S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB26:16 nogensomhelst Bevægelse. Naar · først » Aanden« begynder at røre
EE:187.a r sig ved, at denne Begeistring · først » har gjort ham til en Nar.«
KG deholdes der aabenbart et Dobbelt, · først » Summen af Budet er Kjerlighed«.
NB11:47 t betyder, at han – og han · først » troer«, hvis han gjør
Papir 4:1 rd. en Denarius 1 ℳ. 1 As · først 110> Drachme, dernæst 116>.
NB29:19 ar man altid det Uvigtigste · først ɔ: al officiel Χstd. er eo ipso
NB29:19 ig Declameren; men Χstd er: · først Χstd, og saa faaer vi at see hvad
NB28:7 os, thi hvad udtrykker det N. T.? · Først Χsti Liv, dog dette er jo Gud-Msket.
NB12:180 advere med Χstus, men · først Χstus, der holder Nadvere med Dig,
DS Liv og Kraft og Styrke: at den dog · først – dette er jo Betingelsen for det
2T43, s. 21 er Vandet og den, der kommer · først – ja den, der kommer først, han
NB20:97 de udenvidere, den undersøges · først – men at man er Χsten det forudsættes
NB:199 han er jo Den der har elsket os · først – og saaledes vor første Lærer,
NB:137 og med det Onde. Thi slaae de mig · først – saa blive de nok opmærksomme;
KG, s. 332 oningen, var Gud Den, som kom · først – uagtet han dog nok i Retfærdighedens
NB19:28 s. Skikken er: man søger · først ( – ja det er dog vel egl. ikke først
LP, s. 33 ge Livs-Anskuelse indtræder · først ( demum) i Ens Dødsstund, eller vel
NB29:19 aer man altid det Vigtigste · først ( det er just Χstd); officielt faar
NB26:22.a Grunde«. / / / · først ( foran det Ubetingede!) / Christendommen
NB10:176 ning, hvorfor han ikke toer sig · først ( v. 38.) – og deraf tager Χstus
Papir 340:17 Dydens Løn og den kommer · først ... /
Brev 68 Skal aabnes snart og ere · først / » Dæmningerne for Alvor brustne
Papir 29 thi i Texten kommer · først / כִיוּן‎
Papir 94:1 496 haandhævede det · først / Phil: 3, 10. / Gal. 4, 21-31. /
SLV, s. 275 idsighed. Et Menageri koster · først 3 Mk. i Entree, tilsidst koster det 1 Mk.
Brev 202 lde pr. Svendborg sidst 2 eller · først 3. 50. / Forskjellige Ænder sammesteds
Brev 202 e ankomme sidst 3 ell alm. · først 4 . / Duerne hele 3 . / Digesmutterne (
Brev 202 tidlig 4. / Snepper ankom · først 4 50. ellers sidst 3 , undertiden
Brev 202 andfugle. / Høge, Falke · først 4. / Nattergalen alm. 10-12 5.
Brev 202 re ( Sylvia etc) sidst 4 - · først 5. / ligeledes den gule Vipstjært. /
Brev 202 ( Caprimulgus) sidst 4 og · først 5. / Tornskaden ( Lanius collurio) i April;
Papir 1:1 f Meissen bekjendtgjorde den · først 7 Januar. / pag. 186. L. gjentog sin Appellation
KK:11 denne Religion fremtræder · først Aabenbaringen som saadan, fordi kun Subjektet
EE2, s. 112 rdriv. Og i Sandhed, naar man · først aabner Døren for Endelighederne, saa
SLV, s. 168 den forseglede Depesche, der · først aabnes derude, og som indeholder Ordren
NB35:40 a at gjøre til Person, og ved · først aandrigt at tale om den som Person, om
KKS, s. 98 uespillerinde, saa virker den · først absolut beroligende. Det er i denne Beroligelse,
Not11:32 som Personlighed. Er Guddommen · først absolut i de 3 Personligheder, saa er Processen
EE2, s. 173 relsen skjøn, og at det · først ad denne Vei kan lykkes et Menneske at
SLV, s. 347 have deres, er jeg afsindig. · Først ad en lang Omvei bliver jeg igjen i en
BA, s. 354 t sætte Synthesen, maa den · først adskillende gjennemtrænge den, og det
SLV, s. 39 ie Stiil, da nævner han · først adskillige Enkeltheder, men endeligen siger
BB:7 n uoverskuelige Skare af Ondt. · Først advarer han F: paa Skrømt for ikke al
Brev 159.7 ert Tilfælde, som fra · først af / saa indtil dette Sidste, /
KG, s. 185 finde, at Dvaskhed og Dumhed · først af Alt er betænkt paa at sammenligne,
NB5:65 . / Min Fader skylder jeg dog fra · først af Alt. Det var hans Bøn til mig, naar
LA, s. 25 en er løst eller ikke sees · først af Bogen og ved et langt nærmere Eftersyn.
NB32:104 s En, der kun kunde spille · først af Brættet saae En spille sidst af Brættet
NB32:57 std. mener, at vi maae · først af den faae at vide, hvad vor Jammer og
Papir 454 at bringe, nei det var fra · først af det gamle Bekjendte, der dog i ham fandt
Papir 340:14 nne Skildring er jo dog · først af det Yderste paa Afveien; og for at forhindre,
EE:195 er, men efter den, der faaer · først af det. / / / / Den er den concreteste
AE, s. 390 ja, saa hjælper det ham · først af Dynen i Halmen, saa han tilgavns faaer
LF, s. 38 n Svaghed. Og Mennesket er fra · Først af for barnagtigt til at kunne og ville
NB6:69 t være, hvorledes jeg fra · først af forstaaer mig som religieus Forfatter.
NB16:46 ledes har jeg dog ogsaa fra · Først af forstaaet min Opgave; jeg forstaaer
NB:73 gier, forsaavidt Msklivet fra · først af fra første Spire af er qvalitativt
FP, s. 21 , og først dvæle ved det · først af Fædrelandet anførte Punct. Dets
NB7:65 lærer Χstd, at Msk. · først af Gud ell. ved Aabenbaringen skal faae
KG, s. 114 det bedste Menneske skulde jo · først af ham lære, hvad Kjerlighed er, guddommeligt
SFV en Forfatter-Virksomhed, som fra · først af har forstaaet, dialektisk conseqvent
KG, s. 193 Andet end holde, hvad den fra · først af har lovet: Verdens Utak, Modstand, Forhaanelse,
SFV, s. 98 Tjenende ( men, hvad jeg fra · Først af har sagt og atter og atter gjentaget,
EE1, s. 379 rens Venerabile, og lærer · først af hende. Forsaavidt jeg da kan have nogen
FV, s. 23 mme Andre! Og selv har jeg fra · først af indskærpet, og atter og atter, stereotyp
Not1:5 / Englene betragtedes · først af Jøderne som Væsener, der vare
CT, s. 231 t af Ham, den Eneste, som fra · først af kunde tale om Salighed, da denne er
4T44, s. 368 fordi Forklaringen, der fra · først af maaskee kun var Moderkjærlighedens
Brev 159.8 t Tilfælde, / som fra · først af saa indtil / dette Sidste, oprigtigt
Brev 159 hvert Tilfælde, som fra · først af saa indtil dette Sidste, / oprigtigt
4T44, s. 355 er godt i et Menneske er fra · først af taust, og som det hører Gud væsentligen
Papir 254 em: » Saa dreier De · først af tilhøire og saa tilvenstre og saa
FV, s. 14 ligefremme Religieuse var fra · Først af tilstede; thi » to opbyggelige
YTS, s. 264 r og mere end overvinder, fra · Først af uendelig har overvundet al Underfundighed,
FV, s. 14 mme Religieuse – der fra · Først af var tilstede i en Antydnings Glimten
AE, s. 163 nok omvendt, nu tager man sig · først af Verdenshistorien, og derfor kommer tillige
SLV, s. 219 kee har den været der fra · først af, men jeg har ikke havt Tid at opdage
G, s. 95 taae, hvad han havde gjort fra · først af, og hvad han i Conseqvents deraf var
NB5:52 e den Tanke, som jeg har haft fra · først af, om dog ikke ethvert Msk i sit stille
SFV, s. 69 dog med Bevidsthed derom fra · først af. / Epilog / » Men hvad har Du
NB6:61 et mig til og tilhørt fra · først af. Og en saadan Skikkelse vil bestandig
SFV, s. 57 dst under Opdragelsen og fra · først af. Processen er: en digterisk og philosophisk
TS, s. 101 e, som levendegjør, maa Du · først afdøe. O, naar jeg stundom en Dag, eller
KG, s. 302 orhold til den Anden, maa han · først affalde fra » Kjerligheden«.
NB20:105 sbyrd« egentligen er og · først afgjørende er, naar alle umiddelbare
NB11:212 ikke at siges. Det kommer · først afgjørende med det næste: Indøvelse
AE, s. 351 iggjøre Problemet skal jeg · først afhandle det Pathetiske, og derpaa det
JJ:414 e, for at udarbeides og blev · først afleveret saa sildigt som muligt, for ikke
BB:24 et første og andet Stadium · først afrunder sig i det tredie, saa har Mozart
KK:2 orsonings Ideen at udvikle, og · først afseet fra ethvert Hensyn til ethvert historisk
NB24:91 r bestandigt gaaet tilbage. · Først afskaffede man Gud-Msk. som » Forbillede«,
TTL, s. 410 aa bliver han en Synder! Bliv · først alene, saa lærer Du vel den rette Gudsdyrkelse,
KG, s. 110 rtimod Kjerligheden giver dem · først alle Fylde og Bestemthed, i Kjerligheden
Oi7, s. 292 man lader sig ikke lumpe) er: · først alt Andet og sidst Guds Rige; langt om
AE, s. 206 r og bliver et Paradox, og da · først Alt er tabt, naar Nogen fatter, at det
NB15:80 orien – saa maatte jo · først Alt, Alt være fra Grunden i Tilværelsen
KG, s. 143 gt hele Livet igjennem, eller · først altfor hidsigt og saa altfor koldt. Thi
EE2, s. 121 hvor Alt netop er indvortes. · Først altsaa de udvortes Vanskeligheder. Jeg
2T43, s. 27 en med det Nærværende. · Først altsaa den, der beseirer det, først
AE, s. 148 sin Tid og sit Sted. / ε) · Først altsaa det Ethiske, det at blive subjektiv,
KK:2 gudmenneskelige Personlighed. · Først altsaa naar Underet selv er negeret og
BI, s. 345 an derfor knytte mig til ham. · Først altsaa nogle Citater af Solger. Det er
Papir 51:3 rædestination kunde opkomme, · først altsaa, da Forestillingen om den msklige
NB16:65 a udenvidere leet med. Jeg havde · først anbragt en alvorlig Replik: men min Gud
NB20:51 n Enkelte«: den Gang jeg · først anbragte den, i Forordet til to opbl. Taler
TS, s. 97 elige, uden at Christendommen · først anbringer som Mellembestemmelse: Døden,
NB:159 este Brønd, saa begynder ogsaa · først Anfægtelserne. Anfægtelse er Udtrykket
BOA, s. 235 pel paa As Svimmelhed vil jeg · først anføre hans Lære om Øieblikket,
NB23:117 ler disse Ord; mig selv maa jeg · først anklage; min egen Fordømmelse maa jeg
NB32:106 Men større Midler giver · først Ansvar for Dem, som bruge dem, og dernæst
EE2, s. 89 g, og Du havde intet Ansvar. · Først Ansvaret giver Velsignelse og sand Glæde,
NB11:165 e en Mening derom, maa man · først anvende al sin Phantasie for at faae dog
NB26:25 n barnlige Controlleren, og · først anviser Evigheden til Dommen. Da han, lempende
Papir 579 lide og ihjelslaaes. Tænk nu · først Apostelen Peder; han er Apostel, rager
AA:12 ogsaa i den aandelige Verden · først arbeide i nogen Tid frem, førend Solen
DD:150 k, de nordiske Nationer vare alle · først Arianere og siden Orthodoxe – de
NB29:85 overordentlig Χsten. / Nei, · først Asket, det er Gymnastik, og saa Sandhedsvidne
NB33:7 endelighed, og herved er det · først at alle de christelige Collisioner fremkomme.
NB14:147 / Det er en Misforstaaelse · først at ansee ham for den forlorne Søn, da
SLV, s. 185 ham og gjør det til Pligt · først at arbeide en Anden flot, hvis denne Anden
AE, s. 526 ende dialektiske Modsigelser: · først at begrunde sin evige Salighed paa Forholdet
4T44, s. 345 ærkede Spiller lyster det · først at begynde, naar Spillet halvt er tabt.
BI, note vendt, ligesom den Sætning: · først at bekymre sig om Staten, førend man
DS, s. 168 ennesker for Ædruhed, dette · først at betrygge det Endelige; jeg gjør mig
SLV, s. 185 loster, da gjør han vel i · først at betænke, om der ikke er Noget i hans
NB32:24 lempeligere, thi han har jo · først at bibringe Samtiden den fornødne Viden.
NB28:48 , opnaaende to Beqvemmeligheder, · først at blive fri for » Efterfølgelsens«
Papir 460 den finde sig i at udholde · først at blive latterlig. / Og hvorfor er dette
DS, s. 155 christeligt er Beaandelse · først at blive ædru. / Og derom ville vi tale,
Not1:7.y es befaler Jehovah Hjobs Venner · først at bringe Offre og derpaa at bringe Hiob
NB28:73 er, da begyndte han vistnok · først at danne Skole, da han var saa stærkt
AE, s. 357 nskende. Dobbelt Confusion: · først at den evige Salighed bliver et saadant
SLV, s. 357 Marqueuren den Forsigtighed, · først at erkyndige sig, om det ikke var et Vaadeskud,
DS, s. 192 d Naade Dig. Nei, giv Tid, see · først at faae Dig en Hustrue – og præk
CT, s. 49 kke gaae ad den lange Vei ved · først at faae Noget at vide om de Andre, for
SLV, s. 152 Det, Beslutningen nu vil, er · først at fastholde Forelskelsen. I denne ny Umiddelbarhed,
Papir 593 at handle, mig lykkes det · først at finde Consequentsen bag efter. Som naar
KG l Overveielse, gjør derfor vel i · først at finde denne Forudsætning, for da
KG, s. 116 n, de Elskede, de Medlevende, · først at forholde sig til Gud og til Guds-Fordringen.
EE1, s. 335 lertid bliver det dog bedst, · først at forsikkre sig hendes Bekjendtskaber,
AE, s. 148 e, at det bør sig den Vise · først at forstaae det Samme som den Eenfoldige
NB31:94 gte en Mand fordres dog vel · først at forstaae ham. Men Socrates siger jo
SFV, s. 93 ikke have givet sig Tid til · først at forstaae hinanden. Thi til Grund for
AE, s. 66 at forstaae sig selv, ɔ: · først at forstaae Vanskeligheden og da maaskee
AE, s. 66 Degn .... – det gjelder · først at forstaae Vanskeligheden, saa kan man
EOT, s. 263 , altsaa ikke forlangte · først at forstaae, men taus gjemte Ordet paa
NB19:12 a ikke af absolut Vigtighed · først at forstaae?« Nei, ethisk, er det
BOA, s. 138 eller andet dybsindigt Skridt · først at forvandle sin Extraordinaritet til Modbydelighed
IC, s. 163 at drage til sig et Dobbelt, · først at gjøre det Selv, som skal drages,
NB10:33 meddeler det – istedetfor · først at gjøre det til Handling i sig. Hans
3T44, s. 253 derfor ikke spilde Tiden ved · først at gjøre det tvivlsomt, der følger
TS, s. 57 ellige Skrift: vel, saa har Du · først at gjøre det; men ikke har Du først
NB17:110 at ville trøste – · først at gjøre en Lidende langt, langt ulykkeligere.
NB6:73 begyndte ganske rigtigt med · først at gjøre Opgaven saa uhyre, at der atter
NB2:115 e sig det dobbelte Arbeide: · først at gjøre Sagen tilgavns vanskelig. /
NB12:111 r Dommen at han var ussel. · Først at han i 6 Aar var Redakteur – og
Sa, s. 175 ker jo dog noget Ufuldkomnere, · først at han kun tog 30 Secler, og dernæst
NB32:48 mmede Sludder, der – efter · først at have ( o, Majestæts-Forbrydelse!)
3T43, s. 69 fuldkomnere, naar den, efter · først at have bedraget sig selv ved ikke at ville
Not13:37 Vished have om Noget uden · først at have en Idee om Gud; men en Idee om
NB31:103 in Gunst, bedst behøver · først at have faaet Lov til at gjøre ham Uret.
NB27:84 Øieblik, hvor han, efter · først at have fattet det Fortryllende i at være
4T43, s. 125 laring forklarede Alt, efter · først at have forklaret, at han havde forvansket
Papir 1:1 at underhandle med L., efter · først at have forkyndt ham en naadig Hilsen.
NB13:37 jeg vel give den, dog efter · først at have forlangt Tilladelse til at tale
3T43, s. 69 ved den Rene, at han, efter · først at have frelst sig selv ubesmittet af Ureenheden
BOA, s. 208 aadan Præst, at han, efter · først at have generet sig ved at bestige det
DS, s. 169 tingede gjør ædru, efter · først at have gjort aabenbart, at vi ere berusede.
NB33:54 Villies Magt, at jo denne, efter · først at have gjort den meest fortvivlede Modstand,
DD:208 ke Ideer, pleiede han, efter · først at have hævet sig paa det længste
NB9:64 sær da for Forstands-Msker, er · først at have i Sandhed den uendelige Forestilling
NB24:30.d , at han burde dog idetmindste · først at have ladet G. give en Tilbagekaldelse
BOA n veed ud eller ind, at han efter · først at have leveret en ganske detailleret Beskrivelse
TAF, s. 300 ge Skjulested, især efter · først at have lært hvad det vil sige, naar
DS, s. 168 kke just med Sandhed kan siges · først at have søgt Guds Rige.«
SFV : det at blive Christen. Efter · først at have taget hele den pseudonyme æsthetiske
Oi7, s. 290 e maaskee mene, at han, efter · først at have tilbagelagt alt Dette, endeligen
F, s. 523 dende ind i min Sjæl, efter · først at have udryddet min tidligere Taabelighed;
BI, s. 167 ed ind paa Socrates, og efter · først at have udtømt sin Forbittrelse over
EE:172 han drømte anden Gang ( efter · først at have været vaagen), kom hans Drøm
IC, s. 163 et i Sandhed at drage til sig · først at hjælpe det til i Sandhed at blive
NB31:54 han bange – han vover ikke · først at indlade sig med Gud, Dyret i ham seirer,
IC, s. 175 m at kjende, lærer han ham · først at kjende i Ringheden. Ei heller kan dog
Brev 272 em er jo intet lettere end · først at komme sammen ( det Coinciderende) for
Not9:1 orløseren tillige var sat · først at lade det skee i en sildigere Tid. Med
NB14:77 sig, er det altid det sikkreste, · først at lade ham komme til at gjøre Uret,
NB30:49 lige Collisioner bestandigt · først at lade ham opleve, formelt, det Christelige
OTA, s. 350 behøver ethvert Menneske · først at lære, hvad der er Hovedsagen at lære.
Brev 264 m til at sidde stille, for · først at læse et Brev fra mig, og for saa,
BB:1 r kan det være fornødent · først at møde den Erindring, at det R. i dets
BI, s. 116 , ligesom hiin gamle Hex, paa · først at opæde Alt og derpaa at æde sig
SFV relsens Reflexion), eller det er · først at rives ud af en Indbildning, hvilket
NB15:75 / / Socrates søgte ikke · først at sanke nogle Beviser for Sjelens Udødelighed,
NB19:50 lighed begynder et Msk. med · først at see hvor langt han nogenlunde tør
NB19:20 ente med at udgive Mit, for · først at see, hvad der kunde regnes paa af ham.
DS, s. 168 e er at være ædru, dette · først at sikkre sig det Endelige, og saa dernæst
IC, s. 223 n, der vil bruge Strengheden, · først at sikkre sig Magten. Saaledes hverken
BI, note Territo rium; socratisk er det · først at skildre det Gebeet, der er utilgjængeligt
NB5:135 erden vil altid have to Fordele: · først at skulke sig fra Uleiligheden og saa tillige
3T44, s. 260 ? Og Den der ikke behøver · først at skulle begrave de Døde, fordi de
NB10:141 næsten 10 Aar i Træk, nu · først at skulle begynde paa det meest Afgjørende:
NB:18 Men saaledes er det: · først at sluddre en Time derom for mig og gjøre
NB15:96 en Tid og ingen Forstand har til · først at stille det christelige Problem, inden
IC, s. 143 g ligefrem, kan da ikke siges · først at støde fra; men hvad der tilbyder
OL, s. 29 l Hr. Hage kom den 12te Marts, · først at svare den 31te. Dog Hr. Lehmann mener,
TS, s. 57 gjøre det; men ikke har Du · først at sætte Dig hen, og grunde over de
NB14:41 Den Ældres Alvor er · først at sætte Troen imellem som Respekts-Udtrykket
NB19:76 med Verden Eensartede derimod er · først at søge den jordiske Fordeel –
NB12:24 dikes der om det Høieste, om · først at søge Guds Rige – har Du, min
NB12:24 vem det blot nogenlunde passede: · først at søge Guds Rige – nogen Præst
Papir 371:2 ke sikkert ved for Alvor · først at søge Guds Rige – og Ingenting
Papir 371:2 vis han gjør Alvor af · først at søge Guds Rige –. Men Dette
DS, s. 214 astaaer blot, at jeg ikke ved · først at søge Guds Rige er blevet Magister,
Papir 371:2 Rige –. Men Dette · først at søge Guds Rige er dog ret egl. Primitivitet.
NB12:58 t han saaledes gudeligt ved · først at søge Guds Rige giver Afkald paa alt
NB5:12 iste, at det første Udtryk for · først at søge Guds Rige i en vis Forstand
NB11:192 pperlig Fortolkning af det · først at søge Guds Rige! Og hvad vilde det
NB24:46 ledes drev det til » · først at søge Guds Rige« han naaer
OTA, s. 304 tte Begyndelse begynder med, · først at søge Guds Rige, den begynder netop
DS, s. 214 et i denne Verden ved – · først at søge Guds Rige, hvad der, da det
DS, s. 214 levet, er jeg ikke blevet ved · først at søge Guds Rige, Jeg har en Grad ved
NB35:23 r virkelig gjorde Alvor med · først at søge Guds Rige, kan blive »
DS, s. 213 nneske skal gjøre Alvor af · først at søge Guds Rige, saa er Intet vissere,
NB20:136 ed den herlige Tale om » · først at søge Guds Rige. – Skulde der
NB20:136 em Talemaader med dette om · først at søge Guds Rige. / / / og forsikkrer,
NB12:58 at han er blevet dette ved · først at søge Guds Rige. / / / Skammeligt
DS, s. 168 aa faaer vi en Prædiken: om · først at søge Guds Rige. / Er dette Ædruhed
LF, s. 18 ed den Begyndelse, hvilken er, · først at søge Guds Rige. / Hvor høitideligt
LF, s. 17 aushed er Begyndelsen, som er, · først at søge Guds Rige. / Saaledes kommer
OTA, s. 304 t for det Evige begynder med · først at søge Guds Rige. Der er ikke Tid til
OTA, s. 304 orveien, thi Begyndelsen er: · først at søge Guds Rige. Dersom et Menneske
OTA, s. 306 aa Stedet, og Begyndelsen er · først at søge Guds Rige. Fra et Jordskjælv
DS, s. 213 levne ved noget Andet end ved · først at søge Guds Rige. Jeg betvivler heller
NB20:136 hele Landet rundt over det Ord: · først at søge Guds Rige. Men hvorledes gaaer
Papir 371:2 r af Χstds Befaling · først at søge Guds Rige. Mon han ikke snart
DS, s. 168 Haanden paa den Bog, der byder · først at søge Guds Rige. Og dette ansee dog
Oi7, s. 292 r tilsidst en Prædiken om: · først at søge Guds Rige. Saaledes bliver man
DS, s. 168 a dernæst at prædike om: · først at søge Guds Rige. Vi holde den Hellige
DS, s. 167 ng hans Fremhæven af dette: · først at søge Guds Rige.« »
NB19:28 ja det er dog vel egl. ikke · først at søge Guds-Rige) et Levebrød –
NB20:156 a maa han ikke begynde med · først at søge Levebrødet – men i
NB20:156 for Nogen at begynde uden · først at søge Levebrødet. / Præsterne
NB31:91 eden. / » Tillad mig · først at tage Afskeed« o: s: v: /
NB21:141 en Embedsmand. Han har da · først at tage Positionen saaledes ved Hjælp
CT, s. 165 de, dersom Skriftens Tale om · først at tragte efter Guds Rige skulde være
NB11:160 telse, Forsagelse, i H: t: · først at tragte efter Guds Rige, det vil man
CT, s. 163 at Mennesket ikke kommer til · først at tragte efter noget Andet. Hvad er nu
Papir 408 gelsens Mærker ere der. · Først at troe, at Gud vil lade Noget skee som
NB2:89 des til. En Saadan forstaaer · først at tvinge sig selv lidt, men efterhaanden
NB11:160 t utaknemligt er Arbeidet: · først at tvinge sig selv til Selvfornegtelse
NB4:79 Instrux. / / Der bliver saa · først at udgive et Bind Afhandlinger.
NB16:59 nstrenge mig: og hvad naaer jeg? · Først at udholde alt Dette, at sætte Penge
CT, s. 146 o sømmer sig for Lægen, · først at undersøge den Lidendes Tilstand.
NB17:68 for et Msk; han faaer det derfor · først at vide bag efter. / Maalestokken for hvad
OTA, s. 137 lde hen i Dunkelhed, faaer Du · først at vide ved at lade en Alvidende blive
NB26:14 script. Samme Aften fik jeg · først at vide, at Etatsraad Olsen var død.
FB, s. 156 ælpe; thi Udfaldet fik han · først at vide, da det Hele var forbi, og derved
AA:12 saalidet nytter det Mennesket · først at ville bestemme det Udvortes og siden
NB19:12 Naar derfor En bliver vigtig ved · først at ville forstaae det Hele o: s: v: og
Papir 464 t han foranlediges til dog · først at ville sætte sig ind i det Videnskabelige,
NB31:146 e er, at den just søger · først at vinde Alt netop for at smide det bort.
NB5:98 som en Martyrs; thi han begynder · først at virke naar de have slaaet ham ihjel.
NB12:177 enhver Prædiken begynder med · først at være en Lovprædiken. /
NB27:81 samme Gud, at det er, efter · først at være forvænt ved Χstd. tillavet
IC, s. 238 ng. Denne forekom ham maaskee · først at være noget Smukt, noget Elskeligt
CT, s. 50 derpaa at blive til, for saa · først at være til; o, listigt skjulte Snare,
FB, s. 199 det ikke skeer, det faaer han · først bag efter at vide, og Udfaldet kan ikke
NB8:98 hvad den har afstedkommet, og saa · først bag efter egl. komme til at fortryde. /
NB8:6 rundet derover – og saa · først bag efter er jeg kommet til at tænke
BOA, s. 99 Navn han ikke veed, og altsaa · først bag efter faaer at vide, hvad han hedder.
FB, s. 174 Søn myrder sin Fader, men · først bag efter faaer han at vide, at det er
AE, note fuld som Lykken var i Hedenskab. · Først bag efter faaer man at vide, om man har
NB13:92 vis hele Betydning, jeg dog · først bag efter forstaaer. Dette har jeg atter
AE, s. 53 der begynde saaledes, og saa · først bag efter gribe til det Rhetoriske), det
NB21:150 il at gjøre Noget – og · først bag efter har jeg fuldelig forstaaet, hvor
JJ:3 blik opdagede han ikke Collisionen, · først bag efter og dermed begyndte Stykket; han
Oi7, s. 298 ering veed ( hvad de Elskende · først bag efter opdage), at Menneskene ubetydeliggjøres
EE:95 er etc.) forfærdeligt fordi man · først bag efter opdager Loven, man troer frit
NB13:92 et er Reflexionens, saa jeg · først bag efter seer – see, der er jeg
NB20:51 ligt at handle saa eller saa, og · først bag efter seer, at jeg udtrykte min Sags
NB10:157 lder om Alt i vort Liv, at · først bag efter, ɔ:, efterat vi har gjort
NB27:59 Nei, men Virkningen kommer · først bag efter, og saa desto stærkere; bag
4T44, s. 344 eller i ethvert Tilfælde · først bag efter, som det Onde altid lokker med
4T44, s. 304 rer Klippen; han veed det · først bag efter, som han bestandig kun seer Herrens
F, s. 477 og Bogens Betydning kommer · først bag efter. Hvad det er for en Lyst at have
EE2, s. 165 el sandt, men dette viser sig · først bag efter; thi det Æsthetiske er ikke
SLV, s. 37 ikke skal tænke forud, men · først bag efter? Hvis saa er, hvad vilde da skee,
NB14:21 ed Forfærdelse, maaskee endog · først bagefter, mener paa et Punkt at have paadraget
AE tte Existentsen som Existents, men · først bagefter. Dette er Det der forklarer, hvorfor
NB4:64 get at arrangere, han skulde · først bede for sine Fjender – da saa det
NB31:59 r han er med hedder det: maa jeg · først bede om mine Penge – og saa. /
NB9:64 at man gjør det, naar man · først beder Forlov hos ham, at det – i
G, s. 85 agte et Menneske. En Qvinde er · først bedragen af sig selv, før hun bedrager
BOA, s. 276 gen Aabenbaring haft. Han er · først bedragen af sig selv, og derpaa bedragen
PS, s. 282 ikke bedraget mig, men jeg er · først bedraget, naar jeg slutter Noget om Stokken
3T43, s. 94 des, om end kun altfor Mange · først bedroge sig selv ved at søge Trøst
NB26:89 et Msk, der blot beder at maatte · først begrave sin Fader, at sige: lad de Døde
NB20:132 der vilde være Discipel men · først begrave sin Fader: er, at han vilde det
PS, s. 305 lem Christendom og Philosophi · først begynde med at fortælle, hvad der tidligere
Papir 365:5 hiske meddeles. skal man · først begynde ved med et Cursus at ville lægge
NB15:8 e ikke, at de egl. Vanskeligheder · først begynde, naar denne hele Objektivitet skal
NB16:32 Forsoningen og Frelsen egl. · først Begyndelsen, istedetfor at det, hvad der
NB10:130 idelse er som Msk-Fjendskab: da · først begynder Χstd at være til for ham.
NB16:75 re hvad vi sige. Ak, og her · først begynder Χstd. for Alvor, den begynder
SLV, s. 290 Det er som naar et Menneske · først begynder at klage over sine Lidelser: snart
SLV, s. 290 gen Grændse for, naar den · først begynder at udtrykke sig directe. Det er
IC, s. 192 r ikke erfaret det – nu · først begynder det at blive Alvor. Dog slippe
TTL, s. 445 naar den har rammet ham, saa · først begynder Sorgen: men naar Dødens Piil
NB17:94 d Ingen. ( Seneca er jeg nu · først begyndt at læse). / Sandheden er i eetvæk
SLV, s. 281 qvindelig Naivetet. Har hun · først begyndt at sørge religieust, da forsvinder
SLV, s. 280 det gaaer saaledes. / Er hun · først begyndt at vove sig ad den snevre Vei til
NB17:62 i Klosteret, saa var Kampen · først begyndt der. Nu derimod havde de holdt
NB17:73 rug efterrettelig og tie stille) · først begyndt paa dette Besynderlige: at raabe,
NB21:125 sthetisk Forhold. Den, der · først begyndte at anbringe comiske Partier i
Oi5, s. 235 skulde det blive til, naar vi · først begyndte at udelukke et eneste betalende
FF:122 emlevet, ligesom ogsaa Χstus · først begyndte at udlægge Skrifterne og vise,
Papir 65 c netop fordi Χstendommen nu · først begyndte at udvikle sig. – /
Oi10, s. 417 at Tillæget ( 300 Tdr.) · først begyndte med Eftermandens Tiltrædelse:
EE2, s. 92 nneskenaturen fremmed, at der · først behøves et Brud for at vække det.
NB11:204 ve en Christen, jeg skulde · først bekjendtgjøre det. Phantasterie. /
HH:13 og Bekymringen om Gud, er Du · først beroliget herover da vil Du finde Verden
NB24:77 gelige, verdslige Sind blev · først beroliget, da man fik det sat fast som
NB9:79.a ver Epistelen paa Septuagesima. · Først berørte det mig: at kun Een naaer Klenodiet;
AE, note r fat paa Verdenshistorien, men · først besinder sig paa, at det at være et
NB24:70 Socrates. / / Hvor normalt. · Først beskjeftiger han sig med Naturen ( Natur-Forskning,
BA, s. 417 ny Tilstands Mulighed. I den · først beskrevne Tilstand ( a) er Angesten mere
FP, s. 21 d lyde som følger: » · Først beskyldes Forfatteren i Kjøbenhavnsposten,
JJ:93 . Af Glæde herover havde jeg · først besluttet kun at lade trykke 2 Exemplarer
KG, s. 144 ghedsfuldt. Men Kjerlighed er · først bestemmet som Samvittigheds-Sag, naar enten
AE, s. 223 ɔ: Inderligheden er netop · først betinget ved Inderliggjørelsens Gjennembrud,
EE1, s. 217 et nærmere maa bestemmes. · Først betragte vi den haabende Individualitet.
BA, s. 392 te kommer deraf, at det Evige · først betyder det Tilkommende, eller at det Tilkommende
EE:185 braiske Ord עַד, der · først betyder transitus og dernæst Evighed
EE1, s. 201 iere. Det Sandselige faaer · først Betydning for ham, efterat han har tabt
AE, s. 430 haven – men NB. dog vel · først betænke Forholdet til Gud ved den religieuse
PS n uagtet Dette, skulle vi dog ikke · først betænke Spørgsmaalet, om det ogsaa
OTA, s. 334 en Christen. Dette ville vi · først betænke, og derpaa særligen overveie,
F, s. 477 n vil udgive en Bog, bør man · først betænke, paa hvilken Aarstid den skal
NB27:77 røst, saa vil Trøsten · først bevirke at mit Liv bliver anstrenget. Trøsten
NB:79 vittighed Χstd. Skal man · først bevise Nødvendigheden af at være
NB2:205 Bagvendthed med at alt skal · først bevises. Mon vel En, der virkelig var forelsket,
NB21:16.a som Mskene have vendt det om) · først Beviset og saa Vovestykket ( hvilket da
4T43, s. 138 ved dens egne Redskaber, og · først binder man den Stærke, da tager man
Oi6, s. 260 e almindelig bekjendte. / Tag · først Biskop Mynster; han gjaldt jo i saa godt
BA, s. 450 en Spørgsmaalet er, om man · først blev alvorlig over Alvorens Gjenstand.
NB21:4 Graven sig over Eder, og nu · først blev der begaaet himmelraabende Uret mod
BB:7 af F:, som fra Digterens Haand · først blev færdig 1831; men maa nøies med
Brev 254 var over mine Kræfter, · først blev jeg misundelig paa denne Datter-Datter:
Not11:5 sat i Urpotentsen, da det jo dog · først blev sat med det Andet, som han selv havde
BA, s. 397 medens dog Syndens Bevidsthed · først blev sat ved Christendommen. Orthodoxien
GG:2 anerkjendes af Jøderne, hvem den · først blev tilbudet, saaledes skete den nu sin
OTA, s. 190 e oftere seet, at Brønden · først blev tilkastet, da Barnet var faldet i,
SLV, s. 131 nu blev der skiftet Plads. · Først blev undersøgt, at Døren var lukket,
4T44, s. 343 jærlighed, selv da er den · først bleven forvexlet med Stolthed, saaledes
Brev 178 stforegaaende Nat, er jeg dog · først bleven færdig med Stykket i dette Øieblik.
Oi7, s. 291 – thi han er imidlertid · først blevet forlovet. / Endeligen – som
2T44, s. 194 eller er det ikke derved · først blevet i Sandhed herligt! Thi Gud i Himlene
NB21:84 Forstaaelse, hvorved Ordene · først blive christeligt sande. / a
CT, s. 50 ynde paa at være sig selv, · først blive færdig med, hvad de Andre ere,
EE1, s. 95 æfter, der ved Foreningen · først blive himmelstormende; men al Kraft er
Papir 460 ige skal anbringes maa det · først blive latterligt. / Og ikke mindre sandt
Papir 460 ige skal anbringes maa det · først blive latterligt. Der er maaskee Ingen
EE1, s. 68 eel begribelig, da vilde han · først blive mig fuldkommen ubegribelig. /
Papir 9:5 Indhold af denne Forestilling maa · først blive udviklet af det angivne Grundgehalt.
