S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
Brev 76 Forf. / Deres Ærb. / Til / S. · K / / Hr Prof. Heiberg. / Høivelbaarne
Papir 22:2 / W. = W              · K / generatio unius – destructio alterius.
Brev 296 il Lyngby fra / Deres / S. · K / Kjære Hr Magister! / Idet jeg denne
Not4:45 nen. / 2) Men hvorfra faaer · K og F. et Objekt, uden at dettes Betragtning
Not4:11 rte ogsaa Værens Qualitæt. · K viste nu, at det med H. t: Begrebet var
FP, s. 21 paa Fædrelandet. Vi kunne i · K' s Artikel ikke finde det Mindste, der berettiger
FP, s. 21 sten, som vi ville betegne med · K, for at transportere Noget af den Roes,
NB4:79.a tlen bliver: Afhandlinger af S. · K, med et Anhang. / Af Tanker som saare bagfra
NB14:8 vel, at denne Forf. ikke er Mag. · K, men min Digtning. / Hr. Mag. maa jeg vel
Not1:6 dl. Modstand i den græske · K, og i den latinske, den semipelagianske
Papir 9:1 te paa noget, som vi maatte kalde · K, og som dog ei lod sig henføre under
Papir 455 il en Fordærvethed, som · K. – antaget at den vanslægter –
Papir 251 Disciplene til denne rene · K. ( 35-38). – Nu gjør L: ligesom
Papir 469 rofessor – og Pastor · K. ( denne Alvorens Mand, hvad yngre Theologer
Not4:12 t saadant Væsen. Dette er det · K. ( moralske) Beviis for Guds Tilvær.
NB15:77 aadan vilde være en Mag. · K. ( om man end ingenlunde anede, hvor bedragerisk
NB14:97 tninger: Martensen – og S. · K. ( thi rigtignok forsikkrer han, at han
LF, s. 9 re. / / Den 5te Mai 1849. / S. · K. / / / / Bøn / Fader i Himlene! Hvad
Brev 178 laut.« / Din Onkel / S. · K. / / En Geburtsdags Blomst / ærbødigst
NB6:35 re trykte / Smaa-Ting / / af / S. · K. / / Et Forord dertil skulde være saa
KK:2 ke er kommen dertil. – / · K. / / Gud refererer sig i Verden ikke mere
Brev 176 m, / fra / din Onkel. / S. · K. / / Min kjere Jette! / Som jeg igaar sad
Brev 219 / ærb. / / Hr I Levin. / S. · K. / / Til / Hr. I Levin / Tirsdag –
KK:4 / Den græsk-østerlandske · K. / 1) Først kjæmper den for at sikkre
Brev 138 dt jeg er / Din / din / S. · K. / 13. Brev 139, bl. [ 1r] / Min Regine!
Brev 139 er Dig ukjær. / Din S. · K. / 14. Et koloreret kort vedlagt Brev 139
Brev 307 Tid gaae hen. / Deres / S. · K. /
Brev 45 rom. / Lev vel! / Deres / S. · K. / [ Berlin,] d. 8. Januar. / Kjære Pastor
Brev 86 re Emil / lev vel / Din S. · K. / An / dem Her Cand: th: E: Boesen /
Brev 85 Din Fader og Moder. / Din S. · K. / An / den Hern E. Boesen / Candidat der
Brev 280 nebuskegaden. / Deres / S. · K. / Anm: Den Passus begynder saaledes: al
2T44, s. 183 re som en Bortreist. / / S. · K. / At bevare sin Sjel i Taalmodighed /
4T44, s. 289 vn den 9de August 1844. / S. · K. / At trænge til Gud er Menneskets høieste
Brev 2 edruckte / Bücher gem. P C · K. / Berlin / Franco Hamburg / den Werth 8
Not4:5.c enhver Reflexion, sit Objekt. / · K. / Bibelen maa fortolkes og ethvert Fortolknings-Princip
GU, s. 325 en. / / / D. 5te Mai 1854 / S. · K. / Bøn / / Du Uforanderlige, hvem Intet
OTA, s. 257 ed kalder min Læser. / S. · K. / Bøn / Fader i Himlene! Fra Dig kommer
KG, s. 11 n ikke til at beskrive. / / S. · K. / Bøn / Hvor skulle der kunne tales
KK:4 stilles ved Siden af den cath. · K. / c) den udviklede en Stræben efter
NB14:34.b atte holdes i Stræben. / S. · K. / cfr 55 i denne Journal. m: / Dersom jeg,
Brev 246 Deres Ønske. / Ærb. / S. · K. / d. 17 Januar. / » De stoler paa
Brev 274 er Worte er i / Deres / S. · K. / d. 28 Apr / 1850 / Kjære Kierkegaard!
Brev 241 Vejen til Stettin. / S. · K. / d. 30. Sept. 1845 / Høistærede!
Not4:41.b Navn). / d. 23 Nov. 37.     · K. / denne Bemærknings Rigtighed seer jeg
Brev 141 mindre langvarig. / Din S · K. / Det medfølgende Manuskript forestiller
Brev 159.7 og ganske hengivne / S. · K. / Dette Skridt var foranlediget af det
Brev 159.6 og ganske hengivne / S. · K. / Din Faders Død har gjort et dybt Indtryk
Brev 159 r den Ære o: s: v: / S. · K. / Din Faders Død har omstemt og bestemmet
Brev 27 kommen / Din / Fætter / S. · K. / Du vil selv måskee bemærke, at
Brev 79 Juli. / Din for evig / / S. · K. / E: Sk: den foregaaende Underskrift, der
Brev 133 wollt' zeigen? / Din / S. · K. / Efterskrift. Naar Du har glemt Alt det
Brev 147 meest paa Sinde. / Din S. · K. / Ei om Vaaren vil jeg minde, / Ei om svundne
Brev 242 : / Hermed en Æske mærket · K. / En af Dem aldeles ukjendt tager sig den
Brev 127 Vor egen lille Regine / S. · K. / En saadan Streg under Ordet tjener til
Not4:9 ubjektive, det sidste gjorde · K. / En Vanskelighed bliver det at forklare,
Brev 160 tilhøre Historien. / S. · K. / Et sidste Skridt » Hende«
Brev 105 Fuldkomne er kommen. / Din / S. · K. / Faaer man ikke snart den Fornøielse
EE:189 d til Eder – a revoir! / S. · K. / forhenværende Dr. Exstaticus / /
Brev 214 Deres ærbødige / S. · K. / Gode Levin! / Der maa iles – /
Brev 152 empel-Archivet. / Din / S. · K. / Hermed følger en Aftegning af Seglet.
Brev 145 den sagte Luftning. / Din / S. · K. / Hermed følger et Billede, som jeg
4T43, s. 113 andler den til Meget. / / S. · K. / Herren gav, Herren tog, Herrens Navn
Brev 81 beviise at jeg er / Din / S. · K. / Hils din Fader og din Moder. / 9. Brev
Papir 249.c det den alm saliggjørende · K. / hvor er den ene Side af F. / jeg mener
Brev 14 med Faren. / Din Broder. / S. · K. / Hvorledes har Jette det? Hold fast paa,
Papir 446 stændig Opfordring / af / S. · K. / Høitideligt har jeg een Gang for alle
YTS, s. 247 rst i September 1849. / S. · K. / I / / / / Hebr. IV, 15 / Bøn /
KG, s. 211 ikke til at beskrive. / / S. · K. / I / / Kjerlighed opbygger / 1 Cor. VIII,
TAF, s. 281 , i Eftersommeren 1851. / S. · K. / I / / Luc. VII, 47 / Bøn / Herre Jesus
CT, s. 261 ere holdte. / Febr. 1848. S. · K. / I / / Luc. XXII, 15 / Bøn /
OTA, s. 317 l at finde Glæden. / / S. · K. / I / Bøn / Du, som engang selv har
Brev 143 en ikke fordre. / Din / S. · K. / I dette Øieblik gaaer jeg forbi Dit
Brev 146 eboet Værelse. / Din S. · K. / Ich dein / Du mein / Du mein' Friede
Brev 97 hic Rhodus, hic salta. / Din / S. · K. / Ifald jeg ikke skulde see Dig i disse
TS, s. 33 lse. / / I August 1851. / / S. · K. / Indhold / / I / Side / / Hvad der fordres
LA, s. 9 annede fra at læse. / / S. · K. / Indledning / Ofte nok føres der i
Brev 84 Din Fader og Moder. / Din S. · K. / Jeg behøver vel ikke at sige Dig,
Brev 94 eg ikke forstaaet Dig. / Din / S. · K. / Jeg kan slet ikke faae mig selv til at
Brev 304.2 gt modtaget / Deres / S. · K. / Kjere! / Deres Billet har jeg rigtigt
Brev 304.3 o: s: v:. / Deres / S. · K. / Kjere! / Deres Billet har jeg rigtigt
Brev 304 Svar udbedes. / Deres / S. · K. / Kjere! / Forunderligt nok! Jeg befrygtede
3T43, s. 63 ( Ordsp. 25, 13.) / / S. · K. / Kjerlighed skal skjule Synders Mangfoldighed
Brev 25 Din / hengivne Fætter / S. · K. / Kjære Fætter! / Lad disse Par Ord
Brev 294 ale med Dem om. / Deres S. · K. / Kjære Hr Magister! / Tak for Billeten.
Brev 37 r og Povel. Deres hengivne S. · K. / Kjære Jette! / Ved i disse Dage at
Brev 40 d. / Din ganske hengivne / S. · K. / Kjære Julie! / Det er dog aabenbart,
Brev 26 ftermiddag. / Din / Fætter / S. · K. / Kjære Peter! / Glædeligt Nytår!
Brev 136 ske hengivne« / S. · K. / Kl. 9 ½ Formidd. 15. Et koloreret
Brev 286 uden endnu dette: / Deres / S. · K. / Lyngby d 28 Juli 1849. / Kjære Hr
Brev 184 rpligtet. / Din Onkel / S. · K. / Maaskee kan det dog fornøie Dig, efterhaanden
Papir 455 eg – kan ikke skee i · K. / Men hvorfor kan det ikke skee i K.? fordi
Brev 83 min kjære Emil. / din S. · K. / Min Addresse er Jägerstraße
Brev 211 il bevare for Dem. / Deres / S. · K. / Min gode Levin! / Mandag. /
Brev 171 uen fra mig. / Din Onkel / · K. / Min kjære Carl! / d. 31 Dec. /
Brev 180 kan give. / Din Onkel / S. · K. / Min kjære Jette! / Mandagen d. 16
Brev 177 nske hengivne / Onkel / S. · K. / Min kjære Jette! / Skjøndt jeg
Brev 128 nævne Navnet. / Din S. · K. / Min Regine! / Det er Knippelsbro. Den
Brev 135 er Din / Din for evig / S. · K. / Min Regine! / Det er Løverdag, og
Brev 134 ielighed. – / Din S. · K. / Min Regine! / Dette Brev har ingen Datum
Brev 142 ige fra Dit Leie. / Din S. · K. / Min Regine! / Du havde maaskee ventet
Brev 147 kommer til Dig. / Din. S. · K. / Min Regine! / I dette Øieblik er jeg
Brev 132 Du ei. / Din for evig / S. · K. / Min Regine! / Nu har jeg læst saa
Brev 151 odens Sødme. / Din / S. · K. / Min Regine! / Tak for al den Tid, Du
Brev 148 , ogsaa da er jeg / Din S. · K. / Min Regine! / Wir haben uns bedacht.
