S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
EE2, s. 281 a lyder det smukkere: han har · istedetfor » Barndommens gyldne Sommerpære«
NB17:57 men nu kan man ikke – · istedetfor » strax« at troe, og troe,
Papir 180 Forvexling i Kn: W:, da han · istedetfor Χ, som han ikke kan male maler Venus.
NB23:197 til i det practiske Liv – · istedetfor Χstdom just er: at det skal i Virkelighed
Papir 15 med Koppe antage en Inversion · istedetfor ινα εν αγαπη
KK:7 r Modtagelsen. – / v. 9. · istedetfor ϰατα τον ϰαιϱον
NB19:44 en Forandring skete, at man · istedetfor σοϕοι fik ϕιλοσοϕοι,
Papir 15 ares i Almdl. som om det stod · istedetfor ὑμων. Winer bemærker,
NB31:61 storiske og Slægts-Kategorien · istedetfor – det Christelige – Idealitet
NB20:33 -Forbrydelse mod Χstd. · Istedetfor 1) at vidne 2) at bruge Myndighed 3) saa
Oi10, s. 416 er paa at faae 600 Tdr. Byg · istedetfor 300, saa er det maaskee mig, der her overseer
Brev 273 ed 3 Ugers Vand og Brød · istedetfor 4 ( Lægerne ere i Grunden nu de eneste
NB20:32 ei Dir abgeschieden drinnen. / / · Istedetfor : har Tersteegen Punctum, og saa to Linier
IC, s. 239 r dog Nicodemus en svag Mand; · istedetfor aabenlyst at slutte sig til Christus kommer
Papir 521 hristenhed.« / » · Istedetfor Aandens Gaver som var i den første Kirke,
NB13:67 gstaveligen kan leve af Guds Ord · istedetfor af Mad og Drikke. / O, men hvorledes kan
Papir 449 fuldeste Verdens-Dannelse, · istedetfor Afkald og Forsagelse en sjelden, sjelden
NB8:112 g, at han var Kjerlighed. / · Istedetfor al den Sludder om Mediationen, var det
NB32:48 Stiil. / / / Christenheden. / / · Istedetfor al den uforskammede Sludder, der –
NB15:119 om » Naaden«. / · Istedetfor al denne Præstesnak, og disse videnskabelige
NB32:48 re den, fordærve den: / · istedetfor al denne uforskammede Sludder er Sandheden
Not4:12 e vi ogsaa den Fordeel, at vi nu · istedetfor alene at beraabe os paa Morallovens Gyldighed,
NB23:70 rkjendelsen. / Stats-Theorier. / · Istedetfor alle disse Hypotheser om Statens Oprindelse
PCS, s. 127 orhold til Hr Phister – · istedetfor almindelig Tale der her ikke siger stort
NB17:7 ukt havde ikke det Hele været, · istedetfor alt Det, han har bragt op. / Han var begyndt
CT, s. 213 ngens Tapeter – og saa, · istedetfor alt Dette, istedetfor at passere en behagelig
NB36:14 ske, var det ikke muligt, at jeg · istedetfor Angrebet kunde blive det sidste Forsvar
NB19:35 snakker jeg igjen bagvendt. · Istedetfor anklagende at dømme mig selv og bede
NB13:77 ueret Talere Docenter o: D: · istedetfor Asketer. / Det er nu saa nemt at afvise
NB24:135 ten i Retning af at nyde Livet: · istedetfor at » Apostelen« er, ethisk,
NB36:13 erden til at løbe i Eet, · istedetfor at » Sandhedsvidne« netop
NB29:90 e paa lige Linie med Χstd., · istedetfor at Χstd. bruger den til Frastødet,
NB25:89 n Gang maatte lides – · istedetfor at Χstd. er Evighedens Examen. Thi
NB28:29 r forvirret hele Χstd. · Istedetfor at Χstd. skal betjenes som det ubetingede,
NB21:17.a rs« forstaaer Lidelse, · istedetfor at Χstus forstaaer Selvfornegtelses
IC, note baseret paa en Letfærdighed. · Istedetfor at afskrække og kalde til Orden ved
CT, s. 61 r noget Menneske. Han troer ( · istedetfor at agte paa den megen Tale om de Mange,
NB14:134 llos, Andre Pauli o: s: v: · istedetfor at Alle ere Χsti. / Overhovedet er
Brev 83 ist ikke saa let glemme Dig. · Istedetfor at alle Verdens Angreb har ladet mig uanfægtede,
Papir 136 staaelse af Bøgers Betydning. · Istedetfor at ansee dem for et nødvendigt Supplement
EE1, s. 21 en Ene overbeviser den Anden. · Istedetfor at Anskuelsen bør tale for sig, beriges
NB15:104 saadan Forfatter-Existents, og · istedetfor at anstrenge mig saa uhyre: skulde jeg
Papir 587 . Ja ganske vist, naar man · istedetfor at anvende al Tid og Flid gaaer og dovner,
Not1:9 Slægt og Art« · istedetfor at arrivere til Individualitætens Energie.
NB7:77 lle bede for sine Fjender – · istedetfor at bede dem om Naade. Der er Intet, der
CT, s. 212 ed hvad der følger af den. · Istedetfor at bede Dig om at skjenke den Opmærksomhed
NB22:86 espekt tabt. / Tag et Barn. · Istedetfor at befale det, at det i dette enkelte Tilfælde
NB31:61 rnes Løb den enkelte Slægt · istedetfor at begynde med det Nye Testamente, er begyndt
Papir 515 bærer sig saaledes ad, · istedetfor at behandle dem med Agtelse og Taknemlighed.
CT, s. 235 Talen sig, skuffer den ikke, · istedetfor at benytte Stedet og Øieblikket, enhver
Not9:1 anske i Analogie med Jorden, · istedetfor at betragte dem i og for sig, deres Eiendommelighed,
IC, s. 183 et med Følgerne af et Liv, · istedetfor at betænke, at et Menneske i ethvert
CT, s. 200 aa. Og saaledes i denne Tale; · istedetfor at bevise, at det er saa, at alle Ting
IC, s. 233 mulige Usandhed afstedkommet. · Istedetfor at blive » Fordringen« til
NB11:75 en besynderlig Feiltagelse, · istedetfor at blive brugt af en Syg, for hvem det
NB27:12 m hvorvidt det er klogt o: s: v: · Istedetfor at blive Charakteer opløses vi i en
CT, s. 94 er ingen Gud til – da, · istedetfor at blive Dig vigtig ved at bevise, at der
SD, s. 174 Glemsel at hele det, saa han · istedetfor at blive en Angrende, bliver sin egen Hæler.
EE1, s. 217 tet, idet den mister Haabet, · istedetfor at blive en erindrende Individualitet,
NB14:64 rgere, det er Lægerne blevne; · istedetfor at blive et andet Menneske ved Omvendelse
NB9:72 i denne Medlidenhed, saa han · istedetfor at blive Gud tro, slaaer af og bliver i
SLV, s. 107 for sin Sympathi, der altsaa · istedetfor at blive ham en Vederqvægelse, naar
NB11:98 Theologie revne, fordi den · istedetfor at blive hvad den er et beskedent Ligegyldigt
NB8:53 mpleste Klasse. Hvis Mynster · istedetfor at blive hvad han er maaskee ved Hjælp
NB13:64 man frygter for at blive udleet · istedetfor at blive ihjelslagen – og saa gaaer
NB29:95 refter var uheldig nok til, · istedetfor at blive Konge, at blive korsfæstet.
NB9:79.b ar det i en saa bevæget Tid, · istedetfor at blive mildt, skruer Prisen endnu engang
Papir 371:2 ler.« / Naar Alt · istedetfor at blive objektivt bliver personligt, saa
NB28:32 behøves – og saa, · istedetfor at blive selv Martyr, stifter han Partie
Not3:2 es Individualitet, saaledes at vi · istedetfor at blive stillet hen af Recenscenten paa
AE, s. 527 han vil ved en Misforstaaelse · istedetfor at bruge Analogien til fra den at bestemme
IC, s. 62 ynes at tilintetgjøre dem, · istedetfor at bruge dem, han giver dem ud, men han
NB30:70 sige man bruger Livet til, · istedetfor at bruge det til at komme til at troe,
Papir 254 r forsvunden, som lod Folk · istedetfor at bygge og boe blandt Mennesker søge
SD, s. 211 t gjøre som man selv vil, · istedetfor at bøie sig? Eller mon det vilde behage
NB32:134 aa beskjeftige Gud – · istedetfor at christeligt er Gud saaledes uendelig
IC, s. 48 noget Stort i Verden – · istedetfor at Christus frit vil være den Ringe,
NB15:7 Compagnie med Verdsligheden, · istedetfor at De især under saadanne Omstændigheder
NB26:5 afgive Misundelsens Modstand, og · istedetfor at deeltage – mene at skulle forholde
SD, s. 139 se et sjeldnere Phænomen, · istedetfor at den er det ganske Almindelige. Det er
IC de Gange havde været tilstede, · istedetfor at den er det i ethvert Øieblik. –
NB17:31 alde Χstd. en Lære, · istedetfor at den er en Existents-Meddelelse. /
NB32:128 rholdt sig til Udbredelse, · istedetfor at den er en guddommelig Sag, som forholder
NB25:89 en Slags Videnskab – · istedetfor at den er Evighedens Fordring og Forjættelse
Oi9, s. 376 e Christendommen beroligende, · istedetfor at den er i dybeste Grund opvækkende,
IC, s. 204 dhed i Betydning af Resultat, · istedetfor at den er Sandhed i Betydning af »
NB5:28 vexling, at Elskov er Kjerlighed, · istedetfor at den er Selvkjerlighed. / /
NB11:75 d Χstd. at gjøre – · istedetfor at den er Trøst for den Lidelse, for
DS, s. 191 l at forpligte Ens Liv – · istedetfor at den er Trøst, Trøst fE for dem,
NB25:50 i endelig Forstand et Historisk, · istedetfor at den i uendelig Forstand er det Ubetingede.
DS, s. 173 Retningen ind efter, beruser, · istedetfor at den just saaledes vilde gjøre det
NB25:110 t at være Verdens Salt, · istedetfor at den nu er rædsomt udvandet i disse
NB28:53 es over i Mskets Interesse, · istedetfor at den oprindelig er i Guds Interesse om
NB14:49 Afgjørelse een Gang for alle, · istedetfor at den skal forholde sig til en Stræben,
DS, s. 202 ngen knusende falder paa ham, · istedetfor at den ydmygende skulde trykke til Opløftelse
NB32:3 Slags moralsk Fortælling, · istedetfor at denne Frembringelse hører hjemme
NB14:96 asse paa, at vi ikke miste, · istedetfor at denne Glæde passer paa os, bevarer
SFV, s. 19 Mystificationen i og for sig, · istedetfor at denne skal have sin teleologiske Sandhed.
NB16:33.c en næsten tidløs Maade, · istedetfor at der bruges en umenneskelig lang Tid)
NB22:35 Fordringer ere ikke for os Alle. · Istedetfor at der kun skal være een Art Χstne,
NB13:31 ge et Ord. / Mit Liv er omvendt. · Istedetfor at der ordentligviis ell. for et Msk ligger
NB25:100 stne opkom. Det hjalp! · Istedetfor at der, christeligt, kun er een Fordring
AE, s. 291 affes Ungdommelighed tilveie. · Istedetfor at det at existere ethisk er Virkeligheden,
NB14:134 en er mere end Læreren, · istedetfor at det Christelige er det Paradoxe, at
EOT, s. 266 nneske skal være bekymret, · istedetfor at det der fordres er, at han skal være
CT, s. 113 nnem Dig, saa Du omkom i den, · istedetfor at det er Dig, der gaaer gjennem den. Det
NB24:20 r en Selvmodsigelse af Gud, · istedetfor at det er en Selvmodsigelse af Dig, da
NB6:44 elv, selvisk og vilkaarligt, · istedetfor at det er Guds Forholdet: saa længe
TS, s. 66 Objektivt, en Lære – · istedetfor at det er Guds Stemme, Du skal høre;
NB14:90.d mig, der lod R. N. i Stikken, · istedetfor at det er hans egen Kløgt, der straffer
NB30:16 e Historie i Tidens Løb, · istedetfor at det er hver Generations Examen, saa
NB24:111.a re det at forkynde Χstd, · istedetfor at det er Lidelse, til den meest raffinerede
CT, s. 215 e hen, om man vil antage den, · istedetfor at det er lige omvendt: enten Du vil eller
NB23:6 citere Bevægelsen – · istedetfor at det er min Opgave at fortære Reformatorerne.
SD, s. 229 er derpaa dette Abstraktum ( · istedetfor at det er mindre end Intet, mindre end
NB23:107 d, speculativ Intuition – · istedetfor at det er Myndighed. Og saa glemmes det,
EE1, s. 152 Stemning, der blev tilbage, · istedetfor at det forholder sig omvendt, at hun ud
NB28:38 Superlativ af det blot Msklige, · istedetfor at det Gudd. altid er i Omvendthed, paradox.
