S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
Not10:9 um. Her er Modsigelse mell. · Naadens Almdl. og Erfaring, at ikke Alle blive
Not10:9 Modsigelsen hæves, · Naadens Almdl. og Naadens Ubetingethed maa beholdes
Papir 591 tte Punkt af Livslede, ved · Naadens Bistand kunne fastholde at det er af Kjerlighed
NB15:114 stus vil sende, er nu egl. · Naadens Dispensator, Naaden, som Χstus erhvervede.
NB27:44 ieblik han saa at sige lukkede · Naadens Dør og nu gik ud fuld af hellig Forsæt
NB27:44 me Secund hen igjen og banke paa · Naadens Dør. Han maa sige: uendelige Naade,
KG, s. 377 Uendelighedens Forøgelse; · Naadens eller Dommens Ord, som Du udsiger om en
NB20:24 rbilledets Lidelse og Død var · Naadens Erhvervelse. Jeg skal ogsaa afdøe –
NB20:148 terfølgelse: saa er det · Naadens Forfængeliggjørelse. Nei, men naar
NB14:65 Alvor, nu da jeg har givet · Naadens Forskud. I Jødedommen sad Gud ligesom
YTS, s. 279 mer, at Christus er Naaden og · Naadens Giver. Hvad er det nemlig for en Prøve,
DS, s. 236 iin stille Fromhed, der under · Naadens Mildhed oftere tænker paa Gud, venter
Not9:1 der Udførelsen. Synden og · Naadens Modsætning maatte først drives op
NB27:44 lligdom, hvor han hørte dette · Naadens Ord, lukker Døren efter sig –
NB18:28 røvet ell. franarret Gud · Naadens Regale, og give saa Naaden falsk ud. /
CT, s. 287 Du er nemlig Den, som giver · Naadens Tid » endnu idag«, men Mennesket
CT, s. 287 nesket er Den, som skal gribe · Naadens Tid » endnu idag«. Saaledes
2T43, s. 17 ig for, at det blev lagt til · Naadens Tid og forfærdes ikke ved, at det skal
NB14:46 id. / Og dette er Naaden – · Naadens Tid, hedder Timeligheden jo derfor. /
NB26:68 et Onde, og da denne Tid er · Naadens Tid, hvad de Ugudelige paa Grund af idel
CT, s. 287 rspilde Din Barmhjertighed og · Naadens Tid, hvis et Menneske saaledes uforandret
EE:138 de. / Saalænge vi leve i denne · Naadens Tid, om end vor Tilstand er nok saa ulykkelig,
SLV, s. 161 ke Betydning, man kalder den · Naadens Tid, Omvendelsens Spatium, Afgjørelsens
NB14:46 be, bestandigt givende Tid, · Naadens Tid. / O, men har en msklig Fader ell.
NB14:46 n – og dog gudeligt er den · Naadens Tid. / Troen, som forholder sig til og
NB22:91 Saa døer han, og Døden er · Naadens Til4. Journalen NB22, s. 155. Øverst
Not10:9 sin Umidd. er den til hvem · Naadens ubetingede Decret kommer. Den ubetingede
Not10:9 hæves, Naadens Almdl. og · Naadens Ubetingethed maa beholdes som begrundede
NB31:117 ikke forandre Vilkaaret, som er · Naadens Vilkaar i Χstd.: først Guds Rige;
Not1:8 e, og opfordres til at nytte · Naadens Vink og Tilskyndelse ved Anvendelsen af
Not9:1 et udv. medieret, hell. ikke · Naadens Værk. Formen herfor er Underet. Den
NB25:67.a ge Ophøiethed. Paa » · Naadens« Afstand er Du i een Forstand Gud uendelig
NB25:67.a pfylde Loven. Men paa » · Naadens« Afstand har Gud engang for alle sat Dig
FV, s. 24 llige ogsaa just er i » · Naadens« Interesse), at Uendelighedens Fordring,
Papir 448:1 en sande Forestilling om · Naadens, han tager egl. Naaden forfængelig. Frelses
EE:2 n, da Du satte Regnbuen som en · Naadeport paa Himlen, at Du ikke mere vil udslette
LA, s. 102 Ordre, den vrede, men dog saa · naaderige Guddom, thi Udviklingen er dog et Fremskridt,
Not1:8 i hvem den gudd: Sandheds og · Naades Fylde er aabenbaret. Denne Stemning udgaar
NB6:79 tenheden, er det Udtryk: ved Guds · Naades Hjælp, det er ikke mig der gjør det,
Not1:8 og Grunden til denne 3.) · Naades Omfang og Virksomhed maatte søges i
Papir 270 sig i Dig; og naar da Guds · Naades Overflødighed overvældede Dig, saa
Papir 340:13 begribeligt! Var da Din · Naades Ubegribelighed som et Menneskes, der var
Papir 340-13.1 det Onde! / Skulde da Din · Naades Ubegribelighed være som et Menneskes
SD, s. 237 men i denne sin forbarmende · Naades uendelige Kjerlighed gjør han dog een
3T44, s. 251 kjønhed eller den givende · Naades Utvivlsomhed ved at bringe sin Fortjeneste
Not1:6 d, og dennes Styrke ved Guds · Naades Virksomhed i Msk. – / 2det Capitel
Papir 15 disse Ord om Gud, som ved den fri · Naades-Foranstaltning, ifølge hvilken han ogsaa kaldte Hedninger
Not1:8 ærdiggjørelse som Msk. · Naadestand, grundet ei i msklige Gjerningers Fortjeneste,
SLV, s. 393 ik han ikke Forfærdelsens · Naadestød, saaledes som dette falder sikkrest, naar
KG, s. 334 kjerligt bibringer ham dette · Naadestød. O, vanskelige Opgave: paa een Gang at støde
NB9:65 ut at indlade sig med Gud og tage · Naadestødet, henvender sig til et andet Msk: hans Religieusitet
NB30:79 Tro paa et Naadevalg, det er et · Naadevalg at Du Enkelte frelses, om Anstrengelse
Not10:9 t Alle ere valgte. Det egl. · Naadevalg beroer paa en Adskillelse mell: Gode og
Not10:9 e at gjøre det betingede · Naadevalg gjeldende som begrundet i Forudvidenhed.
KK:7.b ved at vise, at det netop som et · Naadevalg ikke gav dem Gyldighed til at fordre Noget.
Papir 50 ehandlet Læren om det absolute · Naadevalg paa en saadan Maade. Naar vi nemlig bemærke,
BOA, s. 236 det fortvivlede · Naadevalg sætter i en vis Forstand den rædsomste
BOA, s. 236 re frelst ved det fortvivlede · Naadevalg, der er aldeles dialektisk ligesom Skjebnen,
NB30:79 saa den misforstaaede Tro paa et · Naadevalg, det er et Naadevalg at Du Enkelte frelses,
KK:7.b a de utidige Consequentser af det · Naadevalg, hvorved Jøderne vare blevne til det,
NB30:112 dere«. / Augustins · Naadevalg. / / Den Tanke at et Mskes evige Salighed
Not10:9 Eenheden heraf er det sande · Naadevalg. Den abstrakte Forstand udretter her Intet
NB14:123 et ubetinget Nei, og saa har vi · Naadevalget i fatalistisk Forstand, ell. man maa gjøre
BOA, s. 236 den u-christelige Lære om · Naadevalget i fortvivlet Forstand. At være frelst
NB5:74 m. Saaledes forstaaet er » · Naadevalget« Ydmyghed. / Naar man nemlig siger, at Gud
Not10:9 nde, vælgende, og det er · Naadevalget; men Naadevalgets Sandhed ligger i, at Alle
NB30:112 lighed, hittede paa det om · Naadevalget; thi saa afgjøres jo den evige Salighed
Not10:9 og det er Naadevalget; men · Naadevalgets Sandhed ligger i, at Alle ere valgte. Det
Not10:9 med Skriften. alle Aandens · Naadevirkninger til Omv: vare middelbare og knyttede til
Not1:8 r om overnaturlige og umidd. · Naadevirkninger, ligesom det ogsaa indtil de nyere Tider
Not10:9 s Begreb. Kaldelsen er alle · Naadevirkningers Begyndelse. Den er den msklige Bestemmelse
Not10:9 rvelsen. 1) Det er Aandens · Naadeværk, at den gudl. Kaldelse er, at det identiske
YTS, s. 269 te Suk: Gud vær mig Synder · naadig – og desto sandere, at Du saa knæler
DD:6.d t er: Gud være mig arme Synder · naadig ( det fremtræder netop i sin Modsætning
TS, s. 91 » vil Gud være saa · naadig at behandle mig som et Barn, der næsten
NB18:60 o Bryllupper. Og Gud er saa · naadig at betegne sit Forhold til Mskene ved et
Oi7, s. 307 øe, og at, hvis Gud er saa · naadig at vende sin Kjærlighed til ham, at
NB14:140 ligheder, for i ham at finde en · naadig Dommer – altsaa dog saaledes, at
CT, s. 74 saa Spurven; men at der er en · naadig Gud i Himmelen, det angaaer kun den Christne.
NB22:165 Den en Gud og Fader, der har en · naadig Gud og Fader; mon ikke ogsaa Den, ak der
Papir 1:1 rst at have forkyndt ham en · naadig Hilsen. Dernæst skulde han bevæge
NB18:28 n staaer i det N. T) Gud er · naadig o: s: v:. Nei, det har jeg ikke Lov til.
3T43, s. 68 nedkaldte den, men at Herren · naadig og mild saae med Velbehag til ham i Løndom;
NB28:57 r det ud, som var han meget · naadig og mild, og først naar jeg indlader
CT, s. 287 en Dag end paa en anden, mere · naadig paa den første end paa den sidste; Din
CT, s. 287 ar Du, liig et Menneske, mere · naadig paa een Dag end paa en anden, mere naadig
Papir 448:1 delig naadig, o, saa uendelig · naadig som kun guddommelig Naade er det: mon der
NB16:77 a som muligt, bukke og takke for · naadig Straf – og saa er Publikum naadigt.
DSS, s. 123 det var dog virkelig en meget · naadig Straf at slippe med at forsørge den
NB32:83 edens Afstand. At takke for · naadig Straf, det er da Maximum som Msker kunne
NB5:138 sig i Alt, og dog takke for · naadig Straf. / Den Viisdom bestandigt at gjøre
EE2, s. 181 r sig hans Throne, han smiler · naadig til hende, og dog bliver hun næsten
Brev 311 eie vi bede til ham at han · naadig vil beskytte os og vore Kjære; møder
Brev 69 eg jo forud veed, / Og at Du · naadig vil min Synd bedømme, / Derfor mig Borgen
YTS, s. 263 sagde: Gud vær mig Synder · naadig! / / A. T., de forelæste hellige Ord
YTS, s. 267 Skrig: Gud være mig Synder · naadig! Naar blot Faren og Forfærdelsen er virkelig,
YTS, s. 264 Gud vær mig Synder · naadig« – er det ikke som gik han nu op til
YTS, s. 268 igende Gud være mig Synder · naadig«, det er just at retfærdiggjøre sig,
YTS, s. 263 Gud vær mig Synder · naadig«, ikke som Pharisæeren, der stolt takkede
YTS, s. 267 Gud vær mig Synder · naadig«. Og Skriget, Sukket er saa oprigtigt i Dig
DS, s. 244 l Gud: Gud, vær mig Synder · naadig, at han maa prise sig ubeskrivelig lykkelig
OTA, s. 368 Gud være mig arme Synder · naadig, jeg lider skyldig. / Og dog, den bodfærdige
Papir 448:1 ud nu end er nok saa uendelig · naadig, o, saa uendelig naadig som kun guddommelig
NB18:96 saa forresten antage, at Gud er · naadig, og at Gud vil, at Du skal være glad
NB26:86 Msket, men dog være ham · naadig, ret med Velbehag i Himlen see ham glæde
NB11:162 il at turde troe, at Gud er ham · naadig, skjøndt han dog lider sin Straf. Men
NB24:166 Simple: Gud være mig Synder · naadig. / Det er saa sandt, hvad Luther fremhæver,
NB11:129 n sagde: Gud være mig Synder · naadig. / I ere dog nu nærmere – I gaae
NB8:52 d som: mig – Synder – · naadig. / Men forkeert er det, at han mener, at
NB24:166 er: Gud være mig Synder · naadig. / Men man maa dog ogsaa huske paa, at dette
4T44, s. 295 ormening, let, at Gud er ham · naadig. At dette nu er en Misforstaaelse, som Ingen
YTS, s. 266 sagde: Gud vær mig Synder · naadig. O, m. T., naar et Menneske i Ørkenens
NB20:62 det ikke er Straf, at Gud er mig · naadig. Straffens smertelige Lidelse borttages
NB18:22 , og mener at Gud nok er En · naadig: det er dog heller ikke Χstds Mening;
YTS, s. 268 sagde: Gud vær mig Synder · naadig; han anklagede sig selv, at han var en Synder
YTS, s. 269 i Eet: Gud vær mig Synder · naadig; jo inderligere Du skrifter, desto mere
YTS, s. 263 sukke: Gud vær mig Synder · naadig; men da lade Du ved Din Naade ogsaa os vederfares
KG, s. 372 adveren erholder Dine Synders · naadige Forladelse. Thi vistnok tilsiges der Syndernes
NB10:111 ra Kongen til Tiggeren, fra den · naadige Frue og Frøken til det offentlige Fruentimer,
SLV, s. 69 til og sige: men min Gud min · naadige Frøken den Myrthekrands sidder reent
EE1, s. 355 Blik sagde jeg: vredes ikke, · naadige Frøken, en Lighed mellem Deres Træk
DBD, note Livree, men i Herskabets, den · naadige Greves Klæder imponerer han dog endnu
NB22:159 a Gud blev i Χsto den · naadige Gud, da blev han ogsaa, om jeg saa tør
KG, s. 374 ud til Dommer, saa er Gud den · naadige Gud. Lad mig oplyse dette Forhold ved en
CT, s. 62 Øieblik trænger til den · naadige Guds Tilgivelse. Derfor troer han, at Gud
NB11:160 at Godset tilhørte den · naadige Herre. / Χstenheden har repeteret
NB11:160 eboernes Eiendom, ikke den · naadige Herres. Hvad var saa her at gjøre? Forretningen
NB32:92 sfogeder og Birkedommer vare det · naadige Herskabs forhenværende Kudske eller
EE2, s. 179 i det er visselig ikke fra de · naadige, men fra de vrede Guder, at denne Lykke
HJV, s. 179 Jeg mener som saa: er En den · Naadige, nu vel saa lad mig vove at forlange af
OTA, s. 200 ynte Sandheden, til at kunne · naadigst gjøre Noget for den; derude, hvor Øxen
AA:1.3 nst Helene Kilde fik, at den blev · naadigst seet af Kronprinds Frederik, da han i Egnen
NB2:257 kal komme an paa Msk. om de · naadigst ville anerkjende ell. ikke. Ja hvis disse
SLV, s. 324 d, men en Begunstigelse, der · naadigt er forundt ethvert Menneske, og som gjør
NB4:155 ed, som Gud saa rigeligt og · naadigt har forundt mig. / Skal min Indesluttethed
SLV, s. 70 sk Slave, men opmuntret af et · naadigt Knix vover jeg endog at tilkaste hende
NB16:77 Straf – og saa er Publikum · naadigt. Her mærkes let, at jeg betragter Sagen
3T44, s. 251 ster Livet ved et kummerligt · Naadsens Brød. / Hvor gaaer da Den hen, der vil
CT, s. 164 som vil forhindre Dig fra at · naae » Maalet«, Du har ikke selv
CT, s. 163 nkende, som forhindrer fra at · naae » Maalet«, saa er det jo
CT, s. 163 Maal, er han længst fra at · naae » Maalet«. Mennesket skulde
CT, s. 163 an forhindre et Menneske i at · naae » Maalet«? Dog vel netop
NB14:32 bliver opdragen. / Religieust at · naae » Virkelighed« er: ikke
NB20:148 ed sin Efterfølgelse at · naae Χstus, bortdrager han Opmærksomheden
NB25:68.a risk ud, og smigrer sig med at · naae – at de saaledes blive mindre frastødende.
