S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
OTA, s. 284 dersom Du skyndsomt · gaaer » til Din Ager, til Dit Kjøbmandskab,
NB5:26 staaes op i en Husholdning, · gaaer ½ Time for stærkt, at man dog
FF:111 ration). / d. 12 April. / Den Vei · gaaer Χst. ligesom i Livet ( hans jordiske
EE:23 . 12 Feb. 39. / Mængden af Msk. · gaaer Χstd. forbi som Stemmen fra Himlen,
NB30:12 protesterer jeg, thi derved · gaaer Χstd. ud, paa en Maade som S. maaskee
NB30:115 Verden, men til Gjengjeld · gaaer Χstd. ud. Saasnart Forkynderen udtrykker,
Brev 266 Alt hvad der hedder Partie · gaaer – et bestemt Sted hen, gaaer for
NB27:72 rden staaer stille og Solen · gaaer – naar der skal tales ethisk, da
NB33:28 rden, lader det gaae som det der · gaaer – og saa er man Χsten. /
SFV des underfundig. / Sandt nok, det · gaaer ( christelig forstaaet fremad) i een Forstand
BOA, note – imedens; medens Tiden · gaaer ( væsentligen ubenyttet) skriver Adler.
DD:17 chlaeger / o Blomster som Eder det · gaaer / saa gaaer det mig / En stakkels Poet
JJ:494 har dog den Behagelighed, at der · gaaer 10 Køeer, saa omtrent, 15 Faar, 2 Sviin,
EE2, s. 162 krifter, Du kan faae fat paa, · gaaer 3 Gange hver Søndag i Kirke, stifter
JJ:336 tte det. fE den Umidd. Religieuse · gaaer 3 Gange i Kirke hver Søndag. Han bygger
CT, s. 97 mig gaae for Det, jeg er. Saa · gaaer Aandens Lys ud, en døsig Taage hænger
GU, s. 334 , saa drister den mere, og saa · gaaer Aar efter Aar – Straffen udebliver,
TAF, s. 281 a, at han er elsket, maaskee · gaaer Aar efter Aar, Dag efter Dag, og han tænker
DS, s. 166 gede, ellers er her intet. Der · gaaer Aar; fast har han slidt sig op ved denne
PMH, note I denne fingerede Bevægelse · gaaer Aaret hen. Ved Juul kommer der Røre
NB36:33 cere, fremstille o: s: v: Og saa · gaaer Aarhundreder hen i dette Vrøvl –
OTA, s. 197 vrigheden veed dem ogsaa og · gaaer ad dem – for at opdage Tyven; men
OTA, s. 197 n de skjulte Veie – og · gaaer ad dem; Øvrigheden veed dem ogsaa og
TS, s. 67 et er nok ikke værd, at jeg · gaaer ad den Vei, det kunde jo blive en Politi-Sag,
OTA, s. 427 stelse, at han virkeligen · gaaer ad den Vei, han meente at gaae, fordi nu
KG, s. 55 ang om Ugen i een Time ligesom · gaaer ad den Vei, medens man de sex Dage lever
OTA, s. 386 ien gaaer, men hvorledes man · gaaer ad den Vei, og hvorledes man skal gaae.
CT, s. 51 maa han vende sig om; thi han · gaaer ad den Vei, som fører til Byen, ad den
OTA, s. 403 Vei, men rigtignok ikke selv · gaaer ad den, en Pharisæer, efter hvis Ord
OTA, s. 398 er hans Hoved, nei, naar han · gaaer ad den, saa træder hans Fod paa den.
OTA, s. 384 ver til med hver Enkelt, som · gaaer ad den; Veien er: hvorledes der gaaes.
OTA, s. 153 s vilde han vel sige, at han · gaaer ad det Godes Vei, det maa jo være ham
BOA, s. 212 s han, ladende som Ingenting, · gaaer ad en anden Vei – thi saa er han
NB24:154 jo Den Nar af sig selv der · gaaer ad en let Vei, forkyndende at »
NB6:57 ortjenstligt er der i, at En · gaaer ad en rigtig Vei, naar han gaaer i en Gangkurv,
TS, s. 89 e disse Lidelser! Enhver, der · gaaer ad en saadan Vei, gaaer jo ogsaa ad en
CT, s. 51 fremad og fremad som Den, der · gaaer ad en Vei, om hvilken de Forbigaaende sige
TS, s. 81 de Vei, den Vei, som han ikke · gaaer ad, saa hans Forkyndelse indbyder Menneskene
TS, s. 81 r trang, nemlig ikke den, han · gaaer ad. Nei Forkynderens Liv udtrykker Læren:
IC, s. 45 komme igjen i Herlighed, det · gaaer adskilligt over Historiens Forstand, det
Papir 369 -Expeditionen, som just nu · gaaer af – og da, da, hvilken Rædsel.
NB21:160 , at hiin gamle Sætning · gaaer af Brug, at det at studere Theologie er
LA, s. 71 ller falder paa sin Gjerning, · gaaer af Brug, derimod sidde Alle og slaae sig
OTA, s. 229 Evighedens Skik, som aldrig · gaaer af Brug, er, at Du er en Enkelt, at Du
4T44, s. 340 ige, bestemte Ord glemmes og · gaaer af Brug. Høres det en enkelt Gang, da
SLV, s. 153 nne Særlighed uden videre · gaaer af i Beslutningens Tvæt, men saaledes
OTA, s. 168 eget som en Forgyldning, der · gaaer af i Livets Tvesindethed, som gnaver og
BA, s. 333 en dybe protestantiske Fromhed · gaaer af med Seiren. Den græske Kirke kalder
SLV, s. 228 med mig selv, at jeg aldrig · gaaer af min Vei, ikke et Fodbred, for at see
SFV, s. 96 der da sagtens kan lykkes og · gaaer af sig selv, end mere at forvirre Forvirrede,
NB7:18 gaaer frem, og at dette næsten · gaaer af sig selv. Nei christeligt er Samfundet
SLV, s. 247 stænke Foden, at den ikke · gaaer af sin sædvanlige Vei og sætter et
DJ, s. 70 else er et stille Bryllup, der · gaaer af uden al Ophævelse. Væsenligen
NB20:113 , han veed ogsaa, at Sligt ikke · gaaer af uden frygtelige Smerter. Hvad Under
BI, s. 84 med en Urokkelighed, der ikke · gaaer af Veien for den tilsyneladende Paradox
KG, s. 201 ed sin Gang udtrykker, at han · gaaer af Veien for noget – Usynligt. Og
SLV, s. 41 nger man et Skildt ud, og jeg · gaaer af Veien, naar en Bom er bleven malet sætter
NB:178 er betyder ikke blot, at det ikke · gaaer af, ( det Negative) men betyder tillige,
Papir 369 rations-Toget, som nu just · gaaer af: han er værre end den Pige som offrer
NB:137 Oprør seirer, at man · gaaer afveien for det, saa den aldrig faaer at
NB26:61 betingede. I det Ubetingede · gaaer al Teleologie ud. / Det er en Bagvendthed
EE1, s. 388 kee vil hun bøie sig, det · gaaer aldeles ikke an. Vistnok, kjære Cordelia,
FB, s. 170 l kunne gjøre det. Men det · gaaer aldeles ikke an; i Aandens Verden taales
Papir 323:2 kort, at det i Guds Huus · gaaer aldeles normalt til, at det næsten ikke
NB4:3 idt upassende, at en ung Pige · gaaer alene hjem om Aftenen, men, naar galt skal
Not9:1 es og med Gud. Bevægelsen · gaaer alene ud fra den guddl. Side, den msklige
CT, s. 307 den Leg med Barnet, at Barnet · gaaer alene, skjøndt Moderen holder det bagved
OTA, s. 160 aa troer Barnet, at det ikke · gaaer alene. Mere kan den kjærligste Moder
OTA, s. 160 re Sandhed med, at Barnet · gaaer alene. Og dog gjør hun mere, thi hendes
NB24:146 ddermads forkynder Christendom, · gaaer Alle ( Numerus) ind paa den – der
NB27:11 Naturlige, det Msklige, saa · gaaer alle existential Bestemmelserne, der udtrykke
SLV, s. 327 rer at bære det. Som jeg · gaaer allerbedst mellem Menneskene, da er det
SLV, s. 359 Lykke. Men som nu Passiaren · gaaer allerbedst, brister hun i Graad. Den, der
EE1, s. 311 bliver Mennesket af, Klokken · gaaer allerede til To. Ja det er et fortræffeligt
BA, s. 419 ot i Tide passer paa det, saa · gaaer Alt af sig selv, og hvad Anfægtelsen
PS, s. 255 t sætte Øieblikket, saa · gaaer Alt af sig selv. / Psychologisk betragtet
AE, s. 360 ot den Dag er overstaaet, saa · gaaer Alt igjen i den gamle Skure. Men Resignationen
FB, s. 188 er mig i disse Sphærer, da · gaaer Alt let, men hvad her er sagt, forklarer
BA, s. 338 irkelen i en lige Linie, og nu · gaaer Alt naturligt til. Den phantaserer Noget
SLV, s. 185 efter Tid og Leilighed, saa · gaaer Alt ordentligt. Af Tungsindets Bitterhed
NB2:247.b d, som sædvanligt, saaledes · gaaer Alt sin sædvanlige Gang: Han sees ikke
Brev 190 lottenburg. / Forøvrigt · gaaer Alt sin vanlige Gang. Jeg har Forelæsninger,
AE, s. 148 ægter en Tjenestekarl, saa · gaaer Alt stille af; men naar en Konge ægter
AE, s. 194 od vist, at ved Speculationen · gaaer Alt tilbage, tilbage forbi det Socratiske,
NB14:135 og man frygter Døden, derfor · gaaer Alt ud paa at holde Livslysten oppe og
2T44, s. 213 den dette er fortæret, da · gaaer Alt vel, og man gaaer Livet igjennem uden
NB24:74 ig imidlertid klart, at der · gaaer altfor abnorm Tid med og at det dog tager
EE1, s. 49 min Ulykke; ved Siden af mig · gaaer altid en Morderengel, og det er ikke de
SFV, s. 40 n Tilsyneladelse, Mængden · gaaer altid i Tilsyneladelsens Snare. Det idelig
NB14:57 erlighed til ham – da · gaaer Alting istaae.« / Gud skee Lov
EE1, s. 144 det ansvarligt for dets Liv. · Gaaer altsaa Individet under, saa er dette ikke
SLV, s. 314 erne ere forskjellige. / Det · gaaer altsaa nu med forenede Kræfter. Han
Not11:3 rens Potens Seynkönnen · gaaer altsaa over i Seyn og altsaa i Tænken,
EE1, s. 360 Hinder for Forlovelsen. Jeg · gaaer altsaa paa Frierbeen, hvo skulde see det
NB31:44 nd paa Livet, Profiten. Han · gaaer altsaa til de Ypperstepræster og siger
EE2, s. 107 ærligheder vedblev Du: jeg · gaaer altsaa ud fra de omtalte 3 Værelser,
BOA, s. 270 ide en veltilreden Hest, det · gaaer an ( saa har det været i den strenge
Papir 254 n dog vel paa, at det ikke · gaaer an at reise i Sjælland efter et Kort
AE, s. 129 Lad os nu forsøge, om det · gaaer an at sætte noget Andet til det Ethiske.
EE1, s. 132 saadan Qvasi-Situation bedre · gaaer an i Operaen end i Dramaet. Det, der gjør
NB2:107 oncretion vilde forstyrre. ( Det · gaaer an med saadanne Navne som Socrates fE,
SLV, s. 405 tore, er det fordi det bedre · gaaer an uden betryggende Garanti at lee ad Noget
SLV, s. 285 ogensinde. Bravo, bravo, det · gaaer an! Dersom min Pen var et levende Væsen,
NB19:16 ogsaa, at det i al Evighed ikke · gaaer an, at forandre Χstd., for at gjøre
EE1, s. 397 ist selv indsee, at det ikke · gaaer an, at fortsætte Reisen paa den Maade.
BA, note et staaer dog fast, at det ikke · gaaer an, at lade Mennesket selv have opfundet
EE1, s. 228 med Forundring, at det ikke · gaaer an, eller han frembringer Noget, han selv
NB25:73 en« / At dette ikke · gaaer an, som i Chatolicismen: at troe paa Χsti
PCS, s. 135 re; at være svær, det · gaaer an; at være feed, nu ja til en vis Grad
CT, s. 97 sig selv og sin Tilstand. Saa · gaaer Andens Lys ud, og den Trøstesløse
NB27:51 seer med et halvt Øie, at det · gaaer anderledes til her – samt at hvis
4T44, s. 373 Ret, til at sige, at det vel · gaaer anderledes til i Livet, fordi det nemlig
SLV, s. 439 ldigste Slægter, saaledes · gaaer Angeren tilbage bestandigt forudsættende
SLV, s. 426 n bliver en Skrædder, der · gaaer angest hjem« – » men
BA, s. 458 ynde, nu er jeg færdig. Da · gaaer Angesten ind i hans Sjel og ransager Alt,
AE, s. 190 ed, at den er Usandheden. Saa · gaaer Arbeidet tilbage, tilbage nemlig i Inderlighed.
IC, s. 31 an staaer ikke og venter, han · gaaer at søge, som Hyrden det forvildede Faar,
G, s. 28 eskæftiget med sig selv. Man · gaaer atter ud i Forværelset, i Entreen, ind
EE1, s. 86 Ahnelse glemmes. I Papageno · gaaer Attraaen ud paa Opdagelser. Denne opdagende
NB16:70 ige, det være nu, at hun · gaaer bag efter for at bære Slæbet eller
EE1, s. 307 a jeg seer nok Tjeneren, der · gaaer bag efter, troe ikke, at jeg tænker
NB15:106 Klogskab / Det at jeg bestandig · gaaer baglænds er et Udtryk, et qvalitativt
Papir 524:1 dealitet, at da det naturligt · gaaer baglænds med et Msk ( det kan nu engang
OTA, s. 160 ndvære den – thi nu · gaaer Barnet alene. Frygten derimod er en Goldamme
OTA, s. 160 Salighedens Opmuntring. Saa · gaaer Barnet alene: med Øiet fæstet paa
JJ:456 n construerende Opfattelse at det · gaaer bedre an at construere hele Verdens Historie
NB26:87 , saaledes kan jeg ikke. Men det · gaaer bedre for mig, naar jeg tænker mig Gud
SLV, s. 305 / Idag for et Aar siden. Det · gaaer bedre og bedre. Ordet faaer mere og mere
AE, note rdigheds Sjels-Tilstand. Det · gaaer bedre paa en anden Maade, naar den religieuse
NB4:129 mandoen og lad os lyde, det · gaaer bedre. Og ved Forældrenes Respekt for
AE, s. 22 n: og den stakkels Dialektiker · gaaer bedrøvet hjem. Han mærker vel, at
NB11:40 to ethisk-religieuse Smaa-Afh.) · gaaer bedst ud. Thi egl. indvikler det mig i
NB34:10 Χstne bragt tilveie, at det · gaaer bedst, naar de avles og saa opdrages fra
BI, s. 233 e os uskadte), stiger i Land, · gaaer beskeden frem og tilbage paa Strandbredden
NB4:93 Og den Stakkel derimod, den · gaaer beskæmmet omkring, den Stakkel,
Oi10, s. 399 mmen er perfectibel! Og det · gaaer bestandigt fremad! Christendommen kom ind
EE1, s. 328 kunde faae under Armen. Jeg · gaaer bestandigt med den ene Arm hængende
Oi2, s. 161 ngryneriet, Middelmaadigheden · gaaer bestandigt Ram forbi. / Heraf har saa i
OTA, s. 249 der maatte siges om ham: han · gaaer bestandigt videre; naar der tillige maa
KG, s. 267 Selvfornegtelsens Kjerlighed · gaaer Bestemmelsen Mit ganske ud, og Forskjellen
BA, s. 400 jebnen er blind; thi den, der · gaaer blindt frem, gaaer ligesaa meget nødvendigt
FB, s. 180 er her; jeg er ikke Digter og · gaaer blot dialektisk tilværks. For det første
NB19:71 n i at tjene det Religieuse · gaaer blot en lille Smule ud over den reent verdslige
3T44, s. 231 ommenhed. I denne Bevidsthed · gaaer Bogen da ud i Verden; indesluttet i sig
DD:208 er staaer i min Magt. / ( De · gaaer bort Arm i Arm) / / Willibald; v. Sp:;
CT, s. 291 er Du vel Alteret, naar Du nu · gaaer bort derfra, men da er det ligesom fulgte
KG, s. 99 t vende Ansigtet mod det, han · gaaer bort fra, hitter paa at gaae baglænds,
DD:208 m som i en Gaasefjær. / ( · gaaer bort i Vrede) / / 2d Scene. / De Forrige.
Brev 273 en øvrige Deel af Dagen · gaaer bort med at stride mod Søvn og Smerte)
AE, s. 410 r det, det er Grunden – · gaaer bort med en vigtig Mine som Den der har
BB:7.c uften ( i Monologen, medens Faust · gaaer bort og Discipelen melder sig »
YTS, s. 268 eed ikke af det, men idet han · gaaer bort, anklager han sig selv for Gud: Tolderen
EE:24 siger: det er godt for Eder at jeg · gaaer bort, da var det Øieblik da Χsti
YTS, s. 268 ste sig selv – idet han · gaaer bort, er han anklaget for Gud; han veed
KG, s. 99 saa er det let at see, at han · gaaer bort, men naar et Menneske hitter paa at
PS, s. 301 Discipelen gavnligt, at Guden · gaaer bort, staaer i det nye Testamente, i Johannes'
NB12:81 det er dem gavnligt, at Han · gaaer bort; thi ell. kan Aanden ikke komme. /
AE, s. 425 an formaaer det, og Speideren · gaaer bukkende bort og ønsker den almægtige
NB3:7 om det fangne Dyr en Gang hver Dag · gaaer Buret rundt for Motions Skyld, eller maaler
CT, s. 32 hans Bekymring ved Jorden; han · gaaer bøiet og seer sig bestandigt for –
OTA, s. 335 preist. Men naar et Menneske · gaaer bøiet under Lidelsens tunge Aag, da
NB24:118 irke kort paa et Collectiv, saa · gaaer Categorien » den Enkelte«
NB31:100 il Slægt – og Alt · gaaer charmant, Studenterne blive Candidater,
TS, s. 89 ge Vei. Den fører, hvis Du · gaaer christeligt ad den, dog til Himlen, hvor
Papir 403 til hinanden, med dette Tilraab · gaaer Christend. gjennem Verden, paa dette Sprog
SD, s. 212 ren om Forsoningen. Først · gaaer Christendommen hen og sætter Synden
Sa, s. 173 stantismen, især i Danmark, · gaaer Christendommen paa en anden Melodi, alt
Oi10, s. 396 Christenhed« · gaaer Christendommen, det at være Christen
NB:17 de de nok være med; men da · gaaer Consequentsen længere og længere
NB17:60 berøves alle Kunder. Saa · gaaer da » Apostelen« til en anden
OTA, s. 269 I Sammenligningens Bekymring · gaaer da den Bekymrede tilsidst saa vidt, at
3T44, s. 251 igt Naadsens Brød. / Hvor · gaaer da Den hen, der vil overveie, hvilke Følger
OTA, s. 327 kan ethvert Menneske. / Saa · gaaer da Den, der valgte at følge Christum
BOA, s. 293 un en Forudsætning. / Saa · gaaer da dette Barn ogsaa ud i Verden. Forudsætninger
PS, s. 272 er død og begraven, og der · gaaer da en Tid hen mellem Capitel IV og V. Saaledes
CT, s. 50 ig til at blive sig selv. Han · gaaer da fremad og fremad som Den, der gaaer
NB2:89 t opdrage sine Udvalgte. Det · gaaer da ganske simpelt saaledes til. En Saadan
BOA, s. 93 onen. Saadanne Menneskers Liv · gaaer da hen, indtil Døden kommer og gjør
SLV, s. 151 isk med Elskoven selv. / Saa · gaaer da hiin lykkelige Ungersvend ( thi at en
SLV, s. 116 end Sædelighedens. / Saa · gaaer da hiin stakkels Fyr, hvem Reflexionen,
IC, s. 27 ær eller som Enkelt. / Saa · gaaer da Indbydelsen ud, ad de alfare Veie og
SLV, s. 438 or med al Lidenskab: stundom · gaaer da Lyset op, men paa et andet Sted. Naar
NB4:136 Phantasiens evige ene Gang: saa · gaaer da Msket ud i Livets Morgen. / / /
NB23:51 størst mulige Fart. Saa · gaaer da Skibet, lad os sige det vel umulige,
Not11:4 e er det sat, det første · gaaer da som υποϰειμενον
AE, s. 431 mærker Noget paa os. / Nu · gaaer da Speideren ud; han træffer vel et
SLV, s. 403 nd i en anden Sphære. Saa · gaaer da Tiden hen, han er besluttet, men det
KG, s. 310 rer Forventningen. Tilsidst · gaaer da Uroen tilsyneladende over, ak, men det
IC, s. 192 rre, des inderligere. / Saa · gaaer da Ynglingen ud i Verden med dette Billede
Brev 54 kkes mig; men lykkes det: da · gaaer Dandsen let gjennem Enge. Fra dette Synspunkt
PS, s. 217 en Vanskelighed viser sig. Da · gaaer Dandsen let; thi Tanken om Døden er
Not11:32 get Andet. Gjennem hele Naturen · gaaer de 3 Potentsers Spannung, Intet udtrykker
KG, s. 70 stesløst, naar Døden · gaaer de Elskende imellem, eller, naar Livet
NB18:60 at søge det Evige, saa · gaaer de endelige Formaal for en stor Deel fløiten.
JJ:488 el og alle de Andre) som det · gaaer de fleste Msker at de i Grunden existere
JJ:490 maa bære deres Afguder. / Det · gaaer de fleste Systematikere i Forhold til deres
Brev 264 hed dog relativt Gode: saa · gaaer De først en Tour, og saa læser De.
EE:96.a rdig. / / 3. Livets-Bog. / Det · gaaer de Liberale som det gik Skrædderen i
Brev 271 Hr Conf., wie gehts Ihnen? · Gaaer De noget? Pas endelig paa det; thi tag
EE2, s. 82 ft, dog det kommer igjen. Det · gaaer de Ugifte, som det gik den rige Mand, de
OTA, s. 262 lever maaskee paa Landet, og · gaaer dem dagligen ligegyldigt forbi: ak, hvor
JJ:351 Hunde tie ganske stille, idet man · gaaer dem forbi, de følge et Par Skridt efter,
FB, s. 129 rer, jeg frygter dem ikke, og · gaaer dem freidigt imøde. Jeg er ikke ufortrolig
Not11:16 e er intet tomt logisk, og · gaaer dem Inhalt nach nødv: over i det Empiriske.
Brev 253 er det for en stor Skat. Om det · gaaer Dem ligesaa, veed jeg heller ikke, og kan
NB25:47 kker just Straffen! – · gaaer dem vel. Men Dine Dyrkere kjendes paa,
EE1, s. 37 n, at de haste den forbi. Det · gaaer dem, som det gik hiin Dverg, der bevogtede
Papir 578 std. blevet Vrøvl; og nu · gaaer den » som Guds Ord i Studenten«,
NB11:124 et en anden. / Dog maaskee · gaaer den bedre ud, en saadan Spøg kunde let
OTA, s. 262 t han ikke er forladt. / Saa · gaaer den Bekymrede ud paa Marken, og han standser
CT, s. 32 at tænke paa Gud: saaledes · gaaer den Christne sin Gang, han vender Blikket
Papir 501 les nødvendig. / Derpaa · gaaer den dannede Lærer ud og danner Menigheden.
KG, s. 278 Øieblik den er i sig selv, · gaaer den dermed udaf sig selv, saaledes, at
AE, s. 35 Farer hvor han gaaer, saaledes · gaaer den dialektiske Udvikling i Farer overalt,
EE1, s. 177 lliesbestemmelse, men derved · gaaer den Enkelte ind under ethiske Bestemmelser
KK:2 hed – I Selvbevidstheden · gaaer den Enkelte ud over sin egen umiddelbare
AA:51 Dommer, holder ham oppe. Han · gaaer den farefulde Vei ( der jo nok kan være
OTA, s. 341 m muligt; saa sagtfærdigt · gaaer den frem, saa vaersomt tager Sagtmodigheden
NB15:43 d sit Hjem / / / / / jo frisker' · gaaer den frem. / / / / Jeg har omsat Versene,
SD, s. 139 ortvivlelse, som det stundom · gaaer den i Forhold til at bestemme, om et Menneske
NB17:78 t den begynder at udbredes, · gaaer den ideelt tilbage, og har ikke Enhver,
JJ:123 i et Menneske, det Frelsende, saa · gaaer den igjen ind under en Dialektik, om den
Oi7, s. 295 af. Dette er Grundløgnen; · gaaer den igjennem, saa god Nat det nye Testamentes
KG, s. 307 og for en Saadan · gaaer den ikke blot, ei heller kommer den blot,
EE1, s. 320 or skjøn og hvor stærk · gaaer den ikke gjennem alle de Combinationer,
KG, s. 306 n, i Pagt med alle gode Engle · gaaer den Kjerlige værgeløs i den farefuldeste
EE2, s. 132 turen, har en Philosoph sagt, · gaaer den korteste Vei, man kunde sige, den gaaer
OTA, s. 336 ind under det: ak, saaledes · gaaer den Lidende under den tunge Byrde; det
NB8:40 ndheden ( Bifald fra Venstre) jeg · gaaer den lige Vei uden at see hverken til Høire
BOA, s. 118 ) vil det jo vise sig, at man · gaaer den modsatte Vei. Den Extraordinaire har
Not9:1 i Bevidstheden. I Religionen · gaaer den msklige og gudd. Aand ud af deres gjensidige
CT, s. 113 s Hoved. Men ikke mere uskadt · gaaer den myrdede Skuespiller hjem, og ikke mere
SLV, s. 147 ningen og samtidig med denne · gaaer den negative Beslutning, der holder enhver
AE, s. 205 ngelfulde Inderlighed, ellers · gaaer den nok i Løbet) indtil den sidste Vending
LP, s. 35 rmere om denne Idees Indhold. · Gaaer den nu ud paa, at Livet ikke er en Udviklings-Proces,
EE2, s. 247 Skygge foran sig, om Middagen · gaaer den næsten ubemærkelig ved Siden
JJ:443 Teleologiens Dialektik. Jeg · gaaer den og den Vei, gjør Det og Det
Not11:3 yn, men er Overgang i Seyn. · gaaer den over i Seyn, saa er den ikke Magt mere,
LA, s. 98 Fuldblodighed. Men extensivt · gaaer den Raisonnerende af med Skin-Fordelen;
AE, note Forhold nærmere. / Saaledes · gaaer den religieuse Tale ogsaa tilbage, naar
NB18:84 sin smukke Side. Fra Kirken · gaaer den Rige hjem til sine Skatte, som han
DJ, s. 70 al Ophævelse. Væsenligen · gaaer den saaledes til: hun veed ikke, hvordan
Not11:19 gjorde sig skyldig i, saa · gaaer den samme Modsigelse gjenem alle transcendentale
NB26:44 maa lide. / Sandt nok, her · gaaer den sidste blot msklige Trøst ud; thi
SD, s. 235 er er talet, er i Orden. Det · gaaer den Skyldige, der er paa Reisen gjennem
4T44 den endnu ikke er vunden, altsaa · gaaer den Stridende altid med en vis Tvivl i
SLV, s. 67 en borgerlig Pige uden at hun · gaaer den sukkende forbi og tænker: dersom
SFV, s. 60 angt tilbage i min Erindring · gaaer den Tanke, at der i hver Generation er
Not9:1 itiositas 1) physica. derved · gaaer den tilbage til det første Msk. 2) moralis
Papir 264:4 ge og Endelige gaaende Tvivl) · gaaer den Tvivl om den syndige Mskhed efter at
DD:10 ud er Gud og derfor Msk. Msk, · gaaer den ud fra at Msk. er Msk og derfor Gud
4T43, s. 113 or sig selv. Lidet sildigere · gaaer den ud, kun deri er den forskjellig fra
2T44, s. 195 t er nu engang saaledes, saa · gaaer den Unge ud i Verden. Men det Næste,
DD:78 ver ikke forstaaet af Samtiden. Nu · gaaer den ved et Trylleslag paa eengang op i
NB2:169 thi netop naar den over mit Liig · gaaer den Vei saa har jeg seiret – det
SD, s. 160 saa den Fortvivlede, som det · gaaer Den, der lider af Tæring: han befinder
OTA, s. 321 i som Moderen og ligesom hun · gaaer den. Og naar Barnet lærer at gaae ene,
OTA, s. 321 er samme Vei ligesom Moderen · gaaer den? Nei, det kan man ikke sige. Barnet
PS, note tsens forskjellige Tilstande, da · gaaer denne græske Tanke igjen i den ældre
Papir 277:2 e som Philosoph – Hvori · gaaer denne Incommensurabilitæt op? –
Not4:4 d deri. – / Men derved · gaaer denne Indvending over til det andet Standpunkt
4T44, s. 289 fter ham – og saaledes · gaaer denne lille Bog ud som et Bud, men ikke
NB26:62 rstand, at dette skete; det · gaaer denne næste Generation ligesom naar
NB26:31 er saligt. / Paa den Maade · gaaer denne Prædiken reent ud, den høres
JJ:494 ar noget at betyde. I Hovedstaden · gaaer der 100 Msk. paa een Koe, hvoraf man seer
Papir 370 , men i de store Stæder · gaaer der 1000 Msk. paa een Ko. / Saaledes er
Papir 370 af et Msk, thi paa Landet · gaaer der 2 a 3 Køer ell. mere paa eet Msk,
Oi7, s. 291 ev en Grævling. / Saaledes · gaaer der 3 Aar. Vor theologiske Candidat trænger
KKS, s. 93 fulde Herlighed. / Imidlertid · gaaer der da Aar hen, dog i disse Nysgjerrighedens
NB21:96 i Øieblikket: han er gal. Saa · gaaer der eet Aar, to, tre; den samtidige Forstand
OTA, s. 146 iger atter op igjen, tilsidst · gaaer der en Boble ud af hans Mund: naar dette
NB18:85 at sagtens være det. Saa · gaaer der en Deel Forventningens Aar hen, i hvilke
2T43, s. 52 at ogsaa over den Forsagte · gaaer der en Dom, men det ydmyge Hjerte kommer
TS, s. 82 . Nei, men i samme Øieblik · gaaer der en Døds-Angest igjennem ham; thi
AE, s. 538 – dog, vel at mærke, · gaaer der en lille Mellemsætning og Mellembegivenhed
NB7:10 en, sad og spiste – da · gaaer der en Mand forbi Vinduet: det var Etatsraad
Papir 389 este der beskæftiger ham. Da · gaaer der et Lys op for ham. / Dybt ydmyget er
Papir 420:2 Sprogbemærkninger. Da · gaaer der et Lys op for M. M H: nu er Øieblikket.
SLV, s. 12 e var en Feiltagelse. Endelig · gaaer der et Lys op for min nu afdøde salig
NB29:11 at narre lille Ludvig. Nu · gaaer der fE en halvsnees Aar med en europæisk
SFV, s. 26 t at anbringe det Religieuse. · Gaaer der for lang Tid imellem, saa kommer strax
TTL, s. 392 er der et Indelukke. Den, som · gaaer der hen, han søger Stilhed, Den, som
EE2, s. 83 som Du ikke holder igjen, saa · gaaer der i Dig et riigt Gemyt under. Derfor
AE, s. 482 han skyldig i Det og Det, saa · gaaer der igjen otte Dage, hvor han er uskyldig,
4T44, s. 313 maaskee, men hvor megen Tid · gaaer der ikke med, og hvor tvivlsomt er ikke
JJ:340 overvinde dem ( og saaledes · gaaer der jo altid en Tid hen), saa griber strax
NB6:65 , naar en Smule Tid er gaaet, saa · gaaer der ligesom Hul paa Bylden – og indenfor
NB19:23 ved at forfølge ham. Saa · gaaer der maaskee Aar hen, i hvilke han afdøer
AE, s. 165 kke til for hele mit Liv. Saa · gaaer der maaskee lidt Tid med, inden jeg naaer
NB29:105 . / Paa hver enkelt Saadan · gaaer der maaskee Tusinder eller efter Omstændighederne
AA:23 sano corpore) og livslystige Tone · gaaer der ogsaa en dyb alvorlig Melancholie igjenem
LA, s. 38 men i Forelskelsens Lidenskab · gaaer der paa engang et ængstende og et fristende
SLV, s. 449 Oplysning om i Bøger, det · gaaer der pludseligen et Lys op over ved at høre
NB21:84 r at blive Verdens Frelser, · gaaer der som et Suk gjennem hele Mskheden: hvorfor
Papir 347 ine Medmsker, thi hver Dag · gaaer der vel en 50 Msker mig forbi, som betragte
Oi5, s. 230 s. v. o. s. v., paa eet Genie · gaaer der vel Mennesker tusinde × tusinde
NB31:111 ykket. I mørkt Tungsind · gaaer deres Ungdom hen – og først naar
Brev 271 r man er gaaet istaae. Jeg · gaaer derfor aldrig saa langt – est quodam
NB2:68 t netop til en saadan Tid, og jeg · gaaer derfor bestandigt med. Danmark er bestandigt
BI, s. 118 gfoldighed. Mediationens Idee · gaaer derfor ikke op for ham, han famler i dens
Not11:16 det Aprioriske i sig. Der · gaaer derfor ogsaa en Vei fra det Empiriske til
AE, s. 179 vise ham, at han ikke er gal, · gaaer derfor op og ned af Gulvet og siger bestandigt:
EE2, s. 213 Valgets første Øieblik · gaaer derfor Personligheden tilsyneladende ligesaa
CT, s. 292 d paa Alteret. Men naar Du nu · gaaer derfra, da husk paa, at dermed er den Sag
TTL, s. 392 Stilhed, eller han, naar han · gaaer derfra, er den Ringe og Elendige, hvem
KG, s. 84 d det Høieste er; naar han · gaaer derfra, har han forstaaet det; naar det
TAF, s. 286 til Alteret; og naar man saa · gaaer derfra, hvis Du kunde see i Hjerterne,
SLV, s. 306 amler sin Sjel paa Tabet, og · gaaer derfra, sigende til sig selv: det er Din
CT, s. 274 Længselen aftage, idet han · gaaer derfra? See, hvis Du har en kjer Afdød,
IC, s. 65 Natten vælger man naar man · gaaer derhen, hvor man ikke vil være bekjendt
PMH, s. 76 n Udvikling findes i Naturen, · gaaer derimod i Aandens Rige enhver ny Generation
DD:45 ke være for hurtig, at det ikke · gaaer dermed som det gik med Troldmanden Virgilius,
KG, s. 127 es jordiske Fordeel. Hvad der · gaaer derover kan Verden med sin bedste Villie
AE, note edererkennen wird«), og · gaaer derpaa ( altsaa uden at have benyttet det
AE, s. 214 de Besøgende, at man ikke · gaaer derud for at see og for at blive seet,
FF:148 Sandhed til en vis Grad, naar det · gaaer derudover saa kommer Contrapunktet og det
NB14:81 til at sige Noget. Min Sag · gaaer derved tilbage istedetfor fremad. Den hele
KG, s. 255 kende, denne Betragtning; det · gaaer desto værre saa let og saa nemt med
EE1, s. 355 nde en poetisk Afglands. Man · gaaer desuden let glip af den egentlige Nydelse;
AE, s. 100 et elastiske Sted – saa · gaaer det af sig selv med Springet.«
NB26:33 ighed af dem alle. Saaledes · gaaer det Alderdommen; thi medens Biskop M. forresten
NB24:105 t befales: Du skal, ellers · gaaer det aldrig. Nu har man vendt Forholdet,
EE1, s. 269 og som det gik ham, saaledes · gaaer det alle store Kunstnere, vor Herre inclusive.
AE, note n at elske en Anden. / Saaledes · gaaer det altid med det Negative; hvor det er
NB5:57 stne Phantaster. / Men saaledes · gaaer det altid med Verdslighed, man vinder paa
NB14:45 res det tilgavns og i Sandhed · gaaer det altid værst ud over En selv, Den,
NB17:21 staaet af Flere. / Saaledes · gaaer det altid, naar Det, en virkelig Tænker
IC, s. 100 e Gamles Vedtægt. Saaledes · gaaer det altid, naar et Bestaaende har drevet
SLV, s. 338 lle Tørvegrav. / Saaledes · gaaer det altid, saa barmhjertig, saa rig er
NB30:43 mod saa at blive fri. / Her · gaaer det altsaa bestandigt løs paa Gavtyvestreger,
BI, s. 154 rne ud af Staten. Uden videre · gaaer det altsaa ikke an. Den fornødne Berigtigelse
TTL, s. 406 hed, at det er tabt: saaledes · gaaer det altsaa tilbage med et Menneske! Hvilken
JJ:254 naar man søger Eensomhed. Dog · gaaer det an, naar man overraskes af en Vildfarende
EE2, s. 206 rimod er rigtigt stillet, ham · gaaer det anderledes. Han vælger sig selv,
EE2, s. 300 de paa Ægteskabet. Omvendt · gaaer det Andre. De, der for tidlig smagte Elskovens
AE, note dder der, paa Prædikestolen · gaaer det bedre med at slaae sig selv for Brystet,
AE, note ftigheder, vilde sige: nei, saa · gaaer det bedre med Bibelen. Men man glemme ikke
AE istne. Under denne Forudsætning · gaaer det bedre med de objektive Theorier. Vi
LF, s. 14 be mig.« / Og saaledes · gaaer det bestandigt » Digteren«
NB2:207 re sig kostbar. / .... Men saa · gaaer det blot mig galt og saa udretter jeg altsaa
Brev 272 g griber til Pennen, og nu · gaaer det currente calamo – dersom nu bare
NB13:92 lighed saa godt jeg kan. Nu · gaaer det da lystigt med Pennen hen af Papiret.
AE, s. 544 noget Høiere end Troen. Nu · gaaer det da løs: det milde Aasyn, den venlige
BA, s. 334 for Arvesynden. Men hvorledes · gaaer det da med Adam? Han bragte jo Arvesynden
NB12:77 at opgive Barnedaaben. / Derpaa · gaaer det da som sædvanligt, han bestemmer
AE, s. 370 i de relative. Men hvorledes · gaaer det da til med Indvortesheden? Ja, det
NB15:18 taalmodigt give lidt efter; saa · gaaer det da, trods den uendelige Ufuldkommenhed,
NB26:68 ved at ignorere dem. Derfor · gaaer det dem gjerne godt i denne Verden –
NB26:60 ikke til for ham – derfor · gaaer det dem godt i denne syndige Verden. /
EE:185.a Folk skal skrive en Satire, saa · gaaer det dem i deres Angst for ikke at blive
EE1, s. 33 disse travle Hastværkere? · Gaaer det dem ikke som det gik hiin Kone, der
NB16:99 Gode, men af det Onde, saa · gaaer det dem naturligviis ret godt i Verden.
NB15:11 Dandseren«, saaledes · gaaer det den Anden i Forhold til mig: han tager
NB17:31 ide i denne Verden, stundom · gaaer det den dog godt. / Men naar christelig
NB6:8 ertien i Bevægelse, derfor · gaaer det den saa godt. Foragtelighed er nu i
BI, s. 306 en høieste Sætning, saa · gaaer det den som ethvert negativt Standpunkt,
SLV, s. 164 d at trække. Ak! saaledes · gaaer det den Tungsindige; ved at forholde sig
AE, s. 317 esker. I Retning af Existents · gaaer det derfor ikke an, at ene Differentserne
NB5:11 og alle Jordlivets Kosteligheder. · Gaaer det derud over, saa slaaer Begrebet om,
NB9:9 e jo med, og vi ere alle lige. Kun · gaaer det desto nederdrægtigere ud over de
SD, s. 177 ngsler mere – saaledes · gaaer det det fortvivlede Selv med sig selv.
