S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
JJ:53 onstituerer Galskab / Naar jeg har · ladet » Enten – Eller« ende
NB31:51 -Slægten. / / Efterat Gud har · ladet Χstd sætte ind i Verden, kan han
BOA, s. 106 vde skrevet, dersom jeg havde · ladet 14 Dage gaae hen.« Og saa villig
CT, s. 94 skulde saa den Dør være · ladet aaben, eller den Bagport ubevogtet, ad
SLV, s. 122 r til hende, da har det ikke · ladet af at slaae for mig. Og jeg er en Troende:
EE1, s. 16 af disse Aphorismer, har jeg · ladet aftrykke paa Indersiden af Titelbladet,
EE2, s. 129 u har forløbet Dig, Du har · ladet ahne en Lov, Du ikke vil vedkjende Dig,
Not11:13 s henkastet Yttring, men · ladet ahne, at det Absolute er det frit sig Bestemmende,
NB21:101 dige Maade, paa hvilken man har · ladet Alle i Fleng blive Χstne, bibragt
OTA, s. 275 Fyrsten: saaledes har Talen · ladet Alt gaae ud over Skovduen. Og den har villigen
Papir 453 g selv: at jeg maaskee har · ladet altfor lang Tid gaae hen, inden jeg gjorde
F, s. 509 mig noget Værre! Har Tiden · ladet Andre forstaae, at det ikke lod sig gjøre,
NB30:136 paa den Maade, at man har · ladet Andre offres paa sig, og at have været
NB16:73.a skal holdes som jeg ogsaa har · ladet Anti-Climacus holde den, at Angrebet rettes
NB12:41 r intet Indtryk. Naar jeg har · ladet Anti-Climacus sige: at Χstheden med
BI, s. 182 tscher har seet og derfor · ladet Aristophanes see for Meget i Socrates.
NB33:27 rste: Chaterine har man altsaa · ladet avancere til: Stormartyrinde. Stormartyrinde
ATV, s. 209 have gjort den kjendelig, har · ladet bag mig; men jeg finder det taabeligt,
G, s. 93 Det unge Menneske, som jeg har · ladet blive til, han er Digter. Mere kan jeg
BA, s. 400 denne Nødvendighed har man · ladet blive tilbage i den christelige Anskuelse,
EE1, s. 397 e af, at det er mig, der har · ladet Bonden drikke fuld, og jeg har jo ikke
BOA, s. 160 ver, at det var lykkedes, har · ladet Christendommen i den Anledning modtage
AE, s. 209 dhed er, saa havde han aldrig · ladet Christus korsfæste. Havde han spurgt
Brev 189 denne Side, da en Kunstner har · ladet das unvordenkliche Seyn, das allem Denken
NB26:33 iske Oldtid, jeg har heller ikke · ladet de første christelige Aarhundreder upaaagtede)
EE1, s. 244 derfor har da ogsaa Digteren · ladet dem Begge komme til det samme Resultet,
OTA, s. 419 det dem gribe, og vilde have · ladet dem dræbe, hvis ikke Gamaliel havde
NB7:68 Apostlene og Disciplene, han har · ladet dem forblive i den blot msklige Tanke,
EE1, s. 15 rdenen, det vil sige, jeg har · ladet dem forblive i den Orden, i hvilken jeg
2T44, s. 212 ne, der i Adspredelsen havde · ladet dem glemme, at Evighedens Alvor maatte
Brev 34 ge Dem, hvad jeg ellers vilde have · ladet Dem sige gjennem Bedemanden: at De maa
NB19:57.b e Gjerninger, og saa forresten · ladet dem staae, dernæst betragtet sit Ægteskab
Brev 174 øller sendt mig. Har Du · ladet dem sætte paa min Regning? Vil Du oplyse
EE2, s. 20 ved Dine Trylleformularer har · ladet dem vise sig forklarede i overvættes
PMH, s. 79 tvivlelsens Modsætning har · ladet den blive til skildret og anskueliggjort,
Brev 268 – medmindre han har · ladet den Elskede vie til Stumpen. Er dette Tilfældet,
EE2, s. 228 i den, jeg angrer, at jeg har · ladet den faae Magt over mig, jeg angrer, at
SD, note et opmærksom paa, og har saa · ladet den faldne Slægt een Gang for alle være
TS, s. 83 » Men saa kunde han jo · ladet den Gjerning være!« Formastelige,
NB15:122 Χstd. var indplantet, har · ladet den i den Grad vanslægte, at den er
Papir 135 uren, der ligesom en Tidlang har · ladet den Ild gløde under Asken, der senere
NB18:51 meget mig var betroet. Havde jeg · ladet den jordisk-forstandige Betragtning raade,
3T44, s. 277 tret denne Tanke, end mindre · ladet den komme ud i Verden, hvor den jo blot
2T44, s. 204 digheden udenfor, og vi have · ladet den ligesom selv tale. Hvo taler retteligen
4T44, s. 331 aale sin Apostel-Virksomhed, · ladet den prøve at gjøre Fyldest for det
AE, s. 398 slippe fra det Religieuse, og · ladet den religieuse Tilhører tvivlsom, om
AE, s. 334 t han blev døbt, og dermed · ladet den Sag være afgjort, naar han selv
BI, s. 177 ttet mane Ironiens Aand frem, · ladet den samle sig sammen og vise sig i sin
Not11:14 osophie. Hegel skulde have · ladet den tredie Plads ledig; thi egl. havde
PS, s. 268 delbart forstaaet) ikke havde · ladet den ubenyttet. Men hvad vil dette nu sige,
BB:14 ndivider, hvorimod Goethe har · ladet den udvikle sig i eet Individ.«
AE, note Retning af det Comiske, aldrig · ladet den være i Øieblikkets Tjeneste,
BA, note Gjentagelsen« og · ladet den øine i sin Begrebs Prægnants
OIC, s. 213 et, og jeg, ogsaa ved at have · ladet denne Bog første Gang udgaae, har forvisset
EE1, s. 120 , ikke grebet det i Ideen og · ladet denne dramatisk udfolde sig. Et saadant
BI Undersøgelse. Jeg har med Flid · ladet denne hele Betragtning ende i Apologien,
Papir 249 d jeg slet ikke kan see han har · ladet denne Kamp udspinde sig i F. selv; thi
BB:14 slet ikke kan see, at han har · ladet denne Kamp udspinde sig i Individet selv;
FEE, s. 50 som Cancelliraad Fribert har · ladet denne Sag staae uafgjort. / Da Fortalen
CT, s. 312 d Regnskab, hver især have · ladet deres Hjerte være Anklageren, hvad det
EE1, s. 267 n effigie. Havde Digteren nu · ladet Dervière holde denne Tale, saa havde
EE2, s. 55 vel erindre om, at jeg havde · ladet det aldeles ubestemt og svævende, hvilken
BOA, s. 154 ed: i det Sted har han saadan · ladet det Bestaaende om at forklare alle disse
NB24:30 e billige, derfor havde jeg · ladet det Besøg gaae over. / Vi talte nu derom,
JJ:61 nok, at Schakspeare i Machbet har · ladet det blive en Søvngjænger-Scene, hvori
AE, note stillet Modsætningen frem og · ladet det blive Problemet: hvorledes kan et Historisk
EE1, s. 120 t i Stemningen og successivt · ladet det blive til deraf, ikke grebet det i
BI, s. 281 af Afhandlingen, som jeg har · ladet det blive til, idet jeg søgte at orientere
BOA, note igste har sagt. Derimod har han · ladet det Første staae, og saa snaksomt sagt
EE1, s. 243 saaledes har Digteren ogsaa · ladet det gaae med Emmeline, og hendes Liv er
BOA, s. 153 n jo have talt i Livet ɔ: · ladet det Hele fare. Ja vist er det rædsomt,
BI, s. 205 redie mod Een. Derpaa har jeg · ladet det Hele komme til en endelig Confrontation.
Brev 142 et Lommetørklæde. Jeg har · ladet det lægge under Din Hovedpude. Naar
F ende paa bedste Maade; jeg har ikke · ladet det mangle paa captatio benevolentiæ
CT, s. 215 d at ville bevise den, og saa · ladet det staae hen, om man vil antage den, istedetfor
Brev 57 evet Nogetsomhelst om Dem og · ladet det trykke nogetsomhelst Sted siden jeg
BI, s. 173 det første Stadium i sig, · ladet det udfoldes i sig, indtil det andet Stadium
NB12:98 re. En maa der til. Saa har jeg · ladet det være Dig. Tvinge Dig kan jeg let.
NB:144 enere har man frækt nok villet · ladet det være en smal Sag at kjende Gud.
CT, s. 214 talt om Udødeligheden, og · ladet det være givet, at der ingen Dom er:
SLV, s. 401 havde vovet. Jeg kunde have · ladet det være nok dermed, men for at belyse
Not15:4 «. Jeg har med Flid · ladet det være reent historisk; thi jeg har
EE2, s. 161 har valgt, men fordi han har · ladet det være, hvilket ogsaa kan udtrykkes
SLV, s. 277 ke, saa troer jeg, hun havde · ladet det være. Men hvo kunde falde paa, at
NB12:191 l. at jeg af den Grund har · ladet det være. O, nei langtfra. Fra det Øieblik
NB32:104 hen, at Χstd. er til, · ladet dette staae hen med christne Stater og
NB32:104 ere fremtraadte, have alle · ladet dette staae hen, at Χstd. er til,
BI, s. 115 simple Fortællen, ikke har · ladet Dialogens Fremstilling vige Pladsen for
OTA, s. 237 ed Gud. – Eller har Du · ladet Dig bedrage til at ansee Noget for Dit
NB33:30 al vove. Det er jo dette han har · ladet Dig forkynde ved Χstd. – at
EE2, s. 83 ets Sorger, Du har endnu ikke · ladet Dig indskrive i noget tredobbelt Begrædelsesselskab.«
3T44, s. 267 get af de Tanker, der havde · ladet Dig om Dagen glemme Alt, og holdt Søvnen
Brev 16 herom, efter et Øieblik at have · ladet Din Tanke dvæle ved min selvtilfredse
CT, s. 299 mme, havde holdt Dig udenfor, · ladet Din Tjener melde Dig, hvad der skeete.
EE1, s. 131 Efterat Mozart saaledes har · ladet Don Juan blive til, saa udvikler nu hans
AA:12 el som naar Merimée har · ladet Don Juan omvende sig. Man indvende mig
NB25:95 ethed. / I Χstheden har man · ladet Dørene staae paa viid Gab ( Eensartetheden
LA, s. 29 en gamle Verden, efterat have · ladet Elskovens Tid gaae forbi, efterat have
EE1, s. 267 terens Mening, saa vilde han · ladet Emmeline afbryde Charles noget tidligere.
OTA, s. 373 ller i det Største, havde · ladet en Lidende uden Opgave: da er der for alle
SLV, s. 230 e har da saa Mangen havt, og · ladet en Pige sidde og vente, men naar man dog
NB12:74 her ladet Pladsen No 1 gaae ud, · ladet en Plads No 3, som ell. intetsteds har
OTA, s. 288 te Stad i Verden Ryggen, har · ladet en saadan broget Mængde, en saadan forvirret,
EE1, s. 179 n er gaaet for vidt, hun har · ladet en Styrke ahne, hun ikke er i Besiddelse
NB27:8 or, – thi jeg kunde jo · ladet enhver Stræben fare og sige det er Naade.
SLV, s. 392 r saaledes to Gange. Jeg har · ladet et halvt Aar ligge imellem, og antager,
EE2, s. 134 ivets Bitterhed i een Kalk og · ladet et Individ i eet Moment udtømme den.
BB:24 i det tredie, saa har Mozart · ladet et Individ paa dette Standpunct komme til
SFV, s. 92 Tid, almægtig som den er, · ladet et Lys falde ogsaa over den Sætning,
G, s. 75 inmodighed og smaalig Angst har · ladet et Menneske troe, han leed for sine Synders
G, s. 85 et fornuftigt Ord af mig, men · ladet ethvert Udbrud af hende gjelde for hvad
Brev 46 ger er meget polemisk, havde · ladet falde et Par Ord af til ham; det er imidlertid
AA:12 en mod Ideen, naar Goethe har · ladet Faust omvende sig, ligesaavel som naar
NB26:19 er op, som Mynster selv har · ladet flyde paa Prædikestolen, medens det
HCD, s. 180 om det jo ogsaa skete, skjult · ladet Folket gjøre det og bære Skylden.
