S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
FB, s. 161 i har tilladt sig uden videre · istedenfor » Tro« at substituere det
BOA, s. 259 bortforklarer en Aabenbaring · istedenfor aabenbart at benægte den. Kun den overordentlige
KG, s. 170 hed, Tvesindethed, Undvigelse · istedenfor Aabenhed, Bestemthed, Tilhold, blot det
KG, s. 124 mmeligt forstaaet, dersom han · istedenfor af Kjerlighed at være Verdens Lærer
AE, s. 547 vil man lade Veemod træde · istedenfor Afgjørelse. Deri ligger nemlig det Veemodige
LA, s. 11 ene som den andens Anklager, · istedenfor afsides at anklage sig selv og finde Forstaaelsen.
NB:187 men naar vi saa komme udenfor! / · Istedenfor al denne Prædiken om høie Dyder,
G, s. 19 nderlighed. Frembring bestandig · istedenfor al Elskovens Lyst en vis vammel quasi-Elskov,
JJ:442 er til at afhandle det lærd. / · Istedenfor alt det Høittravende om Videnskabens
3T44, s. 248 er, vælger Savnets Smerte · istedenfor Angerens Bedrøvelse. Hvis saa er, da
JJ:489 Israel: at han bærer sit Folk, · istedenfor at Afgudsdyrkerne maa bære deres Afguder.
Brev 40 narrer mig Pennen i Haanden. · Istedenfor at aflægge et Besøg i Byen, bliver
Brev 40 gjen vil sige o: s: v:. Kort, · istedenfor at afsende Brevet, bliver der i Anledning
KG, s. 53 g Brug, en Brøde, fordi han · istedenfor at agte Christendommen, stjæler et kosteligt
LA, s. 59 l være fælles for Alle, · istedenfor at Alle skulle gaae af Veien for den unge
JJ:292 r den nemmeste af alle Attituder, · istedenfor at Alvor er den yderste Reflexions fineste
SLV, s. 447 nen en positiv Pligtlære, · istedenfor at Angeren er det Ethiskes høieste Gjerning
BOA, s. 167 ristenheden. Sæt Feuerbach · istedenfor at angribe Christendommen, var gaaet underfundigere
NB2:143 at Forældre og Lærere · istedenfor at arbeide for Alvor forsikkre hinanden,
CT, s. 33 e end Dyret. Ja, at trælle! · Istedenfor at arbeide for det daglige Brød, hvad
TTL, s. 461 g drømmer om Tal i Natten, · istedenfor at arbeide om Dagen. Den, der betragter
BOA, s. 283 n Tilstand i en Spænding, · istedenfor at arbeide sig ud af den. Ja, saaledes
CT, s. 33 Bekymringen er at blive riig. · Istedenfor at bede om det daglige Brød at trælle
OTA, s. 300 er hørt, at et Menneske, · istedenfor at bede om Mildhed, har sagt, o tael blot
KG, s. 98 , da man tog Feil af Veien og · istedenfor at begynde paa Arbeidet svingede udenom
OTA, s. 260 r, hvis Trøst ikke hidser · istedenfor at berolige. / Til saadanne Lærere henviser
Brev 17 mere paa mit Instrument, ak, · istedenfor at beskadige de gamle Strenge. See, vil
TTL, s. 431 t tale saaledes til Elskende; · istedenfor at beundre og lovprise, ja med Ærbødighed
AE, s. 555 fveie, saa han bliver Lærd · istedenfor at blive Christen, og i de fleste Tilfælde
AE, s. 555 este Tilfælde halvstuderet · istedenfor at blive Christen; thi Afgjørelsen ligger
EE2, s. 309 aae Alt med, og da ender med, · istedenfor at blive et ualmindeligt Menneske, at blive
OTA, s. 391 ig, at Veien bliver trangere · istedenfor at blive lettere. Naar et Menneske er kommen
TTL, s. 434 og mere duelig til at vrage, · istedenfor at blive mere og mere skjønsom. Og naar
BOA, s. 282 vitet interessant, idet han, · istedenfor at blive sig selv klar ved sin Produktivitet,
NB:50.a ingen er denne: at Christenheden · istedenfor at blive sig sin Stridbarhed bevidst, gjør
BOA, s. 293 nske keed af Livet, naar man · istedenfor at blive til Noget i Verden, skal sinke
BOA, s. 226 sin Forfatter-Virksomhed, ved · istedenfor at blive ved at trænge frem med en Kaldets
AE, s. 514 farelse ved Dyd og Hellighed, · istedenfor at blive ydmygere og ydmygere, ligefrem
EE2, s. 274 raften paa at skjule Smerten, · istedenfor at bruge den til at bære og beseire
BOA, s. 258 og forsigtigere af Mag: A., · istedenfor at brænde Manuscripterne, at udvise
AE, s. 512 Høiere i Tiden efter sig, · istedenfor at Christendommen er en Existents-Meddelelse,
AE, s. 338 rigtigt ligger i at forstaae, · istedenfor at Christendommen væsentligen forholder
AE, s. 322 unne forklare det Simplere. / · Istedenfor at den abstrakte Tænkning har den Opgave,
AE, s. 338 Forhold til det at forstaae, · istedenfor at den ganske rigtigt er Maximum, naar
NB:121 mpet intellectuelt med Tvivlen, · istedenfor at der skal kjæmpes ethisk med Oprøret.
AE, s. 546 en til en skjøn Erindring, · istedenfor at det at blive Christen er det meest Afgjørende
AE, note r det Latterlige som et Noget, · istedenfor at det Comiske er et Forhold, Modsigelsens
SLV, s. 434 En til at lade det være, · istedenfor at det Eneste, han kan gjøre, er at
KG, s. 120 mme, hvad Lovens Fordring er, · istedenfor at det er Gud, saa Den, der glemmer det,
FB, s. 161 s gaaet videre, langt videre, · istedenfor at det er omvendt, at han ikke er kommen
AE, s. 328 op ved Hjælp af Beundring. · Istedenfor at det ethiske og det religieuse Forbillede
OTA, s. 285 bede derom for at faae det, · istedenfor at det skulde takke for, at det havde det:
NB:123 se naar man taler om den Enkelte, · istedenfor at dette just er den absolute Humanitet
4T43, s. 138 t saa lystelig, at Du kunde, · istedenfor at dømme aandeligen, begjere et Kjendetegn
FB, s. 160 d et Menneske elsker Kafferne · istedenfor at elske sin Næste. / Dersom nu det
KG, s. 28 , hvis Du elsker ved at adlyde · istedenfor at elske ved at negte Ønskets Opfyldelse.
BOA, s. 242 en meget uegentlig Forstand. · Istedenfor at en Forfatter ellers maa ønske og
AE, s. 441 samme Haab og det samme Mod ( · istedenfor at en religieus Tale bør lægges omvendt
AE, s. 382 dette Arbeide med Alts Ende, · istedenfor at Enden paa dette Arbeide höchstens
AE, s. 351 Dialektiske ophæve hiint, · istedenfor at ene begge i Existentsens Samtidighed,
BOA, s. 101 sentligen Lærende. – · Istedenfor at enhver Forfatter skal være ( hvad
KG, s. 119 or han kommer til at begynde, · istedenfor at Enhver skulde begynde med Begyndelsen?