Papir 472 ænd og Rangspersoner – · istedetfor at det Hele maa vendes om, og dette med
DS, s. 185 iver Nydelse, Profit o: s: v:, · istedetfor at det i høieste Forstand gjælder
IC, s. 79 skal holde sig til Christus, · istedetfor at det i Kjerlighedens Sprog er Christus,
Brev 304.1 ligesom vil forcere mig, · istedetfor at det jo just var ved en saadan Leilighed
NB34:26 n, at Sligt er det Vigtige, · istedetfor at det just er dets Uvigtighed der gjør,
NB20:113 alle disse Smerter – · istedetfor at det just er uendelig af Kjerlighed.
NB22:89 ganske ligefrem et Gode, · istedetfor at det kun aandelig forstaaet er et Gode,
NB20:14 leminstants, for at herske. · Istedetfor at det lige omvendt er og skal være
NB29:102 ie med det nye Testamente, · istedetfor at det nye Testamente bestandigt forudsætter
NB17:56 som blev det saa lettere for En, · istedetfor at det saa blot bliver vanskeligere, ell.
Papir 460.d voren, den objektive Lære, · istedetfor at det sande Christelige er, at Personligheden
BN, s. 112 Perspektiv ind i Endeligheden, · istedetfor at det sande christelige Perspektiv er
NB13:48 an fandt Sligt i sin Orden, · istedetfor at det var en Skandale hver Dag den var
NB16:32 egl. først Begyndelsen, · istedetfor at det, hvad der ligger i Begrebet Frelse
NB9:72 i Enten – Eller fanger A ( · istedetfor at docere og formane at bringe ham en Yngling
Papir 454 Mskene bort fra Χstd. · istedetfor at drage dem til den. Der maa lempes i
IC, s. 78 opfundet, saa Christendommen, · istedetfor at drage Menneskene til det Himmelske,
IC, s. 185 rager til sig. – At han · istedetfor at drage til sig skulde advare, er jo dog
OTA, s. 182 ner han derimod, at Villien, · istedetfor at drive Alt, selv er Noget, der skal slæbes
NB31:69 fjendtligt vendte mod Dig, · istedetfor at Du ved at slaae af kunde have det saa
NB31:60 delige Χstd) er: at tilbede · istedetfor at efterfølge. / Allerede Apostelen
IC, s. 237 Sædelige, at ville beundre · istedetfor at efterligne, det er ikke de slette Menneskers,
NB21:83 man egoistisk elskede sig selv, · istedetfor at elske Idealet og hade sig selv, elske
BI, s. 108 dorsk og indolent Qvietisme, · istedetfor at en Trichotomi strax vilde see dem i
NB6:70 ig selv, og ende i sig selv, · istedetfor at ende i Tilbedelsen. Men det gjør
NB36:31 holder ham i søvnløs Uro, · istedetfor at Endeligheden dysser ned i Nydelse. /
IC, s. 115 at Christenheden er Christus. · Istedetfor at enhver Generation har at begynde forfra
NB21:21 re vi skal blot dømme – · istedetfor at enhver Levende er ved at leve til Examen,
NB20:49 nappe Tid og det knebne Udkomme, · istedetfor at erhverve mere, men saa ogsaa at maatte
Papir 590.b ne leve af at føre Bysnak, · istedetfor at ernære sig paa anden Maade og blot
BB:37 ten til at spørge hos dem, · istedetfor at et fornuftigt Spørgsmaal, som maaskee
SFV, s. 57 ave sit Liv i at spekulere ( · istedetfor at existere), at blive Christen. Den første
CT, s. 145 modighed) ud, som skulde han, · istedetfor at faae det Tabte evigt igjen, snarere
NB31:69 Dig til, at de Medlevende, · istedetfor at faae Dig i Skjøderne, hvorved det
NB21:24 aadant Overordentligt. Aha! · Istedetfor at faae et minus, at han ikke blev hvad
NB10:131.b thi det gjør kun Den, som · istedetfor at faae Indtrykket af at være for Gud,
IC, s. 61 ør Tegn og Under, saa den, · istedetfor at faae Noget at vide eller nogen sand
NB26:84 ig kan blive Examinationen, · istedetfor at faae Noget at vide om Sandheden og om
CT, s. 185 ste Dig i hvad Uret Du lider, · istedetfor at faae Ret mod Menneskene, som gjøre
CT, s. 185 idet Du gik til Herrens Huus. · Istedetfor at faae Trøst at høre, som kunde
NB30:44 unne takke der for, – · istedetfor at Faderen nok aldrig vil kunne afbøde,
NB23:59 paa dette: om jeg nu ogsaa kan, · istedetfor at Farten skal gives ved dette: Du skal.
OTA, s. 144 ed hinanden, indtil de endog, · istedetfor at finde det forrædersk, finde det opbyggeligt,
FV, s. 25 aa var det vel muligt, at jeg, · istedetfor at finde Indgang hos Samtidige, kun fandt
NB17:6 r paa, at jeg den Angrebne ( · istedetfor at finde Tilhold hos en Eneste) har Lethed
IC, s. 233 ordring til Digter-Beundring, · istedetfor at Forbilledet skulde ligge bag ved, komme
NB12:126 lde brede mig i Tilværelsen, · istedetfor at forblive et intensivt Punkt. Og just
Papir 371:2 gsaa fattigt ud, naar En · istedetfor at foredrage Staternes og Mskslægtens
NB31:43 / Falskneriet er let gjort. · Istedetfor at forkynde Χstd. i Guds-Frygt bærer
Oi9, s. 376 meen? / Saaledes christeligt. · Istedetfor at forkynde Idealerne, anbringer man hvad
4T44, s. 306 Herre at blive Trængende, · istedetfor at formaae Alt at formaae slet Intet. Ak,
NB11:96 rig, naar den blot angriber · istedetfor at forsvare sig. / Hvad vil det sige Χstds
TSA, s. 68 ordeelt sit Liv paa tyve Aar, · istedetfor at fortætte det i tre – og havde
EE2, s. 23 ler, aldeles mangler, er Tro. · Istedetfor at frelse Din Sjæl ved at betroe Alt
TAF, s. 296 tænk Dig, at han, · istedetfor at frelse Verden og at skjule Syndernes
NB14:55 mstille i Phantasie-Mediet, · istedetfor at fremskynde Mskene til den ethiske Realisation
CT, s. 26 , at han endog maa bede derom, · istedetfor at Fuglen dog faaer det uden at bede? Ja
NB12:135 t » Grunde« · istedetfor at fundere ell. potensere, trække fra
NB18:72 tlige. Hvilket Nonsens da, at En · istedetfor at følge Χstus efter, eller Apostlene
NB27:80 Offeret, at jeg nu – · istedetfor at følge efter, ak, og saa bliver jeg
IC, s. 238 Sandheden« at beundre · istedetfor at følge efter, hvad der i Christenhedens
IC, s. 236 le tilbedende beundre – · istedetfor at følge ham efter, er en Usandhed,
NB13:47 sig bevidst, at denne Stræben · istedetfor at føre til Opnaaelsen af endelige Formaal,
BB:30 isme og Realisme blev optaget, man · istedetfor at gaae frem fE til de levende Sprog, Naturvidensk.
IC hed i at forvente, siden hans Liv, · istedetfor at gaae fremad i stigende Anseelse, i stigende
BI, s. 229 give efter for den, og altsaa · istedetfor at gaae ud i Lysten, i ethvert Moment vender
BI, note nomenale, den flygter tilbage · istedetfor at gaae ud, den er ikke i Phænomenet,
SD, s. 205 iligt fornødent, at vi, · istedetfor at gaae videre end Socrates, blot kom tilbage
SFV, s. 27 ller stolt, saa jeg i Grunden · istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af
NB11:79 nte slet. / En Pige bliver, · istedetfor at gifte sig gjerrig – sidder saa
CT, s. 184 spørge til Dit Befindende, · istedetfor at give Dig Raad og Vink ... hvis Du af
4T43, s. 160 , hvad Ordet gjør, at det · istedetfor at give ethvert Menneske sin Sjel og den
AE, s. 290 at gribe efter Virkeligheden: · istedetfor at give hver Sit har man forvirret paa
BI, note paa, at lee ad det, man siger, · istedetfor at gjendrive det? – Der tages derfor
BI, note vil Du igjen forskrække mig · istedetfor at gjendrive mig, ligesom før, da Du
LP, s. 30 vist ikke forundre os, at han, · istedetfor at gjennemføre sin Reflexion, tvertimod
NB11:204 betyder saa det, at jeg nu · istedetfor at gjøre Alvor af at blive sand Christen,
LF, s. 22 nderviisning i Tausheden, ved, · istedetfor at gjøre Alvor af at tie, daarligen
NB33:57 drer det, det er Msket, som · istedetfor at gjøre Alvor med det, forvandler det
DS, s. 256 med mindre da det Bestaaende, · istedetfor at gjøre den Sandhedens Tilstaaelse,
KK:4.b ndelige til en udv: Modsætning · istedetfor at gjøre det til Moment. /
NB5:75 n er det saa farligt, at han · istedetfor at gjøre det ydmyge Indtryk af En, der
NB11:194 selv. – Pfui, pfui! · Istedetfor at gjøre hvad jeg skulde – og
NB14:34.b ikke slaaes af paa Fordringen, · istedetfor at gjøre Indrømmelse og Tilstaaelse
IC, s. 15 ei heller den forties – · istedetfor at gjøre Indrømmelse og Tilstaaelse
Papir 474 have Klarhed ind i dette, · istedetfor at gjøre Kunster for at tilsløre
EE2, s. 16 se. Ja jeg vilde formodentlig · istedetfor at gjøre mig fortjent af virkelige og
IC, s. 209 istelige Sindelag, og altsaa, · istedetfor at gjøre mig Modstand, ile mig imøde
NB24:74 raftig Vildfarelse, at jeg, · istedetfor at gjøre Noget i den Retning, vovede
NB11:33 dog vel netop Beskedenhed, · istedetfor at gjøre Paastand paa virkelig at være
Papir 433 sig at virke lige omvendt, · istedetfor at gjøre Pigen tilbøiligere til denne
OTA, s. 155 efter Indbildningens Uvisse · istedetfor at gribe det Visse. Da omskiftedes hans
NB12:39 de forholde sig til Principerne, · istedetfor at gribe til paa det Enkelte. /
Papir 371:1 r Mskene til Instantsen, · istedetfor at Gud er Instantsen, især da i Forhold
NB26:97 orandret Gud og Christus for os. · Istedetfor at Gud just vil, at vi skal det, og ved
IC, s. 128 intetstedsværende Medium, · istedetfor at Gud-Mennesket er Eenheden af at være
AA:12 e Lighed med dens Ophavsmand, · istedetfor at han burde dadles, da den første Priis
TSA, s. 106 amen og skulde overhøres, · istedetfor at Han er den, hvem al Magt er given i
NB18:59 n mere eller mindre Trængende · istedetfor at han er Naaden. / Det Forvirrende ligger
NB29:96 ligefrem Nederdrægtig ( · istedetfor at han jo er en klog Nederdrægtig) nu
NB16:41 saa er han hurtigere forstaaet, · istedetfor at han nu paa Grund af den uærlige og
CT, s. 322 ville, at Gud skal tjene ham, · istedetfor at han skal tjene Gud. Nei, Velsignelsen
EE1, s. 219 dette Oplevede erindrer han, · istedetfor at han skulde haabe det. Det, han altsaa
DS, s. 203 an skulde løfte Vægten, · istedetfor at han skulde løftes ved Vægten:
TSA, s. 84 rkere, skal gjøre det, · istedetfor at han skulde være Tiden saa overlegen,
NB27:81 lskede langt nok ud – · istedetfor at han tidligere jo just var saa bange
NB11:118 ham til en Verdens-Forløser, · istedetfor at han var dem først en jordisk Messias.
