S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
Not6:19 rændende Hede, paa alle Sider · omgivet af den fuldkomneste Eensformighed undtagen
NB10:191 e Tid har levet og lever daglig · omgivet af disse Tusinders Piat, Grinen, Bestialitet
NB30:102 Verden. Dersom denne Verden var · omgivet af en anden Verden, var en lille Verden
FF:47 . / Jeg seer mig undertiden · omgivet af en rædsom phrasenagtig Figur –
LA, s. 66 e Handlings Postament, men er · omgivet af en Skare Betragtninger for og bag, der
NB23:98 landet) taler om at Apostelen er · omgivet af en Skye af Vidner, saa seer R. nok feil,
DD:208 Sopha, Tobakspiben i Munden, · omgivet af en stor Mængde opslagne Bøger
NB17:45 øbstad, hvori jeg lever, · omgivet af Forhaanelse, efterstræbt af Misundelse)
NB4:159 eg nogensinde havde ventet. · Omgivet af Forhaanelse, plaget Dag ud og Dag ind
NB9:30 t, saa han altsaa hvert Secund er · omgivet af Gud, naar han gaaer i Høsten og Bladene
4T44, s. 336 t hjem: han skulde sidde der · omgivet af høimodige Beslutninger, blot tvivlsom,
NB30:79 tilforladeligere at see sig · omgivet af Medfrelste end dette Anstrengende ved
Papir 102:1 e. Derfor er Jobs Liv tragisk; · omgivet af misforstaaende Venner, af en spottende
NB32:95 ng min Ueensartethed. Bestandigt · omgivet af Nysgjerrighed, altid som en Fremmed,
NB18:43 emisk, da jeg lever stadigt · omgivet af Pøbel, risikerende formelig Vold.
TTL, s. 446 e Mindesmærke over Graven, · omgivet af Ukrudt; det er Alvor i Stemning, naar
EE:64 og hærgjede Provindser, overalt · omgivet af Ødelæggelsens Vederstyggelighed,
NB20:52 tialitet og Grinen o: D:, jeg er · omgivet af. / Om mig selv. / / Ogsaa saaledes er
AA:1 staaer den da stille, simpel, · omgivet med et Hegn af Kampestene; Døren, som
AA:2 haft en deilig Beliggenhed, overalt · omgivet med Skov. En meget stor Strækning findes
Papir 1:1 156. han siger, at Paven har · omgivet sig med 3 Ringmure 1) verdslig Magt har
NB30:102 ordi de jo som Tugthusfanger er · omgivne af en langt, langt talrigere Omverden,
CT, s. 311 s, da ere vi jo ogsaa overalt · omgivne af hvad der i end dybere Forstand minder
CT, s. 197 ene og de første Christne, · omgivne af Jøder og Hedninger, det er af Ikke-Christne,
AA:1 paa en Gravhøi, hvor de ere · omgivne af lutter smaa Træflader i Form af de
SFV, s. 33 ynde Christendom: at de, selv · omgivne af og betryggede ved altfor mange Sandsebedrag,
AA:1 nette Huse ligge hvert især · omgivne med frisk Grønt ( ikke som naar man
LP, s. 51 et usselt, forvirret Væsen. · Omgivningens Blomsterstøv indvirker allerede med
OTA, s. 354 fra Berøring med Verden, · omgjerdet og forskandset, stille, afsides: saa gjælder
SLV, s. 170 erlighed, at den er saaledes · omgjerdet, at Ingen fristes til at ville vove sig
OTA, s. 214 De ere alle eens klædte, · omgjordede om Lænden med Sandhed, iførte Retfærdigheds
EE2, s. 64 . Den første Kjærlighed · omgjorder sig med det Religiøse, uden at nogen
AE, s. 330 te Speculant forvandlet eller · omgjort til sin virkelige Skikkelse, til et enkelt
2T44, s. 210 vor Bistand for at faae det · omgjort; hendes Valg er gjort, har hun fortrudt
NB6:62.a bleven Virtuositeten selv i at · omgjøre det i Sandsebedrag, og saaledes at omgaae
Brev 297 det Pindsviin end lade mig · omgjøre til en stor Elephant. / For det Tredie
SLV, s. 210 hvad Vanvid kan udgrunde, at · Omgjørelsen ikke kom som et nyt Indfald men som Conseqventsens
NB30:22 l derfor Χstd. in toto · omgjøres til dette: at berolige ængstede Samvittigheder.
AE, s. 312 re Noget, saa det aldrig kan · omgjøres, men ikke Afgjørelsen i det Indvortes,
AE, s. 363 ed Begjering om at det maatte · omgjøres. Napoleon svarer: Nei, den Mand kan jeg
BA, note e, og ikke leve i vidtløftig · Omgængelse med andre. Begynder Dogmatiken med at ville
4T44, s. 300 forsage det verdslige Sinds · Omgængelse med det Tilkommende; da maa man trække
F, s. 491 som Coenobiter, ikke forsage al · Omgængelse med Enhver, der drikker en Sopken eller
Papir 306 og vanarte i vidtløftig · Omgængelse med hedensk Kløgt, han afbrød Overveielsens
BA, s. 392 for Tiden, dog vil bevare sin · Omgængelse med Tiden. Sprogbrug tager saaledes stundom
SLV, s. 25 rer den, og Taushedens kydske · Omgængelse, naar den krænkes, taaler ingen Undskyldning
SLV, s. 273 Livet hen i ægteskabelig · Omgængelse; men han maa ikke ville give sig Tid til
Brev 85 mit Foregaaende. Den nu ofte nok · omhandlede Sag har 2 Sider en ethisk og en æsthetisk.
FP, note f Fædrelandet i denne Artikel · omhandlede Stykker, hvorimod som Exempler paa de Vaaben,
AE, s. 326 er heller ikke i Engeland, og · Omhu at anvende paa den historiske Nøiagtighed;
Brev 154 r med hvor megen Omsorg og · Omhu Du vil udfolde hvert enkelt Blad og derved
DBD, s. 132 dybt anlagt og med største · Omhu gjennemført Hensigt, og, under Styrelsens
BI, s. 318 koster Ironikeren Tid, er den · Omhu han anvender paa at costumere sig rigtigt,
Not1:2 nde vi, at de med Viisdom og · Omhu i deres Underviisning have iagttaget deres
OTA, s. 125 r Tid til at blive pleiet med · Omhu og Tid til at blive udkastet med Foragt;
Not8:25 , har været Gjenstand for min · Omhu og Ømhed. Dog det vil kun lidt sige;
LA, s. 36 Dame have anvendt en sjelden · Omhu paa sit Sørge-Toilet: man vil være
LF, s. 33 paa Arbeidet med samme Lyst og · Omhu som første Gang; eenfoldigt, ved Hjælp
Not8:47 v modbevise, at Gud med faderlig · Omhu sørger for ethvert Msk., og ikke lader
EE1, s. 431 over hende. Hav Tak for Din · Omhu! Uforvansket var hun. Jeg takker Eder, I
AE, s. 216 alt mit Haab, hvortil al min · Omhu, hvortil al hans Viisdom, naar nu hans Død
Not1:8 det til Gjenstand for samme · Omhu, som det, der er i det selv, ell. at Msk.
BI, s. 237 lade den mellemliggende Skov · omhugge, at han da leiede Folk til at gjennemsauge
AE, s. 257 n høitidelig Handling, den · Omhuggende ikke en glædeløs Høstkarl, men
TTL, s. 462 ikke bærer god Frugt, skal · omhugges – nei, ethvert Træ skal omhugges,
TTL, s. 462 nei, ethvert Træ skal · omhugges, ogsaa det, som bærer god Frugt. Det
OTA, s. 200 m ikke bar god Frugt, skulde · omhugges. Ja, der har rigtignok været selvbeskikkede
Papir 254 nde og ligesaa hurtigt til · Omhugning modne Vaarsæd. Overhovedet mener jeg,
AE, s. 257 v i Faldet understøttet af · Omhugningen. Denne Comik er væsentligen Humor. Er
AE, s. 257 il den modnede Umiddelbarhed. · Omhugningens Gjerning er en høitidelig Handling,
F, s. 488 gte. Den, der til hiin Tid lidt · omhyggelig agtede paa vore Forhold, vil vist ikke
SLV, s. 178 stamente, hvert især i en · omhyggelig Convolut af Velin-Papir, en vissen Rose
Brev 208 , og at De vil tage en saa · omhyggelig Correctur som mulig af den. Skulde Artiklen
NB11:18 jeg kom der oftere, var ret · omhyggelig for dem: hjalp ikke. Saa forandrede jeg
BB:39 ctere over Historien være meget · omhyggelig for, at det egl. Historiske ikke svinder
DD:29 en el. anden Journalist, der · omhyggelig har gjenemgaaet dette Værk for at fylde
EE2, s. 55 u seer ham, og Du er da meget · omhyggelig i at spørge til hans Befindende, og
AE, s. 256 skingrende, den er tvertimod · omhyggelig i Forhold til den Umiddelbarhed, den lægger
SD, s. 177 r en virkelig, men rigtignok · omhyggelig lukket Dør, og bag den sidder Selvet
SLV, s. 352 man lærte i ham en saare · omhyggelig Læge at kjende, som derfor blev Huusdoktor,
Brev 66 n, at jeg i Dem har faaet en · omhyggelig Læser, hvem Læsningen frigjørende
4T44, s. 291 r den vedbliver at tage, dog · omhyggelig mod den Lidende; tager sjeldent Alt paa
G, s. 42 ydende at see til, end havde en · omhyggelig Moder puslet Sengen og blæst paa den,
EE2, s. 116 aelsen, at den Ene veed, hvor · omhyggelig og kjærlig den Anden er mod ham? Eller
Brev 172 som hiin; men dermed meget · omhyggelig og opmærksom som hiin ikke var. /
Brev 188 idlertid ikke sige. Som en · omhyggelig Reisende har jeg naturligviis ogsaa betalt
TS, s. 39 til ham, som overrakte ham en · omhyggelig udarbeidet Forsvars-Tale med Anmodning
IC, s. 212 denne Skjulthed, som jeg saa · omhyggelig vaager over at bevare? Ih, naturligviis,
BA, s. 377 æve de en vidtløftig og · omhyggelig æsthetisk-psychologisk Udførelse.