Oi5, s. 232 edes lykkedes det tilsidst at · naae – at gaae paa Fire igjen, og at Det,
NB29:96 efter Aar for endeligen at · naae – at naae, ja at naae det Tilsigtede:
NB36:26 at gaae – hvis det lod sig · naae – i Fængsel, at blive, om muligt
Papir 465 lser, og derved ligesom at · naae – som havde et Senere tilbagevirkende
NB30:12.a r jo efter hans Mening det, at · naae ( gjennem Mortificationen af Villien til
Papir 463.b f Χstd. / fornemlig / at · naae / At det Videnskabelige er det Allerfarligste
NB30:78 arhed, og hvor man ikke vil · naae Aand. / Der føler man saa – deels
NB25:81 t trænge igjennem til at · naae Aandens seierrige Glæde. Og da vil det
NB25:81 t trænge igjennem til at · naae Aandens seierrige Glæde; men han vil
NB25:93 erfectibiliteten, saa vil vi let · naae aldeles at afskaffe Χstd. Egentligen
Papir 460 Carriere og ad den Vei at · naae Alt: bevares, man beundrer; men Χstd.
F, s. 504 en, han kan naturligviis aldrig · naae Alvor i sig eller i sin Præstation.
Papir 445 ere i den Formening saa at · naae Anerkjendelsen, elskeligt uvidende om,
AE, s. 49 es, og da dette kun lader sig · naae approximando, saa er Individet i den Modsigelse
AE, s. 522 d er i næste Moment kun at · naae approximando. / Historikeren søger at
NB34:38 fra dette Synspunkt kan jeg · naae at belyse min Thesis: Χstd. er slet
Oi8, s. 367 n Retsindighed, om muligt, at · naae at beskjeftige Majestæten; derimod er
NB:108 nde med al denne Arbeiden at · naae at blive efterstræbt af Aristokraternes
BOA, s. 96 ubetydeligste Hoved kan ogsaa · naae at blive Forfatter, idetmindste til et
Papir 586 hristi Efterfølger vil snart · naae at blive hovedkuls kastet ud af denne Verden.
Papir 419 Aar efter Aar, blot for at · naae at falde, men rigtignok ogsaa at falde
Oi7, s. 312 sigter for en billig Priis at · naae at gjælde for noget Overordentligt,
NB25:67.a Side, som kunde Du dog maaske · naae at opfylde Loven. Men paa » Naadens«
NB12:19 rengede Productivitet – at · naae Begyndelsen. Nei, det er for meget; men
SLV, s. 155 aaledes skal hun derfor ikke · naae Beslutningen. Men hurtig som Fuglen naaer
NB:78 Naturforskningens Vei var Noget at · naae betræffende Bestemmelsen: Aand, da skulde
NB24:46 Viid, at hvis det lykkes Dig at · naae blot nogenlunde det Fuldkomnere, saa er
Papir 587 jeg nøies ydmygt med at · naae blot til Dørtærskelen af Himerige.
LA, s. 91 jeg nu over til dialektisk at · naae de concretere Prædikater, i hvilke den
4T44, s. 348 Taarn bliver saa høiest, · naae de ikke begge op i Himlen? Eller naar den
NB2:200 live siddende – længere · naae de ikke. / Det Glædelige i: /
NB28:24 rette mig personligt paa at · naae de jordiske Fordele og Goder, saa godt
NB11:79 pildt: kæmpes her for at · naae den berettigede Abstrakt-Leven. Dertil
CT, s. 65 ige Tale med fra Ringheden at · naae den christelige Høihed, end det her
CT, s. 65 øihed gjennem Ringheden at · naae den christelige Høihed. Men den fornemme
SLV, s. 382 en Comedie, om den end vilde · naae den comiske Virkning gjennem saa mange
BOA, s. 271 det maaskee lykkedes ham at · naae den fornødne Proportionerethed inden
KG, s. 263 som han er fuldkommen, altsaa · naae den Fuldkommenhed, som er Gud egen, ligne
AE, s. 418 sjeldent lykkes et Individ at · naae den igjennem, eller længe at have den
NB9:40 et lykkedes mig som altid at · naae den lette Conversations Tone. Men hvad
NB36:3 , at der kunde være Tale om at · naae den Modenhed, som kan blive opmærksom
JJ:422 et som Oldtiden overhovedet kunde · naae den moderne Opløsnings Abstraktion,
NB15:42 i den Hensigt desto sikkrere at · naae den nye Begyndelse – og just derfor
NB16:46 erede Fart fra 1848, for at · naae den Overskuelse jeg naaede, en Overskuelse
AE, s. 522 o. / Historikeren søger at · naae den størst mulige Vished, og Historikeren
NB21:142 d denne Idelighed haaber han at · naae den Traditionens Magt, som ellers først
NB11:62 elv bliver Opgaven, Du skal · naae den. / Midt i det meest intellectuelle
3T43, s. 98 ræfter kunde regne paa at · naae den. Modgang havde han forstaaet, men Medgang
NB34:9 n saadan. / Dog skal et Msk. · naae denne Modenhed, saa vil der gaae lang Tid
F, s. 490 lange og sørgelige Omvei at · naae derhen til, at han var saaledes som Andre,
EE1, s. 146 sthetisk Forflygtigelse, at · naae dertil, han har taget Trøsten forfængelig,
TS, s. 87 at komme igjennem, blot at vi · naae dertil; og dertil naae vi allermindst ved
SD, s. 192 kal ydmyge sig under, for at · naae det almene Menneskelige? – Dog nok
AE, s. 226 uligt for ikke for tidligt at · naae det at existere religieust, end sige det
AE, s. 452 g sin evige Salighed at kunne · naae Det at more sig i Dyrehaven. Vidunderligt
NB27:78 Dine Bestræbelser for at · naae det Begjerede frugtesløse. / See, det
CT, s. 161 bliver, om det lykkes dem at · naae det eller ikke. Derimod antager Evigheden,
AE, s. 386 ativt gjelder det, at jeg kan · naae det Evige erindrende baglænds, det gjelder,
NB11:94 ande ethiske Individualitet · naae det Høieste – han maa naae det,
SLV, s. 348 et, eller forhindre ham i at · naae det indbildte Store. Men Den, der i religieus
AE, s. 297 lder om ikke at fuske, men at · naae det intellectuelle Forholds Maximum. Men
AE, s. 297 lder om ikke at fuske, men at · naae det intellectuelle Forholds Maximum. Troens
NB25:63 m nu En holdt sig til Gud for at · naae det Jordiske eller holdt sig til Gud i
NB28:34 holde sammen – for at · naae det Jordiske. / Dette vil sige, nu er Farten
NB16:42 dslet ogsaa Penge for at · naae det Maal, der ved Styrelsens Bistand er
CT, s. 160 lider Du Modgang, Du kan ikke · naae det Maal, som Du saa gjerne ønskede
Oi8, s. 355 , til Din egen Fordærvelse · naae det Modsatte, naae hvad Gud for evigt har
NB25:57 , visse Aar o: s: v: for at · naae det og det eller blive det og det o: s:
NB33:15 er sig selv i Retning af at · naae det ophøiede Formaal, hvorefter Slægten
KG, s. 134 eskeligt anstrænget for at · naae det ophøiede Sted at staae paa det ophøiede
Papir 453 ft en saadan Tro. / For at · naae det Punkt, som nu er naaet, er hidtil Alt
SLV, s. 231 Mod og Udholdenhed. Jeg vil · naae det Religieuse med hende, det er en Sikkerhed
SLV, s. 384 forbi, saa gjelder det om at · naae det Religieuse, alt Midlertidigt gavner
NB31:139 sees, om det var muligt at · naae det sande Χstlige, at det dog er et
TTL, s. 456 n kun seer Andre stræbe og · naae det Store, naar saa Utaalmodighedens Lidenskab
NB29:96 naae – at naae, ja at · naae det Tilsigtede: at blive Martyr, men vel
NB14:41 en troede saa fromt paa, at · naae det ved virkelig at give Alt til de Fattige,
NB2:113 ag og saa lige hjem igjen, kunde · naae det) og jeg ønsker dog iaar efter Sædvane
NB:57 Og see, idet jeg fortvivler om at · naae det, bliver jeg Forfatter, og det endda
NB22:7 de det til Styrelsen, om man skal · naae det, da det jo i ethvert Øieblik er
NB33:14 saa aldrig i al Evighed vil · naae det, da dets Stræben er i en anden Retning)
BA, s. 407 dblive at styrte frem, aldrig · naae det, da har man levet, thi hvad er et Menneskeliv
IC, s. 232 øiheden; thi at man for at · naae det, for at bestemme sig i Lighed dermed,
NB29:96 i: at bruge Klogskab til at · naae Det, han naaede. / Tænk Dig derimod
NB31:96 paa Ideen, ved Addition vil man · naae Det, i Forhold til hvilket Addition er
NB8:45 naar det nu er En, som let kunde · naae det, naar han blot vil tage et Par Kammerater
DS, s. 220 nd vil være, han maa kunne · naae det, og naar han vil være det, bliver
NB11:94 Høieste – han maa · naae det, om ikke før saa i Evigheden. /
NB22:7 illadelig Maade at arbeide for at · naae det, overladende det til Styrelsen, om
NB7:114 ltid hjælper mig, til at · naae det, som jeg attraaer men som jeg griber
NB21:67 de – at jeg da bedre kunde · naae det. / At elske Idealet i Sandhed ( saa
NB4:111 l Enhver, christeligt, have) kan · naae det. Altsaa naaer Nogen det, saa er
KK:11 nem en uendelig Mediation kan · naae det. Denne Mediation er Historien og ikke
NB4:78 en Fare, der var mig sat, for at · naae det. Jeg trænger vistnok til lidt Opmuntring.
4T44, s. 347 Menneskes Fortjeneste skulde · naae det. Men Gud har dog selv fra Dagenes Begyndelse
BA, s. 401 r Geniet en uhyre Kamp for at · naae det. Naaer han det ikke, da kan man paa
AE, s. 91 træben til et Maal uden at · naae det. Nei, men hvor meget end Subjektet
TTL, s. 415 hidtil havde forstaaet ved at · naae det. Om dette var nok saa lidet, Du vilde
4T44, s. 300 et i Verden, saa vil dog jeg · naae det; om Millioner vanartede og glemte Opgaven,
Oi8, s. 361 o. s. v., og har Held til at · naae det? Nei, derom kan jo ikke være Tale.
