S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
EE:171 ige Erkjendelse, som den var · før Χstd, der findes Mc. 7, 31-37. »
KK:5 Aandens Tilstædeværelse · før Χstd, idet jo Hellighedens Specificum
KK:5 hler fremdeles, at der ogsaa · før Χstd. har været enkelte hellige
NB31:100 til at staae som den stod · før Χstd. kom ind i Verden. / Og Theologien
KK:5 nen og Aanden ikke tilstæde · før Χstd. saa lader der sig vel neppe
Papir 259:1 disk Edikt ved Aar 60 · før Χstus / Χstd. vil ikke underhandle
NB16:32 jenstand for Guds Vrede, at · før Χstus den Enkelte egl. er skjult i
NB24:72 ieste! Var Nederdrægtigheden · før Χstus end blot halv saa stor som efter
NB12:63 et Gud har anbragt sig selv med. · Før Χstus er Gud vel anbragt med i Skabningen,
Papir 270 kriver Tilstanden i Verden · før Χstus som Vankundighed, Mørke,
Papir 270 den skildrer den Enkelte · før Χstus som vildfarende, vankundig,
NB22:158 orstaaet, ligesom Tidsregningen · før Χstus, en negativ Regning, et Debet,
AA:18 t farlig Klimatfeber ( hvorom · før – Anfægtelser), inden han bliver
Brev 239 en udtrykke, at Alt er som · før – men saaledes er det ikke. /
NB15:128 agt før, maaskee mange Gange · før – og saaledes gjælder det Gl:
NB14:63 Verden slet ikke er bedre nu end · før – saa er jo hans Liv en Løgn.
NB3:77 ne Kategorie er kun een Gang · før ( dens første Gang) brugt afgjørende
Brev 68 r det jo, at Tanker, skiulte · før / » I Hiernens Millioner Rør,
AE, s. 168 har der ikke levet Mennesker · før 1845? Eller hvad er hine Mennesker i Sammenligning
SLV, s. 232 tte undersøges. 5 Minuter · før 4 var jeg paa Hauserpladsen og gik ind
NB23:67 imod, da i nogle senere Aar · før 48 der begynde lidt Røre i Folkelivet
NB28:55 / / Mit Bestik. / d. 2 Nov. / / · Før 48 maatte man vel ansee Oppositionen næsten
NB11:23 o ligegyldigt, at den er skrevet · før 48, eller den har ikke Noget deraf, og
NB11:23 ligegyldigt, om den var skrevet · før 48, med mindre Aar 48 i den Grad, og umenneskeligt,
NB11:23 dre Dele. / Denne Bog er skrevet · før 48. Dette er da forresten det Ligegyldige,
BOA, s. 175 synes Adler at have udgrundet · før Aabenbaringen blev ham til Deel, thi i
NB15:24 orud fornemmer Du Straffen. · Før Aandens Komme saae Du ikke som blind, og
Not9:1 ider sin Genealogie » · før Abraham er jeg«, han tilhører
BA, s. 337 er Synden ind i Verden. At den · før Adams første Synd ikke var der, er en
OTA, s. 376 ighedens Yderste, som aldrig · før af noget Menneske: det Glædelige er
SLV, s. 24 nker paa Taksigelsen, naar de · før Afskeden forstaae hinanden i den ømme
Not11:37 Væsen er sat tilbage i Tiden · før al Natur; thi hiint Princip er Naturens
NB:35 g det der. Da jeg, i sin Tid, · før al Vrøvlet begyndte, besluttede at ende
4T44, s. 339 Gang, at det ikke maa aftnes · før alle Fjender ere overvundne; derimod er
Not11:29 gsaa bevæge sig; det er · før alle hans Værker om end ei Gud, var
NB25:109 Dør, paa Fortouget lige · før Alleen møder hun mig. Som det saa ofte
DD:208 den samme Udvikling, som jeg · før allerede har tilegnet mig en stor Deel
KG, s. 227 gsaa derfor er Alts Grund, er · før Alt og bliver, naar alt Andet er afskaffet.
KG, s. 14 Kjerlighed, som just derfor er · før Alt, og bliver naar Alt er forbi. Men netop
NB12:168 , som Χstd. forudsiger · før Alts Fuldkommelse vil maaskee just udgaae,
SFV, note var skrevet maaskee flere Aar · før anden Deel; og det forholder sig lige omvendt,
OiA, s. 8 ig. Jeg bliver nogle faa Dage · før Andersens Afreise Gjenstand for et Angreb
SLV, s. 177 lighed. Havde jeg to Minuter · før anet det, jeg havde ikke vovet at trække
Papir 69 Sæt ogsaa, saa galdt det · før Anførte). – Men nu ved Oversættelsen
EE2, s. 230 dentvivl sin Anger over, ikke · før at have valgt Gud, og hans Træthed maa
SLV, s. 84 m. Er det ikke faldet ham ind · før at spørge derom, saa er jeg hjulpen,
NB21:95 rk han nu er blevet, at hvad der · før bar ham, det bærer nu han, i den Grad
NB9:54 der er meget mere at udholde · før Befrielsens Time slaaer, ja Lidelsen har
Not4:40 efter almdl. Sprogbrug ikke · før begrebet en Sandhed end man har seet, at
EE2, s. 161 algt, hvis man ikke, hvad jeg · før bemærkede, bliver aldeles forflygtiget,
BI, s. 158 krevne Dialektik, er allerede · før bemærket. Det Mythiske i de første
BI, note men endog uden at eie det, han · før besad – en Kappe. Og dog er dette
BMS, s. 123 ellig tre Konger, Søndagen · før Biskop Dr. Mynsters Jordefærd«,
AE, s. 287 ghed. / Det er her igjen, som · før blev viist: Vanskeligheden, der er Existentsens
PF, s. 87 e Musik. Maaskee er den oftere · før bleven brugt saaledes, dog med den Forskjel,
F, s. 490 gave. Og denne Opgave er aldrig · før bleven løst i Verden, med mindre det
NB26:120 lsen – jeg er aldrig · før blevet saaledes fortryllet. / Den Tanke,
Papir 370.a y Potensation at Alt hvad der · før blot var Medium nu er blevet Videnskab
AE, s. 261 rediedeel Victor Eremita, der · før blot var Udgiver, forvandlet til en existerende
NB:150 or Noget citeres vil jeg ikke som · før bruge Colon og Citation, men blot Citation.
JJ:88 Pige, der i de afgjørende Dage · før Brylluppet blev bedraget, avertere, at
SLV, s. 69 en tilbringer med den Elskede · før Brylluppet, veed jeg ikke, men de salige
SLV, s. 153 er som Aladdins forønskte · før Brylluppet. Alt, hvad der hedder jordisk
EE1, s. 105 n de mindre Mysterier, Gaver · før Brylluppet. Det er en Fryd for Don Juan
EE1, s. 254 at Mystificationen er i Gang · før Charles træder op; thi Rinville har
Not1:6 patres og de fromme Jøder · før Chr: opholdt sig; men siden ved Chr: Nedfart
Not1:7 2, 32. / Mon hos Jøderne · før Chr: Tid har været Forventning om en
KG, s. 113 ghed. – Hvad end Verden · før Christendommens Tid har seet af ulykkelig
KG, s. 113 restilling: Verden har aldrig · før Christendommens Tid seet, at der i det
AA:18 nnesket for en Klods og Steen · før Christus, hvorledes de paa ingen Maade
DD:78 ekister have været Copernicaner · før Copernicus) blive gale – derpaa følger
EE2, s. 128 ist forbittret. I hiin Tid · før Culminationen er det jo heller ei blot
EE2, s. 64 dvilde om Livet, kjede deraf, · før de begynde derpaa, istedenfor at lære
EE2, s. 202 e, der havde vundet dem selv, · før de begyndte at digte, eller som vandt sig
AE, s. 539 ave Disciple, der vare voxne, · før de bleve Disciple; hvorfor sagde han ikke:
AE, s. 544 1. 33.), end ikke Disciplene, · før de bleve gjorte opmærksomme ( Joh. Ev.
JC, s. 49 e gjennemgaaet en lang Skole, · før de bleve optagne i Kirken. Ja i Forhold
NB29:42 da er det jo afgjort, næsten · før de blive født, at de ere Χstne
EE2, s. 165 de ere jo allerede opløste · før de døe. De leve ikke æsthetisk, men
Brev 283 eppe ville mødes igjen, · før De engang finder Tid og Leilighed til atter
TTL, s. 428 kkelig Skik, om Brudefolkene, · før de gaae til Gjæstebudshuus gik til Sorgens
DS, s. 247 e spise meget om Aftenen lige · før De gaaer i Seng, og pas endelig paa, at
JJ:50 monax. Athenienserne, der allerede · før de hørte hans Forsvar, havde forberedt
Papir 1:1 d Eobanus Hessen o:a. 2 Mile · før de kom til Byen. / pag. 257. d. 16 April
3T43, s. 77 ne og de Skriftkloge vidste, · før de sagde ham det. De Skriftkloge og Pharisæerne
BI, s. 130 e, at ligesom Ideerne ere til · før de sandselige Ting, saaledes er Sjælen
NB23:188 jertigheden er fra Evighed, var · før dem og bliver efter dem. / Personligt.
TS, s. 101 r Alt. Christendommen venter, · før den anbringer sit Lægemiddel, den helbreder
KG, s. 255 u selv beholder de Penge, som · før den Anden fik, han, som er den Tabende;
EE1, s. 85 indste Deel af et Øieblik · før den anden kommer til Verden. Men uagtet
4T44, s. 364 Feighed, der vil have Vished · før den begynder, der er en Ømfindtlighed,
3T43, s. 100 Sjæl hiin Bekymring var, · før den Bekymring naaede ham, der kommer udvortes
PS, s. 275 livelse er nødvendig; ikke · før den blev til, thi saa kan den ikke blive
Oi8, s. 364 Forbrydelse kan jo straffes, · før den bliver til. Altsaa falder denne Indvending
NB12:118 hendes Tilgivelse, to Maaneder · før den egl. Ophævelse af Forlovelsen. Den,
Oi4, s. 207 d at tilfredsstilles længe · før den er bleven til, forhindres i at blive
BA, s. 366 r sig selv, naturligviis ikke · før den er sat ( dette er en Prædestination),
NB4:116 trængen, ikke under sig Hvile · før den er ved Maalet: saaledes er Msket skabt
JJ:168 ikke Noget med Tiden at gjøre, · før den faaer langt dybere Rystelser. Hele
Not9:1 sær en für sich seyn, · før den gaaer over i den anden; dette synes
AA:14 u engang sine Fordringer gjeldende · før den ganske synker under. Men disse Indvendinger
EE2, s. 58 sine Arme ud efter hende, og · før den giver mig hende tilbage, vil den først
KG, s. 186 kke døer, idetmindste ikke · før den har faaet Livet af Kjerligheden. Sammenligning
SLV, s. 104 at den aldrig er færdig, · før den har forklaret alle Phænomenerne,
OTA, s. 209 etragtning finder ikke Hvile · før den har forstaaet Dig; er een Synder, som
BA, s. 394 n for, at Muligheden er tabt, · før den har været. / Det Mulige svarer aldeles
CT, s. 32 aar, hvormed den var nøiet, · før den havde naaet Rigdommen, som den heller
BI, s. 349 havde den seiret over Verden, · før den havde stridt. Troen bliver saaledes
AE, note i et Menneskes Hjerte, at han · før den Intet havde havt i dens Sted, som han
Not11:35 aa gjøre sig til Herre, · før den kan vise sig som Personlighed og handle
BA, s. 417 ud, den opdager Consequentsen · før den kommer, som man kan mærke paa sig
BI, s. 323 ime at forkynde Forbandelsen, · før den lyser Velsignelsen. Der er en christelig
SLV, s. 107 det vide Hav eller fordampe, · før den naaede Blomstret, var det ikke forfærdeligt?
