S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
KK:7 admittendis, sed de victoriis, · ideo alio sensu. / בְלֹא־עָם‎
KK:7 potius de tempore Messiano, et · ideo annumerando ad loca Messiana nam 1) describitur
Papir 16 10 similia occurrunt de Chr:, · ideo antiqui dogma de satisfactione passiva
KK:7 αος«. · Ideo applicatio admodum distat a genuino loci
Papir 17 dhibet P: nomina numm: singl: · ideo arbitrium est hoc sumere sensu collectivo.
CC:4 ve dormiamus, cum illo vivamus · Ideo cohortamini vos invicem et exstruite in
KK:7 υσσω compungo · ideo compunctio, sed P. derivat ex ϰατανυσταζω
CC:10 d confirmationem jusjurandum. · Ideo cum deus vellet uberius ostendere hæredibus
KK:7 iisque continget cognitio dei. · Ideo describitur seculum aureum. Alii de Hiskia,
Not1:8.f .« – » non · ideo deum elegisse quosdam, quod prævidit
KK:7 ui non est deus ɔ: idolis, · ideo ego excitabo ζηλοτυπιαν
KK:7 ummavit rem, aliquod perdidit, · ideo est » vastatio« notio genuina
CC:10 et santificati ex uno omnes; · ideo eum non pudet vocare illos fratres dicens:
EE:172.a nium Pharaoni duabus vicibus, ( · ideo factum est), quia est hæc res a Deo
CC:10 d serviendum deo viventi., et · ideo foederis novi factus est mediator, ut,
KK:7 gentes remotissimæ« · ideo ibi αυτου est »
KK:7 is et fortitudinis probatæ, · ideo ille lapis bene fundatus est. – Alter
CC:3 itiam, quæ idolorum cultus. · Ideo incedit ira dei super omnes filios immorigeros,
CC:1 ( occeltem) de statu dejiciar; · ideo lætatum est cor meum et exsultavit lingua
Not1:8 satisfaciendum pro peccatis; · ideo magnopere fuit opus, hanc doctrinam de
CC:4 vos ad regnum suum et gloriam. · Ideo nos quoque semper gratias agimus deo, quod
CC:7 ed verbum dei non est vinctum. · Ideo omnia perfero ob electos ut etiam illi
CC:10 uri sunt. – / Cap. II / · Ideo oportet nos studiosius attendere auditis,
DD:27 agiansk Restrinction ( cum hoc non · ideo propter hoc – derimod et cum hoc
CC:8 ri. Testimonium hoc est verum, · ideo refuta illos acriter, ut sanentur in fide,
KK:7 αζω capite nuto · ideo sopor = תַרְדֵמָה‎
CC:8 Chr:, servatore nostro v. 4 / · Ideo te in Creta reliqui ut, quæ deerant,
CC:10 titiam et odisti injustitiam, · ideo unxit te deus, deus tuus unguento oleo
CC:6 ervaret, quorum primus ego sum. Sed · ideo veniam accepi, ut in me primo ostenderet
BA, note tum osculis aut osculis inesse, · ideoque fruuntur. Vestræ sciunt. cfr. Kempius
Papir 17 auctoritatis inter Thess:; · ideoque fugit ap: perspicuitatem, ne odium sibi
KK:7 di fuistis, idolorum cultores, · ideoque Jehovæ invisi, vos aliquando ad Jehovæ
    · idet 1610
NB24:91 Christenheden. / / I 1500 Aar, · idetallermindste, har man nu vendt Sagen saaledes: »
Brev 201 lige som disse Fugle · idethele synes at være tilstede i langt ringere
DD:29 skrive Hverdags-Tanker, hvor · idethøieste det bliver udført, som fornuftige Folk
BB:25 abe tilbage; thi saaledes har · idetmindste Χstd., der dog vel har meest Verdenshistorisk
NB23:51.j.b stnok alle – eller jeg · idetmindste – have paaskjønnet dette Gode.
NB30:112 stheden har behøvet for · idetmindste 1500 Aar siden er msklig Frimodighed, der
AE, s. 199 . En saadan Fremgangsmaade er · idetmindste aaben Færd, og Enhver kan let dømme
GG:3 mmer mig, at denne Betragtning · idetmindste aabner Øiet for en langt større ideel
DS, s. 190 og dette Ene vil jeg, jeg vil · idetmindste afholde mig fra ved » Forsikkringer«
BOA, s. 98 n virkelig Hjælp eller dog · idetmindste afholder sig fra yderligere at forøge
AE, s. 440 ldrig forstummede: han skulde · idetmindste aldrig befatte sig med at tale om Religieusitetens
Brev 176 t mærkelig Ting, som Du · idetmindste aldrig før har oplevet. Jeg forestiller
KG, s. 81 ldrig sees blandt de Ringere, · idetmindste aldrig i deres Selskab, og kan det ikke
CC:17 ønsker: o, Gud give, at det dog · idetmindste aldrig maa opleve at blive confirmeret!
NB32:23 el, Mythe – det vilde · idetmindste alle de Dyr, der høre til den Dyre-Art
EE:119 uktioner og Dousin-Arbeider synes · idetmindste allegorisk at antyde de dybeste Sandheder,
EE2, s. 83 itet, altid giver Dig Seiren, · idetmindste altid bringer Latteren paa Din Side. Jeg
TTL, s. 429 ed, som skulde styrke dem som · idetmindste altid burde være tydelig, den svækker
NB27:80 : Efterfølgelsen maa dog · idetmindste anbringes, bringes i Erindring, at man
KG, s. 55 meget om sig. Det er jo Skik, · idetmindste andre Steder, at der ved Landeveiene staae
PS, s. 235 eden ulykkelig. Den, der ikke · idetmindste aner denne Sorg, han er en lumpen Sjel,
PS, s. 216 gen kunde falde paa ( hvad jeg · idetmindste anseer for den største Fare, der kunde
OL, s. 35 ne Forandring til det, som jeg · idetmindste anseer for det bedre, jeg kan ikke noksom
NB8:108 ee, han bliver udleet, ell. · idetmindste anseet for sær. / Vee, Vee, Vee over
AE, s. 83 ret en almindeligere Mening · idetmindste at ansee ham for sær, ατοπος);
Oi6, s. 272 le dem saaledes, og forlanger · idetmindste at behandles med Agtelse: hvad siger saa
Oi1, s. 141 , jeg meget mere beder Enhver · idetmindste at betænke sig, inden han gjør det.
G, s. 27 deres egne Been. For om muligt · idetmindste at blive Lem paa et mindre Legeme, valgte
FV, note Bestemmelser, foranledigede til · idetmindste at blive opmærksomme. / Herved forhindres
Brev 27 i Erindring at fuldende eller · idetmindste at ende det begyndte. Der var nemlig endnu
SFV, note l min Tid og al min Flid paa, · idetmindste at faae det gjort klart, hvad Christendom
DS, s. 237 Efterfølgeren«, · idetmindste at gaae hjem og holde sin Mund. /
EE2, s. 185 jeg nu kjendeligt nok for Dig · idetmindste at have afridset den æsthetiske Livs-Anskuelses
Brev 317 le Sjæl at læse, og troer · idetmindste at have forstaaet Aanden deri jeg har gjennem
Brev 94 kjøbt mig en Lilliekongval for · idetmindste at oplive Tanken om Muligheden deraf. /
DS, s. 254 maa bringes frem for · idetmindste at skaffe Christendommen nogen Respekt,
BI, s. 291 ønsker En engang imellem · idetmindste at vide, at han har det Fortrin for dømte
NB27:57 indskrænkede sig til dog · idetmindste at ville foredrage, forkynde ubetinget,
NB24:91 spare os – og saa see · idetmindste at være saa ærlige at tilstaae, hvorledes
NB24:116 rstand er Χstd. Det er dog · idetmindste at være sand og Betingelsen for at komme
AE, s. 241 etteligen siger En, at her er · idetmindste begaaet fire Forbrydelser, at besvangre
SLV, s. 320 m. Og denne Tanke er for mig · idetmindste Begeistringens dybeste Væld. Sprog,
TS, s. 100 b mig, eller saa lad den dog · idetmindste blive mig frataget!« Du forstaaer
AaS, s. 43 splan paa et Moralsystem, der · idetmindste bliver 24 Ark, naar det bliver færdigt,
NB16:33.d r, han philosophisk Professor, · idetmindste burde han være det. / At være Ingenting.
Papir 126 / Hvoraf kom det, at de fleste, · idetmindste de betydeligste af den rom: Skole, gik
AE, note eladende de samme Bestemmelser, · idetmindste de samme Ord om det Forskjellige, hvorfra
DS, s. 240 Den nuværende Christenhed, · idetmindste den jeg taler om, slutter sig til Luther;
AE, s. 437 l at aflægge et Øieblik · idetmindste den statsborgerlige-kjøbstadsagtige
AaS, s. 43 færdigt, saaledes heed det · idetmindste dengang, men da det endnu ei er bleven
Brev 55 k kommer De til at underkaste Dem · idetmindste denne Gang hvad min Person angaaer. /
NB22:169 saadan Maskine. Saa undgik man · idetmindste det Forargelige, thi at en Præke-Maskine
FF:165 ren – nu vel saa er jeg dog · idetmindste det man kalder: » stolten Henrik.«
BB:37.10 r vor Fortæller gjør det, · idetmindste det Spørgsmaal ikke vil fremkomme fra
NB24:118 fattelse af Χstd, der ikke · idetmindste dialektisk bruger » Efterfølgelsen«
NB24:115 lgelsen atter bringes frem · idetmindste dialektisk for at lære at trænge
NB24:157 r just hvad der i vor Tid, · idetmindste dialektisk, maa drages frem, for at bringe
DS, s. 224 n anden Verden, eller man kan · idetmindste dog søge et afsides Sted i denne Verden
Papir 395 jo det Glædelige er skeet at · idetmindste een af de Uartige er blevet ret artig,
Not15:4 il Dato holdt det: hver Dag · idetmindste een Gang at bede for hende, ofte to Gange,
DS, s. 236 re en alvorlig Christen, der · idetmindste een Gang hører en Prædiken for hver
SLV, s. 71 hominem, men da enhver Qvinde · idetmindste een Gang i sit Liv eier denne argumenterende
GU, s. 333 og enhver af os har dog · idetmindste een Gang været vildfarende, er det i
NB22:85 Villie, at jeg skulde tage · idetmindste een Tilhænger. Men Alt blev dog behandlet
EE2, s. 84 ntet kan udrette, jeg kjender · idetmindste eet Forhold; Du lod engang falde et Par
LA, s. 52 es Taalmodighed havde skaffet · idetmindste eet Interim tilveie – indtil Ferdinand
NB22:43 r et Msks Kræfter, dertil maa · idetmindste en Apostel. / Hvorledes forenes nu de to
BOA, s. 120 ikke er utænkeligt at have · idetmindste en dissentierende Minoritet paa sin Side,
BOA, s. 266 t ogsaa frembringe Virkning, · idetmindste en foruroligende og ængstende. Virkelighedens
SFV, s. 24 skulde lykkes, vilde kræve · idetmindste en halv Snees vel disciplinerede Missionairer,
NB27:8 og I skal see, han kan nok, · idetmindste en heel Deel. / Saaledes med Christendommen
AE, s. 330 Tid i hvilken vi leve – · idetmindste en meget forvirret. / For da at vinde en
Papir 448:1 aaden bliver til Deel dog har · idetmindste en nogenlunde sand Forestilling om, hvor
NB27:72 ikke tvinge sig, han maatte · idetmindste en passant lade indflyde et Ord om denne
Papir 180.1 oethisk opdragende Mephisto? / · idetmindste en Stræben i den Retning, saaledes som
Papir 453 re forberedt paa at sinkes · idetmindste en to tre Aar indtil Alle fik leet tilstrækkeligt
LP, s. 9 nærværende afbryder · idetmindste en Trætte, jeg i længere Tid har
Brev 264 dske, i disse Tider er mig · idetmindste en Umulighed. Naar Noget gaaer meget hurtigt,
BOA, note rd og Interjektion har for mig · idetmindste en ængstende Tvetydighed. Det kan ogsaa
SLV, s. 202 vel. / Hun er taus, stillere · idetmindste end hun pleier at være, men kun naar
NB4:155 et mig. Saa høit kan jeg · idetmindste endnu ikke komme i Troen, at jeg kan troe
NB:208 item I Præster, som ikke veed · idetmindste engang imellem at prædike Mskene op.
Brev 65 nien? Vær forvisset om, at det · idetmindste er 7 Gange, at jeg – nær havde
Brev 65 men jeg maa tillige sige, at det · idetmindste er 7 Gange, at jeg har glemt, at jeg dog
SLV, s. 19 ed Haandklap, eengang om Ugen · idetmindste er der Noget at læse om ham i Bladet,
NB16:33 relsen. Det er speculativt, · idetmindste er det ganske godt udspeculeret, det røber
NB33:61 dog det Umælende Fortrinnet, · idetmindste er det ikke – narret eller narrer
SD, s. 152 es løber vild i Mulighed, · idetmindste er det ikke saaledes at forstaae, som man
LP, s. 27 ngs-Periode, sige Politikerne, · idetmindste er det ingen Gjernings-Periode; det er
DS, s. 232 at det er mig, der høster, · idetmindste er det mig, der sveder. Eller er det maaskee
Papir 460 ark?« Ganske vist; · idetmindste er det min Mening, at jeg Ingen veed, der
SLV, s. 226 i Verden. Det var jo muligt, · idetmindste er det psychologisk rigtigt, at en ulykkelig
Brev 38 til at faae begyndt. Det er, · idetmindste er det saaledes med mig, i Forhold til
Oi4, s. 220 res fornødent, at der dog · idetmindste er Een, som tager sig af det Officielle.
