S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
Not1:8 ν εν τω · πληϱωματι του
KK:7 orent. – / / XV. / v. 2. · πλησιον er et Adverb: prope, juxta, det forbindes
KK:7 , ἡ, το · πλησιον οἱ, αι, τα πλησιον,
KK:7 , αι, τα · πλησιον, proximus, proximi. – /
EE1, s. 272 ντων · πλησμονή. /
NB29:95 υτεϱος · πλους) naaer Individet at gjennemskue hele denne
Papir 15 braismus deri. / v. 18. ο · πλουτος της δοξ
Papir 29 πο του · πν. i Texten min Aand, altsaa ikke partielt
Not1:9 6, 19.20. – Paulus har · πνευμα – σαϱξ·
Not10:9 dende. Aand bruges ogsaa · πνευμα αγιον. Mth. 28, 29.
Not1:8 me Princip i det. το · πνευμα αγιον
Not1:6 er Trichotomie. – Ved · πνευμα forstaaes de høiere aandelige Anlæg,
Not10:9 ϑεος, 3) · πνευμα Kabbalisterne havde den ogsaa midt i den
Not1:7 at bevirke denne Oplysning: · πνευμα ϰαι δυνα
Not1:6 ell. Aanden og Livsprincipet · πνευμα og ψυχη: 1 Cor: 15,
Not11:33 ed, ligesaa den tredie som · πνευμα του ϰοςμου.
Not1:7 ν ϑεον, · πνευμα υιοϑεςιας.
Not1:6 ell. νους, · πνευμα, ψυχη og σωμα,
Not1:6 mell. σαϱξ, · πνευμα; ὁ
Not1:7 ατο τω · πνευματι Joh: 11, 33.. Luc: 19, 41. Hans Glæde:
Not1:7 το τῳ · πνευματι Luc: 10, 21. – Mc: 13, 32. Mth: 26,
Not1:7 uddrev Dæmoner εν · πνευματι Mth: 12, 28. – Rom. 1, 4. 1 Tim:
Not1:8 αι τῳ · πνευματι, μεταμοϱϕουςϑαι,
Not1:7 ιουτο · πνευματι; πϱοεϰοπτε
Not1:7 ηϱης · πνευματος αγιου. Chr: uddrev
Not1:8 ις του · πνευματος, ανανεουςϑαι
Papir 14:6 ιςις · πνευματων /
Not1:9 ηϱ των · πνευματων. usynlig Col: 1, 15. 1 Tim: 6, 16.
BI, note ϱᾶγμα · πόϑεν αἱ διαβολαί
Not10:10 να, τα · ποια, τα πως εχοντα,
BI, s. 219 rgsmaal om hans egen Viisdom: · ποίαν δὴ σοϕίαν
Not1:7 αντα, α · ποιει Joh: 5, 20. Joh: 14, 10 πατηϱ
AE, note ἑνεϰα · ποιει το γελοιον,
Not13:18 hvorledes Aristoteles adskiller · ποιειν og πϱαττειν
BI, note βοῦς · ποιέσῃς. – Jeg har lidt vidtløftigere udviklet
KK:5 Eenhed i Væsen. / Udtrykket · ποιημα om Χst. kom ind ved Dionysius Alex:
Not11:32 m og μονην · ποιησομεν. Det Samme siges et andetsteds om Aanden,
BI, note γχάνω, · ποιήσω, ϰαὶ ξένῳ
BI, note πεν, εἰ · ποιητέα), derpaa at antyde, hvad dog Menneskene selv
Not1:9 α, senere er tilsat: · ποιητης ουϱανου
Not11:16 ελος · ποιητιϰον. Dette Sidste er τελος,
EE1, s. 45 ενης. / · ποῖον βϱετας;
BI, note V. 1496: / ὅ τι · ποιῶ; τί δ' ἄλλο
EE1, s. 46 ενης. / · ποίῳ χϱωμενος
BI, note όγους · ποιῶμαι. /
BI, s. 245 οῦ τῇ · πόλει δεδόσϑαι
BI, note νον τῇ · πόλει ὑπὸ τοὺ
BI, note ς τῆς · πόλεως ( Apol. Socr. § 36 C.), var naturligviis
BI, note ν τῆς · πόλεως, πϱὶν αὐτῆς
BI, note μὲν ἡ · πόλις νομίζει
Papir 15 de og adskilte fra Gud. Men i · πολιτεια
Papir 15 er betegner Borgerret, men at · πολιτεια i ethvert Tilfælde betegner Forfatning,
Papir 15 lægge vi Mærke til, at · πολιτεια maaskee ei her betegner Borgerret, men
SLV, s. 381 σοϕοι, · πολιτιϰοι. Politikerne komme sidst, end sige da Endelighedens
BI, note ς ϰαϰὰ · πόλλ' ἀνέχει ϰἀϕ'
BA, note ο τουτο · πολλα αποδειξει
BA, note ι αυ τα · πολλα δη ἑν, τουτο
EE1, s. 219 Anledning til et Ordsprog: / · πολλα μεταξυ πελει
BA, note og end Fleerheden ( τα · πολλα) og da igjen hverken yngre eller ældre
BA, note hverken er ἑν eller · πολλα, og hverken bestemmes eller sammenblandes
BI, s. 140 δε, ὡς · πολλὴ ἐλπίς ἐστιν
BI, note ν ἢ οἱ · πολλοί. λέγε οὖν
BI, s. 245 ναῖοι, · πολλοῦ δέω ἐγὼ
PS, s. 237 e og herlige Taler og Tanker, · πολλους ϰαι ϰαλους
BI, note πων δὲ · πολλῷ πϱοέϰϱινεν
BI, s. 165 le den Skepsis: εἰ · Πολυδάμας ἡμῶν ϰϱείττων
KK:5 ns han beskylder Arianerne for · πολυϑεια, idet den nemlig om ingen af dem udsiger,
EE:19 ι, ὁ δε · πολυϑεος εστι εϰ ποϱνης.«
BI, note ιὰ τὸ · πολυμαϑὴς εἶναι πεϱὶ
BI, note ιὰ τὸ · πολυμαϑὴς εἶναι vel ikke gjør
AE, s. 72 avde gjort, da vilde vel hiin · πολυμητις
PS, s. 244 γχανω · πολυπλοϰωτεϱον ϰαι μαλλον
BI, s. 210 ν ϰαὶ · πολυπϱαγμονῶν), aldrig havde befattet sig med Statens Anliggender.
Not1:5 Cor: 6, 15. – ὁ · πονεϱος, ο
Not1:9 Mth: 13, 39. ὁ · πονηϱος Mth. 12, 24. ὁ αντιδιϰος
Not1:7 ξη 1 Tim: 3, 16. · ποϱευεσϑαι, ειςελϑ
EE:19 εστι εϰ · ποϱνης.« /
BI, s. 169 ν ὅ, τι · ποτ' ἔστιν, ἀϕέμενος
BI, note ὐϰ ἄν · ποτ' eὗϱον οὐ
FB, note ν αυτον · ποταμον ουϰ εμβαιης.
FB, note Bog § 39. / Και · ποταμου ϱοῃ απειϰαζων
BI, note ὰϱ ἄν · ποτε / ἐξεῦϱον
Not14:1 ιη τι · ποτε εστι, λεξειν
BI, note ϱ τίς · ποτε ϰαὶ ἄλλη
BI, note πάλαι · ποτέ σου ἤϰουσα;
BI, note ντίζω · πότεϱα ϑεόν σε εἴπω,
BI, note έ μοι. / · πότεϱα πεϱὶ μέτϱων
BI, s. 169 ὔ, ϰαὶ · πότεϱον ὁ ἔχων αὐτὸ
BI, note ς; ἢ, · ποῦ ἐστι Κϱιτίας);
BI, note , οἷον, · ποῦ οἰϰεῖ χαϱιϰλῆς;
SLV, s. 243 ος μοι · που στω, det ikke, saa hører
DD:208 οσ μοι · που στω. / H. Ja det maa vistnok
BI, s. 201 ς μοι · ποῦ στῶ. Han har derfor anviist
DD:208 οσ μοι · που στω. Men hvor skal jeg faae
Papir 15 τε γαϱ · που. ἡ χαϱις
BI, note ἐστι · πϱᾶγμα πόϑεν αἱ
BI, s. 142 εινον · πϱᾶγμα, ἄδηλον παντὶ
BI, note τέωϱα · πϱάγματα, /
EE1, s. 281 ιν τὰ · πϱάγματα, ὡς ἑώϱας·
BI, note τεϱον · πϱαγματευομένου, ἔπειτα τοσαύτη
Papir 7 osito. Nonnulli subintelligunt · πϱαγματος, muneris, ministerii, consilii ɔ: omnibus
AE, s. 285 ig fra νους · πϱαϰτιϰος τῳ
BB:49 r ret egl. i græsk Forstand ere · πϱαϰτιχοι, hvilke allerede Aristoteles anviser det
Not1:8 α, τας · πϱαξεις του
BI, note εῖϱον · πϱάξεων ϰαὶ λόγων
BI, note ϑεοῦ · πϱάττειν ϰαὶ ἐϰ μαντείων
Not13:18 οιειν og · πϱαττειν og definerer Kunsten. cfr. 6., 4. –
BI, note έταξε · πϱάττειν. Ast 8 B. Pag. 136 § 33 C. /
BI, s. 236 αυτοῦ · πϱάττοντος, ἐπιϑυμοῖ
BI, s. 236 , εἴτε · πϱεσβύτεϱος, οὐδενὶ πώποτε
BI, note ῳ ϰαὶ · πϱεσβυτέϱῳ, ὅτῳ ἂν ἐντυγχάνω,
CC:1.o- πϱημι fut: · πϱησω 1) incendo 2) ad tumorem, qui ex inflamatione
BI, note λεως, · πϱὶν αὐτῆς τῆς
BI, note ῖσϑαι, · πϱὶν ἑαυτοῦ ἐπιμεληϑείη
BI, s. 169 οὕτω, · πϱὶν ὃ τὸ πϱῶτον
BI, s. 169 οντες, · πϱὶν τοῦ πϱοτέϱου
Papir 6 ϕατος ( · πϱο et σϕαζω
Papir 15 nker man nu, 1) at Composita med · πϱο hos P. aldrig refereres til Personer; men
Not1:8 μενον · πϱο χϱονων αιωνιων,
Not13:14 σιον og · πϱοαιϱησις ( Forsættet), saaledes at Noget kan
KK:7 Ligesaa Jud. 4. οἱ · πϱογεγϱαμμενοι εις τουτο
Not1:8 Virkning af Guds Forudviden: · πϱογινωσϰειν, πϱοὁϱιζειν,
BI, note λὴν ἢ · Πϱοδίϰῳ, τῷ μὲν σοϕίας
Not1:7 ιαν, ην · πϱοεϑετο, ϰατα
Not1:7 υματι; · πϱοεϰοπτε σοϕιᾳ Luc: 2, 40,52..
