S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
Brev 192 og gratulere Dig, maa jeg · idag ɔ: den 5te Mai, trække paa Forpost
NB2:152 ekjendelse træde vi alle frem · idag – altsaa dømme vi os selv –
NB10:190 rger man: hvo prædikede · idag – gudeligt skulde man ikke spørge
LF, s. 45 er, at være ubetinget glad · idag – hvorledes bærer den sig ad?
BOA, s. 169 godt tro det, naar det skeer · idag – med mindre han troer det, fordi
NB10:146 aar En siger: det er varmt · idag – naar Thermometret viser 29°
NB8:42 ien og Tiden, at bede for den Dag · idag – og da formdl. Huus-Andagten reent
LF, s. 42 ertryk paa dette er; der er et · Idag – og der er ingen, slet ingen Bekymring
NB8:42 der altsaa blot taler om den Dag · idag – og derfra at gjøre et Indhug,
LF, s. 48 ngste Dag er forundt: at leve · idag – og endnu idag at være i Paradiis,
NB13:31 om ret intensivt at bruge Dagen · idag – og saa lister jeg igjen afsted.
Brev 304.1 ) maatte have sendt Dem Afbud · idag – og saa modtager jeg idag en Billet
NB15:34 dt Χstd. / Han prædikede · idag ( Χstus 12 Aar i Templet) over det
NB4:24 t Kiøbstad. – Endnu · idag ( 2 Aar derefter) beraaber en Mand sig
NB22:79 Et nyt Sving / af Pastor Paulli. · Idag ( anden Juledag) prædikede han om Stephanus.
AA:53 n tog Skade paa sin Sjæl. Ogsaa · idag ( d. 8 Mai) har jeg forsøgt at ville
NB9:79.a eget Gribende, at læse netop · idag ( efter Tour) Luthers Prædiken over
NB10:31 t for sit Eget. / Visby begyndte · idag ( Fastelavns-Søndag) omtrent saaledes:
CT, s. 80 ? Det er den Plage, som Dagen · Idag ( hvilken har nok i sin egen Plage) ikke
NB10:81 gjorde forøvrigt Koltoff · idag ( i en Prædiken over de Ord af Lidelses
Brev 219 I. Levin / Høistærede! / · Idag ( Mandag) ingen Correctur modtaget, altsaa:
Brev 172 og især anden Juledag. · Idag ( Nytaarsdag) er det for første Gang
EE1, s. 345 m, ja det er ogsaa Søndag · idag .... Svaler hende en Smule, tilvifter hende
NB11:87 gt i at høre Mynster ( som nu · idag 1ste Pintsedag til Aftensang) der trods
CT, s. 83 denne glemmer aldeles den Dag · Idag af Bekymring for og beskjeftiget med den
NB3:55 eater – og nu, som jeg seer · idag af Flyve-Posten, i Norge, hvor man i
NB21:139 er ofte bemærket ( og ogsaa · idag af Pastor Visby i Prædiken om den ubarmhjertige
NB20:42 Det var en rigtig Bemærkning · idag af Visby ( i Prædiken over Evangeliet
NB15:106 ig baglænds: stræber · idag af yderste Evne saa godt jeg kan; og saa
SLV, s. 325 / Kun i 10 Minutter var jeg · idag alvorlig. Jeg agter at bære mig saaledes
LA, s. 88 lig Tilnærmelse. Dersom En · idag antager Publikums Mening og imorgen bliver
Brev 87 t giver sig vel. Igaar ankom jeg, · idag arbeider jeg, Aaren svulmer i min Pande.
KG, s. 119 igeledes overladt mit Vilkaar · idag at antage Eet for Lovens Fordring, imorgen
NB31:61 std. var blevet forkyndt, og · idag at Feil-Svinget gjordes: hvor uendelig
SFV, s. 74 i Guds Magt hver Dag, endnu · idag at forandre det) var, at mig var ( i Retning
AE, s. 131 skulde behage Styrelsen endnu · idag at fratage mig Thronen og gjøre en Svinehyrde
KG, s. 192 n saa nær som muligt endnu · idag at gaae hen og gjøre derefter, det synes
CT, s. 287 rligere, have besluttet endnu · idag at søge Forligelsen med Dig i Syndernes
CT, s. 288 have følt Trang til netop · idag at søge her hen. Thi idag er det ingen
AE, s. 130 de det behage Styrelsen endnu · idag at tage den fra mig, at give den til en
CT, s. 87 ler Selvplageren sit Selv ved · idag at ville leve den næste Dag. Som Fuglen,
LF, s. 48 at leve idag – og endnu · idag at være i Paradiis, skulde Du ikke være
Brev 263 tempestas; jeg har derfor · idag atter taget fat paa Arbejdet, men det vil
SLV, s. 290 l at tabe Forstanden over! / · Idag bad hun mig sætte mig hen paa en Stol.
EE1, s. 412 Mod til at sige det til mig. · Idag bad jeg hende selv derom, saa insinuant
Brev 272 aa tilføier Formularen: · idag befinder Du Dig saa vel som Du aldrig nogensinde
Brev 272 siger derpaa til Dem selv: · idag befinder jeg mig da ganske overordentlig
Brev 272 saa De siger til Dem selv: · idag befinder jeg mig ganske overordl. vel;
Brev 272 te Mine af Verden at sige: · idag befinder jeg mig saa vel som jeg aldrig
CT, s. 282 lhøre, Du begjerer hvad Du · idag begjerer. / Dette var Indbydelsens Forjættelse.
SLV, s. 341 este, mine egne Øine. Men · idag begunstigede Situationen mig. Jeg gik med
SLV, s. 313 m er det, jeg nu skal bruge, · idag begyndte Comedien. Som han sad midt i sin
JJ:444 t adskiller jo Veien og Maalet. / · Idag bekjendtgjordes der i Adresseavisen, at
CT, s. 312 thi ogsaa denne Anden er jo · idag beskjeftiget med sit eget Hjerte, om det
NB25:15 at en Frelser er født – · idag bevidner Stephanus det og de saae hans
NB17:54 unde dog ikke ret haabe paa Gud; · idag blev jeg een Gang elendigere – det
TS, s. 98 and, som gjør levende, der · idag blev udgydt over Apostlene – og det
YDR, s. 115 ælp ogsaa urokket fast, at · idag bliver jeg hudflettet, imorgen henrettet,
EE1, s. 358 at behøve at skamme sig. · Idag bragte jeg denne Sag paa Bane. At fortælle
NB11:123 r bleven en Umulighed; thi · idag d. 4 Juni talte jeg med Reitzel, som sagde
NB11:8 og en Apostel, men anonymt. · Idag d. 5te Mai bleve de sendte til Gjødvad.
EE1, s. 384 g skal hun ikke komme, netop · idag da jeg saa meget ønskede at møde
NB24:128 nske tilfældig seer jeg · idag den samme Artikel i Fyens Avis, og uden
SLV, s. 356 ette sit Liv som var den Dag · idag den sidste, i hvilken man levede og tillige
TS, s. 97 er en Hellig-Aand. Og det er · idag denne Hellig-Aands Fest i Kirken, Pintsefesten,
CT, s. 289 dog, at det er en Helligdag. · Idag derimod er det ingen Helligdag. Derudenfor
CT, s. 288 udet og befalet det saaledes. · Idag derimod er det ingen Helligdag; og dog
CT, s. 292 des Jesu Christi Dag. Den Dag · idag derimod, den vil snart være forbi –
KG, s. 357 , saa Du ikke oplever det Ene · idag det Andet imorgen; og det Anstrengende
Brev 184 r Din Geburtsdag – det er · idag Din Geburtsdag. / Antaget. Altsaa: jeg
CT, s. 304 sig fortrinligere til, at der · idag dvæles ved det. Vi lade det Forfærdelige
Oi9, s. 381 r forsvinde! Vær Piat, hav · idag een Anskuelse, imorgen en anden, saa igjen
NB16:59 t den fornødne Afvexling · idag een Forfatter imorgen en anden, og hver
KG, s. 35 og Feldtraabets Hemmelighed er · idag Eet imorgen et Andet, men Troens Væsen
IC, s. 55 n Rede for sin Dom, dømmer · idag Eet, imorgen et Andet. Den Kloge og Forstandige
NB2:80 standigt, at det er dette Enkelte · idag ell. igaar, hvilket naturligviis som Saadant
TTL, s. 454 voren: det være nu maaskee · idag eller ikke, jeg siger: endnu idag. /
3T43, s. 92 . Derfor siger han: » · idag eller imorgen vil jeg gaae til den eller
BOA, s. 136 n sande Extraordinaire seirer · idag eller imorgen, eller om tusind Aar gjør
Brev 304.1 g – og saa modtager jeg · idag en Billet fra Dem, hvoraf jeg seer, at
Brev 304.2 t – og saa modtager jeg · idag en Billet fra Dem, hvoraf jeg seer, at
JJ:199 ionelle Former. Saaledes saae jeg · idag en fornem Dame, der gik med sit lille Barn
Brev 162 eu Henrich Lund modtog jeg · idag en Hilsen fra Dem, der udtrykkelig af Dem
BOA, s. 292 tninger; saaledes var der · idag en Mand, der for Alvor spurgte mig, om
AE, s. 448 m var det idag, thi det er jo · idag en Onsdag i Dyrehavstiden, og vor Religieuse
Not8:29 om jeg ønsker det. / Jeg saae · idag en smuk Pige – det fængsler mig
CT, s. 87 o, fortæl mig endnu · idag en Ulykke, hurtigt, hurtigt, – thi
LF, s. 48 n Glæde overlever dog endnu · idag enhver Undergang. Betænk, hvad der angaaer
2T43, s. 55 iger Herrens Apostel: endnu · idag er al god og al fuldkommen Gave ovenfra
NB24:19 Samtale om den romerske Kirke: / · idag er Alt at faae for Penge, imorgen vil man
Not6:31 ge sig paa Langeland. Nu · idag er den eneste Bekjendt jeg har truffet
IC, s. 169 ærværende, at han endnu · idag er den Samme i Ordet, han sagde, saa levende
2T43, s. 55 dnu idag, og det uagtet han · idag er den samme som han var igaar. / /
EE1, s. 42 else netop var noget for mig. · Idag er der gaaet et Lys op for mig, Grunden
NB27:21 / / / d. 10 September. / / · Idag er det altsaa 12 Aar siden jeg blev forlovet.