KG, s. 105 Arbeidsdag, han hvilede ikke · før den Nat kom, da han ikke mere kunde arbeide;
NB35:13 a nu 9 eller 8 Generationer · før den nulevende havde levet som Trælle,
2T44, s. 212 er end ikke aner Skuffelsen, · før den opsluger og tilintetgjør ham? /
4T44, s. 364 agvendthed, der vil høste · før den saaer, der er en Feighed, der vil have
AE, s. 508 t Sted ikke kan have været · før den selv, og ikke efter at den er kommen
3T43, s. 67 gen Kjerlighed var lykkelig, · før den sidste Time kom, fordi først da
3T43, s. 66 neske var det i Hedenskabet, · før den sidste Time var kommen, der atter bittert
EE2, s. 104 som en Rovfugl staaer stille · før den slaaer ned; Du veed, at Øieblikket
DD:170 Der maa komme Øieblikke ogsaa · før den Stund, da der paa Jorden ingen Hjælp
BA, s. 354 eblik Aanden bliver virkelig. · Før den Tid er han ikke Dyr, men heller ikke
Not9:1 dnu ikke et Tab men Gevinst; · før den Tid er her alt af Gud ikke noget ved
EE1, s. 418 ens Berøring vaagner hun, · før den Tid er hun Drøm. Dog kan man i denne
SLV, s. 189 nde saae mig forelsket ( thi · før den Tid havde jeg ogsaa seet hende) hengivet
Papir 254 kjendtgjort. Om nu en Deel · før den Tid have ønsket Sligt klart og tydeligt,
KG, s. 32 ndommens atten Aarhundreder og · før den Tid i Jødedommen, nu da Enhver er
NB:7.a anstændigt Sted. / S.K. / / og · før den Tid kunde der Intet gjøres, min
NB6:16 mig i Stikken. Der blev ofte · før den Tid munklet om, at jeg dog holdt med
JC, s. 29 hie ligger afsluttet. Skal det · før den Tid statueres, da maa det siges evigt
BOA, s. 260 em af en høiere Magt; thi · før den Tid var han rigtignok i stor Forstand
KG, s. 105 han ikke mere kunde arbeide; · før den Tid vexlede hans Arbeide ikke med Dagens
BI ale. Hans tidligere Noveller ligge · før den Tid, da han ved Schlegelerne bragtes
EE1, s. 392 e før Tiden, det vil sige · før den Tid, da Tiden er forbi for hende. /
Papir 402 std. Paanødes den En · før den Tid, saa gjør den En egl. gal. Der
NB:7 nder den i hvad der er skrevet · før den Tid. / Mig beskæftiger især to
NB22:85 et, fra enhver Viden om den · før den var officiel) – men det er som
Brev 313 atidt har hørt og glemt · før den var ude. Nei, fra det rige, varme Hjerte
KK:8 ( II, 5-7.) bliver Msk. skabt · før den vegetabilske og animalske Skabelse
BI, s. 254 i. Sandheden fordrer Taushed, · før den vil oplade sin Røst, og denne Taushed
Not11:28 æret til i Entschluß · før den virkelig blev til, været til som
BI, s. 206 den Forstand har været til · før den. Men dette kan jo heller ikke være
NB17:37 aa bliver Verden ikke rolig · før denne Mand er død. / En raffineret Skjøge
Not11:36 saaledes vel Virkeligheder, men · før denne Verden ere de dog kun Tanker. Ganske
BB:7 den gl. Daare i Faust tilside, · før der allerede voxer ham en ny i den skjæggeløse
EE2, note relse skal være opvarmet · før der kaldes paa ham; de veed at lægge
Oi6, s. 271 Neppe er Brandraabet hørt, · før der stormer en Menneske-Masse hen til Stedet,
Not15:9 glemmer, at hun 2 Maaneder · før det Afgjørende fik et Skilsmisse-Brev
PS, s. 294 t, har Individet været til · før det blev til, og erindrer sig selv, saa
NB29:39 d. Neppe har han faaet den, · før det bliver benyttet som Skalkeskjul, at
NB24:77 ge Sind bliver ikke roligt, · før det bliver gjort til Dogma: at det er ubetinget
Not11:28 er seet. Det er som Vision · før det bliver virkeligt. Hiin Ur-Potens har
Brev 140 r ɔ: det kirkelige Aar · før det borgerlige, og saaledes og det poetiske
NB19:13 . anbringer det Christelige · før det Christelige. Derfor mener Luther ogsaa,
NB2:225 l at mærke ingenlunde er · før det Dialektiske, altsaa umiddelbar, men
PS il, efterat det er blevet til, end · før det er blevet til; thi den, der mener dette,
DS, s. 226 kan det da ikke vare længe · før det er fuldbragt, thi meget længe kan
Not11:22 Potens har vi forkastet., · før det er kan det ikke være Potens det
PCS, s. 142 age Viin eller Brændeviin, · før det er lykkedes ham at paagribe den Skyldige.
BI, s. 186 lkommende næsten er glemt, · før det er oplevet, en Dialectik, der Intet
SLV, s. 64 han ingenlunde ønske det, · før det er skeet, men derfor takker han hende,
NB17:98 vei at haabe, naar man ikke iler · før det er Tid, ei heller tøver, naar det
SLV, s. 243 kulde svække mit Ønske · før det er tilladt! Min Contra-Ordre kan jeg
DS, s. 229 g skal nok passe paa; imorgen · før det gryer ad Dag, og før Du er kommet
DS, s. 159 e hermed, det nøies aldrig, · før det har faaet det Forkeerte, det Ugudelige
NB24:77 ver aldrig ganske beroliget · før det har faaet gjort det Forkeerte til Dogma,
NB27:74 aldrig hviler det verdslige Sind · før det har naaet at gjøre det Omvendte
BI, s. 254 mplet maatte først renses, · før det Hellige atter vilde tage Plads deri.
G, s. 47 Idee. Ethvert Indtryk var ahnet · før det kom, og vaagnede derfor i mig selv.
Not14:1 nnemløber det en Linie, · før det kommer til Enden, maa det have tilbagelagt
AA:14 r har fixeret sig en bestemt Idee. · Før det lykkes ham ( saa fortælle de Christne
AA:14 else i deres Christendom), – · før det lykkes ham at komme til den christelige
NB24:77 ge Sind bliver ikke roligt, · før det Modsatte er blevet gjort til Pligt;
NB24:91 blev drevet Aflad længe · før det naaede den Høide, som da Luther
Brev 118 aa Løverdag-Eftermiddag, · før det ret vil gaae, saa bliver jeg nødt
NB10:45 at indlade mig mere med ham. Men · før det skete, maatte en Prøve. Om han dog
Not11:23 sig actus til at existere · før det tænker sig selv, der actus des Existirens
NB10:199 k, ikke faae Øinene op, · før det var skeet – og ved dem selv:
Brev 140 g saaledes og det poetiske · før det virkelige, hvilket udtrykker ikke,
JC, s. 26 ke, men det vidste han, at han · før det Øieblik ikke vilde slippe den, om
Brev 84 l mig selv om jeg gjorde det · før det Øieblik, jeg har besluttet, dengang
Not11:11 te kan jo dog ikke være · før det, hvoraf det abstraherer. Hegel anviser
NB30:111 llioner angaaer, som have levet · før dette Historiske, item de utallige Millioner
AE, s. 149 unne blive færdige med dem · før dette Punktum er ude. See, de fleste Mennesker
OTA, s. 178 , ligesaa lidt som han, sove · før dette var gjort godt igjen; og det var
SLV, s. 350 de, at jeg saa skulde døe · før Dig o. s. v. Hun vilde igjen bringe Stene
Oi8, s. 363 r det vel gaaet Dig som Andre · før Dig, at Du mismodig har vendt Dig bort
Not1:7.v kun eet og alle Hedninger, som · før droge mod Jerusalem, skulle aarlig drage
FB, s. 119 ng, at Du maatte drage Kniven, · før Du beholdt Isaak, han skal aldrig glemme,
DS, s. 229 n før det gryer ad Dag, og · før Du er kommet op af Reden, og før Fanden
Brev 130 i dette Øieblik ( lige · før Du gaaer ud), er fordi jeg veed, at ogsaa
Oi5, s. 245 Nei, det har lange Udsigter, · før Du kan blive duelig til med Alvor at tale
NB24:54 havde Du faaet det at vide, · før Du skrev til Bogtrykkeriet, havde Du dog
Not11:22 positive maa monas være · før düas. Denne monas er deels blot Idee
DJ, s. 74 stand og Gratie. Recitativerne · før Duetten ere endog i god Forstand smægtende.
EE1, s. 393 en, da bliver det klart, som · før dunkelt forlystede og smertede. Man ahner
KG, s. 309 var kommen, altsaa kommen · før Døden kom, det havde dog været for
Oi7, s. 289 re Offeret, for sidste Gang · før Døden samledes med sine Disciple, indviende
NB29:51 e: at Skjøger og Toldere · før Eder ( I Pharisæer) skulde indgaae i
Brev 180 jeg, som Du veed, kom lidt · før Eders Hjemkomst fra Kirken, og nu i de
Papir 55:2 5.), ikke kan fremblomstre · før efter Gjenfødelsen, saa at altsaa denne
SLV, s. 35 rst, at der ikke maatte tales · før efter Maaltidet, og at Ingen maatte tale
NB11:100 rstanden hverken forstaaer · før ell. bagefter. Men man er forfængelig,
BB:25 es som det ingensinde hverken · før ell. senere i Verdens Udviklingen har ell.
Papir 371:1 hvilket der saa hverken · før ell. senere tales. Nei Foredraget vil bestandigt,
Brev 184 r en Dag efter ell. en Dag · før eller 14 Dage efter, eller om den reent
AE, s. 146 en forstaaes rigtigt, hverken · før eller bag efter bliver Immanentsen. /
AE, s. 525 is jeg skal forstaae, hverken · før eller bag efter kan komme til at forstaae
AA:13 n vilde have, at Philosophien · før eller inden Christendommen skulde komme
BOA, s. 214 , at ingen Tapetmager hverken · før eller senere har kunnet gjøre noget
TSA, s. 98 at ingen Tapetmager, hverken · før eller senere, har kunnet gjøre noget
CT, s. 184 om aldrig er hændt hverken · før eller senere, i Sammenligning med hvilken
Brev 141 Overflødighed der, hvor · før en kold Vind strøg hen over nøgne
NB6:29 fik jeg heller ikke Lov at slippe · før end jeg gjorde, som jeg skulde. Jeg vilde
Brev 2 lin / / Kjære Broder! / Længe · før end jeg havde ventet, modtog jeg Svar fra
NB19:57.b s over, at det var meget bedre · før end nu, da dog Evangeliet er blevet draget
JJ:144 en, der stod lige nogle Dage · før Enten – Eller udkom. Det var dog
NB25:109 t, hvad jeg en enkelt Gang · før er blevet, thi hendes Bevægelse er saa
OTA, s. 184 . Ja, visseligen længe · før er Gjestebuddet glemt, og de gjæve Brødre,
Brev 85 øn, ikke mindre stolt end · før er jeg, hendes Tillid kan ikke svægges
OTA, s. 334 t lide ganske det Samme, som · før er lidt – dog bliver den tunge Byrde
NB14:121 saavidt mig bekjendt er, aldrig · før er saaledes gjennemført ell. udført.