NB16:55 jorde sig til et Paradigma, · istedetfor at han, christeligt, er en antagelig uparadigmatisk
NB19:30 Gud noget i Lighed dermed. · Istedetfor at han, den ene Salige, med salig Ædruhed,
NB22:148 tænk nu, at Politiet fE · istedetfor at handle begyndte at docere om Tyverie
NB11:87 sk paa en Prædikestol – · istedetfor at handle i Virkeligheden – og saa
NB15:82 eg er ikke Bondeven – · istedetfor at handle ved at blive borte. – Han
NB23:127 ke tænker paa de Andre. · Istedetfor at hans Liv, hans Lidelse og Død ( der
CT, s. 184 et end Forfærdeligere. Thi · istedetfor at have Deeltagelse med Din jordiske Elendighed
SD, s. 218 lsen blind for, at hans Liv, · istedetfor at have det Eviges væsentlige Continueerlighed,
Brev 177 ve det. Men om jeg nu end, · istedetfor at have en kunstfærdig Haand, maa hjælpe
NB11:133 entlig gjør det – · istedetfor at have en Næringsvei) o, nei det er
NB11:204 og jeg, jeg skulde saa, · istedetfor at have Gavn deraf og begynde selv ret
DS, s. 183 tjent af Sandheds-Vidner, der, · istedetfor at have Profit og enhver Profit af denne
SFV, s. 63 tyrelsens Mening) indhentes: · istedetfor at have været ung, blev jeg Digter,
NB17:38 igt at gjøre det – · istedetfor at hele Samfundet i dette Tilfælde udtrykte
NB7:84 advare, støde fra – · istedetfor at henrive. / / / Anm Thi i Reflexionen
NB7:65 ledes lærer jo just Χstd. · Istedetfor at henstille Guds-Forholdet til Mskets
LA, s. 85 s med sig selv, nøies med, · istedetfor at herske over Verden, at herske over sig
NB29:77 at see dette, man vil saa, · istedetfor at hjælpe mig til at trænge videre
NB25:101 dette lod sig gjøre) vilde ( · istedetfor at hjælpe til at slukke og redde) stille
NB26:57 re tilstede ved en Ildebrand og · istedetfor at hjælpe, ganske roligt at opfatte
NB32:99 øgning, at jage dem bort · istedetfor at holde dem ved Boutiquen. /
NB28:32 . / Saasnart nu en saadan Enkelt · istedetfor at holde det fast at være Enkelt, arbeider
NB16:55 » Alvoren«, · istedetfor at holde en vaagen Bevidsthed om dens christelige
Oi4, s. 206 atter dyrke Gud i Simpelhed, · istedetfor at holde ham for Nar i Pragtbygninger,
NB26:53 onfereret med et andet Msk, · istedetfor at holde mig til Gud. / Ja, med Dig o,
NB20:33 heraf maatte følge; kort · istedetfor at holde sig nær til Gud og lade ham
NB17:73 nde – men er en Afdød ( · istedetfor at holde sig Skik og Brug efterrettelig
SD, s. 227 uforsigtig og uklog nok til · istedetfor at holde sig skjult, som ellers altid Fornemhed
NB11:97 hele lærde Theologie – · istedetfor at holde sig til det N.T., eenfoldigt,
NB21:55 kedenhed og Hjertelighed – · istedetfor at holde sig til Gud, hvad jo Enhver kan
NB14:134 er holder sig til Personen · istedetfor at holde sig til Ordet; den sande Tro holder
NB15:93 at stirre paa Valgfriheden · istedetfor at huske paa: der maa intet Valg være
NB15:109 vile i den fra Stræben, · istedetfor at hvile i den til fornyet og fornyet Stræben.
YTS, s. 254 a Afgjørelsen kom, og Han, · istedetfor at hæves til Thronen, ophøiedes paa
BB:24 t Flygtige maa sætte sig). · Istedetfor at i Don Juan det første og andet Stadium
NB14:115 o have berømmet det o: s: v: · istedetfor at ignorere det. / Det er ganske vist,
NB31:57 sk-Slægten har gjort? Den har · istedetfor at indlade sig med Gud forvandlet dette
NB31:57 tus indladt sig med Msket. Kort, · istedetfor at indlade sig med Gud, have de faaet dette
OTA, s. 167 omhed paa Verdens Straf; ved · istedetfor at indprænte ham hellig Frygt og Undseelse
NB19:32 er, ethisk realiserede Alt, · istedetfor at indrømme sig selv og Andre dog et
NB18:28 ke Fordringen, men Indulgentsen. · Istedetfor at Indulgentsen skal være den dybeste
CT, s. 217 Forskjel mellem Ret og Uret, · istedetfor at indøve denne, at man maatte have
NB9:78 re mig til en Umiddelbarhed, · istedetfor at jeg altid er et Dialectisk, forceret
DS, s. 195 til » Naaden«, · istedetfor at jeg anbringer » Naaden«
NB13:37 en overordentlige Christen, · istedetfor at jeg dog kun er et Genie; tilsidst havde
FV, s. 25 ligieus Charakteer – ak, · istedetfor at jeg er næsten kun en Digter! –
NB20:95 kke elske Χstus – ak, · istedetfor at jeg længe, længe har været
Papir 445 eg saa godt som Ingenting, · istedetfor at jeg nu ( priset være Mængdens
Papir 454 største Nar, hvis jeg, · istedetfor at juble i Beundring, tossede ham i Veien
CT, s. 86 denskab er just Selvplagelse. · Istedetfor at kaste al sin Sorg paa Gud, har Hedningen
NB22:138 : s: v: end Plato o: s: v: · istedetfor at Kategorien er: Χstd. er Fornuften
EE2, s. 246 Udtryk: at vælge sig selv, · istedetfor at kjende sig selv. Idet da Individet kjender
NB15:115 ommer forkeert ind i Χstd. · Istedetfor at komme ind som Enkelt, kommer man ind
Brev 192 særegne Tidsforhold, og · istedetfor at komme personlig op til Dig og gratulere
NB29:7 bestemme mig eensartet med Tiden, · istedetfor at komme til at gavne, var blevet nærende
BI, s. 334 ed og constitutive Myndighed, · istedetfor at komme til en endnu høiere Aandelighed
NB11:204 derved i det Interessante, · istedetfor at komme ud deraf, og saaledes vil det
NB6:4 Høieste – i Betragtning, · istedetfor at komme ud i den sande Virkelighedens
CT, s. 179 agt, at Din Paakaldelse ikke, · istedetfor at kunne behage Gud, er en Formastelse
DS, s. 189 æret, mine Herrer og Damer! · Istedetfor at kunne trække paa Banken, maa der
NB22:128 ette var for anstrengende. · Istedetfor at lade dem være Forbilleder forvandlede
NB34:23 egl. vil omredigere Χstd., · istedetfor at lade det staae som det staaer i det
NB16:88 t kunde virke forstyrrende, · istedetfor at lade Enten – Eller staae med sin
EE1, s. 256 dladt. Her har Scribe strax, · istedetfor at lade Hr. Rinville træde op og anmelde
NB15:122 e ligger saa bestandigt i, · istedetfor at lade Interpretationen blive det man
AE, s. 32 abeligt har villet anlægge, · istedetfor at lade Problemet blive til som det er:
NB12:122 xperiment. / 5te Afsnit. / · Istedetfor at lade Sagen nu være afgjort, gaaer
NB27:38 Rom og være blevet henrettet · istedetfor at lade sig protegere af Verdsligheden;
IC, s. 219 ine Tanker og Forestillinger, · istedetfor at lade sine Tanker og Forestillinger omdanne
BI, s. 132 lens Forhold til Legemet, og · istedetfor at lade Sjælen frit røre sig i det
NB26:57 der i Charakteer, lider – · istedetfor at lade være at hjælpe og endog gjøre
AE, s. 85 man griber efter det Lavere, · istedetfor at lade være at sukke og lade være
IC, s. 237 sig til at gjøre som han, · istedetfor at lege Krig i Dagligstuen, i Virkelighedens
NB24:158 eierrige falske Kirke, der · istedetfor at lide forfølger den sande Kirke. (
NB26:57 er, der gjør Lykke ved ( · istedetfor at lide i Lighed med de Herlige) at skildre,
NB25:101 i, objektivt fremstille – · istedetfor at lide med. / Men nu er det 1800 Aar siden.
NB6:4 det at lide for en god Sag – · istedetfor at lide o: s: v:. Denne Vellyst gjør
NB28:25 s Hjælp kom til at seire · istedetfor at lide og derved i Forlegenhed paa Dommens
NB26:51 for Guds Kjerlighed – · istedetfor at Lidelse er Kjendet paa Guds-Forholdet.
Brev 273 væles i sit Værelse, · istedetfor at lukke Vinduet op, vilde slaae alle Ruderne
NB34:24 odmodighed, der vil kluddre · istedetfor at lystre, meente at man maatte give lidt
NB20:99 ngere og længere ud, og · istedetfor at læmpe sig efter Msket, beregner Alt
4T43, s. 160 Anviisning til Salighed, der · istedetfor at lære et Menneske ved sin Sjel at
LF, s. 23 terne, Fuglen og Lilien, maae, · istedetfor at lære ham, tjene ham – han lader
NB24:28 den tækkelig for Mængden, · istedetfor at lære med Myndighed. / Mit egl. polemiske
NB13:76 aktiseret Gud langt, langt bort. · Istedetfor at Læren skal være det Objektive,
NB23:59 r men altsaa accommodationsviis, · istedetfor at man ellers gjør omvendt. /
NB17:9 an gjøre ham en Tjeneste, · istedetfor at man skal bede om Forlov til at turde
NB21:25 ave gjort for at spare sig selv, · istedetfor at man skal: ikke spare sig selv, men holde
NB24:28 paa anden Maade sin Magt – · istedetfor at min Klage er, at Regjeringen slet ikke
NB35:45 std. var en Gave af Gud; men · istedetfor at modtage Gaven, har Χstheden paataget
Oi4, s. 207 , en Præst efter sit Sind, · istedetfor at nu Trangen – og just denne Trangs
NB32:128 saa man vel endog tilsidst · istedetfor at offres faaer Penge til for at være
DS, s. 184 ynder Tilbagegangen, Bedraget, · istedetfor at omskabe Verden begynder man at vanskabe
Oi8, s. 355 Kort i Sammenligning dermed, · istedetfor at omvendt disse Aar ere et meget Kort
LA, s. 41 og belyser den ved Exempler, · istedetfor at opfatte Reflexen i det huslige Liv og
NB11:51 rnuftige Grunde o: s: v: – · istedetfor at Opgaven er den ethiske Selvfornegtelse
LF, s. 24 glen og Lilien Ordet og Talen, · istedetfor at Opgaven var, selv at lære Taushed
NB10:67 ning af Endeliggjørelse. · Istedetfor at opmuntre mig til at holde længere
EE2, s. 31 ere Tid, dog saaledes, at den · istedetfor at optage det Evige i sin Bevidsthed, optager
CT, s. 213 og saa, istedetfor alt Dette, · istedetfor at passere en behagelig Time, og som Alvorlig
Not4:13 oblem, og derved kommet til · istedetfor at philosophere at philosophere over det
Papir 440 at Saaret var dødeligt, · istedetfor at Pressens Offere egl. i Henseende til
NB11:217 at anstille Betragtninger · istedetfor at prædike. / Forresten findes Udkastene
Papir 538 elv for at give Sandheden Plads · istedetfor at qvæle den ved at dække den med
Papir 433 arakteristisk for vor Tid. · Istedetfor at samle Sind og Eftertanke paa den alvorlige
CT, s. 280 t hen paa Forskjellighederne, · istedetfor at samle Sindet paa det ene Fornødne.
SFV, note ldrene saa grusomme, at de, · istedetfor at se lidt venligt til Barnet og gaae ind
NB19:80 og han bliver Ridder af D. / · Istedetfor at see at faa ham ud af den geistlige Stilling,
NB29:90 d. auctoriseret Optimisme. / Men · istedetfor at see dette, er der i hele Christenhedens
CT, s. 324 tilstede, paa hvem Gud seer, · istedetfor at see paa Dig, en Anden hvem Du regner
Oi5, s. 232 rbilledet, men Forsoneren; og · istedetfor at see paa ham i Retning af Efterfølgelse,
NB24:39 enskaber i Forhold til Guds Ord, · istedetfor at see sig i Speilet. / 2) Man maa til
TS, s. 53 komme til at betragte Speilet, · istedetfor at see sig selv i Speilet. Jeg benytter
CT, s. 151 a Det, hvorpaa der skal sees, · istedetfor at sidde adspredt og narres ved at see
EE1, s. 256 træder op. Lapierre har, · istedetfor at sige Domestikerne neden under Beskeed,
LF, s. 44 g det ikke, og derfor vil jeg, · istedetfor at sige, at dette er Ingenting at glæde
NB11:33 et beskedent, at digte det, · istedetfor at sige: det har jeg virkelig gjort. /
Brev 268 ette antaget, vil man saa, · istedetfor at sige: igaaraftes afholdtes en Forsamling
NB8:37 iger: der er ingen Mulighed, · istedetfor at sige: jeg seer ingen Mulighed. /
Papir 189 o: s: f:. – Eller naar man · istedetfor at sige: ligesom Høstkarlen med sin
AA:15 ekommer det mig, at Christendommen · istedetfor at skjænke dem Kraft, – –
NB16:57 lder paa at læse en Bog. · Istedetfor at skrive en Bog kunde han fE ved at kjøre
EE1, s. 258 ehøver Intet at gjøre; · istedetfor at skulle passe paa sin Rolle kan han forholde
EE2, s. 23 d at betroe Alt i Guds Haand, · istedetfor at skyde denne Gjenvei, foretrækker
Papir 220 p da at styrte sig ind i Verden, · istedetfor at skye den. Saaledes siger fE. J. Jürgensen,
NB11:74 Haand – og derpaa – · istedetfor at slaae – gav sig til af 3 Grunde
NB22:51 for Gud og tilstaae vor Svaghed · istedetfor at slaae af paa Fordringen. /
NB8:38 øit op som det var muligt ved, · istedetfor at slaae af, at lade sig slaae ihjel. Nei
IC, s. 60 , men at ville have det bort, · istedetfor at slutte sig til det Bestaaende, og hvis
NB15:104 dsebedragene bort. / Jeg skulde · istedetfor at spendere diverse Tusinder for at soutenere
DS, s. 188 tere) Sandheden, Tilstaaelsen, · istedetfor at spises af med Forsikkringer, som Intet
SD, s. 143 dem – og bedrager dem, · istedetfor at splitte dem ad, at hver Enkelt maa vinde
Brev 266 er hvorhen man skal komme, · istedetfor at spørge hvorfra man skal gaae ud.