NB2:82 blive en middelmaadig Person, saa · gaaer det Dig nok godt i Verden. Her stikker
NB24:48 den Tanke: hold Dig til Gud, saa · gaaer det Dig vel, jo mere Du holder Dig til
EE2, s. 191 e i 3 Dage. Seer Du, saaledes · gaaer det Dig. Vil man ride Vædderidt med
BOA, s. 191 givenhed o: s: v:. Imidlertid · gaaer det dog bedre an at exegetisere paa den
NB23:92 sti Efterfølger; men her · gaaer det dog Fr. Argument, som man siger om
NB18:21 art til at styrte. / Derfor · gaaer det dog maaskee rigtigst ud. / Hele Vanskeligheden
BOA, s. 259 and af 1800 Aar) desto bedre · gaaer det dog tilsyneladende med Forflygtigelsen,
BA, s. 362 en, men i Forhold til Naturen · gaaer det dog vel ikke an, at lade Synden være
BOA, s. 191 n kun har været Organ, saa · gaaer det dog virkelig ikke an om de samme Prædikener
BOA, s. 191 r Frelserens eget Dictat, saa · gaaer det dog virkeligt ikke an, om det Samme
BN, s. 116 at forstaae det; thi for Mange · gaaer det dog vistnok kun altfor gesvindt med
Oi7, s. 303 d paa det nye Testamente, saa · gaaer det dog, om man kan tale saaledes, bedre
TSA, note t Tankeløshedens. / Maaskee · gaaer det een og anden Læser her, som det
AE, s. 566 r er Meget, de ikke veed, dem · gaaer det efter Fortjeneste i denne den bedste
NB8:49 miteten ud: jo frommere, jo bedre · gaaer det En her paa Jorden, man lever længe
NB29:79 Apostlene, i Kraft af dette Tryk · gaaer det en liden Tid – men snart begynder
BOA, s. 270 an yttrer sin Grebethed: saa · gaaer det En ligesom Den, der taler for hurtigt
NB30:115 , Du er en rar Verden) saa · gaaer det en sandsynligviis vel i denne Verden,
SLV, s. 75 man tænke hendes Idee, da · gaaer det En som Den, der stirrer ind i et Hav
NB18:87 at holde sig nær til Gud, saa · gaaer det En vel her i Verden. / Christelig Religieusitet
Brev 235 ingsværk. / Paa Papiret · gaaer det end da ganske flinkt for mig: gid jeg
CT, s. 45 re muligt imorgen ( thi idag · gaaer det endnu an) at udfinde en Ret saa lækker,
AE, s. 559 gang har aflagt Eed. Saaledes · gaaer det Enhver paa en eller anden Maade, der
4T44, s. 299 ikke strax vil lykkes. Ofte · gaaer det et Menneske saaledes, at han indprenter
4T43, s. 131 th. 12, 45)? Eller hvorledes · gaaer det et Menneske, der i Strid med sig selv
NB11:118 uationen maa til. / Og saaledes · gaaer det ethvert Msk. Det er Forskjellen mell.
NB22:125 jeg det igjen. / I Grunden · gaaer det ethvert Msk. saa, der virkelig indlader
NB7:92 for evig tabt. I samme Øieblik · gaaer det Evige ud i et Msk, Guds-Forholdet lukker
EE1, s. 265 ation. Paa en lignende Maade · gaaer det Faderen. Situationen indeholder derfor
BB:43 lige Conflict dermed. Forøvrigt · gaaer det Familieagtige hyggelige mere igjenem
KG, s. 192 n saa vanskelig – og nu · gaaer det flydende, baade opløftende og taaredrivende,
NB30:113 rhaanden. Men i Χstd. · gaaer det for Alvor løs paa at maatte hungre,
Brev 46 eg let raadvild, og saaledes · gaaer det formodenlig ogsaa Dem, om man skal
Not9:1 kke blot msklig, og saaledes · gaaer det frem, men væsentlig gudd. /
NB31:18 den til Christd. / Paa den Maade · gaaer det fremad med Χstd. / Det nye Testamente.
NB28:24 n) den var endnu kun et Liv. Saa · gaaer det fremad, vi stiger, Χstd bliver
NB25:50 ) er det ikke saaledes, der · gaaer det fremad. Det er Dette som Mynster aldeles
NB17:111 n det heller ikke være; · gaaer det Frivillige ud, saa er Χstd. afskaffet
AE, s. 331 ret i sin Majestæt, eller · gaaer det galt, nu vel, saa lad ham blive stødt
NB14:57 ken, der er Bruden. See, nu · gaaer det ganske behageligt. Et saadant uhyre
KG, s. 256 st for deres Vedkommende, dem · gaaer det gjerne allerraskest for med at fortvivle
OL, s. 31 et saare vigtigt. Dog saaledes · gaaer det gjerne med de Folk, der tænke over
NB19:79 ne paa Marken. I Aandens Forhold · gaaer det gjerne saa i denne Verden, at man tager
Papir 409:1 er glemt – men dog · gaaer det ham ikke som Barnet, der efter at have
SLV, note holdende men belærende, saa · gaaer det ham ligesom Selvmorderen, han paaagtes
JJ:495 vne Sagen for Guds Domstoel: da · gaaer det ham som det i sin Tid gik en af Kiøbenhavns
AE, s. 148 istoriske – og saaledes · gaaer det ham vel ogsaa med mine eenfoldige Bemærkninger,
Papir 537 ger: » naa, hvordan · gaaer det ham« saa svarer M. F: »
NB29:21 rene stive – ellers · gaaer det Hele i Madskabet. / Der er noget Frygteligt
DJ, s. 71 m. Har denne Sympathi Art, saa · gaaer det Hele ikke an. Repliken maa derfor ikke
NB25:49 el o: s: v:? Men i saa Fald · gaaer det Hele jo tilbage, og det bliver ikke
BI, s. 305 egaaende. – Stort bedre · gaaer det heller ikke Hegel i at fremstille Socrates'
NB32:115 æret vanskelig. Men saaledes · gaaer det hen Aar efter Aar. Saa længe jeg
NB32:43 et en Bestialitet. / Og saaledes · gaaer det hen, Ingen fatter Mistanke, Alle synes
NB:7 sten Synd imod. Og saaledes · gaaer det hen, og naar jeg saa engang er død,
OTA, s. 212 hen, eller rettere saaledes · gaaer det hen, thi det er jo ikke et gammelt
Papir 340:15 eller rettere saaledes · gaaer det hen, thi, m: T:, det er jo ikke et
EE1, s. 181 eget indviklet Sag. Saaledes · gaaer det hende ikke een Gang, men atter og atter.
BI, s. 132 der hører under Ideen; da · gaaer det her ikke bedre. Sjælen er Livsprincipet,
Not11:38 re sig i Eenhed, saaledes · gaaer det her med de i Bevidstheden Gud skabende
EE2, s. 156 den videre Forskjel, saaledes · gaaer det hine Ord i den daglige Tale; naar han
SD, s. 207 det er erkjendt ( og derfor · gaaer det i den rene Idealitet saa let med Overgangen
NB14:62 som det gik Χstus, saa · gaaer det i det Mindre Enhver, der nogenlunde
NB14:119 dog melerede Midler, og nu · gaaer det i en Fart – imidlertid staaer
LA, s. 100 m det gaaer i Opfyldelse; thi · gaaer det i Opfyldelse, saa vil han faae Andet
NB28:24 n. Saa bliver den Videnskab. Saa · gaaer det i Philosophien fremad indtil i vore
SLV, s. 229 til at bære Brevene, saa · gaaer det i største Hast, jeg tænker hun
JJ:31 gs Dybsind hævet. Saaledes · gaaer det i vor Tid mange Philosopher, de skal
SLV, s. 285 ae det. Antager jeg det, saa · gaaer det igjen. Saa har hun dog frygtet mig
NB30:55 let saa jævnt-skikkeligt · gaaer det ikke an at paatage sig at repræsentere
NB30:19 ølgelse være Christd., saa · gaaer det ikke an med saadanne uhyre Erobringer
IC, s. 230 oner ( det hørende Du). Og · gaaer det ikke an, saa er det at prædike afskaffet.
2T43, s. 32 blive skuffet, men saaledes · gaaer det ikke den Troende. Naar Verden begynder
TTL, s. 427 rstemmes – men saaledes · gaaer det ikke den virkeligt Begeistrede. Og
AE, s. 150 osition til alt Ondt. See, nu · gaaer det ikke een to tre med at komme til det
NB2:63 t Ønske at blive Præst. Men · gaaer det ikke her lige saa. Hvor faae ere ikke
EE2, s. 302 i derfor see paa hinanden, da · gaaer det ikke os saaledes som hine Augurer,
NB13:72.d ære Din Næringsvei, ell. · gaaer det ikke rigtigt i Folk, Du bliver dem
OTA, s. 174 Vandel fra Morgen til Aften, · gaaer det ikke saa nøie til med, om En ganske
Papir 406:1 er siges om Gud og Χstus · gaaer det ikke saa nøie. / min Forfatter-Virksomheds
EE1, s. 31 nne Anstrøg paa Kjolen! · Gaaer det ikke saaledes med alle Barndommens
NB33:28 iv, det veed jeg meget godt, der · gaaer det ikke saaledes til – og saa i
FB, note jelp, da man kan sige: heldigvis · gaaer det ikke saaledes til som Præsten prædiker;
NB30:90 re de egl. Aands-Msker. Dog · gaaer det ikke saaledes til, at disse Aands-Msk.
EE1, s. 242 ubject overhovedet. Saaledes · gaaer det ikke Scribe, men han er ei heller Fusker,
KG, s. 302 Kjerligheden«. Nu · gaaer det ikke slet saa nemt med Bruddet. Førend
NB27:51 som Forældrene foreskrev det, · gaaer det ikke til her, hvad enten nu de andre
FV, s. 24 – at » saaledes · gaaer det ikke til i det praktiske Liv«)
NB27:61 de – men » saaledes · gaaer det ikke til i det praktiske Liv«
OTA, s. 354 aledes er det ikke, saa nemt · gaaer det ikke til med at lære. Lidelsen selv
NB26:25 mærker ikke, at saaledes · gaaer det ikke til, thi for at faae Evighedens
DD:78 g Tilfredsstillen af den; saaledes · gaaer det ikke til. Det begynder med at Een ell
NB31:102 heden. / Nei, nei, nei saaledes · gaaer det ikke. Sandheden er sandeligen Intet
Papir 452.b veed Gud, i Livet der udenfor · gaaer det ingenlunde høitideligt til, og det
NB35:49 g været til. / I Aarhundreder · gaaer det især i Protestantismen for fulde
IC, s. 230 t Adfærd – og altsaa · gaaer det jo ikke an at tale personligt ( det
CT, s. 273 am! Bort fra den; dog saa let · gaaer det jo ikke. Jeg kan ønske mig bort
SD, s. 195 det Første. Thi saaledes · gaaer det jo just til i Verden: først synder
Brev 204 første. Mine Kammerater · gaaer det jo ligedan, commune naufragium dulce.
NB26:48 den. / Præsterne derimod · gaaer det jo meget godt i denne Verden –
NB27:87 Forhold til Gud. / Saaledes · gaaer det jo overhovedet til. Gud bemægtiger
AE, note gens Sphære. Ja, paa Papiret · gaaer det jo rigtignok lettere med at sætte
3T44, s. 281 et jubler.« Saaledes · gaaer det jo til; og Jubelen gjelder ikke den
NB35:20 aer sig med dem. Og derimod · gaaer det kun altfor let, at faae dette om idel
AE, s. 244 or Tid kun veed altfor meget, · gaaer det let nok med at forvirre Alt i en Sprogforvirring,
AE, s. 302 ae Existentsen. Abstraktionen · gaaer det let nok med, men man fjerner sig ogsaa
NB3:62 ikke behøve at nævnes: saa · gaaer det let nok som Fod i Hose med at meddele,
AE, s. 94 met. Nei, den lyver lidt, saa · gaaer det let nok. Den tager Disjunktionens første
AE, s. 478 . In abstracto og paa Papiret · gaaer det lettere til. Der sætter man Opgaven
SD, s. 212 idt af paa begge Steder, saa · gaaer det lettere: den gjør ikke Synden slet
NB17:60 ikke barbere sig selv) her · gaaer det lige saa. Ingen Barbeer tør paatage
BI, s. 104 paadomskunsten har under sig, · gaaer det ligesaa, da dette constituerer Samfundet
AE, s. 208 dige Vise vilde vel sige: mig · gaaer det ligesaa, Du veed, jeg har havt Leilighed
EE1, s. 328 vner sig altid. Med Frieri · gaaer det ligesaa. Ved slig Isolation sikkrer
NB33:42 ler. Fra det Øieblik · gaaer det lysteligt – i idel Fremadskriden.
KG, s. 65 e Nyhed er det Høieste, saa · gaaer det lysteligt med at faae Tilhængere
Oi2, s. 168 reren i Christendom. Og saa · gaaer det løs paa at vinde Mennesker for denne
NB29:27 std. reent udenfor – og nu · gaaer det løs paa Næringsvei, og Børne-Avlen
NB20:113.a g dog være Kjerlighed; men · gaaer det løs paa, at hele Ens Forestilling
NB4:69 – men saa tilsidst saa · gaaer det løs paa, at hugge dette uhyre Abstraktum
NB19:23 sk., der er Gjenstand for denne, · gaaer det maaskee saaledes. Han er fra tidligste
AE, s. 122 blive Andet og Mere. Saaledes · gaaer det med alle tilsyneladende ubetydelige
BOA, s. 250 heds Tjeneste: desto lettere · gaaer det med at kunne forstaae alle Andre, og
Papir 347 rede Medstrider, hvorledes · gaaer det med Buxerne / / Sophus / Aa det er
DD:208 gte sig sit Bytte, saaledes · gaaer det med den ægte speculative Bevægelse,
2T43, s. 21 te ikke er Tilfældet, saa · gaaer det med deres Uddeling som med Vandet i
EE:172 ). / d. 30 Aug. 39. / Saaledes · gaaer det med det Poetiske, det tager bestandig
PS, s. 250 der intet Kjendetegn er, saa · gaaer det med Forskjelligheden og Ligheden som
DD:68 over Msk. Jammerlighed.) saaledes · gaaer det med Humoristens Latter; og i Grunden
Papir 125-1.1 erne store Dyr...... Ligedan · gaaer det med Hørelsen. En saadan Dødsstilhed,
SLV, s. 229 igjen en Veninde – saa · gaaer det med Lynets Fart. Saaledes bliver min
NB6:80 de gaae saaledes. / Saaledes · gaaer det med mig som det vilde gaae hiin Lærer,
EE1, s. 45 dets forskjellige Epocher, da · gaaer det med mit Liv som med det Ord: Schnur
NB14:92 ent« ( Navnet): saaledes · gaaer det med Msker, der ikke have megen Idealitet
Papir 158 omantiske – Hvorledes · gaaer det med Theorien om Verdens Gangen som
SD, s. 173 geste Modsætning; derimod · gaaer det meget let, uden videre med Aarene at
SLV, s. 52 og Faren er meget ubetydelig. · Gaaer det meget vidt, nu vel, saa jager jeg ham
DD:17 Blomster som Eder det gaaer / saa · gaaer det mig / En stakkels Poet som en Kornblomst
Brev 49 et Forsømte; men see, saa · gaaer det mig af Glemme, indtil Aftenen kommer
NB27:66 / Med den moderne Literatur / / · gaaer det mig besynderligt. Jeg læser og læser
NB11:174 t. Og saaledes i Alt. / Nu · gaaer det mig i Grunden lige saa. De Fleste tænke
AA:39 theus. / Ja rigtigt! saaledes · gaaer det mig med Alt jeg rører ved som der
NB17:36 tter mig paa Dyd, desto værre · gaaer det mig o: s: v: – alt Dette findes
EE:110 t, de tidligere have skrevet, saa · gaaer det mig omvendt; jeg synes bestandig meget
Brev 311 g fra hans. / For det 3die · gaaer det mig virkelig som Een der har gaaet
EE1, s. 315 aar de see Rødt, saaledes · gaaer det mig, naar jeg seer Grønt, hver Gang
Papir 593 aa blive tilmode, saaledes · gaaer det mig. Det Tilkommende veed jeg Intet
EE1, s. 32 den end sprætter. Saaledes · gaaer det mig; foran bestandig et tomt Rum, hvad
FB, s. 129 eed meget vel, at, om jeg end · gaaer det modig imøde, mit Mod dog ikke er
EE2, s. 238 rste Kjærlighed, saaledes · gaaer det Mystikeren med hans religiøse første
NB25:55 og saa: Hemmeligheden, at saadan · gaaer det naturligviis ikke til i det praktiske
NB20:146 r begynde at være med. / Saa · gaaer det ned ad – og naar en Sluddermads
SLV undre, Intet at forvente o. s. v. · gaaer det negative Princip: Intet at angre, eller
CT, s. 239 . Ja, ganske vist. Man · gaaer det nemlig saa nær som muligt, naar
AE, s. 478 gaaer tilbage. I Existentsen · gaaer det nemlig saaledes til, og Undersøgelsen
SD, s. 213 aa en anden Maade. Hvorledes · gaaer det nemlig til, at et Menneskes Liv bliver
OTA, s. 155 le er for de Voxne og derfor · gaaer det noget strængere til end der, hvor
SFV, s. 103 – ligeoverfor Gud: saa · gaaer det nok med at lyde. Al Tvivl ( der, in
NB3:77 – ligeoverfor Gud: saa · gaaer det nok med at lystre. Al Tvivl har tilsidst
LF, s. 29 en har Du lært Taushed, saa · gaaer det nok med at lære Lydighed. /
NB6:13 Skikkelse betrygger, at saaledes · gaaer det nok nu ikke mere til – det var
SLV, s. 229 sin Elskede i Holbek, og saa · gaaer det nok, og i største Hast. Man klager
FV, s. 24 ør det, kan henflye; og saa · gaaer det nok. Men det er dog vel ingen Overdrivelse
Brev 36 ledes bliver ved at gaae, saa · gaaer det nok. Og ude paa Landet har De jo alle
NB23:207 lsk.« / Imidlertid · gaaer det nu endda an naar saadanne Forbrydere
NB21:96 ide af Forstand. / Men hvorledes · gaaer det nu mig i Samtidighedens Situation?
BI, s. 290 e er Ironien fremtrædende. · Gaaer det nu saavidt, at man kan faae en eller
DD:145 frelst de Andre? / Saaledes · gaaer det ofte med den egentlig Geniale i hans
Not7:57 end langsommere afsted, saa · gaaer det og desto sikkrere. – / /
Papir 37 og en Opera i Arier etc, saaledes · gaaer det og i det Physiske, naar jeg fE gik
NB:92 t Andet end Bladene. Saaledes · gaaer det ogsaa i Aandens Verden. Travlheden
NB22:82 med Geistligheden, saaledes · gaaer det ogsaa i de mindre Forhold. Der opkommer
EE1, s. 285 askee kunde holde. Hvorledes · gaaer det ogsaa i Ægteskabet. Efter kort Tids
Not4:27 odsigelse med sig selv, saaledes · gaaer det ogsaa med den mystiske Separatisme
EE:146 necessitas – saaledes · gaaer det ogsaa med det enkelte Msk. / d. 28
EE1, s. 145 re ægte comisk. Saaledes · gaaer det ogsaa med Individet, naar det, maaskee
Not7:35 man kan tænke sig., saaledes · gaaer det ogsaa med mig naar jeg først kommer
DD:170.b ed, da Apostlene sove, saaledes · gaaer det ogsaa os i Øieblikke, hvor det synes
EE2, s. 168 e spansk s.« Saaledes · gaaer det ogsaa Philosophen, han er ude, han
CT, s. 122 smigrende Bønner: saaledes · gaaer det ogsaa Trængselen, den maa altid
NB31:141 Men det forstaaer sig, saa · gaaer det ogsaa, naar det er borttaget det hvorved
NB24:70 I vore, i de moderne Tider · gaaer det omvendt. Man begynder med at have med
Oi4, s. 214 men der er en Grændse, · gaaer det over den, da kunde det vel hænde
PCS, s. 135 vis Grad kan det gaae an. Men · gaaer det over denne visse Grad, saa bliver det,
EE2, s. 243 Ethiske bliver concretere, da · gaaer det over i Bestemmelsen af Sæder. Men
FP, s. 20 kun sjelden meddeler«, · gaaer det over til at gjøre dets Læsere
BI, s. 355 r men under Ironien. Saaledes · gaaer det overalt, hvor man overseer Livets Dialectik.
NB17:37 , dømme den o: s: v: saa · gaaer det paa Liv og Død, saa bliver Verden
OTA, s. 195 lighedens Forstand. Saaledes · gaaer det paa mange Maader eller paa alle Maader
JJ:488 saa kniber det. Men i Almdl. · gaaer det Philosopherne ( baade Hegel og alle
SD, s. 160 vlelse. I sidste Tilfælde · gaaer det saa den Fortvivlede, som det gaaer
NB30:49 / Indtraadte i dette Firma · gaaer det saa fra det Øieblik løs paa Egoisme
IC, s. 178 nok, saa veed Enhver det: der · gaaer det saa gesvindt; men sandeligen det maatte
BOA, note ar en sand Reformation. Derfor · gaaer det saa hurtigt og saa nemt med at reformere
BN, s. 122 nneske? For de hurtige Hoveder · gaaer det saa hurtigt, fordi de springe dette
OTA, s. 228 ed blandt mange andre, og da · gaaer det saa let Samvittighedens eenlige Stemme,
TTL, s. 433 trygger Tilegnelsen. Som Barn · gaaer det saa let, man er fritagen for Valgets
NB32:102 Dyre-Bestemmelsen. Derfor · gaaer det saa nemt. Thi naar det Hele blot er
NB25:84 u mere. – Og saaledes · gaaer det saa stigende. Indøvelse i Χstd.
3T44, s. 261 ender med Timeligheden. Men · gaaer det saaledes hen, da er et saadant Liv
4T44, s. 374 arbeider sig ind i Gud, ham · gaaer det saaledes som det blev forklaret, idet
4T44, s. 375 Gud seirer. / Paa Valpladsen · gaaer det saaledes til, at hvis den første
NB31:74 ordentlige, han bliver det. / Og · gaaer det saaledes til. Han kan lidt efter lidt
SLV, s. 413 Experimentets quidam siger, · gaaer det saaledes: § 17 Angeren, § 18
NB21:31 ringe lidt Galimathias, saa · gaaer det Sande bedre igjennem. – Lykkelig
SLV, s. 132 eer det Skjønne. Saaledes · gaaer det Skjønne altid Reflexionens Næse
NB31:126 Martyriet gaaer ud. / Saa · gaaer det Skridt for Skridt videre, man mener
NB2:265 det er sig selv iveien). Det · gaaer det som det gaaer Straalemesteren. I det
AE, note først har naaet vor Tid, saa · gaaer det som Kjæp i Hjul, og vi faae alle
AA:6 rs Blik; thi med disse Frugter · gaaer det som med Cryptogamerne i Planteverdenen:
JJ:320 Gud. og Mangel paa Oprigtighed. / · gaaer det stundom ligesom en frigiven Forbryder,
Oi8, s. 363 straffes strengt; saa strengt · gaaer det til i denne – retfærdige Verden!
4T44, s. 307 am, de forklare, at saaledes · gaaer det til i Livet, at der ere nogle Mennesker,
EE1, s. 241 ink og Beretninger. Saaledes · gaaer det til i Livet, hvor man hvert Øieblik
NB13:49 inction. / Saa forunderligt · gaaer det til i Livet, og en saadan Magt er gudfrygtig
EE1 vidtløftig Historie. Saaledes · gaaer det til i Romaner og det er ogsaa en ganske
EE1, s. 275 ncipet, men saa besynderligt · gaaer det til i Verden, i den Grad har Vane og
NB20:136 øge Guds Rige. Men hvorledes · gaaer det til i Virkeligheden? Der forstaaer
FB, s. 189 stilling, at i Aandens Verden · gaaer det til som i Gnavspil, hvor Alt gaaer
FF:113 halv qvædet Vise, og hvorledes · gaaer det til, at man langt lettere indpræger
AE, s. 426 ndskyldning. – Saaledes · gaaer det til, i de sex Dage af Ugen formaae
NB17:60 aet i Pressen. Og hvorledes · gaaer det til? Ganske simpelt, naar To tale sammen,
TTL, s. 406 ar forandret – saaledes · gaaer det tilbage. Og Forandringen, i hvilken
AE, s. 478 ikke strax er gjort. Saaledes · gaaer det tilbage: Opgaven bringes til Individet
AE, s. 485 elig paa Friheden. / Saaledes · gaaer det tilbage; at lide skyldigt er et lavere
BI, s. 338 stagnerer i en Episode, snart · gaaer det tilbage; snart er vi i Peder Madsens
AE nge det skal være, og over den · gaaer det tilsidst reent i Glemmebogen med Afgjørelsen,
EE1, s. 261 udgivet sig for Charles, ham · gaaer det ud over. Tilskuerens Opmærksomhed
CC:12 Bevægelse, og fornemmelig · gaaer det ud paa ogsaa at gjøre Systemet populairt;
NB28:32 asnart det bliver et Partie · gaaer det udenad paa Ramse igjen om en føie
OTA, s. 214 brede en saadan Lidende, der · gaaer det ved Klogskabens Hjælp gjerne saaledes:
LA, s. 100 eeg, Indblik i Fremtiden: saa · gaaer det vel ikke an Andet end at være med,
Brev 272 Historien. Ypperligt. Tilsidst · gaaer det vel med Historien som med Nytaarsgaver
NB6:76 t. Som det som oftest gaaer, · gaaer det vel ogsaa her. Summa summarum af Virkeligheden
3T44, s. 245 vide vi ikke; men de Fleste · gaaer det vel saaledes, at som de skilles fra
NB26:68 ælpe Dig til. / Saaledes · gaaer det vel til. Først lever et Msk. hen
SLV, s. 211 ieust sikkret og sikker, saa · gaaer det vel. At hun ikke uforsvarligen kommer
SLV, s. 241 e mig ind i disse Kampe, saa · gaaer det vel. Holde ud det vil jeg, til det
NB28:91 frygtelige Straf! – · gaaer det verdsligt charmant for os, Mskheden
OTA, s. 206 d mit Ønske!« Saa · gaaer det videre; den styrende Nødvendighed
NB4:129 kt for hvad det er at lyde, · gaaer det virkelig et Øieblik bedre. O, men
NB21:41 gt fra Evangeliets Fordring) der · gaaer det virkelig ikke an, at den skal være
Papir 377 sig lykkeligt, om det ikke · gaaer det værre end efter Henriks Forklaring
SLV, s. 88 l, og Kløgten fortvivler, · gaaer det ægteskabelige Liv fort og forvandles
EE2, s. 96 er dette sig nu saaledes, saa · gaaer det Øvrige af sig selv. Spørgsmaalet
SLV, s. 278 rvinde sig selv. Ja saaledes · gaaer det, hun har trumfet for tidlig ud og paa
EE1, s. 95 ed Ideen til Faust. Saaledes · gaaer det, medens enhver vordende Privatdocent
NB14:108 0 pC. – See saaledes · gaaer det, naar een Broder taust, Gud lydig,
Papir 593 ikke skyldes mig. Saaledes · gaaer det, Nogle er consequente i at handle,
AE, note Chinesere endnu overladte. Saa · gaaer det, nu seer det jo rigtignok lidt flaut
NB33:37 teressere sig for Sagen saa · gaaer det, og hvorfor? fordi det er Land mod
SLV, s. 334 e jeg ikke holde det ud. Dog · gaaer det, og man kan vænne sig til al Lidelse.
SLV, s. 216 t tage Ethiken ind deri, saa · gaaer det, saa faaer man et System, hvor man
Brev 119 r. / Med mine Prædikener · gaaer det, som det bedst kan; jeg ønsker i
BI, note et, frelser Livet, enhver Anden · gaaer det, som det gik Orpheus, der vilde stige
F, s. 478 havde jeg glemt Noget. Saaledes · gaaer det, stundom endnu værre, saa man glemmer
NB4:110 ndsning bliver invendig fra, saa · gaaer det. / I 3die Afdeling af christelige Taler
NB17:62 ved det Verdslige – og saa · gaaer det. / Man har derfor ogsaa ofte Exempler
NB9:66 ham saa en Reflexion, og saa · gaaer det. Dette gaaer ganske simpelt til. A
Brev 264 k Dem ud med. Ja, saaledes · gaaer det. Jeg har Nydelsen af at spadsere med
NB10:29 til Udraaberen. / Saaledes · gaaer det. Jeg stillede Problemet, det Problem
3T44, s. 241 Gud blev Skaber. Ja saaledes · gaaer det. Naar man bliver ældre, da bliver
EE1, s. 313 sant tog hende med. Saaledes · gaaer det. Pigen gjorde Indtryk paa mig, hende
NB18:82 Eensomhed med min Maalestok, saa · gaaer det; jeg tænker slet ikke paa Andres
IC, s. 122 n an paa ethvert Vilkaar. Saa · gaaer det; saa blæse være med Forstanden;
NB17:37 iler i sig selv – saa · gaaer det; vilde hun vende Forholdet om, og dømme
NB20:14 nærmelseviis, thi ellers · gaaer Dette ganske ud, og Alt bliver pure, pære
EE1, s. 370 Side ikke er rigtigt gjort. · Gaaer dette op for hende, saa vil hun vove at
Papir 226 gjør sig gjældende, derfor · gaaer dette paa flere Steder ( Erasm. Montanus,
PS, s. 247 ens Tilværelse af Beviset? · Gaaer dette saa ganske ligefrem til? Er det ikke
NB22:38 gjen er i en ny Minoritet. / Det · gaaer dette ubeqvemme Uhyre Majoriteten, Publikum
BOA, s. 191 med at være kun Organ: saa · gaaer dette virkeligen ikke an. Saa distrait
NB26:68 r forvisset om, at det at Alt · gaaer Dig imod, at det bestandigt er Lidelse
CT, s. 94 prise ham paa den Dag, da Alt · gaaer Dig imod, da det sortner for dit Øie,
NB20:100 e og Medgang. Men naar Alt · gaaer Dig imod, og Du dog fornemmer i Dit Indre
EE2, s. 301 aaer Dig med Venskab, som det · gaaer Dig med Alt. Din Sjæl mangler i den
EE2, s. 238 er ham en Umulighed. Som det · gaaer Dig med Din jordiske første Kjærlighed,
LF, s. 48 Du døer, og hvad enten det · gaaer Dig med eller imod, medens Du lever; hvad
NB20:100 sbyrd vidne imod. Naar Alt · gaaer Dig med og efter Dit Begreb, om Du da end
EE2, s. 301 et af at høre paa Dig. Det · gaaer Dig med Venskab, som det gaaer Dig med
TS, s. 92 og tillige, Himmelfarten · gaaer Dig saa let af Sinde, maaskee Du endog,
DS, s. 226 unkler. Du veed det ikke, det · gaaer Dig som hiin Konge, der tog feil og tog
Papir 391 bet Medlemmer, og det ikke · gaaer Dig som Manden, der sagde: det kommer igjen,
SLV, s. 407 aer her Taleren, ligesom det · gaaer Digteren med sin tragiske Helt. Man tør
OTA, s. 283 t. Dersom Du derfor hastende · gaaer Din Gang i vigtigt Ærende, og Veien
NB26:120 g Uafhængighed; men saa · gaaer Din Sag ikke fremad, saa faaer Du egl.
AE, s. 426 hjem til sig selv, fra Kirken · gaaer directe til China og Persien, Astronomien
EE2, s. 162 tage det Tredie med. Saaledes · gaaer Dit Liv hen. Efter at have spildt halvandet
EE:147 t som muligt; men under Alt dette · gaaer dog aabenbart Philosophiens Bestræbelser
FB, s. 196 s, at hver Tid har sin Faust, · gaaer dog den ene Digter efter den anden ufortrøden
4T44, s. 289 r Noget om dets Skjebne; saa · gaaer dog det næste Bud freidig gjennem Døden
NB10:69 ud ganske uden noget Ledsagende, · gaaer dog egl. ikke an. Der maa dog falde en
DD:131 end Naaden udsletter Synden, saa · gaaer dog Foreningen med Gud for sig i den igjennem
Brev 271 ige, jeg gaaer tilbage men · gaaer dog forsaavidt videre som jeg holder mig
CT, s. 227 n ikke mistrøstes, thi det · gaaer dog fremad. Men naar det ikke staaer fast,
KG, s. 98 nnen; men han angrer det, og · gaaer dog hen og gjør Faderens Villie. /
JJ:432 den sidste Replik og Tegnet: der · gaaer dog i mig noget Bedre under. Saaledes opstiger
Oi7, s. 299 rer denne Festlighed. / Dette · gaaer dog ikke an, har » Christenhed«
TTL, s. 435 ileder i Livet, den Alvorlige · gaaer dog ikke iblinde. O, om selv den beskikkede
NB2:54 od mig. / Men hvor underligt · gaaer dog ikke min Ungdoms mørke Drøm i
NB3:26 oh IX, den Blindfødte). O, det · gaaer dog ikke saa let, som i en gesvind Præsts
NB:12 Men hvor mange Menneskers Liv · gaaer dog ikke spildt i denne usalige Snaksomhed
NB18:21 ydning til Χsti Indtog · gaaer dog maaskee bedst ud. / Sandt nok, der
OTA, s. 146 ortvivlede sige: » der · gaaer dog noget Godt under i mig«. Naar
BOA, s. 284 som først skal komme, det · gaaer dog nok neppe an. At en Mand anticiperer
OTA, s. 298 stes i Ovnen, » Solen · gaaer dog op med Hede og gjør Græsset vissent,
4T44, s. 336 gjennem Bølgernes Fraaden · gaaer dog Svømmerens Vei til Maalet. Betragt
OTA, s. 398 ilken et Menneske gaaer, den · gaaer dog vel ikke over hans Hoved, nei, naar
AE, s. 556 n lille Skadeserstatning; det · gaaer dog virkeligen ikke an, at have Skammen
EE2, s. 30 anden, der er respektablere, · gaaer dog, troer jeg, Glip af det Dybere i Kjærligheden.
OTA, s. 385 eien, som hiin Samaritan, da · gaaer Du ad Barmhjertighedens Vei, thi Veien
CT, s. 274 ig efter at ihukomme ham. Saa · gaaer Du da maaskee til hans Grav; og som han
Brev 141 ens Tjeneste. Ubemærket · gaaer Du Din Gang ( jeg seer det Alt i Aanden),
EE1, s. 390 t altid i Eventyret. Hvorfor · gaaer Du ellers dybere ind i Skoven; er Du en
Papir 519 . Thi ved det Sande · gaaer Du Glip af alle jordiske Goder; ved at
Brev 180 lige Høitidens Dag. Saa · gaaer Du hen til Præsten og faaer et skriftligt
NB12:197 Eder spørger mig, hvor · gaaer Du hen. / Maaskee ligger her ogsaa et Træk
TS, s. 88 rre! / / M. T. ad hvilken Vei · gaaer Du i Livet? Husk paa, hvad jeg siger til
CT, s. 307 dette ikke en Omvei, hvorfor · gaaer Du ikke lige op til Alteret? O, var det
TAF, s. 296 r Dine Synder – derfor · gaaer Du jo idag op til Herrens Alter. Thi medens
Papir 315:3 / det lader sig høre; saa · gaaer Du maaskee slet ikke ud. / / H. /
NB28:25 i han maatte sige sig selv, · gaaer Du saa langt ud, saa faaer Du ikke Mskenes
TS, s. 73 skee i det Høieste » · gaaer Du saa med i Kirke paa Søndag!«
YTS, s. 268 nær. Fra at have skriftet · gaaer Du til Alteret. Men at skrifte det er just
CT, s. 291 er rigtignok staaende, derfor · gaaer Du til Alteret; men det er dog kun Alteret,
CT, s. 283 skriftet for Gud i Løndom · gaaer Du til Ham den forbarmende Indbyder, han,
Brev 158 for at overlevere Dig Din. · Gaaer Du til Musik alligevel, og vil Du, at jeg
OTA, s. 168 ke dette Ene, ved dets Haand · gaaer Du tryg selv i Fare, selv i Livsfare gaaer
OTA, s. 168 selv i Fare, selv i Livsfare · gaaer Du tryg, som Barnet ved Moderens Haand,
Papir 315:3 / fra hvilken Forudsætning · gaaer Du ud? / / H. / fra slet ingen. /
OTA, s. 384 n ikke pege paa og sige: der · gaaer Dydens Vei, man kan kun sige, hvorledes
BI, s. 139 ikke som den, der begeistret · gaaer Døden imøde og høimodigt offrer
Papir 129 , der af Begeistring for en Idee · gaaer Døden imøde, og Efteraberen der søger
EE2, s. 58 rdig Tante, en Friseur. Da · gaaer Døren til Dagligstuen op, hun træder
NB9:42 Just i det samme Øieblik · gaaer Døren til et Sideværelse op, men
EE1, s. 344 og svale, ophidse ikke .... · Gaaer Eders egen Gang! lad mig blive udenfor
AE, s. 234 dende, da det jo philosophice · gaaer een to tre med at tvivle om Alt, og saa
NB:92 dreier sig om, at hver Enkelt · gaaer eensomt ell. ind i Lønkamret for sagte
KG, s. 70 n Eder ad, saa Du sørgende · gaaer eensomt, fordi Du fandt, men fandt igjen,
KG, s. 70 av Dig ingen igjen, saa du nu · gaaer eensomt, saa Du ingen Elsket har til at
KG, s. 70 ingen Ven paa Din Vei, saa Du · gaaer eensomt; eller maaskee tog Gud af Din Side
NB33:19 det maaskee uhyre Tal, som · gaaer efter denne Declination. / At mene at staae
AE, s. 535 ske Gud og Mennesker naar Alt · gaaer efter deres Hoved, lad dem hade og trodse
FP, s. 24 am imod; medens den svage, der · gaaer efter Diagonalen af de i Livet givne Kræfters
NB18:21 e slet Intet, see al Verden · gaaer efter ham, og siden Lazari Opvækkelse
FF:158 re Ideeassociation, medens Verden · gaaer efter sine endelige Ideeassociationer.