DS, s. 227 nst, medens den, hvori den da · idetmindste er forskjellig fra andre Professorer, imorgen
LP, s. 27 Periode – meget rigtigt! · idetmindste er Granit-Formationen allerede længe
NB:200 a saa mange Maader til Χstd, · idetmindste er her ikke de egl. Vanskeligheder. Men
AE t mestendeels er færdigt, eller · idetmindste er i Arbeide og bliver færdigt til paa
NB30:17 Længere gaaer jeg ikke, · idetmindste er jeg hidtil ikke gaaet længere. Men
Oi8, s. 346 an være sikker paa, at der · idetmindste er sat den Straf for at række ham et
Papir 13:11 man hertil at unægtelig der · idetmindste er stor Sandsynlighed for, at man paa den
KG, s. 265 ov og Venskab har sin Styrke, · idetmindste ere de stærke i den. Men » Vort«
NB29:14 mildeste af Alt, at vi dog · idetmindste ere saa redelige mod Χstd., at vi
SLV, s. 113 ænke Sligt med, eller har · idetmindste erhvervet en almindelig Duelighed til at
BOA, s. 187 ikke have gjort Allarm, eller · idetmindste erhvervet sig lidt mere Skrift-Kundskab
DS, s. 211 forkynde Christendommen blive · idetmindste et jævnt godt Levebrød med noget
Papir 436 il ( næsten en Apostel, · idetmindste et Sandheds-Vidne); ved Hjælp af lavere
NB24:51 tte der fordres en Apostel, · idetmindste et Sandheds-Vidne. Og i Charakteer skal
NB12:164 ge faaer det Jordiske, ell. dog · idetmindste faaer Lov at tragte derefter, selv om man
NB16:65 rksom paa Sligt, saa der da · idetmindste faldt en alvorligere Accent paa hvad Offere
NB31:101 seelse tilbage, at det dog · idetmindste faldt En paa Sinde, at den Art Χstd.
NB20:175.a lag synes det mig: at man dog · idetmindste finder sig i at det bliver sagt, uden at
EE2, s. 94 Ingenlunde, vilde jeg svare, · idetmindste findes der intet Ord derom i Vielsen. /
OL, s. 34 atterens Moralitet for nær. · Idetmindste findes der saa haandgribelige, skjøndt
PMH, s. 72 ldne som Goethes, men som dog · idetmindste findes i en forgyldt Bog, indeholde tillige
DD:3 erende og derved temmelig gold · idetmindste for al frodig Vegetation blottet og kun
NB31:95 at løfte Samfundet eller dog · idetmindste for at bringe i Erindring at der er noget
NB30:15 mmede næsten en Qval, · idetmindste for det Første. Han har altsaa et Knæk
SFV, s. 96 ed at gjøre Mit stræbe · idetmindste for en Deel at hæve Misforstaaelsen,
Papir 529 r, den har Ret i hvad den siger · idetmindste for en Deel, men er ikke i Charakteer.
NB14:120 r havde bestemt hans hele Sving · idetmindste for en Deel. » Han følte sig
KG, s. 202 tigheder, hvilke de dog selv, · idetmindste for en stor Deel, ikke ansee for Uartigheder:
BI, s. 290 sten ansees for ugyldig eller · idetmindste for et skammeligt Indgreb i dens Rettigheder,
KM, s. 15 Øieblikket ere i Mode eller · idetmindste for kort siden vare det.« Og hvorledes
NB26:120 . Og derved bredte der sig · idetmindste for mig et Tryllerie over Forsagelsen –
NB26:70 det Hele. Og Præsten maatte, · idetmindste for mig, gjerne tage istedetfor Tiende
TSA, s. 84 t andet Menneske Kræfter, · idetmindste Forbittrelsens. Hvor Mange blandt Socrates'
Papir 525 for Christne, men saa dog · idetmindste fordrer Eet, at der skal bringes Sandhed
LA, s. 47 el fremhæve et Enkelt, der · idetmindste forekommer mig mindre heldigt, da vilde
4T43, s. 127 et Jobs Lovprisning, den har · idetmindste forekommet Dig saa skjøn i Overveielsens
NB31:53.a n! – det er Taushed. / , · idetmindste forraader man, at man er taus. /
KG, s. 168 være en overilet Dom, men · idetmindste forsaavidt betænksom, at den med Bestemthed
Papir 187 et deraf vel snart er udtømt, · idetmindste forsaavidt det kan blive anvendelig i Vaudevillen
NB30:44.a er for Driftens Skyld, han har · idetmindste forsaavidt et Fortrin, at han ikke raffinerer
4T44, s. 380 ale, og dog er det saaledes, · idetmindste forstaaer den Bedende ham anderledes og
NB21:83 t ubeskrivelig glad over, at man · idetmindste forstaaer Idealet, glad ved saaledes til
LA, s. 52 aatage sig at gribe styrende, · idetmindste forstyrrende ind i et andet Menneskes Liv
2T43, s. 29 , at den tilkommende Tid vil · idetmindste forunde ham Fred til den stille Beskæftigelse
EE1, s. 197 enes Omdømme, saa kan hun · idetmindste frabede sig deres Condolance. Saaledes
NB10:70 emoralisation, at ville dog · idetmindste frelse sig selv – det vilde blive
EE2, s. 286 nd at haabe paa vor Helt? Jeg · idetmindste frygter for ham. / Lad os tage denne Sag
EE1 nogenlunde fatte hans Lykke. Jeg · idetmindste føler mig ubeskrivelig lykkelig ved
NB23:33 t. Hører paa mig – · idetmindste førend I begynde reformerende at ballotere.
NB24:30.d Da jeg sagde, at han burde dog · idetmindste først at have ladet G. give en Tilbagekaldelse
BOA, s. 243 blev oplæst: saa vilde der · idetmindste gaae et Par Fruentimmers Forstand fløiten
Papir 543 er jo et Høiere, altsaa · idetmindste Garantie for, at der er noget Høiere
Papir 141 Hele paa en Maade er forbi, · idetmindste Gemyttet finder Ro og Hvile i Tanken om
Oi6, s. 258 de Penge. » Var han da · idetmindste gift?« Nei, han var ikke gift.
Brev 298 ar man kan indestaae for, at da · idetmindste Gjennemsnittet af Msk. ere Χstne,
NB29:5 var saa, at de 1000 Geistlige dog · idetmindste gjorde et Forsøg paa at virke ethisk:
BOA, s. 151 Fortolkning. Derved havde han · idetmindste gjort Alt hvad han formaaede for at hans
BOA, note stiftet som Forfatter: jeg har · idetmindste gjort alt Muligt for dog endeligen ikke
NB11:59 f-Virksomhed, saa havde han · idetmindste gjort Sit. / Frygter Du, at Uendelighedens
SLV, s. 258 f Mennesker, hvilken paa mig · idetmindste gjør et lignende Indtryk, som den Sommersummen,
NB27:7 tvinger Mskene ind i Noget, · idetmindste gjøre de dog et Forsøg paa at skjule
DD:208 stor Deel af; O da vilde de · idetmindste gjøre mig en stor Tjeneste ved en saadan
NB24:72 mig dog han skulde have, at saa · idetmindste hans Liv vil have udrettet Noget. Ak, intet
EE2, s. 264 Penge-Menneske jo, thi det er · idetmindste hans Mening, at uden Penge er der ingen
NB12:80 dsætte mig for Grinet, at jeg · idetmindste har Begreb om hvad det er at være Lærer.
Brev 61 gjøre vore Fjender rige, · idetmindste har de slet ikke saadant Noget derude,
NB10:208 det som talte man om Heste. Mig · idetmindste har det derfor tilfredsstillet ubeskriveligt,
EE1, s. 166 den og denne korte Tale, der · idetmindste har det Fortrin fremfor alt det Øvrige,
Brev 296 e men han kan ikke blive syg. · Idetmindste har det stundom ikke været langtfra,
NB13:16.a skee Ægteskabet forstyrret, · idetmindste har dette gjældt i lang Tid, og gjælder
SLV, s. 239 at man er en Slyngel, eller · idetmindste har et ualmindeligt ingenium til at blive
EE2, s. 182 lille Skildring, der paa mig · idetmindste har gjort et høist alvorligt Indtryk.
Papir 434 ne ikke komme, som Hyrden, · idetmindste har han flere Grunde dertil. Hvad der bestemmer
Brev 80 veed jeg af Erfaring, og jeg · idetmindste har i denne Henseende en grændseløs
NB12:148 std. er egl. ikke til. Jeg · idetmindste har ikke seet een eneste i strengere Forstand
FB, s. 126 dan, da vil jeg haabe, at jeg · idetmindste har Oprigtighed til at sige, denne Tanke
OTA, s. 191 ed har han viist dem, at han · idetmindste har Troen paa Forsynet. Det er da ikke
BI, s. 302 r, at han har standset, eller · idetmindste har villet standse Speculationens forlorne
G, s. 92 saadan Pige til, eller at der · idetmindste har været en saadan, det forvisser hun
AE, s. 572 skabs Medfør, at Honoraret · idetmindste har været temmelig socratisk. –
NB24:66 ankegang skulde man troe, at Gud · idetmindste havde ventet med at lade sig føde til
AE, s. 572 Livet ind; mere end hvad jeg · idetmindste havde ventet, selv om det Præsterede
EE2, s. 263 vil man gifte sig, maa man · idetmindste have 6000 Rdlr. Penge er og bliver dog
NB18:65 r ere umiddelbart at kjende · idetmindste have den Lindring, at de ikke sættes
NB24:95 tille dem, saa vilde han da · idetmindste have den Profit deraf: selv at være
AE, s. 556 dette indbringer: han bør · idetmindste have et lille humoristisk Vederlag, fordi
4T44, s. 358 d en lille Tilstaaelse kunde · idetmindste have formildet dem! Ak, maaskee var der
LA, s. 52 id bliver et Misgreb, han maa · idetmindste have forstaaet sig selv i en væsentligere
NB2:60 offret deres Liv for en Sag, ell. · idetmindste have haft religieus ell. fortvivlet Energie
AE, s. 361 t, saa vil man have Vished, · idetmindste have Noget for sin Uleilighed. Og da Menneskene
4T43, s. 160 lmodighed. / Saa lader os da · idetmindste have Taalmodighed til at troe Ordet; Taalmodighed
Papir 451.b age Verden, eller vi maae dog · idetmindste have Tilstaaelser, og fremfor Alt maae
EE1, s. 312 r grædt, troer jeg, eller · idetmindste havt Taarer i Øiet. Det er oprørende
Brev 1 for en Chicaneur. De ønske · idetmindste heller at have en, der for at faae bestemt
3T44, s. 236 en samme Erfaring, eller dog · idetmindste hjælpe ham til at forsage den forfængelige
G, s. 63 . Blot jeg turde styrte frem og · idetmindste holde disse Spyfluer borte fra den Frugt,
DS, s. 190 m Folk er fleest, saa skal jeg · idetmindste holde Mund med Forsikkringer » at
BA, s. 417 n, som ikke vil, ham skal man · idetmindste holde saaledes i Hævd, at man ikke beklager
G, s. 29 onde Vane; thi i Berlin er det · idetmindste hver anden Dag Aske-Onsdag. Dog dette vedkommer
SLV, s. 258 er en sølle Stakkel, som · idetmindste hver anden Dag gjør Tjeneste som fuld
NB12:7 i ethisk Strenghed, det skal · idetmindste høres. Men heller ikke mere. Det skal
JJ:211 dikestolen, saa Menigheden · idetmindste hørte det ( Slaget nemlig), ja og Menigheden
SLV, s. 226 i det Hele befinder sig vel, · idetmindste hørte jeg disse Ord hos Hansens, hvor
NB27:61 Virkelighed eller at man da · idetmindste i de stille Timer tager dette med, at Ens
BI, s. 137 bage for den Døde, vil jeg · idetmindste i denne Tid før min Død falde mine
AE, s. 440 hed, han lærte vel, at han · idetmindste i det Øieblik ingen Formaning behøvede
JJ:87 aade frelse et andet Menneske · idetmindste i dets Guds-Forhold. Det vilde være
NB30:88 , at det Dæmoniske selv veed, · idetmindste i en Art clairvoiance, hvilket Lægemidlet
SD, s. 219 Conseqvents i et Høiere, · idetmindste i en Idee. Men en saadan frygter igjen
DS, s. 210 dt i lovligt Ægteskab og · idetmindste i en skikkelig god, velstaaende, borgerlig
EE2, s. 29 g, har derfor en Trang til, · idetmindste i enkelte Øieblikke at tænke sig
NB26:62 Saasnart ( saaledes var det · idetmindste i gamle Dage) saasnart Statsministeren
OL, s. 29 vist troe at min Modpart boede · idetmindste i Grønland. At jeg ikke er Skyld i denne
NB27:65 . / Mig synes man kunde dog · idetmindste i Kirken gjøre opmærksom paa, hvor
NB9:67 get Afbigt, og een Gang hvert Aar · idetmindste i lige saa mange Aar som han havde drevet
BOA, s. 286 d, at det Begreb Opdragelse, · idetmindste i Oldtidens Forstand, mere og mere forsvinder
Brev 56 ste Nytte af disse Badetoure · idetmindste i psychisk Henseende, men at meget mere
SLV, s. 378 anske fremmed i Theatret men · idetmindste i Urtekræmmersvenden gjenkjende sig
Papir 254 and: begge Dele, fordi jeg · idetmindste iaften vil indrømme Reflexionen første
FV, s. 23 jeftiger det uendeligt, at dog · idetmindste Idealitetens Fordringer høres. Men dette
NB25:68 hans Forkyndelse maatte dog · idetmindste idelig og idelig gjenlyde af dette Memento:
Ded:119 dette Forfatterskab der da · idetmindste ikke / saaledes er nogen Hverdags-Historie,
EE2, s. 79 ikke lade Dig forskrække, · idetmindste ikke af mig, ja ikke af den hele Verden
TTL, s. 469 , men jeg har aldrig hørt, · idetmindste ikke af Nogen, af hvem jeg ønskede at
TTL, s. 469 m: da har jeg aldrig hørt, · idetmindste ikke af Nogen, i hvis Viden jeg kunde ønske
TTL, s. 402 opleve Noget, lær mig dog · idetmindste ikke at blive ligegyldig derved, at søge
NB32:87 saa har man dog den Fortjeneste, · idetmindste ikke at bringe Forargelse. /
LP, s. 24 ed til at snakke gammelt synes · idetmindste ikke at modbevise vor Paastand, og vi ville
NB25:111 men en Kjøbmand mener jo dog · idetmindste ikke at repræsentere Det, der just skal
Papir 464 kteer af det Χstlige, · idetmindste ikke bebyrder det med Vidtløftigheder)
Papir 487 havde Du den, vilde Du vel · idetmindste ikke beklage Dig over, at Gud saaledes
NB27:50 am paa den rette Maade, dog · idetmindste ikke blev uvidende om denne Din nye Skyld,
Brev 256 det vil sige, jeg kjender · idetmindste ikke eet Menneske til, som jeg saaledes
NB25:22 staaer sin Svaghed, at han, · idetmindste ikke endnu, tør – og skyder saa
Papir 180 velen. Nu seer jeg, at det · idetmindste ikke er G: Mening, om der end kunde ligge
DS, s. 207 / Dette er ikke det Farlige, · idetmindste ikke for Christendommen; thi aldrig er
NB25:67 som behøvedes Forsoning ikke, · idetmindste ikke for de Fremmelige. / Nei, nei, nei
BB:37.4 et for den græske Mythologie, · idetmindste ikke for det, der i en modnere Alder ansees
PS, s. 216 Penge. En saadan Adfærd kan · idetmindste ikke forskylde nogen Misforstaaelse; thi
EE2, s. 83 De har udrettet, saa kan man · idetmindste ikke fortænke Dem i den Tro, at De i
KG, s. 186 kjulte Orm, der ikke døer, · idetmindste ikke før den har faaet Livet af Kjerligheden.
