gjøre sig selv Rede for,
Oi9, s. 383 r bleven gal, inden det kunde · falde ham ind at indlade sig paa Sligt. Nei,
BI, s. 295 ylon), saaledes kan det ogsaa · falde ham ind at lade ond, skjøndt han er
PS, s. 240 fgjørelse; hvor skulde det · falde ham ind at lege letsindigt med Gudens Smerte,
Papir 456.c aa redelig, at det ikke kunne · falde ham ind at Nogen kunde ville stjæle,
AE, s. 407 dt, og det kan derfor stundom · falde ham ind at nævne en aldeles tilfældig
NB4:48 odox » det kunde da aldrig · falde ham ind at paatage sig ell. begynde paa
BI Han bemærker, at det ikke kunde · falde ham ind at retfærdiggjøre eller blot
JC, s. 38 forstaae, hvorledes det kunde · falde ham ind at sige det til et andet Menneske,
Oi4, s. 220 ersonlig Gud, siden det kunde · falde ham ind at sige til et andet Menneske:
3T44, s. 264 Naade, hvorledes skulde det · falde ham ind at ville afgjøre det om Andre;
EE2, s. 201 e lige. Den Daarskab vil ikke · falde ham ind at ville sløve sin Aand eller
NB34:9 saa kunde det da vel aldrig · falde ham ind at ville sætte et Barn ind i
NB9:41 a høit, at det ikke kunde · falde ham ind at være smaalig mod mig.«
NB27:81 skulde det noget Øieblik · falde ham ind at ømmes ved at skulle forkynde
YDR, s. 115 det Bestaaende, at det kunde · falde ham ind, at det er et Samvittighedsspørgsmaal,
NB32:73 da først kunde det · falde ham ind, at Du er saaledes paa Partie med
KG, s. 372 i Himmelen, til at det kunde · falde ham ind, at et Menneskes Anstrengelse skulde
PS, s. 240 thi hvorledes skulde det · falde ham ind, at Guden vilde aabenbare sig paa
PS, s. 243 hvorledes skulde det · falde ham ind, at han bestandigen faldt, han
NB29:81 e rigtigt hverken kan eller skal · falde ham ind, at han skulde være det) med
AE, s. 447 re alt dette, hvis det kunde · falde ham ind, at tænke saaledes om Gud, saaledes
SD, s. 215 else. Men troer Du det kunde · falde ham ind, troer Du det vilde være ham
NB7:85 iale af 10rd, det kunde ikke · falde ham ind. Saa skader en saadan Mand uhyre
G, s. 55 jublede over Seiren, vilde det · falde ham ind: gjør Du ikke Synd og Uret mod
NB24:108 d, hvor denne Historie vil · falde ham paa Sinde – og saa vil han hade
BI, s. 218 Forsaavidt maatte det altsaa · falde ham saare let, at afvise Anklagernes Beskyldning
NB12:58 , Excellence: mon det vilde · falde ham selv ind at sige, at han er blevet
NB2:51 e være for Gud, at vi saaledes · falde ham til Besvær med vore Smaa-Sorger
OL, s. 33 nske Andet er Sagen, det turde · falde ham vanskeligt at afgjøre, der bemærker,
BOA, s. 278 Indicium paa, at det nok vil · falde ham vanskeligt at give sig Tid til i Alvor
DD:37.a sskrifter. / Thi hvor skulde det · falde Hamann ind at udgive » sine samtlige
EE1, s. 308 bør man heller ikke lade · falde heelt ned, naar man skal anstille Iagttagelser.
4T44, s. 324 rsømmer det Mindre for at · falde hen i Tanker over det Gaadefulde, eller
EE1, s. 428 det noget Øieblik skulde · falde hende ind at tænke paa Fremtiden. Hidtil
NB12:120 Underordnelse til at det kunde · falde hende ind, at hun saaledes skulde tage
EE2, s. 59 og det vil i al Evighed ikke · falde hende ind, naar Mændene ikke selv fordærve
SLV, s. 367 rt qvæles. Det vil aldrig · falde hende ind, om hun ikke skulde have lidt
SLV, s. 252 gynde at reflektere, vil det · falde hende ind: aah! hvad kan det hjælpe
G, s. 13 ele Dagen hos Pigen og saaledes · falde hende til Besvær. Han havde allerede
EE1, s. 194 vil dette formodentlig ogsaa · falde hende vanskeligt, thi for at det skal blive
4T43, s. 121 og eftertragte, saaledes at · falde Herren til Fode i Taushed og i Ydmyghed,
Brev 135 g mødes disse mine Ledsagere · falde hinanden om Halsen, og kysses. Det er dette
AE, s. 36 Frygt og Bæven for ikke at · falde i Anfægtelsen, og forvexle Viden med
SLV, s. 381 , naar man er vinkelbenet og · falde i dem og lade Livet – hellere end
BA, note es kan en from troende Christen · falde i den Angest, at blive angest for at gaae
TTL, s. 404 det ikke saligt, at Du kunde · falde i den dybeste Afgrund, hvor man hverken
EE2, s. 44 e, saa vilde han formodentlig · falde i den dybeste Forundring over, at en slig
IC, s. 179 paa. Og saa vilde Barnet vel · falde i den dybeste Forundring over, at Gud i
EE2, s. 115 fristede ham. Det var til at · falde i den dybeste Forundring over, saa han
DS, s. 236 r kunde komme til at høre, · falde i den dybeste Forundring, hvis den fik
IC, s. 212 aaende Christenhed, han vilde · falde i den dybeste Forundring. I den stridende
NB17:102 kke var til? Forfærdeligt at · falde i den levende Guds Haand – men allerede
EE1, s. 148 e. Det er forfærdeligt at · falde i den levende Guds Haand, det kunde man
NB26:22 , det er forfærdeligt at · falde i den levende Guds Hænder, og at give
AE, s. 127 at sinkes af det Udvortes og · falde i dets Fristelse; thi hvad en Syllogistiker
JJ:11 vner, jeg vilde da lade min Helt · falde i en Duel. / d. 20 Nov. 42. / Anlæg.
Not7:47 , kort paa Alt det, der ikke kan · falde i ethvert Msks Lod. Og hvis det end lykkedes
NB23:159 vaager og beder, at I ikke · falde i Fristelse«, altsaa ikke for min
LA, s. 16 er det ikke let for Nogen at · falde i Fristelse, mig er det en Umulighed. Ikke
SD, s. 223 det den, der havde ladet ham · falde i Fristelsen, som burde den ikke have været
AE, s. 22 det Forfærdelige er kun at · falde i Fristelsen; han vederqvæger den Bekymrede,
NB8:102 ormdl. ikke regner paa skal · falde i hans Lod. Sludder, Sludder, Sludder!
KG, s. 23 en sikkrer den Kjerlige mod at · falde i Hyklerens Snare. / Men om dette nu end
NB22:8 de til at være Ingenting, ell. · falde i Hænder paa Partier o: D:. / Men det
NB26:9 rne. / / Vil Du sikkre Dig mod at · falde i Hænderne paa Sophister, da bære
LP, s. 11 re om aldeles ex improviso at · falde i Læsernes Hænder? Desuden føler
CT, s. 45 en de, der ville være rige, · falde i mange Fristelser og Snarer, som fordærve
CT, s. 32 en de, der ville være rige, · falde i mange Fristelser og Snarer; og hvilken
SLV, s. 381 r en Anden, en mindre Vigtig · falde i mit Sted. Plaudite.« Det er jo
NB10:89 eg op til Mynster, og lod et Ord · falde i Retning af Ansættelse ved Seminariet.