SLV, s. 259 , hans Paaklædning yderst · omhyggelig, endog elegant. Tydeligst yttrede hans Sindssvaghed
SD, s. 179 m saa mild, og som Fader saa · omhyggelig, er, foruden hans naturlige Godmodighed
SLV, s. 82 re for Dig, at være lidt · omhyggelig.« » Det Mindste?« svarede
NB2:255 / den sjeldne Kjender, den · omhyggelige / Samler af Talemaader. / Ideen lader sig
BA, s. 329 tning for den psychologiske · omhyggelige Contemplation og Iagttagelse viser sig
Papir 387 de tillige ere selv yderst · omhyggelige for deres Ydre, pyntelige o: s: v:. Det
EE1, s. 19 atur, at de tiltrods for mine · omhyggelige Iagttagelser ingen Oplysning ydede, end
AE, s. 348 Sovende, Udvortesheden er den · omhyggelige Moder, der kalder paa En, Udvortesheden
AE, s. 214 , dens Paamindelse er som den · omhyggelige Moders Formaning til Barnet, at gaae betimeligt
AE, note som mangt et Ungdomstræk, den · omhyggelige og smagfulde Biograph har opbevaret i en
FF:74 et Naturlige mangler ikke, men den · omhyggelige Pleie og Udvikling). / Det maatte dog være
EE1, s. 338 det, og saavel ved mine egne · omhyggelige Studier i landøkonomiske Skrifter som
LA, s. 60 ende Dandsens Festlighed, den · omhyggelige Udpynten af Indbindingen i Forhold til
BI, s. 345 . s. v. Dette Parti har Hegel · omhyggeligen behandlet, jeg kan derfor knytte mig til
PS, s. 262 et skulde spildes; dersom han · omhyggeligen confererede med disse for at tilveiebringe
SLV, s. 275 d af en Karreet, skjuler hun · omhyggeligen Fødderne i Kaaben, at Ingen skal beundre
AE, s. 435 minder om, sæt den Enkelte · omhyggeligen gik i Kirke, kom betimeligen, sang Psalmerne,
F, s. 471 dant var i Gjære, før hun · omhyggeligen iagttog mine Bevægelser. Leilighedsviis
3T44, s. 248 o Smulerne, naar de samledes · omhyggeligen saa Intet blev spildt, ved Guds Velsignelse
AE, note et see, at Exemplerne ikke ere · omhyggeligen sammenskrabede, men ogsaa, at de ikke ere
BOA, note hed bevidst, saa vil han desto · omhyggeligere bekymre sig om, paa hvilken Maade han faaer
EE2, s. 299 r villig til at dvæle lidt · omhyggeligere derved. Du er jo Iagttager, Du vil derfor
Oi10, s. 408 gsaa en Taabelighed; ved et · omhyggeligere Eftersyn vilde han netop opdage, at det
PMH, s. 71 vist Ingen, der redeligere og · omhyggeligere end jeg kan bestræbe sig for, at lade
NB:146 i denne Henseende maaskee er · omhyggeligere end jeg. / Med Interpunktionen er det noget
Papir 578 yggeligere undflyer, endnu · omhyggeligere end man gjorde det i Hedenskabet, end Alt
SLV, s. 194 n ikke uden Veemod men desto · omhyggeligere freder om Børnene, og ikke uvenlig lader
FB, s. 197 han tier, han skjuler Tvivlen · omhyggeligere i sin Sjæl, end den Pige, der skjuler
F, s. 467 vad der havde unddraget sig den · omhyggeligere Iagttagelse. For at imidlertid denne ubetydelige
EE1, s. 168 ter den ind efter, og kun en · omhyggeligere Iagttager ahner dens Forsvinden; senere
DBD, s. 133 Gamle vidste, baade fordi han · omhyggeligere læste mine Skrifter, og fordi jeg privat
SLV, s. 364 nke, thi min Opfattelse er · omhyggeligere mod hende end nogen Andens. Saa skal jeg
EE1, s. 209 ke ophører, fordi de selv · omhyggeligere og trofastere end Vestalinder vaage over
EE1, s. 340 kker paa, at Ingen kan vaage · omhyggeligere over hans Kjærlighed end jeg. Jeg har
EE2, s. 15 min Tid ikke har tilladt den · omhyggeligere Udarbeidelse, en Afhandling kræver,
AE, s. 221 jule sig, og ingen Maieutiker · omhyggeligere unddrage sig det ligefremme Forhold end
Papir 578 bevares, der er Intet, man · omhyggeligere undflyer, endnu omhyggeligere end man gjorde
Brev 36 lv Ansvaret, og vil vel selv desto · omhyggeligere vaage over, at det ikke skeer, hvad der
2T44, s. 209 Simeon, men dvæler desto · omhyggeligere ved Anna, som vilde det fornemmeligen gjøre
F, s. 467 og dog skulde man ikke ved et · omhyggeligere, sammenlignende Studium af Fortaler for
LA, s. 39 Deel derimod er Forfatterens · Omhyggelighed ( netop ved Forkjerlighed for Opgaven)
F, s. 497 der vel ogsaa i Forhold til sin · Omhyggelighed blev, betragtes for et fortjenstfuldt Arbeide,
BOA, note aaskee er hele min nøiagtige · Omhyggelighed en spildt Uleilighed i Forhold til Adlers
Not1:6 nct der er behandlet med den · Omhyggelighed end denne. / Saaledes Athenagoras, (
Brev 24 reiste paa Landet og have af · Omhyggelighed for Bøgerne gjemt dem under Laas og
NB11:56 rav og med størst mulige · Omhyggelighed forholder sig til Opstandelsen. Tænk,
BOA, note en latterligt, den paaholdende · Omhyggelighed og Langsomhed, med hvilken jeg gaaer tilværks,
Brev 176 t, og Du nu med al Flid og · Omhyggelighed stræber at læse, hvad jeg skriver
NB2:136 for har jeg med den yderste · Omhyggelighed stræbt at gjøre denne saaledes reen,
SLV, s. 94 onym, og som den, der med al · Omhyggelighed vil bevare sin Anonymitet, har jeg jo sikkret
EOT, s. 267 d en Gierrigs ængsteligste · Omhyggelighed, at Ingen faaer den at see. /
Not1:8 rer til en samvittighedsfuld · Omhyggelighed, navnlig i den populaire Udvikling. –
LA, s. 42 sig rigeligen, Deeltagelsens · Omhyggelighed, næsten Forkjerlighed for den unge Pige,
EE:96 r, den føres med den største · Omhyggelighed, skrevet med smagfuld Fragtur og grandios
KG, s. 80 il, men vistnok ogsaa gavnlig · Omhyggelighed, som Andre ikke kunne, da de, foruden at
NB:14 t mindste Ord med den yderste · Omhyggelighed. 2 Skrifter egenhændigt af Alt, af store
NB:214 i den største og den roligste · Omhyggelighed. Men i Almdl. husker man ikke paa, at der
SD, s. 178 ng, saare mild mod sin Kone, · Omhyggeligheden selv mod sine Børn. Og Christen? –
EE1, s. 173 t troløst forraader, hvad · omhyggeligst blev gjemt, da vaagner Lidenskaben, da
EE2, s. 107 Du hengav Dig nu til paa det · Omhyggeligste og Smagfuldeste at decorere en Fremtid,
KG, s. 175 kende ( i sin Armod!) paa det · omhyggeligste opsamler og forsigtigt gjemmer –
EE2, s. 187 af dem alle, som jeg paa det · Omhyggeligste skal drøfte; thi nu kommer Touren til
TSA, s. 80 anke at offre Livet, paa det · omhyggeligste stræbt at lære Menneskene at kjende.
AE, s. 535 er, selv den kjærligste og · omhyggeligste, netop i det Øieblik han har villet gjøre
SLV, s. 22 , uden at have sikkret mig et · omhyggeligt απομνημ
Brev 36 er en Foræring, gjemme den · omhyggeligt – hvis den er Dem en kjer Foræring.
SD, s. 204 ar jeg da seer den Samme saa · omhyggeligt at flye hen, hvor der verdsligt er godt
LA, s. 58 Milners Velgjører, og hvor · omhyggeligt end den Ædle og Dannede veed at fortone
Brev 173 ind netop være Den, der · omhyggeligt erindrer – som nu jeg erindrer min
AE, s. 245 e, at de fire sidste antog et · omhyggeligt fortonet Anstrøg af det Humoristiske.
EE1, s. 294 eller mindre end en Dagbog, · omhyggeligt ført; og som jeg, efter hvad jeg tilforn
Not15:6 – I denne findes Alt · omhyggeligt gjemt, Alt, hvad der minder om hende og
KG, s. 168 omhyggeligt opsamlede og saa · omhyggeligt gjemte Smaating, der enten strax eller,
IC, s. 240 rk end Natten var, og hvor · omhyggeligt han end skjulte sig i sin Kappe, det var
OiA, s. 7 Polemik, som han formodentlig · omhyggeligt har samlet i de to Aar, der ere forløbne,
NB17:94 a En, hvem Læreren meest · omhyggeligt har sat ind i det Sande – just han
IC mbringe det Skin, at det, hvis man · omhyggeligt havde gjennemgaaet alle saadanne Steder,
NB22:85 m Prøve, hvorfor jeg saa · omhyggeligt holdt mig uvidende om hans samtidige Productivitet,
Papir 332 r tiltorvs med sine reenligt og · omhyggeligt indhyldede Fødevarer, da er det modbydeligt
EE2, s. 78 var hun renlig og net, Barnet · omhyggeligt indsvøbt. Jeg har seet hende mange Gange.
Brev 85 r hævet. Du kan see, hvor · omhyggeligt jeg har vaaget over hendes Interesse. Dersom
AE, s. 194 Deel af denne Bog, udført · omhyggeligt nok, at al Approximation gavner til Intet,
SLV, s. 134 d. Den samme Pige, stille og · omhyggeligt og kjærligt behandlet, vilde maaskee
SLV, s. 177 fiint Postpapir særdeles · omhyggeligt og nydeligt skrevet Hefte. Der var en Orden,
Brev 280 , veed at have handlet saa · omhyggeligt og saa dialektisk nøiagtigt som muligt.
KG, s. 55 g fornødent, at den Enkelte · omhyggeligt og selvbevidst agter paa sig selv, og om
EE1, s. 179 Skuffelse. Dette skjuler hun · omhyggeligt og tilstaaer det for Ingen. Omgivelsen
KG, s. 168 er for ubetydelige og dog saa · omhyggeligt opsamlede og saa omhyggeligt gjemte Smaating,
CT, s. 316 derpaa byder Christus, at man · omhyggeligt opsamler hver en Levning. Hvor guddommeligt!
EE1, s. 168 senere vaager den · omhyggeligt over, at det Udvortes er saa lidt paafaldende
KG, s. 186 øver dog ikke at vaage saa · omhyggeligt over, at Ingen faaer Noget at vide derom;
Papir 393 f i ethvert Fald er noget meget · omhyggeligt Overveiet og Gjennemtænkt, og Meget
NB14:30 : vil han tage saa forsigtigt og · omhyggeligt paa En som det er muligt. At lide skal
SLV, s. 275 adte jeg idag ind til hende, · omhyggeligt paaklædt, blev staaende med Hatten i
LP, s. 21 n Fylde, en Guddomsgnist, der, · omhyggeligt pleiet, kan gjennemgløde hele Livet,
NB29:92 raffineret Vellyst, eller dog en · omhyggeligt skjult fiin Hentydning til Kjøns-Forholdet
LA, s. 38 det lille trefarvede Mærke · omhyggeligt skjult, den lyksalige Claudine festligen
TTL, s. 411 ttet nøiagtigt og bestemt, · omhyggeligt som den upartiske Dommer udfærdiger
DSS, s. 121 d. 9. April 1855 / / Saa · omhyggeligt som der hidtil er blevet skjult over, hvilken
KG, s. 138 n, men at jeg gjør det saa · omhyggeligt som jeg gjør, det gjør jeg –
JJ:311 t Brug, gjør ethvert Sting saa · omhyggeligt som muligt og maaskee flere Gange begynder
Oi9, s. 384 ten derimod dølger det saa · omhyggeligt som muligt, at han er en Menneske-Æder
JJ:311 ge Glæde i at gjøre Alt saa · omhyggeligt som muligt, netop fordi dette Arbeide ingen
NB32:62 t som Omsorg kommer og seer · omhyggeligt til den Lidende, hvor Bagvaskelsen lægger,
EE1, s. 400 epigerne til et smagfuldt og · omhyggeligt Toilet. Hvorfor skal der ødsles med
TS, s. 41 aende og fastende end den mere · omhyggeligt udarbeidede Tale. M. T., er Du af denne
NB12:185 e sit eget Liv, medens han · omhyggeligt uddanner sin Stemme, sine Gebærder o:
SD, s. 229 nogensinde nogen Lære saa · omhyggeligt værget sig mod den grueligste af alle
KG, s. 305 anden Forstand; han undgaaer · omhyggeligt, at hans Vei ikke krydser den Forhadtes;
SLV, s. 308 . Og jeg, som har vaaget saa · omhyggeligt, at ingen Krænkelse af den Art skulde
KKS, s. 104 nok saa kjærligt, nok saa · omhyggeligt, den tager alligevel dette Timelige. Men
NB:171 Dagen, men at jeg gjør det saa · omhyggeligt, det er for Samvittighedens Skyld.«
TTL, s. 463 Alvor. Og intet Opsyn er saa · omhyggeligt, ikke Faderens med Barnet, ikke Lærerens
EE1, s. 15 gjennemgaaet Papirerne meget · omhyggeligt, men Intet eller saa godt som Intet fundet.
SFV, s. 53 ennen, skriver hvert Bogstav · omhyggeligt, saa kan jeg. Og saa har jeg mange, mange
NB24:65 ste Ord, uden at det er saa · omhyggeligt, saa kunstnerisk valgt. / Og endeligen hvis
EE1, s. 172 lik er attraaende og dog saa · omhyggeligt, ængstende og tvingende, og dog saa deeltagende,
CT, s. 176 at gjøre hvert Sting lige · omhyggeligt. / Hvor beroligende, hvor inddyssende –
SFV, s. 53 in langsommere Pen næsten · omhyggeligt. Og vaagner hiin Digter-Lidenskab igjen
AE, note Barn paa 3½ Aar og siger · omhyggeligt: kom nu, mit lille Lam, saa er det comisk,
Papir 24:6 opfyldende og det sig fattende ( · omhyllende) Væsen, saaledes finder ogsaa Sensation
NB16:19 t iføres et saa brillant · Omhæng, og paa en saa høitidelig og rørende
IC, s. 45 ham i Følgernes brillante · Omhæng, som var dette Gjenkomsten. At han i Fornedrelsen
AE, note d en §' s rige systematiske · Omhæng. Talede Socrates om, hvad det var Tiden
SD, s. 223 lighed, hvilket igjen er det · Omineuse, som kan gjøre, at den Lidenskabelige
SLV, s. 276 mning er borte, der er noget · Omineust i det Hele. En gammel Mand har sagt, at
G, s. 47 pport til min Væren, Alt var · omineust i mig, og Alt gaadefuldt forklaret i min
NB15:82 og Deeltagen i Alt. Det er · omineust, at han boer hos Christian Lund; thi han
NB25:85 er, siges, foregaaer o: s: v: er · omineust, det Faktiske forvandler sig bestandigt
EE1, s. 431 Hvor er hele Naturen saa · ominøs! jeg tager Varsel af Fuglenes Flugt, af
Papir 16 ac circumcisione omni peccato · omittendo omnique virtuti colendæ adstricti
NB26:6 Tanke: at vinde de Mange, at · omkalfatre Χstd. blot det maa lykkes at vinde
EE2, s. 131 gte sig for, ikke at lade sig · omkalfatre af en eller anden Omvendelsens-Apostel«,
NB24:132 ølgen heraf er, enten at man · omkalfatrer Χstd, og udelader hvad der ikke er
TS, s. 59 nden, tager den hele Manden og · omkalfatrer maaskee pludselig hele mit Liv efter en
BI, s. 191 or ogsaa snart udygtig til at · omkalfatres, hvorpaa han bliver dimitteret. Men derfor
BOA, s. 225 til Adler og til den udpegede · Omkalfatring af ham, hvorved han fra at være en ved
SLV, note naar Fordringen er at løbe · omkaps i Øieblikket, og at virke ikke ved det
G, s. 32 derfor med, at jeg kunde skrive · omkaps med en løbsk Hest, da jeg blot skrev
PMH, note il en smagfuld Præsent jage · omkaps med hinanden i Adresseavisen, for, efter
EE1, s. 129 Spørgsmaal om at løbe · omkaps med Lysten, Alvoren kommer igjen og har
Brev 6 Du, at det er min Lyst at kjøre · omkaps med Vinden. Saaledes er det mig, engang
SLV, s. 184 han hoppe, springe, løbe · omkaps næsten med den sundeste. Fra jeg var
BA, s. 345 or Hexe og Projektmagere ride · omkaps paa et Kosteskaft og en Pølsepind. /
Papir 469 en Virtuos i den Kunst at · omklæde dette » Profiten leve« med
NB8:36 og at jeg saa har kunnet · omklæde dette Liv med en saadan ydre Existents
NB18:30 en for al Skinhellighed: at · omklæde reent verdslige Handlinger med et religieust
SLV, s. 116 aa tør sige, mere, at han · omklæder en Drift al Elskovens Skjønhed, saa
NB29:118 ge Talemaader, hvormed man · omklæder Lysten; men som sagt, hellere gifte sig
DS, s. 181 rød; det Farlige er, at jeg · omklæder mig med denne Høitidelighed og Værdighed,
DS, s. 181 er det. Det Farlige er, at jeg · omklæder mig med en Høitidelighed og Værdighed,
SLV, s. 136 et fine Broderi, hvormed hun · omklæder min jordiske Tilværelse. /
BOA, s. 104 ikeren øieblikkelig Synet, · omklæder sig derpaa i Forhold til Regionen og Sphæren,
Papir 540 kab. / Og denne Middelmaadighed · omklæder sig paa forskjellig Maade. Nu som Beskedenhed,
Papir 540 edenhed. / Og Middelmaadigheden · omklæder sig som Hjertelighed, det er saa Hjerteligt
NB30:115 rakteer, naar man hykkelsk · omklæder sin Feighed med dette sentimentale Sludder,
NB18:12 erdrægtige er, at man overalt · omklæder Talen om det Uendelige med en personlig
OTA, s. 134 dling. Det er jo ogsaa som en · Omklædning at afføre sig Mangfoldigheden for ret
SLV, s. 321 quate Indklædning eller · Omklædning for min sande Mening. Om det i Virkeligheden
OTA, s. 172 han maa i Forhold til denne · Omklædning klædes i den unyttige Tjeners ringe
NB29:105 dende sig til Gud, uden al · Omklædning og Forklædning og Undskyldning Gud ansvarlig
NB33:43 t er jo dog kun et Paahæng en · Omklædning om et sølle Msk. ligesom vi Andre. /
Oi8, s. 360 lige, der sans phrase og uden · Omklædning vedgaaer, at han ene eftertragter det Jordiske,
OTA, s. 134 . Og ogsaa dette er jo som en · Omklædning, at afføre sig alt hvad der er Larmende
NB33:52 em Sprogets Paaklædning, · Omklædning, Forklædning; at visitere dem paa Kroppen
SD, s. 180 tilintetgjør den udvortes · Omklædning, i hvilken en saadan Fortvivlet har levet
Papir 460.d rsonligt frem, uden en eneste · Omklædning, som Enkelt. / naar Ideen fordrer det /
PS, s. 236 et, men er som fortryllet ved · Omklædningen. / / Eenheden kunde tilveiebringes ved at
CT, s. 297 nde, jo mere Sandsebedragenes · Omklædninger faldt af, desto Flere faldt der bestandigt
NB35:9 Sandhed, maae alle Sandsebedrags · Omklædninger og Overklædninger bort, og Du bringes
NB35:9 bedrags Overklædninger og · Omklædninger, Distance, høist er Χstd. en Doctrin,
NB2:238 r maa Indl. være som en Slags · Omklædnings-Akt, for at faae dem til at gaae med. En Indl.
