S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
KG, s. 372 der saa stærkt igjen dette · Næste » som Du troer«. Man kan
NB10:165 ktiske Moment i Forhold til det · næste Χstus som Gaven, som Det, der skiænkes
SLV, s. 416 n synker i Angeren – i · næste § kommer jo Forsoningen. Nei holdt!
PS, s. 289 or den Samtidige ( først i · næste § ville vi nærmere see, at det Spørgsmaal
PS g skulle yderligere gjøre det i · næste §. – Eller hvis der i den nærmeste
NB34:33 nsværgelse. / Men nu det · Næste – hvad bruges der mod denne uhyre
NB:118 som veed jeg ikke mere, ikke det · Næste – vil man nu formdl. i Anledning
LF, s. 46 a den ubetingede Glæde, det · Næste ( hvad jo Apostelen tilføier): tilbedende
EE2, s. 318 nu ikke holdt den, men agter · næste Aar at holde den, og er forvisset om, at
F, s. 485 iden er urokket, og haaber jeg, · næste Aar betimeligen i December Maaned at skulle
CT, s. 112 ære glemt, at naar saa det · næste Aar den samme Lidelse begynder, Du dog
NB8:38 der et Slag mod Tyrkerne, og · næste Aar igjen maaskee han ell. en Anden skal
Brev 2 ikke læst et eneste af dem. · Næste Aar kommer jeg formodentlig til at læse
IC, s. 121 ngeforlegenhed, Bekymring for · næste Aar, hvad man skal spise, eller Bekymring
EE2, s. 108 til den første Søndag i · næste Aar. Saa længe som muligt bør man
Papir 377 og ved Aarets og ved · næste Aars Udgang er der ganske rigtigt gjort
FP, s. 21 re. / Vi gaae nu over til det · næste af Fædrelandet omtalte Punct; et Punct
PS, s. 305 ar med Hensigt, samt at jeg i · næste Afsnit af denne Piece, hvis jeg nogensinde
LA, s. 41 til Tidsalderens Reflex. Det · næste Afsnit maa det være forbeholdt overveiende
AE, s. 19 rsom jeg nogensinde skriver et · næste Afsnit«) saa skjødesløs som
PS, s. 305 vis jeg nogensinde skriver et · næste Afsnit; thi en Piece-Forfatter, som jeg,
Brev 235 Alvor«. Godt! Men · næste Aften anmeldes et nyt opbyggeligt Skrift
G, s. 44 var en Gjentagelse mulig. / Den · næste Aften var jeg i Königstädter-Theatret.
4T43, s. 144 ophøiet, at han jo er Din · Næste aldeles i samme Forstand, som der intet
NB4:81 lærde Uvæsen, saa skeer det · Næste aldrig. Det Næste er, at nu Msk. beslutter
LA, s. 14 for Forstaaelsens Skyld. Det · Næste altsaa; nu det behøves ikke, naar man
DS, s. 247 istendom er gaaet af Brug. En · næste Art Christendom, hvor der da i ethvert
DS, s. 248 Hævn.« – En · næste Art Christendom, hvor der da i ethvert
Not11:8 Centrum for et Øieblik for i · næste at blive Peripherie. Men Alt blev blot
NB5:99 r igjen det sidste Udtryk for det · Næste at være salig hos Gud. / » Selv
JJ:517 m uvilkaarlig til at gjentage din · næste Barndoms-Erindring: Guds Ord varer evindelig.
NB9:39 and som en Tænker. Men til det · Næste behøves der legemlige Kræfter, og
PMH, s. 73 Frihedens Sphære, hvor det · Næste bestandig kommer frem ikke i Kraft af en
JJ:107 forestaaer der ikke nu hende. Det · næste bliver, at jeg er en Hykler. Jo høiere
NB6:54 g maaskee til at kigge lidt i den · næste Bog, i Haab om, at det skulde være Noget
NB:118 e. / Nu har jeg mit Thema til den · næste Bog. Den skal hedde: / Kjærlighedens
AE, s. 251 n faae Noget at vide. Men det · Næste bryder man sig ikke om, det der netop gjør
4T44, s. 289 s Skjebne; saa gaaer dog det · næste Bud freidig gjennem Døden til Livet,
EE1, s. 237 rig paa det Første. I den · næste By besøgte jeg Een af mine Venner. Han
AE, s. 559 ken, tager den paa, naaer den · næste By, hvor den Reisende allerede har gjort
NB25:60 » Lærer«; den · næste Classe kunde kaldes Hjælpelærere,
Papir 366:3 rste Cursus) og saa det · næste Cursus igjen som i en Viden. / Samt at
NB28:54 , der forlangtes Manuskript · næste Dag – da døer Etatsraad Olsen.
CT, s. 85 t leve uden Bekymring for den · næste Dag – Han, som dog ikke var ukjendt
OTA, s. 278 Sikkerhed turde tale om den · næste Dag – o, lad os dog ikke glemme,
NB26:44 p, men begynd saa igjen den · næste Dag – og for Alt ingen Sindslidelse,
CT, s. 85 vilde falde ham i Ryggen, den · næste Dag – thi just fordi Han i en ganske
KG, s. 317 aet den Befaling, at Alle den · næste Dag ( det er altsaa en Søndag) forenede
CT, s. 26 dens han sover sødt for den · næste Dag at vaagne til det daglige Brød,
CT, s. 80 ær Du som Fuglen, skaf den · næste Dag bort, saa er Du uden Selvplagelsens
CT, s. 112 ære glemt, at naar saa den · næste Dag den samme Lidelse begynder, Du dog
NB25:109 at gaae. Jeg gik ogsaa den · næste Dag denne min sædvanlige Vei. Hun var
Oi8, s. 354 Liv begynde. / Natten til den · næste Dag eller til Imorgen drømte Konen,
CT, s. 83 fra det Evige, saa bliver den · næste Dag en uhyre, forvirret Skikkelse, som
CT, s. 79 af Drømme – men den · næste Dag er en haardnakket Drøm, som kommer
CT, s. 87 , med en Indbildning; thi den · næste Dag er et afmægtigt Intet, hvis Du ikke
NB4:122 d mig, Aftenen iforveien – · næste Dag er han selv Minister paa samme Maade,
CT, s. 82 k, medens Bekymringen for den · næste Dag er Havesyge. / Det gjelder for Alt
CT, s. 79 aldrig urolig – men den · næste Dag er hver Dags Uro. Og naar Fuglen flyver
CT, s. 80 Dag. Men Bekymringen for den · næste Dag er just Selvplagelse, og derfor er
CT, s. 86 n siger jo selv, at der ingen · næste Dag er. Nei, han bedrager sandeligen ikke
CT, s. 87 Hedningen sig selv, eller den · næste Dag fortærer ham. Ak, der gik en menneskelig
CT, s. 84 han ikke christeligt, og den · næste Dag har allerede for megen Magt over ham.
NB32:9 ! / Følgen er naturligviis, at · næste Dag har hele Frankrig Katzen-Jammer aldeles
3T43 dige, det Rædselsfulde, og den · næste Dag havde glemt det ved Synet af det end
CT, s. 88 en lever aldrig, altid af den · næste Dag hindret i at leve. Fuglen er fritagen
CT, s. 88 kun een Dag, saaledes er den · næste Dag ikke til for den; den Christne lever
CT, s. 88 e lever evig, saaledes er den · næste Dag ikke til for ham; Hedningen lever aldrig,
CT, s. 85 en Dag Idag, derfor havde den · næste Dag ingen Magt over ham, den var ikke til
TSA, s. 72 rrer Sveden. Hvis der den · næste Dag kom hjem til Præsten et af disse
CT, s. 80 sig gjøre, just fordi den · næste Dag ligger i Selvet. Lad derimod den Dag
NB24:54 var til Tjeneste, om De den · næste Dag maatte faae Manuscript; saa hurtigt
Brev 49 id foresætter jeg mig den · næste Dag paa en Tid, hvor jeg er Deres Bolig
CT, s. 80 ar let nok ved at være den · næste Dag qvit – men at blive den qvit!
CT, s. 80 han begynde med at blive den · næste Dag qvit. Den næste Dag, ja den er som
CT, s. 83 r, just derfor bliver han den · næste Dag qvit. Den Troende er, sammenlignet
CT, s. 82 o mere afgjort vender han den · næste Dag Ryggen, saa han slet ikke seer den.
CT, s. 85 just derfor vendte Han jo den · næste Dag Ryggen. Hvorledes bar Han sig ad? Langt
CT, s. 79 er ikke Syner – men den · næste Dag sees kun i Aanden; og Fuglen er ikke
CT, s. 82 g har, siden Du skal lade den · næste Dag skjøtte sig selv. Er dette ikke
CT, s. 80 ymring. / Bekymringen for den · næste Dag sætter man oftest kun i Forbindelse
CT, s. 81 af den næste Dag; med den · næste Dag taber det sin Fortryllelse og sin ængstende
CT, s. 80 idet han blev Selv, blev den · næste Dag til for ham. Og her er det i Grunden,
CT, s. 84 en Dag, saa kommer strax den · næste Dag tilsyne. Men den Christne glemmer ikke
CT, s. 81 end ikke ved at døe den · næste Dag undgaaer Du den, den var jo til den
CT, s. 84 s hans Liv vilde ende, at den · næste Dag var hans Korsfæstelse; vidste det,
NB25:109 gaaer til Kjøbh. / Den · næste Dag var hun der dog ikke. Jeg vedblev uforandret
NB24:69 kke var Noget at høre, og den · næste Dag var Tilløbet saa stort, at der var
CT, s. 87 vilken uhyre Magt er ikke den · næste Dag! Den næste Dag, som Hedningen med
CT, s. 86 ære uden Bekymring for den · næste Dag! Er dette at være uden Noget, saa
CT, s. 81 kun eet Slag, Slaget ved den · næste Dag! Og den næste Dag, det er saadan
CT, s. 80 t Fuglen er uden » den · næste Dag«, det er vist nok: saa vær
CT, s. 79 den saae aldrig » den · næste Dag«. Og sige vi end om Lilien
CT, s. 79 den saae aldrig » den · næste Dag«; hvad den end saae paa sin
CT, s. 86 de. Han er saa angest for den · næste Dag, at han styrter sig i vild Bedøvelse,
OTA, s. 266 te Lilien, den kom igjen den · næste Dag, blev da borte i flere Dage, indtil
CT, s. 84 Gud, fra mig selv og fra den · næste Dag, da beder han ikke christeligt, og
OTA, s. 275 ukke for sig selv indtil den · næste Dag, da den blev aflivet – og fritagen
EE1, s. 197 en Rest at leve af; men den · næste Dag, den frygter hun for. Da overveier
CT, s. 80 aatrængende, som denne den · næste Dag, der altid er denne den næste Dag.
CT, s. 81 er han i hiin Magts Vold. Den · næste Dag, det er i Lænken den første Ring,
CT, s. 81 ved den næste Dag! Og den · næste Dag, det er saadan en lille Flække,
CT, s. 80 il hinanden; Selvplage og den · næste Dag, det passer ogsaa sammen. /
CT, s. 87 e Dag. Han lever ikke til den · næste Dag, dette sige vi om den Syge, hvem Lægen
CT, s. 81 ig selv til Bekymring for den · næste Dag, han dømmer sig selv for Livstid.
