S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
TS, s. 67 halvdød – naar Du nu · læser » men ved en Hændelse drog en
Papir 587 være Apostel. Naar han · læser Χsti Beskrivelse af hvor vanskeligt
Papir 365-4.a ene og alene ved at være · Læser – istedenfor ved Primitivitet, ligesom
3T43, s. 63 og Taknemmelighed kalder min · Læser – til den finder, hvad den søger,
SLV, s. 424 har ogsaa et Forhold til en · Læser ( kun agte man de dialektiske Vanskeligheder,
NB10:20 ierne – positivt. Han · læser ( og jeg har maaskee ikke mange saa ivrige
G, s. 96 , saa vil Du dog, min kjære · Læser ( thi Du forstaaer Dig paa de inderlige
Not7:27 en og det Andet. / Naar man · læser 1001 Nat, da anskueliggjøres den orientalske
Not11:37.a de zittrende Lemmer. / ( han · læser 2 Timer af Gangen). / 39. et 40. /
Papir 323:2 naar han saa hører og · læser Aar ud og Aar ind, men aldrig hører
TS, s. 59 e saa rolig og ugeneret som Du · læser Adresseavisen. Falder det Dig saa maaskee
EE2, s. 265 ende Enke eller en almindelig · Læser af Adresse-Avisen seer deri. Denne Betragtning
LP, s. 30 Faktum, at enhver opmærksom · Læser af Andersens Noveller vil paa en underlig
LP, s. 44 blot nogenlunde opmærksomme · Læser af Andersens Romaner gjør Veien i dem
FV, s. 19 etragter mig selv helst som en · Læser af Bøgerne, ikke som Forfatter. /
NB:15 kjendte mig aabenbart, han var en · Læser af Corsaren. Hvilken Sammensætning!
LA, s. 21 hvor var der vel en egentlig · Læser af dansk Literatur, der ikke paa forskjellig
AeV, s. 83 a jeg ikke fornærmer nogen · Læser af et Blad ved at føre ham ind i Undersøgelser,
NB2:137 ensen, som nu er bleven en ivrig · Læser af Hamann. Han har i hans Skrifter fundet
LA, s. 57 beskedent ud, at den flygtige · Læser af Novellen, hvis han tilfældigviis
BI, s. 177 det vel ikke er falden nogen · Læser af Plato ind at søge dette. Men har
TS, s. 60 an vel sige: en større Deel · læser aldrig Guds Ord, en mindre Deel læser
NB24:54 Journalerne fra sin Tid, men jeg · læser aldrig Sligt efter, og fører altid en
EE2, s. 162 Nat tænker Du derover; Du · læser alle de Skrifter, Du kan faae fat paa,
NB2:32 or Forfatterens Bog – dette · læser Alle. Man seer en Forfatters Betydning
BOA, s. 98 veielse. Man smiler, naar man · læser alt det Romantiske fra en svunden Tid,
BA, note æde at forudsætte, at min · Læser altid har læst ligesaa meget som jeg.
F, s. 494 undflye den Tanke, at hvad han · læser angaaer ham selv. For den mindre Dannede
NB25:53 rtro. / Man korser sig, naar man · læser at fE Finnerne bede til Gud eller offre
BI, note lde forekomme den opmærksomme · Læser at gjøre mig skyldig i en Selv-Modsigelse,
BOA, s. 105 nne Bøger i hver Linie han · læser at huske paa, at Forfatteren har et Aabenbarings-Faktum;
NB:108 ke være tilladt, hvad man · læser atter og atter i det N.T. Men Ulykken er,
SLV, s. 93 elsens Lyst, med hvilken han · læser atter og atter, var den ikke nok saa priselig,
NB8:93 ikke mere Aviser. Men Mængden · læser Aviser, Mængden for hvem den i og for
BI, note ade. – Den opmærksomme · Læser behøver jeg vel neppe at erindre om,
NB8:67 saa intet Msk. mere menneskeligt · læser Bibelen. Men saa gjør den ubodelig Skade;
Brev 2 ung. Religion og Ny Testamente · læser Bindesbøll, Historie læser naturligviis
NB4:48 t med et humoristisk Træk: saa · læser blandt Andet ogsaa følgende Yttring
AE, s. 159 re. En stakkels udresseret · Læser bliver kun til Nar ved saadanne Overveielser,
BA, s. 314 er ikke deler den, Enhver, der · læser Bogen, ligesom ogsaa Enhver der har nok
NB5:24 et Skrift om Snaksomhed, hvor jeg · læser cap. 12 et Sted, der er bemærket i mit
OTA, s. 401 de hellige Skrifter. Maaskee · læser da den Lidende hos Apostelen Paulus disse
Brev 82 e falde derom.). / Schelling · læser da for et overordentlig Auditorium. Han
NB11:173 rmere og seer Feigheden. / Saa · læser da Tusinder og Tusinder Bladet og de handle
NB23:215 m slet ikke er til. Hver Enkelt · læser da, og smigrer sig ved at det er ham, Alt
Brev 59 kke lidt hos mig, der aldrig · læser danske Bøger ( » Aldrig«
Brev 264 fra mig som en Byrde, saa · læser De det strax – og saa afsted for
NB29:6 avn! Hvilken Satire naar man · læser de naturvidenskabelige Skrifter ( Dyr,
NB4:59 for Den, der naar han hører og · læser de nulevende Præster omtrent maa sige
Brev 264 e først en Tour, og saa · læser De. Paa een af Maaderne maa det skee, jeg
OTA, s. 223 dtil har fordret, at han som · Læser deler Arbeidet med Taleren; nu maa den
Brev 162 have vel Aviserne, men jeg · læser dem ikke, det har jeg ikke Tid til, men
SD, note e, at man aldrig hører eller · læser den Bøn, som især i vore Tider laae
JJ:339 f Frygt for Overraskelse, og · læser den canoniske Ret for at see, hvilke Synder
NB4:126 ag mod Sædvane en Eftermiddag · læser den efter Tour mig foreliggende Prædiken
EE1, s. 95 Visekone paa Halmtorvet, og · læser den halvhøit for sig selv paa samme
EE1, s. 132 være uvittig, og naar man · læser den i Prof. Heibergs lette og flydende
F, s. 473 er som Keiser Nebucadnezar, der · læser den usynlige Skrift. Naar jeg da selv har
LA, s. 39 holdende, især jo mere man · læser den. / Dette angaaende Ligeligheden; et
NB30:68 til at gjøre Gavtyvestregen, · læser denne aldeles nøiagtigt beskrevet, saa
NB28:6 ver senere riig Yngling, der · læser denne Fortælling, til hvem Χstus
SLV, s. 119 sens og Ægteskabets Lykke · læser denne naive Argumenteren, naar man ved
LA, note n Yttring, at netop jo mere man · læser denne Novelle, desto mere vil man forundre
NB:146 tænker mig bestandigt en · Læser der læser høit. – Deraf kommer
NB17:102 . T. op, forstaae hvad man · læser deri udenvidere som en Ordre, strax at
NB31:19 gviis lige saa lidt som de andre · læser deri, eller paa nogen somhelst Maade primitivt.
EE1, s. 419 l, saaledes som man saa ofte · læser derom i alle Folkeslags Eventyr. En Blaubart
TS, s. 69 den forbudne Vei. / Naar Du da · læser derom, om ham, paa hvem Christus dog havde
Brev 38 gviis beroe paa, hvorledes De · læser det – dog troer jeg ikke at man paa
NB12:113 ngiver Fenelon ( det er der jeg · læser det 1ste D. p. 165) at være 34, 9. /
TS, s. 54 ger » naa, Du sidder og · læser det Brev, Du har faaet fra Din Elskede«
CT, s. 123 d. Eller tænk Dig, som man · læser det hos Digterne, en ond Qvinde, der veed
F, s. 506 ser man paa Tydsk, og naar man · læser det hos Hegel, saa læser man det saaledes,
Oi2, s. 166 gaae i denne Verden, som man · læser det i det nye Testamente, og hvilke ikke
Papir 345 lees der – naar man · læser det i et Blad. Hvoraf leer man da? Man
SFV, s. 53 ie. Og naar jeg saa bagefter · læser det igjennem, saa tilfredsstiller det mig
JJ:229 der skriger mod Himlen) naar man · læser det korte Ord, som en Afdød har ladet
JJ:434 med Smørrebrøds-Papir; man · læser det medens man spiser, ja i Mangel af en
NB27:77 Christenhed« · læser det N. T. især Evangelierne. /
AE, s. 327 re og Udmærkede), lagde en · Læser det nærmere at ville gjøre det Samme,
AE, s. 306 lper dog ikke: saasnart man · læser det op, bliver det meningsløst, uden
TS, s. 60 ldrig Guds Ord, en mindre Deel · læser det paa en eller anden Maade lærd, det
DD:55 t Tragiske, hvorfor man fE hellere · læser det Sidste alene det andet i Forening,
AE, note r rigtigt, vil Enhver, der blot · læser det, faae et aldeles forkeert Indtryk af
Brev 159.2 hende, at hun, hvis hun · læser det, for første Gang i sit Liv egl.
AE, note saa derved, at det, naar man nu · læser det, fremkalder en reen og uskyldig humoristisk
SLV, s. 91 r lykkelig som jeg, hvis han · læser det, maa mindes om sin egen Lykke, at Den,
SLV, s. 91 t Den, der tvivler, hvis han · læser det, maa vindes, var det kun en Eneste,
NB16:84 et med Com̄entar af Andre. Jeg · læser det, og idet Tanken om den Elskede ret
LA, s. 57 , medens det, naar man saadan · læser det, seer saa beskedent ud, at den flygtige
EE1, s. 256 inville har modtaget Brevet, · læser det. Her er atter Situation. Det er ikke
Papir 388 eligt siger man – og · læser det; det er foragteligt siger man –
HCD, s. 180 dem ud af Templet. / Du, som · læser dette – jeg er fuldkommen forberedt
TS, s. 54 d er for Dig; som den Elskende · læser dette Brev, saaledes antager jeg, at Du
NB32:109 enpsalmer idelig og idelig · læser dette Udtryk: » jeg iler nu til
BMS, s. 124 ster et Sandhedsvidne! Du som · læser dette, Du veed vel, hvad der christeligt
Sa, note men Du vil bedrages! / Du som · læser dette, indprænt Dig Følgende. Da
F, s. 475 ieblik vanskeligt, da han jo · læser dette, og altsaa seer, at jeg blev Forfatter.
NB35:22 . / / / / Og naar saa Nogen · læser dette, saa siger han: det er skjønt
BMD, s. 151 umuligt at blive det? Du, som · læser dette, siig selv: har jeg ikke havt Ret
Oi4, s. 220 det Personlige / Du som · læser dette, tænk Dig følgende Tilfælde.
Brev 85 nu tager mine Ruller frem og · læser dig en 14 a 20 Ark for, hvad siger Du derom.
SLV, s. 48 Hjerte ubevæget, naar jeg · læser Digternes Sange, ikke er min Sjel uden
EE2, s. 263 r Penge, og nu i al Ro og Mag · læser Digternes Sange. Penge er og bliver den
KG, s. 22 det er udlagt, Du, som · læser disse Evangeliets Ord, Du er Træet.
Brev 289 et.« Naar Anti-Climacus · læser disse Linier, maa han visselig udbryde:
NB14:57 er mig og Dig«, jeg · læser disse Ord : .... Verden indrømmer vel
SLV, s. 118 svulmende o. s. v. Naar jeg · læser disse Ord hos en primitiv Digter, udsprungne
PH, s. 55 saa læser man det; naar man · læser disse Ord: » Er da Fornuften alene
TS, s. 60 r anden Maade lærd, det er, · læser dog ikke Guds Ord, men betragter Speilet.
JJ:128 er ikke hans Opmærksomhed, hun · læser Dommen i hans Mine, og i det samme seer
EE2, s. 225 get godt kjender fra Romaner. · Læser Du det der, saa leer Du derad, hører
TS, s. 58 rift – og hvis ikke, saa · læser Du ikke den hellige Skrift. / At det at
TS, s. 56 rd, med Ordbog o. s. v., saa · læser Du ikke Guds Ord – husk paa den Elskende,
TS, s. 57 g i at fortolke dunkle Steder. · Læser Du ikke Guds Ord saaledes, at Du betænker,
TS, s. 57 til at gjøre derefter: saa · læser Du ikke Guds Ord. Saaledes meente den Elskende:
4T43, s. 136 ire gjorde! / Men hvorledes · læser Du ogsaa? Er Ordet ikke endnu det samme,
NB27:15 g til Læseren: hvorledes · læser Du. Saaledes maatte det blive ved –
NB27:15 stus atter sige: hvorledes · læser Du? og saaledes bestandigt føie en ny
NB12:75 re ham spørge: hvorledes · læser Du?« Hvilken Syllogisme. Er det
NB27:15 eidelsen » hvorledes · læser Du?« og ny Commentar fornøden.