DD:197 mine Sjælstilstande bestandig · gaaer efter to Declinationer, hvorved ikke blot
NB12:62 for saa at begribe: saa · gaaer egl. hele det Christelige ud. / Martensen
NB11:152 thi det · gaaer egl. løs paa Idealiteten. / Idealitetens
CT, s. 154 sande Alt er Intet. Eller man · gaaer en anden Vei, man eftertragter en vis Aands
EE2, s. 197 bleven Keiser i Rom. Dog, Du · gaaer en anden Vei. Nu viser der sig en Livs-Anskuelse
CT, s. 156 yrrer i et Værelse, at der · gaaer en blind Mand omkring og ikke kan see,
NB13:13 man er Guds Ven, er at det · gaaer En godt i Verden) og dog sætter man
BOA, s. 236 . Igjennem As sidste Skrifter · gaaer en hedensk fortvivlet Glæde over selv
BB:37 ubevidst følge. Ved dem · gaaer en heel phantastisk Verden op for Barnet,
OTA, s. 167 ple og Ophøiede næsten · gaaer en i Glemme. Stundom henkaster man et Ord,
NB20:45 – ikke blot naar det · gaaer En imod ( thi Sligt er ikke nok til at
BI, s. 336 omantiken velgjørende. Der · gaaer en kjølig Luftning, en forfriskende
G, s. 17 , da der selv ved Midsommerstid · gaaer en kold Gysen gjennem Naturen, da mødtes
SD, s. 200 engang imellem et Geni, som · gaaer en lille Smule ud derover, han erklæres
NB18:48 og interesserer sig nu for Alt. · Gaaer en Mand forbi og kommer til at nyse mere
DS, s. 164 Naturen stille, medens der dog · gaaer en næsten umærkelig sagte Zittren
AE il Mund, fra Slægt til Slægt · gaaer en Opinion, der gjør det let at tænke
KG, s. 106 enhver menneskelig Begyndelse · gaaer en spildt Tid. Vi tale ellers i de jordiske
F, s. 493 ner, hvoraf Værket bestaaer, · gaaer en Stræben, en fortløbende Tanke,
TTL, s. 423 ant Menneske, som det stundom · gaaer en Taler, der først naar han er færdig
LA, s. 76 resolute Hengivelse; thi det · gaaer en Tidlang med at Flere og Flere maae renoncere
LA, s. 76 n Konge og Undersaat; thi det · gaaer en Tidlang med at nedsætte Comiteer
BA, s. 415 ud for ethvert saadant Spring · gaaer en Tilstand som den nærmeste psychologiske
Papir 264:4 de tilbage til Eenhed med Gud · gaaer en Tvivl ell. for at bruge et mere pathologisk
FB, s. 161 ne Sprogbrug. Foran for Troen · gaaer en Uendelighedens Bevægelse, først
EE2, s. 262 ngang her ved mit Vindue. Der · gaaer en ung Pige forbi; erindrer Du, vi mødte
NB21:159 ndetegnet paa Fromhed er at det · gaaer En vel i Livet, Frugten af Gudsfrygt er
NB26:23 Gudsfrygts Kjende er at det · gaaer En vel i Livet. / Χstds Mening derimod
NB21:159 Frugten af Gudsfrygt er at det · gaaer En vel. / Naar han saa andre Steder skal
NB24:158 paa Forholdet til Gud er at det · gaaer En vel; » Aand« kjender
BB:2 i Himlen og paa Jorden. Videst · gaaer en vis iøvrigt ubekjendt Troubd.: Bertran
Papir 455 i, at Side om Side med ham · gaaer En, der lever i Armod, og at Katholiken
Papir 254 r og Demokrater – og · gaaer endelig løs paa Forordningen af 14de
SLV, s. 219 havt Tid at opdage den. Det · gaaer endogsaa ud over mig, forleden Dag skete
OTA, s. 327 l den Ældre og sagde: jeg · gaaer ene – vilde da ikke den Ældre
OTA, s. 322 en sande Efterfølger, der · gaaer ene ad den samme Vei. / Dette er hvad der
FB, s. 171 ogen menneskelig Røst, men · gaaer ene med sit forfærdelige Ansvar. /
OTA, s. 327 erten ham vel dette Suk: jeg · gaaer ene. M. T. Dersom et Barn, der var ifærd
EE2, s. 272 mme, at den er til, fordi den · gaaer Ens eget Huus forbi, er Tankeløshed,
TTL, s. 443 er den Nærmeste, naar han · gaaer erindrende herfra, da gaaer han hjem til
SBM, s. 142 ristendommen lærer, at han · gaaer et Evighedens Ansvar imøde, en Dom (
NB29:14 te, hver eneste Enkelte, Du · gaaer et Evighedens Regnskab imøde. /
OTA, s. 390 uden Bedrøvelse, naar det · gaaer et Menneske paa lignende Maade. Han mangler
NB8:84 olde saa stærkt fast, saa · gaaer et Msk. fra Forstanden. Og har han ikke
NB27:6 estillinger, lade det at det · gaaer et Msk. godt i denne Verden være –
NB5:95 rkelig har den Tanke, at det · gaaer et Msk. imod, saa synes jeg alle Hensyn
FF:129 nem Musiken af Don Juan pludselig · gaaer et nyt Lys op, og nu det Hele bliver trukken
NB8:107 std. ham dette Hele i Intet, · gaaer et Skridt videre, ind i det egl. Christelige:
EE1, s. 396 an imidlertid til Takke. Man · gaaer et Stykke ud ad Landeveien; man sætter
NB20:59 giver Χstd. efter, og · gaaer et Øieblik ind i Qvindens Forestilling
Not4:7 i Analogie med jeg føler, jeg · gaaer etc; thi det vilde da hell. ikke afgive
FB, note Saasnart Synden kommer frem, da · gaaer Ethiken til Grunde, netop paa Angeren;
BI, s. 105 skers Hjerter og Sjæle, og · gaaer ethvert haardt Gemyt forbi); hans Farve
2T44, s. 201 ler skulle vi ikke sige, den · gaaer ethvert Menneske forbi, held Den, der ikke
SLV, s. 441 Retning af det Sympathetiske · gaaer ethvert Menneske, der ikke er dumt, strax
KG, s. 85 ge, der ad Indbildningens Vei · gaaer ethvert Menneskes Tanke forbi – ak,
DSS, s. 117 fuld af Farer, ad hvilken Du · gaaer Evighedens Regnskab imøde – det
Papir 373:3 em og hente en Parapluie, han · gaaer evigt med Parapluie – ad modum den
NB32:127 en anden Art Existeren, saa det · gaaer Exemplar-Msk. i Forhold til Tilværelsen
SLV, s. 439 uendelig, at Individet altid · gaaer fallit), den religieuse er Opfyldelsens,
Papir 270 Der er en Medlidenhed, som · gaaer fattig og tomhændet gjennem Livet, der
JJ:336 lekterede gjør det Samme, · gaaer fE 3 Gange i Kirke hver Søndag, men
NB22:42 r vant til, at der hver Dag · gaaer fE 300 gjennem hans Hænder i Omsætning,
DS, s. 235 , intellectuelt, en Lære), · gaaer Flere ind paa Christendommen; afskaffes
NB26:84 man har sandselig Magt, saa · gaaer Flere og Flere ind paa det man siger, og
JJ:258 ve. / Man sysler med det Hellige, · gaaer flittig i Kirke, beder, læser opbyggelige
F, s. 470 nnem Livet som en Skomagerdreng · gaaer fløitende gjennem Gaden, selv om Den,
Papir 371-1.a bemærkende, hvor let det · gaaer for Andre at meddele og blive forstaaet;
Brev 266 et bestemt Sted hen, · gaaer for at komme til Sæde. Og neppe er Partigængeren
BOA, s. 279 ert Sted, hans Produktivitet · gaaer for falsk Vind. Skal man nemlig ethisk
Brev 41 ing opdager han, at denne Mølle · gaaer for fulde Seil – og det uagtet det
JJ:374 drikker vist for megen Kaffe, og · gaaer for lidt. 3 Uger efter taler jeg med ham
AE, s. 409 ikker vist for megen Kaffe og · gaaer for lidt. Tre Uger efter taler jeg med
NB33:28 er stundom siges om et Barn, han · gaaer for længe hen og leger, – saa
JJ:374 t De ikke drikker Kaffe, og at De · gaaer for meget. Altsaa Ildebefindedet var og
AE, s. 409 e ikke drikker Kaffe og at de · gaaer for meget. Saadan var det; altsaa Ildebefindendet
EE2, s. 249 ligiøse Dyder, og hans Liv · gaaer for sig derved, at han bestandig oversætter
NB29:117 naar Frelsens Omsætning · gaaer for sig i saa uhyre Partier, hele Slægten
4T43, s. 169 n hele Erhvervelse, at denne · gaaer for sig ligesom Ordet gaaer frem i sit
NB22:140 det at blive det slet ikke · gaaer for sig som man, naturligt, er tilbøilig
NB31:110.a gten«. / og hvilket · gaaer for sig under Paastand paa at det er at
BOA, s. 231 er at forstaae, hvorledes det · gaaer for sig, er oftere forklaret og viist af
EE1, s. 308 er sig; det kommer af, at De · gaaer for stærkt. Tænderne – hvide
BOA, s. 195 Tilnærmelsesskridtet ikke · gaaer for vidt, uagtet det aldeles tilintetgjør
NB11:79 an dog vel paa, at man ikke · gaaer for vidt. Thi just det sande religieuse
Papir 254 t Forordningen af 15de Mai · gaaer foran denne Virksomhed. Nu fremgaaer ogsaa
OTA, s. 321 nlig gaaer ved Barnets Side, · gaaer foran det; men da kommer der ogsaa en Tid,
NB:86 paa følger en Udraaber som · gaaer foran en Slags Triumphvogn, paa hvilken
SLV, s. 443 e skyldes Angeren, som altid · gaaer foran for Forladelsen, saa vil dette jo
NB16:70 Slæbet eller – hun · gaaer foran og bærer Faklen. / Litera gesta
OTA, s. 321 a, at han ikke mere synligen · gaaer foran. Og saaledes var det jo fornødent,
AA:42 / Det er dog rørende, naar man · gaaer forbi de allersimpleste Boghandleres Boutiquer
TTL, s. 443 og naar Nogen om føie Tid · gaaer forbi det Huus, hvor han boede i Ringhed,
NB8:20 : hvor det kan gribe En, idet man · gaaer forbi en Isenkræmmer, i hvis Vindue
NB18:19 il at være privat. Dersom han · gaaer forbi et Sted, hvor der er Opløb eller
EE1, s. 59 dig optages, idet Slægten · gaaer forbi og vender Blikket mod dem, er lykkelig
JJ:320 ryder, hvem en bortløben Fange · gaaer forbi som en ængstende Erindring, ell.
BA, s. 389 ( Tiden var Successionen, der · gaaer forbi). For Forestillingen er det en Fortgaaen,
IC, s. 165 ladt, Enhver, hvis Dør han · gaaer forbi, er glad, og seer man ham komme,
Papir 592 eløbige Bemærkninger · gaaer Forfatteren løs paa 2 Definitioner.
Not4:10 ngentia mundi. dette Beviis · gaaer formenlig ud paa at vise, at for at tænke
Not10:9 al Sandhed til Princip, dog · gaaer Fornuften feil i sine Slutninger. Subjektet
4T44, s. 350 er fortabes i dem, saa Livet · gaaer fort i Beslutningen, styrket og qvæget
BA, s. 415 et individuelle Livs Historie · gaaer fort i en Bevægelse fra Tilstand til
BA, s. 397 ge. Dets Liv og dets Historie · gaaer fort som Skriften i hine gamle Dage gik
SLV, s. 111 res alt som Ægteskabet · gaaer fort, og Ansvarets Protokol er aldrig lukket,
EE1, s. 263 aaledes: » Bravo! det · gaaer fortræffeligt! I Klammeri med Faderen,
NB4:37 rhaanelsen og Forfølgelsen som · gaaer forud er Saltet. Den, der ikke skal
JJ:68 rte, at Een ikke var et Tal. Een · gaaer forud for Adskillelsen, og med Adskillelsen
Not11:19 nskaber, ligesom d. n: Ph. · gaaer forud for alle Vdskb. saa slutter den p:
CT, s. 50 let ikke behøves, at Noget · gaaer forud for Begyndelsen, saa de slet ikke
SLV, s. 153 Netop fordi Reflexionen, der · gaaer forud for Beslutningen, er aldeles ideel,
BI, s. 131 Glemsel er netop den Nat, der · gaaer forud for Bevisthedens Dag, er det Hvilepunkt,
EE2, s. 128 ørings-Punkt. Den Tid, der · gaaer forud for Culminationen, er Du jo ikke
EE2, s. 49 rt, saa maa den Tilstand, der · gaaer forud for den første Kjærlighed,
BI, s. 274 tion, men en Positivitet, der · gaaer forud for den. Han er vel endog ved denne
Not11:23 selbst zuvor. Ingen Kunnen · gaaer forud for denne Existents, men deraf følger
SLV, s. 346 rdres der til et Skridt, som · gaaer forud for et Ægteskab, en Forstands-Overveielse,
PS, s. 228 en end den Ikke-Væren, der · gaaer forud for Fødselen? Men hvo er det da
JJ:68 begynder først Tallet. Eenheden · gaaer forud for Modsætningen og med Modsætningen
BA, s. 380 rdybe sig i den Tilstand, der · gaaer forud for Synden og psychologisk talt prædisponerer
BA, s. 395 n psychologiske Tilstand, der · gaaer forud for Synden, kommer den saa nær
BA, s. 339 te det være, at Syndigheden · gaaer forud for Synden. Men dersom dette er sandt
FB, s. 140 on er det sidste Stadium, der · gaaer forud for Troen, saaledes, at Enhver, der
Not11:26 det Seyn, som ingen Potens · gaaer forud for. Men Muligheden er derfor ikke
JC, s. 57 len, som et høiere Udtryk, · gaaer forud ikke følger efter. / Reflexionen
NB:55 doxt maa man sige: Omvendelse · gaaer forud og betinger Synds-Tilgivelse; orthodoxt
Not5:9 e Noget om den Umiddelbarhed, der · gaaer forud og i al Evighed vil gaae forud for
NB:55 aa man sige: Synds-Tilgivelse · gaaer forud og styrker Msk til i Sandhed at omvende
3T44, s. 253 hvis Tanke er gaaet forud og · gaaer forud, at berede ham Sted; Den, hvis Bekymring
OTA, s. 330 jentagelsen vedbliver, at En · gaaer forud, efter hvem et andet Menneske længes,
NB13:45 høimodige Øieblik som · gaaer forud, naar Lidelsens Virkelighed endnu
NB11:132 saa vanskelig: at jeg ikke · gaaer forvidt og at jeg gaaer langt nok. Dette
BB:37.8 elv siger etsteds). Hans Polemik · gaaer forvidt og involverer undertiden, saa synes
NB11:123 er mig tilbage ell. usandt · gaaer forvidt, men i Sandhed forstaaer mig selv
NB18:84 man da sikkret, at han ikke · gaaer forvidt. Borgerskabets Præst kan saa
CT, s. 292 eret, nei Opgaven er, idet Du · gaaer fra Alteret, dog at blive ved Alteret.
G, s. 68 aaer stille, eller rettere, jeg · gaaer fra den? I det ene Øieblik er jeg træt
JJ:211 e ikke stiger men tager af ( · gaaer fra det Høiere til det Lavere), saa
Brev 36 daglige Velbefindende til og · gaaer fra enhver Sygdom; jeg har gaaet mig mine
AA:4 Excursion til Esrom. Naar man · gaaer fra Esrom til Nøddebo langs med Søen
NB27:8 ivlelse, ligesom naar Veiret · gaaer fra et Msk. Thi det er at trykke alt for
BOA, s. 227 eske, hvis han ikke underveis · gaaer fra Forstanden ( thi denne Fare er der
4T44, s. 364 l Sandsynlighed af Sigte, ja · gaaer fra Forstanden eller dog fra sin verdslige
TS, s. 100 det skarpe Hjørne og ikke · gaaer fra Forstanden) et Exempel paa det at afdøe.
SLV, s. 116 gentlige og sande er, at man · gaaer fra Forstanden, saaledes som den Elskende
NB7:75 a maa det ende med at den Lidende · gaaer fra Forstanden. / Altsaa den Lidende udholder
NB35:5 det, lister bort ɔ: hun · gaaer fra Forstanden. / At skulle bære et
NB12:94 nsis beskrevet saaledes: Angeren · gaaer fra Forstanden. Saa længe Angeren er
2T44, s. 187 om Pestens Morderengel ikke · gaaer fra Huus til Huus i Byer og Riger, men
AA:6 derimod. / Den 29de Juli. Naar man · gaaer fra Kroen over Sortebro ( saakaldet, fordi
KG, s. 295 en knappe Levemaade, naar han · gaaer fra Kræfterne, forgjeves ventende en
NB28:24 Vei som fører til London · gaaer fra London – det umuligt. / At ville
NB28:24 a, naar De vender Dem om, thi De · gaaer fra London.« / Jeg har læst
2T44, s. 188 alvorligt. Det alvorlige Ord · gaaer fra Mund til Mund, høres paa Gader og
Brev 149 Kiøbmagergade No 7, naar Du · gaaer fra Musik. Jeg skal nok møde der. /
SLV, s. 364 mle. Hun gaaer til Sang, hun · gaaer fra Sang, glad som eengang. Men der er
SLV, s. 90 kels Assessors Leveviis, der · gaaer fra sit Hjem til Retten, og fra Retten
NB12:62 re end Troen ganske rigtigt · gaaer fra Troen. I Troen er Forargelsens Mulighed
FF:81 isk memento – hele Historien · gaaer fra Østen, Menneskeslægtens Udgangspunkt.
IC, s. 190 lipper han ikke Billedet, men · gaaer freidigt i den Lidelse, hvori han føres.
AE, s. 460 nligning med den Opvakte, der · gaaer freidigt Martyriet imøde – med
NB14:46 holder sig til og griber Naaden, · gaaer frelsende imellem. I Troen er Hvilen. /
BOA, s. 280 , jo raskere Produktiviteten · gaaer frem – i den forkerte Retning, desto
OTA, s. 328 lædelige Tegn paa, at man · gaaer frem ad den rette Vei. Men hvilken Glæde
OTA, s. 391 en Lidende holder da ud, han · gaaer frem ad Fuldkommenhedens Vei i Trængsler
OTA, s. 132 rre Inderlighed, alt som han · gaaer frem i det Gode, vil angre hiin Skyld,
BA, s. 417 kun sørge over den. Synden · gaaer frem i sin Consequents, Angeren følger
4T43, s. 169 gaaer for sig ligesom Ordet · gaaer frem i sit Udtryk, det er, at det Hele
NB22:161 dere end Tilværelsen er, der · gaaer frem med Frihed. / Det var Snyderiet. Det
NB22:161 eneris. / Systemet / / » · gaaer frem med Nødvendighed«, heed
EE1, s. 169 in eensformige Bevægelse, · gaaer frem og tilbage i sit Aflukke, aldrig træt
EE1, s. 168 emkommer ved, at et Menneske · gaaer frem og tilbage med afmaalte Skridt i en
Brev 264 lge med. Men naar Noget · gaaer frem og tilbage, op og ned og ned og op,
BA, s. 335 . Idet da Slægtens Historie · gaaer frem, begynder Individet bestandig forfra,
BA, note 1: Idet Slægtens Historie · gaaer frem, begynder Individet bestandig forfra.
BA, s. 417 il Anger. Syndens Consequents · gaaer frem, den slæber Individet med sig som
NB:160 ært af mig, hvor maieutisk jeg · gaaer frem, er man accurat bleven lige klog,
NB7:18 heden i samme Forstand som Verden · gaaer frem, og at dette næsten gaaer af sig
OTA, s. 166 ige Ord om, hvorledes Verden · gaaer frem, og om vor Tid og om vort Aarhundrede;
TTL, s. 430 see det lykkes, og Værket · gaaer frem, og see det lykkes, og see det lykkes
4T44, s. 305 t for Skridt, eftersom Livet · gaaer frem: at han ikke fryder sig ved Livet
NB32:48 ngjørelse – at det · gaaer fremad ( frække Fripostighed, nei, som
NB31:66.b hvilken Paastand, item at det · gaaer fremad foredrages af Præster, af hvilke
NB7:18 Verden eensartede. At Verden · gaaer fremad lader sig ikke negte, men sandeligen
NB35:48 gtens Demoralisation / / · gaaer fremad med voxende Hastighed. / Individerne
Papir 69.a hr: Erkjendelses Udvikling ikke · gaaer fremad som paa en vanskelig Vei; men som
NB28:22 mmen er perfectibel! – Det · gaaer fremad! – Nu er det naaet, det Fuldkomne!
NB4:38 l arbeides der – thi Verden · gaaer fremad! / Socrates Smiil. Man troede dette
NB23:144 e Aarh, om Χstd. ikke · gaaer fremad! Saa bliver Χstus en Mythe,
NB23:144 fremad – ja, thi den · gaaer fremad! spørg kun det 19de Aarh, om
NB31:62 tirade dækkedes af : det · gaaer fremad, Χstd. er perfectibel, en i
KG, s. 333 aaer tilbage for En, idet man · gaaer fremad, at det gaaer omvendt til: naar
NB7:18 saa langt fra at Χstd. · gaaer fremad, at det maa ende med » Affaldet.«
Brev 277 an, siden Verden jo stadig · gaaer fremad, hurtigere og hurtigere fremad,
Papir 538 n er ikke, at det, christeligt, · gaaer fremad, men Sandheden er, at det, christeligt,
Sa, s. 175 ndet for 30 Secler! Men det · gaaer fremad, Verden er perfectibel; Judas udtrykker
NB31:66.a ghed kan sige beroligende: det · gaaer fremad, vi kjører, der er jo Hest for.
NB28:24 iv. I Plato derimod ( altsaa det · gaaer fremad, vi stiger) bliver den ( vi stiger)
NB7:99 fskaffer Gud, den, at Verden · gaaer fremad. De, som ere travle med at udrette,
NB32:132 td. er perfectibel, at det · gaaer fremad. Og dette er Χsthedens Historie,
IC, s. 226 gten og sig selv: at Verden · gaaer fremad. Thi Verden gaaer hverken fremad
Oi6, s. 257 øre ( er perfectibel); det · gaaer fremad; nu er det naaet det Fuldkomne.
NB25:71 etyde endog Guds Straf. Saa · gaaer Frimodigheden ud, saa bliver der ikke Tale
NB29:96 t blive slaaet ihjel thi de · gaaer frisk paa; men i den ved Klogskab demoraliserede
DJ, s. 71 Men Zerline er ufortrøden, · gaaer frisk væk baade til Dands med Don Juan
F, s. 473 anden Sag, hendes Argumentation · gaaer frisk væk fra Haanden – og til
OTA, s. 220 der end Mod gjør, thi Mod · gaaer frit i den Lidelse, som kunde undgaaes,
OTA, s. 335 ldoms-Aaget, saa den Troende · gaaer frit under Aaget, løser Tungebaandet,
BI orom Alle ere blevne enige, at den · gaaer frugtsommelig med det Overordentlige? Den
NB12:150 ? Sæt saa, at der atter · gaaer Fyr i Lidenskaben, og vi faae den gl. Historie
DS, s. 164 tter sig ned. Men Hesten? Der · gaaer først en Skjælven gjennem hele dens
NB24:48 og saa at offres, et Sværd · gaaer først gjennem hans Hjerte ( det at afdøe),
NB:73 maa jeg have Skylden, at det · gaaer galt – og saa er dog Gud Kjærlighed;
DD:77 fra det. ligesom et Uhr, der · gaaer galt vel kan angive Tidens Længde rigtigt;
DD:77 ngde rigtigt; men desuagtet · gaaer galt. det er overhovedet latterligt det
SD, s. 156 ten det gaaer godt eller det · gaaer galt. Fatalisme og Determinisme mangler
G, s. 57 ikke være i hendes Sted. Det · gaaer galt. Tilværelsen hævner altid en
NB12:150 saa i Kraft deraf, og det · gaaer galt: saa staaer min Forstand op mod mig,
EE1, s. 248 ham at bedrage Emmeline. Han · gaaer ganske ind i den formeentlige Charles'
HCD, s. 175 orandrer han Fremgangsmaaden, · gaaer ganske ligefrem tilværks – og
BOA, s. 283 ke nær ind paa Livet, saa · gaaer ganske rigtigt Livet i Staa, den Levende
BI, s. 320 an dog mærker, at det ikke · gaaer ganske rigtigt til, saa digter han. Han
PF, s. 88 ort ham en Concession. Ironien · gaaer ganske rolig ind til den Frygtelige –
BA ke lægger Skjul paa, at det ikke · gaaer ganske saaledes til, men skjuler Følgen
NB9:66 ion, og saa gaaer det. Dette · gaaer ganske simpelt til. A er i Vilderede, istedetfor
NB5:127 hvis τελος · gaaer ganske ud over denne Ungdommeligheds Forstand.
Oi2, s. 166 ade sig forstyrre af, at det · gaaer Gavtyve-Christne anderledes i denne Verden,
NB26:105 ad den. / Nu er Veien let, det · gaaer gesvindtere end paa Jernbane, det Hele
Papir 251 en om et saadant Guds Rige · gaaer gjenem hele det Gl. T. Daniel skildrer
BI, s. 286 allerede en Bestemmelse, der · gaaer gjennem al Ironi, den nemlig, at Phænomenet
Not11:39 ionysos er et Element, der · gaaer gjennem alle Mythologier, uden dette Element
SLV, s. 243 dre kan jeg forstaa, thi den · gaaer gjennem Angeren. En angrende Individualitet,
AE, note saa betyder dette, at dens Vei · gaaer gjennem Angeren. Idet jeg overveier, er
NB22:146.b il Høire, fordi jeg gjerne · gaaer gjennem Buegangen. Mit Hoved hælder
CT, s. 113 en, der gaaer gjennem Dig, Du · gaaer gjennem den – evig forstaaet, ganske
BI, s. 324 s tungsindig Alvorlighed, der · gaaer gjennem den, synes at komme af, at dens
CT, s. 113 istedetfor at det er Dig, der · gaaer gjennem den. Det er en Øienforblindelse.
NB26:68 Msk. til Aand, og denne Vei · gaaer gjennem det at afdøe, og det at afdøe
CT, s. 113 saa, at det er Lidelsen, der · gaaer gjennem Dig, Du gaaer gjennem den –
CT, s. 113 nd tung, som et Sværd, der · gaaer gjennem Dit Hjerte: det er dog kun en Gjennemgang.
OTA, s. 386 art over Moria, snart at den · gaaer gjennem een eller anden Videnskab, snart
BOA, s. 144 t han eier alle de Penge, der · gaaer gjennem hans Hænder; ak, nei Pengene
4T44, s. 364 det Voveliges Gysen allerede · gaaer gjennem hans Sjel, atter springer sig selv
FB, s. 112 gik gjennem Verden, som Skibet · gaaer gjennem Havet, som Veiret gjennem Ørkenen,
NB27:63 det frygtelige Bedrag, som · gaaer gjennem hele Χstheden, at den msklige
DS, s. 221 le det som et Sværd, der · gaaer gjennem hendes Hjerte, Disciplene maae
PS, s. 240 end Moderens naar Sværdet · gaaer gjennem hendes Hjerte, og om min Stilling
F, s. 470 end ikke alvorlig derover; han · gaaer gjennem Livet som en Skomagerdreng gaaer
SLV, s. 67 ages af en Hvidsken, idet den · gaaer gjennem Salen; og der er ikke en Dame af
BB:42 ke Dramaer. / d. 4 Febr: 37. / Der · gaaer gjerne en vis Ahnen forud for al hvad der
NB28:96 a nok hermed at gjøre og · gaaer gjerne Glip af det Endelige. / Dette er
NB14:139 r det Saligste af Alt; han · gaaer Glip af Alt i dette Liv, og bliver saa
NB20:118 kker Indtrykket, at man · gaaer Glip af Anseelse. / Nu skal da Samtiden
NB27:59 iv og min Stilling anstrenget og · gaaer Glip af de jordiske Goder. Nu, og der behøves
BI, s. 331 saa viser det sig let, at den · gaaer Glip af den høieste Nydelse, af den
IC, s. 147 f, naar man een Gang for alle · gaaer Glip af det afgjørende Point i Noget:
BI, note troer jeg, at han netop derved · gaaer Glip af det egentlige Point i disse Ord,
Papir 451 aae Knude paa Traaden blot · gaaer Glip af det første; men hvis man saa
BI, s. 324 t skal vise sig, at den netop · gaaer Glip af det Poetiske, thi først gjennem
Oi8, s. 361 ristendommen, derfor virkelig · gaaer Glip af dette Livs Goder og Nydelser, saa
AE, s. 483 ds sine Variationer dog altid · gaaer glip af Eet: Evighedens Væsens-Bestemmelse.
NB30:8 ikke at gjøre det, at han ikke · gaaer Glip af et digterisk Motiv og af at Publikum
EE1, s. 241 bringer lidt Attention med, · gaaer Glip af Meget. Vel er det sandt, at et
HH:17 Alles fælleds Fader, at Du dog · gaaer glip af Noget af den Forkjærlighed nemlig,
EE2, s. 184 finet Egoisme indseer, at den · gaaer Glip af Pointet i Nydelsen. Her ligger
LA, s. 82 idst som en Brøks-Deel, og · gaaer Glip af Religieusitetens uendelige Frigjørelse.
NB20:8 t Lokkende er netop det, man · gaaer Glip af ved min Forkyndelse. Ei heller
NB20:118 an trods al Præstation, · gaaer Glip af Ære og Anseelse, fordi det daglige
EE2, s. 43 aar den føler, at det ikke · gaaer godt an anderledes. / Ægteskabet skal
SD, s. 156 e, lige fortvivlet enten det · gaaer godt eller det gaaer galt. Fatalisme og
NB2:251 re bange – og naar det saa · gaaer godt, saa ville de ikke gjerne have med
NB26:77 er ogsaa Mulighed af at det · gaaer godt. / Men er Lidelsen, msklig talt og
Oi3, s. 196 d gravitetisk afmaalte Skridt · gaaer gravitetisk gjennem Gaden, foranlediges
NB18:70 ny Lærer ordineret. Det · gaaer grueligt høitideligt til i den »
NB25:49 in Klogskab – thi saa · gaaer Guds-Forholdet reent ud, og han bliver
Brev 317 ke ret har Inderlighed, og · gaaer Haand i Haand med hiint hvorfor Hovmod
Papir 254 troe, at den paa en Maade · gaaer Haand i Haand med Kjøbenhavnsposten.
Papir 254 Den sande Handlen · gaaer Haand i Haand med rolig Circumspection.
BI, s. 299 atte af Prophetens. Propheten · gaaer Haand i Haand med sin Samtid, og fra dette
BB:7.c ed med H: t: Digtet) som den, der · gaaer Haand i Haand med Vorherre, som ikke er
SD, s. 170 knyttet ham til Selvet. Det · gaaer ham da i Forhold til Selvet, som det kan
NB12:185 er Fattig, Verden virkelig · gaaer ham imod – om han saa havde Engletunge:
CT, s. 160 Lidelse, og om hvorledes Alt · gaaer ham imod, desto tydeligere bliver det kun,
CT, s. 163 mod. Men det, at Timeligheden · gaaer ham imod, er jo, hvad man saadan kalder
EE2, s. 241 har altid en Udvei, naar Alt · gaaer ham imod, naar Uveirets Mørke ruger
CT, s. 163 det Omvendte, at Timeligheden · gaaer ham imod. Men det, at Timeligheden gaaer
NB21:80 Χsti Liv. / fE Folket · gaaer ham jublende imøde – ja saaledes
OTA, s. 176 i Rørelse. Dersom Verden · gaaer ham lidt imod, og da Nogen vil tale til
LF, s. 14 i Forhold til Evangeliet; det · gaaer ham ligesaa i Forhold til Evangeliets Tale
KG, s. 245 Menneske saa fremmed, at det · gaaer ham ligesom det gaaer Hunden, der vel kan
DD:208 aaer Øie paa Springgaasen · gaaer ham med dyb Ærbødighed imøde)
CT, s. 163 ket ham. Det, at Timeligheden · gaaer ham med, fører jo ikke til det Evige,
EE2, s. 125 ære sig ad, og naar Verden · gaaer ham nok saa meget imod, om han end et Øieblik
EE1, s. 27 de som en skjøn Musik. Det · gaaer ham som de Ulykkelige, der i Phalaris'
SD, s. 155 for ham Nødvendighed. Det · gaaer ham som hiin Konge der døde af Sult,
PCS, s. 129 get Forsøg derpaa, saa det · gaaer ham som Kunstner liig hiin Engelænder,
OTA, s. 175 rig til Forstaaelsen, ja det · gaaer ham vel snarere mere og mere i Glemme,
CT, s. 51 fører til Byen, ad den Vei · gaaer han – bort fra Byen. / Dog den ringe
OTA, s. 276 og naar han vil det, saa · gaaer han – snildt – i Snaren, den
IC, s. 26 et er at bruge – og saa · gaaer han – til en anden Syg, eller forsaavidt
JJ:333 il sit Bestemmelsessted, saa · gaaer han ( Skipperen) ganske rolig op og ned
NB24:8 istentielt udtrykker det. Hvorfor · gaaer han da ikke længere ud? / See, her stikker
OTA, s. 153 ledes gaaer han heller ikke. · Gaaer han da som den sorgløse Yngling, der
OTA, s. 153 er han for gammel. Hvorledes · gaaer han da? Han gaaer saa smaat, efter Omstændighederne,
BOA, s. 93 ste Deel kan han ikke skrive. · Gaaer han derfor, naivt vildledet af den Tanke
KG, s. 99 ed denne Retning mod det Gode · gaaer han dog baglænds mere og mere bort derfra.
SD, s. 168 are, og han fortvivlede, saa · gaaer han et Skridt videre, han tænker som
NB9:66 il at handle i Kraft af Gud, · gaaer han fE til B. A antages at have 5 Portioner
NB7:75 d ell. Egenvillie i ham, saa · gaaer han fra Forstanden. Det, som nemlig ell.
NB7:75 kke al Egenvillie i ham, saa · gaaer han fra Forstanden. Han maaskee næsten
AE, s. 479 r sig i Existents, desto mere · gaaer han frem, uagtet Udtrykket, om man saa
TS, s. 49 sel, han skal frem – saa · gaaer han frem; han er nu ganske rolig, o, thi
CT, s. 126 ens, ad Forfølgelsens Vei, · gaaer han glad ad den samme Vei; thi han troer
Papir 420:1 n, der kunde være det: saa · gaaer han Glip af alle jordiske Fordele, men
OTA, s. 153 nhver Nydelse? Nei, saaledes · gaaer han heller ikke. Gaaer han da som den sorgløse
Brev 267 sen Cavaignac, men see! nu · gaaer han hen og gifter sig – og man er,
AE, s. 407 emmelighed i Smerten, men saa · gaaer han hjem igjen. Det Dybsindige er at han
TTL, s. 443 n gaaer erindrende herfra, da · gaaer han hjem til den sørgende Enke: og Navnet
FB, s. 134 ommensurabilitet. Henad Aften · gaaer han hjem, hans Gang er ufortrøden som
NB5:37 n. Saa prædiker han derom. Saa · gaaer han hjem. Bestyrer saa forøvrigt sit
CT, s. 50 for saa at være det. Dog, · gaaer han i denne Øienforblindelsens Snare,
AaS, s. 41 et paa Dig, og sagt: See, der · gaaer han i sin utrættede Virksomhed. Skulde
NB27:44 ld og Brøde bevidst. Længe · gaaer han i stille Fortvivlelse og grubler angrende
Papir 345 l hans Spisetid – da · gaaer han igjen. Dette er ikke blot for som man
SD, s. 154 ovet), men han troer. Derfor · gaaer han ikke under. Han henstiller det ganske
CT, s. 271 ske ikke, og hvor mange Gange · gaaer han ikke, for at faae en Anden til at vise
NB22:143 st: hans Undergang – · gaaer han ikke, msklig talt, under, saa var han
BI, s. 261 r vil standse dets Fart. Selv · gaaer han imidlertid ikke ombord, men udskiber
Papir 4:1 σωϑεν · gaaer han ind i Billedet igjen. Saaledes synes
Not11:26 ntaüßert sich dette · gaaer han ind i sit Begreb. han suspender det
NB11:25 er. Han er nu 72 Aar. Snart · gaaer han ind til – Dommen. Og hvad har
NB7:69 Paven. O, Herre Gud; dermed · gaaer han ind under Analogier af Reformationer
TSA, s. 107 i Christus har sagt det, saa · gaaer han jo netop troende uden om al det Dybsindige
BOA, s. 223 di Christus har sagt det, saa · gaaer han jo netop troende uden om al det Dybsindige
IC, s. 227 men i en anden Forstand · gaaer han just ved denne Bevægelse ganske
OTA, s. 153 ie, da den slet ikke er til; · gaaer han jævnt og fast som Den, der har et
NB19:76 e lader sig gjøre anderledes, · gaaer han lige ud paa Gaden og begynder. Saa
SD, s. 179 mhed er tilfredsstillet, saa · gaaer han ligesom ud – selv naar han gaaer
NB28:15 e vil profitere af dem, saa · gaaer han maaskee hen og bliver selv en af hine
BI, s. 318 til behageligt Udvalg. Snart · gaaer han med en romersk Patriciers stolte Mine,
Brev 274 ariske Øer. Øieblikkeligt · gaaer han med et lille udvalgt Selskab af Officerer
SLV, s. 51 ytaarsaften som et Knald, saa · gaaer han med, og skeer det ikke, er han dog
SD, s. 178 ig med det Gudelige, i Kirke · gaaer han meget sjeldent, fordi det forekommer
OTA, s. 153 r for sig selv. Og hvorledes · gaaer han nu ad denne tredie Vei, der er smalere
Papir 191 det er det første Slag) · gaaer han nu i, og deraf bliver let en Følge,
NB6:43 amlivet med den Ældre. Nu · gaaer han og taler med de andre alvorlige Mænder
OTA, s. 384 vil gaae netop saaledes, saa · gaaer han ogsaa ad en anden Vei. Derimod vilde
BI, s. 266 a megen Vidtløftighed, saa · gaaer han ogsaa Glip af Eet og Andet, der i en
CT, s. 296 t for at gaae ud i Natten, da · gaaer Han ogsaa sin Død imøde, da tager
BOA, s. 210 iver han Noget om det, og saa · gaaer han om ad en anden Gade; stundom mærker
BB:7 den mere individuelle. Derpaa · gaaer han over til at betragte Χstd. i Almindelighed,
Papir 254 ndhedskjærlige Mænd, · gaaer han over til at betragte Beskyldningen
NB24:70 g, Astronomie o: D:) og saa · gaaer han over til at have med Msker at gjøre
AE, s. 364 λος; ellers · gaaer han paa fire. I Forhold til relative Momenter
BOA, s. 145 mig paa Baalet: og desuagtet · gaaer han roligt Skridt for Skridt frem. Men
SD, s. 204 næsten i samme Øieblik · gaaer han selv hen og er med i den samme Smaalighed
OTA, s. 153 t Gode ene for Øie. Eller · gaaer han som Den, der ad Lystens brede Vei jager
Not11:10 lutes Existents, og derpaa · gaaer han til en anden Videnskab. Allerede det
FB, s. 134 godt Bryst. Om Eftermiddagen · gaaer han til Skoven. Han fryder sig over Alt,
BOA, s. 250 høieste Udvikling – · gaaer han til Studiet. Han er ikke i Besiddelse
AE, s. 405 e Udsigt til bedre Tider: saa · gaaer han tilbage til det Æsthetiske, og hans
OTA, s. 420 tænker Ynglingen, og saa · gaaer han tillidsfuld ud i Virkelighedens Verden.