NB35:35 Strafslidelse, hvad han har · ladet forkynde – naar saa vi Msker, fordi
NB31:51 i Forhold til hvad han har · ladet forkynde i Χstd. I Χstd. byder
BOA, note i prægtigt Optog, havde han · ladet forkynde paa Gadehjørnerne hvo han var,
NB34:2 hed, siger Gud, har jeg ikke · ladet forkynde, at ethvert Msk. ubetinget ethvert
NB23:180.b et den lille Bog, som jeg har · ladet forskrive. / Samvittigheds-Collision –
3T44, s. 241 ndhed, da skulde han maaskee · ladet forstaae, at han endog kunde bringe det
BA, s. 364 fbryder her, hvad jeg kun har · ladet fremkomme for øieblikkelig at transportere
CC:12 te Ordsprog og istedet derfor · ladet fremtræde en vis oratorisk Passiar,
LA, s. 55 m Forfatteren heller ikke har · ladet fremtræde? Han er i første Deel væsentligen
NB24:30.d g idetmindste først at have · ladet G. give en Tilbagekaldelse af sit Forbigangne,
Papir 595 angs Vogn. I den havde man · ladet Gardinet gaae ned; den Snor, som holder
JJ:284 nde to Gange ( det har Fader · ladet gjøre ved sin Porcellains-Kjole) og
Not15:6 nder Piedestal har jeg selv · ladet gjøre, medens jeg boede paa Nørregade
NB4:78 d Tanken om, at jeg muligen havde · ladet Gud kalde men klogt var gaaet af Veien:
AE, s. 255 Høitstaaende Docenter have · ladet haant nok om de pseudonyme Bøger, item
AE, note ng er en Approximation. Han har · ladet haant om Schellings intellectuelle Anskuelse
Oi10, s. 394 nskab af hvad Martensen har · ladet ham avancere til: Sandhedsvidne, et af
Brev 124 det, hvorfor jeg ogsaa har · ladet ham blive boende hos mig, da jeg nok mærkede,
NB20:23 erte, ogsaa paa anden Maade · ladet ham den vorde aabenbar. Men denne Gud har
JJ:87 bne med Taalmodighed, han har · ladet ham dunkelt forstaae, at han som Fader
SD, s. 223 , som var det den, der havde · ladet ham falde i Fristelsen, som burde den ikke
KG, s. 171 at Ypperstepræsterne have · ladet ham gribe, det, at han, sværmerisk som
PS, s. 234 Kongens Vrede, saa han havde · ladet ham henrette for Majestætsforbrydelse
SLV, s. 393 . Derfor har jeg flere Gange · ladet ham see hende igjen. Men med disse Gjensyn
NB21:93 jeg har brugt en Pseudonym, og · ladet ham tage Sagen saa høit, at Dommen gaaer
Papir 306 Menneskene vilde vel have · ladet ham udfinde mangt et Middel, der er skjult
SLV, s. 159 nei han forsvinder. Vi have · ladet hans negative Betragtning rette sig nærmest
BB:24 Act, som viser, at Mozart har · ladet hans Standpunct afrunde sig til Bevidsthed
EE1, s. 259 ndelig Dramatiker vilde have · ladet hele Opmærksomheden hvile paa Emmeline;
EE2, s. 34 Advarsel netop fristet hende, · ladet hende i mig see et bedre Væsen end jeg
SLV, s. 370 almindelig ( særligen kun · ladet hende mangle religieuse Forudsætninger),
JJ:61 et endnu større, hvis han havde · ladet hende selv vide, at hun gik i Søvne,
EE2, s. 116 ddelelse, enten efter at have · ladet hende udfritte sig, eller ved aabenhjertigt
Brev 81 ig paa og det er, at hun har · ladet Henrich, Michael etc. komme til sig. Hun
BOA, note dehjørnerne hvo han var, og · ladet Herredage ride ind med Pauker og Trompeter:
NB13:78 dette ikke skeet, havde jeg · ladet hiin hele Productivitet ligge hen, saa
Papir 422 n, og da, just da, har han · ladet Hjertet synde i Sorgen. / Lad Hjertet i
4T43, s. 128 lidt Noget i Verden, og har · ladet hver Dag sørge for sig eller rettere
NB31:123 erlighed, der ligeligt har · ladet hvert Msk. byde Vilkaaret. / I min Barndom
SBM, s. 141 t Bestaaende hidtil Intet har · ladet høre fra sig, ikke end i fjerneste Maade
NB24:85 en havde jo heller ikke den Gang · ladet høre Noget fra sig. / Men efter at Aabenbaringen
NB13:88 gt og Indflydelse, egl. har · ladet Idealet gaae ud. Var der i Mynsters Prædiken
CT, s. 237 har indkjøbt og pragtfuldt · ladet indbinde alle de Bøger, han har at bruge
CT, s. 85 aa allerede i Spørgsmaalet · ladet indflyde Svaret, mindet om, hvorledes Han
AE, s. 364 ilbagegang. Resignationen har · ladet Individet gjøre, eller seet efter at
PS, s. 295 rum, hvis det var som vi have · ladet Indvendingen ville det. / Conseqventsens
NB8:96 ed at existere dersteds, har · ladet Kiøbenhavn opføre. Dette Dramas Værd
EE1, s. 15 anvise en Plads. Dem har jeg · ladet komme først, fordi jeg syntes, at de
Oi2, s. 155 lvor har Christendommen altid · ladet Kongens Tilværelse dens Alvor; det er
4T44, s. 331 lbagefaldets Snare, Du havde · ladet langt bag Dig, men der manglede dog et
AE, s. 195 emmelse frem, her tillige har · ladet latent følge en Forsøgen paa, at
G, s. 41 havde seet paa Beckmann, havde · ladet Latteren gjennemryste hele mit Legeme,
EE1, s. 133 ozart med ægte Genialitet · ladet Leporello reproducere Don Juan, og derved
TS, s. 68 det og klædt nøgen af og · ladet ligge halvdød? Og der kom en Præst
Papir 258:1 en underlig Drift kjøbt og · ladet ligge indtil – ogsaa Begivenheder
Not1:8 r Aartusinders Forløb har · ladet Lyset opgaae for Jordens Slægter, og
SLV, s. 397 hans Indesluttethed har jeg · ladet løbe ind i Dagbogen nogle Opsatser,
NB25:102 Fængsler i Nordamerica havde · ladet male Jernstænger o: D:, men som vare
NB30:92 elvtilfredshed ved klogt at have · ladet Mesteren i Stikken, og forsaavidt han havde
NB26:51 anske have glemt det Sande, · ladet mig af Andre bilde ind og indbildt mig
LP, s. 10 ymret for ham, og som ofte har · ladet mig befrygte, at det, hvis mit gode Humeur
NB24:104 ig Magt – jeg har maaskee · ladet mig düpere og troet, at han virkelig
NB12:196.a løbet mig træt. Han har · ladet mig faae en Opgave, som jeg end ikke ved
OL, s. 31 rke, at jeg i mit Stykke har · ladet mig forlede til » usømmelig Kaadhed
NB11:203 r løbet mig træt, og · ladet mig forløfte mig paa en Opgave, til
NB24:54 om om jeg for tidligt havde · ladet mig forskrække, og ladet mig, fordi
FV, s. 24 udonymer, der heller ikke have · ladet mig gaae Ram forbi. Men for at der da ingen
2T43, s. 21 rt hiin Tale, at man havde · ladet mig gaae uforstyrret min Gang med min Sorg
Brev 304.5 r. – De har oftere · ladet mig høre, at De – hvad jeg dog
NB10:105 Fortrolige, og Han Han har · ladet mig i al min Elendighed finde Styrke til
NB11:14 og dets Lidelser) har · ladet mig min Bestemmelse forstaae ( sandt nok,
NB6:59 et min Produktivitet, og dog · ladet mig opleve den Art Isolation, uden hvilken
NB24:24 u har overtalet, og jeg har · ladet mig overtale, Du var mig for stærk og
NB16:65 t Kongen, Sligt havde jeg aldrig · ladet mig sige og saa udenvidere leet med. Jeg
NB11:105 g dog nok, at han ikke har · ladet mig slippe, men holdt mig ved den ene og
NB13:9 n var eet eneste Secund, har · ladet mig smage Saligheden af at være hos
Brev 83 r at alle Verdens Angreb har · ladet mig uanfægtede, ell. blot lokket et
NB6:46 an dog engang i Begyndelsen havde · ladet mig vederfare Ret som Forfatter, en vederhæftig
NB26:39 e have holdt mig tilbage og · ladet mig vente i en 8 Dage, hvorved da Alt var
Brev 82 g Skam skal Du faae, fordi Du har · ladet mig vente saa længe. Det er jo næsten
Brev 209 r Levin der, han har netop · ladet mig vide, at han er kommen hjem fra en
JJ:115 yldt hendes og mit Ønske, · ladet mig vie til hende – der er saa mangt
NB12:138 / Nu saa kunde jeg jo have · ladet mig vie til hende ( hvis ellers her ikke
NB24:54 ladet mig forskrække, og · ladet mig, fordi jeg ønskede, bevæge til
NB8:33 ke er en Examineret: jeg har · ladet min Følelses Inderlighed examinere af
EOT, s. 272 til ham: tro det dog, jeg har · ladet mit Liv for at forhverve Dig Dine Synders
Not11:12 kke er gaaet videre, at den har · ladet Natur og Aands-Philosophie uden for sig.
NB21:116 ve Bøger, og imidlertid · ladet Nielsen og Stilling – og da saa den
AE, s. 161 ng det kan have, hvis han har · ladet nogen Tid gaae ubenyttet hen, om der maaskee
SFV, s. 101 a længe siden, at Gud har · ladet Noget høre fra sig qua Eier og Herre,
EE1, s. 19 vor jeg slap. At jeg ikke har · ladet noget Middel uforsøgt til at komme paa
EE1, s. 238 maa-Afhandlinger, men aldrig · ladet Noget trykke. Han blev kjed af den Snak
SLV, s. 231 Fortrydelse, hvis jeg havde · ladet Noget uforsøgt. Stort troer jeg ikke
ER, s. 202 iger er sandt; eller i Taushed · ladet noget Usandt staae ved Magt – dersom
Brev 154 nde, at jeg med Flid havde · ladet nogle Dage gaae hen efter at Du havde yttret
Oi4, s. 205 til det Religieuse. / Man har · ladet og man vil lade det staae som gyldigt det
EE2, s. 29 lverwandschaften først har · ladet os ahne i Naturens Billedsprog for siden
NB7:71 d. / Kjærlige Gud! Du har · ladet os befale at vi skulle tilgive vore Fjender,
NB27:50 ige Villie, hvad han jo har · ladet os forkynde høit nok, hvad altsaa ogsaa
BI, s. 79 ønsket, at Xenophon havde · ladet os fornemme. Og hvilket Liv vilde derved
BI, s. 201 regne Vanskelighed. Han har · ladet os indsee, med hvor meget Eftertryk Socrates
NB32:19 jestætiske Sprog har Gud · ladet os Msker forkynde en stor Glæde –
Oi2, s. 165 t af Dig, at Du saa ikke har · ladet os vide, at det nye Testamente ikke mere
SLV, s. 195 Takt, hvormed Juliane havde · ladet os være ene, saa meget mere som det,
NB12:74 Som overalt har man ogsaa her · ladet Pladsen No 1 gaae ud, ladet en Plads No
AeV, s. 82 ionen ud, fundet Mediationen, · ladet Religieusiteten bag sig som overvunden
CT, s. 316 an – menneskeligt havde · ladet ringe om Smulerne, troer Du, at han –
NB22:91.b stus vel ved et Mirakel have · ladet Røveren stige ned af Korset, givet ham
SFV, s. 94 af Frater Taciturnus) · ladet Sagen drive saa langt ud til Særhed
BI, s. 159 idligere Taler havde man ikke · ladet Sagnene om Eros' Herkomst upaaagtede. Den
Papir 580 t over at tage fat derpaa, · ladet Sandsebedraget staae, hvorved saa deres
IC, s. 189 : see der en Yngling, der har · ladet sig af sin Indbildningskraft lokke til
BI, s. 78 sonlighed, der netop maa have · ladet sig ahne i en hemmelighedsfuld Nærværelse
SFV, s. 90 d en Vedgaaen af, at man har · ladet sig bedrage! Eller tør Du blot paastaae,
NB2:117 rkning havde virkelig med Held · ladet sig benytte i » Kjerlighedens-Gjerninger.«
AE, note formodentlig i denne Afholdenhed · ladet sig bestemme af Forkjerlighed og Pietet
NB25:97 nne Epistel nærmest have · ladet sig bestemme af Slutnings-Ordene: I vare
PS, note det jo allerede i Logiken havde · ladet sig besvare, hvad Overgang vil sige, inden
KG, s. 361 e søgt nogen Fordeel, ikke · ladet sig betale, end ikke forsaavidt han med
GU, s. 335 ndnu Besynderligere, han havde · ladet sig bevæge af de Tanker, som den Første
EE2, s. 252 Misgjerning. Man har her selv · ladet sig blænde af det Udvortes; men ved
SLV, s. 339 gik op for mig, at der havde · ladet sig construere et Ægteskab af vort Forhold.