NB35:21 sen mærker slet ikke, at · istedetfor at staae og vrøvle paa et Catheder og
Papir 459 d. Men naar den anden Part · istedetfor at stille Modsætningen lige stik imod,
CT, s. 126 d den samme Vei, men omvendt. · Istedetfor at sukke bekymret over at gaae ad Armodens,
NB15:60 ere, som blive Enere ved Summen, · istedetfor at Summen skal blive Sum ved Enerne. /
AE, s. 87 iin gamle Drillepind Socrates · istedetfor at svare hende sagde: ja Skipperen gaaer
TSA, s. 78 absolut Pligt mod Sandheden? · Istedetfor at svare maa jeg udtrykke Svaret i et nyt
BN, s. 116 det er naar den Enkelte, · istedetfor at svimle sig ind i Sammenlignelses-Forholdet
SD, s. 197 eskelig Nonsens af Christus: · istedetfor at tage den bort, at gaae bekymret og advare
SD, s. 153 des med Ønskets Mulighed. · Istedetfor at tage Muligheden tilbage i Nødvendigheden,
NB13:62 stne, og afmandet Χstd., · istedetfor at tage Strengheden strax med, og faae
NB5:44 ngreb, men deres Dumhed, som · istedetfor at takke mig for, hvad de selv ønskede
NB14:62 Mennesker, og kommer til at lide · istedetfor at takkes. / Jo dybere Trøsten er og
AE, s. 111 e af Stedet. / Hvad om vi saa · istedetfor at tale eller drømme om en absolut Begyndelse,
IC, note talt om » Tvivl« · istedetfor at tale om » Fortvivlelse«,
Not9:1 r væsentlig i Tid og Rum; · istedetfor at Tid og Rum blot ere Momenter. Løgn.
NB30:136 : vil Du offres, vil Du · istedetfor at tilhøre den Masse, der, umenneskeligt
NB21:125.b m muligt fra Sligt – og · istedetfor at tilstaae det, saa skal det være viis
NB30:22 som overordentlig Christen, · istedetfor at tilstaae, at Χstd. var gaaet tilbage,
NB19:28 ldeles conform Geistlighed, · istedetfor at tilstaae, at det christeligt, er Indulgents,
NB23:96 end at gaae i Theateret – · istedetfor at tilstaae, at Sligt ere vi saa angest
NB12:165 t bevidst, har villet bruge mig · istedetfor at tjene min Sag! Med den Forestilling,
NB11:8 a skrækkelig klog – · istedetfor at troe og at bede. Jeg skulde betrygge
BI, s. 201 jærper Strepsiades, at han · istedetfor at troe paa Guder, blot skal troe paa det
Papir 371:1 rlanger at see Virkning, · istedetfor at troe. Et Ansvar paadrager han sig derfor;
NB24:143 remfor Alt mod hans Venner, der · istedetfor at trøste ham martre ham med den Sætning
NB20:99 ges paa den Troende, at han · istedetfor at trøstes endog maa lide for Χstd
BI, s. 227 ring paa Gader og Stræder, · istedetfor at udfylde sin Plads i Staten eller være
BOA, s. 208 re Ængstende, naar han, · istedetfor at udtale det betydningsfulde Amen, pludselig
NB21:24 jør saa Prædikeforedraget? · Istedetfor at udtrykke, at hver Enkelt har at gjøre
LP, s. 30 en Fristelse til at producere, · istedetfor at udvikle sig selv, til at skjule en indre
TSA, s. 67 vil gjøre ham til – · istedetfor at underordne sig ham og lære af ham.
NB6:53 vidt, at det Hele ikke vildleder · istedetfor at veilede. Og desuden passer man blot
Not5:6 eligt meget at gjøre i Verden, · istedetfor at vi andre naar Knippelbro gaaer op vil
BI, s. 152 stiger ned til Tilhøreren, · istedetfor at vi antage, at det Mythiske er et Høiere,
NB25:107 or langt vi tør vove – · istedetfor at vi skal vove. See, derfor er det at
CT, s. 212 nær som det er muligt ved, · istedetfor at ville bevise den ( thi det er at bringe
IC, s. 227 eller tilbedende beundre Dig, · istedetfor at ville følge Dig efter og ligne Dig.
SFV, s. 25 Den, der er i Sandsebedraget. · Istedetfor at ville have den Fordeel selv at være
NB12:78 rskab. Men her kommer Udflugten. · Istedetfor at ville lide dette, gjør man det der
NB23:39.a / Altsaa maa den Fremmeligere, · istedetfor at ville nyde sin Fremmelighed i ligefrem
EE2, s. 247 d i ham, indtil det tilsidst, · istedetfor at vise sig foran ham, ligger bag ved ham
NB26:33.a tfor Tillid – Garantier, · istedetfor at vove – Sandsynlighed, klog Beregning,
NB9:61 nge nok vidst; det er saa nemt, · istedetfor at vove sig ud blot en lille Smule i de
NB15:93 Valgfriheden« · istedetfor at vælge taber man baade Frihed og Valgfrihed.
CT, s. 217 em Ret og Uret. Men naar man, · istedetfor at vænne sig til at troe paa, at der
NB15:119 ndre«, disse Millioner, · istedetfor at være » den Enkelte«.
CT, s. 215 har Myndighed. Naar Pligten, · istedetfor at være den Befalende, bliver sat udenfor
Not4:13 n over det at være from, · istedetfor at være det – Theologien leed
SD, s. 191 de og Sande gjennem Phantasi · istedetfor at være det, det er, existentielt stræbe
BI, s. 235 ket, selv siger, at Socrates, · istedetfor at være Elsker blev den Elskede. Og
SD, s. 231 videre, skal man saa maaskee · istedetfor at være en enkelt Synder ( ligesom man
SFV, note ksomt i Øieblikket – · istedetfor at være en Overflødighed, hvad da
AE, s. 118 potter hele Systemet, at den, · istedetfor at være en Paragraph med i Systemet
SD, s. 231 ligesom man opfordredes til, · istedetfor at være et enkelt Menneske, at tænke
NB30:26 tismen er, naar den – · istedetfor at være et i given Tid fornødent
BI, s. 230 s i statsborgerlig Henseende, · istedetfor at være et Punkt med i Statens Peripheri,
SD, s. 149 les at endeliggjøres, ved · istedetfor at være et Selv at være blevet et
CT, s. 33 neske og at leve som Menneske, · istedetfor at være friere end Fuglen, gudforladt,
NB14:42 a bliver vred naar Børnene nu · istedetfor at være glade og lade ham sørge,
IC, s. 78 at digte Christus om, saa han · istedetfor at være Gud bliver hiin smægtende
CT, s. 121 andigt for meget ud ad vendt, · istedetfor at være ind ad vendt; derfor er Alt,
NB32:16 negter Msket sig hjemme ved · istedetfor at være Jeg at blive tredie Person ɔ:
NB14:31 an var den Uvidende, saa er det: · istedetfor at være Læreren at være selv Den,
AE, s. 324 rdeligere er den Overgang: · istedetfor at være med i Slægten, og sige: vi,
NB17:63 r, Embedsmand, Ridder o: s: v: ( · istedetfor at være Missionair og Martyr). See det
CT, s. 46 ophøre at være Menneske: · istedetfor at være renere end den uskyldige Fugl,
BI, s. 168 ikke er ufeilbar, at Lovene, · istedetfor at være til den Mægtigeres Bedste,
NB6:38 at jeg var en Apostel. Store Gud, · istedetfor at være til Gavn til at holde det Christelige
SD, s. 191 nts Synd, den Synd: at digte · istedetfor at være, at forholde sig til det Gode
AE, note r at Øvelsen ikke svigefuldt · istedetfor at øve En i at existere deri narrer
NB15:125 en Individualitet. / / » · Istedetfor Ballotation, – hvor der dog saa let
FF:92 ære Stemningens Continuerlighed · istedetfor Begrebets, fastholdt i sit nødv. Forhold
NB17:66 οσοϕοι) · istedetfor Benævnelsen ell. Bestemmelsen Christen
NB36:29 abenbart dette Afgjørende, og · istedetfor Bestemmelsen at elske Gud i Msk-Fjendskab
NB32:73 øste ham, at han for Dig · istedetfor blot at anklage sig, tør beklage sig,
Papir 466 da kunde han maaskee komme til, · istedetfor blot at virke standsende, at begynde noget
NB34:31 or: Livs-Lyst; eenlig Stand · istedetfor Bryllup og Barsler. / Engang var det og
NB25:8 klare deraf, at alle Opgaver ere, · istedetfor Charakteer-Opgaver, blevne Virtuositets-Opgaver.
EE1, s. 268 g, at hun har faaet Rinville · istedetfor Charles. Hermed er Stykket ude, eller,
NB12:188 substituerer jødisk Fromhed · istedetfor christelig Fromhed. Jødisk Fromhed er
NB22:157 om han nu er, saa fremmed. · Istedetfor christelig Uro altid kunstnerisk Ro. Jeg
Oi9, s. 379 et Forbavsende i Efterabelse; · istedetfor Christi Efterfølgelse træder saa
Papir 15 ntage, at her er sat Abstract · istedetfor Concret. Og saaledes kom vi da til at tænke
DD:148 ber det Continuerlige sig – · istedetfor Continent faaer man et Sydsøehav af
Brev 271 gjentage et tidligere Tab. · Istedetfor da at være forstaaet af den unge Moder,
NB20:74 r Dannelse – aah, ja; · istedetfor Dannelse bruger man jo ogsaa stundom et
Not11:25 , dette giver den Magt til · istedetfor das blind Seyende at sætte fri Væren.