JJ:145 thi hvad der i Tiden var · først bliver altid optegnet sidst, netop fordi
EE1, s. 170 vise, et indre Billede, som · først bliver bemærkeligt, idet jeg gjennemskuer
FF:57 igesom ved en Sort Papiir Skriften · først bliver bemærket ved at holdes for Lyset
TS, s. 59 refter – dersom det blot · først bliver bragt i Orden med Læsemaaden,
NB:37 spottet, ringeagtet o:s:v:. Altsaa · først bliver den Udmærkede ringeagtet af hans
SD, s. 141 umiddelbar Bestemmelse, som · først bliver dialectisk i Sygdommens Tilstand,
KK:11 n paa den ene Side ved Aanden · først bliver en almindelig Kirke, saaledes er
AE, s. 521 iere, at jeg i Existentsen · først bliver evig, og altsaa det at existere
NB25:97 m den gode Hyrde. / Thema: at da · først bliver Forskjellen mellem Leiesvenden og
BA, s. 371 live indigneret o. s. v., men · først bliver hun angest. Tænker jeg mig derimod
EE1, s. 193 liste os efter hende, thi nu · først bliver hun ret egentlig Elvira. Saalænge
EE1, s. 269 , ogsaa paa andre Scener, nu · først bliver jeg ret taknemlig mod vore sceniske
NB26:86 aa uendelig Høit, at det · først bliver Lidelse – og det har vi ikke
KG, s. 232 sagt, det er en Medlyden, som · først bliver menneskelig Tale i den forskjelliggjørende
EE2, s. 169 og at den absolute Mediation · først bliver mulig, naar Historien bliver færdig,
KG, s. 229 som Viden er ganske sandt, og · først bliver noget ganske Andet, naar der, bagvendt,
BA, s. 423 i det Øvrige. Men naar man · først bliver opmærksom paa, hvilket Omfang
Brev 7 veed jeg desuden; thi naar jeg · først bliver opmærksom, er jeg ikke saa daarlig
EE1, s. 418 r Andet, ikke er, og ligesom · først bliver synligt ved det Andet. I logisk
SD, note er det ogsaa, at Qvindeligheden · først bliver til i en Metamorphose; den bliver
EE1, s. 69 det end i en anden Forstand · først bliver til, idet det udelukkes. Dette kommer
NB14:44.f r afgjort: et Ansvar, der egl. · først bliver tydeligt ved saa at være forlovet
FB, s. 204 den almindelige tragiske Helt · først bliver udødelig efter sin Død. /
SD, s. 233 er et uvirkeligt Begreb, som · først bliver virkeligt, hver Gang der er En,
EE2, s. 36 saaledes, omendskjøndt jeg · først blot havde tænkt mig et større Brev)
LA, s. 86 en skal komme istand, maa der · først bringes et Phantom tilveie, dens Aand,
NB13:86 / Denne hele Adfærd, der · først brouter speculativt høitflyvende og
BOA, s. 151 den at gjøre Skade, og saa · først bruger man det. Naar Extraordinariteten
EE2, s. 191 re, thi de forklarede, at de · først brugte 40 Dage til at trainere. Man ventede
NB17:34 itsens Embedsmand og Præsten, · først bukkede tre Gange for Delinqventen, og
NB19:31 t, at jeg har meent, at jeg · først burde sikkre mig en Embedsstilling eller
NB19:20 aa meente jeg ogsaa, at jeg · først burde søge et Embede, inden jeg gav
Not4:8 andheden, men Kant meente, at man · først burde undersøge det Instrument, hvormed
AE, s. 148 nfoldige – og at han da · først bør gaae over til det Verdenshistoriske.
Brev 45 it Princip nu at skrive, da dette · først bør skee, naar man kan beregne, at man
Papir 1:1 17 Juni kom Wittenbergerne. · Først Carlstadt i en Vogn for for sig, men han
BB:2 e zu rechnen. / Das Minnelied. · Først characteriseres denne hele Retning mere
KG, s. 174 en Indbildning, hvis Du ikke · først christeligt stiger ned fra Himlen. Men
EE1, s. 71 ræciteten ikke havde, som · først Christendommen har bragt ind i Verden,
NB23:98 ldet er ikke dette, at Apostelen · først confererer med disse, seer, hvor mange
NB29:16 der vel Ingen, uden at han · først consulerer sin Nabo eller Den og Den om,
Not15:4.c Sted. / NB. Dette var dog nok · først d. 10de hun talte om Schlegel, thi d. 8
NB15:57 lere Fremtid – og saa · først da Χstus kommer, viser det sig at
CT, s. 203 jort med al Din Lykke, den er · først da afgjort, men da ogsaa evig afgjort,
JC, s. 29 men dette kan, historisk talt, · først da afgjøres, naar hele den nyere Philosophie
SLV, s. 377 der en høiere Lidenskab, · først da begynder den Duplicitet, om hvilken
EE1, s. 282 har kastet Haabet over Bord, · først da begynder man at leve kunstnerisk, saa
AE, s. 265 Existents ind i det Evige, og · først da begynder Troen og Paradoxerne. Humor
CT, s. 304 arisæerne var gangne bort, · først da begyndte Christus at tale inderligt
EE2, s. 130 Lande til deres eget Bedste, · først da besad han dem. Dette er nu meget sjeldent
EE2, s. 260 oment og tillige er det Hele, · først da betragter Du ham efter hans Skjønhed,
3T43, s. 69 vandt Plads i hans Sjæl, · først da blev han blind, og alt eftersom Kjerligheden
EE:190 Veien og Livet og Sandheden, · først da bliver den Dig Alt, og enten maa den
Papir 434.a re Forskjel. / # / eller / At · først da bliver Forskjellen mellem » Hyrden«
Papir 434 Saa lad os betænke: at · først da bliver Forskjellen mellem Hyrden og
AA:12 aer hans Liv Ro og Betydning, · først da bliver han fri for hiin besværlige,
BA, s. 343 phævet, først derved og · først da bliver til som det, der var førend
KG, s. 87 byde Fattige og Krøblinge, · først da bruges Ordet » Gjestebud«.
NB13:91 nei tvertimod de fik det jo · først da de havde spildt deres Arbeide og Møie.
Not4:6 lpabel, forstode de den ikke; men · først da den ved Aanden var subjektivt oversat
NB15:9 rken et Samfund af Christne. · Først da denne Bevægelse strandede, var det
Not11:14 Den skulde fremstilles. Og · først da dette var skeet, bliver det muligt,
Not2:2.b Forbindelse med Djævelen og · først da Djævelen Aziel kom, der paa Fausts
BI, note e den længselsfulde Sjæl, · først da er Beviset i Forestillingens Form fuldbaaret.
EE:96 ere, og lade dem beholde det. · først da er den færdig. / / 3. Livets-Bog.
EOT, s. 273 ffret som Forsoningens Offer, · først da er den Trøst blevet til, der gjør
BA, s. 358 ik Frelsen virkeligen er sat, · først da er denne Angest overvunden. Menneskets
2T44, s. 219 taae hinanden i et Menneske, · først da er der Lige for Lige i det Venskab,
BA, s. 381 ebet af det Enkelte er givet, · først da er der Tale om det Selviske, men uagtet
SD, s. 194 idst at være til for Gud, · først da er det det uendelige Selv; og dette
EE1, s. 375 al jeg dog aldrig glemme, at · først da er det forbi med et Menneske, naar han
AA:12.5 udenfor ham, men han lever deri, · først da er det ophørt at være ham et Postulat.
FB, s. 162 mt sig selv i det Uendelige, · først da er det Punkt kommet, da Troen kan bryde
NB33:17 disse Millioner eller denne Ene, · først da er det: to. / I Tallets Verden tæller:
NB:184 Ulven om at slaae Hyrden ihjel. / · Først da er et Msk paa Dybet, naar Evigheden
EE2, s. 278 et til at være et Kald, og · først da er Existensen skjøn, naar ethvert
BI, s. 159 s Produktion og Reproduktion, · først da er Fremstillingen mythisk. I Symposiet
EE2, s. 287 fferensen det Almenes Udtryk, · først da er han i tryg Besiddelse af denne. Det
EE1, s. 145 Individ, ja jeg vilde sige, · først da er Individet lykkeligt, naar det har
EE1, s. 413 t de Elskende hade hinanden, · først da er Kjærligheden lykkelig. /
EE2, s. 237 t da har man angret sig selv, · først da er man concret, først da er man i
EE2, s. 237 , først da er man concret, · først da er man i sin totale Isolation i absolut
EE1, s. 283 giver sig med en vis Mistro, · først da er man istand til at gjøre det Ordsprog
BI, s. 331 for mig selv, men i mig selv, · først da er min Nydelse uendelig; thi den er
EE2, s. 117 eende er mig ligesaa nært, · først da er mit Ægteskab sædeligt og derfor
EE2, s. 278 ene i dets sande Skjønhed. · Først da er nemlig Talentet skjønt, naar det
KG, s. 41 r Kjerligheden er udbrændt, · først da er ogsaa Hadets Flamme slukket. Som
EOT, s. 273 rst naar han har gjort det, · først da er Tvivlen gjort saa umulig, saa umulig
SLV, s. 382 n Modstand uden for sig. Men · først da er Umiddelbarheden egentlig forbi, naar
AE, s. 288 forladelighed, da den Vidende · først da er vidende om en historisk Virkelighed,
Brev 135 nge vi ere forenede, thi · først da ere vi egl. forenede) da er der intet
EE2, s. 258 r man ethisk betragter Livet, · først da faaer det Skjønhed, Sandhed, Betydning,
YTS, s. 257 Du har bestaaet i Fristelsen. · Først da faaer Du Sandheden at vide om, hvor
EE2, s. 258 t naar man selv lever ethisk, · først da faaer Ens Liv Skjønhed, Sandhed,
Not7:57 ndre kjæmpe og stride – · først da faaer Erkjendelsen sin sande Tinglæsning,
AA:12 eer sin Gang hen af sin Bane, · først da faaer hans Liv Ro og Betydning, først
EE2, s. 110 i den fælleds Bevidsthed, · først da faaer Hemmelighedsfuldheden Styrke,
BA, s. 421 , Blødagtighed og Feighed, · først da faaer Medlidenheden Betydning og først
2T43, s. 26 ge til det Nærværende, · først da faaer vort Liv deri Betydning. Dog det
EE1, s. 252 omhed sværme for Charles. · Først da Faderen trænger stærkt paa, maa
BA, s. 421 er Medlidenheden Betydning og · først da finder den maaskee Meningen, da den
3T43, s. 93 ham, og han deri for Verden, · først da forkynder det indvortes Menneske sig
Papir 306 i Verden og som havde han · først da fuldkommet det. O! ogsaa Løgn og
EE:71 ndtræder den sande Splid i Msk, · først da føler man, at det ikke er et flygtigt
Papir 163 ikling begynde med det episke og · først da følger det lyriske. / d. 2 Aug 36.
NB11:118 de misforstode det dog – · først da han var død, da blev de selv Aand
NB10:115 Onde. / Hiob taalte Alt – · først da hans Venner kom – for at trøste
EE1, s. 413 emmed ahner Kjærligheden, · først da har den Betydning; naar enhver Uvedkommende
EE2, s. 212 delig Udvei af Fortvivlelsen, · først da har han taget Skade paa sin Sjæl,
EE2, s. 237 ar man valgt sig selv ethisk, · først da har man angret sig selv, først da
JC at man selv kan fremsætte den, · først da har man modtaget den, ellers er den
EE2, s. 237 en om et Ansvar for sig selv, · først da har man valgt sig selv ethisk, først
3T44, s. 270 orhold, paa den rette Maade, · først da har Udsagnet gjort Alt hvad det formaaer
HH:28 ar vi forstaae altid at takke Dig, · først da have vi overvundet Verden. /
Not2:2.b an var svarede: som Msk: Tanke, · først da indlod han sig med ham. Det er og det
EE:71 ogsaa ponerer sig i hvert Moment, · først da indtræder den sande Splid i Msk,
FB, s. 161 Uendelighedens Bevægelse, · først da indtræder, nec opinate, i Kraft af
NB24:54 havde ikke hørt det; og · først da jeg har gjort Aftale med Bogtrykkeriet
NB12:28 og forholde mig stillere. / · Først da jeg havde gjort Aftale med Luno om Trykningen
NB20:152 saa uendelig forsigtig. Og · først da jeg havde hende forlovet igjen og gift
Brev 314 a førend 1843, men nei, · først da jeg læste Enten – Eller fik
NB:36 rde det ganske rigtigt derfor · først da jeg var færdig. Var P.L. Møllers
2T44, s. 213 el, vælger Forventningen, · først da kan Anna i Sandhed blive Betragtningens
Not11:31 ar at erkjende dette Seyn, · først da kan den møde Pantheismen. Forskjellen
NB8:34 er ethvert Fruentimmer paa Gaden: · først da kan der egl. være Tale om i Sandhed
AE vet Forsagelsen af de relative, og · først da kan der være Tale om den ideale Opgave:
TS, s. 104 har lært at hade Dig selv: · først da kan der være Tale om den Kjerlighed,
EE1, s. 185 i Kraft af sin egen Villen, · først da kan der være Tale om en Begyndelse.
AE, s. 221 rst naar Bruddet er skeet, · først da kan der være Tale om et sandt Guds-Forhold.
FB, s. 140 lar i min evige Gyldighed, og · først da kan der være Tale om i Kraft af Troen
LA, s. 101 k Holdning trods hele Verden, · først da kan der være Tale om i Sandhed at
F, s. 505 t naar jeg er bleven færdig, · først da kan det falde mig ind, at tænke paa
Oi1, s. 129 ns » Stat«, at · først da kan det ret blive til Noget, naar de
DS, s. 158 Du ret har forstaaet Dig deri, · først da kan Du vove i Tillid til Gud. Du har
NB27:85 en ubetingede Frygt og Bæven, · først da kan et Msk. komme i den Tilstand, hvor
KG, s. 356 Aands Kraft som saadan, da og · først da kan han blive et Redskab; han vil fra
NB33:40 et intet Værd – – · først da kan han byde paa Χstd. /
EE1, s. 197 rer ham, skal udbrændes, · først da kan jeg frelses, det er Nødværge,
KG, s. 108 naar Arbeidet er færdigt, · først da kan man sige: nu er der ikke det mindste
OL, s. 34 ore paa Sandhedens Bekostning, · først da kan man sigtes for Mangel paa Sandhedskjærlighed.
OTA den om hvad Talen forudsætter, · først da kan Talen, betrygget, bruge den tiltalende
3T43, s. 69 rindelig Tilstand i ham; thi · først da Kjerligheden vandt Plads i hans Sjæl,
EE1, s. 93 ndnu dybere kløftede sig, · først da kom Don Juan tilsyne, som det Sandselige,
Papir 140 et enkelte Msk. og blive middl., · først da komme det Moralske og Religieuse, saaledes
EE2, s. 257 ldbaarent er det naturligviis · først da kun, naar Opgaven congruerer med Forpligtelsen,
NB30:50 te, og der slet ingen Masse var, · først da kunde der være Tale om at Alle bleve
Papir 51:3 till. om Guds Verdens-Styrelse, · først da kunde det opkomme, og maatte da opkomme
2T43, s. 26 t naar vi have beseiret det, · først da kunne vi vende tilbage til det Nærværende,
EE2, s. 244 Individet selv er det Almene, · først da lader det Ethiske sig realisere. Det
OTA, s. 290 nnesket altid en Tilbedende, · først da ligne de hinanden. Vil Mennesket ligne
Brev 75 dens daglige Nærmelse. · Først da Lusard er borte, kommer den Nemesis,
DD:206 vmodige Hyklerie er fortrængt, · først da lyder Ordet for os, ligesom Χst.
4T44, s. 311 aar den forekommer saa stor, · først da lærer han egentligen sig selv at
DD:206 til Taushed og havde fjernet sig · først da lød hans Ord ret af Hjertets Fylde
NB27:24 orkeerte gjort til Dogma – · først da mener han ganske at have sikkret sig
EE:71 fter en Jøde. / d. 15 Mai 39. / · Først da naar det ved Livets Opfattelse ikke
EE2, s. 117 Sandselige og det Aandelige. · Først da naar det Væsen, jeg lever med i Jordlivets
DD:206 . – / d. 23 Jan: 39. / .... · først da naar Hjertets ængstelige ell. hovmodige
HH:28 an haves, i ydmyg Tak til Dig; thi · først da naar vi forstaae altid at takke Dig,
EE1, s. 171 t idet jeg gjennemskuer det, · først da opdager jeg det indre Billede, som er
CT, s. 304 i de hellige Beretninger, at · først da Pharisæerne var gangne bort, først
KG, s. 329 men Guds Bistand bliver · først da ret tydelig, naar Mennesket har seiret.
EE2, s. 261 r jeg betragter Livet ethisk, · først da seer jeg det efter dets Skjønhed,
EE2, s. 261 etragter mit eget Liv ethisk, · først da seer jeg det efter dets Skjønhed.
EE1, s. 170 der viser sig paa Væggen, · først da seer jeg det. Saaledes er ogsaa det
NB4:103 han veed, at Døren er lukket, · først da siger han: det er lumpent, oprørende.
TTL, s. 440 og Enhver, der · først da skal søge ham, løber dog altid
NB31:111 heelt dannede og udviklede · først da vaagne disse Tanker og med en Ynglings
3T43, s. 67 r den sidste Time kom, fordi · først da var Kjerlighedens uvisse Fordring fuldkommen
TTL, s. 423 først naar han har levet, · først da veed han, hvorledes han skulde have
EE1, s. 175 er har æsthetisk Sandhed, · først da vil man faae den dybere Bevidsthed.
EE1, s. 383 Øieblik tilhørte mig, · først da vilde jeg atter vende tilbage til Dig,
AE, s. 135 endnu ikke tilstrækkeligt; · først da vilde Udsagnet være opmuntrende for
BB:37 kke troer paa sine Historier, · først da virke de skadeligt – dog ikke
Not9:1 aar man naar denne Høide, · først da viser Betydning sig af de mangfoldige
KG, s. 39 orladt ham, medens han levede, · først da viser det sig, at han – har været
KG, s. 319 e, og Du altsaa kan give, da, · først da, har Du Noget at være undseelig ved.
NB30:50 n er at frelses ud af Masse, saa · først da, hvis Alle vare blevne Enkelte, og der
EE:190 aade i Himlen og paa Jorden. · Først da, naar den bliver Dig Veien og Livet
NB32:62.b n er blevet ligegyldig, altsaa · først da, naar det er ganske klart og vist, at
AE, s. 352 et Menneske Intet, thi den er · først da, naar han har lært at foragte Udvortesheden,
TTL, s. 405 undring og den sande Frygt er · først da, naar han, netop han, det være den
DS, s. 189 trække paa Banken, maa der · først dannes en ny Bank, ved, hvad her er Valuta'
BI, s. 111 ar man saae dem aabnede, vare · først de forstandigste, derpaa de guddommeligste,
KG, s. 38 r da egentligen to Foreninger, · først de Tvende, som for evig ville elske hinanden,
AE, s. 66 t i den geistlige Befordring: · først Degn .... – det gjelder først
NB23:209 t. Aldeles som Peer Degn siger: · først Degn, saaledes siger M: man begynde med
DS, s. 155 kke videre; christeligt er den · først den Aand, som døder, som lærer at
NB5:145 e vinder Verden to Fordele: · først den at fritages for al den Opoffrelse der
NB2:128 ere Evighedens Fordring! Han har · først den Bekymring, om han dog paa nogen Maade
NB34:22 t: Slægts-Forplantelsen, · først den bliver rigtigt indcorporeret i denne
Not11:28 eder. Den virkelige Gud er · først den der er Skaber. Uden Potens og die Herrlichkeit
SD, s. 141 jelens eller Legemets Sygdom · først den dialectiske Bestemmelse. Men Fortvivlelse
AE, s. 79 ning har ingen Hemmeligheder, · først den dobbelt-reflekterede subjektive Tænkning
EE2, s. 332 nge, forsøgt den, og dog, · først den dybe indre Bevægelse, først Hjertets
IC n Braad mere. Det Smertelige er nu · først den egne Lidelse; thi er det saligt i Kjerlighedens,
EE1, s. 285 ort Tids Forløb mærker · først den ene Part, at det er galt; nu klager
FB, s. 166 det Værste skal skee, naar · først den Enkelte behager at gerere sig som den
EE2, s. 332 ts ubeskrivelige Rørelse, · først den forvisser Dig om, at hvad Du har erkjendt,
JJ:513 ed er dog sømmelig for et Msk. · først den gjør ham lykkelig. / .... Naar da
CT, s. 193 øimodige er altid dobbelt, · først den i sig selv at seire over det Lave og
NB26:34 ant! Det er dobbelt Profit: · først den ligefremme jordiske Profit, som man
NB10:100 t Synd er Dobbelt-Løgn: · først den Løgn at gjøre det Gale, det Usande;
NB18:4 vel forstaaer, at faaer den · først den mindste Magt over En, er det uberegneligt,
BB:37 der vel ogsaa vil komme, naar · først den modsatte, som nu er saa hyppig: at
Papir 260:1 .). I Kirken brugtes · først den offentlige Bekjendelse, senere den
HCD, s. 174 tie-Forretninger. Man gjør · først den Paagjældende tryg; og om en Politie-Agent
KK:2 gion som Guds Aabenbaring; men · først den Religion kan kaldes den absolute Aabenbaring,
Brev 18 odl. ogsaa er. Dersom det Hele, da · først den rette Kjøber kom, ikke var blevet
EE2, s. 133 ed. Den indvortes Historie er · først den sande Historie, men den sande Historie
AE, s. 198 og saaledes er Speculationen · først den sande og ene tilfredsstillende Udgave
BI, s. 331 en i religiøs Forstand) er · først den sande Uendelighed. / Naar vi nu efter
TTL, s. 436 ylluppet i Kana: den skjenker · først den slette Viin, og gjemmer den bedste
4T43, s. 132 rre? Nei derfor binder man · først den Stærke, eller giver ham hen at bindes,
BA, s. 310 dtalte og fuldkommede, hvilken · først den sære Hamann to Aartusinder senere
NB29:75 ds tvivlsomste Yderpunkter: · først den Sætning om de spæde Børn,
KG, s. 102 om lutter Øie, nødsager · først den Tiltalte til at see, hvem det er han
KG, s. 150 it skal være reent. Altsaa · først den uendelige Bundethed, og saa kan Talen
NB9:64 merat med Gud. Nei først, · først den uendelige Forestilling om Guds uendelige
Papir 586 s. Nei, ikke paa den Viis. · Først den Ydmygelse, der for de Fleste vil være
AE, s. 390 sten – aber det gjør · først den æsthetisk Lidende endnu mere lidende
AE, s. 333 sens Vanskelighed en dobbelt: · først den, at den første Afgjørelse er
SFV, s. 88 lken Usandhed! Usandheden er · først den, at det er » Mængden«,
NB16:6 uds-Maalestok. Følgen heraf er · først den, at det kommer til at gaae ud over
AE, s. 330 ig med en saadan Speculation; · først den, at man adskiller Speculationen og
EE2, s. 130 sit Udtryk, kan man sige, at · først den, der besidder, han erobrer. Nu mener
BA, s. 455 han dannes ved Muligheden, og · først den, der dannes ved Mueligheden, dannes
EE2, s. 124 r ene, agte paa sig selv, men · først den, der elsker, har dog ret Forestilling
EE2, s. 111 for ham – som saadant. · Først den, der er bleven fattig i Verden, har
2T43, s. 35 være af Vigtighed, da jo · først den, der er bleven færdig med det Tilkommende,
BA, s. 456 nesker, for Endeligheder, men · først den, der har gjennemgaaet Muelighedens
CC:12.4 at der hørte Mod dertil! Thi · først den, der har haft Mod til at begaae et
EE2, s. 112 n sande Eiendomssikkerhed, og · først den, der har tabt Alt, har vundet Alt.
SLV, s. 438 at holde det Dialektiske ud. · Først Den, der i Overlæget har udtømt det
TS, s. 44 , da er Du flux tilrede, og er · først Den, der, med mere end menneskelig ja med
NB:215.c.a ken Usandhed! / Usandheden er · først den, det er » Mængden«,
SD, s. 124 an. Barnets Ufuldkommenhed er · først den, ikke at kjende det Forfærdelige;
EE2, s. 43 iv den dobbelte Bevægelse, · først den, om jeg saa maa sige hedenske Bevægelse,
SLV, s. 438 ke, først han handler, og · først Den, som i Angeren udtømmer det Dialektiske,
AE, s. 198 aldeles omarbeidet Skikkelse. · Først denne anden Udgave, naar den har afventet
BI, s. 324 n sande indre Uendelighed, og · først denne indre Uendelighed er i Sandhed uendelig
JJ:513 m med al din Lidenskab – og · først denne Kjærlighed er dog sømmelig
JC er med Tvivl. / Han sammenstillede · først denne Sætning med Sætningen No 2,
KG, s. 150 en aldrig negtet; men dog maa · først denne uendelige Bundethed være, hvis
JJ:97 ved selv at tilegne sig Sandheden. · Først dens Personlighed er modnet, der tilegner
NB12:178 iviteter i Samfundet, og ere de · først der – hvo bryder sig saa om den menige
NB25:46 ste Trøst er: at døe, · først der begynder Χstdommen. / Naar det
NB33:16 kke Begrebs-Collisionen i sig. / · Først der begynder det christelige Mod, hvor
KG, s. 258 yderste Dag«, thi · først der er Haabet forbi. Har Du seet en Læge
AE, s. 127 spørge om i Evigheden; thi · først der er Tid til Sorgløshedens letsindige
AE, s. 212 e paa de 70,000 Favne Vand og · først der finde Gud. See, den Vadende han føler
AE, s. 417 lige Religieuses Sphære og · først der i det sidste Løb, og tiltager ganske
AE, s. 119 maaskee finder Systemet ogsaa · først der sine sande Læsere. Man har afskaffet
SLV, s. 416 Mennesker ikke fornemme den. · Først der skal han forstaae mig og alene der,
FF:108 ? o: s: v:. / Hegel begyndte egl. · først der, hvor Carl V endte – i et Kloster
NB:145.a Christeliges Trøst begynder · først der, hvor den mskelige Utaalmodighed reent
AE, note man sig ikke derover, og leer · først deraf naar det viser sig i anden Potents.
EE2, s. 261 ikke havde denne Anskuelse. / · Først derfor naar jeg betragter Livet ethisk,
BA, s. 394 en Aanden er det Evige, og er · først derfor, naar Aanden sætter den første
EE2, s. 258 kommer igjen, men forklaret. · Først derfor, naar man ethisk betragter Livet,
EE2, s. 204 dvendigt, men med Frihed, og · først deri er det Absolute vundet. I denne Henseende
Not7:32 Synergismens Begreb gjeldende og · først deri faaer Endeligheden sin Gyldighed,
Not7:32 aaer Endeligheden sin Gyldighed, · først deri har Spekulationen sit sande Hvilepunkt,
Brev 143 , mit Brev underretter Dig · først derom, at Du har besøgt mig, og vi takke
EE2, s. 190 l at ligge ovenpaa dem, er Du · først deroppe, saa gjør Du Dig det saa beqvemt
BOA, s. 204 » Studier«; og · først derpaa under No 2, » om han erkjender
KK:2 oge Apostlene den Hellig-Aand, · først derved aabnedes deres Øine, først
Not10:8 endnu dunkle Dele tilbage. · Først derved at den hele Mskhed er den virkelig
Not9:1 et fastholdes som Erindring, · først derved bliver det muligt, at Msk: kan opfatte
EE2, s. 140 i Haabet og i Erindringen, og · først derved faaer hans Liv sand, indholdsrig
BA, s. 343 selv, idet det er ophævet, · først derved og først da bliver til som det,
EE2, s. 223 m i Glæden er en Idee, thi · først derved vaagner den æsthetiske Interesse.
EE2, s. 110 r dette ikke finder Sted; thi · først derved viser man, at man ikke elsker sig
EE2, s. 205 det er ikke, thi det bliver · først derved, at jeg vælger det, og ellers
EE2, s. 173 den Forstand indtræder dog · først det absolute enten – eller med Valget;
NB21:132 n var Følge-Rækken denne. · Først det Almdl-Msklige. Saa Digteren med Idealerne.
SLV, s. 224 g nænner det heller ikke. · Først det Anstrængende, Forelskelsens Nydelse
NB36:24 og er denne Bevidsthed egl. · først det Christelige, det egl. christelige Begreb
AE, s. 148 det Verdenshistoriske. Altsaa · først det Eenfoldige. Men dette er naturligviis
Papir 43 ske i Verdens Udviklingen – · først det egl. Mythologiske ( Guds Siden) dernæst
Not9:1 et sig utilstrækkelig, og · først det Einzelne er det sande Uendelige. –
G, s. 63 gaaer hen til Trappen, stikker · først det ene Been ud, saa det andet, og derpaa
AE, s. 35 ke Tankerne, saa lad os antage · først det Ene, og saa det Andet. / Altsaa jeg
EE2, s. 120 an har tabt sig selv, og naar · først det er Tilfældet, skal der stærke
KG, s. 129 r Timeligheden vil isne, naar · først det Evige er taget bort af et Menneske,
KG, s. 129 dette Selvkjerlighed. O, naar · først det Evige er taget bort af et Menneske
NB:160 og vil formdl. forblive det. · Først det Første og saa det Næste. Men
Oi6, s. 265 el og Legeme i Helvede. / Dog · først det Første, at blive opmærksom paa
AE, s. 267 enskabens og Kunstens Verden. · Først det Første, saa det Næste. Dersom
Papir 391 ude i vor Egn. / / P. H. / Nei, · først det Første: en Snaps, til at aabne Maaltidet
NB11:113 Heroiske men over det, er · først det Heroiske og saa dog igjen lidende.
Not11:22 iæ., og bliver saaledes · først det i Sandhed Seyn-Könnende. Det er
EE2, s. 75 en havde gjort dette, da blev · først det inderligste Samfund befæstet imellem
EE1, s. 424 n Potens og derfor for hende · først det Interessante. Forlovelsen brister,
NB20:43 ville ødsle mere; betryg Dig · først det Jordiske o: s: v:. / Just dette frygter
Oi7, s. 292 en stadig Udøven af dette: · først det Jordiske og saa – Guds Rige,
Oi7, s. 292 r forbyder, og saa Guds Rige; · først det Jordiske, først Pengene, og saa
Oi7, s. 292 langt om længe naaes · først det Jordiske, og saa endelig kommer tilsidst
NB15:106 Aar – og nu seer jeg · først det Naaede. / / / Ja, det er sandt, hvor
KG, s. 136 nadslæsning. Og saa kommer · først det Næste, saa skal man til det ganske
OTA, s. 181 han saa skal have det, naar · først Det og Det er gjort: han tænker mindre
BI, s. 276 an aldrig realisere det Gode, · først det positiv frie Subject kan have det Gode
NB5:12 ragte først efter Guds Rige er · først det Samme som at forsage Alt. /
4T44, s. 363 is dette skulde skee, maatte · først det sandselige Menneskes Forestilling om
OTA, s. 137 e hvad han dog veed; besvarer · først det Spørgsmaal, om det da ikke gavner,
CT, s. 108 Ikke-Sønderknusede er det · først det Sønderknusende. Hvor der slet intet
NB25:64 r ikke saaledes et Onde, at · først det Teleologiske gjør den til noget
NB29:19 rholdet om: man faaer bestandigt · først det Timelige, det Msklige, det Endelige
Papir 176 øvtygningsproces med 3 Maver, · først det Umiddelb:, derpaa bliver det stødt
SD, s. 175 se. Selvet forøger altsaa · først det virkelige Tab uendeligt, og saa fortvivler
NB27:84 ge forundtes. Der kommer nu · først det Øieblik, hvor han, efter først
OTA, s. 288 at der antydes det Dobbelte, · først det, at Menneskets Skikkelse er opreist
TTL, s. 463 syn, der vaager over Alvoren: · først dette er Alvor. Og intet Opsyn er saa omhyggeligt,
IC, s. 144 m to Elskende. Jeg antager da · først dette Forhold: den Elskende forsikkrer
TSA, s. 85 re Dig anderledes ad. Lær · først Din Tid nøie at kjende, især dens
KK:2 til philosophiske Begreber, og · først disse give den historiske Vorurtheilslosigkeit
EE1, s. 152 den Side Alt bliver moderne. · Først dog en Bemærkning. Jeg bruger en qvindelig
BA, s. 419 hæve, hvilken Tvetydighed · først Dogmatiken hæver i Forsoningen, hvori
KG, s. 62 lvfornegtelsen holder saaledes · først Dom, og da sætter den Opgaven: elsk
NB33:19 kab med hele denne Liste – · først dominus er den anden Declination; men dominus
4T43, s. 138 ager man Vaabnene fra ham. / · Først drager Apostelen Mørkets Sløer bort,
BA, s. 453 illing om, at de Udødelige · først drak af Lethe, for at glemme, saa følger
EE2, s. 148 Ethiken, og man skal egentlig · først drive Dig til et vist Punkt, førend
Not9:1 Naadens Modsætning maatte · først drives op paa Spidsen før Opfyldelsen
FP, s. 21 ng staae hen indtil videre, og · først dvæle ved det først af Fædrelandet
CT, s. 144 r Handelen skal sluttes. Naar · først Døden har klaret op for En, saa falder
NB12:142 eg ikke kan tage bort, som · først Døden kan tage bort. Saa formildes ogsaa
TS, s. 99 menneskelig Bistand. / Altsaa · først Døden, først maa Du afdøe fra
TS, s. 102 m, da maae vi døe med ham. · Først Døden, saa Livet. Men naar? Ja, naar
NB20:91 for; thi dette hans Favnetag er · først Døden. Han kalder sig Livet, han siger
NB26:7 rhold til Χstus, og saa · først døende forklare, hvorledes det hang
OTA, s. 204 ntligen Lidende i Savnet, og · først døer med ham; thi Ønskerne angaae
TS, s. 98 Time af Dagen udtrykte) at Du · først døer, afdøer: er dette saa indbydende?
AE, s. 202 vl. Naar derimod en Dybsindig · først dømmer En og Anden, som nægter, at
3T44, s. 278 g den nidkjære Dommer har · først dømt sig selv: » et Menneske
EE2, s. 143 skjøn, og øm; men naar · først Døren er lukket efter Ægteparret,
NB23:114 ormere Kirken: skaffer dog · først een Χsten – og lad saa ham reformere
AE, s. 344 lpe det. Til den Ende greb · først een Molbo fat i Træet, den næste
AA:12.6 es vil det blive os let, naar vi · først eengang af Ariadne ( Kjærlighed) have
EE:60 r bliver staaende aabnet, naar den · først eengang er oplukket, ei hell. en Dør,
PMH, s. 67 lde Friheden fangen, naar den · først eengang havde narret den i sin Magt. Men
KK:2 gjort ved jødiske Fordomme. · Først efter Χsti Død og Opstandelse modtoge
NB7:20 af dette indirecte Kjende, at nu · først efter 7 Aars Forløb tør jeg betroe
Not1:8 e urandsagelige Viisdom, som · først efter Aartusinders Forløb har ladet
BB:7 dte Verden ikke er at foragte. · Først efter al Nydelse, efter en virkelig iforveien
IC, s. 247 tigede ham lige saa meget, at · først efter at have gjort det færdigt, gik
NB9:74 i min Forstands Magt, den er · først efter at jeg har vovet hvad der efter min
Oi5, s. 251 il at overtage en saadan, og · først efter at man, ak men forgjæves, paa
BI, s. 128 g komme til Erkjendelse eller · først efter Døden, saa vil man vist ogsaa
NB23:183 vil dog her maaskee sige: · først efter Ens Død) – og saa i levende
NB27:59 maaskee kommer Repetitionen · først efter Ens Død, dog bliver Virkningen
NB27:59 bliver heel gjennemført, · først efter Ens Død, men saa desto stærkere.
NB5:12 Intet at gjøre; thi at tragte · først efter Guds Rige er først det Samme som
KG, s. 106 i Hjertets Oprigtighed tragte · først efter Guds Rige og hans Retfærdighed,
NB8:37 n Commentar til de Ord: tragter · først efter Guds Rige og hans Retfærdighed,
OTA, s. 167 t i gamle Dage var at tragte · først efter Guds Rige og hans Retfærdighed.«
NB5:12 ld man takker) / » Tragter · først efter Guds Rige« dette Ord kunde
CT, s. 163 r det hedder » tragter · først efter Guds Rige«, saa er hermed
CT, s. 163 lige. Hvis han da skal tragte · først efter Guds Rige, maa han altsaa frit forsage
Oi7, s. 291 ( besynderligt nok!): tragter · først efter Guds Rige. / Han holder sin Prædiken.
NB11:8 vilde jeg glemme: at tragte · først efter Guds Rige: først et Levebrød,
NB5:12.a mme som at forsage Alt. / Tragt · først efter Guds Rige; men hvad er det da jeg
NB11:118 e forandret deres Anskuelse, og · først efter hans Død gjort ham til en Verdens-Forløser,
Not2:2 bent, dog udkom hans Værk · først efter hans Død. » Fausts Höllenzwang«.