NB3:39 n anden Deel beordrer han at · falde i Ryggen paa det frivillige Følge, for
AA:18 s det endelig den Elskende at · falde i sin Piges Arme, og da faldt ogsaa Tæppet
AE, s. 331 hronen i et Oprør, lad ham · falde i Slaget, lad ham forsmægte fjernt,
OTA, s. 348 vilde maaskee, istedenfor at · falde i Striden, synke under Lidelsen. Ak, thi
4T44, s. 338 med Hengivenhed, at Du skal · falde i Synden og tabe Din Frimodighed, gaae
AA:1 lede Klager over ikke at kunne · falde i Søvn ( i det Hele synes det noget
Brev 273 at) naar Læseren skulde · falde i Søvn over det Arbejde, som jeg har
BOA, s. 266 de Betydning for Læseren. · Falde i Søvn over ham gjør man ikke, heller
FB, s. 146 tale, Tilhøreren kan godt · falde i Søvn under Talen; thi Alt gaaer nemt
IC, s. 87 ove, at sige visse Ord for at · falde i Søvn) siger » jeg troer paa
DD:92 gaaet i Sæng og ifærd med at · falde i Søvn, at der galer en Hane ved Midnat,
IC, s. 97 aende behøvede for ikke at · falde i Søvn, eller for ikke, hvad endnu værre
JJ:127 brugte forskjellige Midler for at · falde i Søvn, et Vandsprings Pladsken o. s.
OTA, s. 388 r han saa igjen ønsker at · falde i Søvn, men ikke kan. Tilsidst bliver
EE1, s. 241 om, men ogsaa mere ugeneert · falde i Søvn. Saaledes med det nyere Drama,
Not5:6 t er en passende Leilighed til at · falde i Tanker – / Semipelagianismen er
EE1, s. 379 igjen. Endelig springe de og · falde i. En ung Pige springer paa en anden Maade.
SLV, s. 415 preisning, han seer sig selv · falde ikke for Virkelighedens men for Guds Haand,
SLV, s. 68 de Naade, deres Kjoles Folder · falde ikke paa Moden, da vilde hun frygte dette
Brev 255 jeg nu ikke ønskede at · falde ind af Døren til Geheimeraadinden udenvidere,
NB2:267 er kunde det naturligviis aldrig · falde ind Andet end at tage disse Prædikener
Papir 532 , hvem det for Alvor kunde · falde ind at lade eller gjøre end det Mindste,
NB32:13 e en Eneste, hvem det kunde · falde ind at troe paa, at et Msk kunde ville
BOA, note Utaalmodigheden kan det aldrig · falde ind at tugte sig selv til at forstaae,
SD, s. 215 orelsket, ham kan det aldrig · falde ind at ville bevise af tre Grunde, eller
BA, s. 318 Passiar, thi hvo kunde det vel · falde ind at ville blive staaende ved det Umiddelbare
SLV, s. 327 heden. / Hvem skulde det vel · falde ind at ville være sig selv vigtig ligeoverfor
NB22:36 adan Præstation kan det neppe · falde ind i et Forord at udbede sig en skaansom
EE1, s. 77 temmet saaledes, at det skal · falde ind under Aand, saa er derved antydet,
EE2, s. 217 fordi det synes, at de derved · falde ind under altfor trivielle Bestemmelser.
EE1, s. 109 der er ifærd med at ville · falde ind under Bestemmelsen af det Interessante.
BOA, s. 207 n længste og den korteste) · falde ind under Bestemmelsen: den tilfældige
BOA, s. 209 rive), saa vilde dette Forord · falde ind under Bestemmelsen: den tilfældige
EE:18 ratie, forsaavidt den uden selv at · falde ind under Fordærvelsens Bestemmelser,
EE2, s. 275 han maa finde sig i at · falde ind under Hobens trivielle Bestemmelse
EE1, s. 49 en lykkelige Oldtid kunde det · falde ind, at lade de smaa Børn græde i
IC, s. 195 kunde det naturligviis aldrig · falde ind, dette Gudsbespottelige, at ville være
EE1, s. 298 lerede troer at see Daglyset · falde ind, viser det sig, at det er en ny Indgang,
BA, s. 335 me Fuldkommenhed, netop derfor · falde Individerne ikke numerisk fra hinanden,
Papir 538 t, Noget det da ikke kunde · falde Kirken ind at gjøre, just det er det
Oi8, s. 352 han vil, hvor kunde det ogsaa · falde Kjerlighed ind at ville tiltvinge sig at
OTA, s. 345 lgivelsens Glæde. Det maa · falde Kjød og Blod vanskeligt at bære den
NB30:112 et viser det, at det kunde · falde L. ind at argumentere i Kraft heraf, det
NB21:148 er et hvad, at der ret kan · falde Lys paa – Ophavsmændene. /
EEL, s. 65 paa en saa kjedelig Maade at · falde Læseverdenen til Besvær med Navnsangivelse,
NB33:51 Bindet løsner sig og Bladene · falde løse fra hinanden: saaledes ere Mskene
Papir 264:1 hænomenologiske vilde · falde løst fra hverandre; det er det Tilfældige,
AeV, s. 79 gt, og som maaskee ikke vilde · falde mange Andre end Hr. P. L. Møller ind,
SLV, s. 442 umiddelbart Forhold, kan vel · falde Mange ind; de kunne vel ogsaa tale derom,
EE1, s. 337 jeg ønsker den, det er at · falde med Døren ind i Stuen. Skulde hun have
BOA, note nm. Overhovedet kan det da kun · falde meget dumme Mennesker ind ligefrem at benægte,
2T44, s. 214 de sig til Forventningen, da · falde Menneskene fra. Hvor ofte siges det ikke,
KKS, s. 94 aabenbar i Metamorphosen: der · falde Menneskenes Mængde fra. Vedbliver man
PS, s. 241 neskeligt Digt. Vel kunde det · falde Mennesket ind at digte sig selv i Lighed
Brev 42 eskaffenhed, at det kun kunde · falde mig ind at anføre den, naar Den, til
Papir 470 op. / Det kan naturligviis ikke · falde mig ind at betvivle, at De, kjere Biskop
EE1, s. 66 et, saa kunde det dog aldrig · falde mig ind at bevise det. Idet jeg derimod
Brev 312 De tilbage; det kunde ikke · falde mig ind at brænde dem, mindst af den
Oi7, s. 296 s: det kunde alligevel aldrig · falde mig ind at gifte mig; Opgaven at blive
EE1, s. 341 relse. En enkelt Nat kan det · falde mig ind at give min Kjærlighed Luft.
NB31:77 kriver dette ikke, som kunde det · falde mig ind at haabe at omvende en Docent.
Brev 254 r Tilfælde, kunde det aldrig · falde mig ind at hitte paa, hvad jeg her gjør.
SFV, note et da naturligviis ikke kunde · falde mig ind at indvende Noget mod, at der f.
