S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
Brev 169 r, og slige Bøger bør kun · læses » in guten Stunden«; men
BOA, s. 163 ke fremsættes i en Avis og · læses » medens man tager Skjæget af«,
BOA, s. 241 ab, at det altid fortjener at · læses – hvorfor vistnok Enhver burde eie
BOA, s. 97 res over hele Landet, at det · læses af alle Mennesker, at der tales kun om
NB2:27 derimod har hele Udbredtheden, og · læses af alle. Her er det nu at alle disse, i
NB2:27 somhed og deres Raisonements · læses af Alle. Pro dii immortales! Dersom der
AeV, s. 83 adant, at det uden videre kan · læses af Enhver, saa jeg ikke fornærmer nogen
NB:7 t vide, trykker den det og det · læses af hele Befolkningen. Den Mand jeg har
NB4:24 , trykkes i et Pøbelblad ( som · læses af hele Folket – thi i Danmark er
Papir 382 nde sig til den Enkelte, stadig · læses af mange Enkelte, har jeg meent at komme
Papir 420:2 af lang Tids Flid. Dette · læses af Mange, naturligt læser man gjerne
ATV, s. 210 s i et Ugeskrift, der vel kun · læses af Theologer, benyttes saa til at frembringe
BOA, s. 91 vil væsentligen kun kunne · læses af Theologer, og blandt disse igjen væsentligen
NB17:68 var Guds udvalgte Folks: det maa · læses baglænds. / Det at existere baglænds
NB17:68 eusitet. Men dette kan ogsaa kun · læses baglænds. / Moses saae Ryggen af Gud
Papir 382 derved, først, at Bøgerne · læses bedre, naar de læses i mindre Afdelinger;
NB14:104 er skal komme ham ihu. I Almdl. · læses der anderledes: ingen af hans Synder skal
NB19:12 rledes det N. Testamente kun vil · læses fangende. / / Grund-Forvirringen af det
TS, s. 60 Dig i Speilet. / Dog hvorledes · læses Guds Ord vel i Christenheden? Skulde vi
NB21:92 undtagen maaskee Aabenbaringen) · læses høit op i ethvert Kirke-Aar. /
Papir 69 vel ikke levende Ord ved at · læses høit; thi saa kunde man snart hjælpe
NB2:25 et meest læste af Alt hvad der · læses i Kjøbstaden. Dersom dette ikke er enten
Papir 382 gerne læses bedre, naar de · læses i mindre Afdelinger; dernæst, at der
AeV, s. 84 saadan lille Opfattelse kunde · læses ikke uden Interesse i en Avis. Jeg har
NB:47 mle Suppedage. Og Forfatteren · læses ikke, men Anmælderen henleder Opmærksomhed
BOA, note amle Suppedage. Og Forfatteren · læses ikke, men Anmælderen henleder Opmærksomheden
NB4:77 or stor; jo mindre, jo bedre · læses jeg. / Nei, Nei, Nei, nei snarere: nær
NB2:27 fattere af Bøger. Men Bøger · læses kun meget lidt i Landet. Dag-Pressen derimod
Brev 61 st Bogen igjennem, thi den bør · læses langsomt, med Andagt og med Anvendelse,
NB33:54 betydeligere Opbyggelsesskrifter · læses meget, om anfægtende Tanker, som Individet
NB2:25 d Hagesmække. Dette skrives og · læses nu af hele den Kjøbstad hvor den vanvittige
NB:54 na og Mstislaw p 91 at paaagtes og · læses nøie igjen. / Den lille Samling har
NB5:25 sich halten konnte. / Samme Steds · læses og cap. 13 / Ganz artig war die Antwort,
IC, s. 117 Mulighed for den Lidende. Der · læses om Apostlene, at de forlode Alt for at
BOA, s. 237 forstaaes saaledes, hvad der · læses om de Syge, som laae ved den Dam Betezda,
JJ:434 uligt lidt alvorlig: det maa ikke · læses paa den Maade. Derfor ønskede jeg ikke
TNS, note ed, at der, som var den Noget, · læses paa Foden: » Forf. finder sig foranlediget
JJ:434.a Journal som var beregnet paa at · læses paa Locumet. / Og saa dadler man mig, fordi
Papir 382 , saa det kan betragtes og · læses som særskilt Bog. / Det er efter mit
Brev 135 er deraf ogsaa, at det kan · læses til enhver Tid, og naar nogen natlig Tvivl
BOA, s. 115 deellere Charakteer vil kunne · læses til enhver Tid. Øieblikket har jeg overhovedet
NB2:173 bekjendtgjort i Avisen, og · læses ubetinget af hele Folket. Ja, saa samvittighedsfuldt
KG, s. 291 besynderligt, naar disse Ord · læses uden Forbindelse, saa vil næsten ethvert
AE, s. 176 om jeg saa tør sige, skal · læses ved Hjelp af Gjerning, viser sig at være
NB11:123 NB11:123.a). På lappen · læses øverst: » ad Journalen NB11 p.
TSA, s. 107 drag, som det nu høres og · læses, da maatte man sige, det er affecteret.
Brev 128 krift kan paa Afstand ikke · læses, den forstaaes kun nærved. Men hvor hurtig
NB:47 bedre tjent med slet ikke at · læses, ell. med at have 5 virkelige Læsere,
BOA, note r bedre tjent med slet ikke at · læses, eller med at have 5 Læsere, der virkelig
NB2:238 . I Forhold til en Tale der skal · læses, er en Indl. af Vigtighed. De komme til
NB11:3 fortjener atter og atter at · læses, især sammes første Deel. /
F, s. 493 lger da af sig selv, at det maa · læses, ligesom det er skrevet, paa en anden Maade
BOA, note mheden paa ham, og Anmeldelsen · læses, og Læseren maa uvilkaarligt tro Anmældelsen,
NB:47 ed paa ham, og Anmældelsen · læses, og Læseren maa uvilkaarligt tro Anmældelsen
NB23:211 gl-orthodoxe jødiske Husliv, · læses, saaledes i Tydskland fE Erzählungen
Brev 273 n til Døden ligesaalidt · læses, som Professor Sommers Gysenopvækkende
SLV, s. 144 r og Udsagn samles, udgives, · læses, tilbedes som hellige Reliqvier, at denne
NB21:145 / / / Hvorledes det N. T. · læses. / / Vi ere nu engang saa vante til, at
NB20:130 ken der efter Ordenen skal · læses. / Den 8 Sept. ( hvad jeg egl. kalder min
F, s. 486 ie, af hvem man ønsker at · læses. / Hvad mon » man« nu vil
NB11:65 om Fabelen« maa atter · læses. Det er som Alt af ham mesterligt. Det findes
EE1, s. 75 tand at den er til, idet den · læses. Egentlig existerer den kun idet den foredrages.
F, s. 493 fter i Almindelighed skrives og · læses. Hvis man saaledes til Sammenligning vil
NB2:138 og Bogen fortjener sandeligen at · læses. Men Ulykken er, at det gjør mig ondt
Papir 377 e ubetydeligt til at Bøgerne · læses. Synet af en Bog isærdeleshed en stor
BOA, s. 224 redrag som det nu høres og · læses: da maa man sige, det er affecteret. Naar
NB2:35 ørste Pintsedag ( af Joh: Ev:) · læses: Dette sagde jeg Eder forud, at I ikke skulde
AE, s. 564 spekt for ham end for en heel · Læsesalons støiende Modsigelser; men da kan man
F, s. 480 Dage senere samles den synlige · Læseverden ( thi der er Forskjel som mellem den synlige
AE, note iver Forandringen, og en saadan · Læseverden behøver » Optog, Egne, mange
NB10:61 m Bøger i Forhold til en · Læse-Verden Categorien den Enkelte gjeldende. /
LA, s. 12 tand de Samme, men en Tid, en · Læseverden er anderledes dialektisk. Den blot lidt
G, s. 91 e selv for de Forfattere, hvis · Læseverden er meget talrig; thi hvem falder det i
LA, s. 20 det end tungt, at den danske · Læseverden er saa lille: saa kan dette dog ogsaa have
AE, s. 273 ar Forfatteren og en uvidende · Læseverden faaet Alt at vide. Lidenskab, Pathos, Ironie,
NB30:41 / – og saa den danske · Læseverden! O, det er dog saa sandt, hvad der er skeet,
SLV, s. 406 ndig Forfatter, saa vilde en · Læseverden, der er virksom i Troen, utrættelig virksom,
AE, s. 263 n slaaet Titlen sammen, og en · Læseverden, der ønsker Resultatet, havde vel gjerne
Brev 74 e Noveller med Hensyn til en · Læseverden, det kan jeg her om hiin venlige Yttring
AE, note x et hurtigt Hoved forklarer en · Læseverden, hvor taabelig min hele Bog er, hvad man
AE, note ighedshistorie, siger en saadan · Læseverden, skal man læse derom endnu en Gang, saa
LA, s. 16 mellem denne Forfatter og en · Læseverden. Det er glædeligt at tænke derpaa,
AE, s. 260 te Triumph over en nysgjerrig · Læse-Verden. Idet nemlig denne kiger i Bogen og seer
LA, s. 20 i personligt Forhold til sin · Læseverden. Saaledes kom Hverdags-Historien ved Juletid.
LA, s. 19 ste Vedhængen ved en dansk · Læseverden; thi ogsaa dette er saa skjønt, at Hverdags-Historien
LA, s. 15 » een i Alle«; · Læseverdenen behøver jo ikke at oplyses, behøver
LA, s. 20 ved Juletid. Overrasket greb · Læseverdenen efter Hverdags-Historien i Flyveposten
LA, s. 20 old hos den Navnkundige. / Og · Læseverdenen har været Forfatteren tro. Han er altid
NB24:131 de det forrykket Synspunktet og · Læseverdenen havde faaet en Nysgjerrigheds Interesse:
NB10:10 , saa havde det vel endt med, at · Læseverdenen havde fundet det interessant. Nu hjalp
F, s. 479 Begivenhed, der strax sætter · Læseverdenen i Bevægelse. I Almindelighed er der
NB:164 for Forfattere. Disse sidste kan · Læseverdenen ikke forstaae, den anseer dem for gale,
F, s. 482 slagen af Tønden. Naar blot · Læseverdenen kan faae Fastelavnsløier, saa blæse
F, s. 478 migre mig med, at den vil komme · Læseverdenen og fornemlig enhver Familie, der festligholder
NB29:82 ikke mere forudsætte hos · Læseverdenen saa megen Tro paa det Ualmindelige, at
F, s. 480 det Lige. / Bogen er udkommen. · Læseverdenen samles i Synagogen til gjensidig Underholdning.
F, s. 480 ine, thi et Rygte begeistrer · Læseverdenen som Musens Indskydelse Digteren, da det
EEL, s. 65 n saa kjedelig Maade at falde · Læseverdenen til Besvær med Navnsangivelse, nu, da
F, s. 514 min Subscriptions-Plan kommer · Læseverdenen tilhænde, da siger maaskee den Enkelte
JJ:459 ud bevares hvilken Uhøflighed, · Læseverdenen veed Alt. Det er ikke Læseren der trænger
AE, note le forudsiger Skriftet selv, at · Læseverdenen vil finde det kjedsommeligt cfr. p. 268
NB10:202 n den vil faktisk i Forhold til · Læseverdenen være hele Forfatter-Virksomhedens, totalt
F, s. 500 rk. Med Hensyn til Modtageren ( · Læseverdenen), da udøver det en formildende og beroligende
AE, s. 261 saa nysgjerrig er i det Hele · Læseverdenen, at en Forfatter, der ønsker at være
SLV, s. 407 d, vilde det see galt ud for · Læseverdenen, der ikke forud kan faae at vide, om det
AE, s. 571 hvad en nysgjerrig Portion af · Læseverdenen, Gud veed i Interesse for hvem, lige fra
F, s. 482 ng og fremfor Alt veed at narre · Læseverdenen, saa den vel har noget i Tønden, men
JJ:459 være oppe til en Examen, hvor · Læseverdenen, som veed Alt, censurerer. En der skriver
F, s. 484 l at tabe al illusorisk Tro paa · Læseverdenen. / III / At et Oplag paa 1000 Exemplarer
AE, s. 10 draab fra Yderposten har bragt · Læseverdenens Borgerskab paa Benene den betræffende.
