S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
IC, s. 162 er forfører vilde sige det · fører – derpaa holde inde, slet Intet videre
Not2:14 etrække for det Liv hans Helt · fører – og hvorvidt er det rigtig i denne
PPM, s. 138 radical Cur; hans Prædiken · fører aldrig paa noget Punkt det Christelige
Not10:1 mod ikke dramatisk; thi den · fører Alt hen til Charakterens Inderlighed. I
Not10:1 episk Collision. Den sidste · fører Alt hen til Charakterens Natur-Side, derfor
EE:165 dikant som Mynster, der bestandig · fører Alt tilbage paa Individet og der maa Slaget
NB24:54 læser aldrig Sligt efter, og · fører altid en Hoved-Oversigt i Hovedet.) /
KG, s. 161 Alt af Dig. – Saaledes · fører Apostelens Ord, ret forstaaet, just til
BI, s. 71 lse. Om derfor end Betragteren · fører Begrebet med sig, gjælder det dog om,
BI, s. 273 ctive Friheds Princip, at man · fører Bevidstheden i sig selv. Herved er nu det
EE1, s. 88 r det kun forsaavidt som den · fører Bevidstheden tilbage i Umiddelbarheden
NB17:74 Et Vidne er En, der umiddelbart · fører Beviset for den Læres Sandhed han forkynder
3T43, s. 91 selv var, hvad hele hans Liv · fører Beviset for, det ønsker han hver Enkelt
KG, s. 162 jendt aldrig af sig selv, den · fører blot mere og mere vild, saa det bliver
DJ, s. 70 rduft virker bedøvende; det · fører bort i det Uendelige, ikke med Lystens
KKS, s. 96 om, da han sagde til ham: Du · fører Cæsar – og hans Lykke. Ja, dersom
BA, s. 403 ren: » seil Du kun, Du · fører Cæsar og hans Lykke.« Alt kan
BI, s. 124 eskriver, tør sige, at jeg · fører daarlig Snak, og taler om Ting, som ikke
AE, s. 496 m denne Færdighed i Omgang · fører de enkelte Individer til ogsaa i Inderligheden
NB12:185 dem til Χstd, at den · fører dem bort derfra. / Mening skal der være
Brev 264 aledes – at jeg ikke · fører Dem paa gale Veie – ved at faae Dem
NB:73 s at føre til Gud. Ja vist · fører den – paa den fornemme Maade til
AE, s. 177 af forskjellig Art, bestandig · fører den bort fra Subjektet, hvis Tilværelse
EE2, s. 93 vise tilbage paa det Almene, · fører den de Elskende hen til de første Forældre.
NB13:86 ste Kjerlighed tro; tillige · fører den et alle Næringsdrivende aldeles
KG, s. 329 netop i det samme Øieblik · fører den gudelige Betragtning ham i en ny Strid,
BA, s. 458 og Smaalige ud af ham, og da · fører den ham derhen, hvor han vil. /
Not11:2 r en Plante, erindrer jeg den og · fører den hen til det Almene, idet jeg anerkjender
DD:27 um hoc et propter hoc paa eengang) · fører den ikke nødv: Læren om Kirken, om
EE1, s. 344 atten af Hovedet paa ham, og · fører den med en jævn Fart, netop paa en Alens
OTA, s. 206 men dog sammestedshen. Taus · fører den styrende Nødvendighed ham fremad,
BI, note mmer i Extremiteterne, Ironien · fører den tilbage i Personlighed, afrunder den
OTA rætte, opmuntrer den forsagte, · fører den vildfarende tilbage, husvaler den stridende;
NB15:91 vis det ikke var klart, at Hegel · fører denne det Ondes Tilstedeværen tilbage
AA:12 jeg gaaer over Rubicon! Vel · fører denne Vei mig til Kamp; men jeg vil ikke
NB28:24 iere end hine Herlige. / · Fører denne Vei til London? Dog vistnok kun naar
NB28:24 forresten er alle Aands-Evner. / · Fører denne Vei til London? Dog vistnok kun naar
NB28:24 / Epigram. / / IV. / / » · Fører denne Vei til London?« »
DD:165 chr. Livs Centrum igjen, den · fører derfor ikke Blikket ud i Noget Hiinsides,
G, s. 96 eg har ligesom født ham, og · fører derfor som den Ældre Ordet. Min Personlighed
NB26:106 kke, at der er en Vei, som · fører dertil, jeg negter blot, at den Vei gjør
OTA, s. 350 en eneste Vei, der i Sandhed · fører dertil: Lidelser. – Menneskene ville
KG, s. 124 i Kjerligheds-Forholdet ikke · fører det andet Menneske til Gud, saa er Kjerligheden,
OTA, s. 168 øre Dig – thi evigt · fører det Dig til Seier, lad det timeligt føre
BI, s. 129 nnesket sandseligt paavirkes, · fører det disse Sandse-Indtryk hen til visse
OTA, s. 281 e er Deeltagelse. / Saaledes · fører det forelæste Evangelium den Bekymrede
OTA, s. 298 selv Trøsten. / Saaledes · fører det forelæste Evangelium den Bekymrede
NB16:64 sig for at lyde, og derfor · fører det Hele over i andre Kategorier, ligesom
NB19:31 op. / Men saa længe jeg · fører det Liv, jeg nu fører, kunde det dog
Papir 150 en Udvikling i en Slægt · fører det med sig, kun nemlig som saadan kan
BOA, s. 164 er anstrængende, som Sagen · fører det med sig. Hans Fortjeneste er den: ved
TSA, s. 76 en i Sandhed er for mig, saa · fører det mig til Døden, det maa ende med,
OTA, s. 395 man skal igjennem, men saa · fører det ogsaa til Salighed. Trængselen er
EE2, s. 100 er sig i det, der opleves, og · fører det Oplevede tilbage til sig; den er altsaa
AE, s. 124 høitidelige Opfattelse, da · fører det prisede Navn os stundom flere Aarhundreder
F, s. 523 r stolt, Nei! men mit Væsen · fører det saaledes med sig. Farvel! Fordre ikke
FF:71 ge velbekjendte Stæder, – · fører det skjønneste Beviis for Sjælens
AE, s. 505 ge sig af det Dialektiske, og · fører det til den Ende over i Abstraktionens
BI, s. 198 keren i ethvert enkelt Moment · fører det tilbage i sig selv; men denne Tilbageføren
Not11:37 ndeligt og den Potens, der · fører det tilbage til sit an sich. Her er ny
AE, s. 537 aget Forfærdelsen fra; man · fører det uskyldige Barn til Gud eller Christus.
NB25:55 le og betragte – jo mindre · fører dette de Hørende til at gjøre derefter,
NB17:93 ftiger mig med det Religieuse, · fører dette meget anstrengede Liv – Verden
EE1, s. 383 mmerne og Flugtens Lyst. Jeg · fører Dig bort, ikke fra nogle Mennesker til
NB11:52 art, er Du bange for at den · fører Dig forvidt: saa antag blot een Tilhænger:
4T43, s. 136 at Guds Aand er god, og · fører Dig i det jevne Land.« ( Ps. 143,
OTA, s. 322 støtter ved den Syge; den · fører Dig ikke med Magt tilbage, naar Du er faret
KG, s. 248 ved at haabe. Christendommen · fører Dig ikke op paa et noget høiere Sted,
OTA, s. 283 vigtigt Ærende, og Veien · fører Dig langs Havets Bred: da tag Dig iagt.
NB27:18 n i ubetinget Lydighed, der · fører Dig til at blive offret. Dette hele Honorar
CT, s. 162 re Dig til Maalet: hvad der · fører Dig til Maalet er Medgang. Hvor forandret!
CT, s. 162 te af alle – dersom den · fører Dig til Maalet, at den saa er Medgang.