Brev 150 denne Glæde. / Din / S. · K. / Min Regine! / Øieblikket vil ikke
Brev 131 ogter. / Din for evig / S. · K. / Naar Du lugter til den Heliotrop, der
SFV, s. 84 i Grunden blot til det. / S. · K. / No. 1 / Til Dedicationen » hiin
Brev 137 ke finder Hvile i Dig. / Din S. · K. / Onsdagen d. 9 Dec: / Min Regine! /
Papir 593 Forvirringen. / Deres / S. · K. / Paa to Visitkort uden Datum og Tilskrift
IC, s. 15 » Naaden«. / S. · K. / Paakaldelse / Vel er det atten Aarhundreder
Brev 175 dog Feil... / Din / Onkel / S. · K. / Til / Carl Lund / store Kjøbmagergade
Brev 173 gelse. / Din / Onkel. / S. · K. / Til / Carl Lund. / Hermed en Pakke. /
Brev 174 o Gange. / Din Onkel. / S. · K. / Til / Carl Lund. / store Kjøbm:
Brev 41 ganske hengivne / Cousin. S. · K. / Til / Frue Julie Thomsen. / Hermed en
Brev 159 gt og ganske hengivne / S. · K. / Til / Frue Regine Schlegel. / Under Forordets
Brev 158 id Svar med mit Bud. / Din · K. / Til / Frøk. Regine Olsen. / Høistærede!
Brev 130 ille. / Din for evig. / S. · K. / Til / Frøken R. Olsen. / Min Regine!
Brev 154 og selv erindre / Din / S. · K. / Til / Frøken Regine Olsen / Min Regine
Brev 155 før til Aften / Din S. · K. / Til / Frøken Regine Olsen / Min Regine
Brev 156 rhindret fra at komme. / Din S. · K. / Til / Frøken Regine Olsen. / Jeg vilde
Brev 127 e mere i sit Liv. / Din S. · K. / Til / Frøken Regine Olsen. / Min Regine!
Brev 140 r det Timelige. / Din / S. · K. / Til / Frøken Regine Olsen. / Onsdagen
Ded:111 t, idet jeg tabte ham. / S. · K. / Til / Hans Excellence / Høiærværdige
Brev 182 urtsdag. / Din Onkel. / S. · K. / Til / Henriette Lund. / hermed en Pakke.
Brev 111 tor og Defensor. / Din / S. · K. / Til / Hr Cand. E. Boesen. / . / Kjere!
Brev 93 g Dig vel om Middagen. / Din / S. · K. / Til / Hr Cand. E. Boesen. / Kjære!
Brev 96 Øie med Sligt. / din / S. · K. / Til / Hr Cand. E. Boesen. / Kjære
Brev 102 stids Frembringelser. / Din / S. · K. / Til / Hr Cand. E. Boesen. / Kjære
Brev 110 k Tid og Beleilighed. / Din / S. · K. / Til / Hr Cand. E. Boesen. / Kjære
Brev 92 et Lag 7, hvis Du kan. / Din / S. · K. / Til / Hr Cand. E. Boesen. / Kjære
Brev 95 or min Udebliven. / Din / S. · K. / Til / Hr Cand. E. Boesen. / Min kjære
Brev 91 ed det Lag Kl. 6. / Din / S. · K. / Til / Hr Cand. E. Boesen. / Søndag.
Brev 101 ør Du Gavn for To. / Din / S. · K. / Til / Hr Cand. E: Boesen. / Kjære
Brev 217 ommeren. / Deres / Ærb. / S. · K. / Til / Hr Cand. I. Levin. / Høistærede!
Brev 107 naar jeg taler med Dig. / Din S. · K. / Til / Hr Cand. theol. E. Boesen. /
Brev 108 g, – hils Carl. / Din / S. · K. / Til / Hr Cand: E. Boesen. / Kjære!
Brev 206 g 11-12. / Din Onkel. / S. · K. / Til / Hr Candidat H. Lund / Fredriks
Brev 15 aldrig har seet. / Din. / S. · K. / Til / Hr Dr. Pastor Kierkegaard /
Brev 17 e. Hils Jette, Poul. / Din S. · K. / Til / Hr Pastor Dr. Kierkegaard. /
Brev 114 agen efter Din Afreise. / Din S. · K. / Til / Hr Pastor E. Boesen / Horsens /
Brev 113 uttede af Din Billet. / Din / S. · K. / Til / Hr Pastor E. Boesen. / 7 Januar.
Brev 112 er sig ikke gjøre. / Din / S. · K. / Til / Hr Pastor E. Boesen. / Kjere! /
Brev 191 ære Neveu. / Din Onkel. / S. · K. / Til / Hr Student Michael Lund / Hermed
Brev 271 aae«. / Deres / S. · K. / Til / Høivelbaarne / Hr Conferentsraad
Ded:101 e til at gjøre ham glad. / S. · K. / Til / Høiærværdige Hr /
Brev 183 meent. / Din / Onkel. / S. · K. / Til / Jette Lund. / Om det virkelig skulde
Brev 185 eren og Doctoren«. / S. · K. / Til / Jfr. Henriette Lund. / Det er bagefter
Brev 181 e den af / Din Onkel. / S. · K. / Til / Jfr. Henriette Lund. / Min kjære
Brev 13 sset derom. / Din Broder / S. · K. / Til / Pastor Dr. P. Kierkegaard /
Brev 116 ne Glade er Dig. / Din / S. · K. / Til / Velærværdige / Hr Pastor
Brev 195 efter. / Din / Onkel / S. · K. / Til / Wilhelm Lund. / Kjære Henrich!
Brev 51 us en Kommende. / Deres / S. · K. / Tirsdag. / Maa jeg, kjære Magister!
Brev 144 tet er umuligt. / Din / S. · K. / Tirsdagsaften – Onsdagsmorgen /
Brev 304.5 r overende. / Deres / S. · K. / Torsdag d 4 Fbr 1852. / Kjære Hr Magister!
2T43, s. 13 havn, den 5te Mai 1843. / S. · K. / Troens Forventning / Nytaarsdag /
OTA, s. 122 sig Opmærksomheden. / / S. · K. / Ved Anledningen af et Skriftemaal /
TTL, s. 389 seierrige Hengivelse. / / S. · K. / Ved Anledningen af et Skriftemaal /
Brev 38 igjen Peter fra / Deres / S. · K. / Vort Gravsted vil jeg til Foraaret have
Not1:7 mmelser, har den evangeliske · K. Aand lært, at skjelne mellem den bibelske
Papir 69 telse og netop den græske · K. afviger i sit Symbolum fra de andre ( hvorfor
Not4:9 ) c) rationell. Kosmologie ( · K. anden Idee – Verden) d) rationell
NB10:20 . han havde sagt: nei, Mag. · K. angriber jeg ikke. / I dette sidste Tilfælde
Not4:11 hvad skal jeg haabe, meente · K. at Alt, hvad der interesserede et Msk.,
NB30:93 den det Ord: siig den lille · K. at han passer paa ikke at anlægge for
NB16:48 er Oplysning« foreslaaer · K. at udvide den offentlige Brug af Fornuften
Papir 69 – / 1. Grundtvig mener, at · K. baserer sig paa Sacramenterne, og at hvo,
Papir 69 f chr: Tro, som han mener at · K. baseres paa, saa maae vi jo dog tilstaae,
Not4:12 des indtraadte nu ogsaa hos · K. Begrebet » Tro«; men med
Papir 455 ie sees i et Land, hvor · K. bestaaer ved Siden af P., thi skjøndt
Not4:45 nd og fastholder Idee i den · K. Betydning saa det ikke er en theoretisk
Not4:44 ar indrømmes Ikke-Viden i den · K. Betydning, den aldrig kan faae Troe i sin
Not1:8 ns Anseelse. I den catholske · K. blev den strænge Augustinianisme under
Not1:8 ende, og omsider i den cath: · K. blev sanctioneret som Klære, og opretholdt
Not1:8 en disse tro. I den latinske · K. bleve disse Forestillinger efter at Pelagianismen
NB28:102 nt har raisoneret som saa: · K. bliver jo til Ingenting, saa kan han da
KK:2 Vorstudien«. / · K. d. 13 Aug. 38. / / Først Guds personlige
BB:7.c g ikke alvidende Standpunct. / S. · K. d. 27 Aug. 36. / Af en tidligere Excerpt
Not4:12 eer levende hos sig. Medens · K. dadler den fremherskende Phantasie i de
Papir 455 et Land, hvori der ikke er · K. Der maa det vise sig, om ikke P. –
Not1:8 i vedvarende Forbindelse med · K. Dette har Χ. selv forjættet, Sætningen
NB26:93 n og Den tænkt hvorfor reiser · K. dog ikke. Jeg kunde fristes at svare ved
CC:7 ire. Salutat te E. et P. A. et · K. Dominus J. Chr. cum sp. t: Gratia vobiscum
BB:17 Auswahl deutscher Gedichte v. Dr: · K. E. P. Wackernagel Berlin 1836 zweite Auflage.
Not2:2 sungen uber Gothes Faust von · K. E. Schubarth. Berlin 1830. / 5. Heroldstimme
BB:7 oethe' s Faust. Vorlesungen von Dr: · K. E. Schubarth. Berlin 1830. / Vi forbigaae
Not4:9 kab mulig? / Ved Erfaring forstod · K. en Iagttagelse der er hævet til Almeengyldighed
Not4:10 en absolute Substants. / Om · K. end misbilligede dette Beviis, saa sagde
Not1:8 12, 4. Ligeledes at Chr: er · K. eneste Herre og Mester, saa at Msk. ei
Not4:45 ing af Objektet her det som · K. engang for Alle har gjort gjeldende om
Papir 260:4 delsens-Moment. Den græske · K. er bleven staaende paa Halvveien, uden
NB18:49 har vi jo altid sagt, Mag. · K. er det Overordentlige. Men nu har jeg et
NB14:128 er Sandheden nok den: Dr. · K. er en Mand med ualmindelige Kundskaber
BI, note latonischen Philosophie von Dr. · K. F. Hermann, 1ster Theil. Heidelberg 1839.