F, s. 481 de almindelige Recensenter for · Læseverdenens Dom, og naar man vilde tage Recensenten
F, s. 482 older en Satire over deres Dom. · Læseverdenens Dom, skjøndt bygget paa ligesaa Lidet
F, s. 482 r høist forskjellig fra hiin · Læseverdenens Dom. Derfor yndes i Almindelighed heller
F, s. 483 n synes at desperere, at opgive · Læseverdenens forlorne Sønner som forlorne. Hvad var
EEL, s. 65 saa. At blive fremkaldt foran · Læseverdenens Front for at roses – aa ja! Men saa
AaS « udrevet min Disputats af · Læseverdenens Glemsel. Den ærede Recensent giver en
F, s. 480 er sig for Øret, da seer man · Læseverdenens Hob sammenstimlet paa Allarmpladsen. I
AE, s. 272 de søge nogetsomhelst hos · Læseverdenens høifornemme Fleertals-Majestæt. Det
F, s. 479 n Tallerken. I Kjøbenhavn er · Læseverdenens Kræfter concentrerede, uden dog at denne
F Talent, ved Kundskabs-Riigdom, ved · Læseverdenens ubegrændsede Tillid staae udmærkede
F, s. 479 det Allerkjæreste ved ham i · Læseverdenens Øine, thi et Rygte begeistrer Læseverdenen
LA, s. 16 undrende, Intet høre om en · Læseverdens Forhold, Intet om Verden, hverken om dens
F, s. 481 . / Ved at agte paa den synlige · Læseverdens og de almindelige Recensenters Dom geraader
AA:18 nd ikke en Draabe Vand til at · læske hans brændende Tunge. Overalt næsten,
DD:164 ønhørte som qvægende Dug · læske vor Tunge, som Dit Himmel-Manna mætte
EE:138 er Lov at dyppe sin Finger for at · læske vor Tunge. / / Claudatur Parenthesis. /
PS, s. 240 for den Udødelige! O, sure · Læskedrik, surere end Eddike, at vederqvæges ved
DD:29 t i Ørkenen, Tak for denne · Læskelse, lig et Fugleskrig af en vild Fugl i Nattens
Papir 382 Tidsskrift for opbyggelig · Læsning – eet blandt de mange for Morskabslæsning.
Papir 382 eligere Titel / Opbyggelig · Læsning / at lade hvert Fjerdingaar udgaae et Hefte
AA:22 reens med hvad jeg ved senere · Læsning af d. y: Fichte er stødt paa. Det Samme
Papir 180 aaelse, som jeg ved en tidligere · Læsning af dette Digt, havde gjort mig skyldig
BOA, s. 287 adan Christen, og er gjennem · Læsning af eet og andet nyere Skrift i Forstaaelse
Papir 2:1 9d dette Forbud mod Bibelens · Læsning af Lægfolk til en almindelig Kirkelov
NB14:90.d ikke oprindeligen udviklet ved · Læsning af mine Skrifter; det var først ved
Brev 250 ikke altid er Tilfældet ved · Læsning af philosophiske Skrifter, og formodentlig
NB22:85 n selvstændigt, blot ved · Læsning af Skrifterne har vundet det, han egl.
NB22:85 æsning, ene og alene ved · Læsning af Skrifterne. / Men Grunden, hvorfor jeg
EE2, s. 26 ret noget Menneske, der ved · Læsning af slige Skrifter har følt sig gjort
BB:42.b . / Hertil hører den Virkning · Læsning af Sygehistorier ofte kan fremkalde –
LP, s. 30 n at gaae op i Generation, som · Læsning af W. Scott og saadanne Romandigtere nødvendigviis
JC, s. 25 de over hans Fødsel. / Hvad · Læsning angik, var Johannes nu kommen i en besynderlig
JC, s. 28 forske dette havde han hverken · Læsning eller Udvikling nok. Af Sætningen fulgte,
EE2, s. 111 heringer. Den interessanteste · Læsning er den, hvor Læseren selv til en vis
NB13:52 sjeldne Bog. Ved denne fortsatte · Læsning er Følgende faldet mig paa. /
Oi7, s. 290 2 Examiner, og, efter 4 Aars · Læsning først taget Embedsexamen. /
KG, s. 11 ogen ved flygtig og nysgjerrig · Læsning gjør sig dem meget vanskelige. »
KG, s. 211 gen ved flygtig og nysgjerrig · Læsning gjør sig dem meget vanskelige. »
AA:11 enstrup. Han havde ikke blot megen · Læsning i Bibelen men ogsaa i historiske Skrifter
Brev 116 v Time fri til tilfældig · Læsning i det N. T. ell. i et gudeligt Skrift;
BOA, note erne. / Anm. Den der har nogen · Læsning i en vis moderne Theologie og Exegese,
BI, s. 246 er altsaa, der blot har nogen · Læsning i Hegel, maa nødvendig være fortrolig
BOA, s. 190 en greben af Troen. Ved nogen · Læsning i Tractater vil man være istand til
F, s. 494 negte, at en saa indskrænket · Læsning kan have sin Betydning, ja man vil endog
NB13:52 en senere Tid indskrænket min · Læsning noget nær til hiin sjeldne Bog. Ved
NB16:27 dkomme Skade, da han har en Deel · Læsning og – en sørgelig benyttet –
BOA, s. 172 llem hinanden. Hvad Andre ved · Læsning og Erfaring veed Beskeed om, det piner
BI, s. 217 e Kundskaber, han havde megen · Læsning saavel i Digtere som Philosopher, han var
JC g klar over, hvilken Betydning dets · Læsning skulde have for ham. Historiske Skrifter
LP, s. 21 tlige Reale, og gjøre deres · Læsning til et i Sandhed opbyggende Studium. Og
PMH, s. 78 e af, at engelske Forfatteres · Læsning var almindelig udbredt, og dog er det lige
TS, s. 60 mer til ( foruden den lærde · Læsning) ogsaa at læse Guds Ord, eller tilstaa
EE1, s. 307 an er 16 Aar gammel, man har · Læsning, det vil sige Roman-Læsning, man har
EE2, s. 132 rang til, søge de Fleste i · Læsning, eller ved Betragtning af Konstværker
NB22:85 som hvad han har naaet ved · Læsning, ene og alene ved Læsning af Skrifterne.
Papir 377 avirket af Andre gaaer til · Læsning, er sig selv idet han begynder at læse.
NB14:128 ualmindelige Kundskaber og · Læsning, et godt Hoved; derimod er han ikke –
AE, s. 356 er skriver maa ansees som ABC · Læsning, ikke i speculativ Forstand, men i eenfoldig
EE1, s. 243 han har naturlig Forstand og · Læsning, og veed, at der gives 5 eller 6 Maader,
AE, s. 564 nkning, saa meget dannet ved · Læsning, saa meget orienteret i mig selv ved at
BB:22 arningham ( en Mand med megen · Læsning, Theater, forliebt i en Actrice) antager
SLV, s. 262 e. Hans Fritid anvendtes til · Læsning, til Øvelse i fremmede Sprog, til at
Brev 36 der er gavnlig eller skadelig · Læsning. / See derfor har jeg indrettet det saaledes,
JC for en Student, forholdsviis liden · Læsning. De Classikere, han havde lært at kjende
Papir 2:1 deles Almuesmanden Skriftens · Læsning. Inocens d. 3d erklærede, at det gjaldt
Papir 136 Stræben til en frugtbringende · Læsning. Ved Siden deraf kunde ogsaa gaae en Ironie,
AE ing er, der er ligesom Discipelens · Læsning: » han lader som han læser og
PH, s. 55 elligensbladene med Hensyn til · Læsningen af » Enten–Eller«,
BA, note ed forudfattet Mening gaaer til · Læsningen af Alt, saa er det jo intet Under, at Enhver
EE:113 ltid bør have for Øie under · Læsningen af den hellige Skrift, at hvor meget vi
EE2, s. 18 ngive Dig til den Opbyggelse, · Læsningen af denne lille Opsats muligen kan forskaffe
NB25:6 Paven sikkrede sig ved at forbyde · Læsningen af det N. T:, saa sikkrede Protestantismen
BB:22 ikke let glemme det Indtryk, · Læsningen af dette Værk har gjort paa Een; men
F, s. 498 eres. Det er ofte gaaet mig ved · Læsningen af en 11te Bog, som det engang gik mig
AA:34 e. / De fleste Msk gaae gjerne til · Læsningen af en Bog med en Forestilling om hvorledes
LP, s. 11 , som Folk føre med sig til · Læsningen af en Bog, og som virke ikke mindre forstyrrende
LA, s. 21 lig Spænding formildet ved · Læsningen af en saadan Novelle. Thi ogsaa denne Tilforladelighed
TS, s. 70 v i Speilet. Nei, Du maa under · Læsningen af Guds Ord i eetvæk sige til Dig selv:
BI for den Husvalelse, jeg fandt ved · Læsningen af Plato. Thi hvor skulde man finde Lise,
EE1, s. 216 tebanken gaaer man altid til · Læsningen af saadanne Undersøgelser, med Frygt
BI en blev visselig ikke mindre under · Læsningen af Xenophon. Min Recensent! jeg beder Dig,
NB2:238 Indl. af Vigtighed. De komme til · Læsningen fra allehaande fremmedartede Indtryk, og
Brev 66 en omhyggelig Læser, hvem · Læsningen frigjørende fængsler, maatte det
EE1, s. 21 ikke være Stort; thi under · Læsningen kan han jo meget godt glemme Titlen. Naar
F, s. 501 ystemet blev læst, da skulde · Læsningen maaskee tjene til at gjøre Forskjel
SLV, s. 93 lagdes hen, da Natten kom og · Læsningen maatte ophøre, da var det ligesaa skjønt,
NB16:84.a r, Du beskæftiger Dig under · Læsningen med Dig selv og Dit Forhold til den Elskede,
BB:46 Bog, de vil nemlig bestandig under · Læsningen mere udvikle sig selv end forstaae Forfatteren.
TSA, s. 73 ekommet mig hele Tiden under · Læsningen og under Foredraget at jeg forstod Udviklingen
TS, s. 66 saa maa Du i eet væk under · Læsningen sige til Dig selv: det er mig der tales
TS, s. 63 re, Du skal ieetvæk under · Læsningen sige til Dig selv: det er til mig, det
NB21:145 , de frygte for, at · Læsningen skulde overspænde dem. Og de samme Mænd
BB:22 vet Øie; man kommer under · Læsningen tidt til at tænke paa at Livet dog er
EE2, s. 15 unde paa, at Du stadigt under · Læsningen vil faae det Indtryk, at det er et Brev
Papir 222 ig Maade afficere Gemyttet under · Læsningen, – Latineren og Grækeren derimod
AeV, note t samme vil hænde ham efter · Læsningen, antager jeg jo rigtignok, men holder mig
LA, s. 22 sningen, underholder under · Læsningen, er ikke saa charakteristiske Bestemmelser,
LA, s. 19 Noveller. Glad gaaer man til · Læsningen, man veed forud, at der er en Livs-Anskuelses
LA, s. 22 thi at han fængsler ved · Læsningen, underholder under Læsningen, er ikke
Brev 73 ndinger, jeg har gjort under · Læsningen. Jeg finder vel engang Leilighed til en
BOA, s. 91 m Mag. Adler, underkaster sig · Læsningens Arbeide, og da seer efter, i hvilken Forstand
AA:2 p nok accentueret til ikke at blive · læspende, synes hele vor Omgivelse at tilhviske os:
SLV, s. 68 ndrende Fjæs i Speilet, nu · læsper hun, nu tripper hun, nu svæver hun,
NB2:69 ret mod mig – en Olding der · læsser hele sit Tungsind af paa et Stakkels Barn,
NB10:20 endog koldt. / Da saa hele · Læsset af Skjeldsord var væltet over mig, mødte
NB18:66 at holde sammen for at slæbe · Læsset igjennem – deri er Lindring og Sorgløshed,
NB22:46 yderligere til at trække · Læsset igjennem, at den ikke urigtigt giver Kjøb:
Brev 313 jeg fandt nogen. Jeg havde · læst » Enten – Eller« med
AE, s. 102 havt sin Betydning. Jeg havde · læst » Frygt og Bæven af Johannes
PMH, s. 72 ankeløst Menneske kan have · læst » Gjentagelsen« igjennem,
NB16:95 gjælder, hvad jeg etsteds har · læst » i saa Henseende skal intet Msk.
AA:22 hvem jeg blot flygtigt havde · læst » Idee der Personlichkeit«,
KK:7 til Fald« men LXX har · læst שְלוּמִים
TS, s. 60 Dag i Guds Ord, dog aldrig har · læst – Guds Ord. Gjør da Forskjellen,
Papir 501 t nye Testamente primitivt · læst – og saa Charakteer-Dannelse. /
Brev 36 ogen hen ( – thi den er · læst –), gjemme den som man gjemmer en
Papir 136 dst var noget Gammelt, han havde · læst ( thi ogsaa den Side var ret interessant),
NB29:95 ndvending. Naar man saa har · læst A. Ss Ethik igjennem, saa erfarer man da
AA:56 et labora). / Jeg har i denne Tid · læst Adskilligt af A: v. Arnim; blandt andet
NB:36 n kunde sikkre os, at det kun blev · læst af de meest intellectuelle Par hundrede
Brev 78 Dersom den derimod er blevet · læst af Dem – hvis den da fandtes at være
Brev 63 den anden Side, naar den er · læst af Dem – selv om ellers ingen Anden
Brev 63 f Alle – naar den ikke blev · læst af Dem, da havde den ikke fundet sin Læser;
Brev 78 naar den ikke er blevet · læst af Dem, er den, efter Forfatterens Mening,
Brev 159.2 s Paategning, at være · læst af Dem. Skal Udvexlingen skee mundtligt,
Brev 159.2 ænde, uden at være · læst af Dem; ligesom jeg intet Brev fra hende
NB11:146 ilist. Og Gud veed, hvad G. har · læst af ham – maaskee hans Prædikener?