NB11:193 r ind paa det Punkt for at · naae dets Mulighed – thi dets Virkelighed
BN, s. 115 lv kæmper i sig selv for at · naae dette Billede, dog er saare langt fra at
NB24:54 iv for mig. Og til at kunne · naae dette dertil syntes mig just det at have
Oi10, s. 412 kop være Kudsken. Men at · naae dette det aller allerhøieste Maximum
NB31:69 , i Middelmaadigheden. Og for at · naae dette ganske sikkert, tager man Gud til
AE, s. 370 es at Individet stræber at · naae dette Maximum: paa eengang at forholde
OTA, s. 287 res der ikke i Verden for at · naae dette Misundte, og hvorledes anstrænger
FV, s. 13 else, at beskrive denne Vei og · naae dette Punkt. / / Men som Det, der er blevet
OTA, s. 223 sit rette Eftertryk. For at · naae dette Sidste, maa Talen afgjørende fordre
Oi7, s. 282 e: at hykle; og det er for at · naae dette store Gode, at Staten naturligviis
NB32:104 paa søger Personalet at · naae dette, ved at sprede sig mellem dem og
CT, s. 163 orhindrer jo den Lidende i at · naae disse Timelighedens Maal. Modgang gjør
NB27:78 Arbeiden og Stræben ud paa at · naae disse, msklig talt, uskyldige jordiske
Brev 136 , vilde være for svag til at · naae Dit Øre, hvis den ikke, som jeg haaber
KG, s. 107 nemlig have gode Dage og let · naae dog at være Noget, saa glem Gud, lad
EE1, s. 50 s Straaler ikke naae hen, der · naae dog Tonerne. Mit Værelse er mørkt
SLV, s. 338 e, der ikke faaer Tid til at · naae Een, men det at slippe fra den er ikke
EE1, s. 46 den anden Side hverken for at · naae eller for at flye. Jeg døer Døden.
NB22:7 Gud, om han vil forhindre En i at · naae eller fratage En det Ønskede –
NB13:14 eg har Ingen fortrædiget i at · naae Embede, Ære, Anseelse – jeg har
NB28:5 der i denne Retning lod sig · naae en Grændse, saa de ikke havde en mere
Brev 64 g til at finde det Rette, at · naae en Reflexionens Bestemmelse, hvilken ganske
Papir 460 at komme frem i Verden at · naae endeligt Formaal o: s: v: / Det hans Forkyndelse
BN, s. 111 har ønsket og ønsker at · naae er, hvad jeg igjen anseer som det Vigtigste
Not11:33 eente ved dette Princip at · naae et gudl. evigt Liv. Vel kunde han ikke
AE, s. 242 ldkommenhed med Hensyn til at · naae et Ideal, thi saa er Suspensionen ikke
SLV, s. 146 forudsat i Beslutningen, kan · naae et Punkt, hvor den coinciderer med Forelskelsens
SLV, s. 376 tydende Hindringer vilde man · naae et Punkt, hvor Forandringen foregik og
NB4:78 rre Typer end ellers for dog at · naae et vist Arke-Antal. / Uden 3die Afdeling
AE, s. 302 er det omvendt vanskeligt at · naae Existentsen. Abstraktionen gaaer det let
AE, s. 268 den kun desto vanskeligere at · naae for den Dannede. O, forunderlige, begeistrende,
NB28:7 tilling om virkelig at kunne · naae Forbilledet og at hade sig selv var at
NB10:198 e. Og i vor Stræben efter at · naae Forbilledet, er Forbilledet atter os selv
NB12:177 skulde lykkes dem at ligne, at · naae Forbilledet. Men vist er det, Forbilledet
F, s. 524 Verdens Larm og Møie skulde · naae forstyrrende derhen; at det maatte være
BA, s. 406 ske Anskuelse gjennem Synd at · naae Fuldkommenhed. Det har sin Sandhed i Afgjørelsens
NB22:159 mener ved en Stræben at · naae Fuldkommenheden, eller saaledes at man
NB12:102 saa vilde Du let eller lettere · naae Fuldkommenheden? O, lige modsat; Du vilde
NB12:56 t lide for Sandheden, og at · naae ganske det daglige Livs Virkelighed. /
CT, s. 43 ere det gik med fra Armoden at · naae Glæden, og derimod hvor mange Vanskeligheder
CT, s. 43 med fra den jordiske Rigdom at · naae Glæden, uden at vi dog kunne siges at
NB7:10 avde været mig umuligt at · naae ham. Dog fik jeg sagt saa meget, og han
EE1, s. 310 e end mindre mine Been kunde · naae ham. Hvorfor har man dog ikke Gas paa Trapperne,
EE1, s. 191 t eget Livs Fart, og hun maa · naae ham. Naaer hun ham, da vender igjen hele
NB11:175 get saadant Sted) ikke kan · naae ham: saa er han tryg. Men hvad vil dette
Brev 56 jennem dette Sund ikke kunde · naae Havn, og det kan da nu være af forskjellige
NB16:46 ig. Da lykkedes det ogsaa mig at · naae hele Gjennemsigtigheden. / Var jeg død
IC, s. 58 ig igjennem Mængden for at · naae hen til det Sted, hvor der uddeles Penge,
BA, s. 408 e der ikke høre til for at · naae hen til en saadan ydre Opgave som f. Ex.
SLV, s. 139 / Det Samme skal jeg senere · naae hen til og yderligere udføre, her var
EE1, s. 27 e Ild, deres Skrig kunde ikke · naae hen til Tyrannens Øre for at forfærde
EE1, s. 50 ! / Hvor Solens Straaler ikke · naae hen, der naae dog Tonerne. Mit Værelse
SFV, s. 62 e Syntheses Momenter, aldrig · naae hen, ved Bestemmelsen: Aand. Men saa har
AE, s. 109 der kom i Bevægelse for at · naae hiin Begyndelse? Reflexionen har nemlig
NB29:96 af det, hvorledes han fE for at · naae hiint jordiske Store som han naaede, maatte
NB4:111 ing: hvis eneste Bekymring er at · naae hiint Ugudelige, at man overalt taler
Oi8, s. 355 ærvelse naae det Modsatte, · naae hvad Gud for evigt har adskilt fra det
NB2:48 ed en Torn i Kjødet – at · naae hvad jeg aldrig havde drømt. Men Spørgsmaalet,
AE, s. 102 melse, hvilket ikke lader sig · naae hverken ved den schellingske intellectuelle
AE, s. 233 sk at see, hvor langt man kan · naae i det Opbyggelige, saa den opbyggelige
NB18:4 rmere vil han være ved at · naae i det Øieblik at byde ganske absolut.
AE, note ntlige Afgjorthed er bag ved at · naae i Erindring, saa er ganske conseqvent det
AE, s. 453 e Maximum, hvis det lader sig · naae i Existents, vilde dette vel være saa,
OTA, s. 320 llede, som hun ønskede at · naae i Livet, og hun da qvindeligt ( thi Qvinden
Oi2, s. 157 , perfectibel som den er, kan · naae i stadig fortsat Stræben! / I den Grad
FB, note a Abraham, og ham kan jeg endnu · naae i umiddelbare Kategorier, det vil sige,
NB14:41 det En dog som var det muligt at · naae Idealet, naar man blot redeligt af yderste
Brev 314 un tilnærmelsesviis kan · naae Idealet. Men De veed bedre Beskeed, at
NB11:62 lbarheden lader sig vistnok · naae igjen; men deri laae » Systemets«
NB15:93 lexion lader den sig aldrig · naae igjen; skal den faaes igjen, maatte det
JJ:430 idet gjennem Slægten at / · naae Individet. / cfr. en Afhandling af Dr.
AE, s. 389 m Slægten ( det Almene) at · naae Individet. Den religieuse Tale er Veien
NB25:8 stille det o: s: v: det lader sig · naae indtil d. 30 Aar. At gjøre det: det
NB23:22 e der paa denne Maade ville · naae Kirkens Emancipation, de have ( sparende
SLV, s. 416 bruger 3 Dages Reise for at · naae Leiren. Den historiske Virkelighed gjør
CT, s. 270 de, der nogensinde har levet, · naae lige langt, naar det gjælder om at indestaae
CT, s. 270 klare den mindste Begivenhed, · naae lige langt, til et Maaskee, og at med jo
AE, s. 294 lige mulige, at Bedraget kan · naae lige saa vidt som Virkeligheden. Kun Individet
KG, s. 77 et til at gjøre Alt for at · naae Ligheden – blot ikke ved Hjælp
Brev 311 dog fremad man haabede at · naae Lyset – men nu at skulle vende om
BB:7 for sig selv og hele Verden at · naae Lystens fulde Maal og selv bestige Lystens
NB25:64 ot Msklige kan, som sagt, aldrig · naae længere end til at bestemme Lidelse
ATV, s. 209 igt, lagt bag ved mig, for at · naae længere frem i Retning af, om jeg saa
CT, s. 160 og altsaa forhindrer ham i at · naae Maalet ( det sande Maal). Men det, som
3T43, s. 98 lykkes, da længes han at · naae Maalet for sin Stræben, men endnu mere
Brev 317 v tillidsfuldt og glad, og · naae Maalet i Troe Haab og Kjærlighed. –
SFV, s. 87 imelighed, at kun Een skulde · naae Maalet, det er jo dog langt sandsynligere,
CT, s. 160 n det, som forhindrer En i at · naae Maalet, det er jo Modgang. / Der kan nu
4T43, s. 162 rig erhverver Noget: ikke at · naae Maalet, ikke at aflægge Byrden, ikke
OTA, s. 239 kan jo endog forhindres i at · naae Maalet, netop ved ikke at ville bruge andre
SLV, s. 420 isere. Man maatte da see ham · naae Maalet, og igjen Verdensordenen føre
CT, s. 162 ledes Veien er, men ene om at · naae Maalet, saa Du faaer Mod til at forstaae,
OTA, s. 239 ugt, men han døde uden at · naae Maalet. Thi at opnaae Maalet ligger ved
SFV, s. 87 synligere, at Flere forenede · naae Maalet; og naar vi blive Mange, saa bliver
TTL, s. 426 digt, at fuldkomme Planen, at · naae Maalet? O Død, Du est dog afmægtig,
EE1, s. 185 julpen. Da vilde hendes Sorg · naae Mands Modenhed og hun have Vederlag for
4T44, s. 323 at han turde haabe at skulle · naae med Ordets Forkyndelse endog til Spanien,
AE, s. 524 e Detail, og dog kan han ikke · naae mere end en Approximation, og er absolut
NB25:111 rdærvede Verden kan man ikke · naae mere, og det er dog altid Noget, og man
NB:12 te Vei Menneskenes Angreb kan · naae mig fra, er, naar jeg bliver veemodig paa
EE:161 , hvor din Stemme ikke mere kunde · naae mig, O! lad din Røst lyde for mig, høres
NB11:114 som nu for at blive ved Mit, at · naae mit Høieste qua Forf. og saa absolut
CT, s. 159 r er mig behjælpeligt i at · naae mit Maal, hvad der fører mig til Maalet;
CT, s. 159 ad der vil forhindre mig i at · naae mit Maal. / Men hvilket er nu Maalet? Vi
IC, s. 70 in Medlidenheds Følelse at · naae ned til alle Lidende, og at det heller
NB24:46 hed, at det lykkedes mig at · naae noget af denne Høide: mig synes jeg
NB8:114 a det vilde have smertet mig, at · naae Noget i denne Henseende, thi da vilde jeg
NB22:164 Dele bestemmer mig til at ville · naae Noget ud over » Digteren«,
JJ:439 nde Veie. Til Uvidenheden kan man · naae og da er det, som det hedder i »
PPM, s. 138 ed at forkynde Christendom at · naae og nyde alle Goder og Fordele og »
Brev 311 Himlen kan jeg ikke · naae og til Jorden kan jeg ikke komme, jeg kan
Oi3, s. 196 jævnt Avancement, der kan · naae op endog i mange Tusinder. At et Menneske
AE, s. 450 nke ethisk, for ikke atter at · naae op i det høieste Forhold, hvorved den
NB31:138 std. forjætter, nu lod sig · naae paa det Vilkaar, som det nu udbydes: Ingen
Oi10, s. 413 tyvestreeg, hvorved man vil · naae paa eengang at være en Cujon og nyde
JJ:469 objektive og den subjektive) vil · naae paa eengang det Samme. Den Troende siger
NB29:106 lader det Samme sig ogsaa · naae paa en anden Maade. Naar vi alle ere Christne,
NB32:112 Phantasie-Fremstilling kan · naae saa høit som jeg i Virkelighed exsequerer
NB24:57 overflødig, om vi end aldrig · naae saa langt, og om vi end alligevel ville
NB35:20 r Lidelse – skulde En · naae saavidt, at han virkelig ret fornam, at
SD, s. 159 n ny Negativitet. Men for at · naae Sandheden maa man igjennem enhver Negativitet;
PMH, s. 66 løber flere Stadier for at · naae sig selv. a). Først er Friheden bestemmet
3T43, s. 63 ppet af en Rovfugl og aldrig · naae sin Bestemmelse, saa lukkede jeg dog i
NB17:36.b Middel er ham for slet for at · naae sin Hensigt, lykkes Alt ham; ved alle Leiligheder
CT, s. 107 Utaalmodighed, der strax vil · naae sin Hensigt, synes det skrækkeligt Sinkende,
NB3:20 ørst og fremmest det Onde · naae sin Høide og saa bort, det Onde, som
NB11:114 kerie og Tuden. / Den Tanke, at · naae sit Høieste – og saa, saa bryde
NB25:42 phistik. Og ved saaledes at · naae Skinnet af at være den Fromme, den Gode,
NB4:23 yldige Lidelse – for saa at · naae Synden. / Det er dog en uhyre og væmmelig
Not11:21 ornuften ved Slutningen at · naae til denne Transcendents, men han forbyder
Papir 270.c om hans Røst skulde kunne · naae til deres Øre. / Eller de lode Tanken
Not4:41 nu kun gjenem Consequentsen · naae til et fornuftigt Jeg, der bliver sig et
3T44, s. 242 llemliggende Aarsager for at · naae til Gud. Men dersom vi ville pege hen paa
Papir 306 ære ad denne Vei maatte · naae til Hjertet; han er standset ved deres
CT, s. 163 r Medgang fører ham til at · naae Timelighedens Maal. Idet han nemlig ved
AE, s. 396 g gevaltigt har det derfor at · naae ud paa Dybet. Saasnart da det religieuse
Brev 274 ykke Tanken om Muligheden af at · naae ud til Dem. Har De læst Billes Bog?
