S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB26:10 en i Χstd; der spærredes · Passagen for det at stræbe; der seirede det Pruttende:
NB20:14 være for at skaane, saa · Passagen til den strengere Χstd. staaer aaben
NB2:143 -Gang ( Per-Madsens Gang – · Passagen); den Tid da Forældrene selv vare bange
NB6:8 eligheden« har Fritegn til · Passagen, Foragteligheden misundes ikke og kan hell.
NB25:105 fra det Sande, spærrer · Passagen, gjør det Sande ukjendelig. Det aldeles
NB9:66 flexionen har spærret mig · Passagen, saa tager jeg en af Mulighederne og henvender
SLV, s. 229 Sladder eller Spærren af · Passagen. Den Slagne tager til Gjenmæle, han gjør
NB23:51 farne Søefolk endsige da · Passagerer at maatte blive. / Sømanden taler om
Not6:1 ighed), fandt dog de erfarne · Passagerer, at det var en usædvanlig hurtig Overfart,
LA, s. 43 : en Fragtvogn med hine mange · Passagerer, der alle raabe hyp, og Elskoven er det
Not6:1 gel deraf samtlige øvrige · Passagerer. Der er noget Eget i at see Folk gaae ombord
Brev 287 begge Sider, saa at baade · Passagererne ( Omnes in omnibus) og selve Omnibuskudsken
AE, s. 87 ikke havde været bedre for · Passagererne at omkomme paa Havet: hvad saa? Hvis det
NB23:51 anden. Det var tydeligt, at · Passagererne ikke vare langtfra at ansee ham for Captainen,
NB23:51 staaer Captainen ved Roret. · Passagererne sige: det er derhen vi skal, og vi ere
NB23:51 erten i Gulvet, og vilde at · Passagererne skulde gjøre Oprør mod Captainen.
AE, s. 83 e kan vide, om han har gavnet · Passagererne, eller om det ikke havde været disse
NB23:51 rtid ingen Gjenklang blandt · Passagererne, og gik saa stille af, at Captainen end
NB23:51 ombord, han stod forrest i · Passagerernes Kreds, han holdt en Kikkert i sin Haand,
BB:12 besonders als einen reisenden · Passagier sich zeigt, zu Fuß und zu Pferde, das
Not12:15.a πεια og nu en · passant bemærker: εν μεγεϑει
NB28:7 endeligt, at det høist en · passant bemærkes fE i den augsburgske Confession
NB22:159 øbt et Par Øxne ( en · passant bemærket: det er kun lidet svarende
Papir 345 kan en Enkelt, hvis han en · passant bliver opmærksom derpaa lee deraf –
NB17:42 r det dog, at han saadan en · passant bliver udenvidere anstændig Forf, og
SLV, s. 410 r ikke ere færdige, jo en · passant gjerne kunne imødesee: hvorvidt det
LA, s. 68 de Encyclopædister, der en · passant gjør det af med hele Tilværelsen
Papir 394.c or Martz ell. Februar 1848 en · passant har vedgaaet at han var Forf. af Corsaren.
AE, s. 273 fligheden saavidt, at han en · passant i et Comma, i en Anmærkning til en Paragraph
NB12:99 r, falder det ham ganske en · passant ind: hvad om Du aflivede Dig selv –
NB16:37 n discuterer § 14 – en · passant kommer saa Spørgsmaalet om hele Forfatningen
NB27:72 , han maatte idetmindste en · passant lade indflyde et Ord om denne Feiltagelse
NB27:58 re fra hende, medens jeg dog en · passant ogsaa har rettet min Opmærksomhed herpaa,
NB17:76.b engang imellem saaes, talte en · passant ogsaa om Productiviteten men saa ikke videre.
NB7:10 r. Jeg spurgte ham saadan en · passant om Etatsraad Olsen havde været der tidt
NB29:117 de meget om hver Enkelt en · passant siger Tak. Istedetfor hiin christelige
NB27:72 dne, saa er der end ikke en · passant Tid og Leilighed og Stemning til at meddele
BB:1.a 6. / p. 84. Kommer Forfatteren en · passant til at tale om Hymnen i den gl. græske
EE1, s. 371 Jeg sagde, saadan ganske en · passant til ham: skal Du herind. Dertil svarede
EE1, s. 312 rinde. Om lidt kommer jeg en · passant til; jeg har Ret til en Replik endnu, hun
EE1, s. 313 nde, men i det Høieste en · passant tog hende med. Saaledes gaaer det. Pigen
NB15:59 std. Hedenskab. / Saa en · passant vrøvler man det om Tegnet og Forargelsen
NB36:2 abet) og Χstus sagde en · passant, da Apostlene vilde støde dem tilbage,
NB10:20 Dette Vink blev meddeelt en · passant, i al den Fornemhed, som jeg iagttog mod
AE, s. 438 den absolute Forestilling en · passant, men er: i ethvert Øieblik at have den
NB8:6 ikke fornemt i 3die Person en · passant, men kjerligt som man hilser en Bekjendt)
SLV, s. 203 tiltrygle sig en Yttring en · passant, naar man kunde have Meddelelse i Overflod,
EE1, s. 404 gerende Kys, eller Kysset en · passant, og det cohærerende. – Man kan
NB10:98 Enkelt kan gjøre det en · passant, og i Tidens Længde bliver Virkningen
BB:37 ftige sig med, dog aldeles en · passant, saa Barnets Sjæl derved electriseres
NB29:80 ger er der, rigtignok ganske en · passant, undsluppet Luther eller en af Reformatorerne
NB8:22 erlig sagt, og dog saa aldeles en · passant. / Replik af en digterisk Individualitet.
LP, s. 57 s altomfattende fandenivoldske · Passat – men fordi en saadan Yttring i det
G, s. 44 en Trækvind, der som en smal · Passat gjennemborede Alt, forbød mig at tænke
DD:113 orfrisker, et Stød af den · Passat, der blæser fra Mamrelund til de evige
SLV, s. 98 en impetus, der synes ham en · Passat, hvilken uforandret maa føre ham ad den
LA, s. 84 aende som man siger det om en · Passat, som fortærer Alt, men ved hvilken Individerne,
AA:12 ke ere komne ind under Dydens · Passat. Her tumler den Mennesket paa det rædsomste
EE2, s. 131 lade sig alle anvende paa og · passe absolut paa det naturlige Menneske; men
LF, s. 30 ige Ord paa en anden Maade, de · passe alligevel: her, i Naturen, » skeer
TTL, s. 414 derom, han veed dog bedst at · passe Alt for Den, som bliver ene ved at søge
NB31:54 ndlade Dig med ham, han skal nok · passe Alt i Forhold til Dine Evner og Muligheder.
NB33:14 std. for at faae den til at · passe bedre for os Msk.: nei, det vil jeg ikke.
BA, s. 321 teds passer det, hvis det skal · passe begge Steder. Har Ethiken ingen anden Transcendents,
AE, s. 549 igjen paa forkeert Sted, man · passe blot paa, at den bliver hvad den var, Jøder
SLV, s. 56 Bidrag til det Morsomme. Man · passe blot paa; jeg selv blev egentligen opmærksom
SLV, s. 264 kunde han i Begyndelsen godt · passe Contoirets Forretninger. Han var nøiagtig
FEE, s. 51 mistænkelige Personer, og · passe da nøie paa, hvad Virkning det gjør.
3T44, s. 254 es Hjerte; ubekymrede om ham · passe de deres egne Ting, fritage sig selv for
4T44, s. 303 anden: Gud og Mennesket? Men · passe de for hinanden, da er jo kun Spørgsmaalet,
4T44, s. 332 t ved det Samme, og tilsidst · passe de ligesom ikke mere for hinanden, det
NB11:106 Mskene« hvad · passe de ogsaa for hinanden; hvilken Lidelse
EE1, s. 254 uositet, hvormed han veed at · passe dem ind i Situationen, saa at de fremgaae
TTL, s. 404 de, at man selv forandres, da · passe den Søgende vel paa sig selv. Man lære
NB7:101 af Klosteret; det er Msker, som · passe deres borgerlige Forretninger, avle Børn
EE1, s. 384 gn og Blæst, alene for at · passe det kjære Barn Charlotte Hahn op. Hun
CT, s. 82 lige » Du har nok i at · passe Dig selv, og Du skal deri have nok.«
CT, s. 142 igt fornemmer Guds Styrke. Nu · passe disse Tvende, Gud og den Tilbedende, for
NB27:77 e, at tilegne sig disse, de · passe dog alligevel ikke for dem. O, thi i Aandens
BA, s. 379 har af det gode Exempel. Man · passe dog vel paa, at dette Barn ikke bliver
AA:12 eg ikke kunde faae Alt til at · passe efter mit Hoved, trak jeg mig ud deraf
FB, s. 134 t med en Lidenskab, der vilde · passe for en Restaurateur. Tilfældigvis eier
3T44, s. 270 uldt af Vaaben, som dog ikke · passe for En, naar man skal bruge dem. Og fremfor
NB:7 r dog Feighed og Foragtelighed · passe for hinanden i Usselhedens Forbindelse.
AE, s. 210 tvende Elskende, der saaledes · passe for hinanden som Paradox og Lidenskab,
4T43, s. 148 lader Dig lære, at I ikke · passe for hinanden, at han ikke er ligesaa nedrig
SLV, s. 212 aledes: at vi dog kom til at · passe for hinanden, at jeg indtil da havde beholdt
SLV, s. 50 ndeligt, at Manden og Qvinden · passe for hinanden, han som Halvmand og hun som
FB, s. 139 se Tvende vil da i al Evighed · passe for hinanden, med en saadan taktfast harmonia
AE, s. 227 ti med, uden Hensyn til om de · passe for hinanden, saaledes er Systemet ogsaa
NB26:100 rtende Lykke i denne Verden, de · passe for hinanden. / At han, christeligt, er
EE1, s. 411 da vil Du indsee, at vi ikke · passe for hinanden. Det var en Fornøielse
NB28:41 med Isaak, hvor I for evigt · passe for hinanden. Havde Du hørt min Røst,
SLV, s. 193 . Saaledes tænker jeg, vi · passe for hinanden: er jeg god nok, hun er det
4T44, s. 302 ke saaledes, at disse Tvende · passe for hinanden: Gud og Mennesket? Men passe
4T44, s. 303 underlige Lykke, at I Tvende · passe for hinanden; eller om Du hellere vil være
EE1, s. 411 da vil Du indsee, at vi ikke · passe for hinanden; eller vi passe ikke for hinanden,
NB18:63 men Han og Hun de skal · passe for hinanden; og naar det blot gjøres
CT, s. 187 dene ogsaa paa en anden Maade · passe ganske – som en Spot over dem, der
AE, s. 210 radoxet, Paradox og Lidenskab · passe ganske for hinanden, og Paradoxet ganske
DRT, s. 164 ioner) og Phantasien de to de · passe ganske for hinanden. Men, christeligt,
3T44, s. 233 re sig selv bevidste ikke at · passe ganske i Almindelighed ved alle Leiligheder,
CT, s. 187 fulgt Dig« – de · passe ganske! / Der tales ofte om, hvor herligt
CT, s. 187 Salig Den, paa hvem disse Ord · passe ganske, salig Den, der ogsaa turde sige:
Oi6, s. 276 n: maa man om dem sige, at de · passe godt sammen. Saaledes passer Gud og Verden
IC, s. 79 hver. Og saa ikke videre; saa · passe han forresten sit Arbeide, glad ved det,
PS, s. 299 han indlade sig med Andre, da · passe han vel paa. Men har man forstaaet det,
TS, s. 48 r og Tusinder og Millioner, de · passe hver Sit, Embedsmanden passer Sit, og den
SLV, s. 310 uus, hvor de rolige Familier · passe hver Sit, og Alt skeer som det pleier at
Papir 18 1. Derimod synes det bedre at · passe i de af Pott anførte Steder nemlig Luc:
EE:77 renes Beskrivelser af Dæmonerne · passe i mange Maader paa vor Tids Politikere;
LP, s. 50 saarsag uden Hensyn til, om de · passe i Sammenhænget eller ikke, træde
EE1, s. 411 passe for hinanden; eller vi · passe ikke for hinanden, og da vil Du indsee,
Papir 9:1 es opstillet, at alle Arter af K. · passe ind der under; thi ellers kunde jo det
BI, s. 284 ns Løb har faaet, dog alle · passe ind herunder. / Orienterende Betragtninger
NB25:26 s Skyld, men omvendt, for ret at · passe ind i denne charakteerløse Verden. /
NB24:141 sande Χstlige ikke at · passe ind i denne Verden. / Men Luther var ingen
DD:35 ristisk) have Grækerne vidst at · passe ind i deres harmoniske Livs Anskuelse og
NB32:21 dem laver man sammen til at · passe ind i dette om at nyde Livet. / Forjættelser
Papir 349:4 det viste sig den ikke vilde · passe ind i hans Theorie. Saa maa jeg visne,
KG, s. 75 en stundom saa lidet synes at · passe ind i Jordlivets Forhold, i det Verdsliges
NB32:135 lder om at faae den til at · passe ind i Relativiteternes Verden, hvortil
OTA, s. 423 ved Gjentagelsens Idelighed · passe ind i vort almindelige Omgangssprog, hvad
BI, s. 318 enhæng, i hvilken han skal · passe ind og bliver saaledes ikke et Ord uden
BOA, s. 131 rings-Mand til at holde igjen · passe jo rigtignok for hinanden, men kun som
DS, s. 253 rmelse. Dog bør man altid · passe lidt paa denne Bestemmelse » Tilnærmelse«,
AE, s. 149 dseet Nødvendigheden af at · passe lidt paa mig selv, uagtet jeg unægteligen
NB11:79 Concrete gjældende, saa · passe man dog vel paa, at man ikke gaaer for
Papir 254 le om en ny Udvikling, her · passe man vel paa og see flittigt paa Compasset.