CT, s. 289 / De høre Hans Røst. Og · idag er det ganske særligen, er det ene og
CT, s. 292 Overtro er ikke Christendom. · Idag er det ingen Helligdag, der er idag Gudstjeneste
CT, s. 288 idag at søge her hen. Thi · idag er det ingen Helligdag, idag gaaer jo ellers
3T44, s. 281 voxer og en Anden tager af, · idag er det mig og imorgen er det Dig. Men Den,
AE, s. 425 r Deel af Talens korte Tid. / · Idag er det nu Mandag, og Speideren har meget
AE, s. 427 en ogsaa en Prøvens Dag. / · Idag er det nu Tirsdag, og Speideren er i Besøg
NB14:105 ver Χsten hedder det: · idag er Dig en Frelser fød. / Et Forslag
NB15:34 ville høre ham. Saa tomt som · idag er dog for galt. / De Daarer forstaae sig
LF, s. 48 at det hedder: » endnu · idag er Du i Paradiis«, og altsaa Overgangen
TAF, s. 297 g blot Pilen«. / Dog · idag er Du jo ogsaa langtfra at ville gjøre
NB14:105 ladelse. / 1ste Juledag. / · Idag er Eder en Frelser fød – og dog
JJ:188 d gjorde Lykke nok. / ... den Dag · idag er en Fugl i Haanden, der vil flyve, og
NB13:89 et lykkeligere end det just · idag er faldet mig ind. Det at man fra Barn
3T44, s. 272 Ord var paa Alles Læber, · idag er glemt, og hans Sange mere end erstattede;
IC, s. 159 hvem min Tale henvender sig! · Idag er Han jo hos Dig som nærmere ved Jorden,
YTS, s. 280 gte sig ind ved et Gjestebud: · idag er hun dog vel ikke kommet paa urette Sted,
LF, s. 48 g, dog saa hurtig, at Du endnu · idag er i Paradiis, idet Du jo christeligt bliver
SLV, s. 197 g igaar som 10 Aar ældre, · idag er jeg bleven 10 Aar yngre, nei yngre end
OTA, s. 332 eg er indbuden til Glæde; · idag er jeg ikke oplagt, jeg har selv havt Bekymring;
OTA, s. 332 nei, idag har jeg ikke Tid; · idag er jeg ikke stemt, da jeg er indbuden til
Brev 265 llebæk til Odinshøj; · idag er jeg med Dampskibet kommen tilbage til
CT, s. 83 igheden. Og denne Samtidighed · idag er just Opgaven; naar den løses, er
CT, s. 282 Aar eller i fremrykket Alder · idag er kommen hid for at søge Hvile: o,
IC, s. 160 er, og hvo Du end er, Du som · idag er kommet hid for at deeltage i Nadverens
IC, s. 159 in Tale henvender sig, Du som · idag er kommet hid for til Hans Ihukommelse
IC, s. 158 in Tale henvender sig, Du som · idag er kommet hid til Hans, vor Herres Jesu
AE, note see, at Præstens Prædiken · idag er noget forskjellig fra den i Søndags,
AE, s. 429 r Umiddelbarhedens Fristelse. · Idag er nu Onsdag, og en Onsdag i Dyrehavs-Tiden;
NB9:58 rste Ubetydeligheder. fE, at der · idag er Røg, at igaar Maden var sveden o:
CT, s. 86 eller til, hvorledes den Dag · Idag er, glædelig eller sørgelig, lykkelig
Brev 271 f to meget fede Heste, som · idag ere blevne slagtede, udsælges o: s:
CT, s. 311 s derom, særligen dem, som · idag ere forsamlede for at annamme Syndernes
CT, s. 322 ig.« Naar de, der her · idag ere forsamlede for at mødes med Ham,
CT, s. 321 velsign Du ogsaa dem, som her · idag ere forsamlede, deres Deeltagelse i det
CT, s. 323 til denne hellige Handling I · idag ere forsamlede; Du gaaer til Alters for
CT, s. 312 end saadanne, som de, der her · idag ere komne hid, ikke fra Verdens Adspredelser,
SLV, s. 256 . Jo ganske rigtigt, jeg fik · idag Erklæringen og den sidste Villie til
NB17:71 ge. / Men nei, jeg modtager · idag et Brev hvori han renoncerer paa at ville
AE, s. 482 kyld-Bevidstheden antager, at · idag f. Ex. er han skyldig i Det og Det, saa
Brev 60 ig opsparede Gave, med hvilken De · idag faderligt overraskede mig, tilføie –
SLV, s. 357 aa med mig og mit Arbeide. / · Idag faldt der den mærkeligste Replik af
NB30:52 esløst Øieblik som jeg gik · idag faldt det mig ind: hvis man for Curiositetens
NB11:61 nsters Prædiken er et Bedrag. · Idag fE ( Søndagen efter Christi Himmelfartsdag)
NB17:10 i en 30 Aar – og saa gaaer · idag fE en folkerig Hovedstad under ved et Jordskjælv:
2T43 gtige Tilhørere! Den Fest, vi · idag feire, har intet kirkeligt Navn, og dog
NB12:191 nter at døe imorgen, og · idag flere Gange maaskee qvalfuldt føler,
Brev 131 ken R. Olsen. / Min Regine! / · Idag for 3 Uger siden ventede Du at jeg skulde
Brev 235 jeg formodentligen kommen · idag for at drikke Kaffeen. Men straffet blev
SLV, s. 183 3. Januar. Morgen. / Altsaa · idag for et Aar siden saae jeg hende første
SLV, s. 188 e. / d. 8. Januar. Morgen. / · Idag for et Aar siden saae jeg hende hos hendes
SLV, s. 245 e. / d. 25. Marts. Morgen. / · Idag for et Aar siden. / Hvilken er den lykkeligste
SLV, s. 358 te. / d. 26. Juni. Morgen. / · Idag for et Aar siden. / Jeg byder mit hele
SLV, s. 292 d! / d. 26. April. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Altsaa paa dette Skær
SLV, s. 293 t. / d. 28. April. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Blot hun kunde gjøre
SLV, s. 231 / d. 28de Februar. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Blot Mod og Udholdenhed.
SLV, s. 286 od. / d. 15. April Morgen. / · Idag for et Aar siden. Det blev altsaa godt
SLV, s. 197 . / d. 12. Januar. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Det er afgjort. Man gjorde
SLV, s. 194 . / d. 11. Januar. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Det er dog anstrængende,
SLV, s. 300 ning. / d. 4. Mai. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Det er skeet. I to Dage
SLV, s. 305 rdet. / d. 6. Mai. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Det gaaer bedre og bedre.
SLV, s. 278 e. / d. 13. April. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Det gik jo ypperligt;
SLV, s. 249 . / / d. 2. April. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Det var enten den 1ste
SLV, s. 356 ke. / d. 19. Juni. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Dog disse Taarer, der
SLV, s. 291 d. / d. 24. April. Morgen. / · Idag for et Aar siden. En Vildfarende er jeg,
SLV, s. 297 et. / d. 1ste Mai. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Er det muligt! Hun blev
SLV, s. 201 ! / d. 15. Januar. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Er det saaledes at være
SLV, s. 214 . / d. 1. Februar. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Erotisk talt skader jeg
SLV, s. 361 g. / / d. 2. Juli. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Et Øienvidne til min
SLV, s. 273 ag. / d. 7. April. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Hun er ikke til at styre;
SLV, s. 278 / / d. 12. April. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Hun er noget fastende,
SLV, s. 219 . / d. 7. Februar. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Hun har seet mig overvældet
SLV, s. 224 / d. 12. Februar. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Hun hører ikke uden
SLV, s. 297 e. / d. 30. April. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Hun skummer ikke mere
SLV, s. 202 ! / d. 17. Januar. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Hvad er dette? Hvad vil
SLV, s. 237 et. / d. 9. Marts. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Intet nyt Symptom. Hvor
SLV, s. 233 e. / d. 5te Marts. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Intet nyt Symptom. Naar
SLV, s. 240 t. / d. 20. Marts. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Intet nyt Symptom. Om
SLV, s. 275 n. / d. 10. April. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Jeg ennuerede mig over
SLV, s. 207 . / d. 20. Januar. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Jeg kan ikke holde min
SLV, s. 193 t. / d. 9. Januar. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Jeg tæller Øieblikkene;
SLV, s. 256 et. / d. 5. April. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Jo ganske rigtigt, jeg
SLV, s. 274 id. / d. 8. April. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Krigen er erklæret.
SLV, s. 365 ele. / d. 7. Juli. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Lad see! Min Livs-Anskuelse
SLV, s. 324 rer. / d. 22. Mai. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Latteren er og bliver
SLV, s. 289 n. / d. 20. April. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Naar en Inquisitor længe
SLV, s. 343 il. / d. 12. Juni. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Naar nu et Ægteskab
SLV, s. 228 / d. 20. Februar. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Nei jeg kan dog ikke
SLV, s. 313 t. / / d. 15. Mai. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Ofte nok har jeg leet
SLV, s. 305 oget. / d. 7. Mai. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Pludseligen kommer Afgjørelsen
SLV, s. 211 . / d. 25. Januar. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Religieuse Forudsætninger
SLV, s. 333 tet. / d. 5. Juni. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Saa kunde jeg jo undgaae
SLV, s. 306 eden. / d. 8. Mai. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Situationen gjentagen,
SLV, s. 329 ing. / d. 30. Mai. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Skulde det ikke være
SLV, s. 287 r? / d. 17. April. Morgen. / · Idag for et Aar siden. Ulykken er: hun har slet
EE1, s. 354 paa hende. / Mit Øie har · idag for første Gang hvilet paa hende. Man
BOA, note er en bevæget Tid, at Tiden · idag fordrer Eet og imorgen det Modsatte, at
Brev 305 r! / Ved en Upasselighed er jeg · idag forhindret fra at spadsere. / Deres /
YDR, s. 115 eller, hvad der er det Samme, · idag forkynder jeg Ordet og imorgen, Amen«.
Brev 107 alet. / Og nu noget Andet. Da Du · idag forlod mig, forekom Du mig forstemt. Hvad
Brev 212 s De kan, at komme til mig · idag Formiddag Kl. 11½ paa mit Værelse.
NB2:151 rskab er i Himlen. / ... især · idag fornemme vi det – thi hver Gang disse
NB10:131.b estaae Dig for, / Har Du ikke · idag fornummet, at Gud her er tilstede og Du
CT, s. 307 der paa os. / A. T., I ere nu · idag forsamlede her, for at fornye Eders Troskabsløfte;
CT, s. 304 ekjende, eller ved at være · idag forsamlede, og i den Hensigt, I ere det,
NB4:154.b eden er nemlig at faae den Dag · Idag forudsætningsløs. / d. 17 Mai 48.
EE1, s. 332 kke subjectivt reflecterede. · Idag forvissede et Tilfælde mig ret derom.
CT, s. 84 stne beder » frels mig · idag fra det Onde«. Dette er den sikkreste
IC, s. 159 , just idag, og just fordi Du · idag føler Dig dragen, just derfor vilde
IC, s. 159 ns hellige Maaltid: Du gik jo · idag først til Skrifte – inden Du nu
CT, s. 45 t være muligt imorgen ( thi · idag gaaer det endnu an) at udfinde en Ret saa
CT, s. 288 idag er det ingen Helligdag, · idag gaaer jo ellers Enhver til sin Ager, til
Brev 176 ke gjøre. Jeg har netop · idag gaaet omkring i Königstraße og seet
JJ:417 være at spille Forsyn. / · Idag gik der en Erindring mig anklagende forbi.
Brev 96 jære Emil! / Da Du var hos mig · idag gik det mig ligesom Geert Westphaler, jeg
NB27:21 dtryk paa mig, at det ogsaa · idag gik over eller gleed forbi. Det har mindet
Brev 41 r vistnok til Straf, fordi Du · idag gik saa hurtigt – Du som nu har været
Brev 41 i fra den fremmede Mand, der · idag gik saa stærkt med ham. Og Du, min kjære
EE1, s. 375 eraf. / En lille Epistel vil · idag give hende et Vink om, hvorledes det staaer
NB4:72 t takke Gud hver Dag, at han · idag giver mig Kræfter nok. Al Udmattelse
Brev 41 lie! / Det er dog aabenbart, at vi · idag gjorde Din lille Søn Uret, at det var
DD:179 n meget god Bemærkning Sibbern · idag gjorde paa sine Forelæsninger, hvorledes
Papir 409:1 at det igaar gjorde det, · idag glemte det, o: s: v:, det kunde aldrig
CT, s. 292 r det ingen Helligdag, der er · idag Gudstjeneste paa en Hverdag: o, men en
4T44, s. 339 at handle som var denne Dag · idag hans sidste, og da igjen at vise et langt
Brev 273 høves jo ikke siden jeg · idag har faaet det Kierkegaardske Arcanum, den
Brev 50 kjære Herr Magister! Først · idag har jeg begrebet, at jeg ved Hjælp af
OTA, s. 332 rt, at han har sagt: nei, · idag har jeg ikke Tid; idag er jeg ikke stemt,
EE1, s. 330 / Overalt krydses vore Veie. · Idag har jeg mødt hende tre Gange. Jeg er
SLV, s. 311 igt. / d. 12. Mai. Midnat. / · Idag har jeg seet hende. Det var i Middagsstunden
SLV, s. 341 et. / d. 11. Juni. Midnat. / · Idag har jeg seet hende. Dog nytter denne Seen
SLV, s. 226 ller hvad der skal bruges! / · Idag har jeg seet hende. Hun var bleg. O! naar
SLV, s. 363 Suk! / d. 6. Juli. Midnat. / · Idag har jeg seet hende. Hvor besynderligt!