NB14:86 . Og hvad gjør han saa? Vupti · gaaer han ud i en Betragtning af, at der har
NB26:22 » Apostelen«. Saa · gaaer han ud med den ubetingede Sandhed for ubetinget
2T44, s. 221 den Forventende med sig, da · gaaer han ud paa Veie og Stier ved den fjerde
SD, s. 154 . Hænder det ham saa, saa · gaaer han under. Den Dumdristige styrter sig
CT, s. 297 æbnet for at gribe Ham, da · gaaer Han Vagten imøde, og siger »
IC, s. 181 e Dig. Men elsker han Dig, da · gaaer han vel fornedret – thi han elsker
4T44, s. 315 ar et Menneske ingen Ven, da · gaaer han vel til Gud, hvis han ellers har betroet
4T44, s. 314 t han stræber tilbage, da · gaaer han vel til sin Ven og siger: »
OTA, s. 226 igt, i at agte sig selv; men · gaaer han, som en Afsindig, i sin verdslige Stræben
OTA, s. 328 lge Christum efter. Thi vel · gaaer han, som udviklet blev, ikke hos den Efterfølgende,
NB23:51 den forfarne Sømand. Saa · gaaer han, uden at sige et Ord, ind i sin Kahyt,
CT, s. 166 aer ikke mere – saa let · gaaer han. Thi Evigheden, den giver Fødder
NB27:78 lever da Msket hen. Væsentlig · gaaer hans Arbeiden og Stræben ud paa at naae
OTA, s. 206 n dog ikke kommer af Stedet, · gaaer hans Livs møisomme Vei maaskee hen i
NB:94 den Strid i hvilken den Stridende · gaaer har hele Virkelighedens Gyldighed for ham,
CT, s. 57 er Fuglen heller ikke, ad den · gaaer Hedningen. Fuglens Vei i at være er
F, s. 500 ligesom Punschkommercen i Visen · gaaer hele Aftenen Bordet rundt, uden at den
NB14:127 senteres af en Ugift. Tilsidst · gaaer hele Christenhedens Smule Christelighed
JJ:374 , eller Mangel paa Motion, da jeg · gaaer hele Dagen. Han svarer: ja saa maa Grunden
AE, s. 409 af Mangel paa Motion, thi jeg · gaaer hele Dagen; han svarer: ja saa maa Grunden
EE2, s. 180 i ethvert Menneske, der ikke · gaaer hele sit Liv hen som et Barn, et Øieblik,
OTA, s. 306 søger først Guds Rige. · Gaaer hele Synlighedens Verden ikke under, da
NB23:7 g mærker saa ikke, at saa · gaaer hele Troens Sphære ud og dermed Χstdommen.
AE, s. 528 etydning): thi skeer det, saa · gaaer hele Troens Sphære ud som en Misforstaaelse.
NB33:19 n anden Declination; men dominus · gaaer heller ei efter mensa. Lexicalsk, vilde
Not12:6.a ghed eller ikke. / I Tragedien · gaaer Helten under. Det skal forsone mig med
SD, s. 174 iver han saa staaende, Tiden · gaaer hen – med mindre det da lykkes ham,
NB10:96 overordligt. Naar saa dette · gaaer hen Aar efter Aar; naar alle Anseete i
NB15:66 mme i Skole, det er, at jeg · gaaer hen der og der, hvor Læreren boer. Aandeligt
TTL, s. 447 ange Dages Arbeide, saa Tiden · gaaer hen derude nu med at mindes den Afdøde,
SD, s. 123 vor Ven er sovet ind; men jeg · gaaer hen for at opvække ham af Søvne«
NB17:15 Politieofficiant forbi; han · gaaer hen for at see, hvad der er paafærde;
NB32:117 ne skee. / Naar det nu saaledes · gaaer hen fra Slægt til Slægt, at Enhver
BA, s. 431 dens da Individualitetens Liv · gaaer hen i Continuitet til en vis Grad med Livet,
NB23:101 llet, siger Χstus: · gaaer hen i den By, som ligger for Eder. /
FB, s. 126 øbe Fare for, at en Enkelt · gaaer hen i Forvildelse og gjør ligesaa? Tør
4T44, s. 313 formaaer Noget. Naar han da · gaaer hen i Herrens Huus, da veed han vel, at
2T44, s. 207 edens saaledes Menneskelivet · gaaer hen i høist forskjellig Forventning,
3T44, s. 261 et, der i Timelighedens Land · gaaer hen i idel Vexelvirkning. Saaledes benyttes
AE, s. 365 ver en altfor Satans Karl, og · gaaer hen og baade kan gjøre alt dette, og
AE, s. 12 r eller en Gaudieb for Spøg · gaaer hen og bilder Samtiden ind, at det er Noget,
NB27:21 , at mindes om, at jeg ikke · gaaer hen og bliver en Sophist, der gjør Lykke
AE, s. 116 hegelske System i Distraction · gaaer hen og bliver et Tilværelsens-System,
SLV, s. 228 Hun maa hidses, at hun ikke · gaaer hen og bliver mat, og hverken bliver det
NB11:71 derens Correctiv, at man da ikke · gaaer hen og bliver reen Aand, ell. at man da
IC, s. 103 sus svarede og sagde til dem: · gaaer hen og forkynder Johannes de Ting, som
NB18:23 kom N; han skulde forbedre. Han · gaaer hen og forvandler det til Discussion. Intet
AE, s. 162 pfattelse af Udødeligheden · gaaer hen og forvirrer den ethiske til en Illusion,
NB25:16 s paa, at man da ikke ad den Vei · gaaer hen og gjør Χstd. til Mythologie.
DS, s. 219 amme, naar han blot ikke selv · gaaer hen og gjør derefter; thi saa bliver
SD, s. 206 r deraf vel ikke, at Villien · gaaer hen og gjør det Modsatte af hvad Erkjendelsen
BOA, s. 150 mer Skade derved saa han ikke · gaaer hen og gjør det Religieuse afskyeligt,
NB9:78 re forsigtig, at jeg ikke · gaaer hen og gjør et Skridt i den Tanke at
EE1, s. 354 ieblik kan jeg vente, at han · gaaer hen og gjør hende en Kjærligheds-Erklæring.
NB:37 de forstaaer ham saaledes, at han · gaaer hen og gjør lige saa: saa bliver denne
NB14:108 teten aner Peter ikke, men · gaaer hen og gjør mig, mig personligt, til
Not7:31 Bedste: det er bedst, at Du · gaaer hen og hænger Dig, thi man maa sige:
SD, s. 229 videre end Hedenskabet, man · gaaer hen og indbilder sig, at denne Tryghed
BOA, s. 146 saa i nervesvag Utaalmodighed · gaaer hen og kaster sit Liv bort og bliver henrettet
IC, s. 63 og foreholdt ham, at han ikke · gaaer hen og kommer paa gale Veie, og slutter
NB22:5 udsender sine Apostle, siger han: · Gaaer hen og lærer alle Folk, og døber
Not7:3 ders aandelige Vel, gaaer nu bort · gaaer hen og mætter Eder, disse Sorger kjender
NB19:71 finder Behag i, at et Msk. · gaaer hen og selv vil gjøre sig til Apostel.
DD:38 r sidder man bedst ved Maalet; men · gaaer hen og sidder sig ned ved Maalet. O gid
NB33:12 bliver man opbragt, naar En · gaaer hen og siger det offentligen. Fra en anden
Papir 189 igesom Barberen med sin Ragekniv · gaaer hen over den tætbevoxede Kind. /
NB14:149 er en uendelig Forskjel, om En · gaaer hen paa en Auction med den Hensigt at ville
BI, s. 274 fører sit Standpunkt, ikke · gaaer hen til det, til hvilket han egentlig kommer,
EE1, s. 383 kke! Jeg længes, naar jeg · gaaer hen til Dig, jeg længes, naar jeg forlader
KG, s. 146 Ligegyldighed er, som naar En · gaaer hen til en Anden og siger » jeg
OTA, s. 337 han: det er let; men naar En · gaaer hen til en stor Vægt, og ved Synet af
NB7:10 igtigt jeg møder ham. Jeg · gaaer hen til ham og siger: god Dag, Etatsraad
EE1, s. 237 Arbeidsværelse. Idet jeg · gaaer hen til hans Arbeidsbord, finder jeg en
NB7:78 : om Retfærdighed, at jeg · gaaer hen til min Fader og I see mig ikke mere.
NB7:78 aa passer Slutningen: at jeg · gaaer hen til min Fader og I see mig ikke mere.
NB14:40 sætter dem paa, at han siger: · gaaer hen til Præsterne og beteer Eder for
Papir 315:2 ungen: / 2. Deel p. 198. / og · gaaer hen til Socr. for at beklage sig. /
G, s. 63 , og denne Anden istedet derfor · gaaer hen til Trappen, stikker først det ene
EE1, s. 95 ds for Alle, at en Bondekarl · gaaer hen til Triblers Enke eller til en Visekone
SLV, s. 102 aaminder Ungdommen, at Tiden · gaaer hen, at Tiden gaaer hen, er en ideeløs
NB:30 tte sig fast. Jo længere Tiden · gaaer hen, desto mere forvrøvlet er Sagen,
LA, s. 78 ig. / Men jo længere dette · gaaer hen, desto mere vil Reflexionens Misundelse
EE2, s. 25 t Rov. Betænk dog, Dit Liv · gaaer hen, engang vil vel den Tid ogsaa komme
SLV, s. 102 at Tiden gaaer hen, at Tiden · gaaer hen, er en ideeløs Existents; ligesom
SLV, s. 106 d efter anden, alt som Livet · gaaer hen, faaer Ægtemanden bestandig nye
KG, s. 310 dens Forsvinden, det at Tiden · gaaer hen, fremskynder Uroen, da jo Opfyldelsen,
TTL, s. 456 r den daglige Gjest, og Tiden · gaaer hen, Glædens Tid, naar selv de Nærmeste
OTA, s. 243 trøste Dig? Alt som Tiden · gaaer hen, hvorledes forandres Din Tilstand;
EE2, s. 166 Ethiske. Jo længere Tiden · gaaer hen, jo vanskeligere bliver det at vælge;
NB28:82 ver Generation det saaledes · gaaer hen, maa det blive værre, indtil Enden
AE, s. 129 thiske. / Jo længere Livet · gaaer hen, og den Existerende ved sin Gjerning
BOA, s. 104 Saa skilles de ad; Tiden · gaaer hen, og den unge Pige gaaer ogsaa hen –
NB9:76 ede man saa meget, at man da ikke · gaaer hen, og hvad der er værre end at gaae
SLV, s. 103 og selv, hvor langt det end · gaaer hen, selv om Lykken begunstiger ham, selv
Papir 255:1 ed hvorfra den kommer og · gaaer hen. – / d. 13 / Omvendelse gaaer
F, s. 516 .« Ak Herre Gud! Tiden · gaaer hen. Det er jo dog urimeligt af en Philosophie,
AE, s. 403 holde Pjalterne sammen. Livet · gaaer hen; hos de kloge Mænd af geistlig eller
EE1, s. 331 om som hendes Antipode. Det · gaaer hende ligesom mine Omgivelser i Almindelighed:
SLV, s. 156 eflexion ideelt udtømmer, · gaaer hendes Bevidsthed forbi, da daaner hun,
NB17:110 n vil mage det saa, at jeg · gaaer hendes Dør forbi, at jeg ikke med mine
Brev 200 teressere Dig. Den ene Dag · gaaer her for mig som den anden, da jeg ikke
BB:37.8 men hans altfor polemiske Ironie · gaaer her ogsaa for vidt; saaledes vil han i
TTL, s. 428 an var viet til? / O nei, det · gaaer her som det gaaer med Døden i Livet.
JJ:374 t Hele er ikke Stort værd. Det · gaaer her som det gik mig med min Læge. Jeg
SLV, s. 407 rier af Umiddelbarheden. Det · gaaer her Taleren, ligesom det gaaer Digteren
TS, s. 71 kal jeg holde. / Naar Du da nu · gaaer herfra ( thi vi kunde jo tænke os, at
Brev 220 iet – og venter; jeg · gaaer herfra og venter – og forventer,
OTA, s. 203 den er ham sikker. Naar han · gaaer herfra, da lader han Intet tilbage, han
EE2, s. 118 gang, som stadigt vorder. Det · gaaer hermed som det gaaer med det individuelle
NB27:24 Verden er Had til Gud. Det · gaaer hermed til paa samme Maade som i hiin Potensation.
NB14:76 Fare ligger bagved, derfor · gaaer Hesten fremad – i Faren, som den
EE1, s. 172 nlyde i Nattens Stilhed. Man · gaaer hinanden forbi paa Gaden, den Ene seer
NB29:58 e Eensidigheder. / Paa den Maade · gaaer Historien hen – Millioner, Millioner
NB14:92 aa det Angrebne o: s: v:. Og saa · gaaer Historiens Bølge i næste Øieblik
AE, s. 358 iet, Theater-Maaneskinnet, og · gaaer hjem efter at have passeret en høist
NB23:57 vrige » Følge« · gaaer hjem igjen fra Graven, saa følger dette
YTS, s. 268 lage sig selv. Pharisæeren · gaaer hjem med den nye, i strengeste Forstand
AE, s. 423 og, at den Enkelte fra Kirken · gaaer hjem med Lyst og Fyrighed til at ville
4T44, s. 362 rfor er det bedst, at Enhver · gaaer hjem til Sit, paa det at Kampen kan begynde,
EE2, s. 177 n det kan Ingen see, naar jeg · gaaer hos ham, og naar vi gaae sammen, ere vi
SLV, s. 51 identificeret sig med hende, · gaaer hun af Nytaarsaften som et Knald, saa gaaer
SLV, s. 279 da hun gik fra Sang, og dog · gaaer hun anderledes; der er en Dumdristighedens
EOT, s. 268 i Løndom.« Festlig · gaaer hun da til Gjestebudet – sandel
EE1, s. 409 som en Latterlighed. Maaskee · gaaer hun et Øieblik med, men i Længden
NB22:63 e har. / Det lover hun. Saa · gaaer hun hjem – og forelsker sig. /
EOT, s. 270 unde hun selv sagt det. / Saa · gaaer hun hjem igjen – en stum Person i
SLV, s. 279 e vi om andre Ting. / Derpaa · gaaer hun hjem, og jeg seer efter hende, som
YTS, s. 280 esværede«; thi der · gaaer hun i Spidsen, hun som elskede meget, hun
SLV, s. 363 Sang, min elskede Sangerske, · gaaer hun igjen til Sang? Er Visen maaskee blot
DJ, s. 71 er og leger med i Operaen, saa · gaaer hun nu og vimser i sit Hus, nydelig, allerkjæreste
NB22:146 nlige Gang paa Volden. Der · gaaer hun nu ogsaa. Hun kommer da enten med Cordelia
EE2, s. 290 min Kone; let og ungdommelig · gaaer hun omkring i Stuen, altid beskæftiget,
NB12:122 Sagen nu være afgjort, · gaaer hun op paa mit Værelse i min Fraværelse
NB13:16 Hjælp fra min Haand saa · gaaer hun paa en Syetraad. / I Sandhed veemodigt
SLV, s. 71 e optagen i en Daarekiste, da · gaaer hun salig fra mig, intet Menneske end ikke
NB22:63 sin Originalitet. / En Dag · gaaer hun til Alters, hvilket igjen er meget
G, s. 42 a kommer den unge Pige frem, da · gaaer hun undrende omkring, ( hvo undrer sig
EE1, s. 309 e ..... Ufortrøden fremad · gaaer hun, uden Frygt og uden Lyde. Tag Dem dog
KG, s. 245 at det gaaer ham ligesom det · gaaer Hunden, der vel kan lære et Øieblik
CT, s. 112 Buur – see, denne Fange · gaaer hver Dag Buret rundt, maaler Lænkens
CT, s. 291 u heller ikke Hans. See Solen · gaaer hver Morgen med den gryende Dag op over
SD, s. 168 den er han tillige Christen, · gaaer hver Søndag i Kirke, hører og forstaaer
IC, s. 226 rden gaaer fremad. Thi Verden · gaaer hverken fremad eller tilbage, den bliver
AE, s. 35 n Parenthes-Durchløber, der · gaaer Hyp i Gallop saasnart det gjelder om det
EE1, s. 344 Alt dette hans Hat jublende · gaaer høiere og høiere tilveirs; kort I
SLV, s. 276 hjælpe mig kun lidet. Det · gaaer i aandelig Forstand med Individualiteten
OTA, s. 133 Angeren Noget, som kommer og · gaaer i Aarene, men i evig Forstand er den en
NB17:105 gaaet en Skyld mod mig: ja, det · gaaer i al Evighed ikke an at tilstaae, saa blev
IC, s. 224 i Christenheden. » Det · gaaer i al Evighed ikke an«, har en Saadan
BOA, s. 203 i en forvirret Sindstilstand, · gaaer i al Evighed ikke an. Derimod mener jeg
Not10:8 det op til Gud. Forsoningen · gaaer i alle Skikkelser ud fra Gud. At Guds Kjærlighed
Not10:9 Forestilling. Trinitæten · gaaer i Almdl. over hos Hedninge i Fleerguderie.
EE2, s. 130 ae under Dig. Den sande Kunst · gaaer i Almindelighed den modsatte Vei af den,
NB:34 n, paa hvem hele dette Tungsind · gaaer i Arv – men som tillige har en Aandens
NB4:146 t det ender med, at Generationen · gaaer i Barndommen. / Psalm: 116, 10:
Brev 40 ielle til Dit Huus, fordi jeg ikke · gaaer i Besøg. Men har Du, saa lykkeligen,
DD:119 e. – Deraf seer man, at det · gaaer i Christendommen som i det jordiske Liv:
PS, s. 243 dstadig Mand, der om Morgenen · gaaer i Contoiret og hjem om Middagen, han mener
TSA, s. 73 or dem, kun han, den Modige, · gaaer i dem, endeligen i Dødens Fare, han
NB14:21 at jeg, naar jeg forundret · gaaer i den lyse Nat og betragter Stjernerne,
KG, s. 333 t med Godt. Thi naar Du strax · gaaer i den næste Strid, hvo bliver saa den
SLV, s. 449 mand han er. Og som Den, der · gaaer i den store Skov, forundret over det Hele,
Oi2, s. 147 / Som det nu i Almindelighed · gaaer i denne Verden, faaer i Regelen en Angrebet
NB9:2 n Svoger, et Barn, for En som · gaaer i det 24de Aar, En som har fyldt 30, 50
G, s. 30 Mulighedens Lidenskab; thi det · gaaer i det aandelige Liv som det gaaer med mange
AE, s. 35 slippe ind i en Parenthes. Det · gaaer i det Mindre som i det Større, og det
OTA, s. 136 Bækkens Rislen: dersom Du · gaaer i dine egne Tanker, dersom Du har travlt,
DD:72 Verdenhistoriens Udvikling som det · gaaer i Disputer, man vikler sig i den Grad ind
NB7:32 ken om høie Dyder, han · gaaer i eetvæk tilbage, og lige saa med en
BI, s. 78 uden Lige. Som det undertiden · gaaer i en Disput, hvor netop Stridspunktet,
AE, s. 373 han er i dem ligesom Den, der · gaaer i en Fremmeds laante Klæder. Han er
NB6:57 r ad en rigtig Vei, naar han · gaaer i en Gangkurv, ell. at en Hest følger
SD, s. 139 bevidst, at man er det. Det · gaaer i en langt dybere Forstand den vulgaire
PCS, s. 132 langtfra, men som dog saadan · gaaer i en stadig Bedunstethed, maaskee ogsaa,
DS, s. 163 er det, om hvem der siges, han · gaaer i en stadig Døs. / Og saaledes er det
JJ:226 m og sagde: Stakkels Barn Du · gaaer i en stille Fortvivlelse. Men han spurgte
SLV, s. 188 ens Stemme: stakkels Barn Du · gaaer i en stille Fortvivlelse. Thi Faderen var
SLV, s. 187 m og sagde: stakkels Barn Du · gaaer i en stille Fortvivlelse. Videre blev der
JJ:470 delsernes Skyld. Men som det nu · gaaer i en stor Husholdning, hvor der er mange
DJ, s. 73 er rigtigt, at han under Arien · gaaer i en vis Spænding frem og tilbage. Men
KG, s. 327 r feigt og frygtagtigt aldrig · gaaer i Fare, han seirer heller aldrig, han overvinder
2T44, s. 187 , fordi et Menneske » · gaaer i Fare, hvor han gaaer,« og fordi
NB26:117 e. / Et Sandheds-Vidne, der vel · gaaer i Faren ( og altsaa dog virkelig er Vidne)
KG, s. 328 men den Modige, som kjækt · gaaer i Faren, naar han falder, falder han gjerne,
AE, s. 35 ke saa let, og som et Menneske · gaaer i Farer hvor han gaaer, saaledes gaaer
4T44, s. 321 om, at et Menneske dog altid · gaaer i Farer, hvor han gaaer, at selv Den, der
Oi1, s. 131 st, som en Mellemdør, der · gaaer i Fjedre. / Dog kan jeg ogsaa forklare
Papir 428 rsfæster Kjerlighed, og · gaaer i Forbøn for Barrabas. Det vil sige
NB20:99 engivenhed mod Gud. / / Det · gaaer i Forholdet til Gud som i Forhold til Overlegenhed
NB30:51 at » Præsten« · gaaer i Fruentimmerklæder. / Thi »
SLV, s. 276 med Individualiteten som det · gaaer i grammatikalsk Forstand med Sætningen:
EE1, s. 59 uelsen af dem, og Slægten · gaaer i Graven, og den følgende Slægt vandrer
Papir 27:1 re ( med H. t: den Tvedeling der · gaaer i hele Brevet » først Jøde
4T44, s. 339 ste Trin paa Veien, dog ikke · gaaer i Helteskridt, ja, at naar Livets Aften
NB9:30 ecund er omgivet af Gud, naar han · gaaer i Høsten og Bladene falde af Træerne,
JJ:324 ad ell. fornøiet med sig selv, · gaaer i Kirke – / De Præster man nu
NB30:22 n, vær et rart Msk., som · gaaer i Kirke en Gang om Ugen og til Alters 3
AE, s. 463 en fornem Jordegodseiers Ord, · gaaer i Kirke for Tjenestefolkenes Skyld, for
HCD, s. 179 ved Dig, at Du om Søndagen · gaaer i Kirke hos den officielle Christendom,
NB14:66 r en eneste Χsten, om Ingen · gaaer i Kirke o: s: v: – Præsten prædiker
NB26:55 om Vielses Formular, og man · gaaer i Kirke om Søndagen for at Gud skal
NB:187 tort, at en Mand een Gang om Ugen · gaaer i Kirke) burde man hellere engang sige
Papir 323:2 diken, hver Søndag · gaaer i Kirke, ham vil det ogsaa være hændt,
SLV, s. 131 at hun ret var en Moder, der · gaaer i Kirke, ikke en Dame, der aflægger
NB2:160 Andet om den hele Menighed · gaaer i Kirke, noget andet end at hele Kiøbhavn
FB, s. 134 ferierer om Søndagen. Han · gaaer i Kirke. Intet himmelsk Blik eller noget
FB, s. 189 i vor Tid, da intet Menneske · gaaer i Kloster, Enhver er større end de dybe
F, s. 473 erne end ere værre. Den, der · gaaer i Klubben, han er dog kun fraværende
F, s. 473 endogsaa værre; thi Den, der · gaaer i Klubben, han maa dog selv tilstaae, at
F, s. 473 en Ægtemand, der hver Aften · gaaer i Klubben, ja endogsaa værre; thi Den,
Brev 264 saadanne Omstændigheder · gaaer i Krigen for saa stor Patriot som Den,
NB14:80 re Dig ham – som naar En · gaaer i laante Klæder, dette er satisfactio
CGN det er vist nok, og det uagtet han · gaaer i lange Klæder, hvad dog Christus ikke
NB29:19 Saasnart Forkynderen er En, som · gaaer i lange Klæder, saa er eo ipso paa een
EE2, s. 194 fulde Væsner, som det ofte · gaaer i Livet, at den, der ikke er bange for
CT, s. 122 Men som det jo altid · gaaer i Livet, at Den, der skal være den Slemme,
PMH, s. 68 elsen a og b. Som det stundom · gaaer i Livet, at en Øltapper fE kan paafaldende
DJ, s. 70 r qvindelig Dumdristighed, der · gaaer i Lyset osv. Zerlines Forførelse er
AE, s. 184 at medens den objektive Viden · gaaer i Mag frem af Approximationens lange Vei,
Brev 17 det nu ikke skeet – jeg · gaaer i mit 35te Aar. / Hvad mit Brev til Dig
Brev 263 Ferierne og ikke længer · gaaer i Møllen, befinder jeg mig virkelig
NB6:12 e det godt; men maatte sige: · gaaer I nu hen og lider det Samme, begynder hvor
KG, s. 260 haabe, ligegyldigt enten det · gaaer i Opfyldelse eller ikke, saa haaber man
KG, s. 260 et til Skamme, enten Ens Haab · gaaer i Opfyldelse eller ikke; Forskjellen vil
AA:12 at det ikke ogsaa denne Gang · gaaer i Opfyldelse), saa faaer jeg vel at gribe
KG, s. 260 re, at det, naar Haabet ikke · gaaer i Opfyldelse, maaskee paa Ens Forbittrelse
2T44, s. 192 r jo livsaligt, at Ønsket · gaaer i Opfyldelse, men det er allerede lifligt
2T44, s. 210 , da Slægtens Forventning · gaaer i Opfyldelse. Den Afdøde blev hun tro,
KG, s. 259 s Haab eller Forventning ikke · gaaer i Opfyldelse. Hvori skal nu Skammen ligge?
LA, s. 100 lægge Mærke til, om det · gaaer i Opfyldelse; thi gaaer det i Opfyldelse,
KG, s. 319 den Fattige barmhjertigt ikke · gaaer i Rette med den Rige, gjør den vrantne
EE2, s. 227 lig til at angre, at han ikke · gaaer i Rette med Gud, men angrer og elsker Gud
KG, s. 264 det vil sige, Retfærdighed · gaaer i Rette om det Eget, skifter og deler,
KG, s. 83 en ganske egen Maade. Naar Du · gaaer i Selskab med Gud, da behøver Du kun
DS, s. 247 get om Aftenen lige før De · gaaer i Seng, og pas endelig paa, at der er luftet
TTL, s. 463 te Ord, indtil den Lærende · gaaer i sig selv. Men netop deri ligger Alvoren,
NB14:147 r hjem, men dermed, at han · gaaer i sig selv. Og fra nu af ville vi begynde
Papir 515 det vel bedst at Provsten · gaaer i Silke. Men atter over disse Provster
BI, note Conseqvents i sig, hvorved det · gaaer i sin abstracte Bevægelse ud over enhver
EE2, s. 67 r. Den jordiske Kjærlighed · gaaer i sin Sandhed den modsatte Vei, og er paa
KG, s. 281 som en Særling, der saadan · gaaer i sine egne Tanker » han opdager
NB18:86 Storm, » naar Χstus · gaaer i Skibet, bliver det strax Uveir«
NB11:19 ther over Evangeliet: Χstus · gaaer i Skibet, findes ypperlige Ting, blandt
AE, s. 149 død og jeg ikke længere · gaaer i Skole, skjøndt jeg ikke er hjemfalden
Papir 254 en naturlig Udvikling ikke · gaaer i Spring, og Livets Alvor vil ironisere
EE:146 6 Juli 39. – / Som det · gaaer i Sproget, at man stundom støder paa
BI, s. 254 umuligt at miskjende, at han · gaaer i Strid med Sophisterne. Havde Socrates
2T43, s. 28 ske er bevæbnet, naar han · gaaer i Strid, endnu bedre, at han netop er saaledes
AE, s. 363 ndre, ved et Ords Nævnelse · gaaer i Stykker, bliver til Støv, og er som
EE2, s. 103 sen, der i denne Henseende · gaaer i Svang, i Forsvar. Naar jeg holder fast
G, s. 64 yst. / Hvad jeg nu gjør? Jeg · gaaer i Søvne om Dagen og ligger vaagen om
OTA, s. 392 den Trængsler, medens han · gaaer i Trængsler, da staaer Opgaven atter
OTA, s. 392 er ad samme Vei som Den, der · gaaer i Trængsler, thi Trængselen er Veien.
OTA, s. 387 man ad Fuldkommenhedens Vei · gaaer i Trængsler; og derpaa ville vi til
PS, note man kan svømme førend man · gaaer i Vandet. / Det Ord Modsigelse maa her
DD:72 ig har Ret. / d. 24 Oct. 37. / det · gaaer i Verdenhistoriens Udvikling som det gaaer
FF:157 Hadet til det monarchiske Princip · gaaer i vore Tider saa vidt, at man vil have
BI, s. 89 s, saaledes som han staaer og · gaaer i Xenophons Perspectivkasse, og jeg vil
NB24:47 or den lette Skikkelse, jeg · gaaer i, have saadan en uhyre Alvor, som man
OTA, s. 291 kre Skridt – fordi man · gaaer iblinde, at gaae trygt – fordi man
TTL, s. 400 er. Naar den Søgende ikke · gaaer iblinde, da ønsker han ikke blot, han
BA, s. 372 det i Instinctets Blindhed og · gaaer iblinde. En Uvidenhed, men som tillige
NB17:10 leve i en 30 Aar – og saa · gaaer idag fE en folkerig Hovedstad under ved
Not12:6 staae til sit Digt? / Hvorledes · gaaer Idealitæten op for den lyriske Digter
LP, note Venedigs Blykamre«. Her · gaaer Ideeassociationen ikke igjennem Situationen,
NB23:7 Bestemmelse som det Absurde · gaaer ieetvæk imellem. / Men den skjødesløse
KG, s. 266 den sande Kjerlighed. Men saa · gaaer igjen Bestemmelsen » Dit«
AE, s. 96 rstaaelse, der atter og atter · gaaer igjen i den nyeste Philosophie: at lade
BI, s. 296 dsstilhed, i hvilken Ironien · gaaer igjen og spøger ( dette sidste Ord taget
AA:26 mdeles den Modsigelse, der da · gaaer igjenem alle slige Fortællinger, i Opfattelsen
Not3:14 en naiv barnagtig Tone, der · gaaer igjenem den hele Fortælling, som netop
DD:136 besynderlig Continuerlighed, der · gaaer igjenem den Række af Benævnelser,
Not3:5 et er den afrundede Styrelse, der · gaaer igjenem det Hele, den hele Fichtiske moralske
Papir 251 an man finde en Traad, som · gaaer igjenem det Hele. Thi først svare de
AA:34 t kunne læse en Bog, der derpaa · gaaer igjenem en utallig Mængde Nuanceringer
AA:26 llinger sig saa let parodiere) der · gaaer igjenem Kjæmpehistorierne. Jeg vil blot
BI, s. 286 jeg atter en Bestemmelse, der · gaaer igjennem al Ironi, Subjectet er nemlig
Not9:1 ußtseyns. Det er det, der · gaaer igjennem alle Folkeslags Bevidsthed. Overeensstemmelse
Not11:19 ikke udelukke Noget forud, · gaaer igjennem alle Muligheder, til den finder
EE2, s. 192 den beregnende Kløgt, der · gaaer igjennem Alt, hvad Du gjør, i den korte
NB21:80 sti Liv. / / Denne Forskjel · gaaer igjennem Alt, ogsaa igjennem ethvert ydre
SLV, s. 397 ke, og aner mindst, at Veien · gaaer igjennem de Forfærdelser, at opgive
AA:3 ebæk. Den sidste Mils Vei dertil · gaaer igjennem den deilige Skov, hvor nu Partier
EE:94 ning til den Troskyldighed, der fE · gaaer igjennem den Maisang, man hertillands pleiede
HH:2.a et er en reflecteret Bestemmelse, · gaaer igjennem det Enkeltes Tilintetgjørelse.
FF:68 producerede lyriske Svingning, der · gaaer igjennem det, den melodiske ell. rettere
FP, s. 24 reformatoriske Stræben, der · gaaer igjennem en Deel Artikler, og som netop
AE, s. 538 det er lettere, at en Kameel · gaaer igjennem et Naaleøie, end at en Riig
3T44, s. 261 kelige lettere, at en Kameel · gaaer igjennem et Naaleøie; og udelukke Nogen
EE1, s. 172 lykkes det at ahne den. Man · gaaer igjennem Gaden, det ene Huus seer ud som
KM, s. 15 giske, reformatoriske Aand der · gaaer igjennem Kjøbenhavnsposten, men jeg
NB8:80 t o: s: v: o: s: v: Og dette · gaaer igjennem lige til den mindste Ubetydelighed.
3T44, s. 241 t i Kirken; naar Fuglesangen · gaaer igjennem Skoven ved Sommers Tid, da ligger
Brev 85 e til at blive gal over. Jeg · gaaer igjennem Verden og gjemmer i mit Bryst
NB13:30 te Grund, alt, alt tabt hvis det · gaaer igjennem, at dette ikke er Gudsbespottelse,
CT, s. 57 are forbi; den ringe Christen · gaaer ikke ad Omveien og frelses salig til Herligheden;
OTA, s. 263 a: den bliver ved Huset, den · gaaer ikke af Stedet, men den arbeider ikke,
EE2, s. 189 Intet beskæftiger Dig, Du · gaaer ikke af Veien for Noget, » om man
SLV, s. 431 lader sig godt sige, men det · gaaer ikke an at sige amen og ende dermed, thi
AE, s. 107 r, at han har indseet, at det · gaaer ikke an at ville forbedre paa Hegels Bygning,
AE, s. 131 e høit hvad jeg mener, det · gaaer ikke an i det verdenshistoriske nittende
SLV, s. 161 get er da ogsaa vist, at det · gaaer ikke an, at have mange deilige Taler, og
PS, s. 249 hiint Ubekjendte ikke er til, · gaaer ikke an, da dette Udsagn netop involverer
NB19:74 r evige Aften Tragedie, det · gaaer ikke an, nei det Almdl. maa være Lystspil,
AA:12 , vi stræbe op af. / / Det · gaaer ikke an, saaledes at haste frem som Moralisterne,
IC, s. 24 g og Levemaade forandres. Det · gaaer ikke an, selv levende i Overflod, eller
NB19:28 e være Heros dersom: det · gaaer ikke an. Det er meningsløst at ville
SLV, s. 280 Kjærlighedshistorie. Det · gaaer ikke an. Hvad Lighed er der mellem hendes
G, s. 31 høre virkeligt sig selv. Det · gaaer ikke an. I samme Nu galer Hanen, og Tusmørkets
EE1, s. 178 bliver at leve, føler den · gaaer ikke an; dertil kommer, at den ikke seer
PCS, s. 135 især Mavens Fremtræden, · gaaer ikke blot over denne visse Grad, men langt
NB17:36 en ikke bære det, og det · gaaer ikke den Retfærdige vel; men dette Skin,
NB17:40 ganske sikker paa, at den Vei Du · gaaer ikke er en Afvei – det var jo muligt
DS, s. 238 gjørende Handling; Beviset · gaaer ikke forud men følger efter, er i og
NB30:15 riminelle. / Sandeligen det · gaaer ikke fremad med Msk-Slægten –
NB14:65 jender og straffer, men det · gaaer ikke fremad med Underviisningen. Da kommer
CT, s. 51 ber sig ikke verdsligt i den, · gaaer ikke ganske op i den; ved med det Eviges
4T44, s. 293 . Han lider ikke Nød, han · gaaer ikke hungrig til Sengs; men hvor han skal
CT, s. 51 yen. / Dog den ringe Christen · gaaer ikke i denne Øienforblindelsens Snare,
EE1, s. 180 hun tager Sløret; hun · gaaer ikke i Kloster, men hun tager Sorgens Slør,
JJ:96 aade kan man bevare det sundt. Man · gaaer ikke i Kloster, men man bliver en Nar i
Not11:6 rfaring. Denne ny Videnskab · gaaer ikke i samme Linie, men begynder forfra
JJ:347 ere at opfatte Lady Machbeth: hun · gaaer ikke i Søvne, men hun tør ikke sove,
EE1, s. 32 elt! / Ak! Lykkens Dør den · gaaer ikke ind ad, saa at man ved at storme løs
Oi10, s. 409 jere Læser, Du seer, det · gaaer ikke løs paa Profiten; det bliver først
KG, s. 368 ud, som altid bliver nyt. Det · gaaer ikke med Kjerlighedsbudet som med et menneskeligt
CT, s. 166 en Forstand maa man sige, han · gaaer ikke mere – saa let gaaer han. Thi
SLV, s. 170 ndheden paa et Vildspor. Jeg · gaaer ikke om for at søge og opdage, hvem
NB22:169 1000 Præstekjoler. / Manden · gaaer ikke op i det at være Præst, paa
F, s. 470 ja en umoralsk Person, thi han · gaaer ikke paa Børsen for at skrabe Penge
Brev 266 de ikke standsede. Ak, det · gaaer ikke saa let. Det er en Nemesis over Europa.
IC, s. 144 dtagelse: der er et Valg. Det · gaaer ikke saaledes til som ved den ligefremme
AE, s. 341 r Speculationen sig ikke, den · gaaer ikke saaledes tilværks, at den først
NB5:56 t med Historien at gjøre, · gaaer ikke snaksomt ind med i Historien, ligger
F, s. 513 de det ikke skee? Philosophien · gaaer ikke som Harald Blaatand i Mørke, den
SLV, s. 452 en han er en Sværmer. Han · gaaer ikke til Dands med Pigerne, i denne Henseende
SLV, s. 118 sig, jeg forlanger det ikke, · gaaer ikke til Gjestebud med Kjendere. Mildest
EE1, s. 32 erden er saa prosaisk, at det · gaaer ikke til i Livet som i Romanen, hvor Leiligheden
Papir 266 Verden er saa prosaisk, at det · gaaer ikke til i Livet som i Romaner, hvor de
IC, s. 59 nige. Men Verdens-Regjeringen · gaaer ikke tumultuarisk i Spring, Verdens-Udviklingen
OTA, s. 263 vinden bliver ved Huset, hun · gaaer ikke ud for at søge Livets Fornødenheder,
EE1, s. 48 er en Ikke-Gaaenudderfra. Jeg · gaaer ikke ud fra min Grundsætning; thi gik
OTA, s. 392 ngsler, men sandeligen, han · gaaer ikke uden Trængsler ad samme Vei som
BI, s. 154 igger i Digte og Orakelsprog, · gaaer ikke uden videre an; thi i de første
Brev 294 iver det da ogsaa; jeg » · gaaer ikke videre«, til den Overilelse
DS, s. 186 nd de forgaaer.« Dette · gaaer ikke. / Det har man selv mærket. Saa
DS, s. 186 Modsatte af at afdøe. Dette · gaaer ikke. / For at det – dersom man da
NB13:49 t, vil nedsætte mig. Det · gaaer ikke. For Goldschmidt lod det sig gjøre;
NB21:151 om et Paradeur – det · gaaer ikke; nei skal Du gaae som en Paradeur,
Not15:5 ikke hende, naar der igjen · gaaer Ild i hendes Lidenskab. Og farligt, farligt
SLV, s. 134 vet nok til at lee, hvor det · gaaer ilde til, comisk ud, naar hun kastes hen
TS, s. 87 g indtil det Sidste, Døden · gaaer imellem – saa følger Himmelfarten.
BOA, s. 147 det først, naar den Tanke · gaaer imellem at han er paradox. Og dette Dialektiske
AE, s. 507 nemlig Religieusiteten A ikke · gaaer imellem som terminus a qvo for den paradoxe
TS, s. 98 vel Mærke dertil, Døden · gaaer imellem, det at afdøe; og et Liv paa
TS, s. 98 det er et nyt Liv. / Døden · gaaer imellem, dette er Christendommens Lære,
SLV, s. 139 seende, fordi Tidens Glemsel · gaaer imellem. En Saadan fornemmer da Forelskelsen;
BA, s. 340 ndighed vel en Historie. Denne · gaaer imidlertid frem i quantitative Bestemmelser,
EE1, s. 258 mmeste han kunde. / Rinville · gaaer imidlertid ikke, derimod træder Emmeline
Not11:39 hologie. Dionysos' s Ideen · gaaer imidlertid ud over selve Dionysos, og da
Brev 151 er bestandig, og jo mere Verden · gaaer imod, jo stærkere erindrer jeg. Imidlertid
Oi8, s. 352 vilken man saa just døende · gaaer imøde som sin Fremtid! / Vi Mennesker
CT, s. 87 om Hedningen med Gru i Sjelen · gaaer imøde, modstræbende som Den, der
CC:12 ot, som det synes hele Europa · gaaer imøde, og glemmer derover den langt
NB28:78.a stemmelsen o: s: v: i det Ord: · gaaer ind ad den trange Port – thi er det
SLV, s. 17 gen den vestalske Jomfru, som · gaaer ind bag Gardinet; bag Gardinet er Glemselen
NB18:74 g seer hvorledes hele Mængden · gaaer ind derpaa: er det saa ikke for meget forlangt
Oi1, s. 131 at den ogsaa til en vis Grad · gaaer ind herpaa, hvorved Alt er tabt. Nei, et
AE, s. 512 visse Ting, som vanskeligere · gaaer ind i adskillige Menneskers Hoved, og blandt
Not10:8 l objektiv Sandhed naar den · gaaer ind i den subjektive Leven. Troen lader
EE2, s. 170 t handler, men denne Handling · gaaer ind i den Tingenes Orden, der bærer
Not11:13 ning om det Udtryk, at Alt · gaaer ind i det Absolute som Grund. I Id.Ph.