NB10:112.a Ære, Anseelse o: s: v: da · passe man vel paa. Præsterne maa altid for
BB:37.10 edrifter og Stor-Værker ikke · passe med hans Færd og desaarsag forsmaae
NB17:71 rhed og min Skropulositet · passe meget ulige til hinanden. / Han er blevet
NB9:64 jeg gjør bedst i at · passe mig selv og mit Liv i msklig Klogskab,
EE2, s. 255 jendte kun een Pligt, den, at · passe min Skole, og i denne Henseende var jeg
Papir 393 har jeg hidtil taus holdt ud at · passe mit Arbeide som Forf. Det er faldet mig
SLV, s. 310 «, der Ugen igjennem · passe Næringsveien, gjøre Regnskabet op,
NB24:39 kke sig selv. / 3). Man maa · passe nøie paa dette at sige til sig selv:
NB28:91 in Nabo er ubetydelig nok til at · passe nøie paa mig. Men, men, men, det at
SLV, s. 103 tningens bedste Couleur, men · passe og passere, har naturligviis en negativ
NB27:77 a stærke Trøstens Ord · passe ogsaa egl. kun for den tilsvarende Anstrengelse.
NB22:80 et – derfor har han ene at · passe paa » hvorledes« ɔ:
Not9:1 telsens enkelte Træk ikke · passe paa Χstus. Begge Dele er en anden
BOA, s. 103 dan Almindelighed, at det kan · passe paa aldeles ubetydelige Hoveder og paa
NB23:77 mig. / Men Mskene i Almdl. · passe paa aldrig at vove sig ud, uden hvor der
EE1, s. 252 Billede af Charles, der kan · passe paa Alle, ligesom de Ansigter, den ene
KG, s. 198 a Christendommen for Alt selv · passe paa Anstødet. Skal Christendommen (
SLV, s. 275 aar man skal stride, maa man · passe paa at benytte Leiligheden og vide, hvor
NB33:50 rst Iver i Retning af at · passe paa at Collisionerne kunne komme. Hvad
FB, s. 103 ade under Middagssøvnen, og · passe paa at danne sin ydre Optræden i Lighed
NB4:8 til at passe paa min Fordeel, · passe paa at faae mit Smule Arbeide rigelig betalt
SFV, s. 27 ted, først og fremmest maa · passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde
SFV, s. 9 ted, først og fremmest maa · passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde
NB28:61 derfor ( hvilket Piank!) maae de · passe paa at gjøre deres bedste for at forbittre
KG, s. 214 opbygge, da lad ham endeligen · passe paa at grave dybt; thi om Taarnet end,
SD, s. 185 det just er af Vigtighed at · passe paa at han har sin Qval ved Haanden, at
NB18:85 en saa maa Præsten ogsaa · passe paa at han ikke bliver selv eensartet med
SD, s. 187 vending maa jo ogsaa for Alt · passe paa at holde sig til Det, hvorimod den
NB:58 nd Øieblikkets, maa fremfor Alt · passe paa at holde sig uden for nærmere Forhold
Papir 371:1 en stor Virkning, da at · passe paa at huske, at her er et NB ved, da det
IC, s. 105 a, hvad den jo ogsaa gjør, · passe paa at komme betydeligt bagefter, derved
NB5:10 de sig i det Modsatte ɔ: · passe paa at man gjør Resignationens Bevægelse.
JJ:496 e og skjøtte sig selv, og blot · passe paa at man ikke kommer til Skade. /
BOA, s. 129 e Takten – naar vi blot · passe paa at see flinkt op til Høire. –
AE, s. 399 o. s. v. – men tillige · passe paa at skaffe dem Lidelsen i det Indvortes.
FB, s. 103 r, der vil have Læsere, maa · passe paa at skrive saaledes, at det beqvemt
BI, s. 205 vis Forsigtighed benytte dem, · passe paa at standse dem i det Øieblik, hvor
NB25:57 Χstne, der da for Alt · passe paa at stemple det som Formastelse, Hovmod,
Brev 262 en mange Ting, som jeg maa · passe paa at tilbagekalde / Ordrupshøj d.
NB36:29 maa derfor den Χstne selv · passe paa at udtrykke Msk-Fjendskabet, at vogte
DJ, s. 73 espilleren bør ogsaa derfor · passe paa at være i Ro til det Øieblik,
NB9:42 Ting endnu, saa maa en Konge · passe paa at være syg engang imell., det vækker
CT, s. 187 ligt, at den forskjelligt kan · passe paa de Forskjellige. Salig Den, paa hvem
Brev 56 de, men at meget mere de Ord · passe paa dem, der findes 2 Pet: 2, 22. /
NB:7 den frække Fornøielse at · passe paa den Angrebne – om det nu afficerer
TTL, s. 411 i sig. Dog vil han atter her · passe paa den snevre Vei, thi den Eensommes Vei
NB19:53 yld eller Dens Skyld, som skulde · passe paa den. Endeligen en Penning kan heller
NB11:63 len. / Her som allevegne maa man · passe paa det qvalitative Spring, at der ingen
AE, s. 163 veed vi Alle, og naar vi blot · passe paa det, saa bliver der Tid for dem, der
TS, s. 104 erlighed, og at, naar vi ikke · passe paa dette, at da hele Christendommen forvirrer
Brev ba_21.1 r, at dette Prædikat maa · passe paa Dig og at Du ikke for meget har ængstet
EE2, s. 176 aa en eller anden Maade kunde · passe paa Dig, eller som jeg kunde ønske,
CT, s. 202 tet Andet at passe paa end at · passe paa Dig, og han passer paa at blive hørt
EE2, s. 162 odsætninger for at det kan · passe paa Dig: enten Præst – eller Skuespiller.
LA, s. 22 emmelser, da det Samme jo kan · passe paa Digteren og paa mangen anden Novellist.
NB32:114 Underlivs-Tilfælde maae · passe paa en rigelig Udtømmelse hver Dag:
EE1, s. 384 Virkeligheden vanskeligt at · passe paa en ung Pige; man maa have et Øie
CT, s. 202 han har slet intet Andet at · passe paa end at passe paa Dig, og han passer
EE1, s. 253 hreren Wehmüller malede, · passe paa enhver Ungarer. Charles' s Portrait
DS, s. 173 rstandige » det man maa · passe paa er, hvilken Retning Ens Erkjenden tager.
AE, note thi Evnen til saaledes at · passe paa faaer man ved at holde igjen paa sig
CT, s. 35 ingerne, som Ulven, sat til at · passe paa Faarene, sikkre disse – mod Ulven.
KG, s. 198 a Christendommen for Alt selv · passe paa Forargelsen. Dersom det derfor er saa,
EE1, s. 130 t erotisk Øre til, for at · passe paa første Gang man i Ouverturen faaer
SLV, s. 142 ade Forelskelsen staae og at · passe paa ganske andre Ting. Hiin existerende
SD, s. 213 gjennemsigtigt, at dette kan · passe paa ham. Men hvad følger saa deraf?
CT, s. 312 e hvad han dog meente ikke at · passe paa ham. Vel kan nemlig et Hjerte anklage
LA, s. 75 lige, men de staae ligesom og · passe paa hinanden med Øinene, og denne Spænding
LA, s. 75 Par galante Ligemænd, der · passe paa hinanden med Øinene. Det er ikke
LA, s. 76 or Parterne ligesom i et Spil · passe paa hinanden, istedenfor at forholde sig
AE, s. 227 bs Vanskelighed, hvor man maa · passe paa hvert Ord, og hvert Ord gjennemgaae
AE, s. 558 agelse ligger bestandigt i at · passe paa Hvorledes, medens den Ærede, med
TSA, s. 81 u forsøge; og lad mig saa · passe paa ikke at bakke snagvendt, ikke at tale
NB2:225 ære, saa maa jeg især · passe paa ikke at faae Tilhængere. / .....
NB10:90 lger det af sig selv, at man maa · passe paa ikke at forene sig saa Mange til at
NB26:115 os til at hitte paa, at vi maae · passe paa ikke at vove for meget – vi frygte
Sa, note det Onde ( Udbredtheden) for Alt · passe paa ikke selv at have Udbredthedens Form
BA, note Individ. Dette burde Dogmatiken · passe paa især for Forsoningens Skyld. Læren
DD:45 ved dens Uforsigtighed, der skulde · passe paa Kjedelen, denne for tidligen aabnedes,
NB9:74 rvisset om, at Gud igjen vil · passe paa mig, at intet Ord er undsluppet mig
NB10:165 paa, eller rettere Gud vil vel · passe paa mig, at jeg dog ikke forvildes ved
NB26:51 , og Du vil paa anden Maade · passe paa mig, at jeg ikke nu, naar denne Smerte,
NB4:8 beide, og 9 Tiendedele til at · passe paa min Fordeel, passe paa at faae mit
FF:11 Det gjælder i Livet meget om at · passe paa naar Eens Stikord kommer. / Spidsborgerlighed.
IC, s. 25 , at denne særligen skulde · passe paa og egne sig for ham, uden at betænke,
AE, s. 212 har nemlig tvende Opgaver: at · passe paa og i ethvert Øieblik opdage Usandsynligheden,
NB35:16 fuldt op at bestille med at · passe paa og med at magte den, og ordentligen
NB16:17 Læreren ikke rigtig kan · passe paa og see de Enkelte, Drengene benytte
Papir 461 nnet, saa maatte han vel selv · passe paa og see, at da ikke her dog viste sig
NB29:82 a Digterne i vor Tid forstaae at · passe paa Profiten, ville de altsaa have Profit
NB29:82 docere; og da de nok vide at · passe paa Profiten, ville de have Profit deraf
Brev 118 nedsat Commissioner for at · passe paa Rigsdagen, at den ikke skal blive altfor
AeV, s. 82 t for meget? Nei, han skal jo · passe paa Samtalen for at lade den trykke, altsaa
AE, s. 253 sig, og først og sidst at · passe paa sig selv, at han ikke bliver vigtig
SLV, s. 312 Betragtning! Og da at skulle · passe paa sig selv, og agte, at man i Beregningen
NB24:30.c a igjen: at han endelig maatte · passe paa sin Anseelse. / d Det Mistænkelige
NB26:34 veed indtil det Mindste at · passe paa sin Profit, ogsaa paa Profiten af disse
EE1, s. 258 øre; istedetfor at skulle · passe paa sin Rolle kan han forholde sig ganske
KG, s. 267 holdes ( altsaa forstaaer at · passe paa sit Eget). Nei, den sande Kjerlige
KG, s. 267 narret ( altsaa forstaaer at · passe paa sit Eget); ei heller forstaaer han
BOA, note vetydige Phænomener maa man · passe paa som en Smed; Tvetydigheden spekulerer
EE2, s. 138 ret vil opfatte dem, maa man · passe paa to Ting, at de bestandig ere Bestemmelser
Papir 461.c t slutte sig til Χstd. / · passe paa, / og bibringer mine Børn Respekt
EE1, s. 403 rømmes hende; kun maa man · passe paa, at benytte dem rigtigt, at hun ikke
SLV, s. 35 ende Reflexion, at man skulde · passe paa, at blive beruset, forhindrede Een
KG, s. 267 r, der tillige forstaaer at · passe paa, at den ikke bliver narret ( altsaa
NB18:74.a n ind i Verden, i eetvæk at · passe paa, at den ikke kom ind men blev stødt
KG, s. 180 are Din Kjerlighed, da maa Du · passe paa, at den ved Hjælp af Gjeldens Uendelighed,
NB29:7 ilet o: s: v: – jeg har at · passe paa, at der ved at holde med mig ikke er
NB20:107 den høieste Grad nøie at · passe paa, at det bliver tydeligt, hvad Χstd
NB29:41 Foresat er tilstede for at · passe paa, at det da for Guds Skyld ikke bliver
NB24:163 og imidlertid for Alt · passe paa, at det da, om muligt, ikke, saa langt
Papir 459 Heftighed, og fremfor Alt · passe paa, at det ikke bliver Strid om Læren,
NB29:96 ære forsigtig nok til at · passe paa, at det Sandere da ikke kommer En saaledes
IC, s. 183 Det gjælder da for Alt at · passe paa, at Du, om jeg saa tør sige, ikke
BB:7 og Mephisto behøver blot at · passe paa, at F. ikke for tidlig bliver sig den
NB26:64 de man da desto stærkere · passe paa, at Gjenfødelse bliver en afgjørende
SFV, s. 49 r da for Gud i Himlens Skyld · passe paa, at han bliver Gjenstand for dens Forfølgelse,
Oi8, s. 366 and, ham beskjeftiger det, at · passe paa, at han da ikke bliver narret, »
NB29:96 or Klogskab i Retning af at · passe paa, at han da ikke kommer til at handle
NB32:80 undom bagved – for at · passe paa, at han faaer dem med. Ellers kunde
SFV, s. 49 r da for Gud i Himlens Skyld · passe paa, at han fremfor Nogen bliver udleet.
