S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
DS, s. 159 ligen ikke nøie hermed, det · nøies aldrig, før det har faaet det Forkeerte,
Oi2, s. 160 som er christelig nøisom, · nøies altid med Lidt, hvor der ikke er mere),
NB24:91 ge eller begjere Sligt, nei, jeg · nøies beskedent og ydmygt med det Mindre.«
CT, s. 32 dvendighed og i Umuligheden · nøies den maaskee indtil videre med Mindre. Men
SD, s. 140 lelse er, han kjender den og · nøies derfor ikke hverken med det Udsagn af et
G, s. 30 ikkelse er usynlig tilstede, og · nøies derfor ikke med at kaste een Skygge, men
NB17:69 n væsentlig ikke til, de · nøies derfor med at befordre hiin Sammenholdets
AE, s. 366 . Saasnart Individet ikke kan · nøies dermed, betyder det at Individet gaaer
4T44, s. 295 søge sig; og Den, der maa · nøies dermed, han maa nøies med Lidet. Hvis
OTA, s. 276 ke. Naar han nemlig ikke vil · nøies dermed, hvad er da det Mere han forlanger?
NB16:78.a tlige være det Paradoxe, og · nøies dermed, saa mener man at substituere det
4T44, s. 294 til Dig: nu vil jeg lade mig · nøies dermed; da vilde det vel oprøre Dig;
4T44, s. 294 lde sige til ham: lad Dig nu · nøies dermed; da vilde han vel smile af Dig.
AeV, s. 83 ende at støde fra med. Han · nøies glad med faa Læsere, med een, han nøies
4T44, s. 295 an ønsker og begjerer, da · nøies han ikke blot med Naaden, men er glad ved
NB23:51 g. Naar det skal gjøres, · nøies han ikke med at have et Par Seil oppe.
EE2, s. 144 n. Jeg derimod vil ingenlunde · nøies hermed, men tillade mig at føre Krigen
NB17:40 tte var Dig forundt: vil Du ikke · nøies hermed, nøies med at leve baglænds,
NB23:33 et. / Standser, o standser. · Nøies idetmindste indtil videre med hvad jeg
SLV, s. 432 roses derfor. Men Phantasien · nøies ikke dermed. Den maler ham Lidelsen forfærdeligt
BA, s. 409 r ikke som Folk er fleest, og · nøies ikke dermed. Dette har dog ikke sin Grund
SLV, s. 61 positive Beviis. Hr. Petersen · nøies ikke med at fordre en Replik, nei Gjensynet
PS, s. 298 holder en Selvmodsigelse, den · nøies ikke med at statuere en Urimelighed, hvilken
PS, s. 277 udelukker enhver Forandring, · nøies ikke med det Forbigangnes Uforanderlighed,
EE1, s. 193 sin Kjærlighed, og denne · nøies ikke med en bodfærdig Troskab, den fordrer
SLV, s. 379 n væsentligen har lidt og · nøies ikke med et Par Veninders Forsikkring,
NB23:134 ller ikke saaledes ad, man · nøies ikke med Forsikkring men seer at lære
4T44, s. 369 de vi det det Barnagtige, og · nøies ikke med Inderligheden, fordi man fordrer,
G, s. 37 evere det Første. Imidlertid · nøies man her med, at en Skuespiller er en smuk
NB12:21 rebelske Aander, som ikke ville · nøies med » Præsten«, saa skal
AE, s. 47 or godt et Hoved til at kunne · nøies med Aar ud og Aar ind at slaae Allarm,
AE, s. 107 Mand, der hellere har villet · nøies med Aristoteles og med sig selv –
TS, s. 89 jordisk Gods, men som maatte · nøies med Armod; nei, han valgte Armod. Han var
NB11:92 el Selvfornegtelse: jeg maa · nøies med at ansees for gal. Godt, just dette
NB13:45 n meget Faae. De Fleste maa · nøies med at bedrages ved kun at faae Indtrykket
SLV, s. 101 en ubrudt Pagt med Ideen. At · nøies med at befinde sig vel, at være lykkelig
NB23:36 vor i al Verden kan han saa · nøies med at betjene en Samvittighedssag ( der
IC, s. 49 ion dømme lige modsat; man · nøies med at beundre og prise, og er, som det
IC, s. 231 t den Anden, sømmeligen at · nøies med at beundre og tilbedende at beundre.
NB33:18 egjerer ikke at blive Konge, jeg · nøies med at blive Cancelliraad, eller en velhavende
SLV, s. 368 ted i Texten: saa maatte den · nøies med at blive staaende blandt Trykfeilene,
AE, s. 292 n og et afmægtigt Menneske · nøies med at decimere. Det Ethiske griber den
AE, s. 37 en som en Elskerinde, der ikke · nøies med at elske, men underfundigt skammer
AE, s. 194 n betragte det Evige, men maa · nøies med at existere. Saa meget er derimod vist,
NB23:10 aab om at seire over Verden, vil · nøies med at faae Lov til at skjøtte sig selv.