BOA, s. 279 sindelse, at gjøre Skole, · istedenfor at erhverve qvalitativ Respekt for hvad
SLV, s. 19 elv til Nar – og husker · istedenfor at erindre og som en Følge deraf glemmer
SLV, s. 19 som en Følge deraf glemmer · istedenfor at erindre, thi hvad der huskes det glemmes
4T44, s. 380 ar det ikke en Seier, at han · istedenfor at faae en Forklaring af Gud, blev forklaret
SLV, s. 432 r Taleren her? Han bedrager. · Istedenfor at faae ham ud i Faren, hjælper han
Papir 458.b pørgsmaal om Gjerningerne, · istedenfor at faae Lov til at vandre afsted som var
OTA, s. 348 be Modet, han vilde maaskee, · istedenfor at falde i Striden, synke under Lidelsen.
SLV, s. 149 iet saae feil og beundrede · istedenfor at fatte Forelskelsens rette Udtryk, at
BOA, s. 245 re berettiget til at vente, · istedenfor at finde Besindelsens Frugt: enten Oplysning
NB2:193 de sig saaledes med Mskene, · istedenfor at fjerne dem fra sig, og sjeldent blive
NB2:52 bliver Forholdet forandret. · Istedenfor at fordre Menneskenes Beundring ( hvad
FB, s. 164 rdelige, ender med at savle · istedenfor at forfærde – den Lære er det
JJ:183 beklage, at denne Forfatter · istedenfor at forfølge de fortræffelige Tanker,
LA, s. 76 i et Spil passe paa hinanden, · istedenfor at forholde sig til hinanden, tæller,
AE, s. 336 an forklarer den, at man ikke · istedenfor at forklare Christendommen selv finder
KG, s. 340 ,« opgiver nye Gaader · istedenfor at forklare de opgivne. Nei, gaae der ud
BOA, s. 177 rved, at man vedgaaer, at man · istedenfor at forklare det Omspurgte taler om noget
KG, s. 293 nefaldende forøger Skylden · istedenfor at formindske den. Kun Kjerlighed har –
LA, s. 49 Forskjellen er væsentlig. · Istedenfor at fornemme Forelskelsen som et Kald fra
AE, s. 127 g derom. Og naar et Menneske, · istedenfor at forsage Bekymringen og rive sig ud af
KG, s. 159 saa » Kunsten« · istedenfor at forskjønne os Livet kræsent blot
AE, s. 507 nligner sig med en Eenfoldig, · istedenfor at forstaae, at den samme Opgave er for
AE, s. 264 piller i sine egne Klæder. · Istedenfor at Forstandigheden og Ungdommens høiere
EE1, s. 276 nkes noget Kjedsommeligere. · Istedenfor at forøge Gjælden, vil man afbetale
NB2:174 paa denne afskyelige Omvendthed: · istedenfor at frygte Gud, og hvis det behøves at
OTA, s. 148 an svinger hen til det Store, · istedenfor at føres til det Gode. Vel er nemlig
G, s. 84 e jeg finde mig i, at mit Liv, · istedenfor at gaae frem, blev staaende in pausa. Maaskee
Brev 36 for mig kun Eet at gjøre: · istedenfor at gaae hjem at gaae igjen. /
BOA, s. 295 let kan forbittre Menneskene · istedenfor at gavne. Nei Mag A. virker ved sit Liv,
Papir 340:15 aa gjorde det Uret, ved · istedenfor at give de Lidende et Vederlag at give
BOA, s. 265 inge dem ud paa Strømmen, · istedenfor at give dem sig selv hen til en Forlystelse
OTA, s. 359 Skjønhed for et Menneske, · istedenfor at give ham Fart til at stræbe, bedaarer
AE, s. 299 let ikke tage sig ud. – · Istedenfor at give Idealismen Ret, men vel at mærke
AE, s. 209 relsens Øieblik klikker · istedenfor at give Ild, saa lidet er Gud tjent med
BOA, s. 289 svare ja, i den Grad, at han · istedenfor at gjøres opmærksom paa Svaret, er
OTA, s. 158 den lærte ham altsaa, · istedenfor at glemme Gud i Lastens Hvirvel ( sørgelige
JJ:149 igangne og suge ny Sorg ud deraf, · istedenfor at glæde Dig til, at Din Befrielses
OTA, s. 267 sætte sig i Liliens Sted, · istedenfor at glæde sig ved dens Deilighed og glæde
KG, s. 17 Fordærveligste, naar Nogen, · istedenfor at glædes ved Kjerligheden i dens Aabenbarelser,
BOA, s. 222 xamen og skulde overhøres, · istedenfor at han er den, hvem al Magt er given i
BA, s. 460 rugte sin Kraft til at danne, · istedenfor at han nu kan bruge al sin Kraft mod Virkeligheden.
BOA, s. 278 ger til en Pause; det at han · istedenfor at handle i Kraft af denne Anskuelse, continuerer
EE1, s. 311 nder sig paa Agurkesalat. · Istedenfor at have Besindighed nok til at nyde hendes
KG, s. 164 gsaa en betydelig Forandring: · istedenfor at have en Fordring at indkræve at faae
TTL, s. 418 æk og formastelig nok til, · istedenfor at have Medfølelse med dette jordiske
KG, s. 213 ggeligt, om det lykkes Nogen, · istedenfor at have travlt med at gjøre nye Opdagelser,
FB, s. 189 troer, at Pigen er Heltinden, · istedenfor at Havmanden er det. Havmanden kan da ikke
KG, s. 234 a det Taabelige: at troe Alt; · istedenfor at hele Eftertrykket ligger paa, at det
LA, s. 70 præstere det Samme. Kort, · istedenfor at hente Styrkelse i Skjønsomhed og
AE, s. 299 en i Forhold til Tænkning; · istedenfor at henvise Virkeligheden til det Ethiske,
BOA, s. 265 des gjør Skade, idet han, · istedenfor at hjælpe Andre ud i Afgjørelserne,
LA, s. 87 e rigtigt Individerne fra sig · istedenfor at hjælpe dem. Den, der i det virkelige
SLV, s. 410 ligesom det at svømme, og · istedenfor at hjælpe Een i Land skal Taleren hjælpe
4T44, s. 339 mer til at ligge ham i Veien · istedenfor at hjælpe ham frem. Det er stolt at
JJ:383 i, men at gjøre Veddemaal · istedenfor at hjælpe! / Bevægelse; Gjentagelse;
SLV, s. 319 forkynde denne Paaholdenhed, · istedenfor at holde paa mig selv. Thi hvert Menneske
SLV, s. 329 n ene ønskede at være, · istedenfor at holde Pigen i Priis, medens hun ungdommeligt
AE, s. 201 soren end Paradoxet, saa han, · istedenfor at hæve Paradoxet, selv blev en betænkelig
AE, s. 498 , og hvorfor continuerer han, · istedenfor at indhente det Forspildte, om muligt ved
CT, s. 23 vende Sagen saaledes, at han, · istedenfor at irettesætte vor maadelige Christendom,