NB34:20 pfindelse: paa den Maade at · naae Udmærkelse blandt Msker, at leve beundret
AE, s. 213 g det Paradoxe er ikke til at · naae ved en Forstandens Qvantiteren af det mere
AE, s. 35 itativ dialektisk, ikke til at · naae ved en Qvantiteren). Fremdeles der er ikke
NB31:81 mig skulde være Noget at · naae ved Forening. / Man kan ansee dette for
NB18:4 igere have tilegnet sig den, · naae ved Hjælp af denne Fortrydelse et Forhold
AE, s. 245 nder vel ogsaa hvad der er at · naae ved Immanentsen. Medens det Ethiskes Fordring
Brev 311 fter at skrive til Dem, at · naae Veiens Udgang. / Zwei Eimer sieht man ab
TS, s. 87 at vi naae dertil; og dertil · naae vi allermindst ved blot at ville tænke
IC, s. 205 gynde paa et andet Sted og at · naae videre end han. Og saaledes forholder det
F, s. 521 da tiltrods for min Trods kan · naae Viisdommen; naar det andet er Tilfældet,
Papir 463 hvis han i Sandhed havde villet · naae Virkelighed – netop een bestemt Person,
Papir 463 Virkelighed – det ikke at · naae Virkelighed / Hvorledes naaes Virkelighed?
Papir 463 er ere Ophavsmændene. For at · naae Virkelighed gjælder det da om at faae
Papir 463 ige. / See det er, ikke at · naae Virkelighed! Betragt det som atter et Exempel
Papir 368-7.b de Tak. / I det » at · naae Virkelighed« ligger ogsaa, hvad
Papir 463 ig Afstand fra » at · naae Virkelighed«. Den Høiærværdige
Papir 463 ja, hvis man virkelig vil · naae Virkelighed. / Hvad gjør nu vor Høiærværdige?
NB12:89 privativum. / / / At » · naae Virkeligheden« betyder ogsaa, at
AE, s. 290 og atter indenfor sit Omfang · naae Virkeligheden, forsikkrer at det Tænkte
EE:172 e og stærkere Tilløb til at · naae Virkeligheden, ligesom det gik Pharao,
NB30:41 osaiker at være istand til at · naae Virkninger blot ved Sprogformen, som Digteren
NB21:12 edragene til, hvis man skal · naae Ære og Anseelse. / Genierne rangere
OTA, s. 142 for at naae Æren, for at · naae Æren, det er for paa Ærens Tinde
OTA, s. 142 aadt han agter – for at · naae Æren, for at naae Æren, det er for
OTA, s. 142 gre sin Fjende – for at · naae Æren, naar han maa beile til Dens Gunst
OTA, s. 142 t han foragter – for at · naae Æren, naar han maa lade Den forraadt
OTA, s. 142 han maa krybe – for at · naae Æren, naar han maa smigre sin Fjende
Brev 278 ng, og uden mange Ophævelser · naae Ørkenen, hvor Eensomheden boer, hvor
JJ:83 noget som Tvivlen ikke kunde · naae! / Χstus skjulte noget for sine Disciple
NB21:8 seire ( nei, det lod sig vel · naae) men om at holde ud for at seire –
NB27:23 st om, at det nok lader sig · naae, at de To, Forbilledet og han, den Stræbende,
KG, s. 119 n vel ad den Vei mere og mere · naae, at forvandle hele Tilværelsen til Tvivl
NB26:72 vi elske ham, tilsidst kan · naae, at han ikke engang selv kan see, at vort
NB30:75 e største Anstrengelser, · naae, at jeg kom til at lee – og det vil
Brev 41 r af, saa kan jeg dog maaskee · naae, at komme før Solens Nedgang. Magistraten,
FV, s. 13 at den tilbagelagte Vei er: at · naae, at komme til Eenfoldighed. / Og dette er
NB32:16 ket mener ved sin Taktik at · naae, at man ikke kan see Træerne for Skoven.
NB31:110 er nye og nye Opdagelser for at · naae, at om muligt Alt kan slæbes med til
NB31:77 an ogsaa ved Din Klogskab muligt · naae, at vinde jordisk Fordeel, ja at vinde den
AE, s. 287 Lov til approximando at ville · naae, da det Ethiske omvendt gjør ham Existentsens
CT, s. 68 enne Høihed kan ingen Fugl · naae, den er kun underveis. Saaledes er Fuglen
CT, s. 237 kee være vanskeligt nok at · naae, dette Fordærvelige, at Alle tale vel
Papir 462 fstikker – og derved · naae, en heel Evighed igjennem at maatte være
NB36:15 / Og jeg har hjulpet ham til at · naae, hvad han var mere forhippet paa end det
JJ:356 jeg selv var i for ikke at kunne · naae, hvad jeg engang havde præsteret, og
BA, s. 354 lighed kan Mennesket først · naae, i det Øieblik Aanden bliver virkelig.
NB29:96 ndeligen at naae – at · naae, ja at naae det Tilsigtede: at blive Martyr,
AE, s. 165 allerede er vanskeligt nok at · naae, men den sande religieuse Uendeliggjørelse
CT, s. 160 m Du saa gjerne ønskede at · naae, men hvis nu Maalet er det usande! /
BB:1 ranker ingen jordisk Flugt kan · naae, ned i Phænomenernes Verden.) selv for
CT, s. 160 nneske ønsker, begjerer at · naae, og et andet, som han skal naae. Det ene
BA, s. 351 ikke komme, men dette kan den · naae, og fremfor Alt dette kan den i sin Iagttagelse
NB24:54 , hvad maaskee ikke lod sig · naae, og saa var jeg maaskee reent forqvaklet.
NB32:95 – – det kan jeg · naae, Støvlerne derimod fik jeg ikke efter
BA, s. 433 elige kan han imidlertid ikke · naae, thi det forhindrer Replikken. Han vil da
4T43, s. 168 n ingen Tvivl eller Erfaring · naae. » Den voxer i Taalmodighed.«
NB28:7 ket, med Apostelen lader sig · naae. / » Kirken« / /
EE:37.b , det er at elske den man ei kan · naae. / / Denne Vise kjøbte jeg for nogle
NB36:26 lader det sig virkelig ikke · naae. Det Bestaaende er i den Grad demoraliseret,
CT, s. 160 ae, og et andet, som han skal · naae. Det ene Maal er Timelighedens, det andet
NB:57 Store, det Overordl. som de aldrig · naae. Jeg er altfor tungsindig til at have saadanne
NB13:16 ikke være vanskeligt at · naae. Jo jeg seer hende spidse Øren –
EE1, s. 289 re, saavidt kan ingen Theori · naae. Selv den udførligste Theori er dog kun
NB8:73 t haaber jeg ved mine Skrifter at · naae: at efterlade mig en saa nøiagtig Tegning
NB29:96 e er ikke saa vanskeligt at · naae; en saadan Tid er derfor heller ikke saa
NB16:57 stort Land er det nu let at · naae; og derfor kan man sagtens bruge sit Navn.
DD:168 / d. 2 Nov. 38. / Scholasticismen · naaede ( ligesom enhver Udvikling efter min Theorie)
CT, s. 68 fgrund: Hedenskabet; til hiin · naaede aldrig nogen Fugl, og aldrig fløi den
HCD, s. 175 jeg taler i mit Navn; og jeg · naaede altsaa atter her, ved, i Betragtning af
NB10:166 demoraliseret Kjøbstad, · naaede at blive en Slags Gale Meyer, kjendt, insulteret
NB30:95 999 gaae fra Forstanden inden de · naaede at udholde denne Udsondring – ene
SLV, s. 107 v eller fordampe, før den · naaede Blomstret, var det ikke forfærdeligt?
NB29:95 er ikke selv den ved Askese · naaede Contemplation, men en Contemplation, som
NB25:42 det Gode o: s: v:. ( derved · naaede de Skinnet af at være det – men
EE:71.c f Ligegyldighed mod Qvinden, saa · naaede den anden Side sit Ideal i Ridderstanden
CT, s. 51 delsens Vanskelighed. Men saa · naaede den heller ikke til den vanskelige Begyndelses
NB24:91 t Aflad længe før det · naaede den Høide, som da Luther paatalte det;
KK:4 ten af Tænken og Væren · naaede det Absolutes Natur, udtalte Anselm, at
NB24:46 om Andre – men at hvis jeg · naaede det at bruge ubetinget rene Midler og kun
NB31:120 Mod ( Socrates var det Msk, som · naaede det Høieste) / – hvis der var
4T44, s. 300 om end ingen Anden før · naaede det i Verden, saa vil dog jeg naae det;
SLV, s. 446 , hvis jeg ikke selv lidende · naaede det Samme. Priset være det retfærdige
AE, s. 165 eg naaer dette, og dersom jeg · naaede det, hvad var saa det Høiere, jeg skulde
NB12:7 har jeg ikke lidt inden jeg · naaede dette, dette som dog i Grunden tidligt
DD:169 ere forbi med Jesuiterne, thi her · naaede disse deres Parodie i en saa reen verdslig
AA:54 igjen det samme Optrin – Jeg · naaede dog ud til Rørdams – milde Gud,
NB22:82 nge af, til man tilsidst · naaede en fuldkommen Conformitet med en jævn
SLV, s. 281 em en illusorisk Resignation · naaede en ny Forelskelse, at hun blev min. Enhver
SLV, s. 281 der: at hun gjennem Stolthed · naaede en Potensation i timelig Existents, at
AA:19 en politisk«, – · naaede ham imidlertid ikke og traf E. Boesen,
3T43, s. 101 ng var, før den Bekymring · naaede ham, der kommer udvortes fra, den, hvis
NB10:127 for Medlidenhed. Det Første · naaede han ved Corsaren, det Sidste ved »
PS, s. 286 til. Hvad han vidste om Guden · naaede han ved Erindring, og Gudens Tilværelse
EE2, s. 37 nemgaae mange Fata, inden man · naaede hen til at see det Dybe, Skjønne og
ATV, s. 209 rskjellige Stadier, inden jeg · naaede hen til der, hvor jeg nu er. Saaledes vil
JC, s. 17 amme Consequentser, indtil han · naaede hen til det Punkt, fra hvilket han var
NB6:21 dog vistnok useet Hurtighed · naaede hen til det Religieuse, saa jeg her udviste
JC, s. 22 ra ganske forskjellige Punkter · naaede hen til eet og samme; men dette tildrog
FB, s. 103 ine ærværdige Skikkelser · naaede hen, der begynder i vor Tid Enhver for
2T44, s. 189 Verden, hvor ingen Tyvehaand · naaede hen, hvor Ingen vilde søge den, da kunde
GU, s. 338 g. I Vinterens Kulde, hvis den · naaede her hen, Du bliver ikke koldere, men bevarer
Oi6, s. 260 skop Mynster: hans hele Alvor · naaede ikke længere end til den Tanke: paa
NB18:62 e i længere Tid, endelig · naaede jeg at komme til Orde og sagde nu: Hr Levin
NB13:37 Productivitet havde ifior, · naaede jeg da ogsaa at opfatte hele Forfatterskabet
AE, s. 391 tørste Anstrængelse kun · naaede Lidet; men sæt, at det, at der er en
NB12:29 n gik strax og med Schlegel. Hun · naaede ogsaa ganske rigtigt, at vi omtrent mødtes,
4T43, s. 148 øieste Bjerg, hvis Spidse · naaede op i Skyerne, kunde vise ud over Jordens
HH:17 Himmelske, at dog ogsaa dette ikke · naaede op til Himlene men underveis opløstes
NB33:15 over Mskene, at Dag-Pressen · naaede sit Formaal og gjorde alle til Exemplarer
NB33:15 roliget. / Hvis Dag-Pressen · naaede sit høie Formaal, er det et Spørgsmaal,
NB11:62 lks meest udviklede Periode · naaede Socrates Uvidenhed ( Uvidenhed, hvormed
NB20:53 en Existents, som dog nogenledes · naaede Stregen. / Dette er lykkedes. Men hvo er
CT, s. 219 ik bøiet, og hvis Skjæg · naaede til Knæerne, som da han blev spurgt,
NB32:132 stheden er den successivt · naaede vel saa omtrent størst mulige Fjernhed
AA:5 ælvede for Lynild; i strakt Trav · naaede vi da endelig et Huus, hvorind vi toge
SLV, s. 176 e i Eensomheden! / Endeligen · naaede vi udenfor Rørene, og Søen laae for
AA:12 0 Aar i Ørkenen, inden jeg · naaede Videnskabernes forjættede Land, forekomme
Oi6, s. 257 e Tid kun tilnærmelsesviis · naaede, at de Christne er et Folk af Præster,
NB13:37 xling. Forstaaelsen som jeg · naaede, eleverede mig i een Forstand, nemlig i
NB16:46 at naae den Overskuelse jeg · naaede, en Overskuelse af Historien, af Χstd,
NB29:96 aae hiint jordiske Store som han · naaede, maatte holde ud paa den underfundigste
NB15:106 g nu seer jeg først det · Naaede. / / / Ja, det er sandt, hvor satirisk,
NB29:96 ogskab til at naae Det, han · naaede. / Tænk Dig derimod en lige saa eminent
NB31:101 nge længe var forberedt, det · naaedes at Slægten vendte Sagen saaledes: lad
NB31:101 er skulde tages. / Men tilsidst · naaedes det, især i Protestantismen især
NB25:96 , hvad der maaskee end ikke · naaedes i den første Χsthed, at Alle ere
Papir 585 de ud af den. / Høidepunktet · naaedes i Protestantismen, især i D., hvad jeg
NB11:62 erie, at det meente, at den · naaedes igjen uden et Brud. / Umiddelbarheden naaes
NB26:51 dette Liv og i denne Verden · naaedes Tilfredsstillelsen, som er en Eensartethed
AE, s. 306 ndenfor Selv-Reflexionen, som · naaedes ved at fare fort, men som et nyt Udgangspunkt.