NB23:180.b slet ikke læste i det. Men · idag har jeg selv faaet den lille Bog, som jeg
EE1, s. 427 else gjennemstrømmer Een. · Idag har jeg selv været ude paa det Landsted,
EE1, s. 326 ogsaa con amore. / d. 20. / · Idag har jeg skaffet mig Oplysninger om det
EE1, s. 361 egentlig gik til. / d. 31. / · Idag har jeg skrevet et Kjærligheds-Brev
OTA, s. 332 jeg har selv havt Bekymring; · idag har jeg tabt Taalmodigheden med Menneskene,
Not8:28 hun er bedrøvet. / / / atter · idag har jeg taget mig i et Forsøg paa at
NB30:41 og det er just dette Exempel der · idag har paanødet sig mig og talt saa smukt
Brev 135 ar ell. iforgaars da jeg intet: · idag har til Udgangspunkt. Man undrede sig over,
OTA, s. 177 og forandrer En Alt, saa man · idag har Troen, og imorgen har tabt den, og
NB31:120 ld. / Altid at see Opgave! · Idag havde Du forberedt Dig paa en sorgfuld
NB13:41 det at ønske, end at jeg · idag havde taget tynde Støvler paa istedetfor
NB20:160 Du Dine Veie som Kofoed-Hansen · idag havde valgt! / Hvor festligt, og for mig
NB35:41 e kom til ham og sagde: » · idag have vi i Løbet af en Time fanget 3000
CT, s. 287 idag. Saa give Du da dem, der · idag her ere forsamlede, dem, som, uden al udvortes
NB14:57 store Glæde læser jeg · idag hos Luther ( i Prædikenen paa 20 Søndag
Brev 304.2 ) maatte have sendt Dem Afbud · idag hvad jeg meget unødigt vilde have
CT, s. 289 et, thi de Andre gik jo netop · idag hver til sin Ager, til sit Kjøbmandskab,
JJ:413 it Exemplar ( Gerlachs Udgave). / · Idag hørte jeg en Droskekudsk sige om en
SLV, s. 238 et Ord at danne en Mening. / · Idag hørte jeg tilfældigt hos en Hyrekudsk,
EE1, s. 358 ingen af Delene. / d. 23. / · Idag høstede jeg Frugten af et Rygte, jeg
AE, s. 432 en siger. Du skal altsaa ikke · idag i Anledning af at Du tager i Dyrehaven
NB7:79 lkning. / Det er curieust, at jeg · idag i Arndts sande Χstd læser et Ord
NB20:94 Naade. / / / Pastor Smith sagde · idag i en Skriftetale et Ord, som slog mig:
LF, s. 48 erfor paa Din Dødsdag endnu · idag i Paradiis. Fuglen og Lilien leve kun een
AA:54 ng bøiede Dit Øre til mig. / · Idag igjen det samme Optrin – Jeg naaede
NB25:38 r og Psyche. / Jeg læser just · idag igjen Fortællingen hos Apuleius. Den
OTA, s. 341 r. / Naar saaledes Den, der · idag ikke veed, hvad han skal faae at leve af
Papir 571 de?« » Nei, · idag ikke, jeg seer De er beskjeftiget
SLV, s. 118 da veed jeg saavist den Dag · idag ikke, om hun er slank. Min Glæde og
SLV, s. 275 re. / Med et Hop traadte jeg · idag ind til hende, omhyggeligt paaklædt,
Brev 177 det nye Aar, i hvilket Du · idag indtræder – thi blæse være
Brev 301 / Jeg maa beklage, at jeg ikke · idag kan have den Fornøielse at spadsere.
Brev 99 il Dig; men det var jo for silde. · Idag kan jeg ikke godt; thi jeg skal i Eftermiddag
4T44, s. 363 geste, beregnende Forholdet, · idag kjøber dyrt, hvad den Taabeligste, hjulpen
Brev 94 efter denne Vinter, jeg har atter · idag kjøbt mig en Lilliekongval for idetmindste
Brev 261 de hindrer mig fra at spadsere · idag Kl. 2. Jeg haaber, at dette ikke gjør
NB28:14 a han umiddelbart siger til mig: · idag Kl. 4. skal Du gaae til Alters –
SLV, s. 278 kan man forandres utroligt. · Idag kom hun ilsomt med Faderen op til mig.
EE1, s. 332 at træde op som Kjender. · Idag kom jeg op til Fru Jansens, jeg havde lukket
Brev 272 jeg siger til mig selv: · idag kunde det ret glæde mig at spadsere
CT, s. 291 – alt Sligt har Du for · idag lagt til Side: men dersom Du er Hans, da
Brev 265 r skriftlige Spadseren for · idag ligge » sub scamno«.
NB4:153 orhold. / Løverdag. / Jeg har · idag læst Luthers Prædiken efter Tour,
NB20:147 et er en ypperlig Historie, jeg · idag læste hos Scriver om en Munk, der i
NB11:192 ar det slaaet mig hvad jeg · idag læste i Fenelon 2den Deel p. 26. ( det
SLV, s. 277 han leed forfærdeligt. / · Idag læste jeg i Avisen om » en Pige
NB23:189 efter dem. / Personligt. / · Idag læste jeg mit sædvanlige Pensum i
3T44, s. 272 ndnu igaar sad ved hans Fod, · idag maa bøie Skulderen under dennes Fremskriden;
SLV, s. 306 hun, det er det Gode. Endnu · idag maa det skee. / Naar Kjøbmanden staaer
CT, s. 70 er enig med sig selv » · idag maa Du reise«, saa reiser den de
Brev 95 lbage i mine Studier, at jeg · idag maae indhente det Forsømte. / Forøvrigt
NB23:20 gsaa en Χsten; der kunde jo · idag maaskee komme en existentiel Collision,
CT, s. 265 t de med hjertelig Længsel · idag maatte gaae op til Herrens Bord, og at
EE1, s. 235 es var hun kommen her, endnu · idag maatte hun være kommen til Byen, og
NB11:193 eg, han Ingen gjerne taler med. · Idag Mandag var jeg da hos ham. Ganske rigtigt:
CT, s. 84 saaledes, at udfylde den Dag · Idag med det Evige og ikke med den næste
NB12:109 æber at udfylde den Dag · idag med idealere Indtryk. Lever man nu hen
Brev 195 Tilfældigviis talte jeg · idag med Lector Barfoed, og kom derved til at
CT, s. 88 n er død, saa er der intet · Idag mere. Men Selvplageren lever, dog ikke
IC, s. 158 drage Alle til sig. Men netop · idag mindes Du jo Hans Fornedrelse, Hans Lidelse
NB4:126 d. 29. / / Forunderligt. Da jeg · idag mod Sædvane en Eftermiddag læser
Brev 53 stærede! / 1ste Juledag / · Idag modtager jeg gjennem Hr. Giødwad Deres
EE1, s. 398 heden dog var temmelig stor. · Idag møder jeg en Dame paa Gaden, der erindrer
NB22:83 ig en Søndag lade som var det · idag Nytaarsdag, hvad jo ogsaa i en vis Forstand
CT, s. 80 i Selvet. Lad derimod den Dag · Idag næsten ganske gaae ud i Sammenligning
NB2:240 oges bort. / Bøn / Endnu · idag o Gud ville vi søge hen til Dig ....
CT, s. 88 derveis over Afstanden mellem · idag og den næste Dag. At leve er at være
IC hristus ikke den Samme? Jo, han er · idag og igaar den Samme, og den Samme som for
NB27:21 mødte hun mig dog baade · idag og igaar Morges ude i Alleerne ved Østerport.
NB10:31 ledes: / » Vi skulle tale · idag om den Pagt som vi Alle have indgaaet,
Brev 141 ument. / Jeg erindrede Dig · idag om hiin Onsdag, da jeg anden Gang i mit
TAF, s. 296 r – derfor gaaer Du jo · idag op til Herrens Alter. Thi medens det kun
NB8:82 jeg ved at høre Pastor Helveg · idag opmærksom paa Noget, som han ogsaa berørte,
EE1, s. 44 e Forhold. Jeg morede mig ret · idag over lille Ludvig. Han sad i sin lille
2T43, s. 25 l at ville eie den. Saaledes · idag paa Aarets første Dag, da Tanken om
2T43, s. 36 oen forventer en Evighed. Og · idag paa Aarets første Dag, da Tanken om
NB21:121 saaledes: » jeg har · idag paa en Maade et Ærende. Pastor Pauli
SLV, s. 228 ar. Midnat. / Jeg saae hende · idag paa Hauserpladsen. Alt som sædvanligt.
Brev 135 te i dette Aar. – Jeg var · idag paa Knippelsbro, denne Dag har hell. ingen
FF:56 Ingen veed det. Det samme Liv er · idag paa Torvet, og det er dog Amagertorv –
Brev 273 ar var jeg atter en Pjalt, · idag pjalter ( sit venia verbo!) jeg ligeledes,
NB8:62 lik. / » Hørte De N. N. · idag prædike?« » Jo, jeg gjorde.«
NB22:157 ters Prædiken idag. / / · Idag prædikede Mynster: om det christelige
CT, s. 289 s Røst, der skal høres. · Idag prædikes der ikke. En Skriftetale er
CT, s. 289 ved den skrifter Du for Gud. · Idag prædikes der ikke. Hvad vi her tale
NB16:99 i Frihed. – Dette har · idag ret slaaet mig, men ogsaa hvilket Væsen
NB27:21 ffe mig. Ham har hun seet. · Idag saae hun da paa mig; men hun hilste ikke,
JJ:372 . Det seer man bedst paa Børn. · Idag saae jeg en lille Pige, der sad paa en
EE1, s. 327 ovekammer findes. / d. 22. / · Idag saae jeg hende første Gang hos Fru Jansens.
OTA, s. 222 og hvis Du seer det · idag saaledes, da opløftes Du ved at skue
EE1, s. 308 m. Dog unverhofft kommt oft. · Idag sagde Moder til mig: Du bliver vist ikke
NB15:128 dret. / O, det er, som jeg · idag sagde til Excellensen Ørsted, det er
CT, s. 289 ig paa Veien til Alteret; thi · idag samler Gudstjenesten sig ikke som ellers
EE1, s. 349 var mig paafaldende, da jeg · idag seer hende komme ind ad Døren ude fra.
Brev 271 ige. Her strax et Exempel. · Idag seer jeg saaledes igjen et Avertissement
Brev 148 ærdig med den Recension, der · idag skal afleveres. Du troer dog vel ikke,
EE2, s. 58 en ahnede det uden hun alene. · Idag skal denne Blomst ogsaa opstaae til Ære
NB28:40 et: sandelig siger jeg Dig, · idag skal Du være med mig i Paradiis. /
OTA, s. 362 ne Ord, der blev sagt: endnu · idag skal Du være med mig i Paradiis. Den
EE1, s. 384 gammel Tante, hun har. Netop · idag skal hun ikke komme, netop idag da jeg
SLV, s. 276 e jeg det in optima forma. / · Idag skal vi paa Udstillingen og promenere og
TAF, s. 295 ledes er Du jo endnu den Dag · idag Skjulestedet; naar Synderen flyer til Dig,
Brev 263 ville mine Børn, at jeg · idag smukt skal holde dem med Selskab –
JJ:210 Forskjellighed fra Gud. / Medens · idag Spang traadte paa Prædikestolen med
Papir 345 da Excellencen Ørsted · idag spiste til Middag, tabte han noget af Grøden
OTA, s. 298 Betragt Græsset, » · idag staaer det, imorgen kastes det i Ovnen«.
CT, s. 86 kke – imorgen, imorgen! · Idag staaer jeg paa Lykkens Tinde – o,
DD:182 le ikke være som Blomsten, der · idag staaer paa Marken og imorgen kastes i Ovnen,
NB12:156 jørnerne som Tilfældet er · idag staaer: » Verden vil bedrages.«
JJ:88 re Straffen saa tung som mulig. / · Idag stod der i Adresseavisen: formedelst anden
CT, s. 80 et Selv har. Plage og den Dag · Idag svare til hinanden; Selvplage og den næste
TAF, s. 301 Syndernes Mangfoldighed, Du · idag søger hen, søgende den ved Alteret.
NB10:22 r for en hypoconder Underlighed. · Idag tager jeg den senere Productivitet frem,
SLV, s. 40 ske correspondere bestandigt. · Idag taler man med et Menneske, kan nogenlunde
Brev 240 Min Broder« har jeg · idag talt to Timer med. – De »
NB20:77 ed. / Menneskeligt Vrøvl. / / · Idag talte jeg med en Høiærværdighed.
NB21:88 i Χstd.) vil gjøre. / / · Idag talte jeg med Tryde. Han forklarede mig,
CT, s. 87 s vil han fortvivlet gjøre · Idag til den næste Dag. Derfor lever han
IC, s. 157 ykkes. Ja kunde Du, som Du nu · idag til Hans Ihukommelse æder af Brødet
IC, s. 156 ig, Du er jo netop kommet hid · idag til Hans Ihukommelse. / Det følger af
CT, s. 288 kun disse Enkelte gik · idag til Herrens Huus. – Saa forlod da
CT, s. 288 og dog skjult gik den Enkelte · idag til Kirke, skjult eller ad den skjulte
CC:13 s for at give Dig et Exempel. · Idag træder min Svoger Kommissionære
EOT, s. 265 nu holdt han ud, endnu igaar, · idag udeblev Fornyelsens Liv derinde, han sank
CT, s. 292 et, dog at blive ved Alteret. · Idag var alt Andet som vi sagde blot for at
Brev 34 / store Bededag. / Kjere Onkel! / · Idag var Bedemanden hos mig, traf mig ikke,
NB27:21 re villig nok. O, men just · idag var det mig vistnok en gavnlig Lection,
SLV, s. 198 ordømtes evige Qval. / Og · idag var det vor Forlovelsesdag! Hun vilde skraae
Brev 27 ik det ikke gjort færdigt. · Idag var Din Fader hos mig, en Omstændighed
Papir 268 hvert Livsforhold gjøre det. · Idag var et Papir bleven borte for mig; det
Brev 271 ur, maatte jeg sige, at vi · idag var gaaet ad en anden Vei end den sædvanlige,
Papir 347 e henvendt paa mine Buxer, · idag var jeg der ( udføres)             
EE1, s. 411 ve en Forlovelse. – / · Idag var jeg hos hende. Iilsomt, med Tankens
NB2:260 Heiberg Mand for! / d. 4 Novb: / · Idag var jeg inde af Døren hos Biskop Mynster.