BI, note πολλῷ · πϱοέϰϱινεν ὑπεϱϕέϱειν.
Papir 15 e sin Tillid til Nogen ell. Noget. · πϱοελ. εν Χ. er altsaa at sætte
Papir 14:6 – / του · πϱοεςταναι. /
Papir 15 Beviis for Guds Viisdom). / v. 12 · πϱοηλπιϰοτας. ελπιζειν
Papir 27:2 et ved et saadant enkelt Ord som · πϱοϑεσιν fE nu Rom: 8, 28, ligger deri: πϱοϑεσις
Not1:7 ο, ϰατα · πϱοϑεσιν των
Papir 15 / v. 11. ϰατα · πϱοϑεσιν των
Papir 27:2 fE nu Rom: 8, 28, ligger deri: · πϱοϑεσις betyder vel en forudlagt Plan, men det
Not9:1 Hensyn til actus: prognosis, · πϱοϑεσις, διοιϰησιν,
Papir 15 egl. ikke om Aarhundreder, og · πϱοϑεσις refererer sig ikke til den lange Tidsrække;
Not9:1 Forsynet. / Bibelsk Lære. · πϱονοια forekomer i Viisdommens Bog, men i ingen
Not1:9 . Viisdom 14, 3 ἡ · πϱονοια. 3 Mc. 2, 21. Gud Opsynsmanden over alt.
Not1:8 σϰειν, · πϱοὁϱιζειν, ταττειν, εϰλεγεςϑαι,
CC:2.a ουϱος pro · πϱοοϱος providens, custos urbis) custodio /
BI, note / ἕλϰει · πϱὸς αὑτὴν τὴν
NB15:73 υσα, ϰαι · πϱος γ' ετι ζωτιϰῳ
Not14:1 υ – τα · πϱος δοξαν. /
Papir 15 blandt Folkeslagene. / v. 4. · πϱος ὁ med Hensyn hvorpaa ɔ: hvoraf
BI, note ϑείᾳ · πϱὸς σοϕίαν, §
BI, s. 84 ν, ἐὰν · πϱὸς τὰ ἑαυτῶν
BI, s. 141 ύτας · πϱὸς τὰς ἄλλας
Not10:10 τα, τα · πϱος τι εχοντα.
CC:1 quæro, colloquor, disputo, · πϱος τινα. – seque: Dat.
BI, s. 165 α ϰϱέα · πϱὸς τὸ σῶμα,
Not1:7 ησιαν · πϱος τον ϑεον,
Papir 4:1 υϱη σε · πϱος τον ϰϱιτ
Not1:6 ημειν · πϱος τον ϰυϱιον,
BI, note · / ϰαὶ · πϱὸς τούτοις
Not1:7 ειν Ebr: 7, 19. · πϱοςαγωγη Rom: 5, 2. Eph: 2, 18. 3, 12. 1 Pet: 3,
EE1, s. 46 ς. / 35. εὐ · πϱοσβιβάζεις με. /
BI, s. 165 ν ϰαὶ · πϱοσβλέπων αὐτὸν ἐϕοβούμην·
Not1:9 Act: 17, 25. ουϰ · πϱοςδεομενος
Not1:6.n ν. / i symb. Nicænum: · πϱοςδοϰωμεν
BI, s. 165 εσϑαι, · πϱοσέβλεψα αὐτὸν πϱότεϱος,
LP, s. 12 μενος · πϱοςέειπον: Slidder Sladder. Alt hvad Du der har sagt
BI, note ιόντα · πϱοσειπεῖν αὐτόν: ϕϱοντίζω
BI, note τον δὲ · πϱοςέλαβεν). /
BI, note τιοῦν · πϱοσέταξε πϱάττειν.
BI, s. 167 det at give Enhver το · πϱοσηϰον beroer paa Indsigt, indskrænkes Retfærdighedens
BI, s. 167 . Dette Udtryk τὸ · πϱοσῆϰον giver Socrates Anledning til at udfolde
BI, s. 167 άστῳ · πϱοσῆϰον. Dette Udtryk τὸ πϱοσῆϰον
BI, note πεῖν, · πϱοσϰείμενον τῇ πόλει
Papir 6 victimis gentilium residua. / 17, 4 · πϱοςϰληϱοω. sorte alicui aliquid tribuo, de sorte,
KK:7 / λιϑος · πϱοςϰομματος. πετϱα σϰανδαλου.
Papir 29 et coptisk Navn paa Saturn. / · πϱοςϰυνειν
Not1:9 υλεια s. · πϱοςϰυνησις
BI, note Her defineres Ironi saaledes: · πϱοσποίησις ἐπὶ χεῖϱον
KK:7 5. αυτα ɔ: · πϱοςταγματα, nam in textu heb: exstat מִשְפָטַי.
BI, note ϕημι, · πϱοστέταϰται ὑπό τοῦ
Papir 6 ατως ex · πϱοςϕατος ( πϱο et
Papir 6 perturbo – – 18, 2 · πϱοςϕατως ex
Not1:7 Chr: Død som Offerdød: · πϱοςϕοϱα ϰαι
Not1:9 ϰ εστι · πϱοςωποληψια Rom 2, 11. Eph: 6, 9. – han dømmer
Not1:7 ις ἑν · πϱοςωπον ϰαι μιαν
BA, note ον, απο · πϱοςωπου του ϰυϱιου,
BI, note ειν μὴ · πϱότεϱον μήτε τῶν
BI, note αίτοι · πϱότεϱον τὸν Δί'
JC, s. 55 μεϱᾳ · πϱοτεϱον. ( cfr
BI, s. 165 εἰ μὴ · πϱότεϱος ἑωϱάϰη
BI, s. 165 ὐτὸν · πϱότεϱος, ὥστε αὐτῷ
BI, s. 169 ν τοῦ · πϱοτέϱου μετϱίως
PS, note til Dyden blot er opmuntrende ( · πϱοτετϱαμενος), saaledes, at han fra det Øieblik af,
BA, s. 333 ϱτημα · πϱοτοπατοϱιϰον. Den har ikke engang et Begreb; thi dette
Papir 163 ndiske. / d. 1 Aug 36. / Hvilken · πϱοτυπος for det enkelte Mskliv ligger deri, at
Papir 181 , der ogsaa i denne Henseende er · πϱοτυπος, hans Liv 1ste D. af hans Schriften p. 172.
EE:33 ειν, saa at · πϱοϕετεια beholder Bevidstheden i sig ikke som i
EE:33 er kommen et høiere Moment ind. · πϱοϕετεια var det høieste i det gl.T.; men i det
Papir 14:6 αλος. / · πϱοϕητης. /
BI, note ειν τὰ · πϱυτανεῖά ϕασί μοι.
BI, note ούλει · πϱῶτα νυνὶ μανϑάνειν
Not1:9 Opstandelse. Apoc: 20, 2.4. · πϱωτη αναστασις,
Not11:16 i begge Navne forekommer ( · πϱωτη επιστημη,
JJ:290 ( hans ουσια · πϱωτη og δευτεϱα
Not11:16 τημη, · πϱωτη ϕιλοσοϕια).
Not13:27 hele Undersøgelse angaaende · πϱωτη ϕιλοσοϕια,
Not13:27.a e, at Logikken skulde være · πϱωτη ϕιλοσοϕια.
BA, s. 328 beholde Benævnelsen og ved · πϱωτη ϕιλοσοϕια
BA, s. 328 bekjendt brugt Benævnelsen · πϱωτη ϕιλοσοϕια
BI, s. 169 ν ὃ τὸ · πϱῶτον ἐσϰοποῦμεν
Not7:21.a ϰαι το · πϱωτον ηϱξαντο ϕιλοσοϕειν.
Papir 369 tte Generationen. Denne · πϱωτον ψευδος er det
BA, s. 318 Grund i det Senere, men i hiin · πϱωτον ψευδος. Tabet
NB28:9 Perfectibilitet. / / Det er denne · πϱωτον ψευδος,
Not12:10 ηματα · πϱωτος υπεδειξεν,
Not1:7 i de 3 Ev: og Brevene; · πϱωτοτοϰος ( Col: 1, 15.); ιδιος
Papir 27:1 paa andre Steder fE Abraham som · πϱωτοτυπος for den Χstne) som bliver potenseret
BI, note ιλχ τὸ · πτῶμα, ἐϰεῖ συναχϑήσονται
Not13:10 ὡς οἱ · Πυϑαγοϱειοι ειϰαζον, το
BI, note ϱόβει · πυϰνώσας. /
Not1:6 Mth: 22, 13. 2 Pet: 2, 17. · πυϱ αιωνιον Mth:
Not1:6 ιος – · πυϱ αιωνιον Mth:
Not1:6.k r de Afdøde. / De kaldte den · πυϱ ϰαϑαϱσιον
Not1:6.k ϱσιον og · πυϱ ϕϱωνιμον.
BI, s. 84 ι οἶδα · πυϱετοῦ ἀγαϑόν;
BI, s. 236 ενὸς · πώποτ' ἐγενόμην·
BI, note χϑης · πώποτ' οὐδέν;
BI, s. 236 δενὶ · πώποτε ἐϕϑόνησα
Papir 4:1 ter = 2 ℳ. / Luc. 10, 26. · πως αναγινω
BI, note το; / Φ: · πῶς γάϱ; εἰ
Not10:10 ια, τα · πως εχοντα, τα
BI, s. 140 τοῦτο · πῶς οὐϰ ἀμαϑία
BI, note t. / V. 717: ϰαὶ · πῶς? ὅτε μου /
Not11:2 λεϑες · ϱαδιον. Han vilde begynde aldeles forfra; Intet
BI, note ητε, οὐ · ῥᾳδίως ἄλλον τοιοῦτον
BI, s. 166 ὼ νῦν · ῥᾳδίως λέγω, ἀλλ'
Papir 71 αιματι · ϱαντισμου
Papir 29 t som proprium og oversat ved · Ρεμϕαν et coptisk Navn paa Saturn. /
Not1:9 14, 15. – ved sit Ord · ϱημα Heb: 11, 3. 2 Pet. 3, 5. af Intet Heb.
KK:7 eum celebrandum. / Es: 11, 10. · ϱιζα Ιησσαι. יִשַי‎
BA, note ϰαι εν · ϱιπῃ οϕϑαλμου.
BI, s. 237 μῳ, ἐν · ῥιπῇ ὀϕϑαλμοῦ.