LF, s. 15 han et Øieblik giver efter, · gaaer ind i Digterens Tanke, sukker med ham og
EE1, s. 318 lde sig over, at en ung Pige · gaaer ind i en Port i Regnveir. Det gjør jeg
JJ:495 byttet. Hæleren tager Sedlen, · gaaer ind i et andet Værelse – som for
Not10:8 saadanne staae uden for os, · gaaer ind i os. Dette anseer Strauss for en rethorisk
AE e og vælgende Subjekt fanges og · gaaer ind i Parenthesens Fortabelse. Atten Aarhundreder
NB7:107 gode Hyrde ( de sande Lærere) · gaaer ind igjennem Døren, medens han senere
Not11:28 men saaledes, at han selv · gaaer ind med i Processen. Han er den Aarsag
NB32:14 paa, at Du saa bliver narret og · gaaer ind med i Tallet. / Der lever Millioner
Brev 126 erlig Familie, hvor Manden · gaaer ind og henter sin Kone, og hvor selvfølgeligt
NB24:51 n ikke i strengere Forstand · gaaer ind paa » Efterfølgelsen«.
NB21:45 e, thi jeg troer, at man snarere · gaaer ind paa Χstd., naar den bliver lidt
Brev 317 rlighed at man ikke noksom · gaaer ind paa de Andres fordi det er saa svært
NB17:7.b Discipel ell. hvad man vil, jeg · gaaer ind paa den Sag, der har forandret mig
BI, s. 357 rst finde sit Svar, idet man · gaaer ind paa det humoristiske Gebet. Humor indeholder
NB23:92 Fr. egl. ikke ret selv. Han · gaaer ind paa det Thema om Dands er tilladelig,
Not6:8 en gamle Mand bliver urolig, · gaaer ind paa det unge Menneskes Værelse,
NB27:78 t et Msk. saadan udenvidere · gaaer ind paa det, og mener Du, at det saa kan
Not11:13 n absolute Aand, hvori Alt · gaaer ind som Grund, som den konkrete Aand kjender
NB19:52.a rinden«, der aabenbart · gaaer ind til Χstus ved Gjestebudet. /
SD, s. 179 som ud – selv naar han · gaaer ind til eller indlader sig med sin Kone
NB17:99 lægges – og Barnet · gaaer ind til Faderen. Superb! Jeg vedder paa,
NB13:72 ldig ved Alt uden sin Synd, · gaaer ind til Frelseren, udsættende sig for
4T43, s. 138 det aldrig finder Fred eller · gaaer ind til Hvilen, aldrig bliver færdigt
NB16:74 og saa træder jeg af og · gaaer ind under almindeligere Bestemmelser. /
NB26:80 af Χstds Paradox) den · gaaer ind under Bestemmelsen af det Sandsynlige.
IC, s. 27 f alle Flygtninge! / Saaledes · gaaer Indbydelsen ud, og overalt hvor der er
Papir 275-2.1 rt er det Nat – / han · gaaer indenfor Porten og hans Toner gjenlyd
NB5:23 f. Χsti Selvfornegtelse · gaaer indtil Døden, ells. er den slet ikke
TTL, s. 423 kjender ikke Arbeide, og der · gaaer ingen Forberedelse forud. Kan Kjærligheden
BOA, s. 215 r det at blive til en Apostel · gaaer ingen potentiel Mulighed; ethvert Menneske
TSA, s. 99 for det at blive en Apostel · gaaer ingen potentiel Mulighed; ethvert Menneske
Not11:24 ng netop selv Idee. – Der · gaaer Intet forud for denne actus purus men derfor
EE1, s. 327 elt ovre ved Volden, thi der · gaaer intet Menneske, og det vilde være for
EE2, s. 219 foranledige. I Fortvivlelsen · gaaer Intet under, alt det Æsthetiske bliver
BI, s. 198 som en travl Forretningsmand, · gaaer Ironikeren stolt og indesluttet i sig selv
EE2, s. 221 med hvad han evigt eier. Alt · gaaer istaa for ham, han er ligesom kommen til
EE2, s. 150 rlighed løber vild eller · gaaer istaa paa Grund af dens uhistoriske Charakteer.
EE2, s. 167 . Det, I enes i, er, at Livet · gaaer istaa. For Philosophen er Verdenshistorien
OTA, s. 291 gaae trygt – fordi man · gaaer isøvne! Nei, da maa man dog vel sandere
Brev 207 v: hvor Veien er rosenstrøet · gaaer jeg aldrig – og dette Teppe bliver
EE1, s. 341 rket af. I disse Nattetimer · gaaer jeg da som en Aand omkring, som Aand beboer
Brev 89 saa stærk som nu. Om Morgenen · gaaer jeg en lille Smule ud. Derpaa kommer jeg
NB27:13 eg – og paa den Maade · gaaer jeg Evigheden imøde. / Det msklige ligger
Brev 143 S. K. / I dette Øieblik · gaaer jeg forbi Dit Vindue. Jeg seer paa mit
NB13:78 vilde gjøre Alt, og saa · gaaer jeg forgjeves baade til Madvig og til Mynster:
Brev 36 heden er i Bevægelsen, saa · gaaer jeg fra alle sygelige Indvendinger. Naar
Brev 264 saa længe jeg kan gaae, · gaaer jeg fra Alt. Naar jeg ikke kan komme til
NB13:14 den, faaer jeg ikke Tid til ell. · gaaer jeg Glip af at sikkre mig de endelige Goder.
EE1, s. 359 den. Vælger jeg den, saa · gaaer jeg glip af den egentlige Overraskelse,
AE, s. 164 veed er det Endelige, altsaa · gaaer jeg hen og takker Gud for, at han har rettet
NB23:33 for Χstd., der ligesom · gaaer jeg hen. Jeg siger ikke et Ord til de Tilstædeværende,
Brev 89 , faldt jeg om og døde. Derpaa · gaaer jeg hjem, og begynder igjen. I de forløbne
AE, s. 432 vangeliske Lære, og derfor · gaaer jeg i Kirke hos ham; thi jeg er ingen Kjetter,
SLV, s. 427 t dreier sig om 2 Mk. Videre · gaaer jeg ikke end til Eenheden af det Comiske
SFV, s. 66 hed, selv skjult i et Bedrag · gaaer jeg ikke ligefrem tilværks men indirekte-underfundigt,
NB30:17 nddrage os Χstd. Længere · gaaer jeg ikke, idetmindste er jeg hidtil ikke
Brev 271 prodire tenus; længere · gaaer jeg ikke, jeg aner Grændsen, jeg gyser
IC, s. 228 tte vil sige, ved at betragte · gaaer jeg ind i Gjenstanden ( jeg bliver objektiv),
EE1, s. 341 e min Kjærlighed Luft. Da · gaaer jeg indhyllet i min Kappe, med min Hue
Brev 264 endnu engang tilbage; saa · gaaer jeg min Vei, men forbliver / Deres /
F hjertelige Udgydelser en Plads, der · gaaer jeg mit skjæve Skud hen ad Tankens Vei
Brev 88 en, det vil jeg dog ikke, derimod · gaaer jeg neppe videre end til Berlin. Naar man,
LA, s. 91 dialektiske Sigte paa Nutiden · gaaer jeg nu over til dialektisk at naae de concretere
EE1, s. 75 ere, en aandeligere Kunst. / · Gaaer jeg nu ud fra Sproget, for ved en Bevægelse
NB24:12 ynd og Retfærdighed o: s: v:. · Gaaer jeg og dvasker hen i min blot msklige Forestilling
NB28:98 ige skyldig. Værgeløs · gaaer jeg om imellem dem, Enhver faaer Lov til
EE2, s. 318 Studerekammer uden Lige. Der · gaaer jeg om Løverdagen og mediterer mine
BI, s. 278 n Undersøgelse. Men herved · gaaer jeg over til den anden Deel af Afhandlingen,
FF:163 . / Hvor besynderligt den ene Dag · gaaer jeg paa Kothurnen den anden – paa
NB17:87 t Liv i to Dele. Til daglig Brug · gaaer jeg pligtskyldigst omkring og er kjendt
Brev 11 og medens Alt dette skeer, · gaaer jeg selv ( ligesom Møllen i Eventyret
EE1, s. 35 ar jeg staaer op om Morgenen, · gaaer jeg strax i Seng igjen. Jeg befinder mig
Papir 269 en blot for Nyttens Skyld, · gaaer jeg stundom op og ned af Gulvet i min Stue
NB10:191 d jeg gjør mig, jo mere · gaaer jeg tilbage, det er ogsaa ganske vist:
Brev 4 te Afsatser. Fra Kjøbenhavn · gaaer jeg ud igjen, saasnart jeg faaer fuldendt
4T44, s. 308 g nu blot stille og sov, saa · gaaer jeg ud og kjøber Noget til Dig; og næste
Not15:14 der er det mig ikke negtet; der · gaaer jeg ved hendes Side; som en Cerimoniemester
FB, s. 177 nde er ogsaa i det Aabenbare. · Gaaer jeg videre, da støder jeg bestandig
Brev 269 men om en føie Tid saa · gaaer jeg videre, længselsfuldt iler jeg hen
NB10:191 og stræbsom; og tilbage · gaaer jeg, det er ganske vist; og jo mere Flid
Brev 264 ei« – derfor · gaaer jeg. Naar jeg blot kan komme til at gaae
Brev 36 gjør jeg som Diogenes, saa · gaaer jeg. Negter Nogen at Sundheden er i Bevægelsen,
AE, s. 111 r sig gjøre, hvad saa? Saa · gaaer jo al min Kraft til at holde den fast.
NB20:128 oragte. Det jeg foredrager · gaaer jo aldrig længere end at man dog idetmindste
F, s. 505 som jeg siger det; thi for dem · gaaer jo Alt trip, trap, Træsko. De ville
SLV, s. 317 en ogsaa Enhver o. s. v. Det · gaaer jo charmant! Ikke blot vi Præster. Her
CT, s. 196 elv, og ikke bedrage Gud. Det · gaaer jo dog ikke an at tænke saa høit
NB26:44 o, svigefulde Hjerte, saa · gaaer jo dog Sagen tilbage i det Gamle, det bliver
NB20:19 rlade mig et Fodspor. / Det · gaaer jo dog virkelig ikke an fra en Korsfæstet
CT, s. 288 er det ingen Helligdag, idag · gaaer jo ellers Enhver til sin Ager, til sit
OTA, s. 324 kan siges at hade hine: han · gaaer jo ene, ene i den ganske Verden. Ja, i
NB24:11 ansees som de Daarlige; Socrates · gaaer jo her ligefrem ind paa den almdl. Mening
NB9:20 gheden dette Msk. lever i; og Gud · gaaer jo ikke om og er i udvortes Forstand et
NB:214 r paa«, ell. » det · gaaer jo ikke saa nøie til med en lille Mislighed
CT, s. 283 med Indsigt om den. O, men Du · gaaer jo ikke til noget Menneske; fra at have
BN, s. 118 lv at være en Christen. Jeg · gaaer jo ind til Dommen; paa Dommens Dag skal
2T44, s. 223 og firsindstivende Aar, den · gaaer jo langt tilbage i Tiden indtil de Dage,
NB31:40.a e jo bedre. / / / Ved Forening · gaaer jo naturligviis ogsaa ( hvad Mskene ere
AE, s. 459 iver uvirksom, tvertimod, han · gaaer jo netop ikke ud af Verden, men bliver
TS, s. 89 , der gaaer ad en saadan Vei, · gaaer jo ogsaa ad en trang Vei. Sandeligen, vi
SD, s. 206 en nødvendig ( i Systemet · gaaer jo ogsaa Alt for sig med Nødvendighed),
NB32:80 tod det i sin Tid. Saaledes · gaaer jo ogsaa Corporalen, som indøver Rekrutterne,
AE, s. 84 stræbende. / Paa den Maade · gaaer jo rigtignok en saadan subjektiv Tænker
BA, s. 341 thi Slægtens Historie · gaaer jo roligt frem ad sin Gang, og i denne
AE, s. 496 lte seer paa Andre, men dette · gaaer jo rundt, efterdi Enhver af de Andre igjen
GU, s. 332 vereensstemmelse med Guds: det · gaaer jo som det bedst kan derude i den saakaldte
CC:22 førend man seer Individet. Alt · gaaer jo ud paa at skaffe Enhver Nationalgesicht,
Brev 288 g alt det Moderne » · gaaer jo videre« – gjælder det,
Brev 254 g blot vidende om, thi det · gaaer jo, ak, mig forbi. Dog tør jeg give
4T43, s. 117 skriger mod Himlen, da · gaaer Job endnu ved Slægtens Side og borger
4T43, s. 116 lade Dage, i lykkelige Tider · gaaer Job ved Slægtens Side, og betrygger
CT, s. 108 thi med Forfærdelsen · gaaer just Opbyggelsen ud. Men paa den anden
FB, s. 196 vler, en Aandens Apostat, der · gaaer Kjødets Gang. Dette er Digternes Mening,
BOA, note tille Landskab, hvor Møllen · gaaer klip klap klip klap, hvor Storken staaer
TS, s. 84 indtil det Sidste: ad den Vei · gaaer Klogskab og Forstand aldrig – »
IC Slægt, hvordan han er skabt, og · gaaer klædt, med hvem han omgaaes, »
OTA, s. 358 ene i en ringe Stilling, han · gaaer kort i Skole; men Den, der bestemmes for
LA, s. 54 ille en saadan Skikkelse. Det · gaaer Kritiken i vor Tid, som det gaaer saa mange
BA Menneske, eller at der i Languedoc · gaaer kun 2¼, men i Bretagne 3⅞.
NB20:105 veed ikke, hvad man siger. Det · gaaer kun altfor Mange ( Præster og Lægfolk.)
F, s. 470 for at skrabe Penge sammen, men · gaaer kun derigjennem; han taler ikke paa Generalforsamlinger,
Brev 272 e for 50. Hvo veed det, maaskee · gaaer Lamartine dette Skridt videre og gjør
NB32:115 jerlighed, at der saaledes · gaaer lang Tid hen, er jo ikke Din Skyld, er
NB16:33 ynder da Speculationen; der · gaaer lang Tid hen, i hvilken Problemet, saa
CT, s. 64 se sammen. Man staver, man · gaaer langsomt frem, sætter Enkelthederne
OTA, s. 384 r vendte Ønsket Ryggen og · gaaer langsomt fremad; hvad enten det er den
FB, s. 146 kun reed paa et Æsel, der · gaaer langsomt hen ad Veien, at han havde tre
Papir 255:2 – / d. 13 / Omvendelse · gaaer langsomt. Man maae, som Fr. Baader rigtigt
EE1, s. 414 bibringe mig et Stød, som · gaaer langt dybere end han troer, naar han rører
NB11:132 ke gaaer forvidt og at jeg · gaaer langt nok. Dette er jeg nu af den Mening
BB:7 , som mener at Digtets Form · gaaer langt over den theatralske Fremstilling.
NB16:65 dre Sagen med en Alvor, som · gaaer langt over Præstens Forstand –
TTL, s. 406 ær, at det er tabt, og det · gaaer langt tilbage i det Fjerne med Tabet! Den
Brev 38 e Gang med Begyndelsen. / Det · gaaer langt tilbage i Tiden, hvad jeg nu vil
DSS, s. 123 ster have bevirket, nei, det · gaaer langt tilbage i Tiden. Dog, Skyldige ere
OTA, s. 384 gt Sind og opløftet Hoved · gaaer let og dandsende, eller det er den i Aarene
BOA, s. 168 entlige Foranstaltninger, det · gaaer lettere i Folk, jo længere det er siden.
KG, s. 256 eløshed, hvilken rigtignok · gaaer lettest for mange Mennesker. Nei, her er
NB19:27 dtilhørende i dette Liv; · gaaer Lidelsen ganske ud, saa er dette ikke Fuldkommenhed,
AE, s. 182 t man er existerende Subjekt, · gaaer Lidenskaben ud, og Sandheden bliver til
NB30:79 , at de Andre fortabes. Saa · gaaer lidt efter lidt Modsætningen ud, vi
SD, s. 207 aaet det; men Christendommen · gaaer lidt længere tilbage og siger, det er
PS, s. 243 bestandigen faldt, han som jo · gaaer lige efter Næsen. / Dog lad os nu, for
NB18:21 siden Lazari Opvækkelse · gaaer lige forud. Det er det sidste Glimt, Tilløbet
Papir 391 som jeg hedder P. H., han · gaaer lige fra Forsamlingen hen og tegnes som
FB, s. 175 t er Spøg eller Alvor, den · gaaer lige hurtig for den. / Men Ethiken kjender
NB23:93 es med Troens Dumdristighed, der · gaaer lige paa. Men denne Troens Dumdristighed
SLV, s. 424 gieuse saa væligt, at det · gaaer lige til den modsatte Yderlighed og siger:
LP, s. 34 boet paa Bjerget, troe at han · gaaer lige ud, da Jorden er saa flad som en Pandekage.
G, s. 27 ører ind til et Cabinet. Man · gaaer ligefrem, man er i et Forværelse. Indenfor
Not9:1 ge Weise sin Grund i Gud, og · gaaer ligeledes auf ewiger Weise aus. Saaledes
BI, s. 121 beviser det Modsatte, og det · gaaer ligesaa med Protagoras, saa bliver det
BA, s. 400 i den, der gaaer blindt frem, · gaaer ligesaa meget nødvendigt som tilfældigt.
JJ:142 aa nu taale, at hans Elskede · gaaer ligesom de Andre. / Han inventerer fE en
OTA, s. 226 indlade sig med ham, thi han · gaaer ligesom den Afsindige og endnu forfærdeligere
EE:158 etarius. / d. 8 Aug. 39. / Geniet · gaaer ligesom et Tordenveir mod Blæsten. /
FF:173 ve. / d. 13 Jan: 38. / Humoristen · gaaer ligesom Rovdyret altid alene. / d. 13 Jan:
2T44, s. 188 Midler derimod – og da · gaaer Livet hen i en høist alvorlig Drøm,
2T44, s. 213 et, da gaaer Alt vel, og man · gaaer Livet igjennem uden med Bestemthed at vide,
OTA, s. 390 e af Stedet, under alt Dette · gaaer Livet ligesom i Staae, han kan ikke faae
NB35:13 ndenfor denne Parenthes der · gaaer Livet lystigt, Degenerationen fortsættes
OTA, s. 335 nke under Vægten, saa han · gaaer ludende med Hovedet, saa han forstummer
EE2, s. 122 lbinde et Menneske, saa han · gaaer ludende med sit Hoved og glemmer, at ogsaa
SLV, s. 223 r det bag efter. Selv om Alt · gaaer lykkeligt af, at hun virkelig hjælper
TTL, s. 440 ende Aandens Fare, altsaa det · gaaer lykkeligt, see, her er et Ægteskab,
SFV, note vielsen, forsaavidt den endog · gaaer længere tilbage i Tiden, var: selv om
AE, s. 212 ig for med Foden, at han ikke · gaaer længere ud end han kan bunde: og saaledes
JJ:471 varer det ikke længe inden det · gaaer løs paa at afgjøre det med N
NB13:51 thodoxie Andre det; men naar det · gaaer løs paa at faae et Levebrød, at avancere
NB34:43 et, veed, at altid naar det · gaaer løs paa at skulke sig fra Noget, saa
NB13:51 e et bedre Levebrød, naar det · gaaer løs paa at skulle udsætte sig for
AE, s. 157 t, som naturligt er, naar det · gaaer løs paa at udvikle Subjektiviteten.
FP, s. 25 men naar han i Stedet derfor · gaaer løs paa dens Character, han taler med,
NB30:15 paa det Hele og siger: naa, det · gaaer løs paa Gavtyvestreger, ja, saa, saa
NB31:99 . Naar han mærker at det · gaaer løs paa hans Souverainitet, saa griber
BOA, s. 136 til at røre sig, naar det · gaaer løs paa Liv og Død og Hudflettelser
NB29:73 gene. Hvor det egl. derimod · gaaer løs paa Troen, der vil det betyde, at
NB20:99 Øieblik naar det rigtigt · gaaer løs paa, at den Gudfrygtige skal rives
BOA, note heater i Hovedstaden, hvor det · gaaer løs paa, at ødsle med Kræfter,
NB30:53 erden i denne Tilværelse · gaaer løs paa, om man saa vil, Æderie.
BOA, s. 145 sig selv for Gud, den Vei jeg · gaaer maa føre mig paa Baalet: og desuagtet
NB15:106 e saa godt jeg kan; og saa · gaaer Maaned efter Maaned, Aar efter Aar –
AE, s. 517 nkethed, smiler af ham, og · gaaer maaskee endog saa vidt, at han i et Anfald
BOA, note , bliver omtalt; et andet Blad · gaaer maaskee hen og skriver derimod; der bliver
CT, s. 279 at det siges ham; og saaledes · gaaer maaskee mangen Bekymret afsides og eensom,
3T44, s. 256 rt og maaler atter. Saaledes · gaaer maaskee mangt et Menneskeliv hen, virksomt
CT, s. 179 les overflødig. / Eller Du · gaaer maaskee op i Herrens Huus for at bede Gud
CT, s. 181 alde den Hjælp. / Eller Du · gaaer maaskee op til Herrens Huus, for ved Løfte
EE2, s. 235 lse kan overbevise Dig om. Du · gaaer maaskee sjeldnere i Kirke; men er vel desto
OTA, s. 339 ndlader sig ret med Gud, men · gaaer mageligt ad den brede Vei, eller beundret
OTA, s. 386 lle Ønsker. Men hvorledes · gaaer man ad Fuldkommenhedens Vei? Den, som spørger
EE1, s. 88 an nu anvender Musikken, saa · gaaer man aldeles den urigtige Vei og gjør
EE1, s. 216 inderlig Uro og Hjertebanken · gaaer man altid til Læsningen af saadanne
NB18:50 mere. / Naar man taler saaledes, · gaaer man altsaa ud fra at det at være Apostel
SLV, s. 449 fter et Fugleskrig: saaledes · gaaer man blandt Folkemængden, forundret over
3T44, s. 246 kunde lede ham! Og saaledes · gaaer man da en liden Stund som en blind Mand,
NB12:153 altsaa ved at efterfølge ham · gaaer man endnu vissere lige lukt ind i det Forfærdelige,
NB12:115 nne Moderation. Kan det lykkes, · gaaer man et Skridt videre. Da man dog kun tager
NB22:63 t til at gifte sig: det er. · Gaaer man frem ad denne Vei, vil det vel ikke
NB2:173 Ja, saa samvittighedsfuldt · gaaer man frem, at der engang i mere end eet
OTA, s. 386 ad Lykkens føielige Vei · gaaer man føiet af alle Ønsker. Men hvorledes
NB12:109 ter Aar paa den Maade, saa · gaaer man Glip af alt det Jordiske. Her seer
LF, s. 20 taler, blot man siger eet Ord, · gaaer man Glip af Øieblikket; kun i Tausheden
BA, note e maa man fastholde; thi ellers · gaaer man hen og tænker det Dæmoniske saa
NB23:197 ie Forestillinger – saa · gaaer man hjem og siger til sig selv: saaledes
Oi7, s. 315 aa Mange. Næste Søndag · gaaer man i Kirke, som man pleier; man siger:
Papir 388 ragtelig – og derpaa · gaaer man i Selskab med ham. / Da ingen Anden
EE1, s. 76 siger, Alt er musikalsk, saa · gaaer man ikke frem, men man gaaer tilbage. Deraf
EE1, s. 393 padserer fra Nøddeboe, da · gaaer man ikke langs Esrom Søe, skjøndt
PS, s. 220 e visse Grad er; med alt Sligt · gaaer man ikke ud over Socrates, naaer ei heller
KG, s. 83 aar man nemlig gaaer med Gud, · gaaer man jo rigtignok uden Fare; men man nødsages
OTA, s. 153 efter Maalet? Nei, saaledes · gaaer man kun paa det Godes Vei – med det
OTA, s. 386 dens Vei? Thi ad Lystens Vei · gaaer man let, som i en Dands; ad Ærens Vei
NB30:85 ende utaalmodig – saa · gaaer man maaskee et Skridt videre, og forklarer,
SD, s. 173 aae fra Noget. Og med Aarene · gaaer man maaskee fra den Smule Lidenskab, Følelse,
OTA, s. 175 , da faaer man Intet at see; · gaaer man maaskee med et Speil hos sig, som man
BOA, s. 251 mertefulde tentamen, hurtigt · gaaer man med, bæres derpaa af Samtiden for
SLV, s. 449 em man skylder det; saaledes · gaaer man mellem Menneskenes Mængde, seer
EE1, s. 327 kket, man er for meget seet. · Gaaer man nede paa Gaden, saa kan man ikke godt
OTA, s. 386 el glædeligt. / Hvorledes · gaaer man nu ad Fuldkommenhedens Vei? Thi ad
BA, s. 407 e endog noget Stort i Verden, · gaaer man nu ovenikjøbet en Gang imellem i
EE1, s. 94 nghed havde den mistænkt. · Gaaer man nu ud fra, at Aandens Princip er sat
Papir 451 saa ikke slaaer Knude, saa · gaaer man ogsaa Glip af det næste o: s: v:
SD, s. 209 r en Negation – og saa · gaaer man over til at begribe det, at Synden
EE2, s. 81 logt og fornuftigt, og derpaa · gaaer man over til at tale om det Vigtigste i
NB13:64 blive ihjelslagen – og saa · gaaer man paa Accord; man indsvøber sig i
IC, s. 65 Og det veed Du nok, om Natten · gaaer man paa de forbudne Veie, Natten vælger
NB30:26 elsket af Gud. / Forresten · gaaer man saa engang imellem i Kirke, een eller
NB21:111 tand. For nu ret at sikkre sig, · gaaer man saavidt, at man endog gjør Ægteskabet
OTA, s. 386 i en Dands; ad Ærens Vei · gaaer man stolt med bekrandset Hoved; ad Lykkens
LA, s. 19 Fuldendelsens Noveller. Glad · gaaer man til Læsningen, man veed forud, at
Papir 388 elig, hvad er det værd. · Gaaer man ud fra den Betragtning, at Foragtelighed
BOA, s. 270 streng christelig Skole. Men · gaaer man ud fra, at det Christelige er noget
3T44, s. 243 derst besynderlige Ting; saa · gaaer man ud over en tidligere Tænker, nævner
Oi10, s. 418 dens Skyld. / Paa den Maade · gaaer man ved Hjælp af at have en Formand
NB28:34 alitets-Forandringen. Og nu · gaaer man videre – nu, tænk Dig hvilken
SD, s. 229 t man lever i Christenheden, · gaaer man videre end Hedenskabet, man gaaer hen
AE, s. 436 et daglige Liv. Paa den Maade · gaaer man videre end Middelalderen. Men saa maa
SLV, s. 271 ddelalderen, men siden Hegel · gaaer man videre, dog indrømmer man, at den
FB, note ved blev han staaende, i vor Tid · gaaer man videre, og forklarer mere end man selv
NB27:56 den anpriser man Χstd. Saa · gaaer Mange ind paa den – men dette er
Papir 191 alle af. / d. 20 Sept. 36. / Det · gaaer mange Msk. med Hensyn til Opfattelsen af
AE, s. 91 000 Aar er en Narrestreg, saa · gaaer mangen Daare med og finder, at det er Viisdom,
TTL, s. 428 vem Lægen har opgivet: der · gaaer Mangen omkring iblandt os, hvem dog Døden
Papir 460 os forstaae hinanden. Det · gaaer med Χstd. som med alt Andet; man kan
NB24:24 an kan ikke slippe det, han · gaaer med – og nu staaer han midt i Virkelighed,
Not11:25 on og dog er Gud Aand. Det · gaaer med Aand ligesom med Væsen; thi Væsen
OTA, s. 403 rke forandrer Veien, og selv · gaaer med ad den anpriste – Vildfarelsens
OTA, s. 403 Veileder, der rigtignok selv · gaaer med ad den samme Vei, han anpriser Andre,
LP, s. 44 kriver ufremkommelig; idet det · gaaer med Andersens Romaner som med andre Fabrik-Produkter,
Oi4, s. 210 for en rar Fyr, hvor nemt det · gaaer med at faae ham til at antage og sværge
FF:94 med det andet græder jeg. / Det · gaaer med at see ligesom med at see Solen, den
DD:176 s. – / d. 22 Nov. 38. / Det · gaaer med at udvikle de aprioriske Grundbegreber,
Papir 63 tæde. / d. 31 Dec. 1834. / Det · gaaer med Begrebet » Orthodoxie«
Oi10, s. 398 ubetinget vist, at En, der · gaaer med Bøilen om Benet, er en Forbryder,
DD:176 , ligesom det i den chr Sphære · gaaer med Bønnen, thi her skulde man jo troe,
Papir 35 historisk Spørgsmaal. / / Det · gaaer med Christendommen ell. med det at blive
SLV, s. 374 kkeligt Ord: » at det · gaaer med de enkelte Sværmere i Forhold til
FF:58 geistringens Flamme. – / Det · gaaer med de fleste superkloge Folk, naar de
AA:45.a lv. etc. etc ..... – / det · gaaer med dem ligesom med Kong David, der ikke
BI, s. 103 saa lyrisk sprudlende, at det · gaaer med dem som med Viin i kunstigt slebne
FF:176 Mands Død. / d. 18 Jan: / Det · gaaer med dem, der ere komne ud over Hegel ligesom
LF, s. 19 det larme. Dersom Du haster og · gaaer med den Besked, gjør Du Havet Uret.
Papir 269 saa kjær, at jeg altid · gaaer med den enten det er Regnveir eller Solskin;
Not11:38 iske er nu forsvunden. Det · gaaer med den græske Gudeverden ligesom naar
EE:173 er netop det Sørgelige, at det · gaaer med det Glædelige i Ulykkens Dage, som
EE2, s. 118 der. Det gaaer hermed som det · gaaer med det individuelle Liv. Naar man er kommen
FF:210 an være forsigtig med; thi det · gaaer med det som det gik med Skatten: /
EE2, s. 247 som en afbleget Mulighed. Det · gaaer med dette Billede som med Menneskets Skygge.
EE2, s. 145 seer Du igjen, hvorledes det · gaaer med Dine Lovpriisninger over Kjærligheden.
BI, note adebekjendtskaber. Men som det · gaaer med disse, man kjender det udvortes Menneske,
TTL, s. 428 O nei, det gaaer her som det · gaaer med Døden i Livet. Ikke blot De ere
IC, s. 188 gne. Og som det saa skjønt · gaaer med Elskende, at de komme til at ligne
SD, s. 177 ndste ikke; som det saa ofte · gaaer med en Elskendes Forbandelse over den Forhadte
Papir 347 fortalt om i Bladet at han · gaaer med en latterlig Art Buxer. Sophus bliver
PCS, s. 141 ne Mand, der ganske geheimt · gaaer med en lille Svingel, hans Holdning har
JJ:403 Naar en Mand, der ell. hilser Een · gaaer med en meget fornem Mand, hilser han ikke.
NB23:13 ig renere Forstand) som Den, der · gaaer med en skarpladt Pistol hos sig han veed
SD, s. 163 ker det paa sig selv, at han · gaaer med en Sygdom i Kroppen, men han vil ikke
SD, s. 138 aae med en Sygdom i Kroppen, · gaaer med en Sygdom, gaaer og bærer paa en
OTA, s. 423 øvngænger, der vistnok · gaaer med en uhyre Sikkerhed over Afgrunden,
LP, s. 31 ento om, at det er omvendt, og · gaaer med en urokkelig Haardnakkenhed som cartesianske
NB4:50 r at være tydsk, hvis man ikke · gaaer med en vis Art Hat o: s: v: o: s: v:. Fra
NB24:52 ikke gaaet Dig med Gud, som det · gaaer med et Msk, at Du ved nærmere Forhold
AE, s. 409 alle Mennesker lige vidt. Det · gaaer med Existentsen som det gik mig med min
EE1, s. 348 vil have en Officier, / Som · gaaer med Fjær udi Hatten. / Det seer man
KG, s. 373 ivat Forhold til Gud. Men det · gaaer med Forholdet til Gud som med Forholdet
CT, s. 65 telige Høihed, end det her · gaaer med fra den jordiske Høihed gjennem
KG, s. 83 han skjulte. Naar man nemlig · gaaer med Gud, gaaer man jo rigtignok uden Fare;
KG, s. 84 for hendes Skyld. Men naar Du · gaaer med Gud, kun holder sammen med Gud og i
NB2:25 navngiven, bekjendt Mand, at han · gaaer med Hagesmække. Dette skrives og læses
EE1, s. 341 kan stole paa ham, naar man · gaaer med ham under Armen. Kan jeg nu faae Tanten
SLV, s. 371 mere end nogen Enepige, der · gaaer med i Alt, og det er allerede meget for
SLV, s. 426 tom, som et Støvgran, der · gaaer med i Kjøbet, med i hvad der er alle
NB32:14 han udaander qua Aand, han · gaaer med i Kjøbet, men dette udtrykkes ikke
AE, s. 296 til en Anden, eller Noget som · gaaer med i Kjøbet, naar man tager store Partier.
SLV, s. 405 l en Anden, eller Noget, som · gaaer med i Kjøbet, naar man tager større
AA:12.4 horistisk). De forglemme, at det · gaaer med Ideerne som med Thors Hammer –
AE, s. 46 den var i Bibeltheorien. Det · gaaer med Indvendinger ligesom med Nissen: en
EE2, s. 83 og fornøiet, Du smiler, Du · gaaer med lette Sving paa Hatten, Du forløfter
AE, s. 153 og desuden tænker jeg det · gaaer med ligefrem at vilde holde igjen paa en
FF:109 Kloster med at stille Uhre. / Det · gaaer med Livet som med Tonerne, den rene Tone
Papir 46 at døe / d. 8 Jan 37. / Det · gaaer med mange Msk ogsaa Philosopher m: H: t:
G, s. 30 aer i det aandelige Liv som det · gaaer med mange Planter – Hjerteskuddet
FF:84 slet ikke mere være Helt. / Det · gaaer med mine Ideer og deres Udførelse som
FF:74 mst bliver til en Iisblomst. / Det · gaaer med mine Ideer som med Forældre, der
Papir 124:2 nge ere copula. / # / Det · gaaer med Msk. i Forhold til hverandre, som med
DD:122.a indhente mig selv. – det · gaaer med Opfattelsen af Barndomen som med Opfattelsen
AE, s. 133 hed, i hvilken han lever. Det · gaaer med Opfattelsen af det Ethiske som med
AE, s. 497 Forhold til det Comiske. Det · gaaer med Opfattelsen af Spidsborgerlighed ligesom
AE, s. 492 thi Nag kan Ingen see, og Nag · gaaer med over enhver Dørtærskel. Men Furiernes
Papir 63 rmodentlig saaledes, at fordi man · gaaer med Paraplui i Regnveier man ogsaa skulde
FB, s. 174 miske. En Mand sminker sig og · gaaer med Paryk. Samme Mand vil gjerne gjøre
Papir 254 lirevolutionen i 1830. Det · gaaer med Revolutioner ligesom med Sygdomme;
AE, s. 319 . / Men ligesom een Tidsalder · gaaer med rund Hat, en anden med trekantet: saaledes
BA, s. 392 aaer med Timeligheden som det · gaaer med Sandseligheden; thi Timeligheden synes
PS, s. 303 triumpherende Generation, der · gaaer med Sang og Klang gjennem Livet, den er
SLV, s. 107 han er en Ulykkelig, der · gaaer med sin evige Beslutning gjennem Tiden,
G, s. 42 ud over Marken, naar Malkepigen · gaaer med sin Spand ned i Engen, naar Høstkarlen
4T43, s. 153 modtager Velgjerningen, ikke · gaaer med sin Tak ud for at finde Velgjøreren,
NB29:65 igere. / Msk-Slægten. / / Det · gaaer med Slægten som med Individet; jo ældre
TTL, s. 408 ad der kommer med Synden, det · gaaer med Sorgen: dette gjelder dog vel altsaa
KM, s. 15 rksomhed? Jeg veed vel, at det · gaaer med Stater som med enkelte Mennesker, og
Not6:18 ntum Begivenheder ( thi det · gaaer med Stilleben i Forhold til det mere complicerede
NB11:134 for de evige Formaal. / / / Det · gaaer med Synderens Forhold til Χstus som
TS, s. 44 og om det end ofte · gaaer med Tiderne som med et Menneske: han forandrer
3T44, s. 240 æde sig med de Glade. Han · gaaer med til Glæden, og naar Ungdommen har
BA, s. 392 r ikke i Øieblikket. / Det · gaaer med Timeligheden som det gaaer med Sandseligheden;
AE, s. 513 at den kan forklare Alt. Det · gaaer med Troens Korsfæstelse af Forstanden
Brev 235 t, at een og anden Vending · gaaer med, som kun bruges ved en snever Vending:
NB31:20 t standse dette – vel, jeg · gaaer med; men det skal gjøres kjendeligt,
EE1, s. 344 s egen Skyld ... Nu vel, jeg · gaaer med; men paa to Betingelser. For det Første.
NB2:18 lthedens Luftpompe, naar han · gaaer med? / I gl. Dage udtrykte man det at være
Brev 264 e en Umulighed. Naar Noget · gaaer meget hurtigt, nu vel, man gjør et Forsøg
Brev 264 t følge med; naar Noget · gaaer meget langsomt, nu vel, man gjør et
SFV, s. 62 nderligt nok, hvad der ogsaa · gaaer meget langt tilbage i min Erindring, uden
Brev 200 som den anden, da jeg ikke · gaaer meget ud i Selskab, og saaledes er jeg
Brev 271 ene og den anden Forstand, · gaaer meget, kjender intet Forfærdeligere
DS, s. 158 ne dødbringende Forstaaelse · gaaer mellem Dig og Din Voven i Tillid til Gud,
KG, s. 286 hadt, med Korset paa« · gaaer mellem Spotten og Ynken, mellem Forhaanen
KG, s. 295 Intet, et hurtigt Noget, der · gaaer mellem Synden og Forbudet, og dog i en
OTA, s. 368 ellers Skik, at een Røver · gaaer mellem to saakaldte Retfærdige, men
NB20:9 aa Χstd. i dens Sandhed · gaaer Menigheden i al Evighed ikke ind. Lad gaae,
EE1, s. 49 traalede af Fryd; naar jeg da · gaaer Menneskene forbi saa lykkelig og glad som
TTL, s. 402 Intet tilegnede sig! Langsomt · gaaer Mennesket frem, selv den herligste Viden
Oi7, s. 309 se, Qval, Elendighed. / Dette · gaaer Mennesket selvfølgeligt ikke ind paa;
TSA, s. 88 mere verdslig; det Absolute · gaaer mere og mere af Brug; Opvækkelse vil
OTA, s. 175 n, hvori det Sande bestandig · gaaer mere og mere i Glemme, og Forholdenes Mængde,
IC e Anseelse, i stigende Degradation · gaaer mere og mere tilbage. Det veed jo Enhver,
NB10:191 g i Sandhed med megen Flid · gaaer mere og mere tilbage. Paa den Maade haaber
BA, note Saasnart Interessen kommer frem, · gaaer Metaphysiken til Side. Derfor er det Ord
AE, s. 308 lad gaae, altsaa antaget. Saa · gaaer Methoden videre – med Nødvendighed.