SLV, s. 279 inge mig: det er i en Kirke. · Idag var jeg mod Sædvane kommen i Trinitatis
NB24:121 le med ham idag, fordi det · idag var min Faders Dødsdag, og jeg ønskede
EE1, s. 407 e kjender og ikke kjender. / · Idag vare vi i Selskab. Vi havde ikke vexlet
Brev 150 Galenskab. / Naar jeg som · idag vel ikke koldt og strængt ( og det vil
Brev 131 ive, og ikke komme – · idag venter Du, at jeg skal komme og ikke skrive.
OTA, s. 238 r ingen vanskelig Herre, der · idag vil Eet og imorgen et Andet, det Gode vil
NB24:4 / Ja, ja imorgen. / / nemlig · idag vil jeg ikke sørge for imorgen. /
SLV, s. 306 om hun modtog det Brev, hun · idag vil modtage, leende, selv om hun betragtede
JJ:354 a underneden: Pastor Grundtvig. / · Idag vilde jeg gaae ud til Faders Grav, ualmdl.
2T44, s. 194 n, men den trøster ogsaa: · idag ville vi gjøre dette, imorgen dette,
Brev 261 slette Tanker om mig, dersom De · idag virkelig skulde løbe Fastelavn efter
NB10:171 en Bøn ikke benyttet: giv os · idag vort daglige Brød, fordi denne Bøn
JJ:486 hans Prædikener ( den: giv os · idag vort daglige Brød; og den om Miraklerne)
2T44, s. 224 te eller den Ringeste, endnu · idag være en frydefuld Overraskelse og en
IC, s. 159 gen, just derfor vilde Du vel · idag være villigst til at tilstaae Dig selv
Brev 49 a være Dem, som havde jeg · idag været hos Dem; – maaskee kan saa
IC, s. 167 olskins-Dag: det er godt Veir · idag! – sagde: jeg er søgt af Alle.
OTA, s. 278 il blot at takke for den Dag · idag! Er dette ikke saaledes? Dersom der var
LF, s. 43 , at Du er til, at Du » · idag« faaer det Fornødne, for at være til;
CT, s. 88 er samme Dag, » endnu · idag« i Himmelen, hvor hans Liv er; Hedningen
NB34:22 sentlig passeret » · idag« Og dog vil han glemme – men da naturligviis
CT, s. 39 betænker det » endnu · idag« og hver Dag, at han ikke veed det, ikke
NB12:109 ere Kategorie end » · idag«, den lange Fremtid, disse 30 a 40 Aar, er
LF, s. 43 rende, det er dette » · Idag«, dette, at være idag, i Sandhed at være
NB2:27 l » det er godt Veier · idag«, eller » Gud veed om der ikke er
TS, s. 61 ing: » det er godt Veir · idag«, en Bemærkning, som kun paa een Maade
CT, s. 287 sige hver Dag » endnu · idag«, men det er at forspilde Din Barmhjertighed
CT, s. 287 er Naadens Tid » endnu · idag«, men Mennesket er Den, som skal gribe Naadens
CT, s. 84 gaae det Ondes Snare » · idag«, om at komme Guds Rige nærmere »
CT, s. 84 else til sit Arbeide » · idag«, om at undgaae det Ondes Snare »
CT, s. 84 det daglige Brød » · idag«, om Velsignelse til sit Arbeide »
LF, s. 48 da er der for Dig et » · Idag«, som aldrig faaer Ende, et Idag, i hvilket
LF, s. 40 sset paa Marken – som er · idag«. / Gjør det og lær: /
CT, s. 84 Guds Rige nærmere » · idag«. Dersom nemlig et Menneske, just fordi han
CT, s. 287 er jo hver Dag » endnu · idag«. O, men naar da et Menneske agter paa dette
LF, s. 48 rværende i dette » · Idag«. Og Du, hvem den længste Dag er forundt:
CT, s. 287 be Naadens Tid » endnu · idag«. Saaledes tale vi med Dig o, Gud; der er
CT, s. 287 r til sig selv » endnu · idag«: da betyder dette ham jo, at han just ønsker
CT, s. 287 ra Dag til Dag » endnu · idag«; Du er nemlig Den, som giver Naadens Tid
FF:29 r det Tydske i Kiøbhsposten for · idag) at B. mangler hiint » Uudsigelige«,
CT, s. 87 til imorgen maa man dog leve · idag), skjøndt han dog lever. Som Fuglen, der
CT, s. 86 man netop ikke leve i den Dag · Idag, allermindst ganske. Et Menneske har det
Brev 113 syg? / Der var En, der sagde mig · idag, at Du ikke befandt Dig vel, saa jeg kom
CT, s. 85 or, medens han levede den Dag · Idag, at dække sig mod den Fjende, der vilde
Brev 151 t det saaledes jo netop er · idag, at Øieblikket har nægtet os sin Bistand,
NB24:43 o: s: v: ( saaledes hørte jeg · idag, d. 5te Mai, ude ved Egnen om Hirschholm
NB22:157 ieblik ventet noget Andet · idag, da han havde valgt Ps. No 588, men det
Brev 263 kelig ikke, at jeg var gaaet ud · idag, da Vejret i mine Tanker er slet og Humeuret
LF, s. 43 ausheden og Lydigheden den Dag · Idag, den er – og saa er Glæden, som
CT, s. 82 seer ganske tydeligt den Dag · Idag, dens Opgaver. Men naar der ret skal arbeides
JJ:5 Gern an gestern. / Der var en Kone · idag, der sagde i Anledning af Regnens Udebliven,
IC, s. 159 Ham, og derfor er kommet hid · idag, deraf følger jo dog endnu ikke, at Du
CT, s. 85 e hos sig det Evige i den Dag · Idag, derfor havde den næste Dag ingen Magt
Brev 300 Kjære Hr Magister! / Jeg maa · idag, desværre, negte mig den Fornøielse
SLV, s. 344 hvad der vil, om jeg styrter · idag, det er dog ikke saa forfærdeligt at
CT, s. 83 ganske samtidig med sig selv · idag, det er ogsaa det meest Dannende og Udviklende,
LF, s. 42 ortelig Følgende: der er et · Idag, det er, ja der falder et uendeligt Eftertryk
BOA, s. 169 kan forstaae, hvis det skete · idag, det kan man forstaae og troe naar det er
CT, s. 289 kke Din Pligt at komme herhid · idag, det var en Trang i Dig; det var ingen udvortes
BOA, s. 146 beligt at lade det skee strax · idag, dette Middel er Tro, er Ydmyghed, er daglig
DS, s. 229 t have sagt det, glæde sig · idag, dobbelt næsten fordi man har sin Glæde
NB32:62 som fE at det er godt Veir · idag, eller er Sandhed paa den Maade, at det,
AE, note mtykke i Løftet for den Dag · idag, eller for denne Formiddag, et saadant Løfte
LF, s. 48 u lever; hvad enten Du døer · idag, eller først om halvfjerdsindstyve Aar,
EE1, s. 401 ar han maaskee ikke havt Tid · idag, eller venter De ham – hvorledes De
SD, s. 148 en lader sig udføre endnu · idag, endnu i denne Time, endnu i dette Øieblik.
CT, s. 87 det Evige, han lever end ikke · idag, endnu mindre til imorgen ( thi for at leve
LF, s. 45 ra første Øieblik af, er · idag, er samtidigt med det første Øieblik
LF, s. 48 udviklet blev, retteligen ere · idag, ere sig selv nærværende i dette »
NB24:121 det mig at tale med ham · idag, fordi det idag var min Faders Dødsdag,
TTL, s. 453 en det Nærværende endnu · idag, forsmaaer ingen Opgave som for ringe, vrager
NB18:13 klaring af hans Liv, man eier. / · Idag, første Pintsedag, prædikede Mynster
EE1, s. 408 gjøres. Jeg var hos hende · idag, ganske hentagen af Tanken om en Idee, der
CT, s. 88 Selvplageren lever, dog ikke · idag, han lever ikke til imorgen, dog lever han
LF, s. 43 ud salig, han som evigt siger: · idag, han som evigt og uendeligt er sig selv
CT, s. 85 og da den kom og var den Dag · Idag, havde den ingen anden Magt over Ham end
NB7:14 ften havde min Tale færdig til · idag, havde jeg nær gaaet hen og forkastet
TS, s. 97 ig-Aand skal der derfor tales · idag, hvad vi nu ville gjøre, idet vi tale
NB19:77 Lund. / / Det faldt mig paa · idag, hvilken Lighed mit Liv har med hans. Som
CT, s. 292 maaskee fromt kalde denne Dag · idag, hvis den, hvad Gud vil give Dig, ret har
IC, s. 159 vi her ikke udføre, mindst · idag, hvor endog en usædvanlig kort Tid er
OTA, s. 128 hvad der skal gjøres endnu · idag, i dette Øieblik, – i Farens Øieblik.
LF, s. 48 , som aldrig faaer Ende, et · Idag, i hvilket Du evigt kan blive Dig selv nærværende.
BOA, s. 264 ens Yderste, at dette: endnu · idag, i Nat, i dette Øieblik, er ifærd
LF, s. 43 nærværende i at være · idag, i samme Grad er Ulykkens Dag Imorgen ikke
LF, s. 43 d som det er sandere, at Du er · idag, i samme Grad som Du mere er Dig selv ganske
LF, s. 43 ag«, dette, at være · idag, i Sandhed at være idag. Og i samme Grad
TS, s. 87 et var derom der skulde tales · idag, ikke som Du har talet, næsten som var
CT, s. 79 om Lilien » den staaer · idag, imorgen kastes den i Ovnen,« o,
CT, s. 30 de, og hvad skal jeg drikke, · idag, imorgen, iovermorgen, til Vinter, næste
Brev 62 r. Lad mig takke Dem for den · idag, jeg skal nok huske den imorgen. See, saaledes
NB24:30 ke pleier, gjorde jeg ogsaa · idag, jeg talte lidt med ham om hans Familie,
NB23:33 jo ikke med Bestemthed vide · idag, jeg tør bestandigt kun vide, at igaar
CT, s. 82 n evigt er fordybet i den Dag · Idag, jo mere afgjort vender han den næste
CT, s. 85 e det Evige hos sig i den Dag · Idag, just derfor vendte Han jo den næste
NB2:112 at man da, som det hændte mig · idag, kaldes tilbage ved Hjælp af en Sælgekones
NB17:50 r. Det saadan pludselig at sige: · idag, kan være meget farligt, være en usand
OTA, s. 426 u, men Alle, som høre mig · idag, maatte blive saadanne som og jeg er, undtagen
CT, s. 83 har vendt det Ryggen og lever · idag, medens den Skimtende staaer og seer efter
TTL, s. 462 r dens Bytte, hvis den kommer · idag, men han fjanter ikke i almindelig Tale
TS, s. 71 sige: » nei, blot ikke · idag, men imorgen, iovermorgen o. s. v.«,
AE, s. 409 t, der skeer intet Hammerslag · idag, men maaskee først om 60 Aar. Saa pakker
NB3:39 at blive takket – saa · idag, midlertidigt at bringes i den maaskee
CT, s. 288 ven af en indre Trang kom hid · idag, mon Nogen, som mødte ham i Forbigaaende,
NB7:91 rmaae hvad han ikke formaaer · idag, naar han blot er redelig mod Gud. Er han
2T43, s. 55 kygge af Omskiftelse, endnu · idag, og det uagtet han idag er den samme som
Brev 108 eg maaskee ikke faaer Dig at see · idag, og Du maaskee reiser imorgen tidligt: saa
LF, s. 44 er Læremesteren: er til, er · idag, og er Glæden. Kan Du ikke see Dig glad
NB10:162 e havde lidt meget af Drømme · idag, og fraraadte derfor Χsti Domfældelse.