NB19:34 i, hans Sag var det just at · passe paa, at han ikke kom til at seire seire
AE, s. 516 her Forstanden – for at · passe paa, at han troer mod Forstanden. Nonsens
KG, s. 148 ilken Alvor! Vi Mennesker, vi · passe paa, at have sikkre og tilforladelige Tegn,
KG, s. 353 ns, maa naturligviis kjerligt · passe paa, at her ikke pludseligen en egen Art
BOA, s. 147 røre det: saaledes maa han · passe paa, at indvie sig selv til at være
NB23:194 være forklædt, og ved at · passe paa, at Ingen faaer at vide, at han er
NB16:11 Χstnes Samfund: de maa · passe paa, at Ingen kommer ind i dette Samfund,
NB16:11 es Selskab nøiagtigt maa · passe paa, at Ingen kommer ind i Selskabet som
EE1, s. 35 nget. Han fik en Anden til at · passe paa, at ingen Uvedkommende kigede i Gryden.
AE, s. 187 ig i Troen, maa jeg bestandig · passe paa, at jeg fastholder den objektive Uvished,
NB29:7 Mindste at profitere; jeg har at · passe paa, at jeg ikke, gudeligt, svækker
DS, s. 170 ige, den Besindige gjør, at · passe paa, at man da holder sin Forstaaen, sin
TS, s. 71 «. Saaledes med det at · passe paa, at man ikke strax glemmer; lov ikke,
Not15:13 este Priis, saa maatte hun · passe paa, at stride ved Hjælp af Hengivelse.
NB24:140 er hans Levebrød, og han maa · passe paa, at tale saaledes, at Menigheden ikke
Papir 434 de tidlig og sildig for at · passe paa, at Ulvene ikke komme, saa kan Du være
Papir 455 ud Msket Luther. Lad os nu · passe paa, at vi ikke adskille hvad der dog hører
NB14:96 n Glæde, hvilken vi maae · passe paa, at vi ikke miste, istedetfor at denne
NB10:47 relser. Imidlertid kan han dog · passe paa, at ydmyge sig og Tilhørerne under
EE1, s. 285 n anden Maade. Det, man skal · passe paa, er, aldrig at løbe fast, og til
NB29:7 teerløs. Det jeg derfor har at · passe paa, er, at min Sag, da for Gud i Himlens
NB24:158 lt maa lykkes dem, naar de selv · passe paa, ere kloge, spare sig selv for alle
Oi6, s. 260 nem denne Verden, men just at · passe paa, for ramme Alvor at støde sammen
TS, s. 100 s Begjering! M. T. lad os her · passe paa, for ret at see, hvor dybt der maa
IC, s. 165 d der siges, vi maae jo ogsaa · passe paa, hvo det er der taler. Og den Talende
FB, s. 133 eblik slippe ham, hvert Minut · passe paa, hvorledes han bar sig ad med Bevægelserne;
Papir 428 ganske godt ; lad mig blot · passe paa, ikke i altfor høi Grad at opgive
AE, s. 157 : nu skal Du hvert Øieblik · passe paa, men at han hvert Øieblik passer
NB24:56 n har saa uendelig Meget at · passe paa, og een Tanke skal opretholdes i det
NB9:74 se Bogen igjennem yderligere · passe paa, og er jeg fuld forvisset om, at Gud
AE, s. 377 for skulde Præsten vide at · passe paa, og ikke atter og atter misbruge Middelalderen
Papir 377 en er fritagen for selv at · passe paa, om der er kommet noget Nyt af den
KG, s. 267 r, der tillige forstaaer at · passe paa, om der nu gives Lige for Lige, at
Papir 469 min Opmuntring vil vide at · passe paa, om der skulde blive et federe Embede
TS, s. 75 Du selv gjøre Skole. Du maa · passe paa, skaffe Dig Tid, hvor Du selv, hver
Oi2, s. 148 naar Du vil anstrenge Dig og · passe paa, skal kunne modstaae Forfalskningen
EE2, s. 104 ieblikket, Du veed derfor at · passe paa, ønsker ikke at anticipere Noget
NB29:7 Navn. / To Ting, jeg har haft at · passe paa. / / Som Tiden vil Alt til en vis Grad,
NB30:16 odt som Andre, hvis de ikke · passe paa. / Først og fremmest er det nu egl.
TS, s. 75 faaer man nok Tid. Det maa Du · passe paa. Manden har saa meget at overfare,
Oi2, s. 162 e Verden. / Dette maa man vel · passe paa. Og naar man saa passer vel paa det,
DS, s. 229 bliv Du kun, jeg skal nok · passe paa; imorgen før det gryer ad Dag, og
Brev 198 gjen Noget jeg især maa · passe paa; thi naar jeg først faaer Pennen
NB21:117 ociete, ou la morale des livres · passe pour un bavardage impossible a pratiquer.
NB9:59 nkelte Msk. / Man maa derfor · passe saa nøie paa Subdivisio, uden hvilken
NB26:51 t saa vanskeligt for mig at · passe saaledes ind i Verden at jeg ret kunde
NB32:132 jendelighed dog ikke ville · passe sig for Gud, hvis Majestætiskhed er
Papir 452.b ler rettere hvilke Udtryk der · passe sig i Kirken, hvilke Udtryk der ere høitidelige
NB33:28 ogsaa just christeligt: at · passe sig selv. / At lege Χstd. /
SLV, s. 453 Forestilling, at Enhver skal · passe sig selv; han vil bringe Eder til at svigte
AE, s. 163 t ( benyttende sit Liv til at · passe sin Ager, til at tage sig en Hustru, til
NB4:107 Alt, ikke faaer Tid til at · passe sin Formue, ikke forlanger en Hustrue
NB5:90 f det at leve i Faders Huus. · Passe sin Gjerning som en retskaffen Mand, gifte
AE, s. 377 gaaer nu hjem, Enhver · passe sin Gjerning som Gud har anviist ham den,
OTA, s. 284 rbeidets Tid, hvori man skal · passe sin Gjerning, dersom Høstkarlen flinkt
SLV, s. 11 m en Bogbinder, istedenfor at · passe sin Næringsvei, blander sig ubeføiet
NB24:57 enne Krydsen af Lyd og dog kunne · passe sin Violin og spille med aldeles ligesaa
AE, s. 11 en Angrebne kan jo uforstyrret · passe sit Arbeide, stoppe sin Pibe, lade Angrebet
NB28:15 ette, at Enhver har blot at · passe Sit, at tage Lydighedens Examen, at blive
BI, s. 319 poetisk rigtig, om den kunde · passe som en Replik i en poetisk Persons Mund.
SLV, s. 193 ske. Det skal jo heller ikke · passe til det Øvrige, det skal betyde mig,
AE Hvorledes. Dette Hvorledes kan kun · passe til Eet, til det absolute Paradox. Der
Brev 273 es man kan faae Alt til at · passe til en eller anden Hypothese; selv naar
Brev 61 r just formedelst Modsætningen · passe til os i vor nærværende Tilstand.
BOA, s. 234 som Kudsk, nødsages til at · passe Tømmerne, vil forhindre Svimmelheden.
NB30:24 rde, da maa den fremfor alt · passe ubetinget paa Eet: at den da bevarer sig
Papir 451 jør det.« / Man · passe vel her paa, for ikke at gjøre mig Uret
PS, s. 282 ine Øine o. s. v., men han · passe vel paa Slutningen. Umiddelbart kan han
PS, s. 261 ocrates. / Vi ville strax her · passe vel paa, at det vorder tydeligt, at der
KG, s. 239 ng om hvad Kjerlighed er, han · passe vel paa, at han ikke bliver bedragen, han
NB10:165 ertens Største. / Jeg maa nu · passe vel paa, eller rettere Gud vil vel passe
NB26:72 g vil elske Gud – han · passe vel paa, thi hans Liv vil blive Lidelse,
NB25:73 Tro paa Forsoningen. / Man · passe vel paa. Χstd. er uendelig mild, idel
EE1, s. 373 e Faa, der egner sig dertil; · passe vi da ikke for hinanden? / Er det Synd
EE1, s. 410 hende, da svarede hun: enten · passe vi for hinanden og der er virkelig Sympathi,
PS, s. 297 tum er dog tillige historisk. · Passe vi ikke herpaa, da er al vor hypothetiske
PS, s. 261 t historisk Udgangspunkt; thi · passe vi ikke paa her, da bliver Vanskeligheden
2T44, s. 202 den end et Ord, der synes at · passe, da er det kun et Bedrag. Der var en Konge,
Brev 205 ar nogle faae Patienter at · passe, der ikke feile noget betydeligt, og hvoraf
EE1, s. 160 mmenhæng, hvori hun kunde · passe, er vel heller ei saa svært at udfinde,
Papir 515 d, paa hvilket det vilde · passe, hvad der staaer i Comedien om det Stykke
Brev 21 Det, Du har sagt, nogenlunde · passe, maa det være sagt om et Par af mine
BI, s. 281 det Moment, hvor Socrates maa · passe, saasandt hans Standpunkt ellers har været
NB32:46 orsaavidt ikke kan siges at · passe, som der istedetfor dyriske vilde Udsvævelser
JJ:12 er til, paa hvem mange Smaatræk · passe. Pigen i Novellen er fremstillet i et ufordeelagtigt
SLV, s. 310 delighed, hvor Petrarcas Ord · passe: ikke har Havet saa mange Dyr i sine Bølger,
Papir 251 . 40 synes ikke rigtigt at · passe; men det gjør det dog ved nærmere
Papir 390 ynde Χstd. Det er som · passede Χstd. ikke ind i Verden. / »
SFV, s. 61 t saa meget ældre, at jeg · passede bedre for min Opdragelse, hvis Ulykke just
JC, s. 19 . Gik de ad bekjendte Veie, da · passede de gjensidigen paa hinanden, at Intet blev
NB28:41 Isaak, og kun for Evigheden · passede de retteligen for hinanden. / Det forudsaae
NB32:109 e Time seer det saa ud som · passede den christelige Terminologie dog nogenlunde
4T43, s. 127 d som han i Prøvelsen, da · passede den jo netop paa Dig, dersom vi ellers
KG, s. 87 r Meget, og derfor er det som · passede denne Kjerlighed til » Næsten«
NB34:40 et Vrøvlehoved; saa · passede dog selv den raaeste Hedning bedre paa,
2T43, s. 19 ik det Nærværende, men · passede for det Tilkommende, saaledes som dette
NB24:153 at vræle paa, hvad der · passede for ganske andre Tider. / Lad En paa Luthers
4T44, s. 303 re en Saadan, der slet ikke · passede for Gud, en Saadan, der selv formaaede
4T44, s. 303 og altsaa ikke ganske · passede for Gud: thi Gud kan Du jo ikke og kan
4T44, s. 303 t i Døden forstode, at de · passede for hinanden i al Evighed, o, hvad var
4T44, s. 303 lærte to Mennesker, at de · passede for hinanden i Venskab eller i Elskov,
BOA, s. 105 g, hvorledes dog disse Tvende · passede for hinanden og ganske forstode hinanden.
4T44, s. 303 gsaa bragte: at disse Tvende · passede for hinanden! Og hvis Tvende først i
BI, s. 245 peger hen paa, at han ganske · passede for sin Tid, thi hvorledes skulde Guderne
3T43, s. 105 g saa, at Lignelsen dog ikke · passede ganske. Men naar Du da kom til ham Din
SLV, s. 262 ilbageholden, noget forlegen · passede han sine Forretninger med en Indsigt og
EE1, s. 378 le Emilie, og dog, hvorledes · passede ikke atter Omgivelsen? Hende kan jeg ikke
BI, s. 243 n, hvorledes han aldeles ikke · passede ind i denne; men vi see det endnu tydeligere
NB23:220 . p. 345 n.) Godt. Men her · passede Luther maaskee ikke nøie nok paa. Normativet
3T43, s. 95 indighed som en Spøg, der · passede med i det Øvrige, men han vilde ikke
Not11:20 platoniske, de store. Der · passede Modsætningen ikke; men her passer den.