Brev 143 g Søvn falde paa Dig og · fører Dig til mig, og Du veed det ikke, mit Brev
AE, s. 395 en Lykken. Paa den anden Side · fører Digteren ( der jo bestandigt kun maa operere
SLV, s. 451 jønnet af sin Samtid, han · fører dog en underlig Tale, ved at forjætte
NB20:8.a længere bort fra Sandheden, · fører dybere og dybere ind i Sandsebedragenes
EE2, s. 223 dem den Traad i Haanden, der · fører dybere og dybere ind i Veemodens Lønligheder,
BI, s. 120 af Positivitet, eftersom den · fører Dyden tilbage enten paa en Naturbestemmelse
KG, s. 214 ldet. Dersom saaledes en Mand · fører en Bygning, der er tredive Alen høi,
NB17:5 stlene, for hvilke jeg altid · fører en egen Conto. / Men Vanskeligheden er,
LA, s. 22 Livs-Anskuelsen, og Novellen · fører En ind i den Verden, som Anskuelsen skaberisk
Papir 250 Sein svarende Tænkning, · fører en indre Nøden og Nødvendighed, en
Brev 75 man forstaaer ved Fuldskab, · fører en ironisk Dæmon det Væsen til ham,
NB32:127 derimod kommer et Msk, som · fører en Primitivitet med sig, saa han altsaa
NB:198 eblik. Naar jeg maler en Mand der · fører en Skee til Munden ell. snyder sin Næse,
AE, s. 35 gisk-critiske Stundesløshed · fører En strax paa Afveie. Overhovedet er det
CT, s. 165 rer En til Maalet; og Modgang · fører En til » Maalet«: altsaa
NB7:89 ligieuse indre Liv næsten · fører En til idel Elendighed i stigende Angest,
CT, s. 165 hi Medbør er den Vind, som · fører En til Maalet; og Medgang er Alt, hvad
CT, s. 165 og Medgang er Alt, hvad der · fører En til Maalet; og Modgang fører En til
EE1, s. 297 rende i, naar et Menneske · fører en Vandrer, der er raadvild om Veien, paa
KG, s. 69 ghedernes Afskaffelse: derfor · fører ene Kjerlighed til Næsten i Sandhed
TAF, s. 301 a det Forgjeves, der dog kun · fører enten dybere i Fortvivlelse eller til Afsind,
NB30:9.a sit Liv in concreto bestandigt · fører et andet Liv in abstracto. ( 1ste Bog §
EE1, s. 351 edragen. Den øvede Morder · fører et bestemt Stød, og det erfarne Politi
NB23:207 o: s: v: ingen Saadan · fører et Dobbelt-Liv. Nei, i den Tid Talentet
BI, s. 77 vil synes, og forsaavidt han · fører et Forsvar for ham, kun gjør dette i
OTA kun een Veiledning, som i Sandhed · fører et Menneske gjennem Livet til Livet. Tusinder
DS, s. 161 dsynlige, og jo dybere det er, · fører et Menneske ikke, i dybere Forstand, nærmere
SD, s. 147 iske er overhovedet Det, som · fører et Menneske saaledes ud i det Uendelige,
OTA, s. 364 kke fordi Gud gjennem 70 Aar · fører et Menneskes Liv, om saa var, tungere end
NB19:55 ., at det at forkynde Χstd. · fører et Msk. dertil, at han, hvis der intet
NB11:163 det altid er den onde Aand der · fører et Msk. ud i Eensomhed. Noget Sandt er
DS, s. 256 der er i Samtiden Ingen, som · fører et sikkrere Stød, end jeg, hvor det
NB31:44 fessor, som roligt og trygt · fører et smagfuldt og nydelsesrigt Liv –
NB5:7 overfor en Moses: dette Liv, · fører ethvert Msk i Χstheden! / /
NB23:148 stille Timer. Og Prædikanten · fører existentielt det verdsligste og nydelsesrigeste
NB4:48 der skyer enhver Uleilighed, som · fører Farer med sig, og bader sig i alt dette
FB, s. 152 emnon, medens en gunstig Vind · fører Flaaden for fulde Segl til sit Maal, vilde
IC, s. 27 en tilbage, lettest, naar den · fører Flygtningen med sig til Indbyderen. Kommer
Not15:15 det der ikke, fordi Rædselen · fører Forholdet ind under andre Categorier. Jeg
EE2, s. 222 Prædestinations-Theori. Du · fører forskjellig falsk Lære, denne er næsten
EE1, s. 190 ast grundet paa Klippen. Min · Fører fortalte, at det var et Nonnekloster, bekjendt
NB32:117 n af at udsendes fordi han · fører fra Gud ud efter, saa er Eftersynets Opgave
Papir 287 nen i Staten, den ene Udvikling · fører fra Hjertet til Extremitæterne ( det
IC, s. 30 t Fart, med voxende Hastighed · fører fremad eller – nedad, saa let, saa
OTA, s. 322 ke den mægtige Drift, som · fører Fuglen ad den lange Vei; Driften flyver
AE, s. 559 han er nok saa eenfoldig, ham · fører Guden i Inderlighedens Lidelse til Sandheden.
BOA, s. 282 ave haft en Aabenbaring; men · fører ham bort derfra. Dette vilde den hegelske
SD, s. 153 stens Mulighed, der tilsidst · fører ham bort fra ham selv, saa han omkommer
SD, s. 147 i det Uendelige, at det blot · fører ham bort fra sig og derved afholder ham
DD:208 t Lægger Haand paa ham og · fører ham bort. / v. S. da jeg seer man vil bruge
EE1, s. 392 har forladt ham, men Skibet · fører ham bort. Amor og Nemesis sigte begge,
EE1, s. 145 søge dertil, thi hans Vei · fører ham ikke til det Æsthetiske men til
4T44, s. 320 kommer den Lidende tung nok, · fører ham ind i den afgjørende Strid, hvor
NB31:90 r lagt an paa Evigheden, Qvinden · fører ham ind i en Side-Bemærkning. /
NB20:163 r til den aftalte Tid. Hun · fører ham ind i flere Værelser, som hun anseer
SLV, s. 348 er paa Halvveien, men at den · fører ham ind i Uendelighedens Tryghed. Dette
G, s. 75 edes, at han i samme Øieblik · fører ham ind under ethiske Bestemmelser. –
EE1, s. 133 omtaler ham og paa en Maade · fører ham med ind i Situationen; ved nærmere
NB23:155 etania ( Algier). Augustin · fører ham med sig i Kirken – til en Samtale.
BB:7 re F., idet han ad denne Bro · fører ham over paa den fuldkomne Vilkaarligheds
OTA, s. 364 nogensinde noget Menneskes, · fører ham saaledes, at han Intet, Intet fatter
CT, s. 160 an kalder Det Medgang det som · fører ham til – det usande Maal, og altsaa
CT, s. 163 vad man ellers kalder Medgang · fører ham til at naae Timelighedens Maal. Idet
OTA, s. 139 n vil Eet, er der en Vei, der · fører ham til Dig! Vidtløftigheden var da
CT, s. 165 t den Vind, som nu blæser, · fører ham til Maalet – om saa end alle
BOA, s. 282 som en Misvisning, der ikke · fører ham til nærmere at forstaae sig selv
BA, s. 457 staaer Angesten, saa den ikke · fører ham til Troen, men fra Troen, da er han
KK:7 en Betragtning, som dog igjen · fører ham tilbage paa sin egl. Thesis, at Jøderne
BA, s. 457 nde Aand, der mod dens Villie · fører ham, hvorhen han vil. Naar den da melder
FB, s. 107 for Isaak, hvorhen denne Gang · fører ham.« Han stod stille, han lagde
IC, s. 159 ange, meget forskjellige Veie · fører Han den Enkelte hertil, men kun ad een
PCS, s. 140 g. For en Forsigtigheds Skyld · fører han derfor saa ofte Haanden op til Munden.
BI, s. 301 for ham, og under denne Maske · fører han det sin visse Undergang imøde. Forsaavidt
EE1, s. 105 e tænker paa. Munterheden · fører han nemlig selv med sig, og hvad Brylluppet
BI, note rgsmaal og Svar. I Apologien · fører han ogsaa sit Forsvar i Form af Spørgsmaal
SD, s. 217 ny Synd. Men Evigheden, som · fører hans Conto, maa opføre Tilstanden i
NB28:59 iv som Lægmand almindeligviis · fører hans hele Beskjeftigelse og Stræben
TS, s. 88 hristus er ikke Veien, og den · fører heller ikke til Himlen. Der er paa denne
Brev 49 ksberg-Bakke. Min Omvendelse · fører heller ikke til Noget, uagtet jeg som sagt
NB33:3 ar ført liderlig Snak, nu · fører hellig Snak: hjælper ikke, er ikke væsentlig
EE1, s. 390 , jeg fatter, hvor denne Vei · fører hen – til Skovens Eensomhed, til
4T44, s. 289 et saaledes Sporet bestandig · fører hen til min Læser, ikke tilbage, og
OTA, s. 326 øie, hvor den enkelte Vei · fører hen, eller hvilket er det Samme, han søger
EE1, s. 152 bestandigt kun til, idet jeg · fører hende frem. Antigone hedder hun. Dette
FB, s. 184 n ikke forføre Agnete. Han · fører hende hjem igjen, han forklarer hende,
EE1, s. 372 e. Det er et Triumphtog, jeg · fører hende i, og jeg selv er ligesaa meget den,
SLV, s. 69 er hende imøde i dybe Buk, · fører hende ind i mit Cabinet; medens hun blødagtigt
EE1, s. 205 d kan hun ikke forblive; han · fører hende nu ikke op i Aandens høiere Regioner,
SLV, s. 78 forstaaer Erotikeren hende og · fører hende og føres ved hende i Forførelsens
Oi3, s. 189 det stakkels Barn en Vei, der · fører hende til alt dette Ønskede, ak, men
Brev 192 r et ret forandret Liv jeg · fører herovre, men jeg maa sige at jeg i det
NB2:91 sige, jeg som er en Geistlig. Saa · fører hun ham flere Steder omkring, men intet
NB2:91 Præsten sikker nok. Endeligen · fører hun ham til et ganske eensomt Sted og siger
NB20:163 n mener dog nei. Endeligen · fører hun ham udenfor Byen til en afsides Grotte,
SLV, s. 151 ei, naar det er vist, at den · fører hurtigt til Maalet, hurtigere end nogen
BI mmen / At nu det Forsvar, Socrates · fører i Apologien hos Plato ( § 26 A.), at
NB27:36 t at blive og være Χsten · fører i den Grad Lidelse med sig, at der derfor
EE2, s. 97 an ofte nok hører Tale om, · fører i det Høieste til, at en Mængde Mennesker
NB10:68 e Forf-Virksomheden. Og saaledes · fører i en idealere Forstand det Hele tilbage
NB12:81 faring lærer. Discipelen · fører i en vis Forstand en forknyttet Existents
EE1, s. 344 ke hendes Arm. Paa den Maade · fører I ham og hende gjennem store Kongensgade,
NB4:113 tens Tyrannie. / Communisme · fører i Maximum til Msk-Frygtens Tyrannie ( see
BI, s. 182 tscher, der saa seierrigt · fører Ideen ud af og igjennem dens Kamp med tidligere
Papir 134 mange sørgelige Consequentser · fører ikke den lille Omstændighed til, at
KG, s. 177 n, hvilken hellig Undseelse · fører ikke Kjerligheden med sig; den ikke blot
NB18:4 Travlhed og Qvantiteren: det · fører ikke til Χstd. Paa den anden Side:
OTA, s. 249 lige Luft – den Vei · fører ikke til Livet. Kun den Enkelte kan ville
NB28:100 isonerer den, at proclamere K., · fører ikke til Noget, vi faae Ingen til at gaae
NB35:24 . Men al saadan msklig Tænken · fører ikke videre end til, at det Guddommelige
NB17:7 idenskabelighed, som han dog · fører ind med, og saa Diversionen mod Martensen.
