S.K. Søren Kierkegaards Skrifter
 

Søren Kierkegaards Skrifter

elektronisk version 1.8.1

ved Karsten Kynde


ISBN 978-87-993510-4-6


Redaktion Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Karsten Kynde, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg

Grafik Karen-Margrethe Österlin


© Søren Kierkegaard Forskningscenteret

København 2014Andre udgaver
Version 1.8.1, 2014

LP
Af en endnu Levendes Papirer
BI
Om Begrebet Ironi
EE1
Enten - Eller. Første Deel
EE2
Enten - Eller. Anden Deel
G
Gjentagelsen
FB
Frygt og Bæven
PS
Philosophiske Smuler
BA
Begrebet Angest
F
Forord
TTL
Tre Taler ved tænkte Leiligheder
SLV
Stadier paa Livets Vei
AE
Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift
LA
En literair Anmeldelse
OTA
Opbyggelige Taler i forskjellig Aand
KG
Kjerlighedens Gjerninger
CT
Christelige Taler
LF
Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen
TSA
Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger
SD
Sygdommen til Døden
YTS
»Ypperstepræsten« - »Tolderen« - »Synderinden«
IC
Indøvelse i Christendom
EOT
En opbyggelig Tale
TAF
To Taler ved Altergangen om Fredagen
FV
Om min Forfatter-Virksomhed
TS
Til selvprøvelse Samtiden anbefalet
DSS
Dette skal siges; saa være det da sagt
HCD
Hvad Christus dømmer om officiel Christendom
GU
Guds Uforanderlighed
OiA
Et Øieblik, Hr. Andersen!
JC
Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est
PMH
Polemik mod Heiberg
BOA
Bogen om Adler
SFV
Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed
BN
Den bevæbnede Neutralitet
PCS
Hr. Phister som Captain Scipio
DS
Dømmer selv!
Oi10
Øieblikket Nr. 10
Løse papirer 592-596, supplement
Brev 1-42
Familien Kierkegaard
Brev 43-69
Studiekammerater og bekendte
Brev 70-78
Familien Heiberg
Brev 79-119
Emil Boesen
Brev 120-126
Kongehuset og offentlige myndigheder
Brev 127-160
Regine Olsen, gift Schlegel
Brev 161-170
Lærere
Brev 171-207
Familien Lund
Brev 208-233
Sekretær, bogtrykker, redaktør
Brev 234-240
Gejstlige
Brev 241-258
Følgebreve, takkebreve, anmodning
Brev 259-275
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge
Brev 276-307
Rasmus Nielsen
Brev 308-318
Læserinder
Ded
Dedikationer
              Vejledning
NB2:46 fortænke Mskene i, at de, hver · Gang » en Brems« ( Socrates)
NB10:198 det. Χstus er paa een · Gang » Forbilledet« og just fordi
Brev 283 ieblik, da De første · Gang » kaldte paa mig«. Hvad
NB6:25 ndre Taler, en Tale for hver · Gang Χstus har sagt dette Ord. Saaledes
NB31:43 i Guds-Frygt er Christd. kun een · Gang – af Gud-Msket. / Forkyndt ganske
IC, s. 191 et, det er let nok; men anden · Gang – den anden Gang det er det Afgjørende.
CT, s. 36 r skal jeg faae Noget næste · Gang – derfor er den fattige Fugl dog
CT, s. 109 g af Livet. Man lider kun een · Gang – det er, som naar man siger om En,
NB10:86 Foragtet som Χstus var den · Gang – ell. ogsaa maa han have truffet
NB29:95 r jeg endda vovet endnu een · Gang – fordi jeg nemlig religieust er
TAF, s. 300 Alt var afgjort med den ene · Gang – før skulde han endnu engang
YTS, s. 253 dette er Indbydelsen anden · Gang – Han var ubetinget den meest Lidende.
G, s. 64 ndser Hjulet, sætter Tenen i · Gang – jeg spinder. Men naar jeg om Aftenen
NB:145.a .) / / / NB / Man lider kun een · Gang – man seirer evigt. Forsaavidt seirer
CT, s. 109 thi ogsaa Han leed kun een · Gang – men hans hele Liv var Lidelse.
CT, s. 110 end Øieblikket og den ene · Gang – naar Evigheden raader. Derfor siger
DS, s. 192 d, og Du har giftet Dig anden · Gang – nu er Øieblikket der, præk
Papir 424 et Samme goel Hanen tredie · Gang – og Χstus saae paa Peder.«
NB13:27 e Taler forekommer den første · Gang – og anden Gang, ell. i anden Potens,
DS, s. 192 t man kun bør gifte sig een · Gang – og Du selv er gift første Gang:
NB22:98 n paa, at man kun gifter sig een · Gang – og Du selv er gift men første
NB34:7 et heelt Cancellies besværlige · Gang – og overalt bliver der Penge at
NB22:15 et blev første og sidste · Gang – og sæt Du glemte det og blev
NB2:143 er en Gjennem-Gang ( Per-Madsens · Gang – Passagen); den Tid da Forældrene
NB4:41 let Intet betræffende Dit Livs · Gang – slet Intet at forundre Dig over,
IC, s. 65 re bekjendt at man har sin · Gang – tænk Dig, hvilken Dom over Indbyderen
NB14:90.b og er hjulpet af mig. Og anden · Gang ( Anmeldelsen af Climacus) er han endnu
SFV, s. 65 ele Produktivitetens inverse · Gang ( at jeg ikke er begyndt med at sige, hvor
DD:6 lation fra den almdl. Tingenes · Gang ( det historiske Nexus). Saaledes spiller
EE:172 harao, der da han drømte anden · Gang ( efter først at have været vaagen),
TS, s. 89 at tvivle – som man en · Gang ( hvad vi sandeligen ikke billige men dog
SFV, s. 94 evet forsømt, jeg har een · Gang ( i en lille Artikel i » Fædrelandet«
NB10:185 da jeg skrev det første · Gang ( i to opbgl. Taler) tænkte jeg især
Brev 141 Ubemærket gaaer Du Din · Gang ( jeg seer det Alt i Aanden), Ingen bøier
NB:145.a ang er Evigheden. Lidelsens ene · Gang ( selv om den varede 70 Aar) kan derfor
NB34:22 ham, og han vil nu paa een · Gang ( thi han er jo Kjerlighed) forbarme sig
NB17:76 hans Lidenskabelighed denne · Gang ( uden videre at bryde hele Forholdet af)
Papir 458 det, naar han nu gaaer sin · Gang , og siger: det er ikke Videnskaben det
NB24:54.h ig og Mynster og Mynster anden · Gang / At det bliver vanskeligere, jo mere man
Oi8, s. 351 orebygge. / Man lever kun een · Gang / Dette Ord høres saa ofte i Verden.
NB19:66.a ræntede mig det Samme anden · Gang / og at det var en Straf derfor at det
NB31:18 dkaster Garnet og fanger paa een · Gang 3000 Sjele – Mesteren fangede hele
GU, s. 332 geligt. Lad ham blive endnu en · Gang 70 Aar; men Bjerget staaer uforandret ham
Papir 583 v: o: s: v: man er paa een · Gang aandrig og tillige naaer man personligt
SFV, note saa da, hvorledes den gik sin · Gang ad eensomme Veie eller eensom ad de alfare.
2T43, s. 13 ae da, hvorledes den gik sin · Gang ad eensomme Veie eller eensom ad de alfare.
YTS, s. 247 lille Bog » gaaer sin · Gang ad eensomme Veie eller eensom ad de alfare
BOA, s. 280 onens Farer og den farefulde · Gang ad Reflexionens Vei, veed ogsaa, at det
BA, s. 398 ed. Røres den da en enkelt · Gang af Aand og begynder et Øieblik at sprætte
BOA, s. 206 et realiseres, ikke første · Gang af den Enkelte, men første Gang i den
CT, s. 191 strengere Forstand, er anden · Gang af det Onde, den har jo Tilhold og Medhold
EE:31 der komme langveis fra, en sparsom · Gang aflægge Besøg i Dine Boliger, men
EOT, s. 264 ekymres over, stundom paa een · Gang allehaande Forskjelligt; og bekymrede
AE, s. 214 dnu eengang, fordi den sidste · Gang allerede er forbi, og da der ingen Grund
NB32:62 ange stille Forberedelse paa een · Gang Alt staaer færdig til Overraskelsen,
FV, s. 16 var helliget. Da jeg første · Gang anbragte Categorien » hiin Enkelte«,
Brev 13 r naar de angaae mig selv. Denne · Gang angaaer imidlertid Rygtet Dig. Der siges
NB29:12 en Heros til for første · Gang at accreditere Middelmaadigheden. Denne
Brev 304.1 for min Pligt en enkelt · Gang at anlægge min Maalestok; jeg mener
OTA, s. 372 gt, naar man seer den sidste · Gang at anspænde hver en Sene for at slæbe
NB12:150 rdeligere. Hvad saa? Anden · Gang at anvende Reduplicationens Grusomhed er
Not15:4 t: hver Dag idetmindste een · Gang at bede for hende, ofte to Gange, foruden
NB20:159 var det historisk kun een · Gang at Du havde elsket os først, og dog
G, s. 27 et var lykkedes mig den forrige · Gang at faae en af de behageligste Leiligheder
NB5:99 lsen nærmest, dette for sidste · Gang at føle Adskillelsens svælgende Dyb
EE2, s. 278 ham, saa haaber han næste · Gang at gjøre det bedre, og denne næste
NB10:102 foruden denne egne Smerte anden · Gang at have gjort et andet Msk. ulykkelig
Brev 184 sige, i Vinden ved atter denne · Gang at have glemt denne høitidsfulde Dag,
SD, s. 150 Gange at have talet for een · Gang at have tiet, og hvorfor? Fordi det at
EE2, s. 26 ligere eller lettere næste · Gang at hengive Dig i den samme Stemning; thi
KG, s. 157 elv følte Trang til tredie · Gang at høre dette » ja«,
DSS, s. 122 st, naar de forskyldte tredie · Gang at maatte tiltales for Vrøvl, og paa
KG, s. 370 ger har mange Børn paa een · Gang at opdrage, hvorledes bærer han sig
NB7:10 aae den ene Gang, og for den · Gang at opgive Forsøget, hvis jeg ikke mødte
NB12:198 ige, har hun naaet mere end een · Gang at passere mig saa nær, at det næsten
Brev 255 lde det da falde mig ind, anden · Gang at sende en Mæcenas et Exemplar af den
KG, s. 32 der dog ikke til for første · Gang at sige » Du skal elske«,
Brev 190 det ogsaa hans Tour denne · Gang at skrive mig til. Vil Du oplyse mig herom
NB5:61 ind, ved Døden ligesom paa een · Gang at slippe bort fra alt Dette. O, hvis der
KG, s. 334 O, vanskelige Opgave: paa een · Gang at støde fra sig og at vinde for sig,
Papir 97:4 ent – som, ved anden · Gang at støde sammen med ham, bemærkede:
NB17:60 uligt for en Enkelt paa een · Gang at sætte Udbredelsen. / Naar Een stjæler
NB13:65 aatte faae Lov til endnu en · Gang at takke ham, at han gjorde mig saaledes
Papir 580 Forstand Mod til første · Gang at tale Ordet ud, at vende hele Forholdet
NB26:54.c nkt paa til Afskeed endnu en · Gang at udhæve Mynster – Den, der,
NB22:89 lader sig gjøre paa een · Gang at være Aand ( i ethvert Øieblik
DD:116 der end han har haft af første · Gang at være det. / d. 9. Juli 38. / Jeg
DD:116 have større Glæde af anden · Gang at være min Fader end han har haft af
KG, s. 334 og at vinde for sig, paa een · Gang at være saaledes streng som Sandheden
SFV, s. 31 med eet Slag begynde paa een · Gang at være æsthetisk og religieus Forfatter.
NB27:81 dem, om de end maaskee den · Gang baade bade ham derom og takkede ham derfor,
OTA, s. 385 aardhjertethedens, den femte · Gang Barmhjertighedens; der var fem Reisende,
BOA, s. 251 rholder sig til hvad man den · Gang barnligt forstod og tilegnede sig, man
Papir 451 e for, at det der næste · Gang begeistrede mig til at tale om Selvfornegtelse
KG, s. 185 rengen strammes, men for hver · Gang Begeistringen fornyer eller i Fornyelsen
KG, s. 311 mellem Tvende, der første · Gang begynde et nyt Liv – kort, at der
2T44, s. 201 isommelig Kamp, og mangen · Gang begynde forfra. Da lister Utaalmodigheden,
Papir 416 ieblik, naar det paa een · Gang begynder at storme fra alle 4 Verdens –
NB22:102 at han, da Nysølvet den · Gang begyndte at komme op, bedrog paa følgende
F, s. 483 eur, der vidste, da man forrige · Gang begyndte at lege: Tampen brænder, at
NB11:100 mod hele denne Tale om, at den · Gang behøvedes Mirakler, ret som var den
NB11:203 ere. / Ja sandeligen denne · Gang behøver jeg Gud, som jeg aldrig har
Brev 252 evidst, om jeg ikke mangen · Gang beklagede, hvor megen Uret jeg gjør
EE1, s. 247 elsker flere Gange, og hver · Gang benegter man de foregaaende Ganges Gyldighed,
NB16:94 v til at tjene Staten ( hvad den · Gang beskæftigede saa høiligt): at beraabe
NB21:121.a er » naar jeg næste · Gang besøgte ham« det gjorde, at
2T44, s. 209 e staae deres Prøve, hver · Gang Betragtningen søger at forstaae Forventningen
4T43, s. 168 Yndest, i Rigdom, den anden · Gang betyder det det, hvorved han voxer, som
4T43, s. 168 nok i Taalmodighed. Den ene · Gang betyder Ordet det, hvori et Menneske voxer,
NB30:110 r Ægteskabet var i fuld · Gang blandt de Χstne – og her begynder
EE2, s. 118 dsstilhed, der kun en enkelt · Gang blev afbrudt af den tilstrækkelig bekjendte
NB27:9 t er en Fordoblelse, paa een · Gang blev det af Gud sat ind; det ene synes
EE1, s. 294 g gik paa ulovlige Veie. Den · Gang blev jeg ikke mindre fattig paa Tanker
NB15:15 almodigheds Lidelse! Hvor mangen · Gang blev jeg ikke utaalmodig, vilde forsage,
Oi8, note n«, hvor der første · Gang blev taget Sigte paa Docenterne, disse
TS, s. 97 den Dag, da Aanden første · Gang blev udgydt over Apostlene. Om denne Hellig-Aand
Not3:18 ervirksomhed egl. første · Gang blev vakt, i Aaret 1764., fødtes Jens
CT, s. 208 især den rene. Hans Tankes · Gang blev vendt om, hans Tankegang blev en anden.
KKS, s. 102 aa var Trængselen næste · Gang bleven endnu større, thi ikke blot i
AE, s. 277 iskop Mynster er mere end een · Gang bleven et overvundet Standpunkt, om han
NB18:71 Geistlig vil Adgangen hver · Gang blive at betale med 10rd, der blive de
NB3:77 n vil den lige omvendt anden · Gang blive at bruge – for at gjøre
SFV, s. 103 n vil den lige omvendt anden · Gang blive at bruge for at gjøre Menneskene
Brev 159.1 med Guds Bistand, anden · Gang blive grusommere, koldere end første
3T44, s. 256 dobbelt; men lader os denne · Gang blive staaende ved Overveielsen af den
IC, s. 191 immeriges Rige, maa man anden · Gang blive Yngling. At være Barn og at være
Papir 264:10 Nydelses-Momentet hver · Gang bliver kortere saa bliver det og fyldigere,
NB33:8 at et Født fødes anden · Gang bliver lige saa paradox som at en Mand
NB24:39 t Syn, har man seet det een · Gang bliver man ikke saa let af dermed igjen.
NB11:8 Det forstaaer sig, mit Livs · Gang bliver ogsaa sværere og sværere –
OTA, s. 209 i deres Forsamling, men hver · Gang Bogen var ude, og hver Gang Samtalen var
TS, s. 58 amme, jeg læste jo ikke den · Gang Brevet. Ja, var En kommet ind til mig,
NB:7 delse. Og naar saa det Hele en · Gang brister, saa skal det da gaae ud over Goldschmidt;
CT, s. 233 end ikke i Comedien, paa een · Gang bruges paa to Steder: til at forhaane ham
NB33:45 um faaer et NB; thi allerede den · Gang burde Martyriet været i Retning af Χsthed,
4T44, s. 312 an standser, inden han anden · Gang byder den Troende at være glad? Fordi
TTL, s. 446 e er en Fader, der for sidste · Gang bærer sit Barn, da han bærer det
TTL, s. 445 elv. Thi naar Nogen gaaer sin · Gang bøiet i Modgang, i Lidelser, i Sygdom,
IC, s. 112 g.« Det er den sidste · Gang Christus er samlet med sine Disciple før
NB12:145 i Virkelighedens Situation. Den · Gang da Χstd. blev forfulgt, da det at
NB20:110 rygtede at blive ridicul. / Den · Gang da Χstd. kom ind i Verden, herskede
BOA, s. 211 , han selv har haft. See, den · Gang da Christendommen kom ind i Verden, da
NB20:21 ar oprindelig en Sygelighed, den · Gang da den forkyndtes af Dem, som selv bleve
NB15:122 sten. Hvilken Forskjel: den · Gang da der ingen Χstd var, men det skulde
NB35:5 som ingen Mand end ikke den · Gang da det at være Mand var en Idealitet
Papir 454 Ei heller var det saa, den · Gang da det, for at tale ret som vi Msker tale,
Papir 343 rd at spise, og der er kun een · Gang da en Pige er værd at elske, og egl.
NB24:44 – Peer Degn siger: at den · Gang da Erasmus endnu med Respekt at sige fik
NB31:20 keert i Χsthed. / / / / Den · Gang da for at tage et bestemt Tids-Moment Χstd.
EE1, s. 195 agtet han bedrog hende. Hver · Gang da Fortvivlelsen vil gribe hende, da tyer
BOA, s. 260 and ude eller udenlands, den · Gang da han var Hegelianer og Objektiv. Verdslig
Papir 340:15 r med Forhaanelsen, den · Gang da Ingen vilde vide det, da selv den Enkelte,
NB12:138.c et lykkedes med Corsaren. Den · Gang da jeg havde nogen Anseelse, da var hun
NB:98 det, saa tænkte jeg ( den · Gang da jeg var ung): Død og Pine, det maa
Brev 209 k, hvad jeg mener. Forrige · Gang da jeg vilde bringe det i Rigtighed, stødte
NB12:29 t at tale til dem. Næste · Gang da Kolthoff prædikede, var jeg i Helliggeistes-Kirke,
AE S. W. 5ter B. p. 100). – Den · Gang da Lessing sagde disse Ord, var Systemet
NB22:134 davon Kunde. / / Anderledes den · Gang da Subjektiviteterne vare med. / Underfundighed.
EE:74 ning, naar man i ældre Tid, den · Gang da Troen paa Gud var større, da Fløilet
EE2, s. 331 nge blev han i Tvivlen. Hver · Gang da Tvivlen vil ængste ham med det Enkelte,
CT, s. 224 med Bestemthed veed, naar den · Gang da var, » da« Du blev troende,
SLV, s. 56 de ikke skulle begraves hver · Gang de døe; havde Forældre hidtil anseet
FB, s. 135 kjønt at see paa. Men hver · Gang de falde ned, kunne de ikke strax antage
NB31:69.b t som en usigelig Lindring den · Gang de fik Χstd. vendt saaledes, at man
JJ:378.a t, som glad kom løbende hver · Gang de flokkedes om Aftenen i Overdrevet, haabende
Brev 269 n der takker Dem, for hver · Gang De havde Lyst. / Igaar kom jeg saa levende
BI, note blev Socrates en let Sag, hver · Gang de opstillede en positiv Anke, ved Hjelp
IC, s. 106 e have virket stærkest den · Gang de skeete, dog tilføier: » salig
KG, s. 181 uendeligt Forspring; thi hver · Gang den Anden har udgrundet, beregnet, opfundet
FB, s. 161 dtrykke denne i et Ydre. Hver · Gang den Enkelte krymper sig derved, hver Gang
FB, s. 148 sone sig med det Almene. Hver · Gang den Enkelte, efterat have været traadt
KG, s. 322 det kan ikke males. Men hver · Gang den fornemme Beskytter, som er Moderens
OTA, s. 130 aledes forstaaer Angeren hver · Gang den forstaaer Skylden, at det er ved den
SD, s. 218 r betalt, den voxer for hver · Gang den forøges. Men Synden voxer med hvert
KG, s. 189 aar det ellers er, kort, hver · Gang den fra alle sine Opgaver et Øieblik
AE, s. 439 Lidt. Men der hvor første · Gang den første Begyndelse af dette Lidt
EE1, s. 247 flere Gange, saa er dog hver · Gang den første Kjærlighed. Sætningen
NB9:69 Forstand ikke deri, han er nu een · Gang den han er, ret beregnet paa at profitere
OTA, s. 209 de blive Tale derom; og hver · Gang den havde hørt gik den bedrøvet bort;
OTA, s. 274 at samle Velstand, thi hver · Gang den havde samlet en Smule Forraad og gjemt
BB:1 e Konstværker, hvori mangen · Gang den herligste, den ædelste og meest
KG, s. 370 fgjørende), det er paa een · Gang den høieste Trøst og den største
TTL, s. 458 vilken er Dødens. Men hver · Gang den jordiske Forskjellighed vil friste,
KG, s. 86 ladere ved at give end mangen · Gang Den maaskee er og kan være, som skal
DS, s. 230 live at sige til Sorgen, hver · Gang den melder sig: det er for tidligt, Du
PS at modtage Betingelsen, antog hans · Gang den modsatte Retning, eller han vendtes
OTA, s. 209 t om dens Lidelser. Dog hver · Gang den mærkede, at de andre Heste ilede
Brev 144 endnu bæver lidt fra sidste · Gang den oplod sig) saa vil Du tage til Takke
NB31:68 men dog svækkes for hver · Gang den Piintes Kræfter og Døden kommer
SLV, s. 450 ftigt og bevæget, hver · Gang den rette Elsker veed mandligt at hidse
SLV, s. 450 ierrigt i Tankestriden, hver · Gang den rette Hersker veed at føre det an,
SLV, s. 450 smidigt som en Bryder, hver · Gang den rette Tænker ikke slipper det og
CT, s. 28 attigere og fattigere for hver · Gang den Rige glemmer at bede og at takke. O,
AE, s. 179 ige paa R–, og for hver · Gang den saaledes rammer ham, siger han: bum,
AE, s. 326 maa komme i Forlegenhed hver · Gang den skal anvendes paa det Concrete. I samme
NB16:62 r vovet saa gjælder det anden · Gang den største Fare er at vove for meget.
3T44, s. 237 ter og angaae Utallige, hver · Gang den taler til den Enkelte, da er det som
PS, s. 286 ing af Tid Forskjellige. Hver · Gang den Troende lader dette Faktum blive Gjenstand
NB2:133 n vaagner i Sjelen, og hver · Gang den vaagner, da ikke maatte minde os om
BI, s. 250 tiken som en Træl, og hver · Gang den vil løfte sit Hoved for frit at
NB6:3 aledes er Forbilledet paa een · Gang Den, der uendelig dømmer Dig strengest
NB35:14 en, thi betænker, at for hver · Gang denne Drift tilfredsstilles maa Styrelsen
JJ:463 kjelding, der regelmæssig hver · Gang denne Forfatter skriver Noget, i et Blad
IC, s. 177 der korsfæstede ham, hver · Gang denne Slægt første Gang viser Barnet
JJ:378 r var Din daglige. Naar det, hver · Gang der blev sagt Amen, var din eensomme Opbyggelse
NB21:41 in Sag til det Yderste. For hver · Gang der decreteres, at denne Fremstilling er
SD, s. 233 rst bliver virkeligt, hver · Gang der er En, en Enkelt, som er forarget.