AE, s. 193 krædere og Eenfoldige, men · først efter lang Overveielse. Nu skal han da
NB31:161 som sjeldent findes, og saa at · først efter lang Tids Forløb jeg egl. vil
FF:8 e Druer«. / Hvorfor oplyser · først efter Sammentræffet med D. Juan D. Anna
IC, s. 47 Men lad nu det være glemt; · først efter sin Død er han egentligen blevet
NB:2 journalen ( NB:2 og NB:4-6) / · Først efter Udgivelsen af den sidste store Bog
OTA, s. 167 kommen, nu er det, at tragte · først efter Verden og dens Skikke, det Samme,
CT, s. 235 for Øieblikket, at tragte · først efter Øieblikket og derved at høste
AeV, s. 82 forønsket Udfald, seer han · først efter, i hvilken Tilstand den befinder
AE, s. 373 Scepteret, seer Resignationen · først efter, om han existerende udtrykker den
Brev 56 vs største Vovestykke, og · først efterat jeg havde sagt Nei, saae jeg klart
NB28:23 ige Tanker«, vil jeg dog · først efterlæse den Hellige-Skrift, –
BA, s. 388 Tredie, dog saaledes, at der · først egentlig var Tale om Synthesen idet Aanden
TS, s. 102 oen«, dette er nemlig · først egentligen i strengeste Forstand Tro, denne
DD:81 / d. 6 Nov. 37. / Humor er derfor · først egl. speculativ – den er for al Empirie
NB7:88 pføre det. Godt. Men nu kommer · først egl. Spørgsmaalet ( og dette Næste,
Papir 421 enkelte Tale udviklede saa · først ell. beskrev den særlige Sorg, om hvilken
Not13:54 m Erkjendelsen accentueres · først ell. sidst. Men selv da er en saare dialektisk
OTA, s. 387 aldrig maa glemmes, hverken · først eller sidst, er vist nok, men det er jo
F, s. 468 al, om man skal skrive Forordet · først eller sidst. Saasnart man imidlertid er
NB21:163 , det Guddommelige maa man · først elske saa erkjende. Pascals Mening er hermed,
TAF, s. 291 ilbagevenden i Kjerligheden! · Først elsker Du meget, og Meget bliver Dig saa
BI, s. 91 først forstaaer sig selv, · først elsker sig selv, idet den er indoptaget
NB29:92 i hvilken hun vistnok ikke · først elsker sig, men gjennem, egoistisk, at
Papir 388 jøres. Maa der fordres. · Først en Afbigt. Og denne Afbigt maa være
NB24:100 og Du skal erfare. Altsaa · først en afgjørende Handling. Ved Hjælp
NB26:111 t faae den frem igjen, maa · først en Digters Hjerte briste – og denne
NB26:38 Tale om at den faaes igjen, maa · først en Digters Hjerte briste, og denne Digter
NB2:185 egyndes saa maa der ogsaa kastes · først en Ende ud – det er, der maa være
NB2:247 Skib skal løbe ud, kastes der · først en Ende ud, med den roer en Bod iforveien
NB2:185 yre ud af Havnen, saa kastes der · først en Ende ud, som et Par Matroser i en Baad
NB6:5 ar man ikke taget sig iagt for. At · først En er en udsvævende Vellystning, en
AE, s. 104 ikke videre med ham. / Her nu · først en Forsikkring min ringe Person betræffende.
BI, s. 208 e Nervesystem.« / Dog · først en Fremstilling af det Factiske. Saavel
BI, s. 77 Existents blot var negativ. / · Først en Fremstilling af hver især. /
Oi2, s. 151 r at anbringe Christendommen, · først en fuldstændig Folke-Tælling, derpaa
SFV, s. 34 et ligefremt Forhold, der er · først en Indbildning at hæve; hele den gamle
NB11:118 ser, istedetfor at han var dem · først en jordisk Messias. Dette er nemlig ganske
BA, s. 319 dette er en Fuldkommenhed, vil · først en langt dybere dialektisk Prøvelse
G, s. 88 ts skummende Musik – dog · først en Libation for hende, der frelste en Sjæl,
NB7:35 en, der lever i det Relative · først en Lidelse. Men Msket lever som saadan
Brev 268 / Kjære Hr Conferentsraad! / · Først en lille Fortælling til Indgang. Det
Papir 366:3 det Religieuse, her maa · først en lille Videns Meddelelse – men
NB13:88 nge igjennem. Saa maa der · først en Maieutiker til, en Olding i en vis Forstand,
NB29:102.a ligefrem, der maa bestandigt · først en Negation; og jo mere » Aand«,
NB13:88 nge igjennem. Saa maa der · først en Olding til, som kan knuse denne Forstandighed
EE2, s. 92 gjør da Vielsen? Den giver · først en Oversigt over Slægtens Tilblivelse,
Brev 116 benhavn. – / / Kjere! / · Først en Paamindelse: vil Du skrive til mig,
DD:83 ning med Verden igjen skal begynde · først en Ravn flyve ud – derpaa en Due
NB11:34 til Gud; og derfor maa der · først en Reflexions Bevægelse til, ved hvilken
EE1, s. 93 sentationens Idee, medens · først en senere Betragtning seer Ideen deri.
BI, s. 225 d ham at kjende sig selv. Men · først en senere Tid var det forbeholdt at fordybe
DS, s. 164 sig ned. Men Hesten? Der gaaer · først en Skjælven gjennem hele dens Legeme,
EE2, s. 142 ver, og alle Erfarne mene, at · først en stille Aand i Sandhed lever; for Dig
AE, note mte ganske anderledes, at han · først en Tid lang næsten med Indignation talte
SFV n Gud til. Saa underholdt man sig · først en tidlang indbyrdes, man raisonerede og
NB14:69 ens Angest kæmper derimod, og · først en tidlang snarere fremkalder det end fjerner
DS, s. 187 t det skal kunne gaae, maa der · først en Tilstaaelse, at denne Christendoms-Forkyndelse,
Brev 264 elativt Gode: saa gaaer De · først en Tour, og saa læser De. Paa een af
EE2, s. 44 Vanskelighederne. / Altsaa · først en Undersøgelse om Elskoven. Jeg vil
TSA, s. 87 re fra andre? Dog maa her · først en Vanskelighed bringes frem. Jo mindre
G, s. 77 er aldeles transcendent. Det er · først en Viden om Prøvelsen, at den er Prøvelse,
NB31:122 at der er Sandhed i dette: · først en Vished for at jeg kan vove. /
AE, s. 381 ed Mediationen. Man sætter · først Endelighed, saa Uendelighed, og saa siger
PS, s. 302 amtidighed er der en Uro, som · først ender, naar det hedder: Det er fuldbragt,
NB20:23 t udfoldede sig, som altsaa · først endes med hans Død) ei heller havde
DD:45 aabnedes, og han ( Virgilius) som · først endnu var bleven til et Barn forsvandt
NB26:14 ighederne. Om jeg, naar det · først engang blev Alvor med Næringssorg, om
Papir 586 hristeligt, at frelses maa · først enhver Forestilling om enhver Trøst
KK:2 t i Msk. Bevidsthed. Derved er · først enhver Modsætning mellem Gud og Verden
BB:37 orskere og Sprogmestere; naar · først Enkeltheder skal afgjøre Sagen, er det
Papir 1:1 Danemark. I Erfurt lærte · først Eoban Hesse, Joachim Camerar og Euricius
NB32:113 saa vil saa haabløs, nei, da · først er Alt haabløst tabt, Ens Liv qvalt
NB11:171 en, at Den, der skal blive det, · først er angest for Χstus, om han dog forholder
BA, s. 352 der er indvortes. / Hvad her · først er at paaagte er, at Qvinden bliver først
BI, s. 355 en Ironi. Naar Ironien nemlig · først er behersket, da foretager den den modsatte
AE, s. 205 en, ligesom en Pige, naar hun · først er bleven den Elskedes Kone, ved at opdage,
NB:159 aaledes ogsaa naar Christendommen · først er bleven En den eneste Brønd, saa begynder
AE, s. 136 let at forstaae, at naar man · først er bleven forbigangen, saa har man handlet.
DS, s. 220 vorimod den Eenlige, naar det · først er blevet aabenbart, at han ikke vil holde
Oi4, s. 212 Medhold. Bagefter ( naar man · først er blevet Familie-Fader o. s. v.) bagefter,
4T43, s. 165 at det Udvortes og Timelige · først er blevet hvad det skal være, naar der
NB6:75 r. Men hiint Sandsebedrag, at jeg · først er blevet religieus eftersom jeg blev ældre,
BI, s. 263 at det er Schleiermacher, der · først er brudt igjennem. / Hegel afgiver nu aabenbart
NB24:29 naar den lønnes med Utak, saa · først er den ganske en Velgjerning, og lønnet
Papir 340:15 denhedens Forstand, det · først er den sande Ligelighed for de Lykkelige,
Not11:26 ulighed – Gud. Dette · først er den virkelige Gud. Kun den meest udtømmende
KG, s. 299 ige er et Forhold mellem Tre. · Først er der den Kjerlige; dernæst Den eller
NB29:31 ge » Fader«. · Først er der en Periode, hvor dette Udtryk bruges
Not11:37 mtræden af Potentserne. · Først er der kun een Potens ( Ouranos), derpaa
CT, s. 108 edes med det Opbyggelige, der · først er det Forfærdende: for den Ikke-Sønderknusede
NB27:23 er viser til Aanden, og saa · først er det igjen Aanden der fører til Sønnen,
NB:36 k til at kunne begeistres: da · først er det Ironie at spøge med Ens Tilfældigheder,
Not9:1 soleret er den Sværmerie. · Først er det Naturreligion, ell. Ideal, Kunstreligion.
AE, s. 44 og Ordet ved Sacramenterne. / · Først er det nu klart, at Problemet behandles
TTL, s. 445 noget Virkeligt, og naar man · først er død, er det bag efter med at blive
EE1, s. 380 g i Sandhed, naar denne Pige · først er erotisk beruset, saa kan jeg have nok
Not11:19 dsige, at den har en Grændse · først er et egl. Udsagn, først er et positivt
Not11:19 dse først er et egl. Udsagn, · først er et positivt Udsagn, først tilhører
KK:2 og Almindelighed væsentlig · først er et Produkt en Udvikling af dette Princip
Papir 249 ( naar jeg siger at han da · først er F., og derved antyder en ligesom tidligere
BB:14 n ( naar jeg siger, at han da · først er F: og derved antyder ligesom en tidligere
BI, note n Note, fordi det dog egentlig · først er for det humoristiske Individ, at den
AE, s. 147 mærkelige Egenskab, at den · først er forbi, naar Livet er forbi – forholdt
AE, s. 238 Frygt og Bæven« · først er forfærdelig, hvad det udtrykt kun
EE1, s. 430 i det Faktiske, og som ikke · først er fortæret af en Andens Tanke. Det
NB23:22 / » Men naar Kirken · først er fri, saa kan vi have det bedre.«
PMH, s. 66 ier for at naae sig selv. a). · Først er Friheden bestemmet som Lyst eller i
Papir 43 enhver Udvikling efter min Mening · først er færdig med dens Parodie, saa vil
SLV, s. 127 for Spøg sige, at Manden · først er færdig, naar han har faaet sine Viisdomstænder,
SLV, s. 127 sige, at Qvindens Udvikling · først er færdig, naar hun er Moder, da først
Not11:39 liver Bevidstheden Taumel. · Først er han samtidig med Ourania. disse Udsvævelser
CT, s. 95 Sidste end hans Første. / · Først er Hedningen tvivlraadig. Saalænge han
NB14:81 t dette, men just fordi det · først er holdt og saa trykt tillyver det sig
SLV, s. 127 rdig, naar hun er Moder, da · først er hun til i al sin Skjønhed og i sin
Brev 85 ver jeg ikke Modet, naar jeg · først er i Kiøbhv, saa har jeg en betydelig
BI, note eden, thi den lærer, at det · først er i Opstandelsen, at der hverken skal
IC, s. 56 gjører – og naar man · først er i sin Grav, saa blæse være med
AE, s. 155 Ikke-Væren, om den altsaa · først er idet den ikke er, med andre Ord om Idealiteten
AE, s. 155 en Forestilling, eller om den · først er idet den virkelig er; og da dens virkelige
BI, s. 167 unne oplyse den om Meget, der · først er ifærd med at betræde den. I Anledning
KG, s. 160 og skjønnere. Men naar man · først er indviet i Kræsenhedens Besmittelse,
AE, s. 98 pringet. Dog maa bemærkes: · først er J. egentligen ikke klar over, hvor Springet
SLV, s. 347 religieus Beroligelse, og da · først er jeg fri og lykkelig som Aand. Uagtet
NB5:70 finder mig saa rolig; thi nu · først er jeg hjemme, ved det gamle Bekjendte.
NB5:68 ade Morgen og Aften. / Og nu · først er jeg kommet til det Punkt hvor Alt forklarer
NB16:65 af det Offentlige.« Saa · først er jeg qua Konge i Fordelen, naar jeg leer
OTA, s. 171 Bedrag, da hans Tvesindethed · først er kjendelig paa Grændsen, hvor Timelighed
JJ:471 ladte Skrifter: » naar det · først er kommen saavidt, at Mængden er Dommer
NB15:122 Man assurerer – saa · først er man rolig, nu kan man nyde Livet, nu
Not9:1 identificerende Wollen. Her · først er Msk. i Modsigelse med sig selv. Det
BI, s. 276 vil billige, den sande Alvor · først er mulig i en Totalitet, hvor da ikke længer
NB32:112 er det ogsaa, at naar der · først er naaet op til det Høide-Plateau, hvor
Papir 375 en Den, som opdager at det · først er nu, han maa atter paa een ell. anden
LA, s. 57 m jeg havde forstaaet Alt, jo · først er Opfinderen, dernæst Den, der ved
EE1, s. 286 ham gifte sig, han er tabt. · Først er Qvinden stolt, saa er hun svag, saa
AE, s. 204 skal blive færdig, thi da · først er Sandheden bleven til. Den spekulative
NB6:40 derom. Thi, ikke sandt, naar det · først er skeet, saa kan Du nok hjælpe Dig
BA, s. 443 hed paa at vise, at det N. T. · først er skrevet i det andet Aarhundrede, da
EE2, s. 150 ilbagestrømmen af det, der · først er strømmet ud. I Respirationen nyder
AE, s. 152 anke, men forbauser, naar han · først er Systematiker, saa Verdenshistoriker,
EE1, s. 56 Og skjøndt det, naar man · først er traadt ind her, er ligegyldigt, om man
Papir 595 i Lykken, ( ɔ: at den · først er vis, naar det er bagefter,) ligger ogsaa
JJ:190 vad er Lykke? Et Spøgelse, der · først er, naar det har været? Hvad er Haabet?
CT, s. 108 rpaa er, hvad det Opbyggelige · først er: det er det Forfærdende. Det Opbyggelige
AE, s. 149 uren saadanne rare Mennesker, · først ere de rare Børn, saa rare Ynglinge,
NB:213 vægelse 2) at de, naar de · først ere komne i Bevægelse, Intet ere saa
DD:208 anæets Morgen. Naar disse · først ere overvundne da vil vi faae Øinene
NB14:142 ler vor Opdragelse af Gud. / 1) · først ere vi Trælle under Loven 2) saa blive
NB14:106 æsten ironisk, han skal · først erfare, at han behøver Χstus til
DD:25 lige fra det Øieblik af at jeg · først erfarede det, at Een siger aldeles det
AA:32 da Morgana tager Kronen af ham, da · først erindrer han det Forbigangne. En eensidig
EE1, s. 41 igere end at erindre. Har jeg · først erindret et Livsforhold, saa er Forholdet
EE1, s. 50 n netop træder ind ad; thi · først Erindringens Kjærlighed er lykkelig.
Not9:1 Msk er lader sig nærmest · først erkjende af hvad Gud er, Anthropologie
NB21:163 klige: det Msklige maa man · først erkjende, saa elske, det Guddommelige maa
Not9:1 den af Gud skabte bliver han · først erkjendt i Troen og som gjenfødt. /
NB18:75 en reen. Jeg erhvervede mig · først et berømt Navn som Forfatter –
NB13:88 e en anden taktisk Fremrykken. / · Først et Detaschement Digtere; segnende næsten
Oi5, s. 246 r paa Livet. Nei, skaf Dig · først et fedt Levebrød, og naar Du saa har
BMT atte ( thi han gjorde jo rigtignok · først et for Tausheden høist uheldigt Forsøg
Papir 317.a Forfatter-Lærling / · Først et Forord med H: t: de philosophiske Smuler.
Oi3, s. 196 or Penge, gjør han maaskee · først et Forsøg, om han ikke kunde slippe
OTA, s. 129 i Bevægelse, saa høres · først et Kald fra Den, der er i Spidsen, men
NB11:8 te først efter Guds Rige: · først et Levebrød, en Stilling ( som jeg maaskee
EE2, note . / Ægteskabet giver derfor · først et Menneske egentlig hans positive Frihed,
BOA, s. 278 tage den, men bliver det ham · først et Mundheld: næste Gang kommer jeg –
OTA, s. 399 les eller lides, gjør han · først et Overslag, om han handlende kan føre
SLV, s. 100 rax den næste Morgen, men · først et Par Aar efter, gjør væsentligen
OiA, s. 7 er straffet saa haardt. / Dog · først et Par historiske Oplysninger, der vil
NB29:61 us og den Enkelte anbringes · først et uhyre Abstraktum Staten, eller Slægten.
SFV, s. 35 Hinder. Det vil sige, her maa · først et ædsende Middel bruges; men dette
LA, s. 67 g en Reflexions-Modstand, der · først et Øieblik gøgler med skuffende Udsigt,
Oi1, s. 137 dlernes Grusomhed; tænk · først et Øieblik herpaa. Og gjør Dig det
Oi1, s. 137 lvheds-Tilstand. / Tænk da · først et Øieblik paa, hvad Christendom er,
IC, s. 182 den var Lidelse, Fornedrelse, · først Evigheden er Seier, Ophøielse. Det er
AE, s. 210 thi hele Tiden er forundt, og · først Evigheden Forandringen. Men Spekulanten
AE, s. 512 aa længe der existeres, og · først Evigheden har Forklaringen, uden at det
IC, s. 218 tilhører derfor egentligen · først Evigheden; » Menigheden«
AE, s. 506 opmærksom paa det, maa man · først existere i Religieusiteten A. Det Forkeerte
Papir 249 re Begyndelse, og F. er jo · først F. fra det Moment af hvor hans Udviklings
BB:14 bedre Begyndelse og F. er jo · først F. fra det Moment af, at hans Udviklings
NB35:39 ig skal blive Aand, maa han · først faae Afsmag paa alle Talentets Tilfredsstillelser
KG, s. 119 nde at handle maa den Enkelte · først faae at vide af » de Andre«,
IC, s. 220 e om de Andre. Altsaa vil han · først faae det at vide ved Slutningen af sit
Papir 323:4 e han sige: nei holdt, lad os · først faae Folk til at komme i Kirke og synge
NB15:122 nu kan man nyde Livet, nu · først faaer – som » Præsten«
NB16:58 – og nu naaer et Navn: saa · først faaer Danmark Øinene op; nu tør den
Not4:41 Fornuften ved Experimentet · først faaer den Bestyrkelse, der er nødvendig
BA, s. 349 har Bestaaen, forsaavidt det · først faaer det ved Aanden. Paa den anden Side
NB22:146 un kan hitte paa, naar hun · først faaer fat i mig. / Og nu Schlegel, hvem
EE1, s. 402 d af hende. – Naar jeg · først faaer Fodfæste paa hendes Kammer, saa
Brev 11 l Søren til. Naar jeg selv · først faaer ham personligt i Tale, saa haaber
EE1, s. 425 yver hun som en Fugl, der nu · først faaer Lov at udfolde sin Vingestrækning.
JJ:209 tærkere end sig selv. Naar man · først faaer lært det, da skal vi nok skaffe
AA:12.3 vnet Skyen istedetfor Juno. / Da · først faaer Mennesket en indre Erfaring; men
Brev 198 aa passe paa; thi naar jeg · først faaer Pennen i Haanden paa reent Papir,
Brev 262 blive det sidste. Naar jeg · først faaer Pennen i Haanden, siger den mange
NB10:60 sagt dette, at et Orlogskib · først faaer sin Ordre paa Dybet, og at det jo
BI, note den dybe Alvor, som enhver Dyd · først faaer, naar den er indordnet i en Totalitet.
NB27:17 ent det Ubetingede, de have Alle · først faaet dette Tryk, der ligesom knuste dem,
NB24:54 u laae færdig. Havde jeg · først faaet en Ansættelse, saa lod det sig
EE2, s. 295 vinden end denne, thi har han · først faaet hende dette indbildt, da er hun aldeles
AE, note ngang frem, thi Philosophien har · først faaet narret Individerne til at blive objektive.
IC, s. 167 sige, Ordet har egentligen nu · først faaet sin Braad, nu da han er blevet den
Brev 80 Betydning for mig, naar jeg · først faar indrettet mig en lille Smule. Jeg
Not11:32 en fødende Kraft, Faderen er · først Fader i og med Sønnen den virkeliggjorte
BB:7 at denne Mands Physiognomie nu · først falder hende paa. Hun saae ham jo allerede
Not10:9 um, som efter sin Redaction · først falder i det 4d Aarh. – /
EE2, s. 15 ! / De Linier, Dit Øie her · først falder paa, ere skrevne sidst. Hensigten
BA, s. 407 et de Dandsendes Rækker og · først falmede i Morgenstunden. At betænke,
BA, s. 403 elige Mennesker. Disse opdage · først Faren i Farens Øieblik, indtil da ere
BOA, s. 134 Manden har Intet fast, det er · først fast – naar det er blevet fast ɔ:
BOA, s. 135 Bevægelse, thi han staaer · først fast, naar Sagen er afgjort og Majoriteten
NB32:33 for hver Dag! Dybe Alvor, nu · først fatter jeg, hvor uendelig betydningsfuld
Brev 38 gere Tid været syg, da jeg · først fik det at vide. Just dette, at jeg ikke
KG, s. 120 bi, Verdenshistorien endt, da · først fik man ganske fuldstændigt at vide,
G, s. 61 yser i mig. Tænk Dem, at jeg · først fik Øie paa hende i det Secund, da Maskineriet
CT, s. 109 finde det Opbyggelige maa man · først finde det Forfærdende, og saaledes her
EE2, s. 327 fandt Du ikke det, Du vilde · først finde Hvile i den Tanke, at Du havde Uret.
AE, s. 134 kulde i det Verdenshistoriske · først finde sin Concretion, og først i denne
BI, s. 357 , da kan dette Spørgsmaal · først finde sit Svar, idet man gaaer ind paa
KK:11 16. / Incarnationen kunde · først finde Sted i Tidens Fylde ɔ: Χsti
NB30:26 n under Jødedom, ja egl. · først finder Analogier i de laveste Former af
Not4:41 hed er sandt, at Hypothesen · først finder sin Bestyrkelse i et Almdl., en
BI, s. 224 rter til Ængstelighed, der · først finder sin Hvile i Bønnens Neutralisering.
Brev 36 forfeilet sin Bestemmelse, og · først finder sin rette Bestemmelse ved at bestemmes
F, s. 489 er stiftes, idet den Trang, som · først finder sin Tilfredsstillelse i Total-Afholdenheds
NB21:163 iger ( dette er Noget, som · først findes i Udgaven af Faugère): man
DS, s. 195 i Evigheden, hvor Sagen · først for Alvor bliver vigtig og afgjørende,
NB15:70 ialektiske, hans Lidelse er ikke · først for at berolige, men først for at forfærde,
NB24:12 elske ham eller hende, men · først for at blive opmærksom paa hvad det
NB15:70 ke først for at berolige, men · først for at forfærde, for at forfærde
DS, s. 229 re og Forløbere, der komme · først for at forsøge at bane ham Indgang)
EE1, s. 287 ører sig den. Man stryger · først for at fremkalde rene Toner og see, hvad
EE1, s. 12 det bliver vel bedst, at jeg · først for en Ordens Skyld fortæller, hvorledes
NB16:60 det er en Løgn. Fei saa · først for Jer egen Dør: see, at faae Løgnen
KG, s. 96 ikke fordrer dobbelt Betaling · først for Løftet og saa for Opfyldelsen af
KG, s. 172 sagde ikke » Peder maa · først forandre sig og blive et andet Menneske,
NB31:126 std i Forhold til Martyriet. / · Først forandrer man Forestillingen om Martyriet,
NB25:84 aaet her som ellers, at jeg · først foranlediger En til at give mig det Faktum
KG, s. 198 anskabte Forvandling, saa maa · først Forargelsens Mulighed igjen fra Grunden
BI, note at de ikke ere sande, det er jo · først forbeholdt et senere, et sandere Tidsmoment
NB7:40 som et algebraiske Stykke. / · Først fordres: et Msk, der paa een ell. anden
TTL, s. 459 er fra Andre, og naar han saa · først foregøglede Dig de Andres Lykke, indtil
SLV, s. 164 askee siger Een: » er · først Forelskelsen given, saa er det en Umulighed
PS, s. 260 ise og Lærde, de ville vel · først forelægge ham spidsfindige Spørgsmaal,
EE1, s. 157 ar gjort Uret. Medens derfor · først Forestillingen om at være bestemt til
EE2, s. 27 p, som den indgik i den. Naar · først Forestillingen om Kjærlighedens egen
NB34:24 vde Kone og Børn. Altsaa · først forfalsker man Χstd. og faaer Kone
BA, s. 352 paaagte er, at Qvinden bliver · først forført, at hun derpaa forfører Manden.
NB2:220.1 Menneske, istedenfor at Msket · først forholder sig til Gud indenfor en Subdivision:
KG, s. 112 uds-Forholdet, om hver Enkelt · først forholder sig til Gud, og om saa Kjerligheds-Forholdet
NB29:61 re dannet af Individer, som · først forholdt sig til Χstus) paatager sig
AE, s. 181 istere, saa maa Speculationen · først forklare, hvorledes et enkelt existerende
3T43, s. 80 ke som en svigefuld Ven, der · først forlokker et Menneske og da bliver hos
NB24:124 har villet gjøre Lykke, men · først formaaet saare langsomt at trænge igjennem.
Papir 399 har det ene Msk. ikke Lov til ( · først formasteligt at lade som var han selv Idealet)
FB, s. 119 ægtens anden Fader! Du, der · først fornam og vidnede om hiin uhyre Lidenskab,
SD, s. 229 d og Menneske pantheistisk ( · først fornemt speculative, siden pøbelagtigt
TS, s. 69 edes skal Du ( og dette er det · først Fornødne) naar Du blot nogen Tid vedbliver
NB20:98 an at blive Præst, og har saa · først forsigtigt seet sig for, at han da ikke
NB9:56 en Saadan. / Har jeg derimod · først forskaffet mig en Stilling i det Bestaaende,
BA, note or Friheden eller i Friheden er · først Forskjellen mellem Godt og Ondt, og denne
NB18:21 r jubler, medens Disciplene · først forstaae det Hele bag efter ( Joh: XII,
NB3:62 af det han har meddeelt, maa man · først forstaae ham i hans eiendommelige Meddelelsens
BI, s. 281 ebet, eller rettere, Begrebet · først forstaaeligt, først virkeligt i og med
NB10:38 at jeg paa saa mange Maader · først forstaaer bag efter. / Dette er skrevet
NB13:21 r ganske at vide det; og nu · først forstaaer jeg og overskuer jeg det Hele
EE2, s. 80 pleves igjen i Børnene, nu · først forstaaer man næsten sit eget Liv. Dog
BI, s. 91 Andens Opfattelse, da Tanken · først forstaaer sig selv, først elsker sig
LF, s. 38 r saaledes til, at et Menneske · først forstaaer, at det er saa, som det siges,
NB4:67 end Vædderens Fedme. / Jeg kan · først forstaaes efter min Død; jeg
PS, s. 259 ade ham fortryde, at han ikke · først forstod Børnelærdommen, før han
NB20:136 holdet være saaledes, at man · først forstod sig i, hvorledes Gud kunde fordre
NB11:27 været et Genie, der ofte · først forstod sig selv bag efter i at have gjort
4T44, s. 328 var Livets Betydning, at man · først forstod Vanskeligheden, inden man enten
EE2, s. 19 gt næsten sygeligt Træk · først forsvinder op ad Dagen, at det er glemt,
KG, s. 266 a den anden ganske ud. Lad os · først forsøge i Forskjellen Mit og Dit at
3T44, s. 246 d hans Vildfarelses Vei var, · først forsøgte Alt, inden han besluttede sig
FF:122 r et Aandedrag. / Livet lader sig · først fortolke, naar det er gjennemlevet, ligesom
EE1, s. 194 l blive hende muligt maa hun · først fortvivle; hun har eengang kjendt det Religiøse,
SD, s. 174 Angeren frem, saa maatte der · først fortvivles tilgavns, fortvivles ud, saa
AE, s. 177 ler skal vi maaskee her igjen · først forvandle den existerende Aand til et noget
NB16:78 holde en Menighed i Fart. / · Først forvandlede man Apostlens » Breve
NB25:36 lse – Udødelighed), men · først forvandler den ogsaa Liv til Død ( Afdøen),
Not11:9 Spinoza bragte overhovedet · først Forvirringen mell. det Negative og det
AE, s. 449 med noget Andet. / Han vil da · først forvisse sig om, at det ikke er et Øiebliks
BOA, note derfor vilde han formodentligen · først forvisse sig om, hvor meget der kunde komme
KG, s. 363 kkets Bifald, maa man dog vel · først forvisse sig om, hvorvidt Øieblikket
KG, s. 327 Alt, ja egentligen er det vel · først fra det Øieblik af, at der ret kan være
OTA, s. 217 æbe, thi netop da har man · først frelst sig selv ved det sande Haab, og
EE2, s. 61 n, men det Selviske træder · først frem i det Øieblik, den reflekterer,
IC, s. 118 ig til det at blive Christen) · først frem paa andet Sted: Midlet, som Christus
NB6:63 saa combineret, kan jeg egl. · først frembringe Virkningen efter min Død.
AE, note en comisk Virkning paa Enhver. · Først frembringer Navnet selv ( Hilarius) i denne
Not4:10 en gl. Verden, medens dette · først fremkom i den χstlige Verden. Anselm.
NB15:83.b S. Og ikke blot dette; men saa · først fremkommer tillige de meest afgjørende
BB:8 tet mærkeligt. Han lader F: · først fremmane Aristoteles, derpaa en Djævel.
Not9:1 ste bliver det altid at have · først fremsat den. Ogsaa hos Schelling bliver
AE, s. 26 m kan blive tydeligt, skal jeg · først fremsætte det objektive Problem, og
AE, s. 341 saaledes tilværks, at den · først fremsætter hvad Speculation er, saa
PMH, s. 71 idste Deel, hvor Gjentagelsen · først fremsættes, medens Alt tidligere kun
KK:2 aldeles umulig, da denne altid · først fremtræder paa et enkelt Punkt, og derfra
EE1, s. 418 I dybere Forstand bliver hun · først fri ved Manden, og derfor hedder det: at
SLV, s. 248 t skulke fra Noget. / Er hun · først fri, da er jeg vel ikke uden Sorg, men
Papir 1:1 e Prædikener fE i Zwickau · først Friedrich Mecum siden Nicolaus Hausmann,
BI, s. 115 og svævende over det Hele · først fuldbyrder sig i den, gjennem den successive
BI, s. 202 n attenterede Himmelfart, som · først fuldbyrder sig, idet det Ideelles hele
NB15:57 men egl. er Prophetien · først fuldendt i Opfyldelsen – og dog sagde
NB12:63 er Χstd. Skabelsen er egl. · først fuldendt, idet Gud har anbragt sig selv
NB14:41 r, men nu forstaaer jeg det · først fuldere. Ogsaa jeg har været en Yngling,
Not9:1 Tænkende. her har Verden · først fuldk: sich erfaßt. Men begynder i det
BA, s. 350 Ondt, da denne Adskillelse jo · først fulgte med Nydelsen. / Naar man nu antager,
FF:4 / Den philosophiske Erkjendelse er · først færdig ( gaaer op i Systemet –
Brev 119 en hurtigere, og jeg bliver · først færdig Kl: 10, til Besvær for Louise,
SFV, s. 41 tilbage paa Gaden. Jeg blev · først færdig sildigere om Aftenen –
SLV, s. 76 dog som blev hun bestandig nu · først færdig, kølig, liflig, forfriskende
Not11:37 det Øieblik, hvori han · først fødes til Virkelighed, forskjellig m:H:t:
AA:13 en ganske anden Side, nemlig · først føles og derpaa erkjendes. Og om nu
AE, s. 148 saa ordner Alt sig skjønt. · Først følger deraf, at han jo Intet har med
Papir 254 er de som Indifferentister · først følte paa Væggen, om den var varm,
NB14:41 maa » Troen« · først gaae imellem, som det, hvori han egl. hviler,
NB2:17 ge: deri har De Ret, der maa · først gaae nogen Tid, thi nu er De altfor forberedt,
SD, s. 212 til Læren om Forsoningen. · Først gaaer Christendommen hen og sætter Synden
TS, s. 101 og sagde: » nei, dø · først ganske; det er Din Ulykke, Du hænger
BA, s. 359 nneske, kan hænde Alle. Da · først gavner man ogsaa sig selv og Andre. Den
Brev 141 et Brev fra mig. Jeg vilde · først give Dig Din Bemærkning tilbage, ved
NB27:77 . Trøsten vil i saa Fald · først give mig Anstrengelse. / Men » Χsthed«
NB2:220 hvem vi kjøbe – Du maa · først give, og da først kan der være Tale
BI, s. 290 saa at den offentlige Omtale · først giver en Kjærlighedsforstaaelse sin
NB15:122.b det sande Gode, » som · først giver Glæderne deres rette Smag og mildt
NB23:154 dt formilder Livets Sorger, og · først giver Glæderne deres rette Smag
SFV, s. 19 e Elsker, og da, men ogsaa da · først giver sig, saaledes forholder en dialektisk
Not11:22 der vistnok, hvor Begrebet · først gives med Virkeligheden, og kun saadanne
BI, note ϱωμα, vilde · først gives, idet det kom tilsyne, hvori den
KK:11 ikke er umidd: virkeligt, men · først gjenem en uendelig Mediation kan naae det.
NB20:106 s igjen. Det naturlige Msk. maa · først gjenfødes, lære af Χstus, hvilket
NB12:19 ver er for meget for een Person, · først gjennem 7 Aars anstrengede Productivitet
KG, s. 129 erlighed, fordi denne maaskee · først gjennem Fortvivlelse kan lære de Fortvivlede
NB24:48 saa at offres, et Sværd gaaer · først gjennem hans Hjerte ( det at afdøe),
AE, s. 165 eenfoldige religieuse Vidende · først gjennem Humor ( det Humoristiske laae saaledes
EE1, s. 28 eden ved alt Menneskeligt, at · først gjennem Modsætning eier man det Attraaede.
BI, s. 324 aer Glip af det Poetiske, thi · først gjennem Resignation fremgaaer den sande
EE1, s. 28 eus), men blot erindre om, at · først gjennem Synden øines Saligheden. /
EE2, s. 102 ikke saa farlig; men jeg vil · først gjennemgaae de vigtigste Berøringspunkter
NB13:13 Indtryk af Christendommen, · først gjennemgaae en heel religieus Skole. Christendommen
KG, s. 103 et afgjørende, naar nemlig · først Gjenstanden er bestemmet. Den, der kun
4T43, s. 121 nemmelighed, at Tabet af Alt · først gjorde ham taknemlig mod Herren, at han
NB25:84.b . / Forunderligt er det ogsaa. · Først gjorde jeg længe Modstand og vilde saa
Brev 84 staaer Dig ikke. Har en Pige · først gjort et saa stærkt Indtryk paa mig,
Not11:21 og saaledes ingen. Har jeg · først gjort mig immanent, saa er det transcendent
Papir 180 a:). Dette har imidlertid Goethe · først gjort paa det andet Sted p. 69: »
Not7:32 . – / Χstendommen har · først gjort Synergismens Begreb gjeldende og
Papir 420:2 gnens Udbredelses-Middel. / / · Først gjælder det: at enhver Virkelighed,
Not9:1 taber det Aandelige, der dog · først gjør dem til Troes-Gjenstande. Det Sandselige
AE, note gjør det ligefrem, eller han · først gjør den Uvishedens Bevægelse som
AE, s. 150 , thi den begynder med at man · først gjør denne Opdagelse. Jo dybere man
BOA, s. 151 ægemiddel lærer, at man · først gjør det muligt, at det stærke Middel
Not11:32 ergottlich Welt der ogsaa · først gjør en Aabenbaring forklarlig, thi
EE2, s. 151 Skik og Brug hos mig, at man · først gjør en Bøn; Kæmpen finder sig
G, s. 9 naar man blot erindrer, at den · først gjør et Menneske ulykkeligt. Gjentagelsens
EE2, s. 34 m Sædeligheden har, og som · først gjør Forbindelsen til Ægteskab. Det
AE, s. 431 ige Munterhed, uagtet han dog · først gjør Guds-Bevægelsen. Ak, og naar
AE, s. 431 uagtet han sagte ved sig selv · først gjør Guds-Bevægelsen; saa han indbuden
NB20:36 . / Og ikke blot Dette, men · først gjør han endog ( ved den store Bog)
NB16:16 en uendelig Forskjel, om En · først gjør Mine til at ville begribe, speculativt
SD, s. 176 stort Værd, eller at han · først gjør noget Jordisk til alt Jordisk,
FB, s. 164 , der vil opføre et Taarn, · først gjør Overslag, om han er istand dertil,
AE, s. 167 t sig over en Besvarelse, der · først gjør Sagen saa vanskelig, som den er,
BOA, s. 147 indige Opgave: at den Kaldede · først gjør sig selv næsten afskyelig. Thi
BOA, s. 147 es, at den særlige Enkelte · først gjør sig til den Afskyelige, at Ingen
FB, s. 195 igt burde Digterne nærmest · først gjøre Allarm. Gud veed hvilke Skrifter
NB2:219 t glade Budskab, thi dem vil den · først gjøre alvorlige. / .... Thi vi forholde
OTA, s. 401 gaae Apostelens Ord, maae vi · først gjøre een Bemærkning, der rigtignok
IC se, at Christus var Gud? / Lad mig · først gjøre et andet Spørgsmaal: kan der
Brev 228 ber. / Her i min Stue kan jeg · først gjøre min Calcule, jeg har atter paa
FB, s. 205 Abrahams sidste Ord, maa jeg · først gjøre opmærksom paa Vanskeligheden
KG, s. 160 end forandres. / Dog ville vi · først gjøre os en lille Vanskelighed med Hensyn
Papir 498 – men saa maa det jo · først gjøres klart, hvor stor Fordringen er.