EE2, s. 284 begrave. Han har en kort Tid · ladet sig dysse af den Mistillid til Livet, der
NB10:112 ad Χstd. er, ikke har · ladet sig foresluddre Noget om Χstds milde
NB9:42 sagde jeg ham, at han havde · ladet sig forføre af de personlige Gaver han
BI, s. 78 foldighed, der netop maa have · ladet sig forklare gjennem en Duplicitet af Existents,
2T44, s. 207 Indre, hvad den aldrig havde · ladet sig forlyde med; eller for at Opfyldelsen
KG, s. 131 kende og ikke paa nogen Maade · ladet sig fortrylle af Timeligheden eller af
PS, s. 260 delse! – om Guden havde · ladet sig føde i et Herberge, svøbe i Klude,
CT, s. 53 levet paa Jorden, at Han har · ladet sig føde i ringe og fattige Kaar, ja
KG, s. 212 ne har gjort Overgangen eller · ladet sig føre over paa hiin Side, medens
NB24:73 e mit Eget. / / Dersom det havde · ladet sig gjøre med at prædike især
NB2:65 nøiagtig. Saa havde det vel og · ladet sig gjøre, hvis det var blevet til Noget
NB20:56 have. / Og msklig talt havde det · ladet sig gjøre, min Side er den stærkere.
NB14:44.g aa kort Tid efter. / Havde det · ladet sig gjøre, saa vilde Forligelsen med
NB2:67 Kunder. Det havde ypperligt · ladet sig gjøre, thi til hvem skulde man henvende
Oi5, s. 231 Om en Folke-Forsamling havde · ladet sig gribe af Christi Tale, derfor havde
OTA, s. 215 – at man havde · ladet sig helbrede ved det Evige. Det jordiske
JJ:76 k. har i sin tidlige Ungdom engang · ladet sig i en exalteret Tilstand henrive til
NB20:19 ret, thi der er En, som har · ladet sig korsfæste for Dig. Selv om det var
NB8:52 forskrækker det, naar man har · ladet sig lokke. Derfor har jeg ogsaa et Sted
NB18:85 ene, der ikke utydeligt har · ladet sig mærke med, at han interesserer sig
NB16:60 ller ikke Verden. Troen har · ladet sig narre og er blevet et Punkt indenfor
AE ethvert Menneske er, der ikke har · ladet sig narre til at blive objektiv, til overmenneskeligt
NB30:40 ent som hvis en Tjenestepige har · ladet sig narre til at troe, at en Prinds elsker
NB24:153 smaal om man ikke egl. har · ladet sig narre. / Forholdet paa Luthers Tid
NB31:119 e i Χstd, men tillige · ladet sig næsten tilbede – rædsomme
NB15:39 chard d. St. Victore: Eva skulde · ladet sig nøie med at være Adams Ledsagerinde,
NB:86 tæt Kongen af Frankrig har · ladet sig overbevise og erklæret den for det
AE, note phie, men snarere, at man havde · ladet sig overtale til at troe, at det Hele skulde
BI, s. 217 og om han end tidligere havde · ladet sig paavirke af Anaxagoras, saa frigjorde
DD:45 forynge sig og til den Ende havde · ladet sig slaae ihjel ( hugge i Stykker) og nu
Papir 263:3 de en Forfatter, der har · ladet sig tilslive 14 forskjellige Forstørrelsesglas,
Not1:9 ος., han har ikke · ladet sig uden Vidnedsbyrd. – kan hans
OTA, s. 289 ud i Intet af det Skabte har · ladet sig uden Vidnesbyrd, men Lilien ligner
OTA, s. 296 ellers Nogen let kunde have · ladet sig underholde af Menighederne –
EE1, s. 213 adt sit Huus, sit Hjem, blot · ladet sin Adresse tilbage! Eller er han endnu
PS, s. 236 en ringe Pige i al sin Pragt, · ladet sin Herligheds Sol gaae op over hendes
EE1, s. 313 otiphars Hustrue og har blot · ladet sin Kappe tilbage. Hun fulgtes med en gammelagtig
NB24:164 Foranstaltning til Din Frelse, · ladet sin Søn føde, lide og døe. Troer
NB26:26.a mhed, hvormed Lysimachus havde · ladet sin Ven Telesphorus fra Rhodus sønderlemme,
BI, s. 144 en Rubrik, og at Ast ikke har · ladet sine forskjellige Angrebs-Operationer afklare
3T44, s. 267 hende i nøisomme Kaar, og · ladet sit Hjerte frydes med andre Mænd, men
PS, s. 268 da har han vel ogsaa seet og · ladet sit Hjerte være glad. Men dersom nu
3T44, s. 237 ordrer til, » at have · ladet sit Hjerte være vel tilmode i Ungdommens
TAF, s. 300 et Sidste, af Kjerlighed har · ladet sit Liv for dem, saa er Skjulet dem berøvet.
FB, s. 110 hvorfor han gjerne selv havde · ladet sit Liv mange Gange; og hvis det var en
NB31:64 andle, at Gud egl. ikke har · ladet sit Ord forkynde som Stile-Opgave, for
OTA, s. 275 dighed for den Bekymrede har · ladet Skovduen holde for. Ja, som naar et fyrsteligt
NB33:18 reger, han har naturligviis · ladet som forstod han ikke dette om Χstds
NB18:34 Fader havde ikke sagt et Ord men · ladet som ingenting. Han svarede: ja seer Du,
NB24:51 ker Misligheden, at han har · ladet som Ingenting; thi siges skal det, Sandhed
NB5:52 eget af Msk. Jeg har maaskee · ladet som jeg oversaae dem – ak netop fordi
NB25:86 man taget forfængeligt, · ladet som var det ganske ligefrem med denne Salighed.
NB31:79 shed den Uredelighed, at man har · ladet som var dette det nye T.s Χstd. eller
NB12:12 det Begreb, som jeg med Flid har · ladet staae blankt, indtil kommer der. /
DD:28 Træk som jeg hidtil haver · ladet staae hen med et flygtigt Blik, og endelig
NB24:54 v seet paa Værelser, men · ladet Strube gjøre det, og naar det skal være
JJ:229 et korte Ord, som en Afdød har · ladet sætte paa sin Grav, det sidste Ord,
LP, s. 11 at han maaskee ikke i Tide har · ladet Tanken christne, og at Nisser og Trolde
KG, s. 155 ende, det forvirrende Samliv, · ladet Tanken vandre ud til et eensomt Sted –
JC, s. 22 og Faderens Liv havde ikke · ladet Theorien i Stikken. Denne Erfaring havde
Brev 74 Skrivelse, kunde De nu have · ladet Tiden gaae hen, til den blev færdig,
IC, s. 223 gte den eneste Udvei, der var · ladet tilbage i Christenheden: den at synes den
EE1, s. 15 ikke saa let. Jeg har derfor · ladet Tilfældet bestemme Ordenen, det vil
EE1, s. 16 de enkelte Aphorismer har jeg · ladet Tilfældet raade. At de enkelte Yttringer
EE1, s. 264 nolog gjort sig lidt vigtig, · ladet Tilskueren ligesom sine Venner i Paris
FEE, s. 49 t trykke. Det Eneste, han har · ladet trykke er et Avertissement i Adresseavisen,
Brev 188 Gaver derpaa, som jeg har · ladet uddele til Eder. Vertinden i Belvedere
OTA, s. 419 men aldrig skal han være · ladet uden Veiledning, naar han blot søger
OIC, s. 213 « / Denne Bog har jeg · ladet udgaae i et aldeles uforandret Oplag, fordi
FB, s. 185 et Rygte, som en Havmand har · ladet udsprede, at den saakaldte Dannelse sikkrer
EE1, s. 358 ugten af et Rygte, jeg havde · ladet udsprede, at jeg var forelsket i en ung
Brev 82 e skylder mig, jeg har Intet · ladet uforsøgt ( og deraf kan du see, at en
EE:56 ndre sine egne Veie, har jeg Intet · ladet uforsøgt for at kalde Dig til mig; hvor
EE1, s. 318 agtet jeg visselig Intet har · ladet uforsøgt, og mange Gange følt Sandheden
EE2, s. 99 jærlighed har jeg visselig · ladet vederfares al Ret, og jeg troer, jeg er
Not13:31 sten alle Skeptikere altid have · ladet Villiens Realitæt uanfægtet. Derved
NB7:10 til Torsdag, hvor jeg havde · ladet være at bede for R.N., fordi jeg havde
TS, s. 83 de han her elsket sig selv og · ladet være at gjøre Kjerlighedens Gjerning,
NB9:74 – men jeg havde klogt · ladet være at handle afgjørende i det meest
SLV, s. 105 unde han ligesaa gjerne have · ladet være at leve. Men Gud handler altid
NB19:56 / / Ja naar Cato Uticensis havde · ladet være at myrde sig selv, fordi det var
NB24:54 / Men sæt nu, jeg havde · ladet være at sende Manuscript i Bogtrykkeriet,
F, s. 488 ger, saa kunde jeg ligesaa godt · ladet være at skrive dette; thi det angaaer
NB14:81 lige saa gjerne kunde have · ladet være at skrive. / Og nu det sørgelige
NB27:88 kke skulde have standset og · ladet være at sætte det Sidste ind; men
NB8:56 kunde forsaavidt gjerne have · ladet være at tage de 30 Secler, som Ypperstepræsten
TS, s. 92 Du dog maaskee hellere maatte · ladet være, og som Du – husk derpaa!
2T44, s. 204 lmodigheden udenfor? Vi have · ladet, som var Taalmodigheden udenfor, og vi have
AA:12 e Folk, der enten af aandelig · Ladhed leve af de Smuler, der falde fra Andres
EE2, s. 310 ultat. Han vil ogsaa vide, at · Ladhed og Feighed kan indbilde et Menneske Sligt,
EE2, s. 284 tte en Plan for hele sit Liv. · Ladheden i ham og Feigheden fandt denne Tale ret
LP, note tør vi ikke tale om den, som · Ladislaus gjorde paa mangt et qvindeligt Hjerte«.
LP, s. 55 e hende, hvis hendes Flugt med · Ladislaus skulde have styrtet hende i Ulykke, kort
SLV, s. 306 og seer sit Skib og sin rige · Ladning i Havsnød, og han samler sin Sjel paa
Brev 267 sendte Dem denne poetiske · Ladning paa Halsen, men det staaer da i al Fald
SLV, s. 306 t Kjøbmandsskib og en rig · Ladning. At den hele Begivenhed maa betyde hende
FB, s. 208 lod Kjøbmændene et Par · Ladninger sænke i Havet for at skrue Prisen op.