SFV rsikkre Noget kan jeg altsaa ikke, · idetmindste ikke førend jeg paa anden Maade har
CT, s. 184 , i Guds Huus, er ikke Talen, · idetmindste ikke først, om Dig og mig, om hvad vi
CT, s. 184 m tales der i Guds Huus ikke, · idetmindste ikke først. Der tales først og der
DD:208 orholdene ikke blive Tale om · idetmindste ikke gerade aus som Hr Hastværksens
Papir 397 Penge. » Var han da · idetmindste ikke gift?« Nei, han var ikke gift.
Brev 180 aadan Beskaffenhed, at jeg · idetmindste ikke gjerne vil bringe den i Forbindelse
NB22:84 aadan Hukommelse! Saa lad mig da · idetmindste ikke glemme den Din Velgjerning, at Du
EE1, s. 147 er det aabenbart, at vor Tid · idetmindste ikke har stor Sympathi for det, der egentlig
NB22:63 ens Gebeet, saa vil jeg dog · idetmindste ikke have tiet. / Og skjøndt den Idee,
TS, s. 43 det for Intet, saa vil han da · idetmindste ikke have Uleilighed deraf. Derimod Du,
SFV, s. 33 kke forbundet med nogen Fare, · idetmindste ikke her i Verden, hvor det tværtimod
Papir 484 Christendommen er slet ikke til · idetmindste ikke i » Christenhed« hvor
NB29:117 endommen ikke mere er til, · idetmindste ikke i » Christenhed«, men
NB19:5 Jeg er ingen alvorlig Mand, · idetmindste ikke i den Forstand, at jeg skriver Systemer,
NB16:56 egl. slet ikke til at leve, · idetmindste ikke i dybere Forstand personligt. /
SLV, s. 438 ikke blev opmærksom paa ( · idetmindste ikke i en tidligere Tid), at denne indvortes
NB30:57 A. slet ikke var Tænker · idetmindste ikke i græsk Forstand, ikke i socratisk
OTA, s. 152 n faaer han dem dog ikke, · idetmindste ikke i Sandhed, dersom ellers det, at ville
DS, s. 206 ingede, ikke høirøstet, · idetmindste ikke i sit Første – det vilde
CT, s. 191 r ikke saa iøinefaldende ( · idetmindste ikke i theatralsk Forstand: for Hjertekjenderen
DS, s. 166 nne Renden og Søgen, som da · idetmindste ikke kan siges at være i det Ubetingedes
AE, s. 187 er forstaaet deri, saa jeg da · idetmindste ikke kommer bag ved Socrates igjen. /
EE2, s. 262 tilbøielig til at stride, · idetmindste ikke med Andre end med mig selv; men derom
AE, s. 463 n er der jo ingen Trediemand, · idetmindste ikke med den Religieuses Vidende, da han
CT, s. 238 nskeligt at sige? Ingenlunde, · idetmindste ikke naar det lades ganske ubestemt, hvem
NB4:155 lader sig dog ikke hæve · idetmindste ikke nu. Den Tanke at ville hæve
Brev 271 g ingenlunde Tilfældet, · idetmindste ikke psychologisk almindelig talt. Bedstefaderen
NB19:28 : v:. Med mig hænger det · idetmindste ikke saaledes sammen, det tilstaaer jeg,
Papir 593 æg og Udførelse, som · idetmindste ikke skyldes mig. Saaledes gaaer det, Nogle
PS an, kun ikke slet saa godt, det er · idetmindste ikke socratisk. / Tænkes Tanken absolut,
AE, s. 187 fattet det Socratiske, det er · idetmindste ikke Socratisk.« Cfr. Smulernes
SFV, s. 99 emet saa godt som ikke mere, · idetmindste ikke som Mode-Ordet og som Tidens Fordring.
PS, s. 216 nesker. En saadan Adfærd er · idetmindste ikke sophistisk, dersom ellers Aristoteles
OTA, s. 297 , de fordrage ikke hinanden, · idetmindste ikke strax. Og hvo har ikke erfaret, hvilke
BB:7.c om Djævelen ( en Theorie, som · idetmindste ikke synes mig af stor Vigtighed med H:
KG, s. 45 kke bærer Lænker – · idetmindste ikke synligt! O, langtfra, vi have jo tvertimod
CT, s. 153 egentligen ikke for Ynglinge, · idetmindste ikke til at bruges strax; naar Livet først
BOA, s. 197 deres Fuldkommenhed er · idetmindste ikke til Hinder. Men i Forhold til hine
TS, s. 91 linge-Præst, og saa vil Du · idetmindste ikke tillade Dig at tvivle, men ydmygt
KG, s. 113 man end ikke har Indtryk af, · idetmindste ikke tilstrækkeligt for at blive opmærksom;
EE2, s. 17 ntlig aldrig endnu naaet det, · idetmindste ikke uden for at skandalisere Dig derover;
KG, s. 344 kan være, han volder ikke, · idetmindste ikke ved sin Vanskelighed, søvnløse
NB:7 er lee, og som dog i denne Sag · idetmindste ikke veed hvad de lee af. Kun Gud veed
BOA, s. 207 i dansk Literatur; jeg havde · idetmindste ikke ventet saa hurtigt at faae Mindet
NB24:72 ille Smule Sandhed, saa han · idetmindste ikke vil gjøre Forbilledernes Lidelser
TS, s. 92 Lidelser, saa vil jeg · idetmindste ikke være et uartigt Barn, der ovenikjøbet
NB18:65 bling, saa siger man dog · idetmindste ikke, at det er sært, affecteret, latterligt
TS, s. 90 Tvivlen skal man ikke – · idetmindste ikke, naar Ens Hensigt er at dræbe den
TS, s. 53 mmer til at speile mig – · idetmindste ikke, naar jeg slaaer ind paa den Vei.
SLV, s. 411 r aldrig færdigt, i Tiden · idetmindste ikke, og kan derfor kun ved en Skuffelse
CT, s. 298 ænder – vi kunne det · idetmindste ikke, undtagen som Pilatus kunde det; vi
BN, s. 117 ? Nei, det turde jeg ikke, jeg · idetmindste ikke. Men derfor turde jeg heller ikke
NB7:69 al seire i denne Verden? Christus · idetmindste ikke. Nei, Sandheden skal lide ell. maa
AE, s. 316 n? Christendommen antager det · idetmindste ikke; den antager tvertimod, at der af
SLV, s. 363 m Skylden? Tiden gjør det · idetmindste ikke; den vil nok lære fremdeles hvad
SD, s. 177 af med Sønnen, hans Tanke · idetmindste ikke; som det saa ofte gaaer med en Elskendes
Not13:41 n Definition derpaa, Hegel · idetmindste ikke; ved Hjælp af sin inverse Gang
G, s. 34 neret Alvor, det vil, eller vil · idetmindste indbilde sig, at det forædles og dannes
NB23:33 td – o, hører mig, · idetmindste inden I reformere den. / Jeg er kun en
DD:208 ildsprudende gigantiske Suk · idetmindste indjage Spidsborgerne saa megen Skræk,
AE, note han jo ligesom ham hans Viden, · idetmindste indtil den Vidende ved at overvinde Formens
NB28:86 gjøre. / Jeg gjør – · idetmindste indtil videre – een Undtagelse med
NB23:33 at Χstd. tillader mig, · idetmindste indtil videre ( thi jeg er jo forpligtet
NB23:33 ndser, o standser. Nøies · idetmindste indtil videre med hvad jeg kan byde. /
Papir 549 ve det at see. Saaledes er det, · idetmindste indtil videre, ikke min Opgave at forandre
NB28:25 ): derfor troer jeg, at Gud · idetmindste indtilvidere ikke vil gaae strengere i
NB13:86 blot, at Prof. M., der dog · idetmindste indulgerer denne Beviisførelse, selv
BOA, s. 151 ldning, kunde Ingen ønske, · idetmindste ingen Bedre blandt de Samtidige, der have
BI, s. 323 er-Ægteskaber, som Naturen · idetmindste ingen Hensigt kan have med, hvis ufrugtbare
AE, s. 76 g er derfor ingen Meddelelse, · idetmindste ingen kunstnerisk Meddelelse, forsaavidt
NB24:18 ikke saa umuligt, det indeholder · idetmindste ingen Modsigelse – men at Natur-Bestemmelsen
NB5:50 ig Verdslighed. Pilatus havde dog · idetmindste ingen Profit af at udgive sig for at være
NB15:90 andeligen en Saadan gjør · idetmindste ingen Skade. Men vil Du virke for Sandhed,
DD:208 ions-Underviisningen, og som · idetmindste ingen theologiske Candidat burde være
Brev 189 modtaget mit Brev, jeg har · idetmindste intet Svar seet. Lad den Næste, der
SLV, s. 367 e det, thi hun har intet, og · idetmindste intet, hvori der er nogen Sandhed. /
Brev 313 bekjendt for, bede Dem, at · idetmindste jeg, der i min aandelige Trang vilde ansee
NB35:4 anbefaler som Noget, man dog · idetmindste kan beraabe sig paa, nei, omvendt, gjør,
DS, s. 226 ja vist er det fuldbragt, · idetmindste kan det da ikke vare længe før det
EE2, s. 312 om hvis Forfærdelighed jeg · idetmindste kan gjøre mig en Forestilling. Folk
EE1, s. 340 us, og deri gjør han vel, · idetmindste kan han være sikker paa, at Ingen kan
SLV, s. 159 te, at et Individ en tidlang · idetmindste kan vove Alt for sin experimenterende Beslutning,
NB8:13 tænkeligheder, at der dog · idetmindste kan være en Enkelt, som har dem. /
NB16:7 end Relativiteterne, den burde da · idetmindste kjøbes med Penge-Offere. /
NB26:120 ikke med mig at gjøre, · idetmindste kommer Du ikke til i høiere Forstand
Oi1, s. 137 mærksomme eller de ere dog · idetmindste komne til at tænke paa, om ikke hele
BOA, s. 277 m volat irrevocabile verbum, · idetmindste kræves der større Selvovervindelse
Not4:46 de den i Encyclopedien ell. · idetmindste kun benyttede dens adsplittede Dele paa
LA, s. 59 t, og slet intet Politie, der · idetmindste kunde holde Sjouerne og Dragerne og Tølperne
OTA, s. 335 Hjælp af hvilken han dog · idetmindste kunde løfte paa Byrden. En Tanke maa
AA:23 omenter nok i deres Bevidsthed der · idetmindste kunne lade ahne Sligt; thi vel er al Ahnelse
NB9:42 ære døv og blind, ell. · idetmindste lade som, thi det forkorter mange Vanskeligheder,
AE gt ikke lader sig docere ligefrem; · idetmindste lader Lessings Adfærd sig forklare saaledes,
EE:129 thed er langt universellere eller · idetmindste langt mindre subjektiveret og derfor mere
SFV, s. 98 avde han tabt. Min Opgave er · idetmindste langt mindre udsættende mig for den
EE2, s. 186 var endnu skrøbeligere og · idetmindste langt uslere end hendes Kjærlighed.
