S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 
This site will close during 1st quarter 2023.  A new presentation of SKS is available.
Dette site vil blive lukket i 1. kvartal 2023.  En ny visning af SKS er til rådighed.

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
    · s 3636
BB:12 et horrible enchanteur, avec · sa mort epouvantable. Rouen 1614. 12. Dernière
BB:12 gicien, avec son testament et · sa mort epouvantable. Trad. de l' allemand
    · saa 38986
AE, s. 357 deligt fedt Levebrød o. a. · saad.), og saa at den uddeles ligeligt, hvilket
    · saadan 3445
NB18:5 d – og dog var det just for · Saadanne Χstd. blev forkyndt. / O, msklige
NB34:14 vilde være Χstne, ogsaa · saadanne Χstne – men som naturligviis
NB18:69 evet sand Χsten. At nu · saadanne Χstne af yderste Evne ville understøtte
NB29:57 at der i Samtidighed slet Ingen · saadanne Χstne ere, som man kunne vise paa
NB27:77 t det er Latterligt, at see · saadanne Χstne som i » Χsthed«
AA:12.4 r alene have deres Betydning som · saadanne – men som enkelte Lysglimt, som om
AE, s. 539 ve det nære Forhold: at · Saadanne ( nemlig smaae Børn) høre Himmeriges
NB10:60 ret istand til at skrive · saadanne 3 religieuse Skrifter som de 3 efter afsluttende
EE1, s. 409 overraskede. Gud veed, hvad · saadanne 8 unge Piger egentlig forhandle i et sligt
BOA, s. 186 værmerisk at holde sig til · saadanne Aabenbaringer som, til Exempel den af ham
BOA, s. 188 værmerisk at holde sig til · saadanne Aabenbaringer som, til Exempel, den i Forordet
BOA, s. 204 værmerisk at holde sig til · saadanne Aabenbaringer som, til Exempel, den i Forordet
BOA, s. 186 værmerisk at holde sig til · saadanne Aabenbaringer, som den i Forordet til hans
SLV, s. 269 t Menneske. Hvad Under da at · saadanne aandrige Mennesker sympathisere! Det er
SD, s. 163 ngfoldigt til blot at udvise · saadanne abstracte Modsætninger, som den mellem
TSA, s. 110 n, Massen, Publikum og andre · saadanne Abstraktioner intendere at vende op og
OTA, s. 283 jel være, der kun kjender · saadanne Adspredelser: i Adspredelsens Minut fortvivler
NB24:89 fordres ikke. I Forhold til · saadanne Afgjørelser som at offre sit eget Barn
NB26:83 lade Gud hjælpe os ud i · saadanne Afgjørelser, at det kan blive En selv
NB22:8.e , er: man vil ikke tvinges ud i · saadanne Afgjørelser, hvor det ret bliver afgjort
NB11:202 ing, saa at vælte mig i · saadanne Afgjørelser. / Ogsaa dette er usandt
EE:119 sin Realitæt forsaavidt de ere · saadanne Allegorier, ja at have deres Tilværelse
NB14:47 slet ikke vise sig i Forhold til · saadanne almdl. Foretagender, der ligge indenfor
EE2, s. 217 ltfor trivielle Bestemmelser. · Saadanne anerkjende ogsaa det Gode for det Høieste,
SLV, s. 212 e mod en Forstaaelse gjennem · saadanne Anfægtelser, mod en Seier gjennem saadanne
BOA, s. 288 religieus Besindelse. Men da · saadanne Anliggender og saadanne Bekymringer aldrig
NB35:19 hertil. / Men at der behøves · saadanne Anstrengelser og Lidelser og i saa lang
NB31:149 saa er man ganske fritagen for · saadanne Anstrengelser, hvilke vel nu tildags maa
SLV, s. 120 kal sige det, meget heldig i · saadanne Argumenter og Betragtninger, hvilke behage
NB:15 derom – det var ligeoverfor · Saadanne at det tilfredsstillede Ironien at stille
NB11:225 først og fremmest at formene · Saadanne at kalde sig Χstne. / Dernæst naar
G, s. 56 res og Stoltheds Sag at trodse · saadanne barnagtige Ængsteligheder! Han venter
Papir 345 er det faktisk, at jeg har · saadanne Beenklæder, saa er det da ingen Vittighed
FB, s. 158 nske at være Samtidig med · saadanne Begivenheder, men derfor dømmer jeg
BOA, s. 269 lelse og Phantasie indenfor · saadanne Begreber og Begrebsbestemmelser, som ethvert
NB15:61 Publikum« og · saadanne Begreber, lige det Modsatte. Men dog er
Not9:1 dighed. Man har af gode Msk. · saadanne Bekjendelser: dybt i Hjertet skjuler sig
BOA, s. 288 n da saadanne Anliggender og · saadanne Bekymringer aldrig har været bragt paa
OTA, s. 265 saadanne Forskjelligheder og · saadanne Bekymringer ere ikke værd at agte paa.«
OTA, s. 266 saadanne Forskjelligheder og · saadanne Bekymringer ere ikke værd at agte paa.
OTA, s. 266 e Lilie. Dette vil sige: ere · saadanne Bekymringer i og for sig selv ufornuftige,
CT, s. 23 o er christent sluttede til at · saadanne Bekymringer vist med Urette ere blevne
CT, s. 23 ent, findes naturligviis ingen · saadanne Bekymringer«, sluttende fra, at
OTA, s. 265 ikke er værd at agte paa · saadanne Bekymringer, det er, at Lilierne burde
OTA, s. 266 ig Lilierne virkeligen havde · saadanne Bekymringer, og den Talende var af den
SLV, s. 320 anker har, med Undtagelse af · saadanne bemyndigede Individualiteter som Apostlene,
NB14:147.e d. Dog vi ville i Forhold til · saadanne Bemærkninger ogsaa beflitte os paa Korthed.
BB:34 vnelser; men det er farligt, da · saadanne Benævnelser let kunne forblive blotte
NB7:114 undvære Anders og andre · saadanne Beqvemmeligheder, der maaskee for stærkt,
NB2:225 Hoveder naar der mindes om · saadanne Bestemmelser af det christelige Liv som
BA, s. 334 n man ikke mere hjælpes ved · saadanne Bestemmelser, der kun gjør det let for
SLV, s. 205 vn, men han fortæller mig · saadanne besynderlige Historier. I Begyndelsen forstod
EE1, s. 27 ave. Svaret er: Da-da. Og med · saadanne Betragtninger begynder Livet, og dog negter
NB18:68 ing er vistnok Sandhed; men selv · saadanne Betragtninger bør et Msk. være forsigtig
EE2, s. 81 igesom et bestemt Mønster. · Saadanne Betragtninger kan nu vel ogsaa den Ugifte
EE1, s. 412 at styrte om. I Forhold til · saadanne Bevægelser vil hun snart føle, at
EE2, s. 26 ede, da selv at forskaffe sig · saadanne blot for at beseire dem. Dette er denne
TS, s. 55 den Elskede ikke blot, som vel · saadanne Breve i Almindelighed gjøre, indeholdt
EE1, s. 390 saadan Skabning skal bære · saadanne Byrder! Som en Dandserinde forraader Du
BOA, s. 105 ker gjelder det i Forhold til · saadanne Bøger i hver Linie han læser at huske
NB24:54 mig i Forhold til at udgive · saadanne Bøger. Jeg husker tydeligt, at jeg kom
NB5:6 ætte det ud i Selskab netop med · saadanne Børn, som paa enhver Maade vilde tvinge
BOA, note e, lader sig forstaae; men med · saadanne Categorier, eller i den Sindstilstand at
NB:2 ve at forholde mig ironisk mod · saadanne chimæriske Størrelser som Publikum,
NB2:55 Jeg veed nok, at Heiberg og · Saadanne christeligt forklare min megen Gaaen paa
IC, s. 246 bt Spændkraft til at ryste · saadanne Christne af sig: saa vedbleve altsaa disse
NB29:15 men ikke sandt? en Sum af · saadanne Christne det giver en christen Menighed.
NB6:91 ærmere efter, skal man see, at · saadanne Christne have faaet alt Det op igjen, om
Oi7, s. 297 desto værre ikke mere ere · saadanne Christne, som de vare som Børn; thi
NB11:50 tie vi, det er jo hans Villie. / · Saadanne Collisioner forekomme endnu bestandigt
NB10:179 og det er ogsaa vist, · saadanne Collisioner forekomme meget sjeldent. /
NB17:22 d denne Salighed. / Saa kan · saadanne Collisioner lære et Msk. Bønnens
NB27:19 e Christen, saa vilde ogsaa · saadanne Collisioner som dem det N. T. omtaler at
NB21:29.a elv en Christen; Du vil opleve · saadanne Collisioner, og blive saa indadvendt, ene
IC afgjøre, om der virkelig gives · saadanne Collisioner, om et Menneske, naar han oplever
JJ:87 Digter i Samtiden, der ahner · saadanne Collisioner? Og dog var Abrahams Adfærd
NB11:176 gtelser er der virkelig · saadanne Combinationer, hvor, mskligt talt, Tanken
BOA, s. 201 fskediges. Det, at han uagtet · saadanne Concessioner, dog bilder sig ind at han
Papir 433 de Skridt, der medfører · saadanne Consequentser, at naar det er skeet, saa
NB17:65 uldeste Lidelser: de daglige, og · saadanne daglige, hvor det er aldeles umuligt at
NB8:93 et kan uden Skade læse Aviser; · saadanne Dannede ere i hver Generation bestandigt
BI, s. 183 e tilstrækkelig Samling af · saadanne Data. Den findes i det anførte Skrift
NB14:62 Grad angest for Dæmoniske og · saadanne de dybeste Lidelser, at den ingenlunde
NB25:42 dflygtigheds Fordele, fordi · saadanne Declamationer behagede der. ( cfr. Me
AE, s. 91 hvori den Existerende er, af · saadanne Dele. Naar det blot enkelt og ligefrem
CT, s. 272 e eller jeg ere førte ud i · saadanne den aandelige Livsfares Afgjørelser,
OTA, s. 197 Avisskriverne, hvis der var · saadanne dengang, kort, da alle Øieblikkets Magter,
NB35:5 Idealitet og end ikke den af · saadanne der havde meest Idealitet, som end ikke
NB2:60 d at bryde sig om andre Msker end · saadanne der have offret deres Liv for en Sag, ell.