NB29:41 n store Klogskab, styrende, · passede nøie paa – det har været anstrengende
NB28:86 aaledes vilde jeg, hvis jeg ikke · passede paa at undgaae dette, skabe mig den allerfarligste
NB17:71.f il, men at jeg desto nøiere · passede paa Dem, hvor der var Tale om at ville
OTA, s. 268 Evangeliet, der altsaa ikke · passede paa den uanseelige Lilie. / Saaledes gik
3T44, s. 265 og fattede, at de utvivlsomt · passede paa ham ( lader os antage dette) –
3T44, s. 265 lde da prøve om alt dette · passede paa ham, ikke i Almindelighed, ikke skjødesløst,
NB35:33 – medens den sulten sad og · passede paa i Væven om ikke en Flue vilde komme
OTA, s. 225 og Tilhørerne i Forening · passede paa Taleren og bedømte ham. Saaledes
NB24:30 vel, det er viseret. Og jeg · passede paa, at hver Gang jeg sagde dette, fik
AE, s. 104 vilket Sted i Apocalypsen der · passede paa, ja opfyldtes i Lessing. Forsaavidt
NB22:159 et dog mere som sad han og · passede paa, ja, om jeg saa tør sige, han strider
SFV, s. 65 det Religieuses Beslag, der · passede paa, som sagde det: er Du ikke snart færdig
NB22:159 rfængeligt, thi Faderen · passede paa. Nu har han gjort Alt, gjort det saa
NB19:53 gsaa har Skyld, at han ikke · passede paa. Til at bevirke sin Fortabelse kan
EE1, s. 410 at hun og Kjæresten ikke · passede sammen. Den Elskede vilde bringe hende
Not10:8 . paatog sig, hvad der ikke · passede sig for Gud, den dybeste Fornedrelse. Satisfactio
AE, note risk Opløb med om Budet. Han · passede sig selv – og saa gaaer Styrelsen
PS, s. 215 var det da ikke bedre, at man · passede sig selv? Det er ikke Enhver givet, at
G, s. 17 vede i trange Kaar, og som selv · passede sine Kunder. Medfølelse med Barberens
KM, s. 15 fornøiet med Alt; Hver · passede Sit og lod Regjeringen sørge for Resten«;
NB4:32 le fik sig et Maskinerie der · passede til et stort Dampskib: ved Hjælp af
TTL, s. 429 le Misforstaaelse? O, stundom · passede vel de Tvende saa ganske for hinanden,
4T43, s. 128 m det Foregaaende end mindre · passede. – Eller mener Du maaskee, at noget
NB12:24 sk, paa hvem det blot nogenlunde · passede: først at søge Guds Rige – nogen
NB26:105.a hedder det: vær saa artig, · passeer / Vei – Vei. / / Naar jeg seer en
SLV, s. 229 g det hedder: væsartig og · passeer, ikke staae stille. At ville staae stille,
IC, s. 215 de hvad der nu eengang som en · Passeer-Seddel er nødvendigt, hvis man uden Øvrighedens
AE, s. 335 Verdslighed vil bruge den som · Passeerseddel, er den det saa ogsaa? Daaben er dog vel
G, s. 76 ed Sit. Hans Paastand er som en · Passeerseddel, ved hvilken han forlader Verden og Menneskene,
Brev 3 de da afkorte Din Reyse og efter et · passeligt Ophold i Halle gaae lige til Göttingen
Not3:8 bieten. Wie diese nun für uns · passen, ob wir, unserer Natur oder unseren Anlagen
NB26:30 r Χstds-Forkynderne en · passende Afgift, saa indestaae de ham for, at det
EE2, s. 36 dette Punkt kunde jeg maaskee · passende afhandle de mangfoldige Bevæggrunde
AE, s. 241 lektisere over hvad der meest · passende afhandles ved anden Protokol i Criminel-Kamret,
DS, s. 170 ra Livet, eller sit Liv paa en · passende Afstand fra den, og ikke lader den saaledes
DS, s. 170 orstaaen, sin Erkjenden paa en · passende Afstand sig fra Livet, eller sit Liv paa
NB17:37 kyld, det maa holdes paa en · passende Afstand som Særhed og Galskab, tilgivelig
SLV, s. 61 ført Idealiteten, giver en · passende Anledning til med Holberg at sige: har
NB34:5 in Side, om jeg anskaffede mig et · passende Antal af blot figurerende Tilhængere,
NB34:5 Forhold til Landets Proportioner · passende Antal Tilhængere – at jeg saa
Brev 46 det mig ind, at det kunde være · passende at aflægge Pastor Spang en Visit. Scenen
AE, s. 509 ham mere end Alt: saa er det · passende at begynde paa det Dialektiske –
EE1, s. 16 aa har jeg troet, det var ret · passende at bruge det Ord Διαψαλμα
EE2, s. 49 det Tids-Afsnit, hvor det var · passende at see sig om eller at høre sig om (
Brev 58 g, at den Bog kunde være meest · passende at sende. Er De da af samme Mening, saa
Papir 452.b et Ceremoniel for hvad der er · passende at tale om i Kirken eller rettere hvilke
NB11:152 ige ere saa sjeldne, at de · passende behandles som Undtagelser. / Normativet
EE1, s. 400 ed Indsigt, Raad, Formaning, · passende Belønninger paa enhver Maade stræbte
IC, s. 53 iver en lille Standsning, som · passende benyttes til at gaae om ad en anden Gade.
Not11:3 dette er og forsaavidt en meget · passende Benævnelse, som den foregriber mindst
Not4:40 og Udvikling, som man meest · passende betegner med det Ord: » Dialektik«.
LA, s. 52 ns Mennesker: saa vilde Fruen · passende betegnes som et saadant. Hun har en vis
Brev 265 at jeg ogsaa holder paa en · passende Bevægelse, men helst tilvogns eller
AE, s. 489 en Art Politie-Assistent, der · passende burde gaae med Stok og lønnes af Magistraten.
FEE, s. 49 anstillet. Forskerne lade sig · passende dele i tvende Classer. Nogle søge ved
NB23:49 n er af den Beskaffenhed, at den · passende egner sig til Afgjørelse ved Ballotation,
SFV, s. 24 ikke til. Dette kaldes meest · passende en fingeret Bevægelse. – Engang
NB26:22 et, der – naar der da · passende er ventet i mindst en halv Snees Aar –
EE1, s. 218 den, saa var han vel et ret · passende Exempel. Baglænds vilde han da komme
Oi7, s. 295 Spillet, en Seier, der meest · passende festligholdes ved et rigtigt Æde- og
AE, s. 496 g det afdankede Ethiske kunde · passende finde sin Plads i en Handelstidende under
NB12:19 og vælger en mindre Scene som · passende for en dog saa meget digterisk Natur, og
FB, s. 203 rgsmaalet er, hvorvidt det er · passende for ham at sige dem. Ligger hans Livs-Betydning
AA:12 g, i den nemlig, som er meest · passende for hans Individualitet. Men hvilken er
FB, s. 161 . Denne Opgave er allerede en · passende for menneskelige Kræfter, om man end
NB22:85 ee. Men jeg finder det ikke · passende for mig offentlig at reclamere hvad han
Papir 470 it venia verbo) var ganske · passende for os Msker, men at det naturligviis ikke
AE, s. 32 Hele – saa faaer man en · passende Forestilling om dette hele critiske Foretagende.
SLV, s. 150 at den saaledes staaer i et · passende Forhold til det, der skal udføres, at
NB30:60 rdighed, som maaskee ogsaa · passende forholdt sig til, at en Examen var Betingelsen.
BOA, s. 193 : de have ikke haft en ganske · passende Form – derimod haaber Mag. Adler
BOA, s. 209 Ideerne udfolde sig i en mere · passende Form o: s: v:«, maa enten ikke
BOA, s. 193 Indhold udfolde sig i en mere · passende Form og med den hellige Skrifts Ord mere
BOA, s. 278 nd til at give disse en mere · passende Form«, – og derpaa begynder
BOA, s. 281 kan fremstille Ideerne i en · passende Form«, og han saa mærker, at
BOA, s. 199 orhaabede fuldkomnere og mere · passende Form, i Sammenligning med hvilken altsaa
BOA, s. 193 e istand til at finde en mere · passende Form. Det er utænkeligt at Adler har
BOA, s. 284 e for Fremtiden at finde den · passende Form. Dette maa dog vel forekomme Mag
BOA, s. 193 : de have ikke haft en ganske · passende Form; Prædikener, der ifølge Adlers
IC, s. 184 m det Ord, der her afgiver en · passende Fortolkning: Mange ere kaldede, Faa ere
4T44, s. 302 e agte paa Dig, da var Du en · passende Gjenstand for vore lave og dyriske Tanker«;
AE, s. 211 saarsag jeg maa udbede mig en · passende Godtgjørelse for mine Fortjenester af
NB26:101 christeligt, være en maaskee · passende Guds Tjeneste om Hverdagen; men paa de
SFV, note ning til ham, men som maaskee · passende her atter gjentages, da det egner sig til
EE1, s. 228 rækkelig Anledning til et · passende Honorar. / Anledningen, der nu som saadan
BI, note otal-Anskuelse, ogsaa fandt det · Passende i al Korthed at gjennemløbe den Udvikling,
AE, s. 170 Hegelianer blev Aprilsnar: et · passende i Digtningens Medfør poetisk Vederlag
DS, s. 229 ltid følgende med Tiden og · passende ind i Øieblikket. O, velgjørende
AE, s. 349 end at det kan ansees for en · passende Indledning ( ikke at tale om, at den altid
EE1, s. 66 Hvorvidt det vilde blive en · passende Indledning skal jeg lade uafgjort, men
EE1, s. 66 mmer jeg vilde blive en ret · passende Indledning til den egentlige Undersøgelse.
Brev 273 vil jeg, som en fuldkommen · passende Indledning til Svaret og som en Commentar
DS, s. 246 70 – han mener, at han · passende kan afgive Maalestok og Mynster, at det
Papir 395 d omtrent saa lang som det · passende kan svare til den Kategorie: at gjøre
PCS Charakteren – en Opgave man · passende kunde bruge til Examen for den vordende
PF, s. 89 har jo fremsat en Formel, man · passende kunde bruge. Varianterne ville være
NB29:92.a Luc: 20, 34.35. ( hvilket Sted · passende kunde bruges til Text ved Brudevielser)
LP, s. 47 Tilfældigheder, som maaskee · passende kunde danne Overgangen fra det Foregaaende,
IC, s. 115 utter Prædikener, der mere · passende kunde ende med Hurra, end med Amen. Nei,
Papir 57 lagt for Christi Grav, synes jeg · passende kunde kaldes de Vises Steen, forsaavidt
NB35:13 – opsummeret det maa · passende kunne forholde sig til Χstd.«
BI, s. 159 gte platoniske Dialektik vel · passende kunne sammenlignes hermed. At imidlertid
Papir 595 – Croesus tog ved en · passende Leilighed deraf Anledning til at bemærke
Not5:6 o gaaer op vil finde at det er en · passende Leilighed til at falde i Tanker –
Brev 265 ig ved at tilvejebringe en · passende Ligevægt mellem Sjæl og Legeme, i
NB16:77 trykte Corsaren sit Angreb i en · passende lille Dosis. Alt var altsaa forberedt i
Papir 97:6 Commentar over Politiets Vaaben · passende lægges ham i Munden. Jfr. den hoslagte
Papir 433 dkomstsskat vil være en · passende Maade at skaffe dem tilveie, og mener tillige,
LA, s. 26 en Gavn, ender tillige paa en · passende Maade Indledningen, dersom ellers Nogen
BB:7 el ikke kunde skee paa en mere · passende Maade, end idet F: viste sig som Middelpunct
BOA, s. 182 lse vil kunne gjøre paa en · passende Maade? Og naar mon Mag. Adler agter at
NB10:122 han havde indlagt, msklig talt, · passende Mellemrum for at give Folket Tid til at
BOA, s. 182 nes ikke at han er kommet det · Passende nærmere? / Og dersom det er saa, ( som
BOA, s. 181 Indhold udfolde sig i en mere · passende og med den hellige Skrifts bestemte Ord
BOA, s. 182 ne lade udfolde sig i en mere · passende og med den hellige Skrifts bestemte Ord
EE1, s. 142 svarets omvendte Historie en · passende Opgave for Aristophanes! Og paa den anden
AE, s. 371 og det kan nu være en · passende Opgave for Diplomater og Politie-Agenter
NB2:37 ldigt. / See, nu var det en · passende Opgave, at vise, hvorledes Jøderne kunne
KKS, s. 105 sk Drama, det vil være den · passende Opgave. Men denne flygtige, gækkende
FB, s. 205 gi at skulle kunne udfinde et · passende Ord for Abraham til at ende med, men vel
FB, s. 204 a har at sige, er ikke et Par · passende Ord, et lille Declamations-Stykke, men
FB, s. 203 ge et Par Ord, maaskee et Par · passende Ord, men Spørgsmaalet er, hvorvidt det
FEE, s. 50 de o. s. v. / For at danne en · passende philosophisk Overgang til at tale om de
AE, note ee kan jeg i denne Note finde en · passende Plads for Noget jeg har at beklage mig
AE, s. 385 en Samme. Saaledes vindes der · passende Plads for Overgangens discrimen, et mellemliggende
KKS, s. 97 Skjønhed og andet Saadant · passende præsenteres til Skue og forsaavidt upassende
NB19:59 rincipiis obsta. Det er det · passende Qvantum satis at Du veed smagfuldt og skjøndt
AE, s. 182 isk-religieust at existere et · passende qvantum satis. En Speculant vil det maaskee
BA, s. 339 redrag ved denne Leilighed kan · passende sammenlignes med den Børneremse, med
NB34:40 end den er. Nei, den meest · passende Sigtelse er: det Hele er en Uanstændighed.