NB8:11 lligt nøiagtigere end det · før er sagt, ogsaa han holder sig dog til Alvoren
BN, s. 112 orm af Christendom, som aldrig · før er seet, det er ogsaa muligt, at den er
EE1, s. 132 musikalsk. Jeg har allerede · før erindret om den Forskjel, der er mellem
EE1, s. 74 it som Sproget, er allerede · før erindret, og derfor sagde jeg ogsaa, at
Brev 193 etc«. Er Øieblikket · før et Bal da saa gunstig en Leilighed til
Not9:1 en uforstandigt. – Som · før et Folk var det verdenhistoriske, saa er
Not1:6 t af Moses; men gradeviis og · før Exilet langsomt og ufuldstændigt udviklet.
Not1:6 en findes ei hos Moses) / A. · før Exilet. 1.) Man troede, at de Afdøde
Not11:25 thi Væsen viser sig · før Existens, men efter den, idet det viser
Not3:5 har gjort gjeldende, ligesom den · før existerede uden for Wilhelm, nu levende
G, s. 77 kket: en Prøvelse. I den Tid · før existerer Individet aabenbart ikke i Kraft
KK:5 r Moses, ikke Msk, som det var · før Faldet) og af en meget tvetydig Orthodoxie
DS, s. 229 Du er kommet op af Reden, og · før Fanden faaer Sko paa ( thi jeg er endnu
Papir 434 forandredes Alt. Der hvor · før Farer truede, der vinkede nu den jordiske
NB26:14 re en Styrelse, at jeg ikke · før fik denne Efterretning ( hvilken kunde
BOA, s. 257 den, den anden har endnu som · før Flaske og Glas fyldt staaende foran sig
AA:1 pirede ogsaa en Skov, der hvor · før Flyvesandet havde været. – Naar
TTL, s. 429 ort Tid behøvedes stundom, · før Forandringen allerede var indtraadt. –
Papir 180 ævelens Bistand ell. saa · før Forbindelsen med ham) hvorvidt komme disse
Not4:25 i hvilken de blive hvad de · før Forbindelsen vare, kalde vi en voldsom
JC, s. 19 ohannes ham snart af. Hvad der · før foregik episk, det skete nu dramatisk;
AE, s. 202 nstner har da Alt i Beredskab · før Forestillingens Begyndelse, og nu begynder
Not15:4 under mine Auspicier. Kort · før Forlovelsen med Schlegel fik hun Øie
KK:5 mme ved Skabelsen, overhovedet · før Forløsningen, men efter Kirkelæren
Oi10, s. 399 Hedenskabet var Verdslighed · før Forsagelse, Christenheds Verdslighed er
AE, s. 415 orstanden. Poesie er Illusion · før Forstanden, Religieusitet Illusion efter
AE, s. 559 lerede i dette Skrift eengang · før fortalt denne Historie; dog ønsker jeg
IC, s. 178 elv hørt det før, eller · før fortalt Nogen det; fortæl det, som havde
EE1, s. 423 vigter, naar Taaren zittrer, · før Gaaden forklares, naar Faklen tændes,
Papir 255:2 samme retrograde Vei, som man · før gik frem. Man bliver let utaalmodig; naar
LP, s. 51 Det kræver Tid og Arbeide, · før Gipsafstøbningen fremstaaer, og efter
SLV, s. 153 skjønt som det græske · før Gjestebuddet eller som Aladdins forønskte
AA:12 en. Og det var netop det, jeg · før gjorde. Derfor troede jeg, at det vilde
EE2, s. 301 Fordring til det end den, Du · før gjorde. Før talte Du om det intellectuelle
IC, s. 64 jo ( men Du har maaskee ikke · før gjort Dig det ret nærværende), at
AE, s. 435 ar den gamle Psalmebog aldrig · før gjort Gavn, saa gjør den det nu; ved
BOA, s. 229 n« begynder saaledes: · Før Gud skabte Verden, sagde han til Jesus:
EE2, s. 296 ag. Hun pleiede at komme lidt · før Gudstjenesten begyndte, jeg ligeledes.
SLV, s. 131 egen var jo allerede begyndt · før Gudstjenesten, og den Lille syntes paa
Brev 85 d. Det vil jeg ikke. Jeg vil · før hades og afskyes. / Enten – Eller
NB2:138 ed hvad I grine af. Har jeg · før haft Magt over G., min Magt er naturligviis
OTA, s. 183 m, saa er det gaaet Tusinder · før ham – det siger han nu selv i Forbigaaende
GU, s. 337 kan komme til at erfare, hvad · før ham alle Andre have erfaret. Stundom vil
GG:3 / d. 12. Jan. 39. / Clausen og · før ham en stor Mængde Fortolkere ere blevne
NB34:36 som han veed at mange Andre · før ham have baaret sig ad. / Al Frelse for
IC, s. 204 t gruble og udtænke; Mange · før ham have maaskee anvendt lang Tid paa lignende
AE, s. 444 el Tusinder og atter Tusinder · før ham have oplevet. Gjelder det allerede
NB9:13 elsen siger ( og hvad jeg da selv · før ham i min egen Efterskrift til afsluttende
NB34:36 uden at have den Garantie, at da · før ham mange Andre have baaret sig ligedan
NB35:13 ør ham, og Bedstefaderen · før ham o: s: v: – og hvis En kom og
BI, s. 100 store Mænd, der have levet · før ham og deelt Skjebne med ham, og tilføier
BI, s. 245 dvendigt at betragte Tiden · før ham og Tiden efter ham. / Her at give en
BA, s. 410 hvad Talleyrand ( og allerede · før ham Young har sagt) opdagede og dog ikke
JJ:212 e Tankerne ( Talleyrand, allerede · før ham Young i Nattetankerne); men for at
3T44, s. 276 ham, » havde været · før ham« om han end gav Vidnesbyrdet,
OTA, s. 419 gaae ham, som det gik Andre · før ham, at han, naar han er bleven Ældre,
EE1, s. 100 aturen lykkeligere end Nogen · før ham, giv ham Udtrykkets Frodighed, giv
KG, s. 34 f Det, der har grebet Utallige · før ham, men derfor dog vel ikke mindre oprindeligt.
NB35:13 dt til, hvad hans Fader var · før ham, og Bedstefaderen før ham o: s:
G, s. 10 n, der ikke har omseilet Livet, · før han begyndte at leve, han kommer aldrig
EE2, s. 299 il noget Menneske i den Grad, · før han blev gift, at han turde betegne deres
PS, s. 294 mlig, hvem han havde været · før han blev sig selv. Dersom hiint Faktum
BA, s. 342 te, og var han ikke uskyldig, · før han blev skyldig, saa blev han aldrig skyldig.
PS, s. 294 indre sig selv som værende · før han blev til ( Bevidsthedens Evighed og
Brev 297 n Philosoph helst døer, · før han bliver syg; thi just saaledes, det
FB, s. 204 , og at Helten altid døer, · før han døer, han skal ikke komme synderligt
FB, s. 204 dette sidste Ord udødelig · før han døer, medens derimod den almindelige
EE1, s. 126 re et Menneske; han er Aand, · før han døer. Anden Gang viser han sig som
EE2, s. 173 ns Skatte, dog ikke eier dem, · før han er bleven myndig, saaledes er selv
2T44, s. 214 prise et Menneske lykkeligt, · før han er død; hvor sjeldent derimod høres
PMH, s. 86 ing. Man prise Ingen lykkelig · før han er død; men man sige heller ei om
EE2, s. 258 vilde ikke unde sig selv Ro, · før han fandt et høiere Udgangspunkt for
BI, s. 317 er vist mangen Ironiker, der, · før han fandt Hvile i Intet, har gjennemgaaet
NB21:21 Dom: at han ikke vilde dømme · før han fik Udfaldet at see. / At skulle anbringe
BB:7 . Idet nu S: til Slutning, · før han gaaer over til den anden Deel af Goethes
BI, s. 262 lumbus havde opdaget Amerika, · før han gik ombord og virkelig opdagede det.
Not11:29 ei«, han havde mig · før han gik ud af sit unv: S.; thi hvad der
BB:7 t i Faust var skrevet længe · før han gjorde den Opdagelse: » aus
EE2, s. 173 n rigeste Personlighed Intet, · før han har valgt sig selv, og paa den anden
AE, s. 385 ket bliver han selv en Anden. · Før han har vovet, kan han kun forstaae det
YTS, s. 256 trak sig tilbage fra Verden, · før Han havde fuldkommet sin Kjerligheds Gjerning.
DD:208 e har Willibald forladt dem, · før han i største Iil uden noget Maal skynder
Brev 266 de – i Ministeriet, · før han indretter sig som ønskede og agtede
Papir 180 ge » herein« · før han kom̄er. / Sammenlign Goeth. F: med
EE2, s. 300 ommelige Forsøg i Venskab, · før han lærte Elskoven at kjende, men han
Papir 276:3 jeg ikke kjendte dette Udtryk · før han lærte mig at kjende det, men han
4T43, s. 141 , hvad der altsaa var · før han modtog det, hvad der, naar det modtages,
HH:19 de at ville have oplevet Alt, · før han ret er begyndt at leve. / Og nu den
G, s. 53 , at han med stor Forsigtighed, · før han rykkede ud med Sproget, insinuerede
IC, s. 47 den heller Ingen kan løse, · før han selv ved at komme igjen i Herlighed
FB, s. 146 ve indtil det sidste Qvarteer · før han skal tale, Tilhøreren kan godt falde
Papir 372:1 i det sidste Øieblik · før han skød sig: med dette Skud dræber
Oi8, s. 364 iet, naar man straffede Tyven · før han stjal, men at forhindre Tyveriet og
SLV, s. 19 en anden Mand tier · før han taler, og bringer det saa vidt, at
SLV, s. 35 Hikke. Enhver skulde derfor, · før han talte, høitideligt erklære, at
KK:5 nnen maatte da være virksom · før han var, Sønnen er nemlig efter Sabell:
PS, s. 259 forstod Børnelærdommen, · før han vilde forstaae mere, ja da tør han
FB, s. 140 at Ingen kan opleve Døden, · før han virkelig døer, hvilket forekommer
CT, s. 29 ing, da jeg er død længe · før han!« O, hvor fattigt tager Rigdommen
NB2:98 g, da jeg er død længe · før han. / cfr S.W. 15d og 16d B. p. 276. m:
NB2:176 veielsens Øieblik er jo ogsaa · før Handling, og det gjælder derfor om at
OiA, s. 8 iberens Magt, nogle faae Dage · før hans Afreise Gjenstand for et Angreb, som
OiA, s. 11 de sit Svar komme saa tidligt · før hans Afreise, at jeg kan faae et Par Timer
OiA, s. 11 da kan komme ham tilhænde · før hans Afreise; thi Sagen er ikke af den
NB30:93.a a S. sidste Gang talte med ham · før hans Død. Og hvad det første Ord
Not9:1 yne i hans msklige Individ:, · før hans Fremtræden var den msklige Natur
IC, s. 112 s er samlet med sine Disciple · før hans Lidelse, og det er om den han taler,
NB22:21 har bragt os Msker, saa man · før hans Mskvordelse og Død var forpligtet
CC:13 at Ingen maa begynde at spise · før hans Nabo, bogstaveligt gaaet i Opfyldelse.