NB27:15 tan. / / » Hvorledes · læser Du?« siger Χstus til den Lovlærde,
NB27:15 , at det » hvorledes · læser Du?« som gik forud for denne ny
NB:194 tik. – At have kun een · Læser ell. meget faae, forstaaes saaledes meget
TTL, s. 432 eligen, det at være en god · Læser eller en god Tilhører er lige saa stort
TS, s. 76 for, at hun ikke er en glemsom · Læser eller Hører. Den, som, efter at have
Brev 36 er til at hvile paa, om De nu · læser eller ikke, hvad jeg aldrig forpligter
NB25:52 t, Udflugten o: s: v: / Man · læser eller man hører eller man kommer selv
CC:15 t var mig selv, jeg beskrev; neppe · læser eller tænker jeg paa en Sygdom, førend
G, s. 72 . Jeg læser ham ikke som man · læser en anden Bog med Øiet, men jeg lægger
AE, s. 272 kongelige Maade, som en Konge · læser en Ansøgning, hvor en Marginal-Oversigt
PH, s. 55 n Vane til at læse, som man · læser en Avis. Naar man der finder en Fortale
G, s. 91 n vilde antage, at Enhver, der · læser en Bog af en eller anden tilfældig,
FF:172 gle. / d. 10 Jan: 38. / Naar jeg · læser en Bog, er det ikke saa meget det, der
AE, s. 378 for gal. Naar man nuomstunder · læser en Læges Program til Oprettelsen af
SLV, s. 42 om, der staaende paa eet Been · læser en Plakat af følgende Indhold: her er
AE, s. 173 ørste, der lovede hver min · Læser en raisonnabel Douceur, eller aabnede samtlige
AE, s. 275 ter en Stok fra sig. Naar man · læser en saadan Tænkers Levnet ( thi hans
NB17:82 g til det Χstlige, naar jeg · læser en Stoiker. Det kan være ganske sandt
NB10:104 Christelige. Man hører, man · læser en Tale, som viser og dadler, at saa Mange
AE, s. 563 rstaaelsen med ham som eneste · Læser er jo netop Bogens Tilbagekaldelse, han
SLV, s. 454 hvilken Lykke, at der ingen · Læser er, som læser heelt ud, og hvis saa
CC:17 Jeg græder, naar jeg seer eller · læser Erasmus Montanus; han har Ret og ligger
AE, note ighed. / Her vil dog maaskee en · Læser erindre, hvad der i Smulerne blev fremsat
LA, s. 31 os Lusard og Ferdinand Waller · læser et Digt høit af primula veris. –
SLV, s. 248 gt. Naar en uerfaren Mand · læser et juridisk Document igjennem, saa forstaaer
NB21:92 ae Guds Ord egl. at høre. Man · læser et lille Afsnit op – men Prædikenen
EE1, s. 213 . Naar man paa et Epitaphium · læser et Navn, da fristes man let til at tænke,
NB7:79 jeg idag i Arndts sande Χstd · læser et Ord som saa aldeles passer paa min Beskrivelse
SFV, s. 11 men eftertænksomt, som man · læser et religieust Skrift. Hvorvidt et saakaldet
TS, s. 59 nd, ligesom Du bedst sidder og · læser et Sted: har jeg gjort dette, handler jeg
NB35:42 d den allermindste Oprindelighed · læser Evangelierne, vil han faae det Indtryk,
Oi4, s. 220 ed for mig. / Naar Du derimod · læser f. Ex. i et » Hyrdebrev«:
TSA, s. 93 er, vil vel den tænksomme · Læser finde det i sin Orden, at jeg Intet siger
BOA, s. 249 e om. Derimod kan maaskee en · Læser finde Opfattelsen endog meget sand, fordi
SLV, s. 190 beidet. En forelsket Student · læser flittigt til sin Examen, hvor meget mere
4T44, s. 289 m bestandigt kun kom til sin · Læser for at tage Afskeed, og nu tager den for
Brev 162 n saadan Mand. / Schelling · læser for et udsøgt, talrigt og dog tillige
DS, s. 149 jeg skrev, lukker sin Dør, · læser for sig selv, fuld forvisset om, hvad Sandhed
AE, s. 259 et Samme, thi den nysgjerrige · Læser fordrer den udvortes Forandring i Navne,
NB4:63 ke, han er jo Grundtvigianer, han · læser formodl ikke hvad jeg skriver, saaledes
BOA, note dsætning. Som man mistroisk · læser Fortællinger om de Tider da Menneskene
SFV, s. 12 fatter. Antaget: at en saadan · Læser fuldkomment forstaaer og bedømmer den
OTA, s. 121 Villighed læser langsomt, · læser gjentagent, og som læser høit –
EE2, s. 263 idyllisk Tarvelighed, og jeg · læser gjerne saadanne Digte; men Levemaaden selv
EE1, s. 80 forstyrre mig selv eller en · Læser Glæden af at beundre Mozarts udødelige
TS, s. 60 rd, husk paa, at hvis Du ikke · læser Guds Ord anderledes, det vil hænde Dig,
TS, s. 56 nk nu paa Guds Ord. Naar Du · læser Guds Ord lærd – vi nedsætte
TS, s. 56 men husk vel paa: naar Du · læser Guds Ord lærd, med Ordbog o. s. v.,
TS, s. 69 ktivt Noget. Det skal, naar Du · læser Guds Ord paa den Maade, det skal –
TS, s. 67 rste.« Nei, naar Du · læser Guds Ord skal det være Alvor, og Du
TS, s. 67 , men saa er det ikke, naar Du · læser Guds Ord), Du skal ikke sige » det
TS, s. 60 e lærde Læsen deri, ikke · læser Guds Ord, at det vil Du overhovedet ikke
TS, s. 63 Nei, nei, nei! Dette, naar Du · læser Guds Ord, da i Alt hvad Du læser, bestandigt
TS, s. 62 Andet fordres der, at naar Du · læser Guds Ord, for at see Dig i Speilet, saa
TS, s. 69 des skal Du ikke tale. Naar Du · læser Guds Ord, saa har Du Intet med de Fornemme
TS, s. 57 Dette vil sige; naar Du · læser Guds Ord: Det der forpligter Dig, er ikke
EE1, s. 353 Haanden, bladrer lidt i den, · læser halv høit, roser Edvard for hans Opmærksomhed.
G, s. 72 Betydning han har for mig. Jeg · læser ham ikke som man læser en anden Bog
KG, s. 54 kes om Digteren, hvorledes han · læser ham, hvorledes han beundrer ham. See, om
SLV, s. 419 og lære mere, jo mere man · læser ham. / § 5 / Helt – Lidelse –
TS, s. 55 ed Oversættelsen – nu · læser han Brevet fra den Elskede. Han betragtede
AE, s. 23 er, haabende paa Arbeidet. Saa · læser han da, og han forbauses, Beundring fængsler
BA, s. 403 an læser Skjebnens Villie. · Læser han den efter Ønske, da siger han med
NB:64 d, men for sin egen Skyld, da · læser han saaledes, at han ikke søger mit
NB:64 ser. Da søger han Stilhed, da · læser han, ikke for min Skyld, ikke for Verdens
Brev 273 tte Calderon medens jeg · læser hans Gran Zenobia. Det vil være moersomt
TTL, s. 443 hvor han boede i Ringhed, og · læser hans Navn over Døren, fordi den borgerlige
EE:139 r at tale med mig, nu da jeg · læser hans sidste Haandarbeide med politiske
BOA, s. 230 aa ligefrem antage, og enhver · Læser har A. foranlediget til at antage, at det
AE, s. 563 Forfatter, som ingen virkelig · Læser har, han har Lov til at have en indbildt,
SLV, s. 454 t der ingen Læser er, som · læser heelt ud, og hvis saa var, den Skade at
TS, s. 57 ; og jeg vilde sige: han · læser heller ikke Guds Ord. / Lad os endnu ikke
EE1, s. 361 der forelsket som en Rotte, · læser hendes Breve høit, afbrydes af mine
TSA, note Maaskee gaaer det een og anden · Læser her, som det gaaer mig, at jeg i Anledning
3T44, s. 234 træder nærmere til og · læser hiint Ord som Billedets Indskrift, da taler
SLV, s. 322 rhold, og nu, hvad enten hun · læser hine Breve eller ikke, hvad enten de virke
KG, s. 36 ighed, besind Dig paa, hvad Du · læser hos Digterne, hvad Du selv kan udfinde,
JJ:279 linger. / I Anledning af hvad jeg · læser hos Rötscher om den ethiske Accent,
NB21:89 Det er et ypperligt Ord som jeg · læser hos Scriver, hvilket han henfører til
AE, s. 481 Forholdet til sig selv. / Man · læser hos ældre orthodoxe Theologer den Bestemmelse,
Oi7, s. 315 n største Udbredelse. Man · læser hvad jeg skriver, Mange læse det med
HGS, s. 198 nteresse, for Din egen Skyld, · læser hvad jeg skriver; lad mig lægge Dig
Oi2, s. 150 t med Indholdet, og da senere · læser hver enkelt Artikel for sig. / Det Comfortable
OTA, s. 121 , læser gjentagent, og som · læser høit – for sin egen Skyld. Finder
Brev 136 gammel Kone, der læser. Hun · læser høit det er aabenbart, imidlertid ikke
3T43, s. 63 int velvillige Menneske, der · læser høit for sig selv, hvad jeg skriver
LA, s. 31 Løvet. Ferdinand Bergland · læser høit for sin Hustrue, og Lusard hører
Brev 136 tøi ligger ved min Side; jeg · læser høit, der bliver Taushed, jeg bøier
NB:146 igjen for Stemmen, naar man · læser høit, er Rythmen – og jeg tænker
NB:146 g bestandigt en Læser der · læser høit. – Deraf kommer det igjen
BOA, s. 230 Person men er Adlers Ord. En · Læser i Almindelighed maa ligefrem antage, og
NB9:34 Sjeleliv af en Fechner ( som jeg · læser i Athenæum) findes adskilligt Smukt.
NB14:48 s: v:. / Et smukt Vers, som jeg · læser i Baaders Fermenta, 5 Hefte p. 54. /
Brev 86 nde faaer mine Breve at see, · læser i Dem, samt at man Intet læser paa Dit
NB31:19 naturligviis paa, at hun da ikke · læser i den, saa lidet som andre unge Piger,
NB17:98 acteer. Tertium non datur. / Jeg · læser i denne Tid Senecas Breve, som jeg finder
NB13:84 r saa hjem lille Børn og · læser i det N. T. / Jeg dadler ikke de Næringsdrivende,
NB19:55 . / Mynster – Jeg. / / Jeg · læser i det N. T. at det at forkynde Χstd.
NB19:55 le flye mig og følge M. / Jeg · læser i det N. T., at det at forkynde Χstd.
Papir 537 :« O, men naar jeg · læser i det nye Testamente faaer jeg snarere
BMD, s. 151 for Øie, min Ven: naar jeg · læser i det nye Testamente vor Herres Jesu Christi
NB34:16 ffer, at en Søn virkelig · læser i det nye Testamente. / At Tilfældet
NB34:16 t der er en Søn, som virkelig · læser i det nye Testamente. / Oprigtigt talt
NB29:58 llioner Χstne – og da · læser i det nye Testamente: Veien er trang, kun
PH, s. 56 at den maa besøge en enkelt · Læser i en velvillig Time« en Læser,
EE1, s. 22 rksomhed, besøg en enkelt · Læser i en velvillig Time, og skulde Du støde
SLV, s. 224 en Opmærksomhed, naar jeg · læser i et eller andet religieust Skrift for
Oi1, s. 137 ne bragte den, saa ( hvad man · læser i Fortællingerne) endog » spæde
EE1, s. 395 annes. / Min Cordelia! / Man · læser i gamle Fortællinger, at en Flod forelskede
PS, s. 216 forhindre en god og velvillig · Læser i ganske ugeneert at see efter, om der
AE, note litte sig ad? / Og naar man saa · læser i hans Skrifter: at Tænken og Væren
JJ:380 Inderlighedens Smerte. / Naar man · læser i Luther faaer man jo rigtignok Indtrykket
F, s. 479 e, at der hist og her sidder en · Læser i Løn, som gjør Modtagelsen hjertelig,
DD:208 har noteret Eet og Andet.) / · læser i Peter Schlemihl. / Hvad det dog er for
LA, s. 31 sard hører til – han · læser i primula veris. / Hvorfor er dog Efteraaret
TS, s. 57 til at gjøre for meget, han · læser ikke Brevet fra den Elskede«; og
NB16:84 er jeg det Sprog – men jeg · læser ikke Brevet med Com̄entar af Andre. Jeg
NB4:131 det Overflødigste. / Maaskee · læser ikke en Sjel mine christelige Taler –
AE han lader som han læser og · læser ikke endda.« Naar to Tanker staae
TS, s. 58 som ikke er ene med Guds Ord, · læser ikke Guds Ord. / Ene med Guds Ord! M. T.,
TS, s. 58 er Eder iagt for det Menneske, · læser ikke hvad han skriver, allermindst i Eensomhed,
BB:37 vad de bestille i Skolen; han · læser ikke Lectier med dem, men i Stilhed erkyndiger
SLV, s. 14 vil den billigttænkende · Læser ikke tage ilde op. / Og hermed være
SLV, s. 408 ud uden Resultat. Heldigviis · læser Ingen den, da den er af en obscur Forfatter«,
G, s. 88 nden. Naar jeg vender hjem, da · læser Ingen i min Mine, Ingen udfritter min Skikkelse.