CT, s. 128 e, der har Haabet, eller hver · Gang der er et Menneske, der har Haabet, er
OTA, s. 322 rende Øieblik, og hver · Gang der er Livsfare, da bliver Du ene. Ingen,
EE1, s. 343 eg indført den Skik, hver · Gang der er Tale om et Embede, som er ledigt,
BA, s. 407 esaa primitivt som Adam. Hver · Gang der fødes et Genie, gjøres der ligesom
SLV, s. 219 ganske anden Sympathi. Hver · Gang der i Aarets Løb prædikes om de 10
NB32:132 ladelsen, fjerner Gud. Den · Gang der ingen Kirker vare, men de faae Χstne
EE2, s. 155 sin absolute Betydning, hver · Gang der nemlig paa den ene Side viser sig Sandhed,
NB31:44 ler Verden beundrende, hver · Gang der nævnes Navnet paa en Docent, som
DS, s. 226 jeg snarere til Nar for hver · Gang der raabes i Gevær og for hver Gang
OTA, s. 209 Samtalen var forbi, og hver · Gang der sagdes Amen: da blev Dit Aandedræt
NB30:102 er: saa ville vi Alle lee, hver · Gang der traadte en Mand frem og tiltalte os:
NB34:13 ved eenlig Stand. Hver · Gang der vises eenlig Stand af Kjerlighed til
NB5:15 m sin Mission siger han: endnu en · Gang Deres Majestæt tillade de mig at takke
CT, s. 109 rens Evigheden; Lidelsens ene · Gang derfor, naar den er forbi, ingen Gang,
4T44, s. 293 t saae ham gaae mødig sin · Gang derud, for med Øiet at erobre det lidet
Not11:10 sninger nævnes her første · Gang det Absolute og vi vil nu see, hvad der
Papir 446 t gjøre Indsigelse hver · Gang det alligevel skete, havde jeg rigtignok
AE, s. 191 ættes sammen, men for hver · Gang det at existere mærkes, bliver Paradoxet
2T43, s. 31 rket, at hovmode sig, hver · Gang det blev irettesat, at forbittres, hver
2T43, s. 31 t, ikke at blive stolt, hver · Gang det blev irettesat, at ydmyge sig under
EE1, s. 236 vi at see dette Stykke, hver · Gang det blev opført. Jeg har trolig holdt
2T43, s. 31 sig under Formaningen, hver · Gang det blev straffet, at lade sig helbrede
2T43, s. 31 ettesat, at forbittres, hver · Gang det blev straffet, at samle hemmelig Vrede.
AA:26 rd der havde den Egenskab, at hver · Gang det blev trukket blev det en Mands Bane,
2T43, s. 31 et andet kunde lære, hver · Gang det blev udmærket, at hovmode sig, hver
2T43, s. 31 det ene kunde lære, hver · Gang det blev udmærket, ikke at blive stolt,
NB33:42 det Ethiske gjøres, hver · Gang det bliver Doctrin; anbragt af en Personlighed
CT, s. 28 han beder og takker, for hver · Gang det bliver ham tydeligere, at han er til
IC, s. 191 anden Gang – den anden · Gang det er det Afgjørende. At blive Barn
Brev 264 d færdes i Verden, hver · Gang det er fuld Maane at betragte Maanen: o,
IC, s. 217 seet sig for i Guds Raad den · Gang det fra Evighed blev besluttet, at Christus
KG, s. 187 dser – Gjelden er anden · Gang det Fremskyndende. / Naar det er Pligt
NB8:12 Ungdommens Hensynløshed anden · Gang det Høieste ja kun den er, evig forstaaet,
IC, s. 177 og Barnet skal, første · Gang det hører det, blive angst og bange
4T43, s. 160 sig i Begyndelsen, men hver · Gang det lakker ad Aften, taalmodigen udhviler
EE1, s. 402 et har Du mærket ... hver · Gang det lod sig gjøre, gik jeg altid til
TS, s. 86 ule Retfærdighed; men hver · Gang det Overordentlige kommer: o, menneskelige
BOA, s. 206 e lidt Fortryllende første · Gang det realiseres, ikke første Gang af
CT, s. 238 t Christelige forekommer hver · Gang det skal gjøres nærværende, hver
CT, s. 238 res nærværende, hver · Gang det skal siges som det er, og siges nu,
PS, s. 250 ader sig ikke fastholde. Hver · Gang det skeer, er det i Grunden en Vilkaarlighed,
Brev 37 i det stille Sind, der, hver · Gang det slaaer feil for En, strax i samme Øieblik
EE:84 et, og først opdagede det, hver · Gang det til et vist Punkt var gjennemlevet.
4T44, s. 368 de og nærværende, hver · Gang det tænker paa ham. Derimod er Barnets
IC, s. 118 ion med Christus, det er, den · Gang det var, og naar det er Sandhed med at
NB11:68 kyldigt og lydigt, næste · Gang Det, som man forrige Gang sagde til ham
NB35:22 it Maal Skaberen – og hver · Gang dette Ord nævnedes neiede alle Gjæssene
NB19:27 ell. Qvaliteterne). Og hver · Gang dette skeer, træder Χstd. ligesom
2T44, s. 198 de Andre ham forbi, og hver · Gang dette skete, gik der ham en Gysen gjennem
BOA, s. 192 a haabe, at naar han næste · Gang digter en Aabenbaring at det saa vil blive
NB2:151 fornemme vi det – thi hver · Gang disse Ord gjentages vor Herre J. Χ.
CT, s. 298 dig! Og naar Menigheden, hver · Gang disse Ord siges » Vor Herre Jesus
NB30:111 af blive staaende: paa een · Gang Dommen over Χstheden og Fremskridtet.
CT, s. 322 uden at velsigne Dig, og hver · Gang Du atter mødes med mig, jeg skal ikke
LF, s. 48 de, hvad Du forvisses om, hver · Gang Du beder denne Bøn, og hvad Du ogsaa
CT, s. 274 len efter ham tiltog med hver · Gang Du besøgte hans Grav. Du indrømmer
SLV, s. 308 en blodløseste Puger hver · Gang Du blot truer og blot piner En i Døds-Angesten!
EE2, s. 18 l Din overgivne Glæde hver · Gang Du er istand til at bringe en rigtig frisk
OTA, s. 346 er glemt i Tilgivelsen. Hver · Gang Du erindrer Tilgivelsen, da er det glemt,
NB36:4 d Millioner Frants Knivsmede, den · Gang Du forandrede Χstd. og erklærede
Brev 198 rt og fornøieligt, hver · Gang Du foranlediger mig til at komme til at
Brev 144 ng til musicalske Studier, hver · Gang Du forsøger ved Musikens Hjælp at
Brev 81 iv, om jeg tør bede, hver · Gang Du har en Depesche, lidt tydeligere. Jeg
KG, s. 94 forekommet Dig saaledes, hver · Gang Du i stille Opløftelse lod Evighedens
CT, s. 274 skal jo just tiltage med hver · Gang Du ihukommer Ham. Han er ei heller en Afdød,
LF, s. 48 ogsaa nærmer Dig til, hver · Gang Du inderligt beder denne Glædens Bøn:
IC, s. 17 Du gjorde paa Jorden, for hver · Gang Du kaldte ad den Vildfarende, for hver
TS, s. 103 maa have været beruset den · Gang Du kunde falde paa Sligt, idetmindste maa
EE2, s. 57 ræret hende, den første · Gang Du kyssede hende med en Lidenskab, der
Brev 131 ed, at det er saa, og hver · Gang Du nævner Din Kjærlighed, da hører
KG, s. 166 aa ham, som var det første · Gang Du saae ham? Det er modbydeligt at see
OTA, s. 231 ederne, erindrer Du da, hver · Gang Du saaledes forholder Dig til en Omverden,
Brev 131 oet mig. Thi viid, at hver · Gang Du saaledes gjentager for mig at Du elsker
Brev 131 ærlighed. Viid, at hver · Gang Du saaledes høitidelig forsikkrer mig,
3T44, s. 254 en dyb Beskæmmelse, hver · Gang Du sammenlignede Dit Liv med Deres, hvem
CT, s. 323 m Du længes mere, for hver · Gang Du skilles fra ham. Men er Du, som Menneske,
EE2, s. 83 e Pretentioner.« Hver · Gang Du taler derom, virker Du høist ubehageligt
Brev 96 Dig om, at huske, at jeg næste · Gang Du taler med mig, faaer talt med Dig derom.
Papir 306 orklare hvorledes, og hver · Gang Du tænkte derpaa, paa Din Gjeld, da
IC, s. 18 re Tegn og Under, og for hver · Gang Du uden at røre en Haand værgeløs
IC, s. 18 e ad den Vildfarende, for hver · Gang Du udrakte Din Haand til at gjøre Tegn
DD:208.j . Saa kommer Du da til næste · Gang Du vil gjøre Brug af Sligt, at drage
Papir 396 til ham, bukker endnu een · Gang dybere for ham – og saa er Comedien
AE, s. 217 kulle trække fra, for hver · Gang Døden tager og tager – indtil
CT, s. 111 ette samme Regnestykke er een · Gang een, naar Evigheden faaer Lov at raade.
IC, s. 33 lange og dog hidtil forgjeves · Gang efter Hjælp og Frelse; om det er Dig,
Papir 571 mhed mod mig. Det var første · Gang efter Kjerlighedens Gjerninger. »
NB26:54 / Mynster. / / Da jeg første · Gang efter Udgivelsen af » Indøvelse
4T44, s. 321 lertid skal Talen ikke denne · Gang eftertragte den apostoliske Trøst, eller
NB10:67 Præst – men det var den · Gang egl i Modsætning til hvad Glimrende
NB17:54 haabe paa Gud; idag blev jeg een · Gang elendigere – det hjalp, nu kan jeg
NB25:34 rlig Collision, der paa een · Gang eller med eet Slag satte ham hans Liv i
KG, s. 329 dette jo ikke afgjort paa een · Gang eller ved eet Slag, tvertimod bliver Kampen
TAF, s. 292 r den samme Kjerlighed anden · Gang elsker, elsker, fordi Meget blev forladt.
BOA, s. 273 ivt, men bliver kun til hver · Gang En bliver forelsket, og er kun til i den
NB14:44 r Sagen frem. Jeg lod anden · Gang en Digter forsøge sig paa Opgaven og
CT, s. 75 og angest for at døe. Hver · Gang en eller anden Begivenhed eller dens Forventning
AE, s. 479 reen Tilbagegang, og for hver · Gang en Existerende begynder paa noget Saadant,
Papir 283:1 derfor er jo den msklige · Gang en Falden. / Læren om det at lære.
AE, s. 309 Nissen, som flytter med, hver · Gang en Flytning ( en Overgang) skeer, og forhindrer
BOA, s. 158 n den Tid er det kun til hver · Gang En forarges eller i Sandhed troer. Om Paradoxet
NB13:42 entligen at sige – paa een · Gang en frygtelig Feighed, og en indirecte Compliment
NB19:58 αλον). Hver · Gang En i eminent Grad vover at reise Scandalen,
NB14:105 Millioner – og hver · Gang En i Sandhed bliver Χsten hedder det:
EE1, s. 311 e blev aabnet, den første · Gang en lille Hængelaage oplodes ved usynlig
CC:12 tning: » Der var en · Gang en Mand, der hed Cartesius«, fristes
NB25:34 k. / Stemning. / Der var en · Gang en Mand, han havde som Barn lært den
OTA, s. 359 orklarede dem, var første · Gang en meget gammel Kone, anden Gang var hun
IC, s. 145 Uro og Bekymring, er paa een · Gang en næsten iisnende, umenneskelig Ligegyldighed,
CT, s. 109 r aldrig forbi; Lidelsens ene · Gang en Overgang eller en Gjennemgang, Seierens
AE, s. 308 længe – indtil. Hver · Gang en Overgang skal gjøres, vedbliver det
NB31:69 t. / Ak ja, hvad vel mangen · Gang en Pige har maattet sige om sin Forfører:
Papir 551 ies: den 5te hujus Hver · Gang en Præst begynder at sqvadronere om,
NB31:161 irkelighed latterlig, hver · Gang en saadan Prik gaaer op; thi at Tæppet
Not8:28 mig under Guds Haand. Hver · Gang en Slig Tanke falder mig ind og det skeer
BB:37 det en rød Hund, en anden · Gang en sort) stereotyperede vende tilbage.
CT, s. 156 rmer sig over Talen. Thi hver · Gang En troer, at han vinder Alt, saa bliver
KG, s. 269 ghed, han gjør den sjeldne · Gang en Undtagelse, han søger, saa siger
PS, s. 217 jeg strax sætter ind, hver · Gang en Vanskelighed viser sig. Da gaaer Dandsen
SLV, s. 27 æste Øieblik antog hans · Gang en vis dandsende Festlighed, en vis Svæven,
SLV, s. 235 e et Tempo hurtigere den ene · Gang end den anden, jeg tør det ikke. Kun
NB2:105 røstesløst det mangen · Gang end har seet ud for mig: saa slæber
NB10:208 delse dog lidt mere msklige den · Gang end nu. / Mig har i en vis Forstand »
KG, s. 21 hvor ofte end, og hvor mangen · Gang end villig og glad, han gav Almisse, har
NB18:72 Ja, seer vi, Theologien var den · Gang endnu ikke kommet op, det vilde derfor
G, s. 63 der trøster hende, er hendes · Gang endnu let, eller er hendes Hoved bøiet
NB30:21 us ( trækker fra) tredie · Gang endnu mere o: s: v: / / / / Enhver Politie-Officiant,
AE, s. 366 kan vi gjerne høre den en · Gang endnu, thi det er ingen Anekdote eller
NB23:11 de skal staae ene, gaae sin · Gang ene, ene med Gud. / Alt hvad der træder
SLV, s. 304 g selv af Dage. / For sidste · Gang enedes den Vise og Tyrannen. Hans fortvivlede
NB18:91 loge.« / / Den første · Gang er altid den dyreste Gang. Første Gang
AE, s. 55 ltfor artig. Ja, hvor Verdens · Gang er besynderlig! Engang var det livsfarligt
FP, s. 20 første, men snarere sjette · Gang er bleven tiltalt. Der hører vistnok
CT, s. 110 n er kun een Gang; om den ene · Gang er de syv Gange Gange de halvfjerdsindstyve
PCS, s. 143 og blot at see det denne ene · Gang er dem nok for at bedømme Stykket og
NB8:52 et Sted talt om at Angeren anden · Gang er den sande Anger. / Det er dog et Væv
KG, s. 120 igt: dens Tilværelse anden · Gang er dens Tilværelse i Gud, eller rettere
Brev 85 ine Arbeider tilblive, denne · Gang er det anderledes. Naar jeg nu tager mine
NB8:12 gt for, at som det Barnlige anden · Gang er det Høieste ( blive Barn igjen),
KKS, s. 104 lder det, at den første · Gang er det Høieste, er Culminationen; i
KKS, s. 104 gjælder det, at den anden · Gang er det Høieste, thi hvad er Idealitet
EE1, s. 126 r Commandanten op. Første · Gang er det Nat; det er i Baggrunden af Theatret,
NB11:22 e og forstaae, at det denne · Gang er det Opbyggeliges anden Gang.«
TTL, s. 411 n tvungen Gang, men den tunge · Gang er dog den rigtige, og Tvangen den gavnlige.
KG, s. 56 , og at denne Elskovens eneste · Gang er Elskov, er Alt, den anden Gang Intet
FF:193 ebog). / Ligesom den menneskelige · Gang er en fortsat Falden, saaledes er al Consequents
CT, s. 113 kke Døden! / Lidelsens ene · Gang er en Gjennemgang, som slet intet Spor
PCS, s. 141 nkelige Stivhed. Captainens · Gang er en Modsigelse. Han tager, saa at sige,
AE, s. 433 il det Resultat, at det denne · Gang er en ny Psalmebog, Tiden fordrer. Og at
CT, s. 113 r ingen Gang. / Lidelsens ene · Gang er en Overgang, en Gjennemgang. Du maa
JJ:410 let lidt utaalmodig, men Naturens · Gang er en Satire over msklig Hurtighed og msklig
SD, s. 195 ogsaa ganske vist, at mangen · Gang er et Menneske, just ved at være strengt
CT, s. 115 ar een Gang; men Seierens ene · Gang er Evigheden, Lidelsens ene Gang Øieblikket.
NB:145.a 70 Aar) – men Seirens ene · Gang er Evigheden. Lidelsens ene Gang ( selv
AE, s. 214 gjøres efterat den sidste · Gang er forbi. De Fleste vare allerede gangne
OTA, s. 405 ke vexle, saa dette Gode een · Gang er Formaalet, og da en anden Gang Midlet,
NB21:150 endt, hvor underligt det mangen · Gang er gaaet til: at jeg er kommet til at gjøre
BA, s. 340 phantastiske Forestillinger i · Gang er Generations-Forholdet, som var det senere
OTA, s. 421 den Gang, naar det første · Gang er gjort omvendt! Vee ham; er det tungt
EE2, s. 182 for Nero en Olding, en enkelt · Gang er han et Barn. / Her vil jeg afbryde denne
NB11:68 ikke iagt for, at næste · Gang er hans Bedrag et Nyt. Han er det Omvendte
NB33:49 i ( thi som Mskets opreiste · Gang er hans Fortrin for Dyret, saa er Sands
KG, s. 129 stede, det Evige, som paa een · Gang er hvad der kan køle alle usunde Hidsigheder
NB10:213 at komme hid, og det hver · Gang er i Dig Sandhed, at Du fornemmer, at Du
KG, s. 56 kke at være. At elske anden · Gang er ikke, ogsaa at elske, men er Poesien
CT, s. 113 t al denne Lidelse, denne ene · Gang er ingen Gang! Man skal slet Intet kunne
KG, s. 56 er man jo ordsprogligt, at een · Gang er ingen Gang, her derimod er een Gang
BA te Forstandighed, der mener, at een · Gang er ingen Gang, men mange Gange er Noget,
CT, s. 112 fgjørende vise sig, at een · Gang er ingen Gang, som naar Forholdet er: Timelighed
Papir 316:1 / efter Ordre. / 1) Een · Gang er ingen Gang. /                                         Ham
CT, s. 113 de Helligede saligt sige: een · Gang er ingen Gang. / Kun Synden er Menneskets
CT, s. 113 melighedens Lidelse, dens ene · Gang er ingen Gang. / Lidelsens ene Gang er
CT, s. 112 ide een Gang. / Lidelsens ene · Gang er ingen Gang. Det er som Ordsproget siger:
CT, s. 112 er som Ordsproget siger: een · Gang er ingen Gang. Om det er sandt i Forhold
PMH, note ges derfor, » at Bogens · Gang er invers.« p. 149. / cfr. p. 156.
SLV, s. 315 v i uendelig Forstand. Denne · Gang er jeg forstemt, og dog vil jeg maaskee
SLV, s. 111 Forsvindende. Forelskelsens · Gang er let som Dandsens over Enge, men Beslutning
SLV, s. 73 Gang er man lærende, anden · Gang er man allerede hjulpen, som naar man ved
SLV, s. 73 lært, jo bedre. Første · Gang er man lærende, anden Gang er man allerede
NB30:21 strækkeligt. / / / Anden · Gang er minus ( trækker fra) tredie Gang
AE, s. 204 n Bestemmelse Existents anden · Gang er mærket, fordi den vil være en
NB12:52 tyde. Pseudonymiteten anden · Gang er netop Udtrykket for Standsningen. Det
CT, s. 266 vilken Christus nu for sidste · Gang er samlet med sine Apostle. » Og
AE, s. 418 rdelse, som det vel første · Gang er skeet, opdagede Anfægtelsens Categorie.
4T44, s. 377 Knæe ere slappede og hvis · Gang er skjælvende, at lede Den, som stirrede
JJ:244 der skal til at elske anden · Gang er som et knækket Blomster. / Det gaaer
FB, s. 133 nation kjender man let, deres · Gang er svævende, dristig. De derimod, der
FB, s. 134 ad Aften gaaer han hjem, hans · Gang er ufortrøden som et Postbuds. Underveis
PCS, s. 142 en fuld Mand mere liig; hans · Gang er usikker, slendrende, hans Arme hænge
EE1, s. 390 det halvt tilbage; Din lette · Gang er vinkende – ja jeg veed det, jeg
NB:145.a jellen er dog, at Lidelsens ene · Gang er Øieblikket ( selv om Øieblikket
CT, s. 110 ende Seier. / / Lidelsens ene · Gang er Øieblikket, eller man lider kun een
CT, s. 109 en uendelig: at Lidelsens ene · Gang er Øieblikket, Seierens Evigheden; Lidelsens
PCS, s. 137 itair. Men videre. Menneskets · Gang er, som Physiologien lærer, en fortsat
EE1, s. 193 Tilværelsens almindelige · Gang ere brudte, en ung Pige har han forført,
IC, s. 96 sentlige Forretning); hver · Gang et Geni primitivt inderliggjør det Sande:
EE:60 s Missionair udstraaler en sparsom · Gang et Glimt) er ikke en Dør, der bliver
BA, s. 359 kommer ind i Verden, for hver · Gang et Individ sætter Synden. / / /
SLV, s. 145 r Ladegaardslem. Altsaa hver · Gang et Livsforhold vil overvælde ham, saa
CT, s. 138 e den, og sætter den, hver · Gang et Menneske bliver til, hvem han i sin
CT, s. 40 Det er ligesom Eccho; hver · Gang et Menneske siger » Mit«,
OTA, s. 214 ven som en Opstandelse, hver · Gang et Menneske, ved at ville gjøre Alt
Brev 57 r næsten det er første · Gang et ret levende Ønske har rørt sig
Brev 264 erende love hinanden, hver · Gang et saadant Brev modtages – hvordan
Brev 1 an maa være meget syg. Hver · Gang et saadant Rygte udbredte sig, vakte det
AE, s. 237 ard derimod han maa for, hver · Gang et saadant Skrift udkommer. Og saa meget
IC, s. 96 t fast i det Bestaaende. Hver · Gang et Sandheds Vidne gjør Sandheden til
NB5:120 jeg, at Du har.« / Hver · Gang et Sandheds Vidne lider den uskyldige Død
EE1, s. 12 nhed, saa har ogsaa en enkelt · Gang et uventet Held kronet mine Bestræbelser.
EE1, s. 311 g med Haanden, den første · Gang et Vindue blev aabnet, den første Gang
NB22:63 ndnu strengere end Adam den · Gang Eva ikke var skabt. / / / / Vil ingen Anden
SD sin Synd; her kjæmpes endnu en · Gang eviterende eller befæstende sig indenfor
NB33:50 med Idee, lader sig paa een · Gang examinere af Tilværelsen, men er tillige
NB9:7 e, naturligviis fordi der den · Gang existeredes. Nu tildags er der ingen Sjelesørger
AE, s. 370 ed, med hvilken han første · Gang existerende fik Retningen mod det absolute
IC, s. 180 am. Naar saa er, vil Du anden · Gang faae dette Syn at see, og da vil det ogsaa
NB4:154 vil Lilien og Fuglen denne · Gang faae end mere poetisk Colorit og Farvepragt,
BA, s. 327 an indrømme, naar man anden · Gang faaer Tid til at forstaae Schleiermachers
NB22:159 m en uendelig Taushed. Den · Gang Faderen kun gjorde Noget, var det ikke
PCS, s. 129 til som Fortolker, og mangen · Gang fandt, hvad der var at finde, om end Kunstneren
NB10:199 delsen af. Overhovedet den · Gang fangede Styrelsen mig. Havde jeg ikke friet
NB10:199 nde, og saa at hun ikke en · Gang fik den Opreisning, at jeg blev en Skurk,
FB, s. 105 elsen, bevarede Troen og anden · Gang fik en Søn mod Forventning. Da han blev
Papir 393 agtigheden vilde blot hver · Gang finde en ny Anledning til Mishandling,
CT, s. 111 eden, naar den i sin snigende · Gang finder Noget, hvortil den kan klamre sig,
SLV, s. 36 Død, og troe det første · Gang fjorten Dage; anden Gang sige de det er
JJ:370 olen – og læser: 3d · Gang for – her fulgte Navnet paa Pigen,
NB29:51 ofessoren indretter sig een · Gang for alle ( koldt og roligt Overlæg)
SFV, note askee er det dog rigtigst een · Gang for alle at bemærke, hvad der da følger
CT, s. 28 ke. O, hvor fattigt saadan een · Gang for alle at have faaet Sit for hele Livet,
PF, s. 87 iklen skulde kunne antages een · Gang for alle at have indskudt en saa betydelig
Papir 416 e tilstrækkelig til een · Gang for alle at orientere betræffende Sibbern:
Papir 446 K. / Høitideligt har jeg een · Gang for alle bedet, om man ikke vilde iagttage
KG, s. 211 den enkelte beskrevne nu een · Gang for alle beskreven, Gud være lovet langtfra!
IC, s. 136 ved at lade sig føde, een · Gang for alle bundet sig selv; hans Ukjendelighed
NB6:81 me Meddelelse, en Vidnen een · Gang for alle det Afgjørende. Det Majeutiske
TSA, s. 90 ristus er det, som sagt, een · Gang for alle en anden Sag. Han var ikke et
IC, s. 61 Gud. Sligt slaaer man nu een · Gang for alle en Streg over som et privat Liebhaberi,
NB2:138 thi i en Jøde er der een · Gang for alle en vis Fortvivlelse. / Naar man
NB28:48 en fortvivlede Ydmyghed, som een · Gang for alle erklærer dette for for høit
Papir 428.e r død for ham. / Dette een · Gang for alle for at forebygge Misforstaaelsen
IC, s. 147 ommer der ud af, naar man een · Gang for alle gaaer Glip af det afgjørende
EE2, s. 64 egaaende. / Og lad os saa een · Gang for alle Gange gjøre Regnskabet op.