Not1:8 ontroverser. I den lutherske · K. fandt Synergismen Forsvar hos Melanchton
Papir 12 Natur saaledes at ingen Forløs. · k. finde Sted. / Forløseren saaledes, at
Not1:8 ftelse af Chr:. Den protest: · K. forkaster derfor den cath. Klære om
Not4:11 derfor paa det sidste Beviis, at · K. fornemlig concentrerede sin Kraft, idet
Not1:8 , hvorimod en Forbindelse af · K. Fortid med dens Nutid ved Beskuelse, Ihukommelse
Not1:6 en om Modsætningen mellem · K. Fortjeneste og Chr: Fortjeneste, imellem
Not1:8 5, 25. / § 68. / Den chr · K. forudsætter til Opnaaelse af sit Øiemed
Not4:12 bet det ogsaa fra denne Side, at · K. forvexlede Salighed og Lyksalighed, idet
Papir 469 er Alvor, eller som Pastor · K. fremstillede det i sit, senere trykte,
Not4:9 ) b) rationell Psychologie ( · K. første Idee – Sjælen) c) rationell.
NB10:83 f Kjerlighedens Gjerninger ( den · K. G. at anprise Kjerlighed) indeholder intet
BB:8 a Engel, hvori han skriver til · K. G. Lessing, at hans ( Lessings) afdøde
NB12:111 sig med det Forsvar: Mag. · K. gav mig jo selv Lov dertil. Dette viser
NB16:24 dschmidt naar han vil sige: Mag. · K. gav mig selv Lov til at udskjælde ham
Not11:19 yldig i den Tankefeil, som · K. gjorde sig skyldig i, saa gaaer den samme
Not1:8 er afbildet og fortsat, idet · K. gjør den fri Forkyndelse og fleersidige
NB14:102 paafaldende Lighed med S. · K. Gud veed, hvad han egl. har sagt paa Conventet.
NB28:65 ind siger som saa: » Mag. · K. har aldeles havt Ret; det er og var jo
Not4:12 som Gud har givet sig selv. · K. har derfor vel Friheden; men mangler Naaden.
Papir 455 det ikke skee i K.? fordi · K. har det Almdl. som / – og det er
NB32:95 amilie at fortælle: Mag. · K. har en Svaghed i den ene Fod. Og det kan
Papir 458 ves, at naturligviis Alt, hvad · K. har hittet paa om Gjerningers Fortjenstlighed
KK:4 nder hvilke den protestantiske · K. har udviklet sig ere / a) den fastsatte
Not11:19 i de kosmologiske Ideer ( · K. havde 2 Arter af Antinomier de mathematiske
NB29:112 ende, hvor indlysende Mag. · K. havde gjort ham det, at Χstd. slet
NB16:50 kun adlyder. Jeg formoder at · K. her mener Gud; og jeg finder Tanken smuk,
Not1:8 i en Deel af den reformerte · K. herskende Lære som Følge af Calvins
KK:4 jektivitæt. / Den græske · K. holder i sin Cultus Følelsen og den
Not1:8 ger, som i den hollandske · K. hos Arminianerne, og for størstedelen
Not1:8 men hvor Chr: er i Sandhed · K. Hoved og Troens Grundvold, der kan Kraften
Papir 469 ved Universitetet. Pastor · K. hører til Grundtvigianerne, der kunde
NB36:24 rophe. / / Hvorledes frembringes · K. i Aands Forhold? Ganske simpelt: ved at
Papir 260:1 15. Som nu den katholske · K. i denne H: synes at lægge en stor Alvor
Papir 260:4 ttelser ogsaa i den ældste · K. i deres første Spirer. a) en mythisk
Not4:10 anden Verden. / Men her var · K. i Grunden ikke idealistisk nok; thi det
Not1:8 tter Særkjendet for Chr. · K. i Overeensstemmelse med Chr: Aand. Den
NB36:24 saa stor, at det maa blive · K. i Sammenstødet, bevidst at anlægge
Not4:12 en praktiske Vei. Dette udvikler · K. i sin » Religion innerhalb etc.«.
Not1:8 le virkende Princip betegner · K. Ideal, fra hvilken den synlige K. til enhver
Not1:8 69. / Allerede tidlig blev · K. Idee forvansket ved misforstaaet Stræben
EE:86 synden fremstilles i den catholske · K. igrunden som det enkelte Msk. saa uvedkommende,
NB14:128 mulanter: saaledes kan Dr. · K. ikke gjøre den ubetydeligste Bemærkning
Not4:11 var. Imidlertid forkastede · K. ikke Ideen Gud, men opfattede den »
NB14:8 jo ogsaa vendes om: ergo har Mag. · K. ikke svaret til eller realiseret hvad der
Not4:44 eil af S. at knytte sin Troe til · K. Ikke Viden; thi af K. Ikke-Viden maa der
Not4:44 n Troe til K. Ikke Viden; thi af · K. Ikke-Viden maa der som sagt komme Ikke-Troe,
FP, s. 21 eskyldning? Eller er det fordi · K. imod uretfærdige Dadlere anbefaler,
CC:7 æculum, et profectus est T. · K. in G. T. in D. Lucas solus est mecum, Marcum
KK:4 gjørelse, har den catholske · K. indtaget samme Stilling til Protestanterne
Not1:6 bindelse, hvori det stod med · K. Interesser; men Modsigelsen, som det fandt
Not4:12 er Gud. / Ikke saaledes hos · K. Jeg postulerer Gud, fordi jeg ellers kom
Not4:12 r til. Thi Bønnen er for · K. jo ikke andet end et Middel til at holde
BB:12 ührt durch Kinder auf dem · K. K. Theater. / 5. Lessing hatte die Absicht
NB28:65 d til, men paa en fiin Maade, at · K. kan ligge under. / Ak! / / I et Opbyggelsesskrift
NB26:6 r vel denne: » skulde · K. kunde blive farlig for mig, maa han beslutte
Not4:41 der Forskningen efter, hvad · K. lærer, hvad Skriften, søger at glemme
SLV, s. 446 llingen. / Slutningsord / M. · k. Læser! – dog til hvem taler jeg?
AE, s. 564 m ganske i Fortrolighed. / M. · k. Læser! At jeg selv skal sige det: jeg
SLV, s. 369 fra / Frater Taciturnus / M. · k. Læser! Dersom Du paa nogen Maade er
AE, s. 565 ige det til Andre end Dig, m. · k. Læser. Thi naar En i vor Tid siger:
Papir 9:1 ionsphilosophie. – Begrebet · K. maa jo være saaledes opstillet, at alle
Not1:6 39. / I den evangeliske · K. maatte Hovedlæren om Modsætningen
Not1:8 en stræbende og fuldendte · K. maatte ophæve al chr: Frihed og føre
Papir 367     I Forhold til · K. Meddelelse gjælder                                                     det,
NB36:24 med en Samtid, saa det er blevet · K. Men dette har saa været umidd. Det paagjældende
Not4:12 ndblæser det sit Liv, ja · K. mener endog, at man kan bede uden at være
Not4:10 ældre Philosophie, efter · K. Mening sig skyldig i Antinomier, idet den
Not1:8 . I begge Retninger møder · K. Modstand; men hvor Chr: er i Sandhed K.
Papir 469.a edre forstaaet. / hvad Pastor · K. nok forstaaer sig paa, / En Billet til
Not4:10 / 3.) Gud. / Her stødte · K. nu paa de saa kaldte Beviser for Guds Tilvær,
Not4:8 aposterioriske Erfaring; thi · K. nægtede jo ikke den hele udenfor os
Not4:8 atter jeg gjenem Tid og Rum. · K. nægtede saaledes ikke Objektet; men
Papir 455 Protestantisme. / Forholder dog · K. og P. sig ikke egl. til hinanden som –
Not1:8 , at ansee som den ene sande · K. og Veien til at nærme sig Maalet er
Not4:10 ælen, den er nu, hvilket · K. ogsaa indrømmer Eenheden af tænkende
Not4:9 de handlede om Sandsning, hvorfor · K. ogsaa kaldte det » rationell Æsthetik«,
FP, s. 21 aaskee den Omstændighed, at · K. omtaler Pressen i Almindelighed, ei Kjøbenhavnsposten
Not1:9 allegoriske. / Den ældste · K. opfattede baade Synd – og Frihed
Papir 69 eren som det egl. centrale i · K. oprindelig har været ret levende fastholdt,
Papir 455 vil han let see det? Fordi · K. paa samme Tid seer en ganske anden Side
Not1:8 Χ. udelukkes den cath: · K. Paakaldelse af Helgenes Forbønner, hvorimod
Papir 9:1 ledes opstillet, at alle Arter af · K. passe ind der under; thi ellers kunde jo
Not1:5 od den græske og romerske · K. Praxis, at gjøre Englene til Gjenstand
BB:12 Tragoedie Faust« von · K. Rosenkranz. Leipzig 1831. 8. / 47. Vorlesungen
Not2:2 Tragoedie Faust« von · K. Rosenkranz. Leipzig. 1831. / 8. Vorlesungen
NB16:50 tidligere i samme Afhandling har · K. sagt, at der i Verden kun er een Herre,
Not1:6 lalderen og blev i den cath: · K. sanctioneret ved conc: Trid:. – /
Not4:11 aa i en anden Henseende var · K. Sandheden nær, idet nemlig han udviklede
BB:12 omantische Tragoedie, von Dr: · K. Schöne. Berlin 1809. 8. / 20. Die Jubelfeier
NB14:8 k, egentligen er umuligt for Mag. · K. selv at gjøre det, da han ved selv at
NB16:48 ed her ligger ( hvilken da ogsaa · K. selv dog noget afparerer) at saaledes en
Oi7, s. 315 det er i Grunden sandt hvad · K. siger, og det er yderst interessant at
Not1:8 rihed antydet i Lignelsen af · K. som et Legeme: 1 Cor: 12. Col. 1, 18. Eph:
Not11:26 erents i Seyn- og Nicht-S: · K. som i den negative Ph., og heri har han
Not1:6 det sig i den protestantiske · K. som orthodox Lære, og blev især af
Not1:8 ens Idee sig til Begrebet af · K. som Samfundet, hvis Eenhed, Almindelighed,
Papir 541 – i Verdens-Altet er · K. som slet ikke til at opdage : kan Du saa
Not4:12 / Philosophien havde altsaa ved · K. spillet Bankerot i theoretisk Henseende,
Not1:8 saaledes er den græske · K. stedse bleven disse tro. I den latinske
Not4:11 n hvad opnaae vi da herved? · K. svarer ved min Philosophie er man for stedse
Not1:6 gjeldende i den evangeliske · K. symbolske Bøger; men vel de i denne
Not1:8 70. / Den protestantiske · K. sætter Særkjendet for Chr. K. i Overeensstemmelse
CC:7 P. et A. et domum O. E. mansit · K. T. reliqui Mileti ægrotum. Festina ad