G, s. 69 gjøre hende til Virkelighed, · istedenfor at jeg i andet Fald beholder hende i en
4T43, s. 132 ndhed med Bekymring, at lide · istedenfor at juble over drømte Seire, saa vil
KG, s. 159 n af os var værd at elske, · istedenfor at Kjerligheden jo just skulde kjendes
OTA, s. 302 vel en Undskyldning, at han · istedenfor at kjøbe det Høieste har kjøbt
PS, s. 217 slutte, at den ene Sprøite · istedenfor at kjøre til Brandstedet har flankeret
PS, s. 232 es Nogen, at vi spilde Tiden, · istedenfor at komme til Afgjørelsen, saa er denne
KG, s. 371 tænkt, om Høvidsmanden, · istedenfor at komme troende til ham, var kommen til
BOA, s. 284 en? Ih, naturligt fordi han, · istedenfor at komme ud af det Forkeerte, giver sig
BOA, s. 172 en advarende Forfærdelse. · Istedenfor at kunne hjælpe os Andre er han snarere
Papir 349-2.b et ogsaa en Anden Side, thi · istedenfor at lade sig imponere af at den Anden havde
SLV, s. 46 der. Men see, de begynde med, · istedenfor at leve for hinanden, at leve for Slægten,
AE, s. 349 l det at blive Christen), der · istedenfor at ligne de almindelige Indledninger –
LA, s. 102 nheds kortsynede Opfindsomhed · istedenfor at lystre Guddommens Ordre, den vrede,
EE2, s. 64 af, før de begynde derpaa, · istedenfor at lære dem at leve. Og havde man endda
KG, s. 129 lære hvad det er at elske, · istedenfor at lære det af dem, saa ville de maaskee
EE2, s. 295 ke til at være Mænd, og · istedenfor at lære dette ville de fordærve Qvinden,
OTA, s. 350 Ak, man maa vel sige, at · istedenfor at lære Noget, behøver ethvert Menneske
PS, s. 237 n virkelig skyldte ham Noget, · istedenfor at Læreren skulde forhjælpe ham til
KG, s. 373 r sig til det andet Menneske, · istedenfor at man i Alt forholder sig til Gud. –
KG, s. 153 Fortrolighed et Uudsigeligt, · istedenfor at man skulde troe, at Fortrolighed var
AE, s. 212 n, at man ophører at troe, · istedenfor at man skulde troe, at Frugten blev, at
OTA, s. 186 gjøre lige lidt; lader os · istedenfor at mangfoldiggjøre Enkelthederne, eenfoldiggjøre
AE, s. 164 a gjør jeg Nar af Gud, thi · istedenfor at mit Forhold til Gud skulde betyde, at
NB2:220.1 det, et mægtigere Menneske, · istedenfor at Msket først forholder sig til Gud
EE2, s. 298 æstens Side og sagde Amen, · istedenfor at nu en Klokker bræger det. Tænk
AE, s. 98 il mange græske Tænkere · istedenfor at nævne deres Navn, kan nævne deres
NB3:28 muntre sine ægte Børn, · istedenfor at offre disse i en Afgudsdyrkelse
PS, s. 275 danne to Arter af det Mulige, · istedenfor at opdage at hans første Sætning
Papir 366:3 nde sig naar en Opdrager · istedenfor at opdrage underviser som i Viden. Det
JJ:146 dt i Verden, i det Timelige, · istedenfor at opgive dette for at gribe det Evige.
AE, s. 465 en opbyggelig Eftersætning · istedenfor at opgive Forsætningen. Naar det nu
KG, s. 164 at faae en Pligt at opfylde, · istedenfor at overfare en Verden at tage ligesom en
OTA, s. 390 at overveie, nu arbeider han · istedenfor at overveie, nu rykker han forkeert i Tømmerne,
KG, s. 147 søgt at vise, hvo han var, · istedenfor at paatage sig en ringe Tjeners Skikkelse,
SLV, s. 11 naadigen op, om en Bogbinder, · istedenfor at passe sin Næringsvei, blander sig
BOA, s. 261 erne nogle religieuse Optrin · istedenfor at prædike ɔ: de bringe atter det
NB4:59 , og prædike En længere ud, · istedenfor at prædike En tilbage. / Jeg har s
BA, s. 318 ndenfor en tidligere Begynden. · Istedenfor at præsupponere en tidligere Begynden,
NB2:209 et er enigt med ham – · istedenfor at Publikum i sig selv er Nonsens. Og saaledes
NB:92 selv. Ak, saa omvendt er det: · istedenfor at Religieusitet dreier sig om, at hver
KG, s. 188 rtigt rider Rytteren træt, · istedenfor at Rytteren skulde kunne, hvis det behøvedes,
PS, s. 288 vorved Du fandt Leilighed til · istedenfor at samtykke eller misbillige mit Forslag,
JJ:311 arklædet, eller saae en Mangel · istedenfor at see Altarklædet? Hun fandt sin ubetalelige
OTA, s. 121 r saae feil og saae en Mangel · istedenfor at see paa Klædets Betydning. Thi den
EE1, s. 373 / Er det Synd af mig, at jeg · istedenfor at see paa Præsten, fæster mit Øie
NB4:134 den til, man skyder den Gjenvei, · istedenfor at seire lidende, vil man strax
NB4:84 lder sig selv ved Navn ( Carl fE) · istedenfor at sige » jeg«. Individualiteten
EE1, s. 285 med. Naar derfor Vedkommende · istedenfor at sige for evig, sagde: til Paaske, eller
Papir 369 nt, da det nærer den. / · Istedenfor at sige om den moderne Tids Uredelighed
AE, s. 383 egynde paa denne Abstraheren. · Istedenfor at sige, at Identitets-Principet ophæver
KG, s. 273 eles meningsløs Maade, thi · istedenfor at sige, at jeg har gjort ham afhængig
NB4:72 ller sig mange Aar o: s: v:, · istedenfor at sige, kan Du ikke holde det ud idag.
SLV, s. 18 g Nemme, slet ikke Erindring. · Istedenfor at sige: Alderdommen glemmer ikke hvad
Not12:10 et Moment af det Metaphysiske, · istedenfor at skjende leer man. / Curtius Oversættelse
SLV, s. 55 rates ikke valgte dette Parti · istedenfor at skjendes med Xantippe, nu det forstaaer
BOA, note anske ligefrem at give sig selv, · istedenfor at skjule sig selv og digterisk gjengive
NB:70 Blikket bort fra det Vigtige, · istedenfor at skjænke mig hele Physiologien og
NB2:143 ( ad modum bag Klosterets Mure) · istedenfor at Skolen nu er en Gjennem-Gang ( Per-Madsens
KG, s. 183 anske som enhver anden Gjeld, · istedenfor at som Æres-Gjeld har den Egenskab,
OTA, s. 139 heden var da her af det Onde; · istedenfor at spilde Talens mange Øieblikke paa
OTA, s. 397 ngselen bereder selv Veien, · istedenfor at spærre. Men er dette ikke glædeligt!