Papir 15 . Andre antage, at det staaer · istedetfor Dativ. Men det er ligesaa usikkert. Andre
EE1, s. 261 lingen hen paa Forvexlingen; · istedetfor de enkelte Træk kommer man kun til at
NB25:20 , saa jeg kunde fristes til · istedetfor de nu brugelige Udviklinger af Guds Egenskaber,
BI, note er tilsvarende, naar i Naturen, · istedetfor de salige Guders plastiske Skikkelser,
EE1, s. 257 der ham 6000 Francs om Aaret · istedetfor de tidligere 3000. Man kommer herved uvilkaarlig
AaS, s. 42 ortient det, blev udødelig · istedetfor de Udmærkede, hvis Liv havde giort dem
NB33:9 aa angest og bange for Dig, at de · istedetfor Deeltagelse, grusomt værgede sig mod
CT, s. 184 egen Maade at trøste paa! · Istedetfor deeltagende at spørge til Dit Befindende,
DD:10 es Fuldendelse. Her træder · istedetfor den abstracte Quietisme Vexelvirkningen
Oi7, s. 297 lv at blive Christen) bort og · istedetfor den at faae anbragt: den dybe Alvor ( !),
NB32:134 et Rige af denne Verden – · istedetfor den Dyrkelse, som forholder sig til det
NB26:33.a r Handling – Begivenhed, · istedetfor den Enkelte – nogle Stykker, istedetfor
NB26:9 std. er en objektiv Meddelelse, · istedetfor den er en Efterfølgelse, og derfor vil
EE2, s. 286 lge af Livets Jammerlighed, · istedetfor den er en Forhøielse, en Følge af
NB6:14 erentsen mell. Msk. og Msk., · istedetfor den er om Selvfornegtelse. Aha! Nei, men
KK:11 v i Folkereligionernes Kreds. · Istedetfor den fri Individualitæts personlige Forhold
Brev 311 n dump Hensynken er traadt · istedetfor den gamle Hengivelse. / Men denne Tilstand
Oi2, s. 152 mmere med Vandtryk i Etagerne · istedetfor den gammeldags sure Møie med at slæbe
EE2, s. 259 gjort gjældende. » · Istedetfor den Glæde, Lykke, Sorgløshed, Skjønhed,
Papir 254 det Symetrisk-Skjønne, · istedetfor den hjertelige Omgang at foretrække
LP, s. 25 autochthonisk Originalitæt. · Istedetfor den i Hverdagshistoriens Forfatters Noveller
EE:104 gfolk. Vinen for Geistligheden) · istedetfor den Individualitætens Synthese af disse
NB24:47 e han maaskee ogsaa hellere · istedetfor den lette Skikkelse, jeg gaaer i, have
Papir 538 der mener at gaae videre; · istedetfor den List og Kløgt, der ikke mindre uforskammet,
AE, s. 192 Troen. Nu er det anderledes, · istedetfor den objektive Uvished, er her Visheden
NB31:69 skværdig Middelmaadighed · istedetfor den rædsomste Anstrengelse i Retning
Papir 15 ια sin Betydning, · istedetfor den Salighed vi skulle arve, betegner det
NB27:9 og kastede saa Naaden bort, · istedetfor den satte han Fortjenstlighed, og blev
NB22:35 myghed, men ogsaa Opløftelse, · istedetfor den Selvbehagelighed, der fremkommer naar
Oi5, s. 231 en er en saadan Idealitet, at · istedetfor den Sludder om Christenheden og Christendommens
NB30:17 ds Mening, saa man ganske rolig, · istedetfor den Sludder: nu behøves Mirakler ikke
Papir 538 øre Nar af Gud), altsaa · istedetfor den Uforskammethed der mener at gaae videre;
BI, s. 212 tter synker tilbage i Tanken. · Istedetfor den Undseelse ( αἰδώς),
BB:2 tning, Ridderaanden tog, idet, · istedetfor den ædleste Opoffrelse, traadte den
BI, s. 87 Spor deraf hos hans Socrates. · Istedetfor denne fremtræder Sophistik. Men Sophistik
NB30:136 Fødselen af – og · istedetfor denne frygtelige Anstrengelse: at skulle
BI, s. 210 nnemtrængte græske Liv, · istedetfor denne guddommelige Veltalenhed, hvoraf
FP, s. 25 paa Sandhedskjærlighed. Men · istedetfor denne intelligente Beviisførelse har
NB14:108 n skulde have angrebet mig · istedetfor denne vrøvlede Medieren; thi Grundtvig
AA:18 k Ægteskab som alle andre, · istedetfor der dog vel nu skulde vaagne en Tilvæxt
NB14:66 saa kom dens Tid nok igjen, · istedetfor der nu opretholdes et Skin ved den ynkelige
NB28:46 m lide, saa vil den – · istedetfor desto dybere at føle sin Skyld –
Not11:25 keit des unvordenklichen Seyns. · Istedetfor det actu existerende have vi det ikke actu
BI, s. 210 Forhold til Statsreligionen, · istedetfor det af Gudsbevidstheden i alle endog de
Papir 449 just den, at Det han sætter · istedetfor det afgjørende Christelige, er
HH:2 strakte Monotonie, der her doceres, · istedetfor det andet er befrugtende. / selve Mediationens
NB22:145 aledes af paa Χstd. at man · istedetfor det Apostoliske, faaer en Statskirke og
Papir 521 is det at flyve fE skulde tjene · istedetfor det at svømme. Eller kommer jeg, jo
IC ulationen sætter det at begribe · istedetfor det at troe; og Den der afskaffer Forargelsens
NB8:42 t netop at bede for den Dag idag; · istedetfor det Betragtende, der skuer ud over hele
NB8:42 derfra at gjøre et Indhug, at · istedetfor det Betragtende, der taler om disse høie
NB6:82 t Ære og Anseelse – · istedetfor det Christelige er: den sande Ordets Tjener
NB14:61 akt, giver overalt det Abstrakte · istedetfor det Concrete. / Man tage nu Sagen naturvidenskabeligt
Not4:3 x denne Vanskelighed bevidst · istedetfor det foregaaende gaaer ud fra det Positive
NB18:50 . / Sagen er nemlig, lad os · istedetfor det forvirrende Ord » Apostel«
DD:86 ebet i dets Inderlighed i Systemet · istedetfor det før prælegomenisk blev holdt
NB23:81 ighed bliver det Fordrende, · istedetfor det Givende. Det er Kjerlighed om En vilde
NB26:119 t verdslige Begreb af Fornemhed · istedetfor det gudelige. / Det er saligere at give
NB15:104 n autoriserede Lærer. ( · Istedetfor det har jeg levet næsten kameratlig
CT, s. 246 saa forstod han dog sig selv. · Istedetfor det Historiske » Han er troet i
NB20:77 ind at han selv var Manden, · istedetfor det jo er en desto større Brøde,
NB35:24 et: at døe, at afdøe; · istedetfor det Ligefremme at den af Guden Elskede
NB35:24 christeligt, idel Lidelse, · istedetfor det Ligefremme: at nyde Livet betyder det:
NB26:51 paa Dit større Velbehag, · istedetfor det maaskee snarere er Dit Mishag, thi
DD:28 faldets og Stemningens Aroma. · Istedetfor det mener jeg, at det vil være godt
Papir 224 t her i Verden opnaaeligt Ideal. · Istedetfor det Moralske Ideal træder her en Hvilen
BI altid vender tomhændet tilbage. · Istedetfor det Nyttige, der dog endnu er en Slags
NB27:75 nger paa Papiret, saaledes er nu · istedetfor det Pathologiske: handlende at vove ud
NB16:32 a faaer en Sum negativt ud, · istedetfor det Positive: at hver Enkelt i Slægten
NB32:81 , der har anbragt det Historiske · istedetfor det Primitive; og dette Historiske er nu
NB29:11 høre mere«. Men · istedetfor det siger Moderen fE: see, see, Ludvig,
Papir 171 her etc. / d. 10 Aug 36. / ..... · Istedetfor det Skjønnes Ideal træder National-,
Papir 413 saa stod Du Dig dog bedre: · istedetfor det uhyre Pallads med de 23 Vinduer, havde
SFV, s. 47 em forholde sig til mig; thi · istedetfor det Æsthetiskes Incognito havde jeg
CC:12 aaskynde Kritikerens Værk, · istedetfor dette allerede en Antikritik over den endnu
Not4:41 sonen ( Jeget) forsvinde og · istedetfor dette at substituere et Subjekt-Objekt
Oi4, s. 210 et Øieblik Staten fik fat; · istedetfor dette Bagatelleri, som det dog kun blev
NB27:18 seqvents i det Christelige. · Istedetfor dette Travle at ville gavne Verden at ville
NB22:85 g saaledes fremmende Sagen, · istedetfor dette: at de colliderende Egoismer nu bliver
BMS, s. 125 Fare« til hinanden), · istedetfor disse at anbringe Magten ( til at være
NB21:43 il at stemple Christendommen om, · istedetfor dog at opretholde hvad Χstd er, og
NB22:134 or lader man endog haant derom, · istedetfor dog at være saa ærlig at tilstaae,
NB11:225 r » Χstne«, · istedetfor dog først og fremmest at formene Saadanne
NB15:25 stoteles Rhetorik) meent, at der · istedetfor Dogmatik skulde indføres en christelig
NB32:46 kan siges at passe, som der · istedetfor dyriske vilde Udsvævelser er traadt
Brev 262 ver al Forventning, at han · istedetfor een Mund, hvad han kun før havde, fik
NB34:13 gt under den Formel, at Gud · istedetfor een skal faae 10 – medens Sandheden
NB17:71 g, og som saa vilde avancere den · istedetfor eenfoldigt at tjene Sagen; fremdeles, at
Not11:33 s, men forandre dens Form, · istedetfor Eenhed i Gud blev den Zerrissenheit. Ved
4T43, s. 143 efter Verdens Forskjellighed · istedetfor efter Ligheden med Gud. Om der da træder
DS, s. 246 Mennesker man lever imellem. · Istedetfor Efterfølgelse faaer man egentligen:
NB31:60 an ogsaa i Forhold til Apostelen · istedetfor Efterfølgelse Tilbedelse. /
Papir 586 rt, Alt Handling. / Men lad der · istedetfor Efterfølgere komme Folk, som gaae og
EE2, s. 131 det er blot Forsætning, og · istedetfor Eftersætning en betænkelig Tankestreg,
BI, s. 110 kuffede af Socrates, idet han · istedetfor Elsker blev den Elskede. Da det dernæst
BI, s. 108 ker saaledes skuffede, at han · istedetfor Elsker blev den Elskede.« Alcibiades
Papir 451 I have Noget imod, at jeg, · istedetfor en Bordbøn, blot siger disse Ord: mine
AE, s. 571 Virkelighed at trækkes med · istedetfor en digterisk-virkelig Forfatters dobbelt-reflekterede
NB11:87 en Taler, en Declamator – · istedetfor en Executor. / Endog blot saaledes er jeg
EE1, s. 248 agsklæder. Ja selv om det · istedetfor en fingeret Charles havde været den
NB31:36 at, næsten som en Flatus · istedetfor en Fødsel, og som hvad Nyhedens Interesse
NB29:96 enskabelig Nederdrægtig, · istedetfor en klog Nederdrægtig. Men derfor vil
OL, s. 29 ulighed af en Trediveaars-Krig · istedetfor en Pennefeide, haaber jeg de ærede Læsere
LP, note en Tyggendrøv paa det Gamle, · istedetfor en sand digterisk Production burde gjøre
NB26:33 vi nu er. Overalt Forstand: · istedetfor en ubetinget Forelskelse – Fornuft-Giftermaal,
EE2, s. 280 om sagde: dersom dette Træ · istedetfor en Vantrivning havde været en løvrig
NB31:79 onsens ja Fornærmelse, om man · istedetfor En, som elsker ubetinget, vil byde en halv
FV, s. 24 den Side var min Taktik denne: · istedetfor end i fjerneste Maade at give det Skin
Papir 224 s for at egne sig for en Samtid; · istedetfor Erkjendelsens Ideal træder det nødtørftige
NB14:68 end Almindelige hos mig et Minus · istedetfor et Plus. / Latterligt er det forresten
NB12:103 saa er Gud-Mennesket et Phantom · istedetfor et virkeligt Forbillede. / Ak, og naar
AE, s. 385 deelagtig Børs-Speculation · istedetfor et Vovestykke, hjælper ham til at gjøre
AE, s. 234 n være lagt religieust an, · istedetfor ethisk, og det allerede paa eengang sagt,
NB11:33 terisk bringes der Mulighed · istedetfor Facticitet; men Mulighed er just det Opvækkende.
AE, s. 446 saa nær paa Livet af sig, · istedetfor fjernt at øine det, naar der siges:
NB28:3 hisk-religieuse Smaa-Afhandlinger · istedetfor Forfatter-Mærket: M.M. have en egentlig
BN, s. 112 Moment, man har paa den Maade, · istedetfor formeentligen at komme videre end det oprindelige
Brev 267 , at de ere gaaede tilbage · istedetfor frem; thi Pomponius Mela fortæller om
NB27:81 til Barnet og til Ynglingen · istedetfor fremad. / Imidlertid – og dette er
NB14:81 in Sag gaaer derved tilbage · istedetfor fremad. Den hele finere Concretion, jeg
CT, s. 297 edes var Hans Liv Tilbagegang · istedetfor Fremgang, det Omvendte af hvad det menneskelige
NB5:21 selv i at Ens Liv er Tilbagegang · istedetfor Fremgang, og dette just Bestemmelsen, dette
CT, s. 298 vis Liv ogsaa var Tilbagegang · istedetfor Fremgang, som ogsaa, efter den christelige
NB9:72 ligheden, at det ikke bliver · istedetfor Fromhed Formastelse, at han vil være
DS, s. 257 Mennesker, hvorfor der ogsaa · istedetfor Frygt og Bæven og megen Anfægtelse
Papir 9:2 gefrem sætter Selvbevidstheden · istedetfor Følelse ( pag. 16) i Modsætning (
NB10:33 r det op og meddeler det – · istedetfor først at gjøre det til Handling i
4T43, s. 152 nneskene ikke maae gribe Dig · istedetfor Gaven, at deres Liv ikke maatte forspildes
NB18:27 at man ender med at fordærve · istedetfor gavne, nedrive istedetfor opbygge. Idel
Papir 538 / Methoden maa forandres, · istedetfor General-Løgnen om, at Χstd. er
BI, s. 210 den græske Statsreligion, · istedetfor Gudernes concrete Individualitet at sætte
BN, s. 118 Anmasselse, at jeg apodiktisk, · istedetfor gudfrygtig hypothetisk, havde sagt mig
NB23:117 om han siger Pharaos Præster · istedetfor Guds. / Pharao, den jordiske Konge, vil
BI, note om de end gravede med Dunkraft · istedetfor Haandkraft og pløiede favnedybe Furer,
NB10:27 re Alt for at vinde mig ( · istedetfor han nu egl. misbruger den Forestilling
NB26:33.a Sandsynlighed, klog Beregning, · istedetfor Handling – Begivenhed, istedetfor
Papir 586 t i Vrøvl. / Dette er Loven: · istedetfor Handling en bestandigt grændseløsere
BI, s. 125 , som et Opiat kan forskaffe, · istedetfor Handlingens Energi at ønske sig en med
Papir 23:3 ottet for dem ɔ: sin Skam. / · Istedetfor hans gudd. Aand blev ham en anden –
NB24:47 ønske et directe Angreb · istedetfor hele min Position. Han vilde da regne paa,
4T44, s. 306 lde det ængstende Bedrag: · istedetfor hele Verden at faae sig selv, istedetfor
4T44, s. 306 ele Verden at faae sig selv, · istedetfor Herre at blive Trængende, istedetfor
NB29:117 kelt en passant siger Tak. · Istedetfor hiin christelige Pathos indtræder saa
KG, s. 26 selv«, ligesom den jo · istedetfor hiin høitflyvende Kjærligheds besjungne
NB28:24 / Paa den Maade faaer vi ( · istedetfor hiin Philosoph, i hvem Philosophien endnu
NB25:73 / I Protestantismen har man · istedetfor hiint Afsindige med, i Tillid til Naaden,
NB28:24 ophien endnu kun var et Liv · istedetfor hine første Χstne, i hvem Χstd.