OTA, s. 202 en Midnat » med skarp · ladt Gevær paa sin farefulde Post.«
JJ:102 ost i en stormfuld Uveirs-Nat med · ladt Gevær ved et Krudttaarn i Lynild og
Oi2, s. 163 rkelig ikke at true med skarp · ladt Pistol og den qvalfuldeste Dødsstraf,
Papir 210:1 Tilfælde have taget en · ladt Pistol og nu skudt Jacob, vilde, siger
NB32:54 Genereusitet, naar En med skarp · ladt Pistol trues til at udlevere sine Penge,
NB33:57 sthed enten gavtyveagtigt · ladt som Ingenting, holdt Ørene stive, freidigt
Oi2, s. 163 skee skulde hverken den skarp · ladte Pistol eller den qvalfuldeste Dødsstraf
JJ:61 vngjænger-Scene, hvori vi ahne · Lady M. Samvittigheds Nag. Jeg troer Virkningen
NB19:7 e paa det Modsatte, at fE en · Lady Machbeth kan vaske sine Hænder fra Morgen
JJ:347 skee ogsaa interessere at opfatte · Lady Machbeth: hun gaaer ikke i Søvne, men
AE, s. 97 en saa uendelig bred, ligesom · Lady Machbeths Lidenskab gjør Blodpletten
JJ:347 er roligt. – Jeg hader · Lady Seymour, jeg har en Mistanke, at hun opholder
Brev 69 g skammer mig, naar gaae jeg · laer mit Blik / Paa hvad Du gav mig og paa,
Not13:27.c vægelsen. cfr. Diogenes af · Laerte 9 Bog 11 Capitel § 99. / Ogsaa Parmenides
NB22:159 e, omtrent som Diogenes af · Laerte med græsk Naivitæt paralelliserer,
BI, s. 92 er alt findes hos Diogenes af · Laerte, i δϱαματιϰοί
EE1, s. 19 e faldt strax paa Diogenes af · Laerte, og ved at eftersee Jøcher og Morèri
BI, note εν. / Efter Diogenes · Laertius havde Phavorinus, Plutarchs Samtidige og
CC:9 ipe eum ut me, si qua in re te · laesit, aut quid debet, id mihi imputa. Ego P.
CC:2 tque in hoc laetor imo – · laetabor. scio enim hoc me in salutem evasurum ob
CC:2 tus prædicatur atque in hoc · laetor imo – laetabor. scio enim hoc me
AE, s. 399 ae det Religieuse. Som derfor · Lafontaine sad grædende og gjorde sine Helte ulykkelige
LP, s. 31 Satisfaction for sin egen. Som · Lafontaine sidder han derfor og græder over sine
FP, s. 25 en vis moralsk Leflen, en vis · lafontainisk-kotzebuisk flæbende Prædiketone i Polemiken.
Brev 92 hen til mig iaften saadan ved det · Lag 7, hvis Du kan. / Din / S. K. / Til /
NB35:18 ede under sig under et saa uhyre · Lag af det Numeriske, at man tryg og rolig
TS, s. 62 at jeg listigt skyder, det ene · Lag efter det andet, Fortolkning og Videnskab
BI, s. 97 s. Naar Sophisterne i et godt · Lag havde omtaaget sig selv i egen Veltalenhed,
Brev 91 i Eftermiddag saadan ved det · Lag Kl. 6. / Din / S. K. / Til / Hr Cand. E.
SLV, s. 200 le Metal gjennem utallige · Lag Tøi, saa føler jeg Bedrag og List
AE, note s jeder Gegenbemerkung, denn es · lag uns, wie gesagt, bloß daran, das eigenthümliche
SLV, s. 265 broder, en Ven af et muntert · Lag, men Tvetydigheder og Snustobak var ham
EE2, s. 111 e han følt, at, om han end · lagde 10 Alen til sin Væxt, var han dog for
JJ:348 d et Par franske Ord. / Enken der · lagde 3 Penninge i Tempelkisten gjorde ogsaa
FB, s. 192 g vedder hundrede mod En, han · lagde Alt an paa den unge Tobias. Dette Heltemod
BI, s. 237 sune sin egen Viisdom, at han · lagde an herpaa; tvertimod, han gik saa stille
EE2, s. 46 den blødeste Lænestol, · lagde Benene op paa en anden Stol, rodede i mine
AE, s. 437 n Opsætsig, og som Guderne · lagde Bjerge paa de himmelstormende Titaner for
Brev 316 eget følte jeg dog, naar jeg · lagde Bogen ulæst bort igjen, at De maatte
Oi8, s. 355 nd var af samme Mening. / Saa · lagde de om Aftenen Stenen igjen ud paa Skorstenen;
KG, s. 314 llingen om hiin Qvinde, der · lagde de to Penninge i Tempelkisten, men lad
EE1, s. 298 , der ved sin Underfundighed · lagde denne Plan ind i hendes Sjæl, da hader
HCD, s. 176 ted af det nye Testamente, nu · lagde det nye Testamente til Side, for derpaa
NB21:163 ske og Praktiske i Msk, og · lagde det Praktiske an som det Høieste. /
Brev 55 nen tage en anden Retning og · lagde det tilside ogsaa paa tydsk. Siden den
JJ:514 dog eet endnu, hvis Du, inden Du · lagde Dig hen for at døe om Du end vedblev
TTL, s. 464 skulde røre ham, dersom Du · lagde Din Haand paa hans Skuldre og sagde: forklar
NB19:66 Til Gud / / Dybt i min Sjel · lagde Du saligt Forvisningen om, at Du er Kjerlighed.
NB26:69 forskjellig, at jeg jo selv ikke · lagde Dølgsmaal derpaa. / O, men er det ikke
SLV, s. 249 t eftersee, hvor vi var. Jeg · lagde en Anledning og en Situations Spørgsmaal
AE, s. 327 ( det Store og Udmærkede), · lagde en Læser det nærmere at ville gjøre
EE1, s. 359 klar, saa meget mere som jeg · lagde et falsk Eftertryk derpaa, sagde det med
SLV, s. 263 elskab, thi hans Forlegenhed · lagde et gavnligt Baand paa de Andres Lystighed,
SLV, s. 254 nskabens Udbrud, hvorved hun · lagde et Mord paa min Samvittighed, ethvert saadant
BI, s. 235 den, der i moralsk Henseende · lagde et uhyre Ansvar paa sine egne Skuldre,
G, s. 17 den Stund, da Drømmenes Gud · lagde Fingeren paa hendes Øielaag, saa hun
F, s. 472 il Bordet, ved hvilket jeg sad, · lagde fortroligen sin Arm om min Hals, bad mig,
TTL, s. 464 ærkede det end ikke, at Du · lagde Haanden paa hans Skuldre og talte til ham.
G, s. 28 n pantomimisk Bevægelse. Jeg · lagde Haanden paa Hjertet og saae paa ham, medens
EE:31 e vendte mig om, som han, der · lagde Haanden paa Ploven, – med Staven
NB10:20 gt ham. Det gjorde jeg. Jeg · lagde ham det ret alvorligt paa Sinde, at han
FB, s. 109 dte sig atter mod Jorden. Taus · lagde han Brændet til Orden, bandt Isaak,
JC aa et nyere philosophisk Skrift, da · lagde han det vel ikke til Siden, førend han
OTA, s. 126 kt i sin Tid; ogsaa Evigheden · lagde han i Menneskenes Hjerte.« ( Prædik.
EE1, s. 391 er fødtes i hans Flok, da · lagde han Kjeppe i Vandrenderne og lod Faarene
3T44, s. 277 al være den Lykkelige; da · lagde han Raad op med Ondskaben, og Hævnens
KG, s. 136 Menneske, ( thi Syndens Byrde · lagde han selv paa sig), er i en vis Forstand
JJ:229 llie, det sidste Skrig, hvori han · lagde hele sin Sjel. Hvad er alt Præstepræk
SLV, s. 83 kede et Kys paa hendes Pande, · lagde hendes Arm i sin og forsvandt i en løvtæt
EE2, s. 23 id. Du vil sige, at om Du end · lagde Hænderne i Skjødet og lod Gud sørge,
G, s. 85 n mig. Den Plan, jeg foreslog, · lagde Ideen an som Maalestok. Det er det sikkreste
NB26:27 e Maade! / cfr. p. 310. Cæsar · lagde ikke Skjul paa sit herskesyge Sindelag,
DBD, s. 132 ene. I Slutningen af hans Liv · lagde jeg ( men paa en indirect Maade ved »
Brev 179 var trøstesløs; forgjeves · lagde jeg mit Hoved til den » Trøster«,
NB25:109 ægger Mærke til Alt, · lagde jeg Mærke til, at det især var, naar
FV, s. 16 hiin Enkelte«, · lagde man maaskee ikke Mærke til den; stort
FV, s. 16 e ikke Mærke til den; stort · lagde man vel heller ikke Mærke til, at den
NB29:70 e hykkelske Affectation som · lagde man virkelig Vægt paa disse Angreb.
Brev 131 vilde beskylde mig for, at jeg · lagde meget Mere ind i Digtet, end der oprindelig
SFV, s. 47 e-Nederdrægtighed vistnok · lagde Mennesker i Graven, krænkede og forbittrede,
Brev 49 ondt, om De paa nogen Maade · lagde mig min Skjødesløshed til Last. De
LP, note øfligt til alle Sider. Ingen · lagde Mærke dertil«. Det er endda
SFV, s. 21 Ingen, der i dybere Forstand · lagde Mærke til eller bekymrede sig om, ja
OTA, s. 275 de tamme Duer. Da den derpaa · lagde Mærke til, at der var et Sted, hvor
AA:1 derfor til den Udvei, som jeg · lagde Mærke til, at flere benyttede, at nemlig
Brev 83 forblommede Ord, som Du vel · lagde Mærke til, men dog ingenlunde paaagtede
Brev 267 ikke uden at ærgre mig. Jeg · lagde netop en saadan ærgerlig Lecture fra
Papir 1:2 om han her for sit Øiemed · lagde og maatte lægge særdeles Vægt
NB22:20 , at de bandt svære Byrder og · lagde paa Andre, men selv ikke rørte dem med
Oi6, s. 261 e Aaget bort, som Statskirken · lagde paa ham; det oprørte ham, at man ved
Papir 306 jel, da Spotten hemmeligen · lagde Raad op mod Dig, for at forstyrre Beskuelsen.
Not11:38 at medens Babylonerne selv · lagde saa megen Vægt paa Bygninger, paa Jorden,
SD, s. 179 var det ikke Stoltheden, der · lagde saa uhyre en Vægt paa Svagheden, ret
Not15:13 Maade Buen i Haanden, jeg · lagde selv Pilen paa, viste hende, hvorledes
3T44, s. 246 det Synd og Fortabelse, der · lagde sig adskillende mellem ham og Ungdommens
Not6:18 vorpaa han gik ned til det, · lagde sig ligesaa lang han var paa Maven og drak
BI, s. 112 n » i sandselig Attraa · lagde sig under Socrates' Kappe og med begge
EE1, s. 207 ke heller. Min Kjærlighed · lagde sig ydmygt ved Dine Fødder, mit Suk
SLV, s. 82 m den. Han tændte Cigaren, · lagde sin Arm om hendes Liv, medens hun støttede
FB, s. 107 « Han stod stille, han · lagde sin Haand paa Isaaks Hoved til en Velsignelse,
3T43, s. 103 m, som var det Gud selv, der · lagde sin vældige Haand paa ham, som var han
Not3:14 endelig kom Großschn: og · lagde sit Hoved i Pigens Skjød, » und
EE1, s. 44 ghed, og kom hen til ham. Han · lagde sit store Hoved lidt til den ene Side,
DD:127 rkelig Modsætning: Hedenskabet · lagde Skat paa Pebersvende-Standen, Χstd.
Brev 248 den ulykkelige Ildebrand ogsaa · lagde Skolen i Aske, hvorved jeg mistede næsten
3T43, s. 77 ige i, idet de rænkefuldt · lagde Snarer for Herren. Men Jesus bukkede sig
Oi2, s. 158 han for at faae spraglede Lam · lagde spraglede Kjeppe i Vandkarrene, saa Moder-Faarene
EE1, s. 325 toge en modsat Retning. Hun · lagde Veien hen ad mit Gadehjørne til. Da
3T44, s. 278 llige Vrede, med hvilken han · lagde Øxen ved Foden af Træet – da
KG, s. 314 gik da altsaa op til Templet, · lagde, som hun meente, de to Penninge, det vil
SLV, s. 278 , der flød lidt Blod, der · lagdes en Stump Plaster paa, og jeg gik hjem.