AE, s. 309 anderledes, saa lad gaae. Saa · gaaer Methoden videre – med Nødvendighed.
AE, s. 177 rdigt med begge Veiene, eller · gaaer methodice frem af begge Veiene paa eengang,
DS, s. 169 ngs med Husene, eller høist · gaaer midt ad Veien, naar det er gjennem Smaagaderne,
DS, s. 251 er, at det er ligesom Søen · gaaer mig for høi. Hvad vil Styrelsen vel
NB33:6 r ud paa Gaden, den Første der · gaaer mig forbi er en Christen kort Enhver: saa
NB2:207 min Ordre og det paa Grund deraf · gaaer mig galt, saa hører det vel med i Styrelsen,
Brev 36 ikke Lysten til at gaae: jeg · gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende
NB25:109 hun mig. Som det saa ofte · gaaer mig i den senere Tid, jeg kan ikke lade
JJ:321 ghed, hvorledes den var, da / Det · gaaer mig i Forhold til Ægteskabet ligesom
NB12:105 Gud. Medens mit Liv ogsaa · gaaer mig imod, og Verden er som idel Modstand:
NB14:132 Almene-Msklige ( at naar Verden · gaaer mig imod, saa skal jeg just glæde mig,
JJ:245 som et knækket Blomster. / Det · gaaer mig med min Følelse i Livet ligesom
FF:154 vil sige etc. / d. 7 Juli. / Det · gaaer mig med mine Længsler Ideer i mange
Brev 151 Du vil see der af, at det ikke · gaaer mig som gamle Folk, der vel erindre det
Brev 235 t er ikke langtfra, at det · gaaer mig som Hermann v. Bremenfeldt, der har
SLV, s. 360 lsidst til Bettelstaven. Det · gaaer mig som hiin Engelskmand, der kom i Pengeforlegenhed
EE:121 lde have staaet sikker nok. / Det · gaaer mig som Sarah: νενεϰϱωμενος
TSA, note og anden Læser her, som det · gaaer mig, at jeg i Anledning af dette om »
NB2:106 g – Gud være lovet! Det · gaaer mig, som der er sagt etsteds om Jøderne:
Brev 264 jeg veed for lidt, saa det · gaaer mig, som hvis En vilde reise i Sjelland
NB13:77 sætte det, thi saa langt · gaaer min Existents ikke ud; jeg er kun forsøgt
EE1, s. 234 lsket nogen Anden end hende, · gaaer min Kjærlighed ikke tilbage i min tidligste
TSA, s. 73 give lidt efter? Hvor langt · gaaer min Pligt mod Sandheden og hvor langt min
NB22:146 r anden og to Gange. / Jeg · gaaer min sædvanlige Gang paa Volden. Der
Brev 147 og Glemsels Nat, saaledes · gaaer min taknemlige Erindring endnu engang over
SLV, s. 420 bort, over hendes Undergang · gaaer min Vei til et stort Maal. Det er ei heller
NB2:201.b r Fisken er – men Fisken · gaaer mod Strømmen, altsaa maa han gaae til
Oi7, s. 307 frelses, og at dem, hvem det · gaaer modsat i denne Verden, dem venter evig
Not1:6.c dsatte Anskuelser: » det · gaaer Msk. som Qvæget, det farer Alt til et
NB:194 Omvendthedens Dialektik. Det · gaaer Mskene med denne Art Dialektik ligesom
BA, s. 355 ieblik Virkeligheden er sat, · gaaer Muligheden ved Siden som et Intet, der
AE, s. 512 ee aldeles correct, men vupti · gaaer Naturen over Optugtelsen, hans Velærværdighed
BOA gt ved sig. Men at digte saaledes · gaaer naturligviis ikke an, da det er en Samtidig,
NB31:64 bliver det ikke Alvor, men · gaaer naturligviis ind under Kunstkritik, om
NB11:102 n Professor i Theologien. / Han · gaaer naturligviis reject; thi det er, om ikke
EE2, s. 131 et Andet for Øie, naar man · gaaer ned ad Bakke, da maa man vaage paa sig
EE1, s. 319 ere Bekjendtskab – Hun · gaaer ned ad store Kjøbmagergade. Hvor var
Not5:31 d Stolthed sige, at Solen aldrig · gaaer ned deri – / Det at Philosophien
EE1, s. 75 ebet gjennemtrængte Prosa · gaaer ned efter, til jeg lander ved Interjectioner,
NB30:9 naar han har spilt sin Scene · gaaer ned i Theateret sidder roligt blandt Tilskuerne
EE1, s. 38 or bliver man ikke derude, og · gaaer ned med i Graven, og trækker Lod om,
CT, s. 269 t«; og naar saa Solen · gaaer ned, da vil jeg sige: det vidste jeg jo
NB2:247.b orunderligt, Solen gaaer op og · gaaer ned, som sædvanligt, saaledes gaaer
IC, s. 158 dvanlige, Solen gaaer op og · gaaer ned, Vinden omskifter efter sine Omgange,
NB15:89 e vi at sige: Solen staaer op og · gaaer ned. Saaledes: Videnskaben foredrager i
3T44, s. 273 staaer stille, og endnu ikke · gaaer ned. Vi ville ikke afgjøre, hvilket
3T44, s. 282 aa Den, hvis Sol det er, som · gaaer ned? Ja! thi ogsaa han tragter jo efter,
3T44 on ogsaa Den, hvis Sol det er som · gaaer ned? Men hvorfor gjør han det ikke?
NB8:45 meraderie. Den, som ikke vil det, · gaaer nemlig Glip af alle jordiske og verdslige
NB32:149 or er den ganske afskaffet. Den · gaaer nemlig lige løs paa de Msker, iblandt
Papir 185 ven ( Mose L.) og Fornuften. Han · gaaer nemlig løs paa Humes Sætning: »
NB31:58 e Præstens Eed en Meneed. Det · gaaer nemlig med denne Eed som med Eed i andre
BOA, s. 136 en tilsyne ret kjendelig, han · gaaer nemlig omkring og gratulerer Nyt-Aar, sigende:
FB, s. 146 Søvn under Talen; thi Alt · gaaer nemt nok, uden Uleilighed fra nogen af
Not4:25.1 dende«; thi Mystikeren · gaaer netop Glip af Samfundet og har jo endog
Papir 45:1 er Cirkel, men Livets Petrefact · gaaer netop op i Crystallisations-former, som
OTA, s. 226 indlade sig med ham, thi han · gaaer netop ud fra det Sidste, i hvilket man
BI, s. 316 e Formaal, og dens Virksomhed · gaaer netop ud paa at realisere dette Formaal,
SLV, s. 141 aut Cæsar, aut nihil. Der · gaaer nogen Tid hen, han sørger selv med over
NB25:69 teglad ved Foræringerne; · gaaer nogle Dage efter omkring og takker hver
BOA, s. 239 idt Uret derved, om der ogsaa · gaaer nogle Mennesker i Skudder Mudder derved.
BOA, s. 151 hellere – om der ogsaa · gaaer nogle Mennesker i Skudder Mudder, om Ubefæstede
FB, s. 189 et, angrer lidt og mener, saa · gaaer nok Resten, da har man engang for alle
NB11:47 ænker lad 5 være lige, det · gaaer nok, og ( dette er kun en Talemaade) Gud
2T44, s. 203 her, jeg blunder aldrig; men · gaaer nu atter hjem, beskikker Eders Sjele til
Not7:3 ørget for Eders aandelige Vel, · gaaer nu bort gaaer hen og mætter Eder, disse
NB8:108 . / Lad os tage Hegel. Hvorledes · gaaer nu det til med at han bliver den store
SD, s. 206 , gjør det – ja saa · gaaer nu for det første Erkjendelsen af Kog.
OTA, s. 153 l løs fra Overveielsen og · gaaer nu fremad. Ad hvilken af Veiene? Ja, spørg
AE, s. 377 ghed og derfor sige: » · gaaer nu hjem, Enhver passe sin Gjerning som
NB35:26 traffet mildere. / Og dette · gaaer nu igjennem mange Gradationer, indtil at
AE, s. 183 vælger den objektive Vei, · gaaer nu ind i hele den approximerende Overveielse,
Oi6, s. 273 s. Ideen anbringes – og · gaaer nu ind i Historiens Proces. Men denne bestaaer
EE1, s. 396 kan min Tjener. – Han · gaaer nu ind i Skjenkestuen, De bliver alene
Brev 272 sinde har befundet Dig. De · gaaer nu ind til Familien. Førend endnu Nogen
SLV, s. 259 kning af samme Længde, og · gaaer nu mechanisk frem og tilbage: saaledes
JJ:363 ludselig griber den Tanke mig: Du · gaaer nu og spilder Din Tid uden at gjøre
Not11:20 Seyn efter sig. Saa langt · gaaer nu ogsaa den n: Ph. Den fordums Metaphysik
BI, s. 84 ment er antydet. Ad denne Vei · gaaer nu ogsaa hele Samtalen med en Urokkelighed,
AA:23 etc en saa stor Rolle. Denne Tone · gaaer nu ogsaa igjenem denne Fortælling, det
KK:2 osigkeit sin Opfyldelse.. Str. · gaaer nu ogsaa ud paa at vise at Χsti Person,
YTS, s. 259 ter sig ganske i Dit Sted! Du · gaaer nu op til Alteret, Brødet rækkes
BOA, s. 177 Første. / Undersøgelsen · gaaer nu over til de Spørgsmaal, som den geistlige
Papir 254 ske Blade. / Hr. Ostermann · gaaer nu over til den anden Beskyldning for Uærlighed
BI, s. 142 socratisk og platonisk. / Jeg · gaaer nu over til en speciellere Betragtning
Papir 254 e et saadant Middel. / Jeg · gaaer nu over til Fædrelandet, og her møde
EE2, s. 48 rligheden, den første. Jeg · gaaer nu over til nærmere at betragte den
Papir 254 raabstegn. / Hr. Ostermann · gaaer nu over til Realiteten og søger at vise,
Oi8, s. 360 var et Billede paa Livet; jeg · gaaer nu over til: et Billede af Livet. /
NB23:51 s sige det vel umulige, det · gaaer nu paa en Fart af 16 Miil i Vagten. Ordren
BI, s. 106 over Eros.« Socrates · gaaer nu som sædvanlig spørgsmaalsviis
EE1, s. 260 re synderlig behagelige. Det · gaaer nu ud over Rinville. Situationen er væsentlig
Papir 254 ved mit Foregaaende. / Jeg · gaaer nu videre i min historiske Udvikling af
Brev 41 ken man boer. Vandringsmanden · gaaer nu videre. 2 Miil derfra træffer han
AE, s. 171 andre erindrer jeg disse: Du · gaaer nu, sagde jeg til mig selv, og bliver et
AA:27 ikke Sted ved det Romantiske, det · gaaer næsten der ligesom naar man seer en
SLV, s. 164 indets comiske Side; thi det · gaaer ofte en Tungsindig i Forhold til Livet,
Papir 211 / 20. Papir211, bl. [ 1r] / Det · gaaer ofte med at følge Comentatorernes Vei
Brev 41 vandrer ud i Verden, han gaaer og · gaaer og bliver ved at gaae langt langt bort,
SD, s. 138 roppen, gaaer med en Sygdom, · gaaer og bærer paa en Aandens Sygdom, der
NB6:52 r Braaden taget fra ham. / Ak det · gaaer og det vil gaae mig med min Samtid, som
NB5:13 en Elskede, naar han en Søndag · gaaer og dorsker og Intet har at tage vare, kommer
Papir 587 at anvende al Tid og Flid · gaaer og dovner, og derfor saa ikke kan sine
Brev 41 r En, der vandrer ud i Verden, han · gaaer og gaaer og bliver ved at gaae langt langt
Not6:19 ar man slet ingen Maalestok; man · gaaer og gaaer, Gjenstandene forandre sig ikke,
NB23:126 te ikke at være mere end man · gaaer og gjælder for. For de Fleste er det
NB15:46 tet. Thi saalænge han fE · gaaer og grunder i sig selv over Noget og kun
IC, s. 32 , om hvem Du formoder, at han · gaaer og grunder paa en skjult Lidelse: men hvor
Oi1, s. 137 stand vel omtrent som naar En · gaaer og har ilde Smag i Munden, belagt Tunge,
NB12:145 sten, om det ikke er Noget man · gaaer og indbilder sig. / Jeg vil nu tænke
AE, note mere comisk, naar en Mand, der · gaaer og kigger Stjerner, falder i et Hul, end
3T44, s. 243 inde, man tænder Lyset og · gaaer og leder om den, og imidlertid lader man
DJ, s. 71 senligen uforandret. Som hun · gaaer og leger med i Operaen, saa gaaer hun nu
Papir 557 rkyndelse. Præsten staaer og · gaaer og lever og nyder Anseelse just i Kraft
NB8:43 gnedage, tale om hvorledes det · gaaer og maa og skal gaae til i det praktiske
BI, s. 162 pekulative Tanke, der ligesom · gaaer og pudsler i dette Tusmørke, er den
NB32:3 isk ganske sandt, at just En, der · gaaer og ruger anstrenget over en stor Plan,
Papir 366:4 igesom med det at Jorden · gaaer og Solen staaer.) Jeg selv veed det af
JJ:173 ld til Titelen.) / Fortælleren · gaaer og spadserer i Otteveiskrogen for at søge
Brev 116 et gudeligt Skrift; naar Du · gaaer og spadserer, lader Du Tankerne flagre
IC, s. 54 Øieblikkets Helt, hvor han · gaaer og staaer omgiven af en talløs Menneske-Vrimmel.
KKS, s. 96 følger den hende, hvor hun · gaaer og staaer, i Alt hvad hun foretager sig,
OTA, s. 305 deles ligegyldigt, enten han · gaaer og søger om en Penning eller om Millioner.
NB15:70 Synd har at betyde for Gud. Jeg · gaaer og tosser i det, og har ingen ret pathetisk
NB15:70 t betyde – jeg, en Synder, · gaaer og tosser i det; just denne Tossen i det,
NB5:72 m paa, at han er til, at man ikke · gaaer og tosser uden at blive opmærksom paa
EE2, s. 228 aler om Børn. Naar et Barn · gaaer og tviner og vil hverken det Ene eller
NB35:18 i Pest eller Cholera o: D: · gaaer og tykker paa Noget for at forhindre Indaandingen,
AE, s. 178 gaaer, da er Alt vel. Som han · gaaer og tænker over dette, seer han en Keglekugle
NB24:118 Enkelte«, som gaaer ud, · gaaer ogsaa » Efterfølgelsen«
KG, s. 266 ene Forskjel ganske bort, saa · gaaer ogsaa den anden ganske ud. Lad os først
Not11:38 a altsaa forsones. Saavidt · gaaer ogsaa den exoteriske Mythologie. Med hendes
NB13:89 , gaaer Strengheden ud, saa · gaaer ogsaa det » Frivillige«
LF, s. 27 n forsvinder eller forqvakles, · gaaer ogsaa Enten - Eller ud. Dog hvor skulde
KG, s. 266 kjende. Men see, netop derfor · gaaer ogsaa for ham Forskjellen » Mit«
Papir 120 taaende Character, saaledes · gaaer ogsaa gjerne i Eventyret en Amme som Raadgiver
BOA, s. 104 n gaaer hen, og den unge Pige · gaaer ogsaa hen – og glemmer sin bønlige
Papir 365:8 aar Meddeleren gaaer ud, · gaaer ogsaa Modtageren. / Der bliver kun een
BI, s. 320 ens videnskabelige Stræben · gaaer ogsaa op i Stemning. Det er det, som Hegel
AE, s. 484 ager den evige Salighed bort, · gaaer ogsaa Skyld-Bevidstheden væsentligen
3T43, s. 97 e af den guddommelige. Denne · gaaer ogsaa til den Enkelte, og dens Ransagning
NB19:27 ighed. Thi med denne Eenhed · gaaer ogsaa Uroen og Stræben og Frygt og Bæven
EE2, s. 282 Du virkelig undskylde, om jeg · gaaer om ad en anden Gade og ikke længer gider
NB27:80 det ikke i omvendt Retning · gaaer om eller slaaer om. / / / Progres i det
F, s. 503 Daglige. Den er som en Gud, der · gaaer om i menneskelig Skikkelse, og hvert Øieblik
NB13:77 . Een eneste Asket, der · gaaer om midt iblandt os, – han prædiker
NB2:55 a er for at vise mig, at jeg · gaaer om muligt endnu mere i Berlin, hvor ikke
NB32:79 ligning med naar Χstus · gaaer ombord, hvoraf forresten vel den Talemaade
TTL, s. 466 t nu Dødens Uvished, der · gaaer omkring ligesom Læreren og alle Øieblikke
EE:160 kraftigt paa dem, der nysgjerrige · gaaer omkring og beundrer Mskværker ( Billedstøtter)
G, s. 73 som var jeg et lille Barn, der · gaaer omkring og pusler i Stuen, eller der sidder
IC, s. 22 n behov, han er selv Den, der · gaaer omkring, og kaldende, næsten bedende
LA, s. 81 es forandret, at der ligeligt · gaaer omtrent saa og saa mange Mennesker paa
KG, s. 333 idet man gaaer fremad, at det · gaaer omvendt til: naar man selv har overvundet
EE2, s. 131 med al mulig Alvor. Naar man · gaaer op ad Bakke, da har man blot det Andet
NB31:161 en er forbi, og at Prikken · gaaer op betyder: nu er den Virkelighed forbi.
EE1, s. 143 ømmende Reflexion, at Alt · gaaer op deri; den har i Monologen og Choret
DRT, s. 164 t ( det høie Tal, naar det · gaaer op i 100,000, i Millioner) og Phantasien
CT, s. 269 t«; og naar saa Solen · gaaer op i al sin Pragt og fordunkler Maanen,
OTA, s. 389 bagvendt, at hans hele Kraft · gaaer op i at hitte paa nye og nye Forandringer
Papir 387 ), hvis hele Liv væsentligen · gaaer op i at sysle med Forholdet til det andet
NB14:150 heden er just om Existents · gaaer op i Begreb. Saa kan Spinoza have Ret:
NB14:150.a ligger udenfor ell. dog ikke · gaaer op i Begrebet. For et enkelt Dyr, en enkelt
FB, s. 163 eske gjøre Noget, der ikke · gaaer op i det Almene, saa siger man, det gjorde
Not4:41 g, der nu gjenem en Genesis · gaaer op i det sande Subjekt-Objekt, der har
SD, s. 156 hver Aandens Bestemmelse, og · gaaer op i det Sandsynlige, indenfor hvilket
Papir 146 fordi det jo nok kan uden at det · gaaer op i dets Bevidsthed forandre sig; men
Papir 204 Resultat, at det Romantiske · gaaer op i en Classicitet, medens naturligviis
EE1, s. 280 dyr, hvis hele Sprog-Riigdom · gaaer op i et eneste Eenstavelsesord, en Interjektion,
AE, s. 184 lever midt i Christendommen, · gaaer op i Guds Huus, i den sande Guds Huus,
CT, s. 178 s ophøiet, og dog, naar Du · gaaer op i Herrens Huus, da er Gud i sin uendelige
BB:24 aiske Verden. / Det, der ikke · gaaer op i Ideen, er det Tilfældige og Uvæsentlige,
BA, s. 431 d fra sig selv, der bestandig · gaaer op i Indtrykket, har et Skin af Continuitet.
NB4:144 Landets Undergang: Danmark · gaaer op i Kiøbh., Kiøbh. bliver en Kjøbstad.
NB2:66 og i et Land der aldeles · gaaer op i Kiøbhv., fordi det ikke en Gang
PMH, s. 80 abe sig saaledes, at Friheden · gaaer op i Livets Brøk uden at efterlade en
SD, s. 161 Gud, men dunkelt hviler i og · gaaer op i noget abstrakt Universelt ( Stat,
CT, s. 269 hiin fromme Mand, naar Maanen · gaaer op i sin Glands, da vil jeg sige til Stjernen
FF:4 Erkjendelse er først færdig ( · gaaer op i Systemet – Idee og Form –
NB32:53 uter af, at Χstd. heel · gaaer op i Videnskab ɔ: Χstd. er slet
NB2:247.b l Dig / O, forunderligt, Solen · gaaer op og gaaer ned, som sædvanligt, saaledes
IC, s. 158 keer det Sædvanlige, Solen · gaaer op og gaaer ned, Vinden omskifter efter
YTS, s. 269 Velsignelse. Nu, førend Du · gaaer op til Alteret, det samme Ønske: at
TAF, s. 292 e Øieblik, forinden Du nu · gaaer op til Alteret, hvor Du jo annammer alle
TAF, s. 287 i dette Øieblik, inden Du · gaaer op til Alteret, maaskee formenende og fordrende,
CT, s. 292 ort, at Nogen en sjelden Gang · gaaer op til Alteret, nei Opgaven er, idet Du
TAF, s. 285 lger saa Indbydelsen; han · gaaer op til Alteret. Derpaa vender han tilbage,
IC, s. 159 l Skrifte – inden Du nu · gaaer op til Alteret. Fra Høiheden har Han
TAF, s. 286 kende under den tunge Byrde, · gaaer op til Alteret; og naar man saa gaaer derfra,
CT, s. 182 Tag Dig derfor iagt, naar Du · gaaer op til Herrens Huus; thi der faaer Du Sandheden
Not5:6 etfor at vi andre naar Knippelbro · gaaer op vil finde at det er en passende Leilighed
EE1, s. 33 ham forbi, eller Knippelsbro · gaaer op, eller der falder en Tagsteen ned og
BI, s. 202 idet det Ideelles hele Region · gaaer op, idet denne Stirren ind i sig selv lader
PCS, s. 130 t Incommensurabelt, Regningen · gaaer op, just deraf Idealitetens uendelige Fjernhed
EE2, s. 86 naar Døren til mit Cabinet · gaaer op, og jeg lidt efter seer et livsglad
KK:2 jendelsen af dens Indvorteshed · gaaer op. Denne Inderliggjørelse og Ibesiddelsetagelse
NB31:161 , hver Gang en saadan Prik · gaaer op; thi at Tæppet falder betyder: Comedien
BI, note t humoristiske Individ, at den · gaaer op; thi det er egentlig først igjennem
Not11:36 et antydes ved, at Slangen · gaaer opreist, sætter sig paa Spidsen. det
NB2:201 delige i: / at jo mere Verden · gaaer os imod, desto mindre sinkes vi underveis
OTA, s. 206 kalde os Lidende, naar Noget · gaaer os imod; men lader os være desto mildere
OTA, s. 427 klynke og klage, naar Verden · gaaer os lidt imod, vi, som have travlt for at
BI Negative. Forinden jeg imidlertid · gaaer over dertil, maa her en almindeligere Bemærkning
EE1, s. 78 Mozart. Inden jeg imidlertid · gaaer over dertil, vil jeg endnu anføre en
Not11:12 af fra sig selv, naar den · gaaer over dertil. / Men lad nu Ideen have kastet
TTL, s. 462 ikke bemærker, at Døden · gaaer over Din Grav og at Øxen bevæger
EE1, s. 378 Virkeligheden, som Døden · gaaer over Eens Grav. – Omgivelsen er altid
NB22:88 de meddele hvad der existentielt · gaaer over Ens Kræfter. Tillige er der ogsaa
NB21:51 dette Liv. / Et Regnestykke som · gaaer over Forstanden. / / Tag en Forening af
OTA, s. 386 g Kløgt lære, at Veien · gaaer over Garizim, snart over Moria, snart at
NB3:15 at den just maa og skal lide · gaaer over hans Forstand. / / / Saaledes fo
AE, s. 363 ke kan fornemme naar Døden · gaaer over hans Grav, dersom det er saaledes,
4T44, s. 298 aer over Kongens Huus, ogsaa · gaaer over hele Folket; er det fordi hans Sygdom
Not10:8 denne. Idet Verdens Lidelse · gaaer over i Χsti Lidelse, forvandles den
Not9:1 ür sich seyn, før den · gaaer over i den anden; dette synes at hæve
KK:2 Bevidsthed er nødvendig, · gaaer over i den mythiske Opfattelse af Christi
EE2, s. 169 aer Modsætningen ikke, den · gaaer over i det Andet og derpaa sammen i en
Papir 140 ørst idet disse Ideer i Livet · gaaer over i det enkelte Msk. og blive middl.,
JJ:104 t opfattede det, hvorved det · gaaer over i det Komiske ( den Maade paa hvilken
EE1, s. 152 Uskyld, det, hvorved Skylden · gaaer over i hendes Bevidsthed, maa altid være
LP, s. 52 kun en Enkelts Værk og Navn · gaaer over i nye Aarhundreder. Misundelsesværdige
Not11:21 er ikke Tale om Potens der · gaaer over i Seyn, men om purus actus, det sidste
FB, s. 131 Tramplin-Spring, hvorved jeg · gaaer over i Uendeligheden, min Ryg er som en
BI, note Spørgsmaals-Formen og derfra · gaaer over igjen til at spørge. Han holder
BOA, s. 146 fsindighed: blot det saa ikke · gaaer over igjen, blot Trangen i mig ikke forsvinder,
4T44, s. 298 Modgangsskygge,« der · gaaer over Kongens Huus, ogsaa gaaer over hele
Papir 189 igesom Høstkarlen med sin Lee · gaaer over Marken, siger ligesom Barberen med
NB21:93 age Sagen saa høit, at Dommen · gaaer over mig med. / Hvad er saa skaansomst?
SLV, s. 169 vide derom – alt Dette · gaaer over min Forstand. Jeg veed ikke, om der
SLV, s. 186 n i min Sjel, fordi Døden · gaaer over min Grav. Og dog vil jeg intet glemme
BA e det. Saasnart Friheden ikke selv · gaaer over paa Oprørerens Partie, saa vil
AA:12 da Loddet kastet – jeg · gaaer over Rubicon! Vel fører denne Vei mig
SLV, s. 55 et Phantom hos Digteren, der · gaaer over Scenen for at finde den Elskede, det
EE1, s. 188 blot det Øieblik, da hun · gaaer over Scenen, nei, vi følge hende paa
EE1, s. 193 n et Gjennemgangsmoment, hun · gaaer over Scenen, Tæppet falder, men vi,
Papir 261-1.a rig kan forstaae, fordi det · gaaer over Skrevet. / Den Critik har Fanden skabt
LA, s. 16 ugt Udtryk, at » Veien · gaaer over Sukkenes Bro, og da atter lade sin
LP, s. 22 er til denne Glæde, vistnok · gaaer over Sukkenes Bro, og synes man end at
NB33:50 live Χsten. En Hedning · gaaer over til Χstd – men han tager
NB33:50 e, sine Børn. En Hedning · gaaer over til Χstd. men han har Venner
LP, s. 47 et have at bestille. Inden jeg · gaaer over til at beskrive det andet Misforhold,
EE1, s. 63 oget. / Inden jeg imidlertid · gaaer over til at besvare dette Spørgsmaal,
NB33:50 det Andet Den der idet han · gaaer over til at blive Χsten tager de Elskede
LP, s. 45 vil derfor blot, førend jeg · gaaer over til at døbe den med sit rette Navn,
AE, s. 430 ikke igjen fra Guds-Forholdet · gaaer over til at existere heelt og holdent i
BI ørste Bog af Staten / Inden jeg · gaaer over til at gjøre Rede for Valget af
EE2, s. 148 elv. Førend jeg imidlertid · gaaer over til at løse den Forvirring, hvori
EE1, s. 109 ressante. Idet jeg altsaa nu · gaaer over til at omtale den anden Formation
NB5:15 lig for ham – men inden han · gaaer over til Beretningen om sin Mission siger
AE, s. 348 Mand, der ikke var Christen, · gaaer over til Christendommen: saa maa hans Overgangs
BB:7 nu S: til Slutning, før han · gaaer over til den anden Deel af Goethes F:,
KK:7 Ankomst. – / v. 14. P. · gaaer over til den anden Deel. Jøderne kunde
KK:5 1827. – / / Forinden han · gaaer over til den nærmere Undersøgelse
Papir 254 ), – deels, idet jeg · gaaer over til den positive, at man aldrig kan
LP, s. 43 nkelte. / Inden jeg imidlertid · gaaer over til den speciellere Omtale af »
BI, s. 134 ke. / Forinden jeg imidlertid · gaaer over til denne Documentation, maa jeg endnu
JJ:437 ges hvorledes han fra det at bede · gaaer over til det at sysle med sin Videnskab,
SLV, s. 431 ader nu det Æsthetiske og · gaaer over til det Religieuse. Experimenterende
BI s steht. / Forinden jeg imidlertid · gaaer over til en Undersøgelse af disse Bevisers
FB, s. 178 kelte. / Inden jeg imidlertid · gaaer over til Fortællingen om Abraham, vil
NB12:83 for Tandpine og sige, at det nok · gaaer over til imorgen, for ulykkelig Elskov
Papir 254 ne Herrer! / Førend jeg · gaaer over til min egenlige Gjenstand, maa jeg
Papir 254 Reflecteur. / Idet jeg nu · gaaer over til min egenlige Gjenstand, skal jeg
Not11:11 eligt Indhold, og naar han · gaaer over til Naturen saa siger han, at Begrebet
FB, s. 205 aer ingen Digter. / Inden jeg · gaaer over til nærmere at betragte Abrahams
Not11:30 det Potentielle, der enten · gaaer over til Pantheisme ell. til Monotheisme.
SLV, s. 375 da gaae for hvad han er, og · gaaer over til Sagen. Denne vil jeg afhandle
BI, s. 270 chts Moralitet, førend han · gaaer over til Sædelighed. Og under Moralitet
BI, s. 71 omenet. / Førend jeg derfor · gaaer over til Udviklingen af Begrebet Ironi,
AE, s. 154 rstaaet. Førend jeg derfor · gaaer over til Verdenshistorien, hvorom jeg dog
BA, s. 354 mt nok at sige, at Muligheden · gaaer over til Virkelighed. I Virkeligheden er
BI, s. 146 predt i Apologien, som jeg nu · gaaer over til, er jeg lidt i Forlegenhed med.
EE2, s. 210 det i Skeden? / Dog inden jeg · gaaer over til, nærmere at fremsætte en
JJ:387 n Luftning af det Almene der · gaaer over Tilhørerens Hoved, og berører
Not11:4 at det Uebergehen-Willende · gaaer over udelukker det Andet fra sig og sætter
SD, s. 140 Sønderrevethed, der atter · gaaer over uden at bringe det til Fortvivlelse.
LA, s. 47 ker man strax paa, at det nok · gaaer over, naar han faaer sovet ud, og Interesse
4T44, s. 349 ed Drømme, indtil Trangen · gaaer over. Alt dette er Feighed og skjult Stolthed,
AE, s. 498 a gaaer Tiden hen, og Trangen · gaaer over. Og naar man saa i et senere Øieblik
CT, s. 32 men Den, der vil være riig, · gaaer overalt i Fristelse, og det er uundgaaeligt,
KG, s. 253 tage det Godes Umulighed, saa · gaaer overhovedet Muligheden ud for ham. Den
Brev 115 ter at faae at vide, hvordan Alt · gaaer ovre hos Dig, om der er skeet noget Mærkeligt,
NB28:63 a den ubetingede Forsagelse · gaaer paa Accord og – hvorved den da forresten
EE1, s. 105 te Zerline derom, før hun · gaaer paa Ballet: hvad er det for en Magt, hvormed
OTA, s. 385 d sit Exempel, hvorledes man · gaaer paa Barmhjertighedens Vei, han viste, at,
FB, s. 189 til som i Gnavspil, hvor Alt · gaaer paa bedste Beskub. Man kan da forlyste
OTA, s. 384 , ligegyldig ved enten Nogen · gaaer paa den eller ikke, ligegyldig ved hvorledes
OTA, s. 384 is Forstand til, enten Nogen · gaaer paa den eller ikke, og dog bliver i en
KG, s. 186 forbleven uvidende om, at han · gaaer paa den glatte Iis. Vogt Dig derfor for
KG, s. 186 eske gaaer, naar han veed han · gaaer paa den glatte Iis; men det er ogsaa bekjendt
LP, s. 23 ille finde, at den ikke ganske · gaaer paa den Melodie, de i slige Øieblikke
NB23:221 a en Mand, hvis Liv saa omtrent · gaaer paa den Melodie: hvilket Embede, skulde
NB25:109 sjeldent at en eenlig Dame · gaaer paa den Tid ad de Veie. Tillige undgik
EE1, s. 354 Dag. / Edvard maa bort. Han · gaaer paa det Yderste; hvert Øieblik kan jeg
Papir 367 / / ( Maieutik. Meddeleren · gaaer paa en Maade ud, skaffer sig til Side).
JJ:339 Skyld – Situation han · gaaer paa et afsides Sted, fordi han end ikke
OTA, s. 383 er ikke en Lykkeridder, som · gaaer paa Eventyr i Livet, og lader det tvivlsomt,
BI, s. 339 iver en vandrende Ridder, der · gaaer paa Eventyr, og hvad Tieck og hele Romantiken
AE, s. 364 kommer Mediationen, og Hunden · gaaer paa fire – det gjør Mediationen
SLV, s. 343 ekymringens Vei som Den, der · gaaer paa forbudne – og hvis nu Resultatet
LA, s. 45 , der minder hende om, at hun · gaaer paa forbudne Veie, en Stemme, der efter
OTA, s. 386 ien er trang, at et Menneske · gaaer paa Fuldkommenhedens Vei i Trængsler.
NB17:111 illigt. Naar jeg, som jeg bedst · gaaer paa Gaden, bliver overfaldet, saa er det
LP, s. 47 endog vilde være urimelig, · gaaer paa Grund af den Andersen som Digter betroede
AE, s. 240 u slaaer Entrechats eller han · gaaer paa Hovedet, om han saa slog Kulbøtter,
AE, s. 69 t følge med Tiden hvor det · gaaer paa Jernbane – og hele Kunsten altsaa
EE1, s. 43 attens Been gjør, naar den · gaaer paa Jorden, af Qvinders Skæg, af Klippernes
Papir 263:3 rker ( » Manden · gaaer paa Kroen og forfalder mere og mere, med
CT, s. 166 mmere Art Krykke for Den, der · gaaer paa Krykker: give ham sunde Fødder at
NB31:15 spilles ikke saa høit, at det · gaaer paa Liv og Død, nei, det Andet der behøves
NB30:135 stdom«, at det · gaaer paa Liv og Død. / Ak, thi Gud kjender
OTA, s. 385 andelige, det: hvorledes man · gaaer paa Livets Vei, gjør Forskjellen og
Oi4, s. 209 e Christne, og at Christendom · gaaer paa Melodie af en Drikkevise, endnu lysteligere
Brev 35 Dem, isærdeleshed naar jeg · gaaer paa min eensomme Spadseretour, hvor netop
BA, s. 314 ion, eller Værdigheden selv · gaaer paa Omgang, og den Enkelte sidder som Autoritet
NB:136 dne / Hænder, og en Synder som · gaaer paa to Veie.« / » Mængden«
CT, s. 95 » vee den Synder, som · gaaer paa to Veie.« Man skal kunne kjende
EE1, s. 310 enneskets Veie selv naar han · gaaer paa Udstillingen. – – –
PCS, s. 137 Side, saa han, som man siger, · gaaer paa venstre Side af sin egen R –,
Brev 119 først hen mod Aften · gaaer Pennen hurtigere, og jeg bliver først
BOA, s. 268 indeholdte Undskyldning. Det · gaaer Philisteren med at opfatte den Udmærkede
EE:124 jeg er jaloux paa Fortiden. / Det · gaaer Philosophien i Forhold til Χstd. som
OTA, s. 206 usom, thi det er den aldrig, · gaaer Pligten bag efter og slutter Toget. Men
BOA, s. 172 lig Præst. Som ved et Slag · gaaer pludseligen det Christelige op i ham; i
AE, s. 123 ange Mennesker bestialsk nok, · gaaer Poesien bekymret og leder om sin Gjenstand.
BOA, s. 280 Spillet o: s: v:. Nei Mag A · gaaer produktivt frem for een Fart, hvilken ganske
Papir 515 svarer vel Provsterne. Og · gaaer Præsten i Klæde, saa er det vel bedst
NB7:55 ortioner. Men Christendommen · gaaer qvalitativt videre og opdrager ved Hjælp
Papir 144 det halve for at fortryde og jeg · gaaer rask ind paa det Sidste.« »
FV, note en er en Glatten-over, der baade · gaaer raskere fra Haanden og er langt, langt
DS, s. 245 det maa anbringes. At jeg saa · gaaer reject eller bliver Fux: det finder jeg
SFV, s. 33 re, at man engang i Evigheden · gaaer reject. / Saaledes nu med hvad der antages,
CT, s. 36 naar man har den, saa · gaaer Resten af sig selv. Men den første Hvid
Brev 115 til det Ydre troer jeg, det · gaaer ret anstændigt. I Hospitalskirken har
AA:12 res Omgivelser, at det aldrig · gaaer ret op for dem, hvor de egenlig stræbe
AE, s. 87 are hende sagde: ja Skipperen · gaaer rigtignok selvtilfreds frem og tilbage,
AE ndelse er Forargelsen, og naar det · gaaer rigtigt til med at blive Christen, maa
AE, s. 83 talien, naar han er ankommen, · gaaer rolig frem og tilbage paa Strandbredden,
G, s. 10 r paa Erindringens Rok; men han · gaaer rolig sin Gang, glad ved Gjentagelsen.