Not9:1 es ere de Tanker og have som · saadanne deres Realitæt i Gud. 3) Zwecklosigkeit.
Brev 169 aar det kun lykkes mig at finde · saadanne dertil, er jeg vis paa, at der fra Deres
NB22:65 aa desperate, at de maae benytte · saadanne desperate Folk som mig og mine Lige. /
PS, s. 250 eden og Ligheden som med alle · saadanne dialektiske Modsætninger, de ere identiske.
NB:36 vittigt formaaer at behandle · saadanne dialektiske Problemer som det at ironisere
AE, s. 183 Den Objektive generes ikke af · saadanne dialektiske Vanskeligheder som den: hvad
BI, s. 340 nne Vers: Ulen Dulen Dorf. · Saadanne Digte maae nu ogsaa ansees for de fuldkomneste;
EE2, s. 263 ighed, og jeg læser gjerne · saadanne Digte; men Levemaaden selv vilde man snart
BOA, s. 262 m udgaaer af Guds Mund. Naar · saadanne Distance-Religieuse tale om det Religieuse
SLV, s. 276 naar man ikke har Andet. Men · saadanne Domme hjælpe mig kun lidet. Det gaaer
Papir 393 vis de ikke lode sig forlede af · saadanne Domme, eller vel endog forlede til at dømme
BI, s. 141 ære Dommere, og kommer til · saadanne Dommere som Minos, Rhadamanthus, Aeacus,
BI, s. 144 om at skulle forsvare sig for · saadanne Dommere, det lader en Yttring i Gorgias
NB32:106 wie Nichts, men at 10,000 · saadanne Dto Dto er en Slags Magt. Og saaledes i
BA, s. 438 ænomen. Man finder iblandt · saadanne Dæmoniske et Sammenhold, i hvilket de
EE2, s. 62 o. s. v. Svarer Du dertil: Ja · saadanne Eder ville Intet sige, de ere jo blot en
NB4:65 skaben udviklet mere og mere, saa · saadanne Eenfoldige ikke mere formaae at trænge
NB19:21 der var En, han opsøgte just · saadanne Elendige, helbredte nogle af dem, men i
EE2, s. 287 asteligt at fordre, at tvende · saadanne Elskende skulde indtræde i Ægtestandens
EE2, s. 31 lik, hvori jeg ønsker det. · Saadanne Elskere veed nu meget godt, at det Sandselige
BI, s. 245 med, som de indiske Piger med · saadanne Elskere. Socrates ist aber nicht wie ein
LA, s. 88 ikke til Publikum. Dannet af · saadanne Enere, af de Enkelte i de Øieblikke,
NB22:42 a vil man dog, at Summen af · saadanne Enkelte ( der ikke bevise, at Χstd.
NB16:11.a i Henseende til Conversation: · saadanne Enkelte danne maaskee ogsaa et lille Samfund;
KG, s. 179 det ellers er saa, at der er · saadanne Enkelte til. / Men skulde saadant Digt
BOA, s. 121 rken hyppigt suspendere mange · saadanne Enkelte, saa fremkogles tilsidst herved
Papir 15 ( Hedninge-Chr:; thi kun til · saadanne er Brevet skrevet) den store Forskjel mellem
NB29:112 ave med at gjøre! Og af · Saadanne er der Millioner, eller rettere det er
DJ, s. 74 I Forhold til Anna, Elvira og · Saadanne er det ikke utænkeligt, at Don Juan
Not11:22 med Virkeligheden, og kun · saadanne er i Sandhed originale. Forsaavidt gjelder
SLV, s. 113 udføre Indsigelserne som · saadanne er kun Tidsspilde, selv om man havde Talent
NB10:150 itiet ikke har med at gjøre. · Saadanne ere Bagvaskelse, Bagtalelse, Piatten o:
Not11:34 d Personlighed i Gudd. som · saadanne ere entwirklicht og udelukket fra den Bevidsthed,
AE, s. 96 historiske Sandheder, der som · saadanne ere tilfældige. Hvis ikke, ligger her
NB27:18 res Død vilde gavne Verden. / · Saadanne ere vel ogsaa Sandheds-Vidner, men ikke
EE1, s. 287 lsomme Mennesker, der som · saadanne ere yderst kjedsommelige, blive arrige,
NB5:10 kun ikke naar han forklarer · saadanne Evangelier. ɔ: Luther er ingen Dialektiker,
NB9:16 ehøves. Naturligviis ikke · saadanne Eventyrere som en Robert Blum, der ikke
NB18:57 kunde han sagtens siden han har · saadanne Evner – men Talen er jo slet ikke
NB18:57 Differents, og siger beskedent: · saadanne Evner har jeg ikke. Derved lyver man forresten
NB18:57 er har Evne dertil, jeg har ikke · saadanne Evner, var det da ikke en besynderlig Tale.
G, s. 26 dning aldeles modsat. / Dog ved · saadanne Exempler vil jeg ikke videre opholde mig,
NB15:62 stelige, Hedenskabet har aldeles · saadanne Exempler. Saadanne store og ædle Handlinger
EE1, s. 169 tte sin Skarpsindighed med · saadanne Experimenter. Det er imidlertid ingenlunde
OTA, s. 403 det Timelige end Evighedens? · Saadanne falske Lærere kan man vel ikke kalde
EE2, s. 74 e har Du ikke gottet Dig over · saadanne Familiefædres krænkede Fornemhed
SLV, s. 212 telser, mod en Seier gjennem · saadanne Farer, mod den lykkeligste Udgang af den
SLV, s. 299 urk, thi ellers sættes jo · saadanne fast; jeg har ikke mælet et Ord om Døden,
NB4:108 d hvi haver Du forladt mig? / Om · saadanne feige og pusilanime Msker kan man sige:
EE1, s. 32 esser at befrie. Hvad er alle · saadanne Fiender tilsammentagne imod de blege, blodløse,
NB34:15 Saaledes den Religieuse. Af · saadanne findes der sparsomt spredte ganske Enkelte.
LP, s. 31 mod ved ikke at lade disse som · saadanne flagre omkring, men, erindrende os Latinerens
NB2:56 tte Vrøvl deeltager Heiberg og · saadanne Folk – fordi han selv er Skillings-Forfatter,
NB20:25 re Lykke i denne Verden. / See · saadanne Folk de ere Afdøde, kun de formaae at
NB2:124 ns Vei, nogle endog langt henne. · Saadanne Folk kan Gud bruge; thi de tør ikke
NB24:30.a at G. var et brugbart Msk., og · saadanne Folk maatte man benytte. Jeg svarede, at
AA:1 lertid ret characteristisk, at · saadanne Folk netop komme til det Resultat; thi
NB20:25 g det negter jeg da ikke, at for · saadanne Folk som de Nulevende, vilde det rigtignok
DS, s. 234 v os indrømmet ved at have · saadanne Forbilleder; og vi bleve uudtømmelige
NB23:207 gaaer det nu endda an naar · saadanne Forbrydere forholder sig til den Art Forbrydelser,
NB9:57 eg har givet Afkald paa alle · saadanne Fordele, kan man ikke forstaae. /
SLV, s. 132 t Tilfælde, ikke at finde · saadanne Fordele. / Som Brud er Qvinden skjønnere
LA, s. 13 neppe noget Menneske – · saadanne Fordringer gjør han. Man skulde troe,
EE2, s. 266 falder Dig ind er, at Du ved · saadanne Foredrag kan gjøre Skade; thi det lod
BI, s. 345 an finder idelig Allusion til · saadanne Forestillinger som Guds Skaben af Intet,
SLV, s. 417 rne, Heine, Feuerbach og · saadanne Forfattere Individualiteter, der have stor
NB30:8 es Frembringelser Interesse. / Og · saadanne Forfattere vente formodentlig i al Gemütlighed
BOA, s. 239 ed: saa kan man nok komme til · saadanne forfærdelige Resultater. Og dog endnu
NB32:38 t Overordentlige; thi under · saadanne Forhold at skulle opretholde at være
Papir 370 e er som Afsindighed under · saadanne Forhold at ville troe paa Gud og Primitiviteten,
NB2:68 ige Blik, han bringer netop ud af · saadanne Forhold den interessanteste Existents.
NB23:87 ligieuse, det kan kun under · saadanne Forhold den Religieuse holde ud. Men at
NB2:73 rigtigt. Nødsagelsen er i · saadanne Forhold det Eneste, som hjælper, thi
AE, s. 239 og hvad Inderlighed er. Under · saadanne Forhold er det ønskeligt, at den Meddelende
Papir 380:2 gen ved at udsiges under · saadanne Forhold forvanskes til noget Andet. /
NB12:110 hi en ældre hjælper under · saadanne Forhold ikke, det hedder strax: han er
SLV, s. 91 estemme, hvorledes Tanken om · saadanne Forhold udfylder en evig Bevidsthed i Erindring,
NB:209 den under mig det. Og under · saadanne Forhold vil man leve ell. gider man leve.
Papir 433 aar man tænker sundt, i · saadanne Forhold, hvor en restitutio in integrum
IC, s. 217 a er, dersom jeg levede under · saadanne Forhold, saa er det mig og mit Liv betræffende
SFV, s. 46 det Kjendskab jeg havde til · saadanne Forhold, saae jeg let, at to Ord til hiint
Papir 380:1 lut paa den anden. Under · saadanne Forhold, som jeg tidligt har været opmærksom
NB27:77 ennemsnit trøste sig ved · saadanne Forjættelser og Trøstens Ord. Thi
BA, s. 408 lius, hvad vil man have mere. · Saadanne Forklaringer have naturligviis ikke den
NB15:123 harlatan end med en Legion · saadanne Forkyndere. / / / Proportioner. /
EE1, s. 318 Pige, der deeltager meget i · saadanne Forlystelser, er det i Almindelighed ikke
BOA, s. 183 t at vente paa og at følge · saadanne formentlige udvortes Aabenbaringer, som,
NB4:36 bliver Ironie. I Forhold til · saadanne Former gjælder det at Individualiteten
AE, note Nemesis; thi Den, der taler i · saadanne Former med en Anden, siger indirecte: vi
NB21:60 i Forfatter-Verdenen bruger · saadanne Formler: dette er blot et løst Udkast,
DSS, s. 121 rende Kluddrer – ved · saadanne Forretninger, som jeg har, bruger man Ordene
EE2, s. 98 ned eller til at opbygge med · saadanne forræderiske Betragtninger, at der skal
OTA, s. 265 aaskee vil En mene: » · saadanne Forskjelligheder og saadanne Bekymringer
OTA, s. 266 r sandt, hvad der blev sagt: · saadanne Forskjelligheder og saadanne Bekymringer
4T44, s. 346 baader ikke at dvæle ved · saadanne Forskjelligheder, de have begge tabt Alt.