Brev 78 nten den i sin Tid er blevet · læst af Mange eller kun af Faa – naar
PF, s. 87 en«, der hidtil saadan · læst af Mange og allehaande Mennesker væsenligen
Papir 497 iteratur skrevet af Tusinder og · læst af Millioner betræffende det lærde
BB:37 / / Dersom En efter at have · læst Afhandlingen vil sige, at jeg vel taler
SLV, s. 99 Længsel i Hjertet har vel · læst Aladdins Befaling til Aanden i 4de Act
NB24:30.d aa maatte jeg jo først have · læst alle hans mange Bøger igjennem. Altsaa
JJ:365 ensk Familie, der i Bladene havde · læst alt det, om den mageløse danske Gjestfrihed
AA:31 en dets Syntaxe. – / Jeg har · læst Andersens Novelle: Improvisatoren igjenem
NB9:42 ænker mig Guizot; han har · læst Angrebet, derpaa har han i det Høieste
F, s. 480 eller ei har læst Bogen, men · læst Anmeldelsen, som igjen var skrevet af en
NB29:87 m ogsaa dette blev trykt og · læst atter og atter – Docenterne ville
Papir 432:2 stet strax efter at have · læst Avisen. Der var Eet og Andet, som kunde
Brev 55 pbyggelse. Jeg har endnu kun · læst Begyndelsen og uden Opbyggelse. /
NB3:41 øttelse. Saaledes har jeg · læst bestemt 7 a 8 Gange, og nu igjen paa Omslaget.
Brev 274 n af at naae ud til Dem. Har De · læst Billes Bog? Han fortæller etsteds, hvad
G, s. 73 det Sagte. / Skjønt jeg har · læst Bogen atter og atter, bliver ethvert Ord
Brev 61 e. Det er jo langt fra at jeg har · læst Bogen igjennem, thi den bør læses
F, s. 482 Humorist en krypt Ven, der har · læst Bogen med al Inderlighed, men kun søger
PMH, s. 72 de Faae, der have · læst Bogen, behøve den ikke. Eller skulde
EE1, s. 21 lemme Titlen. Naar han da har · læst Bogen, da kan han maaskee tænke paa
PMH, s. 72 else? de Mange, der ikke have · læst Bogen, kan den ikke interessere; de Faae,
F, s. 480 n. Hiin Ven paa Landet har ikke · læst Bogen, men faaet et Brev fra en Mand i
F, s. 480 evet af en Mand, der ikke havde · læst Bogen, men hørt, hvad hiin paalidelige
F, s. 480 Hovedstaden, der heller ei har · læst Bogen, men læst Anmeldelsen, som igjen
Brev 168 deri ligger jo, at Du ikke har · læst Bogen. Saa har jeg, skjønsomt, ventet,
AeV, s. 83 æret sikkert, at han havde · læst Bogen: saa vilde jeg ligefrem have taget
EE:14 g med den, at jeg nok aldrig faaer · læst Bogen; men bliver staaende ved Titelbladets
Brev 168 nsomt, ventet, indtil jeg har · læst Bogen; og paa Grund af denne Venten kommer
F, s. 480 Underholdning. » Har De · læst Bogen?« – Nei! endnu ikke,
F, s. 480 være stort. » Har de · læst Bogen?« Nei! men jeg bladrede lidt
F, s. 480 Forfatteren er. » Har de · læst Bogen?« Nei! men jeg længes
LA, s. 21 7 Personer, hørt dem tale, · læst Breve af dem, efterat være ført mangesteds
JJ:34 n. Denne forudsætter at han har · læst Brevet, og da det virkelig handlede om,
Brev 2 gaaer, at Du troer, at jeg har · læst Ciceros Breve, saa er det slet ikke Tilfælde,
SLV, s. 404 eri. / Den Læser, der har · læst Constantin Constantius' s lille Bog, vil
NB:70 e. Og naar saa Læseren har · læst de 4 Folio Bind igjennem og beundret Physiologen,
NB21:133 n mig, at der var En, der havde · læst de i Indøvelse i Christendom No 1 indlagte
BOA, note unde forudsætte, at man har · læst de tidligere af mig udgivne Bøger, førend
NB25:109 Sibbern) veed, at hun har · læst de to Taler 1843, hvor denne Text er brugt.
NB22:90 og fortæller at han har · læst dem i et Huus skrevne over Døren ell.
F, s. 517 ten var af Hegel. Efterat have · læst dem igjennem, har jeg tænkt: hvo er
Brev 317 hristendommen, jeg har virkelig · læst dem saa godt som jeg formaaede med min
DD:75 s endnu ikke, da jeg ikke har · læst den Afhandling.). Hans Paralelle mell.
NB18:44.a mig og siger: » har De · læst den Artikel, den er aldeles tilintetgjørende
NB24:121 ndt Dem.« Han havde kun · læst den ene ( og oprigtigt talt, jeg ventede
F, s. 480 hvor man slap. » Har De · læst den fortræffelige Recension?«
LA, s. 21 r Situation. Den Yngre har · læst den høit, og maaskee ogsaa for Den og
Oi8, s. 354 lle en Historie. Jeg har ikke · læst den i noget Opbyggelses Skrift, men i hvad
LA, s. 106 Jeg har tvertimod oftere selv · læst den igjennem, og ønsker, at den ærede
BI, s. 325 t Enhver indrømme, der har · læst den igjennem. Skulde Nogen ville nægte
NB27:15 id, og nu En, efter at have · læst den kom til Χstus igjen lige som den
NB14:102 ig har han vel ikke videre · læst den lille Bog, fuldt og fast overbeviist
NB12:12 ganske ualmindelig Interesse har · læst den lille Bog, i hvilken jeg har fundet
AE, s. 159 Døden« ja, jeg har · læst den med Commentar af Provst Tryde. Gid
Brev 266 De har formodl. selv · læst den samme Historie –, ved Hjælp
Brev 119 get et Par Dage, og jeg har · læst den sidste Bog; hvor det er godt, Du har
Brev 55 . De har vel sagtens · læst den til liden Opbyggelse. Jeg har endnu
ELF, s. 61 hørt min Prædiken eller · læst den trykte, men vidst, at jeg engang har
LA, s. 106 am at læse den, og har han · læst den, at læse den om igjen. / Dette kan
Not15:4 findes svage Vink. Hun har · læst den, det veed jeg af Sibbern. /
BA, s. 345 agter jeg ikke. Enhver har jo · læst den, eller kan jo læse den hos Forfatteren.
F, s. 480 » Jeg har endnu ikke · læst den, men jeg har hørt fra en Ven paa
EE2, s. 318 n, og tænkt paa mig selv, · læst den, og tænkt paa Dig. / Det Opbyggelige,
EE2, s. 318 tilføie, uden at jeg har · læst den, og tænkt paa mig selv, læst
AE, s. 19 vedgaaer, at han slet ikke har · læst den, og vel aldrig faaer Tid dertil, men
CT, s. 236 , jeg har saa ofte hørt og · læst den, sagt af de meest Forskjellige, men
FEE, s. 50 es Forsikkring, der alene har · læst den, skal være forskjellig fra hele
BOA, s. 122 t vise sig, at han ikke havde · læst den. Nei han taler om hele Plato, eller
JJ:195 de silentio. / Strax da jeg havde · læst denne Anmældelse sagde jeg til mig selv,
OiA, s. 10 Anden, der har hørt eller · læst denne Comoedie, ere de Ord, Andersen lægger
Brev 73 aa jeg har med stor Fornøielse · læst denne Critik. Hvad man i vore saakaldte
BI , der blot med Opmærksomhed har · læst denne Dialog, vil vist give os Ret i den
BI, s. 125 t indlyse for Enhver, der har · læst denne Dialog. Lidt nærmere at eftervise
EE2, s. 164 for skee, at Du, inden Du fik · læst denne lidt udførligere Undersøgelse,
Brev 56 et tilraadeligt efterat have · læst denne. Hvis saa er, saa vilde jeg blive
Brev 317 til at udtale for Dem, Jeg har · læst Deres » til Selvprøvelse Deres
Brev 314 dette ligesaasnart, De har · læst det – saa mærker De det dog næsten
NB11:57 e huske Stedet, jeg veed jeg har · læst det anført hos Luther i Evangeliet-Prædikenen
SLV, s. 209 or syv Andre, men havde ikke · læst det Befalede, og derfor gik reject. En
NB23:140 en, er nu den eneste. / Jeg har · læst det citeret hos Böhringer. /
NB:89 g udgrunder det enten jeg har · læst det ell. ikke. / Hvorledes Andre bære
PH, s. 56 r har læst hvad De skriver, · læst det helt igjennem Ord for Ord, uden at
NB23:140 ke Den, der har lidt. / Jeg har · læst det hos Böhringer. Dog maa her erindres,
NB23:187 stus havde Ret til. / Jeg har · læst det hos Scriver, i første Deel, det
NB23:141 stikke i Balgen. / Jeg har · læst det i Böhringer 1ste Deel 1ste Afdl.
NB12:15 mig, at jeg engang i sin Tid har · læst det i den yngre Fichtes tredie Afdeling
4T44, s. 320 enfoldig From læst det og · læst det mange Gange, men aldrig troet egentligen
JJ:288 det ogsaa. Dengang havde jeg ikke · læst det mindste af Aristoteles men vel en Deel
Papir 371:2 om veed jeg egl. ikke at have · læst det Mindste i den nyere Tids Frembringelser,
BOA, s. 172 upaatvivleligen den Gang ikke · læst det Mindste i Retning af den strængere
AE, s. 167 vet om Ægteskabet, jeg har · læst det nøiagtigt. Det har ikke forundret
4T44, s. 320 Her har en enfoldig From · læst det og læst det mange Gange, men aldrig
Brev 280 Brev. Enten har De nu ikke · læst det rigtigt, eller jeg har feilet i at
Papir 377 og, har maaskee som oftest · læst det Udkomne førend den fordærvelige
NB4:24 viis aldrig har læst, har · læst det) har sagt det. / At jeg har Ret, ja
JC vde læst det, men naar han havde · læst det, blev han ofte utilfreds og mismodig.
CT, s. 211 esangaaende, siddet roligt og · læst det, eller han har hørt og fulgt et
Papir 114 nger frem fra en Tid, da man har · læst det, eller ligger i hele Tidsalderens Bevidsthed,
Papir 440 yrdede ham, Enhver der har · læst det, Enhver der har fortalt det videre
Papir 519 dette: Du vil, naar Du har · læst det, finde det saa indlysende, at det næsten
EE1, s. 387 læst mit Brev. At hun har · læst det, forvisser jeg mig let om. Directe
Brev 68 Søren! / Jeg havde neppe · læst det, førend / Jeg følte, at jeg maatte
4T44, s. 319 ængeligt bekymret Lidende · læst det, indtil han fandt Trøst, ikke i
Brev 49 in Udebliven; og naar De har · læst det, lad det saa være Dem, som havde
4T44, s. 319 er har en tungsindig Yngling · læst det, medens han ikke læste sig Trøst
JC ikke til Siden, førend han havde · læst det, men naar han havde læst det, blev
4T44, s. 319 Her har en feigt Troende · læst det, og meent, at Sligt kun hændte en
Brev 270 : Eet er jeg, uden at have · læst det, overbeviist om, at De vil finde deri
Brev 19 vil tilintetgjøre, naar Du har · læst det. / Kjere Broder! / Det er naturligviis
SLV, s. 230 alle Tre sige efter at have · læst det: » aah! han er dog ikke saa
SLV, s. 121 Da vi paa 3 Stationer havde · læst dette Avertissement, hvad Under da, at
SFV, s. 73 ser med Opmærksomhed har · læst dette lille Skrift, saa veed han hvad jeg
Brev 21 ød. / Kjere Peter! / Jeg har nu · læst Din Artikel i Kirketidenden. Oprigtigt
PS, s. 301 Interesse lige til det Sidste · læst Din Udvikling, og glædet mig over, at
Brev 228 d. / Saasnart De uden Vrede har · læst disse Linier og derefter skriftlig meddeler
NB11:82 ing. / Jeg erindrer ikke at have · læst disse Ord; men de ere ypperlige, betegne
NB21:93 t han ingen Prædiken har · læst eller hørt der var i strengeste Forstand
AE, s. 144 angerende Professor har sidst · læst eller paa Grund af sit literaire Svogerskab
Not3:11 iddelalderen, som jeg aldrig har · læst eller seet omtale men blot hørt. Det
NB9:42 ryde i Stikken) at hun havde · læst en Deel i » Deres Enten og Eller,
Brev 85 , som jeg skrev reent) faaet · læst en Deel, saa kan man ikke klage. Og nu
JC orde netop Forbindelsen. Han havde · læst en Historie i et gammelt Eventyr om en
EE2, s. 295 . Jeg erindrer engang at have · læst en ikke uvittig Spot over Qvindens Emancipation.