NB32:150 ætte Gud til et Msk, som maa · nøies med at feteres ved Fest-Maaltider, eller
NB21:127 Efterfølgelse; Digteren · nøies med at forestille Idealerne; men den ordinaire
PS, s. 263 e han vandt ved ikke at ville · nøies med at forstaae det. / Det sees da let
AE, s. 325 llighed, at Daarerne end ikke · nøies med at forvexle sig med en stor Mand, men
SLV, s. 152 aa let ethvert Menneske, der · nøies med at følge en sund Menneskeforstands
Brev 210 vil Eet og i qvindeligt Troskab · nøies med at gjøre Arbeidet udvises mod Den,
LA, s. 68 Anticipationernes. Ingen vil · nøies med at gjøre noget Bestemt, Enhver vil
EE1, s. 114 ne at gjøre. Jeg kunde da · nøies med at gjøre opmærksom paa den mærkelige
SLV, s. 274 til noget Menneske, maa jeg · nøies med at have i mig selv min Paaminder. I
JJ:349 Den uden Kjæreste: ja man maa · nøies med at have Lønnen i sig selv og saa
NB19:27 Nydelse at herske. Mon han · nøies med at herske ligefrem? Nei, for at nyde
PS, s. 269 nd ikke som Mithridates vilde · nøies med at kjende Navnet paa enhver Soldat,
NB16:45 ghed til dette Forræderie: at · nøies med at kjende Stedet – ogsaa Forræderen
3T43, s. 92 r tungsindige Angst, kun han · nøies med at lade Skabningen aflægge sit Vidnesbyrd,
NB17:40 dt: vil Du ikke nøies hermed, · nøies med at leve baglænds, forud have Sikkerheden,
TS, s. 89 e og Anseelse, men som maatte · nøies med at leve i Ringhed, eller maaskee miskjendt
BA, s. 419 ved at fordre Idealiteten maa · nøies med at modtage Angeren, deels fordi Angeren
NB13:18 leve 1800 Aar derefter; vi · nøies med at opfatte Rædselen gjennem Phantasie,
SD, s. 182 hvilket det fortvivlede Selv · nøies med at see paa sig selv, hvilket nu skal
4T44, s. 295 m en Slags Trøst: lad dig · nøies med at sidde tilbords i Himmeriges Rige!
4T44, s. 295 r andetsteds indbuden og maa · nøies med at sidde tilbords i Himmerigets Rige
NB16:78.a igjen. Man vil ikke eenfoldigt · nøies med at statuere det Absurde, saa substituerer
BOA, s. 293 en Officeer kan dog vistnok · nøies med at tage det som givet, at han er Menneske
4T43, s. 153 rtabt i det Jordiske, at han · nøies med at takke et Menneske, fordi han gav
NB17:40 r Styrelsen. / Psyche vilde ikke · nøies med at troe; det var jo muligt, at den
3T44, s. 235 – men heller ei kan · nøies med at tænke paa Din Skaber! Som var
AE, s. 99 ig selv op til existerende at · nøies med at udtrykke Ideen. Isolationens Tvang,
4T44, s. 353 kke den gode Beslutning, der · nøies med at ville være en unyttig Tjener.
OTA, s. 276 med at være Menneske, at · nøies med at være den Ringe, Skabningen, der
NB6:44 Andre, ved selv behagelig at · nøies med at være det Overordl – ak,
SLV, s. 26 get, men uden Fordring ydmygt · nøies med at være Dig selv, nøies med Din
NB29:81 an: jeg er ydmyg nok til at · nøies med at være doven. / / / /
OTA, s. 231 er gjerne Tallet, Sandheden · nøies med at være en Eenhed. Men man vinder
AE, s. 508 elig? Christendommen vil ikke · nøies med at være en Evolution indenfor Menneskenaturens
NB25:38 yser tilbage og vil hellere · nøies med at være Exemplarer. Men saa den
AeV, s. 83 nøies med mindre, thi han · nøies med at være Forfatter, fortryllet ved
NB17:94 fredsstillelse » jeg · nøies med at være Forfatteren): jeg nøies
BOA, s. 205 e være avanceret til eller · nøies med at være Genie. Grund-Forvirringen
BOA, s. 247 ilbagekalde sit Første, og · nøies med at være hvad han er i sine 4 sidste
AE, s. 357 a den evige Salighed ofte nok · nøies med at være med blandt andet bon-bon,
OTA, s. 276 hos ham. / Dette er det: at · nøies med at være Menneske, at nøies med
OTA, s. 275 ennesket. Naar han, som den, · nøies med at være Menneske, da forstaaer han,
OTA, s. 277 Maade, at Mennesket ikke vil · nøies med at være Menneske, men vil sammenligne
NB4:41 t ringeste – hvis han vilde · nøies med at være sig selv, og saa glædes
SLV, s. 106 ale! At Elskoven altsaa ikke · nøies med at være sikker paa sig selv, men
BOA, s. 93 Hjælp af Bladene, kan godt · nøies med Barberen, som jo ogsaa i en ældre
NB4:18 l blæse Gud et Stykke, og · nøies med Byens Dom saa er han agtet, elske
EE1, note ne faae den Idee, at hun vilde · nøies med Charles' s halve Hjerte. Sligt har
BB:7 t blev færdig 1831; men maa · nøies med de adspredte Fragmenter. Han gjør
AE, s. 164 er Tid for dem, der ikke maae · nøies med de Eenfoldiges ringe Gjerning i Livet,
NB8:68 edkommende er sølle nok til at · nøies med de moralske Garantier, og deels er
TSA, s. 62 ak, de Fattige maae saa vist · nøies med de ti. En Pige, der har Inderlighed
SLV, s. 68 delige Anerkjendelse, men maa · nøies med de uvisse Indtægter, der rigelig
HG, s. 159 og at vi forsaavidt maae · nøies med den Art Religieusitet, som nu er den
NB17:66 og vi saa ufuldkomne, at vi maae · nøies med den Bestemmelse: Christ-Elskere ell.