FB, note οταμου · ϱοῃ απειϰαζων
BI, note πῶν ἢ · ῥυϑμῶν /
EE:95 τις με · ϱυσεται εϰ του σωματος
BI, note ίλετο. / · Σ. τί δῆτ'
BI, note sin Kappe og sine Sko ( V. 857. · Σ: ἀλλ' οὐϰ
BI, note έϱα; / · Σ: εἰς ἥν γε
BI, note ϱα. / Smlgn. V. 227: / · Σ: οὐ γὰϱ ἄν
BI, note ι δύο. / · Σ: οὐϰ ἂν γένοιτο;
BI, note τί; / · Σ: τὴν ἔνην
Papir 4:1 ος ην · Σαμ: inde cognoscere discipulum Pauli. Videtur
Not1:8 υν την · σαϱϰα, τας
BB:26 ϱωϑη εν · σαϱϰι etc) ere af reent historisk Art, der fortælles
Not1:6.n υω εις · σαϱϰος αναστασιν
Not1:9 ς της · σαϱϰος der omtales i det N. T. mod Legemernes
Not1:9 mod Legemernes Opstandelse? · σαϱξ – σωμα. –)
Not1:7 λογος · σαϱξ εγενετο
Not1:9 ευμα – · σαϱξ· εσω
Not1:7 Den msklige Natur betegnes: · σαϱξ Joh: 1, 14. 1 Joh: 4, 2. 1 Tim: 3, 16.
Not1:6 de vi en Modsætning mell. · σαϱξ, πνευμα;
Not1:6 og σωμα, · σαϱξ. רוּחַ‎
BI, note πον τε · σαυτὸν / στϱόβει
BI, s. 225 : γνωϑι · σαυτον, det er vel sandt; men Socrates betræffende,
FB, note sen γνωϑι · σαυτον, hver paa sin Viis have antydet, at man
BA, s. 382 g γνωϑι · σαυτον, som man nu længe nok har forstaaet tydsk
BI, s. 224 νῶϑι · σαὐτόν. Og man kan ikke nægte, at disse Ord
BI, note α ϑεόν · σε εἴπω, ἢ ἄνϑϱωπον.
Papir 4:1 ασυϱη · σε πϱος τον
Papir 4:1 εσωϰε · σε. Det synes underligt, at Chr: tilføier
Not4:10 γνωϑι · σεαυτον har derfor ingen Betydning, ligesom ogsaa
AA:12 ( γνωϑι · σεαυτον). Først naar Mennesket saaledes inderlig
EE2, s. 246 k γνωϑι · σεαυτον, er ofte nok blevet gjentaget, og man har
Papir 4:1 rklares efter L: saaledes at · σεμειον forstaaes om Læren ei om Chr: Død,
BI, note ἡμῖν · σεμνοπϱοσωπεῖς. /
Not1:9 ουβιμ, · Σεϱαϕιμ. 2) εξουσιαι,
Not1:8 ηϱιον · σεςιγημενον, αποϰεϰϱυμμενον
Papir 4:1 ις σου · σεσωϰε σε. Det synes underligt, at Chr:
Papir 15 ι εςτε · σεσωμενοι). Er et Udtryk af den inderlige Følelse,
Papir 15 ille erindre sig det. / v. 8. · σεσωςμενοι. Dette Verb. er netop med Flid valgt her,
NB25:40 ητιϰον · σημαινει Arrian III 10 et 13 citeret efter Meiners
BI, s. 208 όν μοι · σημαίνει, paa andre Steder: δαιμόνιόν
EE1, s. 196 , ἀλλὰ · σημαίνει. Af hende har jeg lært Meget og blandt
BI, s. 208 ἔϱγον, · σημεῖον eller noget Lignende; ikke heller i den
Not13:28.a μεσα. / / / / · σημειον er Forsætningen i en rigtig hypothetisk
Papir 264:5 ke den uendelige Taushed · σιγη der er det abstrakte saa eiendommeligt,
Papir 4:2 ιστος ex · σιτιζω saginatus, altilis Mth: 22, 4. /
BI, s. 165 το τὸ · σιτίον εἶναι ϰαὶ
Papir 4:2 a, qua latus Chr: perfossum est / · σιτιστος ex σιτιζω
PS, note dende.) Paa Græsk hedder det: · σϰανδαλιζεσϑαι. Dette Ord kommer af σϰανδαλον
PS, note αι. Dette Ord kommer af · σϰανδαλον ( et Anstød) og betyder altsaa at tage
EE1, s. 94 alene, hvorved det egentlige · σϰανδαλον fremkommer, saa tilhører Don Juan den
NB19:58 et Guddommeliges Scandale ( · σϰανδαλον). Hver Gang En i eminent Grad vover at reise
FB, s. 155 lt, der er bleven sin Samtids · σϰανδαλον, i Bevidsthed af, at han er et Paradox,
KK:7 . πετϱα · σϰανδαλου. /
CC:1.w ( cfr Mth. 4, 6) irruit / ex · σϰαπτω. / χειμαζω
PS, s. 282 ητιϰη, · σϰεπτιϰη, saa udtrykke disse Prædikater ikke det
PS, s. 282 ς δε οι · σϰεπτιϰοι ϕασι την
BI, s. 141 , δέοι · σϰεψάμενον εἰπεῖν, ὁπόσας
BI, s. 169 πὶ τὸ · σϰέψασϑαι πεϱὶ αὐτοῦ
Not13:28.a οι της · σϰεψεως. / /
Papir 29 : 12, 1. / Amos 5, 25.     · σϰηνην του Μολοχ
PS, s. 282 χην, ἡ · σϰιᾳς τϱοπον επαϰολουϑει
KK:7 maa man erindre, at det Udtryk · σϰληϱυνει kun er en Continuation af det foregaaende
KK:7 ende sig imod den. Saaledes at · σϰληϱυνειν er aldeles analogt med μισειν
BI, note ϱ ἀπὸ · σϰοπιᾶς μοι ϕαίνεται,
PS, s. 244 dere og guddommeligere Deel ( · σϰοπω ου ταυτα, αλλα
Not13:4 ως / ϰαι · σϰοτος / / αγαϑον /
Not1:6 de bestode i Vankundighed ( · σϰοτος εξωτεϱον),
Not1:6 ααμ Lc: 16, 22. · σϰοτος εξωτεϱον,
Not14:1 ς) / Mørke ( · σϰοτος) / / det Gode ( αγαϑον)
Not1:8 αι απο · σϰοτους εις
Not1:8 γα του · σϰοτους, ενδυεςϑαι
Not1:6 Mth: 25, 41. Lc: 16, 24. · σϰωληξ αυτων ου
Not1:6 Mc: 3, 29. το · σϰωληξ αυτων
BI, note βολαί · σοι αὗται γεγόνασιν;
BI, note ὕνεϰα, · σοὶ δέ, / ὅτι βϱενϑύει
Brev 272 ιωναι · σοι εξεστιν); Alt
EE1, s. 281 ῶναί · σοι ἔξεστιν·
BA, s. 426 οι ϰαι · σοι; han vedbliver: at Christus kommer for at
DD:39.a μοι ϰαι · σοι; men de ønske ogsaa, at Χstus vil
BI, s. 169 τα δή · σοι, ἔϕη, ὦ Σώϰϱατες,
BA μοι ϰαι · σοι. Den undflyer derfor enhver Berøring,
BA, s. 440 οι ϰαι · σοι. Det er derfor et mærkeligt Phænomen,
Papir 264:13 Σολων, · Σολων ῾Ελληνες
Papir 264:13 st siger til Solon) Ω · Σολων, Σολων
BI, note ες, τὸ · σὸν τί ἐστι πϱᾶγμα
KK:7 ϰαϱδια · σου a P. sunt adjecta. nec accurate verba ϰαταβησεται
BI, note πεϱὶ · σοῦ αὐτοσχεδιάζωμεν.
BI, note δήπου · σοῦ γε οὐδὲν
BI, note ι ποτέ · σου ἤϰουσα;
Papir 4:1 εταξυ · σου ϰαι αυτου
Papir 4:1 ιστις · σου σεσωϰε σε.
JC, s. 16 δείς · σου τῆς νε
Papir 15 τας; ell. med · σοϕια ( som Andre). Denne Genitiv τ
GG:2 ώϑη ἡ · σοϕία ἀπὸ τῶν
BA, note N. T. forekommer Benævnelsen · σοϕια δαιμονιωδης
BI, s. 169 α εἴτε · σοϕία ϰαὶ ἀϱετή,
Papir 15 8 εν παση · σοϕια ϰαι
Not1:7 ϰοπτε · σοϕιᾳ Luc: 2, 40,52.. Eb: 4, 15. – συλλυπουμενος
Papir 15 ξος. / v. 17. · σοϕια maa her forstaaes mere om Erkjendelsens
Papir 15 Almdl. forstaaes det saaledes, at · σοϕια og ϕϱονηςις
Papir 15 Χdommen, netop havde vist sin · σοϕια og ϕϱωνη
BI, note ωπίνη · σοϕία ὀλίγου τινὸς
BI, note ωπίνη · σοϕία ὀλίγου τινος
Not10:9 , νους, · σοϕια, og Verdensjæl. I Timæus adskiller
Papir 15 r de kaldede ϑεου · σοϕια, saa mener han dermed, at denne gudd. Foranstaltning
Not13:19 , νους, · σοϕια. Her benytter A: ikke mere sin Bemærkning
BI, s. 219 πίνη · σοϕία. τῷ ὄντι
BI, s. 219 ϱωπον · σοϕίαν σοϕοὶ εἶεν.
BI, s. 219 αν δὴ · σοϕίαν ταύτην;
BI, note πϱὸς · σοϕίαν, § 23 A. Som Oraklet altid blot var
BI, note ῷ μὲν · σοϕίας ϰαὶ γνώμης
Papir 14:6 ς. / – λ. · σοϕιας. / εϱμενει
BI, note σϰουσι · σοϕιστὰς, /
Papir 279 ϱι των · σοϕιστιϰων
BI, s. 219 οϕίαν · σοϕοὶ εἶεν. Her er nu det
NB19:44 ng skete, at man istedetfor · σοϕοι fik ϕιλοσοϕοι,
NB17:66 ligesom de Vise først kaldtes · σοϕοι og saa ϕιλοσοϕοι)
NB12:103 tte med Overgangen fra at hedde · σοϕοι til ϕιλοσοϕοι.