NB:34 vinde hende; det kunde aldrig · falde mig ind at jeg ikke skulde formaae det
NB28:54 gesom forbrugt, saa kan det · falde mig ind at optegne det eller lade det løbe
HCD, s. 175 mig, men hvad det ikke kunde · falde mig ind at rose mig af. / Jeg talte da
Brev 19 som det naturligviis aldrig kunde · falde mig ind at sige til visse Folk, thi med
BOA, s. 106 e ham saaledes kunde det ikke · falde mig ind at skrive en Anmeldelse. Nei, men
EE1, s. 387 et kunde naturligviis aldrig · falde mig ind at spørge hende, om hun har
NB12:131 vor i al Verden skulde det · falde mig ind at stride med ham; og dog kan det
LA, s. 25 aae Udseende af, at det kunde · falde mig ind at svare paa en saadan Indvending,
NB32:118 saa det da ikke kan · falde mig ind at tale om den, som nu tildags
Oi7, s. 296 de det da naturligviis aldrig · falde mig ind at ville gifte mig. Selv om det
EE2, s. 16 begribe, hvorledes det kunde · falde mig ind at ville redde Ægteskabets æsthetiske
SFV e anderledes: saa kunde det aldrig · falde mig ind at ville vinde, hvad jeg saa anseer
NB25:101 var det saa muligt at det kunde · falde mig ind at ville være Professor deri,
DSS, s. 124 Priis kunde det noget Secund · falde mig ind at vælge det Liv, som er mit,
Brev 162 r, at det ingenlunde kunde · falde mig ind gjennem samme Medium at sende en
AA:20 age. Det kunde naturligviis aldrig · falde mig ind ret egenlig at svare paa disse
Brev 255 oregaaende), hvor skulde det da · falde mig ind, anden Gang at sende en Mæcenas
DD:208.j brugt det; men det kunde aldrig · falde mig ind, at Andre brugte det Samme. /
NB31:146 urligviis kunde det aldrig · falde mig ind, at Apostelen skulde bære Ansvaret
EE1, s. 66 Intet, kunde det dog gjerne · falde mig ind, at bede den endnu engang at lege
PS, s. 251 vel heller ei, at det skulde · falde mig ind, at bekymres om en saadan Grille,
NB19:30 kan det saa til andre Tider · falde mig ind, at da hiin Ædruhed er det Ethiske,
NB10:179 ere saaledes, at det kunde · falde mig ind, at det skulde have Stort at betyde,
NB:34 g i Svaghed. Det kunde aldrig · falde mig ind, at en Pige fE ikke vilde have
DS, s. 193 et end i fjerneste Maade kunde · falde mig ind, at hans Liv ( thi » Forsikkringer«
ER, s. 201 vidst, at Sligt ikke let kunde · falde mig ind, at jeg ikke blot ikke er en Politiker,
F, s. 505 , det naturligviis aldrig kunde · falde mig ind, at sætte mig hen og ind i den
F, s. 505 færdig, først da kan det · falde mig ind, at tænke paa en Læser. Ved
NB24:54.c kunnet begribe, hvor det kunde · falde mig ind, da jeg aldrig er faldet paa at
NB26:53 gen Saadan, kunde da aldrig · falde mig ind, ja kunde jeg end ikke have forsvaret,
LA, s. 58 i denne anden Deel kunde ikke · falde mig ind, netop fordi Enkelthederne alle
NB20:8 nlunde sande: det burde ikke · falde mig ind. / Martensen udtrykker, at det
IC, s. 56 mig til ham, kunde da aldrig · falde mig ind. Og det forstaaer sig, han indbyder
EE2, s. 101 gtemænd, det kunde ikke · falde mig ind; og jeg haaber, at Du denne Gang
Papir 577 etræffende, saa vil det · falde mig langt lettere at bevare den lige over
EE1, s. 369 rd mod Tanten, saa vil det · falde mig langt lettere at retfærdiggjøre
NB2:242 er o: s: v:. / Det turde dog vel · falde mig let nok af Mynsters Prædikener at
EE1, s. 358 at betyde, og det vilde ikke · falde mig svært at bringe Alt paa den gamle
EE1, s. 326 tte faste Punkt vil det ikke · falde mig svært at skaffe mig Adgang i hendes
FB, s. 130 faldt Abraham lettest, vilde · falde mig svært, det igjen at være glad
OiA, s. 10 virkelig er Citater, det kan · falde mig vanskeligt at bevise Læseren, da
NB11:193 or at det ikke bag efter skulde · falde mig ængsteligt paa. I Fredags var han
NB8:83 hvor let vilde dog det Hele · falde mig, dersom der blot var Nogle, som ret
BI, s. 137 i denne Tid før min Død · falde mine Venner mindre til Besvær ved Klager,
NB20:88 lskede et Brev til, kunde det nu · falde Modtageren ind, at bryde sig om, hvorledes
NB5:112 an blev eensom, ham skal det nok · falde naturligt, at tænke Guds uendelige Ophøiethed
AA:4 Loftet for derpaa at lade sig · falde ned – et Fald, som da efter Bondeskik
AE, s. 332 t, paa hvilken man staaer, og · falde ned igjen paa samme Plet, er det vanskeligste
FB, s. 135 re Bevægelsen op efter og · falde ned igjen, og ogsaa dette er en ikke usalig
4T43, s. 148 il jeg give Dig, naar Du vil · falde ned og tilbede mig.« Har Du glemt,
BOA, s. 268 , der som bekjendt lod Noget · falde ned paa Bordet – Agenten sagde: det
FB, s. 135 at see paa. Men hver Gang de · falde ned, kunne de ikke strax antage Stillingen,
CT, s. 269 e mig om, at de engang skulle · falde ned. – Saa vil jeg minde mig om,
NB4:145 jælp, og saa lod han en Rubin · falde ned. De glædede dem meget. Men om Natten
NB30:75 etvivler jeg meget, at det kunde · falde nogen eneste Qvinde ind, at ville, som
Oi5, s. 233 anden, kunde det dog vel ikke · falde Nogen ind at misforstaae det, som var jeg
NB:22 l. smerter mig er, at det kan · falde Nogen ind at sætte min Ophøren af
AE, s. 571 rfor, at man, hvis det skulde · falde Nogen ind at ville citere en enkelt Yttring
EE2, s. 171 men dog kan det vel ikke · falde nogen Philosoph ind at negte, at der for
Oi4, s. 208 sagt. / Det kunde derfor ikke · falde Nogen, som christeligt forstaaer sig selv,
AE, s. 514 Indtægt, naar der synes at · falde Noget af ( en ny Inconseqvents: at Den
NB31:72 derfor kunde det heller aldrig · falde noget Msk ind, at skjule, hvo den Elskede
Papir 344:1 Det kunde dog vel neppe · falde noget Msk ind. En Engel? Det er kjedeligt.
NB7:26 Liv. Hvor skulde det msklig talt · falde noget Msk. ind, at hans Livs Bestemmelse
Papir 372:2 jeg Tiden ihjel. / At det kan · falde noget Msk. ind, qua idyllisk Digter at
Brev 159.2 atter-Tilværelse skal · falde og absolut falde paa hende: af Sorg over
Not11:21 Den p. Ph. lader Begrebet · falde og afløser sig fra d. n: Ph., og kunde
SLV, s. 381 or han ikke kan komme til at · falde og maaskee til Syvende og Sidst i sig selv
NB11:186 pdragne, ikke græde, naar de · falde og støde sig? Deraf, at de veed, at
SFV, s. 92 tig som den er, ladet et Lys · falde ogsaa over den Sætning, at Mængde,
EE2, s. 74 d hans Børn lod et Par Ord · falde om den Velsignelse det dog er, at have
G, s. 62 a Sligt, ja De lod endog et Ord · falde om, at denne Methode aldrig kunde blive
EE2, s. 258 e endog nogle forblommede Ord · falde om, at det er ganske i sin Orden, at der
SLV, s. 238 . / Og dog lod hun jo et Ord · falde om, at hun saaledes kunde ønske sig
FB, s. 101 et fornødent at lade et Ord · falde om, hvorledes; thi end ikke den, der ængstelig
NB30:102 ede Msker; hvorledes skulde det · falde os ind at lee af, at En kalder os agtværdige?
Oi6, s. 266 noget forstyrrende Belysning · falde over ( hvad der jo skal være det nye
Papir 332 il Læserne, de første der · falde over dem ere nogle Recensenter. / Det Evangelium
NB10:47 eret – og saa pludselig at · falde over dem, ved at vise, hvilken Løgn
AA:12 en ligesom Glemselens Slør · falde over det Forbigangne, for da atter igjen
4T44, s. 303 oder mod at lade et Mørke · falde over hele Ægypten! Men dette var jo
NB23:36 og saa skulde Dommen · falde over Mynster med Sit. / Og i hvilken Sindsstemning
EE:160 n befrugtende Regn, som Gud lader · falde over Retfærdige og Uretfærdige? Eller
NB21:8 nytte den til at lade et Lys · falde over Sandheden, et Lys som maaskee vilde
NB22:118 , og kommer dog tilsidst til at · falde over sig selv. De samme Omstændigheder
Papir 99:3 i tænke os ham døe ved at · falde over sine Sporer i 5te Act; eller Lenore
IC, s. 64 b. Og Dig vil Spotten grusomt · falde over; medens den næsten skaaner ham
Papir 368-4.b / Da Accenten absolut skal · falde paa » Du skal«, saa kan
NB35:5 Efterfølgelse, er kunnet · falde paa – at gifte sig. / Qvinden. /
Oi7, s. 311 kommer, og hvor skulde Nogen · falde paa – hvad vel heller Ingen er faldet
SD, s. 237 der er gaaet fra Forstanden, · falde paa – saaledes maa et Menneske dømme,
PS, s. 216 dog vel umuligt at Nogen kunde · falde paa ( hvad jeg idetmindste anseer for den
EE1, s. 417 abte Eva, lod en dyb Søvn · falde paa Adam; thi Qvinden er Mandens Drøm.