BOA, s. 256 des) Forvirrethed, ypperligt · nøies med den Bestemmelse: der indtraadte en
SLV, s. 96 ik leder ud igjen. / Vil man · nøies med den digteriske Forklaring af Elskov,
PS, s. 268 dette var skeet, og vi maatte · nøies med den fastende Efterretning om at dette
SLV, s. 245 eiede Mere, end at han kunde · nøies med den næste Skuffe. / Hvilken Existents
AE, s. 132 l han ikke dette, saa maa han · nøies med den Oversigt, der seer efter de fremragende
IC, s. 99 lutte sig til det Bestaaende, · nøies med den Relativitet o. s. v. Men tilsidst
OTA, s. 171 den Alvidende. Han vil ikke · nøies med den salige Forvisning, der trøster
JJ:458 vanskeligere, med mindre man · nøies med den sidste Fordring alene og antager,
PS, s. 304 ies med Ringhed og Foragt, · nøies med den stridende Daarskab, men var vel
AE, s. 206 evige Vished, Existentsen maa · nøies med den stridende Vished, hvilken ikke
BA, s. 410 s Creti og Pleti, ved ikke at · nøies med den sædvanlige Prutten. Kun ved
NB24:125 en kan ikke komme; jeg maa · nøies med den tidligere Tradition om min Ærbødighed
OTA, s. 177 ødende, denne Lidende maa · nøies med den Undskyldning: » at han nu
4T44, s. 353 de, men vil den Paagjeldende · nøies med den, da vil han egentligen kun adspredes,
4T44, s. 294 Skilling, formanende ham, at · nøies med den, medens dog denne Skilling gjorde
4T44, s. 295 es ved den, at han ikke blot · nøies med den, saaledes at takke for den, at
AeV, s. 83 jeg har fundet den, fordi jeg · nøies med den, selv om intet Menneske vilde dele
TS, s. 49 min Forfatter-Virksomhed, maa · nøies med denne Forsikkring. Enhver, der kjender
AE, s. 426 fra Prædikestolen, til at · nøies med denne kummerlige Opgave, og til ikke
SLV, s. 351 uendeligt tilfredsstillet at · nøies med det Allersimpleste. – I Begrebet
IC, s. 146 maa og skal det ene Menneske · nøies med det andets Forsikkring om, at han troer
OTA, s. 276 Den er fritagen, som ved at · nøies med det at være Menneske, forstaaer,
OTA, s. 270 d i, at et Menneske ikke vil · nøies med det at være Menneske, i, at hans
OTA, s. 277 n vil saa den Bekymrede ikke · nøies med det at være Menneske, men vil være
OTA, s. 279 . Hvis den Fattige ret vilde · nøies med det at være Menneske, og af Himmelens
OTA, s. 269 f Lilierne? Han lærer, at · nøies med det at være Menneske, og ikke at
OTA, s. 271 Himmelens Fugle lærer, at · nøies med det at være Menneske. / »
OTA, s. 261 lens Fugle, lærer: / / at · nøies med det at være Menneske. / /
OTA, s. 280 r jo en Takkende. / / / / At · nøies med det at være Menneske. Det var derom
OTA, s. 277 r ved, at Mennesket ikke vil · nøies med det at være Menneske. Himmelens
OTA, s. 276 ge – naar han ikke vil · nøies med det at være Menneske. Naar han nemlig
KG, s. 140 den, hvis hun christeligt vil · nøies med det Christelige; vil hun ikke det,
SLV, s. 365 t Religieuse. Hun vilde ikke · nøies med det Erotiske, at være elsket eller
NB4:159 resignere og styrkes ved at · nøies med det Evige. – Den dybere
BI, s. 225 et, da kunde Staten heller ei · nøies med det Forsvar, der skulde ligge i den
OTA, s. 193 , at han dog ikke ganske kan · nøies med det Godes fattige Løn, men maa see
4T44, s. 294 jo være det Lidet; men at · nøies med det Herligste af Alt, det synes en
NB27:51 st Anstrængende) og ikke · nøies med det Jødiske om Sabbaten eller en
4T44, s. 294 hvilken Frækhed at ville · nøies med det Meste. Hvad man nøies med, det
NB10:170 il at døe for Χstd; jeg · nøies med det Mindre, med hvad jeg lige fuldt
NB11:126 for Dig eller Din Sag; jeg · nøies med det Mindre, med tilbedende at takke
AE, s. 413 Lidelse. / Vi andre Mennesker · nøies med det Mindre, men Forholdet bliver ganske
NB12:198 det Pigen, der ikke kunde · nøies med det Ringere men greb efter det mere
AE, s. 134 skjøndt existerende, ikke · nøies med det saakaldte subjektive Ethiske, nei,
JJ:83 i man i denne Henseende kunde · nøies med det Sandsynlige. Hvilken uhyre Modsigelse!
NB17:37 regne Grunde villig til at · nøies med det Vilkaar at være en Snurrighed
OTA, s. 269 da et Menneske, som Lilien, · nøies med det, at være Menneske, saa bliver
CT, s. 269 de min Sjel til taalmodigt at · nøies med dette – at dog Ingen, Ingen skal
AE, s. 212 til, den maa nu foreløbigt · nøies med dette Forhold, og lidt efter lidt bliver
NB23:217 rbeviisning? Skal jeg her igjen · nøies med dette: han foredrager det saa ypperligt,
SLV, s. 26 ies med at være Dig selv, · nøies med Din landlige Smilen! Som Erindringens
NB7:111 ikke vil have Beundrere men · nøies med een à to Efterfølgere. Thi
SLV, s. 316 fatter en Verden og ikke kan · nøies med een Pige, saa svarer Chorus: det er
SLV, s. 298 To ulykkelige, naar man kan · nøies med Een? Jo det er vist, naar jeg blot
NB9:42.b Han svarede: aah, vi To kan nok · nøies med eet. / Forøvrigt skylder jeg i en
NB18:101 ele Verdsligheden, der saa · nøies med en blot Forsikkring, og saa bliver
SD, s. 196 els hedensk Betragtning, som · nøies med en blot menneskelig Maalestok, som
KG, s. 375 Gud er tilstede i Forholdet, · nøies med en blot menneskelig Sammenligning.