CT, s. 87 te Dag. Derfor lever han ikke · idag, og han lever ikke til den næste Dag.
GU, s. 336 nei han veed det, som var det · idag, og han veed, om der i Forhold til noget
IC, s. 159 ragen. O, og ikke sandt, just · idag, og just fordi Du idag føler Dig dragen,
NB14:105 e, ligesom naar Gud siger: · idag, og ligesom de Bøger der udkomme i dette
EE1, s. 348 et saadant deiligt Veir som · idag, og saa lidt Taalmodighed, saa faaer De
Brev 213 tede Papirer fandt jeg det · idag, og sender det herved. I Følge med nærværende
AE, s. 432 Du skal i Anledning af, at Du · idag, Onsdagen den fjerde Juli, med Kone, Børn
LF, s. 43 nærværende i at være · idag, saa er Du ogsaa Glæden. Men, som sagt,
NB17:76 er jeg paa ham. Døde jeg · idag, saa er jeg vis paa, at min Død vilde
Brev 177 er det ikke Din Geburtsdag · idag, saa maa der være indløbet en Feil
CT, s. 82 en naar der ret skal arbeides · idag, saa maa et Menneske være saaledes vendt.
2T43, s. 55 da Herren selv siger: endnu · idag, saa siger Herrens Apostel: endnu idag er
CT, s. 86 istne bestandigt kun taler om · Idag, saa taler Hedningen bestandigt kun om Imorgen.
CT, s. 82 lp lever fordybet i den Dag · Idag, saa vender han Ryggen mod den næste
NB21:121.b jeg seer De har ikke Tid · idag, saa vil jeg hellere gaae. Og da han saa
SLV, s. 336 an siger ikke: imorgen, men: · idag, siger han. / 21. Thi han gjør ingen
CT, s. 232 naar al Skabningen · idag, som for tusind Aar siden, seer op til ham
Brev 264 jeg tager Afskeed, tak for · idag, tak for Touren, tak for den Godhed, jeg
NB32:15 g siger, det er smukt Veier · idag, thi det Emphatiske staaer i intet Forhold
AE, s. 448 ade det foregaae, som var det · idag, thi det er jo idag en Onsdag i Dyrehavstiden,
SLV, s. 126 en, raabende: lader os elske · idag, thi imorgen er det forbi – ikke med
TAF, s. 296 ar Du følt Trang, og just · idag, til en Kjerlighed, der kan skjule over
NB7:16 Den Fredags-Prædiken jeg holdt · idag, var en jeg tidligere havde udarbeidet i
CT, s. 296 nu de, der her ere forsamlede · idag, ved at gaae op til Dit Alter, for at fornye
3T44, s. 266 Røver, der » endnu · idag,« altsaa i samme Øieblik, kom ligesaavidt
SLV, s. 242 eg endnu ikke sige: » · idag,« men jeg føler, at jeg skylder hende
NB18:20 diken paa 2d Pintsedag slog mig · idag. » Man kunde spørge, hvorfor Gud,
CT, s. 86 r det, han lever ikke den Dag · Idag. / » Men imorgen!« Thi som
LF, s. 43 nærværende i at være · idag. / » Men« siger Du »
TTL, s. 414 ieblikket, det hedder: endnu · idag. / / / / Her ender denne Tale – i
NB22:157 ig. / Mynsters Prædiken · idag. / / Idag prædikede Mynster: om det christelige
Brev 153 om jeg kan træffe Dig hjemme · idag. / D. 11 Sept. / Din / / S. Kierkegaard.
Brev 302 nok! forhindret fra at spadsere · idag. / Deres / R N. / Torsd d 4 April 1850.
NB29:40 lig ogsaa begynde derpaa, og nu, · idag. / Han gjør det; og hvad skeer? Det skeer,
NB24:54 t med at han ikke havde Tid · idag. / I Løbet af den samme Tid havde jeg
NB7:108 live god imorgen end være god · idag. / Ligeledes: til vort Livs Handlinger hører
NB34:22 som dog for Gud er begaaet · idag. / Men cardo rerum i denne Verden er just:
4T44, s. 343 enhver Dag Betydning: endnu · idag. / Men Feigheden afholder for det første
NB31:34 vi rare Msker: for Gud skete det · idag. / Msket / / er ifølge Χstd. en
Brev 303 esaarsag ikke at vente mig · idag. / Naar det igjen føier sig saaledes,
TTL, s. 454 eller ikke, jeg siger: endnu · idag. / Om Dødens Afgjørelse maa dernæst
NB13:31 begynder min Leven den Dag · idag. / Ved denne Levevei er jeg naturligviis
CT, s. 267 el, med hvilken Du kom herhid · idag. / Veiret blæser hvorhen det vil, Du
NB31:34 er: for Gud skete dette med Adam · idag. / Vi Msker indbilde os: det med at Χstus
Papir 263:1 Brænde-Indkjøbet skete · idag. Da jeg imidlertid fra mit Leie ikke med
BOA, s. 162 regaaer for os, som skete det · idag. Det der har pustet Indvendingerne mod Christendommen
EE1, s. 398 Hun maatte altsaa vente til · idag. Det er altid godt for at bore Indtrykket
Brev 140 gedeihn. / Det er Tirsdag · idag. Det veed Du. Men Julen kommer før Nytaar
KG, s. 364 rdringen kunde angaae den Dag · idag. Dette er det Elskværdige. Men Den er
Brev 141 berørte Dig smerteligt · idag. Du misforstod mig. Saa lad mig da fortælle
BOA, s. 169 det er siden eller om det er · idag. Enhver der har fjerneste Begreb om Dialektik
AE, s. 448 at den er nødvendig netop · idag. Heri ligger netop Concretionens Vanskelighed,
BOA, s. 170 amtidig med det som skete det · idag. Hvad forøvrigt Præste-Foredraget
NB17:83 Død, maaskee imorgen, maaskee · idag. Hvis dette ikke leder til at sige »
CT, s. 79 den nærmere, at den staaer · idag. Hvor mange Dage end Fuglen saae oprinde
TTL, s. 392 ieblikket, det hedder: endnu · idag. Hvor stille! Thi i Guds Huus er der Fred,
NB2:152 r dette ikke det, der er udtrykt · idag. I Syndernes-Bekjendelse træde vi alle
Brev 153 ra igaar, sende mig Dit Nei fra · idag. Jeg spørger imidlertid kun derom m:
4T44, s. 343 den er det, der siger: endnu · idag. Lad saa hver Dag have sin Plage og sin
CT, s. 115 er vor om det daglige Brød · idag. Man tænker vel nærmest, at denne
CT, s. 86 m det hedder ganske i den Dag · Idag. Men dette er en Skuffelse, thi paa den
BOA, s. 166 om 6000 Aar, eller det skeer · idag. Men Prækeren har maaskee levet christeligt
NB17:83 yre intensivt at benytte den Dag · idag. Men saa faaer det Χstlige een Vægt
CT, s. 83 det ganske hos sig i den Dag · Idag. Men vender et Menneske sig, og især
LF, s. 43 nærværende i at være · idag. Og derfor er Lilien og Fuglen Glæden,
LF, s. 43 re idag, i Sandhed at være · idag. Og i samme Grad som det er sandere, at
NB4:72 ge, kan Du ikke holde det ud · idag. Og naar Svaret derpaa er ja, saa holder
CT, s. 86 han netop fra at leve den Dag · Idag. Om Hedningen skal døe imorgen, det lade
NB13:31 r saa temmelig intensivt den Dag · idag. Paa den Maade lister jeg mig afsted –
NB17:50 g sagt imorgen – begynd nu · idag. Saa begynder han, og Attakken bliver yderst
CT, s. 287 jørelsen ikke skeete endnu · idag. Saa give Du da dem, der idag her ere forsamlede,
TTL, s. 462 fbrødes, hvis Døden kom · idag. Saa hører Legen op, saa er Gaaden gjettet.
EE1, s. 357 iveien. Det følte jeg ret · idag. Seer han ikke saa drømmende og elskovsdrukken
CT, s. 87 men den Syge lever dog · idag. Selvplageren derimod lever endnu nøiagtigere
EE1, s. 357 eg laante ham et Par Øine · idag. Som en Elephant tager en Ting paa sin Snabel,
NB10:138 jen, anførte Rosenvinge · idag. Spørgsmaalet om de tilladelige Slægtskabs-Grader
TTL, s. 453 om Dødens korte, er: endnu · idag. Thi Døden i Alvor giver Livskraft som
NB24:30 vilken. Det gjorde han ikke · idag. Tværtimod han sagde, jeg vilde være
DS, s. 229 glæder Fuglen sig » · idag.« Saa tænker Sorgen: » bliv Du
OTA, s. 278 og sagde: o, tak, at Du kom · idag: da var hun jo ganske beroliget for den
SLV, s. 92 jeg er bekymret for den Dag · idag: et hæc meminisse juvat, og naar jeg
CT, s. 84 der, taler han kun om den Dag · Idag: han beder om det daglige Brød »
OTA, s. 278 nden sagde: o, tak at Du kom · idag: hvilken af disse Tvende var meest overbeviist
Brev 267 sten have forsvoret at spadsere · idag: jeg sidder for aabne Døre og seer paa
TTL, s. 454 Siger Døden: maaskee endnu · idag; da siger Alvoren: det være nu maaskee
NB14:105 naar Frelseren fødes. / · Idag; det er en evig Tids Angivelse, ligesom
Papir 255:2 eller begynde imorgen og nyde · idag; det er Fristelse. – Er det ikke Meningen
TTL, s. 462 Dødens Bytte, hvis den kom · idag; han betænker sin egen Gjerning og veed
CT, s. 86 , selv om jeg ikke gjorde det · idag; imorgen skal maaskee Tyve stjæle min
NB8:42 der det netop at bede for den Dag · idag; istedetfor det Betragtende, der skuer ud
NB20:145 s Luther. / / Det slog mig · idag; jeg slaaer op i Luther, for at læse
NB12:109 ands-Indtrykket er at leve · idag; Kategorien en lang Fremtid er en meget
Brev 28 hellere personlig have takket Dig · idag; men da jeg ikke har Vognen til min Raadighed
CT, s. 88 ag. At leve er at være til · idag; naar man er død, saa er der intet Idag
CT, s. 84 ste Dag, men kun om den Dag · Idag; og om den taler han med Gud. / At leve
TS, s. 70 æste Time eller for den Dag · idag; saa længe skal det da være vist,
3T43, s. 92 siger han: det bliver Storm · idag; thi om Himlens Skikkelse, om Veir og Vind
Brev 153 n Regine! / Tager Du til Ordrup · idag? Skulde Dit Svar blive et: Nei!, saa vilde
OTA, s. 277 ringssorg ikke er den Dag · idags virkelige Trang, men Forestillingen om
NB23:33 Seer dog ret først hvor · ideal Χstd. er – inden I reformere.
NB17:36.a havde det høieste det sande · Ideal – hvor forfærdelig maa Χstd.