NB2:205 rkelig var forelsket, vilde · falde paa af 3 Grunde at bevise Elskovs Salighed.
AeV, note forandrede Stil begynder, kan · falde paa Andet, hvilket er ligesom at forvexle
BOA, s. 288 al Verden skulde Børnene · falde paa Andet. At der er Jøder, Hedninger,
KG, s. 375 t i Din Broders Øie, eller · falde paa at anlægge denne rædsomt strenge
BA, s. 343 : ved Skyld, han vil vel ikke · falde paa at anprise sin Fuldkommenhed paa Uskyldighedens
NB14:130 ld forhindrer det den i at · falde paa at ansee de Vedkommende for Halvgale.
PS, s. 216 utænkeligt, at Nogen kunde · falde paa at ansee Diogenes for Stadens Frelser
IC, s. 79 al Verden kan da et Menneske · falde paa at antage Christendommen?«
TSA, s. 107 al Verden vilde det dog vel · falde paa at beskylde ham for Dybsindighed paa
BOA, s. 223 Hvo i al Verden vilde dog vel · falde paa at beskylde ham for Dybsindighed paa
OTA, s. 227 lde vel en Saadan endog blot · falde paa at beskæftige sig med den Tanke:
KG, s. 16 is han forstaaer sig selv, vil · falde paa at besynge den. Thi hvad Digteren skal
Oi7, s. 310 dette Skin. Hvor skulde Nogen · falde paa at betvivle at Christendommen er til,
PS, s. 280 uden ved en ny Art Modsigelse · falde paa at beundre en nødvendig Construction),
NB29:92 re derfor; man kan aldrig · falde paa at blive vred derover, jo man kan tværtimod
4T44, s. 367 sige da, at en Engel skulde · falde paa at bringe den frem for Gud, da Engelen
NB14:147.a e da aldrig en Romanforfatter · falde paa at bruge: en Fader og to Sønner,
NB5:39 sindig Fantast, om jeg kunde · falde paa at bære mig saaledes ad. / Det maa
NB4:132 et eneste. Hvo i al Verden vilde · falde paa at Danmark er et christeligt Land.
Papir 500 hindre Eftertrykket fra at · falde paa at det personligt er hans Overbeviisning.
NB31:94 ae det, saa vilde Du aldrig · falde paa at digte det. Altsaa kan det kun blive
Brev 272 ruge den, dette at man kan · falde paa at foreslaae Dem den, det beviser min
AeV, s. 82 t have spist for meget, kunde · falde paa at forklare Opstødet paa en anden
BOA, s. 105 og kun en Halvstuderet kunde · falde paa at fornærme en saadan Forfatter
NB5:2 d: hvor i al Verden vilde han · falde paa at forsvare det, at føre et Forsvar
EE2, s. 245 isning, og dog vilde man ikke · falde paa at forsøge at gjennemtrænge enhver
Oi7, s. 296 t Christen, hvorledes han kan · falde paa at gifte sig. En Frelser kommer til
Papir 410 ordi intet Msk. af sig selv kan · falde paa at Gud elsker ham, derfor kan hell.
SLV, s. 345 selv kunde bringes til eller · falde paa at hæve Forbindelsen; da var hun
Oi7, s. 296 aa uhyre, hvor skulde jeg saa · falde paa at indlade mig i dette Sinkerie, hvor
NB10:112 ion: saa lidet kan et Msk. · falde paa at indlade sig med Χstd, dersom
NB25:107 t af Forstand og Klogskab kunde · falde paa at indlade sig paa Sligt? / Men Sagen
Brev 1 es jeg levede, kunde Du gjerne · falde paa at jeg var død og borte, dog denne
KG, s. 129 gen Sikkerhed for, at han kan · falde paa at kalde det Afskyeligste med Kjerlighedens
KG, s. 127 den Fordringsfulde selv vilde · falde paa at kalde det Kjerlighed, da vilde man
Brev 268 jeg veed ikke, hvor De kan · falde paa at kalde dette lille Digt politisk
EE1, s. 151 Udførte kunde man aldrig · falde paa at kalde et efterladt Arbeide, om det
CT, s. 26 r den ikke fattig; Ingen vilde · falde paa at kalde Fuglen fattig. Og hvad vil
NB21:125 l der da være Nogen, der kan · falde paa at læse dem reent for Comers, comisk.
NB16:84 n Commentar. Vilde vel en Elsket · falde paa at læse et Brev fra den Elskede
Papir 112 ræde ved hans Grav men aldrig · falde paa at løfte det Tæppe, som ved Døden
TS, s. 92 tvivle. Hvor skulde Du kunne · falde paa at melde Dig med en Tvivlen, naar Svaret
BOA, s. 247 rskammet Travlhed i Livet kan · falde paa at mene. Nei, derved skal forstaaes,
BOA, s. 156 skulde ogsaa en evig Sandhed · falde paa at nedlade sig til at bevise sin Sandhed
Papir 272:2 stituerede Fruentimmer skulde · falde paa at nægte hendes Ønske, thi da
IC, s. 109 skulde virkeligen Nogen ville · falde paa at nægte, at her er Forargelsens
NB7:99 Hvor dog Nogen virkelig kan · falde paa at prise denne Tilværelse, denne
BOA, s. 214 ltalenhed kunde lige saa godt · falde paa at rose Paulus som Stilist og Sprogkunstner,
TSA, s. 98 talenhed kunde lige saa godt · falde paa at rose Paulus som Stilist og Sprogkunstner,
NB24:59 skal det. Tro, jeg vilde aldrig · falde paa at sige det til Dig uden ogsaa at sige
KG, s. 16 , hvis han forstaaer sig selv, · falde paa at sige om den christelige Kjerlighed,
BA, s. 353 ingen, hvorledes Nogen skulde · falde paa at sige til Adam, hvad han væsentlig
KG, s. 39 ve-Sølv vilde derfor ingen · falde paa at sige, at det skal bestaae sin Prøve
DS, s. 155 styrre mig, var om Nogen kunde · falde paa at sige, at jeg var fuld, beruset,
OTA, s. 379 nævne Job: hvo vilde vel · falde paa at sige, at Job, menneskeligt talt,
PS, s. 296 gnende under Forfærdelsen, · falde paa at sige: det er ubegribeligt; thi det
EE:62 ene Substantiv, og man vilde neppe · falde paa at sige: Gud er kjærlig«.