NB25:64 t er Usandhed. / Saa er der · saadanne fortumlede Hoveder som Rosseau, der i de
SD, s. 186 e eller ved at tale Noget om · saadanne Fortvivledes Udvorteshed. Men jo mere aandelig
AE, s. 55 sikker paa ikke at træffe · saadanne Forudsætninger, som i det Foregaaende.
CT, s. 183 ige Talere, som ville tale om · saadanne forældede Ting, hvilke ethvert Barn
NB35:2 a perfectible, at have gjort · saadanne Fremskridt i Nonsens, at der nu er Mening
BI, s. 151 . f., et heelt Assortiment af · saadanne Fremstillingsformer. / Hertil kommer, at
EE2, s. 91 un seer gjerne, at jeg holder · saadanne Fribyttere som Dig og Dine Lige borte.
IC, s. 213 Lands samtlige Millioner ere · saadanne Fromme – og det ere vi jo Alle! Drag
NB15:120 r da Gud, for at faae Ret, · saadanne from̄e Procuratores. / Min Trang til
NB10:108 det er det som nu interesserer. · Saadanne Fruentimmer forekaste hell ikke hinanden,
KG, s. 20 . Derimod skal man snarere paa · saadanne Frugter, eller paa, at der kun er Blade,
NB8:43 r det Afgjørende. Man mener at · saadanne Følelser som en Julie og en Romeos høre
JC, s. 17 Gjenstand for hans Drømmen. · Saadanne Følelser vare aldeles fremmede for hans
IC, s. 49 en Mand, hvis Liv havde havt · saadanne Følger i Historien. Alt blev saa saa
AE, s. 279 nderlig Sag, at der viser sig · saadanne gaadefulde Væsener. Førend Choleras
Papir 458 tgive det. Dog hvor der er · saadanne Garantier, ja, det er en anden Sag, en
TS, s. 105 en. Og dette er Kjerlighed. / · Saadanne Gaver bragte den levendegjørende Aand
NB2:214 ere de Fornemme. At jeg har · saadanne Gaver ell. rettere at Gud saaledes lader
TS, s. 105 Aanden ogsaa vilde bringe os · saadanne Gaver, sandeligen det gjøres vel behov
NB15:71 hvad de behøve) for paa · saadanne Gebeter at gribe rigtigt. Jeg roser mig
NB11:101 en Sagen er, hvor finder man nu · saadanne Geistlige, som i hine Tider. Vilde jeg
G, s. 36 . / Naar et Posse-Theater har 2 · saadanne Genier, er det nok; tre er det største
NB25:83.b da ikke vare tilstede, thi ved · saadanne Gilder komme Damerne ikke gjerne med) /
NB25:83 r Superintendenten at deeltage i · saadanne Gilder, han vilde meget hellere leve i
SLV, s. 259 t, at de saakaldte Kloge ved · saadanne Gisninger røbe fuld saa megen Disposition
KG, s. 54 g nok, just fordi den taler om · saadanne Gjenstande, der dog, vel at mærke, beskæftige
EE2, s. 121 estod i Kamp med en Mængde · saadanne Gjenvordigheder, saa vilde Du ganske roligt
PS, s. 246 en ( reent ideelt) bevise, at · saadanne Gjerninger ere en stor Generals o. s. v.
NB19:57.b en om Fortjenstlighed bort fra · saadanne Gjerninger, og saa forresten ladet dem
EE2, s. 241 Begivenhed og Livsforhold som · saadanne gjøre et Menneske til Noget. Den, der
NB18:102 atte jeg raade, saa skulde just · saadanne gode Bøger brændes, thi de slette
OTA, s. 211 er man netop ved at betragte · Saadanne grundigt hvad det Høieste er. Men vi
AE, s. 418 stadigt væk blot hørte · saadanne gudelige Foredrag, hvor Alt afrunder sig
Papir 15 erligt, at gaae saa snart over til · saadanne Guds Gaver som disse. Rigtigere derfor
NB23:32 der i en ældre Tid vare · saadanne Guds Mænd, maae vi nøies med en Digter,
LA, s. 99 rre eller mindre Indbegreb af · saadanne Haandbøgers Betragtninger, og man excellerer
EE1, s. 365 Gjenstand skal prøves. Af · saadanne Halvheder fremgaaer et Noget, hvormed man
NB22:31 ger baade Gud og Msker, thi · saadanne Handlinger have Noget, som behage Msk.,
NB32:63 vi i Ord og Talemaader og i · saadanne Handlinger som at bygge Kirker og indbinde
Papir 26 lelsen, det andet Handlingen / 2) · saadanne Handlinger, som ingen Betydning have for
NB28:54 mig ligesom for vigtige. Af · saadanne har jeg nogle faae – men jeg har
NB2:17 nske at være Tilhængere. · Saadanne har jeg ogsaa nogle af. De have forstaaet
BOA, s. 102 en høist farlig Person, og · Saadanne har man for Skik ikke at lade gaae alene
BOA, s. 233 stjæles, og hvorfor, fordi · Saadanne have en materiel Forestilling om Tanker.
NB:107 la Mynster kun forstaae, at · Saadanne have været til, kun forstaae dem bag
BB:37.10 Spørgsmaal opkommer: er der · saadanne Havfruer til? – at svare: nei, det
NB2:109 hed. / I Livsfaren kan man fatte · saadanne hellige Beslutninger. Men naar saa Livsfaren
SLV, s. 296 g en Digter, der udnævner · saadanne Helte, forekommer mig ligesaa daarlig som
NB12:179 fremstille disse Msker som · saadanne Helveds-Candidater, det er Galimathias.
EE2, s. 117 Du ikke heller. Om der gives · saadanne Hemmeligheder, om den Indesluttethed, som
TS, s. 53 dheds-Vidne, et Blod-Vidne; og · saadanne Herlige de ere vel underrettede. /
NB22:8 at vi alle hver især ere · saadanne Heroer. / Samvittigheds-Frihed, Troes-Frihed
EE2, s. 234 et Kloster. Vor Tid har ikke · saadanne Hjælpemidler. Løber et Menneske nu
AA:12 ne med sig selv om enkelte af · saadanne Hovedpuncter, saa gives der i Livet andre
BOA, s. 128 e i en sildigere Tid ønske · saadanne Husholdere, der intet Nyt have at bringe,
Not4:8 mmer a priori. De første vare · saadanne hvor Prædikatet blot indeholdt en Udvikling
EE:194 relse ikke gav sig Luft i · saadanne hæftige Udbrud, saa rugede en stille
NB32:109 , som for Moerskab talte i · saadanne høitidelige Udtryk, saa vilde det være
NB29:75 sten som spæd Barn, at · saadanne høre Guds Rige til; for det Andet Røveren
EE2, s. 104 ler ikke enhver Familie flere · saadanne i sit Bekjendtskab, maaskee endog i sin
FB, s. 195 s virkelig var sindssvag. Til · saadanne Iagttagelser hører imidlertid Snildhed
NB19:39 for Gud er Alt muligt; med · saadanne Idealer for Øie, som altid have foresvævet
NB:57 g er altfor tungsindig til at have · saadanne Idealer. Mine Idealer vilde andre Msk.
SLV, s. 349 orfra et Menneske kunde faae · saadanne Ideer. Dersom nu mit Tungsind ikke for
JJ:115.a n ung Pige kunde gaae og gjemme · saadanne Ideer. Det var da ogsaa en meget umoden
IC, s. 246 Beundrerne« ere · saadanne Ikke-Christne slette Christne. Atter her
AE, s. 55 lle Mand, hvor kan Du nu faae · saadanne Indfald; skulde Du ikke være en Christen?
AA:15 dem Kraft, – – ja, at · saadanne Individer i Sammenligning med Hedningen
Papir 387 id blive forstaaet af Faa. · Saadanne Individualiteter ere paa det erotiske Gebeet
EE2, s. 206 oget, der har sin Grund i, at · saadanne Individualiteter ere Sandheden meget nær,
LA, s. 25 tænkeligt paa Hovedet, thi · saadanne Indvendinger blive kun altfor let populaire,
NB11:147 roende, Du som dog gjør · saadanne Indvendinger: saa siger jeg Dig, at Du
4T43, s. 148 , og Jordens Skatte have som · saadanne ingen Forjættelser, ingen fortrinlig
NB2:119 komme i Bladet. / Og det er · saadanne Instantser, der skal bedømme min Stræben!