NB6:73 ndelig meget større. Hine · σοϕοι var egl. Umiddelbarhedens Vise. Reflexionens
NB6:73 st kom i Oldtiden: de Vise ( · σοϕοι). Saa kom den Tid, da Ingen vovede at kalde
BN, s. 119 var der i Grækenland Vise, · σοϕοι. Da saa Pythagoras kom, og med ham Reflexions-Bestemmelsen
BI, s. 140 οϰεῖν · σοϕὸν εἶναι, μὴ
BI, s. 220 εἶναι · σοϕόν, ἃ ἂν ἂλλον
BI, s. 219 εἶναι · σοϕός ( § 20 D). De Andre derimod, mener
BI, s. 100 ὐτῶν · σοϕός ἐστι ϰαὶ
Not1:9 μονος · σοϕος Rom: 16, 27. 1 Tim. 1, 17. – Rom:
NB6:73 ς end at være en · σοϕος. / Saaledes forstaaet mener jeg at kunne
NB14:95 ulus heel og holden ( ogsaa hans · σοϕϱοσυνη) Extase. Det martensensk-peterske Begreb
BI, note ϱωποι, · σοϕώτατός ἐστιν, ὅστις,
Not11:35 rd, den synder ikke i hvem · σπεϱμα του ϑεου bliver,
Papir 7 unus est. Alii subintelligunt · σπεϱματος
Not1:7 ων s: εϰ · σπεϱματος Δαβιδ: Rom: 1, 3. 9,
BI, note ατιον. / · ΣΤ.ἠδίϰηϰά τι; /
Not12:15 μυϱιων · σταδιων ειη ζῳον.
Not1:8 ν ανϑ:, · σταυϱουν την
Not1:8 ςϑαι, · σταυϱουν τον
Papir 6 λομαι. 14, 13 · στεμμα – τος ( ex στεϕω
Not1:6 ις ϰαι · στενοχοϱια, απολεια
Not13:27 orm – Berøvelse ( · στεϱησις. /
Papir 6 – τος ( ex · στεϕω perf. pass. εστεμ
Papir 68:1 l Galaterne kalder den ( IV, 3) · στοιχεια του
CC:6.a ος aberrans a scopo a · στοχῳ) aberrare /
EE1, s. 272 υλος. / · στϱατηγίας. /
CC:1.ae ω ( συν et · στϱεϕω) verto, verso i: e convolvo in fascem, colligo.
BI, note αυτὸν / · στϱόβει πυϰνώσας.
SLV, s. 243 οι που · στω, det ikke, saa hører jeg en Røst,
DD:208 οι που · στω. / H. Ja det maa vistnok altid falde dem
BI, s. 201 οι ποῦ · στῶ. Han har derfor anviist Socrates Plads i
DD:208 οι που · στω. Men hvor skal jeg faae Fodfæste i den
BI, note Χοϱος: / · σὺ δ' ἀνδϱὸς
BI, note τῶν· · σὺ δ' ἴσως
BI, note gn. Ast 8 B. Pag. 122 § 27: · σὺ δὲ ἡμῖν
BI, note ὴ ϰαὶ · σὺ ἐλάττους
BI, note τι γὰϱ · σύ, ἔϕη, ὦ Σώϰϱατες,
Not9:1 Aristoteles kalder det Onde · συγγενες. Plato siger, at Børnene ikke ere gode
Not1:2 rgsmaalet om Accommodation ( · συγϰαταβαςις
KK:11 Begreberne om Accomodation ( · συγϰαταβασις) og Anthropomorphismer deres Grund. Disse
BI, s. 152 vistnok betegnende Udtryk, en · συγϰατάβασις, da dette Ord jo antyder, at Plato i det
KK:7 o ενεϰα. / · συγϰλειω = בְיַד‎ הִסְגִיר
Papir 15 n til alle de foregaaende Ord · συγϰληϱον., συσσ., συμμ..
CC:2.e ναμοω. / · συγϰοινονεω
Not12:15 ν ζωον ( · συγχεῖται γαϱ η ϑεωϱια
BI, note μοιγε · συγχωϱεῖν δοϰεῖ τούτοισι
KK:7 avel da, hvor han tillader den · συγχωϱητιϰως, som ogsaa da, hvor han ved visse Foranledninger
CC:1 orum. / Cap. V. / / Cap. VI. / · συζητεω 1) quæro aliquid una cum aliquo 2) vicissim
Brev 79 som jeg for den – min · συζυγε, har Du udfoldet hele din Høide, hele
Brev 79 mig tro, at Du endnu er min · συζυγος og ikke er bleven ἑτε
Not1:7 , 40,52.. Eb: 4, 15. – · συλλυπουμενος Mc: 3, 5. ηϱξατ
Papir 15 ., συσσ., · συμμ.. / v. 10. ινα tage Koppe, Rosenmüll.,
Not12:15.a οι ϰαι · συμμετϱοι, ϰαλοι δ'
EE:21.1 αμενον · συμπαϑησαι ταις ασϑενειαις
F, s. 502 r forvisset om, at det at kunne · συμπαϑησαι ταις
EE1, s. 137 ben / Forelæst / for / · Συμπαϱανεϰϱωμενοι /
EE1, s. 163 ordriv / Forelæst / for / · Συμπαϱανεϰϱωμενοι /
EE1, s. 211 / En begeistret Tiltale til · Συμπαϱανεϰϱωμενοι /
EE1, s. 223 kelig. / Staaer op, kjære · Συμπαϱανεϰϱωμενοι! Natten er forbi, Dagen begynder atter sin
EE1, s. 222 ikke Eders Mening, kjære · Συμπαϱανεϰϱωμενοι, at vi tilkjende hende et hæderligt accessit.
EE1, s. 155 re lykkedes mig, kjære · Συμπαϱανεϰϱωμενοι, at vinde Eders Interesse for en saadan
EE1, s. 222 aer ham. Staaer op, kjære · Συμπαϱανεϰϱωμενοι, bøier Eder, Sorgens Vidner, i denne
EE2, s. 302 kee i det mystiske Selskab af · Συμπαϱανεϰϱωμενοι, Du stundom taler om, fundet saadanne? Ere
EE1, s. 221 ghed tilkommer ham, kjære · συμπαϱανεϰϱωμενοι, for hans graae Haar og hans Ulykke. Han
EE1, s. 165 læde os derover, kjære · Συμπαϱανεϰϱωμενοι, glæde os over, at dets Tilværelse
EE1, s. 221 ver. Reiser ham op, kjære · συμπαϱανεϰϱωμενοι, han var ulykkelig. /
EE1, s. 221 . Lykønsker ham, kjære · συμπαϱανεϰϱωμενοι, han var ulykkelig. Og dog han blev jo lykkelig,
EE1, s. 220 Seer op til hende, kjære · συμπαϱανεϰϱωμενοι, hun staaer lidet høiere end Verden,
EE1, s. 222 betragter hende, kjære · Συμπαϱανεϰϱωμενοι, hun svæver næsten paa Ulykkens Spidse.
EE1, s. 209 til disse Billeder, kjære · Συμπαϱανεϰϱωμενοι, og det saameget mere, som der, hvor Meget
EE1, s. 171 ster da Eders Blik, kjære · Συμπαϱανεϰϱωμενοι, paa dette indre Billede, lader Eder ikke
EE1, s. 152 nærmere til mig, kjære · Συμπαϱανεϰϱωμενοι, slutter Eder om mig, idet jeg skikker min
EE1, s. 214 elige Varighed, vi, kjære · συμπαϱανεϰϱωμενοι, som ikke troe paa Glædens Spil, eller
EE1, s. 213 unden, da lader os, kjære · συμπαϱανεϰϱωμενοι, som Korsriddere tiltræde en Vandring,
EE1, s. 174 n og Anden af Eder, kjære · Συμπαϱανεϰϱωμενοι, til at betragte de Billeder, jeg vil fremstille
EE1, s. 193 pet falder, men vi, kjære · Συμπαϱανεϰϱωμενοι, vi liste os efter hende, thi nu først
EE1, s. 214 e Døden; thi vi, kjære · συμπαϱανεϰϱωμενοι, vi, som de romerske Soldater, frygte ikke
BI, s. 165 αὐτῷ · συμϕέϱει τὰ βόεια
Papir 6 οϱεω ( ex · συν – ὁμου
DD:193 n ειναι · συν αυτω Luc 8, 38 saa ville
Papir 4:1 ϑλαω ( ex · συν et ϑλαω
CC:1.ae τϱεϕω ( · συν et στϱεϕω) verto,
Not1:8 ιϱειν · συν τω χϱ., παλιγγενεσια,
Not1:6 εσϑαι · συν τω Χϱιςτω.
Not1:6 2. ειναι · συν χϱιστω,
Not1:8 under forskjellige Billeder: · συναποϑνηςϰειν
BI, note , ἐϰεῖ · συναχϑήσονται οἱ ἀετοί.
Not1:6 υϱιον, · συνδοξασεσϑαι
Not1:8 ςϑαι, · συνεγειϱειν συν τω
CC:1.n m colloco. deinde seduco semel. / · συνεπιτιϑημι 1) simul impono 2) simul aggredior, una
Not1:9 ν αυτω · συνεστηϰε. Col: 1, 17. Mth: 6, 26.28. Act: 14, 17.
Papir 4:1 batur succus. / Mth: 21, 44. · συνϑλαω ( ex συν et ϑλ
Papir 6 iversum recens. – 18, 7. · συνομοϱεω ( ex συν – ὁ
Papir 13:8 mg / / mg    R.    mg. / / · συνουσια    mg /
Papir 13:8 ασια / – / · συνουσια. /
Papir 4:1 turum εν τη · συντελεια των
KK:7 γον decretum. / · συντεμνω חָרַץ enten fremskynde
Not13:25 r efter nogle Kfædre mell. · συντηϱησις og conscientia cfr Tennemann Geschichte
Not1:7 τατως · συντϱεχουσι εις ἑν
Papir 15 ληϱον., · συσσ., συμμ.. /
CC:1.l σω 2 sing: Aor 1. med. / · συστελλω simul cum aliis paro, ordino; alii obvolvebant
CC:1.ae ) virgultum aridum, sarmentum. / · συστϱεϕω ( συν et στϱεϕω)
Papir 6 ς ( πϱο et · σϕαζω macto) nuper mactatus deinde in universum
CC:1.t ς ( επι et · σϕαλλω supplanto, everto) ad cadendum pronus 2)
BI, note χνας, · σϕϱαγιδονυχαϱγοϰομήτας, /
Not12:10 ωδιας · σχηματα πϱωτος υπεδειξεν,
BI, s. 200 ϱιβῶν · σχινδαλάμους V. 130), ja stundom bliver i den Grad stillestaaende
BI, s. 169 ἐστι, · σχολῇ εἴσομαι
BI, note · / Smlgn. V. 497: / · ΣΩ. ἴϑι νυν, ϰατάϑου
BI, note ά τι; / · ΣΩ. οὔϰ, ἀλλὰ
Not1:7 εις το · σωζεςϑαι ημας, ιν
BI, note ϑεὺς · Σωϰϱάτει Σωϕϱονίσϰου
BI, s. 169 ϕη, ὦ · Σώϰϱατες, εἱστιάσϑω
BI, note ἔϕη, ὦ · Σώϰϱατες, ἐϰεῖνα τὰ
AE, s. 8 η γ', ω · Σωϰϱατες, τι οιει
BI, note λλ', ὦ · Σώϰϱατες, τὸ σὸν τί
BI, note οι τὸν · Σωϰϱάτη. /
BI, note ν τὸν · Σωϰϱάτην· ἀλλὰ μείζω
BI, note ὧσπεϱ · Σωϰϱάτης, ἔγνωϰεν,
BI, note ϰαὶ ὁ · Σωϰϱάτης, ὃ δέ γε τούτου
BI, note διϰεῖ · Σωϰϱάτης, οὓς μὲν
Papir 15 e jungitur, ut fit in choris, · σωμα i: e: ecclesia connexum et compactum
Not1:6 , ψυχη og · σωμα, σαϱξ. רוּ
BI, s. 165 ὸς τὸ · σῶμα, τοῦτο τὸ
Not1:9 σαϱξ – · σωμα. –) / Legemernes Opstandelse –
Not12:15.a εγαλῳ · σωματι, οἱ μιϰϱοι
EE:95 εϰ του · σωματος του ϑανατου
Not1:8 ις του · σωματος, ἡ
Papir 15 ων have vi opnaaet · σωτεϱιαν, men επι
Not1:7 ελιον · σωτεϱιας Eph: 1, 13. Sindelaget, som Gud har lagt
Not1:7 χαϱις · σωτεϱιος Tit: 2, 11. Gud kaldes σωτηϱ
Not1:7 χαϱις · σωτεϱιος, χαϱις τ
Not1:9 ος etc. – · σωτηϱ i Pastoral-Brevene. – ( Kjærlighed
Not1:7 Tit: 2, 11. Gud kaldes · σωτηϱ ligesom ogsaa Chr: σωτηϱ.