BOA, s. 91 Indvending, hvor jeg dog kan · falde paa at skrive saa stor en Bog om Mag. Adler,
JJ:491 t en Psalmedigter som Kingo kunde · falde paa at skrive saadanne Psalmer, som de
NB23:215 e for den Enkelte, vil han ikke · falde paa at smigre. / 2) De Industrielle i Literaturen
Papir 445 r skulde en død Mand · falde paa at snakke af Skole end han at sige
NB23:206 rvirrethed! – kunne ville · falde paa at spørge mig – hvad jeg sandeligen
BA, s. 342 sig. Den Uskyldige kan aldrig · falde paa at spørge saaledes, men den Skyldige
NB16:13 or kan man nu, siger Forstanden, · falde paa at sætte det sammen, at sige, at
KKS, s. 98 som kun Klodderagtighed kunde · falde paa at sætte sammen; og dog ere de just
SD, s. 186 en ordentligviis Ingen vilde · falde paa at søge den. Denne Skjulthed er
Oi1, s. 132 det Følgendes Skyld kunde · falde paa at tale saaledes om, for at tale om
NB4:104 et saadant kunde jeg aldrig · falde paa at tale saaledes. Nei det er saadan
NB15:52 eg har min Tanke. At et Msk. kan · falde paa at tvivle om han har Lov til at meddele
EE1, s. 258 drømme om, at Nogen kunde · falde paa at udgive sig for Charles. I Forhold
NB10:112 sig lidt upasselig, kunde · falde paa at underkaste sig den piinligste Operation:
NB35:13 grinagtigt, om Nogen vilde · falde paa at vende tilbage til de christelige
BOA, s. 187 den taabeligste Inconsequents · falde paa at ville bevise Ordenes Christelighed
FB, s. 160 hjemme. Forsaavidt Een skulde · falde paa at ville elske Gud anderledes, da bliver
FB, s. 160 orsaavidt da Een skulde vilde · falde paa at ville elske Gud i nogen anden end
SLV, s. 424 enne, hvilken da Ingen kunde · falde paa at ville forelske sig i: det gjør
NB35:17 aadan Væren, eller kunne · falde paa at ville forholde sig til en saadan
NB10:56.a a Ingen ligne det, ja end ikke · falde paa at ville ligne det ( det vilde være
Papir 556 Msk., om hvem Ingen kunde · falde paa at ville negte, at han er i Besiddelse
NB4:58 or en Afsindighed, at et Msk. kan · falde paa at ville sætte sig en saadan Opgave
DS, s. 163 er Veien, at hvis Nogen kunde · falde paa at ville være Noget for Gud, at
TSA, s. 72 tilstede i Kirken, som kunde · falde paa at vove noget Saadant. Naar han da
EE1, s. 339 neske i sin Fortvivlelse kan · falde paa at vove. De forsigtigste og mest forknytte
NB:87 ig paa sig selv som Aand, nu kunde · falde paa at vælge Naturvidenskaberne ( med
Brev 251 dsager i Eensomheden, vel kunde · falde paa at vælge, fordi jeg deri vilde finde
AE, s. 480 ligen er uskyldig, kan aldrig · falde paa at vælte Skyld fra sig; thi den
KG, s. 127 man skulde troe, Ingen kunde · falde paa at være af den Mening. Dog er dette
OTA, s. 349 aturlige Menneske kan aldrig · falde paa at ønske det. Der maa først være
FV, s. 17 ertrykkets hele Vægt maatte · falde paa denne Categori. Bevægelsen er atter
NB32:68 – hvorledes kunde han · falde paa derfra at ville glæde sig ved dette
AE, note t glæde en gammel Mand, kan · falde paa det Allerbesynderligste, men dog gjør
JJ:218 aa er den ogsaa priisgiven og kan · falde paa det Allerlatterligste. Dersom ikke
KG, s. 283 blandt Røvere, mindst vil · falde paa det i Anledning af Barnets Fortælling.
Papir 500 hindre Eftertrykket fra at · falde paa det reent Personlige, at det personligt
CT, s. 246 et i Verden«, uden at · falde paa det Spørgsmaal, har jeg da troet
Papir 577 bevares, hvor kunde ogsaa Nogen · falde paa det, at saadan hellige Mænd, som
SFV, s. 68 ledes og neppe vil vel Nogen · falde paa det, førend jeg nu siger det. Men
PS, s. 252 t vel ikke, selv kan den ikke · falde paa det, og naar det forkyndes, kan den
NB27:58 ære muligt, at hun kunde · falde paa det. / Igaar Middags gik jeg til Kirke.
PS, s. 260 orledes vil da den Lærende · falde paa det; men det at Guden selv giver Betingelsen
Brev 143 an lader en hellig Søvn · falde paa Dig og fører Dig til mig, og Du
NB7:67 eligt Noget. Mon Nogen vilde · falde paa ell. komme til at tænke paa, at
Brev 272 neppe nogen Læge vilde · falde paa eller have Mod til at anbefale. Forsaavidt
Oi3, s. 188 hvor man da allermindst kunde · falde paa eller, naar det siges, faae i sit Hoved,
NB25:109 orklarligt, hvor han kunde · falde paa en saadan Indledning. Men for hende
NB28:50 am: hvor tungt maatte dette ikke · falde paa En, at man ikke havde holdt ud med
NB31:99 en msklig Majestæt kunde · falde paa end i fjerneste Maade at bære sig
SLV, s. 107 Hvis Himlens Dug ikke maatte · falde paa Græsset, og ikke maatte have Glæde
EE1, s. 264 de enkelte Belysninger, der · falde paa ham. Han er en Mand, der er kommen
JJ:392 b om at dette engang som Synd kan · falde paa hans Samvittighed. Men denne Fornemhed
Brev 159.2 se skal falde og absolut · falde paa hende: af Sorg over at maatte gjøre
TS, s. 55 ider ikke see Dig, at Du kunde · falde paa i den Grad at fornærme den Elskede
IC, s. 200 Forstand nei. At Pilatus kan · falde paa i det Øieblik at spørge Christus
DS, s. 226 lt raabes i Gevær, at Alle · falde paa Knæ, naar jeg viser mig, hvad hjælper
NB7:91 jeg turde ikke lade det Eftertryk · falde paa mit Liv, at jeg lider, fordi jeg er
NB8:83 relsen vil lade Eftertrykket · falde paa mit Liv, naar jeg har holdt ud, og
Brev 126 II Aands-Frihed nok til at · falde paa noget Saadant; og vist, han var ubetinget
SFV, note e, hvor skulde det Religieuse · falde paa saadan U-Menneske-Lighed! Nei, »
IC, s. 200 aal? Den ligger i, at han kan · falde paa saaledes at spørge Christus; thi
YTS, s. 269 han finder kun Salighed i at · falde paa sine Knæe, tilbedende naar han tænker
PS, s. 240 jo mindre forfærdeligt, at · falde paa sit Ansigt, medens Bjerge skjælve
NB8:114 Egoismer kunde naturligviis ikke · falde paa Sligt ell. faae det i deres Hoved ell.
EOT, s. 271 e end i fjerneste Maade kunde · falde paa Sligt! – nei, i Henseende til
NB29:44 m hvis en Ko eller en Hest vilde · falde paa Sligt) at tale om Udødelighed, Evighed,
TS, s. 59 samlet i vanlig Alvor, Du kan · falde paa Sligt), saa er Faren dog ikke saa stor.
TS, s. 103 ret beruset den Gang Du kunde · falde paa Sligt, idetmindste maa Du have været
BA, s. 418 t Uleilighed, og Den, der kan · falde paa Sligt, kan altid være sikker paa,
NB21:30 at læse Mynsters Prædiken · falde paa Sligt. / / / Veemod. / /
Papir 577 ham: ih, bevares hvo kunde · falde paa Sligt. / Dette skal nu være forbi,
NB27:58 rksomhed herpaa, om hun skulde · falde paa Sligt. / Men denne Juleaften faaer
NB14:5 a Forstanden, hvor kan Du nu · falde paa Sligt.« / Imidlertid som sagt
NB21:27 g anden Candidat, der kunde · falde paa strax at begynde som Præst uden
NB31:106 af religieus Grund skulde · falde paa tilsyneladende ( af religieus Grund)
JJ:211 . At Cæsuren i Verset kan · falde paa urette Sted og forvirre Tanken, det
BI, s. 342 uren i hiint berømte Vers) · falde paa urette Sted. Naar det saaledes hedder,
NB12:105 Dog dersom hun selv skulde · falde paa ved et dristigt Vovet at være Den,
BOA, s. 214 un præstelig Uvidenhed kan · falde paa æsthetisk at anprise ham, fordi
TSA, s. 97 n præstelig Uvidenhed kan · falde paa æsthetisk at anprise ham, fordi
NB8:11 det Gode. Thi mon vel Nogen kunde · falde paa, at Alle ell. Majoriteten i nogen given
NB8:11 dømmer. Men mon nu Nogen kunde · falde paa, at alle ell. Majoriteten vare i Sandhed
NB21:71 lkaar o: D:). Man vilde dog ikke · falde paa, at bestemme en Hests Værd efter
SLV, s. 277 t det være. Men hvo kunde · falde paa, at bruge forsigtig Omsorg mod mig!