CT, s. 28 den Gud, som vistnok ikke een · Gang for alle gav ham jordisk Rigdom, o nei,
NB5:122 re: i Intensitet. Lectien er een · Gang for alle givet os for; i den Henseende
SD, s. 118 og vil forskylde: jeg vil een · Gang for alle gjøre opmærksom paa, at
PS, s. 264 , Øieblikket. At Guden een · Gang for alle har givet Mennesket Betingelsen,
NB6:91 std. lader saa Χstus een · Gang for alle have gjort Sagen klar –
NB24:163 en anden Opdagelse. Den har een · Gang for alle indseet, at intet Msk. kan holde
SD, s. 133 ighed ikke; han kan ikke een · Gang for alle kaste det fra sig, Intet er umuligere;
NB27:80 stus i den Forstand een · Gang for alle Offeret, at jeg nu – istedetfor
CT, s. 73 Saaledes er den Christne een · Gang for alle opmærksom paa Gud, og frelst
SFV, note elvillige Læser maa jeg een · Gang for alle paa det indstændigste bede
NB14:67 kal bryde med dette Jordiske een · Gang for alle saa dybt, at for Alvor Aanden
SFV, s. 11 nu anseer for min Pligt: een · Gang for alle saa ligefremt og aabent og bestemt
NB23:207 onisk Forhærdelse har han en · Gang for alle sat sig paa det Punkt: saa og
DS, s. 211 saaledes: ved et Mirakel een · Gang for alle tilveiebringes et Fond een Gang
IC, s. 189 til sin egen Fortabelse, een · Gang for alle travl slaaer en Streg derover,
PS, s. 298 are ( thi at forstaae det een · Gang for alle uden at tænke de concrete Indvendinger,
NB28:20 t praktisere Χstd. een · Gang for Alle udenfor det Hele. Vi frelses Alle
SD, note a ladet den faldne Slægt een · Gang for alle være blevet god igjen ved Christus.
KG, s. 248 oget, der kunde gjøres een · Gang for alle, da » Alt« jo samler
NB27:80 r han, eet Offer bragt, een · Gang for alle, der behøves intet Offer mere
NB14:49 som en død Afgjørelse een · Gang for alle, istedetfor at den skal forholde
IC, s. 211 tning til Bevidsthed, som een · Gang for alle, og af Alle antaget, ligger til
KG, s. 372 dvortes Vished, en Vished een · Gang for alle, og paa den nemmeste Maade. See,
DS, s. 211 le tilveiebringes et Fond een · Gang for alle, saa er Discipelen forsørget,
NB31:44 om at faae en stor Sum een · Gang for alle, som jeg kunde sætte over Styr
KG, s. 357 aaer, hvad ikke forstaaes een · Gang for alle. Og dette er vanskeligt at forstaae,
NB14:33 fix og færdig Bestemmelse een · Gang for alle; man behøver atter Naade i
TTL, s. 422 igen og gaae mangen kummerlig · Gang for at faae det Fornødne sammen, medens
2T44, s. 183 turde gaae ubemærket sin · Gang for at finde, hvad den søger: hiin Enkelte,
4T44, s. 289 en til Livet, trøstig sin · Gang for at forsvinde, glad over aldrig at skulle
OTA, s. 199 t spore Forbryderens skjulte · Gang for at gribe ham og gjøre ham uskadelig.
AE, s. 485 den dømmer strax første · Gang for evigt; han er for evigt fangen, spændt
NB3:50 en Gaaen paa Gaden ansaae man een · Gang for Forfængelighed, og var vred.
NB30:60 adition, der begyndtes hver · Gang for fra og paa en ny Maneer. / Holst har
NB20:66 g veed, at jeg ogsaa mangen · Gang for Gud angrende har erkjendt at det var
TAF, s. 300 hans Død.Han døde een · Gang for hele Verdens og vore Synder; hans Død
NB10:39 B. / Det at vove viser sig denne · Gang for mig paa en nogen anden Maade end før.
NB34:16 viis, hænder maaskee ikke een · Gang for Millioner Gange – undtagelsesviis
LP, s. 11 en ogsaa om end kun en sparsom · Gang for os Mennesker), saa frygter han dog
NB21:29 e ud hvad Du vovede. Vov en · Gang for Sandhedens Skyld ubetinget at udsætte
DD:194 er lyst første anden og tredie · Gang for skulde give dem et Naassensaar endnu
NB17:34 nge for Delinqventen, og saa een · Gang for Øvrigheden. / Plato. / Er det dog
IC, s. 158 er siden den Tid mere end een · Gang forandret, Throner reiste og styrtede,
IC, s. 120 a forskrækkelig, om man en · Gang forargedes, skulde bruge et saa forfærdeligt
EE1, s. 55 ieblik min Sjæl første · Gang forbausedes og ydmygt bøiede sig i Beundring
SFV, s. 28 lpet ham til at blive end een · Gang forelsket, nemlig i sin ulykkelige Lidenskab
TS, s. 51 eidet, og Arbeidet selv mangen · Gang forfriskende som Tidsfordriv; og dersom
NB24:30 e jeg gjerne at hilse paa ham en · Gang forinden. / Saa talte vi sammen, om Ministeren
IC, s. 177 gt dette Billede, første · Gang forklarende hvorledes det gik til i Verden;
EE2, s. 47 der i sit Første første · Gang forkynder sig, desto mindre Sandsynlighed
NB27:8 blev i Sandhed Χstd. kun een · Gang forkyndt, af Christus selv, der var Χstd.,
PF, s. 88 jelde, naar han maaskee mangen · Gang fornærmer Guderne med sin Bøn, at
KG, s. 157 finde Spørgsmaalet tredie · Gang fornøden – thi ikke sandt, at
EE1, s. 204 e enig i, at Faust første · Gang forraader sin Tvivl, men derimod troer
EE1, s. 214 ttens Stilhed, kun en enkelt · Gang forsamlede for at opbygges ved Forestillinger
PS, s. 238 Han er Guden, og dog er hans · Gang forsigtigere, end om Engle bar ham, ei
SLV, s. 113 d og et rigtigt Tilsvar hver · Gang Forstanden farer vild i sine egne Tanker,
SLV, s. 26 fængsler; thi Den, der een · Gang forstod hvad Erindring er, han er fangen
NB14:38 a den Tid af. Men Sagen var, den · Gang forstod jeg endnu ikke selv saa dybt som
DS, s. 259 Fjernhed, baade fordi jeg den · Gang forstod mit Forhold til det Bestaaende
EE1, s. 323 ved Tanken om, at hun anden · Gang forsvandt for mig og dog glæder det
TTL, s. 403 ræben vækker ikke anden · Gang Forundring, dette forhindrer Fortvivlelsens
NB33:49 saa meget som den opreiste · Gang fra Dyret): dele sig saa i to Classer.
IC, s. 182 . / Han begynder altsaa anden · Gang fra Høiheden, her begynder han paa,
OTA, s. 409 at være elsket, en anden · Gang fragaaer han, fræk, – denne Skam.
NB7:28 rages ned. Paa den anden Side min · Gang frem ad er den visse Undergang. Men er
DS dte frem paa Pintsedagen, første · Gang fyldte af den Hellig-Aand » da forfærdedes
NB6:16 r var et Signalskud ( jeg var den · Gang færdig med Manuscriptet til Enten –
EE2, s. 233 og Oprigtighed, at han mangen · Gang føler sig foranlediget til ret at forvisse
3T43, s. 75 Kløgt, der siger: Livets · Gang følger bestemte Love, lad Kjerligheden
NB3:77 denne Kategorie er kun een · Gang før ( dens første Gang) brugt afgjørende
EE1, s. 254 ren, at Mystificationen er i · Gang før Charles træder op; thi Rinville
Oi7, s. 289 t være Offeret, for sidste · Gang før Døden samledes med sine Disciple,
NB25:109 angest, hvad jeg en enkelt · Gang før er blevet, thi hendes Bevægelse
NB10:39.a r den jo allerede mere end een · Gang før lagt til Side ell. henlagt. /
Brev 81 aaet Alt. Du veed den sidste · Gang før min Afreise var hun vist i Theatret,
FB, s. 107 lge for Isaak, hvorhen denne · Gang fører ham.« Han stod stille,
NB22:117 om med to Dørre, der paa een · Gang gaae op, saa det er umuligt at lukke den
AA:12 aabe, at det ikke ogsaa denne · Gang gaaer i Opfyldelse), saa faaer jeg vel
CT, s. 292 afgjort, at Nogen en sjelden · Gang gaaer op til Alteret, nei Opgaven er, idet
RK, s. 190 en, end en Mand, der i jævn · Gang gaaer ud ad Vesterport, kan siges at stræbe
CT, s. 306 ret den halvfjersindstivende · Gang Gange den syvende Gang! Nei, før skal
NB11:68 og nu skal man da næste · Gang ganske bestemt gribe Bedrageren –
JJ:378 var Tilhører, og som hver · Gang gik bedrøvet hjem, thi Alt hvad der
SLV, s. 262 tedse udfyldt. Kun en enkelt · Gang gik der en Anelse op i hans Sjel, han blev
NB:147 pørgsmaal høit og hver · Gang give det Spørgsmaal form, man tager
Brev 46 Korthed. Det blev første · Gang givet igaar Aftes, men man kunde ikke faae
4T44, s. 339 t selv den redelige Striders · Gang gjennem Livet er besværet, at selv Den,
NB3:36 det lader sig ikke gjøre. Min · Gang gjennem Livet er for tvivlsom m: H: t:
EE:141 / d. 22 Juli 39. / Derfor er min · Gang gjennem Livet saa usikker, fordi mine Frembeen
2T43, s. 44 ikke hjælpe dem i deres · Gang gjennem Livet; de negtede ikke Ordenes
KKS, s. 96 e Gang viste sig og første · Gang gjorde glimrende Lykke. Dette kan jeg æsthetisk
NB12:29 dig Omstændighed der den · Gang gjorde mig det umuligt at tale til dem.
Brev 163 Deres Indflydelse, der forrige · Gang gjorde Udslaget i Faveur af den nu værende
NB10:191 jeg i det Skridt, jeg den · Gang gjorde, i den Fare, jeg frivilligt udsatte
EE1, s. 12 ng, naar det en usædvanlig · Gang gjordes fornødent, at gjøre en Omvei,
Brev 17 llige) har jeg selv en enkelt · Gang gjort dem opmærksom paa, at der i vort
Papir 580 havde allerede den · Gang gjort Forholdet vanvittig: som Χsten
EE1, s. 194 t det Religiøse, og anden · Gang gjør det store Fordringer. Det Religiøse
CT, s. 70 erledes end som den netop den · Gang gjør det, den veed ingen anden Vei,
SLV, s. 44 dt mig saaledes ind, en anden · Gang gjør jeg det anderledes, thi det er
BI, s. 282 vor Subjectiviteten første · Gang gjør sin Ret gjeldende i Verdenshistorien.
Papir 377 jeg skal dog virkelig en · gang gjøre Alvor af ret tilgavns at læse
OTA, s. 362 / / Dette Ord ville vi denne · Gang gjøre til Gjenstand for vor Betragtning,
OTA, s. 401 / / Disse Ord ville vi denne · Gang gjøre til Opbyggelsens Gjenstand, idet
EE1, s. 166 oxer! Saa fylder da endnu en · Gang Glassene, kjære Drikkebrødre, med
Brev 65 ulde ende med, at jeg for ottende · Gang glemte at takke, saa afbryder jeg –
Brev 209 og gav mig Snak; næste · Gang glemte jeg det, men nu husker jeg det godt.
SD, s. 138 andens Sygdom, der en enkelt · Gang glimtviis, ved og med en ham selv uforklarlig
AE, s. 222 igt Land, vide at bukke, hver · Gang Guds Navn blev nævnet, saae maaskee
OTA, s. 385 Letsindighedens, den fjerde · Gang Haardhjertethedens, den femte Gang Barmhjertighedens;
CT, s. 43 ordiske Rigdom; Glæde, hver · Gang ham forundes Leilighed at gjøre noget
CT, s. 28 hans Rigdom voxer jo for hver · Gang han beder og takker, for hver Gang det
NB26:15 hvorved han jo altsaa, hver · Gang han beder til Gud, bestyrker sig selv,
AE, s. 85 ar noget Færdigt, men hver · Gang han begynder » rører Sprogets
BA, note erider, selv om en Saadan, hver · Gang han besteeg sin Hest, gjorde det med al
NB21:121 aaledes: » næste · Gang han besøger mig, skal jeg selv sige
NB:7 . Mig derimod tjener han, hver · Gang han betjener mig med Udskjeldning, og det
Brev 133 Ligesom Kjøbmanden hver · Gang han betragter sin Skat, sukker ved sig
BOA, s. 130 Synder, sønderknuset hver · Gang han betænker sit Ansvar, og om han nu
IC lte, den Troende, maatte gyse hver · Gang han betænkte, og dog ikke kunde lade
SLV, s. 18 estolen eller Kathedret, hver · Gang han beviste Udødeligheden, føler
CT, s. 43 derimod den Overraskelse, hver · Gang han bruger Noget af den for at gjøre
NB25:49 en Redelighed, at han, hver · Gang han bruger sin Klogskab til at skaffe sig
FB, s. 157 n skal være salig for hver · Gang han bøier sig for dem, men han skal
FB, s. 111 e, over denne Begivenhed. Hver · Gang han da efter en Vandring til Morija-Bjerget
FB, s. 172 e aabenbar i det Almene. Hver · Gang han da vil forblive i det Skjulte, da forsynder
NB22:140 meget mere beruset end den · Gang han drak, og det just fordi han afholder
PCS, s. 142 sten mere beruset, end den · Gang han drak. Just ved at bruge det sædvanlige
EE1, s. 98 et igjen tilfældigt, hver · Gang han elsker en Ny; idet han elsker Een,
SLV, s. 394 ringsgrunde. At det var 3die · Gang han en Onsdag saae hende paa Hauserpladsen
SLV, s. 151 nde, tryg og salig; thi hver · Gang han er vendt tilbage til hende ( for da
NB23:144 Χstus – og den · Gang han existentielt trykkede stærkest,
KG, s. 275 entligen vilde bide ham, hver · Gang han fratog dem en Dumhed« –
EE2, s. 282 aa vil Alt gaae vel; thi hver · Gang han fristes til at ville være et ualmindeligt
EE1, s. 198 ndet være Du, og for hver · Gang han har omfavnet mig: Ti Gange forbandet
CT, s. 56 en rædsomme Straf, at hver · Gang han hungrede, da viste de lystelige Frugter
Papir 591 Himlen og lytter. Og hver · Gang han hører Lovprisning fra et Msk, hvem
CT, s. 54 an ofte Forbilledet. Thi hver · Gang han i Troens Glæde over dette Forbilledes
JJ:236 Mand, han havde en Ridehest; hver · Gang han kom hjem efter at have redet, var han
CT, s. 234 a længe han levede. Og den · Gang han levede, da maa det jo dog have været
AE, s. 136 ualitet har baaret sig ad den · Gang han levede; og kun saaledes forstaaer jeg
OTA, s. 381 Mening, at et Menneske, hver · Gang han lider, skulde martre sig med den Forestilling,
AE, s. 105 r, vidste han det ikke den · Gang han lod sin lyksaliggjørende Indbydelse
SFV, s. 90 lthedens Situation; kan hver · Gang han lukker sin – ja Mund kan man
SLV, s. 141 klokkerne havde ringet, hver · Gang han nærmede sig en Landsby; men nu,
EE:119.a Galskab, ligesom hvis Een hver · Gang han saa Solen, Stjerner etc, blev sig bevidst,
EE1, s. 260 sit eget Billede, første · Gang han saae det i et Speil vilde sige: jeg
PS, s. 266 thi han var saa underlig hver · Gang han saae hiin Lærer; at der var Noget
KG, s. 44 v en Ven, der minder Dig, hver · Gang han seer Dig, hav en Hustru, der minder
NB33:13 ligesaa Studenten første · Gang han selv skal dissecere – men den
LA, s. 65 anden komme paa tvært hver · Gang han skal handle: saa kommer han aldrig
BOA, s. 283 sit Livs Udvikling. Men hver · Gang han skal opfatte noget Tilbagelagt som
EE1, s. 198 ndet være Du, og for hver · Gang han svor, at han elskede mig, skal jeg
AE, s. 208 g tilstede hos den Vise, hver · Gang han sysler med Tænkningen. Engang om
AE, s. 372 liver maaskee Konge, men hver · Gang han sætter Kronen paa sit Hoved og hver
EE1, s. 88 lstand, saa kommer man, hver · Gang han tager sin Fløite frem og blæser
NB:131 aglænds igjennem, og, for hver · Gang han tog den mindste Feil, begynde forfra
4T43, s. 144 saa skal dog hans Sind, hver · Gang han træder ind paa det helligede Sted,
JJ:406 er bestandigt den samme; men hver · Gang han træt raaber: hvad er Klokken, er
BOA, s. 262 at det er som gik han, hver · Gang han tører Sveden af, hjem og hentede
AE, s. 372 Kronen paa sit Hoved og hver · Gang han udstrækker Scepteret, seer Resignationen
NB:203 netop det Farlige, thi hver · Gang han ved at undgaae Faren mener at frelse
SD, s. 217 standser et Øieblik, hver · Gang han ved ny Synd saa at sige faaer ny Fart.
IC, s. 88 vad der foregaaer i ham, hver · Gang han veemodig maa gjentage dette Bekymringens
FB, s. 161 elte krymper sig derved, hver · Gang han vil holde sig tilbage i eller smutte
Papir 306 ns Vidunderlighed. Og hver · Gang han vilde arbeide sig tilbage til hiin
Papir 136 r Høstkarlens Skridt; at hver · Gang han vilde sige Noget, som han meente var
AE et Uveir i Luften; dersom han hver · Gang han yttrede sin Tvivl til en Enkelt saae
AE, s. 364 staaet er Menneskets opreiste · Gang hans absolute Respekt for det absolute
2T43, s. 21 elserne i sit Indre; og hver · Gang hans Sjæl vilde lægge sig til Hvile
NB7:110 te Ord, naar jeg for sidste · Gang har angret min Synd og annammet mine Synders
NB10:102 l ham, naar jeg for sidste · Gang har angret min Synd og annammet mine Synders
EOT, s. 270 Hvo skulde gjette, hvad denne · Gang har betydet hende, denne Gang, da hun gik
NB17:103 lære, hvad man kun een · Gang har Brug for? Just derfor er det at vi
NB25:50 ibel. Lige omvendt: kun een · Gang har den ubetinget været til i Sandhed,
NB18:103 byderen er Gud, der nu een · Gang har Eiendomsret over os Mennesker. /
SLV, s. 52 skjønneste, for første · Gang har forvandlet sig til en Skoggerlatter.
NB14:19 nymer, som jeg nu første · Gang har gjort det, for at gjøre Sagen ret
SD, s. 171 eftiget ham, og mere end een · Gang har han spurgt Præsten, om der var en
AE, s. 277 ndsætning, og mere end een · Gang har Hegel selv med Fynd holdt Dommedag
NB30:97 ære i Lidelse. / Kun een · Gang har Ideen været ubetinget, i Χstus;
NB15:121 rfor forstaaes jeg ikke. Mangen · Gang har jeg derfor ogsaa selv været bange
NB11:8 været lettere; men denne · Gang har Klogskaben spillet slemt op med mig.
NB2:66 iøbhv., fordi det ikke en · Gang har Landbo-Aristokratie ( som Sverrig fE).
NB12:7 klart, men som jeg saa anden · Gang har maatte forstaae. / Forresten sørger
SLV, s. 442 old til Menneskets legemlige · Gang har man dog ikke saa megen Frispas, og
CT, s. 123 ikke. Naar Trængselen een · Gang har naaet hvad Evigheden vil med den, saa
AaS, s. 44 ket nærmer sig; for sidste · Gang har Stilling paataget sig at meddele os
Papir 460 ieblik, naar han sidste · Gang har stødt i Piben – saa er det
NB27:21 rs ( saa naar jeg en enkelt · Gang har truffet hende i Sommerens Løb (
NB9:78 mhed. / 3). Naar jeg saa een · Gang har udtalt det Overordl. om mig, om end
Papir 431 aa antaget, at Publikum en · Gang har Uret – og ufeilbart er dog vel
NB29:94 / Og ikke blot dette, men mangen · Gang har vel ogsaa denne Betragtningsmaade gjort
NB18:62 thi at jeg en saare sjelden · Gang har været tilstede paa Studenterforeningens
KM, s. 15 ke Bevidstheden om hvad man en · Gang har været, netop det meest Styrkende
IC, s. 177 an med det samme Blik paa een · Gang har Øie for det elskede Barn, ikke at
NB17:16 alestok jeg var alt hvad der den · Gang havde Anseelse i Literaturen overlegen,
G, s. 44 le Dandserinde, som den forrige · Gang havde fortryllet mig ved en Ynde, der saa
SFV, s. 62 e, hvad jeg naturligviis den · Gang havde givet Alt for blot en kort Tid at
NB26:87 dbildskhed, hvis Mskene den · Gang havde haft en saa udviklet Forestilling
G, s. 27 er Elendighed tilhobe. Forrige · Gang havde jeg en Yderplads forlænds inden
NB32:115 talt, været hjulpet. Thi den · Gang havde jeg endnu timelig og jordisk Livs-Lyst
NB11:22 p at være Forf. / / / En · Gang havde jeg tænkt at lade Skriftet »
Brev 64 xionen. / Hvis De nemlig den · Gang havde modtaget dette Exemplar, sæt da
2T44, s. 224 hos hende; dersom hun anden · Gang havde oplevet i endnu skjønnere Forstand
OTA, s. 373 nei, dersom Gud een eneste · Gang havde viist, at han ikke var Kjærlighed,
AE, s. 151 ve sagt, at han kun en eneste · Gang havde været nærved at spille den
NB12:85 hvis Bogtrykkerkunsten den · Gang havde været opfundet – lige saa
Papir 371:1 rykket af, at De paa een · Gang have de meest modsatte Tanker. Det vil
SLV, s. 315 og dog vil jeg maaskee denne · Gang have en ganske anden Indflydelse paa hende
NB7:20 mit Tungsind. Hun burde den · Gang have givet efter, fundet sig i sin Lidelse,
KKS, s. 93 rdingaar vil hun mere end een · Gang have gjennemgaaet Bladkritikens Indbegreb
LP, s. 55 Aar nemlig efter at vi sidste · Gang have hørt Noget om Christian, lader
NB23:42 ar senere havde sagt: som vi een · Gang have sagt: vi vi alene – saa havde
NB22:15 knemlighed / / See blot een · Gang Havet, og Skyerne, og Maagen – anstreng
NB11:203 eg vilde dog vistnok denne · Gang helst være fri, jeg vilde gjerne gjøre
Papir 97:4 øbe efter ham første · Gang helt ud til Vibenshuus). Eller naar en
AA:12 taaet sig selv og nu seer sin · Gang hen af sin Bane, først da faaer hans
AE, s. 444 hun vilde ængstes, hver · Gang hendes Ringhed gjorde det nødvendigt,
BI, s. 179 en paa den anden Side er hans · Gang henover Virkeligheden svævende og ætherisk,
SFV, s. 90 sit Svælg op, paa een · Gang henvende sig til Tusinde Gange Tusinde;
BI e i den foregaaende Argumentations · Gang herved kunde faae en Consolidation. Det
OTA der gaaes videre, minde om Talens · Gang hidtil; thi Talen har jo ogsaa sin udviklende
IC, s. 141 erlighed, styrter han paa een · Gang hiint Menneske, Menneskeheden, i den rædsomste
NB6:28 til Χstd. Det skal endnu en · Gang holdes oppe, dette om, at jeg ikke saadan
Brev 173 e glemt Dig; ja, jeg har mangen · Gang holdt lidt Øie med Skriverpulten, at
EE1, s. 327 dag saae jeg hende første · Gang hos Fru Jansens. Jeg blev forestillet for
AeV, s. 79 idt. Man reiser, som nu denne · Gang Hr. P. L. M. har gjort det ( ifølge
LA, s. 28 rørende Forlegenhed, hver · Gang hun foranlediges til at skulle forklare,
EE1, s. 337 sukket. Han pynter sig hver · Gang hun kommer, følger hende derpaa hjem
EE1, s. 347 hilse paa. Det er første · Gang hun seer Dem som forlovet; det er jo for
EE1, s. 200 og Ydmyghed. Strax første · Gang hun seer Faust, føler hun sig altfor
Brev 172 et. Fortæl mig næste · Gang hvad Du har faaet blandt andet ogsaa fra
Brev 55 underkaste Dem idetmindste denne · Gang hvad min Person angaaer. / Thi om jeg end
NB10:28 ant, Ridder; det Hele er kun een · Gang hver 6te Uge, i tre Quarteer, i den pynteligste
NB3:7 / / » Som det fangne Dyr en · Gang hver Dag gaaer Buret rundt for Motions
NB6:47 n selv pleier at bede bestemt een · Gang hver Dag, end sige ved at bede stadigere
DS, s. 226 Gud. Han siger ikke meget; en · Gang hver halve Time siger han et Ord. Lidelsen
NB31:26 det vel rigtigst at der een · Gang hver Maaned blev noteret Cours eller Torvespriis
CT, s. 130 ort, han kan gjøre det een · Gang hver Maaned eller een Time hver Dag og
Papir 440 eelse. Og saa i 6 Aar, een · Gang hver Uge; i 6 Aar – o, som man taler
NB9:67 n gjorde ubetinget Afbigt, og een · Gang hvert Aar idetmindste i lige saa mange
IC, s. 239 tenhed prædikes der jo een · Gang hvert Aar om Nicodemus, altsaa af disse
Brev 177 er Noget, der indtræffer een · Gang hvert Aar, maa det følgeligt ogsaa iaar
EE1, s. 354 ie har idag for første · Gang hvilet paa hende. Man siger, at Søvnen
Brev 78 -Kraft dog var – anden · Gang hvor lykkeligt! – netop lige saa
Ded:119 aft dog / var – anden · Gang hvor lykkeligt! – netop lige saa
CT, s. 268 i Eensformighedens tilvante · Gang hvor vanskeligt at finde en Afbrydelse!