CT, s. 211 e Sikkerhed er betrygget, man · gaaer roligt hjem endog silde om Natten uden
Papir 258:9 blive sig bevidst, at Jorden · gaaer rundt – / Kant fortvivler over at
FF:2 Jorden dreier sig om sin Axe og · gaaer rundt om Solen – det Romantiske overlevet
EE1, s. 153 ten opdager Sorgen, idet den · gaaer rundt om Sorgen. Eller Angsten er pludselig,
EE:119.a tc, blev sig bevidst, at Jorden · gaaer rundt. / Parenthesis. / / I samme Grad
Papir 451 dt Andet en riig Mand; han · gaaer rørt, rørt, rørt, grebet, dybt
NB27:78 og derom beder han jo. / Maaskee · gaaer saa Aarene hen, og det Begjerede kommer
CT, s. 126 forandrer sig uendeligt. Han · gaaer saa ad den samme Vei, men omvendt. Istedetfor
NB22:146 d Cordelia eller alene, og · gaaer saa altid samme Vei alene tilbage, og møder
NB3:39.a er Liig, som Holberg siger: han · gaaer saa astadig og sædelig som En der følger
FF:158 d. 31 Dec. 37. / Det gudd: Forsyn · gaaer saa at sige efter en høiere Ideeassociation,
SFV, s. 96 e mod mig, hvad dog nok ikke · gaaer saa ganske af sig selv, og hvad der da,
IC, s. 131 rer og Afskriver, naar Alt · gaaer saa ganske ligefrem: d' Hrr. Tilhørere
NB18:74 det er Misforstaaelse, siden det · gaaer saa gesvindt med at blive forstaaet, og
BI n Grad i sig afrundet Hele, at det · gaaer saa godt som aldeles uden om Sagen, saa
KG, s. 307 Tiden gaaer«, o, den · gaaer saa hastigt for den Lykkelige, saa ubeskrivelig
Brev 60 rnet, at han har gjort det. Tiden · gaaer saa hen; Barnet troer stadigen, at det
NB13:84 er en letsindig Phantast. / · Gaaer saa hjem lille Børn og læser i det
IC, s. 88 le – ak at det dog ikke · gaaer saa hurtigt dermed, at han til hver især
NB25:105 aadan Χstds Forkynder · gaaer saa i sin Grav med Ansvaret for sit eget
IC, s. 25 , derpaa maa sige » · gaaer saa igjen«, idet han nu forklarer
PMH, s. 88 d der skete dennegang, at der · gaaer saa lang Tid hen, at Du kan faae Tid til
TTL, s. 429 for de tvende Eensomme. Tiden · gaaer saa langsomt, et heelt Liv ligger der for
NB2:20 de og dette at tabe; naar Du · gaaer saa langt ud, ere Forholdene disse, o:
NB2:20 aa en Priis-Courant: naar Du · gaaer saa langt ud, saa ere Forholdene saaledes,
NB21:41 nge mig mere og mere ud. Men jeg · gaaer saa lempeligt frem i ethvert Øieblik
SLV, s. 258 s sociale Poscimur, hvor det · gaaer saa let til at gaae med, hvor man hvert
BA de paa et Phænomen, hvor Alt · gaaer saa let, at Overgangen bliver en simpel
TS, s. 88 og forfærdeligere. Thi det · gaaer saa let, at træde i Lystens Dands; men
LA, s. 54 r Kritiken i vor Tid, som det · gaaer saa mange Mennesker, de lade sig bestandigt
Papir 380:1 deres Cotterie. / At jeg · gaaer saa meget paa Gaden forklares her som Forfængelighed
NB20:23 den tager saa jeg, og · gaaer saa min Gang. / Saasnart der er et Forbillede,
NB24:23 e med Gud og see om det saa · gaaer saa naturligt, om han ikke lægger Beslag
PMH, s. 82 usorisk, hvorfor det jo ogsaa · gaaer saa nemt med at faae den ophævet. Saasnart
KG, s. 377 saadan Iagttager til, at det · gaaer saa nøie til med Lige for Lige, hvo
BN, s. 118 an skal henrettes, at det ikke · gaaer saa nøie til men snarere lidt i Skudder
OTA, s. 228 i Mængden, hvor det ikke · gaaer saa nøie til. Enhver skal gjøre Gud
LA, s. 81 nu forstaaer man, at der · gaaer saa og saa mange paa eet Individ, og ganske
LA, s. 81 eligt gjennem alle Stænder · gaaer saa og saa Mange paa eet Individ. Den Udmærkede
Papir 416 er allerede meget, at det · gaaer saa ordentligt til. Det andet Hjørne
SLV, s. 417 gang for alle i § 17, og · gaaer saa over til § 18. Men skal for den
DS, s. 169 saaledes langs med Husene, og · gaaer saa rank, uden at svimle – en ædru
NB20:66 e med hinanden, om det just · gaaer saa redeligt, ærligt, retskaffent til
SLV, s. 417 e bemærkes ikke, naar Alt · gaaer saa roligt af, som at § 18 følger
NB31:103 , Vrøvl o: s: v:. / Det · gaaer saa saaledes til, at en saadan Stræbende
NB32:67 Apostelen«, og · gaaer saa saavidt at han, hvad han ofte gjør,
CT, s. 57 vælger Omveien og » · gaaer saa sin egen Vei« til Fortabelsen.
OTA, s. 153 Hvorledes gaaer han da? Han · gaaer saa smaat, efter Omstændighederne, paa
SFV, s. 74 Forfatter-Virksomhed af, og · gaaer saa som Forfatteren ( ikke som Forfatter,
Brev 271 en bliver antaget; men Alt · gaaer saa stille af som muligt, med mindre man
BI, note dpunkt betegnes ( thi alt Sligt · gaaer saa stille af, at det er, som om det slet
KKS, s. 95 er skjønt, og netop at det · gaaer saa stille af, men det er ogsaa lettere,
OTA, s. 343 re sagtmodig. Thi Sagtmod · gaaer saa stille hen, at Ingen bliver opmærksom
NB31:121 t yderst vigtigt Msk, siden det · gaaer saa strengt til. / At være den Første.
NB24:114 og jeg. / / Naar Søen · gaaer saa stærkt som nu, er det en Umulighed
EE1, s. 347 er lidt til! ... Ja naar man · gaaer saa stærkt, saa er det intet Under,
SLV, s. 198 at opholde sig over, at jeg · gaaer saa tidligt i Seng. / Var det et Tilfælde,
NB11:186 rer træffer hun ikke hjemme; · gaaer saa til en Kone hun kjender for at faae
OTA, s. 392 ler, saa kan han jo det, han · gaaer saa tillige blot ad en anden Vei, hvilket
Brev 271 dsen, jeg gyser – og · gaaer saa videre, det vil sige, jeg gaaer tilbage
Papir 422 l Brutus, ell. om det ikke · gaaer saa vidt naar dog Stemningen i et Msk.
PF, s. 88 t af ham, indtil han i Galskab · gaaer saa vidt, at han endog mener, at Andre
BOA, s. 126 lte vedbliver ad denne Vei og · gaaer saa vidt, at han ikke som den ordentlige
IC, s. 193 at slippe Billedet; og da det · gaaer saadan lidt efter lidt, mærker han egentligen
NB11:179 in ell. et Mskes Udvikling · gaaer saaledes for sig. Maaskee begynder han
EE1, s. 333 Dagens Orden, at en ung Pige · gaaer saaledes ganske alene, eller at en ung
BOA, s. 93 ligt, at mange Menneskers Liv · gaaer saaledes hen, at de have Præmisser til
4T44, s. 353 er mærkeligt nok, at det · gaaer saaledes i Livet, at de store Mænd ikke
EE:134 eller paaagtet; – jeg · gaaer saaledes ikke op hverken paa Døgn-Horizonten
OTA, s. 385 aa«, det er, naar Du · gaaer saaledes paa Veien, som hiin Samaritan,
NB8:6 l i Verden, oplever nu at det · gaaer saaledes til – og saa først kommer
JJ:470 saaledes, thi Grunden hvorfor det · gaaer saaledes til i den Husholdning, hvor der
4T44, s. 373 paa Erfaringen, at det ikke · gaaer saaledes til i Livet; thi det er jo ligegyldigt,
AA:27.a en nu mærker man, at det ikke · gaaer saaledes til i Verden, og, da man ikke
Papir 452 .« Hvilket, at det · gaaer saaledes til i Virkeligheden, det indrømmer
LF, s. 38 t veed meget godt, at det ikke · gaaer saaledes til, at et Menneske først forstaaer,
4T44, s. 373 il i Livet, fordi det nemlig · gaaer saaledes til, at Menneskene blive lunkne
AE, s. 370 l med Indvortesheden? Ja, det · gaaer saaledes til, at Opgaven er at indøve
NB24:86 det er et Senere. At det da · gaaer saaledes til: et Msk. higer efter det Jordiske,
Oi8, s. 363 ge Strenghed tillader, at det · gaaer saaledes til; den er tilstede, lutter Øie,
4T44, s. 371 ing, der borgede for, at det · gaaer saaledes, at Bønnen er ligesom den Betaling
4T44, s. 346 ge tabt Alt. / See, hvis det · gaaer saaledes, da kan et Menneske takke sig
SLV, s. 280 g ødslet er hun, hvis det · gaaer saaledes. / Er hun først begyndt at
EE:37.b Ungdoms Dage, der aldrig fra mig · gaaer saalænge som jeg lever. Det er den største
NB32:3 fordi han er anstrenget næsten · gaaer saavidt at han virkelig momentviis er forelsket.
SD, s. 183 Thi om endog dette Selv ikke · gaaer saavidt i Fortvivlelse, at det bliver en
IC, s. 56 til Nar, eller maaskee endog · gaaer saavidt i Redelighed, at man foretrækker
EE1, s. 344 hun elsker en Anden, og det · gaaer saavidt, at de spadsere med hinanden under
EE2, s. 86 t Alt er hos dem, der stundom · gaaer saavidt, at Familien taler et eget Sprog
NB13:12 æsthetisk Værd – han · gaaer saavidt, at han tager det Mimiske med.
G, s. 45 il alle Omvæltninger, ja det · gaaer saavidt, at jeg af den Grund endog hader
NB32:56 saadan ganske ligefrem, thi saa · gaaer Sagen tilbage, han maa hjælpe mig ved
EE2, s. 141 ikke kunne tænke, naar Een · gaaer sagte over Gulvet. Har Du lagt Mærke
OTA, s. 321 : kan man da sige, at Barnet · gaaer samme Vei ligesom Moderen gaaer den? Nei,
OTA, s. 139 ens – naar den Omvendte · gaaer samme Vei tilbage. O, Du det Godes uudgrundelige
Not9:1 Differents og Identitæt · gaaer sammen, mell. Guds evige Søn i sin Lighed
Oi8, s. 358 t for Sandhed. / Her i Verden · gaaer Sandheden i Ringhed og Fornedrelse, har
AE, s. 60 jør sin Haand, desto bedre · gaaer Saugen. Vil En trykke af al sin Kraft paa
SLV, s. 128 de, opoffrende Kjærlighed · gaaer seierrigt ud deraf! Jeg taler nu ikke her
AA:51 ver sig selv og nu med Frimodighed · gaaer selve Misdæderens Død imøde, fordi
BI, note en Freidighed, hvormed Socrates · gaaer sin Død imøde, den Ligegyldighed,
3T44, s. 281 ikke den Overvundne, men han · gaaer sin eensomme Vei og finder sig i at være
Brev 245 en Hensyn tage dertil, han · gaaer sin egen Vei uden at raadføre sig med
Papir 458 ganske Andet, naar han nu · gaaer sin Gang , og siger: det er ikke Videnskaben
YTS, s. 247 rledes den lille Bog » · gaaer sin Gang ad eensomme Veie eller eensom
TTL, s. 445 rage sig selv. Thi naar Nogen · gaaer sin Gang bøiet i Modgang, i Lidelser,
3T43, s. 63 den skjøtter sig selv og · gaaer sin Gang og passer sit Ærinde og kjender
Papir 369 id. Generationens Historie · gaaer sin Gang, det er sandt, men hver enkelt
TS, s. 86 a, i stille Veirlig, naar Alt · gaaer sin jævne Gang, saa skeer der saadan
Brev 235 ifter. Saa længe nu Alt · gaaer sin naturlige Gang, saa der snart udkommer
Not9:1 i Sandhed für sich, men · gaaer sin Nichtsseyn imøde. – Gud har
Not4:12 ftet i en Dualisme, idet Naturen · gaaer sin nødv: Gang, ubekymret om Moral-loven,
NB2:23 i Danmark, og fordi Danmark · gaaer sin Opløsning imøde. Et lille Folk,
BA, s. 459 Tid er, jo nøiagtigere Alt · gaaer sin regelmæssige Gang, saa det Gode
NB:204 holde ham i Angest. / / / Og alt · gaaer sin travle Gang, Hver passer Sit, Vinden
TTL, s. 416 til den ene Sandhed, og Hver · gaaer sin. Deraf Eiendommeligheden, naar det
3T44, s. 236 ste, – og nu Ungdommen · gaaer Sjælen forbi som en Drøm, da siger
3T43, s. 75 opdager, at Du er ombord, da · gaaer Skibet under.« Saa er det da sandt,
NB22:36 n – hvad Under saa, at det · gaaer Slag i Slag med » jeg udbeder mig
AE, s. 428 sin store Forundring, at det · gaaer Slag i Slag med disse Ord: jeg skal vise
NB21:105 nge Fordringen saa høit, saa · gaaer slet ingen ind paa Χstd – en
EE2, s. 132 este Vei, man kunde sige, den · gaaer slet ingen Vei, den er med et Slag tilstede
DD:208 Dyr i sin Locoumotion altid · gaaer slet og ret lige ud efter Næsen, hvorimod
NB30:115 vil det gaae Dig som det gjerne · gaaer slige feige, usle, hykkelske, charakteerløse
NB13:45 f Alle; men i Virkeligheden · gaaer Sligt ikke saa hurtigt til, Virkeligheden
EE1, s. 232 allevegne og intetsteds. Den · gaaer som Alferne omkring i Livet, usynlig for
NB11:183 sig. Saa tænker man, at han · gaaer som Andre og seer efter en Pige. Nu saa
Brev 204 kun lidt at skrive. Den ene Dag · gaaer som den anden med en mageløs Hurtighed,
IC, s. 188 ger kun hiint Billede; han · gaaer som en Drømmer, og dog er han lysvaagen,
IC, s. 188 og Flammen i hans Øie; han · gaaer som en Fremmed, og dog er han som hjemme,
Papir 452 in, kommer som en Nysen og · gaaer som en Nysen. Det Æsthetiske er Øieblikket
AE, s. 384 førelse er Mad for Mons og · gaaer som Guds Ord i Studenten; » de praktiske
FB, s. 168 forsøgte tragiske Helt han · gaaer som i en Dands i Sammenligning med Troens
AE, s. 243 nneskelig Tænkning, og det · gaaer som Intet – stort mere er det nok
SLV, s. 11 erdingaar hos mig. Og som det · gaaer som Tydsken siger: heute roth morgen todt,
SD, s. 231 om Synden. Syndens Dialektik · gaaer Spekulationens lige stik imod. / Her begynder
BA, s. 433 t han staaer der i et Spring. · Gaaer Springet over i Gang, da svækkes Virkningen.
CT, s. 67 om død, men hans Høihed · gaaer spøgelseagtigt omkring blandt os –
3T44, s. 257 ud med denne. Om Ens Liv end · gaaer stille og fredeligere hen, der kan dog
Brev 141 nde i dette Øieblik. Du · gaaer stille og ydmyg, Dit Øie fæster sig
NB4:93 andt Hornqvæget. Den Stud, den · gaaer stolt med opløftet Hoved, Den, der veed
NB31:77 er Specier – men Docenten · gaaer stolt, stolt af sin store Klogskab, og
NB2:265 v iveien). Det gaaer det som det · gaaer Straalemesteren. I det første Secund
NB13:89 g er han ikke. Og som sagt, · gaaer Strengheden ud, saa gaaer ogsaa det »
NB31:141 std. er Χstd, det · gaaer strygende, flydende, henrivende, overbevisende
4T44, s. 289 kjøtte sig selv. Saaledes · gaaer stundom et Bud til bestemte Tider sin vante
CT, s. 239 i saa meget er vist, naar man · gaaer Stykket omvendt igjennem, saa var det fordum
AE, note passede sig selv – og saa · gaaer Styrelsen hen og øger en verdenshistorisk
NB10:185 gelse med sig selv, og saa · gaaer Styrelsen hen og øger verdenshistorisk
AA:12 rer og som derfor heller ikke · gaaer synderlig rask fra Haanden. Jeg har altid
EE1, s. 358 ie saaledes, at Pointet ikke · gaaer tabt, det troer jeg, jeg er Mand for, item
EE2, s. 239 er noget langt Høiere, der · gaaer tabt, hvis han ikke gjør det. Han er
NB14:61 ncrete Intuition som her saa let · gaaer tabt. / Og nu ethisk! Hvor let forvildes
NB23:89 kun saaledes, at naar Naren · gaaer tager han een med sig – her tager
AE, s. 405 e i Adresseavisen? I saa Fald · gaaer Talen tilbage, uagtet det stundom er i
OTA, s. 185 en kun til en vis Grad. / Nu · gaaer Talen videre. Skal da et Menneske ville
AA:1 erne i et Brædehuus. Landet · gaaer temmelig brat ned til dette Punct. Til
TTL, s. 402 un en Forudsætning, og der · gaaer Tid efter Tid, inden den tilegnes, og et
NB11:183 e og seer efter en Pige. Nu saa · gaaer Tiden hen – han forbliver ugift.
EE2, s. 271 en seiret? Og under Alt dette · gaaer Tiden hen, der forundes ham ikke Leilighed
AE, s. 498 ente Raad: skaan Dig selv; da · gaaer Tiden hen, og Trangen gaaer over. Og naar
SD, s. 167 are de døde. / Imidlertid · gaaer Tiden hen. Kommer der saa Hjælp i det
4T44, s. 333 er! Men naar man ængstes, · gaaer Tiden langsomt; og naar man ængstes
Brev 200 ng af mig selv og af andre · gaaer Tiden let, og jeg vil ogsaa haabe, godt
NB27:21 møde mig; og uagtet jeg · gaaer tidligere ud i Sommer end ellers ( saa
NB27:70 Os at raade / Hvor hardt det end · gaaer til / ( ja, thi det kan gaae hardt til!)
NB27:70 Os at raade / Hvor hardt det end · gaaer til / ( ja, thi det kan gaae hardt til!)
NB27:70 s at raade, / Hvor hardt det end · gaaer til / ( ja, thi det kan gaae hardt til!)
Papir 29 , der begynder med 40 cap. og · gaaer til 66, hvilket af de Nyere ansees for
IC, s. 175 heder i Livet, om det maaskee · gaaer til Agters for ham, om han maaskee mister
CT, s. 323 , et gudeligt Foretagende. Du · gaaer til Alters – det er til denne hellige
DS, s. 235 re en alvorlig Christen, der · gaaer til Alters en Gang om Aaret og et Par Gange
CT, s. 323 ing I idag ere forsamlede; Du · gaaer til Alters for at mødes med Ham, efter
NB22:63 ster og Treenigheden. / Hun · gaaer til Alters og lover Gud at ville leve for
Oi7, s. 288 ne Klæder paa – og · gaaer til Alters. Der træder saa en Præst
LA, s. 28 r saa udenlands. Grosserer W. · gaaer til Amsterdam i Handels-Anliggender, hans
LA, s. 27 er om Ægteskabet. / Lusard · gaaer til Armeen og lader Cl. tilbage med den
JJ:225 ed at spørge, hvorledes det nu · gaaer til at man hengiver sig til denne Auctoritet,
NB21:73 er Existentsen, fra hvilken man · gaaer til at prædike, og til hvilken man vender
NB15:54 n dybt sørge over Enhver, der · gaaer til Ballotation; hvor megen Dygtighed han
EE1, s. 252 at være bestemt. Emmeline · gaaer til Bekjendelse, at hun elsker en Anden,
Brev 9 større Under skeer, at Propheten · gaaer til Bjerget. / Hvorledes har Du det egl.
Brev 49 Klokkeslet vender mig om og · gaaer til Byen. Igaaraftes indtraadte ganske
NB25:109 paa Volden, ad hvilken jeg · gaaer til Byen. Maaskee er det Tilfælde, maaskee.
Brev 126 ! Tilgivelse! at jeg endog · gaaer til den modsatte Yderlighed af det Interessante,
KG, s. 363 et sig, selv om det ikke mere · gaaer til den Yderlighed og Afgjørelse, at
EE2, s. 148 ændse, men om jeg end ikke · gaaer til den Yderlighed, kan jeg derfor ikke
TS, s. 68 ge at gaae om Natten, naar man · gaaer til Den, der er Lyset, som der staaer i
Papir 460 aa han uendeligt nødigt · gaaer til den, maaskee ogsaa for den Andens Skyld,
SLV, s. 144 d at forklare, hvorledes det · gaaer til dermed. Kun maa man dog erindre, at
EE2, s. 100 ie. Den prosaiske Betragtning · gaaer til det modsatte Extrem, den kan godt begribe,
AE, s. 399 ende Individualitet. Naar han · gaaer til Digteren, seer denne strax, at han
NB5:7 yre anstrengede Liv, hvor det · gaaer til efter en saadan Maalestok, dette Liv;
DS, s. 253 ægger Mærke til, om han · gaaer til eller fra Byen. / Ved at opfatte Christendommen
NB23:33 være En nu en Anden, der · gaaer til en Side, sigende til sig selv: det
NB23:209 ster i Fordelen. / Dog Alt · gaaer til en Tid. Biskoppen M. og jeg ere ikke
Not11:18 et ved Slutninger, men den · gaaer til Erfaringen, og beviser sit Prius aposteriorisk.
NB14:27 terne om min Forf-Virksomhed kun · gaaer til Fredags-Talerne i » christelige
NB:6 foldig Tanke: som naar den Fornemme · gaaer til Gjestebud hos den Ringe. / / At Læseren
G, s. 95 som Digter, og det Religieuse · gaaer til Grunde ɔ: bliver som et uudsigeligt
PS, s. 244 en ligger til Grund for eller · gaaer til Grunde i al Kjærlighed, hvorfor,
BI, s. 350 este i den endelige Existents · gaaer til Grunde, og Harmonien med det Foregaaende,
AE, s. 487 f en Mulighed, der bestandigt · gaaer til Grunde; netop derfor er Pathos desto
NB11:193 tilbage. Hvor unødig jeg end · gaaer til ham, thi jeg har vel bemærket, hvor
CT, s. 185 orvar derfor Din Fod, naar Du · gaaer til Herrens Huus – og hvorfor? Just
CT, s. 175 I / / Forvar Din Fod, naar Du · gaaer til Herrens Huus / Hvor er i Guds Huus
NB4:5 / » Forvar Din Fod naar Du · gaaer til Herrens Huus« ( Prædikeren)
NB2:142 forvar Din Fod, naar Du · gaaer til Herrens Huus« lod sig ypperlig
CT, s. 181 Tag Dig derfor iagt, naar Du · gaaer til Herrens Huus, betænk Prædikerens
CT, s. 178 : / / Forvar Din Fod, naar Du · gaaer til Herrens Huus. / / Forvar Din Fod, naar
CT, s. 173 I. / Forvar Din Fod, naar Du · gaaer til Herrens Huus. / / II. / » See,
CT, s. 183 Tag Dig derfor iagt, naar Du · gaaer til Herrens Huus. / Forvar Din Fod, naar
CT, s. 179 Tag Dig derfor iagt, naar Du · gaaer til Herrens Huus. Hvad vil Du der? Du vil
CT, s. 178 . / / Forvar Din Fod, naar Du · gaaer til Herrens Huus. Thi det er en høist
CT, s. 183 us. / Forvar Din Fod, naar Du · gaaer til Herrens Huus. Thi kom Du end fra det
CT, s. 181 / Forvar Din Fod, naar Du · gaaer til Herrens Huus. Thi maaskee skulde Du
Papir 254 fra Hjertet, gjerne ogsaa · gaaer til Hjertet. Men man huske paa, at vore
NB15:54 re betragtede det, at deres Barn · gaaer til Hoffet: saaledes maa man dybt sørge
BOA, s. 290 xamen med Udmærkelse, han · gaaer til Høiskolen, udmærker sig fremdeles,
NB27:51 bryde sig om, hvorledes det · gaaer til i Børnestuen, saa hvad Forældrene
Oi8, s. 363 har agtet paa, hvorledes det · gaaer til i denne Verden, da er det vel gaaet
NB31:58 / Nu veed vi Alle, hvorledes det · gaaer til i det praktiske Liv, at det ikke i
NB11:159 vide Beskeed om: hvorledes det · gaaer til i det praktiske Liv, i Virkeligheden.
KG, s. 355 bevidst, eller hvorledes det · gaaer til i En selv under Tænkningen. Men
NB16:19 klarlig. Han veed, hvorledes det · gaaer til i H: t: at blive valgt, veed dog temmelig
Papir 476 eftergjøre Alt, Alt, som det · gaaer til i Krigen: Tropperne stille, man rykker
EOT, s. 266 m det vistnok i Almindelighed · gaaer til i Livet, hvor anderledes! Naar et
Papir 46 at komme til et Resultat som det · gaaer til i Romanen: at see hende og elske hende
FB, s. 125 e Ord til Skamme, at det ikke · gaaer til i Verden som Præsten prædiker.
FB, note det er sørgeligt, at det ikke · gaaer til i Verden som Præsten prædiker
SD, s. 149 live klog paa, hvorledes det · gaaer til i Verden, glemmer saa et saadant Menneske
NB8:6 Attention for, hvorledes det · gaaer til i Verden, oplever nu at det gaaer saaledes
NB21:4 og vise Eder, hvorledes det · gaaer til i Verden. / Her naaedes, at det var
NB8:6 re sig ad ell. hvordan det · gaaer til i Verden. Anderledes med mig; jeg har,
KG, s. 347 og siger sandt om hvordan det · gaaer til i Verden; noget Andet er, at ethvert
TAF, s. 286 r uvidende om, hvorledes det · gaaer til i Virkeligheden, fremstiller Alt saa
Papir 452 ligefrem om hvorledes det · gaaer til i Virkeligheden. » Men det er
CT, s. 288 a en hellig Dag Den, der selv · gaaer til Kirke, møder en Forbigaaende, da
CT, s. 288 er den Forbigaaende: En, som · gaaer til Kirke. Men Den, som dreven af en indre
CT, s. 288 denne Forbigaaende vel ogsaa · gaaer til Kirke; thi paa en Helligdag, selv om
NB25:109 vilken Vei jeg hver Morgen · gaaer til Kjøbh. / Den næste Dag var hun
Papir 377 mulig upaavirket af Andre · gaaer til Læsning, er sig selv idet han begynder
BA, note , at man med forudfattet Mening · gaaer til Læsningen af Alt, saa er det jo
Papir 405 er. Naar man veed hvorledes det · gaaer til med at faae Majoritet og hvorledes
IC, s. 186 gt, hvorledes det overhovedet · gaaer til med et Menneskes Opdragelse i Livets
NB11:173 Offer«. / Hvorledes det · gaaer til med Presse-Nederdrægtigheden og
SLV, s. 227 restilling om, hvorledes det · gaaer til med Recensioner. Jeg har aldrig kunnet
BI, note crates forklarer, hvorledes det · gaaer til med Regnen, at det er Skyerne, der
NB27:51 t bryde sig om, hvordan det · gaaer til mellem os Msker, her i Kiøbenhavn
SLV, s. 428 n binder ham selv, inden den · gaaer til nogen Anden, at Trøsten og Sandheden
Not11:18 indre Immanents. D. p. Ph. · gaaer til og ind i Erfaringen. Det Aposterioriske
NB8:7 n saaledes er det ikke. / Nei, det · gaaer til paa en anden Maade. Nu lever der altsaa
PS, s. 271 n, han indslaaer, at han ikke · gaaer til Paradoxets Forfærdelse, men springer
SLV, s. 364 om Alt er ved det Gamle. Hun · gaaer til Sang, hun gaaer fra Sang, glad som
TTL, s. 424 den Ærværdige, sigende: · gaaer til Side, Ærbødighed for den Ærværdige,
OTA, s. 324 gsler, » saa han ikke · gaaer til sin Ager, ei heller kjøbslaaer,
KG, s. 350 faae det at høre. Nei, han · gaaer til Sit – men han forandres ikke.
4T43, s. 160 vet. At Vandringsmanden, der · gaaer til sit fjerne Maal, ikke forhaster sig
DD:77 e nogen Bestemmelse om om man · gaaer til sit Maal ( Hovedstaden) ell. fra det.
LP, note ), da forekommer det mig, at det · gaaer til som i Rangforordningen, hvor man, begyndende
LA, s. 65 maaskee megen Kraft, men den · gaaer til Spilde i Reflexionens Ufrugtbarhed.
NB32:102 Værd, han har: men Alt · gaaer til Spilde, som og Alt gjøres af Politikere
Papir 1:1 Heidelberg; men blev syg og · gaaer til Tübingen. 1514 blev han Magister
SLV, s. 431 sultat er: naar det ene Faar · gaaer til Vands, gjør det andet det ogsaa,
FB, note sløs nok til at mene, at det · gaaer til ved et Ægteskab som paa en Auction,
BOA, s. 272 orhold til en Grebethed, der · gaaer til Yderlighed. Som Præst havde han
DS, s. 235 ladende den gyldne Middelvei, · gaaer til Yderlighed; thi iagttagende –
G, s. 68 e med Bestemthed, hvorledes det · gaaer til, at et Menneske bliver skyldig? Vil
BA, s. 379 lembestemmelse, hvorledes det · gaaer til, at Exemplet virker. Desuden behandler
NB5:71 g. Og Gud veed, hvorledes det saa · gaaer til, at jeg anklages for Stolthed og Egoisme.
2T43, s. 42 bekymrede om, hvorledes det · gaaer til, bæres de hen paa Samtidens Bølge.
IC, s. 117 dem – ja, hvorledes det · gaaer til, er over min Forstand – men dem
SD, s. 156 f Erfaringer, om hvordan det · gaaer til, hvad der er muligt, hvad der pleier
Papir 371:1 vise Dem, hvorledes det · gaaer til, i ligefrem Meddelelse gjøre Dem
EE2, s. 143 g selv klar over, hvordan det · gaaer til, jeg med fuldkommen Bevidsthed, det
NB28:25 selv at vide hvorledes det · gaaer til, komme til at forandre sin Sag Noget
F, s. 469 t. Man veed ikke, hvorledes det · gaaer til, Lysten kommer paa Een, Lysten efter
EE1, s. 265 ris kunde see, hvorledes det · gaaer til, saa vilde de ikke have Leilighed til
Oi2, s. 162 nte dog faaer Ret, at det dog · gaaer til, som det nye Testamente har forudsagt
DS, s. 251 ret kunne see, hvorledes det · gaaer til. Der er da et redeligere Menneske,
AE, s. 19 on. Du veed nok, hvorledes det · gaaer til. En Forfatter udgiver en meget stor
AaS, s. 44 , at lade ahne, hvorledes det · gaaer til. I yngre Aar morede det mig ofte at
TTL, s. 462 aa tænk Dig, hvorledes det · gaaer til. See, den Lærende bekymrer sig (
SLV, s. 142 eed ikke selv, hvorledes det · gaaer til. Stundom ere saadanne Mennesker endog
DJ, note n veed slet ikke, hvorledes det · gaaer til.« / Anlæget er i saa Fald
OL, s. 31 orrige Aarhundrede« og · gaaer til: » omtrent med Begyndelsen af
3T44, s. 281 r, min Søn, hvorledes det · gaaer til: den Overvundne tier, og Folket jubler.«
NB17:90 d Piat. Ingen veed hvorledes det · gaaer til; de som ikke kjende det offentlige
SFV, s. 57 faaer at see, hvorledes det · gaaer til; det Andet indtræder ikke ved en
Papir 538 dheden er, at det, christeligt, · gaaer tilbage – følgeligt maa Methoden
Not4:8 Historie bliver jo længere den · gaaer tilbage desto vanskeligere at controlere
KG, s. 333 d kan udholde, at det ligesom · gaaer tilbage for En, idet man gaaer fremad,
NB14:142 nderlighed betegnes ved, at det · gaaer tilbage for En, man kommer ikke Gud ligefrem
NB10:191 erved, at det mere og mere · gaaer tilbage for En? Der blev jo spyttet paa
NB32:51 christen Verden ɔ: Alt · gaaer tilbage i den gamle Skure, og Χstd.
Not9:1 Hukommelsen til sit Element, · gaaer tilbage i det Historiske. Tradition. paa
NB31:103 der – og denne Tanke · gaaer tilbage i min tidlige Tid – har den
NB11:106 o til Intet, og Χstd. · gaaer tilbage i sig selv igjen), og Han er Sandheden,
EE1, s. 298 g en Indgang, ad hvilken han · gaaer tilbage i sig selv. Et saadant Menneske
NB28:9 re perfectibel i Tid, at den · gaaer tilbage i Tid, sagtnes, aftager. /
SLV, s. 127 g visseligen ikke flyer, jeg · gaaer tilbage i Tiden, glad ved, at jeg med Guds
NB15:122 le nyt Raffinement, og han · gaaer tilbage igjen. I den første Tid tvang
NB10:191 det – : » han · gaaer tilbage ikke uden al Flid.« Af
AE, s. 16 ld – At Undersøgelsen · gaaer tilbage istedenfor fremad – Skyldens
AE Skyld – At Undersøgelsen · gaaer tilbage istedenfor fremad. – Skyldens
AE r vil let see, at Undersøgelsen · gaaer tilbage istedenfor fremad. I § 1 blev
NB22:67 enorm Maalestok. / Hvorledes det · gaaer tilbage med Χstd. i Χstheden
Papir 538 e det Sande, hvorledes det · gaaer tilbage med Χstd.: istedetderfor maa
DD:121 . 11 Juli 38. / Hvor det dog · gaaer tilbage med Verden. I den ældste χstlige
Brev 271 videre, det vil sige, jeg · gaaer tilbage men gaaer dog forsaavidt videre
AE, note hed ind, og hvorved hele Sagen · gaaer tilbage til det Æsthetiske. –
AE, s. 534 tion og det Verdenshistoriske · gaaer tilbage til lavere og tildeels phantastiske
EE1, s. 276 em. Hvad Under da, at Verden · gaaer tilbage, at det Onde mere og mere griber
3T44, s. 258 ingen en Daarskab, fordi det · gaaer tilbage, da er Himlen hans Maal. Naar Lidelsens
NB24:152 ae, at Sagen paa den Maade · gaaer tilbage, eller de ville ikke forstaae det,
NB5:113 mer Verden ikke videre, men · gaaer tilbage, fordi Mskene blot beraadføre
NB18:53 v:, item at ikke Sagen saa smaat · gaaer tilbage, holdes mindre paa Spidsen end
EE2, s. 140 kkets Node, jo længere den · gaaer tilbage, jo oftere Gjentagelse, desto flere
AE, s. 366 med, betyder det at Individet · gaaer tilbage, til verdslig Viisdom, til jødisk
NB23:226 i Doctrin – ɔ: Sagen · gaaer tilbage. / Luther / siger: skal jeg være
EE1, s. 43 lige vidt, eller snarere man · gaaer tilbage. Da jeg var 15 Aar gammel skrev
EE1, s. 76 gaaer man ikke frem, men man · gaaer tilbage. Deraf kommer det, at jeg, og deri
NB7:18 at Χstd. lærer, at Verden · gaaer tilbage. Det er derfor ogsaa et af disse
EE2, s. 129 f Livets Udvikling er, at man · gaaer tilbage. Du er i Almindelighed ikke bange
AE, s. 478 fordybende sig i Existentsen, · gaaer tilbage. I Existentsen gaaer det nemlig
NB8:24 lt hænger sammen med at Verden · gaaer tilbage. Man standser paa intet Sted pathetisk,
AE, s. 479 et Udtrykket, om man saa vil, · gaaer tilbage. Men som al dybere Overveien er
DRT, s. 164 er Sandheden, at det snarere · gaaer tilbage; fremdeles forvisser min Iagttagelse
AE, s. 526 har den Mærkelighed at den · gaaer tilbage; thi at forstaae det evigt er netop
OTA, s. 139 reren nemlig vender sig om og · gaaer tilbage; thi som det Gode kun er Eet, saa
IC, s. 104 g Præsten, og Missionairen · gaaer tillidsfuld ud for at omvende Hedninger
AE, s. 320 eret. Men idet han rejiceres, · gaaer tillige alle Existents-Problemer fløiten;
DJ, s. 73 tav, saa Intet er spildt eller · gaaer tilspilde, frembringer han en sjelden Virkning.
NB32:16 gt hvad der i hver Slægt · gaaer tilspilds, og ved egen Skyld. / /
HCD, s. 173 i den Maade, paa hvilken jeg · gaaer tilværks, at den bærer Præget
KG, s. 231 r tvivlsomt og forsigtigt han · gaaer tilværks, hvorledes han neppe engang
ATV, s. 209 r jeg, grundigt som jeg altid · gaaer tilværks, i Skrifter af mig selv eller
BOA, note og Langsomhed, med hvilken jeg · gaaer tilværks, inden jeg slutter Noget i
OTA, s. 206 yldte Glæde.« Saa · gaaer Toget videre. Dog Maaden er jo det Ligegyldige,
FB, s. 159 nge kunne raade ham; den, der · gaaer Troens trange Vei, ham kan Ingen raade,
FB, s. 154 e er en Søvngænger, der · gaaer trygt over Afgrunden, medens den, der staaer
OTA, s. 396 sig ikke blot Gud i Vold og · gaaer Trængselen imøde, nei, han siger:
Brev 141 dt af Fred og Salighed, Du · gaaer uanfægtet og uforstyrret af Verdens
TTL, s. 429 og altsom Leiligheden · gaaer ubenyttet forbi, falder det vanskeligere
Papir 519 betjener det i Charakteer, · gaaer ubetinget ind i dette: Enhver kan begribe
CT, s. 299 o, som naar den sidste Gnist · gaaer ud – saa er Alt mørkt. Der er
Papir 365:8 -ethisk. / 2) Meddeleren · gaaer ud – thi naar Enhver veed det, saa
Papir 365:8 den det. / 3) Modtageren · gaaer ud – thi naar Meddeleren gaaer ud,
RK, s. 190 nd en Mand, der i jævn Gang · gaaer ud ad Vesterport, kan siges at stræbe
Not15:4 . Acten var forbi. Idet jeg · gaaer ud af 2det Parquet, kom̄er Etatsraaden
Papir 25 εϱον). / / · gaaer ud af det Savn – / Væren forudsætter
IC, s. 228 jeg bliver objektiv), men jeg · gaaer ud af eller bort fra mig selv ( jeg ophører
BA, s. 448 opstaaer, saasnart det Evige · gaaer ud af Gjentagelsen. Naar Oprindeligheden
BI, s. 124 de den ( Sjælen), idet den · gaaer ud af Legemet, især naar En tilfældigviis
BOA, note . Og hvad bliver Aanden? Aanden · gaaer ud af Legemet. Men Gud tager den ikke tilbage.
BA, s. 455 t Smilende. Naar da en Saadan · gaaer ud af Mulighedens Skole og veed bedre Beskeed,
KG, s. 278 i samme Øieblik den · gaaer ud af sig selv ( Retningen ud efter) er
NB17:37 re hinanden o: s: v: Hvad der · gaaer ud derover ( og om det virkelig gjør
Not9:1 Han tager det op i sig, men · gaaer ud derover. Det beskrænkende heraf er
EE1, s. 32 en kan trykke den op; men den · gaaer ud efter, og man har derfor intet at gjøre.
Brev 40 killes og mødes), fordi Du ikke · gaaer ud eller dog » kommer der saa lidet«;
AE, s. 396 sig, paa hvilke Veie det end · gaaer ud for at fange efter Menneskene, hvorledes
NB25:63 / Idet da en saadan Kaldet · gaaer ud for at gaae i Guds Ærende, idet de,
LP, s. 43 i Geniet er ikke en Praas, der · gaaer ud for en Vind, men en Ildebrand, som Stormen
OTA, s. 202 yse-Stump, hvis Smule Flamme · gaaer ud for en Vind, nei, han er som en Ildebrand:
Not1:4 e. / 2. Den synthetiske, der · gaaer ud fra Aarsagerne og slutter sig til Virkningerne.