NB21:142 onens Magt, som ellers først · naaedes ved en Række Aar. / Og saaledes næsten
SFV, s. 72 ressante« ( og dette · naaedes ved Enten – Eller): just han var
SFV, s. 72 r den Kløgtigste ( og det · naaedes ved Enten – Eller); Den, man villig
NB21:4 et gaaer til i Verden. / Her · naaedes, at det var de samme Msker, og i Forholdet
NB33:49 lv om det stolteste Maximum · naaedes, dog kun til en begrændset Majestætiskhed,
BI, s. 257 n reflecterede Individualitet · naaer aldrig den Ro, der hviler over den skjønne
KG, s. 109 beregner og beregner, men den · naaer aldrig den Vished, som Troen eier: saaledes
KG, s. 109 n bestemmer og bestemmer, men · naaer aldrig Summen, som er Kjerligheden. Naar
Papir 556 er at blive til Ingenting, · naaer allehaande Spektakel og Bryderier. /
NB29:95 ved oprindelig Intellectualitet · naaer Askesen, fordi han gjennemskuer Alts Jammerlighed
Papir 556 ter Aar Intet opnaaer, men · naaer at blive til Ingenting, naaer allehaande
NB36:25 , som ved at forkynde Χstd. · naaer at faae 20,000 om Aaret, at gaae i Fløiel,
KG, s. 98 e til Sandheden igjen og blot · naaer Begyndelsen paa at gjøre dog lidt af
KG, s. 98 tilbage, førend man igjen · naaer Begyndelsen. Den Vei derimod fra at have
SLV, s. 147 ion, der gjennem Reflexionen · naaer Beslutningen og samtidig med denne gaaer
SLV, s. 149 en bevæge sig, indtil den · naaer Beslutningen, thi Forelskelsens hellige
NB25:42 aaer man det – og man · naaer de jordiske Goder. Men Forsigtighed, Forsigtighed,
EE1, s. 232 oncreteste Form, Anledningen · naaer den aldrig, og derfor heller aldrig Virkeligheden.
EE1, s. 177 sthetisk. Ved en Beslutning · naaer den da det, den ikke vinder ad Reflexionens
EE:9 den forsvindende Gjenstand, Du · naaer den dog aldrig, ligesaa lidet som den,
SLV, s. 155 som Ægtefolk. Men Manden · naaer den gjennem en ethisk Udvikling. En græsk
Papir 591 en til det Punkt, at Livet · naaer den høieste Grad af Livslede. Men de
AE, s. 559 nder Parykken, tager den paa, · naaer den næste By, hvor den Reisende allerede
NB:57 xistents-Form, saa jeg aldrig · naaer den skjønne stille beroligede Existents,
SLV, s. 138 staaer urørt, ingen Tanke · naaer den, den er det Vidunderlige. Ægteskabets
G, s. 78 en saare lang Omvei, inden han · naaer den. Dette er Tilfældet med Job, der
BA, note eligheden, da endnu ikke Ethiken · naaer den. Virkeligheden, med hvilken Logiken
AE, s. 165 atte behage ham. Og inden jeg · naaer derhen, naar jeg saa takker Gud for det
NB11:195 are en god Stund inden jeg · naaer dertil i Trykningen; men til den Tid finder
KG, s. 173 med Himlen; den stiger ned og · naaer derved det, at elske det samme Menneske
NB25:88 s: v: o: s: v: – man · naaer det – og saa er man tillige fornemt
2T44, s. 195 naaer sit Maal; thi sit Maal · naaer det altid, da Maalet er Gud, og i denne
3T43, s. 104 billedligt, et overført, · naaer det da virkeligt op til Himlen for at betegne
FB, s. 151 Naar da Efterretningen derom · naaer det fædrene Hjem, da skal Grækenlands
KG, s. 181 me Menneske: Du seer let, han · naaer det ikke, der bliver tvertimod en Umaalelighedens
OTA, s. 239 ben her i Livet, og han ikke · naaer det, da kan han muligt, evigt forstaaet,
AE, s. 317 t han kan blive det. Om Ingen · naaer det, gjør Intet til Sagen; at Fordringen
NB11:94 il. Vel muligt, at jeg ikke · naaer det, men det er det jeg vil. Kan jeg ikke
Brev 36 ligt, selv om man ikke ganske · naaer det, men ved at sidde stille, og jo mere
NB31:156 gesom dræber Alle, thi Ingen · naaer det. » Forsoneren« vil frelse
Oi10, s. 410 andigt kun ere Enkelte, som · naaer det: dog er det muligt for Alle. Men Eet
AE, s. 165 askee lidt Tid med, inden jeg · naaer dette, og dersom jeg naaede det, hvad var
NB30:28 ertil svares: paa den Maade · naaer Du ikke det at udholde Alt; Du skal see,
CT, s. 314 n stor, større, størst, · naaer Du Sammenligningens Mulighed, den er kun
LA, s. 43 Slag og Krydsninger inden man · naaer Dybet, ikke træffes for mange Forberedelser
PS, s. 220 aer man ikke ud over Socrates, · naaer ei heller Aabenbaringsbegrebet, men bliver
OTA, s. 152 stadig i alle sine Veie; han · naaer ei heller Noget, thi en tvesindet Mand,
BI, s. 91 grændsning, men udvides og · naaer en oaturlig Størrelse i den Andens Opfattelse,
NB14:147 aderens Glæde næsten · naaer en saadan Høide, som havde han kun een
PCS, s. 142 dvanlige Qvantum af Spiritus · naaer en Saadan næsten at synes ganske ædru;
PCS, s. 139 at blive fuld, som den Dydige · naaer et Maximum, hvor det hedder han kan ikke
NB31:97 m mindre Lidende altsaa kun · naaer et Mindre. / Det Overordentlige. /
NB16:58 r i fremmede Sprog – og nu · naaer et Navn: saa først faaer Danmark Øinene
JJ:443 ledes, ved hvilke Midler man · naaer Fuldkommenheden i at herske over Affekterne,
BOA, s. 258 res Afgjørelse, den Anden · naaer først i Løbet af en 7 Aar den Forandring
KG, s. 194 at denne Selvfornegtelse ikke · naaer Gud eller Guds-Forholdet, den bliver verdsligt
KG, s. 195 at denne Selvfornegtelse ikke · naaer Gud, men bliver underveis, indenfor Menneskeligheden.
KG, s. 194 n christelige Selvfornegtelse · naaer Gud, og i Gud har sit eneste Tilhold. Men
EE1, s. 221 iber efter ham, men hans Arm · naaer ham ikke, han raaber efter ham, men hans
NB32:83 vis Retfærdigheden ikke itide · naaer ham, er at her jo Tiden er begrændset
NB15:42 egyndelse – og just derfor · naaer han den ikke. / En Begyndelse har altid
BA, s. 401 n uhyre Kamp for at naae det. · Naaer han det ikke, da kan man paa ham ret studere
CT, s. 68 , og just ved denne Forstaaen · naaer han Høiheden. Dog er der, efter Christendommens
NB17:21 Msker) – saa, ja saa · naaer han naturligviis at blive forstaaet af
NB34:9 r, hvor Lysten er størst. · Naaer han saa endelig Modenheden, og bliver hans
G, s. 39 Forstandighed, og gjennem denne · naaer han Vanvidet. Gr. stiger derimod stundom
BOA, s. 142 k et Menneske har inden man · naaer hans inderligste Livs Forborgenhed, desto
NB26:34 Digter-Udtømmelserne) · naaer Hellighedens Skin og som er en kold Forstands-Egoist,
EE1, s. 112 lser af Don Juan, indtil man · naaer hen til hvad vi tidligere have kaldet den
Papir 270 dbreder sig i os, naar det · naaer hen til Mands Modenhed og til Χsti
GU, s. 328 stoppe, hvor ingen Omskiftelse · naaer hen, end ikke Skyggen af den. Om »
AE, s. 170 hvor kun sjeldent en Reisende · naaer hen. / Det er vel nu en fire Aar siden,
JJ:181 især Stemningen for Possen, og · naaer her Yderspidsen af det Humoristiske. /
DS, s. 203 den Opløftelse, der saligt · naaer Himlen. Gud kan Du ikke tilbede ved gode
SLV, s. 155 ingen. Men hurtig som Fuglen · naaer hun fra den æsthetiske Umiddelbarhed
EE1, s. 191 s Fart, og hun maa naae ham. · Naaer hun ham, da vender igjen hele hendes Opmærksomhed
NB3:11 i Forhold til hvor høit Du nu · naaer i at udtrykke Idealet, blive forhaanet,
NB24:46 ge Guds Rige« han · naaer ikke at faae et Levebrød. Er vor Herre,
Papir 463 nhver der gjør dette, ja han · naaer ikke Virkelighed. / Men saa var der En,
NB29:95 πλους) · naaer Individet at gjennemskue hele denne Tilværelses
FB, s. 205 ter formaaet det, men Abraham · naaer ingen Digter. / Inden jeg gaaer over til
Papir 460 raf, bliver til Ingenting, · naaer Intet derved undtagen det, at Enhver kan
NB12:117 vi skal til at reformere Kirken · naaer jeg at levere et Indlæg, der skruer
SFV, s. 32 am til at blive opmærksom, · naaer jeg at tvinge ham til at dømme. Nu dømmer
NB11:20 denne Stilhedens Situation · naaer jeg maaskee først i Evigheden. Nu –
Papir 371:1 øre et Jeg. Og videre · naaer jeg vel aldrig. Jeg drister mig vel aldrig
NB16:59 nd paa at anstrenge mig: og hvad · naaer jeg? Først at udholde alt Dette, at
CC:12 , hvori et saadant nyt System · naaer Keiserdømmet. Alt bliver nu sat i Bevægelse,
NB9:79.a berørte det mig: at kun Een · naaer Klenodiet; men dog stærkere det Næste:
OTA, s. 239 evigt ansvarlig for, om han · naaer Maalet i Timeligheden, men han er ubetinget
SFV, s. 86 ulus siger: » kun Een · naaer Maalet«, ikke sammenlignelsesviis,
OTA, s. 239 af den Stræbende, at han · naaer Maalet, Midlet kan han være mindre nøieregnende
SFV, s. 87 blive denne Ene, men kun Een · naaer Maalet. – Hvor der da derfor er Mængde,
KG, s. 78 m Aartusinder, den dog aldrig · naaer Maalet. Christendommen derimod er ved Hjælp
NB25:18 deligheden. / » Kun Een · naaer Maalet.« / Kan bruges til Thema
SFV, s. 87 aminator, han siger: kun Een · naaer Maalet; det vil sige, Enhver kan det, og
SFV, s. 86 lpe ham – men kun Een · naaer Maalet; og dette vil igjen sige, Enhver
SFV, s. 86 sig selv – thi kun Een · naaer Maalet; og dette vil igjen sige, Mennesket
AE, note re og større Misforstaaelse. · Naaer man endeligen det Punkt, at man ikke blot
BA, s. 324 ed at prutte, og paa den Maade · naaer man heller ei Virkeligheden. Skal denne
KG, s. 110 ligesom ud; ved dens Hjælp · naaer man ikke Fylden, thi dens Bestemmelse er
NB31:113 med sig i Graven, paa den Maade · naaer man kun at lade Alt gaae igjennem sig og
Papir 583 en Gang aandrig og tillige · naaer man personligt at holde sig udenfor. /
NB25:75 lsket og afholdt. Thi deels · naaer man ved Hjælp af ham Aflad fra det Existentielle,
NB31:93 a, indtil han tilsidst, naar han · naaer Maximum af jordisk Løn, aldeles skjuler
NB4:111 ligt, have) kan naae det. Altsaa · naaer Nogen det, saa er det eo ipso hans Ugudelighed.
G, s. 49 rvel, Du seirrige Forsæt, Du · naaer nok Maalet, thi Du kan jo ikke tage Gjerningen
EE1, s. 346 e af hvad man elsker; og man · naaer nok, hvad man kæmper for, der er en
EE1, s. 336 ver den, hendes Qvindelighed · naaer næsten overnaturlig Høide, hun tilhører
NB16:37 kommer der en ny Regjering. Den · naaer omtrent til § 9. / Dette er den fornuftige
NB25:64 gle Aar, en Tid, har saa, eller, · naaer saa derved Det og Det. / Imidlertid varer
EE1, s. 257 bliver parodisk. Situationen · naaer sin fuldendte Høide, idet Dervière
SLV, s. 184 d ud eller ind, og man atter · naaer sin Sikkerhed. Og saa inderst inde –
EE:112 mandlige og qvindelige Karakteer · naaer sit Høieste i Negationen af Discretionens
LA, s. 27 orstaaelsen mellem ham og Cl. · naaer sit Høieste, begunstiget af Leiligheden,
EE1, s. 278 ogsaa naar Kjedsommeligheden · naaer sit Høieste, idet de enten ( den passive
KK:11 ben, der i Hedenskabet ikke · naaer sit Maal. – / / § 9. / Da den
2T44, s. 195 ager, at Forsættet aldrig · naaer sit Maal; thi sit Maal naaer det altid,
SLV, s. 302 at græmmes, fordi man ei · naaer sit Ønske, men være glad ved Gudernes
Oi3, s. 198 Levebrød. / Paa den Maade · naaer Staten at fylde hele Landet med bedærvet
AE, note omiske ligger i at han ligesom · naaer Summen og Facit: Alle ved at subtrahere.