EE2, s. 20 t Liv opløser sig i lutter · saadanne interessante Enkeltheder. Og dersom man
FP, s. 20 ar almindelige Klager, der som · saadanne Intet bevise. Derfor søgte nu vi i bemeldte
BI, s. 320 altfor stor Mangfoldighed af · saadanne Ironikere, og ikke længere behøver
BI, note igt Udvalg en Mangfoldighed af · saadanne ironiske Træk i Naturen. Han bemærker,
SLV, s. 439 aa. Jeg vil her ikke tale om · saadanne Jammerligheder, som at ville angre en enkelt
SLV, s. 242 e brugelig til at holde ud i · saadanne Kampe: Den, som er dømt paa Livet, lader
NB22:8 der formaaer at bevise, at vi ere · saadanne Karle. / Tag al Tvang bort, hvilken just
BI, s. 249 unde for eller imod. Jo flere · saadanne Kategorier En nu har, jo mere øvet han
SLV, s. 118 ere. Mildest talt forekommer · saadanne Kjendere mig som De, der sidde og vexle
SLV, s. 349 den Forvisning, at der gives · saadanne Klogskabsregler og uskatteerlige Sandheder,
NB15:128 have skadet Sandheden, som · saadanne kløgtige Hoveder. / / / Rom 7. /
BOA, s. 242 maa Lapper Papir vilde skrive · saadanne korte Sætninger som: han gik ud af Slottet;
BOA, s. 242 gamle Papirer maaskee finder · saadanne korte Sætninger, hvis hele Sammenhæng
NB:49 af Christi Lidelseshistorie, deels · saadanne kraftige Ord som da Apostlene, efter at
NB22:8.e ge, have ikke saadant Mod eller · saadanne Kræfter – derfor ville vi have
SLV, s. 452 rer kan en Digter være. · Saadanne Kræfter har denne Forfatter nu vel ikke,
Oi7, s. 315 vi ikke frigjøre os fra, · saadanne Kræfter har vi ikke. Men vist er det,
Not9:1 til Guds Naade at have lagt · saadanne Kræfter i Verden, hvorved den kan blive
NB21:12 s Msker, er at vi ikke have · saadanne Kræfter og en saadan Reenhed til at
SLV, s. 41 r med Nakken og vrager, fordi · Saadanne kun sysle med endelige Tanker indenfor
JJ:35 r man consequent og simplement til · saadanne Latterligheder som at mene, at det om Jorden
NB18:85 agne Retning og oprettede 10,000 · saadanne Levebrød: jeg seer alligevel ikke hvad
BOA, s. 190 ed et betydeligt Sortiment af · saadanne Levnetsløb, hvori fortælles, at et
NB16:56 blive. Thi det hører med til · saadanne Lidelser at føle Trang til at give sig
NB18:84 og til syvende og sidst benegter · saadanne Lidelser egl. Smerte; han taler ikke Trøst
OTA, s. 407 i Betragtning af den kalder · saadanne Lidelser en Trængsel, som er stakket
IC, s. 175 i Lighed med Jesus Christus. · Saadanne Lidelser ere de almeen-menneskelige, i
NB17:107 er ækelt i Tale om, at · saadanne Lidelser ere Ingenting, at den indre Tilfredsstillelse
NB18:5 er at være uvidende om at · saadanne Lidelser ere til. Og i Χstheden er
NB18:5 ve angest og bange ved at vide at · saadanne Lidelser ere til: vær selv en Saadan
SLV, s. 422 igt, at Æsthetiken vrager · saadanne Lidelser som Tandpine og Podagra. Men idet
NB14:148 med hvilken man rubricerer · saadanne Lidelser under Kategorien: christelig Lidelse.
NB31:74 etroet – dog har han det i · saadanne Lidelser, at han længe næsten kun
OTA, s. 425 else for Gud at benaades med · saadanne Lidelser, men ogsaa uden nogen Fortielse
NB16:56 tiv, og saa hører det med til · saadanne Lidelsers Underfundighed, at faae fat i
NB18:5 vov saa at forkynde Trøst for · saadanne Lidende altsaa at erindre Samfundet om,
NB18:5 ltsaa at erindre Samfundet om, at · saadanne Lidende ere til – og Du skal see,
NB14:62 Frygt for at blive mindet om, at · saadanne Lidende ere til. En saadan » Trøster«
NB18:84 egl. ikke holdt til Trøst for · saadanne Lidende, men til behagelig Beroligelse
NB18:84 derfundigt heri. Ganske ignorere · saadanne Lidende, om hvilke Evangeliet saa ofte
NB18:84 Medlidenheden, der søgte · saadanne Lidende, satte sig ganske i deres Sted.
NB24:86 . er det Religieuse. Det er · saadanne Lidende, som allerede fra det Tidligste
NB18:84 jem væbnede mod Indtrykket af · saadanne Lidende. / Der er noget Underfundigt heri.
OTA, s. 147 det slette Sammenhold mellem · saadanne Ligesindede er en splidagtig Forening.
PMH, note de Ideen og Tanken fare. Under · saadanne litteraire Forhold, er det ikke uforklarligt,
BI, s. 168 e Betydning, vil vide at give · saadanne Love, der i Sandhed ere beregnede paa hans
NB10:35 ehøvede det Bestaaende i · saadanne lurvede Tider, hvor Alt forklares af lave
KG, s. 202 maa dette Barn slet ikke have · saadanne Lyster som vi andre Børn, men det er
IC, s. 95 ig forgjeves, idet de lære · saadanne Lærdomme, som ere Menneskers Bud. (
OTA, s. 260 stedenfor at berolige. / Til · saadanne Lærere henviser det bekymrede Evangelium
Not3:4 rgsmaal, hvor man da finder · saadanne Lærere, viser han hvorledes man lærer
Oi3, s. 190 e befatte sig med at beskikke · saadanne Lærere. / Er det forsvarligt af Staten
NB2:191 men den siger: blandt · Saadanne maa den Christne findes, og ikke blandt
AE, s. 398 tænker vel Præsten, at · saadanne mageløst Lykkelige forekomme kun i Eventyret,
NB31:126 e var fornødent – alle · saadanne Martyrier ere kun Bevægelses-Punkter
LP, s. 34 at alle disse Standpunkter som · saadanne med Hensyn til Produktivitæt sætte
EE2, s. 104 det nu forstyrre Dig at have · saadanne Medvidere? Det er næsten som om et Menneske
NB10:122 t slaaet ihjel. Men at anbringe · saadanne Mellemrum vilde jo rigtignok have været
AE, s. 369 der ikke til for at have med · saadanne Mennesker at gjøre, der strax ere færdige.
EE2, s. 104 d. Vilde Du nu berøve alle · saadanne Mennesker den Leilighed til at glæde
SLV, s. 142 s det gaaer til. Stundom ere · saadanne Mennesker endog Sværmere, der jage efter
OTA, s. 403 sigten til Stjernerne. / Dog · saadanne Mennesker ere vel selv bedragne, men derimod
SLV, s. 28 mig næsten absurd, at fem · saadanne Mennesker faae et Gjestebud arrangeret.
Oi5, s. 234 Elskede – dog allerede · saadanne Mennesker forekomme ikke mere – da,
IC, s. 52 rede – ret som havde · saadanne Mennesker ikke allerede Ulykker nok at
CT, s. 240 nseete ( thi hvorledes skulde · saadanne Mennesker ikke ære og ansee hinanden,
NB10:57 en Mildheden, netop fordi det i · saadanne Mennesker kan være deres Bekymring og
KG, s. 158 end deres Søgen og Vragen. · Saadanne Mennesker mærke ikke, at deres Tale
KG, s. 128 ed end at den er Kjælerie. · Saadanne Mennesker ville just, at Den, de skulle
Oi5, s. 234 Og herom er det jeg siger: · saadanne Mennesker, af den Bonitet og Kaliber, fødes
Oi5, s. 234 Og herom er det jeg siger: · saadanne Mennesker, af den Bonitet og Kaliber, fødes
SD, s. 150 sligheden bestaaer af lutter · saadanne Mennesker, der, om man saa kan sige, forskrive
BA, s. 426 en Indesluttede kan faae over · saadanne Mennesker, hvorledes de tilsidst trygle
EE2, s. 105 lader sig gjøre, at frelse · saadanne Mennesker, ikke at forsvare sig selv. Jeg
CT, s. 273 hans Prædiken, vi ere ikke · saadanne Mennesker. Maaskee nænner Præsten
SLV, s. 379 s. v. Poesien kan ikke bruge · saadanne Mennesker; den fordrer et væsentligt
KG, s. 183 mmelige ligger i at omgaaes · saadanne Mennesker; Deres Høihed vil jo selv
AE, note , og dog er det egentligen paa · saadanne Menneskers Latter alle De regne, som fuske
EE2, s. 245 agtes som en Art Afsindighed. · Saadanne Menneskers Liv gaae op i at afsie Myggen.
BOA, s. 93 e er kommen til Conclusionen. · Saadanne Menneskers Liv gaaer da hen, indtil Døden
NB20:116 ger han paa den anden Side · saadanne Midler til at støde fra – at Virkningen
NB24:46 uge ubetinget rene Midler og kun · saadanne Midler, at saa var min Undergang ubetinget
KG, s. 361 m, thi dertil kan ikke bruges · saadanne Midler. / Og nu i disse Tider; hvor fornøden
SLV, s. 307 ge har ikke Lov til at bruge · saadanne Midler. At hun bruger dem viser i Grunden,
SLV, s. 307 turde sandeligen ikke bruge · saadanne Midler. Den, der bruger dem mod en Anden,
EE1, s. 356 ad slette Forførere bruge · saadanne Midler. Hvad opnaae de ogsaa? Den, som
JJ:221 kommen til Troen, maa netop alle · saadanne Midlertidigheder være udtømmede.
SLV, s. 154 sluttende støder ikke paa · saadanne Misligheder, han vender hjem fra sin Expedition
SLV, s. 58 om en Qvindes Liv ikke havde · saadanne Modsætninger, den Udmærkelse, hun
EE1, s. 299 i en unaturlig Exaltation. I · saadanne Momenter erindrer hun ham ikke blot, hun
NB33:6 bringe denne Virkning at sætte · saadanne Motiver i Bevægelse som Evighedens Straffe,
Papir 433 elig Ingenting at sætte · saadanne Motiver i Bevægelse. / Min Mening er
NB32:92 ghed have. Naturligviis ere · saadanne Msker bedre langt langt bedre end hine
NB4:108 v miskjendt. / Men hvorledes mon · saadanne Msker forstaae den reen msklige Side af
NB23:74 d denne Talen om at have en Sag. · Saadanne Msker have ingen Sag, men pynte et Noget
NB3:4 ieusitet! At de faae Analogier til · saadanne Msker nuomstunder henvises til Daarekisten.
