S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
Papir 566 et blive for den, naar man · qvitterer den. / og at det derfor endog havde været
EE1, s. 361 et Par unge Folk sammen; nu · qvitterer jeg. For ethvert lykkeligt Par udseer jeg
NB25:92 n Χstd) – og saa · qvitterer man Forbillederne, Melleminstantserne,
EE1, s. 260 der synes lidt ucorrect, saa · qvitterer Scribe med en Vittighed. Saaledes Rinvilles
JJ:96 man i vor Tid det Religieuse. Man · qvitterer Virkeligheden til Takke med Humor ( thi
SLV, s. 123 orgløse Taksigelse, denne · Qvittering ikke paa Papiret, men i Erindringens Hovedbog,
F, s. 515 har Intet at byde ham uden en · Qvittering og en hjertelig Taksigelse. Subscribenten
NB24:120 det er ganske vist, Du faaer en · Qvittering. Dette er og bliver i Grunden det Populaire.
F, s. 515 ans Skyldner, naar han betaler · Qvitteringen, naar han læser Tidsskriftet og tænker
AE, s. 500 g selv, men det Svigefulde er · Qvitteringen. Men Alvoren er den evige Erindren, og ikke
NB23:106.a ation: Blod-Vidnerne udstedte · Qvitteringer, som fritoge Andre for at vove Livet og
EE1, s. 93 en af sig, Faust Wagner, Don · Qvixote Sancho Pansa, Don Juan Leporello. Denne
AE, s. 507 gaaer imellem som terminus a · qvo for den paradoxe Religieusitet: saa er
KKS, s. 105 hold til hvilke de 18 Aar ere · qvod desideratur: men disse Opgaver ere netop
IC, s. 64 mindre: saa er vi alle Guder. · Qvod erat demonstrandum. Han leve, Opfinderen
AE, s. 115 or Herre eller et phantastisk · Qvodlibet. Enhver indseer vel det Usædelige heri,
AE, s. 244 i den ikke forvexledes med et · Qvodlibet. Synden er afgjørende for en heel Existents-Sphære,
BI, note n Pag. LXXVIII. Færøiske · Qvæder. Randers 1822 Pag. 464. Denne Ironi i Naturen
FF:113 , siger, at man forstaaer en halv · qvædet Vise, og hvorledes gaaer det til, at man
EE1, s. 302 havde stort Qvæg og smaat · Qvæg i Mængde, der var en fattig lille Pige,
EE1, s. 302 eiede stort Qvæg og smaat · Qvæg i Mængde, der var en fattig lille Pige
TS, s. 65 g havde stort Qvæg og smaat · Qvæg i Mængde; den Fattige derimod havde
TS, s. 65 Rige, da sparede han sit smaae · Qvæg og sit store Qvæg, og tog den Fattiges
EE1, s. 302 n riig Mand, han eiede stort · Qvæg og smaat Qvæg i Mængde, der var en
EE1, s. 302 n riig Mand, han havde stort · Qvæg og smaat Qvæg i Mængde, der var en
TS, s. 65 var saare riig, og havde stort · Qvæg og smaat Qvæg i Mængde; den Fattige
NB16:64 er Plante og Fisk og Dyr og · Qvæg, Alt ligesom det er sagt; thi jeg skammer
TS, s. 65 sit smaae Qvæg og sit store · Qvæg, og tog den Fattiges Faar; det slagtede
Papir 270 deløse Boliger, for at · qvæge ham med sin Sødme, men hurtigt forsvinder
Brev 314 og mig denne Frihed for at · qvæge mit eget Hjerte. De! der bestandig kun
SLV, s. 23 elst søger denne lindrende · Qvægelse, som en aandelig Anstrænget, der har
DD:164 ig til Dig, og bønhørte som · qvægende Dug læske vor Tunge, som Dit Himmel-Manna
EE1, s. 320 der gjør Nydelsen mindre · qvægende. Til visse Tider vilde jeg vel ikke undvære
EE:102 e har sit hemmelige Udspring, der · qvæger Dig i Nødensstund, Du vil vel nok takke
2T43, s. 54 jeg maa omkomme i Tørke, · qvæger ikke min Rod, at jeg ikke trives og forfremmes,
SLV, s. 32 eraftenen det Idylliske frem, · qvæger selv et higende Sind med sin Beroligelse,
EE1, s. 185 tilegne sig sin Næring og · qvæges af den; ingen Illusion overskygger hende
NB2:23 Og saa slaaer man tilsidst · Qvæget løs mod mig, Pøbelagtighedens væmmelige
4T44, s. 350 t i Beslutningen, styrket og · qvæget og forfrisket af Beslutningen. /
AE, s. 141 ens hellige Markfred brudt og · Qvæget slaaet løs, at jeg var en Lazaron, der
Not1:6.c er: » det gaaer Msk. som · Qvæget, det farer Alt til et Sted, Alt er gjort
Not1:6.c , om Mskets Aand farer opad, og · Qvægets Aand farer ned ad under Jorden.