CT, s. 87 tigere forstaaet ikke til den · næste Dag, han er opgiven, da han opgav det Evige,
CT, s. 86 ningen uden Bekymring for den · næste Dag, han siger jo selv, at der ingen næste
CT, s. 84 t leve uden Bekymring for den · næste Dag, han, der lige fra sit Livs første
CT, s. 84 med det Evige og ikke med den · næste Dag, har den Christne lært eller lærer
CT, s. 80 ve den næste Dag qvit. Den · næste Dag, ja den er som en Trold, der kan klæde
CT, s. 81 flod, der er af det Onde. Den · næste Dag, ja det er forunderligt – naar
CT, s. 86 r just fordi den ikke har den · næste Dag, lever som det hedder ganske i den
CT, s. 82 n, saa seer han slet ikke den · næste Dag, medens han ved Hjælp af det Evige
NB4:72 , ikke at bekymre mig om den · næste Dag, men at takke Gud hver Dag,
CT, s. 84 frygtelige Fjende er til, den · næste Dag, men den Christne maler ikke Djævelen
CT, s. 84 den sikkreste Frelse fra den · næste Dag, men derhos jo ogsaa beregnet paa,
BOA, s. 261 arbeider for sin Føde til · næste Dag, men ikke som den Hungrige, der strax
CT, s. 84 m, han taler slet ikke om den · næste Dag, men kun om den Dag Idag; og om den
Brev 234 sfuld tiltræder den den · næste Dag, men ogsaa formildet i Veemod, indtil
NB2:113 g er altsaa meget anstrenget den · næste Dag, og saa paa et fremmed Sted, hvad altid
CT, s. 81 ede. Men er der for Dig ingen · næste Dag, saa er al jordisk Bekymring tilintetgjort,
CT, s. 81 rhed. Og er der for Dig ingen · næste Dag, saa er Du enten en Døende, eller
TS, s. 56 ag har sat dem Lectien for til · næste Dag, siger han: lad mig nu see, at I kan
CT, s. 87 er ikke den næste Dag! Den · næste Dag, som Hedningen med Gru i Sjelen gaaer
CT, s. 81 ulde findes en Frelse fra den · næste Dag, thi paa Jorden fandtes den ikke; end
CT, s. 86 gjenlyder af Angesten for den · næste Dag, Tilintetgjørelsens Dag, Angesten,
CT, s. 82 disk Utaalmodighed skimte den · næste Dag. – Den, der roer en Baad, vender
CT, s. 80 men er alligevel – den · næste Dag. / / Den Christne har ikke denne Bekymring.
NB24:54.a var: om de maa faae Manuscript · næste Dag. / Da faaer jeg samme Aften at vide,
NB3:56 men han har ikke lovet Dig den · næste Dag. / Det at » Flyveposten
Papir 571 er Pauli. Samtalen med ham · næste Dag. / Fra den Tid blev Forholdet spændt,
CT, s. 83 dagtige Indbildning avler den · næste Dag. / Men den Christne troer, just derfor
CT, s. 88 Afstanden mellem idag og den · næste Dag. At leve er at være til idag; naar
CT, s. 80 e Dag, der altid er denne den · næste Dag. At seire over sit Sind skal være
CT, s. 80 ekymring er i Grunden for den · næste Dag. Den jordiske og verdslige Bekymring
CT, s. 83 g for og beskjeftiget med den · næste Dag. Den Troende er en Nærværende,
CT, s. 87 tvivlet gjøre Idag til den · næste Dag. Derfor lever han ikke idag, og han
CT, s. 87 ag, og han lever ikke til den · næste Dag. Han lever ikke til den næste Dag,
CT, s. 82 saa vender han Ryggen mod den · næste Dag. Jo mere han evigt er fordybet i den
CT, s. 82 lt Tilskuer. Saaledes med den · næste Dag. Man klager stundom over, og finder
CT, s. 80 uglen ingen Bekymring for den · næste Dag. Men Bekymringen for den næste Dag
TTL, s. 416 t, og kan det udmærket den · næste Dag. Men den Modnere lærer paa en anden
CT, s. 82 for hans Øie og bliver den · næste Dag. Men naar han for ret at arbeide mod
CT, s. 82 rbeider til. Saaledes med den · næste Dag. Naar et Menneske ved det Eviges Hjælp
CT, s. 87 t. Hvad er Angest? Det er den · næste Dag. Og hvorfor var Hedningen meest angest,
CT, s. 84 efattede i dette ene Ord, den · næste Dag. Og nu Midlet herimod! Man fortæller,
CT, s. 87 lv ved idag at ville leve den · næste Dag. Som Fuglen, der blev træt underveis
CT, s. 79 aldrig saae den » den · næste Dag.« Thi Fuglen seer ikke Syner
CT, s. 81 es Timelighed og Evighed. Den · næste Dag; det er Entrehagen, ved Hjælp af
CT, s. 81 og usikkert paa Grund af den · næste Dag; med den næste Dag taber det sin
CT, s. 82 en Christne i Forhold til den · næste Dag; thi den er ikke til for ham. –
CT, s. 85 t leve uden Bekymring for den · næste Dag? Han, der ikke leed, som et Menneske
CT, s. 80 have nok i sin Plage; men den · næste Dags Plage har Fuglen ikke – fordi
CT, s. 80 ae ud i Sammenligning med den · næste Dags Plage, saa er Du dybest i Selvplagelsen.
CT, s. 82 blot paa at blive fri for den · næste Dags Plage, tag Du roligt og glad til Takke
CT, s. 82 ved: ved at blive fri for den · næste Dags Plage. Vær Du derfor nøisom,
CT, s. 81 kun attraaværdigt for den · næste Dags Skyld – og usikkert paa Grund
BB:24 ene Pige dem for at give den · næste dem, og dog med en stundom glimtviis fremtrædende
Brev 188 avt sin Betydning. Lad den · næste der skriver mig til fortælle mig, hvorledes
LA, s. 22 d Nøisomhed forvandler det · Næste derefter til næsten lige saa godt som
NB34:33 med disse Masser? Ja dette · Næste det er, især for Publikum og slige moralske
NB27:84 thed eller hvad det er, det · Næste det som Χstd. forjætter som Lønnen,
NB7:35 øst. Nu sætter han ikke det · Næste dialektisk sammen dermed; men han siger:
NB24:74 gere. / Om Søndagen, den · næste efter d. 18. Mai, læste jeg som sædv.
EE1, s. 186 ik faae een Mening ud, i det · næste en anden, i Forhold til som han, naar han
OTA, s. 229 en Verden mellem ham og den · næste Enkelte, med hvem igjen Samvittigheden
EE1, s. 374 get ved Modtagelsen af den · næste Epistel. Ironi lader sig heller ikke saa
KG, s. 28 det være tvivlsomt, hvo Ens · Næste er – for at faae ham fra Livet. /
SD, s. 135 nu ikke erklæret sig. Det · Næste er den erklærede Fortvivlelse, at fortvivle
BA, s. 431 eet Øieblik er det der, i · næste er det borte, og ligesom det er borte,
BOA, s. 113 . Og ikke blot dette, men det · Næste er lige saa forhexet. Hine alvorlige, nidkjære
NB4:81 aa skeer det Næste aldrig. Det · Næste er, at nu Msk. beslutter sig til selv bedende
KG, s. 30 Pligt opdager Du let, hvo Din · Næste er. Pharisæerens Svar er indeholdt i
NB2:134 for sig selv«; men i det · næste Evangelium ( om den Stumme) staaer der
IC, s. 245 Efterfølger ud. Den · næste Fare, som fremkommer ved at gjøre Alvor
Not8:38 ste, som selv at være · Næste for Mange; thi han siger: hvo var hans
CT, s. 30 rgen, iovermorgen, til Vinter, · næste Foraar, naar jeg er bleven gammel, jeg
Brev 119 jeg ogsaa gjerne vil dertil · næste Foraar. / Skriv engang til mig! /
FB, s. 142 t den lader sig gjøre. Det · Næste forbauser mig, min Hjerne vender sig i
NB27:37 saligere end det at nyde. / Det · næste Forhold er: vel ikke selv at kunne bevidne
NB25:22 t for dem. / Saa kommer det · næste Forhold. Et Msk. erkjender dette, hvor
SD, s. 241 rseer man fornemt Gud. / Den · næste Form af Forargelse er den negative, men
SD, s. 175 isk første Udtryk for den · næste Form af Fortvivlelse. / 2) Fortvivlelse
SLV, s. 428 ausende, der kunde give hans · næste Fremtræden Fordring paa at hilses med
NB35:50 ud, er just det han vil; men det · Næste følger saa af sig selv, hvis Gud og
CT, s. 36 ind, hvor skal jeg faae Noget · næste Gang – derfor er den fattige Fugl
EE2, s. 278 ngang for ham, saa haaber han · næste Gang at gjøre det bedre, og denne næste
EE2, s. 26 ig vanskeligere eller lettere · næste Gang at hengive Dig i den samme Stemning;
Papir 451 a let Fare for, at det der · næste Gang begeistrede mig til at tale om Selvfornegtelse
NB21:121.a af Mynster » naar jeg · næste Gang besøgte ham« det gjorde,
KKS, s. 102 gselen, saa var Trængselen · næste Gang bleven endnu større, thi ikke blot
NB12:29 et umuligt at tale til dem. · Næste Gang da Kolthoff prædikede, var jeg
NB11:68 gst, troskyldigt og lydigt, · næste Gang Det, som man forrige Gang sagde til
BOA, s. 192 r man saa haabe, at naar han · næste Gang digter en Aabenbaring at det saa vil
Brev 96 vil bede Dig om, at huske, at jeg · næste Gang Du taler med mig, faaer talt med Dig
DD:208.j amme. / W. Saa kommer Du da til · næste Gang Du vil gjøre Brug af Sligt, at
NB11:68 tager sig ikke iagt for, at · næste Gang er hans Bedrag et Nyt. Han er det
NB11:68 Bedraget, og nu skal man da · næste Gang ganske bestemt gribe Bedrageren –
Brev 209 te De fra og gav mig Snak; · næste Gang glemte jeg det, men nu husker jeg
NB21:121 r taler saaledes: » · næste Gang han besøger mig, skal jeg selv
Brev 172 uletræet. Fortæl mig · næste Gang hvad Du har faaet blandt andet ogsaa
Brev 82 bryd af, skyd hende fra Dig, · næste Gang I sees, falder der et betydningsfuldt
Brev 264 den Ende, naar jeg skriver · næste Gang indrette det saaledes, at der indenfor
LF, s. 44 angs Skyld, det er, for at den · næste Gang kan glæde Dig: dette skulde være
NB24:44 d til at tage Artium siger: · næste Gang kommer jeg – men gjøre vi
BOA, s. 278 et ham først et Mundheld: · næste Gang kommer jeg – saa er det klart
DS, s. 189 men, men som bestandigt sagde: · næste Gang kommer jeg, hvis aarsag vi kaldte
DS, s. 189 kke ved Navn men blot » · næste Gang kommer jeg.« Saaledes med
NB15:100 eren ikke, ja saa bliver Prisen · næste Gang lidt høiere og saaledes stiger
EE2, s. 278 gjøre det bedre, og denne · næste Gang ligger i Tiden ikke saa langt borte.
Brev 38 lere over, for saa at begynde · næste Gang med Begyndelsen. / Det gaaer langt
NB29:77 ts i hvad han agter at sige · næste Gang paa Prædikestolen eller paa General-Forsamling:
4T44, s. 308 kjøber Noget til Dig; og · næste Gang saa kommer Touren til Dig. Saa sover
NB19:20 igt Tiden hen, og sagde: at · næste Gang saa skulde jeg see o: s: v:. Dog meente
NB11:51 til ham: » kommer De · næste Gang saaledes, saa maa jeg falde Dem i
NB29:51 r skeet, er der, indtil det · næste Gang skeer, som et Haab om at Canibalen
Brev 208 st skrev Noget, at jeg den · næste Gang skulde levere min Artikel til Deres
Brev 268 er Noget, De forlangte jeg · næste Gang skulde oplyse: hvilken er Forskjellen
NB11:68 Gottlieb de mene at han nu · næste Gang vil gjøre det Samme – og
JJ:214 sk som Følelse og Phantasie. / · Næste Gang vil jeg kalde mig Petrus Ramus, og
Brev 25 elig Sandsynlighed for, at Du · næste Gang vil træffe mig. / Din /
NB22:85 nok kom lidt efter lidt, at · næste Gang vilde det blive bedre o: s: v:. /
Brev 181 e kunne have glemt det til · næste Gang vilde jeg have anseet for en Umulighed.