JJ:423 , men han undseer sig ved at have · læst en stor Bog igjennem, han frygter for det
Brev 19 re Peter! / Med Glæde har jeg · læst en Yttring af Dig i sidste Convent angaaende
NB25:101 on ikke En, der aldrig har · læst et eeneste lærd Skrift, men sat en Selvfornegtelses
Brev 2 ikke Tilfælde, jeg har ikke · læst et eneste af dem. Næste Aar kommer jeg
NB8:106 ingenlunde, uagtet vi ikke have · læst et Ord deri, saa tvivle vi egl. ikke om,
EE1, s. 186 roede med Bestemthed at have · læst et Ord, vilde forklare Alt efter dette;
Brev 315 afgives her. Jeg har nylig · læst et Par Blade af: Ringhedens Bekymring.
NB22:63 noksom kan beundre, at have · læst et Par Blade i Magnus Eiriksons Bog om
AE om derved, at hver Gang jeg havde · læst et saadant pseudonymt Skrift blev det mig
NB22:68 t ne meurent jamais. / / Har jeg · læst et Sted citeret men ikke af hvem; det er
EE:72 9. / cfr. Busching. / Jeg har · læst et Sted i et indiske Værk disse Ord:
AA:12.7.1 Jeg har ogsaa hørt eller · læst et Sted om en Mand, der udenfor et Theater
NB2:97 rpsindig Distinktion, som jeg har · læst etsteds hos Abraham a St Clara, at naar
NB23:196 mærkeligt nok. / Det har jeg · læst etsteds hos Böhringer i 2den D. 1ste
NB23:210 nd Tønder Saft ( det har jeg · læst etsteds i Corrodi Geschichte des Chiliasmus
NB24:76 Calvins Leben 3die Bind har jeg · læst etsteds i en Note om Luther, at han da
NB22:23.b lignende Bemærkning har jeg · læst etsteds i Neanders Bernhard af Clairvaux
NB5:118 eduplicerer sin Tanke. / Jeg har · læst etsteds i Plutarch ( moralske Skrifter,
Brev 36 mig, og forsaavidt altsaa et · læst Exemplar. See, nu er Alt i sin Orden. De
ATV, s. 209 rende, hvad Dr. Z. kunde have · læst f. Ex. i » Afsluttende Efterskrift«.
JJ:400 Disputatsen at han maa endnu have · læst flere Skrifter fE Frygt og Bæven, Angest,
NB15:69 n Tid, uagtet jeg dog havde · læst flittig, paa Grund af Hypochondrie havde
JJ:238 om Periander Noget, jeg ikke har · læst før og som er yderst Interessant og
PH, s. 57 , som han vil det efterat have · læst første Bind. Det er ingenlunde min Mening,
NB2:150 re, og saa vil Skriftet blive · læst ganske anderledes, og jeg er fritagen for
FF:142 tte Tiden. / Jeg har i disse Dage · læst Görres Athanasius ikke blot med Øinene
NB:132 ham – og nu da jeg har · læst ham, hvor langt klarere og tydeligere bliver
NB23:180 t v. Hofmeister. / Jeg har blot · læst hans Forord til den lille Ting for at see
SLV, s. 22 ne være sikker paa at have · læst hele Bogen igjennem. Erindringens Perse
SLV, s. 120 er et Par Aar siden jeg har · læst hiin lille Bog, men den var mig til overordentlig
JC dredes egentlig, at han skulde have · læst hiin Mands Skrift. Dette forudsatte igjen
NB3:12 det bliver dybt nok. Det har jeg · læst hos et Par Forfattere i Oldtiden,
Brev 273 g Fyr! jeg har netop nylig · læst hos ham, at det meest Umoralske, hvori
NB4:60 a laver man Noget af hvad man har · læst hos mig sammen til en Indvending, man
NB32:92 des jeg igjen om et Ord, jeg har · læst hos Schopenhauer, at en Engellænder
NB21:6 skuelse. / En Devise. / / Jeg har · læst hos Scriver, at der var en Mand, hvis Devise
NB23:17 riske Bemærkning har jeg · læst hos Scriver. / Samvittigheds-Tvang. /
NB22:90 Linier, som jeg etsteds har · læst hos Scriver; han kalder dem et Vers skjøndt
NB11:177 lignende Bemærkning har jeg · læst hos Terstegen, dog ikke saaledes redigeret,
PH, s. 56 n forudsætte, at Enhver har · læst hvad De skriver, læst det helt igjennem
Brev 46 et hjemme den hele Formiddag, har · læst i adskillige lærde og curieuse Skrifter,
SLV, s. 289 nge maaskee har siddet og · læst i Akter, afhørt Vidner, sammenholdt
Brev 4 jeg Schelling. Havde Schelling ikke · læst i Berlin, var jeg ikke gaaet ud, havde
NB7:98 den Enkelte siger: ja det har jeg · læst i Bladene – nei, den kan ikke imponeres.
SLV, s. 214 r Intriguer, og hvad jeg har · læst i de hellige Bøger af det gamle Testamente
NB23:211 hlungen aus Ghetto ( jeg har · læst i dem i Athenæum, Forfatteren hedder
Brev 24 d, hvor slet Ingen af dem har · læst i dem). Der stikker Knuden. Jeg troer forøvrigt,
NB9:42 t havde bragt ham, han havde · læst i den » det var meget dybsindigt
SFV, s. 91 ighed er. Men aldrig har jeg · læst i den hellige Skrift dette Bud: Du skal
Brev 119 angstalerne har jeg især · læst i den sidste; den anden Bog, om Din Forfatter-Virksomhed,
EE1, s. 430 det Sted, hvor der sidst er · læst i den, da vil hun finde en lille Myrthegreen,
KK:3 / / Efter hvad jeg hidtil har · læst i denne Bog er der mange ret gode Ting
Brev 61 er S. Kierkegaard! / Efterat have · læst i Deres sidste Bog kan jeg ikke andet end
BB:37.3 e forekommer det mig, at jeg har · læst i en af Mynsters Prædikener.) –
NB27:75 til Χstd, har jeg forresten · læst i en engelsk Bog ( Nachricht v. Leben und
NB24:145 t Msk., eller hvad jeg har · læst i en Fremstilling af Calvins Levnet, hvor
NB20:108 Sviig. / / Jeg erindrer at have · læst i en Prædiken af en dog som det hedder
NB3:41 ser. Hver Øieblik har man · læst i et Blad, der vil udkomme en Bog af Hr
NB11:192 mig, hvad jeg etsteds har · læst i Fenelon at det maa være frygteligt
NB24:54 af den samme Tid havde jeg · læst i Fenelon og Terstegen. Begge havde gjort
NB5:24 ralske Skrifter, som jeg ikke har · læst i lang Tid og slaaer op, idet jeg aabner
NB11:95 Taushed være. / Dette har jeg · læst i Luthers Prædiken over det Evangelium:
SFV, s. 97 Enkelt af de Mange, der have · læst i mine opbyggelige Skrifter – og
NB21:144 kal tages med). / Dette har jeg · læst i Neanders Bernhard, 2den Udgave p. 68.
NB22:172 mærkningen om Audius har jeg · læst i Neanders Chrysostomus i en af Anmærkningerne
NB14:81 jeg, at han kun passim har · læst i nogle af Bøgerne – see det er
NB14:44.g det Skrift, jeg veed, hun har · læst i sin Tid. / Og naturligviis ikke eet Ord
NB22:102 en Forbryder. / / Jeg har · læst i Thiele: die jüdischen Gauner om en
AE, s. 479 t realiseret. Jeg har etsteds · læst Indholdet angivet af et indisk Drama, Dramet
NB21:121 . 1850. efter at han havde · læst Indøvelse i Christendom. / /
G, s. 72 bens stumme Qvalmen. De har dog · læst Job? Læs den, læs den atter og atter.
BI, note s, Plutarchs Samtidige og Ven, · læst Klageskriftet i Metroon. Det lyder ordret
Papir 318 ert Barn, som uden at have · læst Kongeloven uvilkaarligt gjør hvad den
BA, note tte, at min Læser altid har · læst ligesaa meget som jeg. Denne Forudsætning
NB4:153 d. / Løverdag. / Jeg har idag · læst Luthers Prædiken efter Tour, den var
NB12:12 en ganske ung Forf:, som har · læst Mag. K:« Godt. Hvilke Critici!
NB28:24 r fra London.« / Jeg har · læst mange theologiske Skrifter, en Deel philologiske,
TS, s. 60 hele Dit Liv igjennem at have · læst mange Timer hver evige Dag i Guds Ord,
EE1, s. 255 tragiske. Jeg har hørt og · læst mange Tragedier, men kan kun erindre en
Papir 380:1 n Apologie som jeg beder · læst med den Velvillie, Enhver der har Agtelse
NB3:37 o: s: v: – det vilde blive · læst med Glæde. Men vee ham, om han virkelig
Brev 2 da han allerede i lang Tid har · læst med os og hans Been er fuldkommen helbredet.
Brev 24 m), af disse ere to, som have · læst meest i dem reiste paa Landet og have af
Brev 162 saa uhyre Enthusiasme har · læst meget af det, han har skrevet, fE for blot
SLV, s. 367 ive syg ligesom Den, der har · læst meget anstrænget til Examen, bliver
NB2:23 ter-Existents. Jeg har ogsaa · læst meget om litteraire Angreb o: s: v: men
NB28:54 jeg ikke; men det veed jeg, · læst mig dem til har jeg ikke, ei heller har
OiA, s. 10 gende Publikum ikke blot har · læst min lille Piece men ikke glemt den i 2
EE1, s. 387 spørge hende, om hun har · læst mit Brev. At hun har læst det, forvisser
AE, s. 258 k.« Dette Ord har jeg · læst netop i disse Dage igjen hos Plutarch i
NB:132 agelsen havde jeg endnu ikke · læst noget af ham – og nu da jeg har læst
NB3:61 just Luthers. Jeg har aldrig egl. · læst Noget af Luther. Men nu jeg slaaer hans
BOA, note r til Hjælp, efterat man har · læst Noten til No IV, og efterat man i Forordet
Papir 306 fortvivle? Om Du end havde · læst nøiagtigen, hvad der er fortalt og opbevaret
LA, s. 25 gjort, – efter at have · læst og anmeldt Bogen. Der gives Indvendinger,
NB8:11 der tjener Penge, bliver saa mere · læst og citeret og hvorfor? fordi nu er jeg
SFV, s. 21 ller, der blev » meget · læst og endnu mere omtalt« – og
G, s. 84 er sagt og skrevet og trykt og · læst og glemt og gjentaget, » jeg har
AE, s. 258 hi den blev vel omtrent meest · læst og hjalp naturligviis især til Sensationen.
NB31:103 men Alt, Alt, Alt hvad jeg har · læst og hørt om ( Socrates ene undtagen og
DS, s. 213 een Herre. Vel har jeg baade · læst og hørt Prædikener af Mænd, der
NB2:67 den Grund vil jeg ubetinget blive · læst og studeret i Fremtiden. Hele Europa arbeider
JJ:363 nterliv i en Slags Lediggang, vel · læst og tænkt en Deel men min Indolents havde
Papir 440 et af Tusinder og Tusinder · læst og udbredt Bysnak, det skal man udtrykke
LA, s. 90 iv herskesyg. Enhver, der har · læst Oldtidens Forfattere, veed, hvor mange
NB32:113 alle de stridende Msker jeg har · læst om ( Socrates ene undtagen) at de begeistres
NB31:103 Menneskeligt hvad jeg har · læst om ( Socrates ene undtagen) har kun havt
AE, note uselmänner« at have · læst om en af de der omtalte hellige Personer,
CC:14 nsinde har gjort det. Jeg har · læst om en Mand, der i 50 Aar har ligget i sin
TSA, s. 75 rimod har jo ofte hørt og · læst om hine Herlige, som, saa siges der, gjorde
JJ:87 odigere end Alt, hvad jeg har · læst om i Tragedier. – Naar Barnet skal
FB, s. 191 men i Bryllupsnatten. Jeg har · læst om megen Sorg, men jeg tvivler om, at der
BOA, s. 96 rdentlig Udbredthed, og blive · læst om muligt af den hele Menneskehed. Dette
NB13:36 ar slaaet mig, hvad jeg har · læst om Napoleon, at da han gik over Alperne,
NB33:50 e ved. / I Alt hvad jeg har · læst om Omvendelser, Overgange til at blive
DD:118 som en Mand, jeg engang har · læst om, der ogsaa var kjed af det hjemme –
IC, s. 214 dem, han havde hørt eller · læst om, det vilde ikke være det Besynderlige,
NB2:16 g kjender. De andre, jeg har · læst om, kan have været begeistrede og velmenende
EE2, s. 126 m han vel ofte har hørt og · læst om, men som han dog nu først tilegner
FB, s. 193 t nærme mig nogen, jeg har · læst om. Thi hvilken Kjærlighed til Gud hører
Papir 538 r ( vistnok Boehringer) har jeg · læst omtrent følgende Bemærkning. Talen
Papir 488 Forfatter fra Oldtiden har jeg · læst omtrent følgende Bemærkning: naar
NB4:118.a er, den jeg ellers skulde have · læst paa Søndag, og see det var: om Nicodemus.