NB12:94 else kan saa en saadan Ulykkelig · falde paa, at da den nye Synd jo er Syndens frygteligste
IC, s. 196 nede paa Havsens Bund, kunde · falde paa, at den egentligen er i Høiheden.
PS, s. 242 hvorledes skulde da Mennesket · falde paa, at den salige Gud kunde behøve
KG, s. 242 ( thi hvor skulde en Bedrager · falde paa, at den sande Kjerlighed var til!),
NB29:64 ede) Ingen anede, hvo kunde · falde paa, at der i det Barn, som var ganske
NB10:173 rkelig fristede mig til at · falde paa, at der kunde være tænkt paa
EE2, s. 69 n, som Du bemærkede, strax · falde paa, at der maatte være et aparte »
NB28:38 orhold til Gud. / Men at man kan · falde paa, at det at have et særligt Forhold
NB10:184.a ik hvor Opmærksomheden vil · falde paa, at det blev aabenbart, hvad der boede
EE1, s. 149 Amphiboli. Man kunde her let · falde paa, at det Folk, der maatte have udviklet
IC, s. 125 Hvor kan Du noget Øieblik · falde paa, at det skulde være Christendom,
Sa, s. 173 risten er i Danmark, hvo vilde · falde paa, at det skulde være det, som Christus
NB19:74.a aa skulde man have ondt ved at · falde paa, at det var Deres Anskuelse. /
NB35:18 std, i fjerneste Maade · falde paa, at det var for at sætte Ild at
NB19:74 rigtignok have ondt ved at · falde paa, at det var hans Livs Løsen. /
BA, s. 319 hvorledes noget Menneske kunde · falde paa, at dette skulde være Forklaringen.
TSA, s. 106 s. Hvorledes kan et Menneske · falde paa, at en Gaade skulde være løst,
BOA, s. 223 es. Hvorledes kan et Menneske · falde paa, at en Gaade skulde være løst,
KKS, s. 105 gen nogen Æsthetiker vilde · falde paa, at en Skuespillerinde paa 17 Aar kunde
SLV, s. 195 gen, ikke en Djævel kunde · falde paa, at et saadant Øieblik blev benyttet
AeV, note eløst bladrer i en Bog, kan · falde paa, at Experimentets quædam bruges
BOA, s. 238 Fald forklarer, at Kirken kan · falde paa, at gjøre Abraham til Troens Fader
EE1, s. 266 anden Tilskuer kunde maaskee · falde paa, at Grunden, hvorfor hun blev opbragt
Papir 410 Men af sig selv kan intet Msk. · falde paa, at Gud elsker ham. Det maa forkyndes
CT, s. 288 dte ham i Forbigaaende, vilde · falde paa, at han gik til Guds Huus? Skulde nu
BOA, s. 199 ste Adlers Tilsvar, vilde dog · falde paa, at han talte om Ord, som ifølge
BN, s. 117 heller ikke lade det Eftertryk · falde paa, at jeg er Christen, at jeg blev slaaet
BN, s. 116 oget Udmærkelsens Eftertryk · falde paa, at jeg er Christen, fE jeg turde ikke,
BN, s. 111 ogen Maade Eftertrykket skulde · falde paa, at jeg i en overordentlig Grad er
NB17:49 den til Gud, han vilde vist ikke · falde paa, at jeg kan være stolt deraf. Elendig,
SLV, s. 210 lp i mig selv, thi hvo vilde · falde paa, at jeg kunde være saaledes, som
TSA, s. 106 te og ikke den Arrigste, kan · falde paa, at jeg skriver dette om en Sag, der
BOA, s. 222 este og ikke den Arrigste kan · falde paa, at jeg skriver dette om en Sag, der
IC, s. 142 delse, at maaskee Nogen kunde · falde paa, at jeg, om end som naturligt et Menneske,
2T44, s. 188 gde dette Ord, mon han vilde · falde paa, at knytte Andet til denne Begyndelse
NB10:198 Eftertrykket uendeligt kan · falde paa, at kun Synden kan drive et Msk til
IC, s. 80 ative uendelige Eftertryk kan · falde paa, at kun Syndsbevidstheden er Adgangen,
NB18:26 kal den Classe af Samfundet · falde paa, at langt, langt ned i Hjerternes Inderste
BOA, s. 150 saa er der jo Ingen, som kan · falde paa, at man tier. Og dog er det Overordentlige
NB30:133 i al Verden skulde de saa · falde paa, at mishandle ham, nei saa ville de
Oi7, s. 310 e saa umuligt som at En kunde · falde paa, at Præsten er en Næringsdrivende,
KG, s. 375 de, vilde Du vist heller ikke · falde paa, at see nogen Splint i Din Broders
BOA, s. 196 or skulde ogsaa Øvrigheden · falde paa, at spørge Adler om han ansaae samtlige
NB15:86 i al Verden skulde et Msk. · falde paa, at Synden var noget saa Frygteligt,
NB24:12 , hvor i al Verden skulde jeg da · falde paa, at Synden var noget saa Frygteligt,
NB7:76 t 25de Aar. Eller vilde vel Nogen · falde paa, at tillade et Barn paa 14 a 15 Aar
Oi1, s. 138 for Noget, som da Ingen kunde · falde paa, Declamatoren naturligviis heller ikke,
PMH, s. 87 forstaaelser, som kun Den kan · falde paa, der ikke var vidende om den Fremstilling
Not11:18 s:v:, Noget som kun de kan · falde paa, der ønske en priviligeret Philosophie.
KG, s. 49 ste; det Eneste, Du ikke vil · falde paa, er, at sige » Du skal elske«.
KG, s. 161 ten en Hykler og en Svigefuld · falde paa, for at søge Udflugt, eller En,
NB32:68 des kunde dog et bedre Msk. · falde paa, fra det Indtryk, at en Anden har lidt
Papir 410 an hell. intet Msk. af sig selv · falde paa, hvor stor Synder han er. Consequent
NB24:125 ulte, og om han ikke kunde · falde paa, just naar Lovtalen kom, at bruge den
Papir 459 n Sandheds-Interesse kunde · falde paa, naar den saae en Indvending maaskee
Oi7, s. 310 ger Farvel, hvor skulde Nogen · falde paa, naar man hører det Ord Farvel,
SFV, s. 96 skab og Arrigskab har kunnet · falde paa, og kun Misundelse benytte, for, hvad
OTA, s. 166 vil indrette sit Liv, kunde · falde paa, saaledes at forgude Verden? Der høres
NB6:28 aadan i et Øieblik behagede at · falde paa, som jeg hidtil aldrig har tænkt
SLV, s. 39 g tænker, at Guderne kunde · falde paa, til endnu større Morskab, at dele
NB:35 de for mig, vilde Ingen anden · falde paa. I en vis Forstand er der en Qval i
KG, s. 117 af hvad Kjerlighed er aldrig · falde paa. Og dog er dette just christeligt forstaaet
DS, s. 170 kan kun en Halvgal, en Beruset · falde paa.« Thi at » erkjende«
NB10:171 til Themaet stærkest maatte · falde paa: helliget vorde Dit Navn; og da desuden
NB23:6 jeg med Centner-Vægt kan · falde repressivt paa hele denne politiske profane
FB, s. 136 man kjender dem. Men at kunne · falde saaledes ned, at det i samme Secund seer
Papir 419 de, men rigtignok ogsaa at · falde saaledes, at Sandheden seirer afgjort.