BI, s. 74 ja at det synes umuligt eller · idetmindste ligesaa besværligt, som at afbilde en
G, s. 64 mit Brev blive uendeligt langt, · idetmindste ligesaa langt som et ondt Aar, og som de
AE, s. 550 man er Christen, · idetmindste ligesom alle Andre; da Christendommen nu
BOA, note an, hvis man ikke vil det, saa · idetmindste lod mig aldeles uomtalt. Der er dog virkeligt
NB31:68 Yderste. Nu vel, giv ham saa dog · idetmindste Lov til, træt og udmattet at segne –
TS, s. 103 ang Du kunde falde paa Sligt, · idetmindste maa Du have været fra Forstanden«
NB25:69.a er i Charakteer, at man da saa · idetmindste maa faae et Forhold til Sandheden ved at
F, s. 519 men ikke saa let at forstaae; · idetmindste maa man hjælpe mig med en lille Mellembestemmelse,
LA, s. 69 n med den Indbildning, at han · idetmindste maa opdage en ny Verdens-Deel. Vor Tid
NB21:127 e saa prosaisk, at der dog · idetmindste maae Digtere med for at notere Idealerne.
NB28:56 det mit Ønske, at det da · idetmindste maatte lykkes mig at undgaae at komme til
NB21:110 en unge Pige sige om de da ikke · idetmindste maatte sidde hele Dagen og ikke bestille
SLV, s. 56 thi Qvinden er Mand, hun er · idetmindste Mand for at sige hvad neppe nogen Mand
4T44, s. 297 le bekjendt, at minde Enhver · idetmindste med en forbigaaende Paamindelse. I de forskjellige
CC:12 g ikke vil lykkes, saa vil vi · idetmindste med vore Finantsmænd tilraabe dem: Besparelser,
NB25:89 tlige, Offrene, de skal saa · idetmindste med Vægt lægges os paa Samvittigheden.
AA:12 store Modsætninger, at det · idetmindste meget forhindrer det frie Blik. Orthodoxien
NB2:160 Gud tilstede og det er mig · idetmindste mere end nok. I disse Tider er en fuld
LA, s. 72 nd Vittighed, mere primitivt, · idetmindste mere overraskende selv end Foraarets første
NB21:121 rste, saaledes forstod jeg · idetmindste mig selv i dette Øieblik – men
LA, s. 58 Replik af Lusard har stødt · idetmindste mig, fordi jeg synes den ikke passer i
EE2, s. 170 og inept Tale, det forekommer · idetmindste mig; at især de unge Hexemestere, der
PS, s. 303 at paabyde Taushed. For at da · idetmindste min Indsigelses Beskaffenhed ikke skal
SFV, s. 48 og i denne Henseende er det · idetmindste min Mening, at » Krigen«
BOA, s. 173 var bleven ignoreret, er det · idetmindste min Mening, at der i ham er meget Haab
Brev 304 r man tage itide, det er · idetmindste min Mening. For at kunne gjøre det kræves
JJ:58 haft det værste Paradox, det er · idetmindste min Mening; thi den sentimentale Længsel
SLV, s. 176 k ikke Magen, saaledes sagde · idetmindste min Ven Naturforskeren. Kun eet Sted er
Brev 48 leven mig selv uberegnelig, eller · idetmindste mit Besøg i Deres Huus uberegneligt
NB17:44 ige. / Men gjør jeg ikke Uret · idetmindste mod Mange af de Samtidige? /
BI, s. 292 r Noget i Personligheden, der · idetmindste momentviis er incommensurabelt for Virkeligheden,
BI, s. 145 es eller ikke henrettes eller · idetmindste mulkteres eller ikke mulkteres, var Noget
NB18:7 en Afsindig; man veed ( det veed · idetmindste Mynster) at de pecuniaire Offere blive
AE, s. 451 kee Alle gjøre det – · idetmindste mærker man ikke Noget paa dem. –
JC, s. 34 r til at blive afsindig over, · idetmindste naar man ikke var mere nervestærk end
4T44, s. 316 ak nei, Du veed det vel, at · idetmindste naar vi tale om Gud er det anderledes;
Not4:41 begynder saaledes, som det · idetmindste nu staaer for mig, med reent at lade Personen
NB24:105 en« ikke anbringes · idetmindste og i det Mildeste dialektisk for at holde
DD:208 re en Skygge, saa vil jeg · idetmindste ogsaa digte en ny, jeg vil skabe en ....
OTA, s. 385 Jerusalem; der fortælles · idetmindste om tre og vel egentligen om fem Mennesker,
KG, s. 269 e nu engang ikke, saa vil han · idetmindste omskabe, det er, han søger sit Eget,
NB21:48 astand paa, er, at Angriberen da · idetmindste opgiver at kalde sig Χsten. /
BI, note irkelig vittigere end Socrates, · idetmindste overbyder det bekjendte Svar ham langt:
KM, s. 15 Børn for at fordrive eller · idetmindste overdøve deres Angest.« »
Papir 349:4 istand til at slaae mig ihjel · idetmindste paa 4 forskjellige Maader. Først i orientalsk
LF, s. 43 ningen. Men lær, begynd dog · idetmindste paa at lære af Lilien og Fuglen. Thi
G, s. 44 n – Venskabet; jeg holder · idetmindste paa Kaffeen. Maaskee var Kaffeen ligesaa
SLV, s. 361 e: saavidt forstaaer jeg mig · idetmindste paa Kjærlighed. Men netop denne min
NB27:80 ldens Størrelse, for dog · idetmindste ret at kunne være taknemlig, var det
EE:187.a lstormende, at den nødv. maa · idetmindste ryste Msk, og i sine Beskrivelser lader
NB24:165 live mig forundt, at have vovet · idetmindste saa langt ud, at jeg kan være redelig
KG, s. 325 de gjør Støi, de kunne · idetmindste saa let komme til at gjøre Støi;
Papir 397 essor i Speculation, eller · idetmindste saa udspeculeret, at han burde være
4T43, s. 170 er en Taben, tilsyneladende · idetmindste saa, og der derfor hører Taalmodighed
NB18:33 ligste. / Derfor udviser mit Liv · idetmindste saaledes noget af det Christelige. Det
AE, s. 378 ns Vildfarelse. Jeg tænker · idetmindste saaledes: lad mig saa i Verden blive hvad
NB14:147.e er vi ved Enden af Historien, · idetmindste sammes første Deel. Man kunde let vise,
NB28:77 re en Discipel eller dog · idetmindste sandt forholde Dig dertil. /
NB16:82 lidt dumme og prosaiske, og · idetmindste see det lidt betænkeligt an. /
DD:61 enhed som ville beherske dem, · idetmindste see vi gjerne disse Væsener ingenlunde
4T44, s. 296 jertet bevæges og stundom · idetmindste seer den guddommelige Herlighed, der havde
NB14:90 t bedste Beviis for, at jeg · idetmindste seer den Sag an. Hvor taabeligt da, med
NB25:60 er, hvad han lærer, eller dog · idetmindste selv gjør opmærksom herpaa, angiver
NB27:83 Existentielle, saa Læreren da · idetmindste selv gjør opmærksom paa, at han ikke
NB26:22 neste mulige, at denne Mand · idetmindste selv var enig med sig selv om, at Det han
TS, s. 60 se Guds Ord, eller tilstaa Dig · idetmindste selv, at Du, trods den daglige lærde
Brev 274 m af Dage, at nu kunde man · idetmindste sige om ham, at han ikke ganske havde levet
SLV, s. 372 n forsømt Opdragelse; jeg · idetmindste siger som Pernille: jeg takker mine Forældre
Papir 261:3 at undgaae Misforstaaelse og · idetmindste sikkre mig Ikkeforstaaelse, og det er allerede
NB24:38 dse har jeg anbragt Idealiteten. · Idetmindste skal man faae Respekt for hvad det er at
DD:101 han vidt forreist – men jeg · idetmindste skal nok mindes ham. / d. 2 April. /
NB20:128 længere end at man dog · idetmindste skal tilstaae, at det, at fritages for
NB11:125 r. / Altsaa gjør jeg · idetmindste Skridt i den Retning. / / /
NB30:127 rslag ubilligt, at man dog · idetmindste skulde tilstaae, at man ikke er det! /
Papir 487 et at foreslaae, at vi dog · idetmindste skulle tilstaae det. / /
PS, s. 215 r dog som relativ Heros, eller · idetmindste som absolut Trompeter. Det er kun en Piece
NB17:7 rofessor for meget forlangt, · idetmindste som første Løb. Og hvor tydelig var
EE:105 Χstus taler, indtraadt · idetmindste som indv: Bestemmelse om den end ikke var
NB33:59 anderledes ud, været dog · idetmindste som jeg foreslaaer den, udvisende, at det
DD:143 e. N. følte sig ell. optraadte · idetmindste som Missionair, som den der forkyndte og
Not11:34 des en fri uafhængig Villie, · idetmindste som Mulighed. Dette Sted kan nu ikke forstaaes
Not11:9 t have det Positive uden for sig · idetmindste som Mulighed. Men kommer det Positive ikke
4T43, s. 153 n selv veed det, at han ikke · idetmindste stræber efter at gjøre sig usynlig
Oi1, s. 130 er, hvem jeg skylder det, dog · idetmindste stundom at tage noget Hensyn til alt det
NB14:102 s: v:. / Paa en Maade, som · idetmindste støder mig, har han ogsaa faaet i den
Brev 168 nne min Tak kommer noget silde, · idetmindste synes det mig saa. Men hvorfor? Strax da
BOA, s. 114 re sig selv Rede for; jeg har · idetmindste søgt at gjøre mig selv det tydeligt
4T43, s. 160 a sammenkrymper Sjelen, have · idetmindste Taalmodighed til at troe, at Feilen ligger
NB25:91 orbillederne, at vi da ikke · idetmindste taknemligen mindes deres Lidelser. /
NB22:102 ing, saaledes fortæller · idetmindste Thiele) lovede Gud aldrig mere at indlade
YTS, s. 255 g selv derom, ellers vilde Du · idetmindste tie. Men selv om Du taug, saa længe
NB11:175 Syndens-Angest, der flyer, · idetmindste til en vis Grad, Χstus og dog forholder
BOA, s. 96 gsaa naae at blive Forfatter, · idetmindste til et lille Præmisse-Bidrag i en Avis.