BB:49 Handling for at realisere sit · Ideal – maatte Spørgsmaalet føres
NB31:38 et aldeles feilfri 5aars Hest et · Ideal af det at være Hest og med en Fyrighed
BN, s. 114 det er mig, jeg er selv dette · Ideal af en Christen«: saa har vi Sværmeriet
EE1, s. 329 r jeg skulde tænke mig et · Ideal af en Pige, maatte hun altid staae alene
Papir 97:1 at man har tænkt sig et vist · Ideal af en Tyv med enkelte store Træk, og
Papir 259:1 ør fremstilles som et · Ideal af msklig Skjønhed. – og besynderligt
Papir 97:1 r dem alle har der svævet et · Ideal af Tyv, og vi vil see, at, hvor forskjellig
Papir 224 en. / Det Antique har ikke noget · Ideal at stræbe efter; det har derimod det
FB, note tage Hævn, Familien faaer kun · ideal Betydning forsaavidt den drages ind i Heltens
BB:50 , ved at opstille en Idee, et · Ideal der er saa stort, at Alt Andet forsvinder
Papir 224 , ell. Skjønne; det har intet · Ideal ell. hvad der bliver det samme det har
EE:147 Sind end ikke som Ønske, · Ideal ell. hvad man for Resten vil. – /
Brev 43 et, om det saa viser mig mit · Ideal ell. min Karrikatur, hine 2 Extremer, mellem
FB, s. 198 ler grovt Sand). Faust er for · ideal en Figur til at gaae i Slæber. Den,
FB, s. 198 af sig selv, at Faust er for · ideal en Figur til at lade sig nøie med den
NB25:68 tand for at forkynde, at et · Ideal endnu høiere end Stoicismen, har været
SLV, s. 160 begynder at røre sig med · ideal Energi, er det ikke at forundre sig over,
EE2, s. 202 t usandt Ideal, thi det sande · Ideal er altid det virkelige. Naar Aanden da
EE2, s. 202 e Forklarelse. Det digteriske · Ideal er altid et usandt Ideal, thi det sande
NB32:6 n Idealitet er den: Forkyndelsens · Ideal er at Alle blive Χstne. / En anden
NB:57 en Forfatter af Rang. Mit næste · Ideal er at blive Landsbypræst, at boe i det
NB32:6 te er Reflexionen): Forkyndelsens · Ideal er at skaffe een Χsten. / / /
BI, s. 338 tter intet Ideal; thi ethvert · Ideal er i samme Øieblik dog blot en Allegori,
BI, s. 337 tydning sand Poesi. Det sande · Ideal er ikke et paa en eller anden Maade hiinsides,
FB, s. 198 rt ham Virkeligheden; thi saa · ideal er min Faust, at han ikke hører til
NB14:150.a nts ɔ: Begrebs-Existents, · ideal Existents. / Men Existents svarer til det
SLV, s. 391 er en Elsker kan vel have en · ideal Forestilling om den Elskede, men ikke paa
SLV, s. 256 nd i hele Landet. Jeg har en · ideal Forestilling om ethvert Pligtforhold, og
NB12:131 Msk, der enten virkelig, i · ideal Forstand, er Ens Overmand ell. Ligemand:
NB22:92 sande Ideal sig. Det sande · Ideal gjør det aabenbart at Alle trænge
EE1, s. 403 a hendes Sind. Om end hendes · Ideal har fundet et nok saa fuldstændigt Udtryk
EE2, s. 216 t Dig, forsaavidt det Slettes · Ideal har virket ligesaa afskrækkende paa
EE2, s. 195 rømme Dig, Du kan vise Dig · ideal i hvilkensomhelst Retning, – saa
EE2, s. 134 tet bestaaer ikke i at den er · ideal i Momentet, men at den er bestandig. Den
EE:71.c n, saa naaede den anden Side sit · Ideal i Ridderstanden – og dog var der
BI, s. 338 ori, der skjuler et høiere · Ideal i sig, og saaledes i det Uendelige. Digteren
NB8:7 være i Virkeligheden. Saa · ideal kan et Msk. kun være i Idealitetens
NB17:36.a Slette ell. for Dem, som intet · Ideal kjende. / Hvilken ypperlig Lovtale over
NB32:13 rtone, saa et saadant Msk i · ideal Lidenskab bestandigt forholder sig omvendt
EE2, s. 79 e i al Stilhed udvikle sig en · ideal Længsel i Din Sjæl, der dyrt nok
Not6:15 gst mig for at have forvexlet et · Ideal med en Virkelighed. Gud forbyde det! Endnu
Not4:11 regulativt«, som et · Ideal Msk. i hele sit Liv skulde realisere; men
KK:2 ng? Er en Gjentagelse af dette · Ideal mulig? Er sammes historiske Forsvinden
NB:57 ile af. Det er ganske vist, at mit · Ideal netop var at blive Ægtemand og ganske
Not9:1 uopfyldt, han kom ud over Ks · Ideal og Fichtes Ichheit og fremstillet igjen
G, s. 84 e ængste mig, fordi hun var · ideal og jeg for stolt paa Følelse, naar det
AE orhold ved Forsagelsen. Opgaven er · ideal og maaskee aldrig naaet af Nogen, det er
FB, s. 130 re Resignation var langt mere · ideal og poetisk end Abrahams Smaalighed. Og
Not9:1 Kløft der etableres mell. · Ideal og Virkelighed. I Fichte blev denne Kløft
EE1, s. 114 Forestilling. Manglen af en · ideal Opfattelse i Ordets Medium kunde da afgive
Papir 252:4 ng nemlig et fuldkomment · Ideal p. 76 » Sein erhabne Gestalt entsprach
KKS, s. 105 l see, er naturligvis ikke en · ideal Præstation, en Idealitetens Gjengivelse:
G, s. 33 e ved tro Gjengivelse eller ved · ideal Reproduction, lader maaskee Individet koldt,
EE2, s. 135 imod bliver det æsthetiske · Ideal rigere og fyldigere, jo mere dette skeer.
BN, s. 116 ing. / Paa at fremstille dette · Ideal saa tro, saa sandt, saa pathetisk og saa
KK:2 edes hænger det realiserede · Ideal sammen med Forløsningens Begreb og Værk?
EE1, s. 115 ans Optræden har da ogsaa · ideal Sandhed. Musikken gjør strax Commandanten
NB22:92 Fæ. / Da viser det sande · Ideal sig. Det sande Ideal gjør det aabenbart
NB13:49 seet min Taushed for en Art · ideal Sindssvaghed – og saa plumper han
SLV, s. 393 rstand holder Stangen, og en · ideal Skikkelse, der træder ham forfærdende
SLV, s. 133 n Sorg, der netop er ligesaa · ideal som den er virkelig, er den mest poetiske
BI, note at føre enhver Kunst op i en · ideal Sphære, i en høiere Tingenes Orden,
AE, s. 374 Gud forholdt sig ligefrem som · Ideal til det at være Menneske, saa var det
NB7:97 r usandt; thi der er kun eet · Ideal til, dette er beregnet paa den Enkelte,
Papir 224 istedetfor Erkjendelsens · Ideal træder det nødtørftige Indbegreb
Papir 224 t Ideal. Istedetfor det Moralske · Ideal træder her en Hvilen i hvad efter den
Papir 171 ..... Istedetfor det Skjønnes · Ideal træder National-, ja By- og Klasse-Smag,
Not11:25 sen, men hidtil kun ved · ideal Udelukkelse. Det er Aand. Det lader sig
BA, s. 323 skelighed. Ethiken er endnu en · ideal Videnskab, ikke blot i den Forstand, i
EE2, s. 137 nes Trofasthed. Men en saadan · ideal Ægtemand lader sig ikke fremstille;
NB15:82 il vistnok blive Christians · Ideal! Form-Reduplikation, der er Charakteer-Conseqvents,
IC, s. 186 et Fuldkommenhedens Billede ( · Ideal), det være nu et historisk overleveret,
NB10:101 Thi for Erindringen er han saa · ideal, at det Spørgsmaal slet ikke kan komme
NB21:93 alestokken skal være saa · ideal, at jeg selv bøier mig under den. Dersom
NB12:128 orstaaelse at ville være saa · ideal, at man ikke kan lee. Desuden gives der
EE2, s. 97 et sig i dobbelt Forstand som · Ideal, baade i antik og romantisk Betydning. Naar
EE2, s. 194 ontrast zwischen Original und · Ideal, da nichts als ein allgemeines Alltagsgesicht
EE1, s. 379 selv at danne hende til det · Ideal, der altid havde foresvævet ham. Herre
NB24:105 . Der er overhovedet intet · Ideal, der er en Idee: Χstus – og Mskslægten.
BI, s. 340 verspændte og afmægtige · Ideal, der farer hen som Skyen paa Himlen, eller
EE1, s. 334 ddommelige Ambrosia. Men det · Ideal, der foresvæver hende, er vel just ikke
Not4:12 aaledes, for at være det · Ideal, der kan opfylde min sædelige Bevidstheds
EE2, s. 240 aae en Pige, der netop er det · Ideal, der passer for dem. Hvo vil negte det Glædelige
NB23:214.a gler Idealet, det christelige · Ideal, der ydmygende kunde lære ham, hvor lidt
EE2, s. 99 emlig det andet æsthetiske · Ideal, det romantiske. Den har ikke Bevægelses-Loven
SLV, s. 150 orelskelsen og et saa kaldet · Ideal, dette er en forbuden Vei. Reflexionen spørger
NB19:90 / Socrates havde ikke det sande · Ideal, ei heller Forestillingen om Synden, ei
NB4:159 Resignation er han dog for · ideal, ell. abstrakt, hvorfor der ogsaa i al saadan
NB21:132.a else af Forholdet til det gl. · Ideal, en ny Forstaaelse af det gl. Ideal. /
BA, s. 324 ed Ethiken, at den saaledes er · ideal, er det, der frister i Behandlingen til
Not1:8 virkende Princip betegner K. · Ideal, fra hvilken den synlige K. til enhver Tid
EE1, s. 235 mit Hjertes Herskerinde, mit · Ideal, hun sidder der. Uvilkaarligt trak jeg mig
Papir 224 er det Virkelige). Det har intet · Ideal, hverken i det moralske, intellectuelle,
Papir 224 rre Intelligents men aldrig som · Ideal, hverken med Hensyn til det forbigangne
Papir 224 hisset vil komme; men NB som et · Ideal, hvilket fE Hegelianeren aldrig kan mene,
EE1, s. 365 billede, der skal være et · Ideal, hvorefter den virkelige Gjenstand skal
Not9:1 ell. den anden Form, som et · Ideal, hvorefter der skal stræbes. Først
BI, note Plantelivet er overhovedet det · Ideal, hvortil der stræbes, Julius skriver
BI, s. 180 t Aristophanes' Opfattelse er · ideal, hvorved den allerede er frigjort fra ethvert
NB8:7 m, at han hvert Øieblik er · Ideal, i Virkeligheden er dette umuligt. Deraf
EE2, s. 120 ntiske kun have det classiske · Ideal, ikke det romantiske tillige. En Mængde
EE2, s. 33 rst i Sandhed vil blive det · Ideal, jeg har drømt mig.« Den er som
Not9:1 t er det Naturreligion, ell. · Ideal, Kunstreligion. Bevidstheden er saaledes
Papir 224 træben efter et Erkjendelsens · Ideal, maa jeg anføre de Orthodoxes Iver for,
NB21:132.a / a naturligviis ikke et nyt · Ideal, men en ny Bestemmelse af Forholdet til
BI, s. 180 eds, at deres Fremstilling er · ideal, men i Forhold til hinanden omvendt, Plato
Papir 252:4 en Angesicht – ein · Ideal, nach allen Regeln der im Geiste abgezogenen
Not9:1 n er at han er det praktiske · Ideal, og at han har gjort sig selv dertil. /
SLV, s. 287 Øieblik har hun faaet mig · ideal, og bruger nu hiin lille Misviisning mod
FB, s. 199 ndelig Lidenskab, han er ikke · ideal, og den, der har en uendelig Lidenskab,
SLV, s. 151 stillet, bliver Reflexionen · ideal, og man skyder hurtigt en vidunderlig Gjenvei.
BI, s. 75 estandig mellem Karrikatur og · Ideal, saaledes vandrer han ogsaa efter sin Død
EE1, s. 216 elige er nu den, der har sit · Ideal, sit Livs Indhold, sin Bevidstheds Fylde,
EE:96 esterværk. Den er imidlertid et · Ideal, som ingenlunde er færdig trods herculiske
NB25:68 : dette er et overspændt · Ideal, som intetsteds har hjemme, ikke passer
BI, s. 337 verspændt bliver ogsaa det · Ideal, som Romantikeren fremmaner. / Det er imellem
NB31:92 ængsles af dette ethiske · Ideal, som S. fremstillede – – men
EE2, s. 202 iske Ideal er altid et usandt · Ideal, thi det sande Ideal er altid det virkelige.