NB23:171.a er ethiske Reduplicationer. / · Istedetfor Historie og Charakterer har man nu en Dunst
NB23:107 lemens Alexandrinus / siger, at · istedetfor hvad Apostlene umiddelbart havde ved Aanden,
IC, s. 207 t forudoptage Evigheden, og ( · istedetfor hvad der er Guds Opfindelse og Tanke med
NB33:28 dens Skyld egl. er denne: at den · istedetfor hvad det n: T: forstaaer ved Χstd.
NB9:70 ule En med sine Saar – · istedetfor hvad jo nærmest ligger for Tanken, at
NB31:118 a fanget saa mange desto flere. · Istedetfor Hvaler fangede man Sild – men talrige
NB31:118 en talløse Millioner – · istedetfor Hvaler. Hvor dog Herrens Forudsigelser
NB13:74 den Kjerlighed, den Medlidenhed · istedetfor hvilken det virkelige Sandheds-Vidne lider
SD, s. 182 Alvoren, at Gud seer paa En, · istedetfor hvilket det fortvivlede Selv nøies med
Papir 15 cielle Eiendom blev betegnet, · istedetfor hvilket ellers πεϱιουςιος.
BI, s. 71 Anstand, det dybe Sværmeri, · istedetfor hvilket man stundom formeget hører Sporernes
FV, s. 26 ghed, opfandt, det Ubetingede, · istedetfor hvilket Mennesket, den Kloge til egen Fordærvelse,
SFV eb. Dette Interessante taber jeg, · istedetfor hvilket substitueres det Intet mindre end
NB29:107 gsaa i den ældste Kirke · istedetfor hvilket vi nu bruge det ved Brudevielsen
NB10:122 n havde levet som Lærer i 30 · istedetfor i 3 Aar, samt at han havde indlagt, msklig
NB14:35 denne Journal. m: / Dersom jeg, · istedetfor i Charakteer at protestere Publikum og
NB17:57 sig selv nærværende, · istedetfor i eetvæk at komme sig selv paa Afstand.
AE, s. 100 gt, personligt eviterende, og · istedetfor i en Fart at opfinde Mediationen, betjener
NB30:50 beiden i Retning af Sandsebedrag · istedetfor i Retning af Χstd. / Massen vilde
NB6:24.a re mig saa overordl. vigtig, · istedetfor i Tillid til Gud at være Den, jeg er.
NB32:37 Mænd, Qvinderne ikke Qvinder. · Istedetfor Idealitet har man hittet paa at gjøre
BI viser den Tomhed, der ligger deri. · Istedetfor Ideens evige Fylde faaer derfor Socrates
NB10:142 ære objektiv, udadvendt · istedetfor indadvendt. / I dybere Forstand Sympathie
Papir 561:3 erson. / Man har sat Slægt · istedetfor Individ, Enkelte, dette er Forskjellen
NB26:89 Slægt« er sat · istedetfor Individ; Χstd. blevet i den officielle
BA, s. 366 oget, vi sige ikke, at der nu · istedetfor Intet skulde være at substituere Synden
AA:12.2 v, befindes at have favnet Skyen · istedetfor Juno. / Da først faaer Mennesket en
IC, s. 146 æste, naar saa et Menneske · istedetfor just at bruge den dialektiske Dobbelthed
NB30:34 Falsknerier. / / Det Falsknerie · istedetfor Kaffe at tage Agern det opdages let, og
NB10:7 elske Gud. Egentligen har Luther · istedetfor Kjerlighed til Gud sat Troen, og saa kaldet
NB19:86 g af Spænding og Inderlighed. · Istedetfor Kjerligheds-Gjerninger har han sat Legalitet.
NB30:82 . / Klosteret / / gik altsaa ud; · istedetfor Klosterets ufornuftige Gudsdyrkelse traadte
NB13:41 taget tynde Støvler paa · istedetfor Korkstøvler – hvis saa en Aand
NB13:41 taget tynde Støvler paa · istedetfor Korkstøvler: da er dette just ubeskedent;
DS, s. 226 feil og tog Liigskjorten paa · istedetfor Kronings-Dragten: saaledes tager Du vistnok
Oi3, s. 195 mina indførte Modersmaalet · istedetfor Latin, dette var en Skærpelse; thi nu
CT, s. 245 t i Alvorens Tjeneste, at Du, · istedetfor letsindigt at løbe med – i at
CT, s. 75 ermanden, blive Herre – · istedetfor Livegen! I aandløs Uvidenhed om Gud
BI, s. 125 blive mere bunden, som om han · istedetfor Locomotion vilde ønske Plantens vegetative
IC, s. 222 et at troe af tre Grunde, sat · istedetfor Lydigheden; thi man generede sig for at
CT, s. 60 at forstaae Fuglen, hvis han · istedetfor lærende at forandre sin Forestilling
EOT, s. 269 v Intet formaaer at gjøre. · Istedetfor maaskee at hengive sig til Selvplagelse,
AE, s. 237 re det ligefremme Forhold, og · istedetfor mageligen at have nogle Tilhængere,
Papir 254 ig det om Trykkefrihed, og · istedetfor man skulde have ventet, at man practisk
BA, note vilde begynde med det Negative, · istedetfor med det Positive, hvilket altid er det
CC:12 n naturligviis ikke nytte, og · istedetfor med en Romanskriver, der – i sin
CC:12 e langt ned af Ryggen – · istedetfor med ham at gjøre et Forsøg herpaa,
NB21:130 ee fødes med Selvfornegtelse · istedetfor med Kjød og Blod: saa lidet falder nogensinde
AE, s. 145 vikle i sig i dettes Maximum, · istedetfor med Lidt deraf at ville hjælpe paa Verdenshistorien.
NB17:84 ? Det kommer deraf, at man, · istedetfor med Opmærksomheden at sigte paa hans
NB33:24 g med Slægtens Historie, · istedetfor med sin egen Existeren: vilde jeg udvise
Oi1, s. 135 folkekirkeligt Sagen holdes. · Istedetfor med ubetinget Respekt for hvad det nye
IC, s. 218 endommen. / Naar man derimod, · istedetfor menneskelig letfærdigt at kluddre Christendommen
TS, s. 82 res Skyld at give lidt efter, · istedetfor menneskelig talt at maatte gjøre dem
NB15:69 std. der trængte til mig, · istedetfor mig, der trængte til Χstd) tillige
NB14:31 men Myndighed har jeg ikke; · istedetfor Myndighed bruger jeg lige det Modsatte,
NB19:35 smerteligt, at jeg krymper mig. · Istedetfor nu anklagende at sige: Herre Jesus Χstus,
IC, note i det Metaphysiskes Ubestemthed. · Istedetfor nu at forklare dette om sig selv, og saa
NB9:66 mpelt til. A er i Vilderede, · istedetfor nu at holde ud og saa komme til at handle
NB18:38 t. / See nu kommer Skylden. · Istedetfor nu at paaskjønne dette Skridt af mig,
SD, s. 176 er Svaghed at fortvivle. Men · istedetfor nu at svinge rigtigt af bort fra Fortvivlelsen
NB20:14 bryde med denne Verden. Men · istedetfor nu mørkt og menneskefjendsk at gjøre
Oi5, s. 248 ormodentligen foretrække, · istedetfor offentlig at advare mod mig, i Skjulthed
NB27:11 at substituere Ligefremhed · istedetfor Omvendthed. Saa bliver det Christelige
NB18:27 rve istedetfor gavne, nedrive · istedetfor opbygge. Idel Uro og Bekymring og Frygt
BI, s. 213 el der subjectiven Freiheit). · Istedetfor Oraklet har nu Socrates sin Dæmon. Dette
EE1, s. 74 n hørte Luftsvingningerne · istedetfor Ordet, saa hørte han slet; hvis En læste
CT, s. 159 med at kunne gaae paa Hovedet · istedetfor paa Benene, er det derfor ogsaa en Spøg,
CT, s. 158 vant til at gaae paa Hovedet · istedetfor paa Benene.« Nu ja, men er det
NB7:65 / Al denne Tale om Christed., der · istedetfor paa ethvert Punkt at stille Forargelsens
NB14:61 nke paa Msket ( det Abstrakte) · istedetfor paa sig selv, dette uhyre Concrete. Deri
NB32:127 anouvrere paa Fælleden, · istedetfor paa Valpladsen, Χstdommen anbringes
NB26:33.a Enkelte – nogle Stykker, · istedetfor Personlighed – upersonlig Objektivitet,
NB16:16 r speculativ Nysgjerrighed, · istedetfor pligtskyldigst at marquere christeligt
BI, s. 309 elige Identitet med sig selv; · istedetfor positiv Stræben ɔ: Salighed, fik
NB21:92 hvilken der skal oplæses · istedetfor prædikes, saa skal man tage den der
NB31:140 aadan med o: s: v: – · istedetfor redeligt at udvise Qvaliteten og give den
NB15:33 nbart at sætte Naturvidenskab · istedetfor Religion. / / / Siden Visby er faldet igjennem
NB34:31 at vi skal gaae med Trekantethat · istedetfor rund. / I Sandhed hvis Χstd. efter
SLV, s. 205 kade, han kunde volde hende. · Istedetfor saadanne Oplysninger at skulle nøies
BI, s. 315 e have noget Godt at sætte · istedetfor samme. Det er imidlertid ingenlunde Tilfældet;
BI, s. 309 negativt, og saaledes fik han · istedetfor Sandhed Vished, ikke positiv men negativ
EE1, s. 329 on herpaa, som gjør hende · istedetfor Selskab til Selskabsdame. Sproget selv
NB21:69 rræderie af en Saadan, at han · istedetfor selv at blive Superlativet og saa lade
NB21:91 ent. / Lad Mynster en Søndag, · istedetfor selv at holde en Prædiken, tage een
NB32:142 sive – det Extensive. / / · Istedetfor selv at holde ud til det Yderste i Retning
NB26:57 Men nei. Her kommer Falsationen, · istedetfor selv at lide for Sandhed, vælger man
NB15:53 lde en Præst ind en Søndag · istedetfor selv at prædike at læse en Prædiken
NB24:73 Gange og saa næste Søndag · istedetfor selv at prædike at tage en af Mynsters
Papir 466 f – Ikke Χstne; · istedetfor selv at stræbe indtil det Yderste i
TSA, s. 61 at see om det lignede – · istedetfor selv at vorde Billedet, der lignede Ham,
TS, s. 50 uden Myndighed«. · Istedetfor selv tomt opblæst at udgive mig for
Oi7, s. 287 ndhed ind, hvis den unge Dame · istedetfor sentimentalt at holde Huen over Barnet,
AA:26 d raader ham at lade ham gaae · istedetfor sig fordi han havde en Silkeskjorte, der
OTA, s. 149 hed: at ville dømme Andre · istedetfor sig selv! At Talen ikke maatte synes at
NB11:205 kke hele Verden – · istedetfor sig selv, og er ret en Afvei for urolige
NB31:118 – men talrige Millioner. · Istedetfor Sild fangede man saa Hundesteiler men talløse
NB28:62 lse som det Overordentlige, · istedetfor simplement at udtrykke, at dette blot var
Not11:13 her igjen Gud som Resultat · istedetfor Skaberen etc. Nu kunde man sige, »
AE, s. 49 om at bruge Troesbekjendelsen · istedetfor Skriften, vilde der fremkomme aldeles analoge
Not10:8 ige Kjærlighed træder · istedetfor Skyld den uendelige Frihed. – Guds
NB35:24 ad det er i det Ligefremme. · Istedetfor som Hedningen tænkte sig det, og som
NB22:4 len NB17 p. 30. / ..... Nei, · istedetfor som hiin Yngling at ville rive Sløret
NB25:110 Lighed med den Elendige ( · istedetfor som man i Middelalderen gjorde dette til
NB32:50 narre. / Derfor skulde man, · istedetfor som Præsterne dundrende vende Sagen
NB14:62 er Dæmoniske o: s: v: – · istedetfor som Publikum, Χstheden, de fornemme
EE2, s. 197 aa beholder man jo Glæden; · istedetfor Sorgen vælger Du en Glæde, der er
BI, s. 223 e en dybere speculativ Trang. · Istedetfor speculativt at berolige denne Negativitet,
AA:1 høist ubehagelig stemt ved · istedetfor stille landlig Ro, her maaskee med Hensyn
BI, s. 328 lerier af Corregio og Titian. · Istedetfor Stole ægte orientalske Tæpper og
IC, s. 55 enneskene sine Velgjerninger! · Istedetfor stolt og herskende at holde Menneskene
NB10:140 r dømme, hvis hans Barn · istedetfor strax at adlyde den Befaling, der var let
TS, s. 55 lskende nu fortrød, at han, · istedetfor strax i samme Secund at ile med at efterkomme
IC, s. 222 de. Derfor blev Mildheden sat · istedetfor Strengheden; thi man dristede sig ikke
G, s. 48 g i en Gjentagelse, og den, der · istedetfor Svar rækker sin Ven et Posthorn til
IC, s. 231 ille være Efterfølgere, · istedetfor sømmeligen ikke at tragte efter hvad
NB31:140 igviis er Uredelighed, der · istedetfor sømmeligt at lade sig anvise sin Plads
Papir 479 d Tørv, bruger den om muligt · istedetfor Tagsteen paa Eders Huse, udsælger den
KK:4 og Sandselige i Forestillingen · istedetfor Tanken, hvorved den i det Theoretiske gjør
BI, s. 125 vegetative Stillleben. Det er · istedetfor Tankens Himmel at ønske sig den taagede,
NB26:70 idetmindste for mig, gjerne tage · istedetfor Tiende Tyvende eller Tredivte – men
NB6:38 v ikke maa blive til Forstyrrelse · istedetfor til Gavn. / Var jeg død uden den, jeg
CT, s. 164 blive ham til Fordærvelse, · istedetfor til Gavn: og sørgmodigt har han fattet
NB11:97 ndte sig til hans Tjener – · istedetfor til ham selv, hans Tjener, der rigtignok
OTA, s. 216 Kraft til at skjule Smerten, · istedetfor til ved det Evige at lade sig helbrede.