NB26:33 lægten er gaaet tilbage, · saadanne Msker som Χstd. er beregnet paa leve
NB3:69 heden og see om Du finder 10 · saadanne Msker, der virkelig kun have een Sorg,
Papir 436 mus, Pfui, nei vi ere ikke · saadanne Msker, nei vi komme aabenlyst til
DBD, s. 131 t utaknemligere Vilkaar, alle · saadanne Mænd have aldeles samme Adkomst som
Oi7, s. 291 ust i Tider som vore maae der · saadanne Mænd til som Lærere, og anbefaler
NB5:41 re ringe i Sammenligning med · saadanne Mænd, der have kunnet Journalen NB5,
NB24:145 tjente en Lovtale, da just · saadanne Mænd, som paa en Maade bleve Martyrer,
NB34:43 Jo jeg takker, især for · saadanne Mænder, som nu leve. / Nei, Religionen,
DD:119 husiasmeret ved en Polycarp' s og · saadanne Mænds Mod i deres Dødsstund, ogsaa
PS, s. 294 gang, vel at mærke ikke to · saadanne Naturer der høre sammen for at danne
EE2, s. 299 ikke kunne give Vederlag for. · Saadanne Naturer ere deels fordybede i dem selv,
FB, s. 194 kke det Almene og gifter Dig. · Saadanne Naturer ere fra Grunden af i Paradoxet,
FB, s. 194 ellen, hink' ich wo vorbei. / · Saadanne Naturer som Glosters kan man ikke frelse
AA:12 med andre Phænomener, med · saadanne Naturforskere, som ved deres Speculation
EE1, s. 280 end den engelske frembringer · saadanne Naturmærkværdigheder; ethvert Menneske,
NB2:107 de forstyrre. ( Det gaaer an med · saadanne Navne som Socrates fE, men fE Øltapper
OTA, s. 326 spilde Tiden ved at nævne · saadanne Navne; thi der er jo dog kun eet Navn i
SLV Syndsforladelsen / I Spand med · saadanne negative Principer som: Intet at beundre,
AE, s. 82 t igjen. I Forhold nemlig til · saadanne negative Tanker er en svigefuld Form den
SLV, s. 13 e rette Hænder. Det er ved · saadanne nyttige Bøgers Prentelse, at man bidrager
IC, s. 25 en at betænke, at jo flere · saadanne nærmere og nærmere Bestemmelser der
DJ, s. 73 , og Enhver, der har Sands for · saadanne Observationer vil vist ikke negte, at det
EE1, s. 297 ngstende Tyngde paa hende. · Saadanne Offere vare derfor af en ganske egen Natur.
NB11:69 : frygte Mskene mere end Gud. / · Saadanne og alle lignende Conflikter det er Troens.
AA:12.4 ts Træ og fastholdes ikke som · saadanne og som de, der alene have deres Betydning
4T44, s. 318 , en Mand, der ikke oplevede · saadanne Omskiftelser, fordi han havde givet sit
BOA, s. 95 entlig Forfatter maatte under · saadanne Omstændigheder aldeles komme til kort;
Brev 252 blede Styrke. Hvad er der under · saadanne Omstændigheder at gjøre? Jeg kunde
Brev 40 pmærksomhed for mig: under · saadanne Omstændigheder at skrive mig et Brev
NB12:129 aa en Ucorrecthed af ham, under · saadanne Omstændigheder at trække sig ud paa
BOA, s. 117 em som Extraordinarius. Under · saadanne Omstændigheder at ville være i det
NB15:7 tedetfor at De især under · saadanne Omstændigheder burde være ivrige
NB22:173 erske. / Skal man da under · saadanne Omstændigheder faae Magt med C, hvad
NB17:60 aare, saare Faae, der under · saadanne Omstændigheder formaae at fastholde
Brev 264 anseer ikke Den, der under · saadanne Omstændigheder gaaer i Krigen for saa
Brev 3 l ham; thi Dit Besøg vilde under · saadanne Omstændigheder genere, være ham ubehagelig
AE, s. 335 – at blive det. / Under · saadanne Omstændigheder i Christenheden ( Speculationens
NB13:33 rranisk Indflydelse. Skulde · saadanne Omstændigheder ikke være Opfordring
4T44, s. 351 digheder som Feigheden under · saadanne Omstændigheder kan udfinde, alle de
BOA, s. 95 tter vilde naturligviis under · saadanne Omstændigheder paa alle Maader anbefale
NB16:56 opmærksom paa, at under · saadanne Omstændigheder skal man tie, og idetmindste
NB2:132 som kan paaskjønne det. Under · saadanne Omstændigheder tør jeg saa ikke reise
EE1, s. 182 orhøret er udsat. / Under · saadanne Omstændigheder vil man finde det ganske
EE1, s. 398 ydelig Billet, læst under · saadanne Omstændigheder, bliver for hende uendelig
EE2, s. 197 Barselkone, og naar man er i · saadanne Omstændigheder, er det intet Under,
LF, s. 32 inget Lydige, især da under · saadanne Omstændigheder, kan være. Og fordi
Papir 394 igtede til at handle under · saadanne Omstændigheder: det bliver deres Ansvar,
BOA, s. 254 holde et Menneske oppe under · saadanne Omstændigheder; jeg troer det vilde
Papir 382 sere, ved for Fremtiden at lade · saadanne opbyggelige Skrifter udgaae i mindre Afdelinger
KG, s. 23 ikke ogsaa er et Hyklerie; thi · saadanne Opdagelser ere dog vel neppe Kjerlighedens
EE1, s. 14 rer Held til for at gjøre · saadanne Opdagelser. / Midt paa Formiddagen ankom
NB12:19 havt Kræfter til mere; men to · saadanne Opgaver er for meget for een Person, først
NB2:244 re, det er heller ikke Noget; · saadanne Opgaver mener man strække ikke til for
SLV, s. 322 øst. Uduelig til at fatte · saadanne Opgaver som hele Menneskehedens Fremtid
NB21:151 a non for at blive betroet · saadanne Opgaver. / Naar Rytteren ret vil bruge
SLV, s. 205 unde volde hende. Istedetfor · saadanne Oplysninger at skulle nøies med et tilfældigt
NB12:143 over. Naar det er forbunden med · saadanne Opoffrelser som det for mig har været
KG, s. 296 en holde ud med Kjerligheden; · saadanne Optrin ere derfor som oftest kun i Begyndelsen,
LA, s. 22 krig, som her høres, eller · saadanne Optrin, som her skildres, eller i saadan
KG, s. 369 orstaaer Du ham; thi ikke ere · saadanne Ord Begyndelsen paa Talen om Kjerlighed,
OTA, s. 423 t Andet er Tab.« Ak, · saadanne Ord ere saa ofte gjentagne, og saa ofte
FF:188 nske Forsteninger, og ligesom som · saadanne Ord forstenede i en bestemt Casus. –
NB30:57 latinske Sprog ved fE at bringe · saadanne Ord frem som: en blakket Hest, equus blakkatus.
HCD, s. 180 edes » at lægge ham · saadanne Ord i Munden: Slanger, Øgle-Unger, det
NB30:110 nye Testamente bestandigt · saadanne Ord om den Christne, som betegne det Standsende:
OTA, s. 426 live korsfæstet.« · Saadanne Ord siges ikke for at spotte Menneskene,
NB2:138 en af dem ind at beraabe sig paa · saadanne Ord som en særdeles Mission ( ikke som
SD, s. 165 delbarhedens Sprog forekomme · saadanne Ord som: Selvet, Fortvivlelse. /
KG, s. 108 sige, at der skal tales over · saadanne Ord, eller hvad Mening, uden modbydelig
OTA, s. 424 vistnok skal der tales over · saadanne Ord, og over saadanne Troens Undergjerninger
NB2:89 i Andre skal ikke tage os af · saadanne Ord, vi skal gjøre lige stik imod: Amen!
CT, s. 303 esynderligt just at fremdrage · saadanne Ord. Imidlertid er det ingenlunde saa.
SLV, s. 422 es rigtigt, og Resultatet af · saadanne Overveielser er: den æsthetiske Helt
SLV, s. 196 skal ikke kastes ind mellem · saadanne Overveielser som et Aktstykke mere. Har
AE, s. 21 roende at ville bekymre sig om · saadanne Overveielser, en Anfægtelse, han af
EE2, s. 203 s kunde beskæftige mig med · saadanne Overveielser, forgjæves søgt en Oplysning
AE, s. 159 ser bliver kun til Nar ved · saadanne Overveielser, ligesom Tilhøreren ved
BI, s. 245 faae Fodfæste paa Jorden, · saadanne Personer er Historikeren, der er kommen
AeV, s. 84 g meget godt, hvad jeg skrev. · Saadanne Personer høre ikke til min Omgivelse,
EE2, s. 182 e, men man finder stundom hos · saadanne Personligheder en vis Godmodighed, og hvis
NB9:17 get flaut og udannet at komme med · saadanne Personligheder; og det vil hele Byen give
EE2, s. 49 flekterer paa Evigheden. / At · saadanne Philistere, der mene, at de nu omtrent
AE, s. 179 ille ved at tage en Haandfuld · saadanne Philosopher og sætte sammen. Naar Afsindigheden
FB, s. 149 a man ellers synker tilbage i · saadanne Phraser. At forklare hele Tilværelsen,
NB24:61 at Du troer. I Forhold til · saadanne Phænomener ( Modsigelsens), kan det
EE1, s. 328 idlertid ikke stort; thi hos · saadanne Piger er der ikke stort at stjæle; naar
EE2, s. 222 a hendes Sjæl ikke fordrer · saadanne Pirringer. Nu forandres Methoden, Du lader
NB31:115 er Pligt mod En selv. Kort · saadanne Pligt-Msker som der nu tildags leve, fandtes
AeV, s. 83 Drikke, Pakæsler og andre · saadanne populaire Æmner, som ikke overskride
NB35:5 nye Testamente, er lagt an efter · saadanne Proportioner, at den stricte taget ikke
NB24:74 erens Løb at holde nogle · saadanne Prædikener naturligviis efter Udarbeidelsen.
NB18:84 e Lykkelige, ja de ere glade for · saadanne Prædikener, der saa aldeles berolige
IC, s. 139 oren angaaer, saa forstaae da · saadanne Præster sig ligesaa godt paa Alvoren
IC, s. 138 ligefremt Spørgsmaal. Ak, · saadanne Præster veed aldeles ikke, hvorom de
NB18:84 a ingen Maade forstyrres. / · Saadanne Præster øve saa den Kunst at komme
NB16:55 berigede Landet med lutter · saadanne Præster, der tilsidst indsatte verdslig
TNS, s. 147 e ligesaa latterligt at kalde · saadanne Præster, Provster, Bisper i det nye
AE, s. 266 reste Noget ved Hjælp af · saadanne Præsters Barnagtighed! Paa den Maade
NB4:6 ltfor meget Prætenderende. · Saadanne Psalmer læser man hjemme til sin Opbyggelse.