Not7:9 d Potens; han drømmer sig · først gl., for derpaa gjennem et heelt Livs Tragt
OTA, s. 138 Lad os tale derom, men lad os · først glemme Anledningen for at enes i Forstaaelsen
BOA, s. 207 Længde og Korthed; det maa · først godtgjøre sig at være en Bog. Det
4T44, s. 328 mindelige Forklaring, at man · først grebes af Forfærdelsen inden man sang
NB30:122 orvirrethed var naaet, saa · først gribe ind ved atter at anbringe Individer,
4T43, s. 123 Alt var tabt, da takkede han · først Gud, der gav det, bedrog hverken Gud eller
NB27:39 et Ligefremme. / I Χstd. er · først Guds Majestæt ret Majestæt, en Qvalitæt
KK:2 . / K. d. 13 Aug. 38. / / · Først Guds personlige Immanens i Msk. er den
OTA, s. 304 r Himmelen. – Søger · først Guds Rige – » som er inden
OTA, s. 304 og det Usynlige. / Søger · først Guds Rige – » som er oven
NB31:58 . / Præste-Eden. / / Søger · først Guds Rige – dette er Χstd. Og
NB12:58 / Skriften siger: søger · først Guds Rige – og Landets samtlige Geistlige,
NB11:99 ige, gjør Alvor af at søge · først Guds Rige – og saa veed Χstd.
LF, s. 18 r den blevet Taushed. Søger · først Guds Rige det er: beder! Dersom Du spørger,
Not7:3 ner det, naar han siger: Søger · først Guds Rige og hans Retfærdighed, da skal
LF, s. 11 disse Ting behov. Men søger · først Guds Rige og hans Retfærdighed, saa
CT, s. 20 disse Ting behov. Men søger · først Guds Rige og hans Retfærdighed, saa
OTA, s. 260 Ting behov. 33. Men søger · først Guds Rige og hans Retfærdighed, saa
OTA, s. 303 Mammon. / » Søger · først Guds Rige og hans Retfærdighed, saa
DS lle disse Ting behov. Men søger · først Guds Rige og hans Retfærdighed, saa
LF, s. 16 Fuglen. / / » Søger · først Guds Rige og hans Retfærdighed.«
LF, s. 24 vangeliet. / » Søger · først Guds Rige og hans Retfærdighed.«
NB31:49 : hvilken uhyre Hjælp. / · Først Guds Rige! / / Dette fortolker Χstheden
NB14:119 d efter Ordet » søger · først Guds Rige« i et Øieblik er practiseret
NB35:23 sikkret sig. Dette » · først Guds Rige« kan nemlig in concreto
NB35:23 l for Gud forstaae » · først Guds Rige« men det kan aldrig hænde,
Oi7, s. 292 ). / Guds Ord lyder » · først Guds Rige« og Fortolkningen, maaskee
NB31:59 ræben. / Lad os see! » · Først Guds Rige«. Er det nu ikke meget
NB35:23 som de Andre. Nei, » · først Guds Rige«. Ved Hjælp heraf
Oi7, s. 292 blot dette Guds Ord » · først Guds Rige«: og tænk saa paa
Papir 368-14.a at Du og Jeg skal søge · først Guds Rige, derom taler han ikke. Videnskab
LF, s. 25 e og alene Guds Rige. / Søg · først Guds Rige, det er, bliv som Lilien og Fuglen,
NB32:127 te, der primitivt søger · først Guds Rige, En der med det nye Testamente
NB20:137 n jeg veed, hvad det at søge · først Guds Rige, hedder paa 7 Sprog: paa 1) dansk
NB19:76 nsartethed, kan siges at søge · først Guds Rige, men Idealitet har han dog. /
LF, s. 24 at Evangeliet siger: søger · først Guds Rige, og derved lader som var det
LF, s. 18 , at Evangeliets Ord, søger · først Guds Rige, opdragende ligesom binder Munden
NB32:132 il det Bibel-Ord: søger · først Guds Rige, vov lige midt ind i Virkeligheden,
NB19:76 / / om Søndagen / At søge · først Guds Rige. / / Enhver der i sit Stræben
LF, s. 18 ive taus, og det er at søge · først Guds Rige. / Denne Taushed kan Du lære
NB31:58 vebrød –– det er: · først Guds Rige. / Er en saadan Eed dog egl.
NB32:132 aer det Sted om at søge · først Guds Rige. / Men hvor fandtes En, som virkelig
NB32:127.a t sætte Alt ind, vove Alt, · først Guds Rige. / Sanguis martyrum est semen
NB19:76 Sandhed sige, han søger ikke · først Guds Rige. Deraf følger imidlertid ikke,
NB19:76 e det er Følgen af at søge · først Guds Rige. Det med Verden Eensartede derimod
NB12:109 t Mindre til det: søger · først Guds Rige. Det sandselig-sjelelige Indtryk
OTA, s. 304 a snart er forbi. / Søger · først Guds Rige. Dette er Ordenen, men er tillige
NB31:59 n Stræben i Retning af dette: · først Guds Rige. En Stræben, det er denne
OTA, s. 306 r han paa Stedet og søger · først Guds Rige. Gaaer hele Synlighedens Verden
DS, s. 167 passende! – er: søger · først Guds Rige. I Sandhed naar man i Erindringen
Papir 368-14.a r: Den Χstne søger · først Guds Rige. Ja, det er godt nok, men om
NB31:55.b Livet ind, først, først, · først Guds Rige. Jo bogstaveligere et Msk. kan
Papir 371:2 sig mere og mere i dette · først Guds Rige. Og selv om han ikke griber Guds
NB31:58 allerfjerneste Lighed med dette: · først Guds Rige. Til at blive Candidat bruger
Oi7, s. 290 studere alt Dette. / » · Først Guds Rige.« / / Et Slags Novelle.
Oi7, s. 279 er en Christen. / 4) » · Først Guds Rige.« Et Slags Novelle. /
LF, s. 25 ham og siger: » søg · først Guds Rige.« Saa tænker Mennesket:
NB15:31 / / / Evangeliet siger: søger · først Guds Rige; / Erfaring lærer: at naar
DS, s. 213 ave handlet om det at søge · først Guds Rige; men jeg tillader mig at være
Oi7, s. 292 alskede Lære om at søge · først Guds Rige; og det gjorde han meget godt«.
NB31:117 r Naadens Vilkaar i Χstd.: · først Guds Rige; og kun Den, som kommer først,
NB11:134 legenhed. Saaledes med Synderen · først gyser han ved Tanken om, at komme den Hellige
SLV, s. 438 udtømmer det Dialektiske, · først han angrer. Forsaavidt synes det uforklarligt,
BA, s. 456 nemgaaet Muelighedens Angest, · først han er dannet til ikke at ængstes, ikke
4T44, s. 358 har intet Ansvar; thi han og · først han er dog egentligen » aabenbar
SLV, s. 438 r udtømt det Dialektiske, · først han handler, og først Den, som i Angeren
EE2, s. 136 r opfanger enhver Lyd, han og · først han har realiseret det Høieste i Æsthetiken.
BI, s. 332 an nød sig selv i Sandhed, · først han havde indre Uendelighed, først han
CC:12.4 t Mod til at begaae et Selvmord, · først han kan sige, at det var feigt at have
BI, s. 332 han havde indre Uendelighed, · først han levede poetisk. Ville vi fra dette
BI, s. 332 at have overvundet Verden, og · først han nød sig selv i Sandhed, først
Papir 371:1 aler i første Person. · Først han vil ogsaa ret i strengeste Forstand
PMH, s. 78 d. Citatet er temmelig langt. · Først handler det virkelig om Sympathien med
NB32:147 et saadant Msk, krydser han ham · først hans Liv saaledes, at han faaer idel Misforstaaelse
2T43, s. 27 ltsaa den, der beseirer det, · først hans nærværende Liv bliver sundt
JJ:87 om paa Veien . Jeg tænker · først har Abraham seet med al sin Faderkjærlighed
F, s. 479 ere Sensation end naar Den, der · først har bemærket et Blink udi Søen, raaber
DD:61 de Underjordiske etc., naar man · først har berøvet dem Phantasiens Uskyldighed
AE, s. 149 noget ganske Andet. Naar man · først har bragt det saavidt, at saavel Ens Kone
BA, s. 381 en var det Selviske. Naar man · først har bragt et Begreb saa vidt, da kan dette
Brev 116 mt i hvad Du vilde. Naar Du · først har consolideret Dig lidt som Præst,
EE2, s. 137 evaret Evigheden i Tiden. Han · først har derfor seiret over Tiden; thi Ridderen
Not11:36 er hen til den Verden, hvor Gud · først har en fri Verden udenfor sig, til den
NB2:165 t Embede: god Nat! Nei, naar man · først har faaet et Embede, saa er Ens Udretten
NB19:76 eller Sjelland, for naar han saa · først har faaet et saadant Levebrød, at prædike
Papir 161 n i det Tilfælde, at man · først har fastholdt sin egen Nød, og derpaa
AE, s. 159 n er meget let, da man nemlig · først har forandret Spørgsmaalet, hvorfor
NB22:141 st den selv samme Sag, han · først har forspildt. / Saaledes havde jo Petrus
Papir 96:1 archimediske Punct, og naar jeg · først har fundet det, da klarer Alt sig let for
CT, s. 153 l at bruges strax; naar Livet · først har givet ham Texten, saa kan han maaskee
Oi7, s. 290 rend han er naaet saavidt. / · Først har han gaaet i den lærde Skole, fra
EE1, s. 422 dighed. – Naar en Pige · først har hengivet sig aldeles, saa er det Hele
NB26:10 var det jo ( naar man · først har indrømmet dem, at der her gives
NB2:132 gjøre det Modsatte. Naar jeg · først har kastet mig i Vognen eller ombord paa
EE2, s. 29 st i hans Wahlverwandschaften · først har ladet os ahne i Naturens Billedsprog
IC, s. 175 an dog vel Ingen sige, at han · først har lært ham at kjende, da han var kommen
NB25:88 Lidenskaber, mod hvilke den · først har maattet kæmpe. / Forresten sees
Papir 456 er Noget man har tænkt over; · først har man leilighedsviis tænkt derover,
PMH, s. 78 ethe, at Professoren, der dog · først har mindet om, at Goethe selv forklarer
AE, note me nemlig med, og naar Methoden · først har naaet vor Tid, saa gaaer det som Kjæp
NB28:16 mere Værd end, naar jeg · først har sikkret mig det, saa at producere.
BA, s. 382 ren selv finder hvad han selv · først har skjult. Skal det siges, at det Selviske
Brev 159.4 agt, ikke, førend jeg · først har skrevet; thi Du skal have Ro og Stilhed.
EE2, s. 150 hvis prosaiske Forstandighed · først har tilintetgjort det Umiddelbare, og som
SLV, s. 38 Hjælp vel at mærke, der · først har tænkt Vanskelighederne, og ikke
PMH, s. 71 vivle om, at denne Afhandling · først har vakt hos mig, hvad der behøvede
Papir 97:2 med egen Tilstaaelse, naar han · først har viist, hvorledes han kunde illudere
NB34:37 de dobbeltkors viser, at SK · først har villet afslutte optegnelsen øverst
OTA, s. 189 fter er for sildig, naar jeg · først har vovet mig for langt ud og er knuset,
EE1, s. 114 edro og den lange Lucas, der · først har væddet, om det virkelig er Mennesker
Brev 268 den Mærkelighed, at han · først har været min Secretair, der afskrev
Papir 276:1 e imellem. Naar denne nu · først havde bibragt dem Afsmag for Kjærlighed
NB24:137.a det være et Menneske, der · først havde forvisset sig om, at han kunde udholde
Papir 460 a havde levet en Mand, som · først havde gjort et grundigt Studium af den
TS, s. 55 at efterkomme Ønsket, ikke · først havde gjort sig nogle Betænkeligheder,
Not9:1 erede sit Begreb, som om Gud · først havde haft Verden først i Ideen, som
NB9:56 orstaaelse. At jeg, hvis jeg · først havde indtaget en saadan Stilling, ikke
NB11:217 e være sikker paa Dit Liv. / · Først havde jeg tænkt mig en Efterskrift af
JC, s. 46 an havde modtaget den, da han · først havde modtaget den, idet han selv fremsatte
Papir 420:2 er der i Bogen, at Forf. · først havde paatænkt at levere endnu en Afhandling.
DS, s. 209 g mod, at han ikke ( hvad han · først havde paatænkt og hvad dog, menneskelig
NB12:115 jeg ikke svarede, som jeg · først havde paatænkt, blot disse Ord: nei,
NB20:36 ar jeg ogsaa saadan En, der · først havde søgt en Professur og saa skrevet
BI, s. 317 forekommer hos Lucian, og som · først havde været Pythagoras selv, derpaa
NB9:42 des den Hegelske Philosophie · først havde været Regjerings Philosophie,
TS, s. 56 a kom hjem, sagde han: jeg maa · først have at vide, hvor langt vi have for. Saa
NB12:54 længe de have levet, som · først have bragt det i Gang, er det blevet staaende
NB21:122 havde været, saa maatte jeg · først have creeret Een eller Anden til at repræsentere
SLV, s. 440 sin Frelse. Holdt! vi skulle · først have en lille Forklaring, en Dom over den
NB31:122 en det gyser i En, man maa · først have en Vished; man griber da efter de
SLV, s. 115 er frier, ham maa Guden selv · først have friet til, og al anden Frieri er en
NB12:143.a og imidlertid vilde jeg · først have ham ud. Og saa kommer han da endelig
NB24:30.d svarede M.: saa maatte jeg jo · først have læst alle hans mange Bøger igjennem.
Papir 366:3 et saa daarligt, jeg maa · først have meget mere at vide o: s: v: men dette
NB31:122 l, saa maa Du lige omvendt · først have Melet ud førend Du kan komme til
BI, s. 346 offenbart, saa maatte vi her · først have Noget at vide om, i hvilken Forstand
Papir 368-4.b lse være; thi skulde jeg · først have Noget at vide, saa er dette »
Not11:18 lotte Øine, men naar de · først have seet den gjennem en Teleskop, saa
3T44, s. 264 gynder derpaa maa man jo dog · først have sig selv ganske sikker. Men Den, der
JJ:133 Frygt og Bæven« skulde · først have staaet » Skriv« –
NB3:20.b.a øse denne Opgave maatte 1) · først have stort personligt Mod, 2) uhyre Godmodighed
KG, s. 141 r, ved at sige: nei, de maae · først have svaret paa det Spørgsmaal, om de
NB12:58 si bemærket, maaskee dog · først have søgt et Kald – de græde
IC, s. 70 stre Side: hvad saa? De ville · først have tusinde Forklaringer, som forklare,
CC:25 te store Mænds Mening, der · først have udtalt denne Livsanskuelse, det er
NB31:122 ove, skal han vove maa han · først have Visheden bort, som hvis En barnligt
EE2, s. 167 Modsætningerne maae jo dog · først have været der, førend jeg kan mediere
FF:37 stnok, inden man kommer ind i den, · først have været Een til Fald til Forargelse,
3T44, s. 280 de mindre Forhold; hvis han · først haver lært ydmygt at fornægte sig
DD:89 er bleven det før, at jeg · først haver villet forsøge alt Andet. /
NB36:2 arnet. / Og nu begynder det. · Først hedder det, det vilde da være grusomt,
OL, s. 31 en, der nu igjen fremsættes · først heel paa Bordet for siden at trancheres.
NB8:39 re Christen er Dobbelt-Faren. / · Først hele Inderlighedens Lidelse med at blive
NB10:200 re det. I Almdl. kommer · først Helten, eller den ethiske Characteer, og
Brev 119 mer stille, uden at skrive; · først hen mod Aften gaaer Pennen hurtigere, og
TS, s. 92 naar Svaret maatte blive: gaa · først hen og bliv en Efterfølger i strengere
CT, s. 292 n haver Noget mod Dig, da gak · først hen og forlig Dig med Din Uven, og kom
NB2:8 n anden Gave han offrede: gak · først hen og forliig Dig, og kom saa at offre
NB17:34 llarm, saa kommer Trommeslageren · først hen og slaaer udenfor det brændende
NB31:91 , følg mig, men gaae dog · først hen og tag Afskeed med Dine. / Dette vil
TTL, s. 443 . Og naar nu Den, som traadte · først hen til Graven, fordi han er den Nærmeste,
AA:18 bliver acclimatiseret. See vi · først hen til Livet her paa Jorden, da træde
EE2, s. 116 n Grad af Taknemlighed, hvori · først hendes Sjæl vilde have fundet Hvile.
Oi7, s. 292 ske og saa – Guds Rige, · først Hensynet til det Jordiske, om det behager
Oi7, s. 292 n dog er nogle Stykker ɔ: · først Hensynet til hvad Menneske-Frygt byder
NB2:176 a » Overveielsen« · først hente dem op af Kjælderhalsen, kalde
EE2, s. 274 saa er han dog ikke den, han · først henvender sig til. Maaskee stoler han i
AE, s. 262 lig et religieust Stadium, og · først her det Ord Lidelse bruges, saa synes det
SLV, s. 426 en, der saaledes falder, thi · først her er Faren. Dog maa Din Medlidenhed ikke
AE aa en historisk Viden. Dog vil jeg · først her vinde Plads for en Bemærkning, der
IC, s. 191 jengivelse, det Usande kommer · først her), at Verdens Modstand, alle disse Tusinder
EE1, s. 144 Families, sine Venners Barn, · først heri har det sin Sandhed, vil det i hele
EE2, s. 100 trende sig i at fastholde, og · først heri ligger den sande Frihed i at fastholde,
PS, s. 298 Forvirring ( thi begynder man · først herpaa, da er Virvarret ikke til at udtømme)
EE2, s. 173 e tilbage, og Du skal see, at · først herved bliver Tilværelsen skjøn,
BOA, s. 274 sig i denne Tilstand. Er man · først hildet i Forvexlingen, saa kommer det kun
CT, s. 54 hed med dette Forbillede, der · først hisset skal vise sig i sin Herlighed; thi
NB5:129 dseløs Forvirring. / / / · Først Historien lufter ud. Naar alle disse virkelige
NB31:103 Bevidsthed om hvad ellers · først Historien oplyser. / Dette vil sige: alt
KG, s. 199 os til at sige: vee Den, som · først hittede paa at prædike Christendom uden
EE2, s. 332 den dybe indre Bevægelse, · først Hjertets ubeskrivelige Rørelse, først
AE, s. 390 t at skrige for – og da · først hjælper det. Saaledes ogsaa med Christendommen.
BI, s. 343 gjøres ( her maa man atter · først holde en lille Conferents om, hvorvidt
NB12:180 er Nadvere med Dig, og saa · først holder Du Nadvere med ham. Naaden er Alt.).
Papir 370 k Dem et Contoir, hvor man · først holder en Journal, men see den svulmer
Papir 371-1.a rimitivere Tænkning, der · først holder længe ud i stille Grunden, isoleret
TS, s. 107 øle paa Veien, vi gjøre · først Holdt – ved Evigheden!« Det
Not11:32 sens Betydning for Gud. Seyn er · først hos Faderen som Mulighed, derpaa bliver
Not15:4 sen. – Jeg saae hende · først hos Rørdams. Der saae jeg hende egl.
OL, s. 32 n) og sige det Samme igjen som · først Hr. Hage og derpaa Hr. Lehmann alt have
NB4:69 roces. Derfor maa Slægten · først hugges i Stykker i tre Stænder –
KG, s. 143 true er ham Næsten, og saa · først Hustrue, han kommer aldrig til at elske
BB:2 k af den oplyste med Exempler. · Først hvad Erotiken angaaer » Hier begegnet
NB29:112 f de skikkelige Præster, som · først hver 6te Aar holder de samme Prædikener
NB2:15 e i Frelserens Kirke, er egl., at · først hver enkelt Stemme træder frem og saa
Not6:1 ige Præster Anledning til · først hver især at gjøre den Bemærkning,
KG spørger dem, spørger han dem · først hver især: har De beraadført Dem
OTA, s. 305 veed, at det skal gjøres · først hver Morgen, saa veed han ogsaa, at der
Papir 421 og Synd, efter at tillige · først hver Tale særligen havde viist, hvorledes
4T43, s. 145 yggelig Betragtning af Livet · først Hvile eller bliver først opbyggelig
BA, s. 461 ved Angesten, han vil derfor · først hvile i Forsoningen. / / Her ender denne
OTA, s. 356 evige Tanke, dersom han ikke · først hviler i den: at lade Gud raade i Alt,
OTA, s. 356 evige Tanke, dersom han ikke · først hviler i Lydighedens: at Gud skal raade
EE1, s. 383 el er en evig Utaalmodighed. · Først hvis jeg havde gjennemlevet alle Evigheder
NB23:33 at ballotere. Seer dog ret · først hvor ideal Χstd. er – inden
IC, s. 118 m, den er jo tabelig o. s. v. · Først hvor Lidelsens Selvmodsigelse kommer, der
BOA, s. 149 lavere end det Almene og saa · først høiere. Heri ligger Forliget med det
SLV, s. 312 nd i Rum kan bevirke, at man · først hører de sidste Slag, og nu feiler,
Not9:1 rer at være ham fremmed. · Først i Χstd. finder Msk. sin Selvbevidstheds
JJ:112 rlighed til Syndere. Dette er han · først i Χsto ɔ: Forsoningen. /
Papir 254 ogenlunde slutte deraf, at · først i 34 et Spørgsmaal af stor Vigtighed
NB25:16 thologie. Julefesten opkom ogsaa · først i 4de Aarh. / Udødelighed. /
DD:125 αϱχων · først i 4de Bog det Spørgsmaal om den hell.
SLV, s. 371 len og Dramaet og egentligen · først i 5te Akt gjør » en saadan Pige«
KK:2 r Naturen sin Fuldendelse, men · først i Aanden, i hvilken der virkelig er taget
Papir 247 ilde følge, at, da Nero · først i Aar 62 ægtede Poppæa, Festus først
SLV, s. 125 ndklædning, ud af hvilken · først i Aarene den sande Skjønhed vikler sig
2T43, s. 23 ved toges fra Dig, som om Du · først i Afskedens Øieblik fik dens Salighed
NB7:92 at man var sig selv utro, maaskee · først i Alderdommen, maaskee først i Evigheden.
NB6:88 r i en vis Forstand med Intet, og · først i andet Løb kommer Gud. Naar jeg ingen
NB24:157 ledes maatte han saa leve? · Først i Armod og Ringhed, saa i idel Opoffrelse
SD, s. 176 g sig selv. / Her er Stigen. · Først i Bevidstheden om Selvet; thi at fortvivle
EE2, s. 209 yse med den Bemærkning, at · først i Christendommen har Angeren fundet sit
SD, s. 226 re Realitet et Selv har; thi · først i Christo er det sandt, at Gud er Menneskets
NB26:54.b Bog ind. Da var det, som sagt, · først i Correcturen jeg blev opmærksom paa
Not15:14 e, og forlade hende, jeg maatte · først i de to sidste Maaneder være grusom,
Oi7, s. 296 var gift og havde Familie, nu · først i den Alder blev Christen, nei, jeg mener,
NB21:163 henæum. / Jeg seer deraf, at · først i den allerseneste Tid er Pascals Pensees
NB2:155 Lykke og Glæde og gode Dage, · først i den bliver » Næsten«
Not9:1 iden, det er en Aabenbaring. · Først i den chr: Aabenbaring har Aanden naaet
EE2, s. 258 Sandhed, Betydning, Tryghed; · først i den ethiske Livs-Anskuelse er den autopathiske
KK:11 erfladiske Personificationer. · Først i den helleniske Anskuelse, hvor den hedenske
3T44, s. 280 n det Større; man indvies · først i den mindre Hemmelighed, siden i den større.
Brev 55 og uden Opbyggelse. / Det er · først i den senere Tid, at mit Embede begynder
FB, s. 140 gelse, ikke har Troen; thi · først i den uendelige Resignation bliver jeg
NB11:171.a thi der er virkelig · først i Den, som søger Jesum, en Frygt for
KK:2 derved aabnedes deres Øine, · først i denne Begeistring blev Χsti Fremtrædelses
F, s. 495 nu blive hvad det skal være. · Først i denne Betragtning er Sandheden uendeliggjort
AE, s. 134 rst finde sin Concretion, og · først i denne Concretion være Opgave for de
AE, s. 122 rger om, er Subjektiviteten, · først i denne er Christendommens Sandhed, hvis
NB26:25 aret Tabet af det Jordiske, · først i denne Smerte bliver det Evige til. /
JJ:197 ger som virkelig Vindepind, og da · først i dens otium blev den min Moro. Man klager
EE1, s. 369 e i Elskoven, at Individerne · først i dens Øieblik blive til for hinanden.
NB14:127 Χstd. Julen opkom da ogsaa · først i det 4de Aarhundrede; men i denne Henseende
KKS, s. 106 thi muligt er det bestandigt. · Først i det absolut tjenende Forhold til Ideen
SLV, s. 75 r et Bedrag, men dette er hun · først i det andet Øieblik, og for Den, der
Not10:9 st Skikkelse vandt Formelen · først i det apostoliske Symbolum, som efter sin
AE, s. 417 nfægtelsen begynder derfor · først i det egentlige Religieuses Sphære og
Papir 270 g, om du end mærker det · først i det han forsvinder. Ogsaa dette Liv har
BA, s. 395 n dog at forklare Synden, der · først i det qualitative Spring bryder frem. /
Not6:13 ommeliges molimina, – · først i det Religieuse er Offret bevidst og derved
BA, s. 354 te jo dog ikke hans Historie. · Først i det Sexuelle er Synthesen sat som Modsigelse,
BI, note ed, er den egentlig ikke Mythe, · først i det Øieblik den berører en reflekterende
BA, s. 358 Forhold til Individualiteten. · Først i det Øieblik Frelsen virkeligen er
BA, s. 354 eller ikke egentlig Menneske, · først i det Øieblik han bliver Menneske, bliver
JC, s. 56 delbart er Alt virkeligt; thi · først i det Øieblik Idealiteten bringes i
BA, s. 383 , men er ikke sat som saadan. · Først i det Øieblik Synden bliver sat, bliver
NB9:42 erning. Det var derfor ogsaa · først i det Øieblik, at jeg begyndte at tænke
3T43, s. 93 yldig ved hans Viden om den. · Først i det Øieblik, da den Bekymring vaagner
KKS, s. 99 sidde i Dødsens Angst, og · først i det Øieblik, den fik Byrden paa, vilde
EE1, s. 428 t der mødes vi atter, thi · først i dette Dyb høre vi ret sammen. /
EE1, s. 321 hører hun op at fødes, · først i dette Moment er hun født. Det er ikke
EE1, s. 362 liig en øm og riig Moder · først i dette Øieblik sluppet hende ud af
BOA, s. 198 et skrive dette Tilsvar, uden · først i Distraction saadan at have glemt hvad
NB8:97 er en ny Slægt, og som nu egl. · først i dybere Forstand kommer til at leve i
NB13:92 en Tid efter, forstaaer jeg · først i dybeste Forstand det Producerede, og
4T44, s. 303 for hinanden! Og hvis Tvende · først i Døden forstode, at de passede for
Not9:1 sk. mange Lidelser, og ender · først i Døden; men den er frivillig paataget
AE, s. 535 er Christen og bliver det dog · først i Dødens Øieblik. / Der var maaskee
BOA, s. 149 gen benaader, ham trykker han · først i een Forstand langt under det Almene.
SLV, s. 106 gens Idealitet ligger derfor · først i en Beslutning, der er lige saa timelig
JJ:71 idstheden, men indtræder Sorgen · først i en modnere Alder faaer den ikke Tid til
Not3:14 n«. Der bemærkes · først i en Note, at det er Männer-Erzählung
BN, s. 112 ( og med Strid paa to Steder, · først i En selv med sig selv for at vorde Christen,
4T44, s. 368 nskeligheden indtræder da · først i en senere Alder, naar paa den ene Side
AE, s. 159 t med den nyeste Philosophie, · først i en senere Tid egentligen blev opmærksom
EE2, s. 299 en meget tidlige Ungdom eller · først i en sildigere Alder. De flygtigere Naturer
KG, s. 232 emmetheden og Bestemtheden er · først i ergo, i Troen. Viden er Tvetydens uendelige
G, s. 53 kt paa Døden. Eller hvis hun · først i et andet Liv fatter en Mistanke, ikke
NB15:85.a og Magt«. / / / efter · først i et glimrende Foredrag at have skildret
NB:177 han vover det i samme Øieblik, · først i et næste Øieblik viser det sig,
NB5:54 gelsens Tegn og Troens Gjenstand. · Først i Evigheden er han i sin Herlighed. Her
IC, s. 218 ikke hjemme i Tiden, men · først i Evigheden, hvor den er, i Ro, Samlingen
BN, s. 112 ationen kalder Eenheden, naaes · først i Evigheden, i Timeligheden kun momentviis.
CT, s. 145 et Tabte igjen, thi det skeer · først i Evigheden, men det er Dig dog evig vist,
NB7:92 e først i Alderdommen, maaskee · først i Evigheden. Men i ethvert Tilfælde
NB11:20 Situation naaer jeg maaskee · først i Evigheden. Nu – dette Liv er jo
NB26:25 eelt Liv for Dig, Examen er · først i Evigheden. Og Opgaven er at blive »
SLV, s. 318 r tilregne sig, og som man · først i Evighedens Tilbageskuen vil faae at see
Brev 202 alm. tilbage sidst i Januar ell · først i Februar. / / Guulspurven / /
TS, s. 68 bi – det vil sige, efter · først i Forbigaaende at have faaet Nyheden at
BOA, s. 233 ødvendighed) er egentligen · først i Forstaaelse med Springets Categorie,
EE2, s. 204 g selv i sin evige Gyldighed. · Først i Fortvivlelsen er Personligheden beroliget,
Not11:24 ver Gud, men sætter Gud · først i Frihed imod hans unvordenkliche Seyn.
TTL, s. 440 el ogsaa det Ægteskab, som · først i Gjenvordigheden søgte Gud, ak, og
NB18:4 re saa, det troer jeg, at · først i hans Død blev det absolut sandt at
NB15:75 ei, hans Liv er Beviset, og · først i hans Martyr-Død er Beviset færdigt.
KG, s. 371 kete det ham, som han troede, · først i hans Tro er Evangeliet et Evangelium.
Not9:1 d først havde haft Verden · først i Ideen, som om denne igjen i Gud var noget
Brev 225 er, da forlanger jeg denne · først i Juni Termin 1849. Jeg haaber, at dette,
PS, s. 232 let være at vinde ham; thi · først i Kjærligheden gjøres det Forskjellige
NB15:75 delighed. Han troede ikke · først i Kraft af Beviser og levede saa: nei,
PS kun for Troen. Troen tages da her · først i ligefrem og almindelig Betydning, om
PS, s. 232 res det Forskjellige Lige, · først i Ligheden eller i Eenheden er Forstaaelsen,
Not11:10 ange beviser det Absolute, · først i Logiken; thi der kommer han jo allerede
BOA, s. 258 gjørelse, den Anden naaer · først i Løbet af en 7 Aar den Forandring i
Brev 202 i April alm. / Muursvalen · først i Mai. / De forskjellige Sangere ( Sylvia
NB2:49 ing. / Men hvortil saa alt Dette? · Først i menneskelig Selvfornegtelse at fornegte
KG, s. 191 i der er Strid paa to Steder: · først i Menneskets Indre, hvor han skal stride
NB27:21 ve Aanden; men var maaskee · først i mit Døds-Øieblik blevet opmærksom
Papir 1:1 es in capite suo. / pag: 93. · Først i Nyrenberg fik Luther Pavens Brev til
PS, s. 289 ighed overfor den Samtidige ( · først i næste § ville vi nærmere see,
DJ, s. 74 Meget, som han tager, saa han · først i næste Øieblik er en Forfører.
Papir 349:4 te paa 4 forskjellige Maader. · Først i orientalsk ell. nærmere bestemmet
BOA, s. 149 lavere end det Almene, og da · først i paradox Forstand at være høiere
Not10:9 objektive Personalitæt, · først i Reflexionen forlanger han at begribe
BA, s. 442 edens Udebliven ligger derfor · først i Reflexionen. / Enhver Form af Inderlighedens
EE2, s. 62 ft af Kjærligheden, det er · først i Reflexionens Øieblik at det viser
BI, s. 270 Andet, er i sit Eget, er det · først i Sandhed ɔ: positiv frit, affirmativ
PMH, s. 63 og træffende«, dog · først i Sandhed bleven » meget smukt og
Not9:1 g saaledes gjør den Msket · først i Sandhed fri. – Forsaavidt Troen
EE2, s. 33 ed et andet Væsen, der dog · først i Sandhed vil blive det Ideal, jeg har
NB2:155 begynde paa at elske Næsten. · Først i Selvfornegtelsens Afdøen fra jordisk
AE, s. 221 r sig ind i sig selv ( altsaa · først i Selvvirksomhedens Inderlighed), bliver
YTS, s. 247 ger, og som søger den. / / · Først i September 1849. / S. K. / I /
IC, s. 48 høieste Villie, og vil han · først i sin Gjenkomst vise sig i Herligheden,
Not9:1 , det Gudd. er endnu skjult, · først i sin Opstandelse blev hans gudd. Natur
Not11:20 Alt bort, hvad der ikke er Ph:, · først i sit sidste Punkt er den positiv. Den
EE1, s. 252 eds-Reminiscenser, det skeer · først i Situation. Hendes Sympathi siger hende
Not11:36 n selv er en overraskende, · først i Slutningen bliver den Bevidstheden klar.
Not11:37 Forstand faaer Mythologien · først i Slutningen. Fra Cybele af kommer den
BA, s. 401 iori, er Skjebnen Grændse. · Først i Synden sættes Forsynet. Derfor har
BOA, s. 190 , hvem en ny Lære betroes, · Først i Tilsvaret ( vel at mærke paa Spørgsmaalet
TSA, s. 101 hristelige, uden det, at man · først i Tvivlen saa noget nær er bleven uvis,
BOA, s. 217 Christelige, uden det, at man · først i Tvivlen saa noget nær er bleven uvis
IC, s. 104 jen kan bruges contra et pro; · først i Valget bliver Hjertet aabenbart ( og
BA, s. 392 ingen Betydning har for den. · Først i Øieblikket begynder Historien. Menneskets
Brev 50 t Begreb, kjære Herr Magister! · Først idag har jeg begrebet, at jeg ved Hjælp
Not11:39 lve Dionysos, og da kommer · først Ideen ret storartigt frem. Denne Dionysos
EE1, s. 73 edes er det imidlertid ikke. · Først idet Aanden er sat, er Sproget indsat i
EE1, s. 85 Gjenstanden er, er Attraaen, · først idet Attraaen er, er Gjenstanden, Attraaen
IC, s. 118 foreløbig Bestemmelse, og · først idet Christendommen anpriser Midlet derimod,
G, s. 44 lse, eller i det yderste, eller · først idet de aabnede Døren, eller først
Papir 140 en i dets trefoldige Retning, og · først idet disse Ideer i Livet gaaer over i det
KK:2 r et aandeligt Individuum; thi · først idet et Princip bliver bevidst og bliver
EE1, s. 85 , som skarpt maa fastholdes, · først idet Gjenstanden er, er Attraaen, først
BA, s. 358 nd med sig, er vel nærmest · først idet Individet selv sætter Synden, men
EE2, s. 214 eg forsvinder i det Absolute; · først idet jeg absolut vælger mig selv, uendeliggjør
EE1, s. 171 tet Paafaldende ved sig, men · først idet jeg gjennemskuer det, først da
EE1, s. 171 intet Mærkværdigt, men · først idet jeg holder det op for Dagens Lys og
NB12:115 Opgave at afgive Correctivet. / · Først idet man begynder, saa seer den triumpherende
EE1, s. 93 Modsætning til Aanden, og · først idet Modsætningen endnu dybere kløftede
EE1, s. 95 i æsthetisk Indifferens. · Først idet Reflexionen træder til, viser det
Brev 263 r desuden noget træt, da jeg · først igaar Aftes er kommen hjem fra en Reise
BI, note gaaer op; thi det er egentlig · først igjennem Betragtningen af Synden i Verden,
EE2, s. 235 en fremmed, og det er ligesom · først igjennem en lang Omvei, at man atter forenes.