Not1:7 ϱ ligesom ogsaa Chr: · σωτηϱ. Tit: 1, 3. 2, 11. 3, 4.5.6. 1 Thess. 5,
Papir 15 det var nu virkelig en · σωτηϱια ( 1, 13 Rom. 1, 16); og denne var allerede
Not1:6 ϑεσια, · σωτηϱια, ζωη
Not1:7 : er sendt εις · σωτηϱιαν, εις το
Not4:2 ιοσυνη · σωτηϱιος som den hvor Guds Retfærdighed med indeslutter
BI, note ϱάτει · Σωϕϱονίσϰου ῾Αλωπεϰῆϑεν
BI, s. 86 d, som betegnes med Udtrykket · σωϕϱοσύνη, der hos Xenophon skildres hos Socrates,
Not13:19 τημη, · σωϕϱοσυνη, νους, σοϕια.
KK:7 LXX har: ϰατα · τ. ϰ. τουτον εις
Papir 251 nne Henseende viser β: · τ: Θ: sig som noget vordende, der vel
Not9:2 ομα, men · τα ατομα og den anden
BI, note ϰεῖνα · τὰ αὐτὰ λέγεις,
BI, note έποτε · τὰ αὐτὰ λέγεις.
BI, note ν ἀεὶ · τὰ αὐτὰ λέγω,
BI, s. 165 ϕέϱει · τὰ βόεια ϰϱέα
BA, note il Stedet 2, 19 ϰαι · τα δαιμονια
BI, note udføre, og føier da til: · τὰ δὲ μέγιστα
BI, note etragtning indledes med de Ord: · τὰ δὲ μέγιστα
BI, note α ϰαὶ · τὰ δένδϱα οὐδέν
BI, s. 84 πϱὸς · τὰ ἑαυτῶν ἔϱγα
BI, s. 165 οἱός · τ' ἐγενόμην
BI, s. 236 ς, ϰαὶ · τὰ ἐμαυτοῦ
BI, note νϑύει · τ' ἐν ταῖσιν
EE:188 εϱωϑῃ · τα εϱγα του ϑεου
BI, note το ϰαὶ · τὰ ϰάϱδαμα.
Not1:9 6, 9. – han dømmer · τα ϰϱυπτα τ
BI, s. 140 , ϰατὰ · τὰ λεγόμενα,
BI, s. 141 ἐστι · τὰ λεγόμενα,
BI, note ἰμι· · τὰ μὲν oὖν χωϱία
BI, note ϱϑῶς · τὰ μετέωϱα
FB, note ιϰαζων · τα οντα λεγει
Not14:1 εξειν · τα οντα. Han meente, at man
Not1:8 εςϑαι · τα οπλα του ϕωτος.
Not1:8 εςϑαι · τα οπλα, ell. εϱγα
BI, s. 167 den Sætning: τὸ · τὰ ὀϕειλόμενα
Not9:1 ιστεν · τα παντα Col: 1, 16. Men
Not1:9 . / Forsynet. / Opholdelse. · τα παντα εν
Not11:34 e Overgivelse i Skabelsen, · τα παντα er her det Skabte,
Not11:15 iske Physikere, Heraclit ( · τα παντα ιεναι,
Not1:9 τω. Act: 17, 24. · τα παντα. 1 Cor: 8, 6.
KK:7 οἱ, αι, · τα πλησιον, proximus,
Not10:10 ιμενα, · τα ποια, τα πως
BA, note ϰαι αυ · τα πολλα δη ἑν,
BA, note nd sig selv og end Fleerheden ( · τα πολλα) og da igjen
EE1, s. 281 πάλιν · τὰ πϱάγματα,
Not14:1 του – · τα πϱος δοξαν.
Not10:10 οντα, · τα πϱος τι εχοντα.
BI, note ήσειν · τὰ πϱυτανεῖά
Not10:10 ποια, · τα πως εχοντα,
Not13:16 ουν ϰαι · τα τοιαυτα, ως
Not10:10 toikernes fire Kategorier: · τα υποϰειμενα,
CC:11.d stus ex ϰατω et · τα ϕαη vultus facies.) moeror
BI, note ϱοῦδα · τὰ χϱήματα,
BI, note ordret saaledes paa Græsk: · Τάδε ἐγϱάψατο
BI, note να, / ὃς · τἄδιϰα λέγων ἀνατϱέπει
EE:21.1 αϑησαι · ταις ασϑενειαις
F, s. 502 ϑησαι · ταις ασϑενειαις
BI, note οῦμαι · ταῖς δοϰοῖς τῆς
BI, note τ' ἐν · ταῖσιν ὁδοῖς ϰαὶ
EE:95 vi ikke ere istand til at beregne: · ταλαιπωϱος εγω ανϑϱωπος!
Papir 4:1 ιν / Mth: 18, 24. · ταλαντον כִּכַר Erant diversa
BI, note γοντι · τἀληϑῆ. Han mener, at Forfatteren af Apologien
BI, note χαμαὶ · τἄνω ϰάτωϑεν
Not12:15 ει ϰαι · ταξει εστι, διο
BI, note τοισι · τἀπιειϰῆ. /
BI πὸ τὸν · Τάϱταϱον), altid vender tomhændet tilbage. Istedetfor
BI, s. 141 πϱὸς · τὰς ἄλλας ἡμέϱας
BI, s. 141 ν, ϰαὶ · τὰς ἄλλας νύϰτας
BI, note ττους · τὰς βοῦς ποιέσῃς.
BI, note ὶ ϰαὶ · τὰς Νεϕέλας
Not1:8 σαϱϰα, · τας πϱαξεις
BI, s. 141 έϱας · τὰς τοῦ βίου
Papir 25 τεϱον ( · τατεϱον). / /
Not1:8 ιζειν, · ταττειν, εϰλεγεςϑαι,
BI, note δ'αὖ · ταῦτ' ἀϰούσαντες
BI, s. 220 ντες, · ταῦτα αὐτὸν εἶναι
BI, note νει· · ταῦτα γὰϱ ϰελεύει
BI, s. 169 rasymachus det haanlige Svar: · Ταῦτα δή σοι, ἔϕη,
AE, s. 8 ι οιει · ταυτ' ειναι
FB, s. 173 η, πεϱι · ταυτ' εστι, πεϱιπετεια
BI, note lle, især sine Landsmænd: · ταῦτα ϰαὶ νεωτέϱῳ
PS, s. 244 οπω ου · ταυτα, αλλα εμαυτον,
BI, s. 166 πάντα · ταῦτα, οὑχ ὡς ἐγὼ
BI, note ς, ὅτι · ταύτας μουσοποιοῦσιν.
BI, s. 141 ὐτὸν · ταύτας πϱὸς τὰς
BI, s. 141 ϑέντα · ταύτῃ τῇ νυϰτὶ,
BI, s. 219 υνεύω · ταύτην εἶναι σοϕός
BI, s. 219 οϕίαν · ταύτην; ἥπεϱ ἐστὶν
BI, s. 141 ν δέοι · ταύτην τὴν νύϰτα,
BI, s. 141 ϰτας · ταύτης τῆς νυϰτὸς
KK:7 μεϱας · ταυτης vare af Deut: /
BI, note ective) τϱία · ταυτί, og det er med saare megen comisk Kraft,
BI, note χει δὲ · ταυτὸ τοῦτο ϰαὶ
BI, s. 219 τοι δὲ · τάχ' ἄν, οὓς ἄϱτι
BI, note νασαι, · ταχέως· /
BI, note ον ὡς · τάχιστά μοι τὸν Σωϰϱάτη.
NB25:39 ειν οτι · ταχιστα. ϕυγη δε
BI, note ώσας. / · ταχὺς δ', ὅταν
BI, note νόσος · τε ϰαὶ αἶσχος
PS, s. 244 τεϱον · τε ϰαι απλουστεϱον
BI, s. 141 ϰτας · τε ϰαὶ ἡμέϱας
BI, note ϕήμη · τε ϰαὶ λόγος
BI, note γϱαῦς · τε ϰαὶ νέα γυνή.
BI, note ν ἔνην · τε ϰαὶ νέαν.
BI, note ϱόπον · τε σαυτὸν /
BI, note γίειά · τέ τις ἄν εἴη
BI, note ϰλίων · τε χοϱῶν ᾀσματοϰάμπτας,
BI, s. 140 στι τὸ · τεϑνάναι· ἢ γὰϱ οἷον
BI, s. 140 ιν τὸν · τεϑνεῶτα, ἤ, ϰατὰ τὰ
BI, s. 141 ες οἱ · τεϑνεῶτες, τί μεῖζον
EE1, s. 46 μενος · τεϰμηϱίῳ; /
GG:2 ph. have været af den Mening, at · τεϰνα αὑτῆς ere
Papir 15 døde ved deres Synder, og · τεϰνα οϱγης. En saadan
Papir 15 gjøre. / 2d Caput. / v. 3. · τεϰνα ϕυσει
Not1:7 τε ὡς · τεϰνα ϕωτος. Rom: 13,
GG:2 πὸ τῶν · τέϰνων αὑτῆς.