NB3:48 mig tilbage, for at finde en mere · passende Situation for Angerens Inderlighed. Det
BOA, s. 182 rger for at Formen bliver saa · passende som mulig, at man anvender Flid og Taalmod
EE1, s. 19 Tid. Jeg ansaae 5 Aar for et · passende Spatium. Disse 5 Aar ere forløbne, og
OL, s. 34 for en Deel mere eller mindre · passende Spøg, og forsaavidt som dette giver
G, s. 35 t, der har leet og grædt paa · passende Sted. Man kan ikke som en samvittighedsfuld
NB18:12 Du er Prof. i Theol., det er en · passende Stilling og Gage – altsaa gjør
NB25:18 var for haard, og den mere · passende Straf, den vore Tider har sat paa Sligt
BI, s. 242 er, at Døden var den meest · passende Straf, netop fordi Ingen veed, om den er
NB12:175 ittigt og anstrænget en · passende Tid. Saaledes er det virkelig mig som et
SLV, s. 435 il at ansee et heelt Liv for · passende til et saadant Cursus, findende sig i at
SLV, s. 138 skrifter. Med Hamann kan man · passende tilraabe denne Festinator, der naturligviis
AE, s. 447 kelse, eller som var dette en · passende Udmærkelse for Gud, da dog Enhver kan
EE1, s. 245 en Alder, da det kunde synes · passende ved et Giftermaal at foretage sig et for
EE1, s. 393 ne. O ja et Træ er et ret · passende Vidne; men det er dog for lidet. Vel mene
DD:58 d. 23. Sept. 37. / Nu veed jeg et · passende Æmne for en Disputats om Begrebet Satire
DS, s. 167 prædikes, er – meget · passende! – er: søger først Guds Rige.
Oi7, s. 300 n meest passende. / Den meest · passende, aah ja, naar som tidligere bemærket,
G, s. 66 te, at det i Nødens Stund er · passende, at sige Herren gav, Herren tog, Herrens
BI, s. 240 te Straf han altsaa mener var · passende, er den, der ingen Straf var. Dog, vi ville
NB32:131 n kalder Guds-Huse, og ret · passende, hvis det er i samme Forstand som naar man
Papir 349:3 vidt ( disse Candidater) mest · passende, i Henseende til at være produktive,
EE2, s. 63 erven gjennem et heelt Liv er · passende, ikke en kort Forliebelses overnaturlige
NB31:2 , var istand til at finde et · passende, lige saa vis kan man være paa, at Millioner
EE2, s. 41 Naboer og Gjenboer finde det · passende, Noget, der røber den samme Døsighed
AE, s. 350 ristendommen var det dog mere · passende, om Menneskene fattede, at de trængte
BI, note paa den Maade, Du finder meest · passende. – Derfor denne Haardnakkethed i at
Papir 589 kan det være aldeles · passende. / # / Men, christeligt, var han ikke stor.
Oi7, s. 300 er 15 Aars Alderen den meest · passende. / Den meest passende, aah ja, naar som
BOA, s. 284 at Formen endnu ikke er den · passende. Forholdet mellem de tvende Udsagn viser
NB:26 saa det havde varet 6 Aar: det var · passende. Men nu at hver Afhandling i Enten –
NB22:68 ocens, et les chastes attraits / · Passent dans l' Elysée, et ne meurent jamais.
YDR, note den er kun halv sand« · passer » temmelig nøie«, thi
NB7:65 e Forargelsens Mellembestemmelse, · passer Χstd. ligefrem ind paa det naturlige
EE2, s. 250 t » Selv«, der · passer allevegne, og derfor intetsteds, men et
OTA, s. 124 gjør Skade. Kun det Evige · passer altid og er altid, er altid sandt, angaaer
NB10:14 men nu synes han, at jeg dog · passer bedre. / Det var det Usle og Feige hos
KG, s. 346 aaledes til Sinds, dersom det · passer bedst ind i hans Kram at blive den Døde
HH:17 e Du selv blev, min Tilhører da · passer Billedet hell. ikke ganske og vel Dig jo
NB33:19 t i Billedet, og forsaavidt · passer Billedet ikke, at i Glosernes Verden er
NB:105 og lad os antage, thi ellers · passer Billedet ikke, da jo Bøger i et lille
AE, s. 536 men i Tidens Fylde: saa lidet · passer Christendommen i sin afgjørende Skikkelse
NB26:84 lder mig til Sandheden. Jeg · passer da for Alt paa, at jeg ikke, ( som fE ved
NB23:42 ræclusi et perpetui silentii. · Passer den anden Part ikke paa, saa bliver den
CT, s. 187 gaaer den ogsaa os? Vist nok. · Passer den da paa os? Maaskee. Det er jo muligt,
4T44, s. 351 formaaer den ikke Andet, saa · passer den dog paa, at der bliver en lille Mislighed
NB32:109 Livs Smaa-Forhold saaledes · passer den høie christelige Terminologies aldeles
4T43, s. 127 leven forsøgt i Livet, da · passer den jo for Dig. Tænker Du maaskee, at
SLV, s. 364 ig han talte om, saa aldeles · passer den paa mig. / Med hende vilde jeg mindre
Not11:20 sætningen ikke; men her · passer den. – / Men hvorledes gjøres
NB23:88.a . / Dette er i omvendt Tegning · passer derfor ikke her ind. / Og vil man sige:
NB11:187 g den æsthetiske Definition, · passer derfor ogsaa paa det Erotiske og alt Sligt.
Brev 21 a allerede er volumineus nok) · passer det dog ikke just. Paa Prent har jeg selv
OL, s. 32 kke stort at betyde; thi deels · passer det dog vel ikke paa en af dansk Kraft
Oi7, s. 300 lde Familie-Festligheder. Saa · passer det fortræffeligt, som Alt ved denne
SLV, s. 314 en Dørtærskel. Derimod · passer det godt i hans Kram, at han troer at have
CT, s. 75 n er oplært i Christendom, · passer det ogsaa paa ham hvad der fortælles,
NB10:191 mmer jeg vel ikke. Men dog · passer det paa mit Liv, hvad engang en Lærer
FB, s. 123 en, der ikke vil arbeide, ham · passer det paa, hvad der staaer skrevet om Israels
JJ:336 d kan gjøre mod ham ( her · passer det socratiske Ord, da Socr. ikke vilde
AE, s. 10 ig, og vedbliver: » her · passer det Svar som blev givet En, der æltede
BA, s. 321 Ethiken for lidet, intetsteds · passer det, hvis det skal passe begge Steder.
Papir 369 man maaskee, ja hvorledes · passer dette paa en heel Generation; Oldtiden
NB24:52 om Guds Uforanderlighed; men det · passer dog bedre til det Thema om Guds Trofasthed.
AE, s. 55 jeg da, Du er ingen Hedning. · Passer Du ikke Dit Arbeide i Contoiret som en
TS, s. 76 gjøre og kun altfor meget: · passer Du ikke paa, at Alt er i Orden, at Tausheden
NB11:217.b dommen til Døden. / Ganske · passer en saadan Efterskrift heller ikke til Tonearten
SLV, s. 193 ushed og med mørke Tanker · passer et Nei bedre for mig. Dog er et Ja –
EE2, s. 240 , der netop er det Ideal, der · passer for dem. Hvo vil negte det Glædelige
2T44, s. 207 vil høre om hvad der ene · passer for dens særlige Omstændighed; for
LA, note ligt, uden Hensyn til enten det · passer for det eller ikke. Etatsraad Dalund har
NB35:13 egenereret, at den dog ikke · passer for det nye Ts Χstd, ikke har de Forestillinger,
CT, s. 89 til Overflod, fordi han ikke · passer for eller ind i Noget af alt Det, som Travlheden
4T44, s. 303 paa sit Høieste, naar han · passer for Gud ved selv at være slet Intet;
2T43 ke ham et bestemt Gode, der netop · passer for ham og for hans Liv. Ogsaa paa denne
SLV, s. 346 havde tænkt mig den. Den · passer for mig som ingen anden, jeg kunde reise
NB32:57 std. ikke saa ligefrem · passer for os Msker. Thi vi bilde os ind ( og
SLV, s. 432 kkens Pamphilius ( dette Ord · passer fortræffeligt i en saadan religieus
Papir 568 et fra Bikuben. / Dette Billede · passer fortræffeligt paa hele Χsthed og
BOA, s. 99 hvo han er, hvad han vil; han · passer først og sidst paa at forstaae sig selv
NB2:3 montem sacrum o: s: v: / Alt · passer ganske i min Theorie, og man skal nok faae
PMH, s. 75 rne. Men denne Usandsynlighed · passer ganske ligesom det » sandsynlige«
Brev 297 besøg, hvilket jo ogsaa · passer ganske systematisk, da den medbragte en
HH:17 n Følge deraf, at Billedet ikke · passer ganske, da du jo føler, at slige jordiske
3T44, s. 275 berens ophøiede Exempel · passer ganske, skjøndt i Ringhed; de Mange,
CC:13 rgelige Minde!« Det · passer godt til Erklæringen i Adresseavisen:
Oi6, s. 276 e passe godt sammen. Saaledes · passer Gud og Verden ogsaa for hinanden. Det Verden
SLV, s. 204 ikke forfølger. Eller man · passer ham op, naar han tilfældigt engang har
OTA, s. 271 den nærværende Tid, da · passer han dog paa at saae igjen for en tilkommende
SLV, s. 428 Indtægt; nøieregnende · passer han paa, at Formaningen binder ham selv,
NB14:109 ll. sidder han ved Vinduet, saa · passer han sit Arbeide og seer ikke ud af Vinduet;
AE, s. 210 ens Flauhed ( og dette Udtryk · passer her meget bedre end naar man taler om Kornvarernes
CT, s. 75 om Gud. Paa en saadan Hedning · passer hvad der i Parabelen fortælles om Viingaardsmændene,
BOA, note ille men dog saa smilende, der · passer Hver Sit og dog er der Samdrægtighed
JJ:331 dt Veier igjen o: s: v: ( hvilket · passer i den timelige Verden, hvor ondt Veier
3T44, s. 274 emt, at Døden var til? Og · passer i denne Henseende end ikke Johannes' Exempel
LA, s. 58 mig, fordi jeg synes den ikke · passer i Lusards Mund, sagt til en Dame. Udsagnet
SLV, s. 270 Kjærlighedshistorie, den · passer i min Existents. Blot jeg var fri i mit
BI, s. 204 t Standpunkt, der paa eengang · passer i og fylder det mellemliggende Rum, da
Oi7, s. 300 lukte« – og det · passer i Særdeleshed en Confirmations-Søndag;
OTA, s. 420 am som paa en Skueplads. Det · passer i Ynglingens ufordærvede Tanke saa ganske
KG, s. 32 am til Forargelse. Just derfor · passer igjen paa dette Kjerlighedens Bud, hvad
HH:17 el saa indrømme vi, at Billedet · passer ikke ganske. / Men naar Du da selv ængstet
FB, s. 165 men fordi den er egoistisk og · passer ikke her. Betragter jeg derimod Opgaven
NB:154 ristendommen at bekjende Christum · passer ikke i Christenheden – her passer
Papir 454 n, det er for høit, det · passer ikke ind i denne Verden, maatte han raade
NB29:71 er strax og ligefrem ind; Geniet · passer ikke ind i det Givne. Talentet varmer det
SFV, note lt: den er for storartet, den · passer ikke ind i noget Virkelighedens Øieblik,
NB31:36 t det Anno 1) at Χstd. · passer ikke ind i Verden – men fornemt overlegent
NB31:36 ighed og Erfaring: at Χstd. · passer ikke ind i Verden, Verden bryster sig af
AE, s. 350 Christen ( det Vanskeligste) · passer ikke med Hensyn til det Skjønne eller
FB, s. 201 ikens elskelige Søn. Dette · passer ikke paa Abraham, han gjør Intet for
FB, s. 123 Besynderligt nok, Ordet · passer ikke paa den Verden, hvor det nærmest
NB2:78 e – thi den rene Kjerlighed · passer ikke saaledes ind i den jordiske Tilvær
NB27:68 ammelt – og en Radicalcour · passer ikke. / Dette har mit eget Liv lært
OTA, s. 190 ing pleier jo .... dog dette · passer ikke; men mon han, Manden og Faderen, da
KG, s. 79 bliver let som Den, der ikke · passer ind her i Jordlivet, end ikke i den saakaldte
NB18:85 hantasterie, Noget der ikke · passer ind i denne Verden, Noget den praktiske
NB32:109 lere Høitidelighed ikke · passer ind i det daglige Livs Smaa-Forhold saaledes
NB26:87 , holde Det og Det ud, fordi det · passer ind i det Hele. Men aldrig er det Gud der
BI, s. 318 nne sig selv saaledes, at han · passer ind i Omgivelserne, saa maae Omgivelserne
NB20:102 os dermed. / At Χstd. ikke · passer ind i Verden / / beviser aldeles fyldestgjørende
AA:14.2 nnesket som det er ( Christendom · passer ind i Verden). Heraf sees Inspirations-Theoriens
NB31:36 sterne. / At Christendommen ikke · passer ind i Verden, det vidste – ja, høistærede,
NB25:68 intetsteds har hjemme, ikke · passer ind i Verden, ikke for os Msker, vi maa
F, s. 477 or er uvidende om, hvorvidt den · passer ind i Verden, ja er undselig og beskæmmet
NB31:36 t hun med det Væsen ikke · passer ind i Verden. / Saaledes bryster Verden
IC, s. 189 rspændt og latterlig, ikke · passer ind i Virkeligheden. Men den Magt, der
EE1, s. 11 gne til Aabenbarelse. Maaskee · passer intet af Tilfældene paa Dig og Dit Liv,
NB12:198 udmærket Pige. / Og dog · passer Intet saaledes for mig som just dette Forhold.