F, s. 517 aldeles uforklarlige. Jeg har · læst philosophiske Opsatser, i hvilke hver Tanke,
BI, s. 137 vist Ingen nægte, der har · læst Phædon opmærksomt, og endnu mindre
AE, s. 20 logisk Candidat, efter at have · læst Piecen, vil kunne kaste den bort, og derpaa
G, s. 35 else, det vil, saasnart det har · læst Plakaten, forud kunne vide, hvorledes det
AE, s. 159 og en Misbrug af Ord. Jeg har · læst Prof. Heibergs » Sjæl efter Døden«
NB6:47 en eneste Præst prædike ell · læst Prædiken af ham om Bønnen, uden at
Papir 323:2 en Snees Aar hørt og · læst Prædikener og aldrig fundet anden Tale
Brev 133 . K. / Min Regine! / Nu har jeg · læst saa Meget af Plato om Kjærlighed, og
NB22:67 ved denne Bemærkning har jeg · læst saa vel i Märklin: Darstellung und
NB23:44 aabenbart ikke i fjerneste Maade · læst saaledes, at det er faldet ham ind, maalende
Brev 29 ngselfuld og Beklemt Hjerte · Læst samme. Da vi deraf seer, det rørende
NB9:52 R. Nielsen. Han har efterhaanden · læst sig saaledes ind i mine Skrifter, at hvert
NB5:38 er til Desdemona: / har Desdemona · læst sin Aftenbøn / han siger ikke »
F, s. 494 han derimod ogsaa efter at have · læst sin Prædiken trøstigen lukkede Bogen,
JJ:443 / cfr. p. 369. / Jeg har nu · læst Spinozas Ethik igjennem. Besynderligt er
TSA, s. 73 Dialektiske. Oftere har jeg · læst store philosophiske Værker, hørt
LA, s. 68 ndtryk, at han allerede havde · læst Systemet. Thi Encyclopædisternes Tid
BOA, s. 278 Naar en Student længe har · læst til sin Embeds-Examen, saa bliver det vel
Brev 56 e om Regnskabet, som jeg har · læst til stor Opbyggelse, den ene af Talerne
Brev 59 jeg foresat mig, og allerede · læst to Gange i » Enten – Eller«
SLV, s. 209 e sig examen artium og havde · læst udenom for syv Andre, men havde ikke læst
Brev 254 , at De lader som havde De ikke · læst Udskriften; gjør det for at fornøie
EE1, s. 398 g for sig ubetydelig Billet, · læst under saadanne Omstændigheder, bliver
NB25:66 uterede om Ironie havde jeg ikke · læst Ælian, men at dog Ingen gjorde mig opmærksom
TS, s. 56 aet, og han fik slet Ingenting · læst! / Altsaa, den Elskende gjorde i Forhold
NB10:74 idet er det ikke blevet » · læst«! / – NB. En Bemærkning angaaende
NB19:24 lig Forfatter ( Scriver) har jeg · læst, at der er et Sagn, som fortæller, at
BOA, note , og efterat man i Forordet har · læst, at han om Prædikenerne fra No VI til
NB10:107 forstaaer Sagen, har jeg ogsaa · læst, at man aldrig bør gaae til Alters, uden
Brev 266 aledes til. Jeg havde i en Avis · læst, at man paa Jernbanetoget bruger Noget,
4T44, s. 319 det. Her er det ofte blevet · læst, atter og atter. Her har den Skriftlærde
NB32:150 , at for hver Qvarteer der blev · læst, blev der spiist Kage, og A. B. Cen blev
BOA, note aaende. Artiklen bliver nemlig · læst, bliver omtalt; et andet Blad gaaer maaskee
EE1, s. 21 lse eller ikke. Naar Bogen er · læst, da ere A og B glemte, kun Anskuelserne
F, s. 501 . Fremdeles, naar Systemet blev · læst, da skulde Læsningen maaskee tjene til
EE1, s. 22 re som den, der ikke haver · læst, det Andet saaledes, at Du, der haver læst,
NB12:26 e i den Deel, jeg hidtil har har · læst, een eneste Sætning som er et redeligt
NB24:28 næsten overalt hvorom jeg har · læst, er det Tilfælde: enten gjør en Polemiker
Brev 115 af hvad der er udkommet, har jeg · læst, fEx: Stillings Piece, der er bestemtere
SLV, s. 288 Alt, hvad jeg har hørt og · læst, har Intet saaledes truffet og slaaet mig
NB4:24 han naturligviis aldrig har · læst, har læst det) har sagt det. /
NB31:103 intet Msk, om hvem jeg har · læst, havde da han begyndte denne perspektiviske
AE, s. 167 e Sag betræffende. Jeg har · læst, hvad Assessoren i Enten – Eller og
JJ:423 Enhver sig forpligtet til at have · læst, hvad der staaer i et Blad og i et Flyveskrift,
NB:64 ller dog at udgive sig for at have · læst, i Haab om at vinde Noget i Verden, ikke
SFV, s. 85 og at udgive sig for at have · læst, i Haab om derved at vinde Noget i Verden,
EE1, s. 22 et saaledes, at Du, der haver · læst, kan være som den, der ikke haver glemt
EE1, s. 22 et saaledes, at Du, der haver · læst, kan være som den, der ikke haver læst,
AE, s. 421 Lykke i Verden og blive meget · læst, med heel Flid og absolut Redelighed vil
F, s. 481 anledige en Recension, der blev · læst, medens Bogen ligesaa godt kunde være
Not3:16 istorier jeg i lang Tid har · læst, og som indeholder en fiin Ironie over den,
NB11:173 s Mening uskyldige: de har blot · læst, og tager Hensyn til hvad der har staaet
NB12:147 orfatter-Navn. Da vil den blive · læst, ogsaa oversat i fremmede Sprog. Man vil
Brev 63 lod Artiklen trykke, og den blev · læst, om saa var, af Alle – naar den ikke
EE1, s. 256 saa ofte et Brev, der bliver · læst, saaledes at Opmærksomheden maa fæstes
TSA, s. 83 Yttring som jeg ofte nok har · læst, skrevet som Viisdom, og hørt beundre
BOA, s. 114 dtil ikke er bleven synderlig · læst, skriver jeg en Bog, som formodentlig heller
NB6:78 in lille Artikel, som han dog har · læst, synes ganske at være undgaaet hans Opmærksomhed,
Brev 205 har jeg hørt, eller rettere · læst, thi Dine Bøger komme ogsaa herover,
NB24:121 orfatter-Virksomheden han havde · læst. » Ja, det er en Traad til det Hele«
NB3:57 se Blade, som ikke før have · læst. / / / Det har aldrig været og er ikke
Papir 377 og den store Bog bliver · læst. / 2) bidrager det til at bringe en vis
NB4:14 Smaatterie – saa bliver man · læst. / Literair Critik existerer ikke i Danmark.
Papir 377 men den bliver ikke · læst. / Ved Hjælp af Subscription faaer derimod
BOA, s. 230 en stor Deel gjorte over een · Læst. Det er med at have forstaaet en Tanke som
NB12:22 er-Stiil har jeg ikke i lang Tid · læst. Det findes i Berlingske Tidende Morgen
SFV, s. 96 ld hertil er jeg endog meget · læst. Det veed jeg vel; og jeg, der veed det,
NB11:193 lille anonyme, som han vist har · læst. For en tre Uger siden var jeg hos ham –
AaS, s. 42 , Adskilligt deraf har jeg ei · læst. Man dømme mig strængt, som jeg det
BOA, s. 114 rmodentlig heller ikke bliver · læst. Som der fortælles om hine tvende fyrstelige
AE, s. 479 sk Drama, Dramet har jeg ikke · læst. To Hære staae opstillede mod hinanden.
Papir 29 ָ dine Fromme, LXX har · læst: Singularis uden det andet י. /
ER, s. 202 t sige: det er Noget Ingen har · læst; derfor brugte jeg en politisk, udbredt
NB17:49 terede. Mine Skrifter bleve ikke · læste – derimod forlystede Kjøbstaden
Papir 377 t Høitidelige, de blive · læste – og den store Bog bliver høitideligt
BOA, s. 199 .). Hvo i al Verden, der blot · læste Adlers Tilsvar, vilde dog falde paa, at
NB2:25 og det er naturligviis det meest · læste af Alt hvad der læses i Kjøbstaden.
JJ:259 opper, men holdt sin Kirkebøn, · læste Alt med i Psalmebogen under Mesningen.