SLV, s. 131 dog trods al sin Hasten ikke · naaer til at komme betimeligere end for at høre
3T44, s. 242 liggende Aarsagers lange Vei · naaer til Gud, da kan han sige, han kommer langveis
3T44, s. 242 ommer langveis fra; hvis han · naaer til Gud, thi Mange omkom vel underveis.
4T44, s. 367 ud, thi kun den rette Bøn · naaer til ham, den urette Bøn hører han
CT, s. 163 emlig ved Hjælp af Medgang · naaer Timelighedens Maal, er han længst fra
NB14:42 t, gode Gjerninger o: D:, at man · naaer Troen. Nei, det er Troen, der gjør,
NB25:48 std, og hvad man dog bedst · naaer uden en Hellig-Aands Bistand. / Men det
G, s. 62 jøre Saltomortaler inden han · naaer Vandet, opfordrer en Anden til at følge
NB26:34 me jordiske Profit, som man · naaer ved at være Egoist; og saa det Skin
BMT, s. 221 ns Taushed har at betyde; han · naaer ved sin Taushed maaskee og vel neppe nok
Papir 407 d. Det er kun ved Lurvethed man · naaer virkelig at være anseet og æret saa
NB23:51 en. Men førend dette Ord · naaer Virkeligheden, kommer Forordet til denne
SLV, s. 327 ligheden, at jeg vanskeligen · naaer Virkeligheden. / Hvem skulde det vel falde
4T43, s. 161 ingelsen for, at han ved den · naaer Ønsket, er Taalmodighed, saaledes, at
Brev 68 » dybe Tanke« · naaer, / Og min, den altfor lette, stille staar
AE, s. 163 s dette er det Høieste han · naaer, at Bestemtheden bliver Ubestemtheden, om
NB10:98 forvexler man Heroisme, der just · naaer, at frembringe Skinnet, at det er som Ingenting,
EM, s. 205 be hos ham i det Høieste · naaer, at øve, om man saa vil, en Slags god
KG, s. 288 , som sjeldent noget Gavnligt · naaer, indtrængende i hver en Vraa, som neppe
DS, s. 195 ndigt og maadeligt Det er, jeg · naaer, men der er dog Mening deri; jeg vil, hvis
AE, s. 397 om Den, hvem Ulykken udvortes · naaer. Religieust seet er Distinktionen: Lykkelig
NB34:43.a deseer, at Perfectibiliteten · naaer: Fleer-Mænderiet, Modstykket til: Fleer-Koneriet,
NB12:85 nt med at der overhovedet · naaes » Virkelighed« ell. at see
NB10:48 f det Hele: hvilket først kan · naaes ɔ gjøres, naar jeg er en virkelig
NB23:22 tte store Gode skulde kunne · naaes – ved Ballotation. / selv R /
NB3:32 elsen er begyndt om o: s: v:, saa · naaes aldrig mere absolut Underkastelse. Saalidet
AE, s. 231 tterens absolute Fortjeneste, · naaes der hen til et ganske enkelt Menneske,
NB12:98 rmere af Χstd, som kun kan · naaes derved, at Fremstilleren lider ubeskrivelige
NB29:24 i da altsaa bedre sikkres. Dette · naaes derved, naar vi Msk. opfinde Noget, som
NB22:164 de en Forfatter-Existents; · naaes det ikke, faaer jeg vel min Ordre. Imidlertid
NB17:76 er jeg altereret. Indirecte · naaes det ofte nok – men naar han saa handler,
NB31:32 som vel muligt. / I Christenhed · naaes det samme ved Hjælp af at opdrage i
AE, note andre Mennesker, desto mindre · naaes det, og naar han gestikulerer allerstærkest,
NB31:49 et Intet faaer for Pengene. · Naaes dette – jeg er forvisset om eller
NB29:96 gsomt, saa snigende, at der · naaes en vis Ukjendelighed. For en saadan Slyngel
NB22:62 d een eller anden Sviig dog · naaes en Ære ved det saaledes at lide Foragt.
NB10:38 edre troer jeg ikke det kan · naaes end ved andet Oplag af Enten – Eller
Oi7, s. 292 Guds Rige; langt om længe · naaes først det Jordiske, og saa endelig kommer
BN, s. 112 Speculationen kalder Eenheden, · naaes først i Evigheden, i Timeligheden kun
NB30:36 lse, saadan glad og fornøiet, · naaes ganske simplement ved – Ubetydelighed,
AE, s. 110 gyndelsen med det Umiddelbare · naaes gjennem en Reflexion, saa maa det Umiddelbare
AE, s. 109 ke), men denne Begyndelse maa · naaes gjennem en Reflexion, saa spørges ganske
AE, s. 264 Forstand nok, og netop derved · naaes Humor, at han selv er de discrete Momenter.
AE, s. 265 nen, der gaaer ud over Troen, · naaes Humor. Dette er en General-Confusion i
NB10:30 orestilling om, at det Sande kun · naaes i Lidelser, at Sandhedens Grad er Lidelsens
Papir 455 dyrkelse, saaledes kan det · naaes i Protestantisme, at Verdslighed æres
KG, s. 78 e den indsee, at dette aldrig · naaes i Timeligheden, at, selv om denne Stræben
NB4:154 ikke ønskes tilbage men · naaes igjen. / I disse Taler vil altsaa blive
Papir 371:1 aaet. Men, som sagt, det · naaes ikke derved, at dette Foredrag er mere
NB31:114 ndnu værre er, denne Ro · naaes ikke efter en lang Kamp med noget Bedre
SLV, s. 431 gt. En religieus Helbredelse · naaes ikke ved Latteren, men ved Angeren: at
NB30:133 Men denne Dobbelt-Lidelse · naaes jo derved, at det Gud tvinger det Msk til
NB31:97 oven er den: det Høieste · naaes kun i høieste Lidelse, saa er Deeltagelse
NB11:62 et Brud. / Umiddelbarheden · naaes kun igjen – ethisk; Umidd. selv bliver
LF, s. 22 eller mindre end hvad den er, · naaes kun igjen ved at kunne tie; og denne Taushed
JJ:266 og for at vise, at det Høieste · naaes kun som Grændse. / I Slutningsfigurerne
PS, s. 274 følgelig ad den Vei Intet · naaes med Hensyn til Bestemmelsen af det Tilkommende).
NB24:168 e og mere anstrenget. Alligevel · naaes naturligviis aldrig Idealet. Men der hører
PCS, s. 134 o Civil. Den comiske Virkning · naaes nu, ved at lade denne militaire Person,
NB29:87 l Standsningen, desto bedre · naaes Opgavens Løsning. / Jo, jeg takker,
NB31:103 de – hvis den ellers · naaes paa den Maade. » Hvorledes kom han
NB27:73 ld – og denne Glemsel · naaes saa i Forbittrelsens Rasen. / Ja, der er
NB30:95 emgangs Skole, inden det Stadium · naaes som er Martyriets Lidenskab. / O, i frygteligste
SD, s. 143 endelighedens Vinding aldrig · naaes uden gjennem Fortvivlelse. Ak, og denne
AE, s. 388 , end at den er det Gode, der · naaes ved absolut at vove Alt. Enhver Beskrivelse
HCD, s. 180 amente. Men naar det der skal · naaes ved at forkynde og lære Christendom
IC, s. 203 rskjel mellem Vei og hvad der · naaes ved at gaae eller ved at være gaaet
TSA, s. 107 teret, naar dets Rettroenhed · naaes ved at lægge Accenten paa et reent forkeert
BOA, s. 224 cteret, naar dets Rettroenhed · naaes ved at lægge Accenten paa et reent forkeert
NB30:53 re den uhyre Kjendthed, som · naaes ved den Art Udbredelse, som Pressen raader
AE, s. 77 rette Udtryk i Ordet, hvilket · naaes ved den første Reflexion, saa kommer
SFV, s. 26 sig den selv i Stilhed. Dette · naaes ved den indirekte Methode, der i Sandhedskjerlighedens
LA, s. 74 hvis Slutnings-Consequentser · naaes ved en Slutning ab posse ad esse, og verificeres
IC, s. 203 delig Afgjørelse, hvad der · naaes ved Enden, » Resultat«.
NB15:105 taaet i Forhold til Paulus, kun · naaes ved engang afgjørende at handle mod
NB10:198 et Forbillede, som kun kan · naaes ved Forbilledets egen Hjælp. / Forøvrigt
NB26:6 e, ( hvilke, især nu ikke · naaes ved Hjælp af det kongelig danske Cancellie,
NB17:27 g efter kan smage. / See det kan · naaes ved Hjælp af Presse i ganske føie
NB31:2 fgjørelsen, at denne just · naaes ved intensivt at negte Tid, jo kortere
NB23:22 et saa Høit skulde kunne · naaes ved saa lurvede Midler som Ballotation.
4T43, s. 139 ny Begyndelse, hvilken ikke · naaes ved Tvivlens fortsatte Tilløb; thi saa
NB36:25 er: stiaalet, kan ogsaa kun · naaes ved under Navn af Χstd. at forkynde
Papir 463 d denne bestemte Mand: saaledes · naaes Virkelighed. / Men vor Høiærværdige
Papir 463 at naae Virkelighed / Hvorledes · naaes Virkelighed? Ganske simpelt, derved, at
NB31:8 dette man har gjort, og saa · naaes øieblikkeligt ved det Sophistiske, at
NB27:37 ud, at » Aanden« · naaes) men ydmygt og beskedent at troe, at det
NB29:69 lp af Daguereotypen vil det let · naaes, at Enhver bliver portraiteret – tidligere
NB35:49 n just er, hvis Idealiteten skal · naaes, at forsage det Sexuelle, at spille Stykket
KG, s. 100 , Du indseer selv, skal dette · naaes, da er der intet Øieblik at spilde. Der
BA, s. 324 r ei Virkeligheden. Skal denne · naaes, da maa hele Bevægelsen gjøres om.
NB16:69 t er det, kun saaledes kunde Det · naaes, der er naaet; var der mindsket blot eet
AE, s. 305 Tænkningen og syllogistisk · naaes, eller noget saa Ringe, at det uden videre
NB31:133 osophisk Idealitet lettere · naaes, en philosophisk Idealitet, der ikke deler
AE, s. 183 em, hvilket i al Evighed ikke · naaes, fordi Gud er Subjekt, og derfor kun for
AE, s. 252 e maa dog alt det Samme kunne · naaes, kun langsommere. Men Hurtigheden har slet
SFV, s. 84 vis fuldkommen Lighed skulde · naaes, maatte » Verdslighed« reent
NB25:84.a e den Control mulig, der kunde · naaes, naar jeg satte det ind medens M. levede.