NB2:32 g af een eller anden Tanke. Dette · læser Ingen. Men en Journalist tager saa i en
NB11:172 over Pharisæeren og Tolderen · læser jeg citeret et smukt Sted af Davids Psalmer
EE2, s. 75 betræffende findes, og dem · læser jeg da igjennem. Saaledes var jeg allerede
JJ:175 ste i det Synlige, – saa · læser jeg den Scene i Shakspeares Julius Cæsar,
G, s. 72 Hjerte, og med Hjertets Øie · læser jeg den, forstaaer i en clairvoyance det
Brev 116 jeg da et Brev fra Dig. Og hvad · læser jeg deri? Jeg læser: at da jeg i den
TS, s. 58 d Brevet; er jeg ikke det, saa · læser jeg heller ikke Brevet fra den Elskede.«
JJ:238 Satze Franckfurt und Leipzig 1748 · læser jeg i Afsnittet om Periander Noget, jeg
NB11:81 kulle I kjende dem. / Dette · læser jeg i de wolfbl. Fragmenter etsteds. von
NB14:57 d. / Til min store Glæde · læser jeg idag hos Luther ( i Prædikenen paa
TS, s. 58 «, siger han, » · læser jeg ikke Brevet fra den Elskede«.
TS, s. 57 , hvad jeg ikke forstaaer, saa · læser jeg ikke Brevet fra den Elskede. Jeg kan
NB:7 skal jeg læse det; Corsaren · læser jeg ikke mere; jeg vilde end ikke befale
G, s. 73 andre Tider er jeg stillere. Da · læser jeg ikke, da sidder jeg hensjunken som
Brev 2 ndske forladt Skolen. Græsk · læser jeg med Professoren, noget, som jeg ei
EE1, s. 353 er denne Rødme. / Stundom · læser jeg Noget høit for Cordelia; i Almindelighed
NB28:66 I et Opbyggelsesskrift ( Arndt) · læser jeg, at man selv under Alt, hvad man ellers
AE, s. 411 tryk for Forholdet. / Men man · læser jo i det nye Testamente, at Apostlene da
NB25:38 orstaae. / Amor og Psyche. / Jeg · læser just idag igjen Fortællingen hos Apuleius.
BI, s. 117 til, som kun en opmærksom · Læser kan gjøre den. Det kunde nemlig synes,
BA, note rivende. Jeg antager da, at min · Læser kjender hiint Skrift, skulde det ikke være
DS, s. 236 diken for hver 14 Gange han · læser Komedier og Romaner. Og at der skulde være
4T44, s. 376 e den til noget Andet. Troen · læser kun Forstaaelsen som i en mørk Tale,
OTA, s. 121 hiin Enkelte, der i Villighed · læser langsomt, læser gjentagent, og som læser
AeV, s. 83 , vil Experimentets virkelige · Læser let opdage er af en anden Art, og noget
LA, s. 87 , er jo ikke Publikum, og saa · læser lidt efter lidt mange Enkelte, maaskee
NB14:54 ge Præster. Naturligviis, han · læser lidt i den Retning, og bruger saa forresten
SLV, s. 13 e Børns Underviisning, han · læser lidt i den, og derpaa beder han, at laane
BI, s. 176 nker maaskee en eller anden · Læser lidt ironisk, at det snarere er en Misforstaaelse
DS, s. 240 m maaskee er Christendom, man · læser lidt, tænker lidt over Christendom,
BOA, s. 92 d, og den lidt opmærksomme · Læser læser, lukker derpaa forundret Bogen,
SFV, note sig meddele. / Den velvillige · Læser maa jeg een Gang for alle paa det indstændigste
PH, s. 55 en Fortale til et Værk, saa · læser man den, naar man i den læser: »
F, s. 506 man læser det hos Hegel, saa · læser man det saaledes, at man lærer Noget
PH, s. 55 rste Bind seer et Motto, saa · læser man det; naar man læser disse Ord: »
Papir 420:2 ses af Mange, naturligt · læser man gjerne om, hvor man selv var den Aften
NB4:6 tenderende. Saadanne Psalmer · læser man hjemme til sin Opbyggelse. /
Oi9, s. 375 i næste Øieblik · læser man hvad der skrives mod mig; saa er man
Papir 577 ust nok, en lang Tid efter · læser man i en norsk Artikel ( hvilken Flyve-Posten
BOA, note jærtorsdag d. 13 April 1843) · læser man i en Note: » denne Bøn er
BOA, note V, Langfredag d. 14 April 1843) · læser man i en Note: » her kom første
Oi2, s. 165 bane farer let hen ad Veien, · læser man i Haandbogen » her er det frygtelige
Oi2, s. 165 Cigar i den hyggelige Caffee · læser man i Haandbogen » her er det, at
NB:6 uderende for mange Bøger, derfor · læser man ikke godt. / / Indholdet skal være
SLV, s. 450 nneskelige saa sjeldent, saa · læser man ikke i Aviser derom; det Bedste ved
NB4:60 men jeg er til Overflod. / Saa · læser man mig; derpaa laver man Noget af
TSA, s. 106 aare sjeldent hører eller · læser man nuomstunder et religieust Foredrag,
BOA, s. 222 saare sjeldent hører eller · læser man nuomstunder et religieust Foredrag,
F, s. 506 logisk Bevægelse. Alt dette · læser man paa Tydsk, og naar man læser det
AE, s. 181 d med at blive noget Saadant; · læser man sig til denne Værdighed, dette store
SLV, s. 399 er, vil nu ikke sige, at han · læser mange Bøger og agter at bestige Kathedret
Brev 2 is Warncke med mig. Mathematik · læser Marthensen med mig, Ursin har gandske forladt
SLV, s. 408 et, som enhver stundesløs · Læser med Billighed kunde forlange forud paa
NB:132 tegorie-Læren, hvilke jeg · læser med den yderste Interesse. / Og da jeg
Papir 263:4 det kongelige Theater. / Jeg · læser med Een Hebraisk om Eftermidd., vil tage
G, s. 73 s illuminere. Da staaer jeg op, · læser med høi Røst, raabende næsten,
SFV, s. 73 . / Dersom nu den velvillige · Læser med Opmærksomhed har læst dette lille
SLV, s. 214 mit Bord, og er den Bog, jeg · læser mest i; et strængt Opbyggelsesskrift
Brev 2 ser Bindesbøll, Historie · læser naturligviis Warncke med mig. Mathematik
AE, note hvad Anmelderen antyder, at en · Læser neppe i det Fremsatte kan gjenkjende det
LA, s. 85 rer, som Forfatter sin egen · Læser o. s. v., dersom han ikke vil lære at
Papir 405 vad Tid jeg staaer op, hvad jeg · læser o: s: v: – ordligviis veed han slet
NB27:66 ig besynderligt. Jeg læser og · læser og bliver lige klog eller dum. Der larmes
BOA, s. 91 ire Forhold mellem Forfatter, · Læser og Critiker, det har jeg været heldig
NB25:11 else. Jeg tager det jeg her · læser og det henfører jeg til Dig, o, Gud,
Papir 382 skomstens Ro i Forholdet mellem · Læser og Forfatter, saa der da ikke hver Gang
F, s. 499 da ogsaa denne Forskjel mellem · Læser og Forfatter, som alle andre Modsætninger,
AE, s. 239 er et svælgende Dyb mellem · Læser og Forfatter, sætter Inderlighedens
Papir 377 n vis Ro i Forholdet mell. · Læser og Forfatter. / En Forfatter overtager
Papir 377 rs urolige Forholdet mell. · Læser og Forfatter. Subscribenten er fritagen
SLV, s. 295 r den flinkeste af Alle. Man · læser og hører af ham Replikker, der confundere
KG, s. 191 ngen er – rigtig. / Man · læser og hører stundom med Bedrøvelse christelige
SLV, s. 451 mig, der ikke har en eneste · Læser og kun nogle faa til midt i Bogen, hvem
AE sning: » han lader som han · læser og læser ikke endda.« Naar to
NB27:66 gaaer det mig besynderligt. Jeg · læser og læser og bliver lige klog eller dum.
NB7:85 st Embede o: s: v: En saadan Mand · læser og studerer saa maaskee, og forstaaer,
Brev 313 Magister! / Tør en taknemlig · Læser og Tilhører bede Dem om nogle Øieblikke
NB32:38 er dog Alt hvad man ellers · læser om af msklig Jammer og Lidelse som Barnestreger
CT, s. 31 en enkelt herlig Sentens. Man · læser om Christus og Apostlene; men det, som
EE2, s. 27 , at man seer en Vielse eller · læser om den, uden forsaavidt Operaen og Balletten
NB17:107 d. / Og naar saa den Samme · læser om en Afdød, en Charakteer, at han behandlede
JJ:318 nderligt, da jeg nu først · læser om Enthymema i Aristoteles' Rhetorik. /
TS, s. 68 Røvernes Medskyldige. / Du · læser om hiin Øverste, Medlem af Synedriet,
SLV, s. 12 teratus Hr. I. Levin, som man · læser om i Aviserne, havde søgt at afhjælpe
BOA, s. 210 d: saaledes drøsser A. som · Læser om i Bibelen. Naar saa et Bibelsted tiltaler
JJ:434 Enhver, ønskes at gjøre en · Læser om muligt lidt alvorlig: det maa ikke læses
EE1, s. 348 en Student, / Som ligger og · læser om Natten, / Men jeg vil have en Officier,
NB23:211 igt med et vist Veemod, som man · læser om sin Barndom o: D: – der er noget
SLV, s. 136 elv den største Daad, jeg · læser om, forstaaer jeg lettere, end det fine
CT, s. 125 n i Digternes Fortællinger · læser om, hvorledes Den, der har vovet sig ind
NB12:60 de to Tjenere, hvor den ene · læser op: den 10de hujus skrev min Herre et Vers,
JJ:258 ge, gaaer flittig i Kirke, beder, · læser opbyggelige Skrifter, ak man gjør dog
Brev 162 ndret i hans Skrifter. Han · læser over Anthropologie; men det er væsentlig
Brev 86 ser i Dem, samt at man Intet · læser paa Dit Ansigt. Den Forsigtighed forstaaer
AE, note Naar man paa Kirkegaarden · læser paa en Grav en Mands Udgydelser i Vers,
NB19:38 m naar man fE herude paa Glacien · læser paa et malet Bræt, hvilket just er anbragt
EE1, s. 41 naar man hos en Marchandiser · læser paa et Skildt: her rulles. Vilde man komme
NB23:221 ormationen. / Latterligt! / Jeg · læser Petersen: die Idee der Kirche. /
NB31:94 Liv og Død han handler. / Man · læser Platos Apologie, man fortrylles: hvor uendelig
Brev 267 te saa glade og fro. / Man · læser præget klart i hver Mine: / »
KG, s. 136 ieblik – hvor man jo · læser saa flydende som den fuldendteste Forelæser
Papir 377 ske sig, er at den enkelte · Læser saa vidt mulig upaavirket af Andre gaaer
DS, s. 149 ænkt paa mig selv; naar han · læser saaledes som Enkelt, saa det ikke i fjerneste
EE1, s. 106 et, vilde den opmærksomme · Læser sige: see, der har han fordærvet sig
AE, s. 260 Eller. Den nysgjerrige · Læser siger altsaa: det er det Samme. Og naar
AE, s. 260 Samme. Og naar saa en saadan · Læser siger det høirøstet, da tænker
BI, s. 176 . Den Vanskelighed, en saadan · Læser sigter til, er naturligviis denne, at forklare,
AE, s. 42 til det Evangelium, hvori hun · læser sin Elskovs Lykke, ligesom naar en elskende
Papir 323:2 gieuse, hver Dag maaskee · læser sin Prædiken, hver Søndag gaaer i
SLV, s. 446 sen holdt vel den velvillige · Læser sin rappe Ganger an og troede, at det var