Not7:26 nheden ved al Mskligt, at det er · først igjennem Modsætningen det eier det Attraaede.
NB12:138.c de nogen Anseelse, da var hun · først ikke forlovet, saa dog ikke gift, og endeligen
EE1, s. 400 veien, saa lægger jeg det · først ind. / Naar Tjenestepigerne om Sommeren
Not3:14 men Bonden befalede ham · først inden han rørte ved Maden at korse sig
NB26:112 dog ikke altid med et Msk. · Først inden man forstaaer hvad man har at gjøre
Papir 453 tage derimod, thi jeg har · først indfriet mit Forhold til Gud, jeg har sat
NB:50 ge Mærke til at Julefesten · først indførtes i det 4d christelige Aarhundrede,
OTA, s. 127 at der var Den, hvem Angeren · først indhentede i Alderdommens Piinagtighed,
TS, s. 108 tog Tømmerne, hvad vistnok · først indjog dem en Gysen, og hvad deres Sind,
SLV, s. 415 d, men har det Æsthetiske · først indrømmet ham, at han i Virkeligheden
NB31:148 saa Synderen til den Ende · først indsmurt med Honning, for ret at give Insekterne
BOA, s. 125 var da Præst – og nu · først indtraadte den Begivenhed, der maatte stille
Not11:11 i Virkeligheden Begreberne · først indtræde med Bevidstheden. Her er da
DD:27 ales som et i en anden Verden · først indtrædende? Eller er det ikke det samme
Not4:41 saaledes Begrebet Tradition · først indtræder paa et senere Trin, saa er
EE2, s. 303 er den det ogsaa deri, at man · først indvies i de store Mysterier, før man
NB32:137 rker paa en dobbelt Maade, · først indøver han af al Magt, at det er nødvendigt
Oi5, s. 245 en: saaledes bliver det Sande · først interessant, uhyre interessant derved,
BI, s. 354 n er begrændset, saa faaer · først Ironien sin rette Betydning, sin sande
DD:188.a r har følt, hvorledes Verden · først iskjænker den gode og derpaa den slette.
4T44, s. 299 Under ved Brylluppet i Cana: · først iskjænker Sandheden den slette Viin
BI, s. 331 ligiøse er derfor egentlig · først istand til at tilveiebringe den sande Forsoning;
SLV, s. 288 . Dog vil jeg det ikke. Naar · først jeg er frigiven og tør handle, da var
NB25:108 stus Samtidige. De nærede · først jordiske Forventninger, – og saa
Papir 27:1 der gaaer i hele Brevet » · først Jøde og saa Hedninger« og som
NB29:107 ig saaledes ad. Han maatte · først kalde de Elskende for sig, formanende dem,
NB17:66 hristelige, at ( ligesom de Vise · først kaldtes σοϕοι og saa
NB12:180 nde Perlen) – og saa · først kan den kjøbes, saa først kan Du
NB2:220 Du maa først give, og da · først kan der være Tale om vor Pligt at kjøbe
NB12:180 rst kan den kjøbes, saa · først kan Du sælge alt det Du har for at kjøbe
EE2, s. 164 t at Alt dreier sig. Naar man · først kan faae et Menneske til at staae paa Skilleveien
NB2:9 et saadant, at den væsentligen · først kan forstaaes efter min Død, men dette
OTA, s. 127 forsømmes, er jo Det, der · først kan komme i Betragtning, naar det er gjort,
NB10:48 Opfattelse af det Hele: hvilket · først kan naaes ɔ gjøres, naar jeg er
NB26:87 sk. kunne formaae, naar det · først kan sætte sig fast i hans Hoved, at
TS, s. 71 hver Anden, hedder det, at den · først kan tilstedes Adgang imorgen, saa forstaaer
BOA, s. 103 indrømmes, at Anvendelsen · først kan være beføiet efter at der er
SD, s. 184 Form af Selvet, vil maaskee · først kaste dette reent bort, lade som var dette
JJ:217 verfladen ifærd med at drukne. · Først kaster han sig nu ned, saa lang han er,
FB, s. 119 for at stride med Gud, Du, der · først kjendte hiin høieste Lidenskab, det
KK:4 æsk-østerlandske K. / 1) · Først kjæmper den for at sikkre sig sin Anerkjendelse
Brev 131 lertid kommer jeg formodl. · først Kl. 12, for at følge med Dig til min
Brev 261 emme baade Onsdag og Fredag men · først Kl. 2 1 4 . / Hvilken Tid! / hengivnest
EE1, s. 13 Søvn, jeg kunde faae, thi · først Kl. 6½ kalder han paa mig. Postillonen
Brev 41 igt indrettet, at Vægteren · først Kl. 8 siger, at Dagen tager af, saa kan
G, s. 22 elig at elske hende, maatte han · først klares ud af den digteriske Forvirring,
JJ:115.a . Men saaledes var ·· Pige, · først knibsk og ellevild af Stolthed og Overmod,
SD, s. 225 Selv lige over for Christus. · Først kom ( i forrige Afsnit) Uvidenhed om at
EE1, s. 94 n man enten tænke sig, at · først kom den grelleste Modsætning, den mest
EE2, s. 140 eg, at man pleier at sige, at · først kom Guld-Alderen, saa Sølv-Alderen,
NB6:73 t derfor. / Her en Analogie. · Først kom i Oldtiden: de Vise ( σοϕοι).
KG, s. 71 st en sildigere Opfindelse: · først kom Lidelsen og Smerten og Glædens Tab,
NB8:15 samtlige Værker. / saaledes at · først kom Sygdommen efter Døden som 1ste Deel.
Not8:32 Hun vidste godt at naar jeg · først kom til at erindre saa er Fanden i Papirene.
BI, s. 243 nte, Høide, fordi Socrates · først kom til det Godes, det Skjønnes, det
PS, s. 262 faae hiin Lærer at see, og · først kom til i det Sidste, da han vilde opgive
SD Gradation i Bevidsthed om Selvet; · først kom Uvidenhed om at have et evigt Selv
NB8:43 ja, De skal see, naar De · først komer ind i det praktiske Liv, saa forsvinder
NB27:35 aa begynder Sophistikken. / · Først komme De, der lade som Ingenting, objektivt
NB21:162 lik-Kassen) at saa maa der · først komme en Betjent, som casserer alle disse
NB32:117 kan naturligviis Revisoren · først komme mod Slutningen, da han jo har til
BA, s. 422 skyldner Lidelsen, da maa den · først komme paa det Rene om, hvorvidt det er
Not14:1 thi det maa bestandig · først komme til det Punkt, hvor det andet har
Not11:37 Potenss Kommen. Aanden kan · først komme, naar det Uaandelige er bragt til
Papir 375 Ja, det er sandt han er nu · først kommen i 1ste Classe af Rangen. Men Den,
EE1 n. Fra det Øieblik af er Ideen · først kommen til sin sande Værdighed, og har
Not11:6 over Fornuften. Denne er nemlig · først kommen til sit sande Indhold, naar den
NB4:76 igjen bedst blive en tre-Deling / · først kommer / 1) Tanker, som saare bagfra /
BI, s. 136 m ved ethvert Menneskeværk · først kommer bag efter, i det Øieblik, da
EE1, s. 401 med. – – – · Først kommer Bønderpigerne, Haand i Haand
NB19:58 le der nogensinde er reist. · Først kommer Christendommens Indtræden i Verden,
NB6:10 r. Charmant! Det er lige omvendt. · Først kommer den historiske Χstus. Derpaa
Papir 408 stus Forholdet omvendt, · først kommer den Tro, som troer Mirakler, troer,
LA, s. 105 ndlings Forhold ere jo disse: · først kommer den umiddelbare Begeistring, saa
AE, s. 435 r gaae i Kirke uordentligviis · først kommer der ved den Tid, da Præsten bestiger
Papir 416 alle 4 Verdens Hjørner. · Først kommer det første Hjørne –
NB22:173 en er nu følgende. / A) · Først kommer det Høieste, der er det Abnorme.
FP, s. 19 Svaret endelig arriverer, det · først kommer efter saa lang Tids Forløb, og
BOA, s. 136 Sagen er dreven igjennem: saa · først kommer egentligen Bevægelses-Manden
SD ortvivlet vil være sig selv. / · Først kommer Fortvivlelse over det Jordiske eller
Papir 371:2 indirecte Meddelelse. / · Først kommer hvad jeg har kaldet den egl. Kunst-Meddelelse
NB2:15 Stemmer ligesom med en Flok Duer: · først kommer hver især enkelt og flyver ud
NB32:112 stheden. Det at Revisionen · først kommer i Evigheden, virker omtrent som
Not7:35 gaaer det ogsaa med mig naar jeg · først kommer i Fart kan Ingen følge mig. /
NB8:6 r saaledes til – og saa · først kommer jeg til at betænke: ja men dette
KG, s. 71 tes Liv gjælder det Samme: · først kommer Lidelsen og Smerten og Glædens
NB25:98 iesvend. / Tilværelses Lov. / · Først kommer Livet; saa, længe, eller kortere
NB19:88 l. anstrengede Aandsliv, hvilket · først kommer med Indadvendtheden, medens man
Brev 2 Examen er det bestemt, at jeg · først kommer op i Aaret 1830, da jeg er vel ung.
EE2, s. 298 enseende ligesom to Geledder. · Først kommer Qvinden med sin Forbøn, hun ligesom
KK:2 te Princip i sin Tilværelse · først kommer ret tilstæde i en Mængde af
NB15:75 det at blive Χsten. / · Først kommer rigtigt den Lessingske Tvivl at
NB14:41 ndtage den første Plads. · Først kommer saa Troen, Χstus som Gave.
KK:5 for aldeles det Continuerlige. · Først kommer Skabelsen, derpaa træder Gud
PCS, s. 137 er forstaaer sin Kunst bedre. · Først kommer Soldaterne ind og stille sig i Række
NB7:32 n i Retning af at handle. Den der · først kommer til at gjøre Profession af al
FF:37 it over det. – / Naar man · først kommer til at reflectere over Χstd.,
Brev 85 Du tager dig deri. Naar jeg · først kommer til Kbh. skal jeg altid levere mit
NB25:17 hovedet er Udødeligheden · først kommet med Χstd., og hvorfor? fordi
NB9:56 aldrig faaet dem frem; thi er jeg · først kommet ud af Productivitetens Fart, kommer
JJ:155 den Dag, da De holder Bryllup og · først kroner deres Velgjerning forpligter jeg
NB:34 ve en Forlovelse, thi hun lod · først Kræfter ane som brød hun sig ikke
Not11:20 ende Potens, men den haves · først kun i Begrebet, da det bestandig er om
Brev 268 emaal, hvo der en bestemt Aften · først kunde bringe den Anden til at lee. Hvilket
NB32:73 l Magt, redeligt – da · først kunde det falde ham ind, at Du er saaledes
NB26:87 k. kunde holde ud, naar han · først kunde faae det sat fast i sit Hoved, at
BI, note og, som Digteren siger, Mænd · først kunne udmærke sig, og tilbringer sit
EOT, s. 264 i af hende kunne lære. / / · Først kunne vi lære: at blive som hun, l
NB25:98 t: først Theorien, saa Livet. · Først Kunsten, Kunstværket, saa Theorien,
NB24:153 aae dem purret op, maa han · først kæmpe for at tvinge dem til vær saa
NB2:157 til at forfølge sig. – · Først kæmper egl. et Msk. saaledes, at han
FB, s. 110 ere skilles ad; at Barnet, der · først laae under hendes Hjerte, senere dog hvilede
KG, s. 231 r sig til at bestige den, men · først lader den løbe i en Line, for at udforske
BI, s. 260 sitivitet, ja at det egentlig · først lader sig forklare, naar man antager, at
NB11:125 ser – det gjorde jeg · først langt henne) og reise; og Fredags-Talerne
IC, s. 162 ntet videre tilføie, eller · først langt om længe – til Forførelse:
IC, s. 22 ge, lader han sig dog maaskee · først langt om længe bevæge, det er, han
NB7:92 ove for lidt. Ak, og dette kommer · først langt om længe igjen, maaskee efter
NB24:54.b færdelse. Det er egentligen · først langt senere jeg er kommet til at erindre
Papir 371:2 jeg hørt nogen tale derom. · Først langt tilbage, i Oltiden, væsentlig
Not4:21 d. / Nu maa altsaa Objektet · først legitimere sig for Subjektet, denne Legitimation
BOA, s. 285 thi Statskirken faaer jo nu · først Leilighed til at blive vidende om, hvorledes
BMS, s. 126 rundtvig: Biskop Mynster skal · først leve ud, begraves med fuld Musik –
Papir 154:1 om det nogensinde gjør det. · Først levede Munkene aldeles udenfor Verden,
OTA, s. 214 ns Hjælp gjerne saaledes: · først lever den Lidende nogle Aar af et jordisk
NB26:68 Saaledes gaaer det vel til. · Først lever et Msk. hen i umiddelbar, naturlig
KG, s. 151 med Sandhed siger » nu · først lever jeg«, saa det er Livsens
BI, s. 316 naar man er saaledes fri, da · først lever man poetisk, og det var som bekjendt
NB20:99 re, hvad Kjerlighed er. / · Først lever vel et Msk. i Forhold til Gud saaledes,
EE2, s. 142 Du troer, at en urolig Aand · først lever, og alle Erfarne mene, at først
NB13:17 et Motto paa hele Χsti Liv: · først Lidelse – saa Forherligelse. Χsti
NB27:78 er det at afdøe, naar Du · først lider denne Døen, at hvis Du ikke vil,
NB14:69 medelst Angesten, indtil det saa · først lidt efter lidt i en længe, længe
IC, s. 185 , og derfor faaer et Menneske · først lidt efter lidt Opgaven for, lidt efter
Brev 234 ig, medens den Sørgende · først lidt efter lidt tiltræder den Smertens
IC, s. 135 et ham. Den Anden gjør saa · først lidt Modstand i Retning af ligefrem Meddelelse:
EE1, s. 149 dfører det her Udviklede, · først lidt nærmere bestemme den sande æsthetiske
EE1, s. 241 ribe udødelig. / Vi ville · først lidt nærmere betragte Personerne i dette
BA, s. 369 gaae over til dette, vil jeg · først lidt nærmere oplyse den Sætning,
SLV, s. 75 onen forholder hun sig altsaa · først lige med Manden. Hun er et Bedrag, men
NB15:38 , Himmelfarten; der er egl. · først ligefrem Meddelelse. / Det er meget godt
NB16:32 Bemærkning af Dorner: at · først ligeoverfor Χstus træffer Msket
AE, s. 444 e det var Guden: da vilde hun · først ligesom tilintetgjøres i al sin Ringhed,
AE, s. 542 Menneske, saa Vanskeligheden · først ligger i det Næste, at han bliver et
F, s. 502 kkelige, da det sande Beviis · først ligger i Mediationen af dem alle; men man
KG, s. 345 hed! Og dog, naar et Menneske · først ligger i sin Grav med tre Alen Jord over
JJ:152 elsens Dupplicitet. / Da begynder · først Livet at blive vanskeligt, naar Livets
NB25:98 aaledes i alle Forhold. / Altsaa · først Livet, saa Theorien. Saa kommer der gjerne
IC, s. 211 er, med hvilken Antagelse saa · først Livets eller Virkelighedens Spil begynder,
NB8:52 ser han betræffende Synden, at · først lokker det Onde, som var det Ingenting,
NB4:4 r aldrig paa en Qvinde. Faaer hun · først Lov at fortælle, saa bliver Du hende
SD, s. 229 lt Menneske. Faae Menneskene · først Lov til at løbe sammen i hvad Aristoteles
NB32:67 to Stykker: Loven og Evangeliet. · Først Loven, og saa Evangeliet som er idel Mildhed
EE1, s. 139 ldende, ved Hjælp af den · først lumskelig og siden maaskee med Magt trænge
NB6:76 ler og to opbyggelige Taler. · Først længere efter, især da jeg saa udelukkende
NB21:122 Nødvendighed – og saa · først længere hen seer jeg, at dette var af
OTA, s. 321 an man ikke sige. Barnet maa · først lære at gaae ene, at gaae alene, førend
AA:12 Grundconstituerende. Man maa · først lære at kjende sig selv, inden man kjender
NB:39 irkning end i Vers, naar Folk · først lære at læse og at fordre Tanke i
Not10:9 gl.T. denne Lære, dog kommer · først Læren i Χstd. En stræng Jøde
IC, s. 174 rede, hvem Alle beile til. Da · først lærer han den Pige at kjende, som bliver
EE2, s. 55 , og saa skulde da Præsten · først læse hende Texten og derpaa maaskee
JJ:318 Hvor forunderligt, da jeg nu · først læser om Enthymema i Aristoteles' Rhetorik.
BOA, s. 276 nen endog er i anden Potens. · Først løber han fast i et Aandsbedrag, og
OTA, s. 155 s Modstand, saa fordrede han · først Lønnen i den Forstaaelse, at der dog
LA, s. 78 Kraften ligesom i Fangenskab. · Først maa da Individet gjennembryde Fængslet,
Papir 370 altsaa 64 Gange saa stor. · Først maa der anvendes en Deel af den for Primitivitetens
OTA em det Gode tiltrækkende! / 1) · Først maa der nu siges, hvad der da er let at
KG, s. 150 den Elskede, o, husk paa, at · først maa dette Hensyn være for Din Sjel som
TS, s. 99 . / Altsaa først Døden, · først maa Du afdøe fra ethvert blot jordisk
NB18:100 mmen er egl. som afskaffet. Men · først maa et Digter-Hjerte briste, eller en Digter
NB4:81 nder sig til. / Ordenen er denne: · først maa et Msk. faae en nogenlunde Kundskab
NB2:16 vi ere saa langt tilbage, at der · først maa falde en Slump Offere for dog at gjøre
CT, s. 247 ), nu troer jeg. Men Det, som · først maa forstaaes, inden man griber Troen,
NB7:4 Høiheden. / / No 3. At Du · først maa føle Dig dragen til ham i hans Ringhed
NB32:48 gavtyveagtigt ud som Dyder, · først maa gjøres kjendeligt, at det er Forbrydelse.
Oi7, s. 290 dommen. Ja, paa det Lav. Nei, · først maa han gaae ½ Aar i Seminariet;
CT, s. 73 an ikke skal hovmode sig. Thi · først maa han lære at nøies med Guds Naade;
NB31:120 uligt med Mulighed af Alt. · Først maa han see Majestæten, og nu er hans
AE, s. 234 det er ganske rigtigt, at man · først maa have forstaaet Existents-Forholdet
NB26:57 kæmpende, at Sandheds-Vidnet · først maa have sat Livet til. Men ellers vilde
EE1, s. 191 amle sig ind efter. » · Først maa hun grusomt overtydes«, hedder
Papir 59 en ( som tilbydes dem?), men · først maa indv: forberedes til at modtage den,
NB24:12 Msker nok gribe til. / Nei, nei. · Først maa jeg af Χstd. lære, hvorledes
NB24:12 ver Χstd. / Men altsaa · først maa jeg af Χstd. selv lære, hvorledes
EE1, s. 331 aa eengang, det er min Lyst. · Først maa jeg kjende hende og hele hendes aandelige
G, s. 77 tigt fastholdt som det er sagt. · Først maa jo Begivenheden klares ud af de kosmiske
KG, s. 144 mvittighedsfuld i at hæle. · Først maa Kjerligheden være bestemmet som
BA, s. 318 dlang umuliggjort, fordi Ordet · først maa ligesom have Tid til at besinde sig
OTA, s. 351 t lære at lyde? Fordi man · først maa lære, at det er evigt værd at
OTA, s. 351 re Lydighed, uden fordi man · først maa lære, at Lydighed i Sandhed er værd
NB29:19 r og gaaer; officielt: nei, · først maa man have en Præstekjole syet, Ornatet,
NB8:67 ee efter, og altid dette Skin, at · først maa man have Læren fuldk. i Form, inden
NB23:111 remstiller man det saaledes, at · først maa man have Troen, og saa maa en Existeren
NB:145.a aa dybt ligger det Christelige: · først maa man see nøie til for at finde det
CT, s. 108 saa Straalen desto høiere. · Først maa man see nøie til for at finde det
KG, s. 224 haabløs travl med hvad den · først maa nedrive for saa at bygge op igjen.
Papir 365:21 ktik). / Hvorvidt Modtageren · først maa renses – Det Negative i det Maieutiske.
Brev 85 ganske anden Natur, som jeg · først maa rydde lidt tilsiden. Den hele Sag er
NB21:20 r ypperligt om Dem, som » · først maa see Udfaldet« førend de
BOA, s. 127 er maa ventes, at der maaskee · først maa sendes en Forløber, en Betjent,
BA, s. 331 en kommer til Syndens Problem, · først maa slaae over i Læren om den absolute
IC, s. 219 t være Christen, at Du saa · først maa spørge om Andre, eller faae Noget
NB4:70 n den ret kommer til den Enkelte. · Først maa Staterne hugges i mindre Stykker. Jo
NB20:59 kynde ham dertil og som dog · først maa taale en Irrettesættelse, saa han
DD:174 seer derfor ogsaa, at mange Msk. · først maa udlade en Masse Polemik førend de
NB6:24 e Overtalelsens Magt, hvorfor jeg · først maa underkaste dem en Critik. Jeg mener
Oi7, s. 290 ørste 8 Aar, hvilke altsaa · først maa være tilbagelagte. / Og nu staae
Brev 86 aldrig havt Lyst dertil; men · først maae jeg være færdig med Enten –
4T44, s. 320 forstaae, at Trøstens Ord · først maae saare dybere, inden de kunne helbrede.
NB30:57 le Læresætninger, man · først maae troe, siden begribe. / Nei »
NB27:88 tragtes som et Tilbagelagt. · Først maatte Χstd. nemlig kæmpe med de
NB29:34 afviser Den, der blot bad at han · først maatte begrave sin Fader, og ligeledes
JJ:437 ethiske Besindelse var jo det der · først maatte besørges – og saa vilde
Brev 83 ae alene, at den Vedkommende · først maatte faae et andet Indtryk af mig. /
DS iver os til Gavn – at den dog · først maatte gjøre os ædrue! / A: T: Da
PS, s. 224 elv, saa maa han jo kunne det. · Først maatte han da vel ville det. Men sæt
PS, s. 239 en et Bedrag, fordi den enten · først maatte have foretaget en Forandring med
NB7:9 ke at kunne døe, fordi jeg · først maatte have seet, hvorledes det hang sammen
NB17:23 t var ogsaa Tænkning) at · først maatte man være paa det Rene med det
BI, note le i at drikke, hvortil han dog · først maatte nødes, og dog har Ingen, hvilket
Papir 59 sklige Natur var uduelig, og · først maatte saa at sige omskabes. Men hvad Catholikerne
NB21:8 n til, der ( foruden hvad jo · først maatte til, havde Tid og Forudsætninger
NB26:78 at kunne gjøre, hvad jeg · først maatte tvinges til. / / / Anm Sophist er,
NB9:79 iggende Produktivitet, hvilken da · først maatte udgives, hvis der overhovedet skulde
PS, s. 290 ar Bestemmelse, og Læreren · først maatte udvikle den dybeste Selv-Reflexion
AE kulde gjøres, viste det sig, at · først maatte Umiddelbarheden være overvundet
JC re en historisk Efterretning, der · først maatte undergaae en Forvandling, førend
PS, note ædelige Forhold, men de havde · først Magt til at blive det Ene eller det Andet:
NB31:54 ndlad Dig først med Gud; ikke · først med » de Andre«. /
NB22:102 Han var Jøde. Begyndte · først med allehaande Smaatyverie; men kom saa
BA, note likket til at betyde det Samme. · Først med Christendommen bliver Sandselighed,
BA, note likket at forstaae, netop fordi · først med den bliver Evigheden væsentlig.
NB10:53 t kommandere: fyr, naar jeg · først med den ængsteligste Samvittigheds Omsorg
Papir 13:3 iden været før Verden ell. · først med den? / Kan der tænkes en Guds Væren
BA, note ieblikket« er, fordi · først med denne Kategorie kan det lykkes at give
NB12:164 thi Anfægtelse kommer · først med det Frivillige; og at han saa lidende
BA, note aa » Interessen«. · Først med dette Begreb kommer egentlig Virkeligheden
KG, s. 232 lsens Virkelighed i Mulighed; · først med ergo, med Troen begynder den Enkelte
Papir 457 d Kongen af Engeland. / Lad mig · først med et Par Ord lægge til Rette. Den
NB31:54 Muligheder. / Altsaa indlad Dig · først med Gud; ikke først med » de
IC, s. 165 hi hans Ophøielse begynder · først med hans Himmelfart – og siden den
LP, note ere bestandig vare over Vandet, · først med Hovedet, saa med Halen, og strax derpaa
BOA, s. 242 paa læse det enkelte Sted, · først med sagte Stemme, og saa lade Stemmen stige
BA, s. 406 et, det gjælder her igjen; · først med Synden er Forsoningen sat, og dens
BA, s. 406 gjaldt i det Foregaaende, at · først med Synden er Forsynet, det gjælder
NB15:83 n, at den er. Hele Kampen kommer · først med Vorden. Seet i » Vorden«
Papir 366:3 istelige) Opdragelse maa · først meddele en Viden. Ethisk er Msk. som saadant
KG, s. 355 og denne Opdagelse er · først meget ydmygende. Det forholder sig ikke
AE, s. 531 » Synder«, som · først men ogsaa strax fremkommer ved Tilblivelsen,
NB20:121 t Indbegreb af Lidelser. / · Først mene de at forstaae Χstus saaledes,
PS g Sandheden, da vorder han jo ikke · først Menneske, thi det var han; men han vorder
Papir 50 dechristnene et Skridt videre, ( · først mente de jo, at man skulde lade sig omskjære
SD, s. 139 derfor i sidste Tilfælde · først Midler, for at faae Sygdommen til at blive
SLV, s. 337 dens Flade, hvorledes Vinden · først midt ude begyndte at kruse Vandet, indtil
NB10:42 a det er som forstod jeg nu · først mig selv – hvorimod det fE falder
NB21:63 et Frastødende – og saa · først Mildheden. / Men det er en uhyre Vanskelighed
NB18:88 er var mig negtet, blev saa · først min Opgave mig klar, og saa har den skjenket
EE1, s. 247 rende Kjærlighed er dog · først min sande Kjærlighed, men den sande
OTA, s. 286 dlidende vil Evangeliet dog · først minde om, ikke ganske at glemme, hvor herligt
NB11:198 og næsten saaledes overalt, · først mindedes Guderne. / Skulde Goldschmidt
NB:7 ladet florere. Og Publikum har · først Misundelsens Pirring, og saa den frække
NB:210 r, medens jeg lod som begyndte nu · først mit Livs Lystighed, er ganske i sin Orden:
JJ:209 bruger al den Kraft ham er givet · først mod sig selv, hvorved han tilintetgjør
NB24:82 lger han Apostelen taler · først mod Vellyst og saa mod Uredelighed. /
Oi7, s. 287 af Omstændighederne: fordi · først Moderen kom i Omstændigheder, og saa,
EE1, s. 263 Valpladsen og blive den, der · først modtager Charles, saa kunde hans Monolog
Not10:8 roens Indhold, ved Troen er · først Msk der versönliche, der versönbare,
BI, s. 331 t gjennemsigtig; thi dette er · først muligt for det religiøse Individ, der
Not11:35 ikke som Fader, det bliver · først muligt, naar Sønnen er. Det havde staaet
NB31:122 agpaa, eller at ville have · først Munden fuld af Meel førend man taler.
BI, s. 118 ver den virkelige Verden, men · først myrder alle sine Undersaatter, for nu med
EE1, s. 85 som det altid gaaer, at man · først mærker man har drømt i det Øieblik
EE2, s. 301 r man er bleven ulykkelig, da · først mærker man, at man har havt en Ven.«
BA, s. 354 enne Yderlighed kan Mennesket · først naae, i det Øieblik Aanden bliver virkelig.
NB21:142 n Traditionens Magt, som ellers · først naaedes ved en Række Aar. / Og saaledes
AE, s. 110 dset – og det er jo dog · først naar .... at .... Lad os endogsaa vove
KG, s. 108 der er altid noget Ubestemt; · først naar Arbeidet er færdigt, først da
BB:37 t Indholdet selv kan være; · først naar Barnet selv kommer paa Spor efter,
BA, s. 381 lmene er sat som det Enkelte. · Først naar Begrebet af det Enkelte er givet,
AE, s. 221 il Gud er netop Hedenskab, og · først naar Bruddet er skeet, først da kan
EOT, s. 273 umulig som det er muligt; og · først naar Christus er offret som Forsoningens
NB31:111 eres Ungdom hen – og · først naar de have naaet Mandens Alder, naar
FB, s. 162 n først naar den er gjort, · først naar den Enkelte har udtømt sig selv
KG, s. 39 til, var en Forandring mulig; · først naar den er bleven forbigangen, kan man
FB, s. 161 i vor Tid forsmaaer den; men · først naar den er gjort, først naar den Enkelte
4T44, s. 311 an kan tænke sig den; men · først naar den forekommer saa stor, først
Brev 267 k I end Kortene blander, / · Først naar den Gordiske Knude er rigtig istand,
EE2, s. 94 kabet. Ja vil Du sige, det er · først naar den har taget alt det Skjønne bort
BA, s. 421 lser man sig ved Medlidenhed. · Først naar den Medlidende i sin Medlidenhed forholder
Not11:10 e Fornuftens hele Indhold, · først naar denne afstryges kommer man dertil,
CC:12 gtiget sig vore Maaltider. · Først naar denne Besparelse tillige med Gjenvindelsen
OTA ogsaa sin udviklende Gjerning, og · først naar denne er fuldkommet i den fornødne
Not11:9 tte en virkelig værende Gud. · Først naar denne Fornuft-Videnskab er bragt til
NB27:85 t afmattet ja som udslettet. Og · først naar denne Respekts Forestilling kommer
NB33:17 om de Andre« er = een. / · Først naar der kommer En, som er forskjellig
SLV, s. 377 afgjørende Øieblik. / · Først naar der til Poesiens Lidenskab træder
NB:167 gaaer Ungdom og Manddom hen; men · først naar det begynder at aftnes og Dagen at
NB11:118 er det umuligt at blive Aand. · Først naar det bliver Virkelighed, og virkeligt
LA, s. 100 er, ethisk, en Svækkelse. · Først naar det enkelte Individ i sig selv har
AE, s. 221 ligefremt er han der ikke, og · først naar det enkelte Individ vender sig ind
SLV rdigt jo før jo hellere, og · først naar det er færdigt, er det angerløst,
TTL, s. 400 ver Slægts Gjentagelse, og · først naar det er gjennemlevet, nedsættes
Papir 368-7.b es – saa ...« · Først naar det Ethiske og atter det Christelige
Not9:1 orefter der skal stræbes. · Først naar det fastholdes som Erindring, først
NB31:126 lp og Klogskab o: s: v: og saa · først naar det ikke er til at undgaae, saa Martyriet.
CT, s. 155 saa taber jeg slet Intet? Og · først naar det skal troes, kommer egentligen
Not11:4 som det ikke at kunne gaae over. · Først naar det virkeligt er gaaet over, udelukker
LA, s. 41 aa psychologisk motiveres, og · først naar dette er gjort, da kan der være
NB31:139 ør ondt ɔ: som Lov. · Først naar dette er indøvet, kunde der være
2T44, s. 219 tning svare til hinanden, og · først naar disse have fundet hinanden, finde
F, s. 505 dvendigt, at jeg skrev en Bog. · Først naar Driften og Trangen i mig har bestemmet
YTS, s. 265 som er Du Gud nærmere, og · først naar Du bogstavelig er ene med ham, opdager
TS, s. 104 ommen forvirrer sig for os. / · Først naar Du er afdød fra Selviskheden i
DS, s. 158 e at tage Gud forfængeligt. · Først naar Du ret har forstaaet Dig deri, først
NB2:74 Værd), men det betyder Intet, · først naar Een siger buden: saa er der buden
Oi7, s. 287 hvert fornuftigt Menneske, at · først naar En er kommet til Skjelsaar og Alder
NB8:34 saaledes at være Epigrammet. / · Først naar en Mand foragter det at handle klogt,
Papir 31 estemme noget Rumforhold. – · Først naar endnu et Lys kom til, vilde man kunde
2T44, s. 213 t er der ogsaa Skuffelse, og · først naar et Menneske forsøger sig saaledes
NB25:46 endom – Christenhed / · Først naar et Msk. er blevet saaledes elendig,
NB33:40 Kjerlighed. / Livets Værd. / · Først naar et Msk. er blevet saaledes ulykkelig,
NB10:130 ne har at holde sig til Gud. Og · først naar et Msk. er saa ulykkeligt og saaledes
NB28:54 g har produceret Masser. Og · først naar et saadant Ord er ligesom forbrugt,
SD, s. 194 , jo mere Guds-Forestilling. · Først naar et Selv, som dette bestemte enkelte,
EE2, s. 260 og Din Teleologi udenfor Dig. · Først naar ethvert enkelt Menneske er Moment
AE, s. 204 det er ikke saaledes, at · først naar Forstaaelsen har forstaaet Alt hvad
BI, s. 159 ividet skal tabe sig deri, og · først naar Fremstillingen saaledes zittrer mellem
OTA, s. 290 ikke ligefremt, men omvendt: · først naar Gud uendeligt er bleven Tilbedelsens
KG, s. 39 an nemlig Lykken forandre sig, · først naar han er død, og Lykken ikke har
NB26:42 e tilstede og sees egl. ret · først naar han er død. / Som Undseelse forbyder
TTL, s. 423 t stundom gaaer en Taler, der · først naar han er færdig og har talt, veed,
Not9:1 hans Mskligheds Standpunkt. · Først naar han er Middelpunkt, da er han den
EE2, s. 287 Ægteskabet udenfor sig, og · først naar han giver Differensen det Almenes
EOT, s. 273 naar han har gjort det? Nei, · først naar han har gjort det, først da er
TTL, s. 423 orledes han skulde have talt: · først naar han har levet, først da veed han,
BOA, s. 134 ikke Visheden, men faaer den · først naar han har seiret; hvorimod den sande
EE2, s. 212 rebet hans inderste Væsen; · først naar han i endelig Forstand forhærder
EE2, s. 130 brende og ikke en besiddende. · Først naar han med Viisdom ledede disse Lande
PS, s. 269 middelbart til at kjende, men · først naar han selv gav Betingelsen. Den, der
BA, s. 421 der her er Spørgsmaal om, · først naar han veed saaledes at identificere
EE2, s. 212 bedøvet i Fortvivlelse, og · først naar han, idet han vaagner, vælger en
SLV, s. 398 t, paa det Ubetydeligste, og · først naar hans væsentlige Bestemmelse er
NB24:113 skulde Slaget ikke staae. · Først naar hele min Operation staaer klar, først
AE, s. 204 eden forstaaet, men saaledes, · først naar hiin ϰατα δυναμιν
Not11:37 sønderrives T. snart O. · Først naar Horos kommer, den tredie Potens, er
EE2, s. 110 endogsaa Forføreren have), · først naar Individet saaledes har deponeret Alt
EE2, s. 244 det ligger udenfor Individet. · Først naar Individet selv er det Almene, først
EE2, s. 110 er udgjøre dens Depositum. · Først naar Individets Kjærlighed i Sandhed
EE:108 lse) at Meningen er der, saaledes · først naar Individualitæten er givet, da er
LA, s. 87 i Bifald eller Misbilligelse. · Først naar intet kraftigt Samliv giver Concretionen
EE2, s. 261 g det efter dets Skjønhed, · først naar jeg betragter mit eget Liv ethisk,
F, s. 505 ar bestemmet mig til at skrive, · først naar jeg er bleven færdig, først
SLV, s. 103 har været. Det vil sige, · først naar jeg er død, kan jeg vide, om jeg
NB10:98 men jeg har været lidende. / · Først naar jeg falder, vil det dog egl. blive
NB11:194 esten bliver saa Guds Sag. · Først naar jeg har gjort det, faaer jeg Fred.