CC:1.h i Virksomhed jo ikke var fuldendt · før hans Tilbagekomst, og forsaavidt Himlen
EE2, s. 296 or er det, som jeg alt engang · før har bemærket, at der staaer i Skriften,
Not11:23 e Seyn gegenständlich. · Før har det Værende sin unvordenkliche Seyn
EE1, s. 375 I kjære Pigebørn, jeg · før har elsket. Eder skylder jeg, at min Sjæl
NB11:203 s Tilfredstillelse som jeg · før har fornummet ved at vove ( hvilket maaskee
NB13:37 nstrengelse, som jeg aldrig · før har fornummet. / Det var min Grændse.
SFV, s. 28 staaet det, hvis Du selv ikke · før har forstaaet det, eller at Du, hvis Du
NB33:3 ind i Evigheden. Om En, som · før har ført liderlig Snak, nu fører
Not8:39 t, virkelig kunde hade som Ingen · før har hadet, saa vilde jeg prise mig lykkelig
NB2:260 et mig en Rolighed, som jeg ikke · før har haft. Jeg har altid krympet mig ved
KG, s. 156 , at han er elsket, fordi han · før har hørt det » ja«, han
Brev 86 munter Fugl. Reise maa jeg. · Før har jeg aldrig havt Lyst dertil; men først
NB11:8 de sendte til Gjødvad. / · Før har jeg dog været lettere; men denne
EE1, s. 338 Optræden forvirre Alt. / · Før har jeg ikke været vant til at forberede
Papir 349:4 r skeet, vil Enhver, der ikke · før har kjendt mig forvisse sig om blot han
Brev 176 som Du idetmindste aldrig · før har oplevet. Jeg forestiller mig, naar
EE2, s. 89 Almindelighed gaaer, som jeg · før har sagt Dig, Din Hovedvirksomhed ud paa
Brev 83 at tilgive mig, at jeg ikke · før har sagt ell. skrevet Dig det til. Der
EE2, s. 225 stesløs. Hvad jeg nemlig · før har sagt, det siger jeg her igjen, i samme
AA:32 aa m: H: t: ikke at huske hvad man · før har sagt. Holger Danske ( cfr Rabecks 1
OTA, s. 271 r Noget, som Barnet aldrig · før har seet. Saaledes maa man, ikke med deelt
KG, s. 231 Menneske, der maaskee aldrig · før har siddet paa en Hest, springer frisk
NB25:109 med noget Nyt, jeg aldrig · før har smagt, americansk Olie. Strax udenfor
AE, s. 39 nogle Bøger, som man aldrig · før har tvivlet om. Men der vil saamænd
JJ:482 har en langt dybere Grund end jeg · før har tænkt. Dette er nemlig en Gjengivelse
BI, s. 331 Skikkelse, end den nogensinde · før har viist sig i Verden; thi fordum gik
LA, s. 99 vidende som ingen Generation · før har været det, men den er lidenskabsløs.
AaS, s. 43 betydningsfuld, som ingen Tid · før har været det. Thi at en Mand er en
NB32:104 at denne Tanke nogensinde · før har været fremme i Christenheden. /
AE, s. 513 saa vanskeligt som det aldrig · før har været og aldrig kan være udenfor
Papir 69 veed om er til, hvordan det · før har været vide vi ikke; men antage at
NB6:24 levet saa alvorlig ( som jeg ikke · før har været), at de litteraire Angreb
EE1, s. 358 e saa sikker mod mig som hun · før har været. Hun nærmede sig altid
EE1, s. 14 lig Dør op, som jeg aldrig · før havde bemærket. Denne lukkede for et
NB10:177 et kan dybt smerte mig. Jeg der · før havde en mild Hilsen til ethvert tjenende
AE, s. 72 eløse Opdagelse, som Ingen · før havde gjort, da vilde vel hiin π
NB:18 mere den Ro og Fortabelse, som han · før havde haft, fordi han nu blev revet ind
NB26:14 idepunkt, som jeg aldrig · før havde kjendt, og forstod nu mig selv saa
4T43, s. 118 som opdagede han, hvad Ingen · før havde kjendt. Naar den Ældre overveier
NB2:66 igtigt den By, i hvilken han · før havde levet. Men Kiøbhv. kan man ikke
JC, s. 58 om det var den samme, som jeg · før havde seet, derom var intet Spørgsmaal.
EE2, s. 330 b af Forvirring. Hvad der · før havde været ham dunkelt, men ikke bekymret
CT, s. 210 re saa angest, som han aldrig · før havde været; men dette er ikke Talens
Brev 262 for een Mund, hvad han kun · før havde, fik to Munde at tale med –
FP, s. 21 t som vi paa en Maade allerede · før have berørt, hvor vi talte om den i
KG, s. 148 ndret Noget i hvad Menneskene · før have lært om at elske de Elskede, Vennen
NB3:57 er til at læse Blade, som ikke · før have læst. / / / Det har aldrig
EE2, s. 249 jennemløber de Stadier, vi · før have udviist som særskilte Stadier;
Papir 440 øbel, det har D. aldrig · før havt. / O, at jeg nu kunde, som jeg ønskede
OTA, s. 277 æringssorg havde den ikke · før havt. Og da nu disse Bestemmelser: riig
NB30:11 ndet. / Græsk. / / Der har jo · før Hegel levet Philosopher, som have paataget
Papir 369 re. At Forudsætningerne · før Hegel var voxet Mskene overhovedet, er
AE, note r jo været logiske Forsøg · før Hegel, men netop hans Methode er jo Alt.
SLV, s. 392 eningen er: i Øieblikket, · før Helbredelsen fra en heftig Sygdom indtræder,
Brev 81 lde have tjent mig som andre · før hende har gjort det – men nu, nu
NB12:138.c an. Mit Ønske er at døe · før hende, og længe vil det vel ikke vare:
Not1:8 n med Troen; men om denne er · før hiin ell. omvendt kan ei altid afgjøres.
SLV, s. 291 s Gjenstand. Alt Foregaaende · før hiin lille altercatio, hvad der i mine
NB24:54.c t. I mit stille Sind havde jeg · før hiin Nat ofte nok sagt til mig selv for
Papir 254 et jeg viser, deels at der · før hiin Ordre ikke findes udtalt noget Ønske
Papir 254 men at et saadant Ønske · før hiin Ordre skulde have faaet et Udtryk
Papir 254 Regjeringen og de Liberale · før hiin Ordre stod ligeoverfor hinanden som
Not11:13 rede før Natur end sige · før Historie, at det er det sig frit til Natur
AE, s. 235 endes om, at det Ethiske, der · før hjalp til Aabenbarelse ( medens det Æsthetiske
SLV, s. 131 nene til en Bøn. Længe · før hun atter saae op, var den Lille sprungen
G, s. 85 først bedragen af sig selv, · før hun bedrager en Anden, og derfor har man
FB, s. 192 n blev det dog, Sara var det, · før hun blev det. Det er tungt, ikke at finde
SLV, s. 203 til Aften. Var min Adfærd · før hun blev min i al Oprigtighed, ved den
2T44, s. 223 unde være kommen længe · før hun blev ved de fire firsindstive Aar,
EE1, s. 153 bination. I en tidlig Alder, · før hun endnu var fuldkommen udviklet, have
NB17:37 saa hviler Skjøgen ikke · før hun er tilintetgjort. / Om den Mishandling
EE1, s. 105 s jeg spurgte Zerline derom, · før hun gaaer paa Ballet: hvad er det for en
FB, s. 192 ragen, men Sara var bedragen, · før hun hengav sig. Hvilken Verdens Sorg ligger
F, s. 471 t noget Saadant var i Gjære, · før hun omhyggeligen iagttog mine Bevægelser.
EE1, s. 249 veed, at han er modbydelig, · før hun seer paa ham, hun seer neppe paa ham
Papir 247 a havde allerede længe · før hun ægtede Nero stor Indflydelse hos
EE1, s. 195 ab med hende, jeg var kommen · før hun, havde allerede ventet noget, da traadte
NB11:182 Røveren havde vel ikke · før hørt et Ord om Χstus. / Feilen
EE2, s. 211 Sjæl«, som vi · før i den psychologiske Overveielse af at ønske
EE2, s. 142 chläger, som jeg veed, Du · før i det Mindste har sat stor Priis paa. For
JJ:15 vil det sige, at Ingen er lykkelig · før i det Øieblik han har været det,
IC, s. 193 a lidet standses her Lidelsen · før i Døden, der, for saavidt dog ogsaa
NB17:105 iceret, til at den kan tilgives · før i Døden: jeg har Ret. Frygtelige Skyld.
NB4:116 paa Gud, og kan ikke finde Hvile · før i Gud. / / / Journalen NB4. Løst ark
AE, s. 441 ok ikke har bedet mange Gange · før i Livet, og det uagtet Scenen foregaaer
Brev 159.6 e troet at skulle handle · før i min Døds Øieblik, med mindre Du
Brev 159.4 troet vilde være sket · før i min Dødsstund. Dog der kunde jo ogsaa
TTL, s. 418 bagefter? Man har vel hørt · før i Verden, at den Vise havde en Engel, der
EE1, s. 69 har altsaa vel været til · før i Verden, men ikke aandelig bestemmet.
F, s. 498 efter en Maalestok, som aldrig · før i Verden, og dette Ord forkynder et Aflad,
AE, s. 490 o tilsyneladende har været · før i Verden, og dog er Alt Nyt. Dersom En
OTA, s. 154 vilket skal være hændt · før i Verden. Hvad vil han da? Vil han det
AE, s. 495 slet og ret som det er skeet · før i Verden: det er altid at foretrække
JC, s. 49 beredelse havde været Skik · før i Verden; han vidste, at Pythagoras paabød
Brev 304.3 e virkelig de sidste Par Dage · før igaar, at jeg paa Grund af Omstændighederne
KG, s. 68 at elske Næsten. Du, Mand, · før ikke Din Hustrue i den Fristelse over Dig
KG, s. 68 elske Næsten; Du, Hustrue, · før ikke Din Mand i denne Fristelse! De Elskende
EE2, s. 66 ve sig med en Rigdom, som hun · før ikke havde ahnet, og han ikke blot modtage,
EE1, s. 394 ngsel, mit Haab. Hvis der · før ikke havde været Udødelighed, da
PS ne glemme det, fordi det Evige, som · før ikke var, blev til i dette Øieblik.