IC, s. 67 Misundelige) der maatte Talen · falde saaledes. » Det kan dog virkelig
EE2, s. 225 ivenhed, saa vil det allerede · falde saare vanskeligt. Det indseer Du meget
Not4:2 r Befrielse fra Synd og fra Straf · falde sammen i Eet. – ( samme Bind p. 105
NB21:130 ner, at Χstd. tilsidst maa · falde sammen med Verden. / Χstd. kan i al
NB21:130 std. kan i al Evighed aldrig · falde sammen med Verden. Saalidet som i det enkelte
Papir 224 gives i Verden ( hvilket her maa · falde sammen, da der jo ellers maatte tilraades
FP, s. 21 tragtninger i en vis Betydning · falde sammen, da det uklart Udtalte ogsaa er
Not4:5 hvor Tro og Troens Gjenstand · falde sammen, dens paradisiske Tilstand. –
Papir 564 et Χstlige kom til at · falde sammen, det at være hvad Staten vilde
DS, s. 235 ristenhed og Verden næsten · falde sammen, eller Alle blive Christne, Christendommen
EE2, s. 254 ig, som maatte Himmel og Jord · falde sammen, hvis jeg ikke lærte min Lectie,
Not1:7.v rge skulde forsvinde og Høie · falde sammen, men min Naade skal ikke vige fra
BI, s. 142 rdeelagtigste, da man saa vil · falde sine Venner mindre til Besvær; men i
Not4:16 et. – Troen og dens Objekt · falde slet ikke ud fra hinanden. Den ubefangne
EE1, s. 287 ske, saa maatte Vexeldriften · falde slet ud, ligesom hvis en Landmand kun havde
BOA, s. 100 -Forfattere Trængende, som · falde Slægten til Byrde, idet de af den ville
Brev 268 , at vor Beslutning var at · falde som een Mand – saa altsaa kun eet
KM, s. 16 e i Baggrunden for at lade ham · falde som et Offer for Pharaos Vrede, men trøstig
NB:107 kke frem, og derpaa lade mig · falde som et Offer for Pøbelagtigheden, og
BI, s. 299 er i strængere Forstand at · falde som et Offer, men Nidkjærhed i Verdensaandens
Papir 580 søge Martyriet der, at · falde som Martyr – for Χstne. Dertil
BN, s. 117 v om, hvor jeg kan forsvare at · falde som Martyr. / Det om jeg er Christen (
SLV, s. 399 Experimentet maa der derfor · falde som Reflex af Verdenskundskaben, han mangler,
BOA, s. 100 og ligesom andre Trængende · falde Staten og Fattigvæsenet tilbyrde, saaledes
NB15:66 , saa kan det alligevel vel · falde Styrelsen ind at tage ham i Skole. Men
NB10:48 aldrig kan faae Accenten til at · falde stærkt nok paa Styrelsens Anpart, ell.
AE, s. 104 v, hvilket formodentlig vilde · falde Systematikere utænkeligt. Røres der
EE1, s. 330 et tilbageholdent, jeg kunde · falde Tanten om Halsen af Tak derfor. Hun har
Brev 280.1 saa den Frygt for at » · falde til Besvær med den megen Skriverie
NB10:20 lbage i Tiden et lille Vink · falde til Goldschmidt, at, fraseet Phænomenets
2T44, s. 214 hver Forventning og lade mig · falde til Jorden – Eller om han ikke udtrykte
OTA, s. 295 , at den fortumlet lader sig · falde til Jorden og døer? Ellers tale vi jo
OTA, s. 307 blive ukjendelig, lad Bladet · falde til Jorden og Fuglen flyve bort, lad det
Not11:14 ., hvorledes kan den da nu · falde tilbage i sig selv. Den rat: Philosophie,
TSA, s. 69 t: enten – eller, enten · falde tilbedende ned eller være med at slaae
NB17:12 r – nei, taust, ordknap at · falde tilbedende ned for et enkelt Msk, hvis
AE, s. 104 ds Nogen er jeg villig til at · falde tilbedende ned for Systemet, naar jeg blot
NB10:102 – men død vil jeg · falde tung paa dem Alle. / Ogsaa det hører
NB29:96 af Charakteren. Rigtigt, at · falde ud af Charakteren, saa den klogt nederdrægtige
NB29:96 t skyldige, faae dem til at · falde ud af Charakteren. Rigtigt, at falde ud
FB, s. 206 vilde han ved en saadan Tale · falde ud af Paradoxet, og hvis han virkelig vilde
Not9:1 rakt, lader Idee og Historie · falde ud fra hinanden. – / Nødvendighed.
2T43, s. 32 tning hindret fra ligesom at · falde ud fra sig selv i det Mangfoldige; den
Not6:18 de for, at det ogsaa skulde · falde ud til 70 Aar, men derpaa kom han dog frem
NB11:104 at det Hele da ikke skulde · falde ud til et Plagiat. / / / NB.     NB.
OL, s. 32 der Sammenligningen fuldkommen · falde ud til Fordeel for den nærværende.
Not6:2 selve Meditationen vilde da · falde ud til lutter Tankestreger), – og
Not1:8 aa samme Maade maatte Svaret · falde ud, naar spurgtes om Grunden til, at Ev:
Papir 254 vorledes denne Dom end maa · falde ud, skal det dog altid være mig en Glæde,
JC, s. 18 t en eneste Conseqvents skulde · falde ud; thi da gik det Hele istykker. At Menneskene
EE:47 horismer af egen Beskaffenhed, som · falde udenfor alle æsthetiske Bestemmelser
KK:2 Bevidsthed og Selvbevidsthed · falde udenfor hinanden. Det Absolute er Objektet
TS, s. 61 det for idel Glæde, naar I · falde udi adskillige Fristelser« o. s.
PCS, s. 138 e, og hans Bestræbelse maa · falde uheldigere ud end det Forsøg man i en
EE2, s. 32 s Livet. Dette turde maaskee · falde vanskeligere at faae Dig til at indsee,
EE1, s. 298 Cordelia hende vil det ogsaa · falde vanskeligt at finde Fred. Hun tilgiver
FB, s. 158 jeg tænker, det skal ikke · falde vanskeligt at forklare, hvorfor hun blev
Brev 286 . Dem vil det formodentlig ikke · falde vanskeligt at opdage, hvorfor Pseudonymen
SLV, s. 380 for Poesien. Det vilde ikke · falde vanskeligt at vise, at der ingen saadan
EE2, s. 73 l. For Manden kan det især · falde vanskeligt, og derfor vil i denne Henseende
SLV, s. 273 imlens Medviden. Lad dem saa · falde ved hans høire Side de Enkelte, der
Brev 267 / » Langt bedre at · falde ved Vaterlo / » End række Hals
KG, s. 201 ighed kan naturligviis aldrig · falde Verden ind, der som Christen dog vel selv
NB12:64 tænke os Forholdet saaledes, · falde vi nu i det Kjætterie nu i det Kjætterie.
BN, s. 120 mpet for, og hvis jeg skulde · falde, altsaa det jeg falder for, eller hvis jeg
BOA, s. 133 de til af Frygt for selv at · falde, da dette ikke blot var en fatal Omstændighed,
BA, note estemmelse er at lade Mennesket · falde, da man snarere maa betragte Fristelsen
EE2, s. 209 ikke saa let er udsat for at · falde, der kryber langs Jorden, som den, der bestiger
EE1, s. 351 am hævet, da han dog skal · falde, desto bedre, desto mere Bevidsthed vækker
2T44, s. 203 frister til Overmod, saa vi · falde, efterat have seiret; eller vi tabe, at
Not5:6 sk., jeg i den Grad ønsker maa · falde, ell at Knippelbro maa gaae op for dem etc
NB15:46 n lader indirecte Yttringer · falde, er han heterogen. Med mig er det skeet
Not11:13 egemerne, hvis Natur er at · falde, finder Grund derved, at de gjør sig
DS, s. 185 umuligt; lad saa Hammerslaget · falde, lad det for evigt være afgjort: det
NB10:35 er for det Onde, skulde jeg · falde, maatte jeg falde, mod den har jeg og vilde
Papir 419 r Aar, blot for at naae at · falde, men rigtignok ogsaa at falde saaledes,
SLV, s. 381 men vil ikke offre sig, vil · falde, men selv være Vidne til Acclamationen,
NB10:35 kulde jeg falde, maatte jeg · falde, mod den har jeg og vilde jeg tage front,
TNS, s. 147 ns Død skal det Bestaaende · falde, og dertil saa Dr. Martensen paa Bispestolen,
KG, s. 84 man kan høre et Sandskorn · falde, og forstaae det Høieste, det kan ethvert
EE1, s. 382 mmen, skulde man da virkelig · falde, saa er der slet intet Paafaldende deri.