EE1, s. 170 stilling gjøre mig derom, · først naar jeg holder det op mod Væggen og
BI, s. 331 elighed maa hæve sig selv. · Først naar jeg i det, jeg nyder, ikke er udenfor
NB28:57 an meget naadig og mild, og · først naar jeg indlader mig med ham, og ret gjør
PS, s. 223 g kun opdage ved mig selv, thi · først naar jeg opdager det, er det opdaget, tidligere
NB:118 ae det, at nemlig det bestandigt, · først naar jeg ret tydeligt og skarpt har draget
KG, s. 39 e Øieblik kan den komme, og · først naar Livet er tilendebragt, kan man sige:
SFV, s. 30 man bliver gammel – men · først naar man bliver gammel, tyer man til Christendom
SFV, s. 30 ænge som muligt – og · først naar man bliver gammel, tyer man til Christendommen
EE2, s. 301 m Taage, kun paa Afstand, thi · først naar man er bleven ulykkelig, da først
NB4:103 aa Alle tale saaledes – og · først naar man er hos den Enkelte og han ve
BI, note en Unddragelse fra deres Magt. · Først naar man erkjender, at det er den samme
EE1, s. 282 ret at have dem i sin Magt. · Først naar man har kastet Haabet over Bord, først
JC ig egentlig blot fremsætte; thi · først naar man har modtaget den saaledes, at
EE2, s. 237 ælger man sig ikke ethisk. · Først naar man i Valget har overtaget sig selv,
Not9:1 r ham dog et Mellemvæsen. · Først naar man naar denne Høide, først
EE2, s. 303 dgangspunkt for Venskabet; og · først naar man seer Venskabet saaledes, faaer
EE2, s. 258 Sandhed, Betydning, Bestaaen; · først naar man selv lever ethisk, først da
OL, s. 34 er noget aldeles uskyldigt, og · først naar man søger at more paa Sandhedens
EE1, s. 175 for noget Tilfældigt, og · først naar man ved at overveie reent digterisk
EE2, s. 110 jeg holder for, at · først naar man veed hvad man elsker, elsker man
NB30:122 l at see an – og saa · først naar Maximum af Forvirrethed var naaet,
AA:12 αυτον). · Først naar Mennesket saaledes inderlig har forstaaet
3T44, s. 270 opføres i Almindelighed. · Først naar Ordet siges af den Rette, under de
DD:206 r Ordet for os, ligesom Χst. · først naar Pharisæerne vare bragte til Taushed
NB32:62.b ge den er magtpaaliggende, men · først naar Sagen er blevet ligegyldig, altsaa
EE:96 ret kan besinde sig paa Alt, · først naar Skrivekunsten er bleven saa hurtig,
EE:96 trods herculiske Bestræbelser, · først naar Verden bliver saa gl. saa alderstegen,
Brev 145 gevægt tilveiebringes derfor · først naar vi antage, at Kong Wolmer og en vis
2T43, s. 26 ? Svaret er ikke vanskeligt: · først naar vi have beseiret det, først da
NB7:88 opføre et Taarn sætter sig · først ned og gjør Overslag over, hvor høit
NB22:75 pføre et Taarn, sætter sig · først ned og gjør Overslag, om hvor høit
NB27:82.a e. / Anm Saaledes slog man af. · Først Neddukken i Vandet; saa Overgyden med Vand
KK:4 ikke var det Absolute, men at · først Negationen af Differentsen mellem Begrebet
EE1, s. 335 . Hermed altsaa Begyndelsen. · Først neutraliseres hendes Qvindelighed ved prosaisk
Brev 119 fatter-Virksomhed, blev jeg · først noget forundret ved at læse; jeg troede
KG, s. 155 jerligheden og Samlivet tager · først Noget fra et Menneske, inden den giver.
BI, s. 322 tet i og ved sig selv, men er · først Noget ved den Hensigt, hvorved den indordnes
PCS, s. 128 s som Kunstneren selv. / Blot · først nogle almindelige Bemærkninger. Hr Phisters
Brev 57 det dengang og erindrede det · først nogle Dage efter. Jeg veed jo nemlig, at
NB17:76 derfundighed af mig, at jeg · først nu ( da han dog har gjort det Meste, han
BI, s. 281 Standpunkt er Ironi, det skal · først nu afgjøres, idet jeg i Udviklingen
NB28:34 ias – og naturligviis · først nu begynder det at gaae rigtigt i det Store
NB34:7 Tilfredsstillelse, hans Tanke Ro, · først nu er han fuldkommen vis paa, at han har
BA, s. 392 ndig gjennemtrænger Tiden. · Først nu faaer hin omtalte Inddeling sin Betydning:
HCD, s. 173 ligen ikke uden Grund, at jeg · først nu fremdrager dette Afgjørende; og Den,
NB11:211 min egen Opvækkelse. / · Først nu kan jeg sige, at Christus er kommet
Brev 64 Nytaarsaften 1850. / At denne Bog · først nu kommer Dem til Hænde, har sin Grund
BOA, s. 250 . Han begynder tvertimod vel · først nu ret at studere, og da Studiet af den
NB13:88 mit eget Liv udviser dette. · Først nu seer jeg, hvor der skal svinges –
Brev 118 er vel dog ikke vred, fordi jeg · først nu takker Dig for den; jeg burde jo vistnok
CT, s. 159 nde. Men en Lidende skal ikke · først nu til at begynde sit Liv, tværtimod,
EEL, s. 65 erettiget Forsøg gjøres · først nu, ɔ: længe længe bag efter,
BOA, s. 190 der op i, som begyndte han · først nu, som havde han intet Præcedens, han
NB5:117 iger: nu er jeg for ung, jeg vil · først nyde Livet – og saa.« Mon
EE1, s. 331 se og dog er fri, saa er der · først Nydelse, men dertil hører altid aandelig
Papir 377 scr. foranlediges ikke til · først nysgjerrigt at ville vente og høre hvad
DS, s. 156 opføre et Taarn, sidder han · først og beregner Bekostningen, om han haver,
KKS, s. 95 re Tale om Galanteri; thi da · først og da just er Beundringen, æsthetisk
CT, s. 184 dste ikke først. Der tales · først og der skal tales først om Synden, om
Brev 79 vil jeg bede Dig at læse · først og derpaa igjen sidst og saaledes lade
SLV, s. 196 ke var nu, at hun vilde gaae · først og derved undgaae, at vi ikke kom til at
NB25:71 : at just den Religion, der · først og ene har lært, at Gud er Kjerlighed,
NB34:13 maa han opgive al Egoisme, · først og fornemlig den potenserede Egoisme: Slægts
SLV, s. 431 igieuse Helbredelse bestaaer · først og fornemlig i at vække denne Frygt,
KG, s. 142 æsten,« og hun ham · først og fremmest » Næsten«,
KG, s. 90 ne at lyde. Enhver har derfor · først og fremmest ( istedenfor at spørge,
NB24:12 / / / Christendommen behøves · først og fremmest / / for at blive opmærksom
NB25:113 t vilde jeg fordre, at hun · først og fremmest 15. Journalen NB25, s. [ 268],
KKS, s. 98 om en umiddelbar Comiker ikke · først og fremmest absolut beroliger, dersom der
IC, s. 164 il at blive sig selv, fordrer · først og fremmest af ham, at han ved at gaae
NB14:128 rk bør enhver Dygtigere · først og fremmest arbeide for at opretholde Maalestokken;
KG, s. 140 gtning af Menneskeslægten, · først og fremmest at betragte alle disse Utallige
NB9:76 , idet jeg handler afgjørende, · først og fremmest at betænke mine egne Synder.
KG, s. 91 at skulle have Gavn er altid · først og fremmest at blive opmærksom. Men
Papir 585 r. / Deres Forretning bliver da · først og fremmest at faae spærret af, de 1800
AE, s. 441 talt), men Vanskeligheden er · først og fremmest at fatte at han ikke formaaer
NB11:225 stne«, istedetfor dog · først og fremmest at formene Saadanne at kalde
CT, s. 24 d Hjælp af Lilien og Fuglen · først og fremmest at formilde til Smilet. O,
NB9:67 mfundet igjen maatte der fordres: · først og fremmest at han gjorde ubetinget Afbigt,
SD, s. 139 e Sygdommen, og altsaa igjen · først og fremmest at kiende, om den formeentligen
SD, s. 139 eskrive Lægemidlerne, men · først og fremmest at kjende Sygdommen, og altsaa
BA, s. 449 re noget med Alvor hører · først og fremmest at vide, hvad der er Alvorens
AE, s. 298 ents. Men at existere betyder · først og fremmest at være en Enkelt, og derfor
NB27:59 saa ikke er Gud forpligtet · først og fremmest at være streng mod sig selv,
Papir 515 Politiet ved en Ildebrand · først og fremmest banker den bort den hele Skare
CT, s. 296 algte dog den bedre Deel, der · først og fremmest beder, at det Forfærdelige
NB4:25 en valgte dog den bedre Deel, der · først og fremmest beder, at det Forfærdelige
NB4:117 o mig, det ethvert Menneske · først og fremmest behøver er at formildes,
SFV, s. 34 , hvorledes det Christenheden · først og fremmest behøver, er en ganske ny
4T43, s. 132 en som den Bekymrede er det, · først og fremmest bekymret for sin egen Sag,
NB35:7 Luther gav Sagen: Χstd. maa · først og fremmest berolige er dog egl. Revolutionens
KKS, s. 98 saa med Overgivenhed: den maa · først og fremmest berolige ved absolut Betryggelse,
KKS, s. 98 absolute sikkre Betryggelse, · først og fremmest beroligende paa Tilskueren,
NB10:168 blive krævet til Ansvar · først og fremmest betræffende saa at sige
NB2:211 for de gode Dage skulde vel · først og fremmest betyde at undersøge at prøve
NB4:117 le med ham saaledes, at det · først og fremmest bevæger ham til et Øieblik
KG, s. 62 ig til det Christelige maa man · først og fremmest blive ædru; men Selvfornegtelse
PPM, s. 138 and christelig Prædiken er · først og fremmest Bodsprædiken. » Biskop
SFV misk. En heel Befolkning i en By, · først og fremmest da alt det Løse og Ledige
SFV, s. 25 de saa mod en saadan Opvakt? · Først og fremmest de bryde dem slet ikke om ham,
NB22:140 være ædru fordres nu · først og fremmest den fuldstændige gjennemreflecterede
BOA, s. 253 mmes til en Katastrophe, maa · først og fremmest den Paagjeldende isoleres og
NB19:50 der nu Χstd. / Mig har · først og fremmest det Idealitetens Spørgsmaal
NB3:20 ækkelse her i Danmark, saa maa · først og fremmest det Onde naae sin Høide
Oi2, s. 149 stendom anbringes, maa altsaa · først og fremmest dette Sandsebedrag bort. Men
NB34:31 ing. / Og derfor sigter Gud · først og fremmest efter Cardinal-Punktet: eenlig
AE, s. 372 alvorlig, seer Resignationen · først og fremmest efter, at den absolute Respekt
KG, s. 284 d for al Forstaaen ligger der · først og fremmest en Forstaaelse mellem Den,
JJ:320.a / og til al Forbedring hører · først og fremmest en ydmyg Erindren af sin Svaghed,
KKS, s. 97 igjen en ubestemmelig Rigdom. · Først og fremmest er den Livlighedens Spil af
NB24:164 rkyndelse til et Msk. saaledes: · Først og fremmest er der Noget Du ikke veed af,
NB30:16 , hvis de ikke passe paa. / · Først og fremmest er det nu egl. en meningsløs
NB2:25 en Journal blot har at sikkre sig · først og fremmest er Udbredthed, fra det Øieblik
NB30:109 da vilde erklære Χstd. · først og fremmest for den rædsomste Blaserethed.
EE2, s. 271 mme, men det, han dog strider · først og fremmest for, er, at erhverve sig selv,
NB22:48 ligesom mod Hedninger, men ikke · først og fremmest fordrer, at de skulle opgive
TTL, s. 397 e Sted, som vilde han da ikke · først og fremmest forfærdes ved et Sandsebedrag,
CT, s. 72 uds Hjælp. / Derfor er det · først og fremmest Formastelighed, aandløst
KG, s. 222 menneskeligt forstaaet, synes · først og fremmest fornødent at nedrive, sandeligen
SFV, s. 27 e end han – men dog vel · først og fremmest forstaae det, han forstaaer.
KG, s. 87 ikke sandt, saa vilde Vennen · først og fremmest forundre sig, at han ikke havde
NB2:20 hold. I denne Henseende er jeg nu · først og fremmest forvisset om, at disse Forhold
SLV, s. 59 te. Var jeg Qvinde, vilde jeg · først og fremmest frabede mig al Beilen, og finde
AE, s. 235 old til al Opbyggelse, at den · først og fremmest frembringer den fornødne
KG, s. 116 d tilhører en Qvinde, skal · først og fremmest ganske tilhøre Gud, ikke
NB7:77 d for sine Fjender. Deels maae de · først og fremmest gjøre det Nærværende,
HCD, s. 176 officiel Præst, at man da · først og fremmest har vænt sig af med Ynglingens
NB29:44 om det Numeriske er vilde man nu · først og fremmest have Alt Eminent bort, og ved
NB:31 tte Synds-Forladelsen maa jeg · først og fremmest have Indtrykket af Synds-Bevidstheden
NB11:16 e i hans Blad, saa maatte han da · først og fremmest have sigtet paa mig. Det gjorde
TSA, s. 85 kunne blive Martyr, maa han · først og fremmest have været Tidens Beundring,
4T44, s. 342 Sagen tages fra Grunden, maa · først og fremmest hiin første Løgn forhindres.
IC, s. 163 lv. Derfor vil Christus ogsaa · først og fremmest hjælpe hvert Menneske til
SLV, s. 164 rettiget Undtagelse. Der maa · først og fremmest hænde Noget. Jeg taler forøvrigt,
NB8:3 ædelig Opdragelse bestaaer · først og fremmest i at afvænnes fra det Øieblikkelige.
OTA, s. 401 a blandt de Afdøde, og da · først og fremmest i de hellige Skrifter. Maaskee
AE, s. 75 det Væsentlige, og altsaa · først og fremmest i det Religieuse, hvis da den
FB, s. 206 relse i dette Ord. Han siger · først og fremmest ikke Noget, og i denne Form
Papir 365-15.a rag betyder, at Meddeleren · først og fremmest ikke seer ud som en alvorlig
AE, s. 510 et bort, enhver Endelighed og · først og fremmest Individet selv i dets Endelighed,
SFV, s. 25 har han saa at gjøre? Ja, · først og fremmest ingen Utaalmodighed. Bliver
TSA, s. 68 om maatte dette Spørgsmaal · først og fremmest komme i Betragtning. Modsætningen
KKS, s. 98 re siger man maaskee: han maa · først og fremmest kunne absolut berolige, saa
KG, s. 13 andselige Øie: da burde man · først og fremmest lade være at troe paa Kjerlighed.
FB, s. 169 doxet. / Troens Ridder har da · først og fremmest Lidenskab til i et eneste Moment
NB32:61 elsket og elske, blive Aand, maa · først og fremmest Livs-Lysten bort, Døden
Papir 460 M. Χst. F. er, at der · først og fremmest maa arbeides for at skaffe
BMD, s. 151 t Ret og har jeg ikke Ret: at · først og fremmest maa der gjøres Alt for at
BMD, s. 151 dres til at være Christen, · først og fremmest maa der gjøres Alt, for
BN, s. 113 en Christen er derfor hvad der · først og fremmest maa frem igjen, at det kan
NB33:43 er vel ogsaa just Det, der · først og fremmest maa indøves i Christenhed:
EE2, s. 85 ig. / Det er denne Tanke, man · først og fremmest maa knytte til Forestillingen
SFV, s. 27 eske hen til et bestemt Sted, · først og fremmest maa passe paa at finde ham
SFV, s. 9 eske hen til et bestemt Sted, · først og fremmest maa passe paa at finde ham
NB19:12 n Lære gjælder det, at man · først og fremmest maa see totalt at sætte
LP, s. 37 g Speculation; men at Digteren · først og fremmest maa selv tilkæmpe sig en
CT, s. 137 rk i ham. Og dette er hvad vi · først og fremmest maae bede den Lidende om, hvad
NB13:88 stds Sag i vor Tid. / Det der · først og fremmest maatte gjøres er at skaffe
Papir 270 disse Vidnedsbyrd have nu · først og fremmest nu og i al Evighed eet Vidne
CT, s. 74 lighed og Oprør mod Gud. / · Først og fremmest nævne vi da Aandsløshedens
BOA, s. 94 at finde Conclusionen er det · først og fremmest nødvendigt, at mærke
AE, note ne blive tydeligere; den ligger · først og fremmest og afgjørende i Modsætnings-Formen,
NB7:94 re Χsten, saa blæse Du · først og fremmest og fremfor Alt al Politik et
CT, s. 184 i, her, i Guds Huus, er Talen · først og fremmest om den Rædsel, hvis Lige
EE2, s. 124 r til hvor mange Procent, men · først og fremmest om min Kjærlighed, at jeg
CT, s. 323 lsignelsen – men altsaa · først og fremmest om Velsignelse til at bede
FB, note n ved at fordybe sig i sig selv · først og fremmest opdager Dispositionen til det
KG, s. 162 nesker, man seer, saa maa man · først og fremmest opgive alle indbildte og overspændte
CT, s. 77 Den, som gjør det Onde, da · først og fremmest over den Formastelige. Thi
EE2, s. 165 re et slet Beviis, der ikke · først og fremmest overbeviser den, der fremsætter
NB30:22 std. hører der dog vel · først og fremmest Overskuelse over hele Χstd.
BN, s. 122 , at han havde anvendt sin Tid · først og fremmest paa at tænke over, hvad
IC, s. 174 ragtende paa ham, men tænk · først og fremmest paa Dig selv, at Du i Din Tanke
4T43, s. 151 ig under den, at den virkede · først og fremmest paa Dig selv, som behøvede
SD, s. 229 gens Gud – saa maa der · først og fremmest passes paa, at ethvert Menneske
Papir 514 erfor Χstd. maa fordre, at · først og fremmest Præsten prædiker om:
NB8:38 dømme Andre; nei, jeg har · først og fremmest selv ydmyget mig derunder.
OTA, s. 367 ide, som en ret Prædiker, · først og fremmest sig selv til Opbyggelse over
BOA, s. 237 f Kræfter er afskaffet, at · først og fremmest Sjelens Frelse er tilbuden
TTL, s. 422 maaskee fatter, at Tjenesten · først og fremmest skal besørges, naar der
NB5:123 lt inderligere og inderligere. / · Først og fremmest skulde der prædikes saaledes:
NB18:27 og det er mig som maatte jeg da · først og fremmest slaae af for min egen Skyld,
EE1, s. 381 lte sig atter bag Jalousien. · Først og fremmest sluttede jeg, at den Person,
EE2, s. 124 ieblik at sige, der er ikke · først og fremmest Spørgsmaal om, hvor jeg
SD, s. 195 kke for aandelig? Dertil maa · først og fremmest svares: en Definition af Synd
CT, s. 146 derledes. Mod Synden skal der · først og fremmest tales til Omvendelse, inden
NB8:107 std. er: den opfordrer et Msk · først og fremmest til alt hvad der hedder borgerlig
BOA, s. 185 er sig, thi han holder sig jo · først og fremmest til den Aabenbaring, der er
NB10:56 ngeligt. Her gjælder det · først og fremmest Tilbedelsen – og kun
KG, s. 142 g, som havde dette Anliggende · først og fremmest tildraget sig den Læres
KG, s. 142 s Selvraadighed. Fordi Manden · først og fremmest tilhører Gud, førend
KG, s. 144 ordi et Menneske i sin Elskov · først og fremmest tilhører Gud. Derfor vredes
NB9:42 es Majestæt vilde maaskee · først og fremmest tillade mig at gjøre mig
NB22:144 / Hvad Χstus fordrer? / / · Først og fremmest Tro. / Dernæst: Taknemlighed.
Brev 41 at gaae paa Eventyr maatte man vel · først og fremmest udenfor Porten, men det er
4T43, s. 141 som er ret for Gud.« · Først og fremmest udretter Vreden, hvad der ikke
TS, s. 32 n Stræben først, lad den · først og fremmest udtrykke, at Du frygter Gud.
Papir 370 var det dog et stort Gode. · Først og fremmest var derved sikkret at ikke
Papir 595 eiser paa første Plads. · Først og fremmest var det slet ikke mig, der
AE, s. 308 sikkret paa en dobbelt Maade. · Først og fremmest ved det eventyrlige Trylleord:
IC, s. 179 g vilde fremkalde paa Barnet? · Først og fremmest vel den, at det ganske glemte
NB18:88 get ud af Verden, at der da · først og fremmest vel maatte sikkres en tilforladelig
CT, s. 107 Den, der vil Noget, han maa · først og fremmest vide, hvad det er han vil,
NB9:51 r hvert Msk. skal dømmes, · først og fremmest vil fordre af ethvert Mske
SLV, s. 250 , hvorledes Sagen gik til. / · Først og fremmest vil min Aftræden som en
CT, s. 162 Det er dette Evigheden · først og fremmest vil, den vil gjøre Dig Maalet
NB35:7 ds-Angest – Χstd. maa · først og fremmest virke beroligende. /
AE, s. 341 / Hvad Christendom er, maa da · først og fremmest være afgjort, inden der
KG, s. 143 uden at blusse. Hustruen skal · først og fremmest være Dig » Næsten«,
CT, s. 185 ærdeligere! Dog skal Talen · først og fremmest være herom. Hans, vor Herre
IC, s. 162 l siges at drage til sig, maa · først og fremmest være Noget i sig selv, eller
IC, s. 168 var blevet den rige Mand, vel · først og fremmest ydmyg for Gud angret hvad Bitterhed
BN, s. 115 tiller dette Billede, maa selv · først og fremmest ydmyge sig under det, tilstaae,
NB29:92 vor indlader sig med hende. · Først og fremmest ydmyges han ved Hjælp af
AE, s. 442 n ved et Par Bemærkninger. · Først og fremmest, at der vel i hver Generation
NB:70 r nu han? Han tilstaaer nu · først og fremmest, at enhver Overgang er et Spring,
CT, s. 323 lsignelsen – men altsaa · først og fremmest, at Gud vil, som det fromt
SLV, s. 166 e, og det nye Ansvar fordrer · først og fremmest, at han veed, hvad han gjorde.
AA:12 ugten af hans Liv. Dertil hører · først og fremmest, at man kommer til at staae
KG, s. 48 e«. Deri ligger nemlig · først og fremmest, Du maa end ikke elske paa
HG, s. 159 / S. Kierkegaard. / / Der skal · først og fremmest, efter den størst mulige
GU, s. 331 ist er Gud uforanderlig. / Men · først og fremmest, er Du ogsaa i Forstaaelse
Papir 254 erpaa. Jeg misbilliger det · først og fremmest, fordi det ikke er Handling,
IC, s. 184 det ikke vanskeligt at svare. · Først og fremmest, han kan det ikke anderledes;
KG, s. 183 jeld har den Egenskab, at man · først og fremmest, jo før jo hellere, maa
OTA, s. 227 r Dig, inden om noget Andet, · først og fremmest, om Du overhovedet lever saaledes,
KG, s. 142 med Qvinden. Og fordi Manden · først og fremmest, selv i Forhold til den elskede
EE2, s. 226 Dig, som Du har fortjent det. · Først og fremmest: Du sørger jo ikke. Dette
NB31:125 d. / Til denne Revision fordres · først og fremmest: Intellectualitet; der fordres
NB:70 Msket. Det gjælder nu her · først og fremmest: principiis obsta: hvad skal
NB29:96 re Veien til hans Frelse. · Først og fremmest: ud af Klogskaben maa han.
HCD, s. 179 l: det er det Andet. Hyklerie · først og Hyklerie sidst – og efter Christi
NB30:49 elig Egoist, han bliver det · først og ret til gavns, naar han er saa lykkelig
Brev 266 n Byrde, skulde De læse · først og saa spadsere. – Altsaa farvel,
G, s. 77 vet, hvilket han jo ogsaa sagde · først og senere ikke gjentog, men Jobs Betydning
DD:188.a er iskjænket den slette Viin · først og siden den gode, især vil Enhver istemme
BOA, s. 279 : s: v:«. Opgaven er · først og sidst at komme ud af Spændingen,
AE, s. 253 Nogen til at forstaae sig, og · først og sidst at passe paa sig selv, at han
Papir 370 ig Litteratur. Denne er nu · først og sidst den moderne Tids Ulykke. Tidsskrifterne
NB31:56 n en Gavtyve-Slægt, saa er da · først og sidst det msklige Sprog et Tyve-Sprog,
SBM, s. 142 g jordiske Profit, at mit Liv · først og sidst er Begeistring for Lærens Forkyndelse,
SFV, s. 16 e æsthetisk Artikel. Baade · først og sidst er der altsaa sikkret mod at forklare
KG, s. 221 idet nemlig Forudsætningen · først og sidst er Selvfornegtelse, eller at Bygmesteren
KG, s. 149 thi et reent Hjerte er · først og sidst et bundet Hjerte. Derfor er det
SBM, s. 142 r visse Ting, jeg helst baade · først og sidst forbigaaer, og kommer Talen paa
AE, s. 326 isses ligefrem. Hans Form maa · først og sidst forholde sig til Existents, og
EE1, s. 214 i kjende værre Ulykke, og · først og sidst fremfor Alt – det at leve.
OTA, s. 348 i Striden, og paa Slagdagen, · først og sidst i Anstrængelsens Spænding,
OTA, s. 408 flighed. Høflighed ligger · først og sidst i at agte paa, at der er Nogen
SLV, s. 103 t Menneskes Idealitet ligger · først og sidst i Beslutning. Enhver anden Idealitet
AE, s. 320 nderlighed med Lidenskab. Men · først og sidst Lidenskab, thi det er umuligt
OTA, s. 351 og dertil hører jo ogsaa · først og sidst Nemme. Saaledes ere Menneskene
KG, s. 218 det Mangfoldige, Talen bliver · først og sidst om Kjerlighed, just fordi det
BOA, s. 99 er, hvad han vil; han passer · først og sidst paa at forstaae sig selv i sin
BI, s. 330 e irreligiøse; det være · først og sidst sagt, at ethvert Menneske kan
SLV, s. 283 ikke alvorlig, thi Alvor er · først og sidst Sikkerhed paa sig selv. Men enhver
AE, s. 145 det Ethiske ikke var Det, han · først og sidst skulde udvikle i sig i dettes
SLV, note ne skjønne Piger, lykkeligt · først og sidst ved Tænkere, der søgte og
EE1, s. 235 eralt viser Skjønhed, men · først og sidst vidner om Kjærlighedens. Dette
TTL, s. 437 Og om Guds Navn end nævnes · først og sidst, derfor taler man dog ikke med
SD, s. 183 lv er; det bliver dog Selvet · først og sidst, i Selvfordoblelsen bliver det
CT, s. 48 kkelser, vexler det ogsaa med · Først og Sidst, med Høire og Venstre. Og naar
EE1, s. 76 orhold til Sproget viser sig · først og sidst, men deraf indsees ogsaa, at det
SLV, s. 56 g i sin Genialitet, er morsom · først og sidst. Altsaa den Elskende døer af
SFV vittig, det var Ironie og Ironie · først og sidst. Dersom Sagen ikke var saa alvorlig,
LA, s. 52 æsten aandløs, leflende · først og sidst. Hendes Charakteer-Opfattelse
SFV, s. 17 ndt, at Dupliciteten er baade · først og sidst. Medens Enten – Eller tildrog
NB25:81 , Egoist vil der raabes paa · først og sidst. Nu, og i en vis Forstand kan
Not15:14 sens sidste Øieblik, barnlig · først og sidst; og Eet fandt jeg altid hos hende,
IC, s. 162 er ogsaa hvad der skal siges · først og strax, at det bedrager. / Hvad der i
IC, s. 163 te er dog hvad der skal siges · først og strax, det bedrager. Nei, naar Det,
IC, s. 163 te er dog hvad der skal siges · først og strax: det bedrager. / Videre, hvad
Not11:21 ee, vi sætte ikke Ideen · først og søge da at komme dertil, det var
AE, s. 409 Hammerslag idag, men maaskee · først om 60 Aar. Saa pakker man da sammen og
YTS, s. 273 bede Dig om Alt, bede vi Dig · først om Eet: hjælp os, at vi maatte elske
EE2, s. 220 ette Øieblik vil jeg ikke, · først om en Time vil jeg, saa er han helbredet.
Brev 59 lge heraf svarer jeg ikke, eller · først om halvandet Aar – Da jeg muligen
LF, s. 48 d enten Du døer idag, eller · først om halvfjerdsindstyve Aar, og hvad enten
NB19:76 Uendelige, saa undersøger han · først om han har Forudsætninger til at kunne
G, s. 19 lamme hendes Kjærlighed. See · først om muligt at blive hende lidt ubehagelig.
CT, s. 184 es først og der skal tales · først om Synden, om at Du er en Synder, om at
TS, s. 72 dersom der var En, der maaskee · først om ti Aar ganske af en Hændelse kom
FB, s. 136 en Gjæk. Han forvisser sig · først om, at den virkelig er ham Livets Indhold,
BOA, s. 138 raordinaire, saa seer den sig · først om, hvorvidt det vinder Sympathie hos Publikum
NB23:92 at slige Ting skal man ikke tale · først om, man skal først Tale om Hjertets
NB21:135 taget forfængeligt) men · først omdanne mig til Aand. / Dersom et Msk.,
F, s. 494 re det Rette, da maatte han jo · først omdannes til at opbygges. / Ogsaa paa en
NB27:13 talt i hans Ord, det kan jo · først omsættes i Handling af den Enkelte ved
EE1, s. 233 i Almindelighed ere i, at de · først omtale Stykket og senere særskilt Udførelsen.
EE2, s. 299 saavidt jeg vilde omtale det, · først omtaler det her; thi Venskabet er jo Ungdommens
SLV, s. 44 igt, som jeg ogsaa fandt hine · først omtalte latterlige, rigtignok i en noget
NB19:18.a er Naade, at Den frelses, der · først omvender sig paa sit Dødsleie. /
EE1, s. 177 Vei er uendelig og hører · først op, naar Individet vilkaarlig afbryder
4T43, s. 145 først Hvile eller bliver · først opbyggelig ved og i den guddommelige Lighed,
NB26:13 og ved mig: o, dette vil jeg saa · først opdage i Evigheden, hvor det er for silde.
EE:84 ar istand til at forhindre det, og · først opdagede det, hver Gang det til et vist
SD, s. 200 t vist og sandt, at den, der · først opfandt, i Christenheden at forsvare Christendommen,
IC, s. 182 m en Forbryder – og saa · først opfoer han til Høiheden. / Dersom man
4T44, s. 351 or meget); nei, han besviger · først Opgaven, kalder den en Ubetydelighed og
NB6:55 Fornemme ( hvad jeg godt vidste) · først opholdt sig derover, senere fandt at det
AA:51 aaet frem, ligesom Trylleriet · først ophører ved det musicalske Stykke (
NB8:85 omme frem) at jo ogsaa Julefesten · først opkom i 3de og 4de Aarh. – og som
NB11:116 d) er sandest i den, i hvem den · først opkom, og derpaa ved den fortsatte Meddelelse
3T44, s. 273 fornægtelse, og skal ikke · først opleve en Udmærkelse, der, jo længere
YTS, s. 254 Dig med Ham, den Hellige, der · først oplevede disse Lidelser – saa Du
EE1, s. 381 n Jalousi. Egentlig blev jeg · først opmærksom paa det skjønne telegraphiske
KG, s. 152 nanden i uskrømtet Tro, at · først Oprigtighed mod Gud maa gaae forud i hver
Brev 159.1 eg det ogsaa, naar Du da · først oprigtigt for Gud har prøvet Dig selv,
BI, s. 206 ige Methode. Havde jeg nemlig · først opstillet den endelige Opfattelse, og i
NB:39 , – i Almdl. slaaer man · først over i Gallop, og saa i Trav); i Spidsen
Papir 209 Ironie«), thi Ironien er · først overlevet, naar Individet, hævet op
KG, s. 227 aldrig bedragen. / / Vi ville · først overveie, hvorledes det er at forstaae,
KG, s. 11 Hiin Enkelte«, som · først overveier med sig selv, om han vil læse
KG, s. 211 Hiin Enkelte«, som · først overveier med sig selv, om han vil læse
IC mer i Forhold til et Menneskes Liv · først paa andet Sted. Det er ikke mærkeligt,
AE, s. 31 Betragtning samler sig derfor · først paa Bibelen. / § 1 / Den hellige Skrift
KK:8 Fremdeles Vanskeligheden af at · først paa den 4de Dag skabes det som er Betingelsen
LF, s. 25 er ham virkelig til at begynde · først paa denne Søgen; og saa mætter denne
SLV, s. 248 kke uden Sorg, men da er jeg · først paa det Punkt, hvor hun formodentlig troede
JJ:369 Orlogs-Mand stikker i Søen og · først paa Dybet faaer han sin Ordre: saaledes
NB12:196.a et Dømmende. Jeg skal selv · først paa een ell. anden Maade have arrangeret
NB22:141 troede, de egl. Guds Redskaber, · først paa een eller anden Maade have forqvaklet,
BB:49 l træde frem, maa Energien · først paa en eller anden Maade være lammet.
NB21:75 od Ansøgeren blev han antaget · først paa en kortere Prøvetid senere paa 4
Papir 369 ghed tænker man maaskee · først paa forsætligt Bedrag. Og i denne Forstand
OTA, s. 380 Menneskene, thi det var ikke · først paa Sorgens Dag, at Job bliver Forbilledet,
AA:4 eie, jeg i lang Tid er kommen. · Først paa venstre Side Sølyst, der næsten
Brev 265 stand. Jeg besinder mig nu · først paa, at jeg skriver noget uforsigtig om
JJ:213 den? Eller vil Forstanden maaskee · først paatage sig at bevise, at den er det Høieste;
SD, s. 182 , det negative Selv, vil han · først paatage sig at danne dette Hele om, for
NB31:49 tningen kommer til at lyde: · først Penge – – og saa snyder de
NB31:59 ven for hele Præstens Virken: · først Penge, og saa. Overalt hvor han er med
NB31:49 lærd! – saaledes: · først Penge, virtus post nummos. Men Χstd.
Oi7, s. 292 e og saa: virtus post nummos, · først Pengene og saa Dyden, saa Guds Rige, hvilket
Oi7, s. 292 skal jeg komme til den Syge; · først Pengene og saa: virtus post nummos, først
Oi7, s. 292 a og holdt Tale efter Taxten, · først Pengene saa skal jeg komme til den Syge;
Oi7, s. 292 Rige; først det Jordiske, · først Pengene, og saa kan Du faae Dit Barn døbt,
Oi7, s. 292 kan Du faae Dit Barn døbt, · først Pengene, saa skal der blive kastet Jord
Not11:19 kke kaldes Ph:, den bliver · først Ph. i Forbindelse med den positive; d.
NB16:78 r hellig Skrift, medens det · først phantastisk var Alt, at Bibelen er hellig
CT, s. 122 al voxe, hvad behøver det? · Først Plads, det maa have Plads, dernæst Tryk,
TTL, s. 430 s, at han synker i Afmagt, og · først Pligtens Forestilling holder ham til fortsat
BI, s. 354 Frembringelse), men han lever · først poetisk, idet han selv er orienteret og
NB18:72 e Feldtoget med. Han blev altsaa · først Professor i, at Χstus blev korsfæstet.
IC, s. 98 kom til Verden, saa blev han · først Professor, og avancerede saa mere og mere,
EE2, s. 283 vil desaarsag ogsaa her igjen · først prøve sin Lykke hos Æsthetikerne,
SFV jeg saa anseer for tabt. Skal jeg · først qua Forfatter til at forsikkre, saa altererer
BA aer denne Viden; thi den forstaaes · først qualitativt, men denne Viden er dog igjen
NB10:140 vover saa afgjørende Skridt, · først raadføre mig med Andre«. Uforskammede,
NB10:140 r var let nok at forstaae, · først raadførte sig med – en anden Dreng,
Not9:1 ud i Realisationen af Verden · først realiserede sit Begreb, som om Gud først
BOA, s. 149 re sig afskyelig? Lad os dog · først recapitulere. Den Udvalgte har haft en
BI, s. 254 rfængeligt, Templet maatte · først renses, før det Hellige atter vilde
NB18:40 . Denne Eders Usandhed blev egl. · først ret aabenbar ved min Handling. /
BOA, s. 258 forandre det Ydre, naar man · først ret alvorligt har vogtet paa, at Forandringen
NB15:93 jeg tage mig nogen Tid, og · først ret alvorligt overveie den Sag. Sørgelige
4T44, s. 372 for min Mening, og da igjen · først ret at være overbeviist om Meningens
NB15:94 idende anklager sig for, maaskee · først ret begaaes i det Øieblik, men paa en
EE2, s. 118 nu begynder den, nu faaer den · først ret Betydning, idet ethvert enkelt oplevet
NB8:99 se Ord Noget, som var han nu · først ret blevet forvisset om, at Χstus
BOA, s. 94 e overalt, medens dens Mangel · først ret bliver aabenbar i anden, i tredie ɔ:
NB23:138 ængslet for Χstds Skyld · først ret bliver fri. » Fængslet skjænker
NB33:43 – og at jeg da · først ret bliver opmærksom paa Χstd.