DD:198 Tiende af Jordens-Grøde, og af · Qvægets Afkom, at Du saaledes blot skulde bringe
SLV, s. 201 ket jeg kan slumre stille og · qvægsomt. I Graven? Nei, thi det er usandt hvad Skriften
BI, s. 336 for det Hele. Man levede ikke · qvækeragtig letsindigt uden Agtelse for Timer og Klokkeslet,
KK:4 gtigt, hvad R. bemærker, at · Qvækere, Methodister, Hernhutere etc. lade sig opfatte
Papir 99:1 , vil jeg anføre af » · Qvækeren og Dandserinden« Lordens Ord: »
DD:171 en høiere Trøst. / Ligesom · Qvækerne af moralske Grunde undgik at aflægge
NB22:49 . / Samvittigheds-Pligt / / · Qvækerne gjøre det til en Samvittigheds Sag for
BB:44.a er slaae med Vingerne, skrige og · qvække for det Moment, at en Vild Gaas ell. And
FB, s. 136 dt Parti. Lad dem uforstyrret · qvække i Sumpen. Saaledes gjør Ridderen af
Brev 68 / Et Vist, jeg veed ei hvad, · Qvæksølv maaskee / Som er at høre, er at see
EE2, s. 199 Du – saa saml Dig selv, · qvæl enhver oprørsk Tanke, der vil formaste
Brev 128 ndue staaer aabent; Maanen · qvælder, den overbyder sig selv i Glands, for at
Oi10, s. 394 den just det Rigtige for at · qvæle Aand. / Altsaa, i Texten: en religieus
EE2, s. 69 nergi og Kraft i sig, der kan · qvæle alle » hvorledes«. Det endelige
Papir 459 Grad. Det er den Kunst at · qvæle Bevægelse. / For at komme ind paa M.,
Papir 538 e Sandheden Plads istedetfor at · qvæle den ved at dække den med sin bestialske
2T43, s. 31 avde gjort Dit dertil ved at · qvæle det Angestens Skrig fra Dit Indre, der
FB, s. 191 til at lade være, feigt at · qvæle det Bedre i sig selv, misundeligt at qvæle
JJ:121 se Forestillinger, disse Ahnelser · qvæle det Energiske ( undtagen i Phantasiens
FB, s. 191 re i sig selv, misundeligt at · qvæle det hos Andre – ved Latteren. Skulde
Papir 469 dligt, at Redeligheden kan · qvæle det strax i dets Tilblivelse. /
NB22:173.a der maa gjøres Alt for at · qvæle en saadan ugudelig og formastelig Opstand,
OTA, s. 418 re som om Alt sigtede til at · qvæle Frimodigheden i Menneskene. Paa samme Tid
TTL, s. 430 vens Igjenfødelse? Vil den · qvæle Glæden, fordi den vil frelse den; er
Papir 370 muligt anvende Alt for at · qvæle ham, ikke Magt, dertil har den ikke Lidenskab,
SD, s. 199 s, thi det er som skulde det · qvæle ham. / Thi hvad er Forargelse? Forargelse
NB12:141 skulde kunne lykkes den at · qvæle ham. Hver Journal vilde hver evige Dag
EE1, s. 184 hver Glæde i min Sjæl, · qvæle hver frydefuld Tanke, gjøre selv mit
NB35:18 le bidrage Dit til yderligere at · qvæle Ilden, saa faae travlt med lad Dig engagere
NB35:18 ratser og Deslige for at – · qvæle Ilden. Og saaledes vil jeg sige, er Χstheden
NB20:12 le blev Vrøvl, der vilde · qvæle mig, hvis jeg atter tilbagekaldte og skrev
NB19:30 ie, der umenneskeligt vilde · qvæle mig, ja det er mig som var det Gud imod,
4T43, s. 117 le, at han i sin Trods kunde · qvæle Skriget, at det end ikke skulde synes,
NB35:18 bidrager til yderligere at · qvæle. Derimod arbeid i Retning af at splitte
Oi4, s. 206 rænger til er ikke Statens · qvælende Protection, nei, den trænger til frisk
NB17:58 qvæler og martrer mig selv i · qvælende Reflexion, men at jeg sundt maa aande i
DS, s. 215 t gjøre, men kun med dette · Qvælende: » de Andre«, mig selv, Publikum
AE, s. 435 l, at blot dens Tilværelse · qvæler al Andagt. Hvoraf kommer det, at Menigheden
OTA, s. 430 n, naar den kommer rigeligt, · qvæler den gode Sag; thi som maaskee mangen Sag
IC, s. 121 Bekymring for Næring o. D. · qvæler den gode Sæd. Men » Forargelse«
KG, s. 294 indrer Synden i at blive til, · qvæler den i Fødselen. / Selv om man i Forhold
NB11:201 r Msk. aldeles dvask, ell. dog · qvæler det Barnlige, der barnligt og eenfoldigt
LP, s. 30 ( den virkelige, nemlig), der · qvæler det Gode, opvoxer, medens Andersen sover,
EE2, s. 269 der er Intet, der i den Grad · qvæler det Høiere i Mennesket, som disse. I
BOA, note et i den store Stad egentligen · qvæler det Høieste, saa har det dog ogsaa den
NB34:33 Skin af Iver for Χstd. · qvæler det Numeriske Χstdommen, ligesom hvis
AE, s. 256 nye Spire, at vis comica ikke · qvæler det Pathetiske, men blot betegner, at en
BOA, s. 227 t Reflexionen, ret forstaaet, · qvæler Genialiteten; den er tvertimod istand til,
SLV, s. 220 get skarp Kriticus, og dette · qvæler hendes Yttringsfrihed. / d. 7. Februar.