AA:1 n af Kampestene; Døren, som · fører ind paa den lidt ophøiede Grav, staaer
Papir 263:3 er gaae to Veie, den ene · fører ind paa Folke-Bladets Enemærker ( »
G, s. 27 stre har man en Glasdør, der · fører ind til et Cabinet. Man gaaer ligefrem,
AE, s. 445 er ikke det Absolute, men den · fører Individet ligesom hen til det, og siger:
EE2, s. 251 selv. Som sagt, denne Lære · fører ingen Fare med sig for det Ethiske, tvertimod,
Papir 452 hetiske. Det Æsthetiske · fører ins Blaue hinein, kommer som en Nysen og
NB28:54 Anelse om. Griber jeg den, · fører jeg den igjennem, saa er der en Religions-Forskjel
EE1, s. 383 Dine Tanker. Vil Du det, saa · fører jeg Dig bort – min Cordelia! befaler
EE1, s. 341 konomiske Betragtninger, saa · fører jeg hende herind paa, for at faae en mere
Not15:14 es Side; som en Cerimoniemester · fører jeg hende i Triumph og siger: behager at
DS, s. 194 d forbittrede. / Men saa langt · fører jeg ikke Sagen ud. Hvor underligt det end
F, s. 512 ig. Hvad den anden angaaer, da · fører jeg jo ved at gjøre en Tilstaaelse betræffende
SLV, s. 278 iveret Regnskyl. – Vel · fører jeg Krig for Fredens Skyld, og dog piner
NB:200 gelse og Ungdom – men dette · fører jo dog paa saa mange Maader til Χstd,
CT, s. 163 t Timeligheden gaaer ham med, · fører jo ikke til det Evige, altsaa ikke til
CT, s. 162 riste Dig – thi Modgang · fører just til » Maalet«. Og ikke
G, s. 54 eligieus Bevægelse. Saaledes · fører Kjærligheden et Menneske videre og videre.
NB32:140 uimodstaaelig. Naar een Nation · fører Krig med Kanoner, det hjælper ikke,
NB2:9 rledes. Al Selvplagen i et Kloster · fører kun til Indbildning; men saa har jeg valgt
Not13:23 med en Formaning. / Derpaa · fører L. Sagen videre ved Hjælp af sin Theorie
NB4:155 tænke paa at hæve den · fører lige til det Modsatte. / saadan Troens
EE1, s. 86 r i en ganske anden Forstand · fører Liste end hvis jeg tænkte mig Papageno
NB11:139 ædiken over dette Evangelium · fører Luther egl. et mærkeligt Beviis for
OL, s. 35 ført Snak paa Bane ... Jeg · fører lutter politiske og udenlandske Discourser,
OTA, s. 281 agelsen, som ved Smerten: da · fører man ham hen i en Omgivelse, hvor Intet
EE1, s. 387 at gjengive de Samtaler, jeg · fører med Cordelia. Det indseer jeg imidlertid
DD:27 e ( ifølge sit catholske Begreb · fører med sig og som det ene Adæquate fører
PMH, s. 72 n Udvikling, som Gjentagelsen · fører med sig og som paa en Maade ophæver
DD:27 med sig og som det ene Adæquate · fører med sig) – med sig? Eller hvorvidt
EE2, s. 72 lt det Smaalige Ægteskabet · fører med sig. Ja det vil Du nok give mig Ret
AA:1 ende Side, som Overtroen altid · fører med sig. Man seer sig omgiven af Haarlokker,
BA, s. 422 rfinet Selskabs og Soiree-Liv · fører med sig. Overtager den sande humane Medlidenhed
3T43, s. 94 spildt Uleilighed, der ikke · fører Mennesket sit Ønskes Maal nærmere,
Brev 265 vor sidste Samtale, at De · fører mig » paa gale Veje« eller
SLV, s. 273 selv en Udflugt, som denne, · fører mig bestandigt blot bestemtere tilbage
EE1, s. 73 elt Bemærkning, der atter · fører mig ind paa Musikken, finde her sin Plads.
NB6:22 ge Forhold, har mig i sin Magt og · fører mig saaledes, at jeg dog bestandig bedst
KG, s. 124 t et Kjerligheds-Forhold ikke · fører mig til Gud, og saasnart jeg i Kjerligheds-Forholdet
CT, s. 159 i at naae mit Maal, hvad der · fører mig til Maalet; og Modgang er, hvad der
NB30:84 de Tilhænger, medens man · fører min Sag tilbage i Middelmaadighed. /
SLV, s. 123 rede han: jeg har ingen, jeg · fører mit Regnskab i Hovedet. Hvor mistænkeligt!
EE1, s. 301 jeg Din. Selv det Sprog, jeg · fører mod Dig, maa bevise Dig, at jeg er Din.
CT, s. 163 at sinkes, det er, saa · fører Modgang En jo netop til » Maalet.«
DD:134.a rner alle Kastevinde og seirrig · fører Msk over alle Hindringer. – /
NB23:5 r og Veltalenheds-Mesterværker · fører Msk. ikke ind i men bort fra det Existentielle,
SD, s. 157 ner at holde den fangen; den · fører Muligheden omkring fangen i Sandsynlighedens
NB30:115 forresten her, hvortil det · fører naar Χstd. ikke betjenes i Charakteer,
JJ:128 dnu vittig ironisk ( en Diplomat) · fører nogle unge Piger ind i et Billedgallerie
Papir 211 med den Reisende i London; Veien · fører nok til London; men naar man vil derhen,
Papir 15 n hele Mskslægt i Χ., · fører nu Apostlen til at vise hans Læsere
AE, s. 177 Den objektive Reflexions Vei · fører nu til abstrakt Tænkning, til Mathematik,
CT, s. 251 ymring ikke at elske. Trangen · fører Næringen med sig – o, saa nær
CT, s. 251 kymret. Det vil sige, Trangen · fører Næringen med sig, det Søgte er i
CT, s. 251 blot Trangen er der. Trangen · fører Næringen med sig, ikke ved sig selv,
CT, s. 227 er begyndt paa den Gang, som · fører nærmere og nærmere. Men Veien til
AE, s. 487 thi endelig Forstandighed · fører ofte nok en saadan Tale for at præke
AE, s. 424 færdelig; thi denne Lethed · fører ofte nok samme Vei som de gode Forsætter)
Not11:30 ing der fører til Skabelsen, · fører ogsaa til ikke blot den einzige, men den
G, s. 96 enhed. / Skjønt jeg nu ofte · fører Ordet, saa vil Du dog, min kjære Læser
3T44, s. 240 e eller uforstandige Venskab · fører Ordet, vil den da ikke smitte med sin hidsige
NB18:44 ie, medens Pøbelen alene · fører Ordet. / Dette optegner jeg især af
KK:2 Element. Men Forsonings Ideen · fører os igjen ved sin egen Concretion og Levenhed,
BI, s. 126 Sjælens Væsen, og dette · fører os ind i den nærmere Drøftelse af
NB2:167 nde, naar hvert dets Angreb blot · fører os nærmere til Gud. / Til Fredags-Prædiken.
NB2:167 det netop Syndens Bevidsthed der · fører os nærmere til Gud. Da er der Haab om
KG, s. 160 nde, den rette Vei, som baade · fører os til at gjøre Ret mod Andre og til
NB27:23 et saaledes: det er Christus der · fører os til Gud, Msket behøver en Midler
AE, s. 482 te er jo det Comparative, der · fører paa Afveie. Idet Guds-Forestillingen er
NB32:72 ter i al Evighed det Liv man her · fører paa Jorden, at man tager den Bye i hvilken
SLV, s. 71 r ogsaa en Concession, at jeg · fører Pokalen til Læberne, er ogsaa en Concession
LA, s. 92 egeistringen træder til og · fører Reflexions-Kræfterne ind i Afgjørelsen;
Papir 370 pretter et nyt Contoir som · fører Register over Registeret o: s: v:, og hver
Papir 370 Contoir maa oprettes, som · fører Register, imidlertid føler man selv
SD, s. 148 ilfælde ansvarlig. Selvet · fører saa en phantastisk Existents i abstrakt
EE1, s. 229 . Naar et Menneske bestandig · fører saadanne Talemaader i Munden, som: i den
EE1, s. 111 svarende Idealitet, naar man · fører Sagen ind paa det psychologiske Gebeet.
EE1, s. 149 n bringer det dertil, at man · fører Sagen over paa et andet Gebeet. Eenheden
BI, s. 84 op er Socrates, der bestandig · fører Sagen ud af den tilfældige Concretion,
OTA, s. 402 gter ingen Vanskelighed, han · fører selv Lyset med, og det er ikke mørkt
KG, s. 189 det forekommer Barnet, at det · fører sig bedre op end de andre Børn eller
Not1:6 rlighed til Modstand, den · fører sig her sin tidlige Magt til Nytte. Medens
NB30:136 Tale om, at man til Tak da · fører sig nogenlunde skikkeligt op, hvilket da
BI, s. 259 orhold til den Udvikling, der · fører sin Begyndelse tilbage til ham. –
NB24:113 t, som naar en Divisionair · fører sine Tropper i Slag et par Timer for tidlig,
EE2, s. 54 m. En Lods kjender Farerne og · fører Skibet sikkert i Havn. Du kjender Grundene
Papir 97:5 usle Tyve foragter han, og dog · fører Skjebnen ham stedse sammen med dem. Den,
TSA, s. 106 Kopf sich zerbrochen haben, · fører strax Tanken hen til det Dybsindige i intellectuel
BOA, s. 223 en Kopf sich zerbrochen haben · fører strax Tanken hen til det Dybsindige i intellectuel
NB12:145 ved at nøde ham. Opdragende · fører Styrelsen ham lidt efter lidt frem, han
Not9:1 d det Einzelnes at gjøre; · fører Tanken det Einzelne tilbage til det Almene
CT, s. 162 ng ene eller dog fortrinsviis · fører til » Maalet«, er der saa
CT, s. 162 sviis hvad man kalder Modgang · fører til » Maalet«. Hvad kan
IC, s. 251 mlen, og overalt Vei, Vei som · fører til » Veien«. – Vi
SFV, s. 68 restilling, der, conseqvent, · fører til aldeles at forstumme af Frygt for at
YTS, s. 280 følge hiin Indbydelse, som · fører til Alteret » kommer hid alle I,
AE n her indslagne Vei den der aldrig · fører til at blive det). Kirketheorien antager
DS, s. 162 Thi hvis Selverkjendelsen ikke · fører til at erkjende sig selv for Gud, ja, da
NB35:22 sene: der seer man hvad det · fører til at gjøre Alvor af at villeflyve.