BI, s. 146 tioner og at vist Enhver, der · læste Apologien under den Forudsætning, at
NB15:25 ir fra en tidligere Tid ( da jeg · læste Aristoteles Rhetorik) meent, at der istedetfor
NB:81.a og saa vilde Socrates, idet han · læste Bekjendtgjørelsen have sagt: af Avertissementet
3T43, s. 100 om de Andre, men hans Øie · læste bestandig en usynlig Skrift i Alt, at det
SLV, s. 266 ver 14de Dag om Aftenen. Han · læste Bladene, drak et Glas Punsch og talte med
SLV, s. 191 f en ganske anden Verden. Vi · læste blandt Andet Terents Phormio med ham. Her
TS, s. 58 ind til mig, medens jeg sad og · læste Brevet, det var noget ganske Andet, det
NB10:123 r«. Som jeg sad og · læste Correctur af dem, udbrød Oprøret
SFV, s. 49 denne Katastrophe sad jeg og · læste Correctur af en Bog, der altsaa var skrevet
Papir 444 narre Folk. / I den Tid, da jeg · læste Correctur af Enten – Eller og skrev
SFV, s. 41 dwad til Medvider. Da jeg · læste Correctur af Enten – Eller, havde
NB26:54 Betragtninger ogsaa mig, da jeg · læste Correctur. Men jeg var saaledes spændt,
Brev 62 rdi jeg just den Gang sad og · læste Correktur. Deres ærbødigste /
JC, s. 25 n sig ikke til at læse. Han · læste da mindre og mindre, fulgte sit Hang til
SLV, s. 92 uds Gave kan være det, og · læste daglig deri, hver Dag i et langt Liv, og
SLV, s. 338 ig dog aldrig til, om Du saa · læste de bedste Bøger. / Barndommens Tid er
Brev 313 em jeg ønskede; men jeg · læste dem – og hvorledes kan jeg nogensinde
EE2, s. 75 fandt jeg nu Hovedstederne og · læste dem igjennem for min Kone. Jeg erindrer
F, s. 494 il en Andagtstime er bestemmet, · læste den anviste Prædiken høit for sig
NB20:130 Prædiken jeg saa efter Tour · læste den Dag i Luther var, forunderligt nok,
Brev 128 staaer ethvert Vink? Det er som · læste den Ene med Øinene, hvad den anden skrev
Papir 261:3 Vandringer der i en Skov, jeg · læste den høit for Dyrene, høiere talte
NB9:40 ændte mig hos Pethau) jeg · læste den i Andres Nærværelse, talte med
Brev 311 nden i Naturen – jeg · læste den igjennem og blev saa uendelig forundret
LA, s. 26 bekjendte Forfatter i sin Tid · læste den lille Piece; dersom han da nu igjen
NB10:59 ghedens Misforstaaelse. Naar man · læste den og den Bøn saa tidt saa fik man
TS, s. 72 m til at læse denne Tale og · læste den til Ende: o, det er Dig jeg beder,
Brev 119 g, da Du udgav den; men jeg · læste den til min Opbyggelse i den Anledning
Papir 261:3 ve meget at udsætte. / Jeg · læste den under mit første Ophold i Gilleleie;
TS, s. 39 en eenfoldige Vise modtog den, · læste den. Derpaa gav han Taleren den igjen tilbage,
FB, s. 192 s ( 8, 4). / Dersom en Digter · læste denne Fortælling, dersom han vilde benytte
Brev 311 mmer var jeg paa Landet og · læste der » Aanden i Naturen,«
G, s. 87 hvem veed jeg ikke; thi da jeg · læste det i Bladet, blev jeg som rørt af et
Not5:24 e. Jeg vilde tænke mig at Een · læste det og nu troede at der slet ingen laae
EE1, s. 353 lers er. Jeg slog Lenore op, · læste dette Digt høit med al den Pathos, der
OTA, s. 278 Ak, hvis en saadan Bekymret · læste dette, at han da ikke vilde blive utaalmodig
NB29:37 is saa en protestantisk Præst · læste dette, saa vilde han maaskee finde det
NB26:100 selv, at hvis en Bedrager · læste dette, saa vilde han sige: bie lidt, der
NB12:157 erikke hver Dag til ham og · læste Dogmatik, som hun fik Udhængs-Arkene
SLV, s. 338 der var i Dig selv, og mere · læste Du Dig dog aldrig til, om Du saa læste
Brev 267 t af mit ærgerlige Lune. Jeg · læste eller rettere gjennemløb en Afhandling
JJ:360 det var rigtigst om Præsten · læste en anden Præsts Prædiken op, for
EE1, s. 74 a hørte han slet; hvis En · læste en Bog saaledes, at han bestandig saae
FF:156 i en pantheistisk Opløsthed og · læste en gl. Folkevise ( udgivet af Sneedorf-Birck),
NB11:165 me om en Herredsfoged, der · læste en Ordre fra sin Amtmand ikke som en Ordre
SLV, s. 446 a min Mening, at jeg, om jeg · læste en saadan Fortælling 100 Gange, kom
Brev 1 kom han da igjen paa Benene og · læste en tidlang med os, da han igjen blev syg
Brev 314 , men nei, først da jeg · læste Enten – Eller fik jeg en Forestilling
SLV, s. 291 . Jeg sad hos en Conditor og · læste et Blad, pludselig vaagner hiin Forestilling
Papir 116 e paatrængt sig mig, naar jeg · læste et eller andet godt Digt, et eller andet
NB8:9 aurentius Valla skal, da han i Rom · læste Evangeliet: salige de Barmhjertige, de
JJ:423 store Bøger, og forsaavidt man · læste Flyveskrifter og Blade, vilde man ikke
Not2:2 i Prag, Wittenberg? i Erfurt · læste han Collegier over Homer, og paa de Studerendes
FB, s. 105 entning. Da han blev ældre, · læste han den samme Fortælling med endnu større
Brev 122 m i Skolen; i eet Skoleaar · læste han efter sit Ønske Latin i 2den Classe,
EE1, s. 74 ae hvert enkelt Bogstav, saa · læste han slet. Netop da er Sproget det fuldkomme
Brev 57 evet i Kjøbenhavn, da jeg · læste hiin Annonce. Saa havde man dog noget at
NB6:24 lige, just fordi han slugent · læste hiin lille Feuilletons-Artikel. Men der
SLV, s. 210 uelt har jeg levet. Naar jeg · læste hos Digterne de Elskendes Taler, da smilte
NB20:147 en ypperlig Historie, jeg idag · læste hos Scriver om en Munk, der i sin Celle
Brev 252 res Kone derpaa, eller som · læste hun det, medens jeg skrev. De har saa ofte
SLV, s. 358 e vide om han løi, om han · læste hvad der stod der eller noget Andet for
NB25:34 n læste og læste, han · læste høit, han tegnede det Hele af, han klippede
JJ:504 k Virkning, da man i sin Tid · læste i Avisen angaaende Festligheder ved Skamlingsbanken:
G, s. 30 et. Da jeg kom til Stralsund og · læste i Avisen, at » der Talismann«
SLV, s. 12 jeg da stundom Bogen frem og · læste i den til min Fornøielse. Men jeg kan
Brev 118 men da jeg fik Bogen og · læste i den, var det som kom jeg op til Dig og
NB23:180.b Fransk, hvorfor jeg slet ikke · læste i det. Men idag har jeg selv faaet den
NB17:94 som jeg igaar ell. forgaars · læste i eet af Senecas Breve ( og som besynderlig
NB11:192 t slaaet mig hvad jeg idag · læste i Fenelon 2den Deel p. 26. ( det er Claudius
PS, s. 216 te lee i al sin Ulykke, da den · læste i Journalen Efterretningen om en Ildebrand
NB4:144 ste Læste og det af alle · Læste i Landet var misundelig, smaalig
EE2, s. 256 enne havde evig Gyldighed. Vi · læste i min Tid latinsk Grammatik med et Fynd
NB11:192 Og især hvad jeg igaar · læste i Tersteegen i Juleprædikenen p. 141.
EE2, s. 254 , fik fat i min Lærebog og · læste igjen. Alt staaer endnu i dette Øieblik
Brev 119 om Du sagde Farvel; men saa · læste jeg den igjen uden Betænkninger ved
G, s. 32 n var færdig med denne Tale, · læste jeg den op for ham, og siden den Tid har
EE2, s. 265 øe de. Med sand Rørelse · læste jeg derfor for nogen Tid siden et Avertissement
NB25:42.1 / Anm Ikke uden dyb Rørelse · læste jeg det igjen det Citat af Platos Stat,
CC:13 tes efter at høre fra ham, · læste jeg det op: / » Kjære Søster!
F, s. 482 Idet jeg slog Bogen op, · læste jeg disse Ord: man maa tvivle om Alt. Af
SLV, s. 207 r det Afgjørende. / Igaar · læste jeg en Prædiken høit for hende. Hvilken
DD:208.j saa lagt Mærke til. Saaledes · læste jeg forleden en Roman, der begyndte med
NB11:186 riskende træder til. / Igaar · læste jeg følgende Retssag i en af vore Aviser.
G, s. 63 angne. Dagen før min Afreise · læste jeg i Adresseavisen: » at 16 Alen
SLV, s. 277 leed forfærdeligt. / Idag · læste jeg i Avisen om » en Pige af anseeligere
Brev 313 ødighed og Ydmyghed, da · læste jeg i Deres Taler og fandt Trøst. I
SLV, s. 327 abte Stolthed mig forbi, som · læste jeg i en Andens Mine, at han dømte saaledes.
NB23:189 dem. / Personligt. / Idag · læste jeg mit sædvanlige Pensum i det gl.
NB30:51 later. For ikke længe siden · læste jeg om En der var blevet Erkebiskop etsteds
FF:80 Haabet som Fortvivlelsen«, · læste jeg som Citat af en gammel Opbyggelsesbog.
NB24:74 næste efter d. 18. Mai, · læste jeg som sædv. min Prædiken af Mynster,
TS, s. 58 det da være det Samme, jeg · læste jo ikke den Gang Brevet. Ja, var En kommet
TS, s. 61 Fortolkning – men ingen · læste Kongebudet saaledes, at han gjorde derefter.
NB12:60 og det var disse to der · læste Listerne op, ligesom hos Holberg, uden
NB10:141 for ham! Sandeligen, det er som · læste man en gl. Geschichte, hvor man tillige
JJ:402 gyndte med at fortælle: en Dag · læste man i Speideren under Overskriften et Spørgsmaal
JJ:423 g næsten latterlig. I gl. Dage · læste man store Bøger, og forsaavidt man læste
Papir 577 en var af en Nordmand) der · læste man, at man skulde have ventet, at jeg
AE, s. 171 ndog har lidt Genialitet. Jeg · læste Meget, tilbragte det Øvrige af Dagen
JJ:378 yggelige Skrifter, og hørte og · læste men Alt, hvad der taltes om angik vel Dig,
NB4:118.a ane paa en Hverdag slog jeg op · læste min Prædiken i Mynster, den jeg ellers
NB8:110 ret for gal. / At ikke et Msk. · læste mine Bøger, at det saaledes udtryktes,
DBD, s. 133 baade fordi han omhyggeligere · læste mine Skrifter, og fordi jeg privat talte
JJ:145 paa hende, at jeg eengang om Ugen · læste Mynsters Prædikener op for hende. Det
AE, s. 216 e Besøg, da jeg paa Tavlen · læste Navnet og Navnene paa de mange Afdøde.
CC:15 og saaledes, at han selv bestandig · læste noget Andet. Eller Echoet – ja Echo,
LA, s. 106 flot. / Da jeg første Gang · læste Novellen igjennem var jeg af den Formening,
NB4:144 som er uhørt: det eneste · Læste og det af alle Læste i Landet var misundelig,
SFV, s. 96 lairere Skrifter, om muligt, · læste og forstaaede af Alle, er Noget, som kun
OTA, s. 166 nne Begeistring, naar han · læste og hørte om de store Mænd, der strede
NB25:34 egyndte han at læse. Han · læste og læste, han læste høit, han
AE, s. 224 166 Folio-Bind, og Læseren · læste og læste, ligesom man seer og seer paa
LF, s. 14 n Fugl, den Fugl, jeg som Barn · læste om i Billedbogen; o, gid jeg var en Blomst
BB:37 iver affødet, Alt, hvad de · læste om i Classikerne, afspeiledes; da de nu
BB:37 ikerne, afspeiledes; da de nu · læste om Ostracisme, indførte de strax den
SFV, s. 59 ldrig hverken hørte eller · læste omtalte. Men brudt med Christendommen eller
JJ:378 er Søndag gik i Kirke, og ofte · læste opbyggelige Skrifter, og hørte og læste
EE1, s. 325 g stod paa Gadehjørnet og · læste Placaten, medens jeg bestandigt holdt Øie
Brev 271 at være sammen; de, der · læste Rigsdags-Tidenden længst kjede af at
4T44, s. 319 læst det, medens han ikke · læste sig Trøst til af Skriften, men Angest
SLV, s. 452 det, dersom han talte om det · Læste til Andre, saa ville maaskee Nogle af mine
Not15:4 paa hende. Han døde. Jeg · læste til Examen. I al den Tid lod jeg hendes
Brev 292 og jeg vil ikke gjerne have dem · læste uden for Ordenen. / Nu fra min i alle Maader,
NB10:141 l. Geschichte, hvor man tillige · læste, at den Mand blev slaaet ihjel. /
AaS, s. 43 r. Da jeg for nogen Tid siden · læste, at en ung Lærd havde indsendt til Videnskabernes
F, s. 494 nærmere, opbyggedes ved det · Læste, glemte det ikke ganske i Ugens Løb,
NB25:34 at læse. Han læste og · læste, han læste høit, han tegnede det Hele
AE, s. 224 nd, og Læseren læste og · læste, ligesom man seer og seer paa Naturen, men
NB26:36 saa vil mine Skrifter blive · læste, maaskee meget læste, men om jeg paa
NB26:36 ive læste, maaskee meget · læste, men om jeg paa hver evige Pagina skrev
EE1, s. 242 ham har hun gjennemgaaet det · Læste, paa ham har hun overført Alt, da han
G, s. 52 jeg derfor Intet hørte eller · læste, sluttede jeg, at han vel maatte være
IC, s. 251 , vil paa sig gjøre af det · Læste. / / Men Dig, Herre Jesus Christus, ville
NB11:46 e snildt beregnet, som de mindst · læste. / Og nu mine Samtaler! / Blot i dette kan
NB18:77 e skulde gjøre efter det · Læste. / Var jeg blevet opdraget af Mynster, da
NB10:6 sig selv. De ville da blive meget · læste. Overhovedet vil jeg nu og bør jeg mere
EE1, s. 22 den, der ikke haver glemt det · Læste.« Jeg som Udgiver vil kun tilføie det
ER, s. 202 t, at det var Noget, som Ingen · læste: har jeg brugt en politisk, udbredt Journal.
NB18:44.a al, de andre Blade aftoge, den · læstes af Høie og Lave, og med en uhyre Nysgjerrighed,
SFV, s. 49 mit Foregaaende, hvis det nu · læstes, vilde blive langt, langt bedre forstaaet,
NB2:173 re Mænder: det er Crimen · læsæ Almeen-Aanden. Saasnart en Mand falder
Brev 141 e en rig ( Latineren siger · læta ɔ: en glad) Overflødighed der, hvor
CC:4 icem et adversus omnes. semper · lætamini assidue preces fundite, in omni re gratias
CC:2 Ceterum fratres mihi dilecti, · lætamini in domino. idem ad vos scribere mihi non
CC:1 eltem) de statu dejiciar; ideo · lætatum est cor meum et exsultavit lingua mea;
CC:4 e fide vestra et amore, et vos · læte nos semper recordari, desiderantes nos
KK:7.a ob incredulitatem Judæorum. 3) · lætiorem spem addit, jubet sperare fore, ut aliquando
CC:4 . Quæ enim nostra spes, aut · lætitia aut corona gloriationis an non etiam vos
CC:1 mihi viam vitæ, implebis me · lætitia coram facie tua.« Viri fratres
CC:2 es mihi dilecti et desiderati, · lætitia et corona mea, ita consistite in domino
CC:1 ane fracta fructi sunt cibo in · lætitia et simplicitate cordis, orantes Deum atque
CC:10 prout rationem reddituri, ut · lætitia hoc faciant, non gementes, hoc enim vobis
CC:11 ester in luctum commutetur et · lætitia Humiles estote coram deo et eriget vos.