BOA, s. 159 ( Tro) vilde især naar der · lagdes et græsk Underlag for ved Modsætning
SLV, s. 92 et langt Liv, og see da det · lagdes hen, da Natten kom og Læsningen maatte
2T44, s. 208 fødtes i et Herberge, og · lagdes i en Krybbe, og om end hans Moder kun var
Oi10, s. 417 saaledes at de 300 stadigt · lagdes op til Eftermanden ( thi det var jo ene
SD, s. 225 lige over for Gud, og Dette · lagdes til Grund for Definitionen paa Synd. /
NB30:19 3000 der paa Pintsedag en masse · lagdes til Menigheden er der ikke her, altsaa
BB:22 en im Parterre zusamengerollt · läge! – Da ist ein Gedanke für Sie
LA, s. 99 Betragtninger, afhændet et · Lager af Raisonnements om, hvor langt forstandigere
BI, note ng in sich selbst, die sogar im · Lager tagelang dauerte und allen seinen Zeltgenossen
BI, note zu haben, da er öfter ( im · Lager) in Starrsucht, Katalepsie, Verzückung
OTA, s. 362 ør Verdens Grundvold blev · lagt – og til denne Røver blev der
NB20:128 tænkt mig; jeg har allerede · lagt Adskilligt til Rette dertil. Jeg betvivler
PCS t han fE, moralsk bestemmet, havde · lagt af at drikke, vilde den comiske Virkning
BI, s. 237 naar hans Spørgsmaal havde · lagt Alt tilrette og gjort Changementet muligt,
EE2, s. 311 t mislykkes, saa vil han have · lagt Alt tilrette, at det, der saarer ham, ikke
OTA, s. 370 m Skriften siger, at Gud har · lagt Alt under Synd, saa hver Mund skal tilstoppes,
SLV, s. 281 e er min Opfattelse af hende · lagt altfor stor an. Den religieuse Uendeligheds-Bevægelse
NB31:55 n. / / Ethvert Msk. er primitivt · lagt an – det veed Gud bedst, som har
NB34:26 td. er lagt an, at Χstd. er · lagt an af Gud og har hele Tilværelsens Dimensioner
NB15:69 iden behøvede. / Det var · lagt an efter den Maalestok og med den Risico
NB31:139 Kjendskab til Msk-Naturen, · lagt an efter det Høiere i Msk-Naturen, men
SLV, s. 435 det Høieste, fordi han er · lagt an efter det Høieste. Det er tragisk,
JJ:111 ndle, om hvorledes Christi Liv er · lagt an efter en høiere Maalestok end det
NB35:5 m den er i det nye Testamente, er · lagt an efter saadanne Proportioner, at den
NB33:55 igt ( den Idealitet han har · lagt an for det at være Χsten er ikke
NB10:89 t har faaet min Ordre, at det er · lagt an for mig, at gaae et Skridt videre, end
NB13:87 og Collisionen er paa en Maade · lagt an i eet af de tidligere Forsøg i den
NB10:146 nok blive, skjøndt den blev · lagt an i Form af en Spøg næsten. Og mere
NB29:105 fter, thi ethvert Msk. er · lagt an paa at blive Individ ɔ: primitivt
DS, s. 209 hans Liv lige fra Begyndelsen · lagt an paa at gjøre det muligt kun at tjene
DS, s. 212 s er hans Liv fra Begyndelsen · lagt an paa at gjøre det muligt kun at tjene
NB35:12 er og endes saaledes kan være · lagt an paa at skulle være Nydelse. /
EE1, s. 264 langtfra antages at være · lagt an paa at vise Rinvilles Elskværdighed,
NB29:113 men han er væsentligen · lagt an paa at være Aand, og dersom han var
NB16:32 tragte Msk. ikke oprindelig · lagt an paa at være den Enkelte, saa han
NB36:14 e muligt, at jeg, der vistnok er · lagt an paa det Katastrophiske, var det ikke
NB32:127 erøre Tilværelsen, der er · lagt an paa en anden Art Existeren, saa det
NB30:113 en Evighed; i Χstd. er Alt · lagt an paa Evigheden – derfor hele dette
NB31:90 Side-Bemærkning. / Manden var · lagt an paa Evigheden, Qvinden fører ham
NB6:55 prindelig ham jeg vilde have · lagt an paa for at sprenge det æsthetiske
NB32:112 Frugt, saaledes har Satan · lagt an paa just de Fortrinligere, de med overveiende
NB29:11 agt yderst oeconomisk an. Den er · lagt an paa, at der er saa megen Idee, at det
NB29:105 han er lagt primitivt an, · lagt an paa, at forstaae, at han staaer ene,
Brev 84 der ingen Misvisning. Alt er · lagt an paa, at hun i mig skal see en Bedrager,
NB2:48 veilede ham. / Mit Liv er ganske · lagt an paa, med en Torn i Kjødet –
NB34:43 r derfor ogsaa Maalestokken · lagt an paa: Manden; den christelige Fordring
NB35:5 rholdet dette: Manden er det · lagt an paa; Religionen forholder sig til Manden;
NB7:99 enne Tilværelse er af Gud · lagt an saaledes at den just kan være Examinationen,
NB36:26 andigt har været fra min Side · lagt an saaledes, at der skulde følge nogle
NB31:133 deligt. Oprindeligt er det · lagt an saaledes: Qvinden er Luxus, er til Selskab,
NB33:23 hvad der af Naturen var · lagt an som Mulighed af at kunne tilspidses
NB33:15 gten, er Individualitet, · lagt an til Aand. Numerus bliver nu naturligviis
AE gt. Af Naturen er ethvert Menneske · lagt an til at blive en Tænker ( Ære og
NB31:162 ronisk, at ethvert Msk. er · lagt an til at være en Atlas, som bærer
NB7:97 tænker, at hver enkelt Msk. er · lagt an til det Høieste religieust –
NB31:74 ham, kan de ikke, thi han er jo · lagt an til det Overordentlige, altsaa kan denne
NB22:164 n Digter. Men jeg var længst · lagt an til en religieus Individualitet, længe
NB14:2 » Broderen«, · lagt an til Taler ell. til gudelig Underholdning
NB26:21 Kirke, hvor alt er æsthetisk · lagt an) at declamere rhetorisk deiligt, at
NB34:26 hvilke Dimensioner Χstd. er · lagt an, at Χstd. er lagt an af Gud og
NB31:73 and. Saaledes er nu engang Msket · lagt an, at denne Art Lidelse som overhovedet
NB12:183 e. Saaledes burde Talen være · lagt an, at for det naturlige Msk. er Sorg over
Oi1, s. 130 eg er af Naturen saa polemisk · lagt an, at jeg egentligen kun føler mig
EE1, s. 133 er dog Situationen saaledes · lagt an, at man uvilkaarlig faaer Don Juan med,
G, s. 85 der vil bedrage Een. Ideen var · lagt an, det skyldte han i mine Tanker den Elskede
NB10:42 derpaa har mit Liv været · lagt an, jeg forstaaer mig saa ganske deri,
Brev 82 er godt. Derpaa har jeg selv · lagt an, ligesom ogsaa paa, at hun om muligt,
LA, s. 43 et. / Saaledes er Begyndelsen · lagt an, men da gjelder det fremdeles om, at
Brev 84 kan hade mig. Derpaa er Alt · lagt an. Eller den trykker hende ned. I saa
NB35:40 / / / Saaledes er Χstdommen · lagt an: den forholder sig til Individ. Just
Papir 586 aledes er jo det Hele ikke · lagt an; det er en Frihedens Verden, som frit
NB30:15 r Intrigue: saaledes er han · lagt an; maatte han raade sig selv det blev
ATV, s. 209 som jeg har gjort færdigt, · lagt bag ved mig, for at naae længere frem
NB16:8 Høiere, fremdeles i, at jeg er · lagt baglænds an; men saa ogsaa i, at jeg
BA, s. 358 r Frelsen er sat, er Angesten · lagt bagved ligesom Muligheden. Den er derfor
SLV, s. 307 at tænke paa Den, der har · lagt Beslag derpaa. / Erotisk har hun Uret,
NB28:100 erende. Oppositionen har nemlig · lagt Beslag paa at være: det Ædle, det
DS, s. 229 . Hvorledes reist? Der var jo · lagt Beslag paa dens Pas, og jeg veed da for
G, s. 84 Alt frem hvad der er helligt, · lagt Beslag paa ethvert dyrebart Minde, der
Papir 459 det er som havde det Msk. · lagt Beslag paa min Tanke, medens det er, som
NB30:94 min Magt blev der saa religieust · lagt Beslag paa, at jeg ved idealere Lidenskaber
Brev 46 til Middag Kl. 1¾, jeg har · lagt Bogen tilside, tændt mig en Cigar, da
NB13:61 et, hvorfor Afsl. Efterskrift er · lagt comisk an, at det just er Alvor –
NB25:89 at de jo, naar dette bliver · lagt dem paa Hjerte, give det Indgang. Men Præsterne
SFV, s. 58 ungsindige Olding, der havde · lagt dem paa mig, selv segnede under –
AE, note ieblikkets Tjeneste, aldrig · lagt den comiske Opfattelse an paa Noget eller
AE, s. 569 t, men kun forsaavidt jeg har · lagt den producerende digterisk-virkelige Individualitet
Not10:9 nført, synes man mere at have · lagt denne Lære ind end draget den ud. Ψ
NB22:75 erlig Overdrivelse. Man har · lagt det Christelige ud i en endelig Commensurabilitet.
SLV, s. 390 et, der experimenterende har · lagt det Hele an. Dette kommer deraf, at han
SLV, s. 225 ere. / Blot jeg dog ikke har · lagt det Hele for stort an, blot det Hele ikke
NB32:14 Derfor har ogsaa Styrelsen · lagt det saaledes an, at denne Trang til Aand
NB4:118 . Det er Styrelsen, der har · lagt det saaledes til Rette for mig. Jeg har
BOA, s. 103 de skee i hans Tid, og derfor · lagt det Tiden saa nær som muligt, men vel
KG, s. 192 anpriist det Gode, og altsaa · lagt det Tilhøreren saa nær som muligt
Oi5, s. 246 bie til Du først selv har · lagt Dig en Slump Ordener til, jo flere jo bedre,
CT, s. 243 Verden, saa er jo Anledningen · lagt Dig saa nær som muligt til at spørge
KG, s. 307 runderligt. Thi dersom Du har · lagt Dig til at sove, og man da pludseligen,
EE2, s. 46 , sparkede den Stol, Du havde · lagt Dine Fødder paa, hen i den anden Ende
NB2:138 andlede, jeg som aldrig har · lagt Dølgsmaal for ham paa, at han var den
KG, s. 338 te Ord, især hvis der blev · lagt Eftertryk derpaa, kunde let gjøre Sagen
Papir 460 t hans Forkyndelse saa har · lagt Eftertrykket paa, hvad han kan siges at
NB8:56 r Intet til Sagen. Men man har · lagt Eftertrykket paa: at Χstus jo i Grunden
OiA, s. 7 r netop Humlen, – havde · lagt en af Personerne hele lange Tirader af
IC, s. 59 af sin Indbildningskraft, har · lagt en altfor stor Maalestok an, ikke blot
KK:2 Israel, hvorved der dog bliver · lagt en Bestemmelse ned i Gud, der ikke svarer
KG, s. 314 havde fralistet hende dem og · lagt en ganske lignende Klud isteden, hvori
LA den Vanskelighed, Forfatteren har · lagt en Kritiker, idet han selv har gjort Mine
NB28:55 t jeg har gjort det, er der · lagt en Maalestok an, saa mit Forsvar synes
NB20:36 Virksomhed, naar det bliver · lagt en Mand til Last at han, arbeidende trods
Brev 43 andre, hvem Naturen ikke har · lagt en port' epée paa Vuggen; men som
NB12:183 vangeliet om Enkens Søn have · lagt en Prædiken an med Thema: / Det uerstattelige
NB4:69 er Styrelsens Skyld, der har · lagt Enhver an til at blive en Enkelt, det
EE2, s. 117 som man seer deraf, at der er · lagt et Adjektiv til med særlig Eftertryk;
NB8:33 k, en Bedrager. Saa blev der · lagt et Mord paa min Samvittighed; det blev
SLV, s. 442 ar nu atter experimenterende · lagt et Problem til Rette for det Religieuse:
NB20:74 rdsligt. Tvertimod, jeg har · lagt et Skjul over min Inderlighed, seet ud
EE2, s. 312 i han vil føle, at han har · lagt et stort Ansvar paa sig selv. Paa dette
NB28:78 iv kan have Trængsler. Der er · lagt et særligt Eftertryk paa dette, at Veien
SLV, s. 393 aer! Hans Individualitet var · lagt ethisk-religieus an. Dette er det han skal
SLV, s. 399 et. – Saaledes har jeg · lagt Experimentet an: det Samme paa eengang
Papir 57 d. 8 Novb. 34. / Stenen, der blev · lagt for Christi Grav, synes jeg passende kunde
Not1:7 13. Sindelaget, som Gud har · lagt for Dagen kaldes χαϱις
AaS, s. 42 af det moralske Mod, jeg har · lagt for Dagen, ei aldeles at opgive Haabet
Papir 254.3 re lovstridige Handlinger har · lagt for Dagen.« – Hans Arrestation
SFV, s. 69 levet som jeg har levet, er · lagt for Had hos den menige Mand, at jeg altsaa,
FV, s. 27 Denne min Stræben er blevet · lagt for Had som uhyre Stolthed og Hovmod –
AA:12 , og jeg har afvexlende enten · lagt for megen eller for liden Vægt paa deres
NB9:78 di Eftertrykket dog alligevel var · lagt for stærkt til at det kunde udgives.