KG, s. 344 aab om, Udsigt til Gjengjeld, · idetmindste til Gjenkjerlighedens Gjengjeld; og i Almindelighed
Brev 56 saa er, saa vilde jeg blive · idetmindste til jeg er klavret eet Trin høiere op
EE1, s. 295 ilie-Navnet. Saaledes er det · idetmindste Tilfælde med den Pige, jeg kjendte,
EE1, s. 234 or vi slap. Saaledes var det · idetmindste Tilfældet med mig, og senere erfarede
AE, s. 371 e glemme, at i Skolen var det · idetmindste Tilfældet, at man kjendte den maadelige
Brev 56 end Sagen medfører eller · idetmindste tillader. Det var De maaskee saa god engang
NB20:14 geste Χstds Fordringer · idetmindste tilnærmelseviis, thi ellers gaaer Dette
Papir 460 reslaaer det, lader os dog · idetmindste tilstaae os det sande Sammenhæng. –
NB31:23 d jeg foreslaaer, at vi dog · idetmindste tilstaae, at det vi leve i slet ikke er
NB26:45 er Gud-Msk, behøves der altid · idetmindste To, for at udtrykke Χstd. /
SLV, s. 248 eg frygter ikke hele Verden, · idetmindste troer jeg det ikke, men denne Pige frygter
BI, s. 124 tringer som Pag. 27: » · Idetmindste troer jeg ikke, sagde Socr., at den, der
EE2, s. 27 i med Scribe og hans Polemik, · idetmindste troer jeg, at Du vilde gjøre den gjældende
EE2, s. 156 mtet Alvor; jeg tør da saa · idetmindste trøste mig til, at jeg snarere vil komme
FP, s. 22 han, idet han forbigaaer hine · idetmindste udelicate Vittigheder, og forøvrigt
Brev 243 dlere har gjort det Tilbud · idetmindste uden Forfatterhonorar at ville udgive medfølgende
EE1, s. 251 dens det i andet Fald er mig · idetmindste umuligt at finde Mening i den. Hun betegner
2T43, s. 52 r overvundet Verden? Har Du · idetmindste vaaget over Dig selv? Har Du holdt det
JC, s. 40 r slet Ingen fik det at vide; · idetmindste var der Ingen af de Hørende, der havde
BI, s. 277 e, kunde det synes, at dermed · idetmindste var det hans Alvor; men netop fordi han
EE2, s. 194 e og altsaa formodede, at det · idetmindste var en Fee-Prinds, der beærede hende
Not6:22 hi uagtet Vingen var skudt ned ( · idetmindste var Gevinsten tildeelt den Lykkelige),
NB17:10 saa skulde man da troe, at det · idetmindste var ham aldeles vist tilsikkret at leve
BI, s. 91 e kom fra Socrates, eller han · idetmindste var Sameier og Medvider i disse Erkjendelsens
Papir 461 mod, om ikke ved Andet, saa dog · idetmindste ved at dømme ufordeelagtigt derom, at
NB3:77 vde han tabt: min Opgave er, · idetmindste ved første Øiekast langt letter
TS, s. 67 t er jeg jo ogsaa en Præst, · idetmindste veed vi ellers godt at gjøre det gjældende,
NB11:222 / At han derimod siger: det er · idetmindste vel betænkt – det er rigtigt,
SD, s. 118 klædning er den den er, er · idetmindste vel betænkt, og dog vistnok ogsaa psychologisk
SLV, s. 165 ryde med Virkeligheden, skal · idetmindste vide, hvad det er han bryder med. Jeg er
SLV, s. 166 e nogen Ægtemand har, jeg · idetmindste viger ham Pladsen, han vilde tale med et
NB16:56 ie, Charakteer-Svaghed, der · idetmindste vil have den sørgelige Lyst tilfredsstillet
OiA, s. 10 til sit første Indlæg, · idetmindste vil lade sit Svar komme saa tidligt før
NB34:22 Guds Majestæts Ret) dog · idetmindste vil: give Liv. Denne Selviskhed vil Gud
2T44, s. 205 ge ud af hans Haand, han dog · idetmindste vilde anstrænge al sin Sjel for sidste
OiA, s. 9 tig Tanke dertil, ligesom jeg · idetmindste vilde tage i Betænkning at bruge et
EE1, s. 400 rket gjennem Livet, lad den · idetmindste vise sig eengang om Ugen i den Belysning,
NB16:56 ndigheder skal man tie, og · idetmindste vise, at man elsker andre Msker –
Papir 223:1 ution – Riddervæsnet) · idetmindste viser det associerende Element sig i vor
NB11:49 er der dog maaskee i mig: at jeg · idetmindste vover mig saa langt ud, at Styrelsen kan
AE, s. 414 dens Herlighed, o, at jeg dog · idetmindste værdigen maa sidde paa Bænken og
EE2, s. 156 at disse Ord skulle finde mig · idetmindste værdigen stemt, idet de standse mig
NB:215 t er meget for lidt; der maa · idetmindste være 100. Og naar der er 1000, saa bøier
NB23:33 andheds-Vidne maatte man da · idetmindste være for at vove at ville » reformere«).
EE2, s. 269 . Saa ærlig skulde man dog · idetmindste være mod sig selv, at man tilstod, at
JJ:106 for ganske kort siden, han burde · idetmindste være Oberstlieutenant. Min gode Hr.
TS, s. 41 rkelighed: nu, saa lader os da · idetmindste være oprigtige og tilstaae det. Forstaaer
NB22:98 nt og Fornøielse, maa Du · idetmindste være Ridder af D. – Og excellerer
GU, s. 334 reber, eller som vilde det dog · idetmindste være saa længe siden det skete, at
HCD, s. 178 nligt har foreslaaet det) dog · idetmindste være saa sand, at man tilstaaer, at
NB23:81 mig – men lad dem dog · idetmindste være saa ærlige, ikke at gjøre
NB22:51 t Afgjørende. Vi kunne jo dog · idetmindste være sande for Gud og tilstaae vor Svaghed
SLV, s. 120 skab fremstilles, da maa det · idetmindste være ulykkeligt, for at kunne komme
NB31:68 keet er i Χstd, saa skal vi · idetmindste være ærlige mod ham. Men Gavtyve-Naturen
NB18:90 ind og i Religieusitet dog havde · idetmindste været opmærksom paa det at elske
2T43, s. 52 mange Ord? Har Du saaledes · idetmindste været oprigtig mod Dig selv og mod Din
NB25:86 gtigt: vel, saa være han · idetmindste ærlig mod Gud, tilstaae det ligefrem,
NB21:153 t Bestaaende ( de Fleste af dem · idetmindste) forstaae sig saa lidet paa det at regjere,
BI, s. 356 at nægte, at der er, eller · idetmindste, at der bør være i ethvert Menneske
NB19:55 , ihjelslaget. Mit Liv udtrykker · idetmindste, at det at forkynde Χstd. er Veien
NB21:94 u ikke Troen – saa tro dog · idetmindste, at Du nok faaer den, saa har Du jo dog
PS, s. 249 et sig af med Sligt. Socrates · idetmindste, der jo, som det hedder, fremsatte det physicoteleologiske
CT, s. 241 om havde Du, i det Øieblik · idetmindste, glemt alt det Øvrige. Thi, see, »
EE2, s. 52 det veed man meget godt; · idetmindste, hvis ikke alle Julemærker slaae fejl,
Papir 391 de. / / Sk. / Saa forstaaer jeg · idetmindste, hvorfor Du maatte have Snapsen
G, s. 9 kæftiget mig, leilighedsviis · idetmindste, med det Problem, om en Gjentagelse er mulig
LA, s. 106 skylder dette Firma. For mig · idetmindste, og jeg troer dog virkeligen, at det maa
Papir 15 betegner Chr. ikke Gud. · Idetmindste, siger R., erindrer jeg mig intet Sted uden
SLV, s. 252 hed frem saa fuldstændigt · idetmindste, som det var mig muligt. Jeg har villet
JJ:74 m paa, at den mangler een Egenskab · idetmindste, som dog saavel efter Platos som Aristoteless
SLV, s. 314 legenhed. Min Ven gjorde det · idetmindste. Jeg veed meget godt, at hun leilighedsviis
NB2:135 til Berlin, gav jeg ikke efter. · Idetsted besøgte jeg en Dag Kongen, hvad jeg
Not9:1 arum, communio, communicatio · idiom: unio nat: er Handling unitio, qua deus
Not1:7 NB / d) omvendt. / a) genus · idiomaticum. fE: Rom: 1, 3. 1 Pet: 3, 18. Chr. leed;
Not1:7 es verbales. / Propositiones · idiomaticæ / a) Forholdet mell. Personerne og den
LP, s. 10 ed en ubegribelig communicatio · idiomatum) føler, hvad der rører sig i hans
Not9:1 ntalis. – communicatio · idiomatum. / / Begrebet af dette Dogme. /
Not9:1 unio, communio, communicatio · idiomatum. Eenheden af begge Naturer i Χsto er
F, s. 467 ilfældige ligesom Dialekter, · Idiomer, Provincialismer; de ere i en ganske anden
EE2, s. 75 ykte Prædikener har jeg en · Idiosynkrasi imod; naar jeg derfor ikke kan tye til
FB, s. 161 gni med Følelse, Stemning, · Idiosynkrasi, vapeurs o. s. v. Forsaavidt kan Philosophien
BI lskrive Plato en ligesaa gaadefuld · Idiosynkrasie for sin Modsætning, der ligesaa uforklarligt
NB19:58 i Forhold til hvilken han har en · Idiosynkrasie som En kan have det i Forhold til at man
EE1, s. 91 jektive Tilfældigheder og · Idiosynkrasier og kun kan henvende sig til noget Tilsvarende
FB, note en taabelig Bemærkning af en · Idiot kunde han have spøget mere ironisk med,
DD:61 ere hentede ud af Folket, med dets · Idiotismer og for en stor Deel med verba ipsissima
BB:7 al for nøie at betragte den · Idol, derpaa gjør han ham latterlig for denne
Not1:9 ent et faciunt, hoc enim est · idolatria. / δουλεια s.
NB23:133 it Blik paa dens Modsætning: · Idolatrien. / Og efterat nu Χstd. længst som
CC:4 omodo reversi sitis ad deum ab · idolis, ad serviendum deum viventem et veracem,
KK:7 do deo qui non est deus ɔ: · idolis, ideo ego excitabo ζηλοτυπιαν
KK:7 vos qui antea perfidi fuistis, · idolorum cultores, ideoque Jehovæ invisi, vos
CC:3 ibidinem, et avaritiam, quæ · idolorum cultus. Ideo incedit ira dei super omnes
Papir 15 se diffundunt per spatium, · idque implent et tenent πληϱωμα
3T43, s. 101 lte Stræben, hans herlige · Idræt i den samme Elendighed som den, i hvilken
EE:161 ed er at finde, ja hellige Du mit · Idræt og min Tanke, saa det maa kjendes, at jeg
2T44, s. 218 ige Usundhed; hans hovmodige · Idræt opløser sig og opløser ham i en tom
EE1, s. 372 ! store Tanke, opløftende · Idræt, at handle i hele Menneskeslægtens Navn,
4T43, s. 159 r længes efter navnkundig · Idræt, efter begeistret Daad, efter Kamp og Strid,
4T43, s. 123 igelig og over al Maade hans · Idræt, han takkede, derfor blev Mindet ikke tilbage
TTL, s. 448 t forsage den forfængelige · Idræt, nu tilskyndedes og atter tilskyndedes til
2T44, s. 197 gte hans Fjed, Fremgang hans · Idræt, Vinding hans Planer. Hans Guld skaffede
HH:14 , og dog vor hele Stræben, vort · Idræt, vor Længsel vort Haab i Verden ikke
HH:14 ag hvilede paa vor Stræben vort · Idræt, vort Haab vor Forlængsel efter Dig,
EE:31 r dit Aasyn, og lad vore Tanker og · Idrætter ikke som Fremmede, der komme langveis fra,
TTL, s. 446 iber ind i de forfængelige · Idrætter og griber den Daarlige, iført hendes
4T43, s. 125 a Mennesker og deres herlige · Idrætter synke som et Intet i Afgrunden. Og denne
CT, s. 183 t, dens Beskjeftigelser, dens · Idrætter, dens Tidsfordriv), skal gjennem denne Død
3T43, s. 98 stig den Verden af Tanker og · Idrætter, i hvilken han dog ikke saaledes havde sin
2T43 ærlige Forhold, hans Tanker og · Idrætter, i samme Grad mene vi os istand til at turde
3T44, s. 262 r Glemsel de forfængelige · Idrætter, ja selv den megen Møie og Kummer, ved
IC, s. 155 r vil drage os tilbage: tomme · Idrætter, ubetydelige Glæder, uværdige Bekymringer;
EE2, s. 329 ar Retfærdighed, men Dine · Idrætter; at Guds Hjerte ikke var Kjærlighed,
KG, s. 30 i forfængelige, ubetydelige · Idrætters Tjeneste, er dette da ikke, fordi han ikke
Not6:22 els Lund. / Da vi kom forbi · Idum Kirke, paastod Postillonen, at Præsten
Not1:7.s usalem. Es: 11, 14 Philisterne, · Idumæa, Moab, Ammon skal underkaste sig. Micha
NB30:30 mig synes alligevel at denne · Idyl er rædsom, denne Idyl med Baggrund:
NB30:30 t denne Idyl er rædsom, denne · Idyl med Baggrund: min Gud, min Gud hvi haver
NB33:53 og bart sød Sirups Slik, · Idyl med Børneavlen o: s: v: / Det Nederdrægtige
Oi5, s. 228 erisk at componere en nydelig · Idyl med Børne-Avlen og Hopsasa, hvor Alt
SLV, note en Vaudeville, som Moder i en · Idyl o. s. v.,) det Væsentlige i den Ophøiede,
BI, note doceres i Særdeleshed i en · Idyl over Lediggang, hvor den høieste Fuldkommenhed
NB36:7 rotestantismens Scenerie er: · Idyl, Børne-Avlen, fede Levebrød, Travlhed
Papir 391 og Skoleholderen. / En Slags · Idyl. / Et Lysthuus paa Landet, et dækket
SLV, s. 111 et jo ogsaa ved sin Lykke en · Idyl. / Saaledes er Ægteskabet Livets og Tilværelsens
SLV, s. 258 en Armodens og Elendighedens · Idyl. Man har sat over de salte Vande for at
NB29:79 igt! – dette er nu en · Idyll med Børne-Avlen o: s: v:, en Idyll,
NB30:30 ham, hængte sig. Men en · Idyll med visse Indtægter om Aaret, og en
NB29:79 Børne-Avlen o: s: v:, en · Idyll, hvor Præsten selv Børne-Avler og
Not10:1 ivenhed. / Afarter af Epos: · Idyll, Læredigt, Roman. Den sidste forudsætter
SLV, s. 423 ære jeg kunde gjøre en · Idyll, men ogsaa her er det ikke Armod. /
Brev 82 shavet. Det er dog vel ingen · Idyll. Kan Du ikke glemme hende, ikke digte hende,
Brev 82 rygte, at jeg vil anvise Dig · Idyllen ikke til Tumleplads, men til Græsning
SLV, s. 141 e, end at hun avancerer: fra · Idyllen til Tragoedien. Dersom derimod hans Excellence
Papir 372:2 være Msk. med Dyrelivet ( · Idyllen, hvor Ænder, Gjæs, Køer ere Typer
NB20:171 øler Trang til at digte · Idyller, ell. som naar et forulykket Subjekt føler
NB12:99.a sten idylliske Objektivitet, · idyllisk at forvexle sig med en lille Blomst o:
NB32:42 ighed, man kan ret have Lyst til · idyllisk at nyde Familie-Livets Behageligheder og
Papir 372:2 kan falde noget Msk. ind, qua · idyllisk Digter at identificere sig ell. det at
BI, s. 167 e Parti tiltaler ved en yndig · idyllisk Grundtone. Socrates yttrer sin Taknemlighed
NB14:83 ave levet langt eenfoldigere. Et · idyllisk Hyrdeliv, og tildeels levende af Planteføde
LA, s. 39 dhed, her lukker man sig ikke · idyllisk inde med en forladt Qvindes stille Inderlighed,
NB29:51 saa derpaa, avler Børn, · idyllisk indrettet, rigtigt nydende Livet –
AE, s. 537 e egentligen Christendom, men · idyllisk Mythologie. Det er Barnlighedens Idee i
LA, s. 28 s, lever Claudine 9 Aar i en · idyllisk omfredet Erindren, kun uroliget og bragt
Papir 310 ituation / ( lod sig bruge i en · idyllisk Operette) / En lavcomisk Figur ( saadan
Papir 396 ke han træller. / 5 / I · idyllisk Ro der ude paa Landet, hvor Alt er Smilende
SLV, s. 194 Familie lever i en næsten · idyllisk Ro. Hendes Fader er en alvorlig Mand, og
NB14:137 kke mig ud paa Landet, leve i · idyllisk Stilhed, fjernende Folk lidt ved den Anseelse,
EE2, s. 263 e om landlig Nøisomhed, om · idyllisk Tarvelighed, og jeg læser gjerne saadanne
DD:208 orie om Fortiden. Det var en · idyllisk Uskyldighedsstand, men nu ere vi Mænd.