NB17:71 forventende, at nu » · næste Gang« saa skulde jeg bare see.
Brev 1 , som ønskede at dimitteres · næste Gang, af Frygt for at Ursin skulde komme
NB:87 estandig seer ud som kom nu Tanken · næste Gang, Conclusionen. Føler Naturforskeren
CT, s. 121 t skulle faae lidt Opreisning · næste Gang, Du haabede, at det dog var muligt,
EE2, s. 55 sfuldhed kan Du huske det til · næste Gang, Du seer ham, og Du er da meget omhyggelig
SLV, s. 256 » kommer Du saaledes · næste Gang, faaer Du virkelig En under Øret,
Brev 182 ste Geburtsdag eller til · næste Gang, jeg forglemmer, at det er Din Geburtsdag.
EE1, s. 269 rolig dermed, da vil man den · næste Gang, man seer Stykket, lære at blive
JJ:433 t længtes efter at høre mig · næste Gang, medens han prisede og jublede over
Brev 182 der kan være Noget til · næste Gang, til næste Geburtsdag eller til
NB24:74 atte jeg dog opgive den for · næste Gang. / Saa blev jeg reent syg. Den ulykkelige
NB:203 g bliver Faren større til · næste Gang. Den Vellystige gjør vel i, at
EE1, s. 337 ortvivler – men haaber · næste Gang. Han har endnu ikke havt Mod til at
NB22:143 s det saa dog at haabe for · næste Gang. Men for den Overordentlige er intet
Brev 37 siger: ja, ja, det kommer nok · næste Gang. O, om man aldrig saae noget Menneske
SLV, s. 248 afgjør min Skjebne indtil · næste Gang. Saaledes er hun væsentligen Alt,
Brev 66 r at erhverve Hukommelse til · næste Gang; opbyg Dem ved den skjønne Dobbelthed
Brev 190 l. Vil Du oplyse mig herom · næste Gang; thi Du lader jo til at være et
LF, s. 44 at Skoven gjemmer sin Pynt for · næste Gangs Skyld, det er, for at den næste
CT, s. 70 intet Mærke paa Veien for · næste Gangs Skyld, intet Kjende paa Tiden for
CT, s. 70 d, intet Kjende paa Tiden for · næste Gangs Skyld; den overveier Intet forud,
Brev 182 get til næste Gang, til · næste Geburtsdag eller til næste Gang, jeg
AE, note lykkelig: og saaledes faaer den · næste Generation at vide, hvad det Sande var
NB32:119 ede Examen. Og saa kan den · næste Generation begynde. / Men Mskets Gavtyvestreeg
NB27:18 rne ihjel – og at den · næste Generation bygger deres Grave og siger:
NB26:69 rdiske og derpaa overleverer til · næste Generation denne Ramse om, hvor saligt
NB:37 ndrer ham. Og dersom der saa i den · næste Generation er en Begeistret der virkelig
NB26:62 ttre i Bevægelsen. / Den · næste Generation har endnu Beundring –
NB33:52 sig Χsten, og saa den · næste Generation igjen slaaer lidt af paa det
NB27:18 ee ikke, at en Enkelt i den · næste Generation kan af Dit Liv begeistres til
NB26:62 ette skete; det gaaer denne · næste Generation ligesom naar en Steen kastes
NB25:82 ove saadan lidt, og saa den · næste Generation ogsaa lidt o: s: v: –
LA, s. 69 alvorlige Beslutning, at den · næste Generation skal for Alvor tage fat paa
NB26:62 mløbe Distancerne. / Den · næste Generation staaer som in pausa, i Beundringens
NB2:144 i Opdragelses-Væsenet. I · næste Generation vil formdl. Forældrene selv
NB26:62 evægelsen, i hvilken den · næste Generation zittrede, at den nu er ganske
NB28:17 standig dialektisk, den » · næste Generation« vil bestandigt behøve
NB:37 et for en Sandhed, saa opdager den · næste Generation, at han var stor, – og
NB28:15 g de der forgude ham, er jo · næste Generation, der altsaa forholde sig til
NB27:18 ligesom at trænge til en · næste Generation, der vil lade En vederfares
NB27:18 d ikke at kunne see, at den · næste Generation, Docenterne, er lige saa væmmelig
NB9:46 e paa, hvad det skal blive for en · næste Generation, hvad Opdragelse den kan have
NB10:28 e en Bemærkning gaae over til · næste Generation, saa lidet som hans Liv har
NB28:15 Generation. Og er der En i · næste Generation, som ikke vil bedrage eller
NB8:100 dt sig meget med den, comisk for · næste Generation. / Feilen i Pharisæeren (
NB28:15 og han bliver forgudet af · næste Generation. Og er der En i næste Generation,
NB27:18 t faae Ram paa Docenterne i · næste Generation: dog det lader sig ikke gjøre.
3T43, s. 80 standig i Slægten, og det · Næste gjentager sig ogsaa; thi det bør ethvert
AE, note ette blot det Første, og det · Næste ham det Afgjørende, at tvinge den gjenstridige
NB9:39 lig Lykke og Velsignelse, men det · næste har jeg ikke saaledes Forudsætninger
SLV, s. 351 a ikke kan sende Bud til den · næste Hytte, fordi Ingen tør vove sig ud i
BB:24 nstand – og saa paa den · næste i det Uendelige; men dog saaledes, at den
AE, s. 344 een Molbo fat i Træet, den · næste i hans Been, og saaledes dannede de en
NB:57 maaskee en Forfatter af Rang. Mit · næste Ideal er at blive Landsbypræst, at boe
Papir 459 derimod – medens det · Næste igjen er saaledes beregnet paa at det er
NB25:78 ration, der overleverer til · næste ikke vi have troet, nei, vi overlevere,
NB32:47 sten, bilder sig og sin · Næste ind, at de begge ere det. / Hvor fortjent
EE1, s. 414 ilder altsaa sig selv og sin · Næste ind, at man er med blandt de Bedragne,
SLV, s. 27 glemte man dog igjen over det · næste Indtryk, eller man beholdt det kun in mente
NB23:33 ske. O, skal Sagen gaae til · næste Instants: skal der et Sandheds-Vidne til
SFV, s. 50 er see, at i Forhold til det · Næste Ironien er der igjen, og just i Det, som
FB, s. 202 et Almenes Sphære. Men det · Næste kan han endnu mindre sige. Abraham gjør
FB, s. 131 det i Tilværelsen, men det · næste kan jeg ikke; thi det Vidunderlige kan
NB10:40 blot ind i det Religieuse. / Det · Næste lader sig ikke saaledes utaalmodigt føie
NB33:52 te Afslag, og saa igjen den · næste lidt af paa hvad der var blevet slaaet
SFV, s. 53 e om det næste Ord og den · næste Linie. Og naar jeg saa bagefter læser
NB:157 en see det var Vægteren og det · næste lød saaledes: hau Vægter. –
NB10:100 eds-Meddelelse – den · næste Løgn er: at dette at gjøre sig saaledes
Brev 3 sse tydelig under Brevet. – I · næste Maaned skal jeg see at sende Dig en Vexel
Brev 316 mig Deres Mening. / Ind i · næste Maaned vil jeg da sende Bud paa Fodpostkontoret,
4T43, s. 148 lde Du saaledes forraade Din · Næste med et Kys, dræbe hans Sjel, idet Du
Brev 288 lde glæde mig, om Deres · Næste med Hensyn til Sikkerhed og Klarhed over
NB19:28 sig et Levebrød. Men det · Næste mener jeg Ingen har Lov til at sige uden
G, s. 88 er forbi, min Jolle er flot, i · næste Minut er jeg atter der, hvor min Sjæls
NB27:88 ei, ikke betræffende det · næste Minut tør jeg sige mig forundtes det
EE1, s. 352 kun et eneste Øieblik, i · næste Moment er jeg kold og tør. /
SLV, s. 318 mere Oplysning, men see! det · næste Moment er: at Enhver i sig selv bereder
PS, s. 279 d første Øiekast, men i · næste Moment har man atter den secundaire Construction
AE, s. 522 n historiske Udvorteshed er i · næste Moment kun at naae approximando. /
G, s. 11 ikke gribes med samme Energi, i · næste Moment viser sig som noget Andet. Hiin
G, s. 81 æg af, det hjælper ikke, · næste Morgen er mit Skæg ligesaa langt. Jeg
Not15:4 alte med hende, da jeg gik. · Næste Morgen fik jeg Brev fra ham, at hun ikke
BOA, s. 109 rimod sætter man det strax · næste Morgen i Avisen, at man afvigte Nat har
DS fulde – de vare det ogsaa den · næste Morgen og dennes Aften, og en Maaned derefter,
OTA, s. 268 En Aftenstund aftalte de, at · næste Morgen skulde der skee en Forandring, og
OTA, s. 268 res en Ende paa Bekymringen. · Næste Morgen tidlig kom den lille Fugl; med sit
OTA, s. 274 andet meget sikkert Sted. / · Næste Morgen vaagnede den tidligere end sædvanligt
Oi8, s. 355 at han vilde tage den igjen. · Næste Morgen var den ganske rigtigt borte; hvor
NB24:54.b s, at Indtrykket jeg havde den · næste Morgen væsentligen var en ubestemt Forfærdelse.
NB24:54 alen skulde have Manuscript · næste Morgen, at vide, at Etatsraad Olsen er
SLV, s. 100 et nemlig ikke var strax den · næste Morgen, men først et Par Aar efter,
SLV, s. 304 e han dem at møde der den · næste Nat og dræbe det første Menneske,
4T44, s. 339 n god og herlig Begyndelse i · næste Nu kommer til at ligge ham i Veien istedenfor
JJ:374 er, følger Forklaringen i · næste Nummer. Den Forskjel at blive nævnt
AE, s. 410 der, følger Forklaringen i · næste Nummer. Nu, det forstaaer sig, saa er der
NB9:2 m, som vel neppe vilde opleve · næste Nytaar ɔ: døe i det nuværende
Brev 226 paa følgende Maade: Til · næste Nytaar 400 Rbd. og 100 Rbd. naar Oplaget
Papir 451 aaer man ogsaa Glip af det · næste o: s: v: og det Hele bliver Vrøvl. /
Not11:15 ik er Subjekt bliver i det · næste Objekt o: s: v:. Dernæst henfører
BA, s. 407 jage Livet af sig selv og sin · Næste og af Øieblikket – i sin Jagen
Brev 253 ller for os begge. / Deres · Næste og Broder / Kjøbenhavn den 15de October
NB25:52 Belønning gik ind i den · næste og drak en, saa han altsaa ikke blot fik
NB13:31 rkelig for Alvor Gud og Din · Næste og i samme Grad som Du gjør det, i samme
NB25:100 seren blev Χsten. Det · næste og langt farligere var da Bestemmelsen:
Papir 254 e man sig om Veien til den · næste og saa fremdeles. Og her, hvor der er Tale
LA, s. 31 Den kan være, der var den · næste om dette uforholdsmæssige Bud. Paa Stemmen
SFV, s. 53 saa godt som uvidende om det · næste Ord og den næste Linie. Og naar jeg
4T43, s. 122 tækkes Gud ogsaa ved det · næste Ord: Herren tog. / Maaskee var der Den,
LA, s. 14 sto hurtigere kommer jo dette · Næste over En, og desto længere bliver Eftersætningen,
F, s. 474 il Ægteskabet, ligesom i den · næste Paragraph om Konens i Særdeleshed. Forgjeves.