NB:64 ustrue, hvem det nu første · Gang hændte, at Manden tog ud uden at tage
IC, s. 190 dkommenhedens Billede end een · Gang høiere, thi hvad man har lidt for, elsker
NB3:16 og saa staaer han end een · Gang høit stillet. Griber han feil, saa han
SD, s. 209 res. Man forsikkrer den ene · Gang høitideligere end den anden, mere og
NB11:156 e, lad endnu engang, for sidste · Gang høre Din mægtige Stemme. I denne
DS, s. 236 Christen, der idetmindste een · Gang hører en Prædiken for hver 14 Gange
IC, s. 176 d, et Barn, som nu første · Gang hører Fortællingen derom, lad os
DS, s. 207 nne Tale, hvis den en sjelden · Gang høres, denne Tale om, hvorledes vi Mennesker
JC, s. 53 n!«. – En anden · Gang hørte han en af de Philosopherende,
BB:42.f gjorde paa mig, da jeg første · Gang hørte, at der stod i Afladsbrevene,
NB5:39 en stille Time« en · Gang i Aarets Løb at have gjort Sit, og at
NB28:48 e rigtigt, der er vistnok mangen · Gang i Catholicismen forekommet Exempler paa
Papir 416 orienterer han os for 37de · Gang i de indenlandske Forhold – thi til
BOA, s. 206 af den Enkelte, men første · Gang i den lille Verden, hvor En som Forfatter
CT, s. 303 Utroskab mod Dig, hvem vi een · Gang i den tidlige Ungdom og oftere gjentaget
Papir 580 igger og laae allerede den · Gang i den usande Udbredthed: det eneste Frelsende
NB14:120 jeg med Nielsen. Det var sidste · Gang i dette Aar. Samtalen ledtes ogsaa saaledes,
BOA, s. 122 paa Bene og faaer Munden paa · Gang i Discussions-Legen, et Publikum som aldeles
CT, s. 109 rbi, ingen Gang, Seierens ene · Gang i en anden Forstand ingen Gang, thi den
Oi6, s. 261 øist foredrages en sjelden · Gang i en stille Time) forekomme Biskop Mynster
KG, s. 171 le hele sin Styrke for sidste · Gang i et eneste Blik, der kunde knuse denne
NB5:124 min Haand. / Replik: ak, kun een · Gang i et heelt Liv at henrykkes i den tredie
NB11:164 blot vise sig langt lettere en · Gang i Evigheden, nei Du skal velsigne Gud for
NB11:151 mærkes er deels, at den · Gang i Forhold til de Faae var Alt i Orden,
TSA, note ves, ved ordret og hver eneste · Gang i Forordet at blive gjentaget: »
NB6:62 Tungsind, og af dette Tungsind en · Gang i Fortvivlelse: blev jeg saa mig selv klar
NB7:90 e to saadanne Tanker paa een · Gang i Hovedet, at de ikke forvirre sig for
SLV, s. 130 ved at den kun blomstrer een · Gang i hundrede Aar, har den endnu sjeldnere
EE1, s. 371 kommer. Skulde han have sin · Gang i Huset? og jeg veed det ikke .... Min
Brev 64 boede ovennævnte Magister den · Gang i Huus sammen med Dem, og hittede han nu
NB28:59 des gik det jo ikke til selv den · Gang i Kirken, som nu især i Protestantismen,
NB20:23 de ham saa at sige gaae sin · Gang i Lidelse – derved erhverver han
NB18:62 / / Af mit Liv. / / Kun een · Gang i mit Liv har jeg været tilstede paa
SLV, s. 360 , viser mig at jeg første · Gang i mit Liv har troet min Forstand mod hende.
SLV, s. 321 Betragtning. / For første · Gang i mit Liv maaskee gjør jeg Noget, som
Brev 141 hiin Onsdag, da jeg anden · Gang i mit Liv nærmede mig Dig. Veiret selv
Not15:4 v fortvivlet. For første · Gang i mit Liv skjendte jeg. Det var det Eneste,
SLV, s. 366 Lidenskab, men for første · Gang i mit Liv talte jeg befalende. Det er forfærdeligt
Papir 440 ig selv, at jeg een eneste · Gang i mit Liv, skjult bag en Sjouer –
BA, s. 376 lik culminerer Angesten anden · Gang i Qvinden, og i dette Øieblik kommer
EE1, s. 393 saa tydeligt, den første · Gang I saaes, den første Gang, da I i Dandsen
Brev 82 skyd hende fra Dig, næste · Gang I sees, falder der et betydningsfuldt Øiekast
Brev 269 ve overgiven. Thi see, den · Gang i sin Tid den ulykkelige Pengeforandring
SD, s. 199 e vilde være stolt af een · Gang i sit Liv at have talt med Kongen, dette
AE, s. 223 var istand til for første · Gang i sit Liv at være den Første. Heri
Brev 159.2 ser det, for første · Gang i sit Liv egl. bedrøver mig, der er
SLV, s. 71 enhver Qvinde idetmindste een · Gang i sit Liv eier denne argumenterende Oprindelighed,
2T44, s. 185 orledes han da for første · Gang i sit Liv forstod Noget, og forstod, at
KG, s. 21 e sagt, at han ikke een eneste · Gang i sit Liv havde bedet ganske uforstyrret
2T44, s. 207 e vilde mene, at han kun een · Gang i sit Liv havde forventet Noget, hvad enten
NB5:93 nske ham, at han ogsaa en · Gang i sit Liv maatte blive saaledes greben,
DJ, note rd med at standses og første · Gang i sit Liv tager han efter Veiret. Alt dette
CT, s. 109 er om En, han var kun syg een · Gang i sit Liv, kun ulykkelig een Gang, det
CT, s. 73 pmærksom paa Gud en enkelt · Gang i sit Liv, ved store Begivenheder og deslige,
Not6:17 kt paa at præke for første · Gang i Sæding Kirke, og det maatte blive
Brev 279 e hændes mig, at jeg en · Gang i taaget Veier gik i Taaget, og gik feil
NB11:155 ganske vist, der vil anden · Gang i Verden noget nær blive lidt lige saa
KG, s. 100 spilde. Der er vistnok mangen · Gang i Verden nysgjerrigt blevet spurgt »
OTA, s. 283 Du derfor hastende gaaer Din · Gang i vigtigt Ærende, og Veien fører
NB29:82 t var ret ønskeligt om der en · Gang i Virkeligheden viste sig en ualmindelig
Papir 569 alskning af: Forsagelse. / Hver · Gang Idee skal anbringes, kræves der Offer.
EE:69 ave udruget Ællinger, hver · Gang Ideen gjør en Bevægelse ifølge
NB16:32 at Χstus kom endnu en · Gang igjen i dette Liv – som Frelser i
SLV, s. 363 eller lad mig for første · Gang igjen være forenet med hende i det samme
NB12:122 kommer mit Første anden · Gang igjen, og potenseret ved Ansvaret, som
Brev 116 de til, for at bringe mig i · Gang igjen. / Endeligen ønsker Du at lære
Oi2, s. 150 Øieblikket« en · Gang igjennem; men at han, forsaavidt Numeret
OTA, s. 387 Tanke. Talen er altsaa denne · Gang ikke den formanende om, hvorledes man skal
Brev 136 deri, ( og skulde Du en enkelt · Gang ikke fornemme den, da maa Du troe, det
Brev 15 r. rigtigt modtaget. Jeg har denne · Gang ikke hastet med at svare, fordi formodentligen
PCS, s. 128 breide dem, at de den enkelte · Gang ikke have studeret deres Rolle, men en
NB27:71 ed at nyde Livet: havde den · Gang ikke hiin Torn i Kjødet været der,
EE1, note , som Tilskueren den første · Gang ikke kan være vidende om) saa vinder
NB13:36 Alt mod mig! Dersom jeg den · Gang ikke kunde have gaaet omkring og talt med
Papir 388 aer sig Sagen kan da denne · Gang ikke let blive farlig. Thi naar Stud. G:
TAF, s. 286 at forsage, fordi det denne · Gang ikke lykkedes os efter Ønske, ikke skeete,
Brev 40 rt Tilfælde skal det denne · Gang ikke lykkes min Pen, at narre mig Brevet
BOA, s. 172 i han har upaatvivleligen den · Gang ikke læst det Mindste i Retning af den
AE, note orstaaer sig, Falstaff har hver · Gang ikke mange Scener, men hvis Shakespeare
NB12:168 ald, thi Verden var jo den · Gang ikke skrømtet Χsten. / Al denne
KG, s. 280 d. / Dog derom ville vi denne · Gang ikke tale. I dette lille Skrift handle
NB20:5 e saa sandt, fordi jeg nemlig den · Gang ikke var videre i Udvikling, endnu ikke
2T44, s. 199 almodigheden selv for sidste · Gang ikke vil! Er Taalmodigheden maaskee udeeltagende,
SLV, s. 197 ager Livet af mig, men denne · Gang ikke. Slip mig, Du visne Hex, hvis Favnetag
EE2, note af ethvert Ønske. De ere en · Gang imellem arrige og vrantne, bag efter svage
Brev 188 sk. Det fornøier mig en · Gang imellem at see hende, og tale et Par Ord
BOA, s. 278 t kun bliver ham en Trang en · Gang imellem at sige det eller ofte sige det,
Not6:34 en Anden Taarerne, og Lov til en · Gang imellem at udhvile sig i hans Favn; –
AE, s. 457 er priser sig lykkelig ved en · Gang imellem at udtrykke sig ironisk. Den der
JJ:330 har ingen Børn, spiser en · Gang imellem hos en Slægtning, der er mere
BA, s. 407 aaer man nu ovenikjøbet en · Gang imellem i Kirke, da er Alt overmaade Godt.
EE1, s. 380 r paa en uskjøn Maade. En · Gang imellem prikker man et lille Hul paa Seilet,
AA:4 ige Skjebne og nippede blot en · Gang imellem til sit Glas, Noget, som hans Næses
AE, s. 163 deligheden Noget man er en · Gang imellem, og den Spørgende saadan Noget
Brev 84 om mig, sukker det en enkelt · Gang inden i mig, ethvert Suk forvandles øieblikkelig,
BA, s. 449 mning, det er, den er den ene · Gang inderligere end den anden. Jeg vil tage
BA, s. 444 igjen Inderligheden, og hver · Gang Inderligheden ikke svarer til denne Bevidsthed,
Brev 264 naar jeg skriver næste · Gang indrette det saaledes, at der indenfor
NB29:30 et, thi de Christne havde jo den · Gang ingen borgerlig Magt. / Nu er Forholdet
Brev 125 st som en Curiositet anden · Gang ingen Curiositet er. / Læg da Mærke
SLV, s. 260 r, er Galskab, uagtet mangen · Gang Ingen er listigere til at skjule, hvad
CT, s. 114 Gang, umuligt altsaa dens ene · Gang ingen Gang. Nei, som der mellem hiin rige
KG, s. 56 g er Elskov, er Alt, den anden · Gang Intet – ellers siger man jo ordsprogligt,
Not15:4 de ikke, thi jeg vidste den · Gang Intet af Forlovelsen. Jeg saae blot spørgende
SLV, s. 148 andeligen Den, der første · Gang intet Andet havde at sige, og senere ligesaa
EE1, s. 48 nu op; men jeg holdt op, den · Gang jeg begyndte. Min Philosophi har derfor
NB9:42 omt som muligt. / Den tredie · Gang jeg besøgte ham var paa Sorgenfrie,
SLV, s. 181 jeg et nyt Ord til for hver · Gang jeg betænker min Rigdom og min Armod.
Ded:111 re og bedre forstaaer, hver · Gang jeg betænker, hvor kjer dog den Erindring
EE1, s. 11 ed hvilken den tilegnes. Hver · Gang jeg da fandt en Modsigelse mellem hvad
2T43, s. 35 s Forventning er Seier. Hver · Gang jeg da griber min Sjæl i ikke at forvente
Papir 257:1 nderlig Ængstelighed, hver · Gang jeg efter at have drukket for meget, vaagnede
Papir 571 agte jeg ham. Det var første · Gang jeg efterat være optraadt som Forf.
NB20:51 den Enkelte«: den · Gang jeg først anbragte den, i Forordet til
NB25:109 Dec. skulde være sidste · Gang jeg gik paa den Tid ad den Vei. / Det blev
Brev 304.1 er det ikke, at De, hver · Gang jeg giver et lille Stød, saa strax springer
NB10:185 / Jeg lider ubeskriveligt, hver · Gang jeg har begyndt paa at ville udgive noget
AE beviste jeg mig om derved, at hver · Gang jeg havde læst et saadant pseudonymt
Not8:13 l. altid tænkt mig, hver · Gang jeg hengav mig til hende – at leve
G, s. 23 ssant og piquant.« Hver · Gang jeg hører disse Ord i en lille Jomfrues
EE1, s. 343 han ikke hedder Fritz. Hver · Gang jeg i mine stille Overveielser dvæler
Papir 571 det blev det. / Den eneste · Gang jeg ikke har hørt ham prædike var
EE1, s. 311 var det igaar, den første · Gang jeg ilede til det aftalte Sted, med et
NB5:81 g talt, beundrer jeg ham; og hver · Gang jeg kan gjøre Noget til hans Fordeel,
Brev 40 lv vilde komme, den første · Gang jeg kommer i Dit Huus; glad og oprømt
G, s. 73 liver ethvert Ord mig nyt. Hver · Gang jeg kommer til det, fødes det oprindelig
NB19:20 mig til Gud, bedet til ham, hver · Gang jeg maatte gribe til en kostbar Adspredelse,
Brev 159.3 m, maaskee den første · Gang jeg nærmede mig hende, har virket for
SLV, s. 189 u i et Aar fra den første · Gang jeg paa hende saae mig forelsket ( thi
SLV, s. 291 n halv Dag mellem den sidste · Gang jeg repeterede Lectien, saa indtræder
Papir 571 lige Øine. / Den sidste · Gang jeg saa talte med ham var hen paa For-Sommeren.
EE1, s. 12 ecretair, der strax første · Gang jeg saae den tildrog sig min Opmærksomhed.
NB3:49 Forhold til, at huske, at sidste · Gang jeg saae ham, havde han været syg, og
Brev 159.2 en første, den sidste · Gang jeg saaledes kommer til at underholde mig
NB24:30 Og jeg passede paa, at hver · Gang jeg sagde dette, fik han Replik, og kom
EE1, s. 315 naar jeg seer Grønt, hver · Gang jeg seer en grøn Kaabe; og da mit Øie
JJ:426 delige bidrager dertil. / Hver · Gang jeg seer et nyt Blad » til Munterhed«
F, s. 471 veed at gaae rigtigt frem. Hver · Gang jeg siger Noget, som ikke behager hende,
NB9:66 ælde vil indtræde hver · Gang jeg skal handle afgjørende; thi da er
EE1, s. 311 ukkede den op, den første · Gang jeg skjulte en Pige under min Kappe i den
EE:60 gesom mit Øie i denne Tid, hver · Gang jeg slaaer det op, løfter en uhyre Vægt
EE1, s. 311 r ventede mig, den første · Gang jeg slog tre Slag med Haanden, den første
NB21:96 i Samtidighedens Situation? Hver · Gang jeg sætter en af disse intensive Handlinger
Papir 310 begeistret for Selskabet, hver · Gang jeg taler, tænker jeg altid paa de 4
NB9:42 l værd at optegne. / Den anden · Gang jeg talte med Christian VIII var paa Sorgenfrie,
NB18:26 e til mig ( og det var første · Gang jeg talte med Dem, altsaa efter Udgivelsen
Papir 571 ikke. / Den næst sidste · Gang jeg talte med ham noget efter Nytaar, hvor
NB2:210 ell. nei. / Strax den første · Gang jeg talte med ham og senere gjentagent
Brev 239 . Privat har jeg, den første · Gang jeg talte med ham, sagt ham, og saa høitideligt
NB9:41 de Enkelte. Det var den første · Gang jeg talte med ham. Han sagde mig mange
NB16:65 odt. Jeg siger til ham første · Gang jeg talte med ham: Forholdene ere altfor
NB11:224 som lede for Sandhed, hver · Gang jeg tænker derpaa ɔ: paa at han
EE1, s. 299 Angst, der griber mig, hver · Gang jeg tænker paa den Sag. Ogsaa jeg er
NB34:34 ed, som paakommer mig, hver · Gang jeg tænker paa det Vrøvl, som Mskene
EE1, s. 417 nkt over denne Sag; men hver · Gang jeg tænker saaledes, bliver jeg altid
SFV, s. 50 mer, vil han let see, at den · Gang jeg var anseet for at være den Ironiske,
JJ:109 Webers sidste Valts. Den forrige · Gang jeg var i Berlin var det det første
G, s. 29 elsen«; thi den forrige · Gang jeg var i Berlin, havde jeg ikke bemærket
NB7:10 ig, at det nok var første · Gang jeg var i Fredensborg i aar, som sandt
DD:208 der standsede mig første · Gang jeg var ifærd med at forraade min Hemmelighed,
EE1, s. 199 ikke tænke paa ham; hver · Gang jeg vil erindre ham, hver Gang min Tanke
NB10:123 r det mærkeligt at hver · Gang jeg vil gjøre Alvor af at svinge af
FB, s. 142 har indseet Umuligheden. Hver · Gang jeg vil gjøre denne Bevægelse, sortner
AE, s. 220 e mig stedse for Tanken, hver · Gang jeg vilde forvandle min Overveielse til
BOA, note ote: » her kom første · Gang Jesu medvirkende Naade mig til Hjælp.«
NB18:91 age – anden og tredie · Gang kan der allerede være Tale om at byde,
NB22:65 aterne. / Om mig selv / / Mangen · Gang kan der dog være for mig noget Veemodigt
OTA, s. 195 Timeligheden. Kun en sjelden · Gang kan det nogenlunde slaae til, at det Evige
LF, s. 44 d, det er, for at den næste · Gang kan glæde Dig: dette skulde være
EE1, s. 169 ud, forsaavidt den en enkelt · Gang kan have yttret sig, ophører, det Udvortes
Brev 274 dde i. En ganske forgjeves · Gang kan man dog ikke kalde denne deres Tour,
OTA, s. 249 hvor tung end Skriftemaalets · Gang kan være og dets Time: den Skriftende
SFV, s. 22 og her kommer saa første · Gang Kategorien: hiin Enkelte, » hiin
AE, s. 179 aar en Privat-Docent for hver · Gang Kjoleskjødet paaminder ham om at sige
Brev 268 e Lune, hvorover De sidste · Gang klager, jeg vilde opbyde Alt for at forjage
AE, s. 323 andler eengang godt, en anden · Gang klogt, men paa eengang i det Samme at see
BOA, note medvirkende Naade her første · Gang kom Adler til Hjælp, efterat man har
G, s. 43 ditor, hos hvem jeg den forrige · Gang kom hver Dag, for at nyde den Drik, der,
G, s. 43 længe førend jeg forrige · Gang kom til Berlin, afvænt mig med at calculere
NB:132 resse. / Og da jeg første · Gang kom til Berlin, da var Trendlenburg netop
NB22:102 rudstyv. Saa da han sidste · Gang kom ud af Straffe-Anstalten, lovede han
Papir 371-1.c l ogsaa senere mere end een · Gang komme det Punkt, hvor De selv ville blive
AE, s. 23 nskes Skyld! Saa er han anden · Gang kommen til Enden, men ikke Problemet nærmere.
SLV, s. 44 ioner, hvor det Comiske anden · Gang kommer frem, derved at man vil forklare
NB24:44 tage Artium siger: næste · Gang kommer jeg – men gjøre vi ikke
BOA, s. 278 rst et Mundheld: næste · Gang kommer jeg – saa er det klart nok,
DS, s. 189 som bestandigt sagde: næste · Gang kommer jeg, hvis aarsag vi kaldte ham ikke
DS, s. 189 avn men blot » næste · Gang kommer jeg.« Saaledes med Forsikkringerne;
LP, note 1,150, hvor Christian første · Gang kommer paa Dandseboden; det hedder: »
EE:146 kun Sprogforskeren en enkelt · Gang kommer til at frapperes ved Betragtningen
PS Gjenfødelsen, hvorved han anden · Gang kommer til Verden ganske som ved Fødselen,
SLV, s. 143 den høieste Pathos. Hver · Gang Krisen indtræder for hiin existerende
DJ, s. 70 in ydmyge Inderlighed, der een · Gang krænket, er krænket for Livstid;
JJ:154 Slag paa eengang og en anden · Gang kun 1. Det brugde derfor lige lang Tid
NB20:56 edes. Nu føler Du mangen · Gang kun Smerten, især naar Troen er svag;
EE2, s. 104 det daglige Livs eensformige · Gang kun sparsomt bleve tilmaalte. Tæller
NB25:112 en største Tjeneste, der den · Gang kunde gjøres » Fædrelandet«,
EE2, s. 328 Grunden, hvorfor det den ene · Gang kunde vise sig smerteligt at have Uret,
AA:14 den hvorfor disse Tvivl anden · Gang kunne komme frem ( thi det, som nu andengang
G, s. 96 tigt. Du vil maaskee en enkelt · Gang lade Dig distrahere af en tilsyneladende
Papir 254 g forsaavidt den en enkelt · Gang lader den fremkomme og den da viser, hvis
NB24:85 ddommen havde jo heller ikke den · Gang ladet høre Noget fra sig. / Men efter
NB15:15 r, føiede nye til dem, Du een · Gang leed for at frelse ogsaa mig. / Bøn.
JC, s. 18 I de lykkelige Tider var hans · Gang let, næsten svævende; til andre Tider
2T44, s. 197 Hans Vei var smilende, hans · Gang let, og ingenlunde saaledes som den faderlige
OTA, s. 385 ng Ulovlighedens, den tredie · Gang Letsindighedens, den fjerde Gang Haardhjertethedens,
4T43, s. 167 en bliver større, og hans · Gang lettet. Dersom Een kunde overbevise ham
4T44, s. 301 med sin Piil ud efter, hver · Gang Lidenskaben og Lysten spænder Strengen,
PH, s. 56 Velvillie nok til at lempe sin · Gang lidt efter Forfatterens. Jeg takker Dem
Not15:4 angede maaskee allerede den · Gang lidt efter hende. / I Aug kom jeg tilbage.
NB15:100 , ja saa bliver Prisen næste · Gang lidt høiere og saaledes stiger det.
EE1, s. 254 e. Er hans Replik en sjelden · Gang lidt mindre correct, saa tilkjøber han
EE2, s. 278 det bedre, og denne næste · Gang ligger i Tiden ikke saa langt borte. Den,
FF:79 ænket sammen med Døden; hver · Gang Livet rører sig, rasler Lænken og
SD, s. 218 tog kun bevægede sig hver · Gang Locomotivet snøftede. Nei, denne Snøften,
JJ:282 , selv den Kjole som Hr N. tredie · Gang lod vende selv Jesper Mortens Præken
OTA, s. 385 , og dog var Veien den ene · Gang Lovlighedens, den anden Gang Ulovlighedens,
NB14:145 ng. ( Digterisk). / O, een · Gang lykkeligere Tid, da » Jesu Navn«
NB14:145 s Samfund med Ham. / O een · Gang lykkeligere Tid, da Fjenderne dog ikke
3T43, s. 99 Ildstøtten, der en enkelt · Gang lyste i Natten, men da det blev Dag, kunde
EE2, s. 86 lier, der strax den første · Gang lægger an paa at vise, hvor særegent
IC, s. 190 d ham, og hjælper ham hver · Gang længere og længere ud i Lidelse,
NB25:106 eller var den ikke allerede den · Gang længst afskaffet, og just Pascal maatte
NB11:195 lade det gaae med. / Denne · Gang lærer jeg, hvad det vil sige, at jeg
LA, s. 106 eden flot. / Da jeg første · Gang læste Novellen igjennem var jeg af den
NB28:56 a Fader: det var den sidste · Gang M. prædikede. Gud være lovet, er
Brev 271 mme afsted«, denne · Gang maa jeg sige det til mig selv, thi kun
OTA, s. 234 Livet anstrænget, mangen · Gang maaskee møisomt; den vil, naar den skal
LF, s. 10 g lidt efter lidt; at vi denne · Gang maatte af Fuglen og Lilien lære Taushed,
Brev 62 jo har betinget Dem. Sidste · Gang maatte jeg bede Dem at lade være at
NB25:89 ære, for hvilken der een · Gang maatte lides – istedetfor at Χstd.