JJ:491 m Kingo kunde falde paa at skrive · saadanne Psalmer, som de historiske Fordærvelser
SD, s. 192 yk sige: til hvem taler jeg? · Saadanne psychologiske Undersøgelser i nte Potents,
Oi10, s. 409 alfuld Maade er blevet. / I · saadanne Qvaler som mine opdrages nemlig et Menneske
OTA, s. 401 Raads. Og Gud være lovet, · saadanne Raadgivere, saadanne Vidner findes dog,
AE, s. 149 este Mennesker ere af Naturen · saadanne rare Mennesker, først ere de rare Børn,
Oi2, s. 158 dning næsten tvivlsom, thi · saadanne rare Væsener kan de med Sandhed siges
Papir 394 Corsaren« nu har, med · saadanne Redakteurer, som den nuværende, anseer
TSA, s. 65 erden vigtige ved at anstille · saadanne Reflexioner, formaae i Almindelighed ikke
BOA, s. 264 ryk – paa anden Haand. · Saadanne Religieuse ere ikke et Haar bedre end de
BOA, s. 264 amp. Men netop fordi der ere · saadanne Religieuse til og kun altfor mange, netop
NB14:41 erlighed. Genierne ere egl. · saadanne Repetenter. De udvikles langt langsommere
NB25:69 lioner Billioner, Millioner · saadanne Rhetorers Tilværelse bevise ingenlunde,
KG, s. 125 e os over, at Christus valgte · saadanne ringe Mennesker til Apostler, men, fraseet
LP, s. 30 som Læsning af W. Scott og · saadanne Romandigtere nødvendigviis maatte være
NB22:30 Maade, vi begynde ikke med · saadanne Rædsler. / Ganske vist, kun Rædsel
Not4:8 l. alle Legemer have en Aarsag. / · Saadanne s. O. a priori gaves der nu i Naturvidensk.
AA:12.4 Livet blev rigt ved en Mængde · saadanne saa at sige udvortes Ideer ( sit venia
Brev 211 Personer som De og jeg, og som · saadanne saa uenige som jeg og De, hvor vanskeligt
TSA, s. 105 le ved nogle Exempler paa · saadanne saakaldte og i Timelighedens Vilkaar sande
BOA, s. 221 æle ved nogle Exempler paa · saadanne saakaldte og i Timelighedens Vilkaar sande
KG, s. 54 edes han beundrer ham. See, om · saadanne Sager tales der næsten aldrig i disse
AA:6 ens Vrimmel uden dog at glemme · saadanne salige Øieblikke. – Ofte stod
NB29:96 saa derpaa at faae dem sat · saadanne sammen, at Tiden – et Secund glemmer
Brev 57 der har givet Anledning til · saadanne Samtaler og som egentlig skulde have staaet
Brev 17 tligt Berøringspunkt, og i · saadanne Samtaler var Fader altid næsten begeistret
NB23:117 g Dristighed, til at prædike · saadanne Sandheder for Folket, ja blot til selv
NB20:28 Ansvar ved at participere i · saadanne Sandsebedrag. Dog det vil jeg nu ikke tale
BA, s. 381 levet talløse Millioner af · saadanne Selv' er, saa kan ingen Videnskab sige,
FB, s. 125 utte sig til at foretrække · saadanne Situationer for det Fias og Tant, hvormed
JJ:329 kken og / dog den Ulykkeligste. / · Saadanne Situationer gives der flere af i Livet,
NB34:10 Χstd, at befolke Jorden med · saadanne sjeldne rare Χstne, rigtigt tilgavns
DS, s. 247 at faae den Indadvendthed, at · saadanne Sjeletilstande kunne faae Charakteer. I
AA:12 rette Lys. Og med Hensyn til · saadanne skal jeg ikke nægte, at de have gjort
AE, s. 182 ndlade sig med disse og andre · saadanne skikkelige Spørgsmaal af et skikkeligt
BI, s. 185 elv bemærker, at de antage · saadanne Skikkelser for at spotte, saa er det dog
SD, s. 186 else sees sjeldent i Verden, · saadanne Skikkelser forekomme egentligen kun hos
EE2, s. 248 rfor man sjeldnere træffer · saadanne Skikkelser i Livet, er, at man saa sjeldent
JJ:499 for ham, uden Skade kunde bruges · saadanne Skildringer, men man kan ogsaa ængste
Papir 479 Cyprianus« og andre · saadanne Skrifter, ved Hjælp af hvilke Overtroen
BI, s. 128 ved Mindesmærker og Grave. · Saadanne Skyggebilleder maae de Sjæle vise os,
NB30:57 qvent Tænker, som bruger · saadanne Sludder-Categorier: det mildeste Helvede.
NB31:99 ilsidst med stor Bravour af · saadanne Slyngler som Goethe, Hegel, og hos os Mynster
FB, s. 173 heller ikke være Plads til · saadanne Smaaord? / Aristoteles siger i hans udødelige
NB6:35 en Ubeskedenhed at udgive samlet · saadanne Smaa-Ting. Men at jeg har gjort det for
Papir 254 ige Stykker man tillod sig · saadanne smidige Bitterheder, – ja vel, det
Not11:11 ur. Alle Begreber var a priori, · saadanne som der svare et Objekt til, i den hegelske
NB33:51 øre: Sligt maa forekomme · Saadanne som det latterligste Galskab. /
LA, s. 22 ligen ikke kan tale med Folk, · saadanne som disse ere i Virkeligheden: da gjelder
PMH, s. 76 Begyndelser, det vil sige til · saadanne som føre til noget virkeligt Nyt. Denne
EE2, s. 62 ingen Medvider have, undtagen · saadanne som ikke ere Medvidere. Nu er det vel sandt,
OTA, s. 426 re mig idag, maatte blive · saadanne som og jeg er, undtagen disse Lænker.
NB31:19 igjen denne Bog; vi Msker, · saadanne som vi nu ere, vi due ikke til at indlade
NB12:26 n sætter strax: Du og Jeg, og · saadanne Spørgsmaal, der kræve: ja og nei.
BI, note rste Bog afhandler nemlig netop · saadanne Spørgsmaal, som udgjør Undersøgelsens
Not10:8 e Kjendsgjerninger, der som · saadanne staae uden for os, gaaer ind i os. Dette
FB, s. 166 lmindelighed fra at anføre · saadanne Steder som det i Lucas. Man frygter for
IC mhyggeligt havde gjennemgaaet alle · saadanne Steder, kun var i disse Tilfælde at
NB21:125.b re saaledes, at det at skrive · saadanne store Bøger, som jeg skriver, det er
AE, s. 225 r, at nogle Præstekald ere · saadanne store Levebrød, andre meget smaa; Forskjellen
AE, note , at han maa blive forsøgt i · saadanne store Lidelser som Abraham eller en anden
AE, s. 561 s Beqvemmeligheder, at der er · saadanne store Mænd til, som kunne og ville være
NB15:62 t har aldeles saadanne Exempler. · Saadanne store og ædle Handlinger de æres
SLV, s. 19 igt. Man kunde sætte nogle · saadanne Stykker frem til Opgave – dog ikke
EE2, s. 284 tede mest, der især loe ad · saadanne Stykker. Et Øieblik har Spotten isnet
BI, s. 289 e Glæder overalt at opdage · saadanne svage Sider; og jo mere udmærket det
NB10:107 prang i Vandet. / Med 1000 · saadanne Svømmelærere skal et Land komme vidt
NB32:131 ae i Vandet, et Samfund af · saadanne Svømmere, der paa Landjorden indbilde
NB25:38 r en stor Deel i at der møder · saadanne Syn og Gjenstande, der ville røre hende
Not10:8 Bevidsthed om det Gode. Kun · saadanne Synder har han baaret, hvori der endnu
SD, s. 195 at tale om Synd kun taler om · saadanne Synder, glemmes saa let, at alt Sligt saadan
DD:4 torisk have givet sig og som de som · saadanne synes godt om. / d. 2 Juni. / Journalen
DD:50 Latinerne sætte et Indicativ i · saadanne Sætninger som: skulde, burde, kunde,
NB29:104 a-Sætninger) og især · saadanne Sætninger, der syntes at egne sig til
Not1:7 genus apotelesmaticum ɔ: · saadanne Sætninger, hvor det, der henhører
NB:146 icomma, da inddeler jeg ikke · saadanne Sætninger. fE » hvad man skylder
TTL, s. 423 r paa rette Sted at fremkalde · saadanne sørgelige Betragtninger, som jo komme
SLV, s. 444 et en dum Dreng, han gjør · saadanne taabelige Spørgsmaal. Mig angaaer dette
EE1, s. 229 Menneske bestandig fører · saadanne Talemaader i Munden, som: i den Anledning
DRT, s. 164 nske sig bedre Skjul end bag · saadanne Talemaader som: Folket er christent, Folket
BA, s. 455 n af hvem er det man hører · saadanne Taler? Af nogle elendige Mennesker, der
NB13:77 er ganske anderledes end 20 · saadanne Talere. / Overhovedet er dette ogsaa det
NB7:75 Du skal stræbe at undflye · saadanne Tanker – som han maaskee med en næsten
NB2:157 jeg søge nogen Oplysning · saadanne Tanker betræffende? Der er ikke 10 der
NB24:108 braham. Thi at begynde paa · saadanne Tanker det er at nærme sig Troens Grændse,
NB26:72 el paa, hvo Du end er, hvem · saadanne Tanker kunde besøge: denne Gud, han
YTS, s. 276 thi ikke lykkes det at glemme · saadanne Tanker og dog huske paa sig selv, skal