NB5:37 Christendommens Undergang. I den · næste Passus bliver saa Talen om, at –
Brev 3 moder Du ham om, ved et par Ord med · næste Post, at underrette Dig om den rigtige
NB29:37 yttet som et herligt Sted i hans · næste Prædiken. / Afskyelighed, Afskyelighed
Papir 455 væle, thi nu skal vi til det · næste Punkt, vi kæmper: saaledes kan det ikke
BOA, s. 188 ørste slet ikke til. / Det · næste Punktum i hans første Tilsvar paa Øvrighedens
BOA, s. 230 rste Person) knytter sig det · næste Punktum, der ligeledes er i første Person
SLV, s. 229 i samme Nu følger det · næste Rap af Stokken og det hedder: væsartig
NB15:122 jør saa Opgaven for det · næste Sandheds-Vidne 50 pc. vanskeligere. /
EE1, s. 344 igjen. Han troer bestandig i · næste Secund at gribe den; han slipper end ikke
PCS, s. 141 umuligt blive staaende, og i · næste Secund fatter man en Mistanke, som dog
NB2:265 rer næsten som en Fuld, men i · næste Secund saa er han den mægtig og nu frembringer
G, s. 58 keed, løber ikke surr, kan i · næste Secund tage en anden Hemmelighed frem og
BOA, s. 237 ren en flygtig Reisende der i · næste Secund var langt borte, dersom hine Ord
NB2:17 inget vil forstaae det, og i · næste Secund vil han ikke forstaae det. Jeg har
NB15:61 Politiker. Men som sagt det · Næste seer man ikke, forstaaer man ikke; og saa
NB28:12.a Ordet, dog ikke magisk. / cfr · næste Side: Naaden paa første Sted. /
Papir 254 tulation. / I 1831 var det · næste Skridt af Regjeringen den foreløbige
Brev 307 tid sagde De bestandigt, at det · næste Skrift skulde jeg see vilde blive anderledes.
SLV, s. 245 t han kunde nøies med den · næste Skuffe. / Hvilken Existents er den lykkeligste?
NB18:9 , saa ønskede han ikke, at den · Næste skulde læse denne Bog, førend han
SLV, s. 58 Øieblik betyder Alt, i det · næste slet Intet, uden nogensinde at faae at
JJ:307 amme Tid en Samtidig som igjen en · næste Slægt beundrer thi Verden bliver altid
NB35:13 Slægt til Slægt, den · næste Slægt bliver stedse ubetydeligere end
NB26:61 t Liv for det Gode, saa vil · næste Slægt blot docere ham, og er egl. saa
Papir 586 , frugtbart paa Vrøvl. / Den · næste Slægt efter disse Vrøvlere, er som
NB26:61 n Tilfredsstillelse, at den · næste Slægt saa bliver bedre: ja, paa den
DS, s. 240 Ypperligt! / Men allerede den · næste Slægt sagtnede, den svingede ikke med
Papir 586 i Χstd. Foruden hvad denne · næste Slægt selv er istand til at præstere
IC, s. 205 les Intet i Forholdet for den · næste Slægt, eller for hver Enkelt i denne,
TS, s. 107 godt kjørte! / Saa kom den · næste Slægt. De trak Christendommen igjennem.
KG, s. 69 skal elske, Du skal elske Din · Næste som Dig selv!« Lad ikke være
KG ig siges » Du skal elske Din · Næste som Dig selv«, da er deri indeholdt
KG, s. 30 des » Du skal elske Din · Næste som Dig selv«, men naar Budet forstaaes
KG er ligesom dette: du skal elske din · Næste som dig selv. / / Enhver Tale, især
NB23:108 t dette: Du skal elske Din · Næste som Dig selv. Dette Bud kan han dog ikke
KG, s. 12 ske, som han er elsket, og sin · Næste som sig selv! O, evige Kjerlighed, Du,
4T43, s. 144 ddommelige Lov, at elske sin · Næste som sig selv« saaledes, at intet
NB23:130 ns Ord, elske ham over Alt, sin · Næste som sig selv, afholde sig fra alt Ondt.
KG, s. 31 at et Menneske skal elske sin · Næste som sig selv, det er, som han skal elske
Brev 267 en? ønskes besvaret paa · næste Spadseretour. God Morgen! / Deres hengivneste
IC, s. 144 som denne Lære siger. Det · næste Stadium bliver derfor at » begribe«
KG, s. 333 tning strax føre ham i den · næste Strid, at vinde den Overvundne. Naar det
KG, s. 333 Thi naar Du strax gaaer i den · næste Strid, hvo bliver saa den Vigtigste? Dog
JJ:470 -Konge, der kunde blive afsat ved · næste Stænder-Forsamling, hvis han ikke tilstrækkelig
Papir 431 o: Publikum har Ret. / Den · næste Sætning er: og sæt saa Ingen kjøber
OL, s. 34 re, for da at dvæle ved den · næste Sætning, » at man gjerne kan
TSA, s. 106 oße Räthsel, og saa i · næste Sætning, mit denen die Menschen den
BOA, s. 223 roße Räthsel, og saa i · næste Sætning, mit denen die Menschen den
NB12:108 ndre Eder at Verden hader Eder. · Næste Søndag ( Gud staaer de Hoffærdige
NB26:36 vrigt end mod Cholera – og · næste Søndag declamerer Præsten igjen,
Oi7, s. 315 maaskee ogsaa med saa Mange. · Næste Søndag gaaer man i Kirke, som man pleier;
NB35:22 ttet, feed og delicat. / Og · næste Søndag gik de saa igjen til Gudstjeneste,
NB24:73 gjøre det et Par Gange og saa · næste Søndag istedetfor selv at prædike
NB28:37 som sagt faldet mig paa, og den · næste Søndag paa hvilken jeg havde tænkt
NB22:155 i det offentlige Liv – og · næste Søndag prædiker han derom. Nu bruger
NB20:77 et af de store Embeder. Men · næste Søndag prædiker han rørt om, at
NB24:151 e ville læse det, ja maaskee · næste Søndag præke det med: det Interessante,
NB26:52 Sværmer«. / Og · næste Søndag præster 1000 Mand igjen: Du
NB35:22 ltede hjem til Sit. Og saa igjen · næste Søndag til Gudstjeneste og saa igjen
BOA, s. 92 e og Flere o: s: v:; naar han · næste Søndag tordner, saa siger han: eller
AE, s. 431 eget godt forstaae Præsten · næste Søndag, naar han prædiker om, at
Papir 376 nt, ell. En der skal staae · næste Søndag, og nu bliver overhørt, han
Brev 245 at give mig Beskeed inden · næste Søndag. / med Høiagtelse /
AE, s. 423 e liggende paa samme Sted til · næste Søndag. Derfor maa Vanskeligheden netop
NB2:33 athias. Derpaa følger den · næste Tanke: hvad de Fleste ansee for Galimathias
BA, s. 417 logiske Approximation til den · næste Tilstand. Angesten er nu bestandig tilstede
NB31:2 ngen kan vide om han lever i · næste Time – og just denne Uro mener Χstd.
TS, s. 70 de paa at huske! Og dog, denne · næste Time afgjør maaskee Alt; den næste
TS, s. 70 e – saa just strax i den · næste Time at skulle begynde paa at huske! Og
TS, s. 71 ime afgjør maaskee Alt; den · næste Time efter hvad vi kalde en stille Time,
TS, s. 70 ud, om det saa kun var for den · næste Time eller for den Dag idag; saa længe
TS, s. 71 vi kalde en stille Time, denne · næste Time er den critiske Time. Lader Du den
TS, s. 71 at være fritaget for i den · næste Time strax at huske, nei, saa vend hellere
TS, s. 71 skal huske paa det strax i den · næste Time, og det skal jeg holde. / Naar Du
NB14:58 Ubeskrivelige. Og see, blot den · næste Time, saa er Ens Stræben dog saa mangelfuld;
NB12:49 to Gange, tre Gange – det · næste Tordenveir bliver desto forfærdeligere.
Oi6, s. 259 det lykkes at gjøre det · næste Tordenveir desto alvorligere. /
Papir 397 Gange – » det · næste Tordenveir« bliver desto forfærdeligere.
Brev 304.5 lde komme til at tale med Dem · næste Torsdag og flere følgende. Forsaavidt
Brev 304.5 m til at blive borte den · næste Torsdag og skrive Billeten, havde staaet
NB17:76 avde endog glædet mig til den · næste Torsdag, i Haab, da han nu havde taget
Brev 304.5 til at træffe mig den · næste Torsdag, og forud underrettet mig om, eller
Brev 304 s vilde træffe Dem igjen den · næste Torsdag. Det skete ikke; en Billet fra
NB17:76 anderledes), var han kommet · næste Torsdag: saa havde der været avanceret
EE1, s. 386 , da skjuler det sig bag det · næste Træ. Vil Du ikke vise Dig for mig, ikke
KG, s. 185 saa han ikke kan forstaae det · Næste uden som en uhyre Stolthed og Forfængelighed.
NB6:64 r jeg faaet pirret ved den. / Den · næste Udgivelse vil blive meget afgjørende
AE, s. 429 Søndag bede om Forlov for · næste Uge ved at gaae i Kirke og høre Præsten
Brev 217 kunde være, at jeg engang i · næste Uge ønskede at tale med Dem. Er De til
AE, s. 429 jøre sig lystig i hele den · næste Uge, og saa igjen den følgende Søndag
CT, s. 193 ette er gjort, saa kommer den · næste Vanskelighed, at til enhver Tid de Medlevende
NB7:78 lbage til Faderen. Ogsaa det · næste Vers: men om Dom, at denne Verdens Fyrste
FB, s. 193 t ene Øieblik Skyld, i det · næste vil den ikke have det, og derfor bliver
NB26:72 der nu en Pause, thi det · Næste vil Gud ikke befale, men dog venter han
NB10:40 lectisk rigtigt: Slutningen. Det · Næste vilde være Begyndelsen paa et Nyt. /
KG, s. 374 modtog Sedlen, gik ind i det · næste Værelse som for at bytte den, kom derpaa
FV, s. 16 efter Afsluttende Efterskrift) · næste væsentlige Skrift » opbyggelige
NB22:38 ning har – og som derfor i · næste Øieblik ( hvor det viser sig at Minoriteten
SLV, s. 98 fører, der taler; thi det · næste Øieblik afgjør dette. Med Hensyn
KG, s. 46 d gjør et Menneske fri og i · næste Øieblik afhængig. Det er ligesom
Papir 593 de spørge mig om, hvad jeg i · næste Øieblik agtede at gjøre, vilde han
BI, s. 339 d, og derfor bliver Idealet i · næste Øieblik Allegori. / Som nu Tieck i at
SLV, s. 27 eblik ikke uden Aplomb, men i · næste Øieblik antog hans Gang en vis dandsende
OTA, s. 392 dem et Øieblik, for saa i · næste Øieblik at gjøre dem end utaalmodigere.