BB:12 hrt durch Kinder auf dem K. · K. Theater. / 5. Lessing hatte die Absicht
Not1:8 fte bruges i den evangeliske · K. til at stille Gjerningerne i Modsætning
Not1:8 eal, fra hvilken den synlige · K. til enhver Tid er forskjellig, som Samfundet,
Not11:3 eskjeftiget sig – Men · K. tog det blot Fornuft i subjektiv Forstand
Not4:9 en) d) rationell Theologie ( · K. tredie Idee – Gud). / de ligge til
NB14:150 se til et Begreb.« · K. tænker aabenbart redelig paa Existents
Brev 262 venter og den Slyngel Mag · K. udebliver. / Altsaa – dog nei, vi
KK:4 troer; thi idet den græske · K. udelukkede Sønnen gav den tilkjende
Papir 455 til at staae alene. / Naar · K. vanslægter, hvilken Form af Fordærvelse
Papir 455 Ene til den Anden ( thi i · K. var for Prælaten Forholdet det, at den
NB12:157 ar en rar Verden, kun Mag. · K. var saa sygelig og pirrelig, at han kunde
Not1:8 1, 19. Mth: 28, 19. – · K. Vedvaren: Mth: 16, 18. 28, 20. 1 Cor: 15,
Not4:44 det er vistnok en Sandhed at har · K. viist, at der ikke gives nogen theoretisk
Not11:24 tsaa det negative, det Sy. · K. viste sig som det negative, men er det
Not1:8 umidd grundet i Læren om · K. Væsen. – / § 74. / Som synlig
BI, note utsche Lieder. Dritter Band. / · K. W. F. Solgers Vorlesungen über Aesthetik,
BI, note r Aesthetik, herausgegeben von · K. W. L. Heyse. Leipzig 1829. / Solgers nachgelassene
Not1:6 om Syndefaldet allerede fra · K. ældste Tider fremkaldt forskjellige,
Not1:8 ns Virksomhed. / § 71. / · K. Øiemed tilstæder ingen Anden Art
Brev 90 Din for evig / Farinelli. / ( S. · K.) / Hr / Cand. E. Boesen. / Kjere! /
NB14:128.1 nts Stilling i Forhold til N. · K.) / Som en Bassist stundom kan tage Tonen
Papir 89 iver mig bevidst jeg existerer. ( · K.) ei om jeg har existeret ell. hvorledes
Papir 474 n ( 5te Søndag e: H: t. · K.) Mindetalen over Biskop M., vovet at fremstille
NB9:22 lt Msk, fE nu jeg Søren, Aabye · K., 35 Aar gl., spinkel af Bygning, Mag: artium,
NB18:26 vi erkjende jo Alle, Mag. · K., at vi ere paavirkede af Dem« –
NB36:24 er denne bevidste Arrangeren af · K., at være saaledes klar, at man kan maale
Brev 126 varede: » nei, Mag. · K., det behøves ikke, Dronningen og jeg
Not4:11 de der sig en anden Vei for · K., det var den praktisk. Under de tre Spørgsmaal:
ELF, s. 61 K., ergo er Prædikenen af · K., ergo er det den samme Prædiken, som
ELF, s. 61 inariet, ergo er Værket af · K., ergo er Prædikenen af K., ergo er det
NB28:100 , raisonerer den, at proclamere · K., fører ikke til Noget, vi faae Ingen
NB36:24 re, og vil vel heller ikke blive · K., hvis han begynder med det Ældste. /
Papir 455 hvor der ikke er Tanke om · K., hvor man længst, længst har taget
Not4:5 e Stadium. / den apostoliske · K., hvor Tro og Troens Gjenstand falde sammen,
Papir 90 se af Bibelen, som constituerende · K., ledede til Opstillingen af en ny Videnskab,
Not11:28 t nu ikke mere det blot S. · K., men er det satte S. K., som er sig selv
Not4:12 Salighed.) I Grunden beviser jo · K., og det føler han ogsaa selv, blot Nødvendigheden
Papir 455 t der ikke kan fremkomme i · K., og dette er Følgen af at Protestantismen
Papir 69 dring i dem, søger at forandre · K., og er eo ipso traadt ud af den. Men i den
Papir 465 e Uret jeg gjorde mod Mag. · K., og jeg har derhos frygteligt blottet mig
Papir 90 havde Ret til at constituere · K., saaledes maa ogsaa Theorien om det apostolske
Not11:28 S. K., men er det satte S. · K., som er sig selv mægtigt, et sig selv
Not1:8 llem den usynlige og synlige · K., som imellem Opnaaelsen af det ophøiede
Not1:8 thvert Hierarchie udelukt af · K., som uforeneligt med de Troendes Forhold
Papir 69 vet, men nu have dog alle de · K., som væsentlig have det samme Symbolum
Not1:6 es ved Jansenius i den cath: · K., vedligeholdt det sig i den protestantiske
Not4:12 solut Realitæt. Derved, mener · K., vinde vi ogsaa den Fordeel, at vi nu istedetfor
KK:4 rskjellighed fra den catholske · K.. / b) den tilkjæmpede sig i politisk
AA:3 de romantiske Situationer ( f. Ex. · K... paa Fredensborg). Nu gik Veien til Esrom
Papir 455 hedder bestandigt polemisk mod · K.: saaledes lader det sig ikke gjøre, saa
Brev 126 nei, bliv De kun, Mag. · K.; det var vistnok Dronningen; hun har ønsket
Not15:12 jeg kan ikke forstaae Mag. · K.; men jeg troer, at han alligevel er et godt
Papir 455 vorfor kan det ikke skee i · K.? fordi K. har det Almdl. som / – og
Papir 74 hed ( Bibelen constituerende · K.? Nei Kirken constituerer Bibelen det vises
BB:12 über Göthes Faust von · K.E: Schubarth. Berlin 1830. / 44. Heroldsstimme
Papir 264:3             cfr. · K.K. p. 20 og 21. / d. 5 Juli 1840. / Som Betingelse
Not4:12 om ogsaa senere hos Jacobi. · K.s Begreb af Tro forholder sig til det kirkelige
Papir 455 hed fra den vanslægtede · K.s Fordærvelse. / Og det var just Det,
NB14:8 de det gjøres saaledes. / Mag. · K.s Forfatter-Virksomhed, opfattet af Forfatteren.
Not4:11 blev det ogsaa omtrent med · K.s Moral. Alle nærmere Bestemmelser i Moralen
NB5:135 sin Tid sagt: det er under Mag. · K.s Værdighed at nedlade sig til at røre
Papir 251 ldringen af den beregnende · K: ( 32-34) og nu opmuntres Disciplene til
Papir 9:1 Ethiken opstille dette Begreb af · K: a priori, saa seer jeg ikke, hvorledes
Not1:6 erne deelte. I den græske · K: blev Justinus M: † 165. Tatian, Theophilus,
Not1:9.1 sen. – / I den ældste · K: brugte man især Traditionen mod Kjetterne.
Not1:9 en Maade den protestantiske · K: en Tradition i dens analogia fidei. –
Not11:24 ed zugelassen. / Det Seyen · K: er det som gaaer ud over det Seyende. Begreberne
Not1:8 Inconsequents. I den reform: · K: har det strænge Calvinske Lærebegreb
Papir 260:1 se. – Den protest: · K: ivrede herimod især mod Yderspidsen:
Not1:6 tantius. b den Alexandrinske · K: Lærere imaterielle Anskuelser. Clemens
Not1:6 l. Substants. a den latinske · K: Lærere materielle Anskuelser. ( Gjengjeldelsen
Brev 46 t blødt, meget haardt som · k: morken) fortfahren, for at faae en Forestilling
Not1:6 flere Secter i den ældste · K: opponerede imod den: Act: 17, 32. 1 Cor:
KK:4 t selv. – / Den romerske · K: skildres meget rigtigt som den, i hvilken
Not11:9 et Forsvar. Det var et Misgreb. · K: var Idealisme og Identitætsphilosophien
Not1:9 d saaledes som den catholske · K: ved Tradition. Den søger at stirre tilbage
Not1:8 4. 1 Tim: 1, 5. Jac: 2, 8. / · K: Væsen bestaaer deri, at Msk. omfatter
Papir 69 s derimod ikke, som mene, at · K: væsentligen udtaler sig i det concrete
NB12:12 ung Forf:, som har læst Mag. · K:« Godt. Hvilke Critici! Denne lille Bog er
Not1:8 e øiensynlige i den cath: · K:, blev det Reformatorernes vigtigste og fortjenstfuldeste
Not11:28 u ikke mere er det blot S. · K:, den er nemlig gaaet igjennem Seyn, thi
Not11:28 der er det oprindeligt S. · K:, nu ikke mere er det blot S. K:, den er
BB:1.a n i den gl. græske og romerske · K:, og citerer i den Anledning Herder Briefe
Papir 69 a er hundrede og eet ude med · K:, saa er Pagten brudt, og ingen Lyksalighed
Not1:8 bte sin Betydning i den chr: · K:. Heraf fulgte et Tilbagefald til den gl.
Not1:5 i denne Henseende indeholder · K:historien advarende Exempler i Mængde. I de almindelige
Not4:10 ed disse tre Ideer viser nu · K; at den ældre Philosophie i sin Behandling
NB36:24 ophe, er atter at forhindre · K; thi i denne Given Forklaring ligger igjen
SLV, s. 373 ldent derfor som man seer en · Kaabe af chinesisk Atlask, saa sjeldent seer
EE1, s. 319 Nakken – Den grønne · Kaabe fordrer Selvfornegtelse. / d. 15. /
EE1, s. 321 et mig, om end den grønne · Kaabe har gjort det. Uagtet jeg nu i saa lang
NB5:48 eg skulde iføres en Fløiels · Kaabe med Stjerner og Baand – og saa nævne
FB, note hetiken kaster Kjærlighedens · Kaabe over Havmanden, saa er Alt glemt. Den er
EE1, s. 313 er, at hun havde en grøn · Kaabe paa, det er det Hele, det kan man kalde
EE1, s. 319 rsom der ikke var en grøn · Kaabe til, saa kunde jeg vel have ønsket at
BA, note irumlarum, der i Medlidenhedens · Kaabe vil fraliste ham Klenodiet ɔ: Friheden.
EE1, s. 320 indsvøbt i den grønne · Kaabe, forfrossen maaskee, og Naturens Ublidhed
EE1, s. 315 ver Gang jeg seer en grøn · Kaabe; og da mit Øie ofte bedrager mig, saa
SLV, s. 275 n omhyggeligen Fødderne i · Kaaben, at Ingen skal beundre disse nydelige Fødder.
EE1, s. 317 ger ud, ogsaa de unge Piger. · Kaaberne blive lagte tilside, formodentlig er min
SD, s. 232 men den er en stor Hader af · kaad eller næsviis Nærgaaenhed. Ved Hjælp
EE1, s. 255 ivet i det skal blive altfor · kaad og utilbøieligt til at lystre Tøilen.