BI, s. 326 ( Pag. 15),« som sit · Ideal, thi i hendes Sandselighed negeres Aanden
AE, s. 242 hed med Hensyn til at naae et · Ideal, thi saa er Suspensionen ikke sat, saa lidet
EE1, s. 403 n Tilstedeværende, og sit · Ideal, troer jeg, vil en ung Pige helst være
EE2, s. 318 lig Tilhører og vinder en · ideal, vinder den fuldkomne Fortabelse i mig selv,
Not9:1 evægelsen er fra Idee til · Ideal. – Offret er overalt Udtrykket for
NB21:132.a en ny Forstaaelse af det gl. · Ideal. / Curiosum. / / Forleden fortalte Sibbern
EE1, s. 360 lbeder mig næsten som sit · Ideal. / Nu har jeg gjort mange Kjærligheds-Erklæringer
EE1, s. 422 har Diana altid været mit · Ideal. Denne rene Jomfruelighed, denne absolute
Not4:12 et Høidepunkt deraf, et · Ideal. Det er en Gud, som det selv sætter sig
SLV, s. 148 abstrakte Forestilling om et · Ideal. Enhver endog blot den luftigste Reflexion
NB21:83 d at gjøre Fremstillingen saa · ideal. Ham svarede jeg: at i Forhold til et saadant
Papir 224 t har et her i Verden opnaaeligt · Ideal. Istedetfor det Moralske Ideal træder
EE1, s. 260 r sig ad med at danne sig et · Ideal. Og dog har hun elsket Charles i 8 Aar,
Papir 395 at min Fremstilling er for · ideal. See i den Grad er det gaaet i Glemme hvad
SLV, s. 392 ghed ham, han maa have hende · ideal. Som de have misforstaaet hinanden fra Begyndelsen,
Not9:1 stemer. – Kant – · Ideal. Til Gjendrivelse heraf er det nok, at erindre
Not1:9 stirre tilbage derpaa som et · Ideal. Traditions-Begrebet udviklede sig skarpere
SLV, s. 276 skulde gebærde sig som et · Ideal; jeg ønskede blot, at hun vilde sidde
BI, s. 338 le Stræben har atter intet · Ideal; thi ethvert Ideal er i samme Øieblik
BN, s. 111 f en Christen frem i hele dets · ideale ɔ: sande, indtil enhver sand Yderlighed
NB8:38 leget at jeg selv var denne · ideale Χsten, der skulde dømme Andre;
BI, note og ret historiske – den · ideale – den comiske), end efter Tiden,
NB32:13 ave – det er just det · Ideale – en Potensation i sig, en Fortone,
SLV, s. 148 m den Elskede svarer til den · ideale abstrakte Forestilling om et Ideal. Enhver
NB4:18 n, der opdrog et Barn i den meest · ideale Anskuelse af Livet og paa det Strengeste,
EE:143 øfter mig paa den, og den · ideale Anticipation for mig er saa langtfra at
BN, s. 113 Vildfarelser at fremstille det · ideale Billede af at være Christen: det var
BN, s. 121 kal dømme Andre, men at det · ideale Billede af det at være en Christen skal
BN, s. 112 igesom ikke mere er til er det · ideale Billede af det at være en Christen.
BN, s. 113 det at være Christen. / Det · ideale Billede af en Christen er derfor hvad der
BN, s. 114 t at være Christen. Ved det · ideale Billede af en Christen forstaaer jeg da
BN, s. 115 k af yderste Vigtighed, at det · ideale Billede af en Christen opretholdes i hver
BN, s. 121 vil lade sig dømme. Thi det · ideale Billede antaster jo i endelig Forstand
BN, s. 111 n den Gjerning at bringe dette · ideale Billede frem, er et Arbeide, hvor Eftertrykket
BN, s. 113 re Christen. / Det er dette · ideale Billede, jeg har stræbt og yderligere
EE1, s. 267 m en Licitation, hvorved den · ideale Charles bliver bortliciteret til Emmeline.
EE1, s. 249 ur til at fylde, nei, hendes · ideale Charles er kjendelig paa en Mængde Tilfældigheder,
NB22:43 ende« ligger saa som det · Ideale den Tanke: intet Bestaaende. / Ordenen
NB8:48.a re Msk: denne Modsigelse: det · Ideale der fordres af hvert enkelt Msk, og saa
NB29:63 t gjorde det: at foredrage dette · ideale Du skal, de ideale Dyder og Pligter uden
NB29:63 redrage dette ideale Du skal, de · ideale Dyder og Pligter uden Hensyn til om Nogen
G, s. 84 te vel ikke forstyrre ham. Det · Ideale er ikke at døe af Sorg, men at bevare
SD, note erne. Og det forstaaer sig, det · Ideale er ogsaa kun sjeldent; og kun reent idealt
NB29:99 ælp af at anlægge den · ideale Fordring – fritager sig for enhver
NB:130 saa langt fra det Ideale, at den · ideale Fordring maa lyde som et Eventyr. –
EE2, s. 296 om Præst hele min Sjæls · ideale Fordring, han tilfredsstillede den som
DS, s. 245 r have Lov til at afskaffe de · ideale Fordringer, sigende: det er ikke Noget
SLV, s. 334 t hun ikke har den egentlige · ideale Forestilling om det at sørge. Hun er
SLV, s. 256 / Det er da Følgen af min · ideale Forestilling om Pligt. Kunde det blive
LA, s. 93 Hans Tales, hans Producerens · ideale Fuldendthed vil correspondere med Tausheden,
EE1, s. 116 Elvire taber derved hele den · ideale Holdning, hun har i Operaen, hvor hun møder
EE2, s. 104 ster Dig, ikke forstyrrer det · Ideale hos Dig, hvis Navn Du nævner høit
EE1 absolute classiske Værdi. Det · Ideale i denne Retning havde allerede fundet sit
EE1, s. 114 han har bevaret noget af det · Ideale i Don Juan, saaledes som dette skyldes
EE1, s. 117 have villet vedligeholde det · Ideale i ham, men han mangler Mediet, og derfor
EE:37.b kke en Abstraktion; men have den · ideale Individualitæt for Øie. – /
G, s. 37 uberegnelig. Næst efter det · Ideale kommer nemlig det Tilfældige som det
NB32:13 ent gaaet ud af Slægten; · ideale Lidenskaber, der have – det er just
Not6:14 e Mangel, der vækker de sande · ideale Længsler hos Mennesket, men Overflødighed;
NB13:37 Idealiteten efter den meest · ideale Maalestok – og saa bestandigt ende
AE, s. 327 . Muligheden opererer med det · ideale Menneske ( ikke i Retning af Differents,
BI, s. 339 n saa underlig tilmode, og de · ideale Menneskeskikkelser, der stundom komme tilsyne,
EE2, s. 134 naar man viser ham den i dens · ideale Moment, saa savner han Noget, fordi han
Not1:7.z6 ikke Msk. som saadant, men det · ideale Msk. er Gjenstand for Guds Velbehag. Marheincke
NB15:23 g har! Jeg saae R. Nielsens · ideale Mulighed – men sige det ligefrem
Not13:23 aterien, men i Skabningens · ideale Natur ( cfr. § 20. § 31. De forskjellige
BB:2 , der udmærker sig ved hiin · ideale og poetiske Retning, som det 12te Aarh.
KK:11 Protestant: paa Grund af sin · ideale og speculative Charakteer nærmest være
BI, s. 181 aledes fjernede dog igjen den · ideale Opfattelse disse to Magter fra hinanden
EE1, s. 114 ersøgelse kun har med den · ideale Opfattelse og Musikkens Betydning for denne
AE t, vilde man strax begynde paa den · ideale Opgave, men i Existentsen maa Begyndelsen
AE, s. 479 l icarisk afsted op efter den · ideale Opgave. Men denne Fremgang er, som chimærisk,
AE rst da kan der være Tale om den · ideale Opgave: paa eengang at forholde sig absolut
NB21:104 r man en uhyre Slutning til den · ideale Overeensstemmelse. Men dette overbeviser
Not13:22 iske Oversigter deels over · ideale Planer til en Stat; deels historiske Stater.
NB21:85 lgen heraf bliver let, at den · ideale Priis paa Χstd. slet ikke noteres.
NB21:85 hyre Ansvar at skulle notere den · ideale Priis, reen Aandekamp. 5) Man udsætter
BB:7 tjener til Udstaffering af den · ideale Region paa Bloksbjerg. En Bemærkning
EE2, s. 247 ast paa, at Individet har det · ideale Selv i sig selv, saa bliver hans Digten
EE2, s. 247 vel sig selv, men det er hans · ideale Selv, som han dog intet andetsteds faaer
EE2, s. 246 ang det virkelige Selv og det · ideale Selv, som Individet har udenfor sig som
KK:3 kaster sig paa den reale ell. · ideale Side, men denne Inddelings Grund er igjen
Papir 251 nbarelse) fremhæves den · ideale Side. I Apostlernes Tid uddannede den gnostiske
BI frem, lade ham blive synlig i sin · ideale Skikkelse, med andre Ord, at blive os den
SLV, s. 249 e jeg neppe see hende. Denne · ideale Skikkelse, som jeg omfavnede med en evig
EE1, s. 323 e hendes virkelige og hendes · ideale Skikkelse. Dette Billede lader jeg nu vise
SLV, s. 116 øret? Hvo vovede det? Den · ideale Skjønhed er den tilslørede, og skinner
G, s. 84 end jeg. Forblev hun paa denne · ideale Spidse, da maatte jeg finde mig i, at mit
BI, s. 339 Perspectiv, saaledes har hans · ideale Stræben en saadan artesisk Dybde, at
BI, s. 338 dnu sindrigere Skildring. Den · ideale Stræben har atter intet Ideal; thi ethvert
BI ud paa det Okeanos, i hvilket den · ideale Stræben og den ideale Uendelighed intet
BI, s. 168 hver Kunst maa opfattes i sin · ideale Stræben, at den Snylteplante af endelig
BA, s. 369 hende ethisk ind under hendes · ideale Synspunkt, hvilket er Procreationen, mindende
BA, s. 369 øre hende ind under hendes · ideale Synspunkt, hvilket er Skjønheden, mindende
BA, s. 369 ndighed, at dette er hendes · ideale Synspunkt, netop viser, at hun er mere
BA, s. 369 ndighed, at dette er hendes · ideale Synspunkt, netop viser, at hun er mere
Not1:9 ar forvexlet Msk-Slægtens · ideale Tilstand med den Mskets første Tilstand,
BI ilket den ideale Stræben og den · ideale Uendelighed intet fremmed Hensyn kjender,
BA, s. 326 ng til hiin stricte saa kaldte · ideale Videnskab gaaer ud fra Virkeligheden. Den
BI, s. 337 ighed, paa den anden Side den · ideale Virkelighed med sine dæmrende Skikkelser.
NB13:37 Christelige er jo selv det · Ideale) men digterisk glødende at fremstille
NB:130 leven saaledes, saa langt fra det · Ideale, at den ideale Fordring maa lyde som et
EE2, s. 35 at Livet dog aldrig giver det · Ideale, at det er et ret anstændigt Parti o.
Papir 395.g lunde som den Magt og som det · Ideale, den er. / Reflexioner. / 1 /
AE, s. 494 lever, forholder sig til det · Ideale, det vil sige forhindres i at forholde sig
EE1, s. 324 aa Een, at hun vækker det · Ideale, saa er Virkeligheden i Almindelighed ikke
BI, s. 128 Formløse« som det · Ideale, saa sees dog, hvor negativt Alt er opfattet
SLV, s. 452 Tankens Længsel efter det · Ideale. Og naar han tier er det ham som var der
NB24:95 g kommer ikke med alt dette · Ideale.« / See derfor fremstilles Idealerne ikke.
NB:57 end mine Idealer. De fleste Mskers · Idealer ere gjerne det Store, det Overordl. som
NB19:39 er Alt muligt; med saadanne · Idealer for Øie, som altid have foresvævet
HCD, s. 174 re Digter drog jeg saa nogle · Idealer frem, foredrog Det – ja det som 1000
DD:173 nst hell. ikke fremstillede deres · Idealer i overnaturlig Størrelse. – /
NB32:16 Ubetingede qvit, slaae alle · Idealer ud af Hovedet, saa gik det nok godt –
NB:57 til at have saadanne Idealer. Mine · Idealer vilde andre Msk. smile af. Det er ganske
EE1, s. 96 ddelalderen var i at udruste · Idealer, ligesaa sikker var den i at see det Comiske,
AA:27.a a man ikke kan opgive sine store · Idealer, maa man tillige føle, hvorledes Verden
HCD, s. 174 er Overspændthed med hans · Idealer, Maalestokken er meget for stor: saa tause
NB:57 ikke lykkes mig at realisere mine · Idealer, medens jeg i en anden Forstand netop bliver
SLV, s. 452 an dem hen i forføreriske · Idealer, og spænder den higende Sjels Forventning
NB21:132 Kast med de existentielle · Idealer. / Dette vil være Standsningen. Saa vil
NB:57 r mskligt talt meget mere end mine · Idealer. De fleste Mskers Idealer ere gjerne det
NB:57 or tungsindig til at have saadanne · Idealer. Mine Idealer vilde andre Msk. smile af.