AE, s. 285 ος τῳ · τελει. Men den rene Tænken er aldeles svævende,
SLV, s. 97 ειος og · τελεια om Ægtefolkene, Jupiter og Juno lader
SLV, s. 97 ειος og · τελεια. At forklare Udtrykket nærmere maa være
Papir 251 μεις · τελειοι ( v. 48.). I 6 Cap: /
Not1:7 ςτος · τελειος εν ϑεοτητι
Not1:7 τι ϰαι · τελειος εν
Not1:9 ds Viisdom. – / hellig · τελειος Mth: 5, 48; αγαϑος
SLV, s. 97 hed at turde bruge disse Ord · τελειος og τελεια om Ægtefolkene,
SLV, s. 97 m Ægteskabets Beskyttere: · τελειος og τελεια. At forklare
SLV, s. 101 d, at jeg som Ægtemand er · τελειος, men jeg veed ogsaa, hvad der fordres af
Not11:32 αιτια · τελειοτιϰη. Skriften adskiller εϰ οὑ,
NB24:71 dviede til det Energiske, ganske · τελεολοgisk bestemmede, og bestandigt trængende
Not1:6 των ου · τελευτᾳ Mc: 9, 44. – /
Not1:6 των ου · τελευτᾳ Mc: 9, 44. /
BI, s. 137 ν ἐστι · τελευτήσαντι, sin post mortem sensus omnis atque ipse
NB13:85 , og i Forhold til alle relative · τελη vender Χstd. virkelig Forholdet om.
KK:7 e, men ligesom ved Pharao ikke · τελιϰως, men εϰβατιϰως.
Not10:1 ptsache aber sey der Zwek ( · τελος); und die Individuen handelten nicht zur
NB25:82 ør Individet selvisk til · τελος » jeg skal jo nyde Livet
AE, s. 364 re Honneur for det absolute · τελος – men saa, saa kommer Mediationen.
AE, s. 373 lute Respekt for det absolute · τελος – og Kronen blegner, om han dog bærer
AE, s. 372 lute Respekt for det absolute · τελος absolut er bevaret. Men dette er ingen
AE, s. 285 ς, og det er om dette · τελος Aristoteles taler, naar han ( de anim
BOA, s. 133 or ikke blot hans Stræbens · τελος at den skal seire, men det at den seirer
AE, s. 364 en i Forhold til det absolute · τελος betyder det at der medieres, netop at det
AE, s. 370 og Forholdet til det absolute · τελος betød jo heller ikke, at det absolute
AE, s. 370 hi Forholdet til det absolute · τελος betød jo ikke at gaae i Kloster og altsaa
AE, s. 365 lute Respekt for det absolute · τελος bildte man Folk ind vilde føre til at
AE, s. 364 r ikke sandt, at det absolute · τελος bliver concret i de relative, thi Resignationens
AE, s. 372 en i Forhold til det absolute · τελος bærer Individet sig rigtigt ad ved at
PS, s. 282 delaget var dem Hovedsagen. ( · τελος δε οι σϰεπτιϰοι
NB26:77 a dog Lidelsen selv være · τελος, Du maa ikke vove for at faae Lidelsen,
AE, s. 364 ελος. Dette · τελος er altsaa ikke et Moment med blandt andre
AE, s. 371 forholde sig til sit absolute · τελος er at forholde sig til et relativt τελος,
AE, s. 368 forholde sig til det absolute · τελος er at forsage Alt, men hvis i samme Øieblik
AE, s. 368 lige Forhold til det absolute · τελος er den Galimathias. Det gjelder tvertimod
AE, s. 371 n ønsker. Men det absolute · τελος er den største Plan et Menneske kan
AE, s. 372 for sig selv, at det absolute · τελος er det absolute τελος.
AE, s. 361 id. I Forhold til et relativt · τελος er en Deel af Tiden Forelskelsens Tid,
AE, s. 361 enne Retning mod det absolute · τελος er ethvert Udfald, selv det herligste der
AE, s. 364 ed Retningen mod det absolute · τελος er i de relative, men han er ikke saaledes
AE, s. 144 afgjør jeg ikke; men dette · τελος er ikke det ethiske som er for Individerne,
AE, s. 359 en Skyld. Og dette høieste · τελος er ikke et Noget, thi saa er det relativt
AE, s. 361 ς. Men det absolute · τελος er kun da, naar Individet forholder sig
AE, s. 365 tyder nemlig, at det absolute · τελος er paa lige Linie med alt det Andet. Men
AE, s. 371 forholde sig til sit absolute · τελος er relativt at forholde sig til sit absolute
Not13:39 Methode – at finis, · τελος er selve appetitus; at beatitudo ikke er
AE, s. 365 t for Gud og for det absolute · τελος ere vi Alle Lige; men det er ikke sandt,
EE:17 ζωης · τελος εχων. ( Heb: 7, 3.) /
FB, s. 148 ος, men er selv · τελος for Alt, hvad det har udenfor sig, og naar
AE, s. 359 ng, fordi den er det absolute · τελος for en Villende, der absolut vil stræbe
BOA, s. 132 front mod det Bestaaende, og · τελος for hans Stræben er, at dette hans Forslag,
AE, s. 144 g Følge. Om han kan ane et · τελος for hele Slægten, afgjør jeg ikke;
AE, s. 370 hi der forsvandt det absolute · τελος for Individets taagede Blik. I det Udvortes
NB5:127 Jesuitisme: den Stræben, hvis · τελος gaaer ganske ud over denne Ungdommeligheds
AE, s. 16 ng ( Respekt) mod det absolute · τελος handlende udtrykt i Existentsens Omdannelse
AE etning ( Respekt) mod det absolute · τελος handlende udtrykt i Existentsens Omdannelse
AE, s. 365 t det Andet. Men det absolute · τελος har den mærkelige Egenskab, at det i
AE, note Taler, at Digteren intet andet · τελος har, end den psychologiske Sandhed og Fremstillingens
AE, s. 377 ieblik skal have det absolute · τελος hos os. Jeg tænkte Præsten skulde
AE, s. 376 er altid at have det absolute · τελος hos sig. / Lader dette sig ikke gjøre,
AE, s. 414 s paa, at det er det absolute · τελος hvorom jeg taler, lader Døden dømme
FB, s. 152 dtryk af det Ethiske have sit · τελος i et høiere Udtryk af det Ethiske, han
AE, s. 367 ke tør det. Han udviser et · τελος i Tiden, og hele hans Dydslære er Klogskabslære.
AE, s. 358 tur, netop fordi det absolute · τελος ikke kan tages med. Dog veed Ingen det
PS, s. 280 Er kun een Vei mulig, saa er · τελος ikke udenfor, men i selve Fremskriden,
AE, s. 366 , men saa vil den have dette · τελος ind mellem de andre, og vil i Endelighedens
SLV, s. 97 t udføres. Det høieste · τελος indbefatter altid de enkelte Bestemmelser,
AE, s. 361 Og i Forhold til det relative · τελος kan dog Mediationen have sin Betydning,
AE, s. 369 en Forholdet til det absolute · τελος kan ikke siges at udtømme sig i de relative
Papir 277:1 ος, men dette · τελος kan vi ikke gjennemtrænge. /
AE, s. 365 vid er Gud eller det absolute · τελος lige med alt det Andet. /
PS, s. 280 s og Mulighedens, netop fordi · τελος ligger udenfor. Er kun een Vei mulig, saa
AE, s. 358 get Andet, men det høieste · τελος maa man ville for dettes egen Skyld. Og
AE, s. 368 en Forholdet til det absolute · τελος medieres ind i de relative Formaal, hvorved
AE, s. 365 være at faae det absolute · τελος medieret ind i allehaande
AE, s. 364 ieblik sikkre det absolute · τελος mod al Fraterniseren. Det er sandt, at
AE, s. 364 dieres, netop at det absolute · τελος nedsættes til et relativt τελος.
AE døve Forholdet til det absolute · τελος og at tage Magten fra Umiddelbarheden.
AE, s. 372 fæstet mellem det absolute · τελος og de relative. /
AE, s. 373 erer ikke mellem det absolute · τελος og Endeligheden. I Umiddelbarheden er Individet
AE, s. 284 ns Maal, baade i Betydning af · τελος og μετϱον, ellers
JJ:194 ben); den, der seer Evigheden som · τελος, og overhovedet den teleologiske Betragtning
AE, s. 16 e sig absolut til sit absolute · τελος og relativt til de relative /
AE holde sig absolut til sit absolute · τελος og relativt til de relative /
AE, s. 376 sig absolut til det absolute · τελος og relativt til de relative, eller altid
AE holde sig absolut til det absolute · τελος og relativt til de relative, thi ved at
AE, s. 384 forholde sig til det absolute · τελος og relativt til de relative. Imidlertid
AE a eengang absolut til det absolute · τελος og relativt til de relative. Just som Begyndelsen
AE holde sig absolut til sit absolute · τελος og relativt til de relative. Men denne
AE, s. 370 forholde sig til sit absolute · τελος og relativt til det relative. Det sidste
NB25:82 er tjener bestemmer det som · τελος og sig som offret, han maa holde ud til
AE, s. 370 forholde sig til sit absolute · τελος og til det relative – ikke ved at
AE, s. 364 r – dersom det absolute · τελος ogsaa er et Moment med blandt de andre
NB19:76 bel for eet eller andet endeligt · τελος, om ham kan man med Sandhed sige, han søger
AE, s. 358 alighed. Endogsaa et relativt · τελος omdanner partielt et Menneskes Existents.
AE, s. 366 lig Tale at faae det absolute · τελος paa lige Linie med Fuglekongeværdigheden
Not11:16 ikke frembringende, ikke · τελος ποιητιϰον.
NB22:151 e Askese o: D. til absolut · τελος, saa Middelalderen mere copierede Χstus
NB11:192.a.a il sige, Opfattelsen har en · τελος, som her at forcere mig til at handle. /
Not13:16 υτο γαϱ · τελος της αϱετης.
BOA, s. 226 iske har ganske rigtigt intet · τελος uden for sig; om En skriver een pagina
TSA, s. 111 ske har ganske rigtigt intet · τελος uden for sig; om En skriver en Pagina Lyrik
FB, s. 152 thiske, og havde et høiere · τελος udenfor, i Forhold til hvilket han suspenderede
TSA, s. 110 dets Præstation har intet · τελος udenfor. Dette er paa engang Geniets Humanitet
TSA, s. 111 hans Kunstværk har noget · τελος udenfor. Eller det er en Forfatter, der
AE, s. 418 sig ved at lade det absolute · τελος udtømme sig i de relative, hvad saa?
AE, s. 370 heller ikke, at det absolute · τελος udtømte sig i de relative, thi da maatte
NB20:5 orstaaet, at det Pseudonymes · τελος var Maieutik, da det tillige var som Digter-Udtømmelse
AE, s. 353 xistents. Dersom det absolute · τελος ved at forholde sig til Individets Existents
NB20:55 negter nu ethvert endeligt · τελος, vil slet Intet Jordisk have, ikke saa meget
SLV, s. 97 Stræben, saa berøre vi · τελος' s Betydning i Mysterierne, men for Individualiteten.