CT, s. 51 thi han gaaer ad den Vei, som · fører til Byen, ad den Vei gaaer han –
CT, s. 51 ge ham, at den ganske rigtigt · fører til Byen, men glemme at sige ham, at hvis
NB21:127 d i den Stræben, der saa let · fører til den Indbildskhed selv at ville være
Not11:20 tologiske Beviis er at det · fører til den p. Ph, og viser sig saaledes i
LP, s. 22 øle vi end, at den Vei, der · fører til denne Glæde, vistnok gaaer over
OTA, s. 139 kun paa en sørgelig Maade · fører til det Gode – naar Vandreren nemlig
DS, s. 164 mig tage et andet Billede, der · fører til det Samme. Vi tale saadan til daglig
IC, s. 250 re Fortolkning, hvis den ikke · fører til det Samme: Apostelen Johannes. Han
NB20:14 at vi alle ere Præster, · fører til det sørgelige Galimathias, vi see
NB26:106 kke, at der er en Vei, der · fører til Dragøer, jeg negter blot, at det
Papir 455 den vanslægter – · fører til en Fordærvethed, som K. –
DS, s. 162 iger, at denne Selverkjendelse · fører til en vis Tomhed, der frembringer Svimmel.
EE2, s. 117 heds-Systemet paa ingen Maade · fører til et lykkeligt og altsaa heller ei til
NB27:23 Sønnen, og Sønnen der · fører til Faderen, nei, det er Faderen, der viser
NB27:23 Sønnen, og Sønnen der · fører til Faderen. / Dette er om jeg saa tør
IC, s. 162 vilde sige: tag Dig iagt, det · fører til Forførelse. O, Den der er bekymret
OTA, s. 386 re Veien var, dersom den dog · fører til Fortabelse, desto sørgeligere. Og
AE, s. 252 ende Foredrag, Ramsningen kun · fører til Forvirring, stundom selv taler længere,
IC, s. 30 Gang, hvor møisomt den end · fører til Frelsen, medens Synden med bevinget
OTA, s. 386 ntet betyde, hvis Veien ikke · fører til Fuldkommenhed – ak, jo fuldkomnere
KG, s. 117 res. Den Kjerlighed, som ikke · fører til Gud, den Kjerlighed, som ikke har dette
IC, s. 30 lse paa Omvendelsens Vei, der · fører til ham, og hos ham er Hvile. /
CT, s. 155 ie til Himlen, den ene af dem · fører til Helvede. / » Veien«
KG, s. 55 saadant Mærke, at denne Vei · fører til hiint fjerne Sted, der er Reisens Bestemmelse:
TS, s. 88 us er Veien, ei heller at den · fører til Himlen. / En from Mand har sagt, at
NB11:75 senet i hele den nyere Tid · fører til Intet – hvorfor? fordi Χstd.
NB16:68 al Forsikkring og Forsikkring · fører til Intet – viis mig Din Existeren,
PS Al slig umenneskelig Dybsindighed · fører til Intet, eller maaskee i vor Tid til
NB2:128 ffedomme. En Straffeprædikant · fører til Intet, han vilde blot blive et Pikanterie
Oi2, s. 167 at de ikke maa drikke Viin, · fører til Intet, saa faaer man kun dette Vandede
NB:57 tale med Biskop Mynster: det · fører til Intet, thi da jeg ikke kan og ikke
EE2, s. 274 nteren er en Taabelighed, der · fører til Intet. Imidlertid troer jeg, at Du
AE, s. 429 t for Klosteret, thi at fuske · fører til Intet. Skal den Religieuse paa nogen
NB29:49 s ikke være ubillige, som dog · fører til Intet; saa hjælper man sig med:
NB26:106 efaren – en Vei, som · fører til jordiske Goder, men jeg negter, at
TS, s. 80 ver, og den Vei er trang, som · fører til Livet«, see paa ham, og Du
Oi2, s. 157 us Sagen saaledes: Veien, som · fører til Livet, er trang, Porten snever –
Oi2, s. 152 ver og den Port er trang, som · fører til Livet, og kun faae ere De, som finde
NB26:105 Nu gaae vi Alle ad den Vei, der · fører til Livet, vi kjende just Veien paa, at
NB28:24 ler naar man ad den Vei som · fører til London gaaer fra London – det
CT, s. 162 taae ved Dit Ord, at hvad der · fører til Maalet, det er Medgang. Altsaa er Modgang
BI, s. 173 om et Tilløb, der dog ikke · fører til Maalet. Hertil kommer, at man paa den
NB7:43 denskab, der gudfrygtigt strammet · fører til Martyriet, den samme Lidenskab, naar
NB28:86 t at faae Erfaring for, hvad det · fører til med at indlade mig med Andre, derfor
EE1, s. 88 den modsatte Vei af den, der · fører til Musikken. Naar man nu anvender Musikken,
OTA, s. 396 d Under da, at Trængselen · fører til Noget! Tvivlen vil saa gjerne berøve
NB10:212.a m det har over mig, slet ikke · fører til Noget, at begynde derpaa. /
OTA, s. 395 i samme Øieblik den ikke · fører til Noget, ophører den ogsaa at være
Not9:1 noget afmægtig, ell. den · fører til Pantheismen, Identitæt af Gud og
JJ:204 Grad Forstaaen, der ligesaa vist · fører til Passiaren som de gode Forsætter
NB26:106 ot, at det er den Vei, der · fører til Roeskilde. Saaledes negter jeg heller
KG, s. 102 gjen, en Indledning, der ikke · fører til Sagen, selv om dette ikke var saa,
Not5:28 – og den Erkjendelse, der · fører til Salighed, og den Salighed, der fører
AE, note er snever, den Port trang, der · fører til Salighed, og kun Faae de, som finde
OTA, s. 395 siges: den Vei er trang, som · fører til Salighed, saa er Tanken denne: det
OTA, s. 395 e Ord: den Vei er trang, som · fører til Salighed; og naar Han har sagt det,
OTA, s. 393 Vei, som er let, og som dog · fører til samme Maal; eller Veien kan maaskee
Not5:28 l Salighed, og den Salighed, der · fører til Sandheds-Erkjendelse, har hidtil været
Papir 365:5 et for Narrestreger, der · fører til Selverkjendelse, river En ud af Sandsebedrag
Not11:30 en Gud. Den samme Udvikling der · fører til Skabelsen, fører ogsaa til ikke
CT, s. 308 e og redelige Selvprøvelse · fører til som til sit Sidste og Sandeste, denne
NB27:23 rst er det igjen Aanden der · fører til Sønnen, og Sønnen der fører
NB27:23 saa det er ikke Aanden, der · fører til Sønnen, og Sønnen der fører
CT, s. 251 den mageligste, som dog ikke · fører til Troen er, at faae travlt med, at man
Papir 250 Intet sætte: Fornuften · fører til Troen paa Gud, kun forsaavidt den er
SD, s. 174 endnu høiere Form, eller · fører til Troen. / Men er der dog ikke en væsentlig
OTA, s. 163 ers Deeltagelse, hvilken let · fører til Tvesindethed – ikke til at ville
OTA, s. 206 ber en Vei af til Siden, den · fører til Ønsket: » farvel Du min ønskede
NB16:87 r ( og i denne Kamp har han Ret) · fører til, at gjøre Livet, Aands-Livet uendelig
NB36:14 ad jeg har paa ham seet, at Hans · fører til, har forvandlet mig, eller vel rettere
Papir 455 lægter – dog ikke · fører til, og om dette ikke tyder paa, at P.
NB34:22 kkelig godtgjort hvad det · fører til, ved Hjælp af en behændig Vending
EE2, s. 119 paa, hvad Hemmelighedsfuldhed · fører til. Hiin Kjærlighed havde ikke faaet
NB35:20 vad en saadan Accommodation · fører til. Nei, naar det forkyndes, at Forholdet
SFV, s. 68 re en Usandhed, conseqvent, · fører til: gjør det eller gjør det ikke,
Not14:1 , Venstre) denne Inddeling · fører tilbage paa hine to Principer. /
LP, s. 42 Betydning, forsaavidt som den · fører tilbage til en dybere Forstaaen af det,
KG, s. 102 Mathed, et Spring fremad, som · fører tilbage, en Forudgriben, som atter sinkende
OTA, s. 370 s Bevidsthed sit: stands, og · fører Troen frelst tilbage, frelst derved, at
NB6:70 elv om denne Selvfornegtelse · fører ud i en Lidelsernes Smertelighed en Ansvarets
NB32:79 ville tjene Herren, at det · fører uroligt Veir med sig, om end kun svagt
Oi5, s. 250 Uvæsen. / Lange Klæder · fører uvilkaarligt Tanken hen paa at have Noget
KG, s. 234 at dømme et andet Menneske · fører Viden i sit Høieste til de hinanden
Brev 307 r om en Skjebne eller et Forsyn · fører vore Veie sammen, da skal det være mig
Brev 66 e eller hvad det nu er, lykkeligt · fører vore Veie sammen, skal jeg, hvis De ønsker
CT, s. 162 om det Maal, hvortil Medgang · fører! / Dog maaskee Du endnu ikke kan lade være
BA, note e i at betroe sig til en saadan · Fører, der er forsonet som en Erindring, hvori
Papir 454 , og hvis det Stød, jeg · fører, dog allerede er sikkert, jeg beder til
Papir 454 . Ja, hvis det Vaaben, jeg · fører, dog allerede er skarpt, jeg vil bede Gud,
TS, s. 89 ige Lidelsers trange Vei. Den · fører, hvis Du gaaer christeligt ad den, dog til
NB19:31 eg fører det Liv, jeg nu · fører, kunde det dog saa let misforstaaes, som
Not11:18 teriorisk. Det Beviis, den · fører, ligger i den hele Erfaring. Men Virkelighedens
NB13:36 nde, og talte helst med sin · Fører, med hvem han underholdt sig om dennes huslige
EE2, s. 179 hvortil denne Livs-Anskuelse · fører, netop naar Alt begunstiger den, saa vil
NB18:84 nt til deres, det Huus, han · fører, omtrent svarende til deres, han maa være
OTA, s. 178 d sig det Modbeviis han selv · fører. – Eller den Tvesindede havde maaskee
Brev 61 dyb og riig Tale som den, De · fører. / Angaaende Armodens Bekymring for den
OTA, s. 386 endnu om Eet: hvorhen Veien · fører. Enhver Priis over Veiens Fuldkommenhed
IC, s. 124 enne Henseende almindeligviis · fører. Indvendingen er, at Christendommen er menneskefjendsk,
KG, s. 55 som angive, hvorhen denne Vei · fører. Maaskee i samme Øieblik som man tiltræder
BA, note geligt, at følge denne tause · Fører; thi han skjuler Intet, hans Skikkelse er
EE1, s. 45 man hidtil har overseet. Det · føres af en Tjener i Aristophanes: Ridderen.