AE, s. 78 han brugte den, sikker paa i · næste Øieblik at kunne sikkre Meddelelsens
SLV, s. 248 ynde forfra, forberedt paa i · næste Øieblik at kunne tænke en endnu forfærdeligere
Oi9, s. 375 ee gribe af hvad jeg siger; i · næste Øieblik bedømmer man det æsthetisk;
NB9:42 n mangler Tanke, vilde den i · næste Øieblik bestandig løbe – men
3T44, s. 272 kkelse var kjendt af Alle, i · næste Øieblik betragter sig selv med Usikkerhedens
EE2, s. 161 et Andet, hvorved da Valget i · næste Øieblik bliver vanskeligere; thi det,
EE1, s. 380 t lille Hul paa Seilet, og i · næste Øieblik bruse vi atter frem. /
Papir 452 kket, gudeligt er just det · næste Øieblik det Afgjørende, thi saa skal
SLV, s. 156 Den qvindelige Romantik er i · næste Øieblik det Religieuse. Er den ikke
BA, s. 400 r det Nødvendige, er den i · næste Øieblik det Tilfældige. Og dog er
DS, s. 255 n jo end ikke vide, om ikke i · næste Øieblik endog Betingelserne for at kunne
NB13:90 lt i et Øieblik – i det · næste Øieblik er den afmægtig. /
EE2, s. 213 m som Barnet af Moders Liv, i · næste Øieblik er den concret i sig selv, og
G, s. 81 ben, det hjælper ikke, i · næste Øieblik er den der igjen. Hver Morgen
BOA, s. 147 uk Blomsten, o Fortvivlelse i · næste Øieblik er den visnet. Forfærdeligt,
Papir 370 t. Frelsende Udsigt til et · næste Øieblik er der hell. ikke, thi Journalisten
BOA, s. 236 ommer an paa Øieblikket; i · næste Øieblik er det for silde, saa kommer
LF, s. 20 nu er det der«; og i · næste Øieblik er det forbi, derfor maa man
BOA, s. 147 det skummer, o Fortvivlelse i · næste Øieblik er det forbi; pluk Blomsten,
TTL, s. 401 rundre sig over. Og da, i det · næste Øieblik er det Søgte et Intet, og
EE:7 polarisk antyder; – og i · næste Øieblik er Du mig saa nær, saa nærværende,
DJ, s. 74 han tager, saa han først i · næste Øieblik er en Forfører. Men Zerline
BOA, s. 276 n ogsaa kun et saadant som i · næste Øieblik er et Moment i Subjektets Udvikling,
KG, s. 46 , bliver han fri, men i · næste Øieblik er han afhængig af dette
EE1, s. 180 e muligt at aabenbare sig, i · næste Øieblik er hun for evig fjernet fra
KG, s. 102 Øiebliks Ophidselse, der i · næste Øieblik er Skuffelse, en øieblikkelig
NB2:258 r der kun faae Χstne, i det · næste Øieblik er Staten christelig, og en
EE1, s. 179 staae for sig selv, at hun i · næste Øieblik er svag og mat, den mærker
BA, s. 416 lses og som er uden Synd og i · næste Øieblik et andet. Syndsbevidstheden
JJ:139 ver Vandet ved Knippelsbro, i det · næste Øieblik fordybe sig i at beskue Torsk
JC lte en Nødvendighed i sig, der i · næste Øieblik forklarede det Tilfældige;
G, s. 58 te Nuance bedre end Een selv. I · næste Øieblik fortvivler jeg over den Overlegenhed,
EE2, s. 196 ar Intet givet Dig isteden. I · næste Øieblik fængsler en lille Ubetydelighed
NB12:62 o: s: v:. Men see, i · næste Øieblik gjør han fra den anden Side
EE1, s. 374 Elskoven frem til Udbrud. I · næste Øieblik gjør Ironi og Riimfrost hende
NB24:133 p det daglige Brød – i · næste Øieblik gjør man Mirakler men ingen
AE, s. 110 absolute Begyndelse, og i det · næste Øieblik haane et Menneske, der kun har
HH:10 der var en Mulighed af, at i · næste Øieblik Hjælpen allerede havde været
IC, s. 33 hørt Indbydelsen, vil Du i · næste Øieblik høre dens Kald svagere og
NB13:80 nappenaal falde – og saa i · næste Øieblik høre Jubelen o: s: v:; mon
BI, s. 110 g for dette Individ, er det i · næste Øieblik i hans Magt, og det er det formodentlig,
Papir 366:3 godt man kan, for saa i · næste Øieblik igjen at gjøre det saa godt
Brev 35 ikke gjorde det, saa var det · næste Øieblik ikke behageligt, og jeg maatte
OTA, s. 406 kymret frygter, om den dog i · næste Øieblik ikke kunde blive uudholdelig:
NB19:66 e af Angest for, at han i · næste Øieblik ikke mere var værdig. /
EE2, s. 161 r Fare paa Færde, at det i · næste Øieblik ikke saaledes staaer til min
BA, s. 455 skal lære, om dette end i · næste Øieblik ingenlunde anerkjender, at det
EE1, s. 182 som tillige viser, at der i · næste Øieblik kan afsiges en aldeles modsat
AE, note redt paa, at Striden maaskee i · næste Øieblik kan begynde igjen. »
4T44, s. 323 d Nød er der saa! Endnu i · næste Øieblik kan jo Alt være forandret;
SLV, s. 99 for netop saaledes, at han i · næste Øieblik kan være en Digter. Det Eneste,
SLV, s. 426 er om Tilværelsen, at han · næste Øieblik kan være i dette Tilfælde.
EE2, s. 267 Liv med Lediggængerens, i · næste Øieblik klage og sukke og sige: det
BI, s. 250 ng: Intet er sandt; men dette · næste Øieblik kom ikke for Sophistiken, netop
BA, s. 455 r hvilken han ængstedes, i · næste Øieblik kom over ham, da skal han give
OTA, s. 136 t Øieblik som maatte det i · næste Øieblik komme til Forklaringen; men
3T43, s. 94 or hvilken han ængstes, i · næste Øieblik kommer over ham; at han er høit
TS, s. 86 dog, at han endnu har for det · næste Øieblik Kraft tilbage – »
2T44, s. 189 iv og Død hernede, og det · næste Øieblik kunde maaskee være for silde.
KG, s. 251 n af, at hans Tilværelse i · næste Øieblik kunde være forspildt –
AE, s. 82 d de sige, hvorfor de ogsaa i · næste Øieblik kunne glemme det igjen. I Forhold
SLV, s. 63 delse af al mulig List, i det · næste Øieblik leer man ad den, hun bedrager,
SFV, s. 28 han har Uret: o, Kjære, i · næste Øieblik lister han sig om ad en anden,
Oi9, s. 375 mmer man det æsthetisk; i · næste Øieblik læser man hvad der skrives
EE2, s. 33 n med Bevidsthed om, at den i · næste Øieblik maaskee forsvinder. Derfor har
EE1, s. 383 ar man betænker, at man i · næste Øieblik maaskee ikke har det. Min Længsel
BOA, s. 102 enneske, der formodentligen i · næste Øieblik maatte blive gal. Eet er at
JJ:331 ghedens uhyre Bevægelse, i det · næste Øieblik mangler man Mod dertil, og haaber
NB23:51 en vi skal, og vi ere der i · næste Øieblik med den uhyre Fart vi gaae.
BOA, s. 275 thvert nyt Udgangspunkt er i · næste Øieblik Moment i Processen, og viser
Oi8, s. 353 er i ubeskrivelig Salighed. I · næste Øieblik naar Forstaaelsen kommer »
2T44, s. 203 r hvilken Du ængstedes, i · næste Øieblik over Dig, ja Du end ikke turde
NB14:92 saa gaaer Historiens Bølge i · næste Øieblik over hele denne Bevægelse,
EE1, s. 364 kjøbe en ny sort Kjole, i · næste Øieblik overfuser han mig. Jeg gjør
DS, s. 211 ben kan Gud være, og saa i · næste Øieblik paa det samme Menneske rette
SLV, s. 98 ke sagt, at et Ægteskab i · næste Øieblik resulterer. I næste Øieblik;
Brev 64 utning vilde være forgjeves. I · næste Øieblik sagde jeg til mig selv: »
NB:15 am paa Gaden – og saa i · næste Øieblik see ham saaledes behandlet af
BB:14 lde Ironie, som den maaskee i · næste Øieblik selv igjen er et Leed af mod
EE2, s. 258 derfor viser Fortvivlelsen i · næste Øieblik sig ikke som et Brud, men som
FF:98 er det Feighed, Frygt for at det i · næste Øieblik skal berøves mig og jeg fortvivle.
AE, s. 365 ningen ikke være, at han i · næste Øieblik skal have glemt det. Derfor
NB2:139 et og det var saa rart, det · næste Øieblik skal man sukke og bede om Taalmodighed,
NB6:8 ykke, at man er den Anseete, i det · næste Øieblik skal man være en Slags gale
CT, s. 269 r, om ikke ogsaa denne Rest i · næste Øieblik skal tages fra mig! Og hvis
EE:187.a g momentant deraf, om han end i · næste Øieblik skammer sig ved, at denne Begeistring
EE2, s. 198 t være, det er som om Du i · næste Øieblik skulde fortryde det, og dog
FB, s. 193 en Tro til Gud, at hun ikke i · næste Øieblik skulde hade den Mand, hvem hun
NB32:49 r et Øieblik, og man det · næste Øieblik skulde sparkes, foses, kastes,
FB, s. 131 d, som fordrede det af ham, i · næste Øieblik skulde tilbagekalde Fordringen.
BI, s. 334 rmeentlige Rettigheder, kan i · næste Øieblik slaae over til at gjøre en
BI, s. 250 for Reflexionens Sphære, i · næste Øieblik slaaer over i sin Modsætning:
Papir 366-1.e og i det høieste med det · næste Øieblik som Perspektiv. Man kan ingen
NB14:92 else, og den er som glemt. Men i · næste Øieblik staaer den intensive Bevægelse
EE1, s. 131 ele Himlen med sin Flamme, i · næste Øieblik synes Horizonten endnu mørkere,
JC, s. 31 klarede dog den opdagede Lov i · næste Øieblik Tilfældet selv som en Nødvendighed.