NB32:146 de Art Udbredelse. Allerede den · Gang maatte man jo med et halvt Øie kunne
SLV, s. 342 eviist om, at der paa hendes · Gang maatte være hændt Noget, som havde
NB27:74 dte af det Sande til Dogme. Hver · Gang man derfor vil opdage det sande Christelige,
NB14:115 n ikke evitere Trykket, som den · Gang man frækt forvandlede min Idealitet
EE:12 age Alt det Foregaaende, hver · Gang man føier et nyt Leed til, tilsidst
NB22:89 des ved det Jordiske. Den · Gang man gjorde Alvor af med det at blive Aand,
SLV, s. 146 n bort, som man gjør hver · Gang man gjør et Forsøg paa at holde Beslutningen
Papir 370 gisteret o: s: v:, og hver · Gang man gjør noget Saadant gjør man det
EE2, s. 47 rste Correctur, den første · Gang man har en ny Kjole paa o. s. v. Jo større
EE1, s. 130 , for at passe paa første · Gang man i Ouverturen faaer et Vink om dette
NB8:6 ngde af Msker vil grine, hver · Gang man igjen seer Dig staae der i Samtale
DS, s. 226 raabes i Gevær og for hver · Gang man knæler for mig. Er det da maaskee
NB18:91 ltid den dyreste Gang. Første · Gang man køber Spinat er det neppe til at
4T44, s. 310 ikke vidtløftig; og hver · Gang man ret fatter denne korte og fyndige Sandhed,
PCS, s. 140 oe, at Captainen – hver · Gang man seer ham – netop da kommer fra
FB, s. 134 Alt, deeltager i Alt, og hver · Gang man seer ham deeltage i det Enkelte, skeer
EE2, s. 162 aa den Maade udrydde, og hver · Gang man tager Feil, maa man begynde forfra.
NB14:83 en langt eenfoldigere Maade, den · Gang man troede, at Gud i Drømme viste En
EE2, s. 111 lig, stadig Tugtemester, hver · Gang man vil udmaale Kjærlighed med Andet
NB21:4 ham, og Løgnen er i fuld · Gang med » det har vi altid sagt om ham,«
NB23:9 aler med Biskop Mynster efter den · Gang med » Indøvelse i Χstd.«
KG, s. 95 k skal gjøre: saa er han i · Gang med at blive en Christen. Barnlighedens
BOA, s. 277 e ganske rigtigt finde ham i · Gang med at forstaae sit Første som Moment
NB36:3 et dem Livet, eller han er i fuld · Gang med at glæde sig ved Barnets Glæde
Brev 272 jeg seer, allerede nu er i fuld · Gang med at indslagte og præparere det for
FB, note n ikke Tid, den er strax i fuld · Gang med at klappe et nyt elskende Par sammen.
CT, s. 74 s Naade; men naar han da er i · Gang med at lære dette, saa kommer den sidste
BI, s. 277 re, og snart var han i fuld · Gang med at udklarere Enhver især. Men saasnart
CT, s. 49 Fuglen er efter at være i · Gang med at være hvad den er. Thi den har
4T44, s. 338 lder det netop om at komme i · Gang med Begyndelsen, thi der er maaskee intet
Brev 38 , for saa at begynde næste · Gang med Begyndelsen. / Det gaaer langt tilbage
SLV, s. 183 g, det vil da sige første · Gang med besluttet Sjel. Jeg var ikke phantastisk,
AE, s. 148 amme Øieblik er han i fuld · Gang med det Verdenshistoriske – og saaledes
AE, s. 362 rer Eventyret, og endnu en · Gang med en modstræbende men derfor desto
2T43, s. 21 det mig gaae uforstyrret min · Gang med min Sorg – og med mit Ønske;
KG, s. 100 g selv, men at den strax er i · Gang med Opgaven og nødsaget til at forstaae,
BOA, s. 194 efter allerede være i fuld · Gang med Perfectibiliteten – ja, det er
4T44, s. 337 dog fornemlig om, at komme i · Gang med sin Beslutning, at man ikke i Beslutningen
BI, s. 234 betale først ret kommen i · Gang med Sophisterne, og man kan forsaavidt
AE, s. 167 fare, at Mangen, der er i god · Gang med Verdenshistorien og Menneskehedens
Brev 274 t see, og vi atter komme i · Gang med vor Spadseren. En from Mand har fromt
EE2, s. 253 ieblik eller strax være i · Gang med, det fordrer store Ophævelser og
SD, s. 204 rerne i Øinene, er i fuld · Gang med, i sit Ansigts Sveed, efter fattig
CT, s. 105 elige i: at man lider kun een · Gang men seirer evigt. / / II. / Det Glædelige
NB2:72 ædelige i at man lider kun een · Gang men seirer evigt. / cfr Journalen NB. p.
Papir 180 Her er det imidlertid første · Gang Mephisto optræder. Er det maaskee Goethes
BI, note sin Fange, see vi ham en enkelt · Gang mere at søge Samtalens lette sig Skillen
EE1, s. 322 aagivenhed paa sig selv. Een · Gang mere end jeg egentlig havde regnet paa,
KG, s. 242 n faaer at elske, og for hver · Gang mere han giver sin Kjerlighed ud med Afkald
BA, s. 449 væge o. s. v., men den ene · Gang mere, den anden Gang mindre. Kun Alvoren
OTA, s. 405 er Formaalet, og da en anden · Gang Midlet, hvorved et andet Gode erhverves.
SLV, s. 229 ig mig isærdeleshed, hver · Gang min Lidelse bringer mig i Forhold til andre
EE1, s. 199 ng jeg vil erindre ham, hver · Gang min Tanke nærmer sig til det Skjul i
CT, s. 41 river Gjelds-Beviserne en halv · Gang mindre, det er, Gud har ikke Noget mod,
BA, s. 449 den ene Gang mere, den anden · Gang mindre. Kun Alvoren formaaer regelmæssig
NB11:100 ske simpelt: der skete den · Gang Mirakler; saa maa de vel have været
SD, s. 132 lv. Dette vil sige, for hver · Gang Misforholdet yttrer sig, og i ethvert Øieblik
OTA, s. 380 endt om, naar han een eneste · Gang mod Gud havde Ret i det Mindste), skal
LA, s. 19 ede Forfatteren, da han anden · Gang modnet vandt i en Livs-Anskuelse et Evigt.
Brev 297 , er den sidste, jeg denne · Gang modtager fra Dem her i Lyngby: kan jeg
AE, s. 190 men nu har Existentsen anden · Gang mærket den Existerende; der er foregaaet
2T44, s. 198 te. Og Veien var trang, hans · Gang møisommelig, og dog var det som kom
EE1, s. 321 fødes hun to Gange, anden · Gang naar hun gifter sig, eller rettere i dette
NB7:10 øre, men gik dog blot een · Gang ned i Skipper-Alleen, med det Forsæt,
CT, s. 247 salige Glæde, dens paa een · Gang nedtrykkende og opløftende Glæde,
CT, s. 37 ghed tager den bestandigt hver · Gang netop » nok«, ikke det mindste
PS, s. 216 antistrophisk Vexelsang, hver · Gang Nogen bildte ham ind, at nu begyndte der
FB, s. 142 elv til at gjøre, thi hver · Gang nogen Endelighed vil voxe mig overhovedet,
OTA, s. 125 e forandres i Aarene, og hver · Gang noget Afsnit er tilbagelagt, da taler han
EE2, s. 324 kan, og er man og en enkelt · Gang noget efterladende, saa vil Gud aldrig
TS, s. 98 Ord baade om Dit og Dat, hver · Gang noget Nyt begynder at røre sig i os,
CT, s. 282 es, som var det med denne ene · Gang nu for evigt afgjort, saa Du aldrig oftere
Brev 159.1 de Dig, da jeg første · Gang nærmede mig til Dig; jeg skal vel vogte
LA, s. 32 llationer, men dog med stadig · Gang nærmer sig det Fuldkommenheds-Maal,
NB6:76 ed Muligheden. Det er mangen · Gang næsten afsindigt, dette Misforhold:
NB26:94 igjen, i hvilke det mangen · Gang næsten var mig piinagtigt, at jeg havde
AE, s. 429 yk: altid, aldrig, blot denne · Gang o. s. v. Middelalderen gjorde et gevaltigt
BA i samme Forstand som den opreiste · Gang o. s. v., saa er Begrebet Individ hævet.
NB32:117 teres paa Kroppen for hver · Gang o: s: v: o: s: v: / Saaledes med den christelige
NB5:35 krumme sig lurvet nok mangen · Gang o: s: v:. / Men en saadan Existents har
LA, s. 35 forundrer sig over Styrelsens · Gang og af det Forstandens Samtykke, der siger:
LF, s. 10 e lære det, om ikke paa een · Gang og Alt, saa dog Noget deraf, og lidt efter
BB:44.a live rørte af Begivenhedernes · Gang og de mægtigere Aander og parodisk reproducere
CT, s. 111 le over. Nu kan man huske den · Gang og den Gang og den Gang, og tilsidst saa
CT, s. 111 kan man huske den Gang og den · Gang og den Gang, og tilsidst saa mange Gange,
NB13:33 dersom han havde levet den · Gang og den Gang, saa – men nu er der
NB10:199 lag, hvorfor jeg baade den · Gang og ell. altid især kæmper for at
SLV, s. 232 aafaldende, at det var anden · Gang og en Onsdag, jeg havde seet hende paa
TTL, s. 411 Sammenhæng: det er en tung · Gang og en tvungen Gang, men den tunge Gang
BN, s. 115 for at faae et Sværmerie i · Gang og Fart. / Det er vistnok af yderste Vigtighed,
DJ, s. 75 le lidt Øvelses-Tid paa sin · Gang og Holdning. Sandeligen jeg skulde ikke
KKS, s. 104 enlig Kritik, nu da hun anden · Gang og i anden Potens kommer til at forholde
CT, s. 54 ligne det, bringer ham anden · Gang og i endnu nøiere Slægtskab med Gud,
EE2, s. 302 Nu er da Din Tanke i fuld · Gang og kjender ingen Grændse. Du mener da,
AE, s. 342 rkt med at faae Mediationen i · Gang og med at anbefale den, fordi den maatte
KG, s. 187 svimlede Tanken nu for sidste · Gang og meest beruset – thi Ønsket,
Brev 314 dste, som det er første · Gang og naar De saa brænder dette ligesaasnart,
AA:12 s Blik skuer ind i Historiens · Gang og næsten vover at stille dens Viser,
3T43, s. 63 tter sig selv og gaaer sin · Gang og passer sit Ærinde og kjender sin
NB33:13 er han kun en ganske enkelt · Gang og saa dog betingelsesviis; men det han
Papir 344:3 Modsætninger paa een · Gang og saaledes fremkommer Vexelen derved,
EE2, s. 25 ødvendighed for Menneskets · Gang og Stilling i ham er ophævet; saaledes
IC, s. 95 ed. / Imidlertid trodsede den · Gang og trodser altid det Bestaaende paa at
Papir 222 erimod standser Fortællingens · Gang og udfører Billedet saa fuldstændig
NB19:89 rgsmaal, om jeg ikke mangen · Gang ogsaa har gjort Mskene Sagen for let ved
EE1, s. 43 at det var Gudsfrygt een · Gang om Aaret at gaae til Alters. Det saae jeg
DS, s. 235 sten, der gaaer til Alters en · Gang om Aaret og et Par Gange om Aaret eller
NB7:65 m man tager i Dyrehaugen, en · Gang om Aaret, ell. naar man ret har Lyst dertil,
KKS, s. 102 havde han kun prædiket een · Gang om Aaret, havde vel Trængselen været
NB2:2.a estdag som er bestemt dertil een · Gang om Aaret. / Ogsaa i denne Henseende vil
NB23:5 ameren een Gang om Ugen eller een · Gang om Aaret. Nei, en Saadan bliver derfor
NB17:110 oer. / O, at declamere een · Gang om Aaret: mig er Verden korsfæstet og
FB, s. 195 skee muligt, en ganske enkelt · Gang om end med megen Møie at opdage Lidt.
NB27:88 Punkt. Jeg meente selv den · Gang om jeg ikke skulde have standset og ladet
AaS, s. 43 er, om ei daglig, saa dog een · Gang om Maaneden, høres en prøvet, en
NB31:37 ag hver fjortende Dag, eller een · Gang om Maaneden? / Christendommen – Staten.
Brev 118 eg prædike 3 Gange, 1ste · Gang om Morgenen Kl: 6. – / Fra Louise
NB26:8 t Lyrik i en stille Time een · Gang om Ugen – men Gjennembrud maa det
NB20:171 engang imellem, eller een · Gang om Ugen at græde over disse ophøiede
NB10:178 en Embedsgjerning, efter Tour 1 · Gang om Ugen ell. nu hver 6te Uge. Forresten
NB23:5 e til med en Times Declameren een · Gang om Ugen eller een Gang om Aaret. Nei, en
NB18:19 tte sig paa kun at declamere een · Gang om Ugen en Time og ellers være privat.
SD, s. 217 e ere saadan Aand saadan een · Gang om Ugen en Timestid – det forstaaer
NB:187 s for noget Stort, at en Mand een · Gang om Ugen gaaer i Kirke) burde man hellere
NB5:37 en en vis Nydelse saadan een · Gang om Ugen gjennem Phantasie at holde Communication
NB26:8 b vil saa denne Lyrik een · Gang om Ugen have svagere og svagere Indflydelse
NB27:27 t som alle Andre og saa een · Gang om Ugen i en stille Time at høre en
NB26:21 re og Anseelse – mod een · Gang om Ugen i en stille Time, ( i den pragtfulde
Oi9, s. 382 et nye Testamente – een · Gang om Ugen i tre Qvarteer piatter noget Høit,
NB30:22 Msk., som gaaer i Kirke en · Gang om Ugen og til Alters 3 Gange om Aaret.
NB5:80 lgende Biskop M. Sandt, een · Gang om Ugen prædiker han ypperligt. Sandt,
NB18:95 g Bedrift, medens de tillige een · Gang om Ugen vræle ell. declamere Χstd.
NB20:172 sitet i en stille Time een · Gang om Ugen, og forresten at være conform
NB15:84 eller skuespilleragtig een · Gang om Ugen, samt ved Begravelser, at tale
EE2, s. 328 ligt at have Uret, den anden · Gang opbyggeligt, var, fordi man i det ene Tilfælde
Brev 214 öhmes Øie første · Gang oplodes for Beskuelsen af Treenighedens
EE1, s. 79 , undtagen naar de en enkelt · Gang opskræmmes af en fortvivlet Individualitets
KG, s. 151 idste har bøiet sig sidste · Gang over Dig og vender sig til den anden Side,
Papir 270 Fylde da lød det anden · Gang over Jorden: der vorde Lys. Han vor Herre
EE1, s. 415 d ikke at frygte, thi hendes · Gang over Livet er allerede nu saa svævende
EE1, s. 239 gt følger Øiet Pennens · Gang over Papiret, thi han er Forfatter og ikke
EE1, s. 322 skabet i Dagligstuen. Hendes · Gang overbeviste mig let om, at hun ikke havde
NB25:49 ligesom pludseligt paa een · Gang overfalder et Msk og fordrer af ham, at
Not13:41 ed Hjælp af sin inverse · Gang overlader han det altid til Læserens
FV, s. 16 et. Religieust holdt jeg anden · Gang paa » hiin Enkelte«, til
EE1, s. 320 g fik hende at see første · Gang paa Aarets skjønneste Tid i Forsommeren
EE1, s. 31 kker. Støder man en enkelt · Gang paa dem, saa skal Mødet altid være
Brev 46 te. Forsaavidt det en enkelt · Gang paa Deres Værelse skulde synes Dem,
EE1, s. 330 sig et nyt Legeme, der i sin · Gang paa en besynderlig uforstyrrende Maade
AE, s. 485 ghed dømmer kun for tredie · Gang paa Livstid, men Evigheden dømmer strax
NB29:77 han agter at sige næste · Gang paa Prædikestolen eller paa General-Forsamling:
PCS, s. 137 ndelig travle, halvt hoppende · Gang paa Siden kommer han hastende – bag
NB31:122 e, naar man skal første · Gang paa Strømmen, og Corporalen veed at
NB22:146 eg gaaer min sædvanlige · Gang paa Volden. Der gaaer hun nu ogsaa. Hun
SD, s. 132 el Affølge af, at han een · Gang paadrog sig den, dens Fremgang ikke i ethvert
EE1, s. 311 hende, naar hun nu for femte · Gang passerer mig forbi. » Tilgiv min
NB10:39 og nok ikke just er det: Men den · Gang piinte Forholdene ikke saa stærkt paa
KG, s. 185 endelighedens Gjeld? For hver · Gang Pilen skal fare frem, maa Buestrengen strammes,
G, s. 44 Restauration, hvor jeg forrige · Gang pleiede at komme, og formodentlig ved Vanens
NB15:40 ngsmand. / Hvilken Løgn; hver · Gang Pressen angribes, naar man saa siger Grüne,
SLV, s. 253 er maatte lide Straffen hver · Gang Prindsen havde fortjent den. Man har talt
PS, s. 296 t Billedet, bør skee, hver · Gang Qvantiteten vil danne Qvaliteten. /
NB17:64 berg og Ploug og Hage ( den · Gang Redakteur af Folkebladet) og Andre takket
CT, s. 70 netop den, ad hvilken den den · Gang reiser; den tager intet Mærke paa Veien
AE, s. 145 de, hvor Mange bleve ikke den · Gang rejicerede, og De, der bleve brugte, hvor
Brev 172 sdag) er det for første · Gang ret begyndt at fryse ogsaa dette er jo
NB18:72 kommet op, det vilde derfor den · Gang ret være blevet tydeligt, at skulde
NB3:20.d s Grund-Skade og Qval endnu een · Gang rippet op og potenseret, og derved forstaaet,
FB, s. 152 han beundrer Faderen, og hver · Gang Roms Love blive fortolkede, skal det mindes,
NB19:62 var som mislykkedes Alt; og hver · Gang saa der kom et nyt Uheld, saa tænkte
NB23:226 td. / Det Existentielle. / Hver · Gang saa En existentielt bringer Sagen 1 Tomme
NB22:164 ogsaa vil vaage over. / Og hver · Gang saa et Afsnit i denne indre Grændsestrid
AE, s. 151 sit Liv havde bedet en eneste · Gang saa inderligt, at han jo dog derunder havde
4T44, s. 308 r Noget til Dig; og næste · Gang saa kommer Touren til Dig. Saa sover Barnet
EE1, s. 190 Hvor var han skjøn, hans · Gang saa let og dog saa kraftig, saa kongelig
CT, s. 196 alle Ting, fandtes der da den · Gang saa Mange, der vare villige, og de Faa,
CT, s. 177 der er i Livets sædvanlige · Gang saa Meget, der vil inddysse et Menneske,
IC, s. 108 ærværelse, og dog anden · Gang saa paradoxt som muligt, at det er hans
NB9:42 r god Tid. Da det skete 3die · Gang saa sagde jeg: ja, Deres Majestæt vil
NB19:20 hen, og sagde: at næste · Gang saa skulde jeg see o: s: v:. Dog meente
CT, s. 50 re, hvis Træet var end een · Gang saa stort! Er det ikke snarere, som havde
KG, s. 365 ham: saa blev han jo end een · Gang saa styg, som han allerede var, han, der
TAF, s. 292 Opfyldelsen er hans Tro een · Gang saa stærk, som da han troede, førend
NB2:132 ove. Derfor falder det mig denne · Gang saa vanskelig, at skulde fatte en negativ
FB, s. 107 ik fra ham, men da Isaak anden · Gang saae Abrahams Aasyn, da var det forandret,
EE1, s. 255 et Øieblik, jeg første · Gang saae den. Den er som tragisk Situation
Not15:14 Yndig var hun, da jeg første · Gang saae hende, elskelig i Sandhed elskelig
SLV, s. 342 enne Virkning, thi første · Gang saae hun lidende ud. Han blev lidt vred
SLV, s. 342 mme ham, at hun den sidste · Gang saae vel, ja fornøielig ud, men jeg
YTS, s. 247 , jeg seer atter hvad jeg den · Gang saae, hvorledes den lille Bog »
IC, s. 55 bedelse, naar han den sjeldne · Gang saaes: istedet derfor at være tilgængelig
NB3:20.d ledes see, ei hell. var det den · Gang saaledes min Tanke, men min Tanke var
TS, s. 85 d? / Saa er han da for sidste · Gang saaledes samlet med sine Apostle ved det
NB11:51 » kommer De næste · Gang saaledes, saa maa jeg falde Dem i Flanken;
EE1, s. 78 ghed bestemme Bevægelsens · Gang saaledes: jo strengere Religiøsitet,
Brev 62 at komme fordi jeg just den · Gang sad og læste Correktur. Deres ærbødigste
NB4:48 ke var een eneste Χsten; den · Gang sagde Χstd. ikke: hvilken Taabelighed
BOA, s. 284 te Retning. Da han første · Gang sagde at han haabede for Fremtiden o: s:
AE, s. 104 da ret troskyldig for sidste · Gang sagde til en af de Indviede, siig mig nu
NB11:68 e Gang Det, som man forrige · Gang sagde til ham at han skulde gjøre. Mskene
KG, s. 23 skal kjende den; men første · Gang sagdes det i Modsætning til den frække
EE1, s. 190 dt for sin strenge Tugt. Min · Gang sagtnedes, som min Tanke, og hvad har man
Papir 447 std. var allerede den · Gang sagtnet i Forhold til dens Første
OTA, s. 209 Gang Bogen var ude, og hver · Gang Samtalen var forbi, og hver Gang der sagdes
SLV, s. 258 betragtede ham, kunde i hans · Gang see et Billede paa Vanens Magt. En Skipper,
EE:7 er, at man, naar man første · Gang seer den elskede Gjenstand, troer at have
SLV, s. 241 relsens og Verdenshistoriens · Gang seer og see!: det er saa vidunderligt.
OTA, s. 323 t, at det derfor den sjeldne · Gang sees med Forbauselse. Men Christendommen
EE1, s. 349 jeg har en ganske enkelt · Gang seet en Tilintetgjørelsens Vrede deri.
DS, s. 239 Mennesker, der aldrig en · Gang selv havde tænkt paa dog at tilveiebringe
AE, s. 149 riens Fremtid, maa jeg mangen · Gang sidde hjemme og sørge over mig selv.
SLV, s. 36 ge de det er Døden, tredie · Gang sige de det er Døden, og endeligen døe
SLV, s. 36 rste Gang fjorten Dage; anden · Gang sige de det er Døden, tredie Gang sige
KKS, s. 106 n viser sig, maa man dog hver · Gang sige: det var en Lykke, thi muligt er det
NB25:63 mig at Gud endnu for sidste · Gang siger til ham: husk saa endelig paa, hvad
EE1, s. 236 else, den kastede for sidste · Gang sit Skin over første Etage og over hende.
2T44, s. 202 sit luende Glavind, og hver · Gang Sjelen vil styrte ud til Fortvivlelsens
Papir 382 Forfatter, saa der da ikke hver · Gang skal begyndes forfra; endeligen, at Udgivelsen
KG, s. 231 m fremmede Hest han første · Gang skal bestige, hvor tvivlsomt og forsigtigt
EE2, s. 131 , hvis Betydning jeg en anden · Gang skal forklare Dig, hvis Du ikke allerede
CT, s. 114 ngen Gjennemgang, som man een · Gang skal igjennem, thi fra den skal man tilbage;
BB:24 iten og Don Juan. / For første · Gang skal jeg iaften see Tryllefløiten, der
SLV, s. 392 ieblik derimod, da han anden · Gang skal see hende ikke i Virkeligheden men
CT, s. 282 ieblik er kommet, for sidste · Gang skal søge Hvile for Din Sjel. Thi hvad
JJ:374.c som naar en Mand fra Permadsens · Gang skal til Hove men møder saa mange Endelighedens
NB29:51 er der, indtil det næste · Gang skeer, som et Haab om at Canibalen kunde
2T43, s. 34 naar Din Arm var mat, Din · Gang skjælvende, da holdt Du dog fast ved
Brev 82 il en ny Afhandling, forrige · Gang skrev Du paa en Novelle. Hvad skal dette
NB20:5 mærkes. Deels, at hvad jeg den · Gang skrev kan være ganske sandt, og det
BI, s. 143 rsker i Ast, med sin afmaalte · Gang skrider løs paa den neutrale Apologi,
Brev 262 n er ikke hjemme. En anden · Gang skriver jeg maaskee et Brev, der udtrykker
Brev 262 lp af hvilken En paa een · Gang skriver og skriver Copien, altsaa ved Hjælp
Brev 25 r netop være, at det anden · Gang skulde hænde Dig at gå forgjæves.