4T44, s. 349 der tillader sig at nære · saadanne Tanker om den, en Forfører og Bedrager
NB7:90 lige Anstrengelse at have to · saadanne Tanker paa een Gang i Hovedet, at de ikke
NB13:87 Χstheden lever jeg med · saadanne Tanker saa fremmedgjort, saa forladt af
NB17:78 hvad mig angaaer hænger · saadanne Tanker sammen med den min Betragtning,
SLV, s. 348 s der, at man enten ikke har · saadanne Tanker, at Eens Bevidstheds Verden ender
TSA, s. 84 saa vant til at omgaaes med · saadanne Tanker, at jeg aldrig er roligere end hos
Oi1, s. 137 e gjerne ville give sig hen i · saadanne Tanker, de elske den vanlige Tingenes Orden,
DS, s. 201 n ikke langt borte, og det er · saadanne Tanker, der boe i den Forargede. Og lad
AE, s. 155 l ikke videre at dvæle ved · saadanne Tanker, det hjælper ikke, thi Grunden
EE1, s. 36 ne ansees for Synd at nære · saadanne Tanker, ikke for et Menneske, der er skabt
BN, s. 122 aa uafbrudt beskæftiget med · saadanne Tanker, ikke sig selv betræffende med
TS, s. 40 dder og sanker møisommeligt · saadanne Tanker, maaskee paa Literaturens Mark,
IC, s. 222 m Dag og Nat beskjeftiget med · saadanne Tanker, og i saa lang Tid eensomt beskjeftiget
AE, s. 86 en, som selv er fortrolig med · saadanne Tanker, opdager det. En Saadan anseer det
EE2, s. 264 ig for at nære eller yttre · saadanne Tanker, saa vilde jeg i høi Grad gjøre
NB7:9 t fra Ansvaret af at sætte · saadanne Tanker, som jeg efterlader i Manuscripterne,
NB16:81 jør sig latterlig ved at have · saadanne Tanker. / / / O, Verden er saa kløgtig
Oi4, s. 211 Du gaae og plage Dig selv med · saadanne Tanker; der er jo 1000 andre Præster
OTA, s. 236 ng! Er Du ikke fortrolig med · saadanne Tanker; det er jo dog paa den Maade hine
SLV, s. 410 r, naar man experimenterer i · saadanne Tanker; en anseelig Forfatter vilde komme
Brev 37 lt i Livet, han glemmer snart · saadanne Tanker; men Den, der kun seer meget lidt
NB14:88 det nok, at friste Gud, at lave · saadanne Theorier, der skjule Ens Mangel paa Mod
LA, s. 86 er Concretion. Pressen vil i · saadanne Tider antage Concretionens Charakteer i
NB24:153 es mod Usandhed. Der maa i · saadanne Tider en heel første Kamp til for at
NB24:153 e Alt hen. Dersom man nu i · saadanne Tider indretter sig efter det blot at ville
NB24:153 og despotiserede – i · saadanne Tider kan man være sikker nok paa, at
NB16:22 sætning til Middelalderens og · saadanne Tiders Tale om Besættelse, at der var
AE, s. 538 thi Himmeriges Rige hører · Saadanne til.« I det hele Capitel tales
OTA, s. 379 an lider skyldig. Ak, selv i · saadanne Tilfælde høres stundom af en Skyldig
NB17:22 Vantro; saa kan et Msk. af · saadanne Tilfælde lære i største Hast at
EE2, s. 290 ft, i hvis Huus jeg nu sad. I · saadanne Timer er det ikke langtfra, at Tiden begynder
BA, s. 372 teligen, at Du tænker over · saadanne Ting, som vel ere værd at overveie;
NB22:129 re der, som spekulere over · saadanne Ting, som vi umuligt kunne begribe, ja
EE2, s. 323 ste Dig selv med at overveie · saadanne Ting; thi at et Menneske kan have Gjenvordigheder
NB23:147 le Stykker o: s: v: / Satte man · saadanne to Individualiteter sammen, de vilde slet
NB33:47 vil ikke modsige sig selv; · saadanne to Msker kunne i Evighed aldrig komme i
SLV, s. 418 gt slutte en Iagttagelse af. · Saadanne to overeensstemmende Vidner give en Tilforladelighed,
BI, s. 111 sige om ham som Ironiker. Men · saadanne Transfigurations-Øieblikke bevise jo
BOA, s. 164 ller mens man er paa Lokumet. · Saadanne travle Mennesker, der kun have Tid at læse
OTA, s. 424 s over saadanne Ord, og over · saadanne Troens Undergjerninger i Frimodighed. Der
BOA, s. 292 aa noget Sært i at bringe · saadanne Tvivl frem, der berøre Livets allerførste
AE, s. 22 en til, ikke at give efter for · saadanne Tvivl, det Forfærdelige er kun at falde
SLV, s. 399 Kathedret som Privat-Docent. · Saadanne Tænkere kunne godt forene det Forskjellige,
AE, s. 322 er ere langt større, og at · saadanne Tænkere staae langt høiere end en
AE, s. 277 med Fynd holdt Dommedag over · saadanne Tænkere, som forbleve i Forstandens
NB7:85 d han har forstaaet. Men hvor ere · saadanne Tænkere. De Fleste fastgjøre deres
BOA, note akkeltog og Hurraraab og andre · saadanne Uanstændigheder gjelder det, at Maaden
CT, s. 95 meget betænkeligt Tegn. Af · saadanne Ubetydeligheder ere der nu mange i Livet;
OTA, s. 273 gt af Fuglen at bekymres for · saadanne Ubetydeligheder, men det var ikke ufornuftigt
AE, s. 449 ved at bringes i Forhold til · saadanne Ubetydeligheder, og at det kun viser sig
AE, s. 433 det mig aldrig ind at bringe · saadanne Ubetydeligheder, som det at tage i Dyrehaven,
AE, s. 494 Qvalitet af Elskerinde, hvor · saadanne Udenomsstudier ere Kjende paa en Jadsken
EE2, s. 286 d. / » Et Menneske med · saadanne udmærkede Grundsætninger«,
EE2, s. 141 en enlige Stand slet ikke har · saadanne Udsigter, at man tvertimod snarere gjør
BA, s. 362 lstand. Man overseer ofte ved · saadanne Udtryk og Bestemmelser som Længsel,
BA, note rogbrugens Illusion, der bruger · saadanne Udtryk om denne Tilstand, at man næsten
BI, s. 342 ning Bevægelsen foregaaer. · Saadanne Udtryk som at negere, tilintetgjøre,
HCD, s. 178 e: den Myndige kan ikke bruge · saadanne Udtryk, han taler anderledes derom. /
Papir 418 , det var det første Moment. · Saadanne Udviklinger antager andre, at trække
NB30:22 thi maatte man sige kun · saadanne udvortes Lidelser og tilsidst Martyr-Døden
CT, s. 130 else. Er da Den, der besidder · saadanne ufuldkomnere aandelige Goder, selvisk,
NB13:80 t Den der er forvænt ved · saadanne ugentlige æsthetiske Potensationer,
NB30:19 istd., saa gaaer det ikke an med · saadanne uhyre Erobringer som 3000 paa een Gang?
G, s. 33 ra sin Barndom af, da man havde · saadanne uhyre Kategorier, at man nu næsten svimler
AE, s. 321 denshistorien ogsaa, thi selv · saadanne uhyre Portioner, som China, Persien o.
IC, s. 214 slebne Verden, hvor der ingen · saadanne Uhyrer ere, hvor De lever mellem dannede
BOA, s. 98 tiske, at der i Skovene boede · saadanne Uhyrer, samt fortryllede Prindser: og dog
NB21:133 angt jeg end er fra at ønske · saadanne Uleiligheder. / / / .... At jeg har Ret,
OTA, s. 212 de derom, ønske at fjerne · saadanne Ulykkelige og at fjerne de alvorlige Paamindelser,
EE1, s. 106 elige ved at indlade sig paa · saadanne Undersøgelser ligger i, at man let taber
EE2, s. 304 riste mig til at gaae ind paa · saadanne Undersøgelser som om Forholdet mellem
EE1, s. 216 an altid til Læsningen af · saadanne Undersøgelser, med Frygt for, at man
EE1, s. 421 nde vente nogen Sympathi for · saadanne Undersøgelser, saa vilde jeg udsætte
NB35:5 / Mændene – og det endda · saadanne usle Skrællinger og Spytteklatte, som
NB21:142 er – vel at mærke · saadanne Vaner, som det convenerer disse Mskslægtens
EE1, s. 363 aa kort«, Herre Gud, · saadanne Vanskeligheder møder man kun paa Forlovelsens
FV, s. 24 ve det Skin af, at der dog ere · saadanne Vanskeligheder ved Christendommen, at en
EE1, s. 13 kkende Toner, at støde paa · saadanne Vanskeligheder. Blodet steg mig til Hovedet,
CT, s. 144 n store Fordeel, naar der ere · saadanne Vanskeligheder. Een Fugl i Haanden er bedre
Papir 2:1 e Døre ell ei? – Af · saadanne var det vel at det berygtede Spørgsmaal
OTA, s. 424 ormasteligen vil vove sig ad · saadanne Veie, men ogsaa saaledes, at det forfærdende
SLV, s. 263 ller over, at han havde havt · saadanne Venner, gjorde ham end mere tilbageholdende,
OTA, s. 401 lovet, saadanne Raadgivere, · saadanne Vidner findes dog, om ikke blandt de Levende,
EE2, s. 74 , og kan ikke ret finde sig i · saadanne Vidtløftigheder som en Børneflok.