Papir 452 skal jeg til at handle, og · passer jeg ikke paa det, saa har jeg forvandlet
NB12:101 rpaa svarer jeg ja, og saa · passer jeg mig selv. / Stundom er det i et mismodigt
NB6:55 hvor der er et Cotterie, der · passer jeg paa, at udtage En, som jeg venererer
4T43, s. 128 ns Navn være lovet, dette · passer jo for Dig, om det Foregaaende end mindre
BOA, s. 274 tte Begreb af en Aabenbaring · passer jo ganske paa Mag: As Forvexling, og netop
NB:154 ikke i Christenheden – her · passer just det Maieutiske, der gaaer ud fra at
AE, s. 555 sit Høieste. Denne Formel · passer kun paa den Troende, paa ingen Anden, ikke
AE, note jelder det, at dette Hvorledes · passer kun paa Een som Gjenstand. Vil Nogen sige:
NB15:15 endte Dine Lidelser; nei paa mig · passer kun, at jeg forøgede Dine Lidelser,
EE1, s. 228 kan indrømme den, at den · passer lige godt til alle Tider. Den overseer
NB32:109 e Udtryks Høitidelighed · passer lige saa godt til os som at » et
3T43, s. 105 var ... Min Tilhører! da · passer Lignelsen heller ikke ganske. Da haver
NB6:53 istedetfor at veilede. Og desuden · passer man blot paa, at det er sand Χstd.
AE, s. 510 ligieusiteten A' s Sphære. · Passer man ikke paa det, og paa at have denne
NB12:23 re Christendom. / Derfor · passer man paa, Alt hvad der gjør sig gjældende
NB12:115 hold o: D:. Ogsaa Fremmede · passer man vel paa. See det hjælper. /
NB21:60 an være i sin Orden, saa · passer man yderst nøie paa, at det saavidt
EE1, s. 112 har stor Værdi og tillige · passer meget godt ind i hans Comedie, burde naturligviis
Brev 273 tions-Kaabe, som i Grunden · passer mig bedst. De har nu her tillige med en
LA, s. 45 ks altfor uskyldige Uvidenhed · passer mindst i Revolutionstiden, og staaer som
EE1, s. 361 ltro, fordi jeg kan Latin og · passer mine Studier, og fordi jeg altid holder
NB14:37 Verden ell. jeg som Tjenestekarl · passer mit Arbeide: det er lige eens; thi Χsti
AE, s. 558 Ironikeren seer da efter; han · passer naturligviis ikke saa meget paa det, der
SLV, s. 288 de som en Afsindig. At Ordet · passer netop paa mig bevises deraf, at jeg annammer
NB20:161 efaler mig Gud i Vold, han · passer nok paa, naar Øieblikket er der, at
Not11:29 e Sted af Salomos Ordsprog · passer nu ganske paa Ur-Potens. » han havde
NB22:134 er saa Læren blevet? Ja det · passer nu paa den det Ord af Schiller om Penge:
Oi5, s. 251 a lade som vil man det ikke, · passer nøie paa at faae det, men dog skjult,
OTA, s. 279 Skatte, og af Næringssorg · passer nøie paa dem og forøger dem! Ja,
OTA, s. 231 t kun Een, og Samvittigheden · passer nøie paa den Enkelte. I Evigheden skal
DS, s. 181 det – medens jeg skjult · passer nøie paa det; thi er jeg saa fornem,
AE, note ske lyver – dersom man da · passer nøie paa sig selv; thi Evnen til saaledes
NB32:127 men seer Eder vel for, · passer nøie paa, han taler et Gude-Sprog, det
NB20:77 gt i det store Levebrød, · passer nøie paa, naar det større bliver
KG, s. 377 , veed Du nok, boer Echo. Det · passer nøie, o saa nøie paa enhver Lyd,
BI været de Revner, i hvilke Plato · passer og fylder, saa at man i Xenophon eminus
NB32:63 g, i Forhold til hvilke det · passer og passer sig meget godt at sige, at man
NB30:128 og forunderligt nok, det · passer ogsaa ganske paa min hele Tilværelses
JJ:466 ge skrive i Bladene o: s: v:. Her · passer ogsaa hvad Socrates taler om i Platos Stat,
CT, s. 80 lage og den næste Dag, det · passer ogsaa sammen. / Men hvorledes er nu Fuglen
EE1, s. 378 elia og hendes Kjærlighed · passer Omgivelsen aldeles. Hvilket forskjelligt
3T43, s. 81 høver at skjules, paa ham · passer Ordet ikke, men den, der ikke vil lade
Oi10, s. 411 D:. Flye dem; kun at Du da · passer paa at betale dem villigt og prompt hvad
KG, s. 367 et afgjørende, hvorfor man · passer paa at blive forstaaet i sin Ydmyghed og
F, s. 504 t Menneske anviist, og den, som · passer paa at blive her, han har en fast Grundvold
CT, s. 202 end at passe paa Dig, og han · passer paa at blive hørt i det Øieblik,
NB27:50 en, der knebent og smaaligt · passer paa at faae Sit, ikke at gjøre det Mindste
NB2:189 std, især naar han tillige · passer paa at faae Tid efter anden et endnu større
DS, s. 173 mod mig selv, dersom jeg ikke · passer paa at forhindre dette, da er Erkjenden
NB27:40 Mskene, at han da vel · passer paa at forkynde Χstd. saaledes, at
OTA, s. 235 ærksom; naar man saa blot · passer paa at gjøre det Modsatte, da træffer
Papir 408 r forvirret, naar man ikke · passer paa at gjøre Troen til en Sphære
PS, s. 296 Tanken, som den anden Parce, · passer paa at klippe Traaden over, hvilket, fraseet
KG, s. 346 gravelsesdagen, naar han blot · passer paa at vise den Afdøde den sidste Ære
SFV, s. 74 ader mig ikke, hvis jeg blot · passer paa at være en Fraværende, og dette
NB7:91 synes det, at Χstd. egl. kun · passer paa Christus. / Men dertil maa svares,
FB, s. 133 mig lidt nærmere til ham, · passer paa den mindste Bevægelse, om der ikke
G, s. 85 sikkreste af Verden. Naar man · passer paa det i Livet, saa bliver Enhver til
KG, s. 335 de Majestæt. Naar man blot · passer paa det, saa er der ogsaa noget saa Ophøiet
BA, s. 419 dløs. Naar man blot i Tide · passer paa det, saa gaaer Alt af sig selv, og
NB25:55 se! Dersom hiin Beskrivelse ikke · passer paa dette Forhold, saa veed jeg ikke, hvad
BA, s. 393 et Forbigangne. Naar man ikke · passer paa dette, da kan man ikke frelse et eneste
EE2, s. 59 har givet, næsten aldeles · passer paa Dig, det vil Du vist ikke negte, og
Oi5, s. 227 e og alvidende som han er, og · passer paa Dig, veed end det Mindste der foregaaer
EE1, s. 104 e om en Replik af Pagen, der · passer paa Don Juan. Idet Cherubin nemlig let
NB6:71 uegennyttig som han er, men ikke · passer paa eller ikke kan komme til at gjøre
AE, s. 558 den Æredes Hvad), men han · passer paa en lille Mellemsætning, der er undgaaet
AE, s. 555 e: ganske anderledes; thi det · passer paa enhver Lidenskab i Lidenskabens Øieblik.
G, s. 91 n færdigsyet Mundering, der · passer paa enhver Musketeer. – Et foreløbigt
EE2, s. 31 r lusker om i Verden, nei det · passer paa et talrigt Chor af ofte høist begavede
SFV, s. 19 kt, eller at denne Forklaring · passer paa ethvert Punkt, saa er denne Forklarings
EE2, s. 64 det. Dette sidste Tilfælde · passer paa Forholdet mellem den første Kjærlighed
TS, s. 86 r det Samme som den, men Du · passer paa Formen, ikke at gjøre det med uvaskede
Not3:6 / viser hvorledes dette ikke · passer paa Goethe, og hvorledes netop hans Objectivitet
NB20:128 dersom Gud ikke sidder og · passer paa ham, saa bliver selv den Redeligste
BB:38 Hjerter« – Indl: det · passer paa hele Pharisæernes Liv – deres
EE1, s. 162 n Levende, men af en Død, · passer paa hende, forsaavidt som Erindringen om
EOT, s. 270 re lovet, ogsaa det Andet, · passer paa hende. Men hun forstaaer tillige ganske,
SLV, s. 229 forladeligere, naar man blot · passer paa hvad man betroer ham. Det er upaalideligt,
NB32:102 ( hvad Gud i Himlene ogsaa · passer paa i uendelig Kjerlighed) at forkynde
NB30:93 d: siig den lille K. at han · passer paa ikke at anlægge for stor en Studie-Plan,
KG, s. 363 , det er en Mand, der for Alt · passer paa ikke at tage sig Evighedens eller Guds
Brev 79 e, meget Mere, naar man ikke · passer paa itide at indgaae i det Compagnie, der
TTL, s. 434 det, det er Beslutningen, som · passer paa itide. Hvor læres da Alvor? I Livet.
SLV, s. 73 tter andre Bogstaver. Sligt · passer paa Mathematiken og Phantomer, men ikke
AE, s. 151 dt, hvad jeg gjør, og ikke · passer paa med Uendelighedens Mistillid mod mig
Papir 391.1 ger Præsten, naar han blot · passer paa Menigheden. / / Sk. / Men hænder
EE1, s. 358 re. Hun er nysgjerrig, hun · passer paa mig, hun tør imidlertid ikke spørge;
NB15:15 te ikke Taalmodigheden. Ak, ikke · passer paa mig, hvad Din udvalgte Tjener siger:
NB7:79 d læser et Ord som saa aldeles · passer paa min Beskrivelse af vor Tids Forvirring,
NB21:6 Aliis inserviendo consumor, / det · passer paa mit Liv, jeg offres paa Andre. Aliis
SLV, s. 56 en er ypperlig, naar man blot · passer paa og ikke glemmer. En Afdød er en
EE2, s. 59 Du dog vel ikke negte, at den · passer paa Ordførerne i denne Retning. Jeg
TAF, s. 286 uldkomment, at det slet ikke · passer paa os virkelige Mennesker. O, nei, hvortil
NB14:96 stedetfor at denne Glæde · passer paa os, bevarer os; hvilken Tilforladelighed!
SD, s. 177 den sidder Selvet ligesom og · passer paa sig selv, beskjæftiget med eller
BA, s. 427 reuter-Viisdom. Naar man blot · passer paa sig selv, da skal en Iagttager have
KG, s. 126 dog saaledes, at man tillige · passer paa sin egen og nogle Andres jordiske Fordeel.
NB27:50 e Smaalige: En, der knebent · passer paa sin Ret, og strax gjør Allarm naar
JJ:466 traf over det ulydige Israel. Det · passer paa vor Tid – Drenge skrive i Bladene
AE n Forskjellighederne sig, naar man · passer paa, at Christendommen ikke er en Lære
AE, s. 560 re Forfatter, naar han blot · passer paa, at det bliver for hans egen Fornøielse,
Brev 116 skal levere; men jo mere Du · passer paa, at det bliver uvisse Indtægter,
KG, s. 187 v Paapasseren, der bestandigt · passer paa, at det ikke standser – Gjelden
KG, s. 143 Mennesker. Men Den, som ikke · passer paa, at hans Hustrue er ham Næsten,
NB31:117 ikke vove; naar man nemlig bare · passer paa, at have de Andre foran sig, jo flere
KG, s. 228 dle er Eet og Klogskaben, som · passer paa, at man ikke bliver bedragen, et Andet.