NB2:143 aar Drengen i gl. Dage første · Gang skulde i Skole.) – Den moderne Skinhellighed
SLV, s. 118 ndring med mig, at jeg anden · Gang skulde indvies til at være Ægtemand,
Brev 208 Noget, at jeg den næste · Gang skulde levere min Artikel til Deres Blad.
Brev 268 De forlangte jeg næste · Gang skulde oplyse: hvilken er Forskjellen mellem
DS, s. 206 tænke, hvis der en sjelden · Gang skulde vise sig noget Bedre. Men hvorledes
AA:34 ed indtræder, naar de første · Gang skulle see et Msk, og som en Følge deraf
SLV, s. 181 n Streg paa Bjelken for hver · Gang Skyldneren bliver noget Mere skyldig: saaledes
DD:104 r, og det er hell. ikke første · Gang Sligt er skeet; thi allerede Simon Magus
NB20:120 t det formodentligen denne · Gang som altid vil vise sig, at Styrelsens Tanker
KG, s. 311 maatte vorde saa naturligt i · Gang som den er med Den, med hvem man er i Samtale;
CT, s. 121 hed er ikke blot slaaende een · Gang som en Vittighed er det, men der er, som
PS, s. 271 m, da vil Du let see paa hans · Gang som og paa Veien, han indslaaer, at han
EE2, s. 168 Intet har at svare. Er Livets · Gang standset, kan maaskee den Generation, der
JJ:298 , af sig selv, af Begivenhedernes · Gang stille sig imod Troen paa Gud – de
SD, s. 221 ng stjal 100 Rdlr., en anden · Gang stjæler 1000 Rdlr. Nei, her tales ikke
DJ, s. 75 ke troe, at mine Ben eller min · Gang stod i noget Forhold til min Opfattelse
SFV, s. 71 . Saaledes begyndte jeg. Den · Gang stod jeg paa mit Høieste i Forhold til
NB20:51 denne personlige Betydning, den · Gang strax havde anbragt den. Da jeg anden Gang,
4T43, s. 146 dgrundet, naar han første · Gang studsede ved denne Indskrift over Livets
TAF, s. 292 og nu bliver Troen end een · Gang stærkere, nu da han er frelst. Det er
F, s. 481 Bogen op paa tre Steder og hver · Gang stødte jeg paa det Ord sød, af denne
BI, s. 302 den ogsaa vise sig, første · Gang Subjectiviteten fremtræder i Verdenshistorien.
NB15:65 n« i Spidsen for det den · Gang svagere: » Mængden.«
EE2, s. 82 urligviis, hvad jeg ogsaa den · Gang svarede Dig, jeg har et Hjem. Det er i
IC, s. 30 , der hvor Syndens Vei sidste · Gang svinger af, og for Øiet taber sig –
BA, s. 363 kommen ind i Verden, og hver · Gang Synden kommer ind i Verden, bliver Sandselighed
IC, s. 74 t, saa havde Verden ogsaa den · Gang syntes godt om Apostlene. Men alt dette
Brev 56 og saa faaer man en og anden · Gang særegne Anmodninger, saasom af en Skipper
LP, s. 56 ttet med, og idet jeg endnu en · Gang søger at fastholde hver enkelt, fortrænger
OTA, s. 404 is den Lidende dog en enkelt · Gang tager denne Evighedens Tanke ligesom i
Brev 297 Magister! / Idet jeg denne · Gang takker Dem for Deres Billet, bør jeg
NB18:62 er som det var da jeg anden · Gang talede med Christian VIII vidste han dog
OTA, s. 231 i næste Øieblik, hver · Gang Talen er om Ansvaret, er: Ingen; dømmer
NB16:43 bedst, naar jeg en sjelden · Gang taler med et enkelt Msk. lidt derom. Dæmpet,
AE, s. 217 kke at tælle til, for hver · Gang Tallet forhøies; men bliver det hans
NB23:49 r balloterer. / Jeg har een · Gang talt paa en Generalforsamling, og da forlangte
SLV, s. 191 i at han pludselig en enkelt · Gang talte med en ganske anden Stemme, og ud
NB30:93.a e S. at sige mig, da S. sidste · Gang talte med ham før hans Død. Og hvad
DS, s. 232 m muligt endnu mere, for hver · Gang Tanten siger: nei, see, lille Ludvig kan
TS, s. 67 ertet, og at det, naar det een · Gang tidligere er hændt mig, at det saa skal
NB27:16 Forf. Saa har jeg ogsaa en · Gang tidligt, under Chr. VIII, spurgt ham, om
2T44, s. 205 nge al sin Sjel for sidste · Gang til at prise den, til at lade den vederfares
BMT, s. 220 kop Martensen blot een eneste · Gang til at tale, for at hvo der vil see, kunde
SFV, s. 18 hele Forfatterskabet paa een · Gang til Bevidsthed, den erindrer, som sagt,
BB:7 ll. Ondt. Derimod er en saadan · Gang til Bloxbjerget med største Nødvendighed
KG, s. 70 n Ydmygelse, men ogsaa mangen · Gang til Din Opreisning har betænkt. Forsaavidt
KG, s. 70 jerlighed, hvad Du vel mangen · Gang til Din Ydmygelse, men ogsaa mangen Gang
YTS, s. 274 aa længe han kan fra denne · Gang til Døden, for dette Møde med Lyset,
KG, s. 120 som var Slægten endnu een · Gang til foruden den Gang, der er dens virkelige
KG, s. 157 t, fordi han sagde det tredie · Gang til ham: elsker Du mig? og han sagde til
KG, s. 156 siger Christus atter anden · Gang til ham: Simon, Jonas Søn, elsker Du
KG, s. 157 Christus siger tredie · Gang til ham: Simon, Jonas Søn, elsker Du
SLV, s. 279 g saae. Jeg stod i den smale · Gang til Høire; hun kom fra Kirkedøren,
BI, s. 169 megen Oversigt over Samtalens · Gang til ikke at mærke, at den hele Fremgangsmaade
Brev 254 on. / Men da kommer der en · Gang til mig en gammel Mand, ret en smuk gammel
JC, s. 18 hvorimod Faderen en enkelt · Gang til Vederlag foreslog ham ved hans Haand
KG, s. 120 ægtens Tilværelse anden · Gang til, men ikke eventyrligt: dens Tilværelse
NB2:256 l« sidder han for sidste · Gang tilbords med Apostlene. / blev ikke brugt
NB28:59 han sidder nu for sidste · Gang tilbords med sine Disciple – og deres
G, s. 43 om, hvorledes Tankerne forrige · Gang tilbøde sig, og denne Erindringens Klinte
NB14:90.d kke. Selv har han mere end een · Gang tilstaaet mig, at det Eneste, han frygtede,
DS, s. 166 ndre, nei, nei, jeg har jo een · Gang tilstaaet om mig selv, skal gjentage det,
4T44, s. 289 mindre, end da den første · Gang tiltraadte Vandringen, at skulle drage
AA:7 ger at skjule sig men dog en enkelt · Gang titter frem og tumler sig paa Overfladen
NB12:122 rød jeg Forholdet anden · Gang to Maaneder derefter. / Mit Forhold til
SLV, s. 34 Virkelighed. / Kun en enkelt · Gang traadte Constantin ud af sin Allestedsnærværelse,
BI, s. 302 vor Subjectiviteten første · Gang traadte frem, og herved ere vi komne til
NB25:109 n, selv naar det en enkelt · Gang traf saa, at hun et Par Skridt længere
YTS, s. 247 e Skov«, hvad jeg den · Gang troede at see, det seer jeg atter »
TAF, s. 292 elsen forøger ham end een · Gang Troen, efter Opfyldelsen er hans Tro een
SLV, s. 105 eskabets, naar den første · Gang trykker Forelskelsen til sit Bryst og slutter
KG, s. 306 fordi der pludseligen paa een · Gang trækkes for stor en Fordring paa det;
EE2, s. 331 at han altid har Uret. Hver · Gang Tvivlens Bekymring vil gjøre ham sørgmodig,
Brev 60 en har sagt, om det end en enkelt · Gang tænker: Gud veed om han ikke skulde
NB10:60 lille Embede paa Landet. Men den · Gang tænkte jeg mig det jo egl. i Modsætning
NB11:192.a aaet, at jeg jo dog ogsaa den · Gang tænkte mig at være Forf. uden oeconomiske
3T44, s. 240 g, naar man er det, og anden · Gang tømme den Bitterhed, ei at have maattet
NB4:67 r frygteligt anstrengende, mangen · Gang tør jeg knap tænke paa, hvilken uhyre
EE2, s. 202 rvirring, ikke gaae rolig sin · Gang uanfægtet af Karrikaturen, der viser
KG, s. 56 ingen Gang, her derimod er een · Gang ubetinget Alt, den anden Gang ubetinget
KG, s. 56 Gang ubetinget Alt, den anden · Gang ubetinget Alts Undergang. Dette er Poesie,
DS, s. 215 er mig, den matter mig mangen · Gang ud indtil Fortvivlelse, den gjør mig
TS, s. 106 levet mat og døsigt, deres · Gang uden Holdning og Sluttethed, Intet kunde
OIC, s. 213 ave ladet denne Bog første · Gang udgaae, har forvisset mig om, at det Bestaaende,
PS, s. 239 t! Eller dersom han en enkelt · Gang udrakte sin Haand til at byde, saa det
OTA, s. 361 un gjort derefter. Dog, hver · Gang Udsagnet sandes, da mindes fromt hiin dets
Not1:7.t : Herren skal til den Tid anden · gang udstrække sin Haand, saa at han skal
Brev 283 mig«. Hvad De den · Gang udtalte, var tilvisse for alvorligt til
KG, s. 201 ller naar et Menneske ved sin · Gang udtrykker, at han gaaer af Veien for noget
EE1, s. 130 ge Toner, da lyder første · Gang uendelig fjernt et Vink, der dog, som om
NB34:30 sig til Gud. / / Gud er paa een · Gang uendelig nær og uendelig fjern fra Msket.
KG, s. 186 eld bag ved sig, det er anden · Gang uendeliggjort, det har i sig selv Paapasseren,
CT, s. 219 Hjerte bankede heftigt, hver · Gang Uhret faldt til Slag ved den Time, »
OTA, s. 385 Gang Lovlighedens, den anden · Gang Ulovlighedens, den tredie Gang Letsindighedens,
EE:102 rer i al Stilhed og vel mangen · Gang under Hjertets Rørelse, men Du synes
OTA, s. 133 eden, Smerterne gjøre dens · Gang usikker og piinlig: naar saa er, er Angeren
4T44, s. 339 ar hans Trin end svagt, hans · Gang vaklende, gik det end stundom tilbage istedenfor
Papir 580 om Χstd. allerede den · Gang var – og kom derved blot til at nære
NB6:15 tus samtidige Jødedom; thi den · Gang var Anstødet dog uendelig langt større,
NB18:98 om anden Gang, og første · Gang var blevet slaaet ihjel. / Men Christendom
Brev 37 fsendt«. Seer De, den · Gang var De maaskee ikke sengeliggende, og dog
Papir 453 tand lykkelige Vilkaar, thi den · Gang var der dog 95 Theses; nu derimod er der
NB22:118 dligere, Forskjellen er: at den · Gang var der mere Sandhed i ham, nu var han
BOA, s. 153 streed mod Christenheden, den · Gang var der nemlig virkelige Troes-Helte, nu
NB3:40 velen streed mod Christend., den · Gang var der nemlig virkelige Troes-Helte,
NB8:31 Levebrødet sikkret – den · Gang var det blot Χstd, der blev forraadt,
NB19:40 dog være de normale. Men den · Gang var det faktisk Toldere og Syndere ( altsaa
NB6:29 rend jeg rykker frem for sidste · Gang var det saa vigtigt, og saa sandt i min
3T44, s. 244 te han den, og den første · Gang var det, som havde han allerede tænkt
NB13:28 r dømmer Du, at just den · Gang var Du det Høieste nærmest? /
AE, s. 338 gede sig de smaa Børn. Den · Gang var Forholdet i sin Orden: da var det vanskeligt
NB11:199 g mod mig, saa jeg paa een · Gang var Gjenstanden for Angrebet og Ansvaret.
NB9:42 izot, et Angreb der just den · Gang var gjort paa ham. Jeg viste det Lumpne
OTA, s. 359 r og rynkede Hud; men tredie · Gang var hun ung, glad, dog alvorlig som Evighedens
OTA, s. 359 en meget gammel Kone, anden · Gang var hun yngre og gladere at see til, men
EE1, s. 190 Morgenluft og hendes hurtige · Gang var ikke istand til at rødme hendes
Brev 159.2 idt nok antydede. Og dog, den · Gang var jeg » en Skurk, en nedrig
NB28:36 48, nu er Profiten der. Den · Gang var jeg det sandeligen ikke, jeg meente,
NB27:71 for ret at nyde Livet; den · Gang var jeg tillige barnligt eller ungdommeligt
Papir 457 Par Ord lægge til Rette. Den · Gang var jo Engeland allerede længst christnet.
CT, s. 306 En den halvfierdsindstivende · Gang var kommen til Ham og havde bedet Ham om
4T43, s. 139 dsees let; thi den første · Gang var Mennesket saa langt fra at være
NB24:54 s. / Det gjorde jeg, og den · Gang var mit Sind ganske usædvanlig roligt.
TTL, s. 411 ikke nu hans Flugt, han, hvis · Gang var saa møisom; hvor fri bliver han
IC, s. 97 seiret, den Sandhed, som een · Gang var stridende, nu er den det Bestaaende.
G, s. 47 gav Øieblikkets Vellyst. Min · Gang var svævende, ikke som Fuglens Flugt,
OTA, s. 290 en Tilbedende. Den opreiste · Gang var Udmærkelsen, men at kunne kaste
NB2:37 derne tilfældigviis den · Gang vare demoraliserede, og at Χstus saaledes
NB:194 saa, at jeg væmmes mangen · Gang ved dette Slæng af Msker man skal leve
EE1, s. 110 . Dvæler Tanken en enkelt · Gang ved Hindringen, saa faaer denne snarere
NB35:14 aa Løgnen ret tilgavns i · Gang ved samme Leilighed. Blot det at faae Tilfredsstillelsen
Papir 571 er, ligesom jeg mine. / Kun een · Gang veed jeg, at han har forsøgt at bruge
NB7:65 Følelse. Han vil saa en enkelt · Gang vel at mærke naar han finder sig ret
PMH, s. 86 og med den Tvivlen en enkelt · Gang vender tilbage, faaer den dog aldrig Magt
NB:165 edes det sande Forhold er. / Hver · Gang Verdenshistorien skal gjøre et væsentlig
NB10:198 elig. Det alternerer, hver · Gang vi skulde stræbe: saa er han Forbilledet,
NB26:19 sagde til mig den første · Gang vi talte sammen » vi ere Complementer«
4T44, s. 323 se med Gud. Om da end Livets · Gang vidner ham imod, om Gud ligesom flygter
Not15:5 ør det ikke. Hun har een · Gang viist mig, hvor langt hun kan gaae ud over
EE2, s. 101 og jeg haaber, at Du denne · Gang vil betvinge Dig selv, da Du har med en
Papir 465 er derved – for hver · Gang vil Biskop M. blive mig mere og mere ugunstig,
NB11:68 de mene at han nu næste · Gang vil gjøre det Samme – og de blive
OTA, s. 409 tjene denne Sag, og en anden · Gang vil han, lumsk, ikke have Skammen af at
JJ:214 lelse og Phantasie. / Næste · Gang vil jeg kalde mig Petrus Ramus, og som
Papir 371:1 skee for Dem, en enkelt · Gang vil jeg maaskee tillade mig ganske svagt
Brev 25 synlighed for, at Du næste · Gang vil træffe mig. / Din / hengivne Fætter
SFV, s. 11 di jeg nu i Literaturen anden · Gang vil træffe sammen med mit Første,
NB22:85 idt efter lidt, at næste · Gang vilde det blive bedre o: s: v:. / Men jeg
Brev 181 ave glemt det til næste · Gang vilde jeg have anseet for en Umulighed.
NB8:106 anmark, at dersom jeg nu paa een · Gang vilde udgive, hvad Gud har forundt mig
EE2, s. 198 øg paa at standse Naturens · Gang vilde være frugtesløst, men Dit er
OTA, s. 320 t er ved dette Navn vi denne · Gang ville dvæle, idet vi betænke: /
TSA, s. 81 n sig maaskee saaledes: hver · Gang virkelig et Menneske skal blive ihjelslagen
IC, s. 177 Gang denne Slægt første · Gang viser Barnet af den nye Slægt dette
EE1, s. 126 d, før han døer. Anden · Gang viser han sig som Aand, og Himlens Tordenstemme
KKS, s. 96 Øieblik, da hun første · Gang viste sig og første Gang gjorde glimrende
KKS, s. 102 ngslegen, naar de den sjeldne · Gang viste sig som Forundringens studsende Gjenstand,
IC, s. 60 det er som vilde han paa een · Gang være Dommeren, der dømmer det Bestaaende,
CT, s. 233 ! Man kan jo dog ikke paa een · Gang være forhaanet og saa være med der,
CT, s. 233 an jo dog heller ikke paa een · Gang være forhaanet og tillige af de Samme,
AeV, s. 82 trykke, altsaa maa det denne · Gang være i hans Interesse som Gjæst ikke
NB5:84 n Religieuse. Det maa nu een · Gang være saa, at man bliver ulykkelig, menneskelig
SLV, s. 328 sin Ære. Og tung maa den · Gang være, om den end er mulig, Tilbagegangen
KG, s. 100 , og saa har der mangen · Gang været en Ørkesløs, der svarende
EE1, s. 12 ninger. Har jeg end en enkelt · Gang været nær ved at fortryde min Vedholdenhed,
GU, s. 333 af os har dog idetmindste een · Gang været vildfarende, er det i længere
CT, s. 115 g er Evigheden, Lidelsens ene · Gang Øieblikket. Det kan vistnok være
Brev 69 eg skrev; dog, nok for denne · Gang! / Hygæa nu begynder paa sit Væsen
CT, s. 116 r saligt at erindre denne ene · Gang! / II / / Det Glædelige i: at Trængselen
Oi8, s. 352 igt – man lever kun een · Gang! / Man lever kun een Gang; saaledes er det
TS, s. 107 ormaaede et Menneske ikke den · Gang! / Tænk paa Dagens Text! Der sidder tolv
CT, s. 112 g bliver Dig mere end den ene · Gang! Begynd aldrig paa det forfærdelige Regnestykke,
Oi9, s. 386 a Beviis og Modbeviis paa een · Gang! Beviset for Christendommens Sandhed af,
DS, s. 192 er, man kun skal gifte sig een · Gang! Du har det christelige Publikums Bifald;
EE1, s. 344 e ikke .... Gaaer Eders egen · Gang! lad mig blive udenfor .... Saa har I ingen
CT, s. 113 else, denne ene Gang er ingen · Gang! Man skal slet Intet kunne mærke paa
CT, s. 306 ivende Gang Gange den syvende · Gang! Nei, før skal Himlen blive træt af
CT, s. 112 er den glemt, Du leed kun een · Gang! O, hvo Du end er, føler Du Dig end saa
TTL, s. 400 t det Fiirføddedes ludende · Gang! Saaledes var Enhver engang i sin tidligere
CT, s. 112 saaledes, at de kun blive een · Gang! Slip aldrig denne opbyggelige Trøst
CT, s. 112 omme til at lide mere end een · Gang! Thi, ikke sandt, een Gang, o, det kan dog
Oi8, s. 351 rtvivlelse, man lever kun een · Gang!« / Dette synes forfærdeligt, og er det
Oi8, s. 351 e, thi, ak, man lever kun een · Gang!« / Tænk Dig nu et saadant Menneske paa
Papir 571 » det bliver sidste · Gang« og det blev det. / Den eneste Gang jeg
NB17:71 de, at nu » næste · Gang« saa skulde jeg bare see. Og naar saa Alt
NB16:32 : at det er » anden · Gang« skærper tillige Forholdet, og derfor
NB16:32 tus ikke » den anden · Gang«, men » den første Gang«,
NB16:32 men » den første · Gang«, saa alt det Foregaaende falder bort omtrent
TS, s. 64 og » det er saa Krigens · Gang«, siger Kongen, han havde formodentlig i
FP, s. 22 te følge af Begivenhedernes · Gang«. Naar Sagen virkelig var stillet saaledes
TS, s. 71 en skal det være den sidste · Gang«: o, min Ven, han er tabt! Jeg tør snarere
CT, s. 112 st » man lider kun een · Gang«; værg Dig ved den, det er ved det Evige,
NB3:77 Gang før ( dens første · Gang) brugt afgjørende dialektisk, af So
NB11:108 ( saaledes kaldtes den jo den · Gang) selv havde ( og her tillige » Sandhedens«)
NB5:18 Aand« er den anden · Gang), og da skal Bedrøvelsen omvendes til
CT, s. 225 re Frelsen nærmere end den · Gang, » da« Du blev troende. Ak,
NB20:51 havde anbragt den. Da jeg anden · Gang, ɔ: potenseret, anbragte den, i Dedicationen
BI, s. 168 fattelse af Undersøgelsens · Gang, ὅτι ὁ τοῦ
NB5:18 Det Christelige er egl. den anden · Gang, ( som » Aand« er den anden
NB7:10 svarede: nei, kun een eneste · Gang, 1ste Paaskedag. / Saa gik jeg op til Kolds
FB, s. 136 orvandle Springet i Livet til · Gang, absolut at udtrykke det Sublime i det Pedestre
Brev 1 nskede at dimitteres næste · Gang, af Frygt for at Ursin skulde komme i hans
LA, s. 26 er det da mit Ønske anden · Gang, afsluttende, at gjøre Forsøget og
NB31:161 t, hele Maskineriet i fuld · Gang, alle de Spillende i vanlig Virksomhed.
DS, s. 161 og mere tung og usikker i sin · Gang, Alt under den Selvindbildning, at man er
KG, s. 157 r veed Alt, spørger tredie · Gang, altsaa finder det fornødent at spørge
NB27:72 er maaskee ogsaa Fremtidens · Gang, at Χstd. nu vil til at ryste Sandsebedragene
G, s. 28 op ligesaa godt som den forrige · Gang, at bevise Pebersvendenes Fuldkommenhed.
TS, s. 45 igtighed hørte den endnu en · Gang, at den da ikke skulde have hørt feil,
NB9:42 ja, ikke sandt, det var den · Gang, at der blev holdt en Generalforsamling,
4T44, s. 339 Ord, at ville standse Solens · Gang, at det ikke maa aftnes før alle Fjender
KKS, s. 95 ndring med Udviklingens anden · Gang, at det Modsatte let er Lefleri: at beundre
NB22:15 er det første og sidste · Gang, at Du da maatte have Noget at erindre.
NB20:159 emligt som var det kun een · Gang, at Du saaledes elskede os først! /
BOA, s. 287 er. Hænder det en sjelden · Gang, at een eller anden excentrisk Religieus
TS, s. 104 ære Tingenes sædvanlige · Gang, at efterhaanden som et Menneske bliver
TS, s. 67 al kunne hænde mig endnu en · Gang, at jeg ikke er blevet bedre!« –
Brev 192 det er vistnok første · Gang, at jeg tilbringer denne Dag udenfor Kjøbenhavn,
KM, s. 13 s. v. / Det er ikke første · Gang, at Kjøbenhavnsposten, formodentlig paa
FB, s. 114 mel, han standsede ikke Solens · Gang, at Sara ikke skulde ældes og med hende
BI, s. 111 det kun var en meget sjelden · Gang, at Socrates saaledes aabnede sig. Og forfølge
NB13:78 løfte begge Dele paa een · Gang, at sætte en saadan Productivitet ind
AE, s. 245 ntueres som en møisommelig · Gang, bliver dog Afgjørelsen ikke sat i et
SFV, s. 103 kun een Gang, dens første · Gang, brugt afgjørende dialektisk af Socrates,
NB:87 seer ud som kom nu Tanken næste · Gang, Conclusionen. Føler Naturforskeren ikke
Brev 13 eg, ni fallor, ogsaa sagde forrige · Gang, da Afgjørelsen syntes at staae for Døren:
NB29:105 t. Og da det rigtigt kom i · Gang, da begyndte det for Alvor med disse Millioner,
NB4:48 e med at ville omvende Verden den · Gang, da der ikke var een eneste Χsten;
TS, s. 106 ar det anderledes. Der var en · Gang, da det behagede Guddommen selv, om jeg
KG, s. 332 e os først; og atter anden · Gang, da det gjaldt om Forsoningen, var Gud Den,
EOT, s. 270 Gang har betydet hende, denne · Gang, da hun gik derhen med Synden og Sorgen,
EE1, s. 393 Gang I saaes, den første · Gang, da I i Dandsen rakte hinanden Haanden,
NB12:114 tanden her i Kiøbh. den · Gang, da jeg maatte tage mig af Corsaren. Ikke
YTS, s. 247 dtage den! Hvad jeg første · Gang, da jeg udsendte den lille Bog, der ( jvf.