EE2, s. 155 tydningsfuldt til, at man kan · nøies med en Deel deraf, i sig selv for sammenhængende
NB23:32 danne Guds Mænd, maae vi · nøies med en Digter, der siger: det er en Mulighed,
EE2, s. 288 kke den Lykkelige, han maatte · nøies med en Pige som Piger ere flest, i samme
NB5:41 Forstand, har lært mig at · nøies med en ringere Plads. / Og alt Sligt har
AE, s. 37 ste Lidenskab: Tro, at Du maae · nøies med en saadan Forsvarer; stakkels geistlige
NB14:147.c da / ( thi Pigebarnet maa jo · nøies med engang imellem at faae Lov til at see
AE, s. 312 skulde opgive hele Verden, og · nøies med et andet Menneskes ethiske Virkelighed:
NB21:132 uhyre, at det Msklige bliver at · nøies med et Forhold dertil, en Stræben derefter.
AE, s. 70 faaer Øie paa Beviset, men · nøies med et Gadebekjendtskab, der tager Kjende
AE, s. 123 le ere Subjekter, maa Poesien · nøies med et meget sparsomt Udvalg af Subjekter,
AE, s. 111 , tale om et Spring. At ville · nøies med et mestendeels saa godt som, man kan
KG, s. 131 et høieste Forbillede, men · nøies med et ringere, der dog i den saakaldte
SLV, s. 205 adanne Oplysninger at skulle · nøies med et tilfældigt Ord af en Pige, en
NB29:81 ghed, at man er ydmyg nok til at · nøies med ethisk Jammerlighed. / Fortræffeligt.
SLV, note in elskelige Sympathi, der vil · nøies med ethvert Vilkaar, og dette er Naivetetens
AE, s. 258 kommen Ret i hellere at ville · nøies med faae virkelige Læsere, end misforstaaes
NB17:94 t være Forfatteren): jeg · nøies med Faae, med Een, med Ingen. ( Seneca
NB18:50 idenskabsmænd, men kunde · nøies med Fiskere, saa behøvedes vel nu meget
BN, s. 122 dybere Naturer, der ikke kunde · nøies med Forelskelsen, men føle en dyb Trang
SLV, s. 106 sten overmodig, at man ikke · nøies med Forelskelsen, men kalder den en Pligt;
AE, s. 366 Tæerne, fri for – at · nøies med Forholdet til det Absolute. See, Præsten
CT, s. 244 eller ikke. Enhver Anden maa · nøies med Forsikkringen. Altsaa, Du kan ikke
CT, s. 244 ste, desto nødvendigere at · nøies med Forsikkringen. Men selv hvis Du udvalgte
CT, s. 77 Fuglen); endnu mindre vil han · nøies med Guds Naade ( liig den Christne); »
4T44, s. 297 fuldkomnere er han. Ordet at · nøies med Guds Naade vil derfor ikke blot trøste
4T44, s. 294 den for at frelse Livet. At · nøies med Guds Naade! Guds Naade er jo det Herligste
4T44, s. 295 rkning. Naar Ordet siger: at · nøies med Guds Naade, da er vel Grunden, at Guds
4T44, s. 296 rer Nøisomhed til for at · nøies med Guds Naade, da tilstaaer han dog vel
CT, s. 74 Vanskelighed. Det nemlig, at · nøies med Guds Naade, hvad der ved første
CT, s. 73 . Den Christne maa lære at · nøies med Guds Naade, hvortil stundom en Satans-Engel
CT, s. 74 s. 59, 11.), at han maa ville · nøies med Guds Naade, og » følger efter«
CT, s. 74 at formaste sig af – at · nøies med Guds Naade. / Saaledes er den Christne,
4T44, s. 294 bød en Anden: lad Dig saa · nøies med Guds Naade. / Stands nu et Øieblik,
CT, s. 73 a igjen ingen Egenvillie, han · nøies med Guds Naade. Han tager Alt af Guds Naade
4T44, s. 296 er det, at Sproget siger: at · nøies med Guds Naade. I Begyndelsen, naar Utaalmodigheden
CT, s. 73 Villie, han begjerer blot at · nøies med Guds Naade; han forlanger ikke at hjælpe
CT, s. 77 æde over den Christne, som · nøies med Guds Naade; men Angest er baade her
CT, s. 73 i først maa han lære at · nøies med Guds Naade; men naar han da er i Gang
CT, s. 73 end Gud vil, han beder kun at · nøies med hans Naade. Den Christne har slet ingen
3T43, s. 98 n Forklaring, mon den skulde · nøies med hans Svar? Han havde bedre kunnet forstaae
PS, s. 235 e Kjærlighed, den der ikke · nøies med hvad Kjærlighedens Gjenstand maaskee
Papir 349-3.b terne som ikke kunne skrive · nøies med i en mindre Kreds af Fruentimer ell.
SLV, s. 273 Opgave for Den, der veed at · nøies med Ideen, sig selv, og Himlens Medviden.