Not11:23 ser sig ogsaa her, thi den · gaaer ud fra actus purus, og derfra kan man kun
Not4:12 ion innerhalb etc.«. Han · gaaer ud fra at antage en Lov, en sædelig
DD:10 edens Monotheismen som saadan · gaaer ud fra at Gud er Gud og derfor Msk. Msk,
NB:154 ser just det Maieutiske, der · gaaer ud fra at Mskene have det Høieste men
BI, s. 173 r en Dialektik, der, idet den · gaaer ud fra de abstrakteste Ideer, vil lade
NB20:118 n til at dømme mig. Den · gaaer ud fra den Forudsætning, at det da naturligviis
EE1, s. 275 jeg føier dem og · gaaer ud fra den Grundsætning, at alle Mennesker
SFV, s. 29 igtigt kommer bagfra; thi den · gaaer ud fra den Indrømmelse eller Antagelse,
BB:7 igtet Faust Digteren bestandig · gaaer ud fra den Tanke, at Livet i dets laveste,
Papir 456.c saaledes som det Lutherske · gaaer ud fra den Tanke, Frygt og Bæven, Anfægtelse
EE2, s. 54 at erindre, at jeg, idet jeg · gaaer ud fra denne, tillige beviser den. Vi have
Not11:18 aget op af Erfaringen; den · gaaer ud fra det absolute Prius og udleder fra
BI, s. 157 kan man ogsaa komme, idet man · gaaer ud fra det Billedlige. Naar man nemlig
Not11:17 aaer, ligesaalidet som den · gaaer ud fra det blot i Tænkningen Givne,
BI, s. 107 ndholdsløs Betegnelse. Han · gaaer ud fra det Concrete og kommer til det meest
OTA, s. 349 e ud saaledes som en Yngling · gaaer ud fra det fædrene Huus, han gik ud
Not4:3 t istedetfor det foregaaende · gaaer ud fra det Positive stoler trygt derpaa
IC, s. 119 n bestaaende Christenhed. Man · gaaer ud fra det Verdslige; iagttagende den borgerlige
3T44, s. 256 ale det Enkelte, og idet den · gaaer ud fra det Visse, beregner den det Uvisse.
EE1, s. 90 rlig Existens, og naar man · gaaer ud fra dette tredie Stadium, der egentlig
EE2, s. 146 er i Aandens Verden. Naar man · gaaer ud fra eet bestemt Punkt og ganske rolig
Not11:18 sme i den Forstand, at den · gaaer ud fra Erfaring, hell. ei har den et Umiddelbart,
Not4:10 ell. det teleologiske. der · gaaer ud fra Forestillingen om al den Harmonie
Not11:19 un faae dem derved, at den · gaaer ud fra Fornuftens almdl. Mulighed og nu
Oi9, s. 376 . / Vend nu Forholdet om; man · gaaer ud fra hvad Erfaringen lærer, hvad fra
Papir 315:3 der offret. / / H. / Men jeg · gaaer ud fra Intet / / S. / er det ikke fra Noget.
AE, s. 55 en Forudsætninger har. Den · gaaer ud fra Intet, antager Intet som Givet,
Not11:28 mmer sig. – Naar man · gaaer ud fra Materien vil man bemærke, at
EE2, s. 111 e er kun mulig derved, at jeg · gaaer ud fra mig selv, hvorledes kan det da forenes
EE1, s. 48 aledes her siger, at jeg ikke · gaaer ud fra min Grundsætning, saa har dette
BA, s. 326 te saa kaldte ideale Videnskab · gaaer ud fra Virkeligheden. Den begynder med
EE:13.a en 3die Person til den Form, man · gaaer ud fra, antyder dette fremfor enten det
NB18:90 sten«. / Men da man nu · gaaer ud fra, at jeg handlede som Aristokrat,
EE1, s. 158 er ei. Men da det Punkt, man · gaaer ud fra, er Individet, ikke Slægten,
EE1, s. 48 dsætning, som jeg end ikke · gaaer ud fra. Man maa skjelne mellem den efterfølgende
BI, s. 129 jennemtrængelighed, at man · gaaer ud i Argumenternes Mangfoldighed. Dette
Not5:7 men er slet intet Standpunkt, den · gaaer ud i de uendelig Phænomeners Enkelthed
NB26:61 t » hvorfor« · gaaer ud i det Ubetingedes Nat og forstummer
TS, s. 86 reiser han sig fra Bordet og · gaaer ud i Gethsemane Have; der segner han: o,
3T43, s. 100 t Haab, med hvilket den Unge · gaaer ud i Livet. Dette Haab indestaaer ham for
BI, s. 186 andig bliver i sig selv, ikke · gaaer ud i Livets eller Ideens Bestemmelser,
KG, s. 124 des siges til en Yngling, som · gaaer ud i Verden » elsk, saa bliver Du
JJ:248 Enhver haaber dog Noget i det han · gaaer ud i Verden – og vil nu være tro
OTA, s. 361 en Maade meest Værd, det · gaaer ud i Verden og tages tilfølge af Andre,
4T44, s. 289 t være Lærer) nu atter · gaaer ud i Verden, frygter den dog end mindre,
KG, s. 163 lling om, hvad Kjerlighed er, · gaaer ud i Verden, saa søger han, og søger,
KG, s. 189 dog dvæle lidt, inden den · gaaer ud igjen, men hos Gud er der ingen Dvælen.
AE, s. 539 hvorfor sagde han ikke: · gaaer ud og døber smaae Børn? – Er
NB28:96.b er hid » Alle«, · gaaer ud og forkynder » alle Folk«.
NB10:183 og /     » · Gaaer ud og forkynder alle« / Det er
NB28:33 hver Χsten Missionair: · gaaer ud og forkynder min Lære – og
EE1, s. 242 ornuftvæsen. » Hun · gaaer ud og ind ad ham med Træskoe«,
F, s. 470 es er Den, der skriver det? Han · gaaer ud og ind mellem Menneskene som en Gjæk
SLV, s. 450 ligt Forhold med Gjenstanden · gaaer ud og ind som en Alf, og bringer den for
AE, s. 412 g Salighed. Saasnart Lidelsen · gaaer ud og Individet vinder en Sikkerhed, saa
SLV, s. 148 exionens Morder-Engel ellers · gaaer ud og raaber Død over det Umiddelbare,
NB19:53 r til Hyrdens Glæde, der · gaaer ud og søger det fortabte Faar og finder
Not9:1 er mere end Middelpunkt, han · gaaer ud over al Historie. Strausss Lære,
SD, s. 208 nne Villiens Fordærvethed · gaaer ud over den Enkeltes Bevidsthed. Dette
BI, s. 339 age i Tiden, i en Fortid, som · gaaer ud over den historiske Bevidsthed, det
EE1, s. 336 nden virkelig Gyldighed, hun · gaaer ud over den, hendes Qvindelighed naaer
AE, s. 402 ilbagekaldes, eller Individet · gaaer ud over den, hvilket er Tilbagegang, vundet
Not10:9 v er Abneigung mod det, som · gaaer ud over den. Det er Selbstsucht. Vil ikke
EE1, s. 84 an Musikken ikke angive, det · gaaer ud over dens Magt; Stemningen selv kan
EE1, s. 356 l faae Indtrykket af, at hun · gaaer ud over det Almindeliges Grændse, det
NB7:46 godt derom – fordi det · gaaer ud over det ny Ministerium. O, sørgeligt,
Not11:24 / Det Seyen K: er det som · gaaer ud over det Seyende. Begreberne slaae over.
Papir 224 isbillige enhver Stræben, der · gaaer ud over det Virkelige, i det det Fuldkomne
Not11:17 en Lære, der · gaaer ud over ethvert blot historisk Faktum og
Not11:6 rlades til Erfaring som det, der · gaaer ud over Fornuften. Denne er nemlig først
NB26:33 eil for ham, at Spydigheden · gaaer ud over ham selv. / istedetfor Tillid –
BA, s. 326 g, som en Forudsætning, der · gaaer ud over Individet. Nu er Alt tabt for Ethiken,
NB31:48 at jeg ganske kan glemme at det · gaaer ud over mig selv, naar jeg blot kan gjøre
SBM, s. 143 Bevægelse«, om det · gaaer ud over Operateuren hører saa blot med
BI, s. 182 sig selv, idet den bestandig · gaaer ud over sig selv og dog bliver i den. /
KK:2 d Troen og Erkjendelsen af Gud · gaaer ud over sig selv og sin endelige Subjektivitæt
BA, s. 366 orudsætning, i hvilken han · gaaer ud over sig selv, fordi Synden forudsætter
DD:208 angs-Kategorien, hvorved man · gaaer ud over sin Forgænger, skal jeg gaae
Not9:1 Skabte til den Skabende, og · gaaer ud over Substantialitæts Forholdet (
Not12:8 Midte – Saasnart det · gaaer ud over Sympathien – Vi kan derfor
EE1, s. 66 , der er saa oven ud, at den · gaaer ud over Tanken; maaskee vilde han derimod
AE, s. 265 og gjennem Speculationen, der · gaaer ud over Troen, naaes Humor. Dette er en
BI, s. 176 d, hvorved det ene Standpunkt · gaaer ud over Virkeligheden, er det Negative,
FV, s. 23 den eneste Navngivne, hvem det · gaaer ud over, at han, i Stræben efter Idealiteten,
BOA, s. 159 tegorie, maatte man sige: den · gaaer ud paa at gjøre Christendommen sandsynlig.
Not4:31 rnuften experimenterer, naar den · gaaer ud paa at gjøre Erfaringer. / For at
Oi7, s. 299 et Dobbelt: at Gudsdyrkelsen · gaaer ud paa at gjøre Nar af Gud, og at den
AE, note en saadan Tingenes Orden, ikke · gaaer ud paa at gjøre Vanskeligheden endnu
OTA, s. 356 op, fordi al Troens Arbeiden · gaaer ud paa at skaffe det Egne, det Selviske
BI, s. 118 .s Argumentation væsentlig · gaaer ud paa at tilintetgjøre den relative
KG, s. 125 nneskene? Naar Ens Stræben · gaaer ud paa at vinde jordisk Fordeel, saa klager
Papir 26 tation forstaaer jeg ikke; thi han · gaaer ud paa at vise at Religion kan findes i
NB23:33 lukker sig inde, eller han · gaaer ud paa en eensom Spadseretour . Og naar
NB22:151 sthedens Kunst bestandigt · gaaer ud paa er at afskaffe » Efterfølgelsen«.
FB, s. 134 nd, der Søndag-Eftermiddag · gaaer ud paa Fresberg, træder grundigere paa
NB33:6 Alle ere Χstne, at idet jeg · gaaer ud paa Gaden, den Første der gaaer mig
NB20:7 Interpretation, og troer, at det · gaaer ud paa Levebrødets Afskaffelse: og saa
EE2, s. 226 d Din Pretention, som hverken · gaaer ud paa Mere eller Mindre, end at Du er
Not11:3 er Handlen, er Virksomhed, · gaaer ud paa sig selv, er Tænken, philosophisk
KG, s. 125 naar et Menneskes Stræben · gaaer ud paa ubetinget, med alle Opoffrelser,
NB31:41 tte al Χsthedens Stræben · gaaer ud paa. Det Afskyelige er den Løgnagtighed,
NB16:60 r paa fra hvilket Punkt man · gaaer ud som det Faste. Men mig synes det indlysende,
NB19:45 ds-Maaltidet reiser Jesus sig og · gaaer ud til – Gethsemane. Saaledes er
TTL, s. 447 en sjeldne Fridags faa Timer, · gaaer ud til en Grav for at erindre en Afdød
TTL, s. 457 kun naar Forestillingen · gaaer ud til Gravene, sætter formasteligt
EE1, s. 86 entyr, men er en Ridder, der · gaaer ud til Seire ( veni – vidi –
NB2:256 Natten. Kun Forræderiet, der · gaaer ud ved Nattetid, sniger sig i Mørket;
NB16:92 ld, at man fra hvilket Punkt man · gaaer ud ved ubetinget at gjennemføre, kan
Brev 130 ieblik ( lige før Du · gaaer ud), er fordi jeg veed, at ogsaa Du k
NB14:41 erlighed, at den egl. reent · gaaer ud, at Livet faaer Lov til mir nichts og
EE2, note at lukke Vinduer op, naar han · gaaer ud, at sætte Støvleknægt og Morgenskoe
NB12:103 n » den Enkelte« · gaaer ud, er Χstd. afskaffet. Saa bliver
AE, s. 224 , men at Artiklen Gud aldeles · gaaer ud, er dog endnu galere. / Altsaa end ikke
FV, s. 13 et Eenfoldige, fra hvilket man · gaaer ud, for saa at blive interessant, vittig,
KG, s. 266 over Forbryderen, at hans Mit · gaaer ud, fordi han ganske vil afskaffe Dit;
NB24:118 den Enkelte«, som · gaaer ud, gaaer ogsaa » Efterfølgelsen«
Papir 365:8 thi naar Meddeleren · gaaer ud, gaaer ogsaa Modtageren. / Der bliver
AE, s. 360 viger fra hans Side, naar han · gaaer ud, han foretage sig det Store eller det
BA, s. 449 begeistret o. s. v., den Ild · gaaer ud, han vil ryste, bevæge o. s. v.,
Not11:18 t Umiddelbart, hvorfra den · gaaer ud, hell ei hæver den sig fra et Givet
EE1, s. 246 hed. / Emmelines Indbildning · gaaer ud, hverken paa mere eller mindre, end
IC, s. 221 res, og Pladsen Nr. 1 aldeles · gaaer ud, idet Pladsen Nr. 2 indtager dens Sted.
NB:12 dsætningen fra hvilken man · gaaer ud, indeholder netop Selvangivelsen. /
IC, s. 42 Antagelsens, fra hvilken man · gaaer ud, kan i den Grad tage feil af hvilket
BI, s. 130 r ikke det Intet, hvorfra man · gaaer ud, men det Intet, hvortil man gjennem
NB31:8 stiske, at enhver Stræben · gaaer ud, og det bliver idel Vrøvl om Naaden.
SLV, s. 376 rtiklen ulykkelig Kjerlighed · gaaer ud, og istedenderfor bliver der een Artikel:
Papir 553 re Χsten og elske Gud · gaaer ud, og vi har: Hedenskab. / C. / Ifølge
KG, s. 266 mmelsen » Dit« · gaaer ud, saa Alt bliver den sande Kjerliges,
KG, s. 58 Gud, naar Du lukker den op og · gaaer ud, saa er det første Menneske, Du møder,
EE1, s. 48 . v. Nu derimod da jeg aldrig · gaaer ud, saa kan jeg altid høre op; thi min
NB27:47 d det sande Respekts-Udtryk · gaaer ud. / Christendom. / / Hvo Du end er, tag
NB31:126 il Χstne – Martyriet · gaaer ud. / Saa gaaer det Skridt for Skridt videre,
NB4:72 en, forsvinder, Tankens Magt · gaaer ud. / Vel sandt, naar jeg nu i dette Øieblik
Not9:1 ος som den der · gaaer ud. Den negative Forestilling, at den ene
Brev 268 saa denne Forskjel aldeles · gaaer ud. En Smule Forskjel er der dog. Saavidt
Not11:21 ar det altsaa hvorfra d. p. Ph. · gaaer ud. I d. n: Ph. er det den forud for Seyn
OTA, s. 204 re, at det enkelte Ønske · gaaer ud. Men da gives der jo ogsaa et Ønske,
NB20:65 saaledes at en Stræben ganske · gaaer ud. Troen skal gjøre Stræben mulig,
Papir 365:8 lektik. / 1) Gjenstanden · gaaer ud; thi da alle veed den, saa er her ingen
DS, s. 232 Naar jeg i mit Ansigts Sveed · gaaer ude paa Marken, og høster, saa Sveden
BB:37 gt Spørgsmaal, som maaskee · gaaer uden for Onkel Frands' Kreds af Viden eller
SLV, s. 97 ος, at Den, der · gaaer uden om det, med et eneste Strøg udstryger
FB, s. 187 Redningsforsøg, som altid · gaaer uden om Hovedsagen, nemlig Continuiteten
2T44, s. 215 er ingen snild Vending, der · gaaer uden om Sagen, men en Betragtning, ja en
OTA, s. 392 er. Thi vel muligt, at Nogen · gaaer uden Trængsler, men sandeligen, han
SD, s. 173 e Inderlighed, man havde, og · gaaer uden videre ( thi Sligt gaaer uden videre)
SD, s. 173 aaer uden videre ( thi Sligt · gaaer uden videre) ind under Trivialitetens Bestemmelse
AA:1 skulde Stedet profaneres. Man · gaaer udenfor Byen og kommer til den Mark, hvorpaa
Not1:5 / § 20. / Naar man · gaaer udenfor den almindelige Lære, at der
PS / / / / Moralen / Dette Projekt · gaaer udisputeerligt videre end det Socratiske,
LA, s. 103 kjendelige ikke bruge, thi da · gaaer Udviklingen tilbage, fordi det i samme
AE, s. 147 . Det verdenshistoriske Drama · gaaer uendelig langsomt frem: hvorfor haster
SLV, s. 210 Sømanden siger, at Skibet · gaaer uforandret med den samme Fart, saa tør
SLV, s. 441 relsens Lov. En Mand, der · gaaer ufortrødent gjennem Livet paa den Kategori,
EE1, s. 277 er under, det er fatalt, det · gaaer under af Kjedsommelighed, det er det Allerfataleste.
EE2, s. 122 noget Ophøiet og Ædelt · gaaer under for Sligt. Vender I Eder derimod
NB22:168 om Armod – og imidlertid · gaaer under Foredraget Præstens Tavle om.
NB5:17 ved hende. / ... og naar jeg · gaaer under Himlens Hvælving, seer de mange
LP, s. 38 rkeert, at det enkelte Individ · gaaer under i Romanen; men dette maa blot være
BI, s. 351 Endeligheden. Naar det Store · gaaer under i Verden, da er dette det Tragiske,
3T44, s. 257 Timelighedens Maalestok, han · gaaer under med Timeligheden, og holder maaskee
Brev 271 uropæiske, hvor det Ene · gaaer under og et Nyt udvikler sig af dettes
OTA, s. 306 edens da Synlighedens Verden · gaaer under og synker i Forkrænkelighed, saa
Oi7, s. 310 sveien, Geschäften altsaa · gaaer under Paategningen Forsagelse af denne
EE2, s. 28 og tragisk; tragisk fordi den · gaaer under, comisk fordi den bestaaer, thi det
EE1, s. 277 Eder dog for! Gamle Danmark · gaaer under, det er fatalt, det gaaer under af
Not9:1 Ondes Unterschiedslosigkeit · gaaer under, er endnu ikke et Tab men Gevinst;
OTA, s. 147 Dødsens Angest raaber: jeg · gaaer under, frels mig, men at han roligt vil
SLV, s. 405 vel Ideen seirer, men Helten · gaaer under, hvilket for Tilskueren er trøstesløst
Not11:39 ning paa Sabismen, som her · gaaer under, hvorved Overgangen dannes til den
EE2, s. 226 ler, at mit Livs Helligste · gaaer under, jeg fordrer et høiere Udtryk,
BI, s. 300 en Trøst over alt det, der · gaaer under, kan tage sin Tilflugt til Mulighedens
Not11:7 ert relativ-Ikke-Værende · gaaer under, lægger sig til Grund for et Høiere.
EE1, s. 155 Det er ikke et Individ, der · gaaer under, men en lille Verden, det er den
BI, s. 351 altsaa ikke ved, at det Store · gaaer under, men vi forsones med dets Undergang
LA, s. 88 ed er dannet) dersom det ikke · gaaer under, til i Religieusitetens høieste
JJ:366 fter sin Sjels Salighed, naar han · gaaer under. – piinlig som Drankerens første
NB10:93 id, han kan kun udtrykke, at den · gaaer under. / Som Exempel paa Ucorrecthed hos
SD, s. 154 m saa, saa fortvivler han og · gaaer under. Den Troende seer og forstaaer menneskelig
AE, note . Naar en Mand til daglig Brug · gaaer underlig paaklædt, og saa endeligen
EE2, s. 289 Mening. Ja, min unge Ven, det · gaaer underligt til i Verden, jeg troede slet
NB:167 t det høieste er ham. Saaledes · gaaer Ungdom og Manddom hen; men først naar
Oi8, s. 353 e, maaskee i unyttig Lidelse, · gaaer unyttet hen, husk paa: man lever kun een
JC, s. 18 orundres man ikke over, at han · gaaer usikkert og hvert Øieblik griber efter
NB5:88 . Eller det lykkes ikke, jeg · gaaer uskadt: saa er dens Magt afspændt. Successive
NB34:25 rbrydelse paa Forbrydelse og det · gaaer ustraffet ja hans Liv er idel Held og Triumpher,
NB:167 ngeliet 2d Paaskedag. / / Frelsen · gaaer usynlig med de Sørgende paa Veien. Det
DS, s. 226 ede det – thi en Kameel · gaaer vanskeligt gjennem et Naaleøie.«
OTA, s. 321 da Christus næsten synlig · gaaer ved Barnets Side, gaaer foran det; men
Brev 268 Tilhører« · gaaer ved Deres Side. / Men nu til Andet. De,
BI, s. 193 d for og Lydighed mod Faderen · gaaer ved Dialectikens Hjælp samme Vei som
EE1, s. 398 ægtig som en Gudinde, jeg · gaaer ved hendes Side. I Sandhed en ung Pige
CT, s. 59 vil; men ogsaa den Fugl, der · gaaer ved Jorden, er i Grunden i Høiheden.
Papir 371:1 fremmere Meddelelse, der · gaaer ved Siden deraf, ogsaa være nødvendig
AE, s. 177 svindende. Bort fra Subjektet · gaaer Veien til den objektive Sandhed, og medens
KG, s. 65 høieste. Gjennem Forargelse · gaaer Veien til det Christelige. Ikke er hermed
KG, s. 69 r sig altid til Forskjel, dog · gaaer Veien til Livet og til det Evige gjennem
AE, s. 450 ke Øieblik medens Arbeidet · gaaer vel fra Haanden, bestikkende i Sammenligning
SD, s. 170 ke være sig selv; men det · gaaer vel over, det forandrer sig maaskee, den
Papir 452 mbringelse af en Digter, og det · gaaer vel saaledes til med Frembringelsen: han
Oi8, s. 366 der tales om Sligt ( men det · gaaer vel snart reent af Brug at tale om at skjælve)
Not10:9 enhed og Fleerhed. Eenheden · gaaer vel ud i Trehed; men Trehed ikke tilbage
Not11:32 en er hidtil immanent, Gud · gaaer vel ud over unv: S., men beholder det indesluttet
EE1, s. 396 møder Intet; to Miil, Alt · gaaer vel; man bliver rolig og tryg; Egnen tager
NB26:99 kulde være det Fordrede, · gaaer Verden aldrig ind paa; det Høieste blev
NB7:18 d nu udvikles ( og i den Forstand · gaaer Verden frem) og Selvraadigheden o: s: v:,
NB5:113 omst mell. Msk og Msk, ergo · gaaer Verden tilbage. / Det bedste Beviis for
DS, s. 169 e os ved: det Endelige. Og saa · gaaer vi rank og freidig, uden at svingle
AE, s. 562 iver desto større, han som · gaaer videre – end det, der er det Vanskeligste
NB12:75.b nm Gud veed om man ikke engang · gaaer videre ad den Vei og siger: et skrevet
Brev 288 Systemet, man stiger! Man · gaaer videre end » den Enkelte
NB7:77 ster ( som in parenthesi ogsaa · gaaer videre end Χstd, da de jo, trods Ordet:
AE, note temmelser af det, som i Sandhed · gaaer videre end det Socratiske, ere uforandrede,
AE, note Tankebestemmelse, der virkelig · gaaer videre end det Socratiske, førte jeg
AE, s. 193 temmelse af Det, som virkelig · gaaer videre end det Socratiske, maa væsentligen
AE, note embragte som Det, der i Sandhed · gaaer videre end det Socratiske, Sandheden som
AE, s. 430 em. Den Religieusitet da, der · gaaer videre end Middelalderen, maa i sin gudelige
PS, s. 231 jelden i vor Tid, hvor Enhver · gaaer videre end Socrates, baade i at vurdere
NB25:68.a inger, men, som han mener, han · gaaer videre end Stoikerne, thi han pynter dem
Brev 288 enigheden, man stiger! Man · gaaer videre end Subjektiviteten – til
SFV, s. 20 k Udtømmelse, som dog ikke · gaaer videre end til det Ethiske. Personligt
AE, s. 452 hvad siger jeg, Alt hvad der · gaaer videre er jo kjendeligt paa, at det ikke
BOA, s. 251 en man gjør Overgangen og · gaaer videre i Livet, vender man tilbage til
Papir 254 ke Undersøgelser. / Jeg · gaaer videre i min historiske Recapitulation.
KK:7 ( v. 15.); men idet han nu · gaaer videre i sin Udvikling, udvider efterhaanden
SLV, s. 271 rved, men staaer op igjen og · gaaer videre og bliver Helt i Hverdagshistorier,
SLV, s. 271 Helt i Hverdagshistorier, og · gaaer videre og bliver letfærdig, vittig,
AE, s. 198 e staaende ved Paradoxet, den · gaaer videre og forklarer det«. »
AE, s. 152 bjektive har for sig, han der · gaaer videre og gaaer videre, aldrig gjentager
AE, s. 202 uudsigelig Glæde, men jeg · gaaer videre og siger den ud, saa gjør han
AE, note Misforstaaelse, og eftersom man · gaaer videre og videre ad denne Vei, forskylder
OTA, s. 175 lheden, hvori man bestandigt · gaaer videre og videre, og Larmen, hvori det
AE, s. 344 tning, altsom Spekulationen · gaaer videre og videre, tilsidst spekulerer Forudsætningen
Not9:1 saadant U-Væsen, der ikke · gaaer videre til Begrebet; det forvandler Alt
AE, s. 452 aer videre, og ovenikjøbet · gaaer videre ved at gaae over til Spekulationen
AE, s. 534 videre. Kun Skade at man ikke · gaaer videre ved virkelig at blive Christen,
Brev 288 Om Alt, hvad der » · gaaer videre« – og alt det Moderne
Brev 288 l det Lavere. Man » · gaaer videre« end Troen – til Systemet,
Brev 161 ste«, der » · gaaer videre«. / Med venlig Hilsen /
FV, s. 24 det Lettere og Lavere, derpaa · gaaer videre, afskaffer det Høiere, gaaer
AE, s. 152 sig, han der gaaer videre og · gaaer videre, aldrig gjentager sig selv, foragtende
NB8:109 at jeg med hvert Skridt jeg · gaaer videre, arbeider mig selv imod: saa blev
JJ:230 arer og Intet forstaaer, men blot · gaaer videre, bliver naturligviis ikke staaende
FB, s. 132 t gjøre Vand til Viin, den · gaaer videre, den gjør Viin til Vand. /
Brev 84 tede Størrelser. / Men Du · gaaer videre, Du spørger, om hendes Billede
AE, s. 195 em det Socratiske og Det, som · gaaer videre, er tydelig nok, og væsentlig
FV, s. 24 Lavere i det Høieres Sted, · gaaer videre, gjør det Høiere til Phantasteri
SLV, s. 116 ionens bedrøvelige Ridder · gaaer videre, han vil udgrunde Synthesen, der
AE, s. 443 t i det Oplevede, og idet han · gaaer videre, har han det hos sig og kan altsaa
IC, s. 29 her er Veien, ad hvilken man · gaaer videre, her er Hvile ved Graven, Hvile
SLV, s. 57 ke ved det Æsthetiske, hun · gaaer videre, hun vil emanciperes, det er hun
AE, note er bleven færdig med dem og · gaaer videre, ikke engang kan kjende dem igjen)
Not11:29 selv. Forsaavidt man ikke · gaaer videre, kan man kalde det den absolute
BOA, note r eet System som det hedder og · gaaer videre, men det kommer aldrig paa noget
AE, s. 56 e? Her spørges ikke, om De · gaaer videre, men om De er det; det skulde da
OTA, s. 250 ørende Forstand Standsede · gaaer videre, og atter standser inden han gaaer
BOA, s. 211 an altsaa nu paa hegelsk Viis · gaaer videre, og ikke bliver staaende ved A
AE, s. 452 ndnu gyseligere, at man endog · gaaer videre, og ovenikjøbet gaaer videre
Papir 404:2 bevidste, hvis det ikke · gaaer videre, og vi blive ( i Tidens Alvor!)
AE, s. 443 ilbagelægger Noget, og saa · gaaer videre, om jeg saa tør sige ufordøiet
FV, s. 24 dere, afskaffer det Høiere, · gaaer videre, sætter det Lavere i det Høieres
AE, s. 357 re i denne Henseende. Og man · gaaer videre, thi i Forhold til de andre gode
Papir 595 iver han Signalet og Toget · gaaer videre. / Jeg sidder i eensomme Tanker
NB31:70 let op mod alt Sligt. Ak, men Du · gaaer videre. Du fængsler et Msk til Dig –
EE2, s. 131 og Tyngde-Punktet. / Dog, jeg · gaaer videre. Du vil maaskee indrømme, at
FB, s. 102 r ikke staaende ved Troen, men · gaaer videre. Et Spørgsmaal om, hvor de komme
SLV, s. 166 / Nu er da Brudet skeet, jeg · gaaer videre. Jeg fordrer, at han efter dette
FB, s. 101 ende ved at tvivle om Alt, men · gaaer videre. Maaskee vilde det være utidigt
AE, s. 430 teret. Vor Tids Religieusitet · gaaer videre. Men skal Guds-Forholdet og Endeligheden
AE, s. 187 ankebestemmelse, der virkelig · gaaer videre. Om den er sand eller den er usand,
FB, s. 128 denskabs Ære? Philosophien · gaaer videre. Theologien sidder sminket ved Vinduet
NB4:72 eg Gud. / Derfor tier jeg og · gaaer videre. Vil Gud lade det skee, at der optræder
OTA, s. 250 og atter standser inden han · gaaer videre: kun da kan han ville Eet; men Hjertets
SLV, s. 116 ringer til Bettelstaven, han · gaaer videre; hans Sværmeri gjør ham ulykkeligere,
AE, s. 430 teret. Vor Tids Religieusitet · gaaer videre; om Søndagen siger Præsten,
G, s. 24 en ung smuk Pige, let og yndig, · gaaer Vinduet forbi, bøier ind i Gaarden,
Brev 267 a Galskabens Dampvogn! Den · gaaer virkelig i fuld Fart. Jeg havde stolet
EE2, s. 76 hed mod; men Din Forberedelse · gaaer virkelig til det Latterlige. Du kan godt
FB, s. 132 en uendelige Resignation. Han · gaaer virkelig videre og kommer til Troen; thi
IC, s. 95 g paa at være Gud. Men det · gaaer vistnok mange Mennesker saaledes, at deres
IC, s. 47 e Tjeners Skikkelse, naar han · gaaer værgeløs omkring og lader Menneskene
4T44, s. 351 en tilsidst afmattet, og det · gaaer værre og værre, indtil Beslutningen
EE2, s. 288 tilfreds i sit Hjem, og Tiden · gaaer ypperligt for ham, han fatter ikke, at
AE, s. 275 eden overhovedet, og see, det · gaaer ypperligt, idet Udødelighed bliver identisk
SLV, s. 276 re og gjøre Visitter. Alt · gaaer ypperligt, med den yderste Høflighed
EE1, s. 178 klang og Duetten imellem dem · gaaer ypperligt. Omgivelsen falder det ikke vanskeligt
FB, s. 124 ryk: Isaak og det Bedste, Alt · gaaer ypperligt. Traf det sig imidlertid saa,
JJ:347 der alene paa sit Værelse, hun · gaaer ængsteligt omkring og seer efter, at
4T44, s. 307 Vuggen og synger for Barnet. · Gaaer Ønsket ikke i Opfyldelse og Barnet bliver
OTA, s. 204 helbrede: groer Saaret til, · gaaer Ønsket ud, da kan Evigheden ikke helbrede,
KG, s. 307 llers blot, at » Tiden · gaaer«, o, den gaaer saa hastigt for den Lykkelige,
AaS, s. 46 nkt op til Høire, hvor jeg · gaaer«. Det er tungt nok, men det maa man finde
KG, s. 307 Tiden kommer og Tiden · gaaer«. Nu er det længst forbi, thi det var,
G, s. 13 en ung Pige. / Som det da ofte · gaaer, at de Elskende tage deres Tilflugt til
NB23:83 get andet. Som det saa ofte · gaaer, at just det ydmygste Udtryk fra en anden
EE1, s. 85 en vaagner, og som det altid · gaaer, at man først mærker man har drømt
PF, s. 87 beide. Men som det nu saaledes · gaaer, at man ikke skal udfordre Guderne ved ufornuftige
SLV, s. 11 Guds Hjælp, som det altsaa · gaaer, at selv de bedste Mennesker maae herfra,
4T44, s. 321 ltid gaaer i Farer, hvor han · gaaer, at selv Den, der greb det Høieste, dog
OTA, s. 386 t Bedrag at vide, hvor Veien · gaaer, da den er: hvorledes der gaaes. /
KG, s. 82 Og hvis da, som det saa ofte · gaaer, de Ringere igjen fra deres Forskjelligheds
OTA, s. 398 Vei, paa hvilken et Menneske · gaaer, den gaaer dog vel ikke over hans Hoved,
TTL, s. 424 id! Ak, Tiden kommer og Tiden · gaaer, den tager lidt og lidt; saa fratager den
IC, s. 31 efter den tabte Penning. Han · gaaer, dog nei, han er gaaet, men uendelig langt
EE1, s. 330 ren, idet hun kommer og jeg · gaaer, eller paa Trappen, hvor jeg da skjødesløst
NB12:99 uudsigeligt vel. / Som han · gaaer, falder det ham ganske en passant ind: hvad
KG, s. 306 det almindeligere, at et Huus · gaaer, fordi der pludseligen paa een Gang trækkes
TS, s. 81 banet, ad hvilken Forkynderen · gaaer, forkyndende, at » Veien«
TS, s. 81 i, den ad hvilken Forkynderen · gaaer, forkyndende, at » Veien«
NB6:76 me meget. Som det som oftest · gaaer, gaaer det vel ogsaa her. Summa summarum
Not6:19 et ingen Maalestok; man gaaer og · gaaer, Gjenstandene forandre sig ikke, da der
NB33:13 lpe Dig; hvorledes det end · gaaer, Gud vil nok hjælpe Dig. Og see, i det
Brev 286 ationen fra Omnibus til Omnibus · gaaer, hvad der dog maaskee er undgaaet Dem, gjennem
CT, s. 291 ens Alvor, at hvor Du saa end · gaaer, hvad Du saa end foretager Dig, saa følger
Papir 420:2 eist megen Sensation. Nu · gaaer, hvad man med en Euphemisme kalder Bogen
EE1, s. 342 re paa Edvard. Som det altid · gaaer, hvor der er sat snævre Grændser for
EE1, s. 319 f Snerperi. See hvor let hun · gaaer, hvor rask hun kaster med Nakken –
Brev 267 ╫ / Saa altid det · gaaer, I Mænd med det evige Nej, / I Pennefolk,
SLV, s. 282 d, en Udhvilen, medens Tiden · gaaer, indtil hun atter slaaer Øiet op og er
NB29:72 med ham. I samme Øieblik han · gaaer, kommer der en Anden: en høi, svær
Not11:17 d. Skuen. den positive Ph: · gaaer, ligesaalidet som den gaaer ud fra det blot
EE1, s. 34 ngen naar man vil ud. / Tiden · gaaer, Livet er en Strøm, sige Menneskene,
TS, s. 48 sidder, eller, om Du vil, han · gaaer, maaskee op og ned af Gulvet, som den fangne
JJ:500 der er gjennemtænkt medens jeg · gaaer, men det er altid saa); nu omstunder skriver
OTA, s. 386 llers spørger: hvor Veien · gaaer, men hvorledes man gaaer ad den Vei, og
YDR, s. 114 fra sit ensomme Indelukke, og · gaaer, mir nichts und Dir nichts, derimod med
NB24:39.b e ham en Historie. Men som det · gaaer, naar det blot er Historisk, eller det er
KG, s. 186 teligt anstrenget et Menneske · gaaer, naar han veed han gaaer paa den glatte
EE1, s. 60 ilde, saaledes som det altid · gaaer, naar man abstrakt bevæger sig i dialektiske
DS, s. 239 e var Vildfarelse. Og som det · gaaer, naar man er svinget ind paa en forkeert
Oi2, s. 168 , hvor langt gesvindtere det · gaaer, naar man lader slig Narrestreg fare, og
SLV, s. 310 , hvor Tiden kommer og Tiden · gaaer, og fyldes med Noget, saa der intet Savn
SLV, s. 230 , gjennem hvis Hænder det · gaaer, og igjen af en ganske egen Grund. Jeg er
EE1, s. 11 bi. En saadan Tvivl kommer og · gaaer, og Ingen veed, hvorfra den kommer eller
SD, s. 218 art, med hvilken Locomotivet · gaaer, og som frembringer hiin Snøften. Og
IC, s. 78 hvor langsomt det saa end · gaaer, om man kun kryber frem: Eet har man dog,
OTA, s. 338 d« – og derpaa · gaaer, saa den Syge aldrig kan faae Lægen fat
KG, s. 99 r en Mand vender En Ryggen og · gaaer, saa er det let at see, at han gaaer bort,
OTA, s. 266 nefuld. Men som det saa ofte · gaaer, saa gik det ogsaa Lilien, at den netop
KG, s. 256 r Andre. Men hvor let det end · gaaer, saa lader det sig dog virkeligen ikke gjøre
AE, s. 35 enneske gaaer i Farer hvor han · gaaer, saaledes gaaer den dialektiske Udvikling
EE2, s. 89 elbrede Folk, i Almindelighed · gaaer, som jeg før har sagt Dig, Din Hovedvirksomhed
PS, s. 220 eil, at een Nar, idet han selv · gaaer, tager flere andre med sig. / Forholder
KG, s. 307 igt, at Tiden kommer og Tiden · gaaer, thi han vil beskrive en Forventende; og
AE, s. 425 tige Mand til Lykke. Idet han · gaaer, træffer han en Tredie og fortæller
EE2, s. 130 modsatte Vei af den, Naturen · gaaer, uden at den derfor tilintetgjør denne,
2T44, s. 187 gaaer i Fare, hvor han · gaaer,« og fordi et Menneske aldrig frelses, uden
NB15:43 r / / / / / vor Drift til Himlen · gaaer. / /      / / / 2) / Ei heller af Veiens
KG, s. 307 ommer den blot, den kommer og · gaaer. Af Deeltagelse med den forventende Pige
OTA, s. 153 – og det er ad den han · gaaer. Denne tredie Vei har intet Navn, da den
OTA, s. 385 n netop dette: hvorledes man · gaaer. Derfor siger Evangeliet til den Lærende:
TS, s. 84 eskelige Klogskab og Forstand · gaaer. Een har maaskee mere Klogskab, større
EE1, s. 294 Ord, som det i Almindelighed · gaaer. Man bliver imponeret af et Indtryk, indtil
BA, s. 354 or hvilken Frihedens Mulighed · gaaer. Men Frihedens Mulighed er ikke at kunne
OTA, s. 153 ke kan sige, hvilken Vei han · gaaer. Naar han skal være oprigtig, thi ellers
OTA, s. 153 m, hvilken af de to Veie han · gaaer. Ved grublende i Overveielsen atter og atter
OTA, s. 128 neglen, der smelter, idet den · gaaer.« ( Psalme 58, 9.) / Der er altsaa Noget,
Not6:18 og det Firma, hvorunder det · gaaer: » I Guds Navn«. Er det ikke
AE, s. 379 en Evighed, fordi Tiden ikke · gaaer: dette undgaaer man, og det kalder Præsten,
NB14:109 stille i sig selv medens Tiden · gaaer; den Utaalmodige finder ikke Hvile i Dybet
NB:14 om min Meditation medens jeg · gaaer; Det, at jeg har sagt Alt høit for mig
DS, s. 164 ad ingen Kunst er, at den ikke · gaaer; med Hensyn til den første er det at
Brev 42 gt er Stemning, som kommer og · gaaer; men hvorledes end slig Stemning vexler
Papir 189 sk, at hun, som det hedder, ikke · gaaer; men svæver, ved hvert Skridt i Begreb
Brev 38 en De veed nok, hvorledes det · gaaer; naar man ikke er blevet samtidig med en
NB29:19 ): gaae ud som Du staaer og · gaaer; officielt: nei, først maa man have en
AE, s. 215 r ganske stille, medens Tiden · gaaer; paa den berømte Krigers Grav har man