BA, s. 400 er eo ipso i Forhold til det · næste Øieblik Tilfældighed. Skjebnen er
JC, s. 55 sandt, men denne Sandhed er i · næste Øieblik Usandhed; thi umiddelbart er
SLV, s. 62 Qvinden ikke forstaaer; thi i · næste Øieblik vedkjender hele Tilværelsen
BOA, s. 108 ner kun Tiden altfor meget; i · næste Øieblik veed han ikke selv med Bestemthed,
EE1, s. 389 t og inderligst forelsket; i · næste Øieblik vil den anden det. Ikke vilde
BI, s. 314 lde det, og hermed Punktum. I · næste Øieblik vilde den noget Andet. Den docerede
NB:177 i samme Øieblik, først i et · næste Øieblik viser det sig, om han vandt
OTA, s. 234 Vinding, der dog allerede i · næste Øieblik viser sig at være et Bedrag,
EE2, s. 163 Momentet, og kan desaarsag i · næste Øieblik vælge noget Andet. Det ethiske
BOA, s. 99 i hvad er vel Øieblikket i · næste Øieblik! Den væsentlige Forfatter
2T44, s. 214 hvis Hjælpen kommer i det · næste Øieblik, da det er for sildig –
SD, s. 204 r Sandheden – og saa i · næste Øieblik, ein, zwei, drei, vupti, næsten
OTA, s. 234 Øieblikkelige allerede i · næste Øieblik, end sige da i Evigheden, er
BA, s. 402 tigt, maaskee forspildt i det · næste Øieblik, et Kongerige af Helte bønfalde
CT, s. 267 r sporløst er forsvundet i · næste Øieblik, han kan modstaae den, han kan
OTA, s. 231 hedder, Mange, og hvor der i · næste Øieblik, hver Gang Talen er om Ansvaret,
YTS, s. 256 ogsaa Han; eller er det i det · næste Øieblik, hvor Du fristes til at fortryde,
BI, s. 258 terne var, at han gav dem det · næste Øieblik, i hvilket det momentant Sande
4T44, s. 304 skeer ved hans Haand; i det · næste Øieblik, ja i samme Øieblik at være
EE2, s. 194 rimod den, der venter til det · næste Øieblik, let kan komme til at triumphere
DS, s. 255 øre det ere mig negtede, i · næste Øieblik, maaskee førend jeg faaer
KG, s. 39 te Øieblik ogsaa bestaaer i · næste Øieblik, men det følger af sig selv,
2T44, s. 215 med Vished afgjøre om det · næste Øieblik, men Vildfarelsen ligger i Villien,
KG, s. 294 eligt ud, at det samme Saar i · næste Øieblik, naar Lægen har vadsket og
TAF, s. 291 t er det forbi; og nu, i det · næste Øieblik, nu er Alt forandret, nu elsker
PS, s. 226 om Øieblikket er det, i det · næste Øieblik, og dog er det Afgjørende,
CT, s. 270 lder om at indestaae for det · næste Øieblik, og naar det gjælder om at
SLV, s. 157 , paa, at der vil være et · næste Øieblik, om det saa blot var for at
Oi8, s. 353 g«: nu vel! – I · næste Øieblik, saa snart det bliver Alvor
Oi8, s. 353 «: nu, vel! – I · næste Øieblik, saasnart det bliver ret Alvor
3T43, s. 66 l Glæde, at bestandig det · næste Øieblik, selv i Glædens Øieblik,
FB, s. 138 t, hvorfor han maa tilbage. I · næste Øieblik, vil han tænke, er det muligt,
BA, s. 418 uselse, der er forbeholdt det · næste Øieblik, Øieblikket kommer, Vreden
LF, s. 33 , ubetinget uforstyrret af det · næste Øieblik. / Om det for Fuglen, naar Øieblikket
2T44, s. 199 er tilstrækkelig for det · næste Øieblik. Den er kun lille, ikke fordi
SLV, s. 54 Confusion viser der sig i det · næste Øieblik. I Livet sees Morskaben sjelden,
KG, s. 252 om ikke kan indestaae for det · næste Øieblik. Men nu Evigheden; den er dog
AE, s. 403 Øieblikket, der er glemt i · næste Øieblik. Naar saa Umiddelbarheden i
SLV, s. 98 tidlig eller sildig komme et · næste Øieblik. Ægteskabet ligger i en Beslutning,
KG, s. 252 kan dog vel indestaae for det · næste Øieblik; og Timelighedens Barn ( Mennesket)
SLV, s. 98 ste Øieblik resulterer. I · næste Øieblik; thi da han er blot umiddelbar
CT, s. 269 re mig om, at som ethvert det · næste Øiebliks Uvished er liig den mørke
KG, s. 29 saa nær. Begrebet » · Næste« er egentligen Fordoblelsen af Dit eget
NB17:81 t holdt hen med, at » det · Næste« kom det især an paa. Dette mener han
Brev 288 Alt beroer paa det · Næste« sagde De engang til mig angaaende Deres
KG, s. 101 spurgte » hvo er min · Næste«, da tænkte han vistnok, at det maatte
Brev 161 re Dem til » den · Næste«, der » gaaer videre«. /
DD:32.a.a rmest ( ɔ: man er sin egen · Næste). / d. 7 Octob: 37. / Jeg har ogsaa forenet
Not8:38 lmindelighed, at den er Ens · Næste, af hvem man nærmest kan fordre Noget.
BA, s. 329 er som var Synden der, men det · Næste, at den er der, er qualitativt forskjelligt
NB15:61 ikke Tid til at see, dette · Næste, at den Religieuse er saa langt som muligt
F, s. 479 Taalmodighed til at oppebie min · næste, at det at være Forfatter i Danmark for
NB25:32 Første. Og saa dernæst det · Næste, at det desuagtet er idel Salighed og idel
BA, s. 353 saa støder man an mod det · Næste, at Gud ikke fristes af Nogen; thi Slangens
AE, s. 542 igheden først ligger i det · Næste, at han bliver et ringe og foragtet Menneske:
SLV, s. 64 takker jeg da Guderne for det · næste, at ingen Qvinde ved et livsvarigt Engagement
KG, s. 29 orstand spørger, hvo er min · Næste, da vil hiint Christi Svar til Pharisæeren
NB17:90 skal tale, en Mand med sin · Næste, den Elskede med den Elskende, Ven med Ven,
OTA, s. 323 ghed: at tage Korset op; det · Næste, den langvarige Fortsættelse er: at bære
SFV, s. 47 kke, dem forstyrrede saa det · Næste, den Tanke, at jeg selv frivilligt havde
3T43, s. 67 en hvis Fjende ogsaa er hans · Næste, den, der overlader Hævnen til Herren,
KG, s. 268 kjel gjør, slet ingen; det · Næste, der er ligesom dette Første, er, at
SFV, s. 32 hi det er Betingelsen for det · Næste, der er: at antage denne Mening, Overbeviisning,
OTA, s. 249 er blevet fremsat, veed det · Næste, der følger efter Syndernes Bekjendelse:
AE, s. 554 d ikke efter Deres Anskuelses · Næste, der i det Første urgere den som afgjørende
Brev 236 holdt til at ville gjøre det · Næste, der jo er een ny Velvillie mere af Giveren
Brev 189 e intet Svar seet. Lad den · Næste, der skriver, oplyse mig derom. /
KG, s. 30 s Dig nu at have været hans · Næste, der var falden blandt Røvere«,
NB10:65 men ikke mere, ikke det · Næste, det at døe Vinding. / I evangelisk Psalmebog
NB34:33 at blive rasende over, det · Næste, det der bruges er: den Enkelte, en Enkelt.
Not8:19 rig have fornummet at Gud er Din · Næste, Din Nærmeste. – / ... og denne
LA, s. 14 te Mennesker kommer der jo et · Næste, Eftersætningen efter den glimrende Forsætning
KG, s. 67 rskjelligheden er han ikke Din · Næste, ei heller ved Ligheden med Dig indenfor
Brev 304 eleologisk i Retning af et · Næste, er nu maaskee blevet et Andet – men
NB26:44 rfor maa Du lide. / Dette er det · Næste, er, hvad der saa vil indtræde, hvis
FB, s. 206 denne Bevægelse, gjort den · næste, gjort Troens Bevægelse i Kraft af det
NB7:85 vidt En siger det Sande. Det · Næste, Hovedsagen om En gjør det, glemmes reent
SFV, s. 60 saa, lige saa sandt som det · Næste, hvilket vel igjen vil synes Andre en Indbildning)
NB7:26 g kunde have handlet. Men saa det · Næste, ikke at turde bruge det Mindste af denne
NB:118 vræle om at jeg ikke veed det · Næste, ikke veed Noget om Socialiteten. De Daarer!
HJV, s. 180 Gud i Himlens Skyld ikke det · Næste, ikke ville skjule over den christelige
NB8:66 ge blot spørger: hvo er da min · Næste, ikke: hvo er da min Gud, thi han bildte
Papir 371:1 hvilken der tales om det · Næste, indirecte være en Tale om Det, som er
2T44, s. 195 en Unge ud i Verden. Men det · Næste, ja det er saa forskjelligt, og den Enkelte,
FB, s. 160 Forhold til Gud, men til den · Næste, jeg elsker. Siger jeg da i denne Forbindelse,
NB7:9 r for Gud forstaaet mig i det · Næste, jeg har at gjøre. / Gud skee Lov, at
3T44, s. 260 ige ethvert Menneske med sin · Næste, med sin Ven, og med sin Fjende i Forstaaelse
KG, s. 67 den med Dig for Gud er han Din · Næste, men denne Lighed har ubetinget ethvert
KG, s. 30 rmere Forstand den Overfaldnes · Næste, men disse vilde Intet vide derom; Samaritanen
3T43, s. 67 rbandes, den, der elsker sin · Næste, men hvis Fjende ogsaa er hans Næste,
AE, s. 128 ndnu mindre forstaaer han det · Næste, naar en i Sandhed begeistret ethisk Individualitet
IC, s. 146 dheden absolut kommer med det · Næste, naar saa et Menneske istedetfor just at
NB26:72 en dog venter han paa dette · Næste, nemlig, at dette nu rører Msk. saaledes,
AE, s. 459 es vist som dette. Men nu det · Næste, og behag at mærke, at Undersøgelsen
NB:31 e tro, at han ikke vidste det · Næste, og derfor maa han strax sige det med. Herved
NB27:18 er Sludder. Saa kommer det · Næste, og her viser det Christeliges Conseqvents
4T43, s. 144 a elendigt, at han jo er Din · Næste, og Ligheden uomtvistelig at bevise derved,
KG, s. 30 Den jeg har Pligten mod er min · Næste, og naar jeg fuldkommer min Pligt viser
Brev 304 dialektisk i Retning af et · Næste, og teleologisk i Retning af et Næste,
AE, note ettet om Concretionen og om det · Næste, Professoren hver Gang, trods den nødvendige
NB12:58 Χsten: saa kommer det · Næste, saa bliver han udskjeldt for en Hykler,
KG, s. 58 in Ven – men det var Din · Næste, saa er dette jo ingen Feiltagelse; ak,
KG, s. 252 t at have Pennen rede til det · Næste, saa han ikke formaster sig til meningsløst
KG, s. 136 g. Og saa kommer først det · Næste, saa skal man til det ganske Smaa, det reent
KG, s. 304 t Tilkommende, biende paa det · Næste, sige vi » Sætningen er ikke færdig,
SLV, s. 376 os er det Første, men det · Næste, som da staaer i et væsentligt og absolut
DD:32.a.a er paa eengang sig selv og sin · Næste, som det jo ogsaa er udtrykt: Man er sig
KG, s. 64 det kan til ham sige: elsk Din · Næste, som Du elsker den Elskede. Og dog, elsker
Not8:38 t have Mange, man kan kalde · Næste, som selv at være Næste for Mange;
Papir 408 seer Mirakler, og saa den · næste, som troer, uagtet der intet Mirakel skeer.
OTA, s. 398 kal ogsaa styrke ham til det · Næste, til at gaae retteligen ad Trængselens
NB7:88 t egl. Spørgsmaalet ( og dette · Næste, Vanskeligheden udelader da Præsterne
NB25:69 en er det Alvorlige men det · Næste. – Den anden Forkynder er en Rhetor,
NB25:69 en er ikke Alvoren, men det · Næste. – Den anden Forkynder er en Rhetor,
DD:32.a en, at han ikke er – deres · Næste. / d. 19 Juli 37. / Man har overhovedet
FB, s. 160 ferne istedenfor at elske sin · Næste. / Dersom nu det her Udviklede forholder
SLV, s. 192 sædvanlige Gravitet: den · Næste. / Dette var en Erindring fra min Skoletid,
Not8:38 en, der selv gjorde sig til · Næste. / Lidenskab det er dog Hovedsagen, det
AE, s. 565 g skulde kunne udenad til den · næste. / Men da ingen saadan Læremester, der
KG, s. 337 ige dog paa ham. Dette er det · Næste. / O, at jeg kunde beskrive, hvorledes den
KG, s. 30 gt, at han var den Overfaldnes · Næste. At vælge en Elsket, at finde en Ven,
LA, s. 15 dog vil man ikke forstaae det · Næste. Bekymret for sig selv at lade sig veilede,
NB:31 om ham, at han ikke veed det · Næste. Da Tilværelsen selv er dialektisk gjelder
AE, s. 267 rst det Første, saa det · Næste. Dersom denne Tid blot havde saa megen Existents-Inderlighed
FB, s. 160 r saaledes Pligt at elske sin · Næste. Det er Pligt derved, at det henføres
EE1, s. 98 , tænker han ikke paa den · Næste. Don Juan er derimod fra Grunden af en Forfører.