AE, s. 525 t ( jeg jo godt objektivt kan · nøies med Kundskaben) jeg subjektivt kan begrunde
NB20:13 e Lidet til Meget. / / Lær at · nøies med Lidet – vil Du negte, at det
NB23:54 ikke gjøre derefter. Jeg kan · nøies med Lidet, et lille Bibel-Ord er nok –
SLV, s. 32 rer det umættelige Sind at · nøies med Lidet, stiller Een tilfreds, thi i
4T44, s. 295 maa nøies dermed, han maa · nøies med Lidet. Hvis han kom til den Mægtiges
NB30:18 nge for meget, og ydmygt at · nøies med Middelmaadighed det er den sande Gud
NB21:127 gere tilbage end Digteren, · nøies med Middelmaadighed, som saa forgudes til
NB27:57 mindes om det Ord: lad Dig · nøies med min Naade ɔ: elsk Dig selv, dog
NB27:55 n svarer dertil » lad Dig · nøies med min Naade« Replikken maatte
NB27:55 Dig ikke, » lad Dig · nøies med min Naade«, at Du da ikke fristes
NB27:55 ortjeneste for mig; lad Dig · nøies med min Naade, » min Kraft fuldkommes
NB27:55 g: da lyder Svaret: lad Dig · nøies med min Naade, min Kraft fuldkommes i Skrøbelighed
NB14:72 fra Bukkene. / » Lad Dig · nøies med min Naade, thi min Kraft fuldkommes
NB27:55 men Svaret lyder: lad Dig · nøies med min Naade, thi min Kraft fuldkommes
NB27:55 r ham Guds Kjerlighed. / Lad Dig · nøies med min Naade. / / I Almdl. forstaaes dette
NB24:74 len i Kjødet: lad Dig · nøies med min Naade. / Det slog mig. /
NB24:74 se, og hviler nu i: lad Dig · nøies med min Naade. Inderliggjørelse er min
SD, s. 199 gelse, der tilsidst ikke kan · nøies med Mindre end at faae dette udryddet,
TTL, s. 433 – og saa, ja saa maa Du · nøies med Mindre, det er, Du maa see til at hjælpe
SLV, s. 354 t Troen derpaa og lært at · nøies med mindre, indtil det igjen blev Dit Ønske,
CT, s. 179 d Du siger. Vi Mennesker maae · nøies med mindre, med at den Ene høitideligt
AeV, s. 83 d faa Læsere, med een, han · nøies med mindre, thi han nøies med at være
4T44, s. 292 han har tabt det og · nøies med mindre. Som Verden ikke kan kjende
EE2, s. 31 forlanger ikke saa meget, jeg · nøies med mindre; det være langt fra mig at
SLV, s. 36 tyrre Nogen i hans Lykke, men · nøies med mine egne Tanker. Maaskee ere disse
4T44, s. 296 t takke for den, at han ikke · nøies med Naaden: ikke sørger over Det, som
4T43, s. 149 ønnen borte og derfor maa · nøies med Overveielsen? Naar Du derimod betænker,
AE, s. 476 fter Berettigelsen – og · nøies med Profiten, hvilket ogsaa som bekjendt
Brev 298 rebelske Aander, som ikke ville · nøies med Præsten, saa skal de komme til det
NB19:27 l være dette: vil I ikke · nøies med Præsten, saa skal I ved at gaae
NB8:19 gter Gud absolut. Han tør ikke · nøies med relativt at udtrykke at han finder
PS, s. 304 e Troende vilde end ikke selv · nøies med Ringhed og Foragt, nøies med den
NB33:18 higer ikke efter slige Ting, jeg · nøies med saadan at sidde midtveis ved Bordet
LA, s. 88 tetens høieste Forstand at · nøies med sig selv og sit Guds-Forhold, til istedenfor
LA, s. 85 ns Væsentlighed for Gud at · nøies med sig selv, nøies med, istedetfor
BOA, s. 194 ilbagekalde sit Første, og · nøies med sit Sidste at være som alle andre
KG, s. 213 nge det Gamle, ved ydmygt at · nøies med Skriftordet, ved taknemligt og inderligt
HH:24 langt høiere end at det skulde · nøies med slige Billeder .. det er nu baade godt
LA, s. 85 den, at herske over sig selv, · nøies med som Præst at være sin egen Tilhører,
IC, s. 231 e at foredrage, saa han kunde · nøies med Tilhængere, der antoge Læren
NB25:58 endog blot et Msk. vil jo ikke · nøies med tillige at være elsket, at være
Brev 292 ser! nu vil De ikke engang · nøies med to Opdagelser men have en tredie, der
AE, s. 151 men Træerne maatte · nøies med Tornebusken. Skulde jeg, ikke i Qvalitet
AE, s. 37 t urigtigt Sted) » maae · nøies med Troen.« ( Stakkels miskjendte,
KG, s. 147 om den Enkelte vil bevare og · nøies med Troens Hemmelighed. Det Verdslige trænger
AeV, s. 83 Uendelighedens Modsigelse: at · nøies med Tænkningens guddommelige Nydelse.