AE, s. 262 ens neppe den opmærksomste · Læser skal finde et eneste Udtryk, et eneste
TTL, s. 389 den i Stilhed, at hiin rette · Læser skal komme som Brudgommen og bringe Leiligheden
BA, s. 403 en usynlige Skrift, hvori han · læser Skjebnens Villie. Læser han den efter
EE1, s. 19 ing ydede, end sige da, at en · Læser skulde finde en saadan, da jeg vel tør
NB25:11 u bevare mig fra at det jeg · læser skulde lede mig i en Vildfarelse. /
NB6:6 a de høieste Kredse i Samfundet · læser Sligt og er vidende derom, saa altsaa vore
NB11:207 itid. Og saaledes overalt. Man · læser Sligt, som man vilde læse en Dandsemesters
G, s. 91 n nysgjerrig Læserinde, der · læser Slutningen af enhver Bog, hun finder paa
PMH, s. 70 skede at betroe den virkelige · Læser som Spøgens Betydning, ved at gjøre
AE, s. 563 n Forfatter er nu en indbildt · Læser som stille Fiktion og ganske privat Fornøielse
Brev 311 ad jeg hører og seer og · læser staaer i en uendelig Modsigelse til Alt
AE, s. 259 gjøres den opmærksomme · Læser strængere i sin Fordring, fordi der
AE, s. 259 og medens den nysgjerrige · Læser stødes bort ved at det er det Samme,
F, s. 515 betaler Qvitteringen, naar han · læser Tidsskriftet og tænker paa mit Vel,
BOA, s. 242 a vistnok, at kan han faae en · Læser til at hengive sig til dette Spil, saa
Brev 79 end en homme de lettres, der · læser til en Embedsexamen? Og er ikke hele mit
NB:146 der er vant til at modulere · læser til et Forsøg et lille Stykke af mine
Brev 293 . Lin 3) et Sted, jeg ofte · læser til min Opbyggelse! / Den 28 August /
NB4:102 u Χsti, som jeg i denne Tid · læser til Opbyggelse, finder jeg en ypperlig
SLV, s. 338 n eneste, Du vil læse: Du · læser tilsidst Alt ud af den ɔ: saa meget,
LP, s. 29 ere æsthetisk Interesse som · Læser traadte i Forhold til denne, men i et ved
EE1, s. 288 Midten af et Theater-Stykke, · læser tredie Deel af en Bog. Derved faaer man
Papir 315:2 Hegel. sidder ved et Bord og · læser Trendlenburgs logische Untersuchungen:
EE1, note vilde maaskee en opmærksom · Læser tænke. Thi hvad var simplere, end at
EE1, s. 256 , er maaskee een eller anden · Læser ubekjendt med. Scribe er ikke Skyld deri;
BA, s. 355 vilde jeg ønske, at ingen · Læser var dybsindig nok til at spørge: hvis
TS, s. 56 har gjort Indtryk paa ham, han · læser vel dobbelt saa langt, som det viser sig,
NB27:15 stus udlægger den. / Saa · læser vi det igjen, Parabelen om Samaritanen
BI, s. 206 eg imidlertid, at den billige · Læser vil anerkjende som en Forsigtighed hos
Papir 465 Forhold til Biskop M.; min · Læser vil det altid interessere. Og da der offentligen
BI, note Anledning til, at en og anden · Læser vil forekaste mig, at jeg har gjort mig
F el endog den mod mig gunstig stemte · Læser vil føle sig opfordret til, at ryste
BOA, s. 276 t. / Den dialektisk øvede · Læser vil let see, at her er ikke blot disputeret
AE ds Religieusitet / Den dialektiske · Læser vil let see, at Undersøgelsen gaaer
SLV, s. 416 r forskyldt. Den dialektiske · Læser vil naturligviis kunne danne mange Exempler
SLV, s. 414 Intet forud. / En dialektisk · Læser vil strax være opmærksom paa, at
BI, s. 117 nhver nogenlunde sympathetisk · Læser vil vist ikke kunne undlade at forestille
BOA, note evet dem. / Anm Den theologiske · Læser vil, især fra Spørgsmaalet No 2 af
EE1, s. 66 Fryd og Gammen. / En saadan · Læser vilde altsaa ikke kunne sympathisere med
EE1, s. 85 de maaskee synes en og anden · Læser vilkaarlig, baade fordi den seer for Meget
BI, s. 177 kunde nu maaskee en og anden · Læser ville indrømme, ja maaskee lidt utaalmodigt
NB20:59 an var jo ikke en Professor, der · læser visse Timer ex cathedra fra Bladet. Altsaa
BI, s. 146 r man har at gjøre, mangen · Læser vistnok vil mangle Mod til at turde troe
BOA, note ande Forhold mellem Forfatter og · Læser være Tale om Trang, saa er det Læseren
SLV, s. 446 ngen. / Slutningsord / M. k. · Læser! – dog til hvem taler jeg? Der er
PMH, s. 85 Gjentagelsen. / Min kjære · Læser! / » Gjentagelsen« var ubetydelig,
G, s. 91 elige Læser. / Min kjære · Læser! / Kjøbenhavn, i August 1843. /
AE, s. 564 anske i Fortrolighed. / M. k. · Læser! At jeg selv skal sige det: jeg er Intet
PS nden Haand / » Min kjære · Læser! da der efter vor Antagelse ligger atten
SLV, s. 87 gne.« / Min kjære · Læser! Dersom Du ikke skulde have Tid og Leilighed
SLV, s. 369 / Frater Taciturnus / M. k. · Læser! Dersom Du paa nogen Maade er af Faget,
G, s. 96 s Barnestreger. / Min kjære · Læser! Du vil nu forstaae, at Interessen dreier
Oi6, s. 260 kæmpe med. / Min kjære · Læser! For at gjøre Dig opmærksom betræffende,
TS, s. 33 n 1851. / Forord / / Min kjere · Læser! læs, om muligt, høit! Gjør Du
PMH, s. 87 han taler om. / Min kjære · Læser! Naar en Bog ikke er større end »
G, s. 94 men naar Du, min kjære · Læser! seer nærmere til, vil Du let see, at
PS, s. 272 d det var? / / / Min kjære · Læser! Vi antage nu, at hiin Lærer har viist
G, s. 92 culative. – Min kjære · Læser! vi kan jo gjerne tale derom saadan unter
Oi2, s. 147 ogtrykkeri / Til » min · Læser!« / Du hvem jeg har kaldet » min Læser«,
NB10:74 Andet er det Begreb af » · Læser« som Pseudonymerne maa gjøre gjældende.
SFV, s. 71 e og Taknemlighed kalder min · Læser«, blev mere end Een, en lidt talrigere Bestemmelse,
Oi2, s. 147 m jeg har kaldet » min · Læser«, Dig ønskede jeg at sige et Par Ord.
SFV, s. 22 de og Taknemlighed kalder min · Læser«, hvad der stereotypt blev gjentaget i Forordet
PH, s. 56 ordenlig og samvittighedsfuld · Læser«, ikke distingverer sig som den »
YTS, s. 247 de og Taknemlighed kalder min · Læser«, modtage Gaven. Vistnok er det at give saligere
Oi2, s. 145 ndhold: / 1) Til » min · Læser«. / 2) At Opgaven er i en dobbelt Retning.
PMH, s. 66 til » Bogens virkelige · Læser«. Af dette Brev erfarer man, at jeg »
FV, s. 16 de og Taknemlighed kalder min · Læser«. Og just i det critiske Øieblik, da »
LF, s. 9 de og Taknemlighed kalder min · Læser«: » den begjerer at forblive i det
TS, s. 70 den glemsomme Hører ( eller · Læser), om hvilken Apostelen taler: han betragtede
BI e det umuligt selv for den reneste · Læser, aldeles ubeskadiget at slippe derfra. Jeg
AE, s. 19 maaskee erindre, min kjære · Læser, at der i Slutningen af de philosophiske
AE, s. 271 live gal, saa troer en saadan · Læser, at det er et uberettiget Standpunkt. /
G, s. 27 r forsikkre enhver deeltagende · Læser, at det var lykkedes mig den forrige Gang
AE, s. 229 r, som kunde det hjælpe en · Læser, at en Forfatter » vilde det og det«,
OiA, s. 8 give det, og ligesom man ofte · læser, at en tilreisende Familie anmoder Theater-Directionen
BOA, note skee erindrer dog een og anden · Læser, at jeg altid har brugt det Udtryk om mig
BI, note om det skulde synes en og anden · Læser, at jeg finder for Meget hos Aristophanes,
AE, note Hensyn til en saadan nysgjerrig · Læser, at Skriftets første Trediedeel har til
EE1, s. 11 ndom faldet Dig ind, kjære · Læser, at tvivle en Smule om Rigtigheden af den
LP, s. 9 efalde, derom vil Du, kjære · Læser, bedst kunne gjøre Dig en Forestilling,
TS, s. 63 ser Guds Ord, da i Alt hvad Du · læser, bestandigt at sige til Dig selv: det er
NB:64 ikke da var Beleiligheden for min · Læser, da havde tvertimod Misforstaaelsen seiret
BI, s. 143 vil vise sig for en og anden · Læser, deels tage sig bedre ud. Idet nemlig den
Oi2, s. 148 in Magelighed, nei, min kjere · Læser, den vil jeg ikke opelske; bilder Du Dig
AE, s. 271 heden og Dommen over ham. Den · Læser, der behøver den ydre Afstraffelse, han
AE, s. 270 ge: see nu er det afgjort. En · Læser, der behøver Straffetalens Tilforladelighed
EE1, s. 66 gt Stof til Glæde. Enhver · Læser, der finder Legen kjedsommelig, han er naturligviis
TTL, s. 436 Du det Store, vær den gode · Læser, der har Gavn selv af en uheldig Tale. Ja
SLV, s. 133 Intet opdager, naar dog den · Læser, der har gjort ham til sit eneste Studium,
SLV, s. 404 men det at blive deri. / Den · Læser, der har læst Constantin Constantius'
SLV, s. 451 e har antaget, at der var en · Læser, der havde holdt ud og altsaa ogsaa kom
NB8:96 n kommer, ham jeg kalder min · Læser, der i Ro og Stilhed reent intellectuelt
AE, s. 282 g som jeg i Qvalitet af ringe · Læser, der ingenlunde anmasser mig at være
AE, s. 229 var en Forfatter tjent med en · Læser, der netop paa Grund af Forfatterens Klodderagtighed
NB:7 . Og saa have et Blad som Alle · læser, der nu eengang har Foragtelighedens Privilegium
NB3:28 æde og Taknemlighed kalder min · Læser, der oprigtigt og med Alvor følger
PMH, s. 83 fandtes hist og her en enkelt · Læser, der selv om han syntes godt om Bogen, vilde
AE, s. 255 ligesaa let for en studerende · Læser, der vil excerpere tydske Skrifter, som
PH, s. 56 en velvillig Time« en · Læser, der vil have Taalmodighed og Overbærelse
F, s. 486 sige om denne Bog? Min kjære · Læser, dersom Du ikke paa anden Maade skulde kunne
F, s. 488 er det er Alvor. / Min kjære · Læser, dersom jeg ikke pleiede at skrive et Forord
Oi10, s. 409 mod de Elskede. / Min kjere · Læser, Du seer, det gaaer ikke løs paa Profiten;
TTL, s. 389 de og Taknemlighed kalder min · Læser, eller den søger ham end ikke. Uvidende
EE1, s. 279 spinder eller stryger eller · læser, eller musicerer, hun er lykkelig i Lediggang;
EE2, s. 281 drig ind, om han skal faae en · Læser, eller om han skal udrette Noget ved sit
JJ:98 an skriver bedre end den, der · læser, ellers skal han ikke skrive. – /
AE, s. 563 øielse at have en indbildt · Læser, en Uendelighedens Lyst, den reneste Yttring
G, s. 91 er en Kunst at være en god · Læser, end sige at anvende Tid paa at blive dette?