NB25:44 – og saa at sige det · Næste. Et Msk., der havde Kræfter til at sige
BI, s. 250 en Gade, igjen paradere i den · næste. I Forhold derfor til en umiddelbar Bevidsthed,
NB12:187 esten, nu videre, nu kommer det · Næste. Ingen, ganske bogstavelig, ingen Tyv, Røver,
EE2, s. 253 gter mod Gud, sig selv og sin · Næste. Ingenlunde som om jeg kastede Vrag paa
EE1, s. 86 jenstand, hvad der gaves den · næste. Kun momentviis ahnes en dybere Attraa,
KG, s. 30 men at han var den Overfaldnes · Næste. Leviten og Præsten vare i nærmere
Not8:38 gen Definition paa det Ord: · Næste. Man troer i Almindelighed, at den er Ens
EE1, s. 80 eller skader sig selv og sin · Næste. Man vil da faae Leilighed til at glæde
NB13:31 og bød: elsk Gud og Din · Næste. Men Χsti eget Liv og alle Martyrerne
SLV, s. 73 onents Høfligheder mod den · næste. Men desuagtet er der Intet tabt. Thi saa
NB:160 Først det Første og saa det · Næste. Men disse usalige Msker vrøvle Alt sammen
NB:160 , hvilket er dens Forhold til den · næste. Men Spekulanternes og tildeels Præsternes
Brev 253 tendommen i Forholdet til Deres · Næste. Naar jeg giver en Fattig een Skilling eller
NB5:87 ethvert enkelt Msk. at ære sin · Næste. O, at jeg saaledes kunde tale med hvert
NB7:13 ndigt for Overgangen til det · næste. Og hvorfor seer jeg mig nu istand dertil?
OTA, s. 176 ndskyldning mere til for den · Næste. Og medens det ellers ikke kan undgaae Nogen,
4T44, s. 359 den Sandhed, han skylder sin · Næste. Thi er det ikke en god Gjerning at holde
KG, s. 69 st » Du skal elske Din · Næste.« Og som dette Bud vil lære ethvert Menneske,
KKS, s. 102 e halvt med Mængden om det · Næste: » decipiatur ergo«, de have
NB9:79.a men dog stærkere det · Næste: at løbe feil af Maalet, hvad L. saa
NB9:64 høiethed, og saa, saa det · Næste: den barnlige Frimodighed til for Alvor
NB24:90 det Overordentlige. / Men nu det · Næste: det Overordentlige i Retning af Charakteer,
NB16:33 n og i ethvert Msk. / Men nu det · Næste: Frelsens Afgjørelse, da den er en evig
NB24:12 r lært det, saa følger det · Næste: hvorledes jeg behøver Χstd. /
NB11:212 rst afgjørende med det · næste: Indøvelse i Christendom. / Om Sygdommen
SFV, s. 32 tand, dersom han ikke vil det · Næste: jeg kan tvinge ham til at blive opmærksom.
4T44, s. 342 , Mange fjantet nok, men det · Næste: saa trygler Den hos det samme Menneske,
NB25:78 i sin Ret, den overleverede til · næste: vi have troet. Men fra det Øieblik vi
3T43, s. 68 nde Fjende virkelig var hans · Næste; den, der i sin Tilgivelse virkelig hævede
KG, s. 67 me, at Du i ham skal elske Din · Næste; det er ydmygende i Forhold til den Ringere,
AE, s. 459 lykkes den Fromme. Men nu det · Næste; hvad er det, der behager Gud? Er det Dette
NB16:24 e! / Og saa, saa – saa det · Næste; ja saa vender jeg mig om til den anden
KG, s. 30 ke, at den Overfaldne var hans · Næste; men at han var den Overfaldnes Næste.
LA, s. 14 Tidens Fordring. Altsaa dette · Næste; og jo knappere Tiden tilmaales de Ældre,
KG, s. 26 des et Menneske skal elske sin · Næste; og naar saa Talerne vare hørte, skulde
EE1, s. 51 , Vinduet staaer aabent i det · næste; paa Gaden er Alt stille, det er Søndag-Eftermiddag:
DD:32.a.a 7. / Man har overhovedet ingen · Næste; thi » Jeget« er paa eengang
Not8:38 thi han siger: hvo var hans · Næste? og Svaret er: den, der gjorde vel mod ham.
JC, s. 46 t Moment af Tvivl til for den · næste? Om man med Hensyn til det, der havde været
KG, s. 28 ham fra Livet. / Hvo er da Ens · Næste? Ordet er aabenbart dannet af Nærmeste,
KG, s. 28 hvorledes skal jeg elske min · Næste?« da skal det ordknappe Bud uforandret vedblive
Not7:11 ledsaget af Døden. – / · Næstefter at klæde mig ganske nøgen af, Intet
    · Næsten 2079
AE, s. 255 r theologisk Candidat antages · næstendeels at kunne docere, at man da ikke kunde overtale
Papir 349:3 vist aarligt Udbytte, der er: · næstendeels at være Genie. Det er nogle theol.-Candidater,
LA, s. 76 lære, men betyder tillige · næstendeels at være interesseret i det Problem om
NB3:34 t meget stort Genie, maaskee · næstendeels det største, endog større end Hegel.
AE, s. 116 ikke vi Alle, men kun De, som · næstendeels ere ligesaa distraite som han. Medens da
LA, s. 75 ndring og Udmærkelse blive · næstendeels et Par galante Ligemænd, der passe paa
AE, s. 119 n yderligere Forbedring i det · næstendeels færdige System, er kun en systematisk
OTA, s. 177 nske usædvanligt, saa man · næstendeels ganske taber den, formenende, at man har
Papir 349-3.b ell. Asylbørn at være · næstendeels Genie ved det levende Ord. /
IC, s. 96 e mageløst Overordentligt, · næstendeels Guddommeligt. De vilde nu vistnok alligevel
PMH, s. 80 live her citeret som den, der · næstendeels har sagt noget meget smukt og træf
PMH, s. 85 ræffende«, men dog · næstendeels havde sagt det. / Sindssvaghed har den
AE, s. 167 Præstekjole for at den dog · næstendeels kunde see ud som en Professor-Kjole, naar
AE, s. 335 et af fem Minutter, synes dog · næstendeels lidt for Meget af det Paradoxe. Det manglede
AE, s. 343 en til Ære og Værdighed · næstendeels lige med Spekulationen. Dersom derimod
KG, s. 52 meget godt tør anbefale som · næstendeels lige saa god. Nei er det vist, at Christendommen
LA, s. 70 melig Forstaaelse med, at man · næstendeels lige saa godt kunde beundre sig selv. /
LA, s. 70 eløbere, der kunde løbe · næstendeels lige til den yderste Grændse ( ɔ:
AE, s. 151 ulde det at bede ikke være · næstendeels ligesaa vigtigt og betydningsfuldt? /
NB:73 deels og saa godt som, det er · næstendeels ligesom at man næstendeels o: s: v:
NB:73 næstendeels ligesom at man · næstendeels o: s: v: – og det er dette der afhandles
NB:82 ens hele Hemmelighed er, at det er · næstendeels og saa godt som og ikke meget langtfra
AE, s. 193 eles Sandsynlige, det kan han · næstendeels og saa godt som vide, overmaade og særdeles
NB:73 Approximeren: næstendeels, · næstendeels og saa godt som, det er næstendeels
NB:73 , at det dog er som kunde den · næstendeels og saa godt som, ligesom, for det meste,
IC, s. 44 er i Verdenshistorien, hvilke · næstendeels overbevise endog en Professor i Historien
Brev 297 st saaledes, det vil sige: · næstendeels saaledes er det gaaet mig. Mit Tilfælde
AE, s. 193 gjen. Troens Gjenstand bliver · næstendeels sandsynlig, den bliver saa godt som sandsynlig,
AE, s. 193 evet umuligt at troe det. Det · næstendeels Sandsynlige, det Sandsynlige, det overmaade
Brev 272 er saa i Aar 48 et Par Maaneder · næstendeels selv bliver Historien. Lad saa andre Historikere,
AE, s. 111 endeels saa godt som, man kan · næstendeels sige det, naar man sover paa det til imorgen
BOA, note men maadelige Forældre der · næstendeels slaaes med Børnene, de maa naturligviis
AE, s. 169 ee mig ved ham! / Dette lyder · næstendeels som Alvor; naar jeg nu blot turde beraabe
Papir 340:16 elig, saa er det jo dog · næstendeels som var den ikke til. Underlige msklige
AE, s. 194 t han ikke mere troer, da han · næstendeels veed, saa godt som veed, overmaade og særdeles
AE, s. 194 eed, overmaade og særdeles · næstendeels veed. / Forsaavidt det Absurde har Tilblivelsens
AE, s. 193 ide, overmaade og særdeles · næstendeels vide – men troe det, lader sig ikke
AE, s. 365 rste Elsker i det Bestandige, · næstendeels Virtuos paa Fløite, Fuglekonge, Asyldirecteur,
AE, note kun det mesterligste Saagodtsom, · næstendeels), og dog vil den qua historisk netop ved
NB:82 aa godt som og ikke meget langtfra · næstendeels, ligesom den vidste Noget. /
CT, s. 213 ikke vil, om han mestendeels, · næstendeels, noget nær, til en vis Grad, eller saadan
NB:73 re. Det hele er Approximeren: · næstendeels, næstendeels og saa godt som, det er
NB:78 ette qvantiterende, approximerende · Næstendeels: saa burde Msket fromt og ydmygt forsage
Papir 335 rødrene ganske, Parapluierne · næstendeels; var Parapluierne komne bort havde de ganske
EE:187.a ordi den altid begjærer hvad · Næstens er) denne er sig derimod meget godt bevidst,
NB23:81 ikke søger sit Eget, men hvad · Næstens er, ikke blot ikke begjerer hvad Næstens
KG, s. 89 thi Du skal ikke begjere hvad · Næstens er, ikke hans Hustrue, ikke hans Asen,
NB23:81 er, ikke blot ikke begjerer hvad · Næstens er, men tværtimod har sin Glæde af,
3T44, s. 271 ige Love, at begjære hvad · Næstens er, Næstens Formaning er det aldrig
EE1, s. 31 g, fordi den begjærer hvad · Næstens er. Hiin er sig meget godt bevidst, at
TTL, s. 389 forbyder at tilegne sig hvad · Næstens er. Thi Beundring er dog lidt Misundelse
KG, s. 287 re om Fjas og Tant, – · Næstens Feil er og burde være for alvorlig en
KG, s. 287 om ikke Den, der fortæller · Næstens Feil og Synder, forøger Syndernes Mangfoldighed.
KG, s. 287 maaskee, at blive vidende om · Næstens Feil, det fordærver Menneskene. Det
TAF, s. 295 nes Mangfoldighed, seer ikke · Næstens Feil, eller seer han dem, er han dog som
KG, s. 287 d der er sandt betræffende · Næstens Feil, er derfor uden Skyld, og just ved
KG, s. 287 , at Rygtet, som fortæller · Næstens Feil, forøger Syndernes Mangfoldighed.