KG, s. 90 derfor først og fremmest ( · istedenfor at spørge, hvilken Stilling der er ham
AE, s. 299 es ved at give efter for den; · istedenfor at standse Kants Misviisning, der bragte
OTA, s. 188 gesom hvis Tempelrøveren, · istedenfor at stjæle de hellige Kar, gik hen til
NB:83 tive Usynlighed, men i dets Sted ( · istedenfor at styrte sammen at høre op som Sphinx
CT, s. 26 . Men saa er jo Fuglen fattig? · Istedenfor at svare, ville vi spørge: er Fuglen
OTA, s. 267 lille Fugl var en slem Fugl; · istedenfor at sætte sig i Liliens Sted, istedenfor
BOA, s. 267 eriler sig med Produktivitet · istedenfor at søge Ro og Dannelse og Optugtelse
4T44, s. 321 ilket kun altfor ofte skeer, · istedenfor at søge Veiledning i den tilbudne Trøst,
AE, s. 161 ørgsmaal Nonsens, saa man, · istedenfor at søge yderligere Beviser, snarere
OTA, s. 380 aaer den Prøvede, at han, · istedenfor at tale med Andre, maa tale med sig selv
JJ:387 rsalismen, at den Lidende fE · istedenfor at tale om sig selv taler om et Msk. i
KG, s. 159 en kan være elskværdig, · istedenfor at tale om, hvorledes Kjerligheden skal
BOA, s. 279 alitativ Afgjørelse, kort · istedenfor at tie og handle og arbeide – bliver
BOA, s. 101 aa mene, at man bespiser ham; · istedenfor at tie, fordi han alene gjør Anskriget,
3T44, s. 252 maal« ( 1 Tim. I, 4) · istedenfor at tilveiebringe Svar. Man sammenkalder
BOA, s. 121 xion for ofte griber feil og, · istedenfor at tjene i den Omsætning der sætter
LA, s. 88 ære enig med sig selv, til · istedenfor at tælle og tælle, at finde Hvilen
BA, s. 389 n være for Forestillingen, · istedenfor at tænke den. Men selv herved bærer
KG, s. 21 ende paa sin egen Sorg – · istedenfor at tænke paa den Fattiges, maaskee søgende
KG, s. 170 r høimodigt af Dig, om Du, · istedenfor at tænke paa Hevn, vendte Dit Øie
KG, s. 42 heden sig selv ved denne Gift, · istedenfor at udsondre den, da fremkommer Iversygen,
KG, s. 234 Streg over Kjerligheden ( ak, · istedenfor at understrege den!), og saa lægger
CT, s. 22 til at lovprise den Christne ( · istedenfor at undervise), eller til spottende at dømme
BOA, s. 159 lent vovet det Yderste. / Men · istedenfor at urgere dette Begreb af Samtidighed,
OTA, s. 428 andret sig saaledes, at han, · istedenfor at vedkjende sig en stridende Anskuelse
KG, s. 191 adan Tale vildlede en Yngling · istedenfor at veilede ham, fordi Talen udelader, hvad
OTA, s. 195 jo mere den Stræbende, · istedenfor at ville det Evige, er beslægtet med
KG, s. 21 ng ved at give Almisse – · istedenfor at ville lindre Armoden: saa Kjerlighedsgjerningen
SLV, s. 351 dning for mig og lære mig · istedenfor at ville lykønske mig selv til og lyksaliggjøre
NB:17 ig ad med de dumme Msker, der · istedenfor at ville lære Noget af Een eller lære
SLV, s. 115 tte sig Een som den Elskede, · istedenfor at ville overtage den Elskede, saa kan
CT, s. 33 t er Gud man skal bede om det. · Istedenfor at ville være, hvad man er, fattig,
4T43, s. 172 bmanden var det, hvis han · istedenfor at vinde Erkjendelsen vandt Taalmodigheden.
3T44, s. 262 n ny Byrde man paatager sig, · istedenfor at være det evige Lægemiddel, der
KG, s. 138 u, for at blive ved Exemplet, · istedenfor at være en stakkels Arbeidskone, maaskee
LA, s. 24 ng, jeg taler om; er ikke jeg · istedenfor at være et eenligt Menneske, der som
AE, s. 350 tive Spring, og man er narret · istedenfor at være hjulpen. Men dette at Indledningen
AE, s. 398 dseende af, at det Religieuse · istedenfor at være ligeligt for Alle og være
AE, s. 526 den mythiserende Stræben. · Istedenfor at være opmærksom paa, at der er
BOA, s. 282 kle Bevidsthed om, at han nu · istedenfor at være produktiv, burde gjøre noget
JC, s. 58 blot er i Momentet. Om Verden · istedenfor at være Skjønheden var lutter ligestore,
AE, s. 306 sin Grund i, at Tænkningen · istedenfor at være tjenende ved at tænke Noget,
AE e Christenheden mod Tyrken – · istedenfor at værge om Troen i sig mod det Sandsebedrag
KG, s. 99 gter, og lægge en Skifting · istedenfor Barnet. Og ved Begyndelsens store, men
LA, s. 62 iglivet, tvær Udholdenhed, · istedenfor Begeistring en snaksom Erfarings Forstandighed.
NB:150 men at spatiere ell Citation. fE · istedenfor Begrebet: Næsten skrives nu Begrebet
KG, s. 170 blot det at finde Pjattethed · istedenfor besindig Overskuelse: ak, hvor vanskeligt
KG, s. 137 ndelig, som hvis et Menneske, · istedenfor Blod i sine Aarer havde hiin guddommelige
Papir 449 dgave af msklig Fornemhed, · istedenfor christelig Hensynsløshed, den fineste
Papir 449 kabs fineste Hensyn-Tagen, · istedenfor christelig Ueensartethed med denne Verden
Papir 449 istelige det Kunstneriske; · istedenfor christelig Værdighed anbringer han den
AE, s. 544 at en Mand lærer Hedenskab · istedenfor Christendom, men der er noget comisk i,
BOA, s. 95 re og vanskeligere, fordi der · istedenfor Conclusionens Afgjørende indtræder
PS, s. 279 t. ( En Manifestations Theori · istedenfor Constructionen skuffer ved første Øiekast,
KG, s. 35 endog vil sætte Slægten · istedenfor de Enkelte, gjøre Slægten til Modtageren
EE1, s. 282 eus' s betænkelige Gaver; · istedenfor de Udødeliges Forudvidenhed gav han
4T44, s. 351 em gæster den Forandrede. · Istedenfor den af Beslutningen paatænkte stadige
EE2, s. 143 t ret grelt, saa viser Du os, · istedenfor den Concertmester-Stav, hvis Bevægelser
SLV, note br. kunde der godt have staaet · istedenfor den dialektiske Vidtløftighed disse
NB:69 orhold til det Onde, kan maaskee ( · istedenfor den Distinktion at Gud bevirker det Gode
FB, s. 123 pheus med en luftig Skikkelse · istedenfor den Elskede, bedrog ham, fordi han var
AE, s. 316 et, og i det Høieste faaet · istedenfor den et Surrogat, der forvexler det Verdenshistoriske
AE, s. 318 enes, er i at existere. / Ved · istedenfor den existentielle Samtidighed ( som Opgave)
OTA, s. 176 maaskee tøver Hjælpen; · istedenfor den kommer der en Lidende til ham, som
G, s. 44 vde faaet en graameleret Frakke · istedenfor den lysegrønne, der var min Vemods Længsel,
BA, s. 322 greb, forstyrret, og man faaer · istedenfor den sande Stemnings Udholdenhed, de usande
PS, s. 283 g med det Historiske, han har · istedenfor den Sandsens og Erkjendelsens Umiddelbarhed
LA, s. 66 fordi der ikke blev handlet. · Istedenfor den tause ordknappe Afgjørelses Gudebarn
LP, s. 22 derfor end paa et enkelt Sted · istedenfor den ægte religieuse, aprioriske Genialitæt
NB2:113 . Jeg har derfor betænkt · istedenfor denne forcerede Reisen, som dog er en Overanstrengelse,
NB6:71 ene fik at vide hvor god han var. · Istedenfor denne hedenske Tanke med at undgaae Skinnet
NB30:112.a et ganske anderledes ud. / Og · istedenfor denne msklige Frimodighed fik man denne
BA, s. 407 forbifarende Øieblik. Men · istedenfor deraf at lære at gribe det Evige, lærer
Papir 449 Digteriske); han anbringer · istedenfor det afgjørende Christelige det Kunstneriske;
JJ:156 t sende Dem andre 2 ℳ 8 ß / · Istedenfor det Anlæg i » Gjentagelsen«
BOA, s. 194 ørste Standpunkt, idet han · istedenfor det at være kaldet ved en Aabenbaring
AE, note eden saa nær som muligt ved · istedenfor det forkortede Perspektiv tilnærmelsesviis
JC, s. 20 lhed som Græsset havde det. · Istedenfor det fyldte Rum fik han nu det tomme Rum,
LA, s. 85 have billigt paa anden Haand · istedenfor det Høieste, der kjøbes dyrt paa
3T43, s. 106 i Livet og tog det Udvortes · istedenfor det Indvortes, om hans Sjæl end paa
OTA, s. 370 vle om Gud, men om sig selv. · Istedenfor det Løgnagtige om at gjennemtænke
OTA nden er det som hvis et Menneske, · istedenfor det Naturlige, at bruge begge Øinene
BOA, s. 113 griber et glimrende Forvirret · istedenfor det Sande. Mag. Adler er en saadan Enkelt.