AE, s. 393 og relativt til de relative. · Før ikke, thi førend dette er skeet, er
AE, note plet Papir, saa er det afgjort, · før ikke. / Hvilket er dette samme Subjekt?
NB5:23 v – naar det er forbi, · før ikke. Mit Liv skal ikke igjen være en
IC, s. 220 i det Øieblik han døer, · før ikke; thi før kan han jo endnu ikke
IC, s. 219 idlertid, maaskee dog Den, vi · før indførte talende, endnu engang vender
BA, s. 366 er en Prædisponeren, der, · før Individet bliver skyldigt, dog væsentligt
3T43, s. 82 ymret i Kjerlighed. Hvor han · før ingen Fristelse havde ahnet, der saae den
NB13:35 gt fra, hvad der laae deri, · før jeg bag efter indseer det. / Sandt er det,
EE1, s. 331 e hendes aandelige Tilstand, · før jeg begynder mit Angreb. De fleste nyde
NB20:62 tidligste Journaler ( fra en Tid · før jeg begyndte at være Forfatter) har
NB11:135.a allerældste Dagbøger ( · før jeg blev Candidat) staaer: Χstus er
NB22:164 igieus Individualitet, længe · før jeg blev Digter. Og det Faktum, hvorved
NB28:15 min tidligste Tid længe · før jeg egentligen begyndte at læse Plato
JC, s. 50 re Discipel ere forsvundne; · før jeg fik Lov at blive ung, er jeg bleven
SLV, s. 238 om min egen Smerte. Mit Liv, · før jeg forenedes med hende, var som et piinligt
NB18:44.a ven. / Forholdenes Stilling · før jeg handlede var denne. Officielt søgte
JJ:508 domme ikke maa unde mig Fred · før jeg har indseet min Vildfarelse; thi ikke
Brev 73 det vil vist ikke vare længe, · før jeg kan forelægge Dem hans egen Bevidnelse
EE1, s. 182 grændseløs ulykkelig. · Før jeg kjendte ham, da var jeg tilfreds. Ja,
EE1, s. 299 n. Dette Udtryk kjendte jeg, · før jeg kjendte ham, men han har lært mig
Papir 254.1 f det Historiske var skrevet, · før jeg kom i Besiddelse af Ostermanns Manuscript.
G, s. 47 Saavidt var jeg allerede kommen · før jeg lærte hiint unge Menneske at kjende.
NB15:114 endog blevet værre. Thi · før jeg modtog Naaden, havde jeg jo altid den
SFV, s. 43 rndom af, fordi jeg længe · før jeg nogensinde selv havde seet det, havde
Brev 84 eg tænkte over denne Ting · før jeg reiste fra mit Hjem. en gylden Nøgle
Brev 43 g mit Besøg hos Dig Dagen · før jeg reiste vistnok mere maatte forekomme
Brev 84 tere Middel. Det vidste jeg, · før jeg reiste, og jeg havde ikke reist, naar
Brev 87 r i min Pande. Hvad jeg sagde Dig · før jeg reiste, var jeg nærved at troe bestyrket,
NB14:12 ar det blevet mig bekjendt, · før jeg skrev til Bogtrykkeriet, havde det
NB20:12 Havde jeg faaet det at vide · før jeg skrev til Luno havde jeg dog ventet
SLV, s. 350 ind, at hun jo kunde døe · før jeg, vilde hun ikke forstaae, thi netop
Brev 115 , at Du ikke kjendte hende, · før jeg. – / Jeg boer meget uroligt,
Oi3, s. 192 ikke maatte behage Staten jo · før jo heller at fritage hele Geistligheden
AE, s. 266 om lille Barn og at døe jo · før jo heller, er en Dumhed, der er lige stik
Oi2, s. 163 dens Skyld!) faae det bort jo · før jo hellere – – / –
BOA, s. 151 nok nemmere at faae det ud jo · før jo hellere – om der ogsaa gaaer nogle
BA, s. 419 Aandens Anfægtelse, er jo · før jo hellere at blive aandløs. Naar man
NB28:76 lig Alle for vort Vedkommende jo · før jo hellere at blive Tanken om Døden
CC:13 just var Flyttetid, ogsaa jo · før jo hellere at flytte et andet Sted hen
KG, s. 224 drig at være født og jo · før jo hellere at forstumme i Døden: betænk
F, s. 524 nde det synes bedst for mig jo · før jo hellere at høre op. At vedblive desuagtet
Oi2, s. 154 or sin egen Skyld ønske jo · før jo hellere at komme ned igjen til Jorden.
KG, s. 177 r ellers altid at være, jo · før jo hellere at komme ud af Gjelden. Men
NB28:14 lerede Basil fE opmuntrer til jo · før jo hellere at lade sig døbe. /
NB27:80 ig, var det smukt saadan jo · før jo hellere at ville slippe fra det, med
NB7:68 ets Utaalmodighed, der da jo · før jo hellere begjerer at tømme Dødens
AE, s. 135 det Høiere, saa lad os jo · før jo hellere begynde, men Ulykken er, at
Papir 371:2 tale som de Andre, og jo · før jo hellere gribe efter de endelige Formaal.
4T44, s. 356 de eller gjør ham selv jo · før jo hellere høirøstet! Lad kun de
NB32:117 med Begreberne, og saa jo · før jo hellere ind i Livets Concrete, eller
KG, s. 199 at henføre) og luk saa jo · før jo hellere Kirkerne eller gjør dem til
4T43, s. 117 Job ikke var til, at han jo · før jo hellere kunde slappe enhver Tanke, opgive
NB28:53 Gevinst, Noget, som man jo · før jo hellere maa see at faae Fingre i. Der
JJ:482 amsende Methode, der siger Alt jo · før jo hellere og paa eengang, hvilket ikke
Oi6, s. 265 hos Præsterne, lad dem jo · før jo hellere overbevise Dig ganske om, at
NB36:12 r det Nye med Selviskhed, der jo · før jo hellere vil det Gamle tillivs, have
NB13:77 n blot, at man helst vil jo · før jo hellere være den Sag qvit. /
Oi2, s. 148 aatte see at blive fri for jo · før jo hellere, at det evigt har et Værd,
GU, s. 337 ere end udenfra) uddøer, jo · før jo hellere, det hjælper Dig jo ikke,
AE, s. 571 digen maatte ønske bort jo · før jo hellere, eller gjort saa ubetydeligt
EE1, s. 176 godt at han forlod hende, jo · før jo hellere, hun skulde snarere glæde
AE, s. 109 oragteligt Noget, som man, jo · før jo hellere, maa opgive. Maatte jeg ikke
KG, s. 183 man først og fremmest, jo · før jo hellere, maa see at komme ud af den,
NB10:136 urligviis ikke saadan Huhei, jo · før jo hellere, men med den meest gjennemførte
SLV det skal jo være færdigt jo · før jo hellere, og først naar det er færdigt,
KG, s. 346 at blive den Døde qvit jo · før jo hellere, saa kan han, aldeles upaatalt
AE, s. 538 t ønske Barnet Døden jo · før jo hellere. / Det er det nittende Capitel
SLV, s. 22 kel, at man opgiver den jo · før jo hellere. / Erindringens Fælledsskab
SLV, s. 63 , det er at blive ham utro jo · før jo hellere. Den første Idealitet vil
Oi8, s. 364 , og lader Straffen ramme, jo · før jo hellere. Men den egentlige capitale
BOA, s. 146 v bort og bliver henrettet jo · før jo hellere: har han saa gavnet Noget, og
BOA, s. 145 Men Utaalmodigheden siger: jo · før jo hellere; og den nervesvækkede Utaalmodighed
HH:2 det enkelte Individ hans Existents · før Journalen HH, s. [ 2] ( HH:3-5) / Troen
Brev 46 iber Schelling. Det var kort · før Juul. Jeg havde ventet, at Schelling, der
BA, s. 382 litative Spring. I Tilstanden · før kan der ikke være Tale derom. Naar man
NB5:40 jeg ved Døden er afgaaet ( og · før kan det ikke lade sig gjøre, thi saa
IC, s. 220 han døer, før ikke; thi · før kan han jo endnu ikke vide, om det ikke
Not13:5 lder Leibnitz og Idealismen · før Kant. / I Gotschedens Oversættelse af
FB, s. 209 rnene paa en Fridag allerede · før Klokken er 12 have gjennemleget alle Lege,
FEE, s. 50 Anledning til, at Mange, der · før kun betalte 3 Portioner Næringsskat,
JJ:99 ikke er mig ubekjendt, men jeg har · før kun ligesom været viet til den ved venstre
NB16:25 ind i Det, mod hvilket han · før kun vidste eet Redningsmiddel: at flye,
Not4:24 det samme Punkt som før; thi · før kunde man vel endnu være bleven staaende
EE:69 veder ikke den Sætning, de · før kunne bevise, naar man tegner Figuren anderledens
EE1, s. 251 a Bevægelsens Forandring. · Før laae hendes Illusion bagved hende i det
TAF, s. 299 ne Vinger, skjuler over dem, · før ladende sit Liv end at berøve dem dette
NB10:39.a jo allerede mere end een Gang · før lagt til Side ell. henlagt. / NB.                    NB.
DD:208 mp Pennefjær i Halsen jeg · før legede med ..... jeg føler allerede,
BI, s. 130 ng, saaledes er Sjælen til · før Legemet. Dette lyder vel i og for sig ret
AE, s. 263 ltat er, er opfattet, ligesom · før Lidelse, som en categorisk Bestemmelse
AE, s. 152 han blev færdig med Livet, · før Livet blev færdigt med ham, og denne
BB:7 amme Kunstnødvendighed, som · før lod os see F: i Auerbachs Kjelder, i Hexekjøkenet.
Papir 254 ny Udvikling, hvilken jeg · før lod staae hen; jeg ansaae det nemlig for
NB:153 ik i Husene at der holdtes Bøn · før Maaltidet. Det er nu forandret, man veed
SLV, s. 36 e var ikke saa skjønt, som · før Maaltidet. Han talede saaledes. /
SLV, s. 49 sten bleven skjønnere end · før Maaltidet; nu sad han og saae hen for sig
G, s. 43 relsen og dog hjælpe sig, · før man egentlig fik Sands for den; men desto
Not9:1 ten af begge ell. Gud-Msk. / · Før man erkjender Virkeligheden, maa man have
BA, s. 346 skulle forstaae Forklaringen · før man har forstaaet, hvad det er den skal
NB15:56.b ldrig begynde at meddele Tvivl · før man har Lægemidlet, og aldrig mere Tvivl
EE2, s. 303 indvies i de store Mysterier, · før man indvies i de mindre. Det ethiske Moment
4T44, s. 337 opgive Alt. Nei, man kryber · før man lærer at gaae, og at ville flyve
NB32:114 dem. Det er egl. i den Tid · før man skal handle, naar man ikke ret kan
EE1, s. 335 ndes. At skaffe Een tilveie, · før man veed dette, er altid betænkeligt;
EE2, s. 161 . Personligheden er allerede, · før man vælger, interesseret i Valget, og
EE1, s. 402 de været forlovet eengang · før med en Pige, som han slet ikke skal have
Papir 32 am bekjendt, han har ligesom talt · før med Planter og Dyr; han seer ikke blot
4T44, s. 374 ige, døer i Almindelighed · før Mennesket, hvis han end ikke griber det
NB5:86 r mig selv som jeg ønskede, og · før mere havde, da alle ansaae mig for lykkelig
BOA, s. 228 Umiddelbarheden, der netop er · før Methoden. / I de 4 sidste Bøger er A.