DD:122.a ører baglænds, man bliver · først ret det Skjønne i den vaer i det Øieblik
EE1, s. 157 men netop derfor er Smerten · først ret egentlig. / Hvad nu den tragiske Skyld
AE, s. 49 idenskabeligt Noget. Blev man · først ret enige om at bruge Troesbekjendelsen
KG, s. 347 En ad Gangen; man vil maaskee · først ret faae det at vide i Evigheden, naar
BMT, s. 217 , og det uagtet det egenligen · først ret for Alvor begyndte efter den Tid; thi
NB12:118 Gjør jeg det, saa faaer hun · først ret Forestilling om, hvorledes hun var
NB22:94 det er mig som brød den · først ret frem, saa vilde jeg udaande i den,
DS, s. 177 en det ikke, Oldingene, der da · først ret følte sig begeistrede og bleve som
NB29:116 iet, Skulkeriet maa Disciplinen · først ret gjøre det til Skyld. / »
NB30:60 ge den Betydning, at han nu · først ret har forstaaet sig selv og sin Genialitet.
NB24:44 nok, at sige, dersom vi da · først ret havde forstaaet. O, msklige List med
Not1:9 Syndens msklige Begrundethed · først ret imøde ved Udviklingen af Naaden
BI, s. 322 under hvilket Kjærligheden · først ret kan trives, ikke et i Forhold til vort
NB21:16 tions Spænding, hvor der · først ret kan være Tale om at blive Troende.
EE1, s. 331 stige op af denne Daab og nu · først ret kjende hinanden som gamle Bekjendte,
AA:18 saaledes lære de Christne, · først ret Knudens Opløsning ( 5te Act). Og
JJ:76 et hele Faktums Letsindighed, · først ret komme i Bevægelse, idet han virkelig
BI, s. 234 sig sin Underviisning betale · først ret kommen i Gang med Sophisterne, og man
Oi1, s. 138 dent, en Væmmelse, der dog · først ret kunde komme til at virke, som den skulde,
EE2, s. 36 Punkt, hvorfra Ægteskabet · først ret lader sig belyse. At Ægteskabet
SLV, s. 149 Denne sjelelige Gehalt faaer · først ret Leilighed til at aabenbare sig i Ægteskabet,
Oi5, s. 241 t være Christen, det giver · først ret Livet Betydning, Glæderne Smag og
NB25:35 thi Anfægtelse kommer egl. · først ret med det » Frivillige«.
SFV, s. 56 t Rigtige, men at jeg dog nu · først ret selv forstod det: vilde jeg gjøre
NB27:57 tningen af en evig Salighed · først ret sætter Smag paa dette Livs Glæder
BA ganske sandt; men egentlig kan han · først ret sørge derover, idet han selv bragte
NB21:63 i en langt senere Alder skal man · først ret til at opdage, hvor streng den er.
BOA, s. 258 t sine hegelske Manuscripter · først ret tilgavns blev Hegelianer. Men derimod
NB33:42 r: saaledes opkommer gjerne · først ret tilgavns Talen om en Sags Fremskridt,
EE1, s. 68 skal negeres, saa kommer det · først ret tilsyne, poneres først ved den Akt,
OTA, s. 392 le det Gode: da bliver Veien · først ret trang, og fra nu af trangere og trangere.
BA, s. 421 et Dæmoniske bliver derfor · først ret tydeligt, idet det berøres af det
SD, s. 235 sk Blæk, og bliver derfor · først ret tydeligt, naar det i Evigheden holdes
SFV, s. 61 hvis Ulykke just var, at den · først ret vil komme mig til Gode, naar jeg bliver
CC:13 er jeg sikker paa, at Sorgen · først ret vil vaagne efter lang Tids Forløb.
KG, s. 63 e om Selvkjerlighed, saa denne · først ret viser sig, naar det andet Jeg er fundet,
NB25:114 gder paa. / Da forstod jeg · først ret, at » Naaden« maa anbringes,
NB24:100 lader mig paa den, maa den · først retfærdiggjøre sig for mig. God Nat
KM, s. 16 vivler ikke paa, at naar Solen · først rigtig kommer op, man vil finde Kjøbenhavnspostens
AA:5 eg kom ind i Grib Skov begyndte det · først rigtigt at tage paa. Nu begyndte Lynild
NB22:140 saa det synes at nu er man · først rigtigt beruset og før var man ædru
DS, s. 217 ver sig Profit paa to Maader: · først river man al mulig verdslig Nydelse til
NB10:45 sk Ordsprog siger: Den, som · først roser og saa forhaaner det Samme han lyver
FB, s. 192 thi der skulde jo · først ryges, idet Hjertet af Fisken og Leveren
HCD, s. 173 de synes underligt, at jeg nu · først rykker frem med dette; thi Christi Dom
AE, s. 204 om Spekulanten forstaaer den, · først saa – ja saa er det ikke Spekulationen
AE, s. 204 hvad der ligger i Sandheden, · først saa er Sandheden forstaaet, men saaledes,
Papir 428.e sentligen er Forsoningens, og · først saa Forbilledets, først saa kan benyttes
Papir 428.e og først saa Forbilledets, · først saa kan benyttes i almdl. Forstand til
NB24:113 min Operation staaer klar, · først saa kan der være Tale om, saa smaat
NB7:42 æsten hvert Øieblik. / Bliv · først saa ulykkelig, at Du hver Aften mødig
NB7:5 Frygt og Bæven). Naar det · først saadan engang er givet, at Dette og denne
BOA, s. 193 vrighedens No 2, uden at han · først saadan maa have glemt hvad der stod i Forordet
EE2, s. 118 men naar Ægtefolkene · først saaledes ret tilgavns begynde at fortælle
TTL, s. 468 odes i en ædel Stræben, · først saaledes vel erhvervet er den paa sit rette
NB26:86 g at gjøre Bevægelsen · først saaledes, at vi overhovedet komme til at
JJ:517 ndring: Guds Ord varer evindelig. · Først sagde Du det mere ligegyldig; men tilsidst
NB25:111 den. Vee, Vee, Vee det Msk, der · først sagde: Χstus er død for mig
Brev 159.3 n for Alt betænk selv · først Sagen vel, førend De taler til hende
Brev 159.3 ngaaende, betænk selv · først Sagen, førend De taler til hende desangaaende;
AE, s. 113 skrevet en stor Bog derom, og · først sagt Alt, hvad Hegel har sagt, derpaa taget
Papir 391 først«, thi havde Du · først sagt det, kunde jeg jo end ikke have budet
Not7:26 men igjennem Synden øiner man · først Saligheden. Ufuldkommenhed ligger altsaa
KG, s. 102 Kjerligheden, som maatte den · først samle sig, eller som betænkte den sig,
BA, s. 359 have, men denne Sympathie er · først sand, naar man ret dybt tilstaaer sig selv,
BA, s. 382 ige » Selv« er · først sat i det qualitative Spring. I Tilstanden
Not9:1 ed er sat er Mskets Historie · først sat som Begyndelse. – Hvad indeholdes
EE1, s. 68 stem i sig er Sandseligheden · først sat ved Christendommen, og forsaavidt har
EE1, s. 68 se af Aand er Sandseligheden · først sat ved Christendommen. Dette er ganske
EE1, s. 68 stem i sig er Sandseligheden · først sat ved Christendommen; jeg kunde endnu
Papir 254 int Regjeringens Recitativ · først satte Journalerne her, ja endog i Engelland,
BB:7 være uden Følge. Han maa · først see Andre nyde og paa et lavere Trin, hvor
SFV, s. 26 ieuse Forfatter maa da altsaa · først see at komme i Rapport til Menneskene.
Brev 271 m paa vor Tid, dog maa man · først see det Sindbilledlige, førend man opdager
NB18:74 ere at glæde mig derover skal · først see efter, blive betænkelig, ja vel
NB12:136 ham kan jeg ikke have, jeg maa · først see hans Livs Resultat, og saa bogstaveligen,
NB24:12 u min Herre og Frelser, skal jeg · først see og lære: hvilken Rædsel Synden
BI elige. / Dette Mythiske kan man nu · først see paa med mere ligegyldige Øine, man
IC, s. 59 or at have en Mening, maa jeg · først see Udfaldet af hans Liv, og indtil det
NB:84 e store Hoveder ell. smaa: man maa · først see, om de have Hjerne nok – til
LP, s. 36 rigt Tidsrum imellem, lader · først see, saa godt han kan, de store Kræfter
PCS, s. 142 ikkelse, en Art tristitia. Nu · først seer han en fuld Mand mere liig; hans Gang
NB12:132.b 71. / Som man den enkelte Dag · først seer Veiret an, om det er Veir at gaae
Papir 172 d Begrebet af det Romantiske, nu · først seer, at det Romantiske bliver det Hegel
Papir 580 uelle: at være Den, der · først seer, hvor en Fare er, og saa har Mod til
DS, s. 191 t for Dig at tale om. Nei, see · først selv at faae en høi Rang, skaf saa Lidt,
Brev 57 imod og man behøvede ikke · først selv at nævne Modstanderen. Naar man
Papir 250 just ved denne Aabenbaring · først selv er. / Men netop fordi Gud vil være
SLV, s. 446 nker som saa, at havde jeg · først selv forstaaet det, fandt jeg nok Sted
Oi5, s. 246 Personlighed. Nei, bie til Du · først selv har lagt Dig en Slump Ordener til,
NB32:145 euse for ingen Priis. / Han maa · først selv lære, at Χstd. er Lidelse,
NB24:136 en vel at mærke Apostelen er · først selv optugtet til ubetinget at kunne undvære
IC, s. 228 dikeforedraget i vor Tid har · først selv reent overseet og derpaa virket til
AA:14 at vi, for at bedømme dem, · først selv skulle blive Christne. / d. 19. Octb.
NB24:136 , han elskede dem i Idee, efter · først selv ved Idee at være optugtet til at
4T44, s. 301 ter Noget for at erobre det, · først selv vil fange Øiet, at det maa tilhøre
KG, s. 183 e i Andre. Han meente maaskee · først selv, at det blot var et flygtigt Sideblik
NB2:73 ligste Barndom. Min Qval var · først selve Lidelsen i mig, da igjen at man bestandigt
Not11:23 denne Værens Begreb er · først senere at finde. I den Forbindelse, hvori
KG, s. 212 elens Øieblik er Aand, dog · først senere bliver sig bevidst som Aand, og
NB20:51 reen personlig Handling for Gud. · Først senere fattede jeg dette Skridts Betydning
CC:12 de Psycholog, hvorimod Eenhed · først senere indtraadte, i hvilken Henseende
JJ:118.a gst. Den ene har Brødre, har · først senere opdaget, at det var Tilfælde
NB21:63 ke ud i denne Vanskelighed ( med · først senere ret at skulle blive opmærksomme
PS dnu ikke have givet noget Navn, og · først senere skulle give Navnet. Er Sammenstødet
TS, s. 40 i disse Tanker, engang imellem · først sidder og sanker møisommeligt saadanne
BOA, s. 276 ivt fastholde dette, og ikke · først sige at han har haft en Aabenbaring og
BOA, s. 195 r saadan kan med Mediationen. · Først siger Adler: at han ikke urgerer paa, at
TTL, s. 448 dens Afgjørelse maa der nu · først siges, at den er afgjørende. Ordets
CT, s. 224 dette at vide, maa Du altsaa · først sikkre Dig, at Du med Bestemthed veed,
Papir 432:2 tte jeg dog naturligviis · først sikkre mig en Vished. Saa spurgte jeg Gjødvad,
NB28:16 e denne Produktivitet maatte jeg · først sikkre mig min Fremtid, gjøre Skridt
NB25:101 rdeste Professorer, der · først sikkre sig det Jordiske – for saa
SLV, s. 196 mistænkeligt; ved at gaae · først sikkredes hun ogsaa mod ethvert Spørgsmaal.
NB11:99 klogt indrette sit Liv, saa han · først sikkrer sig det Jordiske – og saa
NB25:101 stds Skyld – at man · først sikkrer sig Profiten. Gud i Himlene kan
NB29:19 Udkommet. Officielt hedder det: · først sikkres en Mand Udkommet for sig og Familie
OTA, s. 190 e, det store Krigsskib faaer · først sin Bestemmelse at vide paa Dybet, Skuden
Not10:8 forsonende manifesterer Gud · først sin evige Kjærlighed. Gud er den forsonende
EE1, s. 366 mper cominus, da faaer Alt · først sin sande Betydning. Naar der ikke er Kamp
Not9:1 dsthed og subjektiv Aand har · først sin Sandhed i den almdl. og objektive Aand.
Not11:13 t, ethvert Foregaaende har · først sin Sandhed i det Efterfølgende, ethvert
2T44, s. 190 hed. Et Menneske vinder ikke · først sin Sjel, og haver nu Taalmodighed behov
DS, s. 155 temmelse af det Christelige er · først sit Modsatte, hvorimod blot menneskeligt
Not9:1 , og med Sønnen følger · først Skabelsen, og denne Skabelse er ikke fra
AE, s. 175 sin Lyst til at skabe sig, og · først skaber sig om til et overfornuftigt Noget,
NB30:60 e ikke Stillingen, som Peer · først skabte, hvorfor han med særlig Eftertryk
JJ:173 sig op og foreslaaer, at man · først skal afsynge den Vise: / Mit fulde Glas
NB5:14 ee vil han, at Tilhøreren · først skal blive ligesaa elendig, inden Trøsten
FV, note bedrag med, altsaa et Noget, der · først skal bort, der er ligefrem Meddelelse paa
2T44, s. 214 tæret og afmattet, da, da · først skal det vise sig, om et Menneske har ny
LF, s. 16 in Formue til de Fattige? Nei, · først skal Du søge Guds Rige. Skal jeg da
KG, s. 142 rtimod i at elske den Elskede · først skal elske Næsten. For Driften og Tilbøieligheden
NB17:49 blev præsteret, fordi man nu · først skal gjøre en lille Tilstaaelse betræffende
2T44, s. 214 har ny Olie i Beredskab, da · først skal hans Taalmod i Forventning vise sig.
AE, note ns Nyhed ikke er ligefrem, men · først skal hæve et Sandsebedrag, er Forargelsen
BOA, s. 284 er Moment i en Totalitet som · først skal komme, det gaaer dog nok neppe an.
AE Christne, det Objektive som vi nu · først skal ret lære at kjende, vi som ere
NB8:67 thi altid er der Noget, man · først skal see efter, og altid dette Skin, at
SFV, s. 35 er i en Indbildning, hvilken · først skal tages bort; saaledes er der ogsaa
JJ:470 t at tro. / Ak, naar en Regjering · først skal til at retfærdiggjøre sig paa
Oi7, s. 290 ogle faa Træk skal angive, · først skeet saare Meget, førend han er naaet
NB26:80 e mere er Christendommen. / · Først skete det vel bona fide, velmenende –
JJ:18 nskabernes Verden som i Handelens. · Først skete Omsætningen in natura, siden opfandt
FB, s. 146 lde tale om ham, da vilde jeg · først skildre Prøvelsens Smerte. Til den Ende
EE1, s. 167 nsyn til Yttringsmaaden. Den · først skildrede Organisation er meget lettere
Brev 130 nde Dig det Medfølgende · først skjule sig i Glemsels halvgjennemsigtige
Papir 1:1 her og forsvare Pavens Magt. · Først skreve andre mod ham tilsidst L. selv en
Brev 115 ræstekjolen fra 9 til 3 1 2 , · først Skriftemaal, saa Altergang, naar Sognepræsten
SLV, s. 288 tvivlelse er dens Furie, men · først skriger man i Smerten, inden man tør
NB14:102 thi Foredraget skal jeg nu · først skrive. Saa skrev han Foredraget. Nu har
KG, s. 198 e anbefaler sig ligefrem, men · først skrækker Menneskene op – som Christus
NB20:102 ke iagt for, at der dog maaskee · først skulde bevises, at Det, der har udbredt
EE:197 en med mine brunstrivede Buxer. / · Først skulde der udvikles under Titlen »
NB:14 ed, at ikke fE det Religieuse · først skulde komme frem, naar jeg var bleven
NB11:194 endsige da, naar jeg nu · først skulde lade nogen Tid gaae hen, ( og hvo
KG, s. 82 re ham, hvad han vovede. Thi · først skulde nu den fornemme Fordærvethed
AE, s. 134 ke endnu ikke er opdaget, men · først skulde opdages. Dog var det ikke vanvittigt,
NB11:192 urde handle klogt, saa jeg · først skulde sikkre mig en Stilling, og saa udgive
Papir 69 en mod Daaben som Noget, der · først skulde skee; thi det er jo endnu ikke indført
AE, s. 234 sagt, hvad der efter min Idee · først skulde successivt siges. Misligheden blev
OTA, s. 306 rsom det var saaledes, at Du · først skulde søge andetsteds hen, inden Du
OTA, s. 306 var det jo ikke sandt, at Du · først skulde søge Guds Rige. Medens da Synlighedens
NB10:123 ar en Umulighed, da jeg jo · først skulde trykke christelige Taler) saa var
NB6:27 t og produceret i Haab om, at det · først skulde udgives efter min Død. Da vaagner
NB14:44 e hende, naar hun eller jeg · først skulde være døde; og hvad bryder
TS, s. 60 var jo det vi skulde og det vi · først skulde, hvis vi til Velsignelse skulde
EE2, s. 52 Haanden, ingen Sphinxer, der · først skulle beseires, jeg har Formue nok til
KG, s. 142 . Det er saa langt fra, at vi · først skulle faae travlt for at finde den Elskede,
DS, s. 168 et, han prædikede om, at vi · først skulle søge Guds Rige.«
BOA, s. 173 og hvad han end præsterer · først skylder at tilbagekalde sit Første,
NB35:27 amtidighed for stærk, han maa · først slaaes ihjel – og saa indslagtes
NB33:52 gt til Slægt, hvor der · først slaaes lidt af paa det at kalde sig Χsten,
4T44, s. 319 i Sandhed salige Forbindelse · først sluttes i Himlen, som den sluttedes der
Oi1, s. 131 Dyret ener Snildhed og Kraft: · først snildt holder sig ganske stille –
BI, s. 116 g i allehaande Brydning, idet · først Socrates er den spørgende, Protagoras
KG, s. 153 n Afdød tale, og det lyder · først som blev der sat Skilsmisse mellem de Tvende,
NB31:54 ner, hvis Tilværelses Lov er: · først som de Andre, denne Masse af Efterabelser
NB4:105 rk som mulig og saa inderlig: · Først som en Tempelrenselses-Fest – og
OTA, s. 356 elsernes strænge Alvor er · først som en Tugtelse der forøger Uroen, men
Not10:8 Denne Liden fremstiller sig · først som legemlig ( Korsfæstelse etc). Den
EE2, s. 56 ttighed, lad det ligesaa godt · først som sidst komme frem; og skulde Du med
DS, s. 229 lper det, da lige saa gjerne · først som sidst, men at sige det saa længe,
OTA, s. 187 vov det derfor lige saa godt · først som sidst, thi det kan vel lykkes en Tidlang
NB2:136 ke Præg. Derfor lige saa godt · først som sidst. Nu er jeg færdig med Bøgerne,
EE2, s. 227 det Ethiske mig. Og her faaer · først Sorgen sin sande og dybe Betydning. Bliv
Papir 459 tværk, nei, nei, lad os · først sove paa det, lad os see, om det bliver
AE, s. 127 k Skikkelse: ja det vilde han · først spøgende spørge om i Evigheden; thi
IC, s. 30 abner sin Favn. Han skal ikke · først spørge Dig, Du Lidende – ak, som
OTA, s. 345 . Hvilken er denne? Lader os · først spørge saaledes: hvilken er af alle
NB12:24 nogen Præst fE, hvilke · først spørge, om det er et godt Kald, i en
PS, note a vel taler dybsindigt, men ikke · først spørger om Vanskeligheden. I Forhold
KG, s. 142 noget Forhold, derfor maa der · først spørges ham, om han har beraadført
DS, s. 227 , hvis den skal være sand, · først spørges, om det Sagte er sandt, dernæst
KG, s. 73 aa nogen Tvetungethed: der er · først Spørgsmaal om Gjenstanden og saa om
KG, s. 29 i i Svaret gjøres egentligt · først Spørgsmaalet til det modsatte, hvorved
EE2, s. 126 en Sag, jeg forsvarer, maa Du · først staae mig lidt til Regnskab. Dersom Du
NB23:106 / Saaledes sagtnes Χstd. / · Først staaer Χstus. Det er selve det Eviges
NB14:93 den rette Forgænger. Nu · først staaer egl. Forgængerens Ord til Troende,
BOA, s. 136 e Sagen er i Minoriteten) men · først staaer fast, naar han ikke behøves,
4T43, s. 120 av, Herren tog. Hvad der her · først standser Overveielsen er, at Job sagde:
FF:12 ndighed fortæller hvorledes han · først steeg mod Loftet og blev stødt ned igjen
DJ, s. 69 st. / Af en Sanger fordres der · først Stemme, saa fordres der Foredrag, hvilket
Oi1, s. 131 s anbringes et Afgjørende. · Først stille – saa stille er Veiret aldrig
HCD, s. 175 an stadigt forsmaaede, at jeg · først stillede Sagen Modparten saa gunstigt som
DD:96.a v Snees Vild-Gjæs flyve bort, · først stode de lige overhovedet, derpaa fjernere
CC:25 p er det Nye, der skal komme) · først Stokkemændene gjøre Plads? Her beroer
Oi8, s. 364 heel for at blive til, og som · først straffes i Evigheden. / Altsaa det er just
NB8:38 e høieste Begreber. / Men · først Strenghed, ( det er Idealitetens) Strenghed,
DS andhed, hvis vi ikke ere, eller dog · først stræbe at blive ædrue! Saa send da
CT, s. 159 os gaae saaledes frem, at vi · først stræbe at faae den Lidende rigtigt stillet,
CT, s. 137 , at Gud seirer. / Dog lad os · først stræbe ret at gjøre det indlysende,
KG, s. 116 ge at tækkes Hustruen, men · først stræbe, at hans Kjerlighed maa tækkes
OTA, s. 139 ke denne Sag, maa han da ikke · først Stykke for Stykke gjennemgaae ethvert Maal,
OL, note har Støvler eller Sko paa, og · først Stykkets egen indre Natur kan vise, om
NB32:125 maatte vistnok de fleste Msker · først styrtes i Lidelser, som de nu neppe ane.
TTL, s. 428 orestilling gjør hende dog · først stærk i hellig Svaghed – til at
JJ:381 saa betydningsfuld er den, at den · først støder fra og saa trækker til, og
IC, s. 143 tilbyder sig saaledes, at det · først støder fra, kan da ikke siges at tilbyde
IC, s. 143 der sig, men saaledes, at det · først støder fra. / Men tag Forargelsens Mulighed
DD:94 ange rundt, og nu efter Sædvane · først støder længe i Hornet og derpaa udraaber
AE, note n uendelige Reflexion, i hvilken · først Subjektiviteten kan blive bekymret om sin
NB10:39 a huske paa, at et Menneske · først succesive faaer sine Ordre, og at der forsaavidt
NB17:71.h ensiv Handling, hvis Betydning · først successive bliver aabenbar. Han har vistnok
SFV, s. 100 elsen overskuet Alt, saa han · først successive har lært at forstaae sig
G, s. 52 vaagnede den bange Ahnelse, og · først successivt besindede Smerten sig paa sig
BI, s. 327 xion hildet Personlighed, der · først successivt udvikler sig. I » Lehrjahre
G, s. 52 Smerten var ikke pludselig; thi · først successivt vaagnede den bange Ahnelse,
Papir 251 aaer igjenem det Hele. Thi · først svare de 4 Saligheder og de 4 Ulykker til
NB8:39 det er saa svært. Hertil kunde · først svares: hold Mund, Christendommen er det
NB30:58 ligviis er det Udmærkede · først svækket, ih, bevares, saa er Medlidenheden
Papir 111:2 enkeltes Liv viser det Samme. · Først Synd, og ofte naar den er ophørt de
SD, s. 195 er det jo just til i Verden: · først synder et Menneske af Skrøbelighed og
NB:175 dog egl. Adspredelse. / / / · Først synder et Msk. maaskee af Svaghed, ligger
TSA, s. 66 e vise, hvorledes det, at Han · først syntes at ville have Kongemagten, netop
KG, s. 20 ndelig paa Frugten, da maa den · først sætte Hjerte. Thi vistnok udgaaer Kjerligheden
Papir 263:3 og mere, med mindre han · først sætter sine Penge overstyr og derpaa
KG, s. 116 t ganske tilhøre Gud, ikke · først søge at tækkes Hustruen, men først
NB20:7 Χstus til, at man skal · først søge Guds Rige o: s: v: ; men vi ere
NB5:12.a ue til de Fattige? Nei, Du skal · først søge Guds Rige og hans R. Skal jeg gaae
TSA, s. 68 ige til en riig Mand, Du skal · først søge Guds Rige, er en mild Tale mod
TSA, s. 68 ige til en Hungrende, Du skal · først søge Guds Rige. Altsaa, det var jo,
NB19:76 ike freidigt om, at et Msk. skal · først søge Guds Rige. Er Trangen til at virke
LF, s. 18 aa dertil svares: nei, Du skal · først søge Guds Rige. Men at bede, det vil
NB5:12.a og forkynde dette? Nei, Du skal · først søge Guds Rige. Men saa er det jo i
LF, s. 16 Lære i Verden? Nei, Du skal · først søge Guds Rige. Men saa er det jo i
LF, s. 18 øre, at svare: nei, Du skal · først søge Guds Rige. Og derfor er det man
LF, s. 16 or at virke deri? Nei, Du skal · først søge Guds Rige. Skal jeg da give al
NB5:12.a bede for at virke? Nei, Du skal · først søge Guds Rige. Skal jeg give al min
NB24:46 r paa det og siger: Du skal · først søge mig, ellers faaer Du ikke noget
NB24:46 r paa det og siger: Du skal · først søge mit Rige – saa er Levebrødet
OTA, s. 306 det. / Men naar et Menneske · først søger Guds Rige – » saa
LF, s. 24 Men Udtrykket for at man · først søger Guds Rige er netop Tausheden,
DS, s. 214 blive lidt mere, end hvis En · først søger Guds Rige, thi han bliver ganske
NB12:58 han staaer tilbage han der · først søger Guds Rige. / Men saa ærer vel
NB20:134 Idealitet, med hvilken et Msk. · først søger Ideen og indtil videre giver de
NB20:137 . / / V. Herre. » Har Du · først søgt Guds Rige?« / Prof. »
DS, s. 168 En, hvis Liv udtrykte, at han · først søgte Guds Rige, altsaa udtrykte det
EE2, s. 140 et er det omvendt, der kommer · først Sølvbryllup, derpaa Guldbryllup. Eller
NB15:70 edes lærer Χstus fra sig · først Sønderknuselsen – just for saa
OTA, s. 364 tand, og derfor føler hun · først Tabet af ham, naar han tabtes væsentligen
2T43, s. 46 ligesaa svag, da havde jeg · først tabt ham og min Tillid til ham, om jeg
EE2, s. 262 ikke for hele Verden; thi da · først tabte jeg den hele Verden, naar jeg tabte
NB31:91 veed, hvor gjerne jeg vilde · først tage Afskeed med Mine.« Eller om
NB31:68 ie, som Gud er, saa maa Gud · først tage al hans Villie fra ham. Frygtelige
NB33:13 l blive Χsten, maa han · først tage det Stød, at det seer ud en Tid
NB:73 n gjøres. Skal den Lidende · først tage Draaberne, ell. skal han først
SLV, s. 117 staae. / Imidlertid vil jeg · først tage en anden Side af Sagen frem. Forelskelsen
BOA, s. 273 Begreb: Aabenbaring skal jeg · først tage et Exempel af den Art Inderlighed,
FB, s. 133 et for ham. I det Moment, jeg · først tager ham paa mine Øine, kaster jeg
Oi7, s. 290 er demitteret. Derpaa har han · først taget 2 Examiner, og, efter 4 Aars Læsning
Oi7, s. 290 , og, efter 4 Aars Læsning · først taget Embedsexamen. / Han er da altsaa
NB25:84 r mig til at haste. Har jeg · først taget en Embedsstilling, saa kan M. lettere
TTL, s. 437 rdig, og i Beslutningen er · først Taknemlighedens Alvor. Derfor er Beslutningens
NB23:92 ikke tale først om, man skal · først Tale om Hjertets Forbedring. Men Verden
NB23:92 dring. Men Verden vil helst · først tale om slige Ting, for saa at finde at
OTA ille gjøre Alt for det Gode. / · Først tale vi da om: at ville gjøre Alt for
SD, note Tale om Guds-Forholdet, hvorom · først Talen bliver i andet Afsnit. I Forholdet
JJ:68 lsen, og med Adskillelsen begynder · først Tallet. Eenheden gaaer forud for Modsætningen
NB16:56 for at fremstille dem. Ak, · først Taushed! Det eneste Middel i en saadan
NB25:98 ) kommer Theorien; ikke omvendt: · først Theorien, saa Livet. Først Kunsten,
NB24:65 at ødsle alt for meget: · først Tiden til at elaborere, og saa den enorme
JJ:252 jo renere hun er, er Den, der er · først til at erkjende sin Syndighed. Dette har
LF, s. 38 inget at lyde kommer Mennesket · først til at forstaae, at det er saa som Evangeliet
CT, s. 216 , at i Evigheden skal Du ikke · først til at gjøre den, Du skal i Evigheden
NB:7 Spring ind i Corsaren bidrager · først til at gjøre det aldeles tydeligt, at
Papir 254 esstedet. Man maa kjøre · først til den nærmeste Landsby, og der erkyndige
4T43, s. 134 hvad Jordlivet ellers eier, · først til det Onde ved Mennesket, saa er det
OTA, s. 384 en Forstand Veien egentligen · først til eller bliver til med hver Enkelt, som
BA, s. 317 rbi som gjaldt det om at komme · først til en Masquerade, opnaaer man vel stundom
CT, s. 313 Storhed i at forbarme sig er · først til Forargelse og saa for Troen. Da Gud
JJ:430 Den / Enkelte forholder sig · først til Gud og saa til / Menigheden; men dette
DS, s. 219 han sig i ethvert Øieblik · først til Gud, ene tjenende ham; og hvis Disciplene
TTL, s. 421 tsaa modnet. Eller bliver den · først til i hiint Øieblik, hvo turde da svare
IC, s. 161 til mig. / / A. T., lader os · først til Indledning gjøre os det ret tydeligt,
NB31:155 hvad Gud skal bruge gjør han · først til Intet. / Forbilledet – Forsoneren.
PS, s. 223 gav ham Sandheden, gjorde ham · først til Menneske); men forsaavidt Øieblikket
Brev 46 ter, Kl. er omtrent 1, jeg spiser · først til Middag Kl. 1¾, jeg har lagt Bogen
EE1, s. 94 ttede Echo, der aldrig taler · først til Nogen eller taler uden at blive spurgt,
Oi5, s. 250 et at skjule, thi den er fra · først til sidst en Usandhed, som derfor bedst
Papir 586 det, at det er Lidelse fra · først til sidst endog den, at være forladt
SFV et den hele Produktivitet, der fra · først til sidst er dialektisk. / Forsikkre Noget
BOA, s. 156 en evig Sandhed, der fra · først til sidst er lige sand, i sit sidste Øieblik
BMS, s. 124 det er en Mand, hvis Liv fra · først til sidst er ukjendt med Alt, hvad der
NB10:168 r forskyldt det, at Ens Liv fra · først til sidst har været en consequent Gjennemførelse
BMS, s. 124 r hedder Nydelse, derimod fra · først til sidst indviet i Alt, hvad der hedder
BMS, s. 124 se! Men deri var hans Liv fra · først til sidst indviet, i hvad der vel endog
Oi9, s. 383 et, men hans hele Liv var fra · Først til Sidst Lidelse; for den leed Apostelen;
CT, s. 129 og al Himlens Velsignelse fra · først til sidst og i ethvert Øieblik med disse
NB19:58 ige! Det Christelige er fra · først til sidst Scandale, det Guddommeliges Scandale
NB14:147 ne Søns Selskab var fra · Først til Sidst slet – han satte sine Penge
BMS, s. 124 men hans Liv var fra · først til sidst ukjendt med Alt hvad der hedder
NB36:8 n. / Her er Alt Ueensartethed fra · først til sidst, i Katastrophe at forlade denne
EOT, s. 268 gne hendes hele Adfærd fra · først til sidst, maae vi sige: hun gjør slet
FV, s. 12 t betragtet, er religieust fra · Først til Sidst, Noget, Enhver, der kan see,
IC, s. 231 hans hele Liv paa Jorden, fra · først til sidst, var beregnet paa kun at kunne
NB14:124 l at svare: den hele Bog er fra · først til sidst, videnskabeligt ɔ: philosophisk
NB17:90 egl. Samvittighedsløshed fra · Først til Sidst. / Der existerer et hungrigt
SFV at der er en saadan Duplicitet fra · først til sidst. Det er da ikke som ellers Tilfældet
NB20:152 r indirecte Meddelelse fra · Først til Sidst. Han trængte ikke til Msk.
SFV, s. 62 eg er egentlig Reflexion fra · først til sidst. I Umiddelbarhedens tvende Aldere
NB32:46 skelige Sprog er en Falskner fra · først til Sidst. Lader Gud forkynde »
IC, s. 173 . Ueensartet var hans Liv fra · Først til Sidst. See hvilket Menneske, raabte
NB32:119 re-Flok, Upersonlighed fra · først til sidst. Skal denne Periode, vor Tid,
IC, s. 159 llige Maaltid: Du gik jo idag · først til Skrifte – inden Du nu gaaer op
CT, s. 231 forfængelig, saa lader os · først til Vitterlighed gjentage Betingelserne,
4T43, s. 151 en, der offrer sin Gave, see · først til, at han ikke haver noget mod sin Broder,
JC, s. 55 Natten eller Dagen var bleven · først til: Natten er een Dag før.
SLV, note tet. I Forlovelsens Tid er hun · først tilbageholdende. Hans Besynderlighed og
OTA, s. 304 dthedens Orden, thi Det, der · først tilbyder sig for Mennesket, er jo netop
EE2, s. 126 æst om, men som han dog nu · først tilegner sig med Overraskelsens hele Enthusiasme,
Oi10, s. 409 s paa Profiten; det bliver · først Tilfældet efter min Død, naar de
NB17:92 , da, i Evigheden, da bliver den · først tilgavns grændseløs. Og derfor længes
Not11:19 rst er et positivt Udsagn, · først tilhører en positiv Phil:, hvorimod
AE, s. 445 r blev elsket af Guden, vilde · først tilintetgjøres i sin Ringhed, men da
Oi8, s. 364 re Retfærdighed maa den jo · først tillade, at Forbrydelsen bliver til i hele
BA, s. 395 r jeg ikke det, da har jeg · først tilladt mig at gjøre mit Forhold til
Oi2, s. 159 ulde det føre til; naar vi · først tillod Een at erklære sig selv for ikke
JJ:68 en og med Modsætningen begynder · først Tilværelsen. / eller i samme Forstand
TTL, s. 442 Og naar nu Den, som her · først traadte hen til Graven, fordi han er den
KG, s. 106 r uendeligt langt fra, at han · først tragtede efter Guds Rige og hans Retfærdighed!
NB21:74 gelium hører at det forkynder · først Tro og saa Gjerninger, og at ethvert Evangelium,
NB:73 tage Draaberne, ell. skal han · først tro. O, Du ofte nok gjentagne mesterlige
Papir 401:1 om hvorledes hans Tro tiltog, · først troede han, at Christus kunde hjælpe,
JJ:218 har hittet paa. Her begynder · først Troen. / Saaledes er det ogsaa comisk (
NB14:42 efter Luther, ved Troen. Altsaa · først Troen. Det er ikke ved et dydigt Levnet,
NB5:57 lighed, man vinder paa to Maader: · først Trygheden og Beqvemheden og de gode Indtægter
EE2, s. 58 er mig hende tilbage, vil den · først trykke et Brudekys paa hendes Læber,
DD:48 tiv og Conjunctiv, idet her jo det · først træder frem for Bevidstheden, at Alt
4T43, s. 132 ver ham hen at bindes, og da · først trænger man ind i hans Huus at tage
4T44, s. 340 ke, der er let at bære og · først tung, naar den er brudt. Mod Feighed skal
NB19:73 ndtryk af at han var Troes-Helt, · først tungsindig over al Maade og saa rædsomt
OTA, s. 355 en uddøer, og den Lidende · først tungt lærer, at det dog er Gud, som
EE2, s. 92 en Magt end den selv? At naar · først Tvivl og Bekymring har lært et Menneske
AE, s. 226 sin Orden, at Formen blev mig · først tydelig, thi Formen er jo Inderligheden.