KG, s. 287 n Den, der ved at fortælle · Næstens Feil, hjælper til at fordærve Menneskene:
KG, s. 288 d trænger ind, at forkynde · Næstens Feil, Næstens Svagheder, Næstens
KG, s. 287 r Tilbøielighed til at see · Næstens Feil, og maaskee endnu større til at
KG, s. 289 at den Kjerlige ved at fortie · Næstens Feil, skjuler Syndernes Mangfoldighed,
KG, s. 287 letsindigt med denne Viden om · Næstens Feil, som var Alt i sin Orden, naar det
KG, s. 287 t eller Den, som fortæller · Næstens Feil, Syndernes Mangfoldighed. Det, at
3T44, s. 271 gjære hvad Næstens er, · Næstens Formaning er det aldrig forbudet at begjære,
BA, s. 416 som for Tænkningens og for · Næstens Skyld, at udtrykke det saaledes, som Schelling
KG, s. 288 at forkynde Næstens Feil, · Næstens Svagheder, Næstens Synder, at paanøde
KG, s. 288 s Feil, Næstens Svagheder, · Næstens Synder, at paanøde Enhver, selv den
TAF, s. 295 orelskelse, blind, blind for · Næstens Synder. Fra den anden Side; den, i hvem
NB25:78 t, at vi have troet, at den · næstforegaaende Generation har troet! Tænk Dig saa dette
Brev 178 et jeg har siddet oppe hele den · næstforegaaende Nat, er jeg dog først bleven færdig
FB, s. 164 e smagfulde Forklaring. I det · næstfølgende Vers nemlig findes en Fortælling om,
EE2, s. 151 de. Du modtager derfor til · næstkommende Søndag ingen Familie-Invitation for
Brev 85 Inconsequents mell. mit sidste og · næstsidste Brev, forsaavidt jeg i det ene opfordrer
NB:21 e med Socrates om den Sag. / I den · næstsidste Scene i Hamlet, da Hamlet døer, er dette
SLV, s. 363 for min Sjels Salighed, det · næstsidste være for hende, eller lad mig for første
EE1, s. 311 De stedse er standset i det · næstsidste Værelse, maaskee er De uvidende om,
2T44, s. 198 ae det, men blot være det · Næstsidste, der dog har lidt Tækkelighed, uagtet
NB30:30 rnene begynde at voxe til. Den · næstældste er en Pige, et yndigt Væsen paa 17 Aar
TSA, s. 106 og gjort et Forsøg paa i · næsviis Ligefremhed at ville vurdere og censurere
BOA, s. 222 , og gjort et Forsøg paa i · næsviis Ligefremhed at ville vurdere og censurere
SLV, s. 28 lse, der paa en umiddelbar og · næsviis Maade vil være en Virkelighed. Som nu
IC, s. 48 aa skal Historien ikke spille · Næsviis med at ville gjøre aabenbart, hvo han
SD, s. 232 en stor Hader af kaad eller · næsviis Nærgaaenhed. Ved Hjælp af Læren
NB36:23.a / thi Indvendingen er egl. en · næsviis Skarpsindighed. / Katastrophe. /
LP, s. 37 ndelige Charakteer, der som en · næsviis tredie Person, som et uopdragent Barn ofte
IC, s. 97 kommer en enkelt En, en Peer · Næsviis, og bilder sig ind, at han skulde være
BOA, s. 157 t Evige foragter stolt enhver · næsviis, paatrængende Argumenteren fra de mange
BOA, s. 217 er Liv og Alt, forhindre alle · næsviise æsthetiske og philosophiske Ligefremheder
BOA, s. 157 en evig Sandhed, og det er en · Næsviished af de 1000 Aar at vilde indbilde sig at
Papir 596 efter mine Begreber, er en · Næsviished af en anonym Landsbypræst paa den Maade
NB11:100 / Det er denne ulyksalige · Næsviished af Videnskaben mod Gud, som man kun altfor
LA, s. 38 med sin formeentlig ironiske · Næsviished fornærmer Commerceraaden i dennes egen
BOA, s. 217 er al æsthetisk og critisk · Næsviished med Hensyn til Form og Indhold. Digteren,
NB26:77 personlig Nærgaaenhed og · Næsviished mod Gud, som vilde Du udæske Gud til
SLV, s. 72 nøie, at Reflexionen er en · Næsviished og en Daarskab. Den, der naar han er 20
NB2:23 n Dumhed og en Frækhed og · Næsviished som kun trives i Kjøbstæder, det
IC, s. 74 vil heller ingen menneskelig · Næsviished vide af at sige betræffende, hvorfor
NB2:13 jeg skal døie Medlevendes · Næsviished, der i det Høieste have et Par Øieblikke
KG, s. 376 , det er en Nysgjerrighed, en · Næsviished, en Mangel paa Samling at blande Dig i Ting,
CT, s. 93 et er da og egentligen en Art · Næsviished, en Opsætsighed, som den Christne aldrig
SD, s. 227 e til den meest potentserede · Næsviished, forsaavidt de da ikke misbruges paa en
AE, s. 375 den ligefremme Lighed bliver · Næsviished, Lapserie, Formastelighed o. s. v. Dersom
NB:144 skal nok holde igjen mod al · Næsviished. / NB / Der ligger noget saare opbyggeligt
AE, s. 79 s fordi Gud ikke er en Ven af · Næsviished. / Overalt hvor det Subjektive er af Vigtighed
NB:73 e til Gud, men dette er netop · Næsviished. At Naturforskeren saaledes er hykkelsk,
BOA, s. 218 s majestætiske Afstand fra · Næsviisheder, istedenfor maa Lærens Indhold og Form
TSA, s. 102 majestætiske Afstand fra · Næsviisheder, istedetderfor maa Lærens Indhold og
AE, s. 458 see Gud i Alt; og den Opvakte · næsviist engagerer Gud til at være med hvor han
LA, s. 59 somt Menneske siger, eller et · næsviist og uartigt Barn, men dog er der, naar Forholdet
DS, s. 230 Jomfrue, for ikke at sige en · næsvis Tøs, af hvem Gud ingen Glæde kan
BOA, s. 218 ge Myndighed til at jage alle · Næsvise bort, der ikke vil lystre men raisonere;
TSA, s. 102 e Myndighed til at jage alle · Næsvise bort, der ikke vil lystre men raisonnere;
BOA, s. 124 øilerne: saa forvexler den · næsvise Discipel sig meget let med en Art Reformator.
NB19:27 entlig for at indbildske og · næsvise Hoveder, fripostige Aander skulle forsmaae
NB5:129 have været frække og · næsvise nok – naar alle disse virkelige Msker
AE, s. 449 det. Dette er ikke en Opvakts · næsvise Sikkerhed paa sig selv lige over for Gud,
TSA, s. 100 t Liv og Alt, forhindre alle · næsvise æsthetiske og philosophiske Ligefremheder
NB5:129 et Forfald og ikke mere ere · næsvise, men døde og begravede, og glemte som
TSA, s. 101 r al æsthetisk og critisk · Næsvished med Hensyn til Form og Indhold. Digteren,
KKS, s. 94 Uforskammenhed, en klæbrig · Næsvished og den modbydeligste Art Paatrængenhed.
EE1, s. 382 i dets Himmelfart. Det er en · Næsvished, det veed jeg nok. Meget sigende kan man
KG, s. 344 Vanskelighed, søvnløse · Nætter – thi, forunderligt nok, det gode
EE1, s. 209 , som Florine, tilbringe tre · Nætter der, men hun vilde blive der Dag og Nat;
AA:31 : den lykkeligste Nat! Sydens · Nætter eie mere end – Drømme«
SLV, s. 304 til ham, da han i 4 Dage og · Nætter ikke havde faaet hverken Mad eller Drikke.
LP, note ved den Forsikkring, at de i 3 · Nætter ikke have kunnet sove for at tænke over
4T43, s. 161 taalmodigen i søvnløse · Nætter og bekymrede Dage – at Den, der vil
BA, s. 372 ja! man kan sidde hele · Nætter samtalende, og dog aldrig blive færdig
BB:19 de, at han i hele 3 Dage og 3 · Nætter tilfredsstiller deres Videbegjerlighed;
NB13:67 ell. at have fastet i 40 Dage og · Nætter), er det Overmenneskelige, thi saa reen Aand
G, s. 88 ævne, da venter jeg Dage og · Nætter, der kalder Ingen paa mig til Middag, der
G, s. 66 em? Hvorfor taug Du i 7 Dage og · Nætter, hvad foregik der da i Din Sjæl? Da hele
EE1, s. 67 gt Een i de lyse, maaneklare · Nætter, i eensomme Skove ved Søens Bredder,
KG, s. 344 d, han volder søvnløse · Nætter, jo bedre han var! O, men selv i Forhold
KG, s. 344 rn volder ikke søvnløse · Nætter, og derimod en Afdød, han volder søvnløse
JJ:516 :s:v:, i Livets Lyst, i sorgfulde · Nætter; at man altid har Anledning til at takke
Not15:4 kiltes vi ad. Jeg tilbragte · Nætterne grædende i min Seng. Men var om Dagen
Brev 84 Hovedet, ofte ikke sovet om · Nætterne. Jeg kunde kalde en Læge, maaskee lod
CT, s. 58 aa Livet, just den koster ham · Nætternes Søvn. Det er jo seet, hvad der kan tjene
SLV, s. 427 ørrelse, Stemme-Styrke og · Nævekræfter, samt sammes reflecterede Anvendelse for
DBD, note temmeligt i en Slagsbroders og · Nævekæmpers Tone, taler om det Forargelige i det Skridt,
NB24:152 – ved en behændig · nævenyttig Vending! – kan blive Profit derved,
BI, s. 204 gende Individ, og det – · Nævenyttige ( smlgn. V. 177 ff.). Ogsaa de Naturbetragtninger,
EE2, s. 202 ld gik Du under og blev intet · nævenyttigt Medlem af Samfundet. Ja det er unegteligt,
AE, s. 344 g slipper han for at spytte i · Næverne, at han kunde gribe endnu bedre fat –
LP, s. 20 tøv lidt, mens a spytter i · Næverne, saa styrte de redningsløst ned. /
NB3:76 Maade: af Pøbelen – med · Næverne. / » Den Enkelte« /
EE1, s. 114 e er bange for at slaaes paa · Næverne. Den, som har havt nogen Leilighed til at
JJ:471 løs paa at afgjøre det med · Næverne.« / En Ironiker, som er i Majoriteten er
NB8:93 ens Magt, en sandselig Magt, liig · Nævernes. Man kommer til at tænke paa Goethes
4T44, s. 322 nhed, Fangenskab, Lænker, · nævn alle Misforstaaelsens dybe Krænkelser,
4T44, s. 322 han dog vel ikke vrage. Saa · nævn da Dine Lidelser, eller hvis Din Sorgs
4T44, s. 322 aaelsens dybe Krænkelser, · nævn det at finde Alle sovende undtagen Misforstaaelsen,
4T44, s. 322 som eftertragte Forvirring, · nævn det at være forladt af Den, paa hvem
4T44, s. 322 gud, naar man er en Apostel, · nævn det at være glemt saasnart man er borte,
4T44, s. 322 de undtagen Misforstaaelsen, · nævn det at være hilset som en Afgud, naar
4T44, s. 322 ham Sjælen ud af Legemet, · nævn det at være spottet som en Sindssvag,
NB19:73 ter for ham, det forslaaer ikke; · nævn en Dag om Aaret efter ham, det forslaaer
EE2, s. 79 ke have det. Spot derfor kun, · nævn kun Ordet, der svæver paa Dine Læber,
4T44, s. 322 re flyet som en Forargelse, · nævn Livsfare, Nøgenhed, Fangenskab, Lænker,
4T44, s. 322 be og at fuldende Løbet. · Nævn nu Gjenvordighederne, de der tilintetgjøre
Brev 32 e i tre lige Delle, til efter · nævnde Familier, som i Fortiden, har staaet i