BOA ens Forespørgsel, substituerer · istedenfor dette Concrete det Almindelige og Ubestemte
FB, s. 171 rstaaelighedens Martyrium, og · istedenfor dette vælger man da bequemt nok Mesterskabets
G, s. 12 agttageren. Det er kun hvor der · istedenfor disse er en Tomhed, eller hvor de coquet
AE, s. 231 saaledes f. Ex. Speculationen · istedenfor docerende at foredrage de omnibus dubitandum
NB:83 ngsler som var dette Forklaringen, · istedenfor dog Forklaringen af denne Storhed og Deilighed
TTL, s. 400 ve visere, mon ogsaa Den, som · istedenfor Dumdristighedens Løb paa det Uvisse
AE, s. 367 rdi han vælger Lystens Vei · istedenfor Dydens, men han er en gal Vellystning,
AE, s. 132 en halv digterisk Forbauselse · istedenfor en ethisk Besindelse. Allerede for en Dommer
BA a bliver den en endelig Smaalighed · istedenfor en fri Uendelighed. Følgen deraf er,
AE, s. 517 kun lønnes med Utak og Tab · istedenfor en Magelighed, der vilde lønnes med
FB, s. 177 er,« og snoe sig selv · istedenfor en Oliegreen omkring hans Knæe ( cfr.
Papir 369 rende Tilintetgjørelse, · istedenfor en qvalitativ. I Forhold til en Tænkningens
BOA, s. 268 forstaaelse en Feiltagelse ( · istedenfor en stor Opdagelse) indeholder ingen Undskyldning
4T44, s. 349 , en Forfører og Bedrager · istedenfor en trofast Veileder. Vel er det nemlig
3T43, s. 75 er ombord paa det samme Skib · istedenfor en Ugudelig havde været en from Mand,
BOA, s. 183 og Ubestemt som Begeistring. · Istedenfor en ved en Aabenbaring Kaldet hvem en ny
AE, s. 231 er rettere, nu er Scenen der: · istedenfor en Verden af Mulighed, gjennemildnet af
LA, s. 88 selv og sit Guds-Forhold, til · istedenfor Enigheden med Publikum, der fortærer
2T43, s. 45 ne Tro i Dit Hjerte, da han · istedenfor et Ønske, der om det end formaaede Alt,
BA, s. 375 vidualiteten pludselig af, og · istedenfor ethisk at gjennemtrænge den, griber
BOA, s. 218 vil lystre men raisonere; og · istedenfor faae Menneskene i en Fart Apostelen forvandlet
4T44, s. 337 en ogsaa. Vi ville ei heller · istedenfor Farens sande Navne tale om Havet og Stormen
AE, s. 443 denne Skriften for Mennesker · istedenfor for Gud, denne hjertelige Meddelelse til
LA, s. 49 fortrædigende Dag fra Dag. · Istedenfor Forelskelsens seierrige erobrende Mod,
KG, s. 249 odsættes det andet Udtryk, · istedenfor forenet at udtrykke det Samme: i ethvert
LA, s. 76 Forholds-Yttringen i Munden, · istedenfor Forholdets resolute Hengivelse; thi det
OTA, s. 244 e Talen engang ved Din Grav, · istedenfor forsagt at mumle en Taksigelse frem, fordi
AE, s. 426 itz om Dagligstuen, fordi han · istedenfor fra Kirken og Søndagens abstrakte Forestilling
LP, s. 48 g til, at Andersen har maattet · istedenfor fra sit Digterstade at bestemme, hvad der
AE, s. 16 Undersøgelsen gaaer tilbage · istedenfor fremad – Skyldens evige Erindren
4T44, s. 339 gik det end stundom tilbage · istedenfor fremad, Beslutningen hjalp ham igjen lidt
AE At Undersøgelsen gaaer tilbage · istedenfor fremad. – Skyldens evige Erindren
AE at Undersøgelsen gaaer tilbage · istedenfor fremad. I § 1 blev Opgaven sat: at
TTL, s. 400 ne visere, mon ogsaa Den, som · istedenfor Fuglens Flugt vandt det Fiirføddedes
OTA, s. 275 arn, hvilket bliver straffet · istedenfor Fyrsten: saaledes har Talen ladet Alt gaae
BOA, s. 101 ligesom at give den Hungrige · istedenfor Føde hvad der pirrer Appetiten og saa
PS, note antage det Urimelige.« · Istedenfor ganske rolig at svare: » Høistærede,
BOA, s. 144 le: saa gjør det kun Skade · istedenfor Gavn. Den tjenende Reflexion vilde strax
LA, s. 62 og man sidder nu i det. · Istedenfor Glæde træder en vis tvivlende fornem
Papir 370 Ingenium indsaae det, men · istedenfor Gud tro at ville bringe Offeret indtil
NB:18 / / Sludder og Sladder og Vrøvl · istedenfor Handling er det dog Menneskene ville have,
LA, s. 51 s Eengangforalle maa træde · istedenfor Handling og en væsentlig Lidenskabs
KG, s. 103 et forud og giver et Løfte · istedenfor Handling; aldrig tilfredsstiller den sig
SLV, s. 211 e, at jeg bliver Selvhersker · istedenfor hendes Elskede, at jeg bliver hende overlegen
SLV, s. 211 jeg bliver Religionslærer · istedenfor hendes Elskede, at jeg bliver Selvhersker
KG, s. 164 ge ligesom en Verden paa sig, · istedenfor hidsigt at ville søge Beundringens lystelige
TTL, s. 398 ne visere, mon ogsaa Den, som · istedenfor hiin skjønne Fyldes Eenhed har vundet
LP, s. 24 teer et moralsk Tilsnit, at de · istedenfor hines klarede Besindighed udviklede stundom
LP, s. 24 havde den Vinkel som hine, fik · istedenfor hines religieuse Characteer et moralsk
NB:70 aber det rene ethiske Udtryk. · Istedenfor hungrigt at begynde at spise, istedenfor
BOA, s. 198 rordet til sine Prædikener · istedenfor hvad der staaer, havde skrevet: i et begeistret
AE, note er han en speculativ Philosoph, · istedenfor hvad han var, en existerende Tænker,
Brev 8 e 35rd ( ɔ: 17rd 3 ℳ.), · istedenfor hvilke der er beregnet Dig Halvdelen af
SLV, s. 431 eligieuse Udtryk: vor Herre, · istedenfor hvilket Een maaskee for at tale endnu religieusere
CT, s. 30 ningen har Armodens Bekymring. · Istedenfor i Armoden at være uden Bekymring er
LA, s. 80 tod Noget om sig selv, at han · istedenfor i Beundringens lykkelige, i Misundelsens
AE, s. 451 ste Menneske veed – ak, · istedenfor i den samme Tid og med den samme Flid muligen
LA, s. 74 ndigt fraliste det Betydning; · istedenfor i et Oprør culminerer den i at afmatte
AE, note ed ( altsaa i et falsk Medium) · istedenfor i Existents-Mediet, og Begyndelsen gjort
LA, s. 75 en paa Grund af Sammenholdet. · Istedenfor Inderlighedens Forhold indtræder et
Papir 370 l at udvikle sig extensivt · istedenfor intensivt. / Nu gjorde man i Europa den
BA, s. 350 om faaet sit første Bytte, · istedenfor Intet har den faaet et gaadefuldt Ord.
