S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB29:75 i Døden regner man paa · Røverens Forbillede at trøste sig ved. /
Papir 97:6 de Elskendes Stevnemøde, til · Røverens Luren, til den Gjerriges Angst, til Politiets
G, s. 31 sig selv i dette Speilbillede, · Røverens mandige Skikkelse, hans hurtige og dog
OTA, s. 362 tede med den Herre Jesum. Og · Røverens Ord er talt fra Korset i Dødens Øieblik
OTA, s. 362 nhver kjender, naar vi sige: · Røverens Ord paa Korset. Hvilken af Røverne det
OTA, s. 362 gelisten Lucas har opbevaret · Røverens Ord paa Korset. Luc. 23, 41. /
OTA, s. 367 tand for Prædiken, saa er · Røverens Thema ret egentligen Prædikenens. Thi
OTA, s. 379 l Gud og Mennesker. Dette er · Røverens Tilfælde, han er en Forbryder, der lider
NB11:182 r det godt benyttet, at jo · Røverens Tro strax bliver sat paa Prøve. Thi
EE2, s. 277 ablerer, saa godt han kan, en · Røverexistens. Et høiere Udtryk for Talentet end at
Not7:47 oget Tilfældigt, etablerer en · Røverexistents, det være paa Skjønhed, Riigdom, Herkomst,
AE, s. 265 sig i en ny Retning, f. Ex. i · Røverhistorien.« – Frater Taciturnus bestemmer sig
SLV, s. 183 med et oprindeligt Tungsinds · Røverhorder, en Yderpost, der om han end ikke kæmper
KG, s. 283 Barn. Sæt et Barn hen i en · Røverhule ( men Barnet maa ikke blive der saa længe
DS, s. 226 eri og Røveri: for den Art · Røveri han har øvet mod os Alle, er kun een
DS, s. 226 tte Livsstraf paa Tyveri og · Røveri: for den Art Røveri han har øvet mod
NB23:207 dog det er ikke Tyverie og · Røverie, nei det er fE Calumnie han lever af. Han
Papir 103 r Farer og Besværligheder ved · Røveriet ere overstandne, overgiver sig til Lystighed,
EM, s. 205 Præstens Pris er billig, er · Røverkjøb. Men, som sagt, staaer Præsten i det
Papir 478 thi jeg gjør ingen · Røverkule af mit Hjerte – bestandigt har været
Papir 478 iskop M. Jeg gjør ingen · Røverkule af mit Hjerte: jeg har været forgabet
AE, s. 437 er han Templet om ikke til en · Røverkule saa dog til en Børsbygning. /
HCD, s. 180 dlet Guds Huus om ikke til en · Røverkule saa til en Boutique eller til en Fjællebod,
CT, s. 91 lidet som der er Enighed i en · Røverkule, saa lidet er der Enighed i det Hjerte,
CT, s. 91 ighed i det Hjerte, der er en · Røverkule. Men hvor skulde det være muligt: i Uenighed
EE2, s. 321 men I have gjort det til en · Røverkule. Og han lærte daglig i Templet. Men de
TS, s. 61 n I have forvandlet det til en · Røverkule.« Og Guds Ord, hvad er det efter sin Bestemmelse,
OTA, s. 362 s Ord paa Korset. Hvilken af · Røverne det var, er ikke angivet, hverken ved Navn
AE, s. 311 komme til at forvexle ham med · Røverne, der lod ham ligge. Han handlede altsaa
SLV, s. 100 sige, mine Fjender derimod, · Røverne, som lure paa Bytte, tage sig ganske roligt
BOA, s. 160 r gjort det lige saa galt som · Røverne. / Det Christelige har ingen Historie, thi
TS, s. 68 den halvdød, men her ere de · Røvernes Medskyldige. / Du læser om hiin Øverste,
AE, s. 310 sikkerhed, bort fra Tanken om · Røvernes mulige Nærhed, og bort fra Tanken om
CT, s. 125 Den, der har vovet sig ind i · Røvernes Skjulested, maa være bange ved hvert
BA, s. 419 rvildelser, udsat for Syndens · Røveroverfald, efterstræbt af det Forbigangnes Piil,
AE, s. 536 i hans Tale er ethisk seet et · Røveroverfald, og i Følgerne endnu værre, fordi
AE, note , thi det er kun Zigeunere og · Røverpak og Plattenslagere, der have det Valgsprog,
SLV, s. 112 thi det er kun Zigeunere og · Røverpak og Plattenslagere, der have det Valgsprog,
NB31:137 nger disse Slyngler, dette · Røver-Pak sig ind, som under Skin af ogsaa at tjene
DS, s. 225 Valgretten, Valget mellem en · Røvers Frigivelse og denne Anklagedes. De vælge
OTA, s. 377 rt sig i den bodfærdige · Røvers Indre, han har maaskee sagt til sig selv:
SLV, s. 152 g til en saadan halvstuderet · Røvers Veiledning. Forelskelsens Umiddelbarhed
OTA, s. 362 gte paa, end en bodfærdig · Røvers ydmyge Ord i Dødsøieblikket. Der
AE, note aaes, at hans Incognito var en · Røvers, en Tyvs, en Morders Virkelighed; thi saa
BI, s. 288 i Sandhed er Ærlighed i en · Røverstat. Men see vi nu bort fra den Side, igjennem
EE2, s. 18 aber jeg ogsaa at have betalt · Røverstaterne den behørige Tribut, og kan da vel saa
EE2, s. 180 de kunde bane Veien for hans · Røvertog. Jeg tænker mig ham noget ældre, hans
CT, s. 76 der ingen Hævd vindes paa · røvet Gods: saa har ogsaa den Formastelige Bekymringen,
BI, note t var fra Palæstra han havde · røvet Kappen, hvorfor der efter Solons Love var
Brev 125 og jeg er / / fød · Røyen. / Deres / ganske hengivne / S. Kierkegaard.
DD:122.a saaledes staaer og seer ud over · Røyens gl. Sted dybt ind i Hestehaven, og Skoven
Brev 27 je. Skulde jeg give Dig et · Råd i Livet, eller særligen betænkende