PPM, note kun min Modpart, der ( som man · qvæler Ild ved Dyner, og som man tilveiebringer
NB2:76 t Handling, et sandt Heltemod. Nu · qvæler Klogskab Alt. Dersom det ikke lykkes at
NB34:33 rgelsen, thi det Numeriske · qvæler lumskt Pointen i Χstd. Under Skin
SD, s. 155 endige, hvilket blot og bart · qvæler Menneskets Selv. – Fatalisten er
LA, s. 80 sløs Tid det Modsatte, den · qvæler og forhindrer, den nivellerer. At nivellere
NB17:58 ær Du mig o, Gud, at jeg ikke · qvæler og martrer mig selv i qvælende Reflexion,
BI, s. 121 delsens Forhold forhindrer og · qvæler selve Nydelsen. Vi see altsaa: det Gode
NB27:44 e til at begynde, fordi jeg · qvæles af Angest. / Saa er » Aanden«
EE2, s. 101 uer, saa han stod Fare for at · qvæles af dem. I Fortvivlelsens Angst og med Fortvivlelsens
LA ænge og saa forstandigt, at han · qvæles af Forstandighed, saa det endog kunde gjøres
NB12:143 Forlægger føielig, men at · qvæles af hans Angest og Betænkeligheder, hans
F, s. 471 « men min Frembringelse · qvæles bestandig i Fødselen. Ogsaa paa en anden
BI, s. 130 Fromme, hvorom Talen er, saa · qvæles den atter, naar vi betænke, at det tillige
EE2, s. 32 snart saa fuldstoppede, at vi · qvæles deraf. Alt er bortskaaret undtagen det
G, s. 75 rihedens Lidenskab hos ham ikke · qvæles eller beroliges i et forkeert Udtryk. Denne
SLV, s. 107 i den ikke kan yttre sig. At · qvæles er forfærdeligt, men at have Sympathi
NB25:114 maa anbringes, ellers · qvæles et Msk. i det Øieblik han skal til at
EE2, s. 59 r kan aande, at jeg ikke skal · qvæles i denne qvalme Luft – bort
TTL, s. 436 Beslutning opmander den; den · qvæles i en indbildt Vigtighed, hvis ingen Beslutning
NB27:8 Secund segne i Fortvivlelse, · qvæles i Fortvivlelse, ligesom naar Veiret gaaer
Papir 440 Undergang, at omkomme i og · qvæles i Piat, Smaalighed, naar D. ganske er gaaet
Papir 459 beregnet paa, at lade ham · qvæles i sin egen Klogskab. / Saaledes maa der
Brev 273 , naar han er nærved at · qvæles i sit Værelse, istedetfor at lukke Vinduet
SLV, s. 438 vt, at det er som skulde man · qvæles, saa kan det være hensigtsmæssigt
SLV, s. 367 en lille Rest, vil den snart · qvæles. Det vil aldrig falde hende ind, om hun
3T43, s. 73 Mangfoldighed, at Luen ikke · qvæles. Naar den har seiret over Synders Mangfoldighed,
SD, s. 156 nde blot Suurstof eller blot · Qvælstof, saa lidet kan Mulighed alene eller Nødvendighed
NB31:85 nok. / To skulle male sammen paa · Qværnen, den Ene skal annammes, den Anden skal lades
SLV, s. 328 der en Død, aldrig der en · Qvæstet, saaledes mishandlet, som Den, hvem Æren
KK:4 stinctioner og Definitioner, i · Qvæstioner og Responsioner. – /
NB17:23 er i den alle de Punkter og · Qvæstioner, som pleie at behandles i Dogmatiker ( om
Papir 7 idem non video. – Altera · qæstio est: cur igitur lex data est. Judæos
DS, s. 253 sligt, smaaligt, menneskeligt · Qævl. Men jeg vil sige: han er det ikke mere;