EE:96 f det, der skal glemmes. Denne Bog · føres af et Auxiliair-Korps af allehaande Secretairer
TS, s. 46 kjendt, agtet paa det Liv, der · føres af os, været opmærksom paa alle Andre
SLV, s. 111 ver hans Hoved, og Journalen · føres alt som Ægteskabet gaaer fort, og Ansvarets
Papir 391 tegner sig som Medlem. Det · føres altsammen paa Regning, og som jeg troer
Not4:10 dikater. Beviset her for · føres apagogisk, idet man for at bevise det Enes
AE, s. 37 ise. Her ligger Knuden, og jeg · føres atter tilbage til den lærde Theologie.
HGS, s. 198 rkværdigt, som hvad der nu · føres Besværing over i Adresseavisen, at en
BI andet i Protagoras. I denne Dialog · føres Beviserne for Sjælens Udødelighed,
EE1, s. 90 ved da tillige indirekte vil · føres Beviset for denne Operas classiske Betydning.
LP, s. 22 n Yngre mismodig, at ogsaa her · føres Beviset for, at det dog kun er vort Livs
AE, s. 37 rde Theologie. For hvis Skyld · føres Beviset? Troen behøver det ikke, ja
NB26:74 ger, hvor der indirecte kan · føres Contra-Beviset. Dersom en Mand staaer og
AA:1 er komme for at besee det. Her · føres da en eiendommelig Art af Discours. Da
EE1, s. 94 n den senere Middelalder. Vi · føres da i Tiden hen til det Punkt, hvor Middelalderen
4T44, s. 375 Stridsmænd har seiret, da · føres den anden Række slet ikke i Slaget,
SLV, s. 100 aaelige salige Tilskyndelse, · føres den Elskende vel i den Elskedes Favn, føres
2T43, s. 19 te ikke er til dem. Om Troen · føres der en anden Tale. Der siges, at den er
LA, s. 11 S. K. / Indledning / Ofte nok · føres der i Verden mellem Mand og Mand Klage
OTA, s. 279 bende Modsigelse! / Ofte nok · føres der i Verden mellem Menneske og Menneske
Brev 57 mpe i mit indvortes Menneske · føres der ogsaa den, at jeg ganske overordentlig
NB18:70 Ordinationen. / Imidlertid · føres der saa samtidigt en theologisk lærd
LA, s. 39 rkning og et Kunstværk. Vi · føres derfor ikke udenvidere ved et afgjørende
BB:11 n om Venus-Bjerget og det Liv, der · føres derinde. Enkelte Steder og Udtryk erindrer
NB29:21 Kjætterier og Schismaer · føres det aldrig op, det som er det Farligste
EE:195 var en Hypothese, der kunde · føres et grandios Erfaringsbeviis for dens Sandhed.
IC, s. 162 gaae et lille Stykke med, at · føres et lille Stykke af det Forførende. Det
SD, s. 160 f det naturlige Menneske kan · føres et Liv riigt paa den største æsthetiske
AeV, s. 83 id en Fordel, naar Sagen skal · føres for det store Publicum, hvis man i Sandhed
EE1, s. 128 der intet andet Beviis kunde · føres for Don Juans Classicitet, saa vilde det
EE1, s. 37 nen. / Det bedste Beviis, der · føres for Tilværelsens Jammerlighed, er det,
JC n Nødvendighed. For ikke her at · føres for vidt, søgte han at gjøre sig
YTS, s. 255 er det eneste Beviis, der kan · føres for, at det er Sandhed, at Ingen kan sætte
OTA, s. 182 , i hvilken det ( Mennesket) · føres frem: da mener han derimod, at Villien,
IC, s. 156 ., skal et Menneskes Liv ikke · føres ganske uværdigt, som Dyrets, der aldrig
SLV, s. 337 36. Og en Stjernekyndig skal · føres gjennem Gaderne og være udklædt som
KK:7 rites udvikler Indvendingerne, · føres han paa en Maade ud over sin egentlige
PH, s. 56 e Binds enkelte Dele bestandig · føres hen til det Punct, at den ligesom staaer
Papir 591 aden dog ikke overseer, de · føres hen til det Punkt, at Livet naaer den høieste
NB23:133 Sagen atter i en ny Potens maa · føres hen til dette: er Χstd. Guds, eller
TTL, s. 465 lige Stemninger, men Døden · føres hvert Øieblik udenfor Livet i Uafgjorthedens
SLV, s. 61 les i sin Orden, thi skal det · føres i Adresseavisen, maa det føres positivt.
OTA, s. 151 lle Eet, at han sjældnere · føres i den Vanskelighed, at fristes ved Lønnen.
Papir 390 e Liv, som dette elskeligt · føres i en Art Uskyldighed. Han seer godt, at
4T44, s. 376 n tillige, at han snart skal · føres i en ny Strid for atter at seire ved at
4T43, s. 149 rker, at den Trængende · føres i Fristelse, da lad Formaningen følge,
AE, s. 561 nei, nei, det er ikke godt at · føres i Fristelse; ellers vilde jeg sige, saasnart
OTA, s. 248 . Og da nu intet Menneskeliv · føres i Fuldkommenhed, men ethvert i Skrøbelighed,
F, s. 498 hører hjemme, det Sprog, der · føres i hiint Guddommens Raad, til hvilket ligesaa
Brev 27 lige Øje Dit Liv, hvis det · føres i Inderlighed, ikke lige så megen Betydning
LA, s. 91 inende, alle de Daarlige, der · føres i ny Fristelse, idet de i deres Indskrænkethed
Brev 74 Umulighed ved hiin Billet at · føres i saadan Fristelse. Naar nemlig den Myndige
KG, s. 68 agt paa Dig selv, at Du ikke · føres i Selvkjerlighedens Snare, saaledes maa
KG, s. 68 aa, at I ikke just ved Elskov · føres i Selvkjerlighedens Snare. Thi jo mere
NB10:141 tunden den 4de Dag, og dog skal · føres i Slaget endnu samme Dag. Og dog gjælder
OTA, s. 287 e Hersker; ja, hvilken Strid · føres ikke derom i Verden, det være nu om
AE, s. 278 øftes ud af Existentsen og · føres ind i Abstraktionens Evighed. Paa den anden
SLV, s. 383 tiger den. Men idet den skal · føres ind i den uendelige Reflexion, støder
NB12:150 fat. / Men naar saa Sagen · føres ind i mit Guds-Forhold, saa forvirres Alt.
AE, s. 551 øres, maa den naturligviis · føres indenfor Reflexionens skarpeste Bestemmelser.
LA, s. 23 orandrer Stedet. Æsthetisk · føres Individet bort fra Virkeligheden og oversættes
LA, s. 23 Phantasie-Mediet; religieust · føres Individet bort og oversættes i det Religieuses
KG, s. 58 fordi det har den med sig. Der · føres jo i Verden stor Strid om, hvad der skal
BI, s. 164 anstillede Iagttagelser, saa · føres jo Tanken tilbage paa de første Dialoger
DS, s. 217 r det besynderligt, at der nu · føres Klage over den – men vel var det
NB8:99 tro. / I det Hele maa Judas · føres langt længere ind end som en blot Skurk.
NB32:127 rksom paa mig, lader mig · føres længere og længere ud, saa det vel
EE:96 tioner, allehaande Anskuelser, den · føres med den største Omhyggelighed, skrevet
SLV, s. 100 nde vel i den Elskedes Favn, · føres med hende, maaskee videre frem, men til
OTA, s. 297 jo nemlig som en Strid, der · føres mellem Bekymringen og Trøsten, de ansee
AeV, s. 81 er angaaer min Frembringelse, · føres mellem Hr. P. L. M. og, besynderligt nok,
SLV, s. 175 ndsestridigheden Dag og Nat · føres mellem Søen og det faste Land. Der er
NB12:57 rsonligt mod Den og Den kan · føres mod Geistligheden, at den dog er blevet
SFV, s. 69 skal være Dommeren, kunde · føres mod min Maade at leve paa, kan ene udtrykkes
Brev 57 med Dem saaledes som den kan · føres naar den man taler til er mange Mile borte
DS, s. 233 nu kan han virkelig selv; han · føres nu maaskee endog i Fristelse af dette:
OTA, s. 278 e komme imorgen igjen? / Der · føres ofte nok i Verden den unyttige og maaskee
SLV, s. 61 rdrer en Replik. Dette Beviis · føres ofte positivt i Adresseavisen. Det finder
TS, s. 96 agte, ikke paa den Tale, der · føres om Hellig-Dagene i vore Kirker, men paa
TS, s. 96 vore Kirker, men paa den, der · føres om Hverdagene, og da forresten ogsaa om
EE2, s. 219 eder den taabelige Strid, der · føres om, hvilken Differens der er betydningsfuldere
NB29:21 eligt til saaledes at kunne · føres op med paa Listen blandt andre Kjætterier.