SFV, s. 54 og skete det en enkelt · Gang, da maatte jeg dyrt nok bøde derfor.
SFV, s. 92 anderledes forstaaet end den · Gang, da min svage, eensomme Stemme hørtes
BA, s. 433 Spring. Gaaer Springet over i · Gang, da svækkes Virkningen. Idet nu Mephistopheles
EE1, s. 316 tsorter. Naar Historien er i · Gang, da søger man den Paagjeldende i Selskaberne.
NB18:72.b erfølge Χstum. / ( den · Gang, da Theologien endnu ikke var opkommet)
4T44, s. 340 Brug. Høres det en enkelt · Gang, da vækker det næsten Latter, fordi
Brev 114 vede har jeg kun seet een eneste · Gang, Dagen eller anden Dagen efter Din Afreise.
2T43, s. 36 han erindrer Begivenhedernes · Gang, de afblegede Skikkelser blive atter levende,
CT, s. 234 m, de Ærede og Anseete den · Gang, de staae nu i en anden Belysning. Saa længe
EE2, s. 70 for Charakteren. Nu var Alt i · Gang, deels ved Opposition, deels ved Approbation
Oi8, s. 352 – og man lever kun een · Gang, den ene Gang, som nu er for ham forbi!
SFV, s. 103 denne Categorie er kun een · Gang, dens første Gang, brugt afgjørende
KG, s. 120 ndnu een Gang til foruden den · Gang, der er dens virkelige Tilværelse, kun
SLV, s. 83 g forsvandt i en løvtæt · Gang, der førte fra Lysthuset. / Lysthuset
Brev 81 unde faae den høitragiske · Gang, der paa eengang er let og kraftfuld. Du
F, s. 472 enlunde repræsentere Rettens · Gang, der, efter Digterens Ord, er saare lang,
Papir 306 estandig som den første · Gang, det er en Umulighed, om det end er vist,
Papir 369 tionens Historie gaaer sin · Gang, det er sandt, men hver enkelt Individ skulde
CT, s. 109 i sit Liv, kun ulykkelig een · Gang, det er, hele sit Liv igjennem. See, nu
NB8:97 ive Fader og Moder er Livet anden · Gang, det Luttrende, Forædlende. Livets
FV, s. 18 bets Første nu kommer anden · Gang, det nye Oplag af » Enten –
NB3:29 skede, at man kun elsker een · Gang, det var Tilfældet, at man fordrede,
SLV, s. 183 den saae jeg hende første · Gang, det vil da sige første Gang med besluttet
CT, s. 224 Du er gaaet tilbage siden den · Gang, Du blev troende, om Du har opgivet Troen.
CT, s. 121 faae lidt Opreisning næste · Gang, Du haabede, at det dog var muligt, at en
IC, s. 176 re Dig som var det første · Gang, Du hørte Fortællingen om hans Fornedrelse.
EE2, s. 55 kan Du huske det til næste · Gang, Du seer ham, og Du er da meget omhyggelig
NB10:131.b g i ethvert Tilfælde, hver · Gang, Du tager ud til det, skal Du stræbe
TS, s. 52 rper. Han glemte – anden · Gang, Du Ærlige! – han glemte, hvad
NB23:20 «, nei, thi Den, der een · Gang, een Dag, een Time har følt den, han
CT, s. 218 kke være to Steder paa een · Gang, ei heller arbeide med sine Tanker to Steder
NB19:20 men hverken forstod jeg det den · Gang, ei heller troer jeg, at dette tillige havde
NB13:27 første Gang – og anden · Gang, ell. i anden Potens, i det meest afgjørende
KG, s. 157 n ny Glæde at svare tredie · Gang, eller det for ofte gjentagne Spørgsmaal
SLV, s. 81 es, eller at det er første · Gang, eller dog een af de første Gange, den
FV, s. 16 opbyggelig Tale: da jeg anden · Gang, eller i anden Potens, gjentog Budet og
TAF, s. 286 lt var afgjort med denne ene · Gang, eller i stille Mismod at forsage, fordi
2T44, s. 206 ke, som Fødselen, kun een · Gang, eller kun een Gang, som Døden kommer,
BA r ligesaa meget som den første · Gang, eller tilsammen ikke nær saa meget.
SFV ng Tilstanden i Kjøbenhavn den · Gang, en Skildring der maaskee ogsaa nu vil tage
CT, s. 43 re Dobbelt at gjøre paa een · Gang, end at gjøre et andet Menneske en Tjeneste
FB, s. 101 e Philosophies betydningsfulde · Gang, enhver Privatdocent, Repetent, Student,
BA, s. 386 og Bevægelsen i Logiken i · Gang, er at behandle Speculationen som et temmelig
NB12:54 m først have bragt det i · Gang, er det blevet staaende og har tiltaget
IC, s. 178 ælle et Barn det første · Gang, et Barn, som altsaa aldrig har hørt
SLV, s. 256 kommer Du saaledes næste · Gang, faaer Du virkelig En under Øret, .....
OTA, s. 409 n saadan Tvesindet taler een · Gang, falsk, om, at han har den Ære at tjene
CT, s. 266 At det blev den sidste · Gang, fik han ikke at vide bagefter; han veed
Brev 125 Danmark, paatag Dem denne · Gang, for Curiositetens Skyld, den snurrige Opgave,
Not8:20 lskede hende, saa var Alt i · Gang, for da at ende mit unge Liv. Men da faldt
KG, s. 311 st Forsøg, en forgjeves · Gang, fordi han til den Tid var bleven forandret:
IC, s. 182 et sig. Da begynder han anden · Gang, fra Høiheden; han skal nu ikke mere
LP, s. 43 t og uden Overskuelse af sin · Gang, fristes til at tillægge en tilfældig
NB33:12 et uden at han mere end een · Gang, gjentagent havde i privat Samtale sagt:
NB20:85 / Gjøre to Ting paa een · Gang, gjøre et Andet » tillige«
NB30:60.a man dog, maaskee for første · Gang, gjøre H. Uret ved at sigte ham for Plagiat.
G, s. 10 ns Rok; men han gaaer rolig sin · Gang, glad ved Gjentagelsen. Ja hvis der ingen
IC, s. 142 neske med Lidelsens første · Gang, han gjennemlider den tungeste Lidelse anden
EE2, s. 312 d Sikkerhed gaae sin eensomme · Gang, han har jo ført Beviset for Rigtigheden
EE2, s. 222 et Medhenhørende i Verdens · Gang, han har seet det ligeoverfor den evige
CT, s. 112 ærte ham, at det var anden · Gang, han leed – ved Evighedens Hjælp
EE1, s. 253 have tilstaaet den første · Gang, han overhovedet talte til hende om Ægteskab.
CT, s. 32 aaledes gaaer den Christne sin · Gang, han vender Blikket op ad, han seer bort
G, s. 13 rem og tilbage paa Gulvet; hans · Gang, hans Bevægelse, hans Gestus –
NB15:90 Kortsynethed, velmenende mangen · Gang, har tænkt som saa: naar Du overhovedet
DS, s. 245 aa lidt nu, som han vilde den · Gang, have Beundrere, end sige Vrøvlehoveder,
FB, s. 139 ed at see hinanden for sidste · Gang, have Ret i at være forhippede, Ret i
KG, s. 56 progligt, at een Gang er ingen · Gang, her derimod er een Gang ubetinget Alt,
EE2, s. 332 ke har nu fulgt Udviklingens · Gang, hurtigt forud ilende maaskee, naar det
Brev 159.6 el, jeg byder Dig, anden · Gang, hvad jeg kan og tør byde Dig: Forligelse.
Brev 159.7 ft: vel, jeg byder Dig, anden · Gang, hvad jeg kan og tør og bør byde Dig:
Brev 159 vel, jeg byder Dig, anden · Gang, hvad jeg kan og tør og bør byde Dig:
Brev 159.8 u gift: vel, jeg byder, anden · Gang, hvad jeg kan og tør og bør byde:
Papir 371:1 nærværende paa een · Gang, hvad vel i en vis Forstand mere end det
KG, s. 93 d, der uden at standse Livets · Gang, hver Dag forynger sig ved det Evige og
NB:204 st. / / / Og alt gaaer sin travle · Gang, Hver passer Sit, Vinden blæser, Floden
SLV, s. 215 n saadan i Verdenshistoriens · Gang, hvilken jo Speculationen skal reconstruere,
NB4:159.1 r. / Anm. Dette er den inverse · Gang, hvilken overhovedet er » Aand«.
Brev 56 ive ligesaa stor som forrige · Gang, hvis det samme vederfares mig som dengang.
OTA, s. 133 g i det Gode, den er som Dens · Gang, hvis Fødder ere hudløse; den er villig
Oi8, s. 352 medens Du nu lever denne ene · Gang, hvis Udstrækning i Tid svinder ind med
IC, s. 30 ke Omvendelsens besværlige · Gang, hvor møisomt den end fører til Frelsen,
SD, s. 173 e, hvor lykkelig hun var den · Gang, hvor skjøn o. s. v. Dette fuimus, som
Not4:24 uendelige Proces viser sig hver · Gang, hvor to modsatte Bestemmelser skulle være
EE1, s. 402 Stedet, i denne skyggefulde · Gang, hvor Træerne slynge sig sammen for at
Not8:42 n Optræden, – hun har i · Gang, Høide, Paaklædning ( sort Silkekjole,
NB16:46 ntisk som jeg havde den den · Gang, hørte vistnok med, foruden den potenserede
CT, s. 247 re. Jeg har forstaaet det een · Gang, i Afgjørelsens Øieblik, nu forstaaer
IC, s. 142 er den tungeste Lidelse anden · Gang, i Bekymringen for og i Sorgen over, at
BI, s. 97 alternerende ( alterno pede) · Gang, i denne Halten til begge Sider. Dette er
NB9:8 es sandere skulde opleve det anden · Gang, i Forholdet til Gud. / / I Danmark er der
NB8:99 nde ligger bestandigt i den anden · Gang, i Maaden hvorpaa det Sande siges, i Reduplicationen
G, s. 26 Mening, saa havde han den anden · Gang, idet han besteg Prækestolen, slaaet
NB17:57 ... Saa synes man, at den og den · Gang, igaar ell. iforgaars da var man saa nær
OTA, s. 409 at tjene den; han taler een · Gang, indsmigrende, om, at han har den Ære
Papir 349:3 Saa er han færdig for den · Gang, indtil saa igjen en ny Dypning gjør
NB5:18 re end den ene Gang, som er ingen · Gang, Intet. Det Christelige er egl. den anden
4T44, s. 327 ed, der lader Tiden gaae sin · Gang, ja end ikke begjerer Evighedens »
Brev 182 urtsdag eller til næste · Gang, jeg forglemmer, at det er Din Geburtsdag.
G, s. 26 en Skole siger: det er nu anden · Gang, jeg gjentager, at Jespersen skal sidde
Brev 164 mig glemme, at den sidste · Gang, jeg saae Deres Navn, var paa den Circulaire,
EE1, s. 195 vende for mig. Den første · Gang, jeg saae hende, gjorde hun egentlig ikke
Brev 55 Ord, De sagde mig den sidste · Gang, jeg talte med Dem, som ofte er kommet mig
Brev 16 t vide, hvad der altsaa den sidste · Gang, jeg talte med ham, ikke blot var Noget,
G, s. 30 i min Sjæl, og den første · Gang, jeg var der, var det som fremkaldte dette
KKS, s. 104 ykt, netop fordi det er anden · Gang, kommer hun til rent ideelt at forholde
2T44, s. 209 ere Liv var gaaet sin stille · Gang, kun nævnes der en eneste Omskiftelse,
FP, s. 21 ædrelandets Forsvar anviste · Gang, lade denne Betragtning staae hen indtil
NB:108 ed. / Det vil gaae mig denne · Gang, ligesom i sin Tid med min Forlovelse. Kun,
EE2, s. 142 og ikke afbryder dets vanlige · Gang, ligesom naar Maanens Straale falder paa
EE1, s. 342 rider frem i sin eensformige · Gang, ligesom Posthestene i Nattens Stilhed;
CT, s. 135 Samtalen er i fuld · Gang, livlig, næsten heftig, den Ene kan neppe
NB11:20 / Vist er det, at jeg denne · Gang, løfter en større Byrde, idet jeg
SLV, s. 112 at ville sige mere, en anden · Gang, maaskee imorgen siger jeg mere, men »
AE, note nd at ville sige mere, en anden · Gang, maaskee imorgen, siger jeg mere, men »
TTL, s. 410 Rasen og i Verdenshistoriens · Gang, man glemmer reent, hvad Barnet forstod,
EE1, s. 269 rre og større for hver · Gang, man seer det. / Lad Replikerne i dette
EE1, s. 269 med, da vil man den næste · Gang, man seer Stykket, lære at blive taknemlig
G, s. 44 Kaffeen ligesaa god som forrige · Gang, man skulde næsten troe det, mig smagte
Not6:2 latterligt og abgeschmakt som den · Gang, man sætter op i Gaderne. Forgjæves
SLV, s. 116 de Tilværelsens naturlige · Gang, medens Guden skabende griber ind. O! salige
JJ:433 tes efter at høre mig næste · Gang, medens han prisede og jublede over mig;
NB25:98.a ver dets Enkelthed, og paa een · Gang, medens Livet, fattigt, er successivt. Men
EE1, s. 181 des gaaer det hende ikke een · Gang, men atter og atter. Alting bliver fremstillet
TTL, s. 411 er en tung Gang og en tvungen · Gang, men den tunge Gang er dog den rigtige,
EE2, s. 132 sto langsommere er Historiens · Gang, men desto betydningsfuldere er ogsaa Gangen
TAF, s. 301 dt til Dig selv maa gaae Din · Gang, men Du kun ved at blive i ham, bliver paa
CT, s. 115 vad Han leed det leed Han een · Gang, men Han seirer evigt!« –
BA, s. 321 gt for at faae Bevægelsen i · Gang, men hvilket det Negative ikke er. Forlader
CT, s. 109 evigt. / / Man lider kun een · Gang, men man seirer evigt. Forsaavidt seirer
CT, s. 116 Evigheden. Man lider kun een · Gang, men man seirer evigt. Forunderligt, hvor
BA ed, der mener, at een Gang er ingen · Gang, men mange Gange er Noget, hvilket er aldeles
NB13:70 std, vil sige: ja, det var den · Gang, men nu i – Χstheden: nu, saa
SLV, s. 124 Rigtigt, man elsker kun een · Gang, men Qvinden tiltager netop i Skjønhed
CT, s. 107 elige i: at man lider kun een · Gang, men seirer evigt / Den, der vil en Hensigt,
CT, s. 109 elige i: at man lider kun een · Gang, men seirer evigt. / / Man lider kun een
CT, s. 114 rvelsen. / Man lider kun een · Gang, men seirer evigt. Lad mig anskueliggiøre
LA dende Momenter i Fortællingens · Gang, men tillige at gjennemvirke Referatet med
SLV, s. 391 er Betingelsen for den rette · Gang, Misforholdet kan ogsaa her betegnes som
TAF, s. 292 rkere er Kjerlighedens anden · Gang, naar den samme Kjerlighed anden Gang elsker,
OTA, s. 421 ed til at vende Alt om anden · Gang, naar det første Gang er gjort omvendt!
Papir 460 er kunde bringe Latteren i · Gang, naar det viste sig som det Latterlige:
JJ:226 Fader og Søn. En sjelden · Gang, naar Faderen saae paa Sønnen og saae
NB18:50 unde faae Lov at leve anden · Gang, naar hans Lære har seiret, ja da var
NB5:116 O, men tungt er det mangen · Gang, naar man selv er saa blød, at skulle
Brev 267 komne meget videre end den · Gang, naar man undtager, at de have faaet andre
DS, s. 229 il det bliver en forgjæves · Gang, naar Sorgen endelig for Alvor kommer; at
NB14:106 Gode. / See nu er Sagen i fuld · Gang, nu behøver han Naaden, nu behøver
NB8:72 s ordligviis hvert Stykke kun een · Gang, nu giver man en Fest-Forestilling paa Abonnement.
TAF, s. 291 r det forandret, det var den · Gang, nu, nu elsker han meget. / Men er det saa
CT, s. 32 ymring, ja det er en vanskelig · Gang, næsten som at gaae paa Havet; men dersom
CT, s. 112 en Gang! Thi, ikke sandt, een · Gang, o, det kan dog nok et Menneske holde ud;
NB10:122 rste Indtryk kommer igjen anden · Gang, og da er Jubelraabet forvandlet til Raabet:
NB29:78 redelig Mand til at bringe den i · Gang, og de ædle og redelige Msker ere som
SLV, s. 56 e, begynder, elsker første · Gang, og deri er Intet paafaldende. O! Død
SLV, s. 359 r. Saa kom Passiaren igjen i · Gang, og det betyder vistnok ikke saa meget for
NB12:27 lle udgive det Hele paa een · Gang, og det om Forfatterskabet med, og ligesom
SLV, s. 120 de. Fremstilles de en enkelt · Gang, og det skal være et lykkeligt Ægtepar,
NB6:29 kan faae Alt sammen paa een · Gang, og dog tilsidst forstaaer mig bedst ved
Brev 115 r her alene og maa gaae min egen · Gang, og Du kan vel vide, at denne Tid har været
KG, s. 157 rgsmaalet gjøres tredie · Gang, og en ny Glæde at svare tredie Gang,
JJ:244 der skal til at elske anden · Gang, og en Qvinde, der skal til at elske anden
NB7:10 rsæt, kun at gaae den ene · Gang, og for den Gang at opgive Forsøget,
BI, s. 308 , som en tung og besværlig · Gang, og forsaavidt har det Gyldighed, naar han
NB18:98 ænde, hvis han kom anden · Gang, og første Gang var blevet slaaet ihjel.
NB22:146.b igt. Derpaa fortsatte jeg min · Gang, og hun gik sin. Bag efter gjorde jeg mig
Papir 158 e Verden gaae sin skjæve · Gang, og hvad skal man tænke om dem, er det
BA, s. 341 ie gaaer jo roligt frem ad sin · Gang, og i denne kommer intet Individ til at
NB3:2 ab, blot fordi han een eneste · Gang, og i et saa vanskeligt Øieblik tvi
OTA, s. 288 Udmærkelse: den opreiste · Gang, og idet han tænkende eftergjorde det,
SLV, s. 81 det, eller seer det første · Gang, og jeg saae Assessorinden første Gang;
BOA, s. 184 Nu er Forflygtigelsen i fuld · Gang, og jeg vil bede Læseren om Taalmodighed,
Brev 131 jeg hørte det første · Gang, og ligesom hvis et Msk. eiede hele Verden,
NB5:105 d kun sees en saare sjelden · Gang, og lyder luthersk: jeg kan det ikke anderledes,
Papir 370 selv at Forvirringen var i · Gang, og man haabede saa ved en ell. anden Opdagelse,
AE, s. 68 e vel vide Besked om sin egen · Gang, og om de dialektiske Forudsætninger,
LF, s. 45 fat paa al sin Sorg og paa een · Gang, og saa at kunne kaste den saa behændigt
2T44, s. 197 bede. / Den Unge gik nu sin · Gang, og Taalmodigheden gjentog sit Løfte,
CT, s. 111 e den Gang og den Gang og den · Gang, og tilsidst saa mange Gange, at Ingen veed
BA, note en mimiske Udvikling var i fuld · Gang, og Tilskuerens Øie fulgte Historien
NB14:12 lde lade Alt trykke paa een · Gang, og uden Pseudonymitet, thi endnu var Pseudonymiteten
NB2:47 han saa? Han anstrenger sig anden · Gang, og udfører et endnu fortræffeligere
CT, s. 121 ig den Gang, saa dog en anden · Gang, om ikke Dette, saa dog Andet, Du haabede
NB13:33 havde levet den Gang og den · Gang, saa – men nu er der ingen Anledning.
Brev 235 nu Alt gaaer sin naturlige · Gang, saa der snart udkommer et æsthetisk
BA, s. 459 Alt gaaer sin regelmæssige · Gang, saa det Gode har sin Løn, desto lettere
CT, s. 121 om det ikke lykkedes Dig den · Gang, saa dog en anden Gang, om ikke Dette, saa
KG, s. 357 r en Modsigelse eller paa een · Gang, saa Du ikke oplever det Ene idag det Andet
EE2, s. 28 urs Vindue saae ham en eneste · Gang, saa elskede hun ham dog fra dette Øieblik,
Not8:47 emerne i deres bestemte afmaalte · Gang, saa er den da ophævet, saa skal da Alt
EE2, s. 140 Bestemmelsen af den første · Gang, saa er en Gjentagelse jo en Umulighed.
DS, s. 165 r det Ubetingede forbi for den · Gang, saa gjør man sig kold, eller man gjør
Brev 214 uistiske Maskinerie i fuld · Gang, saa havde jeg øieblikkeligen tilstillet
NB18:91 e er det saa. Den første · Gang, saa holder Klogskaben sig tilbage –
G, s. 20 at haandtere. Naar da Alt er i · Gang, saa kan De blot henvende Dem til mig, saa
NB22:98 til Du selv har giftet Dig anden · Gang, saa kan Du prædike derom med Held paa
NB4:21 ab og Forholdene gaae en roligere · Gang, saa kan man naturligviis forud beregne
NB17:27 dfulder, som kunne tages paa een · Gang, saa lader det sig gjøre. / O, som vel
NB28:77 iis ikke lever mere end een · Gang, saa lidet som han qua Forsoner døer
NB:198 ed at snyde sin Næse denne ene · Gang, saa længe dette Stykke bestaaer. /
KG, s. 157 nødent at spørge tredie · Gang, saa maa det vel være, fordi han, da
AE, note skal man læse derom endnu en · Gang, saa maa Scenen være i Africa, thi Sceneriet
EE1, s. 355 g smilede. Hun fortsatte sin · Gang, saa meget som to Skridt gik jeg ved hendes
EE1, s. 247 ætning. Elsker man tredie · Gang, saa siger man: denne min nuværende Kjærlighed
TS, s. 86 , naar Alt gaaer sin jævne · Gang, saa skeer der saadan en lille Smule Retfærdighed;
EE2, s. 149 r noget Andet end den forrige · Gang, saa svarer Du med stor Rolighed: er det
EE2, s. 126 ig gjentage som den første · Gang, saa var der dog endnu en taalelig Udvei;
BI, s. 261 g at holde Undersøgelsen i · Gang, saaledes har han i verdenshistorisk Henseende
CT, s. 109 for, naar den er forbi, ingen · Gang, Seierens ene Gang i en anden Forstand ingen
BI, s. 336 gik sin rolige, sin afmaalte · Gang, selv den, der gik paa Frieri; thi han vidste
OTA, s. 189 od Staten gaae den farefulde · Gang, skulde da Gud og det Gode ikke ogsaa sørge
BI, s. 338 snart er vi i Peder Madsens · Gang, snart i Himlen; nu skeer der noget høist
Brev 118 vil gaae en ligesaa stille · Gang, som dens Forgjængere, hvad jeg dog ikke
2T44, s. 206 kun een Gang, eller kun een · Gang, som Døden kommer, men den aflader ikke,
NB5:18 t til at være mere end den ene · Gang, som er ingen Gang, Intet. Det Christelige
CT, s. 227 , der ikke er begyndt paa den · Gang, som fører nærmere og nærmere.