G, s. 42 et derfra, og gaae til Høire · istedetfor til Venstre. Naar da min Sjæl er søvnløs,
NB14:133 isciplene, der jo, msklig talt, · istedetfor tilbedende at takke for at turde være
NB26:33.a eden gaaer ud over ham selv. / · istedetfor Tillid – Garantier, istedetfor at
Not4:7 ent i den Livsanskuelse, der · istedetfor Tradition og Auctoritæt sætter Frihed
NB26:33 ed i Kraft af Raisonements, · istedetfor Tro – Viden af Grunde o: s: v: o:
DS, s. 237 istenheden: at have sat Tvivl · istedetfor Tro. Og saa vil man standse Tvivlen m
NB14:41 reent verdsligt, og at man · istedetfor Troen substituerer en Forsikkring om Troen.
Not4:25 e de rene Tankebestemmelser · istedetfor Troes-Objektet. ( en Adskillelse, der senere
Oi4, s. 211 e skal være Troja« · istedetfor Troja, og som Ryg-Titlen paa et tomt Bind
NB7:55 il ordentligviis forfærde · istedetfor trøste. Selv jeg, der er bragt saa langt
AE, s. 234 g fra Speculationen havde han · istedetfor Tvivl brugt Fortvivlelse, men dog havde
NB26:33 – Fornuft-Giftermaal, · istedetfor ubetinget Lydighed – Lydighed i Kraft
NB18:74 for meget forlangt af mig at jeg · istedetfor udenvidere at glæde mig derover skal
PF, s. 89 ndheds Medfør maatte staae, · istedetfor udødeliggjort: rost, anerkjendt, beundret,
Papir 494 blive den lige omvendte – · istedetfor ufortrødent at lade som Ingenting og
Papir 585 Gud sin Mistanke paa Msket, og · istedetfor umiddelbart bestemte dybe, fromme Χstds
AE, s. 147 dertil. Men bagvendt er det, · istedetfor ved selv at leve at lære, at lade de
CT, s. 280 , den skulde maaskee vildlede · istedetfor veilede, lede Opmærksomheden adspredt
LP, s. 25 Umiddelbarhedens Taageslør. · Istedetfor vi i hine Noveller maae beundre den mesterlige
EE2, s. 265 kendtgjorde sin Mands Død. · Istedetfor vidtløftigt at lamentere over det Smertelige
NB5:91 es det at jeg bruger Experimenter · istedetfor virkelige Historier. / Luthers Feil var,
OL, s. 32 ende. Jeg skal nemlig » · istedetfor vor Tids reformatoriske Stræben, have
SD, s. 223 Selvkjerlighed og Stolthed, · istedetfor ydmygt at begynde med ydmygt at takke Gud,
NB16:90 Magts Vold, der chicanerer ham, · istedetfor ydmygt at forstaae, at det maaskee just
DS, s. 174 igste Afgjørelser, saa man, · istedetfor ædru at have Nydelse og Glæde af
Papir 254 ofte har brugt et Surrogat · istedetfor ægte Virksomhed. – Jeg har ikke
Not1:7.v Es: 60, 17. Jeg vil bringe Guld · istedetfor Ærts, Sølv for Jern, Erts for Træ,
TS, s. 57 n Elskende: » hvis jeg, · istedetfor øieblikkeligt at ile for at opfylde
NB27:8 t til at forhindre Handling. · Istedetfor, at » Naaden« skulde give
NB5:135 nteligheden i verdslig Forstand, · istedetfor, at al dens Pøbelagtigheds Stænk er
Not3:17 re indesluttet og beklemt ( · istedetfor, at den netop skulde give Livet Friskhed
CT, s. 223 ristendommen fra Regjeringen. · Istedetfor, at den skulde herske over Menneskene, omdanne
4T43, s. 154 en i uopløseligt Venskab, · istedetfor, at det Forenende skulde være fælleds
NB13:61 det Ny at her er en ny Lære, · istedetfor, at det Nye er, at her er Personlighed.
NB32:41 ae en rar Verden ud af det, · istedetfor, at dette skal staae fast, denne Verden
IC, s. 99 ling i Livet o. s. v. – · istedetfor, at dette skal være hvert enkelt Menneske
BB:29 heelt nyt Oplag af samme Art, · istedetfor, at døe som Pebermøer til bedste for
CT, s. 164 rsage hvad der er Dig negtet; · istedetfor, at han har den Opgave at forsage hvad ham
TSA, s. 82 m i Forhold til sig Syndere, · istedetfor, at han jo, som de, er Synder for Gud? Men
NB5:113 adføre sig med hinanden, · istedetfor, at Hver skulde beraadføre sig med Gud.
NB22:8 saaledes kunde staae ene – · istedetfor, at just Modstanden, som gjøres os, naar
KG, s. 355 Klarheden ligger en Uklarhed, · istedetfor, at sand Klarhed kun kan være i Gjennemsigtighed.
FV, note k Frembringelse, og ligesom det: · istedetfor, elskende sig selv og sin Fordeel, at understøtte
NB15:82 ykken totalt stikker, og nu · istedetfor, enten at handle afgjørende og lide,
NB35:15 kunne gjøre i Legestuen · istedetfor, hvad der vilde behage Forældrene, at
IC, s. 37 saa Du i Virkeligheden, · istedetfor, hvad man maatte vente, at faae en uoverskuelig
NB30:33 at tillave den med Sødt · istedetfor, og vedblive at kalde den Suursteeg: havde
HCD, s. 177 ulige Forsøg i Retning af: · istedetfor, som Christus har fordret, at følge ham
BB:37 et umiddelbare Standpunct, nu · istedetfor, som naturligt var, i den modnere Alder
Oi9, s. 384 maaskee selv blive et Offer, · istedetfor, ved at leve af Dig eller æde Dig, at
NB11:39 to Smaa-Afhandlinger stod, · istedetfor: den Gave at kunne gjøre Mirakler: den
IC, s. 133 ax og ligefrem kunde see det, · istedetfor: han var sand Gud, og derfor i den Grad
NB34:31 nne Verden. Det at afdøe · istedetfor: Livs-Lyst; eenlig Stand istedetfor Bryllup
NB29:100 ske jødisk. / Fremdeles · istedetfor: Omskærelsen har de ( ligeledes et Objektivt):
NB28:94 ns Tjenerinde, saa at kunne · istemme den Lovsang: fra nu af skulle alle prise
EE2, s. 195 et ret godt. Jeg vil her ikke · istemme det Klageskrig, der ofte høres over
DD:188.a en den gode, især vil Enhver · istemme det, der har følt, hvorledes Verden
LP, s. 22 n Deel af den yngre Generation · istemme, naar disse Novellers Forfatter reiser sig,
EE2, s. 16 noget uklart og ureflekteret · istemme: ja Kjærlighed Du er Livets Æsthetik;
AA:6 Havet med dyb men stille Alvor · istemmede sin Sang; naar mit Øie ikke mødte
NB29:112 n skal være Theolog, og deri · istemmer Faderen, seer ham allerede i Aanden som
AA:2 a sit høieste, naar Stormen · istemmer sin Bas, naar dets egen dybe Brusen kappes
NB29:107 her skal Frydens Tone · istemmes, saligt, saligt, saligt, som nutildags paa
KG, s. 299 g, hører Fuglesangen atter · istemt, seer atter og atter Menneskenes Travlhed
SLV, s. 301 Ordet at ville gjennemgrave · Isthmen; thi Flid gjør Alt. / Men under Mildheden
EE:118 idorus Hisp.Isidorus Hisp. siger: · isti ( nemlig seculo huic renunciantes) præcepta
NB30:113 nei, Gud lader ham aldeles · istikken, indtil at omkomme af Sult og Tørst –
NB12:198 aa stolt, at jeg lod min Ære · istikken, nei men det kunde tilfredsstille mig, om
Papir 436 ed at slaae Flaske og Glas · istykker ( en symbolsk Handling) – nu veed
NB2:218 r man for Skik at slaae Glassene · istykker for at betegne Overflødigheden. Men
AE, s. 136 esom Børnene, slaaer Uhret · istykker for at forstaae Livet i det, og ikke, som
NB32:151 e om, at det Hele vil gaae · istykker for En, og Beslutningens store Rigdom opløse
Brev 54 Stuen, faldt og slog Flasken · istykker og raabte: Det Hastværk har Fanden skabt.
NB22:150 n Tjenestepige har slaaet Noget · istykker, da er det Første der beskjeftiger hende,
DS, s. 229 gjerne strax rive Fordringen · istykker, den gjælder ikke; og derved bliver det,
AE, s. 215 khed har revet Stakitlaagen · istykker, men den Døde stod ikke op, greb ikke
BOA, s. 258 ke i at slaae Glas og Flaske · istykker, men i at lade være at drikke. Nei, at
Papir 549 æppe er ifærd med at gaae · istykker, saa er der to Mænd, den ene siger: der
JC, s. 18 falde ud; thi da gik det Hele · istykker. At Menneskene smilede ad ham, bemærkede
NB:86 v alle Boderne om og slog Alt · istykker. Sagen var denne. En Mand havde opfundet
NB4:32 lp af Maskineriet gik det · isænk. / / / d. 29 Januar 48. /
BA, s. 438 i Forhold til den i Ufriheden · isænkborede Frihed. Ogsaa paa en anden Maade yttrer
    · især 1323
BI, s. 164 orretning. To Ting bliver der · isærdeleshed at lægge Mærke til: den første
CT, s. 239 ne afstraffe dem, – men · isærdeleshed de Afdøde, dem afstraffer man paa Livet,
FP, s. 25 en dumme Gottlieb i Eventyret, · isærdeleshed efter Fædrelandets Psychologie, der
NB9:42 han: » ja, det burde · isærdeleshed en Konge.« Hertil svarede jeg Intet.