EE2, s. 157 u, at man kan liste bort lidt · før Midnat for at undgaae det? Eller forfærdes
NB17:23 er paa enkelte Punkter, som · før mig ikke have været kjendte. Altsaa
NB2:20 er altid de samme. Nu har der vel · før mig levet mange mange mange erfarne Msker,
NB9:11 Der har neppe levet nogen Digter · før mig, der saa dybt har vidst Beskeed om
NB13:36 mig, som det er gaaet Andre · før mig: nu, eller snart, ved Hjælp af Resultatet
Brev 84 ndigheder. Den sidste Dag · før min Afreise fulgtes Du med mig og fik en
G, s. 63 er til dette Forbigangne. Dagen · før min Afreise læste jeg i Adresseavisen:
Papir 595 aaskee erindrer De, at jeg · før min Afreise spurgte, om det ikke paa nogen
Brev 81 Alt. Du veed den sidste Gang · før min Afreise var hun vist i Theatret, du
BI, s. 137 l jeg idetmindste i denne Tid · før min Død falde mine Venner mindre til
EE2, s. 75 lstede ved adskillige Vielser · før min egen, jeg kjendte altsaa de hellige
Not15:4 tellectuelt.). / / Allerede · før min Fader døde, var jeg besluttet paa
KK:5 en blot som den havde været · før Moses, ikke Msk, som det var før Faldet)
4T44, s. 300 » om end ingen Anden · før naaede det i Verden, saa vil dog jeg naae
Not11:13 sig Bestemmende, allerede · før Natur end sige før Historie, at det
LP, s. 30 incorporerede i nye Individer, · før Nissen allerede høit forkynder sin Ankomst
Papir 1:2 ecumenerne Troesbekjendelsen · før nogle faa Dage førend Daaben. Deraf
Brev 75 ter S. Kierkegaard! / At jeg ikke · før nu bevidner Dem min varmeste Tak for den
SLV, s. 321 fremstillet mig som angrende · før nu, uagtet jeg dog angrer og har angret,
Brev 140 veed Du. Men Julen kommer · før Nytaar ɔ: det kirkelige Aar før
NB16:25 fuld naar det hænder som · før næsten bragte ham til at udaande og
EE1, s. 361 gtighed, hun har vist elsket · før o. s. v. For det Andet er det en god Gjerning,
Not9:1 ig Natur forenede som aldrig · før og aldrig senere, aldrig senere; thi ogsaa
HH:3 taphysik, Treenigheden) er uhørt · før og altsaa i en anden Forstand ny i Χsto.;
Oi7, s. 289 itideligheden den: at leve · før og efter aldeles verdsligt – og saa
Brev 265 skal være villig baade · før og efter Bordet – – jeg bliver
Not1:6 n Modsætning mellem Livet · før og efter den yderste Dom. Vi ere derfor
BB:2 r. Saaledes var det i Middelalderen · før og efter Troubadourerne som under samme.
2T44, s. 200 jeg Gud ligesaa høit som · før og elsker jeg Menneskenes fælleds Anliggender.
NB25:44 talt. Der var Mangen baade · før og senere der formastede sig til at udgive
Brev 59 er dette Princip skulde jeg endnu · før og snarere have besvaret denne Billet,
JJ:238 ander Noget, jeg ikke har læst · før og som er yderst Interessant og Poetisk.
NB16:21 elig selvstændig Personlighed · før og uafhængig af dens timelige Realisation
EE2, s. 322 Rædsel saae Verden aldrig · før og vil vel aldrig mere faae den at see;
BA, s. 403 r hans Angest i Øieblikket · før og Øieblikket efter, dette zittrende
NB6:64.a Vanskeligheden ikke bliver som · før om jeg tør paatage mig det, men at man
Not4:41 Udvei aaben, som han ogsaa · før omtaler, at det er et mislykket Experiment,
CC:13 issionæren – jeg har · før omtalt ham og skal ved Leilighed skildre
Not11:27 men her træder nu den · før omtalte Skaansel mod det Contraire til,
AE, s. 214 mtrent to Maaneder efter hiin · før omtalte Søndag. Det var sildigere, det
Not9:1 rst drives op paa Spidsen · før Opfyldelsen kunde komme. Den tilsyneladende
Papir 254 gen Mening i saa Henseende · før Ordren til Cancelliet angaaende Stænder
NB25:11 e Millioner, som have levet · før os. / hos Paulus / Stephanus. /
JC, s. 16 gang hørte, hvad der aldrig · før paa eengang er hørt i Verden, raabe
Papir 254 jo i Selvmodsigelse, da Du · før paastod, at Regjeringen netop var den active
Not4:38 de Forelæsning. / Gjennem den · før paaviiste Modsigelse ledes Fornuften ind
JJ:147 sk idyllisk, saa Ingen ahnede det · før pludselig hiint Ord lød ind deri og
SBM, s. 143 e jo var sikkret ved i Bøn · før Prædikenen at kalde ham tilstede; at
DD:86 erlighed i Systemet istedetfor det · før prælegomenisk blev holdt udenfor, hans
NB29:51 skulde indgaae i Guds Rige · før Præster og Professorer! / Det Officielle.
KK:2 n dette Maal falder da som den · før Realiseringen færdige Tanke og Beslutning
NB16:78 / / Bibel-Fortolkning. / / · Før reflecterede den hellige Skrift sig phantastisk
NB24:96 Reformationens Tid eller den Tid · før Reformationen. / / / Man siger, at disse
BI, s. 115 rker, alle de Dialoger, der · før Republikken afhandle een eller anden Dyd,
IC, s. 179 t skeete uden at Gud, om ikke · før saa dog i det sidste Øieblik, for at
EE:191 Lazarus, saa vil jo dog, om ikke · før saa dog i Dødens Stund, Guds Herligheds-Haab
NB27:81 r for, at de engang om ikke · før saa i Evigheden skulle fortryde, at de
CT, s. 267 engang Erindringerne, om ikke · før saa i Evigheden, staae anklagende op mod
NB11:94 han maa naae det, om ikke · før saa i Evigheden. / Men derfor have alle
KG, s. 306 r hans Bliven – om ikke · før saa i Evigheden. See, Den, der tillistede
4T44, s. 370 n lader sig røre, om ikke · før saa ved det sidste Suk, da naar det menneskeligt
AE, s. 70 de var det Samme, som det han · før sagde, fordi Formen og Indklædningen
BI, note gn. Heise Pag. 99): thi som jeg · før sagde, hvor herlige Anlæg han end besidder,
AA:14 gste Navne, deels have vi dog · før seet Folk, der i en fix Idee have udviist
AE indtil i sit 70de Aar; fjorten Dage · før sin Død netop imødeseer han et nyt
BA, s. 460 i Livet, han kan jo næsten · før sin Død træde af i en Exempelsamling.
DD:179 n der i sig har en Væren ogsaa · før sin Udtalelse i den actuelle Væren,
Not11:31 omme til. – Allerede · før Skabelsen havde Gud de tre Potentser, i
Not9:1 r ogsaa Benævnelsen Fader · før Skaberen, var han blot Fader som Skaber,
TAF, s. 300 Skjul under hans Kjerlighed. · Før skal han lade sit Liv – dog nei,
TAF, s. 299 delig bekymret i Kjerlighed; · før skal han lade sit Liv, end berøve Dig
CT, s. 306 Gange den syvende Gang! Nei, · før skal Himlen blive træt af at bære
OTA, s. 210 ale bliver ikke træt, nei · før skal Moderen blive træt af at pleie
AE, s. 263 at give Resultat. Der er vel · før skrevet en Bog uden Slutning, Forfatteren
SLV, s. 346 af Familiens Individualitet · før Skridtet beviser netop det Modsatte; og
Papir 445 blot at ymte derom – · før skulde en død Mand falde paa at snakke
TAF, s. 300 ed sin Død over Din Synd; · før skulde han – hvis dette var fornødent,hvis
TAF, s. 300 ort med den ene Gang – · før skulde han endnu engang lade Livet, for
AE, s. 43 Løsagtighed. / Som Bibelen · før skulde objektivt afgjøre, hvad der er
BA, s. 346 Bestemmelse af Skyld og Synd · før Skyld og Synd, og som dog ikke er Skyld
EE1, s. 129 ge, den ene Magt er allerede · før Slaget Seierherre, den flygter og undviger,
Papir 254 en betydningsfulde Taushed · før Slaget, betinger ny og kraftig Virksomhed;
EE1, s. 173 den har unddraget vort Blik. · Før Slaget, hedder det, kom Saul forklædt
SLV, s. 310 g, Du høitidelige Stilhed · før Slaget, lad det være Bønnens, der
NB25:23 Den gl. Napoleon kunde sove · før Slaget. En Heros bærer intensivt sin
F, s. 489 n indtræde ligesom Bønnen · før Slaget; at lade Ordet bryde frem som Kampens
BI, s. 225 g selv fra Andet. Netop fordi · før Socrates dette Selv ikke var, derfor var
Brev 41 eg dog maaskee naae, at komme · før Solens Nedgang. Magistraten, Politiet ere
BI, s. 337 ever Alt dette, og medens Alt · før sov omkring ham, saa vaagner nu Alt, men
BA, s. 380 jeg siger, at for et Individ · før Springet Sandseligheden er sat som Syndighed,
Not4:27 nkt, hvor det ikke længer som · før staaer » spröde« lige
NB25:23 eviis er dog, at han Natten · før Statscoupet imellem 2 og 4 løb urolig
Brev 39 ravsteen anbringes de Ord som · før stode paa hiin lille Støtte. /
EE2, s. 96 er, staae de høiere end de · før stode. / Kirken henvender sig derpaa til
EE1, s. 188 interesserer sig for hende, · før Stykket begynder, Tilskueren skjænker
AA:22.2 klingen, Adam og Eva vare sig jo · før Syndefaldet ikke Kjøns Forskjel bevidst.