Not15:4 gen den Sædvanlige, mere · kaad og vittig end nogensinde det var nødvendigt.
BI, note retfærdiggjøre, eller en · kaad Overgivenhed, der trænger til Undskyldning,
Papir 345 lle, det er ligesom med de · kaade Drenges Uartigheder, der ere Forældre,
PCS, s. 137 Her har saa Phister faaet det · kaade og lykkelige Indfald, ( der tillige væsentligen
Papir 345 til nogensinde at iagttage · kaade og uvaarne Drenge, naar de troe sig ubemærkede,
SLV, s. 263 igt glimrende Aftensmaaltid. · Kaade som de Tvende allerede vare, blev hans
NB:209 ffentlig Gade, Skole-Drenge, · kaade Studenter, Handels-Comier og alt det Rak
NB2:138 nde, og hele Pøbelen, og · kaade Studenter, og letfærdige Fruentimmer
EE2, s. 218 dre end Andre; man enes i det · kaade Udtryk: lad os være Mennesker, vi ere
EE1, s. 50 eruset Mand samler Ungdommens · kaade Vrimmel om sig, saaledes flokkedes de om
Papir 575 ligviis Ungerne endnu mere · kaade, og tilsidst blive de enige om, at det maa
EE1, s. 343 , lad mig blive hjemme ... I · kaade, overgivne Zephyrer, I glade Drenge, I kan
EE2, s. 158 gste af Alle. Og Du gjør i · Kaadhed det Samme, Du øver Dig i den Kunst at
OL, s. 31 lede til » usømmelig · Kaadhed eller krænkende Uretfærdighed«,
OL, s. 34 forledet ham til usømmelig · Kaadhed eller krænkende Uretfærdighed.«
EE2, s. 266 Modsigelse.« Spot og · Kaadhed er da, hvad Du veed at byde denne Sag betræffende.
G, s. 11 g, et vist Kast med Hovedet, en · Kaadhed i Yttringer forvissede mig, at han var
G, s. 38 a samme Tid som han er ovenud i · Kaadhed maler han sig selv sin Scene tiltrods for
EE1, s. 254 ldkommen Liv i Stykket, en i · Kaadhed næsten vanvittig Krydsning af Situationer.
AE, note og forhindrer i at kuldseile. · Kaadhed og Letsindighed som Frembringende virker
Papir 593 afvexlende med overveiende · Kaadhed og med barnagtig Forstemthed paa Papiret
AE, note kan være comisk produktiv i · Kaadhed og Overgivenhed, som, hvis det sagdes ham:
NB13:55 re Christen høiere op. Skal · Kaadhed og Raahed og Misundelse have Lov til at
BI, s. 166 tteshed, tumler sig med en · Kaadhed og Vælighed, saa at den vel lader ahne,
NB11:145 r, at de unge Enker, naar de af · Kaadhed opsætte sig mod Χstum, ville de
G, s. 39 lgrundliggende i B. er en vis i · Kaadhed ubændig Forstandighed, og gjennem denne
BI , eller at Overlæben bæver i · Kaadhed, den fordrer, at Munden skal staae aaben;
BI, s. 324 som den blot var en overgiven · Kaadhed, der fandt sin Glæde i at sætte Alt
BI, s. 324 khed brugt herom selv var en · Kaadhed, der, saa oven ud som den var, med Flid
EE2, s. 77 mig ogsaa være fri for Din · Kaadhed, naar Du med Holbergs Henrik vil obligere
LP, s. 19 enet nedsætter sig selv til · Kaadhed, om end Samtiden skulde være forblindet
SLV, s. 219 e. Og er det noget Andet end · Kaadhed, saa aner jeg en svælgende Misforstaaelse.
NB4:117 her om den skingre Latters · Kaadhed, som er den Vise en Væmmelse, og er
Brev 144 il, ell. min Læbe zittrer af · Kaadhed, zittrer den, da er det, fordi den endnu
NB10:179 jeg havde slaaet bag ud af · Kaadhed. Men det kom jeg ikke til – ak thi
SLV, s. 219 get, Sligt er maaskee kun en · Kaadhed. Var jeg blot beroliget i mig selv, men
NB12:147 Flaneurs Incognito saae ud som · Kaadheden og Vittigheden og Letsindet selv: da kunde
EE1, s. 410 es Grændse; snart lod jeg · Kaadheden slaae sig løs; snart fristede jeg dem
G, s. 94 il ham. Selv hvor Spøgen og · Kaadheden synes at tumle sig aldeles hensynløs,
G, s. 41 henstrakt ved den Latterens og · Kaadhedens og Jubelens Strøm, der ustandselig brusede
LA, s. 90 rne, tillader sig alle uvorne · Kaadheder – indtil Publikum bliver keed deraf
SLV, s. 22 agt nogetsomhelst Værd, et · kaadt Indfald, en fortvivlet Idee, som de selv
Brev 69 elsker Grød / og Flesk og · Kaal og Ærter og, hvad mere / Af den Slags
NB27:68 var just Manden for at gjøre · Kaal paa dem. Men see, for at kunne gjøre
F, s. 514 ulde jeg med Glæde gjøre · Kaal paa ham, jeg der allerede i flere Aar føler
SLV, s. 415 re Virkeligheden, der gjorde · Kaal paa ham, men at han bestaaer i Virkelighedens
Papir 310 kommer det Smørret ved hvad · Kaalen er feed af. Desuden holder Selskabet /
FB, s. 138 len aldeles glemt, at den var · Kaalorm, maaskee kan den igjen glemme, at den var
KG, s. 322 til at kunne lindre Moderens · Kaar – tænk Dig denne ulykkelige Pige,
LP, s. 53 Foregaaende. Født i trange · Kaar af fattige Forældre havde Christian
4T44, s. 367 , hvis ellers Forældrenes · Kaar begunstige deres Sindelag mod Gud og mod
TS, s. 74 – ja, naar kun knappere · Kaar blev Dig til Deel, Du veed dog, venligt,
TS, s. 74 n Fortryllelse; og hvis rigere · Kaar blev Dig til Deel, Du veed, smagfuldt,
AE, s. 409 n Prinds, der lever i fattige · Kaar i en Landsby, at være kjendt af sin
OTA, s. 278 ymrede ikke sammenligner sit · Kaar med noget andet Menneskes, og i denne Forstand
TTL, s. 429 Var det altid Armod og trange · Kaar og Livets Gjenvordigheder der bevirkede
CT, s. 53 e maaskee med Armod og trange · Kaar, eller det endnu Ringere, foragtet og forstødt.
TTL, s. 445 dom, i Miskjendelse, i trange · Kaar, i kummerlige Udsigter, da slutter han feil,
CT, s. 53 ig føde i ringe og fattige · Kaar, ja i Vanære, og derpaa som Barn levet
FB, s. 157 Menneske blev født i ringe · Kaar, jeg fordrer dog af ham, at han ikke skal
3T44, s. 267 rn med hende i nøisomme · Kaar, og ladet sit Hjerte frydes med andre Mænd,
G, s. 17 ldre Mand, der levede i trange · Kaar, og som selv passede sine Kunder. Medfølelse
SLV, s. 112 ære skjønt i tarvelige · Kaar, og veed at være ikke mindre skjønt
Not1:7 Chr: skildrer sin Ringhed i · Kaar. Mth: 8, 20. 20, 28. Phil: 2, 7. 1) Denne
SLV, s. 262 mand, der levede i tarvelige · Kaar. Tidligen blev han anbragt ved Handelen
EE1, s. 126 rer ham falde for Don Juans · Kaarde. Allerede der er hans Alvor, der kun viser
EE1, s. 113 erlig, man seer ham ikke med · Kaarden i Haanden at bane sig Vei gjennem Livets
EE1, s. 133 g har faaet Mod i Brystet og · Kaarden ud af Skeden for at myrde Don Juan, styrter
DS, s. 244 selv og lægger Haanden paa · Kaarden. O, det er menneskeligt kun altfor let at
NB8:73 kan her finde et saa nøiagtigt · Kaart over Forholdene som noget topographisk
Not10:9 νευμα · Kabbalisterne havde den ogsaa midt i den strængeste
Brev 273 ierkegaardske Arcanum, den · Kabbalistiske Formular: Befind dig vel, saa befinder
EE1, s. 377 Overgangen til at være et · Kabinet. Skjøndt jeg nu har seet den fra mange
LA, s. 22 r endes. Det er det hyggelige · Kabinets indbydende Fortrolighed, der her aabner
AE, s. 315 blive afgjort i Diplomaternes · Kabinetter, der sidde og pointere Stridskræfterne
SLV, s. 452 men han søger sin Plads i · Kabinettet ved Dandsesalen, og i Krogen i Dagligstuen.
Oi7, s. 285 i Silde-Fiskeriet, et andet i · Kabliau-Fangst eller Hvalfiske-Fangst o. s. v.: saaledes
Brev 30 e havt Diers Sallig Faeder op · kaelt.          og der var meget jeg gjerne
ER, s. 201 er Navn af Kaffe, slet ikke er · Kaffe – dersom man blot sikkrer mig, at
NB30:34 r. / / Det Falsknerie istedetfor · Kaffe at tage Agern det opdages let, og er ikke
Brev 45 . En Conditor, der har bedre · Kaffe end man faaer den i Kjøbenhavn, flere
G, s. 24 oprømt, stod just med en Kop · Kaffe i Haanden, hvis Duft jeg indsugede, da
AE, s. 409 n være, at De ikke drikker · Kaffe og at de gaaer for meget. Saadan var det;
AE, s. 409 de: De drikker vist for megen · Kaffe og gaaer for lidt. Tre Uger efter taler
AE, s. 409 -Drikken, thi jeg smager ikke · Kaffe, eller af Mangel paa Motion, thi jeg gaaer
JJ:374 Drikken for jeg drikker slet ikke · Kaffe, eller Mangel paa Motion, da jeg gaaer hele
ER, s. 201 n kunde vise, ikke blot at den · Kaffe, jeg sælger, er havareret, bedærvet,
AE, s. 409 t samme, men naar jeg drikker · Kaffe, kommer det af at jeg drikker Kaffe, og
AE, s. 409 ffe, og naar jeg ikke drikker · Kaffe, kommer det af at jeg ikke drikker Kaffe.