BB:25 træben følger en Ro, en · idyllisk Velværen. Det er Drengens Tilfredshed
NB:107 et. Baade tiltalte det mig som et · idyllisk Ønske i Forhold til en anstrænget
NB27:40 delig distanceret. / Det er · idyllisk, at i Uhrskovene i America en heel Familie
JJ:147 de begyndes aldeles patriarchalsk · idyllisk, saa Ingen ahnede det før pludselig hiint
Not7:26 k Sands; den yppigste ofte meest · idyllisk; den Udsvævende ofte meest moralsk; Tvivleren
EE1, s. 28 Sands, den Yppigste ofte mest · idyllisk; den Udsvævende ofte mest moralsk; den
SLV, s. 32 des frister Sommeraftenen det · Idylliske frem, qvæger selv et higende Sind med
Papir 434 idt). Stille, eensformige, · idylliske Liv. Landlige Uskyld. Der boer Hyrden,
NB29:36 t Bestialske. Thi naar hiin · idylliske Livs-Nydelse ikke kommer i Forhold til
NB12:99.a Ualmindelige er den næsten · idylliske Objektivitet, idyllisk at forvexle sig
KM, s. 14 il Klarhed komne Kraft, og det · Idylliske pleier at være fremherskende. Det er
NB29:79 e-Peter accompagnerer dette · idylliske Vrøvl, og faaer 3 Snese Æg for hvert
EE2, s. 36 l, tiltrods for det i Sandhed · Idylliske, der findes i den, det vil Du vel indrømme
LA, s. 34 fortaber sig med hende i det · Idylliske; skrider langsomt episk fortællende frem,
NB2:143 og Kaffe-Slapperage. ( Man kunde · idyllisk-romantisk udføre den Scene, naar Drengen i gl.
Not3:18 geistring, end den, et blot · idyllisk-rørende Sujet fordrede. / /
BI, s. 240 t den eneste Straf, han kunde · idømme sig selv, var en Mulct, fordi, dersom han
LP, s. 34 deres ufortrødne Vandring, · idømmer dem en arbitrair Straf, skjærer Næse
CT, s. 123 ter at give Forklaringen, den · idømmer ham Dag fra Dag Falskmaals Bøderne strengere
JJ:45 undes mig den Naade strax at blive · idømt den ( i Forhold til Tilfældet) høieste
BI, s. 145 m ligesaa latterligt, Melitus · idømt en Pengebøde. Det er derfor og kun en
OiA, s. 10 leie den Tabende altid bliver · idømt Processens Omkostninger. Kun det vil jeg
TS, s. 63 der taltes til, mig – og · ieetvæk – mig, der taltes om. Ih langtfra
Papir 458.b or Vei til Evigheden standses · ieetvæk af det controllerende Spørgsmaal om
NB11:179 en Overbeviisning være, · ieetvæk at repetere Grundene. Hvilen, den absolute
NB18:50 gen, men Feilen er Accenten · ieetvæk falder forkeert: paa det at udgrunde og
NB25:87 hang over deres Hoved, fordi det · ieetvæk gik paa Liv og Død, fordi Alt var Begivenhed
NB22:74 v: som just Dag-Pressen, der saa · ieetvæk har raabt paa, at » Regjeringen«
NB23:7 mmelse som det Absurde gaaer · ieetvæk imellem. / Men den skjødesløse Behandling
NB16:58 m ham. / Saaledes vakler Danmark · ieetvæk mellem Selvforgudelse og Selvforagt. /
NB18:50 tighed, saa falder Accenten · ieetvæk paa rette Sted, paa Existentsen. /
SFV, s. 46 lver for et saadant Angreb, · ieetvæk raaber: det er Ingenting, og Feigheden,
NB21:151.a lger altsaa ikke, at et Msk. · ieetvæk skal holde dette ud; men Meningen er kun,
NB35:18 t, Noget i Munden, naar man · ieetvæk skal praktisere mod Vrøvl. Imidlertid
TNS, s. 147 ns Ordinations-Tale, hvor han · ieetvæk slaaer om sig med at vidne, at være
NB26:67 komme til at gaae, naar det · ieetvæk stilles saaledes for hende: det at ville
NB4:159 ive vred paa mig, fordi jeg · ieetvæk takker ham, at han har gjort og gjør,
NB23:7 aaledes, hvorledes kan Du da · ieetvæk tale om, at man skal erfare Troen, da man
TS, s. 63 ette Du skal gjøre, Du skal · ieetvæk under Læsningen sige til Dig selv: det
NB26:68 at han blev Dig til Byrde, · ieetvæk vil Du føle Tilskyndelse til at udtrykke
DS, s. 215 rdring! Sandt, den knuser mig · ieetvæk, eller den rejicerer mig, den matter mig
KKS, s. 96 Skuespillerindes Liv / II. / · Ieg tænker mig altsaa en Skuespillerinde
Brev 68 ørste, Du ei bliver vred, · ifald / Jeg følger her mit indre Sandheds
OiA, s. 8 ret Theater-Directionen det, · ifald den ellers vilde have haft det, for om
AE, s. 487 vige Erindren derved bevaret, · ifald den Existerende skulde være ifærd
BI, s. 116 bebreide os og lee ad os, og · ifald den kunde tale, at ville sige: I ere dog
AA:18 eg da observere dem en Smule, · ifald der ellers virkelig skulde gives nogle
Brev 263 Du fliehen &c.« · ifald det ellers er tilladt at tale tydsk. Endnu
Brev 3 n, og jeg har tænkt paa Tholuch, · ifald det ikke maatte synes alt for ubeskeden
SLV, s. 51 sige, han har godt assureret, · ifald han ellers nogetsteds kan faae assureret;
NB17:71 e ind paa den Sag igjen, og · ifald han var villig til at tage mod Raison og
BOA, s. 187 han dog vel neppe. Vil han da · ifald hine Ord og den i dem indeholdte Lære
EE2, s. 161 sentlig forskjellig fra Din, · ifald jeg ellers kan tale om denne; thi Din er
Brev 97 hodus, hic salta. / Din / S. K. / · Ifald jeg ikke skulde see Dig i disse Dage, saa
BI, note e Svar og gjøre dem kortere, · ifald jeg skal følge Dig. Cfr. Gorgias ( Heise
NB14:44.c s Adskilligt i Journalerne fra · ifior ( 48) og iaar ( 49), vel ogsaa i ældre.
NB10:39 Bestemmelse, reist til Udlandet · ifior Foraar, havde jeg vel aldrig oplevet at
NB20:18 Side nogle Bemærkninger, som · ifior laae i Bibelfoderalet, der staaer i Pulten,
NB10:38 skrevet Fastelavns-Mandag. · Ifior paa den Dag besluttede jeg, at udgive christelige
NB14:30 g gjennemgik og gjennemtænkte · ifior Sommer angaaende ligefrem Meddelelse, har
NB13:37 paa det Punct, hvor jeg var · ifior Sommer, den intensiv-rigeste Tid, jeg har
Papir 368:12 Mængde i Journalerne fra · ifior Sommer. / Capitel III / ethisk-religieus
Brev 37 g det glæder mig. » · Ifior ved samme Tid skrev De et Brev til mig
NB11:125 t, aldrig saa bestemt, som · ifior, da jeg havde solgt Huset og tjent Lidt
NB13:37 som min Productivitet havde · ifior, naaede jeg da ogsaa at opfatte hele Forfatterskabet
NB10:200 mig, Alt hvad jeg forstod · ifior, om hvorledes Gud har ført mig just til
Brev 192 fæste megen Lid dertil. · Ifjor begyndte Felttoget heldigt for os, men
NB10:200 g godt, at jeg ikke reiste · ifjor Foraar, og maaskee var blevet adspredt
Papir 425 om, især, vistnok, i den fra · ifjor Foraar. / Til / » Lidelses-Historien«
Not15:4.a I de senere Journaler, dem fra · ifjor og iaar, findes hist og her en enkelt Bemærkning
Brev 57 Skole, og dog var han endnu · ifjor saa livlig og havde Interesse for alt med
EE1, s. 398 Theatret i Dresden saae jeg · ifjor Sommer en Skuespillerinde, der lignede
SLV, s. 12 even en 10 Aar gammel, da jeg · ifjor Sommer tænkte paa at lade ham begynde
SLV, s. 175 istents som Sø. / Det var · ifjor Sommer, at jeg i Helsingøer traf sammen
BI, note jeg er ingen Statsmand. Da det · ifjor tilfaldt mig at sidde i Raadet, fordi min
Brev 316 rste Stykke, M. S. blev · ifjor ved denne Tid anonymt indsendt og i Sommer
OTA, s. 298 om det er den samme, der var · ifjor, ja det veed Ingen; Ingen kjender den, og
IC, s. 121 for » hvad man spiste · ifjor, men endnu ikke har betalt«, eller
DD:208 r, antage at Verden begyndte · ifjor, og ikke med os, m: H:, høitideligholde
Brev 192 være mindre heldige end · ifjor. – Det, der meget bidrager til at
Not4:36 uger at troe og at erkjende · iflæng, og forstaaer derved den aandelige Besiddelse
NB11:193 kridt i modsat Retning, var jeg · iforgaars ( Løverdag) hos Madvig, men traf ham
NB16:37 er Efterretning om, at den siden · iforgaars bestaaende Regjering er styrtet ved et
Brev 135 g, jeg kan ikke sige igaar ell. · iforgaars da jeg intet: idag har til Udgangspunkt.
NB17:57 , at den og den Gang, igaar ell. · iforgaars da var man saa nær efter at det var
SLV, s. 359 ikken. Intet Hammerslag. / / · Iforgaars gik Passiaren ufortrødent som altid.
Brev 33 16 April / Kjære Onkel! / Da De · iforgaars glædede mig med Deres Besøg, glemte
SLV, s. 313 gen gaae stille af. Igaar og · iforgaars har jeg talt med min Ven, der er meget
Brev 180 / d. 23 April 1846. / Allerede · iforgaars havde jeg bestemt medfølgende lille
Brev 304.1 nok! Jeg befrygtede virkelig · iforgaars og igaar, at jeg paa Grund af Omstændighederne
Brev 304.2 nok! Jeg befrygtede virkelig · iforgaars og igaar, at jeg paa Grund af Omstændighederne
Brev 297 for den venlige Hilsen, De · iforgaars sendte mig med min Broder. / Deres /
NB14:120 . Og saaledes i alle Forhold. / · Iforgaars spadserede jeg med Nielsen. Det var sidste
AE, note vilken enhver Privat-Docent fra · iforgaars tydeligt og bestemt finder rigelig Plads.
2T44, s. 210 . Det skete ikke igaar eller · iforgaars, at vi skulle være tilrede med vor Bistand
Brev 273 ndte jeg virkelig at bruge · iforgaars, da jeg syntes at befinde mig lidt bedre
IC, s. 165 k, ikke ere sagte igaar eller · iforgaars, men for 1800 Aar siden, da han den Fornedrede
Oi9, s. 381 anden, saa igjen den Du havde · iforgaars, og saa igjen en ny paa Fredag; vær Piat,
EE:183.c var ikke mod mig som igaar ell. · iforgaars. / / / Hvad denne ærede Forfatter skriver
BA, s. 363 ere Modsætning end den var · iforveien – alt dette har ikke sin Plads i
AE, s. 410 vidst Opløsningen een Dag · iforveien – den Forskjel er da ikke stor.«
NB4:122 ae i en Samtale med mig, Aftenen · iforveien – næste Dag er han selv Mini
Brev 272 o: D:, der gjerne udkomme Aaret · iforveien – saaledes ender det vel med, at
3T44, s. 251 nner om hvad dog Gud veed · iforveien ( Mth. VII, 7), saa er det ogsaa en hedensk
Papir 460 dog heldigere, thi jeg har · iforveien absolveret Latter-Prøvens store Philosophicum.