BB:49 rtrufne og uovertræffelige · Idealer; lige fra dem, der have gjennemfølt og
DRT, s. 164 kan være godt nok med dine · Idealer; men vi ere tilfredse, finde os lykkelige
NB10:14 Opvækkelsen ( thi jeg er det · idealere Bestaaende) men i Oprørs-Tider er jeg
NB27:87 vikles intellectuelt, desto · idealere bliver ogsaa dens Forestillinger om Gud
NB15:46 t jeg erkjender det for den · idealere christelige Fordring. Det indirectes Maximum
BN, s. 119 ndigt Inderliggjørelsen. Jo · idealere det at være Christen opfattes, jo inderligere
NB27:87 r om Gud og Gud-Msk. men jo · idealere disse blive, desto vanskeligere med Efterfølgelsen,
BA, s. 324 re lykkelig i sin Familie. Jo · idealere Ethiken er jo bedre. Den skal ikke lade
NB10:68 heden. Og saaledes fører i en · idealere Forstand det Hele tilbage paa »
NB:129 g til Læreren som til sit · idealere genus proximum. Saasnart Læreren blot
BN, s. 119 var det ikke, fordi Pythagoras · idealere havde opfattet hvad det dog vilde sige,
NB12:109 t udfylde den Dag idag med · idealere Indtryk. Lever man nu hen Aar efter Aar
NB32:13 ller ikke i Lessing var den · idealere Lidenskab, derfor stiller Sagen sig saa
NB30:94 eust lagt Beslag paa, at jeg ved · idealere Lidenskaber og ved at blive opmærksom
NB10:42 mmelse er Criteriet paa det · idealere Martyrium. Og ganske rigtigt, jeg maa selv
NB13:44 r benytter Forvexlingen af dette · Idealere med lige det Modsatte, at jeg var et uklart,
NB12:51 ɔ: af det Lavere. / Jo · idealere Noget er, jo roligere kan man – forraade
NB10:123 ikles som jeg gjør det, · idealere og idealere, og saa at udholde denne Tids
KK:11 etragtning af Syndighed og en · idealere Opfattelse af Forjættelserne bragte
NB10:101 Sandsebedrag, at man danner en · idealere Skikkelse o: s: v:. Saaledes ogsaa det
NB7:99 eret) enhver i stor Forstand · idealere Stræben og enhver sand Idealitetens
IC, s. 186 tring, ham hans fuldkomnere ( · idealere) Selv; han slipper det ikke, end ikke i
NB13:37 ade til selv at være det · Idealere, at gjøre Fordring paa at være det;
NB10:123 g gjør det, idealere og · idealere, og saa at udholde denne Tids Piinagtighed,
NB12:120.b vilde om muligt svare til et · Idealere. Og imidlertid vilde jeg ved min Aandsbeskæftigelse
NB13:44 en Idealitetens Bestemmelse, et · Idealere: det forstod dog visse fornemme Folk ganske
NB36:25 ikke bliver katastrophisk. / / / · Idealerne – den borgerlige Retfærdighed.
NB21:161 re en Enkelt der fremstiller · Idealerne – eller disse kunne slet ikke fremstilles.
NB36:31 r der mener at have anbragt · Idealerne – hvis han ikke er blevet hadet,
NB24:142 v. / / Ved saaledes at anbringe · Idealerne – og personligt lade som holdt jeg
NB32:16.a e Masse for at stræbe efter · Idealerne – thi at danne Masser er just at
Papir 466 ve Satire atter ved Hjælp af · Idealerne / Det er den Magt han maa have, et Dobbelt,
NB36:25 s: v: / Evigheden forpligter paa · Idealerne aldeles ligesom denne Verden forpligter
HCD, s. 174 og fik i al Stilhed baade · Idealerne anbragte, og Kjendskab til dem, jeg har
Papir 466 til at røre ved Hjælp af · Idealerne De Tusinder og Tusinder, der i Middelmaadighedens
NB23:33 en Erindring om os saa tag · Idealerne digterisk med Dig. Gjør hvad Brug Du
NB23:197 i dets Sted anbringer jeg · Idealerne digterisk. Men jeg anbringer dem, de blive
NB21:125 rdslig Klogskab, som giver · Idealerne en god Dag og gjør det at stræbe
DSS, s. 124 ret paa en Slægt, for hvem · Idealerne er en Narrestreg, et Intet, det Jordiske
Oi9, s. 376 : » at stræbe efter · Idealerne er en Taabelighed, en Daarskab, en Galskab,
NB33:48 de sig omvendt til hinanden. Men · Idealerne ere da aldeles afskaffede – især
NB36:25 ed er for Forbryder-Verdenen, er · Idealerne for den Verden, som iagttager den borgerlige
Papir 550 selv. / Blot det at ville have · Idealerne frem er allerede i Retning af at hade sig
NB31:93 es to Scalaer for det at bære · Idealerne frem for Msk. / Den første er af dem,
NB31:93 ere de, som selv lidende bære · Idealerne frem for Msk. I samme Grad som en saadan
NB36:31.a i Sandhed have lært det om · Idealerne have derfor ogsaa anpriist eenlig Stand.
ER, s. 202 le over end at skulle anbringe · Idealerne i en ved Klogskab og Charakterløshed
NB21:127 aa Digtere med, der bringe · Idealerne i Erindring: saaledes er den ordinaire
NB24:109 ge Idealerne, og anbringes · Idealerne ikke kan man ikke styre Bevægelsen.
NB24:95 / See derfor fremstilles · Idealerne ikke. / Vor Tid og Reformationens Tid eller
NB23:15 tivet, ved digterisk at anbringe · Idealerne inciterende i Forhold til det Bestaaende,
NB21:132 Forsøg paa at sætte · Idealerne ind igjen i Virkelighed existentielt. /
NB23:15 er det Onde – og hvem kun · Idealerne kan standse. / Sprogligt, eller Sproget
NB21:161 lskabelig-Pruttende. Men nu kan · Idealerne kun bringes frem af en Enkelt – ergo
Papir 466 r forsvinder: saaledes vil · Idealerne lyse ind i dette ikke mindre phantastiske
Oi1, s. 141 et var og er noget Evigt: ved · Idealerne mod Sandsebedragene. Men i een Forstand
NB29:76 nne Verden. Fremdeles elsker han · Idealerne og de sande Herlige, som have levet, for
NB24:100 at ydmyge ved Hjælp af · Idealerne og lære at henflye til Naaden, og for
DS, s. 178 elt, hvor vi leve sikkrede mod · Idealerne ogsaa derved, at der har skudt sig en forstandig
NB36:25 erlige Retfærdighed, at blive · Idealerne qvit, ved ligefrem at gjøre Oprør
NB32:16.a danne Masser er just at blive · Idealerne qvit. / Χstdom – Christenhed.
NB24:95 re derved end Du. / Hvorfor · Idealerne saa sjeldent fremstilles? / /
NB31:93 første er af dem, som bære · Idealerne saaledes frem for Mskene, at Bærerne
Oi9, s. 371 aaledes staaer Sagen. / 2) At · Idealerne skulle forkyndes – ellers er Christendommen
Oi9, s. 376 kyndelse af Christendom. / At · Idealerne skulle forkyndes – ellers er Christendommen
DS, s. 178 som det er vanskeligt at faae · Idealerne til at skinne ind i denne Tvetydighed,
NB23:39 : en Digter, der ved at anbringe · Idealerne tvinger Menneskene tilbage indenfor deres
Papir 466 lle ere Χstne – · Idealerne ville lyse ind: og see det forsvandt der
Oi1, s. 132 øidørene springe op, og · Idealerne vise sig – livsalige Syn! Enten-Eller
Oi9, s. 376 eligt. Istedetfor at forkynde · Idealerne, anbringer man hvad Erfaringen lærer,
DS, s. 245 t Maalestokken ved at udelade · Idealerne, at have forandret Maalestokken efter hvordan
YDR, s. 113 e«, for, ved Synet af · Idealerne, at vække denne Selvbekymring i »
DS, s. 207 re, om Guds-Fordringen, om · Idealerne, derom spørges, i Forhold til som Forstandigheden
NB23:37 Forvirrede ved at anbringe · Idealerne, det er i Grunden det Socratiske. /
YDR, s. 113 , selv bekymret, saaret af · Idealerne, dog usigelig glad derved og taknemmelig
NB24:95 skulde altsaa En fremstille · Idealerne, En der ikke selv gjorde Fordring paa at
NB29:9 paa, at han, forholdende sig til · Idealerne, Forbillederne – hvor anstrænget
NB31:66 or latterlig Χstheden er. / · Idealerne, Forbillederne – ja, ingen rapfodet
NB23:33 i Udlandet – i Omgang med · Idealerne, hvor der er saa saligt at være, Alt
DS, s. 256 t lærte jeg ved Omgang med · Idealerne, hvor man dybt ydmyget lærer at hade
DS, s. 255 iere oppe, ved Omgangen med · Idealerne, hvor man lærer at bukke uendelig dybt
NB30:23 re Livet ubetydeligt ( afskaffe · Idealerne, høiere Stræben o: s: v:) thi derved
YDR, s. 113 dadvendt. Derfor har jeg, for · Idealerne, kæmpet mod » Sandsebedragene«,
EE2, s. 202 Uendeligheden. Digteren seer · Idealerne, men han maa flygte bort fra Verden for
DS, s. 246 Aa, blæse være med · Idealerne, naar man skal have dem med, kan jo intet
NB24:109 r Følgen af at anbringe · Idealerne, og anbringes Idealerne ikke kan man ikke
NB21:127 det skylder vi Gud, det N. T., · Idealerne, stadigt at bringe det i Erindring, at vi
Papir 529 lde derfor være: at anbringe · Idealerne, ved Hjælp af disse at tvinge den i Charakteer
Oi2, s. 149 , røre dem ved Hjælp af · Idealerne, ved Pathos bringe dem i pathologisk Tilstand,
NB21:161 ensk-Vogn – for at opdage · Idealerne. / Bevægelsen – og jeg. /
Oi9, s. 377 e det Modsatte af at forkynde · Idealerne. / Dog hvad hjælper det, hvad hjælper
Papir 466 de kunne kun standses ved · Idealerne. / Han maa have Satire atter ved Hjælp
NB23:37 den ved Hjælp af – · Idealerne. / I Grunden er dog forresten dette med
NB21:127 ge en Digter forud, der noterer · Idealerne. / Jeg vil hverken omstøde det Bestaaende,
NB23:33 ov til digterisk at benytte · Idealerne. / Læren i det Bestaaende, Indretningerne
NB21:161 n Comitee til for at fremstille · Idealerne. / O, Dyb af Nonsens! Enten maa det være
NB21:127 Digtere med for at notere · Idealerne. / Sagen er den, Χstdoms Forkyndelse
NB21:161 at det Sociale reent har qvalt · Idealerne. Endelig er der saa en Enkelt, der paa den
NB12:103 Forstand som et Msk. voxer fra · Idealerne. For Ynglingen er Idealet Idealet, men han
DS, s. 246 at blive skilt fra Himlen og · Idealerne. Lad os tænke en christen By. Christeligt
NB23:78 nbringes. / Der skal trykkes ved · Idealerne. Men fE et Sandheds-Vidne idealt er et Væsentligt
NB31:92 brugte Ironie til at skjule over · Idealerne. Men stundom har han ogsaa stillet disse
Papir 399 jeg vil kun Eet, have Plads for · Idealerne. Min egen Ufuldkommenhed betræffende
NB21:132 Almdl-Msklige. Saa Digteren med · Idealerne. Saa det Religieuse, der fordrede, at man
TS, s. 50 , der rører ved Hjælp af · Idealerne. Som nu saaledes, at jeg strax skal give
NB32:16 det Ubetingede, Idee, Aand, · Idealerne. Sørgelige Lyksalighed; thi hvad der
NB23:33 it med mig selv – om · Idealerne. Taler saa kun I høirøstet I hvis
NB21:161 at turde og saa slipper man for · Idealerne; maaskee man saa dog finder at der er noget
NB21:161 etop ikke vil have frem er just · Idealerne; man vil blive i det selskabelig-Pruttende.
NB21:127 nøies med at forestille · Idealerne; men den ordinaire Χstd. i Χstheden
Papir 466 n. / Gud er interesseret i · Idealerne; Mennesket mener – det er nemlig Mennesket
DS, s. 245 ge Velvære er ingen Ven af · Idealernes Maalestok. / See, derfor er det gaaet tilbage
EE1, s. 55 høiere Tingenes Orden, i · Idealernes Verden, hvorledes der atter her er en styrende
EE1, s. 334 es Sjæl næres endnu af · Idealers guddommelige Ambrosia. Men det Ideal, der
Not13:23 ted siger han: les raisons · ideales qui la bornent) hvad forstaaer han derved
NB23:142 s i een Forstand sandest ɔ: · idealest af den Unge, fordi han ingen Erfaring har