EE:69.a r uanstændigt, at lade Af- og · Omklædningsscener paa Theatret gaae saavidt, at man seer
OTA, s. 214 d det Gode i Afgjørelsen, · omklædt – ja som naar den Døde staaer
EE2, s. 88 iens forborgne Liv i sig selv · omklædt med en saa skjøn, ydre Form, at man
NB21:33 ove, men vi ville endog have det · omklædt med Selvbehagelighed – og derfor
BI, s. 111 d denne har han blot udvortes · omklædt sig som et udskaaret Silenbillede, men
KG, s. 296 efter en Anledning, hvor ofte · omkom den i Fødselen, fordi Kjerligheden slet
CT, s. 113 emborende gjennem Dig, saa Du · omkom i den, istedetfor at det er Dig, der gaaer
KG, s. 296 ngen Anledning gav! Hvor ofte · omkom ikke den onde Lyst, som i Nysgjerrighedens
JJ:333 ret bedre at den Reisende · omkom paa Søen,« allerede en saadan
3T44, s. 242 han naaer til Gud, thi Mange · omkom vel underveis. Er dette de mellemliggende
SLV, s. 212 nsket; hvis hun, hvis hun · omkom, dog nei derom er der ikke Tale, men hvis
TTL, s. 401 d at Livet stod stille og han · omkom; og om Mangen end brouter af sin Ungdom,
SLV, s. 304 sig med ham, saa han maatte · omkomme af Hunger og Elendighed. Periander selv
SLV, s. 33 dom forfærdeligere, end at · omkomme af Mangel! / De toge Plads ved Bordet.
TTL, s. 402 d hungre ud, er det bedre at · omkomme af Overflod? Rystende var det, da Forundringen
NB30:113 ldeles istikken, indtil at · omkomme af Sult og Tørst – – saa
AF, s. 185 l deraf kunde blive Følgen, · omkomme eller blive borte i det vidtløftige
NB18:4 andsningen det er ligesom at · omkomme for Den, hvis Element er » til en
EE2, s. 321 erste for Folket søgte at · omkomme ham. Og de fandt ikke hvad de skulde gjøre,
OTA, s. 396 ham stikke i Trængselen, · omkomme i den mistrøstige, ja, den formastelige
3T43, s. 63 kunde blive nedtraadt eller · omkomme i den store Verden, eller blive opsnappet
NB22:30 urligviis ogsaa Mangfoldige · omkomme i denne Cuur; men er det da ogsaa et Msk.
KG, s. 246 e qvalt i Verdsligheden eller · omkomme i det belemrende Øieblik. / Dog veed
4T44, s. 333 l liste sig Faren forbi, maa · omkomme i Forventningens Ørken. – Kun
NB27:44 finde Fred og Hvile for ikke at · omkomme i haabløs Fortvivlelse, for at kunne
OTA, s. 372 fra Arbeide til langsomt at · omkomme i Haabløsheden. Saa længe der er
OTA, s. 269 ske, den lader den Bekymrede · omkomme i Mismodets Svæven. / Dersom nu Mennesket,
Papir 440 l. bliver Ds Undergang, at · omkomme i og qvæles i Piat, Smaalighed, naar
OTA, s. 287 selv hen til at forsvinde og · omkomme i Sammenligningernes intetsigende Tjeneste:
OTA, s. 170 ns Længde eller næsten · omkomme i Tidens Langsomhed, hvorfor skal det møisomt
2T43, s. 54 il Himlen igjen, at jeg maa · omkomme i Tørke, qvæger ikke min Rod, at
SD, s. 153 i Det, han var angest for at · omkomme i. / β) Nødvendighedens Fortvivlelse
SLV, s. 441 in Dør for, og skulde der · omkomme Nogen af Hunger, saa kan man jo see efter
AE, s. 87 ret bedre for Passagererne at · omkomme paa Havet: hvad saa? Hvis det var en fiffig
CT, s. 68 ingen Fugl flyve, den maatte · omkomme underveis; til denne Høihed kan ingen
TS, s. 84 giver sig Luft ( for ikke at · omkomme) idet han tager efter Luft for ikke at omkomme.
Papir 1:1 e Tydskl:, at Paverne skulde · omkomme, at Jorden skulde undergaae en stor Forandring.
SLV, s. 203 og lade hende frelses ɔ: · omkomme, fortabes i Halvhed. / At ville betale enhver
KG, s. 271 Lindring, hvorledes den vilde · omkomme, hvis den ikke faaer dette Uhyggelige, Ængstende
SLV, s. 54 lken hun formodentligen vilde · omkomme, hvis man ikke anbragte en Sikkerhedsventil,
NB19:30 s, at det er som skulde jeg · omkomme, naar jeg alene skulde aande i denne det
OTA, s. 152 heden i det Indvortes maatte · omkomme, og paa det at Lønnen i Himlen maatte
EE1, s. 180 nde, er opbrugt, hun da skal · omkomme, thi hun har Næring for lang Tid, ikke
FB, s. 111 d Haanden, at Barnet ikke skal · omkomme. Held den, der har den stærkere Føde
TS, s. 84 tager efter Luft for ikke at · omkomme. Ild er jeg kommen at kaste paa Jorden,
NB25:49 – saa maatte et Msk. · omkomme. Nei, han tager saa lempelig, det er en
AE, s. 445 delse til, hvis han ikke skal · omkomme. See, her frister Klosterbevægelsen.
NB6:28 , i hvilke jeg næsten kan · omkomme. Sligt kan aldrig hænge rigtigt sammen,
3T43, s. 75 thi Ingen Sjel af Eder skal · omkomme.« Eller skulde Ugudelighed virkelig have
G, s. 10 vad der og vil hænde ham, at · omkomme; thi Haabet er en vinkende Frugt, der ikke
CT, s. 270 ret bedre for Dig, at Du var · omkommen i Bølgerne,« og at maaskee,
TTL, s. 403 øgende, den i Fortvivlelse · Omkommende pludseligen opdagede, at han har det Søgte,
4T44, s. 292 iver sig ind i Ørkenen og · omkommer ( Job, VI, 15-18). Din Forfærdelse kan
PS, s. 250 ar Udholdenhed dertil, at man · omkommer af Hunger, eller at man lever af Andres
FB, s. 124 faaer den ikke Brødet, den · omkommer af Hunger, medens Alt forvandler sig til
SLV, s. 193 hende, indtil jeg næsten · omkommer af Utaalmodighed, Timen og Stunden maa
SD, s. 153 m bort fra ham selv, saa han · omkommer i den Angest, eller omkommer i Det, han
Papir 464 r af det Χstlige, men · omkommer i det videnskabelige Vrøvl. /
SD, s. 153 omkommer i den Angest, eller · omkommer i Det, han var angest for at omkomme i.
NB11:219 som gjerne begiver sig i Fare, · omkommer i Fare. / / / Det var en Anmærkning
TTL, s. 436 slutning holder den fast; den · omkommer i Medgang, hvis ingen Beslutning holder
SLV, s. 344 tønner i qvalte Tanker og · omkommer i Meningsløshed. Som Fisken, naar den
4T44, s. 370 Stridendes Jammer, naar han · omkommer i Mismod, ved hans Raab, naar han synker
TTL, s. 436 nder Alt; men sandeligen, den · omkommer i Modgang, hvis ingen Beslutning holder
AE, s. 560 mmer ind med i Trængselen, · omkommer i Tidens Vigtighed, som en Nysgjerrig ved
NB20:174 dsmænd – og Χstd. · omkommer i Vrøvl. / Pietisme. / /
SLV, s. 152 det forjættede Land, men · omkommer i Ørkenen. / Det, Beslutningen nu vil,
FB, s. 125 thi den, der arbeider, · omkommer ikke. / Hvoraf forklarer man en saadan
NB34:11 dette, hvori den ikke saa meget · omkommer som den forkommer. / Just denne Art Rettroenhed
TTL, s. 393 d er ikke Dødens, hvori Du · omkommer, den er ikke til Døden denne Sygdom,
Papir 15 st at gjøre at noget ikke · omkommer, deraf at opholde. I d. N. T. kun Med. at
NB22:101 og alt Deslige, hvori Staterne · omkommer, kunde opdage røgfortærende Maskiner.
TTL, s. 417 s Ørken, hvor den Eensomme · omkommer, nu en Gjenlyd fra det Selviske i Dig, der
FV, s. 26 ingede kan Mennesket ikke, han · omkommer, som Fisken naar den skal leve i Luften;
LA, s. 88 absolut – hvis han ikke · omkommer. Det Trøstesløse i Oldtiden var, at
NB36:29 std. slet ikke til men · omkommet i dette Vrøvl af Millioner Χstne.
Papir 319 Iilbud og vinkende Opraab, · omkomne i 18 Aarhundreders Lærdom. / Til     Noget
FB, s. 191 n til 7 Mænd, der alle ere · omkomne i Brudehuset. Dette er i Retning af mit
FEE, s. 49 til de med Trykning forbundne · Omkostninger, ansætte Udgifterne lavere, og staae
SLV, s. 206 r jeg selv vilde betale alle · Omkostninger, saa havde jeg med denne min Fortrolige
OiA, s. 10 id bliver idømt Processens · Omkostninger. Kun det vil jeg bede ham om, at han til
AE, s. 561 , under Forudsætning af at · Omkostningerne ikke overskride min Evne, maaskee ikke
AE, s. 561 ngs Bevilgning, thi selv hvis · Omkostningerne ikke udredes i Penge, kunne de derfor dog
Oi2, s. 160 indret i corporligt at udrede · Omkostningerne ved at blive christeligt begravet: i den
AE, s. 535 r i sin Tid at kunne bestride · Omkostningerne, saaledes gjemmer man paa Christendommen
SLV, s. 63 ɔ: Tilværelsen betale · Omkostningerne. I det ene Øieblik skal hun være i
KG, s. 248 kan overskue en noget videre · Omkreds: dette er dog kun et jordisk Haab og en
PCS, s. 136 nderne, Purren i Haaret, en · Omkredsen om den » Elskværdige«
EE2, s. 84 er heller ei en Gudinde, jeg · omkredser i forliebte Entrechats. Jeg har et Hjem,
SLV, s. 53 lig Bedunstelse famlende Blik · omkredser man hende i Tilbederens Dandsetrin: man
Brev 143 r eller ønske idelig at · omkredses af en kielen Elskers forliebte Møllegang.
Papir 300 det ud deraf og seer rundt · omkring – Alex kommer ind fra den samme Side.
NB17:87 m skulde jeg drage triumpherende · omkring – til daglig Brug slet ikke sees.