BB:49 maatte Spørgsmaalet · føres over paa dette Gebeet; han maatte udsone
KG, s. 218 sørgeligste Klage, der kan · føres over Verden: at man seer og hører saa
KG, s. 51 ten som sig selv. Naar Striden · føres paa den Maade, er det temmelig ligegyldigt,
NB31:128 aand til Gud paa den Maade ikke · føres paa den rette Vei. / Den lærde Forsken.
SLV, s. 61 res i Adresseavisen, maa det · føres positivt. Madam Petersen har da levet adskillige
NB:209 forhaane En ved Samtale, som · føres saa høit at man kan høre hvert Ord.
NB23:6 lige, just derfor maatte jeg · føres saa langt ud, at jeg i Henseende til at
4T43, s. 138 nlunde. Dersom Beviset kunde · føres saaledes, som Tvivlen fordrer det, da kunde
NB23:217 leren ogsaa. / Og saaledes · føres Sagen ganske simpelt tilbage til det Oprindelige
NB26:30 ige, de Mægtige o: s: v: · føres Sagen igjen tilbage til Det, Χstd.
LA, s. 98 Tale, saaledes som denne kan · føres selv af den Eenfoldigste, der kun kan tale
TTL, s. 429 ette? O, i Rigdom og Overflod · føres stundom et Ægteskab, naar de korte Hvedebrødsdage
OTA, s. 285 e Bekymringen i Adspredelsen · føres til at betænke: / / hvor herligt det
Oi6, s. 267 mit eget Livs Forhold maatte · føres til at blive opmærksom herpaa; hvis
NB15:21 es unge, smukke Piger. De skulde · føres til Chefen for hans qvindelige Personale.
Papir 591 ves al Lyst til Livet, at · føres til den høieste Grad af Livslede. Mennesket
DSS, s. 122 : Sagen, Spørgsmaalet skal · føres til den yderste Afgjørelse. /
OTA, s. 148 til det Store, istedenfor at · føres til det Gode. Vel er nemlig det Gode i
IC, s. 251 e saaledes paa Barnet, at det · føres til Dig, da bede vi Dig at velsigne denne
OTA, s. 367 menneskelige Lidelse, maatte · føres til Grændsen af ligesom med Rette at
OTA, s. 299 d Bekymringen, hvorledes han · føres til ret at betænke: / / Hvilken Salighed
LA, note r. / Naar denne Collision kunde · føres til sit Yderste vilde den ikke være
Not9:1 Evighed ere forenede, begge · føres tilbage paa Eenheden af den gudd. Raadslutning,
Not1:9 ategorie, som Livet selv vel · føres tilbage paa, men som dog ikke maa tænkes
SD, s. 135 ville være sig selv, kan · føres tilbage til den første, fortvivlet ikke
BI, s. 106 regaaende Taler viste sig, og · føres tilbage til sin abstracteste Bestemmelse,
Not11:27 dre om et Udtryk af Plato, · føres tilbage. Antage vi nu en saadan trinviis
NB29:85 e – brød ud, skal Sagen · føres tilbage. Dog er dermed ikke sagt, at Paven
EE1, s. 330 inent Forstand uskyldig Pige · føres tilsløret til ham, om det end ikke er
NB7:101 for Troens Skyld, de undgaae at · føres ud i den egl. christelige Situation. /
BOA, note egne paa, at en Pige, naar hun · føres ud i en stor Afgjørelse, i det afgjørende
Brev 159.2 dog gribe feil, naar hun · føres ud i saa rædsomme Afgjørelser, ak
SLV, s. 78 en hende og fører hende og · føres ved hende i Forførelsens Øieblik
Brev 159.2 de, i hvilke hun maatte · føres ved min Haand. Hendes Forhold til mig i
NB20:85 e, saa vil jeg vel nu ogsaa · føres videre. Uden al min indre Qval, uden denne
OTA, s. 147 le det Gode maa da Enhver den · føres, der i Sandhed skal ville Eet, om det end
SLV, s. 62 hed. Jo mere negativt Beviset · føres, desto bedre er det, thi det Negative er
SLV, s. 62 ivt. Jo mere positivt Beviset · føres, desto mindre beviser det, thi da vil Længselen
EE1, s. 335 et, paa hvilket Striden skal · føres, det Interessantes Potens skal udtømmes.
AE, s. 551 odstand. Men skal Striden her · føres, maa den naturligviis føres indenfor
NB5:105 kan afværge det, hvorhen jeg · føres, naar jeg ikke kan gaae en anden Vei, dette
4T43, s. 138 / Men naar Beviset ikke kan · føres, saa kan Tvivlen jo ikke standses? Ingenlunde.
NB23:218 det eneste der med Sandhed kan · føres. Der er for Mynster gjort Alt for at gjøre
IC, s. 190 digt i den Lidelse, hvori han · føres. Thi Styrelsen er Kjerlighed; nænsom
NB23:207 det er et Dobbelt-Liv, der · føres. Tænk » et forvildet Talent«,
KK:2 aa lidt, og altsaa maa Beviset · føres; men herved blive dogmatiske Bestemmelser
Brev 264 rdan saa end Veierliget og · Føret er at gaae en Tour. Jeg skal til den Ende,
BOA, s. 264 en som nok gider see Beviset · føret paa en Anden. Som Skyggerne i Underverdenen
Not11:11 d ikke øste af Erfaring. den · før-Kantiske Ph:s Metaphysik havde blot Begreberne som
PCS, s. 135 jo rigtignok betydelig meget · førligere Falstaff, at det nok er ham umuligt at
SLV, s. 28 d, en vis Svæven, som hans · Førlighed dog indtil videre satte en Grændse for.
PCS, s. 135 Militair. Og Captain Scipios · Førlighed, især Mavens Fremtræden, gaaer ikke
    · først 2893
    · første 2945
EE1, s. 35 Grød! jeg gav mere end min · Førstefødsels-Ret derfor. / Troldmanden Virgilius lod sig
DS, s. 245 ethed, som da Esau solgte sin · Førstefødselsret for en Ret Lindser
Papir 306 nte at have et Fortrin, en · Førstefødsels-Ret, der gjorde dem Gud velbehageligere og berettigede
2T44, s. 219 r barnagtige Fortrin, som en · Førstefødselsret, man dog i Livets Nød bortgiver for en
EE:52 letsindigt have forspilt vor · Førstefødselsret, saa vil dog Gud ogsaa høre os, naar
BI, s. 260 ave søgt at hævde deres · Førstefødselsret. Har derimod hans Standpunkt været den
4T43, s. 120 ørn vare forsamlede i den · førstefødte Broders Huus til Glæde. Da han havde
EE1, s. 94 t i evig Tummel. Dette Riges · Førstefødte er Don Juan. At det er Syndens Rige er
EE:184 / Og han der sparede Abrahams · Førstefødte, og kun prøvede Patriarchens Tro, han
AA:14 e Tvivl) er, fordi disse ikke · førstegang bleve afviste ved en Debat men derved,
4T43, s. 139 Ord, at vi skulde være en · Førstegrøde af hans Skabning.« Vil Du atter
2T43 eds Ord, at vi skulde være en · Førstegrøde af hans Skabninger. 19. Derfor, mine elskelige
4T43, s. 129 Ord, at vi skulde være en · Førstegrøde af hans Skabninger. Derfor, mine elskelige
GU, s. 327 s Ord, at vi skulde være en · Førstegrøde af hans Skabninger. Derfor, mine elskelige
4T43, s. 140 og bevare den Enkelte som en · Førstegrøde af Skabningen. » Derfor være
4T43, s. 139 re, hvad Apostelen kalder en · Førstegrøde af Skabningen. At derved betegnes en ny
4T43, s. 139 t fra at være Skabningens · Førstegrøde, at han blev skabt sidst. Der er da en ny
EE:137 men det Smiil, der er Salighedens · Førstegrøde. / Saalænge vi leve i denne Naadens Tid,
EE1, s. 314 at smage denne Forliebelsens · Førstegrøde. Jeg er dukket under i Forelskelse, jeg
TS, s. 71 an er vistnok frelst! Thi hiin · Førstes Beslutning er en Gavtyvestreg af Lysten,
EE2, s. 144 mmedartet, der indeholder det · Førstes Død, og derfor Din Afsky for Pligten.
BI, s. 173 n snarere er som en ved de to · førstes Eensidighed fremkaldt Anticipation, eller
BA rste Synd er Synden. Denne er det · Førstes Hemmelighed og dets Forargelse for den
Papir 459 Part tager ⅖ af den · Førstes og siger det som Sit – saa kan jo
BI, s. 128 findes to Strømninger, det · Førstes Overgang i det Andet og det Andets Tilbagegang
NB10:156 es at være til Skade for den · Førstes Sag, da intet Msk. jo kan have ene og alene
JJ:323 er Kunsten og derved betinges det · Førstes sande Uendeliggjørelse. /
AE, s. 456 nsten, og dermed betinges det · Førstes sande Uendeliggjørelse. Mængden af
Not4:29 det andet Standpunkt er det · førstes Sandhed. – / / Viden. /
Papir 31 til, vilde man kunde bestemme det · førstes Sted i Forhold til det andet /
NB23:149 er jo ved Hjælp af disse den · Førstes Sukke at den Anden svælger i Nydelse!
AE, note foretager det Menneske sig? Den · Førstes Svar bliver nu: Intet. Lad os antage, at
NB23:149 es den Første leed! Hver den · Førstes Taare har han talt – det troer jeg,
BOA, s. 194 ende Form, hvilken ene er det · Førstes Tilbagekaldelse): holder han sig til Bibelen,
Not11:25 t actu Existerende. Naar nu det · Førstes Tilfældighed er viist, saa træder
EE1, s. 139 kke mindre urimelig end hiin · Førstes, idet han vilde, at det Fodfæste, der
EE1, s. 285 sagde: til Paaske, eller til · førstkommende Maidag, saa var der dog Mening i deres
NB12:154 l Umidd. – det er strax i · Førstningen, hvor Talen er om Fortvivlelses Almdlighed
NB31:61 » Christenhed« og · ført Χstd tilbage til Jødedom, at i
NB2:67 stents den interessanteste som er · ført af nogen Forfatter i Danmark. Just af den
OTA, s. 329 ed er til, er ganske herligt · ført af Paulus; thi derom kan aldeles ingen
Not4:31 / 1) Beviset som bliver · ført af Underet for den chr: Læres Sandhed.
EE2, s. 312 sin eensomme Gang, han har jo · ført Beviset for Rigtigheden af hvad han gjorde,
EE1, s. 344 ar hiint Detaschement nu har · ført de Elskende ud midt paa Pladsen, da gjøres
HH:13 end vi ere have med mere Myndighed · ført den samme Klage: / / der er ei Grund /
Papir 250 Gud, kun forsaavidt den er · ført dertil. / Herpaa beroer alle Religions
NB13:37 fra tidligste Tid er blevet · ført dertil; jeg forstod, hvad jeg Gud skee
AeV, s. 79 n Samtalerne ind, som han har · ført derude paa Landet. I Grunden er det en
AE, note ten – Eller) har rigtigt · ført det Ethiske tilbage paa den Bestemmelse:
BI, note t det er den samme Gud, der har · ført Een ved Haanden gjennem Livet, der i Døds-Øieblikket
NB31:56 d de Andre. Enhver, der har · ført en Primitivitet igjennem har en tilforladelig
NB2:173 end eet Aar paa Prent blev · ført en Strid om en enkelt Mands Buxer ikke
Not3:4 taaer, hvor gjerne han havde · ført et alvorligt Vaaben mod den Mand, med hvem
BA, s. 440 vor Tid arbeidet paa at faae · ført et fuldstændigt Beviis for Guds Tilværelse.
NB11:33 er i denne lille Afhandling · ført et indirecte Beviis for, at Χstus
Papir 144 – » Jeg har · ført et meget bevæget Liv, staaet i Forhold
AE, s. 115 at ingen Begeistret gad have · ført et saadant Liv – er ligesaa latterlig.
NB12:117 om muligt. / Jeg har bestandigt · ført Flankefægtningen, angrebet bagfra. /
Not1:7.c.a Søn til den Gamle og blev · ført for ham og han gav ham Riget og Magten
EE2, s. 257 det første Beviis, der er · ført for mig for min Sjæls Udødelighed.
NB23:36 der er et indirecte Beviis · ført for, at det ikke er ham Samvittighedssag,
Papir 270 efter de Mange, han havde · ført fra Fortabelsens Veie til Sandheds Erkjendelse
Papir 1:1 immel til Kl. 6, da han blev · ført frem og talte. / pag. 268. Man vedblev
SLV, s. 114 dig forudsat, bestandigt har · ført ham et Stykke videre; han er udelukket
EE1, s. 112 fuldendt Opfattelse, der har · ført ham ind under det Interessante, har jeg
CT, s. 32 stelse, i hvilken Gud ikke har · ført ham, men i hvilken han har styrtet sig
OTA, s. 136 , uden ret at vide hvorledes, · ført hen paa de stille Steder; han er ikke som
JC, s. 22 ndt nu hans Sjæl tidlig var · ført hen til Idealiteten, saa var dog derved
LA, s. 42 ines Forhold. Om Lusard havde · ført hende hjem med sig til Frankrig som sin
EE2, s. 115 Ahnelse hos hende, der havde · ført hende til Opløsningen af Hemmeligheden.
CT, s. 28 tadigt, at Hellighedens Liv er · ført her paa Jorden i Armod, at » Han«
SLV, s. 122 superklog Jomfrue er blevet · ført høitravende Discurs om Forelskelsen
CT, s. 43 at altsaa Hellighedens Liv er · ført i Armod, og saaledes igjen i Uvidenhed
AE, s. 555 Striden om Christendommen er · ført i Christenheden af Christne eller mellem
NB11:224.a e nydelsesrigeste Liv, som er · ført i Danmark«: men saa er der jo ikke
NB8:36 a dette Liv jeg saaledes har · ført i det skjulteste Inderste, naturligviis
BOA, s. 153 re anstrængede Liv han har · ført i en Idees Tjeneste, skulde af Ingen blive
CT, s. 235 i Høihed og Magt oftere er · ført i sand Opoffrelse af det egentligen at
NB5:40 større Synder. / Derfor er det · ført i streng Fornegtelse af enhver jordisk
SLV, s. 422 r en lille Polemik, der blev · ført i Tydskland i den Anledning, hvor den ene
OTA, s. 300 e Strid skal strides, som er · ført i Verden, og hvor er dette Sted? I et Menneskes
EE:20 større end enhver Strid, der er · ført i Verden; thi Χstd. kjæmper med
EE1, s. 421 en bekjendte Strid, der blev · ført imellem to græske Piger, og den høist
BB:51 derved for meget vilde blive · ført ind i en ny Verden, der blot ved den Masse
NB28:74 Christendommen efterhaanden · ført ind i Staterne, overalt er det nu christne
NB15:64 / / / Ved Christendommen er Alt · ført ind paa Aandens Gebeet; Scenen er nu bestandigt
EE1, s. 110 med. Men dermed er Don Juan · ført ind under Bestemmelsen af det Interessante.
NB14:63 Fornemhed, som den Biskop M. har · ført lader sig, christelig, kun retfærdiggjøre
NB33:3 heden. Om En, som før har · ført liderlig Snak, nu fører hellig Snak:
NB32:127 end en europæisk Krig, · ført maaskee af Tusinder og Tusinder, som dog
LA, s. 21 Breve af dem, efterat være · ført mangesteds omkring, vundet Local-Kundskaber
NB27:88 ar denne Dannelse og Cultur · ført med sig en Forstands Udvikling der er ifærd
KG, s. 314 ligge, dersom han Intet havde · ført med sig, hvormed han kunde forbinde hans
BA, s. 371 baade skriftligt og mundtligt · ført megen Passiar angaaende Naiveteten. Kun
EE1, s. 371 ellers forbandet saa Du har · ført mig af min Vei, jeg skulde op paa Vestergade.
Papir 318 eien dog som sædvanligt · ført mig derud, hvor der tykkes mig saa godt
NB2:30 underligt har ikke Styrelsen · ført mig for at udvikle mig dertil. Hvor langt
NB13:37 ig kjerligt en Styrelse har · ført mig fra Første af; men den samme Forstaaelse
NB5:126 Gode. / Saa lempelig har saa Gud · ført mig frem og frem, og nu staaer jeg paa
SLV, s. 352 n dette veed jeg, at de have · ført mig hen til den saligste Vished –
NB10:200 fior, om hvorledes Gud har · ført mig just til denne Opgave: at belyse Christendommen,
NB11:192 rligt og saa lempeligt har · ført mig mere og mere ud i Afgjørelser, som
AE, s. 219 o allerede paa en Maade havde · ført mig til mit Maal, bleve nu bestemtere ordnede,
Papir 1:1 ins Medvidende, paagreben og · ført nogle Timer omkring i Skoven og derpaa
SD, s. 160 gte, at der i Hedenskabet er · ført og af det naturlige Menneske kan føres
SLV, s. 153 es er Forelskelsens Vidunder · ført op i Troens Vidunder, Forelskelsens Vidunder
SFV, s. 49 paa forskjellig Maade havde · ført Ordet, enten til Taushed eller i den Forlegenhed,
2T43, s. 37 efter ved sin Haand at have · ført os gjennem Verden, drager denne tilbage,
IC, s. 233 f Christi Liv, som dette blev · ført paa Jorden af ham, der just for at være
NB8:71 ar existeret christeligt; han har · ført sit personlige Liv i en Slags hedensk Retsindighed
OL, s. 35 kal sige, at jeg nogen Tid har · ført Snak paa Bane ... Jeg fører lutter politiske
Papir 395 ge Liv ud, hvilket jeg har · ført som Forf. Jeg har villet holde det ud en
NB24:160 rüber disputirten ( der var · ført Strid derom i 1538), hier eine ganze Nacht
NB29:2 s: v:. / Dette har saa igjen · ført til Anonymitet. I saa smaa Forhold som
AE, s. 280 vilde den rene Tænken have · ført til det ene Selvmord efter det andet; thi
NB13:89 unde det lige saa godt have · ført til det modsatte Resultat, at jeg havde
Not1:6 ldste og nyeste Tider have · ført til forskjellige phantastiske Speculationer
SLV, s. 179 æde af at see Lidenskaben · ført til sin yderste Grændse. / Hvad Recensenter
BI, s. 190 string forlanger han at blive · ført til Socrates. Efter en foreløbig Prøvelse,
Not1:7 on paa den ene Side ofte har · ført til triviel Miskjendelse af Bibellærens
Not6:18 rt forskjellige Huder blev · ført til Vands. En fattig Kone blev indladt
F, s. 521 Ere de identiske, saa er Sagen · ført tilbage paa det Punkt, vi nys forlod. Ere
NB32:52 at man har faaet Χstd. · ført tilbage til Jødedom – og det er
KG, s. 339 dbegreb af Livet, eller Livet · ført tilbage til sin korteste Skikkelse. Derfor
AE, s. 553 ke. Men herved er Sagen igjen · ført tilbage under Nr. 1. / Den Tilegnelse nemlig,
KG, s. 200 ndre: saa vil han ogsaa blive · ført ud i den sidste Vanskelighed og faae Verdens
OTA, s. 300 e, derfor blev den Bekymrede · ført ud paa Marken, hvor Talen ikke kan være
KG, s. 120 , og altsaa af alle Mennesker · ført uden fuldstændig Kjendskab til hvad
NB27:27 rdigste Liv, der nogensinde var · ført, det gjælder dog: der er Naade, det er
Not9:1 st. For Troen er Beviset let · ført, det staaer skrevet. Vantroen stiller sig
FB, s. 173 nteressanteste, der er blevet · ført, men denne Existents var ham anviist af
EE1, s. 294 e end en Dagbog, omhyggeligt · ført; og som jeg, efter hvad jeg tilforn havde
NB11:163 den onde Aand«, der · førte Χstus ud i Eensomheden for at friste
TS, s. 91 t for at holde det Liv ud, de · førte – nu derfor er den ogsaa vis. Men
EE:152 jo seer i Gen: 2, 19, at Gud · førte alle Dyrene til Adam for at see, hvad han
Not4:7 lle aprioriske Anskuelser og · førte Alt tilbage paa Erfaring. / Hume udførte
NB26:27 paa sit herskesyge Sindelag, og · førte altid det Ord af Eteocles hos Euripides
F, s. 502 delighed, der hidtil ere blevne · førte baade i og udenfor Christendommen, ere
AE, s. 217 høi! Da reiste han sig og · førte Barnet hen til Graven, og med en Stemme,
Papir 382 mere fornøden. Ikke som · førte Dannelse i og for sig selv dette med sig,
SLV, s. 263 bleve ophidsede af Vinen. Nu · førte de Andre ham med sig, og i Exaltationen
4T44, s. 329 t, langt sikkrere end da han · førte dem fangne til Jerusalem, men hine Ulykkelige,
G, s. 58 sker, da Gud hjælpe Dem! Jeg · førte Dem indespærret med mig i et Buur, at
SLV, s. 80 sformighed. – En Fodsti · førte dem over et lille Stykke Mark hen til en
Not1:6.j ede for de fromme Israeliter og · førte dem over til Paradiis. Hermæ Pastor
Papir 1:1 aler. I En saadan Conferentz · førte den badenske Cantzler Dr: Vehus Ordet,
Papir 382 v dette med sig, eller som · førte den ligefrem dertil. Men fordi den Dannede,
BI ethvert Skridt, den gjorde fremad, · førte den naturligviis længere og længere
AA:11 og var modbydelig, netop fordi han · førte den samme, som naar han var ædru. /
SD, s. 172 svinge de af; det er dem som · førte denne Vei til en trøstesløs Ørken
IC, s. 185 thi hans eget Liv, som han · førte det i Fornedrelse og Ringhed, er jo bekjendt.