Papir 377 gerne læses. Synet af en Bog · isærdeleshed en stor Bog virker paa mange Mennesker
BI, s. 143 t ikke kan holde ham, saa vil · isærdeleshed enkelte Steder i de af Ast citerede Ord
BI, s. 284 ger over sine Forgjængere. · Isærdeleshed findes der fortrinlige Bemærkninger
BI, s. 300 in Undergang. Dette viser sig · isærdeleshed ganske tydeligt ved Jødedommen, hvis
SLV, s. 233 e behøves Vaabenmagt, men · isærdeleshed Hukommelse, en Hukommelse, der er ligesaa
EE2, s. 132 Taalmodighed til at besidde, · isærdeleshed hvis de skulde befindes tilbøielige
Brev 234 i sin Sorg netop Noget han · isærdeleshed kalder Sorgens Gjenstand, og som en Bedemand
FP, s. 22 den paa en værdigere Maade; · isærdeleshed maa Forfatteren i Fædrelandet være
CC:12 et Begreb som Journalistiken · isærdeleshed med en vis Forkjærlighed har optaget
Brev 35 dvæler ved Tanken om Dem, · isærdeleshed naar jeg gaaer paa min eensomme Spadseretour,
Papir 572 den Bedrift af dem, det er · isærdeleshed Noget, som ret behagede Gud. /
HH:3 t i Χsto, saa gjælder dette · isærdeleshed om alle de anthropologiske Standpunkter;
SFV, s. 41 istenheden er, og rigtignok, · isærdeleshed senere, ogsaa i, hvorledes den simplere
AE, s. 198 Men evigt, guddommeligt, og · isærdeleshed theocentrisk seet er der intet Paradox,
BI, s. 277 ethode, Hegel leverer, er det · isærdeleshed tvende Former af den, der blive Gjenstand
BI, s. 196 ette er det, som Rötscher · isærdeleshed udhæver), men ogsaa og fornemlig derved,
SLV, s. 261 erede i Kraft af Hypotheser. · Isærdeleshed var det Familielighed og Generations-Forholdets
Brev 188 ædv: spise. Vi søgte · isærdeleshed ved nogle Æbleskiver at opmuntre os
FP, s. 21 ighed, ei Kjøbenhavnsposten · isærdeleshed, der har fremkaldt denne Beskyldning? Eller
SLV, s. 229 Comiske paanøder sig mig · isærdeleshed, hver Gang min Lidelse bringer mig i Forhold
Brev 44 sidste takker jeg Dem derfor · isærdeleshed. / Deres / S. Kierkegaard. /
OTA, s. 291 rygt – fordi man gaaer · isøvne! Nei, da maa man dog vel sandere sige, at
Papir 7 tandos agit, huic objectioni obviam · it. Atque non possumus non fateri, hance quæstionem,
Papir 7 sse legem explere ( Mth: 5, 17.). / · Ita ad liquidum perducto, homines non posse
BI, s. 65 ibenda modo ad recentiorem non · ita ad veterem attendit. / XIII. Ironia non
CC:2 s mei estote, et observate qui · ita ambulant, ut habetis nos typum –
CC:1 dem est, qualenam autem et cur · ita appelletur, incertum. Alii satellites vel
NB2:196 ke Hedningerne det Samme. / Deus · ita artifex magnus in magnis, ut minor non
CC:1.r αι. / h: l: transitive · ita Bretschneider. / αποϕϑεγγομαι
KK:7 do per vitam: ut ego sum deus, · ita certe fiet, ut omnes me adorent. –
CC:4 ita semper cum domino erimus. · Ita cohortamini vos invicem hisce verbis /
CC:1 m viam, quam sectam vocant, me · ita colere deum paternum, credens omnibus in
CC:10 s non nunc est dicere. Quibus · ita comparatis, in tabernaculum prius semper
CC:2 ati, lætitia et corona mea, · ita consistite in domino – dilecti.
Papir 4:1 . Nexus inter v. 27 et 28 · ita constituendus videtur, αμην
Brev 121 heologiam animum et mentem · ita contuli, ut exegeticas et historicas disciplinas
CC:10 multiplicans multiplicabo. et · ita cum patienter spectasset particeps factus
Papir 4:1 ximam celeritatem indicandam · ita de Satana Luc. 10, 18. / Mth: 19, 7. Jussit
BI libro adhibuit. Nam quum Socratem · ita demum sibi videretur recte defendere, si
CC:10 statum est, eum vivere. Et si · ita dicere licet per Abraham et Levi, qui decimas
NB11:32 ver da En i Besiddelse af et, si · ita dicere licet, jordisk Gode paa et Sted,
Papir 16 ernum foederis cum Deo facti. · Ita dicit Philo circumcisio est ε
NB22:95 gustior mente; eademque, ut · ita dixerim et in te major et in te minor,
BI, note t, argumentum, quod attigisset, · ita esse comparatum, ut suspicionibus magis
Brev 121 æ valedixi. Quæ quum · ita essent, libere fateor, me, ni mors patris
Not1:7.l tionalis et caro unus est homo; · ita et deus et homo unus est Chr:«
KK:7 γην hyperbolice. · ita et Philo de lege: αχϱι
Papir 16 ϱ υμων · ita etiam 2 Timoth: 2, 10 similia occurrunt
CC:6 um, in quibusdam prosequuntur. · ita etiam bona opera antea aperta sunt, et
CC:10 vocatus a deo ut etiam Aron. · Ita etiam Chr: non sese ipsum extulit pontificem
CC:10 mel mori, et deinde judicium. · Ita etiam Chr: semel oblatus ad multorum perferenda
CC:4 : mortuum esse et resurexisse, · ita etiam deus qui mortui sunt per Jesum, feret
CC:11 tudo vultus ejus perdita est. · Ita etiam dives in viis suis flaccescet. Beatus
CC:11 ia corporis, quæ utilitas? · Ita etiam fides, nisi habeat opera, mortua
CC:11 intentio dirigentis voluerit. · Ita etiam lingua parvum membrum est et sese
CC:6 anus sine ira et disceptatione · Ita etiam mulieres in vestitu modesto cum verecundia
CC:1 m, fore ut Christus pateretur, · ita eventu comprobavit. Resipiscite igitur
CC:11 essor legis, ita loquimini et · ita facite ut qui secundum legem libertatis
CC:1 lios in reliquiis naviculi. Et · ita factum est, ut omnes salvi pervenirent
Papir 7 maxime in hunc locum quadrat. · Ita fere apostolus ratiocinatur: lex Mosaica
CC:1 rent in Syrtim, demissis velis · ita ferebantur. Cum vero vehementer tempe
CC:11 . Ut corpus sine sp. mortuum, · ita fides sine operibus mortua. / Cap III /
CC:11 opportet, fratres mei, hæc · ita fieri. Num fons ex eodem foramine emittit
CC:11 , quæ sunt ab illo creata. · Ita fratres mei dilecti, sit quisque homo celer
CC:2 a sibi subjicere. / Cap. IV. / · Ita fratres mihi dilecti et desiderati, lætitia
CC:2 um Chr, in gloriam Dei patris. · Ita fratres mihi dilecti ut semper mihi obedivistis,
CC:1 ssi sunt dicentes: hæc sese · ita habere. Respondit Paulus, annuente tribuno,
CC:7 s et Jambres restiterunt Mosi, · ita hi resistunt veritati, homines mente corrupti,
Papir 7 mmemoratur ut instrumentum Dei · ita in creatione mundi etc. ( Heb. 1, 2. Joh.
Not1:8.l os æternam salutem conferat, · ita in eodem suo consilio decrevit, quod eos,
CC:1 ivit. Stupefacti admirati sunt · ita inter se loquentes nonne ecce omnes illi,
CC:10 iem fidem habentes, ut dixit: · ita juravi in ira mea, si introituri sint introibunt
CC:10 ro non cognoverunt vias meas. · Ita juravi pro ira mea: si ingressuri sint
CC:11 a ignis mundus injustitiæ. · Ita lingua constituta est in nostris membris
CC:1 testatus atque cohortatus est, · ita loquens: salutem admittite ex perversa
CC:11 factus es transgressor legis, · ita loquimini et ita facite ut qui secundum
CC:4 Deo evangelium committeretur, · ita loquimur non ut hominibus placere studentes,
CC:10 uæ habent salutem, tametsi · ita loquimur. Neque enim injustus est deus,
CC:11 eas proferre aut vitis ficus; · ita neque aqua salsa facere dulcem. Quis est
KK:7 it ut signum gentilibus ɔ: · ita omnes gentiles ad eum dirigant attentionem.
Papir 7 e non sequitur, legem Mosaicam · ita per se sufficere, ut religio perfectior
CC:6 fidei in pura conscientia, et · ita primum examinentur, deinde ministerio fungantur,
CC:10 ob eam oportet ut pro populo · ita pro se ipso offerre pro peccatis. Neque
KK:7 ehovæ cultum redibitis, ubi · ita redieritis etiam redibitis in gratiam Jehovæ.
CC:5 d est signum in omni epistola. · ita scribo. Gratia domini nostri Jesu Chr:
CC:4 iam eundum domino in aerem, et · ita semper cum domino erimus. Ita cohortamini
Papir 4:1 no amoris turpiter abutaris, · ita si emphasis quæritur in ϕιληματι.
DD:41 icat socium esse infirmitatis Chr: · Ita suam infirmitatem gloriosam facit, quod
CC:11 icimus, ut obediant nobis, et · ita totum corpus circumagimus. Ecce naves,
Papir 7 ræ scripturæ addiderunt, · ita tradiderunt, Mosem de monte decedentem
Papir 4:1 t dicta sunt per aposiopesin · ita ut apodosis suppleatur hoc modo »
Papir 4:1 us prosperitatem concedebat, · ita ut appareat, hunc successum non tam pendere
Not1:9 rorsus corruptus et mortuus, · ita ut ne scintilula quidem spiritualium virium
CC:5 us cujusque omnium vestrum invicem, · ita ut nos ipsi in vobis gloriemur in omnibus
CC:2 profectum evangelii cessisse, · ita ut vincula mea in Christo aperta facta
CC:1 s, qui inhabitant Hierosolymam · ita ut vocarent locum illo proprio dialecto
CC:10 deseram neque te derelinquam, · ita ut vos bono animo dicere possitis: Dominus
CC:10 im consortes facti eorum, qui · ita vivunt. Et vinculis meis compassi estis
CC:10 ide Enochus transpositus est, · ita, ut mortem non videret, neque inventus est,
CC:1 enturio navem Alexandrinam, in · Italiam navigantem invenisset, deduxit nos in illam.
CC:1 etum est, ut navi veheremur in · Italiam, tradiderunt Paulum et nonnullos alios vinctos
DD:143 fE mange af hans Proclamationer i · Italien – og dernæst gik N. Tog i modsat
LP, s. 42 ikke kjender; eller at en By i · Italien er som en By i Danmark, uden nærmere
Papir 1:1 rædiken, som blev holdt i · Italien i Pave Julius d. 2 Nærværelse, hvor
Papir 253 gt, at Tydskland har sin Faust, · Italien og Spanien sin D. Juan, Jøderne ( ??)
Papir 376 s Venner i Tydsk. Eng. Fr. · Italien Schweitz o: s: v:. Ja vi ere hjulpne –
AE, s. 83 En over fra Grækenland til · Italien, naar han er ankommen, gaaer rolig frem
LP, s. 42 f. Ex. her er ligesom en By i · Italien, som jeg ikke kjender; eller at en By i
NB33:37 aa uheldig at have en Sag i · Italien: det er omtrent det Samme som at tabe den,
BI, note ist, je passiver ist man. Nur · Italiener wissen zu gehen, und nur die im Orient
AA:31 et deri, kun en god Bemærkning, · Italieneren siger til Afskeed om Aften: felicissima
AA:31 n ønsker: god Nat sov vel, · Italienerne ønske: den lykkeligste Nat! Sydens Nætter
JJ:406 vighed. / ( der fortælles i et · italiensk Folkesagn at en / Ulykkelig vaagnede i
NB2:197 sich ein, / det er egl. et · italiensk Ordsprog / Chi troppo assotiglia, si scavezza.
Papir 1:1 Fyrster og Stænder, i en · italiensk Theolog Thomas Rhadinus Navn, men mange
AE, s. 236 t Fransk, kan han begynde paa · Italiensk, og saa tage Astronomien, Veterinair-Videnskaben
Brev 3 en udenlandsk Reyse, og det en · italiensk, snart bliver inddraget i fine og fornemme
Not3:16 n Deel arabiske ( p. 1-48); · italienske ( p. 48-66) etc. en ret interessant Spøgelsehistorie
FB, s. 134 vde fortabt sin Sjæl i det · italienske Bogholderi, saa punktlig er han. Han ferierer
BB:24 t sig maaskee forklare af det · italienske Liv som naturligere for det?. /
AE, s. 236 aae løs paa de franske, de · italienske o. s. v., men er at elske Een og den Samme
Papir 103 sammenstiller Mestertyvenmed den · italienske Røver, vil man netop see en væsenlig
FF:161 / Til Motto vil jeg vælge den · italienske Text til de Ord i Don Juan: dog de visne
FF:62 mærkeligt, at den blaa-violette · italienske Tone, som vi ellers ikke have her tillands,
Papir 260:2 t legitimam obedientiam. · Itaque nostri docuerunt, utramque potestatem propter