ER, s. 201 kene tylde i sig under Navn af · Kaffe, mig beskæftiger kun: Omsætningen.«
JJ:374 unden være, at De ikke drikker · Kaffe, og at De gaaer for meget. Altsaa Ildebefindedet
JJ:374 svarer: De drikker vist for megen · Kaffe, og gaaer for lidt. 3 Uger efter taler jeg
AE, s. 409 kommer det af at jeg drikker · Kaffe, og naar jeg ikke drikker Kaffe, kommer
JJ:374 befindende sig af, at jeg drikker · Kaffe, og naar jeg ikke drikker Kaffe, saa kommer
JJ:374 r Kaffe, og naar jeg ikke drikker · Kaffe, saa kommer mit Ildebefindende sig af, at
JJ:374 v det samme, men naar jeg drikker · Kaffe, saa kommer mit Ildebefindende sig af, at
ER, s. 201 t, jeg sælger under Navn af · Kaffe, slet ikke er Kaffe – dersom man blot
G, s. 24 – altsaa, jeg slugte min · Kaffe, tændte en Cigar og var just ifærd
Papir 461 f Stegen og den bedste Kop · Kaffe. Men naar det kan forenes: naar man som
AE, s. 409 er det af at jeg ikke drikker · Kaffe. Og saaledes med os Mennesker. Den hele
JJ:374 dende sig af, at jeg ikke drikker · Kaffe. Og saaledes med os Msker. Den hele jordiske
Papir 347 ikke kommer Fløde i sin · Kaffe: saa er det en Forsyndelse mod den offentlige
JJ:374 men nu kan det da ikke være af · Kaffe-Drikken for jeg drikker slet ikke Kaffe, eller
AE, s. 409 en nu kan det ikke være af · Kaffe-Drikken, thi jeg smager ikke Kaffe, eller af Mangel
Brev 181 aa kan Du nu drikke en Kop · Kaffee af medfølgende Kopper. Dog om Kaffee
Brev 181 l Erindring. See, Tobak og · Kaffee hører nu egentligen sammen. Du ryger
Brev 181 Kaffee-Kop. En saadan Kop · Kaffee kan Du paa ingen Maade have Skade af. Og
Brev 181 følgende Kopper. Dog om · Kaffee og Tobak gjelder det, at Meget er skadeligt.
Brev 181 . Og dog gjælder det om · Kaffee som om Venskab: Lidt deraf. / Og saa, kjære
Brev 181 dog formodentligen drikker · Kaffee, at gjøre Gjengjeld. Medens jeg da stundom
Brev 235 gen burde have drukket den · Kaffee, som Deres Kone med eventyrlig Hastighed
SLV, s. 191 red med min Conditor og hans · Kaffee. Hvis jeg havde bedet dem derom, havde jeg
Brev 181 ler rettere medfølgende · Kaffee-Kop. En saadan Kop Kaffee kan Du paa ingen Maade
EE1, s. 409 elte Straaler saa bebudende. · Kaffeen duftede paa Bordet – og nu de unge
G, s. 44 indste paa Kaffeen. Maaskee var · Kaffeen ligesaa god som forrige Gang, man skulde
SLV, s. 274 , mit Bord dækkes til To, · Kaffeen serveres til To, naar jeg rider, rider
SLV, s. 190 erpaa. Dem indbildte jeg, at · Kaffeen uden Sammenligning var den bedste i hele
SLV, s. 191 jeg virkelig kunde troe, at · Kaffeen var god. I Grunden havde de dog alle Uret,
SLV, s. 191 havde de dog alle Uret, thi · Kaffeen var ogsaa efter min Smag slet. Derimod
SLV, s. 191 Indfalds Skyld paastaaet, at · Kaffeen var superb, for nu blot at have Ret tvinger
Papir 461 Stegen, Prøvekoppen af · Kaffeen, ja, saa foretrækker jeg langt, at være
SLV, s. 191 t være saa tryg. Jeg drak · Kaffeen, tænkte ikke stort derpaa, men her var
Brev 235 ortryder, at jeg ikke drak · Kaffeen. Det er ikke langtfra, at det gaaer mig
G, s. 44 jeg holder idetmindste paa · Kaffeen. Maaskee var Kaffeen ligesaa god som forrige
Brev 235 kommen idag for at drikke · Kaffeen. Men straffet blev jeg, ved ikke at drikke
AE, s. 135 maaskee ogsaa ved Hjælp af · Kaffegrums og ved at lægge Kort op, for at opdage
SLV, s. 369 jernerne og ved at læse i · Kaffegrumset i Kraft af mit Skjaldeblik og Falkeøie
Brev 242 var eneste i sit Slags, men med · Kaffekopper troer jeg man gjør en Undtagelse og
EE1, s. 426 ing af Theevandsknægte og · Kaffemadamer; tænk Dig en Dame at have Forsædet,
BA, s. 387 man kan godt kjøre paa en · Kaffemølle. Og saaledes er det jo ogsaa: Begge de Kjørende
F, s. 473 Naar jeg da selv har tilberedet · Kaffen til Dig, har sat den paa Bakken, kommer
NB35:37 set i Forhold til Sukkeret eller · Kaffen. / Sandheden er nøgen. / /
Brev 293 at M. vilde besøge mig efter · Kaffen. Gud veed, at Manden endnu er mig hjertelig
Brev 293 især umiddelbart efter · Kaffen. Imidlertid holdt jeg mig dog ret godt,
FB, s. 160 r, hvormed et Menneske elsker · Kafferne istedenfor at elske sin Næste. /
F, s. 470 d, og ligesom Bagvadskelse i et · Kaffeselskab, Noget, der hører ret egentligen hjemme
NB2:143 og nu da det er Thee-Sladder og · Kaffe-Slapperage. ( Man kunde idyllisk-romantisk udføre
Papir 436 ærker). Sligt er for Gud som · Kage eller Slikkerie, det behager ham ikke.
AeV, s. 79 kke af Stegen i Lommen, noget · Kage i Hatten, er Hr. P. L. M. graadig nok til
NB32:93 til den Ende gjerne bringer · Kage og Deslige med til Barnet: saaledes anbringer
NB32:150 at læse forstod man at spise · Kage og see Billeder, hvad der blev endnu engang
NB25:64 un at komme til at kjøbe · Kage og Slikkerie, saa jeg enten Intet vilde
NB27:22 Ja, dette Msk. faaer saa Viin og · Kage og søde Ord og al jordisk Herlighed
NB29:93 4rd, saa faaer man ikke blot en · Kage som er meget større end til 1rd, men
NB27:81 ved Χstd. tillavet som · Kage, at den nu skal blive Alvor og at det altsaa
NB33:26 men naar En bliver feed af · Kage, Lækkerier, bleeg-feed – det er
NB32:150 r blev læst, blev der spiist · Kage, og A. B. Cen blev udstyret med Billeder
NB31:136 om at kalde det Askese at spise · Kage. / Nei Alvoren er: Du kan ikke sandt have
NB36:28 ndet Slikkerie faldbydes af · Kagekjellinger ( Præster i Silke og Fløiel), og
JC, s. 19 overdøvede Faderens Stemme; · Kagekonens Frugter vare mere indbydende end nogensinde.
NB24:69 illøbet saa stort, at der var · Kage-Koner derude med deres Borde. / eller Raaber,
NB10:130 at sætte Χsti Navn paa · Kagen hver Søndag: at dette Fitterie skulde
EE2, s. 108 n spiser sammen, sætte paa · Kagen, og dog kan der gjerne være en lille
NB2:85 e Guds og Christi Navn med i · Kagen: saa skal Vielsen blive saaledes, at saavel
NB35:39 rax at spise lige saa mange · Kager han vil – for at faae Afsmag paa
CC:13 bæres om, diverse Vine og · Kager mangle ikke – man seer Ingen nyde
NB35:39 for at faae Afsmag paa · Kager. / Kirken. / Falskneriet. / /
NB32:93 ligesom Barnet der spiser · Kagerne og giver Giveren en god Dag – gjort,
Papir 97:2 tyv vil ogsaa dristigt ( f. Ex. · Kagerup) og frimodigt tilstaae sin Forbrydelse og
NB5:132 e ikke stort derved, derfor · kagle de saa stærkt. – Jeg troer i al
BI, s. 290 t man kan faae en eller anden · kaglende Hane, der saa uendelig gjerne vilde lægge
JJ:445 r F F. der var tilstæde for at · kagstryge En gjorde det fyldestgjørende. /
EE1, s. 287 Forbrydelse, der paadrog Een · Kagstrygning, og selv da er man ikke sikker for, at man
JJ:171 ulere den, han har betjent med en · Kagstrygning. / » Gjentagelsen« er og
Papir 551 s for Felix og blev derfor · kagstrøgen / d 5 hujus skildrede min Herre, i Nærværelse
AE, s. 356 vsnød, foragtet, forfulgt, · kagstrøgen o. s. v.: saa er denne simple Tale et Vidnesbyrd
NB27:65 Gud for den Naade, at blive · kagstrøgen o: s: v: det er at tale i Tunger. /
NB21:24.a e til de Fattige, til at blive · kagstrøgen o: s: v: er at satirisere sig selv. Det
NB26:57 dig med at Paulus blev forfulgt, · kagstrøgen o: s: v: havde levet en Rhetor, der havde
NB5:15 takker egl. ikke for det at blive · kagstrøgen, men for den Naade, at gjøre ham til
NB5:15 r ganske, at han derfor er bleven · kagstrøgen. / / / Forunderligt, Socrates talte altid
NB5:15 ostel takker Gud for det at blive · kagstrøgen. Han takker egl. ikke for det at blive kagstrøgen,
IC, s. 58 ænge sig frem for at blive · kagstrøgen: hvor ophøiet, hvor christeligt, hvor
NB18:72 s stillede for Raadet, og derpaa · kagstrøgne – strax bliver det en ny § og
NB18:72 cobus uagtet de vare blevne · kagstrøgne dog ikke lode sig afholde fra at forkynde
NB18:72 blev korsfæstet og Apostlene · kagstrøgne. / Det manglede blot, at der paa Golgatha
NB18:71 , at Petrus og Paulus bleve · kagstrøgne. / ordentlig / overordentlig /
NB18:72 or i, at Petrus og Jacobus bleve · kagstrøgne. Raadet forbyder derpaa Apostlene at forkynde
Papir 252:3         Mein · Kahn ist leicht und klein! /                     Doch
Not8:2 g skriver dette – i en · Kahyt rystet af et Damskibs Dobbeltbevægelser.
NB23:51 n at sige et Ord, ind i sin · Kahyt, for at udarbeide sin Rapport til Admiralitetet.
BOA, s. 112 Skib, der dog har særskilt · Kahyt, ikke i Qvalitet af noget Overordentligt
BOA, s. 167 ger med, om end i særskilt · Kahyt. Da jeg hørte det, tænkte jeg: enten
NB23:51 ørte det mindste deraf i · Kahytten, hvor han sad fuldt beskjeftiget med at
BB:7 ton og endog Lord Byron i hans · Kain har opfattet Djævelen fra en anden Side.