NB13:35 er det, der bestandigt har · lagt Forholdene saaledes tilrette for mig, at
G, s. 13 blade lidt i et Album, der var · lagt frem. Dog saadan Beskæftigelse behøvede
CT, s. 299 aldrig gjort, Du havde aldrig · lagt Haand paa Ham, eller deeltaget i Forhaanelsen
Brev 75 e af, at hans gode Engel har · lagt Haanden paa hans Arm. Et saadant Øieblik
NB9:61 g, men med stor Forsigtighed, dog · lagt ham det lidt paa Sinde, at han skulde see
PCS, s. 134 aet, og derfor med fiin Comik · lagt ham lavcomisk an, idet han heller ikke
NB10:20.a tionen. Dog der vilde jeg have · lagt ham lidt Hindring i Veien, at Chr. VIII
KG, s. 314 løftet den Ulykkelige op, · lagt ham paa sine Skuldre, baaret ham til nærmeste
4T44, s. 324 il at opleve, ja hvad der er · lagt ham saa nær, at der vel endog maa siges:
NB14:112 at skrive ham til . Hans Liv er · lagt ham saaledes an, at han kan blive en religieus
AE, s. 215 rømte Krigers Grav har man · lagt hans Sværd, og Frækhed har revet
SLV, s. 335 ldkar og hans Sølvkar, og · lagt hans Tempel øde. / 18. Og Ingen veed
NB6:85.a bud c. 17. / / / man har nemlig · lagt hele Χstd. ud i det Sandsynlige –
LP, s. 52 t Liig, et nyfødt Liig, alt · lagt hen paa Bordet ved den sønderslagne
AE, s. 443 Gud ude. Ethvert Menneske er · lagt herligt an, men det der ødelægger
JJ:315 a den fattige Liigvogn, der havde · lagt Hestedækkenet kun halvt over den ene
PMH, s. 83 rgivenhed. Det Hele havde jeg · lagt humoristisk an, og derfor sørget for,
HH:8 Isaaks Skjebne var med Kniven · lagt i Abr: Haand. Og han stod her aarle paa
FB, s. 118 Isaaks Skjebne var med Kniven · lagt i Abrahams Haand. Og han stod der, den
EE1, s. 89 dentlig Forfatteren selv har · lagt i dem, saa betegne de netop det Uskadelige
CT, s. 203 er endnu herligere, at det er · lagt i Din Haand at gjøre det Godt for saa
CT, s. 202 d Tanken om, hvorledes det er · lagt i Din Haand at gjøre Dig Livet saa beqvemt,
EE2, s. 51 er det Afgjørende, bliver · lagt i en Anden eller et Andet end Individet,
DS, s. 209 øbet« i Beredskab) · lagt i en Krybbe – skulde her være
YTS, s. 253 i en Stald, svøbt i Klude, · lagt i en Krybbe, Han havde sit Liv igjennem
AE, s. 541 dsel blev svøbt i Klude og · lagt i en Krybbe, kort, paa det Fornedrende
NB11:56 stus blev svøbt i Klude · lagt i en Krybbe; men begravet blev han dog
KG, s. 262 ne Synder, og altsaa med Skam · lagt i Graven – og Faderen, som endnu
SLV, s. 165 færdeligt, at Lykken blev · lagt i hans Haand, naar han er saaledes; thi
EE1, s. 156 føler, hvor Meget der er · lagt i hendes Haand, og dette giver hende den
Brev 68 , / Skiøndt Vanen har Dig · lagt i Lænker, / Du, som dem smeddet selv,
NB17:36.b , spændt paa Pinebænken, · lagt i Lænker; man vil brænde Øinene
SLV, s. 389 . Misforstaaelsen er nu ikke · lagt i noget Tredie, som forstode de hinanden,
DJ, s. 70 e paa Don Juan; men her er Alt · lagt i Orden, Omgivelsen fjernet, Opmærksomheden
HH:14 de blandt Msk:, var Manges Skjebne · lagt i vor Haand og Mange maaskee misundelig
IC, s. 177 r Du til et, som med Flid var · lagt imellem, det forestiller en Korsfæstet.
NB13:37 kke sandt i mig, saa er alt · lagt ind i det Intellectuelle, og forfeilet.
BB:41 ed den Episode, Poul Møller har · lagt ind i sin Afhandling om Sjælens Udødelighed
AE thi ellers er Syndens Bestemmelse · lagt indenfor Immanentsen. Fra Evighed er Individet
NB17:39 rugt Myndighed, altsaa ikke · lagt Katastrophen saa høit op. / Skeer det,
NB12:138.c hun tages ind. Men mit Liv er · lagt lidende an. Mit Ønske er at døe før
AE, s. 520 ert Individ er væsentligen · lagt lige evigt an og væsentligen forholdende
SLV, s. 318 edrag.« Men Talen er · lagt lige modsat an. Man beraaber sig paa Johannes
Papir 487 Liv ikke er væsentligen · lagt lige omvendt an, ikke paa at afdøe men
IC, s. 188 Livet, saa havde Styrelsen jo · lagt Livet forkeert an; thi hvortil saa Virkeligheden,
NB17:36.b over denne Verden, som bliver · lagt Lovtaleren over Uretfærdighed i Munden:
AE, s. 327 Mulighedens Form; saa er det · lagt Læseren saa nær som muligt, om han
NB29:76 vente at blive dertil er mit Liv · lagt meget for høit an. Ja, meget for høit.
KG, s. 288 sten utænkelig Maalestok, · lagt Mennesker i Graven, forbittret de inderligste
Not1:8 en chr: Lære, som han har · lagt mere i den, end der oprindel. tilhørte
NB29:92 er det igjen, at Kirken har · lagt mere Vægt paa Qvindens Virginitets Bevarelse
Brev 272 de min Grændse. Den har · lagt mig det ganske nær – ak ved at
NB24:54 et stærkt Indtryk paa mig, og · lagt mig det meget nær, at jeg fremtidigen
Brev 272 t har Naturen godhedsfuldt · lagt mig ganske nær: det ikke at overskride
EE1, s. 49 ille Barn? Da havde min Fader · lagt mig i en lille Kiste, taget mig selv under
NB14:36 e til min Phantasie; det er · lagt mig nær nok, kun altfor nær; det
NB28:16 blev den Bekymring for Udkommet · lagt mig nærmere og nærmere. Og det stillede
SLV, s. 327 lbage i mig selv, mit Liv er · lagt mig religieust an, og saa langt tilbage
NB26:54 at den Mulighed var blevet · lagt mig saa nær, at jeg friere kunde see
NB12:105 frem Forstaaelse er blevet · lagt mig saa nær. / / / Om » hende«.
NB:14 . / Det, hvorved jeg egl. har · lagt mig selv Anstødet er min Consequents.
NB:107 age hvad der saa tydeligt er · lagt mig til Opgave. / Skjøndt Mynster har
NB23:197 de det Bestaaende, har jeg · lagt mig ud med Mængden. Nu støder det
FV, s. 25 har jeg derved opnaaet at have · lagt mig ud med Oppositionen og Publikum, ja
NB21:41 tet ved det Bestaaende, saa · lagt min Fremstilling frem ( der i Forhold til
EE2, s. 311 ridt mod det Enkelte, jeg har · lagt min Lyst over paa Fjendens Side, jeg har,
SLV, s. 341 es Ord og Kjole har jeg ikke · lagt mit Liv an paa. Derfor har jeg seet det
NB23:86 n troer, at jeg dog virkelig har · lagt mit Liv saaledes an. / Og saaledes leves
NB17:14 isk eller vilkaarligt havde · lagt mit Liv saaledes an: saa vilde jeg vel
SFV, s. 17 askee Ingen i dybere Forstand · lagt Mærke til den lille Artikel, hvad den
DS, s. 164 e stille Veir. Men har Du ikke · lagt Mærke til en anden Art Stilhed? Førend
EE1, s. 108 hvad Enhver maaskee ikke har · lagt Mærke til er, at Typen for alle andre
NB30:53 bliver der idelig og idelig · lagt Mærke til ham, og Alt hvad han foretager
DD:208.j . Besynderligt men har Du ogsaa · lagt Mærke til hvad Aar Romanen var fra ell.
OTA, s. 379 o til Satan: » Har Du · lagt Mærke til min Tjener Job?« –
EE1, s. 407 eves fattige Indhold. Har Du · lagt Mærke til, at Afstanden mellem dens
OTA, s. 235 et skal bæres. Du har vel · lagt Mærke til, at blandt Skoledrengene indbyrdes
KG, s. 258 ellem de Syge, saa har Du vel · lagt Mærke til, at den bedste Gave han bringer,
KG, s. 350 er en stolt Mand. Har Du ikke · lagt Mærke til, at den Stolte netop i Forholdet
EE2, s. 141 aer sagte over Gulvet. Har Du · lagt Mærke til, at der ogsaa gives en anden
KG, s. 72 qvemmelighed. Men har Du ikke · lagt Mærke til, at det virkeligt er saa,
EE2, note til eet Menneske. Jeg har ofte · lagt Mærke til, at Folk, der ere ugifte,
AE, s. 410 Timeligheden, derimod har jeg · lagt Mærke til, at i den Frisindede, Freischütz
NB27:16 et har han maaskee ikke ret · lagt Mærke til, at jeg har et temmelig skarp
NB29:31 Hyrde om en Biskop. Jeg har · lagt Mærke til, at man just i den allerseneste
CC:13 fremherskende. I det Hele har jeg · lagt Mærke til, at min Sorg ikke er en momentant
EE1, s. 305 kke denne lille Fod. Jeg har · lagt Mærke til, at Piger, der have smaa Fødder,
EE2, s. 235 mere iagttagende. Har Du ikke · lagt Mærke til, at skjøndt man i en vis
BOA, s. 97 Qvist – og han har ikke · lagt Mærke til, at snart Alle ere blevne
EE1, s. 411 har sin Rod. – Jeg har · lagt Mærke til, hun kalder mig altid: min,
EE1, s. 182 et Andet, men aldrig har jeg · lagt Mærke til, hvad der egentlig skjuler
EE2, s. 45 r, det er en Vandmand. Har Du · lagt Mærke til, hvorledes denne geleeagtige
BB:2 vilket der dog i det Hele blev · lagt Mærke til, idet enten, naar det var
DD:208.j ner lyve / E. Det har jeg ogsaa · lagt Mærke til. Saaledes læste jeg forleden
DD:208.j ænkte jeg, det har du aldrig · lagt Mærke til. Øieblikkelig iler jeg
AA:32 orøvrigt har jeg i mit Exemplar · lagt Mærke ved adskillige Ting af samme Skuffe.