KK:4 . kort sagt Alt det var i fuld · Gang, som Gregorius VII, da han gav Kirken det
Papir 1:1 ene, og sagde, at han gik en · Gang, som han aldrig havde gaaet. ( Hutten opmuntrede
CT, s. 115 g er Hans Seier ogsaa kun een · Gang, som Hans Lidelse var een Gang; men Seierens
NB11:193 e til mit Forsvar, at jeg denne · Gang, som jeg pleier, tænkte at gjøre disse
CT, s. 112 ise sig, at een Gang er ingen · Gang, som naar Forholdet er: Timelighed –
PS, s. 243 des er ogsaa den menneskelige · Gang, som Naturforskerne oplyse, en fortsat Falden;
Oi8, s. 352 n lever kun een Gang, den ene · Gang, som nu er for ham forbi! Og man havde jo
Brev 198 yk for, at det atter denne · Gang, som stedse, er mig kjert og fornøieligt,
KK:4 ske Erkiendelses Periode / Den · Gang, som Theologien nu gjenemløb, falder
3T44, s. 273 i hvilken Solen standser sin · Gang, staaer stille, og endnu ikke gaaer ned.
Brev 88 Maskineriet i mig er igjen i fuld · Gang, Stemningerne sunde, fuldtonige, o: s: v:.
2T44, s. 208 er Frelsen, stundom paa een · Gang, stundom lidt efter lidt. / / Hvad har dog
SD, s. 132 , men det gjorde han kun een · Gang, Sygdommens Vedbliven er en simpel Affølge
2T44, s. 197 Saa gik da den Unge sin · Gang, Taalmodigheden gjentog til Afskeed sit
CT, s. 109 ang i en anden Forstand ingen · Gang, thi den er aldrig forbi; Lidelsens ene
OTA, s. 359 s langsomme og besværlige · Gang, thi denne Tale kan ikke bedrage Nogen;
LF, s. 20 d end nogen Skabnings letteste · Gang, thi det kommer med det Pludseliges lette
SD, s. 131 anderledes end den opreiste · Gang, thi det tyder paa den uendelige Opreisthed
NB6:29 ig, naar jeg begynder sidste · Gang, thi til at offres er jeg dog indviet –
Brev 182 være Noget til næste · Gang, til næste Geburtsdag eller til næste
SLV, s. 178 nderlige i Verdenshistoriens · Gang, tillige har den Mærkværdighed, at
Papir 397 thi lykkes det een · Gang, to Gange, tre Gange – » det
NB12:49 t Bestaaende; thi lykkes det een · Gang, to Gange, tre Gange – det næste
AE, note det Næste, Professoren hver · Gang, trods den nødvendige Overgang, behøver
EE1, s. 13 . Det skal være den sidste · Gang, tænkte jeg, at Du er saa ødsel; ja
PS, s. 259 han vil vel gaae sin · Gang, ubekymret om at skifte og dele jordisk
Not4:12 idet Naturen gaaer sin nødv: · Gang, ubekymret om Moral-loven, jeg vilde derfor
TAF, s. 281 t ethvert Menneske, endnu en · Gang, ubetinget ethvert Menneske Gud lige nær;
BA ville lade hiin Eventyrer gaae sin · Gang, uden at bekymre os om, hvorvidt han paa
AE, s. 144 els færdig eller dog i god · Gang, uden at have faaet denne Vanskelighed fjernet.
CT, s. 114 Evige, derfor er den ikke een · Gang, umuligt altsaa dens ene Gang ingen Gang.
NB16:32 «, ɔ: den anden · Gang, Valget paa Χstus. / Men Dorner ser
NB10:208 m man havde haft Hyrekudske den · Gang, var Aristophanes dog maaskee ikke faldet
Brev 190 r det, at Du skriver denne · Gang, var det ikke Henrichs Tour, ell. har Henrich
NB15:85 og saa leed man anden · Gang, ved at vedkjende sig den Overbeviisning:
NB16:46 igtigheden. / Var jeg død den · Gang, vilde Virkningen være blevet den størst
KG, s. 157 ørgsmaalet gjøres anden · Gang. » Christus siger tredie Gang til
DD:161 re jo i det Øieblik ret i fuld · Gang. – / d. 29 Oct 38. / Om man end derfor
Papir 585 er. / Christendommens første · Gang. / Χstendommens anden Gang. / d. 13
NB12:170 32. / kan bruges en anden · Gang. / / i det 30te Vers siges jo ogsaa, at
NB13:16 d til hende. Ultimatum for denne · Gang. / / Sagen er, saasnart jeg tænker nærmere
BB:1 kjæbne og i Begivenhedernes · Gang. / 24. Martz. 1836. / p. 84. Kommer Forfatteren
Oi8, s. 343 rende. / 2) Man lever kun een · Gang. / 3) En Evighed til at fortryde. /
Papir 585 Gang. / Χstendommens anden · Gang. / d. 13 Sept 55. / Χstus forlod Jorden.
NB23:42 t. Det er blot nu forbi. / Anden · Gang. / Da Frederik d. 6te sagde: vi, vi alene
SLV, s. 31 lader sig gjøre første · Gang. / Den Eneste, der egentligen ikke havde
NB4:17 ledes at gjøre to Ting paa een · Gang. / Den strengeste Dom over Verden. /
NB12:72 ve. Der ender jeg for denne · Gang. / Der er altsaa taget Aaret 48 med; thi
Oi10, s. 408 istenhed« første · Gang. / Det veed jeg, veed ogsaa, hvad det har
EE1, s. 394 jennembryde Naturens vanlige · Gang. / Din Johannes. / Min Cordelia! /
NB15:93 gjøre begge Dele paa een · Gang. / Friheden er egentlig kun derved, at den
NB28:77 rsoner døer mere end een · Gang. / Gud-Msket er Forbilledet. Χstd.
Papir 316:1 . / 1) Een Gang er ingen · Gang. /                                         Ham
EE1, s. 96 e, saa er det Comiske i fuld · Gang. / Hvad her er blevet sagt angaaende Sagnet
NB32:17 kan gjerne gjentage det endnu en · Gang. / Ifølge Χstd. er Frelsen just
4T44, s. 289 , og nu tager den for sidste · Gang. / Kjøbenhavn den 9de August 1844. /
CT, s. 113 aligt sige: een Gang er ingen · Gang. / Kun Synden er Menneskets Fordærvelse,
CT, s. 113 delse, dens ene Gang er ingen · Gang. / Lidelsens ene Gang er en Overgang, en
CT, s. 112 lpe Dig til kun at lide een · Gang. / Lidelsens ene Gang er ingen Gang. Det
NB26:62 et, at det er forbi for den · Gang. / Man kan endog i Individualitetens Verden
NB33:8 nd paa 40 Aar fødes anden · Gang. / Men hvad Χstheden har tilsigtet
SLV, s. 279 dristighedens Lykke i hendes · Gang. / O Død, jeg troer man gjør Dig Uret;
NB27:58 , Juledag. Det skete ogsaa denne · Gang. / Oftere har jeg med Fodposten modtaget
Brev 224 vel overlades til en anden · Gang. / Og saa paa Mandag Aften! / Deres /
NB30:81 ledning) til ret at komme i · Gang. / Ogsaa i Hedenskab var der Løgn og
NB17:72 eg sagde til ham den sidste · Gang. / R. Nielsen. / .... Jeg har meent, at
NB24:74 dog opgive den for næste · Gang. / Saa blev jeg reent syg. Den ulykkelige
NB20:23 r saa jeg, og gaaer saa min · Gang. / Saasnart der er et Forbillede, saa forpligter
NB18:91 aa man vente til 6 ell. 7de · Gang. / See det er Klogskaben. Og just det, hvoraf
OiA, s. 10 maa nu være nok for denne · Gang. / Skulde Andersen ønske at fortsætte
DS, s. 165 et Ubetingede er forbi for den · Gang. / Thi kun det Ubetingede gjør ganske
KK:2 t Indgreb i det naturlige Livs · Gang. / Underet viser sig nærmest som et enkelt
AE, s. 103 Protest mod Methodens inverse · Gang. Al Christendom ligger ifølge Frygt og
KG, s. 195 ornegtelse kun vender sig een · Gang. Al den Selvfornegtelse derfor, som finder
EE1, s. 393 one tilstode I den første · Gang. Alt erindrede I saa tydeligt, den første
DS, s. 231 rem for Dyret er den opreiste · Gang. Altsaa, vær saa god, op med Hovedet!
KG, s. 334 kan gjøre to Ting paa een · Gang. At en Overvunden søger derhen, hvor
EE2, s. 305 ed er jeg færdig for denne · Gang. At foredrage en Pligtlære var aldrig
NB4:159 Jeg resignerede atter anden · Gang. Blot betænkt paa at arbeide hende flot,
4T44, s. 351 ikke det samme som første · Gang. Da stemmer Feigheden sig imod; afmægtig
CT, s. 111 aet havde de kun arbeidet een · Gang. De Arbeidere, der klagede, som skeete dem
SLV, s. 368 Her ender Dagbogen for denne · Gang. Den handler om Intet, dog ikke i den Forstand,
NB:203 Faren større til næste · Gang. Den Vellystige gjør vel i, at flye Synet
Brev 159.1 skal vel vogte mig anden · Gang. Der er – ja, hvorfor skulde jeg ikke
Brev 159.4 Jeg skal vel vogte mig anden · Gang. Derfor skriver jeg. Du kan nu i al Stilhed
SLV, s. 304 l sig og viste dem en skjult · Gang. Derpaa befalede han dem at møde der
4T44, s. 349 hæng, en jævn og rolig · Gang. Dertil har Beslutningen en elskelig Gave:
CT, s. 64 e Christen er der dog kun een · Gang. Det at være bogstavelig en Ringe er
PPM, s. 138 tte være saa nok for denne · Gang. Det er en Undtagelse jeg har gjort, hovedsageligt
CT, s. 112 / Lidelsens ene Gang er ingen · Gang. Det er som Ordsproget siger: een Gang er
CT, s. 109 Gjenstand. Man lider kun een · Gang. Det siges saa hurtigt, det lyder næsten
NB12:196 t kan jeg ikke løfte paa een · Gang. Det var min Tanke, da jeg leiede Leiligheden
AE, s. 147 verdenshistoriske Udvikling i · Gang. Det verdenshistoriske Drama gaaer uendelig
Papir 315:3 H. / Nei – den inverse · Gang. Det viser sig først ved Slutningen af
EE1, s. 204 , det vil hænde ham anden · Gang. Dette er af stor Vigtighed med Hensyn til
FB, s. 196 Apostat, der gaaer Kjødets · Gang. Dette er Digternes Mening, og medens det
EE2, s. 161 , uden at tage Feil en eneste · Gang. Dette er saare dybsindigt tænkt, men
AE, s. 252 g, inden Samtalen kan komme i · Gang. Dette gjør han f. Ex. i Gorgias. Men
SD, s. 221 ynden er Løsrivelse anden · Gang. Dette piner naturligviis det Dæmoniskes
NB18:71 for ham blive 20rd for hver · Gang. Dette synes mig ikke ubilligt, naar man
Brev 159.1 e, koldere end første · Gang. Dog det vil ikke behøves, derom er jeg
CT, s. 266 t forud, at det er den sidste · Gang. Dog har han ikke nænt at indvie Apostlene
CT, s. 115 nde Dig, at man kun lider een · Gang. En Christen beder i Fader vor om det daglige
Brev 43 aa vil jeg afbryde for denne · Gang. En Deel ønskede jeg rigtignok at skrive
NB16:32 egrebet Frelse er den anden · Gang. En Tilstand, den være den usaligste
EE2, s. 308 en snarere i at gaae Din egen · Gang. En vis Eventyrlighed kan man nu let tilgive
NB2:185 lpelig i at sætte dette Liv i · Gang. Enhver Existents der ikke har en elsket
CT, s. 218 sine Tanker to Steder paa een · Gang. Enten arbeider man uafbrudt med al sin
OTA, s. 246 r det alvorlige høres een · Gang. Evigheden derimod kan fortræffeligt
CT, s. 110 r aldrig til Mere end den ene · Gang. Evigheden er nemlig Modsætningen; den
CT, s. 110 likket evig forstaaet kun een · Gang. Forgjeves vil Timeligheden gjøre sig
NB:145.a idt seirer man jo ogsaa kun een · Gang. Forskjellen er dog, at Lidelsens ene Gang
NB18:91 rste Gang er altid den dyreste · Gang. Første Gang man køber Spinat er det
EE1, s. 337 – men haaber næste · Gang. Han har endnu ikke havt Mod til at sætte
SLV, s. 53 ie Tid er Confusionen i fuld · Gang. Havde man ikke gjort, hvad hun sagde, saa
NB4:159.1 nd«. Aand er den anden · Gang. Humor er ikke Lune; men findes, dialektisk
NB23:51 have hende til at dandse en · Gang. Hun gjør Indsigelse, siger: nei, nei
KG, s. 314 ke saadan havde faaet paa een · Gang. Hun havde længe sparet for at faae dem
EE1, s. 429 mer til at see det første · Gang. I den Henseende har min Tjener modtaget
SFV, s. 63 ter, hvilket er Ungdom anden · Gang. Jeg blev Digter; men med mine Forudsætninger
Brev 190 rigt gaaer Alt sin vanlige · Gang. Jeg har Forelæsninger, og Geheimeraaden
G, s. 42 or mig, som det var den forrige · Gang. Jeg ilede ud i Theatret. Der var ingen
G, s. 61 Secund, da Maskineriet sattes i · Gang. Jeg troer, jeg havde mistet Forstanden.
DJ, s. 69 mfatte Modsætninger paa een · Gang. Jo mere han selv er reflecteret og øvet
IC, s. 44 egynder, saa er Blasphemien i · Gang. Jo mere man fordyber sig i at betragte
NB12:147 var Bogen saa alvorlig som den · Gang. Just det var Rædselens sande Udtryk.
AE, s. 48 kjendelsen, saa er Alt i fuld · Gang. Kan Angriberne for at nægte den hellige
FB, s. 131 aak gladere end den første · Gang. Lad os gaae videre. Vi lade Isaak virkelig
NB7:70 a vilde Forfølgelsen være i · Gang. Man vilde i Betragtning af hans Godgjørenhed,
CT, s. 110 lbagelagte: man lider kun een · Gang. Med samme Ret, nemlig i Kraft af det Evige,
NB22:143 dog at haabe for næste · Gang. Men for den Overordentlige er intet saadant
BOA, s. 127 ulere og faae Sangværket i · Gang. Men har han ikke noget Nyt fra Gud at bringe
KG, s. 120 ge Tilværelse er den anden · Gang. Men hvad ligner nu hiin beskrevne, forvirrede
NB10:123 æret Tilfældet denne · Gang. Men jeg har lidt saa meget i andre Henseender,
Brev 159.7 det skal ikke skee anden · Gang. Men overvei for Gud i Himlens Skyld alvorligt,
Brev 159 det skal ikke skee anden · Gang. Men overvei for Gud i Himlens Skyld alvorligt,
Brev 159.6 den skal det ikke anden · Gang. Men overvei for Gud i Himlens Skyld alvorligt
CT, s. 110 andheden. / Man lider kun een · Gang. Men som hiin snyltende Plante, der sniger
NB:31 og saa ikke et Ord mere denne · Gang. Men Taleren ell. Tænkeren er bange er
SLV, s. 367 nu hører jeg op for denne · Gang. Min Dvale-Tid i Henseende til hende begynder,
CT, s. 112 ns Hjælp lider man kun een · Gang. Naar derfor Aftenen kommer, saa lad den
CT, s. 114 gt altsaa dens ene Gang ingen · Gang. Nei, som der mellem hiin rige Mand i Helvede
Papir 377 Snakken om den er kommen i · Gang. O, og selv om der stundom i denne Snakken
Brev 37 , ja, det kommer nok næste · Gang. O, om man aldrig saae noget Menneske –
NB12:123 rs har jeg Selvplageriet i fuld · Gang. Og desuden den Forklaring, den concretere
Brev 133 opfyldt ved den første · Gang. Og dette Ønske er det samme som det,
NB22:85 jælper En til at komme i · Gang. Og hvad sig selv angaaer, da forklarer
NB17:60 d til at sætte Snakken i · Gang. Og hvor mange gider vel snakke om Sligt.
CT, s. 112 egynder, Du dog kun lider een · Gang. Og naar saa Aaret er omme, saa lad dette
CT, s. 112 egynder, Du dog kun lider een · Gang. Og naar saa Din sidste Time er kommen,
CT, s. 112 oget siger: een Gang er ingen · Gang. Om det er sandt i Forhold til Det, hvorom
CT, s. 110 kket, eller man lider kun een · Gang. Om Lidelsen varer halvfjerdsindstyve Aar,
IC, s. 125 et Dig – endogsaa anden · Gang. Opgiv derfor hine Tanker, de ere dog ikke
AaS, s. 43 kovstræde og Peder Madsens · Gang. Overalt rører der sig et kraftigt Parti-Liv.
SLV, s. 124 id, og at man elsker kun een · Gang. Rigtigt, man elsker kun een Gang, men Qvinden
NB6:55 et dog ikke faae Snakken paa · Gang. Saa gik Tiden hen, og Heiberg bliver uvirksommere
KG, s. 83 at kjende, det er en alvorlig · Gang. Saa taber Ære, Magt og Herlighed sin
4T44, s. 292 aader, at det er den sjeldne · Gang. Saa tag det da fra ham: Rigdom og Magt
SLV, s. 248 min Skjebne indtil næste · Gang. Saaledes er hun væsentligen Alt, Alt,
OTA, s. 221 saa ville vi minde om Talens · Gang. Skulde et Menneske ville Eet, da maatte
BOA, s. 187 rklaring i Forordet havde den · Gang. Staaer Adler derimod fast ved, at hine
KG, s. 157 pørgsmaalet gjordes tredie · Gang. Thi i Kjerlighedens lige Forhold mellem
SLV, s. 122 g ligesaa dybt som første · Gang. Thi jeg veed, hvad jeg vidste, og hvad
CT, s. 110 yve Gange, den er dog kun een · Gang. Thi Timeligheden selv, heel og holden,
KKS, s. 104 tet Andet end just: den anden · Gang. Ungdommelighedens Idee som Opgave og det
NB11:22 g er det Opbyggeliges anden · Gang.« / Et Forord til » en Cyclus ethisk-religieuse
Papir 571 det til Gode til en anden · Gang.« / Indøvelse i Χstd. Hans Yttring
Oi8, s. 351 – thi man lever kun een · Gang.« / Sjeldnere forekommer, men det forekommer
NB16:32 t det er » den anden · Gang.« Antager man det Dornerske kunde man fristes
CT, s. 109 nyd Livet, man lever kun een · Gang.« Men for at finde det Opbyggelige maa man
JJ:347 m havde hun glemt det den forrige · Gang.), saaledes er hun næsten som en Søvngængerske
DS, s. 185 første, anden, tredie · Gang: det er umuligt; lad saa Hammerslaget falde,
NB2:247.b es gaaer Alt sin sædvanlige · Gang: Han sees ikke synligt, og dog drager han
NB24:151 d blev generet i sin normale · Gang: ja, Død og Pine, see til Præsterne,
NB9:42 ere. Dertil svarede han hver · Gang: ja, ja, jeg har god Tid. Da det skete 3die
NB28:68 / » Pilatus sagde tredie · Gang: jeg finder ingen Skyld hos dette Msk, derfor
DS, s. 192 og Du selv er gift første · Gang: Kjere, det er endnu ikke Noget for Dig,
BI om en storartet Pause i Historiens · Gang: man hører ham slet ikke, en dyb Stilhed
G, s. 50 nde gaae, det gik sin beregnede · Gang: mit Stueuhr, min Tjener og jeg selv, der
NB27:78 mer Χstd. Den siger paa een · Gang: nei stop. Visseligen er Gud Kjerlighed
NB22:98 og Du selv er gift men første · Gang: nei, saa er det ikke Noget for Dig; Du
Papir 343 ge der er det værd denne ene · Gang: og kun Efteraaret er » Aarstiden«.
NB6:74.b de, saa afgjort som muligt, den · Gang: om muligt paa anden Maade at gjøre dog
NB4:136 esom dette Phantasiens evige ene · Gang: saa gaaer da Msket ud i Livets Morgen.
NB15:20 en er uhyre, altsaa paa een · Gang: uhyre Lidelse – og dog let. /
KG, s. 135 digt fremad med den Opreistes · Gang: vidunderligt! Og dette kan Fordringen være,
CT, s. 111 m Timeligheden kun er den ene · Gang; den lige Løn er igjen det Evige. Derfor
EE1, s. 416 nlige Rødmen; den lette · Gang; den yndige Svæven; den smægtende
SLV, s. 81 saae Assessorinden første · Gang; Den, der seer det hver Dag, tænker vel
BA, s. 321 Onde. Nu er Confusionen i fuld · Gang; der er ingen Grændse for Aandrigheden,
Oi8, s. 353 t husk paa: man lever kun een · Gang; der er Tab som ere evigt uoprettelige,
Oi8, s. 351 n. » Man lever kun een · Gang; derfor kunde jeg ønske at see Paris,
NB18:66 re, 17 Planer om muligt paa een · Gang; deri er Lise og Letsind. Χstligt er
Brev 25 igår blev en forgjæves · Gang; det vilde have glædet mig at tilbringe
LF, s. 33 mme Lyst og Omhu som første · Gang; eenfoldigt, ved Hjælp af den ubetingede
Brev 125 da kun kan virke een · Gang; en Gjentagelse er her umulig, saa vist
Oi8, s. 352 . Husk paa, man lever kun een · Gang; er det forsømt, kom Du ikke til at lide,
Oi8, s. 352 vigheden. / Man lever kun een · Gang; er, naar Døden kommer, Dit Liv vel brugt
Brev 201 / Nu farvel for denne · Gang; Gid de sjællandske Fugles Sang maatte
PCS, s. 134 D: Saa er Modsigelsen i fuld · Gang; i ethvert Øieblik latterliggjør den
BI, s. 290 sten har gjort det første · Gang; i vor Tid, hvor det selskabelige Liv vilde
NB10:200 te jeg mig heller ikke den · Gang; jeg meente, at jeg skulde døe. /
Oi8, s. 353 , husk paa: man lever kun een · Gang; kan det hjælpe Dig, saa see ogsaa Sagen
Papir 595 orhindrede os deri forrige · Gang; man sidder udmærket beqvemt. Romerne
NB11:193 e rigtignok: kom igjen en anden · Gang; men da han vel kan begribe, at det ikke
IC, s. 184 e, som han gjorde det den ene · Gang; men dette vilde jo forfængeliggjøre
IC, s. 142 de. Vistnok lider han kun een · Gang; men han slipper ikke som et Menneske med
Brev 1 kunde have Opsigt med Skolens · Gang; men maatte overlade samme til Hr Bang.
CT, s. 116 heden holdes nede, er kun een · Gang; men saa kommer det igjen i Evigheden, hvor
CT, s. 115 ang, som Hans Lidelse var een · Gang; men Seierens ene Gang er Evigheden, Lidelsens
CT, s. 43 gt at gjøre to Ting paa een · Gang; men vanskeligt fandtes vel ogsaa et saligere
NB18:91 de paa Χstd. dens første · Gang; nei men saadan en 1800 Aar derefter saa
PCS, s. 127 maaskee saae hende første · Gang; og dog beholder denne Kjole et eget Værd
Papir 571 ike var – den sidste · Gang; og ikke tilfældigt; thi jeg var i Koltorfs
CT, s. 110 sindstyve Aar, den er kun een · Gang; om den ene Gang er de syv Gange Gange de
OTA, s. 261 ugt med den Bekymredes tunge · Gang; om Fuglen, rigere end Den der har Laderne
Brev 66 erve Hukommelse til næste · Gang; opbyg Dem ved den skjønne Dobbelthed
EE2, s. 140 ccedens, at det var første · Gang; saa er det intet Under, at Du ængstes,
Oi8, s. 352 een Gang! / Man lever kun een · Gang; saaledes er det her paa Jorden. Og medens
AE, s. 166 ra min Tankes møisommelige · Gang; selv om jeg fandt hvad jeg søgte, var
BA Magelighed, der tænker en anden · Gang; som Nysgjerrighed, der ikke bliver til
EE2, s. 39 saa længe Maskineriet er i · Gang; thi da hører Du Intet; saaledes kan
FB, s. 139 t i at mene, at det er sidste · Gang; thi de glemme snarest hinanden. Han har
Brev 190 oplyse mig herom næste · Gang; thi Du lader jo til at være et paalideligt
PCS, s. 133 er man jo begge Sider paa een · Gang; thi man seer den brillante Uniform –
4T44, s. 315 erdens-Ordenen og Historiens · Gang; thi vel er dette langt større; men Spørgsmaalet
CT, s. 44 eligt at huske to Ting paa een · Gang; vanskeligt nok for mangt et Menneske at
Brev 45 lade ham. Saaledes er Livets · Gang; vi mødes og lære hinanden at kjende,
NB30:19 hyre Erobringer som 3000 paa een · Gang? / Det er saa uhyre vanskeligt, thi der
F, s. 481 g skulde den ikke kunne komme i · Gang? Det maatte være en besynderlig Bog.
CT, s. 109 t seirer man jo ogsaa kun een · Gang? Ganske vist. Dog er Forskjellen uendelig: