S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB4:55 Teleologie. Saaledes er det ogsaa · gaaet Χstd. Hvad skal Χstd. egl.
NB12:159 Taxt. / Det er i Χstheden · gaaet Χstd. som naar man giver et sygt Barn
NB15:109 erden kunde det da være · gaaet Χstus som det gik ham, at da Han sagde:
KKS, s. 101 llerindes Liv / III. / Der er · gaaet 14 Aar, hun er i sit 31de. Igjennem disse
EE1, s. 17 forundrer mig ikke, at det er · gaaet A saaledes; thi ogsaa jeg, der slet Intet
BOA, s. 239 et formeentligen skal være · gaaet Abraham i Forhold til vor Herre, om ikke
IC, s. 42 : ergo er det en Aand, der er · gaaet ad den Vei, en Aand – som intet Spor
Brev 271 e jeg sige, at vi idag var · gaaet ad en anden Vei end den sædvanlige,
IC, s. 206 er om utallige Millioner have · gaaet ad samme Vei, nei, her lægges Eftertrykket
IC, s. 203 at gaae eller ved at være · gaaet ad Veien, der kan for Efterfølgeren
OTA, s. 326 vide, hvo der tidligere har · gaaet ad Veien. Da nævne vi ham de berømte,
KKS, s. 94 yst med Menneske-Offringer er · gaaet af Brug i Christenheden. Den samme inderlige
AE, s. 267 ne forarges. Men alt dette er · gaaet af Brug i denne trevne Slægt, som nu
NB23:87 saa ussel, at det er reent · gaaet af Brug med at være ene, Slægten
LP, s. 48 ved det mundtlige Foredrag er · gaaet af Brug, at begynde ethvert Afsnit med
Brev 170 mle Skik at møde Dem er · gaaet af Brug, maa jeg foreløbigen ved disse
NB27:75 man i sin Tid sagde at Krig var · gaaet af Brug, og istedetderfor var traadt: Diplomaternes
NB8:42 da formdl. Huus-Andagten reent er · gaaet af Brug, saa at bruge Søndagen engang
NB5:43 ikke var dem værd« er · gaaet af Brug, slige Msker forekomme neppe i
DS, s. 247 n: ja, den Art Christendom er · gaaet af Brug. En næste Art Christendom, hvor
Papir 369 rsætligt Bedrag egl. er · gaaet af Brug. Indskrænkede Msk, Romanlæsere,
SLV, s. 141 dnu ikke rettere, saa er han · gaaet af fra Tragoedien og Dramaet og er bosiddende
Papir 460 til den Tid er Du maaskee · gaaet af Kog, og det bliver ikke til Noget. Nei,
NB11:58 øgnens Tilhold) er som ganske · gaaet af Minde. / Biskop Mynster har et stort
KM, s. 14 g være saa godt som aldeles · gaaet af Mode, siden hine Klager » næsten
NB16:68 dt o: s: v: Alt sammen er · gaaet af uden Personligheder. / See her ligger
NB4:78 vde ladet Gud kalde men klogt var · gaaet af Veien: nei det kunde jeg ikke udholde.
Papir 254 frundet det i det Hele var · gaaet af, maatte naturligviis et saadant Folke-Recitativ
OTA, s. 322 men saa har Du netop · gaaet alene. Man seer ikke den mægtige Drift,
NB21:52 elv en Christen. / Mig er det nu · gaaet anderledes. Paa en besynderlig Maade er
NB13:36 il vel gaae mig, som det er · gaaet Andre før mig: nu, eller snart, ved
EE1, s. 21 get Vink om, hvorledes det er · gaaet B, om han har havt Kraft til at fastholde
CT, s. 273 re sige det: mig var det ikke · gaaet bedre end Menneskenes Mængde!«
Brev 5 Silke derved. Maaskee var det · gaaet bedre, hvis ikke Mohrs Chicanerier og mange
4T44, s. 377 Kjøbmandskab: naar jeg er · gaaet bort fra Eder. Og hvad var han for dem?
NB:166 e, og desto værre, naar han er · gaaet bort noget Andet, vi tale anderledes om
DD:22 ke og Dværgen, da Eitri er · gaaet bort og Brock staaer ved Blæsebælgen,
OTA, s. 290 har han glemt Gud, da er Gud · gaaet bort, og Mennesket leger Hersker i hans
EE1, s. 420 de spillet med Cordelia, var · gaaet bort, til at afløse ham. Hvilken Rigdom
KG, s. 304 rudt fordi den ene Dandser er · gaaet bort? I en vis Forstand. Men dersom dog
NB30:16 f Ydmyghed. / Derfor er det · gaaet Christenhed, som det – at jeg skal
NB4:32 belblade triumphere. Det er · gaaet Danmark, som hvis en lille Jolle fik sig
NB26:48 jeg takker det er rigtignok · gaaet de sande Χstne godt i denne Verden.
NB4:151 i en Bedøvelse, næsten er · gaaet dem af Glemme, at der er Trøst, om de
IC, s. 33 om i en Bedøvelse atter er · gaaet dem i Glemme, at der er Trøst; ak, eller
NB10:112 Χstne, og er det ikke · gaaet dem lige saa beviser det blot, at de ikke
Brev 38 Ak, og maaskee er det dog · gaaet Dem paa en lignende Maade. I Begyndelsen
Brev 266 onf., blot jeg nu ikke har · gaaet Dem træt – thi nu skal De jo afsted;
NB7:47 en hvad den er, naar der forud er · gaaet den absolute Dialektik, som har gjort alt
EE1, s. 234 ere erfarede jeg, at det var · gaaet den Elskede lige saa. Jeg havde lange Udsigter
IC, s. 42 jo en Følge af, at En har · gaaet den Vei. Jeg kan nu gaae hen og antage
Not11:25 det natura nødv: Exist: var · gaaet det actu existerende forud saa var det
NB25:68.a e i Χstheden, hvor det er · gaaet det christelige Paradox lige saa. Den store,
BA, note er væsentlig mimisk. Det er · gaaet det Mimiske som det Musicalske, man har
PMH, s. 82 ikke Tale om. / Som det nu er · gaaet dette Citat, saaledes er det gaaet flere,
NB24:52 end nu som Ældre; er det ikke · gaaet Dig med Gud, som det gaaer med et Msk,
EE2, s. 317 / Ultimatum / Maaskee er det · gaaet Dig med Hensyn til mine foregaaende Breve,
Oi8, s. 363 i denne Verden, da er det vel · gaaet Dig som Andre før Dig, at Du mismodig
NB22:82 dda. / Forresten som det er · gaaet efter en stor Maalestok med Geistligheden,
NB23:69 mod Mskene. / Men naar der da er · gaaet en 20 Aar fE, og den samme Mand lever endnu
Papir 460 am nu være gift, der er · gaaet en Deel Aar, ja, han har naaet det: naturligviis
NB:16 , og huske mig derpaa; der er ikke · gaaet en eneste Dag siden hiin Dag, uden at jeg
SLV, s. 232 ed mig selv, at jeg ikke har · gaaet en Fodbred af min Vei for at søge hende.
NB35:22 hinanden, hvorledes det var · gaaet en Gaas, der havde villet gjøre Alvor
NB31:38 t Brug.« Men naar der er · gaaet en halv Snees Aar, naar hiin udmærkede
Brev 36 re er hændt mig. Jeg havde · gaaet en halvanden Time, havde faaet tænkt
NB4:62 findende. Eller naar jeg har · gaaet en lang Tour ud ad eensomme Veie, hængende
Brev 311 g virkelig som Een der har · gaaet en lang Vei i Mørke og opdager at han
DD:200 saa gammel, der er dog altid · gaaet en Nat forud for den Dag, en Nat, hvor
AE, note et Indfald, saa maa der være · gaaet en Reflexion forud, og i den Reflexion
NB28:95 res Død. / Og naar der saa er · gaaet en Række Aar, saa er det Samtidige reent
NB21:152 de? Intet. / Og naar saa der er · gaaet en Tid, saa vil efterhaanden det Bestaaende
EE2, s. 63 skeer jo ikke, som om der var · gaaet en Tvivl iforveien, men det skeer umiddelbart.
NB15:68 ndbildning. / Ja saaledes er det · gaaet enhver Samtidighed. / Den Samtidige, der
BOA, s. 272 enhed udenfor, det at der er · gaaet et Lys op for ham med at der udenfor ham
NB15:82 es det næsten som der er · gaaet et Lys op for ham, at han vil til at gjøre
NB24:54.c e 8, 14 Dage er der pludseligt · gaaet et Lys op for mig over Sammenhænget
EE1, s. 42 ar noget for mig. Idag er der · gaaet et Lys op for mig, Grunden var just den,
Brev 289 Kjære Hr Magister! / Der er · gaaet et Lys op for mig: jeg har gjort en ny
EE1, s. 325 adehjørne til. Da hun var · gaaet et Par Skridt, kom der een af de unge Piger
SLV, s. 198 ste med mig selv, at jeg var · gaaet et Skridt af min sædvanlige Vei for
NB25:109 nderiet. / Jeg har aldrig · gaaet et Skridt af min Vei og svingede bestandigt
SLV, s. 311 ret min Agt, var jeg ikke · gaaet et Skridt af min Vei. Dog er denne Strenghed
NB23:207 ækkeligt iagt, at som Alt er · gaaet et Skridt frem i Reflexion, saa ogsaa Forbrydelsen.
EE1, s. 325 dre. De To vare formodentlig · gaaet et Stykke af deres Vei, thi de toge en
NB9:17 en Kjøbmand, der samme Dag var · gaaet Fallit: saa vilde han ansee det for en
NB26:106 aabenbart Χstus selv · gaaet Feil ad Veien, hvilket dog er umuligt,
NB22:154 et – men han er nu engang · gaaet feil af Pointen i Χstd. Han udvikler
OTA, s. 391 n, umuligt betyde, at han er · gaaet feil, tvertimod er dette Kjendet, at han
NB17:62 Individualiteter, der have · gaaet flere Aar og holdt sig paa den Spidse:
Brev 314 gelse og jeg troer, det er · gaaet Flere som mig.      Dersom De nu troer,
PMH, s. 82 dette Citat, saaledes er det · gaaet flere, ja de fleste, ved at blive indkaldte
NB22:86 – og sand Religieusitet er · gaaet fløiten, den existentielle Respekt tabt.
NB11:203 ar Stemning. / Men jeg har · gaaet for længe hen og viklet mig ind i Reflexion.
EE1, s. 267 r, at han maaskee stundom er · gaaet for vidt i Elskværdighed. Hun afbryder
EE1, s. 179 Indre. Hun føler, hun er · gaaet for vidt, hun har ladet en Styrke ahne,
EE2, s. 168 / Dog jeg er maaskee allerede · gaaet for vidt, jeg har indladt mig paa Undersøgelser,
IC, s. 113 dommelighed, og i den Retning · gaaet Forargelsens Mulighed forbi ved at blive
IC ed at troe; men Den, der troer, er · gaaet Forargelsens Mulighed forbi. – Matth.
TS, s. 67 ligget paa den Vei, og Du var · gaaet forbi uden at see den. – »
EE2, s. 69 som allerede et Par Gange var · gaaet forgjeves, fandt naturligviis Situationen
Brev 274 ikke siges ganske at have · gaaet forgjeves. / Der er dog virkelig ogsaa
OTA, s. 330 n Lærer, aldrig nogen Ven · gaaet forud – for at berede den Efterfølgende
3T44, s. 253 m hisset; Den, hvis Tanke er · gaaet forud og gaaer forud, at berede ham Sted;
EE1, s. 419 dem, tvertimod, Glæden er · gaaet forud, deri ligger Concretionen, det er
EE:7 / lyder Ordren videre? / Er Du · gaaet forud, Du min Længsel, vinker Du mig
OTA, s. 328 ynligt foran ham, men han er · gaaet forud, og dette er Efterfølgerens glade
NB10:10 ar nu Forførerens Dagbog ikke · gaaet forud, saa havde det vel endt med, at Læseverdenen
NB5:77 kke at blive, hvis ikke B. M. var · gaaet forud. / Forsaavidt har jeg atter her modarbeidet
Papir 458 t den simple Begyndelse er · gaaet forud. / Og ligesom jeg da, hvis jeg var
BA, s. 339 nd ved Synden, saa er denne jo · gaaet forud. Denne Modsigelse er den eneste dialektisk
NB22:139 rved, naar ikke gudd. Kraft var · gaaet forud. Thi at han var blevet korsfæstet
NB8:113 anvittig Qval; men om jeg end er · gaaet forvidt i denne Henseende, saa har det
NB20:66 , man er dog virkelig ogsaa · gaaet forvidt i modsat Retning. Man indbilder
KK:5 svar, at han blot i Striden er · gaaet forvidt, og hans øvrige Argumentation
NB19:66 og jeg var bange at jeg var · gaaet forvidt, var blevet for nærgaaende,
NB28:41 bedre, end hvis Du ikke var · gaaet forvidt: der er en Evighed. / Dette er
NB8:72 ng til Oldtiden) at Interessen er · gaaet fra Digtet over paa andre Gjenstande: Udførelsen,
BA, s. 417 aa sit Høieste. Angeren er · gaaet fra Forstanden og Angesten potenseret til
DS, s. 236 jeg at det Menneske reent er · gaaet fra Forstanden, at fordre at man skal lide
SD, s. 237 re kunde kun en Gud, der er · gaaet fra Forstanden, falde paa – saaledes
NB14:5 O, men Kiere, Du er jo · gaaet fra Forstanden, hvor kan Du nu falde paa
NB14:5 . Majestæten troer han er · gaaet fra Forstanden, kalder paa Kamerherren,
NB2:62 blot et Ord, saa var Kraften · gaaet fra mig. Er dette en Feil, saa har jeg
AE, s. 318 tillige er en Existerende, er · gaaet fra Phantasie og Følelse, hvilket er
Papir 448:3 erom. / Saaledes var det · gaaet fra Slægt til Slægt. Da var der en
Brev 204 ge i Kundskaber, da jeg ikke er · gaaet frem deri. At jeg længes efter engang
NB11:140 e sikkre. / I Sandhed Verden er · gaaet frem i Aandelighed. I Middelalderen havde
NB36:26 , selv forlange at der blev · gaaet frem med den størst mulige Strenghed
AA:51 øbe den samme Vei, man har · gaaet frem, ligesom Trylleriet først ophører
AA:51 gaae samme Vei tilbage som han er · gaaet frem, medens Bevidstheden om, at hans Synder
NB15:122 gen paastaae, at Verden er · gaaet fremad siden den Tid, da den med Ild og
NB6:51 en eneste Saadan, som det ikke er · gaaet galt. Det at være Ingenting er just
4T44, s. 337 ie Steder, det er tvertimod · gaaet ganske simpelt og naturligt til, derved,
SFV, s. 19 æret incognito, at han var · gaaet ganske ubemærket gjennem Livet –
DD:6.g ogsaa den Vei Χstd. altid er · gaaet gjenem Verden mell. to Røvere ( thi
DD:208 erede, at Tidens Sværd er · gaaet gjennem mit Hjerte, at Samtiden har tabt
NB13:31 Levevei er jeg naturligviis · gaaet Glip af alle jordiske Goder og de endelige
NB13:31 gen fremad. / Altsaa jeg er · gaaet Glip af alt Dette. Men ikke blot det; jeg
AE, s. 528 aaet tilbage til det Gamle og · gaaet glip af Christendommen. I Mulighedens Phantasie-Medium
BI, s. 206 er sin Plads, saa var jeg let · gaaet Glip af det Contemplationens Moment, der
AE, note Hemmelighed er at den endog er · gaaet Glip af det digteriske Point, en Barbeersvend
NB6:59 er bleven naiv, og ganske er · gaaet Glip af det Point: om det ogsaa skulde
NB15:69 uden det, var jeg dog reent · gaaet Glip af en Side af Χstd. At opleve
LF, s. 26 ikke vælger Gud, saa er han · gaaet Glip af Enten - Eller, eller han er i Fortabelsen
SLV, s. 114 t for tidligt klogt Barn var · gaaet Glip af et Moment i Sjelen, og var kommen
NB6:8 Mening, thi Foragtelighed er netop · gaaet Glip af et vist Point, hvilket ligger til
EE2, s. 71 et er han naturligviis derved · gaaet Glip af Kjærlighedens store Driftscapital
IC, s. 116 n Grad er man i Christenheden · gaaet Glip af Pointet betræffende hvad der
NB26:51 et Tilfælde væsentlig · gaaet Glip af. O, thi det er dog frygtelig Galimathias,
NB:107 ndet. Han mener endnu er det · gaaet godt, men et Charakteer-Msk. kan man frygte
EE1, s. 218 vde havt, da denne Alder var · gaaet ham forbi uden egentlig Betydning, men
SLV, s. 260 aar saa den fattige Kone var · gaaet ham forbi, saa rystede hun paa Hovedet.
BOA, s. 239 Spørgsmaal: om det ikke er · gaaet ham i Forhold til Christus som det formeentligen
NB5:99 Guds Forholdet, at alt Andet var · gaaet ham i Glemme. Det er et Udtryk for at være
OTA, s. 177 hiin anden Lidende er reent · gaaet ham i Glemme. Hvad er denne Tilstand Andet
SD, s. 230 for svag. Det er som var det · gaaet ham liig den Godmodige, der gjør for
BOA, s. 271 fE) saa var det dog maaskee · gaaet ham noget bedre. Efter at være greben
IC Hans Livs andet Afsnit / Det er nu · gaaet ham som alle de Kloge og Forstandige, Statsmænd
Oi7, s. 291 er sig forklare af, at det er · gaaet ham som Münchhausens Hund, der var
BI, s. 283 e? Jeg klager over, at det er · gaaet Hegel omvendt. Paa det Punkt i alle hans
NB8:114 r dette. Og saaledes er det · gaaet hele Rækken igjennem. Og ganske rigtigt,
EE1, s. 371 jeg kan tænke De er · gaaet hen for at lukke Døren op til hans Modtagelse
NB13:45 t, og der blot er nogen Tid · gaaet hen i hvilken jeg har været en virkelig
PS, s. 291 ig ved dum Sandseløshed er · gaaet hen i menneskeligt Slendrian, saa vil enhver
SLV, s. 164 det maa være Een, der er · gaaet hen i tryg Forstaaelse med Tilværelsen,
BOA, s. 192 t feil af Pointen, at den har · gaaet hen og betragtet den hele Frembringelse
BOA, s. 172 stelig Forudsætning er han · gaaet hen og blevet Præst – da kommer
NB7:14 rdig til idag, havde jeg nær · gaaet hen og forkastet den og valgt dette Thema,
NB4:77 / Forsoningen. / Nær havde jeg · gaaet hen og forstyrret hele Anlægget i »
NB15:46 æret Digter, var jeg vel · gaaet hen og forvexlet mig selv med Idealet,
CT, s. 139 ubegribelig Kjerlighed er han · gaaet hen og har gjort Mennesket til Noget –
NB12:29 hi ell. var jeg dog maaskee · gaaet hen og havde gjort et Skridt – og
NB6:87 kel – at jeg saa nær var · gaaet hen og havde glemt mig selv. Nu saa anstrenget
BOA, s. 107 en ubetinget maa beundre, var · gaaet hen og havde sat foran, at han havde haft
NB10:16 almodig, saa jeg nær var · gaaet hen og sagt Noget om mig, ( vistnok endnu
BOA, s. 255 elser. Naar saa nogen Tid er · gaaet hen paa denne Maade, naar Modsigelsen og
SLV, s. 308 delser. / Og hvor er hun saa · gaaet hen, da hun gik herfra? Maaskee er hun
AE, s. 478 , at der, da Tiden imedens er · gaaet hen, er gjort en gal Begyndelse, og at
SLV, s. 12 , men nu var der saa lang Tid · gaaet hen, Ingen havde tænkt paa at forlange
NB19:31 igheder, og derfor er Tiden · gaaet hen, og jeg har lidt ubeskriveligt. /
AE, s. 34 frem. / Og dog er det saaledes · gaaet hen. Een Generation efter den anden er
G, s. 62 hele Personlighed. Var det ikke · gaaet hende, som det var gaaet mig? Hun havde
NB25:84 forraader Alt. Og er det da · gaaet her som ellers, at jeg først foranlediger
EE2, s. 167 sophen siger: saaledes er det · gaaet hidtil; jeg spørger: hvad har jeg at
NB30:16 men da nogle Aar var · gaaet hittede Toppen paa tvende snilde Paafund
Papir 460.k – / og naar saa han er · gaaet hjem til Sit, glad ved at leve i en Tid,
OL, s. 33 jedsommeligt Ophold, da det er · gaaet Hr. Lehmann i Forhold til Hr. Hage som
EE1, s. 323 viste sig nærved. Hun var · gaaet Huset forbi, i en Fart griber jeg efter
NB20:164 f Sandsebedraget. / Det er · gaaet i Χstheden som med Den, der arver
EE2, s. 208 ar Faderens Brøde, der var · gaaet i Arv paa Sønnen, han angrer denne med;
SD, s. 186 kalde en Inderlighed der er · gaaet i Baglaas, er saa overveiende Det, der
NB11:115 m muligt endnu stærkere · gaaet i Baglaas. / Noget Bedrag troer jeg dog
Brev 198 spekt at sige min R– · gaaet i Baglaas. Quid tibi videtur domine frater?
Oi7, s. 290 t saavidt. / Først har han · gaaet i den lærde Skole, fra hvilken han saa
NB14:35 til Publikum: ja, saa var det · gaaet i Folk. / Der seer man Forskjellen paa
SD rd at agte paa. Imidlertid er det · gaaet i Forhold til dette Socratiske som i Forhold
EE2, s. 194 u smiler, Du mener, at jeg er · gaaet i Fælden, at jeg har troet, at Du troede
Papir 395 eal. See i den Grad er det · gaaet i Glemme hvad Christendom er, at Existentser,
NB32:119 g naar saa den Slægt er · gaaet i Graven, saa seer Evigheden efter, hvor
AE, s. 34 Generation efter den anden er · gaaet i Graven; nye Vanskeligheder ere blevne
NB2:9 levet i Middelalderen var jeg vel · gaaet i Kloster og havde offret mig til Poenitentse.
LA, s. 42 tisk Pige i Middelalderen var · gaaet i Kloster, i en prosaisk Tid havde hun
Papir 389 . / I Middelalderen var han vel · gaaet i Kloster, og havde gjort Poenitentse.
NB7:41 land ( jeg er rigtignok ikke · gaaet i Krig – men mener paa anden Maade
JJ:236 , saaledes er det maaskee stundom · gaaet i Livet, og da vi jo skulle tale om Lidelser
Brev 1 ar død, dog er det endnu ei · gaaet i Opfyldelse. Dog beviser disse Rygter,
CC:13 ør hans Nabo, bogstaveligt · gaaet i Opfyldelse. Gud hjælpe os, skulde
AE, s. 11 x lægge den fra sig, er han · gaaet i Seng, maa han strax op, faaer neppe Tid
G, s. 43 ed Trekantethat paa. Da jeg var · gaaet i Seng, uden at have havt en eneste fornuftig
NB2:17 lhængere, at det Hele var · gaaet i sin Moder igjen, idet det Synlige var
NB26:39 8 Dage, hvorved da Alt var · gaaet i sin Moder igjen, og at dette vilde være
Papir 445 jeg ham, eller at jeg har · gaaet i Skole hos ham. Men det veed Ingen –
DD:208 erte for mig ... mig, Du har · gaaet i Skole med; mig som har været indviet
DD:92 hender det mig, at ligesom jeg er · gaaet i Sæng og ifærd med at falde i Søvn,
G, s. 40 der er saa øde. Man er ikke · gaaet i Theatret som Reisende, ikke som Æsthetiker
JJ:217 til og anholder ham, fordi han er · gaaet i Vandet paa et Sted, hvor det ei er tilladt.
JJ:18 / cfr Arist. Ethik 8, 2. / Det er · gaaet i Videnskabernes Verden som i Handelens.
Not4:16 en Salighed, som en Usalighed er · gaaet iforveien for. Paa den anden Side forekommer
2T43, s. 27 a den usynlige Kamp, der var · gaaet iforveien. De bleve beundrede i Verden,
EE2, s. 64 gen ængstende Reflexion er · gaaet iforvejen; kun maa jeg bede Dig ikke at
JC, s. 26 nyfalden Snee, uden at være · gaaet igjennem Andres Hænder, han ansaae det
SLV, s. 200 rnet, men naar jeg da var · gaaet igjennem den Gade, og den Nysgjerrige Intet
Not11:28 blot S. K:, den er nemlig · gaaet igjennem Seyn, thi derved fremkom den,
NB20:64 r været saa, hvorledes det er · gaaet ikke blot Χstus og Apostlene saa men
SD, s. 135 da der ved Fortvivlelsen er · gaaet Ild i Noget, som ikke kan brænde, eller
SFV, s. 84 Gnidning mod Verdslighed, er · gaaet Ild i Verdslighed. Hvad derimod Tiden i
NB32:122 sten er et Msk, i hvem der er · gaaet Ild. / Dette kommer saa igjen paa Pintsefesten
NB5:10 g til at opgive Ønsket er · gaaet imellem, saa altsaa Tro er: den ligesaa
TS, s. 102 nds Gave, efterat Døden er · gaaet imellem. Thi vi Mennesker tage det ikke
SLV, s. 256 sin Ubetydelighed. Sagen er · gaaet ind for en høiere Ret; jeg har givet
OTA, s. 181 ed, naar den Syge maaskee er · gaaet ind i Badet, hvor Heden voxer, men nu pludselig
Papir 66 an vel nok saa godt kunne være · gaaet ind i Characteren, at han indsaae, at netop
AE, s. 184 ? Den Ene er eengang for alle · gaaet ind i en Approximeren, som aldrig ender,
EE1, s. 41 ndret Livsforhold er allerede · gaaet ind i Evigheden og har ingen timelig Interesse
NB14:147 af Kjerlighed til Faderen · gaaet ind i hans Idee. / Forøvrigt seer man
Papir 391 taae mig ret. Jeg er ingenlunde · gaaet ind i Maadeholds-Foreningen, Intet mindre;
BI vil strax bemærke, at jeg nu er · gaaet ind paa et andet Gebeet. Her er ikke Spørgsmaal
NB21:96 ethe samtidigt aldrig havde · gaaet ind paa, saa lidet som Erasmus Rotterdam
Papir 391.a ngt som muligt fra, at jeg er · gaaet ind som Medlem, at jeg lige modsat, er
BA, s. 416 et, at Syndens Consequents er · gaaet Individet over in succum et sanguinem,
EE1, s. 317 er Uroen i Verdensbygningen · gaaet istaa, er Din Gaade løst, saa ogsaa
G, s. 79 eller ikke er det. Naar Alt er · gaaet istaa, naar Tanken standser, naar Sproget
Brev 271 t gaae istaae. China fE er · gaaet istaae – hvilken heel verdenshistorisk
G, s. 9 e. I mit Hjem var jeg næsten · gaaet istaae over dette Problem. Man sige hvad
EE1, s. 190 Formodentlig var jeg aldeles · gaaet istaae, hvis jeg ikke var bleven vakt ved
Brev 271 kke i at gaae, naar man er · gaaet istaae. Jeg gaaer derfor aldrig saa langt
SLV, s. 145 en Stymper og Fusker er ikke · gaaet krum og krybende forbi beundrende denne
NB31:61 Feilen stikker. / Men nu er der · gaaet lange, lange Tider. Og for disse Mange,
NB31:112 -Docenter mener at være · gaaet langt videre end Du, dette Pak, om hvilket
PS, s. 229 ved sin Formening at være · gaaet langt videre vil gjøre denne Vise mangt
EE2, s. 83 and for Din Satire; thi Du er · gaaet langt videre. » Du er glad og fornøiet,
NB15:96 d det Christelige, ja at være · gaaet langt videre. / Mig er det overhovedet
EE1, s. 294 g. Mig vilde det vel være · gaaet lidt anderledes, da jeg er mindre vant
SLV, s. 370 tning af en Smule Aand er · gaaet lidt Gjære. – Pigen er, hvad man
NB:185 ng angrende. Men naar der dog var · gaaet lidt Tid, i hvilken Du ikke havde syndet
SLV, s. 199 kyld deri, maaskee havde hun · gaaet længere. Hendes Blik gjorde et Forsøg
NB30:17 tmindste er jeg hidtil ikke · gaaet længere. Men Hykleriet er maaskee saa
NB12:70 ed Staten ( men saa var det · gaaet løs paa de Geistliges Beqvemmelighed):
Papir 595 holder Gardinet fast, var · gaaet løs, Gardinet havde flagret for Vinden
F, s. 515 Omstændighed jo, at det var · gaaet Mange, ligesom mig, at de ikke havde forstaaet
EE1, s. 177 aaledes synes det at være · gaaet Marie. Der lod sig forøvrigt ogsaa tænke
Brev 56 det. – Jeg seer det er · gaaet Martensen omvendt, hvad Superintendentskabet
Brev 262 g dog er det som havde jeg · gaaet med Dem, og det er mig saa livagtigt som
Brev 273 og saaledes er det ogsaa · gaaet med det franske Folk og med alle dem, der
LA, s. 71 ære begeistret, og nu vare · gaaet med for at see paa ham og lee ad ham. Og
FP, s. 25 des er det ogsaa i Striden her · gaaet med Fædrelandet: da det ikke kan modbevise
EE1, s. 402 slet Menneske, saa havde Du · gaaet med ham her, Arm i Arm, lyttet til Musikkens
CC:12 er det ikke i den senere Tid · gaaet med Hegel, den af alle moderne Philosopher,
DD:166 gik med Catholicismen som det er · gaaet med hele Jordekloden, der kom ogsaa i den
SLV, s. 446 l omvendt og af modsat Grund · gaaet med mig, der fængslet til een Tanke
Papir 154:1 Verden. Saaledes er det ogsaa · gaaet med Munkevæsenet, som jo nu forlængst
NB9:22 er at saasnart Χstus er · gaaet med ombord, saa begynder strax Uveiret;
LP, note de Yngre! / Saaledes som det er · gaaet med Ordet » Upartiskhed«,
SLV, s. 368 om min Aands-Existents var · gaaet med til daglig Brug i et Ægteskab, det
FP, s. 25 ed Taushed. Som det i Livet er · gaaet med Tusinder: da de ikke længer kunde
NB11:154 alle Regjeringsmænd er · gaaet meest uskadt gjennem Aar 48; men denne
LA, note adan Figur. » Hun havde · gaaet meget igjennem i Livet, og var et af de
NB27:58 n var det med hiin Julegave · gaaet mig af Glemme. Idet jeg, som sædvanligt,
NB28:54 mme, var hiin Tanke ligesom · gaaet mig af Minde. Tillige var der vaagnet i
NB18:21.a den. Forøvrigt er det nok · gaaet mig her som saa ofte med min hypochondre
NB:7 Dandsebod. Forøvrigt er det · gaaet mig her som saa ofte, at trods al min Reflexion
EE1, s. 311 e heroppe, De er flere Gange · gaaet mig hurtigt forbi, og idet mit Øie fulgte
NB8:6 std. Thi det er lykkeligviis · gaaet mig i mange Henseender saaledes. Jeg har
SLV, s. 93 Eget, saaledes er det oftere · gaaet mig i mit huslige Liv. Hvad der dunkelt
EE1, s. 236 verhaand. Heldigviis var det · gaaet mig ligesaa. Vi saaes den følgende Dag
Papir 456 er ikke. / Saaledes er det · gaaet mig med Hensyn til Luther en bestemt Tanke
LA, note til dens Krigstjeneste. Det er · gaaet mig med Tidens Fordring som det i sin Tid
Brev 36 er fra enhver Sygdom; jeg har · gaaet mig mine bedste Tanker til, og jeg kjender
SLV, s. 446 n bleven tilbage. Det er vel · gaaet mig omvendt, som det gik hiin ædle Konge,
NB30:41 er jeg at det vilde være · gaaet mig paa en lignende Maade i enhver Tid.
NB10:121 offentlige Forhold, som det er · gaaet mig privat. Den ideelle Udholdenhed ( der
F er mig meget nær, da det ofte er · gaaet mig selv saaledes, om end min εποχη
NB24:24 taae, hvor jeg nu staaer. Det er · gaaet mig som en Flue, der strækker sig efter
NB10:89 g bør dog forstaae, at det er · gaaet mig som sædvanligt, at jeg paa Dybet
F, s. 498 : det maa medieres. Det er ofte · gaaet mig ved Læsningen af en 11te Bog, som
EE2, s. 317 oregaaende Breve, som det er · gaaet mig, at Du har glemt det Meste af dem.
EE1, s. 43 etos Billede, saaledes er det · gaaet mig. Da jeg var meget ung, da glemte jeg
Oi10, s. 406 Dig: saaledes er det ogsaa · gaaet mig. Det har reist Forbittrelse mod mig,
Brev 297 stendeels saaledes er det · gaaet mig. Mit Tilfælde begyndte netop med
Brev 195 , saaledes er det ogsaa · gaaet mig: bag efter er det faldet mig ind, at
Papir 563 orhold til Sagen ligesom det er · gaaet mig: de slippe ikke, de maae igjennem.
G, s. 62 t ikke gaaet hende, som det var · gaaet mig? Hun havde ikke anet, ikke drømt,
NB25:109 g vexlet et Ord med hende, · gaaet min Vei, ikke hendes – men her var
EE2, s. 299 t sig da forklare, om det var · gaaet min Ven ligesaa. Det var ikke noget Abnormt,
Brev 130 . Du troede maaskee, at det var · gaaet mit Øre forbi som saa Meget Andet, der
NB24:116 n det ikke for en Deel endog er · gaaet Mynster selv af Glemme hvad han tidligere
Brev 235 gende Syllogisme. Solen er · gaaet ned siden i Løverdags – er der
Brev 41 det saa let skee, at Solen er · gaaet ned, inden det har været mig muligt
KKS, s. 104 g som dette, førend der er · gaaet nogen Tid – dette er just Metamorphosen.
NB5:68 nder mig, og jeg som altid har · gaaet og følt mig saa elendig og ulykkelig,
JJ:79 æg. / Et Mske, der længe har · gaaet og gjemt paa en Hemmelighed, bliver sindssvag.
NB4:155 Saa har jeg ogsaa længe · gaaet og grundet paa om det dog ikke skulde være
SFV, s. 21 g over, at han godtroende var · gaaet og kjøbt dem i den Tanke, at det, da
Brev 57 deren. Naar man saaledes har · gaaet og maattet tale og virke netop igjennem
NB:7 n Selvmodsigelse. Alle have nu · gaaet og sagt: det er Ingenting, hvem bryder
NB17:50 iger nu: nu har Du længe nok, · gaaet og sat ud og sagt imorgen – begynd
NB24:54 hende«, men · gaaet og ventet, om hun ikke selv skulde ville
NB10:121 . / Det er aabenbart, at det er · gaaet og vil gaae mig i mit offentlige Forhold,
NB4:155 l min Læge. Jeg har ofte · gaaet og været bange for mig selv, at
EE1, s. 328 ieblikket efter at hun var · gaaet ogsaa at gaae, men adskilligt hurtigere
Brev 176 øre. Jeg har netop idag · gaaet omkring i Königstraße og seet paa
NB13:36 eg den Gang ikke kunde have · gaaet omkring og talt med nu en Sælgekone,
NB30:21 g. Men i Christenhed er det · gaaet omtrent lige saa med det at troe. En Christen
NB7:17 risæeren retfærdig var · gaaet op – den Maade han gik til Guds Huus
DD:208 Springgaasen, ja nu er Lyset · gaaet op for mig over Alt. ( idet han siger dette
NB11:203 Evighedens Haab. Nu er det · gaaet op for mig, at derfor er jo Christus en
NB17:13 rmodentlig ellers slet ikke · gaaet op for mig; og Situationen til ret selv
BI, s. 288 Menneske, hvis Liv ligesom er · gaaet op i en eneste Begivenhed, som han bestandig
Brev 79 org efter Verden saa aldeles · gaaet op i en hoffmannske produktiv Realisation
NB7:17 lev den, at han saaledes var · gaaet op i Herrens Huus, var han blevet hjemme,
Papir 440 alighed, naar D. ganske er · gaaet op i Kiøbh. og Kiøbh. blevet en Kjøbstad.
NB16:77 Jeg. / / Egentlig er dette Blad · gaaet op i mig. / Man kunde sige, der er jo saa
BB:25 Ligevægt, her er det Gudd: · gaaet op i Verden, ( cfr: i d.H. en Mængde
Papir 123 . Manddomen, som den der mere er · gaaet op i Verden, har ikke saa meget deraf.
Papir 251 . Jesus var efter L: 6, 12 · gaaet op paa et Bjerg for at bede, om Morgenen
IC, s. 48 at fremtræde i Judæa er · gaaet op til Historiens Examen, det er ham der
SFV, s. 24 esker, for hvem det aldrig er · gaaet op, at deres Liv skulde have nogen Forpligtelse
Not11:22 n, det Seyn, der aldrig er · gaaet over a potentia ad actum, som strax er
Not11:5 t virkelige forstaaes det der er · gaaet over a potentia ad actum; ellers var det
Not11:7 ον. Efter at det er · gaaet over er det atter det Ikke-Værende,
AE, s. 334 ngen for at blive Christen er · gaaet over fra Individet selv til Værgen.
OTA, s. 184 en igjennem, han er allerede · gaaet over fra Timeligheden til Evigheden, skjøndt
EE1, s. 374 l, naar dens søde Gift er · gaaet over i Blodet, da er et Ord nok for at
BOA, s. 270 n, saa dens Begrebs-Sprog er · gaaet over i en forflygtigende, traditionel Brug
EE1, s. 218 være oplevet og saaledes · gaaet over i Erindringen. Paa den anden Side
BA, s. 396 da var han i samme Øieblik · gaaet over i Evigheden. Saasnart derimod Synden
KK:4 ydende hersker; men her er det · gaaet over i Kunst og grebet af Skjønhedens
Papir 60 den, ell. den maa ganske være · gaaet over i Msk., og optaget i det som Princip;
KG, s. 331 ikke blot dette, nei, han er · gaaet over paa Fjendens Side, kæmper for hans
G, s. 55 nderlig Maade forandret, han er · gaaet over paa hendes Side, han vil være særdeles
SD, s. 207 nske, thi nu er Erkjendelsen · gaaet over paa Villiens Side, og erkjender, at
BOA, note re Skrifter er Adler rigtignok · gaaet over til Tausheds-Principet, dog atter
TAF, s. 287 e den strengeste Dom, der er · gaaet over Verden, strengere end Syndfloden,
Not11:4 . Først naar det virkeligt er · gaaet over, udelukker det det andet fra sig,
NB20:76 um. / Men saa er jo vor Tid · gaaet overordentlig frem i Χstd. Ak, nei,
AE, s. 35 heelt Menneskeliv er det ikke · gaaet paa den Maade, at det fra en tidlig Ungdom
Brev 202 ls selv i Skovene her i Omegnen · gaaet paa Opdagelser deels hos flere Landmænd
Brev 273 mig vaagen. Det er maaskee · gaaet paa samme Maade med dette Brev –
NB27:75 er egl. det: at blive Χsten · gaaet reent ud. Som man i sin Tid sagde at Krig
EE1, s. 113 Subject, der formodentlig er · gaaet reject til Attestats og nu har valgt en
NB32:119 in corpore som at være · gaaet reject. / Til Gjengjeld har saa Χstheden
EE1, s. 260 kjender Charles. Som det er · gaaet Rinville, saaledes vilde det gaae ethvert
NB6:24 Men contra taler. Jeg er nu · gaaet saa afgjørende ind i det Christelige,
IC, s. 189 vingede af, men fordi han var · gaaet saa langt ud, at Christus havde begyndt
NB7:113 da han begyndte, men nu var der · gaaet saa mange Aar hen, og i den Tid var der
OTA, s. 195 ventning, og saaledes er det · gaaet saa mange det Godes og det Sandes Vidner,
Brev 84 Eller«, det er ikke · gaaet saa rask, men det kommer deraf, at det
CT, s. 272 ! Og om end mit Liv hidtil er · gaaet saa stille, saa fredeligt hen, saa uberørt
OTA, s. 330 eneste Forgænger, der er · gaaet saaledes forud. Der er mellem Himmel og
NB29:24 e være afstedkommet ei heller · gaaet saaledes hen. / Sagen er ganske simpelt.
NB24:86 ganske vist, at det ofte er · gaaet saaledes i Livet, at en mislykket verdslig
SLV, s. 208 elig! Han som i 10 Aar havde · gaaet saaledes i yderste Anstrængelse! /
Brev 35 re. Oprigtigt talt mig er det · gaaet saaledes med Hensyn til at have en Svigerinde.
HG, s. 159 fra Slægt til Slægt, er · gaaet saaledes til Agters for os Mennesker, ere
TSA, s. 75 es formodentligen, at det er · gaaet saaledes til. En Mand har udtalt een eller
NB14:15 tion. Som oftest er det vist nok · gaaet saaledes til. Fra tidligste Tid og paa
AE, s. 429 dre vor Tids Religieusitet er · gaaet saaledes videre, at den er kommen tilbage
AE forstaae Christendommen at være · gaaet saavidt, at den omtrent er kommen tilbage
PMH, s. 73 phære. I vore Tider er man · gaaet saavidt, at man endog har villet have Bevægelsen
Papir 100 ød osv., men det Hele er · gaaet sammen i een Organisme. I den forlorne
NB29:11 blive opmærksom. Det er · gaaet Samtiden som Josephs Brødre: de tænkte
Brev 9 Juni. / Der er allerede en god Tid · gaaet siden min Hjemkomst fra Berlin, og i al
2T44, s. 209 ar. Hendes tidligere Liv var · gaaet sin stille Gang, kun nævnes der en eneste
NB17:7 og disse Feilgreb er der nu · gaaet snart 2 Aar hen. Hvad er der dog ikke tabt!
NB15:71 elsen. / Mon det nu ikke er · gaaet Socrates i sin Tid aldeles som mig. Han
NB7:111 rordl. for En. / Saaledes er det · gaaet Socrates, saaledes ogsaa forholdsviis Christus:
BI, s. 283 Hegel klager over, at det er · gaaet Solger paa samme Maade, og Tieck ikke bedre.
NB20:144 . ligefrem sagt: at mig var det · gaaet som alle de Andre; jeg har rhetorisk vendt
NB24:54 aturligt. / Dog er det egl. · gaaet som jeg havde bedet Gud: jeg er baade blevet
Papir 181 ans store Planer, der kunde have · gaaet styrkede ud af en saadan Presse. Man kommer
EE1, s. 322 lle Flod. Hun havde vel ikke · gaaet stærkt, dog søgte hun en Afkølelse;
Papir 409:1 hele Umiddelbarheden er · gaaet tabt, at Msket ikke blot Intet formaaer
Papir 247 , og dette Brev, som nu er · gaaet tabt, er det at 2 Corinthier refererer
BI, note t udrette, og naar nu Sindet er · gaaet til Ankers ved denne Tryghed, da pludselig
Papir 291 an Skrift. Nu er man imidlertid · gaaet til den modsatte Yderlighed, man skriver
IC, s. 28 og eensomt, efter at være · gaaet til en Side for at døe, eller I nedtrædes
PS, s. 283 vetyde – dis-putare, er · gaaet til Grunde i den), og det mindst Disputable
BA, s. 400 me frem, da vilde Hedenskabet · gaaet til Grunde paa den Modsigelse, at Een blev
PS, s. 252 b. Vel er Selvkjærligheden · gaaet til Grunde, men desuagtet er den ikke tilintetgjort,
KG, s. 41 odsatte, en Kjerlighed, som er · gaaet til Grunde. Nede i Grunden brænder bestandigt
NB30:71 / / Saaledes omtrent er det vel · gaaet til med det at Χstd. er blevet afskaffet.
LP, s. 10 fortælle, hvorledes det er · gaaet til med nærværende lille Afhandling,
FB, s. 141 , og maaskee et heelt Aar har · gaaet til Præsten. Hun er forvisset i al sin
NB27:38 breidede sig, om han ikke skulde · gaaet til Rom og være blevet henrettet istedetfor
KG, s. 151 er redet for Dig, naar Du er · gaaet til Sengs for aldrig mere at staae op,
NB:199 s Leie er redet for Dig, og Du er · gaaet til Sengs for aldrig mere at staae op,
CC:14 genlig veed, hvorledes det er · gaaet til, – midt paa Nürnberger Gade.
Brev 296 D. / Dog hvorledes er det · gaaet til, at De er blevet syg? De har dog ikke
PMH, s. 73 og forklare, hvorledes det er · gaaet til, at det er skeet, som slet ikke er
DS, s. 193 n: hvor i al Verden er det saa · gaaet til, at hele Stater og Lande ere Christne,
LA, s. 28 orledes det dog egentligen er · gaaet til, at hun i saa ung en Alder er bleven
SLV, s. 406 om det virkeligt saaledes er · gaaet til, det er saa idealt som det fremstilles,
PS isme, Fanden veed hvorledes det er · gaaet til, er blevet den ægte Speculations
SLV, s. 406 nu ogsaa virkeligt saaledes · gaaet til, for saa vil man troe det. Det, om
2T44, s. 207 en at vide, hvorledes det er · gaaet til, gribe sig i Forventning: for at Opfyldelsen
G, s. 70 at Ingen veed, hvorledes det er · gaaet til, hvorfor jeg da aldrig kan oprette
EE1, s. 243 tter strax, hvorledes det er · gaaet til, man seer i ham Conseqvensen af hans
BI, s. 237 ret vidste, hvorledes det var · gaaet til, og medens de selv under Alt dette
4T43, s. 124 heelt vel, hvorledes det var · gaaet til, og vidste at beskrive det med Rædselens
JC vl, og spurgte nu hvorledes det var · gaaet til, om det var skeet ved et Tilfælde
EE1, s. 181 mstillet saaledes som det er · gaaet til, paalideligt, det fordrer Retfærdighed
EE2, s. 187 mig da, hvorledes det end er · gaaet til, være bleven Gjenstand for en saadan
4T43, s. 124 rveie, hvorledes det dog var · gaaet til. Men det Hele blev ham uforklarligt
KG, s. 33 eres Børn, hvorledes det er · gaaet til. Men fordi Christendommen nu gjennem
NB21:150 or underligt det mangen Gang er · gaaet til: at jeg er kommet til at gjøre Noget
EE1, s. 242 ndigt ahne, hvorledes det er · gaaet til; han har nemlig i strengere Forstand
PS, s. 295 se – hvorledes er dette · gaaet til? Det er dog ikke skeet med et eneste
NB27:71 nderledes. Hvorledes er det · gaaet til? Ganske simpelt, men lidt efter lidt.
Papir 465 Men hvorledes er det · gaaet til? hvad himmelraabende Uret har Du da
NB26:8 xisteren, derimod vil det være · gaaet tilbage for dem. / Eet er at lukke en Dør
CT, s. 296 var det nu, menneskelig talt, · gaaet tilbage for Ham. Han, hvem engang Folket
DS, s. 245 alestok. / See, derfor er det · gaaet tilbage i Christenheden, fordi man har
Brev 204 medicinsk Bog, og altsaa vel er · gaaet tilbage i Kundskaber, da jeg ikke er gaaet
CT, s. 224 rgsmaalet er ikke, om Du er · gaaet tilbage siden den Gang, Du blev troende,
AE, s. 528 at forstaae ( Muligheden) er · gaaet tilbage til det Gamle og gaaet glip af
NB30:22 tilstaae, at Χstd. var · gaaet tilbage, at der var slaaet af. / Saa fandt
Not13:23 es man; thi vi er virkelig · gaaet tilbage, jeg troer, at Hegel ikke egl.
NB26:33 lige omvendt: Slægten er · gaaet tilbage, saadanne Msker som Χstd.
NB17:35 eren bort, saa langt er det · gaaet tilbage. / Det har slaaet mig et Ord af
NB17:78 e, at i Ideen seet er Sagen · gaaet tilbage. / O, jeg har kæmpet meget med
NB13:89 Saa langt er Christendommen · gaaet tilbage. / Skulde jeg tænke mig nu at
NB24:91 ipelen. / Det er bestandigt · gaaet tilbage. Først afskaffede man Gud-Msk.
NB9:64 st er det nu i Χstheden · gaaet Touren rundt, at hver Enkelt siger: skulde
BN, s. 123 re Menneske. Vistnok er det · gaaet Tusinder af Christne paa samme Maade: de
OTA, s. 183 som det gik ham, saa er det · gaaet Tusinder før ham – det siger han
Papir 465 vis det Hele kunde være · gaaet ubemærket hen. Men kan dette ikke naaes,
AE, s. 184 som var Leiligheden allerede · gaaet ubenyttet hen. / Naar nu Regnestykket er
BI, s. 324 Deel af hans Liv saaledes er · gaaet ubenyttet hen. Den » Frækhed,«
NB31:159 tningen mellem Gud og Msk. · gaaet ud – Χstd. er ikke mere til.
OTA, s. 223 – at ville Eet – · gaaet ud ad forskjellige Veie, bestandigt vendende
NB26:33 , det Ubetingede er aldeles · gaaet ud af Livet, » Forstanden«
NB32:65 ifærd med at gaae ud eller er · gaaet ud af Livet, kjendes dette paa, at det
NB26:33 ikke at see, thi det er jo · gaaet ud af Livet. / Det I- og forsigværende
NB26:33 det Iogforsigværende er · gaaet ud af Livet? / At her er et uhyre Misforhold,
NB32:13 Livs-Anskuelse, er da som ganske · gaaet ud af Slægten, og denne derfor at betragte
NB32:13 Aand« er reent · gaaet ud af Slægten; ideale Lidenskaber, der
NB27:12 en. / / Det er Lydigheden der er · gaaet ud af Verden, og deraf Charakteerløsheden.
NB26:89 bart, at Χstd. egl. er · gaaet ud af Verden. Χstd. er blevet en intetsigende
NB10:39 Slags Ære skulde være · gaaet ud deraf. Det er dette der har, hvis Noget,
NB13:27 m æsthetisk Forfatter ligesom · gaaet ud for at faae fat i Publikum – og
Not6:18 de mig, at han egentlig var · gaaet ud for at tigge. / Lykkelige Liv! Saa ubekymret
KK:4 or Guds Tilvær er man enten · gaaet ud fra a) Væren ell. fra b) Tænken
3T44, s. 248 g havde bevaret ham, var han · gaaet ud i Livet fattigere end Armodens Søn,
NB20:164 ghed. / / Saaledes er ogsaa jeg · gaaet ud i Livet, at saa langt jeg kan huske
NB20:89 Noget; saa er han da begeistret · gaaet ud i Verden, har samlet Tilhængere;
Brev 263 troer virkelig ikke, at jeg var · gaaet ud idag, da Vejret i mine Tanker er slet
NB7:29 g som var Χstd. oprindeligen · gaaet ud med et uforklarligt Haab om at Alle
BI, note ordring til Socrates, at Alt er · gaaet ud paa at flaae, som man siger, Strepsiades.
Brev 85 nu faaer at vide, at jeg er · gaaet ud som et Lys, saa vil hun deri see Guds
NB31:115 engang Pligten mod Gud er · gaaet ud, at man saa ogsaa afskaffer Pligten
Oi6, s. 273 er naaet, at Ideen er aldeles · gaaet ud, det Modsatte af Ideen blevet Det, som
AE, s. 178 levet til, og Subjektiviteten · gaaet ud, det vil sige den existerende Subjektivitet,
Papir 586 er, stræbe: saa er Aand · gaaet ud, Du har naaet, hvad Du egl. vilde, det
NB13:89 r det Frivillige absolut er · gaaet ud, egl. er afskaffet. / Det Frivillige
SFV, s. 40 amme Vei tilbage, som han er · gaaet ud, han gjør det ikke – blot for
Brev 4 ikke læst i Berlin, var jeg ikke · gaaet ud, havde Schelling ikke vrøvlet havde
EE1, s. 350 hende, naar jeg veed, hun er · gaaet ud, ikke for at blive seet, men for at
AE, note taget hans Klæder paa og var · gaaet ud, maatte kaste en Hud om sig og saaledes
CT, s. 120 , eller som et Træ, der er · gaaet ud, medens Ungdommens Liv sandeligen ikke
NB26:33 det Ubetingede ikke blot er · gaaet ud, men er blevet Mskene en Latterlighed,
AE, s. 496 sig selv: saa er det Ethiske · gaaet ud, og det afdankede Ethiske kunde passende
NB9:11 lveiebragt ved at Pladsen No 1 er · gaaet ud, og Pladsen No 2 er blevet No 1. Det
NB9:11 s. Denne Rubrik er længst · gaaet ud, og Præster, Professorer i Philosophie,
NB29:14 Evighedens Alvor er aldeles · gaaet ud, og saa har man, for dog at faae en
IC, s. 246 er – Efterfølger var · gaaet ud, saa indførte man en ny Adskillelse:
AE, s. 496 t Ethiske tabt, Inderligheden · gaaet ud, Tanken om Gud blevet intetsigende,
IC, s. 218 mellem Christendom og Verden · gaaet ud, Verden har vundet, Christendommen tabt.
NB25:96 vove Liv og Blod. Lidenskaben er · gaaet ud. / Χstd. marquerede en Lidelse
Oi3, s. 187 n Stat er ophørt, Begrebet · gaaet ud. / Christendommen forholder sig anderledes
Papir 368:14 else. / Det Existentielle er · gaaet ud. / Man fortæller om en Borger-Rekrut,
NB26:33 gværende aldeles være · gaaet ud. / Og der er det omtrent vi nu er. Overalt
NB14:57 og saa er jo Forargelsen · gaaet ud. / Og nu tænke man sig hvilken Confusion!
NB13:89 gieuse. / Det Frivillige er · gaaet ud. Christendommen er blevet for mild.
NB30:136 skab og Dom væsentligen · gaaet ud. Det antages, at vi alle blive salige,
JC, s. 17 det Punkt, fra hvilket han var · gaaet ud. Dog dette lykkedes ham ikke altid efter
Oi4, s. 216 tnings-Forholdet er altsaa · gaaet ud. I det Intetsigendes Betydning har man
IC, s. 97 dkommen, at det Indvortes var · gaaet ud. Just derpaa kjender man, at et Bestaaende
IC, s. 244 s fra en tilbedende Beundrer, · gaaet ud.« / Paa denne Indvending er
NB26:89 give Andet. / Χstd. er · gaaet ud; » Slægt« er sat istedetfor
NB12:26 Meddelelse og al Personlighed er · gaaet ud; Ingen siger » jeg« ell.
NB13:89 absolut, bogstaveligen er · gaaet ud; og vist er det, at Christend., naar
Oi3, s. 187 et » Christen« · gaaet ud; thi Begrebet Christen er et polemisk
EE1, s. 34 bage fra de Døde, Ingen er · gaaet uden grædende ind i Verden; Ingen spørger
OTA, s. 183 og borte; og naar Verden er · gaaet under og glemt, naar der hverken er Fattigdom
IC, s. 198 og den Din Bistand, da er den · gaaet under, da har den forvexlet sig selv med
EE2, s. 241 kan see ham, er han dog ikke · gaaet under, der er dog altid et Punkt, han holder
IC, s. 61 er, thi, philosophice, er han · gaaet under, det er jo den blotte Subjektivitets
NB6:6 at rødme: saa er eo ipso Landet · gaaet under, det har begaaet et Forræderie
BI, s. 352 ghed, der ligger i, at Alt er · gaaet under, det Øde og den Tomhed, hvori
EE2, s. 118 Kjærligheds Umiddelbarhed · gaaet under, dog ikke tabt, men indoptaget i
Brev 266 inden Paaske vilde være · gaaet under, ell. hvad der synes særdeles
SLV, s. 306 er Skibet igjen, det er ikke · gaaet under, og han vendte om, og Matrosen tog
Not11:38 M. opgiver ikke den Gud der er · gaaet under, saaledes som den indiske Bhrama,
Papir 440 lige Mening saa er Danmark · gaaet under. / Jeg, for min Deel, er mig ikke
SLV, s. 398 elder, at Umiddelbarheden er · gaaet under. Grunden er de mange Forudsætninger,
Brev 266 l sige, at den allerede er · gaaet under; og Ulykken er og bliver bestemt,
BOA, s. 167 t angribe Christendommen, var · gaaet underfundigere tilværks, sæt han
EE:6 Hans øvrige Liv maa dog være · gaaet underligt hen. Gud veed, om han ikke er
DS, s. 194 ke selv Aand. Forresten er det · gaaet underligt til med mig; thi egentlig er
NB:167 gger et Msk. allernærmest, har · gaaet ved Siden af ham hele Livet igjennem, men
AE, s. 429 n Fuskerie. Men vor Tid er jo · gaaet videre end Middelalderen i Religieusitet;
AE, s. 416 der prætenderer at være · gaaet videre end Middelalderen, idet jeg søger
Not11:12 ved Hs Logik er, at den ikke er · gaaet videre, at den har ladet Natur og Aands-Philosophie
EE1, s. 260 eg var bange for, at jeg var · gaaet videre, end jeg ønsker.« /
FB, s. 161 for, saa er allerede Socrates · gaaet videre, langt videre, istedenfor at det
BI, s. 225 vt, thi da maatte han jo have · gaaet videre, men practisk mod hvert enkelt Menneske.
BOA, s. 255 e: at en Hegelianer, der var · gaaet videre, nu omtrent er kommen til det Afgjørelsens
AE, s. 429 aar vor Tids Religieusitet er · gaaet videre, saa formaaer den altsaa existerende
AE, s. 464 ller indirecte ved at være · gaaet videre. Hertil maa ogsaa regnes en og anden
AE, s. 424 at være det ved at være · gaaet videre. Men det er dog immer Noget at gjøre
NB21:131 da blive derved. Men saa er man · gaaet videre. Selv det meest Ophøiede: en
NB33:59 stheden. / At det saaledes er · gaaet, Aar efter Aar disse Millioner, Millioner
EE2, s. 190 for Maximum, det halve Aar er · gaaet, da bryder Du af, da siger Du, nu er den
NB25:109 n hvad skeer? Nogen Tid er · gaaet, da møder hun mig en Morgen Kl. 8 i Alleen
NB8:17 sige saa langt er jeg endnu ikke · gaaet, det staaer endnu i min Magt at svinge af,
KG, s. 136 es, men naar saa nogen Tid er · gaaet, er man end ikke istand til nøiagtigt
EE1, s. 411 vilde have gjort; da jeg var · gaaet, faldt det mig ind!« Det lykkedes.
KG, s. 136 Noget – blot en Tid er · gaaet, især hvis han i den synes at have gjort
Oi7, s. 290 i Seminariet; og naar det er · gaaet, kan der da ikke være Tale om at kunne
Brev 235 et sig indtil hans Kone er · gaaet, men saa dog maa afsted efter hende: var
IC, s. 31 g. Han gaaer, dog nei, han er · gaaet, men uendelig langt længere end nogen
EE1, s. 411 høre paa mig; naar jeg er · gaaet, mærker hun vel, at hun er bedragen,
Brev 159.2 Naar saa nogen Tid er · gaaet, og den samme Pige har faaet Tid til at
NB21:116 ntlig indtil et Par Aar er · gaaet, og den ved Hjælp af Resultatet tør
NB22:97 d just naar en længere Tid er · gaaet, og der er gjort Fremgang i det Gode –
NB21:96 indtil saa nogen Tid er · gaaet, og Forstandigheden igjen begynder at byde
TS, s. 56 nge kom han hjem, og Tiden var · gaaet, og han fik slet Ingenting læst! /
SLV, s. 281 en i Evigheden, da var Tiden · gaaet, og hun vaagnede, og hun tilhørte atter
EE1, s. 408 rværelse. Naar jeg nu er · gaaet, og Tanken ikke mere beskæftiger hende,
NB6:65 lig. Og saa, naar en Smule Tid er · gaaet, saa gaaer der ligesom Hul paa Bylden –
KG, s. 349 . Og naar saa nogle Aar er · gaaet, saa have I forhaabentligen begge lykkeligt
NB22:150 skee endog en længere Tid er · gaaet, saa siger hun: ja det er længe siden
OTA, s. 132 den vil, at naar nogen Tid er · gaaet, Skylden da ganske skal være glemt –
Brev 110 et Øieblik, saa var den Mand · gaaet, som var hos mig, og jeg havde havt nogen
Brev 204 jeg veed ikke hvorledes det er · gaaet, stedse har jeg revet Brevet itu igjen og
Papir 1:1 n Gang, som han aldrig havde · gaaet. ( Hutten opmuntrede ham i 2 Skrifter) /
NB17:78 tilbage er han hell. ikke · gaaet. / Med min Maalestok og med min Viden om
SLV, s. 53 stede, for at lee naar han er · gaaet. / See derfor gjør man vel i itide at
NB8:48 r, ikke holder Stik, thi der · gaar 2 a 3 paa een Penning. Dog her var det
Not7:21 Verden nok lære, at det ikke · gaar an, at begynde med det Negative, og Grunden
Not9:1 e Alt for Symbol; thi dermed · gaar den historiske Χstus ikke ud over
Not9:1 . Concentration i et Individ · gaar det Gudl.-Msk. over i alle Individualitæts
Brev 80 nu ikke begyndt. / Hvorledes · gaar det hjemme ved Dig – hvorledes med
Brev 172 or et Fornuftvæsen, der · gaar i Trøie og Buxer, især i Ferietiden?
DD:6.b em). Det er lettere, at en Kameel · gaar igjenem et Naaleøie end at en Riig kommer
Not9:1 heden er en vermittelte, som · gaar igjennem disse Naturers Forhold endog indtil
Brev 171 selv med, naar der er to, · gaar Kudsken ganske rolig paa de brede Stene
Brev 68 tte maa. / Thi nu – nu · gaar min Pen istaa. / Hvis den formeget skrev,
Not11:5 nen er Naturen sluttet. det · gaar nu over i en ny Proces. Philosophien har
Not9:1 ell. Urgrund. I Symbolet · gaar ogsaa Benævnelsen Fader før Skaberen,
Papir 127 af det ideelle i det reelle som · gaar op, det romantiske giver altid Brøk.
Brev 171 ig. / Inden jeg imidlertid · gaar over til en og anden lille Meddelelse,
Not11:21 etingede Fornuft-Begreb og · gaar over til Tænken; det er det umidd. Fornuft-Begreb.
Not11:4 se. det Uebergehen-Willende · gaar over, men det Nicht-Uebergehen-Willende
Not11:22 blive staaende derved, men · gaar strax bort derfra. Herved viser der sig
Brev 80 med hendes Søster formdl. · gaar til Børsen gjennem Buegangene. Men forsigtig.
Brev 80 estervold gjennem Vestergade · gaar til Klædeboerne, ell. samme Dag Kl.
Not9:1 sich Wollen. Al Bestræben · gaar ud paa at føre Alt hen til sig; saaledes
Ded:1 Dog Tiden kommer, Tiden · gaar, / / En Kirke i det fjærne staar«.
Brev 304.4 de maattet sende Afbud i · gaar, hvad jeg meget unødigt havde villet.
FF:63 / Der staaer et Træ i min Fader · Gaard / Det bær saa underlige Grene /
Papir 440 vendelstrædet / 83. til · Gaard / Hansen. / Forskjellen mell.
Papir 147 d det var, da han var i en anden · Gaard) blæste Menuetten af D. Juan, og Apothekeren
G, s. 40 , der løber forbi min Faders · Gaard, hvor jeg ligger henstrakt, som var min
G, s. 40 k, som løb forbi min Faders · Gaard, og altid tog hjælpsom Deel i Barnets
3T44, s. 241 ige ved Siden af hans Faders · Gaard, og det falder ham ganske naturligt at være
OTA, s. 273 øiede sig ud over Bondens · Gaard; de tvende tamme sad paa Rygningen af Taget,
PCS, s. 136 n den » elskværdige · Gaardeierinde«, der skal modtage ham til Indqvartering.
Papir 147 e sin Medicin og Pigen skurede i · Gaarden etc og de mærkede Intet og Fløitespill.
AE, s. 407 anbringe en ny Klokkestreng i · Gaarden hvor jeg boer, at det kunde blive tydeligt
EE1, s. 327 Hjørnested. Vinduerne til · Gaarden kan man ogsaa see fra Gaden af, da Huset
G, s. 24 r Vinduet forbi, bøier ind i · Gaarden, der hørte til Kroen, hvoraf jeg drog
EE1, s. 341 des Sovekammer vender ud til · Gaarden, men er, da Stedet er et Hjørnested,
G, s. 24 ikke var min Vogn, der holdt i · Gaarden, om jeg ikke skulde til Kjøbenhavn, om
JJ:457 ibenterne sig repræsentere ved · Gaardskarle. / Efterhaanden som Oplysningen og Dannelsen
NB30:24 od en Vildgaas blive en tam · Gaas – vogt Dig derfor! / Christeligt
NB35:22 mod Guds-Fordringen. / Den tamme · Gaas / en opvækkende Betragtning. / /
NB30:24 Misforstaaelse; thi en tam · Gaas bliver aldrig en Vildgaas, men vel kan
NB30:24 lder det: Loven er, en tam · Gaas bliver aldrig en Vildgaas, vel kan derimod
NB30:24 ender med, at Du som en tam · Gaas bliver, lyksaliggjort, i Jammerligheden.
BB:44.a kke for det Moment, at en Vild · Gaas ell. And svæver overhovedet paa dem.
KG, s. 281 n skulde kalde hende en lille · Gaas eller en Landsbyskjønhed) forraade,
NB30:24 er er altsaa Haab at en tam · Gaas kan blive en Vildgaas. Derfor bliv hos
NB25:64 om ham at stege og spise en · Gaas! O, msklige Brutalitet og Bestialitet. /
NB35:22 hvorledes det var gaaet en · Gaas, der havde villet gjøre Alvor ved Hjælp
NB30:24 d at Vildgaasen blev en tam · Gaas. / Det kan i en vis Forstand siges at være
NB30:52 med Manden saa omtrent en lille · Gaas. / Men saa er i Retning af hvad man kunde
NB30:24 an en Vildgaas blive en tam · Gaas. / Skulde det da paa nogen Maade være
DD:208 gaae Fanden i Vold med deres · Gaasefjær, De har ingen høihjertede Følelser,
DD:208 er en Sjæl i dem som i en · Gaasefjær. / ( gaaer bort i Vrede) / /
NB35:22 var: hvilken høi Bestemmelse · Gaasen havde, til hvilket høit Maal Skaberen
NB35:22 med Hovedet) havde bestemt · Gaasen, hvortil Vingerne vare bestemte. /
NB35:22 de Hovedet – havde bestemt · Gaasen; ved Hjælp af Vingerne kunde den flyve
Papir 389 dybt ydmyget. Om den fattigste · Gaasepige vilde skjenke ham sin Kjerlighed: saa vil
EE1, s. 332 r Afsmag for den almindelige · Gaasesnadder. Hendes Fader og Moder have ikke levet lykkeligt
NB27:65 se Julegrød og Skinke og · Gaasesteeg og drikke Punsch o: s: v: o: s: v:. /
NB26:101 Christenheden celebreres de med · Gaasesteeg og Punsch, og hvad der er det Forvirrende,
NB26:101 et vilde blive saa dyrt. / Ikke · Gaasestegen, Punschen, Basunerne og hele Sandse-Tumlen,
AE, s. 71 mtidiges Vendinger, der under · Gaaseøine forraade En, at den Skrivende følger
AeV, s. 81 , en fornuftig Mand under · Gaaseøine, saa svarer dertil vanskeligt: det forekommer
NB25:95 n ladet Dørene staae paa viid · Gab ( Eensartetheden med Verden) saa kommer
BB:12 uf das Theater. Im Jahre 1770 · gab die Wäsersche Gesellschaft in Leipzig
BI, note h an das Orakel wandte, und da · gab es diese ganz wissenschaftliche Aufgabe;
BB:12 , ist aus spateren Zeiten. Es · gab im Jahre 1746 die Schuchische Gesellschaft
NB29:26 sch in seiner Quaal verstummt, / · Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide«
Brev 311 n mir Gott aus seiner Urne · gab, / Schwebe, wann mein Todeskampf beginnet
NB5:25 s einem geschwätzigen Barbier · gab, als dieser ihm das Handtuch umlegte und
IC, s. 221 en ubetinget staaende paa vid · Gab, eller dog ved Ombygning betydelig forstørret
BI, s. 93 en Dialogen gerade diese Form · gab, so kan doch hieraus auf den historischen
EE2, s. 32 og Fløidørene paa viid · Gab. Vel taber Nydelsen tilsyneladende en vis
Not10:1 e Handlung in der Tragoedie · gäbe es zwei Qvellen ( δυο αιτια)
Not2:9 den diese verhängnißvolle · Gabe nicht jenes entsetzliches Verhältnitz,
NB29:88 il at være Tilskuer, staae og · gabe og gloe, eller i det Høieste charakteerløst,
DS, s. 238 gang imellem eller at gaae og · gabe paa ham hele Dagen: nei, der fordres en
AE, note tedenfor pigeligen at længes · gabe ægteskabeligen, saa vilde Manden med
BI, s. 325 » eine seltene · Gabe,« og forpligter sig til at udvikle denne
DD:176 ie ikke er et tomt ufrugtbar · Gaben – er det som svarer til hiin eneste
Brev 311 ie kønnen sie mit ihren · Gaben / In gleichem Augenblick Dich laben /
DD:161.b telmonchen herum, leben von den · Gaben Anderer, und haben den Zweck, die Hoheit
BB:2 Kunstpoesie? » Offenbar · gaben die Edlen den Anlaß zu derselben, nicht
NB3:60.a selv » hvor dybt og hvor · gabende det Saar er som jeg bærer skjult, hvorledes
AE, note en snaksom Præst bilder en · gabende Menighed ind, og hvorved hele Sagen gaaer
JJ:357 Maade bliver jeg af med den · gabende Pøbel, der skal være med naar den
CC:25 eller rettere begloede af den · gabende Pøbel, haanede af Spidsborgerne, tjente
Not3:17 on ( Hr Publicum) lader sig · gabende tilsyne for at takke dem. Saaledes hele
PS, s. 266 d, da skal Den, der forbauset · gaber herpaa, ikke indbilde sig at han derfor
BOA, s. 137 ærlige Enkeltheds udpegede · Gabestok, en sand Extraordinair, der blev kjendt
NB2:140 Fornemmere, da kastede jeg mig i · Gabet, og til Tak forklarer man det som Forfængelighed.
Not13:6 re et Værk af en Professor · Gabriel Fischer: Vernünftige Gedanken von der
BB:12 ricus lib: VII. cap. 18. / 7. · Gabriel Naudaeus Apologia. / 8. Andreas Hondorff
NB28:99 ing, et Bedrag, det Hele med, at · Gabriel sendt af Gud havde bebudet hende at være
Not2:14 Er det rigtigt, naar Sibbern i · Gabrielis efterladte Breve lader Helten sige, at
NB24:77 , og tilstaaet, at man ikke · gad anvende Flid paa at lære det. Men nei.
BB:37 til Moro og man egenlig ikke · gad anvende nogen Tid til at forberede sig,
NB20:76 en Lyst og Interesse at den · gad begynde paa en Stræben, paa at faste,
Papir 344:1 . Om Sommeren er det som · gad de ikke hænge deroppe – om Efteraaret
AE, s. 438 eraf, da lad ham det, men jeg · gad dog nok see den Æsthetiker eller den
AE, s. 318 seer det godt nok ud, men jeg · gad dog nok vide, hvordan en Existerende bar
FB, s. 152 n suspenderede dette. Thi jeg · gad dog nok vide, hvorledes man vil bringe
NB10:112.a det saadan staae hen; og jeg · gad dog ogsaa nok seet det christelige Paradigma,
NB10:112.a xempler af det Gl.T. Aha! Jeg · gad dog ogsaa nok seet, hvor man i det ny T:
EE2, s. 290 ment Væsen som Du vil, jeg · gad dog sige til Dig: min gode Viismand, gak
EE2, s. 171 forlanger ikke mere; men jeg · gad dog vide, hvilket Liv der var det høieste,
EE1, s. 334 lig med Livets Storme. / Jeg · gad dog vide, hvorledes det staaer sig med
AE, s. 303 phørte at være til. Jeg · gad dog vidst, om Nogen vil antage dette, der
NB2:23 mmelige Folkefærd! Jeg · gad egl. see, om man i noget Land opviser en
BOA, s. 102 d, der kan magte ham ( og jeg · gad endda nok see, hvor mangen nulevende Critiker
NB2:164 det er usandsynligt at Socrates · gad forsvare sig. / Det Bedste i mig bliver
G, s. 59 belønner ubeskriveligt. Jeg · gad gjerne see Dem hele Dagen, høre paa
BI, s. 136 af Wessel: » tilsidst · gad han ei heller leve,« Ironiens Anskuelse
AE, s. 451 enneske til i Kongeriget, der · gad have den Uleilighed at skrive saadant Noget
AE, s. 115 hilister, at ingen Begeistret · gad have ført et saadant Liv – er
DS, s. 235 dtraadte, at Menneskene neppe · gad have med Christendommen at gjøre, fordi
DD:28 ftigere Udvikling, jeg ikke · gad have Uleiligheden af, og under en saadan
IC, s. 224 t dog var tvivlsomt, om Nogen · gad høre de christelige Sandheder. Men at
NB20:174 -Vrøvlen, saa de ikke engang · gad høre den Kaldede. / Saaledes med Χstd.
4T44, s. 371 n nysgjerrig Mand, der ogsaa · gad høre denne Fortælling? vi have intet
IC, s. 224 store Ting om Nogen længer · gad høre derpaa: store Gud og Scenen var
4T44, s. 343 thi der var vel Den, som nok · gad høre en saadan Formaning, ikke just
AE, s. 263 tteren døde maaskee, eller · gad ikke fuldføre den o. s. v. Saaledes
NB10:144 thanson tænkte derpaa, o: D. · gad jeg dog i sin Tid nok vidst. Overhovedet
G, s. 68 jeg var hungrigere end Pierrot, · gad jeg dog ikke æde den Forklaring, som
Papir 69 et, som hiin om Bibelen, saa · gad jeg dog vel vide, om det skulde falde en
JJ:106 at vide om dette Kunststykke, det · gad jeg nok, og til Gjengjeld skjænker jeg
SLV, s. 444 aet langt mere. Disse Sidste · gad jeg vel geraade i Samtale med, og skjøndt
Papir 344:1 om Efteraaret. Det · gad jeg være. Den øvrige Deel af Aaret
NB:201 e Forfatter end jeg, men jeg · gad nok see Den, der mere skarpsindigt end
Not6:25 ande archimediske Punkt. / / Jeg · gad nok vide, hvad en ung Pige / Man fortæller
AE, note ελος. / Jeg · gad nok vide, hvilket Sted det er i det nye
Papir 45:2 – / d. 24 Dec. 36. / Jeg · gad overhovedet vidst, om der overhovedet gives
NB17:38 e Liv! / Men sandeligen jeg · gad see, hvor mange der holdt det ud: Dag ud
NB32:105 lle disse Levebrød: jeg · gad see, hvor mange Præster der vilde nedlægge
ATV, s. 209 s beskrevet, at jeg endda nok · gad see, om nogen Samtidig her i Landet kan
EE2, s. 295 og binder ham til Jorden. Jeg · gad sige til en saadan Dosmer, der prædiker
OiA, s. 11 er ikke af den Natur, at jeg · gad skrive derom, naar Andersen har forladt
F, s. 468 skrive en Bog, men hvor han ret · gad skrive et Forord til en Bog, ligegyldig
NB22:49 e: ikke at gaae i Krig. Jeg · gad spørge: om det ikke er en Samvittigheds
NB9:78 rstand ypperligt) men aldrig · gad tænke paa Udgivelse, tildeels ogsaa
JJ:48 dog reent til det Latterlige. Jeg · gad vidst, hvad Een vilde sige, hvis jeg m:
NB10:89 . / Er nogen i Danmark ( ja, jeg · gad vidst, om der lever ret mange i noget andet
DS, s. 248 e om, eller maaskee en enkelt · Gade bliver enig om, at det er Christendom –
JJ:269 ter marschere om af en anden · Gade da igjen marschere forbi – som Den,
Brev 69 et Stræde, / Paa Torv og · Gade eller i en Port / Ved et tilfældigt
SLV, s. 198 n Existents. Hvis jeg gik en · Gade for at søge hende, et Skridt, jeg troer
EE1, s. 51 langt borte fra en fjern · Gade hører jeg en Mand raabe med Reier; Luften
NB:11 er forfølger En Gade op og · Gade ned. / d. 16 Martz. / / Saaledes som Verdens-Forholdene
SFV, s. 25 d, saa gaae de om ad en anden · Gade og høre ham slet ikke. Dernæst praktisere
EE2, s. 282 , om jeg gaaer om ad en anden · Gade og ikke længer gider høre paa Dig.
DD:208.j paa Hjørnet af Kronprindsens · Gade og st. Kjøbmagergade er vist ofte faldet
SLV, s. 268 sin lille Bod i den afsides · Gade og venter paa Kjøbere, og hører neppe
NB:11 glende Tigger forfølger En · Gade op og Gade ned. / d. 16 Martz. /
NB:30 ved at blive ved at rende efter En · Gade op og ned tilsidst aftvinger En Noget.
Brev 40 at svinge om ad den eller den · Gade vilde møde Dig; angrende kommer det,
NB12:185 ig udskjelde paa offentlig · Gade, – men det Andet der er rørende,
JJ:374.c d inden han slipper ud af denne · Gade, at han ikke mere kan vise sig ved Hove
BMT, s. 217 og saa afsted, om ad en anden · Gade, at Politiet ikke skal faae fat i dem: saaledes
IC, s. 53 ig, vil skulke om ad en anden · Gade, eller i Christenheden skulke Dig til at
SLV, s. 129 ogn maaskee holdt i en anden · Gade, eller nogle Huse derfra, eller hun maaskee
SLV, s. 190 er boede en Conditor i samme · Gade, hvis Boutique hun passerede forbi, naar
EE1, s. 350 ra dem, iilte om ad en anden · Gade, hvor min Tjener ventede mig. I et Nu var
BI, s. 249 nart de havde paraderet i een · Gade, igjen paradere i den næste. I Forhold
Brev 308 Fredrika Bremer. / Amalien · Gade, No 121, 2 Sal. / Till / Victor Eremita.
PS, s. 217 og vel ikke stort mere end een · Gade, og Avisen altsaa nødsagede En til at
SLV, s. 200 eg da var gaaet igjennem den · Gade, og den Nysgjerrige Intet havde seet, da
EE2, s. 34 om Hjørnet ind i en anden · Gade, og det da falder ham ind, det er hende,
NB:209 , udskjelde En paa offentlig · Gade, Skole-Drenge, kaade Studenter, Handels-Comier
CC:14 midt paa Nürnberger · Gade. / Det er netop Ulykken, at ligesom man
IC, s. 53 es til at gaae om ad en anden · Gade. Og hvis Du ikke saaledes, dersom Du var
SLV, s. 203 an Du jo ride om ad en anden · Gade. Og som hiin ridende Synder var ridende,
DSS, s. 122 min Mund, gaae om ad en anden · Gade. Paa ingen Maade. Vistnok kan det for et
BOA, s. 210 saa gaaer han om ad en anden · Gade; stundom mærker han sig Noget maaskee
AE, s. 169 men gjelder dette om ethvert · Gadebekjendskab? Det tænker jeg ikke. Sæt der var
AE, s. 70 Beviset, men nøies med et · Gadebekjendtskab, der tager Kjende paa Bogstaverne. Det var
BI, note ngde af, hvad man kunde kalde · Gadebekjendtskaber. Men som det gaaer med disse, man kjender
NB23:100 Paa den Maade kan man reformere · Gadebelysningen og Klædedragterne og med Respekt at
TS, s. 48 eligieuse Reformationer, thi i · Gadebelysningen, i Befordrings-Væsenet udgaae de dog
EE1, s. 142 is med, at Vægterne eller · Gadecommissairerne blive ansvarlige. Var ikke denne Ansvarets
JJ:139 virkelig tilbydes. / Blade af en · Gadecommissairs Lommebog. / Under denne Titel kunde jeg
NB10:166 endt, insulteret af enhver · Gadedreng ( ganske bogstaveligen) selv af Slave
G, s. 38 har ham, behøver man hverken · Gadedrenge eller Coulisser. Dog denne Haandværksbursch
NB7:31 vi sku Alle de Fornemste og · Gadedrengene bilde sig ind at have deres Commerce med.
SLV, s. 372 de ulykkelig Elsker! Han fik · Gadedrengene efter sig, det er vistnok. En saadan Anachronisme
G, s. 38 omme gaaende ind paa Scenen med · Gadedrengene efter sig, hvilke man ikke seer. Selv Dr.
NB29:32 at der kastes Numerus ( ligesom · Gadedrengene kaste Snavs paa En) paa ham. /
JJ:487 e Sandhed gik omkring i Livet, og · Gadedrengene løb efter ham, og Tjenestepigen rendte
Papir 469 Tunge af mig, og opmuntre · Gadedrengene til at gjøre det, fandt han, hvor meget
NB7:31 es med Borgerne og disse med · Gadedrengene), Noget som altsaa er Ingenting. /
NB10:111 nseende enes med Skraldemanden, · Gadedrengene, Pøbelen om at være vidende om Eet
Papir 345 ig maa ombyttes med den om · Gadedrengestreger – og dog er det paa Prent. /
NB:47 en raaeste, tølperagtigste · Gade-Drenge-Tone i Blade, saa mener formodentligen en Anmælder,
BOA, note den raaeste tølperagtigste · Gadedrenge-Tone i Bladene, saa mener formodentlig en Anmælder,
3T44, s. 260 Den » hvis Læbers · Gadedør var lukket« ( Præd. XII, 4),
EE1, s. 337 erner, han ringer paa hendes · Gadedør, hun forsvinder, han fortvivler –
Brev 11 et aabent Vindue, eller i sin · Gadedør. Naar da Vægteren havde raabt 10, og
Brev 48 r alle Forhindringer at komme til · Gadedøren, De ved at lade den aabne for mig, –
Brev 48 r, at jeg ikke blev lukket ind af · Gadedøren, uagtet jeg baade ringede – og ventede.
SLV, s. 112 ed, at de staae og famle ved · Gadedøren, ved Ægteskabets blinde Dør, men ad
Papir 300 rugte til at smutte ind af · Gadedøren. / / Ros. / men hvorfor smutte ind /
EE1, s. 344 an med hende træder ud af · Gadedøren. I samme Moment, som han vil dreie ned ad
EE1, s. 305 t, da De vil træde ind ad · Gadedøren. Netop i Afgjørelsens Secund styrter
Brev 264 nærmest liggende Huses · Gadedørre træder tvende Madamer, hver ud af sin.
EE1, s. 325 . Hun lagde Veien hen ad mit · Gadehjørne til. Da hun var gaaet et Par Skridt, kom
BOA, note , havde han ladet forkynde paa · Gadehjørnerne hvo han var, og ladet Herredage ride ind
NB12:156 erden, den Verden, hvor der paa · Gadehjørnerne som Tilfældet er idag staaer: »
EE1, s. 325 en Standsning. Jeg stod paa · Gadehjørnet og læste Placaten, medens jeg bestandigt
EE2, s. 190 orbi, saa staaer Du atter paa · Gadehjørnet og seer paa Verden. En Døende har, som
BI, s. 79 nde og begynde i et stagneret · Gadekjær, – dette sikkre socratiske Perspectiv,
Papir 254 ved den Pileallee der ved · Gadekjæret, og saa kan De vel have saa meget som en
G, s. 38 tien, der løber hist nede om · Gadekæret, naar man svinger af der ved Smedens –
EE1, s. 304 ler mig blot ind under denne · Gadelygte, saa er det Dem umuligt at see mig, og man
Brev 68 ketræffet ikke blot / Ved · Gade-møder Dig det Selskab bringe, / Som Du anseer
NB11:61 iske nok til at forkynde det paa · Gaden ɔ: at gjøre Alvor af Forkyndelsen.
PS, s. 217 flankeret betydningsfuldt om i · Gaden – – uagtet min Piece vel mindst
NB:7 tør neppe gaae med mig paa · Gaden – af Frygt for ogsaa at komme i Corsaren.
NB10:64 den til Skuepladsen, at leve paa · Gaden – det blev anseet for Forfængelighed!
YDR, s. 114 ichts, derimod med Gud ud paa · Gaden – for at forkynde Ordet. Lad os antage,
JJ:487 m, og Tjenestepigen rendte ud paa · Gaden – for at gloe paa ham – men
Papir 436 vinger lidt af sin Vei paa · Gaden – for at see ham. Nei, det er sikkrere,
NB:15 nge til at pibe efter ham paa · Gaden – og saa i næste Øieblik see
IC, s. 77 en, kunde Du ikke gaae ud paa · Gaden – og see det er Guden i dette rædsomme
NB21:88 som gratis prædiker paa · Gaden – om han saa anstillede nok saa objektive
NB32:96 aa ofte nok raabes efter mig paa · Gaden ( Gud veed hvad det egl. skal betyde eller
NB13:82 Første gjorde de det paa · Gaden ( og saa kan det æsthetiske Sandsebedrag
NB6:19 Navn insulterer ham paa · Gaden ( thi Pressen er jo den offentlige Menings
EE1, s. 346 or hinanden paa Siden ned ad · Gaden ... Kan nogen Dandsemusik frembringe en
EE1, s. 346 nanden for fulde Seil ned ad · Gaden .... Kan nogen Valts mere forførerisk
NB32:104 nk en Folke-Stimmel paa · Gaden af en 20,000 Msker, som støie og larme
NB2:55 forklare min megen Gaaen paa · Gaden af Forfængelighed – at det er
JC, s. 34 , men kunde gaae lige ind fra · Gaden af, aldeles som han gik og stod, og blot
EE1, s. 327 aarden kan man ogsaa see fra · Gaden af, da Huset intet Nabohuus har. Der maa
Brev 268 10,000 a 15,000 Msker paa · Gaden altsaa 200 a 300 Hestes Kraft er tilstrækkelig
NB3:50 ge Msk. / / / Min megen Gaaen paa · Gaden ansaae man een Gang for Forfængelighed,
NB8:106 eg formelig blive udleet, og paa · Gaden antastet af enhver Lømmel. Og dersom
G, s. 46 ra det. Jeg erindrer engang paa · Gaden at have seet en Barnepige, der skød
FB, s. 157 e krænke Alt, ved lige fra · Gaden at ville storme ind i Kongens Sale, derved
NB7:30 ng) og det eneste det at gaae paa · Gaden at være seet af Alle, indlade sig med
NB3:50 ker man, at det at gaae meget paa · Gaden berøver En al Anseelse: og saa bliver
NB12:141 cene, at gaae ud og lære paa · Gaden blev mere og mere afskaffet, tilsidst complet
G, s. 34 likum, men de ville med ned paa · Gaden eller hvor Scenen forresten er. Da dette
NB10:20 r mig, mødte jeg ham paa · Gaden en Dag efter. Han gik mig forbi, jeg kaldte
EE1, s. 51 er aabent i det næste; paa · Gaden er Alt stille, det er Søndag-Eftermiddag:
SLV, s. 268 som har Hensyn til den. Paa · Gaden er der Liv nok, i Husene Begivenhed og
EE1, s. 316 ngen vellystig Rystelse. Paa · Gaden er hun i rum Sø, og derfor virker Alt
NB34:33 Som i Staten, naar der paa · Gaden er samlet en Masse Msker – Politiet
BA, s. 360 ke behøver at gaae ned paa · Gaden for at hente Vand, men har det i Etagen
AA:19 af Heiberg, gik efter ham paa · Gaden for at takke ham derfor, » da det
SLV, s. 128 ter saaledes at see den, paa · Gaden for Exempel. Det var forleden Dag, jeg
Papir 380:1 jeg gaaer saa meget paa · Gaden forklares her som Forfængelighed Glimresyge.
SLV, s. 311 eg gik paa den anden Side af · Gaden hen derimod. Det var virkelig min Agt,
PMH, s. 68 lsen a og b. Som naar man paa · Gaden hører en uendelig lille Deel af en eensom
IC ke som vi andre, hvem man seer paa · Gaden i Forbigaaende, om hvem man veed, hvor
NB32:132 lige midt i den, midt paa · Gaden i Jerusalem. / Ligefrem Kjendelighed er
NB32:104 m mig som Andet end en fra · Gaden kjendt Carricatur, især gjør Samtiden
Not15:4 det Hele. Vi mødtes paa · Gaden lige udenfor deres Huus. Hun sagde der
NB:36 at han ved idelig at gaae paa · Gaden nødvendigviis maa svække Indtrykket
IC, s. 109 keed om, hvem man kjender fra · Gaden o. s. v. – skulde virkeligen Nogen
NB6:55 ngde, aldrig at være seet paa · Gaden o: s: v:. Og saa bliver jeg angrebet for
NB:13 lmenende finde min megen Gaaen paa · Gaden o:s:v: tilgivelig som en Særhed; de
NB19:76 nderledes, gaaer han lige ud paa · Gaden og begynder. Saa skeer det ham maaskee,
SLV, s. 191 t, kunde mit Øie beherske · Gaden og det modsatte Fortoug, hvor hun gik;
Brev 2 Raad, og at han er falden paa · Gaden og faaet Stumperne ind i Øinene, og
AE, note Naar en Landsoldat staaer paa · Gaden og gloer paa et Vindues Herlighed hos en
PS, s. 266 an en Dag saae Læreren paa · Gaden og ikke strax kjendte ham, eller vel endog
NB12:186 lges jeg, fordi jeg levede paa · Gaden og lever paa Gaden. Men dersom ell. Noget,
Papir 469 , ligefrem at gaae ned paa · Gaden og række Tunge af mig, og opmuntre Gadedrengene
NB24:137.a odnet, at min megen Gaaen paa · Gaden og Samtalen med Alle og Enhver jo dog for
NB16:82 delig Mand finder Noget paa · Gaden og siger: jeg skal nok lade det fremlyse
Not8:21 ette Øieblik en Mand nede paa · Gaden og spiller paa en Lirekasse og synger dertil
AE, s. 251 tlige. At standse en Mand paa · Gaden og staae stille for at tale med ham, er
NB17:15 denvidere at antaste en Mand paa · Gaden og udskjelde ham for Tyv« o: s:
NB24:42 rkyndelse at prædike paa · Gaden og ved Handling. / Psychologisk. /
CT, s. 63 Skuespiller vilde gaae om paa · Gaden og være Konge, fordi han spillede Konge
AE, s. 514 , tillige vil være ude paa · Gaden og være mageløs aandrig. Og Farcen
NB20:170 ae ham sjeldent) og at leve paa · Gaden saa man ansees for en Dagdriver, saa Mskene
EE1, s. 370 gtigt. Allerede langt nede i · Gaden seer jeg dette nydelige, lille, lokkede
LA, s. 59 føler det Uhyggelige i, at · Gaden skal være fælles for Alle, istedenfor
NB24:137.a tning. For at det at leve paa · Gaden skulde i strengeste Forstand være i
NB32:104 et – 20,000 Msk. paa · Gaden som Masse, og vare de end som Muus saa
EE1, s. 330 ori hun maa spindes ind. Paa · Gaden standser jeg hende ikke, eller jeg vexler
NB3:8 dseet at netop min megen Gaaen paa · Gaden successivt kunde være blevet et brugbart
NB18:48 passere det mindste Spektakel i · Gaden uden at jeg ved Hjælp af denne Hund
Oi1, s. 132 kjendt selv af Børnene paa · Gaden under Navnet: Enten – Eller. /
FB, note let. En Mand tager Feil i Livet, · Gaden var rigtig, men det var i et forkeert Huus,
Papir 300 vor hun speider. Dernede i · Gaden vilde hun kjende mig blandt hundrede. /
SLV, s. 112 d Gadestrygere, der lige fra · Gaden ville styrte ind, saa paabyder man Respekt
TS, s. 47 e prædikes i Kirker men paa · Gaden«, og det skal heller ikke være en Taler,
NB10:20 mmet, fik han fat i mig paa · Gaden, aabenbart i den Hensigt, at jeg privat
NB6:55 le med og omgaas ethvert Msk. paa · Gaden, aldeles hensynsløs mod enhver min Smule
NB21:88 l-Forfølgelse, levet paa · Gaden, altsammen Bestemmelser af Subjektivitet.
NB11:61 sdag) sagde han: Derudenfor, paa · Gaden, at ville forkynde dette, nei, det vilde
AE, s. 494 g med den Religieuse, der fra · Gaden, Avisen, fra Klubben veed Besked om, hvordan
NB2:173 Saasnart en Mand falder paa · Gaden, bliver hans fulde Navn strax bekjendtgjort
NB17:111 ar jeg, som jeg bedst gaaer paa · Gaden, bliver overfaldet, saa er det ufrivilligt.
SLV, s. 259 m. Naar han kom til Enden af · Gaden, da bemærkede man, det Omvendte af et
NB6:55 nemme – de gaae jo ikke paa · Gaden, de sees aldrig. / See, det kommer der ud
EE1, s. 172 Man gaaer hinanden forbi paa · Gaden, den Ene seer ud som den Anden og den Anden
NB33:6 stne, at idet jeg gaaer ud paa · Gaden, den Første der gaaer mig forbi er en
EE1, s. 398 dag møder jeg en Dame paa · Gaden, der erindrer mig om hiin Skuespillerinde.
NB11:61 de sagt: til at forkynde det paa · Gaden, dertil mangler jeg Tro og Mod og Kræfter.
EE1, s. 172 ahne den. Man gaaer igjennem · Gaden, det ene Huus seer ud som det andet, og
NB24:137 gjort Alt. / Da jeg levede paa · Gaden, det var min høieste Tid, thi det var
Oi10, s. 410 veed det, jeg har levet paa · Gaden, er kjendt af Alle; videre, jeg er ikke
NB12:178 et Msk, som de stadig seer paa · Gaden, et Msk, de næsten udenvidere kan gaae
Brev 266 aad! / Som jeg gik forleden paa · Gaden, faldt det mig ind – ikke som det
Oi3, s. 196 idt gaaer gravitetisk gjennem · Gaden, foranlediges man til at tænke: det maa
LA, s. 36 e sig at kjende dem igjen paa · Gaden, fordi de ere sande Typer paa Udvorteshedens
NB29:95 g disse Slyngler Scenen til · Gaden, hold ud at blive det meest kjendte Msk.
SLV, s. 233 n ypperlig Idee, at sees paa · Gaden, hvor Tilfældet altid er til Rede med
SFV af Dagen, levende saa at sige paa · Gaden, i Selskab med Creti og Pleti og i de allertilfældigste
EE2, s. 248 nakke, saa træffer man paa · Gaden, i Selskaber og i Bøger megen Snak, der
EE1, s. 317 re en Piges Bekjendtskab paa · Gaden, ikke i Selskab, hvor man strax faaer Beskeed,
LP, note rskende. Ingen Munk seer Du paa · Gaden, ingen Procession; fra Scenen selv prædike
SLV, s. 198 skraae ind paa Fortouget fra · Gaden, jeg gik paa Fliserne og havde Fortougsret.
NB21:12 eg saaes lidt sjeldnere paa · Gaden, jeg pointerede lidt i Retning af at holde
EE1, s. 362 ten saae jeg et Glimt af paa · Gaden, jeg vidste altsaa, at hun ikke var hjemme.
EE1, s. 39 ud af Støien og Larmen paa · Gaden, med en Aabenbarelses hele Overraskelse.
TTL, s. 410 nde, det gjøre Du ikke paa · Gaden, men rigtigt i Løndom. O, det er meget
NB31:107 n Art Msker, som ere istand paa · Gaden, midt i Livets Virkelighed at udtrykke Χstds
NB:44 – men jeg vil staae nede paa · Gaden, midt imell. Mskene, hvor Faren er og Modstanden.
Papir 476 Og Læren forkyndes ikke paa · Gaden, nei, i en Kirke, en Kunstbygning, hvor
NB20:172 foredraget paa Torvet, paa · Gaden, og blev Virkelighedens Katastrophe ϰατεξοχην
NB11:61 tør man ikke forkynde det paa · Gaden, og da alle vare enten Jøder ell. Hedninger,
AE, s. 378 lig. Naar jeg da gik igjennem · Gaden, og et fattigt stakkels Menneske, der maaskee
Not15:4 legel, mødte hun mig paa · Gaden, og hilste saa venligt og indyndende som
NB13:82 Mængde« saa paa · Gaden, og ikke af Embedsmænd med Levebrød.
NB29:95 saa man seer dem sammen paa · Gaden, og om muligt Enhver veed, at de kjende
Brev 116 de traf jeg tilfældigviis paa · Gaden, og sagde hende, at Du havde forlangt af
NB3:22 medens han derhos staaer nede paa · Gaden, og seer hver Enkelthed, som jeg. Hvorledes
EE2, s. 78 ndrer ogsaa undertiden om paa · Gaden, overlader mig til mine egne Tanker og til
NB5:44 Skoledrenge at udskjelde mig paa · Gaden, Pøbelen at forhaane mig, Tilreisende
CC:12 ed stor Travlhed ile igjennem · Gaden, saa er jeg sikker paa, at han i sin Glæde
SLV, s. 112 der Gudstjenesten lukket fra · Gaden, saa er Ægteskabets det altid, fordi
BOA, s. 119 n eller blot gaae med ham paa · Gaden, saa hans Ven hvis han var klog svor paa
EE1, s. 327 get seet. Gaaer man nede paa · Gaden, saa kan man ikke godt gaae paa den Side
EE1, s. 318 ske rolig, vender Ryggen til · Gaden, saa kunne de Forbigaaende ikke engang vide,
EE1, s. 13 æde af at betragte den fra · Gaden, saaledes gik jeg den nu forbi derhjemme.
F, s. 470 reng gaaer fløitende gjennem · Gaden, selv om Den, der skal bruge Støvlerne,
NB5:31 , naar En hilser paa ham paa · Gaden, thi det gjælder at blive udelukket fra
Brev 80 k. Men mød hende ikke paa · Gaden, uden forsaavidt Du Mandag Eft. Kl. 5 ell.
NB8:6 l at tale med den Fattige paa · Gaden, vær villig til at lade Dig tiltale af
NB28:72 politisk kommer det – fra · Gaden. / / / At stifte Partie, at danne Skole
LA, note ringer af en Mandsperson paa · Gaden. / Man bliver ved denne Skildring næsten
NB21:12 bel-Voldsomhed mod mig paa · Gaden. / Saa trak jeg mig lidt tilbage; jeg saaes
Papir 444 t som ingen Tid til at gaae paa · Gaden. Da brugte jeg et andet Middel. Hver Aften,
SLV, s. 259 oen og den søndre Ende af · Gaden. Den øvrige Deel af Dagen hang han vel
EE1, s. 371 min Ven Lic. Hansen midt ad · Gaden. Der er noget Ualmindeligt i hans Optræden,
Papir 368-7.b rædikes i Kirker men paa · Gaden. Det hele moderne Begreb af en Præst
Brev 171 Hundene med Vognen midt ad · Gaden. En Dag saae jeg imidlertid en lille Dreng,
JC, s. 18 t som i en Dands ilede gjennem · Gaden. Han agtede ikke paa Menneskene, tænkte
EE1, s. 39 i dette Øieblik, midt paa · Gaden. Har jeg tabt Forstanden, er det mit Øre,
SLV, s. 198 de det umuligt at tye ud paa · Gaden. Havde jeg villet tale med hende, Situationen
EE2, s. 262 vi mødte hende engang paa · Gaden. Hun var ikke skjøn, sagde Du, men da
SLV, s. 186 hende igaar Eftermiddags paa · Gaden. Hvor bleg, hvor lidende, hvor ganske som
SFV, s. 41 at drive frem og tilbage paa · Gaden. Jeg blev først færdig sildigere om
NB10:45 e ell. gaae med det Menneske paa · Gaden. Jeg udsatte mig for, at visse Misundelsens
EE1, s. 355 der jeg hende en Middag paa · Gaden. Jeg var sikker paa, at hun ikke kjendte
AE, s. 462 en Jøde, der mødtes paa · Gaden. Lieutenanten blev vred fordi Jøden saae
Papir 368-7.b den, at leve og lære paa · Gaden. Luther siger ganske rigtigt at egl. burde
NB12:186 g levede paa Gaden og lever paa · Gaden. Men dersom ell. Noget, saa var jo just
Brev 49 de jo have fanget mig op paa · Gaden. Men en » virkelig Enke«,
NB9:42 hvorledes han tog sig ud fra · Gaden. Men skal jeg tale ell. skal jeg ikke tale;
NB30:50 stnok nu en 20,000 Msk. paa · Gaden. Nei, naar det er 20,000 en masse, saa viser
G, s. 34 t Vindue at see et Opløb paa · Gaden. Ogsaa første Etage og Parquettet ryster
EE1, s. 341 t Hjørnested, synligt fra · Gaden. Undertiden staaer hun da et Øieblik
NB17:6 for personlig Antastelse paa · Gaden. Var det skeet, saa var hele min Omgivelse
SLV, s. 56 aae med en Bekjendter gjennem · Gaden. Vi mødte et forbigaaende Par. Af hans
NB17:38 tes idelig og idelig med det paa · Gaden: det er af det Farlige. / Man gjorde mig
NB3:8 saa hele Dagen skal leve paa · Gaden: det er en Kunst. At være Noget –
SLV, s. 128 e over paa den anden Side af · Gaden: det var en ung Moder, der spadserede med
NB8:34 see efter ethvert Fruentimmer paa · Gaden: først da kan der egl. være Tale om
NB24:137 rmue, have holdt ud at leve paa · Gaden: ja saa var jeg blevet gjort gal ɔ:
NB8:6 t lade Dig tiltale af ham paa · Gaden: kort vær i Sandhed øm og barmhjertig
NB12:56 « at prædike paa · Gaden: men gjorde Χstus ikke det, og har
NB:36 virkelig hører hjemme paa · Gaden: saa er ganske rigtigt Ironien borte saa
SFV, s. 41 ltale og indlade sig med paa · Gaden; at om ellers Ingen, Een var der, som, i
SLV, s. 342 k derfor frem og tilbage paa · Gaden; en halv Time efter kommer hun igjen fra
NB17:15 ig en Situation. Et Opløb paa · Gaden; en Person er blevet anholdt af en anden
SLV, s. 299 ar saae jeg en fuld Kone paa · Gaden; hun faldt om, Drengene loe ad hende, da
SLV, s. 261 sigter. / Dette saae man paa · Gaden; men Den, der saae hans Værelse, maatte
Brev 188 raße, jeg vil haabe, at · Gadens Navn ikke er noget uheldigt Omen. Som det
Papir 340:15 else end Nysgjerrighed, · Gadeopløb – og denne Evighedens Alvor. Saaledes
NB:36 em, at man har skaffet mig et · Gadeopløb paa Halsen af Pøbel, med hvem jeg intet
G, s. 28 ade i enkelte af Kjøbenhavns · Gader – ɔ: han havde giftet sig. Jeg
DD:161.a splitternøgen gjenem Syracus · Gader – saa følger deraf ingenlunde
PS, s. 269 ine og han lærte i vore · Gader – sandeligen jeg kjender Eder ikke.
SLV, s. 258 og Synet i de overbefolkede · Gader er veemodigt, hvor Øiet kun opdager
BOA, s. 268 be nøgen gjennem Syracuss · Gader har saaledes aldeles Intet med Opdagelsen
NB14:137 tilfældige Berøringer paa · Gader og Streder – thi at omgaaes nogle
SFV, s. 89 t tale med hver især, paa · Gader og Stræder – for at splitte ad,
NB:215 s, tale med hver især paa · Gader og Stræder – for at splitte ad.
NB13:27 onlige Existeren med at leve paa · Gader og Stræder – saaledes beskrives
SFV da alt det Løse og Ledige paa · Gader og Stræder lige ned til Skole-Ungdommen
EE1, s. 401 agen til at gaae omkring paa · Gader og Stræder og fryde sig ved Øiets
NB12:107 Selskab med den menige Mand paa · Gader og Stræder og æder med Toldere og
EE1, s. 316 man i det offentlige Liv paa · Gader og Stræder opkjøber Smaa-Fordringer,
Papir 306 f det hellige Huus, ud paa · Gader og Stræder tinge og kjøbslaae med
NB12:107 Selskab med den menige Mand paa · Gader og Stræder« – ved min
SD, s. 229 ve, siden pøbelagtigt paa · Gader og Stræder) er hævet. Aldrig har
DD:194 til den hele Handel og Vandel paa · Gader og Stræder) hvilke Ingen agter paa,
Papir 248 forkyndt og udbasunet paa · Gader og Stræder, derved er forraadt, misforstaaet
SLV, s. 326 Begeistring, man finder paa · Gader og Stræder, er af en saadan Art, at
NB28:15 Sandsebedragene, levet paa · Gader og Stræder, er kjendt af Enhver, spilt
KKS, s. 102 med den menige Mand, talt paa · Gader og Stræder, givende Afkald paa al Anseelse
2T44, s. 188 Mund til Mund, høres paa · Gader og Stræder, høres især i den Larm,
KG, s. 150 o, det høres saa ofte paa · Gader og Stræder, i de Travles Kreds, i Forretningsmandens
BI, s. 227 des Socrates drev omkring paa · Gader og Stræder, istedetfor at udfylde sin
NB12:85 t, ved at tale med Folk paa · Gader og Stræder. Ak, og min Smule Overdrivelse
NB:36 ymerne, at leve saa meget paa · Gader og Stræder. Det Ironiske laae ganske
AE, s. 168 , og hvad man saadan seer paa · Gader og Stræder. Eller har der ikke levet
NB:36 en Sphære, opholdt mig paa · Gader og Torve. Det var Ironien mod de intellectuelle
PS, s. 268 hiin Lærer lærte i vore · Gader, jeg saae ham mange Gange, det var en uanseelig
EE1, s. 67 øens Bredder, i de skumle · Gader, midt i Natten, ved Morgenens Frembrud,
BI, s. 326 tternøgen gjennem Syracus' · Gader, og det visselig ikke paa Grund af det sydlige
EE2, s. 33 Fremmede gjenlyder i de tomme · Gader, og dog bliver der altid en iagttagende
G, s. 21 et Huus med Gjennemgang til to · Gader, saa at han blot behøvede at gaae igjennem
BOA, s. 267 be nøgen gjennem Syracuss · Gader: nu ja, saa bør ogsaa det at være,