TS, s. 72 a Taushed? Det gjør jeg. Da · Kain havde dræbt Abel, da taug Abel. Men
EE1, s. 276 erpaa kjedede Adam og Eva og · Kain og Abel sig en famille, derpaa tiltog Folkemængden
FB, s. 165 kke forlanger det af ham; thi · Kain og Abraham ere ikke identiske. Isaak maa
Papir 1:1 Juni udgav han hans Bog: An · Kaiserliche Majestæt und den christlichen Adel teutscher
Brev 82 et til din. Sæt Dig i din · Kajak ( Du kjender vel disse grønlandske Baade)
EE2, s. 87 man selv ønsker. Ene i sin · Kajak er man sig selv nok – jeg kan ikke
EE2, s. 87 ds over Livets Hav. Ene i sin · Kajak er man sig selv nok, har intet videre med
EE:148 ene som Grønlænderen i min · Kajak, ene paa det store Verdenshav, snart over
Papir 1:1 r en Kjetter, og det befales · Kajetan at paagribe ham og holde ham fangen indtil
Papir 1:1 g fik Luther Pavens Brev til · Kajetan at see. Det var underskrevet af Jacob Sadoletus
Papir 1:1 ei i Rom. Leo X befalede nu · Kajetan at undersøge Sagen i Augspurg. /
Papir 1:1 digede i en Forsamling, hvor · Kajetan lod sig syg bære hen og hvor Eck havde
Papir 1:1 rne i hans Underhandling med · Kajetan trykke, ogsaa saae han gjerne at Luther
Papir 1:1 c: blev publiceret i Linz af · Kajetan, hvori Læren om Aflad fremsættes uden
SLV, s. 43 til hende; men sæt nu, at · Kakkadue elskede Mariane, var det saa ikke comisk?
SLV, s. 43 Tilskuerne det Komiske i, at · Kakkadue, der slet ikke elsker Mariane, er kommen
SLV, s. 43 er ved det Uforklarlige. Naar · Kakkadue, som han bedst sidder, begynder at kroe
NB28:74 erlige Kunststykke ein zwei drei · kakkelorum at drikke Klatterups og Ledermanns Viin.
Brev 1 han ved at slukke Ilden i sin · Kakkelovn er kommen til Skade, veed jeg blot igjenem
EE:82 ann hvad der staaer skrevet paa en · Kakkelovn hos Kold i Fredensborg: allicit atque terret.
Brev 1 r var nemlig kommet Ild i hans · Kakkelovn, og idet han ilede til, for at standse Ilden,
Brev 268 ikke, at den ene støber · Kakkelovne den anden Kander; thi denne Forskjel er
Brev 268 derved glemme at støbe · Kakkelovne og Kander, saa denne Forskjel aldeles gaaer
NB32:64 ev rigtigt slukket, Ilden i · Kakkelovnen, Døren rigtigt lukket, om Ens Underbeenklæder
AE, s. 240 et er noget Andet end trygt i · Kakkelovnskrogen at ramse: de omnibus dubitandum. Frembringelsen
NB4:20 naar de faae Lov at blive i · Kakkelovnskrogen, endsige naar de kunne vinde lidt Fordeel
EE2, s. 209 or at fare vild, der bliver i · Kakkelovnskrogen, som den, der vover sig ud i Verden, det
IC, s. 245 mme Forstand som man taler om · Kakkelovns-Studenter. Men i ethvert Tilfælde Faren gik ud,
Not3:16 n grusomme Skjønhed, som · Kalaf naturligviis tager op; men da han uheldigviis
Not3:16 enne Henrettelse træffer · Kalaf sammen med en Mand, der er i yderste Fortvivlelse
Not3:16 Geschichte des Prinzen · Kalaf und der Prinzessin Turandokt.«,
FB, s. 204 st. Hvis Agamemnon selv, ikke · Kalchas, skulde have draget Kniven mod Iphigenia,
Brev 68 lger her mit indre Sandheds · Kald – / Endskiønt jeg i Indfatningen
NB12:58 og først have søgt et · Kald – de græde Alle, naar de prædike
NB2:75 – og dog udgik der et · Kald – ere vi da blandt de Fattige, og
SD, s. 214 e et Kald; men om at have et · Kald – ja det tales der ogsaa om, om at
DS, s. 167 han ikke, det er kun et lille · Kald – men det Ubetingede søgte han
EE2, s. 277 Talentet ikke opfattes som et · Kald – og saasnart det opfattes som et
EE2, s. 277 Kald, har ethvert Menneske et · Kald – saa er Talentet absolut egoistisk.
Papir 380:2 tager jeg, at det er mit · Kald at blive paa den mig anviste Plads, og
FF:30 Propheten Jonas ( under hans tunge · Kald at forkynde Niniviternes Undergang; og
SD, s. 214 er ogsaa om, om at En har et · Kald at give bort. / Ak, og dette Ords Skjebne
NB2:7 en Apostel af Gud benaades med det · Kald at lide Forfølgelse og Død i Guds
KKS, s. 107 este, og forstaae det som sit · Kald at skaffe Plads, for at det Vidunderlige
NB6:73 hverken min Hensigt ell. mit · Kald at ville fornærme ell. personligt berøre
OTA, s. 129 paa Veien, fordi disse tvende · Kald bestemme Stedet og betegne Veien, Fortrydelsens
AE, s. 485 han væsentligen af Selen. · Kald denne Skyldens Erindren en Lænke, og
4T44, s. 331 u som veed, hvorom Talen er, · kald det en Flugt ved hvilken Du allerede var
4T44, s. 331 n der manglede dog et Lidet; · kald det en herlig Udgang paa den møisommelige
4T44, s. 331 n der manglede dog et Lidet; · kald det en Strid, i hvilken Du allerede ligesom
NB13:65 ar en Spurv, ell. mindre. / · Kald det Galskab, nu vel jeg vil bede Gud i
Brev 13 Modsigelse) medens Ingen har · Kald en saadan Generation maa man omgaaes i
OTA, s. 248 anden tilbage; men Angerens · Kald er altid ved den ellevte Time. Og derfor
BOA, s. 139 af Gud, nei ligeoverfor Guds · Kald er der ingen Værdighed som er værd
EE2, s. 278 ald for Alle, men et abstrakt · Kald er intet Kald, og jeg havde da igjen tabt
EE2, s. 18 roligt i mit Kald; thi i mit · Kald er jeg dog, jeg der selv Ægtemand kæmper
OTA, s. 129 et: Skylden gjør, at dette · Kald er ved den ellevte Time, Inderlighedens
EE2, s. 276 ltid abstrakt, og et abstrakt · Kald for alle Mennesker gives der ikke, tvertimod
EE2, s. 278 g dem, da var der et abstrakt · Kald for Alle, men et abstrakt Kald er intet
NB27:74 t som der fordres et særskilt · Kald for at flygte ud fra en Ildebrand.«
EE2, s. 276 lære ham, er, at der er et · Kald for ethvert Menneske, og naar vor Helt
NB27:74 gt det Første, et særskilt · Kald fordres til at blive i Verden, thi Den
OTA, s. 129 lse, saa høres først et · Kald fra Den, der er i Spidsen, men der ventes,
LA, s. 49 fornemme Forelskelsen som et · Kald fra en Verden, der vil føie den i Alt,
AE, s. 77 Torvet, og først ved dette · Kald gik hen at arbeide i Viingaarden –
BI, note creto, indtil atter Guddommens · Kald gjenlød i hans Indre, og han da atter
G, s. 12 naar en Iagttager røgter sit · Kald godt, saa er han at ansee som en Politi-Spion
Papir 270 gelighed, hans apostoliske · Kald ham en Daarskab, at han ønsker at drage
4T44 flam Du da, m. T., den Stridende, · kald ham ud til Kamp og gjør ham Stridens
4T44, s. 358 sig selv, om det er et Guds · Kald han følger, eller en Fristelsens Stemme,
Papir 371:2 Cariere, da fE, hvilket · Kald han skal søge, om i Jylland ell i Fyen
Brev 316 t. Min Tro til mit eget · Kald har været blind, netop fordi det aldrig
AE, s. 485 d til Sted i Tiden, og derfor · kald hellere denne Skyldens evige Erindren en
EE:194 og hvis nu det Guddommeliges · Kald i et saadant Menneske i Fortvivlelsens
PS a han i en modnere Alder fornam et · Kald i sig og en Tilskyndelse, begyndte han
AeV, s. 84 ærkethed røgte hver sit · Kald i Statens Tjeneste; paa udmærkede Mænd,
BOA, s. 216 Apostel. Han bliver ved dette · Kald ikke et bedre Hoved, han faaer ikke mere
TSA, s. 99 postel. Han bliver ved dette · Kald ikke et bedre Hoved, han faaer ikke mere
BOA, note Ved det paradox-extraordinaire · Kald kan et Menneske kun kaldes til at blive
Papir 79 her i Verden, men hvem intet · Kald kom til, de ere naturligviis ikke prædestinerede
CT, s. 77 øre sig selv til hvad Guds · Kald kun kan gjøre et Menneske til –
DD:208 m at røgte sit vanskelige · Kald med Held. / Ja store Tanke – saavidt
FF:30 nge vi saa at sige have det samme · Kald med Hensyn til os selv, saa længe kan
HH:9 forund mig nu en stille Aften, · kald mig ikke atter ud til nye Kampe, lad mig
Brev 142 jeg at Du formaaer. O men · kald mig ikke frem urolig og bekymret som den
NB9:22 kke opdager Anfegtelsen, saa · kald mig Mads. / Luther siger at saasnart Χstus
NB:107 t Selvgjort, thi det var mit · Kald min hele Habitus beregnet paa Sligt. /
Papir 529 e paa at faae et større · Kald o: s: v: o, det er en rædsom Egoisme.