AE, s. 555 rt at troe. Troen maa ikke · nøies med Uforstaaeligheden; thi netop Forholdet
NB3:33 es at afskaffe Præsterne og at · nøies med Vægterne. / Saaledes er
CT, s. 244 de Farve-Forskjellen; han maa · nøies med, at Andre have forsikkret ham, at den
4T43, s. 155 rovenfra. Den Mægtige maa · nøies med, at den Ringe tjener ham, men den Ringe
4T43, s. 145 den Betrængte, der maatte · nøies med, at Gud var hans Kjep og hans Stav
EE1, s. 198 de. Eller skulde jeg maaskee · nøies med, at han engang har elsket mig, jeg
NB33:7 ntisme, men det vil den ikke · nøies med, den vil have paradox Kjendelighed,
4T44, s. 294 ies med det Meste. Hvad man · nøies med, det maa jo være det Lidet; men
AE, s. 117 d existerende Væsener maae · nøies med, forsaavidt de ere existerende, saa
Oi9, s. 377 r saa en Enkelt, som ikke vil · nøies med, ikke beroliges ved den Art Salighed:
LA, s. 85 Gud at nøies med sig selv, · nøies med, istedetfor at herske over Verden,
4T44, s. 296 Guds Naade nok er værd at · nøies med, ja alene værd at eftertragte, ja
NB27:59 lig og jordisk til at ville · nøies med, saaledes at offres ( men saa ogsaa
AeV, s. 81 , det Forsvar, jeg altid skal · nøies med. En Tilbagekaldelse af hans Mening
Papir 587 s Rige, saa siger han: jeg · nøies ydmygt med at naae blot til Dørtærskelen
Papir 587 til at ville have ug, jeg · nøies ydmygt og beskedent med tg. » Din
AE, s. 553 Folk og dumme Mennesker maae · nøies, medens Privat-Docenter og gode Hoveder
KG, s. 75 den gjør ham tillige meget · nøieseende til ikke at forvexle noget andet Menneske
KK:4 tuationer, at han veed paa det · nøieste at forene det Eiendommelige og Besynderlige
CT, s. 212 Spørgsmaal sætter den i · nøieste Forbindelse med Udødeligheden, ja, den
BI Heise sat disse to Dialoger i den · nøieste Forbindelse, idet de antage, at disse Dialoger
OTA, s. 223 handlet, hvad der stod i det · nøieste Forhold til denne. Talen er fra sit ene
AE, s. 418 an ved at høre det fik det · nøieste Indblik i samme Tids religieuse Vildfarelser
EE2, s. 230 nderligste Forbindelse og det · nøieste Sammenhæng med en Omverden. /
NB8:53 hvem han indgik det – · nøieste Venskab: mon ikke Biskop M. vilde have
G, s. 44 Aften, kjendte jeg Alt paa det · Nøieste, jeg vidste, naar de tidige Gjester gik
LA, note et Publikum, men glad været · nøiet med » hiin Enkelte«, hvorfor
NB10:45 ch ja, jeg kunde jo være · nøiet med alle de Andres Vished for, at han var
OTA, s. 275 n. / Havde Skovduen været · nøiet med at være hvad den var: Himmelens
AE, s. 82 opmærksom herpaa, den der, · nøiet med at være Menneske, har Styrke og
CT, s. 54 v. Han er ikke sig selv, ikke · nøiet med at være sig selv, ei heller, som
CT, s. 48 er hvad den er, er sig selv, · nøiet med at være sig selv, fornøiet med
CT, s. 54 Gud) og altsaa heller aldrig · nøiet med at være sig selv, hvad man dog vel
CT, s. 51 ndelsen, er for Gud sig selv, · nøiet med at være sig selv. Han har faaet
JJ:427 reflekteret til at kunne være · nøiet med blot at være repræsenteret. /
SFV, s. 47 have handlet afgjørende, · nøiet med den godtkjøbs Dyd at bære mig
HH:12 get Paafund han kunde være · nøiet med den Kjærlighed, i hvis Besiddelse
LA, s. 105 ing ligesom ødsle med den, · nøiet med den uendelige Begeistrings Tilfredsstillelse,
AE, s. 163 den, og han er indtil videre · nøiet med denne Opgave, der jo sagtens maa kunne
OTA, s. 280 s med den Fattige, naar han, · nøiet med det at være Menneske, seer til Fuglen
OTA, s. 265 de kun Mennesket, og – · nøiet med det at være Menneske. Thi ganske
SLV, s. 448 edes forstaaer jeg mig selv. · Nøiet med det Mindre – haabende at det
AeV, s. 84 ens Ord ( Pag. 377): » · nøiet med det Mindre – haabende, at det
TTL, s. 465 orklaring angiver et Liv, der · nøiet med det Nærværende værger sig
CT, s. 192 t stille borgerligt Liv, der, · nøiet med det tarvelige Udkomme, hendroges i
NB12:120.b Havde hun qvindeligt været · nøiet med min første Opsigelse, der var affattet
NB28:15 et, saa, ja saa er jeg glad · nøiet med Mit – og svinger af. Men gjælder
4T44, s. 341 fuldkomme den ved sig selv, · nøiet med sin egen Bevidsthed og sit eget Bifald,
NB8:76 u vel indtil videre været · nøiet med sit Forhold til mig, som netop maaskee
Papir 464 rde, og nu ikke mere er · nøiet med Sit uden dog at kunne blive lærd
NB32:102 , og man maa kunne være · nøiet med slet Ingen – hvilket da i en
AE, s. 560 re det. Han er en Humorist; · nøiet med Øieblikkets Vilkaar, haabende at
NB15:75.a og saa er Han heller ikke · nøiet med, at Antagelsen af Hans Lære betyder:
CT, s. 25 en til andre Tider er den ikke · nøiet med, at et Menneske har Noget at leve af,
AE, s. 328 rkelig Miltiades, og været · nøiet med, at nu virkelig Miltiades havde gjort
OTA, s. 268 den bekymrede Lilie været · nøiet med, at være Lilie, da var den ikke
NB27:57 see dette er man langt fra · nøiet med. Den jordiske Higen og Stræben tilfredsstiller
CT, s. 32 ommen, som den heller ikke var · nøiet med. O, lange Vei, som der ligger for Armodens
AE, s. 562 , og ønsker ingen at have, · nøiet og fornøiet dermed. Som man i catholske
CT, s. 32 noget Vilkaar, hvormed den var · nøiet, før den havde naaet Rigdommen, som den
CT, s. 46 noget Vilkaar, hvormed den var · nøiet; som der aldrig har levet nogen Fugl, der
EE2, s. 308 aa nøisom som hun, og hvor · nøisom hun er, kan Du blandt Andet see deraf,
PS, s. 234 l, elsket af den Jævnlige, · nøisom i den ringe Hytte, men frimodig i sin Kjærlighed,
SLV, s. 70 eg engang en saadan Pige, der · nøisom og ydmyg ikke er fordærvet ved uanstændig
EE2, s. 308 dt fatte, thi naar man er saa · nøisom som hun, og hvor nøisom hun er, kan
4T43, s. 155 rvelige Udkomme, Du levede i · nøisom Tilfredshed i Din ydmyge Bolig ved Foden
EE2, s. 138 ig, overbærende, oprigtig, · nøisom, aarvaagen, varagtig, villig, glad. Alle
EE2, s. 85 ængig og hvad mere er, saa · nøisom, at hun ikke behøvede at lade sig sælge;
CT, s. 82 Dags Plage. Vær Du derfor · nøisom, hav Gudsfrygt med Nøisomhed; thi hver
SLV, s. 91 Lidet, ikke fordi jeg er saa · nøisom, men fordi jeg er ubeskrivelig tilfreds.