FB, s. 118 havde tilladt ham at offre den · istedenfor Isaak – da var han dragen hjem, Alt
EE1, s. 313 kan man kalde at fange Skyen · istedenfor Juno; hun er jo sluppen fra mig som Joseph
SLV, s. 245 dog ligesom at omfavne Skyen · istedenfor Juno; og det er tillige Utroskab mod hende.
LA, s. 11 var, der ikke forandrede sig. · Istedenfor Klage og Anklage og Mellemværende og
NB:70 forkeert Art Selvmodsigelse? · Istedenfor kort og godt at sige: det kan jeg ikke
F, s. 513 feil, tager ikke Liigskjorten · istedenfor Kroningsdragten. Skulde det ikke skee?
NB:70 hungrigt at begynde at spise, · istedenfor let bevæbnet og uden at generes af nogen
FB, s. 170 det afgjørende Øieblik, · istedenfor lidenskabelig Concentration, været fortabt
OTA, s. 408 med sammenpressede Læber, · istedenfor ligefrem at tale om Saligheden, ved paa
4T43, s. 127 ns Dag blev hørt i Verden · istedenfor Lovprisning og Velsignelse. Saa lad det
BOA, s. 218 Afstand fra Næsviisheder, · istedenfor maa Lærens Indhold og Form lade sig
BOA, s. 91 den Enkelte, forsaavidt han, · istedenfor maaskee at blive sig selv vigtig og min
AE, s. 517 tret vælge Anstrængelse · istedenfor Magelighed, ja en Anstrængelse, der
LA, s. 24 ng, er eo ipso en Modsigelse. · Istedenfor man ellers, dersom man da bekymrer sig
KG, s. 164 eden) at finde Virkeligheden, · istedenfor med aabent Øie ( ja, aabent eller stirrende
BOA, s. 112 jøres for at oplyse Noget) · istedenfor med Alvor at svare kort, det være nu:
AE, s. 365 bede og synge Psalmer – · istedenfor med at spille Kort i Klubben; thi skal
4T44, s. 364 erdslige Tankegang; vil han, · istedenfor med eet Skridt at begynde, søge ligesom
NB3:16 et. Griber han feil, saa han · istedenfor med Eminentsens Ophøiethed at sidde
AE, s. 481 ol, opfattet med Hukommelse ( · istedenfor med Evighedens Erindring), er een Skyld
3T44, s. 251 t arbeide med egne Hænder · istedenfor med Ønskets laante Kraft. Men Ønsket
Papir 366:2 ænke om vor Tid. / Overalt · istedenfor Mennesker phantastiske Abstraktioner. Bog-Verden
NB4:57 Konge, Keiser og Conferentsraader · istedenfor mod Mængden. Alt hvad Mængden gjør,
SLV, s. 379 ge Kjærlighed gik ud, man · istedenfor Modsætninger fik een Sort: den nogenlunde
LA, s. 102 en at gaae i Afgjørelsen ( · istedenfor negativt understøttende at hjælpe
BOA, s. 279 en dette gjør Adler ikke. · Istedenfor nemlig at give sig Tid, vinde Ro, at komme
FB, s. 170 krælling ikke kan udholde. · Istedenfor nemlig deraf at lære, at han ikke er
SLV, s. 437 s Forening med et Selvmord), · istedenfor nu at begge ere hjulpne. Romanlæsere
OTA, s. 181 r Veien), saa forandres Alt. · Istedenfor nu at beholde Overveielsen og Overslaget
BOA, s. 283 mmelser at slaae om sig med. · Istedenfor nu at besinde sig, overtager han, som det
OTA, s. 180 frem – at løbe til. · Istedenfor nu at holde Betragtningen hos sig og holde
OTA, s. 197 ad de maaskee ikke forstaae, · istedenfor nøisomme til selv at ville noget Evigt!
AE, s. 126 det verdenshistoriske Udfald, · istedenfor om det Væsentlige, det Inderste, Friheden,
PS, s. 300 kke saa vigtig, som hvis der, · istedenfor om Guden, var Tale om et Menneske. Juristerne
JJ:255 eg vil nu skrive Leilighedstaler, · istedenfor opbyggelige Taler. Brudetaler og Skriftetaler,
LA, note Godhed og Blødhed træder · istedenfor Opdragelse og Dannelse, og hvem Erindringen
TTL, s. 429 Ene Feilen hos den Anden, og · istedenfor Oprigtighedens Udvexling driver Misforstaaelsen
BOA, s. 108 at blive snaksom, dersom han · istedenfor ordknap, handlende at holde fast ved sit
JJ:311 ae feil og saae paa Perlesyningen · istedenfor paa Altarklædet, eller saae en Mangel
OTA, s. 121 feil og saae paa hendes Kunst · istedenfor paa Klædets Betydning, eller saae feil
SLV, s. 377 om i Virkeligheden Elskeren · istedenfor Pathos i Brystet havde en Spilledaase i
BA, s. 375 sig mod at føle deres egen · istedenfor Patientens, saaledes maa man her vogte
NB:157 » Piger og Dreng« · istedenfor Pige og Dreng. o: s: v: – Det virkelig
AE, note m i juridisk Tryghed, vilde hun · istedenfor pigeligen at længes gabe ægteskabeligen,
PS, s. 269 , kun at Du bruger singularis · istedenfor pluralis. Bibelordene ( thi det er Bibelord)
AE, s. 406 Børn, kommen en Bondepige · istedenfor Poesiens Elskelige) vil bevise det ved
NB:92 eie sig om at skrige høit, · istedenfor Religieusiteten netop dreier sig om den
KG, s. 180 Saa skulde Christendommen jo, · istedenfor saa spydigt at tale om de Retfærdige,
JJ:312 n ligger i Betragteren / .... For · istedenfor Samvittighed og Guds Aand at faae et Samfund
TTL, s. 393 ing for at faae den bort, for · istedenfor Samvittighed og Stilhed og Guds dømmende
BOA, s. 100 de af den ville forsørges, · istedenfor selv at arbeide og ernære sig selv ved
G, s. 83 ige: hele Bataillonen omkring, · istedenfor selv at gjøre omkring, hvilket her kan
NB2:66 til totalt at demoralisere. · Istedenfor selv at indsee og betænke, hvor lille
PS, s. 255 dvild over sig selv, og faaer · istedenfor Selvkundskab Syndsbevidsthed o. s. v.;
AE travlt med at anklage hele Verden · istedenfor sig selv. For den Troende er Forargelsen
2T44, s. 224 havde staaet ved hendes Side · istedenfor Simeon, dersom hun selv blot havde forventet
Papir 340:14 id om Guds Prædikamenter, · istedenfor simpelt at spørge den Indvendende om
OTA, s. 389 gen, saa bliver et Menneske, · istedenfor sin egen Herre, ustadig, tvivlraadig, vankelmodig,
NB35:40 at substituere en Straamand · istedenfor sin Person: men faktisk er det dog at gjøre
NB:70 ge hans fattige Forstandighed · istedenfor sin Riigdom? Eller mon ikke den unge Pige
OTA, s. 304 bedrages, der griber Skyggen · istedenfor Skikkelsen; dersom Timeligheden ikke bedrager
NB3:29 Talen var ligefrem efter Ordene, · istedenfor som de kloge og oplyste Χstne aa
KG, s. 252 ing, hvor Slutningen ikke er, · istedenfor som Den, der skriver efter en Andens Tilsigen,
BOA, s. 96 vide, hvor Byen snerper hen. · Istedenfor som Enkelt, Hver især, at blive enig
Not13:28 d sig for meget i Detaill, · istedenfor som Skeptikerne at holde sig ved de egl.