Not1:4 ius. / a) foedus naturæ ( · før Syndefaldet) b) foedus gratiæ. –
BA, s. 338 et om, hvorledes Mennesket var · før Syndefaldet, efterhaanden som Forstanden
BA, s. 354 skjelligheds Tilstedeværen · før Syndefaldet, kun at den dog ikke var, fordi
NB22:127 synes Mange utroligt, hvem det · før syntes dunkelt.« / / Neander: Chrysostomus
EE2, s. 301 et end den, Du før gjorde. · Før talte Du om det intellectuelle Venskab,
Papir 391.1 t er besynderligt nok, da jeg · før talte om, at Maadeholds-F. tænker som
NB8:31 std. end før? Ingenlunde. Men · før taug alle Præsterne; thi da var Levebrødet
LA, s. 48 ligen skrækket op længe · før Tiden af Ungdommens Illusion og jaget ind
AE, s. 152 den Enkelte bliver færdig · før Tiden eller bruger hele Tiden. Her er altsaa
EE1, s. 334 Jomfruer, hvem det længe · før Tiden er saa geläufigt at tænke
OTA, s. 358 den lærende Yngling, der · før Tiden finder Skolegangen for lang: bliv
3T44, s. 239 e vorde mismodig og længe · før Tiden keed af et Liv, ved hvis Slutning
SLV, s. 189 der kunde krænke hende og · før Tiden rive mig ubesluttet ud af Øvelsens
G, s. 36 et eller for opløben eller · før Tiden standset i Vexten; kort, et i en
Oi8, s. 363 are sig som hvad den er, ikke · før Tiden være seet, hvorimod det, naar
PS, s. 304 i Henseende til Troen aldrig · før Tiden, ɔ: aldrig i Tiden; thi hvor
3T44, s. 240 man gjøre den ikke gammel · før Tiden, at den ikke skal tømme den Bitterhed,
JC, s. 22 keligt, blev han træt deraf · før Tiden, da pleiede han at bruge et saare
EE1, s. 392 for Alt i Verden ikke blive · før Tiden, det vil sige før den Tid, da
LA, s. 97 barelse, men plumres længe · før Tiden, og til Vederlag trækker den selviske
LA s Vanskelighed har gjort vanskelig · før Tiden,« er Royalist; dennes Søn
NB25:34 ømme, og han blev gammel · før Tiden. / Saaledes gik 15 Aar. Da skete
EE2, s. 221 ligesom kommen til Evigheden · før Tiden. Han hensynker i Contemplation, han
AE, s. 152 jo en Feil at blive færdig · før Tiden. Sæt, det opgaves et Menneske
BI, s. 357 a at ville have det Fuldkomne · før Tiden. Virkeligheden faaer derfor sin Gyldighed
FB, s. 132 t er ikke værd at sørge · før Tiden; det usle Haab, der siger: man kan
Papir 306 er om de forbigangne Tider · før Tidens Fylde kom, hvilke begjerede at see,
Brev 155 mig forhindret i at komme · før til Aften / Din S. K. / Til /
EE1, s. 330 foretrækker at komme lidt · før til Fru Jansens og om muligt møde hende
SD, s. 224 selv ( som havde han maaskee · før tilgivet sig selv Synder; en Gudsbespottelse),
BI, s. 130 st, hvorledes Ideerne ere til · før Tingene, og i hvilken Forstand, saa seer
Oi1, s. 131 le Dag, saa stille er det kun · før Torden; og saa bryder det løs. /
AE, s. 435 rre var Tilfældet længe · før Trangen til en ny Psalmebog blev nævnet?
4T44, s. 299 lt, bitter Kalk at tømme, · før Trøsten kommer. Derfor er det altid
NB:101 da gjerne sige, hvad de ikke · før turde sige, nu da Faren er forbi; men de
Papir 344:1 om Efteraaret. Har Du · før tænkt over Andet, saa tænk om igjen.
FB, s. 159 ilbage til Abraham. I den Tid · før Udfaldet var Abraham enten i hvert Minut
EE1, s. 94 . Stærkere end nogensinde · før vaagner nu Sandseligheden i hele sin Rigdom,
CT, s. 185 immelraabende, som den aldrig · før var bedreven og aldrig skal det senere,
Not11:16 , og bliver fri Tænken, · før var den blot nødv: Tænkning. Den
Not4:10 Middel«, medens det · før var det blot Endelige i Modsætning til
Not11:26 dee og er nu virkelig Gud, · før var det blot substantielt ell. efter Mulighed
EE1, s. 180 Øieblik er Alt forandret; · før var det hende dog, som om hun kunde tale
FF:184 ilfælde ( tiers etate Bugvrid) · før var det Hovedpine / d. 19 Feb: / Det Dialektiske
SLV, s. 310 r ud i den stille Aften, thi · før var det ikke stille. Stille, ikke i phantastisk
NB24:66 ogtrykkerkunstens Opfindelse, at · før var det ikke Tidens Fylde, og at han saa
Not4:41 enske Analogie, og hvad der · før var en Hovedinddeling bliver nu en Subdivision
NB32:99 nderne fra Stedet, hvor der · før var god Søgning, at jage dem bort istedetfor
NB22:20 dvocat« Defensor – · før var han Dommeren. / / / Pascal. /
OTA, s. 376 e hændte mig, hvad aldrig · før var hændt noget Menneske, om der Intet,
IC, s. 51 o. s. v., om Du, hvad aldrig · før var hørt eller seet, forenede alle menneskelige
NB22:140 ørst rigtigt beruset og · før var man ædru – og dog er det Crisen.
DD:208 declamerer høit for sig: · Før var min Ære som et speilklart Skjold
Not11:37 igt at være overvundet. · Før var Principet Ouranos som Himmel, Hersker.
BB:7 maaskee med Margr: Indre, som · før var reent og uskyldigt foregaaet den Forandring,
Papir 254 ig Forandring; Pulsen, som · før var rolig, begynder nu at jage lidt. –
EE1, s. 161 etisk Natur. Hendes Liv, som · før var roligt og stille, bliver nu, bestandigt
2T43, s. 24 m Fremmede. Hans Hjerte, der · før var saa rigt paa Ønsker, var nu blevet
SLV, s. 296 lles Øine, hvilket aldrig · før var seet. Han havde kun uægte Børn
NB23:60 iedere / ere afmattede; der hvor · før var Springfjeder, er nu Vrøvl ( Grunde,
Not4:21 d afhænger dets Sandhed. · Før var Visheden eet med dets ( Objektets)
NB7:35 ør Sagen værre end den · før var. Dertil svarer saa Luther: hvilken
CT, s. 199 gentligen ikke burde gjøre · før ved Enden, og hvad især er besynderligt
BI, s. 242 , fordi Straffen her, ligesom · før ved Mulcten, hæver sig selv. En Mulct
AE, s. 503 aldes i Spøgen, ganske som · før ved Opfattelsen af Lidelse. Humor fatter
Brev 135 g over, at jeg kjørte alene. · Før veed Du, at jeg aldrig kjørte ene, men
Papir 13:3 get en Tid? / Har Tiden været · før Verden ell. først med den? / Kan der
Not11:28 og behøver ikke Verden. · Før Verden er, er han Herre over den ɔ:
IC, s. 170 med den Herlighed, han havde · før Verden var. Han er Den, hvem al Magt er
OTA, s. 362 et Rige, som Eder var beredt · før Verdens Grundvold blev lagt – og
FF:191 ver det Rige, Eder er beredt · før Verdens Grundvold blev lagt!« /
CT, s. 93 lt ( den Herlighed, Han havde · før Verdens Grundvold blev lagt), lydig i at
OTA, s. 349 gde den Herlighed, han havde · før Verdens Grundvold blev lagt, ja, hans Valg
EE:56 ghed, hvormed jeg haver elsket Dig · før Verdens Grundvold blev lagt; hvorfor vil
FQA, s. 9 g. Neppe var Mennesket skabt, · før vi allerede finde Eva, som Tilhører
EE1, s. 432 tyrtede, kun ikke eet Secund · før vi ere paa Stedet. / d. 25. Sept. /
CC:22 Vanvid – Afsindighed! / · Før vilde man gjøre Menneskene til Brøks-Mennesker;
Papir 254 hed, saa at Udtrykket, man · før vilde undskylde ved Varmen og Blodcirculationen,
Not11:22 ighed lader sig forestille · før Virkelighed, saaledes en Maskine, et Kunstværk.
SLV, s. 391 høiere end Virkeligheden · før Virkeligheden, altsaa i Illusion, den religieuse
SLV, s. 396 end al Virkelighed, ikke som · før Virkeligheden, men som efter Virkeligheden.
SLV, s. 394 af en Idealitet, der ligger · før Virkeligheden, seer Skjønheder hos den
SLV, s. 219 hun har kjendt mig længe · før vor Forlovelse, hun er ofte nok Vidne til
BOA, s. 91 mstille det, som havde Verden · før været god, men nu i de sidste 14 Dage
NB12:7 Denne Tanke har ogsaa engang · før været mig nærværende just i Forhold
EE1, s. 98 incip – har den aldrig · før været opfattet i Verden; det Erotiske
NB2:173 id. Han har allerede engang · før været saa heldig at forudsige, at den
NB2:204 klage Samtiden, som havde Verden · før været saa rar. Nei, hvad mig angaaer,
G, s. 9 e til Berlin, der har Du engang · før været, og nu overbevise Dig om en Gjentagelse
NB30:110 ikke længe varede det, · før Ægteskabet var i fuld Gang blandt de
EE1, s. 424 , og altsaa maa der Tid til, · før Øieblikket kommer. / Har jeg nu i mit
SLV, s. 29 thi vor Herre mætter Maven · før Øiet, men Phantasien gjør det omvendt.
EE1, s. 34 ger vor Herre mætter Maven · før Øinene; det kan jeg ikke mærke: mine
IC, s. 108 Søn farer op, hvor han var · før«. Altsaa han, saa langt fra at give efter
NB26:14 han var død et Par Dage · før) for ikke at standses. / Saa vidste jeg
G, s. 84 havde sagt det hundrede Gange · før); » jeg har elsket Dig høiere end
AE, s. 353 en kommer ligesaa rigelig som · før, af ham selv betragtes som det Tilfældige,
SLV, s. 106 hed, atter der, hvor han var · før, aldeles paa samme Sted, ved den Elskedes
OL, s. 29 om Grund, hvorfor det ikke kom · før, at » han tidligere havde noget bedre
SLV, s. 413 dialektisk. Derfor sagde jeg · før, at hvis Experimentets quidam havde havt
SLV, s. 187 t ikke. Men intet Øieblik · før, at ikke min Død giver hende en Forklaring,
NB:46 gighed at jeg viser mig mindre end · før, at jeg er kjed af det ell. ikke vil udsætte
DD:89 er, at jeg ikke er bleven det · før, at jeg først haver villet forsøge
NB9:57 men at jeg ikke har villet reise · før, at jeg har villet anstrenge mig, som jeg
Oi10, s. 418 g virkelig ikke havde vidst · før, at tyndt Øl hedder: Convent-Øl. Dersom
EE1, s. 421 skjønnere end nogensinde · før, begge Ringe i Veiret og sagde ved sig selv:
BI, note etfor at gjendrive mig, ligesom · før, da Du kaldte Vidner frem imod mig ....
BOA, s. 157 mmen Sandheden nærmere end · før, da Ingen forstod ham. Ak, Ak, det er en
NB30:113 er blevet dunklere end han var · før, den aabenbarede Gud ubegribeligere end
BOA, s. 189 ære er jo dog vel ikke til · før, der er altsaa foregaaet en Forandring i
NB31:115 ldags leve, fandtes aldrig · før, deres hele Liv er idel Pligt-Opfyldelse.