BOA, s. 226 igen, men man forlanger ingen · Læser, er der Nogen som vil læse det, saa er
NB20:151 tydske Oversættelse, som jeg · læser, er det p. 395. / / / Den indirecte Meddelelse
SLV, s. 201 xion, som jeg hører eller · læser, er jeg saa fortrolig med som tilhørte
LA, s. 87 Forsamling. Den Enkelte, der · læser, er jo ikke Publikum, og saa læser lidt
PMH, s. 87 og alt Deslige, min kjære · Læser, er Misforstaaelser, som kun Den kan falde
LP, s. 11 et har vist ogsaa Du, kjære · Læser, erfaret, at det ikke blot er for vor Herre
BI, s. 143 den vaklende og ubefæstede · Læser, farlig for Enhver, der endnu korser sig
4T44, s. 289 e og Taknemlighed kalder min · Læser, for at besøge ham, ja for at blive hos
Oi2, s. 147 tale et Par Ord med Dig, min · Læser, for ret alvorligt at lægge Dig Noget
AeV, s. 83 maatte Den, der skal være · Læser, formaae aldeles ikke at lade sig forstyrre
AE, s. 23 Overmagten; han læser, han · læser, forstaaer Noget, men fremfor Alt han haaber
PMH, s. 77 Glæde af i Forhold til min · Læser, forudsatte nok saa megen Kjendskab baade
Papir 377 er det i sin Orden, at han · læser, føler ingen Anledning til at spørge
3T44, s. 231 og Taknemmelighed kalder min · Læser, glemmer den Talende dog ikke, at det at
AE, s. 23 ier sig under Overmagten; han · læser, han læser, forstaaer Noget, men fremfor
F, s. 505 en, der altsaa skal være min · Læser, han maa være enig med mig i, at selv
SFV, note de og Taknemlighed kalder min · Læser, hiin Enkelte, hvem den søger, efter
2T43, s. 13 og Taknemmelighed kalder min · Læser, hiin Enkelte, hvem den søger, efter
YTS, s. 247 Enkelte, hvem jeg kalder min · Læser, hiin Enkelte, hvem den søger, efter
4T43, s. 113 e og Taknemlighed kalder min · Læser, hiint velvillige Menneske, der modtager
PMH, s. 77 fterretning i Haanden paa den · Læser, hos hvem jeg, hvad jeg altid har gjort
PMH, s. 65 ver jeg ogsaa kun at være · Læser, hvad jeg pro virili har bestræbt mig
NB5:116 t gjør jeg ikke. Een og Anden · læser, hvad jeg skriver, studerer det, lærer
PMH, s. 70 taaeligt for Bogens virkelige · Læser, hvem jeg vil bede, hvad jeg næsten vil
Brev 66 Dem har faaet en omhyggelig · Læser, hvem Læsningen frigjørende fængsler,
TS, s. 53 st være dets Hører eller · Læser, hvilket Jacob ogsaa siger. / Og nu staae
EE:53 Lidenskabernes Storme. Du kjære · Læser, hvis Horizont endnu aldrig har været
AE, s. 572 lte ønskelige. – Min · Læser, hvis jeg tør tale om en saadan, vilde
AE, s. 249 den i Forhold til en vidende · Læser, hvis Ulykke maaskee netop er at han er
SLV, s. 207 angstfuld Fortælling, man · læser, hvis Virkelighed man ikke tænker, ɔ:
NB2:23 bstad det Hele, saa har jeg ingen · Læser, hvorimod enhver Dreng og Slagtersvend og
AE, s. 570 n om deres Betydning uden som · Læser, ikke det fjerneste private Forhold til
NB20:5 Viden om deres Betydning uden som · Læser, ikke det fjerneste private Forhold til
EE1, s. 19 l tør maale mig med enhver · Læser, ikke i Smag og Sympathi og Indsigt, men
4T44, s. 289 standig fører hen til min · Læser, ikke tilbage, og uagtet det foregaaende
BOA, s. 92 lidt opmærksomme Læser · læser, lukker derpaa forundret Bogen, og tænker:
DS, s. 150 ig vel i Bedraget. / Min kjere · Læser, læs om muligt høit. Gjør Du det
EE1, s. 254 enten er han gal, eller han · læser, maaskee rettere, han seer den første
4T44, s. 334 ldringen deraf fængsle en · Læser, maaskee skulde den endog vinde den Talende
AE, s. 562 Forskrift, at tænke sig en · Læser, med hvem man af og til indlader sig i Bogen,
AE, s. 255 kke afgjøre, da jeg kun er · Læser, men at de have et Forhold til min Thesis,
TS, s. 54 v, saaledes antager jeg, at Du · læser, og at Du mener, at Du bør læse Guds
Papir 377 lmeent maa ønske enhver · Læser, og hvad Forfatt. maa ønske sig, er at
SD, s. 238 ller Dig fra Den, om hvem Du · læser, og læs saa Shakspeare – og Du
4T44, s. 313 tager Krønikerne frem, og · læser, og læser. Nu vel, det lykkes maaskee,
Brev 169 med. / Jeg er en noget langsom · Læser, og slige Bøger bør kun læses »
Brev 252 De dog formodentligen ikke · læser, og som jeg sandeligen heller ikke vil forpligte
NB10:140 ør Du negte, at hvad Du deri · læser, om at forsage Alt, opgive Verden, som din
EE2, s. 15 Indtryk, at det er et Brev Du · læser, om ogsaa den Omstændighed skulde forstyrre
LA, s. 15 at minde sig selv, maaskee en · Læser, om, hvad vi vel Alle veed mere eller mindre
YTS, s. 247 hiin Fugl, som jeg kalder min · Læser, pludselig faaer Øie paa den, kaster
2T43, s. 13 den Fugl, som jeg kalder min · Læser, pludselig fik Øie paa den, kastede sig
G, s. 91 nde Grund, kun er en uegentlig · Læser, saa blev der maaskee ikke mange egentlige
Brev 46 ørere ubehageligt, at jeg · læser, saa kan jeg gjerne høre op: ich werde
NB16:57 ogsaa hist og her en enkelt · Læser, saa leve I som Flygtninge i Kjøbstaden.
PH, s. 57 ordenlig og samvittighedsfuld · Læser, saa meget mere, som det forekommer mig
Oi2, s. 148 Læser; er Du virkelig min · Læser, saa vil Du forstaae, at jeg endog kan ansee
EE1, s. 238 m en flittig og opmærksom · Læser, saa voxer Sandsynligheden hos Andre for,
DD:29 der i det Exemplar, hvori jeg · læser, sat et Mærke, som forstyrrer mig; thi
G, s. 74 rdelse paa mig, om hvilken jeg · læser, som drog jeg den over mig ved at læse
Papir 366:2 tænker sig heller ikke en · Læser, som er et enkelt Msk. – Meddelelses
F, s. 505 det; hvis den da træffer en · Læser, som har nogen Gavn eller Glæde af den,
TS, s. 72 det paa den Ordets Hører og · Læser, som ikke er glemsom. Du efterkomme sømmeligt
SFV, note 1844: den søger min · Læser, som med høire Haand modtager hvad der
2T44, s. 183 e og Taknemlighed kalder min · Læser, som med høire Haand modtager hvad der
Brev 63 at sammenligne mig med denne · Læser, som var jeg den lige saa competente. /
NB10:185 e jeg især paa det: min · Læser, thi denne Bog indeholdt et lille Vink til
3T44, s. 231 rer) henvender sig til en · Læser, til hiin Enkelte, som jeg med Glæde
SFV ikke i Egenskab af Trediemand, som · Læser, ud af Skrifterne godtgjøre, at det er
G, s. 94 æber at tjene Dig, kjære · Læser, ved igjen at være en Anden. /
SFV, s. 96 har haft meget mere end een · Læser, veed jeg naturligviis nok. » Danmark
PH, s. 57 ordenlig og samvittighedsfuld · Læser, vil dømme saa fordelagtig om Bogen,
G, s. 74 g af den Sygdom, om hvilken man · læser. / d. 14 December. / Min tause Medvider!
AE, s. 95 aft ligesom de, om hvilke han · læser. / Da Lessing har stillet sig saaledes,
JJ:434 ere ønskede jeg kun een eneste · Læser. / Denne Mangel paa Selvhævdelse er og
G, s. 89 . N. N. / denne Bogs virkelige · Læser. / Min kjære Læser! / Kjøbenhavn,
NB:64 det – og da er han min · Læser. / Ofte har jeg tænkt mig i en Præsts
OTA, s. 257 og Taknemmelighed kalder min · Læser. / S. K. / Bøn / Fader i Himlene! Fra
BOA, s. 240 en, fra ethvert Hensyn til en · Læser. At dette skulde være Kunst, en maieutisk
BI, s. 302 e sig Indgang hos en og anden · Læser. Da imidlertid Hegel erklærer sig imod
NB:64 jendt: da er Beleiligheden for min · Læser. Da søger han Stilhed, da læser han,
NB10:185 jeg kun søgte en enkelt · Læser. Denne Tanke er saa efterhaanden blevet
EE2, s. 15 Dig om, at det er et Brev, Du · læser. Denne Tanke, at det var et Brev, jeg skrev
BOA, note i Forholdet mellem Forfatter og · Læser. Fordi de uegentlige Forfattere, som ere
NB8:111 egl. Alle De gjort, om hvem jeg · læser. Har jeg nu ikke optaget et Dialektisk for
Brev 136 Dig. Det er en gammel Kone, der · læser. Hun læser høit det er aabenbart,
NB:7 or et enkelt Menneske, for min · Læser. Men det tør jeg ikke saa besviger jeg
4T44, s. 313 ikerne frem, og læser, og · læser. Nu vel, det lykkes maaskee, men hvor megen
Brev 63 er jo er som beregnet kun paa een · Læser. Thi hvis jeg lod Artiklen trykke, og den
AE, s. 565 det til Andre end Dig, m. k. · Læser. Thi naar En i vor Tid siger: jeg veed Alt,
TS, s. 71 r den glemsomme Hører eller · Læser. Tænk Dig En, der har været og er
F, s. 505 lde mig ind, at tænke paa en · Læser. Ved Hjælp af denne Betragtning er jeg
NB8:96 edes vil det være for min · Læser. Ved og med det Daglige begynder derimod
AE, s. 140 ee tilfredsstille en og anden · Læser. Væsentligen blev nemlig Interessen for
PH, s. 55 ser man den, naar man i den · læser: » A' s Papirer indeholde en Mangfoldighed
NB17:102 g slaaer det N. T. op, jeg · læser: » vil Du være fuldkommen, da
JJ:370 Prædikestolen – og · læser: 3d Gang for – her fulgte Navnet paa
Brev 116 . Og hvad læser jeg deri? Jeg · læser: at da jeg i den Tid, Du kom til mig, var
NB12:129 ar man over en Kjelderhals · læser: her klinkes. Mediationen kan jeg kun opfatte
NB19:38 en begynder, altsaa naar man der · læser: paa Glacien maa Ingen gaae; Enhver, som
NB:89 over en Bog, og naar jeg saa · læser: synes jeg at jeg kun finder lutter bekjendte
SLV, note r! / Medens man hundrede Gange · læser: Umiddelbarheden er ophævet, seer man
AE, s. 229 estemthed vide, da jeg kun er · Læser; derimod glæder det mig, at Pseudonymerne,
Oi2, s. 148 aa har Du aldrig været min · Læser; er Du virkelig min Læser, saa vil Du
OTA, s. 121 de og Taknemlighed kalder min · Læser; hiin Enkelte, der i Villighed læser
F, s. 505 e er Hovedsagen, kun han er min · Læser; men derfor kan jeg ikke vide med Bestemthed,
Brev 63 Dem, da havde den ikke fundet sin · Læser; og paa den anden Side, naar den er læst
Oi6, s. 264 m Religionen. Han derimod han · læser; skaffer sig strax hvad der udkommer; taler
TS, s. 58 ig): har Du gjort, hvad Du der · læser? Og saa, saa .... ja saa er jeg fangen.
Papir 15 nu Apostlen til at vise hans · Læsere ( Hedninge-Chr:; thi kun til saadanne er
Brev 315 Fortællinger for simple · Læsere af Fr: Godkjær« Navnet kan jeg
AE, s. 159 saaledes, som vel dresserede · Læsere ansee Besvarelsen at maatte være. En
LP, s. 25 k, maae vi bede de ærede · Læsere at lade Øiet følge med, naar vi rette
AA:21 en. Det vil da være de ærede · Læsere bekjendt, at der hertillands har udviklet
FP, s. 20 det over til at gjøre dets · Læsere bekjendte med nogle » andre Vaaben,
SLV, s. 152 g, at jeg tænker mig mine · Læsere blandt disse, da jeg er langt fra at ville
AeV, s. 83 ger om muligt til at støde · Læsere bort. Langtfra ikke, det er tvertimod godt.
Papir 15 faldet Apostelen ind, at hans · Læsere dog muligen maatte behøve en Forklaring
Papir 15 t inderlige Ønske, at hans · Læsere dog ogsaa ville erindre sig det. /
NB4:71 bscribenter og formdl 50,000 · Læsere ell. mere afhandler om en Mands Skjæg
OL, s. 29 efeide, haaber jeg de ærede · Læsere ere overbeviste om; og jeg vil derfor blot
AA:21.2 Dybde. / Jeg haaber de ærede · Læsere ere vidende om, at jeg af Naturen er i
NB9:35 et lille Land, hvor Du ingen · Læsere faaer, og maa give næsten Penge til
NB4:32 gt kun kan være ganske enkelte · Læsere for en væsentlig Forfatter:
AA:21 l denne, deri vil vist de ærede · Læsere give os Ret og endmere bestyrkes ved følgende
NB10:74 Eller havt – og hvor faa · Læsere har det dog i Sandhed haft, ell. hvor lidet
NB10:74 jøre gjældende. Hvor mange · Læsere har ikke Enten – Eller havt
BOA, note ter. Da jeg saa godt som ingen · Læsere har, veed jeg aldrig hvad jeg tør forudsætte.