LA, s. 62 ende fornem Misfornøielse, · istedenfor Sorgen en vis seiglivet, tvær Udholdenhed,
KG, s. 83 nne Bedre blandt de Fornemme, · istedenfor stolt undflyende, skulde gaae med Gud ud
OTA, s. 197 le i Øieblikkets Tjeneste · istedenfor taalmodige til at ville noget Evigt; lader
AE, s. 43 anere, Uqvemsord og Magtsprog · istedenfor Tanker kan naturligviis kun, og naturligviis
OTA, s. 186 nde! Nu saa lader os derfor, · istedenfor til Forvirring og Adspredelse at mangfoldiggjøre
Papir 380:2 e mig anviste Kræfter · istedenfor til Poenitentse til at fuldkomme den mig
NB:70 sætter noget Formasteligt · istedenfor Troen og Umiddelbarheden, at man da absolut
2T43, s. 35 visning for vor Forventning, · istedenfor Troens Forvisning om, at vi troe. Den Troende
KG, s. 129 vivlede at holde sig til Gud, · istedenfor tryglende at tage Skade paa deres Sjele.
BOA, s. 111 aa det fordres af ham, at han · istedenfor tvetydigt at være aandrig i store Bøger,
AE, s. 126 edes let til selv existerende · istedenfor uendeligt at bekymre sig om det Ethiske,
BA, s. 350 ysten, da faaer man en Viden, · istedenfor Uvidenhed, thi Adam maa da have havt en
G, s. 16 fast ved at klamre sig til ham, · istedenfor ved at opgive ham, saa har hun en meget
Papir 365:20 et tilladt at vinde Msker. ( · istedenfor ved at støde dem fra sig at vinde dem
KG, s. 241 te i Sandhed at elske – · istedenfor ved at troe Alt at blive i Kjerligheden,
G, s. 14 nne, at han stod ved Slutningen · istedenfor ved Begyndelsen; men en saadan Feiltagelse
BOA, s. 280 nkeligt, naar et Menneske · istedenfor ved Beslutning og Handling at komme ud
KG, s. 38 ville elske hinanden for evig, · istedenfor ved Evigheden at tilsværge hinanden
Papir 421 tigere concentrerede den ( · istedenfor ved glædelige Tanker at lokke tilbage)
NB2:48 dde klynkende og see Tornen, · istedenfor ved Hjælp af Tornen at svinge sig høiere;
Papir 365-4.a » de Andre«, · istedenfor ved Primitivitet –) phantastiske
Papir 365-4.a at være Læser – · istedenfor ved Primitivitet, ligesom man nu bliver
AE, s. 136 storien, med det Forbigangne. · Istedenfor ved ret at være opmærksom paa sig
TTL, s. 417 mme og Indbildningsbilleder · istedenfor ved Skyld og Regnskab og Forsættets
OTA, s. 182 i Smaa-Ærinder, naar han · istedenfor ved Villien til det Gode at faae Farten
KG, s. 77 rdlivets dem negtede Fortrin, · istedenfor ydmygt at eftertragte det Christeliges
OTA, s. 303 at faae Gud sat udenfor, som · istedenfor ydmygt at tage til Takke med hvad Gud vil,
JJ:320 r uretfærdigt at mindes derom, · istedenfor ydmygt at takke for, om man er bedre nu.
TTL, s. 398 det Bedre, mon ogsaa Den, som · istedenfor Ønskets uvisse Rigdom vandt Middelmaadighedens
KG, s. 195 ltsaa maa vende sig to Gange, · istedenfor, at den blot menneskelige Selvfornegtelse
JC, s. 42 or den nu fik en positiv Form · istedenfor, at den ellers fik en negativ Form. Vel
OTA, s. 425 nhver nok gider have – · istedenfor, at den er Lidelsernes Hemmelighed, saa
KG, s. 161 og paa det at være elsket, · istedenfor, at den salige Gud er miskundelig, og derfor
KG, s. 191 ligt, kun Strid paa eet Sted, · istedenfor, at den sande christelige Strid altid er
KG, s. 302 kkun er et Forhold mellem To, · istedenfor, at der er et Forhold mellem Tre, som viist
OTA, s. 356 Guds Naade Din Fortjeneste, · istedenfor, at det er Gud, som giver baade at ville
OTA, s. 192 igger, som er i Forlegenhed; · istedenfor, at det er Menneskene, der trænge til
BA, s. 338 at eet Individ er Slægten, · istedenfor, at ethvert Individ er sig selv og Slægten.
2T43, s. 32 kkelige. Han taber sig selv, · istedenfor, at han maaskee ved at tie havde fundet
NB:14 t komme i Aande igjen – · istedenfor, at jeg kommer hjem med det heelt Gjennemtænkte,
JJ:362 ndholdet træde docerende frem, · istedenfor, at Piecen ved Formens Modsætning er
Papir 323:1 er Belønningen nær til, · istedenfor, at sige hvad Pligt er, uden at indlade
BOA, s. 245 n til hans 4 sidste Skrifter. · Istedenfor, hvad man, hvis han ikke forblev at være
PS, s. 300 en eller Den er troværdig, · istedenfor, om man selv har Troen, er en fortræffelig
AE, s. 327 r Fremstillingen en Fordring. · Istedenfor, som almindeligen gjøres, at fremstille
KG, s. 236 t Valg i Kraft af Kjerlighed. · Istedenfor, som Mistroiskheden gjør, at bruge sin
EE2, s. 36 er var istand til at sætte · istedenfor. En saadan Tid optog tillige Ægteskabet
NB7:69 ee seire og faae en Republik · istedet – men sligt Fjanterie er det Sandheden.