Oi2, s. 160 Præsten, som er christelig · nøisom, nøies altid med Lidt, hvor der ikke
EE2, s. 269 som om man ikke kunde være · nøisom, uden man havde Muligheden af Overflod ved
4T44, s. 350 nge til de jordiske Ting, i · Nøisomhed at ville vorde sorgløs som Himlens Fugl;
2T44, s. 192 Ene studser over den Andens · Nøisomhed eller over hans Begjerlighed, uden at dog
AE, s. 167 at have forstaaet, hvad der i · Nøisomhed er hans jordiske Lyksalighed: ja han er
4T44, s. 293 kjellige. Dog lidet Gods med · Nøisomhed er jo allerede en stor Vinding; saa tag
LA, s. 22 en paa det Høieste, og ved · Nøisomhed forvandler det Næste derefter til næsten
4T44, s. 295 d, at han lod Formaningen om · Nøisomhed følge med! Eller var det ikke som, hvis
3T44, s. 235 ber! Som var hiin selvgjorte · Nøisomhed ikke en vilkaarlig Fortjeneste, af hvilken
CT, s. 281 ersom Du dog lever i lykkelig · Nøisomhed med Dine kjere opfyldte Ønsker uden
EE2, s. 230 Mod, Tapperhed, Afholdenhed, · Nøisomhed o. s. v. I vore Tider seer man naturligviis
4T44, s. 296 m atter, at der dog hører · Nøisomhed til for at nøies med Guds Naade, da
OTA, s. 143 kjærv gjemt i den Fattiges · Nøisomhed! Hvad er verdslig Almagt Andet end Afhængighed;
TTL, s. 401 i Vaners Trældom lærte · Nøisomhed! O, vel er det viist, ikke at tale om Lykke,
Papir 318 n, efter Folkelivets sunde · Nøisomhed, der maa benytte Øieblikket, der pyntet
LA, s. 93 Tid Individerne ikke i stille · Nøisomhed, i gemytlig Tilfredshed, i religieus Inderlighed
Papir 340:8 n fra et stille dagligt Liv i · Nøisomhed, maaskee ogsaa Nogen med Ønskets Opfyldelse
EE2, s. 268 es Arbeide, lykkelige i deres · Nøisomhed, og dog havde de ligesom ikke Mod til at
EE2, s. 263 jønt at læse om landlig · Nøisomhed, om idyllisk Tarvelighed, og jeg læser
PS, s. 231 g som en Afdød. O, sjeldne · Nøisomhed, sjelden i vor Tid, hvor Pengesummen og
JJ:460 et som Skjærven i den Fattiges · Nøisomhed. / Naar der er Torden i Luften, og man da
4T44, s. 296 staae, at det er en priselig · Nøisomhed; alt eftersom den sagtnes og dysses i det
CT, s. 82 nøisom, hav Gudsfrygt med · Nøisomhed; thi hver Dag har nok i sin Plage. Gud sørger
EE2, s. 131 til at besidde – · Nøisomhed; til at erobre hører der Spise og Drikke,
4T44, s. 293 det da fra ham – ikke · Nøisomheden – men det Sidste, han eiede. Han
EE2, s. 269 en ligesaa stor Fristelse for · Nøisomheden. / Arbeide vilde da formodentlig vor Helt
LA, s. 19 sat i noget fremmed Sprog: en · Nøisomhedens og Selvbevidsthedens Glæde over det
3T44, s. 235 indgaaet; eller vil Du tage · Nøisomhedens Skin for at søge utidig Trætte, at
3T44, s. 267 og avlet Børn med hende i · nøisomme Kaar, og ladet sit Hjerte frydes med andre
Oi8, s. 354 e Folk, hvilken Glæde! Dog · nøisomme og gudfrygtige som de vare, besluttede
OTA, s. 197 ee ikke forstaae, istedenfor · nøisomme til selv at ville noget Evigt! Lad os ret
Not7:3 msorg for os; og naar vi ere · nøisomme ville vi finde, at der dog altid blev nok
EE2, s. 269 der ikke behøve at være · nøisomme, hvorfor skulde de være det? og de, der
TTL, s. 455 ige har Intet at give af, den · Nøisomste og den Umætteligste behøve lige Lidet;
BOA, note nker man uvilkaarligt paa et · nøisomt men tilfreds og beroliget Liv derude i
SLV, s. 112 en kun Anfægtelse. Det er · nøisomt, det veed ogsaa at bruge Meget, men det
Brev 273 ig tit, at hvad man troede · nøje at kjende, dog i Grunden er os meget ubekjendt,
Brev 30 jese gik Dem Løgelig og til for · Nøjelse og kom vel behoelden til Bage til Kjøbenhaven
Brev 30 er vilde gjøere os den for · Nøjelsen at Ræyse her hjem til os det er ikke
LA, s. 51 repræsenterer en temmelig · nøktern Anskuelse. / Ferdinand Bergland er et excentrisk
EE1, s. 31 ader sig Intet afprutte af en · nøktern Forstands kolde Sandsynlighedsberegninger.