NB24:74 re mig. / Jeg leed saare meget · iforveien af al mulig Anstrengelse, som altid naar
Papir 4:1 r var bleven dræbt 30 Aar · iforveien af Antonius. / Luc: 11, 39. ? Skulde dette
IC, s. 196 r han i Høiheden, hvor han · iforveien allerede var, men hvad ikke kunde sees
AeV, s. 79 tulant. Han begynder længe · iforveien at gaae omkring og gratulere og indsamle
LF, s. 44 skilles fra den Elskede, efter · iforveien at have lidt baade Det og Det. O, det er
LF, s. 44 vnen, den maa dog visne, efter · iforveien at have lidt baade Det og Det. Og Fuglen,
NB30:126 den det at slaae ihjel ved · iforveien at knæle for Alteret. / Ved Vielsen
BI, s. 304 on zu Person. Men da der lidt · iforveien bemærkes, at Socrates bruger den samme
AA:14 Spørgsmaal veed den Christne da · iforveien Beskeed om, inden han har hørt dem,
EE2, s. 151 g gjort fri, ikke som var hun · iforveien bunden, men hun har med mig glædet sig
EE2, note , eller rettere, hvor længe · iforveien der skal kaldes paa ham, eller rettere,
NB14:81 falder det ham ind Aftenen · iforveien Du kunde tale Noget om Martensen og Søren
NB26:47 e i Forhold til en Ret, hvor der · iforveien er en Mængde Ingredientser blandede
NB36:3 t da ved den Tid, eller nogle Aar · iforveien er han selv, i Egenskab af Fader, i fuld
Not4:16 ighed, som en Usalighed er gaaet · iforveien for. Paa den anden Side forekommer der
NB11:118 den Forandring, at de faae Dage · iforveien forsagte og modløse Apostle, nu pludseligen
Papir 458 ndte, thi L. var mange Aar · iforveien ganske simplement begyndt med Begyndelsen,
BOA, s. 283 ger«, han som Aaret · iforveien haabede for Fremtiden at finde den passende
EE2, note , eller rettere, hvor længe · iforveien hans Arbeids-Værelse skal være opvarmet
NB4:119 har hjulpet mig ved at jeg · iforveien har indleveret Manuscriptet, saa her
NB26:33 e. / / Jeg fremtager det N. T. ( · iforveien har jeg forskaffet mig et nøiagtigere
LP, note ndighed, at Andersen Paginaet · iforveien har nævnet Silvio Pellico: le mie Prigioni.
Not13:55 enburg, hvad jeg flere Aar · iforveien har udtænkt faaer jeg nu Apparat til.
EE2, s. 265 fordi hendes Mand netop kort · iforveien havde faaet saadan et godt Levebrød.
NB21:121 e i Christendom. / / Dagen · iforveien havde jeg talt med Pauli, der havde sagt
AE, s. 86 er, der maaskee Øieblikket · iforveien havde rørt sig selv og Andre ved at
NB28:54 rof. Nielsen, som nogen Tid · iforveien havde søgt Tilnærmelse ( Herom findes
4T43, s. 125 re af, uden forsaavidt vi · iforveien ikke vare ukjendte dermed, at vi da maatte
BB:7 al Nydelse, efter en virkelig · iforveien indtraadt Tilfredsstillelse og Mættelse
BI, s. 74 æbe at opfatte den allerede · iforveien indviklede Opfattelse. Sige vi nu, at det,
NB:7 er blandt Andet, hvor længe · iforveien jeg har været opmærksom). Hvis jeg
EE1, s. 324 e interessant, naar man lidt · iforveien kunde see de Kræfter, hvis Fremtrædelse
EE2, s. 104 dagslivet, Noget, de længe · iforveien kunne glæde sig til, længe bag efter
4T43, s. 134 ved Mennesket, saa er det jo · iforveien ligegyldigt, og hverken det Gode eller
Not11:29 bekam sie, da den ikke var · iforveien men kom efter Haanden, han havde den ikke
Papir 247 e Pallas allerede længe · iforveien mistet sin Indflydelse. Allerede i Begyndelsen
NB2:247 en Ende ud, med den roer en Bod · iforveien og fastgjør – saa drages Skibet.
SLV, s. 312 vi. Hun havde seet mig lidt · iforveien og var saaledes forberedt, men muligen
3T43, s. 88 rette Skueplads, beredte Alt · iforveien til sin Modtagelse, for, skjønt beruset
4T44, s. 336 vaagnede op paa Baaren, ak, · iforveien var han endnu mere liig hiin Enkens Søn,
EE:81 tykke Vildt, og allerede flere Aar · iforveien veed, det og det Dyr skal skydes ad aare,
BOA, note Sangen smuk, om ogsaa han drak · iforveien« » skal et Iilbud frem, et tro Iilbud
EE:7 er at have seet hende længe · iforveien, at al Kjærlighed som al Erkjenden er
EE2, s. 218 re af Stykket, hvad de vidste · iforveien, at det er langt under deres Værdighed
G, s. 51 ev seer jeg, hvad jeg da vidste · iforveien, at han, som enhver melancholsk Natur, er
SLV, s. 330 at vide, hvad jeg da vidste · iforveien, at vi ere separerede. Er dette en Vielse?
DS, s. 176 ave. Berømt er han allerede · iforveien, beundrende seer man op til ham, beundrende
4T43, s. 119 erveiende ikke kjendte Ordet · iforveien, da var det ham jo altid gavnligt, at han
Brev 143 jeg havde gjort det Samme Dagen · iforveien, det er Modbilledet hertil. Men Friheden
AE, s. 159 ørgsmaal og Svar er aftalt · iforveien, eller som Den, der kommer i en Familie
G, s. 36 re Tider, ja selv Øieblikket · iforveien, ere aldeles som andre Mennesker, i samme
EE1, s. 379 un var yndig, det vidste jeg · iforveien, han betroede mig, at hun var meget ung,
NB28:54 jeg faaet det at vide Dagen · iforveien, havde jeg neppe skrevet til Bogtrykkeriet,
Not11:26 kelig, thi han er jo Herre · iforveien, hvorfor virkeliggjør han denne Mulighed?
OTA, s. 304 ikke Tid til at samle Rigdom · iforveien, ikke Tid til at overveie dette Spørgsmaal,
EE1, s. 381 unne see ham et langt Stykke · iforveien, ja vel endog hilse ham skjult af Jalousien.
Papir 590 mærke et Uveir længe · iforveien, lide maaskee allermeest af Angest og Uro
DS, s. 240 en, ja man er det jo allerede · iforveien, man fødes som Christen, snurrigt nok,
SLV, s. 240 vde jeg slet ikke kjendt dem · iforveien, med en saadan Primitivitet, at, hvis de
AA:12 e de hellige Høns og Katte · iforveien, men de ere derfor ogsaa parate til ligesom
EE2, s. 63 som om der var gaaet en Tvivl · iforveien, men det skeer umiddelbart. Det egentlige
EE2, s. 104 mt Tid, som man veed længe · iforveien, naar man ved Forberedelser idelig erindres
Papir 460 bsolveret Latterens Examen · iforveien, og dersom jeg ikke valgte – hvad
CT, s. 31 re betænkt paa nogen Udvei · iforveien, og naar saa Termins-Tiden er kommen og
AA:12 ning og havde den altsaa ikke · iforveien, og netop fordi han hengav sig til Djævelen,
EE1, s. 115 n ved at lade et Varsel gaae · iforveien, saa bliver dog denne Steen altid en dramatisk
EE1, s. 400 hende selv. Er det der ikke · iforveien, saa lægger jeg det først ind. /
OTA, s. 304 il at lægge en Penning op · iforveien, thi Begyndelsen er: først at søge
NB24:127 hvis der ellers var nogen · iforveien. / Anmeldelsen af mine to sidste Bøger.
4T43, s. 163 else, netop det, at den eies · iforveien. / Forsaavidt da et Menneske skal erhverve
NB6:40 or prædiker jeg helst om Tiden · iforveien. / Jo mere man beder, desto vissere at Ens
Papir 575 m den var øieblikkeligt · iforveien. / Saaledes med mig. Som Hunden fulgte dens
PMH, s. 87 n ikke aldeles Ukyndig vidste · iforveien. At Gjentagelsen ikke blot er for Contemplationen,
EE1, s. 282 om maatte være indøvet · iforveien. At kunne glemme beroer altid paa, hvorledes
EE1, s. 249 dem, det er afgjort længe · iforveien. Da Charles træder op som Rinville, finder
2T43, s. 27 usynlige Kamp, der var gaaet · iforveien. De bleve beundrede i Verden, fordi man
Not11:11 nden Betydning, var Id. Ph. det · iforveien. Den er nemlig System ved Methoden. /
Brev 189 s allem Denken zuvorkommt, gaae · iforveien. Du forstaaer formodl. ikke hvad jeg mener,
F, s. 479 elt, som endogsaa veed det lidt · iforveien. En Saadan maa ansees for en Lykkelig. Han
EE2, s. 186 deri, at de vare fortvivlede · iforveien. Forskjellen er blot den, at de ikke vidste
BA, s. 363 det, den bliver, var den ikke · iforveien. Fr. Baader har ofte nok protesteret mod
NB15:125 orsamling eller bestilles Dagen · iforveien. Hans Opgave skulde være at tælle
SLV, s. 164 a han har nok at bære paa · iforveien. Her ligger Tungsindets comiske Side; thi
FB, s. 203 iser, at han ikke havde talet · iforveien. Isaak gjør Abraham det Spørgsmaal,
Brev 84 ke veed og allerede længe · iforveien. Kan det lykkes Dig at vise nogen Forandring
LF, s. 33 øn, gik under Øieblikket · iforveien. Kun ubetinget Lydighed kan ubetinget nøiagtigt
KG, s. 277 vad de i en vis Forstand vare · iforveien. Men naar virkeligen En ved en Andens Hjælp
Papir 15 Forbindelse have fundet Sted · iforveien. Ogsaa i Kol: 1, 21. kan man finde det,
EE1, s. 260 ttet, da hun ikke vidste det · iforveien. Situationen er saa vanvittig, at man kan
NB12:99 n yndig Skov-Egn. Det har regnet · iforveien; Alt aander Friskhed og Vellugt; det synes
FB, s. 205 gen Forestilling gjøre mig · iforveien; efterat han har sagt det, kan jeg vel forstaae
F, s. 470 gjøre Anmeldelse flere Dage · iforveien; han render ikke Ærender for Systemet;
OTA, s. 305 t Andet, som kunde gjøres · iforveien; han veed, at selv om han gjorde det Foreskrevne
EE2, s. 76 g jeg vilde ikke eftersee dem · iforveien; jeg kan ikke lide at være forberedt
NB15:77 gt som andre videnskabelige · iforveien; men at han, jo mere han kom ind i Sagen,
BA, s. 386 or meget paa Vanskelighederne · iforveien; thi da kom man aldrig til at speculere.
EE1, s. 208 e mig? Vidste Du det da ikke · iforveien? Eller er det da ikke en Grund til at elske
TS, s. 99 hvorledes var deres Tilstand · iforveien? O, hvo har maattet lære saaledes, hvad
3T43, s. 72 yndens Mangfoldighed, at den · iforvejen har skjult den. / / En gammel Viismand
EE2, s. 64 ngstende Reflexion er gaaet · iforvejen; kun maa jeg bede Dig ikke at urgere dette
NB23:86 man – og imidlertid er jeg · ifærd at blive næsten ridicul i Kiøbhvn,
EE2, s. 134 g der ender man, eller den er · ifærd med at aabne sig, men bliver afbrudt. Men
KG, s. 221 ældet, saa er Kjerligheden · ifærd med at afmattes. / Kjerlighed opbygger
KG, s. 241 ter dette er Bedrageren igjen · ifærd med at bedrage sig selv for, forsaavidt
EE2, s. 94 g siger allermindst: I ere nu · ifærd med at begaae en Synd. Det er vistnok en
4T44, s. 334 efuldhed, da er han allerede · ifærd med at begynde den gode Strid. Trøsten
NB27:44 mme Minut, i samme Secund er han · ifærd med at begynde en ny Skyld – under
JC, s. 43 e der, hvor han tidligere var · ifærd med at begynde, at følge Spørgsmaalets
SLV, s. 264 den nærmest og allerede · ifærd med at betræde » Evighedens alvorlige
BI, s. 167 den om Meget, der først er · ifærd med at betræde den. I Anledning af,
PS, s. 248 anden Grund, saa fordi jeg er · ifærd med at bevise den; men idet jeg slipper
Papir 428 hen til Χstum: er han · ifærd med at blive Χsten, og saa forvandler
PS, s. 249 kjellige synes det at være · ifærd med at blive aabenbart; men det er ikke
NB20:105 kal væsentligen være · ifærd med at blive Aand, og hvor Mange ere vel
F, s. 472 at troe, at jeg havde været · ifærd med at blive den forlorne Ægtemand.