EE:9.1 ber det kun mere og mere. / rundt · omkring / alle de smaae Billeder de vendte sig
EE:9.1 e de smaae Billeder de vendte sig · omkring / og Alteret med dem. / d. 2 Feb: 39. /
CT, s. 158 ned og ned og op, at gjøre · omkring baade til Høire og Venstre: er det derfor
NB31:72 Hedningernes kjerlige Guder gik · omkring blandt Mskene, og saaes det end ikke strax,
CT, s. 67 ihed gaaer spøgelseagtigt · omkring blandt os – den lever. Det er ikke
TS, s. 105 de døde, Alt blev mørkt · omkring dem – det er jo Døden vi tale
SLV, s. 81 dens Landlighedens Ro som Alt · omkring dem fredede om dette lille Lysthuus. Det
2T43, s. 33 le sig i Forstaaelse med Alt · omkring dem, da troe de, i deres Glæde glemme
NB4:31 Enkelte, naar der er Stilhed · omkring dem, naar Evigheden har fritaget dem
EE2, s. 141 er derimod er Larm og Støi · omkring dem, nøder denne dem til at sætte
BI, s. 130 t Universelle flagrer løst · omkring det. Punctum saliens i Argumentationen
IC, s. 159 es seer Du jo ogsaa i Naturen · omkring Dig de mange Kræfter røre sig; men
LF, s. 29 andhed at kunne lyde. Naar Alt · omkring Dig er høitidelig Taushed, som derude,
EE2, s. 321 nder skulle kaste en Vold op · omkring dig og beleire dig rundt omkring og trænge
LF, s. 29 en anden Stemme end Guds, der · omkring Dig og i Dig taler til Dig ved Tausheden.
LF, s. 29 ar der aldrig saaledes Taushed · omkring Dig og i Dig, saa lærte og saa lærer
TTL, s. 404 il, ja da det var til overalt · omkring Dig og omsluttede Dig allevegne! Men var
KG, s. 151 at døe, og Stilheden voxer · omkring Dig, – naar da efterhaanden de Nærmere
CT, s. 296 Thi lad det nu kun blive Nat · omkring Dig, dette hører jo med til den hellige
LF, s. 27 hade ham. Ja, naar der er Larm · omkring Dig, eller naar Du er i Adspredelserne,
G, s. 66 over Dig og laae som Potteskaar · omkring Dig, havde Du da strax den overmenneskelige
CT, s. 202 ieblik, hvor Alt er stille · omkring Dig, hvor Stilheden gjør Dig ganske
KG, s. 325 ge, da maa der være stille · omkring Dig, medens Du ganske samler Din Opmærksomhed
NB:199 at staae op, naar Stilheden voxer · omkring Dig, naar efterhaanden de Nærmere gaae
EE2, s. 197 nds Mørke fortætter sig · omkring Dig, og en vanvittig Vittigheds Lyn viser
2T44, s. 203 erlag, naar Stilheden voxede · omkring Dig, og Fortvivlelsen fjernt vinkede ad
LF, s. 30 Lydighed. / Agt da paa Naturen · omkring Dig. I Naturen er Alt Lydighed, ubetinget
4T43, s. 155 nart gjennemskuede Mørket · omkring Dig. Nu var Du glad og tilfreds, Dit Liv
Brev 159.1 u derimod er der Stilhed · omkring Dig; betænk da gudfrygtigt Alt vel;
TTL, s. 454 orfører Veemodet sneeg sig · omkring Dig; naar Forestillingen, som var det forbi,
SLV, s. 40 stelige deri, hvis Menneskene · omkring Een Tid efter anden faldt om og døde
EE2, s. 172 Naar da Alt er blevet stille · omkring Een, høitideligt som en stjerneklar
Not7:8 sen mere og mere er tilintetgjort · omkring Een; derfor er Taffel-Scenen i D. Juan
BI, s. 190 deraf, seer sig forgjæves · omkring efter en Udvei, da pludselig Tanken om
Papir 254 i Forening med Svingningen · omkring en Axe endnu ikke har realiseret. Det forundrer
Papir 254 i Forening med Dreiningen · omkring en Axe et Himmellegeme dannes, som en saadan
Oi6, s. 263 Grund, naar Jordbunden rundt · omkring er Hængesæk, saa hver Pæl der
Papir 369 g om, at der i Livet rundt · omkring ere saadan skumle Karle, Hyklere, Jesuiter,
BB:37 il visse Timer og visse Dage. · Omkring et saadant Menneske springe Børn ikke
SD, s. 157 den fører Muligheden · omkring fangen i Sandsynlighedens Buur, foreviser
KG, s. 346 glen, Du kan gaae forklædt · omkring for at Ingen skal kjende Dig: kort Du kan
BI, s. 218 rates i Oraklets Tjeneste gik · omkring for at vise Folk, at de Intet vidste, det
BI, s. 237 s Verden, naar han vendte Alt · omkring for dem, saa hurtigt som et Øieblik
BI, s. 248 ligesom gale Penge. De droge · omkring fra By til By, som i Middelalderen Troubadourer
FF:97 xe flætter det i to Pidske · omkring Halsen og anbringer Uhret deri. –
YTS, s. 277 Alt i hans eget Indre og Alt · omkring ham ikke blot erindrer ham om ham selv,
3T43, s. 98 avde udbredt sig et Mørke · omkring ham og det var som en bestandig Nat. Dog
IC, s. 188 af hvad der ligger nærmest · omkring ham, det søger kun hiint Billede; han
2T43, s. 28 e paa Havet, naar Alt vexler · omkring ham, naar Bølger fødes og døe,
BI, s. 337 tte, og medens Alt før sov · omkring ham, saa vaagner nu Alt, men han sover.
CT, s. 183 øde og tomt og ulysteligt · omkring ham, Tiden saa ubeskrivelig lang, ja, at
CT, s. 182 ulde gjøre det altfor lyst · omkring ham. / Tag Dig derfor iagt, naar Du gaaer
OTA, s. 402 er ikke mørkt nærmest · omkring ham; men netop fordi han har Lygterne tændte
4T43, s. 131 g, slyngede sig ængstende · omkring hans Hjerte, og Slangen, der havde forført
FB, s. 177 selv istedenfor en Oliegreen · omkring hans Knæe ( cfr. v. 1224). / Æsthetiken
HH:8 ngstet og fortvivlet at skue · omkring havde opdaget den Vædder, der skulde
Papir 270 en Velsignelse, han trindt · omkring havde udbredt i Landene, og fjernt gjenlyder
EE1, s. 355 nogen Tid skjult sneget mig · omkring hende for at finde en interessant Berøring,
EE1, s. 181 vad der nærmest foregaaer · omkring hende, Musikkens Toner, den larmende Samtale,
EE1, s. 398 a, jeg skikker dem som Engle · omkring hende. Som Venus bliver i sin Vogn trukket
Brev 171 t underholdende at streife · omkring her. Thiergarten er gjennemskaaret ligesom
BI, s. 100 ge Kald, sin Mission, at gaae · omkring hos Landsmænd og Fremmede for, naar
PCS, s. 140 lde den atmosphæriske Luft · omkring Hovedet i Bevægelse, især naar Nogen
EE1, s. 56 gelse Dag og Nat lister mig · omkring hvad jeg ikke kan komme ind i. Udødelige
Oi8, s. 354 aradiis. En Engel viste hende · omkring i al den Herlighed, som en østerlandsk
Papir 254 ion satte Menneskene rundt · omkring i Bevægelse, veed jeg ikke og har heller
Brev 201 rige Maaned spadserede jeg · omkring i Byens nærmeste Omegn, og glædede
PS, s. 260 . / Saa lade vi da Guden gaae · omkring i den Stad, i hvilken han er fremtraadt
Brev 79 rlig Størrelse seende sig · omkring i en Dands af Gnomer og Elverpiger? –
SD, s. 204 aaet, hvorledes Christus gik · omkring i en ringe Tjeners Skikkelse, fattig, foragtet,
CT, s. 53 Moder. At Han derpaa vandrede · omkring i en Tjeners ringe Skikkelse, ikke til
Not8:8 , og ikke evig og altid snige sig · omkring i en velbekjendt Byes Kringelkroge, hvor
Papir 254 ige vulkanske Udbrud rundt · omkring i Europa, dog bestandigt theoretisk, ei
3T44, s. 252 e ørkesløse at løbe · omkring i Husene, dog ikke alene ørkesløse,
CT, s. 300 re Ham. O, da Han vandrede · omkring i Judæa, da bevægede Han Mange ved
JJ:373 aade, Søndag-Eftermiddag, · omkring i Kanalen. / Replik af en humoristisk Individualitet:
Brev 176 . Jeg har netop idag gaaet · omkring i Königstraße og seet paa alle de
NB23:54 dog Guds Ord der høres rundt · omkring i Landet – Ulykken er blot at vi
CGN vogter Eder for Dem, som gaae · omkring i lange Klæder«. / 2. Til det
JJ:487 righed, saa den evige Sandhed gik · omkring i Livet, og Gadedrengene løb efter ham,
EE1, s. 232 steds. Den gaaer som Alferne · omkring i Livet, usynlig for alle Skolemestere,
JJ:99 i det mørke Hul, der kryber jeg · omkring i Qval og Smerte, seer Intet, ingen Udvei.
IC, s. 68 med de Fattige, og trække · omkring i Selskab med Tiggere. Men noget Rørende
Papir 1:1 reben og ført nogle Timer · omkring i Skoven og derpaa Kl. 11 om Natten bragt
SLV, s. 131 gen ned og begyndte at krybe · omkring i Stolen. Hun var og blev den Bedende,
EE2, s. 290 let og ungdommelig gaaer hun · omkring i Stuen, altid beskæftiget, altid har
FP, s. 24 eformatoriske Skib, der styrer · omkring i vore Farvande, spiller han omtrent samme
EE1, s. 385 gte, et speidende Blik skuer · omkring i Værelset. Der er Ingen, kun en ung
EE2, s. 109 Eder. I vilde da ikke tradske · omkring i ægteskabeligt Optog med hinanden under
KG, s. 247 , naar den ustandseligt farer · omkring i Øieblikket, som, evigt forstaaet,
TTL, s. 428 har opgivet: der gaaer Mangen · omkring iblandt os, hvem dog Døden har mærket.
BI, note største Klædning og gaae · omkring iført de fleste og smukkeste Klæder.
Papir 53:1 med andre Ord: Solen gik ikke · omkring Jorden; men Jorden omkring Solen. /
BI, s. 318 sit Harem; snart flakker han · omkring let og fri liig en Fugl, som en kjælen
TTL, s. 466 Dødens Uvished, der gaaer · omkring ligesom Læreren og alle Øieblikke
Brev 159.9 b: 49, optegnet de nærmest · omkring liggende Fakta, jeg erindrer, hvis Datoer
AE, s. 504 r Menneskenes travle Løben · omkring ligger en Mulighed af at undgaae Faren,
Brev 283 berørt og spadsere frit · omkring med Dem i ganske andre Samtaler er mig
EE2, s. 121 og jeg Dig under Armen og gik · omkring med Dig i Livet, og viiste Dig et Ægteskab,
Brev 3 ordi Du ikke gierne vil føre det · omkring med Dig paa en Reyse som Du agter at tiltræde
EE1, s. 368 r man en Lyd, som om Een gik · omkring med en Fluesmække – det er de
Brev 265 ller slæber den sovende · omkring med sig – see dertil kommer Systemet
Brev 171 og kjørte i fuldt Trav · omkring med sit Melk. Hundene ere spændte for
AA:3 lba ( hvid Aakande), der svømmer · omkring med sit store brede grønne Blad; hvid
KG, s. 258 . Har Du seet en Læge gaae · omkring mellem de Syge, saa har Du vel lagt Mærke
CT, s. 136 rskjellige Folkefærd, gaae · omkring mellem Menneskene, indlad Dig med dem,
NB31:103 ghed. / / Alt Alt hvad jeg seer · omkring mig – dog blæse være med Det,
SLV, s. 331 : saaledes nøder Tomheden · omkring mig atter min Tanke tilbage i mig selv.