BA, s. 381 e Behandling? / Naar man ikke · først tydeliggjør sig, hvad Selv betyder,
CT, s. 126 en gaae saaledes frem, lad os · først tydeliggjøre os Forskjellen mellem Rigdom
SFV, s. 9 og Christendom er Noget, man · først tyer til, naar man bliver ældre /
SFV, s. 29 og Christendom er Noget, man · først tyer til, naar man bliver ældre. /
NB:12 t dog Den, der anklager vilde · først tænke et lille Øieblik. Corsaren
NB17:71.g kulde have om ham. / Jeg havde · først tænkt dog at skrive et Par Ord til ham,
FF:137 med hinanden hen af Veien – · først tænkte jeg hvilke Flaner, men da jeg
BA, s. 397 haanden bliver til fast Jord, · først Tørv og siden Mere, veed jeg ikke. Fra
OTA, s. 366 Kjærlighed, da maatte han · først ubetinget være reen og være aldeles
EE2, s. 30 , frelser den derfor egentlig · først ud af det Sandselige. Men for at frembringe
Not4:12 vil aande i et luftomt Rum, · først udaander, og derpaa inddrager sin egen
Not4:21 – denne Antagen skete · først uden at reflectere derover – derpaa
G, s. 44 idet de aabnede Døren, eller · først udenfor Døren. Ingen undgik min Opmærksomhed,
IC, s. 58 m ham som Menneske betragtet. · Først Udfaldet af hans Liv vil kunne afgjøre,
KK:7 mærke, at dette Guds Udsagn · først udgik til Pharao efter den sjette Plage,
BOA, s. 190 orklaring, det er nyt Udsagn: · først udgiver han sig for Konge saa for Cancelliraad.
NB19:9 e søgte Trøst, naar de · først udholdt alle de Lidelser, som ligge indenfor
Papir 1:1 Spalatin tilbage, saa at det · først udkom i 1522. / pag. 303. Augustinermunkene
DD:124 diske i Læren maa naturligviis · først udsondres som saadant.) / d. 2 Aug. 38.
NB23:117 min egen Fordømmelse maa jeg · først udtale. Hvor have vi dog Dristighed, til
Not1:7.z2 ns Død. / Tertullian bruger · først Udtrykket: satisfacere, men saaledes, at
4T43, s. 121 kastelse, men at hans Hjerte · først udvidede sig i Taknemmelighed, at Tabet
FF:35 kal blive nedtrykkende, da maa der · først udvikle sig midt i al mulig Begunstigelse
KK:4 lder i følgende 3 Momenter: · først udviklede sig af den gl. Kirkes Opløsning
DD:50 en langt større ( ell. rettere · først udviklede) Reflexionen, hvoraf naturligviis
Papir 322 gen derom Troværdighed, · først udviklede, at Disciplene havde seet det
Papir 42:1 er? Have disse i deres Skrifter · først udviklet en Erkjendelsens Theorie? Eller
NB36:24 at drage en Conseqvents og ikke · først udvise det hvoraf det er Conseqventsen
AE, s. 385 en er denne: Individet bliver · først uendeliggjort ved Vovestykket; det er ikke
NB10:152 e og saa til Dommen. Man maa · først uethisk have forfeilet Pointen i Døden
NB24:12 jør han, msklig talt, os Msk. · først ulykkelige – men naar vi saa af ham
JC, s. 55 hold er Usandheden. / Hvad er · først Umiddelbarheden eller Middelbarheden? Det
EE1, s. 131 irøstet, hiin Stemme, der · først underfundigt, coquet og dog som i Angst
NB:84 det om Mikroskopet, saa havde han · først undersøgt Apostlene. / Jeg vil med Fornøielse
2T44, s. 217 Timelighedens Frugt, men som · først vaagner i Den, der opgav det Timelige for
TTL, s. 424 den Ærværdige, lærer · først Vanskelighederne, og da peger den paa ham
NB:200 man ikke paa. Og dog her begynder · først Vanskelighederne. Man tænker da i det
CT, s. 155 derimod bliver det egentligen · først vanskeligt, naar det er Det, der skal troes.
Not4:39 ende Substants, hvorimod det der · først var » Jeg« derpaa villende
NB22:128 agegang i Χsthed. / / · Først var Χstus Forbilledet. Saa afskaffede
BI, s. 225 lle Virkelighed. Men naar han · først var anklaget, da kunde Staten heller ei
NB18:92 flexer om Eftermiddagen, saa jeg · først var bange for at blive blind. /
Not8:20 isselig troede, at naar jeg · først var bleven fri, vilde jeg aldrig vende
JJ:284 sin Porcellains-Kjole) og da · først var den baade vendt og skrabet. /
BN, s. 119 lyse ved en verdslig Analogie. · Først var der i Grækenland Vise, σοϕοι.
OTA, s. 279 har ingen Næringssorg: da · først var der jo Mening i hans Tale. Og dette
BI, s. 281 eller rettere, Phænomenet · først var forstaaeligt, først virkeligt i
Not9:1 re vilkaarlig, ell: Ideen · først var hos os i Tanken, og Virkeligheden senere,
Papir 306 am til Spotten, om det saa · først var i det Øieblik, da Du i salig Fortabelse
Papir 306 il Forargelsen, om det saa · først var i det Øieblik, da Du, frelst i ubetinget
SD, s. 235 ere de sikkrede, dersom det · først var i Evigheden de skulle blive Enkelte.
Not4:39 elt Maade, nemlig det der hidtil · først var Objekt, dernæst moralsk Verdensorden[
Oi9, s. 373 en Part er Geistligheden, som · først var ordriig nok, saa længe det gjaldt
YTS, s. 278 de om sig selv, hvis hun ikke · først var styrket ved denne uendelige Glemsel:
BA, s. 435 e pudseerlige Skikkelser, der · først var Trompeter, siden blev Undertoldbetjent,
SFV, s. 17 , at det er en Forfatter, der · først var æsthetisk Forfatter, og saa senere
SFV, s. 16 , at det er en Forfatter, der · først var æsthetisk Forfatter, saa forandrede
NB12:138.c Liv lidende, jeg søgte det · først ved » Forførerens Dagbog«,
EE2, s. 106 det som en Klogskabsregel, at · først ved at blive blandt Folk faaer Hemmelighedsfuldheden
NB20:68 er en sædelig Charakteer. Og · først ved at der saaledes i længere Tid lides
NB32:137 t Maade Mskene latterlige. · Først ved at indbilde dem at det er nødvendigt
AE, s. 141 obbelt afstedkomme Forviring, · først ved at overspringe det Ethiske, og saa
LF, s. 36 og Evangeliet trøster Dig · først ved at sige Dig, at Gud er Taalmodighedens
FB, note erøring med det Guddommelige, · først ved Augurens Udsagn, dernæst ved at
CT, s. 69 er til. Derfor begynder Talen · først ved Bekymringen; den taler ikke mod Armod
Not1:6 rdig Gjengjeldelsestilstand · først ved Chr: er bleven udviklet og stadfæstet,
EE1, s. 68 ørst ret tilsyne, poneres · først ved den Akt, der udelukker det derved,
SLV, s. 229 , faaer man for det Comiske. · Først ved den dybeste Lidelse faaer man den sande
NB21:129 risti Død er jo Forsoningen, · først ved den er der gjort Fyldest for Synden.
EE2, s. 138 at begynde; thi nu staaer Du · først ved den sande Begyndelse. / Det, Du derfor
EE2, s. 106 dsfuldheden sin sande Energi, · først ved denne Modstand borer dens Spidse sig
Papir 247 gtede Poppæa, Festus · først ved denne Tid tiltraadte sit Embede. Men
Not8:19 e, og synes det Dig tungt, at Du · først ved deres Troløshed skal lære Guds
AE, s. 460 ller om et Aar, eller maaskee · først ved det jordiske Livs Ende, kan Striden
NB12:196.a nei, jeg skal selv opdrages · først ved det Samme; der er maaskee Ingen, der
AE, s. 77 staaet ledigt paa Torvet, og · først ved dette Kald gik hen at arbeide i Viingaarden
EE1, s. 418 ntlig er Væren for Andet. · Først ved Elskovens Berøring vaagner hun,
Not3:17 erden blev endnu større, · først ved en Retning, der gik ud paa at glemme
BI, s. 199 saa alvorlig over Noget, der · først ved en senere Forkeerthed kunde blive saa
NB14:117 ffentligen ved Begyndelsen, men · først ved Enden. Til den Replik: det har jeg
EE1, s. 276 stod høit og faldt dybt, · først ved Eva, saa fra det babyloniske Taarn.
Not4:31 ette / Men tillige skal dog · først ved Experimentet det, hvorpaa det kommer
EE1, s. 329 en saadan ung Pige egentlig · først ved Forhold til Mænd. Qvinden er det
TTL, s. 408 Enkelte var det, men blev det · først ved hans Nærværelse. Imidlertid forstaaer
NB14:90.d ning af mine Skrifter; det var · først ved Hjælp af min personlige Paavirkning
KG, s. 202 gjøre sig selv ulykkelig: · først ved ikke at faae Lysterne tilfredsstillede,
AE, s. 26 ller som en Ubetydelighed, der · først ved nogle Beviser bliver maiet ud til at
SLV, s. 274 thi egentligen er det dog · først ved Ophævelsen at jeg baade i den ene
NB:11 gives, at hun forraader sin Afmagt · først ved paatrængende Elskovs Hengivelse
EE2, s. 49 selige som saadant fremkommer · først ved Reflexion, men den første Kjærlighed
AE, s. 160 tion og høieste Udvikling. · Først ved ret at ville blive subjektiv, kan Spørgsmaalet
AE, note an paa Noget eller Nogen, uden · først ved Sammenstilling af Categorierne at see,
EE1, s. 364 det er dog, som Trop siger, · først ved selv at være Kunstner, at man erhverver
G, s. 20 lade en saadan Elskerinde, der · først ved sin Elskov har blodsuget den Elskede,
IC, s. 39 sin Fornedrelse og forandres · først ved sin Gjenkomst. Endnu er han ikke kommet
IC, s. 201 re, og derfor gjør han ham · først ved sit Spørgsmaal, usandt, til hvad
AE, s. 22 r med Speculationens Emphasis: · først ved Slutningen af det Hele bliver Alt klart.
Papir 315:3 n inverse Gang. Det viser sig · først ved Slutningen af det Hele, hvor jeg har
BI, s. 272 Realitet i Staten eller i den · først ved Staten givne fyldige Personlighed.
Not11:37 logie. Mythologie opstaaer · først ved successiv Polytheisme. Paa den første
BA, s. 388 iden selv; thi den fremkommer · først ved Tidens Forhold til Evigheden og ved
BOA, s. 285 christelig Præst,: og nu · først vederfares det Besynderlige ham, at han
AE, s. 511 b til Forstaaelsen, og saa · først vedgaaer Uforstaaeligheden; eller parallelliserer
TTL, s. 468 n, den erhverves langsomt, og · først vel erhvervet af Den, som arbeidede sig
TTL, s. 428 ns Ydmyghed gjør hende dog · først velbehagelig i Guds Øine, og Beslutningens
SLV, s. 113 ender sig mod Ægteskabet, · først vende sig mod Forelskelsen, thi det Første
PS, s. 262 oldt sig i fremmede Lande, og · først vendte hjem, da hiin Lærer kun endnu
Oi5, s. 232 mens Fuldkommengjørelse. / · Først vendte man » Forbilledets«
AE, s. 136 selv, og ikke omvendt, efter · først verdenshistorisk at have misforstaaet ham,
Brev 159.6 vil tale med mig, eller · først vexle nogle Breve. / Er Dit Svar: nei –
Brev 159.7 strax vil tale med mig, eller · først vexle nogle Breve. / Er Dit Svar: nei –
Brev 159 rax vil tale med mig eller · først vexle nogle Breve. / Er Dit Svar: nei –
Brev 159.8 x vil tale med mig eller · først vexle nogle Breve. / Er Dit Svar: nei,
Papir 365:7 n vilde sige: jeg maa jo · først vide hvad det Ethiske er. Hvor bestikkende,
NB11:97 – » man maa jo dog · først vide, hvad andre oplyste Χstne have
3T43, s. 96 et er Alt Dit, han vilde dog · først vide, hvo der havde sat ham derop, hvem
JC, s. 39 emtænke; thi han maatte jo · først vide, om det kunde lykkes ham at komme
CT, s. 229 pmærksomme herpaa, maae vi · først vide, om vi da ere blevne troende. /
AE, s. 222 ave nogen Mening som han ikke · først vidste, at Andre havde; thi dette »
JC, s. 36 gynder et bestemt Tids-Afsnit · først vil blive sig dette bevidst i sin evige
Papir 460 Du har overseet Eet, at Du · først vil blive sinket maaskee en to tre Aar
NB27:78 ætning. / Nei, først, · først vil Du fornemme Lidelsen – og saa,
TS, s. 97 ig ikke negte, naar Du nemlig · først vil døe, afdøe; men det er ikke saa
KG, s. 298 ver. – Og naar Mismodet · først vil gjøre Dig svag, saa Du taber Lysten
EE2, s. 28 sætte noget bedre istedet. · Først vil jeg dog angive Kjendetegnene paa den
EE2, s. 232 egavede og de Eenfoldigste. / · Først vil jeg ganske eenfoldigt udtale mig over,
AE, s. 572 seudonymerne kunde blive det. · Først vil jeg takke den Styrelse, der paa saa
FF:197 Mysterium ( mysterium impietatis) · først vil komme tilsyne i en lignende Manifestation
NB2:156.a Besværgelse, at Læseren · først vil øve sig i at aflægge en Deel
TSA, s. 59 Besværgelse, at Læseren · først vil øve sig i at aflægge en Deel
Brev 81 vigtigt saa uhyre vigtigt, at jeg · først vilde ansee alt for fortvivlet i det Øieblik
NB22:7 iple ( den rige Yngling, ham, der · først vilde begrave sin Fader o: s: v:); thi
AA:12 den, der i en Hængesæk · først vilde beregne, hvor dybt han var sunken,
AA:12 nktes at skulle danne sig, · først vilde fatte Bestemmelse om, hvorledes dets
EE2, s. 183 ingelser i sin Magt, da dette · først vilde gjøre ham fuldkommen ulykkelig.
SLV, s. 313 hans Venskab er uforandret. · Først vilde han ængste mig med det Livsfarlige,
NB8:76 d til mig, som netop maaskee · først vilde have tilfredsstillet hende i Retning
NB10:60 t virke for det Religieuse. · Først vilde jeg have ophørt umiddelbart efter
SLV, s. 314 sin Glæde af at pine mig. · Først vilde jeg ved hans Hjælp aabne en Correspondance
AA:12 hvilke den mørke Side, men · først vilde lade Centrifugal- og Centripetal-Kræfternes
NB15:114.a naar man i den ældste Tid · først vilde lade sig døbe paa Dødsleiet;
NB27:8 kan der ikke skee, naar jeg · først vilde ret tage paa i Anstrengelse, og det
BI, s. 151 den, da deres Nødvendighed · først vilde sees i den høiere Eenhed, i hvilken
NB31:91 else, altsaa ikke ubetinget · først vilde søge Guds Rige. / Saaledes vilde
4T43, s. 150 rdighed af Dommeren, at han · først vilde øve Retfærdighed for at fritages
BA, note nyere Philosophie har Schelling · først villet hjælpe sig med en blot quantitativ
NB2:115 ele at concentrere, det maa · først vindes igjen som et Paradox, inden der
Not11:23 være det Værende er · først virkelig Potens. Potentsens Sandhed ligger
BI, s. 314 nske naturligt; thi nu skulde · først Virkeligheden begynde. Ironien var nemlig
NB15:101 thi Synden er egl. · først Virkeligheden; men at begribe er at opløse
BI, s. 281 et først var forstaaeligt, · først virkeligt i og med Begrebet, og hvis Phænomenet
BI, s. 281 grebet først forstaaeligt, · først virkeligt i og med Phænomenet, saa var
KG, s. 257 d hans Undergang. Og er denne · først vis, da iler Misundelsen hjem i sin skumle
Papir 434 er Leiesvende, ja, det vil · først vise sig – naar Ulvene komme. /
CT, s. 108 e og Stærke maa det derfor · først vise sig at være det Forfærdende.
FB, s. 188 Analogien til Abraham vil da · først vise sig, efterat den Enkelte er bragt
SLV, s. 46 vt Æble, det Comiske vilde · først vise sig, hvis et heelt Æble var et
Not11:30 entsen hedder Potents fordi den · først viser sig som Mulighed af en tilkommende
EE1, s. 68 sig som Princip, om det end · først viser sig som Princip i det Øieblik,
BA, s. 421 æmoniske i det N. T. netop · først viser sig ved Christi Træden til det,
NB4:76 æren om Forsoningen afhandles. · Først vises hvori Sygdom i Grunden ligger: Synden.
NB31:122 komme til at vove. Altsaa · først Visheden bort, for at vove – saa
Papir 365:5 ud, derfor bliver han jo · først visiteret, at der i denne Henseende ingen
EE2, s. 299 r noget Abnormt, at Venskabet · først viste sig bag efter; thi i det Foregaaende
EE1, s. 129 den hen med sig. Denne, der · først viste sig som saa urokkelig sikker, at
NB32:53 a ikke en Ufuldkommenhed. / · Først vor Tid er det forbeholdt, at faae en Philosophie,
NB27:80 rste Χstne – og · først vor Tids Christenhed har truffet det Rette.
BOA, s. 229 af hine digtede Ord. Altsaa, · først vover man sig letfærdigt digtende ud
NB21:16.a lvmodsigelse og Vrøvl) nei, · først Vovestykket, saa kommer Beviset bag efter,
DD:119 n som i det jordiske Liv: man maa · først voxe for Gud og Mennesker, og om vi end
AE, s. 20 r et Løfte Tidens Fordring. · Først vækker det uhyre Sensation, og to Aar
AE, note vert Menneske, at man naturligt · først vælger den, i Anstrængelsen rimeligviis
CT, s. 62 en fornemme, saa maatte disse · først være blevne ringe Mennesker for at være
TS, s. 53 de dets Gjørere, maa man jo · først være dets Hører eller Læser, hvilket
OTA, s. 349 paa at ønske det. Der maa · først være foregaaet den dybeste Forandring
Oi9, s. 383 klog Mand; saa maatte der da · først være foregaaet den Forandring med den
NB18:69 tragte Sagen anderledes, maa der · først være foregaaet en Forandring i dybeste
4T43, s. 139 agner i et Menneske, maa der · først være foregaaet en stor Omvæltning.
NB23:88 : i Kirken vilde Illusionen · først være fuldkommen, naar Souffleuren var
TSA, s. 91 or Sandheden, saa maatte det · først være givet, at den saakaldte Christenhed
OTA, s. 349 lsernes Hemmelighed; han maa · først være greben, og da villig til at ville
Papir 593 iver det, det vil jeg egl. · først være istand til at sige om et ½
Not1:7.b.a seas 3, 5: Israeliterne ville · først være ryggesløse, derpaa omvende sig
NB11:80 orkynde det Christelige. Man maa · først være streng mod sig selv. Herre Gud,
EE2, s. 261 eologi, og her kan der derfor · først være Tale om Skjønhed. Naar dette
AE, s. 506 thos. / Religieusiteten A maa · først være tilstede i Individet førend
JJ:60 aa captieust som det gl.: hvad har · først været til Træet ell. Kjernen? Var
SFV, s. 27 n Ydmygelse; Hjælperen maa · først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe
DS, s. 155 kke videre; christeligt er den · først Ydmygelse. Saaledes ogsaa Beaandelse, blot
EE2, s. 125 n er og hvad han formaaer, og · først Ægteskabet giver den historiske Troskab,
3T44 og Brug, en hellig Vedtægt, at · først ønskede man sig Himlens Salighed. Naar
NB20:159 at Du saaledes elskede os · først! / Den 8te September! Evangeliet: Ingen
DS, s. 167 tænke paa, dette: søger · først! Han prædiker da. Og det var i alle Maader
NB10:177 r ( ak jeg som elskede at hilse · først!) og hilser som i tredie Person. Og det maa
NB18:60 l det være Alvor med » · først« at søge det Evige, saa gaaer de endelige
Oi7, s. 291 g det hele Partie om » · først« Guds Rige, den Maade paa hvilken han fremhævede
NB31:91 r det skal være » · først«, kan ubetinget Intet indrømmes. Derimod
Papir 391 Du maatte have Snapsen » · først«, thi havde Du først sagt det, kunde jeg
Oi7, s. 292 ten et satirisk Indtryk dette · Først«. » Hvilken Urimelighed; han er jo
Oi7, s. 291 ilken han fremhævede dette · Først«. » Men synes da Deres Høiærværdighed,
LF, s. 25 or siger det » søger · først«. Derved stopper det saa at sige Munden paa
NB15:93 lge Gud strax og » · først«. Saa ligger Msk. og hexer med et Phantom:
SFV, s. 20 t i 11 Maaneder og anden Deel · først) var jeg potentialiter saa dybt paavirket
CC:13 ltrods for den fine Levemaade · først, – og desuagtet er der Ingen, der
NB16:32 et Masse. / Forholdene ere: · først, Anlæget til at være den Enkelte –
Papir 382 cription. Muligt vindes derved, · først, at Bøgerne læses bedre, naar de læses
NB17:27 det fremmede Sted; fortæller · først, at den berømte N. N. lever her i Byen,
NB3:32 dikenen«. Det er 1) · først, at den holdes af en Præst. En Pr
EE1, s. 110 en anden Side, saa troer jeg · først, at der aabner sig Udsigt til en betydningsfuld
SLV, s. 35 gjorde da tvende Betingelser. · Først, at der ikke maatte tales før efter Maaltidet,
KG, s. 162 at finde den; thi indsaae de · først, at det var deres Skyld, saa fandt de den
G, s. 29 le By i eet Støv. Jeg troede · først, at det var en Regjerings-Foranstaltning;
CC:15 Idee til en Faust, nu føler jeg · først, at det var mig selv, jeg beskrev; neppe
Papir 438 I en Indledning vises saa · først, at dette Rige ikke er af denne Verden,
CT, s. 323 vil velsigne hans Beden, ikke · først, at Gud vil bønhøre hans Begjering,
NB20:132 sin Fader: er, at han vilde det · først, at han altsaa gjorde det til Betingelse,
SLV, s. 164 n det ikke. / Jeg fordrer da · først, at han er virkelig forelsket. En brudt
SLV, s. 147 kulde gifte sig, svarede han · først, at han var for ung, at det endnu ikke var
NB8:38 maa det Første gjøres · først, at Mildheden ikke bliver et dorsk Aflad.
NB11:193 ling til rette for mig, for saa · først, at tage den definitive Afgjørelse: hvo
TS, s. 32 hi strax at begynde med, eller · først, at ville vinde Mennesker, det er maaskee
DS, s. 214 ad der, da det skal gjøres · først, bestandigt kommer enhver anden Søgen
OTA, s. 261 kke Job med sig, dette skete · først, da de brød Æren ( hvori de tause
EE:42 at Χst. var med dem; men · først, da de i Sandhed gjenkjendte ham, da blev
KG, s. 120 ev seet af Nogen, thi den kom · først, da det Hele var forbi, Verdenshistorien
OTA, s. 326 holde sig rolig, thi det var · først, da han havde opgivet Aanden, at Forhænget
Not3:14 g hans Eventyr. Drengen maa · først, da han var bleven 15 Aar gl:, aflægge
KG, s. 87 r Aftens-Maaltid«, og · først, da Talen er om at indbyde Fattige og Krøblinge,
Papir 270 Kjærlighed, der elsker · først, der er en Kjærlighed, der elsker Fjender,
OTA, s. 353 gheden hører jo ogsaa, og · først, det bedende Spørgsmaal og den spørgende
Papir 461 blot betyder at man faaer · først, det daarligste Stykke af Stegen, Prøvekoppen
Brev 82 Dig, skriv nogle Recensioner · først, det er Arbeider Du hurtigt kan blive færdig
OTA, s. 305 er det, at det maa gjøres · først, det er ubetinget den eneste Maade, paa
CT, s. 121 bestandigt blot en Anden kom · først, Du haabede, da Du havde opgivet alle andre
CT, s. 303 hristus, Du som har elsket os · først, Du, som indtil det Sidste elskede dem,
Not11:36 Udv: Historie fik Folkene · først, efter at hiin Proces ind efter var fuldført.
DS, s. 168 orbyder at sværge. Naar En, · først, efter længe at have søgt, har faaet
EE1, s. 145 a giver det Religiøse den · først, efterat denne Modsætning er seet i hele
NB23:111 faae Troen maa der en Existents · først, en existentiel Bestemmelse. / Det er det,
KG, s. 116 Følelse skal Mennesket dog · først, endog inden han forholder sig til Kjerlighedens
EE1, s. 15 lads. Dem har jeg ladet komme · først, fordi jeg syntes, at de bedst lode sig
NB31:117 ds Rige; og kun Den, som kommer · først, frelses – som ved Brønden Bethesda.
OTA, s. 306 Tilværelse! Men dersom Du · først, førend alt Andet Du gjør, søger
NB9:64 t blive Kamerat med Gud. Nei · først, først den uendelige Forestilling om
NB31:55.b sætte Livet ind, først, · først, først Guds Rige. Jo bogstaveligere et
NB27:78 n klog Omsætning. / Nei, · først, først vil Du fornemme Lidelsen –
NB31:55.b and er: at sætte Livet ind, · først, først, først Guds Rige. Jo bogstaveligere
KG, s. 106 d, ak, Gud har dog elsket ham · først, Gud er en Evighed forud – saa langt
BOA, s. 237 n Dam Betezda, at hvo der kom · først, han blev frelst. Evangeliet beretter jo
2T43, s. 21 t – ja den, der kommer · først, han bliver lykkelig. Med Troen derimod,
TS, s. 68 det vil sige, han hørte · først, hvad Bagtalelsen fortalte om det Menneske,
Oi5, s. 228 En Prophet – tænk nu · først, hvad det vil sige at være Prophet, hvor
BI, s. 293 emplativ Ironi. / Vi betragte · først, hvad vi vovede at kalde den executive Ironi.
KG, s. 153 roe sig til hinanden, naar de · først, hver især, fortroe sig til en Tredie?
KG, s. 153 at love hinanden Tro, naar de · først, hver især, love og have lovet en Anden
PS, s. 251 et Andet, at nemlig Mennesket · først, hvis han skal faae Noget i Sandhed at vide
BOA, s. 237 dt om Sjelens Frelse at komme · først, hvis Sligt var Christendom; og hvo maa
Oi1, s. 129 e Alvor fremkommer egentligen · først, hvor et Menneske, med Dygtigheden mod sin
BI, s. 127 rgumentation oplyser Socrates · først, hvorledes det hænger sammen med Philosophernes
AE, s. 410 unden, saa spørger man ham · først, hvorledes han har indrettet sit Liv; saasnart
KKS, s. 99 har faaet sin Frihed, thi nu · først, i Trykket, er hun fri og har faaet Friheden.
BOA, note salmebog, saa begynder Beviset · først, idet der kommer Adresser fra Andre end
AE, s. 523 lse. / Modsigelsen fremkommer · først, idet Subjektet i sin subjektive Lidenskabs
TS, s. 32 e Gud. Nei, lad Din Stræben · først, lad den først og fremmest udtrykke,
NB15:31 t komme til at søge Guds Rige · først, maa han begynde angrende. / Det er dog
NB29:54 kyld er det bedste at komme · først, men de vel endog indbilde sig, at dette,
NB31:91 har Intet som jeg begjerer · først, men Du veed, hvor gjerne jeg vilde først
Papir 371:2 tager altsaa formdl. det · først, men han den stakkels gudelige Sinkepeer,
OTA, s. 307 r dog Det, som skal søges · først, men som ogsaa skal vare gjennem alle Evigheder
LF, s. 24 a søge de jo ikke Guds Rige · først, naar de slet ikke søge Andet? Hvoraf
SLV, s. 103 et, skuffende, thi Lykken er · først, naar den har været. Det vil sige, først
AE, s. 59 ighed, det Comiske fremkommer · først, naar den i Lidenskab uendeligt interesserede
EE2, s. 239 thi det faaer den · først, naar den ikke er Indbegrebet af hvad der
Not11:30 a være positiv og det er den · først, naar den siger, at han er flere. Det i
KK:11 Denne sin Opgave løser den · først, naar den som speculativ Videnskab erkjender
BOA, s. 147 et Overordentlige, han er det · først, naar den Tanke gaaer imellem at han er
EE2, s. 230 r en mislig Sag, at Sjælen · først, naar den var bleven træt af Verden,
EE2, s. 109 sande Skjønhed fik det dog · først, naar det blev et Spil med i Elskovens guddommelige
AE, s. 10 m lyster. Indgrebet consumeres · først, naar det den Ene gjør vil forpligte
NB15:103 Minervas Ugle flyver · først, naar det mørknes« og »
NB14:57 ges Vanskelighed fremkommer egl. · først, naar det skal sættes sammen med den
OTA, s. 165 rig glemmer ham; den svinder · først, naar Du er skilt fra ham som ved Døden,
OTA, s. 165 lse til Tvesind! Den svinder · først, naar Du omgaaes ham som en Afdød: fjerner
NB32:135 vermenneskelige fremkommer · først, naar en Sag betjenes i Foragt for msklige
Not9:1 en ikke det sande det er han · først, naar Fornuften er i Forstanden Frihed i
KG, s. 41 gheden, men Flammen er Hadets; · først, naar Kjerligheden er udbrændt, først
OTA, s. 354 sen ofte udenfra, men det er · først, naar Lidelsen er optagen i det Indre, at
NB8:28 Vellystige, Udsvævelsen kommer · først, naar man saa tillige vil være geistlig,
NB16:41 g Sag; det Uærlige fremkommer · først, naar man vil udpynte en saadan Arbeiden
SD det saadan, men Afgjørelsen er · først, naar Mennesket er bragt til det Yderste,
Papir 402 aa, mindre taler om. Og nu · først, nu i mit 35te Aar har jeg maaskee ved Hjælp
NB20:159 rt. / Du som har elsket os · først, o Gud – ak, vi tale derom som var
KG, s. 319 ja, thi den sande den kommer · først, o, at den altid kom, men i ethvert Tilfælde
AE, s. 222 n vilde aldrig gjøre noget · først, og aldrig have nogen Mening som han ikke
EE1, s. 63 turligere at stille de andre · først, og bestandig med Hensyn til de sidste at
NB20:159 Gang at Du havde elsket os · først, og dog gjør Du det bestandigt, mange
BOA, note t sige hvilket han har skrevet · først, og hvilket sidst, det er Alt skrevet –
TS, s. 102 rudsagt om sit Liv, er kommet · først, og ligeledes det Rædselsfulde, som han
OTA, s. 306 lsen er at søge Guds Rige · først, og Retfærdigheden er at søge Guds
NB10:165 – og saa kommer den netop · først, og stærkest. / Jeg føler mig ubeskrivelig
BOA, s. 238 t En fik Lampen, om at En kom · først, om at En vandt i Lotteriet. Ethiken kjedes
CT, s. 184 ikke Talen, idetmindste ikke · først, om Dig og mig, om hvad vi Mennesker i Verden
EE2, s. 256 g. Skulde jeg ud, spurgte han · først, om jeg havde Tid, det afgjorde jeg selv,
TTL, s. 464 vne Lykken: Enden afgjør · først, om man har været lykkelig. I Forhold
NB24:86 t være religieus, helst, · først, oprindelig være religieus – men
JC, s. 47 sin Velgjører. / Den, der · først, primitivt havde udfundet, at man maatte
KG, s. 176 , fordi disse have elsket dem · først, saa at Børnenes Kjerlighed kun er et
LF, s. 25 a, min lille Ven, spiis nu det · først, saa kan vi jo altid see at faae lidt mere«.
ET, s. 169 stamentes Christendom, maa den · først, saa redeligt, uforbeholdent, høitideligt
3T44, s. 280 et Første maa man lære · først, siden det Større; man indvies først
NB20:136 er En slet ikke ind anderledes. · Først, siger man, forlanger jeg at kunne gifte
KG, s. 111 obbelt Bedømmelse, som dog · først, skjøndt den eneste i Grunden afgjørende,
IC, s. 17 lig andre Begivenheder, hvilke · først, som forbigangne, gaae over i Historien,
OTA, s. 305 . Den, som ikke søger det · først, søger det slet ikke, ligegyldigt, aldeles
LF, s. 24 n, som ikke søger Guds Rige · først, søger det slet ikke. Fremdeles kommer
NB31:121 el, saa indlad Dig med Gud, men · først, uden at have Millioner mellem Dig og ham
SLV, s. 35 tumque, og bød ham at tale · først. / Det unge Menneske reiste sig, erklærede,
Oi7, s. 290 Rige, som man jo skal søge · først. / Nei, det er det dog ikke; det han søger
OTA, s. 305 hvilken jo er at søge det · først. Den, som ikke søger det først, søger
CT, s. 184 s Huus ikke, idetmindste ikke · først. Der tales først og der skal tales først
Papir 460 gjøre Contra-Prøven · først. Dersom der i hine Christendommens første
OTA, s. 305 ghed er at søge Guds Rige · først. Dersom Du gjør Ret og Skjel mod Mennesker,
EE1, s. 63 Dette Sidste vil jeg besvare · først. Det er det Medium, der er mest fjernet
BA, note , hvor man sætter affirmatio · først. Det Spørgsmaal, om det Første er
SLV, s. 18 ovedet er den Evne, som tabes · først. Dog har Oldingen noget Digterisk, han er
EE2, s. 110 te er forbi, saa begynder den · først. Du frygter for, at man ikke ganske tør
Papir 340:17 aknemlighedens Løn kommer · først. Dyden har sin Løn, – den lønnes
4T44, s. 299 skjænker den bedste Viin · først. Fordi nemlig et Menneske blev ulykkelig,
AE, note der har Korset, signer sig selv · først. Men Systemet er jo heller ikke ganske færdigt,
NB20:159 øbet, Du har elsket mig · først. Naar jeg fra Adspredelse samler mit Sind
NB20:159 e Livet altid elsker Du os · først. Naar vi vaagne om Morgenen og nu vende
NB12:181 / Betydning heraf beskrives · først. Og derpaa benyttes som Modthema Χsti
EE2, s. 208 er den, at han har elsket mig · først. Og dog er dette en ufuldkommen Betegnelse;
OTA, s. 305 , thi dette skulde gjøres · først. Og dog var det jo muligt, at en saadan
LF, s. 24 ige: Guds Rige skal Du søge · først. Og endeligen kommer det deraf, at Evangeliet
OTA, s. 305 Det er at søge Guds Rige · først. Retfærdighed er hverken de overordentlige
NB15:93 maa ligesom Guds-Rige vælges · først. Saa der altsaa er Noget, i Forhold til
SFV, note mvendt, anden Deel er skrevet · først. Saaledes med Enten – Eller. Men da
Not9:1 atte dette Prædikat komme · først. Sønnen med Sønnens Avling er Verdens
NB2:6 e, men bestandigt kom der en Anden · først....... / Naar en Mand har Tandpine, saa siger
JJ:374 m Grunden, saa spørger man ham · først: anstrænger De Dem meget; svarer han
NB30:15 igt og anstrengende Arbeide · først: at faae den gavtyveagtigt kloge Tid, Falskneren,
TS, s. 98 e gjerne gribe til! Men dø · først: det er Standsningen! / Det er Aanden, som
EE2, s. 142 lskoven ret at trylle frem! / · Først: et Par Hjerter, som hinanden vel forstaae,
4T43, s. 121 t: Herren tog, men han sagde · først: Herren gav. Ordet er kort, men betegner
4T43, s. 121 rren tog Alt, sagde han ikke · først: Herren tog, men han sagde først: Herren
KG, s. 374 den Ventende, som saaes de nu · først: kort, han bedrog ham for Hunderdaler-Sedlen.
Papir 461 tykke og saa tillige faaer · først: saa er jeg ikke saa fittet eller saa dum
OTA, s. 306 eden er at søge Guds Rige · først: see, derfor var det vi sagde, at der er
LF, s. 24 an søges, naar det søges · først; Den, som ikke søger Guds Rige først,
NB31:91 ære nogen Betingelse, et · Først; naar det skal være » først«,
KG, s. 332 . Nei, Gud elskede os · først; og atter anden Gang, da det gjaldt om Forsoningen,
OTA, s. 151 i det Udvortes og som kommer · først; og det er netop Dette Den frygter, som
NB20:159 ørste, Du har elsket os · først; om jeg stod op ved Daggrye og i samme Secund
JC, s. 57 ikke overvundet, den begynder · først; thi Tvivlen ligger i Interessen, og enhver
2T43, s. 52 nkt, at han har elsket Dig · først? Har Du været hurtig til at dømme