BA, s. 363 Naar man imidlertid her ikke · passer paa, faaer man Pelagianismen fra en ganske
AE ert Tilfælde om, at man nøie · passer paa, hvad der forstaaes ved Væren, og
NB26:42 e Sophistisk, naar man ikke · passer paa, hvad der skal forstaaes ved det Almene,
NB32:132 m kom. Og nu sidder han og · passer paa, om der dog ikke skulde være en
AE es ved Væren, og at man tillige · passer paa, om ikke den vidende menneskelige Aand
Papir 347 Bladet, men naar man bare · passer paa, saa tager han nok de andre paa: desto
AE, s. 157 , men at han hvert Øieblik · passer paa. Her bliver nu Alt mere og mere subjektivt,
OTA, s. 273 os sidder oppe paa Taget og · passer paa. Saa kjører Bondemanden det ene
SLV, s. 436 ndt Verden. – Saaledes · passer Pigen netop for ham, som det bør sig
NB11:72 fortjente at aftrykkes; det · passer saa ganske – og saa er det da en
NB31:14 Jeg synes slet ikke at det Ord · passer saa godt paa Renovationsfolkene, om hvilke
NB26:79 ee, derfor er det, at Χstd. · passer saa nøie paa det at » afdøe«
TNS, s. 148 mildest talt, latterlig, det · passer sig dog virkelig ikke for en Biskop, som
Brev 311 og sige: » saadant · passer sig ei for Damer« eller hvis det
TNS, s. 148 iskop, som det da heller ikke · passer sig for en Biskop, fordi denne Sprogbrug
Oi7, s. 301 eret i Trøie, hvilket ikke · passer sig for en virkelig Personlighed, item
AE, s. 301 nt det at existere, Noget der · passer sig for et Mellemvæsen, som Mennesket
NB27:87 Ven – men min Broder · passer sig ikke for mig. Er dette nu fordi jeg
NB32:63 ld til hvilke det passer og · passer sig meget godt at sige, at man vil have
AE, s. 99 rer til en Lærende, der · passer sig selv, og al Underviisning til en guddommelig
TTL, s. 446 ved Mennesket selv. Døden · passer sin Gjerning i Livet, den løber ikke
SLV, s. 348 ke med Menneskene derom, men · passer sin Gjerning, og det lykkes ogsaa med denne
AE, s. 377 am hos sig, medens hun ellers · passer sin Gjerning, som hun ikke anseer det for
FB, s. 134 hænger fast ved Sligt. Han · passer sin Gjerning. Naar man da seer ham, skulde
AE, s. 430 dets Paaholdenhed, medens det · passer sin Næringsvei, tjener Penge o. s. v.;
DS, s. 233 mhed, han seer strax til, han · passer sit Arbeide – ellers faaer han jo
TS, s. 72 vad betyder denne Taushed? Hun · passer sit Huus, er ganske nærværende, som
OTA, s. 182 le hinanden forbi, hvor Hver · passer Sit i den uhyre Krydsen, hvor Alt er i
TS, s. 48 og saaledes fremdeles, Enhver · passer Sit i dette Mangfoldighedens krydsende
Papir 434.b e kunstneriske Leiesvend, der · passer sit Snit med at lege Hyrde. / ogsaa spæde
AE, s. 11 ham Leilighed til at lee. Hver · passer Sit uden nogen forstyrrende eller forpligtende
3T43, s. 63 ig selv og gaaer sin Gang og · passer sit Ærinde og kjender sin gaadefulde
TS, s. 48 e passe hver Sit, Embedsmanden · passer Sit, og den Lærde passer Sit, og Kunstneren
TS, s. 48 en passer Sit, og den Lærde · passer Sit, og Kunstneren Sit, og den Næringsdrivende
Papir 455 dt de ikke stride men hver · passer Sit, vil der dog paa mange Maader være
NB:204 g alt gaaer sin travle Gang, Hver · passer Sit, Vinden blæser, Floden løber,
Papir 18 ) Denne Betydning synes mig · passer slet ikke paa det af Pott anførte Sted
NB7:78 eg sagde mig at være. Saa · passer Slutningen: at jeg gaaer hen til min Fader
NB29:71 vækker Forargelse). Talentet · passer strax og ligefrem ind; Geniet passer ikke
YDR, s. 111 til Yttringen selv. Paa denne · passer temmelig nøie det Udtryk i Sproget:
EE1, s. 18 dfundet, at denne Bestemmelse · passer til Aaret 1834. Om A har tænkt paa dette
KM, s. 14 agiske Holdning, der rigtignok · passer underligt til dens Morgenbetragtninger,
NB24:50 eller tale Noget derom. / Dette · passer V. egl. ikke paa. / Men det er yderst Uforsvarligt.
Oi2, s. 162 el passe paa. Og naar man saa · passer vel paa det, saa vil man see, at det nye
Papir 464 r det Χstlige. Og man · passer vel paa, at sikkre sig Forraadnelsens Vedbliven,
NB31:43 diken – og Taleren · passer vel paa, hvis han lever paa en Tid hvor
NB27:64 elsen om den utro Husholder · passer virkelig paa Forkynderne. / Der var en
NB18:45 s, men offentlig taug han. / Det · passer virkelig paa mig Hamann 3die B. p. 400:
BI, note skelighed, at Artiklen ikke her · passer, da der ikke kan være Tale om en bestemt
G, s. 10 r skjøn den end er, dog ikke · passer, da man er voxet fra den. Gjentagelsen er
Papir 487 else end i fjerneste Maade · passer, eller hvis Liv ikke er væsentligen lagt
3T44, s. 274 xempel for Alle, for dem det · passer, for dem kan det jo være veiledende;
EOT, s. 270 ler ved sin Gjerning, som hun · passer, hun salver hans Fødder, aftørrer
3T44, s. 238 il, Dig paa hvem Formaningen · passer, som ogsaa Grunden til Formaningen: »
NB25:55 old, saa veed jeg ikke, hvad der · passer. / Uhyre farlige Sophistik! Al denne Kunst
NB28:77 Χstd er slet ikke mere · passer. / Veien er trang. / / Alene i dette Ord
HH:17 mere Du fornemmer at Billedet ikke · passer. Var det derfor i det Foregaaende med et
Oi7, s. 282 lig Indbildning, at Ordet her · passer: Indbildning er værre end Pestilents.
NB32:104 Enten – Eller ganske · passer: naar jeg engang døer vil jeg kunde sige:
NB13:45 Propheternes Udsagn jo just · passer; og dog kunne de forstaae Propheternes Udsagn.
NB14:141 ette Billedes Første da ikke · passer; thi vistnok er det ikke Bruden der vælger
NB7:18 ttages, saa lader Mskene den · passere – det troer jeg nok en saadan Χstd.
NB11:166 tighed piner et Msk til at · passere den smale Linie mell. Fortvivlelsen indtil
G, s. 35 kunne vide, hvorledes det skal · passere denne Aften. En saadan Overeenskomst lader
NB18:48 – og saaledes kan der ikke · passere det mindste Spektakel i Gaden uden at jeg
EE2, s. 189 anden.« Du lader Alt · passere Dig forbi, det gjør intet Indtryk, men
CT, s. 213 tfor alt Dette, istedetfor at · passere en behagelig Time, og som Alvorlig bag
NB26:57 , blot vil hjælpe Folk til at · passere en behagelig Time. / I Samtidighedens Situation
IC, s. 109 at komme til at troe maattet · passere Forargelsens Mulighed. / / Tillæg /
NB32:127 egn til som Hundesteile at · passere frit) men som siger, hvordan Verden saa
Not11:28 nden, Magt til at lade dem · passere ham forbi. Dette er Læren om Ideer og
PCS, s. 137 er Militair, med dragen Sabel · passere Linien – for at see om Geleddet staaer
SLV, s. 27 en ædle Viin vinder ved at · passere Linien, fordi Vandpartiklerne fordampe,
NB12:198 hun naaet mere end een Gang at · passere mig saa nær, at det næsten var som
NB17:72 er kun vare bestemte til at · passere min Personlighed med dens Tryk, finde en
NB9:58 vilken naturligviis Alle lod gaae · passere og sagde: nei tak jeg har faaet; og det
BI, s. 318 ene, ligesom Adam lod Dyrene, · passere sig forbi og finder ikke Selskab for sig.
NB12:140 il jeg hellere lade Enhver · passere upaatalt end at gjøre denne Concession.
NB12:165 regnet paa, at naar jeg lod ham · passere, ( hvad han jo opnaaede ved den personlige
SLV, s. 103 bedste Couleur, men passe og · passere, har naturligviis en negativ Beslutning
NB27:58 r ind ad hvilken jeg skulde · passere. Der var noget Forunderligt i dette Møde,
LA, s. 68 t selv Censor maatte lade den · passere; og derpaa vilde han om Aftenen være
PS og paalidelig Efterretning om det · Passerede af Mænd, hvis Paalidelighed man paa
EE2, s. 297 tol, da vidste jeg, hun ogsaa · passerede den Bænk, paa hvilken jeg pleiede at
SLV, s. 190 amme Gade, hvis Boutique hun · passerede forbi, naar hun gik dertil og naar hun
NB27:58 saa nærgaaende. Idet hun · passerede mig forbi og svingede ind af Døren,
NB12:29 t vi omtrent mødtes, idet jeg · passerede ned fra Pulpituren. Hun ventede maaskee
BMS det stod paa, saavidt muligt Intet · passerede, ham betræffende. / Med Prof. Martensens
EE1, s. 305 nner Een lige i Øiet; han · passerer Dem forbi i det Moment, da De vil træde
AE, note kes det ham ganske, medens han · passerer den Foresatte, saa bliver Modsigelsen en
SLV, s. 232 hver Onsdag præcise Kl. 4 · passerer denne Vei, hun veed, at jeg har Forretninger
NB10:69 g) det kommer aldrig igjen. · Passerer dette Øieblik aldeles ubenyttet forbi,
PCS, s. 137 tumprumpede Forretnings-Lunte · passerer han Linien. Her har saa Phister faaet det
AA:4 l Nøddebo langs med Søen · passerer man en af de yndigste Veie, jeg i lang
EE1, s. 311 , naar hun nu for femte Gang · passerer mig forbi. » Tilgiv min Dristighed,
PCS, s. 137 største Hast bagefter! Han · passerer nu Linien. Naturen har, som bekjendt, været
LP, s. 10 langt hurtigere, men Sjælen · passerer ogsaa langt oftere de forskjellige Himmeltegn,
NB34:22 mfaderens Fald væsentlig · passeret » idag« Og dog vil han glemme
NB10:47 en behagelige Time var næsten · passeret – og saa pludselig at falde over
NB10:47 ringes er, at Tilhørerne have · passeret en behagelig Time, og Taleren beundres.
LA, s. 68 illes ad – efterat have · passeret en høist behagelig Aften. En enorm grundig
AE, s. 358 , og gaaer hjem efter at have · passeret en høist behagelig Aften; men ethisk
IC, s. 107 blevet troende, maa han have · passeret Forargelsens Mulighed forbi, og den er
Brev 57 ulde været omtalt alt var · passeret forlængesiden, saa glemte jeg det dengang
NB17:81 en Adfærd, efter hvad der var · passeret imellem os, den Adfærd altsaa fortsat
Brev 65 en tilsendte Flaske Madeira havde · passeret Linien? Vær forvisset om, at det idetmindste
NB25:112 er det, at efterat det er · passeret med Pøbel-Literaturen, og Gjødvad
NB10:98 elv er Intet, som engang imellem · passeret vilde være en reen Ubetydelighed: at
SLV, s. 198 brættet førend jeg var · passeret, en Vogn, der kjørte forbi, gjorde hende
SLV, s. 199 e maa vente til den Anden er · passeret. Saa benyttede jeg mig af Fordelen for at
NB21:121 væsentligen givet Bogen · Passerseddel og mig med. / Min Beslutning var strax
Papir 589 betyder dem blot at have en · Passerseddel til at kunne komme ind i dette Livs Virkelighed.
Papir 388 gjælder det om, at der · passes en lille Smule ethisk paa, naar en saadan
TS, s. 52 r det vistnok rigtigst, at der · passes noget nøiere paa Undersætningen (
TS, s. 53 r det vistnok rigtigst, at der · passes noget nøiere paa Undersætningen i
NB30:43 saadan Uredelighed maa der · passes nøie paa, den er listig og opfindsom.
NB10:16 NB / NB. / Der maa nu · passes nøie paa; der skal svinges. / Der er
NB23:220 prædiken. Naar der ikke · passes paa det, saa er Evangeliet, Naaden taget
DS, s. 174 e sin Erkjenden, naar der blot · passes paa, at den faaer Retningen ind efter,
DS, s. 185 druhedens og sand, skulde der · passes paa, at det blev tydeligt, at det er en
Oi1, s. 131 ygdommen, saa maa der for Alt · passes paa, at det saavidt det er muligt ikke
Papir 388 deligt, maa der dog ogsaa · passes paa, at det skeer paa en ethisk Maade.
SD, s. 229 maa der først og fremmest · passes paa, at ethvert Menneske er et enkelt Menneske,
NB14:12 der maatte af yderste Flid · passes paa, at jeg ikke kom til at forvexle mig
NB25:16 erfølgelse. / Dog maa for Alt · passes paa, at man da ikke ad den Vei gaaer hen
NB8:50 lder det, at det skal der ogsaa · passes paa, at Uretten bliver aabenbar; ell. bestyrker
NB11:113 dette Dialektiske maa der · passes paa, ellers vrøvler man det sammen,
NB23:7 det, som der bestandigt maa · passes paa, er at Erfaring A og Erfaring B ikke
NB25:89 sig omvendt. / Dette maa for Alt · passes paa, og man vil da faae en ny Anledning
NB20:106 Gjenfødelsen. / Men der skal · passes strengt paa, at disse to Opfattelser holdes
NB24:127 else forinden, har nøiagtigt · passet blot at absolvere sine Examina og maaskee
NB26:112 jeg end, msklig talt, har · passet flittigt paa og stræbt ganske brav:
CT, s. 227 ster havde ganske anderledes · passet for Dig: nu, Herre Gud, det lader sig bære
CT, s. 142 ligt som aldrig Elskende have · passet for hinanden. Det er nu den Tilbedendes
KG, s. 91 este har heller aldrig ganske · passet ind i Jordlivets Forhold, det er baade
SLV, s. 117 har skjøttet mig selv og · passet mine Studeringer, jeg har ikke mynstret
NB14:63 han negte, at Skriftens Ord har · passet ogsaa paa denne lille Verden: at den ligger
Papir 300 jeg har nu i en halv Time · passet paa / / Alex. / det forstaaer sig de 29
NB30:22 , at L. skulde nøiagtigt · passet paa at det blev gjort kjendeligt, at hans
Papir 469 kkes derved, at Hr Dr. har · passet paa at faae et godt Levebrød ( for at
DS, s. 192 ordrer Garantie, den har ogsaa · passet paa at sikkre sig, at Christendommen da
DS, s. 235 ffet. / O, at man itide havde · passet paa dette, saa var Tilstanden i Christenheden
Papir 300 sparet, naar Du blot havde · passet paa i den ene Minut jeg brugte til at smutte
Brev 80 ede i længere Tid har det · passet paa mit Aasyn, hvad der blev sagt om hiin
IC, s. 188 ette Billede – ikke har · passet paa sin Fod, ikke har seet sig for, hvor
DS, s. 158 e Forstaaelse. Dog har Du ikke · passet paa, at denne dødbringende Forstaaelse
NB30:94 eg, i Sandhedens Interesse, · passet paa, at faae de forskjellige Egoismer i
NB29:102.a , jo mere der nøiagtigt er · passet paa, at Negationen er lige det stik Modsattes
NB28:8 Man har ikke nøiagtigt nok · passet paa, i hvilken Forstand Kirken dannes af
DS, s. 229 an ikke tilstrækkelig have · passet paa, thi den er reist den efterlod en Hilsen
NB19:53 med Hensyn til ikke at have · passet ret paa Faaret. / 3) Den forlorne Søn.