NB32:24 and er modnet til at skulle · falde. / / / / Lad En have en Erkjendelse, som
NB:137 udgaaer, han maa selv see at · falde. / / / Det, som jeg mindre kan forstaae
CT, s. 75 Fald, saa dybt kan Dyret ikke · falde. / Den anden Form af Formastelighed er den,
SLV, s. 423 omstøde det, snarere selv · falde. / Dette staaer altsaa fast i Æsthetiken.
Papir 580 bør vel ogsaa Martyren · falde. / Dog dette kunde hiin Kirkefader ikke
BN, s. 118 delig forstaaet, hvor han skal · falde. At tvinge et Menneske til at udsige noget
SLV, s. 70 ang med Qvinder, hun skal dog · falde. Jeg bringer hende i mine Garn, nu staaer
NB10:199 et var mig af Vigtighed at · falde. Jeg havde regnet paa at have Formue nok
NB12:118 sigtede til – hun maatte · falde. Men elsket hende har jeg dog, siger hun
NB32:24 ipso condemneret, den skal · falde. Som man taler om, at Døden har mærket
EE1, s. 382 Cavaleer, saa maa man aldrig · falde. Vil man være Cavaleer, maa man agte
NB29:86 forraadnede Bestaaende skal · falde.« / Sæt dette var Styrelsens Tanke! Og
NB:137 t faae den Mægtige til at · falde; men Den, der rigtigere har taget front
NB17:26 . / Her er det Martyrerne skulle · falde; mærkede skulle de være af Dag-Pressens
BI, s. 171 er derfor ingenlunde at blive · faldefærdig, fordi det Ene paa eengang hviler paa og
NB31:35 t / / er ifølge Χstd. en · falden Aand, som til Straf blev degraderet til
NB30:37 ristend. Mening. Msk. er en · falden Aand. Og som fE i Rusland en Adelsmand,
SLV, s. 279 at det var en Maske, der var · falden af. Saa leer hun, om der end er en Taare
SLV, s. 28 paa Bane imellem dem, men var · falden aldeles igjennem, da Spørgsmaalet blev,
KG, s. 30 æret hans Næste, der var · falden blandt Røvere«, og Pharisæeren
KG, s. 198 nneskelige Fornuft, nu, da en · falden Christendom – ligesom hine faldne
Papir 532 tte Liv at træde i en saadan · falden Engels Sted. Ak, Tallet paa disse faldne
KK:2 Umiddelbar nemlig er Aanden en · Falden fra hinanden i lutter enkelte Individer,
Brev 1 rdydsskolens Lærere, der er · falden fra i Din Fraværelse. Ludvig Møller
JC, s. 39 Oldtiden Anaxarchos, der var · falden i en dyb Grøft, blev vred paa Pyrrhon,
EE1, s. 293 g, jeg da ikke vilde være · falden i Fristelsen, eller dog have gjort den
EE2, s. 258 tænkelig Begunstigelse var · falden i hans Lod, fortvivle over al sin Lykke,
LP, note den ubegribelige Lykke, der er · falden i hendes Lod. / F. Ex. 2,113 » Hendes
EE1, s. 373 p det denne Pige, om hun var · falden i Hænderne paa en Klodrian af en trofast
CT, s. 108 rdeligt at opdage, at han var · falden i Hænderne paa en Læge, der uden
Brev 85 saa kommer. Blot hun ikke er · falden i Hænderne paa Jfr. Dencker. Blot hun
Papir 344:2 nke sig en Trompeter, som er · falden i Søvn med Trompeten for Munden: kunde
SLV, s. 268 men Souffleuren var · falden i Søvn og han kunde ikke komme til at
CT, s. 236 e man antage, at Christus var · falden i Tanker, havde glemt sig selv, glemte
Brev 54 em. Muligen var jeg da endog · falden ind af Døren, og havde raabt med Ugelspegel:
EE1, s. 321 ske en vis Uro, en Stigen og · Falden ligesom Lærkens, der over de hosliggende
NB27:15 er mig, der er Den, som er · falden mellem Røvere ( Syndens Magt over mig,
KG, s. 169 rfærdeligere end om Du var · falden mellem vilde Dyr; thi mon vel selv de blodtørstigste
Papir 379 orhold til hvilke det aldrig er · falden mig ind at have Strid, gjøre Alt, hvad
Brev 81 ke som om det nogensinde var · falden mig ind at yttre Noget til dem, men hun
Brev 141 nskeligheder pludselig var · falden mig ind, og at denne Tanke i samme Øieblik
Not8:13 om dette Ord har, er aldrig · falden mig ind. Det er i Sandhed til at fortvivle
TSA, s. 76 even slagen ihjel, Mangen er · falden ned fra et Stillads o. s. v. – men
BA, note gangen eller rettere den idelige · Falden ned fra Skyerne motiveres ved sin lavcomiske
EE1, s. 345 get! hendes ene Krølle er · falden ned, ... vil I see at styre Eder! –
Papir 96:3 er), og den, der engang er · falden ned, ham omslynger liig Laokoon alle Slutnings-Consequentser
JJ:456 amt at det dog heldigviis ikke er · falden Nogen ind at ville construere et enkelt
FF:175 / Det er sært, at det ikke er · falden Nogen ind, at lade en Mand, der var ifærd
PS, s. 251 latterlig, at den vel ikke er · falden Nogen ind, og fremfor Alt saa urimelig,
PS, s. 228 som da heller ei kan være · falden Nogen ind; thi den Fødte kan jo ikke
BI, s. 177 crates, og at det vel ikke er · falden nogen Læser af Plato ind at søge
F, s. 490 der vel heri; eller er det vel · falden nogen Saadan ind at rose sig deraf, da
EE1, s. 294 blegnede, at jeg nær var · falden omkuld, og hvor angst jeg var derfor. Sæt
Brev 2 r Doctorens Raad, og at han er · falden paa Gaden og faaet Stumperne ind i Øinene,
F, s. 524 om mig, at jeg af mig selv er · falden paa Sligt; det var Andres Tale og Exempel,
Papir 190:1 en, saavidt jeg veed, endnu er · falden paa, at mane Forfattere op af Graven og
PMH, s. 79 Lidenskabens Pathos, er ikke · falden Prof. ind, men vel at berigtige min Opfattelse.
KK:2 .... p. 35 » Denne · Falden ud fra hinanden af Begrebet og Realitæten
BA, s. 431 ng med den fade blødagtige · Falden ud fra sig selv, der bestandig gaaer op
EE1, s. 221 s Hoved bøiet, hans Aasyn · falden, hans Sjæl bekymret. Det er den forlorne
SLV, s. 130 igt. Ja var hiin lille Dreng · falden, havde han stødt sig, eller var han maaskee
FF:193 n menneskelige Gang er en fortsat · Falden, saaledes er al Consequents en fortsat Inconsequents.
Papir 283:1 r jo den msklige Gang en · Falden. / Læren om det at lære. ( Sextus
PCS, s. 137 iologien lærer, en fortsat · Falden. Dette seer man især tydeligt paa Captain
NB:151 d den overordentlige Glæde var · falden. Hvis Glæde er egl. saligst enten Dens
EE1, s. 309 ne med Tjeneren. Tjeneren er · falden. I Grunden er det latterligt, men hvad vil
OTA, s. 344 ieblik det første Slag er · falden: ikke sandt, da standser Din Opmærksomhed
PS, s. 243 rforskerne oplyse, en fortsat · Falden; men en pæn og adstadig Mand, der om
NB23:139 opreiser de Faldne, styrker de · Faldende ... / cfr. Böhringer 1ste D. 1ste Afdl.
LF, s. 27 m er et Tredie, der sinker det · faldende Legeme, saa lidet er i denne høitidelige
Not8:40 , bl. [ 6r] ( Not8:40-45) / · faldende Lighed med hende; hende forfører han,
PCS, s. 137 gaaende, men dog heller ikke · faldende. Han kaster Overkroppen lidt forover og
Not4:20 / den religieuse Overtroes · Faldensammen med det Modsatte, netop Jegets Herredømme