KG, s. 118 beundret af Andre, at han er · ifærd med at blive deres Guds-Forhold farlig,
KG, s. 135 derved, at Din Kjerlighed er · ifærd med at blive en Fordring, som var der,
Papir 380:1 ae, at Kiøbh. egl. er · ifærd med at blive en Kjøbstad af Iver for
NB11:85 i Paulus er det allerede · ifærd med at blive en Lære. / Man tænke
AE, note ipso en maadelig Ironiker, og · ifærd med at blive en scurra. Men ogsaa i en
NB16:46 ieblik jeg var næsten · ifærd med at blive enig med mig selv dog at udgive:
F, s. 470 ærke paa sig selv, at man er · ifærd med at blive forelsket, Sjelen sødt
NB21:83 t, saa er han syg, og saa er han · ifærd med at blive i sørgelig Forstand en
SLV, s. 149 aa er han paa Afveie, han er · ifærd med at blive Kjender. / Naar man derfor
AE, s. 460 e, ja saa er han naturligviis · ifærd med at blive Masse. – Men af den
KG, s. 362 t forsvinde, den er næsten · ifærd med at blive Menneskene en Latterlighed.
CT, s. 213 eden. Thi Udødeligheden er · ifærd med at blive Menneskene en Slags Luxus,
SLV, s. 393 igefremt Indtryk. Her er han · ifærd med at blive normal, Aberrationen ligger
NB29:19 en eller anden Maade Christendom · ifærd med at blive officiel Χstd. /
AE, s. 413 dog vel er en Existerende, er · ifærd med at blive phantastisk: saaledes lader
EE2, s. 147 d Pligten; er Kjærligheden · ifærd med at blive saa blød, at den ikke kan
NB11:20 hittede paa, fordi jeg var · ifærd med at blive træt, og nu vilde til at
NB17:60 e være Samfundet der var · ifærd med at blive vanvittigt; han slutter, at
Brev 268 ing – nu er De atter · ifærd med at blive yngre; og jeg med Længsel
AE man ikke, og det er Christendommen · ifærd med at blive. Ellers er den rigtignok den
BI, note , er Mythen endnu til, og netop · ifærd med at bryde op og drage bort, løfter
AE, s. 230 han dog paa en Maade været · ifærd med at consolidere sig), og samler sig
Papir 460 er« er jo allerede · ifærd med at danne et lille Almdl. Naar
JJ:217 et Dyr, der ligger paa Overfladen · ifærd med at drukne. Først kaster han sig
KG, s. 95 mme denne Forstaaelse, han er · ifærd med at elske Næsten. Et Menneskes Liv
BI, note yde, at Verdens-Tanken atter er · ifærd med at emancipere sig fra Personlighedens
CT, s. 206 u vil, betro ham, hvad der er · ifærd med at faae den Magt over Dig, at Du, hvor
LA, s. 99 en forulykket Rytter, som var · ifærd med at falde af Hesten, der styrtede afsted
DD:92 ligesom jeg er gaaet i Sæng og · ifærd med at falde i Søvn, at der galer en
4T44, s. 332 af disse Bestemmelser er den · ifærd med at fjernes mere og mere, tilsidst bliver
IC, s. 111 Foregaaende sagde Den der var · ifærd med at forarges, Den der var standset ved
IC, s. 97 nder man, at et Bestaaende er · ifærd med at forgude sig selv, paa denne Commensurabilitet
NB34:12 lige ( som noget nær Alle ere · ifærd med at forhindre!) dette Frygtelige, at
AE, s. 393 get umiddelbart og forsaavidt · ifærd med at forholde sig absolut til de relative.
NB26:120 Liv – jeg var endnu · ifærd med at forlige mig med, at jeg maatte slippe
DD:208 e mig første Gang jeg var · ifærd med at forraade min Hemmelighed, ihvorvel
AE, s. 310 eløsheden, Objektiviteten, · ifærd med at forstyrres, fordi Virkeligheden
AA:9 forhen umaadelige Sø er nu godt · ifærd med at forsvinde. Igjennem Udløbet af
EE1, s. 323 ærelser. Jeg var allerede · ifærd med at fortryde mit Besøg, af Frygt
AE, note . At Speculationen i vor Tid er · ifærd med at forvirre Prædikeforedraget, er
NB31:36 gten nu i den Alder, at den er · ifærd med at fragaae Χstdommens høie
JJ:408 rdeligt i for et Msk, der er · ifærd med at frelse sig selv og nu seer en Anden
JC, s. 41 øvede det. / Han var atter · ifærd med at følge sin egen Tænkens Hang,
BI, s. 204 ctikens Grændse. Bestandig · ifærd med at føre Phænomenet op til Ideen
PS Usandheden, var han jo bestandigt · ifærd med at gaae bort fra Sandheden; ved i Øieblikket
PS, note vende sig om, da han netop var · ifærd med at gaae fra London. / Den propheterende
Papir 549 for det, men dette Tæppe er · ifærd med at gaae istykker, saa er der to Mænd,
3T44, s. 273 Maade strax fra Begyndelsen · ifærd med at gaae ned, eller i det mindste i
EE1, s. 318 m man staaer eller om man er · ifærd med at gaae op i Huset. Derimod er det
SFV, s. 46 Mening«. Danmark var · ifærd med at gaae op i Kjøbenhavn, og Kjøbenhavn
NB32:65 er. / Symptom. / / Naar Noget er · ifærd med at gaae ud eller er gaaet ud af Livet,
DD:208 edlemmer) ... da jeg just er · ifærd med at give en ganske kort Fremstilling
TTL, s. 400 er Forundringen og Ønsket · ifærd med at gjennemgaae sin Forsøgelse. Ofte
TS, s. 69 e Dig selv, at Du virkelig var · ifærd med at gjøre denne Bemærkning om
NB11:125 dselig maaskee som jeg var · ifærd med at gjøre det meest afgjørende
OTA, s. 196 , nu – da vi netop er · ifærd med at gjøre det Samme mod en Samtidig.
SLV, s. 374 allerbedst den Pige, der var · ifærd med at gjøre ham til Digter, thi Digterens
NB:107 rmening, at jeg som Forfatter var · ifærd med at gjøre Lykke, og derfor meente
NB27:88 / Jeg har virkelig været · ifærd med at gjøre Uret mod mig selv. Uden
NB2:112 sine egne Tanker, og forsaavidt · ifærd med at glemme Virkeligheden: at man da,
AE, s. 487 en Existerende skulde være · ifærd med at glemme. / Vil man sige, at en saadan
NB14:12 nk af Styrelsen, at jeg var · ifærd med at gribe feil, at jeg just skulle vove
SLV, s. 402 , som ovenfor sagt, allerede · ifærd med at helbredes, da han forlader hende,
NB22:62 naar han taler i en Forsamling) · ifærd med at henrives af den Fornemmelse, hvilken
NB30:50 den msklige Grusomhed jo er · ifærd med at hjælpe ham til at forstaae, at
AA:4 bet, bestaaende af 3 Personer, · ifærd med at holde Midaften. Af Meublementet
EE1, s. 94 Punkt, hvor Middelalderen er · ifærd med at hæve sig, hvor vi da ogsaa træffe
BOA, s. 126 ndforudsætning: saa er han · ifærd med at intendere at ville være en særlig
4T44, s. 293 ragtning seer let, at han er · ifærd med at klædes om og at iføres Høitidsdragten,
KG, s. 183 en, i samme Øieblik er han · ifærd med at komme ud af Gjelden, eller allerede
KG, s. 183 han, tællende og veiende, · ifærd med at komme ud af Gjelden, eller maaskee
KG, s. 186 rligheden ud af Gjelden eller · ifærd med at komme ud af Gjelden, og Sammenligningen
BI, s. 132 ucerede Legeme, er den idelig · ifærd med at liste sig ud af Legemet. Det Billede,
OTA, s. 327 . T. Dersom et Barn, der var · ifærd med at lære at gaae, kom grædende
AA:12 jeg kun bemærke, at jeg er · ifærd med at læse til theologisk Attestats,
NB12:105 t just da jeg har været · ifærd med at mindske min existentielle Fart qua
NB10:200 saa var jeg et Øieblik · ifærd med at misforstaae mig selv. Jeg syntes
BI, s. 176 n. / Men idet jeg saaledes er · ifærd med at muliggjøre denne Misforstaaelse,
LA, note tiden høirøstet, ja endog · ifærd med at offentliggjøre Cabinettets Hemmelighed
LA, note med hvem hun selv coquetterer), · ifærd med at omfavne og kysse Tjenestepigen.
BOA, s. 175 e førend Aabenbaringen var · ifærd med at opdage den samme Tanke, som blev
BOA, s. 283 r den rette, da han jo nu er · ifærd med at opfatte denne sin Tilstand som Moment
NB21:61 vi lægge Dem, der just nu ere · ifærd med at opføre Dandsen ( Dem, der nu
AE, s. 555 objektive og gaae videre vare · ifærd med at opgive at være Christne. Da i
AE, s. 37 Kraft af noget Beviis, var han · ifærd med at opgive Troen. Kommer det nogensinde
AE, s. 275 comisk Indtryk, fordi han er · ifærd med at ophøre at være Menneske. Medens
LA, s. 76 klageligt, thi det er snarere · ifærd med at ophøre, fordi de ikke væsentligen
EE1, s. 141 uden dengang, da Staten var · ifærd med at opløse sig? Og har ikke vor Tid
EE1, s. 323 l en Dames Arm, der just var · ifærd med at præsentere Thee om. Et frygteligt
EE2, s. 247 ar valgt sig selv, saa er han · ifærd med at realisere sig selv, men da han frit
F, s. 482 mistænkelig, der » er · ifærd med at skrive en Bog,« ind i Tønden
FF:175 gen ind, at lade en Mand, der var · ifærd med at skulle døe, sige til Døden
Not15:9 rugt, saa vare vi vel endnu · ifærd med at slaae op. Forsaavidt kan det være
BOA, s. 208 rhed tør antage, at han er · ifærd med at snurre ud og skal til at sige Amen
JJ:426 e Gud der er nu igjen En, der var · ifærd med at springe i Stranden, men dog forinden
DJ, note a, Alt er Don Juan imod; han er · ifærd med at standses og første Gang i sit
JJ:383 Landeveien, hvert Øieblik · ifærd med at styrte af, raabende om Bistand,
SLV, s. 314 det Øieblik, han alt var · ifærd med at styrte sig over sit Bytte, følte
Brev 85 hæve Forlovelsen, var jo · ifærd med at svinde bort som et Phantom og jeg
NB23:69 thi ellers vil han vel være · ifærd med at sætte ny Charakteer-Handling
AE, s. 556 r. Det at være Christen er · ifærd med at tabe Lidenskabens Interesse og dog
AE, s. 205 m i ham, saa seer han, han er · ifærd med at tabe Troen, ligesom en Pige, naar
BOA, s. 264 Nat, i dette Øieblik, er · ifærd med at tilintetgjøre ham; saa yderligt
IC, s. 111 vad enten man nu virkelig var · ifærd med at troe, at han var Gud, eller man
NB13:79 2) Da man nu i denne Tid er · ifærd med at trække min Pseudonym ( Climacus)
EE2, s. 76 ammel adelig Slægt, der er · ifærd med at uddøe, der er kun to Repræsentanter
AE, s. 546 iis for, at Christendommen er · ifærd med at uddøe; thi det man vil, er, man
AA:2 gte jeg Gurre Slot, hvor man nu er · ifærd med at udgrave Ruinerne. Slottet selv (
LA, s. 64 Ex. en formel Færdighed er · ifærd med at udvikle sig til Formløshed, netop
NB32:51 efter, om man ikke her var · ifærd med at vende hele Forholdet om ved at gjøre
NB20:57 vil hjælpes, maa være · ifærd med at ville afdøe fra Verden. Saa hjælpes
JC, s. 41 top at ende der, hvor han var · ifærd med at ville begynde, førend han fik
AE, s. 92 lsen spotter over ham, der er · ifærd med at ville blive reen objektiv. /
EE1, s. 109 leveret en Don Juan, der er · ifærd med at ville falde ind under Bestemmelsen
G, s. 24 tændte en Cigar og var just · ifærd med at ville følge Skjebnens Vink og
2T44, s. 195 foregribe, hvad Du netop er · ifærd med at ville gjøre, eller den kommer
NB27:88 Forstands Udvikling der er · ifærd med at ville identificere det at være
EE1, s. 160 et Moment af sit Liv, hun er · ifærd med at ville leve ganske aandeligt, Noget,
CT, s. 148 og iagt; det er jo som var Du · ifærd med at ville tabe noget Timeligt paa en
NB16:46 Punkt, at jeg var næsten · ifærd med at ville udgive, saa maatte jeg tilbage.
IC, s. 126 nen er paa gale Veie, det er, · ifærd med at ville vove Noget, at ville offre
F, s. 471 icielle Tilstaaelse, at jeg var · ifærd med at ville være Forfatter. Havde hendes
JJ:427 vor Tid er allerede hver Individ · ifærd med at være for meget reflekteret til
BOA, s. 174 Mag: Adler, hvorledes han var · ifærd med et Arbeide, som han vilde have kaldet
Oi2, s. 159 oget Beviis, men vel endog er · ifærd med fra at være en historisk Sandhed
CT, s. 213 Tider, hvor man næsten er · ifærd med frækt at lade det staae hen som
KG, s. 173 lige Kjerlighed er bestandigt · ifærd med ligesom at flyve bort efter, eller
SLV, s. 98 g, medens Umiddelbarheden er · ifærd med ligesom ganske at ville standse i et
CT, s. 122 k, thi den Lidende er jo just · ifærd med næsten at fortvivle om Haabet (
DD:208 te Vaaben. / W. Jeg var just · ifærd med paa Opfordring af en medlidende Djævel