JJ:295 g i 5te B. Jeg har i mit Exemplar · lagt Mærke ved dem. / det tyndeste Øl
SLV, s. 438 Scribe: at da han aldrig har · lagt nogen Plan, har han heller aldrig havt
Brev 84 ndet bryde Isen, som jeg har · lagt om mig, sukker det en enkelt Gang inden
NB23:148 s var nogen Χstd. / Alt er · lagt over i æsthetiske Kategorier: Kunst
NB28:35 e, hvor Profitten er blevet · lagt over paa den Side at være Christen:
Not10:8 aa den, ikke som om den var · lagt paa den udv: / Forsoningens Nødv: fra
NB11:33 ger. saa altsaa Accenten er · lagt paa det theologiske Udbytte. Og endeligen
CT, s. 185 yld, en himmelraabende Skyld, · lagt paa Din Samvittighed, at ogsaa Du er Medskyldig
EE2, s. 80 dre. Og nu det Ansvar, der er · lagt paa en Fader. Man omgaaes andre Mennesker,
Papir 370 iklede Verdens-Forhold har · lagt paa en Forfatter, og saa at han under dette
EE1, s. 268 a er Accenten i hele Stykket · lagt paa et galt Sted. Det vil nemlig i saa
KG, s. 136 Den tungeste Byrde, der blev · lagt paa et Menneske, ( thi Syndens Byrde lagde
FB, s. 192 tet af Fisken og Leveren blev · lagt paa glødende Emmer. Og hvorledes maa
OTA, s. 332 Byrden, som Slægten havde · lagt paa ham, eller han paataget sig; og ikke
NB22:146.d.a hvor megen Vægt jeg har · lagt paa hende. Men er der Misligheder med Hensyn
Not8:36 n en Vægt, en Byrde, der blev · lagt paa mine Skuldre«. Det er vel sjeldnere,
EE1, s. 145 lmindelige Synd, som han har · lagt paa sig selv, fordi han følte, at kun
BA n phantastisk Begyndelse, Adam blev · lagt phantastisk udenfor, den fromme Følelse
NB29:105 vert Msk. have, thi han er · lagt primitivt an, lagt an paa, at forstaae,
AE, s. 234 ger, saa maatte Bogen være · lagt religieust an, istedetfor ethisk, og det
BOA, s. 249 der paa, at hvert Individ er · lagt religieust an, skal stræbe at forstaae
BA, s. 407 eniet. Ethvert Menneskeliv er · lagt religieust an. At ville negte dette, er
NB33:55 re Χsten er i det nye T: · lagt saa høit an – at om saa Gud ikke
JJ:145 ur. Der burde derfor ikke være · lagt saa meget Vægt derpaa. Tilværelsen
NB26:85 fordi Msket er en Synthese, · lagt saa nær som muligt. Det fremkommer derved,
Not9:1 s med til Guds Naade at have · lagt saadanne Kræfter i Verden, hvorved den
NB36:28 ar et Dialektisk foran, eller er · lagt saaledes an, at Individet maa kunne udholde
Oi10, s. 398 den Lære, der af Gud er · lagt saaledes an, i et saadant stridende Forhold
NB:58 tager sig bedst ud er naar Alt er · lagt saaledes til Rette, at det viser sig at
NB17:72 til at haabe, da jeg havde · lagt Sagen religieust an. / Tænk hvad jeg
NB17:7.b havde dialektisk ganske rigtigt · lagt Sagen saaledes an, at just den Frimodighed
NB13:76 ønskede; som Dag-Pressen har · lagt sig forstyrrende mell. den egl. Literatur
NB24:108 Tid, hvor hendes Vrede har · lagt sig og hun vil tilgive mig. Og saa maa
LF, s. 45 ulus, det har Lilien og Fuglen · lagt sig paa Hjerte, og, eenfoldige som de ere,
NB26:62 skaben, nei, den har ganske · lagt sig, og han er blevet overordentlig klog
EE1, s. 312 forskjellige Kastevinde have · lagt sig, og hun hviler i een Stemning. Hendes
SLV, s. 284 Hoved, indtil hiin Rasen har · lagt sig; eller naar Sukket beængster og
EE2, s. 292 ar bøiet sig ned over ham, · lagt sin Arm om hans Hals, kigget ned i hans
EE1, s. 102 a Don Juan. Snart har man da · lagt sin egen Underfundighed for Dagen ved at
BOA, s. 167 n i dæmonisk Taushed havde · lagt sin Plan, og derpaa var traadt frem og
LA, s. 19 nkundige, der som Udgiver har · lagt sit berømte Navn til; som Fortællingerne
AE, note ig til et relativt Formaal, har · lagt sit Liv an paa dette, forsager hvad der
NB21:151 e sin Hest: saa bliver der · lagt skarpt Mundbid paa, og maaskee faaer den
4T43, s. 136 ier? Har Ordet nogensinde · lagt Skjul paa, at Menneskene ikke formaae at
FB, s. 149 . Dette burde Hegel ikke have · lagt Skjul paa; thi han har dog havt græske
G, s. 72 . Enhver saadan Afskrift bliver · lagt som et Gudshaandsplaster paa mit syge Hjerte.
EE1, s. 155 kaaler, saaledes har jeg her · lagt Sorgens Frugt i Smertens Skaal. Hendes
SLV, s. 401 sk, eller rettere, da han er · lagt sympathetisk an, saa vil det vise sig,
Papir 1:2 kelte Led, som de ville have · lagt særdeles Vægt paa, og derved ofte
EE2, s. 113 ad man i Almindelighed finder · lagt til Grund derfor. Dette er mig her af Vigtighed;
KG, s. 212 g saaledes benyttet, saaledes · lagt til Grund, bliver det det Overførte.
2T43, s. 17 i takke Dig for, at det blev · lagt til Naadens Tid og forfærdes ikke ved,
EE1, s. 160 naar nu saaledes det Hele er · lagt til Orden, saa bliver Spørgsmaalet,
G, s. 21 digt. / Paa denne Maade var Alt · lagt til Orden. Jeg holdt allerede i Snorene,
NB30:14 uddommelige Skarpsynethed er Alt · lagt til Rette for at udvise Forargelsens Mulighed,
NB12:150 re vil, Sligt fik jeg nok · lagt til Rette og paa en smuk Maade. Men nu
NB12:186 orskjellig Retning være · lagt til Rette til at oplyse den Thesis: med
NB14:77 f det Religieuse, som skal frem, · lagt til Rette ved at vække Opmærksomheden,
EE1, s. 331 Forstudier, Alt maa være · lagt til Rette. Det er intet Under, at Digterne
BOA, s. 253 : s: v:. / Situationen er nu · lagt til Rette: en Mand, der heelt op er beskæftiget
NB21:121 dskydelse. Situationen var · lagt til Rette; der kunde ikke blive Noget af,
NB10:39.a erede mere end een Gang før · lagt til Side ell. henlagt. / NB.                    NB.
NB15:90 vers, og en lille Spare-Skilling · lagt til Side, at jeg, om end efter en langt
JJ:414 oprindelige Manuscript, men · lagt til Side, for at udarbeides og blev først
CT, s. 291 alt Sligt har Du for idag · lagt til Side: men dersom Du er Hans, da følger
BI, s. 204 t fra, i Forhold til Xenophon · lagt til; men da der i den sidste Henseende
SLV, s. 402 de? Dette troer jeg, jeg har · lagt tydeligt an. Han begynder med en heel Livs-Anskuelse,
NB:34 rer Qvalen, i hvilken Gud har · lagt Tømmen paa mig, og saa præsterer
EE2, s. 177 nskuelse, hvor Betingelsen er · lagt udenfor Individet selv. Du finder naturligviis,
NB6:44 aa trykker jeg igjen. Jeg er · lagt under Beslag – og saa lægger jeg
NB32:117 der, at Ens Liv bliver saaledes · lagt under Beslag, at han ikke kan komme til,
SLV, s. 332 ete dette, var igjen mit Liv · lagt under Beslag. – Forfærdelsens
SFV, s. 64 sthetiske Frembringelse var · lagt under det Religieuses Beslag; det Religieuse
FB, s. 168 ans Liv er som en Bog, der er · lagt under guddommeligt Beslag, og som ikke
SLV, s. 307 t øiner det, ogsaa det er · lagt under hendes Beslag. Udslettes disse Magter,
Not11:33 skulde være, er ganske · lagt under Udvorteshed, det Ene har bestandig
KG, s. 320 fortælles, at Lazarus var · lagt ved den Riges Dør fuld af Saar, men
BOA, s. 101 Forsaavidt er Frembringelsen · lagt Virkeligheden saa nær som muligt, den
FP, s. 25 eliggende Nr. 77 fornemmeligen · lagt vort Stykke til Grund for dets gudelige
Not1:2 Udvikling, naar der ikke er · lagt Vægt paa dens Betydning og Antagelse
NB7:42 or Dommen, saa er der christeligt · lagt Vægt paa Evigheden. / Den samme Lidenskab,
AE, s. 230 at existere. Havde en Digter · lagt Værket an, havde han neppe tænkt
NB29:11 betragter os som Børn – · lagt yderst oeconomisk an. Den er lagt an paa,
FF:191 ør Verdens Grundvold blev · lagt!« / d. 18. Aug. 38. / / /
CT, s. 93 før Verdens Grundvold blev · lagt), lydig i at undvære Alt ( endog Det,
SLV, s. 196 i hvis Haand Opfyldelsen er · lagt, da er Stemmen ikke uinteresseret som en
OTA, s. 349 ør Verdens Grundvold blev · lagt, ja, hans Valg var evig frit, og han kom
NB23:79 etfærdigt i levende Live blev · lagt. / Franklin opholdt sig som Agent for Pensylvanien
KG, s. 218 deligt forstaaet, Grundvolden · lagt. Og Bygningen, som, aandeligt forstaaet,
SLV, s. 89 m enhver Ægtemands Liv er · lagt. Vel føler jeg ikke Vægten som Tyngde,
EE:56 Dig før Verdens Grundvold blev · lagt; hvorfor vil Du døve dit Øre mod min
Oi2, s. 161 le Forhold, alle Proportioner · lagte an i det Store. / Det Sande er idealt fremstillet;
SLV, s. 403 sket. Stadierne ere saaledes · lagte an, en æsthetisk-ethisk Livs-Anskuelse
PS, s. 269 ig selv, ei heller af Dig ere · lagte den Talende i Munden, men som ere Alle
NB21:121 pydighed. Nei, partes vare · lagte for ham i Retning af Ærværdighed,
NB5:93 else, – og nu De, der bleve · lagte i Graven, ell. om dette ikke Qvinderne
NB29:58 o: s: v: Proportioner ere store, · lagte idealt an. / Men heraf er Ulykken, at just
NB20:61 id vare de udvortes Forhold · lagte saaledes til rette for mig i mit offentlige
LA, s. 43 saaledes ere Forholdene netop · lagte til Rette for Claudine i W.' s Huus, og
LA, s. 47 som Novellens tvende Dele ere · lagte til Rette for Sammenligningen: saa lidet
NB4:19 7 Themata benyttede, her blev tre · lagte til Siden. / / No 1.         Det
EE1, s. 317 e unge Piger. Kaaberne blive · lagte tilside, formodentlig er min grønne
SD, s. 226 nderligt Distance-Forholdene · lagte. Saa langt som muligt maa et Menneske være
FB, s. 194 fertig / Gemacht, und zwar so · lahm und ungeziemend / Daß Hunde bellen,
Brev 81 SAK« i rød · lak / An / dem Her Cand. theol. E. Boesen /
Brev 89 mandehoved i profil i rød · lak på Brev 89 / ( foto: ©> Fondation
CC:13 l Du blandt andet see af det sorte · Lak, jeg – skjøndt ellers en Hader
FB, s. 114 orventning. Tiden gik hen, det · lakkede mod Aften, han var ikke ussel nok til at
LF, s. 41 temt i en anden Tone, naar det · lakker ad Aften, og Fuglen glad haster hjem til
4T43, s. 160 gyndelsen, men hver Gang det · lakker ad Aften, taalmodigen udhviler sig, at
3T44, s. 236 selv. Naar et Menneskes Liv · lakker mod Aften, naar han mødig og tankefuld
EE:71 t Glædestaarer, naar vi see det · lakker mod Enden) at det er et Guds Rige, en gegliedert
NB36:8 m. / Naar de saa mærke, at det · lakker mod Enden, naar de have omtrent fuldkommet
EE2, s. 191 aberen, og han svarede ganske · lakonisk: jeg troede, vi skulde ride i 3 Dage. Seer
EE1, s. 233 es end paa den uforlignelige · lakoniske Maade, paa hvilken Prof. Poul Møller,
SLV, s. 39 Zoe, saa vilde den skjønne · Lalage blive fornærmet. Hvad er da saa det
SLV, s. 39 ar skjøn; og sæt nu, at · Lalage ikke var skjøn, om han dog elskede hende.