CC:7 idere, recordatus lacrymas tuas, ut · lætitia implear, memoria repetens fidei tuæ
CC:2 is super vos omnes – cum · lætitia imprecans – ob participationem vestram
JJ:442.1 i transitio, som han udsiger om · lætitia og tristitia, at det er transitio in perfectionem
CC:4 erbum in magna afflictione cum · lætitia sp. sancti, ut facti sitis vos typus omnibus,
Not13:39 han definerer selv · lætitia ved transitio in perfectionem, og urgerer
CC:3 m, in spiritu vobiscum sum cum · lætitia videns vestrum ordinem et firmitatem fidei
CC:2 pite igitur eum in domino omni · lætitia, et tales in honore habete, proptereaquod
CC:10 Χ., qui pro proposita ei · lætitia, sustinuit crucem, despiciens ignominiam,
JJ:442 af han deducerer Alt ( cupiditas, · lætitia, tristitia). – Subsidialiter kunde
CC:3 nem patientiam et misericordiam cum · lætitia. gratias agentes patri, qui nos aptos constituit
CC:9 st. J. Magnam enim habemus · lætitiam et consolationem amore tuo, quod viscera
CC:2 surum in progressum vestrum et · lætitiam fidei, ut gloriatio vestra superabundet
CC:11 unt in dispersione, salutem. Omnem · lætitiam habete, fratres mei, ubi in tentationes
Not5:7 quam neque beatitatem pacis neque · lætitiam victoriæ reportat, semper anxie, den
CC:10 deus, deus tuus unguento oleo · lætitiæ præ illis, qui sunt fiunt tecum participes«
CC:10 d præsens non videtur esse · lætitiæ sed tristitiæ, postea vero fructum pacificum
CC:3 us factus sum diaconus. / Nunc · lætor in afflictionibus super vos et superimpleo
CC:4 jam veniret T. ad nos a vobis · lætum nuntium afferens de fide vestra et amore,
Brev 30 os det er ikke for Den storre · Læve maade Di kan faae hos os men af Christen
NB5:18 ræde og hyle); men i det andet · Løb – ja egl. er der kun i Forhold til
NB27:21 r truffet hende i Sommerens · Løb ( thi det har været sjeldnere, maaskee
BB:2 e Sanger, Gaubert von Puicibot · løb af den Grund fra Klostret, saa tiltrækkende
Papir 591 r et Msk, der i det sidste · Løb af dette Liv, naar Gud forvandler sig som
NB16:62 handle om mig. / I det første · Løb af et Mskes Liv gjælder det: den største
DSS, s. 116 ntligen det i Aarhundredernes · Løb afstedkomne Falsum, hvorved Christendommen
EE:146 dholdsrigt Liv, men Tidernes · Løb afstumper det mere og mere og determinerer
BI, s. 238 Pæderasti, der i Tidernes · Løb aldrig fik Lov at uddøe, fordi der gjerne
NB30:48 and, hvad i Aarhundredernes · Løb alt i Forhold til den stigende polerte
NB27:84 i en Journal, at det sidste · Løb altid er kjendeligt paa at alle Collisioner
NB5:39 le Time« en Gang i Aarets · Løb at have gjort Sit, og at udrette Noget.
NB24:74 e det været, i Sommerens · Løb at holde nogle saadanne Prædikener naturligviis
EE1, s. 358 kal faae, i Fortællingens · Løb at narre dem, det er min Lyst; at bruge
KG, s. 348 gge Mærke! Og nu i Aarenes · Løb at skulle erindre en Afdød – ak,
SFV, s. 54 lig, Dag efter Dag i Aarenes · Løb behøvet Guds Bistand; thi han har været
BI, note 111). / At Socrates i Samtalens · Løb berører en og anden positivere Tanke,
EE1, s. 296 get med den at gjøre. Han · løb bestandig hen over den, men selv, naar
G, s. 40 røsterinde, Du der i Aarenes · Løb bevarede Din uskyldige Reenhed; som ikke
NB29:58 t. Der vil gjennem Tidernes · Løb blandt disse Millioner have levet en Enkelt,
NB14:12 e andre. / Men alt i Tidens · Løb blev det mig klart ( her er især Journalen
NB20:148 olde den. / Saa i Tidernes · Løb blev Efterfølgelsen igjen misforstaaet
KG, s. 350 at det var ham, der i Tidens · Løb blev kold – thi han er ikke bleven
EE1, s. 186 jo mindre saae han; i Tidens · Løb blev Skriften blegere og utydeligere, tilsidst
EE1, s. 402 ererens Indflydelse i Tidens · Løb bleven Politibetjent eller Fyrbøder,
NB35:17 gten er i Generationernes · Løb blevet ubetydeligere. Dette hænger sammen
Papir 586 g her skriver vil i Tidens · Løb blive erklæret for den høieste Viisdom.
EE2, s. 317 e haaber jeg skulle i Tidens · Løb blive mig lettere og naturligere, uforandrede
Oi9, s. 385 hans hele Negotie; i Aarenes · Løb bliver han saa hærdet mod dette Raab,
G, s. 50 delser, og som tillige i Tidens · Løb bliver stærkere og stærkere ligesom
NB20:116 t Virkningen blev, at Alle · løb bort fra ham. / Her er igjen den Reduplication,
Not15:14.b.a storien om Frue Munter, der · løb bort med Pollon, at hun selv gik ind til
NB25:86 . / Som Morten Fredriksen da han · løb bort, lod ligge en Straa-Mand i Sengen:
AE, s. 26 Anskrig, at Brudgommen kom. Nu · løb de hen hos Kræmmeren og kjøbte ny
EE:115 ns Ryg den ventede Modstand, · løb de Panderne mod hinanden, men han der sad
SD, s. 235 der den Vogn, hvori han sad, · løb den elektromagnetiske Telegraph med hans
JC, s. 33 rt brugte den Ene i Samtalens · Løb den ene Sætning, den Anden svarede ham
NB31:61 ge til Jødedom, at i Tidernes · Løb den enkelte Slægt istedetfor at begynde
NB:7 rtage alle Pseudonymerne netop · løb den Risico at blive en Slags Auctoritet,
SD, s. 229 e tages forfængeligt, som · løb det dog ud paa Eet: Gud og Menneske –
NB32:106 kke. Deels kommer i Tidens · Løb det Hele til at betyde noget Andet for
NB28:59 – og i Aarhundreders · Løb det mere og mere og aldeles glemte: det
CT, s. 21 ak næsten lyder det, som · løb det spøgende ud paa, at de vare med
TS, s. 107 Holdt for at puste: saaledes · løb disse, de løb halvfjerdsindstyve Aar
PS, s. 296 are: » vær saa god, · løb Du kun, men Du skulde dog see efter, om
JJ:487 omkring i Livet, og Gadedrengene · løb efter ham, og Tjenestepigen rendte ud paa
Not3:14 n Mand, da sprang han op og · løb efter ham. Bärensohn flygter og kommer
LA, s. 71 hie svare altid til hinanden) · løb en Deel Mennesker sammen om ham, dersom
JJ:504 ige: medens Grundtvig talede · løb en fransk Flaade i Søen og erobrede
IC, s. 50 ja, hvad Under saa, at der · løb en Mængde til! Men De, der løbe paa
EE1, s. 389 ldre Skrift, der i Tidens · Løb er bleven fortrængt af ubetydelige Taabeligheder.
Oi10, note hvad der i Aarhundredernes · Løb er blevet det al sand Christendom fortærende
NB34:13 std. i Aarhundredernes · Løb er blevet til! I den gamle Bearbeidelse
NB22:90 n Forestilling, at i Tidens · Løb er dog Benaadning mulig. Men i Evigheden
Oi5, s. 251 n Forandring, der i Tidernes · Løb er foregaaet med Christendommen, at den
NB31:118 er med Stigen i Aarhundredernes · Løb er fulgt, er den: man har nedsat Maalestokken
Oi9, s. 385 d Christi Discipel; i Aarenes · Løb er han bleven saa vant til at høre det,
NB31:2 kaldte Stræben i Aarenes · Løb er hverken mere eller mindre end en jævn
NB32:25 paa, hvorved det i Tidernes · Løb er naaet, at Det man nu kalder Χstd.
IC, s. 207 e er det Skin, som i Tidernes · Løb er opkommet, at vi saadan Alle ere Christne.
NB35:17 agen er denne. I Generationernes · Løb er Slægten mere og mere degenereret,
EE1, s. 404 en Mand. Hvor der i Aarenes · Løb er tilveiebragt Indifferens i dette Forhold,
NB31:108 : et Løb. / / Første · Løb er: i Tillid til Gud, elskende Gud at vove
NB27:84 f Sympathie. I de tidligere · Løb ere Collisionerne i Retning af Fare for
NB35:19 nstrengelser der i Tidernes · Løb ere gjorte for, under Navn af Rettroenhed
EE2, s. 190 har befrygtet skulde i Tidens · Løb faae et andet Udseende for mig, naar jeg
EE1, s. 196 gjemme paa en Sorg, i Tidens · Løb faae et enkelt Ord eller en enkelt Tanke,
EE1, s. 374 nbringe i Breve, uden at man · løb Fare for, at hun ikke forstod den. Sværmeri
2T44, s. 197 skjøndt han begyndte, dog · løb feil af Maalet; og ikke blot Den tabte
Papir 585 re ved den. / I Aarhundredernes · Løb fik han saa, stadigt tiltagende, at see,
NB24:52 havde forestillet Dig, i Aarenes · Løb finder ham forandret? / Lad os kun tale
SD, s. 171 idt at glemme det; i Aarenes · Løb finder han det saa næsten latterligt,
CT, s. 218 kker. Han har altsaa i Tidens · Løb forandret sig. Og det forstaaer sig, et
G, s. 40 he, der boede i den Bæk, som · løb forbi min Faders Gaard, og altid tog hjælpsom
KKS, s. 107 Potensationens vil i Aarenes · Løb forholde sig intensivere og intensivere
BA, s. 353 ristede Adam og Eva, i Tidens · Løb fristede Skribenterne – til at være
IC, s. 245 emstode der nemlig i Tidernes · Løb Fritænkere og Aander af den Art, som
FB, s. 124 ificerer i Tankens og Mundens · Løb ganske trygt Isaak og det Bedste, og den
FB, s. 154 mt Tidsmoment, men i Tidernes · Løb gjør han, hvad der ikke er Mindre, han
TS, s. 107 te: saaledes løb disse, de · løb halvfjerdsindstyve Aar i eet Træk uden
Brev 277 takkel! For ikke at blive skudt · løb han nu lige hen, og – lod sig skyde.
BA, s. 424 a det Dæmoniske i Tidernes · Løb har betydet mangehaande Ting og tilsidst
NB5:18 ige og det Verdslige. I første · Løb har det Verdslige Seiren som det synes
NB31:102 der os forene os. Og i Tidernes · Løb har dette mere og mere taget Overhaand,
GU, s. 334 pligtet Dig ..... men i Tidens · Løb har Du forandret Dig, tænker nu sjeldnere
BI, s. 284 ige Betydninger, det i Tidens · Løb har faaet, dog alle passe ind herunder.
SFV, s. 16 orfatter, der saadan i Tidens · Løb har forandret sig og saadan er blevet religieus
HJV, s. 180 t Slægten gjennem Tidernes · Løb har tilladt sig at formilde og formilde
JJ:107 in Stolthed, det er min Synd. Jeg · løb hende paa Grund. Det havde hun fortjent,
FF:191 a da, naar han havde fuldendt sit · Løb her paa Jorden, og kun i Tankens Lynglimt
KG, s. 349 res i denne Tid. Men i Tidens · Løb holder han ikke paa den Levende, og Forholdet
LA, s. 45 en indre Tilfredshed » · løb hun blot efter tomme Forlystelser, satte
BOA, s. 107 st besynderligt, dog i Tidens · Løb hævdede sig som bestaaende Sandhed.