NB22:164 ves. Maaskee vil det ogsaa · naaes, og, haaber jeg, til den Tid, da jeg ikke
Papir 465 et hen. Men kan dette ikke · naaes, røres der derved – for hver Gang
NB14:29 gjøres, det sidste Trin · naaes, saa er det gjerne ved Hjælp af Fortrydelse
YDR, note det vise sig, at det ikke kan · naaes, saa kan vi jo tage Andragendet tilbage,
Papir 572 just Opgaven, thi naar det · naaes, staaer Profiten paa sit Høieste) til
Papir 436 std. / Men denne kan godt · naaes, uagtet Sandsebedraget bestaaer; ja den
NB24:52 rer med, inden det Evige · naaes. Ak, men snart vil det igjen være fornødent,
NB27:23 maatte jo dog engang kunne · naaes. Men ved Omvendthedens Lov at være sikkret,
NB14:29 sk. for høit og som skal · naaes: dette er ogsaa de sidste Kræfter et
AE, s. 319 nær er det Høieste, der · naaes; men det maa dog aldrig glemmes, at det
NB19:11 thi jeg har dog nogenledes · naaet » Virkelighed«) har jeg
NB14:77 eg har i strengere Forstand · naaet » Virkelighed.« / og just
NB:52 Friheds Triumph, hvad jeg har · naaet – det er nu ved Livets lumpne Forhold
NB25:96 e ere Præster, det er nu · naaet – naar nemlig det saadan at være
AE Opgaven er ideal og maaskee aldrig · naaet af Nogen, det er kun paa Papiret at man
NB33:23 nde nogensinde i Maximum er · naaet af noget Msk., det kan saa som en uendelig
NB14:135 sten den absolute Omvendthed · naaet af Religieusitet medens man dog vedbliver
SLV, s. 51 rrelse, at lade hende have · naaet al den Idealitet, som en lille Jomfru paa
NB26:106 orkynde Χstd. at have · naaet al mulig jordisk Nydelse, alle jordiske
NB32:132 omen. / Og saaledes er det · naaet at Χstheden er den successivt naaede
CT, s. 221 deligheden afskaffet, og har · naaet at faae den gjort til et Problem. Thi med
SLV, s. 13 øndt han nemlig ikke havde · naaet at faae Examen og aldeles opgivet at studere
NB14:90 , just paa den Tid, da jeg havde · naaet at forstaae mig selv qua Forf. Jeg lod
NB35:17 Grad, saa har denne Verden · naaet at frigjøre sig ganske fra al Forbindelse
NB36:19 , beregnet paa og har ogsaa · naaet at give Lidenskab. Deraf vil man saa bevise,
Oi6, s. 262 dom, sammenlignelsesviis have · naaet at gjælde respektive for Alvor og Viisdom,
NB27:74 et verdslige Sind før det har · naaet at gjøre det Omvendte af det Sande til
IC, s. 132 ed har den moderne Forvirring · naaet at gjøre hele Christendommen til ligefrem
NB27:74 og derfor er det ganske rigtigt · naaet at gjøre lige det Omvendte af det Christelige
SFV, note Forræderie vilde jeg have · naaet at gjøre overordentlig Lykke i Verden
NB16:69 r arbeidet igjennem en Urskov og · naaet at hugge igjennem: saaledes jubler jeg
Oi7, s. 282 d den Art Gudsdyrkelse vi har · naaet at vi Alle ere Christne. Det er, det Hele
NB27:86 evet slagen ihjel havde han ikke · naaet Bestemmelsen, thi han kom jo til Verden
Not9:1 . Det Naturlige naar det har · naaet Bevidstheden, er ikke blot Tænkende,
NB29:95 en gjennem den fuldkomne Askese · naaet Contemplation, Qvietisme. – Og dette
NB23:161 f alle. / Han har i Pathos · naaet Culminationen. Da minder han om hiin Fortolker,
EE1, s. 396 dvanligt; man har næsten · naaet de 3 Miil – hvo skulde nu have ventet
EE2, s. 34 nens Sphære, dog ikke have · naaet den Evigheds Bevidsthed, som Sædeligheden
NB25:86 rer. Derved have vi naturligviis · naaet den fuldkomneste Sorgløshed. Men hvad
NB34:9 der maa fordres, at Du havde · naaet den Modenhed, at Du virkelig eiede en Livs-Anskuelse,
NB15:46 gte. Men just fordi jeg har · naaet den ved det Tilbagelagte, har jeg jo ogsaa
AA:14 vl reise sig. Naar han endelig har · naaet den, saa møder ham Anfægtelse ɔ:
NB18:75 jeg vilde, saa havde jeg jo · naaet den. Mere mener jeg er umuligt at gjøre
NB16:46 nu min Opdragelse: at have · naaet denne næsten Forklarelse, og saa at
AE, s. 325 sk Fortvivlelse, der ikke har · naaet det Ethiske. Man har indseet, at det at
DS, s. 202 re langt fra at mene at have · naaet det Fuldkomne – agt paa deres Liv:
Oi6, s. 257 det gaaer fremad; nu er det · naaet det Fuldkomne. Hvad der tilstræbtes
SLV, s. 39 e Væsen, og naar Talen har · naaet det Høieste, da siger han: hiint Uforklarlige,
AE, s. 472 stiske, og ad den Vei at have · naaet det Høieste, ere blevne comiske. Det
BOA, s. 92 ordærvelse endnu ikke have · naaet det Høieste, skulde der virkelig være
AE, s. 117 en Skuffelse. Selv om En har · naaet det Høieste, vil Gjentagelsen, hvorved
NB4:27 n er meget langt fra at have · naaet det Høieste. Det er denne Tilstaaelse
IC, s. 97 el Fred og Tryghed, nu har vi · naaet det Høieste. Og saa, saa kommer en enkelt
PCS, s. 139 synde, saaledes har Capt. S. · naaet det Maximum, han kan ikke blive fuld. Man
NB24:84 eflexion har ganske rigtigt · naaet det Punkt at det standser. / Hvis nu Socrates
DS, s. 184 Christendommen har · naaet det Punkt, hvor der maa siges: nu skal
EE2, s. 17 ar vist egentlig aldrig endnu · naaet det, idetmindste ikke uden for at skandalisere
AE, note et noget Stort, og ikke at have · naaet det. / Det vilde blive for vidtløftigt
CT, s. 128 re til samme Maal, at een har · naaet det. I Forhold nemlig til Seilerne kan
NB11:94 men i Ideen seet har han · naaet det. Og saaledes maa nødvendigviis den
Papir 460 t en Deel Aar, ja, han har · naaet det: naturligviis bliver han Gjenstand
SLV, s. 407 elv ikke er religieus og har · naaet dette Standpunkt ( Eenhedens) uden at overspringe
NB17:81 rmelse. Nu mener han vel at have · naaet dette, og jeg har ikke standset ham. Saa
NB13:56 s der saaledes: naar et Msk. har · naaet eet Trin, da ønsker og higer han høiere.
NB10:58 beidet saaledes, at han har · naaet en Berømthed, som ubetinget vil sikkre
FV, note aire Foragteligheds Presse havde · naaet en frygtelig uproportioneret Udbredelse:
NB10:39 odt, at jeg ikke reiste. Jeg har · naaet en Productivitet, som jeg ellers ikke havde
NB:114 ion til Tungsind, dog aldrig · naaet en saadan Grad, som jeg stundom har gjort.
NB22:164 ig Frimodighed til at have · naaet en saadan Ueensartethed med det Almene-Msklige,
NB16:42 . Der er ved min Virksomhed · naaet en Standsning for den usalige Mengeleren
NB16:88 og nu mener man at jeg har · naaet en vis Trængen igjennem! O, Ukyndighed!
NB33:8 stheden har tilsigtet og · naaet er at faae Anstrengelser bort. Man rykker
NB16:69 naaet. Og lad saa kun mig lide, · naaet er det. Sandeligen jeg har ikke arbeidet
NB18:43 over den. Tillige er der nu · naaet et andet Punkt, jeg kan nu bruge Pathos
NB17:16 Ord. – Saaledes havde jeg · naaet et Hvilepunkt; Positionen afgjort seirrig
NB23:55 rfatter fængslet Mskene, · naaet et Høidepunkt – og da lader jeg
TS, s. 73 ddelelses-Midlerne vel omtrent · naaet et Høieste i Retning af hastig og Alt
SFV, s. 11 n Forfatter-Virksomhed er der · naaet et Punkt, hvor det lader sig gjøre,
NB:4 og denne Opbevaring maa have · naaet et vist Maal: Selvbevidsthed. – Guds
EE2, s. 281 ndtil dets stille Væxt har · naaet et vist Punkt, og det nu pludselig forkynder
NB31:120 Hvis der var et Msk, der havde · naaet Fuldendthed i denne Kunst bestandigt at
KG, s. 362 nær er Verden ved at have · naaet Fuldkommenheden, at nu er » Alle«
SLV, s. 112 lig Ægtemand uden at have · naaet Fuldkommenheden, naar man blot har den
NB28:22 f Præster; hvad end ikke blev · naaet ganske i Apostlenes Dage: det er nu naaet,
AE, s. 108 d det Umiddelbare, er da selv · naaet gjennem en Reflexion. / Her ligger Vanskeligheden,
4T43, s. 154 dning. Og hvis Din Tak havde · naaet ham, da havde han vel sagt: det er neppe
NB25:93 vil sige, da Msk-Slægten var · naaet hen til det Punkt, at fra nu af »
EE2, s. 36 nkt mig et større Brev) · naaet hen til det Punkt, hvorfra Ægteskabet
BI, s. 205 . / / / / Afhandlingen har nu · naaet hen til et Hvilepunkt, een Formation af
FB, s. 131 ennem en Dobbelt-Bevægelse · naaet hen til sin første Tilstand, og derfor
2T43, s. 22 mesteren, da var han maaskee · naaet hen til Troen. » Var bleven opdragen«
4T44, s. 303 nens sidste Ord allerede har · naaet Himlen, da veed han endnu ikke, hvad der
CT, s. 123 ar Trængselen een Gang har · naaet hvad Evigheden vil med den, saa ordner
NB22:85 an mener nu omtrent at have · naaet hvad han ønskede: han er sluppet ud
Papir 444 der, uden Eder havde jeg aldrig · naaet hvad jeg vilde. / Ogsaa for min fordums
NB2:71 taaer sig, jeg har rigtignok · naaet hvad jeg vilde; thi Medlidenhed har neppe
NB18:38 vde arbeidet uden Løn og · naaet hvad jeg ønskede. Da var der et nederdrægtigt
FB, s. 128 ænke mig ind, naar jeg har · naaet Høiden, falder jeg ned, da det, der
NB24:123 vad ikke engang ganske var · naaet i den apostoliske Tid: vi ere alle Præster!
NB26:99 det Høieste blev vel · naaet i Middelalderen: at man honorerede Forsagelsen,
4T44, s. 300 e ikke, at det sjeldent blev · naaet i Verden; thi det Høieste er: at et
NB31:107 vort. / Og det lykkedes, det er · naaet især i Protestantismen især i Danmark,
NB29:100 or at fortrænge. Det er · naaet især i Protestantismen, især blandt
SLV, s. 78 i sin Skjebne, indtil hun har · naaet Livets Grændse. Hun døer, men hun
NB7:36 g dog, men nu har jeg ogsaa snart · naaet Maalet. Det Skrift » Synspunktet
NB31:111 og først naar de have · naaet Mandens Alder, naar de tillige ere heelt
NB12:198 fra mit Sædvanlige, har hun · naaet mere end een Gang at passere mig saa nær,
NB14:8 onsequente Udtryk for, at jeg har · naaet min Grændse, at mig forundtes ogsaa
NB10:60 t reise – og har i 48 · naaet min rigeste Productivitet. Saaledes har
AE, note har forstaaet den, saa har man · naaet Misforstaaelsens Høieste. Dette Punkt
KG, s. 107 uendelig Afstand fra at have · naaet Noget, i uendelig Gjeld! See, derfor kan
NB36:13 g ved at forkynde Χstd. har · naaet og nydt, efter den største Maalestok
DBD, s. 129 at forkynde Christendom, har · naaet og nydt, efter største Maalestok, alle
NB32:112 a, at naar der først er · naaet op til det Høide-Plateau, hvor der kan
EE1, s. 310 vor jeg ganske forpustet var · naaet op. Idet jeg vil gaae ned ad Trappen, bliver
Papir 376 Europa – det har G. · naaet paa sin Reise » fra hvilken han
AA:6 en enhver Digter troer at have · naaet Parnas-Høide, saaledes finde vi paa
AE, s. 338 nu har vi snart · naaet Parodien, at det er ingen Ting at blive
CT, s. 32 var nøiet, før den havde · naaet Rigdommen, som den heller ikke var nøiet
NB3:77 terat Verdens-Udviklingen er · naaet saa vidt i Reflexion, som den er. Uden
SFV, s. 102 terat Verdens-Udviklingen er · naaet saavidt i Reflexion, som den er. Uden denne
NB36:3 / / Just naar et Msk. i Alder er · naaet saavidt, at der kunde være Tale om at
NB35:42 edes, at naar en theol. Cand. er · naaet saavidt, at der kunde være Tale om,
Oi7, s. 290 saare Meget, førend han er · naaet saavidt. / Først har han gaaet i den
Papir 421 d, Sorg over ikke at have · naaet sin Bestemmelse i Livet. / Maaskee kunde
Brev 63 den at læse, saa har den · naaet sin Bestemmelse, fundet » Læseren«,
EE1, s. 156 eenhed. Som Brud har Qvinden · naaet sin Bestemmelse, og derfor kan en Qvinde
Brev 78 Forfatterens Mening, ganske · naaet sin Bestemmelse. / Til / Den lykkelige
EE:24 ske Tilværelse havde i den Grad · naaet sin Modenhed, da hans Legeme var indtørret
Not9:1 n. Det Almene Χstus har · naaet sin Personlighed i Jesus. – Uden
DD:208 ham har derfor Erkjendelsen · naaet sit egl. dogmatiske Høidepunkt. /
BI, note denne, at naar Forstanden har · naaet sit Høidepunkt, skal dens Formation
Not9:1 chr: Aabenbaring har Aanden · naaet sit høieste Trin, og altsaa er enhver
KG, s. 268 Omvæltningen af Mit og Dit · naaet sit Høieste, derfor ogsaa Kjerligheden
G, s. 45 var for meget, min Nød havde · naaet sit Høieste, mine Principer segnede,
KG, s. 93 aledes, da havde Timeligheden · naaet sit Høieste. Som Evigheden kan den ikke
AE, s. 503 tion. Modsætningen har her · naaet sit Høieste: mellem et Individ der i
BA, s. 358 i Slægtsforholdet har her · naaet sit Maximum og vil have Magt til at forvirre
AE, s. 24 da den lærde Forsken havde · naaet sit Maximum, ɔ: som var den lærde
Brev 48 aa har Besøgets Uberegnelighed · naaet sit uberegnelige Høieste. – Dog
KG, s. 55 ns Bestemmelse: har man derfor · naaet Stedet? Saaledes er det ogsaa med dette
NB16:83 l Evangeliet selv endnu ikke har · naaet til mere end 50 pC.) og saa behageligst
Papir 264:1 et har fuldbyrdet sig og · naaet til Virkelighedens Kategorie fremtræder
SLV, s. 117 nde i en gjennem Reflexionen · naaet Umiddelbarhed. Her er det Hovedslaget skal
NB36:25 g Fløielet og dette Hele · naaet ved at forkynde Χstd. er: stiaalet,
Oi6, s. 273 hvilket paastaaes at være · naaet ved den historiske Proces, hvori Ideen
NB15:46 lede Bevisthed, som jeg har · naaet ved det Tilbagelagte. Men just fordi jeg
NB20:74 lse o: D:. Dette var aldrig · naaet ved directe Angreb, som naar En siger sig
NB34:34 ham, hvad saa? Saa vil han have · naaet ved Enden af sit Liv at staae ved Begyndelsen,
NB13:20 Slags Halvgal. Og at det saa er · naaet ved Hjælp af dem, » der tale
NB22:85 lig udgive som hvad han har · naaet ved Læsning, ene og alene ved Læsning
AE, note sens Høieste. Dette Punkt er · naaet ved Mediationen af Christendom og Spekulation,
NB15:105.a edens. / / / hvad jo just var · naaet ved totalt at handle mod Klogskab /
NB12:85 gjælder at hans Liv har · naaet Virkeligheden. Det seer skuffende ud, men
AE, note , og naar Methoden først har · naaet vor Tid, saa gaaer det som Kjæp i Hjul,
NB34:13 Testamente. Det er » · naaet« – thi der er længe arbeidet derpaa,
NB11:77 kke ved egen Stræben har · naaet) og Du saa er Χsten – saa er
NB27:28 og derfor er det egl. · naaet, at Χstd. ( det glade Budskab for Lidende)
NB34:13 ifte sig. / Har vi saa ikke · naaet, at Χstd. er blevet lige det stik modsatte
NB33:8 at forrykke Paradoxet er det · naaet, at Χstheden er ganske simpelt det
NB24:105 julte Inderlighed) omtrent · naaet, at Χstus ikke er Idealet, Forbilledet,
NB33:44 et slaaer til, at Maalet er · naaet, at Alt er vendt om. Den orthodoxe Kirke
NB35:17 il en vis Grad. Naar det er · naaet, at Alt kun er til en vis Grad, saa har
ER, s. 202 t være det. / Det er vel nu · naaet, at Befolkningen er vidende om Protesten
NB13:32 verken fra eller til. Men er det · naaet, at bevirke, at man for den laveste Classe
NB31:60 det eneste Resultat der er · naaet, at den har skabt 1000 eller 100,000 Levebrød.