IC, s. 182 n begyndte sit Liv i Ringhed, · førte det i Ringhed og Fornedrelse indtil det
EE1, s. 234 ore forskjellige Livsforhold · førte det med sig, at vi kun sjelden saae hinanden.
AE, s. 276 skulde troe, at en Tænker · førte det rigeste menneskelige Liv –
TTL, s. 429 Var det Aarene altid der · førte det Sørgelige med sig? O, hvor kort
EE2, s. 332 t var ad bekjendte Veie, den · førte Dig, langsomt, modstræbende maaskee,
KG, s. 366 er elsker det Skjønne, han · førte dog ogsaa stundom en anden Tale, naar han
NB25:11 t at Tvivlen hittede paa og · førte en Slags Sandsynlighed for, at Pauli Breve
EE1, s. 101 g kunde tænke mig, at han · førte en slig Tale om sig selv, da vilde han
BB:2 Spil, de som ikke gjorde det, · førte en tjenende Jongleur med sig. Mange satte
Oi8, s. 354 ildningskraft kan opfinde. Da · førte Engelen hende ogsaa ind i en Sal, hvor
NB8:48 at der blev 90,000 Jøder · førte fangne bort fra Jerusalem, og at Prisen
Oi4, s. 211 o, disse Beviser der ere · førte for Christendommens Sandhed, disse Satans
Oi4, s. 211 en: o, disse Beviser, der ere · førte for Christendommens Sandhed, disse Satans
IC, s. 225 t søge Feilen i det hidtil · førte Forsvars Ufuldkommenhed, og derpaa ivrigere
SLV, s. 83 t i en løvtæt Gang, der · førte fra Lysthuset. / Lysthuset var da tomt,
CT, s. 162 det trøste ham, at Modgang · førte ham til » Maalet«, naar
JC, s. 25 gen Tænken, om den end ikke · førte ham til Noget. Imidlertid afholdt han sig
OTA, s. 148 nnende Opdrager, som tilsidst · førte ham, ved Besiddelsen af den Elskede eller
NB9:42 ell. andet Politisk. Den Dag · førte han Samtalen hen paa Comunismen, som han
IC, s. 191 eden. Som Indbildningskraften · førte hiin Yngling ud, saaledes drager ogsaa
IC, s. 168 bittre hans Liv, det Liv, han · førte i Fornedrelse, priisgiven til al Løgn
BA, s. 358 om ind i Angesten, men Synden · førte igjen Angesten med sig. Syndens Virkelighed
BA, s. 435 nie. At det var Socrates, der · førte Ironien ind i Verden og gav Barnet Navn,
AE, note aaer videre end det Socratiske, · førte jeg det Socratiske tilbage paa den Sætning,
SLV, s. 26 nsomheden til: I otte Veie, I · førte kun bort fra mig alle Mennesker, og bragte
EE1, s. 72 ynderlig uimodstaaelig Drift · førte langt borte fra hertil, men heller ikke
NB31:148 lod mig kalde det Liv jeg · førte Lidelse. / Nu har jeg til alt det Tidligere
NB20:7.b od Samvittighed paa vort hidtil · førte Liv; / og Troes Iver / naar man fremdeles
4T43, s. 131 Men Tvivlen, som Kundskaben · førte med sig, slyngede sig ængstende omkring
EE1, s. 12 get Lignende. Min daglige Vei · førte mig forbi Marchandiseren og hans Secretair,
NB10:199 mærksom paa, hvor dette · førte mig hen og som jeg følte min Genius
NB24:74 u min Confirmation, som Gud · førte mig til. / Ogsaa dette er paa en Maade
CT, s. 269 Ønsker opfyldte, faae dem · førte op i een Bygning – at dog Ingen,
EE2, s. 177 l vendte ud mod en Allee, der · førte op til Kirken. Grevinden stod ved et af
EE1, s. 190 en Fodsti i mange Krumninger · førte op. Mit Sind dvælede derved, saaledes,
OTA, s. 196 især der, hvor den Kloge · førte Ordet: » den Daare, han som havde
SLV, s. 119 rede Sæbe af Flintestene, · førte os Gud nærmere og overbeviste os om
IC, s. 191 et Liv, som denne Ophøiede · førte paa Jorden i Fornedrelse og Ringhed. Vi
NB24:41 at Slutningen lyder: / / Da · førte Qvinden ham til et Sted uden for Byen til
NB17:71 Imidlertid svingede jeg af, · førte Talen hen paa andre Ting, og vi spadserede
AA:36 derfor ganske med Verden, og · førte til en Quietisme. Det Samme er Tilfælde
OTA, s. 396 geraadet paa en Vei, der kun · førte til et Indelukke, som var det i trøstesløs
PS, note ans Spørgsmaal, om denne Vei · førte til London, svarede: jo den gjør, men
NB26:106 ge, at det var den Vei der · førte til Roeskilde – saa negter jeg jo
Not1:8 mmelse, og ved Guds Naade · førte til Tro og Salighed. Den strenge Consequents
NB9:40 da jeg havde seet, hvad det · førte til, at den Ene efter den Anden af de Angrebne
Papir 87 g i Gud med Hensyn til os, var vi · førte tilbage paa et aldeles kantiansk Standpunct;
YTS, s. 256 aa Han, hvem den onde Aand jo · førte ud i Eensomheden for at friste Ham. Fristes
CT, s. 272 , at hverken de eller jeg ere · førte ud i saadanne den aandelige Livsfares Afgjørelser,
NB35:4 and-Forsyning, der virkelig ogsaa · førte Vand nok til Byen men Rendesteens-Vand
BA, note ymret om det tvetydige Liv, hun · førte. Hende ønskede han blot at lære af
GU, s. 335 arnagtig, tilgivelig Tale, han · førte. Men maaskee var Sagen ogsaa alvorligere:
F, s. 523 e Elskende, da var det som jeg · førtes bort fra Verdens Larm, som var jeg kommen
NB12:189 nedlagde sit Embede, fordi der · førtes falsk Lære af Clausen, og han ikke blev
Oi9, s. 386 dhed. / Dette er Beviset, som · førtes for Christendommens Sandhed. /
3T43, s. 88 Tyrannen til at skjælve; · førtes han dog nu fangen til Rom, at Herskeren
BI, s. 248 okkede Ungdommen til sig, der · førtes hid ved de basunende Efterretninger om,
CT, s. 274 n skulde bryde frem, naar jeg · førtes i den forfærdeligste Afgjørelse.
NB25:98 aft var der dog endnu, og derfor · førtes stundom Striden om » Læren«
SLV, s. 354 sentligen beroe paa, at jeg · førtes tilbage til Pligten og rørtes sympathetisk.
NB9:42 ik vi over til Samtalen, som · førtes tildeels spadserende. Han vilde altid helst
Brev 308 ffa Er, dels för att · få tacka Er för den himmelska Mannan i
Brev 308 skrifter, dels för att · få tala med Er om » Lifvets Stadier,«
Brev 308 hon drager bort ur landet · få träffa Er, dels för att få tacka
Brev 308 tonen om jag kan hoppas at · få vänta Er. Får jag det; skulle Ni
Brev 27 n Tid hen, inden Du endeligen · fåer dette Brev. / Til / Hr Peter Kierkegaard.
Brev 308 pas at få vänta Er. · Får jag det; skulle Ni vilja komma en stund,
Brev 309 / Ett ord till svar om jag · får vänta Dem om Thorsdag eller ock en