SLV, note ig vel.« Af Bogens faa · Læsere havde de skyndsomme Intet mærket, selv
LP, s. 22 ge deres sande sympathetiske · Læsere i den ældre Generation, hvis Livs-Anskuelse
NB29:110 at Χstd. for dem og deres · Læsere ikke mere er til som Religion. Og disse
Papir 382 r jeg meent at komme disse mine · Læsere imøde, maaskee ogsaa at vinde flere
BI, s. 135 vrigt formodentlig de fleste · Læsere indsee. Paa den ene Side er i Christendommen
AE, s. 572 e Omgang, jeg veed det, mange · Læsere kunne de ikke vente eller ønske: gid
LP, note ikkun nogenlunde opmærksomme · Læsere kunne gjøre. Det kunde nemlig synes,
BI jeg, for ikke at trætte kyndige · Læsere med hvad de veed fra ham, skal være
FP, s. 25 nde Post søger at more sine · Læsere med Vittigheder, uden at bryde sig om,
SLV, s. 376 der jo ikke kan interessere · Læsere men i det Høieste Bogbindere. At tage
NB24:155 e eller dog at advare mine · Læsere mod at lade sig forstyrre af mit lille
AA:34 de to meest modsatte Arter af · Læsere mødes – de dummeste og de genialeste,
OL, s. 30 den Agtelse, den skylder sine · Læsere og sig selv« ( som der staaer skrevet
EE2, s. 52 Verden, for de Elskende, for · Læsere og Tilskuere) altsaa i Guds Navn lad dem
AeV, s. 83 t, venter naturligvis kun faa · Læsere og ønsker det forsaavidt ogsaa, ikke
AE, s. 272 Det er jo rigtignok det, som · Læsere saa gjerne ville have, de ville læse
BOA, s. 101 e Medlevende i Qualitæt af · Læsere saa nær som muligt og dog paa samme
JJ:357 faae ikke saa mange · Læsere som Enten – Eller, vække saa godt
AE, s. 262 gterne blot for at underholde · Læsere streife om i Africa, America, Fanden i
SFV, s. 96 or at lokke Kjøbere eller · Læsere til. At der derfor fra min Side skulde
G, s. 91 r maaskee ikke mange egentlige · Læsere tilbage selv for de Forfattere, hvis Læseverden
SLV, s. 369 vitterlig, at af Bogens faa · Læsere vil de to Trediedele falde fra paa Halvveien,
NB16:57 n tænker det er » · Læsere« han henvender sig til – Du feiler.
NB10:74 onymerne kun ventede at faae faa · Læsere«, kan det dog være ganske i sin Orden,
NB10:20 askee ikke mange saa ivrige · Læsere) at det Negative er Gjennemgangen. Saa opfører
LP, s. 29 dligere omtalte misforstaaende · Læsere, der blandt Andet ogsaa ved disse Noveller
AE, s. 104 igt, med mindre de skrive for · Læsere, der ere mere kyndige end de selv, hvilket
LP, note derfor i det Hele tænke mig · Læsere, der ere velbevandrede i Andersen. /
LP, s. 14 / / verte / Efterskrift for de · Læsere, der muligen kunne have Skade af at læse
LP, s. 21 t sig mellem Forfatterne og de · Læsere, der vare disse kjærest – atter
BOA, note læses, eller med at have 5 · Læsere, der virkelig læse ham, end ved Hjælp
LP, s. 24 rksomme, ja endog talentfulde · Læsere, derfor føre de saa kaldte Bernhardske
NB:47 ell. med at have 5 virkelige · Læsere, end med ved Hjælp af en godmodig Anmælders
AE, s. 258 e nøies med faae virkelige · Læsere, end misforstaaes af de Mange, der ved et
F, s. 503 søger at skabe og at skaffe · Læsere, førend han begynder at skrive, at den
NB13:76 yrrende mell. en Forfatter og de · Læsere, han helst ønskede; som Dag-Pressen har
AeV, s. 83 æsenligen kun kan have faa · Læsere, har en snaksom Fyr altid en Fordel, naar
LP, s. 23 end for en Deel misforstaaende · Læsere, hvad enten nu denne Misforstaaelse har
FB, s. 103 da en Forfatter, der vil have · Læsere, maa passe paa at skrive saaledes, at det
AeV, s. 83 ed. Han nøies glad med faa · Læsere, med een, han nøies med mindre, thi han
AE, s. 173 , eller aabnede samtlige mine · Læsere, Mænder og Koner, Udsigt til at tage
NB:164 i to Classer, dem som skrive for · Læsere, og de egl. Forfattere dem som skrive for
AE, s. 250 ikke forudsætter Noget hos · Læsere, og feiler i at forudsætte det. Thi jeg
FV, s. 15 der man med enkelte, nogle faa · Læsere, og Opgaven eller Bevægelsen er saa at
LA, s. 71 Samtale, hvad de Enkelte som · Læsere, som Demonstrerende paa en Generalforsamling
NB:146 entage, at jeg tænker mig · Læsere, som læse høit og som da baade ere
BI, s. 128 løftigt, og jeg vil for de · Læsere, som ønske ikke at forfølge dem i
SLV, s. 152 nt jeg kun tænker mig faa · Læsere, tilstaaer jeg dog, at jeg tænker mig
Papir 382 gsaa at vinde flere Enkelte til · Læsere, ved for Fremtiden at lade saadanne opbyggelige
G, s. 92 den, da Bogen ikke faaer mange · Læsere. / En almindelig Recensent vil Bogen muligen
F, s. 503 d jeg mener at sætte mig til · Læsere. Denne Overveielse anseer jeg for en Spøg,
AE, s. 563 t er den behageligste af alle · Læsere. Han forstaaer En paa eengang og Stykke
AE, s. 119 ogsaa først der sine sande · Læsere. Man har afskaffet det at være Menneske,
NB:7 øgn og Fordreielse har 1000 · Læsere. Mig derimod tjener han, hver Gang han betjener
NB2:29 ere og længere ned i Valget af · Læsere. Som Følge deraf muddrer den al den Usselhed
AE, s. 270 tigt at skrive for barnagtige · Læsere. Tag en saadan Figur som Johannes Forfører.
NB:194 ønsker kun een ell. faae · Læsere: see dette bliver aldrig populairt. –
NB33:53 tter En, der trænger til · Læsere; en Lærer En, der trænger til de Lærende
Brev 79 kkels Forfatter, der er uden · Læsere? Og hvad er vel mere urimeligt end en homme
LA, s. 68 re det saaledes, at det paa · Læseren ( af Subscriptions-Planen) frembragte det
AeV, s. 84 sagde det i min Skrivelse til · Læseren ( Pag. 309): » for en rund Sum kjøber
AE, s. 17 Tillæg / / Forstaaelsen med · Læseren / 560 / / Indledning / Du vil maaskee erindre,
SLV, s. 369 er om Intet. / Skrivelse til · Læseren / fra / Frater Taciturnus /
AE, s. 560 Tillæg / Forstaaelsen med · Læseren / Undertegnede, Johannes Climacus, der
AE toges i Hedenskabet, og hvorfor / · Læseren af » Smulernes« Smule Philosophie
BI, note t, altid kan have Interesse for · Læseren af Plato, og for den taknemlige Discipel
AE, note rig Strenghed: alt dette faaer · Læseren af Referatet slet ingen Anelse om. Og dog
BI, note ra at være en Indledning for · Læseren af Staten, men der, som Recapitulation
BOA, s. 241 n Maade behandler han stundom · Læseren aldeles som et Barn. Det er bekjendt at
TTL, s. 389 n med sig. Hver gjøre Sit, · Læseren altsaa meest. Betydningen ligger i Tilegnelsen.
BI, s. 209 hvad jeg derimod maa bede · Læseren at bemærke, er det for den hele Opfattelse
AE, s. 351 ektiske, men beder bestandigt · Læseren at erindre, at Vanskeligheden sidst ligger
AE, s. 453 rkninger, som jeg maa bede · Læseren at erindre. / Dog er Humor den Religieuses
DS, s. 194 at jeg derfor kan roligt bede · Læseren at følge med mig, at give sig hen; thi
BOA, s. 226 Forfatteren har ikke mere med · Læseren at gjøre end Nattergalen med en Tilhører.
SFV, note hvilket Afsnit jeg vilde bede · Læseren at gjøre sig bekjendt med. /
EE1, s. 91 or skal glemme eller tillade · Læseren at glemme, at den, der har et Stikbrev
NB11:33 digte, og det er Dumhed af · Læseren at komme i det Vrøvl, hvo nu Forf. er,
BOA, s. 242 s, maatte A. snarere anbefale · Læseren at sætte sig selv i Extase, thi jo mere
AE, note sagt Noget ved at overlade til · Læseren at søge eller om han vil søge
EE1, s. 90 at gjøre det lettere for · Læseren at vedligeholde Oversigten, vil jeg søge
AE, s. 423 ringe Person angaaer, da vil · Læseren behageligst erindre, at det er mig, der
BOA, s. 240 i det Væsentlige. – · Læseren behandler A. ikke sjeldent som et Barn,
BI, note paa Tyvens Side. / Især maa · Læseren bemærke de to sidste Linier; thi ligesom
BOA, note at blive dens Apostel. / Anm. · Læseren bemærker maaskee det Snurrige, at han
AE, s. 263 ax afgjort paa Titelbladet og · Læseren betrygget. Læseren foruroliges hverken
NB13:21 naar da Tilhøreren ell. · Læseren bevæges til Taarer, da har jeg den Opgave
LP, note ); langt underligere er det, at · Læseren bliver gjort opmærksom derpaa, og det
BI, s. 115 re enig med Schleierm., naar · Læseren blot erindrer, at Methoden efter min Anskuelse
EE1, s. 19 mig til at ville fortælle · Læseren den Mangfoldighed af frugtesløse Forsøg,
BB:22 er, saa indrømmes der ikke · Læseren den Nyden den harmoniske Glæde, der
Brev 250 rekommer det mig, at De stiller · Læseren den Opgave ved Deres Enten – Eller,
Papir 377 Subscription faaer derimod · Læseren den store Bog i mindre Dele – og
PMH, s. 74 de af at forudsætte hos · Læseren den størst mulige Viden. Naar man lader
BOA, note ære Tale om Trang, saa er det · Læseren der skal trænge til Forfatteren. En
JJ:459 severdenen veed Alt. Det er ikke · Læseren der trænger til Forfatteren ( som den
BI, note iagtigt det Samme. Forstyrres · Læseren derfor end ved dette Ord, saa har han tillige
EE1, s. 18 rsøgelser en Titel. Skulde · Læseren derfor, efter at have gjort sig bekjendt
BI, s. 306 vt Indhold, saa troer jeg, at · Læseren deri maa give mig Ret. Havde hans Viden
BI, s. 238 reflectere paa Sigtelsen, vil · Læseren derimod forstaae det billedligt, saa troer
AE, s. 327 paa sit Sted er paaviist, at · Læseren dog kun kan forstaae Meddelelsen ved at
JJ:482 ess maieutiske Kunst, der gjør · Læseren ell. Tilhøreren selvvirksom, og derfor
PMH, s. 82 sker hverken at tage Livet af · Læseren eller af mig selv eller af de stakkels
EE1, s. 116 fra ham, dertil seer nemlig · Læseren eller Tilskueren ingen fornuftig Grund,
BI, s. 348 n. / Dersom jeg nu vilde give · Læseren en Forestilling om Solgers Anskuelse, der,
BI, s. 342 reb), at den ikke altid giver · Læseren en klar Forestilling om, i hvilken Retning
BI, s. 341 mig saare vanskeligt at give · Læseren en nogenlunde paalidelig Efterretning om,
BI, s. 146 nkter for af dem, ved at jage · Læseren en Skræk i Livet, at bevise Apologiens
BI, s. 246 odt som Hegel selv. Ønsker · Læseren en smagfuld og mere i det Enkelte gaaende
AE, s. 263 jør ved sin drillende Form · Læseren endnu mere samtidig end han kan blive det
LP, s. 32 kke mere sluttede frem, saa at · Læseren endog da, naar de enkelte Bemærkninger
F, s. 499 ige i Kassen; men Tilskueren og · Læseren er det ikke ligegyldigt. Hvad er der da
BI, s. 338 r Alt, fordi det Poetiske for · Læseren er i den Frihed, med hvilken han eftergjør
EE2, s. 26 ppet falder, Bogen ender, men · Læseren er lige klog; thi det behøves der i
EE1, note eimisch noch im Tode! / Dersom · Læseren er meget bevandret i Stykket, vil han have
EE1, s. 71 denne Henseende maa jeg bede · Læseren erindre det Noget, der blev sagt herom
AE, note at nu har man forstaaet det. / · Læseren erindre, at et ligefremt Guds-Forhold er
BN, s. 117 paa det, hvorfor jeg maa bede · Læseren erindre, at Talen her jo er hypothetisk
JC il at philosophere. / Det var, som · Læseren erindrer, egentlig den Sætning: de omnibus
BOA, s. 205 5te Juli 1845) indeholdt, som · Læseren erindrer, et Haab, et skjønt og i ethvert
NB:7 Det der skrives vilde dog give · Læseren et Vink og forsaavidt forstyrre. Det maa
F, s. 475 gt at gjette, om det end bliver · Læseren et Øieblik vanskeligt, da han jo læser
EE1, s. 16 α som Hovedtitel. Skulde · Læseren finde det uheldigt valgt, da skylder jeg
CT, s. 212 at komme Tilhøreren eller · Læseren for nær – det vilde være uvidenskabeligt
CT, s. 212 at komme Tilhøreren eller · Læseren for nær – medens man er beskjeftiget
CT, s. 212 at komme Tilhøreren eller · Læseren for nær; thi man er bange for at komme
BOA, s. 164 ge saa nær for Øiet, at · Læseren forhindres i at komme til at see feil af
AE, s. 263 adet og Læseren betrygget. · Læseren foruroliges hverken ved Existentsen eller
AE, s. 327 ke sinkende som tilskyndende. · Læseren forvandler blot Den, om hvem der tales
BI, note le disse Coincidentspunkter har · Læseren fundet paa sit Sted i det Foregaaende.