BOA, s. 210 kyldige Glæder. Ved Adlers · Lalage maa forstaaes hiin ham ( ved en Aabenbaring)
BOA, s. 210 han dog ikke sin Lalage. Ved · Lalage skal der i Forhold til hvo der fortolker
SLV, s. 39 eg elsker smukke Egne, og min · Lalage, og den skjønne Dandser, og en skjøn
SLV, s. 39 alt det Skjønne, saa vilde · Lalage, om hun end ellers var tilfreds med ham,
SLV, s. 39 især behage den skjønne · Lalage. Mig behager den ikke, thi jeg forstaaer
BOA, s. 209 m ( vagatur), nynnende om sin · Lalage. Som En der i en landlig Egn ganske overlader
BOA, s. 210 ette glemmer han dog ikke sin · Lalage. Ved Lalage skal der i Forhold til hvo der
SLV, s. 39 n Elskende vilde sige til sin · Lalage: jeg elsker Dig, fordi Du er en Qvinde,
BOA, s. 209 en egen Maade: dum meam canto · Lalagen et ultra terminum vagor curis expeditis;
EE1, s. 32 snes paa mig, skal jeg altid · lalle? Det, jeg behøver, er en Stemme gjennemtrængende
EE1, s. 75 des som jo Barnets første · Lallen igjen er musikalsk. Her kan der dog vel
BOA, s. 192 see det for et Barns spæde · Lallen. Eller har vel Øvrigheden givet Sagen
BOA, s. 191 , at de ere et Barns spæde · Lallen. Ja, var Adler begyndt som ellers et Menneske
BOA, s. 191 , at det er et Barns spæde · Lallen. Naar man om Prædikener har sagt, at
BOA, s. 191 at minde om et Barns spæde · Lallen; men naar man begynder med en Aabenbaring
BOA, s. 192 tragtes som et Barns spæde · lallende Røst. Og hvad tør man saa haabe for
BOA, s. 192 m » et Barns spæde, · lallende Røst.« I Forordet til Prædikenerne
BOA, s. 192 tudier som et Barns første · lallende spæde ufuldkomne Røst,« og
BOA, s. 191 at minde om » et Barns · lallende, spæde, ufuldkomne Røst«;
BOA, s. 184 som et Barns første, · lallende, spæde, ufuldkomne Røst, troer jeg
BOA, s. 190 som et Barns første, · lallende, spæde, ufuldkomne Røst, troer jeg
NB13:40 r ham, enten er Din Haand blevet · lam ell. Baaden lystrer ikke Roret. Det var
Oi2, s. 158 at han for at faae spraglede · Lam lagde spraglede Kjeppe i Vandkarrene, saa
FB, s. 118 nok er maaskee den, der bliver · lam og blind, endnu sjeldnere den, der værdigen
Brev 284 uden Betydning bærer et · Lam til Vignet eller Skilt. Og det Første
NB10:125 Forbilledet kaldes et » · Lam«, allerede dette er det naturlige Msk til
NB2:143 at skulde sendes til, ligesom et · Lam, der skal sendes ind til Ulven – og
EE1, s. 302 ige, hun eiede kun et eneste · Lam, det aad af hendes Haand og drak af hendes
AE, note omhyggeligt: kom nu, mit lille · Lam, saa er det comisk, om man end, fordi ingen
TS, s. 65 e derimod havde ikkun et lidet · Lam, som han havde kjøbt og opklækket,
NB10:125 n har ingen Lyst til at være · Lam. / Det er ikke nøiagtigt udtrykt, at
EE1, s. 221 rkbruden, hans Sjæl blev · lam. Lykønsker ham, kjære συμπαϱανεϰϱωμενοι,
Oi2, s. 158 og derpaa fødte spraglede · Lam: det er ikke usandsynligt – hvorvel
Not8:11 den gjør døv, den gjør · lam; den, der lider deraf, han er den Plante
DD:10 er lebt nicht, wie ein · Lama, in einem monchischen Quietismus; er ist
Not12:12 6. f: Chr: levede Aristophanes. · Lamachuss Decret falder Aar 400, og comoedia media
NB14:59 aa selv at være Jøde, ell. · Lamadyrker) og da lidt Religionsforfølgelse dog
NB14:59 øder, Græker, Muhamedaner, · Lamadyrkere o: s: v: o: s: v: ( formodl. fordi det
DD:10 tlige); i den Buddhistiske er · Lamaen umidd Gud. I de dualistiske Religioner
NB13:12 set paa lyrisk Reflexion optager · Lamartine alt Dette – og taler dog i tredie
Brev 272 50. Hvo veed det, maaskee gaaer · Lamartine dette Skridt videre og gjør det. Og
Papir 440 smand, tænk Dig Guizot, · Lamartine kort hvem Du vil, og tal med ham om hvad
Brev 272 t er blevet muligt. Og at Prof. · Lamartine maatte blive exalteret er da ikke til at
NB13:12 ske med. Han siger: derpaa sagde · Lamartine med en Mine o: s: v:. Her har Lamartine
Brev 273 Føde end Chateaubriand, · Lamartine og spanske Tragoedier. Imidlertid har Mottoet
Brev 266 aledes gik det i Frankrig. · Lamartine vilde standse Corruptionen o: s: v: ved
NB13:12 ne med en Mine o: s: v:. Her har · Lamartine virkelig gjort en Art Opdagelse, han har
Brev 272 i er jeg aldeles enig med Prof. · Lamartine, der, som jeg seer, allerede nu er i fuld
Brev 273 d den rette! jo – Hr · Lamartine, det er en herlig Fyr! jeg har netop nylig
NB13:12 Person kan man ikke let faae end · Lamartines Talen om sig selv i tredie Person. Det
LA, s. 79 med, ligesom man dyrker Dalei · Lamas Excrementer, at tilbede eller tilbedende
SLV, s. 215 edelsens Gjenstand som Dalai · Lamas Udtømmelser, faaer man Beskeed om, at
BB:12 / 9. Histoire prodigieuse et · lamentable de Jean Faust, grand et horrible enchanteur,
NB30:54 endes Svaghed er just at hun ved · Lamentationen, Skriget letter sig Lidelsen. Mandens Styrke
NB30:54 e. / Det svagere Kjøn / / har · Lamentationen, Skriget o: d:; og ved Hjælp deraf lider
EE2, s. 265 Istedetfor vidtløftigt at · lamentere over det Smertelige i, at miste den bedste
NB16:65 er yderst alvorlig ud, ikke · lamenterer – ja saa er det Hele Commerce. Den
Papir 158 virke i Livet? Maa den ikke · lamme al Virksomhed idet den ophæver den rigtignok
SLV, s. 364 hvor det vilde smerte mig og · lamme mig. Om den hele øvrige Verden har en
4T43, s. 155 overvældede Din Tanke og · lammede Din Villie. Da havde Du søgt Raad og
FB, s. 134 kommer hjem, f. Ex. et stegt · Lammehoved med Grønt til. Hvis han mødte en
NB11:21 vilde blevet min fuldkomne · Lammelse til Straf for, at jeg klog og feig trak
NB14:12 jeg, at det vilde blive min · Lammelse, hvis jeg nu, efterat have gjort Skridtet,
NB23:126 bilitet . Det er saa frygteligt · lammende , for mig som dræbende, dette ikke at
DD:76 farligere for et Msk., Intet mere · lammende end en vis isolerende Henstirren paa sig
LA, s. 82 ller Begeistringens ved ingen · lammende Hensyn uindskrænkede Berettigelse, deraf
NB23:185 / Msklig talt er der noget · Lammende ved » Naaden«; thi det tilfredsstiller
NB26:87 iethed virker bedøvende, · lammende, saa Msket taber Lyst og Mod og Freidighed
NB26:87 Naade virker bedøvende, · lammende, søvndyssende – fordi det jo dog
NB23:185 blot msklig forstaaet, endogsaa · Lammende. / Om mig selv. / Er der da noget Latterligt
NB23:123 er sin Vitalitet: saaledes · lammer denne lidende Udholdenhed Uretten; intet
BB:49 Følelse er det, der netop · lammer deres Virksomhed, og nu indtræder det
NB23:214 han klager over, at det · lammer ham saa ubeskriveligt. Hvor meget vilde
EE:176 ) eller det igjennem Ængstelse · lammer Individet ( det ironiske). / d. 6 Sept:
KK:3 irkeforfatningen. – / C. · lammer og forvirrer den sunde Bevægelse af
NB23:214 dende om al Χstd, saa · lammes han paa den ene Side, og paa den anden
Brev 284 ordring paa at forraade et · Lammesind, saa er det dog altid Noget. /
NB23:118 re, fordi ogsaa jeg dog er · lammet af det Sandsebedrag at vi Alle ere Χstne.
FB, s. 203 raham det Spørgsmaal, hvor · Lammet er til Brændoffer. » Og Abraham
4T43, s. 130 selv ubevæget. Da skulde · Lammet have hvilet hos Ulven, og Duen bygget Rede
NB11:25 han føler sig bestandigt · lammet i Tanken om, at han er en Poeniterende.
SLV, s. 244 erte, der dog endnu ikke har · lammet mig, om den end vilde gjøre det, hvis
NB13:40 dristige, rolige Stilling og dog · lammet saa han styrer i Undergangen. Just Rædselen
FB, s. 206 varer da: Gud skal see sig om · Lammet til Brændoffer min Søn! Man seer
FB, s. 203 am sagde: Gud skal see sig om · Lammet til Brændofferet min Søn!«
IC, s. 112 nu staaer som afmægtig og · lammet, just Det er det, der bringer Peder til
NB10:173 er. Goldschmidt bliver aabenbar · lammet, Pointet i Corsaren var tabt, han reiser
BB:49 en eller anden Maade være · lammet. – Men nu træder da endelig den
FB, s. 118 n, der seer derpaa, han bliver · lammet. Hvo styrkede Abrahams Sjæl, at det ikke
2T43, s. 27 afmægtige; deres Arm blev · lammet. Medens de maaskee vare vante til at udfordre
EE1, s. 429 staaer er lille Theebord, en · Lampe derpaa, Magen til den der hjemme. Alt er
G, s. 32 isse med eet Træ, hæng en · Lampe foran, der gjør Belysningen end besynderligere,
OTA, s. 338 aa i en anden Forstand deres · Lampe maa siges at være slukket? Men Troen,
2T44, s. 206 n, der holder Forventningens · Lampe tændt i Natten, han øiner end ikke
OTA, s. 338 ge, som holdt Forventningens · Lampe tændt og kom ind med Brudgommen –
EE1, s. 377 Folder. Paa Bordet staaer en · Lampe, dannet i Form af en Blomst, der kraftig
AE, s. 129 Fabler og Eventyr har man en · Lampe, den vidunderlige kaldet; naar man gnider
4T44, s. 379 e ny Olie til Forventningens · Lampe, dette bliver dog vist, at Den, der kjøber
AE, s. 129 gnider Frihedens vidunderlige · Lampe, han bliver en Tjener – Aanden er
AE, s. 129 eden, det er den vidunderlige · Lampe; naar Mennesket gnider den med ethisk Lidenskab:
SLV, s. 32 forstyrre Alt! Hvo har holdt · Lampen i sin Haand og dog ikke følt Vellystens
OTA, s. 338 m at forvente, da holder den · Lampen tændt indtil det Sidste; og dersom Opfyldelsen
OTA, s. 338 sen er kommen, da holder den · Lampen tændt og glemmer aldrig, at det var
SLV, s. 237 Brudejomfruerne, blot holde · Lampen tændt, og forøvrigt kunne lade min
OTA, s. 338 ukket? Men Troen, den holder · Lampen tændt; naar det gjælder om at forvente,
2T44, s. 206 og Den, der pustede · Lampen ud, han bekymrer sig hverken om det Ene
AE, s. 26 s uendelige Lidenskab. Saa gik · Lampen ud. Da blev der gjort Anskrig, at Brudgommen
EE1, s. 378 te Øieblikke lader jeg nu · Lampen være den ledende Idee i mit Landskab.
BOA, s. 237 t En blev Genie, om at En fik · Lampen, om at En kom først, om at En vandt i
AE, s. 129 iver Gud til for ham. Og see, · Lampens Aand er en Tjener ( saa ønsker Eder
SLV, s. 100 aede, som Digteren giver ham · Lampens Aand, at give ham en lignende, hvis jeg
EE1, s. 378 e henstrakt paa Jorden under · Lampens Blomst. Til andre Tider lader jeg Vidie-Teppet
EE1, s. 377 t det ikke kan ligge stille. · Lampens Form erindrer om Østerlandenes Natur,
Brev 188 i disse Træer hænger · Lamper, ovenover, er ligesom smaa Lysthuse, hvor
LA, s. 31 – 3) I Løvhytten ere · Lamperne tændte, og Stjernerne titte med zittrende
CC:10 rum et vitulorum, cum aqua et · lana coccinea et hysopo et ipsum librum et totum
Papir 4:1 Petri, et ostenditur una cum · lancea, qua latus Chr: perfossum est / σιτιστος
CC:1 nditores sagittarios. Vulgata: · lancearios. – / Cap. 24. / Post quinque dies