NB23:132 hi denne Sagte-Talen under · saadanne Vilkaar er egl. ny Synd) om Synd. Hvilken
JJ:475 n naturligviis som Forfatter byde · saadanne Vilkaar, i den Grad kræmmeragtigt staae
SLV, s. 396 lger nemlig af sig selv, at · saadanne Virkelighedens Kategorier, som at det Udvortes
LA, s. 25 tydning ud af Literaturen ved · saadanne vrængende Conversioner. Det er en vanskelig
NB12:74 bliver der saa Avancement, skal · Saadanne være Χstne, saa bliver en maadelig
Oi6, s. 270 alde Søndags-Christne. Men · saadanne Væsener fanger Satan ikke engang efter,
EE1, s. 278 9 Maaneder for at frembringe · saadanne Væsener, der vel snarere lod sig frembringe
PS tilbøielig til at tænke over · saadanne Væseners Natur som Pegasus' og Gorgonernes,
Brev 43 u paa den ene Side troer, at · saadanne ydre Omstændigheder kunne være gavnlige
EE2, s. 269 et, som disse. I Anledning af · saadanne Yttringer er det ofte faldet mig ind, hvad
BI, s. 137 lles til Enhvers Skjøn, om · saadanne Yttringer lade sig bringe i Harmoni med
IC, s. 111 tvetydig, og saaledes ogsaa i · saadanne Yttringer som Joh. VII, 27 og 48. /
BI, s. 124 Ironien ( tiltrods endog for · saadanne Yttringer som Pag. 27: » Idetmindste
SLV, s. 103 v Beslutning Fortrinnet. Men · saadanne Ægteskaber er heller ikke Ægteskaber,
EE2, s. 82 ave taget Deres forud. / Alle · saadanne Ægteskaber lide nu af den Feil, at de
SLV, s. 103 en Beslutning. I Forhold til · saadanne Ægteskaber, der hverken spille i Forelskelsens
AE, s. 175 øre, medens den dog selv i · saadanne Øieblikke betaler Tilværelsen sin
CT, s. 132 l for Andre. Men jo sjeldnere · saadanne Øieblikke blive, desto stadigere vil
EE2, s. 180 der hos unge Mennesker, der i · saadanne Øieblikke ligesom forsøge dem paa
BI, s. 291 traaer. Virkeligheden taber i · saadanne Øieblikke sin Gyldighed for ham, han
NB11:206 i Loven, dette der synes mig i · saadanne Øieblikke som en altfor frygtelig Dumdristighed:
SLV, s. 233 re det i Ungdommens Dage. I · saadanne Øieblikke søger jeg ikke nogen Omvei,
NB11:206 skal elske Gud. Det synes mig i · saadanne Øieblikke, hvorledes kan et Msk. det,
FB, s. 168 s næsten ved Tanken om, at · saadanne Ønsker for ham kun ere Anfægtelser,
SLV, s. 190 e begeistres til at foretage · saadanne Øvelser, der i en ganske anden Forstand
LA, s. 33 de fleste væsentligen ere · saadanne, at de i en reen æsthetisk Idee-Belysning
EE2, s. 162 naar Du træffer sammen med · Saadanne, at de ikke veed med ganske anderledes Veltalenhed
NB10:90 verdsligt. Dersom Forholdene ere · saadanne, at det er notorisk, at man maa ligge under,
SLV, s. 356 at Tilværelsens Love ere · saadanne, at Enhver maa tjene dem enten han vil eller
NB32:72 dette Liv. Thi disse Forhold ere · saadanne, at naar han ikke ubetinget tilhører
DS, s. 157 t, Beruselse. Men stundom mene · Saadanne, at Sagen bliver en anden derved, at de
NB18:93 lestok for Alle; eller gives der · Saadanne, der forpligtes efter en saa stor Maalestok,
AE, s. 551 en af Vanskeligheder, især · saadanne, der have den humoristiske Beskaffenhed,
NB22:8 forkjælede Msker eller af · saadanne, der maaskee engang have følt Kraft til
NB20:25 . Ved sande Χstne forstaaes · saadanne, der troe og hvis Liv udtrykker, at dette
OTA, s. 403 . Imidlertid gives der ogsaa · Saadanne, der, formasteligen bedragne af sig selv,
SD, s. 179 aa er det jo i sin Orden, at · Saadanne, Eensomhedens Elskere, komme i Classe med
NB22:106 et ikke undlade at benytte · Saadanne, for om muligt at gjøre dem til skikkelige
OTA, s. 211 elt Liv i Lidelser, eller om · Saadanne, hvem Naturen lige fra Begyndelsen, som
NB18:58 Nei » Vidner« ere · Saadanne, hvis Existents ( den personlige) er Lærens
EE2, s. 263 te af Livets Forhold, især · saadanne, hvor det Æsthetiske og det Ethiske berøre
SLV, s. 66 ensvorne, jeg hilser Eder som · saadanne, jeg forstaaer Eder som saadanne, thi Sammensvorne
AA:23 ndersøgelser; men Elementer til · saadanne, kun er den hos ham bleven lidt monoton,
FB, s. 190 sandt, forsaavidt man finder · saadanne, man snarest finder dem blandt de mindre
BA, s. 333 t Tankebestemmelserne frem som · saadanne, men den fromme Følelse ( i Retning af
KG, s. 23 en for at værge os selv mod · Saadanne, minde om, at det gjælder her, hvad altid
KG, s. 356 te veed jeg, at der har levet · Saadanne, og dette veed jeg, at netop De, der tilgavns
NB12:77 et den ofte har givet Daaben til · Saadanne, om hvilke den menneskeligviis maatte forudsætte,
DS, s. 184 es en Saadan, findes der flere · Saadanne, saa begynder Christendommen igjen at blive
KG, s. 355 ider sin Aands Kræfter som · saadanne, saa opdager han slet ikke, eller han opdager
NB27:77 den er en evig Conseqvents: · saadanne, saa stærke Trøstens Ord passe ogsaa
NB14:25 Advarsel fremstille Exempler paa · Saadanne, som » ved at læse i den farlige
2T44, s. 209 orventningen, de vare vel og · Saadanne, som alle Tider kunne staae deres Prøve,
DD:132 gmatiske Modsætninger sete som · saadanne, som de der dog secundairt havde deres Grund
CT, s. 312 saadan Dag som denne, og end · saadanne, som de, der her idag ere komne hid, ikke
EE2, s. 115 n at fremtrylle Egne og netop · saadanne, som efter en lille Overraskelse, en lille
NB9:64 andt de faae mere Religieuse · Saadanne, som egl. ved al denne Tale om Guds Ophøiethed
NB20:14 ighed maatte recrutteres af · Saadanne, som enten ved store Synder, eller meget
NB32:136 Sandsebedragenes Redskaber · Saadanne, som gjerne kunne opæde en halv Snees
3T44, s. 234 rmest, og Dine Tanker vare · saadanne, som Herredømmets Forventning kunne indgive
Brev 268 e Digte derimod kalder man · saadanne, som ikke ville have Ideens Fjernhed, men
SFV, s. 20 ie, især henvender sig til · Saadanne, som maaskee hverken have Evne eller Leilighed
Papir 463 disse at tage Overhaand – · saadanne, som Øvrigheden ikke straffer. Saaledes
SLV, s. 66 danne, jeg forstaaer Eder som · saadanne, thi Sammensvorne forstaaer man langtfra.
Papir 458 ligste at vi behandles som · saadanne. / En Slyngel behandler man saaledes –
NB6:24 man har ogsaa et Ansvar mod · saadanne. / Ved at lade den Artikel trykke nu blev
EE2, s. 86 at kjende en Mangfoldighed af · saadanne. Imidlertid gjelder det naturligviis om,
NB14:11 s Forkyndelse indskrænkes til · Saadanne. Mangen Præst forkynder jo Χstds
AA:18 s virkelig skulde gives nogle · saadanne. Og hvad er det da, der gjør, at der
SLV, s. 91 bytter ikke mine Titler med · saadanne. Saaledes er jeg for mig selv, at enhver
SLV, s. 373 var et heelt Folkefærd af · saadanne. Som bekjendt troede Don Quixote, at han
NB11:148 an, at de christelige Under ere · saadanne. Til Grund nemlig for en saa almindelig
Not11:17 Forestillinger, ell. blot · saadanne; den behøver ei at indskrænkes til
SFV, s. 66 ee, Politiet bruger jo ogsaa · saadanne; det udvælger dertil ikke just Folk,
AE, s. 322 aar jeg skal sammenlignes med · Saadanne; jeg er villig til at indrømme, at den
FB, s. 168 telser, og maae behandles som · saadanne; thi han veed, det er en eensom Vei, han
EE2, s. 302 , Du stundom taler om, fundet · saadanne? Ere I maaskee en Forening af Venner, der
BB:2 che Gesellschaften. Existerede · saadanne? Nei! men vel anstilledes der ogsaa et Slags
DS, s. 214 levet til Noget. Altsaa efter · Saadannes Begreb er jeg ikke blevet til Noget. Imidlertid
3T44, s. 252 ( 1 Tim. V, 13); thi · Saadannes Betænkninger skulle vel kun »
CT, s. 187 mstilling søge at vise, at · Saadannes Christendom er en Indbildning, et Bedrag;
NB8:46 ns det msklig gjælder, at · Saadannes Liv dog er uendelig værdifuldere end
KG, s. 321 g er det jo vist, at netop en · Saadans Barmhjertighed er den skjønneste og
KG, s. 290 Brøde. Vi forbauses ved en · Saadans Kjendskab til det menneskelige Hjerte,
KG, s. 125 Een, i Kjerlighed til hvem en · Saadans Kjerlighed er til Menneskene? Naar Ens
4T44, s. 339 ng herfra i Fred. Vel var en · Saadans Liv ikke ukjendt med de større Afgjørelser,
NB29:12 a at være Tilfældet, at en · Saadans Liv medens han lever er saa farefuldt,
TS, s. 50 g. Tænk nu engang Dit og en · Saadans Liv sammen. Betænk, hvad han har maattet
NB9:43 urlov vilde han være i en · Saadans Magt. / Overhovedet har Christian VIII
EE:29.a ed Udsæden, deels er under en · saadans Sindsstemning den gjensidige Resignation
KG, s. 91 elvraadig, en Selvklog, og en · Saadans Stræben benytter Styrelsen ogsaa, ved
IC, s. 157 lske Ham i Hans Høihed: en · Saadans Syn er forvirret, han kjender ikke Christum,
IC, s. 158 rhaanet og forfulgt: da er en · Saadans Syn ogsaa forvirret, han kjender ikke Christum,
SLV, s. 114 sørgeligt at see alle en · Saadans Tanke-Anstrængelser, hvad enten nu hans
BA, s. 418 eltalenhed, der staaer til en · Saadans Tjeneste. Phænomenet kan vise sig ligesaa
SFV, s. 66 d, at det ved Hjælp af en · Saadans vita ante acta har Haand i Hanke med ham,
    · saadant 1212
Brev 296 nd for sin Betragtning. En · saaden » stille Time« er vistnok