PMH, s. 83 blik har skrevet saaledes, at · Læseren føler noget Spoer af Belærelse. Saaledes
NB2:156.a dere end et Besværgelse, at · Læseren først vil øve sig i at aflægge
TSA, s. 59 ere end en Besværgelse, at · Læseren først vil øve sig i at aflægge
EE1, s. 130 jeg udhæve og for at faae · Læseren gjort opmærksom derpaa vil jeg bruge
Papir 365-4.a mere selv et enkelt Msk. og · Læseren ham det heller ikke. / at man har glemt
AA:32.a ive Størrelse uvilkaarlig hos · Læseren har en skadelig Indflydelse paa hans Forestilling
NB:70 rste og Sidste. Og naar saa · Læseren har læst de 4 Folio Bind igjennem og
FB, s. 150 nseqventser, som jeg vil bede · Læseren have in mente paa ethvert Punkt, om det
BI, s. 143 l være den Larm, der jager · Læseren hen til det Punkt, hvor han maa fanges.
F, s. 493 n at vise ud over sig selv lede · Læseren hen til det Totale, hvori alene den Dannede
NB11:13 re Alvor; og søger at holde · Læseren i det Indtryk; det er just det mindre Alvorlige
BI, s. 339 aa den anden Side at sætte · Læseren i en Stemning, der er incommensurabel selv
EE1, s. 22 nske, at Bogen maa træffe · Læseren i en velvillig Time, og at det maa lykkes
BI, note 136 § 33 C. / Jeg vil bede · Læseren i Modsætning hertil at erindre Xenophons
BI aa uhildet som mulig, maa jeg bede · Læseren i samme Grad at fastholde, at den Duplicitet,
BI, s. 342 ve, bruges ofte, men for at · Læseren i Sandhed skal være orienteret, maa
BI, s. 330 ren aabenlyst at paastaae, og · Læseren i Stilhed at troe, at de vare poetiske,
EE1, s. 20 Rente og Rentes Rente. Dersom · Læseren ikke allerede af min hele Ubehjælpelighed
BI, s. 106 o blot Referat. Og forsaavidt · Læseren ikke allerede har seet, hvad jeg vilde
BOA, s. 234 te Skrifter, medens jeg beder · Læseren ikke at glemme Hovedsagen, hvad der yderligere
SFV, s. 63 jeg ikke give, men blot bede · Læseren ikke at tænke paa Aabenbaringer og Deslige,
SFV nde, lige tværtimod. Forsaavidt · Læseren ikke tilstrækkeligt skulde være blevet
BI, s. 91 i dette Øieblik endnu ikke · Læseren indlysende, men jeg haaber, at den skal
Papir 377 r det Ligegyldige) men som · Læseren ingenlunde har godt af, den troer jeg undgaaes
EE1, s. 21 , udtrykker netop dette. Hvad · Læseren kan tabe ved denne Titel, kan ikke være
LA, s. 34 tion, der benytter Noget, som · Læseren kjender fra første Deel; medens Lusard
F t. / § 3 / Min Forventning / Da · Læseren kjender min Hensigt, saa kjender han ogsaa
Brev 274 alde denne deres Tour, thi · Læseren kommer dog altid til at lee deraf. Og som
SFV, s. 47 skaffede mig Tilhængere. · Læseren kunde ikke ligefrem forholde sig til mig;
AE, s. 270 fgjørelse ( Forordet), saa · Læseren kunde sige: see nu er det afgjort. En Læser,
NB8:80 edes indrettet, at det giver · Læseren Leilighed til at lapse sig med at læse
BOA, s. 241 tninger, maaskee for at give · Læseren Leilighed til at øve sig at levere og
SFV, s. 63 se Opvækkelse. / Her seer · Læseren let Forklaringen af hele Forfatterskabets
EE1, s. 20 til begge Dele, og det uagtet · Læseren let kunde fristes til det Ordspil, at har
BI, s. 143 re et saa storhullet Garn, at · Læseren lettelig kan smutte igjennem det, eller
NB:39 ntet, en Afgrund, fra hvilken · Læseren ligesom endnu engang gyser tilbage i Forsætningerne;
AE, note es. Men at skrive Valborg, lade · Læseren læse den, derpaa skrive den samme Valborg
AE, s. 224 tter skrev 166 Folio-Bind, og · Læseren læste og læste, ligesom man seer
BA, s. 436 sk, Friheden tabt pneumatisk. · Læseren maa allerede af det Foregaaende være
EE1, s. 233 eg var dengang jeg begyndte. · Læseren maa ikke vredes paa mig, det er ikke min
BI, s. 130 men dette skeer ikke; og hvad · Læseren maa optage i sig som en evig in Mente endog
F, s. 499 øre for at raade Bod herpaa? · Læseren maa see at komme i Fordelen ved selv at
EE1, s. 255 gaae de enkelte Situationer. · Læseren maa tilgive, om jeg skulde blive lidt for
NB:47 g Anmældelsen læses, og · Læseren maa uvilkaarligt tro Anmældelsen fordi
BOA, note m, og Anmeldelsen læses, og · Læseren maa uvilkaarligt tro Anmældelsen, fordi
PS, s. 233 lskede en ringe Pige. Dog har · Læseren maaskee allerede tabt Taalmodigheden, naar
AE, note atisk-bagvendte Kunststykke vil · Læseren maaskee erindre hvad der blev fremhævet
EE1, s. 104 Stadium, paa Pagen, saa vil · Læseren maaskee erindre, at jeg allerede dengang,
BI, s. 143 nhver Fægtning, skjøndt · Læseren maaskee ikke mærker det, førend i
EE1, s. 127 r det her Udviklede, saa vil · Læseren maaskee see, hvorledes det her atter fra
F, s. 475 t Argument in subsidio, hvilket · Læseren maaskee vil give mere Vægt. Efterat
PMH, s. 81 em. For dog ikke at trætte · Læseren med at gjennemgaae hvert enkelt, vil jeg
EE1, s. 234 g tør da anbefale sig til · Læseren med den normale Egenskab, at den er ubetydelig.
EE1, s. 21 bør tale for sig, beriges · Læseren med det historiske Resultat, at den Anden
BOA, s. 265 e, at han ligesom overfalder · Læseren med sine Udbrud. – I hans Stiil er
EE1, s. 19 hed hos mig. Maaskee tillader · Læseren mig at tale ganske aabenhjertet. Det faldt
BOA, s. 91 aler, Noget, som maa gjøre · Læseren modtageligere for den strænge Tale,
FB, s. 173 ielse, i hvilken jeg vil bede · Læseren momentviis ganske at hengive sig, medens
PMH, s. 82 ebnen. Jeg havde forudsat hos · Læseren nogenlunde velfunderede Kundskaber i Philosophiens
SFV hvad vil saa alt Dette sige, naar · Læseren nu samler de i forskjellige §§
PMH, s. 81 g Æren, og at skulle volde · Læseren ny Uleilighed med, hvad jeg selv altid
EE1, s. 125 og alle fuldkomne, men fordi · Læseren nærmest har den i Erindring. Og dog,
BOA, s. 174 blive nøiagtigt og være · Læseren nærværende, er det vel bedst at erindre
NB:7 lse kommer ud for at forstyrre · Læseren og derved hjælpe ham til Selvvirksomheden
TTL, s. 389 ller Leiligheden, der gjør · Læseren og gjør ham lærende) er uden al Opfordring
OTA, s. 121 ller Leiligheden, der gjør · Læseren og gjør ham lærende) i Virkelighedens
PMH, s. 68 r. Dette meente jeg at skylde · Læseren og mig selv, at frelse min Sjel fra alvorligt
BB:22 igger deri, bemægtiger sig · Læseren og nøder ham paa en Maade til en Art
Not12:6.b oning ved Frembringelsen, ell. · Læseren og Tilskueren ved Digterens Frembringelse?
BI, s. 327 de, kan det vel lykkes ham og · Læseren ogsaa, hvis han vil gjøre ligesaa, for
NB:6 til Gjestebud hos den Ringe. / / At · Læseren om muligt vil læse høit. /
BOA, s. 184 i fuld Gang, og jeg vil bede · Læseren om Taalmodighed, at jeg kan gaae ganske
AE, s. 562 erst i Bogen, der underretter · Læseren om, at Alt skal forstaaes i Overeensstemmelse
BI, note / Anticipando skal jeg erindre · Læseren om, at det samme Problem vil gjentage sig
EE1, s. 109 ver jeg vel ikke at erindre · Læseren om, at dette ikke skeer i nærværende
BOA, note fatter har Intet at underrette · Læseren om, han skriver ligesom En tager en Examen,
BOA, note og skal atter her for at give · Læseren paa rette Sted Indtrykket af det Samtidige,
Oi2, s. 150 a Noget, som jeg maa lægge · Læseren paa Sinde – og jeg haaber, han holder
Oi2, s. 150 ommen. / Det jeg vil lægge · Læseren paa Sinde er, at han ikke indskrænker
AE, s. 10 Façon paa Forfatteren, · Læseren paa Standpunktet, ved deres Hjælp og
BI, s. 338 aldrig hverken sig selv eller · Læseren Ro, thi Ro er netop slig Digtens Modsætning.
AE, s. 327 ghedens Form; saa er det lagt · Læseren saa nær som muligt, om han vil existere
LP, s. 45 que Yttring ligesom at erindre · Læseren saa stærk om en eller anden Person i
SLV, s. 395 tter Forholdet om, hvilket · Læseren selv i Bogen vil være opmærksom paa.
EE1, s. 256 er det Tilfældet, saa har · Læseren selv Skyld mod Scribe. / Dervière
EE2, s. 111 teste Læsning er den, hvor · Læseren selv til en vis Grad er produktiv, den
AE, s. 272 Det er saaledes overladt til · Læseren selv ved sig selv, hvis det saa synes ham,
AE, s. 224 uhyre Værks Mening laae i · Læseren selv; thi Forbauselse over de mange Bind
Brev 273 jeg allerede oversat) naar · Læseren skulde falde i Søvn over det Arbejde,
BOA, s. 241 es han ganske at lade som var · Læseren slet ikke til ɔ: som var Det han skrev
LP, s. 38 og afnøder i det Høieste · Læseren som sidste Indtryk et Suk over dem begge.
EE1, s. 92 tummer jeg, da siger jeg til · Læseren som til mig selv: hør. I venlige Genier,
BOA, s. 176 r er inspireret. Dette maa nu · Læseren stadigt fastholde i det Følgende, hvor
OL, s. 33 dere med vore Artikler, maatte · Læseren tage til Takke med hvad Huset formaaede,
Papir 259:2 en ( saavel hvad jeg selv som · Læseren tager til Indtægt) tilfalder det følgende
AE, s. 308 re maadelige Philosopher; thi · Læseren takker Gud til, at den begynder, af Frygt
SLV, s. 129 mine Gisninger, og haaber at · Læseren takker mig for, at jeg gjør Alvor af
EE1, s. 92 et, og naar jeg da har bragt · Læseren til at blive i den Grad musikalsk receptiv,
JJ:482 somhed, men kun foranlediger · Læseren til at efterramse. / Der vil nok komme
BI, note at citere Baur, maa jeg henvise · Læseren til det Afsnit, der begynder Pag. 90, bede
EE1, s. 106 re Mit til at forhjælpe · Læseren til en Anskuelse af Don Juan, sige: see
AE, s. 327 r gjort det, og saa forvandle · Læseren til en Betragter, en Beundrer, en Vurderingsmand,
JJ:485 erens mulige Undseelse komme · Læseren til Gode, naar den skal gaae igjennem dette
BOA, note g betræffende vil jeg henvise · Læseren til Johannes Climacus: Afsluttende Efterskrift,
BOA, s. 266 tur-Phænomen) foranledige · Læseren til selv at hjælpe sig, han skal tværtimod,
G, s. 23 ns ene lykkelige Kjærlighed. · Læseren tillader mig maaskee, at jeg endnu engang
BI, s. 146 g, som jeg haaber vil være · Læseren tilstrækkelig. Man har et Kobberstykke,
NB21:113 det beroede paa hvorledes · Læseren var, hvad han fik ud af Bogen: saaledes
AE, s. 160 . Men Bogens Indhold er, hvad · Læseren ved at læse den igjennem overbeviser
AE, s. 442 mmandoen. Dog vil jeg standse · Læseren ved et Par Bemærkninger. Først og
CT, s. 62 jo Talen egentligen bedraget · Læseren ved ikke at tale om den jordiske Høihed,
F, s. 475 igegyldig.« / Medens nu · Læseren vel ligesom jeg vil finde hendes Argumentation
SFV, s. 104 gne, det Tilbagelagte, Noget · Læseren vel vil have bemærket endog blot af
Papir 382 nd og stundom maaskee lade · Læseren vente tre Maaneder paa en Fortsættelse
Oi8, note s Slutning betræffende, vil · Læseren vide af min Artikel i » Fædrelandet«:
AE, note delighed jo aldrig kan blive. / · Læseren vil agte paa, at her tales om den væsentlige
SFV, note dslaget: saa er Usandheden. / · Læseren vil altsaa erindre, at her ved »
AE, note e, reent og skært docerende; · Læseren vil altsaa faae det Indtryk, at Piecen
PMH, note fr Nytaarsgaven p. 97. / Anm. · Læseren vil behage at Prof: har fundet denne Lovtale
EE1, s. 255 godt nok; min Mistillid til · Læseren vil bringe mig til at troe, at han paa
AE, note mmelse, hvor vi nu befinde os. · Læseren vil erindre ( fra andet Afsnit Cap.