FF:74 erjordiske og lægge en Skifting · istedet ( det Naturlige mangler ikke, men den omhyggelige
Not4:24 paa eengang og hvor Bevidstheden · istedet derfor ( lige meget af hvilken Grund) alternerende
HCD, s. 177 efter, at lide for Læren, · istedet derfor at dyrke Gud ved » at bygge
CT, s. 213 ed Udødeligheden«: · istedet derfor at faae Sagen saaledes afgjort,
IC, s. 55 r han den sjeldne Gang saaes: · istedet derfor at være tilgængelig for Alle,
SFV, note ntlig Lykke i Verden o. s. v. · Istedet derfor blev jeg ( ogsaa tvungen) Spion.
BB:37 e Barndommen forklaret i sig, · istedet derfor ere forfaldne til » at være
TSA, s. 102 il lystre men raisonnere; og · istedet derfor faae Menneskene i en Fart Apostelen
CT, s. 185 skene, som gjøre Dig Uret, · istedet derfor faaer Du Uret, Du, just Du, den
FF:143 saaledes fE af Tænkefriheden; · istedet derfor fordrer man til Vederlag Yttringsfriheden.
G, s. 63 lge Exemplet, og denne Anden · istedet derfor gaaer hen til Trappen, stikker først
CC:12 ende prægnante Ordsprog og · istedet derfor ladet fremtræde en vis oratorisk
CT, s. 217 er bestemt) – naar man · istedet derfor vender sig bort fra den, vænner
Brev 268 Hippodromet af 1000 Msker, · istedet derfor vil det hedde: igaaraftes afholdtes
LF, s. 44 Ingenting at glæde sig ved, · istedet derfor vil jeg sige: hvis dette ikke er
BI, s. 325 ed og sætte en Virkelighed · istedet derfor, der ingen Virkelighed er; hvorfor
Papir 100 i mange Skrifter træder · istedet derfor. / d. 22. Nov. 1834. / /
NB23:37 r antiqveret. Man sætter · istedet for » Reformatoren« et ganske
NB18:62 Dette lod man sig gefalde, · istedet for at afsætte Præsidenten. /
Not11:31 der sætter Tilfældet · istedet for Forsynet. Atheisme staaer slet ikke
TS, s. 90 det Fortjenstlige« · istedet for Middelalderens Misforstaaelse, hvilken
NB31:20 rledes havde Alt været. / Men · istedet herfor stod der en Klogskab, som søgte
Not7:51 d / naar Forstandighed træder · istedet herfor, da tager man Skade paa Sjælen
NB8:68 tier for at sætte de juridiske · istedet var en Opfindelse af indbildsk og mistroisk
EE2, s. 30 røsten og hvad den har sat · istedet ville vi nu see. Man kan sige, at den har
SFV, s. 87 orresten det gamle Hedenske) · istedet, at det at være Menneske er som Exemplar
NB21:77 dogsaa sætter det Lavere · istedet, bruger Forbillederne forkeert, Intet gjør
BI, s. 121 nu see, at det han sætter · istedet, er ikke mindre ironisk. At Dyden kan læres
CT, s. 274 ynd« og satte Svaghed · istedet, ikke om det end efter den strengeste Sprogbrug
DS, s. 241 tænke over Christendommen · istedet, og ad den Vei meente man at blive Christen,
NB21:17 ( Sygdom, Fattigdom o: D:) · istedet, saa reduceret Χstd. til at lære
Not11:26 at sætte et andet Seyn · istedet. – Gud har i den pos: Ph. samme Indifferents
NB17:81 liver at gjøre noget Kunstigt · istedet. / Vanskeligheden, Faren for ham, ( det
NB7:18 t og Raisonementet sættes · istedet. Derfor lærer Χstd. ganske consequent,
EE2, s. 28 len ved det, Scribe sætter · istedet. Det er: » for evig«. Her
LP, s. 11 gt til at lægge en Skifting · istedet. Efter deslige mange Vanskeligheder var
EE2, s. 28 ghed, at sætte noget bedre · istedet. Først vil jeg dog angive Kjendetegnene
Brev 311 ra os og giver os en Steen · istedet. Man taler om den protestantiske Kirkes
NB20:88 an har faaet Slægten sat · istedet. Og derfor har man reent tabt Indtrykket
NB23:138 gsel bort og sætte Eensomhed · istedet.« / Lidt tidligere siger han: Verden selv
DS, s. 236 og der sættes noget Andet · istedet: at man bør finde sig i Livets Gjenvordigheder
NB15:59 aft i) bort og sætter overalt · istedet: det Vidunderlig-Deilige, det Deilige, det
NB17:102 , og sætter noget Andet · istedet: saaledes lyder det N. T. gjennem Videnskaben.
Oi5, s. 234 Paradoxet o. s. v., anbringer · istedet: Sandsynligheden, det Ligefremme ɔ:
FV, s. 24 esker skulle gaae ind paa den: · istedetderfor at fremstille den, hvad Sandhed er, som
EE1, s. 114 inge os til at glemme det og · istedetderfor at lade os see en Slagsbroder, en almindelig
NB22:34 , at der, hvor der skal handles, · istedetderfor bliver Plads for Veltalenhed. /
NB18:72 tlene og lide som de lede, at En · istedetderfor bliver Professor – hvori? Ja deri,
NB35:21 e Børn paa den Conto, at · istedetderfor er han jo selv forpligtet i Lydighed mod
NB21:29 igt i Prædikeforedraget, · istedetderfor har man opdynget denne Masse af Grunde
NB30:7 Charakteer af Efterfølgelse. / · Istedetderfor har Mskheden arrangeret det anderledes:
NB27:8 hvad et Msk. formaaer. / Men · istedetderfor have vi faaet » Naaden«
NB28:67 det saa interessant, at jeg · istedetderfor honoreres med Grin og Commerce. /
NB15:119 orligt! – om hele Verden: · istedetderfor kunde jeg fristes til engang at vende Talen
Papir 538 er tilbage med Χstd.: · istedetderfor maa fremtidigen Tilstaaelser anbringes,
TSA, s. 102 Afstand fra Næsviisheder, · istedetderfor maa Lærens Indhold og Form lade sig
NB23:107 e umiddelbart havde ved Aanden, · istedetderfor maae vi substituere det blot Msklige: Eftertanke,
NB19:35 dnu er saa langt tilbage – · istedetderfor snakker jeg bagvendt, og lader som var
NB34:29 ge den Lærende det Rette, men · istedetderfor tvinger han sig, holder taalmodigen ud
NB34:21 an vil finde sig deri. / Og · istedetderfor udbasunes Protestantismen som et Fremskridt
NB27:75 de at Krig var gaaet af Brug, og · istedetderfor var traadt: Diplomaternes Forhandlinger
NB21:24 han alligevel er Christen: · istedetderfor vender Præsten Forholdet om, og gjør
EOT, s. 269 om hun derved Gud nærmere, · istedetderfor ødsler hun – ja, det var Judas'
FV, note sin Stræben ved Sandsebedrag, · istedetderfor, hadende sig selv, at tage Sandsebedragene
Papir 521 Forskjel og dog skal det tjene · istedetderfor, omtrent som hvis det at flyve fE skulde