Papir 459 rt, saa vil der være · naaet, at der for det Første ikke er sat nye
Papir 460 ed den Ms Χstds F. er · naaet, at det at nyde Livet er blevet den sande
NB32:46 / / I Protestantismen er det da · naaet, at det at ville efterfølge Forbilledet,
NB29:100 / / Det er paa alle Maader · naaet, at det man nu kalder Χstd. er netop
NB32:25 ed det i Tidernes Løb er · naaet, at Det man nu kalder Χstd. kun i een
NB31:140 ed har man i Χstheden · naaet, at Forbillederne ere aldeles tabte. Det
NB32:115 t førend det Yderste er · naaet, at gjøre Noget. Imidlertid sætter
Oi6, s. 273 ndte successive Samvirken, er · naaet, at Ideen er aldeles gaaet ud, det Modsatte
NB20:53 rklaring – men der er · naaet, at Kategorien den Enkelte er blevet synlig.
Papir 460 / Og nu er det vel omtrent · naaet, at Latteren er ophørt eller dog kommet
NB13:32 erer under et Øgenavn, er det · naaet, at man er for den mærket med een eller
NB28:20 , især i Protestantismen · naaet, at praktisere Χstd. een Gang for Alle
NB19:85 et Høiere, man endnu ikke har · naaet, at sige: jeg kan ikke, som var der Tale
NB21:31 verordentlige, og at naar det er · naaet, da vender Alt sig om, at der paa den anden
NB10:149 forlangte det. Naar Vüet er · naaet, da vil det lyde anderledes, og blive at
SFV, s. 11 rdi, som sagt, dette Punkt er · naaet, deels fordi jeg nu i Literaturen anden
NB28:91 ske opgav Mskene. Nu er det · naaet, den rædsomste Straf over os, den sande
NB16:69 saaledes jubler jeg glad: det er · naaet, der er hugget igjennem, gjennem alle Sandsebedragene
NB26:101 dkommenheden vilde være · naaet, dersom man hver evige Dag dyrkede Gud saaledes.
NB28:22 gaaer fremad! – Nu er det · naaet, det Fuldkomne! / / Hvad Christendommen
Papir 448:2 skjenket. / Snart er det vel · naaet, dette ganske Omvendte, at vi betragte »
SFV, s. 84 og naar fuldkommen Lighed er · naaet, er » Verdslighed« ophørt;
Papir 453 naae det Punkt, som nu er · naaet, er hidtil Alt af mig blevet anvendt: Tid,
NB22:164 lmene-Msklige, som jeg har · naaet, er just, at min Styrke er min Svaghed.
Papir 450 Bordet o: s: v: / Naar dette er · naaet, er saa Χstd. ikke blevet lige det
BMS, s. 126 d fuld Musik – det blev · naaet, han blev jo, om jeg saa tør sige, begravet
NB20:74 Men saa var der heller ikke · naaet, hvad der er naaet: det indirecte Beviis
KG, s. 340 amilier. Herude er det nemlig · naaet, hvad der forgjeves er eftertragtet i Livet:
DBD, s. 133 re da Gud lovet, at det blev · naaet, hvad der var min første Tanke, mig mit
BMS, s. 126 ortvivle om, men det blev dog · naaet, hvad der var min Tanke, mit Ønske, hvad
Papir 586 a er Aand gaaet ud, Du har · naaet, hvad Du egl. vilde, det bliver ved Dyre-Siden
NB24:123 rdsliggjorte, at det nu er · naaet, hvad ikke engang ganske var naaet i den
NB18:51 ragtning raade, havde jeg aldrig · naaet, hvad jeg har naaet, jeg var blevet et ganske
BMS, s. 126 længe han levede! Det blev · naaet, hvad jeg rigtignok mod Slutningen var nær
NB16:25 og inden saa det Punkt er · naaet, hvor det samme Msk er indøvet i Troen
4T43, s. 161 Maalet, men aldrig seer det · naaet, ikke som Vandreren dog kommer til Maalet,
AE, s. 238 et sikkredes, at hvad der var · naaet, ikke ved et coup de mains blev til et Intet,
Oi6, s. 257 ster, det er nu fuldkommen · naaet, især i Protestantismen, især i Danmark.
NB28:22 ske i Apostlenes Dage: det er nu · naaet, især i Protestantismen, især i Danmark.
EE2, s. 128 rimod Culminations-Punktet er · naaet, ja da har Alt forandret sig, da skrumper
NB18:51 e jeg aldrig naaet, hvad jeg har · naaet, jeg var blevet et ganske andet Msk. For
Oi3, s. 198 d: saa skal det snart være · naaet, Landet stadigt være i den Grad overfyldt
BOA, s. 92 e et Maal, som endnu ikke var · naaet, naar saaes vel en større Letfærdighed
SLV, s. 227 or hende. Og naar det saa er · naaet, naar Smerten har potenseret hendes Sjel,
Sa, s. 173 e Testamente. / Dette er ogsaa · naaet, og bedst, aldeles fuldendt i Protestantismen,
NB30:122 aximum af Forvirrethed var · naaet, saa først gribe ind ved atter at anbringe
NB14:32 fælde. / Saa er Virkeligheden · naaet, saa kan Gud komme til, saa er Forhexelsen
Papir 383 e, saa var Fuldkommenheden · naaet, saa vidste Alle Alt. Bagvendte Nutid! Er
NB20:85 Guds Bistand var aldrig det · naaet, som er naaet. / Gjøre to Ting paa een
NB28:53 nuværende, at Omvendtheden er · naaet. / / Skulde jeg med een eneste Paralelle
NB20:85 ar aldrig det naaet, som er · naaet. / Gjøre to Ting paa een Gang, gjøre
BMT, s. 220 yndelsen iagttage Taushed) er · naaet. Det gjaldt om at faae Biskop Martensen
NB10:39 vitet, som jeg ellers ikke havde · naaet. Men hvad » Synspunctet«
NB16:69 r blevet af Styrelsen: nu er det · naaet. Mit Vilkaar blive nu forresten som det
NB16:69 t eet Aar eller to, var det ikke · naaet. Og harpuneret er Samtiden, den løber
NB16:69 e, mange Tider ikke har været · naaet. Og lad saa kun mig lide, naaet er det.
NB10:40 Ligevægt, i eet Nu. / Det er · naaet. Selv i Volumen er der Ligevægt. Afsluttende
NB16:48 afsindigt ( forresten nu omtrent · naaet.). / Nei, det jeg vil opbevare er et Udbrud
NB16:42 r ved Styrelsens Bistand er · naaet: at gjøre opmærksom paa det Christelige.
DS, s. 186 Afdøde. Nu er Omvendtheden · naaet: det at forkynde Christendom, eller at forkynde,
NB20:74 ler ikke naaet, hvad der er · naaet: det indirecte Beviis mod Χstheden
TS, s. 73 Ja, Omvendtheden er vel snart · naaet: Meddelelsen er vel snart bragt ned til
NB11:132 er jeg nu af den Mening er · naaet: naar jeg selv søger Embede og gjør
NB21:119 en egen satirisk Maade allerede · naaet: Præsterne ere ikke stort mere end Skuespillere.
SFV, s. 91 en Menneske-Lighed ubetinget · naaet; Enhver, der i Sandhed elsker Næsten,
NB16:69 saaledes kunde Det naaes, der er · naaet; var der mindsket blot eet Aar eller to,
NB17:15 d, og siger i samme Secund: · naah, er det Dig, Svend Andreas Olsen. Saaledes
NB35:8 lighed, naar den fineste engelske · Naal ikke kan taale hvad Stoppenaalen kan taale,
NB32:39 erie, hvor de spidseste engelske · Naale vare for stumpe, om der en Stoppenaal eller
NB30:60 s, Bager Welding paa sin Maneer, · Naalemager Hiorth paa sin o: s: v:, der existerede
DD:6.b ere, at en Kameel gaar igjenem et · Naaleøie end at en Riig kommer ind i Guds Rige.
AE, s. 538 t en Kameel gaaer igjennem et · Naaleøie, end at en Riig kommer ind i Guds Rige.«
TTL, s. 392 en Kameel at gaae gjennem et · Naaleøie, og vanskeligt for den Verdslige at finde
DS, s. 226 l gaaer vanskeligt gjennem et · Naaleøie.« Ei heller var han en Bagvasker, der forkleinede
DS, s. 219 en Kameel at gaae igjennem et · Naaleøie; men det er umuligt at Den kun tjener een
3T44, s. 261 en Kameel gaaer igjennem et · Naaleøie; og udelukke Nogen skal han ikke ville,
    · naar 13747
GU, s. 339 tid og overalt at finde. O, og · naarsomhelst et Menneske kommer til Dig, i hvilken Alder,
DD:194 redie Gang for skulde give dem et · Naassensaar endnu at vegetere i. – /
AE, s. 294 er det virkeligt, 2) har min · Nabo Christophersen gjort det, har han virkeligen
BI, s. 119 Øieblik han hvidskede sin · Nabo den i Øret, og jeg da tænkte mig
NB29:16 han først consulerer sin · Nabo eller Den og Den om, hvorledes han skal
CT, s. 176 det er ingen Anden, ikke Din · Nabo eller Gjenbo eller en anden Mand her i
NB28:91 end min Nabo, hvorfor? fordi min · Nabo er ubetydelig nok til at passe nøie
NB33:32 Maade, at han sagde til sin · Nabo hvad der skulde være sagt i Forsamlingen.
AE, s. 135 om, som en Nabo taler med sin · Nabo i Aftenskumringen. Det almindelige Udsagn
EE2, s. 241 er saaledes over ham, at hans · Nabo ikke kan see ham, er han dog ikke gaaet
AE, s. 53 og Affectation og Praten med · Nabo og Gjenbo efterhaanden fordærver de
AE, s. 499 idskende Overeenskomst mellem · Nabo og Gjenbo er dette Ordet Stamordet og utallige
Papir 340:11 snakker lidt klogt med · Nabo og Gjenbo o: s: v:). Hvor uendeligt fjernt
SLV, s. 103 beslutter sig i Kraft af, at · Nabo og Gjenbo ogsaa have besluttet sig, er
SD, s. 198 angt fra den Forklaring, som · Nabo og Gjenbo snarest muligt vilde faae yderst
AE, s. 109 , fordi han er bange for hvad · Nabo og Gjenbo vil tænke om ham, hvis han
Not2:2 i Haanden at holde hver sin · Nabo om Næsen. – Paa andre Stæder,
AE, s. 135 nske eenfoldigt derom, som en · Nabo taler med sin Nabo i Aftenskumringen. Det
AE, s. 493 shed og » see til min · Nabo« som noget Sandere. Thi var Middelalderens
Papir 391 t, at jeg kan see paa hans · Nabo, at han gjør det Samme: naar det ikke
CC:13 begynde at spise før hans · Nabo, bogstaveligt gaaet i Opfyldelse. Gud hjælpe
SLV, s. 407 er det virkeligt, 2) har min · Nabo, Christophersen, gjort det, har han virkeligen
SLV, s. 335 mit Riges Grændse som min · Nabo, ei heller fra det yderste Hav indtil mit
NB28:91 r meget lettere at narre end min · Nabo, hvorfor? fordi min Nabo er ubetydelig nok
EE2, s. 131 sine Karle, og fordriver sin · Nabo, men han erobrer ved at grave i Jorden.
TTL, s. 411 – ikke ringere end Din · Nabo, som var Du den Udmærkede, men husk Du
SLV, s. 81 ridt tilbage og siger til sin · Nabo: Ih! min Gud, det er jo Assessor Vilhelm