NB24:57 kunne – men det Endelige ( · τελος) er bestandigt at skulle spille i Orchestret.
AE Experimentet, thi Bogen har intet · τελος) for at gjøre det Lægfolk vanskeligt
AE, s. 359 e have noget at vide om dette · τελος, Andet end at det er til, thi saasnart han
SLV, s. 97 t er saaledes det høieste · τελος, at Den, der gaaer uden om det, med et eneste
FB, s. 148 og i hvert Øieblik er hans · τελος, da det vilde være en Modsigelse, at
AE, s. 369 lute Retning mod det absolute · τελος, den absolute Respekt ( respicere). Han
SLV, s. 97 le Tilværelses høieste · τελος, det er saaledes det høieste τελος,
AE, s. 358 liv, end sige da det absolute · τελος, det i høieste Forstand at ville. Al
SLV, s. 97 n er, at Ægteskabet er et · τελος, dog ikke for Naturens Stræben, saa berøre
AE, s. 508 ghed, som den er det absolute · τελος, er bleven ham absolut den eneste Trøst,
SLV, s. 97 ividualiteten. Men er det et · τελος, er det ikke noget Umiddelbart, men Frihedens
AE, s. 384 forholde sig til det absolute · τελος, er ingen Modsigelse, men er den absolute
AE, s. 370 noget Forhold til et absolut · τελος, fordi dette udtømmer sig i de relative.
AE, note gtigt i Retning af det absolute · τελος, han kan vel vanarte, synke, synke uendeligt
BA, s. 373 Instinkt, har den eo ipso et · τελος, hvilket er Propagationen, medens det Hvilende
BOA, s. 209 faktiske Strækning er uden · τελος, hvis mulige Fortsættelse kan blive ved
AE, s. 369 lute Retning mod det absolute · τελος, ikke skal gaae ud af Verden ( og hvortil
AE, s. 411 vig Salighed som det absolute · τελος, kan han paa samme Tid ved at være vidende
AE holde sig absolut til det absolute · τελος, maa Individet have indøvet Forsagelsen
AE, note Da Elskov ikke er det absolute · τελος, maa Sammenligningen forstaaes cum grano
AE, s. 414 kabet sammen med det absolute · τελος, med en evig Salighed, og for at være
AE, s. 369 orholder sig til det absolute · τελος, meget godt være i de relative netop
AE, s. 368 bsolut attraae det høieste · τελος, men da gjelder det igjen om, at selv den
Papir 277:1 shistoriske Udvikling er · τελος, men dette τελος kan
AE, s. 375 orholder sig til sit absolute · τελος, men eo ipso ogsaa til Gud. Og den absolute
FB, s. 148 tet uden for sig, der er dets · τελος, men er selv τελος
AE, s. 371 forholde sig til sit absolute · τελος, men relativt at forholde sig til sit absolute
AE, s. 361 onningen, men er det absolute · τελος, men saa er det jo i sin Orden, at hele
AE, s. 366 k, Retningen mod det absolute · τελος, men saa vil den have dette τελος
AE, s. 371 forholde sig til sit absolute · τελος, men ved at være i Existentsen og Existentsens
SLV, s. 97 Existents. At det høieste · τελος, naar Ægteskabet betragtes saaledes,
AE, s. 414 lute Forhold til sit absolute · τελος, og af Hustruens absolute Forhold til sit
AE, s. 374 teskabet ikke er det absolute · τελος, og at der derfor kun ufuldkomment kan gjelde
Papir 277:1 de Maal, ethvert Msk. er · τελος, og den verdenshistoriske Udvikling er τελος,
AE, s. 285 ende har derfor bestandigt et · τελος, og det er om dette τελος
FB, s. 148 lte, der i det Almene har sit · τελος, og dette er hans ethiske Opgave, bestandig
AE, s. 366 evig Salighed er det absolute · τελος, og dette er netop Tegnet paa at man forholder
AE, s. 372 lute Retning mod det absolute · τελος, og fatter Opgaven at indøve Forholdet,
AE, s. 366 ig i Forhold til det absolute · τελος, og forsaavidt i sin Høibaarenhed langt
EE1, s. 142 er tillige, at Hovedsagen er · τελος, og Individerne handle ikke for at fremstille
AE, s. 371 Jeg vil tage Forelskelse som · τελος, og lade et Individ ved en Misforstaaelse
AE, s. 417 ader Forholdet til et absolut · τελος, og lader dette udtømme sig i de relative,
AE, s. 370 forholde sig til det absolute · τελος, og saa i samme Øieblik som andre Mennesker
AE, s. 373 lute Retning mod det absolute · τελος, saa er Alt forandret, Rodskuddene overhugne.
AE, s. 403 lute Retning mod det absolute · τελος, saa er Lidelsens Vedvaren Sikkerheden for
AE, s. 351 forholde sig til det absolute · τελος, saa faaer det, at der er Betingelser, en
AE, s. 371 sit Forhold til det absolute · τελος, saa man bestandigt har det hos sig, medens
AE, s. 370 lute Forhold til det absolute · τελος, saaledes at Individet stræber at naae
Not11:16 ν. Dette Sidste er · τελος, selv αϰινητον;
Not11:13 Gud virkede ως · τελος, selv αϰινητος.
AE, s. 371 forholde sig til et relativt · τελος, thi Forholdet er det afgjørende. Saa
AE, s. 367 t holde fast paa det absolute · τελος, veiledt af dettes Lys i Lidelsernes Nat,
AE, s. 412 fra Forholdet til et absolut · τελος. / Altsaa paa samme Tid som Martyren ( thi
FB, s. 148 i det Høiere, der er dets · τελος. / Forholder det sig saaledes, da har Hegel
SLV, s. 102 skabet som Livets høieste · τελος. / I Hedenskabet satte man Straf for Pebersvende,
AE, note et i Retningen mod det absolute · τελος. / Jeg gad nok vide, hvilket Sted det er
AE, s. 414 lute Forhold til sit absolute · τελος. / Men tilbage til Lidelsen som Kjende paa
AE, s. 379 sig absolut til det absolute · τελος. Den Fare veed Mediationen ikke af; ved
AE, s. 393 solute Forhold til et absolut · τελος. Den æsthetiske Pathos fjerner sig fra
FV, note egyndelse, og den religieuse som · τελος. Der begyndes med det Æsthetiske, hvori
AE, s. 365 blik vil være det absolute · τελος. Dersom da Individet i Resignationens, Besindelsens,
AE, s. 372 ος er det absolute · τελος. Det Dybsindige ligger i Indvorteshedens
AE, s. 358 blot i Retning af et relativt · τελος. Det energisk at ville samle Penge omdanner
AE, s. 364 nedsættes til et relativt · τελος. Det er heller ikke sandt, at det absolute
AE, s. 366 forholde sig til det absolute · τελος. Det gjentager sig atter og atter i Menneskelivet,
AE, s. 365 ette sit Liv mod det absolute · τελος. Dette baade- og betyder nemlig, at det
AE, s. 364 vig Salighed som det absolute · τελος. Dette τελος er altsaa
AE, s. 371 m ret levede for sit absolute · τελος. Dog her ligger netop Vanskeligheden. Ægtefolkene
AE, s. 370 ik Retningen mod det absolute · τελος. Et baade- og kjender han ikke, vil han
AE, s. 384 forholder sig til et relativt · τελος. Forfængelighed, Gjerrighed, Misundelse
AE, s. 144 iderne, men er et metaphysisk · τελος. Forsaavidt Individerne participere i Slægtens
AE, s. 371 pfatte denne som det absolute · τελος. Han vil da ikke løbe ud af Verden, han
AE, s. 362 forholde mig til det absolute · τελος. Hvo har ikke beundret Napoleon, hvo har
AE, s. 478 ndes Forhold til det absolute · τελος. I § 3 er Skyld gjort til det afgjørende
AE, s. 378 bsolut Forhold til et absolut · τελος. I vor Tid vilde man, hvis der blev oprettet
AE, s. 366 ordeel af Forholdet til dette · τελος. Lad os da spørge saaledes: hvilket er
AE, s. 373 lute Respekt for det absolute · τελος. Lad saa Verden tage Alt fra ham, han ømmer
AE, s. 361 forholde sig til et relativt · τελος. Men det absolute τελος
AE, s. 372 tionen afskaffer det absolute · τελος. Men en i Sandhed pathetisk Existerende
AE, s. 372 Forelskelse som det absolute · τελος. Men i Forhold til det absolute τελος
AE, s. 377 kab og Respekt for et absolut · τελος. Men Klosterbevægelsen maa ikke gjøres
NB19:76 ben commensurabel for endeligt · τελος. Naar En vil virke ved at forkynde Χstd,
AE, s. 359 elig Forstand er det absolute · τελος. Og derfor vil den Villende end ikke have
AE, s. 543 øden. Men Lidelsen er ikke · τελος. Religieusiteten fatter Lidelsen, bestemmer
AE, s. 543 Lidende, men Lidelsen er ikke · τελος. Saa lidet derfor som almindelige Martyrers
AE, s. 373 lute Respekt for det absolute · τελος. Saaledes existeres der ikke umiddelbart
NB5:123 vistnok er, men det er ikke dens · τελος.) Fordi den er det Absolute. /
AE, s. 362 forholde sig til det absolute · τελος: ja det forstaaer sig, det bliver intet
AE, s. 364 lute Respekt for det absolute · τελος; ellers gaaer han paa fire. I Forhold til
AE, s. 384 bsolut Forhold til et absolut · τελος; Indøvelsen af den absolute Distinktion
BOA, s. 148 Han urgerer at Naturen har et · τελος; Naturen tenderer til at udtrykke Reglen,
AE, s. 359 ed han kun taber det absolute · τελος; og derfor er den i endelig Forstand Daarskab,
AE, s. 366 forholde sig til det absolute · τελος? I endelig Forstand er der Intet at vinde,
BOA, s. 148 lder det Underet ( το · τεϱας). Altsaa Underet er i græsk Forstand det
BI, note σι / ϰαὶ · τεϱατείαν ϰαὶ πεϱίλεξιν
KK:7 ϱι των · τεϱματων της οιϰουμενης
KK:7 ι ησαν · τεταγμενοι Omvendelsen efter popoulair Udtryksmaade
Not13:4 ϰαϰον / / · τετϱαγωνον /
Not14:1 ν.) / / Fiirkant ( · τετϱαγωνον) / den uligesidede Fiirkant ( ἑτεϱομηϰες)
KK:7 ϑεος · τετυϕλωϰεν ϰαι πεπωϱωϰεν
BI, note επτὴν · τέϕϱαν, / ϰάμψας
Not13:19 te Bog om Forstands-Dyder: · τεχνη, επιστημη,
BI, note πάσῃ · τέχνῃ. / Det er ganske her tilsvarende, naar i
BI, note ἐστι · τῇ ἀληϑείᾳ
Papir 16 ϑοϱαν · τη αποχϱησει.