BI, s. 212 svarede den gjennem Tidernes · Løb hævdede Vane. Men medens Lovene bestemte
SD, s. 211 ilosophice, poetice o. s. v. · løb i Eet. See, derfor var Socrates den Uvidende,
Brev 184 a den dog vel under Aarets · Løb i en stille Tanke oftere har ønsket
JC, s. 20 e han stundom et lille Dyr der · løb imellem Stenglerne. Disse Straae bleve
BB:37.5 rlige i Verden saa grant, at det · løb ind i Modersliv igjen. – Er det at
EE1, s. 328 nge om ad store Kongensgade, · løb jeg dem i største Hast forbi uden at
Papir 451 ikke modtage Sligt, ellers · løb jeg jo ogsaa let Fare for, at det der næste
OTA, s. 339 ngen Tid at løbe paa, som · løb jeg paa det Uvisse; jeg behøver ingen
NB:57 blive Præst, paatog jeg mig det · løb jeg vistnok Fare for, at støde an som
Papir 340:15 rbudne Vei han gik, han · løb jo Fare for selv at blive en Gjenstand
NB6:88 nd med Intet, og først i andet · Løb kommer Gud. Naar jeg ingen Umidd. har,
IC, s. 193 rover, maaskee ogsaa i Talens · Løb lade nogle Taarer løbe med: og dog maaskee
Oi10, s. 405 r der dog i Aarhundredernes · Løb levet i Christenhed nogle ganske enkelte
BA, s. 338 erede Uskyldighed i Passiarens · Løb lidt efter lidt til Syndighed – og
KKS, s. 107 ns Metamorphose vil i Aarenes · Løb ligeligt udbrede sig over det væsenlige
JJ:354 aaledes, at hun for Travlhed · løb ligesom en Hund foran og saa et Skridt
OTA, s. 126 kommer videre; at det har sit · Løb ligesom Floden, der dog aldrig fylder Havet.
NB27:17 Ven, saaledes Pascal, da Hestene · løb løbsk. o: s: v: / Dette Tryk er som
Papir 587 d. der findes i Aarhundredernes · Løb maa findes i Secterne o: D:, uden at derfor
NB23:181 g, at han ikke tog feil og · løb med halv Vind. / See derfor, just for Samvittighedens
SD, s. 143 u, uden Navn, som Navnløs · løb med i den talløse Mængde; hvad enten
NB27:9 om En, der har stjaalet, han · løb med Tyvekosterne ( Naaden) og skjulte sig
Oi9, s. 380 ere anstrenget: er i Tidernes · Løb Menneske-Slægten bleven af andre Tanker
NB36:7 ad ved den i Aarhundredernes · Løb mere og mere befærdede og som den eneste
IC, s. 211 blev naturligviis i Tidernes · Løb mere og mere indlysende. Den ligefremme
Oi2, s. 154 at Christendommen i Tidernes · Løb mindre og mindre blev betjent i Charakteer
4T44, s. 329 d sin Forfærdelse, da han · løb mod det Fuldkomne; vel sandt, han sad ikke
EE1, s. 168 Det Eensformige har i Tidens · Løb noget Bedøvende ved sig. Som Tagdryppenes
KK:11 Dettes Indhold er i Tidernes · Løb nærmere blevet udviklet og bestemt i
Brev 271 , vil han snarere i Tidens · Løb næsten blive lidt indesluttet i denne
EE1, s. 216 ilfældig anbragt i Talens · Løb næsten kan faae Blodet til at isne,
BOA, s. 268 er vist, at Archimedes igaar · løb nøgen igjennem Gaderne – ergo
OTA, s. 330 den. / Ak, det er i Tidernes · Løb ofte gjentaget, og Gjentagelsen vedbliver,
Not11:20 jæftige; men den positiv Ph: · løb ofte vild, da træder Kritiken til, som
SFV, s. 16 saa forandrede sig i Aarenes · Løb og blev religieus Forfatter? Jeg vil nu
NB16:11 nd. / Men da saa i Tidernes · Løb og i Vrøvlets stadige Fremgang det at
NB9:42 engang paa Volden ( hvor jeg · løb og lod Tryde i Stikken) at hun havde læst
TTL, s. 455 gangen til det Evige i Talens · Løb og med eet Aandedrag: de have Alle maattet
SLV, s. 233 sprang jeg ud af Boutiquen, · løb om af Suhms-Gaden og kom fra Tornebuskegaden
Brev 314 r voldte, at Bægeret nu · løb over for mig. Gid De vilde prædike oftere,
TTL, s. 400 m istedenfor Dumdristighedens · Løb paa det Uvisse vandt Fodgængerens Tryghed
3T44, s. 259 ikke strækker til, kun et · Løb paa det Uvisse, der fortabes i Vildsporet,
3T43, s. 90 men ogsaa som Den, der ikke · løb paa det Uvisse, der ikke glemmer, at høiere
2T44, s. 191 s Vished, men ogsaa Den, der · løb paa det Uvisse, fordi han begyndte med
AE, s. 361 ens Tid og som Begeistringens · Løb paa det Uvisse: saa kom Mediationen. At
SLV, s. 219 athi. Hver Gang der i Aarets · Løb prædikes om de 10 Spedalske, forsikkrer
NB35:43 den gjennem Aarhundredernes · Løb præsteret Millioner x Millioner af Χstne
SLV, s. 428 Forbausende, at han i Talens · Løb river Skyerne til Side forat vise Himlen
SLV, s. 212 Hoved som til mit, hvis det · løb roligt i den Uerfarnes og ikke som i den
NB31:108 aa En har fuldkommet dette · Løb saa det finder Naade og Velbehag for Gud,
NB17:71.e / Og da han senere i Samtalens · Løb sagde, at jeg gjorde ham Uret, svarede
NB26:82 / Men hvad skeer, i Tidens · Løb sagtnes saa Χstds Fart, og saa kommer
Brev 271 i hvilket han saa at sige, · løb sig fast: o, og Intet er farligere. /
SLV, s. 243 ik men som naar man i Talens · Løb siger: jeg er færdig at døe af Hede
NB29:112 den paa Søndag. Og i Aarets · Løb skaffer han sin Kone en ny Pode; og da
NB14:29 des Liv, at naar det sidste · Løb skal gjøres, det sidste Trin naaes,
EE2, s. 190 eg har befrygtet jeg i Tidens · Løb skulde give en anden Fortolkning, da har
EE2, s. 19 rt Ægteskab ikke i Aarenes · Løb skulde have opnaaet ligesaa megen Fasthed
DD:161.a ans Opdagelses Vigtighed at han · løb splitternøgen gjenem Syracus Gader –
BI, s. 326 iver endnu Archimedes, at han · løb splitternøgen gjennem Syracus' Gader,
EE2, s. 44 smukt, naar han nu i Aarenes · Løb stundom ret levende mindes den, og skjøndt
KG, s. 92 almindelig Aandsfraværelse · løb surr for alle de Spillende, saa de meente,
NB30:129 til Χstd. / Men i Tidernes · Løb svandt den ubetingede Respekt for Gud.
NB5:88 n for min Seier; i første · Løb taber jeg altid, men jeg seirer tilsidst.
LP, s. 45 at Andersen i Fortællingens · Løb taber sin poetiske Ligevægt, og derved
G, s. 46 evognen var i synlig Fare, Folk · løb til, ved et rask Sving fik Ammen den styret
BI blev saa angst for Verden, at det · løb tilbage i Modersliv igjen. / Indledende
SLV, s. 195 Juliane havde, idet hun · løb ud af Døren, slaaet Entrée-Døren
OTA, s. 352 efter ham, og Kjøbmanden · løb ud af sin Bod, og selv den Hastende med
SLV, s. 338 besteeg den smale Tunge, som · løb ud og dannede en Bugt med Sivet, hvor min
Brev 269 derfor dette Brev som et lille · Løb ud til Dem, en Afskeds-Visit derude paa
NB29:64 , som man nu seer i Aarenes · Løb udfolde sig rigere og rigere. / Msk-Slægten.
Papir 382 endes paa, at der i Aarets · Løb udkomme mange opbyggelige Skrifter; men
BB:2 samtidige Skribenter. Men i Tidens · Løb udviklede sig Riddervæsenet, dette maatte
BN, s. 114 andrede Christelige i Tidernes · Løb undergaaer, de ere af det Onde eller for
BN, s. 113 ede Christelige dog i Tidernes · Løb underlagt Modificationer i Forhold til
NB25:23 Statscoupet imellem 2 og 4 · løb urolig om, og spurgte Adjutanterne og Vagt-Posterne,
NB6:74 sthetisk Forfatter, der i Aarenes · Løb var bleven ældre, og paa Grund deraf
BI, s. 230 e Borgere, hvis Liv i Aarenes · Løb var formet af Statslivet, saa havde han
LP, s. 45 r det, midt i Fortællingens · Løb ved en eneste oblique Yttring ligesom at
AE, s. 19 stakkels Bedragne! I Samtalens · Løb vedgaaer hiin for Bogen velvilligt interesserede
FB, s. 124 raham. Man taler da, i Talens · Løb vexle de tvende Udtryk: Isaak og det Bedste,
NB26:8 kke komme til. Men i Aarenes · Løb vil saa denne Lyrik een Gang om Ugen have
Oi3, s. 190 gelig, betrygget og i Aarenes · Løb voxende Løn for sit Arbeide, til huslig
NB34:14 : paa den ene Side et i Tidernes · Løb voxende Numerus, som ogsaa vilde være
Brev 68 formeget skrev, for hurtigt · løb, / Da er ei Skylden min, – nei, i
NB30:15 o: s: v: / Men i Aarhundredernes · Løb, alt efterhaanden som Msk-Slægten mere
NB31:139 kete det i Aarhundredernes · Løb, at der foregik den Forandring med Χstd,
NB18:85 Χstd. ind men, Alt i Talens · Løb, at praktisere Χstd. ud. / At der derfor
DJ, s. 69 Bøielighed i Coloraturer og · Løb, da det som Mulighed er den gjensidige Commensurabilitet,
NB12:118 er hvor vi slap i det første · Løb, da jeg jo bad om hendes Tilgivelse, to
BI, s. 262 et behersket Moment i Talens · Løb, deels totalt og i sin hele Uendelighed,
EE1, s. 166 ormens Musik, dens kjække · Løb, dens dristige Udfordren, og Havets trodsige
NB5:18 det Christelige Tale om det andet · Løb, det Verdslige er for tomt og forfængeligt
NB36:26 vor vil det lyse i Tidernes · Løb, dette uforlignelige Epigram over det Bestaaende:
NB31:108 lværelse skal kaldes et · Løb, et Løb, hvorved man ikke blot ikke kommer
IC, s. 182 han havde nu fuldkommet sit · Løb, hans Gjerning var fuldbragt, Lydighedens,
NB33:61 edte have levet gjennem Tidernes · Løb, have vel hver afgivet sin Dom om »
NB18:44 t at gjøre Noget. I Samtalens · Løb, hvor det var, som spurgtes der mig om de
EE1, s. 124 trøm frem i det bekjendte · Løb, hvormed Arien ender. Man seer nu her, hvad
NB31:108 skal kaldes et Løb, et · Løb, hvorved man ikke blot ikke kommer af Stedet,
NB9:41 aanden og vi skiltes ad. I Talens · Løb, i Begyndelsen, sagde han ogsaa Noget til
NB30:16 les, faae Historie i Tidens · Løb, istedetfor at det er hver Generations Examen,
NB31:146 hed blev i Aarhundredernes · Løb, især i Protestantismen især i Danmark,
NB10:78 ldte af ham. Men i Tidernes · Løb, maa der ( anderledes kan jeg ikke forstaae
F, s. 494 glemte det ikke ganske i Ugens · Løb, medens han derimod ogsaa efter at have
NB23:5 tter disse Smaa-Opgaver i Dagens · Løb, men ikke har de glimrende Situationer og
Oi6, s. 267 som jeg udvikledes i Aarenes · Løb, mere og mere opmærksom paa Christendommen,
NB27:38 e kom til at gjøre det sidste · Løb, Noget han just i sit Livs Slutning bebreidede
SLV, s. 267 rpaa klinkede de i Samtalens · Løb, og Capitainen sagde, » ja det var
AE, s. 417 og først der i det sidste · Løb, og tiltager ganske rigtigt i Grad med Religieusiteten,
CT, s. 287 xlen, ældes ikke i Aarenes · Løb, som var Du, liig et Menneske, mere naadig
F, s. 487 ller Stjernerne, beregner deres · Løb, speider efter hine fjerne Kloders himmelske
NB31:108 et at være Christen: et · Løb. / / Første Løb er: i Tillid til Gud,
NB30:16 r om en Forandring i Tidens · Løb. / Nei Χstdom er en bestemt, i det
NB22:90 igheden er der intet Tidens · Løb. Blot to Venner ell. to Elskende skilles
SLV, s. 300 lige Ord anbragt i Samtalens · Løb. Der er stor Forskjel paa, naar et Orlogsskib
BOA, s. 206 ldige Forandring i Aarenes · Løb. Men hovedsagligen maa dog de 4 Bøger
NB17:7 t, idetmindste som første · Løb. Og hvor tydelig var ikke just derved Ueensartetheden
CT, s. 218 ske forandrer sig jo i Tidens · Løb. See, naar et Menneske bliver ældre,
NB31:108 ud, saa begynder det andet · Løb: forladt af Msk, ogsaa at være forladt
Papir 254 raget til at regulere dens · Løb; at paa den anden Side den centrifugale