BOA l Capitel III. / Recapitulation. / · Læseren vil erindre, at der i hele dette Skrift
SFV, s. 92 Sandhed: den Enkelte. / Anm. · Læseren vil erindre, at dette ( hvis Begyndelse
SFV, note Journalist eller Agitator. / · Læseren vil erindre, at dette er skrevet i 1847.
BI, note ϱαν. / Dersom · Læseren vil erindre, at Strepsiades senere kommer
NB:129 pøg og spøgende Alvor. · Læseren vil flere Steder komme til at smile, aldrig
SLV, s. 406 an lee med samme Emphasis. / · Læseren vil let see af §' s Overskrift, at
AE, note e defectu oraculorum c. XXII. / · Læseren vil maaskee erindre: naar Sagen bliver
FB, s. 200 n? thi jeg har ikke glemt, og · Læseren vil nu maaskee behage at erindre, at det
SFV, note at der er en Gud til. – · Læseren vil nu maaskee blive opmærksom paa,
SFV, note et, mit Navn ikke stod paa. / · Læseren vil nu maaskee blive opmærksom paa,
SFV, note for Alle Gud selv er. – · Læseren vil nu maaskee blive opmærksom paa,
AE, note der æsthetisk er Sandhed. / · Læseren vilde erindre: Aabenbaringen er kjendelig
EE1, s. 21 nde mod Papirernes Udgivelse, · Læseren vilde han formodentlig tilraabe: »
BN, s. 113 skal stræbe at bringe frem. · Læseren vilde velvilligt have lidt Taalmodighed
BI, s. 142 men i denne Betragtning vil · Læseren vist finde en Livs-Snildhed og en Ironi,
Brev 63 Bestemmelse, fundet » · Læseren«, den Eneste, ja den Eneste, da jo end ikke
BOA, s. 242 ers maa ønske og fordre af · Læseren, at han holder sit Sind i Ro for at eftertænke
LA, s. 55 har tillige den Interesse for · Læseren, at man kjender ham fra Ungdommens Dage.
SLV, s. 121 anføre et Exempel og bede · Læseren, at være humoristisk nok til ikke at
OiA, s. 10 alde mig vanskeligt at bevise · Læseren, da han naturligviis ikke har min Pjece
AE, s. 272 veed det Samme anderledes end · Læseren, derfor er han Forfatter, og ellers skal
EE:73 ninger, i en hemmelig Hvidsken med · Læseren, en Horatzisk sussuratio i Aftenstunden;
G, s. 40 ldet, saa tør jeg anbefale · Læseren, for at han dog kan have et Videns-Udbytte,
Oi2, s. 150 elige: at bukke og skrabe for · Læseren, fordi man vil have hans Penge og anseer
F, s. 498 denne Medieren, er naturligviis · Læseren, hvem Forfatteren paalægger den svare
IC, s. 251 læse, overladende det til · Læseren, hvilken Anvendelse han, i Henseende til
PH, s. 56 t Forord, osv. at indskærpe · Læseren, ikke at være for hurtig. Og nu Exlæseren,
EE1, s. 92 aer mig bi, at jeg maa fange · Læseren, ikke i Lidenskabens Garn eller Veltalenhedens
BI, s. 337 i Sandhed poetisk Forhold til · Læseren, netop fordi Digteren selv ikke træder
NB12:26 tid distraheres Tilhøreren og · Læseren, saa han slet ikke mærker, at han egl.
Papir 431 «. Maaskee studser · Læseren, seer forundret paa mig, spørgende »
EE1, s. 19 g derimod i al Korthed indvie · Læseren, thi Resultatet var slet Intet. /
BI, s. 146 vilde blive trættende for · Læseren, troer jeg tillige, at det hele Afsnit vilde,
PMH, s. 78 de af at forudsætte hos · Læseren, veed Beskeed om de philosophiske Problemers
AE, s. 562 eligt Menneske til at være · Læseren. » Kun det Positive er Indgrebet
F, s. 477 keren, Bogbinderen, Anmelderen, · Læseren. / Naar man vil udgive en Bog, bør man
SLV, s. 412 tet siger bestandigt: De til · Læseren. Den poetiske Helt vil begeistre ved sin
JJ:459 er Forfatteren der trænger til · Læseren. En Forfatter er derfor kort og godt en
BOA, s. 266 in inciterende Betydning for · Læseren. Falde i Søvn over ham gjør man ikke,
BOA, s. 265 af det Nærværende paa · Læseren. Hvad jeg i Indledningen til denne Bog har
EE1, s. 21 deres Papirer med et Ord til · Læseren. Jeg vil derfor tilføie et Par Ord med
EE1, s. 19 ver jeg vel ikke at forsikkre · Læseren. Marchandiseren holdt ingen Bog, som bekjendt
EE1, s. 255 Scribe og min Mistillid til · Læseren. Min Jalousi paa Scribe tilhvidsker mig,
BOA, s. 265 e Virkning, impulsere, gribe · Læseren. Og det gjør han virkelig. Hvad han har
EE1, s. 91 ig til noget Tilsvarende hos · Læseren. Selv en saa smagfuld og saa reflexionsriig
NB27:15 en ved Enden vender sig til · Læseren: hvorledes læser Du. Saaledes maatte
NB13:76 ende mell. den egl. Literatur og · Læseren: saaledes har man skudt overalt Objektiviteten
F, s. 470 med, skal jeg strax fortælle · Læseren; thi det er netop her paa rette Sted, og
AE, s. 272 en Supplikant, en Tigger ved · Læserens Dør, en Bissekræmmer, der, ved Hjælp
TTL, s. 389 ilegnelsen, og Tilegnelsen er · Læserens endnu større, er hans seierrige Hengivelse.
EE1, s. 130 at minde om ved at opfriske · Læserens Erindring af den successive Aftagen, i
SFV k har stræbt at tilbagekalde i · Læserens Erindring Tilstanden i Kjøbenhavn den
AE, s. 307 vil ved Qvantiteren bestikke · Læserens Forestilling, som var det bedre at forstaae,
PMH, s. 83 gave, og den har jeg løst. · Læserens Forhold tænkte jeg mig saaledes. Han
LA, s. 57 i den o. s. v. Ak, nei denne · Læserens Høflighed kan jeg ikke acceptere, men
SLV, s. 446 kom af Stedet, blev Hesten ( · Læserens nemlig) eller om man saa vil, Rytteren
PMH, s. 70 nder p. 79 og for at vække · Læserens Opmærksomhed atter har Overskriften:
TSA, s. 93 e at bidrage til at bortlede · Læserens Opmærksomhed fra det Væsentlige:
LP, s. 49 ille til Slutning blot henlede · Læserens Opmærksomhed paa Andersens tilfældige
BOA, s. 206 g egentligen er et Produkt af · Læserens Selvvirksomhed; saa fremfor Alt Ingen er
AE, s. 272 vistnok en Misforstaaelse fra · Læserens Side; thi efter det Indtryk, jeg har af
BI, s. 142 ninger nødvendig maa have, · Læserens Sjæl skal vinde Elasticitet nok til
Papir 440 e Forskjel. / / Jeg udbeder mig · Læserens Velvillie; holder mig forvisset om, at
Not13:41 verlader han det altid til · Læserens Virtuositet at gjøre det Vanskeligste,
PMH, note cerer baade paa Kjøberes og · Læseres Mængde, og uendeligt foretrækker
Brev 126 nteressere den ophøiede · Læserinde af disse Linier. Misundelsesværdige
Brev 254 havde en Læserinde, en · Læserinde der meente at skylde mine Skrifter saa
EE1, s. 22 maa lykkes den elskværdige · Læserinde nøiagtigt at følge Bs velmeente Raad.
LP, note » Min elskværdige unge · Læserinde! Du, som maaskee har taget denne Bog i Haanden
EE1, s. 22 og skulde Du støde paa en · Læserinde, da vilde jeg sige: min elskværdige Læserinde,
G, s. 91 forstaae det. / En nysgjerrig · Læserinde, der læser Slutningen af enhver Bog,
EE1, s. 22 jeg sige: min elskværdige · Læserinde, Du vil i denne Bog finde Noget, som Du
Brev 254 nne Datter-Datter havde en · Læserinde, en Læserinde der meente at skylde mine
Brev 314 / En af Deres hengivneste · Læserinder / S: F: / Hr: Magister S: Kierkegaard /
SFV, s. 71 tne, alle Roman-Læsere og · Læserinder, de æsthetisk Dannede, skjønne Aander,
AA:34 fte et Tab for Forfat. stundom for · Læserne – Misforstaaelse. / ofte siger jeg;
NB2:104 e Forhold. Saadan ogsaa med · Læserne af hans Blad. Vil man ikke smigre dem,
OL, s. 32 oriske Stræben, og vil bede · Læserne at eftersee Kjøbenhavns flyvende Post
LP, s. 34 adan af Stemning udgaaet og af · Læserne gjennem en Succession af Modificationer
LP, s. 48 ræludere og derved sætte · Læserne i en bestemt Stemning, i den Rhythmus,
EEL, s. 65 re godt igjen hvad jeg for · Læserne kan have forspildt ved min Erklærings
LP, s. 20 Sted vil, saa haabe vi, vorde · Læserne klart, ville vi gjøre et Forsøg paa
EE1, s. 17 ng som Udgiver til at bebyrde · Læserne med mine Betragtninger. Anledningen maa
FP, s. 24 en Politiven; og vi haabe, at · Læserne nu ogsaa ville troe det efter den udførligere
DD:208 at paagribe ham, saa indseer · Læserne Nødvendigheden af at han ikke mere er
LP, s. 22 n en » Benoni«, · Læserne nødvendigviis maae kalde den en »
Papir 1:2 un er hans Hensigt, at minde · Læserne om Troen, som de selv alle maatte kjende
BI siger: hvad skal man sige? Dersom · Læserne skulde ønske at gjøre Bekjendtskab
LP, s. 31 netop derfor er det muligt, at · Læserne sættes i den besynderligste og fra den
BI, note videre ind derpaa, men henviser · Læserne til Ast, cfr. præfatio ad Phædonem
FP, s. 19 se paa eengang, maae vi bede · Læserne undskylde, at vi tale lidt høit, for
BI, s. 81 amilie-Lighed. / Vi haabe, at · Læserne vil give os Ret i den Bemærkning, at
BI en derfor alene paa mig. / Plato / · Læserne vil vist i det Foregaaende have attraperet
LP, s. 25 kke nok, hvorimod vi haabe, at · Læserne ville give os Ret i den almindeligere Observation,
Papir 332 a med Forfatterne i Forhold til · Læserne, de første der falde over dem ere nogle
BI, s. 89 eg vil blot til Slutning bede · Læserne, forsaavidt de skulde have kjedet sig, ikke
Papir 377 vertager Forpligtelser til · Læserne, men paa den anden Side er saa dog ogsaa
DD:208.j bruge dette Kneb, for at skuffe · Læserne; men at det, Du siger er saa sandt, at de
LP, s. 11 ldeles ex improviso at falde i · Læsernes Hænder? Desuden føler jeg mig bunden
LP, s. 43 d«, maa jeg udbede mig · Læsernes Opmærksomhed for en Rubrik endnu, den
LP, s. 20 a Ord som muligt ville henlede · Læsernes Opmærksomhed paa den Cyclus af Noveller,
EE1, s. 238 nemlig hører til » · Læsernes Sect«, naar man paa en eller anden
BI, s. 335 Udvikling til Betingelse for · Læsernes Sympathi, desto mere falder den ud af den
BI, s. 158 Jeg troer, at jeg paa egne og · Læsernes Vegne tør svare: det tilhører ikke
Brev 273 efter endt Campagne faaer · Læsero og kan taale kraftigere Føde end Chateaubriand,
EE2, s. 182 Forfatter, der beiler til en · Læsers Gunst, allermindst til Din, og jeg er,
DJ, s. 69 at dvæle, udbedende mig en · Læsers Interesse; thi jeg ønsker ikke at sinke
AE, s. 272 tte det sammen, men for en · Læsers Magelighed er der Intet gjort. Det er jo
LP, note her maa udbede mig en og anden · Læsers Opmærksomhed for, er det mig en sand
AE, s. 563 tringsfriheden. Til en saadan · Læsers Ære og Priis troer jeg mig ikke istand
PMH, s. 83 elig og latterlig i en dygtig · Læsers Øine, havde jeg indklædt i Spøg
LA, s. 15 at lade sin egen, maaskee en · Læsers, Tanke dvæle ved det Tilforladelige,