KK:7 πης εν · τη ϰαϱδια σου
BI, s. 141 αύτῃ · τῇ νυϰτὶ, δέοι
BI, s. 245 ϑεοῦ · τῇ πόλει δεδόσϑαι
BI, note μενον · τῇ πόλει ὑπὸ
Papir 4:1 judicium futurum εν · τη συντελεια
BI, s. 140 ὲ ϰαὶ · τῇδε, ὡς πολλὴ
NB15:73 χοντα ( · την αδιϰιαν) μαλα
BI, note ειαν· · τὴν ἀδιϰίαν
BI, note r, smlgn. V. 627: μὰ · τὴν ᾿Αναπνοὴν,
BI, note objective), ϰαὶ · τὴν γλῶτταν
BI, note ϰᾆτα · τὴν γνώμην πάλιν
BI, note τί; / Σ: · τὴν ἔνην τε ϰαὶ
PS, s. 282 ι ϕασι · την εποχην, ἡ
Papir 15 ϑϱαν. Dette · την εχϑϱαν forstaaer
Papir 15 εινας · την εχϑϱαν. Dette
BI, note νοιγε · τὴν ϑύϱαν. /
BI, note ὑτὴν · τὴν ἰϰμάδα τῆς
Not1:8 Guds Rige εις · την ϰοινωνιαν
BI, s. 141 αύτην · τὴν νύϰτα, ἐν
DD:195.a d. 11 Januar. 39. / Hebr: 3, 6. · την παϱϱησιαν
Not1:8 υϱουν · την σαϱϰα, τα
BI, note ε πεϱὶ · τὴν τοῦ ϑεοῦ
BI, s. 143 ὶ διὰ · τὴν τοῦ ϑεοῦ
BI, s. 245 ε πεϱὶ · τὴν τοῦ ϑεοῦ
SLV, s. 425 νουσα · την των τοιο
Not12:9 ινουσα · την των τοιουτων
BI, s. 215 α εἰς · τὴν ὑπαϰοήν),
BI, note μα ϰαὶ · τὴν ϕϱοντίδα
Not1:5 ελλος · της αβυσσου. /
Not1:9 γελος · της αβυσσου. i
Papir 17 ϑϱωπος · της αμαϱτιας,
Papir 251 n Modsætning til β: · της αμαϱτιας.
Papir 17 , ὁ υιος · της απωλεια
BI, note εἶδος · τῆς ἀϱετῆς,
Not13:16 τελος · της αϱετης. /
AE, note ωνεια · της βωμολοχ
BI, s. 169 διϰία · τῆς διϰαιοσύνης,
BA, note ϰαι απο · της δοξης της
Not11:33 ενος · της δοξης του
Papir 15 7. πατηϱ · της δοξης. Nogle af
Not1:7 υϱιος · της δοξης
Papir 15 ουτος · της δοξης
DD:195.a υχημα · της ελπιδος (
Papir 15 αϕης · της επιχ. per juncturas quascunque
KK:7 sidste Ord: εως · της ημεϱας ταυτης
KK:7 πεϱαν · της ϑαλασσης
Not12:15 λον εϰ · της ϑεωϱιας,
Papir 4:1 ολης · της ισχυος כָל־מאֹדךָ
BA, note δοξης · της ισχυος αυτου.
BI, note ιϱα δὲ · τῆς ϰαϰίας ....
Papir 15 δοξης · της ϰληϱ. /
BA, s. 362 δοϰια · τῆς ϰτίσεως.
DD:70 δοϰια · της ϰτισεως
DD:14 αδοϰια · της ϰτισεως,
Not12:10 τω ϰαι · της ϰωμωδιας
JC, s. 16 ς σου · τῆς νεότητ
BI, s. 141 ύτης · τῆς νυϰτὸς βεβίωϰεν
BI, note οϰοῖς · τῆς οἰϰίας.
KK:7 ματων · της οιϰουμενης
Not1:4 ϱιβης · της οϱτοδοξ
BI, note ών, / ἐϰ · τῆς παλαίστϱας
Papir 15 ϱωςιν · της πεϱιποιησεως.
Not1:8 αγιον · της πιςτεως,
Not1:8 ς, δια · της πιςτεως.
BI, note ὐτῆς · τῆς πόλεως (
BI, note τε τῶν · τῆς πόλεως, πϱὶν
Not1:9 ωςις · της σαϱϰος der omtales
Not13:28.a ϱοποι · της σϰεψεως.
BI, note Μ. ϰατὰ · τῆς τϱαπέζης
BA, s. 461 ς τις · της ϕιλοσοϕιας
BI, note ϰμάδα · τῆς ϕϱοντίδος.
Papir 15 nordning, og οιϰ. · της χ. om den gudd. Anordning og Foranstaltning,
BI, s. 141 ϰησις · τῆς ψυχῆς τοῦ
BI, note ὐεξία · τῆς ψυχῆς, ϰαϰία
BI, note δὲ δὴ · τί; / Σ: τὴν ἔνην
BI, note ϰηϰά · τι; / ΣΩ. οὔϰ, ἀλλὰ
BI, note γε δή, · τί βούλει πϱῶτα
BI, s. 185 νϑ' ὅ · τι βούλονται,
Not12:15 ϰϱον αν · τι γενοιτο ϰαλον
BI, note οιῶ; · τί δ' ἄλλο γ'
BI, note λετο. / Σ. · τί δῆτ' ἐϰεῖνον
BI, s. 165 ϰ ἄλλο · τι εἶναι ἤ
BI, s. 208 νιόν · τι eller τὸ δαιμόνιον
BA, s. 440 hvormed en Dæmonisk raaber · τι εμοι ϰαι σοι.
BA N. T. siger i Forhold til Frelsen: · τι εμοι ϰαι σοι.
DD:39.a Betydning for Livs-Udviklingen) · τί εμοι ϰαι σοι;
BA, s. 426 ristus, da han nærmer sig: · τι εμοι ϰαι σοι;
BI, note for deres egen: μή · τι ἐξαμάϱτητε
BI, note , εἰ μή · τι ἔπϱαττες
BA, note αι αλλο · τι εστι η μεϑεξις
BI, note ὸ σὸν · τί ἐστι πϱᾶγμα
BI, note ἡμῖν, · τί ἐστιν, ἅνα
Not10:10 πϱος · τι εχοντα. ( Tennemann).
BI, s. 167 ϰ ἄλλο · τι ἢ τὸ τοῦ
PS, s. 244 ν, ειτε · τι ϑηϱιον ων
AE, note ϱτημα · τι ϰαι αις
BI, s. 141 ῶτες, · τί μεῖζον ἀγαϑὸν
BI, s. 84 με, εἴ · τι οἶδα πυϱετοῦ
AE, s. 8 ϱατες, · τι οιει ταυτ'
Papir 7 ritur, quid insit huic quæstioni · τι ουν ὁ νομος,
BI, note εις, ὅ · τι πλεῖστον
BI, note e. / Smlgn. V. 1496: / ὅ · τι ποιῶ; τί
BI, s. 169 ιον ὅ, · τι ποτ' ἔστιν,
Not14:1 οδοιη · τι ποτε εστι,
BI, note ποϱῇς · τι τῶν νοημάτων,
BI, s. 147 δόξω · τι ὑμῖν μέγα
BI, s. 147 ν γάϱ · τι χείϱων, ἴσως
PS, s. 237 πεῖς · τιϰτει ϰαι διανοηματα
CC:1 ϱος contr: pro · τιμαοϱος honorans, æstumans, adjuvans, vindicans,
Not1:6 inger: δοξα, · τιμη, ϰληϱονομια,
BI, note ϱων· · τίμημα ϑάνατος.
EE1, s. 272 λος. / 191. · τιμῆς. / Καϱιων. /
Not1:9 νησις · τιμητιϰη i
CC:1 o contra aliquem. / Act: 22, 5 · τιμωϱεω ( a τιμωϱο
CC:1 ωϱεω ( a · τιμωϱος contr: pro τιμαοϱος
BI, s. 141 αι, εἴ · τινα ἐϰλεξάμενον
BI, s. 219 μείζω · τινὰ ἢ ϰατ' ἄνϑϱωπον
Papir 4:1 ιν εις · τινα i: e: αδιϰειν
PS, s. 229 ειδαν · τινα ληϱον αυτων
BI, s. 141 ώτην · τινά, ἀλλὰ τὸν
CC:1 isputo, πϱος · τινα. – seque: Dat. pers. est disputo contra
Papir 15 ειν εν · τινι eenstydigt med exspectare aliquem. /
Papir 15 ζειν εν · τινι er at sætte sin Tillid til Nogen ell.
BI, note λίγου · τινὸς ἀξία ἐστὶ
BI, note λίγου · τινος ἀξία ἐστὶ
Papir 4:2 tur αϑωος · τινος immunis, liber ab aliqua re, nostri vero
PS, s. 244 ϑειας · τινος ϰαι ατυϕου
Papir 4:2 ος απο · τινος. / 1I Prædiken af Grundtvig bemærker
BI, note ωπός · τινος. / Dette er alt sammen ganske rigtigt; thi
Not1:9 μενος · τινος., han har ikke ladet sig uden Vidnedsbyrd.
BI, note ιά τέ · τις ἄν εἴη ϰαὶ
BI, s. 245 αι, ὥς · τις ἂν οἴοιτο,
Not14:1 e. / Han sagde: ει · τις αυτῳ το ἑν
BI, s. 100 άγειν, · τίς αὐτῶν σοϕός
KK:7 σσον. LXX: · τίς διαπεϱασει
BI, s. 236 εἰ δέ · τις ἐμοῦ λέγοντος,
Papir 15 Koppe) forbinde disse Ord med · τις εςτιν: hvor stor
BI, note ὶ νέα · τις ἡμέϱα;
BI, note ν οὖν · τις ἴσως: 'Αλλ',
BI, s. 141 ειδάν · τις ϰαϑεύδων
SLV, s. 388 τοπος · τις kom paa den Maade af Dage, at han blev
BI, note ϕη, ἄν · τίς με ἐϱωτᾷ
EE:95 ϱωπος! · τις με ϱυσεται
BI, s. 100 τι ϰαὶ · τίς οἴεται μέν,
BI, s. 169 ϱετή · τις οὖσα τυγχάνει
BI, note ᾧπέϱ · τίς ποτε ϰαὶ
BA, s. 461 υϱγος · τις της ϕιλοσοϕιας
BI, s. 140 αβολή · τις τυγχάνει
BA, note διϰην · τισουσιν, ολεϑϱον αιωνιον,