SLV, s. 256 Lysene, naar Alt er mørkt · omkring mig og jeg selv taus, befinder jeg mig
TS, s. 69 mig, saa bliver Natten et Lys · omkring mig, Mørket selv er ikke mørkt for
EE1, s. 208 slynge de sig forfærdende · omkring mig, som Slanger snoe de sig og knuge min
EE1, s. 49 dens lette Genier dandsede · omkring mig, usynlige for Andre, men ikke for mig,
SLV, s. 218 ker, I Døde, som sove her · omkring mig, vaagner op, blot et Øieblik, hører
Brev 141 og tillidsfuld skuede jeg · omkring mig. Enhver jeg mødte var saa uendeligt
Brev 55 rt Alting mere og mere dagligdags · omkring mig. Og nu er snart Alt igjen dagligdags
Brev 55 nu er snart Alt igjen dagligdags · omkring mig; jeg har vænnet mig til –
3T44, s. 265 eilighed og Sind til at gaae · omkring og betragte de andre Mennesker, for at
JJ:150 aer. / En Sindssvag, der gik · omkring og betragtede alle Børn; thi han havde
EE:160 gt paa dem, der nysgjerrige gaaer · omkring og beundrer Mskværker ( Billedstøtter)
NB17:87 ig Brug gaaer jeg pligtskyldigst · omkring og er kjendt – engang imellem gjør
Brev 27 er! / Glædeligt Nytår! Gå · omkring og gratulere gjør jeg aldrig; skrive
BOA, s. 136 vægelses-Mænd, som gaae · omkring og gratulere hver især sigende: det
AeV, s. 79 er længe iforveien at gaae · omkring og gratulere og indsamle milde Gaver til
BOA, s. 137 get som den Anden til at gaae · omkring og gratulere. En sand Extraordinair, der
BOA, s. 136 t kjendelig, han gaaer nemlig · omkring og gratulerer Nyt-Aar, sigende: »
EE2, s. 56 ans Sundhed, den Gud, der gik · omkring og helbredede Syge; de Spedalske burde
SLV, s. 275 laae op. Derpaa svingede jeg · omkring og hilste til Afskeed med Haanden. /
LA, s. 71 Handlingens Form. Hvis En gik · omkring og hørte hvad det var man sagde der
CT, s. 156 e, at der gaaer en blind Mand · omkring og ikke kan see, hvad det er han støder
NB5:112 n Læge i et Hospital springer · omkring og kun kan være fem Minuter ved hver
IC, s. 47 naar han gaaer værgeløs · omkring og lader Menneskene gjøre ved ham, hvad
JJ:73 i et polemisk Forhold til. Han gik · omkring og lærte Folket, eiede Intet, havde
Papir 1:1 og hans Tilhængere droge · omkring og nedreve Billeder af Kirkerne, forfulgte
G, s. 73 ar jeg et lille Barn, der gaaer · omkring og pusler i Stuen, eller der sidder i en
OTA, s. 263 den flyver saa vidt og bredt · omkring og sanker Næring, nei, Liliens Bekymring
JJ:347 relse, hun gaaer ængsteligt · omkring og seer efter, at alle Dørre ere lukkede,
SLV, s. 320 nge i en Omnibus og kjøre · omkring og sige et Par formanende Ord, der kan
EE2, s. 68 ræffeligt« at gaae · omkring og spørge hver især, hvorfor han
NB25:69 gaaer nogle Dage efter · omkring og takker hver især. Gjør saa et
BI, s. 179 at Socrates har yndet at gaae · omkring og tale med allehaande Mennesker, fordi
NB13:36 Gang ikke kunde have gaaet · omkring og talt med nu en Sælgekone, nu en Vognmandskarl
BOA, note ælles om en Bonde, at han gik · omkring og tiggede som Brandlidt. Blandt andet
EE2, s. 321 ing dig og beleire dig rundt · omkring og trænge dig allevegne. Og de skulle
EE2, s. 322 ienderne beleirede den rundt · omkring og trængte den allevegne, steg der ingen
NB3:60.a ænk Dig, at det Msk. som gik · omkring og trøstede Andre sagde ved sig selv
NB3:60 Eller tænk Dig et Msk, der gik · omkring og trøstede Msk, og som sagde: jeg maa
IC, s. 89 nei, i al den Tid, da han gik · omkring og var Læreren. Uendelige Veemod, naar
EE2, s. 291 r, en Sysselkone, der snurrer · omkring og ved sin Surren udbreder den ægteskabelige
Papir 310 kabet kjøbt mig til at reise · omkring og vinde Samfundet Tilhængere; og maa
NB26:50 har havt saa travlt med at gaae · omkring og virke paa den Enkelte » har han
SLV, s. 217 ordømt til at bære den · omkring og vise den frem, som var jeg en forfængelig
Papir 270 n blot behøvede at skue · omkring os, at oplade vore Øine for at blive
EE1, s. 166 a den vilde Storm, der raser · omkring os, naar vi vogte paa Vindens mægtige
NB26:57 levet en Rhetor, der havde reist · omkring paa andre Steder og gjort glimrende Lykke,
Not6:20 er var meget forfalden, gik · omkring paa de simpleste Steder og der udfoldede
NB15:82 an Adspredelse! Nu at rende · omkring paa enhver Forsamling, og tale overalt
EE1, s. 400 vende hele Dagen til at gaae · omkring paa Gader og Stræder og fryde sig ved
BI, s. 227 n af, hvorledes Socrates drev · omkring paa Gader og Stræder, istedetfor at
BB:37 agtige Gliedermænd springe · omkring paa Gulvet og ride paa Kjephest med de
AeV, s. 79 Gæa); ja, han reiser endog · omkring paa Landet. Faaer han ikke Noget, eller
AE, note g ad, da han levede, da han gik · omkring paa Torvet og gjækkede Sophisterne,
AA:3 ikke kunne blive kjede af at rende · omkring saa geskjæftige for at paavise de romantiske
TTL, s. 436 , at han altid maa have mange · omkring sig for at faae Mod til at leve, men Du,
Brev 134 et springer en Hjort op stirrer · omkring sig og forsvinder i Skovens Hemmelighed.
BA, s. 458 nshistorisk Helt samler Helte · omkring sig og fuldkommer Heltebedrifter, naar
Not7:42.a vis stolt Selvtilfredshed skue · omkring sig ud over dem, hvis Hoved bøie sig
3T43 en tankeløs Sjel kan lade Alt · omkring sig vexle, give sig selv hen som et Bytte
4T43, s. 131 r sig selv, bange for Verden · omkring sig, bekymret spurgte han, hvad er det
EE2, s. 271 t lykkes. De samle Mængden · omkring sig, de høste dens Bifald, de fryde
EE1, s. 312 nge hun seer mange Mennesker · omkring sig, er hun urolig, naar hun er ene, bliver
Brev 37 un seer meget lidt Forandring · omkring sig, for ham kan let Bekymringen næsten
FB, s. 118 hvis han raadvild havde skuet · omkring sig, hvis han, inden han drog Kniven, ved
OTA, s. 155 e hans Frimodighed, han saae · omkring sig, hvorledes saa mange Andre reve Lønnen
BI, s. 199 , han saa ypperlig kunde skue · omkring sig, ikke det uheldige Udvortes, med hvilket
EE2, s. 81 man føler Alt saa tomt · omkring sig, Ingen venter paa Een, naar man bliver
KG, s. 279 dbreder Angest og piinlig Uro · omkring sig, medens den Herskesyges Nærværelse
CT, s. 296 flokke Folket endnu talrigere · omkring sig, men Ypperstepræsterne skulle ikke
NB12:40 Man seer en Mængde Msker · omkring sig, og man synes dog, at man er lige saa
OTA, s. 352 Nysgjerrige, Ørkesløse · omkring sig, saa Haandværkeren slap sit Arbeide
SD, s. 149 see den Mængde Mennesker · omkring sig, ved at faae travlt med allehaande
EE1, s. 44 d synligt Velbehag skuede han · omkring sig. Da gik Barnepigen Maren gjennem Stuen.
KG, s. 284 dighed større og større · omkring sig. Hans Øie skærpes og bevæbnes,
CT, s. 296 vde flokket den talrige Skare · omkring sig; Han, for hvis Lære-Myndighed Alle
4T44, s. 377 n saae haabløs Elendighed · omkring sig; men forsaget være al den løse
BI, s. 337 indsesse lokker atter Beilere · omkring sig; Skoven gjenlyder af Jagthorn og Hundeglam,
FF:185 a smidigt, at han kunde vende det · omkring sit Liv, og saa skarpt, at det kløvede
Papir 53:1 ikke omkring Jorden; men Jorden · omkring Solen. / d. 29. Septbr. 1834. / Som et
BI, note megnen, at han maa føre ham · omkring som en Fremmed, ja at han næsten ikke
CT, s. 67 eligt at see et Menneske gaae · omkring som en Skygge af sin fordums Høihed,
BI, s. 198 ens derfor Sophisten løber · omkring som en travl Forretningsmand, gaaer Ironikeren
TTL, s. 446 ng i Livet, den løber ikke · omkring som i en Frygtagtigs Forestilling og hvæsser
EE1, s. 219 e kommet. Saaledes jages han · omkring som Latone til Hyperboræernes Mørke,
Brev 201 l her end i Kbhvn. – · Omkring St Knuds Kirkes Taarn flyver bestandig,
PS, s. 241 ig saaledes, saa hvis jeg gik · omkring til alle Mennesker, og alle vel kjendte
BI, s. 222 militær Forstand), han gik · omkring til Enhver især for at forvisse sig
HH:8 tvivlede ikke, han skuede ikke · omkring tilhøire og venstre, han udfordrede
EE2, s. 158 orlyster Dig, at gaae 7 Gange · omkring Tilværelsen, og blæse paa Basunen,
SLV, s. 193 nne Gjenvei er en heel Reise · omkring Tilværelsen. I en vis Forstand frygter
Brev 263 bundne Klerker, men driver · omkring ubi me vehit tempestas; jeg har derfor
HCD, s. 180 til, at Tallerkenen kan gaae · omkring under Talen, og at Menigheden kan have
BI, s. 128 tede Skikkelser bevæge sig · omkring ved Mindesmærker og Grave. Saadanne
JC indes et veiledende Vink. En Reise · omkring Verden tiltræder man ikke saaledes som
AaS, s. 44 le: » Hele Bataillonen · omkring!« Bataillonen vedbliver, som de Militaire
AaS, s. 44 an: » Hele Bataillonen · omkring!« Derved blev nu Alt værre. Hvis hin Bataillon
AaS, s. 44 er: » Hele Bataillonen · omkring!« Dog hvorfor fremkalde disse uvederqvægende
EE:32 raabte: » Hele Bataillonen · omkring« og kom derved til at holde igjen ligesaa
AaS, s. 44 lder forkert. De maa gjøre · omkring«. Majoren var ingen Stivnakke, han fulgte
EE:32 . Major, De kommer til at gjøre · omkring«; hvorpaa Majoren med høi Komandostemme
NB5:120 melt og saa nemt dette forkeerte · Omkring, » at det er bedre, at En lider end
G, s. 42 ige frem, da gaaer hun undrende · omkring, ( hvo undrer sig mest, Pigen eller Træerne!)
JJ:111 ske, kom til Verden, gik saaledes · omkring, at slet Ingen mærkede det, blev i strengeste
KG, s. 280 den rundt, været allevegne · omkring, baade over og under Jordens Overflade,
BI, s. 250 te sit Hoved for frit at skue · omkring, bliver den bundet af Individet i Øieblikkets
DD:208 ende, han seer sig forundret · omkring, bliver Indskriftet » Prytaneum«
G, s. 42 r af Buskene, da hopper hun let · omkring, da staaer hun tankefuld stille. Hvilken
NB4:93 imod, den gaaer beskæmmet · omkring, den Stakkel, som kun veier 25 L℔,
NB24:100 « Det er: min Ven, · omkring, Du skal ikke være objektiv, men subjektiv;
EE2, s. 138 vad enten Du sagte lister Dig · omkring, eller Du fremtræder og Janitscharmusikken
NB12:114 slendrer der et ungt Msk. · omkring, en Flaneur – og der var, christeligt
Brev 116 re ubestemt, snusende rundt · omkring, forsøgende sig nu paa Eet nu paa et
BI, s. 237 tvertimod, han gik saa stille · omkring, han var tilsyneladende ligegyldig mod de
G, s. 83 g, istedenfor selv at gjøre · omkring, hvilket her kan udtrykkes paa en anden
CT, s. 115 det saligt ligesom vender sig · omkring, hvor Du vil sige til Dig selv: »
EE:9 amme Øieblik vender Alt sig · omkring, i samme Øieblik er Du ved en Evighed
BI, note . Medens han derfor ellers gik · omkring, indlod sig baade med Landsmænd og Fremmede,
AE, s. 222 skal spises: han vilde speide · omkring, indtil han saae, hvorledes de andre Mænder
DD:78 s egl. Fader og vandrer nu ustadig · omkring, indtil hun tilsidst ender i et Asyl. –
G, s. 83 em, der sige: hele Bataillonen · omkring, istedenfor selv at gjøre omkring, hvilket
SLV, s. 307 t, som en Beruset tumler jeg · omkring, jeg kan neppe gaae, Intet samle. Der er
SLV, s. 367 der det: Høire og Venstre · omkring, march. Det er satirisk nok, thi min Ulykke
Brev 86 pringer jeg splitternøgen · omkring, med andre Msk. er jeg altid uhyre beregnende.
Brev 201 af Ugler; de fløi rundt · omkring, men at see dem, var ikke godt muligt, ei
Brev 265 af Træthed gaae sovende · omkring, men har De ogsaa betænkt, at man for
NB2:91 Saa fører hun ham flere Steder · omkring, men intet Sted synes Præsten sikker
Brev 142 en ustadig Aand flygtende · omkring, men mild og venlig, fuld af Haab og Tillid.
Brev 81 ell. de faae Msk, der staae · omkring, men som Intet fordrer af Dig uden at Du
LP, s. 31 lade disse som saadanne flagre · omkring, men, erindrende os Latinerens betydningsfulde:
LA, s. 90 da til Afvexling denne Person · omkring, mere dvask end ond, men negativ herskesyg.
AE, s. 438 ugl, der flagrede sorgløst · omkring, naar den er fangen; som Fisken, der freidig
Papir 404:2 ormodl. nu vil gaae nedslaaet · omkring, og ikke turde opløfte Øinene, fordi
BI, s. 337 løs fra Naturen og flagre · omkring, og Ingen veed, hvorfra de komme eller hvor
IC, s. 22 v, han er selv Den, der gaaer · omkring, og kaldende, næsten bedende siger: kommer
IC, s. 32 d Blikket speidende allevegne · omkring, om der dog ikke er Hjælp at finde, en
IC, s. 177 der staaer i Visen, vende sig · omkring, saa forskjelligt er dette Billede. Imidlertid
NB14:46 et Legeme dreies altfor hurtigt · omkring, saa kan der fremkomme Selvantændelse.