BOA, s. 237 ing over, at man dog ikke har · passet sin Gjerning som man skulde: saa er der
AE, s. 210 mmen, om jeg saa tør sige, · passet sit Snit. Subjektiviteten culminerer i
NB2:169 / Ikke han der stod og faldt ved · Passet Termopylæ, har haft en rigtigere Position
CC:4 dæa in Chr: Jesu, quod idem · passi estis etiam vos a propriis tribulibus,
CC:10 magnum certamen afflictionum · passi estis, partim opprobriis et afflictionibus
CC:1 a scaphæ absciderunt, atque · passi sunt eam excidere. Sub diluculo vero Paulus
NB12:64 e nu i det Kjætterie. Hvilken · Passiar af en Videnskabsmand! Om noget er et Kjætterie
NB12:85 fbar Uvidenhed. / / / Det er god · Passiar af Martensen, etsteds i Dogmatiken siger
BA, s. 371 gt og mundtligt ført megen · Passiar angaaende Naiveteten. Kun Uskyldigheden
Oi3, s. 188 som man taler om, ved en lang · Passiar at snakke sig fra Noget, saaledes har Menneske-Slægten,
NB11:23 ar, og derimod selv den dummeste · Passiar blev Viisdom, naar den er sagt i eller
EE1, s. 406 naksomme Ægtestand. Denne · Passiar er tillige Initiativet til og Forjættelsen
EE1, s. 288 l. Der var et Menneske, hvis · Passiar et Livsforhold gjorde det nødvendigt
G, s. 59 nderledes end Menneskenes tomme · Passiar formaaer det! Saaledes at være Heros,
BA, s. 398 er man den gjerne slet og ret · Passiar i Munden, fordi man ikke har Mod til at
EE1, s. 422 vedkommer jo ikke mig. Nyd, · passiar ikke. De Folk, der gjøre Profession
SLV, s. 152 lutning, men vel underveis i · Passiar med Creti og Pleti, Tænkere og Galanteri-Handlere,
DD:78 / d. 3 Nov. 37. / Det er dog noget · Passiar med den Skriven for Samtiden og Tilfredsstillen
DD:29 at det var efter en langvarig · Passiar med et sligt lærd Udgangsøg, som
BI, note selv under den vidtløftige · Passiar med Kreti og Pleti har tabt Ironien, tabt
BI, note deels faaer han sig en gemytlig · Passiar med sine Dommere. Hermed stemmer ogsaa
EE1, s. 322 eg paa Samme Tid udspandt en · Passiar med Theeselskabet i Dagligstuen. Hendes
NB22:36 ikke forvexler Hjertelighed med · Passiar og Vrøvl. / Grundtvig og Grundtvigianerne.
G, s. 93 ver man kjed af den evindelige · Passiar om det Almene og det Almene, der gjentages
EE1, s. 371 eg viklede ham ind i en lang · Passiar om det Kald, jeg søger, hist op og her
EE1, s. 428 oget mere Uerotisk end denne · Passiar om Fremtiden, som da væsentlig har sin
Brev 129 midt under en gemütlig · Passiar om Udsigten over Skibene, seer ell. troer
EE1, s. 102 ved at fremkomme med en lang · Passiar om, at Elvire er en ualmindelig Pige o.
Brev 85 ændte Følelser, og den · Passiar om, at naar hun elsker mig, saa vil hun
BI, s. 314 sat en Bom for den evindelige · Passiar om, at nu skal Verdenshistorien begynde,
Not13:49 til, saa forsvinder al den · Passiar om, at Verdens-Udviklingen nu indtager
F, s. 480 hjem, og medens endnu den tomme · Passiar rumsterer i hans Hoved, skriver han en
BA, s. 338 kommer der sjeldent andet end · Passiar ud. Hiin Fortælling er den eneste dialektisk-consequente
SLV, s. 201 pjattet og berolige hende i · Passiar! / d. 15. Januar. Morgen. / Idag for et
Oi5, s. 249 er ikke med den intetsigende · Passiar, at der er nogle blandt dem, som ere fordærvede,
BA, s. 324 ikke lade sig forstyrre af den · Passiar, at det ikke hjælper at fordre det Umulige;
PS, s. 298 komme til Socrates med saadan · Passiar, at et Menneske er en Gud i sit Forhold
FB, s. 198 l at lade sig nøie med den · Passiar, at naar han talte, saa vilde han foranledige
EE1, s. 406 e imidlertid stedse med slig · Passiar, der da ogsaa bliver den sammenholdende
CC:12 fremtræde en vis oratorisk · Passiar, der jo endog har bemægtiget sig vore
Not7:14 sthetiske Hensyn, for at al den · Passiar, der nu høres om mulig kunde forstumme.
EE2, s. 120 viklet ind i en vidtløftig · Passiar, der slet ikke vedkommer det, der oprindelig
SLV, s. 357 nskeligt Incitament for min · Passiar, der strax greb det. Ja jeg seer det nu,
G, s. 25 iationen, og saa megen taabelig · Passiar, der under det Firma har nydt Hæder og
SLV, s. 383 en hvad der er derimellem er · Passiar, hvor meget Talent der end ødsles derpaa.
FB, s. 204 hvad han siger, væsentlig · Passiar, hvorved han kun svækker Indtrykket af
SLV, s. 283 lap fra den og blev frelst i · Passiar, jeg troer, den vilde holde paa mig og dømme
JC, s. 44 de en Sætning, i det andet · Passiar, medens derimod en mathematisk Sætning
NB10:32 n Sag ud i Form af gemytlig · Passiar, min Sag, som enten skal strammes ubetinget
NB11:23 der hidtil var Viisdom, nu blev · Passiar, og derimod selv den dummeste Passiar blev
JJ:45 en hele Snak om Retfærdighed er · Passiar, og man kan ligesaa godt lade sig henrette
SLV, s. 122 ed blev en simpel dagligdags · Passiar, saa veed jeg dog, at den morede min Kone,
NB11:30 nge Ord som Vrøvl, Vaas, · Passiar, Snik-Snak, Sladder, Sludder o: s: v: er
BA, s. 318 vet, det bliver i Dogmatiken · Passiar, thi hvo kunde det vel falde ind at ville
CC:16 get har en Deel Udtryk for Vaas og · Passiar. Hvis ikke, blev jeg afsindig, thi hvad
PMH, s. 68 ste Deel gjennem Dagligstuens · Passiar. Selv ifører jeg mig Stoicismen, for
SLV, s. 383 lemet slet ikke til uden som · Passiar; thi det Poetiske er herligt, det Religieuse
NB17:107 komme op til En, sidde og · passiare, blive sig selv vigtig ved at lege med –
SLV, s. 325 skulle sidde ganske rolig og · passiare. / Kun i 10 Minutter var jeg idag alvorlig.
SLV, s. 359 Det er en Lykke. Men som nu · Passiaren gaaer allerbedst, brister hun i Graad.
BA, s. 410 ikke fuldkommede saa godt som · Passiaren gjør det, at Sproget er til for at skjule
SLV, s. 359 at fritage sig for. Saa kom · Passiaren igjen i Gang, og det betyder vistnok ikke
PS, s. 263 han saa vist ingen Anden, og · Passiaren skylder han heller ingen Anden. Ak, hvor
JJ:204 en, der ligesaa vist fører til · Passiaren som de gode Forsætter føre til Helvede.
SLV, s. 359 ammerslag. / / Iforgaars gik · Passiaren ufortrødent som altid. Vi talte om min
BA, s. 409 n, men derved bliver det, ved · Passiaren, der ikke mærker, hvad Talleyrand ( og
AE, s. 364 indre naivt end den gemytlige · Passiaren, vi i det Foregaaende har skildret, der
F, s. 482 l og Bogen ud af al Context med · Passiaren. / Endelig forbarmer da Skjebnen sig over
PS, s. 220 nbaringsbegrebet, men bliver i · Passiaren. For den socratiske Betragtning er ethvert
SLV, s. 313 mellem hverandre, bestandigt · passiarende om vor Forelskelse, og vor Forelskelse,
NB:12 , fornærmet Msk., unddraget mig · Passiarens hjælpende Tradition, og givet hele min
BA, s. 338 den projekterede Uskyldighed i · Passiarens Løb lidt efter lidt til Syndighed –
BA, s. 356 Selvforglemmelse tabte sig i · Passiarens Objektivitet: Rebekka, er det mig, som
EE1, s. 229 øire eller Venstre, deres · Passiars tynde Traad, og de gjøre med deres Snak
NB14:81 torisk veed jeg, at han kun · passim har læst i nogle af Bøgerne –
JC, s. 15 e in mente, et non de ea, quam · passim videmus contingere, ubi scilicet verbis,
AE, s. 265 t Comi-Tragiske, cfr. § 2 · passim). Frateren er væsentligen Humorist, og
AE, s. 524 e« Cap. III., IV., V. · passim. – Den objektive Opfattelse af Christendommen
EE1, s. 292 Forførerens Dagbog / sua · passion' predominante / e la giovin principiante.
CC:10 rem factum videmus Jesum, per · passionem mortis gloria et honore coronatum, ut gratia
SLV, s. 54 Combinationer end den, der er · passioneret for dette Spil. Og dette staaer fast, enhver
CC:10 is nostræ per afflictiones · passiones consummare ( perfectum facere servatorem)
Not13:7 artesius ( i hans Opsats de · passionibus) gjør rigtig opmærksom paa, at admiratio
BB:16 æsidium de duobus testibus · passionis dominicæ Jena 1668; en holdet paa Regentsen
Not2:12 sidium de duobus testibus vivis · passionis dominicæ. Jena 1668; den tredie holdet
EE:1 les grandes · passions sont solitaires, et les transporter au
EE2, s. 9 / Breve til A. / Les grandes · passions sont solitaires, et les transporter au
EE1, s. 235 nald at aabne sig ligesom en · Passionsblomst. Ak, dengang var jeg meget ung! Jeg forstod
EE1, s. 235 den maatte aabne sig som en · Passionsblomst. Dette var det Gode i Bemærkningen, thi
EE1, s. 235 an træffende kalde det en · Passionsblomst. Dog, tilbage til min Ungdom. Dagen var
CC:2 rectionis ejus, et communionem · passionum ejus, similis ei etiam morte cruenta, si
Papir 161 aber neu, und wem sie jetzo · passiret, ihm springt das Herz entzwei – dog
BA, s. 444 Inderligheden, kun er Vantro · passiv gjennem en Activitet, og Overtro activ
Papir 566 ndhed, jo mere activ eller · passiv Modstand den gjør, jo mere vil den blive
Not9:1 n arbeider derimod. 3) om en · passiv Opholdet-Væren ved Gud. Saaledes som
CC:1.f ττω. 1) compungo 2) · passiv vehementer commoveor, afficior. /
Not9:1 er forført, forholder sig · passiv, saa er det ikke absolut Tab af Fornuft
Not9:1 ge Natur ikke tænkes blot · passiv, thi ellers er Forholdet blot udv:; Forholdet
Brev 82 kulde forholde mig aktiv, du · passiv. Du mangler en Ting, jeg har, Du har ikke
Papir 16 ntiqui dogma de satisfactione · passiva ɔ: Chr: pertulisse poenas omnium hominum,
Not1:7 activa staaer nu obedientia · passiva ell. satisfactio poenalis ɔ:
Brev 297 e gjøre min resistentia · passiva som et lidet Pindsviin end lade mig omgjøre
Not10:8 a som den deler i activa og · passiva. Den gjør det udv: som om Handlen og
Not10:9 ις, generatio · passiva. fælleds for begge er spiratio, Aanden
Papir 254 dende); Journalistiken var · passiv-activ ( eller gjennem en Passivitet handlende).
BI, s. 158 ke i sin aktive Passivitet og · passive Aktivitet maatte gjøre sig gjeldende
EE1, s. 278 ieste, idet de enten ( den · passive Bestemmelse) døe af Kjedsommelighed,
EE:195 er den aktive, men efter den · passive, Riset opkaldes jo ikke efter den, der slaaer,
PS, s. 255 f det mere Active og det mere · Passive. At gaae ind i en Skildring heraf, er ikke
BI, note schöner das Klima ist, je · passiver ist man. Nur Italiener wissen zu gehen,
Not4:42 d., at Erfaring slet ikke er saa · passivisk som man i Almindelighed er tilbøilig
KK:7 men rigtigere vistnok · passivisk, saaledes at Gud er at ansee for den Bevirkende,