FB, s. 146 dømme sig selv, om han har · Kald og Mod til at forsøges i Sligt. Den
EE2, s. 149 ærdigede han sig selv, sit · Kald og sin Pligt. Eller mener Du, at en saadan
NB6:62 dgivet at søge et Landsby · Kald og sørge over mine Synder. Min Produktivitet
TTL, s. 452 ødens Søvn: da raab, da · kald paa Dig selv, gjør dog for Dig selv
TTL, s. 403 han sidder der og drømmer, · kald paa ham og siig: Du har det Ønskede;
DS, s. 162 en objektiv Erkjenden – · kald paa ham, og Du skal see, han ligesom vaagner
Not1:7 remstilles med H. t: Χ: · Kald paa Jorden: Joh: 3, 16. 6, 29. 7, 28. ὁν
EE2, s. 278 get som de Største. Er mit · Kald ringe, jeg kan dog være det utro, og
EE2, s. 277 dette er det Absolute. Er mit · Kald ringe, siger han, jeg kan dog være mit
NB4:81 Tro at Χstus er Gud – · kald saa paa Ham, beed til Ham, saa kommer Du
BA, s. 409 mt opfattede sit kunstneriske · Kald som den, der kom Kirken til Hjælp ved
EE2, s. 149 nneske blot vilde opfatte sit · Kald som en saadan Sum af Bestemmelser, han
IC, s. 33 ste Øieblik høre dens · Kald svagere og saaledes fjerne Dig, om Du end
Not1:2 udtrykkelige Udsagn om deres · Kald til at befæste Sandhedens Rige paa Jorden,
Oi3, s. 198 De Faae, der virkeligen havde · Kald til at blive Digtere, de ville just i det
NB27:74 f Verden, men kun et særskilt · Kald til at blive i Verden, det Første lige
OTA, s. 150 m vor Dom, thi vi have intet · Kald til at dømme, da vilde vel Svaret være:
Oi3, s. 198 al ville slet ikke have noget · Kald til at forkynde Christendom, men betragte
Oi3, s. 198 aae, som dog maaskee fandt et · Kald til at forkynde Christendom. Men just i
NB27:74 d: der fordres intet særskilt · Kald til at gaae ud af Verden, men kun et særskilt
NB20:68 at han er den Mand, der egl. har · Kald til at paatale den. / Nu skulde Loven være
BOA, s. 110 a vil han convertere sit Guds · Kald til den offentlige Menings Kald. –
TTL, s. 392 hver er for sig; der er intet · Kald til forenet Gjerning, Enhver kaldes til
G, s. 32 røber paa ingen Maade noget · Kald til scenisk Kunst. Hvor der er et saadant,
EE2, s. 277 han, jeg kan dog være mit · Kald tro, og er da efter det Væsenlige ligesaa
EE2, s. 148 or hans Pligt, at være sit · Kald tro, og paa den anden Side, naar han krænker
NB23:11 et fra neden / Ethvert Guds · Kald udgaaer altid til Een, den Enkelte; just
AE, s. 213 angt som muligt fra, at noget · Kald udgik til mig, at tvertimod det Kald, jeg,
BOA, note an ikke, saa maa han blive sit · Kald utro. Saaledes maa det skee ifølge Tilværelsens
EE2, s. 288 ndsaae, at der intet abstrakt · Kald var til, men at ethvert Menneske havde
AE, s. 213 stand et Kald. Men selv om et · Kald var udgaaet til ham, saa er jeg dog ukaldet,
IC, s. 27 alder. O, som hiint Krigernes · Kald ved Trompeten vender sig til alle fire
EE2, s. 276 r et særligt Kald. Hvilket · Kald vor Helt skal vælge, det kan Ethikeren
SD, s. 214 ralibus en Levevei. » · Kald« betyder et Embede; der tales om at faae
SD, s. 214 , og dog er det Ord » · Kald« oprindeligen tilhørende det Gudelige.
Papir 270 er kaldet med et guddligt · Kald, at Aanden er den samme, om end Naadegaverne
OTA, s. 129 , og naar han agter paa deres · Kald, da finder han Veien, da kan han vide, hvor
Brev 84 estilling om det man kalder: · Kald, da man vel snarere maatte sige Læge
Papir 59 ): » det guddommelige · Kald, der udgaaer til Msk. for Chr. Skyld, udtaler
NB24:141 : s: v: Enhver blive i sit · Kald, det er den sande Gudsdyrkelse. / Men bliv
EE2, s. 277 ans Personlighed: det er hans · Kald, dets Fuldbyrdelse er altsaa forbunden med
EE2, s. 277 g, at ethvert Menneske har et · Kald, er da Udtrykket for, at der er en fornuftig
OTA, s. 237 e til at ansee Noget for Dit · Kald, fordi Udfaldet var heldigt, fordi det lykkedes
EE2, s. 278 n, der derimod ikke har noget · Kald, forsaavidt han vil sætte sig selv en
Papir 270 ken atter tilbage til hans · Kald, forynget føler han nyt Liv i sig. Og
EE2, s. 288 hans Arbeide er tillige hans · Kald, han arbeider derfor med Lyst; da det er
BI, s. 220 naturligviis det guddommelige · Kald, han havde, til at overbevise hver Enkelt
CT, s. 267 Menneske kan overhøre dens · Kald, han kan forvandle den til et Øiebliks
EE2, s. 277 ubetydeligste Individ har et · Kald, han skal ikke udstødes, ikke henvises
NB18:85 r i Sjelland; hvor stort et · Kald, han tør vente o: s: v: / En Arbeider
EE2, s. 281 e hans Lyst; han opfylder sit · Kald, han udretter sin Gjerning, at jeg skal
EE2, s. 278 g, at ethvert Menneske har et · Kald, har da tvende Fortrin fremfor den æsthetiske
EE2, s. 277 saasnart det opfattes som et · Kald, har ethvert Menneske et Kald – saa
OTA, s. 237 ner, at det dog ikke var Dit · Kald, hvis Udfaldet er ugunstigt, hvis Din Stræben
EE2, s. 149 hvormed Een helliger sig sit · Kald, hvor Rum for den Kjærlighed, hvormed
NB12:175 det ganske bogstavelig som mit · Kald, hvortil jeg paa den besynderligste Maade
BOA, s. 247 t Frafald fra sin Idee og sit · Kald, høitideligt vedgaae, hvad han ved sit
NB12:24 rst spørge, om det er et godt · Kald, i en god Egn? / Lidt Sandhed maa der dog
BOA, note at meddele, intet væsentlig · Kald, ingen ethisk selvbevidst Ansvarlighed)
EE2, s. 279 Men naar han nu opfylder sit · Kald, ja saa finder han sin Tilfredsstillelse
EE1, s. 371 ind i en lang Passiar om det · Kald, jeg søger, hist op og her ned, fik ham
EE2, s. 305 i Retten, jeg er glad ved mit · Kald, jeg troer, det svarer til mine Evner og
AE, s. 213 gik til mig, at tvertimod det · Kald, jeg, om man saa vil, fulgte, ikke udgik
AE, s. 226 ar sat sit Haab til et privat · Kald, kan ønske sig det. Hvorfor mon nu hiin
EE1, s. 394 t Fødeland, mit Hjem, mit · Kald, min Længsel, mit Haab. Hvis der før
Oi3, s. 189 eller, hvis han virkelig har · Kald, modnet at betræde den: just det Øieblik
EE2, s. 277 Det eminenteste Talent er et · Kald, og det Individ, der er i Besiddelse deraf,
EE2, s. 278 r forklaret til at være et · Kald, og først da er Existensen skjøn,
EE2, s. 278 men et abstrakt Kald er intet · Kald, og jeg havde da igjen tabt ligesaa Meget
OTA, s. 237 v om, at Din Gjerning er Dit · Kald, saa Du ikke omforklarer dette i Forhold
EE2, s. 277 , thi da hans Arbeide er hans · Kald, saa er han jo derved i det Væsentlige
EE2, s. 278 ghed. Naar et Menneske har et · Kald, saa har han gjerne et Normativ udenfor
NB23:11 r det at have hørt noget · Kald, saa kan de være sikkre paa at dette
OTA, s. 237 viisning om, at han er i sit · Kald, saa lidet kan et heldigt Udfald udenvidere
BI, s. 100 tter det som sit guddommelige · Kald, sin Mission, at gaae omkring hos Landsmænd
TS, s. 82 m til at verdsliggjøre sit · Kald, sin Opgave – og saa var han, paa
TS, s. 82 ighed i sin Magt, at tage sit · Kald, sin Opgave forfængeligt. I Ørkenen
KG, s. 116 er ganske tilhører et Guds · Kald, skal ikke tilhøre en Qvinde, for ikke
Brev 1 n er bleven Præst; men i et · Kald, som ei bringer ham saa meget i Lommen,
EE2, s. 288 rfor med Lyst; da det er hans · Kald, sætter det ham i Forbindelse med andre
AE, s. 396 il at blive Digter fordres et · Kald, til at blive religieus Taler kun tre
OTA, s. 129 d, forvirret ved det dobbelte · Kald, tvertimod de Tvende ere i evig Forstaaelse
AA:9 Aar ( ja een endog 48 Aar) i samme · Kald, ved den samme Menighed. – Lyngbye
BOA, s. 110 ld til den offentlige Menings · Kald. – At Sligt kunde hænde i en Tid,
OTA, s. 237 dere bevise, at man er i sit · Kald. – Er Du enig med Dig selv om hvorledes
EE2, s. 277 meen-Menneskelige, han har et · Kald. / Den ethiske Sætning, at ethvert Menneske
NB10:163 re min Forpligtelse og mit · Kald. / Det er dog en rystende Omvendthed der
AE, s. 396 – saa faaer man nok et · Kald. / Det religieuse Foredrag behøver naturligviis
BB:38 her i Verden som ogsaa er et Guds · Kald. / Man maa i at reflectere over Historien
EE2, s. 281 at hans Talent netop er hans · Kald. / Vor Helt arbeider da for at leve; dette
EE2, s. 278 naar ethvert Menneske har et · Kald. Da dette forholder sig saaledes, saa vil
EE2, s. 277 nhver Anden, han opfylder sit · Kald. Denne Anerkjendelse fordrede han, Mere
SD, s. 214 der er Noget i, at det er et · Kald. Det at være Præst derimod er i Mængden
EE2, s. 277 Almene tilbage, at det er et · Kald. Det eminenteste Talent er et Kald, og det
EE2, s. 277 kelige, thi hans Talent er et · Kald. Det ubetydeligste Individ har et Kald,
EE2, s. 279 dre Menneskers, at det var et · Kald. Han er da anerkjendt, han har løst sit
EE2, s. 276 iger: ethvert Menneske har et · Kald. Han tilintetgjør ikke Differenserne,
EE2, s. 69 saa mener Du, at Du er i Dit · Kald. Han var forresten et ganske godt Hoved
EE2, s. 276 rt Menneske har et særligt · Kald. Hvilket Kald vor Helt skal vælge, det
BI, s. 222 emyndiget, følte sig i sit · Kald. Men dette var naturligviis kun et Øieblik,
AE, s. 213 re i strængere Forstand et · Kald. Men selv om et Kald var udgaaet til ham,
JJ:163 r at forvandle sit Talent til sit · Kald. Men Spørgsmaalet er her langt difficilere.
NB:108 Trang er jo dog vel ogsaa et Guds · Kald. Skal dette, den hele Rigdom af Tanker,
EE2, s. 276 rt Menneskes Pligt at have et · Kald.« Mere kan han ikke sige, thi det Ethiske
Not1:7.h e mere med H:t: hans messianske · Kald; det første m:H:t: hans messianske Værdighed)
3T44, s. 275 misforstaaet Vink, et falsk · Kald; men der var da vel ogsaa Den, som ikke
SD, s. 214 der tales om at faae et · Kald; men om at have et Kald – ja det tales
TTL, s. 435 nge om Ægteskabets hellige · Kald; nu frister En Hustruen og lærer hende
EE2, s. 18 el saa finde mig roligt i mit · Kald; thi i mit Kald er jeg dog, jeg der selv
SD, s. 214 old til en Digter om at have · Kald; til at blive Præst er det i Mængden