OTA, s. 298 blomstre, saaledes at flagre · omkring, saaledes at bygge med den Elskede: saaledes
LP, note Flokken tumlede sig idelig · omkring, saaledes at flere bestandig vare over Vandet,
EE1, s. 341 mer gaaer jeg da som en Aand · omkring, som Aand beboer jeg den Plads, hvor hendes
EE1, s. 172 da vandrer der en Ulykkelig · omkring, som ikke fandt Hvile, han stiger op ad
Papir 270 ange som ustadigt flagrede · omkring, som troede sig fri og dog vare Tidens ussleste
BI, s. 197 ilesløse og vilde Springen · omkring, Sophisten er dens stakaandede Præst.
AE, s. 504 oget Comisk i al denne Renden · omkring, thi Modsigelsen er, at trods al Bevægelse
OTA, s. 268 ke, der vanker vidt og bredt · omkring, ustadigt og lunefuldt, og indsanker den
DS, s. 215 til Dig; thi jeg gjør ikke · omkring, vender ikke Dig Ryggen, lader ikke Det,
LA, s. 21 at være ført mangesteds · omkring, vundet Local-Kundskaber og profiteret af
Brev 128 en, Tankerne svæve vidt · omkring, Øiet bindes ikke af Noget, kun i den
EE:32 n er dem selv, der skulle gjøre · omkring. / d. 3 Martz. 39. / I Χstd. er Alt
IC, s. 233 sin Side at gjøre forkeert · omkring. Forbilledet bliver da puffet udenfor som
KG, s. 325 , og han sprang op, stod, gik · omkring. Hvo turde betvivle, at dette er en Barmhjertighedens
Brev 45 for desto hurtigere at komme · omkring. I saa Fald kunde han lade mig faae hans
NB12:86 har den Godhed og vise ham selv · omkring. Man bestiger blandt Andet et høiere
AA:21 om Grønforet springer han · omkring. Nu at gjøre det samme ved ham, som vi
OTA, s. 326 gang, han gik værgeløs · omkring; han, der havde Alt i sin Magt, han opgav
NB12:86 kt, fra hvilket man kan see vidt · omkring; og idet Baronen viser ud over den hele
AA:12 ennesket paa det rædsomste · omkring; snart lader den Mennesket føle sig lykkelig
BB:24 skee dertil hele hans Vandren · omkring? Man paalægger ham Taushed, Ophold i
SLV, s. 259 rtimod behandledes han af de · Omkringboende med en vis Ærbødighed. Dertil bidrog
CT, s. 273 anelsen. Men sæt nu, at de · Omkringstaaende bleve opmærksomme paa mig, at jeg ikke
EE1, s. 420 k, vexlede et Par Ord med de · Omkringstaaende. Hun forstod denne Pause. Jeg kastede atter
SLV, s. 66 sprang op, rev en Viinflaske · omkuld, der stod for ham, og nu begyndte han saaledes.
NB17:102 in zwei drei rende os alle · omkuld, hvis den slap løs, det er, hvis ikke
PCS, s. 140 ikke, endnu mindre falder han · omkuld, langtfra. Og Captainen, den Eneste, der
NB20:154 paa ingen Maade ville rive · omkuld, nei men over den skal den høiere Idealitet
EE1, s. 294 de, at jeg nær var falden · omkuld, og hvor angst jeg var derfor. Sæt han
BOA, s. 133 m vil støde det Bestaaende · omkuld, og ikke tør støde til af Frygt for
OTA, s. 160 bestandigt støder Barnet · omkuld. Den vil hjælpe ham fremad, men ikke
Papir 179:5 Rimet ligger det Musicalske. / · Omkvædets store Betydning netop i ældre Tid (
EE:173 nomenet ikke gjentager sig i et · Omløb af 7 Aar, men i en Omløbs-Tid af faae
Papir 1:1 ptemb. var 4000 Exemplarer i · Omløb af denne Bog. / pag. 163. L. skrev nu »
KG, s. 194 vfornegtelses falske Sedler i · Omløb, ak, og stundom bliver Forholdenes og Tankernes
DS, s. 234 det nye Testamente, der ere i · Omløb, og trods at Enhver eier det nye Testamente,
LP, s. 10 tydeligt kortere i Forhold til · Omløbs-Hurtigheden. Naar nu Sjælen indtræder i Haabets
EE:173 i et Omløb af 7 Aar, men i en · Omløbs-Tid af faae Dage, ja Timer. / d. 31 Aug. 39.
SLV, s. 92 allerede førend Aaret er · omme har ligesom fortæret det, er dette et
CT, s. 112 en Gang. Og naar saa Aaret er · omme, saa lad dette Aars Lidelse være glemt,
Papir 566 Aarhundreder, naar deres Tid er · omme, styrter det Hele sammen i et Døgn: vilde
CC:8 testatibus, ut obediant, ut ad · omne bene factum parati sint, ne cui maledicant,
CC:7 rem, sanctum, utile domino, ad · omne bene factum paratum. Juveniles cupiditates
CC:8 s, cum sint detestabiles et ad · omne bene factum reprobi. – / Cap II /
CC:7 sit ille dei homo perfectus ad · omne bonum opus instructus / Cap. IV. /
CC:11 ilecti. Omnis donatio bona et · omne donum perfectum superne desuper descendit
CC:2 omne nomen, ut in nomine Jesu · omne genu flectatur – coelestium et terrestrium
CC:1 , qui nobiscum convenerunt per · omne id tempus, quo introiit atque exiit apud
CC:2 et largitus est ei nomen super · omne nomen, ut in nomine Jesu omne genu flectatur
CC:3 ituali ut ambuletis digne domino ad · omne obsequium in omni opere bono fructum ferentes
Papir 4:1 ert ad Deum. Nam inde pendet · omne pretium jurisjurandi. / Mth: 24, 24.
Not4:7 , der manglede sin Oversætning · omne quod cogitat est; ego cogito; ergo sum;
CC:3 es in cordibus vestris deo; et · omne, quod agatis, in verbo vel in facto, omnia
CC:5 ersarius et extollens se super · omne, quod dicitur deus aut numen, ut ille in
CC:5 dignos reddat vocatione, et impleat · omnem benignitatem bonitatis et opus fidei cum
CC:8 defraudantes, sed ostendentes · omnem bonam fidem, ut doctrinam salvatoris nostri
CC:1 effundam de spiritu meo super · omnem carnem; et vaticinabuntur filii vestri
CC:3 bene edocti in amore, atque ad · omnem copiam certitudinis intelligentiæ ad
CC:10 nus amat, castigat, flagellat · omnem filium, quem suscipit. Si disciplinam perfertis
CC:10 oronatum, ut gratia dei super · omnem gustaret mortem. decuit enim illum, ob
CC:3 mni sapientia, ut præbeamus · omnem hominem perfectum in Chr:, ad quod ego
CC:11 æ sunt in dispersione, salutem. · Omnem lætitiam habete, fratres mei, ubi in
CC:2 eum et pax Dei, quæ superat · omnem mentem, custodiet corda vestra et cogitationes
CC:6 t in me primo ostenderet Jesus Chr: · omnem misericordiam exemplar eorum, qui post
NB22:95 da. Diffudisti siquidem per · omnem mundum religiosi nominis membra religionis
CC:8 ledicant, sint mites, faciles, · omnem ostendant benignitatem adversus omnes homines.
CC:3 rati secundum vim gloriæ ejus ad · omnem patientiam et misericordiam cum lætitia.
CC:3 s ille primus. quod in illo placuit · omnem plenitudinem habitare, atque per eum omnia
CC:11 on operatur. Quare deponentes · omnem turpitudinem et abundantiam malitiæ
CC:2 gratum deo. Deus meus implebit · omnem usum vestrum secundum divitias ejus in
CC:1 tioni panis, atque precibus. / · Omnem vero animam metus invasit, multa portenta
Not1:7 nferorum evertit, et Diabolo · omnem vim et potestatem eripuit«; »
CC:2 mnibus precibus meis super vos · omnes – cum lætitia imprecans –
JJ:478 for den Enkelte, unum noris · omnes – dette er den rette msklige Idealitet;
CC:10 um, dicit: » et adorent eum · omnes angeli dei.« et ad angelos dicit
CC:1 m cibum ceperunt. Eramus autem · omnes animæ in nave ducentæ septuaginta
Papir 15 ecclesia: accipi in ecclesiam · omnes complectentem; sed obstat παν,
CC:1 super unumquemque eorum, atque · omnes completi sunt spiritu sancto; atque inceperunt
CC:1 et qui una iter fecerunt. Quum · omnes concideremus humi audivi vocem me alloquentem:
FB, s. 102 mplicatum esse animadverti, ut · omnes discendi conatus nihil aliud mihi profuisse
CC:1 s infligerent propter populum; · omnes enim celebrabant Deum ob id quod factum
CC:10 quis vestrum fraude peccati ( · omnes enim participes facti sumus Chr:, si fundamentum,
CC:2 vestras sincere curaturus sit, · omnes enim quæ sua sunt quærunt non quæ
CC:4 s illa vos ut fur comprehendat · Omnes enim vos filii estis lucis et filii diei,
CC:1 tque Judas Jacobi filius. Illi · omnes erant assidui una precibus ( atque cum
CC:1 factus est. Scitote igitur vos · omnes et totus populus Israelis: in nomine Jesu
CC:1 t comedere. Ipsi vero recreati · omnes etiam cibum ceperunt. Eramus autem omnes
Papir 17 τεχων. / · Omnes fere interpretes antiquiores eccl: protest:
CC:5 t illi mendacio, ut judicentur · omnes fidem non habentes veritati et oblectati
CC:3 us. Ideo incedit ira dei super · omnes filios immorigeros, inter quos vos etiam
CC:4 res rogate super nos. Salutate · omnes fratres osculo sancto. Per deum vos obtestor,
CC:4 os, atque facitis hoc adversus · omnes fratres, qui sunt per totam Macedoniam.
Not9:1 i denne Læres Begreb, nos · omnes fuimus, sumus ille unus; ikke blot ved
KK:7 . 4) extendetur imperium super · omnes gentes 5) justissimum habebit super gentes
CC:1 ine tuo beneficiis afficiuntur · omnes gentes terræ«. Ad vos primos
KK:7 t signum gentilibus ɔ: ita · omnes gentiles ad eum dirigant attentionem. Alexandrini
CC:7 tur) perficeretur. et audirent · omnes gentiles, atque ereptus sum ex ore leonis,
Not1:8.l s ad se vocat et serio vult, ut · omnes homines ad se veniant, et sibi consuli
Not1:6.n / I Symb: Athanas. 38 Artikel: · Omnes homines resurgere habent cum corporibus
CC:6 salvatore nostro deo, qui vult · omnes homines salvos fieri et ad cognitionem
Not1:6 ent, quod post lapsum Adæ · omnes homines secundum naturam propagati nascantur,
BA, s. 347 fødes med concupiscentia ( · Omnes homines secundum naturam propagati nascuntur
CC:8 stendant benignitatem adversus · omnes homines. Eramus enim nos quoque aliquando
CC:1 nostris linguis? Obstupefacti · omnes hæsitaverunt, alter alterum alloquens:
CC:1 inter se loquentes nonne ecce · omnes illi, qui loquuntur, sunt Judæi; atque
Not1:8.l t, illuminet et convertat atque · omnes illos, qui Χ. vera fide amplectantur,
CC:1 pulchram templi consederat; et · omnes impleti sunt pavore et stupore ob id, quod
CC:1 ocus, ubi erant congregati; et · omnes impleti sunt sp. scto, et nuntiarunt verbum
Brev 287 aa at baade Passagererne ( · Omnes in omnibus) og selve Omnibuskudsken maa
CC:2 est Deus, quomodo desidero vos · omnes in visceribus Jesu Chr. Atque hoc insuper
BI, note ngulis invicem lucem affundant, · omnes inter se diligenter comparandæ sunt.
CC:1 in populo meo Hierosolymæ, · omnes Judæi sciunt. Qui etiam, quum antea
KK:7.a 1) illa promissa non pertinent ad · omnes Judæos natos, pendere vero a mera gratia
CC:10 cognosce dominum, nam scient · omnes me a minimo usque ad maximum. Nam misericors
KK:7 o sum deus, ita certe fiet, ut · omnes me adorent. – / / XV. / v. 2. πλησιον
CC:7 paruit ( nemo mihi affuit) sed · omnes me deseruerunt ( ne illis imputetur). Dominus
CC:1 c Jesum suscitavit Deus, cujus · omnes nos sumus testes. Ad Dextram igitur Dei
AE, s. 319 nsidighed til det Totale. Non · omnes omnia possumus gjelder overalt i Livet,
CC:10 estis sine disciplina, cujus · omnes participes sunt, spurii estis non filii.
Not1:8.l t Alle uden Undtagelse: Χ. · omnes peccatores ad se vocat et serio vult, ut
CC:1 illa e populo.« Atque · omnes prophetæ inde a Salomone atque deinceps,
BA, s. 334 ge om Arvesynden ( quo fit, ut · omnes propter inobedientiam Adæ et Hevæ
Not1:9 lpa sive reatus, quo fit, ut · omnes propter inobedientiam Adæ in odio apud
CC:10 venerit, videbo vos. Salutate · omnes præfectos vestros et omnes sanctos.
CC:10 ntes exacerberarunt sed nonne · omnes qui exierunt ex Ægypto per M.; quibus
CC:1 rum, non solum ut tu sed etiam · omnes qui me hodie audiunt, fieretis tales, qualis
CC:8 sint sine fructu. Salutant te · omnes qui sunt mecum. Saluta amantes vos in fide.