EE2, s. 35 er det dog forknyttet ved en · nøktern Forstandsbetragtning over, at man skal
SLV, s. 378 te Urtekræmmersvenden, en · nøktern Philosophus, en Assistentshuus-Forvalter,
EE1, s. 363 en Bog. Jeg holdt mig ganske · nøktern til de almindelige Formularer. Hun blev
BA, s. 356 t han behøver en skikkelig · nøktern Ægteviv, hvem han kan spørge, som
Brev 133 de den; thi det er kun den · nøkterne Forstand, der mener, at det er taabeligt
NB32:3 astiske. Og derfor er det egl. en · Nøkternhed at lade Historien ende med at han døer
BI et Lucrative, for harmonisk Eenhed · Nøkternhed, saa vil man vist indrømme, at disse
CT, s. 234 uden et eneste Øieblik at · nøle efter Retfærdighedens Hinken, hver Dag
TS, s. 107 ikke noget for os at ligge og · nøle paa Veien, vi gjøre først Holdt –
FB, s. 168 han standsede Fjenden ved sin · Nølen – men hvad er dog Abraham ikke for
FB, s. 168 sige: » det er en evig · Nølen med Abraham; endelig fik han en Søn,
NB17:76 e usalige Venten efter hans · Nølen og at mit Væsen er blevet berøret
KG, s. 306 ligere end hiin Romer ved sin · Nølen; thi Kjerlighedens Bliven er i sig selv
SLV, s. 138 anseer en Ægtemand for en · Nølepeer, – bæ! hvis der ellers bliver endogsaa
SLV, s. 418 lanen fast, saa er Hamlet en · Nølepeer, der ikke veed at handle, staaer Planen
AE, s. 421 ve anseet for en kjedsommelig · Nølepeer. Men hvad i denne lavere Sphære dog kun
NB21:52 e det, dette Sinkerie af en · Nøle-Peer. Sandt nok, jeg ligger ogsaa som en Evighed
SLV, s. 435 , findende sig i at blive en · Nøler blandt dem, der hurtigt ere færdige,
FB, s. 168 ad er dog Abraham ikke for en · Nøler i Sammenligning med ham – men han
NB11:192 over mig. Og fordi jeg har · nølet saa længe, er Alt blevet sværere.
Brev 11 min sædvanlige Tour ud af · Nørre- eller Vesterport og derpaa. / Imidlertid
EE1, s. 320 a den Sti, der ligger mellem · Nørre- og Østerport. Klokken var omtrent halv
Papir 589 er for en Deel Aar siden i · Nørre Sjelland levede ( om han lever endnu, veed
Papir 595 ke, da jeg flyttede ud paa · Nørre[ ?]bro.« / Solon sagde: Ingen er
DBD, s. 132 r, til hvad en Alvorsmand fra · Nørrebro med » Flyvepostens« Alvor
Brev 56 e Dem. At sætte som sidst · Nørregade 43 udenpaa, vilde vistnok ikke hjælpe
Brev 313 Hrr Mag. S. Kierkegaard / · Nørregade 43. / 21 Mai 1851. / Naar et Bæger er
Brev 118 Magister S: Kierkegaard. / · Nørregade i / bet: / Kjøbenhavn. – /
NB24:54.b jeg var kommet til at boe paa · Nørregade i den uheldige Bolig, som Strube der havde
Brev 117 il / Hr: Magister Kjerkegaard. / · Nørregade N. 45. / Kjære! / Tak, mange Tak for
Not15:6 re, medens jeg boede paa · Nørregade paa 1ste Sal. Den er efter min opgivne
Brev 171 hos en Urtekræmmer paa · Nørregade skraas over for min gl. Bopæl. Naar
Brev 56 em generet i samme Nummer af · Nørregade ved Solstraalernes Reflex fra Brostenene.
NB18:48 I det Huus, hvor jeg nu boer paa · Nørregade, boer ovenover vistnok en Logerende, som
Papir 275:2 e – Hornblæseren ved · Nørreport lyser sin Velsignelse over Landet, det
DD:31 ntet at være, at spadsere ud af · Nørreport med 4 ß i Lommen og en tynd Rørstok
Brev 267 tilbage inden vi komme til · Nørreport og dog ikke kan være bekjendt paa dette
NB27:21 dtes paa Volden omtrent ved · Nørreport) mødte hun mig dog baade idag og igaar
EE1, s. 344 ongensgade, langs Volden til · Nørreport, til Høibroplads ... Hvor lang Tid kan
NB25:109 forandret, jeg gik hjem ad · Nørreport. / Saaledes gik der en Tid, vi saaes ikke.
Brev 243 narest muligt aflevere ved · Nørrevold 219, 1ste Sal, Døren lige for Trappen,
BI, s. 67 15 / Capitel III. Opfattelsens · Nøvendiggjørelse – 244 / Tillæg. Hegels Opfattelse
Brev 308 m i denna stund mer än · någonsin, har för henne ett djupt interesse.
Brev 27 å Inderligheden – og · når Alt er glemt, så kommer det også
Brev 27 er står hos Prædikeren, · når Alt er hørt, så kommer det dog hovedsageligen
Brev 241 Ærede Hr Hastrup! / · Når De modtager dette, er jeg på Vejen til
Brev 26 hjemme, Vejen er ikke så lang. · Når Du gjør således, kunde Du også