NB20:120 m til at udgive Skrifterne · før, derom tvivler jeg intet Øieblik. /
NB6:62 saasnart jeg er død, ikke · før, det hører med til Poenitentsen og til
NB13:86 n ikke slet saa sikkert som · før, det synes dog at maatte trække sammen
EE1, s. 425 ortvivle over. Et Øieblik · før, det vilde ikke have beskæftiget mig,
IC, s. 178 de Du aldrig selv hørt det · før, eller før fortalt Nogen det; fortæl
4T44, s. 351 jælper; thi hjalp den vel · før, eller har der ikke været enkelte Øieblikke,
Brev 159.6 skulde have forlangt det · før, eller noget ydre Forhold. / verte /
EE2, s. 19 smaal, om hun ikke har elsket · før, eller om han selv ikke har elsket Nogen
SLV, s. 83 ge Dig til at glemme det, som · før, eller prygle Dig, eller Du maa lade være
NB23:40 r. Og En, som ikke troede · før, er der nu nogen Grund for ham til at troe,
CC:1.h n vendte tilbage til hvor han var · før, for da at indtage Himlen. / אָב‎,
TSA, s. 104 g efter Tænkningen ( ikke · før, foran Tænkningen) mod Tænkningen.
BOA, s. 221 og efter Tænkningen ( ikke · før, foran Tænkningen) mod Tænkningen.
LA, s. 52 sentligen klarere end han var · før, han har blot hovedkulds trukket sig tilbage
NB:36 lers Artikel kommen en Maaned · før, havde han intet Svar faaet. Jeg kunde da
SLV, s. 249 forstaaet mig selv saaledes · før, havde jeg ikke begyndt derpaa. Og nu synes
Papir 254 den vilde jeg ikke omtale · før, hvor der alene var Tale om den ny Udviklings
4T44, s. 310 lv i det Indvortes, ikke som · før, hvor det dybere Selv stred med det første
EE1, s. 103 orfører mangler han Tiden · før, hvori han lægger sin Plan, og Tiden
AA:4 Veiret; men jeg har ikke seet · før, hvorledes et saadant Parti tager sig ud,
NB4:155 r mig selv igjen, bedre end · før, hvortil dette just har været mig behjælpelig.
NB12:138.b accentuere hende. Og om ikke · før, i Evigheden vil hun forstaae mig. /
SLV, s. 235 id præcise, ikke et Minut · før, ikke et Minut senere, ikke et Tempo hurtigere
EE2, s. 213 lv, ganske den Samme, han var · før, indtil den ubetydeligste Eiendommelighed,
Brev 17 beider lettere og sundere end · før, ja, at dette virkeligen har tjent mig til
NB5:126 ig jeg var havde jeg aldrig anet · før, jeg havde egl. ingen Maalestok haft for
JC, s. 36 rende af Iver for, at det jo · før, jo hellere skulde blive et Forbigangent,
LP, s. 45 skee tydeligere end nogensinde · før, kort sagt, af et eneste Ribbeen at skabe
SLV, s. 24 l min Afkrog. Jeg kjendte den · før, længe før, nu har jeg lært ikke
NB15:128 ende til hvad er det Samme sagt · før, maaskee mange Gange før – og saaledes
AaS, s. 43 gielder Noget, det er hørt · før, men at hver Mand er et Parti, det er uhørt.
EE2, s. 219 lever ikke saaledes deri som · før, men deraf følger ingenlunde, at man
OTA, s. 324 ster og Broder mindre end · før, men elsker Christum saaledes mere, at han
IC, s. 194 paa nogen længere Tid end · før, men følt sig svagere og det Evige længere
EE2, s. 173 ver ikke en anden end han var · før, men han bliver sig selv; Bevidstheden slutter
NB2:260 skeet. Det er skeet mange Gange · før, men han har ikke villet lade sig støde.
SLV, s. 118 r min, jeg har aldrig elsket · før, min Bøn er det, at jeg ikke maa elske
SLV, s. 66 ae hende, og var man det ikke · før, naar man har forstaaet hende, bliver man
EE1, s. 238 eslutning ikke været fast · før, nu blev den det. Jeg maatte dog see, hvad
SLV, s. 24 kjendte den før, længe · før, nu har jeg lært ikke at behøve Natten
SLV, s. 239 eg ikke agtet og æret som · før, nyder jeg ikke Anerkjendelse, mere end
4T44, s. 308 , jeg bliver aldrig glad som · før, o, som dengang, da min Sjel higede derefter;
NB4:67 rfor jeg ikke kan blive forstaaet · før, og at det er min Opgave, Selvfornegte
EE1, s. 277 ronen, det er skeet saa ofte · før, og den gamle Keiser falder i Prisen. I
EE2, s. 210 paa den med andre Øine end · før, og Din Aand skal frigjort svinge sig op
NB11:25 ordærvede Tider, har man seet · før, og enhver Tid er det da mere ell. mindre.
SLV, s. 239 ikke Anerkjendelse, mere end · før, og er dette ikke i Verdens Øine Habiliteten,
OTA, s. 274 hver Dag sin Føde ligesom · før, og forsaavidt den tog lidt knappere til
Papir 69 aa ere vi ligesaa nær som · før, og Grundtvigs Theorie har slet ingen Betydning.
EE1, s. 183 l jeg græmme mig mere end · før, og hvo kan græmme sig som jeg!«
NB24:54 ar død een eller to Dage · før, og jeg havde ikke hørt det; og først
EE2, s. 106 l jeg ikke af samme Grund som · før, og tillige fordi jeg altid anerkjender
JJ:99 e som om jeg aldrig havde havt den · før, om den end ikke er mig ubekjendt, men jeg
SLV, s. 263 . Havde han været flittig · før, saa blev han det nu desto mere, og Smerten
NB10:177 ledes, at naar det ikke var til · før, saa bliver det til. Thi nu er det dog blevet
Brev 239 ukt af Dem!) at Alt er som · før, saaledes vilde jeg jo ved at modtage den
EE1, s. 228 deri, at man har hørt det · før, som at man ikke har hørt det, seer en
EE2, s. 292 lisation, jeg aldrig har seet · før, Stedet har jeg ofte nok seet anført,
EE2, s. 207 har ikke været til · før, thi det blev til ved Valget, og dog har
JJ:236 aldrig har siddet paa nogen Hest · før, troede jeg, at det at ride var saaledes,
EE1, s. 222 jo allerede hørt eengang · før, træt ikke vor utaalmodige Længsel;
Brev 78 nde og sidst, og maaskee længe · før, vel vilde kjede og trætte. / Nei. Men
AE, s. 105 rdigt. Vidste han det da ikke · før, vidste han det ikke den Gang han lod sin
JC, s. 55 rst til: Natten er een Dag · før. ῾Η νὺξ, εϕη,
Papir 247 det indtræffe nogle Aar · før. – / Der er vist neppe Nogen blandt
Brev 159.6 selv maatte have forlangt det · før. / Grusom var jeg, det er sandt; hvorfor?
NB16:87 eget mere anstrenget end det var · før. / Havde han holdt strengt paa det, saa
JC, s. 58 elig af hvad der har været · før. / I Realiteten som saadan er der ingen
NB32:105 store Præste-Penge som · før. / Intet er mere svækkende Indtrykket
EE2, s. 314 Dig ligesaa ofte hos mig som · før. / Ultimatum / Maaskee er det gaaet Dig
OTA, s. 274 den sit rigelige Udkomme som · før. Ak, og dog var der foregaaet en stor Forandring
NB2:157 eg har fremsat dem, endsige · før. De tænke alle i omvendt Retning, i Retning
NB2:163.a optegnet eet eller andetsteds · før. Den Idee med China har beskæftiget mig.
SFV, s. 49 Bog, der altsaa var skrevet · før. Der blev ikke sat eet Ord til eller taget
EE1, s. 389 or, at jeg kunde have elsket · før. Der gives Haandskrifter, i hvilke det lykkelige
AA:12 en ganske anden Betydning end · før. Det er dette Faustiske Element, som for
Papir 370 lsens Vilderede som aldrig · før. Dette er denne Tids Uredelighed. Skulde
JC, s. 38 dt Maade kom ligesaa vidt som · før. Dog dette var ikke nok; han opdagede tillige
OTA, s. 334 et andet her paa Jorden end · før. En Christen kan komme til at lide ganske
NB6:80 endnu mere af Læreren end · før. Han forstaaer det og hvorfor? fordi det
G, s. 38 B. formaaer, har jeg ikke seet · før. Han kan ikke blot gaae, men han kan komme
SLV, s. 287 d finder sig lykkeligere end · før. Her gjaldt det om Uendelighedens Frihed
NB12:138 jeg havde vel givet efter · før. Hun var virkelig kommet til at give sig
JC, s. 19 sat men paa en anden Maade end · før. Hvad der paa Spadseretourene forlystede
NB22:146 lidenskabeligt ved mig end · før. I saa Fald var da Alt tabt. Jeg kjender
F, s. 503 n er færdig, men heller ikke · før. I vore Tider betragter man det anderledes
KG, s. 157 e at vide, end han vidste det · før. Men Den, der » veed alle Ting«,
Brev 159.7 selv maatte have forlangt det · før. men redeligt har jeg holdt hvad Du til
NB2:109 evige og absolute Gyldighed som · før. Men vil man sige: Ingen kan dog holde ud
AE, s. 390 ndnu mere lidende end han var · før. Naar man udelader dette, saa gjør det
SFV, s. 22 ømte anderledes om det end · før. Nei, har jeg nogensinde staaet mig godt
NB23:40 ogen anden Grund derpaa end · før. Og En, som ikke troede før, er der nu
NB7:9 Ro, som jeg ikke har havt den · før. See, om jeg nu døde, var min Død
NB10:39 mig paa en nogen anden Maade end · før. Tidligere har jeg altid holdt paa at udgive
Brev 56 ilighed til at skrive nu end · før. Tidligere troede jeg, at det ikke kunde
KM, s. 15 r,« saa siger jeg, som · før: » Madam, der staaer en Skræder.«
NB5:59 ld. / Havde jeg aldrig elsket Gud · før: blot hvad han har gjort for mig i den Tid,
OTA, s. 137 vier i hvad denne ikke vidste · før: den Alvidende faaer ikke Noget at vide
EE1, s. 370 re, at jeg aldrig har elsket · før; dog det gjør Intet. Jeg er ikke bange
EE2, s. 19 an selv ikke har elsket Nogen · før; men det er Livets Alvor, og dog er det
NB3:28 tærkt. Jeg har ikke bedet · før; men har han troligt holdt saa længe
Papir 69 e hvorledes det har været · før; men lad de Andre ogsaa det. Imidlertid
BOA, s. 192 staae saa levende for ham som · før; men understaaer en Saadan sig væsentligen
EE1, s. 371 ndnu mere af Licentiaten end · før; thi De har altid troet, at han havde en
Not4:24 lunde nu paa det samme Punkt som · før; thi før kunde man vel endnu være
Not13:49 ager et høiere Trin end · før; thi om der i Verdenshistorien er en Bevægelse,
NB13:92 ebet Sagen langt snildere an end · før; thi see nærmere til, skal Du see de
NB8:31 rkere Angreb paa Χstd. end · før? Ingenlunde. Men før taug alle Præsterne;