CC:7 omnibus me eripuit dominus. Et · omnes qui volunt pie vivere in Chr:, persecutiones
CC:1 aviculi. Et ita factum est, ut · omnes salvi pervenirent in terram. / /
CC:2 , qui sunt mecum, salutant vos · omnes sancti, maxime ex domo Cæsaris. Gratia
CC:3 am in Chr: Jesu, et amorem adversus · omnes sanctos, ob spem vobis propositam in coelis,
CC:9 rsus dominum Jesum et adversus · omnes sanctos. Quomodo comunicatio tua fidei
CC:10 omnes præfectos vestros et · omnes sanctos. Salutant vos, qui sunt ex I. Gratia
KK:7 er belluas et feras et homines · omnes sine discrimine, iisque continget cognitio
CC:10 m pedum tuorum« Nonne · omnes sunt spiritus ministrantes in ministerium
CC:1 erficerentur approbavi. Et per · omnes synagogas sæpe cruciavi illos, et coegi
CC:1 et ecce largitus est Deus tibi · omnes tecum navigantes. Quare bono animo estote
KK:7 nsus communis sexcentis locis, · omnes terram inhabitantes debere convenire ad
CC:10 et cavernis terræ. Et illi · omnes testimonium consecuti per sp. s. non adepti
CC:3 patris et Christi, in quo sunt · omnes thesauri sapientiæ et cognitionis absconditi.
BA, note latinske Sætning unum noris · omnes udtrykker letsindigen det Samme, og udtrykker
CC:1 finem dierum pentecostis erant · omnes unanimes eodem loco. Atque subito venit
CC:1 na per apostolos patrata sunt. · Omnes vero credentes erant eodem loco, atque
CC:2 et defendendo et confirmando, · omnes vos mecum participes gratiæ Testis enim
BI, s. 65 s significatio. / IX. Socrates · omnes æquales ex substantialitate tanquam
AE, s. 323 et ene Menneske ( unum noris, · omnes). Men dette ene Menneske er et existerende
CC:7 pugnare, sed benignum adversus · omnes, ad docendum aptum tolerantem malum, in
AE, s. 519 m, naar det hedder unum noris · omnes, forstaaer noget Andet ved » Dig
CC:4 Gratias agimus deo semper super vos · omnes, memoriam vestri facientes in precibus nostris
BA, note ikke nysgjerrigt speider efter · omnes, men alvorligt fastholder den Ene, der virkelig
CC:10 cundum fidem mortui sunt illi · omnes, non accipientes promissiones, sed e longinquo
CC:2 m est me hoc sentire super vos · omnes, propterea quod habeo vos in corde meo,
CC:1 t Festus: Agrippas, rex, atque · omnes, qui adestis, viri, videte hunc, super quem
JJ:447 vituperandum. Vulgus ergo et · omnes, qui iisdem cum vulgo affectibus conflictantur,
CC:1 it illis: Viri Judæi, atque · omnes, qui inhabitant Hierosolymam scitote atque
CC:7 i inhabitat in nobis Scis hoc, · omnes, qui sunt in Asia, me deseruisse, quorum
Not1:8.f n enim pari conditione creantur · omnes, sed aliis vita æterna, aliis damnatio
NB15:60 det umuligt at sige unum noris, · omnes, thi her er ingen: Een. » Menighed«
CC:1 iluculo vero Paulus commonebat · omnes, ut cibum caperent dicens: hodie diem decimam
CC:4 tes amore in vos invicem et in · omnes, ut etiam nos in vos, ad firmanda corda
CC:4 nfirmos, patientes estote erga · omnes. Cavete ne quis malum pro malo cui retribuat;
NB15:60 lder i god Forstand unum noris · omnes. I Publikum er ingen Enkelt, det Hele er
NB22:42 Det gjælder: unum noris · omnes. Man vredes ikke, naar En siger: jeg er
CC:1 nt, et gratia magna erat super · omnes. Neque enim erat quis indigens inter illos;
CC:4 tendite et invicem et adversus · omnes. semper lætamini assidue preces fundite,
CC:11 os. in Multis enim offendimus · omnes. Si quis in verbo non offendit ille est
CC:10 ificans et santificati ex uno · omnes; ideo eum non pudet vocare illos fratres
CC:6 se metipsum redemtionem super · omnes; testimonium suis temporibus, ad quod ego
CC:4 tionem accepimus de vobis , in · omni afflictione et tribulatione ob fidem vestram.
CC:1 minas eorum et da servis tuis · omni animi libertate loqui verbum tuum eo, quod
CC:8 uere et cohortare et argue cum · omni auctoritate Ne quis te despiciat. /
CC:5 rda vestra et confirmet vos in · omni bene dicto et bene facto. / Cap. III /
CC:10 minum nostrum J, paret vos in · omni bene facto, ut faciatis voluntatem ejus,
CC:6 fflictis subministravit, si in · omni bono opere ingressa est. Juniores vero
CC:10 abuit promissiones. Sine vero · omni controversia inferiori a superiore benedicitur.
CC:5 manu Pauli, quod est signum in · omni epistola. ita scribo. Gratia domini nostri
CC:2 ilis esse et scio abundare, in · omni et in omnibus initiatus sum, et saturari
CC:5 i Jesu Chr: ut avocetis vos ab · omni fratre dissolute vivente, non secundum
CC:5 , et portentis mendacii, et in · omni fraude injustitiæ, in perditis, quod
CC:4 us deo retribuere super vos in · omni gaudio, quo gaudemus ob vos coram deo nostro?
CC:1 ctimur præstantissime Felix · omni gratiarum actione Ne igitur longius te
CC:6 lios habeat in subjectione cum · omni honestate Si quis domui suæ præesse
CC:6 go servi suos proprios dominos · omni honore dignos habeant, ne nomen dei et
CC:8 super nos ut redimeret nos ab · omni injustitia et purificaret sibi populum
CC:2 lla re pudore suffundar sed in · omni libertate, ut semper, sic nunc etiam celebrabitur
CC:1 scto, et nuntiarunt verbum Dei · omni libertate. – / Et omnium credentium
CC:2 Accipite igitur eum in domino · omni lætitia, et tales in honore habete,
CC:7 leonis, et eripiet me deus ex · omni male facto, et servabit in regnum suum
CC:2 Chr. / Gratias ago Deo meo in · omni mea vestrum memoria, semper in omnibus
CC:10 ircumjacentem nubem martyrum, · omni mole objecta et peccato circumstante, per
NB23:59 se mandata clamantia quotidie in · omni mundo. / Thi at forlange er ogsaa saa let
CC:3 s digne domino ad omne obsequium in · omni opere bono fructum ferentes et increscentes
CC:7 , refuta, objurga cohortare in · omni patientia et doctrina. Erit enim tempus,
Papir 16 chr: pariter ac circumcisione · omni peccato omittendo omnique virtuti colendæ
CC:2 is abundet in cognitione atque · omni perceptione, ut vos diversa exploretis,
CC:6 etam et tranquillam degamus in · omni pietate et honestate. Hoc enim est bonum
CC:2 e nulla re anxii sitis, sed in · omni precatione et oratione cum gratiarum actione
CC:4 ini assidue preces fundite, in · omni re gratias agite, hæc est enim voluntas
CC:3 et increscentes ad cognitionem Dei. · omni robore roborati secundum vim gloriæ
CC:6 matres, juniores ut sorores in · omni sanctitate. Viduas honora re vera scilicet
CC:3 : habitet in vobis diviter; in · omni sapientia docentes et admonentes, psalmis
CC:3 atis cognitionem voluntatis ejus in · omni sapientia et intellectu spirituali ut ambuletis
CC:3 et docentes quemque hominem in · omni sapientia, ut præbeamus omnem hominem
CC:4 a explorate bonum retinete, ab · omni specie mali abstinete. Ipse deus pacis
CC:6 opera. Mulier quiete discat in · omni submissione. Docere autem mulieri non permitto,
CC:5 ecundum efficaciam Satanis, in · omni vi et signis, et portentis mendacii, et
CC:3 istatis perfecti et impleti in · omni voluntate dei. Attestor enim illi eum magnum
LA, s. 54 de bekjendte Ord af Plinius: · omnia ad conscientiam, nil ad ostentationem,
EE2, s. 210 er det: nil ad ostentationem, · omnia ad conscientiam. At afbryde her kunde ogsaa
CC:3 lenitudinem habitare, atque per eum · omnia ad illum reconciliare, pacem constituens
LP, note re, rigere, sikkrere. – / · Omnia ad ostentationem, nihil ad conscientiam.
LA, s. 54 an blot at vende Ordene om, ( · omnia ad ostentationem, nil ad conscientiam),
Not1:9 enuatum et inclinatum. Opera · omnia ante justificationem non esse vere peccata,
CC:1 ant eodem loco, atque habebant · omnia communia, et vendiderunt possessiones et
CC:6 o vivente, qui præbet nobis · omnia diviter ad usum., bene agere, divites esse
KK:7 cat de gentilibus. Esaias vero · omnia dixit de Judæis, hoc sensu: equidem
NB18:25 die B. p. 145): videor mihi fere · omnia docuisse, quæ docet Lutherus, nisi quod
BI, note s omnia secum portans, og dette · omnia er Intet. Jo mere glad han er over dette
CC:1 uarum suum esse contendit; sed · omnia erant communia. Et magna vi apostoli testimonium
CC:2 em in rationem vestram. Accepi · omnia et abundo impletus sum accipiens ab Epaphrodito
CC:3 us, Schytha, servus, liber sed · omnia et in omnibus Χstus. Induite igitur
CC:3 illum creata sunt; et ipse est ante · omnia et omnia in illo consistunt. et ipse est
CC:10 m. decuit enim illum, ob quem · omnia et per quem omnia, multos filios in gloriam
CC:4 is, prophetias ne contemnatis, · omnia explorate bonum retinete, ab omni specie
CC:2 ere prouti ei placitum fuerit. · Omnia facite sine turba et disceptationibus ut
Papir 16 ipsos doctores referunt: num · omnia illa usu nocent – potius ad Paulum
CC:3 ata sunt; et ipse est ante omnia et · omnia in illo consistunt. et ipse est caput corporis,
CC:2 abundare et penuria laborare. · Omnia in me corroborante Chr. Ceterum bene fecistis,
CC:3 agatis, in verbo vel in facto, · omnia in nomine domini Jesu Chr:, gratias agentes
CC:10 avit deus. et tabernaculum et · omnia instrumenta ministerii sanguine simul aspersit,
CC:7 dico, det enim tibi facultatem · omnia intelligendi. Recordare Jesum Chr: resuscitatum
CC:2 ob Χst. Quin etiam statuo · omnia jacturam esse ob præstantiam cognitionis
Papir 16 uid adversariis: quæ certe · omnia nocent per abusum – alii ad ipsos
Not13:37 nkningen Realitet. / opera · omnia p. 5 og 6. / Man kan ingen Vished have
CC:3 ivificavit vos, largiens nobis · omnia peccata; exstinguens quod est adversus
CC:3 , sive principatus sive potestates, · omnia per illum et ad illum creata sunt; et ipse
Papir 16 ceptis nulla vis inest sed · omnia per usum perniciosa sunt. – αποχϱησις
CC:7 rbum dei non est vinctum. Ideo · omnia perfero ob electos ut etiam illi participes
AE, s. 319 hed til det Totale. Non omnes · omnia possumus gjelder overalt i Livet, men derfor
CC:10 uine consecratum est. Nam cum · omnia præcepta prælecta essent secundum
CC:8 inum, pervertentium veritatem. · Omnia pura sunt puris; inquinatis vero et infidelibus
CC:10 ul aspersit, et fere sanguine · omnia purgantur secundum legem, et sine effusione
CC:2 ium rerum jacturam feci, atque · omnia quisquilias habeo, ut Χstum lucrer
BI, note transportabel. Han er en Asmus · omnia secum portans, og dette omnia er Intet.
CC:10 » Vide, inquit, facias · omnia secundum exemplum tibi in monte ostensum,
CC:2 potestatem ejus, ex qua potest · omnia sibi subjicere. / Cap. IV. / Ita fratres
JJ:447 nt, quam eundem perverse, ut · omnia solent, interpretando molesti sint, et
CC:10 um super facta manuum tuarum) · omnia subjecisti sub pedibus ejus. In enim subjiciendo
CC:10 . Nunc vero minime videmus ei · omnia subjecta – illum vero parum angelis
CC:3 gustes, ne contrectes. quæ · omnia sunt ad vanitatem usu, secundum præcepta
CC:10 nvisibilis coram illo, contra · omnia sunt nuda et resupinata occulis ejus, de
CC:8 niores item sapere jube, super · omnia te præbens exemplar bonorum operum in
CC:10 eribunt, tu vero permanes, et · omnia ut vestimentum inveterascent, et ut amictum
CC:6 hil est utilis, pietas vero ad · omnia utilis est, habens promissionem hujus vitæ
CC:10 racter substantiæ ejus, portans · omnia verbo potentiæ ejus – per se ipsum
CC:10 enim domus ab aliquo paratur, · omnia vero parans est deus.) Et Moses quidem
CC:1 ruptus est, atque diffusa sunt · omnia viscera ejus, atque cognitum est ab omnibus
CC:6 us. Præcipio tibi coram deo · omnia vivificanti et Χsto Jesu testimonium
CC:3 espondere. Quod ad me pertinet · omnia vobis nuntiabit Tuchicus, dilectus frater,
CC:3 lecto fratre, qui est e vobis, · omnia vobis patefaciunt, quæ hic sunt. /
Not1:9 viribus diligere deum supra · omnia, facere præcepta dei, et hoc quid aliud
CC:3 illis; nunc vero deponite vos · omnia, iram, indignationem, malitiam, maledictionem,
Not1:8 possimus Deum diligere super · omnia, item præcepta facere quoad substantiam
CC:10 um, ob quem omnia et per quem · omnia, multos filios in gloriam ducentem, ducem
CC:10 ejus. In enim subjiciendo ei · omnia, nihil reliquit ei non subjectum. Nunc vero
Papir 15 id. Hinc. copia, plenitudo 1) · omnia, quæ continet aliquid 2) copia, quæ
Not1:8.f heol. 1ste Udgave: quandoquidem · omnia, quæ eveniunt, necessario juxta prædestinationem
CC:3 aturæ ( quod in illo creata sunt · omnia, quæ sunt in coelis, et quæ in terra,
CC:1 ti coelum et terram et mare et · omnia, quæ sunt in illis loquens per os Davidis
CC:3 servus, liber sed omnia et in · omnibus Χstus. Induite igitur ut electi Dei
CC:5 nostri Jesu Chr: sit cum vobis · omnibus / 1 ad Timotheum. / Cap I. /
CC:8 s vos in fide. Gratia vobiscum · omnibus / Ad Philemonem / Paulus vinctus Χst.
Not1:7 ulpa originis, sed etiam pro · omnibus actualibus peccatis. 4de Artikel:
CC:1 s fieri scaphæ. Qua sublata · omnibus adjumentis utebantur, circumcingentes navem,
CC:10 habere bonam conscientiam, in · omnibus bene vivere volentes. Magis autem vos hortor
CC:5 tis suis et admirationem moturus in · omnibus credentibus ( quia fides habita est testimonio
Papir 302 o / 2. Contemplatio / / de · omnibus d. / P. Møller poetisk forflygtiget
NB23:59 im quidem dicere majora exemplis · omnibus Dei esse mandata clamantia quotidie in
DD:208 r dem, cogito ergo sum og de · omnibus disp: est for Statens videnskabelige Parole,
DD:208 e Ord: cogito ergo sum og de · omnibus disputandum est – Ord, der egl. i
DD:208 med Cartesius, der sagde de · omnibus disputandum est, hvorved han aldeles tilintetgjorde
CC:3 erterreantur) servi obedite in · omnibus dominis secundum carnem, non obsequio ad
JC, s. 50 a være. Den Sætning: de · omnibus dubitandum est er engang bragt ind i min
Not4:7 t. Ved sin sidste Sætning de · omnibus dubitandum est gav han egl. Løsnet,
JC JOHANNES CLIMACUS ELLER DE · OMNIBUS DUBITANDUM EST Johannes Climacus /
Not4:7 0 han sagde cogito ergo sum og de · omnibus dubitandum est og afgav derved Principet
JC, s. 37 ldet mellem den Sætning de · omnibus dubitandum est og Philosophien, og derved
AE, s. 179 am om at sige Noget, siger de · omnibus dubitandum est, og skriver frisk væk
JC ndrer, egentlig den Sætning: de · omnibus dubitandum est, som Johannes vilde gjøre
Brev 287 maa sige ved hvert Ryk: De · omnibus dubitandum est. – / S T /
JC, s. 15 Johannes Climacus / eller / De · omnibus dubitandum est. / En Fortælling. /
JC, s. 51 nke propriis auspiciis. / De · omnibus dubitandum est. / Indledning. /
DD:208 sagde: cogito ergo sum og de · omnibus dubitandum est. / Præsidenten ( afbryder
JC, s. 26 hørte han det gjentage: de · omnibus dubitandum est. Nu stod han da ved den
JJ:288 begyndte jeg en lille Opsats: de · omnibus dubitandum hvori jeg gjorde mit første
AE, s. 231 for docerende at foredrage de · omnibus dubitandum og faae et Chorus, der sværger,
AE, s. 231 ærger, til at sværge de · omnibus dubitandum, havde den isteden derfor gjort
AE, s. 184 noget Andet end at skrive de · omnibus dubitandum, og selv existerende være
NB21:102 tisk stiv naar han foredrog: de · omnibus dubitandum, som naar han foredrog et Dogma.
DD:208 sagde cogito ergo sum og de · omnibus dubitandum. / Præsident silentium. /
AE, s. 240 Kakkelovnskrogen at ramse: de · omnibus dubitandum. Frembringelsen bør derfor,
EE2, s. 97 franske Revolution, raabe: de · omnibus dubitandum. Maaskee er det en Borneerthed
Brev 286 Dem, gjennem den Sætning: de · omnibus dubitandum. Saaledes, med et Dobbeltslag,
CC:5 a ut nos ipsi in vobis gloriemur in · omnibus ecclesiis dei ob patientiam vestram et
CC:10 ntiam et perfectus factus est · omnibus ei obedientibus auctor ( causa)
NB2:194 urare solet. Caeterum vita eadem · omnibus est. / I Bjergprædikenen ( enten 5te
CC:1 anem et gratias egit deo coram · omnibus et frangens incepit comedere. Ipsi vero
CC:10 . honestum sit matrimonium in · omnibus et torus impollutus, adulteros et scortatores
KK:7 r ut rex coelestis, institutus · omnibus eximiis facultatibus. Hæc criteria faciunt
Brev 286 e-associationen fra Omnibus til · Omnibus gaaer, hvad der dog maaskee er undgaaet
Papir 17 ess: 2, 1-12. / Opponuntur sibi in · omnibus hisce ο ανϑϱωπος
CC:1 et moderationis facio. Nam de · omnibus hisce rebus rex scit, ad quem etiam libere
CC:4 et deo placere non student, et · omnibus hominibus adversi sunt, qui prohibent,
CC:2 robitas vestra perspiciatur ab · omnibus hominibus, dominus prope adest. de nulla
CC:8 ruit enim gratia dei salutaris · omnibus hominibus, instituens nos, ut abnegantes
CC:3 primogenitus ex mortuis, ut fiat in · omnibus ille primus. quod in illo placuit omnem
CC:1 ra ejus, atque cognitum est ab · omnibus illis, qui inhabitant Hierosolymam ita
Papir 17 απολ. de · omnibus impiis et ο ϰατε
CC:1 colere deum paternum, credens · omnibus in lege et in prophetis scriptis, habens
CC:10 sanetur potius. in Pacem cum · omnibus incumbite et sanctitatem, sine qua nemo
CC:2 t scio abundare, in omni et in · omnibus initiatus sum, et saturari et essurire,
CC:1 ferum, et concitantem tumultum · omnibus Judæis, qui sunt super totum orbem,
CC:2 n toto prætorio et reliquis · omnibus locis atque plurimi fratres in domino confisi
CC:7 s persecutiones sustinui et ex · omnibus me eripuit dominus. Et omnes qui volunt
Papir 7 s, ministerii, consilii ɔ: · omnibus mediatoribus non idem est consilium, Deus
Brev 164 kriver til Titius: unus ex · omnibus minime sum ad te consolandum accommodatus,
CC:1 isce hominibus, miraculum enim · omnibus notum ( insigne) factum est per illos,
DJ, s. 73 tuation, saa var hans Foredrag · omnibus numeris absoluta, og Enhver, der har Sands
SD, s. 180 enne Indesluttethed absolut, · omnibus numeris absoluta, saa vil Selvmord blive
NB10:139 kes Traad. / Et sand Martyrium, · omnibus numeris absolutum, er dog egl. kun muligt
Not11:10 kaldes det Absolute, thi den er · omnibus numeris absolutum; den er Potens til det
SLV, s. 320 er nemt nok at springe i en · Omnibus og kjøre omkring og sige et Par formanende
CC:10 t requievit d. die septimo ab · omnibus operibus suis, et in hoc loco rursus »
CC:2 o me mansurum et una cum vobis · omnibus permansurum in progressum vestrum et lætitiam
CC:5 i ob patientiam vestram et fidem in · omnibus persecutionibus et afflictionibus vestris,
CC:8 ervi suis dominis obediant, in · omnibus placere studentes, non contra dicentes,
CC:2 mea vestrum memoria, semper in · omnibus precibus meis super vos omnes – cum
CC:1 opes, et distribuerunt hæc · omnibus prouti cui opus erat. Diu erant una assidui
CC:6 tiarum actiones pro regibus et · omnibus qui altiori loco positi sunt, ut vitam
CC:10 litati nostræ, tentatum in · omnibus rebus ad similitudinem sine peccato. Accedamus
CC:1 e investigans poteris de hisce · omnibus rebus cognoscere, quarum nos eum accusamus.
CC:1 tris, ut me, illum audietis in · omnibus rebus, quascunque ad vos dixerit. Fiet
CC:1 extenta manu, se defendit: de · omnibus rebus, quorum reus a Judæis factus sum,
CC:6 stibus. Qui peccaverint, coram · omnibus reprehende, ut etiam ceteri metum habeant.
CC:4 tu domini nostri Jesu Chr: cum · omnibus sanctis ejus. / Cap. IV. / Ceterum fratres
CC:4 tor, ut prælegatur epistola · omnibus sanctis fratribus. Gratia domini nostri
CC:2 et Timotheus, servi Jesu Chr:, · omnibus sanctis in Chr. Jesu qui sunt Phillipis,
CC:11 eat sapientia, roget a deo qui dat · omnibus simpliciter, neque erubescere facit, et
Brev 286 odtaget. Idee-associationen fra · Omnibus til Omnibus gaaer, hvad der dog maaskee
CC:2 s. Gratia domini Jesu Chr: cum · omnibus vestris. / ϕϱουϱεω
CC:7 as sese convertent. Tu vero in · omnibus vigila mala patere, opus fac evangelistæ,
CC:11 turum. Vir duplex et inconstans in · omnibus viis suis. Glorietur vero frater humilis
Not11:4 ikke af Noget virkeligt, den er · omnibus æqua, kun udelukkende Nichts. dette
NB31:13 ved Hjælp af Systemet ( denne · Omnibus) komme Alle med. / Derfor hedder det altid
Brev 287 de Passagererne ( Omnes in · omnibus) og selve Omnibuskudsken maa sige ved hvert
Papir 589 il Tivoli eller et Dampskib, en · Omnibus, betyder dem: at de da kommer med. /
CC:3 s. Filii obedite parentibus in · omnibus, hoc enim est acceptum deo, patres ne provocetis
Not1:9 ne non imitatione transfusum · omnibus, non per aliud remedium tolli quam per meritum
SLV, s. 258 , hver Time finde Plads i en · Omnibus, overalt omgiven af Afledere; her føler
CC:7 dex, non solum mihi, sed etiam · omnibus, qui amaverunt apparitionem ejus. /
CC:4 ncti, ut facti sitis vos typus · omnibus, qui fidem habent in Macedonia et Achaia.
CC:1 factum est per illos, apertum · omnibus, qui inhabitant Judæam; neque possumus
CC:1 promissio et filiis vestris et · omnibus, qui sunt procul, quotquot dominus Deus
CC:1 verba fecimus, o Theophile, de · omnibus, quæ Jesus facere atque docere incepit,
CC:10 eum fratribus similem esse in · omnibus, ut misericors esset et fidelis pontifex
CC:10 i sunt ex I. Gratia cum vobis · omnibus. / παϱαϱεω
Brev 286 de silentio kalder Systemet: en · Omnibus. / Hermed følger en ny Bog. Dem vil det
SLV, s. 66 lv om han Nat og Dag reiser i · Omnibus. / Neppe havde Victor endt, førend Modehandleren
CC:5 quovis loco, dominus cum vobis · omnibus. / Salutatio mea manu Pauli, quod est signum
CC:8 s nostri dei v. 10 honorent in · omnibus. Apparuit enim gratia dei salutaris omnibus
CC:1 hance integritatem coram vobis · omnibus. Atque nunc fratres scio vos per ignorantiam
CC:6 mniatrices, sobrias fideles in · omnibus. Diaconi sint unius uxoris mariti, liberis
Brev 287 ers ret curiøst med den · Omnibus. Ramt af det velbekjendte » Dobbeltslag«
FB, s. 104 e danske Interessenter i denne · Omnibus; thi et Taarn bliver det nok neppe. Jeg
Brev 287 Omnes in omnibus) og selve · Omnibuskudsken maa sige ved hvert Ryk: De omnibus dubitandum
Brev 285 hertil i Forgaars med » · Omnibussen«. / Deres / R. N. /
Brev 265 ere aristokratiske, saasom · Omnibusser ( eller Busser), Arbejdsvogne, Skarnagervogne
AE, s. 171 ogle ved Jernbaner, Andre ved · Omnibusser og Dampskibe, Andre ved Telegrapheringer,
LP, s. 27 nger, disse det politiske Livs · Omnibusser, disse brasilianske Myretuer, hvilke, efter
FB, s. 134 over Menneske-Vrimlen, de nye · Omnibusser, Sundet, – naar man møder ham paa
Not11:3 om det gl. skolastiske ens · omnimode indeterminatum – et ikke Existerende
CC:10 erant servitutis. Neque enim · omnino angelos amplectitur sed semen Davidis.
NB22:95 ene urbes lustris, nullæ · omnino impuritatibus vacant, nisi illæ tantum,
CC:1 catis illis præceperunt, ne · omnino loquerentur, neve docerent in nomine Jesu.
Papir 7 pus non fuisset. 2) hic sensus · omnino non congruit cum doctrina Pauli. Docet
Papir 7 nim h: l: a priori statuit, homines · omnino non posse legi satisfacere, atque adeo
CC:10 pe proferens victimas, quæ · omnino non possunt tollere peccata, ille vero
Papir 262:2 om Jødernes Stamfader, sed · omnino prorsus judaizat. / verte / jeg lider ikke
CC:6 uturæ. Fidele est verbum et · omnino quod accipiatur dignum, ad hoc enim operamus,
Papir 7 sse per legem salvos esse, tum · omnino superfluum fuisset, hoc iis inculcare;
Brev 121 æ mihi satisfaceret, et · omnino theologiæ valedixi. Quæ quum ita
CC:6 st Je. Fidele est verbum et dignum · omnino, quod accipiatur, Chr: venisse in mundum,
Papir 16 isione omni peccato omittendo · omnique virtuti colendæ adstricti estis.